Kolikon toinen puoli

Blo­gin kom­men­toi­jat ovat aiheesta olleet huolis­saan toimit­ta­jien lähdesuo­jas­ta ja siitä minäkin olen huolis­sani. Kolikol­la on kuitenkin toinen puoli, joka tuli ilmi Mat­ti Inkisen kuole­man yhtey­dessä. Peri­aat­teessa on niin, että henkilön epäilem­i­nen rikok­ses­ta ei ole julki­nen asia, eivätkä vira­nomaiset saisi siitä julk­isu­u­teen ker­toa. Käytän­nök­si on kuitenkin muo­dos­tunut, että jos ketään vähänkään mie­lenki­in­toisem­paa henkilöä epäil­lään rikok­ses­ta, joku poli­i­sista han­kkii pikku­ra­haa myymäl­lä tiedon vähem­män kun­ni­al­liselle lehdis­tölle. Lähdesuo­jan ansios­ta poli­isi voi tehdä näin ilman kiin­ni­jäämisen riskiä.  On kansalais­ten peru­soikeuk­sien loukkaamista ker­toa julk­isu­u­teen pelk­istä epäi­ly­istä, kos­ka julk­isu­udessa epäi­ly on tuomio.

Minus­ta ei olisi kävin väärin ampua lähdesuo­jaan juuri tämänkokoinen reikä. Tai ehkä jopa isom­pi. Saman tulisi koskea lääkäre­itä, jot­ka vuo­ta­vat lehdis­tölle poiti­laiden­sa ter­veysti­eto­ja ja sosi­aalivirkail­i­joi­ta, jot­ka myyvät herkullisia tieto­ja asiakkaistaan.

185 vastausta artikkeliin “Kolikon toinen puoli”

 1. Tää hom­ma hoi­tu­isi sil­lä, että henkilön epäilem­i­nen rikok­ses­ta ei ole julki­nen asia ja siten sen julkaisem­i­nen olisi rangaistavaa.

  Eli siis käytän­nössä, joku toimit­ta­japarka menisi tekemään jutun ja saisi siitä rap­sut pää­toimit­ta­jan kanssa ja vahin­gonko­r­vaus­vaade perään ja myös jutun aiheut­ta­ma taloudelli­nen hyö­ty (levi­ikin lisään­tymi­nen) tuomit­taisi­in val­ti­olle menetetyksi.

 2. Saman­lainen som­mitel­ma kuin kartel­lirikok­sis­sa voisi toimia, ts. määritel­lään rikol­lisek­si sel­l­aisen tiedon a) han­kkimi­nen b) vuo­t­a­mi­nen joka on peru­soikeuk­sien loukkaamista, ja jätetään ilmi­anta­ja rangaistuksetta.

  Näin päästään tilanteeseen jos­sa molem­mat lakia rikko­vat osa­puo­let joutu­vat aidosti pun­nit­se­maan onko asia niin merk­i­tyk­selli­nen että sen vuok­si kan­nat­taa ottaa merkit­tävä kiin­ni­jäämisen riski.

 3. Ped­ofil­i­ahys­ter­ian vaiku­tuk­sista tulee mieleeni ehkä vuosi sit­ten Kalev­as­ta luke­mani pikku-uuti­nen: tääl­lä Oulus­sa oli tuomit­tu kak­si miestä, jot­ka oli­vat murskan­neet erään miehen kaik­ki raa­jat lapi­ol­la ja hau­dan­neet hänet sen jäl­keen elävältä. Uhria oli epäilty lapsen sek­suaalis­es­ta hyväksikäytöstä.

  Surkuhu­paisem­pia vaiku­tuk­sia ovat sit­ten nämä onnet­tomat yri­tyk­set sen­suroi­da lap­si­pornoa tai vaa­tia hal­li­tus­ta kieltämään puoluei­ta toi­sis­sa valtioissa.

 4. Ehdot­ta­mani menet­te­ly olisi suo­ravi­ivaista toteut­taa. Jos lehti julkaisee selvästi salaisek­si tiede­tyn asian, niin seu­raa ran­gais­tus. On varsin hel­posti pääteltävis­sä mitkä asi­at ovat sel­l­aisia salas­sa pidet­täviä ja voi vielä erik­seen ne asi­at varmis­taa joista ei tiedä.

 5. Olen tässä samaa mieltä Soin­in­vaaran kanssa. Lisäk­si minus­ta on pöyristyt­tävää että lehdis­tö puo­lus­telee nykykäytän­töä vira­nomais­ten julk­isu­us­valvon­nal­la. Asi­a­han on päin­vas­toin, kor­rup­toitunei­ta poli­ise­ja suojellaan.

  Mah­ta­vatko medi­ayri­tyk­set mak­saa antamis­taan vih­jepalkkioista ennakon­pidä­tyk­set ja sosi­aal­i­mak­sut. Jos ei, niin kyseessä on talous­rikos johon sekä kus­tan­ta­jat että poli­isi syyllistyvät.

 6. Äh, mik­seivät jour­nal­is­tit nou­da­ta omia ohjeitaan. Jour­nal­istin ohjeet:

  “32. Tun­nistamiseen johtavien tieto­jen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vas­ta rikosepäilystä tai syytteestä.”

  Kai tämä suo­jaa julk­isu­u­den henkilöitäkin? Vaik­ka lai­ha lohtu­pa on JSN:n tuomio, jos oma nimi löy­tyy jo lööpeistä. Ehkä saamme Lex Inkisen…

  ****

  Jos Oden mainit­se­mat vuodot ovat vain “roskale­htien” pahe, mik­si “kun­non” tiedo­tusvä­linei­denkin jour­nal­is­tit puo­lus­ta­vat lähdesuo­jaa viimeiseen saakka?

 7. Micae­lalle: jos tieto­suo­ja lopete­taan, ei kukaan saa mis­tään koskaan mitään etukäteis­in­foa edes, jol­loin valmis­tau­tu­mi­nen on mah­do­ton­ta ja aikanaan vain parhaat ehtivät sit­ten ker­tomaan kaiken kat­tavasti. Jos jostain vihiä aiemmin,pystyt valmis­tau­tu­maan jut­tuun jol­loin se on valmis jo, kun se on julki­nen, Mikäli mis­tään ei tihku mitään ennen lail­lis­tamista, niin kai iltale­hdet ovat ulkona näistä ilman erikoispainoksia?

 8. Ihan paikallaan, että lähdesuo­ja mur­re­taan. Varsinkin poli­isi jatku­vasti toimii kuin pahim­mat roistot.

  Poli­isit kuri­in. Lähdesuo­ja alas.

 9. Onko Suomen poli­isi- ja syyt­täjäkun­ta nyt oikeasti ihan tumput suo­ri­na esimerkik­si Inkisen tapauk­sen vuo­dos­sa: ei kai se asi­as­ta tietois­t­en piiri nyt sen­tään ihan val­ta­va ole? Eli painet­ta poli­isi­in: sisäi­nen tutk­in­ta kyl­lä selvit­tää vuo­ta­jan ilman seiskapäivääkin. Tutkin­nan johta­ja seinää vas­ten. Sisämin­is­teri ottakoon poli­it­tisen vastuun? 

  Lähdesuo­ja on tärkeää, mut­ta lain­säädän­nöl­lä voi olla vaikeaa erotel­la yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­täviä ja törkyra­has­tusjut­tu­ja. Muis­tel­laan­pa esim. hiih­toli­iton dop­ing-jut­tua: leivät­tömän pöy­dän ääreen jou­tu­i­v­at STT:n pää­toimit­ta­ja ja toimit­ta­ja — jot­ka tämän­hetkisen tiedon mukaan kir­joit­ti­vat tot­ta, eivät pal­jas­ta­neet lähteitään ja sai­vat tuomion. 

  Touko Met­ti­nen

 10. Ode, oletko tör­män­nyt lääkärien vuo­tami­in poti­lasti­etoi­hin lehdis­sä? Itse en muista sel­l­aisi­in tör­män­neeni, mut­ta en lue roskale­hiä kovin laa­jasti. Jotenkin koko ilmiö on outo, ja epäilen esi­in­tyykö sellaista

 11. Täy­tyy nyt muis­taa, että mitään näyt­töä ei ole Inkisen kuole­man ja Seiskan kir­joit­telun välillä. 

  Tietysti sitä hel­posti ajat­telee, että aiv­oleikkauk­sen jälkeistä masen­nus­ta pote­va Ink­i­nen sai sen viimeisen pis­teen iin päälle ped­ofil­i­aepäi­ly­istä, mut­ta ei voi tietää…

  Yhden yksit­täistapauk­sen perus­teel­la ei ole syytä vielä vauhkkoon­tua hirveästi. Lähdesuo­jan mur­t­a­mi­nen vaaran­taisi koko yhteiskun­taa vakavasti.

 12. Eikö täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa olisi nimeno­maan vuo­tavien taho­jen, kuten poli­isin vas­tu­ul­la tutkia omat rik­keen­sä? Voi toki olla ide­al­is­mia olet­taa, ett­tä he niin tek­i­sivät. Samoin saat­taa olla ide­al­is­mia olet­taa, ettei lehdis­töstä löy­dy ahnei­ta taho­ja, jot­ka toimi­vat juuri yhtä moraalit­tomasti kuin ahneet ja itsekkäät tahot kaikil­la muil­lakin aloil­la, riipumas­ta eet­ti­sistä säädök­sistä ja ohjeistuksista.

  Lähdesuo­jan romut­tamises­sa ongel­ma on nimeno­maan rajan veto. “Oikea” tutki­va jour­nal­is­mi tarvit­see lähdesuo­jaa. Kos­ka ei nyt tul­lut koti­maas­ta mieleen kat­tavaa esimerkkiä, lai­tan linkin Guardian­in sivuille esimerkkinä oikeas­ta tutki­vas­ta jour­nal­is­mista, joka ansait­see olla mah­dol­lis­man vapaa poli­it­tis­es­ta pain­os­tuk­ses­ta: http://www.guardian.co.uk/world/bae , (asekaup­pa ja ‑kor­rup­tiouutisia use­am­mal­ta vuodelta, myös uutisia, jois­sa ker­ro­taan, kuin­ka uutiset on yritet­ty vaientaa.) 

  Ehkä lahdesuo­ja on kuitenkin niitä vapauk­sia, jot­ka täy­tyy vain sietää, jot­ta ylipään­sä on mitään vapautta.

  Loukatut tahot tietysti voivat nos­taa edelleenkin kun­ni­an­loukkausjut­tu­ja, vaik­ka eipä tuo oleih­meem­min hillinnyt ns. roskale­hdis­töä edel­lisen vuo­sisadan aikanakaan. Tarvit­taisi­inko yksinker­tais­es­ti kovem­pia ran­gais­tuk­sia perät­tömästä juoruilusta?

 13. Toden tot­ta, lääkäreil­lä ei ole tul­lut tavak­si soitel­la iltapäiväle­hdille poti­lais­taan toisin kuin poli­i­seille, mut­ta jos joku niin tek­isi, sitäkään ei voisi tutkia lehden puolelta, ellei tiede­tä, kuka se oli, jol­loin taas tutkimus­ta ei oikein enää tarvita.

  Jos täl­lainen poli­isin men­tävä aukko lähdesuo­jaan tehtäisi­in, sen käyt­tö tietysti vaatisi aina tuomiois­tu­imen päätök­sen, kos­ka muuten aukko laajenisi. 

  Eli­nalle san­ot­takoon, että voi tietysti olla täysin sat­tuma, että seiskan uuti­nen ja itse­murha osui­v­at samalle päivälle. Se ei kuitenkaan muu­ta mik­sikään sitä, että poli­isi on rikkonut lakia ja lehdis­tön suo­jelemisek­si tehty laki suo­jelee poliisia.

 14. Kyl­lä tässä ollaan jo tilanteessa, jos­sa poli­isi hais­taa lööpit jo ennen seiskaa. Kun poli­isil­ta ei näytä löy­tyvän kun­ni­antun­toa, niin paras olisi sit­ten hoitaa asia lailla.

 15. Poli­isin lisäk­si ainakin sosi­aalivi­ra­nomaiset välil­lä vuo­ta­vat tieto­ja lehdistölle.

 16. Osmo,

  Luin juuri verkos­ta Hyv­in­voin­ti­val­tion eloon­jäämisop­pi ‑kir­jaasi. Tuli­pa mieleeni, että olisi mukavaa lukea blo­gis­tasi nykyisen laman analyysia.

 17. Vähän aikaa sit­ten joku brit­tile­hti han­k­ki per­in­teisin menetelmin (osta­mal­la) tiedot siitä miten brit­ti­par­la­mentin jäsenet ovat kuluko­r­vauk­si­aan käyt­täneet. Moinen toim­inta on tietysti äkkiä saata­va kriminalisoiduksi.

  1. Esitin, että tieto­suo­ja pitäisi ava­ta, kun poli­isi kaupit­telee tieto­ja pelk­istä epäi­ly­istä, lääkärit kauipit­tel­e­vat tieto­ja julkkisten ter­veysongelmista (ei juuri tapah­du, mut­ta on siis lähdesuo­jan suo­jaa­maa elinkeino­toim­intaa siinä, mis­sä tuo poli­isien lisä­tien­estikin) ja sosi­aal­i­työn­tek­i­jät juoru­a­vat lehdille asi­akkaistaan. Tuo brit­tile­hden tapaus ei kuu­lu tähän joukkoon. Lisäk­si päätös vaatisi tuomioisu­ti­men luvan, jota var­maankaan ei saataisi.

 18. Lääkärien ja sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den salas­s­api­tovelvol­lisu­us on aivan ehdo­ton. Sen sijaan poli­isi voi käyt­tää hark­in­taansa esi­tutkin­nan julk­isu­u­den suhteen. 

  Nämä eivät siis ole aivan rin­nasteisia asioita. 

  Seiska oli varmis­tanut Inkiseltä rikosepäi­lyn paikkansapitävyy­den kyl­lä, joten yllä­tyk­senä lehti­jut­tu ei Inkiselle tullut. 

  Otta­mat­ta ko. tapauk­seen kan­taa olen vah­vasti sitä mieltä, että tiedonväl­i­tys­tä ei voi ohja­ta pelko kohteen itse­murhas­ta tiedonjulk­istamisen vuok­si. Tätähän ei voi mitenkään etukä­teen arvoida.

  1. En ymmär­rä Eli­nan logi­ikkaa, jos hänen kir­joituk­sen­sa tarkoi­tus oli puo­lus­taa lehdis­tön oikeuyt­ta suo­ja­ta läh­teen­sä. Hän sanoi, että lääkärin vaiti­olovelvol­lisu­us on ehdo­ton. Miten siis pitää suh­tau­tua siihen, että joku rikkoo tämän velvol­lisu­u­den. Tuleeko lähdesuo­jan suo­jel­la tätä tekoa vai ei?
   Inkisen tapauk­ses­sa tiedoil­laan rahas­tanut poli­isi rikkoi lakia ja saisi ran­gais­tuk­sen, jos hänet saataisi­in kiin­ni. Ei hänel­lä ole tieto­jen myymisen suh­teen mitään harkintavaltaa.

 19. Uno­h­dat­te tässä sel­l­aisen “pikku­seikan”, että lehdis­tö on myös vas­tu­us­sa kirjoitteluistaan.

  Jos joku vie asian oikeu­teen kir­joit­ta­jan on näytet­tävä toteen että kir­joitet­tu on tosi, muuten kyse voi olla kun­ni­an­loukkauk­ses­ta tai herjauksesta.

  Lähdesuo­ja ei ole ongel­ma, mielestäni sen tulisi olla ehdo­ton. Ongel­ma on se, että suomes­sa toisen maineen pilaamis­es­ta (=kun­ni­an­loukkauk­ses­ta) ei käytän­nössä saa mitään järkevää ran­gais­tus­ta, eli roskale­hdet han­kki­vat enem­män rahaa kir­joit­ta­mal­la jostain henkilöstä perät­tömiä väit­teitä kuin ole­mal­la kirjoittamatta.

 20. Osmo,

  Lähdesuo­ja­han voidaan mur­taa oikeusteitse kyl­lä nytkin, jos on vah­va epäi­ly, että tietolähde on tehnyt salas­s­api­torikok­sen. Käytän­nössä tämä kuitenkin lie­nee erit­täin vaikeaa.

  Mis­tä muuten päät­telet, että tiedon vuo­ta­ja Inkisen tapauk­ses­sa on poli­isi? Ettet nyt hutk­isi ennenaikaisesti? 

  Tietoa asi­as­ta voi olla muil­lakin tahoil­la, ei se lap­si­porno netis­sä itsek­seen lev­iä, epäiltyjä ja mui­ta asiano­saisia on taa­tusti muitakin.

  1. Kyl­lä, mut­ta sil­loin pitää tietää, KUKA sen on tehnyt.
   Poli­isi tuli mieleen lähin­nä siitä, että poli­i­sista näin oletet­ti­in ja vähän olti­in ammat­tikun­nan puoles­ta häpeis­sään — poli­i­sista tai syyttäjävirastosta.

  2. tiedonväl­i­tys­tä ei voi ohja­ta pelko kohteen itse­murhas­ta tiedonjulk­istamisen vuok­si. Tätähän ei voi mitenkään etukä­teen arvoida.
   Tätä logi­ikkaa voi jatkaa: jos läh­tee kän­nis­sä aja­maan, ei voi tietää, että las­ten­vaunu­ja työn­tävä äiti lapsi­neen jää alle suo­jatiel­lä, joten onnet­to­muu­den pelko ei voi ohja­ta pelkoa lähteä kän­nis­sä ajamaan.

   Jos olisi kyse kun­ni­al­lis­es­ta jour­nal­is­mista, jour­nal­is­min etu voisi jotenkin men­nä asi­as­sa edelle. Jotain asian luon­teesta ker­too, ettei yksikään kun­ni­alli­nen lehti uutista julkaissut eikä julkaissut edes ilmeistä yhteyt­tä katoamisen ja kohu-uutisen välil­lä, kos­ka olisi joutunut julkaise­maan myös kohu-uutisen. Asia otet­ti­in kun­ni­al­lises­sa lehdis­tössä esille vas­ta, kun Ink­i­nen löy­tyi kuolleena. 

   Lop­ullisek­si totu­udek­si jää, että Seiska ja Iltale­hti ovat julkaisseet häpäi­sevän uutisen syyt­tömästä miehestä ja mitä ilmeisem­min aiheut­ta­neet hänen kuole­mansa. Toivon todel­la huono­ja unia päätoimittajille.

   Inkisen les­ki voisi tietysti valit­taa julkisen sanan neu­vos­toon. Tulok­se­na olisi var­maankin langet­ta­va päätös, mut­ta mitä se aut­taa? Langet­ta­va tuomio ei mak­sa lehdelle mitään.

 21. Kyl­lä rikosepäi­ly julk­istet­ti­in muu­us­sakin medi­as­sa kuin Seiskas­sa ja Iltale­hdessä. Seiska tekee likaisen työn ja muut peesaa­vat, ei ole ensim­mäi­nen kerta. 

  Epäilen­pä, ettet alku­peräistä Seiskan jut­tua edes lukenut, kun­han nyt olet taas vain tuohduksissa. 

  Jut­tu on tehty Inkisen kanssa yhteisym­mär­ryk­sessä. Siinä Ink­i­nen kiistää syyl­lisyyten­sä, selit­tää oman käsi­tyk­sen­sä mate­ri­aalin hal­lus­sapi­dos­ta, lehti ei ota mitään kan­taa suun­taa eikä toiseen. Jut­tu on aivan neutraali. 

  Ink­i­nen siis itse antoi haas­tat­telun Seiskalle, jos se on tässä hämärtyntyt. 

  Mis­tä löy­tyy lähde, jos­sa poli­isi arvelee, että vuo­to on heiltä… Enpä löy­dä vai onko sin­ul­la jotain sisäpi­ir­i­ti­etoa poli­isin häpeäkokemuksista?

  Tuol­lainen on aivan ylim­i­toitet­tua reagoin­tia, että jokin lehti on aiheut­tanut jonkun kuole­man.… jotenkin vähän vas­ten­mielistäkin jeesustelua kuten Pekka Sauril­takin, sori vain!

 22. Tuo las­ten­vaunues­imerk­ki nyt on aivan epäon­nis­tunut. Rat­ti­juop­po aiheut­taa vaaran, joka on toden­net­tavis­sa reak­tiomit­tauksin ja tilas­totiedoin. Kän­nis­sä ajami­nen on kiis­ta­ton ris­ki. Se on myös rikos, jota haas­tat­telun julkaisem­i­nen ei ole. 

  Kukaan ei puolestaan voi mitenkään arvioi­da ihmisen itse­murha-alt­tiut­ta. Vai pitäisikö medi­an joka ker­ta jotain epämiel­lyt­tävää uuti­soidessaan teet­tää psyki­a­trin arvio kohteesta?

 23. Eli­na pli­is! “Jut­tu on tehty Inkisen kanssa yhteisym­mär­ryk­sessä.” Mieti hei nyt vähän mitä naputtelet. 

  Vas­ten­mielistä jeesustelua, kyl­lä. Mut­ta ei toki Osmon tai Pekka Saurin puheenvuorot.

  Touko Met­ti­nen

 24. Oletko lukenut jutun, Touko? Ink­i­nen saa esit­tää siinä täysin oman näke­myk­sen­sä ja sen jutun luet­tuaan on taipu­vainen pikem­minkin usko­maan, että Ink­i­nen on syytön. Lap­si­porno oli vain oudosti joutunut koneelle muun imuroin­nin yhteydessä. 

  Oletko ken­ties keskustel­lut asiano­sais­ten kanssa, jos min­ua parem­min asian tiedät, mikä on tehty yhteisym­mär­ryk­sessä ja mikä ei? Mis­tä tiedät olenko minä keskustellut?

  Et tai­da oiken ymmärtää jeesustelu-käsit­teen sisältöä? Se tarkoit­taa jonkin asian pahek­su­vaa taivastelua nos­taen itsen­sä hurskastellen moraalis­es­ti muiden yläpuolelle. 

  Mis­sähän kohden olen siis jeesustel­lut? Minus­ta on nimeno­maan jeesustelua syyt­tää itse­murhas­ta jotain lehti­jut­tua, jos­sa ei mitään muu­ta kuin ote­ta yksi rikosepäi­ly esi­in, johon epäilty saa antaa aivan oman kan­tansa kuuluviin. 

  Itse­murhas­ta vas­taa ihmi­nen itse.

  1. Oletko nyt ihan var­ma, ettei mis­sään olo­suhteis­sa ole mah­dol­lista kiusa­ta ihmistä itse­murhaan ja jos niin tapah­tuu, siitä on vas­tu­us­sa uhri itse.
   Se, että lehti kir­joit­ti jutun tuo­hon muo­toon tietysti johtuu siitä, että tiesivät liikku­vansa kiel­letyl­lä alueel­la ja toivoivat, että mah­dol­lises­sa oikeu­denkäyn­nis­sä lau­tamiehet oli­si­vat yhtä hel­posti höynäytet­täviä kuin Elina.

 25. Eli­nalle:
  Käsi ylös kaik­ki, jot­ka oli­si­vat valmi­it tekemään masen­nuk­ses­ta kär­sivänä aiv­oleikkaus­toip­i­laana jutun “yhteistyössä” seiskan kanssa, aiheena sin­ua koske­va lap­si­pornon hallussapitoepäily.

  Jeesustelua on myös se, että on uskov­inaan tas­a­puolisu­u­teen ja jonkin­laisen eti­ikan nou­dat­tamiseen, vaik­ka kuka tahansa ajat­tel­e­va ihmi­nen näkee, että kyseessä on ollut tyyp­illi­nen likasankojournalismi.

  Ja olet kyl­lä oike­as­sa, Eli­na. En ole lukenut jut­tua. Enkä ole keskustel­lut asi­as­ta kenenkään asiano­saisen kanssa. En myöskään usko, että sinä olet. 

  Touko

 26. En nyt kat­so, että olen höynäytet­tävä, jos en joukko­hys­ter­ian val­las­sa mas­san mukana ole kauhis­tele­mas­sa tapausta. 

  Puoli net­tiä on lynkkaus­mielialan val­las­sa ja hau­too eri­laisia toimia murhan­hi­moi­se­na. Olenko höynäytet­tävä, kun en kilju samas­sa kuorossa?

  Minä ajat­te­len, että yhteyt­tä Seiskan jutun ja Inkisen kuole­man välil­lä ei yksinker­tais­es­ti voi tietää. Meil­lä on fak­tati­etoa seu­raavasti: Inkisen koneelta on löy­tynyt lap­si­pornoa, siitä oli meneil­lään esi­tutk­in­ta, Ink­i­nen oli syvästi masen­tun­tut, aiv­oleikkauk­sen jälkeisen kovan lääk­i­tyk­sen alainen, 7 päivää ‑lehti on julkaissut rikosepäi­lyn ja Inkisen kom­men­tit siihen samana päivänä kun Ink­i­nen katosi ja ilmeis­es­ti hukuttautui. 

  Ink­i­nen ei ole jät­tänyt jäl­keen­sä mitään viestiä tai sitä ei ainakaan ole vielä löy­tynyt, Inkisen vaimo ei ainakaan tois­taisek­si ole syyt­tänyt tapah­tu­mas­ta medi­aa, joten minus­ta on hyvin arve­lut­tavaa pitää Seiskan toimit­ta­jia läh­es murhaajina. 

