Kolikon toinen puoli

Blo­gin kom­men­toi­jat ovat aihees­ta olleet huo­lis­saan toi­mit­ta­jien läh­de­suo­jas­ta ja sii­tä minä­kin olen huo­lis­sa­ni. Koli­kol­la on kui­ten­kin toi­nen puo­li, joka tuli ilmi Mat­ti Inki­sen kuo­le­man yhtey­des­sä. Peri­aat­tees­sa on niin, että hen­ki­lön epäi­le­mi­nen rikok­ses­ta ei ole jul­ki­nen asia, eivät­kä viran­omai­set sai­si sii­tä jul­ki­suu­teen ker­toa. Käy­tän­nök­si on kui­ten­kin muo­dos­tu­nut, että jos ketään vähän­kään mie­len­kiin­toi­sem­paa hen­ki­löä epäil­lään rikok­ses­ta, joku polii­sis­ta hank­kii pik­ku­ra­haa myy­mäl­lä tie­don vähem­män kun­nial­li­sel­le leh­dis­töl­le. Läh­de­suo­jan ansios­ta polii­si voi teh­dä näin ilman kiin­ni­jää­mi­sen ris­kiä.  On kan­sa­lais­ten perus­oi­keuk­sien louk­kaa­mis­ta ker­toa jul­ki­suu­teen pel­kis­tä epäi­lyis­tä, kos­ka jul­ki­suu­des­sa epäi­ly on tuomio.

Minus­ta ei oli­si kävin vää­rin ampua läh­de­suo­jaan juu­ri tämän­ko­koi­nen rei­kä. Tai ehkä jopa isom­pi. Saman tuli­si kos­kea lää­kä­rei­tä, jot­ka vuo­ta­vat leh­dis­töl­le poi­ti­lai­den­sa ter­veys­tie­to­ja ja sosi­aa­li­vir­kai­li­joi­ta, jot­ka myy­vät her­kul­li­sia tie­to­ja asiakkaistaan.

185 vastausta artikkeliin “Kolikon toinen puoli”

 1. Tää hom­ma hoi­tui­si sil­lä, että hen­ki­lön epäi­le­mi­nen rikok­ses­ta ei ole jul­ki­nen asia ja siten sen jul­kai­se­mi­nen oli­si rangaistavaa.

  Eli siis käy­tän­nös­sä, joku toi­mit­ta­ja­par­ka meni­si teke­mään jutun ja sai­si sii­tä rap­sut pää­toi­mit­ta­jan kans­sa ja vahin­gon­kor­vaus­vaa­de perään ja myös jutun aiheut­ta­ma talou­del­li­nen hyö­ty (levii­kin lisään­ty­mi­nen) tuo­mit­tai­siin val­tiol­le menetetyksi.

 2. Saman­lai­nen som­mi­tel­ma kuin kar­tel­li­ri­kok­sis­sa voi­si toi­mia, ts. mää­ri­tel­lään rikol­li­sek­si sel­lai­sen tie­don a) hank­ki­mi­nen b) vuo­ta­mi­nen joka on perus­oi­keuk­sien louk­kaa­mis­ta, ja jäte­tään ilmian­ta­ja rangaistuksetta.

  Näin pääs­tään tilan­tee­seen jos­sa molem­mat lakia rik­ko­vat osa­puo­let jou­tu­vat aidos­ti pun­nit­se­maan onko asia niin mer­ki­tyk­sel­li­nen että sen vuok­si kan­nat­taa ottaa mer­kit­tä­vä kiin­ni­jää­mi­sen riski.

 3. Pedo­fi­lia­hys­te­rian vai­ku­tuk­sis­ta tulee mie­lee­ni ehkä vuo­si sit­ten Kale­vas­ta luke­ma­ni pik­ku-uuti­nen: tääl­lä Oulus­sa oli tuo­mit­tu kak­si mies­tä, jot­ka oli­vat murs­kan­neet erään mie­hen kaik­ki raa­jat lapiol­la ja hau­dan­neet hänet sen jäl­keen elä­väl­tä. Uhria oli epäil­ty lap­sen sek­su­aa­li­ses­ta hyväksikäytöstä.

  Sur­ku­hu­pai­sem­pia vai­ku­tuk­sia ovat sit­ten nämä onnet­to­mat yri­tyk­set sen­su­roi­da lap­si­por­noa tai vaa­tia hal­li­tus­ta kiel­tä­mään puo­luei­ta toi­sis­sa valtioissa.

 4. Ehdot­ta­ma­ni menet­te­ly oli­si suo­ra­vii­vais­ta toteut­taa. Jos leh­ti jul­kai­see sel­väs­ti salai­sek­si tie­de­tyn asian, niin seu­raa ran­gais­tus. On var­sin hel­pos­ti pää­tel­tä­vis­sä mit­kä asiat ovat sel­lai­sia salas­sa pidet­tä­viä ja voi vie­lä erik­seen ne asiat var­mis­taa jois­ta ei tiedä.

 5. Olen täs­sä samaa miel­tä Soi­nin­vaa­ran kans­sa. Lisäk­si minus­ta on pöy­ris­tyt­tä­vää että leh­dis­tö puo­lus­te­lee nyky­käy­tän­töä viran­omais­ten jul­ki­suus­val­von­nal­la. Asia­han on päin­vas­toin, kor­rup­toi­tu­nei­ta polii­se­ja suojellaan.

  Mah­ta­vat­ko mediay­ri­tyk­set mak­saa anta­mis­taan vih­je­palk­kiois­ta enna­kon­pi­dä­tyk­set ja sosi­aa­li­mak­sut. Jos ei, niin kysees­sä on talous­ri­kos johon sekä kus­tan­ta­jat että polii­si syyllistyvät.

 6. Äh, mik­sei­vät jour­na­lis­tit nou­da­ta omia ohjei­taan. Jour­na­lis­tin ohjeet:

  32. Tun­nis­ta­mi­seen joh­ta­vien tie­to­jen käy­tös­sä on syy­tä olla varo­vai­nen, kun kyse on vas­ta riko­se­päi­lys­tä tai syytteestä.”

  Kai tämä suo­jaa jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä­kin? Vaik­ka lai­ha loh­tu­pa on JSN:n tuo­mio, jos oma nimi löy­tyy jo löö­peis­tä. Ehkä saam­me Lex Inkisen…

  ****

  Jos Oden mai­nit­se­mat vuo­dot ovat vain “ros­ka­leh­tien” pahe, mik­si “kun­non” tie­do­tus­vä­li­nei­den­kin jour­na­lis­tit puo­lus­ta­vat läh­de­suo­jaa vii­mei­seen saakka?

 7. Micae­lal­le: jos tie­to­suo­ja lope­te­taan, ei kukaan saa mis­tään kos­kaan mitään etu­kä­tei­sin­foa edes, jol­loin val­mis­tau­tu­mi­nen on mah­do­ton­ta ja aika­naan vain par­haat ehti­vät sit­ten ker­to­maan kai­ken kat­ta­vas­ti. Jos jos­tain vihiä aiemmin,pystyt val­mis­tau­tu­maan jut­tuun jol­loin se on val­mis jo, kun se on jul­ki­nen, Mikä­li mis­tään ei tih­ku mitään ennen lail­lis­ta­mis­ta, niin kai ilta­leh­det ovat ulko­na näis­tä ilman erikoispainoksia?

 8. Ihan pai­kal­laan, että läh­de­suo­ja mur­re­taan. Var­sin­kin polii­si jat­ku­vas­ti toi­mii kuin pahim­mat roistot.

  Polii­sit kuriin. Läh­de­suo­ja alas.

 9. Onko Suo­men polii­si- ja syyt­tä­jä­kun­ta nyt oikeas­ti ihan tum­put suo­ri­na esi­mer­kik­si Inki­sen tapauk­sen vuo­dos­sa: ei kai se asias­ta tie­tois­ten pii­ri nyt sen­tään ihan val­ta­va ole? Eli pai­net­ta polii­siin: sisäi­nen tut­kin­ta kyl­lä sel­vit­tää vuo­ta­jan ilman seis­ka­päi­vää­kin. Tut­kin­nan joh­ta­ja sei­nää vas­ten. Sisä­mi­nis­te­ri otta­koon poliit­ti­sen vastuun? 

  Läh­de­suo­ja on tär­ke­ää, mut­ta lain­sää­dän­nöl­lä voi olla vai­ke­aa ero­tel­la yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­viä ja tör­ky­ra­has­tus­jut­tu­ja. Muis­tel­laan­pa esim. hiih­to­lii­ton doping-jut­tua: lei­vät­tö­män pöy­dän ääreen jou­tui­vat STT:n pää­toi­mit­ta­ja ja toi­mit­ta­ja — jot­ka tämän­het­ki­sen tie­don mukaan kir­joit­ti­vat tot­ta, eivät pal­jas­ta­neet läh­tei­tään ja sai­vat tuomion. 

  Tou­ko Mettinen

 10. Ode, olet­ko tör­män­nyt lää­kä­rien vuo­ta­miin poti­las­tie­toi­hin leh­dis­sä? Itse en muis­ta sel­lai­siin tör­män­nee­ni, mut­ta en lue ros­ka­le­hiä kovin laa­jas­ti. Joten­kin koko ilmiö on outo, ja epäi­len esiin­tyy­kö sellaista

 11. Täy­tyy nyt muis­taa, että mitään näyt­töä ei ole Inki­sen kuo­le­man ja Seis­kan kir­joit­te­lun välillä. 

  Tie­tys­ti sitä hel­pos­ti ajat­te­lee, että aivo­leik­kauk­sen jäl­keis­tä masen­nus­ta pote­va Inki­nen sai sen vii­mei­sen pis­teen iin pääl­le pedo­fi­liae­päi­lyis­tä, mut­ta ei voi tietää…

  Yhden yksit­täis­ta­pauk­sen perus­teel­la ei ole syy­tä vie­lä vauhk­koon­tua hir­veäs­ti. Läh­de­suo­jan mur­ta­mi­nen vaa­ran­tai­si koko yhteis­kun­taa vakavasti.

 12. Eikö täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa oli­si nime­no­maan vuo­ta­vien taho­jen, kuten polii­sin vas­tuul­la tut­kia omat rik­keen­sä? Voi toki olla idea­lis­mia olet­taa, ett­tä he niin teki­si­vät. Samoin saat­taa olla idea­lis­mia olet­taa, ettei leh­dis­tös­tä löy­dy ahnei­ta taho­ja, jot­ka toi­mi­vat juu­ri yhtä moraa­lit­to­mas­ti kuin ahneet ja itsek­käät tahot kai­kil­la muil­la­kin aloil­la, rii­pu­mas­ta eet­ti­sis­tä sää­dök­sis­tä ja ohjeistuksista.

  Läh­de­suo­jan romut­ta­mi­ses­sa ongel­ma on nime­no­maan rajan veto. “Oikea” tut­ki­va jour­na­lis­mi tar­vit­see läh­de­suo­jaa. Kos­ka ei nyt tul­lut koti­maas­ta mie­leen kat­ta­vaa esi­merk­kiä, lai­tan lin­kin Guar­dia­nin sivuil­le esi­merk­ki­nä oikeas­ta tut­ki­vas­ta jour­na­lis­mis­ta, joka ansait­see olla mah­dol­lis­man vapaa poliit­ti­ses­ta pai­nos­tuk­ses­ta: http://www.guardian.co.uk/world/bae , (ase­kaup­pa ja ‑kor­rup­tio­uu­ti­sia useam­mal­ta vuo­del­ta, myös uuti­sia, jois­sa ker­ro­taan, kuin­ka uuti­set on yri­tet­ty vaientaa.) 

  Ehkä lah­de­suo­ja on kui­ten­kin nii­tä vapauk­sia, jot­ka täy­tyy vain sie­tää, jot­ta yli­pään­sä on mitään vapautta.

  Lou­ka­tut tahot tie­tys­ti voi­vat nos­taa edel­leen­kin kun­nian­louk­kaus­jut­tu­ja, vaik­ka eipä tuo oleih­meem­min hil­lin­nyt ns. ros­ka­leh­dis­töä edel­li­sen vuo­si­sa­dan aika­na­kaan. Tar­vit­tai­siin­ko yksin­ker­tai­ses­ti kovem­pia ran­gais­tuk­sia perät­tö­mäs­tä juoruilusta?

 13. Toden tot­ta, lää­kä­reil­lä ei ole tul­lut tavak­si soi­tel­la ilta­päi­vä­leh­dil­le poti­lais­taan toi­sin kuin polii­seil­le, mut­ta jos joku niin teki­si, sitä­kään ei voi­si tut­kia leh­den puo­lel­ta, ellei tie­de­tä, kuka se oli, jol­loin taas tut­ki­mus­ta ei oikein enää tarvita.

  Jos täl­lai­nen polii­sin men­tä­vä auk­ko läh­de­suo­jaan teh­täi­siin, sen käyt­tö tie­tys­ti vaa­ti­si aina tuo­miois­tui­men pää­tök­sen, kos­ka muu­ten auk­ko laajenisi. 

  Eli­nal­le sanot­ta­koon, että voi tie­tys­ti olla täy­sin sat­tu­ma, että seis­kan uuti­nen ja itse­mur­ha osui­vat samal­le päi­väl­le. Se ei kui­ten­kaan muu­ta mik­si­kään sitä, että polii­si on rik­ko­nut lakia ja leh­dis­tön suo­je­le­mi­sek­si teh­ty laki suo­je­lee poliisia.

 14. Kyl­lä täs­sä ollaan jo tilan­tees­sa, jos­sa polii­si hais­taa löö­pit jo ennen seis­kaa. Kun polii­sil­ta ei näy­tä löy­ty­vän kun­nian­tun­toa, niin paras oli­si sit­ten hoi­taa asia lailla.

 15. Polii­sin lisäk­si aina­kin sosi­aa­li­vi­ran­omai­set välil­lä vuo­ta­vat tie­to­ja lehdistölle.

 16. Osmo,

  Luin juu­ri ver­kos­ta Hyvin­voin­ti­val­tion eloon­jää­mi­sop­pi ‑kir­jaa­si. Tuli­pa mie­lee­ni, että oli­si muka­vaa lukea blo­gis­ta­si nykyi­sen laman analyysia.

 17. Vähän aikaa sit­ten joku brit­ti­leh­ti hank­ki perin­tei­sin mene­tel­min (osta­mal­la) tie­dot sii­tä miten brit­ti­par­la­men­tin jäse­net ovat kulu­kor­vauk­si­aan käyt­tä­neet. Moi­nen toi­min­ta on tie­tys­ti äkkiä saa­ta­va kriminalisoiduksi.

  1. Esi­tin, että tie­to­suo­ja pitäi­si ava­ta, kun polii­si kau­pit­te­lee tie­to­ja pel­kis­tä epäi­lyis­tä, lää­kä­rit kaui­pit­te­le­vat tie­to­ja julk­kis­ten ter­vey­son­gel­mis­ta (ei juu­ri tapah­du, mut­ta on siis läh­de­suo­jan suo­jaa­maa elin­kei­no­toi­min­taa sii­nä, mis­sä tuo polii­sien lisä­tie­nes­ti­kin) ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jät juo­rua­vat leh­dil­le asiak­kais­taan. Tuo brit­ti­leh­den tapaus ei kuu­lu tähän jouk­koon. Lisäk­si pää­tös vaa­ti­si tuo­mioi­su­ti­men luvan, jota var­maan­kaan ei saataisi.

 18. Lää­kä­rien ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus on aivan ehdo­ton. Sen sijaan polii­si voi käyt­tää har­kin­taan­sa esi­tut­kin­nan jul­ki­suu­den suhteen. 

  Nämä eivät siis ole aivan rin­nas­tei­sia asioita. 

  Seis­ka oli var­mis­ta­nut Inki­sel­tä riko­se­päi­lyn paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den kyl­lä, joten yllä­tyk­se­nä leh­ti­jut­tu ei Inki­sel­le tullut. 

  Otta­mat­ta ko. tapauk­seen kan­taa olen vah­vas­ti sitä miel­tä, että tie­don­vä­li­tys­tä ei voi ohja­ta pel­ko koh­teen itse­mur­has­ta tie­don­jul­kis­ta­mi­sen vuok­si. Tätä­hän ei voi miten­kään etu­kä­teen arvoida.

  1. En ymmär­rä Eli­nan logiik­kaa, jos hänen kir­joi­tuk­sen­sa tar­koi­tus oli puo­lus­taa leh­dis­tön oikeu­yt­ta suo­ja­ta läh­teen­sä. Hän sanoi, että lää­kä­rin vai­tio­lo­vel­vol­li­suus on ehdo­ton. Miten siis pitää suh­tau­tua sii­hen, että joku rik­koo tämän vel­vol­li­suu­den. Tulee­ko läh­de­suo­jan suo­jel­la tätä tekoa vai ei?
   Inki­sen tapauk­ses­sa tie­doil­laan rahas­ta­nut polii­si rik­koi lakia ja sai­si ran­gais­tuk­sen, jos hänet saa­tai­siin kiin­ni. Ei hänel­lä ole tie­to­jen myy­mi­sen suh­teen mitään harkintavaltaa.

 19. Unoh­dat­te täs­sä sel­lai­sen “pik­kusei­kan”, että leh­dis­tö on myös vas­tuus­sa kirjoitteluistaan.

  Jos joku vie asian oikeu­teen kir­joit­ta­jan on näy­tet­tä­vä toteen että kir­joi­tet­tu on tosi, muu­ten kyse voi olla kun­nian­louk­kauk­ses­ta tai herjauksesta.

  Läh­de­suo­ja ei ole ongel­ma, mie­les­tä­ni sen tuli­si olla ehdo­ton. Ongel­ma on se, että suo­mes­sa toi­sen mai­neen pilaa­mi­ses­ta (=kun­nian­louk­kauk­ses­ta) ei käy­tän­nös­sä saa mitään jär­ke­vää ran­gais­tus­ta, eli ros­ka­leh­det hank­ki­vat enem­män rahaa kir­joit­ta­mal­la jos­tain hen­ki­lös­tä perät­tö­miä väit­tei­tä kuin ole­mal­la kirjoittamatta.

 20. Osmo,

  Läh­de­suo­ja­han voi­daan mur­taa oikeus­teit­se kyl­lä nyt­kin, jos on vah­va epäi­ly, että tie­to­läh­de on teh­nyt salas­sa­pi­to­ri­kok­sen. Käy­tän­nös­sä tämä kui­ten­kin lie­nee erit­täin vaikeaa.

  Mis­tä muu­ten päät­te­let, että tie­don vuo­ta­ja Inki­sen tapauk­ses­sa on polii­si? Ettet nyt hut­ki­si ennenaikaisesti? 

  Tie­toa asias­ta voi olla muil­la­kin tahoil­la, ei se lap­si­por­no netis­sä itsek­seen leviä, epäil­ty­jä ja mui­ta asian­osai­sia on taa­tus­ti muitakin.

  1. Kyl­lä, mut­ta sil­loin pitää tie­tää, KUKA sen on tehnyt.
   Polii­si tuli mie­leen lähin­nä sii­tä, että polii­sis­ta näin ole­tet­tiin ja vähän oltiin ammat­ti­kun­nan puo­les­ta häpeis­sään — polii­sis­ta tai syyttäjävirastosta.

  2. tie­don­vä­li­tys­tä ei voi ohja­ta pel­ko koh­teen itse­mur­has­ta tie­don­jul­kis­ta­mi­sen vuok­si. Tätä­hän ei voi miten­kään etu­kä­teen arvoida.
   Tätä logiik­kaa voi jat­kaa: jos läh­tee kän­nis­sä aja­maan, ei voi tie­tää, että las­ten­vau­nu­ja työn­tä­vä äiti lap­si­neen jää alle suo­ja­tiel­lä, joten onnet­to­muu­den pel­ko ei voi ohja­ta pel­koa läh­teä kän­nis­sä ajamaan.

   Jos oli­si kyse kun­nial­li­ses­ta jour­na­lis­mis­ta, jour­na­lis­min etu voi­si joten­kin men­nä asias­sa edel­le. Jotain asian luon­tees­ta ker­too, ettei yksi­kään kun­nial­li­nen leh­ti uutis­ta jul­kais­sut eikä jul­kais­sut edes ilmeis­tä yhteyt­tä katoa­mi­sen ja kohu-uuti­sen välil­lä, kos­ka oli­si jou­tu­nut jul­kai­se­maan myös kohu-uuti­sen. Asia otet­tiin kun­nial­li­ses­sa leh­dis­tös­sä esil­le vas­ta, kun Inki­nen löy­tyi kuolleena. 

   Lopul­li­sek­si totuu­dek­si jää, että Seis­ka ja Ilta­leh­ti ovat jul­kais­seet häpäi­se­vän uuti­sen syyt­tö­mäs­tä mie­hes­tä ja mitä ilmei­sem­min aiheut­ta­neet hänen kuo­le­man­sa. Toi­von todel­la huo­no­ja unia päätoimittajille.

   Inki­sen les­ki voi­si tie­tys­ti valit­taa jul­ki­sen sanan neu­vos­toon. Tulok­se­na oli­si var­maan­kin lan­get­ta­va pää­tös, mut­ta mitä se aut­taa? Lan­get­ta­va tuo­mio ei mak­sa leh­del­le mitään.

 21. Kyl­lä riko­se­päi­ly jul­kis­tet­tiin muuus­sa­kin medias­sa kuin Seis­kas­sa ja Ilta­leh­des­sä. Seis­ka tekee likai­sen työn ja muut pee­saa­vat, ei ole ensim­mäi­nen kerta. 

  Epäi­len­pä, ettet alku­pe­räis­tä Seis­kan jut­tua edes luke­nut, kun­han nyt olet taas vain tuohduksissa. 

  Jut­tu on teh­ty Inki­sen kans­sa yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä. Sii­nä Inki­nen kiis­tää syyl­li­syy­ten­sä, selit­tää oman käsi­tyk­sen­sä mate­ri­aa­lin hal­lus­sa­pi­dos­ta, leh­ti ei ota mitään kan­taa suun­taa eikä toi­seen. Jut­tu on aivan neutraali. 

  Inki­nen siis itse antoi haas­tat­te­lun Seis­kal­le, jos se on täs­sä hämärtyntyt. 

  Mis­tä löy­tyy läh­de, jos­sa polii­si arve­lee, että vuo­to on heil­tä… Enpä löy­dä vai onko sinul­la jotain sisä­pii­ri­tie­toa polii­sin häpeäkokemuksista?

  Tuol­lai­nen on aivan yli­mi­toi­tet­tua rea­goin­tia, että jokin leh­ti on aiheut­ta­nut jon­kun kuo­le­man.… joten­kin vähän vas­ten­mie­lis­tä­kin jee­sus­te­lua kuten Pek­ka Sau­ril­ta­kin, sori vain!

 22. Tuo las­ten­vau­nue­si­merk­ki nyt on aivan epä­on­nis­tu­nut. Rat­ti­juop­po aiheut­taa vaa­ran, joka on toden­net­ta­vis­sa reak­tio­mit­tauk­sin ja tilas­to­tie­doin. Kän­nis­sä aja­mi­nen on kiis­ta­ton ris­ki. Se on myös rikos, jota haas­tat­te­lun jul­kai­se­mi­nen ei ole. 

  Kukaan ei puo­les­taan voi miten­kään arvioi­da ihmi­sen itse­mur­ha-alt­tiut­ta. Vai pitäi­si­kö median joka ker­ta jotain epä­miel­lyt­tä­vää uuti­soi­des­saan teet­tää psy­kiat­rin arvio kohteesta?

  1. Eikö seis­ka aiheut­ta­nut vaa­raa? Joten­kin vai­kut­ti, että aiheut­ti. Ja teko oli tär­keä, vaik­ka vaa­raa ei oli­si aiheutunut.

 23. Eli­na pliis! “Jut­tu on teh­ty Inki­sen kans­sa yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä.” Mie­ti hei nyt vähän mitä naputtelet. 

  Vas­ten­mie­lis­tä jee­sus­te­lua, kyl­lä. Mut­ta ei toki Osmon tai Pek­ka Sau­rin puheenvuorot.

  Tou­ko Mettinen

 24. Olet­ko luke­nut jutun, Tou­ko? Inki­nen saa esit­tää sii­nä täy­sin oman näke­myk­sen­sä ja sen jutun luet­tu­aan on tai­pu­vai­nen pikem­min­kin usko­maan, että Inki­nen on syy­tön. Lap­si­por­no oli vain oudos­ti jou­tu­nut koneel­le muun imu­roin­nin yhteydessä. 

  Olet­ko ken­ties kes­kus­tel­lut asian­osais­ten kans­sa, jos minua parem­min asian tie­dät, mikä on teh­ty yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä ja mikä ei? Mis­tä tie­dät olen­ko minä keskustellut?

  Et tai­da oiken ymmär­tää jee­sus­te­lu-käsit­teen sisäl­töä? Se tar­koit­taa jon­kin asian pahek­su­vaa tai­vas­te­lua nos­taen itsen­sä hurs­kas­tel­len moraa­li­ses­ti mui­den yläpuolelle. 

  Mis­sä­hän koh­den olen siis jee­sus­tel­lut? Minus­ta on nime­no­maan jee­sus­te­lua syyt­tää itse­mur­has­ta jotain leh­ti­jut­tua, jos­sa ei mitään muu­ta kuin ote­ta yksi riko­se­päi­ly esiin, johon epäil­ty saa antaa aivan oman kan­tan­sa kuuluviin. 

  Itse­mur­has­ta vas­taa ihmi­nen itse.

  1. Olet­ko nyt ihan var­ma, ettei mis­sään olo­suh­teis­sa ole mah­dol­lis­ta kiusa­ta ihmis­tä itse­mur­haan ja jos niin tapah­tuu, sii­tä on vas­tuus­sa uhri itse.
   Se, että leh­ti kir­joit­ti jutun tuo­hon muo­toon tie­tys­ti joh­tuu sii­tä, että tie­si­vät liik­ku­van­sa kiel­le­tyl­lä alu­eel­la ja toi­voi­vat, että mah­dol­li­ses­sa oikeu­den­käyn­nis­sä lau­ta­mie­het oli­si­vat yhtä hel­pos­ti höy­näy­tet­tä­viä kuin Elina.

 25. Eli­nal­le:
  Käsi ylös kaik­ki, jot­ka oli­si­vat val­miit teke­mään masen­nuk­ses­ta kär­si­vä­nä aivo­leik­kaus­toi­pi­laa­na jutun “yhteis­työs­sä” seis­kan kans­sa, aihee­na sinua kos­ke­va lap­si­por­non hallussapitoepäily.

  Jee­sus­te­lua on myös se, että on usko­vi­naan tas­a­puo­li­suu­teen ja jon­kin­lai­sen etii­kan nou­dat­ta­mi­seen, vaik­ka kuka tahan­sa ajat­te­le­va ihmi­nen näkee, että kysees­sä on ollut tyy­pil­li­nen likasankojournalismi.

  Ja olet kyl­lä oikeas­sa, Eli­na. En ole luke­nut jut­tua. Enkä ole kes­kus­tel­lut asias­ta kenen­kään asian­osai­sen kans­sa. En myös­kään usko, että sinä olet. 

  Tou­ko

 26. En nyt kat­so, että olen höy­näy­tet­tä­vä, jos en jouk­ko­hys­te­rian val­las­sa mas­san muka­na ole kau­his­te­le­mas­sa tapausta. 

  Puo­li net­tiä on lynk­kaus­mie­lia­lan val­las­sa ja hau­too eri­lai­sia toi­mia mur­han­hi­moi­se­na. Olen­ko höy­näy­tet­tä­vä, kun en kil­ju samas­sa kuorossa?

  Minä ajat­te­len, että yhteyt­tä Seis­kan jutun ja Inki­sen kuo­le­man välil­lä ei yksin­ker­tai­ses­ti voi tie­tää. Meil­lä on fak­ta­tie­toa seu­raa­vas­ti: Inki­sen koneel­ta on löy­ty­nyt lap­si­por­noa, sii­tä oli meneil­lään esi­tut­kin­ta, Inki­nen oli syväs­ti masen­tun­tut, aivo­leik­kauk­sen jäl­kei­sen kovan lää­ki­tyk­sen alai­nen, 7 päi­vää ‑leh­ti on jul­kais­sut riko­se­päi­lyn ja Inki­sen kom­men­tit sii­hen sama­na päi­vä­nä kun Inki­nen kato­si ja ilmei­ses­ti hukuttautui. 

  Inki­nen ei ole jät­tä­nyt jäl­keen­sä mitään vies­tiä tai sitä ei aina­kaan ole vie­lä löy­ty­nyt, Inki­sen vai­mo ei aina­kaan tois­tai­sek­si ole syyt­tä­nyt tapah­tu­mas­ta medi­aa, joten minus­ta on hyvin arve­lut­ta­vaa pitää Seis­kan toi­mit­ta­jia lähes murhaajina. 

