Palvelusetelit 3: Palvelusetelit terveydenhuollossa

Hal­li­tuk­sen esi­tys ei rajaa pal­ve­luse­te­lien käyt­töä oikeas­taan miten­kään. On siis kun­nan vas­tuul­la, mihin se pal­ve­luse­te­liä soveltaa.

Kun­ta voi esi­mer­kik­si antaa pal­ve­luse­te­lin yleis­lää­kä­rin pal­ve­lui­hin, mut­ta näin tulee tuk­sin tapah­tu­maan, kos­ka se tuli­si kun­nal­le hyvin kal­liik­si. Kävin minis­te­ri­nä tutus­tu­mas­sa Bri­tan­nian ter­vey­den­huol­toon. Meil­le esi­tel­tiin myös tätä vakuutus/yksityislääkäripuolta. Kun ker­roin, kuin­ka kal­liik­si lap­si­va­kuu­tuk­set tuli­vat suo­ma­lai­sil­le vakuu­tus­yh­tiöil­le. Isän­nät vas­ta­si­vat, ettei perus­ter­vey­den­huol­toa ole vakuu­tus­kel­poi­nen ris­ki, kos­ka lää­kä­ril­lä voi käy­dä vaik­ka joka päi­vä. Vakuut­taa voi vain sel­lais­ta hoi­toa, jon­ka jokin hoi­don tuot­ta­jas­ta riip­pu­ma­ton taho on kat­so­nut tar­peel­li­sek­si. Siis vaik­ka­pa lonkkaleikkauksen.

Jos jokin kun­ta halu­aa yksi­tyis­tää perus­ter­vey­den­huol­lon (Lah­ti osit­tain, Kar­jaa), se tapah­tu­nee taval­li­se­na osto­pal­ve­lu­na eikä pal­ve­luse­te­li­nä. Siis kun­ta ostaa koko ter­veys­kes­kuk­sen toi­min­nat jol­tain yhtiöl­tä eikä niin, että kun­ta mak­saa, jos joku saa pää­hän­sä käy­dä yksi­tyis­lää­kä­rin vastaanotolla.

Ainoan poik­keuk­sen voi muo­dos­taa sel­lai­nen hen­ki­lö, jon­ka on jon­kin tau­din takia käy­tä­vä sään­nöl­li­ses­ti hoi­dat­ta­mas­sa jotain sai­raut­ta lää­kä­ris­sä. Mie­leen tulee vaik­ka jon­kin suo­nen sisäi­ses­ti annet­ta­van lääk­keen annos­te­lu, dia­lyy­si­hoi­to tai vaik­ka­pa opi­aat­ti­riip­pu­vais­ten korvaushoito.

Sen sijaan elek­tii­vi­ses­sä hoi­dos­sa pal­ve­luse­te­lit voi­vat olla oiva kei­no. Jos poti­las on sai­raan­hoi­to­pii­rin leik­kaus­jo­nos­sa, voi kun­ta antaa hänel­le oikeu­den hank­kia sama leik­kaus jos­tain muu­al­ta.  Tämä voi­si tuo­da aidon kil­pai­lun sai­raa­loi­den välil­le ja kil­pai­lu voi­si taas syn­nyt­tää edul­li­sem­pia toi­min­ta­ta­po­ja. Kun­ta­han voi­si itse­kin ostaa tuon pal­ve­lun muu­al­ta, mut­ta har­va kun­ta käyt­tää tätä oikeut­ta. On vali­tet­tu pak­ko­jä­se­nyy­des­tä sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä, mut­ta mie­les­tä­ni tur­haan: pak­ko­jä­se­nyys ei tar­koi­ta, että sai­raan­hoi­to­pii­rin pal­ve­lu­ja oli­si käytettävä.

Sai­raan­hoi­to­pii­rien rin­nal­la voi­si­vat täl­löin menes­tyä reu­ma­sää­tiön sai­raa­lan ja Orto­nin kal­tai­set yhteen tau­ti­ryh­mään eri­kois­tu­neet sai­raa­lat. Kun sai­raan­hoi­to­pii­rit ovat kovin huo­no­ja sopi­maan työn­jaos­ta, tämä voi­si toteut­taa sen itsestään.