  Pitääkö Seiskan toim­intaa moraalit­tomana muuten, on tyystin eri asia. Yhteyt­tä kuole­maan ei ainakaan tämän het­k­isil­lä tiedoil­la voi todentaa.

 27. Eli­na: “Lääkärien ja sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den salas­s­api­tovelvol­lisu­us on aivan ehdo­ton. Sen sijaan poli­isi voi käyt­tää hark­in­taansa esi­tutkin­nan julk­isu­u­den suhteen.”

  Laki sanoo näin:
  “Rikok­ses­ta epäil­lyn nimen tai hänen kuvansa saa antaa julk­isu­u­teen vain, jos se on vält­tämätön­tä rikok­sen selvit­tämisek­si, epäil­lyn kiin­ni saamisek­si tai muus­ta eri­tyisen painavas­ta syystä.

  Oikeus antaa tieto­ja esi­tutkin­nas­ta julk­isu­u­teen on tutkin­nan­jo­hta­jal­la ja hänen esimiehel­lään sekä esimiehen määräämäl­lä muul­la virkamiehellä.”

  Oliko nimen anta­mi­nen julk­isu­u­teen tässä tapauk­ses­sa vält­tämätön­tä? Ja tiedätkö juuri tutkin­nan­jo­hta­jan päät­täneen siitä? Hark­in­taval­lan käyt­tö on lais­sa tiukasti rajattu.

 28. Keuhkosyövän ja tupakoin­nin välis­es­tä yhtey­destä löy­tyy paljon lääketi­eteel­listä tutkimus­ta. Yllätys?

  Onko sin­ul­la käsil­lä jokin luotet­ta­va tutkimus 7 päivää ‑lehden ja Inkisen kuole­man välis­es­tä yhtey­destä? Se, että asi­at tapah­tu­vat samanaikaises­ti, ei riitä kausali­teetin määritelmään. 

  Huom. Minä en siis väitä, etteikö yhteyt­tä olisi. En väitä mitään!

 29. “Esitin, että tieto­suo­ja pitäisi ava­ta, kun poli­isi kaupit­telee tieto­ja pelk­istä epäi­ly­istä, lääkärit kauipit­tel­e­vat tieto­ja julkkisten ter­veysongelmista (ei juuri tapah­du, mut­ta on ”

  Todel­lisu­udessa eli­it­ti pyrkii estämään Des­t­ian tapaiset tietovuodot.Tai Van­hasen naisas­ioiden vuo­tamisen julkusuuteen
  Jos poli­isongel­maa halut­taisi­in ratkoa niin sil­lon poli­isilel mak­set­taisi­in sel­l­aista palkkaa, että vuo­toa ei tapahdu.

  Täl­lainen kor­pup­tio on yleistä mais­sa, jois­sa virkamies ei elä palkallaan.

  Minus­ta on ihmeel­listä, että Suomea pide­tään korup­p­toi­tu­mat­toman maana vaik­ka Osmo ker­too, että poli­isi on täysin korruptoitunut

  1. Lehdis­tön lähdesuo­jaa kaven­ta­mal­la ei tietenkään saa­da selville mitään rikok­sia, kos­ka ne estyvät. Kyse on siitä, mitä rikok­sia pitä estää. Minus­ta pitäisi estää tuo poli­isin ruti­ini­no­mainen salas­sa pidet­tävien asioiden kau­pustelu, jota todel­la tapah­tuu. Suo­jel­la minus­ta ei pitäisi myöskään lääkäriä tai sosi­aal­i­työn­tek­i­jää, joka ker­too roskale­hdis­tölle tieto­ja asi­akkaistaan. Sel­l­aiselta kan­nat­taa viedä lain­suo­ja ja siten estää, vaik­ka sitä ei vielä olekaan suures­sa määrin tapah­tunut. Sen sijaan Des­t­ian kaltaisia tietovuo­to­ja ei pidä estää. Asia on kir­joitet­tavis­sa aivan yksinker­tais­es­ti niin, että asial­la pitää olla yhteiskun­nal­lista merk­i­tys­tä val­lankäytön valvon­nan mielessä, jota Des­t­ian tapauk­ses­sa oli ja Inkisen tapauk­ses­sa ei ollut. Tulk­in­ta annet­taisi­in oikeusistuimille.

 30. Eli­na:
  “Keuhkosyövän ja tupakoin­nin välis­es­tä yhtey­destä löy­tyy paljon lääketi­eteel­listä tutkimus­ta. Yllätys?
  Onko sin­ul­la käsil­lä jokin luotet­ta­va tutkimus 7 päivää ‑lehden ja Inkisen kuole­man välis­es­tä yhtey­destä? Se, että asi­at tapah­tu­vat samanaikaises­ti, ei riitä kausali­teetin määritelmään.”

  Rin­nas­tuk­sesi on vaara, kos­ka rin­na­s­tat tilas­tol­lisen yhtey­den ja yksit­taistapauk­sen. On tot­ta, etta tupakoin­nin ja keuhkosy­ovan yhtey­des­ta on yksiselit­teista tutkimusti­etoa. Se osoit­taa, etta tupakoin­ti lisaa huo­mat­tavasti keuhkosy­ovan toden­nakoisyyt­ta. Sen sijaan ei ole mitaan tapaa yksiselit­teis­es­ti osoit­taa, etta tupakoivan Matin keuhkosy­opa aiheu­tui nimeno­maan tupakoin­nista. Mul­la ei ole asi­as­ta dataa, mut­ta eiko­han ole aika sel­vaa, etta laa­jamit­tainen julki­nen noyryyt­ta­mi­nen (esim. lap­si­por­noe­pai­lyn julk­ist­a­mi­nen) lisaa itse­murhan toden­nakoisyyt­ta aika huomattavasti.

 31. “Lehdis­tön lähdesuo­jaa kaven­ta­mal­la ei tietenkään saa­da selville mitään rikok­sia, kos­ka ne estyvät. Kyse on siitä, mitä rikok­sia pitä estää. Minus­ta pitäisi estää tuo poli­isin ruti­ini­no­mainen salas­sa pidet­tävien asioiden kau­pustelu, jota todella ”

  Tuo on help­po­hin­taista proba­gan­daa, jos sin­ul­la olisi oikeati teitoa poli­isin em. toimin­nas­ta niin var­maan edes muu­tam poli­isi olisi jo tuomit­tu asiasta.

  Mitä tekemistä yri­tys­salaisuuk­sil­la on poli­isien vuo­tamisen kanssa ??

  Todel­lisu­udessa kyseesä on kor­rup­tion suos­mimis­la­ki, sil­lä kun siihen ujute­taan tuo yrityssalaisuuspykälä.

  Kun kun­tien ja val­tion ja yri­tys­ten väliset sopimuk­set yleistyvät niin eli­it­ti halu­aa suo­ja­ta kaverisopimuk­set siten, että epämääräis­ten sopimusten vuo­ta­jat saadaan kuri­in kun kiin­ni­jään­ti on 100 % varmaa.

 32. “Sen sijaan Des­t­ian kaltaisia tietovuo­to­ja ei pidä estää. Asia on kir­joitet­tavis­sa aivan yksinker­tais­es­ti niin, että asial­la pitää olla yhteiskun­nal­lista merk­i­tys­tä val­lankäytön valvon­nan mielessä”

  Pil­lkom­lal sopimuk­set voidaan niistä tehdä yhteiskun­nal­lis­es­ti merkityksettömiä.

 33. Yri­tys­salaisu­u­den määrit­telee yri­tys eikä siihen tarvi­ta mitään kriteeriä.
  Kun rikoskin on vaikeasti todis­tet­ta­va kuten tuo Salo­niuk­sen kor­rup­toin­tikon osoit­ti niin jos rikaos­ta ei tode­ta niin sil­loin kysymyk­sessä on aihee­ton yri­tys­salaisu­u­den vuo­to ja siten ran­gais­ta­va teko.

  Kyl­lä vihreät ovat rak­en­ta­mas­sa Suomes­ta Pohjolan Pohjois-Kore­aa , lois­taa­han Suo­mi jo nyt EIT tilas­tois­sa Puolan ja muiden kaal­i­maid­en joukossa .

 34. Rot­wang

  Osmo­han ne rin­nas­ti, en minä!

  Nimeno­maan tästä Inkisen yksit­täistapauk­ses­ta ei voi sanoa yhtään mitään… sen sijaan yleisel­lä tasol­la tupakoin­nin ja keuhkosyövän yhtey­destä voi. 

  En tiedä, mitä yleistä voi sanoa syvästi masen­tuneen, aiv­oleikkauk­sen läpikäyneen, lap­si­por­noepäl­lyn itse­murhista. Ei var­maankaan juuri mitään. 

  Min­ua siis etoo täl­laiset mas­sailmiöt, jois­sa asia yksinker­tais­te­taan ja joku yksilö tai jokin taho demon­isoidaan ja kaik­ki vas­tuu sälytetään sen niskaan. 

  Seiska on ole­mas­sa, kos­ka miljoona luk­i­jaa viikos­sa halu­aa lukea Seiskan tuot­ta­maa jour­nal­isimia. Sit­ten, kun jutun kohde sat­tuu syys­tä tai tois­es­ta tai kymme­nen asian sum­mana (emme voi tietää) riistämään hen­gen itseltään, niin ulvotaan kuin hyeenat “vas­tu­ullisia” hir­teen. Viime viikol­la kyl­lä selat­ti­in ko. julka­isua kas­sajonos­sa, ellei kehdat­tu ostaa.

  Se on ollut siis point­ti­ni, en ota kan­taa mis­sä kohden on mah­dol­lis­es­ti tapah­tunut rikos. En tunne tapaus­ta tarpeek­si hyvin ja toisin kuin esim. Osmo luulee, ei tiedon vuo­toko­h­ta ole selvillä. 

  Mut­ta nyt lopetan tämän keskustelun tähän, ellei jotain aivan uut­ta ilmene. Olen sanonut san­ot­ta­vani omas­ta puolestani edus­taen selvästikin poikkeavaa kantaa.

 35. Helpoin tapa tor­jua täl­laista tarpee­ton­ta julk­isu­ut­ta olisi tuomi­ta lehden pää­toimit­ta­ja ja toimit­ta­ja eli esim Seiskan ja Iltale­hden vatu­ulliset. Sil­loin ei tarvitse puut­tua lähdesuojaan.

  Poli­itikko­jen rohkeus ei kuitenkaan riitä tähän .
  Lehdel­lä on lisä­ki aivan toiset resurssit tais­tel­la sanava­pu­den puo­le­ta kuin yksi­tyisel­lä henkilöllä 

  Poli­itikot ovat valin­net kohteek­si taval­lisen kansalaisen , jon­ka kimp­pu­un he kyl­lä uskalta­vat hyökätä, raukko­ja kun ovat

 36. Minä en kaipaa takaisin 70-luvun itsesen­su­uria, mut­ta toivoisin silti, että toimit­ta­jil­la olisi edes jonkin­lainen arvostelukyky tal­lel­la. Ei ihan kaikkea, mitä tietää, tarvitse ker­toa maail­malle, ei ainakaan heti. Oli tuos­sa Inkisen tapauk­ses­sa lehti­jut­tu syynä itse­murhaan tai ei, niin en ymmär­rä, mitä tarkoi­tus­ta uutisen julkaisem­i­nen jo tässä vai­heessa palveli. Julka­isi­jansa kau­pal­lisia etu­ja toki, mut­ta ei lähdesuo­jas­ta sik­si ole säädet­ty, että Seiska voisi tehdä rahaa.

 37. “Min­ua siis etoo täl­laiset mas­sailmiöt, jois­sa asia yksinker­tais­te­taan ja joku yksilö tai jokin taho demon­isoidaan ja kaik­ki vas­tuu sälytetään sen niskaan. ”

  Täy­tyy ihme­tel­lä Osmoa, että hän läh­tee syyt­tämään koko poli­isikun­taa muu­ta­man mätä­mu­nan vuok­si . Täsäs Inkisen tapuk­ses­sakaan ei ole mitään näyt­töä, että vuo­ta­ja olisi poliisi.

  Taustal­la onkin var­maan Rusi, vaik­ka vuot­ja ei tässäkään tapauk­ses­sa ole poli­isi niin epäilys on vah­va ja eli­it­ti ei uskalla suo­raan hyökätä sen perusteella.
  Nyt kep­pi­hevosek­si on val­jastet­tu Inkinen

 38. “Oli tuos­sa Inkisen tapauk­ses­sa lehti­jut­tu syynä itse­murhaan tai ei, niin en ymmär­rä, mitä tarkoi­tus­ta uutisen julkaisem­i­nen jo tässä vai­heessa palveli. Julka­isi­jansa kau­pal­lisia etu­ja toki, mut­ta ei lähdesuo­jas­ta sik­si ole säädet­ty, että Seiska voisi tehdä rahaa.”

  Tässkäkin tapuk­ses­sa voi tuomi­ta lehden ja sen vas­tu­uhenkilöt rikok­ses­ta , ei siihen tarvi­ta lähdesuo­jan paljastusta.

  Eli­it­ti ei uskalla hyökätä tiedonväl­i­tyk­sen kimp­pu­un suo­raan , etenkin kun Des­t­ian tapauk­sen julk­isti Yle, joka on julkisen val­lan ohjauk­ses­sa ole­va ja sik­si nor­maalin poli­itikko­jen arvostelun ulkopuolella.

  Ink­i­nen on vain hämäysprobag­n­da, kyl­lä Osmo on mac­chi­avel­linsä lukenut

 39. Eli­na:
  “Seiska on ole­mas­sa, kos­ka miljoona luk­i­jaa viikos­sa halu­aa lukea Seiskan tuot­ta­maa jour­nal­isimia. Sit­ten, kun jutun kohde sat­tuu syys­tä tai tois­es­ta tai kymme­nen asian sum­mana (emme voi tietää) riistämään hen­gen itseltään, niin ulvotaan kuin hyeenat “vas­tu­ullisia” hir­teen. Viime viikol­la kyl­lä selat­ti­in ko. julka­isua kas­sajonos­sa, ellei kehdat­tu ostaa.”

  Jos joku nain toimii, niin hanel­la on toki syy­ta kat­soa peiliin.

  Se, etta jokin asia nousee tapetille, kun tapah­tuu inhimilli­nen trage­dia, joka antaa asialle kasvot on ihan taval­lista. Kovin ratio­naal­is­ta­han se ei ole, mut­ta se on inhimil­lista. Tabloidi­jour­nal­is­mi­in liit­ty­vat eet­tiset ongel­mat ovat olleet ole­mas­sa ennen Inkisen tapaus­ta ja ne ovat toden­nakois­es­ti ole­mas­sa myos sen jal­keen, kun tama kohu laantuu.

 40. Liian van­han kanssa samoil­la lin­joil­la, johta­vat poli­itikot tuomit­se­vat susan ruususet ja rai­sion kon­staapelit, mut­ta vaikenevat des­t­ian ja for­tu­min johta­jista: ei korp­pi kor­pin silmää noki.

 41. “mut­ta vaikenevat des­t­ian ja for­tu­min johta­jista: ei korp­pi kor­pin silmää noki.”

  Näin on, kun yksi­ty­istämi­nen laa­je­nee ja siinä kul­kee suuret rahat niin halu­taan varmis­taa, ettei syn­ny tietovuo­to­ja, jot­ka pal­jas­taisi­vat julk­isten varo­jen rosvouk­sen tai esim huonon hoidon vanhainkodeissa.

  Yri­tys kun voi määritel­lä minkä negati­ivisen asian tahansa liike­salaisu­u­den piiriin.

  Ja kun Osmo puhuu yleisetä merk­i­tyk­setä niin van­hus­ten hoi­dos­ta yksit­täisen henkilönkin pitäisi olla tärkeä, mut­ta yksit­täisen van­huk­sen huonoa kohtelua ei voi­da enää julka­ista, jos se on liike­salaisu­u­den piirissä.

  1. Liian van­ha on ny sor­tunut vain­o­harhaisu­u­teen. Ehdotin, että salas­sa pidet­täviä tieto­ja taval­li­sista ihmi­sistä kaupit­tel­e­va poili­isi ei olisi suo­jelun piiris­sä, samoin kuin poti­lais­taan kielivä lääkäri. Miten Liian Van­ha perustelee kytken­tää liike­salaisuuk­sien ja näi­den välillä?

 42. “Miten Liian Van­ha perustelee kytken­tää liike­salaisuuk­sien ja näi­den välillä?”

  Hal­li­tus on ulot­ta­mas­sa lakia myös liike­salaisuuk­sien vuotamiseen.

  Kun taas Lex Noki­as­sa liike­salaisu­us on jätet­ty pelkästään yri­tyk­sen määriteltäväk­si niin mikä tahansa asia voidaan luokitel­la liikesalaisuudeksi.

  Tieto­ja kaupit­tel­e­va poli­is on harv­inaisem­pi kuin murhaa­ja, eikä murhakaan mitään suuria tun­tei­ta syn­nytä poli­itikois­sa, mik­si siis vuo­tav poli­is, joka ker­too joskus jotain paik­l­lais­es­ta isäaurinkoisesta ?

  Toisalat, mitään todis­tet­ta siitä, että poli­isi olisi kaupitel­lut jotain Inkisen tai Rusin tapauk­ses­sa, ei ole . Vuo­ta­ja voi olla joku muukin lähipi­iristä, jokaisel­la on omat Juudaksensa.

  Kun lain­säädän­töä ale­teen tehdä mitu-menetelmäl­lä niin eipä voi kehua päät­täjien tasoa

  1. Olen lehtimiehiltä kuul­lut, että poli­isil­ta tulee riesak­si asti tar­jouk­sia tyyli­in, “min­ul­la olisi teille uuti­nen”. Tähän perustin käsi­tyk­seni, joka voi tietysti juuri tässä yksit­täisessä tapauk­ses­sa olla väärä.

 43. Niin kuin sanoin, yksinker­taisin keino olisi puut­tua lehtien kir­joit­telu­un , sil­loin ei tarvi­ta lähdesuo­jaan puuttumista.

  keino vain ei sovi poli­itikoille, jot­ka elävät julkisuudesta.

  Toisek­si , tämä keino johtaisi kan­sain­väliseen kir­joit­telu­un lehdis­tön vapau­den rajoittamisesta.
  Suuril­la lehtiy­htöil­lä on myös omia juris­te­ja ja taitoa , joten teho olisi huono ja johat­si EIt käsit­te­ly­i­hin jois­sa Suo­mi pääsään­töis­es­ti häviää.
  Poli­itikot menevät siitä mis­tä on vähiten heille harmia eli alka­vat syyl­listää taval­lisia virkamiehiä ja kansalaisia

 44. mah­taako­han tietovuodot sairaaloista olla nimeno­maan lääkärilähtöisiä? Sairaalas­sa on luku­sia ammat­tikun­tia. Ja poti­lashuoneet ovat iso­ja eivätkä yksi­ty­isyyt­tä suojaavia.

  Jos tan­gokuningas joutuu sairaalaan niin soit­taako hoita­va lääkäri lehdis­tölle — vai olisiko se sit­tenkin ruuhkaisen päivystyspolin toinen potilas?

 45. Pekka Lehti­nen, Rusi-jutun tek­i­jä ker­too tämän aamun Hesaris­sa , että Supo ei vuotanut tietoa vaan Rusi itse
  Rusi ilme­ses­ti usk­ou­tui lähipi­ir­ille, joka taas vih­jaili asi­as­ta eteenpäin.
  Lop­ullis­es­ti asian pal­jasti Rusi itse käytök­sel­lään haastattelussa.
  Aivan nor­maali juorun tari­na, pait­si että tau­atal­la oli totuuttakin.

  Mut­ta mik­si Rusin epäi­lyä ei saisi tuo­da julk­isu­u­teen ? Osmo­han perusteli, että yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­täviä asioi­ta saa vuotaa ??
  Rusi oli Ahti­saaren avus­ta­ja ja korke­as­sa ase­mas­sa ole­va virkamies.

  Ink­i­nenkin oli julk­isu­u­den henkilö, pitä­siskö julk­isu­u­teen laskea vain henkilön hyväksymää infoa ?

  Ja mitä tulee taval­lis­ten ihmis­ten asioiden riepot­telu­un julk­isu­udessa niin eipä jotain Seiskaa kiin­nos­ta Mat­ti Meikäläi­nen vaan julk­isu­ud­es­ta elävät henkilöt.

  Tosin voihan Lehti­nen valehdellakin

 46. “mah­taako­han tietovuodot sairaaloista olla nimeno­maan lääkärilähtöisiä? Sairaalas­sa on luku­sia ammat­tikun­tia. Ja poti­lashuoneet ovat iso­ja eivätkä yksi­ty­isyyt­tä suojaavia.”

  Lääkärit ja poli­isit vuo­ta­vat työn­tek­i­jöi­den tieto­ja lähin­nä työ­nan­ta­jille, mut­ta nämä asi­at eivät päädy julk­isu­u­teen eikä uhri edes teudä mitä hänestä on kerrottu

 47. Tuos­sa Des­tia tapauk­ses­sa ei ole käyn­nis­sä edes esi­tutk­in­taa, ainakaan sil­loin, kun uuti­nen julka­isti­in. Ja tuomiokon on vuosien päässä.
  Osmon aja­tusten mukaan vuo­taa saa vas­ta kun asi­as­ta on lain­voimainen tuoit­se­va päätös.
  Siihen saak­ka kysymyson lail­lis­es­ta liike­salaisu­u­den piiris­sä olev­as­ta liike­toimes­ta ja tuomioon saak­ka lähdesuo­ja on ker­rot­ta­va esitutkinnassa.

  1. Mstä Liian Van­ha tuon on keksinyt että eaityk­senu yhteiskun­nal­lis­es­ti merk­i­tyk­set­tömien yksi­ty­isyy­den suo­jaa loukkaavien lääkäri, sosi­aal­i­työ tai rikosepäi­ly­jen kaup­paamisen sulkemis­es­ta suo­jelun ulkop­uolelle-voisi mitenkään koskeaz Des­ti­aa. Liike­salaisuuk­sil­la ei ole tämäb kanssa mitään tekemistä. .

 48. “Lääkärit ja poli­isit vuo­ta­vat työn­tek­i­jöi­den tieto­ja lähin­nä työnantajille…”

  Mis­tä tämä tieto on peräisin?

 49. “Elinkei­noelämän keskus­li­iton asiantun­ti­jan Mikko Nyyssölän mielestä lähdesuo­jan alen­t­a­mi­nen olisi hyvä työkalu yri­tys­salaisuuk­sien vuo­to­jen estämisessä. ”

  EK ajaa lähdesuo­jan alen­tamista yri­tys­salaisu­us­rikko­musten kohdal­la ja sil­loin esim tämä Des­t­ian tapauk­ses­sa voidaan lähdesuo­ja mur­taa, jos sopimus on luokitel­tu salaisu­u­den piiriin.
  Mitään rikosta­han , edes epäi­lyä tai poli­isin tutk­in­taa ei ole ollut käyn­nis­sä, joten kyseessä on selvä rikos Osmon ajattelumallissa.

  1. Jonkin­lainen uuti­nen on jo se, ja jopa julki­nen, että hänet on erotet­tu. On myös pahek­sut­tavaa käyt­täy­tymistä, sil­loin kun kyse ei ole rikok­ses­ta. Kun on kyse val­tion omis­ta­mas­ta laitok­ses­ta, pahek­sut­ta­va käyt­täy­tymi­nen on julki­nen asia.

 50. Samaa esit­ti Laatun­nekin, tämä tuli nyt ensim­mäisenä vastaan.
  Yleen­säkin EK on ajanut sitä, että yri­tys­toim­inta tapah­tuu salas­sa ja läpinäkymättömästi.

  Yri­tys­toimin­nas­sa­han ei ole mitään paheksuttavaa,teki yri­tys mitä tahansa, kuten suuri ajat­teli­jamme Nalle Wahlroos on kertonut .
  Pahek­sut­tavakin on aina suh­teelli­nen käsite ja sen määrit­te­ly riip­puu tuo­marin maailmankatsomuksesta.

  Mut­ta nyky­isin näil­läyk­sty­isil­lä yri­tyk­sil­lä on enem­män vaiku­tus­val­taa ihmisi­in kuin Eduskun­nal­la ja tun­tuu ihmeel­liseltä, että tuo mainit­se­masi “avoimuus” koskisi vain val­tion omis­tamia yhtöitä ei esim Noki­aa, Se saisi har­ras­taa vilunkia ilman, että ihmisil­lä olisi oikeus sitä tuo­da esi­in jos joku kallasvuo on vilun­gin määritel­lyt yri­tys­salaisu­u­den piiriin ?

 51. “Lääkärit ja poli­isit vuo­ta­vat työn­tek­i­jöi­den tieto­ja lähin­nä työnantajille…”

  Mis­tä tämä tieto on peräisin?”

  Omista koke­muk­sista

 52. “Tietovuo­to­ja halu­taan tukkia mur­ta­mal­la vies­timien lähdesuo­jaa. Sisä- ja oikeusmin­is­ter­iön toimikun­ta ehdot­ti täl­lä viikol­la, että lähdesuo­ja lakkaisi jo esi­tutk­in­tavai­heessa, kun tutk­i­taan salassapitorikoksia. 

