Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.4.2009

Verk­ko­saa­ren kaa­va­luon­nos pan­tiin eteen­päin äänin 5–4 (VIHR+KOK(2)+ RKPKOK(1) + SDP+VAS) Vähem­mis­tö oli­si halun­nut tukia vaih­toeh­to­na vie­lä tii­viim­pää raken­ta­mis­ta. Vähän sitä kor­jail­tiin kevyen lii­ken­teen rait­tien osal­ta. Tämä oli kaa­va­luon­nos. Nyt etsi­tään hank­keel­le toteut­ta­jaa, jon­ka kans­sa kaa­va suun­ni­tel­laan lop­puun. Täl­lai­nen kump­pa­nuus­kaa­voi­tus on uut­ta Helsingissä.

 Molem­mat Kai­ta­lah­den kaa­vat pan­tiin pöy­däl­le. Ei niis­tä vikaa löy­det­ty, mut­ta sen ver­ran isois­ta asiois­ta on kyse, että pitää tutustua.

 Lii­ken­nein­ves­toin­tien talous­ar­vio­eh­do­tus vuo­dek­si 2010 pan­tiin sekin pöydälle.

27 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.4.2009”

 1. Onko muu­ten jos­sain vai­hees­sa tar­koi­tus teh­dä jotain Munk­ki­nie­men aukiol­le jouk­ko­lii­ken­teen kan­nal­ta? Täl­lä het­kel­lä tilan­ne on Töö­lön suun­nas­ta tule­vil­le Ota­nie­meen mat­kaa­vil­le bus­seil­le kes­tä­mä­tön: vasem­mal­le kään­ty­vien jonos­sa odo­tet­tiin tänään­kin klo 8:40 vii­den (!) lii­ken­ne­va­lo­vuo­ron ver­ran. Tämä on vali­tet­ta­vas­ti nor­maa­lia ruuh­ka-aikaan. Lii­ken­ne­va­lot kun ovat hyvin lyhyen aikaa auki vasem­mal­le kään­ty­vil­le, ja vain muu­ta­ma auto ehtii ker­ral­laan ris­teyk­sen yli.

  Yli­pään­sä pitäi­si käy­dä läpi Hel­sin­gin bus­si­lin­jat ja ris­teyk­set jois­sa bus­sit jou­tu­vat kään­ty­mään vasem­mal­le. Täl­lai­set ris­teyk­set voi­vat vas­ta­ta suu­res­ta osas­ta mat­ka-aikaa, vaik­ka nii­tä oli­si vain pari.

  1. Pitäi­si var­maan. Ongel­ma saat­taa olla sii­nä, ettei­vät ne ole Hel­sin­gin kau­pun­gin jär­jes­tel­mäs­sä ole­via auto­ja vaan YTV:n. Jos oli­si­vat, lii­ken­ne­va­lo oli­si nii­den suh­teen arme­li­aam­pi. Täl­lai­sia asioi­ta aiheut­taa orga­ni­saa­tioi­den väli­nen kit­ka. Nyt kun kaik­ki lii­ken­ne siir­tyy YTV:lle, kyt­ken­tä bus­sien ja valo­jen välil­lä käy var­maan aivan mahdottomaksi…

 2. Mut­ta Osmo, mihin mitään lii­ken­nein­ves­toin­te­ja tar­vi­taan, kun ilmai­set trol­ley­bus­sit tule­vat. Kuten itse­kin sanoit jul­ki­suu­des­sa, ne voi­si­vat lii­ken­nöi­dä Jätkäsaareen.

  Kos­ka trol­li­kat eivät tar­vit­se mitään huol­to­ti­lo­ja tai varik­koa, sääs­te­tään HKL:n mukaan ratik­ka­va­ri­kon raken­ta­mi­nen (25milj.).
  Ajat­te­le, ilmai­nen lii­ken­ne­vä­li­ne! Kuten HKL:n sel­vi­tyk­ses­tä käy ilmi, niin trol­li­koi­den väy­lät eivät ole ainoas­taan ilmai­sia vaan myös nii­den yllä­pi­to ei mak­sa mitään. Kos­ka sama sel­vi­tys tote­aa, että trol­li­koi­ta var­ten tar­vi­taan varik­ko, täy­tyy tämän vari­kon olla ilmai­nen, kos­ka trol­ley-trol­lauk­sel­la sääs­te­tään ratik­ka­va­ri­kon rakentaminen.