  Pitää­kö Seis­kan toi­min­taa moraa­lit­to­ma­na muu­ten, on tyys­tin eri asia. Yhteyt­tä kuo­le­maan ei aina­kaan tämän het­ki­sil­lä tie­doil­la voi todentaa.

 27. Eli­na: “Lää­kä­rien ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus on aivan ehdo­ton. Sen sijaan polii­si voi käyt­tää har­kin­taan­sa esi­tut­kin­nan jul­ki­suu­den suhteen.”

  Laki sanoo näin:
  “Rikok­ses­ta epäil­lyn nimen tai hänen kuvan­sa saa antaa jul­ki­suu­teen vain, jos se on vält­tä­mä­tön­tä rikok­sen sel­vit­tä­mi­sek­si, epäil­lyn kiin­ni saa­mi­sek­si tai muus­ta eri­tyi­sen pai­na­vas­ta syystä.

  Oikeus antaa tie­to­ja esi­tut­kin­nas­ta jul­ki­suu­teen on tut­kin­nan­joh­ta­jal­la ja hänen esi­mie­hel­lään sekä esi­mie­hen mää­rää­mäl­lä muul­la virkamiehellä.”

  Oli­ko nimen anta­mi­nen jul­ki­suu­teen täs­sä tapauk­ses­sa vält­tä­mä­tön­tä? Ja tie­dät­kö juu­ri tut­kin­nan­joh­ta­jan päät­tä­neen sii­tä? Har­kin­ta­val­lan käyt­tö on lais­sa tiu­kas­ti rajattu.

 28. Keuh­ko­syö­vän ja tupa­koin­nin väli­ses­tä yhtey­des­tä löy­tyy pal­jon lää­ke­tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta. Yllätys?

  Onko sinul­la käsil­lä jokin luo­tet­ta­va tut­ki­mus 7 päi­vää ‑leh­den ja Inki­sen kuo­le­man väli­ses­tä yhtey­des­tä? Se, että asiat tapah­tu­vat saman­ai­kai­ses­ti, ei rii­tä kausa­li­tee­tin määritelmään. 

  Huom. Minä en siis väi­tä, ettei­kö yhteyt­tä oli­si. En väi­tä mitään!

 29. Esi­tin, että tie­to­suo­ja pitäi­si ava­ta, kun polii­si kau­pit­te­lee tie­to­ja pel­kis­tä epäi­lyis­tä, lää­kä­rit kaui­pit­te­le­vat tie­to­ja julk­kis­ten ter­vey­son­gel­mis­ta (ei juu­ri tapah­du, mut­ta on ”

  Todel­li­suu­des­sa eliit­ti pyr­kii estä­mään Des­tian tapai­set tietovuodot.Tai Van­ha­sen nai­s­asioi­den vuo­ta­mi­sen julkusuuteen
  Jos polii­son­gel­maa halut­tai­siin rat­koa niin sil­lon polii­si­lel mak­set­tai­siin sel­lais­ta palk­kaa, että vuo­toa ei tapahdu.

  Täl­lai­nen kor­pup­tio on yleis­tä mais­sa, jois­sa vir­ka­mies ei elä palkallaan.

  Minus­ta on ihmeel­lis­tä, että Suo­mea pide­tään korupp­toi­tu­mat­to­man maa­na vaik­ka Osmo ker­too, että polii­si on täy­sin korruptoitunut

  1. Leh­dis­tön läh­de­suo­jaa kaven­ta­mal­la ei tie­ten­kään saa­da sel­vil­le mitään rikok­sia, kos­ka ne esty­vät. Kyse on sii­tä, mitä rikok­sia pitä estää. Minus­ta pitäi­si estää tuo polii­sin rutii­nin­omai­nen salas­sa pidet­tä­vien asioi­den kau­pus­te­lu, jota todel­la tapah­tuu. Suo­jel­la minus­ta ei pitäi­si myös­kään lää­kä­riä tai sosi­aa­li­työn­te­ki­jää, joka ker­too ros­ka­leh­dis­töl­le tie­to­ja asiak­kais­taan. Sel­lai­sel­ta kan­nat­taa vie­dä lain­suo­ja ja siten estää, vaik­ka sitä ei vie­lä ole­kaan suu­res­sa mää­rin tapah­tu­nut. Sen sijaan Des­tian kal­tai­sia tie­to­vuo­to­ja ei pidä estää. Asia on kir­joi­tet­ta­vis­sa aivan yksin­ker­tai­ses­ti niin, että asial­la pitää olla yhteis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä val­lan­käy­tön val­von­nan mie­les­sä, jota Des­tian tapauk­ses­sa oli ja Inki­sen tapauk­ses­sa ei ollut. Tul­kin­ta annet­tai­siin oikeusistuimille.

 30. Eli­na:
  “Keuh­ko­syö­vän ja tupa­koin­nin väli­ses­tä yhtey­des­tä löy­tyy pal­jon lää­ke­tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta. Yllätys?
  Onko sinul­la käsil­lä jokin luo­tet­ta­va tut­ki­mus 7 päi­vää ‑leh­den ja Inki­sen kuo­le­man väli­ses­tä yhtey­des­tä? Se, että asiat tapah­tu­vat saman­ai­kai­ses­ti, ei rii­tä kausa­li­tee­tin määritelmään.”

  Rin­nas­tuk­se­si on vaa­ra, kos­ka rin­nas­tat tilas­tol­li­sen yhtey­den ja yksit­tais­ta­pauk­sen. On tot­ta, etta tupa­koin­nin ja keuh­ko­sy­ovan yhtey­des­ta on yksi­se­lit­teis­ta tut­ki­mus­tie­toa. Se osoit­taa, etta tupa­koin­ti lisaa huo­mat­ta­vas­ti keuh­ko­sy­ovan toden­na­koi­syyt­ta. Sen sijaan ei ole mitaan tapaa yksi­se­lit­tei­ses­ti osoit­taa, etta tupa­koi­van Matin keuh­ko­sy­opa aiheu­tui nime­no­maan tupa­koin­nis­ta. Mul­la ei ole asias­ta dataa, mut­ta eiko­han ole aika sel­vaa, etta laa­ja­mit­tai­nen jul­ki­nen noy­ryyt­ta­mi­nen (esim. lap­si­por­noe­pai­lyn jul­kis­ta­mi­nen) lisaa itse­mur­han toden­na­koi­syyt­ta aika huomattavasti.

 31. Leh­dis­tön läh­de­suo­jaa kaven­ta­mal­la ei tie­ten­kään saa­da sel­vil­le mitään rikok­sia, kos­ka ne esty­vät. Kyse on sii­tä, mitä rikok­sia pitä estää. Minus­ta pitäi­si estää tuo polii­sin rutii­nin­omai­nen salas­sa pidet­tä­vien asioi­den kau­pus­te­lu, jota todella ”

  Tuo on help­po­hin­tais­ta pro­ba­gan­daa, jos sinul­la oli­si oikea­ti tei­toa polii­sin em. toi­min­nas­ta niin var­maan edes muu­tam polii­si oli­si jo tuo­mit­tu asiasta.

  Mitä teke­mis­tä yri­tys­sa­lai­suuk­sil­la on polii­sien vuo­ta­mi­sen kanssa ??

  Todel­li­suu­des­sa kysee­sä on kor­rup­tion suos­mi­mis­la­ki, sil­lä kun sii­hen uju­te­taan tuo yrityssalaisuuspykälä.

  Kun kun­tien ja val­tion ja yri­tys­ten väli­set sopi­muk­set yleis­ty­vät niin eliit­ti halu­aa suo­ja­ta kave­ri­so­pi­muk­set siten, että epä­mää­räis­ten sopi­mus­ten vuo­ta­jat saa­daan kuriin kun kiin­ni­jään­ti on 100 % varmaa.

 32. Sen sijaan Des­tian kal­tai­sia tie­to­vuo­to­ja ei pidä estää. Asia on kir­joi­tet­ta­vis­sa aivan yksin­ker­tai­ses­ti niin, että asial­la pitää olla yhteis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä val­lan­käy­tön val­von­nan mielessä”

  Pill­kom­lal sopi­muk­set voi­daan niis­tä teh­dä yhteis­kun­nal­li­ses­ti merkityksettömiä.

 33. Yri­tys­sa­lai­suu­den mää­rit­te­lee yri­tys eikä sii­hen tar­vi­ta mitään kriteeriä.
  Kun rikos­kin on vai­keas­ti todis­tet­ta­va kuten tuo Salo­niuk­sen kor­rup­toin­ti­kon osoit­ti niin jos rikaos­ta ei tode­ta niin sil­loin kysy­myk­ses­sä on aihee­ton yri­tys­sa­lai­suu­den vuo­to ja siten ran­gais­ta­va teko.

  Kyl­lä vih­reät ovat raken­ta­mas­sa Suo­mes­ta Poh­jo­lan Poh­jois-Kore­aa , lois­taa­han Suo­mi jo nyt EIT tilas­tois­sa Puo­lan ja mui­den kaa­li­mai­den joukossa .

 34. Rotwang

  Osmo­han ne rin­nas­ti, en minä!

  Nime­no­maan täs­tä Inki­sen yksit­täis­ta­pauk­ses­ta ei voi sanoa yhtään mitään… sen sijaan ylei­sel­lä tasol­la tupa­koin­nin ja keuh­ko­syö­vän yhtey­des­tä voi. 

  En tie­dä, mitä yleis­tä voi sanoa syväs­ti masen­tu­neen, aivo­leik­kauk­sen läpi­käy­neen, lap­si­por­noe­päl­lyn itse­mur­his­ta. Ei var­maan­kaan juu­ri mitään. 

  Minua siis etoo täl­lai­set mas­sail­miöt, jois­sa asia yksin­ker­tais­te­taan ja joku yksi­lö tai jokin taho demo­ni­soi­daan ja kaik­ki vas­tuu säly­te­tään sen niskaan. 

  Seis­ka on ole­mas­sa, kos­ka mil­joo­na luki­jaa vii­kos­sa halu­aa lukea Seis­kan tuot­ta­maa jour­na­li­si­mia. Sit­ten, kun jutun koh­de sat­tuu syys­tä tai toi­ses­ta tai kym­me­nen asian sum­ma­na (emme voi tie­tää) riis­tä­mään hen­gen itsel­tään, niin ulvo­taan kuin hyee­nat “vas­tuul­li­sia” hir­teen. Vii­me vii­kol­la kyl­lä selat­tiin ko. jul­kai­sua kass­ajo­nos­sa, ellei keh­dat­tu ostaa.

  Se on ollut siis point­ti­ni, en ota kan­taa mis­sä koh­den on mah­dol­li­ses­ti tapah­tu­nut rikos. En tun­ne tapaus­ta tar­peek­si hyvin ja toi­sin kuin esim. Osmo luu­lee, ei tie­don vuo­to­koh­ta ole selvillä. 

  Mut­ta nyt lope­tan tämän kes­kus­te­lun tähän, ellei jotain aivan uut­ta ilme­ne. Olen sano­nut sanot­ta­va­ni omas­ta puo­les­ta­ni edus­taen sel­väs­ti­kin poik­kea­vaa kantaa.

 35. Hel­poin tapa tor­jua täl­lais­ta tar­pee­ton­ta jul­ki­suut­ta oli­si tuo­mi­ta leh­den pää­toi­mit­ta­ja ja toi­mit­ta­ja eli esim Seis­kan ja Ilta­leh­den vatuul­li­set. Sil­loin ei tar­vit­se puut­tua lähdesuojaan.

  Polii­tik­ko­jen roh­keus ei kui­ten­kaan rii­tä tähän .
  Leh­del­lä on lisä­ki aivan toi­set resurs­sit tais­tel­la sana­va­pu­den puo­le­ta kuin yksi­tyi­sel­lä henkilöllä 

  Polii­ti­kot ovat valin­net koh­teek­si taval­li­sen kan­sa­lai­sen , jon­ka kimp­puun he kyl­lä uskal­ta­vat hyö­kä­tä, rauk­ko­ja kun ovat

 36. Minä en kai­paa takai­sin 70-luvun itse­sen­suu­ria, mut­ta toi­voi­sin sil­ti, että toi­mit­ta­jil­la oli­si edes jon­kin­lai­nen arvos­te­lu­ky­ky tal­lel­la. Ei ihan kaik­kea, mitä tie­tää, tar­vit­se ker­toa maa­il­mal­le, ei aina­kaan heti. Oli tuos­sa Inki­sen tapauk­ses­sa leh­ti­jut­tu syy­nä itse­mur­haan tai ei, niin en ymmär­rä, mitä tar­koi­tus­ta uuti­sen jul­kai­se­mi­nen jo täs­sä vai­hees­sa pal­ve­li. Jul­kai­si­jan­sa kau­pal­li­sia etu­ja toki, mut­ta ei läh­de­suo­jas­ta sik­si ole sää­det­ty, että Seis­ka voi­si teh­dä rahaa.

 37. Minua siis etoo täl­lai­set mas­sail­miöt, jois­sa asia yksin­ker­tais­te­taan ja joku yksi­lö tai jokin taho demo­ni­soi­daan ja kaik­ki vas­tuu säly­te­tään sen niskaan. ”

  Täy­tyy ihme­tel­lä Osmoa, että hän läh­tee syyt­tä­mään koko polii­si­kun­taa muu­ta­man mätä­mu­nan vuok­si . Täsäs Inki­sen tapuk­ses­sa­kaan ei ole mitään näyt­töä, että vuo­ta­ja oli­si poliisi.

  Taus­tal­la onkin var­maan Rusi, vaik­ka vuot­ja ei täs­sä­kään tapauk­ses­sa ole polii­si niin epäi­lys on vah­va ja eliit­ti ei uskal­la suo­raan hyö­kä­tä sen perusteella.
  Nyt kep­pi­he­vo­sek­si on val­jas­tet­tu Inkinen

 38. Oli tuos­sa Inki­sen tapauk­ses­sa leh­ti­jut­tu syy­nä itse­mur­haan tai ei, niin en ymmär­rä, mitä tar­koi­tus­ta uuti­sen jul­kai­se­mi­nen jo täs­sä vai­hees­sa pal­ve­li. Jul­kai­si­jan­sa kau­pal­li­sia etu­ja toki, mut­ta ei läh­de­suo­jas­ta sik­si ole sää­det­ty, että Seis­ka voi­si teh­dä rahaa.”

  Täss­kä­kin tapuk­ses­sa voi tuo­mi­ta leh­den ja sen vas­tuu­hen­ki­löt rikok­ses­ta , ei sii­hen tar­vi­ta läh­de­suo­jan paljastusta.

  Eliit­ti ei uskal­la hyö­kä­tä tie­don­vä­li­tyk­sen kimp­puun suo­raan , eten­kin kun Des­tian tapauk­sen jul­kis­ti Yle, joka on jul­ki­sen val­lan ohjauk­ses­sa ole­va ja sik­si nor­maa­lin polii­tik­ko­jen arvos­te­lun ulkopuolella.

  Inki­nen on vain hämäys­pro­bagn­da, kyl­lä Osmo on macc­hia­vel­lin­sä lukenut

 39. Eli­na:
  “Seis­ka on ole­mas­sa, kos­ka mil­joo­na luki­jaa vii­kos­sa halu­aa lukea Seis­kan tuot­ta­maa jour­na­li­si­mia. Sit­ten, kun jutun koh­de sat­tuu syys­tä tai toi­ses­ta tai kym­me­nen asian sum­ma­na (emme voi tie­tää) riis­tä­mään hen­gen itsel­tään, niin ulvo­taan kuin hyee­nat “vas­tuul­li­sia” hir­teen. Vii­me vii­kol­la kyl­lä selat­tiin ko. jul­kai­sua kass­ajo­nos­sa, ellei keh­dat­tu ostaa.”

  Jos joku nain toi­mii, niin hanel­la on toki syy­ta kat­soa peiliin.

  Se, etta jokin asia nousee tape­til­le, kun tapah­tuu inhi­mil­li­nen tra­ge­dia, joka antaa asial­le kas­vot on ihan taval­lis­ta. Kovin ratio­naa­lis­ta­han se ei ole, mut­ta se on inhi­mil­lis­ta. Tabloi­di­jour­na­lis­miin liit­ty­vat eet­ti­set ongel­mat ovat olleet ole­mas­sa ennen Inki­sen tapaus­ta ja ne ovat toden­na­koi­ses­ti ole­mas­sa myos sen jal­keen, kun tama kohu laantuu.

 40. Lii­an van­han kans­sa samoil­la lin­joil­la, joh­ta­vat polii­ti­kot tuo­mit­se­vat susan ruususet ja rai­sion kons­taa­pe­lit, mut­ta vai­ke­ne­vat des­tian ja for­tu­min joh­ta­jis­ta: ei korp­pi kor­pin sil­mää noki.

 41. mut­ta vai­ke­ne­vat des­tian ja for­tu­min joh­ta­jis­ta: ei korp­pi kor­pin sil­mää noki.”

  Näin on, kun yksi­tyis­tä­mi­nen laa­je­nee ja sii­nä kul­kee suu­ret rahat niin halu­taan var­mis­taa, ettei syn­ny tie­to­vuo­to­ja, jot­ka pal­jas­tai­si­vat jul­kis­ten varo­jen ros­vouk­sen tai esim huo­non hoi­don vanhainkodeissa.

  Yri­tys kun voi mää­ri­tel­lä min­kä nega­tii­vi­sen asian tahan­sa lii­ke­sa­lai­suu­den piiriin.

  Ja kun Osmo puhuu ylei­se­tä mer­ki­tyk­se­tä niin van­hus­ten hoi­dos­ta yksit­täi­sen hen­ki­lön­kin pitäi­si olla tär­keä, mut­ta yksit­täi­sen van­huk­sen huo­noa koh­te­lua ei voi­da enää jul­kais­ta, jos se on lii­ke­sa­lai­suu­den piirissä.

  1. Lii­an van­ha on ny sor­tu­nut vai­no­har­hai­suu­teen. Ehdo­tin, että salas­sa pidet­tä­viä tie­to­ja taval­li­sis­ta ihmi­sis­tä kau­pit­te­le­va poi­lii­si ei oli­si suo­je­lun pii­ris­sä, samoin kuin poti­lais­taan kie­li­vä lää­kä­ri. Miten Lii­an Van­ha perus­te­lee kyt­ken­tää lii­ke­sa­lai­suuk­sien ja näi­den välillä?

 42. Miten Lii­an Van­ha perus­te­lee kyt­ken­tää lii­ke­sa­lai­suuk­sien ja näi­den välillä?”

  Hal­li­tus on ulot­ta­mas­sa lakia myös lii­ke­sa­lai­suuk­sien vuotamiseen.

  Kun taas Lex Nokias­sa lii­ke­sa­lai­suus on jätet­ty pel­käs­tään yri­tyk­sen mää­ri­tel­tä­väk­si niin mikä tahan­sa asia voi­daan luo­ki­tel­la liikesalaisuudeksi.

  Tie­to­ja kau­pit­te­le­va poliis on har­vi­nai­sem­pi kuin mur­haa­ja, eikä mur­ha­kaan mitään suu­ria tun­tei­ta syn­ny­tä polii­ti­kois­sa, mik­si siis vuo­tav poliis, joka ker­too jos­kus jotain paikl­lai­ses­ta isäaurinkoisesta ?

  Toi­sa­lat, mitään todis­tet­ta sii­tä, että polii­si oli­si kau­pi­tel­lut jotain Inki­sen tai Rusin tapauk­ses­sa, ei ole . Vuo­ta­ja voi olla joku muu­kin lähi­pii­ris­tä, jokai­sel­la on omat Juudaksensa.

  Kun lain­sää­dän­töä ale­teen teh­dä mitu-mene­tel­mäl­lä niin eipä voi kehua päät­tä­jien tasoa

  1. Olen leh­ti­mie­hil­tä kuul­lut, että polii­sil­ta tulee rie­sak­si asti tar­jouk­sia tyy­liin, “minul­la oli­si teil­le uuti­nen”. Tähän perus­tin käsi­tyk­se­ni, joka voi tie­tys­ti juu­ri täs­sä yksit­täi­ses­sä tapauk­ses­sa olla väärä.

 43. Niin kuin sanoin, yksin­ker­tai­sin kei­no oli­si puut­tua leh­tien kir­joit­te­luun , sil­loin ei tar­vi­ta läh­de­suo­jaan puuttumista.

  kei­no vain ei sovi polii­ti­koil­le, jot­ka elä­vät julkisuudesta.

  Toi­sek­si , tämä kei­no joh­tai­si kan­sain­vä­li­seen kir­joit­te­luun leh­dis­tön vapau­den rajoittamisesta.
  Suu­ril­la leh­tiyh­töil­lä on myös omia juris­te­ja ja tai­toa , joten teho oli­si huo­no ja johat­si EIt käsit­te­lyi­hin jois­sa Suo­mi pää­sään­töi­ses­ti häviää.
  Polii­ti­kot mene­vät sii­tä mis­tä on vähi­ten heil­le har­mia eli alka­vat syyl­lis­tää taval­li­sia vir­ka­mie­hiä ja kansalaisia

 44. mah­taa­ko­han tie­to­vuo­dot sai­raa­lois­ta olla nime­no­maan lää­kä­ri­läh­töi­siä? Sai­raa­las­sa on lukusia ammat­ti­kun­tia. Ja poti­las­huo­neet ovat iso­ja eivät­kä yksi­tyi­syyt­tä suojaavia.

  Jos tan­go­ku­nin­gas jou­tuu sai­raa­laan niin soit­taa­ko hoi­ta­va lää­kä­ri leh­dis­töl­le — vai oli­si­ko se sit­ten­kin ruuh­kai­sen päi­vys­tys­po­lin toi­nen potilas?

 45. Pek­ka Leh­ti­nen, Rusi-jutun teki­jä ker­too tämän aamun Hesa­ris­sa , että Supo ei vuo­ta­nut tie­toa vaan Rusi itse
  Rusi ilme­ses­ti uskou­tui lähi­pii­ril­le, joka taas vih­jai­li asias­ta eteenpäin.
  Lopul­li­ses­ti asian pal­jas­ti Rusi itse käy­tök­sel­lään haastattelussa.
  Aivan nor­maa­li juo­run tari­na, pait­si että tau­a­tal­la oli totuuttakin.

  Mut­ta mik­si Rusin epäi­lyä ei sai­si tuo­da jul­ki­suu­teen ? Osmo­han perus­te­li, että yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­viä asioi­ta saa vuotaa ??
  Rusi oli Ahti­saa­ren avus­ta­ja ja kor­keas­sa ase­mas­sa ole­va virkamies.

  Inki­nen­kin oli jul­ki­suu­den hen­ki­lö, pitä­sis­kö jul­ki­suu­teen las­kea vain hen­ki­lön hyväk­sy­mää infoa ?

  Ja mitä tulee taval­lis­ten ihmis­ten asioi­den rie­pot­te­luun jul­ki­suu­des­sa niin eipä jotain Seis­kaa kiin­nos­ta Mat­ti Mei­kä­läi­nen vaan jul­ki­suu­des­ta elä­vät henkilöt.

  Tosin voi­han Leh­ti­nen valehdellakin

 46. mah­taa­ko­han tie­to­vuo­dot sai­raa­lois­ta olla nime­no­maan lää­kä­ri­läh­töi­siä? Sai­raa­las­sa on lukusia ammat­ti­kun­tia. Ja poti­las­huo­neet ovat iso­ja eivät­kä yksi­tyi­syyt­tä suojaavia.”

  Lää­kä­rit ja polii­sit vuo­ta­vat työn­te­ki­jöi­den tie­to­ja lähin­nä työ­nan­ta­jil­le, mut­ta nämä asiat eivät pää­dy jul­ki­suu­teen eikä uhri edes teu­dä mitä hänes­tä on kerrottu

 47. Tuos­sa Des­tia tapauk­ses­sa ei ole käyn­nis­sä edes esi­tut­kin­taa, aina­kaan sil­loin, kun uuti­nen jul­kais­tiin. Ja tuo­mio­kon on vuo­sien päässä.
  Osmon aja­tus­ten mukaan vuo­taa saa vas­ta kun asias­ta on lain­voi­mai­nen tuoit­se­va päätös.
  Sii­hen saak­ka kysy­my­son lail­li­ses­ta lii­ke­sa­lai­suu­den pii­ris­sä ole­vas­ta lii­ke­toi­mes­ta ja tuo­mioon saak­ka läh­de­suo­ja on ker­rot­ta­va esitutkinnassa.

  1. Mstä Lii­an Van­ha tuon on kek­si­nyt että eai­tyk­se­nu yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­ki­tyk­set­tö­mien yksi­tyi­syy­den suo­jaa louk­kaa­vien lää­kä­ri, sosi­aa­li­työ tai riko­se­päi­ly­jen kaup­paa­mi­sen sul­ke­mi­ses­ta suo­je­lun ulko­puo­lel­le-voi­si miten­kään kos­keaz Des­ti­aa. Lii­ke­sa­lai­suuk­sil­la ei ole tämäb kans­sa mitään tekemistä. .

 48. Lää­kä­rit ja polii­sit vuo­ta­vat työn­te­ki­jöi­den tie­to­ja lähin­nä työnantajille…”

  Mis­tä tämä tie­to on peräisin?

 49. Elin­kei­noe­lä­män kes­kus­lii­ton asian­tun­ti­jan Mik­ko Nyys­sö­län mie­les­tä läh­de­suo­jan alen­ta­mi­nen oli­si hyvä työ­ka­lu yri­tys­sa­lai­suuk­sien vuo­to­jen estämisessä. ”

  EK ajaa läh­de­suo­jan alen­ta­mis­ta yri­tys­sa­lai­suus­rik­ko­mus­ten koh­dal­la ja sil­loin esim tämä Des­tian tapauk­ses­sa voi­daan läh­de­suo­ja mur­taa, jos sopi­mus on luo­ki­tel­tu salai­suu­den piiriin.
  Mitään rikos­ta­han , edes epäi­lyä tai polii­sin tut­kin­taa ei ole ollut käyn­nis­sä, joten kysees­sä on sel­vä rikos Osmon ajattelumallissa.

  1. Jon­kin­lai­nen uuti­nen on jo se, ja jopa jul­ki­nen, että hänet on ero­tet­tu. On myös pahek­sut­ta­vaa käyt­täy­ty­mis­tä, sil­loin kun kyse ei ole rikok­ses­ta. Kun on kyse val­tion omis­ta­mas­ta lai­tok­ses­ta, pahek­sut­ta­va käyt­täy­ty­mi­nen on jul­ki­nen asia.

 50. Samaa esit­ti Laa­tun­ne­kin, tämä tuli nyt ensim­mäi­se­nä vastaan.
  Yleen­sä­kin EK on aja­nut sitä, että yri­tys­toi­min­ta tapah­tuu salas­sa ja läpinäkymättömästi.

  Yri­tys­toi­min­nas­sa­han ei ole mitään paheksuttavaa,teki yri­tys mitä tahan­sa, kuten suu­ri ajat­te­li­jam­me Nal­le Wahl­roos on kertonut .
  Pahek­sut­ta­va­kin on aina suh­teel­li­nen käsi­te ja sen mää­rit­te­ly riip­puu tuo­ma­rin maailmankatsomuksesta.

  Mut­ta nykyi­sin näil­läyks­tyi­sil­lä yri­tyk­sil­lä on enem­män vai­ku­tus­val­taa ihmi­siin kuin Edus­kun­nal­la ja tun­tuu ihmeel­li­sel­tä, että tuo mai­nit­se­ma­si “avoi­muus” kos­ki­si vain val­tion omis­ta­mia yhtöi­tä ei esim Noki­aa, Se sai­si har­ras­taa vilun­kia ilman, että ihmi­sil­lä oli­si oikeus sitä tuo­da esiin jos joku kal­las­vuo on vilun­gin mää­ri­tel­lyt yri­tys­sa­lai­suu­den piiriin ?

 51. Lää­kä­rit ja polii­sit vuo­ta­vat työn­te­ki­jöi­den tie­to­ja lähin­nä työnantajille…”

  Mis­tä tämä tie­to on peräisin?”

  Omis­ta kokemuksista

 52. Tie­to­vuo­to­ja halu­taan tuk­kia mur­ta­mal­la vies­ti­mien läh­de­suo­jaa. Sisä- ja oikeus­mi­nis­te­riön toi­mi­kun­ta ehdot­ti täl­lä vii­kol­la, että läh­de­suo­ja lak­kai­si jo esi­tut­kin­ta­vai­hees­sa, kun tut­ki­taan salassapitorikoksia. 

