Tamiflu ja lääkärien moraali

Sikainfluens­sas­ta ei näy­tä tule­van Hon­kon­gi­lais­ta pahe­mi vit­saus­ta, mut­ta vie­lä sitä ei voi tie­tää. Suo­mes­sa on onnek­si tar­peek­si tamiflu-lää­ket­tä, joka näyt­tää tehoa­van tau­tiin. Siis tar­poeek­si, jos lääk­keet käy­te­tään järkevästi.

Leh­ti­tie­to­jen mukaan tamiflu­ta on ham­strat­tu aptee­keis­ta, mikä voi mer­ki­tä, että tosi­pai­kan tuleen lää­ket­tä ei rii­tä­kään tar­vit­se­vil­le. Mat­ti Mei­kä­läi­nen ei voi men­nä apteek­kiin ja ostaa lää­ket­tä, kos­ka se on reseptilääke.

Ham­straus tar­koit­taa, että joku lää­kä­ri on mää­rän­nyt sitä ter­veel­le poti­laal­le, kos­ka Suo­mes­sa sikainfluens­saa ei ole. Mil­lä perus­teel­la? Tuol­lai­nen kave­rin koti- tai mat­ka-apteek­kiin niu­kan lääk­keen mää­rää­mi­nen on ker­ta­kaik­ki­ses­ti moraa­li­ton­ta. Minus­ta STM:n pitäi­si tut­kia lää­ket­tä mää­rän­nei­den lää­kä­rien toi­min­taa, kos­ka jokin laki sitä lää­kä­rei­den toimintaakinsäätyelee.

32 vastausta artikkeliin “Tamiflu ja lääkärien moraali”

 1. Tamiflu­ta on ham­strat­tu aina, samaa ihme­tel­tiin vuon­na 2005, ja vas­taus oli Turun sano­mien mukaan:

  Kan­san­ter­veys­lai­tok­sel­ta tode­taan, että jos tavoit­teis­taan tie­toi­nen kan­sa­lai­nen vaa­ti­mal­la vaa­tii lää­kä­ril­tä kysei­sen lää­ke­ai­neen resep­tiä, on lää­kä­rin se annettava.”

  Edel­leen:

  Pan­de­mia­ti­lan­net­ta var­ten Suo­meen on han­kit­tu 1,3 mil­joo­naa hoi­to­kuu­ria Tamiflu-influens­sa­lää­ket­tä, mitä Kan­san­ter­veys­lai­tos pitää riittävänä.”

  Tämä oli siis riit­tä­vä mää­rä vii­me kes­ki­viik­koon asti jol­loin hal­li­tus päät­ti ostaa lisää ja samal­la vies­tit­ti että oikeas­ti lääk­kees­tä onkin pulaa. STM antoi uudet ohjeet Tamiflun ja Relenzan mää­rää­mi­ses­tä 28.4 jos­sa lääk­keen oma­toi­mi­nen han­kin­ta ja varas­toin­ti oleel­li­ses­ti kielletään.

  Tähän asti (siis jos Turun sano­mat on lai­nan­nut läh­det­tä oikein), oma­toi­mi­nen han­kin­ta ja varas­toin­ti on ollut KTL:n mukaan täy­sin asian­mu­kais­ta, eikä kuten Osmo asian ilmai­si “ker­ta­kaik­ki­ses­ti moraalitonta”.

  Kan­nat­taa vie­lä muis­taa että Tamiflua käy­te­tään tau­din ennal­taeh­käi­syyn, ja oirei­ta se lie­ven­tää vain jos lää­ke ote­taan aivan tau­din alku­vai­hees­sa. Käy­tän­nös­sä lääk­keen siis pitää olla koti- tai mat­ka-aptee­kis­sa että sii­tä ehtii olla mitään hyö­tyä. Elä­män­laa­tua on myös se ettei tar­vit­se oirei­den alet­tua läh­teä jonot­ta­maan resep­tiä lää­kä­ris­tä ja lää­ket­tä apteekista.

 2. Voi­ko STM joten­kin tut­kia lää­kä­ri-poti­las ‑suhe­teen yksit­täi­siä resep­te­jä? Eikö tie­to­suo­ja tule väliin?

  Polii­si riko­se­päi­lyn yhtey­des­sä var­mas­ti voi, mut­ta ei kai influens­saan tar­koi­te­tun lääk­keen mää­rää­mi­nen mat­kan varal­le ole rikos? 