  Ehdotet­tu pykälä koskisi kaikkia salas­s­api­tovelvol­lisuuk­sia, joiden rikkomi­nen on rikos. Virkasalaisu­u­den lisäk­si rikoslais­sa maini­taan yrityssalaisuus. ”

  Tätä kaut­ta se yhteys yri­tys­salaisuuk­si­in syntyy.
  Ja ehdote­tun lain mukaan poli­isi saa yksin päät­tää, mikä on ns yleisen edun mukaisen lähdesuo­jan piiris­sä ole­vaa tietoa, mil­loin taas lähdesuo­ja voidaan murtaa.

  Esimerk­sik­si kun Vihrei­den val­it­se­ma Helsin­gin sosi­aal­i­jo­hta­ja han­kkii tolkut­toman kalli­in kalus­ton huoneeseen­sa kaverin­sa fir­mal­ta, niin kaverin yri­tys luokit­telee sopimuk­sen kuu­lu­van yri­tys­salaisu­u­den piiri­in ja se onneton virkamies , joka uskaltaa vuotaa
  tiedon ulkop­uolelle pal­jas­tuu jo esi­tutkin­nas­sa, kos­ka toim­i­ta­jan on ker­rot­ta­va hänen nimensä.

  Virkames saa potkut ja joutuu suuri­in korvauksiin.

  EIT voi sit­ten päät­tää toisin, mut­ta kor­vaus on muu­ta­ma tonni.Kukapa uhraa uraansa jonki­un vihrei­den isä aurinkoisen öykkäröin­nin vuoksi ?

  Vihreät ovat hyvää vauh­tia rak­en­ta­mas­sa Suomes­ta Pohjolan Pohjois-Koreaa

 53. Kat­selin muu­ta­man Seiskan läpi jaen löytänyt yhtään jut­tua, jos­sa olisi ker­rot­tu taval­lisen ihmisen ter­vey­den­ti­las­ta tai rikoksista.
  kai­ik­ki jutut koski­vat henkilöitä, jot­ka ovat ns julk­isu­u­den henkilöitä eli elävät julkisuudesta.

  En ymmär­rä, mitä nyt aje­taan takaa ellei halu­ta suo­jat päät­täjien har­ras­ta­maa vilunkia.
  Ei näitä lehtiä kiin­nos­ta taval­liset ihmiset, eivät ne tuo liikevaihtoa

 54. Jotenkin Liian Van­ha kiertää kehää. Sosi­aal­i­toimen päätök­set ovat julk­isia, eikä myyvä yri­tys voi muut­taa niitä liike­salaisuuk­sik­si, minkä Liian Van­ha hyvin tietää. En myöskään ymmär­rä, mitä jol­lain oikeusmin­is­ter­iön toimikun­nal­la on tekemistä sen kanssa, että minus­ta kansalais­ten yksi­ty­isyy­den suo­jaan liit­tyvien tieto­jen myymi­nen ansain­tamielessä ei saisi kuu­lua jour­nal­is­min suo­jelemisek­si tarkoitet­tu­jen suo­jelusään­nösten piiri­in. Ongel­mana tässä tietysti on, että roskale­hdis­tö käyt­tää epäjour­nal­is­tisi­in tarkoituk­si­in tirk­iste­ly­tarkoituk­si­in pykäliä , jot­ka on tarkoitet­tu kun­ni­al­lisen lehdis­tön suo­jelemisek­si. Rajaa kan­nat­taisi etsiä sieltä.

 55. “Sosi­aal­i­toimen päätök­set ovat julk­isia, eikä myyvä yri­tys voi muut­taa niitä liike­salaisuuk­sik­si, minkä Liian Van­ha hyvin tietää”

  Riip­puu siitä, mis­tä näkökul­mas­ta poli­is sat­tuu asi­aa kat­so­maan ja mitä pain­ote­taan. Kun rikosil­moituk­sen tekeekin yri­tys yri­tys­salaisu­u­den rikkomis­es­ta niin rikos­ta käsit­tel­lään yri­tys­salaisu­u­den rikkomise­na , ei julkisen val­lan käyttönä.
  Päätök­sen asi­as­ta tekee yksit­täi­nen poli­isimies, oikeu­sis­tu­in ei edes käsit­tele asi­aa, joten toimit­ta­ja on asee­ton poli­isia vastaan.

  Mut­ta per­im­mäi­nen tarkoi­tus onkin pelotel­la kansalaiset hil­jaisek­si ja tehdä Suomes­ta sanan­va­pu­den kehitysmaa

  Hyvä esimerk­ki on kun val­tio myi Arse­nalin rosklainat per­in­täy­htiölle niin sopimus oli sali­nen , mysö sen osalta, että sopimus sisäl­si osion, jos­sa val­tion oikeut­ta muut­taa lain­säädän­töä rajat­ti­in vahingonkorvauksella.
  Eli yri­tyk­set pyrkivät otta­man yli­val­lan val­tios­ta ja nyky­hal­li­tus sen ilomielin niille luovuttaa.
  Siinä se julkisen val­lan päätösten avoim­muus oli oikein hyvin näytillä.

 56. Poli­isi tosi­aan vuo­taa tieto­ja, esim Helsin­gin Uuti­sis­sa on tois­tu­vasti uustisia rikok­si­at ja viit­tauk­sia tek­i­jöi­hin esim tum­ma 180 cm pitkä , n 30–40-vuotias mies pahoin­piteli Malmil­la nuoren henkilön.
  Enpä ole muun­laisia uutisia näh­nyt ja luen lehdet tarkkaan.

  Rusi oli taas val­tion korkea virkamies ‚joten hänen epäi­lyn­sä kuu­luukin julk­isu­u­teen, etenkin kun hän oli aset­tumas­sa ehdokkaak­si vaaleissa.

  Ilmieses­ti eli­itin käh­min­nät halu­taan piiloon

 57. Se mikä min­ua huolestut­taa, että laki­in ollaan koplaa­mas­sa yri­tys­salaisuuk­sien vuo­tamisen lähdesuo­jan mur­tami­inenm ilman, että asi­aa täs­men­netään mitenkään.
  Nokia ja mon­et muut yri­tyk­set ovat kansalais­ten näkökul­mas­ta merkit­tävämpiä val­lan käyt­täjiä kuin val­tio tai kun­nat, joten myös niiden toim­inta pitäisi kyetä kontrolloimaan.

  Yri­tyk­sel­lä on dik­daat­torin val­tu­udet työn­tek­i­jään näh­den esim yri­tys voi irti­sanoa henkilön perus­teett­ta ja se joutuu mak­samaan pienen kor­vauk­sen, joka sekin on tapelta­va KO:sta ja on käytet­tävis­sä 10 vuo­den kuluttua.

  Perustett­toman päätök­sen tehnyt ei saa edes sakkorangaistusta.

 58. Hyvä esimerk­ki näsitä yri­tys­salaisu­u­den piiri­in kuu­lu­vista asioista ovat nämä vapaae­htoiset lähtösopimukset.
  Niis­sä työn­tek­i­jä joutuu sitou­tu­mana pykäli­in, jot­ka työvoimavi­ra­nomaiset ja TVR luokit­tel­e­vat rikol­lisik­si tai ainakin vira­nomais­ten harhauttamiseksi.
  Kun luot­ta­mus­mie­skin voi olla ostet­tu niin eipä ihmisel­lä ole mis­tä tur­vaa hakisi .
  Vira­nomaiosen puolen kään­tymi­nen on yri­tys­salaisu­u­den vuo­tamista kun paperis­sa niin lukee

 59. Olet Liian van­ha luu­ul­tavasti oike­as­sa siinä, että elinkei­noelämä pyrkii häikäilemät­tömästi käyt­tämään hyväk­seen naivia lainsäädäntöelintämme.

  Väärässä olet vain siinä, että suuri osa raivostasi tun­tuu kohdis­tu­van Osmoon. Lue aloi­tusjut­tu uud­estaan. Siinähän Osmo ker­too, että hän on lähdesuo­jas­ta huolis­saan eli samaa mieltä kuin sinä: des­ti­at ja sos­supääl­likön kallis maku pitää voi­da saat­taa kansalais­ten tietoisuuteen. 

  Mut­ta, kuten otsikkokin sanoo, kolikol­la on toinenkin puoli: törkyle­hdet pää­sevät tekemään nil­jakai­ta jut­tu­jaan, ja tiedot vuota­neet vira­nomaiset ovat tur­vas­sa lähdesuo­jan takana. 

  Tästä alkoi keskustelu, jos­sa pohdit­ti­in, olisiko lähdesuo­jan uhraami­nen tämänkään takia kan­nat­tavaa. Min­un (ja mon­en muun) mielestä ei ollut: Poli­isi kyl­lä saisi selville Inkisen jutun vuo­ta­jan ilman lähdesuo­jan mur­tamis­takin, jos paine olisi tarpeek­si kova. Jos esim. Paateron ja Holm­lundin eroa vaa­dit­taisi­in niin kauan kunnes vuo­ta­ja löy­tyy, voisi Raisios­sa tul­la niin kuuma, että syylli­nenkin löytyisi.

  Eli lue Liian van­ha uudelleen Osmon aloi­tus, niin huo­maat, että olette lähdesuo­jas­ta kutakuinkin samaa mieltä.

  Touko Met­ti­nen

 60. Jäämme siis odot­ta­maan että Osmo vaatii sisämin­is­terin ja ylim­män poli­isipääl­likön eroa, sen päivän kun näkisi.

 61. L.v.:
  “Kat­selin muu­ta­man Seiskan läpi jaen löytänyt yhtään jut­tua, jos­sa olisi ker­rot­tu taval­lisen ihmisen ter­vey­den­ti­las­ta tai rikoksista.
  kai­ik­ki jutut koski­vat henkilöitä, jot­ka ovat ns julk­isu­u­den henkilöitä eli elävät julkisuudesta.”

  Tas­sakin asi­as­sa on kyl­la hie­man enem­man har­maan savy­ja. Onko TV:ssa saatiedo­tus­ta luke­va mete­o­rolo­gi yhta paljon julk­isu­u­den henki­lo kuin inti­imiela­mansa yksi­tyisko­htia juorule­hdille myy­va tyrkkyjulkkis? Enta voiko julk­isu­u­den henkilon roolista irti­sanoutua? Onko esim. 30 vuot­ta sit­ten kesahitin tehnyt laula­ja edelleen julk­isu­u­den henki­lo, jon­ka yksi­tyise­la­maa tai ongelmia saa vapaasti riepotel­la lehtien sivuilla?

 62. “Onko esim. 30 vuot­ta sit­ten kesahitin tehnyt laula­ja edelleen julk­isu­u­den henki­lo, jon­ka yksi­tyise­la­maa tai ongelmia saa vapaasti riepotel­la lehtien sivuilla?”

  Eipä nuo ex-tähdet juurikaan päädy sivuille elleivät levyt soi useasti.
  Tuli vain mieleen , että Kalalasvuo sai aikoinaan sakot salakul­je­tuk­ses­ta. Olisiko tämä pitänyt salata ?

 63. Touko Mettinen:“Olet Liian van­ha luu­ul­tavasti oike­as­sa siinä, että elinkei­noelämä pyrkii häikäilemät­tömästi käyt­tämään hyväk­seen naivia lainsäädäntöelintämme.”

  Joo. Aivan samoin kuin lain­säädän­töe­limemme pyrkii käyt­tämään häikäilemät­tä hyväk­seen naive­ja äänestäjiään. Jos eduskun­ta päät­tää lähdesuo­jan heiken­tämis­es­tä on täysin epäre­al­is­tista olet­taa, että se tekee sen pelkästään yhteisen hyvän vuok­si tai ajaak­seen liike-elämän etu­ja. Vaakakupis­sa painaa myös poli­itikko­jen etu. Tämän näkökul­man Liian van­ha on tuonut ansiokkaasti esille. Olen yllät­tynyt, että Osmo suh­tau­tuu asi­aan niin kevytkenkäisesti.

  Kansane­dus­ta­jat ovat ihan taval­lisia ihmisiä ja aja­vat omaa etu­aan yhtä paljon kuin liike-elämä tai me muut kansalaiset.

 64. “Eipä nuo ex-tähdet juurikaan päädy sivuille elleivät levyt soi useasti.”

  Eivat tietenkaan, jos heille ei tapah­du mitaan sen kum­mem­paa, useim­mille ei tapah­du. Mut­ta jos tulee lap­si­por­noe­pai­ly, parisuhde­vaki­val­taa tai jotain muu­ta yhta mehukas­ta, niin kyl­la loo­p­it huu­taa. Ei siina levy­jen taman­hetk­isia soit­tomaaria mieti­ta, kun pitaa saa­da kohu­jut­tu ulos ennen kuin kil­pail­i­ja ehtii. 

  “Tuli vain mieleen , että Kalalasvuo sai aikoinaan sakot salakul­je­tuk­ses­ta. Olisiko tämä pitänyt salata ?”

  Mus­ta maail­man suurimpi­in kuu­lu­van yri­tyk­sen johta­ja on julk­isu­u­den henki­lo jo pelka­s­taan sik­si, etta hanel­la on todel­la huo­mat­ta­va maara valtaa.

 65. “Mus­ta maail­man suurimpi­in kuu­lu­van yri­tyk­sen johta­ja on julk­isu­u­den henki­lo jo pelka­s­taan sik­si, etta hanel­la on todel­la huo­mat­ta­va maara valtaa”

  Kun poli­isi ja tuo­marikin ovat omien mielitei­den­sä vanke­ja niin laa­ti­mal­la mitu-päätelmi­in perus­tu­via lake­ja saamme mielipi­de­vanke­ja eli oleem tiel­lä Pohjois-Koreaksi

 66. Rot­wang: Onko sinus­ta henkilö, jol­la on huo­mat­tavasti omaisu­ut­ta julk­isu­u­den henkilö? Mil­lä perus­teel­la suuryri­tyk­sen johta­ja on julk­isu­u­den henkilö? Eihän hän käytä julk­ista valtaa.

 67. Kallasvuon tapaus on tässä eri­no­mainen esimerk­ki. Salakul­je­tusyri­tys pääsi lööppei­hin vas­ta, kun tuomio oli tul­lut ja asia sitä myöten julki­nen. Inkisen tapaus oli lööpeis­sä jo heti poli­isin alet­tua tutkia asi­aa eli kun asia oli vielä salassapidettävä. 

  Ensim­mäisessä tapauk­ses­sa ei tarvitse edes miet­tiä mitään lähdesuo­jaa, kos­ka kuka tahansa pääsee oikeu­den pöytäkir­jo­ja luke­maan (ellei ole eri­ty­istä syytä julis­taa niitä salaisik­si). Eikös kenen tahansa saa­mat sakot voi­da ker­toa lehdessä ihan nimen ja kuvan kanssa? Nykykäytän­tönä tun­tuu ole­van, että tämä kun­nia suo­daan julkkisten lisäk­si vain vakavi­in rikok­si­in syyllistyneille.

  1. Riitalle:
   Kenen tahansa rikok­sista ei voi­da ker­toa nimen kanssa. Inkises­tä ei olisi tuomion jäl­keenkään saanut ker­toa kuin että 50-vuo­tias miesh­enkilö, ellei jotenkin onnis­tu­ta väit­tämään, että on yhteiskun­nal­lista , ei siis tirk­istyk­sel­listä, merk­i­tys­tä sil­lä, että tek­i­jä oli juuri Inkinen.

 68. Tämän­hetkisessä tulkin­nas­sa julk­isu­u­den henkilön käsit­teestä on kai nimeno­maan se ongel­ma, ettei “julk­isu­u­den henkilöys” pää­ty. Ker­ran julk­isu­u­den henkilö, aina julk­isu­u­den henkilö.

  Noin muuten minus­ta tämä Inkisen tuomio ker­too myös siitä vauhkoilus­ta ja sokeas­ta vihas­ta, mil­lä jah­dataan lap­si­pornon kat­so­jia. Pelkkä lataami­nen netistä, tahal­laan tai vahin­gos­sa, ei tuo­ta lap­si­pornon tuot­ta­jille yhtään rahaa. Lisäk­si raja lap­si­pornon ja nuoren näköisen 18-vuo­ti­aan välil­lä on vähin­täänkin vaikea vetää (ja mis­tä läh­tien 18 v. on ollut kyp­sä aikuinen). Kuitenkin keskustelu­pal­stoil­la vaa­di­taan munista hir­teen tai ainakin kas­traa­ti­olääk­i­tys­tä, jos koneelta kuvia löy­tyy. Tästä aiheesta on tämän uuti­soin­nin yhtey­dessä täysin vai­et­tu, ja sen sijaan puhut­tu vain lähdesuo­jas­ta ja poli­isin vuodoista.

 69. Art­turi:
  Nuo ovat han­kalia kysymyk­sia, joi­hin mul­la ei ole aivan yksiselit­teisia mielipiteita. 

  Kay­tan­nos­sa asia lie­nee kuitenkin niin, etta julki­nen val­ta ja taloudelli­nen val­ta eivat ole toi­sis­taan riip­pumat­to­mia enti­teet­te­ja. Esim. suuryri­tyk­sen johta­jan jokaisel­la lausun­nol­la ja mielip­i­teel­la on poli­it­tista pain­oar­voa, vaik­ka han ei muodol­lis­es­ti olekaan julkisen val­lan edus­ta­ja. Han myos pystyy halutes­saan vaikut­ta­maan kulissien takana poli­it­tisi­in paa­tok­si­in. Suuryri­tyk­sen johta­jal­la on (epa­suo­rasti) huo­mat­tavasti enem­man julk­ista val­taa kuin vaik­ka rivikaupunginvaltuutetulla. 

  Yksiselit­teis­in­ta­han on tietenkin vetaa se raja henkilon muodol­lisen ase­man perus­teel­la, jol­loin suuryri­tyk­sen johta­ja ei ole julk­isu­u­den henki­lo. Minus­ta tal­lainen rajan­ve­to ei kuitenkaan hei­jastele kovin hyvin julkisen val­lan todel­lista jakau­tu­mista. Toisaal­ta, jos rajavi­i­va jate­taan tuo­marien tulkit­tavak­si, niin siita syn­tyy omat ongel­mansa. Tuskin se kuitenkaan Suomea Pohjois-Kore­ak­si muuttaisi.

 70. Mis­tä ihmeen tuomios­ta Raiv­io puhuu?

  Mie­lenki­in­toinen lap­si­pornon puous­tus­puhe. Lap­si­pornon pitäisi siis olla sal­lit­tua, kos­ka se ei tuo­ta lap­si­pornon tuot­ta­jille rahaa?

  Se on myös Raiv­ion peruste lap­si­pornon puoles­ta, että joskus on vaikea erot­taa onko kyseessä lap­si vai täysi-ikäi­nen. On se niin väärin, kun aivan bona fide kat­se­lee lap­si­pornoa, niin jo ollaan vauhkoilemassa. 

  Itse olen tässä ihme­tel­lyt toisin päin, että lap­si­pornoa hal­lus­saan pitävästä las­ten ja nuorten idol­ista leiv­otaan tääl­lä mart­tyyri ja jul­man medi­an uhri.

  Raiv­ion asenne on muuten sitä luokkaa, että koneen­sa on var­masti täyn­nä lap­si­pornoa. Soi­tan­pa heti Pasi­laan, vir­ka-ajan koit­taes­sa. Asia on hyvä tutkia. Ettei olisi Inkisen kanssa samas­sa ringissä.

 71. Asia on tääl­lä ennenkin käsitel­ty, mut­ta muistin virk­istämisek­si ote rikoslaista: 

  Yksi­tyiselämää loukkaa­va tiedon levit­tämi­nen (Rikosla­ki 24 luku 8 §)

  Yksi­tyiselämää loukkaa­vana tiedon levit­tämisenä ei pide­tä sel­l­aisen yksi­tyiselämää koske­van tiedon, vih­jauk­sen tai kuvan esit­tämistä poli­ti­ikas­sa, elinkei­noelämässä tai julkises­sa viras­sa tai tehtävässä taik­ka näi­hin rin­nastet­tavas­sa tehtävässä toimi­vas­ta, joka voi vaikut­taa tämän toimin­nan arvioin­ti­in maini­tus­sa tehtävässä, jos esit­tämi­nen on tarpeen yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­tävän asian käsittelemiseksi.

  Eli Inksen mah­dolli­nen syyte ja tuomio olisi voitu ilman muu­ta julk­istaa. Las­ten ja nuorten paris­sa toimi­va muusikko, joka on itse tois­tu­vasti itse antan­ta­nut levymyyn­tiä vauhdit­taak­seen haas­tat­telu­ja (mm. Seiskassa)on julki­nen henkilö ja tuomio vaikut­taa tämän toimin­nan arvioin­ti­in. En päästäisi tytärtäni sel­l­aisen pop­parin keikalle, jol­la on tuomio las­ten hyväk­sikäyt­töä esit­tävien kuvien hal­lus­sa pidota. 

  Myös elinkei­noelmän vaikut­ta­ja on hyvinkin julk­isu­u­den henkilö. Nämä tietysti arvioidaan tapaus ker­ral­laan, vain har­va posti tekee automaat­tis­es­ti julk­isu­u­den henkilök­si. Sil­läkin on merk­i­tys­tä, onko ollut vapaae­htois­es­ti julk­isu­udessa ja kuin­ka paljon. Kuitenkaan kukaan ei itse voi vali­ta mil­loin on julk­isu­u­den henkilö ja mil­loin ei. Kun sen pään on uravalin­nal­laan tai muuten avan­nut, ei sitä voi mitätöidä jonkin ikävän asian koh­dates­sa tyyli­in Karpela: … nyt mä en enää leikikään julkkista, menkää pois tuh­mat toimittajat…

  1. Eli­nalle: Onko ink­i­nen poli­ti­ikas­sa, elinkei­noelämässä tai julkises­sa viras­sa siten, että hänen toim­intansa arvioimisek­si main­mi­tus­sa tehtävässä oli tärkeätä julk­istaa epäily.

 72. Rotwang:“Suuryrityksen johta­jal­la on (epa­suo­rasti) huo­mat­tavasti enem­man julk­ista val­taa kuin vaik­ka rivikaupunginvaltuutetulla. ”

  En ymmär­rä. Ain­oa tapa jol­la yri­tysjo­hta­jal­la voi olla julk­ista val­taa on vaikut­taa niihin tahoi­hin joil­la sitä julk­ista val­taa on.

  Tämä on vähän sama kuin väit­täisi, että per­heen pien­im­mäl­lä on enem­män taloudel­lista val­taa kuin per­heen rahakirstun var­ti­jal­la, kos­ka hän voi vaikut­taa rahakirstun var­ti­jan ostopäätöksiin.

  Minä en siis mis­sään nimessä kiistä etteikö varakkail­la ihmisil­lä ja suuria varo­ja hallinnoivil­la ole huo­mat­ta­va määrää val­taa. Minus­ta jaot­telu julkisen val­lan ja muun val­lan välil­lä on kuitenkin hyvin merkityksellinen.

  Taloudel­lisel­la val­lal­la voidaan vaikut­taa ain­oas­taan ihmis­ten vapaae­htoisi­in keskinäisi­in sopimuk­si­in ja suhteisi­in. Julki­nen val­ta sen sijaan perus­tuu ihmisen itsemääräämisoikeu­den rajoit­tamiseen ja sik­si sen käytön valvon­nan tulee olla huolellisempaa.

 73. “Rot­wang: Onko sinus­ta henkilö, jol­la on huo­mat­tavasti omaisu­ut­ta julk­isu­u­den henkilö? Mil­lä perus­teel­la suuryri­tyk­sen johta­ja on julk­isu­u­den henkilö? Eihän hän käytä julk­ista valtaa.”

  Hän käyt­tää itse asi­as­sa tänä päivänä laa­jem­paa val­taa kuin julki­nen val­ta ja päätöskistä ei voi edes valittaa.
  Yri­tysjo­hat­jan val­ta on dikda­toorista val­taa, jos­sa hallintoala­maisel­la ei oikeut­ta muutoksiin.
  Esim kun yri­tysjo­hta­ja irti­sanoo vaik­ka lain vas­tais­es­ti niin päätöstä ei tarvitse muut­taa tai peru­ut­taa, riit­tää, että yri­tys mak­saa pinen kor­vauk­sen. Johta­jalle ei rik­keestä ole mitään seurauksia.
  Samopin yri­tysjo­hata­ja voi laimin­lyödä työ­tur­val­lisu­ussään­nök­siä ja aiheut­ta työn­tek­i­jän kuole­man. vain har­voin teko yltää edes sakkoihin.

  Ei ole suur­ta merk­i­tys­tä onko val­ta julk­ista tai yksi­ty­istä, tärkein­tä on val­lankäyt­tö ja sen hallinta.
  Yri­tysjo­hta­jan val­ta on dik­daat­torin valtaa

 74. Lap­si­pornos­ta en osaa sanoa, siihen en ole tör­män­nyt, mut­ta jos käyt­tää taval­lista web-poh­jaista sähkö­pos­tia ja huonoa spam-filt­ter­iä, ei ole mitenkään tava­ton­ta, että Win­dows-käyt­täjä saa koneelleen iso­jakin määriä pornografista materiaalia. 

  Siitä on nyt vuosia kun olen win­dows-konei­ta käyt­tänyt, mut­ta ainakin sil­loin mon­et main­os­sivut tekivät niin, että kun sivun sul­ki, se avasi pari- kolme uut­ta ikku­naa eri sivus­toille. Näis­sä on usein pornografisia sivu­ja mukana. Eli jos avaat yhden via­graa tai “olet miljoonas kävijä”-voittoa main­os­ta­van linkin, niin saatat samal­la tul­la avan­neek­si pahim­mil­laan kym­meniä pornosivu­ja, joil­la ole­vat kuvat tal­len­tu­vat koneelle. 

