Vihreillä kova lista eurovaaleissa

Puo­lueil­la on sel­väs­ti ollut vai­keuk­sia löy­tää vapaa­eh­toi­sia euroeh­dok­kaik­si. Suur­ten puo­luei­den ehdo­kas­lis­tat ovat aika mata­la­pro­fii­li­sia. Vih­rei­den tilan­ne on päin­vas­tai­nen. Lis­ta tun­gek­sii nykyi­siä ja tule­via poli­tii­kan kär­ki­ni­miä. Tuol­la lis­tal­la voi hyvin­kin irro­ta kak­si paik­kaa, eri­tyi­ses­ti, kos­ka lis­tal­la on ehdok­kai­ta, joi­den on help­po kerä­tä ääniä vih­rei­den ulko­puo­lel­ta. Vih­reät sai­vat kak­si paik­kaa myös vuo­den 1999 euro­vaa­leis­sa, jol­loin tosin Suo­mes­ta valit­tiin kak­si mep­piä enem­män kuin nyt.  Spe­ku­loi­daan­pa vähän, ket­kä voi­si­vat tul­la valituiksi. 

 Hei­di Hau­ta­la vai­kut­taa var­mal­ta läpi meni­jäl­tä. Hänen ainoa uhkan­sa on, että äänes­tä­jät pitä­vät hänen valin­taan­sa lii­an var­ma­na ja alka­vat tak­ti­koi­da sen toi­sen pai­kan suh­teen. Jos vih­rei­den äänes­tä­jät pan­tai­siin ver­taa­maan ehdok­kai­den suo­sio­ta kak­sin­tais­te­lui­na hen­ki­lö hen­ki­löä vas­taan, Hei­di voit­tai­si kaik­ki muut 19 ehdo­kas­ta. Hei­din on ollut aika­naan vih­reän ryh­män puheen­joh­ta­ja Euro­par­la­men­tis­sa ja muu­ten­kin näky­vä edustaja.

Satu Has­si päi­hit­täi­sin kak­sin­tais­te­lus­sa kaik­ki muut, mut­ta häviäi­si Hei­dil­le. Täs­tä ei kui­ten­kaan voi pää­tel­lä, että Satu nap­pai­si sen toi­sen pai­kan. Voi napa­ta­kin, mut­ta ääniä on jokai­sel­la vain yksi. Jot­ka äänes­tä­vät Hei­diä, eivät voi äänes­tää satua ja sik­si vaa­liyö­nä voi olla edes­sä yllä­tys. Satu on istu­vis­ta suo­ma­lai­sis­ta mepeis­tä ehkä näky­vin ja tun­ne­tuin. Hänes­sä on posi­tii­vis­ta jää­rä­päi­syyt­tä: Satu ei hel­pol­la luo­vu­ta. Hän on hyvä ver­kos­toi­tu­maan ja on siten hyvä aja­maan asioi­ta läpi. Kes­kit­ty­nyt ilmas­to­po­li­tiik­kaan. Tek­nii­kan lisensiaatti.

Tar­ja Cron­berg voi saa­da yllät­tä­vän pal­jon ääniä, sil­lä on ainoa var­tee­no­tet­ta­va itä­suo­ma­lai­nen ehdo­kas Riit­ta Myl­le­rin ja Las­se Leh­ti­sen jää­tyä . Jos itä­suo­ma­lai­set halua­vat oman edus­ta­jan euro­par­la­ment­tiin, he äänes­tä­vät Tar­jaa. Tar­ja voi kerä­tä lis­tal­le huo­mat­ta­van pal­jon ulko­puo­li­sia ääniä.

Jyr­ki Kas­vi on ainoa nört­tien ehdo­kas näis­sä vaa­leis­sa. Ruot­sis­sa piraat­ti­puo­lu­eel­le vei­ka­taan jopa kah­ta paik­kaa euro­par­la­ment­tiin. Jyr­ki on poli­ti­soi­nut infor­maa­tio­yh­teis­kun­nan peli­sään­nöt. Jos äänes­tää voi­si netis­sä, Jyr­kin valin­taa ei estäi­si mikään, mut­ta irrot­tau­tu­vat­ko hänen kan­nat­ta­jan­sa tie­to­ko­nei­den­sa äärel­tä ja suun­taa­vat vaa­li­pai­kal­le, jos­sa pitää osa­ta piir­tää nume­ro pape­riin kynäl­lä? Myös Jyr­ki voi tuo­da pal­jon yli­mää­räi­siä ääniä vih­reil­le, kos­ka hänel­le ei ole vas­ti­net­ta muil­la listoilla.

Umayya Abu­han­nan osak­keet las­ki­vat hiu­kan, kun Perus­suo­ma­lai­set eivät otta­neet Jus­si Hal­la-ahoa ehdok­kaak­seen. Umayya ei ole ainut maa­han­muut­ta­jaeh­do­kas vaa­leis­sa, vih­rei­den­kin lis­toil­ta löy­tyy toi­nen, mut­ta hän on yli­voi­mai­nen. Umayya on kato­li­sen kou­lun käy­nyt Israe­lin pales­tii­na­lai­nen, joka on ymmär­tääk­se­ni vie­lä julis­tau­tu­nut agnos­ti­kok­si. Kuu­luu siis yhtä aikaa moneen sisäk­käi­seen vähem­mis­töön. Var­si­nai­nen nero: tuli Suo­meen 20-vuo­ti­aa­na, oppi kie­len niin hyvin, että on jul­kais­sut kir­jo­ja suo­mek­si. Se jää monel­ta syn­ty­pe­räi­sel­tä­kin suo­ma­lai­sel­ta teke­mät­tä. Voi yllät­tää hän­kin. Maa­han­muut­to­ky­sy­mys on niin tun­tei­ta herät­tä­vä, että Umayya voi hyvin­kin tul­la vali­tuk­si. Kie­li­tai­toa aina­kin riit­tää ja verkostoitumiskykyä.

Juk­ka Relan­der on mel­kein kan­san­edus­ta­ja, nuo­reh­kon äly­mys­tön edus­ta­ja, jon­ka toi­voi­si otta­van vih­reän poli­tii­kan tosis­saan. Vih­reän mies­liik­keen suu­rim­pia toivoja.

Näi­den lisäk­si lis­tal­la on 2020-luvun poli­tii­kan kär­ki­ni­miä niin, että hen­gäs­tyt­tää. Mari Puos­ka­ri esi­mer­kik­si kan­nat­taa pan­na muis­tiin.  On hou­kut­te­le­vaa äänes­tää jotain heis­tä, kos­ka ääni tulee lis­tal­le ja vai­kut­taa nouse­vien nuor­ten ehdok­kai­den tule­vai­suu­den uskoon ja tule­vaan uskottavuuteen.

Todet­ta­koon, että Hei­din Hau­ta­la ja Jyr­ki kas­vi on molem­mat valit­tu edus­kun­taan Uuden­maan vaa­li­pii­ris­tä. Jos toi­nen heis­tä vali­taan Brys­se­liin, edus­kun­taan nousee Timo Juu­rik­ka­la ja jos molem­mat vali­taan, nousee vie­lä Mikael Fogel­holm. Molem­pia tarvittaisiin.

118 vastausta artikkeliin “Vihreillä kova lista eurovaaleissa”

 1. Hmph?

  Var­si­nai­nen nero: tuli Suo­meen 20-vuo­ti­aa­na, oppi kie­len niin hyvin, että on jul­kais­sut kir­jo­ja suo­mek­si. Se jää monel­ta syn­ty­pe­räi­sel­tä­kin suo­ma­lai­sel­ta tekemättä.”

  Onko jokin ole­mas­sao­lon oikeu­tus, että on jul­kais­sut kir­jan? Se täs­tä vähän tulee mie­leen… Var­maan ovat sitä pait­si oiko­lu­ki­jat­kin olleet valppaina?

  Ja aina­kaan “nero” siis ei voi ilman tätä saa­vus­tus­ta olla? Kir­jan jul­kai­su­kyn­nys (Osmo var­mas­ti tie­tää tämän) riip­puu pit­käl­ti aihees­ta. Tie­tys­ti jos taas ekstra­po­loi­daan, niin har­voin tie­tys­ti älyl­li­se­ti kehi­tys­vam­mai­set kir­joit­ta­vat kir­jo­ja, mut­ta sanoi­sin, että kan­nus­tuk­sek­si tar­koi­tet­tu ylis­tys Umayy­al­le ei nyt toimi. 

  Ärsyt­tää!

  (nimi­merk­ki Kateellinen)

 2. Jos äänes­tää voi­si netis­sä, Jyr­kin valin­taa ei estäi­si mikään,…”

  Pait­si tämä itse 😉 Sen ver­ran kriit­ti­ses­ti hän on suh­tau­tu­nut säh­köi­siin äänestyskokeiluihin.

 3. Juk­ka Relan­der on mel­kein kan­san­edus­ta­ja, nuo­reh­kon äly­mys­tön edus­ta­ja, jon­ka toi­voi­si otta­van vih­reän poli­tii­kan tosis­saan. Vih­reän mies­liik­keen suu­rim­pia toivoja.

  Heh, ker­ran­kin pals­tal­la on huumoria.… 

  Äijä on koh­ta nel­jä­vi­to­nen ja mel­kein kaik­kea? Tie­tys­ti jos mies-lii­ke tar­koit­taa velt­toa not­ku­mis­ta bileis­sä “mie­hi­ses­ti” ja pik­ku­tun­neil­la oikeas­ti, niin sit­ten voi olla­kin se vih­reä toivo. 

  Nyt ei mene hyvin teillä!

 4. Vih­rei­den kak­si paik­kaa on lähel­lä, mut­ta ei miten­kään var­ma. Se vaa­tii, että nyt kaik­ki vih­rei­tä tuke­vat vään­täy­ty­vät kaduil­le vaa­li­työ­hön ja tie­tys­ti äänes­tä­mään alkaen keskiviikosta.

 5. Vaa­lien yllät­tä­jät eivät tai­da tul­la vih­reis­tä. Yllä­tys kytee Perus­suo­ma­lais­ten jou­kois­sa. Siel­lä yllä­tyk­sen voi jär­jes­tää Sam­po Ter­ho, joka tais­te­li A‑zoomin Euro­vaa­li-zoo­mis­sa yksi­nään Sir­pa Pie­ti­käis­tä, Kim­mo Kil­jus­ta, Axel Hagels­ta­mia vas­taan. Hän esit­ti hyviä mie­li­pi­tei­tä ja muut ehdok­kaat yrit­ti­vät kovas­ti vai­men­taa häntä.

 6. Eikös E.R.Korhola kalas­te­le samoil­la vesil­lä vih­rei­den ehdok­kai­den kans­sa? Tosin eri­lai­sin argu­men­tein, mut­ta uskot­ta­val­la ja näky­väl­lä tyylillä.

 7. Juk­ka Relan­der on mel­kein kan­san­edus­ta­ja, nuo­reh­kon äly­mys­tön edus­ta­ja, jon­ka toi­voi­si otta­van vih­reän poli­tii­kan tosissaan.”

  Tar­koit­taa­ko Soi­nin­vaa­ra, että hän ei nyt vie­lä ota sitä tosissaan?

 8. Myös Jyr­ki Kas­vin kan­nus­tus­pu­he oli sel­lai­nen, ettei se var­maan aina­kaan lisää Kas­vin ääni­saa­lis­ta! Saa tosi­aan näh­dä, jak­sa­vat­ko “nör­tit” läh­teä uurnille. 😀

  Jos Abu-Han­nan saa­vu­tuk­set ovat niin kiis­tat­to­mia kuin Soi­nin­vaa­ra antaa ymmär­tää, niin mik­si hän oli­si sit­ten tar­vin­nut Hal­la-ahoa vas­taeh­dok­kaak­seen? Saa­dak­seen kau­hean mää­rän maa­han­muut­to­myön­tei­siä pro­tes­ti­ää­niä? Ääni on tie­tys­ti aina ääni, mut­ta mik­si Perus­suo­ma­lai­sil­le sata­via “pro­tes­ti­ää­niä” sit­ten arvostellaan?

 9. Koko Hal­la-Aho jutun suu­rin vit­si on sii­nä, että Hal­la-Aho itse edus­taa myös maa­han­muut­to­myön­teis­tä lin­jaa. Se täs­sä poliit­ti­ses­sa tou­hus­sa ja pel­lei­lys­sä ihmeel­lis­tä onkin. Asiat vään­ne­tään, vää­ris­tel­lään ja kään­ne­tään suo­ra­nai­sik­si val­heik­si. Hal­la-Aho ei itse­kään kan­na­ta rajo­jen sul­ke­mis­ta kai­kil­ta pako­lai­sil­ta ja ulkomaalaisilta.

 10. Euro­vaa­leis­ta tuli mie­leen, nyt kun on muu­ta­man radio­mai­nok­sen kuul­lut, ja noi­ta iso­ja ulkoil­mapla­kaat­te­ja näh­nyt. Eikö kel­lään muul­la herää ihme­tys, että kuin­ka nar­sis­tis­ta hom­maa se oikein on? En ole var­ma onko nar­sis­mi oikea sana, ehkä joku muu oli­si parem­pi. Siis lai­te­taan val­ta­va hymyi­le­vä pärs­tä ulos ja yri­te­tään kerä­tä huo­mio­ta minä-minä-tyy­liin. Ja kuin­ka se mitä sano­taan ja luva­taan on aivan jos­tain muus­ta kuin täs­tä todel­li­suu­des­ta, kehu­taan niin val­ta­van kyke­ne­väk­si, että mik­si juu­ri minut pitäi­si valita.

  Se on samaa val­heel­li­suut­ta, mitä ope­tet­tiin työn­ha­ku­val­men­nuk­ses­sa. Ihmi­nen on mitä on. Sit­ten ope­te­taan mai­nos­ta­maan itse­ään, kehu­maan ja myy­mään itse­ään. Mitä on tulok­se­na? Jouk­ko ihmi­siä, jot­ka eivät tie­dos­ta itse­ään, joi­den itse­tun­to on alhai­nen, ja joi­ta ope­te­taan ker­to­maan itses­tään asioi­ta tasol­la jol­la eivät pys­ty toi­mi­maan. Tai pys­tyy ja yrit­tää ja yrit­tää, mut­ta jos ei ole oma itsen­sä, jou­tuu ole­maan jat­ku­vas­ti var­pa­sil­laan ja puke­maan sitä naa­mio­ta jol­la yrit­tää täyt­tää ne odo­tuk­set jot­ka on itsel­leen hank­ki­nut ker­to­mal­la itses­tään yli­hy­vään sävyyn ja yrit­tä­mäl­lä olla kai­ken sen kun­nian arvoi­nen. Minän koros­tu­mi­nen koros­tuu, keho kan­gis­tuu, ren­tous kaikkoaa.

  Sel­las­ta se poli­tiik­ka on. Pitää olla aina oikeas­sa. Val­ta­vat hen­ki­set muu­rit. Ah, kuin­ka Van­ha­nen ja Katai­nen, ovat­kaan kaik­ki­tie­tä­viä. Mil­lä perus­teil­la maa­ta joh­de­taan? Ei aina­kaan sel­vä­nä­köi­syy­del­lä, vaan enem­män­kin val­taan valit­tu­jen hen­ki­löi­den hen­ki­lö­koh­tai­sil­la peloilla. 

  Jos elä­mä on kuin puro, polii­tik­ko on kuin kivi joka hei­te­tään puron uomaan ja vir­ta jou­tuu löy­tä­mään uuden tien­sä kiven ympäri.

  No se on se maa­il­ma jos­sa eläm­me, min­käs teet. Nar­sis­min valtakunta.

 11. Hyvät kom­men­tit Soi­nin­vaa­ral­ta. Ana­lyy­sin perus­teel­la brys­se­liin pää­see Hau­ta­la. Taka­na tule­va kol­mik­ko voi­vat kyl­lä saa­da kukin muh­kean äänisaaliin. 

  Samaa miel­tä Sam­po Ter­hon esiin­ty­mi­ses­tä TV:ssä. Mies pyö­rit­ti tyy­nen rau­hal­li­ses­ti Pie­ti­käis­tä ja kump­pa­nei­ta, jot­ka eivät kovas­ta puhi­nas­ta huo­li­mat­ta miten­kään pys­ty­neet vas­taa­maan Ter­hon argumentteihin. 

  Täs­tä näh­dään että perus­maa­han­muut­toar­gu­men­toin­ti alkaa jo olla väsäh­tä­nyt­tä. Kek­si­kää parem­pia väit­tei­tä oi ulk­ka­rei­den ihailijat.

 12. Tie­to­tek­niik­ka-alas­ta ja medias­ta kiin­nos­tu­neet ihmi­set pitäi­si­vät var­maan Kas­vin mie­lum­min tääl­lä Suo­mes­sa kuin Brysselissä. 

  Veik­kaan­kin, että H‑alkuiset rou­vat mene­vät jat­kos­sa­kin Brys­se­liin, eli Has­si ja Hautala.

 13. Onko jokin ole­mas­sao­lon oikeu­tus, että on jul­kais­sut kirjan?”

  Ihan mie­len­kiin­nos­ta, mikä oli­si maa­han­muut­ta­jal­ta sel­lai­nen saa­vu­tus, että sen kehai­sua ei tar­vit­si­si kui­ta­ta sano­mal­la “Hmph”?

  Juk­ka Relan­der ei kyl­lä vält­tä­mät­tä pai­ni samas­sa sar­jas­sa mui­den täl­lä lis­tal­la ole­vien kans­sa. Uskoi­sin, että nimi on jää­nyt mel­ko tun­te­mat­to­mak­si puo­lu­een ja poliit­ti­sen kes­kus­te­lun ulkopuolella.

