Turvapaikanhakijan toimeentulotuki

Hel­sin­gin Sano­mien mukaan Suo­meen tul­lei­den tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den jou­kos­sa on myös nii­tä, joi­ta tän­ne hou­kut­taa tur­va­pai­kan­ha­ki­jal­le mak­set­ta­va toi­meen­tu­lo­tu­ki, run­saat 300 euroa kuus­sa, joka on monel­le suu­ri raha­sum­ma. Tämä ei voi olla tur­va­paik­ka­po­li­tii­kan tarkoitus.

Mis­sä vai­hees­sa tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le on alet­tu mak­saa (lähes) täyt­tä toi­meen­tu­lo­tu­kea? Täy­si toi­meen­tu­lo­tu­ki oli­si 400 euroa. Jos­kus aiem­min käy­tän­tö­nä oli, että anne­taan ruo­ka ja majoi­tus, ter­vey­den­hoi­to ja pie­ni tas­ku­ra­ha. Ei pit­kä­ai­kai­ses­sa lai­tos­hoi­dos­sa ole­va­kaan saa toi­meen­tu­lo­tuen suu­ruis­ta rahaa käyttöönsä.

Palaa­mal­la van­haan käy­tän­töön — jota moni muu Euroo­pan maa näyt­tää nou­dat­ta­van — kar­sit­tai­siin tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta ne, joi­den motii­vi­na ei ole vai­noa pake­ne­mi­nen. Samal­la voi­tai­siin nykyis­tä nopeam­min teh­dä pää­tös niis­tä, jot­ka ovat oikeas­ti pake­ne­mas­sa vainoa.

Tämä voi olla jon­kun mie­les­tä ris­ti­rii­das­sa sen kans­sa, että olem­me toi­vo­neet tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den käy­vän töis­sä. Minus­ta se ei sitä ole. Jos käy töis­sä, saa palk­kaa. Sil­loin tie­tys­ti mak­saa jotain ruu­as­ta ja asu­mi­ses­ta ja Suo­mes­sa perit­tä­vät verot, mut­ta työs­sä käy­vä on palk­kan­sa ansainnut. 

152 vastausta artikkeliin “Turvapaikanhakijan toimeentulotuki”

 1. Mak­se­taan­ko tukea auto­mat­ti­ses­ti, ohja­taan­ko sitä hake­maan, vai ovat­ko jot­kut oival­ta­neet hakea sitä omatoimisesti?

 2. Ote Osmon CV:stä

  Paa­vo Lip­po­sen II hallitus
  Perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri 14.4.2000–19.4.2002, Sosi­aa­li- ja terveysministeriö”

  Ja ote STM:n oppaas­ta maa­han­muut­ta­jil­le eli olet ollut itse sää­tä­mäs­sä näi­tä ase­tuk­sia ja lakeja

  Ulko­maa­lai­sen ja muun Suo­mes­sa pysy­väs­ti asu­van maa­han­muut­ta­jan oikeu­des­ta toi­meen­tu­lo­tu­keen sää­de­tään toi­meen­tu­lo­tu­ki­lais­sa ja ‑ase­tuk­ses­sa sekä maa­han­muut­ta­jien kotout­ta­mi­ses­ta ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vas­taa­no­tos­ta anne­tus­sa lais­sa (kotout­ta­mis­la­ki, 493/1999, muut. 118/2002 ja 1292/2002) sekä työ­mi­nis­te­riön ase­tuk­ses­sa vas­taan­ot­to­kes­kus­ten ryh­mä­ko­tien hen­ki­lös­tös­tä ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den ja tila­päis­tä suo­je­lua saa­vien toi­meen­tu­lo­tuen jaka­mi­ses­ta raha­mää­räi­seen osaan ja hyö­dyk­kei­nä annet­ta­vaan osaan (työ­mi­nis­te­riön ase­tus, 158/2002”

  1. Kotout­ta­mis­la­ki on työ­mi­nis­te­riön lain­sää­dän­töä, ei STM:n. STM:n oppaan taas on perus­tut­ta­va voi­mas­sa ole­vaan lakiin. Myös tuo ase­tus on työ­mi­nis­te­riön antama.

 3. Hesa­rin jutus­ta kiin­nit­ti miel­tä­ni seu­raa­va lause: “Monet­han elä­vät mini­mi­ruu­al­la, ja sil­loin toi­meen­tu­lo­tues­ta riit­tää lähetettäväksi.”

  Mitä tuol­la 300 eurol­la pitää saa­da? Asun­to, puh­taus ja vaat­teet tule­vat vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen puo­les­ta, vai tule­vat­ko vaat­teet ja puhtaus? 

  Mis­tä ruo­ka tulee?

  Voi­sin kuvi­tel­la, että 15–25-vuotiaat jopa luku­tai­dot­to­mat, alkeel­li­sis­ta olois­ta tule­vat nuo­ret säl­lit eivät mei­kä­läis­ten ruo­ka­mar­ket­tien anti­mis­ta ehkä valit­se sitä kaik­kein hal­vin­ta ruo­ka­raa­ka-ainet­ta (jos­ta saa hyvän­ma­kuis­ta, jos­kin hii­li­hy­draat­ti­pi­tois­ta ja val­kuais­köy­hää, ruo­kaa: val­ko­si­pu­li­pe­ru­nat, lätyt) vaan osta­vat val­mis­ta syö­tä­vää. Tämä siis sii­nä tapauk­ses­sa että hei­dän on itse han­kit­ta­va ruo­kan­sa, kuten Hesa­rin jutun lause antaa ymmärtää.

  Tun­tui­si fik­sum­mal­ta tar­jo­ta vas­taan­ot­to­kes­kuk­sis­sa vaik­ka kou­lu­ruo­ka-ate­riat ja vähem­män rahaa käteen.

  Tämä on muu­ten ensim­mäi­nen ker­ta, kun näen näin hel­pos­ti kai­ve­le­mat­ta esil­lä luvun huma­ni­taa­ris­ten maa­han­pyr­ki­jöi­den saa­mas­ta rahasta.

 4. Kotout­ta­mis­la­ki on työ­mi­nis­te­riön lain­sää­dän­töä, ei STM:n. STM:n oppaan taas on perus­tut­ta­va voi­mas­sa ole­vaan lakiin. Myös tuo ase­tus on työ­mi­nis­te­riön antama”

  On näis­tä var­maan hal­li­tuk­ses­sa kes­kus­tel­tu , tus­kin­pa näi­tä aivan salaa on teh­ty, tus­kin­pa sosi­aa­li­tur­vaa on muo­kat­tu kysy­mät­tä perus­pal­ve­luis­ta vas­taa­val­ta minis­te­ril­tä mielipidettä.

  Ja kun olet SATA komi­teas­sa asian­tun­ti­ja­na niin tun­tuu ihmeel­li­sel­tä, että et tun­ne sosi­aa­li­tur­van nykyis­tä lain­sää­dän­töä ja soveltamista ?

  Ei ihme , että Edus­kun­ta sää­tää sut­ta ja sekun­daa ole­via lakeja ?

  Minä­kin näkö­jään tun­ne parem­min tuon todellisuuden.

  1. Lip­po­sen hal­li­tuk­sen suu­ri ongel­ma oli, että ei kes­kus­tel­tu eikä tois­ten sisäi­sis­tä ase­tuk­sis­ta lain­kaan. Tuo aineel­li­nen sisäl­tö on rat­kais­tu minis­te­riön ase­tuk­sel­la, joka ei tule val­tio­neu­vos­toon lain­kaan. Minä olen tähän päi­vään asti ollut käsi­tyk­ses­sä, että pako­lais­kes­kus­ten toi­meen­tu­lo­tu­ki anne­taan pää­osin hyödykkeinä

 5. Hei !

  Täs­sä siis tuli yllä­tyk­se­nä raha­sum­ma joka menee tur­va­pai­kan haki­jal­le? Nämä kulut, lait ja ase­tuk­set ovat niin hajal­la ja pii­lo­tet­tu­ja että nii­den esiin kai­va­mi­nen on iso urak­ka. Etsi­vä löy­tää aihees­ta yksi­tyis­ten sivus­to­ja joi­ta tosin kan­nat­taa lukea “suo­dat­ti­met” pääl­lä ja kes­kit­tyä toden­net­tui­hin lukui­hin. Nykyi­nen tur­va­paik­ka­käy­tän­tö on kal­lis­ta tou­hua! Lisäk­si jo maa­han pääs­te­tyt poru­kat joi­den elä­mi­nen kus­tan­ne­taan! Niil­lä varoil­la ryh­mä­koot pie­ne­ni­si­vät keh­dos­ta hautaan!

 6. Rea­li­teet­tien tun­nus­ta­mi­nen oli­si hyvä läh­tö­koh­ta jär­ke­väl­le tur­va­paik­ka­po­li­tii­kal­le. Tääl­lä viran­omai­set eivät esi­mer­kik­si halua uskoa Euroo­pas­sa liik­ku­vien tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den ver­kot­tu­mi­seen, jos­sa tie­toa vaih­de­taan eri mai­den käy­tän­nöis­tä. Tuo tie­to myös ohjaa toi­min­taan. Suo­men hou­ku­tuk­se­na on ymmär­tääk­se­ni 375 euron kuu­kausit­tai­nen toi­meen­tu­lo­tu­ki, jos­ta riit­tää kotiin­kin lähetettäväksi.
  Sak­san mal­li, majoi­tus + ruo­ka sekä 40 euroa on var­sin käyt­tö­kel­poi­sel­ta kuul­los­ta­va. Ruo­kaa kes­kuk­siin sai­si ko. kun­tien koulukeittiöistä.

 7. Muka­va jut­tu, Osmo, että tämä Hysä­rin, anteek­si Hesa­rin, artik­ke­li ava­si Sinun­kin sil­mä­si. Jota­kin ei ole koh­dal­laan, jos kym­me­net tuhan­net maam­me raken­ta­neet ihmi­set sin­nit­te­le­vät 500–600 euron eläk­keel­lä, ja mak­sa­vat sil­lä kai­ken itse, kun maa­ham­me tule­vat ven­to­vie­raat, joi­den hädäs­tä ei ole var­maa näyt­töä, tule­vat tän­ne täy­teen ylös­pi­toon, ja saa­vat tas­ku­ra­haa 300 euroa kuu­kau­des­sa. Kyl­lä pako­lais­kes­kuk­sis­sa ruo­kaa tar­jo­taan, voin vaik­ka lyö­dä vetoa sen puo­les­ta. Ja jos ei tar­jo­ta, niin voi­si olla hal­vem­paa ulot­taa kou­lu­ruo­kai­lu sin­ne, ja ottaa täl­lai­set “tas­ku­ra­hat” pois.

  Hädä­na­lais­ten ihmis­ten aut­ta­mi­nen on ehdot­to­mas­ti oikein, mut­ta kyl­lä kai aut­ta­jal­la­kin on sanan­sa sanot­ta­va­na aut­ta­mis­ta­paa valit­taes­sa? Lähia­lueil­le annet­tu apu tavoit­tai­si huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­man jou­kon hädä­na­lai­sia kuin täl­lai­nen elin­ta­so­pa­ko­lai­suu­den tuke­mi­nen ja jos­kus myös viik­sek­käi­den “las­ten” vastaanottaminen.

  Jos meil­lä joku päi­vä on työ­voi­ma­pu­la ihan oikeas­ti, kuten väi­te­tään, niin tämä nykyi­nen elin­ta­so­pa­ko­lais­ten vir­ta ei mei­dän töi­täm­me tee. Sen sijaan pitäi­si kan­nus­taa sel­lais­ta maa­han­muut­toa, jos­sa muut­ta­ja jo tul­les­saan tie­tää, että tän­ne saa tul­la vain tis­mal­leen samoil­la eduil­la, vel­vol­li­suuk­sil­la ja oikeuk­sil­la kuin jot­ka mei­tä itseäm­me­kin koskevat.

 8. Osmo, ihan aikuis­ten oikees­ti. Pää­tök­set joi­ta nyt pöy­ris­te­let on teh­ty aika­kau­del­la jol­loin olit kiin­ni val­lan­kah­vas­sa. Selit­te­ly­si ja Lip­po­sen hal­li­tuk­sen huo­noon kom­mu­ni­kaa­tioon vetoa­mi­nen kuu­los­ta­vat erikoiselta. 

  Vih­jai­let­ko että vir­ka­mie­het ovat aja­neet ko. aikau­del­la omaa poliit­tis­ta agen­daan­sa läpi? Ikään kuin asioi­ta on “pimi­tet­ty” teil­tä, MINISTEREILTÄ?

  1. Yri­tän sanoa, että asia on pää­tet­ty työ­mi­nis­te­riön ase­tuk­sel­la, joka ei ole ollut val­tio­neu­vos­ton käsit­te­lys­sä. Pape­ris­sa on Fila­to­vin nimi.

 9. Heh, naa­pu­ri­nin on sosuusa töis­sä ja ker­toi, että tuon 300 euron pääl­le jae­taan vie­lä har­kin­na­va­rais­ta avus­tus­ta. Ja tak­si­lip­pu­ja ja vaa­te-ym lappuja
  Kan­nat­taa jal­kau­tua kan­san pariin niin saa tie­toa, näyt­tää sil­tä, että eliit­ti elää kukin omas­sa tyn­ny­ris­sään ja tar­kas­te­lee maa­il­maa tapin reiäs­tä eikä syn­ny kokonaiskuvaa..

  Mut­ta älä mureh­di, muut­kin päät­tä­jät ovat saman­lai­sia yhden näkö­kul­man ihmi­siä . Olen haas­ta­tel­lut use­aa kan­san­edus­ta­jaa ja jou­tu­nut ihmet­te­le­mään miten vähil­lä tie­doil­la ja kapea­kat­sei­se­ti mei­tä hallitaan

 10. Tähän tilan­tee­seen on help­po kor­jaus. Täy­syl­lä­pi­to. Anne­taan tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le samaa ruo­kaa mitä omil­le tule­vai­suu­den toi­voil­le, eli perus kou­lu­ruo­ka. Kyl­lä luu­li­si kol­me rape­aa kala­pa­laa riit­tä­vän. Katon tar­jo­aa jo nyt pään pääl­le val­tio ja tähän pääl­le anne­taan sama päi­vä­ra­ha kuin kan­sa­lais­vel­vol­li­suut­taan suo­rit­ta­vil­le eli 4,4€ päi­väs­sä. Lisäk­si heil­le on tar­jot­ta­va suo­men kie­len ja tapa­kult­tuu­rin pakol­lis­ta ope­tus­ta 8 tun­tia päivässä.

  Itse olen työs­sä­käy­vä veron­mak­sa­ja ja pakol­lis­ten meno­jen (verot, asun­to, hkl) jäl­keen minul­le jää kätee­ni 300–400€ kuus­sa. Minus­ta on vää­ryys että toi­set saa­vat saman teke­mät­tä yhtään mitään.

 11. En oikein näe, että sosi­aa­li­tur­van peräs­sä tule­vas­ta maa­han­muut­ta­jas­ta voi hel­pos­ti tul­la tuot­ta­vaa, työ­voi­ma­pu­laa paik­kaa­vaa kan­sa­lais­ta. Asen­ne on jo läh­tö­koh­tai­ses­ti vää­rä. Kun vie­lä kou­lu­tus puut­tuu, niin ongel­mia on tulos­sa, jos oles­ke­lu­lu­pa­lo­tos­sa onnistaa.

  1. Pako­lai­set tule­vat peri­aat­tees­sa pakoon vai­noa. Jos syy ei ole aito, työ­voi­maa heis­tä ei tule sen­kään takia, että hei­dät kar­ko­te­taan maasta.

 12. Osmo: Oon täy­sin samaa miel­tä. Tur­va­pai­kan­ha­ki­jat, maa­han­muut­ta­jat ja pako­lai­set ovat ihmi­siä sii­nä mis­sä me muut­kin ja he rea­goi­vat kannustimiin.

  Kan­nus­ti­met tul­la Suo­meen naut­ti­maan sosia­li­tur­vas­ta täy­tyy pitää mah­dol­li­sim­man pie­ni­nä samal­la kun tuli­joi­den kan­nus­ti­met työl­lis­tyä täy­tyy pitää mah­dol­li­sim­man suurina.

  Minä kan­na­tan täy­sin avoi­mia rajo­ja kaik­kien kan­so­jen tul­la, mut­ta vas­tus­tan kaik­kia väki­val­loin pako­tet­tu­ja tulon­siir­to­ja tuli­joil­le. (Kuten muillekin.)

  Arvos­tan toki ihmi­siä, jot­ka anta­vat vapaa­eh­toi­ses­ti omai­suut­taan hädänalaisille.

 13. Pitää muis­taa, että nuo jutut pako­lais­ten eri­tyi­soi­keuk­sis­ta leviä­vät ulos sosi­aa­li­vi­ras­tos­ta. Sinän­sä kenen­kään tie­to­ja ei levi­te­tä, mut­ta ker­ro­taan nimet­tö­mi­nä esimerkkeinä.
  Se herät­tää suu­ren pakolaisvihan.

  Hyvä esi­merk­ki täl­lai­sen vihan syn­ty­mi­ses­tä on oma äiti­ni. Hän on 80-vuo­ti­aa­na yrit­tä­nyt pääs­tä ker­ran vuo­des­sa lää­kä­rin puheil­le niin se ei ole onnis­tu­nut kol­meen vuo­teen. Asi­kas­pal­ve­lu­pu­he­li­men­kin jonot ovat nin pit­kät, että ei van­ha ihmi­nen jak­sa jonottaa.
  Niin­pä äiti­ni kävi sit­ten terk­ka­ris­sa yrit­tä­mäs­sä ja huo­ma­si sei­näl­lä suu­ren nume­ron ja sai vas­tuk­sen, että se on pako­lai­sil­le anet­ta­va ajan­va­raus­nu­nu­me­ro ja sii­hen on vas­tatt­ta­va heti.

  Voin hyvin ymmär­tää tämän jäl­keen, mik­si äiti­ni on pakolaisvastainen.
  Itse olen asu­nut seit­se­mäs­sä maas­sa, mut­ta ei minul­le ole tar­jot­tu etuoikeuksia.

  Suo­ma­li­set päät­tä­jät teke­vät kar­hun­pal­ve­luk­sen hyy­sä­tes­sään maa­han­muut­ta­jia enem­män kuin suomalaisia.
  Se on myös kar­hun­pal­ve­lus maah­na­muut­ta­jal­le, sil­lä he eivät opi elä­mään its­näi­ses­ti Suomessa

 14. Lai­tos­hoi­dos­sa ole­val­le toi­meen­tu­lo­tuen mini­mi on jotain sadan euron luok­kaa kuus­sa, tämä kuu­los­taa oikean suu­rui­sel­ta summalta.

 15. Ei muu­ten kar­koi­te­ta! Sii­tä pitää pako­lais­a­pu huo­len, siel­lä laki­hen­ki­löt vetä­vät vii­mei­seen niit­tiin asian ja näis­tä aiheet­to­mis­ta haki­jois­ta jää muil­la “huma­ni­tää­ri­sil­lä” syil­lä yli puo­let maa­han. Thors ja troik­ka teki­vät lais­ta tar­koi­tuk­sel­la “hämä­rän” Siis valeh­te­le min­kä ker­keät niin ela­tus on varma.

 16. Jäin vie­lä miet­ti­mään, ettei täs­sä oli­si taus­tal­la se perin­tei­nen jon­kun muun raho­jen ‑ongel­ma? Eli jos, ja kor­jat­kaa jos olen vää­räs­sä, val­tio kor­vaa kun­nal­le pako­lais­ten toi­meen­tu­lo­tuet niin toki kun­nan sos­su tul­kit­see sää­dök­siä laveas­ti. Ei mee mei­dän budjetista.

 17. Kuu­los­taa köy­hän kan­san inter­rai­lil­ta, nuo­ri­so pää­see edul­li­ses­ti näke­mään maa­il­maa kun joku sub­ven­toi lys­tin. 300 euroa kuus­sa on tie­tys­ti vää­rä vies­ti, ja var­mas­ti­kin ylei­sen oikeus­ta­jun vas­tais­ta, mut­ta kus­tan­nuk­set syn­ty­vät kyl­lä suu­rim­mak­si osak­si muu­al­la, esi­mer­kik­si Uuden­maan­ka­dun ja Kaar­len­ka­dun kes­kus­ten talous­ar­vion lop­pusum­ma on noin 9 500 000 euroa vuon­na 2009 eli hen­keä koh­ti vajaa 1600 euroa kuus­sa kun las­ken­ta­pe­rus­te on 400+100 turvapaikanhakijaa.

 18. Joo, mut­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­jat eivät usein pake­ne kuin omaa köyhyyttään.

 19. En oikein näe, että sosi­aa­li­tur­van peräs­sä tule­vas­ta maa­han­muut­ta­jas­ta voi hel­pos­ti tul­la tuot­ta­vaa, työ­voi­ma­pu­laa paik­kaa­vaa kan­sa­lais­ta. Asen­ne on jo läh­tö­koh­tai­ses­ti väärä.”

  Mitä vää­rää asen­net­ta on sii­nä että nuo­ri mies jos­tain labii­lis­ta ankios­ta läh­tee kier­tä­mään vähän mua­li­maa ja samal­la saat­taa jopa jää­dä käteen rahaa kotiin lähe­tet­tä­väk­si. Itse­kin kier­sin aikoi­naan junal­la Ete­lä-Euroop­paa puo­li-ilmai­sek­si isän­tä­mai­den sub­ven­toi­ma­na enkä vie­lä­kään tajua teh­nee­ni vää­rin. Mak­sa­jat sen sijaan sit­tem­min kyl­läs­tyi­vät käytäntöön.