  Ehdo­tet­tu pykä­lä kos­ki­si kaik­kia salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suuk­sia, joi­den rik­ko­mi­nen on rikos. Vir­ka­sa­lai­suu­den lisäk­si rikos­lais­sa mai­ni­taan yrityssalaisuus. ”

  Tätä kaut­ta se yhteys yri­tys­sa­lai­suuk­siin syntyy.
  Ja ehdo­te­tun lain mukaan polii­si saa yksin päät­tää, mikä on ns ylei­sen edun mukai­sen läh­de­suo­jan pii­ris­sä ole­vaa tie­toa, mil­loin taas läh­de­suo­ja voi­daan murtaa.

  Esi­merk­sik­si kun Vih­rei­den valit­se­ma Hel­sin­gin sosi­aa­li­joh­ta­ja hank­kii tol­kut­to­man kal­liin kalus­ton huo­nee­seen­sa kave­rin­sa fir­mal­ta, niin kave­rin yri­tys luo­kit­te­lee sopi­muk­sen kuu­lu­van yri­tys­sa­lai­suu­den pii­riin ja se onne­ton vir­ka­mies , joka uskal­taa vuotaa
  tie­don ulko­puo­lel­le pal­jas­tuu jo esi­tut­kin­nas­sa, kos­ka toi­mi­ta­jan on ker­rot­ta­va hänen nimensä.

  Vir­ka­mes saa pot­kut ja jou­tuu suu­riin korvauksiin.

  EIT voi sit­ten päät­tää toi­sin, mut­ta kor­vaus on muu­ta­ma tonni.Kukapa uhraa uraan­sa jon­kiun vih­rei­den isä aurin­koi­sen öyk­kä­röin­nin vuoksi ?

  Vih­reät ovat hyvää vauh­tia raken­ta­mas­sa Suo­mes­ta Poh­jo­lan Pohjois-Koreaa

 53. Kat­se­lin muu­ta­man Seis­kan läpi jaen löy­tä­nyt yhtään jut­tua, jos­sa oli­si ker­rot­tu taval­li­sen ihmi­sen ter­vey­den­ti­las­ta tai rikoksista.
  kaiik­ki jutut kos­ki­vat hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat ns jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä eli elä­vät julkisuudesta.

  En ymmär­rä, mitä nyt aje­taan takaa ellei halu­ta suo­jat päät­tä­jien har­ras­ta­maa vilunkia.
  Ei näi­tä leh­tiä kiin­nos­ta taval­li­set ihmi­set, eivät ne tuo liikevaihtoa

 54. Joten­kin Lii­an Van­ha kier­tää kehää. Sosi­aa­li­toi­men pää­tök­set ovat jul­ki­sia, eikä myy­vä yri­tys voi muut­taa nii­tä lii­ke­sa­lai­suuk­sik­si, min­kä Lii­an Van­ha hyvin tie­tää. En myös­kään ymmär­rä, mitä jol­lain oikeus­mi­nis­te­riön toi­mi­kun­nal­la on teke­mis­tä sen kans­sa, että minus­ta kan­sa­lais­ten yksi­tyi­syy­den suo­jaan liit­ty­vien tie­to­jen myy­mi­nen ansain­ta­mie­les­sä ei sai­si kuu­lua jour­na­lis­min suo­je­le­mi­sek­si tar­koi­tet­tu­jen suo­je­lusään­nös­ten pii­riin. Ongel­ma­na täs­sä tie­tys­ti on, että ros­ka­leh­dis­tö käyt­tää epä­jour­na­lis­ti­siin tar­koi­tuk­siin tir­kis­te­ly­tar­koi­tuk­siin pykä­liä , jot­ka on tar­koi­tet­tu kun­nial­li­sen leh­dis­tön suo­je­le­mi­sek­si. Rajaa kan­nat­tai­si etsiä sieltä.

 55. Sosi­aa­li­toi­men pää­tök­set ovat jul­ki­sia, eikä myy­vä yri­tys voi muut­taa nii­tä lii­ke­sa­lai­suuk­sik­si, min­kä Lii­an Van­ha hyvin tietää”

  Riip­puu sii­tä, mis­tä näkö­kul­mas­ta poliis sat­tuu asi­aa kat­so­maan ja mitä pai­no­te­taan. Kun riko­sil­moi­tuk­sen tekee­kin yri­tys yri­tys­sa­lai­suu­den rik­ko­mi­ses­ta niin rikos­ta käsit­tel­lään yri­tys­sa­lai­suu­den rik­ko­mi­se­na , ei jul­ki­sen val­lan käyttönä.
  Pää­tök­sen asias­ta tekee yksit­täi­nen polii­si­mies, oikeus­is­tuin ei edes käsit­te­le asi­aa, joten toi­mit­ta­ja on asee­ton polii­sia vastaan.

  Mut­ta perim­mäi­nen tar­koi­tus onkin pelo­tel­la kan­sa­lai­set hil­jai­sek­si ja teh­dä Suo­mes­ta sanan­va­pu­den kehitysmaa

  Hyvä esi­merk­ki on kun val­tio myi Arse­na­lin rosklai­nat perin­täyh­tiöl­le niin sopi­mus oli sali­nen , mysö sen osal­ta, että sopi­mus sisäl­si osion, jos­sa val­tion oikeut­ta muut­taa lain­sää­dän­töä rajat­tiin vahingonkorvauksella.
  Eli yri­tyk­set pyr­ki­vät otta­man yli­val­lan val­tios­ta ja nyky­hal­li­tus sen ilo­mie­lin niil­le luovuttaa.
  Sii­nä se jul­ki­sen val­lan pää­tös­ten avoim­muus oli oikein hyvin näytillä.

 56. Polii­si tosi­aan vuo­taa tie­to­ja, esim Hel­sin­gin Uuti­sis­sa on tois­tu­vas­ti uus­ti­sia rikok­siat ja viit­tauk­sia teki­jöi­hin esim tum­ma 180 cm pit­kä , n 30–40-vuotias mies pahoin­pi­te­li Mal­mil­la nuo­ren henkilön.
  Enpä ole muun­lai­sia uuti­sia näh­nyt ja luen leh­det tarkkaan.

  Rusi oli taas val­tion kor­kea vir­ka­mies ‚joten hänen epäi­lyn­sä kuu­luu­kin jul­ki­suu­teen, eten­kin kun hän oli aset­tu­mas­sa ehdok­kaak­si vaaleissa.

  Ilmie­ses­ti elii­tin käh­min­nät halu­taan piiloon

 57. Se mikä minua huo­les­tut­taa, että lakiin ollaan koplaa­mas­sa yri­tys­sa­lai­suuk­sien vuo­ta­mi­sen läh­de­suo­jan mur­ta­mii­nenm ilman, että asi­aa täs­men­ne­tään mitenkään.
  Nokia ja monet muut yri­tyk­set ovat kan­sa­lais­ten näkö­kul­mas­ta mer­kit­tä­väm­piä val­lan käyt­tä­jiä kuin val­tio tai kun­nat, joten myös nii­den toi­min­ta pitäi­si kye­tä kontrolloimaan.

  Yri­tyk­sel­lä on dik­daat­to­rin val­tuu­det työn­te­ki­jään näh­den esim yri­tys voi irti­sa­noa hen­ki­lön perus­teett­ta ja se jou­tuu mak­sa­maan pie­nen kor­vauk­sen, joka sekin on tapel­ta­va KO:sta ja on käy­tet­tä­vis­sä 10 vuo­den kuluttua.

  Perus­tett­to­man pää­tök­sen teh­nyt ei saa edes sakkorangaistusta.

 58. Hyvä esi­merk­ki näsi­tä yri­tys­sa­lai­suu­den pii­riin kuu­lu­vis­ta asiois­ta ovat nämä vapaa­eh­toi­set lähtösopimukset.
  Niis­sä työn­te­ki­jä jou­tuu sitou­tu­ma­na pykä­liin, jot­ka työ­voi­ma­vi­ran­omai­set ja TVR luo­kit­te­le­vat rikol­li­sik­si tai aina­kin viran­omais­ten harhauttamiseksi.
  Kun luot­ta­mus­mies­kin voi olla ostet­tu niin eipä ihmi­sel­lä ole mis­tä tur­vaa hakisi .
  Viran­omai­o­sen puo­len kään­ty­mi­nen on yri­tys­sa­lai­suu­den vuo­ta­mis­ta kun pape­ris­sa niin lukee

 59. Olet Lii­an van­ha luuul­ta­vas­ti oikeas­sa sii­nä, että elin­kei­noe­lä­mä pyr­kii häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti käyt­tä­mään hyväk­seen nai­via lainsäädäntöelintämme.

  Vää­räs­sä olet vain sii­nä, että suu­ri osa rai­vos­ta­si tun­tuu koh­dis­tu­van Osmoon. Lue aloi­tus­jut­tu uudes­taan. Sii­nä­hän Osmo ker­too, että hän on läh­de­suo­jas­ta huo­lis­saan eli samaa miel­tä kuin sinä: des­tiat ja sos­su­pääl­li­kön kal­lis maku pitää voi­da saat­taa kan­sa­lais­ten tietoisuuteen. 

  Mut­ta, kuten otsik­ko­kin sanoo, koli­kol­la on toi­nen­kin puo­li: tör­ky­leh­det pää­se­vät teke­mään nil­ja­kai­ta jut­tu­jaan, ja tie­dot vuo­ta­neet viran­omai­set ovat tur­vas­sa läh­de­suo­jan takana. 

  Täs­tä alkoi kes­kus­te­lu, jos­sa poh­dit­tiin, oli­si­ko läh­de­suo­jan uhraa­mi­nen tämän­kään takia kan­nat­ta­vaa. Minun (ja monen muun) mie­les­tä ei ollut: Polii­si kyl­lä sai­si sel­vil­le Inki­sen jutun vuo­ta­jan ilman läh­de­suo­jan mur­ta­mis­ta­kin, jos pai­ne oli­si tar­peek­si kova. Jos esim. Paa­te­ron ja Holm­lun­din eroa vaa­dit­tai­siin niin kau­an kun­nes vuo­ta­ja löy­tyy, voi­si Rai­sios­sa tul­la niin kuu­ma, että syyl­li­nen­kin löytyisi.

  Eli lue Lii­an van­ha uudel­leen Osmon aloi­tus, niin huo­maat, että olet­te läh­de­suo­jas­ta kuta­kuin­kin samaa mieltä.

  Tou­ko Mettinen

 60. Jääm­me siis odot­ta­maan että Osmo vaa­tii sisä­mi­nis­te­rin ja ylim­män polii­si­pääl­li­kön eroa, sen päi­vän kun näkisi.

 61. L.v.:
  “Kat­se­lin muu­ta­man Seis­kan läpi jaen löy­tä­nyt yhtään jut­tua, jos­sa oli­si ker­rot­tu taval­li­sen ihmi­sen ter­vey­den­ti­las­ta tai rikoksista.
  kaiik­ki jutut kos­ki­vat hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat ns jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä eli elä­vät julkisuudesta.”

  Tas­sa­kin asias­sa on kyl­la hie­man enem­man har­maan savy­ja. Onko TV:ssa saa­tie­do­tus­ta luke­va meteo­ro­lo­gi yhta pal­jon jul­ki­suu­den hen­ki­lo kuin intii­mie­la­man­sa yksi­tyis­koh­tia juo­ru­leh­dil­le myy­va tyrk­ky­julk­kis? Enta voi­ko jul­ki­suu­den hen­ki­lon roo­lis­ta irti­sa­nou­tua? Onko esim. 30 vuot­ta sit­ten kesa­hi­tin teh­nyt lau­la­ja edel­leen jul­ki­suu­den hen­ki­lo, jon­ka yksi­tyi­se­la­maa tai ongel­mia saa vapaas­ti rie­po­tel­la leh­tien sivuilla?

 62. Onko esim. 30 vuot­ta sit­ten kesa­hi­tin teh­nyt lau­la­ja edel­leen jul­ki­suu­den hen­ki­lo, jon­ka yksi­tyi­se­la­maa tai ongel­mia saa vapaas­ti rie­po­tel­la leh­tien sivuilla?”

  Eipä nuo ex-täh­det juu­ri­kaan pää­dy sivuil­le ellei­vät levyt soi useasti.
  Tuli vain mie­leen , että Kala­las­vuo sai aikoi­naan sakot sala­kul­je­tuk­ses­ta. Oli­si­ko tämä pitä­nyt salata ?

 63. Tou­ko Mettinen:“Olet Lii­an van­ha luuul­ta­vas­ti oikeas­sa sii­nä, että elin­kei­noe­lä­mä pyr­kii häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti käyt­tä­mään hyväk­seen nai­via lainsäädäntöelintämme.”

  Joo. Aivan samoin kuin lain­sää­dän­tö­eli­mem­me pyr­kii käyt­tä­mään häi­käi­le­mät­tä hyväk­seen nai­ve­ja äänes­tä­ji­ään. Jos edus­kun­ta päät­tää läh­de­suo­jan hei­ken­tä­mi­ses­tä on täy­sin epä­rea­lis­tis­ta olet­taa, että se tekee sen pel­käs­tään yhtei­sen hyvän vuok­si tai ajaak­seen lii­ke-elä­män etu­ja. Vaa­ka­ku­pis­sa pai­naa myös polii­tik­ko­jen etu. Tämän näkö­kul­man Lii­an van­ha on tuo­nut ansiok­kaas­ti esil­le. Olen yllät­ty­nyt, että Osmo suh­tau­tuu asi­aan niin kevytkenkäisesti.

  Kan­san­edus­ta­jat ovat ihan taval­li­sia ihmi­siä ja aja­vat omaa etu­aan yhtä pal­jon kuin lii­ke-elä­mä tai me muut kansalaiset.

 64. Eipä nuo ex-täh­det juu­ri­kaan pää­dy sivuil­le ellei­vät levyt soi useasti.”

  Eivat tie­ten­kaan, jos heil­le ei tapah­du mitaan sen kum­mem­paa, useim­mil­le ei tapah­du. Mut­ta jos tulee lap­si­por­noe­pai­ly, pari­suh­de­va­ki­val­taa tai jotain muu­ta yhta mehu­kas­ta, niin kyl­la loo­pit huu­taa. Ei sii­na levy­jen taman­het­ki­sia soit­to­maa­ria mie­ti­ta, kun pitaa saa­da kohu­jut­tu ulos ennen kuin kil­pai­li­ja ehtii. 

  Tuli vain mie­leen , että Kala­las­vuo sai aikoi­naan sakot sala­kul­je­tuk­ses­ta. Oli­si­ko tämä pitä­nyt salata ?”

  Mus­ta maa­il­man suu­rim­piin kuu­lu­van yri­tyk­sen joh­ta­ja on jul­ki­suu­den hen­ki­lo jo pel­kas­taan sik­si, etta hanel­la on todel­la huo­mat­ta­va maa­ra valtaa.

 65. Mus­ta maa­il­man suu­rim­piin kuu­lu­van yri­tyk­sen joh­ta­ja on jul­ki­suu­den hen­ki­lo jo pel­kas­taan sik­si, etta hanel­la on todel­la huo­mat­ta­va maa­ra valtaa”

  Kun polii­si ja tuo­ma­ri­kin ovat omien mie­li­tei­den­sä van­ke­ja niin laa­ti­mal­la mitu-pää­tel­miin perus­tu­via lake­ja saam­me mie­li­pi­de­van­ke­ja eli oleem tiel­lä Pohjois-Koreaksi

 66. Rotwang: Onko sinus­ta hen­ki­lö, jol­la on huo­mat­ta­vas­ti omai­suut­ta jul­ki­suu­den hen­ki­lö? Mil­lä perus­teel­la suu­ry­ri­tyk­sen joh­ta­ja on jul­ki­suu­den hen­ki­lö? Eihän hän käy­tä jul­kis­ta valtaa.

 67. Kal­las­vuon tapaus on täs­sä erin­omai­nen esi­merk­ki. Sala­kul­je­tus­yri­tys pää­si lööp­pei­hin vas­ta, kun tuo­mio oli tul­lut ja asia sitä myö­ten jul­ki­nen. Inki­sen tapaus oli löö­peis­sä jo heti polii­sin alet­tua tut­kia asi­aa eli kun asia oli vie­lä salassapidettävä. 

  Ensim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa ei tar­vit­se edes miet­tiä mitään läh­de­suo­jaa, kos­ka kuka tahan­sa pää­see oikeu­den pöy­tä­kir­jo­ja luke­maan (ellei ole eri­tyis­tä syy­tä julis­taa nii­tä salai­sik­si). Eikös kenen tahan­sa saa­mat sakot voi­da ker­toa leh­des­sä ihan nimen ja kuvan kans­sa? Nyky­käy­tän­tö­nä tun­tuu ole­van, että tämä kun­nia suo­daan julk­kis­ten lisäk­si vain vaka­viin rikok­siin syyllistyneille.

  1. Rii­tal­le:
   Kenen tahan­sa rikok­sis­ta ei voi­da ker­toa nimen kans­sa. Inki­ses­tä ei oli­si tuo­mion jäl­keen­kään saa­nut ker­toa kuin että 50-vuo­tias mies­hen­ki­lö, ellei joten­kin onnis­tu­ta väit­tä­mään, että on yhteis­kun­nal­lis­ta , ei siis tir­kis­tyk­sel­lis­tä, mer­ki­tys­tä sil­lä, että teki­jä oli juu­ri Inkinen.

 68. Tämän­het­ki­ses­sä tul­kin­nas­sa jul­ki­suu­den hen­ki­lön käsit­tees­tä on kai nime­no­maan se ongel­ma, ettei “jul­ki­suu­den hen­ki­löys” pää­ty. Ker­ran jul­ki­suu­den hen­ki­lö, aina jul­ki­suu­den henkilö.

  Noin muu­ten minus­ta tämä Inki­sen tuo­mio ker­too myös sii­tä vauh­koi­lus­ta ja sokeas­ta vihas­ta, mil­lä jah­da­taan lap­si­por­non kat­so­jia. Pelk­kä lataa­mi­nen netis­tä, tahal­laan tai vahin­gos­sa, ei tuo­ta lap­si­por­non tuot­ta­jil­le yhtään rahaa. Lisäk­si raja lap­si­por­non ja nuo­ren näköi­sen 18-vuo­ti­aan välil­lä on vähin­tään­kin vai­kea vetää (ja mis­tä läh­tien 18 v. on ollut kyp­sä aikui­nen). Kui­ten­kin kes­kus­te­lu­pals­toil­la vaa­di­taan munis­ta hir­teen tai aina­kin kastraa­tio­lää­ki­tys­tä, jos koneel­ta kuvia löy­tyy. Täs­tä aihees­ta on tämän uuti­soin­nin yhtey­des­sä täy­sin vai­et­tu, ja sen sijaan puhut­tu vain läh­de­suo­jas­ta ja polii­sin vuodoista.

 69. Art­tu­ri:
  Nuo ovat han­ka­lia kysy­myk­sia, joi­hin mul­la ei ole aivan yksi­se­lit­tei­sia mielipiteita. 

  Kay­tan­nos­sa asia lie­nee kui­ten­kin niin, etta jul­ki­nen val­ta ja talou­del­li­nen val­ta eivat ole toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mia enti­teet­te­ja. Esim. suu­ry­ri­tyk­sen joh­ta­jan jokai­sel­la lausun­nol­la ja mie­li­pi­teel­la on poliit­tis­ta pai­noar­voa, vaik­ka han ei muo­dol­li­ses­ti ole­kaan jul­ki­sen val­lan edus­ta­ja. Han myos pys­tyy halu­tes­saan vai­kut­ta­maan kulis­sien taka­na poliit­ti­siin paa­tok­siin. Suu­ry­ri­tyk­sen joh­ta­jal­la on (epa­suo­ras­ti) huo­mat­ta­vas­ti enem­man jul­kis­ta val­taa kuin vaik­ka rivikaupunginvaltuutetulla. 

  Yksi­se­lit­tei­sin­ta­han on tie­ten­kin vetaa se raja hen­ki­lon muo­dol­li­sen ase­man perus­teel­la, jol­loin suu­ry­ri­tyk­sen joh­ta­ja ei ole jul­ki­suu­den hen­ki­lo. Minus­ta tal­lai­nen rajan­ve­to ei kui­ten­kaan hei­jas­te­le kovin hyvin jul­ki­sen val­lan todel­lis­ta jakau­tu­mis­ta. Toi­saal­ta, jos raja­vii­va jate­taan tuo­ma­rien tul­kit­ta­vak­si, niin sii­ta syn­tyy omat ongel­man­sa. Tus­kin se kui­ten­kaan Suo­mea Poh­jois-Koreak­si muuttaisi.

 70. Mis­tä ihmeen tuo­mios­ta Rai­vio puhuu?

  Mie­len­kiin­toi­nen lap­si­por­non puo­us­tus­pu­he. Lap­si­por­non pitäi­si siis olla sal­lit­tua, kos­ka se ei tuo­ta lap­si­por­non tuot­ta­jil­le rahaa?

  Se on myös Rai­vion perus­te lap­si­por­non puo­les­ta, että jos­kus on vai­kea erot­taa onko kysees­sä lap­si vai täy­si-ikäi­nen. On se niin vää­rin, kun aivan bona fide kat­se­lee lap­si­por­noa, niin jo ollaan vauhkoilemassa. 

  Itse olen täs­sä ihme­tel­lyt toi­sin päin, että lap­si­por­noa hal­lus­saan pitä­väs­tä las­ten ja nuor­ten ido­lis­ta lei­vo­taan tääl­lä mart­tyy­ri ja jul­man median uhri.

  Rai­vion asen­ne on muu­ten sitä luok­kaa, että koneen­sa on var­mas­ti täyn­nä lap­si­por­noa. Soi­tan­pa heti Pasi­laan, vir­ka-ajan koit­taes­sa. Asia on hyvä tut­kia. Ettei oli­si Inki­sen kans­sa samas­sa ringissä.

 71. Asia on tääl­lä ennen­kin käsi­tel­ty, mut­ta muis­tin vir­kis­tä­mi­sek­si ote rikoslaista: 

  Yksi­tyi­se­lä­mää louk­kaa­va tie­don levit­tä­mi­nen (Rikos­la­ki 24 luku 8 §)

  Yksi­tyi­se­lä­mää louk­kaa­va­na tie­don levit­tä­mi­se­nä ei pide­tä sel­lai­sen yksi­tyi­se­lä­mää kos­ke­van tie­don, vih­jauk­sen tai kuvan esit­tä­mis­tä poli­tii­kas­sa, elin­kei­noe­lä­mäs­sä tai jul­ki­ses­sa viras­sa tai teh­tä­väs­sä taik­ka näi­hin rin­nas­tet­ta­vas­sa teh­tä­väs­sä toi­mi­vas­ta, joka voi vai­kut­taa tämän toi­min­nan arvioin­tiin mai­ni­tus­sa teh­tä­väs­sä, jos esit­tä­mi­nen on tar­peen yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vän asian käsittelemiseksi.

  Eli Ink­sen mah­dol­li­nen syy­te ja tuo­mio oli­si voi­tu ilman muu­ta jul­kis­taa. Las­ten ja nuor­ten paris­sa toi­mi­va muusik­ko, joka on itse tois­tu­vas­ti itse antan­ta­nut levy­myyn­tiä vauh­dit­taak­seen haas­tat­te­lu­ja (mm. Seiskassa)on jul­ki­nen hen­ki­lö ja tuo­mio vai­kut­taa tämän toi­min­nan arvioin­tiin. En pääs­täi­si tytär­tä­ni sel­lai­sen pop­pa­rin kei­kal­le, jol­la on tuo­mio las­ten hyväk­si­käyt­töä esit­tä­vien kuvien hal­lus­sa pidota. 

  Myös elin­kei­noel­män vai­kut­ta­ja on hyvin­kin jul­ki­suu­den hen­ki­lö. Nämä tie­tys­ti arvioi­daan tapaus ker­ral­laan, vain har­va pos­ti tekee auto­maat­ti­ses­ti jul­ki­suu­den hen­ki­lök­si. Sil­lä­kin on mer­ki­tys­tä, onko ollut vapaa­eh­toi­ses­ti jul­ki­suu­des­sa ja kuin­ka pal­jon. Kui­ten­kaan kukaan ei itse voi vali­ta mil­loin on jul­ki­suu­den hen­ki­lö ja mil­loin ei. Kun sen pään on ura­va­lin­nal­laan tai muu­ten avan­nut, ei sitä voi mitä­töi­dä jon­kin ikä­vän asian koh­da­tes­sa tyy­liin Kar­pe­la: … nyt mä en enää lei­ki­kään julk­kis­ta, men­kää pois tuh­mat toimittajat…

  1. Eli­nal­le: Onko inki­nen poli­tii­kas­sa, elin­kei­noe­lä­mäs­sä tai jul­ki­ses­sa viras­sa siten, että hänen toi­min­tan­sa arvioi­mi­sek­si main­mi­tus­sa teh­tä­väs­sä oli tär­keä­tä jul­kis­taa epäily.

 72. Rotwang:“Suuryrityksen joh­ta­jal­la on (epa­suo­ras­ti) huo­mat­ta­vas­ti enem­man jul­kis­ta val­taa kuin vaik­ka rivikaupunginvaltuutetulla. ”

  En ymmär­rä. Ainoa tapa jol­la yri­tys­joh­ta­jal­la voi olla jul­kis­ta val­taa on vai­kut­taa nii­hin tahoi­hin joil­la sitä jul­kis­ta val­taa on.

  Tämä on vähän sama kuin väit­täi­si, että per­heen pie­nim­mäl­lä on enem­män talou­del­lis­ta val­taa kuin per­heen raha­kirs­tun var­ti­jal­la, kos­ka hän voi vai­kut­taa raha­kirs­tun var­ti­jan ostopäätöksiin.

  Minä en siis mis­sään nimes­sä kiis­tä ettei­kö varak­kail­la ihmi­sil­lä ja suu­ria varo­ja hal­lin­noi­vil­la ole huo­mat­ta­va mää­rää val­taa. Minus­ta jaot­te­lu jul­ki­sen val­lan ja muun val­lan välil­lä on kui­ten­kin hyvin merkityksellinen.

  Talou­del­li­sel­la val­lal­la voi­daan vai­kut­taa ainoas­taan ihmis­ten vapaa­eh­toi­siin kes­ki­näi­siin sopi­muk­siin ja suh­tei­siin. Jul­ki­nen val­ta sen sijaan perus­tuu ihmi­sen itse­mää­rää­mi­soi­keu­den rajoit­ta­mi­seen ja sik­si sen käy­tön val­von­nan tulee olla huolellisempaa.

 73. Rotwang: Onko sinus­ta hen­ki­lö, jol­la on huo­mat­ta­vas­ti omai­suut­ta jul­ki­suu­den hen­ki­lö? Mil­lä perus­teel­la suu­ry­ri­tyk­sen joh­ta­ja on jul­ki­suu­den hen­ki­lö? Eihän hän käy­tä jul­kis­ta valtaa.”

  Hän käyt­tää itse asias­sa tänä päi­vä­nä laa­jem­paa val­taa kuin jul­ki­nen val­ta ja pää­tös­kis­tä ei voi edes valittaa.
  Yri­tys­jo­hat­jan val­ta on dik­da­too­ris­ta val­taa, jos­sa hal­lin­toa­la­mai­sel­la ei oikeut­ta muutoksiin.
  Esim kun yri­tys­joh­ta­ja irti­sa­noo vaik­ka lain vas­tai­ses­ti niin pää­tös­tä ei tar­vit­se muut­taa tai peruut­taa, riit­tää, että yri­tys mak­saa pinen kor­vauk­sen. Joh­ta­jal­le ei rik­kees­tä ole mitään seurauksia.
  Samo­pin yri­tys­jo­ha­ta­ja voi lai­min­lyö­dä työ­tur­val­li­suus­sään­nök­siä ja aiheut­ta työn­te­ki­jän kuo­le­man. vain har­voin teko yltää edes sakkoihin.

  Ei ole suur­ta mer­ki­tys­tä onko val­ta jul­kis­ta tai yksi­tyis­tä, tär­kein­tä on val­lan­käyt­tö ja sen hallinta.
  Yri­tys­joh­ta­jan val­ta on dik­daat­to­rin valtaa

 74. Lap­si­por­nos­ta en osaa sanoa, sii­hen en ole tör­män­nyt, mut­ta jos käyt­tää taval­lis­ta web-poh­jais­ta säh­kö­pos­tia ja huo­noa spam-filt­te­riä, ei ole miten­kään tava­ton­ta, että Win­dows-käyt­tä­jä saa koneel­leen iso­ja­kin mää­riä por­no­gra­fis­ta materiaalia. 

