Vihreillä kova lista eurovaaleissa

Puolueil­la on selvästi ollut vaikeuk­sia löytää vapaae­htoisia euroe­hdokkaik­si. Suurten puoluei­den ehdokasli­s­tat ovat aika mata­laprofi­il­isia. Vihrei­den tilanne on päin­vas­tainen. Lista tungek­sii nyky­isiä ja tule­via poli­ti­ikan kärkin­im­iä. Tuol­la listal­la voi hyvinkin irro­ta kak­si paikkaa, eri­tyis­es­ti, kos­ka listal­la on ehdokkai­ta, joiden on help­po kerätä ääniä vihrei­den ulkop­uolelta. Vihreät sai­vat kak­si paikkaa myös vuo­den 1999 eurovaaleis­sa, jol­loin tosin Suomes­ta valit­ti­in kak­si mep­piä enem­män kuin nyt.  Speku­loidaan­pa vähän, ketkä voisi­vat tul­la valituiksi. 

 Hei­di Hau­ta­la vaikut­taa var­mal­ta läpi meni­jältä. Hänen ain­oa uhkansa on, että äänestäjät pitävät hänen val­in­taansa liian var­mana ja alka­vat tak­tikoi­da sen toisen paikan suh­teen. Jos vihrei­den äänestäjät pan­taisi­in ver­taa­maan ehdokkaiden suo­sio­ta kaksin­tais­teluina henkilö henkilöä vas­taan, Hei­di voit­taisi kaik­ki muut 19 ehdokas­ta. Hei­din on ollut aikanaan vihreän ryh­män puheen­jo­hta­ja Europar­la­men­tis­sa ja muutenkin näkyvä edustaja.

Satu Has­si päi­hit­täisin kaksin­tais­telus­sa kaik­ki muut, mut­ta häviäisi Hei­dille. Tästä ei kuitenkaan voi päätel­lä, että Satu nap­paisi sen toisen paikan. Voi nap­atakin, mut­ta ääniä on jokaisel­la vain yksi. Jot­ka äänestävät Hei­diä, eivät voi äänestää sat­ua ja sik­si vaaliyönä voi olla edessä yllä­tys. Satu on istu­vista suo­ma­lai­sista mepeistä ehkä näkyvin ja tun­ne­tu­in. Hänessä on posi­ti­ivista jääräpäisyyt­tä: Satu ei helpol­la luovu­ta. Hän on hyvä verkos­toi­tu­maan ja on siten hyvä aja­maan asioi­ta läpi. Keskit­tynyt ilmastopoli­ti­ikkaan. Tekni­ikan lisensiaatti.

Tar­ja Cron­berg voi saa­da yllät­tävän paljon ääniä, sil­lä on ain­oa var­teenotet­ta­va itä­suo­ma­lainen ehdokas Riit­ta Myl­lerin ja Lasse Lehtisen jää­tyä . Jos itä­suo­ma­laiset halu­a­vat oman edus­ta­jan europar­la­ment­ti­in, he äänestävät Tar­jaa. Tar­ja voi kerätä listalle huo­mat­ta­van paljon ulkop­uolisia ääniä.

Jyr­ki Kasvi on ain­oa nört­tien ehdokas näis­sä vaaleis­sa. Ruot­sis­sa piraat­tipuolueelle veikataan jopa kah­ta paikkaa europar­la­ment­ti­in. Jyr­ki on poli­ti­soin­ut infor­maa­tioy­hteiskun­nan pelisään­nöt. Jos äänestää voisi netis­sä, Jyrkin val­in­taa ei estäisi mikään, mut­ta irrot­tau­tu­vatko hänen kan­nat­ta­jansa tietokonei­den­sa ääreltä ja suun­taa­vat vaali­paikalle, jos­sa pitää osa­ta piirtää numero paperi­in kynäl­lä? Myös Jyr­ki voi tuo­da paljon ylimääräisiä ääniä vihreille, kos­ka hänelle ei ole vastinet­ta muil­la listoilla.

Umayya Abuhan­nan osak­keet lask­i­vat hiukan, kun Perus­suo­ma­laiset eivät otta­neet Jus­si Hal­la-ahoa ehdokkaak­seen. Umayya ei ole ain­ut maa­han­muut­ta­jae­hdokas vaaleis­sa, vihrei­denkin lis­toil­ta löy­tyy toinen, mut­ta hän on ylivoimainen. Umayya on katolisen koulun käynyt Israelin palesti­inalainen, joka on ymmärtääk­seni vielä julis­tau­tunut agnos­tikok­si. Kuu­luu siis yhtä aikaa mon­een sisäkkäiseen vähem­mistöön. Varsi­nainen nero: tuli Suomeen 20-vuo­ti­aana, oppi kie­len niin hyvin, että on julkaissut kir­jo­ja suomek­si. Se jää mon­elta syn­type­r­äiseltäkin suo­ma­laiselta tekemät­tä. Voi yllät­tää hänkin. Maa­han­muut­tokysymys on niin tun­tei­ta herät­tävä, että Umayya voi hyvinkin tul­la val­i­tuk­si. Kieli­taitoa ainakin riit­tää ja verkostoitumiskykyä.

Juk­ka Relander on melkein kansane­dus­ta­ja, nuorehkon älymys­tön edus­ta­ja, jon­ka toivoisi otta­van vihreän poli­ti­ikan tosis­saan. Vihreän mies­li­ik­keen suurimpia toivoja.

Näi­den lisäk­si listal­la on 2020-luvun poli­ti­ikan kärkin­im­iä niin, että hengästyt­tää. Mari Puoskari esimerkik­si kan­nat­taa pan­na muis­ti­in.  On houkut­tel­e­vaa äänestää jotain heistä, kos­ka ääni tulee listalle ja vaikut­taa nou­se­vien nuorten ehdokkaiden tule­vaisu­u­den uskoon ja tule­vaan uskottavuuteen.

Todet­takoon, että Hei­din Hau­ta­la ja Jyr­ki kasvi on molem­mat valit­tu eduskun­taan Uuden­maan vaalipi­iristä. Jos toinen heistä val­i­taan Brys­seli­in, eduskun­taan nousee Timo Juurikkala ja jos molem­mat val­i­taan, nousee vielä Mikael Fogel­holm. Molem­pia tarvittaisiin.

118 vastausta artikkeliin “Vihreillä kova lista eurovaaleissa”

 1. Hmph?

  “Varsi­nainen nero: tuli Suomeen 20-vuo­ti­aana, oppi kie­len niin hyvin, että on julkaissut kir­jo­ja suomek­si. Se jää mon­elta syn­type­r­äiseltäkin suo­ma­laiselta tekemättä.”

  Onko jokin ole­mas­saolon oikeu­tus, että on julkaissut kir­jan? Se tästä vähän tulee mieleen… Var­maan ovat sitä pait­si oikoluk­i­jatkin olleet valppaina?

  Ja ainakaan “nero” siis ei voi ilman tätä saavus­tus­ta olla? Kir­jan julka­isukyn­nys (Osmo var­masti tietää tämän) riip­puu pitkälti aiheesta. Tietysti jos taas ekstrapoloidaan, niin har­voin tietysti älyl­liseti kehi­tys­vam­maiset kir­joit­ta­vat kir­jo­ja, mut­ta sanois­in, että kan­nus­tuk­sek­si tarkoitet­tu ylistys Umayyalle ei nyt toimi. 

  Ärsyt­tää!

  (nim­imerk­ki Kateellinen)

 2. “Jos äänestää voisi netis­sä, Jyrkin val­in­taa ei estäisi mikään,…”

  Pait­si tämä itse 😉 Sen ver­ran kri­it­tis­es­ti hän on suh­tau­tunut sähköisi­in äänestyskokeiluihin.

 3. Juk­ka Relander on melkein kansane­dus­ta­ja, nuorehkon älymys­tön edus­ta­ja, jon­ka toivoisi otta­van vihreän poli­ti­ikan tosis­saan. Vihreän mies­li­ik­keen suurimpia toivoja.

  Heh, ker­rankin pal­stal­la on huumoria.… 

  Äijä on koh­ta neljävi­to­nen ja melkein kaikkea? Tietysti jos mies-liike tarkoit­taa velt­toa notku­mista bileis­sä “miehis­es­ti” ja pikku­tun­neil­la oikeasti, niin sit­ten voi ollakin se vihreä toivo. 

  Nyt ei mene hyvin teillä!

 4. Vihrei­den kak­si paikkaa on lähel­lä, mut­ta ei mitenkään var­ma. Se vaatii, että nyt kaik­ki vihre­itä tuke­vat vään­täy­tyvät kaduille vaal­i­työhön ja tietysti äänestämään alka­en keskiviikosta.

 5. Vaalien yllät­täjät eivät tai­da tul­la vihreistä. Yllä­tys kytee Perus­suo­ma­lais­ten joukois­sa. Siel­lä yllä­tyk­sen voi jär­jestää Sam­po Ter­ho, joka tais­teli A‑zoomin Eurovaali-zoomis­sa yksinään Sir­pa Pietikäistä, Kim­mo Kiljus­ta, Axel Hagel­stamia vas­taan. Hän esit­ti hyviä mielip­iteitä ja muut ehdokkaat yrit­tivät kovasti vai­men­taa häntä.

 6. Eikös E.R.Korhola kalastele samoil­la vesil­lä vihrei­den ehdokkaiden kanssa? Tosin eri­laisin argu­mentein, mut­ta uskot­taval­la ja näkyväl­lä tyylillä.

 7. “Juk­ka Relander on melkein kansane­dus­ta­ja, nuorehkon älymys­tön edus­ta­ja, jon­ka toivoisi otta­van vihreän poli­ti­ikan tosissaan.”

  Tarkoit­taako Soin­in­vaara, että hän ei nyt vielä ota sitä tosissaan?

 8. Myös Jyr­ki Kasvin kan­nus­tus­puhe oli sel­l­ainen, ettei se var­maan ainakaan lisää Kasvin äänisaal­ista! Saa tosi­aan nähdä, jak­sa­vatko “nör­tit” lähteä uurnille. 😀

  Jos Abu-Han­nan saavu­tuk­set ovat niin kiis­tat­to­mia kuin Soin­in­vaara antaa ymmärtää, niin mik­si hän olisi sit­ten tarvin­nut Hal­la-ahoa vas­tae­hdokkaak­seen? Saadak­seen kauhean määrän maa­han­muut­to­myön­teisiä protestiääniä? Ääni on tietysti aina ääni, mut­ta mik­si Perus­suo­ma­laisille satavia “protestiääniä” sit­ten arvostellaan?

 9. Koko Hal­la-Aho jutun suurin vit­si on siinä, että Hal­la-Aho itse edus­taa myös maa­han­muut­to­myön­teistä lin­jaa. Se tässä poli­it­tises­sa touhus­sa ja pelleilyssä ihmeel­listä onkin. Asi­at vään­netään, vääris­tel­lään ja kään­netään suo­ranaisik­si val­heik­si. Hal­la-Aho ei itsekään kan­na­ta rajo­jen sulkemista kaik­il­ta pako­laisil­ta ja ulkomaalaisilta.

 10. Eurovaaleista tuli mieleen, nyt kun on muu­ta­man radiomain­ok­sen kuul­lut, ja noi­ta iso­ja ulkoilmaplakaat­te­ja näh­nyt. Eikö kel­lään muul­la herää ihme­tys, että kuin­ka nar­sis­tista hom­maa se oikein on? En ole var­ma onko nar­sis­mi oikea sana, ehkä joku muu olisi parem­pi. Siis laite­taan val­ta­va hymy­ilevä pärstä ulos ja yritetään kerätä huomio­ta minä-minä-tyyli­in. Ja kuin­ka se mitä san­o­taan ja luvataan on aivan jostain muus­ta kuin tästä todel­lisu­ud­es­ta, kehutaan niin val­ta­van kykeneväk­si, että mik­si juuri min­ut pitäisi valita.

  Se on samaa val­heel­lisu­ut­ta, mitä opetet­ti­in työn­haku­val­men­nuk­ses­sa. Ihmi­nen on mitä on. Sit­ten opete­taan main­os­ta­maan itseään, kehu­maan ja myymään itseään. Mitä on tulok­se­na? Joukko ihmisiä, jot­ka eivät tiedos­ta itseään, joiden itse­tun­to on alhainen, ja joi­ta opete­taan ker­tomaan itses­tään asioi­ta tasol­la jol­la eivät pysty toim­i­maan. Tai pystyy ja yrit­tää ja yrit­tää, mut­ta jos ei ole oma itsen­sä, joutuu ole­maan jatku­vasti varpasil­laan ja puke­maan sitä naamio­ta jol­la yrit­tää täyt­tää ne odotuk­set jot­ka on itselleen han­kkin­ut ker­toma­l­la itses­tään yli­hyvään sävyyn ja yrit­tämäl­lä olla kaiken sen kunn­ian arvoinen. Minän koros­tu­mi­nen koros­tuu, keho kangis­tuu, ren­tous kaikkoaa.

  Sel­l­as­ta se poli­ti­ik­ka on. Pitää olla aina oike­as­sa. Val­ta­vat henkiset muu­rit. Ah, kuin­ka Van­hanen ja Katainen, ovatkaan kaikki­ti­etäviä. Mil­lä perusteil­la maa­ta johde­taan? Ei ainakaan selvänäköisyy­del­lä, vaan enem­mänkin val­taan valit­tu­jen henkilöi­den henkilöko­htaisil­la peloilla. 

  Jos elämä on kuin puro, poli­itikko on kuin kivi joka heit­etään puron uomaan ja vir­ta joutuu löytämään uuden tien­sä kiv­en ympäri.

  No se on se maail­ma jos­sa elämme, minkäs teet. Nar­sis­min valtakunta.

 11. Hyvät kom­men­tit Soin­in­vaar­al­ta. Ana­lyysin perus­teel­la brys­seli­in pääsee Hau­ta­la. Takana tule­va kolmikko voivat kyl­lä saa­da kukin muhkean äänisaaliin. 

  Samaa mieltä Sam­po Ter­hon esi­in­tymis­es­tä TV:ssä. Mies pyörit­ti tyy­nen rauhal­lis­es­ti Pietikäistä ja kump­panei­ta, jot­ka eivät kovas­ta puhi­nas­ta huoli­mat­ta mitenkään pystyneet vas­taa­maan Ter­hon argumentteihin. 

  Tästä nähdään että perus­maa­han­muut­toar­gu­men­toin­ti alkaa jo olla väsähtänyt­tä. Kek­sikää parem­pia väit­teitä oi ulkkarei­den ihailijat.

 12. Tietotekni­ik­ka-alas­ta ja medi­as­ta kiin­nos­tuneet ihmiset pitäi­sivät var­maan Kasvin mielum­min tääl­lä Suomes­sa kuin Brysselissä. 

  Veikkaankin, että H‑alkuiset rou­vat menevät jatkos­sakin Brys­seli­in, eli Has­si ja Hautala.

 13. “Onko jokin ole­mas­saolon oikeu­tus, että on julkaissut kirjan?”

  Ihan mie­lenki­in­nos­ta, mikä olisi maa­han­muut­ta­jal­ta sel­l­ainen saavu­tus, että sen kehaisua ei tarvit­sisi kui­tata sanom­al­la “Hmph”?

  Juk­ka Relander ei kyl­lä vält­tämät­tä pai­ni samas­sa sar­jas­sa muiden täl­lä listal­la ole­vien kanssa. Uskoisin, että nimi on jäänyt melko tun­tem­at­tomak­si puolueen ja poli­it­tisen keskustelun ulkopuolella.