  Sinän­sä jutus­ta olen tis­mal­leen samaa miel­tä — todel­la epäeet­tis­tä toi­min­taa lää­kä­reil­tä ja myös resep­tien hamstraajilta.

 3. Tamiflu-resep­tien kir­joit­ta­mi­nen nyky­ti­lan­tees­sa on levä­pe­räis­tä, ehkä sitä voi nimit­tää moraa­lit­to­mak­si­kin. Poti­las-lää­kä­ri ‑suh­de on muut­tu­nut myös jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa yhä enem­män “asia­kas — pal­ve­lun toi­mit­ta­ja” ‑suh­teek­si, mikä on omi­aan joh­ta­maan “sai­sin­ko Tamiflu ‑resep­tin” ‑pyyn­tö­jen täyt­tä­mi­seen ilman lää­kä­ril­le kuu­lu­vaa (riit­tä­vää) lää­ke­tie­teel­lis­tä har­kin­taa. Pal­jon koros­tet­tu asia­kas­läh­töi­syys ei ole ihan yksiu­lot­tei­nen ilmiö.

  Toi­vot­ta­vas­ti Tamiflu-var­muus­va­ras­tot on mitoi­tet­tu oikein mah­dol­li­sen pan­de­mian varal­le, jol­loin lää­kä­rien höl­lä­kä­ti­syys ei muo­dos­tu vaka­vak­si ongelmaksi.

 4. Kan­nat­taa muis­taa myös resis­tans­si, johon tur­haan mää­rää­mi­nen hie­noi­ses­ti kont­ri­buoi. Virus­han sie­tää jo kah­ta niis­tä nel­jäs­tä lääk­kees­tä jot­ka virusin­fek­tioon ovat tar­jol­la. Tamiflu on täs­sä mie­les­sä rajal­li­nen resurs­si. Ensi tal­ven poh­joi­sen influenss­a­se­son­gin koit­taes­sa tar­jol­la saat­taa olla jo roko­te, mut­ta myös H1N1 joka ei pal­jon Tamiflus­ta piittaa.

  Mut­ta tois­tai­sek­si kaik­ki on kovin epä­sel­vää. Virus ei vai­ku­ta var­sin tap­pa­val­ta, mut­ta se näyt­tää leviä­vän tehok­kaas­ti. Meil­lä­kin tar­tun­ta-aal­to näyt­tää toden­nä­köi­sel­tä — jos ei heti vapun erit­teis­sä rype­mi­sen jäl­keen niin vii­meis­tään ensi tal­ve­na. (Hmm… tämä ei ole ennus­te 🙂 — pan­de­mioi­den leviä­mi­ses­tä ei kuu­lem­ma edes asian­tun­ti­joi­den kan­na­ta teh­dä ennus­tei­ta jos halu­aa säi­lyt­tää mai­neen­sa.) Ter­vey­den­huol­to kuor­mit­tuu vaik­kei virus kovin monia tap­pai­si­kaan. Sik­si­kin oli­si suo­ta­vaa jos ihmi­set pitäi­si­vät hygie­nias­taan huol­ta, ettei­vät kaik­ki sai­ras­tui­si yhtä aikaa.

 5. Jos­pa täm­möi­set sivu­bis­nek­set ovat lää­kä­reil­le ns saa­vu­tet­tu etu, jota STM ei halua men­nä näpe­löi­mään. Muis­te­taan­han miten lää­ke­teh­tai­den kor­rup­tioon puut­tu­mi­nen aiheut­ti kovat pal­kan­ko­ro­tus­vaa­ti­muk­set ja keik­ka­lää­kä­ri­toi­min­nan kasvun.

 6. Selit­tää­kö ilmiön lää­kä­rien moraa­lit­to­muus vai­ko poti­lai­den ajat­te­le­mat­to­muus vai ehkä sekä että? Ehkä huo­les­tu­nut iso­äi­ti ostaa Tamiflu­ta kaap­piin pien­ten las­ten­las­ten­sa sai­ras­tu­mi­sen varalta. 

  Jos koko­nai­suut­ta aja­tel­laan, mie­les­tä­ni näis­tä epi­de­miois­ta ei sai­si edes tie­dot­taa kan­sal­le. Her­kim­mät pamah­ta­vat paniik­kiin — toden­nä­köi­ses­ti ihan turhaan.

 7. Lää­kä­rit ovat pal­ve­lun tar­joa­jia, joi­den ainoa loja­li­teet­ti on asiak­kai­den tar­pei­den tyy­dyt­tä­mi­nen. Asiak­kai­den tar­peet ovat usein kuvi­tel­tu­ja, eikä lää­käe­reil­lä ole tar­vet­ta pois­taa ongel­maa — kuvit­te­lua — vaan puos­ka­roi­da vaivaa.