 14. Vih­reät ovat Kokoo­muk­sen puis­to-osas­to, mik­si äänes­tää Vih­rei­tä, kun voi äänes­tää Kokoo­mus­ta suoraankin ??

 15. PP,

  Minä en kat­so maa­han­muut­ta­jien ja kan­ta­suo­ma­lais­ten saa­vu­tuk­sia miten­kään erikseen. 

  EU-edus­ta­jan ansioi­hin toti­ses­ti tar­vi­taan muu­ta­kin kuin että on 30 vuo­den aika­na oppi­nut suo­men kiel­tä ja jul­kais­sut kirjan. 

  Susan Ruusu­nen ja Susan­na Sie­vi­nen­kin ovat jul­kais­seet kir­jan. Oppi­neet jopa sääl­li­ses­ti nel­jäs­sä­kym­me­nes­sä vuo­des­sa suo­men kieltä.…

  Ja Osmo! 🙂

 16. Vih­reät ovat Kokoo­muk­sen puis­to-osas­to, mik­si äänes­tää Vih­rei­tä, kun voi äänes­tää Kokoo­mus­ta suoraankin ??”

  No vaik­ka pel­käs­tään sik­si, että Kokoo­muk­sen ehdok­kaa­na on Ari Vata­nen. Siis tämä ral­li­täh­ti joka tote­si mah­dol­li­sen ilmas­ton läm­pe­ne­mi­sen (mihin ihmi­sel­lä ei ole mukaan­sa osaa eikä arpaa) ole­van vain hyvä asia kos­ka kyl­mäl­lä tulee fluns­sa. Eipä myös­kään per­su­jen apa­jil­la kalas­ta­van Kai “sosi­aa­li­pum­mien maa­han­tu­lol­le stop­pi!” Pön­ti­sen kal­tai­sia ehdok­kai­ta vih­reil­lä ole. Aina on ris­ki, että esim. Sir­pa Pie­ti­käi­sel­le annet­tu ääni hyö­dyt­tää lopul­ta em. veijareita.

 17. Mai­nit­tu yllät­tä­jä Sam­po Ter­ho on täy­si nobo­dy kai­kil­le muil­le kuin hom­ma­foo­ru­mi­lai­sil­le ja muil­le, noh, täy­sil­le nettinobodyille.

  Vih­rei­den pai­kat mene­vät näin: 1. Hau­ta­la 2. Cron­berg 3. Kas­vi 4. Has­si. Kak­si läpi. Hyvä niin.

  1. Ter­ho Sam­mon kan­nat­ta­jat näyt­tä­vät aloi­ta­neen vaa­li­mai­non­tan­sa täl­lä blo­gil­la. Kiin­tiö on tul­lut täy­teen. En nii­tä enää julkaise.

 18. Lii­an van­ha kir­joit­ti “Vih­reät ovat Kokoo­muk­sen puis­to-osas­to, mik­si äänes­tää Vih­rei­tä, kun voi äänes­tää Kokoo­mus­ta suoraankin ??”

  Ari Vata­nen muis­tut­ti juu­ri, mik­si kan­nat­taa äänes­tää vih­rei­tä eikä esim. kokoo­mus­ta. Muu­ta­mia mui­ta­kin vas­taa­via muis­tut­ta­jia on kyl­lä täs­sä ollut.

 19. Vie­lä kun joku ker­toi­si mitä syy­tä on ketään äänes­tää EU-par­la­ment­tiin, jos­sa suo­ma­lais­mep­pien vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det ovat liki­main nolla.

 20. En ota kan­taa Hau­ta­lan ja Has­sin välil­lä, mut­ta kai­ke­ti mui­den on paras­ta vain olla muka­na? Veik­kaan Soi­nil­le hyvää tulos­ta. Mik­si? OS voi­si jos­kus miet­tiä koko maa­han­muut­to­jut­tua. Jos suu­ri osa kan­saa alkaa olla kyp­sä äänes­tä­mään Soi­nia, niin mis­tä­hän se joh­tuu? Onko niin, että vihreiden/ruotsalaisten mie­li­pi­teet ovat ne oikeat ja kan­san aja­tuk­set vää­rät? Aina puhu­taan, että pan­naan Nato asia kan­sa­nää­nes­tyk­seen. Pan­naan noi maa­han­muut­to-asiat­kin äänes­tyk­seen. Jos enem­mis­tö halu­aa tän­ne Suo­ma­lai­sen Karin eri­koi­ses­ti esiin­tuo­mia kan­sa­lai­sia, niin lope­tan sisäi­sen nari­nan. Ymmär­rän, että Suo­men on toi­mit­ta­va kan­sain­vä­lis­ten sopi­mus­ten mukai­ses­ti, mut­ta niin var­maan monen muun­kin kan­san. Afri­kan sar­ves­ta Suo­meen on aika pit­kä mat­ka ja kai­ke­ti kal­lis? Onko OS:lla tietoa,kuinka suu­ri pro­sent­tio­suus nois­ta tekee muu­ta kuin yhteis­kun­nan mak­sa­maa työ­tä? Jos on paha kysy­mys, niin olen pahoil­la­ni. Minä vain en ole nähnyt/kuullut/lukenut mitään kovin hyvää. Saa­tan tie­tys­ti olla täy­sin vää­räs­sä ja totaa­li­ses­ti pihal­la, mut­ta 43 syn­ty­nee­nä se kai anne­taan anteeksi.

 21. Ihan mie­len­kiin­nos­ta, mikä oli­si maa­han­muut­ta­jal­ta sel­lai­nen saa­vu­tus, että sen kehai­sua ei tar­vit­si­si kui­ta­ta sano­mal­la “Hmph”?”

  Minun luke­ma­ni mukaan tuos­sa kom­men­toi­tiin ihmis­ten luo­kit­te­lua yli­pää­tään sen mukaan, kuka on kir­joit­ta­nut kir­jan ja kuka ei.

  Eikö ole­kin kum­mal­lis­ta, että nämä “maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den­krii­ti­kot” muis­ta­vat aina mai­ni­ta sen “rodun” tms. taus­tan, kun toi­set puhu­vat vain ja ainoas­taan ihmi­sis­tä? Kaik­ki ovat eri­lai­sia, mut­ta tasa-arvoi­sia, kun­nes sit­ten joku ei nos­ta­kaan sitä val­ta­vir­ras­ta poik­kea­vaa jalustalle?

  Hyvä esi­merk­ki oli Maa­il­ma kyläs­sä ‑tapah­tu­mas­sa, jos­sa joku tuli haas­tat­te­le­maan, onko minul­la mamu-ystä­viä.. Jou­duin het­ken miet­ti­mään, kun­nes tajusin, että:“Joo, onhan minul­la pari, Nico­las ja Mic­hael.. Ei ollut tul­lut aikai­sem­min mie­leen, että ovat mamu­ja, ovat olleet ihan vain Nico­las ja Mic­hael hyvi­ne ja huo­noi­ne puo­li­neen, ilman mitään jalus­tal­le nos­ta­mis­ta..” Haas­tat­te­li­ja oli­si ilmei­ses­ti kai­van­nut jotain suit­su­tus­ta heis­tä, mut­ta mik­si minä nyt hei­tä heh­kut­tai­sin yhtään enem­pää kuin kave­rei­ta­ni Sak­kea tai Ant­tia? Ai niin, se syy­hän jo mainittiin..

  Niin sitä van­ha­kin näkö­jään oppii tätä nyky­päi­vän “suvait­se­vai­suut­ta”…

 22. Lii­an van­ha kir­joit­ti 25.5.2009 kel­lo 22:07
  “Vih­reät ovat Kokoo­muk­sen puis­to-osas­to, mik­si äänes­tää Vih­rei­tä, kun voi äänes­tää Kokoo­mus­ta suoraankin ??”

  Niin­pä, Vih­reät pitä­vät nykyi­sin melua ympä­ris­tö­asiois­ta jota­kuin­kin yhtä pal­jon (lue: vähän) kuin Kokoo­mus. Jos Vih­reät suvait­si­si pala­ta ympä­ris­tö­puo­lu­eek­si, niin minun­kin ääne­ni saat­tai­si pala­ta pit­käh­kön tauon jäl­keen Vihreille.

 23. Vih­reät ovat Kokoo­muk­sen puisto-osasto”

  Tämä on hyvä asia. 

  mik­si äänes­tää Vih­rei­tä, kun voi äänes­tää Kokoo­mus­ta suoraankin ??”

  Vih­reis­sä on vähem­män kon­ser­va­tii­ve­ja. Kokoo­muk­sen lis­tal­la on mm. ilmas­tos­kep­tik­ko Ari Vata­nen ja Hom­ma­fo­ru­mil­la haas­ta­tel­tu, Lapuan lii­ket­tä ihai­le­va Kai Pön­ti­nen. En voi antaa ään­tä­ni sellaisille. 

  Ilman kon­ser­va­tii­ve­ja voi­sin kyl­lä äänes­tää Kokoomusta.

 24. Kun kai­kis­sa vaa­leis­sa on sato­ja ehdok­kai­ta, ja jokai­ses­sa puo­lu­ees­sa löy­tyy kyllä+ei mie­li­pi­teet kaik­kiin kysy­myk­siin, ja liik­ku­vat äänes­tä­jät teke­vät pää­tök­sen äänes­tys­päi­vä­nä, niin sopii kysyä, että mitä ihmet­tä vaa­leis­sa oikein äänestetään?

  Lis­ta­vaa­leis­sa puo­lu­eet kat­soi­si­vat asian­tun­te­vas­ti sisäi­sen jär­jes­tyk­sen, ja sen jäl­keen kan­sa äänes­täi­si paras­ta puolueohjelmaa.

  Vaa­leis­sa tak­ti­koin­ti pitäi­si saa­da mini­miin. Ei ole oikein, että kan­sa äänes­tää nii­tä joil­la on hyvät mah­dol­li­suu­det. Äänes­tyk­sen pitäi­si poh­jau­tua aina asiaan.

 25. Vih­reis­sä on vähem­män kon­ser­va­tii­ve­ja. Kokoo­muk­sen lis­tal­la on mm. ilmas­tos­kep­tik­ko Ari Vata­nen ja Hom­ma­fo­ru­mil­la haas­ta­tel­tu, Lapuan lii­ket­tä ihai­le­va Kai Pön­ti­nen. En voi antaa ään­tä­ni sel­lai­sil­le. 2

  Suo­mes­sa on hen­ki­lö­vaa­li ja mitä enem­män libe­raa­le­ja edus­ta­jia on Kokoo­muk­ses­sa niin sitä vähem­män noil­la pön­ti­sil­lä on vaikutusvaltaa .

 26. Niin­pä, Vih­reät pitä­vät nykyi­sin melua ympä­ris­tö­asiois­ta jota­kuin­kin yhtä pal­jon (lue: vähän) kuin Kokoomus. ”

  Brax ja Cron­berg ovat vain EK:n kumi­lei­ma­si­mia hal­li­tuk­ses­sa. Brax saa koh­ta toteu­tet­tua Täy­del­li­sen kont­rol­liyh­teis­kun­nan Kii­nan tapaan Lex Nokioi­neen, Inter­ne­tin sisäl­lön sen­su­roin­tei­neen, läh­de­suo­jan pois­ta­mi­si­neen etc
  Cron­berg on taas kun­nos­tau­tu­nut tuos­sa ilmai­sen pal­lo­työ­voi­man jär­jes­tä­mi­ses­sä yri­tyk­sil­le Kii­nan tapaan

 27. Itse äänes­tän takuu­var­mas­ti Abu-Han­naa ihan syys­tä. Vas­tus­taak­se­ni uskon­nol­li­sen hur­mok­seen van­no­via “maa­han­muut­to­kriit­ti­siä” (joi­ta ei saa kut­sua rasis­teik­si tai maa­han jo muut­ta­nei­den vastustajiksi).

 28. No, sisäl­lös­tä tai nerou­des­ta en osaa sanoa, mut­ta Abu­han­nan kie­li­pää on aina­kin kova­ta­soi­nen. Suo­mi ei ole mikään kovin help­po kie­li ja hän opet­te­li sen aikui­siäl­lä. Kyl­lä se kie­lii älyk­kyy­des­tä, en ymmär­rä, mik­si tämä on joten­kin kiis­ta­na­lais­ta. Tai no, ymmär­rän, mut­ta kun kes­tään ei saa sitä nimen­omais­ta ter­miä käyt­tää, kun se on “lei­maa­mis­ta”.

  Tämä “kokoo­muk­sen puis­to-osas­to” läp­pä on huvit­ta­vaa. Dema­rit ja muut vasem­mis­to­lai­set käyt­tä­vät sitä samaan aikaan kun oikeis­to­hör­höt nimit­tä­vät “sosia­lis­teik­si”. Tun­tuu, ettei Suo­mes­ta löy­dy yhtääl­tä kapi­ta­lis­ti­sem­paa ja toi­saal­ta sosia­lis­ti­sem­paa puo­luet­ta kuin vih­reät. On se jännää. 

  Itse aion äänes­tää Kas­via. Hän ei ole ehdok­kaa­na täy­del­li­nen, mut­ta ainoa, joka on edes jon­kin­lais­ta mete­liä pitä­nyt tie­to­yh­teis­kun­nan vää­ri­nym­mär­ryk­sis­tä ja demo­kra­tian vähit­täi­ses­tä alasajosta. 

  Lii­an van­ha” tosin on oikeas­sa Braxin suh­teen. Hän on lähi­his­to­rian huo­noin oikeus­mi­nis­te­ri ja osal­lis­tu­nut ennen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä taval­la kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan ja demo­kra­tian tuhoa­mi­seen. Ihmet­te­len miten vih­reät puo­lu­ee­na voi sal­lia sel­lai­sen jat­ku­mi­sen ja mik­si kukaan ei ole edes ehdot­ta­nut että Braxin pitäi­si ero­ta, vaik­ka tämä yrit­ti oma­kä­ti­ses­ti lak­kaut­taa demo­kra­tian säh­köi­sen äänes­tyk­sen jupa­kan yhteydessä.

 29. Lii­an van­ha” tosin on oikeas­sa Braxin suh­teen. Hän on lähi­his­to­rian huo­noin oikeus­mi­nis­te­ri ja osal­lis­tu­nut ennen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä taval­la kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan ja demo­kra­tian tuhoa­mi­seen. Ihmet­te­len miten vih­reät puo­lu­ee­na voi sal­lia sel­lai­sen jat­ku­mi­sen ja mik­si kukaan ei ole edes ehdot­ta­nut että Braxin pitäi­si ero­ta, vaik­ka tämä yrit­ti oma­kä­ti­ses­ti lak­kaut­taa demo­kra­tian säh­köi­sen äänes­tyk­sen jupa­kan yhteydessä.”

  Vih­rei­den ehdok­kail­la on ja tulee ole­maan kova työ uskot­ta­van vaih­toeh­don tar­joa­mi­ses­sa. Puo­lu­een lähi­his­to­ria poli­tii­kas­sa on sen ver­ran ikä­vää luet­ta­vaa, että töi­tä saa­vat teh­dä jos mei­naa­vat äänes­tä­jiä saa­da. Vih­reil­lä on yksi ja iso ongel­ma poli­tii­kas­sa. Se on se, kun ovat istu­neet vii­me lama-ajan ja sen jäl­kei­sis­sä hal­li­tuk­sis­sa, joi­den tou­hui­hin kan­sa on kyl­läs­ty­nyt. Ihmi­set hake­vat sel­väs­ti nyt poli­tii­kas­sa vaih­toeh­toa nyky­me­nol­le. Mitä vaih­toeh­toa vih­reät ja hei­dän ehdok­kaan­sa pys­ty­vät tar­joa­maan, kun vih­reät istu­vat hal­li­tuk­ses­sa. Olen kuun­nel­lut usei­ta EU-vaa­li­pa­nee­lei­ta jois­sa myös vih­rei­den ehdok­kaat ovat läs­nä. Näin kuu­ija­na voin tode­ta panee­li­kes­kus­te­lui­den olleen todel­la tyl­siä. Lähin­nä niis­sä on tul­lut hau­ko­tel­tua. Suu­rin osa panee­lien ehdok­kais­ta on saman­lai­sia. Kuka ylei­sös­tä halu­aa kun­neel­la sel­lai­sia näkö­kan­to­ja, jois­ta suu­rin osa panee­lis­sa on samaa miel­tä. Pitäi­si myös haas­taa mui­ta ehdok­kai­ta keskustelussa.

  Tähän men­nes­sä vih­rei­den paras minis­te­ri on ollut Soi­nin­vaa­ra. Ihmis­ten halu­aa, että puhu­taan oikeis­ta asiois­ta ja suo­raan ihmi­sil­le. Minis­te­ri­nä Soi­nin­vaa­ra pys­tyi uskot­ta­vas­ti perus­te­le­maan ja selit­tä­mään asiat. Ainoa ongel­ma Soi­nin­vaa­ral­la oli, että istui pie­nen puo­lu­een edus­ta­ja­na hal­li­tuk­ses­sa. Sil­loin on vai­ke­aa saa­da tär­kei­tä asioi­ta läpi. Iiro Vii­nas­ta haas­ta­tel­tiin ja ker­toi Lip­po­sen toi­min­ta­ta­vois­ta. Kuun­te­li ensin mitä muil­la minis­te­reil­lä oli sanot­ta­vaa ja lopuk­si val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin jutut ja löi nui­jan pöy­tään. Heh heh, on sii­nä asioi­den käsittelyä.

 30. MIVa: “Jos suu­ri osa kan­saa alkaa olla kyp­sä äänes­tä­mään Soi­nia, niin mis­tä­hän se johtuu?”

  Suu­rin osa kan­sas­ta? Perus­suo­ma­lais­ten (SMP + kau­pun­ki­po­pu­lis­ti + mamu­hy­per­bo­la sii­vet yhteen­sä) kan­na­tus on pro­sent­tei­na yksinumeroinen.