  Asen­neon­gel­ma on ihan tääl­lä pääs­sä, tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­mä on lii­an vaka­va asia tär­vät­tä­väk­si turistikäyttöön.

 20. Kyl­lä, pako­lai­set pake­ne­vat vai­noa, mut­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­ja ei ole pako­lai­nen. Pako­lai­suus on sta­tus, jon­ka Maa­han­muut­to­vi­ras­to myön­tää yhdes­sä tur­va­pai­kan kans­sa, jos Gene­ven sopi­muk­sen ehdot täyt­ty­vät. Vii­me vuon­na 4,5 % tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta oli pako­lai­sia, eli täyt­ti nämä ehdot (läh­de: Maa­han­muut­to­vi­ras­ton sivuil­la ole­vat tilastot).

  Pako­lai­nen-ter­miä käy­te­tään ikä­vä kyl­lä myös har­haan­joh­ta­vas­ti niis­tä­kin tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta, jot­ka ovat saa­neet oles­ke­lu­lu­van, mut­tei­vät tur­va­paik­kaa, kos­ka eivät täy­tä Gene­ven sopi­muk­sen ehto­ja. Itse pitäi­sin parem­pa­na ter­miä “huma­ni­taa­ri­nen maahanmuuttaja.”

 21. Kuin­kas moni näis­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta lopul­ta sai pako­laiss­ta­tuk­sen esim. vuon­na 2007? Tai­si olla noin 4,5%.

 22. Ihmi­set rea­goi­vat kan­nus­ti­miin, eli englan­nik­si people are not _that_ stu­pid.

  Minus­ta on joten­kin häm­mäs­tyt­tä­vää, mik­si joku ihmet­te­lee että täm­möi­nen raha­sum­ma vai­kut­taa. Vie­lä häm­mäs­tyt­tä­väm­piä ovat sel­lai­set väit­teet, että kukaan ei muka täl­lai­sen raha­sum­man peräs­sä tuli­si. Jos mat­kat saa hoi­det­tua vaik­ka tuhan­nel­la eurol­la, niin jos toi­meen­tu­lo­tuis­ta saa sääs­töön 100 euroa kuus­sa ja vuo­den pääs­tä jou­tuu palaa­maan, niin saa sijoi­tuk­sel­leen 20 pro­sen­tin vuo­si­tuo­ton. Se on aika hyvä tuotto.

 23. Kap­pas.”

  Tämä asia­han — että Suo­meen ja muu­al­le Euroop­paan (toi­sin kuin vaik­ka­pa Yhdys­val­toi­hin) tul­laan usein vaik­kei onnek­si aina var­sin avo­kä­ti­sen sosi­aa­li­tur­van peräs­sä, ja rahaa jää koti­maa­han­kin lähe­tet­tä­väk­si mel­ko ruh­ti­naal­li­ses­ti suh­tees­sa läh­tö­maan tulo­ta­soon — on ollut tie­dos­sa netis­sä jo aina­kin sii­tä läh­tien kun itse kiin­nos­tuin aihees­ta eli vuo­des­ta 2006. Herää kysy­mys, kan­nat­tai­si­ko mui­ta­kin maa­han­muut­to­po­li­tii­kan krii­ti­koi­den väit­tä­miä tut­kis­kel­la vaka­vas­ti ennen kuin ne tule­vat vas­taan puun takaa, pyy­tä­mät­tä ja yllä­tyk­se­nä? Suu­rin osa niis­tä kui­ten­kin on aina­kin teo­rias­sa fal­si­fioi­ta­vis­sa, vaik­ka tie­don nyh­tä­mi­nen esi­mer­kik­si eri­lai­sil­ta minis­te­riöil­tä saat­taa­kin olla työlästä.

  Tut­ki­va jour­na­lis­ti saat­tai­si saa­da aikaan mel­ko mie­len­kiin­toi­sen jutun esi­mer­kik­si pako­lais­kes­kus­bis­nek­ses­sä liik­ku­vis­ta raha­vir­rois­ta (“ei huol­ta, val­tio mak­saa”). Tätä bis­nes­tä, “huma­ni­tää­ri­sen logis­tii­kan” eufe­nis­min suo­jis­sa, vai­kut­taa nimit­täin käy­vän päät­tä­jien kans­sa var­sin lähei­sis­sä kyt­kök­sis­sä ole­via tahoja.

  Soi­nin­vaa­ran klo 10:40 kir­joit­ta­maan kom­ment­tiin liit­tyen vie­lä sel­lai­nen kysy­mys, että onko tosi­aan asia niin että ei-aidoil­la syil­lä tule­vat todel­la kar­ko­te­taan maas­ta, vai onko sekin oma käsi­tyk­se­si asiasta?

 24. Arvoi­sa O.S.

  Olen pitä­nyt tei­tä aina vih­reit­ten monen­kir­ja­van jou­kon sel­vä­jär­ki­sim­pi­nä. Ehkä hiu­kan opti­mis­ti­na, se lisättäköön. 

  On jo aika­kin puut­tua maam­me tur­va­paik­ka­po­li­tiik­kaan. Aihe on ollut jo aivan lii­an kau­an jon­kin­lai­nen tabu, mihin ei ole uskal­let­tu kajota.

  Nyt on havait­ta­vis­sa sel­vää muu­tok­sen tuul­ta ja odo­tan­kin, että tar­tut­tai­siin här­kää sar­vis­ta. Kyy­ni­nen tosin voi­si epäil­lä nimi­po­lii­tik­ko­jen vii­me­ai­kais­ta akti­voi­tu­mis­ta seu­rauk­se­na Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen nope­aan nousuun.

  Niin tai näin. Odo­tan erit­täin suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la sel­vi­tys­tä, mit­kä ovat tur­va­paik­ka­ka­rusel­lin todel­li­set kus­tan­nutk­set Suo­mes­sa. Oli­si kii­reen vilk­kaa sel­vi­tet­tä­vä juur­ta jak­sain koko sekametelisoppa.

 25. Yli­pää­tän­sä oli­si syy­tä pysäh­tyä miet­ti­mään, kuin­ka pal­jon moti­voi maa­han­muut­ta­jaa (tai ketä tahan­sa kan­sa­lais­ta) hakeu­tu­mi­nen työ­hön, kun hänel­le val­ke­nee se karu totuus ettei mata­la­palk­ka-alo­jen työ­tä­te­ke­väl­le jää (aina­kaan pää­kau­pun­ki­seu­dul­la) käteen kuin 200–300 euroa kuus­sa pakol­lis­ten meno­jen (vuokra,ruoka,vaatteet, työ­mat­kat) jälkeen?
  Ei min­kään maan kan­sa­lai­nen ole niin tyh­mä, että tie­ten­tah­toen halu­aa pudot­taa tulo­ta­so­aan. Jos teke­mäl­lä ei-mitään käteen jää kuus­sa enem­män rahaa kuin raa­ta­mal­la töis­sä, on valin­ta sil­loin helppo.

 26. Vali­tet­ta­vas­ti, Osmo, val­tao­sa niis­tä, jot­ka eivät täy­tä pako­lai­sen tun­nus­merk­ke­jä, saa­vat jää­dä maa­han mm. huma­ni­taa­ri­sis­ta syis­tä. Kuten var­mas­ti tiedätkin. 

  Kar­koi­te­tuk­si tulee todel­li­suu­des­sa ani­har­va. Monin­ker­tai­sis­ta rikol­li­sis­ta­kin on jo niin vai­ke­aa pääs­tä eroon, että kun näin ker­ran tapah­tuu, Hesa­ri jo jul­kai­see asias­ta iki­liik­ku­jan ja puhelinluettelosarjan.

 27. Vain­ko 4,5% saa pako­lais­ta­tuk­sen? Kuin­ka suu­ri osa lähe­te­tään takaisin? 

  Eli kuin­ka moni sit­ten jää tän­ne ilman kun­nol­li­sia perusteluja?

 28. Olen­nai­sin­ta täs­sä asias­sa ei ole mak­set­ta­van rahan kus­tan­nus­vai­ku­tus meil­le, vaan tuli­joi­den kan­nus­ti­met. Tas­ku­ra­ha tai toi­meen­tu­lo­tu­ki on kool­taan vain arviol­ta kym­me­niä pro­sent­te­ja kai­kis­ta menois­ta, mut­ta jos Suo­men hou­kut­te­le­vuus onne­non­ki­joi­den koh­de­maa­na sen vuok­si nousee, se voi monin­ker­tais­taa tuli­joi­den määrän. 

  Maas­sa oles­ke­le­vien tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den asiat on hoi­det­ta­va kun­nol­la, mut­ta samaan aikaan on pidet­tä­vä huo­li sii­tä, että ulko-ovi toi­mii ja pitää eri­lai­set onne­non­ki­jat ja rois­tot ulko­na. Ante­lias tas­ku­ra­ha­käy­tän­tö vetää maa­han ihmi­siä, joil­le talou­del­li­nen hyö­ty on motii­vi sanoa ole­van­sa tur­va­pai­kan­ha­ki­ja. Tämä on sekä type­rää että hir­veä vää­ryys todel­li­sia avun­tar­vit­si­joi­ta kohtaan.

 29. Minua huo­let­taa enem­män ne _suomalaiset_, jot­ka kerää­vät toi­meen­tu­lo­tu­kea tai muu­ten hyö­ty­vät mui­den mak­sa­mis­ta tuis­ta, pal­ve­luis­ta ja hyö­dyk­keis­tä vaik­ka eivät itse tuo­ta mitään oikeas­ti hyö­dyl­lis­tä (eli sel­lais­ta, jos­ta muut oli­si­vat val­mii­ta mak­sa­maan vapaa­eh­toi­ses­ti). Suo­ma­lai­set tääl­lä nii­tä kus­tan­nuk­sia aiheut­ta­vat. Tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ovat “hyö­dyt­tö­mis­tä” menoe­ris­tä pienin.

  Jokai­sen pitää aut­taa itse itse­ään. Mikä onkaan suu­rem­paa itsen­sä aut­ta­mis­ta kuin läh­teä sur­keis­ta olois­ta sur­keil­la kul­ku­neu­voil­la, vaa­ral­li­sia reit­te­jä pit­kin Euroop­paan tai Ame­rik­kaan raken­ta­maan parem­paa elä­mää. Tämän takia arvos­tan maa­han­muut­ta­jia ja elin­ta­so­pa­ko­lai­sia jo läh­tö­koh­tai­ses­ti, vaik­ka he sit­ten pää­tyi­si­vät­kin luu­kul­le. Tervetuloa.

 30. Voi­sit­ko Osmo sel­vit­tää miten asia oikeas­ti on? 

  1) Saa­vat­ko tur­va­pai­kan­ha­ki­jat todel­la­kin oikeas­ti käyt­tö­ra­haa tuon 300e perus­tar­pei­den (asun­to, ruo­ka) lisäksi?
  ?

  2) Saa­vat­ko he todel­la­kin vie­lä har­kin­nan­va­rais­ta toi­meen­tu­lo­tu­kea tämän päälle?

  3) Jos saa­vat, niin mihin tämä perus­tuu ja kuka oikeas­ti kan­taa asias­ta vastuun?

  Jokai­sel­le jol­la on hitu­nen­kin ter­vet­tä jär­keä ja oikeu­den­mu­kai­suut­ta taju­aa että tämä on vää­rin. Monet elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, varus­mie­het, myös taval­li­set pal­kan­saa­jat jou­tu­vat tule­maan toi­meen pie­nem­mäl­lä sum­mal­la. Lie­nee päi­vän­sel­vää että satun­nai­sel­la Suo­meen tule­val­la ihmi­sel­lä ei voi olla samo­ja oikeuk­siin sosi­aa­li­tu­kiin kuin Suo­men kansalaisella.

 31. Vain­ko 4,5% saa pako­lais­ta­tuk­sen? Kuin­ka suu­ri osa lähe­te­tään takaisin?”

  Vuon­na 2008 lähe­tet­tiin 4 035 tur­va­pai­kan­ha­ki­jas­ta takai­sin 1 210.

  Pako­laiss­ta­tus annet­tiin 89 hen­ki­löl­le. Lisäk­si annet­tiin oles­ke­lu­lu­pia 696 hen­ki­löl­le. Nime­no­maan nämä huma­ni­taa­ri­sin perus­tein myön­ne­tyt oles­ke­lu­lu­vat ovat nii­tä ongel­mal­li­sia, joi­den perään tän­ne tul­laan, sil­lä ne anta­vat mah­dol­li­suu­den tuo­da Suo­meen myös perheenjäseniä.

  Monen hake­muk­sen osal­ta käsit­te­ly tai­taa olla vie­lä kes­ken. Se ei kui­te­kaan vai­ku­ta sii­hen tosia­si­aan, että pako­lai­sia on vain hyvin pie­ni osa tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den seas­sa, mikä näh­dään tren­dis­tä usean vuo­den ajalta.

  Läh­de: http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?article=2003

 32. Pako­laiss­ta­tuk­sel­la saa oles­ke­lu­lu­van n 1300 vuosittain.Tännne tulee n 3–7000 pako­laiss­ta­tuk­sen haki­jaa, joten luku on kui­ten­kin aika pieni.
  Mut­ta nuo 6000 ovat aina­kin jon­kun aikaa toi­meen­tu­lo­tuen asiak­kai­ta, joten rasi­tus sosi­aa­li­toi­mel­le on suurempi.

  Mut­ta myös fir­mat tuo­vat tän­ne poruk­kaa EU:sta ja sen ulko­puo­lel­ta kym­me­niä tuhan­sia joka vuo­si aivan lail­li­ses­ti, fir­man hen­ki­löil­le kun ovi avau­tuu automaattisesti.

  Mut­ta kun fir­ma hyl­kää hen­ki­lön kuin kesä­kis­san niin hen­ki­lö jää tän­ne mei­dän elätettäväksi

 33. Vam­mai­set ja skit­so­fee­ri­kot­kin ovat vel­voi­tet­tu­ja kyky­jen­sä puit­teis­sa teke­mään yksin­ker­tai­sia asu­mi­syk­sik­kön lii­ke­toi­min­taa tuke­via töi­tä parin euron tun­ti­pal­kal­la, joka on sel­väs­ti alle laki­sää­tei­sen vähimmäis-tuntipalkan.

 34. Kyl­lä opis­ke­li­ja­kin saa mel­kein 300 euroa kuus­sa. Tosin hänen täy­tyy sii­tä mak­saa osa vuo­kras­ta ja ruo­at, mitä tur­va­pai­kan­ha­ki­jan ei kai tar­vit­se tehdä.

  Toi­saal­ta, ei noi­hin Hesa­rin­kaan toi­mit­ta­jiin kan­na­ta sokeas­ti uskoa.

 35. Para­hin A:
  “Suo­ma­lai­set tääl­lä nii­tä kus­tan­nuk­sia aiheut­ta­vat. Tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ovat “hyö­dyt­tö­mis­tä” menoe­ris­tä pienin.”

  Tämä on täy­sin irre­le­vant­tia käy­tä­vän kes­kus­te­lun kan­nal­ta. Tot­ta­kai suo­ma­lai­set aiheut­ta­vat enit­sen kus­tan­nuk­sia Suo­mes­sa, mut­ta se taas on koko­naan eri kes­kus­te­lun aihe.

  - her­ra lää­kä­ri, käte­ni on murtunut
  — kal­lo­mur­tu­ma on pal­jon pahem­pi, otas täs­tä bura­naa ja mene kotia ei tuo­ta kan­na­ta hoitaa

  - Air­ba­git pelas­ta­vat hen­kiä autoissa
  — tur­va­vyöt ovat tär­keäm­piä, ei nii­tä air­päk­ke­jä tar­vi­ta ollenkaan

  jne…

 36. Johan­nek­sen kysy­myk­siin 5.5.2009 kel­lo 14:09

  1, Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen asuk­kail­le Hel­sin­gis­sä on tar­jol­la asuin­si­ja perus­tar­pei­neen, keit­tiö­vä­li­neet, huo­ne­ka­lut, nor­mie­lekt­ro­niik­ka, hygie­nia… voi siis kat­sel­la telk­kua, käyt­tää net­tiä, käy­dä suih­kus­sa jne. 

  Ruo­ka­tar­peet pitää ostaa itse. Asuk­kaat saa­vat toi­meen­tu­lo­tuen kym­men­nel­lä pro­sen­til­la alen­net­tu­na. Alai­käi­set per­heen kans­sa tule­vat 15 pro­sen­til­la alennettuna. 

  Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sis­sa niis­sä kun­nis­sa, jois­sa tar­joil­laan ate­riat, tuki on 49 pro­sent­tia tavan­omai­ses­ta suo­ma­lai­sel­le myön­net­tä­väs­tä tuesta. 

  2,Saavat har­kin­nan­va­rais­ta tukea samoin perus­tein kuin suo­ma­lai­set, esim. lastenrattaat. 

  3, Tätä en tie­dä, sel­vi­tyk­sen alla…

 37. Täl­lai­sen tupa­uu­non tur­vat­to­muu­den tun­net­ta lisää
  sekin, että Soi­nin­vaa­ran tasoi­nen ja asian parissa
  pal­jon­kin puu­hail­lut vai­kut­ta­ja ei näy vie­lä hal­lit­se­van perus­kä­sit­tei­tä “kar­kot­ta­mi­nen” vs.
  “palaut­ta­mi­nen” eli “kään­nyt­tä­mi­nen”.

 38. Doku­men­tis­ta :
  Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön jul­kai­su­ja 2007:11
  Toimeentulotuki
  Opas toi­meen­tu­lo­tu­ki­lain soveltajille

  http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3536.pdf&title=Toimeentulotuki__Opas_toimeentulotukilain_soveltajille__fi.pdf

  löy­tyy käsitteet :

  -pako­lai­nen
  ‑paluu­muut­ta­ja
  ‑maa­han­muut­ta­ja
  ‑ulko­maa­lai­nen
  ‑turis­ti
  ‑tur­va­pai­kan­ha­ki­ja
  ‑ihmis­kau­pan uhrit

  Eikä tar­vit­se sen enem­pää ihmi­tel­lä mik­si “ulko­maa­lai­sil­le” mak­se­taan toi­meen­tu­lo­tu­kea, kun em. doku­ment­ti tote­aa näin :

  ###
  5.4 Oikeus toi­meen­tu­lo­tu­keen sekä oles­ke­lu­kun­nan vastuu
  5.4.1 Oikeus toimeentulotukeen
  Perus­tus­lain 19 §:n 1 momen­tin mukaan jokai­sel­la, joka ei kyke­ne hank­ki­maan ihmi­sar­voi­sen elä­män edel­lyt­tä­mää tur­vaa, on oikeus vält­tä­mät­tö­mään toi­meen­tu­loon ja huo­len­pi­toon. Tämä perus­oi­keus on tar­koi­tet­tu kos­ke­maan kaik­kia Suo­men oikeus­pii­riin kuu­lu­via hen­ki­löi­tä kan­sa­lai­suu­des­ta riippumatta.
  ###

 39. Vie­lä maa­han­muut­to­vi­ras­ton tilas­tois­ta. Vuon­na 2008 yli­voi­mai­ses­ti suu­rim­man osan haki­jois­ta mudos­ti­vat ira­ki­lai­set ja soma­lit (60% kai­kis­ta haki­jois­ta; molem­mat mää­rät oli­vat monin­ker­tais­tu­neet edel­li­ses­tä vuodesta)

  Sama­na vuon­na viras­to antoi _turvapaikan_ poko­lai­suu­den perus­teel­la (ole­tet­ta­vas­ti lähin­nä aikai­sem­pa­na vuon­na hake­nei­den jou­kos­ta) 42 ira­ki­lai­sel­le eikä ainoal­le­kaan somalille.

  Saman aikai­ses­ti muun oles­ke­lu­lu­van sai 226 Ira­ki­lais­ta ja 148 soma­lia­lais­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa. 184 Ira­ki­lais­ta kään­ny­tet­tiin Dublin-sopi­muk­sen perus­teel­la toi­seen EU-maa­han, kah­den hake­mus kat­sot­tiin ‘ilmei­sen perus­teet­to­mak­si’; en ole var­ma, mut­ta tar­koit­tai­si­ko tuo ken­ties kiel­teis­tä pää­tös­tä tai oles­ke­lu­lu­paa jo jos­sain muu­al­la. 42 pois­tui ilmei­ses­ti kier­tä­mään muu­ta euroop­paa ennen pää­tök­sen saapumista.

  Soma­lian osal­ta annet­tiin 168 kiel­teis­tä pää­tös­tä jois­ta 156 oli Dublin-tapauk­sia ja 8 ‘ilmei­sen perus­teet­to­mia’, jäl­jel­le jäi siis yhteen­sä 4 muu­ta kiel­teis­tä päätöstä.

  Tii­vis­tet­ty­nä siis ira­ki­lai­sis­ta pako­lais­so­pi­muk­sen kri­tee­rit täyt­ti alle 10% ja soma­leis­ta ei kukaan. Käy­tän­nös­sä ketään ei kui­ten­kaan kään­ny­te­tä, jos he oli­vat onnis­tu­neet pää­se­mään tän­ne jät­tä­mät­tä sor­men­jä­kiä rekis­te­rei­hin EU-alueelle.

  Aikoi­naan pako­lai­set oli­vat vai­not­tu­ja vähem­mis­tö­jä tai poliit­ti­sia akti­vis­te­ja. Nyt muu­ta­ma maa on mää­ri­tel­ty niin ‘puh­kiam­mu­tuik­si’, että käy­tän­nös­sä kenel­le tahan­sa siel­tä tul­leel­le anne­taan huma­ni­taa­ri­nen oleskelulupa.