  Se on sää­li. Suu­rem­pi sää­li on se, että lää­kä­rei­tä pide­tään ammat­ti­kun­ta­na, jol­la on sisään raken­net­tu moraa­li. Sen täh­den lää­kä­rei­tä ei perin­tei­ses­ti ole saa­nut kri­ti­soi­dak­kaan. Heil­lä kun on “kut­su­mus”.

  Lisäk­si ongel­maan kuu­lu­vat oleel­li­ses­ti hen­ki­löt, jot­ka halua­vat koros­taa omaa arvo­aan kyke­ne­mäl­lä sane­le­maan lää­kä­ril­le halua­man­sa resp­tin. Se on ostet­tua rakkautta.

 8. On sel­vää, että val­tio­val­lan oli­si pitänyt/pitäisi tehok­kaas­ti estää mah­dol­li­nen ham­straus. Lää­kä­rei­den­kin pitäi­si kat­soa pei­liin kun he näi­tä resep­te­jä kir­joit­te­le­vat. Etii­kan kan­nal­ta tämä on sil­ti vai­keam­pi asia kuin Osmo ajattelee.

  Lää­kä­rin etii­kan kan­nal­ta kes­kei­nen ongel­ma on poti­laan ja yhteis­kun­nan edun väli­nen ris­ti­rii­ta. Tämä on lähes aina läs­nä eri­lai­sia pää­tök­siä teh­täes­sä. Vas­taan­ot­to­huo­nees­sa on vain poti­las ja lää­kä­ri, mut­ta sen ulko­puo­lel­la vaa­ti­muk­sia esit­tä­vät val­tio, kun­ta vakuu­tus­yh­tiö, polii­si, työ­nan­ta­ja ja moni muu. Lää­kä­ri on ensi­si­jai­ses­ti vas­tuus­sa poti­laas­taan, vaik­ka hänel­lä on vas­tui­ta myös muille. 

  Täs­sä Tamiflu-asias­sa lää­kä­rin pitäi­si luot­taa sii­hen, että yhteis­kun­ta toi­mii jär­ke­väs­ti ja oikeu­den­mu­kai­ses­ti ja kyke­nee hoi­ta­maan resep­tiä pyy­tä­vän poti­laan jos tämä sai­ras­tuu. Onko tämä eet­tis­tä poti­las­ta koh­taan? Minun mie­les­tä­ni on mut­ta ei se ole miten­kään itses­tään selvää.

  Aja­tel­laan vaik­ka­pa tilan­net­ta, jos­sa vai­kea pan­de­mia suis­taa yhteis­kun­nan poik­keus­ti­laan ja rap­pion ede­tes­sä vain rahal­la ja väki­val­lal­la voi lää­ket­tä saa­da. Toi­mi­ko lää­kä­ri moraa­li­ses­ti poti­las­taan koh­taan kun hän ei anta­nut lää­ket­tä sil­loin kun yhteis­kun­ta vie­lä vai­kut­ti luo­tet­ta­val­ta? Entä jos tehot­to­man hal­lin­to­by­ro­kra­tian takia onnis­tu­taan epä­on­nis­tu­maan näi­den lääk­kei­den jake­lus­sa sai­ras­tu­neil­le niin, että tulee tur­hia kuo­lo­nuh­re­ja. Oli­ko taas eet­tis­tä luot­taa yhteis­kun­taan poti­laan puo­les­ta? Var­sin­kin kun jäl­kim­mäi­nen ske­naa­rio on vie­lä erit­täin mahdollinen.

  Oli­si kyl­lä kiva tie­tää kuin­ka pal­jon tätä ham­straus­ta on tapah­tu­nut ihan luku­mää­räi­ses­ti. Nyt­hän tie­to on hyvin epämääräinen.

 9. Luke­ma­ni perus­teel­la Tamiflun otta­mi­nen pitäi­si aloit­taa oirei­den ilmaan­nut­tua tai vii­meis­tään parin päi­vän sisään.
  Samoin luke­ma­ni perus­teel­la ter­veys­kes­kuk­seen et pää­se riit­tä­vän nopeas­ti joten…
  Sinul­la on lää­ket­tä varas­tos­sa ja voit aloit­taa hoi­to­kuu­rin sil­loin kun pitää­kin tai..
  Olet luot­ta­nut jul­ki­seen ter­vey­den­hoi­toon ja saat resep­tin kätee­si parin vii­kon kulut­tua. Mikä­li enää pys­tyt sitä hakemaan.

