Tamiflu ja lääkärien moraali

Sikain­flu­enssas­ta ei näytä tule­van Honkongi­laista pahe­mi vit­saus­ta, mut­ta vielä sitä ei voi tietää. Suomes­sa on onnek­si tarpeek­si tam­i­flu-lääket­tä, joka näyt­tää tehoa­van tau­ti­in. Siis tar­poeek­si, jos lääk­keet käytetään järkevästi.

Lehti­ti­eto­jen mukaan tam­i­flu­ta on ham­strat­tu apteekeista, mikä voi merk­itä, että tosi­paikan tuleen lääket­tä ei riitäkään tarvit­seville. Mat­ti Meikäläi­nen ei voi men­nä apteekki­in ja ostaa lääket­tä, kos­ka se on reseptilääke.

Ham­straus tarkoit­taa, että joku lääkäri on määrän­nyt sitä ter­veelle poti­laalle, kos­ka Suomes­sa sikain­flu­enssaa ei ole. Mil­lä perus­teel­la? Tuol­lainen kaverin koti- tai mat­ka-apteekki­in niukan lääk­keen määräämi­nen on ker­takaikkises­ti moraali­ton­ta. Minus­ta STM:n pitäisi tutkia lääket­tä määrän­nei­den lääkärien toim­intaa, kos­ka jokin laki sitä lääkärei­den toimintaakinsäätyelee.

32 vastausta artikkeliin “Tamiflu ja lääkärien moraali”

 1. Tam­i­flu­ta on ham­strat­tu aina, samaa ihme­telti­in vuon­na 2005, ja vas­taus oli Turun sanomien mukaan:

  “Kansan­ter­veyslaitok­selta tode­taan, että jos tavoit­teis­taan tietoinen kansalainen vaa­ti­mal­la vaatii lääkäriltä kyseisen lääkeaineen resep­tiä, on lääkärin se annettava.”

  Edelleen:

  “Pan­demi­ati­lan­net­ta varten Suomeen on han­kit­tu 1,3 miljoon­aa hoitoku­uria Tam­i­flu-influ­enssalääket­tä, mitä Kansan­ter­veyslaitos pitää riittävänä.”

  Tämä oli siis riit­tävä määrä viime keskivi­ikkoon asti jol­loin hal­li­tus päät­ti ostaa lisää ja samal­la viestit­ti että oikeasti lääk­keestä onkin pulaa. STM antoi uudet ohjeet Tam­i­flun ja Relen­zan määräämis­es­tä 28.4 jos­sa lääk­keen oma­toimi­nen han­k­in­ta ja varas­toin­ti oleel­lis­es­ti kielletään.

  Tähän asti (siis jos Turun sanomat on lainan­nut lähdet­tä oikein), oma­toimi­nen han­k­in­ta ja varas­toin­ti on ollut KTL:n mukaan täysin asian­mukaista, eikä kuten Osmo asian ilmaisi “ker­takaikkises­ti moraalitonta”.

  Kan­nat­taa vielä muis­taa että Tam­i­flua käytetään taudin ennal­taehkäisyyn, ja oire­i­ta se lieven­tää vain jos lääke ote­taan aivan taudin alku­vai­heessa. Käytän­nössä lääk­keen siis pitää olla koti- tai mat­ka-apteekissa että siitä ehtii olla mitään hyö­tyä. Elämän­laat­ua on myös se ettei tarvitse oirei­den alet­tua lähteä jonot­ta­maan resep­tiä lääkäristä ja lääket­tä apteekista.

 2. Voiko STM jotenkin tutkia lääkäri-poti­las ‑suheteen yksit­täisiä resepte­jä? Eikö tieto­suo­ja tule väliin?

  Poli­isi rikosepäi­lyn yhtey­dessä var­masti voi, mut­ta ei kai influ­enssaan tarkoite­tun lääk­keen määräämi­nen matkan var­alle ole rikos? 