 40. Tot­ta­kai suo­ma­lai­set aiheut­ta­vat enit­sen kus­tan­nuk­sia Suo­mes­sa, mut­ta se taas on koko­naan eri kes­kus­te­lun aihe.”

  Mik­si tästä(kin) pitää teh­dä erik­seen maa­han­muut­to­ky­sy­mys? Mik­si juu­ri maa­han­muut­ta­jien aiheut­ta­mas­ta hai­tas­ta vaah­do­taan näin pal­jon, vaik­ka suo­ma­lai­set aiheut­ta­vat suu­rem­man taa­kan täs­mäl­leen samas­sa hait­ta­ka­te­go­rias­sa? Huo­mion koh­dis­tu­mi­nen ei nou­da­ta ongel­mien väli­siä mittasuhteita. 

  - her­ra lää­kä­ri, käte­ni on murtunut”

  Hyt­ty­sen pis­tos oli­si parem­pi analogia.

 41. Hyt­ty­sen pis­tos oli­si parem­pi analogia.”

  Mie­les­tä­ni liki 6 mil­joo­naa euroa VIIKOSSA, 312 000 000 euroa vuo­des­sa joka maa­han­muut­ta­jiin täl­lä het­kel­lä kulu­te­taan (ja tah­ti kiih­tyy) ei ole ver­rat­ta­vis­sa hyttysenpistoon.

  1. Tämä toi­meen­tu­lo­tu­ki, jos­ta täs­sä puhu­taan, on tuos­ta sum­mas­ta alle kym­me­nes­osa. Se ei ole kus­tan­nus­ky­sy­mys, vaan peri­aat­teel­li­nen kysy­mys sen takia, että se voi hou­ku­tel­la nii­tä, jot­ka käyt­tä­vät sinän­sä vält­tä­mä­tön­tä tur­va­paik­ka­me­net­te­lyä vää­rin: eivät edes tavoit­te­le tur­va­pai­kan saa­mis­ta vaan ainoas­taan haki­jan väliai­kais­ta sta­tus­ta. Nämä ovat myös osal­taan tuk­ki­mas­sa jär­jes­tel­mää niin, että käsit­te­ly­ajat veny­vät, mis­tä taas suo­jan tar­pees­sa ole­vat kär­si­vät kohtuuttomasti.

   Koko tuo mai­nit­tu 312 M€, jon­ka oikeel­li­suu­des­ta en tie­dä, on samaa luok­kaa kuin oli hal­li­tuk­sen met­sän­myy­jil­le anta­ma täy­sin tur­hak­si osoit­tau­tu­nut vero­hel­po­tus, joten molem­mis­ta oli­si syy­tä kes­kus­tel­la samal­la into­hi­mon asteel­la. Jokai­nen suo­ma­lai­nen mak­saa asias­ta noin euron vii­kos­sa tai 15 sent­tiä päivässä. 

 42. Kes­kus­te­lus­sa on tuo­tu esiin epä­koh­tia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den ylös­pi­toon ja tukiin liit­tyen, mis­tä veron­mak­sa­jil­le seu­raa kus­tan­nuk­sia. Ver­tai­lun vuok­si — rahas­sa mitat­tu­na aivan eri suu­ruus­luok­kaa ole­va epä­koh­ta veron­mak­sa­jien kan­nal­ta ovat Teke­sin, TE-kes­kus­ten ym. mak­sa­mat tuet yri­tyk­sil­le. Suu­rin osa näis­tä tuis­ta on suo­raa tulon­siir­toa veron­mak­sa­jil­ta yri­tyk­sil­le, kos­ka joko hank­keet toteu­tet­tai­siin muu­ten­kin, tai niis­tä ei ole mitään hyö­tyä. Taval­laan meil­lä on tasa­pai­no — eri poliit­tis­ten ryh­mien pai­no­tuk­sia kun­nioit­taen rahaa jae­taan avo­kä­ti­ses­ti eri tar­koi­tuk­siin. Ja sit­ten sitä ei rii­tä­kään ns. perus­pal­ve­lui­hin. Mut­ta päät­tä­jät olem­me itse valinneet:)

 43. Mik­si tästä(kin) pitää teh­dä erik­seen maahanmuuttokysymys? ”

  Has­sua, oli­sin kuvi­tel­lut, että kes­kus­te­lu aihees­ta “Tur­va­pai­kan­ha­ki­jan toi­meen­tu­lo­tu­ki” (lukee sivun ylä­reu­nas­sa, jos et huo­man­nut) lit­tyy väis­tä­mät­tä maa­han­muut­toon ja maahanmuuttopolitiikkaan. 

  Toi­sek­si, suo­ma­lais­ten väit­tä­mi­nen täs­sä ongel­mak­si on vähin­tään­kin omis­tuis­ta kun kui­ten­kin suo­ma­lais­ten (ja pie­nes­sä mää­rin ei-huma­ni­tää­ris­ten maa­han­muut­ta­jien) mak­sa­mil­la vero­va­roil­la toi­meen­tu­lo­tu­kea yli­pää­tän­sä voi­daan maksaa.

 44. Huo­mion koh­dis­tu­mi­nen ei nou­da­ta ongel­mien väli­siä mittasuhteita.”

  Lie­nee hyvin yksin­ker­tais­ta ymmär­tää jos suos­tuu ajat­te­le­maan, sil­lä kysees­sä ovat yli­mää­räi­set kus­tan­nuk­set joi­ta ei tar­vit­si­si ottaa kon­tol­leen, mut­ta noin kes­ki­mää­rin tääl­lä jo ole­via ihmi­siä on koh­del­ta­va kui­ten­kin suht tasa­ver­tai­ses­ti. Tie­ten­kin näil­le uto­piois­sa elä­vil­le pil­vi­lin­no­jen raken­ta­jil­le, joi­den mie­les­tä kaik­ki rajat pitää olla täy­sin auki on vai­kea ymmär­tää lii­oit­te­lul­la­kaan esi­tet­tä­vää esi­merk­kiä sii­tä, että täy­si rajo­jen avaa­mi­nen käy­tän­nös­sä tar­koit­taa suo­men sosi­aa­li­tur­van pur­ka­mis­ta, kos­ka kes­ki­mää­rin jär­jes­tel­mä ei kyke­ne kan­ta­maan nii­tä muu­ta­maa mil­jar­dia ihmis­tä joi­den mais­sa bkt per pää on pie­nem­pi, kuin tääl­lä sos­sus­ta saa­tu raha.

 45. Tämä ei var­si­nai­ses­ti ole maa­han­muut­to­ky­sy­mys, maa­han­muut­ta­jat vas­taa­vat itse omas­ta sosi­aa­li­tur­vas­taan. Tämä on nime­no­maan pako­lais­ky­sy­mys, tai oikeas­taan tur­va­pai­kan haki­jois­ta aiheu­tu­va ongel­ma. Mik­si kysees­sä on ongel­ma, sel­vi­ää juu­ri näis­tä ulko­maa­lais­vas­tais­ten niin kovin mie­lel­lään lai­naa­mis­ta vuo­den 2008 tur­va­paik­ka­ti­las­tois­ta: vain mur­to-osa sen vuo­den hake­muk­sis­ta on ehdit­ty käsitellä.

  Tans­kal­la oli saman­tyyp­pi­nen ongel­ma vuo­si­kym­men sit­ten mut­ta se on kui­ten­kin var­sin hyvin onnis­tu­nut rajoit­ta­maan maa­han pyr­ki­vien pako­lais­ten mää­rää. Samaan tapaan kuin Hal­la-aho ja muut vas­taa­vat nyt Suo­mes­sa niin tans­ka­lai­set popu­lis­tit oli­vat vaa­ti­mas­sa tur­va­paik­ko­jen myön­tä­mi­sen tiu­ken­ta­mis­ta ja oles­ke­lu­lu­pien evää­mis­tä muil­ta kuin var­si­nai­sen Gene­ven sopi­muk­sen mukai­sil­ta pakolaisilta.

  Tans­kas­sa valit­tiin kui­ten­kin lopul­ta toi­nen lin­ja: tur­va­paik­kaa hake­vien, sen saa­nei­den kuin myös hyl­syn napan­nei­den ja palau­tus­ta odot­te­le­vien sosi­aa­li­tur­van ja tas­ku­ra­ho­jen rat­kai­se­va leik­kaus. Hyvä, tosin yksi­puo­li­nen kat­saus asi­aan löy­tyy täältä:

 46. A ihmet­te­lee:

  Mik­si tästä(kin) pitää teh­dä erik­seen maa­han­muut­to­ky­sy­mys?

  Sik­si, että Osmon laa­ti­ma aloi­tus on otsi­koi­tu “tur­va­pai­kan­ha­ki­jan toimeentulotuki”.

  Kas sik­si kes­kus­te­lem­me tääl­lä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den toimeentulotuesta. 

  Inter­ne­tin ihmeel­li­ses­tä maa­il­mas­ta var­mas­ti löy­dät itsel­le­si mie­lui­san kes­kus­te­lun suo­ma­lais­ten aiheut­ta­mis­ta hai­tois­ta Suomeessa. 

  Kiva, kun kävit!

  1. Huo­mau­tan kui­ten­kin, että kyse on siis vas­taan­ot­to­kes­kuk­sis­sa asu­vien tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den toi­meen­tu­lo­tues­ta. Kov­bin moni haluai­si kir­joit­taa ulko­maa­lais­taus­tais­ten toi­meen­tu­lo­tues­ta yleen­sä tai sii­tä, että ei sie­dä toi­sen­nä­köi­siä ihmi­siä, jot­ka eivät syö päi­vit­täin kar­ja­lan­pais­tia. Otsi­kon vie­res­tä mene­viä kir­joi­tuk­sia en julkaise.

 47. Oikeus toi­meen­tu­lo­tu­keen
  Perus­tus­lain 19 §:n 1 momen­tin mukaan jokai­sel­la, joka ei kyke­ne hank­ki­maan ihmi­sar­voi­sen elä­män edel­lyt­tä­mää tur­vaa, on oikeus vält­tä­mät­tö­mään toi­meen­tu­loon ja huolenpitoon”

  Tuo­han ei sano pal­jon­ko käteen pitää mak­saa. Jos on jo jär­jes­tet­ty asun­to, ruo­kai­lu, vaa­te­tus ja ter­vey­den­hoi­to niin suu­rin osa pes­rus­tar­peis­ta on täy­tet­ty ja riit­tää pie­ni viikkoraha.
  Suo­ma­lai­sen toi­meen­tu­loa­siak­kaan on mak­set­ta­va tuos­ta toi­meen­tu­lon perus­sum­mas­ta ruo­ka, vaat­teet, perus­ter­vey­den­hoi­to ja osa asumisestakin

 48. Miten oli­si Osmo, jos tur­va­pai­kan­ha­ki­ja jou­tui­si teke­mään työ­tä Suo­mes­ta saa­man­sa toi­meen­tu­lo­tuen (asun­to, ruo­ka, raha ym.) vas­ti­neek­si? Työ­tä­hän löy­tyy, kun rahoi­tus­kin on jo kunnossa.Tämä vähen­täi­si var­mas­ti maa­han­muut­to­vas­tai­suut­ta ja aut­tai­si kotoutumisessa.

 49. Palaa­mal­la van­haan käy­tän­töön — jota moni muu Euroo­pan maa näyt­tää nou­dat­ta­van — kar­sit­tai­siin tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta ne, joi­den motii­vi­na ei ole vai­noa pakeneminen.”

  Tämä on käsit­tääk­se­ni todel­la kiis­ta­na­lai­nen väite.

 50. Huo­les­tut­ta­vin­ta täs­sä on se, että miten voi Suo­mes­sa, yhdes­sä maa­il­man vähi­ten kor­rup­toi­tu­nees­sa maas­sa, hal­li­tus teh­dä pää­tök­siä salas­sa niin että yksi sen hal­li­tuk­sen minis­te­reis­tä saa tie­tää pää­tök­sen seu­rauk­sis­ta vas­ta vuo­sien jäl­keen. Vai onko kor­rup­tio­ti­las­to vain tilas­to har­ha? Vai eikö vir­ka­mies­ten mie­li­val­taa las­ke­ta korruptioksi?

  1. Minä alle­kir­joi­tin pal­jon ase­tuk­sia vai­vaa­mat­ta niil­lä­mui­ta minis­te­rei­tä. Hal­li­tuk­ses­sa jokai­nen on vas­tuus­sa edus­kun­nal­le omis­ta toimistaan.

 51. Järejs­tel­män rapau­tu­mi­nen joh­taa aivan eri mit­ta­luo­kan kus­tan­nuk­siin. Esim. niin, että syn­tyy hal­lit­se­ma­ton tul­va. Ja/tai niin, että vähä­osai­nen kan­ta­väes­tö kat­ke­roi­tuu lii­al­li­sil­ta tun­tu­viin etui­hin ja syn­tyy väki­val­tai­suuk­sia. Pitäi­si pyr­kiä tasa­pai­noon huma­ni­taa­ris­ten näkö­kul­mien ja vähä­vä­ki­sem­män kan­ta­väes­tön oikeu­den­ta­jun suhteen.

 52. En ole luke­nut ehdo­tus­ta, joten anteek­si tie­tä­mät­tö­myy­te­ni asian suh­teen, mut­ta mik­si tyr­mä­sit­te val­tuus­tos­sa niin yksi­mie­li­ses­ti (äänin 76–7) PS:n ehdo­tuk­sen maa­han­muut­to­stra­te­gian luo­mi­sek­si, jota he perus­te­li­vat mm. tar­peel­la arvioi­da tar­vit­ta­vien resurs­sien suu­ruus­luok­ka tule­vil­le vuo­sil­le, tar­peel­la seu­ra­ta inte­graa­tion onnis­tu­mis­ta jne.
  Eivät­kö nämä ole Hel­sin­gis­sä ja muu­al­la pit­käl­ti myös kun­ta-tasol­la pää­tet­tä­viä asioita?

  Siis asias­ta vain uuti­sar­tik­ke­lin luke­nee­na PS:n ehdo­tuk­sen perus­teet tun­tui­vat jär­ke­vil­tä, kukaan ei kui­ten­kaan näy­tä sii­tä pitä­neen, oli­ko itse ehdo­tuk­seen hau­dat­tu­na jota­kin troi­ja­lais­ta, tuli­ko ehdo­tus vää­räl­tä tahol­ta, vai eikö täl­lai­seen koko­nais­val­tai­sen arvion teke­mi­seen yli­pään­sä ollut halukkuutta?

  1. Hel­sin­gis­sä on sel­lai­nen tapa — hyvä tai huo­no — että tuol­lai­set laa­jat koko­nai­suu­det kuten stra­te­gia tai bud­jet­ti, neu­vo­tel­laan ryh­mien väil­lä val­miik­si. Neu­vot­te­le­mal­la syn­tyy parem­pi koko­nai­suus kuin toi­sis­taan rip­pu­mat­to­mis­sa äänes­tyk­sis­sä. Sen jäl­keen hyväk­syt­ty koko­nai­suus vie­dään val­tuus­tos­sa läpi sel­lai­se­naan. En ollut neu­vot­te­luis­sa, jog­ten en tie­dä, osal­lis­tui­vat­ko pefrus­suo­ma­lai­set koko neu­vot­te­luun, mut­ta aina­kin he jät­täy­tyi­vät sovun ulko­puo­lel­le. Eril­li­sen tra­te­gia­pa­pe­rin luo­mi­nen on myös iso jut­tu, johon ei läh­de­tä het­ken mie­li­joh­tees­ta. Maa­han­muut­to­po­liit­ti­nen ohjel­ma on aika tuo­re, muistaakseni.

 53. Minä alle­kir­joi­tin pal­jon ase­tuk­sia vai­vaa­mat­ta niil­lä mui­ta minis­te­rei­tä. / O.S

  Tuli­ko täs­sä hom­mas­sa kos­kaan tun­net­ta, että mitä minä nyt oikein allekirjoitin? 

  Minua kiin­nos­tai­si ylei­sel­lä tasol­la tie­to, palaut­taa­ko minis­te­ri näi­tä puu­merk­ke­jä vaa­ti­via proo­bus­ko­ja jol­lai­nen fre­kvens­sil­lä uudelleenvalmisteluun?

 54. Huo­les­tut­ta­vin­ta täs­sä on se, että miten voi Suo­mes­sa, yhdes­sä maa­il­man vähi­ten kor­rup­toi­tu­nees­sa maas­sa, hal­li­tus teh­dä pää­tök­siä salas­sa niin että yksi sen hal­li­tuk­sen minis­te­reis­tä saa tie­tää pää­tök­sen seu­rauk­sis­ta vas­ta vuo­sien jälkeen. ”

  Eivät nuo pää­tök­set ole salai­sia, vaan löy­ty­vät aina ajna­ta­sai­ses­ta lain­sää­dän­nös­tä. Lisä­ki minis­te­ril­lä on lau­ma vir­ka­mie­hiä ohjauk­ses­saan ja ellei itse jak­sa pysyä hereil­lä niin voi anta atoi­mek­sian­naon seu­ra­ta, mitä ympä­ris­tös­sä tapahtuu.
  Ei Nokial­le­kaan kil­pai­li­jat ker­ro mitä teke­vät, on Nokian joh­don vas­tuul­la olla hereil­lä ja ottaa sel­vää mitä ympä­ris­tös­sä tapahtuu

  1. Jos minis­te­ri ryh­tyi­si tut­ki­maan tois­ten minis­te­rien omal­la pää­tös­val­lal­laan teke­miä ase­tuk­sia, ei sii­nä työ­ai­kaa jäi­si omiin asioi­hin lain­kaan. Minä esi­mer­kik­si annoin välil­lä vii­kot­tain ase­tuk­sia sii­tä, mikä uusi mole­kyy­li lisät­tiin huu­mee­na kiel­let­ty­jen lis­tal­le. On ole­mas­sa myös val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sia, jot­ka tuo­daan koko hal­li­tuk­sen käsit­te­lyyn, ja ne tie­tys­ti tarkastetaan.

 55. Se ihme­tyt­tää, että vaik­ka näis­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den eri­tyis­koh­te­lus­ta on koh­ta toi­to­tet­tu 20 vuot­ta, niin asial­le ei ole kor­vaa­kaan lotkautettu.

  Mut­ta annas olla kun asia sei­soo­kin oikein Hel­sin­gin Sano­mis­sa, niin tai­kais­kus­ta asia muut­tui­kin todek­si ja sii­hen pitää puut­tua. Mikä sii­nä on, että kun taval­li­nen tal­laa­ja ker­too näis­tä asiois­ta (tai kir­joit­taa blo­giin­sa 240 kir­joi­tus­ta), niin ne eivät ole var­tee­no­tet­ta­vaa aineis­toa, mut­ta jos saman asian sanoo esim. Hel­sin­gin kau­pun­gin­joh­ta­ja, niin asia muut­tuu­kin heti vaka­vas­ti otet­ta­vak­si ongelmaksi.

  Eli näis­sä asiois­sa mer­kit­see enem­män se kuka sanoo, kuin mitä sanoo.

  1. Sepe­sil­le
   Niin sanot­tu maa­han­muut­ta­ja­kriit­ti­nen poruk­ka, jota ei siis sanoa rasis­teik­si tai muu­ka­lais­vi­haa­jik­si, on omal­la esiin­ty­mi­sel­lään luo­nut tilan­teen, jos­sa ulko­maa­lais­po­li­tii­kan yli­lyön­tei­hin ei voi puut­tua eikä nii­tä kri­ti­soi­da, jot­ta ei tuli­si lei­ma­tuk­si rasis­tik­si tai muu­ka­lais­vi­haa­jak­si. Ovat toi­mi­neet samaan tapaan kuin ket­tu­ty­töt eläin­suo­je­lua vas­taan. Sel­lais­ta poli­tii­kan loh­koa ei ole­kaan, jos­sa mitään kri­ti­soi­ta­vaa ei oli­si, mut­ta nämä “kriit­ti­set” suo­je­le­vat ulko­maa­lais­po­li­tiik­kaa kai­kel­ta kritiikiltä.

 56. Minä esi­mer­kik­si annoin välil­lä vii­kot­tain ase­tuk­sia sii­tä, mikä uusi mole­kyy­li lisät­tiin huu­mee­na kiel­let­ty­jen listalle.”

  kääk! Pää­tök­siä ihmis­ten itse­mää­rää­mi­soi­keu­den rajoit­ta­mi­ses­ti siis teh­dään ihan rutii­nin­omai­ses­ti. Törkeetä!

 57. Sel­lais­ta poli­tii­kan loh­koa ei ole­kaan, jos­sa mitään kri­ti­soi­ta­vaa ei oli­si, mut­ta nämä “kriit­ti­set” suo­je­le­vat ulko­maa­lais­po­li­tiik­kaa kai­kel­ta kritiikiltä.”

  Suu­rin­piir­tein näin. Se mikä kui­ten­kin on häm­mäs­tyt­tä­vää, on se mik­si suu­ri enem­mis­tö antaa pie­nen mar­gi­naa­li­ryh­män hal­li­ta keskustelua.

  Herää epäi­lys, että asioi­den nyky­ti­la ongel­mal­li­si­ne koh­ti­neen, kuten nyt Osmon esiin nos­ta­ma suh­teel­li­sen run­sas toi­meen­tu­lo­tu­ki, on sit­ten­kin jon­kun tahon etu jota var­jel­laan mm. pyr­ki­mäl­lä vai­men­ta­maan asial­li­nen keskustelu.