  Tai­taa olla HKL-SUY:n rai­de­lii­ken­ne­vi­haa­jien tai­ta­va yri­tys tor­pa­ta ratik­ka­lii­ken­teen kehit­tä­mi­nen, sil­lä on löy­ty­nyt ilmais­ta joukkoliikennettä.

  Ainiin.Miksi vih­reät ovat hil­jaa HKL:n yhtiöit­tä­mi­ses­tä. Mikä on vih­rei­den kan­ta asi­aan. Sitä ei löy­dy mis­tään. Mik­si­kö­hän. Tai­taa odot­taa HelB:n likai­nen koh­ta­lo ratikkapuulaakia..

 3. . Ongel­ma saat­taa olla sii­nä, ettei­vät ne ole Hel­sin­gin kau­pun­gin jär­jes­tel­mäs­sä ole­via auto­ja vaan YTV:n. Jos oli­si­vat, lii­ken­ne­va­lo oli­si nii­den suh­teen armeliaampi.”

  Niin ja sit­ten täs­sä on se ikui­suuson­gel­ma että Van­taal­la ja Espoos­sa ei jouk­ko­lii­ken­ne saa mak­saa. Hal­tian blogista:

  Jouk­ko­lii­ken­teen lii­ken­ne­va­loe­tuus­jär­jes­tel­mien jatkokehitys
  Suruk­sem­me pää­tim­me tänään lopet­taa Hel­mi2-jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sen ja tyy­tyä laa­jen­ta­maan Helmi1:n laa­jen­ta­mis­ta, kun­nes siir­rym­me seu­dul­li­ses­ti yhtei­seen etuus­jär­jes­tel­mään. Helmi2 oli­si ollut todel­la teho­kas ja kus­tan­nuk­sia sääs­tä­vä jär­jes­tel­mä Hel­sin­kiin, mut­ta esim. Espoo­seen yli­mi­toi­tet­tu, joten jos ja kun halu­taan koko seu­dul­le yhtei­nen jär­jes­tel­mä 2012, se ei voi perus­tua Helmi2:n suun­ni­tel­lus­ti 🙁 Todel­la todel­la sää­li. Ja kyl­lä, tämä tar­koit­taa että bus­sei­hin ei sit­ten­kään tule sivu­tuot­tee­na ilmais­ta laa­ja­kais­taa. Rati­kois­sa­kin nyt ole­va ilmai­nen laa­ja­kais­ta pois­tuu sit­ten kun siir­ry­tään tuo­hon yhtei­seen jär­jes­tel­mään 2012… Plääh. Eikö seu­tu­yh­teis­työs­tä ole mitään muu­ta kuin huo­no­ja uuti­sia Helsingille???”
  http://haltia.blogspot.com/2009/03/kokoskuulumiset-hkln-johtokunta-1932009.html

 4. OSMO: “Molem­mat Kai­ta­lah­den kaa­vat pan­tiin pöy­däl­le. Ei niis­tä vikaa löy­det­ty, mut­ta sen ver­ran isois­ta asiois­ta on kyse, että pitää tutustua.”

  Hyvää kehi­tys­tä, kun asiois­ta kes­kus­tel­laan ja rii­del­lään, voi joku aka­na jää­dä rii­del­les­sä ja kes­kus­tel­les­sa mat­kan varrelle.

  Ja maa­il­ma muut­tuu ja Hel­sin­gin­kin tar­peet ja mah­dol­li­suu­det voi­vat muuttua.

 5. Jouk­ko­lii­ken­teen etui­suuk­sien jär­jes­tä­mi­nen valo­liit­ty­mis­sä on koko ajan menos­sa hyvään suun­taan, mut­ta tus­kas­tut­ta­van hitaas­ti. Rai­tio­lii­ken­teen jär­jes­te­lyt ovat pisimmällä.

  Liit­ty­mä­koh­tai­set lait­teet uusiu­tu­vat sel­lai­sik­si, että lähes­ty­vät jouk­ko­lii­ken­teen ajo­neu­vot pyy­tä­vät etui­suut­ta ja se jär­jes­tyy tilan­teen mukaan. Ongel­ma­na ovat ris­teä­vät jouk­ko­lii­ken­teen vir­rat ja kriit­ti­sis­tä koh­dis­ta vie­lä puut­tu­vat joukkoliikennekaistat.

  YTV:n lin­jo­jen bus­sit saa­vat kyl­lä samat etuu­det kuin Hel­sin­gin sisäi­set­kin, jos vau­nuis­sa on ilmai­sin­lait­teet. Jär­jes­tel­mä laa­je­nee koko ajan.