 31. Aha, Tie­de­mies on palan­nut sol­vaa­maan minua. 

  Luu­lin­kin, että olet jo häi­py­nyt oman blo­gin uume­niin, mut­ta ilo oli ennenaikainen. 

  Jos jos­tain huip­pu­älys­tä kie­lii kie­li­tai­to 30 vuo­den maas­sa oles­ke­lun jäl­keen, niin sit­ten olen rasis­ti, kun pidän sitä aivan nor­maa­li­na. Ilman mitään kröhmiä…

  Suo­mi ei muu­ten ole mikään eri­tyi­sen vai­kea kie­li, se on täy­si myytti.

 32. Tähän men­nes­sä vih­rei­den paras minis­te­ri on ollut Soi­nin­vaa­ra. Ihmis­ten halu­aa, että puhu­taan oikeis­ta asiois­ta ja suo­raan ihmi­sil­le. Minis­te­ri­nä Soi­nin­vaa­ra pys­tyi uskot­ta­vas­ti perus­te­le­maan ja selit­tä­mään asiat. ”

  Osmon­kin­vi­ka on , ettei hän ole elä­nyt taval­li­sen ihmi­sen elä­mää eikä ymär­rä esim työ­elä­mää ja sen toimintatapoja.
  Olen toi­mi­nut myös hyvä­tu­loi­se­na suu­rien orga­ni­saa­tioi­den johtajana.

  Minä olen läh­te­nyt lapis­ta tiet­tö­män tien takaa ja elä­nyt raha­ta­lou­den ulko­puo­lel­la lapsuuteni.
  Olen toi­mi­nut myös hyvä­tu­loi­se­na suu­rien orga­ni­saa­tioi­den johtajana
  Olen asu­nut myös ulko­mail­la yli 10 vuot­ta seit­se­mäs­sä maas­sa, joten näkö­kul­maa elä­mi­seen on syn­ty­nyt muualtakin. 

  Ja kun olen seu­ran­nut tätä blo­gia niin näke­myk­set ovat aika taval­la eri­lai­sia joh­tuen täs­tä eri­lai­ses­ta kokemustaustasta.

  Minä olen elä­nyt oikeas­ti sitä elä­mää, jota Osmo yrit­tää kuvi­tel­la kir­joi­tus­pöy­tän­sä takana

 33. Lii­an van­ha” tosin on oikeas­sa Braxin suh­teen. Hän on lähi­his­to­rian huo­noin oikeus­mi­nis­te­ri ja osal­lis­tu­nut ennen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä taval­la kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan ja demo­kra­tian tuhoamiseen.”

  yksi Braxin kuk­kais­ta on, ettei Inter­ne­tin sen­su­roin­nis­ta voi valit­taa vaan polii­si voi teh­dä pää­tök­siä täy­sin mie­li­val­tai­ses­ti ilman seuraamuksia

 34. Sel­ven­nyk­sek­si muil­le luki­joil­le, että alun perin Tee-mie­hen kir­joi­tuk­ses­sa minua sanot­tiin rasis­tik­si. Nyt vies­ti on piilotetumpi. 

  Mut­ta kii­tos taas Tee-mie­hel­le “kes­kus­te­lus­ta”.

 35. ”“Lii­an van­ha” tosin on oikeas­sa Braxin suh­teen. Hän on lähi­his­to­rian huo­noin oikeus­mi­nis­te­ri ja osal­lis­tu­nut ennen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä taval­la kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan ja demo­kra­tian tuhoamiseen.”

  Dem­la –taus­ta vel­voit­taa. Kan­sa­lais­ten ohjaa­mi­sek­si ajat­te­le­maan oikein kei­no­va­li­koi­maan kuu­lu­vat mm. ”stra­te­gi­set kärä­jöin­nit”. Alam­me lähes­tyä pik­ku­hil­jaa oikei­den kan­san­de­mo­kra­tioi­den käytäntöjä.

 36. Osmon­kin­vi­ka on , ettei hän ole elä­nyt taval­li­sen ihmi­sen elä­mää eikä ymär­rä esim työ­elä­mää ja sen toimintatapoja.
  Olen toi­mi­nut myös hyvä­tu­loi­se­na suu­rien orga­ni­saa­tioi­den johtajana.”

  Aika har­val­la polii­ti­kol­la on mitään käsi­tys­tä työ­elä­mäs­tä tai työ­mark­ki­nois­ta miten ne käy­tän­nös­sä toi­mi­vat. Yksi tyy­pil­li­nen har­ha­luu­lo mihin tie­tääk­see­ni Soi­nin­vaa­ra ei ole syyl­lis­ty­nyt, on että töi­tä saa kun­han viit­sii hakea. Nyt kun oli huu­ta­va työ­voi­ma­pu­la, alkoi­vat maa­han­muut­ta­jat­kin kel­paa­maan töi­hin Hel­sin­gis­sä taks­kus­keik­si ja bus­si­kus­keik­si. Työ­nan­ta­jat ovat tark­ko­ja, ei tar­vit­se pal­joa olla teki­jäs­sä vikaa, niin ei kel­paa. Työ­voi­ma­pu­la las­kee kri­tee­re­jä. Tun­nen usei­ta ihmi­siä, jot­ka eivät kovas­ta yrit­tä­mi­ses­tä huo­li­mat­ta ole onnis­tu­neet löy­tä­mään töi­tä, sil­loin kun oli nousukausi.

  Ennen kun tämä lama alkoi oli noin kes­ki­mää­rin työ­voi­ma­toi­mis­tois­sa työn­ha­ki­joi­ta 2 per yksi työ­paik­ka. Muu­ta­mia vuo­sia sit­ten se luku oli sii­nä 4 — 5. Eli työ­paik­ko­ja oli vähem­män kun teki­jöi­tä. Vaik­ka kaik­ki pai­kat oli­si täy­tet­ty sil­ti oli­si jää­nyt työttömiä.

  Edes vähin mitä polii­tik­ko­jen soi­si ymmär­tä­vän, oli­si se kuin­ka sur­kei­ta meil­lä on työ­voi­ma­pal­ve­lut työ­voi­ma­toi­mis­tois­sa. Mie­li­val­tai­set viran­omais­jär­jes­tel­mät pas­si­voi­vat ihmi­siä, kukaan eivät uskal­la edes yrit­tää mitään pelä­tes­sään karens­sia ja mui­ta sank­tioi­ta (tulo­jen menetyksiä).

 37. Mik­si me emme voi olla rehel­li­siä? Abu­han­naa on hau­kut­tu alus­ta asti mm. “möli­se­väk­si leh­mäk­si” ylei­sön­osas­toil­la ja “krii­ti­koi­den” blo­geis­sa. Tääl­lä­kin nais­ta mitä­töi­dään ikään­kuin suo­men opet­te­lu aikui­siäl­lä ei oli­si hom­ma eikä mikään. 

  Enkä minä hauk­ku­nut Eli­naa rasis­tik­si. Väi­tän vain, että tämän mitä­töi­mi­sen taus­tal­la on yleen­sä kse­no­fo­bia ja rasis­mi. Eli­nan motii­veis­ta en tie­dä mitään.

 38. Voi­si­ko saa­da läh­teen sil­le ylei­sön­osas­tol­le, jos­sa Abu-Han­na­hia nimi­tel­lään möli­se­väk­si leh­mäk­si tjs.?

  Eipä ole aina­kaan asial­li­sis­sa leh­dis­sä sat­tu­nut sil­mään. Suoli24:n annis­ta en mene takuuseen, mut­ta siel­tä nyt löy­tyy kai­ken­lais­ta pal­jon pahem­paa­kin. Joku kolu­mi­nis­ti kut­sui­kin ko. foo­ru­mia osu­vas­ti kan­sa­kun­nan vessanseinäksi. 

  Sen sijaan muis­tan mon­ta­kin Abu-Han­na­hin haas­tat­te­lua, jois­sa joka toi­ses­sa lausees­sa muis­tu­te­taan, kuin­ka rasis­ti­sia suo­ma­lai­set ovat ja joka toi­ses­sa kuin­ka kama­la ilmas­ton meil­lä on. 

  En halua Suo­mel­le viha­mie­lis­tä ihmis­tä edus­ta­maan Suo­mea EU-par­la­ment­tiin. Jos olen sen vuok­si rasis­ti, xeno­fo­bi­nen tai muu­ten vain huo­no, niin sit­ten olen…

 39. Se onkin siis Abu-Han­na.. tar­kis­tin nyt nimen, kun jo täs­sä ket­jus­sa on sen viit­tä sort­tia versiota. 

  Käyt­tä­kääm­me siis oikea­ta kir­joi­tusa­sua, se on vähin­tään­kin koh­te­lias­ta täs­sä yhteydessä.

 40. Ennen kun tämä lama alkoi oli noin kes­ki­mää­rin työ­voi­ma­toi­mis­tois­sa työn­ha­ki­joi­ta 2 per yksi työ­paik­ka. Muu­ta­mia vuo­sia sit­ten se luku oli sii­nä 4 — 5. Eli työ­paik­ko­ja oli vähem­män kun teki­jöi­tä. Vaik­ka kaik­ki pai­kat oli­si täy­tet­ty sil­ti oli­si jää­nyt työttömiä.”

  Työn­ha­ki­joi­ta on ollut työ­voi­ma­toi­mis­tois­sa 4–500000 vii­mei­sen 10 vuo­den aika­na ja avoi­mia työ­paik­ko­ja 3–60000 eli suh­de on vie­lä huonompi.
  Myös syvän laman aikaan , 1990 luvun alku­puo­lel­la ‚oli työ­voi­ma­pu­la . Täy­tet­tä­vis­sä pai­kois­sa 2–3 % oli vai­keuk­sia saa­da työ­voi­maa. Syy oli 60 % tapau­kis­sa, että sopi­vaa haki­jaa ei ollut .

  Mut­ta 2007 työ­voi­ma­pu­laa oli vin 3–5 % eli työ­voi­ma­pu­la ei juu­ri­kaan lisään­ty­nyt ja suu­rin ongel­ma oli tuo ettei hako­jat kel­van­neet työnantajalle.

  Ongel­ma ei ole työ­voi­man tar­jon­nan mää­rä vaan työ­nant­jan vaatimukset.

  Tämä taas joh­tuu huo­nos­ta johtamisesta.

 41. Dro­me­daa­ri: “No vaik­ka pel­käs­tään sik­si, että Kokoo­muk­sen ehdok­kaa­na on Ari Vata­nen. Siis tämä ral­li­täh­ti joka tote­si mah­dol­li­sen ilmas­ton läm­pe­ne­mi­sen (mihin ihmi­sel­lä ei ole mukaan­sa osaa eikä arpaa) ole­van vain hyvä asia kos­ka kyl­mäl­lä tulee flunssa.”

  Ari Vatas­ta en halua puo­lus­taa, mut­ta eipä Vih­reil­lä ole itsel­lä­kään _puhtaat_ jau­hot pus­sis­sa energia-asioissa.

  Vih­reän suh­de ympä­ris­tön­suo­je­luun on itse asias­sa var­sin komplek­si­nen. Ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­ta puo­lue kyl­lä puhuu, mut­ta lipe­ää joka välis­sä fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den tuki­jak­si, ydin­voi­man vas­tus­tuk­sen vuok­si. Esi­merk­kei­nä voi­si mai­ni­ta Tar­ja Cron­ber­gin kan­nat­ta­mas­sa Itä­me­ren maa­kaa­su­put­kea, Kuo­pion Vih­reät kan­nat­ta­mas­sa tur­peen polt­toa, Satu Has­sin tuke­mas­sa ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri­nä tur­peen ener­gia­käyt­töä, Pek­ka Haa­vis­ton kan­nat­ta­mas­sa ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri­nä kivi­hii­len polt­toa, jne…

  Täs­sä Vih­reät seu­raa­vat kan­sain­vä­lis­tä Vih­re­ää type­ryyt­tä. Tans­kaa pide­tään mal­li­maa­na, vaik­ka maa tuot­taa suu­rim­man osan kulut­ta­mas­taan ener­gias­ta fos­sii­li­sil­la polt­toai­neil­la. Samoin Sak­san vih­reil­le oli tär­kein­tä saa­da koa­li­tio­hal­li­tuk­ses­sa pää­tet­tyä ydin­voi­mas­ta — ei fosii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta — luo­pu­mi­ses­ta. Green­peace suo­sit­te­li 90-luvun alus­sa, jol­loin ilmas­ton­muu­tos oli jo vuo­sia ollut jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa, Itä-Euroo­pan mail­le ydin­voi­man kor­vaa­mis­ta — fos­sii­li­sel­la — maa­kaa­sul­la! Eipä ihme, että Al Gore jou­tui jo vuon­na 1990 ihmet­te­le­mään, mik­si hänen aloit­teen­sa kes­kus­tel­la ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­ta joh­ti aina sii­hen, että ympä­ris­tö­jär­jes­töt vaih­toi­vat puhee­nai­het­ta — kos­ka heil­lä oli “mui­ta prioriteetteja”.

 42. Enkä minä hauk­ku­nut Eli­naa rasis­tik­si. Väi­tän vain, että tämän mitä­töi­mi­sen taus­tal­la on yleen­sä kse­no­fo­bia ja rasis­mi. Eli­nan motii­veis­ta en tie­dä mitään.”

  Tämä on kyl­lä juu­ri tätä ärsyt­tä­vää argu­men­toin­tia. YLEENSÄ täl­lai­sia puhu­vat ovat rasis­te­ja, mut­ta SINUSTA en sano mitään. 

  Vih­ja­taan siis, että oikeas­ti sinä­kin olet rasis­ti, mut­ta ove­las­ti suo­jau­du­taan todis­tus­taa­kal­ta per yksilö.

 43. Minul­le Abu-Han­na edus­taa nii­tä suo­ma­lai­sia arvo­ja, jois­ta maam­me on tun­net­tu. Minul­le hän on suo­ma­lai­sem­pi kuin esim. tämä pals­tal­la häi­ri­köi­vä Elina.
  Lisäk­si hän vai­kut­taa päte­väl­tä juu­ri kan­sain­vä­li­seen teh­tä­vään. Tur­ha sin­ne on äänes­tää perä­ka­ma­rin kie­li­tai­dot­to­mia juntteja.

 44. Lii­an van­ha” tosin on oikeas­sa Braxin suh­teen. Hän on lähi­his­to­rian huo­noin oikeus­mi­nis­te­ri ja osal­lis­tu­nut ennen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä taval­la kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan ja demo­kra­tian tuhoa­mi­seen. Ihmet­te­len miten vih­reät puo­lu­ee­na voi sal­lia sel­lai­sen jat­ku­mi­sen ja mik­si kukaan ei ole edes ehdot­ta­nut että Braxin pitäi­si ero­ta, vaik­ka tämä yrit­ti oma­kä­ti­ses­ti lak­kaut­taa demo­kra­tian säh­köi­sen äänes­tyk­sen jupa­kan yhteydessä.

  Minun on nyt kyl­lä pak­ko puo­lus­taa Braxia. Tuo säh­köi­sen äänes­tä­mi­sen kata­stro­fi ei ollut hänen aikaan­saan­nok­sen­sa vaan edel­tä­jän. Se vain lau­ke­si hänen aika­naan. Se, ettei Tui­ja kan­nat­ta­nut vaa­lien uusi­mis­ta perus­tui arvioon, että vaa­lien uusi­mi­nen muut­taa vaa­li­tu­los­ta enem­män kuin tuo äänes­tä­mi­sen vir­he. Molem­mat oli­vat vää­rin, enem­män muut­ta­va enem­män väärin.

  Lex Nokia on kol­mi­kan­taa. Minul­la­kin on ollut kol­mi­kan­nan suh­teen ongel­mia. Ennen kuin hal­li­tus kään­tyy kol­mi­kan­taa vas­taan, tar­vi­taan myös pää­mi­nis­te­rin tuki. Ylei­nen käsi­tys­hän on, että joka kään­tyy kol­mi­kan­taa vas­taan, on suu­rin piir­tein fasis­ti — pait­si, että myös fasis­tit kan­nat­ti­vat kol­mi­kan­taa, ellei­vät suo­ras­taan kek­si­neet sitä. 

  Tuo läh­de­suo­ja minua­kin arve­lut­taa, mut­ta Tui­jaa on vähän han­ka­la tuo­mi­ta sii­tä, ennen kuin esi­tys­tä on annettu.

  Minä tark­kai­len aktii­vi­ses­ti vih­rei­den polii­tik­ko­jen mai­net­ta hei­dän lähi­pii­ris­sään. Kai­kis­ta ei ker­ro­ta vain hyvää, mut­ta Tui­jas­ta pelk­kää hyvää. Ylei­sen arvion mukaan hän on paras oikeus­mi­nis­te­ri pit­kään aikaan.

 45. Pals­ta on ennak­koon mode­roi­tu ja häi­ri­köt kyl­lä poistetaan. 

  Ehkä olet seu­raa­va? Eli ole­pa asial­li­sem­pi minul­le, Ciclista. 

  Minä olen niin suo­ma­lai­nen kuin iki­nä voi olla monen mon­ta pol­vea. Mut­ta minun mie­les­tä­ni Abu-Han­na on yhtä suo­ma­lai­nen, jos vain niin halu­aa. Suo­ma­lai­suus on asenne. 