 10. Ongel­man eet­ti­nen puo­li on todel­la­kin erit­täin mie­len­kiin­toi­nen. Olen jos­kus miet­ti­nyt mitä kaik­kea oli­sin val­mis teke­mään pelas­taak­se­ni lap­se­ni, ruok­ki­maan hei­dät tai hom­maa­maan lääk­kei­tä. pak­ko myön­tää että hädän het­kel­lä moraa­li oli­si aika heikoilla. 

  En ehkä niin­kään syyt­täi­si täs­sä tilan­tees­sa lää­kä­rei­tä vaan hys­te­rian luo­nei­ta tie­do­tus­vä­li­nei­tä ja ter­veys­sek­to­ria joka on epä­on­nis­tu­nut kan­san rau­hoit­ta­mi­ses­sa. Jos tv:n ruu­tuun mars­si­te­taan joka ilta viro­lo­gi­aan yli­joh­ta­ja puhu­maan Pan­de­mias­ta en juu­ri ihmet­te­le että lääk­keet loppuvat. 

  Ps. Kan­nat­taa muu­ten lukea kir­ja nimel­tä “Book of Hor­rible Questions”.

 11. Mitä­pä jos lät­käis­tään tamiflul­le sen ver­ran kova lisä­ve­ro, ettei ketään kiin­nos­ta sitä läm­pi­mik­seen nap­pail­la? Veron voi­si pois­taa heti kun ensim­mäi­nen oikea tau­ti­ta­paus varmistuisi.

 12. ###
  http://www.tiede.fi/arkisto/print.php?id=127&vl=

  Espan­jan­tau­ti on toden­nä­köi­ses­ti his­to­rian tuhoi­sin tau­ti­aal­to. 1950-luvun aasia­lai­nen ja 1960-luvun hong­kon­gi­lai­nen pyyh­käi­si­vät maa­pal­lon läpi mie­dom­mal­la voi­mal­la. Edel­tä­jään­sä lauh­keam­mat pan­de­mia­vi­ruk­set tap­poi­vat kum­pai­nen­kin noin mil­joo­na ilmistä.
  ###

  Minä olen syn­ty­nyt vuon­na 1957 nais­tenkli­ni­kal­la ja tuol­loin (äiti­ni mukaan) oli menos­sa sel­lai­nen epi­de­mia (tau­ti?), että syn­ty­vis­tä lap­sis­ta ei ken­ties tule sit­ten yhtään mitään -
  kun se tau­ti (aasia­lai­nen?), sil­loin voi­mak­kaas­ti jyl­lä­si. Lää­kä­rit näin kuu­lem­ma ennustivat.

  Että, näin äite­jä on jos­kus jon­kun mukai­sen näke­myk­sen mukaan ohjeistettu.

  Mut­ta oli­ko­han tuol­loin 1957 jotain sel­lais­ta oike­aa ter­vey­del­lis­tä ris­kiä sai­raa­lois­sa liik­keel­lä, että ihan sano­mis­ta asias­ta sai­raa­lois­sa tuol­loin löy­tyi kuten nytkin
  ken­ties löy­tyy tämän­päi­väi­sen influens­sa­kuu­meen tapauksessa.

 13. En ehkä niin­kään syyt­täi­si täs­sä tilan­tees­sa lää­kä­rei­tä vaan hys­te­rian luo­nei­ta tie­do­tus­vä­li­nei­tä ja ter­veys­sek­to­ria joka on epä­on­nis­tu­nut kan­san rauhoittamisessa.”

  Mik­si “kan­saa” pitäi­si “rau­hoit­taa”, ja mitä “hys­te­ri­aa” tark­kaa­not­taen tarkoitat ?

  Olen ilmei­ses­ti ollut hys­tee­ri­nen jo vuo­si­kau­det kun lää­ke­kaa­pis­sa on pen­siklo­vii­ria ja asiklo­vii­ria jot­ka ovat mie­les­tä­ni var­si­nai­sia ihme­ai­nei­ta huu­li­her­pes­tä vas­taan kun hoi­don aloit­taa ajois­sa (ja tehot­to­mia jos hoi­to myö­häs­tyy päivänkin).