  Sii­tä on nyt vuo­sia kun olen win­dows-konei­ta käyt­tä­nyt, mut­ta aina­kin sil­loin monet mai­nos­si­vut teki­vät niin, että kun sivun sul­ki, se ava­si pari- kol­me uut­ta ikku­naa eri sivus­toil­le. Näis­sä on usein por­no­gra­fi­sia sivu­ja muka­na. Eli jos avaat yhden via­graa tai “olet mil­joo­nas kävijä”-voittoa mai­nos­ta­van lin­kin, niin saa­tat samal­la tul­la avan­neek­si pahim­mil­laan kym­me­niä por­no­si­vu­ja, joil­la ole­vat kuvat tal­len­tu­vat koneelle. 

  Ei sil­lä, en oikein usko, että nois­sa mitään lap­si­por­noa on, mut­ta teo­rias­sa kai niin­kin voi käy­dä. Sik­si minus­ta on joten­kin has­sua, että pelk­kää yksit­täis­tä koneen väli­muis­tis­ta löy­ty­vää epäi­lyt­tä­vää kuvaa pide­tään “hal­lus­sa­pi­to­na” ja raa­jo­jen murs­kaa­mi­sen arvoi­se­na tekona. 

  Jos joku pitää tätä “rikol­lis­ten puo­lus­ta­mi­se­na”, niin kan­nat­taa sää­tää lääkitys.

 75. Eli­na demon­stroi hyvin, mik­si lap­si­por­no­ri­kok­sis­ta ei pidä teh­dä jul­ki­sia, kun asi­aa vas­ta tut­ki­taan. Kyse on niin vas­ten­mie­li­ses­tä rikok­ses­ta, että jo perus­tee­ton­kin epäi­ly lei­maa ihmi­sen lopuk­si ikää. 

  Jos­kus sanan­va­pau­den puo­lus­ta­mi­nen menee nau­ret­ta­vuuk­siin. Oli­si­ko se esi­mer­kik­si ihan mah­do­ton aja­tus, että löö­pis­sä, las­ten sil­mien tasal­la, luki­si “mies tap­poi vai­mon­sa ja lap­sen­sa” eikä “isä tap­poi äidin ja lap­sen­sa”? Aikui­sel­ta ei pimi­te­tä mitään tie­toa, mut­ta teks­ti ei ole lap­ses­ta yhtä järkyttävä.

 76. Eli­na todis­ti­kin, kuin­ka lap­si­por­noa­sias­ta on Suo­mes­sa mah­do­ton kes­kus­tel­la. Mikä tahan­sa puheen­vuo­ro, jos­sa ei sel­keäs­ti sano­ta heti alkuun että lap­si­por­no on yhteis­kun­nan pahin uhka tei­la­taan argu­men­til­la “olet pedo­fii­li”. Kuu­los­taa samal­ta kuin pakol­li­nen “en ole femi­nis­ti mut­ta…”. Vai että asen­ne väärin.

  Puhun jul­ki­suu­den tuo­mios­ta, tuomitsemisesta.

  Et ehkä halua ymmär­tää, mut­ta lap­si­por­non kat­so­mi­nen ilman sii­tä mak­sa­mis­ta ei tuo­ta talou­del­lis­ta kan­nus­tin­ta teh­dä lisää lap­si­por­noa. Tämä on eri asia kuin ostaa pää­sy paha­mai­nei­seen “lap­si­por­no­rin­kiin”.

  Ymmär­tääk­se­ni Inki­sel­le on uutis­ten perus­teel­la käy­nyt juu­ri niin, että koneen väli­muis­tis­ta on löy­ty­nyt jotain lap­si­por­noon viit­taa­vaa, mut­ta syyt­tä­jä ei syyt­tä­nyt näy­tön puut­tees­sa. Sen sijaan joku päät­ti, että tämä ei riitä.

  Kos­ka sivuu­tit täy­sin iän ereh­dyt­tä­vyys­asian, lisään vie­lä vet­tä myl­lyyn ja väi­tän pöy­ris­tyt­tä­väs­ti, että alai­käis­ten kuvien kat­se­lu ei ole pedo­fi­li­aa! Jos aikui­nen kii­hot­tuu kat­soes­saan 15-vuo­ti­aan tytön kuvia, se on ihan nor­maa­lia, vaik­ka sii­tä puhu­mi­nen on sopi­ma­ton­ta! Sek­su­aa­li­nen lähes­ty­mi­nen­kään ei ole pedo­fi­li­aa, vaik­ka onkin sopi­ma­ton­ta ja lai­ton­ta. Alle puber­teet­ti-ikäis­ten las­ten kuvien kat­se­lu on sopi­ma­ton­ta ja lai­ton­ta, samoin kuten lähes­ty­mi­nen eli pedo­fi­lia. Täs­tä välil­tä löy­tyy pal­jon tapauk­sia. Puhu­mi­nen (ja ilta­päi­vä­leh­tien kir­joit­ta­mi­nen) “lap­si­por­nos­ta” ja “pedo­fii­leis­tä” sekoit­taa tar­peet­to­mas­ti lain ja sopi­mat­to­muu­den erot.

  Pasi­las­sa sanoi­vat, että sopi­mat­to­mien­kaan puhu­mi­nen ei yli­tä vie­lä tut­kin­ta­kyn­nys­tä ja Kyös­ti Pöys­ti on lomalla.

 77. Riit­ta kirjoitti:

  Kal­las­vuon tapaus on täs­sä erin­omai­nen esi­merk­ki. Sala­kul­je­tus­yri­tys pää­si lööp­pei­hin vas­ta, kun tuo­mio oli tul­lut ja asia sitä myö­ten julkinen.”

  Itse asias­sa jut­tu ei ollut noin. Rikos­ni­mi­ke ei ollut sala­kul­je­tus vaan lie­vä vero­pe­tos ja asia ei eden­nyt kos­kaan oikeu­teen (jol­loin tuo­mio oli­si ollut jul­ki­nen). Asian jul­kis­ti Hesa­ri 2 vuot­ta tapah­tu­neen jäl­keen, joten eikö­hän joku vir­ka­mies sii­nä­kin vain anta­nut leh­del­le vihjeen.

  Täs­sä lai­naus Hesa­rin uuti­ses­ta (löy­tyy arkis­tos­ta 21.1.2006)

  Rikos tapah­tui jo syys­kuun lopus­sa 2004. Van­taan kih­la­kun­nan­syyt­tä­jä Pih­la Keto vah­vis­ti sakon vii­me vuo­den huhtikuussa. 

  Tie­to ran­gais­tuk­ses­ta on pysy­nyt pois­sa jul­ki­suu­des­ta, kos­ka tapaus hoi­det­tiin tul­lin, syyt­tä­jän ja Kal­las­vuon kes­ken ran­gais­tus­mää­räys­asia­na. Näin se ei kos­kaan pää­ty­nyt oikeu­den käsit­te­lyyn. Jos maa­han tuo­dun omai­suu­den arvo oli­si ollut suu­rem­pi eikä vero­pe­tos­ta oli­si enää voi­tu pitää lie­vä­nä, asia oli­si eden­nyt kärä­jil­le ja tul­lut toden­nä­köi­ses­ti jul­ki tuoreeltaan.”

 78. Lii­an van­ha: “Yri­tys­joh­ta­jan val­ta on dik­daat­to­rin valtaa”

  Dik­taat­to­rien val­ta perus­tuu lähes poik­keuk­set­ta väki­val­taan. Yri­tys­joh­ta­jan val­ta taas perus­tuu (yleen­sä) täy­sin lail­li­siin sopimuksiin.

  Ero on kuin yöl­lä ja päivällä.

  Yri­tys­joh­ta­jan val­ta on siis täy­sin saman­lais­ta val­taa kuin kenen tahan­sa muun­kin kan­sa­lai­sen val­ta. Sitä vain on enemmän.

 79. Rai­vio: “Et ehkä halua ymmär­tää, mut­ta lap­si­por­non kat­so­mi­nen ilman sii­tä mak­sa­mis­ta ei tuo­ta talou­del­lis­ta kan­nus­tin­ta teh­dä lisää lapsipornoa.”

  Samal­la taval­la kuin ilmai­sen kau­pun­ki­leh­den luke­mi­nen ei tuo­ta talou­del­lis­ta kan­nus­tin­ta tuot­taa lisää ilmai­sia kaupunkilehtiä?

 80. Noh,… täs­sä nyt asian­tun­ti­jan arvio lap­si­por­non kier­to­ku­lus­ta. Eipä tosi­aan ole minun­kaan sivuil­le tup­sah­ta­nut vahin­gos­sa lasi­por­noa, vaik­ka net­tiä käy­te­tään mei­dän per­hees­sä erit­täin monipuolisesti. 

  Mut­ta jos alai­käi­set kii­hot­ta­vat, mikä var­mas­ti on todel­la taval­lis­ta, niin kyl­lä­hän sitä seli­tyk­siä löytyy.

  http://www.mtv3.fi/uutiset/mediait.shtml/arkistot/mediait/2009/05/873723

 81. Osmo,

  Et sit­ten osan­nut lukea sitaat­tia? Rin­nas­tet­ta­va toi­min­ta kos­kee syys­tä tai toi­ses­ta työn­sä puo­les­ta jul­ki­suu­des­sa olevia. 

  Minus­ta on mer­kit­tä­vää hoi­lot­taa­ko sinän­sä tyh­jän­päi­väi­siä bii­se­jä kei­koil­laan pedo­fii­li vai ei-pedo­fii­li? Sil­lä ei siis ole mitään yhteis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä mie­les­tä­si.. Mut­ta minus­ta on! 

  Sit­ten kun pedo­fi­lia on lail­lis­tet­tu, mihin tus­kin on pit­kä aika mikä­li vih­rei­den voit­to­kul­ku jat­kuu, niin lupaan olla hiljaa.

 82. Luu­let­ko, Tee-mies tosi­aan että polii­si läh­tee tut­ki­maan huo­non filt­te­rin takia konei­ta­si Ihan tuos­ta vain? 

  Ette­kö nyt ääliöt tajua, että tut­ki­taan isoa pedo­fii­li­rin­kiä.. Kone on jäljitetty. 

  —Ihan sat­tu­mal­ta tuli polii­si­rat­sia just Inki­sen kotiin ilta­teen aikaan ja ihan sat­tu­mal­ta löy­tyi lapsipornoa. 

  jus­tiin­sa juu… ja sun heiluvat.

 83. Rai­vio puo­lus­taa edel­leen lap­si­por­noa eli las­ten sekusaa­lis­ta hyväk­si­käyt­töä — puo­lus­ta­jia­kin Rai­viol­le on ilmaan­tu­nut pai­kal­le yllät­tä­vil­tä tahoilta:

  Eli Rii­tal­le:

  Inki­sen epäi­lys­sä ei ollut mitään perus­tee­ton­ta. Inki­nen itse­kään ei ole kiel­tä­nyt, ettei­kö hänen hal­lus­saan ole lap­si­por­noa. Tämän mate­ri­aa­lin hal­lus­sa­pi­dos­ta saa aivan auto­maa­ti­ses­ti tuo­mion. Voin lin­kit­tää diaa­ri­nu­me­roi­ta tarvittaessa.

  Rai­vio puhuu käsit­tä­mät­tö­miä epäolennaisuuksia:

  Et ehkä halua ymmär­tää, mut­ta lap­si­por­non kat­so­mi­nen ilman sii­tä mak­sa­mis­ta ei tuo­ta talou­del­lis­ta kan­nus­tin­ta teh­dä lisää lapsipornoa.”

  Tämä on täy­del­li­sen irrelevanttia.

  Ei kaik­kia rikok­sia arvioi­da sen talou­del­li­sen hyö­dyn mukaan, (saa­ko rais­kaa­ja raha­pal­kin­non?) vaan uhrin näkö­kul­mas­ta. Las­ta käy­te­tään hyväk­si.. Mak­sat­ko sinä, Rai­vio, kuvan lap­sil­le run­ka­tes­sa­si ruu­dun äärel­lä on aivan toissijaista.

  Pasi­las­sa otet­tiin muu­ten nimi­merk­ki­si ihan tosis­saan, vaik­ka vuo­ros­sa ei ollut Kyös­ti Pöysti.

  Kii­ho­tut siis Rai­vio 15-vuo­tias­ta,.. OK, saat kii­hot­tua vaik­ka 2‑vuotiasta, mut­ta por­no­ma­te­ri­aa­lia sen ikäi­sis­tä et voi pitää hallussasi.

  Ehkä sekin päi­vä koit­taa, kun­han vih­reät ovat kun­nol­la val­lan­kah­vas­sa. Suvait­se­vai­suus nääs…

  Täl­lä het­kel­lä voit suun­na­ta vaik­ka lähim­mäl­le uima­ran­nel­le toteut­ta­maan tar­pei­ta­si (ilmai­nen vink­ki Elinalta)

 84. Art­tu­ri:
  “En ymmär­rä. Ainoa tapa jol­la yri­tys­joh­ta­jal­la voi olla jul­kis­ta val­taa on vai­kut­taa nii­hin tahoi­hin joil­la sitä jul­kis­ta val­taa on.

  Tämä on vähän sama kuin väit­täi­si, että per­heen pie­nim­mäl­lä on enem­män talou­del­lis­ta val­taa kuin per­heen raha­kirs­tun var­ti­jal­la, kos­ka hän voi vai­kut­taa raha­kirs­tun var­ti­jan ostopäätöksiin.”

  No ei aivan. Ero on sii­nä, että sil­lä per­heen pie­nim­mäl­lä on hie­man huo­nom­mat kiris­tys­kei­not kuin yri­tys­joh­ta­jal­la (pik­kuis­ten äidit ja isät saat­ta­vat tosin olla eri mieltä…). 

  Kuvi­tel­laan hypo­teet­ti­nen tilan­ne, jos­sa yri­tys N tuot­taa val­tion S työ­pai­kois­ta 20%. Yri­tyk­sen joh­ta­ja K ilmoit­taa jul­ki­sen val­lan hal­ti­joil­le toi­vo­van­sa tie­tyn­lais­ta poliit­tis­ta pää­tös­tä, muu­ten yri­tyk­sen on vaka­vas­ti har­kit­ta­va muut­toa muu­al­le. Jul­ki­sen val­lan hal­ti­joil­le jää mah­dol­li­suus vapaas­ti vali­ta yri­tyk­sel­le suo­tui­san pää­tök­sen ja suur­työt­tö­myy­den välil­tä. Jos ver­taam­me tuo­hon sinun per­he-esi­merk­kii­si, per­heen pie­nin ei voi uskot­ta­vas­ti uha­ta vaih­ta­van­sa van­hem­pia, jos hän ei saa mehujäätä. 

  Mie­les­tä­ni yri­tyk­sen N joh­ta­ja K:lla on jul­kis­ta val­taa. Kiris­tä­mi­nen on yksi val­lan­käy­tön muoto.

  1. Kan­nat­taa myös kat­soa laki­py­kä­lää. Sii­nä mai­ni­taan eri­tyi­ses­ti mer­kit­tä­vä ase­ma elinkeinoelämässä.

 85. Rai­vio avau­tuu mui­den­kin puoelsta: 

  Jos aikui­nen kii­hot­tuu kat­soes­saan 15-vuo­ti­aan tytön kuvia, se on ihan normaalia”

  Minä puo­les­ta­ni ajat­te­len, että tasa­pai­noi­nen, hen­ki­ses­ti ter­ve aikui­nen mies ei kat­se­le lap­sia sil­lä sil­mäl­lä. Ihan bona fide kut­sun tyt­tä­re­ni tule­viin rip­pi­juh­liin myös mie­hiä. Psyyk­ki­ses­ti kun­nos­sa ole­va mies ei näke­myk­se­ni mukaan kat­se­le rip­pi­kou­lui­käi­siä nuo­ria kie­li pitkällä. 

  Jos moni­kin on muu­ta miel­tä niin ilmot­tau­tu­koon, niin osaan varau­tua tyt­tä­ren äiti­nä. Olen vähän ilmei­ses­ti sini­sil­mäi­nen, kun kuvit­te­len suo­ma­lai­sil­la mie­hil­lä ole­van jotain oma­nar­von­tun­toa. Ettei muna pys­tys­sä olla jah­taa­mas­sa jokais­ta tyt­töä, jol­la on rinnat?

  Usko­ma­ton­ta, että istun tääl­lä puo­lus­tams­sa las­ten oikeut­ta kos­ke­mat­to­muu­teen, niin kuvis­sa kuin muutenkin. 

  Ja näy­tän taas ole­van vähemmistössä?

 86. Eli­na:

  Et sit­ten osan­nut lukea sitaat­tia? Rin­nas­tet­ta­va toi­min­ta kos­kee syys­tä tai toi­ses­ta työn­sä puo­les­ta jul­ki­suu­des­sa olevia. 

  Minus­ta on mer­kit­tä­vää hoi­lot­taa­ko sinän­sä tyh­jän­päi­väi­siä bii­se­jä kei­koil­laan pedo­fii­li vai ei-pedo­fii­li? Sil­lä ei siis ole mitään yhteis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä mie­les­tä­si.. Mut­ta minus­ta on! 

  En todel­la lukenut6 sitä noin. Kat­so­taan­pa uudes­taan, mitä rikosx­la­ki sanoo, kun se ensin on sano­nut, ettei yksi­tyi­syyt­tä louk­kaa­vaa tie­toa saa kertoa:

  Yksi­tyi­se­lä­mää louk­kaa­va­na tie­don levit­tä­mi­se­nä ei pide­tä sel­lai­sen yksi­tyi­se­lä­mää kos­ke­van tie­don, vih­jauk­sen tai kuvan esit­tä­mis­tä poli­tii­kas­sa, elin­kei­noe­lä­mäs­sä tai jul­ki­ses­sa viras­sa tai teh­tä­väs­sä taik­ka näi­hin rin­nas­tet­ta­vas­sa teh­tä­väs­sä toi­mi­vas­ta, joka voi vai­kut­taa tämän toi­min­nan arvioin­tiin mai­ni­tus­sa teh­tä­väs­sä, jos esit­tä­mi­nen on tar­peen yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vän asian käsittelemiseksi.

  Täs­sä ei puhu­ta julk­kik­sis­ta mitään. Onko Inkinen
  (a) Politiikassa?
  (b) Elinkeinoelämässä
  © jul­kis­seds­sa viras­sa tai tehtävässä
  (d) näi­hin rin­nas­tet­ta­vis­sa tehtävissä

  (Siis hei haloo: jul­ki­nen vir­ka ei tar­koi­ta mis­siä tai muu­ta tur­haa julk­kis­ta, vaan val­tion, kun­nan tms virkaa)

  Myös­kään jul­ki­ses­sa viras­sa tai muus­sa sel­lai­ses­sa toi­mi­van yksi­tyis­asiat eivät ole jul­ki­sia ellei­vät molem­mat seu­raa­vat ehdot toteudu:

  a) Tie­to voi vai­kut­taa tämän toi­min­nan arvioin­tiin mai­ni­tus­sa teh­tä­väs­sä ja että
  b) Jul­kis­ta­mi­nen on tar­peen yhteis­kuin­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vän asian käsittelemiseksi

  Eli­na on siis täy­sin vakuut­tu­nut, että Seis­ka halusi jul­kis­taa Inki­sen riko­se­päi­lyn arvioi­dak­seen hänen toi­min­taan­sa jul­ki­sen viran hoi­ta­mi­ses­sa ja että tämä on sen lisäk­si tar­peen yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vän asian käsit­te­le­mi­sek­si ja että tuo tär­keän aiheen käsit­te­ly vain sat­tui jää­mään leh­des­tä pois. (Miten saa­toin olla niin type­rä, että kuvit­te­lin leh­den jul­kis­ta­neen uuti­sen lisä­täk­seen levikkiään!) 

  Luke­kaa­pa tuo pykä­lä huo­lel­la. Se nimit­täin poik­ke­aa leh­dis­tön omis­ta ohjeis­ta, jois­sa sano­taan, että jul­ki­suu­den hen­ki­löi­den yksi­tyi­syy­den suo­ja on kapeam­pi ja eri­tyi­sen kapea se on hen­ki­löl­lä, joka on itse käsi­tel­lyt yksi­tyi­s­asioi­taan jul­ki­suu­des­sa, avan­nut niin sanoi­tus­ti vaa­te­kaap­pin­sa, ja että sen takia vaik­ka­pa Mat­ti Nykä­ses­tä saa kir­joit­taa mitä tahan­sa. Rikos­lais­ta ei löy­dy tukea täl­le tulkinnalle.

 87. Mik­si sinul­le Osmo on niin tär­keä tämä yksi­tyi­syy­den suoja?

  Jotain salat­ta­vaa?

  Kyl­lä se nyt vain niin on, että jos on jul­ki­suu­den valin­nut ja vaik­ka se ei lii­ty pät­kän ver­taa mihin­kään “viral­li­suu­teen”, niin sii­nä­hän vain ollaan.. ja ihan juri­di­ses­ti­kin. Ihan tur­ha on Mari­ka Fin­ge­roo­sin tai Mar­ti­na Aito­leh­den vin­kua vää­rän­lai­ses­ta kir­joit­te­lus­ta, vaik­ka eivät­kään ole virkanaisia. 

  Inki­nen on hyö­ty­nyt jul­ki­suu­des­ta enim­män osan, mut­ta sit­ten kävi näin­kin päin. 

  Toi­saal­ta Inki­sen tapauk­ses­sa syy­te ja tuo­mio oli­si ollut päi­vän­sel­vä, joten ehkä kysy­myk­ses­sä oli häpäen vält­tä­mi­nen. Mut­ta ei voi tietää.…

 88. Minua nyt vain kiin­nos­taa, mitä täs­tä asias­ta sanoo rikos­la­ki. Mis­tä löy­dät pykä­län, että rikos­lain mää­rit­te­le­mä yksi­tyi­syy­den suo­ja ei kos­ki­si jul­ki­suu­den henkilöitä. 

  Mitä teke­mis­tä sil­lä, että Inki­nen on hyö­ty­nyt jul­ki­suu­des­ta, on sen kans­sa, saa­ko Seis­ka rik­koa rikoslakia?

 89. Laki on tul­kin­taa ja vakiin­tun­tei­ta käy­tän­tei­tä… ei oikeus ole pelk­kiä pykä­liä. Ei var­mas­ti löy­dy mitään kir­jaa, jos­sa mää­ri­tel­lään joka urhei­li­ja, mis­si ja mikä­lie tyrk­ky erik­seen ja hei­dän tar­peen­sa julkisuudessa. 

  Se riit­tää, että on itse vapaas­ta tah­dos­taan jul­ki­suu­des­sa. Jos pöl­väs­ti keik­ka­muusik­ko raha­nah­neuk­sis­saan antaa haas­tat­te­lu­ja nais­ten- ja mies­ten­leh­tiin niin sii­nä se yksi­tyi­syys on sit­ten mennyt. 

  Voi, voi…

 90. Täs­sä ei puhu­ta julk­kik­sis­ta mitään. Onko Inkinen
  (a) Politiikassa?
  (b) Elinkeinoelämässä
  © jul­kis­seds­sa viras­sa tai tehtävässä
  (d) näi­hin rin­nas­tet­ta­vis­sa tehtävissä”

  Musii­kin teke­mi­nen on elin­kei­no sii­nä mis­sä sel­lun keit­tä­mi­nen­kin, joku Vil­le Valo työl­lis­tää saman ver­ran ihmi­siä kuin paperitehdas.
  Lisäk­si pop-ido­lit ohjaa­vat suur­ten jouk­ko­jen käyttäytymistä.
  Kyl­lä pop-iko­nia voi­daan pitää elin­kei­noe­lä­män edus­ta­ja­na ja näin tul­ki­taan­kin oikeus­käy­tän­nös­sä, kos­ka eipä noi­ta pop­pa­rei­den kun­nian­louk­kausoi­keu­den­käyn­te­jä juu­ri ole näkynyt.

  Mie­len­kii­toi­nen on KO:n poh­din­ta yksi­tyi­syy­den suo­jas­ta, vali­tet­ta­vas­ti meil­lä ei ole laa­jas­ti poh­dit­tu oikeus­käy­tän­nös­sä yksi­tyi­syy­den suojaa:

  Rikos­la­kia pide­tään yleen­sä vii­mei­se­nä kei­no­na ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­sen ohjaa­mi­ses­sa. Riko­soi­keu­del­li­sen puut­tu­mi­sen tar­vet­ta arvioi­taes­sa on kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta myös suh­teel­li­suus­pe­ri­aat­tee­seen, mitä näkö­koh­taa Euroo­pan ihmi­soi­keus­tuo­miois­tuin­kin on koros­ta­nut (ks. esim. Kar­hu­vaa­ra ja Ilta­leh­ti v. Suo­mi, koh­ta 53). Jouk­ko­vies­ti­mien mah­dol­lis­ten yli­lyön­tien ehkäi­se­mi­sek­si on tar­jol­la mui­ta­kin kuin riko­soi­keu­del­li­sia kei­no­ja. Yksi­tyi­se­lä­mää suo­ja­taan Suo­mes­sa myös jouk­ko­vies­tin­nän itse­sään­te­lyn sekä sii­hen liit­ty­vän ammat­tieet­ti­sen val­von­ta­jär­jes­tel­män avul­la. Tämä­kin osal­taan vähen­tää jul­ki­sen val­lan tar­vet­ta puut­tua jouk­ko­vies­ti­mien toi­min­taan riko­soi­keu­del­li­sin kei­noin. Kun kysy­mys on poliit­ti­seen toi­min­taan liit­ty­väs­tä jour­na­lis­mis­ta, näi­hin kei­noi­hin on yleen­sä syy­tä tur­vau­tua vain sel­lai­sis­sa tapauk­sis­sa, jois­sa voi­daan havai­ta sanan­va­pau­den sel­vää vää­rin­käyt­töä. Täs­sä ei ole sel­lai­ses­ta vää­rin­käy­tös­tä kysymys.”

 91. Rotwang:“Mielestäni yri­tyk­sen N joh­ta­ja K:lla on jul­kis­ta val­taa. Kiris­tä­mi­nen on yksi val­lan­käy­tön muoto.”

  Njoo… Mun mie­les­tä tämä menee edel­leen niin, että yri­tys­joh­ta­ja käyt­tää talou­del­lis­ta val­taa, jon­ka seu­rauk­se­na polii­ti­kot käyt­tä­vät jul­kis­ta val­taa, mut­ta ollaan siis itse asias­ta kui­ten­kin samaa miel­tä, vaik­ka puhu­taan­kin eri käsittein.

  Osmo: Laki ja oikeus eivät ole aina yhte­ne­väi­siä. Eli vaik­ka lain mukaan yri­tys­joh­ta­jal­la ei ole yksi­tyi­syy­den suo­jaa se ei tar­koi­ta ettei­kö hänel­lä sitä pitäi­si olla.

  Minä näen val­lan laa­dun olen­nai­sem­pa­na, kun arvioi­daan val­lan käyt­tä­jän yksi­tyi­syy­den suo­jaa, joku toi­nen taas pai­not­taa val­lan määrää.

 92. Osmo:“b) Jul­kis­ta­mi­nen on tar­peen yhteis­kuin­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vän asian käsittelemiseksi”

  Miten saa­toin olla niin type­rä, että kuvit­te­lin leh­den jul­kis­ta­neen uuti­sen lisä­täk­seen levikkiään!”

  b:stä ei miten­kään seu­raa, että tie­don jul­kis­ta­mi­sen motii­vi pitäi­si olla yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vän asian käsit­te­ly. Se tar­koit­taa vain, että tie­don leviä­mi­nen ede­saut­taa asian käsittelyä.

 93. Eli­na, onko syy kär­ke­viin ja sol­vaa­viin kom­ment­tei­hin asias­sa se, että sinul­la on tytär? Minus­ta olet men­nyt asiat­to­muuk­sien puo­lel­le, etkä edes pysy sel­keäs­ti kirjoittamassasi.

  Perus­te­lit kan­nan­ot­to­ni vauh­koi­lus­ta ja sokeas­ta vihas­ta erinomaisesti.

 94. Musii­kin teke­mi­nen on elin­kei­no sii­nä mis­sä sel­lun keit­tä­mi­nen­kin, joku Vil­le Valo työl­lis­tää saman ver­ran ihmi­siä kuin paperitehdas.”

  Kään­täen samal­la logii­kal­la voi­tai­siin tode­ta, että kos­ka Mat­ti Inki­sen tai Juk­ka Tolo­sen yksi­tyis­asiat ovat jul­ki­sia, sama kos­kee jokais­ta suo­ma­lais­ta pie­ny­rit­tä­jää. Nämä muusi­kot tus­kin työl­lis­ti­vät koko­päi­väi­ses­ti yhtä ihmis­tä enem­pää, jos sitäkään.

  Minun on myös aivan mah­do­ton­ta pitää sel­lais­ta aja­tus­ta oikeu­den­mu­kai­se­na, että hen­ki­lö menet­tää lop­puiäk­si yksi­tyi­syy­den suo­jan, jos hän antaa yhden haas­tat­te­lun leh­teen. Eihän rikos­kaan pysy rikos­re­kis­te­ris­sä ikuisesti.