 14. Vihreät ovat Kokoomuk­sen puis­to-osas­to, mik­si äänestää Vihre­itä, kun voi äänestää Kokoomus­ta suoraankin ??

 15. PP,

  Minä en kat­so maa­han­muut­ta­jien ja kan­ta­suo­ma­lais­ten saavu­tuk­sia mitenkään erikseen. 

  EU-edus­ta­jan ansioi­hin totis­es­ti tarvi­taan muu­takin kuin että on 30 vuo­den aikana oppin­ut suomen kieltä ja julkaissut kirjan. 

  Susan Ruusunen ja Susan­na Sievi­nenkin ovat julkaisseet kir­jan. Oppi­neet jopa sääl­lis­es­ti neljässäkymme­nessä vuodessa suomen kieltä.…

  Ja Osmo! 🙂

 16. “Vihreät ovat Kokoomuk­sen puis­to-osas­to, mik­si äänestää Vihre­itä, kun voi äänestää Kokoomus­ta suoraankin ??”

  No vaik­ka pelkästään sik­si, että Kokoomuk­sen ehdokkaana on Ari Vata­nen. Siis tämä ral­litähti joka tote­si mah­dol­lisen ilmas­ton läm­pen­e­misen (mihin ihmisel­lä ei ole mukaansa osaa eikä arpaa) ole­van vain hyvä asia kos­ka kylmäl­lä tulee flun­ssa. Eipä myöskään per­su­jen apa­jil­la kalas­ta­van Kai “sosi­aalipum­mien maa­han­tu­lolle stop­pi!” Pön­tisen kaltaisia ehdokkai­ta vihreil­lä ole. Aina on ris­ki, että esim. Sir­pa Pietikäiselle annet­tu ääni hyödyt­tää lop­ul­ta em. veijareita.

 17. Mainit­tu yllät­täjä Sam­po Ter­ho on täysi nobody kaikille muille kuin hom­mafoo­ru­mi­laisille ja muille, noh, täysille nettinobodyille.

  Vihrei­den paikat menevät näin: 1. Hau­ta­la 2. Cron­berg 3. Kasvi 4. Has­si. Kak­si läpi. Hyvä niin.

  1. Ter­ho Sam­mon kan­nat­ta­jat näyt­tävät aloi­ta­neen vaal­i­main­on­tansa täl­lä blogilla. Kiin­tiö on tul­lut täy­teen. En niitä enää julkaise.

 18. Liian van­ha kir­joit­ti “Vihreät ovat Kokoomuk­sen puis­to-osas­to, mik­si äänestää Vihre­itä, kun voi äänestää Kokoomus­ta suoraankin ??”

  Ari Vata­nen muis­tut­ti juuri, mik­si kan­nat­taa äänestää vihre­itä eikä esim. kokoomus­ta. Muu­tamia muitakin vas­taavia muis­tut­ta­jia on kyl­lä tässä ollut.

 19. Vielä kun joku ker­toisi mitä syytä on ketään äänestää EU-par­la­ment­ti­in, jos­sa suo­ma­lais­mep­pi­en vaiku­tus­mah­dol­lisu­udet ovat liki­main nolla.

 20. En ota kan­taa Hau­ta­lan ja Has­sin välil­lä, mut­ta kaiketi muiden on paras­ta vain olla mukana? Veikkaan Soinille hyvää tulosta. Mik­si? OS voisi joskus miet­tiä koko maa­han­muut­to­jut­tua. Jos suuri osa kansaa alkaa olla kyp­sä äänestämään Soinia, niin mis­tähän se johtuu? Onko niin, että vihreiden/ruotsalaisten mielip­i­teet ovat ne oikeat ja kansan ajatuk­set väärät? Aina puhutaan, että pan­naan Nato asia kansanäänestyk­seen. Pan­naan noi maa­han­muut­to-asi­atkin äänestyk­seen. Jos enem­mistö halu­aa tänne Suo­ma­laisen Karin erikois­es­ti esi­in­tuo­mia kansalaisia, niin lopetan sisäisen nar­i­nan. Ymmär­rän, että Suomen on toimit­ta­va kan­sain­välis­ten sopimusten mukaises­ti, mut­ta niin var­maan mon­en muunkin kansan. Afrikan sar­ves­ta Suomeen on aika pitkä mat­ka ja kaiketi kallis? Onko OS:lla tietoa,kuinka suuri pros­ent­tio­su­us noista tekee muu­ta kuin yhteiskun­nan mak­samaa työtä? Jos on paha kysymys, niin olen pahoil­lani. Minä vain en ole nähnyt/kuullut/lukenut mitään kovin hyvää. Saatan tietysti olla täysin väärässä ja totaalis­es­ti pihal­la, mut­ta 43 syn­tyneenä se kai annetaan anteeksi.

 21. “Ihan mie­lenki­in­nos­ta, mikä olisi maa­han­muut­ta­jal­ta sel­l­ainen saavu­tus, että sen kehaisua ei tarvit­sisi kui­tata sanom­al­la “Hmph”?”

  Min­un luke­mani mukaan tuos­sa kom­men­toiti­in ihmis­ten luokit­telua ylipäätään sen mukaan, kuka on kir­joit­tanut kir­jan ja kuka ei.

  Eikö olekin kum­mallista, että nämä “maa­han­muut­tokri­itikoidenkri­itikot” muis­ta­vat aina maini­ta sen “rodun” tms. taus­tan, kun toiset puhu­vat vain ja ain­oas­taan ihmi­sistä? Kaik­ki ovat eri­laisia, mut­ta tasa-arvoisia, kunnes sit­ten joku ei nos­takaan sitä val­tavir­ras­ta poikkeavaa jalustalle?

  Hyvä esimerk­ki oli Maail­ma kylässä ‑tapah­tu­mas­sa, jos­sa joku tuli haas­tat­tele­maan, onko min­ul­la mamu-ystäviä.. Jouduin het­ken miet­timään, kunnes tajusin, että:“Joo, onhan min­ul­la pari, Nico­las ja Michael.. Ei ollut tul­lut aikaisem­min mieleen, että ovat mamu­ja, ovat olleet ihan vain Nico­las ja Michael hyvine ja huonoine puo­li­neen, ilman mitään jalustalle nos­tamista..” Haas­tat­teli­ja olisi ilmeis­es­ti kaivan­nut jotain suit­su­tus­ta heistä, mut­ta mik­si minä nyt heitä hehkut­taisin yhtään enem­pää kuin kavere­i­tani Sakkea tai Anttia? Ai niin, se syy­hän jo mainittiin..

  Niin sitä van­hakin näköjään oppii tätä nykypäivän “suvait­se­vaisu­ut­ta”…

 22. Liian van­ha kir­joit­ti 25.5.2009 kel­lo 22:07
  “Vihreät ovat Kokoomuk­sen puis­to-osas­to, mik­si äänestää Vihre­itä, kun voi äänestää Kokoomus­ta suoraankin ??”

  Niin­pä, Vihreät pitävät nyky­isin melua ympäristöa­sioista jotakuinkin yhtä paljon (lue: vähän) kuin Kokoomus. Jos Vihreät suvait­sisi pala­ta ympäristöpuolueek­si, niin min­unkin ääneni saat­taisi pala­ta pitkähkön tauon jäl­keen Vihreille.

 23. “Vihreät ovat Kokoomuk­sen puisto-osasto”

  Tämä on hyvä asia. 

  “mik­si äänestää Vihre­itä, kun voi äänestää Kokoomus­ta suoraankin ??”

  Vihreis­sä on vähem­män kon­ser­vati­ive­ja. Kokoomuk­sen listal­la on mm. ilmas­toskep­tikko Ari Vata­nen ja Hom­mafo­ru­mil­la haas­tatel­tu, Lapuan liiket­tä ihail­e­va Kai Pön­ti­nen. En voi antaa ään­täni sellaisille. 

  Ilman kon­ser­vati­ive­ja voisin kyl­lä äänestää Kokoomusta.

 24. Kun kaikissa vaaleis­sa on sato­ja ehdokkai­ta, ja jokaises­sa puolueessa löy­tyy kyllä+ei mielip­i­teet kaikki­in kysymyk­si­in, ja liikku­vat äänestäjät tekevät päätök­sen äänestyspäivänä, niin sopii kysyä, että mitä ihmettä vaaleis­sa oikein äänestetään?

  Lis­tavaaleis­sa puolueet kat­soisi­vat asiantun­tev­asti sisäisen järjestyk­sen, ja sen jäl­keen kansa äänestäisi paras­ta puolueohjelmaa.

  Vaaleis­sa tak­tikoin­ti pitäisi saa­da min­imi­in. Ei ole oikein, että kansa äänestää niitä joil­la on hyvät mah­dol­lisu­udet. Äänestyk­sen pitäisi poh­jau­tua aina asiaan.

 25. “Vihreis­sä on vähem­män kon­ser­vati­ive­ja. Kokoomuk­sen listal­la on mm. ilmas­toskep­tikko Ari Vata­nen ja Hom­mafo­ru­mil­la haas­tatel­tu, Lapuan liiket­tä ihail­e­va Kai Pön­ti­nen. En voi antaa ään­täni sel­l­aisille. 2

  Suomes­sa on henkilö­vaali ja mitä enem­män lib­er­aale­ja edus­ta­jia on Kokoomuk­ses­sa niin sitä vähem­män noil­la pön­tisil­lä on vaikutusvaltaa .

 26. “Niin­pä, Vihreät pitävät nyky­isin melua ympäristöa­sioista jotakuinkin yhtä paljon (lue: vähän) kuin Kokoomus. ”

  Brax ja Cron­berg ovat vain EK:n kumileimasimia hal­li­tuk­ses­sa. Brax saa koh­ta toteutet­tua Täy­del­lisen kon­trol­liy­hteiskun­nan Kiinan tapaan Lex Nokioi­neen, Inter­netin sisäl­lön sen­suroin­tei­neen, lähdesuo­jan pois­tamisi­neen etc
  Cron­berg on taas kun­nos­tau­tunut tuos­sa ilmaisen pal­lo­työvoiman jär­jestämisessä yri­tyk­sille Kiinan tapaan

 27. Itse äänestän taku­u­var­masti Abu-Han­naa ihan syys­tä. Vas­tus­taak­seni uskon­nol­lisen hurmok­seen van­novia “maa­han­muut­tokri­it­tisiä” (joi­ta ei saa kut­sua rasis­teik­si tai maa­han jo muut­tanei­den vastustajiksi).

 28. No, sisäl­löstä tai ner­oud­es­ta en osaa sanoa, mut­ta Abuhan­nan kielipää on ainakin kovata­soinen. Suo­mi ei ole mikään kovin help­po kieli ja hän opet­teli sen aikuisiäl­lä. Kyl­lä se kielii älykkyy­destä, en ymmär­rä, mik­si tämä on jotenkin kiis­tanalaista. Tai no, ymmär­rän, mut­ta kun kestään ei saa sitä nimeno­maista ter­miä käyt­tää, kun se on “leimaamista”.

  Tämä “kokoomuk­sen puis­to-osas­to” läp­pä on huvit­tavaa. Demar­it ja muut vasem­mis­to­laiset käyt­tävät sitä samaan aikaan kun oikeis­to­hörhöt nimit­tävät “sosial­is­teik­si”. Tun­tuu, ettei Suomes­ta löy­dy yhtäältä kap­i­tal­is­tisem­paa ja toisaal­ta sosial­is­tisem­paa puoluet­ta kuin vihreät. On se jännää. 

  Itse aion äänestää Kasvia. Hän ei ole ehdokkaana täy­delli­nen, mut­ta ain­oa, joka on edes jonkin­laista meteliä pitänyt tietoy­hteiskun­nan väärinymmär­ryk­sistä ja demokra­t­ian vähit­täis­es­tä alasajosta. 

  “Liian van­ha” tosin on oike­as­sa Brax­in suh­teen. Hän on lähi­his­to­ri­an huonoin oikeusmin­is­teri ja osal­lis­tunut ennen­näkemät­tömäl­lä taval­la kansalaisy­hteiskun­nan ja demokra­t­ian tuhoamiseen. Ihmette­len miten vihreät puolueena voi sal­lia sel­l­aisen jatku­misen ja mik­si kukaan ei ole edes ehdot­tanut että Brax­in pitäisi ero­ta, vaik­ka tämä yrit­ti omakä­tis­es­ti lakkaut­taa demokra­t­ian sähköisen äänestyk­sen jupakan yhteydessä.

 29. “Liian van­ha” tosin on oike­as­sa Brax­in suh­teen. Hän on lähi­his­to­ri­an huonoin oikeusmin­is­teri ja osal­lis­tunut ennen­näkemät­tömäl­lä taval­la kansalaisy­hteiskun­nan ja demokra­t­ian tuhoamiseen. Ihmette­len miten vihreät puolueena voi sal­lia sel­l­aisen jatku­misen ja mik­si kukaan ei ole edes ehdot­tanut että Brax­in pitäisi ero­ta, vaik­ka tämä yrit­ti omakä­tis­es­ti lakkaut­taa demokra­t­ian sähköisen äänestyk­sen jupakan yhteydessä.”

  Vihrei­den ehdokkail­la on ja tulee ole­maan kova työ uskot­ta­van vai­h­toe­hdon tar­joamises­sa. Puolueen lähi­his­to­ria poli­ti­ikas­sa on sen ver­ran ikävää luet­tavaa, että töitä saa­vat tehdä jos meinaa­vat äänestäjiä saa­da. Vihreil­lä on yksi ja iso ongel­ma poli­ti­ikas­sa. Se on se, kun ovat istuneet viime lama-ajan ja sen jälkei­sis­sä hal­li­tuk­sis­sa, joiden touhui­hin kansa on kyl­lästynyt. Ihmiset hake­vat selvästi nyt poli­ti­ikas­sa vai­h­toe­htoa nyky­menolle. Mitä vai­h­toe­htoa vihreät ja hei­dän ehdokkaansa pystyvät tar­joa­maan, kun vihreät istu­vat hal­li­tuk­ses­sa. Olen kuun­nel­lut usei­ta EU-vaali­pa­neelei­ta jois­sa myös vihrei­den ehdokkaat ovat läs­nä. Näin kuui­jana voin tode­ta panee­likeskustelu­iden olleen todel­la tyl­siä. Lähin­nä niis­sä on tul­lut haukotel­tua. Suurin osa paneel­ien ehdokkaista on saman­laisia. Kuka yleisöstä halu­aa kun­neel­la sel­l­aisia näkökan­to­ja, joista suurin osa paneelis­sa on samaa mieltä. Pitäisi myös haas­taa mui­ta ehdokkai­ta keskustelussa.

  Tähän men­nessä vihrei­den paras min­is­teri on ollut Soin­in­vaara. Ihmis­ten halu­aa, että puhutaan oikeista asioista ja suo­raan ihmisille. Min­is­ter­inä Soin­in­vaara pystyi uskot­tavasti perustele­maan ja selit­tämään asi­at. Ain­oa ongel­ma Soin­in­vaar­al­la oli, että istui pienen puolueen edus­ta­jana hal­li­tuk­ses­sa. Sil­loin on vaikeaa saa­da tärkeitä asioi­ta läpi. Iiro Viinas­ta haas­tatelti­in ja ker­toi Lip­posen toim­intatavoista. Kuun­teli ensin mitä muil­la min­is­tereil­lä oli san­ot­tavaa ja lopuk­si val­tio­varain­min­is­terin jutut ja löi nui­jan pöytään. Heh heh, on siinä asioiden käsittelyä.