  Nyt kun mat­kus­tan kuu­kau­den pääs­tä alu­eel­le joka toden­nä­köi­ses­ti on sil­loin kes­kei­sin­tä influens­sa A/H1N1 ‑aluet­ta, ja haluai­sin mukaa­ni osel­ta­mi­vii­ria (Tamiflu) ja tsa­na­mi­vii­ria (Relenza), tämä ei STM:n ohjeis­tuk­sen mukaan ole­kaan mah­dol­lis­ta, vaan STM:n mie­les­tä minun pitää sai­raa­na vie­raas­sa epi­de­mian vai­vaa­mas­sa maas­sa parin päi­vän sisään oirei­den ilmaan­tu­mi­ses­ta etsiä toi­mi­va terveydenhuolto+lääkejakelukanava ja olet­taa että he eivät prio­ri­soi lää­ke­ja­ke­lun suh­teen omia kan­sa­lai­si­aan. Lie­nee aika sel­vää että tuos­sa tilan­tees­sa itse prio­ri­soin lepoa ja läm­min­tä juo­ta­vaa lää­kä­ris­sä ramp­paa­mi­sen sijaan.

  Niin hys­tee­ri­nen en ole että jät­täi­sin mat­kan väliin, mut­ta toi­saal­ta har­mit­taa kun ker­ran­kin näil­le anti­vi­raa­li­sil­le influens­sa­lääk­keil­le voi­si olla jotain hyö­dyl­lis­tä käyt­töä, se teh­dään mahdottomaksi.

  No, ihan oma vika. Tamiflu­ta piti hank­kia kaap­piin jo 2006 kun STM edel­li­sen ker­ran tie­dot­ti ham­straa­mi­sen tar­peet­to­muu­des­ta, mut­ta vii­kon pääs­tä täs­tä tie­dot­tees­ta kes­key­tet­tiin apteek­ki­ja­ke­lu joten asia sil­lä ker­taa jäi.

 14. Vaik­ka tie­do­tus­vä­li­neet on täyn­nä pan­de­mi­aa ja sikafluns­saa, las­kes­ke­len mie­les­sä­ni: Mek­si­kon pää­kau­pun­gis­sa on noin 20 mil­joo­naa asu­kas­ta, jot­ka elä­vät ahtaam­min ja lähek­kääm­min kuin esim me suo­ma­lai­set. Jos siel­lä on muu­ta­ma sata sai­ras­tu­nut­ta, tau­ti ei ole kovin­kaan nopea ja herk­kä tart­tu­maan. En siis osaa sitä pelä­tä, var­si­naan kun sai­ras­tu­neis­ta­kaa ani har­va kuo­lee. Nor­maa­li influens­sa­kin aiheut­taa tap­pa­vaa kehu­ko­kuu­met­ta, jos kun­to on heikko.

 15. On ihan luon­nol­lis­ta, että val­tion­joh­to ja tär­keis­sä teh­tä­vis­sä ole­vat saa­vat hoi­toa jonon ohi, että krii­si­ti­lan­tees­sa hal­lin­to toi­mii. On oikein, että ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lös­tö saa hoi­toa ennen mui­ta, kos­ka he ovat sai­rai­den kans­sa tekemisissä. 

  Sit­ten on ihmi­siä, joil­la on tar­peek­si pal­jon rahaa, mil­lä ostaa hoi­toa, ja ihmi­siä, joi­den tut­ta­va­pii­ris­sä on lää­kä­rei­tä, joil­ta saa jonon ohi hoi­toa. Näi­hin kri­tiik­ki nyt lie­nee kohdistettu. 

  Yhteis­kun­ta tar­vit­see pyö­riäk­seen pää­omia, joten varak­kai­den hoi­dot voi­nee perus­tel­la sil­lä; iso­jen yri­tys­ten toi­min­ta on yhtä tär­ke­ää kuin val­tion­hal­lin­non­kin. Moraa­lit­to­mak­si jää siis se, että lää­kä­rit anta­vat hoi­toa omal­la ajal­laan kave­reil­leen tai tut­ta­vil­leen, ohi viral­li­sen jono­tus­jär­jes­tel­män. Jos ohjeet lääk­keen käy­tös­tä ovat täs­mäl­li­set, en oikein näe ongel­ma­na sitä­kään, että lääk­keet on haet­tu aptee­kis­ta yksi­tyi­seen lää­ke­kaap­piin. Luul­ta­vas­ti ne siel­tä löy­tä­vät tar­vit­se­van käyt­töön nopeam­min ja helpommin.