Oli­si tie­tys­ti hyvä, jos poti­las voi­si ostaa hoi­don myös jon­kin sai­raan­hoi­to­pii­rin sairaalasta.

Huo­mat­ta­koon, että jos muu lain­sää­dän­tö jää ennal­leen, mah­dol­li­suu­des­ta tuput­taa rahaa yksi­tyi­seen hoi­toon “kil­pai­lee” kak­si tahoa, kan­sa­ne­lä­ke­lai­tos ja kun­ta. Kos­ka val­tion­kin voi saa­da mak­sa­jak­si, en oikein usko, että kun­nat tule­vat yksi­tyis­lää­kä­rin pal­ve­lu­ja juu­ri tuke­maan pal­ve­luse­te­leil­lä joi­ta­kin rajat­tu­ja ja koh­ta­lai­sen kal­lii­ta leik­kauk­sia lukuun otta­mat­ta.  Jos joku halu­aa teet­tää hal­van toi­men­pi­teen yksi­tyis­lää­kä­ril­lä, kun­ta oli­si aivan höl­mö pyr­kies­sään kil­pai­le­maan val­tion kans­sa, kum­pi sitä tukee taloudellisesti.

 Kai­ken kaik­ki­aan en usko, että pal­ve­luse­te­lit tule­vat var­si­nai­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa muo­dos­ta­maan ole­maan mikään kovin mer­kit­tä­vä teki­jä.  Toi­saal­ta voi olla, että jol­la­kin raja­tul­la alu­eel­la nii­den mer­ki­tys tulee ole­maan hyvin­kin suu­ri. Sil­mä- ja ham­mas­lää­kä­rit ja gyne­ko­lo­gin pal­ve­lut voi­si­vat olla täl­lai­sia. Niis­sä kai­kis­sa­han val­lit­see nyt liki lai­ton tila, kun kun­nat eivät näi­tä pal­ve­lu­ja riit­tä­väs­sä mää­rin tarjoa.

Kelan kor­vaus­ten ja pal­ve­luse­te­lin välil­lä on yksi mer­kit­tä­vä ero. Pal­ve­luse­te­lin saa vain hoi­toon, jon­ka kun­ta on koke­nut tar­peel­li­sek­si, siis taval­laan vain kun­nan lähet­teel­lä, kun taas Kela mak­saa sokeas­ti aina kun joku käy lää­kä­ril­lä ja lää­kä­ri mää­rää jon­kin toimenpiteen.

Aja­tel­laan­pa tilan­net­ta, jos­sa Kun­nan kor­vaus on 70 % toi­men­pi­teen todel­li­ses­ta hin­nas­ta ja Kelan 40 %. Kuka käyt­tää ja mihin Kelan kor­vaus­ta, jos kun­nal­ta sai­si saman pal­ve­lun pal­jon pie­nem­mäl­lä oma­vas­tuu­osuu­del­la. Sitä­hän oli­si loo­gis­ta käyt­tää vain sel­lai­siin mata­lan indi­kaa­tion tapauk­siin, joi­ta kun­ta ei kat­so jär­ke­väk­si hoi­dok­si. Pitää­kö Kelan rahoit­taa sellaista?

Eikö oli­si aika pääs­tä koko­naan eroon Kelan sai­raus­va­kuu­tus­kor­vauk­sis­ta tai siir­tää ne kun­nan maksettavaksi?

Olen pahoil­la­ni, että mui­den kii­rei­den vuok­si tämän jut­tusar­jan kir­joit­ta­mi­nen on vähän venynyt.

23 vastausta artikkeliin “Palvelusetelit 3: Palvelusetelit terveydenhuollossa”

 1. No mitä se pal­ve­luse­te­li kat­taa. Onko sel­lai­nen sel­lai­nen kuten avoin shekki.

  Lukee­ko pel­ve­luse­te­lis­sä, että täl­lä asia­kir­jal­la sää­de­tään siten, että asia­kir­jan esit­tä­jä hoi­de­taan kun­toon. Oli­pa vai­va tai sai­raus sit­ten mikä tahansa.

  Eikö tuli­si pal­jon hal­vem­mak­si lähet­tää kotei­hin bura­naa, laas­ta­ria ja puna­he­ruk­ka­me­hua — ylei­sim­piin vaivoihin.