 30. MIVa: “Jos suuri osa kansaa alkaa olla kyp­sä äänestämään Soinia, niin mis­tähän se johtuu?”

  Suurin osa kansas­ta? Perus­suo­ma­lais­ten (SMP + kaupunkipop­ulisti + mamuhy­per­bo­la siivet yhteen­sä) kan­na­tus on pros­ent­teina yksinumeroinen.

 31. Aha, Tiedemies on palan­nut solvaa­maan minua. 

  Luulinkin, että olet jo häipynyt oman blo­gin uumeni­in, mut­ta ilo oli ennenaikainen. 

  Jos jostain huip­puälystä kielii kieli­taito 30 vuo­den maas­sa oleskelun jäl­keen, niin sit­ten olen rasisti, kun pidän sitä aivan nor­maali­na. Ilman mitään kröhmiä…

  Suo­mi ei muuten ole mikään eri­tyisen vaikea kieli, se on täysi myytti.

 32. “Tähän men­nessä vihrei­den paras min­is­teri on ollut Soin­in­vaara. Ihmis­ten halu­aa, että puhutaan oikeista asioista ja suo­raan ihmisille. Min­is­ter­inä Soin­in­vaara pystyi uskot­tavasti perustele­maan ja selit­tämään asiat. ”

  Osmonk­in­vi­ka on , ettei hän ole elänyt taval­lisen ihmisen elämää eikä ymär­rä esim työelämää ja sen toimintatapoja.
  Olen toimin­ut myös hyvä­tu­loise­na suurien organ­isaa­tioiden johtajana.

  Minä olen läht­enyt lapista tiet­tömän tien takaa ja elänyt rahat­alouden ulkop­uolel­la lapsuuteni.
  Olen toimin­ut myös hyvä­tu­loise­na suurien organ­isaa­tioiden johtajana
  Olen asunut myös ulko­mail­la yli 10 vuot­ta seit­semässä maas­sa, joten näkökul­maa elämiseen on syn­tynyt muualtakin. 

  Ja kun olen seu­ran­nut tätä blo­gia niin näke­myk­set ovat aika taval­la eri­laisia johtuen tästä eri­lais­es­ta kokemustaustasta.

  Minä olen elänyt oikeasti sitä elämää, jota Osmo yrit­tää kuvitel­la kir­joi­tus­pöytän­sä takana

 33. “Liian van­ha” tosin on oike­as­sa Brax­in suh­teen. Hän on lähi­his­to­ri­an huonoin oikeusmin­is­teri ja osal­lis­tunut ennen­näkemät­tömäl­lä taval­la kansalaisy­hteiskun­nan ja demokra­t­ian tuhoamiseen.”

  yksi Brax­in kukkaista on, ettei Inter­netin sen­suroin­nista voi valit­taa vaan poli­isi voi tehdä päätök­siä täysin mieli­v­al­tais­es­ti ilman seuraamuksia

 34. Sel­ven­nyk­sek­si muille luk­i­joille, että alun perin Tee-miehen kir­joituk­ses­sa min­ua san­ot­ti­in rasis­tik­si. Nyt viesti on piilotetumpi. 

  Mut­ta kiitos taas Tee-miehelle “keskustelus­ta”.

 35. ”“Liian van­ha” tosin on oike­as­sa Brax­in suh­teen. Hän on lähi­his­to­ri­an huonoin oikeusmin­is­teri ja osal­lis­tunut ennen­näkemät­tömäl­lä taval­la kansalaisy­hteiskun­nan ja demokra­t­ian tuhoamiseen.”

  Dem­la –taus­ta velvoit­taa. Kansalais­ten ohjaamisek­si ajat­tele­maan oikein keino­va­likoimaan kuu­lu­vat mm. ”strate­giset käräjöin­nit”. Alamme läh­estyä pikkuhil­jaa oikei­den kansandemokra­tioiden käytäntöjä.

 36. “Osmonk­in­vi­ka on , ettei hän ole elänyt taval­lisen ihmisen elämää eikä ymär­rä esim työelämää ja sen toimintatapoja.
  Olen toimin­ut myös hyvä­tu­loise­na suurien organ­isaa­tioiden johtajana.”

  Aika har­val­la poli­itikol­la on mitään käsi­tys­tä työelämästä tai työ­markki­noista miten ne käytän­nössä toimi­vat. Yksi tyyp­illi­nen harhalu­u­lo mihin tietääk­seeni Soin­in­vaara ei ole syyl­listynyt, on että töitä saa kun­han viit­sii hakea. Nyt kun oli huu­ta­va työvoima­pu­la, alkoi­vat maa­han­muut­ta­jatkin kel­paa­maan töi­hin Helsingis­sä tak­skuskeik­si ja bus­sikuskeik­si. Työ­nan­ta­jat ovat tarkko­ja, ei tarvitse paljoa olla tek­i­jässä vikaa, niin ei kel­paa. Työvoima­pu­la las­kee kri­teere­jä. Tun­nen usei­ta ihmisiä, jot­ka eivät kovas­ta yrit­tämis­es­tä huoli­mat­ta ole onnis­tuneet löytämään töitä, sil­loin kun oli nousukausi.

  Ennen kun tämä lama alkoi oli noin keskimäärin työvoima­toimis­tois­sa työn­hak­i­joi­ta 2 per yksi työ­paik­ka. Muu­tamia vuosia sit­ten se luku oli siinä 4 — 5. Eli työ­paikko­ja oli vähem­män kun tek­i­jöitä. Vaik­ka kaik­ki paikat olisi täytet­ty silti olisi jäänyt työttömiä.

  Edes vähin mitä poli­itikko­jen soisi ymmärtävän, olisi se kuin­ka surkei­ta meil­lä on työvoima­palve­lut työvoima­toimis­tois­sa. Mieli­v­al­taiset vira­nomaisjär­jestelmät pas­sivoivat ihmisiä, kukaan eivät uskalla edes yrit­tää mitään pelätessään karenssia ja mui­ta sank­tioi­ta (tulo­jen menetyksiä).

 37. Mik­si me emme voi olla rehellisiä? Abuhan­naa on haukut­tu alus­ta asti mm. “möli­seväk­si lehmäk­si” yleisönosas­toil­la ja “kri­itikoiden” blo­geis­sa. Tääl­läkin naista mitätöidään ikäänkuin suomen opet­telu aikuisiäl­lä ei olisi hom­ma eikä mikään. 

  Enkä minä haukkunut Eli­naa rasis­tik­si. Väitän vain, että tämän mitätöimisen taustal­la on yleen­sä kseno­fo­bia ja rasis­mi. Eli­nan moti­iveista en tiedä mitään.

 38. Voisiko saa­da läh­teen sille yleisönosas­tolle, jos­sa Abu-Han­nahia nimitel­lään möli­seväk­si lehmäk­si tjs.?

  Eipä ole ainakaan asial­li­sis­sa lehdis­sä sat­tunut silmään. Suoli24:n annista en mene taku­useen, mut­ta sieltä nyt löy­tyy kaiken­laista paljon pahempaakin. Joku kolu­min­isti kut­suikin ko. foo­ru­mia osu­vasti kansakun­nan vessanseinäksi. 

  Sen sijaan muis­tan mon­takin Abu-Han­nahin haas­tat­telua, jois­sa joka toises­sa lauseessa muis­tute­taan, kuin­ka rasis­tisia suo­ma­laiset ovat ja joka toises­sa kuin­ka kamala ilmas­ton meil­lä on. 

  En halua Suomelle vihamielistä ihmistä edus­ta­maan Suomea EU-par­la­ment­ti­in. Jos olen sen vuok­si rasisti, xeno­fobi­nen tai muuten vain huono, niin sit­ten olen…

 39. Se onkin siis Abu-Han­na.. tark­istin nyt nimen, kun jo tässä ketjus­sa on sen viit­tä sort­tia versiota. 

  Käyt­täkäämme siis oikea­ta kir­joi­tusasua, se on vähin­täänkin kohtelias­ta tässä yhteydessä.

 40. “Ennen kun tämä lama alkoi oli noin keskimäärin työvoima­toimis­tois­sa työn­hak­i­joi­ta 2 per yksi työ­paik­ka. Muu­tamia vuosia sit­ten se luku oli siinä 4 — 5. Eli työ­paikko­ja oli vähem­män kun tek­i­jöitä. Vaik­ka kaik­ki paikat olisi täytet­ty silti olisi jäänyt työttömiä.”

  Työn­hak­i­joi­ta on ollut työvoima­toimis­tois­sa 4–500000 viimeisen 10 vuo­den aikana ja avoimia työ­paikko­ja 3–60000 eli suhde on vielä huonompi.
  Myös syvän laman aikaan , 1990 luvun alkupuolel­la ‚oli työvoima­pu­la . Täytet­tävis­sä paikois­sa 2–3 % oli vaikeuk­sia saa­da työvoimaa. Syy oli 60 % tapaukissa, että sopi­vaa hak­i­jaa ei ollut .

  Mut­ta 2007 työvoima­pu­laa oli vin 3–5 % eli työvoima­pu­la ei juurikaan lisään­tynyt ja suurin ongel­ma oli tuo ettei hako­jat kel­van­neet työnantajalle.

  Ongel­ma ei ole työvoiman tar­jon­nan määrä vaan työ­nan­t­jan vaatimukset.

  Tämä taas johtuu huonos­ta johtamisesta.

 41. Drom­e­daari: “No vaik­ka pelkästään sik­si, että Kokoomuk­sen ehdokkaana on Ari Vata­nen. Siis tämä ral­litähti joka tote­si mah­dol­lisen ilmas­ton läm­pen­e­misen (mihin ihmisel­lä ei ole mukaansa osaa eikä arpaa) ole­van vain hyvä asia kos­ka kylmäl­lä tulee flunssa.”

  Ari Vatas­ta en halua puo­lus­taa, mut­ta eipä Vihreil­lä ole itsel­läkään _puhtaat_ jauhot pus­sis­sa energia-asioissa.

  Vihreän suhde ympäristön­suo­jelu­un on itse asi­as­sa varsin kom­pleksi­nen. Ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­ta puolue kyl­lä puhuu, mut­ta lipeää joka välis­sä fos­si­ilis­ten polt­toainei­den tuk­i­jak­si, ydin­voiman vas­tus­tuk­sen vuok­si. Esimerkkeinä voisi maini­ta Tar­ja Cron­ber­gin kan­nat­ta­mas­sa Itämeren maakaa­suputkea, Kuo­pi­on Vihreät kan­nat­ta­mas­sa turpeen polt­toa, Satu Has­sin tuke­mas­sa ympäristömin­is­ter­inä turpeen ener­giakäyt­töä, Pekka Haav­is­ton kan­nat­ta­mas­sa ympäristömin­is­ter­inä kivi­hi­ilen polt­toa, jne…

  Tässä Vihreät seu­raa­vat kan­sain­välistä Vihreää type­r­yyt­tä. Tan­skaa pide­tään malli­maana, vaik­ka maa tuot­taa suurim­man osan kulut­ta­mas­taan ener­gias­ta fos­si­il­isil­la polt­toaineil­la. Samoin Sak­san vihreille oli tärkein­tä saa­da koali­tio­hal­li­tuk­ses­sa päätet­tyä ydin­voimas­ta — ei fos­i­il­i­sista polt­toaineista — luop­umis­es­ta. Green­peace suosit­teli 90-luvun alus­sa, jol­loin ilmas­ton­muu­tos oli jo vuosia ollut julkises­sa keskustelus­sa, Itä-Euroopan maille ydin­voiman kor­vaamista — fos­si­ilisel­la — maakaa­sul­la! Eipä ihme, että Al Gore jou­tui jo vuon­na 1990 ihmettelemään, mik­si hänen aloit­teen­sa keskustel­la ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­ta johti aina siihen, että ympäristöjär­jestöt vai­h­toi­vat puheenai­het­ta — kos­ka heil­lä oli “mui­ta prioriteetteja”.

 42. “Enkä minä haukkunut Eli­naa rasis­tik­si. Väitän vain, että tämän mitätöimisen taustal­la on yleen­sä kseno­fo­bia ja rasis­mi. Eli­nan moti­iveista en tiedä mitään.”

  Tämä on kyl­lä juuri tätä ärsyt­tävää argu­men­toin­tia. YLEENSÄ täl­laisia puhu­vat ovat rasis­te­ja, mut­ta SINUSTA en sano mitään. 

  Vih­jataan siis, että oikeasti sinäkin olet rasisti, mut­ta ove­lasti suo­jaudu­taan todis­tus­taakalta per yksilö.

 43. Min­ulle Abu-Han­na edus­taa niitä suo­ma­laisia arvo­ja, joista maamme on tun­net­tu. Min­ulle hän on suo­ma­laisem­pi kuin esim. tämä pal­stal­la häiriköivä Elina.
  Lisäk­si hän vaikut­taa pätevältä juuri kan­sain­väliseen tehtävään. Turha sinne on äänestää peräka­marin kieli­taidot­to­mia juntteja.

 44. Liian van­ha” tosin on oike­as­sa Brax­in suh­teen. Hän on lähi­his­to­ri­an huonoin oikeusmin­is­teri ja osal­lis­tunut ennen­näkemät­tömäl­lä taval­la kansalaisy­hteiskun­nan ja demokra­t­ian tuhoamiseen. Ihmette­len miten vihreät puolueena voi sal­lia sel­l­aisen jatku­misen ja mik­si kukaan ei ole edes ehdot­tanut että Brax­in pitäisi ero­ta, vaik­ka tämä yrit­ti omakä­tis­es­ti lakkaut­taa demokra­t­ian sähköisen äänestyk­sen jupakan yhteydessä.

  Min­un on nyt kyl­lä pakko puo­lus­taa Brax­ia. Tuo sähköisen äänestämisen katas­trofi ei ollut hänen aikaansaan­nok­sen­sa vaan edeltäjän. Se vain lauke­si hänen aikanaan. Se, ettei Tui­ja kan­nat­tanut vaalien uusimista perus­tui arvioon, että vaalien uusimi­nen muut­taa vaal­i­t­u­losta enem­män kuin tuo äänestämisen virhe. Molem­mat oli­vat väärin, enem­män muut­ta­va enem­män väärin.

  Lex Nokia on kolmikan­taa. Min­ul­lakin on ollut kolmikan­nan suh­teen ongelmia. Ennen kuin hal­li­tus kään­tyy kolmikan­taa vas­taan, tarvi­taan myös päämin­is­terin tuki. Yleinen käsi­tyshän on, että joka kään­tyy kolmikan­taa vas­taan, on suurin piirtein fasisti — pait­si, että myös fasis­tit kan­nat­ti­vat kolmikan­taa, elleivät suo­ras­taan keksi­neet sitä. 

  Tuo lähdesuo­ja min­u­akin arve­lut­taa, mut­ta Tui­jaa on vähän han­kala tuomi­ta siitä, ennen kuin esi­tys­tä on annettu.

  Minä tarkkailen akti­ivis­es­ti vihrei­den poli­itikko­jen mainet­ta hei­dän lähipi­iris­sään. Kaik­ista ei ker­ro­ta vain hyvää, mut­ta Tui­jas­ta pelkkää hyvää. Yleisen arvion mukaan hän on paras oikeusmin­is­teri pitkään aikaan.

 45. Pal­s­ta on ennakkoon moderoitu ja häiriköt kyl­lä poistetaan. 

  Ehkä olet seu­raa­va? Eli olepa asial­lisem­pi min­ulle, Ciclista. 