  Mit­kä pai­kal­li­set Suo­ma­lai­set tahot ja hen­ki­löt hyö­ty­vät val­lit­se­vas­ta toimintatavasta?

  Ehdo­tuk­sia? Kuka uskal­taa esittää?

 58. Osmo S : “Niin sanot­tu maa­han­muut­ta­ja­kriit­ti­nen poruk­ka, jota ei siis sanoa rasis­teik­si tai muu­ka­lais­vi­haa­jik­si, on omal­la esiin­ty­mi­sel­lään luo­nut tilan­teen, jos­sa ulko­maa­lais­po­li­tii­kan yli­lyön­tei­hin ei voi puut­tua eikä nii­tä kri­ti­soi­da, jot­ta ei tuli­si lei­ma­tuk­si rasis­tik­si tai muukalaisvihaajaksi.” 

  Het­ki­nen, eihän tuos­sa ole mitään jär­keä! Siis kyse onkin sii­tä että asi­aa ei voi­da kor­ja­ta kos­ka asian kor­jaa­mis­ta halu­aa myös ryh­mä johon ei halua samais­tua. Ei kai poli­tiik­ka voi olla näin pik­ku­mais­ta? Sitä pait­si tuo­han on kehä­pää­tel­mä. Jos joku kri­ti­soi ulko­maa­lais­po­li­tiik­kaa niin itse en voi kri­toi­soi­da sitä etten lei­mau­tui­si kri­ti­soi­jak­si. Jos taas kri­ti­soin itse ensin niin sil­loin­han lei­mau­dun kri­ti­soi­jak­si. Ainoa rat­kai­su on sit­ten olla kri­ti­soi­mat­ta ja väit­tää että mitään kor­jat­ta­vaa ongel­maa ei ole ja kri­ti­soi­da vain kritisoijia.

  Usko­ma­ton­ta teko­py­hyyt­tä. Kyl­lä kai­kil­la polii­ti­koil­la puo­lue­kan­nas­ta riip­pu­mat­ta pitää olla roh­keut­ta kri­ti­soi­da kaik­kia asioi­ta. Myös nii­tä joi­ta vas­tus­ta­jat kri­ti­soi­vat. Aivan samoin kuin voin puo­lus­taa eläin­ten oikeuk­sia vaik­ka ket­ty­ty­töt­kin teke­vät niin. Työ­elä­mäs­sä ja elä­mäs­sä yleen­sä­kin ehdo­tuk­sia ja aja­tuk­sia pitää kan­nat­taa sen mukaan mitä ne sisäl­tä­vät, ei sen mukaan kuka ne esit­tää. Sehän on taval­laan nime­no­maan erään­lais­ta rasismia.

  Ääri­liik­keet­kin saa­vat täl­lai­ses­ta nimeo­maan voi­maa kun pää­se­vät omi­maan tie­tyt aihe­pii­rit itselleen.

  1. Oli jär­keä tai ei niin näin maa­il­ma toi­mii. Oli aika­naan erit­täin kiusal­lis­ta edus­kun­nas­sa puo­lus­taa eläin­ten oikeuk­sia ja kri­ti­soi­da min­kin­tar­haus­ta, kos­ka taval­laan otti samal­la vas­tuun myös ket­tu­tyt­tö­jen teois­ta. Samal­la taval­la jokai­nen rasis­ti­hen­ki­nen puheen­vuo­ro maa­han­muut­ta­jis­ta tekee vai­keam­mak­si puut­tua pako­lais­po­li­tii­kan virheisiin.
   Sak­sas­sa on näi­hin aikoi­hin asti ollut vai­ke­aa vas­tus­taa tupa­koin­tia, kos­ka nat­sit vas­tus­ti­vat tupakointia.
   Olen käyt­tä­nyt täs­sä kes­kus­te­lus­sa sen­suu­ria aika pal­jon: jos ei pysy­tä aihees­sa, ei tule jul­kais­tuk­si eikä myös­kään, jos ei pys­ty esit­tä­mään asi­aan­sa ilman epä­asial­li­sia attribuutteja.
   Sil­ti nuo sen­su­roi­ma­ni teks­tit vai­kut­ta­vat minuun­kin niin, että tekee mie­li alkaa puo­lus­taa ulko­maa­lais­po­li­tii­kas­sa sel­lais­ta­kin, mitä pidän sel­vä­nä vir­hee­nä. Rai­vos­tut­ta­viin tyyp­pei­hin ei halua samais­tua mil­tään osin.

 59. Has­sua, oli­sin kuvi­tel­lut, että kes­kus­te­lu aihees­ta “Tur­va­pai­kan­ha­ki­jan toi­meen­tu­lo­tu­ki” (lukee sivun ylä­reu­nas­sa, jos et huo­man­nut) lit­tyy väis­tä­mät­tä maa­han­muut­toon ja maahanmuuttopolitiikkaan.”

  No sit­ten kri­tiik­ki­ni kos­kee myös Osmoa. Kyl­lä­hän hän tie­si ennen sen­suu­riu­rak­kaan­sa­kin, mitä poruk­kaa täl­lais­ten “ongel­mien” esil­lä­pi­to eni­ten innostaa. 

  Tämän kes­kus­te­lun oli­si voi­nut käy­dä reu­na­huo­mau­tuk­se­na jos­sain laa­jem­mas­sa maa­han­muut­toon tai hyvin­voin­ti­val­tioon liit­ty­väs­sä aiheessa.

 60. Vul­gää­ri-kan­sal­lis­mie­li­syy­den ja EVR:n ver­tai­le­mi­nen on sikä­li yhteis­mi­ta­ton­ta, että edel­li­nen täh­tää par­la­men­taa­ri­seen vai­kut­ta­mi­seen, kun jäl­kim­mäi­nen on jo läh­tö­koh­dil­taan ulko­par­la­men­taa­ri­nen voima.

  EVR:n toi­min­ta­pe­ri­aat­teil­la ei voi­si toi­mia demo­kraat­ti­sen jär­jes­tel­män sisäl­lä, mut­ta kuten aiem­mas­sa ket­jus­sa tuli jo puheek­si, EVR:n (ALF:n) toi­min­nan koko­nais­vai­ku­tus­ta eläin­ten­suo­je­lun edis­tä­mi­sel­le on vai­kea arvioi­da. Itse uskoi­sin sen olleen sel­väs­ti voit­to­puo­li­sen Euroo­pas­sa, mut­ta kysy­mys on erit­täin vaikeaselkoinen.

  Kes­kei­nen ongel­ma on sii­nä, että suu­rim­mal­le osal­le ihmisiä/päättäjiä eläi­noi­keus­ky­sy­mys on tun­ne­poh­jai­ses­ti etäi­nen. Lait­to­mas­ti teho­tuo­tan­to­ti­lo­ja kuvan­neet akti­vis­tit voi­daan tuo­mi­ta teko­jen yhtey­des­sä, mut­ta toi­saal­ta nämä kuvat ovat myös jos­sain mää­rin jää­neet kol­lek­tii­vi­ta­jun­taan. Lail­li­sin kei­noin nii­tä ei oli­si sin­ne saa­tu samas­sa mitas­sa. Tiloil­le yöl­lä lait­to­mas­ti kuvaa­maan tun­keu­tu­nei­den työ oli täs­sä mie­les­sä tuloksekasta.

  Myös­kin vapau­tet­tu mink­ki on pal­jon vah­vem­pi sym­bo­li­nen men­taa­li­ku­va kuin Ani­ma­lian mai­nos. Vaik­ka toi­min­ta tuo­mi­taan on yhteis­kun­nas­sa lisään­ty­nyt sel­vä tur­kik­siin yhdis­ty­vä stig­maat­ti­suus, ja nii­den koti­mai­nen kysyn­tä men­nei­den vuo­si­kym­men­ten aika­na on romahtanut.

  Vul­gää­ri-kan­sal­lis­mie­li­syyt­tä ei voi perus­tel­la vas­taa­vis­ta näkö­kul­mis­ta. Vul­gaa­ri­ses­ti, viha­mie­li­ses­ti, hal­vek­su­vas­ti, kom­pro­mis­sit­to­mas­ti esi­tet­tyi­hin, usein louk­kaa­viin kir­joi­tuk­siin ei lii­ty vas­taa­vaa symboliarvoa.

 61. Oli jär­keä tai ei niin näin maa­il­ma toimii.”

  No eikä toi­mi. Vii­me kun­nal­lis­vaa­leis­sa näh­tiin usei­ta esi­merk­ke­jä sii­tä kuin­ka äänes­tä­jät pal­kit­se­vat itse­näi­sen ja välil­lä omaan perin­tei­seen vii­te­ryh­mään näh­den vähän poi­kit­tai­sen­kin ajat­te­lun ja perus­tel­lun argumentoinnin. 

  Jul­ki­nen lei­maa­mi­nen ja lei­mau­tu­mi­nen kuu­lu­vat nyt jo onnek­si päät­ty­mäs­sä ole­vaan outoon aika­kau­teen jol­loin mie­li­pi­teet muo­dos­ti se joka omis­ti painokoneet.

  Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den toi­meen­tu­lo­tu­ki on sel­väs­ti­kin rik­ki riip­pu­mat­ta sii­tä kom­men­toi­daan­ko asi­aa OS:n vai JH‑a:n blo­gis­sa tai Hommafoorumilla.

 62. A kir­joit­ti 5.5.2009 kel­lo 21:32
  “Mik­si juu­ri maa­han­muut­ta­jien aiheut­ta­mas­ta hai­tas­ta vaah­do­taan näin pal­jon, vaik­ka suo­ma­lai­set aiheut­ta­vat suu­rem­man taa­kan täs­mäl­leen samas­sa hait­ta­ka­te­go­rias­sa? Huo­mion koh­dis­tu­mi­nen ei nou­da­ta ongel­mien väli­siä mittasuhteita.”

  Niin­kö? Hie­noa, voit­ko lait­taa tähän vaik­ka työministeriön/sisäministeriön tilas­to­ja, jois­sa näkyy suo­ma­lais­ten suh­teel­li­nen ylie­dus­tus jos­sa­kin “hait­ta­ka­te­go­rias­sa”, kuten ove­las­ti ilmai­sit? Mitä, etkö? Älkää nyt hyvät ihmi­set tul­ko puhu­maan omien “tie­to­jen­ne” kans­sa, jos teil­lä ei ole todis­tei­ta / valeh­te­let­te typeryyttänne/keskustelua häiritäksenne.
  Kyl­lä minä­kin voin sanoa Noki­aa japa­ni­lai­sek­si, ja eikö­hän joku sen vie­lä usko­kin. Toi­vot­ta­vas­ti maa­han­muut­ta­jis­ta puhut­taes­sa ei olla yhtä sinisilmäisiä…

  ps. Työt­tö­myys on näh­däk­se­ni suh­teel­li­sen hyvä yhteis­kun­nal­li­nen “hait­ta­ka­te­go­ria”, työ­tön ei tuo­ta vero­tu­lo­ja val­tiol­le (ei saa­da esim. ulko­maa­na­pua mak­set­tua!), vaan aiheut­taa kus­tan­nuk­sia. Täs­sä näkö­kul­maa maa­han­muut­ta­jien työt­tö­myy­teen: http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/08_maahanmuuttotilastot/wulktyoll.pdf
  pps. Toi­nen hyvä “hait­ta­ka­te­go­ria” lie­nee rikol­li­suus: http://www.hs.fi/kuvat/iso_webkuva/1135233947201.jpeg
  Huom! Pro­sent­tio­suuk­sia EI ole suh­teu­tet­tu väki­lu­kuun, vaan kyse on abso­luut­ti­sis­ta mää­ris­tä. Pk ‑seu­dun asuk­kais­ta on 8,3% ulko­maa­lail­la syntyneitä.

 63. Mikäs se onkaan se rasis­tin mää­ri­tel­mä tänään? Hal­li­tuk­sen maa­han­muut­to­po­li­tii­kan ja ulko­maa­lais­lain kri­ti­soin­ti­ko? Mei­kä­läi­ses­tä­kin tuli näin rasisti. 

  Toi­saal­ta tun­tuu, että sel­lai­nen haluan olla­kin vähän samas­ta syys­tä kuin tekin O.S. puheen­vuo­rol­lan­ne (tänään klo 21),jonka tul­kit­sen aikeek­si pes­tä käten­ne vero­mak­sa­jien levä­pe­räi­ses­tä raho­jen jake­le­mi­ses­ta vie­ras­maa­lai­sil­le, mones­ti vail­la ident­ti­tee­tiä ole­vil­le ja vie­lä valhetelijoille. 

  Sen ver­ran minua­kin pän­nii. Kir­joi­tan nimit­täin tääl­tä Hel­sin­gin ensim­mäi­ses­tä get­tou­tu­vas­ta kau­pun­gin­osas­ta, jos­sa toi­si­naan ei tie­dä Suo­mes­sa olevankaan. 

  Lei­pä­jo­not kas­vaa Myl­ly­pu­ros­sa, mut­ta jou­ti­las­ta tur­va­paik­ka­po­ruk­kaa oles­ke­lee lau­moi­na “rolek­sit ran­teis­sa”. Kun aito­pai­kal­ta tätä lisään­ty­vää huluut­ta kat­se­lee, pän­ni­mi­nen muut­tuu suo­ras­taan v‑tukseksi.

  Ter­vei­siä koko hal­li­tuk­sel­le! Koko nime­ni on ulko­maa­lais­la­kieh­do­tus­ta vas­tus­ta­vas­sa kan­sa­lai­sadres­sis­sa, joka luo­vu­tet­tiin hel­mi­kuus­sa teil­le. Ja syy oli juu­ri tämä “tur­va­paik­kas­hop­pai­lu” ja muu­ten­kin epä­on­nis­tu­nut ulko­maa­lais­la­ki ja sen pelot­ta­vat lieveilmiöt.

 64. Osmo: “nämä “kriit­ti­set” suo­je­le­vat ulko­maa­lais­po­li­tiik­kaa kai­kel­ta kritiikiltä.”

  Ymmär­rän poin­tin mut­ta en näe mitään muu­ta­kaan vaih­toeh­toa mil­lä kes­kus­te­lu oli­si voi­nut käyn­nis­tyä. Jos näi­tä kriit­ti­siä ei oli­si, tus­kin oli­si kes­kus­te­lu­kaan. En pys­ty näke­mään että esim. oppo­si­tio käyt­täi­si kriit­ti­siä puheen­vuo­ro­ja hal­li­tuk­sen ulko­maa­lais­po­li­tii­kas­ta tai että mikään muu­kaan perin­tei­nen par­la­ment­taa­ri­nen elin ottai­si aloit­teen. Pel­kään että vaih­toeh­to täl­le nykyi­sel­le kes­kus­te­lun tavalle/tasolle oli­si syvä hiljaisuus.

 65. Hal­la-ahon ja mui­den moni­me­dia­kriit­tis­ten ongel­ma­na on asian­tun­te­muk­sen puu­te. Vaik­ka kuin­ka oltai­siin kir­joi­tet­tu 240 kir­joi­tus­ta, se ei auta, jos fak­tat ovat hakuses­sa. Pin­ta­puo­li­set tie­dot aihees­ta on han­kit­tu leh­ti- tai tele­vi­sio­ju­tuis­ta. Sel­keä­nä het­ke­nään vii­me jou­lu­kuus­sa Hal­la-aho jak­soi laa­tia ehdo­tuk­sen­sa pako­lais­po­li­tii­kan uudel­leen­jär­jes­te­lys­tä Tans­kan mal­lin mukaan. Heik­kou­te­na oli vain se, että arvon toh­to­rin pin­ta­puo­li­set käsi­tyk­set Tans­kan toteut­ta­mas­ta poli­tii­kas­ta oli­vat virheellisiä.

  Muu­ten­kin näyt­tää sil­tä, että mui­den Poh­jois­mai­den tai vaik­ka Kana­dan pako­lais­po­li­tiik­kaan ei ole edes yri­tet­ty tutus­tua. Ruot­siin ja Kana­daan ver­ra­tes­sa sil­mil­le kun pomp­pai­si se rasis­tien agen­dal­le ikä­vä tosia­sia, että sin­ne on otet­tu vuo­si­kym­me­niä ker­ta­luok­kaa enem­män pakolaisia.

 66. Osmo:“Yritän sanoa, että asia on pää­tet­ty työ­mi­nis­te­riön ase­tuk­sel­la, joka ei ole ollut val­tio­neu­vos­ton käsit­te­lys­sä. Pape­ris­sa on Fila­to­vin nimi.”

  Sais­kos nyt sel­lai­sen­kin ase­tuk­sen, että jokai­sel­le suo­ma­lai­sel­le­kin myön­net­täi­siin 300 taval­li­sen sosi­aa­li­tur­van pääl­le? Näin help­poa­han se on.

  1. Ei se ole taval­li­sen sosi­aa­li­tur­van pääl­le vaan se on yhtä suu­ri — tai itsea­sias­sa vähän lei­kat­tu. Tur­va­pai­kan haki­jat saa­vat ilmai­sen asun­non, mut­ta toi­saal­ta toi­meen­tu­lo­tu­ki mak­saa koh­tuul­li­set asu­mis­me­not koko­naan. Jos saa tuon vähän yli 300 euroa, jou­tuu itse osta­maan ja val­mis­ta­maan ruo­kan­sa. Jos tur­va­pai­kan haki­ja ei halua asua tuos­sa asun­nos­sa, se las­ke­taan kui­ten­kin hänen eduk­seen, kos­ka on tar­jot­tu. Jos kiel­täy­tyy työ­toi­min­nas­ta, tukea leikataan.
   Monel­le maa­han­muut­ta­jal­le suo­ma­lai­nen kulu­tus­ta­so on kui­ten­kin kor­kea ver­rat­tu­na sii­hen, mihin hän on tot­tu­nut. Onhan jotain kun­nioi­tet­ta­vaa sii­nä, että pys­tyy sääs­tä­mään toi­meen­tu­lo­tues­ta ja lähet­tä­mään rahaa kotiin. Har­val­ta suo­ma­lai­sel­ta se onnis­tuu. Temp­pu perus­tuu sii­hen, että he osaa­vat teh­dä ruo­kaa pal­jon hel­pom­mal­la kuin einek­siin tot­tu­neet suo­ma­lai­set eivät­kä juo alkoholia.
   Jos jotain koti­mais­ta ver­tai­lu­koh­taa halu­aa etsiä, pit­kä­ai­kais­hoi­dos­sa ole­val­le van­huk­sel­le jää sai­raa­la­mak­su­jen jäl­keen usein vain sata euroa. Jos joku halu­aa etsiä perus­tus­lain kes­tä­vää kei­noa siir­tyä mui­den Euroo­pan mai­den pie­nen tas­ku­ra­han poli­tiik­kaan, tuos­ta pit­kä­ai­kais­hoi­don käy­tän­nös­tä sen voi­si löy­tää. Sekin on tul­kit­tu perus­tus­lain mukaiseksi.

 67. Kei­tä­hän jul­ki­suu­des­sa maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa asial­li­ses­ti kri­ti­soi­via on nyt muka lei­mat­tu “muu­ka­lais­vi­ha­mie­li­sik­si” ja “rasis­teik­si”?

  Ei Jus­si Pajus­ta, ei Ben Zys­kowiczia, ei Osmo Soininvaaraa…

  Sano Osmo yksi­kin nimi, joka on saa­nut rasis­tin lei­man syyt­tään vain otta­mal­la esiin maa­han­muut­toon liit­ty­viä epä­koh­tia! Muu­ten et voi väit­tää tuollaista. 

  Kyl­lä rasis­tin lei­maa kan­taa yksi­noi­keu­te­tus­ti Hal­la-aho tien rai­vaa­ja­na, mut­ta pik­ku hil­jaa muut­kin ovat uskal­ta­neet ava­ta suun­sa. Esim. Hesa­ris­sa on vas­ta nyt mui­ta­kin jut­tu­ja maa­han­muut­ta­jis­ta kuin vai­vaan­nut­ta­vaa hymis­te­lyä moni­kult­tuu­ri­suu­des­ta ja yksit­täi­siä menestystarinoita.

  1. Kyl­lä nämä “kriit­tis­ten” tör­ky­pu­heen­vuo­rot ovat jar­rut­ta­neet kes­kus­te­lua maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta. Tie­dän sen itsestänikin.

 68. A jat­kaa Osmon neu­vo­nan­ta­ja­na aihei­den suhteen. 

  Onko sel­lai­nen käsi­te sel­vä kuin koti­si­vu? Siel­lä hen­ki­lö voi kuin koto­naan käsi­tel­lä (lail­li­sis­sa puit­teis­sa) halua­mi­aan aihei­ta. Sel­vyy­den vuok­si koros­tan, että satut nyt ole­maan edel­leen Osmo Soi­nin­vaa­ran koti­si­vuil­la. Tääl­lä Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­taa aiheis­ta, jot­ka itse kat­soo merkittäviksi. 

  Eli et otta­nut onkee­si vih­jees­tä­ni, että netis­sä on muu­ta­ma mil­joo­na sivus­toa, jos­sa ei taa­tus­ti puhu­ta maa­han­muu­tos­ta halais­tua sanaa. Lin­ki­tän­kö sinul­le muu­ta­man tän­ne vai pär­jäät­kö itsenäisesti?

  Kii­nos­ta­vat­ko sinua esim. käsityöt?

  (sori muil­le tämä meta­kes­kus­te­lun puo­lel­le lipsuminen)

 69. Mis­sä näi­hin kriit­tis­ten “tör­ky­pu­heen­vuo­roi­hin” oikein voi tutus­tua? Ei aina­kaan tele­vi­sios­sa, radios­sa eikä val­ta­leh­dis­sä? Voi­sit­ko antaa esi­merk­ke­jä, kun en ole tör­män­nyt muu­ta kuin lähin­nä jois­sain idioot­ti­mai­sil­la sivus­toil­la netissä. 