  Ei sil­lä, en oikein usko, että nois­sa mitään lap­si­pornoa on, mut­ta teo­ri­as­sa kai niinkin voi käy­dä. Sik­si minus­ta on jotenkin has­sua, että pelkkää yksit­täistä koneen välimuis­tista löy­tyvää epäi­lyt­tävää kuvaa pide­tään “hal­lus­sapi­tona” ja raa­jo­jen murskaamisen arvoise­na tekona. 

  Jos joku pitää tätä “rikol­lis­ten puo­lus­tamise­na”, niin kan­nat­taa säätää lääkitys.

 75. Eli­na demon­stroi hyvin, mik­si lap­si­pornorikok­sista ei pidä tehdä julk­isia, kun asi­aa vas­ta tutk­i­taan. Kyse on niin vas­ten­mielis­es­tä rikok­ses­ta, että jo perus­tee­tonkin epäi­ly leimaa ihmisen lopuk­si ikää. 

  Joskus sanan­va­pau­den puo­lus­t­a­mi­nen menee nau­ret­tavuuk­si­in. Olisiko se esimerkik­si ihan mah­do­ton aja­tus, että lööpis­sä, las­ten silmien tasal­la, luk­isi “mies tap­poi vai­mon­sa ja lapsen­sa” eikä “isä tap­poi äidin ja lapsen­sa”? Aikuiselta ei pimitetä mitään tietoa, mut­ta tek­sti ei ole laps­es­ta yhtä järkyttävä.

 76. Eli­na todis­tikin, kuin­ka lap­si­pornoasi­as­ta on Suomes­sa mah­do­ton keskustel­la. Mikä tahansa puheen­vuoro, jos­sa ei selkeästi san­o­ta heti alku­un että lap­si­porno on yhteiskun­nan pahin uhka teilataan argu­men­til­la “olet ped­ofi­ili”. Kuu­lostaa samal­ta kuin pakolli­nen “en ole fem­i­nisti mut­ta…”. Vai että asenne väärin.

  Puhun julk­isu­u­den tuomios­ta, tuomitsemisesta.

  Et ehkä halua ymmärtää, mut­ta lap­si­pornon kat­somi­nen ilman siitä mak­samista ei tuo­ta taloudel­lista kan­nustin­ta tehdä lisää lap­si­pornoa. Tämä on eri asia kuin ostaa pääsy pahamaineiseen “lap­si­pornorinki­in”.

  Ymmärtääk­seni Inkiselle on uutis­ten perus­teel­la käynyt juuri niin, että koneen välimuis­tista on löy­tynyt jotain lap­si­pornoon viit­taavaa, mut­ta syyt­täjä ei syyt­tänyt näytön puut­teessa. Sen sijaan joku päät­ti, että tämä ei riitä.

  Kos­ka sivuu­tit täysin iän ere­hdyt­tävyysasian, lisään vielä vet­tä myl­lyyn ja väitän pöyristyt­tävästi, että alaikäis­ten kuvien kat­selu ei ole ped­ofil­i­aa! Jos aikuinen kiihot­tuu kat­soes­saan 15-vuo­ti­aan tytön kuvia, se on ihan nor­maalia, vaik­ka siitä puhumi­nen on sopi­ma­ton­ta! Sek­suaa­li­nen läh­estymi­nenkään ei ole ped­ofil­i­aa, vaik­ka onkin sopi­ma­ton­ta ja laiton­ta. Alle puber­teet­ti-ikäis­ten las­ten kuvien kat­selu on sopi­ma­ton­ta ja laiton­ta, samoin kuten läh­estymi­nen eli ped­ofil­ia. Tästä väliltä löy­tyy paljon tapauk­sia. Puhumi­nen (ja iltapäiväle­htien kir­joit­ta­mi­nen) “lap­si­pornos­ta” ja “ped­ofi­ileistä” sekoit­taa tarpeet­tomasti lain ja sopi­mat­to­muu­den erot.

  Pasi­las­sa sanoi­vat, että sopi­mat­tomienkaan puhumi­nen ei ylitä vielä tutk­in­takyn­nys­tä ja Kyösti Pöysti on lomalla.

 77. Riit­ta kirjoitti:

  “Kallasvuon tapaus on tässä eri­no­mainen esimerk­ki. Salakul­je­tusyri­tys pääsi lööppei­hin vas­ta, kun tuomio oli tul­lut ja asia sitä myöten julkinen.”

  Itse asi­as­sa jut­tu ei ollut noin. Rikos­nimike ei ollut salakul­je­tus vaan lievä veropetos ja asia ei eden­nyt koskaan oikeu­teen (jol­loin tuomio olisi ollut julki­nen). Asian julk­isti Hesari 2 vuot­ta tapah­tuneen jäl­keen, joten eiköhän joku virkamies siinäkin vain antanut lehdelle vihjeen.

  Tässä lain­aus Hesarin uutis­es­ta (löy­tyy ark­istos­ta 21.1.2006)

  “Rikos tapah­tui jo syysku­un lopus­sa 2004. Van­taan kih­lakun­nan­syyt­täjä Pih­la Keto vahvisti sakon viime vuo­den huhtikuussa. 

  Tieto ran­gais­tuk­ses­ta on pysynyt pois­sa julk­isu­ud­es­ta, kos­ka tapaus hoidet­ti­in tullin, syyt­täjän ja Kallasvuon kesken ran­gais­tus­määräysasiana. Näin se ei koskaan pää­tynyt oikeu­den käsit­te­lyyn. Jos maa­han tuo­dun omaisu­u­den arvo olisi ollut suurem­pi eikä veropetos­ta olisi enää voitu pitää lievänä, asia olisi eden­nyt käräjille ja tul­lut toden­näköis­es­ti jul­ki tuoreeltaan.”

 78. Liian van­ha: “Yri­tysjo­hta­jan val­ta on dik­daat­torin valtaa”

  Dik­taat­to­rien val­ta perus­tuu läh­es poikkeuk­set­ta väki­val­taan. Yri­tysjo­hta­jan val­ta taas perus­tuu (yleen­sä) täysin lail­lisi­in sopimuksiin.

  Ero on kuin yöl­lä ja päivällä.

  Yri­tysjo­hta­jan val­ta on siis täysin saman­laista val­taa kuin kenen tahansa muunkin kansalaisen val­ta. Sitä vain on enemmän.

 79. Raiv­io: “Et ehkä halua ymmärtää, mut­ta lap­si­pornon kat­somi­nen ilman siitä mak­samista ei tuo­ta taloudel­lista kan­nustin­ta tehdä lisää lapsipornoa.”

  Samal­la taval­la kuin ilmaisen kaupunkile­hden lukem­i­nen ei tuo­ta taloudel­lista kan­nustin­ta tuot­taa lisää ilmaisia kaupunkilehtiä?

 80. Noh,… tässä nyt asiantun­ti­jan arvio lap­si­pornon kier­toku­lus­ta. Eipä tosi­aan ole min­unkaan sivuille tup­sah­tanut vahin­gos­sa lasi­pornoa, vaik­ka net­tiä käytetään mei­dän per­heessä erit­täin monipuolisesti. 

  Mut­ta jos alaikäiset kiihot­ta­vat, mikä var­masti on todel­la taval­lista, niin kyl­lähän sitä seli­tyk­siä löytyy.

  http://www.mtv3.fi/uutiset/mediait.shtml/arkistot/mediait/2009/05/873723

 81. Osmo,

  Et sit­ten osan­nut lukea sitaat­tia? Rin­nastet­ta­va toim­inta kos­kee syys­tä tai tois­es­ta työn­sä puoles­ta julk­isu­udessa olevia. 

  Minus­ta on merkit­tävää hoilot­taako sinän­sä tyhjän­päiväisiä biise­jä keikoil­laan ped­ofi­ili vai ei-ped­ofi­ili? Sil­lä ei siis ole mitään yhteiskun­nal­lista merk­i­tys­tä mielestäsi.. Mut­ta minus­ta on! 

  Sit­ten kun ped­ofil­ia on lail­lis­tet­tu, mihin tuskin on pitkä aika mikäli vihrei­den voit­tokulku jatkuu, niin lupaan olla hiljaa.

 82. Luuletko, Tee-mies tosi­aan että poli­isi läh­tee tutki­maan huonon filt­terin takia koneitasi Ihan tuos­ta vain? 

  Ettekö nyt ääliöt tajua, että tutk­i­taan isoa ped­ofi­ilirinkiä.. Kone on jäljitetty. 

  —Ihan sat­tumal­ta tuli poli­isir­at­sia just Inkisen koti­in ilta­teen aikaan ja ihan sat­tumal­ta löy­tyi lapsipornoa. 

  justi­in­sa juu… ja sun heiluvat.

 83. Raiv­io puo­lus­taa edelleen lap­si­pornoa eli las­ten sekusaal­ista hyväk­sikäyt­töä — puo­lus­ta­ji­akin Raiv­i­o­lle on ilmaan­tunut paikalle yllät­täviltä tahoilta:

  Eli Riitalle:

  Inkisen epäilyssä ei ollut mitään perus­tee­ton­ta. Ink­i­nen itsekään ei ole kieltänyt, etteikö hänen hal­lus­saan ole lap­si­pornoa. Tämän mate­ri­aalin hal­lus­sapi­dos­ta saa aivan automaa­tis­es­ti tuomion. Voin linkit­tää diaar­inu­meroi­ta tarvittaessa.

  Raiv­io puhuu käsit­tämät­tömiä epäolennaisuuksia:

  “Et ehkä halua ymmärtää, mut­ta lap­si­pornon kat­somi­nen ilman siitä mak­samista ei tuo­ta taloudel­lista kan­nustin­ta tehdä lisää lapsipornoa.”

  Tämä on täy­del­lisen irrelevanttia.

  Ei kaikkia rikok­sia arvioi­da sen taloudel­lisen hyö­dyn mukaan, (saako raiskaa­ja raha­palkin­non?) vaan uhrin näkökul­mas­ta. Las­ta käytetään hyväk­si.. Mak­satko sinä, Raiv­io, kuvan lap­sille runk­ates­sasi ruudun äärel­lä on aivan toissijaista.

  Pasi­las­sa otet­ti­in muuten nim­imerkkisi ihan tosis­saan, vaik­ka vuorossa ei ollut Kyösti Pöysti.

  Kiiho­tut siis Raiv­io 15-vuo­ti­as­ta,.. OK, saat kiihot­tua vaik­ka 2‑vuotiasta, mut­ta porno­ma­te­ri­aalia sen ikäi­sistä et voi pitää hallussasi.

  Ehkä sekin päivä koit­taa, kun­han vihreät ovat kun­nol­la val­lankah­vas­sa. Suvait­se­vaisu­us nääs…

  Täl­lä het­kel­lä voit suun­na­ta vaik­ka lähim­mälle uimaran­nelle toteut­ta­maan tarpeitasi (ilmainen vink­ki Elinalta)

 84. Art­turi:
  “En ymmär­rä. Ain­oa tapa jol­la yri­tysjo­hta­jal­la voi olla julk­ista val­taa on vaikut­taa niihin tahoi­hin joil­la sitä julk­ista val­taa on.

  Tämä on vähän sama kuin väit­täisi, että per­heen pien­im­mäl­lä on enem­män taloudel­lista val­taa kuin per­heen rahakirstun var­ti­jal­la, kos­ka hän voi vaikut­taa rahakirstun var­ti­jan ostopäätöksiin.”

  No ei aivan. Ero on siinä, että sil­lä per­heen pien­im­mäl­lä on hie­man huonom­mat kiristyskeinot kuin yri­tysjo­hta­jal­la (pikkuis­ten äid­it ja isät saat­ta­vat tosin olla eri mieltä…). 

  Kuvitel­laan hypo­teet­ti­nen tilanne, jos­sa yri­tys N tuot­taa val­tion S työ­paikoista 20%. Yri­tyk­sen johta­ja K ilmoit­taa julkisen val­lan halti­joille toivo­vansa tietyn­laista poli­it­tista päätöstä, muuten yri­tyk­sen on vakavasti harkit­ta­va muut­toa muualle. Julkisen val­lan halti­joille jää mah­dol­lisu­us vapaasti vali­ta yri­tyk­selle suo­tu­isan päätök­sen ja suur­työt­tömyy­den väliltä. Jos ver­taamme tuo­hon sin­un per­he-esimerkki­isi, per­heen pienin ei voi uskot­tavasti uha­ta vai­h­ta­vansa van­hempia, jos hän ei saa mehujäätä. 

  Mielestäni yri­tyk­sen N johta­ja K:lla on julk­ista val­taa. Kiristämi­nen on yksi val­lankäytön muoto.

 85. Raiv­io avau­tuu muidenkin puoelsta: 

  “Jos aikuinen kiihot­tuu kat­soes­saan 15-vuo­ti­aan tytön kuvia, se on ihan normaalia”

  Minä puolestani ajat­te­len, että tas­apain­oinen, henkises­ti ter­ve aikuinen mies ei kat­se­le lap­sia sil­lä silmäl­lä. Ihan bona fide kut­sun tyt­täreni tule­vi­in rip­pi­juh­li­in myös miehiä. Psyykkises­ti kun­nos­sa ole­va mies ei näke­myk­seni mukaan kat­se­le rip­pik­ouluikäisiä nuo­ria kieli pitkällä. 

  Jos monikin on muu­ta mieltä niin ilmot­tau­tukoon, niin osaan varautua tyt­tären äit­inä. Olen vähän ilmeis­es­ti sin­isilmäi­nen, kun kuvit­te­len suo­ma­laisil­la miehillä ole­van jotain oma­nar­von­tun­toa. Ettei muna pystyssä olla jah­taa­mas­sa jokaista tyt­töä, jol­la on rinnat?

  Usko­ma­ton­ta, että istun tääl­lä puo­lus­tamssa las­ten oikeut­ta koske­mat­to­muu­teen, niin kuvis­sa kuin muutenkin. 

  Ja näytän taas ole­van vähemmistössä?

 86. Eli­na:

  Et sit­ten osan­nut lukea sitaat­tia? Rin­nastet­ta­va toim­inta kos­kee syys­tä tai tois­es­ta työn­sä puoles­ta julk­isu­udessa olevia. 

  Minus­ta on merkit­tävää hoilot­taako sinän­sä tyhjän­päiväisiä biise­jä keikoil­laan ped­ofi­ili vai ei-ped­ofi­ili? Sil­lä ei siis ole mitään yhteiskun­nal­lista merk­i­tys­tä mielestäsi.. Mut­ta minus­ta on! 

  En todel­la lukenut6 sitä noin. Kat­so­taan­pa uud­estaan, mitä rikosxla­ki sanoo, kun se ensin on sanonut, ettei yksi­ty­isyyt­tä loukkaavaa tietoa saa kertoa:

  Yksi­tyiselämää loukkaa­vana tiedon levit­tämisenä ei pide­tä sel­l­aisen yksi­tyiselämää koske­van tiedon, vih­jauk­sen tai kuvan esit­tämistä poli­ti­ikas­sa, elinkei­noelämässä tai julkises­sa viras­sa tai tehtävässä taik­ka näi­hin rin­nastet­tavas­sa tehtävässä toimi­vas­ta, joka voi vaikut­taa tämän toimin­nan arvioin­ti­in maini­tus­sa tehtävässä, jos esit­tämi­nen on tarpeen yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­tävän asian käsittelemiseksi.

  Tässä ei puhuta julkkik­sista mitään. Onko Inkinen
  (a) Politiikassa?
  (b) Elinkeinoelämässä
  © julkissedssa viras­sa tai tehtävässä
  (d) näi­hin rin­nastet­tavis­sa tehtävissä

  (Siis hei haloo: julki­nen vir­ka ei tarkoi­ta mis­siä tai muu­ta turhaa julkkista, vaan val­tion, kun­nan tms virkaa)

  Myöskään julkises­sa viras­sa tai muus­sa sel­l­aises­sa toimi­van yksi­ty­isas­i­at eivät ole julk­isia elleivät molem­mat seu­raa­vat ehdot toteudu:

  a) Tieto voi vaikut­taa tämän toimin­nan arvioin­ti­in maini­tus­sa tehtävässä ja että
  b) Julk­ist­a­mi­nen on tarpeen yhteiskuin­nal­lis­es­ti merkit­tävän asian käsittelemiseksi

  Eli­na on siis täysin vaku­ut­tunut, että Seiska halusi julk­istaa Inkisen rikosepäi­lyn arvioidak­seen hänen toim­intaansa julkisen viran hoita­mises­sa ja että tämä on sen lisäk­si tarpeen yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­tävän asian käsit­telemisek­si ja että tuo tärkeän aiheen käsit­te­ly vain sat­tui jäämään lehdestä pois. (Miten saa­toin olla niin type­rä, että kuvit­telin lehden julk­ista­neen uutisen lisätäk­seen levikkiään!) 

  Lukekaa­pa tuo pykälä huolel­la. Se nimit­täin poikkeaa lehdis­tön omista ohjeista, jois­sa san­o­taan, että julk­isu­u­den henkilöi­den yksi­ty­isyy­den suo­ja on kapeampi ja eri­tyisen kapea se on henkilöl­lä, joka on itse käsitel­lyt yksi­ty­isas­ioitaan julk­isu­udessa, avan­nut niin sanoi­tusti vaatekaap­pin­sa, ja että sen takia vaikka­pa Mat­ti Nykäs­es­tä saa kir­joit­taa mitä tahansa. Rikoslaista ei löy­dy tukea tälle tulkinnalle.

 87. Mik­si sin­ulle Osmo on niin tärkeä tämä yksi­ty­isyy­den suoja?

  Jotain salat­tavaa?

  Kyl­lä se nyt vain niin on, että jos on julk­isu­u­den valin­nut ja vaik­ka se ei liity pätkän ver­taa mihinkään “viral­lisu­u­teen”, niin siinähän vain ollaan.. ja ihan juridis­es­tikin. Ihan turha on Mari­ka Fin­geroosin tai Mar­ti­na Aitole­hden vinkua väärän­lais­es­ta kir­joit­telus­ta, vaik­ka eivätkään ole virkanaisia. 

  Ink­i­nen on hyö­tynyt julk­isu­ud­es­ta enim­män osan, mut­ta sit­ten kävi näinkin päin. 

  Toisaal­ta Inkisen tapauk­ses­sa syyte ja tuomio olisi ollut päivän­selvä, joten ehkä kysymyk­sessä oli häpäen vält­tämi­nen. Mut­ta ei voi tietää.…

 88. Min­ua nyt vain kiin­nos­taa, mitä tästä asi­as­ta sanoo rikosla­ki. Mis­tä löy­dät pykälän, että rikoslain määrit­telemä yksi­ty­isyy­den suo­ja ei koskisi julk­isu­u­den henkilöitä. 

  Mitä tekemistä sil­lä, että Ink­i­nen on hyö­tynyt julk­isu­ud­es­ta, on sen kanssa, saako Seiska rikkoa rikoslakia?

 89. Laki on tulk­in­taa ja vaki­in­tun­tei­ta käytän­teitä… ei oikeus ole pelkkiä pykäliä. Ei var­masti löy­dy mitään kir­jaa, jos­sa määritel­lään joka urheil­i­ja, mis­si ja mikälie tyrkky erik­seen ja hei­dän tarpeen­sa julkisuudessa. 

  Se riit­tää, että on itse vapaas­ta tah­dostaan julk­isu­udessa. Jos pölvästi keikka­muusikko rahanah­neuk­sis­saan antaa haas­tat­telu­ja nais­ten- ja miesten­le­hti­in niin siinä se yksi­ty­isyys on sit­ten mennyt. 

  Voi, voi…

 90. “Tässä ei puhuta julkkik­sista mitään. Onko Inkinen
  (a) Politiikassa?
  (b) Elinkeinoelämässä
  © julkissedssa viras­sa tai tehtävässä
  (d) näi­hin rin­nastet­tavis­sa tehtävissä”

  Musi­ikin tekem­i­nen on elinkeino siinä mis­sä sel­l­un keit­tämi­nenkin, joku Ville Valo työl­listää saman ver­ran ihmisiä kuin paperitehdas.
  Lisäk­si pop-idol­it ohjaa­vat suurten joukko­jen käyttäytymistä.
  Kyl­lä pop-iko­nia voidaan pitää elinkei­noelämän edus­ta­jana ja näin tulk­i­taankin oikeuskäytän­nössä, kos­ka eipä noi­ta pop­parei­den kun­ni­an­loukkau­soikeu­denkäyn­te­jä juuri ole näkynyt.

  Mie­lenki­itoinen on KO:n pohd­in­ta yksi­ty­isyy­den suo­jas­ta, valitet­tavasti meil­lä ei ole laa­jasti pohdit­tu oikeuskäytän­nössä yksi­ty­isyy­den suojaa:

  “Rikoslakia pide­tään yleen­sä viimeisenä keinona ihmis­ten käyt­täy­tymisen ohjaamises­sa. Rikosoikeudel­lisen puut­tumisen tarvet­ta arvioitaes­sa on kiin­nitet­tävä huomio­ta myös suh­teel­lisu­us­pe­ri­aat­teeseen, mitä näköko­htaa Euroopan ihmisoikeustuomiois­tuinkin on korostanut (ks. esim. Karhu­vaara ja Iltale­hti v. Suo­mi, koh­ta 53). Joukkovi­es­timien mah­dol­lis­ten ylilyön­tien ehkäisemisek­si on tar­jol­la muitakin kuin rikosoikeudel­lisia keino­ja. Yksi­tyiselämää suo­jataan Suomes­sa myös joukkovi­estin­nän itsesään­te­lyn sekä siihen liit­tyvän ammat­tieet­tisen valvon­ta­jär­jestelmän avul­la. Tämäkin osaltaan vähen­tää julkisen val­lan tarvet­ta puut­tua joukkovi­es­timien toim­intaan rikosoikeudel­lisin keinoin. Kun kysymys on poli­it­tiseen toim­intaan liit­tyvästä jour­nal­is­mista, näi­hin keinoi­hin on yleen­sä syytä tur­vau­tua vain sel­l­ai­sis­sa tapauk­sis­sa, jois­sa voidaan havai­ta sanan­va­pau­den selvää väärinkäyt­töä. Tässä ei ole sel­l­ais­es­ta väärinkäytöstä kysymys.”

 91. Rotwang:“Mielestäni yri­tyk­sen N johta­ja K:lla on julk­ista val­taa. Kiristämi­nen on yksi val­lankäytön muoto.”

  Njoo… Mun mielestä tämä menee edelleen niin, että yri­tysjo­hta­ja käyt­tää taloudel­lista val­taa, jon­ka seu­rauk­se­na poli­itikot käyt­tävät julk­ista val­taa, mut­ta ollaan siis itse asi­as­ta kuitenkin samaa mieltä, vaik­ka puhutaankin eri käsittein.

  Osmo: Laki ja oikeus eivät ole aina yht­eneväisiä. Eli vaik­ka lain mukaan yri­tysjo­hta­jal­la ei ole yksi­ty­isyy­den suo­jaa se ei tarkoi­ta etteikö hänel­lä sitä pitäisi olla.

  Minä näen val­lan laadun olen­naisem­pana, kun arvioidaan val­lan käyt­täjän yksi­ty­isyy­den suo­jaa, joku toinen taas pain­ot­taa val­lan määrää.

 92. Osmo:“b) Julk­ist­a­mi­nen on tarpeen yhteiskuin­nal­lis­es­ti merkit­tävän asian käsittelemiseksi”

  “Miten saa­toin olla niin type­rä, että kuvit­telin lehden julk­ista­neen uutisen lisätäk­seen levikkiään!”

  b:stä ei mitenkään seu­raa, että tiedon julk­istamisen moti­ivi pitäisi olla yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­tävän asian käsit­te­ly. Se tarkoit­taa vain, että tiedon lev­iämi­nen edesaut­taa asian käsittelyä.

 93. Eli­na, onko syy kärke­vi­in ja solvaavi­in kom­ment­tei­hin asi­as­sa se, että sin­ul­la on tytär? Minus­ta olet men­nyt asi­at­to­muuk­sien puolelle, etkä edes pysy selkeästi kirjoittamassasi.

  Perustelit kan­nan­ot­toni vauhkoilus­ta ja sokeas­ta vihas­ta erinomaisesti.

 94. “Musi­ikin tekem­i­nen on elinkeino siinä mis­sä sel­l­un keit­tämi­nenkin, joku Ville Valo työl­listää saman ver­ran ihmisiä kuin paperitehdas.”

  Kään­täen samal­la logi­ikalla voitaisi­in tode­ta, että kos­ka Mat­ti Inkisen tai Juk­ka Tolosen yksi­ty­isas­i­at ovat julk­isia, sama kos­kee jokaista suo­ma­laista pienyrit­täjää. Nämä muusikot tuskin työl­lis­tivät kokopäiväis­es­ti yhtä ihmistä enem­pää, jos sitäkään.

  Min­un on myös aivan mah­do­ton­ta pitää sel­l­aista aja­tus­ta oikeu­den­mukaise­na, että henkilö menet­tää lop­puiäk­si yksi­ty­isyy­den suo­jan, jos hän antaa yhden haas­tat­telun lehteen. Eihän rikoskaan pysy rikos­rek­isteris­sä ikuisesti.