  Abu-Han­nas­sa ei pales­tii­na­lai­nen taus­ta häi­rit­se, vaan ali­tui­nen rui­kut­ta­mi­nen. Kir­ja “Sinut” on yhtä vali­tus­virt­tä kau­heas­ta koh­ta­los­ta jou­tua Suo­meen. En suo­sit­te­le kenel­le­kään, jol­la on alhai­nen ärsy­tys­kyn­nys asian suhteen. 

  Ei minus­ta oikea ihmi­nen edus­ta­maan Suo­mea, mut­ta ääni on vapaa… Sii­nä­hän äänes­tät­te suo­mea osaa­van ja kir­jan kir­joit­ta­nut­ta hen­ki­löä. Eikö muu­ten Jani Sie­vi­nen­kin ole jon­kun kir­jan kirjoittanut?

 46. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Jär­jes­tel­mää val­mis­tel­tiin yhä kun Tui­ja Brax oli jo minis­te­ri. Asian­tun­ti­jat ker­toi­vat Tui­ja Braxil­le moneen ottee­seen säh­köi­ses­sä äänes­tyk­ses­sä ole­vis­ta ongel­mis­ta. Braxil­la oli mah­dol­li­suus pis­tää käyt­töön­ot­to jäihin.

  Ei minis­te­ril­lä voi miten­kään olla vel­vol­li­suut­ta sal­lia äänes­tys­jär­jes­tel­män muu­tos­ta jos huo­maa että seu­rauk­se­na on yhden demo­kra­tian kul­ma­ki­ven eli äänes­tyk­sen vaa­ran­tu­mi­nen. On omi­tuis­ta että edes keh­taat väit­tää näin. Se ker­too että vih­reil­le on tär­keäm­pää puo­lus­taa puo­lue­to­ve­ria kuin demokratiaa.

  Mut­ta ään­ten katoa­mi­ses­sa on kyse vain taval­li­ses­ta tek­ni­ses­tä köm­mäh­dyk­ses­tä, joi­ta on kyl­lä tääl­tä kat­soen tapah­tu­nut Braxil­le var­sin paljon.

  Pal­jon tör­keäm­pää demo­kra­tian hal­ven­ta­mis­ta on se, että minis­te­ri siu­naa äänes­tys­ta­van muut­ta­mi­sen sel­lai­sek­si, jos­sa vää­rin­käy­tös­ten ja vir­hei­den mah­dol­li­suuk­sia ei ole sys­te­maat­ti­ses­ti eli­mi­noi­tu. Vir­hei­den tapah­tu­mi­nen oli todis­te sii­tä ettei näin tapahtunut.

  Kan­sa­lais­ten on pys­tyt­tä­vä säi­lyt­tä­mään luot­ta­mus sii­hen, että äänes­tys hoi­de­taan rehel­li­ses­ti. Kun äänes­tys­jär­jes­tel­mäs­tä teh­dään sel­lai­nen ettei luot­ta­mus­ta enää ole, se on erit­täin tuhoi­saa kan­sa­lais­ten demo­kra­tia­kä­si­tyk­sen kannalta.

  Tui­ja Brax on pää­asial­li­nen syy mik­si en äänes­tä vih­rei­tä näis­sä vaaleissa.

 47. Juk­ka Relan­der on mel­kein kan­san­edus­ta­ja, nuo­reh­kon äly­mys­tön edustaja”
  Juu­ri tämän takia sanas­ta “äly­mys­tö” on tul­lut vitsi.

  Vaa­li­kam­pan­ja on ollut Vih­reil­tä erit­täin onnis­tu­nut ja posi­tii­vi­nen, yhtä ammat­ti­mai­ses­ti ja tark­kaan har­ki­ten luo­tu kuin Kokoo­muk­sen kam­pan­jat Nii­nis­tön pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­jas­ta läh­tien. Tosin ilmais­ta jul­ki­suut­ta ei leh­dis­töl­tä ole tul­lut yhtä kaut­taal­taan kuin vii­me eduskuntavaaleissa.

 48. Eli­na: Mie­les­tä­ni tur­haan kar­ne­va­li­soit Abu-Han­naa ja vähät­te­let saa­vu­tus­ta kir­jan kir­joit­ta­mi­ses­ta vie­raal­la kie­lel­lä. Kuka tahan­sa saa var­mas­ti aikai­sek­si vaik­ka­pa 300 sivua teks­tiä, mut­ta tus­kin­pa tämä on ollut kenen­kään point­ti­na. Ja onhan se Suo­mi help­po kie­li, kun sitä ker­ran lap­set­kin tääl­lä puhuvat.

  Hyvän kir­jan — jos­ta voi­si jotain elä­myk­siä saa­da irti — kir­joit­ta­mi­nen aikui­siäl­lä opi­tul­la kie­lel­lä on iso saa­vu­tus. Itsel­le­ni tulee kir­jai­li­jois­ta vain Joseph Con­rad mie­leen. Itse en hänes­tä pahem­min pidä, mut­ta pys­tyn sii­tä huo­li­mat­ta arvos­ta­maan kyseis­tä suo­ri­tus­ta. Ruususet ja Sie­vi­set kir­jai­li­joi­na ovat ehkä hie­man eri sarjaa.

  Ja jos Eli­na ker­ran vaa­dit muil­ta viit­tei­tä, niin mik­set anna nii­tä muil­le­kin saman tien? En itse tun­ne Abu-Han­naa, joten ilman link­kiä en aina­kaan itse (ja var­maan monet muut­kaan) jak­sa tar­kis­taa täl­lai­sia väit­tei­tä: “Sen sijaan muis­tan mon­ta­kin Abu-Han­na­hin haas­tat­te­lua, jois­sa joka toi­ses­sa lausees­sa muis­tu­te­taan, kuin­ka rasis­ti­sia suo­ma­lai­set ovat ja joka toi­ses­sa kuin­ka kama­la ilmas­ton meil­lä on.”

 49. Umayya Abu­han­na ker­toi meil­le tele­vi­sios­sa jos­kus 90-luvul­la että suo­ma­lai­set ovat hänen mie­les­tään ‘hai­se­via siko­ja’. Sat­tu­mal­ta kat­soin sil­loin tämän ajan­koh­tais­oh­jel­man jon­ka nimeä en nyt tähän muis­ta, eikä se ehkä ole tär­ke­ää­kään. Tär­ke­ää on huo­ma­ta min­kä­lai­sil­la ansioil­la Osmon ja mui­den vir­hei­den maa­il­mas­sa pää­see 1) nerok­si 2) edus­ta­maan Suomea.

 50. Minun on nyt kyl­lä pak­ko puo­lus­taa Braxia. Tuo säh­köi­sen äänes­tä­mi­sen kata­stro­fi ei ollut hänen aikaan­saan­nok­sen­sa vaan edeltäjän.”

  Säh­köi­sen äänes­tä­mi­sen rys­si oikeus­mi­nis­te­riön vir­ka­mie­het. Ne ongel­mat mit­kä aiheu­tui­vat äänes­tä­mi­ses­sä, joh­tui­vat käy­tet­tä­vyy­des­tä. Käy­tet­tä­vyys­tut­ki­muk­set ja tes­tauk­set oli­si pitä­nyt teh­dä ja käyt­tää enem­män myös alan asian­tun­ti­joi­ta. Sääs­ti­vät vää­räs­sä pai­kas­sa ja tämä moka tar­pee­to­mas­ti nyt lei­maa koko­naan säh­köi­sen äänes­tä­mi­sen. Vir­ka­mie­het eivät tie­ten­kään iki­nä jou­du vas­tuuseen ja jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­ja luon­nol­li­ses­ti vai­ke­nee, kos­ka kysees­sä on asiak­kaan etu. Tun­ne­tuil­la jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jil­la kyl­lä löy­tyy asian­tun­te­mus­ta, asia­kas kui­ten­kin mää­rää vii­me­kä­des­sä mitä teh­dään ja sane­lee bud­je­tin. Vir­ka­mies­ten oli­si pitä­nyt mitoit­taa han­kin­ta oikein, nyt tai­det­tiin sääs­tää vähän vää­räs­sä koh­das­sa. Koko säh­köi­sen äänes­tä­mi­sen lop­pu­tu­lok­se­na on juu­ri sel­lai­nen tyy­pil­li­nen vir­ka­mies­ten paniik­ki­rat­kai­su, eli vedet­tiin hom­ma koko­naan jäi­hin, mikä on aivan jär­je­tön teko. Itse olen ollut vir­ka­mie­sor­ga­ni­saa­tiois­sa hom­mis­sa ja näh­nyt juu­ri täm­möis­tä pel­lei­lyä, kun joku ei ihan menek­kään kuten pitäi­si, iskee paniik­ki ja kaik­ki sii­hen liit­ty­vät hom­mat seis heh heh, niin tyy­pil­lis­tä virkamiespelleilyä.

  Nyt pitäi­si se sama jär­jes­tel­mä mikä oli käy­tös­sä ottaa työ­nal­le ja käy­tet­tä­vyys­tut­ki­muk­set ja asian­tun­ti­jat hom­miin kat­so­maan hom­ma kun­toon. Jär­jes­tel­mään on lai­tet­tu rahaa ja lop­pu­tu­lok­se­na on type­ryys, eli jär­jes­tel­mää ei käy­te­tä ollenkaan.

  Jos nyt toteu­tet­tua jär­jes­tel­mää ei käy­te­tä, veron­mak­sa­jien rahoil­la saa­ta­va hyö­ty jää saa­mat­ta ja rahat mene­vät Kank­ku­lan kai­voon. Muu­ten mis­säh­kö­hän on Kankkula?

 51. Ciclis­ta,

  Minä en ole ehdol­la EU-par­la­ment­tiin ja sik­si rui­kut­ta­mi­se­ni tai rui­kut­ta­mat­ta jät­tä­mi­se­ni eivät ole miten­kään relevantteja. 

  Tar­koi­tus oli kes­kus­tel­la tääl­lä EU-ehdok­kais­ta eikä Eli­nas­ta.. eikö vain?

 52. Veron­mak­sa­jal­le sen ver­ran tie­dok­si, että olen luke­nut mon­ta Abu-Han­nan jut­tua, ja hän ker­too niis­sä monis­sa rakas­ta­van­sa Suomea.

 53. Voi ihme tei­dän kans­san­ne, kau­hea tap­pe­lu pääl­lä (ja kaik­ki vir­heet kai­ve­taan ja nos­te­taan esil­le). Tai­taa vaa­lien alus nos­taa kier­rok­sia yhdel­lä jos toi­sel­la­kin. Koet­ta­kaa nyt sil­ti tul­la kes­ke­nän­ne toimeen.

  (Braxis­ta sen ver­ran, että hän ei ole ehdok­kaa­na euro­vaa­leis­sa. Mon­ta erit­täin fik­sua vih­re­ää sen sijaan on, ja hei­tä kan­nat­taa äänes­tää ensi sijas­sa hei­dän _omien_ ansioi­den­sa perusteella.)

  TL:ltä hyvä kom­ment­ti. Nar­sis­mi lie­nee pakol­lis­ta, sehän sii­nä poli­tii­kas­sa pis­tää­kin vastaan.

  Sit­ten var­si­nai­ses­ta aihees­ta, eli Vih­rei­den kovas­ta lis­tas­ta. Spe­ku­loin vähän. Tais­te­lu äänis­tä on kova, mut­ta Vih­rei­den onnek­si lis­tal­la on var­sin moni­puo­li­nen vali­koi­ma ehdok­kai­ta. Has­sin asian­tun­te­muk­sel­le oli­si todel­la käyt­töä Euro­par­la­men­tis­sa tule­val­la­kin kau­del­la; uskon ja toi­von, että hän­tä moni äänestää.

  Sen lisäk­si Soi­nin­vaa­ran huo­mio Itä-Suo­mes­ta on osu­va, joten myös Cron­ber­gil­le voi toi­voa laa­jaa, edus­kun­ta­vaa­li­pii­ri­ra­jat ylit­tä­vää menes­tys­tä. Kas­vin suo­sio­ta koko maan mit­ta­kaa­vas­sa taas on vai­kea enna­koi­da, mut­ta hyvät mah­dol­li­suu­det hänel­lä­kin on. Kas­vil­la on todel­li­nen halu Brys­se­liin vai­kut­ta­maan mm. kan­sa­lai­soi­keuk­siem­me toteu­tu­mi­seen, ja äänes­tä­jien tuel­la hän voi sin­ne myös pääs­tä. Vih­rei­den kär­ki­ne­lik­ko on vahva.

  Mui­na kom­ment­tei­na todet­ta­koon, että ilmei­ses­ti Soi­nin­vaa­ra ei jos­tain syys­tä pidä Sumu­vuo­res­ta (aina­kaan yhtä pal­jon kuin muis­ta ns. nimieh­dok­kais­ta), sen sijaan Relan­de­ris­sa hän näem­mä mie­lel­lään näki­si enem­män poten­ti­aa­lia kuin muut (mukaan­lu­kien ken­ties mies itse) ovat tähän men­nes­sä nähneet.

  Ja vie­lä on Toiviainen.

  (Hän­kin on kir­joit­ta­nut kirjan. 😉

  Vaa­li­me­nes­tys­tä Vihreille!

 54. Kun kir­joi­tin tuon “rasis­ti­syy­tök­sen”, niin en edes huo­man­nut, että vähät­te­le­vän kom­men­tin oli kir­joit­ta­nut Eli­na. Itsea­sias­sa luin epä­huo­mios­sa sen erään toi­sen nimi­mer­kin kir­joit­ta­mak­si, nimi­mer­kin, joka on esit­tä­nyt tääl­lä, sanoi­sin­ko kriit­ti­siä näke­myk­siä, joi­ta ei siis saa sanoa rasis­ti­sik­si. Eli­nan jutuis­ta nyt olen ollut mon­taa miel­tä, mut­ta rasis­ti­na en ole hän­tä kos­kaan pitänyt.

  Tuo “möli­se­vä leh­mä”- kom­ment­ti oli muis­taak­se­ni joi­ta­kin vuo­sia sit­ten Aamu­leh­den ylei­sön­osas­tol­la vas­tauk­se­na sii­hen, kun mai­nit­tu hen­ki­lö oli arvos­tel­lut suo­ma­lais­ten jotain piir­ret­tä. En tie­ten­kään muis­ta tark­kaa sana­muo­toa tai jul­kai­su­päi­vää, mut­ta muis­tan ihme­tel­lee­ni, että sen­kin kokoi­nen leh­ti jul­kai­see noin ikä­viä kirjoituksia. 

  Jos halu­aa taas näi­tä tuo­reem­pia “kriit­ti­sem­piä” äänen­pai­no­ja, niin lait­ta­kaa hen­ki­lön nimi ja vaik­ka “mokut­ta­ja” tai “mul­ti­kul­ti” mukaan googleen. Ei tar­vit­se ihme­tel­lä, mik­si tulee “vähän” mie­leen, että kri­tii­kin taka­na ovat “ne-joi­ta-ei-saa-rasis­teik­si-sanoa”.

  Itse en mikään Abu-han­nan fani ole, enkä hän­tä aio mis­sään nimes­sä äänestää.

 55. Ei ole ihme, että ihmi­set ovat vie­raan­tu­nei­ta EU poli­tii­kas­ta, kun jou­tuu näke­mään koh­tuu­ton­ta vai­vaa saa­dak­seen edes alkeel­li­sen käsi­tyk­sen mitä siel­lä on vaik­ka­pa täl­lä het­kel­lä tekeil­lä ja min­kä­lai­sia eri ryh­mit­ty­vät ovat. Suo­men puo­lueis­ta lähes jokai­sel­la on jon­kin­lai­nen näp­pi­tun­tu­ma, mut­ta aina­kaan minä en tie­dä min­kä­lai­sia EU ryh­mit­ty­vät “todel­la” ovat. Eikä esi­mer­kik­si Yle:llä ole yhtään EU poli­tiik­kaa käsit­te­le­vää ajan­koh­tais­oh­jel­maa — ei mitään. Ilmei­ses­ti Suo­men hal­li­tus­kaan ei aina tie­dä mitä siel­lä on tekeil­lä, sil­lä käsit­tääk­se­ni Sar­kozyn aja­ma tie­to­lii­ken­ne­la­kin tuli heil­le yllä­tyk­se­nä. Miten jota­kin täl­läis­tä voi kut­sua demokratiaksi?

 56. Hei mikä tää polii­tik­ko­jen kir­jo­jen kir­joit­ta­mis­jut­tu on? Voi­han ihmi­set vaik­ka maa­la­ta tau­lu­ja, kir­joi­tel­la kir­joi­ja vään­tää vaik­ka saves­ta jota­kin. Oleel­lis­ta on kui­ten­kin se, kuka on oikeas­ti sen alu­een mes­ta­ri jota tekee. Kir­jo­ja on diva­rit täyn­nä, ei se mikään jut­tu oo jos saa kir­jan jul­kais­tua. Kir­jai­li­jat on asia erik­seen, moni oikea kir­jai­li­ja on myös kri­ti­soi­nut sitä kun kir­jo­ja jul­kais­taan pel­käs­tään sil­lä perus­teel­la kun hen­ki­lö on saa­nut vähän kuuluisuutta.

  Joten­kin polii­tik­ko­jen kir­jal­li­sia tuo­tok­sia ei oikein jak­sa arvostaa.

 57. TM: “Suo­mi ei ole mikään kovin help­po kie­li ja hän opet­te­li sen aikui­siäl­lä. Kyl­lä se kie­lii älyk­kyy­des­tä, en ymmär­rä, mik­si tämä on joten­kin kiis­ta­na­lais­ta. Tai no, ymmär­rän, mut­ta kun kes­tään ei saa sitä nimen­omais­ta ter­miä käyt­tää, kun se on “lei­maa­mis­ta”.”