  Vas­ta 50 euron ennak­ko­kä­teis­mak­sua vas­taan pää­si­si oikei­siin tutkimuksiin.

 2. Pal­ve­luse­te­lin vas­tus­ta­jat eivät ymmär­rä, kuin­ka teho­kas elin­kei­no­tu­ki pal­ve­luse­te­li on. STM tekee erin­omais­ta työ­tä hallinnonalallaan.

 3. Kai­ken kaik­ki­aan en usko, että pal­ve­luse­te­lit tule­vat var­si­nai­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa muo­dos­ta­maan ole­maan mikään kovin mer­kit­tä­vä tekijä. ”

  Pal­ve­luse­te­li onkin tar­koi­tet­tu hyvä­tu­loi­sel­le elii­til­le, jot­ta hei­dän ei tar­vit­se van­he­ta ylei­sen ter­vy­den­hoi­don jonoissa

  1. Hyvä­tu­loi­sel­le elii­til­le ovat Kelan sai­raus­va­kuu­tus­kor­vauk­set. Ei tar­vit­se käy­dä ter­veys­kes­kuk­ses­sa saa­mas­sa lähetettä.

 4. Kela kor­vaus on hyvä kor­vaus, kos­ka se imee yhdel­tä elii­til­tä toi­sel­le elii­til­le val­tao­sin rah­vaan raho­ja ilman, että sai­ras eliit­ti lii­em­min hyö­tyy. Eli lää­kä­ri­kun­ta on The Eliitti.

 5. Tuo kom­ment­ti “elii­tin sete­lis­tä” on itsea­sias­sa vali­di. Miten voi­daan var­mis­taa ettei pal­ve­luse­te­li ter­vey­den­huol­los­sa joh­da sii­hen että ensin yksi­tyis­te­tään siir­ty­mäl­lä käyt­tä­mään pal­ve­luse­te­lei­tä, mut­ta ajan oloon sete­lin ostoar­voa ei tar­kis­te­ta ja lää­kä­ri­tak­so­jen ja rahan arvon muut­tues­sa kun­ta­lai­nen jou­tuu mak­sa­maan lää­kä­ri­käyn­nis­tä enem­män ja enem­män ja enemmän…

  Aluk­si hin­ta on sete­li, koh­ta sete­li +10€, seu­raa­vak­si sete­li +30€, jne.…

 6. Sil­mä- ja ham­mas­lää­kä­rit ja gyne­ko­lo­gin pal­ve­lut voi­si­vat olla täl­lai­sia. Niis­sä kai­kis­sa­han val­lit­see nyt liki lai­ton tila, kun kun­nat eivät näi­tä pal­ve­lu­ja riit­tä­väs­sä mää­rin tarjoa.”

  Mihin unoh­tui psykiatria?

  En oikein ymmär­rä mik­sei tuo pal­ve­luse­te­li sovel­tui­si nor­maa­lei­hin eri­kois­lää­kä­rin vas­taan­ot­toi­hin vaan ainoas­taan toi­men­pi­tei­siin. Vas­taa­no­toil­le on myös usein suh­teel­li­sen pit­kä jono hyvin monel­la eri­koi­sa­lal­la. Mis­tä tämä ero kon­ser­va­tii­vi­sen ja ope­ra­tii­vi­sen hoi­don välil­lä? Lähet­teel­lä tie­tys­ti men­täi­siin eikä omin päin.

 7. Hei!
  En todel­la­kaan ole hyvä­tu­lois­ta eliit­tiä, mut­ta niin “tyh­mä”, että näen asiak­kai­ta, jot­ka ovat oikeu­te­tum­pia tk-pal­ve­lui­hin. Jos on varaa mat­kus­tel­la siel­lä sun tääl­lä, asua kan­ta­kau­pun­gis­sa ja elät jota­kuin­kin ter­vees­ti. Käy­tä per­ke­le, yksi­tyis­tä sek­to­ria, jul­ki­nen sek­to­ri on yli­työl­lis­tet­ty, sosi­aa­li­se­ne ongel­mi­neen yms. Aina­han siel­tä yksi­tyi­sel­tä tulee vaik­ka­pa tur­han­päi­väi­nen lähe­te yli­opis­to­sai­raa­laan. Toki sil­lä on tut­ki­muk­sel­lis­ta arvoa?