  Eli­nalle voisin tode­ta sel­l­aista, että kyl­lä ihmi­nen voi yksi­ty­isyy­den­suo­jaa puo­lus­taa, vaik­ka hänel­lä itsel­lään ei mitään salat­tavaa olisikaan. Ilmiö saat­taa avau­tua esim. pohti­mal­la sano­jen ‘myötä­tun­to’ ja ‘oikeu­den­mukaisu­us’ merkityssisältöjä.

 95. Art­turi:
  “Minä näen val­lan laadun olen­naisem­pana, kun arvioidaan val­lan käyt­täjän yksi­ty­isyy­den suo­jaa, joku toinen taas pain­ot­taa val­lan määrää.”

  Mina naen asian lahin­na niin, etta on vain yksi val­ta, joka ottaa eri ilmen­e­mis­muo­to­ja, esim. lain­saadan­to­val­ta, taloudelli­nen val­ta ja uskon­nolli­nen val­ta. Nama kaik­ki val­lan muodot ovat muutet­tavis­sa toinen toisik­seen ja ne kaik­ki ovat muutet­tavis­sa vaki­val­lak­si, joka on eraan­lainen kaikkien val­to­jen aiti. Eniten val­taa on sil­la henkilo­l­la, joka viimekadessa pitaa pyssy­ja tois­t­en ohimoilla. 

  Kos­ka demokraat­tises­sa yhteiskun­nas­sa pyri­taan sai­lyt­ta­maan val­ta (tai ainakin suurin osa siita) kansalaisil­la, on tarkeaa, etta kaik­ki val­lan ilmen­e­mis­muodot ovat yhta­lais­es­ti medi­an tarkkailun alla. Eri­tyisen tarkeaa on minus­ta tarkkail­la niita val­lan ilmen­e­mis­muo­to­ja, jot­ka voivat johtaa suuri­in valtakeskittymiin.

 96. En ole tähän Inkisen tapauk­seen pere­htynyt, mut­ta siis käsit­tääk­seni Inkisen kohdal­la kyse oli jostain sen tapais­es­ta, mikä olisi voin­ut tapah­tua kuvaa­mal­lani taval­la. Käsi­tyk­seni perus­tuu vain siihen, mitä olen tämän­tyyp­pi­sis­sä keskusteluis­sa lukenut. En tiedä, mis­tä poli­isi tms. on epäi­lyn­sä saanut. 

  Eli­na tun­tuu ajat­tel­e­van, että on ole­mas­sa niin paho­ja rikok­sia, ettei epäiltyjä voi pitää edes syyt­töminä ennen syyl­lisek­si toteamista, vaan tuomion pitää olla riip­puma­ton todisteista. 

  Kieltämät­tä las­ten hyväk­sikäyt­tö on iljet­tävä rikos, ja tästä on aika vah­va yleinen kon­sen­sus. Juuri sik­si minus­ta on aika vaar­al­lista, että näistä asioista tehdään julk­isia ennen kuin fak­tat ovat selvil­lä. Kat­sokaas, vira­nomaisetkin ere­htyvät joskus. Merkit­tävä osa suo­ma­lai­sista var­maan vieläkin kuvit­telee, että Alpo Rusi oli Stasin agentti.

 97. “Min­un on myös aivan mah­do­ton­ta pitää sel­l­aista aja­tus­ta oikeu­den­mukaise­na, että henkilö menet­tää lop­puiäk­si yksi­ty­isyy­den suo­jan, jos hän antaa yhden haas­tat­telun lehteen. Eihän rikoskaan pysy rikos­rek­isteris­sä ikuisesti”

  Mon­et anta­vat haas­tat­telu­ja lehtii jatku­vasti, mut­ta eivät he silti ole ment­täneet yksi­ty­isyy­den suo­jaansa. Esim Erk­ki Tuomio­ja on ollut koh­ta 50 vuot­ta julk­isu­udessa, mut­ta ei vies­timis­sä ole puitu hänen yksityisasioitaan.
  Tämä johtuu siitä, että hän ei ole rat­sas­tanut esit­telemäl­lä vaatekaap­pi­aan tai uut­ta vaimoa tai lap­si­aan etc.

  Jokainen julki­mo rak­en­taa oman revi­is­rin­sä suh­teessa vies­timi­in ja siitä revi­iristä voi olla vaikea pääs­rä ulos.

  Lain­säädän­tö ei ole koskaan tark­ka ja paljon jää oikeuskäytän­nän varaan.
  Oikeuskäytän­nössä taas tun­netaan ns vaki­in­tunut käytän­tö .Sopimusjuridi­ikas­sa se tarkoit­taa, että vaik­ka sopimuk­seen on kir­joi­et­tu jokin ehto, mut­ta käytän­nössä on aina toimit­tu toisin niin riita ratkaistaan tämän vaki­in­tunen käytänön mukaan, ei sopimuken tekstin.
  Sama kos­kee yksi­ty­isyy­den suo­jaa, jos henkilö on rajan­nut itse yksi­ty­isyyt­tään väl­jem­min kuin laki niin se on vaki­in­tunut käytän­tö hänen kohdallaan

 98. ‘Mik­si sin­ulle Osmo on niin tärkeä tämä yksi­ty­isyy­den suo­ja? Jotain salat­tavaa?’ (Eli­na)
  Tässähän päästään asian ytimeen: rehellisel­lä ihmisel­lä ei ole mitään tarvet­ta rajoit­taa lehdis­tön tai vira­nomais­ten oikeut­ta tonkia elämään­sä, joten kaik­ki rajoituk­set voidaan tarpeet­tom­i­na lopet­taa. Vain ped­ofi­ili tai muuten paha ihmi­nen voi vas­tus­taa tai kyseenalais­taa tätä, ja heistä onkin syytä ilmoit­taa poli­isille. Tarkkailkaa toisianne.

 99. Hie­man asian vier­estä, mut­ta olen huolestuneena seu­ran­nut näitä uutisia jois­sa ihmistä epäil­lään ped­ofil­ias­ta sil­lä perus­teel­la että tietokoneelta löy­tyy lap­si­pornoa sisältäviä tiedos­to­ja. Olen hie­man pere­htynyt sem­moi­seen erikoisalaan kuin dig­i­taalisen todis­tu­saineis­ton keräämi­nen, ja sen perus­teel­la mitä tiedän toteen­näyt­tämisen ongelmista niin kum­man help­poa tuo tun­tuu ole­van poliisille.

  Mis­tä tiedämme että vaikkei vihainen vaimo ole ladan­nut tiedos­to­ja koneelle (täl­lainen tapaus oli)? Tai että joku, jo mah­dol­lis­es­ti pois­tet­tu, hait­tao­hjel­ma ei ole käyt­tänyt tietokonet­ta tiedostopalve­li­me­na? Ja niin edelleen. Ver­taisverkko­jen käyt­täjät lataa­vat (porno)kuvia sisältäviä paket­te­ja jois­sa voi olla jopa sato­ja tuhan­sia kuvia. Jos näi­den joukos­sa on kymme­nen lap­si­pornoku­vaa, niin pitääkö tuo lataa­ja heit­tää lin­naan, vaikkei hän ollut niistä edes tietoinen? Lyhyesti, jos joku arpoisi min­ul­la viisi netin käyt­täjää, niin olen melkoisen var­ma että löytäisin ainakin yhden tietokoneen tiedos­to­jär­jestelmästä (esim. selaimen välimuisti) jotain jota voi ainakin epäil­lä lap­si­pornok­si. En usko että viidessosa netin käyt­täjistä on pedofiileja.

  Surkuhu­paisaa on myös tämä syytet­ty­jen lis­tan laa­jen­e­m­i­nen, kun teinit nyt on teine­jä ja digikam­er­at ei mak­sa mitään. Kale­va uuti­soi taannoin:

  “Penn­syl­van­ian Greens­bur­gis­sa nos­tet­ti­in tam­miku­us­sa oikeusjut­tu kolmea 14–15-vuotiasta tyt­töä vas­taan sik­si, että he oli­vat lähet­täneet itses­tään kän­nykäl­lä ottami­aan alas­tonku­via samanikäisille poikaystävilleen. 

  “Syyt­tei­den mukaan tytöt oli­vat syyl­listyneet lap­si­pornon tuotan­toon, lev­i­tyk­seen ja hallussapitoon. 

  “Kuvia saanei­ta poikia syytetään puolestaan lap­si­pornon hal­lus­sapi­dos­ta. Jos syyte­tyt tuomi­taan, kuten syyt­täjä vaatii, heitä odot­taa pahim­mil­laan vuosien vankeustuomio.

  “Vas­taavia oikeusjut­tu­ja on parhail­laan vireil­lä ainakin kymme­nessä muus­sakin osavaltiossa.”
  http://www.kaleva.fi/plus/juttu786515_page0.htm

  Sama on Suomen lain­säädän­nön mukaan käsit­tääk­seni väistämät­tä edessä meilläkin.

 100. Lähdesuo­jan pitäisi olla läh­es ehdo­ton. Kir­joit­telu­un voidaan puut­tua oikeusseu­rau­muk­sil­la julka­isun jäl­keen niin julka­isi­jaa kuin vuotanei­ta vira­nomaisia kohtaan. Jos Mat­ti on syytet­tynä rikok­ses­ta ja tapauk­ses­ta tietää kolme virkami­estä, niin ei tuo vuo­toläh­teen selvit­tämi­nen voi olla ylivoimaista. 

  Asi­aa aut­taisi se että tieto­jär­jestelmis­sä olisi tiuk­ka lok­i­tus siitä kuka tieto­ja on kat­sel­lut, teknis­es­ti täysin mah­dol­lista. Mah­dol­lise­na vuo­toläh­teenä on myös yllä uno­htunut maini­ta tieto­tur­vapääl­likön paina­jainen, jär­jestelmän ylläpi­to­henkilökun­ta joka on usein ulkois­tet­tu. Tähänkin aut­taa valvonta.

 101. T‑miehelle ja muillekin, joille juridi­ik­ka vaiku­taa ole­van vieras alue. 

  Rikos­nimike epäilyssä oli lap­si­pornon hal­lus­sapi­to. Ink­i­nen on itse myön­tänyt, että hänen hal­lus­saan on ollut lapsipornoa. 

  Onko jotain syytä epäil­lä, että Ink­i­nen olisi vale­hdel­lut, että hänen hal­lus­saan on lap­si­pornoa, vaikkei ole?

  Tun­nus­merk­istön täyt­tymiseen ei siis liity mitenkään miten lap­si­porno on Inkisen hal­tu­un pää­tynyt. Riit­tää, että aineis­to on hal­lus­sa — siitä nimike hal­lus­sapi­to. Oikeudessa voidaan kyl­lä lieven­tävänä asian­haarana ottaa huomioon, jos hal­lus­sapi­to vaikut­taa tahat­toma­l­ta. Se ei kuitenkaan tarkoi­ta, etteikö rikos olisi tapahtunut. 

  Ymmärtävätkö nyt kaikki?

  On ennakko­ta­pauk­sia, jois­sa tuomion on saanut, vaik­ka on ollut ilmeistä, että tuomit­tu ei ole tahal­lis­es­ti saat­tanut mate­ri­aalia koneelleen. 

  Tietenkin kuole­man­ta­pauk­sen joh­dos­ta asia rauke­si, joten kysymys syyl­lisyy­destä on rauennut.

 102. Raiv­io:

  “Eli­na, onko syy kärke­vi­in ja solvaavi­in kom­ment­tei­hin asi­as­sa se, että sin­ul­la on tytär?”

  Voihan se vaikut­taa. Las­ten sek­suaa­li­nen hyväk­sikäyt­tö nyt on kyl­lä kuvot­tanut muis­tiku­vieni mukaan min­ua aina kuten var­masti jokaista ihmistä, joka on ter­veen kir­jois­sa. Poikia käytetään hyväk­si myös, ei ilmiö kos­ke­ta pelkkiä tyttöjä…

  Sokea viha ei kuvaa omas­ta mielestäni tun­neti­laani, sanois­in pikem­minkin syvä vastenmielisyys. 

  Min­ulle ei ole ylipään­sä mikään häpeä tun­tea tun­tei­ta. Itse asi­as­sa minus­ta luon­nol­lis­ten tun­tei­den hukut­ta­mi­nen suvait­semisen ja neu­traal­i­u­den mössöön on vaar­al­lista. Kat­son oikeudek­seni tun­tea inhoa jopa vihaa las­ten sek­suaal­ista hyväk­sikäyt­töä kohtaan. Koin, että vähät­telet ja jopa puo­lu­s­tat lap­si­pornon kuluttajia.

 103. Nyt on esim. Tiedemiehel­lä pahasti puurot ja vel­lit sekaisin. Lap­si­pornon hal­lus­sapi­to on rikos. Ketään ei tee syyt­tömäk­si juridises­sa mielessä tähän rikok­seen se, että porno on joutunut hal­tu­un ehkä tietämättä. 

  Kyseessä on ikään kuin akti­ivi­nen velvol­lisu­us olla pitämät­tä lap­si­pornoa hal­lus­sa, sen laimin­lyön­ti on jo rikos, kun las­ten hyväk­sikäyt­töön liit­tyvä mate­ri­aali löytyy. 

  Eli­na on aivan oike­as­sa siinä, että kyse on aivan var­masti verkos­tos­ta, jon­ka jäljil­lä poli­isi on. Asia voi viedä vuosia. Ei yksi­ty­ishenkilöi­den kotikonei­ta takavarikoi­da rat­sa­ta tuos­ta vain, eikä edes epämääräisen ilmi­an­non perusteella. 

  Muutenkin Eli­nalle pis­teitä jonkin­lais­es­ta asiantun­te­muk­ses­ta mm. yksi­ty­isyy­den suo­jan suh­teen seka­van hölön­pölön keskellä.

 104. Nyt on kyl­lä “Juristi” valin­nut itselleen liian vaa­ti­van nim­imerkin. Maal­likkokin tietää, että rikos edel­lyt­tää tahal­lisu­ut­ta — tai jois­sakin tapauk­sis­sa ainakin tuot­ta­muk­sel­lisu­ut­ta. Juristi ei kävisi asi­as­ta debatoimaan.

  Kun tässä nyt on pari­in otteeseen viitat­tu Pasi­laan, niin ehkä kan­nat­taisi muis­taa, että kun komis­ario Repomies kovasti innos­tuu, alaiset yleen­sä muis­tut­ta­vat: “Lääk­keet!” Samaa voisin ehdot­taa tämänkin ketkun kuumakalleille ja ‑kaisoille.

  Touko

 105. Tpyy­lu­o­ma on huolissaan: 

  Mis­tä tiedämme että vaikkei vihainen vaimo ole ladan­nut tiedos­to­ja koneelle (täl­lainen tapaus oli)?

  Tätä varten on ole­mas­sa pros­es­si nimeltä TUTKINTA. Kas, meil­lä on poli­isi­laitos, joka monien muiden järjestys­tä ylläpitävien tehtävien ohel­la tutkii rikok­sia päämäräänään selvit­tää syyllinen/syylliset.

  Mikäli epäilty vaku­ut­taa syyt­tömyyt­tään, käy­dään kyl­lä läpi sekin mah­dol­lisu­us, että rikos on ns. lavastet­tu. Tämä on kuitenkin harv­inaista, jot­ten sanoisi erit­täin harv­inaista, joten ehkä Tpyy­lu­o­man ei tarvitse olla niin huolestunut. 

  Amerikkalaiset poli­i­sis­ar­jat eivät ole reality-TV:ta Suomes­ta. Että eiköhän ihan oikeat henkilöt jää kiin­ni lap­si­pornos­ta. Tai ainakin oikeat henkilöt juuri sil­lä samal­la toden­näköisyy­del­lä kuin muis­sakin rikoksissa. 

  Jos sin­ul­la, Tpyy­lu­o­ma on jotain todel­lista näyt­töä siitä, että syyt­tömiä viruu vankiselleis­sä vihamielis­ten net­ti­vaimo­jen vuok­si, niin ker­ro ihmeessä lisää…

 106. Eli­na ja Juristi, var­maan se de jure mene noin kun san­otte, en tiedä. Mut­ta tämä on eet­tis­es­ti ja prag­maat­tis­es­ti vähin­tään erikoinen näke­mys vaik­ka se olisi juridis­es­ti oikein: “Kyseessä on ikään kuin akti­ivi­nen velvol­lisu­us olla pitämät­tä lap­si­pornoa hal­lus­sa”, tota täh? Olen alan ammat­ti­laise­na tuskallisen tietoinen siitä että kiitos totaalisen pihal­la ole­vien lain­säätäjien (*) pal­lo voi tul­la jalka­an ihan mil­lä tahansa veruk­keel­la, riip­pumat­ta siitä onko teko tahalli­nen tai edes tietoinen. Mut­ta jos siis esimerkik­si tietokoneel­leni asen­tuu hait­tao­hjel­ma, joka toimii ver­taisverkon nood­i­na, ja se välit­tää eteen­päin lap­si­pornoa joka toki täl­löin tal­len­tuu levylle, niin olen syyl­listynyt lap­si­pornon hal­lus­sapi­toon? Varsinkaan maal­likol­la ei ole mitään hajuakaan mitä hänen koneel­laan on. Ja jos tämä tapah­tuu yri­tyk­sen koneille, joista olen jol­lain vas­tu­us­sa, niin olen sil­loinkin ilmeis­es­ti syyl­listynyt johonkin?

  “Eli­na on aivan oike­as­sa siinä, että kyse on aivan var­masti verkos­tos­ta, jon­ka jäljil­lä poli­isi on.” Käytän­nössä poli­isi käynee läpi tun­nis­teti­eto­jen poh­jal­ta löy­tyneitä tietokonei­ta ja niiden halti­joi­ta, ja siihen miten nämä tun­nis­tetiedot malli­in IP-osoite on pää­tynyt epäi­lyt­tävi­in yhteyk­si­in on tuhan­sia vai­h­toe­hto­ja. Esim. tuo yllä kuvat­tu vertaisverkko.

  *) Huo­masin Tiedemiehenkin ilmeis­es­ti äänestävän J. Kasvia, tämä on kohdal­lani nimeno­maan se syy miksi.

 107. Minus­ta yhteiskun­nas­sa on asioi­ta joista ei voi poike­ta vain sik­si, että kaik­ista tun­tuu siltä että se on oikein.

  Onko täl­lainen kuvit­teelli­nen tapah­tu­maketju mahdollinen?:
  — läh­den loma­lle ja pyy­dän naa­puria kastele­maan kukat
  — naa­puri surf­faa koneel­la netis­sä ilman lupaani ja väli­aikaistiedos­toi­hin eksyy lapsipornoa
  — naa­puri jät­tää vielä vahin­gos­sa koneen päälle ja hait­tao­hjel­ma joka jakaa tiedos­to­ja net­ti­in, saa myös poli­isin kiinostumaan
  — tulen loma­l­ta ja ensitöik­seni alus­tan tietokoneen kovalevyn uud­estaan (ihan var­muudek­si ettei vaan ole rikol­lis­tam materiaalia)
  — Poli­isi vie kovalevyn ja toteaa, että hal­lus­sani on lap­si­pornoa, kos­ka voisin alus­te­tul­ta kovalvyltä vielä palaut­taa tiedos­tot käyt­tööni ja sen jäl­keen ne taas pois­taa (ja tehdä sen tois­tu­vasti vaik­ka en niistä ole tietoinen ja omas­ta mielestäni olen tehokkaasti puhdis­tanut koneen).
  — Saan tuomion hal­lus­sapi­dos­ta… Tuomio on lievä, kos­ka vaikut­taa siltä että toim­inta ei ole ollut tahallista.
  — Kos­ka olen joskus vuosikym­meniä sit­ten esit­tänyt laulun, toimit­ta­ja kat­soo että voi julka­ista tiedon että olen tuomit­tu lap­si­pornon hallussapidosta.
  — leimaannun
  — menetän kaiken

 108. On asioi­ta mis­sä voi vain hävitä:

  - lap­si­porno: jos olet tekemi­sis­sä olet syylli­nen kunnes toisin todistat

  - sek­si humalaisen naisen kanssa: olet raiskaa­ja jos nainen niin sanoo

  - huolta­ju­uski­i­s­tat: häviät jos äiti halu­aa lapsen

  Neu­vo: pysy kaukana kaik­ista yllä­maini­tu­ista. Todis­tus­taak­ka on sin­ul­la. Olet häviäjä kunnes toisin todistetat.

  Inho­ja jut­tu­ja nuo kaik­ki siis.

 109. Eli­na, olen tuos­ta kyseis­es­tä tapauk­ses­ta lehti­ti­eto­jen varas­sa ja tuos­ta on vähän aikaa, mut­ta käsit­tääk­seni ensin uuti­soiti­in että mies oli pidätet­ty. Jonkun aikaa sen jäl­keen uuti­soiti­in että mies pystyi osoit­taan olleen­sa pois­sa kotoaan kun tiedos­to­ja oli ladat­tu. (Tämäkin tosin herät­tää kysymyk­siä, aikaleimat on samaa bit­timössöä kuin muutkin ja siten muokat­tavis­sa.) Jos vaimo olisi ollut vähän taitavampi, niin olisi var­maan men­nyt täy­destä. En tiedä onko vankilo­is­sa syyt­tömiä näi­hin rikok­si­in liit­tyen, luul­tavasti on, mut­ta ongel­mallis­in­ta tässä on se että pelkkä julki­nen epäilys on melkoinen rangaistus.

  Jee­bo, en nyt oikeasti usko että saisit tuomio­ta JOS pysty­isit osoit­ta­maan että toim­inta ei ollut tahal­lista. Muuten tapah­tu­makulku on teknis­es­ti uskottava.

 110. Eli­nalle:

  Kir­joitit, että meil­lä “on ole­mas­sa pros­es­si nimeltä TUTKINTA. Kas, meil­lä on poli­isi­laitos, joka monien muiden järjestys­tä ylläpitävien tehtävien ohel­la tutkii rikok­sia päämäräänään selvit­tää syyllinen/syylliset.”

  Olet vähän väärässä: syyl­lisyy­den selvit­tää Suomes­sa ja muis­sakin oikeusval­tiois­sa poli­i­sista riip­puma­ton oikeuslaitos käyt­täen hyväk­seen mm. poli­isin tuot­ta­maa ESItutkinta-aineistoa. 

  Yksi perusjuonne tässä keskustelus­sa on ollut juuri se, että halu­am­meko asian ole­van näin vai halu­am­meko, että kansa saa antaa väl­i­tuomioi­ta. Sinä tun­nut ole­van kovin halukas tuomit­se­maan miehen joka jo hukuttautui. 

  Min­ul­lakin on tytär (ja kak­si poikaa), mut­ta ei min­ul­la ole vim­maa kas­troi­da jokaista pop­paria, jota epäil­lään jostakin. Jak­san kyl­lä vim­mani kanssa odot­taa. Monas­ti oikeus toteaa, että syyte on hylät­tävä. Näin olisi saat­tanut käy­dä nytkin. 

  Touko Met­ti­nen

 111. Jee­bo,

  Pystyt var­masti aukot­tomasti todis­ta­maan olleesi loman aikana muual­la.. lentoliput, todis­ta­jia ym. 

  Uskon, että täl­laises­sa tapauk­ses­sa on mah­dol­lisu­us, ettei syytet­tä nos­te­ta sem­minkin, jos kukkia kastel­e­va naa­puri myön­tää tekosen­sa. Eli hallinta ikään kuin mitätöi­tyy loman ajak­si. En nyt mene van­no­maan, mut­ta nyrkkisään­töhän on, että mikä on kohtu­u­ton­ta, ei voi olla oikeus. Tämä peri­aate menee pykälien edelle. 

  Eli tuskin tässä asi­as­sa oikeusmurhia on tapah­tunut tai ainakaan enem­pää kuin mis­sään muis­sakaan oikeustapauk­sis­sa. Aina on mah­dol­lisu­us vääri­in tuomioi­hin asi­as­sa kuin asi­as­sa. Ei mitään jär­jestelmää aivan aukot­tomak­si saa. 

  Lap­si­porno on tilas­to­jen val­os­sa miesten monop­o­li eli uskon esim. jos lomail­i­ja-Jee­bo on nainen ja kukkatyyp­pi mies, niin var­masti jo sen perus­teel­la hyvät mah­dol­lisu­udet puolustautua. 

  Tyyp­illi­nen tapaus (kuten nyt Inkisenkin) on sel­l­ainen, että epäilty/syytetty kyl­lä myön­tää, että lap­si­porno on tul­lut koneelle hänen haku­jen­sa tulok­se­na, tässä tapuak­ses­sa musi­ikki­haku­jen, mut­ta tahattomasti. 

  Tämä ei ennakko­ta­pausten val­os­sa oikeudessa paina mitään, vaan tuomio rap­sah­taa — ehkä lieven­nyt­tänä kyl­lä jos tari­na on äärim­mäisen uskottava. 

  Yllä linkit­tämäni tieto­tur­va-asiantun­ti­ja kyl­lä tyr­mää tämän mah­dol­lisu­u­den aika totaalisesti.

 112. Okei, sanoin huolimattomasti. 

  Tutk­in­ta on osa rikospros­es­sia, jos­sa pyritään syyl­lisyy­den selvittämiseen. 

  Rikospros­essin ketju­un kuu­lu­vat esi­tutk­in­ta, syyte­hark­in­ta, oikeu­denkäyn­ti sekä ran­gais­tuk­sen täytäntöönpano.