  Sinän­sä jutus­ta olen tismall­een samaa mieltä — todel­la epäeet­tistä toim­intaa lääkäreiltä ja myös resep­tien hamstraajilta.

 3. Tam­i­flu-resep­tien kir­joit­ta­mi­nen nykyti­lanteessa on lev­äperäistä, ehkä sitä voi nimit­tää moraalit­tomak­sikin. Poti­las-lääkäri ‑suhde on muut­tunut myös julkises­sa ter­vey­den­huol­los­sa yhä enem­män “asi­akas — palvelun toimit­ta­ja” ‑suh­teek­si, mikä on omi­aan johta­maan “saisinko Tam­i­flu ‑reseptin” ‑pyyn­tö­jen täyt­tämiseen ilman lääkärille kuu­lu­vaa (riit­tävää) lääketi­eteel­listä hark­in­taa. Paljon korostet­tu asi­akaslähtöisyys ei ole ihan yksi­u­lot­teinen ilmiö.

  Toiv­ot­tavasti Tam­i­flu-var­muus­varas­tot on mitoitet­tu oikein mah­dol­lisen pan­demi­an var­alle, jol­loin lääkärien höl­läkätisyys ei muo­dos­tu vakavak­si ongelmaksi.

 4. Kan­nat­taa muis­taa myös resis­tanssi, johon turhaan määräämi­nen hienois­es­ti kon­tribuoi. Virushan sietää jo kah­ta niistä neljästä lääk­keestä jot­ka virus­in­fek­tioon ovat tar­jol­la. Tam­i­flu on tässä mielessä rajalli­nen resurssi. Ensi tal­ven pohjoisen influ­enssas­esongin koit­taes­sa tar­jol­la saat­taa olla jo rokote, mut­ta myös H1N1 joka ei paljon Tam­i­flus­ta piittaa.

  Mut­ta tois­taisek­si kaik­ki on kovin epä­selvää. Virus ei vaiku­ta varsin tap­paval­ta, mut­ta se näyt­tää lev­iävän tehokkaasti. Meil­läkin tar­tun­ta-aal­to näyt­tää toden­näköiseltä — jos ei heti vapun erit­teis­sä rypemisen jäl­keen niin viimeistään ensi tal­ve­na. (Hmm… tämä ei ole ennuste 🙂 — pan­demioiden lev­iämis­es­tä ei kuulem­ma edes asiantun­ti­joiden kan­na­ta tehdä ennustei­ta jos halu­aa säi­lyt­tää maineen­sa.) Ter­vey­den­huolto kuor­mit­tuu vaikkei virus kovin monia tap­paisikaan. Sik­sikin olisi suo­tavaa jos ihmiset pitäi­sivät hygien­i­as­taan huol­ta, etteivät kaik­ki sairas­tu­isi yhtä aikaa.

 5. Jospa täm­möiset sivu­bis­nek­set ovat lääkäreille ns saavutet­tu etu, jota STM ei halua men­nä näpelöimään. Muis­te­taan­han miten lääkete­htaiden kor­rup­tioon puut­tumi­nen aiheut­ti kovat palkanko­ro­tus­vaa­timuk­set ja keikkalääkäri­toimin­nan kasvun.

 6. Selit­tääkö ilmiön lääkärien moraalit­to­muus vaiko poti­laiden ajat­telemat­to­muus vai ehkä sekä että? Ehkä huolestunut isoäi­ti ostaa Tam­i­flu­ta kaap­pi­in pien­ten las­ten­las­ten­sa sairas­tu­misen varalta. 

  Jos kokon­aisu­ut­ta ajatel­laan, mielestäni näistä epi­demioista ei saisi edes tiedot­taa kansalle. Herkim­mät pamah­ta­vat pani­ikki­in — toden­näköis­es­ti ihan turhaan.

 7. Lääkärit ovat palvelun tar­joa­jia, joiden ain­oa lojali­teet­ti on asi­akkaiden tarpei­den tyy­dyt­tämi­nen. Asi­akkaiden tarpeet ovat usein kuvitel­tu­ja, eikä lääkäereil­lä ole tarvet­ta pois­taa ongel­maa — kuvit­telua — vaan puoskaroi­da vaivaa.