 8. Johan­nan tavoin har­hau­dun minä­kin pal­ve­luse­te­leis­tä. Toi­voi­sin Osmon syven­ty­vän oman blo­gi­mer­kin­nän ver­ran sii­hen, miten kun­tien pitäi­si meno­jaan supistaa.

  Kir­joi­tin jo pal­ve­luse­te­lit 2:seen (15.5.2009 kel­lo 12:11), että hyvä kei­no meno­ja supis­taes­sa oli­si aset­taa rin­nak­kain saman­suu­rui­sia mut­ta eri­tyyp­pi­siä menoe­riä ja kat­soa sit­ten min­kä pois­ta­mi­nen aiheut­tai­si vähi­ten hait­taa. [1]

  Tämän päi­vän (18.5.2009) Hesa­rin pää­kir­joi­tus lis­taa Espoon supis­tus­koh­tei­ta: “Las­ten tera­pia­pal­ve­lu­ja lei­ka­taan, omais­hoi­don tuen saan­nin perus­tei­ta tiu­ken­ne­taan, vam­mais­ten kul­je­tus- ja asu­mis­pal­ve­luis­ta sääs­te­tään, kuo­le­vat saat­to­hoi­to­po­ti­laat hoi­de­taan taval­li­sil­la sai­raa­lao­sas­toil­la, ja uuden saat­to­hoi­to­ko­din raken­ta­mis­ta myöhennetään. 

  Las­ten, sai­rai­den, vam­mais­ten ja van­hus­ten pal­ve­lu­ja leik­kaa­mal­la ja muil­la sääs­tö­toi­mil­la Espoo sääs­tää sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men menois­ta 13,6 mil­joo­naa euroa.” [2]

  Pal­ve­luse­te­lit 2:n kom­men­tis­sa­ni 15.5.2009 kel­lo 11:34 selos­tin Kun­nal­li­sa­lan kehit­tä­mis­sää­tiön teke­mää tut­ki­mus­ta, jos­sa oli kar­toi­tet­tu sitä mitä kun­nan pal­ve­lu­ja kan­sa­lai­set pitä­vät tär­keim­pi­nä ja — tämä juu­ri on huo­mio­nar­vois­ta: mitä vähi­ten tär­kei­nä. [3] (Tämä link­ki vie suo­raan tut­ki­mus­se­los­tus­teks­tiin. Pal­ve­luse­te­li 2:ssa ole­va link­ki vie KAK­Sin tie­dot­tee­seen, joka pai­not­taa tut­ki­muk­sen sisäl­töä kum­mal­li­ses­ti, ikään kuin mie­li­pi­tei­den poliit­ti­nen jakau­ma oli­si se mie­len­kiin­toi­sin kohta.)

  KAK­Sin tut­ki­muk­sen mukaan Espoo leik­kaa nime­no­maan tär­keim­mis­tä koh­dis­ta. Nyt pitäi­si kerä­tä 13,6 milj. euron sum­ma sel­lai­sil­ta sek­to­reil­ta, joi­ta kan­sa­lai­set EIVÄT pidä tär­kei­nä, ja pun­ni­ta nii­tä menoe­riä näi­den pois­tet­ta­vik­si suun­ni­tel­tu­jen kans­sa. Kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­luis­ta sopi­si aloit­taa kan­sa­lais­ten mie­les­tä. Voi­si­ko aja­tel­la saat­to­ko­din raken­ta­mi­sen myö­hen­tä­mi­sen sijas­ta esi­mer­kik­si kir­jas­to­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mi­sen myö­hen­tä­mis­tä? Kir­jas­to on jo huip­pu­luok­kaa ja huip­pu­laa­tua Suo­mes­sa ja Espoos­sa, saat­to­hoi­to ei. En ole tut­ki­nut Espoon bud­jet­tia, joten en tie­dä onko kir­jas­to­ra­ken­nuk­sia hank­keil­la, mut­ta jos ei ole, on var­mas­ti jota­kin vastaavaa.