 16. Ihan mie­len­kiin­nos­ta kysyi­sin, 0smo, val­mis­tel­tiin­ko lopet­ta­mi­nen tai lope­tet­tiin­ko rokot­tei­den kehit­te­ly ja val­mis­tus Suo­mes­sa sinun olles­sa­si ministerinä?

 17. Apteek­kien lää­ke­va­ras­tot kyl­lä kal­pe­ne­vat noi­den val­tion varas­tos­sa ole­vien 1,3 mil­joo­nan kuu­rin rin­nal­la ja tamiflua käy­te­tään nor­maa­lis­ti hyvin vähän. Luul­ta­vas­ti nor­maa­li­ti­lan­tees­sa aptee­keil­la on hyvin vähän intoa pitää tuol­lais­ta lää­ket­tä varas­tos­sa van­he­ne­mas­sa ja vähäi­nen­kin kysyn­nän kas­vu riit­tää ehdyt­tä­mään apteek­kien varastot.

 18. Suo­men tap­pa­vin sai­raus vii­mei­sen sadan vuo­den aika­na on ollut keuh­ko­kuu­me. Vii­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten kenel­lä­kään sai­ras­tu­neel­la ei ollut pal­jon­kaan toivoa. 

  Keuh­ko­kuu­me tap­paa edel­leen ja pal­jon. Se on van­hal­le ihmi­sel­le lem­peä tau­ti siir­tyä luon­non kier­to­kul­kuun. Keuh­ko­kuu­me ei ole kul­ku­tau­ti. En tie­dä, mihin otsik­koon tämä liit­tyy, mut­ta tuli­pa­han sanottua.

 19. Ja sit­ten tavoit­teis­taan tie­toi­se­na Alkon kaut­ta ter­veys­kes­kuk­seen vaa­ti­mal­la vaa­ti­maan alprat­so­laa­mia ja oksikodonia.

 20. Tuo­ta noin,
  Mitäs teko­py­hää hurs­kas­te­lua tämä nyt on? Käs­ke­tään­kö lää­kä­rin vakuu­tuk­ses­sa (vala, hip­po­kra­teen vala, tms.) joten­kin totel­la jotain STMn polit­by­roo­ta? Tätä poh­jois­mais­ta “hyvin­voin­ti­ta­sa-arvo­yh­teis­kun­taa” on ajet­tu alas vii­me­vuo­si­na kovaa vauh­tia. Siel­lä on ollut vuo­ron­pe­rään vas­tuus­sa kaik­ki isoim­mat puo­lu­eet, ja vih­reät­kin. Ja nyt kun oppi oman edun aja­mi­ses­ta on men­nyt kaa­liin, niin kaik­ki on että hui hui. Sitä saa, mitä tilaa. Ja ongel­man ydin on kai sii­nä, että lää­kik­seen pääs­täk­seen ei tart­te läpäis­tä mitään tot­te­le­vai­suus­koet­ta — ja medi­sii­nan opin­nois­sa jär­jen käyt­tö lie­nee perä­ti suositeltavaa. 

  mika

 21. Minä kyl­lä ymmär­rän tuon spo­tun poin­tin mat­kal­le varau­tu­mi­ses­ta. Meil­lä oli pari­sen vuot­ta sit­ten loma­reis­sul­la mat­kas­sa anti­bioot­ti­kuu­ri, kos­ka oli tal­ven kor­va­tu­leh­dus­kier­teen jäl­keen ihan mah­dol­lis­ta, että poi­ka saa reis­sus­sa kor­va­tu­leh­duk­sen ja kor­va­lää­kä­riin hakeu­tu­mi­nen sai­raan lap­sen kans­sa, vie­raas­sa maas­sa on vähän sem­mois­ta. En oli­si itse edes osan­nut tuo­ta pyy­tää, vaan lää­kä­ri tou­ko­kui­ses­sa jäl­ki­tar­kas­tuk­ses­sa sitä ehdot­ti. Onnek­si skuu­ria ei reis­sus­sa vie­lä tar­vit­tu, vaan vas­ta seu­raa­va­na syksynä.

 22. Onko jär­keä ham­stra­ta lää­ket­tä jon­ka ei ole osoi­tet­tu tehoa­van (eikä sitä alun­pe­rin kehi­tet­ty) tähän kysei­seen virukseen?

