Toimitusjohtajien eläkeikä

For­tu­mien toi­mi­tus­joh­ta­jan elä­kei­kää ollaan nos­ta­mas­sa 62 vuo­des­ta 63 vuo­teen. Lou­kat­tu kan­sa­lais­mie­li­pi­de saa hyvitystä.

Toi­vot­ta­vas­ti tämä ei tar­koi­ta, että Tapio Kuu­lal­la on oikeus ja vel­vol­li­suus jat­kaa toi­mi­tus­joh­ta­ja­na 63-vuo­ti­aak­si. Meil­lä (lähes) kai­kil­la työ­te­ho las­kee iän muka­na. Vaik­ka työ­te­ho las­kee, se ei mene niin alas, että pitäi­si siir­tyä eläk­keel­le. Vaik­ka tekee työ­tä 20 pro­sent­tia hitaam­min, se 80 pro­sen­tin tuot­to­kin kan­nat­taa käyt­tää hyväk­si. Jos toi­mi­tus­joh­ta­jan työ­te­ho las­kee 20 pro­sent­tia, se joh­taa pahim­mil­laan koko yri­tyk­sen tuot­ta­vuu­den ale­ne­mi­seen, jol­loin tap­pio voi olla arvol­taan sadan hen­gen työ­pa­nok­sen suu­rui­nen. Sik­si moni yri­tys on sopi­nut topi­mi­tus­joh­ta­jil­le alem­man elä­keiän, eikä vain ollak­seen kiva johtajilleen.

Toi­mi­tus­joh­ta­jan työ­uran soi­si suju­van niin, että jos­kus kuu­den­kym­me­nen vuo­den ikää lähes­tyes­sään hän jät­tää työn­sä jol­le­kin ener­gi­sem­mäl­le ja näl­käi­sem­mäl­le ja siir­tyy vaik­ka hal­li­tusam­mat­ti­lai­sek­si jaka­maan koe­mus­taan ja osaa­mis­taan. Elä­kei­kä v oisi toki olla sama kuin muillakin.

9 vastausta artikkeliin “Toimitusjohtajien eläkeikä”

 1. En usko, että For­tu­min omis­ta­jil­la on sel­lais­ta kris­tal­li­pal­loa, että he tie­täi­si­vät, min­kä ikäi­se­nä Kuu­lan tuot­ta­vuus las­kee “toi­mi­tus­joh­ta­ja­ta­son” ala­puo­lel­le. Onhan yli 80-vuo­tiai­ta­kin toimitusjohtajia.

  Eli yksi­lön oikea ikä siir­tyä sivuun voi olla yhtä hyvin 60 kuin 70 tai vaik­ka 85. Yksi voi teh­dä hyvää tulos­ta vuo­si­kym­me­net, toi­nen uupuu muu­ta­mas­sa vuo­des­sa. Joku tilas­tol­li­nen­kin raja-arvo toki on, mut­ta kan­nat­ta­ko nyt sen perus­tel­la yksi­löi­den elä­kei­kiä mää­rä­tä etukäteen.

  Tuos­sa mie­les­sä alhai­nen elä­kei­kä tai­taa sit­ten­kin kuvas­tel­la omis­ta­jien halua olla kivo­ja samaan tapaan kuin muut­kin edut: optiot yms, kul­tai­set käden­pu­ris­tuk­set, huip­pu­pal­kat ja huippueläkkeet. 

  For­be­sin mukaan tee­jiit kyl­lä ovat yhä nuo­rem­pia aina­kin Ame­ri­kois­sa. Nel­jän­nes on nyky­ään 60–69-vuotiaita, kes­ki-ikä on 56.

 2. Sit­ten on nii­tä­kin toi­mi­tus­joh­ta­jia, jot­ka jat­ka­vat eläk­keel­le jää­ty­ään työ­uraa senior advi­se­rei­na tms. ja mah­dol­li­ses­ti teke­vät enem­män hyvää yri­tyk­sel­le kuin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na kon­sa­naan. Toi­mi­tus­joh­ta­ja­han voi­daan erot­taa kos­ka tahan­sa, kun työ­suo­ri­tus ei ole riit­tä­vä, sik­si elä­keiän alen­ta­mi­nen ei lii­ty asi­aan (ellei­vät yhtiöi­den hal­li­tuk­set ole täy­sin kyvyt­tö­miä). Toi­mi­tus­joh­ta­jien elä­kei­kä kan­nat­tai­si päin vas­toin lait­taa mah­dol­li­sim­man kor­keak­si, niin ne, joil­la riit­tää ener­gi­aa ja annet­ta­vaa, voi­tai­siin pitää työs­sään mah­dol­li­sim­man pitkään.