  Minä olen niin suo­ma­lainen kuin ikinä voi olla mon­en mon­ta polvea. Mut­ta min­un mielestäni Abu-Han­na on yhtä suo­ma­lainen, jos vain niin halu­aa. Suo­ma­laisu­us on asenne. 

  Abu-Han­nas­sa ei palesti­inalainen taus­ta häir­itse, vaan ali­tu­inen ruikut­ta­mi­nen. Kir­ja “Sin­ut” on yhtä val­i­tusvirt­tä kauheas­ta kohtalosta joutua Suomeen. En suosit­tele kenellekään, jol­la on alhainen ärsy­tyskyn­nys asian suhteen. 

  Ei minus­ta oikea ihmi­nen edus­ta­maan Suomea, mut­ta ääni on vapaa… Siinähän äänestätte suomea osaa­van ja kir­jan kir­joit­tanut­ta henkilöä. Eikö muuten Jani Sievi­nenkin ole jonkun kir­jan kirjoittanut?

 46. Osmo Soin­in­vaara:

  Jär­jestelmää valmis­telti­in yhä kun Tui­ja Brax oli jo min­is­teri. Asiantun­ti­jat ker­toi­vat Tui­ja Brax­ille mon­een otteeseen sähköisessä äänestyk­sessä ole­vista ongelmista. Brax­il­la oli mah­dol­lisu­us pistää käyt­töönot­to jäihin.

  Ei min­is­ter­il­lä voi mitenkään olla velvol­lisu­ut­ta sal­lia äänestysjär­jestelmän muu­tos­ta jos huo­maa että seu­rauk­se­na on yhden demokra­t­ian kul­makiv­en eli äänestyk­sen vaaran­tu­mi­nen. On omi­tu­ista että edes kehtaat väit­tää näin. Se ker­too että vihreille on tärkeäm­pää puo­lus­taa puolue­tove­ria kuin demokratiaa.

  Mut­ta ään­ten katoamises­sa on kyse vain taval­lis­es­ta teknis­es­tä köm­mähdyk­ses­tä, joi­ta on kyl­lä täältä kat­soen tapah­tunut Brax­ille varsin paljon.

  Paljon törkeäm­pää demokra­t­ian hal­ven­tamista on se, että min­is­teri siu­naa äänestys­ta­van muut­tamisen sel­l­aisek­si, jos­sa väärinkäytösten ja virhei­den mah­dol­lisuuk­sia ei ole sys­temaat­tis­es­ti elim­i­noitu. Virhei­den tapah­tu­mi­nen oli todiste siitä ettei näin tapahtunut.

  Kansalais­ten on pystyt­tävä säi­lyt­tämään luot­ta­mus siihen, että äänestys hoide­taan rehellis­es­ti. Kun äänestysjär­jestelmästä tehdään sel­l­ainen ettei luot­ta­mus­ta enää ole, se on erit­täin tuhoisaa kansalais­ten demokra­ti­akäsi­tyk­sen kannalta.

  Tui­ja Brax on pääasialli­nen syy mik­si en äänestä vihre­itä näis­sä vaaleissa.

 47. “Juk­ka Relander on melkein kansane­dus­ta­ja, nuorehkon älymys­tön edustaja”
  Juuri tämän takia sanas­ta “älymys­tö” on tul­lut vitsi.

  Vaa­likam­pan­ja on ollut Vihreiltä erit­täin onnis­tunut ja posi­ti­ivi­nen, yhtä ammat­ti­mais­es­ti ja tarkkaan harkiten luo­tu kuin Kokoomuk­sen kam­pan­jat Niin­istön pres­i­dentin­vaa­likam­pan­jas­ta läh­tien. Tosin ilmaista julk­isu­ut­ta ei lehdis­töltä ole tul­lut yhtä kaut­taal­taan kuin viime eduskuntavaaleissa.

 48. Eli­na: Mielestäni turhaan karneval­isoit Abu-Han­naa ja vähät­telet saavu­tus­ta kir­jan kir­joit­tamis­es­ta vier­aal­la kielel­lä. Kuka tahansa saa var­masti aikaisek­si vaikka­pa 300 sivua tek­stiä, mut­ta tuskin­pa tämä on ollut kenenkään point­ti­na. Ja onhan se Suo­mi help­po kieli, kun sitä ker­ran lapsetkin tääl­lä puhuvat.

  Hyvän kir­jan — jos­ta voisi jotain elämyk­siä saa­da irti — kir­joit­ta­mi­nen aikuisiäl­lä opit­ul­la kielel­lä on iso saavu­tus. Itsel­leni tulee kir­jail­i­joista vain Joseph Con­rad mieleen. Itse en hänestä pahem­min pidä, mut­ta pystyn siitä huoli­mat­ta arvosta­maan kyseistä suori­tus­ta. Ruususet ja Sieviset kir­jail­i­joina ovat ehkä hie­man eri sarjaa.

  Ja jos Eli­na ker­ran vaa­dit muil­ta viit­teitä, niin mik­set anna niitä muillekin saman tien? En itse tunne Abu-Han­naa, joten ilman linkkiä en ainakaan itse (ja var­maan mon­et muutkaan) jak­sa tark­istaa täl­laisia väit­teitä: “Sen sijaan muis­tan mon­takin Abu-Han­nahin haas­tat­telua, jois­sa joka toises­sa lauseessa muis­tute­taan, kuin­ka rasis­tisia suo­ma­laiset ovat ja joka toises­sa kuin­ka kamala ilmas­ton meil­lä on.”

 49. Umayya Abuhan­na ker­toi meille tele­vi­sios­sa joskus 90-luvul­la että suo­ma­laiset ovat hänen mielestään ‘hai­se­via siko­ja’. Sat­tumal­ta kat­soin sil­loin tämän ajanko­htaiso­hjel­man jon­ka nimeä en nyt tähän muista, eikä se ehkä ole tärkeääkään. Tärkeää on huo­ma­ta minkälaisil­la ansioil­la Osmon ja muiden virhei­den maail­mas­sa pääsee 1) neroksi 2) edus­ta­maan Suomea.

 50. “Min­un on nyt kyl­lä pakko puo­lus­taa Brax­ia. Tuo sähköisen äänestämisen katas­trofi ei ollut hänen aikaansaan­nok­sen­sa vaan edeltäjän.”

  Sähköisen äänestämisen rys­si oikeusmin­is­ter­iön virkamiehet. Ne ongel­mat mitkä aiheu­tu­i­v­at äänestämisessä, joh­tu­i­v­at käytet­tävyy­destä. Käytet­tävyys­tutkimuk­set ja tes­tauk­set olisi pitänyt tehdä ja käyt­tää enem­män myös alan asiantun­ti­joi­ta. Sääs­tivät väärässä paikas­sa ja tämä moka tarpee­tomasti nyt leimaa kokon­aan sähköisen äänestämisen. Virkamiehet eivät tietenkään ikinä joudu vas­tu­useen ja jär­jestelmä­toimit­ta­ja luon­nol­lis­es­ti vaike­nee, kos­ka kyseessä on asi­akkaan etu. Tun­ne­tu­il­la jär­jestelmä­toimit­ta­jil­la kyl­lä löy­tyy asiantun­te­mus­ta, asi­akas kuitenkin määrää viimekädessä mitä tehdään ja sanelee bud­jetin. Virkami­esten olisi pitänyt mitoit­taa han­k­in­ta oikein, nyt taidet­ti­in säästää vähän väärässä kohdas­sa. Koko sähköisen äänestämisen lop­putu­lok­se­na on juuri sel­l­ainen tyyp­illi­nen virkami­esten pani­ikki­ratkaisu, eli vedet­ti­in hom­ma kokon­aan jäi­hin, mikä on aivan jär­jetön teko. Itse olen ollut virkamiesor­gan­isaa­tiois­sa hom­mis­sa ja näh­nyt juuri täm­möistä pelleilyä, kun joku ei ihan menekkään kuten pitäisi, iskee pani­ik­ki ja kaik­ki siihen liit­tyvät hom­mat seis heh heh, niin tyyp­il­listä virkamiespelleilyä.

  Nyt pitäisi se sama jär­jestelmä mikä oli käytössä ottaa työ­nalle ja käytet­tävyys­tutkimuk­set ja asiantun­ti­jat hom­mi­in kat­so­maan hom­ma kun­toon. Jär­jestelmään on laitet­tu rahaa ja lop­putu­lok­se­na on type­r­yys, eli jär­jestelmää ei käytetä ollenkaan.

  Jos nyt toteutet­tua jär­jestelmää ei käytetä, veron­mak­sajien rahoil­la saata­va hyö­ty jää saa­mat­ta ja rahat menevät Kankku­lan kaivoon. Muuten mis­sähköhän on Kankkula?

 51. Ciclista,

  Minä en ole ehdol­la EU-par­la­ment­ti­in ja sik­si ruikut­tamiseni tai ruikut­ta­mat­ta jät­tämiseni eivät ole mitenkään relevantteja. 

  Tarkoi­tus oli keskustel­la tääl­lä EU-ehdokkaista eikä Eli­nas­ta.. eikö vain?

 52. Veron­mak­sa­jalle sen ver­ran tiedok­si, että olen lukenut mon­ta Abu-Han­nan jut­tua, ja hän ker­too niis­sä monis­sa rakas­ta­vansa Suomea.

 53. Voi ihme tei­dän kanssanne, kauhea tap­pelu pääl­lä (ja kaik­ki virheet kaive­taan ja nos­te­taan esille). Taitaa vaalien alus nos­taa kier­roksia yhdel­lä jos toisel­lakin. Koet­takaa nyt silti tul­la keskenänne toimeen.

  (Brax­ista sen ver­ran, että hän ei ole ehdokkaana eurovaaleis­sa. Mon­ta erit­täin fik­sua vihreää sen sijaan on, ja heitä kan­nat­taa äänestää ensi sijas­sa hei­dän _omien_ ansioiden­sa perusteella.)

  TL:ltä hyvä kom­ment­ti. Nar­sis­mi lie­nee pakol­lista, sehän siinä poli­ti­ikas­sa pistääkin vastaan.

  Sit­ten varsi­nais­es­ta aiheesta, eli Vihrei­den kovas­ta lis­tas­ta. Speku­loin vähän. Tais­telu äänistä on kova, mut­ta Vihrei­den onnek­si listal­la on varsin monipuo­li­nen valikoima ehdokkai­ta. Has­sin asiantun­te­muk­selle olisi todel­la käyt­töä Europar­la­men­tis­sa tule­val­lakin kaudel­la; uskon ja toivon, että hän­tä moni äänestää.

  Sen lisäk­si Soin­in­vaaran huomio Itä-Suomes­ta on osu­va, joten myös Cron­bergille voi toivoa laa­jaa, eduskun­tavaalipi­iri­ra­jat ylit­tävää men­estys­tä. Kasvin suo­sio­ta koko maan mit­takaavas­sa taas on vaikea ennakoi­da, mut­ta hyvät mah­dol­lisu­udet hänel­läkin on. Kasvil­la on todel­li­nen halu Brys­seli­in vaikut­ta­maan mm. kansalaisoikeuk­siemme toteu­tu­miseen, ja äänestäjien tuel­la hän voi sinne myös päästä. Vihrei­den kärkine­likko on vahva.

  Muina kom­ment­teina todet­takoon, että ilmeis­es­ti Soin­in­vaara ei jostain syys­tä pidä Sumu­vuores­ta (ainakaan yhtä paljon kuin muista ns. nimiehdokkaista), sen sijaan Relanderis­sa hän näem­mä mielel­lään näk­isi enem­män poten­ti­aalia kuin muut (mukaan­lukien ken­ties mies itse) ovat tähän men­nessä nähneet.

  Ja vielä on Toiviainen.

  (Hänkin on kir­joit­tanut kirjan. 😉

  Vaal­imen­estys­tä Vihreille!

 54. Kun kir­joitin tuon “rasis­tisyytök­sen”, niin en edes huo­man­nut, että vähät­televän kom­mentin oli kir­joit­tanut Eli­na. Itseasi­as­sa luin epähuomios­sa sen erään toisen nim­imerkin kir­joit­ta­mak­si, nim­imerkin, joka on esit­tänyt tääl­lä, sanois­inko kri­it­tisiä näke­myk­siä, joi­ta ei siis saa sanoa rasis­tisik­si. Eli­nan jutu­ista nyt olen ollut mon­taa mieltä, mut­ta rasisti­na en ole hän­tä koskaan pitänyt.

  Tuo “möli­sevä lehmä”- kom­ment­ti oli muis­taak­seni joitakin vuosia sit­ten Aamule­hden yleisönosas­tol­la vas­tauk­se­na siihen, kun mainit­tu henkilö oli arvostel­lut suo­ma­lais­ten jotain piir­ret­tä. En tietenkään muista tarkkaa sana­muo­toa tai julka­isupäivää, mut­ta muis­tan ihme­telleeni, että senkin kokoinen lehti julkaisee noin ikäviä kirjoituksia. 

  Jos halu­aa taas näitä tuoreem­pia “kri­it­tisem­piä” äänen­pain­o­ja, niin lait­takaa henkilön nimi ja vaik­ka “mokut­ta­ja” tai “mul­ti­kul­ti” mukaan googleen. Ei tarvitse ihme­tel­lä, mik­si tulee “vähän” mieleen, että kri­ti­ikin takana ovat “ne-joi­ta-ei-saa-rasis­teik­si-sanoa”.

  Itse en mikään Abu-han­nan fani ole, enkä hän­tä aio mis­sään nimessä äänestää.

 55. Ei ole ihme, että ihmiset ovat vier­aan­tunei­ta EU poli­ti­ikas­ta, kun joutuu näkemään kohtu­u­ton­ta vaivaa saadak­seen edes alkeel­lisen käsi­tyk­sen mitä siel­lä on vaikka­pa täl­lä het­kel­lä tekeil­lä ja minkälaisia eri ryh­mit­tyvät ovat. Suomen puolueista läh­es jokaisel­la on jonkin­lainen näp­pitun­tu­ma, mut­ta ainakaan minä en tiedä minkälaisia EU ryh­mit­tyvät “todel­la” ovat. Eikä esimerkik­si Yle:llä ole yhtään EU poli­ti­ikkaa käsit­televää ajanko­htaiso­hjel­maa — ei mitään. Ilmeis­es­ti Suomen hal­li­tuskaan ei aina tiedä mitä siel­lä on tekeil­lä, sil­lä käsit­tääk­seni Sarkozyn aja­ma tietoli­iken­nelakin tuli heille yllä­tyk­senä. Miten jotakin täl­läistä voi kut­sua demokratiaksi?

 56. Hei mikä tää poli­itikko­jen kir­jo­jen kir­joit­tamisjut­tu on? Voihan ihmiset vaik­ka maala­ta taulu­ja, kir­joitel­la kir­joi­ja vään­tää vaik­ka saves­ta jotakin. Oleel­lista on kuitenkin se, kuka on oikeasti sen alueen mes­tari jota tekee. Kir­jo­ja on divar­it täyn­nä, ei se mikään jut­tu oo jos saa kir­jan julka­istua. Kir­jail­i­jat on asia erik­seen, moni oikea kir­jail­i­ja on myös kri­ti­soin­ut sitä kun kir­jo­ja julka­istaan pelkästään sil­lä perus­teel­la kun henkilö on saanut vähän kuuluisuutta.

  Jotenkin poli­itikko­jen kir­jal­lisia tuo­tok­sia ei oikein jak­sa arvostaa.