 23. Mitä ihmet­tä ??
  Eihän ne sitä asiakkaille/potilaille mää­rää vaan hake­vat itsel­leen ja perheilleen !!

 24. Ihmet­te­len vie­lä ker­ran, että mitä täs­sä häm­mäs­tel­lään. Kuo­le­man­pel­koa ei kan­na­ta vähä­tel­lä moti­vaat­to­ri­na. Ja kun täl­lä tasol­la lii­ku­taan, niin moraa­lit ja etii­kat sun muut on ihan vaan sano­ja ilman mitään mer­ki­tyk­siä. Vaik­ka kuin­ka olis hie­not kou­lut käy­ty ja muu­ta. Että lääk­kei­tä vaan aptee­kis­ta kai­kil­le jake­luun tar­peek­si. Riit­tää sit­ten muil­le­kin kuin lää­kä­reil­le ja hei­dän lähipiirilleen.

 25. WTF, lää­kä­rin mak­sa­va­na asiak­kaa­na ole­tan että lää­kä­ri mää­rä minul­le lää­ket­tä jota hänel­tä pyy­dän olet­taen että ko. lääk­kees­tä ei ole minul­le koh­tuu­ton­ta vaa­raa. Mik­si valis­tu­neen kulut­ta­jan tuli­si alis­tua lää­kä­ri- tai viran­omais­mie­li­val­lan alle?

  Ymmär­rän että lääk­keen ham­straus voi olla ongel­ma täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa mut­ta pää­asial­li­ses­ti lää­kä­ri­pal­vel­ve­lu­jen mak­sa­vien asiak­kai­den koh­tul­li­set toi­veet tuli­si toteuttaa.

 26. Lääk­keen ham­straa­mi­nen ei ole ongel­ma, jos hin­nan anne­taan jous­taa kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan.

 27. Matkailijat(lapset mukaan­lu­kien) eivät voi var­mis­tua asian­mu­kai­sen lää­ki­tyk­sen saa­mi­ses­ta sikainfluens­san iskies­sä ulko­mail­la, eri­tyi­ses­ti kau­ko­koh­teis­sa muu­ten kuin otta­mal­la lääk­keet mukaan­sa. Se ei ole nyt mah­dol­lis­ta. Suo­ma­lais­ten ulko­mail­la sai­ras­ta­mi­nen (aptee­kis­ta saa­ma­ni tie­don mukaan) ei edes ole STM:n mur­he vaan ulko­mi­nis­te­riön. Soi­nin­vaa­ra voi­si­kin nyt ensi­töik­seen sel­vit­tää, miten ulkoministeriö,tai kuka hyvän­sä, on var­mis­ta­nut asian­mu­kai­sen lää­ki­tyk­sen saan­nin suo­ma­lai­sil­le ulko­mail­la. Jos var­muut­ta ei ole niin sil­loin lääk­keet mukaan.(Jos sitä ker­ran riit­tä­väs­ti kai­kil­le on. Epäi­len ettei sitä tosia­sias­sa ole kuin ensi hätään. Loput tulee jos tulee. Muu­ten­han ei edes puhut­tai­si hamstrauksesta)
  Suu­rin osa resep­teis­tä on var­maan men­nyt tähän ihan asial­li­seen tar­koi­tuk­seen ja sai­si men­nä edelleen.
  (On muu­ten mel­koi­sen höl­möä ottaa kai­ken­maa­il­man roko­tuk­set ennal­taeh­käi­se­väs­ti ja jät­tää tähän varautumatta.)

 28. Vii­me vii­kol­la 2.5% jen­keis­tä, jot­ka vai­vau­tui­vat lää­kä­riin saak­ka fluns­sa­oi­rei­den­sa takia oli A(H1N1) uutuus. Kuol­lei­ta on tul­lut alle 1/1000 vah­vis­tet­tua tapaus­ta USAssa. 

  Kun Tamiflu on hiu­kan myr­kyl­lis­tä ja Relenza vie­lä enem­män niin kan­nat­taa har­ki­ta tie­tää­kö mitä on teke­mäs­sä ennen kuin alkaa pil­le­rei­tä arpo­mal­la pop­si­maan, tai annat­te höp­sön iso­äi­din myr­kyt­tää las­ten­lap­sen­sa. Usei­ta lääk­kei­tä kun ei olla viit­sit­ty tes­ta­ta lap­sil­la, kun ne ovat niin pie­ni mark­ki­na­ryh­mä. Relenzan sivu­vai­ku­tuk­siin aina­kin voi kuol­la, Tamiflus­ta voi tul­la vain pie­ni hel­vet­ti sivu­vai­ku­tuk­se­na. Lää­kä­rit eivät var­maan ker­ro näi­tä pie­niä ikä­viä yksi­tyis­koh­tia ensim­mäi­se­nä, kos­ka se voi­si hai­ta­ta lää­keyh­tiöi­den businesstä?