  [1] http://www.soininvaara.fi/2009/05/10/palvelusetelit-2-kunta-valitsee-tuottajat/
  [2] http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Vammaiset+ja+sairaat+s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6kohteina/1135246043474
  [3] http://www.polemiikki.fi/files/library/attachments/Martikainen.pdf

 9. Pal­ve­luse­te­lit ter­vey­den­hoi­dos­sa oli­si­vat vain tur­haa byro­kra­ti­aa, mitä toki riit­tää nyky­sys­tee­mis­sä­kin. Jul­ki­sen ter­vey­den­hoi­don tuli­si tar­jo­ta ilmai­sek­si tai pie­nel­lä käyn­ti­mak­sul­la perus­pal­ve­lut oikeas­ti sai­rail­le. Prio­ri­soin­ti­lis­tat käyt­töön, ei juo­poil­le tar­vit­se mak­si­ja vaih­taa eikä tupa­koit­si­joil­le keuh­ko­ja jne. Kun­tien eri­lai­sen talous­ti­lan­teen vuok­si pitäi­si ter­vey­den­huol­lon rahoi­tuk­sen ja joh­don tul­la kes­ki­te­tys­ti valtiolta. 

  Luu­los­ai­raat sekä kai­ken­maa­il­man nark­ka­rit ja juo­pot tar­vit­si­vat aivan mui­den toi­mi­joi­den pal­ve­lu­ja kuin ter­vey­den­huol­lon. Rötöi­le­vät nar­kit ja juo­pot pitäi­si sijoit­taa eri­tyi­sil­le työ­lei­reil­le jois­sa esim. ter­ve­hen­ki­set maa­työt paran­tai­si­vat nämä sos.dem hel­ve­tin tuot­teet, makei­den möm­mö­jen ja vii­nan tilal­le var­ti­jat tar­joi­li­si­vat tar­vit­taes­sa hie­man kuh­neam­me tyyp­pis­tä “hoi­toa” ja tar­vit­taes­sa moti­voin­tia työn­te­koon vaik­ka­pa 1 m pai­neil­ma­let­kul­la.. Oli­si mei­naan pal­jon parem­pi rat­kai­su niil­le juo­poil­le­kin kuin mätä mut­ta kal­lis nykysysteemi.

 10. Prio­ri­soin­ti­lis­tat käyt­töön, ei juo­poil­le tar­vit­se mak­si­ja vaihtaa”

  Juo­pot eivät saa uut­ta maksaa. 

  Käy­tän­nös­sä mak­san­sa ryy­pän­nyt alko­ho­lis­ti joko rai­tis­tuu ja saa sit­ten ehkä uuden mak­san tai kuo­lee tau­tiin­sa. Mikä onkin aivan oikein, sil­lä luo­vu­tus­mak­so­ja on lii­an vähän lii­ken­tees­sä, eikä nii­tä rii­tä juopoille.

  Anna-Lii­sall­se leikkauksista:
  Ongel­ma­na on se, että muu­al­ta kuin sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­mes­ta ei yksin­ker­tai­ses­ti saa­da kum­moi­sia sääs­tö­jä. Sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­mi kun vie lei­jo­nan­osan kau­pun­gin bud­je­tis­ta. Muu­ten olen kir­jas­to­jen leik­kaa­mi­ses­ta samaa miel­tä, täs­sä taan­noin itkin­kin kir­jas­to­ver­kos­ton opti­moin­nin puo­les­ta. Kir­jas­tois­ta­kin on vai­kea lei­ka­ta, kos­ka tör­mä­tään heti kah­teen argumenttiin
  1. Suo­men sivis­tys tuhotaan
  2. ei se pal­joa maksa

 11. Ei rahaa läs­keil­le ja vätyk­sil­le (tai­dat olla pro­vo, mut­ta vas­taan nyt tyh­myyk­sis­sä­ni kuitenkin), 

  Entä juu­ri ajo­kor­tin saa­nut nuo­ru­kai­nen ojaan­ajon jäl­keen? Pää­see­kö hän leik­kaus­sa­liin, kun on yksi pro­mil­le alko­ho­lia veres­sä ja ajoi­pa jopa yli­no­peut­ta. Onko hän oikeas­ti sai­ras vai miten hän sijoit­tuu lis­tal­la­si? Jäte­tään­kö hänet ojaan vai mitä tehdään?

  Kuka meis­tä on lop­pu­jen lopuk­si on oikeas­ti sai­ras?