  Se on sääli. Suurem­pi sääli on se, että lääkäre­itä pide­tään ammat­tikun­tana, jol­la on sisään raken­net­tu moraali. Sen täh­den lääkäre­itä ei per­in­teis­es­ti ole saanut kri­ti­soidakkaan. Heil­lä kun on “kut­sumus”.

  Lisäk­si ongel­maan kuu­lu­vat oleel­lis­es­ti henkilöt, jot­ka halu­a­vat korostaa omaa arvoaan kyken­emäl­lä sanele­maan lääkärille halu­a­mansa resptin. Se on ostet­tua rakkautta.

 8. On selvää, että val­tio­val­lan olisi pitänyt/pitäisi tehokkaasti estää mah­dolli­nen ham­straus. Lääkärei­denkin pitäisi kat­soa peili­in kun he näitä resepte­jä kir­joit­tel­e­vat. Eti­ikan kannal­ta tämä on silti vaikeampi asia kuin Osmo ajattelee.

  Lääkärin eti­ikan kannal­ta keskeinen ongel­ma on poti­laan ja yhteiskun­nan edun väli­nen ris­tiri­ita. Tämä on läh­es aina läs­nä eri­laisia päätök­siä tehtäessä. Vas­taan­ot­to­huoneessa on vain poti­las ja lääkäri, mut­ta sen ulkop­uolel­la vaa­timuk­sia esit­tävät val­tio, kun­ta vaku­u­tusy­htiö, poli­isi, työ­nan­ta­ja ja moni muu. Lääkäri on ensisi­jais­es­ti vas­tu­us­sa poti­laas­taan, vaik­ka hänel­lä on vas­tui­ta myös muille. 

  Tässä Tam­i­flu-asi­as­sa lääkärin pitäisi luot­taa siihen, että yhteiskun­ta toimii järkevästi ja oikeu­den­mukaises­ti ja kyke­nee hoita­maan resep­tiä pyytävän poti­laan jos tämä sairas­tuu. Onko tämä eet­tistä poti­las­ta kohtaan? Min­un mielestäni on mut­ta ei se ole mitenkään itses­tään selvää.

  Ajatel­laan vaikka­pa tilan­net­ta, jos­sa vaikea pan­demia suis­taa yhteiskun­nan poikkeusti­laan ja rap­pi­on edetessä vain rahal­la ja väki­val­lal­la voi lääket­tä saa­da. Toimiko lääkäri moraalis­es­ti poti­las­taan kohtaan kun hän ei antanut lääket­tä sil­loin kun yhteiskun­ta vielä vaikut­ti luotet­taval­ta? Entä jos tehot­toman hallinto­by­rokra­t­ian takia onnis­tu­taan epäon­nis­tu­maan näi­den lääkkei­den jakelus­sa sairas­tuneille niin, että tulee turhia kuolonuhre­ja. Oliko taas eet­tistä luot­taa yhteiskun­taan poti­laan puoles­ta? Varsinkin kun jälkim­mäi­nen ske­naario on vielä erit­täin mahdollinen.

  Olisi kyl­lä kiva tietää kuin­ka paljon tätä ham­straus­ta on tapah­tunut ihan lukumääräis­es­ti. Nythän tieto on hyvin epämääräinen.

 9. Luke­mani perus­teel­la Tam­i­flun otta­mi­nen pitäisi aloit­taa oirei­den ilmaan­nut­tua tai viimeistään parin päivän sisään.
  Samoin luke­mani perus­teel­la ter­veyskeskuk­seen et pääse riit­tävän nopeasti joten…
  Sin­ul­la on lääket­tä varas­tossa ja voit aloit­taa hoitoku­urin sil­loin kun pitääkin tai..
  Olet luot­tanut julkiseen ter­vey­den­hoitoon ja saat reseptin käteesi parin viikon kulut­tua. Mikäli enää pystyt sitä hakemaan.