  Eihän kai­ken maa­il­man epä­mää­räi­sil­le blo­geil­le ole mikään pak­ko men­nä? Miten joi­den­kin hör­hö­jen pri­vaat­ti­blo­git nyt voi­si­vat olla kes­kus­te­lun esteenä?

  Totuus on, että asia on ollut niin polt­ta­van kuu­ma peru­na, kos­ka mikään ei kult­tuu­ris­sam­me ole ollut hal­vek­sit­ta­vam­paa kuin olla suvait­se­ma­ton junt­ti, joka ei arvos­ta, ihan­noi ja suo­ras­taan pal­vo jokais­ta ulko­maan elävää..

  Kri­tiik­ki on yhdis­tet­ty sivis­ty­mät­tö­myy­teen, köy­hyy­teen, huo­noon kou­lu­tus­taus­taan, suo­ra­nai­seen rasis­miin ja fasis­miin ihan surutta. 

  Ei kukaan halua nat­sik­si leimautua!

 70. Ei nii­den puheen­vuo­ro­jen tar­vit­se olla edes niin tör­kei­tä kuin Hal­la-ahol­la, että ne kes­kus­te­lua torpedoivat. 

  Kuun­te­lin eilen aamu­päi­väl­lä pien­tä kes­to­vaip­pa­pep­pua­ni imet­täes­sä Kir­si Vir­ta­sen aatok­sia äitiy­des­tä. Alku­puo­lel­la oli mon­ta ihan hyvää­kin aja­tus­ta, mut­ta kun hän alkoi kuvail­la, mil­lai­sia hänes­tä pit­kään imet­tä­vät, kes­to­vaip­po­ja lap­sil­laan käyt­tä­vät äidit ovat, niin ei enää teh­nyt mie­li olla samaa miel­tä hänen kans­saan yhtään mis­tään asias­ta. Eikä asi­aa yhtään aut­ta­nut, että hän ei sel­väs­ti­kään tun­te­nut nykyi­siä STM:n imetyssuosituksia.

 71. O.S. “Jos jotain koti­mais­ta ver­tai­lu­koh­taa halu­aa etsiä, pit­kä­ai­kais­hoi­dos­sa ole­val­le van­huk­sel­le jää sai­raa­la­mak­su­jen jäl­keen usein vain sata euroa”

  Ei jää edes sitä!

  Äidil­le­ni saa jää­dä käyt­tö­va­raa resep­teil­lä ole­vien lää­ke­ku­lu­jen jäl­keen € 80/kk, jos­ta sit­ten pitää mak­saa puhe­lin­ku­lut, Tv-mak­sut, leh­ti­ti­lauk­set, vaa­te­han­kin­nat, hygie­nia etc.

  Äitin asuu erääs­sä ete­lä-suo­ma­lai­ses­sa van­hus­ten pal­ve­lu­ta­los­sa, jos­sa pal­ve­lui­hin kuu­luu asu­mi­nen (1 h + wc), ruo­kai­lu, vaat­tei­den pyyk­kää­mi­nen, huo­neen sii­vous sil­loin tällöin.

  Kysei­sen kau­pun­gin sosi­aa­li­hoi­ta­ja ker­toi, että Suo­mes­sa ei ole mitään yhte­näis­tä käy­tän­töä sii­tä, mitä van­huk­sil­ta pal­ve­luis­ta peritään.
  Kukin paik­ka­kun­ta toi­mii asias­sa kuin­ka par­haak­si näkee!

  Äiti­ni siis mak­saa avun­saan­nis­ta oman eläk­keen­sä, val­tion vir­ka­mies­puo­li­son vuo­si­kym­me­nien työs­tä ansait­se­man les­ke­ne­läk­keen­sä sekä hänel­le myön­ne­tyn n. € 300 KELAN hoitotuen.
  Se ei ole ihan pik­kusum­ma — ei!

  Eri­to­ten nyp­pii nyky­me­no mamu­po­li­tiik­kaa seu­raa­va­na, kun tie­tää, että isä­ni aika­naan 5 vuot­ta l. nuo­ruu­ten­sa rin­ta­mal­la jou­tui rype­mään ja sen jäl­keen uuras­ti vuo­si­kym­me­net, että Suo­mi saa­tin jaloilleen.
  Sama­ten äiti­ni on ikän­sä teh­nyt töi­tä ja nyt 87-vuo­ti­aa­na jou­tuu mak­sa­maan avun­saan­nis­ta “mal­tai­ta”!

  On maa mal­lil­laan — ei muu­ta voi sanoa!

 72. @Elina (7.5.2009 kel­lo 8:23)
  Muis­taak­se­ni Hal­lis on itse­kin kir­joit­ta­nut sii­tä, miten häi­ri­köt ja muu­ten monion­gel­mai­set tyy­pit han­ka­loit­ta­vat kri­tii­kin läpi­me­noa. Turus­sa Ola­vi Mäen­pää on ilmei­ses­ti pit­kään edis­tä­nyt kri­tii­ki­tön­tä suh­tau­tu­mis­ta maa­han­muut­toon käy­tök­sel­lään: kukaan kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa ei halua olla hänen kans­saan samal­la puolella.

 73. Pako­lai­set ovat pako­lai­sia, tur­va­pai­kan­ha­ki­jat tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta. Työ­pe­räi­set maa­han­muut­ta­jat ovat sen sijaan asia erikseen.

  Sekä pako­lais­ten että tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den todel­li­nen tur­vat­to­muus on usein hyvin kiis­ta­na­lai­nen asia. Se, että Osmo Soi­nin­vaa­ra tote­aa suo­ral­ta kädel­tä jon­kun tar­vit­se­van huma­ni­taa­ris­ta suo­je­lua, ei tee sii­tä tot­ta. Luke­mie­ni artik­ke­lei­den perus­teel­la muo­dos­tet­tu mie­li­pi­tee­ni on, että elin­ta­so­pa­ko­lai­suut­ta esiin­tyy. Ongel­man laa­juu­des­ta minul­la ei kui­ten­kaan ole tark­kaa tietoa.

  Huma­ni­taa­ri­sel­la maa­han­muu­tol­la on ollut nega­tii­vi­sia talou­del­li­sia ja yhteis­kun­nal­li­sia vai­ku­tuk­sia ympä­ri Län­si-Euroop­paa. Rikol­li­suus on saa­nut uusia muo­to­ja, radi­ka­lis­mi on yleis­ty­nyt, ghet­to­ja on syn­ty­nyt ja jul­ki­sen sek­to­rin menot ovat kas­va­neet. Mie­les­tä­ni on nai­via olet­taa, ettei näi­tä ongel­mia tule Suo­meen avoi­men maa­han­muut­to­po­li­tii­kan myötä.

 74. Vii­me vii­kol­la kävin polii­sia­see­mal­la tulk­kaus­ho­mis­sa, espan­jan kie­li­nen nai­nen piti teh­dä riko­sil­moi­tus kos­ka enti­nen suo­ma­lai­nen avo­mies oli lähet­tä­nyt kuo­le­man uhjauk­sia säh­kö­pos­tiin­sä. Hän on kor­keas­ti­kou­lu­tet­tu ja hyväs­sä tuot­ta­vas­sa työs­sä, mak­saa verot jne. 

  Polii­sin asen­ne oli aivan TÖRKEÄ, epä­koh­te­lias ja usko­mat­to­man vai­keut­ta­va (kiel­täy­tyi­vät täy­sin englan­nik­si, ja sik­si minun piti men­nä) ja jopa uhkaa­va, vaan sik­si että hän ei ole suo­ma­lai­nen ja riko­sil­moi­tus koh­dis­tuu suomalaiseen. 

  Jos täm­möi­nen asen­ne on hyvin kou­lu­tet­tuun ja hyväs­sä työs­sä käy­vän ulko­maa­lai­seen, en halua edes aja­tel­la miten sama asen­ne koh­dis­tuu näi­hin “köy­hiin” “sys­tee­min vää­rin käyt­tä­jiin” jol­la ei ole resurs­se­ja eikä tie­toa tapel­la ihmis­ten asen­ne­ri­pu­lia vastaan.

  Tuli polii­sia­se­mal­la sem­moi­nen tun­ne että, “mihin ryh­mään sinä kuu­lut? mei­hin kun­non suo­ma­lai­siin tai tai näi­hin mutakuonoihin?

  Jos ene­mis­tö­vir­kaih­mi­sil­lä on saman kal­tai­nen asen­ne, niin mám­ma mia!!!!!

  Täs­sä men­nään lai­das­ta lai­taan, from one ext­re­me to the other, löy­tä­mät­tä oike­aa tie­tä, miten voi olla niin vaikea!

 75. Jos joku halu­aa etsiä perus­tus­lain kes­tä­vää kei­noa siir­tyä mui­den Euroo­pan mai­den pie­nen tas­ku­ra­han poli­tiik­kaan, tuos­ta pit­kä­ai­kais­hoi­don käy­tän­nös­tä sen voi­si löy­tää. Sekin on tul­kit­tu perus­tus­lain mukaiseksi.”

  Minun­kin jo ansait­tua elä­ket­tä on lei­kat­tu kol­me ker­taa eikä sii­hen ole tar­vit­tu tut­kia perus­tus­la­kia, kuten Liliuk­sen , Här­mä­län etc koh­dal­la, joi­den sopi­muk­set ovat pyhiä.
  Mik­si joku toi­nen on parem­mas­sa ase­mas­sa kuin toi­nen syn­ty­pe­rän­sä perusteella?

 76. Kun tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den asu­mi­nen ja ruo­kai­lu on tuol­la tavoin jär­jes­tet­ty, heil­le on toki annet­ta­va mah­dol­li­suus hank­kia ruo­kaa, tai sit­ten hei­dät on koot­ta­va kaik­ki pako­lais­kes­kuk­siin tms., mikä ei puo­les­taan pal­ve­le myö­hem­pää yhteis­kun­taan integroitumista.

  Mut­ta jos teh­täi­siin niin, että raha kor­vat­tai­siin ruo­ka­se­te­leil­lä, tai mil­lä hyvän­sä näi­tä kut­su­taan­kaan, joi­ta ymmär­tääk­se­ni esim. Hel­sin­gis­sä sos­su (ilmei­ses­ti? näi­tä näkee jos­kus, mut­ta ei ole tul­lut kysel­tyä — ei tule sekoit­taa kan­ta-asia­kas­bo­nuk­si­aan käyt­tä­viin) näyt­tää myön­tä­vän kan­ta­väes­töl­le kaup­pa­reis­su­ja var­ten. Tupak­ka ja alko­ho­lia niil­lä ei voi­ne ostaa, eikä nii­tä voi taa­tus­ti lähet­tää kotimaahan.

  Jos osaa hank­kia ruo­kaa etni­sis­tä kau­pois­ta ja tyk­kää rii­si­poh­jai­ses­ta ruu­as­ta, niin kyl­lä var­mas­ti tulee hal­vem­mak­si kuin mik­ro­ruo­kien syöminen.

  Se, että esim. pie­ni­tu­lois­ten elä­ke­läis­ten sai­raan­hoi­to­me­not syö­vät mil­tei kaik­ki tuet ja eläk­keet on sit­ten syn­ti ja häpeä aivan erik­seen ja sii­hen tuli­si saa­da jota­kin kor­jaus­ta, sil­lä tosi­aan löy­tyy ihmi­siä, joi­den käteen jää­vä raha­mää­rä on sää­lit­tä­vän pie­ni ilman, että he ovat mil­lään tavoin syyl­li­siä ahdinkoonsa.

 77. Joku sanoi että “kriit­ti­sil­lä” on fak­tat hakuses­sa. Minun mie­les­tä­ni tämä kos­kee enem­män avoi­men huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton kannattajia. 

  Jos kir­joit­taa Hal­la-ahon agen­dan uskot­ta­vuu­den mene­vän sen vuok­si, ettei hän tun­ne Tans­kan maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa, pitäi­si kir­joit­ta­jan perus­tel­la, että Hal­la-aho ei tun­ne kys. poli­tiik­kaa ja osoit­taa ekspli­siit­ti­ses­ti tilan­ne, jos­sa sen sano­tus­ta tun­te­mat­to­muu­des­ta on haittaa.

  Hal­la-aho on sen sijaan puut­tu­nut blo­gis­saan avoi­men huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton kan­nat­ta­jien logii­kat­to­muu­teen, valehteluun/puolitotuuksien käyt­töön ja mustavalkoisuuteen.

  Jos joku halu­aa tar­jo­ta mie­li­pi­tee­ni avoin­ta huma­ni­taa­ris­ta maa­han­muut­toa suo­si­vak­si kää­ni­tä­vää tie­toa tai argu­men­toi­da uskot­ta­vas­ti huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton puo­les­ta, olen slle avoin ja val­mis vaih­ta­maan mielipidettäni.

 78. Jua­ni­to: Minus­ta polii­sin epä­asial­li­ses­ta käy­tök­ses­tä tulee teh­dä valitus! 

  Oli­ko az vai kuka aiem­mas­sa kes­kus­te­lus­sa kiteyt­ti: pois rasis­mi ja mätä arvo­li­be­ra­lis­mi. Yhden­ver­tai­suus lain ja vir­ka­val­lan edes­sä kuu­luu ja tulee kuu­lua tämän yhteis­kun­nan perus arvoi­hin, ja vir­ka­val­lan tulee esiin­tyä täs­sä asias­sa esimerkillisesti.

 79. Jua­ni­to,

  Tulk­kaus viran­omais­ti­lan­teis­sa on kek­sit­ty kyl­lä ihan oikeus­tur­van var­mis­ta­mi­sek­si, myös tämän espan­ja­lai­sen asiakkaasi. 

  Sori, että meil­lä Suo­mes­sa on näin. Onko Espan­jas­sa jokin parem­pi oikeus­tur­vaa var­mis­ta­va sys­tee­mi vai puhu­vat­ko siel­lä kaik­ki viran­omai­set täy­del­lis­tä englan­tia? Entä jos suo­ma­lai­nen ei puhu? Saa­ko hän suo­men­kie­li­sen tulkin?

  Kun kum­mat­kin –kuu­lus­te­li­ja ja kuu­lus­tel­ta­va — voi­vat puhua omaa äidin­kiel­tään on lop­pu­tu­los var­mas­ti parem­pi kuin mah­dol­li­ses­ti hyvin­kin vaja­vai­sel­la englannilla. 

  Mis­tä muu­ten päät­te­let, että polii­sin asen­ne oli “TÖRKEÄ” (jokin esi­merk­ki tie­tys­ti oli­si ollut pai­kaal­laan täs­tä tör­key­des­tä) juu­ri sen takia, että asiak­kaa­si oli espan­ja­lai­nen. Olet­ko usein­kin ollut vas­taa­vis­sa tilan­teis­sa kama­ril­la suo­ma­lais­nais­ten kanssa? 

  Luu­len, että polii­si vain on kurk­kua myö­ten tätä muo­di­kas­ta tren­diä huu­taa polii­sia pai­kal­le joka jutun takia. On rie­sak­si asti ihmi­siä, joil­la ei kulu päi­vää­kään ilman polii­sil­le ilmoi­tet­ta­via uhkauk­sia, kun­nian­louk­kauk­sia ja kotirauhanhäirintätapauksia. 

  En usko, että Pasi­las­sa hypi­tään tasa­jal­kaa innos­ta yhtään sen enem­pää Kon­tu­las­ta tule­van Pir­jon saa­pues­sa ase­mal­le ker­to­maan Jas­kan uhkaa­vis­ta teks­ta­reis­ta. Kaik­ki on kui­ten­kin pak­ko ottaa tosis­saan viran puo­les­ta. Riko­sil­moi­tus on otet­ta­va ylös myös huma­las­sa ole­val­ta henkilöltä. 

  En nyt halua vähä­tel­lä juu­ri tätä asiak­kaa­si tapaus­ta, kos­ka en tun­ne sitä, mut­ta noin ylei­ses­ti tämä on tot­ta. Polii­sia työl­lis­tä­vät 90-pro­sent­ti­ses­ti ihmis­suh­deon­gel­mat, joi­hin tuli­si hakea apua tera­pias­ta tai pär­jäil­lä vain ihan omin avuin.

 80. Jua­ni­to: Minus­ta polii­sin epä­asial­li­ses­ta käy­tök­ses­tä tulee teh­dä valitus! 

  Oli­ko az vai kuka aiem­mas­sa kes­kus­te­lus­sa kiteyt­ti: pois rasis­mi ja mätä arvo­re­la­ti­vis­mi. Yhden­ver­tai­suus lain ja vir­ka­val­lan edes­sä kuu­luu ja tulee kuu­lua tämän yhteis­kun­nan perus arvoi­hin, ja vir­ka­val­lan tulee esiin­tyä täs­sä asias­sa esimerkillisesti.

 81. Minun­kin jo ansait­tua elä­ket­tä on lei­kat­tu kol­me ker­taa eikä sii­hen ole tar­vit­tu tut­kia perus­tus­la­kia, kuten Liliuk­sen , Här­mä­län etc koh­dal­la, joi­den sopi­muk­set ovat pyhiä.”

  Pahoit­te­lut, hiu­kan sivuun alku­pe­räi­ses­tä aihees­ta, mut­ta olen poh­ti­nut, että kuka mak­saa lilius­ten ja här­mä­löi­den eläk­keet? Tule­vat­ko ne työ­elä­ke­jär­jes­tel­mäs­tä eli pää­osin yhtei­ses­tä pus­sis­ta vai mak­sa­vat­ko yri­tyk­set nuo suo­raan itse? 

  Niin kau­an kuin meil­lä on vain osit­tain rahas­toi­va jär­jes­tel­mä, yhtei­ses­tä pus­sis­ta tule­vil­le eläk­keil­le pitäi­si mää­rä­tä välit­tö­mäs­ti kat­to (ellei sitä jo ole). Jos eläk­keel­lä ei pär­jää vaik­ka­pa medi­aa­ni­pal­kal­la, ei sen pitäi­si olla enää yhteis­kun­nan ongel­ma. (tie­tys­ti pois­lu­kien kal­liit sai­rau­det yms.)

 82. Eli­na: “Kii­nos­ta­vat­ko sinua esim. käsityöt?”

  hihi­hi­hi­hi.… niin puh­das­ta kul­taa… iha­naa, että kir­joi­tat tän­ne Elina!

 83. Riit­ta: “STM:n imetyssuosituksia.”

  Mitä ihmet­tä?!?! Jakaa­ko minis­te­riöt Suo­mes­sa ime­tys­suo­si­tuk­sia!?!? EI_VOI_OLLA_TOTTA!

  Toi­saal­ta miten sitä nyt yksi­näi­nen ja taval­li­sil­la älyn­lah­joil­la varus­tet­tu äiti voi­si miten­kään kye­tä teke­mään jär­ke­vää pää­tös­tä ime­tyk­ses­tään? Eikä näis­tä asiois­ta tie­ten­kään voi saa­da luo­tet­ta­vaa tie­toa mis­tään kaupallisista‑, riip­pu­mat­to­mis­ta asian­tun­ti­ja- tai ver­tais­läh­teis­tä. Viran­omais­läh­de sen olla pitää.

  1. Esi­mer­kik­si Tans­kas­sa val­tio jakaa ime­tys­oh­jee­na, ettei yli kol­mea kuu­kaut­ta pitäi­si imet­tää, kos­ka äidin­mai­dos­sa on niin pal­jon dioksiinia.

 84. Minun­kin on ollut vii­mei­set noin 15 vuot­ta vai­kea sanoa mitä ajat­te­len maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta — syis­tä, jot­ka Osmo hyvin kuvailee. 

  Mut­ta on asial­la kään­tö­puo­li­kin: kun ihmi­set, jot­ka ovat omin päin syys­tä tai toi­ses­ta tul­leet sii­hen käsi­tyk­seen, että jotain­han täl­le maa­han­muut­to­po­li­tii­kal­le tart­tis teh­rä, eivät löy­dä samas­tu­mis­koh­det­ta val­ta­vir­ras­ta, niin yksi vaih­toeh­to heil­le on sit­ten samas­tua nii­hin har­voi­hin, jot­ka ovat jul­ki­ses­ti hei­dän kans­saan samaa miel­tä, eli ne ani har­vat aidos­ti rasis­ti­set ihmi­set. Oikein huo­nos­sa tapauk­ses­sa tämä joh­taa sit­ten jär­ke­vän kriit­ti­syy­den radi­ka­li­soi­tu­mi­seen type­räk­si mamu-viha­mie­li­syyy­dek­si. En tie­dä onko tämä yleis­tä mut­ta onhan se aina­kin mahdollista.

 85. Art­tu­ri: jakaa toki. Ime­tys­suo­si­tus on osa las­ten ja ime­väi­si­käis­ten ravit­se­mus­suo­si­tus­ta, joka on STM:n jul­kai­su. Las­ten­neu­vo­las­sa jaet­ta­vat ohjeet perus­tu­vat puo­les­taan tähän suo­si­tuk­seen. Kan­nat­taa jos­kus käy­dä ihan yleis­si­vis­tyk­sen vuok­si kat­so­mas­sa, mis­tä kai­kis­ta asiois­ta STM on oppai­ta ja suo­si­tuk­sia jul­kais­sut. (En näin mobii­lis­ti netis­sä roik­kues­sa, ime­tän näet samal­la, kyke­ne link­kiä kaivamaan.)