 57. TM: “Suo­mi ei ole mikään kovin help­po kieli ja hän opet­teli sen aikuisiäl­lä. Kyl­lä se kielii älykkyy­destä, en ymmär­rä, mik­si tämä on jotenkin kiis­tanalaista. Tai no, ymmär­rän, mut­ta kun kestään ei saa sitä nimeno­maista ter­miä käyt­tää, kun se on “leimaamista”.”

  Minus­ta vier­aan kie­len, vaik­ka vähän han­kalam­mankin, sisäistämi­nen aikuise­na ei ole merk­ki ner­oud­es­ta vaan nor­maal­ista älystä. Se ei ole saavu­tus vaan min­imi­vaa­timus, jopa siihen pis­teeseen asti että sen pitäisi minus­ta olla pysyvän oleskelu­lu­van ehto.

  Tule­vis­sa vaaleis­sa minä val­it­sen kah­den siedet­tävän ehdokkaan väliltä, toinen Vihreis­sä ja toinen Per­su­is­sa. Heitä yhdis­tää se, että he ovat henkilöinä kan­natet­tavia mut­ta hei­dän puolueen­sa tai puolue­jo­hton­sa ovat vas­ten­mielisiä. Heil­lä on myös kasviperäi­nen nimi kummallakin.

 58. “Yleisen arvion mukaan hän on paras oikeusmin­is­teri pitkään aikaan.”

  Voi olla asiantun­ti­ju­udeltaan hyvä, mut­ta tah­toaan hän ei saa läpi eli EK , Van­hanen ja Katainen kävelevät yli.
  Ja kolmikan­nan taak­sekin on enää vaikea men­nä, kun por­var­i­hal­li­tus ja EK ovat toitot­ta­neet, että kolmikan­ta on kuol­lut ja kuopattu .
  Ja näin­hän on käynyt tosiasiassa.
  Se mitä tapah­tuu on se , että EK määrää , hal­li­tus juok­see juok­supo­jan tavoinEK:n käsky­jen perässä ja työn­tek­i­jät osta­vat mitä on vielä ostettavissa.

 59. Kuten Ann Selin ker­toi kau­pan sunnuntaiaukioloajasta:
  Por­var­i­hal­li­tus säätää joka tapauk­ses­sa läh­es vapaas­ta sun­nuna­iauki­oloa­jas­ta, joten jos työn­tek­i­jät vas­tus­ta­vat niin he eivät saa mitään.
  Jos he suos­tu­vat niin on ostet­tavis­sa edes joitain etuja.

  Tämä on Osmo tämän päivän kolmikantaa 

  Ja kaiken lisäk­si vihreät oli­vat sopi­mas­sa ettei kun­tien tarvitse jär­jestää kau­pan työn­tek­i­jöille sunnuntaipäivähoitoa.

  Kun koulutkin ovat kiin­ni niin arvi­ol­ta 4–50000 las­ta on ilman hoitoa sunnuntaisin.

 60. On jotenkin eri asia sisäistää aikuisiäl­lä vaikea kieli sil­lä taval­la, että pystyy kir­joit­ta­maan kir­jo­ja ko. kielel­lä kuin oppia kieli siten, että pär­jää nor­maalis­sa työelämässä.

  En väitä että kyse on ner­oud­es­ta, mut­ta väitän, että selvästi keskimääräistä kovata­soisem­mas­ta kielel­lis­es­tä lahjakkuudesta.

 61. Viime EU-vaaleis­sa äänestin Satu Has­sia ennakkoon (sat­tumal­ta Nurmek­ses­sa) ja niin aion äänestää nytkin (täl­lä ker­taa toden­näköis­es­ti Petäjävedel­lä, Keu­ru­ul­la tai Mul­ti­al­la). Toivon todel­la, että mielestäni ehdot­tomasti paras ehdokas tulisi valituksi!

 62. Osmol­ta poimit­tu repliiki :
  ###
  Tuo lähdesuo­ja min­u­akin arve­lut­taa, mut­ta Tui­jaa on vähän han­kala tuomi­ta siitä, ennen kuin esi­tys­tä on annettu.
  ###

  Eiköhän tässä tulisi jo kaikille kansalaisille tehdä selväk­si se, että min­is­ter­itkään eivät ole täysin tietoisia siitä, mil­laista lain­valmis­telua min­is­ter­iöit­ten­sä sisäl­lä virkamiehen­sä valmistelevat.

  Aikoinaan joku kansali­apääl­likkö sanoi, että min­is­tere­itä tulee ja menee, mut­ta he virkamiehet vaan jatka­vat toimintaansa.

  Eiköhöhän tulisi jo vih­doinkin Suomen kansalais­ten tiedok­si saat­taa, että ketkä ja kut­ka tätä maa­ta lain­hal­lit­si­joista vil­lit­sevät — noin niin kuin laisäädän­töjä ajatellen. 

  Lis­tataan alle, kut­ka ja ketkä ovat Suomes­sa niitä, joil­la “tosi­paikan suh­teen olisi vaiku­tus­val­taa” — sit­ten kun oikea­ta tarvista tulisi :

  - maanvil­jeli­jät
  — junan kuljettajat
  — auton kuljettajat
  — kalastajat
  — leipurit
  — lääkärit
  — sairaanhoitajat

  (lis­taa saa toki jatkaa)

  No, tässä nyt esimerki­no­mais­es­ti muu­tamia ammat­tiryh­miä (ei-virkamiehiä), mitkä ilman lain­säätäjiäkään varsin hyvin tuli­si­vat toimeen ammateissaan.

 63. “Tämä on Osmo tämän päivän kolmikantaa ”

  Tämä on itse asi­as­sa kak­sikan­taa eli EK ja por­var­i­hal­li­tus päät­tävät mitä tehdään ja ay-liike yrit­tää poimia muru­ja mitä jää jäljelle.

  Hyvä esimerk­ki suuryri­tys­ten vaiku­tuk­ses­ta on Shellin toimet entisel­lä öljyvarastolla.

  Ollila on tot­tunut siihen, että yhteiskun­ta kan­taa kaik­ki Nokian töp­päyk­set ja niin­pä sama kult­tuuri on nyt siir­ret­ty Shel­li­in ja Helsin­gin kaupun­ki saanut käskyn siiv­ota Shellin jäljet.

 64. Toiv­ot­tavasti Vihreil­lä on noin hyvät ehdokkaat sik­si, että fik­su­ja ihmisiä hävet­tää olla kansane­dus­ta­jana puolueessa, joka suos­tuu istu­maan täl­laista poli­ti­ikkaa tekevässä hal­li­tuk­ses­sa. Var­masti alkaa otta­maan pidem­män päälle päähän myy­dä kaik­ki ideaalin­sa ker­ta toisen­sa jäl­keen vain, että saisi yhtä pato­hanket­ta viivytet­tyä neljä vuot­ta. Ehkä MEP:ina saa keskit­tyä itselleen tärkei­den asioiden edis­tämiseen, eikä niiden alasajon puolustelemiseen.

 65. Minä tarkkailen akti­ivis­es­ti vihrei­den poli­itikko­jen mainet­ta hei­dän lähipi­iris­sään. Kaik­ista ei ker­ro­ta vain hyvää, mut­ta Tui­jas­ta pelkkää hyvää. Yleisen arvion mukaan hän on paras oikeusmin­is­teri pitkään aikaan.

  En puhu Tui­ja Brax­ista henkilönä, vaan siitä, että meil­lä on oikeusmin­is­teri, joka istuu edelleen pallil­laan vaik­ka hänen virkakaut­en­sa aikana on tuo­tu päätet­täväk­si ennen­näkemät­tömäl­lä taval­la lake­ja, joil­la on puu­tut­tu perus­va­pauk­si­in ja demokra­t­ian perusteisi­in ja sös­sit­ty yhdet vaalit ilman, että on suos­tut­tu edes myön­tämään jonkin men­neen pieleen. 

  Mon­et näistä pros­es­seista on pis­tet­ty käyn­ti­in tietenkin jo ennen nykyisen min­is­terin kaut­ta, mut­ta tähän vetoami­nen on älytön­tä. Oikeusmin­is­ter­iön hallinnon­alaan kuu­luu demokra­t­ian perus­rak­en­tei­den tur­vaami­nen ja jos se olisi tärkeää muutenkin kuin juh­la­puheis­sa, niin asialle luulisi tehtävän jotain. 

  Olen pitänyt vihre­itä puolueena, joka puo­lus­taa näitä asioi­ta. Esimerkik­si Hau­ta­la on pitänyt kovaa meteliä Venäjän demokra­t­ian tilas­ta. Olen pitänyt niitä puhei­ta osoituk­se­na sub­stanssista, mut­ta jos Osmokin on sitä mieltä, että antaa men­nä vaan kun ker­ran hal­li­tuk­ses­sa ollaan, niin min­un täy­tynee piakkoin tarkas­taa puoluekantaani.

  Olisin itseasi­as­sa tarkas­tanut jo, mut­ta Suomes­sa eivät muut puolueet demokra­ti­as­ta ja kansalais­ten oikeuk­sista piit­taa senkään vertaa. 

  “Tui­jaa” ei var­mas­tikaan voi syyt­tää demokra­t­ian hävit­tämis­es­tä ja Suomen muut­tamis­es­ta poli­isi­val­tiok­si. Mut­ta oikeusmin­is­ter­iä voi ja pitää syyt­tää, kos­ka asia kuu­luu oikeusmin­is­ter­iön hallinnonalaan. 

  En ole ain­oa, joka tästä kehi­tyk­ses­tä on huolis­saan. Olen saanut kuvan, että Osmo edelleen ajat­telee itsen­sä lib­er­aali­na sanan siinä merk­i­tyk­sessä, että hän uskoo kansalais­ten peru­soikeuk­sien tur­vaamiseen. Toiv­ot­tavasti yhtäältä lojaal­isu­us puolue­tovereille ja halu pitää oma puolue hal­li­tuk­ses­sa eivät estä heräämästä otta­maan kan­taa niiden puoles­ta voimakkaammin.

 66. Por­var­i­hal­li­tus säätää joka tapauk­ses­sa läh­es vapaas­ta sun­nuna­iauki­oloa­jas­ta, joten jos työn­tek­i­jät vas­tus­ta­vat niin he eivät saa mitään.

  Tämä on yksi asia, jota en ole koskaan ymmärtänyt AY-liik­keen ja vasem­mis­ton retori­ikas­sa. He näkevät jotenkin kaik­ki mah­dol­liset liik­keen­har­joit­tamisen ja elinkei­noelämän vapaut­tamiset ja niistä neu­vot­telemiset jonkin­laisi­na neu­vot­telu­peleinä, joil­la kiris­tetään etu­ja yhä pienen­välle “liiton miesten” työntekijäjoukolle.

  Juh­la­puheis­sa syytetään por­vare­i­ta ja EK:ta pätkä­työy­hteiskun­nan luomis­es­ta, mut­ta tosi­asi­as­sa AY-liike on yhtä lail­la ollut mukana luo­mas­sa prekaee­tu­jen yhteiskun­talu­okkaa oma­l­la jukuripäisyydellään. 

  Ymmär­rän tietysti sen, että eivät liitot aja muu­ta kuin niiden etu­ja, jot­ka liit­toi­hin kuu­lu­vat ja joiden puoles­ta liit­to voi neu­votel­la. Mut­ta voisi jät­tää ne juh­la­puheet köy­hien ja kipei­den puoles­ta pitämät­tä, kun niiden ase­ma on yhtä lail­la oman toimin­nan tuotetta.

 67. Oma isoäi­ti­ni, maa­han­muut­ta­ja, oppi suomen kie­len tei­ni-ikäisenä niin hyvin, että pystyi myöhem­min kus­tan­ta­maan ham­maslääkärin opin­ton­sa toim­i­mal­la kotiopet­ta­jana. Sil­loin sitä pidet­ti­in suo­ma­laiseen yhteiskun­taan kotoutumisena.

 68. “Ymmär­rän tietysti sen, että eivät liitot aja muu­ta kuin niiden etu­ja, jot­ka liit­toi­hin kuu­lu­vat ja joiden puoles­ta liit­to voi neuvotella. ”

  Onko EK työn­tek­i­jöi­den etu­jär­jestö, joka ajaa työn­tek­i­jöi­den etua ?
  EK:ssa määräys­val­taa käyt­tävät ulko­maalaiset. Enem­mistö ään­sitä kun on noil­la ulko­maalai­somis­tuk­ses­sa olevil­la pörssiyhtöillä.

  Työn­tek­i­jäjär­jestöt edus­ta­vat sen­tään suomalaisia

 69. Hyvä esimerk­ki nykyis­es­tä lain­säädän­nöstä on tuo lapsipornolista.
  pol­lis voi nimetä listalle minkä tahansa osoiteen eikä sil­lä ole mitään velvoitet­ta perustel­la mitenkään päätöstään .

  Kuvit­telin että poli­is voi tehdä täl­laisia päätök­siä vain jos­sain Venäjäl­lä, Kiinas­sa tai Pohjosi-Kore­as­sa, mut­ta nyt se on mah­dol­lista Suomessakin .

  Vihreätvrak­en­ta­vat Pohjolan Pohjois-Koreaa

 70. Lex Noki­as­ta todet­takoon vielä, että se oli pait­si kolmikan­taa myös liiken­ne­m­i­nis­teri Suvi Lin­denin esit­telemä laki, joten en oikein hah­mo­ta Tui­ja Brax­in vas­tu­u­ta siitä.

 71. “Lex Noki­as­ta todet­takoon vielä, että se oli pait­si kolmikan­taa myös liiken­ne­m­i­nis­teri Suvi Lin­denin esit­telemä laki, joten en oikein hah­mo­ta Tui­ja Brax­in vas­tu­u­ta siitä.”

  Häh?
  Eikös kaik­ki min­is­ter­it hal­li­tuk­ses­sa vas­taa hal­li­tuk­sen tekemistä laeista?

  Vai jät­tikö Brax hal­li­tuk­ses­sa tästä laista vastalauseen?

 72. “Mon­et näistä pros­es­seista on pis­tet­ty käyn­ti­in tietenkin jo ennen nykyisen min­is­terin kaut­ta, mut­ta tähän vetoami­nen on älytöntä.”

  Ei ole mitenkään älytön­tä puolueet istues­saan hal­li­tuk­ses­sa vievät läpi sel­l­aisia lake­ja, jot­ka ovat lin­jas­sa sen hal­li­tu­so­hjel­man kanssa, jon­ka ovat hyväksyneet. Eli hal­li­tuk­sen pöy­dässä läpi paukutet­ta­va lain­säädän­tö on täten hal­li­tus­puoluei­den lin­jan mukaista. Jokainen hal­li­tus­puolue vas­taa niistä pykälistä joi­ta on ko puolueen hal­li­tuk­ses­saoloaikana pis­tet­ty voimaan.

 73. Brax­in vas­tu­ul­la on oikeusmin­is­ter­iön halli­non­ala. Oikeusmin­is­ter­iö ylläpitää ja kehit­tää oikeusjärjestys­tä ja oikeustur­vaa sekä huole­htii demokra­t­ian rak­en­teista ja kansalais­ten perusoikeuksista.

  Se, että Lex Nokia puut­tui peru­soikeuk­si­in ja sit­ten perus­tus­laki­valiokun­nan ja kokoomuk­sen cronyt Kim­mo Sasin johdol­la sivu­ut­ti­vat tämän, toki jakaa vas­tu­u­ta ympäri­in­sä. Mut­ta Brax on silti oikeusministeri.