 10. Ongel­man eet­ti­nen puoli on todel­lakin erit­täin mie­lenki­in­toinen. Olen joskus miet­tinyt mitä kaikkea olisin valmis tekemään pelas­taak­seni lapseni, ruokki­maan hei­dät tai hom­maa­maan lääkkeitä. pakko myön­tää että hädän het­kel­lä moraali olisi aika heikoilla. 

  En ehkä niinkään syyt­täisi tässä tilanteessa lääkäre­itä vaan hys­ter­ian luonei­ta tiedo­tusvä­lineitä ja ter­veyssek­to­ria joka on epäon­nis­tunut kansan rauhoit­tamises­sa. Jos tv:n ruu­tu­un marssite­taan joka ilta virolo­giaan yli­jo­hta­ja puhu­maan Pan­demi­as­ta en juuri ihmettele että lääk­keet loppuvat. 

  Ps. Kan­nat­taa muuten lukea kir­ja nimeltä “Book of Hor­ri­ble Questions”.

 11. Mitäpä jos lätkäistään tam­i­flulle sen ver­ran kova lisävero, ettei ketään kiin­nos­ta sitä lämpimik­seen nap­pail­la? Veron voisi pois­taa heti kun ensim­mäi­nen oikea tau­ti­ta­paus varmistuisi.

 12. ###
  http://www.tiede.fi/arkisto/print.php?id=127&vl=

  Espan­jan­tau­ti on toden­näköis­es­ti his­to­ri­an tuhoisin tau­ti­aal­to. 1950-luvun aasialainen ja 1960-luvun hongkongi­lainen pyyhkäi­sivät maa­pal­lon läpi miedom­mal­la voimal­la. Edeltäjään­sä lauhkeam­mat pan­demi­aviruk­set tap­poi­vat kumpainenkin noin miljoona ilmistä.
  ###

  Minä olen syn­tynyt vuon­na 1957 nais­ten­klinikalla ja tuol­loin (äiti­ni mukaan) oli menos­sa sel­l­ainen epi­demia (tau­ti?), että syn­tyvistä lap­sista ei ken­ties tule sit­ten yhtään mitään -
  kun se tau­ti (aasialainen?), sil­loin voimakkaasti jyl­läsi. Lääkärit näin kuulem­ma ennustivat.

  Että, näin äite­jä on joskus jonkun mukaisen näke­myk­sen mukaan ohjeistettu.

  Mut­ta oliko­han tuol­loin 1957 jotain sel­l­aista oikeaa ter­vey­del­listä riskiä sairaalois­sa liik­keel­lä, että ihan san­omista asi­as­ta sairaalois­sa tuol­loin löy­tyi kuten nytkin
  ken­ties löy­tyy tämän­päiväisen influ­enssaku­umeen tapauksessa.

 13. “En ehkä niinkään syyt­täisi tässä tilanteessa lääkäre­itä vaan hys­ter­ian luonei­ta tiedo­tusvä­lineitä ja ter­veyssek­to­ria joka on epäon­nis­tunut kansan rauhoittamisessa.”

  Mik­si “kansaa” pitäisi “rauhoit­taa”, ja mitä “hys­te­ri­aa” tarkkaan­ot­taen tarkoitat ?

  Olen ilmeis­es­ti ollut hys­teer­i­nen jo vuosikaudet kun lääkekaapis­sa on pen­siklovi­iria ja asiklovi­iria jot­ka ovat mielestäni varsi­naisia ihmeainei­ta huuli­her­pestä vas­taan kun hoidon aloit­taa ajois­sa (ja tehot­to­mia jos hoito myöhästyy päivänkin).