  Osmo: ohjeis­ta­vat­ko Tans­kas­sa vie­lä nyky­ään­kin noin? Suo­mes­sa ohjeis­te­taan, ettei imet­täes­sä pitäi­si laih­dut­taa, jot­tei­vät äidin kehoon ker­ty­neet ympä­ris­tö­myr­kyt eri­ty äidin­mai­toon, mut­ta kyl­lä äidin­mai­toa pide­tään kui­ten­kin leh­män­mai­to­poh­jais­ta kor­vi­ket­ta parem­pa­na ravin­to­na jopa sil­loin, jos äiti tupakoi.

  1. Meil­lä ei ole ollut laa­ja­mitg­tais­ta jät­teen­polt­toa, jol­la Kes­ki-Euroo­pan maat ovat pilan­neet maa­pe­rän­sä. Suo­men mape­rä on lähes vapaa diok­si­nis­ta, jota me saam­me oikeas­taan vain sila­kas­ta ja Itä­me­ren lohesta.

 86. Pak­ko vie­lä Art­tu­ril­le täy­den­tää (vaik­kei tämä kyl­lä ihan otsi­kon “tur­va­pai­kan­ha­ki­jan toi­meen­tu­lo­tu­ki” alle sovi), että Suo­mes­sa äidit ovat Arvo Ylpön ajois­ta läh­tien saa­neet ohjeen­sa äitiys- ja las­ten­neu­vo­lois­ta. Väit­tä­vät, että sen vuok­si tääl­lä eläi­si­vät maa­il­man ter­veim­mät lap­set. Mis­tä itse olet arvel­lut neu­vo­lan­tä­tien saa­van uusim­man asian­tun­ti­ja­tie­don sii­tä, mitä hei­dän pitäi­si äideil­le neuvoa?

 87. Huh huh. No, onnek­si en ole enää vähään aikaan äänes­tä­nyt vih­rei­tä, vaik­ka mones­ta asias­ta olen­kin samaa miel­tä ja vaik­ka monet vih­rei­den polii­ti­kot ovat­kin sym­paat­ti­sia, tai­ta­via ja älykkäitä. 

  Soi­nin­vaa­ra ei minus­ta kos­kaan ole ollut mitään nois­ta kol­mes­ta. Eikä eräs H tai eräs C. 

  Mai­nio­ta, oikeas­taan! Nyt minun ei enää kos­kaan tar­vit­se edes har­ki­ta vih­reän ehdok­kaan äänestämistä.

 88. Eli­na on ilmei­ses­ti sitä miel­tä, että tap­pouh­kauk­set pitäi­si käsi­tel­lä per­he­te­ra­pias­sa, ettei­vät ne tur­haan työl­lis­täi­si polii­sia. Kai­ken muun ohel­la, mm. sen että mik­si asen­teen tör­keys on päät­te­ly­ket­jun tulos eikä havain­to, ihmet­te­len että miten se per­he­te­ra­pia työl­lis­tää vähem­män kuin uhkaus­ten tutkinta?

  Peku, kts. esim. http://www.nyidanmark.dk/en-us ja vertaa.

 89. Jos joku halu­aa etsiä perus­tus­lain kes­tä­vää kei­noa siir­tyä mui­den Euroo­pan mai­den pie­nen tas­ku­ra­han politiikkaan..”

  Onhan täs­sä maas­sa lail­li­ses­ti oles­ke­le­via ihmi­siä, joil­la ei ole oikeut­ta edes jul­ki­seen ter­vey­den­huo­toon saa­ti sit­ten raha­na mak­set­ta­viin etui­suuk­siin (EU:n ulko­puo­li­set opis­ke­li­jat, oles­ke­lu­pa­pää­tös­tä odot­ta­vat Suo­men kan­sa­lais­ten per­heen­jä­se­net pari main­tak­se­ni), joten vai­kea uskoa, että tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den “huvit­te­lu­ra­ha” voi­si olla eri­tyi­ses­ti perus­tus­lais­sa suojattu.

 90. Polii­sia työl­lis­tä­vät 90-pro­sent­ti­ses­ti ihmis­suh­deon­gel­mat, joi­hin tuli­si hakea apua tera­pias­ta tai pär­jäil­lä vain ihan omin avuin.’ (Eli­na)
  Kai­pai­sin läh­det­tä tuol­le pro­sen­til­le. Eni­ten tera­pian tar­pees­sa ole­va osa­puo­li on yleen­sä halut­to­min läh­te­mään, ja omin avuin tap­pouh­kauk­sis­ta sel­viä­mi­seen tar­vit­ta­vat apu­vä­li­neet eivät ole vapaas­ti yksi­tyis­hen­ki­lön han­kit­ta­vis­sa ja käy­tet­tä­vis­sä. Val­tiol­la on mono­po­li, jota sen pitäi­si hoitaa.

 91. Tämä menee täy­sin ohi aihet­ta, pahoit­te­len, mut­ta kun piti vas­ta­ta kaik­ki tie­tä­väl­le ja voi­val­le elinalle.

  Eli­na, ei lähes mis­sään puhu­ta täy­del­lis­tä englan­tia, mut­ta espan­jan turis­ti­koh­teis­sa puhu­taan englann­nin lisäk­si mon­ta kiel­tä, kuu­le­ma fuen­gi­ro­las­sa jopa suo­mea. Jos menee turis­ti­koh­teen ulko­puo­lel­le, toden­nä­köi­ses­ti on kie­lion­gel­miä, mut­ta ystä­väl­li­syys ja avun­an­to säi­lyy, ja lisään­tyy kos­ka on kyse ulko­maa­lai­ses­ta avun­tar­pees­sa. On kyse myös asia­kas­pal­ve­lus­ta mis­tä viran­omai­nen saa palk­kaa. Sii­nä se ero, ei kielimuurissa.

  Poliii­sIT oli­vat tör­kei­tä kos­ka ensim­mäi­nen ker­tä kun hän meni sin­ne he kiel­täy­tyi­vät puhu­maan englan­tia, KAIKKI sie­lä ase­mal­la, ja joku nais­po­lii­si sanoi vaan että ”sano hänel­le näke­miin, var­mas­ti ymmärtää”. 

  Kun itse olin pai­kal­la, polii­si­vir­kai­li­ja sanoi vas­ta­mie­li­sel­lä sävyl­lä että tuh­laam­me aikaam­me, samoin kuin sinä, men­kää tera­pial­le. Olet­ko yksi heis­tä???? Vas­ta kun ale­nin itse­ni samal­le tasol­le kuin kysei­nen vir­kai­li­ja ja mai­nit­sin hänen pal­ve­lu­hen­kis­tä ole­mat­to­muu­des­ta, ja se että tulos­ta­ni läh­tee 40% veroi­hin mil­lä mak­se­taan pal­kaa noin sur­keil­le viran­omai­sil­le, vas­ta sil­loin alkoi jotain tapahtua. 

  Rasis­mia esiin­tyy espan­jan polii­sis­sa myös, sii­tä lukee jat­ku­vas­ti, mut­ta lähi­nä ulko­maa­lai­siin var­kai­siin ja mui­den lain ulko­puo­lel­la ole­via ulko­maa­lai­sa. Asia­kas pal­ve­lu­hen­ki ja asen­ne ulko­maa­lai­siin on aivan eri luok­kaa sie­lä, sii­tä suo­ma­lai­nen polii­sil­la oli­si pal­jon opittavaa. 

  Eli, se oli TÖRKEÄ ja se tun­tui TÖRKEÄLTÄ ja vas­ten­mie­li­sel­tä, var­sin­kin kun kyse on viran­omai­nen joka pitäi­si aut­taa, tai niin meil­le anne­taan uskoa.

  En tie­dä miten ulko­maa­lai­nen voi pär­jä­tä ”omin avuin” tilaan­tees­sa jos­sa kaik­ki ovat hän­tä vas­taan, jopa polii­si. Oli­si kiva kuul­la sinun vali­tuk­sia jos kävi­si vas­taa­vas­ti sinul­le ulko­mail­la. Mut­ta ei hätää, polii­si ulko­mail­la kyl­lä aut­taan ystä­väl­li­ses­ti. Tera­pias­ta en mai­nit­se mitään kun Tpyy­luo­ma vas­ta­si sinul­le. Muu­ten tämä ei tapah­tu­nut pasi­las­sa vaan savossa.

 92. Minul­la on mie­li­ku­va (voin muis­taa vää­rin) että nuo­ruu­des­sa­ni jos­kus rei­lu 20v sit­ten oli uuti­sia sii­tä kuin­ka SPR:n (tai muu vas­taa­va) työ­te­ki­jät jou­tui­vat valit­se­maan pako­lais­lei­reil­tä kaik­kein hädä­na­lai­sim­pia ja jät­tä­mään 95% tur­va­pai­kan tar­vit­si­jois­ta lei­riin. Se oli erit­täin ikä­vä koh­ta­lo sekä valit­se­mat­ta jäte­tyil­le että valit­si­joil­le. Nyt tun­tuu ettei kukaaan enää väli­tä lei­res­tä, 100% jäte­tään sin­ne ja ote­taan ne jot­ka ei kos­kaan jou­du lei­riin, joil­la on rahaa tul­la. Kos­ka ja mik­si siir­ryt­tiin sii­tä että ote­taan hädä­na­lai­set, sii­hen että ote­taan ne joil­la on varaa tulla?

 93. Pahoit­te­lut, hiu­kan sivuun alku­pe­räi­ses­tä aihees­ta, mut­ta olen poh­ti­nut, että kuka mak­saa lilius­ten ja här­mä­löi­den eläk­keet? Tule­vat­ko ne työ­elä­ke­jär­jes­tel­mäs­tä eli pää­osin yhtei­ses­tä pus­sis­ta vai mak­sa­vat­ko yri­tyk­set nuo suo­raan itse”

  Ker­roin vain, että taval­li­sen kan­sa­lai­sen työ­so­pi­muk­sel­la ei ole perus­tus­lain tur­vaa, joten täy­tyy ihmetl­lä, miten voi perus­tel­la pako­lai­sen tai suu­ren joh­ta­jan naut­ti­maa parem­paa turvaa ?

  Liliuk­sen ja Här­mä­län elä­ke­la­ke­ja parem­man eläk­keen mak­saa fir­ma eli se on suo­raan pois­sa fir­man kas­sas­ta eikä eläk­keel­lä ole­vaa tj voi lomaut­taa tai irtisanoa

 94. Art­tu­ri,

  Kii­tos 🙂

  Jua­ni­to,

  Ei, en ole Savos­sa poliisina!

  Vas­tai­suu­den varalle: 

  Jos tulee asiat­to­mas­ti koh­del­luk­si viran­omais­ti­lan­tees­sa, pitää sii­tä luon­nol­li­ses­ti valit­taa. Jupi­se­mi­nen ano­nyy­mi­na Osmon pals­tal­la, hyvin epä­to­den­nä­köi­ses­ti muut­taa Savon poliii­sin käytänteitä. 

  Esi­merk­ki­ta­paus:

  Kesäl­lä 2006 mää­rä­ai­kai­nen työ­suh­tee­ni oli lop­pu­mas­sa ja aste­lin hyvis­sä ajoin työ­voi­ma­toi­mis­toon ilmot­tau­tu­maan työt­tö­mäk­si. Sain vas­taa­ni vir­kai­li­jan, joka ei ainoas­taan ollut ääret­tö­män tym­peä, vaan kes­kus­te­lun ede­tes­sä hal­ven­ta­va ja jopa solvaava… 

  Kotiin pääs­tyä­ni soi­tin välit­tö­mäs­ti toi­mis­ton joh­ta­jal­le ja sain hänel­tä keho­tuk­sen lait­taa asia­ni kir­jal­li­se­na säh­kö­pos­tiin. Näin tein heti ja kuvai­lin kes­kus­te­lun kulun paik­ka pai­koin sanas­ta sanaan. 

  Vir­kai­li­ja oli otet­tu puhut­te­luun sama­na päi­vä­nä, myös koko työyh­tei­sön kes­ken oli pidet­ty pala­ve­ri asia­kas­pal­ve­lun peri­aat­teis­ta. Kysei­nen hen­ki­lö oli siir­ret­ty seu­raa­val­la vii­kol­la asia­kas­pal­ve­lus­ta pape­ri­tö­hin, ker­toi toi­mis­ton joh­ta­ja myö­hem­min tul­lei­den pahoit­te­lu­jen ohella. 

  Että näin se toimii!

  Eli sat­tuu sitä vähem­män­kin nee­ke­reil­le (sic.)kaikenlaista. Se on osit­tain omien kor­vien välis­sä, näkee­kö sitä rasis­mia joka puo­lel­la vai ikä­viä tilan­tei­ta ylipäänsä.

  Joku afrik­ka­lai­nen maa­han­muut­ta­ja sanoi erääs­sä haas­tat­te­lus­sa vii­sas­ti ja osu­vas­ti: “Kun käve­len kadul­la ja auto rois­kut­taa kurat pääl­le­ni, voin aja­tel­la, että näin kävi, kos­ka olen mus­ta tai voin aja­tel­la, että näin kävi, kos­ka sii­nä oli lätäk­kö. Valit­sen aina jälkimmäisen” 

  (Sitaat­ti ei ole alkuperäinen)

 95. Tpyy­luo­ma,

  On “tap­pouh­kauk­sia” ja tap­pouh­kauk­sia. Edel­li­set ovat huo­mat­ta­vas­ti ylei­sem­piä kuin jälkimmäiset. 

  Pari­suh­teis­sa tem­pe­ra­ment­tis­ten (tai pal­jon vii­naa vetä­vien) ihmis­ten välil­lä hyvin­kin räväk­kä kie­len­käyt­tö on tavan­omais­ta. Jos jokai­ses­ta muo­dol­li­ses­ti tap­pouh­kauk­sen täyt­tä­väs­tä lausees­ta läh­de­tään kärä­jöi­mään, niin toti­ses­ti ei polii­sil­la ole enää mitään muu­ta tekemistä. 

  Lähes­ty­mis­kiel­to­ja hae­taan kärä­jä­oi­keuk­sil­ta täl­lä het­kel­lä lähem­mäs 5000 vuo­des­sa. Lähes­ty­mis­kiel­to-lain­sää­dän­nön voi­maan­tu­lo (1999) ei kui­ten­kaan ole vai­kut­ta­nut väki­val­lan mää­rään sitä sun tätä, vaan luvut ovat täy­sin ennal­laan. Lähes­ty­mis­kiel­toa hae­taan­kin usein tilan­teis­sa, jos­sa nyt ollaan vain sui­vaan­tu­nei­ta toi­sen teks­ta­rei­hin ja par­vek­keen alla huu­te­luun eli puh­taas­ti häi­rin­tään. Täl­lai­set usein eroon ja uusiin kump­pa­nei­hin liit­ty­vät nyr­jäh­dyk­set kyl­lä lop­pu­vat yleen­sä hyvin­kin nopeas­ti, kun jär­ki voit­taa ja rauhoitutaan… 

  Mut­ta kym­me­ni­sen vuot­ta on lain­sää­dän­tö anta­nut mah­dol­li­suu­den vie­dä asia välit­tö­mäs­ti poliisille. 

  Lähes­ty­mis­kiel­to­ha­ke­mus työl­lis­tää polii­sia vähin­tään kah­den kuu­lus­te­lun ver­ran ja aika työ­läs­tä esi­tut­kin­ta­pöy­tä­kir­joi­hin on myös naku­tel­la jois­sain tapauk­sis­sa sato­ja teks­ti­vies­te­jä puhe­li­mis­ta. Aineis­to on kui­ten­kin käsi­tel­tä­vä näin. Lähes­ty­mis­kiel­to­ha­ke­muk­ses­ta ei ole mitään kulu­ja kum­mal­le­kaan osa­puo­lel­le, joten nämä pro­ses­sit ovat vero­va­roin kus­tan­net­tua ihmissuhdeselvittelyä. 

  Eli yri­tin sanoa, että saman­tyyp­pi­siä paris­kun­tia kuin ystä­väm­me Seis­kas­ta, Mat­ti ja Mer­vi Nykä­nen on tuhan­sia, ellei jopa kym­me­niä tuhan­sia. Näi­den on-off ‑suh­tei­den jat­ku­vat riko­sil­moi­tuk­set ym. työl­lis­tä­vät aivan koh­tuut­to­mas­ti poliisia.

  Parem­man avun nämä paris­kun­nat sai­si­vat var­mas­ti terapiasta. 

  Koros­tan vie­lä, että Jua­ni­ton ker­to­mas­ta tapauk­ses­ta en tie­dä mitään enkä näin ollen ota mitään kan­taa oli­ko kysei­sen espan­ja­lais­nai­sen riko­sil­moi­tus aiheellinen. 

  Nai­nen lie­nee kui­ten­kin elossa?

 96. En ole kos­kaan — edes nuorena:/ — ymmär­tä­nyt int­ros­pek­tio­ky­vy­tön­tä, fii­lis­poh­jais­ta rea­goin­tia keskusteluissa. 

  Kai­kil­la­han meil­lä fii­lik­set on. Kun puhu­taan ns. yhtei­sis­tä asiois­ta ja toi­saal­ta käsi­tel­lään jotain nii­den yksi­tyis­koh­taa, pitäi­si sil­ti kye­tä tar­kas­te­le­maan juu­ri sitä yksi­tyis­koh­taa. Arkipositivistisesti. 

  Aluk­si oli rasis­mi. Sit­ten tuli myös keh­no­ja argu­ment­te­ja käyt­tä­vä rasis­min vastustus. 

  Argu­ment­tien osit­tai­seen keh­nou­teen oli mon­ta syy­tä. Häm­men­ty­nei­syys ja val­mis­tau­tu­mat­to­muus. Hen­ki­nen lais­kuus ja yli­mie­li­syys­kin. Ja pyr­ki­mys “valis­taa”, sen sijaan että luot­tai­si tosi­asioi­den koko­nai­suu­den valistavan.

  Sas­ka Saa­ri­kos­ki sanoi tuon rehel­li­ses­ti hel­mi­kuus­sa Pres­siklu­bis­sa. Onnek­si sanoi ja pelas­ti tilan­teen, kun Hal­la-aho oli vie­mäs­sä Salmé­nia kuin lit­ran mittaa.

  Tämä ei lii­ty pals­tan isän­tään, joka tie­tääk­se­ni ei ole tuol­la tyy­lil­lä argumentoinut. 

  Sil­ti Osmo­kin tuos­sa ylem­pä­nä sanoi:
  “Oli jär­keä tai ei niin näin maa­il­ma toi­mii. Oli aika­naan erit­täin kiusal­lis­ta edus­kun­nas­sa puo­lus­taa eläin­ten oikeuk­sia ja kri­ti­soi­da min­kin­tar­haus­ta, kos­ka taval­laan otti samal­la vas­tuun myös ket­tu­tyt­tö­jen teois­ta. Samal­la taval­la jokai­nen rasis­ti­hen­ki­nen puheen­vuo­ro maa­han­muut­ta­jis­ta tekee vai­keam­mak­si puut­tua pako­lais­po­li­tii­kan virheisiin.”

  Mut­ta juu­ri sik­si­hän tuol­lai­set aris­te­lut pitää voit­taa, ettei kent­tä jäi­si pöl­hö­po­pu­lis­teil­le (Osmon kek­si­mä sana vuo­sien takaa:)

  Nykyi­sin kun ei auta edes tiu­ken­taa ylä­huul­ta ja jät­tää leh­dis­sä jul­kai­se­mat­ta epä­mie­lui­sia jut­tu­ja, kun net­ti täyt­tyy niis­tä kuitenkin.

  En aikui­sen oikeas­ti ymmär­rä, mik­sei rasis­teil­ta voi­nut jo aikaa sit­ten vähen­tää tuul­ta pur­jeis­ta käsit­te­le­mäl­lä kipei­tä­kin yksi­tyis­koh­tia maa­han­muu­tos­ta tiu­kan asiallisesti.

  Tot­ta, on ihmi­siä, tääl­lä hyvis­ten™ koti­jouk­ku­ees­sa, jot­ka hyp­pää­vät kat­toon ja lei­maa­vat omi­aan­kin kai­kes­ta, mikä ei miel­ly­tä. Tai mitä he eivät ole ihan itse ehti­neet samaan tulok­seen prosessoida.
  Mut­ta täy­tyy­hän sitä nyt sen ver­ran kes­tää. Vaik­ka itse­kin jos­kus ärsyyn­nyn ja kyllästyn. 

  Käy­tin tuos­sa alus­sa tahal­la­ni sanaa arki­po­si­ti­vis­mi. Pidän Oden luki­ja­kun­taa niin valis­tu­nee­na, että huo­maa­vat poin­tin. Ehkä piikinkin.

  Lopuk­si vähän ket­tui­len heil­le har­voil­le joil­le kysei­nen her­ra on auk­to­ri­teet­ti: Marx se vas­ta arki­po­si­ti­vis­ti oli­kin. Nyt menee jo mel­kein off-topic, mut­ta uus­va­sem­mis­ton maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa käyt­tä­mään tyy­li­la­jiin liittyen…

 97. Tane­li Salovaara:“sillä tosi­aan löy­tyy ihmi­siä, joi­den käteen jää­vä raha­mää­rä on sää­lit­tä­vän pie­ni ilman, että he ovat mil­lään tavoin syyl­li­siä ahdinkoonsa.”

  Joo kukaan ei kyl­lä miten­kään voi varau­tua pit­kään ikään ja sen muka­naan tuo­miin sai­rauk­siin. Ei aina­kaan tin­ki­mäl­lä kulu­tus­ta­sos­taan sil­loin, kun on työs­sä sääs­tääk­seen van­huu­den varalle.