  Tietysti jo tutki­vat poli­isit pyrkivät tuot­ta­maan aineis­ton, jon­ka perus­teel­la syyl­lisyys selviää. Ja siten voi sanoa, että tutkin­nankin päämäärä on per­im­mältään syyl­lis­ten selvit­tämi­nen. Mut­ta poli­isi ei viral­lis­es­ti siihen ota kan­taa. Omath­an epävi­ral­liset käsi­tyk­sen­sä heil­lä on ja ne siir­tyvät suus­ta suuhun menetelmäl­lä kyl­lä usein syyttäjille.

 113. Kuten yllä sanoin, en ole tähän asi­aan pere­htynyt. Huo­mautin vain, että “hal­lus­sapi­to” käsit­teenä on vähän ongel­malli­nen jonkin­lais­es­ta oikeu­den­mukaisu­u­den näkökul­mas­ta. Ihmi­nen voi syyl­listyä hal­lus­sapi­toon tietämät­tään ja tahat­tomasti. Ei tästä liene mitään epä­selvyyt­tä, enkä sel­l­aista väittänytkään.

  Sen­si­jaan Juristi ja Eli­na tun­tu­vat ajat­tel­e­van, että tämän pitäisi johtaa pait­si nor­maali­in oikeu­denkäyn­ti­in, myös raa­jo­jen murskaamiseen, kas­troimiseen ja elävältä hau­taamiseen. Näistä kak­si jälkim­mäistä ovat ne, joi­ta pidän vähän ikäv­inä asioina varsinkin sil­loin, kun teko ei ole tahalli­nen. Inkises­tä en tiedä mitään, en minä lue roskale­htiä, olen sen varas­sa, mitä tänne ja otsikoi­hin on kirjoitettu. 

  Se, että olen täl­laisen mielip­i­teen vuok­si tei­dän mielestänne “ääliö”, osoit­taa, kuin­ka vaikeas­ta asi­as­ta on kyse. Sat­un nyt vain ole­maan sil­lä taval­la lapselli­nen, että ajat­te­len että kaik­ista rikok­sista pitäisi asia tutkia ja selvit­tää ennen kuin lähde­tään ketään tuomitsemaan. 

  Tässä nimeno­maises­sa asi­as­sa ei tun­nu täl­laisia esteitä joil­lain kir­joit­ta­jil­la ole­van, vaan jo tämänkaltaisen mielip­i­teen esit­tämistä pitävät jotkut kir­joit­ta­jat yllä todis­teena ped­ofil­ias­ta. Min­ua ei sen­tään haukut­tu, mut­ta Raiv­io­ta kyl­läkin ja epä­suo­rasti vih­jat­ti­in jo Osmostakin jotain jo pelkästään sik­si että hän on huolis­saan täl­lai­sista ylilyönneistä. 

  Asia herät­tää tun­tei­ta. Kyl­lä min­unkin täy­tyy myön­tää, että ajat­te­len tuos­ta Inkisen tapauk­ses­ta että miehessä täy­tyi olla jotain epäi­lyt­tävää ja mik­si mies hukut­tau­tuu jos ker­ran oli niin via­ton. Juuri se, että huo­maan ajat­tel­e­vani näin, tekee asi­as­ta kur­jan, kos­ka mis­sään nimessä en voi tietää asioiden oikeaa laitaa. Juuri sik­si minus­ta tarvit­semme jotain pidäkkeitä sille, mitä men­nään kir­joit­tele­maan epäi­ly­istä. Jos kyse olisi ollut jostain naa­puris­tani ja olisin täl­laista lukenut lehdestä, niin taku­ul­la olisin käskenyt las­teni kiertää kaukaa ja kieltänyt men­emästä mihinkään lähellekään sen taloa. Mut­ta juuri sik­si että näin on, asia onkin niin kamala.

 114. Tarken­nuk­se­na sen ver­ran, että poli­isil­lakin kyl­lä on jonkin ver­ran hark­in­taval­taa syyllisyysasiassa. 

  Esimerkik­si jos rikosil­moi­tus tai tutk­in­tapyyn­tö on ilmeisen perus­tee­ton, voi poli­isi keskeyt­tää esi­tutkin­nan omin päin.

 115. Eli­na, yllä linkit­tämäsi tieto­tur­va-asiantun­ti­ja ensin­näkin tekee kaikkea muu­ta kuin “tyr­mää tämän mah­dol­lisu­u­den aika totaalis­es­ti”, esim.:

  “Jos ver­taisverkko-ohjel­mal­la imuroi lait­to­mia musi­ikkiko­pi­oi­ta tai eloku­via netistä, niin samo­jen linkkien ja tiedos­toluet­teloiden takaa saat­taa löy­tyä myös muu­ta sisältöä… Onko se sit­ten lap­si­pornoa, sitä en osaa sanoa. Mut­ta veikkaan, ettei sitäkään ole help­po löytää.”

  Voihan sitä veika­ta vaik­ka mitä. Alas­tomien tei­ni-ikäis­ten kuvia nyt löytää vaik­ka avaa­mal­la spämmi-laatikkonsa.

  “Ver­taisverkos­sa tiedos­tokokoel­ma voi sisältää ei-toiv­ot­tua mate­ri­aalia, joka saat­taa siir­tyä mukana kuin kylkiäisenä.”

  Hom­ma menee käsit­tääk­seni jotenkin niin että joku pakkaa koko tiedos­tokokoel­mansa musi­ik­ista pornoon yhteen tiedos­toon. Tör­mäsin täm­möiseen hakies­sani vai­mon täysin lail­lis­es­ti netistä osta­mas­ta levys­tä kopi­o­ta joka toimisi hänen MP3-soit­times­saan (DRM).

  “Jos surf­failee musi­ikki­sivuil­la ja muil­lakin sivuil­la ihan nor­maal­isti selaimel­la, niin lap­si­pornon löytämi­nen on erit­täin epä­to­den­näköistä.… Jos käyt­tää naa­purin lan­ga­ton­ta verkkoa naa­purin laa­jakaistali­it­tymän kaut­ta, niin liiken­nöin­ti näyt­tää sil­loin tule­van naa­purin laa­jakaistali­it­tymästä. Sil­lä tavoin tek­i­jä voi peit­el­lä jälk­iään.. Kun­nol­lisel­la verkon salauk­sel­la tämäkin ongel­ma pois­tuu… sat­un­nais­es­ti surffamal­la tai tiedos­to­ja lataa­mal­la ei tavalli­nen käyt­täjä kovin rajua kamaa hel­posti löydä.”

  Eli jos käyt­täjät surf­faa­vat vain ihan nor­maaleil­la sivus­toil­la (yle.fi, iTunes, Google), mitä käyt­täjät eivät todel­lisu­udessa tee, ja jos he suo­jaa­vat kun­nol­la verkkon­sa, mitä he eivät myöskään todel­lisu­udessa tee, niin ei löy­dy “kovin rajua” lap­si­pornoa. Kah­den kon­trafak­tu­aalin täy­tyt­tyä ei siis edelleenkään ole mitään takei­ta etteikö laiton­ta mate­ri­aalia olisi koneella.

  Tämä koh­ta on myös omi­tu­inen: “Ari Husan mukaan varsi­naiset hait­tao­hjel­mat, joil­la pyritään käyt­tämään tietokonet­ta haitalliseen toim­intaan pyrkivät yleen­sä pysymään piilos­sa kuin pal­jas­ta­maan itsen­sä käyt­täjälle.” Juuri näin, ja tämä tekee lait­toman mate­ri­aalin pää­tymis­es­tä tietokoneelle toden­näköisem­pää eikä päin­vas­toin. Jos on joku laiton­ta mate­ri­aalia jaka­va verkos­to, niin he saat­taa­vat hyvinkin käyt­tää zom­bie-konei­ta tähän tarkoituk­seen. http://en.wikipedia.org/wiki/Zombie_computer

 116. Tätä ketjua lukies­sa ei voi kuin ihme­tel­lä, miten kukaan saat­taa puo­lus­taa julk­ista tuomit­semista, ilman, että tapauk­seen liit­tyy sitä oikeaa, juridista, tuomiota.

  Voi toki olla, että keskustelun aloit­tanut pop­pari oli ped­ofi­ili, joka etsi ulsopääsyä, mut­ta oli tai ei, tuomit­sem­i­nen ilman todel­lista tietoa on vas­ten­mielistä, joten yhteiskun­nan silmis­sä hänen on täy­tynyt kuol­la syyt­tömänä. Muun väit­tämi­nen ei tosi­asi­as­sa eroa mitenkään ole­tuk­ses­ta, että juu­ta­laiset ovat myrkyt­täneet kaivo­jamme jo vuosi­a­to­jen ajan.

 117. Kap­pas, tämän viikon Suomen kuvale­hden media-pal­stal­la san­ot­ti­in juurikin se, mitä tästä tapauk­ses­ta ajat­te­len. Täl­lainen lähdesuo­jan väärinkäyt­tö on pait­si vas­ten­mielistä myös vaar­al­lista, kos­ka se syn­nyt­tää painet­ta kaven­taa lähdesuo­jaa. Toimit­ta­jien pitäisi muis­taa vastuunsa.

 118. T‑mies,

  Mis­sään kohden en ole tääl­l­lä esit­tänyt ratkaisuna fyy­sistä väki­val­taa eli fan­tasi­at raa­jo­jen murskaamis­es­ta ovat nyt ihan oman pääsi sisällä. 

  En myöskään ole väit­tänyt, että lap­si­pornon hal­lus­sapi­to vält­tämät­tä tarkot­taisi sitä, että halti­ja on ped­ofi­ili. Senkin johtopäätök­sen olet aivan itse tehnyt, mikäli siis viit­t­a­sit minuun. 

  Ped­ofil­ia on sek­suaal­ista vetoa lapseen — lapseen jol­la ei ole vielä sukukyp­syy­den merkke­jä tai niitä on vain hie­man eli käytän­nössä halu kohdis­tuu korkein­taan 12-vuo­ti­aisi­in, vaik­ka tietysti yksilölli­nen vai­htelu lie­nee suur­ta. Mitään tietoa ei julk­isu­udessa ole ollut onko ko. mate­ri­aali näin nuorista vai esim. 16–17 ‑vuo­ti­aista.

  Turha muuten väit­tää, ettei netis­sä oppisi jonkin ver­ran tun­temaan ihmisiä ihan keskustelu­pal­sto­jenkin väl­i­tyk­sel­lä. Kun kir­joitin tuon sanan “ääliöt” sil­lä het­kel­lä ajat­telin, että T‑mies herkkänä poikana tästä älähtää.

  Siinä olisi voin­ut yhtä hyvin olla sana “perkele” tai jokin muu tehoste, se ei ollut kohdis­tet­tu kehenkään nim­imerkki­in tai edes varsi­nais­es­ti kollektiivisesti. 

  Min­ua ihme­tyt­tää tämä pähkäi­ly “tuomit­semis­es­ta”. Jos ihmi­nen on kuu­luis­teluis­sa myön­tänyt hal­lus­sapi­don ja vieläpä lehden haas­tat­telus­sa sen myön­tää, niin mitä ihmettä siitä on keskustelemista. Uskokoon ken halu­aa sit­ten muista asioista mitä vain. Minä uskon enem­män niitä asiantun­ti­joi­ta, jot­ka sanovat ettei lap­si­pornon livah­t­a­mi­nen koneelle musi­ikkia ladates­sa (rikos muuten sekin) ole mah­dol­lista kuin tääl­lä anonyymeinä esi­in­tyviä “asiantun­ti­joi­ta”.

  Te saat­te uskoa aivan mitä halu­at­te, mut­ta min­ul­la on myös täysi oikeus uskoa mitä minä haluan. 

  Minä lienen ain­oa tääl­lä, joka sen Seiskan jutun on lukenut.

 119. Eli­na on nyt siihen pää­tynyt siihen klas­siseen johtopäätök­seen että ei ole fak­to­ja vaan eriäviä asiantun­ti­jamielip­iteitä. Kätevää, mut­ta en lähde tuo­hon. Voisitko sen sijaan ker­toa mis­tä fak­toista olen Pusan kanssa eri mieltä? En voi ymmärtää kom­ment­ti­asi suh­teessa siihen mitä kirjoitin.

 120. Saatat todel­lakin Eli­na olla ain­oa meistä, joka sen Seiskan jutun on lukenut. Net­tiver­sioi­ta kävin kat­so­mas­sa, ennen kuin pois­ti­vat sen — mik­siköhän muuten pois­ti­vat? Olet ollut aika vaku­ut­tunut siitä, että seiskan jut­tu edus­taa tas­a­puolista jour­nal­is­mia, ja se, jos mikä on toisinajattelua.

  Meil­lä muil­la — tai ainakin min­ul­la — on tun­nepo­h­jaista (mikä sal­lit­ta­neen?) syvää vas­ten­mielisyyt­tä seiskatyyp­pisiä lehtiä kohtaan — ja myön­net­täköön: myös niitä ihmisiä, jot­ka ammen­ta­vat maail­manku­vansa ao. julkaisusta. 

  Minus­ta on toki arvokas­ta, että Eli­na jak­sat aina niin nasev­asti tuo­da esi­in sen toisen näkökul­man. Ilman sin­ua olisin toden­näköis­es­ti naivimpi maail­man suhteen.

  Touko Met­ti­nen

 121. Yllä ker­rot­ti­in, että epäil­lyltä oli raa­jo­ja murskat­tu toises­sa yhtey­dessä. Kos­ka epäilty­jen nimien julk­ist­a­mi­nen aivan var­masti lisää tämän­ta­pais­ten tapausten lukumäärää, niin minus­ta on jotenkin selvää, että julk­istamista voimakkaasti puo­lus­ta­van pitäisi joko jotenkin perustel­la mik­si ne eivät lisään­ty­isi tai sit­ten mik­si niiden lisään­tymi­nen on jotenkin hyvä juttu. 

  En ole mitenkään eri­tyisen “herkkä”, mut­ta en vain jotenkin arvos­ta sel­l­aista keskuste­lu­tyyliä, jos­sa hauku­taan toisia ja vede­tään henkilöistä todel­la ala-arvoisia vih­jauk­sia. Etenkään jos edel­lytetään toisil­ta paljon tiukem­pia stan­dard­e­ja kuin ollaan itse valmi­ita noudattamaan. 

  Tämä on sen­tyyp­pinen asia, jos­sa vih­jailu­ja pidän aivan eri­tyisen tök­eröinä. Esimerkik­si nim­imerk­ki Raiv­ion kohtelun tapauk­ses­sa se on eri­tyisen pak­su veto kir­joit­ta­jal­ta, jon­ka mielestä kir­joi­tustyylin nimit­tämi­nen “tätimäisek­si” on liki kunnianloukkaus.

 122. Osmo, Tiedemies, tpyy­lu­o­ma: On toki mah­dol­lista, että Inkisen koneelle on tul­lut lap­si­pornoa hänen tietämät­tään. Tästä ei ole mil­lään taval­la kyse. Kyse on siitä, että mil­lä toden­näköisyy­del­lä hänen koneelleen on tul­lut lap­si­pornoa hänen tietämättään.

  Inkisen tun­nus­tuk­sen, Eli­nan linkkaa­man asiantun­ti­jalau­son­non, Inkisen itse­murhan ja kaupunki­laisjär­jen perus­teel­la tämä toden­näköisyys on hyvin pieni.

  On fan­tasi­aa toivoa aina sat­apros­ent­tista var­muut­ta joka asi­as­sa. Minus­ta aja­tus siitä, että ihmisen saa tuomi­ta sit­ten, kun tuo­mari on lyönyt nui­jal­la pöytään, mut­ta ei mis­sään muus­sa tapauk­ses­sa osoit­taa turhan suur­ta auk­tori­teet­tiuskoa. Näyt­tää toden­näköiseltä, että Ink­i­nen hal­lus­sapi­ti lap­si­pornoa tietois­es­ti. Tämä on ihan riit­tävä peruste “tuomi­ta” hänet, jos nyt yleen­sä kokee mielekkääk­si tuomi­ta mui­ta ihmisiä.

  1. Kyse on joka tapauk­ses­sa rikok­ses­ta, joka on arvioitu sakko­tuomion suu­ruisek­si, siis kuten vaikka­pa ylinopeudel­la ajaminen.

 123. Oletko Osmo sitä mieltä, että sakko­tuomion — kuten ylinopeus — arvoinen teko on rikok­se­na pieni? Eihän tästä paljoakaan ole aikaa, kun vaa­dit nol­la­tol­er­anssia ylinopeuk­sille mak­sat­ta­mal­la autoil­i­joil­la satel­li­it­ti­paikan­timet autoi­hin­sa. Mik­si siis alas­tomien las­ten val­oku­vien hal­lus­sapi­to ei mielestäsi ole yhtä vaka­va rikos?

  Toinen kysymyk­seni on, että nou­dat­ta­vatko mielestäsi lait omaa moraaliasi, jos ylinopeus ja las­ten alas­tonku­vien hal­lus­sapi­to ovat ran­gais­tuk­sil­taan samanarvoisia?

  1. Suomes­sa pitäisi kuitenkin nou­dat­taa lakia, myös lehdis­tön pitäisi. Yleen­sä on lähdet­ty siitä, että vain vakav­ista rikok­sista voidaan maini­ta julk­isu­udessa niiden tek­i­jät. Rikok­sen vakavu­ut­ta mitataan niitä määrä­ty­il­lä ran­gais­tuk­sil­la. Kun­ni­alli­nen lehdis­tö nou­dat­ti tätä peri­aatet­ta Inkisen kohdalla.

 124. Art­turi:
  “Minus­ta aja­tus siitä, että ihmisen saa tuomi­ta sit­ten, kun tuo­mari on lyönyt nui­jal­la pöytään, mut­ta ei mis­sään muus­sa tapauk­ses­sa osoit­taa turhan suur­ta auktoriteettiuskoa.”

  Jos sul­la itsel­lasi olisi maine, ammatill­i­nen tule­vaisu­us ja mah­dol­lis­es­ti myos fyysi­nen koske­mat­to­muus pelis­sa, niin etko tosi­aankaan halu­aisi, etta riip­puma­ton oikeuslaitos pere­hty­isi kaik­keen tutk­in­ta­ma­te­ri­aali­in ja antaisi sen poh­jal­ta Suomen laki­in perus­tu­van tuomion? Olisko sulle OK, etta Seiskan luk­i­jat saisi­vat paat­taa asi­as­ta huu­toaanestyk­sel­la yhden toimit­ta­jan teke­man lehti­ju­tun perusteella?

 125. Rot­wang: Minä suo­ras­taan vaatisin, että oikeudessa min­ut tuomit­taisi­in aivan samoin kuten kuka tahansa muukin. (Eli että pere­hdyt­täisi­in tutk­in­ta­ma­te­ri­aali­in, nou­datet­taisi­in Suomen lakia yms.)

  esim. Olete­taan, että min­ut raiskat­taisi­in. Oikeudessa tek­i­jä kiistäisi syyt­teen ja hänen todis­ta­jan­lausun­toaan pidet­täsi­in uskot­tavam­pana ja hän­tä ei tuomit­taisi. Oletko sitä mieltä, että min­ul­la ei olisi henkilöko­htais­es­ti oikeut­ta tuomi­ta tätä henkilöä, kos­ka oikeuslaitos vapaut­ti hänet syyt­teestä ja pitää hän­tä raiskaajana?

  Samal­la taval­la minä pidän näi­den esille tullei­den “fak­to­jen” perus­teel­la toden­näköisenä, että Ink­i­nen piti hal­lus­saan lap­si­pornoa tietois­es­ti. Muu­tan tätä mielipi­det­tä tarvittaessa.

 126. ja itse lähdesuo­jan mure­tamis­es­ta olen samaa mieltä Liian van­han kanssa. On parem­pi vaikut­taa lehdis­tön kan­nus­timi­in julka­ista rikol­lis­es­ti han­kit­tua mate­ri­aalia, kuin heiken­tää lähdesuo­jaa. On tärkeää, että ihmiset uskalta­vat ker­toa lehdis­tölle asioi­ta, joi­ta val­lan­pitäjän pitävät epämieluisina.

 127. Art­turi:
  Oikeuslaitos ei tietenkään ole ere­htymätön ja syylli­nen saat­taa jäädä ilman tuomio­ta (tai syytön saa­da tuomion), tämä lie­nee useim­mille selvää. Kun puhutaan toisen ihmisen julkises­ta tuomit­semis­es­ta (netis­sä tai vaik­ka kahvipöy­dässä) on mielestäni fik­sua käyt­tää aika lail­la hark­in­taa. Tuomion anta­mi­nen lonkalta kun on help­poa, eikä siitä koidu tuomit­si­jalle mitään seu­raa­muk­sia (pois­lukien hyvin epä­to­den­näköi­nen kun­ni­an­loukkaussyyte). Tuomi­t­ulle seu­rauk­set voivat sen sijaan olla hyvinkin epämiel­lyt­tävät. Minus­ta olisi hyvä pohtia, kuin­ka hyvin olet asi­aan pere­htynyt ja mil­laisi­in seu­raa­muk­si­in olisit valmis, jos oletkin väärässä. Olisitko esimerkik­si valmis otta­maan vas­taan tuomi­t­ulle koitu­van häpeän, väki­val­lan uhan, ansion­mene­tyk­set ym., jos anta­masi tuomio osoit­tau­tuukin vääräksi?

 128. Rot­wang: Olen suurim­mas­ta osas­ta kir­joit­ta­maasi samaa mieltä, tosin kiistän, että henkilöko­htaisen tuomit­semisen julk­i­tuon­ti esim. kahvipöy­dässä lisäisi merkit­tävästi syyte­tyn koke­maa häpeää, väki­val­lan uhkaa, ansion­mene­tys­tä yms.

 129. Art­turi:
  Ajat­telin lahin­na tilan­net­ta, jos­sa tuomit­ta­va kuu­luu jol­lain tasol­la samaan sosi­aaliseen yhteisoon, esim. tyoy­hteisoon, naa­pu­rus­toon, pikkukaupunki­in ym. Jos Pelkosen­niemen Teboilil­la puhuu paskaa Kiinan pres­i­den­tista, niin sil­la ei tietenkaan ole mitaan valia.

 130. Liit­tyen samaan aihep­i­iri­in, Ilta-Sanomien net­ti­sivuil­la on tanaan otsikko: Kiekko­vahti raiskasi kesken Ana­heim-leirin! Itse artikke­lista sit­ten pal­jas­tuu, etta kiekko­vahti on syytet­ty­na raiskauk­ses­ta. Nako­jaan tama kay­tan­to, etta annetaan julki­nen tuomio ennen oikeu­sis­tu­imia, on muo­dos­tu­mas­sa ihan stan­dard­ik­si suo­ma­laises­sa mediassa.

 131. Tänään on Hesaris­sa pikku-uuti­nen hov­ioikeu­den päätök­ses­tä, jon­ka mukaan julk­isu­u­den henkilön rikosepäi­lyn julk­ist­a­mi­nen ei ole kun­ni­an­loukkaus eikä siis mikään muukaan rikos, kun­han fak­tat ovat kohdallaan. 

  Tilasin muuten Aller­il­ta kyseisen Seiskan. Vaik­ka olin lukenut aiem­minkin jutun, niin olin uno­htanut yksityiskohdat. 

  [OS: Olen pois­tanut tästä selostuk­sen siitä, mis­tä rikok­sista Seiskan mukaan on epäilty]

  Sitä pait­si Inkisen tapauk­ses­sa esi­tutk­in­ta-aineis­to oli jo syyte­harkin­nas­sa, mikä on jo astet­ta isom­pi jut­tu kuin pelkkä epäily. 

  Ihmette­len Saurin kit­inää, että “jokaisen on saata­va puo­lus­tau­tua oikeusval­tios­sa”.. Miten Seiskan jut­tu mitenkään olisi estänyt Inkistä puo­lus­tau­tu­mas­ta? Hän sai puo­lus­tau­tua kuu­lus­telus­sa, hän sai puo­lus­tau­tua Seiskas­sa ja olisi saanut puo­lus­tau­tua vielä oikeudessakin. Hänen val­in­tansa oli kuitenkin toinen.

  1. Tuos­ta jutus­ta ei voi päätel­lä, että Inkisen tapauk­ses­sa olisi oikeus julka­ista. Kyseistä henkilöä oli syytet­ty huo­mat­tavasti vakavam­mas­ta rikok­ses­ta kuin Inkistä. Talous­rikos on myös yhteiskun­nal­liselta merk­i­tyk­seltään suurem­pi kuin se mis­tä Inkistä Seiskan mukaan epäiltiin.
   Huo­mat­takoon kuitenkin, että mikä ei ole rikol­lista ei aina kuitenkaan ole oikein. Helsin­gin sanomat ei julkaissut julkkik­sen nimeä edes nyt, kun hän on saanut jutus­sa tuomion.

 132. Tiedok­si

  Osmo poisti min­ul­ta yhden lauseen 10.07 eli kom­ment­ti­ni näyt­tää nyt vähän kummalliselta.

  1. Poistin Eli­nan tek­stistä Seiskas­ta nouk­i­tun tiedon siitä, mis­tä Inkistä epäilti­in. Olisi epälo­ogista levit­tää blogilla jotain sel­l­aista, jon­ka levit­tämistä olen pitänyt moraalit­tomana ellei suo­ras­taan lainvastaisena.

 133. Jos blogin­pitäjä läh­tee blo­gin kom­ment­te­ja toimit­ta­maan, niin olisi kyl­lä tyy­likästä merka­ta, mitä on tehnyt. Esimerkik­si: “[edit: poistin tästä yhden virk­keen, OS]”.