  Nyt kun matkus­tan kuukau­den päästä alueelle joka toden­näköis­es­ti on sil­loin keskeis­in­tä influ­enssa A/H1N1 ‑aluet­ta, ja halu­aisin mukaani oseltamivi­iria (Tam­i­flu) ja tsanamivi­iria (Relen­za), tämä ei STM:n ohjeis­tuk­sen mukaan olekaan mah­dol­lista, vaan STM:n mielestä min­un pitää sairaana vier­aas­sa epi­demi­an vaivaa­mas­sa maas­sa parin päivän sisään oirei­den ilmaan­tu­mis­es­ta etsiä toimi­va terveydenhuolto+lääkejakelukanava ja olet­taa että he eivät pri­or­isoi lääke­jakelun suh­teen omia kansalaisi­aan. Lie­nee aika selvää että tuos­sa tilanteessa itse pri­or­isoin lep­oa ja läm­mintä juo­tavaa lääkäris­sä ramp­paamisen sijaan.

  Niin hys­teer­i­nen en ole että jät­täisin matkan väli­in, mut­ta toisaal­ta har­mit­taa kun ker­rankin näille antivi­raal­isille influ­enssalääkkeille voisi olla jotain hyödyl­listä käyt­töä, se tehdään mahdottomaksi.

  No, ihan oma vika. Tam­i­flu­ta piti han­kkia kaap­pi­in jo 2006 kun STM edel­lisen ker­ran tiedot­ti ham­straamisen tarpeet­to­muud­es­ta, mut­ta viikon päästä tästä tiedot­teesta keskeytet­ti­in apteekki­jakelu joten asia sil­lä ker­taa jäi.

 14. Vaik­ka tiedo­tusvä­li­neet on täyn­nä pan­demi­aa ja sikaflun­ssaa, laskeske­len mielessäni: Mek­sikon pääkaupungis­sa on noin 20 miljoon­aa asukas­ta, jot­ka elävät ahtaam­min ja lähekkääm­min kuin esim me suo­ma­laiset. Jos siel­lä on muu­ta­ma sata sairas­tunut­ta, tau­ti ei ole kovinkaan nopea ja herkkä tart­tumaan. En siis osaa sitä pelätä, varsi­naan kun sairas­tuneis­takaa ani har­va kuolee. Nor­maali influ­enssakin aiheut­taa tap­pavaa kehukoku­umet­ta, jos kun­to on heikko.

 15. On ihan luon­nol­lista, että val­tion­jo­hto ja tärkeis­sä tehtävis­sä ole­vat saa­vat hoitoa jonon ohi, että kri­isi­ti­lanteessa hallinto toimii. On oikein, että ter­vey­den­hoito­henkilöstö saa hoitoa ennen mui­ta, kos­ka he ovat sairaiden kanssa tekemisissä. 

  Sit­ten on ihmisiä, joil­la on tarpeek­si paljon rahaa, mil­lä ostaa hoitoa, ja ihmisiä, joiden tut­tava­pi­iris­sä on lääkäre­itä, joil­ta saa jonon ohi hoitoa. Näi­hin kri­ti­ik­ki nyt lie­nee kohdistettu. 

  Yhteiskun­ta tarvit­see pyöriäk­seen pääo­mia, joten varakkaiden hoidot voinee perustel­la sil­lä; iso­jen yri­tys­ten toim­inta on yhtä tärkeää kuin val­tion­hallinnonkin. Moraalit­tomak­si jää siis se, että lääkärit anta­vat hoitoa oma­l­la ajal­laan kavereilleen tai tut­tavilleen, ohi viral­lisen jono­tusjär­jestelmän. Jos ohjeet lääk­keen käytöstä ovat täs­mäl­liset, en oikein näe ongel­mana sitäkään, että lääk­keet on haet­tu apteek­ista yksi­tyiseen lääkekaap­pi­in. Luul­tavasti ne sieltä löytävät tarvit­se­van käyt­töön nopeam­min ja helpommin.

 16. Ihan mie­lenki­in­nos­ta kysy­isin, 0smo, valmis­telti­inko lopet­ta­mi­nen tai lopetet­ti­inko rokot­tei­den kehit­te­ly ja valmis­tus Suomes­sa sin­un ollessasi ministerinä?