  Riit­ta: “Mis­tä itse olet arvel­lut neu­vo­lan­tä­tien saa­van uusim­man asian­tun­ti­ja­tie­don sii­tä, mitä hei­dän pitäi­si äideil­le neuvoa?”

  kaupallisista‑, riip­pu­mat­to­mis­ta asian­tun­ti­ja- tai vertaislähteistä.”

 98. OT,mutta: On viral­li­sia ime­tys­suo­si­tuk­sia ja “viral­li­sia”. Suo­men neu­vo­la­jär­jes­tel­mä on ollut monin pai­koin tör­keän ime­tys­kiel­tei­nen, ja olem­me mm. Ruot­sin ime­tys­lu­vuis­ta valo­vuo­den pääs­sä ‑sekä las­ten että äitien ter­vey­den kustannuksella. 

  Viral­li­ses­ti neu­vo­la­jär­jestl­mää ja STM:ää pitäi­si sitoa WHO:n suo­si­tus, jon­ka mukaan las­ta tulee täy­si­met­tää (ilman lisä­ruo­kin­taa) puo­li vuot­ta ja sen jäl­keen lisä­ruo­kin­nal­la täy­den­net­ty­nä vuo­den ikään tai halut­taes­sa pidem­pään. Lisä­ruo­kin­taa ei tule aloit­taa ennen puo­len vuo­den ikää ruo­ka-aller­gia­ris­kien lisään­ty­mi­sen vuok­si. (Käy­tän­tö oli lip­su­nut lii­an aikai­seen lisä­ruo­kin­taan, ja nykyi­sin joka kol­mas lap­si kär­sii aina­kin jos­sa­kin vai­hees­sa ruo­ka-aineal­ler­gois­ta. Myös las­ten 1‑tyypin dia­be­tes on yhdis­tet­ty lii­an aikai­siin kiin­tei­siin, ja sen esiin­ty­vyy­des­sä olem­me maa­il­man kär­jes­sä. Suo­ma­lai­set lap­set eivät siis ole eri­tyi­sen terveitä.)

  Imet­täes­sä laih­dut­ta­mis­ta ei tie­tääk­se­ni ole kiel­let­ty. Sen sijaan las­ten­lää­kä­rin jul­ki­suu­teen anta­ma (epä­vi­ral­li­nen?) suo­si­tus on, että ras­kausai­ka­na pai­non­pu­do­tus ei oli­si nopeam­paa kuin puo­li kiloa vii­kos­sa. Ympä­ris­tö­myrk­ky­jen pitoi­suus äitien varas­to­ras­vas­ta on las­ke­nut sit­ten 80-luvun samal­la kun äitien yli­pai­no ja soke­riai­neen­vaih­dun­nan häi­riöt ovat lähin­nä räjäh­tä­neet, joten suo­si­tuk­sia on aiheel­li­ses­ti korjattu.

 99. Artturi:“Joo kukaan ei kyl­lä miten­kään voi varau­tua pit­kään ikään ja sen muka­naan tuo­miin sai­rauk­siin. Ei aina­kaan tin­ki­mäl­lä kulu­tus­ta­sos­taan sil­loin, kun on työs­sä sääs­tääk­seen van­huu­den varalle.”

  Pie­ni­tu­loi­sem­pi osa väes­tös­tä ei tähän yksin­ker­tai­ses­ti pys­ty. Heil­lä ei ole tulo­ja, joi­den jakoon tai muo­dos­tu­mi­seen he saat­tai­si­vat itse vai­kut­taa, ja syn­tyy tilan­tei­ta, jois­sa elä­mi­seen, eli ruo­kaan jne. jää joi­tain kymp­pe­jä vii­kos­sa. Nämä ihmi­set eivät yleen­sä ole työi­käi­siä tai ‑kykyi­siä.

  Jos aja­tel­laan, että pie­ni­tu­lois­ten oli­si läh­tö­koh­tai­ses­ti syy­tä sääs­tää elä­ke­päi­vien varal­le, oli­si kait luo­net­vin­ta olet­taa, että he eivät haas­kai­si vähiä tulo­jaan esim. hank­ki­mal­la lap­sia tai aiheit­ta­mal­le muu­toin itsel­leen ei-toi­vot­tu­ja kus­tan­nuk­sia. Mene­pä ker­to­maan se koti-äiti­nä elä­män­sä tuh­laan­nel­le yhteis­kun­nan elätille.

  Tämä ei kyl­lä lii­ty alku­pe­räi­seen aisaan juu­ri miten­kään, mut­ta aika har­va pos­taus täs­sä ket­jus­sa itsea­sias­sa liittyy.

 100. Mir­ka: STM:n (eikä siis WHO:n) ime­tys­suo­si­tus on juu­ri­kin kir­joit­ta­ma­si 6kk täy­si­me­tys­tä, vuo­den ikään osit­tain, molem­pien halut­taes­sa pidem­pään. Se löy­tyy myös jokai­ses­ta 1) äitiys­pak­kauk­ses­ta, 2) syn­ny­tys­sai­raa­las­ta ja 3) neu­vo­las­ta jaet­ta­vas­ta opas­leh­dy­käs­tä. Olen kyl­lä koh­dan­nut yksit­täi­siä työn­te­ki­jöi­tä (esi­mer­kik­si lää­kä­rin roko­tus­tut­ki­muk­ses­sa), jot­ka ovat tur­han hana­kas­ti tar­joa­mas­sa kor­vi­ket­ta tai kiin­tei­tä rat­kai­suk­si mihin tahan­sa ongel­maan vau­van kans­sa. Omat neu­vo­lan­tä­ti­ni on aina suh­tau­tu­neet pel­käs­tään kan­nus­ta­vas­ti ja koko neu­vo­la­jär­jes­tel­män hauk­ku­mi­nen ime­tys­vas­tai­sek­si on vähin­tään­kin liioittelua.

  WHO puo­les­taan suo­sit­taa osit­tai­si­me­tyk­sen jat­ka­mis­ta aina kah­den vuo­den ikään saak­ka. Tuo kah­den vuo­den suo­si­tus löy­tyy muu­ten myös Koraa­nis­ta (pääs­täi­siin­kö täs­tä takai­sin maa­han­muut­ta­jien toimeentulotukeen?).

  Kes­ki­viik­ko­na Kir­si Vir­ta­nen meuh­ka­si vähän kym­me­nen jäl­keen Ylen Ykkö­sel­lä radios­sa, että vau­va tar­vit­see väis­tä­mät­tä kiin­tei­tä 3–4 kk iäs­sä, pidem­pään täy­si­met­tä­vät ovat vähin­tään­kin outo­ja ja isom­paa las­ta imet­tä­vä joten­kin omii lap­sen­sa itsel­leen. Koko jut­tu löy­tyy Ylen areenasta.

  1. Sanot­ta­koon kurio­si­teet­ti­na, että Suo­mi ei voi­nut minun minis­te­ri­kau­del­la­ni hyväk­syä jotain EU:n direk­tii­vi­luon­nos­ta nais­ten ase­mas­ta, kos­ka sii­nä vaa­dit­tiin nai­sil­le oikeut­ta kes­ken työ­päi­vän käy­dä koto­na imet­tä­mäs­sä lastaan.

 101. Art­tu­ri, minul­la on sel­lai­nen käsi­tys (Osmo kor­jan­nee, jos olen vää­räs­sä), että STM:n roo­li nois­sa suo­si­tuk­sis­sa yms. on toi­mia tilaa­ja­na ja rahoit­ta­ja­na. Opuk­set itses­sään kir­joit­ta­vat alan asian­tun­ti­jat, esi­mer­kik­si THL:ssä (ent. KTL) tai Työterveyslaitoksella. 

  Se lie­nee sano­mat­ta­kin sel­vää, että yksit­täis­ten neu­vo­lan­tä­tien työ­ai­kaa ei käy­te­tä asian­tun­ti­ja­tie­don etsi­mi­seen ja seu­lo­mi­seen, vaan he saa­vat täl­lai­sen tie­don val­mii­na. Heil­lä on ihan toi­sen­lais­ta osaa­mis­ta. Tätä kut­su­taan “työn­jaok­si”.

  1. En suo­raan sanoak­se­ni tie­dä, kir­joit­taa­ko nuo suo­si­tuk­set STM:n vir­ka­mies vai THL:n tut­ki­ja, mut­ta ei aina­kaan minis­te­ri. En muis­ta myös­kään alle­kir­joit­ta­nee­ni mitään tuol­lais­ta (mikä ei var­muu­del­la tar­koi­ta etten­kö oli­si alle­kir­joit­ta­nut), mut­ta yhtei­seen voi­mas­sao­le­vaan asian­tun­te­muk­seen ne perustuvat.

 102. Tane­li: Kukaan ei elä suo­mes­sa vas­ten tah­to­aan sel­lai­sel­la elin­ta­sol­la, että ei voi­si tin­kiä kulu­tuk­ses­taan. Tie­tys­ti tämä tin­ki­mi­nen voi olla pai­koi­tel­len hyvin epä­miel­lyt­tä­vää, joku voi­si jou­tua asu­maan ahtaam­min, jät­tää osta­mat­ta lap­sen lap­sil­le jou­lu­lah­jat, jät­tää lap­set hank­ki­mat­ta, elä­mään ilman autoa, luo­pu­maan tele­vi­sios­ta, jät­tä­mään ilta­leh­det osta­mat­ta, tai jopa tin­ki­mään hedel­mien osta­mi­ses­ta sil­loin, kun ne ovat kal­leim­mil­laan tai jopa syö­mään perus­ra­vin­nok­seen pelk­kää peru­naa ja kaurapuuroa.

  Point­ti on se, että ihmi­nen koh­taa AINA valin­to­ja. Kukaan ei ole niin köy­hä, että hänel­lä ei oli­si edes varaa valita.

 103. Osmon pro­voi­lua 8.5.2009 kel­lo 14:52

  Sanot­ta­koon kurio­si­teet­ti­na, että Suo­mi ei voi­nut minun minis­te­ri­kau­del­la­ni hyväk­syä jotain EU:n direk­tii­vi­luon­nos­ta nais­ten ase­mas­ta, kos­ka sii­nä vaa­dit­tiin nai­sil­le oikeut­ta kes­ken työ­päi­vän käy­dä koto­na imet­tä­mäs­sä las­taan..

  Älä vit­sai­le, kos­ka pals­ta on täy­te­nään ihmi­siä, jot­ka otta­vat tuol­lai­set todes­ta. Ei tasan ole vaa­dit­tu tuollaista.. 

  Ja ihan met­säs­sä on tuo esil­le tuo­ma­si Tans­kan ime­tyss­suo­si­tus­kin. Ehkä tuol­lai­nen on ollut jos­kus 20 vuot­ta sit­ten, kun olit neli­kymm­pi­nen nuo­ru­kai­nen. Nyt Tans­kas­sa ime­te­tään huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin Suo­mes­sa.. ihme ja kum­ma suo­si­tus­ten vas­tai­ses­ti siis?

  Läh­tei­tä tar­vit­taes­sa löytyy!

 104. Sanot­ta­koon kurio­si­teet­ti­na, että Suo­mi ei voi­nut minun minis­te­ri­kau­del­la­ni hyväk­syä jotain EU:n direk­tii­vi­luon­nos­ta nais­ten ase­mas­ta, kos­ka sii­nä vaa­dit­tiin nai­sil­le oikeut­ta kes­ken työ­päi­vän käy­dä koto­na imet­tä­mäs­sä lastaan..

  Älä vit­sai­le, kos­ka pals­ta on täy­te­nään ihmi­siä, jot­ka otta­vat tuol­lai­set todes­ta. Ei tasan ole vaa­dit­tu tuollaista.. 

  Kyl­lä täl­lai­nen­kin epi­so­di oli. EU:ssa on mai­ta, jois­sa aina­kin sil­loin äitiys­lo­ma oli muu­ta­man vii­kon mit­tai­nen, jol­loin heil­le sään­nös oli ihan järkevä. 

  Tie­to­ni Tans­kan ime­tys­suo­si­tuk­sis­ta on vuo­sia van­ha, joten ne ovat voi­neet muut­tua. Äidin­mai­den diok­si­ni­pi­toi­suus oli sil­loin niin kor­kea, että jos kyse oli­si kau­pas­sa myy­tä­väs­tä elin­tar­vik­kees­ta, se oli­si kiel­let­ty oitis.

 105. Art­tu­ril­le: Tämä tin­ki­mi­nen muut­tuu san­gen toi­sen sort­ti­sek­si tapauk­sis­sa, jois­sa yksi­lö jou­tuu kus­tan­ta­maan itsel­leen lääk­kei­tä, hoi­toa tms., jota ei suo­raa tai auto­maat­ti­ses­ti kor­va­ta­ta hänel­le. Jos tähän lisä­tään tuol­lias­ten yksi­löi­den usein hei­ken­ty­nyt kyky val­voa tai ajaa omia etu­jaan pääs­tään tilan­tee­seen, jois­sa valin­nois­ta tulee “valin­to­ja”.

  Lisäk­si osa näis­tä yksi­löis­tä on elä­nyt elä­män­sä aktii­vi­sim­man vai­heen aika­na, jol­loin kaik­ki hei­dän saa­ta­vil­laan olleet auk­to­ri­tee­tit ovat vakuu­tel­leet heil­le hei­dän van­huu­ten­sa ole­van tur­va­tun ja hyvä.

  Aktii­vi­ses­sa elä­män­vai­hees­sa tänään ole­vil­la on mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa oman tule­vai­suu­teen­sa, mut­ta se on jo sit­ten eri asia, joka saat­taa jopa kau­niis­ti pala­ta tähän kysy­myk­seen, että onko kes­ku­te­lun läh­tö­koh­ta mini­min tar­joa­mi­ses­ta hädä­na­lai­sil­le vai oppor­tu­nis­min sponsoroinnista?

 106. Pen­goin taan­noin näi­tä äitien oikeuk­sia, kun pala­sin van­hem­pain­va­paal­ta töi­hin, vaik­ka ime­tys vie­lä jat­kui osit­tai­se­na. Sem­moi­nen muis­ti­ku­va minul­la on, että Suo­mes­sa työ­nan­ta­ja on vel­vol­li­nen jär­jes­tä­mään imet­tä­vil­le äideil­le lepo­ti­lan. Eli äitiä ei pääs­te­tä kes­ken päi­vän kotiin (kuten direk­tii­vi­luon­nok­ses­sa oli), mut­ta lap­sen voi tuo­da työ­maal­le imetettäväksi.

 107. Jua­ni­to,

  Olen ais­ti­vi­na­ni hie­noh­koa sar­kas­mia, mut­ta ehkä olen vain kyyninen.…

 108. Art­tu­ri:
  “Joo kukaan ei kyl­lä miten­kään voi varau­tua pit­kään ikään ja sen muka­naan tuo­miin sai­rauk­siin. Ei aina­kaan tin­ki­mäl­lä kulu­tus­ta­sos­taan sil­loin, kun on työs­sä sääs­tääk­seen van­huu­den varalle.”

  Sar­kas­mia?
  Ellei niin ole, voin pää­tel­lä kom­men­tis­ta­si, että ilmi­sel­väs­ti olet erit­täin nuo­ri, joka ei tie­dä eikä ymmär­rä höl­kä­sen­pö­läys­tä sodan- ja sen jäl­kei­sen ajan taval­li­sis­ta pie­ne­lä­jäih­mi­sis­tä ja hei­dän elä­mäs­tään vaikeuksineen.

  Van­hem­pa­ni tot­ta tosi­aan sääs­ti­vät mel­koi­sen pie­nis­tä tulois­taan asun­non itselleen.
  Se oli sil­loin, kun “kun­non” ihmis­ten tuli asua vain ja ainoas­taan “omas­sa” asun­nos­sa pan­kin torppareina.
  Ja se oli myös aikaa, jol­loin hoet­tiin: “Pal­kat pank­kiin” l. voi­pa­pe­ri­pus­sis­sa jae­tut sete­lit suo­raan käteen mei­nin­ki lope­tet­tin — pank­kien ja ehkä mui­den­kin taho­jen aloit­tees­ta ja ehkä kuvion taka­na oli myös myös mui­ta­kin tahoja…

  No — äiti­ni mak­saa nyt sääs­töil­lään köy­hem­pien van­hus­ten (tai ehkä myös maa­han­muut­ta­jien) elä­mis­tä ja ole­mis­ta, kos­ka kuten aiem­mas­sa vies­tis­sä­ni ker­roin, veloi­tus on kaik­ki mitä on tulo­ja — € 80, mikä pitää jää­dä käyttörahaksi/kk.
  Uskoak­se­ni samas­sa van­hus­ten pal­ve­lu­ta­los­sa on huo­mat­ta­vas­ti pie­ni­tu­loi­sem­pia ja ehkä-ei-niin-sääs­tä­väi­siä-aika­naan, joil­le pitää samal­la lail­la jää­dä se € 80 käyttörahaa/kk.

  Toi­voi­sin monel­le nyky­ka­ka­ra-aikui­sel­le aika­mat­kai­lua edes 1 vuo­dek­si 1950-luvul­le, että näki­si­vät mis­tä syö­ve­ris­tä Suo­mi on ylös ponnistellut.

  Sen teki­vät mei­dän van­hem­pam­me ja tei­dän iso­van­hem­pan­ne eläen niuk­kuu­des­sa ja ran­kas­ti työ­tä tehden!

 109. Osmo: “mut­ta yhtei­seen voi­mas­sao­le­vaan asian­tun­te­muk­seen ne perustuvat.”

  Tämä on niin epä­rea­lis­ti­nen käsi­tys sii­tä miten poliit­ti­nen pää­tök­sen­te­ko toi­mii, että olen sanaton.

  Hal­li­tuk­sen ei pitäi­si antaa mitään täl­lai­sia suo­si­tuk­sia, kos­ka vir­ka­mie­het eivät ole yhtään sen parem­pia valit­se­maan sitä ainoa­ta ja oike­aa tapaa imet­tää, kuin äidit, jot­ka hoi­ta­vat lap­si­aan. Näil­lä äideil­lä on ihan riit­tä­vät kan­nus­ti­met hank­kia tie­toa par­haak­si kat­so­mis­taan lähteistä.
  Aina­kin ne kan­nus­ti­met ovat huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mat kuin jol­lain virkamiehellä.

  Point­ti on se, että ei meil­lä mikään lii­ken­ne­mi­nis­te­riö ohjeis­ta auto­me­kaa­nik­ko­ja­kaan, että miten auto­ja kor­ja­taan, eikä anna lää­kä­reil­le mää­räyk­siä sii­tä, mikä on min­kä­kin sai­rau­den oikea hoi­to. Näil­lä kai­kil­la ammat­ti­lai­sil­la on kan­nus­ti­met pal­vel­la asiak­kai­taan mah­dol­li­sim­man hyvin ja tämä riit­tää motii­vik­si hank­kia paras­ta mah­dol­lis­ta tie­toa. (Joka ei ollen­kaan vält­tä­mät­tä ole juu­ri se STM:n suositus.)

 110. Osmo hoi! Ei sil­lä maa­han­muut­to­kriit­ti­sel­lä poru­kal­la ( jota ei saa sanoa rasis­teik­si tai maa­han­muut­ta­ja­vas­tai­sik­si) ole juu­ri­kaan tar­vet­ta edes käy­dä kes­kus­te­lu. Kyse on jos­tain ihan muus­ta kuin kes­kus­te­lus­ta tai asioi­den kehit­tä­mi­ses­tä. Jos ei kuse­ta niin sit­ten janot­taa ja päin­vas­toin. Kes­kus­te­le sii­nä sitten…
  Eli­na kysäi­se piruut­ta­si jol­tain suo­ma­lai­sel­ta mat­kaop­paal­ta miten nii­tä suo­ma­lais­ten pari­suh­tei­ta käsi­tel­lään espan­ja­lai­sil­la polii­sia­se­mil­la. Niil­lä nimit­täin on kokemusta.

 111. Mut­ta jos pala­taan alku­pe­räi­seen kysy­myk­seen tur­va­pai­kan­ha­ki­jan toi­meen­tu­lo­tues­ta, niin…

  Olen­ko ymmär­tä­nyt oikein, että vaik­ka toi­meen­tu­lo­tu­keen liit­ty­vät lait ja ase­tuk­set on hoi­det­tu STM:ssä, niin tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den koh­dal­la tämä liit­tyy­kin työ­mi­nis­te­riön val­mis­te­le­maan kotou­tu­mis­la­kiin. Lop­pu­tu­le­ma­na on sit­ten se, että työ­mi­nis­te­riös­sä sää­det­ty ei ole lin­jas­sa STM:ssä sää­de­tyn kans­sa, vaan yksi ryh­mä on mui­ta parem­mas­sa ase­mas­sa. Ja tämä ryh­mä sat­tuu ole­maan turvapaikanhakijat.

  Täs­sä voi meuh­ka­ta ulko­maa­lais­ten suo­si­mi­ses­ta, mut­ta todel­li­nen ongel­ma tai­taa olla se van­ha tut­tu: tie­don­kul­ku isos­sa organisaatiossa.

 112. Jos aja­tel­laan, että pie­ni­tu­lois­ten oli­si läh­tö­koh­tai­ses­ti syy­tä sääs­tää elä­ke­päi­vien varal­le, oli­si kait luo­net­vin­ta olet­taa, että he eivät haas­kai­si vähiä tulo­jaan esim. hank­ki­mal­la lap­sia tai aiheit­ta­mal­le muu­toin itsel­leen ei-toi­vot­tu­ja kus­tan­nuk­sia. Mene­pä ker­to­maan se koti-äiti­nä elä­män­sä tuh­laan­nel­le yhteis­kun­nan elätille.”