  Minus­ta vie­raan kie­len, vaik­ka vähän han­ka­lam­man­kin, sisäis­tä­mi­nen aikui­se­na ei ole merk­ki nerou­des­ta vaan nor­maa­lis­ta älys­tä. Se ei ole saa­vu­tus vaan mini­mi­vaa­ti­mus, jopa sii­hen pis­tee­seen asti että sen pitäi­si minus­ta olla pysy­vän oles­ke­lu­lu­van ehto.

  Tule­vis­sa vaa­leis­sa minä valit­sen kah­den sie­det­tä­vän ehdok­kaan välil­tä, toi­nen Vih­reis­sä ja toi­nen Per­suis­sa. Hei­tä yhdis­tää se, että he ovat hen­ki­löi­nä kan­na­tet­ta­via mut­ta hei­dän puo­lu­een­sa tai puo­lue­joh­ton­sa ovat vas­ten­mie­li­siä. Heil­lä on myös kas­vi­pe­räi­nen nimi kummallakin.

 58. Ylei­sen arvion mukaan hän on paras oikeus­mi­nis­te­ri pit­kään aikaan.”

  Voi olla asian­tun­ti­juu­del­taan hyvä, mut­ta tah­to­aan hän ei saa läpi eli EK , Van­ha­nen ja Katai­nen käve­le­vät yli.
  Ja kol­mi­kan­nan taak­se­kin on enää vai­kea men­nä, kun por­va­ri­hal­li­tus ja EK ovat toi­tot­ta­neet, että kol­mi­kan­ta on kuol­lut ja kuopattu .
  Ja näin­hän on käy­nyt tosiasiassa.
  Se mitä tapah­tuu on se , että EK mää­rää , hal­li­tus juok­see juok­su­po­jan tavoinEK:n käs­ky­jen peräs­sä ja työn­te­ki­jät osta­vat mitä on vie­lä ostettavissa.

 59. Kuten Ann Selin ker­toi kau­pan sunnuntaiaukioloajasta:
  Por­va­ri­hal­li­tus sää­tää joka tapauk­ses­sa lähes vapaas­ta sun­nu­nai­au­kio­loa­jas­ta, joten jos työn­te­ki­jät vas­tus­ta­vat niin he eivät saa mitään.
  Jos he suos­tu­vat niin on ostet­ta­vis­sa edes joi­tain etuja.

  Tämä on Osmo tämän päi­vän kolmikantaa 

  Ja kai­ken lisäk­si vih­reät oli­vat sopi­mas­sa ettei kun­tien tar­vit­se jär­jes­tää kau­pan työn­te­ki­jöil­le sunnuntaipäivähoitoa.

  Kun kou­lut­kin ovat kiin­ni niin arviol­ta 4–50000 las­ta on ilman hoi­toa sunnuntaisin.

 60. On joten­kin eri asia sisäis­tää aikui­siäl­lä vai­kea kie­li sil­lä taval­la, että pys­tyy kir­joit­ta­maan kir­jo­ja ko. kie­lel­lä kuin oppia kie­li siten, että pär­jää nor­maa­lis­sa työelämässä.

  En väi­tä että kyse on nerou­des­ta, mut­ta väi­tän, että sel­väs­ti kes­ki­mää­räis­tä kova­ta­soi­sem­mas­ta kie­lel­li­ses­tä lahjakkuudesta.

 61. Vii­me EU-vaa­leis­sa äänes­tin Satu Has­sia ennak­koon (sat­tu­mal­ta Nur­mek­ses­sa) ja niin aion äänes­tää nyt­kin (täl­lä ker­taa toden­nä­köi­ses­ti Petä­jä­ve­del­lä, Keu­ruul­la tai Mul­tial­la). Toi­von todel­la, että mie­les­tä­ni ehdot­to­mas­ti paras ehdo­kas tuli­si valituksi!

 62. Osmol­ta poi­mit­tu repliiki :
  ###
  Tuo läh­de­suo­ja minua­kin arve­lut­taa, mut­ta Tui­jaa on vähän han­ka­la tuo­mi­ta sii­tä, ennen kuin esi­tys­tä on annettu.
  ###

  Eikö­hän täs­sä tuli­si jo kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le teh­dä sel­väk­si se, että minis­te­rit­kään eivät ole täy­sin tie­toi­sia sii­tä, mil­lais­ta lain­val­mis­te­lua minis­te­riöit­ten­sä sisäl­lä vir­ka­mie­hen­sä valmistelevat.

  Aikoi­naan joku kan­sa­lia­pääl­lik­kö sanoi, että minis­te­rei­tä tulee ja menee, mut­ta he vir­ka­mie­het vaan jat­ka­vat toimintaansa.

  Eikö­hö­hän tuli­si jo vih­doin­kin Suo­men kan­sa­lais­ten tie­dok­si saat­taa, että ket­kä ja kut­ka tätä maa­ta lain­hal­lit­si­jois­ta vil­lit­se­vät — noin niin kuin lai­sää­dän­tö­jä ajatellen. 

  Lis­ta­taan alle, kut­ka ja ket­kä ovat Suo­mes­sa nii­tä, joil­la “tosi­pai­kan suh­teen oli­si vai­ku­tus­val­taa” — sit­ten kun oikea­ta tar­vis­ta tulisi :

  - maan­vil­je­li­jät
  — junan kuljettajat
  — auton kuljettajat
  — kalastajat
  — leipurit
  — lääkärit
  — sairaanhoitajat

  (lis­taa saa toki jatkaa)

  No, täs­sä nyt esi­mer­kin­omai­ses­ti muu­ta­mia ammat­ti­ryh­miä (ei-vir­ka­mie­hiä), mit­kä ilman lain­sää­tä­jiä­kään var­sin hyvin tuli­si­vat toi­meen ammateissaan.

 63. Tämä on Osmo tämän päi­vän kolmikantaa ”

  Tämä on itse asias­sa kak­si­kan­taa eli EK ja por­va­ri­hal­li­tus päät­tä­vät mitä teh­dään ja ay-lii­ke yrit­tää poi­mia muru­ja mitä jää jäljelle.

  Hyvä esi­merk­ki suu­ry­ri­tys­ten vai­ku­tuk­ses­ta on Shel­lin toi­met enti­sel­lä öljyvarastolla.

  Olli­la on tot­tu­nut sii­hen, että yhteis­kun­ta kan­taa kaik­ki Nokian töp­päyk­set ja niin­pä sama kult­tuu­ri on nyt siir­ret­ty Shel­liin ja Hel­sin­gin kau­pun­ki saa­nut käs­kyn sii­vo­ta Shel­lin jäljet.

 64. Toi­vot­ta­vas­ti Vih­reil­lä on noin hyvät ehdok­kaat sik­si, että fik­su­ja ihmi­siä hävet­tää olla kan­san­edus­ta­ja­na puo­lu­ees­sa, joka suos­tuu istu­maan täl­lais­ta poli­tiik­kaa teke­väs­sä hal­li­tuk­ses­sa. Var­mas­ti alkaa otta­maan pidem­män pääl­le pää­hän myy­dä kaik­ki ide­aa­lin­sa ker­ta toi­sen­sa jäl­keen vain, että sai­si yhtä pato­han­ket­ta vii­vy­tet­tyä nel­jä vuot­ta. Ehkä MEP:ina saa kes­kit­tyä itsel­leen tär­kei­den asioi­den edis­tä­mi­seen, eikä nii­den alas­ajon puolustelemiseen.

 65. Minä tark­kai­len aktii­vi­ses­ti vih­rei­den polii­tik­ko­jen mai­net­ta hei­dän lähi­pii­ris­sään. Kai­kis­ta ei ker­ro­ta vain hyvää, mut­ta Tui­jas­ta pelk­kää hyvää. Ylei­sen arvion mukaan hän on paras oikeus­mi­nis­te­ri pit­kään aikaan.

  En puhu Tui­ja Braxis­ta hen­ki­lö­nä, vaan sii­tä, että meil­lä on oikeus­mi­nis­te­ri, joka istuu edel­leen pal­lil­laan vaik­ka hänen vir­ka­kau­ten­sa aika­na on tuo­tu pää­tet­tä­väk­si ennen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä taval­la lake­ja, joil­la on puu­tut­tu perus­va­pauk­siin ja demo­kra­tian perus­tei­siin ja sös­sit­ty yhdet vaa­lit ilman, että on suos­tut­tu edes myön­tä­mään jon­kin men­neen pieleen. 

  Monet näis­tä pro­ses­seis­ta on pis­tet­ty käyn­tiin tie­ten­kin jo ennen nykyi­sen minis­te­rin kaut­ta, mut­ta tähän vetoa­mi­nen on äly­tön­tä. Oikeus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­laan kuu­luu demo­kra­tian perus­ra­ken­tei­den tur­vaa­mi­nen ja jos se oli­si tär­ke­ää muu­ten­kin kuin juh­la­pu­heis­sa, niin asial­le luu­li­si teh­tä­vän jotain. 

  Olen pitä­nyt vih­rei­tä puo­lu­ee­na, joka puo­lus­taa näi­tä asioi­ta. Esi­mer­kik­si Hau­ta­la on pitä­nyt kovaa mete­liä Venä­jän demo­kra­tian tilas­ta. Olen pitä­nyt nii­tä puhei­ta osoi­tuk­se­na subs­tans­sis­ta, mut­ta jos Osmo­kin on sitä miel­tä, että antaa men­nä vaan kun ker­ran hal­li­tuk­ses­sa ollaan, niin minun täy­ty­nee piak­koin tar­kas­taa puoluekantaani.

  Oli­sin itsea­sias­sa tar­kas­ta­nut jo, mut­ta Suo­mes­sa eivät muut puo­lu­eet demo­kra­tias­ta ja kan­sa­lais­ten oikeuk­sis­ta piit­taa sen­kään vertaa. 

  Tui­jaa” ei var­mas­ti­kaan voi syyt­tää demo­kra­tian hävit­tä­mi­ses­tä ja Suo­men muut­ta­mi­ses­ta polii­si­val­tiok­si. Mut­ta oikeus­mi­nis­te­riä voi ja pitää syyt­tää, kos­ka asia kuu­luu oikeus­mi­nis­te­riön hallinnonalaan. 

  En ole ainoa, joka täs­tä kehi­tyk­ses­tä on huo­lis­saan. Olen saa­nut kuvan, että Osmo edel­leen ajat­te­lee itsen­sä libe­raa­li­na sanan sii­nä mer­ki­tyk­ses­sä, että hän uskoo kan­sa­lais­ten perus­oi­keuk­sien tur­vaa­mi­seen. Toi­vot­ta­vas­ti yhtääl­tä lojaa­li­suus puo­lue­to­ve­reil­le ja halu pitää oma puo­lue hal­li­tuk­ses­sa eivät estä herää­mäs­tä otta­maan kan­taa nii­den puo­les­ta voimakkaammin.

 66. Por­va­ri­hal­li­tus sää­tää joka tapauk­ses­sa lähes vapaas­ta sun­nu­nai­au­kio­loa­jas­ta, joten jos työn­te­ki­jät vas­tus­ta­vat niin he eivät saa mitään.

  Tämä on yksi asia, jota en ole kos­kaan ymmär­tä­nyt AY-liik­keen ja vasem­mis­ton reto­rii­kas­sa. He näke­vät joten­kin kaik­ki mah­dol­li­set liik­keen­har­joit­ta­mi­sen ja elin­kei­noe­lä­män vapaut­ta­mi­set ja niis­tä neu­vot­te­le­mi­set jon­kin­lai­si­na neu­vot­te­lu­pe­lei­nä, joil­la kiris­te­tään etu­ja yhä pie­nen­väl­le “lii­ton mies­ten” työntekijäjoukolle.

  Juh­la­pu­heis­sa syy­te­tään por­va­rei­ta ja EK:ta pät­kä­työyh­teis­kun­nan luo­mi­ses­ta, mut­ta tosia­sias­sa AY-lii­ke on yhtä lail­la ollut muka­na luo­mas­sa pre­kaee­tu­jen yhteis­kun­ta­luok­kaa omal­la jukuripäisyydellään. 

  Ymmär­rän tie­tys­ti sen, että eivät lii­tot aja muu­ta kuin nii­den etu­ja, jot­ka liit­toi­hin kuu­lu­vat ja joi­den puo­les­ta liit­to voi neu­vo­tel­la. Mut­ta voi­si jät­tää ne juh­la­pu­heet köy­hien ja kipei­den puo­les­ta pitä­mät­tä, kun nii­den ase­ma on yhtä lail­la oman toi­min­nan tuotetta.

 67. Oma iso­äi­ti­ni, maa­han­muut­ta­ja, oppi suo­men kie­len tei­ni-ikäi­se­nä niin hyvin, että pys­tyi myö­hem­min kus­tan­ta­maan ham­mas­lää­kä­rin opin­ton­sa toi­mi­mal­la kotio­pet­ta­ja­na. Sil­loin sitä pidet­tiin suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan kotoutumisena.

 68. Ymmär­rän tie­tys­ti sen, että eivät lii­tot aja muu­ta kuin nii­den etu­ja, jot­ka liit­toi­hin kuu­lu­vat ja joi­den puo­les­ta liit­to voi neuvotella. ”

  Onko EK työn­te­ki­jöi­den etu­jär­jes­tö, joka ajaa työn­te­ki­jöi­den etua ?
  EK:ssa mää­räys­val­taa käyt­tä­vät ulko­maa­lai­set. Enem­mis­tö ään­si­tä kun on noil­la ulko­maa­lai­so­mis­tuk­ses­sa ole­vil­la pörssiyhtöillä.

  Työn­te­ki­jä­jär­jes­töt edus­ta­vat sen­tään suomalaisia

 69. Hyvä esi­merk­ki nykyi­ses­tä lain­sää­dän­nös­tä on tuo lapsipornolista.
  pol­lis voi nime­tä lis­tal­le min­kä tahan­sa osoi­teen eikä sil­lä ole mitään vel­voi­tet­ta perus­tel­la miten­kään päätöstään .

  Kuvit­te­lin että poliis voi teh­dä täl­lai­sia pää­tök­siä vain jos­sain Venä­jäl­lä, Kii­nas­sa tai Poh­jo­si-Koreas­sa, mut­ta nyt se on mah­dol­lis­ta Suomessakin .

  Vih­reätv­ra­ken­ta­vat Poh­jo­lan Pohjois-Koreaa

 70. Lex Nokias­ta todet­ta­koon vie­lä, että se oli pait­si kol­mi­kan­taa myös lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Suvi Lin­de­nin esit­te­le­mä laki, joten en oikein hah­mo­ta Tui­ja Braxin vas­tuu­ta siitä.

 71. Lex Nokias­ta todet­ta­koon vie­lä, että se oli pait­si kol­mi­kan­taa myös lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Suvi Lin­de­nin esit­te­le­mä laki, joten en oikein hah­mo­ta Tui­ja Braxin vas­tuu­ta siitä.”

  Häh?
  Eikös kaik­ki minis­te­rit hal­li­tuk­ses­sa vas­taa hal­li­tuk­sen teke­mis­tä laeista?

  Vai jät­ti­kö Brax hal­li­tuk­ses­sa täs­tä lais­ta vastalauseen?

 72. Monet näis­tä pro­ses­seis­ta on pis­tet­ty käyn­tiin tie­ten­kin jo ennen nykyi­sen minis­te­rin kaut­ta, mut­ta tähän vetoa­mi­nen on älytöntä.”

  Ei ole miten­kään äly­tön­tä puo­lu­eet istues­saan hal­li­tuk­ses­sa vie­vät läpi sel­lai­sia lake­ja, jot­ka ovat lin­jas­sa sen hal­li­tus­oh­jel­man kans­sa, jon­ka ovat hyväk­sy­neet. Eli hal­li­tuk­sen pöy­däs­sä läpi pau­ku­tet­ta­va lain­sää­dän­tö on täten hal­li­tus­puo­luei­den lin­jan mukais­ta. Jokai­nen hal­li­tus­puo­lue vas­taa niis­tä pykä­lis­tä joi­ta on ko puo­lu­een hal­li­tuk­ses­sao­loai­ka­na pis­tet­ty voimaan.

 73. Braxin vas­tuul­la on oikeus­mi­nis­te­riön hal­li­no­na­la. Oikeus­mi­nis­te­riö yllä­pi­tää ja kehit­tää oikeus­jär­jes­tys­tä ja oikeus­tur­vaa sekä huo­leh­tii demo­kra­tian raken­teis­ta ja kan­sa­lais­ten perusoikeuksista.

  Se, että Lex Nokia puut­tui perus­oi­keuk­siin ja sit­ten perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan ja kokoo­muk­sen cro­nyt Kim­mo Sasin joh­dol­la sivuut­ti­vat tämän, toki jakaa vas­tuu­ta ympä­riin­sä. Mut­ta Brax on sil­ti oikeusministeri.

  Jos sisä­mi­nis­te­riö val­mis­te­lee polii­si­lain, joka lak­kaut­taa kaik­ki kan­sa­lai­soi­keu­det, tämä var­maan ei miten­kään kuu­lu oikeusministeriölle? 

  En minä väi­tä, että Brax on vas­tuus­sa näis­tä laeis­ta yksin tai edes pää­asial­li­ses­ti. Hän on kui­ten­kin ollut oikeus­mi­nis­te­ri, siis minis­te­ri, jon­ka hal­li­no­na­laan perus­oi­keuk­sien toteu­tu­mi­nen kuu­luu. Olen ehkä ymmär­tä­nyt vää­rin suo­ma­lai­sen poliit­ti­sen jär­jes­tel­män ja minis­te­riöi­den roo­lin, mut­ta olin kuvi­tel­lut, että oikeus­mi­nis­te­ril­lä on jon­kin­lais­ta sanan­val­taa sii­nä, mil­lai­sia lake­ja tehtään.