  Jos sisämin­is­ter­iö valmis­telee poli­isi­lain, joka lakkaut­taa kaik­ki kansalaisoikeudet, tämä var­maan ei mitenkään kuu­lu oikeusministeriölle? 

  En minä väitä, että Brax on vas­tu­us­sa näistä laeista yksin tai edes pääasial­lis­es­ti. Hän on kuitenkin ollut oikeusmin­is­teri, siis min­is­teri, jon­ka halli­non­alaan peru­soikeuk­sien toteu­tu­mi­nen kuu­luu. Olen ehkä ymmärtänyt väärin suo­ma­laisen poli­it­tisen jär­jestelmän ja min­is­ter­iöi­den roolin, mut­ta olin kuvitel­lut, että oikeusmin­is­ter­il­lä on jonkin­laista sanan­val­taa siinä, mil­laisia lake­ja tehtään.

 74. “Lex Noki­as­ta todet­takoon vielä, että se oli pait­si kolmikan­taa myös liiken­ne­m­i­nis­teri Suvi Lin­denin esit­telemä laki, joten en oikein hah­mo­ta Tui­ja Brax­in vas­tu­u­ta siitä”

  Fagernäsin mukaan kolmikan­ta on kuopat­tu ja Van­hanenkin tote­si, että on toimit­ta­va muuten Ja kuten ker­roin on siir­ryt­ty kaksikantaan.
  Ja tun­tuu perin oudol­ta , että oikeusmin­is­teri onkin vain kiin­tö­nainen, jol­la ei olekaan todel­lisu­udessa mitään tekemistä lakien säätämisen ja oikeusjär­jestelmän kanssa.

  Viran voi var­maan lopettaa

 75. Hei­di Hau­ta­la on tietenkin var­ma läpimenijä.

  Itse olen poht­in­ut äänestää fik­sun oloista Mari Puoskaria. Var­maan pätevä edus­ta­ja euroopas­sa. Val­in­taani vaikut­taa lähin­nä hänen hitas-mielip­i­teen­sä. Itse kan­natan lyhyem­pää hitas­ra­joi­tus­ta kuin hän, joten äänestämäl­lä hän­tä (lähet­tämäl­lä hänet euroop­paan) voin vaikut­taa osaltani paikallispoli­ti­ikkaan. En tiedä tilalle tule­van vara­henkilön mielipi­det­tä asi­as­ta, mut­ta voikai sitä näinkin yrit­tää äänestämäl­lä vaikuttaa. 

  Lie­nee aika harv­inainen äänestysperustelu 😉

 76. Vihrei­den lista on tosi­aankin kova ja kak­si paikkaa voi olla lähel­lä. Cron­ber­gin osak­keet ovat nousus­sa juuri Osmon mainit­se­mas­ta syys­tä. Nuoret “tule­vaisu­u­den toiv­ot” jäävät tässä porukas­sa kyl­lä pahasti jalkoi­hin vaik­ka var­masti muka­vat äänet keräävätkin. Erikoista on, että Osmo ei mainitse Johan­na Sumu­vuor­ta tule­vaisu­u­den nimenä.

  Uusia tule­vaisu­u­den toivo­ja on muis­sakin puolueis­sa jot­ka saat­ta­vat pk-seudul­la kil­pail­la vihrei­den äänistä. Eräs heistä on SDP:n Pil­vi Torsti, jon­ka kam­pan­ja on ollut mon­es­sa suh­teessa varsin onnis­tunut ja ehdokas itse on erit­täin sanavalmis ja pätevä. Liik­keel­lä on paljon ihmisiä jot­ka etsivät maltil­lisen vasem­mis­to­laista ehdokas­ta ja jot­ka ovat pahasti pet­tyneet vihrei­den toim­intaan hal­li­tuk­ses­sa. Torsti voisi tar­jo­ta erään kana­van. Kyseisen pro­jek­tin onnis­tu­mi­nen olisi tärkeää myös SDP:lle.

 77. Soin­in­vaara: “…en oikein hah­mo­ta Tui­ja Brax­in vas­tu­u­ta siitä.”

  Aiheen vier­estä, tässä näyt­täisi ole­van kah­den­laista näke­mys­tä ilmas­sa sen suh­teen, mik­si ja mis­tä Brax _on_ vas­tu­us­sa. (Tämä “en hah­mo­ta” perusteluineen on muuten taas jos­sain määrin legal­is­tista argu­men­taa­tio­ta, eli sinän­sä var­masti oikeaa, mut­ta sit­tenkin todel­lisen asian vier­estä. Kuten voidaan havai­ta, ei täysin uppoa lukijoihin.)

  Vai­h­toe­hdoista ensim­mäisenä on jonkin­lainen toivea­jat­telu (siltä näyt­tää, paikoin tääl­lä ja muual­la), jos­sa Brax on ihme­nainen, joka yksinään torp­paa muiden min­is­te­rien idioot­ti­maisu­udet. (Samas­sa kuvitel­mas­sa vallinnee myös viher­tyran­nia, jos­sa Vihreä puolue ihan vasem­mal­la kädel­lä määrää, mitä kolme ker­taa isom­mat hal­li­tus­puolueet (joi­ta on kak­si) tekevät.) Inhimil­listä ja ymmär­ret­tävää, mut­ta ei se siltikään näin toimi.

  Toise­na taas on Tiedemiehen asialli­nen ja etenkin viimeisim­mässä kom­men­tis­saan 16:40 tas­apain­ois­es­ti esit­tämä käsi­tys siitä, että Vihreät ja Brax ovat (ken­ties puolueena vas­ta­hakois­es­ti, ken­ties myös niin, että Brax ei poli­itikkona pidä mainit­tu­ja asioi­ta yhtä tärkeinä kuin jotkut puolue­tovereis­taan / ymmär­rä niitä riit­tävästi / ainakaan pidä niistä tarpeek­si ään­tä, mut­ta kuitenkin) valitet­tavas­sa _osavastuussa_ koko hal­li­tuk­sen idioottimaisuuksista.

  Niin kuin tietysti ovatkin, mut­ta jälkim­mäi­nen käsi­tys eroaa ensin­maini­tus­ta kuin yö päivästä.

  Meil­lä kun on täl­lainen demokra­tia, tun­net­tuine puut­tei­neen, eikä parem­paakaan ole vielä kek­sit­ty. Sit­ten, jos ja kun ihmiset tajua­vat äänestää val­taan kansalaisoikeuk­sista enem­män kiin­nos­tunei­ta edus­ta­jia ja/tai puoluei­ta (val­itse oikeim­pana pitämäsi vai­h­toe­hto), asioi­ta voidaan mah­dol­lis­es­ti kor­ja­ta taas toiseenkin suun­taan. (Toivea­jat­telua, tietysti, mut­ta sitä ilman ei ole politiikkaakaan.)

  Toisin sanoen, vaikkei oikeusmin­is­ter­il­lä tässä jär­jestelmässä _suoraa_ val­taa lain­säädän­nön sanelemiseen olekaan, niin kuin ei pidäkään olla (en tiedä, miten Tiedemies asian halusi esit­tää), voisi silti olla oikeusmin­is­ter­iltä paikallaan pitää enem­män ään­tä kansalais­ten peru­soikeuk­sista. Sil­lä ole­tuk­sel­la ja toivo­muk­sel­la, että ne hän­tä kiin­nos­ta­vat. (Moni vaikut­taa ole­van siinä käsi­tyk­sessä, että eivät — riit­tävästi — kiin­nos­ta. Osa tästä on kat­sot­ta­va poli­it­tis­ten “vas­tus­ta­jien” har­joit­ta­mak­si mus­ta­maalaamisek­si, mut­ta osa on myös vil­pitön­tä huol­ta ja ihmette­lyä, miten näin voi olla.)

  (Oma suh­tau­tu­miseni Braxi­in on ris­tiri­itainen. Toisaal­ta Brax on kiis­tat­ta pätevin ja aikaansaavin oikeusmin­is­teri pitkään aikaan, ja hän on nimeno­maan oikeusmin­is­ter­iön oma­l­la hallinnon­alal­la jo tähän men­nessä saat­tanut käyn­ti­in erit­täin mon­ta oikean­su­un­taista lak­i­hanket­ta. Ja toisaal­ta ovat nämä maini­tut Vihrei­den hal­li­tus­vas­tu­un rasit­teet, ja kiista Brax­in roolista siinä.)

  Muuten kat­son, että perus­tus­laki­valiokun­ta ei määritelmäl­lis­es­ti voi kun­ni­al­la hoitaa sille annet­tua tehtävää, ja lakien perus­tus­lain­mukaisu­us olisi tutkit­ta­va (myös) toisin keinoin.

  Lopuk­si, Brax ei edelleenkään ole Eurovaaliehdokkaana. Moni muu on. Kansalais­ten peru­soikeuk­sia ovat ehdokkaista pitäneet esil­lä niin Has­si, Hau­ta­la kuin Kasvikin, tietyin rajoituksin myös Cron­berg, kuten var­masti myös iso liu­ta vähem­män nimekkäitä ehdokkaita.

  Ainakin täl­lä kri­teer­il­lä hyviä ehdokkai­ta luulisi Vihreistä löy­tyvän enem­män kuin voi ker­ral­la äänestää.

 78. Relander on toki seksikäs.… 

  Omahyväisyys yhdis­tet­tynä itseti­etoisu­u­teen kuor­rutet­tuna ylim­ielisyy­del­lä ja non­par­el­li­na sat­u­raa­tion saavut­tanut nar­sis­mi saa kenet tahansa naaraspuolisen vai­h­ta­maan pikku­housun­suo­jansa nopeasti. 

  Äänestän kuitenkin Kasvia! Sexy hänkin, mut­ta sanan­va­paus nyt ehdot­ta­mas­sa keskiössä minulla.

 79. Hmmm… Kaipaisin vähän suh­teel­lisu­u­den­ta­jua Vihrei­den ja eri­tyis­es­ti Brax­in arviointiin. 

  Lex Noki­as­ta, poli­ti­ikas­ta ja kom­pro­mis­seista yleen­sä löy­tyy hyvä kir­joi­tus osoitteesta:
  http://www.vihreälanka.fi/node/3939

  Lie­nee objek­ti­ivis­es­ti tot­ta, että Vihreät eivät ole kyen­neet aina ja kaikissa tapauk­sis­sa myötä­vaikut­ta­maan riit­tävästi ideaalisen lop­putu­lok­sen syn­tymiseen, mutta…

  Vihrei­den heikkoudet ovat las­ten leikkiä Keskus­tan “urhouden” kanssa, jon­ka ansioina on esimerkik­si nykyi­nen, itsenäisen his­to­ri­an ylivoimais­es­ti huonoin ympäristömin­is­teri, tältä pla­nee­tal­ta saimaan­nor­pan tuhoa­va maa- ja met­sä­talous­min­is­teri, maail­man kalleim­man alueel­lis­tamiso­hjel­man omis­ta­ma alue- ja kun­t­a­min­is­teri jne … 

  Kokoomus taas on pelkkä vaalior­gan­isaa­tio, tosin ihan hyvä sel­l­ainen. Kokoomuk­sen ongel­ma on raken­net­tu sen ide­olo­gian sisään, eli kuka tahansa pätevä henkilö joka jakaa hei­dän arvo­maail­man menee — arvo­jen­sa mukaan — mielu­um­min tien­aa­maan yksi­tyiselle puolelle 2–4 ker­taa enem­män, sen sijaan että riitelisi ylisu­uren ja suurelta osin ei niin fik­sun eduskun­nan kanssa esimerkik­si siitä onko samaa sukupuol­ta olevil­la henkilöil­lä oikeus adop­toi­da lap­sia vai ei, yms päivän­selvistä asioista.

  SDP:stä todet­takoon lyhyesti, että jos vai­h­toe­hdok­si riit­tää pelkkä ole­mas­sao­lo, niin sit­ten kai se on vai­h­toe­hto. Tosin filosofit ovat väitelleet paljon siitä, onko ”olla ole­mas­sa” loogi­nen predikaat­ti. Mut­ta ei siitä nyt sen enempää.

  Eli vähän suh­teel­lisu­ut­ta please…

 80. Olin ehkä vähän kärkevä yllä kri­ti­ikissäni, mut­ta itse olen kan­nat­tanut vihre­itä usei­ta vuosia lähin­nä sik­si, että näke­myk­sistä on — ydin­voimaa luku­unot­ta­mat­ta — keskustel­tu puolueessa aika avoimesti. Lex Nokia on hyvä esimerk­ki laista, jon­ka suh­teen kom­pro­mis­si oli kivu­lias ja minus­ta vähän liiankin. 

  Vihreät läh­tivät aikanaan ydin­voimapäätök­sen jäl­keen hal­li­tuk­ses­ta ovet paukkuen. En sil­loin ilah­tunut päätök­ses­tä, minus­ta se oli virhe, kos­ka itse suh­taudun ydin­voimaan myön­teis­es­ti. Suh­taudun kuitenkin ydin­voimaakin myön­teisem­min lib­er­aali­in demokra­ti­aan, jon­ka kan­nat­ta­ji­na vihre­itä pidin, ja jon­ka kat­son vaaran­tu­van Lex Nokian kaltais­ten lakien ja sähköisen äänestyk­sen fiaskon vuoksi. 

  Aion äänestää Kasvia näis­sä vaaleis­sa, kos­ka hän on ollut kanssani samaa mieltä näistä asioista (lex nokia ja sähköi­nen äänestys) ja kos­ka hän on vihreä, näin kat­son anta­vani puolueelle sig­naalin siitä, mihin suun­taan puolueen pitäisi sub­stanssikysymyk­sis­sä liikkua.

  Pelkään kuitenkin että se ei riitä; Kasvi ei ehkä mene läpi. Liian moni on pet­tynyt vihreisi­in ja toisaal­ta vihrei­den vankko­jen kan­nat­ta­jien joukos­sa näistä kysymyk­sistä ei kauheasti piitata. 

  Yllä siteer­a­tus­sa vihreän lan­gan jutus­sa tuli esi­in tiet­ty­jen vihrei­den ydin­joukon halvek­su­va asenne meitä taval­lisia äänestäjiä kohtaan. Se vähä mitä olen “ken­tän” akti­ivien kanssa jutel­lut, asenne on monil­la vielä pahempi: puolueesta ei saisi sanoa mitään pahaa ikinä mis­sään, eikä varsinkaan ken­estäkään näkyvästä hah­mos­ta. Otok­seni on tietysti hyvin pieni, tun­nen vain muu­ta­man, enkä ole itse osal­lis­tunut mainit­tuun toim­intaan mitenkään. 

  Osmo on erit­täin näkyvä ja ter­ve­tul­lut poikkeus tästä asen­teesta, vaik­ka hän puo­lus­taakin puolue­tovere­itaan. Minus­ta tun­tuu, etteivät vihrei­den vas­tus­ta­jat tajua, mil­laisen uro­teon hän tekee pitämäl­lä tätä blo­gia ja julkaise­mal­la tässäkin esitet­tyjä aika jyrkkiä kri­ti­ikke­jä. Toinen on Kasvi, jon­ka blo­gi ei ehkä ole ihan näin näkyvä, mut­ta jos­sa myös julka­istaan hyvinkin kri­it­tisiä kommentteja.

 81. “Vai­h­toe­hdoista ensim­mäisenä on jonkin­lainen toivea­jat­telu (siltä näyt­tää, paikoin tääl­lä ja muual­la), jos­sa Brax on ihme­nainen, joka yksinään torp­paa muiden min­is­te­rien idioottimaisuudet.”