  Suo­ma­lais­ten asen­teet ovat kak­si­ja­koi­sia: Ole­te­taan, että ihmi­set elä­vät kuten jos­kus 40-luvulla.
  Kun elim­me raha­ta­lou­den ulko­puo­lel­la niin ravin­to-ongel­ma oli help­po rat­kais­ta kun isä heit­ti sota­saa­lis­ki­vää­rin sel­kään ja ampui hir­ven tai poron.
  Nykyi­ses­sä yhteis­kun­nas­sa tämä ei onnistu

 113. Osmo, ei kai täl­lai­sia suo­si­tuk­sia minis­te­rien alle­kir­joi­tet­ta­vik­si tuo­da? Kyse ei kui­ten­kaan ole mis­tään lais­ta tai ase­tuk­sis­ta, vaik­ka jos­kus netin vau­va­pals­to­ja lukies­sa niin voi­si­kin kuvi­tel­la. Minun ymmär­ryk­se­ni on ollut, että polii­ti­kot päät­tä­vät lähin­nä sen, mil­lä rahal­la ja mil­loin uusia suo­si­tuk­sia laa­di­taan, mut­ta että työ itses­sään on niin epä­po­liit­tis­ta kuin tuol­lai­nen työ voi olla.

 114. Jos nämä über-pöl­höil­tä vai­kut­ta­vat kave­rit http://vihrealanka.fi/uutiset/ilmastoradikalismi-iski-suomeen, “ilmas­to­ra­di­kaa­lit” rupea­vat tule­vi­na vuo­si­na saa­maan näky­vyyt­tä ja syyl­lis­ty­vät höl­möi­hin ja/tai lain­vas­tai­siin tem­pauk­siin, mis­tä he aina­kin itse oli­si­vat kovin innois­saan, tulee­ko mei­dän sil­loin pidät­täy­tyä jär­ke­vään ja asia­poh­jai­seen ener­gia- ja ilmas­to­kes­kus­te­luun pyr­ki­mi­ses­tä, ettei kes­kus­te­lua yrit­tä­viä vain luul­tai­si “ilmas­to­ra­di­kaa­leik­si”?

  Täl­lai­nen suh­tau­tu­mis­ta­pa, oli kyse sit­ten green­peaces­ta ja ydin­voi­mas­ta, mus­ta­hu­puis­ta ja maa­il­man­ta­lou­des­ta, sosia­lis­teis­ta ja oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta, lai­ta­häi­ri­köis­tä ja tär­keäs­tä poliit­ti­ses­ta kysy­myk­ses­tä tai — niin ikä­viä kuin monet vul­gää­ri-natio­na­lis­tit ovat­kin — hom­ma­lai­sis­ta ja asia­poh­jai­ses­ta maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­ta Suo­mes­sa, vaik­ka­kin ymmär­ret­tä­vä ei ole kyl­lä kovin peri­aat­teel­li­nen, jär­ke­vä tai kannatettava.

 115. Tämä EU:n mie­tin­tä­luon­nok­ses­ta v. 2000

  Nykyi­ses­sä direk­tii­vis­sä on käsi­tel­ty imet­tä­mis­tä hyvin vähän. Euroo­pan par­la­ment­ti pyy­si vuon­na 1992 uuden koh­dan lisää­mis­tä 5 artiklaan, jot­ta työn kes­keyt­tä­mi­nen imet­tä­mi­sen vuok­si oikeutettaisiin.

  Teks­tis­tä käy koko kon­teks­tis­saan ilmi, että vau­va pitäi­si tuo­da työ­pai­kal­le. Äiti ei siis läh­ti­si työ­pai­kal­taan pois. Sii­hen­hän voi­si vie­räh­tää pari­kin tun­tia. Muut­taa kovas­ti asi­aa alku­pe­räi­ses­tä Osmon versiosta. 

  Mik­sei muu­ten Suo­mi täl­lais­ta oli­si voi­nut hyväk­syä esim. sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä, että kysees­sä on alle puo­li­vuo­tias vau­va? Sil­loin­han koko asia ei oli­si kos­ket­ta­nut suo­ma­lai­sia mil­lään muotoa. 

  Sinän­sä äly­tön aja­tus, että muu­ta­man vii­kon ikäi­nen vau­va nou­dat­tai­si joi­tain ruo­ka-aiko­ja eli pys­tyyn kuol­lut ehdo­tus joka tapauk­ses­sa. Sen ikäi­nen saat­taa välil­lä ruo­kail­la tun­nin­kin välein.

 116. Eli­na, äitiys­lo­ma Suo­mes­sa kes­tää nykyi­sel­lään neli­sen­kuu­kaut­ta, lop­pu on van­hem­pain­va­paa­ta, jota voi pitää myös isä. Eli siis äiti voi Suo­mes­sa­kin täy­si­me­tyk­sen vie­lä jat­kues­sa pala­ta töi­hin. Har­vas­sa­han noin var­hain töi­hin palaa­vat äidit ovat (lie­ne­vät enim­mäk­seen yrit­tä­jiä); Pau­la Leh­to­mäen­kin lap­set ovat leh­ti­tie­to­jen mukaan olleet viisikuisia.

  En kyl­lä ymmär­rä mik­si oikeus ime­tys­tau­koi­hin pitäi­si raja­ta puo­leen vuo­teen ellei tar­koi­tus ole vesit­tää koko oikeut­ta. Eivät ne muu­ta­mat lusi­kal­li­set peru­naa, mitä puo­li­vuo­tias mai­don lisäk­si saa, vie­lä työ­päi­vän ajan näl­kää pidä. Kah­dek­san­kui­sel­le riit­tää­kin sit­ten jo 3–5 ime­tys­ker­taa päi­väs­sä, jot­ka voi ajoit­taa työ­päi­vän ulko­puo­lel­le (tämän tie­dän ihan kokemuksesta).

 117. Täs­sä näkee hyvin poli­ti­kon kyvyn pitää keskustelu
  “hal­lus­saan”. Mikä­li oikein muis­tan on otsik­ko­na “Tur­va­pai­kan­ha­ki­jan toi­meen­tu­lo­tu­ki”, ei Tans­kan suo­si­tus ime­tyk­sel­le. En kek­si mitään miten nämä kak­si aihet­ta edes kor­re­loi­si­vat kes­ke­nään, mut­ta sil­ti pals­tan jäl­kim­mäi­sel­lä kol­man­nek­sel­la puhu­taan pel­käs­tään tuos­ta tis­sin imemisestä. 

  Pala­tak­se­ni takai­sin var­si­nai­seen aihee­seen Osmon kehä­pää­tel­mä kriit­ti­syy­des­tä luo­pu­mi­ses­ta, ettei lei­maan­nu kriit­ti­sek­si on todel­la mer­kil­li­nen, jopa ammat­ti­po­li­ti­kol­ta. Kai­pai­sin hie­man lisää perus­te­lui­ta ja vas­taus­ta aiem­min esi­tet­tyyn kysy­myk­seen esim. Ben Z. koh­dal­la. Miten hän ei voi lei­mau­tua rasis­tik­si, puhues­saan maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta, mut­ta Osmo S. lei­mau­tui­si jos puhui­si. Sik­si­kö että Ben on juu­ta­lai­nen ja Osmo “taval­li­nen” suomalainen? 

  Ps. Ket­tu­tyt­tö ver­taus oli täs­sä kes­kus­te­lus­sa hyvä pointti.

 118. Kävin kai­ve­le­mas­sa vie­lä, mitä laki sanoo. Työ­tur­val­li­suus­lais­sa (Luku 3, Pykä­lä 48) mää­rä­tään sen ver­ran, että ras­kaa­na ole­vil­le ja imet­tä­vil­le äideil­le on jär­jes­tet­tä­vä lepo­ti­la, jon­ne voi men­nä tar­vit­taes­sa lepäämään.

  En minä äkkiä kek­si, mihin muu­hun imet­tä­vä äiti tuo­ta lepo­ti­laa ja mah­dol­li­suut­ta yli­mää­räi­siin tau­koi­hin tar­vit­taes­sa käyt­täi­si kuin imetykseen.

 119. Juu, Riit­ta… minul­la on kol­me las­ta ja tie­dän hyvin äitys­lo­man ja van­hem­pain­va­paan käsitteet. 

  Tar­koi­tin, että alle puo­li­vuo­tiai­den vau­vo­jen töi­hin­pa­laa­vat äidit Suo­mes­sa ovat niin mar­gi­naa­li­nen ryh­mä, että Suo­mel­le oli­si ollut ihan yksi lys­ti hyväk­syä­kin kysei­nen imetysdirektiivi. 

  Joka kym­me­nes isä käyt­tää kyl­lä mah­dol­li­suut­taan van­hem­pain­va­paa­seen, mut­ta näis­tä vain kol­me pro­sent­tia on vapaal­la kau­em­min kuin kak­si kuu­kaut­ta (Kela 2006). 

  Ilman, että rupean asi­aa erik­seen sel­vit­tä­mään on kai aika sel­vä, että isät pitä­vät tämän vapaan­sa pää­sään­töi­ses­ti vau­van olles­sa yli puolivuotias. 

  Toi­saal­ta äidit, joil­la on hin­ku töi­hin jo vau­van olles­sa muu­ta­man kuu­kau­den van­ha, tus­kin kuu­lu­vat kovin fanaat­ti­siin imet­tä­jiin. Eli ime­tys­tau­ko­jen käyt­tä­jiä oli­si aivan kourallinen. 

  Var­si­nais­ten äitiys­lo­mien pituus­han ei juu­ri nyky­ään Euroo­pas­sa vaih­te­le­kaan, vaan erot tule­vat eri­lai­sis­ta van­hem­pain­va­pais­ta ja ‑etuuk­sis­ta.

 120. Ylem­pä­nä jo kir­joi­tin var­si­nai­ses­ta aihees­ta eli tur­va­pai­kan­ha­ki­jan rahal­li­ses­ta tilan­tees­ta. Täs­sä sii­hen vie­lä täydennystä. 

  Jokai­sen Suo­meen tur­va­paik­ka mie­les­sään saa­pu­van hen­ki­lön mat­kus­tus­asia­kir­jat ja raha­va­rat tar­kis­te­taan rajal­la. Jos maa­han­pyr­ki­jäl­lä on raha­va­ro­ja muka­naan, ei hän ole oikeu­tet­tu toi­meen­tu­lo­tu­keen ennen­kuin on käyt­tä­nyt omat varan­sa. Tämä­hän on suo­ma­lai­sen­kin koh­dal­la näin. Niin kau­an kuin tilil­lä on rahaa, ne pitää käyt­tää omaan ja per­heen elatukseen. 

  Myös omai­suus, jol­la on vaih­toar­voa pitää myy­dä lukuun otta­mat­ta tavan­omais­ta kodin elekt­ro­niik­kaa ja autoa, mikä­li auton omis­ta­mi­sen kyke­nee osoit­ta­maan vält­tä­mät­tö­mäk­si. Tur­va­pai­kan­ha­ki­jal­la voi olla esim. koru­ja tai mui­ta arvoe­si­nei­tä mat­kas­saan, jol­loin ne las­ke­taan vaih­det­ta­vak­si omai­suu­dek­si. Uskoi­sin kyl­lä, että käy­tän­nös­sä tun­near­vot ote­taan huo­mioon eikä vaa­di­ta myy­mään muistoesineitään. 

  Las­kin teil­le toi­meen­tu­lo­tuen mää­rän esi­merk­ki­per­heel­le, jos­sa yksi aikui­nen on saa­pu­nut Suo­meen kah­den yli 10-vuo­ti­aan lap­sen kans­sa, jot­ka ovat kui­ten­kin alle 18-vuotiaita. 

  Per­he saa käteen noin 900 euroa kuu­kau­des­sa. Täs­tä per­he kus­tan­taa ruo­kan­sa ja hygie­nia­tar­vik­keet sekä mah­dol­li­set hen­ki­lö­koh­tai­set kulun­sa kuten puhe­lin­ku­lut ja jouk­ko­lii­ken­ne­li­put. Muu­ten pal­ve­lut tule­vat vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen puo­les­ta, lii­na­vaat­teet, pyy­kin­pe­su­ko­ne, keit­tiö­vä­li­neet, TV, net­tiyh­teys jne.

 121. Minä­kään en ymmär­rä mikä sii­nä direk­tii­vis­sä oli niin han­ka­laa, kun imet­tä­vän äidin oikeu­des­ta tar­peel­li­siin tau­koi­hin on jo sää­det­ty lail­la (ks. edel­li­nen vies­ti­ni). Lais­sa ei ole mitään ikä­ra­jo­ja ja se on ihan hyvä se. Suo­si­tuk­set kun tup­paa­vat muuttumaan.

  1. Rii­tal­le:

   En jak­sa muis­taa, mitä sii­nä ehdo­tuk­ses­sa oli han­ka­laa, mut­ta sana­muo­to oli alun­pe­rin sel­lai­nen, ettei se sovel­tu­nut Suo­meen miten­kään. Eli­nan kai­va­ma teks­ti on eri, kos­ka näi­tä vir­ka­mies­neu­vot­te­luis­sa ollei­ta luon­nok­sia ei var­maan­kaan aivan hel­pos­ti mis­tään löy­dä. Sii­tä pääs­tiin sit­ten sopi­muk­seen, joka nou­dat­ti sitä kau­pun­ki­lais­jär­keä, jota Riit­ta­kin tääl­lä kan­nat­ti. Kyse oli muis­taak­se­ni (voi olla vää­räs­sä) Por­tu­ga­lin puheen­joh­ta­ja­kau­del­la ollees­ta epi­so­dis­ta. Por­tu­ga­lis­ta käsin asiat näyt­tä­vät vähän toisilta.

 122. Rii­tal­le,

  Mie­len­kiin­toi­nen pykä­lä… Kos­ka ime­tin kuo­pus­ta yli kak­si­vuo­ti­aak­si, niin minul­la oli­si pitä­nyt siis lain mukaan olla oma lepo­ti­la työ­pai­kal­la­ni. Enpä tul­lut vaatineeksi 🙂

  Nyt vähin­tään puo­let pals­tan insi­nöö­reis­tä tar­vin­nee oksennustauon. 

  Kos­ka…

  Pit­kään imet­tä­mi­nen sel­väs­ti herät­tää kovas­ti tun­tei­ta (nega­tii­vi­sia sel­lai­sia), eni­ten ehkä niis­sä rau­tai­sis­sa ura­sink­ku­nai­sis­sa, jot­ka 39-vuo­tiai­na poh­ti­vat “en ole vie­lä val­mis äitiy­den haas­tei­siin” Me Nai­set ‑leh­den keskiaukeamalla. 

  Einol­le:

  Kos­ka Osmo itse­kin on osal­lis­tu­nut aktii­vi­ses­ti ime­tys­kes­kus­te­luun, niin mie­les­tä­ni sik­si me muut­kin voim­me. Pals­ta on myös ennak­ko­sen­suu­rin pii­ris­sä eli kaik­ki mitä näet ruu­dul­ta täl­lä sivus­tol­la on Osmo Suu­ren hyväk­sy­mää ja siten arvos­te­lun ulko­puo­lel­la aihei­den suh­teen. Muu­ten toki kaik­kea saa kri­ti­soi­da, min­kä suh­teen Osmo onkin var­sin suvaitsevainen.

 123. Hyvä Osmo Soi­nin­vaa­ra ja muut keskustelijat,

  mitä asial­le oikein voi­tai­siin teh­dä? Ihan vil­pit­tö­min mie­lin tätä kysyn — jos nykyi­nen maa­han­muut­toon liit­ty­vä kes­kus­te­lu on ollut epä­miel­lyt­tä­vää, miten esi­mer­kik­si minä voi­sin vai­kut­taa sii­hen, että täs­tä asias­ta voi­tai­siin käy­dä ratio­naa­lis­ta kes­kus­te­lua? Olen avoin ideoille.

 124. Eino: Kos­ka Ben Z on juu­ta­lai­nen ja ne eivät läh­tö­koh­tai­ses­ti voi olla rasisteja.

  (Disclai­mer: Fani­tan sekä Beniä, että juu­ta­lai­sia noin yleensä.)

 125. Eli­na, lais­sa lukee “tar­vit­taes­sa” ja lais­sa ei lue “oma”. Se on kyl­lä kiva tie­tää, että minul­la on ollut ihan lain suo­ma oikeus alku­ras­kau­den aikaan pidä­tel­lä oksen­nus­ta kah­vi­huo­neen sohvalla.

  Hyvää Äitien­päi­vää kai­kil­le äideille!

 126. Suo­ma­lai­nen kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­ja tie­naa 259€/kk-verot ja mak­saa myös kou­lu­ruo­kai­lun­sa, asun­non, net­ti­liit­ty­män, vaat­teet, ajo­neu­von, tv-luvan, huvit­te­lut yms. ihan itse. Kuka tahan­sa Suo­meen muut­ta­nut pär­jää paremmin… 

  Ylei­ses­ti arvioi­daan että 300€/kk on ehdo­ton mini­mi, mil­lä tulee toi­meen, Suo­ma­lai­siin opis­ke­li­joi­hin se ei ilmei­ses­ti päde. Kai­kil­la ei ole van­hem­pia jot­ka kus­tan­taa. Har­va saa sel­lais­ta työ­tä opin­to­jen ohes­sa ettei­kö opin­not kär­si, ja lisäk­si palk­ka on huo­no. Eikä täl­lä­het­kel­lä ole edes töi­tä­kään tarjolla.

  Herät­tää “hiuk­ka­sen” närää, ensin ulko­lai­nen, sit­ten Suo­ma­lai­nen. Posi­tii­vi­nen syr­jin­ta aiheut­taa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä hal­laa itsel­leen. Tääl­lä kas­vaa jo uusi Suo­ma­lais­ten suku­pol­vi joka jou­tuu elä­mään ulko­maa­lais­ten suo­si­mi­sen kans­sa, eikä sii­tä vali­tet­ta­vas­ti hyvää seuraa.

 127. Suo­ma­lai­nen kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­ja tie­naa 259€/kk”

  Opis­ke­li­ja tie­naa opin­to­tu­kea 298e/kk plus asu­mis­li­sän, joten koko­naan tuos­ta ei asu­mis­kus­tan­nuk­sia mak­se­ta. Lisäk­si opin­to­tu­keen kuu­luu ole­tusar­voi­ses­ti se vihat­tu opin­to­lai­na, joten aina­kin itsel­lä­ni opis­ke­lu­kausi­na käteen tuli brut­to­na (ja ennen työn­te­koa) sel­lai­set 799 e/kk.

  Herät­tää “hiuk­ka­sen” närää, ensin ulko­lai­nen, sit­ten Suo­ma­lai­nen. Posi­tii­vi­nen syr­jin­ta aiheut­taa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä hal­laa itselleen.”

  Opin­to­tuen koh­dal­la tämä “ulko­maa­lai­nen ennen suo­ma­lais­ta” ‑reto­riik­ka ei toi­mi, kos­ka ulko­maa­lai­nen opis­ke­li­ja on samas­sa ase­mas­sa suo­ma­lai­sen kans­sa, mitä tulee opin­to­tu­keen. Se taas on ihan fak­ta, että Suo­mes­sa opis­ke­li­jan ase­ma on huo­nom­pi kuin muu­den tuen­saa­jien, mut­ta se ei lie­ne ulko­maa­lais­ten tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vika.

 128. Se ei ole ulko­mai­sen tur­va­pai­kan haki­jan vika, mut­ta sen herät­tä­mä kat­ke­ruus on ilmiö­nä vaa­ral­li­nen. Kat­ke­ruu­den aiheut­ta­jat on kor­jat­ta­va ihan kaik­kien edun vuoksi.

 129. Vih­reil­le tär­keä mie­li­pi­de­vai­kut­ta­ja Osmo Soi­nin­vaa­ra myön­tää nyt häm­mäs­ty­neen­sä sii­tä, kuin­ka hol­ti­ton­ta rahan­käyt­tö on ja myön­tää tämän joh­ta­van perus­teet­to­miin tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­siin. On aika usko­ma­ton­ta ja huo­les­tut­ta­vaa, että vas­ta nyt — Hesa­ris­sa olleen jutun luet­tu­aan — täl­lai­nen muu­ten fik­su ja asioi­hin pereh­ty­nyt ihmi­nen taju­aa saman, min­kä luke­mat­to­mat tavik­set­kin ovat tien­neet jo todel­la pitkään.

  On mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, mil­lai­sia paniik­ki­reak­tioi­ta pako­lai­suu­den todel­li­suu­den “viral­li­nen pal­jas­ta­mi­nen” Vih­rei­den sisäl­lä vie­lä aiheuttaa.

 130. Ööh, siis..?
  Osmo oli sosi­aa­li ja ter­veys­mi­nis­te­ri eli vas­tuu­mi­nis­te­ri kun näi­tä pää­tet­tiin mut­ta tää oli SDP:n tai jon­kun vir­ka­mie­hen syy?

  Oikeas­ti, kuka edus­kun­nas­sa tekee pää­tök­set vir­ka­mie­het, har­maat vai Tont­tu Tome­ra kun ker­ran kan­san­edus­ta­jat ja minis­te­rit ei näi­tä tee?

  Mitä vir­kaa sit­ten edes on koko ek-vaa­leil­la jos nää ei pää­tä mitään? Ihan kuin kan­sa­lai­sia pis­sit­täi­siin lins­siin koko ajan…eiku.. no nii­hän se on.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.