  Lää­kä­rit eivät myös­kään ker­ro, että influens­sa­ro­kot­teet hei­ken­tä­vät vas­tus­tus­ky­kyä tule­vil­le influens­soil­le. Rokot­tees­ta saa­ta­va immu­ni­teet­ti ei ole yhtä hyvä kuin tar­tun­nas­ta saatava. 

  Roh­kea siis pil­le­rin pop­sii ja usein sii­nä jou­tuu anta­maan paho­lai­sel­le pikkusormensa. 

  Pan­de­mian aika­na lääk­keis­tä ei tar­vit­se tapel­la, kos­ka pan­de­mia perus­tuu lää­ke­re­sis­tent­tiin taudinaiheuttajaan. 

  Yli 99% H1N1-virus­kan­nois­ta on resis­tent­te­jä Tamiflul­le. Se, ettei tämä uutuus ole resis­tent­ti, on hiu­kan kum­mal­lis­ta, mut­ta se var­maan oppii sukun­sa tavoil­le aika äkkiä. Jäl­jel­le jää sit­ten Relenza, jon­ka käyt­tä­mi­sen jäl­keen arvo­taan, joh­tui­ko poti­laan kun­non heik­ke­ne­mi­nen viruk­ses­ta vai lääk­kees­tä. Relenzaa ei ole tes­tat­tu kun­nol­la niil­lä, jot­ka sitä tar­vit­se­vat eni­ten eli kroo­ni­ses­ti sairailla. 

  Peri­aat­tees­sa meil­lä siis on näi­tä anti­vi­rus­lääk­kei­tä. Käy­tän­nös­sä ne ovat myr­kyl­li­siä ja vas­tas­sa on kui­ten­kin resis­tent­ti viruskanta.

  Sit­ten on rokot­teet, joi­den kehit­tä­mi­nen vie aikaa 4–6 kuu­kaut­ta. Nämä­kin ovat toi­si­naan vähän myr­kyl­li­siä. Kehit­tä­mi­sen jäl­keen rokot­tei­ta voi­daan val­mis­taa 700 — 2000 mil­joo­naa vuo­des­sa, läh­tees­tä riippuen. 

  Minul­la alkaa olla omat epäi­lyk­se­ni mik­si jot­kut mui­nai­set kan­sat näyt­tä­vät hylän­neen kau­pun­kin­sa ja kor­kea­kult­tuu­rin­sa yht’äk­kiä selityksettä.

 29. Tamiflu saat­taa altis­taa jopa itsemurhalle:

  http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/5769-influenssalaake-voi-altistaa-itsemurhalle

  Pelk­kä D‑vitamiini on aiem­mas­sa satun­nais­te­tus­sa inter­ven­tio­tut­ki­muk­ses­sa ehkäis­syt fluns­sat lähes koko­naan vain 50 µg:n annoksella:

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1064886.html#p1064886

  Toki voi­daan odot­taa “län­si­mai­sen lää­ke­tie­teen” pelas­ta­van, vaik­ka D‑vitamiinin posi­tii­vi­nen vai­ku­tus virus­pe­räi­siin infek­tioi­hin ja fluns­saan on tie­det­ty ja hyväk­syt­ty jo vuo­si­kau­det. Tämä D‑vitamiinia influens­san estos­sa hypet­tä­nyt teks­ti oli viro­lo­gian refe­ree-leh­den kol­man­nek­si lue­tuin artik­ke­li vuon­na 2008:

  http://www.virologyj.com/content/5/1/29

 30. Kuin­kas täs­sä nyt näin kävi, Osmo? Hesa­ri kir­joit­taa, että Tamiflu lah­joi­te­taan ulko­mail­le, kun sen käyt­töä pih­dat­tiin Suo­mes­sa — aivan kuten sinä­kin täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa­si vaa­dit. Oli­ko jär­keä ostaa mil­joo­nil­la lää­ket­tä, jät­tää jaka­mat­ta se omil­le kan­sa­lai­sil­le ja lah­joit­taa lopuk­si muu­al­le? Että rasittaa…

  1. Lähin­nä kyl­lä ihmet­te­len sitä, ettei lää­ket­tä käy­te­tä sil­loin, kun kuka vain on sai­ras­tu­nut influens­saan vaan rajoi­te­taan se ris­ki­ryh­miin. Arvos­te­lin sitä, että lää­ket­tä on myy­ty ennen kuin influens­sa-aal­to edes saa­pui Suomeen. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.