  Se hoik­ka ja ahke­ra­kin voi aiheut­taa esim. lii­al­li­sel­la työn­teol­la itsel­leen masen­nuk­sen ja kor­kean veren­pai­neen, min­kä vuok­si hän on 45-vuo­ti­aa­na työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä. Hoi­de­taan­ko vai eikö hoideta?

  Saa­ko ei-lais­ka ja ei-vätys aina hoi­toa, jos vai­va on “geee­neis­sä” tai vain hol­tit­to­man käy­tök­sen tulos­ta, esim. kaa­tuu las­ket­te­lu­rin­tees­sä huolimattomuuttaan?

  Saam­me var­mas­ti jo tämän päi­vän puo­lel­la tän­ne arvoi­ta­vak­si prio­ri­teet­ti­lis­ta­si Suo­men terveydenhuoltoon. 

  Päät­tä­jät ovat kuulolla!

 12. Tois­tan ihmet­te­ly­ni: Mik­si tuo pal­ve­luse­te­li muka sopi­si vain leik­kauk­siin eikä mui­den eri­koi­sa­lo­jen hoi­to­suh­tei­siin ja jono­jen pur­ka­mi­seen? Eikö tuo sopi­si täy­del­li­ses­ti psy­kiat­ri­aan, jos­sa hoi­to­re­surs­sit ovat luo­kat­to­mia ja yleis­lää­kä­rien lähet­teet tule­vat takai­sin eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta ilman, että poti­las­ta edes nähdään?

 13. Läs­kien vätyk­sien vihaajalle:

  Alko­ho­lis­teil­le tyy­pil­li­siä mak­sa­sai­rauk­sia esiin­tyy jon­kun ver­ran myös rait­tiil­la ihmi­sil­lä. Samoin pit­kä­ai­kai­nen lääk­kei­den käyt­tö rasit­taa eli­mis­töä samoin kuin huu­meet, ja keuh­koah­tau­maa on myös tupa­koi­mat­to­mil­la. Lää­kä­rin työ­tä ei sai­si sot­kea tuo­ma­rin työ­hön. Ylen­syö­vät tupa­koi­vat päih­tei­den käyt­tä­jät pitäi­si tuo­mi­ta jos­sain muus­sa yhteis­kun­nal­li­ses­sa ins­tans­sis­sa jos niin halutaan.

  Yhte­nä suu­re­na ongel­ma­na näen lää­ke­tie­teen teol­lis­tu­mi­sen. Sel­väs­ti Suo­men val­tio las­kee kuin­ka pal­jon kan­nat­taa käyt­tää rahaa/pää sairaanhoitoon.Inhorealistisesti näen että jos­sain vai­hees­sa pain­opis­te alkaa siir­ty­mään itse­hoi­toon, vaik­ka kuin­ka höpis­tään hoi­va-alan “tule­vai­suu­den työ­pai­kois­ta”. Jos lää­ke­tie­teen tut­ki­mus kan­tai­si yhteis­kun­ta­vas­tuun­sa, kehi­tet­täi­siin koko ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mää enem­män koh­ti itse­näis­tä ter­vey­den­hoi­toa eikä niin­kuin nyt yhä liho­va­na ins­ti­tuu­tio­na, joka sai­rau­del­la pelo­tel­len ase veron­mak­sa­jan ohi­mol­la vaa­tii lisää resurs­se­ja ja kou­lu­te­tum­pia ja sään­nel­lym­piä toimijoita.

  Toi­nen ongel­ma on sai­raus­lo­ma­jär­jes­tel­mä, joka kuor­mit­taa val­ta­vas­ti koneis­toa ja saa ihmi­set jopa halua­maan sai­raak­si ja hoi­va­tuk­si. Pal­ve­luse­te­leis­tä aika iso osa tuh­lau­tui­si sai­ras­lo­man ker­jää­mi­seen. Oli­si parem­pi, jos yhteis­kun­ta mak­sai­si kai­kil­le lyhy­tai­kai­ses­ta sai­ras­ta­mi­ses­ta kan­sa­lais­pal­kan muo­dos­sa saman päi­vä­ra­han eikä työ­nan­ta­jia ja vakuu­tus­yh­tiöi­tä sot­ket­tai­si hom­maan ollenkaan.Onko sai­ras toi­mi­tus­joh­ta­ja arvok­kaam­pi kuin sai­ras työ­tön? Ansio-osan sai­si tie­tys­ti jokai­nen halu­kas ostaa vakuutusyhtiöstä.