  Eihän tästä ole kyse, vaan puolue ollessaan hal­li­tuk­ses­sa on vas­tu­us­sa oma­l­ta osaltaan. Lähti­hän Vihreät hal­li­tuk­ses­ta ydin­voimakysymyk­sen takia. Min­is­teri luon­nol­lis­es­ti äänestää vas­taan jos laki ei edus­ta puolueen yhteistä lin­jaa ja puolue voi ero­ta hallituksesta.

  Tästä asi­as­ta nyt on vään­net­ty tarpeet­toman mon­imutkainen jut­tu. Kaikessa yksinker­taisu­udessaan puolue ja sen istu­vat min­is­ter­it vas­taa­vat yhdessä hal­li­tuk­ses­sa tehdy­istä päätök­sistä vaaleis­sa kan­nat­ti puolue niitä päätök­siä tai ei. Jos on pelkästään istunut sel­l­aises­sa hal­li­tuk­ses­sa jos­sa on tehty puolueen lin­jan vas­taisia päätök­siä tai muuten sel­l­aisia päätök­siä joista kansa ei oikein tykkää, on han­kalaa lähteä selit­telemään. Vaaleis­sa kan­na­tus putoo, niin se vaan menee kaikessa yksinker­taisu­udessaan. Puolueen ei pidä keinol­la mil­lä hyvän­sä pyrk­iä istu­maan mah­dol­lisim­man mon­es­sa hal­li­tuk­ses­sa. Sitä on vähän vaikeaa selitel­lä äänestäjille.

  Pitää ymmärtää lähteä hal­li­tuk­ses­ta jos tehdään sel­l­aisia päätök­siä, jot­ka on pahasti ris­tiri­idas­sa puolueen kan­nat­ta­jakun­nan näke­mys­ten kanssa.

 82. “Mik­si me emme voi olla rehellisiä? Abuhan­naa on haukut­tu alus­ta asti mm. “möli­seväk­si lehmäk­si” yleisönosas­toil­la ja “kri­itikoiden” blogeissa.”

  Eiköhän ammat­ti­jour­nal­isti joka on vaival­la saanut raken­net­tua itselleen Suomen Viral­lisen Toiseusruikut­ta­jan julkisen imagon ymmär­rä että maini­tun imagon markki­na-arvo riip­puu tasan siitä että asi­a­ton­ta kom­men­toin­tia riit­tää. Julk­isu­usar­vo on aikalail­la nol­la jos henkilö vain kotoutuu ja hoitaa työn­sä hyvin.

 83. Jor­ma Nordlin:
  “Sähköisen äänestämisen rys­si oikeusmin­is­ter­iön virkamiehet. Ne ongel­mat mitkä aiheu­tu­i­v­at äänestämisessä, joh­tu­i­v­at käytet­tävyy­destä. Käytet­tävyys­tutkimuk­set ja tes­tauk­set olisi pitänyt tehdä ja käyt­tää enem­män myös alan asiantuntijoita.”

  Jär­jestelmässä oli käytet­tävyysongelmia, mut­ta muu­ta­ma hukkaan men­nyt ääni oli vain tekosyy. Sähköis­es­tä äänestyk­ses­tä valitet­ti­in lähin­nä sen takia, että jär­jestelmä ei pysty takaa­maan ehdot­ta­masti sitä etteikö joku pää­sisi käpälöimään tulosta ilman että se voidaan havai­ta. Tämä on sähköisen äänestämisen keskeinen ongel­ma, jolle ei tietääk­seni ole todel­lista ratkaisua keksitty.

 84. “Sähköisen äänestämisen rys­si oikeusmin­is­ter­iön virkamiehet.”

  Var­maan joo, mut­ta eikö sil­lä min­is­ter­il­lä ole kuitenkin se vas­tuu? Vai onko se niin, että kun min­is­teri ei ollut mukana niin vas­tuukaan ei ole min­is­ter­il­lä? Ja kun ei osal­lis­tu, niin vält­tää kätevästi vastuun.…

 85. Eli­na: “Jos jostain huip­puälystä kielii kieli­taito 30 vuo­den maas­sa oleskelun jäl­keen, niin sit­ten olen rasisti, kun pidän sitä aivan normaalina.”

  Perus­suo­ma­lais­ten Fred­dy Van Won­terghen on asunut Suomes­sa 36 vuot­ta eikä vieläkään osaa kun­nol­la suomea. Umayya on selvästi Fred­dyä älykkäämpi.

 86. # Osmo Soin­in­vaara kirjoitti:

  Ter­ho Sam­mon kan­nat­ta­jat näyt­tävät aloi­ta­neen vaal­i­main­on­tansa täl­lä blogilla. Kiin­tiö on tul­lut täy­teen. En niitä enää julkaise. 

  Onnek­si on uusisuomi.fi.

 87. Ter­ho Sam­po oli niin tun­tem­aton suu­russ, että piti oikein goglel­la käy­dä etsimässä, kuka hän on.
  E oikein auen­nut mik­si Osmo viit­taa häneen ???

  1. Muu­ta­man tun­nin sisäl­lä tänne tup­sahti tar­jolle rutkasti vieste­jä, jot­ka kaik­ki kehui­v­at Ter­ho Sam­poa yli kaiken. Se vain tun­tui vähän masi­noidul­ta, eri­tyis­es­ti kun minäkään en ole kuul­lut henkilöstä mitään. Olen moderoin­nis­sa aika suvait­se­vainen, mut­ta en suo­ras­taan hölmö.

 88. Tuos­ta Braxi jutus­ta vielä sen ver­ran, että aikaismemin Osmo ker­toi, että Liposen hal­li­tuk­sis­sa päätök­siä tekivät jokainen erik­seen omas­sa nurkas­saan kek­sutelemat­ta keksenään.
  Samaala hän kehui, että Van­hasen hal­li­tuk­sis­sa päätök­set tehdään yhteiseti tiim­i­työnä ja yhteiseti hyväksyen.
  Pait­si, että näyt­tää, että vihrei­den kannal­ta epämiel­lyt­tävät päätök­set tehdään muiden toimesta.

 89. Jos puhuu parem­min suomea vuosikym­meniä Suomes­sa asuneena kuin Fred­dy van Won­terghem en vielä puhuisi huip­puälystä, kovan­ta­son kiel­lis­es­tä lah­jakku­ud­es­ta, puhu­mat­takaan neroudesta. 

  On mah­dol­lista jopa toden­näköistä, että Umyya Abu-Han­na on kielel­lis­es­ti lah­jakas ihmi­nen, mut­ta tässä hehkut­tamises­sa on hie­man kään­teisen rasis­min maku. 

  Ylistäisikö Osmo neroksi lukion jäl­keen au-pairik­si keskinker­taisen englan­nin turvin läht­enyt­tä Kir­si Vir­tas­ta, joka viisikymp­pisenä, 30 vuot­ta siis Itä­val­las­sa asuneena puhuisi liki täy­del­listä sak­saa. Kir­si on jopa julkaissut sak­sankielisiä lehti­jut­tu­ja ja kir­jan autis­tisen poikansa herät­tämistä tun­teista ja tämän hoitohistoriasta. 

  Veikkaan, ettei ylistäisi!

  Mut­ta kun on oikea eksoot­ti­nen taus­ta ja ulkonäkö, niin johan ollaan nos­ta­mas­sa jalustalle. Ihmisil­lä on sitä pait­si hyvin yksilöl­lisiä taipumuk­sia kie­len omak­sumisen suh­teen. Itsel­leni vier­aan kie­len kir­joit­ta­mi­nen on huo­mat­tavasti helpom­paa kuin puhumi­nen. Eli sinäl­lään kir­jan kir­joit­ta­mi­nen ei kieli tosiankaan mis­tään ner­oud­es­ta, sem­minkin kuin Abu-Han­nan teok­set nyt eivät mitään mes­tar­il­lisia hen­gen­tuot­tei­ta ole.

 90. Kuun­telin Youtubesta Abu-Han­naa pari pätkää… 

  Aksent­ti on hie­man pehmeä, kuulee siis, että suo­mi ei ole äidinkieli. Täy­del­listä aksent­tia onkin liki mah­do­ton saavut­taa, ellei opi kieltä lapse­na. Nerolle se ehkä olisi mahdollista?

  Objek­tivirheitä esi­in­tyy, mikä on ehkä se ongel­mallisin koh­ta suomen kielessä — eli erottaa: 

  -ota kep­pi!
  ‑otitko kepin?
  ‑älä ota keppiä!

  Vaikei­ta ovat myös paikallis­si­joil­la järjestyvät ilmaisut: 

  -tar­tu keppiin!
  ‑ota kiin­ni kepistä!

  Nämä ovat siis kielel­lis­es­ti lah­jakkaillekin usein ylivoimaisia oppia, mut­ta nerolle ei pitäisi olla.

 91. Heh, Eli­nal­la on näp­pis hallussa 🙂

  Aika ylim­ielistä on asenne, kun Osmo tois­tu­vasti kir­joit­taa Ter­ho Sam­mos­ta, vaik­ka kyse lie­nee Sam­po Ter­hos­ta. Kyl­lä kil­pail­i­joi­ta kan­nat­taisi hiukan kun­nioit­taa, ettei kansa jär­jestä kun­nal­lis­vaalien kaltaisia epämiel­lyt­täviä yllä­tyk­siä älymys­tölle ja medialle.

  Vähän menee otsikon ohi, mut­ta merkit­tävä ajanko­htainen aihe on men­nyt Osmon ohi, nimit­täin Pohjois-Kore­an rauhankynt­tilöi­den ilmestymi­nen julk­isu­u­teen. Jos koh­ta Vihrei­den kan­ta on hel­posti ennustet­tavis­sa (sikäli mikäli uusi puheen­jo­hta­ja laitavasem­mis­to­lai­sine maail­manku­vi­neen lainkaan hei­jastelee puolueak­ti­ivien maail­manku­vaa), olisi mie­lenki­in­toista kuul­la Vihrei­den äärilib­er­aal­isi­iv­en (lue: Osmon) ajatuk­sia tästä kimu­ran­tista tapahtumasta.

 92. “Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 29.5.2009 kel­lo 7:55 Muu­ta­man tun­nin sisäl­lä tänne tup­sahti tar­jolle rutkasti vieste­jä, jot­ka kaik­ki kehui­v­at Ter­ho Sam­poa yli kaiken. Se vain tun­tui vähän masi­noidul­ta, eri­tyis­es­ti kun minäkään en ole kuul­lut henkilöstä mitään. Olen moderoin­nis­sa aika suvait­se­vainen, mut­ta en suo­ras­taan hölmö.”

  Toden tot­ta masi­noin­nil­ta kuul­lostaa mut­ta ei niinkään perus­suo­ma­lais­ten tekemältä. Huonom­paa paikkaa main­os­taa perus­suo­ma­laista ehdokas­ta ei olekaan kuin Vihrei­den pal­s­ta jos­sa tuskin mon­taakaan poten­ti­aal­ista PS:n äänestäjää vierailee, mut­ta vas­tus­ta­jia sit­ten vaik­ka kuinka.

  Vähän sama jos main­os­taisi jotain Vihreää ehdokas­ta Hom­mafo­ru­mil­la. Tuskin ottaa tuul­ta pur­jeisi­in muu­toin kuin “kiihot­taa” pal­sta­laiset heit­tämään lokaa kys. ehdokkaan/tämän edus­ta­man puolueen niskaan. 

  Webis­sä voi tak­tikoi­da monin tavoin ja näin vaalien alla kaik­ki keinot ovat tietysti käytössä. Joku voisi tak­tikoi­da jopa niinkin, että ilmoit­taisi olemat­tomista masi­noin­neista mus­ta­maalatak­seen vas­tus­ta­jaa. Umaya Abu-Han­na avasi pelin jo rasis­tiko­rtin viske­lyl­lä. Toiv­ot­tavasti Osmo ei nyt sor­ru vas­taavaan. Vai saam­meko koh­ta lukea Iltasan­omista uutisen perus­suo­ma­lais­ten suorit­ta­mas­ta späm­mikam­pan­jas­ta Osmon sivuilla?

  Hope not!

 93. “Ylistäisikö Osmo neroksi lukion jäl­keen au-pairik­si keskinker­taisen englan­nin turvin läht­enyt­tä Kir­si Vir­tas­ta, joka viisikymp­pisenä, 30 vuot­ta siis Itä­val­las­sa asuneena puhuisi liki täy­del­listä saksaa.”

  Mus­ta tuo on saavu­tuk­se­na ihan samaa tasoa Abuhan­nan saavu­tuk­sen kanssa. Ilmeis­es­ti Abuhan­naa ei voi kehaista, jos ei samal­la kehaise Vir­tas­ta, joka nyt ei sat­tumoisin ole Vihreil­lä ehdokkaana?

  Itse asi­as­sa, tämän­hän voisi asetel­la toisinkin: olisitko sinä käynyt nil­lit­tämään, jos Osmo olisi main­in­nut tämän esimerkkisi Kir­si Vir­tasen esimerkkinä nerokku­ud­es­ta, kos­ka hän on kir­joit­tanut sak­sankielisen kirjan?

  Niin, etpä tietenkään.

 94. “Muu­ta­man tun­nin sisäl­lä tänne tup­sahti tar­jolle rutkasti vieste­jä, jot­ka kaik­ki kehui­v­at Ter­ho Sam­poa yli kaiken. Se vain tun­tui vähän masi­noidul­ta, eri­tyis­es­ti kun minäkään en ole kuul­lut henkilöstä mitään. Olen moderoin­nis­sa aika suvait­se­vainen, mut­ta en suo­ras­taan hölmö.”

  On ikävää jos keskustelua tapetaan main­os­tamisel­la. Main­os­t­a­mi­nen sinän­sä ei ole hyvää keskustelua. Yleis­es­ti keskustelu eri puoluei­denkin ehdokkaista ei näytä olleen Osmon blo­gis­sa kiel­let­tyä, kos­ka hän julka­isi ensim­mäisiä jut­tu­ja niistä.

  Keskuste­lut ovat paljon mie­lenki­in­toisem­pia, jos mukaan ote­taan eri puoluei­den ehokkai­ta ja peilataan vihrei­den ehokkai­ta niihin. Muuten jut­tu menee vähän sisään­päin läm­men­neek­si. Tyyli­in: “Kuka meistä on muuten paras, minäkö?”

 95. Osmo käyt­ti yllä sanaa “nero”, mikä on minus­takin jonkin sortin hyper­bo­laa, mut­ta kyl­lä minus­ta “todis­te­lut” siitä, kuin­ka Abuhan­nas­sa on kaiken­laista vikaa, ei osaa puhua suomea ja kuin­ka hän muka haukkuu aina suo­ma­laisia ovat jotenkin kömpelöitä.

  En ylistäisi suo­ma­laista, joka omak­suu ger­maanisen kie­len 30 vuodessa, neroksi, en edes vält­tämät­tä kielel­lis­es­ti poikkeuk­sel­lisen lah­jakkaak­si. Mut­ta sel­l­aista kyl­lä pitäisin toden­näköis­es­ti kielel­lis­es­ti lah­jakkaana, joka omak­su­isi aikuisiäl­lään vaik­ka kore­an, japanin tai ara­bi­an niin, että kir­joit­taisi use­am­man kirjan. 

  Suo­mi on vaikea kieli. Ger­maaniset kielet ovat help­po­ja, kun on oppin­ut vähän yhtä. Suo­ma­laisel­la aikuisel­la on läh­es poikkeuk­set­ta taustal­la use­am­man vuo­den opin­not kahdes­ta ger­maanis­es­ta kielestä. Monel­la kolmestakin.