  Eli­nal­le voi­sin tode­ta sel­lais­ta, että kyl­lä ihmi­nen voi yksi­tyi­syy­den­suo­jaa puo­lus­taa, vaik­ka hänel­lä itsel­lään ei mitään salat­ta­vaa oli­si­kaan. Ilmiö saat­taa avau­tua esim. poh­ti­mal­la sano­jen ‘myö­tä­tun­to’ ja ‘oikeu­den­mu­kai­suus’ merkityssisältöjä.

 95. Art­tu­ri:
  “Minä näen val­lan laa­dun olen­nai­sem­pa­na, kun arvioi­daan val­lan käyt­tä­jän yksi­tyi­syy­den suo­jaa, joku toi­nen taas pai­not­taa val­lan määrää.”

  Mina naen asian lahin­na niin, etta on vain yksi val­ta, joka ottaa eri ilme­ne­mis­muo­to­ja, esim. lain­saa­dan­to­val­ta, talou­del­li­nen val­ta ja uskon­nol­li­nen val­ta. Nama kaik­ki val­lan muo­dot ovat muu­tet­ta­vis­sa toi­nen toi­sik­seen ja ne kaik­ki ovat muu­tet­ta­vis­sa vaki­val­lak­si, joka on eraan­lai­nen kaik­kien val­to­jen aiti. Eni­ten val­taa on sil­la hen­ki­lol­la, joka vii­me­ka­des­sa pitaa pys­sy­ja tois­ten ohimoilla. 

  Kos­ka demo­kraat­ti­ses­sa yhteis­kun­nas­sa pyri­taan sai­lyt­ta­maan val­ta (tai aina­kin suu­rin osa sii­ta) kan­sa­lai­sil­la, on tar­ke­aa, etta kaik­ki val­lan ilme­ne­mis­muo­dot ovat yhta­lai­ses­ti median tark­kai­lun alla. Eri­tyi­sen tar­ke­aa on minus­ta tark­kail­la nii­ta val­lan ilme­ne­mis­muo­to­ja, jot­ka voi­vat joh­taa suu­riin valtakeskittymiin.

 96. En ole tähän Inki­sen tapauk­seen pereh­ty­nyt, mut­ta siis käsit­tääk­se­ni Inki­sen koh­dal­la kyse oli jos­tain sen tapai­ses­ta, mikä oli­si voi­nut tapah­tua kuvaa­mal­la­ni taval­la. Käsi­tyk­se­ni perus­tuu vain sii­hen, mitä olen tämän­tyyp­pi­sis­sä kes­kus­te­luis­sa luke­nut. En tie­dä, mis­tä polii­si tms. on epäi­lyn­sä saanut. 

  Eli­na tun­tuu ajat­te­le­van, että on ole­mas­sa niin paho­ja rikok­sia, ettei epäil­ty­jä voi pitää edes syyt­tö­mi­nä ennen syyl­li­sek­si totea­mis­ta, vaan tuo­mion pitää olla riip­pu­ma­ton todisteista. 

  Kiel­tä­mät­tä las­ten hyväk­si­käyt­tö on iljet­tä­vä rikos, ja täs­tä on aika vah­va ylei­nen kon­sen­sus. Juu­ri sik­si minus­ta on aika vaa­ral­lis­ta, että näis­tä asiois­ta teh­dään jul­ki­sia ennen kuin fak­tat ovat sel­vil­lä. Kat­so­kaas, viran­omai­set­kin ereh­ty­vät jos­kus. Mer­kit­tä­vä osa suo­ma­lai­sis­ta var­maan vie­lä­kin kuvit­te­lee, että Alpo Rusi oli Sta­sin agentti.

 97. Minun on myös aivan mah­do­ton­ta pitää sel­lais­ta aja­tus­ta oikeu­den­mu­kai­se­na, että hen­ki­lö menet­tää lop­puiäk­si yksi­tyi­syy­den suo­jan, jos hän antaa yhden haas­tat­te­lun leh­teen. Eihän rikos­kaan pysy rikos­re­kis­te­ris­sä ikuisesti”

  Monet anta­vat haas­tat­te­lu­ja leh­tii jat­ku­vas­ti, mut­ta eivät he sil­ti ole ment­tä­neet yksi­tyi­syy­den suo­jaan­sa. Esim Erk­ki Tuo­mio­ja on ollut koh­ta 50 vuot­ta jul­ki­suu­des­sa, mut­ta ei vies­ti­mis­sä ole pui­tu hänen yksityisasioitaan.
  Tämä joh­tuu sii­tä, että hän ei ole rat­sas­ta­nut esit­te­le­mäl­lä vaa­te­kaap­pi­aan tai uut­ta vai­moa tai lap­si­aan etc.

  Jokai­nen jul­ki­mo raken­taa oman reviis­rin­sä suh­tees­sa vies­ti­miin ja sii­tä revii­ris­tä voi olla vai­kea pääs­rä ulos.

  Lain­sää­dän­tö ei ole kos­kaan tark­ka ja pal­jon jää oikeus­käy­tän­nän varaan.
  Oikeus­käy­tän­nös­sä taas tun­ne­taan ns vakiin­tu­nut käy­tän­tö .Sopi­mus­ju­ri­dii­kas­sa se tar­koit­taa, että vaik­ka sopi­muk­seen on kir­joi­et­tu jokin ehto, mut­ta käy­tän­nös­sä on aina toi­mit­tu toi­sin niin rii­ta rat­kais­taan tämän vakiin­tu­nen käy­tä­nön mukaan, ei sopi­mu­ken tekstin.
  Sama kos­kee yksi­tyi­syy­den suo­jaa, jos hen­ki­lö on rajan­nut itse yksi­tyi­syyt­tään väl­jem­min kuin laki niin se on vakiin­tu­nut käy­tän­tö hänen kohdallaan

 98. Mik­si sinul­le Osmo on niin tär­keä tämä yksi­tyi­syy­den suo­ja? Jotain salat­ta­vaa?’ (Eli­na)
  Täs­sä­hän pääs­tään asian yti­meen: rehel­li­sel­lä ihmi­sel­lä ei ole mitään tar­vet­ta rajoit­taa leh­dis­tön tai viran­omais­ten oikeut­ta ton­kia elä­mään­sä, joten kaik­ki rajoi­tuk­set voi­daan tar­peet­to­mi­na lopet­taa. Vain pedo­fii­li tai muu­ten paha ihmi­nen voi vas­tus­taa tai kysee­na­lais­taa tätä, ja heis­tä onkin syy­tä ilmoit­taa polii­sil­le. Tark­kail­kaa toisianne.

 99. Hie­man asian vie­res­tä, mut­ta olen huo­les­tu­nee­na seu­ran­nut näi­tä uuti­sia jois­sa ihmis­tä epäil­lään pedo­fi­lias­ta sil­lä perus­teel­la että tie­to­ko­neel­ta löy­tyy lap­si­por­noa sisäl­tä­viä tie­dos­to­ja. Olen hie­man pereh­ty­nyt sem­moi­seen eri­koi­sa­laan kuin digi­taa­li­sen todis­tusai­neis­ton kerää­mi­nen, ja sen perus­teel­la mitä tie­dän toteen­näyt­tä­mi­sen ongel­mis­ta niin kum­man help­poa tuo tun­tuu ole­van poliisille.

  Mis­tä tie­däm­me että vaik­kei vihai­nen vai­mo ole ladan­nut tie­dos­to­ja koneel­le (täl­lai­nen tapaus oli)? Tai että joku, jo mah­dol­li­ses­ti pois­tet­tu, hait­taoh­jel­ma ei ole käyt­tä­nyt tie­to­ko­net­ta tie­dos­to­pal­ve­li­me­na? Ja niin edel­leen. Ver­tais­verk­ko­jen käyt­tä­jät lataa­vat (porno)kuvia sisäl­tä­viä paket­te­ja jois­sa voi olla jopa sato­ja tuhan­sia kuvia. Jos näi­den jou­kos­sa on kym­me­nen lap­si­por­no­ku­vaa, niin pitää­kö tuo lataa­ja heit­tää lin­naan, vaik­kei hän ollut niis­tä edes tie­toi­nen? Lyhyes­ti, jos joku arpoi­si minul­la vii­si netin käyt­tä­jää, niin olen mel­koi­sen var­ma että löy­täi­sin aina­kin yhden tie­to­ko­neen tie­dos­to­jär­jes­tel­mäs­tä (esim. selai­men väli­muis­ti) jotain jota voi aina­kin epäil­lä lap­si­por­nok­si. En usko että vii­dess­osa netin käyt­tä­jis­tä on pedofiileja.

  Sur­ku­hu­pai­saa on myös tämä syy­tet­ty­jen lis­tan laa­je­ne­mi­nen, kun tei­nit nyt on tei­ne­jä ja digi­ka­me­rat ei mak­sa mitään. Kale­va uuti­soi taannoin:

  Penn­syl­va­nian Greens­bur­gis­sa nos­tet­tiin tam­mi­kuus­sa oikeus­jut­tu kol­mea 14–15-vuotiasta tyt­töä vas­taan sik­si, että he oli­vat lähet­tä­neet itses­tään kän­ny­käl­lä otta­mi­aan alas­ton­ku­via sama­ni­käi­sil­le poikaystävilleen. 

  Syyt­tei­den mukaan tytöt oli­vat syyl­lis­ty­neet lap­si­por­non tuo­tan­toon, levi­tyk­seen ja hallussapitoon. 

  Kuvia saa­nei­ta poi­kia syy­te­tään puo­les­taan lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­dos­ta. Jos syy­te­tyt tuo­mi­taan, kuten syyt­tä­jä vaa­tii, hei­tä odot­taa pahim­mil­laan vuo­sien vankeustuomio.

  Vas­taa­via oikeus­jut­tu­ja on par­hail­laan vireil­lä aina­kin kym­me­nes­sä muus­sa­kin osavaltiossa.”
  http://www.kaleva.fi/plus/juttu786515_page0.htm

  Sama on Suo­men lain­sää­dän­nön mukaan käsit­tääk­se­ni väis­tä­mät­tä edes­sä meilläkin.

 100. Läh­de­suo­jan pitäi­si olla lähes ehdo­ton. Kir­joit­te­luun voi­daan puut­tua oikeus­seu­rau­muk­sil­la jul­kai­sun jäl­keen niin jul­kai­si­jaa kuin vuo­ta­nei­ta viran­omai­sia koh­taan. Jos Mat­ti on syy­tet­ty­nä rikok­ses­ta ja tapauk­ses­ta tie­tää kol­me vir­ka­mies­tä, niin ei tuo vuo­to­läh­teen sel­vit­tä­mi­nen voi olla ylivoimaista. 

  Asi­aa aut­tai­si se että tie­to­jär­jes­tel­mis­sä oli­si tiuk­ka loki­tus sii­tä kuka tie­to­ja on kat­sel­lut, tek­ni­ses­ti täy­sin mah­dol­lis­ta. Mah­dol­li­se­na vuo­to­läh­tee­nä on myös yllä unoh­tu­nut mai­ni­ta tie­to­tur­va­pääl­li­kön pai­na­jai­nen, jär­jes­tel­män yllä­pi­to­hen­ki­lö­kun­ta joka on usein ulkois­tet­tu. Tähän­kin aut­taa valvonta.

 101. T‑miehelle ja muil­le­kin, joil­le juri­diik­ka vai­ku­taa ole­van vie­ras alue. 

  Rikos­ni­mi­ke epäi­lys­sä oli lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­to. Inki­nen on itse myön­tä­nyt, että hänen hal­lus­saan on ollut lapsipornoa. 

  Onko jotain syy­tä epäil­lä, että Inki­nen oli­si valeh­del­lut, että hänen hal­lus­saan on lap­si­por­noa, vaik­kei ole?

  Tun­nus­mer­kis­tön täyt­ty­mi­seen ei siis lii­ty miten­kään miten lap­si­por­no on Inki­sen hal­tuun pää­ty­nyt. Riit­tää, että aineis­to on hal­lus­sa — sii­tä nimi­ke hal­lus­sa­pi­to. Oikeu­des­sa voi­daan kyl­lä lie­ven­tä­vä­nä asian­haa­ra­na ottaa huo­mioon, jos hal­lus­sa­pi­to vai­kut­taa tahat­to­mal­ta. Se ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, ettei­kö rikos oli­si tapahtunut. 

  Ymmär­tä­vät­kö nyt kaikki?

  On ennak­ko­ta­pauk­sia, jois­sa tuo­mion on saa­nut, vaik­ka on ollut ilmeis­tä, että tuo­mit­tu ei ole tahal­li­ses­ti saat­ta­nut mate­ri­aa­lia koneelleen. 

  Tie­ten­kin kuo­le­man­ta­pauk­sen joh­dos­ta asia rau­ke­si, joten kysy­mys syyl­li­syy­des­tä on rauennut.

 102. Rai­vio:

  Eli­na, onko syy kär­ke­viin ja sol­vaa­viin kom­ment­tei­hin asias­sa se, että sinul­la on tytär?”

  Voi­han se vai­kut­taa. Las­ten sek­su­aa­li­nen hyväk­si­käyt­tö nyt on kyl­lä kuvot­ta­nut muis­ti­ku­vie­ni mukaan minua aina kuten var­mas­ti jokais­ta ihmis­tä, joka on ter­veen kir­jois­sa. Poi­kia käy­te­tään hyväk­si myös, ei ilmiö kos­ke­ta pelk­kiä tyttöjä…

  Sokea viha ei kuvaa omas­ta mie­les­tä­ni tun­ne­ti­laa­ni, sanoi­sin pikem­min­kin syvä vastenmielisyys. 

  Minul­le ei ole yli­pään­sä mikään häpeä tun­tea tun­tei­ta. Itse asias­sa minus­ta luon­nol­lis­ten tun­tei­den hukut­ta­mi­nen suvait­se­mi­sen ja neut­raa­liu­den mös­söön on vaa­ral­lis­ta. Kat­son oikeu­dek­se­ni tun­tea inhoa jopa vihaa las­ten sek­su­aa­lis­ta hyväk­si­käyt­töä koh­taan. Koin, että vähät­te­let ja jopa puo­lus­tat lap­si­por­non kuluttajia.

 103. Nyt on esim. Tie­de­mie­hel­lä pahas­ti puu­rot ja vel­lit sekai­sin. Lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­to on rikos. Ketään ei tee syyt­tö­mäk­si juri­di­ses­sa mie­les­sä tähän rikok­seen se, että por­no on jou­tu­nut hal­tuun ehkä tietämättä. 

  Kysees­sä on ikään kuin aktii­vi­nen vel­vol­li­suus olla pitä­mät­tä lap­si­por­noa hal­lus­sa, sen lai­min­lyön­ti on jo rikos, kun las­ten hyväk­si­käyt­töön liit­ty­vä mate­ri­aa­li löytyy. 

  Eli­na on aivan oikeas­sa sii­nä, että kyse on aivan var­mas­ti ver­kos­tos­ta, jon­ka jäl­jil­lä polii­si on. Asia voi vie­dä vuo­sia. Ei yksi­tyis­hen­ki­löi­den koti­ko­nei­ta taka­va­ri­koi­da rat­sa­ta tuos­ta vain, eikä edes epä­mää­räi­sen ilmian­non perusteella. 

  Muu­ten­kin Eli­nal­le pis­tei­tä jon­kin­lai­ses­ta asian­tun­te­muk­ses­ta mm. yksi­tyi­syy­den suo­jan suh­teen seka­van hölön­pö­lön keskellä.

 104. Nyt on kyl­lä “Juris­ti” valin­nut itsel­leen lii­an vaa­ti­van nimi­mer­kin. Maal­lik­ko­kin tie­tää, että rikos edel­lyt­tää tahal­li­suut­ta — tai jois­sa­kin tapauk­sis­sa aina­kin tuot­ta­muk­sel­li­suut­ta. Juris­ti ei kävi­si asias­ta debatoimaan.

  Kun täs­sä nyt on pariin ottee­seen vii­tat­tu Pasi­laan, niin ehkä kan­nat­tai­si muis­taa, että kun komi­sa­rio Repo­mies kovas­ti innos­tuu, alai­set yleen­sä muis­tut­ta­vat: “Lääk­keet!” Samaa voi­sin ehdot­taa tämän­kin ket­kun kuu­ma­kal­leil­le ja ‑kai­soil­le.

  Tou­ko

 105. Tpyy­luo­ma on huolissaan: 

  Mis­tä tie­däm­me että vaik­kei vihai­nen vai­mo ole ladan­nut tie­dos­to­ja koneel­le (täl­lai­nen tapaus oli)?

  Tätä var­ten on ole­mas­sa pro­ses­si nimel­tä TUTKINTA. Kas, meil­lä on polii­si­lai­tos, joka monien mui­den jär­jes­tys­tä yllä­pi­tä­vien teh­tä­vien ohel­la tut­kii rikok­sia pää­mä­rää­nään sel­vit­tää syyllinen/syylliset.

  Mikä­li epäil­ty vakuut­taa syyt­tö­myyt­tään, käy­dään kyl­lä läpi sekin mah­dol­li­suus, että rikos on ns. lavas­tet­tu. Tämä on kui­ten­kin har­vi­nais­ta, jot­ten sanoi­si erit­täin har­vi­nais­ta, joten ehkä Tpyy­luo­man ei tar­vit­se olla niin huolestunut. 

  Ame­rik­ka­lai­set polii­si­sar­jat eivät ole reality-TV:ta Suo­mes­ta. Että eikö­hän ihan oikeat hen­ki­löt jää kiin­ni lap­si­por­nos­ta. Tai aina­kin oikeat hen­ki­löt juu­ri sil­lä samal­la toden­nä­köi­syy­del­lä kuin muis­sa­kin rikoksissa. 

  Jos sinul­la, Tpyy­luo­ma on jotain todel­lis­ta näyt­töä sii­tä, että syyt­tö­miä viruu van­ki­sel­leis­sä viha­mie­lis­ten net­ti­vai­mo­jen vuok­si, niin ker­ro ihmees­sä lisää…

 106. Eli­na ja Juris­ti, var­maan se de jure mene noin kun sanot­te, en tie­dä. Mut­ta tämä on eet­ti­ses­ti ja prag­maat­ti­ses­ti vähin­tään eri­koi­nen näke­mys vaik­ka se oli­si juri­di­ses­ti oikein: “Kysees­sä on ikään kuin aktii­vi­nen vel­vol­li­suus olla pitä­mät­tä lap­si­por­noa hal­lus­sa”, tota täh? Olen alan ammat­ti­lai­se­na tus­kal­li­sen tie­toi­nen sii­tä että kii­tos totaa­li­sen pihal­la ole­vien lain­sää­tä­jien (*) pal­lo voi tul­la jal­kaan ihan mil­lä tahan­sa veruk­keel­la, riip­pu­mat­ta sii­tä onko teko tahal­li­nen tai edes tie­toi­nen. Mut­ta jos siis esi­mer­kik­si tie­to­ko­neel­le­ni asen­tuu hait­taoh­jel­ma, joka toi­mii ver­tais­ver­kon noo­di­na, ja se välit­tää eteen­päin lap­si­por­noa joka toki täl­löin tal­len­tuu levyl­le, niin olen syyl­lis­ty­nyt lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­toon? Var­sin­kaan maal­li­kol­la ei ole mitään hajua­kaan mitä hänen koneel­laan on. Ja jos tämä tapah­tuu yri­tyk­sen koneil­le, jois­ta olen jol­lain vas­tuus­sa, niin olen sil­loin­kin ilmei­ses­ti syyl­lis­ty­nyt johonkin?

  Eli­na on aivan oikeas­sa sii­nä, että kyse on aivan var­mas­ti ver­kos­tos­ta, jon­ka jäl­jil­lä polii­si on.” Käy­tän­nös­sä polii­si käy­nee läpi tun­nis­te­tie­to­jen poh­jal­ta löy­ty­nei­tä tie­to­ko­nei­ta ja nii­den hal­ti­joi­ta, ja sii­hen miten nämä tun­nis­te­tie­dot mal­liin IP-osoi­te on pää­ty­nyt epäi­lyt­tä­viin yhteyk­siin on tuhan­sia vaih­toeh­to­ja. Esim. tuo yllä kuvat­tu vertaisverkko.

  *) Huo­ma­sin Tie­de­mie­hen­kin ilmei­ses­ti äänes­tä­vän J. Kas­via, tämä on koh­dal­la­ni nime­no­maan se syy miksi.

 107. Minus­ta yhteis­kun­nas­sa on asioi­ta jois­ta ei voi poi­ke­ta vain sik­si, että kai­kis­ta tun­tuu sil­tä että se on oikein.

  Onko täl­lai­nen kuvit­teel­li­nen tapah­tu­ma­ket­ju mahdollinen?:
  — läh­den lomal­le ja pyy­dän naa­pu­ria kas­te­le­maan kukat
  — naa­pu­ri surf­faa koneel­la netis­sä ilman lupaa­ni ja väliai­kais­tie­dos­toi­hin eksyy lapsipornoa
  — naa­pu­ri jät­tää vie­lä vahin­gos­sa koneen pääl­le ja hait­taoh­jel­ma joka jakaa tie­dos­to­ja net­tiin, saa myös polii­sin kiinostumaan
  — tulen lomal­ta ja ensi­töik­se­ni alus­tan tie­to­ko­neen kova­le­vyn uudes­taan (ihan var­muu­dek­si ettei vaan ole rikol­lis­tam materiaalia)
  — Polii­si vie kova­le­vyn ja tote­aa, että hal­lus­sa­ni on lap­si­por­noa, kos­ka voi­sin alus­te­tul­ta koval­vyl­tä vie­lä palaut­taa tie­dos­tot käyt­töö­ni ja sen jäl­keen ne taas pois­taa (ja teh­dä sen tois­tu­vas­ti vaik­ka en niis­tä ole tie­toi­nen ja omas­ta mie­les­tä­ni olen tehok­kaas­ti puh­dis­ta­nut koneen).
  — Saan tuo­mion hal­lus­sa­pi­dos­ta… Tuo­mio on lie­vä, kos­ka vai­kut­taa sil­tä että toi­min­ta ei ole ollut tahallista.
  — Kos­ka olen jos­kus vuo­si­kym­me­niä sit­ten esit­tä­nyt lau­lun, toi­mit­ta­ja kat­soo että voi jul­kais­ta tie­don että olen tuo­mit­tu lap­si­por­non hallussapidosta.
  — leimaannun
  — mene­tän kaiken

 108. On asioi­ta mis­sä voi vain hävitä:

  - lap­si­por­no: jos olet teke­mi­sis­sä olet syyl­li­nen kun­nes toi­sin todistat

  - sek­si huma­lai­sen nai­sen kans­sa: olet rais­kaa­ja jos nai­nen niin sanoo

  - huol­ta­juus­kiis­tat: häviät jos äiti halu­aa lapsen

  Neu­vo: pysy kau­ka­na kai­kis­ta yllä­mai­ni­tuis­ta. Todis­tus­taak­ka on sinul­la. Olet häviä­jä kun­nes toi­sin todistetat.

  Inho­ja jut­tu­ja nuo kaik­ki siis.

 109. Eli­na, olen tuos­ta kysei­ses­tä tapauk­ses­ta leh­ti­tie­to­jen varas­sa ja tuos­ta on vähän aikaa, mut­ta käsit­tääk­se­ni ensin uuti­soi­tiin että mies oli pidä­tet­ty. Jon­kun aikaa sen jäl­keen uuti­soi­tiin että mies pys­tyi osoit­taan olleen­sa pois­sa koto­aan kun tie­dos­to­ja oli ladat­tu. (Tämä­kin tosin herät­tää kysy­myk­siä, aika­lei­mat on samaa bit­ti­mös­söä kuin muut­kin ja siten muo­kat­ta­vis­sa.) Jos vai­mo oli­si ollut vähän tai­ta­vam­pi, niin oli­si var­maan men­nyt täy­des­tä. En tie­dä onko van­ki­lois­sa syyt­tö­miä näi­hin rikok­siin liit­tyen, luul­ta­vas­ti on, mut­ta ongel­mal­li­sin­ta täs­sä on se että pelk­kä jul­ki­nen epäi­lys on mel­koi­nen rangaistus.

  Jee­bo, en nyt oikeas­ti usko että sai­sit tuo­mio­ta JOS pys­tyi­sit osoit­ta­maan että toi­min­ta ei ollut tahal­lis­ta. Muu­ten tapah­tu­ma­kul­ku on tek­ni­ses­ti uskottava.

 110. Eli­nal­le:

  Kir­joi­tit, että meil­lä “on ole­mas­sa pro­ses­si nimel­tä TUTKINTA. Kas, meil­lä on polii­si­lai­tos, joka monien mui­den jär­jes­tys­tä yllä­pi­tä­vien teh­tä­vien ohel­la tut­kii rikok­sia pää­mä­rää­nään sel­vit­tää syyllinen/syylliset.”

  Olet vähän vää­räs­sä: syyl­li­syy­den sel­vit­tää Suo­mes­sa ja muis­sa­kin oikeus­val­tiois­sa polii­sis­ta riip­pu­ma­ton oikeus­lai­tos käyt­täen hyväk­seen mm. polii­sin tuot­ta­maa ESItutkinta-aineistoa. 

  Yksi perus­juon­ne täs­sä kes­kus­te­lus­sa on ollut juu­ri se, että haluam­me­ko asian ole­van näin vai haluam­me­ko, että kan­sa saa antaa väli­tuo­mioi­ta. Sinä tun­nut ole­van kovin halu­kas tuo­mit­se­maan mie­hen joka jo hukuttautui. 

  Minul­la­kin on tytär (ja kak­si poi­kaa), mut­ta ei minul­la ole vim­maa kastroi­da jokais­ta pop­pa­ria, jota epäil­lään jos­ta­kin. Jak­san kyl­lä vim­ma­ni kans­sa odot­taa. Monas­ti oikeus tote­aa, että syy­te on hylät­tä­vä. Näin oli­si saat­ta­nut käy­dä nytkin. 

  Tou­ko Mettinen

 111. Jee­bo,

  Pys­tyt var­mas­ti aukot­to­mas­ti todis­ta­maan ollee­si loman aika­na muu­al­la.. len­to­li­put, todis­ta­jia ym. 

  Uskon, että täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa on mah­dol­li­suus, ettei syy­tet­tä nos­te­ta sem­min­kin, jos kuk­kia kas­te­le­va naa­pu­ri myön­tää teko­sen­sa. Eli hal­lin­ta ikään kuin mitä­töi­tyy loman ajak­si. En nyt mene van­no­maan, mut­ta nyrk­ki­sään­tö­hän on, että mikä on koh­tuu­ton­ta, ei voi olla oikeus. Tämä peri­aa­te menee pykä­lien edelle. 

  Eli tus­kin täs­sä asias­sa oikeus­mur­hia on tapah­tu­nut tai aina­kaan enem­pää kuin mis­sään muis­sa­kaan oikeus­ta­pauk­sis­sa. Aina on mah­dol­li­suus vää­riin tuo­mioi­hin asias­sa kuin asias­sa. Ei mitään jär­jes­tel­mää aivan aukot­to­mak­si saa. 

  Lap­si­por­no on tilas­to­jen valos­sa mies­ten mono­po­li eli uskon esim. jos lomai­li­ja-Jee­bo on nai­nen ja kuk­ka­tyyp­pi mies, niin var­mas­ti jo sen perus­teel­la hyvät mah­dol­li­suu­det puolustautua. 

  Tyy­pil­li­nen tapaus (kuten nyt Inki­sen­kin) on sel­lai­nen, että epäilty/syytetty kyl­lä myön­tää, että lap­si­por­no on tul­lut koneel­le hänen haku­jen­sa tulok­se­na, täs­sä tapuak­ses­sa musiik­ki­ha­ku­jen, mut­ta tahattomasti. 

  Tämä ei ennak­ko­ta­paus­ten valos­sa oikeu­des­sa pai­na mitään, vaan tuo­mio rap­sah­taa — ehkä lie­ven­nyt­tä­nä kyl­lä jos tari­na on äärim­mäi­sen uskottava. 

  Yllä lin­kit­tä­mä­ni tie­to­tur­va-asian­tun­ti­ja kyl­lä tyr­mää tämän mah­dol­li­suu­den aika totaalisesti.

 112. Okei, sanoin huolimattomasti. 

  Tut­kin­ta on osa rikos­pro­ses­sia, jos­sa pyri­tään syyl­li­syy­den selvittämiseen. 

  Rikos­pro­ses­sin ket­juun kuu­lu­vat esi­tut­kin­ta, syy­te­har­kin­ta, oikeu­den­käyn­ti sekä ran­gais­tuk­sen täytäntöönpano.