 74. Lex Nokias­ta todet­ta­koon vie­lä, että se oli pait­si kol­mi­kan­taa myös lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Suvi Lin­de­nin esit­te­le­mä laki, joten en oikein hah­mo­ta Tui­ja Braxin vas­tuu­ta siitä”

  Fager­nä­sin mukaan kol­mi­kan­ta on kuo­pat­tu ja Van­ha­nen­kin tote­si, että on toi­mit­ta­va muu­ten Ja kuten ker­roin on siir­ryt­ty kaksikantaan.
  Ja tun­tuu perin oudol­ta , että oikeus­mi­nis­te­ri onkin vain kiin­tö­nai­nen, jol­la ei ole­kaan todel­li­suu­des­sa mitään teke­mis­tä lakien sää­tä­mi­sen ja oikeus­jär­jes­tel­män kanssa.

  Viran voi var­maan lopettaa

 75. OS: “Juk­ka Relan­der on mel­kein kan­san­edus­ta­ja, nuo­reh­kon äly­mys­tön edus­ta­ja, jon­ka toi­voi­si otta­van vih­reän poli­tii­kan tosis­saan. Vih­reän mies­liik­keen suu­rim­pia toivoja.”

  Blo­gin pitä­jäl­lä tus­kin on vas­ta­lausei­ta jos link­kaan Relan­de­rin oman vaalimainoksen:

  http://1.bp.blogspot.com/_WpUPq4hIaX4/ShZs5qfej8I/AAAAAAAAAE0/kgGHRdjHj40/s1600‑h/rellu.jpg

  Pää­tel­köön kukin tuos­ta mitä haluaa.

 76. Hei­di Hau­ta­la on tie­ten­kin var­ma läpimenijä.

  Itse olen poh­ti­nut äänes­tää fik­sun olois­ta Mari Puos­ka­ria. Var­maan päte­vä edus­ta­ja euroo­pas­sa. Valin­taa­ni vai­kut­taa lähin­nä hänen hitas-mie­li­pi­teen­sä. Itse kan­na­tan lyhyem­pää hitas­ra­joi­tus­ta kuin hän, joten äänes­tä­mäl­lä hän­tä (lähet­tä­mäl­lä hänet euroop­paan) voin vai­kut­taa osal­ta­ni pai­kal­lis­po­li­tiik­kaan. En tie­dä tilal­le tule­van vara­hen­ki­lön mie­li­pi­det­tä asias­ta, mut­ta voi­kai sitä näin­kin yrit­tää äänes­tä­mäl­lä vaikuttaa. 

  Lie­nee aika har­vi­nai­nen äänestysperustelu 😉

 77. Vih­rei­den lis­ta on tosi­aan­kin kova ja kak­si paik­kaa voi olla lähel­lä. Cron­ber­gin osak­keet ovat nousus­sa juu­ri Osmon mai­nit­se­mas­ta syys­tä. Nuo­ret “tule­vai­suu­den toi­vot” jää­vät täs­sä poru­kas­sa kyl­lä pahas­ti jal­koi­hin vaik­ka var­mas­ti muka­vat äänet kerää­vät­kin. Eri­kois­ta on, että Osmo ei mai­nit­se Johan­na Sumu­vuor­ta tule­vai­suu­den nimenä.

  Uusia tule­vai­suu­den toi­vo­ja on muis­sa­kin puo­lueis­sa jot­ka saat­ta­vat pk-seu­dul­la kil­pail­la vih­rei­den äänis­tä. Eräs heis­tä on SDP:n Pil­vi Tors­ti, jon­ka kam­pan­ja on ollut mones­sa suh­tees­sa var­sin onnis­tu­nut ja ehdo­kas itse on erit­täin sana­val­mis ja päte­vä. Liik­keel­lä on pal­jon ihmi­siä jot­ka etsi­vät mal­til­li­sen vasem­mis­to­lais­ta ehdo­kas­ta ja jot­ka ovat pahas­ti pet­ty­neet vih­rei­den toi­min­taan hal­li­tuk­ses­sa. Tors­ti voi­si tar­jo­ta erään kana­van. Kysei­sen pro­jek­tin onnis­tu­mi­nen oli­si tär­ke­ää myös SDP:lle.

 78. Soi­nin­vaa­ra: “…en oikein hah­mo­ta Tui­ja Braxin vas­tuu­ta siitä.”

  Aiheen vie­res­tä, täs­sä näyt­täi­si ole­van kah­den­lais­ta näke­mys­tä ilmas­sa sen suh­teen, mik­si ja mis­tä Brax _on_ vas­tuus­sa. (Tämä “en hah­mo­ta” perus­te­lui­neen on muu­ten taas jos­sain mää­rin lega­lis­tis­ta argu­men­taa­tio­ta, eli sinän­sä var­mas­ti oike­aa, mut­ta sit­ten­kin todel­li­sen asian vie­res­tä. Kuten voi­daan havai­ta, ei täy­sin uppoa lukijoihin.)

  Vaih­toeh­dois­ta ensim­mäi­se­nä on jon­kin­lai­nen toi­vea­jat­te­lu (sil­tä näyt­tää, pai­koin tääl­lä ja muu­al­la), jos­sa Brax on ihme­nai­nen, joka yksi­nään torp­paa mui­den minis­te­rien idioot­ti­mai­suu­det. (Samas­sa kuvi­tel­mas­sa val­lin­nee myös viher­ty­ran­nia, jos­sa Vih­reä puo­lue ihan vasem­mal­la kädel­lä mää­rää, mitä kol­me ker­taa isom­mat hal­li­tus­puo­lu­eet (joi­ta on kak­si) teke­vät.) Inhi­mil­lis­tä ja ymmär­ret­tä­vää, mut­ta ei se sil­ti­kään näin toimi.

  Toi­se­na taas on Tie­de­mie­hen asial­li­nen ja eten­kin vii­mei­sim­mäs­sä kom­men­tis­saan 16:40 tasa­pai­noi­ses­ti esit­tä­mä käsi­tys sii­tä, että Vih­reät ja Brax ovat (ken­ties puo­lu­ee­na vas­ta­ha­koi­ses­ti, ken­ties myös niin, että Brax ei polii­tik­ko­na pidä mai­nit­tu­ja asioi­ta yhtä tär­kei­nä kuin jot­kut puo­lue­to­ve­reis­taan / ymmär­rä nii­tä riit­tä­väs­ti / aina­kaan pidä niis­tä tar­peek­si ään­tä, mut­ta kui­ten­kin) vali­tet­ta­vas­sa _osavastuussa_ koko hal­li­tuk­sen idioottimaisuuksista.

  Niin kuin tie­tys­ti ovat­kin, mut­ta jäl­kim­mäi­nen käsi­tys ero­aa ensin­mai­ni­tus­ta kuin yö päivästä.

  Meil­lä kun on täl­lai­nen demo­kra­tia, tun­net­tui­ne puut­tei­neen, eikä parem­paa­kaan ole vie­lä kek­sit­ty. Sit­ten, jos ja kun ihmi­set tajua­vat äänes­tää val­taan kan­sa­lai­soi­keuk­sis­ta enem­män kiin­nos­tu­nei­ta edus­ta­jia ja/tai puo­luei­ta (valit­se oikeim­pa­na pitä­mä­si vaih­toeh­to), asioi­ta voi­daan mah­dol­li­ses­ti kor­ja­ta taas toi­seen­kin suun­taan. (Toi­vea­jat­te­lua, tie­tys­ti, mut­ta sitä ilman ei ole politiikkaakaan.)

  Toi­sin sanoen, vaik­kei oikeus­mi­nis­te­ril­lä täs­sä jär­jes­tel­mäs­sä _suoraa_ val­taa lain­sää­dän­nön sane­le­mi­seen ole­kaan, niin kuin ei pidä­kään olla (en tie­dä, miten Tie­de­mies asian halusi esit­tää), voi­si sil­ti olla oikeus­mi­nis­te­ril­tä pai­kal­laan pitää enem­män ään­tä kan­sa­lais­ten perus­oi­keuk­sis­ta. Sil­lä ole­tuk­sel­la ja toi­vo­muk­sel­la, että ne hän­tä kiin­nos­ta­vat. (Moni vai­kut­taa ole­van sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että eivät — riit­tä­väs­ti — kiin­nos­ta. Osa täs­tä on kat­sot­ta­va poliit­tis­ten “vas­tus­ta­jien” har­joit­ta­mak­si mus­ta­maa­laa­mi­sek­si, mut­ta osa on myös vil­pi­tön­tä huol­ta ja ihmet­te­lyä, miten näin voi olla.)

  (Oma suh­tau­tu­mi­se­ni Braxiin on ris­ti­rii­tai­nen. Toi­saal­ta Brax on kiis­tat­ta päte­vin ja aikaan­saa­vin oikeus­mi­nis­te­ri pit­kään aikaan, ja hän on nime­no­maan oikeus­mi­nis­te­riön omal­la hal­lin­no­na­lal­la jo tähän men­nes­sä saat­ta­nut käyn­tiin erit­täin mon­ta oikean­suun­tais­ta laki­han­ket­ta. Ja toi­saal­ta ovat nämä mai­ni­tut Vih­rei­den hal­li­tus­vas­tuun rasit­teet, ja kiis­ta Braxin roo­lis­ta siinä.)

  Muu­ten kat­son, että perus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ei mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti voi kun­nial­la hoi­taa sil­le annet­tua teh­tä­vää, ja lakien perus­tus­lain­mu­kai­suus oli­si tut­kit­ta­va (myös) toi­sin keinoin.

  Lopuk­si, Brax ei edel­leen­kään ole Euro­vaa­lieh­dok­kaa­na. Moni muu on. Kan­sa­lais­ten perus­oi­keuk­sia ovat ehdok­kais­ta pitä­neet esil­lä niin Has­si, Hau­ta­la kuin Kas­vi­kin, tie­tyin rajoi­tuk­sin myös Cron­berg, kuten var­mas­ti myös iso liu­ta vähem­män nimek­käi­tä ehdokkaita.

  Aina­kin täl­lä kri­tee­ril­lä hyviä ehdok­kai­ta luu­li­si Vih­reis­tä löy­ty­vän enem­män kuin voi ker­ral­la äänestää.

 79. Relan­der on toki seksikäs.… 

  Oma­hy­väi­syys yhdis­tet­ty­nä itse­tie­toi­suu­teen kuor­ru­tet­tu­na yli­mie­li­syy­del­lä ja non­pa­rel­li­na satu­raa­tion saa­vut­ta­nut nar­sis­mi saa kenet tahan­sa naa­ras­puo­li­sen vaih­ta­maan pik­ku­housun­suo­jan­sa nopeasti. 

  Äänes­tän kui­ten­kin Kas­via! Sexy hän­kin, mut­ta sanan­va­paus nyt ehdot­ta­mas­sa kes­kiös­sä minulla.

 80. Hmmm… Kai­pai­sin vähän suh­teel­li­suu­den­ta­jua Vih­rei­den ja eri­tyi­ses­ti Braxin arviointiin. 

  Lex Nokias­ta, poli­tii­kas­ta ja kom­pro­mis­seis­ta yleen­sä löy­tyy hyvä kir­joi­tus osoitteesta:
  http://www.vihreälanka.fi/node/3939

  Lie­nee objek­tii­vi­ses­ti tot­ta, että Vih­reät eivät ole kyen­neet aina ja kai­kis­sa tapauk­sis­sa myö­tä­vai­kut­ta­maan riit­tä­väs­ti ide­aa­li­sen lop­pu­tu­lok­sen syn­ty­mi­seen, mutta…

  Vih­rei­den heik­kou­det ovat las­ten leik­kiä Kes­kus­tan “urhou­den” kans­sa, jon­ka ansioi­na on esi­mer­kik­si nykyi­nen, itse­näi­sen his­to­rian yli­voi­mai­ses­ti huo­noin ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri, täl­tä pla­nee­tal­ta sai­maan­nor­pan tuhoa­va maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri, maa­il­man kal­leim­man alu­eel­lis­ta­mis­oh­jel­man omis­ta­ma alue- ja kun­ta­mi­nis­te­ri jne … 

  Kokoo­mus taas on pelk­kä vaa­lior­ga­ni­saa­tio, tosin ihan hyvä sel­lai­nen. Kokoo­muk­sen ongel­ma on raken­net­tu sen ideo­lo­gian sisään, eli kuka tahan­sa päte­vä hen­ki­lö joka jakaa hei­dän arvo­maa­il­man menee — arvo­jen­sa mukaan — mie­luum­min tie­naa­maan yksi­tyi­sel­le puo­lel­le 2–4 ker­taa enem­män, sen sijaan että rii­te­li­si yli­suu­ren ja suu­rel­ta osin ei niin fik­sun edus­kun­nan kans­sa esi­mer­kik­si sii­tä onko samaa suku­puol­ta ole­vil­la hen­ki­löil­lä oikeus adop­toi­da lap­sia vai ei, yms päi­vän­sel­vis­tä asioista.

  SDP:stä todet­ta­koon lyhyes­ti, että jos vaih­toeh­dok­si riit­tää pelk­kä ole­mas­sao­lo, niin sit­ten kai se on vaih­toeh­to. Tosin filo­so­fit ovat väi­tel­leet pal­jon sii­tä, onko ”olla ole­mas­sa” loo­gi­nen pre­di­kaat­ti. Mut­ta ei sii­tä nyt sen enempää.

  Eli vähän suh­teel­li­suut­ta please…

 81. Olin ehkä vähän kär­ke­vä yllä kri­tii­kis­sä­ni, mut­ta itse olen kan­nat­ta­nut vih­rei­tä usei­ta vuo­sia lähin­nä sik­si, että näke­myk­sis­tä on — ydin­voi­maa lukuu­not­ta­mat­ta — kes­kus­tel­tu puo­lu­ees­sa aika avoi­mes­ti. Lex Nokia on hyvä esi­merk­ki lais­ta, jon­ka suh­teen kom­pro­mis­si oli kivu­lias ja minus­ta vähän liiankin. 

  Vih­reät läh­ti­vät aika­naan ydin­voi­ma­pää­tök­sen jäl­keen hal­li­tuk­ses­ta ovet pauk­kuen. En sil­loin ilah­tu­nut pää­tök­ses­tä, minus­ta se oli vir­he, kos­ka itse suh­tau­dun ydin­voi­maan myön­tei­ses­ti. Suh­tau­dun kui­ten­kin ydin­voi­maa­kin myön­tei­sem­min libe­raa­liin demo­kra­ti­aan, jon­ka kan­nat­ta­ji­na vih­rei­tä pidin, ja jon­ka kat­son vaa­ran­tu­van Lex Nokian kal­tais­ten lakien ja säh­köi­sen äänes­tyk­sen fias­kon vuoksi. 

  Aion äänes­tää Kas­via näis­sä vaa­leis­sa, kos­ka hän on ollut kans­sa­ni samaa miel­tä näis­tä asiois­ta (lex nokia ja säh­köi­nen äänes­tys) ja kos­ka hän on vih­reä, näin kat­son anta­va­ni puo­lu­eel­le sig­naa­lin sii­tä, mihin suun­taan puo­lu­een pitäi­si subs­tans­si­ky­sy­myk­sis­sä liikkua.

  Pel­kään kui­ten­kin että se ei rii­tä; Kas­vi ei ehkä mene läpi. Lii­an moni on pet­ty­nyt vih­rei­siin ja toi­saal­ta vih­rei­den vank­ko­jen kan­nat­ta­jien jou­kos­sa näis­tä kysy­myk­sis­tä ei kau­heas­ti piitata. 

  Yllä sitee­ra­tus­sa vih­reän lan­gan jutus­sa tuli esiin tiet­ty­jen vih­rei­den ydin­jou­kon hal­vek­su­va asen­ne mei­tä taval­li­sia äänes­tä­jiä koh­taan. Se vähä mitä olen “ken­tän” aktii­vien kans­sa jutel­lut, asen­ne on monil­la vie­lä pahem­pi: puo­lu­ees­ta ei sai­si sanoa mitään pahaa iki­nä mis­sään, eikä var­sin­kaan kenes­tä­kään näky­väs­tä hah­mos­ta. Otok­se­ni on tie­tys­ti hyvin pie­ni, tun­nen vain muu­ta­man, enkä ole itse osal­lis­tu­nut mai­nit­tuun toi­min­taan mitenkään. 

  Osmo on erit­täin näky­vä ja ter­ve­tul­lut poik­keus täs­tä asen­tees­ta, vaik­ka hän puo­lus­taa­kin puo­lue­to­ve­rei­taan. Minus­ta tun­tuu, ettei­vät vih­rei­den vas­tus­ta­jat tajua, mil­lai­sen uro­teon hän tekee pitä­mäl­lä tätä blo­gia ja jul­kai­se­mal­la täs­sä­kin esi­tet­ty­jä aika jyrk­kiä kri­tiik­ke­jä. Toi­nen on Kas­vi, jon­ka blo­gi ei ehkä ole ihan näin näky­vä, mut­ta jos­sa myös jul­kais­taan hyvin­kin kriit­ti­siä kommentteja.

 82. Vaih­toeh­dois­ta ensim­mäi­se­nä on jon­kin­lai­nen toi­vea­jat­te­lu (sil­tä näyt­tää, pai­koin tääl­lä ja muu­al­la), jos­sa Brax on ihme­nai­nen, joka yksi­nään torp­paa mui­den minis­te­rien idioottimaisuudet.”

  Eihän täs­tä ole kyse, vaan puo­lue olles­saan hal­li­tuk­ses­sa on vas­tuus­sa omal­ta osal­taan. Läh­ti­hän Vih­reät hal­li­tuk­ses­ta ydin­voi­ma­ky­sy­myk­sen takia. Minis­te­ri luon­nol­li­ses­ti äänes­tää vas­taan jos laki ei edus­ta puo­lu­een yhteis­tä lin­jaa ja puo­lue voi ero­ta hallituksesta.