 17. Apteekkien lääke­varas­tot kyl­lä kalpenevat noiden val­tion varas­tossa ole­vien 1,3 miljoo­nan kuurin rin­nal­la ja tam­i­flua käytetään nor­maal­isti hyvin vähän. Luul­tavasti nor­maal­i­ti­lanteessa apteekeil­la on hyvin vähän intoa pitää tuol­laista lääket­tä varas­tossa van­hen­e­mas­sa ja vähäi­nenkin kysyn­nän kasvu riit­tää ehdyt­tämään apteekkien varastot.

 18. Suomen tap­pavin sairaus viimeisen sadan vuo­den aikana on ollut keuhkoku­ume. Viisikym­men­tä vuot­ta sit­ten kenel­läkään sairas­tuneel­la ei ollut paljonkaan toivoa. 

  Keuhkoku­ume tap­paa edelleen ja paljon. Se on van­halle ihmiselle lem­peä tau­ti siir­tyä luon­non kier­tokulku­un. Keuhkoku­ume ei ole kulku­tau­ti. En tiedä, mihin otsikkoon tämä liit­tyy, mut­ta tuli­pa­han sanottua.

 19. Ja sit­ten tavoit­teis­taan tietoise­na Alkon kaut­ta ter­veyskeskuk­seen vaa­ti­mal­la vaa­ti­maan alprat­so­laamia ja oksikodonia.

 20. Tuo­ta noin,
  Mitäs tekopy­hää hurskastelua tämä nyt on? Käs­ketäänkö lääkärin vaku­u­tuk­ses­sa (vala, hip­pokra­teen vala, tms.) jotenkin totel­la jotain STMn polit­by­roo­ta? Tätä pohjo­is­maista “hyv­in­voin­ti­tasa-arvoy­hteiskun­taa” on ajet­tu alas viime­vu­osi­na kovaa vauh­tia. Siel­lä on ollut vuoron­perään vas­tu­us­sa kaik­ki isoim­mat puolueet, ja vihreätkin. Ja nyt kun oppi oman edun ajamis­es­ta on men­nyt kaali­in, niin kaik­ki on että hui hui. Sitä saa, mitä tilaa. Ja ongel­man ydin on kai siinä, että lääkik­seen päästäk­seen ei tartte läpäistä mitään tot­tel­e­vaisu­uskoet­ta — ja medisi­inan opin­nois­sa jär­jen käyt­tö lie­nee peräti suositeltavaa. 

  mika

 21. Minä kyl­lä ymmär­rän tuon spo­tun pointin matkalle varautu­mis­es­ta. Meil­lä oli parisen vuot­ta sit­ten lomareis­sul­la matkas­sa antibioot­tiku­uri, kos­ka oli tal­ven kor­vat­ule­hduskier­teen jäl­keen ihan mah­dol­lista, että poi­ka saa reis­sus­sa kor­vat­ule­hduk­sen ja kor­valääkäri­in hakeu­tu­mi­nen sairaan lapsen kanssa, vier­aas­sa maas­sa on vähän sem­moista. En olisi itse edes osan­nut tuo­ta pyytää, vaan lääkäri toukokuises­sa jälk­i­tarkas­tuk­ses­sa sitä ehdot­ti. Onnek­si sku­uria ei reis­sus­sa vielä tarvit­tu, vaan vas­ta seu­raa­vana syksynä.

 22. Onko järkeä ham­stra­ta lääket­tä jon­ka ei ole osoitet­tu tehoa­van (eikä sitä alun­perin kehitet­ty) tähän kyseiseen virukseen?

 23. Ihmette­len vielä ker­ran, että mitä tässä häm­mästel­lään. Kuole­man­pelkoa ei kan­na­ta vähätel­lä moti­vaat­to­ri­na. Ja kun täl­lä tasol­la liiku­taan, niin moraalit ja eti­ikat sun muut on ihan vaan sano­ja ilman mitään merk­i­tyk­siä. Vaik­ka kuin­ka olis hienot koulut käy­ty ja muu­ta. Että lääkkeitä vaan apteek­ista kaikille jakelu­un tarpeek­si. Riit­tää sit­ten muillekin kuin lääkäreille ja hei­dän lähipiirilleen.