  Tie­tys­ti jo tut­ki­vat polii­sit pyr­ki­vät tuot­ta­maan aineis­ton, jon­ka perus­teel­la syyl­li­syys sel­vi­ää. Ja siten voi sanoa, että tut­kin­nan­kin pää­mää­rä on perim­mäl­tään syyl­lis­ten sel­vit­tä­mi­nen. Mut­ta polii­si ei viral­li­ses­ti sii­hen ota kan­taa. Omat­han epä­vi­ral­li­set käsi­tyk­sen­sä heil­lä on ja ne siir­ty­vät suus­ta suu­hun mene­tel­mäl­lä kyl­lä usein syyttäjille.

 113. Kuten yllä sanoin, en ole tähän asi­aan pereh­ty­nyt. Huo­mau­tin vain, että “hal­lus­sa­pi­to” käsit­tee­nä on vähän ongel­mal­li­nen jon­kin­lai­ses­ta oikeu­den­mu­kai­suu­den näkö­kul­mas­ta. Ihmi­nen voi syyl­lis­tyä hal­lus­sa­pi­toon tie­tä­mät­tään ja tahat­to­mas­ti. Ei täs­tä lie­ne mitään epä­sel­vyyt­tä, enkä sel­lais­ta väittänytkään.

  Sen­si­jaan Juris­ti ja Eli­na tun­tu­vat ajat­te­le­van, että tämän pitäi­si joh­taa pait­si nor­maa­liin oikeu­den­käyn­tiin, myös raa­jo­jen murs­kaa­mi­seen, kastroi­mi­seen ja elä­väl­tä hau­taa­mi­seen. Näis­tä kak­si jäl­kim­mäis­tä ovat ne, joi­ta pidän vähän ikä­vi­nä asioi­na var­sin­kin sil­loin, kun teko ei ole tahal­li­nen. Inki­ses­tä en tie­dä mitään, en minä lue ros­ka­leh­tiä, olen sen varas­sa, mitä tän­ne ja otsi­koi­hin on kirjoitettu. 

  Se, että olen täl­lai­sen mie­li­pi­teen vuok­si tei­dän mie­les­tän­ne “ääliö”, osoit­taa, kuin­ka vai­keas­ta asias­ta on kyse. Satun nyt vain ole­maan sil­lä taval­la lap­sel­li­nen, että ajat­te­len että kai­kis­ta rikok­sis­ta pitäi­si asia tut­kia ja sel­vit­tää ennen kuin läh­de­tään ketään tuomitsemaan. 

  Täs­sä nimen­omai­ses­sa asias­sa ei tun­nu täl­lai­sia estei­tä joil­lain kir­joit­ta­jil­la ole­van, vaan jo tämän­kal­tai­sen mie­li­pi­teen esit­tä­mis­tä pitä­vät jot­kut kir­joit­ta­jat yllä todis­tee­na pedo­fi­lias­ta. Minua ei sen­tään hau­kut­tu, mut­ta Rai­vio­ta kyl­lä­kin ja epä­suo­ras­ti vih­jat­tiin jo Osmos­ta­kin jotain jo pel­käs­tään sik­si että hän on huo­lis­saan täl­lai­sis­ta ylilyönneistä. 

  Asia herät­tää tun­tei­ta. Kyl­lä minun­kin täy­tyy myön­tää, että ajat­te­len tuos­ta Inki­sen tapauk­ses­ta että mie­hes­sä täy­tyi olla jotain epäi­lyt­tä­vää ja mik­si mies hukut­tau­tuu jos ker­ran oli niin via­ton. Juu­ri se, että huo­maan ajat­te­le­va­ni näin, tekee asias­ta kur­jan, kos­ka mis­sään nimes­sä en voi tie­tää asioi­den oike­aa lai­taa. Juu­ri sik­si minus­ta tar­vit­sem­me jotain pidäk­kei­tä sil­le, mitä men­nään kir­joit­te­le­maan epäi­lyis­tä. Jos kyse oli­si ollut jos­tain naa­pu­ris­ta­ni ja oli­sin täl­lais­ta luke­nut leh­des­tä, niin takuul­la oli­sin käs­ke­nyt las­te­ni kier­tää kau­kaa ja kiel­tä­nyt mene­mäs­tä mihin­kään lähel­le­kään sen taloa. Mut­ta juu­ri sik­si että näin on, asia onkin niin kamala.

 114. Tar­ken­nuk­se­na sen ver­ran, että polii­sil­la­kin kyl­lä on jon­kin ver­ran har­kin­ta­val­taa syyllisyysasiassa. 

  Esi­mer­kik­si jos riko­sil­moi­tus tai tut­kin­ta­pyyn­tö on ilmei­sen perus­tee­ton, voi polii­si kes­keyt­tää esi­tut­kin­nan omin päin.

 115. Eli­na, yllä lin­kit­tä­mä­si tie­to­tur­va-asian­tun­ti­ja ensin­nä­kin tekee kaik­kea muu­ta kuin “tyr­mää tämän mah­dol­li­suu­den aika totaa­li­ses­ti”, esim.:

  Jos ver­tais­verk­ko-ohjel­mal­la imu­roi lait­to­mia musiik­ki­ko­pioi­ta tai elo­ku­via netis­tä, niin samo­jen link­kien ja tie­dos­to­luet­te­loi­den takaa saat­taa löy­tyä myös muu­ta sisäl­töä… Onko se sit­ten lap­si­por­noa, sitä en osaa sanoa. Mut­ta veik­kaan, ettei sitä­kään ole help­po löytää.”

  Voi­han sitä vei­ka­ta vaik­ka mitä. Alas­to­mien tei­ni-ikäis­ten kuvia nyt löy­tää vaik­ka avaa­mal­la spämmi-laatikkonsa.

  Ver­tais­ver­kos­sa tie­dos­to­ko­koel­ma voi sisäl­tää ei-toi­vot­tua mate­ri­aa­lia, joka saat­taa siir­tyä muka­na kuin kylkiäisenä.”

  Hom­ma menee käsit­tääk­se­ni joten­kin niin että joku pak­kaa koko tie­dos­to­ko­koel­man­sa musii­kis­ta por­noon yhteen tie­dos­toon. Tör­mä­sin täm­möi­seen hakies­sa­ni vai­mon täy­sin lail­li­ses­ti netis­tä osta­mas­ta levys­tä kopio­ta joka toi­mi­si hänen MP3-soit­ti­mes­saan (DRM).

  Jos surf­fai­lee musiik­ki­si­vuil­la ja muil­la­kin sivuil­la ihan nor­maa­lis­ti selai­mel­la, niin lap­si­por­non löy­tä­mi­nen on erit­täin epä­to­den­nä­köis­tä.… Jos käyt­tää naa­pu­rin lan­ga­ton­ta verk­koa naa­pu­rin laa­ja­kais­ta­liit­ty­män kaut­ta, niin lii­ken­nöin­ti näyt­tää sil­loin tule­van naa­pu­rin laa­ja­kais­ta­liit­ty­mäs­tä. Sil­lä tavoin teki­jä voi pei­tel­lä jäl­ki­ään.. Kun­nol­li­sel­la ver­kon salauk­sel­la tämä­kin ongel­ma pois­tuu… satun­nai­ses­ti surf­fa­mal­la tai tie­dos­to­ja lataa­mal­la ei taval­li­nen käyt­tä­jä kovin rajua kamaa hel­pos­ti löydä.”

  Eli jos käyt­tä­jät surf­faa­vat vain ihan nor­maa­leil­la sivus­toil­la (yle.fi, iTu­nes, Google), mitä käyt­tä­jät eivät todel­li­suu­des­sa tee, ja jos he suo­jaa­vat kun­nol­la verk­kon­sa, mitä he eivät myös­kään todel­li­suu­des­sa tee, niin ei löy­dy “kovin rajua” lap­si­por­noa. Kah­den kont­ra­fak­tu­aa­lin täy­tyt­tyä ei siis edel­leen­kään ole mitään takei­ta ettei­kö lai­ton­ta mate­ri­aa­lia oli­si koneella.

  Tämä koh­ta on myös omi­tui­nen: “Ari Husan mukaan var­si­nai­set hait­taoh­jel­mat, joil­la pyri­tään käyt­tä­mään tie­to­ko­net­ta hai­tal­li­seen toi­min­taan pyr­ki­vät yleen­sä pysy­mään pii­los­sa kuin pal­jas­ta­maan itsen­sä käyt­tä­jäl­le.” Juu­ri näin, ja tämä tekee lait­to­man mate­ri­aa­lin pää­ty­mi­ses­tä tie­to­ko­neel­le toden­nä­köi­sem­pää eikä päin­vas­toin. Jos on joku lai­ton­ta mate­ri­aa­lia jaka­va ver­kos­to, niin he saat­taa­vat hyvin­kin käyt­tää zom­bie-konei­ta tähän tar­koi­tuk­seen. http://en.wikipedia.org/wiki/Zombie_computer

 116. Tätä ket­jua lukies­sa ei voi kuin ihme­tel­lä, miten kukaan saat­taa puo­lus­taa jul­kis­ta tuo­mit­se­mis­ta, ilman, että tapauk­seen liit­tyy sitä oike­aa, juri­dis­ta, tuomiota.

  Voi toki olla, että kes­kus­te­lun aloit­ta­nut pop­pa­ri oli pedo­fii­li, joka etsi ulso­pää­syä, mut­ta oli tai ei, tuo­mit­se­mi­nen ilman todel­lis­ta tie­toa on vas­ten­mie­lis­tä, joten yhteis­kun­nan sil­mis­sä hänen on täy­ty­nyt kuol­la syyt­tö­mä­nä. Muun väit­tä­mi­nen ei tosia­sias­sa eroa miten­kään ole­tuk­ses­ta, että juu­ta­lai­set ovat myr­kyt­tä­neet kai­vo­jam­me jo vuo­sia­to­jen ajan.

 117. Kap­pas, tämän vii­kon Suo­men kuva­leh­den media-pals­tal­la sanot­tiin juu­ri­kin se, mitä täs­tä tapauk­ses­ta ajat­te­len. Täl­lai­nen läh­de­suo­jan vää­rin­käyt­tö on pait­si vas­ten­mie­lis­tä myös vaa­ral­lis­ta, kos­ka se syn­nyt­tää pai­net­ta kaven­taa läh­de­suo­jaa. Toi­mit­ta­jien pitäi­si muis­taa vastuunsa.

 118. T‑mies,

  Mis­sään koh­den en ole tääll­lä esit­tä­nyt rat­kai­su­na fyy­sis­tä väki­val­taa eli fan­t­asiat raa­jo­jen murs­kaa­mi­ses­ta ovat nyt ihan oman pää­si sisällä. 

  En myös­kään ole väit­tä­nyt, että lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­to vält­tä­mät­tä tar­kot­tai­si sitä, että hal­ti­ja on pedo­fii­li. Sen­kin joh­to­pää­tök­sen olet aivan itse teh­nyt, mikä­li siis viit­ta­sit minuun. 

  Pedo­fi­lia on sek­su­aa­lis­ta vetoa lap­seen — lap­seen jol­la ei ole vie­lä suku­kyp­syy­den merk­ke­jä tai nii­tä on vain hie­man eli käy­tän­nös­sä halu koh­dis­tuu kor­kein­taan 12-vuo­tiai­siin, vaik­ka tie­tys­ti yksi­löl­li­nen vaih­te­lu lie­nee suur­ta. Mitään tie­toa ei jul­ki­suu­des­sa ole ollut onko ko. mate­ri­aa­li näin nuo­ris­ta vai esim. 16–17 ‑vuo­tiais­ta.

  Tur­ha muu­ten väit­tää, ettei netis­sä oppi­si jon­kin ver­ran tun­te­maan ihmi­siä ihan kes­kus­te­lu­pals­to­jen­kin väli­tyk­sel­lä. Kun kir­joi­tin tuon sanan “ääliöt” sil­lä het­kel­lä ajat­te­lin, että T‑mies herk­kä­nä poi­ka­na täs­tä älähtää.

  Sii­nä oli­si voi­nut yhtä hyvin olla sana “per­ke­le” tai jokin muu tehos­te, se ei ollut koh­dis­tet­tu kehen­kään nimi­merk­kiin tai edes var­si­nai­ses­ti kollektiivisesti. 

  Minua ihme­tyt­tää tämä päh­käi­ly “tuo­mit­se­mi­ses­ta”. Jos ihmi­nen on kuu­luis­te­luis­sa myön­tä­nyt hal­lus­sa­pi­don ja vie­lä­pä leh­den haas­tat­te­lus­sa sen myön­tää, niin mitä ihmet­tä sii­tä on kes­kus­te­le­mis­ta. Usko­koon ken halu­aa sit­ten muis­ta asiois­ta mitä vain. Minä uskon enem­män nii­tä asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka sano­vat ettei lap­si­por­non livah­ta­mi­nen koneel­le musiik­kia lada­tes­sa (rikos muu­ten sekin) ole mah­dol­lis­ta kuin tääl­lä ano­nyy­mei­nä esiin­ty­viä “asian­tun­ti­joi­ta”.

  Te saat­te uskoa aivan mitä haluat­te, mut­ta minul­la on myös täy­si oikeus uskoa mitä minä haluan. 

  Minä lie­nen ainoa tääl­lä, joka sen Seis­kan jutun on lukenut.

 119. Eli­na on nyt sii­hen pää­ty­nyt sii­hen klas­si­seen joh­to­pää­tök­seen että ei ole fak­to­ja vaan eriä­viä asian­tun­ti­ja­mie­li­pi­tei­tä. Käte­vää, mut­ta en läh­de tuo­hon. Voi­sit­ko sen sijaan ker­toa mis­tä fak­tois­ta olen Pusan kans­sa eri miel­tä? En voi ymmär­tää kom­ment­tia­si suh­tees­sa sii­hen mitä kirjoitin.

 120. Saa­tat todel­la­kin Eli­na olla ainoa meis­tä, joka sen Seis­kan jutun on luke­nut. Net­ti­ver­sioi­ta kävin kat­so­mas­sa, ennen kuin pois­ti­vat sen — mik­si­kö­hän muu­ten pois­ti­vat? Olet ollut aika vakuut­tu­nut sii­tä, että seis­kan jut­tu edus­taa tas­a­puo­lis­ta jour­na­lis­mia, ja se, jos mikä on toisinajattelua.

  Meil­lä muil­la — tai aina­kin minul­la — on tun­ne­poh­jais­ta (mikä sal­lit­ta­neen?) syvää vas­ten­mie­li­syyt­tä seis­ka­tyyp­pi­siä leh­tiä koh­taan — ja myön­net­tä­köön: myös nii­tä ihmi­siä, jot­ka ammen­ta­vat maa­il­man­ku­van­sa ao. julkaisusta. 

  Minus­ta on toki arvo­kas­ta, että Eli­na jak­sat aina niin nase­vas­ti tuo­da esiin sen toi­sen näkö­kul­man. Ilman sinua oli­sin toden­nä­köi­ses­ti nai­vim­pi maa­il­man suhteen.

  Tou­ko Mettinen

 121. Yllä ker­rot­tiin, että epäil­lyl­tä oli raa­jo­ja murs­kat­tu toi­ses­sa yhtey­des­sä. Kos­ka epäil­ty­jen nimien jul­kis­ta­mi­nen aivan var­mas­ti lisää tämän­ta­pais­ten tapaus­ten luku­mää­rää, niin minus­ta on joten­kin sel­vää, että jul­kis­ta­mis­ta voi­mak­kaas­ti puo­lus­ta­van pitäi­si joko joten­kin perus­tel­la mik­si ne eivät lisään­tyi­si tai sit­ten mik­si nii­den lisään­ty­mi­nen on joten­kin hyvä juttu. 

  En ole miten­kään eri­tyi­sen “herk­kä”, mut­ta en vain joten­kin arvos­ta sel­lais­ta kes­kus­te­lu­tyy­liä, jos­sa hau­ku­taan toi­sia ja vede­tään hen­ki­löis­tä todel­la ala-arvoi­sia vih­jauk­sia. Eten­kään jos edel­ly­te­tään toi­sil­ta pal­jon tiu­kem­pia stan­dar­de­ja kuin ollaan itse val­mii­ta noudattamaan. 

  Tämä on sen­tyyp­pi­nen asia, jos­sa vih­jai­lu­ja pidän aivan eri­tyi­sen töke­röi­nä. Esi­mer­kik­si nimi­merk­ki Rai­vion koh­te­lun tapauk­ses­sa se on eri­tyi­sen pak­su veto kir­joit­ta­jal­ta, jon­ka mie­les­tä kir­joi­tus­tyy­lin nimit­tä­mi­nen “täti­mäi­sek­si” on liki kunnianloukkaus.

 122. Osmo, Tie­de­mies, tpyy­luo­ma: On toki mah­dol­lis­ta, että Inki­sen koneel­le on tul­lut lap­si­por­noa hänen tie­tä­mät­tään. Täs­tä ei ole mil­lään taval­la kyse. Kyse on sii­tä, että mil­lä toden­nä­köi­syy­del­lä hänen koneel­leen on tul­lut lap­si­por­noa hänen tietämättään.

  Inki­sen tun­nus­tuk­sen, Eli­nan link­kaa­man asian­tun­ti­ja­lauson­non, Inki­sen itse­mur­han ja kau­pun­ki­lais­jär­jen perus­teel­la tämä toden­nä­köi­syys on hyvin pieni.

  On fan­ta­si­aa toi­voa aina sata­pro­sent­tis­ta var­muut­ta joka asias­sa. Minus­ta aja­tus sii­tä, että ihmi­sen saa tuo­mi­ta sit­ten, kun tuo­ma­ri on lyö­nyt nui­jal­la pöy­tään, mut­ta ei mis­sään muus­sa tapauk­ses­sa osoit­taa tur­han suur­ta auk­to­ri­teet­tius­koa. Näyt­tää toden­nä­köi­sel­tä, että Inki­nen hal­lus­sa­pi­ti lap­si­por­noa tie­toi­ses­ti. Tämä on ihan riit­tä­vä perus­te “tuo­mi­ta” hänet, jos nyt yleen­sä kokee mie­lek­kääk­si tuo­mi­ta mui­ta ihmisiä.

  1. Kyse on joka tapauk­ses­sa rikok­ses­ta, joka on arvioi­tu sak­ko­tuo­mion suu­rui­sek­si, siis kuten vaik­ka­pa yli­no­peu­del­la ajaminen.

 123. Olet­ko Osmo sitä miel­tä, että sak­ko­tuo­mion — kuten yli­no­peus — arvoi­nen teko on rikok­se­na pie­ni? Eihän täs­tä pal­joa­kaan ole aikaa, kun vaa­dit nol­la­to­le­rans­sia yli­no­peuk­sil­le mak­sat­ta­mal­la autoi­li­joil­la satel­liit­ti­pai­kan­ti­met autoi­hin­sa. Mik­si siis alas­to­mien las­ten valo­ku­vien hal­lus­sa­pi­to ei mie­les­tä­si ole yhtä vaka­va rikos?

  Toi­nen kysy­myk­se­ni on, että nou­dat­ta­vat­ko mie­les­tä­si lait omaa moraa­lia­si, jos yli­no­peus ja las­ten alas­ton­ku­vien hal­lus­sa­pi­to ovat ran­gais­tuk­sil­taan samanarvoisia?

  1. Suo­mes­sa pitäi­si kui­ten­kin nou­dat­taa lakia, myös leh­dis­tön pitäi­si. Yleen­sä on läh­det­ty sii­tä, että vain vaka­vis­ta rikok­sis­ta voi­daan mai­ni­ta jul­ki­suu­des­sa nii­den teki­jät. Rikok­sen vaka­vuut­ta mita­taan nii­tä mää­rä­tyil­lä ran­gais­tuk­sil­la. Kun­nial­li­nen leh­dis­tö nou­dat­ti tätä peri­aa­tet­ta Inki­sen kohdalla.

 124. Art­tu­ri:
  “Minus­ta aja­tus sii­tä, että ihmi­sen saa tuo­mi­ta sit­ten, kun tuo­ma­ri on lyö­nyt nui­jal­la pöy­tään, mut­ta ei mis­sään muus­sa tapauk­ses­sa osoit­taa tur­han suur­ta auktoriteettiuskoa.”

  Jos sul­la itsel­la­si oli­si mai­ne, amma­til­li­nen tule­vai­suus ja mah­dol­li­ses­ti myos fyy­si­nen kos­ke­mat­to­muus pelis­sa, niin etko tosi­aan­kaan haluai­si, etta riip­pu­ma­ton oikeus­lai­tos pereh­tyi­si kaik­keen tut­kin­ta­ma­te­ri­aa­liin ja antai­si sen poh­jal­ta Suo­men lakiin perus­tu­van tuo­mion? Olis­ko sul­le OK, etta Seis­kan luki­jat sai­si­vat paat­taa asias­ta huu­to­aa­nes­tyk­sel­la yhden toi­mit­ta­jan teke­man leh­ti­ju­tun perusteella?

 125. Rotwang: Minä suo­ras­taan vaa­ti­sin, että oikeu­des­sa minut tuo­mit­tai­siin aivan samoin kuten kuka tahan­sa muu­kin. (Eli että pereh­dyt­täi­siin tut­kin­ta­ma­te­ri­aa­liin, nou­da­tet­tai­siin Suo­men lakia yms.)

  esim. Ole­te­taan, että minut rais­kat­tai­siin. Oikeu­des­sa teki­jä kiis­täi­si syyt­teen ja hänen todis­ta­jan­lausun­to­aan pidet­tä­siin uskot­ta­vam­pa­na ja hän­tä ei tuo­mit­tai­si. Olet­ko sitä miel­tä, että minul­la ei oli­si hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti oikeut­ta tuo­mi­ta tätä hen­ki­löä, kos­ka oikeus­lai­tos vapaut­ti hänet syyt­tees­tä ja pitää hän­tä raiskaajana?

  Samal­la taval­la minä pidän näi­den esil­le tul­lei­den “fak­to­jen” perus­teel­la toden­nä­köi­se­nä, että Inki­nen piti hal­lus­saan lap­si­por­noa tie­toi­ses­ti. Muu­tan tätä mie­li­pi­det­tä tarvittaessa.

 126. ja itse läh­de­suo­jan mure­ta­mi­ses­ta olen samaa miel­tä Lii­an van­han kans­sa. On parem­pi vai­kut­taa leh­dis­tön kan­nus­ti­miin jul­kais­ta rikol­li­ses­ti han­kit­tua mate­ri­aa­lia, kuin hei­ken­tää läh­de­suo­jaa. On tär­ke­ää, että ihmi­set uskal­ta­vat ker­toa leh­dis­töl­le asioi­ta, joi­ta val­lan­pi­tä­jän pitä­vät epämieluisina.

 127. Art­tu­ri:
  Oikeus­lai­tos ei tie­ten­kään ole ereh­ty­mä­tön ja syyl­li­nen saat­taa jää­dä ilman tuo­mio­ta (tai syy­tön saa­da tuo­mion), tämä lie­nee useim­mil­le sel­vää. Kun puhu­taan toi­sen ihmi­sen jul­ki­ses­ta tuo­mit­se­mi­ses­ta (netis­sä tai vaik­ka kah­vi­pöy­däs­sä) on mie­les­tä­ni fik­sua käyt­tää aika lail­la har­kin­taa. Tuo­mion anta­mi­nen lon­kal­ta kun on help­poa, eikä sii­tä koi­du tuo­mit­si­jal­le mitään seu­raa­muk­sia (pois­lu­kien hyvin epä­to­den­nä­köi­nen kun­nian­louk­kaus­syy­te). Tuo­mi­tul­le seu­rauk­set voi­vat sen sijaan olla hyvin­kin epä­miel­lyt­tä­vät. Minus­ta oli­si hyvä poh­tia, kuin­ka hyvin olet asi­aan pereh­ty­nyt ja mil­lai­siin seu­raa­muk­siin oli­sit val­mis, jos olet­kin vää­räs­sä. Oli­sit­ko esi­mer­kik­si val­mis otta­maan vas­taan tuo­mi­tul­le koi­tu­van häpeän, väki­val­lan uhan, ansion­me­ne­tyk­set ym., jos anta­ma­si tuo­mio osoit­tau­tuu­kin vääräksi?

 128. Rotwang: Olen suu­rim­mas­ta osas­ta kir­joit­ta­maa­si samaa miel­tä, tosin kiis­tän, että hen­ki­lö­koh­tai­sen tuo­mit­se­mi­sen jul­ki­tuon­ti esim. kah­vi­pöy­däs­sä lisäi­si mer­kit­tä­väs­ti syy­te­tyn koke­maa häpe­ää, väki­val­lan uhkaa, ansion­me­ne­tys­tä yms.

 129. Art­tu­ri:
  Ajat­te­lin lahin­na tilan­net­ta, jos­sa tuo­mit­ta­va kuu­luu jol­lain tasol­la samaan sosi­aa­li­seen yhtei­soon, esim. tyoyh­tei­soon, naa­pu­rus­toon, pik­ku­kau­pun­kiin ym. Jos Pel­ko­sen­nie­men Teboi­lil­la puhuu pas­kaa Kii­nan pre­si­den­tis­ta, niin sil­la ei tie­ten­kaan ole mitaan valia.

 130. Liit­tyen samaan aihe­pii­riin, Ilta-Sano­mien net­ti­si­vuil­la on tanaan otsik­ko: Kiek­ko­vah­ti rais­ka­si kes­ken Ana­heim-lei­rin! Itse artik­ke­lis­ta sit­ten pal­jas­tuu, etta kiek­ko­vah­ti on syy­tet­ty­na rais­kauk­ses­ta. Nako­jaan tama kay­tan­to, etta anne­taan jul­ki­nen tuo­mio ennen oikeus­is­tui­mia, on muo­dos­tu­mas­sa ihan stan­dar­dik­si suo­ma­lai­ses­sa mediassa.

 131. Tänään on Hesa­ris­sa pik­ku-uuti­nen hovioi­keu­den pää­tök­ses­tä, jon­ka mukaan jul­ki­suu­den hen­ki­lön riko­se­päi­lyn jul­kis­ta­mi­nen ei ole kun­nian­louk­kaus eikä siis mikään muu­kaan rikos, kun­han fak­tat ovat kohdallaan. 

  Tila­sin muu­ten Alle­ril­ta kysei­sen Seis­kan. Vaik­ka olin luke­nut aiem­min­kin jutun, niin olin unoh­ta­nut yksityiskohdat. 

  [OS: Olen pois­ta­nut täs­tä selos­tuk­sen sii­tä, mis­tä rikok­sis­ta Seis­kan mukaan on epäilty]

  Sitä pait­si Inki­sen tapauk­ses­sa esi­tut­kin­ta-aineis­to oli jo syy­te­har­kin­nas­sa, mikä on jo astet­ta isom­pi jut­tu kuin pelk­kä epäily. 

  Ihmet­te­len Sau­rin kiti­nää, että “jokai­sen on saa­ta­va puo­lus­tau­tua oikeus­val­tios­sa”.. Miten Seis­kan jut­tu miten­kään oli­si estä­nyt Inkis­tä puo­lus­tau­tu­mas­ta? Hän sai puo­lus­tau­tua kuu­lus­te­lus­sa, hän sai puo­lus­tau­tua Seis­kas­sa ja oli­si saa­nut puo­lus­tau­tua vie­lä oikeu­des­sa­kin. Hänen valin­tan­sa oli kui­ten­kin toinen.

  1. Tuos­ta jutus­ta ei voi pää­tel­lä, että Inki­sen tapauk­ses­sa oli­si oikeus jul­kais­ta. Kyseis­tä hen­ki­löä oli syy­tet­ty huo­mat­ta­vas­ti vaka­vam­mas­ta rikok­ses­ta kuin Inkis­tä. Talous­ri­kos on myös yhteis­kun­nal­li­sel­ta mer­ki­tyk­sel­tään suu­rem­pi kuin se mis­tä Inkis­tä Seis­kan mukaan epäiltiin.
   Huo­mat­ta­koon kui­ten­kin, että mikä ei ole rikol­lis­ta ei aina kui­ten­kaan ole oikein. Hel­sin­gin sano­mat ei jul­kais­sut julk­kik­sen nimeä edes nyt, kun hän on saa­nut jutus­sa tuomion.

 132. Tie­dok­si

  Osmo pois­ti minul­ta yhden lauseen 10.07 eli kom­ment­ti­ni näyt­tää nyt vähän kummalliselta.

  1. Pois­tin Eli­nan teks­tis­tä Seis­kas­ta nou­ki­tun tie­don sii­tä, mis­tä Inkis­tä epäil­tiin. Oli­si epä­loo­gis­ta levit­tää blo­gil­la jotain sel­lais­ta, jon­ka levit­tä­mis­tä olen pitä­nyt moraa­lit­to­ma­na ellei suo­ras­taan lainvastaisena.