  Täs­tä asias­ta nyt on vään­net­ty tar­peet­to­man moni­mut­kai­nen jut­tu. Kai­kes­sa yksin­ker­tai­suu­des­saan puo­lue ja sen istu­vat minis­te­rit vas­taa­vat yhdes­sä hal­li­tuk­ses­sa teh­dyis­tä pää­tök­sis­tä vaa­leis­sa kan­nat­ti puo­lue nii­tä pää­tök­siä tai ei. Jos on pel­käs­tään istu­nut sel­lai­ses­sa hal­li­tuk­ses­sa jos­sa on teh­ty puo­lu­een lin­jan vas­tai­sia pää­tök­siä tai muu­ten sel­lai­sia pää­tök­siä jois­ta kan­sa ei oikein tyk­kää, on han­ka­laa läh­teä selit­te­le­mään. Vaa­leis­sa kan­na­tus putoo, niin se vaan menee kai­kes­sa yksin­ker­tai­suu­des­saan. Puo­lu­een ei pidä kei­nol­la mil­lä hyvän­sä pyr­kiä istu­maan mah­dol­li­sim­man mones­sa hal­li­tuk­ses­sa. Sitä on vähän vai­ke­aa seli­tel­lä äänestäjille.

  Pitää ymmär­tää läh­teä hal­li­tuk­ses­ta jos teh­dään sel­lai­sia pää­tök­siä, jot­ka on pahas­ti ris­ti­rii­das­sa puo­lu­een kan­nat­ta­ja­kun­nan näke­mys­ten kanssa.

 83. Mik­si me emme voi olla rehel­li­siä? Abu­han­naa on hau­kut­tu alus­ta asti mm. “möli­se­väk­si leh­mäk­si” ylei­sön­osas­toil­la ja “krii­ti­koi­den” blogeissa.”

  Eikö­hän ammat­ti­jour­na­lis­ti joka on vai­val­la saa­nut raken­net­tua itsel­leen Suo­men Viral­li­sen Toi­seus­rui­kut­ta­jan jul­ki­sen ima­gon ymmär­rä että mai­ni­tun ima­gon mark­ki­na-arvo riip­puu tasan sii­tä että asia­ton­ta kom­men­toin­tia riit­tää. Jul­ki­suusar­vo on aika­lail­la nol­la jos hen­ki­lö vain kotou­tuu ja hoi­taa työn­sä hyvin.

 84. Jor­ma Nordlin:
  “Säh­köi­sen äänes­tä­mi­sen rys­si oikeus­mi­nis­te­riön vir­ka­mie­het. Ne ongel­mat mit­kä aiheu­tui­vat äänes­tä­mi­ses­sä, joh­tui­vat käy­tet­tä­vyy­des­tä. Käy­tet­tä­vyys­tut­ki­muk­set ja tes­tauk­set oli­si pitä­nyt teh­dä ja käyt­tää enem­män myös alan asiantuntijoita.”

  Jär­jes­tel­mäs­sä oli käy­tet­tä­vyy­son­gel­mia, mut­ta muu­ta­ma huk­kaan men­nyt ääni oli vain teko­syy. Säh­köi­ses­tä äänes­tyk­ses­tä vali­tet­tiin lähin­nä sen takia, että jär­jes­tel­mä ei pys­ty takaa­maan ehdot­ta­mas­ti sitä ettei­kö joku pää­si­si käpä­löi­mään tulos­ta ilman että se voi­daan havai­ta. Tämä on säh­köi­sen äänes­tä­mi­sen kes­kei­nen ongel­ma, jol­le ei tie­tääk­se­ni ole todel­lis­ta rat­kai­sua keksitty.

 85. Säh­köi­sen äänes­tä­mi­sen rys­si oikeus­mi­nis­te­riön virkamiehet.”

  Var­maan joo, mut­ta eikö sil­lä minis­te­ril­lä ole kui­ten­kin se vas­tuu? Vai onko se niin, että kun minis­te­ri ei ollut muka­na niin vas­tuu­kaan ei ole minis­te­ril­lä? Ja kun ei osal­lis­tu, niin vält­tää käte­väs­ti vastuun.…

 86. Eli­na: “Jos jos­tain huip­pu­älys­tä kie­lii kie­li­tai­to 30 vuo­den maas­sa oles­ke­lun jäl­keen, niin sit­ten olen rasis­ti, kun pidän sitä aivan normaalina.”

  Perus­suo­ma­lais­ten Fred­dy Van Won­terg­hen on asu­nut Suo­mes­sa 36 vuot­ta eikä vie­lä­kään osaa kun­nol­la suo­mea. Umayya on sel­väs­ti Fred­dyä älykkäämpi.

 87. # Osmo Soi­nin­vaa­ra kirjoitti:

  Ter­ho Sam­mon kan­nat­ta­jat näyt­tä­vät aloi­ta­neen vaa­li­mai­non­tan­sa täl­lä blo­gil­la. Kiin­tiö on tul­lut täy­teen. En nii­tä enää julkaise. 

  Onnek­si on uusisuomi.fi.

 88. Ter­ho Sam­po oli niin tun­te­ma­ton suu­russ, että piti oikein goglel­la käy­dä etsi­mäs­sä, kuka hän on.
  E oikein auen­nut mik­si Osmo viit­taa häneen ???

  1. Muu­ta­man tun­nin sisäl­lä tän­ne tup­sah­ti tar­jol­le rut­kas­ti vies­te­jä, jot­ka kaik­ki kehui­vat Ter­ho Sam­poa yli kai­ken. Se vain tun­tui vähän masi­noi­dul­ta, eri­tyi­ses­ti kun minä­kään en ole kuul­lut hen­ki­lös­tä mitään. Olen mode­roin­nis­sa aika suvait­se­vai­nen, mut­ta en suo­ras­taan hölmö.

 89. Tuos­ta Braxi jutus­ta vie­lä sen ver­ran, että aikais­me­min Osmo ker­toi, että Lipo­sen hal­li­tuk­sis­sa pää­tök­siä teki­vät jokai­nen erik­seen omas­sa nur­kas­saan kek­su­te­le­mat­ta keksenään.
  Samaa­la hän kehui, että Van­ha­sen hal­li­tuk­sis­sa pää­tök­set teh­dään yhtei­se­ti tii­mi­työ­nä ja yhtei­se­ti hyväksyen.
  Pait­si, että näyt­tää, että vih­rei­den kan­nal­ta epä­miel­lyt­tä­vät pää­tök­set teh­dään mui­den toimesta.

 90. Jos puhuu parem­min suo­mea vuo­si­kym­me­niä Suo­mes­sa asu­nee­na kuin Fred­dy van Won­terg­hem en vie­lä puhui­si huip­pu­älys­tä, kovan­ta­son kiel­li­ses­tä lah­jak­kuu­des­ta, puhu­mat­ta­kaan neroudesta. 

  On mah­dol­lis­ta jopa toden­nä­köis­tä, että Umyya Abu-Han­na on kie­lel­li­ses­ti lah­ja­kas ihmi­nen, mut­ta täs­sä heh­kut­ta­mi­ses­sa on hie­man kään­tei­sen rasis­min maku. 

  Ylis­täi­si­kö Osmo nerok­si lukion jäl­keen au-pai­rik­si kes­kin­ker­tai­sen englan­nin tur­vin läh­te­nyt­tä Kir­si Vir­tas­ta, joka vii­si­kymp­pi­se­nä, 30 vuot­ta siis Itä­val­las­sa asu­nee­na puhui­si liki täy­del­lis­tä sak­saa. Kir­si on jopa jul­kais­sut sak­san­kie­li­siä leh­ti­jut­tu­ja ja kir­jan autis­ti­sen poi­kan­sa herät­tä­mis­tä tun­teis­ta ja tämän hoitohistoriasta. 

  Veik­kaan, ettei ylistäisi!

  Mut­ta kun on oikea eksoot­ti­nen taus­ta ja ulko­nä­kö, niin johan ollaan nos­ta­mas­sa jalus­tal­le. Ihmi­sil­lä on sitä pait­si hyvin yksi­löl­li­siä tai­pu­muk­sia kie­len omak­su­mi­sen suh­teen. Itsel­le­ni vie­raan kie­len kir­joit­ta­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa kuin puhu­mi­nen. Eli sinäl­lään kir­jan kir­joit­ta­mi­nen ei kie­li tosian­kaan mis­tään nerou­des­ta, sem­min­kin kuin Abu-Han­nan teok­set nyt eivät mitään mes­ta­ril­li­sia hen­gen­tuot­tei­ta ole.

 91. Kuun­te­lin You­tu­bes­ta Abu-Han­naa pari pätkää… 

  Aksent­ti on hie­man peh­meä, kuu­lee siis, että suo­mi ei ole äidin­kie­li. Täy­del­lis­tä aksent­tia onkin liki mah­do­ton saa­vut­taa, ellei opi kiel­tä lap­se­na. Nerol­le se ehkä oli­si mahdollista?

  Objek­ti­vir­hei­tä esiin­tyy, mikä on ehkä se ongel­mal­li­sin koh­ta suo­men kie­les­sä — eli erottaa: 

  -ota kep­pi!
  ‑otit­ko kepin?
  ‑älä ota keppiä!

  Vai­kei­ta ovat myös pai­kal­lis­si­joil­la jär­jes­ty­vät ilmaisut: 

  -tar­tu keppiin!
  ‑ota kiin­ni kepistä!

  Nämä ovat siis kie­lel­li­ses­ti lah­jak­kail­le­kin usein yli­voi­mai­sia oppia, mut­ta nerol­le ei pitäi­si olla.

 92. Heh, Eli­nal­la on näp­pis hallussa 🙂

  Aika yli­mie­lis­tä on asen­ne, kun Osmo tois­tu­vas­ti kir­joit­taa Ter­ho Sam­mos­ta, vaik­ka kyse lie­nee Sam­po Ter­hos­ta. Kyl­lä kil­pai­li­joi­ta kan­nat­tai­si hiu­kan kun­nioit­taa, ettei kan­sa jär­jes­tä kun­nal­lis­vaa­lien kal­tai­sia epä­miel­lyt­tä­viä yllä­tyk­siä äly­mys­töl­le ja medialle.

  Vähän menee otsi­kon ohi, mut­ta mer­kit­tä­vä ajan­koh­tai­nen aihe on men­nyt Osmon ohi, nimit­täin Poh­jois-Korean rau­han­kynt­ti­löi­den ilmes­ty­mi­nen jul­ki­suu­teen. Jos koh­ta Vih­rei­den kan­ta on hel­pos­ti ennus­tet­ta­vis­sa (sikä­li mikä­li uusi puheen­joh­ta­ja lai­ta­va­sem­mis­to­lai­si­ne maa­il­man­ku­vi­neen lain­kaan hei­jas­te­lee puo­lue­ak­tii­vien maa­il­man­ku­vaa), oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la Vih­rei­den ääri­li­be­raa­li­sii­ven (lue: Osmon) aja­tuk­sia täs­tä kimu­ran­tis­ta tapahtumasta.

 93. Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti 29.5.2009 kel­lo 7:55 Muu­ta­man tun­nin sisäl­lä tän­ne tup­sah­ti tar­jol­le rut­kas­ti vies­te­jä, jot­ka kaik­ki kehui­vat Ter­ho Sam­poa yli kai­ken. Se vain tun­tui vähän masi­noi­dul­ta, eri­tyi­ses­ti kun minä­kään en ole kuul­lut hen­ki­lös­tä mitään. Olen mode­roin­nis­sa aika suvait­se­vai­nen, mut­ta en suo­ras­taan hölmö.”

  Toden tot­ta masi­noin­nil­ta kuul­los­taa mut­ta ei niin­kään perus­suo­ma­lais­ten teke­mäl­tä. Huo­nom­paa paik­kaa mai­nos­taa perus­suo­ma­lais­ta ehdo­kas­ta ei ole­kaan kuin Vih­rei­den pals­ta jos­sa tus­kin mon­taa­kaan poten­ti­aa­lis­ta PS:n äänes­tä­jää vie­rai­lee, mut­ta vas­tus­ta­jia sit­ten vaik­ka kuinka.

  Vähän sama jos mai­nos­tai­si jotain Vih­re­ää ehdo­kas­ta Hom­ma­fo­ru­mil­la. Tus­kin ottaa tuul­ta pur­jei­siin muu­toin kuin “kii­hot­taa” pals­ta­lai­set heit­tä­mään lokaa kys. ehdokkaan/tämän edus­ta­man puo­lu­een niskaan. 

  Webis­sä voi tak­ti­koi­da monin tavoin ja näin vaa­lien alla kaik­ki kei­not ovat tie­tys­ti käy­tös­sä. Joku voi­si tak­ti­koi­da jopa niin­kin, että ilmoit­tai­si ole­mat­to­mis­ta masi­noin­neis­ta mus­ta­maa­la­tak­seen vas­tus­ta­jaa. Umaya Abu-Han­na ava­si pelin jo rasis­ti­kor­tin vis­ke­lyl­lä. Toi­vot­ta­vas­ti Osmo ei nyt sor­ru vas­taa­vaan. Vai saam­me­ko koh­ta lukea Ilta­sa­no­mis­ta uuti­sen perus­suo­ma­lais­ten suo­rit­ta­mas­ta späm­mi­kam­pan­jas­ta Osmon sivuilla?

  Hope not!

 94. Ylis­täi­si­kö Osmo nerok­si lukion jäl­keen au-pai­rik­si kes­kin­ker­tai­sen englan­nin tur­vin läh­te­nyt­tä Kir­si Vir­tas­ta, joka vii­si­kymp­pi­se­nä, 30 vuot­ta siis Itä­val­las­sa asu­nee­na puhui­si liki täy­del­lis­tä saksaa.”

  Mus­ta tuo on saa­vu­tuk­se­na ihan samaa tasoa Abu­han­nan saa­vu­tuk­sen kans­sa. Ilmei­ses­ti Abu­han­naa ei voi kehais­ta, jos ei samal­la kehai­se Vir­tas­ta, joka nyt ei sat­tu­moi­sin ole Vih­reil­lä ehdokkaana?

  Itse asias­sa, tämän­hän voi­si ase­tel­la toi­sin­kin: oli­sit­ko sinä käy­nyt nil­lit­tä­mään, jos Osmo oli­si mai­nin­nut tämän esi­merk­ki­si Kir­si Vir­ta­sen esi­merk­ki­nä nerok­kuu­des­ta, kos­ka hän on kir­joit­ta­nut sak­san­kie­li­sen kirjan?

  Niin, etpä tietenkään.

 95. Muu­ta­man tun­nin sisäl­lä tän­ne tup­sah­ti tar­jol­le rut­kas­ti vies­te­jä, jot­ka kaik­ki kehui­vat Ter­ho Sam­poa yli kai­ken. Se vain tun­tui vähän masi­noi­dul­ta, eri­tyi­ses­ti kun minä­kään en ole kuul­lut hen­ki­lös­tä mitään. Olen mode­roin­nis­sa aika suvait­se­vai­nen, mut­ta en suo­ras­taan hölmö.”

  On ikä­vää jos kes­kus­te­lua tape­taan mai­nos­ta­mi­sel­la. Mai­nos­ta­mi­nen sinän­sä ei ole hyvää kes­kus­te­lua. Ylei­ses­ti kes­kus­te­lu eri puo­luei­den­kin ehdok­kais­ta ei näy­tä olleen Osmon blo­gis­sa kiel­let­tyä, kos­ka hän jul­kai­si ensim­mäi­siä jut­tu­ja niistä.

  Kes­kus­te­lut ovat pal­jon mie­len­kiin­toi­sem­pia, jos mukaan ote­taan eri puo­luei­den ehok­kai­ta ja pei­la­taan vih­rei­den ehok­kai­ta nii­hin. Muu­ten jut­tu menee vähän sisään­päin läm­men­neek­si. Tyy­liin: “Kuka meis­tä on muu­ten paras, minäkö?”

 96. Osmo käyt­ti yllä sanaa “nero”, mikä on minus­ta­kin jon­kin sor­tin hyper­bo­laa, mut­ta kyl­lä minus­ta “todis­te­lut” sii­tä, kuin­ka Abu­han­nas­sa on kai­ken­lais­ta vikaa, ei osaa puhua suo­mea ja kuin­ka hän muka hauk­kuu aina suo­ma­lai­sia ovat joten­kin kömpelöitä.

  En ylis­täi­si suo­ma­lais­ta, joka omak­suu ger­maa­ni­sen kie­len 30 vuo­des­sa, nerok­si, en edes vält­tä­mät­tä kie­lel­li­ses­ti poik­keuk­sel­li­sen lah­jak­kaak­si. Mut­ta sel­lais­ta kyl­lä pitäi­sin toden­nä­köi­ses­ti kie­lel­li­ses­ti lah­jak­kaa­na, joka omak­sui­si aikui­siäl­lään vaik­ka korean, japa­nin tai ara­bian niin, että kir­joit­tai­si useam­man kirjan. 

  Suo­mi on vai­kea kie­li. Ger­maa­ni­set kie­let ovat help­po­ja, kun on oppi­nut vähän yhtä. Suo­ma­lai­sel­la aikui­sel­la on lähes poik­keuk­set­ta taus­tal­la useam­man vuo­den opin­not kah­des­ta ger­maa­ni­ses­ta kie­les­tä. Monel­la kolmestakin.

 97. PP,

  Ihan tur­haa spe­ku­loin­tia sinul­ta.. niin kau­an kuin Osmo ei ole ylis­tä­nyt nerok­si Kir­si Vir­tas­ta, et voi tie­tää reak­tioi­ta­ni sen suhteen.