 96. PP,

  Ihan turhaa speku­loin­tia sin­ul­ta.. niin kauan kuin Osmo ei ole ylistänyt neroksi Kir­si Vir­tas­ta, et voi tietää reak­tioi­tani sen suhteen.

  Vai oletko meedio?

  En muuten pidä kehaisuna, jos ihmistä san­o­taan “varsi­naisek­si neroksi”. Pidän sitä ylistämisenä. Ei tarvitse olla kielinero erot­taak­seen ylistämisen ja kehaisun toisitaan…

  Sanon nyt sel­ven­nyk­sek­si, ettei min­ul­la ole mitään Umayya Abu-Han­naa vas­taan enkä laisinkaan epäile, etteikö kyseessä olisi lah­jakas ihmi­nen. En vain voi sietää ihmis­ten erot­telemista etnisen taus­tan mukaan, mitä hais­tan tässä tapahtuneen. 

  Abu-Han­na­han on ollut vuodes­ta toiseen vihreän suvait­se­vais­ton lem­pi­lap­si. Ruiku­tus arkipäivän rasis­mista hallinnas­sa, sankar­illi­nen selviy­tyjä tässä kylmässä ja karus­sa Suomes­sa, älykäs, ver­baa­li­nen ja nainenkin vielä etc. takaa var­masti hymis­televän suo­sion pseudoä­lymys­tön keskuudessa.

 97. Päivi: Et ymmärtänyt Eli­nan point­tia ollenkaan. Tot­takai hän olisi siitä alka­nut “nil­lit­tämään”, kos­ka tuo esimerk­ki ei mitenkään todista Kir­si Vir­tasen nerokkuudesta.

 98. Onko vihreil­lä ensim­mäistäkään ensisi­jais­es­ti luon­non- ja eläin­ten­suo­jeli­jana pro­filoitu­vaa ehdokas­ta listallaan?

  Jos joku osaisi täl­laisen osoit­taa lupaan ko. ehdokkaalle antaa ääneni. Pis­teitä saa mm. luon­non­ti­lais­ten met­sien suo­jelu­aluei­den laa­jen­tamisen ja lisäämisen kan­nat­tamis­es­ta, teho­tuotan­non vas­tus­tamis­es­ta, turk­istarhauskiel­losta, vesistö­jen kun­nos­tamis­es­ta, Euroopan suoaluei­den suo­jelun esille nos­tamis­es­ta sekä EU:n roolin pain­ot­tamis­es­ta Aasian ja Afrikan uhanalais­ten luon­toar­vo­jen suo­jelus­sa, uhanalais­ten lajien suo­jelu­un niin Euroopas­sa kuin maail­man­laa­juis­es­ti käytössä ole­vien resurssien tun­tu­van lisäämisen vaatimisesta.
  Näi­den tai näi­den kaltais­ten tulisi siis olla ehdokkaan pää­teemo­ja. Kaiken yleishötön taakse hukku­via pieniä alavi­it­teitä ei las­ke­ta. Mii­nus­pis­teitä tulee myös sil­loin kun nämä todel­liset eläin­ten- ja luon­non­suo­jelun kysymyk­set alis­te­taan ilmas­ton­muu­tok­sen alaviitteiksi.

  Jotenkin Cron­ber­gin ja Relanderin yhteis­main­os, jos­sa toinen tar­joilee lihaa pikaruokar­avin­to­las­sa ja toinen leikkaa sitä taustal­la rikkoo viimeisiäkin illu­u­sioi­ta siitä, että vihrei­den kohdal­la kyseessä olisi jotain muista yleis­puolueista poikkeavaa.

  Myös vaal­i­main­on­ta on siir­tynyt asi­akysymyk­sistä puh­taasti Bob Helsin­ki ‑tyyliseen mieliku­vien luomiseen. “Jos halu­at nähdä pin­taa syvem­mälle, ääne­si kuu­luu vihreille” “Jos val­ta kuu­luu kaikille, ääne­si kuu­luu vihreille” jne. jot­ka eivät itsessään tarkoi­ta yhtään mitään.

 99. Eli­na runoilee:
  “Sanon nyt sel­ven­nyk­sek­si, ettei min­ul­la ole mitään Umayya Abu-Han­naa vas­taan enkä laisinkaan epäile, etteikö kyseessä olisi lah­jakas ihmi­nen. En vain voi sietää ihmis­ten erot­telemista etnisen taus­tan mukaan, mitä hais­tan tässä tapahtuneen.”

  Ker­rotko min­ulle ihan mie­lenki­in­nos­ta miten tuo erot­telem­i­nen etnisen taus­tan mukaan on tässä tapauk­ses­sa käytön­nössä suoritet­tu. Varsinkaan kun sin­ul­la ei ole hän­tä vas­taan mitään, ja jopa tun­nu­s­tat hänen ole­van lah­jakas ihminen.

 100. az: 234, toivo­masi kaltaiset näke­myk­set kärkitavoitteena.

 101. Osmo kehuu use­aa Vihrei­den ehdokas­ta, ylisano­jakaan kai­h­ta­mat­ta. Eli­na val­it­see näistä yhden ja sanoo, ettei hänen mielestään tämä nyt ihan niin eri­no­mainen ole. Mietit­täväk­si jää, mik­si Eli­na juuri tämän ehdokkaan kehu­miseen puuttui.

  Tun­nen muuten mon­ta Suomes­sa tois­takym­men­tä vuot­ta asunut­ta, hyvinkin lah­jakas­ta, korkeasti koulutet­tua ja hyvässä työ­paikas­sa työsken­televää ihmistä, joiden suomenkie­len taito on varsin vaa­ti­ma­ton. Minus­ta kiel­lenop­pimi­nen ker­too lähin­nä siitä, että on ollut tarvet­ta kieli oppia. Jos työssä riit­tää englan­nin taito, kuten mon­es­sa yri­tyk­sessä ja yliopis­tois­sakin riit­tää, ja kotikie­lenä on jokin muu kuin suo­mi, niin ei se kieli­taito kartu.

 102. Umayyas­ta löy­tyy eri­laisia ruikut­tamisen nyansse­ja rop­pakau­pal­la suo­ranais­es­ta suo­ma­laisu­u­den solvaamis­es­ta hien­o­varaisem­paan ylenkatsantoon. 

  Tässä yksi erit­täin kuvaa­va otos Umaayan mie­len­maail­maa. Umayya on juuri 46-vuo­ti­aana tuoreena äit­inä adop­toin­ut lapsen Afrikasta. 

  Iltasanomat 4.12.2007:

  Tuore äiti kir­joit­taa ensim­mäis­es­tä yhteis­es­tä Suomen-viikos­ta melkein yksivuo­ti­aan lapsensa
  äänellä.

  “Jo viikko Suomes­sa ja aitona suo­ma­laise­na ja yhä pimeys pän­nii. Viime viikol­la olin syn­nyinkaupungis­sani nur­mikol­la jah­taa­mas­sa jät­tik­ilpikon­naa. Sil­loin äiti suo­jeli ympäristöä bio­tuotan­nos­tani puke­mal­la min­ut vaip­paan, nyt hän suo­jaa min­ua luon­nos­ta puke­mal­la min­ut pakkopaidan tavoin!”, Abu-Han­na kir­joit­taa nettisivuilla.

  Val­itsin tietois­es­ti täl­laisen hien­o­varaisen ver­sion, jos­sa kuitenkin selvästi ilmais­taan asia..

 103. Riit­ta,

  Tietysti sik­si, että olen rasisti.. eikös olekin help­po ja helpot­ta­va selitys.

 104. Jaakko: “Huonom­paa paikkaa main­os­taa perus­suo­ma­laista ehdokas­ta ei olekaan kuin Vihrei­den pal­s­ta jos­sa tuskin mon­taakaan poten­ti­aal­ista PS:n äänestäjää vierailee, mut­ta vas­tus­ta­jia sit­ten vaik­ka kuinka.”

  Hah! Soin­in­vaaran, Vihreän Lan­gan ja muiden kom­ment­tiloo­tis­sa ei mui­ta pyörikään kuin perus­suo­ma­laisia ja hommalaisia.

  J.P. Roos kir­joit­ti juuri blo­gis­saan: “Min­ul­la on ollut n 3500 vierailua blo­gis­sani kol­men viime postauk­sen aikana. Yhdessä niistä oli luk­i­joi­ta vajaat 3000, kahdel­la muul­la n 2–300. Arv­a­sitte oikein: maa­han­muut­to vetää luk­i­joi­ta kuin kärpäsiä!”

 105. Kiitok­set, nim­im. Vaal­i­tarkkail­i­ja. Osmo salli­nee, että main­os­tan hitusen puolue-kol­le­gaansa. Seu­raav­ista näke­myk­sistä pidän, ja ne ovat Alek­si Mäntylän (234) vaali­teemoista http://www.aleksimantyla.fi/Vaaliteemat.htm mainit­tu heti ensimmäisinä:

  “Nykyi­nen ympäristöpoli­ti­ik­ka on menos­sa pahasti met­sään. Se on saanut ilmas­ton­muu­tosleiman: ain­oas­taan ilmas­ton­muu­tosasi­at ovat ympäristöa­sioi­ta. Muut ympäristöon­gel­mat on lakaistu ilmas­ton­suo­jelun varjoon.

  Ilmas­ton­muu­tok­sen lisäk­si on lukuisia mui­ta ympäristöon­gelmia, jot­ka ovat edelleen ole­mas­sa, mut­ta niiden media-arvo on laskenut. Näin on käynyt mm. lajien sukupu­u­tolle, kemikalisoi­tu­miselle, väestönkasvulle, luon­non­va­ro­jen riit­tävyy­delle, eroosi­olle ja vesistö­jen rehevöi­tymiselle. Yksit­täis­ten ympäristöon­gelmien sijas­ta pitäisi puhua globaal­imuu­tok­ses­ta, jos­sa ote­taan huomioon kaik­ki muu­tostek­i­jät, joi­ta ihmiset ympäristölleen aiheut­ta­vat. Men­nään siis aidosti met­sään ja huomioidaan ympäristö kokonaisuutena.”

  Pidän myös hänen tasa-arvokäsityksestään.

  Täl­lais­ten kaverei­den ja lin­jausten toivoisi saa­van vihreis­sä nyky­istä enem­män näkyvyyttä/painoarvoa, joten taidan­pa antaa ääneni hänelle. Olin jo ajatel­lut josko olisi äänestämät­tä kokonaan.

 106. Itse pidän kanssa vihrei­den ehdokaslis­taa kovata­soise­na. Siel­lä yksi min­unkin suosikkiehdokkaista majailee. Toiv­ot­tavasti pääsee läpi! Toisaal­ta en voi sietää rasis­tiko­rtin käyt­töä val­heel­lisin perustein ( enkä nykyään oikein muutenkaan ), mitä tuol­lakin listal­la ole­vat älykkääk­si main­os­te­tut henkilöt harrastavat.

  Sääli että se PS:n ehdokas on mon­elle niin tun­tem­aton. Se ker­too, että Suomes­sa vuon­na 2009 annet­tu harkit­tu syyte jumalan pilka­s­ta ( nykyään uskon­rauhan rikkomi­nen), ei joko ole saavut­tanut useimpi­en tietoisu­ut­ta tai ei het­kau­ta muuten vaan ihmisiä.

 107. “Tässä yksi erit­täin kuvaa­va otos Umaayan mielenmaailmaa. ”

  Siis että jouluku­us­sa pimeys ras­saa, samoin se, että joutuu talvel­la lapselle puke­maan niin paljon vaatet­ta päälle että tämä muis­tut­taa taaper­tavaa pal­loa (kosteal­la kelil­lä kaiken kru­u­naa kurahousut).

  Yhtä hyvin tuo voisi kuva­ta min­u­akia tai melkein ketä tahansa suo­ma­laista äitiä: kyl­lä useimpia tal­ven pimeys ja las­ten talvipukem­i­nen ras­saa­vat. Sen vastapain­ok­si nyt on läm­mintä ja val­oisaa. Uloslähtiessä ei tarvitse pukea kuin kengät ja hat­tu, nuorem­malle ei edes kenkiä.

 108. On traag­ista että keskustelu väestönkasvus­ta on sivu­utet­tu ilmas­ton­muu­tos-toito­tuk­sen alle. Vaik­ka suurel­la vaival­la leikkaisimme muu­ta­mas­sa kymme­nessä vuodessa päästöjämme 10–20 pros­ent­tia tuho on edessä kos­ka maa­pal­lon väk­iluku samaan aikaan jopa 1,5‑kertaistuu.

 109. “SDP:stä todet­takoon lyhyesti, että jos vai­h­toe­hdok­si riit­tää pelkkä ole­mas­sao­lo, niin sit­ten kai se on vaihtoehto.”

  Tors­tia äänestämäl­lä varmis­tamme SDP:n ole­mas­saolon jatkos­sakin. Muuten kui­h­tuu pois, kun demareista yli puo­let on jo nyt vähin­tään seit­semät­täkymmenet­tä käyviä äijiä, puoluekoneis­ton esi­in marssit­ta­mat nais-“keulakuvat” ovat aivan toiv­ot­to­mia ja kan­na­tus nuoris­sa makaa poh­ja­mud­is­sa, vaik­ka puolue ja etenkin ay-liike panos­ta­vat hei­hin tukuit­tain duu­nar­ien raho­ja vas­toin näi­den tahtoa. 

  En aio äänestää Tors­tia, mut­ta hän on sen­tään hyvä ihmi­nen ja fik­su. Niin on muu­ta­ma vihrei­denkin ehdokas.

  Vihreis­sä on vakavia viko­ja. Muut ovat vieläkin huonom­pia (no, jois­sakin suhteis­sa parempia). 

  Vihreät saa­vat 12 % plus mii­nus jotain äänistä, ihan kelpo tulos, joskin on tärkeää, tuleeko yksi vai kak­si paikkaa. Kum­mas­sakaan tapauk­ses­sa vaal­i­t­u­losta ei kuitenkaan tulki­ta huonok­si eikä etenkään protestik­si Brax­ille, vaik­ka paikko­ja tulisi vain yksi. Sen sijaan äänestämäl­lä tiet­tyä vihreää ehdokas­ta voi lähet­tää viestin siitä, mil­laista vihreää poli­ti­ikkaa halu­aa jatkos­sa. Jyr­ki Kasvil­la on real­is­tiset mah­dol­lisu­udet, kos­ka hänen äänestäjistään eivät juuri muut kil­paile, mut­ta heistä ehkä liian moni jät­tää äänestämättä.

  Minus­ta on turhan tiukkapipoista, jos suo­ma­laisia ei saa sanoa TV:ssä hai­se­viksi. Parem­pi kuitenkin käyt­tää kohteliaam­paa sanamuotoa.

  Maail­man väk­iluku lisään­tyy jonkin ver­ran, mut­ta se ei rom­ah­du­ta maail­maa. Olen­naisem­paa on saa­da riit­tävän korkeat hait­taverot, niin että markki­na­t­alous ohjaa inno­vaa­tioi­ta ja kulu­tus­ta ympäristöys­täväl­lisem­pään suuntaan.

 110. “Satu Has­si päi­hit­täisin kaksin­tais­telus­sa kaik­ki muut, mut­ta häviäisi Heidille.”

  Tiukak­si­pa meni! Jän­nitin näi­den kah­den keskinäistä järjestys­tä (ikään kuin sil­lä olisi mitään väliä) läh­es yhtä paljon kuin sitä, saa­vatko Vihreät kak­si paikkaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.