 133. Jos blo­gin­pi­tä­jä läh­tee blo­gin kom­ment­te­ja toi­mit­ta­maan, niin oli­si kyl­lä tyy­li­käs­tä mer­ka­ta, mitä on teh­nyt. Esi­mer­kik­si: “[edit: pois­tin täs­tä yhden virk­keen, OS]”.

 134. Rotwang: Tar­koi­tan siis sitä, että jos Lär­vät­sa­lon Teboi­lil­la sanoo, että Lär­vät­sa­lon kun­nan­joh­ta­jaa muu­ten epäil­lään rais­kauk­ses­ta tai vaih­toeh­toi­ses­ti, että Lär­vät­sa­lon kun­nan­joh­ta­ja on muu­ten toden­nä­köi­ses­ti rais­ka­ri, niin kum­pi­kaan tapa sanoa asia, ei pal­joa muu­ta Lär­vät­sa­lon kun­nan­joh­ta­jan ris­kiä jou­tua väki­val­lan koh­teek­si, häpe­ään jne.

  Noin yleen­sä, mik­si epäi­ly ei voi­si olla ihan jul­ki­nen asia? Jos jotain epäil­lään rikok­ses­ta, niin onhan tämä­kin tosia­sia ihan samal­la taval­la, kuin jos tämä hen­ki­lö tode­taan syylliseksi?

  [OS Olen edi­toi­nut hypo­teet­ti­sen kun­nan Lär­vät­sa­lok­si, jot­tei vii­tat­tai­si vain­gos­sa kehen­kään oikeas­ti ole­vaan henkilöön]

  1. Edes tuo­miois­ta ei saa ker­toa jul­ki­ses­ti, ellei rikos ole iso tai hen­ki­lön jul­ki­nen vir­ka tai toi­mi sii­hen oikeuta.

 135. Rii­tan kans­sa samaa miel­tä, että oli­si tosi­aan koh­te­lias­ta mai­ni­ta osit­tai­ses­ta editoinnista. 

  Minun­kin kom­men­tis­ta­ni kato­si nyt täy­sin punai­nen lan­ka (vih­reä­tä ei kos­kaan ole ollut­kaan, sitä ei var­maan oli­si­kaan sensuroitu.…)

  +++++++++++

  Rotwang sanoo:

  Nako­jaan tama kay­tan­to, etta anne­taan jul­ki­nen tuo­mio ennen oikeus­is­tui­mia, on muo­dos­tu­mas­sa ihan stan­dar­dik­si suo­ma­lai­ses­sa mediassa”

  En kyl­lä miten­kään käsi­tä, että uuti­soin­ti riko­se­päi­lys­tä oli­si “jul­ki­nen tuomio”… 

  Epäi­ly on EPÄILY. Jos joku on niin tyh­mä, että luu­lee epäil­lyn ole­van auto­maat­ti­ses­ti syyl­li­nen, niin min­käs sil­le sit­ten voi. Tyh­myys on kes­kuu­des­sam­me ajas­ta iäi­syy­teen, mut­ta ei kaik­kea sen mukaan voi standardoida.

  Jos julk­kik­sis­ta saa uuti­soi­da yli­pään­sä käy­tän­nös­sä mitä tahan­sa: kenen kans­sa on suu­del­lut ravin­to­las­sa, kenen pihas­sa auto on ollut jne., niin mik­si ihmees­sä riko­se­päi­ly oli­si sen kum­mem­paa. Kai se on yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­ki­tyk­sel­li­sem­pää, jos lakia lue­taan niin kuin sen on.

 136. Art­tu­ri: Jos oli­sin rais­kauk­ses­ta epäil­ty kun­nan­joh­ta­ja, niin enpä pitäi­si fik­su­na käy­tök­se­nä, että Teboi­lil­la Art­tu­ri ilmoit­tai­si var­ma­na tie­to­na minun ole­van rais­ka­ri. Pitäi­sin­pä fik­sum­pa­na käy­tök­se­nä, että Art­tu­ri muis­tut­tai­si väki­val­taan tai­pu­vai­sia kave­rei­taan, että vaik­ka kun­nan­joh­ta­jaa inhas­ta rikok­ses­ta epäil­lään­kin, niin hän saat­taa sil­ti olla syy­tön. Art­tu­rin fik­su toi­min­ta tus­kin yksi­nään kun­nan­joh­ta­jan ikä­vää tilan­net­ta pal­joa kohen­tai­si, mut­ta jos muut­kin toi­mi­si­vat yhtä fik­sus­ti, niin kyl­lä kun­nan­joh­ta­jal­la saat­tai­si olla muka­vam­paa hänen käy­des­sään pik­ku­tun­neil­la osta­mas­sa liha­pii­rak­kaa snägäriltä.

  Osmol­le: Tota Art­tu­rin edel­lis­tä vies­tiä vois var­maan vähän edi­toi­da, ettei tule ikä­viä vää­rin­kä­si­tyk­siä kun­nan P kunnanjohtajasta…

 137. Eli­na:
  Ei se epäi­lyn uuti­soi­mi­nen auto­maat­ti­ses­ti mikään tuo­mio ole­kaan, mut­ta jos artik­ke­lin otsi­kos­sa tode­taan “Kiek­ko­vah­ti rais­ka­si kes­ken Ana­heim-lei­rin!” niin sil­loin sii­nä kyl­lä yksi­se­lit­tei­ses­ti sano­taan, että kiek­ko­vah­ti teki rikok­sen = jul­ki­nen tuomio.

 138. Täs­sä ket­jus­sä kyl­lä kitey­ty­vät aika hyvin ne syyt, jot­ka teke­vät arka­luon­tei­sis­ta asiois­ta puhu­mi­sen niin vai­keak­si. Hen­ki­löön käy­dään kiin­ni heti ja syyt­te­ly alkaa. Niin leh­dis­sä kuin blogeissakin.

 139. Huoh.

  Vie­lä ker­ran Eli­nal­le, omi­tui­ses­ti tem­poi­le­val­le Art­tu­ril­le, Lii­ka van­hal­le ja (wan­nan­be) Juristille.

  Epäil­ty rikos on ilmei­ses­ti ollut (ran­gais­tusas­tei­kol­la mita­ten) lie­vä eli lain­sää­tä­jän näkö­kul­mas­ta ei nyt suu­ria ole tapah­tu­nut. Jot­kut sakoil­la sovi­tett­vat teot ovat jul­ki­suu­teen vuo­taes­saan kui­ten­kin aika pahas­ti lei­maa­via: har­va keh­taa aamu­pa­la­ve­ris­sa ker­toa, että jäin­pä sitä eilet­täin kiin­ni myy­mä­lä­var­kau­des­ta — yli­no­peu­del­la tut­kaan aja­mi­nen on monel­le jopa kers­kai­lun aihe.

  Se, että rikos on lie­vä, mut­ta ylei­sen moraa­li­kä­si­tyk­sen perus­teel­la syvää hal­vek­sun­taa aiheut­ta­va, on yksi tämän Inki­sen jutun­kin perusongelmia. 

  Emme tosi­aan­kaan tie­dä, aiheut­ti­ko Seis­kan jut­tu Inki­sen itse­mur­han, mut­ta aina­kaan minun moraa­liin ei MILLÄÄN sovi se ajat­te­lu, että Inki­nen jol­la­kin taval­la ansait­si koh­ta­lon­sa. JOs ihmi­nen on masen­tu­nut, syö­pä­hoi­dos­sa ja opet­te­lee uudel­leen puhu­maan, on mie­les­tä­ni koh­tuu­ton­ta aja­tel­la, että kysees­sä on itse­han­kit­tu kur­juus — oli sit­ten ladan­nut konee­seen­sa mitä tahansa.

  Kun riko­se­päi­ly on niin lei­maa­va (vaik­ka­kin siis ran­gais­tusas­tei­kol­la mita­ten lie­vä) on täy­sin ymmär­ret­tä­vää, että esi­mer­kik­si omai­set eivät halua vie­dä jut­tua eteen­päin esi­mer­kik­si Jul­ki­sen sanan neu­vos­toon. Heil­lä on tie­tyn­lai­nen lose — lose ‑tilan­ne: vaik­ka kuin­ka leh­ti­kir­joit­te­lu tuo­mit­tai­siin, samal­la esiin nousi­si kui­ten­kin tämä riko­se­päi­ly, joka siis lei­maa jon­kun ihmi­sen ja hänen puo­li­son­sa ja lap­sen­sa hei­dän loppuelämänsä.

  Tie­de­mies toi esiin sen, että har­va meis­tä oikeus­val­tion kan­nat­ta­jis­ta­kaan kyke­nee suh­tau­tu­maan lap­si­por­noon tai pedo­fi­lia-epäi­lyyn neut­raa­lis­ti — sik­si kai­pai­si todel­la­kin viran­omai­sil­le vah­vo­ja sank­tioi­ta (mut­ta siis läh­de­suo­ja rau­haan) Inkis-tyyp­pi­sis­sä vuo­dois­sa. Teh­täis vaik­ka niin, että ensin tut­ki­taan ja sit­ten vas­ta hutkitaan. 

  Vii­me vuo­si­na on nous­sut esiin esi­mer­kik­si lap­suu­den inses­ti-koke­muk­set ja niis­tä virin­neet oikeus­ju­tut (Ks. Lau­er­ma) ja huol­ta­juus­rii­to­jen myö­tä esiin­tul­leet lap­sen hyväk­si­käyt­tö­epäi­lyt, jot­ka sit­tem­min ovat osoit­tau­tu­neet tekaistuiksi.

  Ne ovat Eli­na kau­his­tut­ta­via jut­tu­ja, vaik­ka olet oikeas­sa: “Epäi­ly on EPÄILY. Jos joku on niin tyh­mä, että luu­lee epäil­lyn ole­van auto­maat­ti­ses­ti syyl­li­nen, niin min­käs sil­le sit­ten voi.” 

  Tou­ko Mettinen

 140. Tou­ko, vas­tauk­se­si tuol­la yllä Juris­til­le on hämmentävä: 

  Maal­lik­ko­kin tie­tää, että rikos edel­lyt­tää tahal­li­suut­ta — tai jois­sa­kin tapauk­sis­sa aina­kin tuottamuksellisuutta.

  Rikos ei usein­kaan edel­ly­tä tahal­li­suut­ta, vaan esim. tap­po­tuo­mion voi saa­da vain “oli­si pitä­nyt tie­tää” ‑fraa­sin perus­teel­la. Jos lyön puu­kon toi­sen sel­kään, niin minun pitäi­si tie­tää, että toi­sel­le saat­taa aiheu­tua sii­tä kuo­le­man­vaa­ra, vaik­ken mil­lään muo­toa oli­si halun­nut tappaa. 

  Myös­kään tie­tä­mät­tö­myys lais­ta ei ole mikään lie­ven­nys­pe­rus­te. Jos ajan nel­jän­kym­pin alu­eel­la iloi­ses­ti kuut­ta­kymp­piä luul­len sel­lai­sen nopeus­ra­joi­tuk­sen ole­van voi­mas­sa, niin ihan samat sakot tulee kuin tahal­li­ses­ti hur­jas­tel­les­sa­ni­kin. Kir­jan­pi­to­ri­kos tapah­tuu usein huo­li­mat­to­muu­des­ta etc. 

  Eli Inki­sen tapauk­ses­sa oli­si ollut hert­ti­sen yhden­te­ke­vää, miten hän on lap­si­por­non hal­tuun­sa saa­nut ja miten se hänen koneel­taan on edel­leen levi­tet­ty. Tämä ei tun­nu nyt mene­vän tääl­lä monien kaa­liin. Hän oli kui­ten­kin oman ilmoi­tuk­sen­sa mukaan toimijana. 

  Täs­tä on tuk­ku ennak­ko­ta­pauk­sia, tuo­mio on tul­lut sil­loin­kin kun oikeus on pitä­nyt toden­nä­köi­se­nä, että mate­ri­aa­li on tul­lut tahat­to­mas­ti haltuun. 

  Tämä on nyt han­ka­laa, kun en saa lait­taa tän­ne Seis­kan jutun sisäl­töä. Sii­nä oli­si rat­kai­se­via point­te­ja, mut­ta Osmo on tiuk­ka­na. Kes­kus­te­lem­me koko ajan leh­ti­ju­tus­ta, jon­ka minä ainoa­na olen luke­nut — vähän turhauttavaa… 

  Lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­dos­ta voi saa­da muu­ten kak­si vuot­ta van­keut­ta eli ei ole ran­gais­tusas­tei­kol­la mikään lie­vä rikos. Lie­vik­si rikok­sik­si las­ke­taan sel­lai­set, jois­sa mak­si­mi­ran­gais­tus on kuusi kuukautta.

  1. Eli Inki­sen tapauk­ses­sa oli­si ollut hert­ti­sen yhden­te­ke­vää, miten hän on lap­si­por­non hal­tuun­sa saa­nut ja miten se hänen koneel­taan on edel­leen levitetty.

   Ei nyt sen­tään. Jotain tuot­ta­muk­sel­li­suut­ta tar­vi­taan. Eli­nan nopeus­ra­joi­tuse­si­merk­ki esi­mer­kik­si ei päde, jos nopeus­ra­joi­tus­ta osoit­ta­va merk­ki on kaa­tu­nut kola­ris­sa. Jos autoi­li­ja ei kat­so lii­ken­ne­merk­ke­jä, se on hänen vikan­sa eikä tie­ten­kään kel­paa selitykseksi.

   Jos Eli­na oli­si oikeas­sa, hyvin suo­si­tuk­si voi­si tul­la lähet­tää toi­sen koneel­le lai­ton­ta aineis­toa imu­roi­va troi­ja­lai­nen ja teh­dä riko­sil­moi­tus tätä hal­lus­sa­pi­tä­jää vas­taan ja lähet­tää tie­tys­ti riko­sil­moi­tuk­ses­ta kopio Seiskaan.

 141. Eli­na:
  Eli Inki­sen tapauk­ses­sa oli­si ollut hert­ti­sen yhden­te­ke­vää, miten hän on lap­si­por­non hal­tuun­sa saa­nut ja miten se hänen koneel­taan on edel­leen levi­tet­ty. Tämä ei tun­nu nyt mene­vän tääl­lä monien kaaliin.

  No ei mene kaa­liin tosiaankaan… 

  Jos menen met­saan keraa­maan sie­nia ja keraan korii­ni vahin­gos­sa sup­pi­lo­vah­ve­roi­den sekaan myrk­ky­sie­nen. Menen kotiin ja val­mis­tan sie­nis­ta ruo­kaa, jon­ka joku per­heen­ja­se­nis­ta­ni syo. Taman seu­rauk­se­na han meneh­tyy. Oli­sin­ko siis mie­les­ta­si (ja Suo­men lain mukaan) tap­pa­ja tai pera­ti murhaaja?

 142. Jos Eli­na oli­si oikeas­sa, hyvin suo­si­tuk­si voi­si tul­la lähet­tää toi­sen koneel­le lai­ton­ta aineis­toa imu­roi­va troi­ja­lai­nen ja teh­dä riko­sil­moi­tus tätä hal­lus­sa­pi­tä­jää vas­taan ja lähet­tää tie­tys­ti riko­sil­moi­tuk­ses­ta kopio Seiskaan.”

  Olen yrit­tä­nyt tätä sanoa, minua ei nyt sinän­sä kiin­nos­ta yksi­lö­ta­paus vaan ylei­ses­ti, ja väi­tän että tuon tapai­nen käy­tös kas­vat­taa kokoa­jan suo­sio­taan. Se nyt on vaan reaa­lie­lä­mäs­sä koh­tuu­ton vaa­ti­mus että tavan sur­fai­li­ja tie­tää mitä hänen tie­to­ko­neel­laan on.

  Jos vai­vau­tuu luke­maan vaik­ka IT-alan jul­kai­su­ja Seis­kan ja maik­ka­rin netiin ohes­sa, niin sel­vi­ää ettei vält­tä­mät­tä tar­vi­ta edes mitään pahaa hakkeria:

  …A child por­no­grap­hy pos­ses­sion char­ge against a for­mer Mas­sac­husetts sta­te govern­ment emplo­yee has been drop­ped after foren­sic evi­dence showed that his mac­hi­ne was infec­ted with various forms of malwa­re that silent­ly dro­ve his brow­ser to the unsa­vo­ry sites and files…

  Fio­la lost his job and friends, and suf­fe­red a major blow to his repu­ta­tion during the inves­ti­ga­tion that began after he was fired in March 2007 after IT found traces of child por­no­grap­hy on his lap­top… foren­sic experts found that the child porn traf­fic and files were dri­ven by malwa­re on his agency-issued laptop. 

  Fiola’s case has rai­sed concern among secu­ri­ty experts, who say whi­le his situa­tion was ext­re­me, it should be a wakeup call to users, in-house IT inves­ti­ga­tors, and law enforce­ment. Char­ges such as child por­no­grap­hy should be veri­fied through other means besi­des the com­pu­ter itself, notes Jere­miah Gross­man, CTO of Whi­te­Hat Security. 

  There’s no way that users nowa­days are able to success­ful­ly defend their mac­hi­ne from being com­pro­mi­sed. There’s just no way,” Gross­man says. “Real Web­si­tes are get­ting laced with malwa­re… It’s almost impos­sible to defend your brow­ser. You could do eve­ryt­hing right and it won’t matter.” 

  Loehrs, who is pre­si­dent of Law2000, says she found just about “eve­ryt­hing” when it came to malwa­re on Fiola’s lap­top. “I even found a script file run­ning its own searc­hes. The­re were Tro­jans ope­ning the com­pu­ter to be hac­ked, viruses redi­rec­ting Web­si­tes and brin­ging up porn Web­si­tes,” she says. 

  You could see him log­ging in to do work and all of a sud­den, a porn ima­ge would appear,” Loehrs says. “They would just start appea­ring only because he had ope­ned his lap­top and he was now con­nec­ted to the outside.” 

  The­re were no signs of Fio­la him­self actual­ly typing in a URL to one of the sites or direc­ting his brow­ser the­re. Ins­tead, the malwa­re on his mac­hi­ne as well as a pos­sible remo­te attac­ker were doing the dir­ty work and sto­ring cac­hed ima­ges of child porn…

  Cases like Fiola’s — whe­re an infec­ted mac­hi­ne leads to an assump­tion of the user’s guilt — are beco­ming all too com­mon, experts say. Much of this has to do with the tech­nical know­led­ge gap in the main­stream, they say. It’s not the same as when someo­ne gets arres­ted for pos­ses­sion of drugs in their vehicle: “I’ve seen this befo­re,” says Alex Eckel­ber­ry, CTO of Sun­belt Softwa­re. “A comple­te­ly innocent guy gets caught up with this men­ta­li­ty… a foren­sic inves­ti­ga­tor who didn’t know what he was doing, or had a lack of the tech­nical concepts.” 

  Eckel­ber­ry says even a user sur­fing legi­ti­ma­te con­tent with sexual con­tent, for ins­tance, could get swept up in such a case. “That hap­pens a lot… they get infec­ted with malwa­re” from a sketc­hy site, he says. 

  The flip side, of cour­se, are the true child por­no­grap­hy cri­mi­nals who abuse “the com­pu­ter virus did it” defen­se. “Whi­le that is pos­sible, the­re have been cases I’ve read of whe­re foren­sic exa­mi­ners were able to pro­ve the indi­vi­dual put the malwa­re on their com­pu­ter inten­tio­nal­ly in antici­pa­tion of using it as a defen­se when they got caught,” says James Win­ga­te, direc­tor of the ste­ga­no­grap­hy ana­ly­sis & research cen­ter at Back­bo­ne Security. 

  Fio­la, meanw­hi­le, remains out of a job (he was fired by DIA in March of 2007), and repor­ted­ly plans to take legal action against the agency. 

  I think the mes­sa­ge in this is that emplo­yees should not use a com­pu­ter they know has been used by someo­ne else wit­hout some sort of assu­rance, pre­fe­rably in wri­ting, that the IT dept has pro­per­ly sani­tized the com­pu­ter… low-level for­mat, reload OS and applica­tions, etc… The problem is that emplo­yees [who are] not com­pu­ter lite­ra­te have no way to [do this] wit­hout going to an out­si­de expert for verification.”
  http://www.darkreading.com/security/showArticle.jhtml?articleID=211201118

  Sit­ten on tuo surul­li­sen kuu­lui­sa Ope­ra­tion Ore.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_ore#Controversies
  Brit­ti­po­lii­sil­ta nyt vaan meni joten­kin “ohi”, että suu­ri osa todis­tusai­nes­to­na käy­te­tyis­tä luot­to­kort­ti­mas­kuis­ta oli teh­ty varas­te­tuil­la luot­to­kort­ti­tie­doil­la, ja pidät­ti lail­li­set kort­tien hal­ti­jat. Aika moni syy­tön­kin tunnusti:

  Ric­hard did use adult por­no­grap­hy, but no child por­no­grap­hy was found on his computers. 

  He main­tai­ned his innocence, but did not want to expo­se him­self to the publici­ty of a trial whe­re his friends and fami­ly would find out about the allegation. 

  So, like 600 others in the Ore enqui­ry, he accep­ted a cau­tion. This meant admit­ting his guilt and being placed on the sex offen­ders register. 

  The pros­pect of a trial with all the publici­ty in the local paper and your name being known was much more frigh­te­ning than accep­ting the cau­tion,” he says

  The­re were many fami­lies who were caught up in the enqui­ry, but tho­se con­tac­ted did not want to be interviewed. 

  David Camp­bell can unders­tand why. He is a solici­tor who has dealt with around a 100 Ope­ra­tion Ore cases. 

  I’ve had clients who have had to agree not to live at home, not to have access to their children — the­re was no evi­dence to pro­secu­te them or that they were a dan­ger to their own children,” he says.
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6642465.stm

  Kun seu­rauk­set on yo. luok­kaa, niin se että tut­kin­nas­sa nyt vaan sat­tuu ja tapah­tuu ei ole hyväk­syt­tä­vä selitys.

 143. Osmo:

  Ei nyt sen­tään. Jotain tuot­ta­muk­sel­li­suut­ta tarvitaan.”

  Suo­ma­lai­nen oikeus­lai­tos päätöksessään:

  Oikeu­den mukaan mie­hen oli täy­ty­nyt miel­tää ja suh­tau­tua hyväk­sy­väs­ti sii­hen mah­dol­li­suu­teen, että ohjel­man kerää­mien kuvien jou­kos­sa oli­si toden­nä­köi­ses­ti muka­na myös lap­si­por­noa sisäl­tä­vää mate­ri­aa­lia. Mer­ki­tyk­sel­lis­tä ei oikeu­den mie­les­tä ollut se, oli­ko mies itse myö­tä­vai­kut­ta­nut kuvien tal­len­tu­mi­seen koneel­le vai ei.

  Späm­mis­tä voi todel­la­kin saa­da tuomion.

 144. Rotwang, Osmo ja muut täy­sin juri­diik­kaa ymmär­tä­mät­tö­mät henkilöt.. 

  Te tar­vit­si­sit­te nyt jon­kin oikeus­tie­teel­li­sen perus­kurs­sin ja sitä en täs­sä voi antaa. Ilmei­ses­ti rikok­sen tun­nus­mer­kis­tön­kään käsi­te ei ole sel­vä, joten kes­kus­te­lu on vaikeaa. 

  Myös­kin sel­väs­ti kuvit­te­let­te, että on jokin Suu­ri Laki, jos­ta näkee vas­tauk­sen joka ongelmaan. 

  Oikeus­käy­tän­tö on kui­ten­kin jotain ihan muu­ta: vakiin­tu­nut­ta tul­kin­taa ja koh­tuu­den pun­nin­taa. Mikään pää­tös ei saa olla lain­vas­tai­nen, mut­ta monil­le pää­tök­sil­le ei löy­dy lais­ta kaik­kea ohjenuoraa. 

  Jokai­nen oikeus­ta­paus on yksi­löl­li­nen ja syyl­li­syys har­ki­taan hyvin­kin moni­syi­sis­tä, eri­ta­soi­sis­ta kom­po­nen­teis­ta käsin. 

  Rotwan­gil­le varoi­tus kesäi­seen sienimetsään: 

  Syöt­tä­mäl­lä myrk­ky­sie­niä per­heen­jä­se­nil­leen, saa hyvin­kin tuo­mion kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta, jos niin onnet­to­mas­ti käy ate­rian pääteeksi. 

  Näin tuli­si aivan var­mas­ti käy­mään, jos uhrei­na oli­si­vat lap­set, joil­la on hyvin vähän mah­dol­li­suuk­sia itse arvioi­da tilan­net­ta. Jos kysees­sä on vai­mo, joka on esim. aut­ta­nut sie­ni­kas­tik­keen lai­tos­sa, on tilan­ne jo toinen. 

  Mikä­li Rotwang on täy­sin jär­jis­sään ole­va aikui­nen ihmi­nen, niin hänen oli­si pitä­nyt tie­tää, että met­säs­sä on myrk­ky­sie­niä ja varoa nii­tä. Eli tämä “oli­si pitä­nyt tie­tää” — argu­ment­ti on oikeu­des­sa käy­tös­sä yhtä usein kuin itse laki. 

  Kos­ka Rotwang aikui­se­na?, jär­ke­vä­nä? ihmi­se­nä on kui­ten­kin huo­li­mat­to­muut­taan syöt­tä­nyt lap­sil­le ate­rian, jos­sa on myrk­ky­sie­niä, niin kyl­lä sii­tä rikos­tuo­mio on aivan todennäköinen. 

  Eli ole­pa huo­lel­li­nen. Kuvit­te­let­ko tosi­aan, että voit syöt­tää ihmi­sil­le myrk­ky­sie­nä ja olla vain “hup­sis­ta hei­jaa”.. heit­ti­kin vei­vin­sä. Se oli vahin­ko.. sorry!

  Sama kos­kee Osmon esi­merk­kiä. Jos joku van­daa­li on yöl­lä kaa­ta­nut lii­ken­ne­mer­kin, niin kuvit­te­lee­ko Osmo, että sil­lä alu­eel­la voi poso­tel­la tuhat­ta ja sataa… Ei voi!

  Oli­si pitä­nyt tie­tää”, mikä on asial­li­nen nopeus­ra­joi­tus kysei­sel­lä alu­eel­la ja nou­dat­taa alhai­sin­ta mah­dol­lis­ta. Eli jos on epä­var­ma nopeus­ra­joi­tuk­ses­ta taa­ja­mas­sa, niin menee mie­luum­min nel­jää- kuin viittäkymppiä. 

  Jokai­nen voi kah­la­ta oikeus­ta­pauk­sia, jos ei minuun luota. 

  Teki­si tähän mie­li taas lait­taa, että oot­te te ääliöi­tä, mut­ten lai­ta, kos­ka T‑MIES on heti kim­pus­sa­ni hauk­ku­mas­sa tädik­si ja mitä vielä…

 145. Osmo vai­no­har­hai­se­na:

  Jos Eli­na oli­si oikeas­sa, hyvin suo­si­tuk­si voi­si tul­la lähet­tää toi­sen koneel­le lai­ton­ta aineis­toa imu­roi­va troi­ja­lai­nen ja teh­dä riko­sil­moi­tus tätä hal­lus­sa­pi­tä­jää vas­taan ja lähet­tää tie­tys­ti riko­sil­moi­tuk­ses­ta kopio Seiskaan.

  Täl­lai­nen nyt on para­noi­di­suut­ta pahim­mil­laan. Min­kä tahan­sa rikok­sen­han voi peri­aat­tees­sa lavas­taa. Se ote­taan sit­ten tut­kin­nas­sa huomioon. 

  Mik­si lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­don pitäi­si olla joten­kin eri ase­mas­sa kuin mui­den rikos­ten? Ihmi­nen voi­daan lavas­taa vaik­ka mur­haa­jak­si. Eli juu­ri lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­dos­ta ei voi­da syyttää?

  Täs­sä Osmon logii­kas­sa­han menee sit­ten niin, että: 

  Kai­ken pitäi­si olla lail­lis­ta kos­ka on aina mah­dol­li­suus, että joku on sabo­toi­nut asi­aa. Jos jou­tuu epäil­lyk­si, niin se on vää­rin. Kos­kaan­han sii­tä ei ole täyt­tä var­muut­ta kuka, mis­sä ja miten, niin paras­ta sal­lia kaik­ki… Mis­tä sitä kos­kaan tie­tää, mitä kukin on mil­loin­kin veks­lan­nut, eikö vain? 

  Ja muu­ten… jos nyt joku tuol­la tavoin häi­ri­köi toi­sen elä­mää ja halu­aa hänel­le noin pal­jon pahaa lavas­ta­mal­la rikok­sen, niin eikö­hän hen­ki­lö ole tie­dos­sa. Mie­len­vi­kai­nen­han sel­lai­nen ihmi­nen on ja taa­tus­ti löydetään. 