 3. Pitäi­sin parem­pa­na jos koko elä­kei­kä-ajat­te­lus­ta luo­vut­tai­siin ja siir­ryt­täi­siin yleen­sä mää­rä­ai­kai­siin työ­so­pi­muk­siin, jot­ka uusit­tai­siin palk­ka ja tes-neu­vot­te­lui­den kera vii­meis­tään vii­den vuo­den välein. Kos­ka aidos­ti ja läpi­nä­ky­väs­ti tuot­ta­van työn mää­rä jat­ku­vas­ti vähe­nee oli­si syy­tä myös luo­pua koko­päi­vä­työn käsit­tees­tä yksi­tyi­sen sek­to­rin perus­työn aloil­la ja alkaa rajaa­maan työ­ai­kaa kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­jen alo­jen ja jul­ki­sen sek­to­rin töis­sä. Elä­ket­tä ker­tyi­si hil­jal­leen kiih­tyen van­huut­ta lähes­tyes­sä ja sai­si itse päät­tää, mil­loin jää eläk­keel­le. Alle 50v. oli­si työn­ha­ku­vel­voi­te. Sai­ras eläk­keet ym. rahoi­tet­tai­siin vakuu­tuk­sis­ta, ansio-osaa sai­si vain tiet­tyyn rajaan asti, loput itse säästäen. 

  Juu­ri tänään puhut­tiin uuti­sis­sa palo­mies­ten elä­keiäs­tä, ja haas­ta­tel­tu palo­mies oli kovas­ti när­käs­ty­nyt, kun pitäi­si kuusi­kymp­pi­se­nä “alen­tua” taval­li­siin kun­nan­töi­hin jos ei läpäi­se kun­to­tes­tiä. Täl­lai­sil­la eri­kois­ryh­mil­lä (upsee­ri, len­tä­jä) voi­si olla mää­rä­ai­kai­nen sopi­mus, ja alal­le hakeu­tu­va ymmär­täi­si että amma­tin vaih­to on van­ha­na edes­sä. Ongel­ma on lähin­nä ammat­ti-iden­ti­tee­tin yli­ko­ros­tu­mi­ses­sa ja sii­tä juon­tu­vas­ta kou­lu­tus­hys­te­rias­ta. Ammat­ti­ni­mi­ke on enem­män elä­mää rajoit­ta­va teki­jä ja ihmi­sar­von mää­rit­tä­jä kuin pelk­kä yksi­lön työ­mark­ki­na omi­nai­suus joka sen pitäi­si olla.

  Toi­mi­tus­joh­ta­jan tasol­la tulee vie­lä ongel­mak­si, että mikä tahan­sa ope­ra­tii­vi­nen teh­tä­vä on sen jäl­keen alen­nus, eikä joh­to­työn vaa­ti­maa auk­to­ri­teet­tia enää ole. Hal­li­tuk­ses­sa roik­ku­mi­nen taas vaa­tii omis­ta­juut­ta, asian­tun­ti­ja­teh­tä­vä hidas­taa yri­tyk­sen uudis­tu­mis­ta. Paras­ta oli­si jos työ­ajak­si las­ke­taan tj:lle 24/7, jol­loin hän voi jää­dä hyväl­lä omal­la­tun­nol­la eläk­keel­le aikaisemmin.

 4. Mitä­hän mah­dat tar­koit­taa 20% hitaam­mal­la työ­te­hol­la? Kir­joit­taa­ko kir­jee­seen alle­kir­joi­tuk­sen 20% hitaam­min vai menee­kö sane­lu­ko­neen kans­sa sanel­les­sa 20% enem­män aikaa? Ja onko tuol­lai­sel­la tehok­kuus­mit­ta­ril­la edes mer­ki­tys­tä jos­sain kor­keas­sa johtotehtävässä? 

  Eikö­hän toi­mi­tus­joh­ta­jan tai pää­joh­ta­jan työ­te­ho ja tuot­ta­vuus toi­mi ihan toi­sel­la tasolla. 

  Se on sel­vä ettei ehkä yli 60 iäs­sä jak­sa teh­dä (enää?) 50–60 tun­ti­sia työ­viik­ko­ja tai aina olla reis­sus­sa. Mut­ta sel­lai­set mit­ta­reil­la mita­tut työ­te­hot ovat muu­ten­kin hel­pos­ti huo­non joh­ta­jan merk­ke­jä. Hyvä joh­ta­ja orga­ni­soi, dele­goi yms ja teet­tää nii­tä töi­tä muilla.

  Tai sit­ten siir­tyy mai­nit­se­mal­la­si taval­la todel­la ope­ra­tii­vi­ses­ta joh­ta­mi­ses­ta enem­män hal­li­tus­ta­son tehtäviin.