 134. Rot­wang: Tarkoi­tan siis sitä, että jos Lärvät­sa­lon Teboilil­la sanoo, että Lärvät­sa­lon kun­nan­jo­hta­jaa muuten epäil­lään raiskauk­ses­ta tai vai­h­toe­htois­es­ti, että Lärvät­sa­lon kun­nan­jo­hta­ja on muuten toden­näköis­es­ti raiskari, niin kumpikaan tapa sanoa asia, ei paljoa muu­ta Lärvät­sa­lon kun­nan­jo­hta­jan riskiä joutua väki­val­lan kohteek­si, häpeään jne.

  Noin yleen­sä, mik­si epäi­ly ei voisi olla ihan julki­nen asia? Jos jotain epäil­lään rikok­ses­ta, niin onhan tämäkin tosi­a­sia ihan samal­la taval­la, kuin jos tämä henkilö tode­taan syylliseksi?

  [OS Olen edi­toin­ut hypo­teet­tisen kun­nan Lärvät­sa­lok­si, jot­tei viitat­taisi vain­gos­sa kehenkään oikeasti ole­vaan henkilöön]

 135. Riitan kanssa samaa mieltä, että olisi tosi­aan kohtelias­ta maini­ta osit­tais­es­ta editoinnista. 

  Min­unkin kom­men­tis­tani katosi nyt täysin punainen lan­ka (vihreätä ei koskaan ole ollutkaan, sitä ei var­maan olisikaan sensuroitu.…)

  +++++++++++

  Rot­wang sanoo: 

  “Nako­jaan tama kay­tan­to, etta annetaan julki­nen tuomio ennen oikeu­sis­tu­imia, on muo­dos­tu­mas­sa ihan stan­dard­ik­si suo­ma­laises­sa mediassa”

  En kyl­lä mitenkään käsitä, että uuti­soin­ti rikosepäilystä olisi “julki­nen tuomio”… 

  Epäi­ly on EPÄILY. Jos joku on niin tyh­mä, että luulee epäil­lyn ole­van automaat­tis­es­ti syylli­nen, niin minkäs sille sit­ten voi. Tyh­myys on kesku­udessamme ajas­ta iäisyy­teen, mut­ta ei kaikkea sen mukaan voi standardoida.

  Jos julkkik­sista saa uuti­soi­da ylipään­sä käytän­nössä mitä tahansa: kenen kanssa on suudel­lut rav­in­to­las­sa, kenen pihas­sa auto on ollut jne., niin mik­si ihmeessä rikosepäi­ly olisi sen kum­mem­paa. Kai se on yhteiskun­nal­lis­es­ti merk­i­tyk­sel­lisem­pää, jos lakia lue­taan niin kuin sen on.

 136. Art­turi: Jos olisin raiskauk­ses­ta epäilty kun­nan­jo­hta­ja, niin enpä pitäisi fik­suna käytök­senä, että Teboilil­la Art­turi ilmoit­taisi var­mana tiet­ona min­un ole­van raiskari. Pitäis­in­pä fik­sumpana käytök­senä, että Art­turi muis­tut­taisi väki­val­taan taipu­vaisia kavere­itaan, että vaik­ka kun­nan­jo­hta­jaa inhas­ta rikok­ses­ta epäil­läänkin, niin hän saat­taa silti olla syytön. Art­turin fik­su toim­inta tuskin yksinään kun­nan­jo­hta­jan ikävää tilan­net­ta paljoa kohen­taisi, mut­ta jos muutkin toimi­si­vat yhtä fik­susti, niin kyl­lä kun­nan­jo­hta­jal­la saat­taisi olla mukavam­paa hänen käy­dessään pikku­tun­neil­la osta­mas­sa lihapi­irakkaa snägäriltä.

  Osmolle: Tota Art­turin edel­listä viestiä vois var­maan vähän edi­toi­da, ettei tule ikäviä väärinkäsi­tyk­siä kun­nan P kunnanjohtajasta…

 137. Eli­na:
  Ei se epäi­lyn uuti­soimi­nen automaat­tis­es­ti mikään tuomio olekaan, mut­ta jos artikke­lin otsikos­sa tode­taan “Kiekko­vahti raiskasi kesken Ana­heim-leirin!” niin sil­loin siinä kyl­lä yksiselit­teis­es­ti san­o­taan, että kiekko­vahti teki rikok­sen = julki­nen tuomio.

 138. Tässä ketjussä kyl­lä kitey­tyvät aika hyvin ne syyt, jot­ka tekevät arkalu­on­tei­sista asioista puhu­misen niin vaikeak­si. Henkilöön käy­dään kiin­ni heti ja syyt­te­ly alkaa. Niin lehdis­sä kuin blogeissakin.

 139. Huoh.

  Vielä ker­ran Eli­nalle, omi­tuis­es­ti tem­poil­e­valle Art­turille, Liika van­halle ja (wan­nanbe) Juristille.

  Epäilty rikos on ilmeis­es­ti ollut (ran­gais­tusasteikol­la mitat­en) lievä eli lain­säätäjän näkökul­mas­ta ei nyt suuria ole tapah­tunut. Jotkut sakoil­la sovitett­vat teot ovat julk­isu­u­teen vuo­taes­saan kuitenkin aika pahasti leimaavia: har­va kehtaa aamu­palaveris­sa ker­toa, että jäin­pä sitä eilet­täin kiin­ni myymälä­varkaud­es­ta — ylinopeudel­la tutkaan ajami­nen on mon­elle jopa ker­skailun aihe.

  Se, että rikos on lievä, mut­ta yleisen moraa­likäsi­tyk­sen perus­teel­la syvää halvek­sun­taa aiheut­ta­va, on yksi tämän Inkisen jutunkin perusongelmia. 

  Emme tosi­aankaan tiedä, aiheut­tiko Seiskan jut­tu Inkisen itse­murhan, mut­ta ainakaan min­un moraali­in ei MILLÄÄN sovi se ajat­telu, että Ink­i­nen jol­lakin taval­la ansait­si kohtalon­sa. JOs ihmi­nen on masen­tunut, syöpähoi­dos­sa ja opet­telee uudelleen puhu­maan, on mielestäni kohtu­u­ton­ta ajatel­la, että kyseessä on itse­hankit­tu kur­ju­us — oli sit­ten ladan­nut koneeseen­sa mitä tahansa.

  Kun rikosepäi­ly on niin leimaa­va (vaikkakin siis ran­gais­tusasteikol­la mitat­en lievä) on täysin ymmär­ret­tävää, että esimerkik­si omaiset eivät halua viedä jut­tua eteen­päin esimerkik­si Julkisen sanan neu­vos­toon. Heil­lä on tietyn­lainen lose — lose ‑tilanne: vaik­ka kuin­ka lehtikir­joit­telu tuomit­taisi­in, samal­la esi­in nousisi kuitenkin tämä rikosepäi­ly, joka siis leimaa jonkun ihmisen ja hänen puolison­sa ja lapsen­sa hei­dän loppuelämänsä.

  Tiedemies toi esi­in sen, että har­va meistä oikeusval­tion kan­nat­ta­jis­takaan kyke­nee suh­tau­tu­maan lap­si­pornoon tai ped­ofil­ia-epäi­lyyn neu­traal­isti — sik­si kaipaisi todel­lakin vira­nomaisille vahvo­ja sank­tioi­ta (mut­ta siis lähdesuo­ja rauhaan) Inkis-tyyp­pi­sis­sä vuodois­sa. Tehtäis vaik­ka niin, että ensin tutk­i­taan ja sit­ten vas­ta hutkitaan. 

  Viime vuosi­na on nous­sut esi­in esimerkik­si lap­su­u­den ins­es­ti-koke­muk­set ja niistä virin­neet oikeusju­tut (Ks. Lauer­ma) ja huolta­ju­us­ri­ito­jen myötä esi­in­tulleet lapsen hyväk­sikäyt­töepäi­lyt, jot­ka sit­tem­min ovat osoit­tau­tuneet tekaistuiksi.

  Ne ovat Eli­na kauhis­tut­tavia jut­tu­ja, vaik­ka olet oike­as­sa: “Epäi­ly on EPÄILY. Jos joku on niin tyh­mä, että luulee epäil­lyn ole­van automaat­tis­es­ti syylli­nen, niin minkäs sille sit­ten voi.” 

  Touko Met­ti­nen

 140. Touko, vas­tauk­sesi tuol­la yllä Juris­tille on hämmentävä: 

  Maal­likkokin tietää, että rikos edel­lyt­tää tahal­lisu­ut­ta — tai jois­sakin tapauk­sis­sa ainakin tuottamuksellisuutta.

  Rikos ei useinkaan edel­lytä tahal­lisu­ut­ta, vaan esim. tap­po­tuomion voi saa­da vain “olisi pitänyt tietää” ‑fraasin perus­teel­la. Jos lyön puukon toisen selkään, niin min­un pitäisi tietää, että toiselle saat­taa aiheutua siitä kuole­man­vaara, vaikken mil­lään muo­toa olisi halun­nut tappaa. 

  Myöskään tietämät­tömyys laista ei ole mikään lieven­nyspe­ruste. Jos ajan neljänkympin alueel­la ilois­es­ti kuut­takymp­piä luullen sel­l­aisen nopeusra­joituk­sen ole­van voimas­sa, niin ihan samat sakot tulee kuin tahal­lis­es­ti hur­jastel­lessanikin. Kir­jan­pitorikos tapah­tuu usein huoli­mat­to­muud­es­ta etc. 

  Eli Inkisen tapauk­ses­sa olisi ollut hert­tisen yhden­tekevää, miten hän on lap­si­pornon hal­tu­un­sa saanut ja miten se hänen koneeltaan on edelleen levitet­ty. Tämä ei tun­nu nyt menevän tääl­lä monien kaali­in. Hän oli kuitenkin oman ilmoituk­sen­sa mukaan toimijana. 

  Tästä on tukku ennakko­ta­pauk­sia, tuomio on tul­lut sil­loinkin kun oikeus on pitänyt toden­näköisenä, että mate­ri­aali on tul­lut tahat­tomasti haltuun. 

  Tämä on nyt han­kalaa, kun en saa lait­taa tänne Seiskan jutun sisältöä. Siinä olisi ratkai­se­via point­te­ja, mut­ta Osmo on tiukkana. Keskustelemme koko ajan lehti­ju­tus­ta, jon­ka minä ain­oana olen lukenut — vähän turhauttavaa… 

  Lap­si­pornon hal­lus­sapi­dos­ta voi saa­da muuten kak­si vuot­ta vankeut­ta eli ei ole ran­gais­tusasteikol­la mikään lievä rikos. Lieviksi rikok­sik­si las­ke­taan sel­l­aiset, jois­sa mak­simi­ran­gais­tus on kuusi kuukautta.

  1. Eli Inkisen tapauk­ses­sa olisi ollut hert­tisen yhden­tekevää, miten hän on lap­si­pornon hal­tu­un­sa saanut ja miten se hänen koneeltaan on edelleen levitetty.

   Ei nyt sen­tään. Jotain tuot­ta­muk­sel­lisu­ut­ta tarvi­taan. Eli­nan nopeusra­joi­tus­es­imerk­ki esimerkik­si ei päde, jos nopeusra­joi­tus­ta osoit­ta­va merk­ki on kaatunut kolaris­sa. Jos autoil­i­ja ei kat­so liiken­nemerkke­jä, se on hänen vikansa eikä tietenkään kel­paa selitykseksi.

   Jos Eli­na olisi oike­as­sa, hyvin suosi­tuk­si voisi tul­la lähet­tää toisen koneelle laiton­ta aineis­toa imuroi­va troi­jalainen ja tehdä rikosil­moi­tus tätä hal­lus­sapitäjää vas­taan ja lähet­tää tietysti rikosil­moituk­ses­ta kopio Seiskaan.

 141. Eli­na:
  Eli Inkisen tapauk­ses­sa olisi ollut hert­tisen yhden­tekevää, miten hän on lap­si­pornon hal­tu­un­sa saanut ja miten se hänen koneeltaan on edelleen levitet­ty. Tämä ei tun­nu nyt menevän tääl­lä monien kaaliin.

  No ei mene kaali­in tosiaankaan… 

  Jos menen met­saan ker­aa­maan sienia ja ker­aan kori­i­ni vahin­gos­sa sup­pilo­vahveroiden sekaan myrkkysienen. Menen koti­in ja valmis­tan sienista ruokaa, jon­ka joku per­heen­jasenistani syo. Taman seu­rauk­se­na han mene­htyy. Olisinko siis mielestasi (ja Suomen lain mukaan) tap­pa­ja tai perati murhaaja?

 142. “Jos Eli­na olisi oike­as­sa, hyvin suosi­tuk­si voisi tul­la lähet­tää toisen koneelle laiton­ta aineis­toa imuroi­va troi­jalainen ja tehdä rikosil­moi­tus tätä hal­lus­sapitäjää vas­taan ja lähet­tää tietysti rikosil­moituk­ses­ta kopio Seiskaan.”

  Olen yrit­tänyt tätä sanoa, min­ua ei nyt sinän­sä kiin­nos­ta yksilö­ta­paus vaan yleis­es­ti, ja väitän että tuon tapainen käytös kas­vat­taa kokoa­jan suo­sio­taan. Se nyt on vaan reaalielämässä kohtu­u­ton vaa­timus että tavan sur­fail­i­ja tietää mitä hänen tietokoneel­laan on.

  Jos vaivau­tuu luke­maan vaik­ka IT-alan julka­isu­ja Seiskan ja maikkarin neti­in ohes­sa, niin selviää ettei vält­tämät­tä tarvi­ta edes mitään pahaa hakkeria:

  …A child pornog­ra­phy pos­ses­sion charge against a for­mer Mass­a­chu­setts state gov­ern­ment employ­ee has been dropped after foren­sic evi­dence showed that his machine was infect­ed with var­i­ous forms of mal­ware that silent­ly drove his brows­er to the unsa­vory sites and files…

  Fio­la lost his job and friends, and suf­fered a major blow to his rep­u­ta­tion dur­ing the inves­ti­ga­tion that began after he was fired in March 2007 after IT found traces of child pornog­ra­phy on his lap­top… foren­sic experts found that the child porn traf­fic and files were dri­ven by mal­ware on his agency-issued laptop. 

  “Fiola’s case has raised con­cern among secu­ri­ty experts, who say while his sit­u­a­tion was extreme, it should be a wake­up call to users, in-house IT inves­ti­ga­tors, and law enforce­ment. Charges such as child pornog­ra­phy should be ver­i­fied through oth­er means besides the com­put­er itself, notes Jere­mi­ah Gross­man, CTO of White­Hat Security. 

  “There’s no way that users nowa­days are able to suc­cess­ful­ly defend their machine from being com­pro­mised. There’s just no way,” Gross­man says. “Real Web­sites are get­ting laced with mal­ware… It’s almost impos­si­ble to defend your brows­er. You could do every­thing right and it won’t matter.” 

  Loehrs, who is pres­i­dent of Law2000, says she found just about “every­thing” when it came to mal­ware on Fiola’s lap­top. “I even found a script file run­ning its own search­es. There were Tro­jans open­ing the com­put­er to be hacked, virus­es redi­rect­ing Web­sites and bring­ing up porn Web­sites,” she says. 

  “You could see him log­ging in to do work and all of a sud­den, a porn image would appear,” Loehrs says. “They would just start appear­ing only because he had opened his lap­top and he was now con­nect­ed to the outside.” 

  There were no signs of Fio­la him­self actu­al­ly typ­ing in a URL to one of the sites or direct­ing his brows­er there. Instead, the mal­ware on his machine as well as a pos­si­ble remote attack­er were doing the dirty work and stor­ing cached images of child porn…

  Cas­es like Fiola’s — where an infect­ed machine leads to an assump­tion of the user’s guilt — are becom­ing all too com­mon, experts say. Much of this has to do with the tech­ni­cal knowl­edge gap in the main­stream, they say. It’s not the same as when some­one gets arrest­ed for pos­ses­sion of drugs in their vehi­cle: “I’ve seen this before,” says Alex Eck­el­ber­ry, CTO of Sun­belt Soft­ware. “A com­plete­ly inno­cent guy gets caught up with this men­tal­i­ty… a foren­sic inves­ti­ga­tor who didn’t know what he was doing, or had a lack of the tech­ni­cal concepts.” 

  Eck­el­ber­ry says even a user surf­ing legit­i­mate con­tent with sex­u­al con­tent, for instance, could get swept up in such a case. “That hap­pens a lot… they get infect­ed with mal­ware” from a sketchy site, he says. 

  The flip side, of course, are the true child pornog­ra­phy crim­i­nals who abuse “the com­put­er virus did it” defense. “While that is pos­si­ble, there have been cas­es I’ve read of where foren­sic exam­in­ers were able to prove the indi­vid­ual put the mal­ware on their com­put­er inten­tion­al­ly in antic­i­pa­tion of using it as a defense when they got caught,” says James Wingate, direc­tor of the steganog­ra­phy analy­sis & research cen­ter at Back­bone Security. 

  Fio­la, mean­while, remains out of a job (he was fired by DIA in March of 2007), and report­ed­ly plans to take legal action against the agency. 

  “I think the mes­sage in this is that employ­ees should not use a com­put­er they know has been used by some­one else with­out some sort of assur­ance, prefer­ably in writ­ing, that the IT dept has prop­er­ly san­i­tized the com­put­er… low-lev­el for­mat, reload OS and appli­ca­tions, etc… The prob­lem is that employ­ees [who are] not com­put­er lit­er­ate have no way to [do this] with­out going to an out­side expert for verification.”
  http://www.darkreading.com/security/showArticle.jhtml?articleID=211201118

  Sit­ten on tuo surullisen kuu­luisa Oper­a­tion Ore.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_ore#Controversies
  Brit­tipoli­isil­ta nyt vaan meni jotenkin “ohi”, että suuri osa todis­tu­saine­stona käyte­ty­istä luot­toko­rt­ti­maskuista oli tehty varaste­tu­il­la luot­toko­rt­ti­tiedoil­la, ja pidät­ti lail­liset kort­tien halti­jat. Aika moni syytönkin tunnusti:

  Richard did use adult pornog­ra­phy, but no child pornog­ra­phy was found on his computers. 

  He main­tained his inno­cence, but did not want to expose him­self to the pub­lic­i­ty of a tri­al where his friends and fam­i­ly would find out about the allegation. 

  So, like 600 oth­ers in the Ore enquiry, he accept­ed a cau­tion. This meant admit­ting his guilt and being placed on the sex offend­ers register. 

  “The prospect of a tri­al with all the pub­lic­i­ty in the local paper and your name being known was much more fright­en­ing than accept­ing the cau­tion,” he says

  There were many fam­i­lies who were caught up in the enquiry, but those con­tact­ed did not want to be interviewed. 

  David Camp­bell can under­stand why. He is a solic­i­tor who has dealt with around a 100 Oper­a­tion Ore cases. 

  “I’ve had clients who have had to agree not to live at home, not to have access to their chil­dren — there was no evi­dence to pros­e­cute them or that they were a dan­ger to their own chil­dren,” he says.
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6642465.stm

  Kun seu­rauk­set on yo. luokkaa, niin se että tutkin­nas­sa nyt vaan sat­tuu ja tapah­tuu ei ole hyväksyt­tävä selitys.

 143. Osmo:

  “Ei nyt sen­tään. Jotain tuot­ta­muk­sel­lisu­ut­ta tarvitaan.”

  Suo­ma­lainen oikeuslaitos päätöksessään:

  Oikeu­den mukaan miehen oli täy­tynyt mieltää ja suh­tau­tua hyväksyvästi siihen mah­dol­lisu­u­teen, että ohjel­man keräämien kuvien joukos­sa olisi toden­näköis­es­ti mukana myös lap­si­pornoa sisältävää mate­ri­aalia. Merk­i­tyk­sel­listä ei oikeu­den mielestä ollut se, oliko mies itse myötä­vaikut­tanut kuvien tal­len­tu­miseen koneelle vai ei.

  Späm­mistä voi todel­lakin saa­da tuomion.

 144. Rot­wang, Osmo ja muut täysin juridi­ikkaa ymmärtämät­tömät henkilöt.. 

  Te tarvit­sisitte nyt jonkin oikeusti­eteel­lisen peruskurssin ja sitä en tässä voi antaa. Ilmeis­es­ti rikok­sen tun­nus­merk­istönkään käsite ei ole selvä, joten keskustelu on vaikeaa. 

  Myöskin selvästi kuvit­telette, että on jokin Suuri Laki, jos­ta näkee vas­tauk­sen joka ongelmaan. 

  Oikeuskäytän­tö on kuitenkin jotain ihan muu­ta: vaki­in­tunut­ta tulk­in­taa ja kohtu­u­den pun­nin­taa. Mikään päätös ei saa olla lain­vas­tainen, mut­ta monille päätök­sille ei löy­dy laista kaikkea ohjenuoraa. 

  Jokainen oikeustapaus on yksilölli­nen ja syyl­lisyys hark­i­taan hyvinkin mon­isy­i­sistä, eri­ta­soi­sista kom­po­nen­teista käsin. 

  Rot­wangille varoi­tus kesäiseen sienimetsään: 

  Syöt­tämäl­lä myrkkysieniä per­heen­jäse­nilleen, saa hyvinkin tuomion kuole­man­tuot­ta­muk­ses­ta, jos niin onnet­tomasti käy ater­ian pääteeksi. 

  Näin tulisi aivan var­masti käymään, jos uhreina oli­si­vat lapset, joil­la on hyvin vähän mah­dol­lisuuk­sia itse arvioi­da tilan­net­ta. Jos kyseessä on vaimo, joka on esim. aut­tanut sienikastik­keen laitossa, on tilanne jo toinen. 

  Mikäli Rot­wang on täysin jär­jis­sään ole­va aikuinen ihmi­nen, niin hänen olisi pitänyt tietää, että met­sässä on myrkkysieniä ja varoa niitä. Eli tämä “olisi pitänyt tietää” — argu­ment­ti on oikeudessa käytössä yhtä usein kuin itse laki. 

  Kos­ka Rot­wang aikuise­na?, järkevänä? ihmisenä on kuitenkin huoli­mat­to­muut­taan syöt­tänyt lap­sille ater­ian, jos­sa on myrkkysieniä, niin kyl­lä siitä rikos­tuomio on aivan todennäköinen. 

  Eli olepa huolelli­nen. Kuvit­teletko tosi­aan, että voit syöt­tää ihmisille myrkkysienä ja olla vain “hup­sista hei­jaa”.. heit­tikin veivin­sä. Se oli vahinko.. sorry!

  Sama kos­kee Osmon esimerkkiä. Jos joku van­daali on yöl­lä kaatanut liiken­nemerkin, niin kuvit­teleeko Osmo, että sil­lä alueel­la voi posotel­la tuhat­ta ja sataa… Ei voi!

  “Olisi pitänyt tietää”, mikä on asialli­nen nopeusra­joi­tus kyseisel­lä alueel­la ja nou­dat­taa alhais­in­ta mah­dol­lista. Eli jos on epä­var­ma nopeusra­joituk­ses­ta taa­ja­mas­sa, niin menee mielu­um­min neljää- kuin viittäkymppiä. 

  Jokainen voi kahla­ta oikeustapauk­sia, jos ei min­u­un luota. 

  Tek­isi tähän mieli taas lait­taa, että ootte te ääliöitä, mut­ten lai­ta, kos­ka T‑MIES on heti kim­pus­sani haukku­mas­sa tädik­si ja mitä vielä…

 145. Osmo vain­o­harhaise­na:

  Jos Eli­na olisi oike­as­sa, hyvin suosi­tuk­si voisi tul­la lähet­tää toisen koneelle laiton­ta aineis­toa imuroi­va troi­jalainen ja tehdä rikosil­moi­tus tätä hal­lus­sapitäjää vas­taan ja lähet­tää tietysti rikosil­moituk­ses­ta kopio Seiskaan.

  Täl­lainen nyt on para­noidis­u­ut­ta pahim­mil­laan. Minkä tahansa rikok­sen­han voi peri­aat­teessa lavas­taa. Se ote­taan sit­ten tutkin­nas­sa huomioon. 

  Mik­si lap­si­pornon hal­lus­sapi­don pitäisi olla jotenkin eri ase­mas­sa kuin muiden rikosten? Ihmi­nen voidaan lavas­taa vaik­ka murhaa­jak­si. Eli juuri lap­si­pornon hal­lus­sapi­dos­ta ei voi­da syyttää?

  Tässä Osmon logi­ikas­sa­han menee sit­ten niin, että: 

  Kaiken pitäisi olla lail­lista kos­ka on aina mah­dol­lisu­us, että joku on sabotoin­ut asi­aa. Jos joutuu epäil­lyk­si, niin se on väärin. Koskaan­han siitä ei ole täyt­tä var­muut­ta kuka, mis­sä ja miten, niin paras­ta sal­lia kaik­ki… Mis­tä sitä koskaan tietää, mitä kukin on mil­loinkin vek­slan­nut, eikö vain? 

  Ja muuten… jos nyt joku tuol­la tavoin häiriköi toisen elämää ja halu­aa hänelle noin paljon pahaa lavas­ta­mal­la rikok­sen, niin eiköhän henkilö ole tiedos­sa. Mie­len­vikainen­han sel­l­ainen ihmi­nen on ja taa­tusti löydetään. 

  Poli­ti­ikas­sa tulee ehkä vähän vain­o­harhaisek­si. Tai sit­ten sinne hakeu­tu­vat jo valmi­ik­si harhaiset. Hmmm?