  Poli­tii­kas­sa tulee ehkä vähän vai­no­har­hai­sek­si. Tai sit­ten sin­ne hakeu­tu­vat jo val­miik­si har­hai­set. Hmmm?

 146. Oikeu­den mukaan mie­hen oli täy­ty­nyt miel­tää ja suh­tau­tua hyväk­sy­väs­ti sii­hen mah­dol­li­suu­teen, että ohjel­man kerää­mien kuvien jou­kos­sa oli­si toden­nä­köi­ses­ti muka­na myös lap­si­por­noa sisäl­tä­vää mate­ri­aa­lia. Mer­ki­tyk­sel­lis­tä ei oikeu­den mie­les­tä ollut se, oli­ko mies itse myö­tä­vai­kut­ta­nut kuvien tal­len­tu­mi­seen koneel­le vai ei.

  Späm­mis­tä voi todel­la­kin saa­da tuomion.”

  Googla­sin, näem­mä Nikin sivul­ta, mut­ta ymmär­sin ettei sin­ne ei toki viit­si suo­raan lin­ka­ta kun se on kiel­to­lis­tal­la. Eli kii­tos täs­tä, vah­vis­taa käsi­tys­tä­ni, että suomalainen(kin) oikeus­lai­tos on täy­sin pihal­la näis­sä asiois­sa. Hal­vem­mal­la pää­si­si kun lau­an­tai­lo­ton yhtey­des­sä arvot­tai­siin vii­kon syyllinen. 

  Vetää hil­jai­sek­si. Kuka ***** näi­tä lake­ja kir­joit­taa ja mikä kir­je­kou­lu se oikeus­tie­teel­li­nen oikein on?

 147. Eli­na hyvä, kii­tos opas­tuk­ses­ta juri­dii­kan ihmeel­li­seen maa­il­maan. Osuit nau­lan kan­taan, en tun­ne alaa lain­kaan, pyrin ainoas­taan pun­nit­se­maan asioi­ta oman oikeus­ta­ju­ni perus­teel­la. Osal­lis­tun näi­hin kes­kus­te­lui­hin lähin­nä oppiak­se­ni uut­ta. Jos se tekee minus­ta ääliön, niin olen ihan hyvil­lä mie­lin sellainen. 

  Jos tosi­aan on niin, että tie­to­ko­ne­vi­ruk­sen muka­na tule­vas­ta lap­si­por­nos­ta voi saa­da tuo­mion, niin uskon sen toki. Sii­nä tapauk­ses­sa Suo­men laki ja val­lit­se­va oikeus­käy­tän­tö on jyr­käs­sä ris­ti­rii­das­sa oman oikeus­ta­ju­ni kans­sa ja toi­von, että lain­sää­tä­jät havah­tu­vat asian suh­teen. Se antaa minul­le myös entis­tä suu­rem­man syyn äänes­tää vaa­leis­sa sen puo­les­ta, että ihmis­ten yksi­tyi­syy­den­suo­jaa paran­ne­taan huomattavasti.

 148. Heips Ellu!

  Jou­dum­me nyt tyy­ty­mään wiki­pe­di­aan, kun en oikein ehdi etsiä parem­pia­kaan lähteitä.

  Syyl­li­syys näet jae­taan kar­keas­ti kol­meen osaan, tapa­tur­maan jos­sa syyl­li­syyt­tä ei ole, tuot­ta­muk­seen jos­sa teki­jä on mene­tel­lyt sekä varo­mat­to­mas­ti että moi­tit­ta­vas­ti, ja tahal­li­suu­teen, joka sekin jae­taan jos­kus useam­paan osaan. Syyl­li­syys siis edel­lyt­tää meil­lä val­lit­se­van käsi­tyk­sen mukaan kykyä tah­don muo­dos­ta­mi­seen eli esi­mer­kik­si kuvi­tel­man ja todel­li­suu­den erottamiseen.

  Rikos­lain jär­jes­tel­män mukaan teon ran­gais­ta­vuus edel­lyt­tää tahal­li­suut­ta. Kun teko on tuot­ta­muk­sel­li­se­na ran­gais­ta­va, sii­tä mai­ni­taan lais­sa erikseen.”
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Rikoslaki

  Tätä lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­to­la­kia minul­la ei ole. Jos se laki alkaa kuta­kuin­kin näin: Joka tahal­laan tai tör­keäs­tä huo­li­mat­to­muu­des­ta pitää hal­lus­saan..” kyse on lais­ta, jos­sa myös tuot­ta­muk­sel­li­suus on rangaistavaa. 

  Kinam­me on nyt kul­mi­noi­tu­nut sii­hen, että sinun (ja Juris­tin) käsi­tyk­sen mukaan “häk­ki hei­lah­taa, jos koneel­ta löy­tyy por­noa” ja minä varo­vai­se­na lau­ta­mie­he­nä olen perän­nyt tahal­li­suut­ta (tai aina­kin tuottamuksellisuutta). 

  Netis­sä on esi­tel­ty oikeus­ta­paus­ta (www.lapsiporno.info) jos­sa tuo­mio tuli ilmei­ses­ti sil­lä perus­teel­la, että “vas­taa­jan oli­si tul­lut ymmär­tää, että ladat­tu­jen kuvien jou­kos­sa voi olla myös lap­si­por­noa”. Jos tämä pitää paik­kan­sa, olem­me kyl­lä T. Pyy­luo­man kuvaa­mal­la hyvin tur­vat­to­mal­la alu­eel­la. Toi­saal­ta en ihmet­te­li­si, vaik­ka ao. sivus­tol­la kysei­nen oikeus­ta­paus oli­si kuvat­tu hiu­kan kau­nis­tel­len. Eli voi olla, että kärä­jä­oi­keus näki esi­mer­ki­si sen sivun, jos­ta hen­ki­lö on kli­kan­nut “download”-painiketta ja kysei­nen sivu ei ole jät­tä­nyt miel­ku­vi­tuk­sel­le tilaa. Ei voi tietää.

  Mut­ta se peri­aa­te: voi­daan­ko ihmi­nen tuo­mi­ta jos­ta­kin rikok­ses­ta, jota hän ei tie­dä tehneensä? 

  Jos sinul­la Eli­na on Fleece-hup­pa­ri ja joku sujaut­taa hup­puusi 230 gr kokaii­nia len­to­ko­nees­sa pala­tes­sa­si Kor­ful­ta (aiko­muk­se­naan tie­ten­kin napa­ta ao paket­ti takai­sin tul­lin jäl­keen), uskon toki, että olet het­ken aikaa pulas­sa Eli­na, mut­ta en toki usko että jou­tui­sit tii­len­päi­tä lukemaan.

  JOs ros­ka­pus­sia vie­des­sä­si yksi chiqui­ta-banaa­nin kuo­ri sinul­ta vahin­gos­sa tipah­taa ja naa­pu­rin pip­pu­ri­nen elä­ke­läi­nen sii­hen sau­va­kä­vel­les­sään lui­kas­tuu ja taka­rai­von­sa hal­kai­see, et pää­se häpeä­mään huo­li­mat­to­muut­ta­si lei­vät­tö­män pöy­dän ääreen — elä­män (sinun) on jat­kut­ta­va ihan sii­tä mihin se jäikin.

  Jos olet kaval­jee­rin kans­sa illal­lis­ta viet­tä­nyt viih­tyi­säs­sä lähi­ra­vin­to­las­sa ja kah­vin ja kon­ja­kin seu­rak­si haluai­sit naut­tia sika­rin, se on toki kiel­let­tyä tupak­ka­lain nojal­la. Jos vial­li­nen kaa­su­hel­la keit­tiös­sä on jo tovin butaa­nia koko ravin­to­laan levit­tä­nyt ja sat­tuu räjäh­dys sik­si, että syty­tit sika­ria, sinun syyk­se­si lue­taan edel­leen­kin vain tupak­ka­lain rikkominen.

  Nämä esi­mer­kit ovat siis vahin­ko­ja — teon teh­nyt ihmi­nen ei tien­nyt seu­rauk­sis­ta. Jos oli­si tien­nyt, häk­ki oli­si hei­lu­nut. Ei tien­nyt, ei hei­lu häkki.

  Eikös näin ole­kin hyvä, Elina?

  Tou­ko Mettinen

 149. Ellu hei, pel­ko sii­tä että lavas­te­taan syyl­li­sek­si mur­haan on vai­no­har­hais­ta kos­ka on vai­no­har­hais­ta olet­taa ettei­kö polii­si, syyt­tä­jä ja tuo­miois­tuin tut­ki­si tuol­lais­ta rikos­ta asian­mu­kai­ses­ti, sii­tä pitäi­si olla todis­tei­ta joi­ta on vai­kea olla jos ei ole rikos­ta teh­nyt. Näi­den lap­si­por­no­jut­tu­jen koh­dal­la tämä ei pidä paikkaansa.

  Minul­la ei ole täl­lai­sis­ta lavas­tus­ta­pauk­sis­ta suo­raa koke­mus­ta, ja jos oli­si niin luul­ta­vas­ti en voi­si niis­tä salas­sa­pi­to­so­pi­mus­ten, luot­ta­mus­suh­tei­den, ja ammat­tie­tii­kan vuok­si juu­ri mitään sanoa. Kui­ten­kin, tuol­lai­sis­ta tapauk­sis­ta liik­kuu huhu­ja, en jak­sa googla­ta mut­ta var­maan joku­nen on tul­lut jul­ki­suu­teen­kin, ja pidän nii­tä uskot­ta­vi­na. Esim. niin että syys­tä tai toi­ses­ta kat­ke­ra, tai vaik­ka­pa tie­to­tur­va­pro­jek­til­leen rahoi­tuk­sen halua­va, asian­tun­ti­ja jär­jes­tää lap­si­por­noa toi­mi­tus­joh­ta­jan koneel­le, jopa puo­li­lei­kil­lään. Tuo­hon jos sekoit­taa polii­sin joil­la ei ole resursseja/osaamista tut­kia näi­tä kun­nol­la, syyt­tä­jän ja tuo­miois­tui­men joka on vaan pihal­la, ros­ka­leh­dis­tön ja ylei­sen hys­te­rian, niin taas tuo­tet­tiin yksi kar­mea pedofiili.

 150. Huo­mau­tan, että jos joku sujaut­taa hup­pa­rii­si kokaii­nia, niin olet todel­la­kin pulas­sa. Todis­teet ovat sinua vas­taan, ja sinun pitää luul­ta­vas­ti esit­tää auko­ton ker­to­mus joka voi sinut pelas­taa tai sit­ten ei. Tuo­ma­ri pun­nit­see asioi­ta ja pää­tös tus­kin on edel­tä­kä­sin varma.

  Tar­koi­tan siis, että oikeu­den pitää antaa pää­tök­sen­sä myös tapauk­sis­sa jois­sa ei ole abso­luut­ti­sen 100%:n veden­pi­tä­vää näyt­töä syyl­li­syy­des­tä. Ollaan har­maal­la alu­eel­la eikä totuut­ta saa­da sel­vil­le. Mut­ta aina har­maal­la alu­eel­la oltaes­sa ei tule vapaut­ta­vaa pää­tös­tä. Tulee myös tuomioita.

 151. Rotwang: Kun lakia kir­joi­te­taan, niin pitäi­si poh­tia näi­tä kah­ta näkö­koh­taa: Kuin­ka usein syyl­li­nen pää­see kuin koi­ra verä­jäs­tä (a) ja kuin­ka usein syy­tön tuo­mi­taan (b).

  Mitään lakia ei voi­da kir­joit­taa siten, että täl­tä b‑tyypin vir­heel­tä väl­ty­tään täy­sin ja että ketään syyl­lis­tä saa­tai­siin iki­nä tuo­mit­tua. Näi­den kah­den vir­heen välil­lä opti­moi­daan. En nyt väi­tä, että onko lap­si­por­non­hal­lus­sa­pi­don kans­sa opti­moin­ti onnis­tu­nut­ta, mut­ta kehoi­tan arvioi­maan tätä “vaih­to­kaup­paa” ennen kun vaa­dit lap­si­por­no­lain muuttamista.

  Tämä a‑tyypin vir­heen ja b‑tyypin vir­heen väli­nen ero muu­ten selit­tää huo­mat­ta­van osan sii­tä mik­si jo pelk­kä syyl­li­syys lei­maa ihmis­tä. Oikeu­des­sa on perin­tei­ses­ti yri­tet­ty vält­tää syyt­tö­mien heit­tä­mis­tä van­ki­laan sen kus­tan­nuk­sel­la, että useam­pi syyl­li­nen jää vapaal­le jalal­le. Eli tyy­liin syy­tet­ty on 80% toden­nä­köi­syy­del­lä syyl­lis­ty­nyt rikok­seen, mut­ta hänet jäte­tään tuo­miot­ta. Kui­ten­kin on täy­sin ratio­naa­lis­ta, että muut ihmi­set suh­tau­tu­vat häneen lähes samoin, kuin jos hänet oli­si tuomittu.

  Tou­ko Met­ti­nen: “Jos sinul­la Eli­na on Fleece-hup­pa­ri ja joku sujaut­taa hup­puusi 230 gr kokaii­nia len­to­ko­nees­sa pala­tes­sa­si Kor­ful­ta (aiko­muk­se­naan tie­ten­kin napa­ta ao paket­ti takai­sin tul­lin jäl­keen), uskon toki, että olet het­ken aikaa pulas­sa Eli­na, mut­ta en toki usko että jou­tui­sit tii­len­päi­tä lukemaan.”

  No mä oon aika ihmeis­sä­ni, jos täs­tä ei jou­tuis van­ki­laan. Jos täl­lai­set huu­mei­den sala­kul­jet­ta­jat pääs­te­tään vapaal­le jalal­le, niin miten oikei­ta sala­kul­jet­ta­jia saa­tas iki­nä häk­kiin? (Eli siis jos b‑tyypin vir­het­tä väl­te­tään näin anka­ras­ti, niin a‑tyypin vir­hei­den mää­rä kas­vaa sie­tä­mät­tö­män suureksi.)

  Onko nämä esi­mer­kit todel­li­sia, vai mie­li­ku­vi­tuk­se­si tuotetta?

 152. Jeh, täs­tä vie­lä, että jos läpi­ko­tai­sin kun­nol­li­sel­ta vai­kut­ta­va nais­puo­li­nen täti jää­kin kiin­ni kokaii­nia hup­pa­ris­sa niin eikö­hän täti pää­se vapaak­si. Mut­ta jos kokaii­ni on sujau­tett­tu pari­kymp­pi­sen nuo­ren rahat­to­man epä­siis­tin huma­lai­sen mie­hen tas­kuun, niin olen aika var­ma, että häk­ki heilahtaa.

 153. Olen yleen­sä Tou­ko Met­ti­sen kans­sa samaa miel­tä, että oikeus­pää­tök­sis­tä ei pitäi­si sanoa mitään tutus­tu­mat­ta koko mate­ri­aa­lin, eli (ilta)lehdistö vetää mut­kat suo­rak­si. En kui­ten­kaan näe Nikin selon­teon perus­teel­la, jon­ka voi­si hel­pos­ti kumo­ta luke­mal­la samat pöy­tä­kir­jat kuin hän, mitään syy­tä olet­taa että hänen esit­tä­män­sä fakat ovat virheellisiä.

  Kyse on siis sii­tä, että syy­tet­ty on ladan­nut use­ne­tis­tä (alt.binaries.pictures.jotain ilmei­ses­ti) 40 000 por­no­ku­vaa jois­ta 200 on luo­ki­tel­tu lap­si­por­nok­si. Use­net (kek­sus­te­lu­ryh­mät) on sen ver­ran katoa­vaa kan­san­pe­rin­net­tä ja muu­ten­kin minul­le vähän vie­ras, etten tie­dä miten tar­kal­leen siel­tä ladat­tiin tie­dos­to­mas­so­ja, mut­ta aja­tus että hän oli­si nak­su­tel­lut nuo yksi­tel­len ei ole uskot­ta­va, edes vuon­na 2001. Olet­tai­sin että käy­tet­ty news rea­der teki haun perus­teel­la massalatauksen. 

  Se mit­ta­kaa­va mil­lä ihmi­set lataa tie­dos­to­ja on yksin­ker­tai­ses­ti sel­lai­nen että on koh­tuu­ton­ta olet­taa lataa­jan ole­van tie­toi­nen koko mas­san sisäl­lös­tä. Ver­tais­ver­kos­tois­sa ja muu­al­la liik­kuu sato­jen mega­ta­vu­jen pakat­tu­ja tie­dos­to­ja, joil­la on ehkä kym­me­nen mer­kin kuvaus, tuo tar­koit­taa still-kuvi­na mah­dol­li­ses­ti kym­me­niä tuhan­sia kuvia per paket­ti. Ja näi­tä lada­taan tyy­pil­li­ses­ti usei­ta yhtä aikaa. Anek­doot­ti­na, erään käyt­tä­jän jäl­jil­tä erääs­tä tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä löy­tyi kol­me tera­ta­vua tie­dos­to­ja, jois­ta suu­rin osa por­noa. Yksi tera­ta­vu on, pak­kaus­ti­hey­des­tä ja kuvan­laa­dus­ta riip­puen, joku­nen mil­joo­na kuvaa tai pari tuhat­ta tun­tia videota.

  Oikeus on miel­tä, että ei pitäi­si lada­ta tuol­lai­sia mas­so­ja, kos­ka on toden­nä­köis­tä että ne sisäl­tä­vät jotain lai­ton­ta mate­ri­aa­lia. Mitäs lataa pornoa.

  Tääl­lä reaalimaailmassa:

  Ensin­nä­kin, ver­tais­verk­ko­ja käyt­tää tilas­to­kes­kuk­sen mukaan Suo­mes­sa 7% netin käyt­tä­jis­tä, eli yli 200 000 ihmistä.

  Toi­sek­si, tämän tut­ki­mi­nen on ilmei­sis­tä syis­tä vähän han­ka­laa, mut­ta esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa yleen­sä tut­ki­muk­sis­sa noin kol­man­nes netin käyt­tä­jis­tä myön­tää kysyt­täes­sä käy­vän­sä sään­nöl­li­ses­ti por­no­si­vuil­la, näis­tä muu­ten nel­jän­nes nai­sia, ja en nyt usko että Suo­mes­sa nuo osuu­det on aina­kaan pie­nem­piä. Tämä tar­koit­taa pyö­reäs­ti että por­noa lataa suo­mes­sa aina­kin 750 000 mies­tä ja 250 000 nais­ta, toden­nä­köi­ses­ti luvut ovat alakanttiin.

 154. Art­tu­ri:
  Tämä a‑tyypin vir­heen ja b‑tyypin vir­heen väli­nen ero muu­ten selit­tää huo­mat­ta­van osan sii­tä mik­si jo pelk­kä syyl­li­syys lei­maa ihmistä.

  Voi olla. Itse en usko, etta ihmi­set yleen­sa pysah­ty­vat tal­lai­sis­sa tapauk­sis­sa objek­tii­vi­ses­ti ana­ly­soi­maan fak­to­ja ja toden­na­koi­syyk­sia, vaan he rea­goi­vat asioi­hin enem­man vais­ton­va­rai­ses­ti ja tun­teel­la — usein ylireagoiden. 

  Yksi asi­aan vai­kut­ta­va teki­ja on se, etta ihmi­set nayt­ta­vat saa­van mie­li­hy­vaa juo­ruis­ta. Mita mehuk­kaam­pi jut­tu, sita enem­man mie­li­hy­vaa, joten juo­ruun lisa­taan aina vari­ky­naa mukaan. Lii­oi­tel­lun jutun ker­to­mi­nen antaa ker­to­jal­leen sosi­aa­lis­ta paa­omaa (tai juo­ru­leh­den tapauk­ses­sa ihan sel­vaa rahaa), mut­ta sii­ta ei yleen­sa koi­du hanel­le mitaan penal­tya, joten se jut­tu alkaa kehit­tya sin­ne lii­oit­te­lun suun­taan. Juo­ru­leh­tien luki­jat tus­kin edes halua­vat artik­ke­lien ole­van objek­tii­vi­sia tai tas­a­puo­li­sia, vaan hyvia jut­tu­ja, eraan­lai­sia fak­tan ja fik­tion vali­maas­toon sijoit­tu­via tarinoita. 

  Ihmi­sel­le on myos luon­nol­lis­ta “yli­rea­goi­da” odot­ta­mat­to­miin uhkiin, mah­dol­li­ses­ti tal­lai­nen kayt­tay­ty­mi­nen on ollut evo­luu­tios­sa valin­tae­tu. Jos on ole­mas­sa pie­ni­kin epai­lys, etta naa­pu­rin seta on pedo­fii­li, on ihan luon­nol­li­nen reak­tio kiel­taa lap­sia puhu­mas­ta hanel­le ja muu­ten­kin valt­taa kyseis­ta ihmis­ta tai jopa savus­taa hanet panii­kis­sa ulos naa­pu­rus­tos­ta, rea­goi­sin toden­na­koi­ses­ti niin itse­kin. Siis vaik­ka >95% toden­na­koi­syy­del­la han oli­si ihan har­mi­ton seta. Ratio­naa­li­ses­ti aja­tel­tu­na moni arki­nen toi­mi oli­si lap­sel­le naa­pu­rin setaa suu­rem­pi ris­ki, mut­ta ihmis­mie­li ei las­ke toden­na­koi­syyk­sia. Se on vahan saman­lai­nen pel­ko­reak­tio kuin min­ka oksan rasah­dus pimeas­sa met­sas­sa aiheut­taa. Keho val­mis­tau­tuu pake­ne­maan tai tais­te­le­maan pump­paa­mal­la adre­na­lii­nia vereen, ei sii­na pysah­dy­ta objek­tii­vi­ses­ti arvioi­maan rasah­duk­sen aiheut­ta­jan toden­na­koi­syyk­sia, tyy­liin tuu­li: 99,9%, veren­hi­moi­nen hyok­kaa­ja: 0,1%.

 155. Tou­ko-Pou­ko kysyy kym­me­nen­nen kerran: 

  Mut­ta se peri­aa­te: voi­daan­ko ihmi­nen tuo­mi­ta jos­ta­kin rikok­ses­ta, jota hän ei tie­dä teh­neen­sä?

  Ja kym­me­nen­nen ker­ran vastataan: 

  Tot­ta kai voi­daan. Olen voi­nut tupa­koi­da met­säs­sä ja stum­pa­ta huo­li­mat­to­mas­ti. Vie­tän rau­hai­saa koti-iltaa elo­ku­van ääres­sä autu­aan tie­tä­mät­tö­nä maas­to­pa­los­ta, saman­ai­kai­ses­ti kun heh­taa­re­ja met­sää roihuaa. 

  Jos minut voi­daan jäl­jit­tää, niin kuvit­te­let­ko Pou­ko, että sel­viän vain sano­mal­la — “voi, ei.. voi jukran­puits, mä oon pahoil­la­ni. Ihan oikees­ti, hei!”

  Vai oli­si­ko tie­dos­sa rikosprosessi?

  Tar­koi­tus teos­sa voi olla jopa hyvä. Mitä sanot­te paris­kun­nas­ta, jot­ka vegaa­ni-innos­tuk­ses­saan näl­kiin­nyt­tä­vät lap­sen­sa hen­gil­tä (todel­li­nen oikeus­ta­paus Sak­sas­sa)? Eikö se ole rikos, kun vain niin hyvää tar­koit­ti­vat pil­til­leen… Vai mitä oikeus­ta­jusi sanoo, Pouko? 

  Menee niin jank­kaa­mi­sen puo­lel­le, mut­ta edel­leen tämä “oli­si pitä­nyt tie­tää” ‑lause on erit­täin taval­li­nen pöy­tä­kir­jois­sa. On nou­da­tet­ta­va erit­täin suur­ta varoi­vai­suut­ta kui­vaan aikaan tupa­koi­des­saan met­säs­sä. Pitää vain tietää. 

  Täy­sin ennal­ta-arvaa­ma­ton sat­tu­ma ei kuu­lu koh­tuu­den pii­riin. Jos tosi­aan joku kaa­tuu ja kuo­lee vahin­gos­sa pudot­ta­maa­ni banaa­nin­kuo­reen, on var­mas­ti jokai­sen mie­les­tä koh­tuu­ton­ta, jos saan tuo­mion kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta. Samoin on tämän butaa­nie­si­mer­kin kanssa. 

  Touk­kis jatkaa: 

  Syyl­li­syys siis edel­lyt­tää meil­lä val­lit­se­van käsi­tyk­sen mukaan kykyä tah­don muo­dos­ta­mi­seen eli esi­mer­kik­si kuvi­tel­man ja todel­li­suu­den erottamiseen.

  Niin no.. tämä kai on itses­tään sel­vää. On syyn­ta­keet­to­mia tai alen­tu­nees­ti syyn­ta­kei­sia ihmi­siä — mie­li­sai­raat, älyl­li­ses­ti kehi­tys­vam­mai­set, demen­toi­tu­neet, hol­houk­se­na­lai­set etc. Alle 15-vuo­ti­aat lap­set on täy­sin vapau­tet­tu riko­soi­keu­del­li­ses­ta vas­tuus­ta, mut­ta eivät kor­vaus­vas­tuus­ta, mikä voi tul­la mones­sa per­hees­sä yllä­tyk­se­nä. Jopa alle 10-vuo­ti­aat voi­vat jou­tua kor­vaus­vel­vol­li­suu­teen aiheut­ta­mas­taan vahingosta. 

  Täs­sä taas pun­ni­taan yksi­löl­li­se­ti, mitä lap­sen pitäi­si tie­tää ikä­ta­so ja yksil­lö­li­nen kehi­tys huomioiden.

 156. Osmol­le,

  Sano­taan sit­ten kir­jan­pi­to­ri­kos… nehän ovat suu­rel­ta osin huo­li­mat­to­muut­taan teh­ty­jä ja aivan tietämättömyyttä. 

  Ne aina­kin ovat rikos­pro­ses­sis­sa ilman muuta. 

  Saat­toi olla huo­no esi­merk­ki tuo met­sä­pa­lo, minus­ta sii­tä­kin kyl­lä voi tul­la rikos­pro­ses­si. Olet­ko var­ma, ettei voi tulla?

 157. Mä pidän tän täs­sä vai­hees­sa: met­sä­pa­lo­vaa­ran aika­na met­sä­pa­lon sytyt­tä­mi­nen ilman tahal­li­suut­ta on tuot­ta­muk­sel­li­nen rikos ja rikos­pro­ses­sik­si voi mennä. 

  Näin sanoi­sin mun tun­tu­mal­la asi­aan, mut­ta nyt en läh­de vannomaan.

 158. Ymmar­ran sen, etta esim. hen­ki­ri­kok­sis­sa tuot­ta­muk­sel­li­set­kin rikok­set on ran­gais­ta­via. Lain­saa­ta­ja halu­aa ehkais­ta edes­vas­tuu­ton­ta sekoi­lua, joka saat­taa koi­tua koh­ta­lok­kaak­si muil­le ihmi­sil­le, makes sen­se. Mut­ta mik­si tuot­ta­muk­sel­li­nen lap­si­por­non lataa­mi­nen pitai­si olla ran­gais­ta­vaa? Enta sit­ten, jos joku lataa koneel­le mil­joo­na por­no­ku­vaa, vaik­ka on ole­mas­sa pie­ni ris­ki, etta jou­kos­sa on lait­to­mia kuvia. Mita hait­taa tas­ta toi­min­nas­ta aiheu­tuu? Lisaa­ko vahin­gos­sa ladat­tu lap­si­por­no tie­to­ko­neen muis­tis­sa las­ten hyvak­si­kayt­toa? Eiko rii­ta, etta kes­ki­ty­taan otta­maan kiin­ni nii­ta oikei­ta rikol­li­sia, jot­ka lataa­vat ja levit­ta­vat tata mate­ri­aa­lia tie­toi­ses­ti ja sys­te­maat­ti­ses­ti? Hehan tata hom­maa pyorit­ta­vat ja luo­vat tilauk­sen uuden rikol­li­sen mate­ri­aa­lin tuotannolle.

  Tama ei nyt ollut var­si­nai­nen kan­nan­ot­to puo­les­ta tai vas­taan, kun en ole tahan vas­ten­mie­li­seen tema­tiik­kaan aiem­min pereh­ty­nyt. Kun­han lam­pi­mik­se­ni pohdiskelen.

 159. {i}“Jos minut voi­daan jäl­jit­tää, niin kuvit­te­let­ko Pou­ko, että sel­viän vain sano­mal­la — “voi, ei.. voi jukran­puits, mä oon pahoil­la­ni. Ihan oikees­ti, hei!”{/i}”

  toi­voi­sin, että nois­sa jukran­pui­tis-tapauk­sis­sa “teki­jä” oli­si joku “eli­na”, joka saat­tai­si tul­la tuo­mi­tuk­si “okees­ti”.

  Eiks se ois fant­suu ja reh­tii hei!?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.