  Pal­ve­luse­te­lien hyö­ty syn­tyi­si vas­ta sit­ten kun nii­tä sai­si käyt­tää muu­hun­kin kuin ins­ti­tu­tio­naa­li­seen ter­vey­den­hoi­toon. Sil­loin ne ohjai­si­vat pal­ve­lun­tuo­tan­toa kysyn­näl­lä. Ins­ti­tuu­tion sisäl­lä on yksi ja sama mis­sä muo­dos­sa raha liik­kuu. Muu­ten olen sitä miel­tä, että kai­ken­lais­ten vero­jen peri­mi­nen ter­vey­den­huol­los­ta (esim. lää­kä­rien pal­kat) on tyh­mää , nyt tulon­siir­roil­la tue­taan lää­kä­rien ja lää­kä­riyh­tiöi­den veronmaksua.

 14. Hyvä­tu­loi­sel­le elii­til­le ovat Kelan sai­raus­va­kuu­tus­kor­vauk­set. Ei tar­vit­se käy­dä ter­veys­kes­kuk­ses­sa saa­mas­sa lähetettä”

  pal­ve­luse­te­lis­tä tulee parem­pi, sil­lä isä aurin­koi­nen voi nyt päät­tää kenel­le se annetaan.
  Kela-kor­vauk­sen saa köy­hä­kin, mut­ta pal­ve­luse­te­li voi­daan osoit­taa vain kaverille.

 15. Syuo­mes­sa ter­veys­pal­ve­lui­den tulos­i­dos on voi­mak­kain­ta OECD mais­ta. Jopa USA:ssa ter­veys­pal­ve­lui­den saan­ti ei ole niin tulos­i­don­nais­ta kuin Suomessa.

  Eikä pal­ve­luse­te­li aina­kaan vähen­nä tuo­ta sidonnaisuutta.

  Sama kos­kee yllt­täen kou­lu­tus­ta­kin, Suo­mi on Englan­nin tapai­nen luok­kayh­teis­kun­ta myös sen suhteen.

 16. Eni­ten kyl­lä huo­les­tut­taa ter­vey­den­huol­lon tule­vai­suu­des­sa sen tasa-arvoi­suus. En pys­ty kuvit­te­le­maan mitään ske­naa­rio­ta, jos­sa tasa-arvo säi­ly­tet­täi­siin edes suh­teel­li­sen hyvin. Uusia super­kal­lii­ta hie­man ennus­tet­ta paran­ta­via hoi­to­ja esi­mer­kik­si syö­pä­tau­deis­sa ei mil­lään voi­da taa­ta kai­kil­le ja toi­saal­ta ei voi­da kiel­tää nii­den myy­mis­tä mak­su­ky­kyi­sil­le. Asian rat­kai­se­mi­nen tun­tuu mah­dot­to­mal­ta. Ongel­man voi myös näh­dä joh­ta­van kas­va­viin yksi­tyi­siin sai­raus­va­kuu­tuk­siin sen kes­ki­luo­kan pii­ris­sä, joka pyr­kii samaan sai­raan­hoi­don tasoon kuin maksukykyiset.

 17. En pys­ty kuvit­te­le­maan mitään ske­naa­rio­ta, jos­sa tasa-arvo säi­ly­tet­täi­siin edes suh­teel­li­sen hyvin. Uusia super­kal­lii­ta hie­man ennus­tet­ta paran­ta­via hoi­to­ja esi­mer­kik­si syö­pä­tau­deis­sa ei mil­lään voi­da taa­ta kai­kil­le ja toi­saal­ta ei voi­da kiel­tää nii­den myy­mis­tä maksukykyisille.”

  Noi­ta super­kal­li­ta hoi­to­ja voi olla muu­ta­ma sat vuo­des­sa, ei se ole kustannuskysymys.
  Ongel­ma on vain hyö­ty­suh­de: Kun hoi­dos­ta hyö­ty­jiä in 1:100000–1000000 niin on hyvin epä­to­den­nä­köis­tä että hoi­to kan­nat­taa lää­ke­tie­teel­li­ses­sä mielessä.
  Poti­las taas näkee sen vii­mei­se­nä oljen­kor­te­na mihin voi tarttua.