 24. WTF, lääkärin mak­sa­vana asi­akkaana ole­tan että lääkäri määrä min­ulle lääket­tä jota häneltä pyy­dän olet­taen että ko. lääk­keestä ei ole min­ulle kohtu­u­ton­ta vaaraa. Mik­si val­is­tuneen kulut­ta­jan tulisi alis­tua lääkäri- tai vira­nomais­mieli­v­al­lan alle?

  Ymmär­rän että lääk­keen ham­straus voi olla ongel­ma täl­lai­sis­sa tilanteis­sa mut­ta pääasial­lis­es­ti lääkäri­palvelvelu­jen mak­savien asi­akkaiden kohtulliset toiveet tulisi toteuttaa.

 25. Lääk­keen ham­straami­nen ei ole ongel­ma, jos hin­nan annetaan jous­taa kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan.

 26. Matkailijat(lapset mukaan­lukien) eivät voi varmis­tua asian­mukaisen lääk­i­tyk­sen saamis­es­ta sikain­flu­enssan iskiessä ulko­mail­la, eri­tyis­es­ti kaukoko­hteis­sa muuten kuin otta­mal­la lääk­keet mukaansa. Se ei ole nyt mah­dol­lista. Suo­ma­lais­ten ulko­mail­la sairas­t­a­mi­nen (apteek­ista saa­mani tiedon mukaan) ei edes ole STM:n murhe vaan ulko­min­is­ter­iön. Soin­in­vaara voisikin nyt ensitöik­seen selvit­tää, miten ulkoministeriö,tai kuka hyvän­sä, on varmis­tanut asian­mukaisen lääk­i­tyk­sen saan­nin suo­ma­laisille ulko­mail­la. Jos var­muut­ta ei ole niin sil­loin lääk­keet mukaan.(Jos sitä ker­ran riit­tävästi kaikille on. Epäilen ettei sitä tosi­asi­as­sa ole kuin ensi hätään. Lop­ut tulee jos tulee. Muuten­han ei edes puhut­taisi hamstrauksesta)
  Suurin osa resepteistä on var­maan men­nyt tähän ihan asial­liseen tarkoituk­seen ja saisi men­nä edelleen.
  (On muuten melkoisen hölmöä ottaa kaiken­maail­man roko­tuk­set ennal­taehkäi­sevästi ja jät­tää tähän varautumatta.)

 27. Viime viikol­la 2.5% jenkeistä, jot­ka vaivau­tu­i­v­at lääkäri­in saak­ka flun­ssaoirei­den­sa takia oli A(H1N1) uutu­us. Kuollei­ta on tul­lut alle 1/1000 vahvis­tet­tua tapaus­ta USAssa. 

  Kun Tam­i­flu on hiukan myrkyl­listä ja Relen­za vielä enem­män niin kan­nat­taa harki­ta tietääkö mitä on tekemässä ennen kuin alkaa pillere­itä arpo­ma­l­la pop­si­maan, tai annat­te höp­sön isoäidin myrkyt­tää las­ten­lapsen­sa. Usei­ta lääkkeitä kun ei olla viit­sit­ty tes­ta­ta lap­sil­la, kun ne ovat niin pieni markki­naryh­mä. Relen­zan sivu­vaiku­tuk­si­in ainakin voi kuol­la, Tam­i­flus­ta voi tul­la vain pieni hel­vetti sivu­vaiku­tuk­se­na. Lääkärit eivät var­maan ker­ro näitä pieniä ikäviä yksi­tyisko­htia ensim­mäisenä, kos­ka se voisi hai­ta­ta lääkey­htiöi­den businesstä?