  Vai olet­ko meedio?

  En muu­ten pidä kehai­su­na, jos ihmis­tä sano­taan “var­si­nai­sek­si nerok­si”. Pidän sitä ylis­tä­mi­se­nä. Ei tar­vit­se olla kie­li­ne­ro erot­taak­seen ylis­tä­mi­sen ja kehai­sun toisitaan…

  Sanon nyt sel­ven­nyk­sek­si, ettei minul­la ole mitään Umayya Abu-Han­naa vas­taan enkä lai­sin­kaan epäi­le, ettei­kö kysees­sä oli­si lah­ja­kas ihmi­nen. En vain voi sie­tää ihmis­ten erot­te­le­mis­ta etni­sen taus­tan mukaan, mitä hais­tan täs­sä tapahtuneen. 

  Abu-Han­na­han on ollut vuo­des­ta toi­seen vih­reän suvait­se­vais­ton lem­pi­lap­si. Rui­ku­tus arki­päi­vän rasis­mis­ta hal­lin­nas­sa, san­ka­ril­li­nen sel­viy­ty­jä täs­sä kyl­mäs­sä ja karus­sa Suo­mes­sa, äly­käs, ver­baa­li­nen ja nai­nen­kin vie­lä etc. takaa var­mas­ti hymis­te­le­vän suo­sion pseu­do­ä­ly­mys­tön keskuudessa.

 98. Päi­vi: Et ymmär­tä­nyt Eli­nan point­tia ollen­kaan. Tot­ta­kai hän oli­si sii­tä alka­nut “nil­lit­tä­mään”, kos­ka tuo esi­merk­ki ei miten­kään todis­ta Kir­si Vir­ta­sen nerokkuudesta.

 99. Onko vih­reil­lä ensim­mäis­tä­kään ensi­si­jai­ses­ti luon­non- ja eläin­ten­suo­je­li­ja­na pro­fi­loi­tu­vaa ehdo­kas­ta listallaan?

  Jos joku osai­si täl­lai­sen osoit­taa lupaan ko. ehdok­kaal­le antaa ääne­ni. Pis­tei­tä saa mm. luon­non­ti­lais­ten met­sien suo­je­lua­luei­den laa­jen­ta­mi­sen ja lisää­mi­sen kan­nat­ta­mi­ses­ta, teho­tuo­tan­non vas­tus­ta­mi­ses­ta, tur­kis­tar­haus­kiel­los­ta, vesis­tö­jen kun­nos­ta­mi­ses­ta, Euroo­pan suo­a­luei­den suo­je­lun esil­le nos­ta­mi­ses­ta sekä EU:n roo­lin pai­not­ta­mi­ses­ta Aasian ja Afri­kan uha­na­lais­ten luon­toar­vo­jen suo­je­lus­sa, uha­na­lais­ten lajien suo­je­luun niin Euroo­pas­sa kuin maa­il­man­laa­jui­ses­ti käy­tös­sä ole­vien resurs­sien tun­tu­van lisää­mi­sen vaatimisesta.
  Näi­den tai näi­den kal­tais­ten tuli­si siis olla ehdok­kaan pää­tee­mo­ja. Kai­ken yleis­hö­tön taak­se huk­ku­via pie­niä ala­viit­tei­tä ei las­ke­ta. Mii­nus­pis­tei­tä tulee myös sil­loin kun nämä todel­li­set eläin­ten- ja luon­non­suo­je­lun kysy­myk­set alis­te­taan ilmas­ton­muu­tok­sen alaviitteiksi.

  Joten­kin Cron­ber­gin ja Relan­de­rin yhteis­mai­nos, jos­sa toi­nen tar­joi­lee lihaa pika­ruo­ka­ra­vin­to­las­sa ja toi­nen leik­kaa sitä taus­tal­la rik­koo vii­mei­siä­kin illuusioi­ta sii­tä, että vih­rei­den koh­dal­la kysees­sä oli­si jotain muis­ta yleis­puo­lueis­ta poikkeavaa.

  Myös vaa­li­mai­non­ta on siir­ty­nyt asia­ky­sy­myk­sis­tä puh­taas­ti Bob Hel­sin­ki ‑tyy­li­seen mie­li­ku­vien luo­mi­seen. “Jos haluat näh­dä pin­taa syvem­mäl­le, ääne­si kuu­luu vih­reil­le” “Jos val­ta kuu­luu kai­kil­le, ääne­si kuu­luu vih­reil­le” jne. jot­ka eivät itses­sään tar­koi­ta yhtään mitään.

 100. Eli­na runoilee:
  “Sanon nyt sel­ven­nyk­sek­si, ettei minul­la ole mitään Umayya Abu-Han­naa vas­taan enkä lai­sin­kaan epäi­le, ettei­kö kysees­sä oli­si lah­ja­kas ihmi­nen. En vain voi sie­tää ihmis­ten erot­te­le­mis­ta etni­sen taus­tan mukaan, mitä hais­tan täs­sä tapahtuneen.”

  Ker­rot­ko minul­le ihan mie­len­kiin­nos­ta miten tuo erot­te­le­mi­nen etni­sen taus­tan mukaan on täs­sä tapauk­ses­sa käy­tön­nös­sä suo­ri­tet­tu. Var­sin­kaan kun sinul­la ei ole hän­tä vas­taan mitään, ja jopa tun­nus­tat hänen ole­van lah­ja­kas ihminen.

 101. az: 234, toi­vo­ma­si kal­tai­set näke­myk­set kärkitavoitteena.

 102. Osmo kehuu use­aa Vih­rei­den ehdo­kas­ta, yli­sa­no­ja­kaan kaih­ta­mat­ta. Eli­na valit­see näis­tä yhden ja sanoo, ettei hänen mie­les­tään tämä nyt ihan niin erin­omai­nen ole. Mie­tit­tä­väk­si jää, mik­si Eli­na juu­ri tämän ehdok­kaan kehu­mi­seen puuttui.

  Tun­nen muu­ten mon­ta Suo­mes­sa tois­ta­kym­men­tä vuot­ta asu­nut­ta, hyvin­kin lah­ja­kas­ta, kor­keas­ti kou­lu­tet­tua ja hyväs­sä työ­pai­kas­sa työs­ken­te­le­vää ihmis­tä, joi­den suo­men­kie­len tai­to on var­sin vaa­ti­ma­ton. Minus­ta kiel­le­nop­pi­mi­nen ker­too lähin­nä sii­tä, että on ollut tar­vet­ta kie­li oppia. Jos työs­sä riit­tää englan­nin tai­to, kuten mones­sa yri­tyk­ses­sä ja yli­opis­tois­sa­kin riit­tää, ja koti­kie­le­nä on jokin muu kuin suo­mi, niin ei se kie­li­tai­to kartu.

 103. Umayy­as­ta löy­tyy eri­lai­sia rui­kut­ta­mi­sen nyans­se­ja rop­pa­kau­pal­la suo­ra­nai­ses­ta suo­ma­lai­suu­den sol­vaa­mi­ses­ta hie­no­va­rai­sem­paan ylenkatsantoon. 

  Täs­sä yksi erit­täin kuvaa­va otos Umaay­an mie­len­maa­il­maa. Umayya on juu­ri 46-vuo­ti­aa­na tuo­ree­na äiti­nä adop­toi­nut lap­sen Afrikasta. 

  Ilta­sa­no­mat 4.12.2007:

  Tuo­re äiti kir­joit­taa ensim­mäi­ses­tä yhtei­ses­tä Suo­men-vii­kos­ta mel­kein yksi­vuo­ti­aan lapsensa
  äänellä.

  Jo viik­ko Suo­mes­sa ja aito­na suo­ma­lai­se­na ja yhä pimeys pän­nii. Vii­me vii­kol­la olin syn­nyin­kau­pun­gis­sa­ni nur­mi­kol­la jah­taa­mas­sa jät­ti­kil­pi­kon­naa. Sil­loin äiti suo­je­li ympä­ris­töä bio­tuo­tan­nos­ta­ni puke­mal­la minut vaip­paan, nyt hän suo­jaa minua luon­nos­ta puke­mal­la minut pak­ko­pai­dan tavoin!”, Abu-Han­na kir­joit­taa nettisivuilla.

  Valit­sin tie­toi­ses­ti täl­lai­sen hie­no­va­rai­sen ver­sion, jos­sa kui­ten­kin sel­väs­ti ilmais­taan asia..

 104. Riit­ta,

  Tie­tys­ti sik­si, että olen rasis­ti.. eikös ole­kin help­po ja hel­pot­ta­va selitys.

 105. Jaak­ko: “Huo­nom­paa paik­kaa mai­nos­taa perus­suo­ma­lais­ta ehdo­kas­ta ei ole­kaan kuin Vih­rei­den pals­ta jos­sa tus­kin mon­taa­kaan poten­ti­aa­lis­ta PS:n äänes­tä­jää vie­rai­lee, mut­ta vas­tus­ta­jia sit­ten vaik­ka kuinka.”

  Hah! Soi­nin­vaa­ran, Vih­reän Lan­gan ja mui­den kom­ment­ti­loo­tis­sa ei mui­ta pyö­ri­kään kuin perus­suo­ma­lai­sia ja hommalaisia.

  J.P. Roos kir­joit­ti juu­ri blo­gis­saan: “Minul­la on ollut n 3500 vie­rai­lua blo­gis­sa­ni kol­men vii­me pos­tauk­sen aika­na. Yhdes­sä niis­tä oli luki­joi­ta vajaat 3000, kah­del­la muul­la n 2–300. Arva­sit­te oikein: maa­han­muut­to vetää luki­joi­ta kuin kärpäsiä!”

 106. Kii­tok­set, nimim. Vaa­li­tark­kai­li­ja. Osmo sal­li­nee, että mai­nos­tan hitusen puo­lue-kol­le­gaan­sa. Seu­raa­vis­ta näke­myk­sis­tä pidän, ja ne ovat Alek­si Män­ty­län (234) vaa­li­tee­mois­ta http://www.aleksimantyla.fi/Vaaliteemat.htm mai­nit­tu heti ensimmäisinä:

  Nykyi­nen ympä­ris­tö­po­li­tiik­ka on menos­sa pahas­ti met­sään. Se on saa­nut ilmas­ton­muu­tos­lei­man: ainoas­taan ilmas­ton­muu­tos­asiat ovat ympä­ris­tö­asioi­ta. Muut ympä­ris­tö­on­gel­mat on lakais­tu ilmas­ton­suo­je­lun varjoon.

  Ilmas­ton­muu­tok­sen lisäk­si on lukui­sia mui­ta ympä­ris­tö­on­gel­mia, jot­ka ovat edel­leen ole­mas­sa, mut­ta nii­den media-arvo on las­ke­nut. Näin on käy­nyt mm. lajien suku­puu­tol­le, kemi­ka­li­soi­tu­mi­sel­le, väes­tön­kas­vul­le, luon­non­va­ro­jen riit­tä­vyy­del­le, eroo­siol­le ja vesis­tö­jen rehe­vöi­ty­mi­sel­le. Yksit­täis­ten ympä­ris­tö­on­gel­mien sijas­ta pitäi­si puhua glo­baa­li­muu­tok­ses­ta, jos­sa ote­taan huo­mioon kaik­ki muu­tos­te­ki­jät, joi­ta ihmi­set ympä­ris­töl­leen aiheut­ta­vat. Men­nään siis aidos­ti met­sään ja huo­mioi­daan ympä­ris­tö kokonaisuutena.”

  Pidän myös hänen tasa-arvokäsityksestään.

  Täl­lais­ten kave­rei­den ja lin­jaus­ten toi­voi­si saa­van vih­reis­sä nykyis­tä enem­män näkyvyyttä/painoarvoa, joten tai­dan­pa antaa ääne­ni hänel­le. Olin jo aja­tel­lut jos­ko oli­si äänes­tä­mät­tä kokonaan.

 107. Itse pidän kans­sa vih­rei­den ehdo­kas­lis­taa kova­ta­soi­se­na. Siel­lä yksi minun­kin suo­sik­kieh­dok­kais­ta majai­lee. Toi­vot­ta­vas­ti pää­see läpi! Toi­saal­ta en voi sie­tää rasis­ti­kor­tin käyt­töä val­heel­li­sin perus­tein ( enkä nyky­ään oikein muu­ten­kaan ), mitä tuol­la­kin lis­tal­la ole­vat älyk­kääk­si mai­nos­te­tut hen­ki­löt harrastavat.

  Sää­li että se PS:n ehdo­kas on monel­le niin tun­te­ma­ton. Se ker­too, että Suo­mes­sa vuon­na 2009 annet­tu har­kit­tu syy­te juma­lan pil­kas­ta ( nyky­ään uskon­rau­han rik­ko­mi­nen), ei joko ole saa­vut­ta­nut useim­pien tie­toi­suut­ta tai ei het­kau­ta muu­ten vaan ihmisiä.

 108. Täs­sä yksi erit­täin kuvaa­va otos Umaay­an mielenmaailmaa. ”

  Siis että jou­lu­kuus­sa pimeys ras­saa, samoin se, että jou­tuu tal­vel­la lap­sel­le puke­maan niin pal­jon vaa­tet­ta pääl­le että tämä muis­tut­taa taa­per­ta­vaa pal­loa (kos­teal­la kelil­lä kai­ken kruu­naa kurahousut).

  Yhtä hyvin tuo voi­si kuva­ta minua­kia tai mel­kein ketä tahan­sa suo­ma­lais­ta äitiä: kyl­lä useim­pia tal­ven pimeys ja las­ten tal­vi­pu­ke­mi­nen ras­saa­vat. Sen vas­ta­pai­nok­si nyt on läm­min­tä ja valoi­saa. Ulos­läh­ties­sä ei tar­vit­se pukea kuin ken­gät ja hat­tu, nuo­rem­mal­le ei edes kenkiä.

 109. On traa­gis­ta että kes­kus­te­lu väes­tön­kas­vus­ta on sivuu­tet­tu ilmas­ton­muu­tos-toi­to­tuk­sen alle. Vaik­ka suu­rel­la vai­val­la leik­kai­sim­me muu­ta­mas­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa pääs­tö­jäm­me 10–20 pro­sent­tia tuho on edes­sä kos­ka maa­pal­lon väki­lu­ku samaan aikaan jopa 1,5‑kertaistuu.

 110. SDP:stä todet­ta­koon lyhyes­ti, että jos vaih­toeh­dok­si riit­tää pelk­kä ole­mas­sao­lo, niin sit­ten kai se on vaihtoehto.”

  Tors­tia äänes­tä­mäl­lä var­mis­tam­me SDP:n ole­mas­sao­lon jat­kos­sa­kin. Muu­ten kuih­tuu pois, kun dema­reis­ta yli puo­let on jo nyt vähin­tään seit­se­mät­tä­kym­me­net­tä käy­viä äijiä, puo­lue­ko­neis­ton esiin mars­sit­ta­mat nais-“keulakuvat” ovat aivan toi­vot­to­mia ja kan­na­tus nuo­ris­sa makaa poh­ja­mu­dis­sa, vaik­ka puo­lue ja eten­kin ay-lii­ke panos­ta­vat hei­hin tukuit­tain duu­na­rien raho­ja vas­toin näi­den tahtoa. 

  En aio äänes­tää Tors­tia, mut­ta hän on sen­tään hyvä ihmi­nen ja fik­su. Niin on muu­ta­ma vih­rei­den­kin ehdokas.

  Vih­reis­sä on vaka­via viko­ja. Muut ovat vie­lä­kin huo­nom­pia (no, jois­sa­kin suh­teis­sa parempia). 

  Vih­reät saa­vat 12 % plus mii­nus jotain äänis­tä, ihan kel­po tulos, jos­kin on tär­ke­ää, tulee­ko yksi vai kak­si paik­kaa. Kum­mas­sa­kaan tapauk­ses­sa vaa­li­tu­los­ta ei kui­ten­kaan tul­ki­ta huo­nok­si eikä eten­kään pro­tes­tik­si Braxil­le, vaik­ka paik­ko­ja tuli­si vain yksi. Sen sijaan äänes­tä­mäl­lä tiet­tyä vih­re­ää ehdo­kas­ta voi lähet­tää vies­tin sii­tä, mil­lais­ta vih­re­ää poli­tiik­kaa halu­aa jat­kos­sa. Jyr­ki Kas­vil­la on rea­lis­ti­set mah­dol­li­suu­det, kos­ka hänen äänes­tä­jis­tään eivät juu­ri muut kil­pai­le, mut­ta heis­tä ehkä lii­an moni jät­tää äänestämättä.

  Minus­ta on tur­han tiuk­ka­pi­pois­ta, jos suo­ma­lai­sia ei saa sanoa TV:ssä hai­se­vik­si. Parem­pi kui­ten­kin käyt­tää koh­te­li­aam­paa sanamuotoa.

  Maa­il­man väki­lu­ku lisään­tyy jon­kin ver­ran, mut­ta se ei romah­du­ta maa­il­maa. Olen­nai­sem­paa on saa­da riit­tä­vän kor­keat hait­ta­ve­rot, niin että mark­ki­na­ta­lous ohjaa inno­vaa­tioi­ta ja kulu­tus­ta ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pään suuntaan.

 111. Satu Has­si päi­hit­täi­sin kak­sin­tais­te­lus­sa kaik­ki muut, mut­ta häviäi­si Heidille.”

  Tiu­kak­si­pa meni! Jän­ni­tin näi­den kah­den kes­ki­näis­tä jär­jes­tys­tä (ikään kuin sil­lä oli­si mitään väliä) lähes yhtä pal­jon kuin sitä, saa­vat­ko Vih­reät kak­si paikkaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.