  Yksi­lön näkö­kul­ma on toi­nen kuin hoi­ta­van lääkärin

 18. Mihin ihmees­sä pal­ve­luse­te­liä sai­raan­hoi­dos­sa tar­vi­taan?? Eikös kaik­ki saa jul­ki­sel­ta puo­lel­ta apua? (Aina­kin pitäi­si.) Ehkä pitäi­si lopet­taa Kela-kor­vauk­set yksi­tyi­sen puo­len jutuis­ta ja siir­tää sääs­ty­neet varat jul­ki­sen puo­len vah­vis­ta­mi­seen? Ehkä ham­mas­lää­kä­ri­ju­tut vie­lä jon­kin aikaa? Mik­si vero­va­roin tue­taan yksi­tyis­tä sai­raan­hoi­toa ja samal­la “hei­ken­ne­tään” jul­ki­sen puo­len kehi­tys­tä? Varak­kaat kyl­lä mene­vät min­ne halua­vat ilman Kelan kor­vaus­ta­kin. Jos jul­ki­sen mak­sut lii­an suu­ria jol­le­kin, niin sii­hen var­mas­ti jo nykyi­sin saa apua. Käsit­tääk­se­ni esim. Tuo­mio­ja lie­nee joten­kin tätä miel­tä. Mie­les­tä­ni pal­ve­luse­te­li on ihan hyvä jut­tu esim. sii­vouk­seen, ton­tin hoi­toon (siis ikä-ongel­mat) jne.

 19. Tur­ha odot­taa toi­men­pi­tei­tä jul­ki­sen sek­to­rin tehos­ta­mi­sek­si poru­kal­ta, joka ei jul­ki­seen sek­to­riin usko.

 20. Ongel­ma on että jul­kis­le­la puo­lel­la ei nyky­ään enää pää­se hoi­toon jonottamatta.

  ja jonoa var­tioi työk­kä­ris­tä orja­työ­hön saa­tu vel­voi­te­työl­lis­tet­ty, joka tekee diagnoosin.

  Hyvä esi­merk­ki oli 84 vuo­tias isä­ni: Hän yrit­ti terk­ka­riin kun oli kova kuu­me. Pak­ko­työl­lis­tet­ty ilmoit­ti, että ajan voi saa­da kuu­kau­den pää­hän ja isäl­lä­ni on vain taval­li­nen fluns­sa, joka ei vaa­di kii­reell­si­tä hoitoa.
  No, kuu­kau­den pääs­tä taval­li­nen fluns­sa on paran­tu­nut ja jos se on jotain muu­ta niin van­hus on kuollut.

  Isä­ni meni sit­ten yksi­tyi­sel­le , joka tote­si keuh­ko­kuu­meen eli jul­ki­ne ter­vy­den­hoi­to olis tap­pa­nut isä­ni eikä kukan oli­si ollut vas­tuus­sa, pikem­min­kin yhteis­kun­ta oli­si onnel­li­nen kun pää­see eroon tuot­ta­mat­to­mas­ta roskaväestä

 21. Ter­veys­kes­kus­ten huo­no pal­ve­lu­ta­so ja eri­tyi­se­ti sen vii­me­ai­kai­nen las­ku on sitä­kin yllät­tä­väm­pi, sil­lä hen­ki­lös­tön mää­rää on lisät­ty ja käyn­nit vähen­ty­neet 11 mil­joo­nas­ta 9 miljoonaan.

 22. OS “Ei tar­vit­se käy­dä ter­veys­kes­kuk­ses­sa saa­mas­sa lähetettä.”

  Kyl­lä ter­veys­kes­kuk­ses­sa hoi­de­taan monia sai­rauk­sia­kin oikein hyvin. Aina ei tar­vit­se lähe­tet­tä yhtään mihinkään.

  Niin kau­an kun poliit­ti­nen eliit­ti — kuten blo­gin pitä­jä — näkee ter­veys­kes­kuk­sen vain lähe­te­kir­jaa­mo­na voi­daan koko kun­nal­li­sen perus­ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­nen unohtaa.

Vastaa käyttäjälle Liian vanha Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.