  Lääkärit eivät myöskään ker­ro, että influ­enssarokot­teet heiken­tävät vas­tus­tuskykyä tuleville influ­enssoille. Rokot­teesta saata­va immu­ni­teet­ti ei ole yhtä hyvä kuin tar­tun­nas­ta saatava. 

  Rohkea siis pil­lerin pop­sii ja usein siinä joutuu anta­maan paho­laiselle pikkusormensa. 

  Pan­demi­an aikana lääkkeistä ei tarvitse tapel­la, kos­ka pan­demia perus­tuu lääk­ere­sistent­ti­in taudinaiheuttajaan. 

  Yli 99% H1N1-viruskan­noista on resistent­te­jä Tam­i­flulle. Se, ettei tämä uutu­us ole resistent­ti, on hiukan kum­mallista, mut­ta se var­maan oppii sukun­sa tavoille aika äkkiä. Jäl­jelle jää sit­ten Relen­za, jon­ka käyt­tämisen jäl­keen arvotaan, joh­tuiko poti­laan kun­non heikken­e­m­i­nen viruk­ses­ta vai lääk­keestä. Relen­zaa ei ole tes­tat­tu kun­nol­la niil­lä, jot­ka sitä tarvit­se­vat eniten eli kroonis­es­ti sairailla. 

  Peri­aat­teessa meil­lä siis on näitä antivirus­lääkkeitä. Käytän­nössä ne ovat myrkyl­lisiä ja vas­tas­sa on kuitenkin resistent­ti viruskanta.

  Sit­ten on rokot­teet, joiden kehit­tämi­nen vie aikaa 4–6 kuukaut­ta. Nämäkin ovat toisi­naan vähän myrkyl­lisiä. Kehit­tämisen jäl­keen rokot­tei­ta voidaan valmis­taa 700 — 2000 miljoon­aa vuodessa, läh­teestä riippuen. 

  Min­ul­la alkaa olla omat epäi­lyk­seni mik­si jotkut muinaiset kansat näyt­tävät hylän­neen kaupunk­in­sa ja korkeakult­tuurin­sa yht’äkkiä selityksettä.

 28. Tam­i­flu saat­taa altistaa jopa itsemurhalle:

  http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/5769-influenssalaake-voi-altistaa-itsemurhalle

  Pelkkä D‑vitamiini on aiem­mas­sa sat­un­nais­te­tus­sa inter­ven­tio­tutkimuk­ses­sa ehkäis­syt flun­ssat läh­es kokon­aan vain 50 µg:n annoksella:

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1064886.html#p1064886

  Toki voidaan odot­taa “län­si­maisen lääketi­eteen” pelas­ta­van, vaik­ka D‑vitamiinin posi­ti­ivi­nen vaiku­tus virus­peräisi­in infek­tioi­hin ja flun­ssaan on tiedet­ty ja hyväksyt­ty jo vuosikaudet. Tämä D‑vitamiinia influ­enssan estossa hypet­tänyt tek­sti oli virolo­gian ref­er­ee-lehden kol­man­nek­si lue­tu­in artikke­li vuon­na 2008:

  http://www.virologyj.com/content/5/1/29

 29. Kuinkas tässä nyt näin kävi, Osmo? Hesari kir­joit­taa, että Tam­i­flu lahjoite­taan ulko­maille, kun sen käyt­töä pih­dat­ti­in Suomes­sa — aivan kuten sinäkin tässä kir­joituk­ses­sasi vaa­dit. Oliko järkeä ostaa miljoonil­la lääket­tä, jät­tää jaka­mat­ta se omille kansalaisille ja lahjoit­taa lopuk­si muualle? Että rasittaa…

  1. Lähin­nä kyl­lä ihmette­len sitä, ettei lääket­tä käytetä sil­loin, kun kuka vain on sairas­tunut influ­enssaan vaan rajoite­taan se riskiryh­mi­in. Arvostelin sitä, että lääket­tä on myy­ty ennen kuin influ­enssa-aal­to edes saa­pui Suomeen. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.