 146. “Oikeu­den mukaan miehen oli täy­tynyt mieltää ja suh­tau­tua hyväksyvästi siihen mah­dol­lisu­u­teen, että ohjel­man keräämien kuvien joukos­sa olisi toden­näköis­es­ti mukana myös lap­si­pornoa sisältävää mate­ri­aalia. Merk­i­tyk­sel­listä ei oikeu­den mielestä ollut se, oliko mies itse myötä­vaikut­tanut kuvien tal­len­tu­miseen koneelle vai ei.

  “Späm­mistä voi todel­lakin saa­da tuomion.”

  Goo­glasin, näem­mä Nikin sivul­ta, mut­ta ymmärsin ettei sinne ei toki viit­si suo­raan linka­ta kun se on kiel­tolistal­la. Eli kiitos tästä, vahvis­taa käsi­tys­täni, että suomalainen(kin) oikeuslaitos on täysin pihal­la näis­sä asiois­sa. Halvem­mal­la pää­sisi kun lauan­tai­lo­ton yhtey­dessä arvot­taisi­in viikon syyllinen. 

  Vetää hil­jaisek­si. Kuka ***** näitä lake­ja kir­joit­taa ja mikä kir­jek­oulu se oikeusti­eteelli­nen oikein on?

 147. Eli­na hyvä, kiitos opas­tuk­ses­ta juridi­ikan ihmeel­liseen maail­maan. Osuit naulan kan­taan, en tunne alaa lainkaan, pyrin ain­oas­taan pun­nit­se­maan asioi­ta oman oikeusta­ju­ni perus­teel­la. Osal­lis­tun näi­hin keskustelui­hin lähin­nä oppi­ak­seni uut­ta. Jos se tekee minus­ta ääliön, niin olen ihan hyvil­lä mielin sellainen. 

  Jos tosi­aan on niin, että tietokoneviruk­sen mukana tulev­as­ta lap­si­pornos­ta voi saa­da tuomion, niin uskon sen toki. Siinä tapauk­ses­sa Suomen laki ja val­lit­se­va oikeuskäytän­tö on jyrkässä ris­tiri­idas­sa oman oikeusta­ju­ni kanssa ja toivon, että lain­säätäjät havah­tu­vat asian suh­teen. Se antaa min­ulle myös entistä suurem­man syyn äänestää vaaleis­sa sen puoles­ta, että ihmis­ten yksi­ty­isyy­den­suo­jaa paran­netaan huomattavasti.

 148. Heips Ellu!

  Joudumme nyt tyy­tymään wikipedi­aan, kun en oikein ehdi etsiä parem­piakaan lähteitä.

  “Syyl­lisyys näet jae­taan karkeasti kolmeen osaan, tap­atur­maan jos­sa syyl­lisyyt­tä ei ole, tuot­ta­muk­seen jos­sa tek­i­jä on menetel­lyt sekä varo­mat­tomasti että moitit­tavasti, ja tahal­lisu­u­teen, joka sekin jae­taan joskus use­am­paan osaan. Syyl­lisyys siis edel­lyt­tää meil­lä val­lit­se­van käsi­tyk­sen mukaan kykyä tah­don muo­dostamiseen eli esimerkik­si kuvitel­man ja todel­lisu­u­den erottamiseen.

  Rikoslain jär­jestelmän mukaan teon ran­gais­tavu­us edel­lyt­tää tahal­lisu­ut­ta. Kun teko on tuot­ta­muk­sel­lise­na ran­gais­ta­va, siitä maini­taan lais­sa erikseen.”
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Rikoslaki

  Tätä lap­si­pornon hal­lus­sapi­to­lakia min­ul­la ei ole. Jos se laki alkaa kutakuinkin näin: Joka tahal­laan tai törkeästä huoli­mat­to­muud­es­ta pitää hal­lus­saan..” kyse on laista, jos­sa myös tuot­ta­muk­sel­lisu­us on rangaistavaa. 

  Kinamme on nyt kul­mi­noitunut siihen, että sin­un (ja Juristin) käsi­tyk­sen mukaan “häk­ki heilah­taa, jos koneelta löy­tyy pornoa” ja minä varovaise­na lau­tamiehenä olen perän­nyt tahal­lisu­ut­ta (tai ainakin tuottamuksellisuutta). 

  Netis­sä on esitel­ty oikeustapaus­ta (www.lapsiporno.info) jos­sa tuomio tuli ilmeis­es­ti sil­lä perus­teel­la, että “vas­taa­jan olisi tul­lut ymmärtää, että ladat­tu­jen kuvien joukos­sa voi olla myös lap­si­pornoa”. Jos tämä pitää paikkansa, olemme kyl­lä T. Pyy­lu­o­man kuvaa­mal­la hyvin tur­vat­toma­l­la alueel­la. Toisaal­ta en ihmettelisi, vaik­ka ao. sivus­tol­la kyseinen oikeustapaus olisi kuvat­tu hiukan kau­nis­tellen. Eli voi olla, että käräjäoikeus näki esimerk­isi sen sivun, jos­ta henkilö on klikan­nut “download”-painiketta ja kyseinen sivu ei ole jät­tänyt mielku­vi­tuk­selle tilaa. Ei voi tietää.

  Mut­ta se peri­aate: voidaanko ihmi­nen tuomi­ta jostakin rikok­ses­ta, jota hän ei tiedä tehneensä? 

  Jos sin­ul­la Eli­na on Fleece-hup­pari ja joku sujaut­taa hup­pu­usi 230 gr kokai­inia lentokoneessa palates­sasi Kor­ful­ta (aiko­muk­se­naan tietenkin nap­a­ta ao paket­ti takaisin tullin jäl­keen), uskon toki, että olet het­ken aikaa pulas­sa Eli­na, mut­ta en toki usko että jou­tu­isit tiilen­päitä lukemaan.

  JOs roska­pus­sia viedessäsi yksi chiq­ui­ta-banaanin kuori sin­ul­ta vahin­gos­sa tipah­taa ja naa­purin pip­puri­nen eläkeläi­nen siihen sauvakävel­lessään luikas­tuu ja takaraivon­sa halkaisee, et pääse häpeämään huoli­mat­to­muut­tasi leivät­tömän pöy­dän ääreen — elämän (sin­un) on jatkut­ta­va ihan siitä mihin se jäikin.

  Jos olet kaval­jeerin kanssa illal­lista viet­tänyt viihty­isässä lähi­rav­in­to­las­sa ja kahvin ja kon­jakin seu­rak­si halu­aisit naut­tia sikarin, se on toki kiel­let­tyä tupakkalain nojal­la. Jos vialli­nen kaa­suhel­la keit­tiössä on jo tovin butaa­nia koko rav­in­to­laan levit­tänyt ja sat­tuu räjähdys sik­si, että sytytit sikaria, sin­un syyk­sesi lue­taan edelleenkin vain tupakkalain rikkominen.

  Nämä esimerk­it ovat siis vahinko­ja — teon tehnyt ihmi­nen ei tien­nyt seu­rauk­sista. Jos olisi tien­nyt, häk­ki olisi heilunut. Ei tien­nyt, ei heilu häkki.

  Eikös näin olekin hyvä, Elina?

  Touko Met­ti­nen

 149. Ellu hei, pelko siitä että lavaste­taan syyl­lisek­si murhaan on vain­o­harhaista kos­ka on vain­o­harhaista olet­taa etteikö poli­isi, syyt­täjä ja tuomiois­tu­in tutk­isi tuol­laista rikos­ta asian­mukaises­ti, siitä pitäisi olla todis­tei­ta joi­ta on vaikea olla jos ei ole rikos­ta tehnyt. Näi­den lap­si­porno­jut­tu­jen kohdal­la tämä ei pidä paikkaansa.

  Min­ul­la ei ole täl­lai­sista lavas­tustapauk­sista suo­raa koke­mus­ta, ja jos olisi niin luul­tavasti en voisi niistä salas­s­api­tosopimusten, luot­ta­mus­suhtei­den, ja ammat­ti­eti­ikan vuok­si juuri mitään sanoa. Kuitenkin, tuol­lai­sista tapauk­sista liikkuu huhu­ja, en jak­sa googlata mut­ta var­maan jokunen on tul­lut julk­isu­u­teenkin, ja pidän niitä uskot­tavina. Esim. niin että syys­tä tai tois­es­ta katk­era, tai vaikka­pa tieto­tur­vapro­jek­tilleen rahoituk­sen halu­a­va, asiantun­ti­ja jär­jestää lap­si­pornoa toim­i­tusjo­hta­jan koneelle, jopa puo­lileikil­lään. Tuo­hon jos sekoit­taa poli­isin joil­la ei ole resursseja/osaamista tutkia näitä kun­nol­la, syyt­täjän ja tuomiois­tu­imen joka on vaan pihal­la, roskale­hdis­tön ja yleisen hys­ter­ian, niin taas tuotet­ti­in yksi karmea pedofiili.

 150. Huo­mau­tan, että jos joku sujaut­taa hup­pari­isi kokai­inia, niin olet todel­lakin pulas­sa. Todis­teet ovat sin­ua vas­taan, ja sin­un pitää luul­tavasti esit­tää auko­ton ker­to­mus joka voi sin­ut pelas­taa tai sit­ten ei. Tuo­mari pun­nit­see asioi­ta ja päätös tuskin on edeltäkäsin varma.

  Tarkoi­tan siis, että oikeu­den pitää antaa päätök­sen­sä myös tapauk­sis­sa jois­sa ei ole absolu­ut­tisen 100%:n veden­pitävää näyt­töä syyl­lisyy­destä. Ollaan har­maal­la alueel­la eikä totu­ut­ta saa­da selville. Mut­ta aina har­maal­la alueel­la oltaes­sa ei tule vapaut­tavaa päätöstä. Tulee myös tuomioita.

 151. Rot­wang: Kun lakia kir­joite­taan, niin pitäisi pohtia näitä kah­ta näköko­htaa: Kuin­ka usein syylli­nen pääsee kuin koira veräjästä (a) ja kuin­ka usein syytön tuomi­taan (b).

  Mitään lakia ei voi­da kir­joit­taa siten, että tältä b‑tyypin virheeltä väl­tytään täysin ja että ketään syyl­listä saataisi­in ikinä tuomit­tua. Näi­den kah­den virheen välil­lä opti­moidaan. En nyt väitä, että onko lap­si­pornon­hal­lus­sapi­don kanssa opti­moin­ti onnis­tunut­ta, mut­ta kehoi­tan arvioimaan tätä “vai­h­tokaup­paa” ennen kun vaa­dit lap­si­pornolain muuttamista.

  Tämä a‑tyypin virheen ja b‑tyypin virheen väli­nen ero muuten selit­tää huo­mat­ta­van osan siitä mik­si jo pelkkä syyl­lisyys leimaa ihmistä. Oikeudessa on per­in­teis­es­ti yritet­ty vält­tää syyt­tömien heit­tämistä vanki­laan sen kus­tan­nuk­sel­la, että use­ampi syylli­nen jää vapaalle jalalle. Eli tyyli­in syytet­ty on 80% toden­näköisyy­del­lä syyl­listynyt rikok­seen, mut­ta hänet jätetään tuomiotta. Kuitenkin on täysin ratio­naal­ista, että muut ihmiset suh­tau­tu­vat häneen läh­es samoin, kuin jos hänet olisi tuomittu.

  Touko Met­ti­nen: “Jos sin­ul­la Eli­na on Fleece-hup­pari ja joku sujaut­taa hup­pu­usi 230 gr kokai­inia lentokoneessa palates­sasi Kor­ful­ta (aiko­muk­se­naan tietenkin nap­a­ta ao paket­ti takaisin tullin jäl­keen), uskon toki, että olet het­ken aikaa pulas­sa Eli­na, mut­ta en toki usko että jou­tu­isit tiilen­päitä lukemaan.”

  No mä oon aika ihmeis­säni, jos tästä ei jou­tu­is vanki­laan. Jos täl­laiset huumei­den salakul­jet­ta­jat päästetään vapaalle jalalle, niin miten oikei­ta salakul­jet­ta­jia saatas ikinä häkki­in? (Eli siis jos b‑tyypin virhet­tä väl­tetään näin ankarasti, niin a‑tyypin virhei­den määrä kas­vaa sietämät­tömän suureksi.)

  Onko nämä esimerk­it todel­lisia, vai mieliku­vi­tuk­sesi tuotetta?

 152. Jeh, tästä vielä, että jos läpiko­taisin kun­nol­liselta vaikut­ta­va nais­puo­li­nen täti jääkin kiin­ni kokai­inia hup­paris­sa niin eiköhän täti pääse vapaak­si. Mut­ta jos kokai­i­ni on sujautett­tu parikymp­pisen nuoren rahat­toman epäsi­istin humalaisen miehen tasku­un, niin olen aika var­ma, että häk­ki heilahtaa.

 153. Olen yleen­sä Touko Met­tisen kanssa samaa mieltä, että oikeuspäätök­sistä ei pitäisi sanoa mitään tutus­tu­mat­ta koko mate­ri­aalin, eli (ilta)lehdistö vetää mutkat suo­rak­si. En kuitenkaan näe Nikin selon­teon perus­teel­la, jon­ka voisi hel­posti kumo­ta luke­mal­la samat pöytäkir­jat kuin hän, mitään syytä olet­taa että hänen esit­tämän­sä fakat ovat virheellisiä.

  Kyse on siis siitä, että syytet­ty on ladan­nut usenetistä (alt.binaries.pictures.jotain ilmeis­es­ti) 40 000 pornoku­vaa joista 200 on luokitel­tu lap­si­pornok­si. Usenet (kek­susteluryh­mät) on sen ver­ran katoavaa kansan­perin­net­tä ja muutenkin min­ulle vähän vieras, etten tiedä miten tarkalleen sieltä ladat­ti­in tiedos­tom­as­so­ja, mut­ta aja­tus että hän olisi naksutel­lut nuo yksitellen ei ole uskot­ta­va, edes vuon­na 2001. Olet­taisin että käytet­ty news read­er teki haun perus­teel­la massalatauksen. 

  Se mit­takaa­va mil­lä ihmiset lataa tiedos­to­ja on yksinker­tais­es­ti sel­l­ainen että on kohtu­u­ton­ta olet­taa lataa­jan ole­van tietoinen koko mas­san sisäl­löstä. Ver­taisverkos­tois­sa ja muual­la liikkuu sato­jen megatavu­jen pakat­tu­ja tiedos­to­ja, joil­la on ehkä kymme­nen merkin kuvaus, tuo tarkoit­taa still-kuvina mah­dol­lis­es­ti kym­meniä tuhan­sia kuvia per paket­ti. Ja näitä ladataan tyyp­il­lis­es­ti usei­ta yhtä aikaa. Anek­doot­ti­na, erään käyt­täjän jäljiltä eräästä tieto­jär­jestelmästä löy­tyi kolme ter­atavua tiedos­to­ja, joista suurin osa pornoa. Yksi ter­atavu on, pakkausti­hey­destä ja kuvan­laadus­ta riip­puen, jokunen miljoona kuvaa tai pari tuhat­ta tun­tia videota.

  Oikeus on mieltä, että ei pitäisi lada­ta tuol­laisia mas­so­ja, kos­ka on toden­näköistä että ne sisältävät jotain laiton­ta mate­ri­aalia. Mitäs lataa pornoa.

  Tääl­lä reaalimaailmassa:

  Ensin­näkin, ver­taisverkko­ja käyt­tää tilas­tokeskuk­sen mukaan Suomes­sa 7% netin käyt­täjistä, eli yli 200 000 ihmistä.

  Toisek­si, tämän tutkimi­nen on ilmei­sistä syistä vähän han­kalaa, mut­ta esimerkik­si Yhdys­val­lois­sa yleen­sä tutkimuk­sis­sa noin kol­mannes netin käyt­täjistä myön­tää kysyt­täessä käyvän­sä sään­nöl­lis­es­ti pornosivuil­la, näistä muuten neljännes naisia, ja en nyt usko että Suomes­sa nuo osu­udet on ainakaan pienem­piä. Tämä tarkoit­taa pyöreästi että pornoa lataa suomes­sa ainakin 750 000 miestä ja 250 000 naista, toden­näköis­es­ti luvut ovat alakanttiin.

 154. Art­turi:
  Tämä a‑tyypin virheen ja b‑tyypin virheen väli­nen ero muuten selit­tää huo­mat­ta­van osan siitä mik­si jo pelkkä syyl­lisyys leimaa ihmistä.

  Voi olla. Itse en usko, etta ihmiset yleen­sa pysahty­vat tal­lai­sis­sa tapauk­sis­sa objek­ti­ivis­es­ti analysoimaan fak­to­ja ja toden­nakoisyyk­sia, vaan he reagoi­vat asioi­hin enem­man vais­ton­va­rais­es­ti ja tun­teel­la — usein ylireagoiden. 

  Yksi asi­aan vaikut­ta­va tek­i­ja on se, etta ihmiset nayt­ta­vat saa­van mieli­hy­vaa juoruista. Mita mehukkaampi jut­tu, sita enem­man mieli­hy­vaa, joten juoru­un lisa­taan aina variky­naa mukaan. Liioitel­lun jutun ker­tomi­nen antaa ker­to­jalleen sosi­aal­ista paao­maa (tai juorule­hden tapauk­ses­sa ihan sel­vaa rahaa), mut­ta siita ei yleen­sa koidu hanelle mitaan penaltya, joten se jut­tu alkaa kehittya sinne liioit­telun suun­taan. Juorule­htien luk­i­jat tuskin edes halu­a­vat artikke­lien ole­van objek­ti­ivisia tai tas­a­puolisia, vaan hyvia jut­tu­ja, eraan­laisia fak­tan ja fik­tion val­i­maas­toon sijoit­tuvia tarinoita. 

  Ihmiselle on myos luon­nol­lista “ylireagoi­da” odot­ta­mat­tomi­in uhki­in, mah­dol­lis­es­ti tal­lainen kayt­tay­tymi­nen on ollut evoluu­tios­sa val­in­tae­tu. Jos on ole­mas­sa pienikin epai­lys, etta naa­purin seta on ped­ofi­ili, on ihan luon­nolli­nen reak­tio kieltaa lap­sia puhu­mas­ta hanelle ja muutenkin valt­taa kyseista ihmista tai jopa savus­taa hanet pani­ikissa ulos naa­pu­rus­tos­ta, reago­isin toden­nakois­es­ti niin itsekin. Siis vaik­ka >95% toden­nakoisyy­del­la han olisi ihan har­mi­ton seta. Ratio­naalis­es­ti ajatel­tuna moni arki­nen toi­mi olisi lapselle naa­purin setaa suurem­pi ris­ki, mut­ta ihmis­mieli ei laske toden­nakoisyyk­sia. Se on vahan saman­lainen pelko­re­ak­tio kuin min­ka oksan rasah­dus pime­as­sa met­sas­sa aiheut­taa. Keho valmis­tau­tuu pak­en­e­maan tai tais­tele­maan pump­paa­mal­la adren­a­li­inia vereen, ei siina pysahdy­ta objek­ti­ivis­es­ti arvioimaan rasah­duk­sen aiheut­ta­jan toden­nakoisyyk­sia, tyyli­in tuuli: 99,9%, veren­hi­moinen hyokkaa­ja: 0,1%.

 155. Touko-Pouko kysyy kymme­nen­nen kerran: 

  Mut­ta se peri­aate: voidaanko ihmi­nen tuomi­ta jostakin rikok­ses­ta, jota hän ei tiedä tehneen­sä?

  Ja kymme­nen­nen ker­ran vastataan: 

  Tot­ta kai voidaan. Olen voin­ut tupakoi­da met­sässä ja stumpa­ta huoli­mat­tomasti. Vietän rauhaisaa koti-iltaa eloku­van ääressä autu­aan tietämät­tönä maastopalosta, samanaikaises­ti kun hehtaare­ja met­sää roihuaa. 

  Jos min­ut voidaan jäljit­tää, niin kuvit­teletko Pouko, että selviän vain sanom­al­la — “voi, ei.. voi jukran­puits, mä oon pahoil­lani. Ihan oikeesti, hei!”

  Vai olisiko tiedos­sa rikosprosessi?

  Tarkoi­tus teossa voi olla jopa hyvä. Mitä san­otte pariskun­nas­ta, jot­ka veg­aani-innos­tuk­ses­saan nälki­in­nyt­tävät lapsen­sa hengiltä (todel­li­nen oikeustapaus Sak­sas­sa)? Eikö se ole rikos, kun vain niin hyvää tarkoit­ti­vat piltilleen… Vai mitä oikeusta­jusi sanoo, Pouko? 

  Menee niin jankkaamisen puolelle, mut­ta edelleen tämä “olisi pitänyt tietää” ‑lause on erit­täin tavalli­nen pöytäkir­jois­sa. On nou­datet­ta­va erit­täin suur­ta varoivaisu­ut­ta kuiv­aan aikaan tupakoidessaan met­sässä. Pitää vain tietää. 

  Täysin ennal­ta-arvaam­a­ton sat­tuma ei kuu­lu kohtu­u­den piiri­in. Jos tosi­aan joku kaatuu ja kuolee vahin­gos­sa pudot­ta­maani banaaninkuoreen, on var­masti jokaisen mielestä kohtu­u­ton­ta, jos saan tuomion kuole­man­tuot­ta­muk­ses­ta. Samoin on tämän butaa­nies­imerkin kanssa. 

  Toukkis jatkaa:

  Syyl­lisyys siis edel­lyt­tää meil­lä val­lit­se­van käsi­tyk­sen mukaan kykyä tah­don muo­dostamiseen eli esimerkik­si kuvitel­man ja todel­lisu­u­den erottamiseen.

  Niin no.. tämä kai on itses­tään selvää. On syyn­ta­keet­to­mia tai alen­tuneesti syyn­takeisia ihmisiä — mieli­sairaat, älyl­lis­es­ti kehi­tys­vam­maiset, demen­toituneet, hol­houk­se­nalaiset etc. Alle 15-vuo­ti­aat lapset on täysin vapautet­tu rikosoikeudel­lis­es­ta vas­tu­us­ta, mut­ta eivät kor­vaus­vas­tu­us­ta, mikä voi tul­la mon­es­sa per­heessä yllä­tyk­senä. Jopa alle 10-vuo­ti­aat voivat joutua kor­vausvelvol­lisu­u­teen aiheut­ta­mas­taan vahingosta. 

  Tässä taas pun­ni­taan yksilöl­liseti, mitä lapsen pitäisi tietää ikä­ta­so ja yksil­lö­li­nen kehi­tys huomioiden.

 156. Osmolle,

  San­o­taan sit­ten kir­jan­pitorikos… nehän ovat suurelta osin huoli­mat­to­muut­taan tehtyjä ja aivan tietämättömyyttä. 

  Ne ainakin ovat rikospros­es­sis­sa ilman muuta. 

  Saat­toi olla huono esimerk­ki tuo met­sä­pa­lo, minus­ta siitäkin kyl­lä voi tul­la rikospros­es­si. Oletko var­ma, ettei voi tulla?

 157. Mä pidän tän tässä vai­heessa: met­sä­palo­vaaran aikana met­sä­palon sytyt­tämi­nen ilman tahal­lisu­ut­ta on tuot­ta­muk­selli­nen rikos ja rikospros­es­sik­si voi mennä. 

  Näin sanois­in mun tun­tu­mal­la asi­aan, mut­ta nyt en lähde vannomaan.

 158. Ymmar­ran sen, etta esim. henkirikok­sis­sa tuot­ta­muk­sel­lisetkin rikok­set on ran­gais­tavia. Lain­saata­ja halu­aa ehkaista edesvas­tu­u­ton­ta sekoilua, joka saat­taa koitua kohtalokkaak­si muille ihmisille, makes sense. Mut­ta mik­si tuot­ta­muk­selli­nen lap­si­pornon lataami­nen pitaisi olla ran­gais­tavaa? Enta sit­ten, jos joku lataa koneelle miljoona pornoku­vaa, vaik­ka on ole­mas­sa pieni ris­ki, etta joukos­sa on lait­to­mia kuvia. Mita hait­taa tas­ta toimin­nas­ta aiheutuu? Lisaako vahin­gos­sa ladat­tu lap­si­porno tietokoneen muis­tis­sa las­ten hyvak­sikayt­toa? Eiko riita, etta keski­ty­taan otta­maan kiin­ni niita oikei­ta rikol­lisia, jot­ka lataa­vat ja levit­ta­vat tata mate­ri­aalia tietois­es­ti ja sys­temaat­tis­es­ti? Hehan tata hom­maa pyorit­ta­vat ja luo­vat tilauk­sen uuden rikol­lisen mate­ri­aalin tuotannolle.

  Tama ei nyt ollut varsi­nainen kan­nan­ot­to puoles­ta tai vas­taan, kun en ole tahan vas­ten­mieliseen tem­ati­ikkaan aiem­min pere­htynyt. Kun­han lampimik­seni pohdiskelen.

 159. {i}“Jos min­ut voidaan jäljit­tää, niin kuvit­teletko Pouko, että selviän vain sanom­al­la — “voi, ei.. voi jukran­puits, mä oon pahoil­lani. Ihan oikeesti, hei!”{/i}”

  toivoisin, että nois­sa jukran­puitis-tapauk­sis­sa “tek­i­jä” olisi joku “eli­na”, joka saat­taisi tul­la tuomi­tuk­si “okeesti”.

  Eiks se ois fantsuu ja rehtii hei!?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.