  Kyl­lä se on vaan kivaa saa­da elä­ke nuo­re­na. Ei nii­tä alen­net­tu­ja elä­kei­kiä fir­mo­jen suo­je­le­mi­sek­si ole teh­ty. Vaan kave­rin jelp­pi­mi­sek­si. Joka sit­ten vuo­ros­taan jelp­pii sinua. Hyvä veli verkostoa 😉

 5. Minun mie­les­tä suur­ten val­tiol­lis­ten yri­tys­ten joh­ta­jien elä­keiäl­lä ole niin suur­ta mer­ki­tys­tä kuin sil­lä, mitä he tosia­sial­li­ses­ti saa­vat pes­tin­sä aika­na yhteis­tä hyvää syntymään. 

  Lop­pu­jen lopuk­si on aivan se ja sama, mikä
  jon­kun sijoit­ta­ja­he­pun plus yri­tys­joh­ta­jan elä­kei­kä on. Tus­kin­pa val­tion yritysten
  joh­ta­jat koko ikään­sä yhtei­sen hyvän vuok­si ural­leen tosia­sial­li­ses­ti lupau­tu­neet antamaan. 

  Mato­mä­ki joten­kin poik­keuk­se­na muis­tuu mie­lee­ni. Onhan toki muitakin.

  Ja jos joku enti­nen val­tion yri­tyk­sen joh­to kum­mit­te­lee mie­les­sä­ni, niin kyl­lä se on Valmetti.

  Minä kun olen sitä miel­tä, että toi­mi­koot val­tion yri­tys­joh­ta­jat siten kuten toi­mi­vat, mut­ta tulos­ta pitää syn­tyä sil­lä taval­la, että hyötyä
  on tul­ta­va taval­li­sen­kin kan­sa­lai­sen lakkariin. 

  Täs­sä en tar­koi­ta Lilius­ta, joka pär­jä­si sil­lä, että nos­ti ener­gian hin­taa (toki lupa myön­net­tiin — vink ‑vink) sen min­kä uskal­si ja samal­la kun öljyn hin­ta maa­il­mal­la nousi. 

  Mut­ta kan­san­edus­ta­jat tup­paa­vat vaan kausil­laan alle­kir­joit­taa­maan sitä sun tätä, mitä sit­ten puo­lue­toi­mis­tos­ta informoidaan.

 6. Eikö­hän noil­le ikään­ty­neil­le toi­mi­tus­joh­ta­jil­le voi­si tar­jo­ta päi­vä­ko­tia­vus­ta­jan vir­kaa kuten palomiehille ?
  Mik­si pitää jär­jes­tää väki­sin teh­ty eläkevirka ?

  Unoh­de­taan, että ei joh­ta­ja tee töi­tä vaan hän teet­tää työt toi­sil­la ihmisillä

 7. Pari viik­koa sit­ten vilah­ti leh­dis­sä miten Japa­nis­sa hoi­de­taan ikään­ty­vät toi­ma­rit. Siel­lä kuu­luu pelin hen­keen (tai ihan sopi­muk­seen?) että heis­tä tulee tj-hom­mas­ta läh­det­ty­ään har­mai­ta emi­nens­se­jä, joil­la on viral­li­nen ase­ma, auto ja kul­jet­ta­ja yms. 

  Var­maan tapaus­koh­tais­ta miten tuo toi­mii. Joku voi­si kaup­pa­tie­tei­den väik­kä­rin sii­tä­kin vään­tää mil­lai­sia tulok­sia se mak­ro­ta­sol­la näyt­täi­si tuot­ta­van mut­ta fir­ma­koh­tai­nen todel­li­suus erikseen.

  Yksi kuu­lui­sa esi­merk­ki his­to­rias­sa on Hen­ry Ford, joka luo­vut­ti joh­don pojal­leen jo 55-vuo­ti­aa­na mut­ta sabo­toi tämän toi­ma­riut­ta koko ajan ja otti hom­man 80-vuo­ti­aa­na takai­sin itsel­leen kun poi­ka Edsel kuo­li kes­ken II maa­il­man­so­dan. Ns. ylei­nen käsi­tys tai­taa olla, että ei ollut hyvin toimittu.

  Päin­vas­tai­sia­kin tari­noi­ta var­maan riittäisi.

 8. Kun­nal­li­sel­la alal­la on oikeus olla töis­sä 68 vuo­teen asti. Tar­koit­taa­ko tämä myös sitä, että hän­tä ei voi pot­kia töis­tä ilman päte­vää syy­tä ennen 68 vuot­ta. Kou­vo­las­sa näyt­tää eräil­lä isoil­la pam­puil­la ole­van hin­kua jat­kaa työ­uraa, kun kun­ta­lii­tos nos­taa rut­kas­ti ko her­ro­jen palkkoja.

 9. Pari viik­koa sit­ten vilah­ti leh­dis­sä miten Japa­nis­sa hoi­de­taan ikään­ty­vät toimarit”

  Aikai­sem­min Här­mä­län tapai­set epä­on­nis­tu­jat teki­vät kyl­lä­kin itse­mur­han Japa­nis­sa. Ei tar­vin­nut fir­man mak­saa kor­ke­aa elä­ket­tä 30 vuotta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.