 6. Onko muu­ten jos­sain vai­hees­sa tar­koi­tus teh­dä jotain Munk­ki­nie­men aukiol­le jouk­ko­lii­ken­teen kan­nal­ta? Täl­lä het­kel­lä tilan­ne on Töö­lön suun­nas­ta tule­vil­le Ota­nie­meen mat­kaa­vil­le bus­seil­le kes­tä­mä­tön: vasem­mal­le kään­ty­vien jonos­sa odo­tet­tiin tänään­kin klo 8:40 vii­den (!) lii­ken­ne­va­lo­vuo­ron ver­ran. Tämä on vali­tet­ta­vas­ti nor­maa­lia ruuh­ka-aikaan. Lii­ken­ne­va­lot kun ovat hyvin lyhyen aikaa auki vasem­mal­le kään­ty­vil­le, ja vain muu­ta­ma auto ehtii ker­ral­laan ris­teyk­sen yli.

  Yli­pään­sä pitäi­si käy­dä läpi Hel­sin­gin bus­si­lin­jat ja ris­teyk­set jois­sa bus­sit jou­tu­vat kään­ty­mään vasem­mal­le. Täl­lai­set ris­teyk­set voi­vat vas­ta­ta suu­res­ta osas­ta mat­ka-aikaa, vaik­ka nii­tä oli­si vain pari.”

  Tämä on han­ka­la paik­ka, vie­lä han­ka­lam­pi tai­taa olla vain Man­ner­hie­mit­nien ja Tuk­hol­man­ka­dun ris­teys.- tosin luki­ja muis­taa, että juu­ri täl­lä koh­taa tulee oikeal­ta suu­ri bus­si­mää­rä Tar­von­tiel­tä ja Munkkivuoren/ Pitä­jän­mäen suun­nas­ta ja sen­kin pitää voi­da kul­kea jou­he­vas­ti. Miten oli­si, jos ota­ni­men suun­taan kul­ke­vat bus­sit meni­si­vät­kin suo­raan ja käny­ti­si­vät vast Sol­nan­tien koh­dal­la vasem­mal­la ja jat­kai­si­vat sii­tä sit­ten Kuusi­saa­reen? Toi­seen suun­taan sit­ten kul­ki­si suo­raan Ramsaynrantaa.

 7. Kan­nat­tai­si­ko muu­ten jouk­ko­lii­ken­teen suju­vuu­den paran­ta­mi­sek­si miet­tiä uudel­leen suo­ma­lai­nen (hel­sin­ki­läi­nen) mie­le­no­soi­tus­kult­tuu­ri. Tätä nykyä stan­dar­din­omai­nen kokoon­tu­mi­nen Kias­mal­la, mars­si Edus­kun­ta­ta­lol­le ja mars­si siel­tä Man­ner­hei­min­tie­tä Kol­men sepän pat­saal­le (jat­kaen Alek­sil­le tai Espal­le) tuk­kii tehok­kaas­ti suu­ren osan jouk­ko­lii­ken­tees­tä ja pit­käk­si aikaa.

  Bus­si­kus­kin mukaan bus­sis­ta ei edes saa­nut pääs­tää väkeä ulos jat­ka­maan jal­kai­sin, tulee kuu­le­ma sakot jos pääs­tää ihmi­siä muil­le kuin pysäkeille.

  Eduskuntatalolta/lle voi­si mars­sia jouk­ko­lii­ken­teen reit­te­jä tuk­ki­mat­ta myös Arka­dian­ka­dun tai Museo­ka­dun suun­nas­ta. Kokoon­tu­mis­pai­kak­si sopi­si esi­mer­kik­si puis­tik­ko Museo­ka­dun ja Dag­ma­rin­ka­dun risteyksessä.

  Pahim­mil­laan, anar­kis­ti­mie­le­no­soi­tus­ten olles­sa kysees­sä, koko Töö­lön­lah­den län­si­puo­li on tukit­tu, jol­loin mie­le­no­soi­tuk­sen ohi ei pääs­syt edes jalan — piti men­nä junal­la Pasi­laan ja jat­kaa sieltä.

 8. Mark­ku af Heur­lin: Sol­nan­tien reit­ti ei lie­ne vaih­toeh­to — katu on aika kapea ja sil­tä pitäi­si kään­tyä vie­lä Tam­mi­tiel­le — ojas­ta allikkoon.

  Munk­ki­nie­men puis­to­tie — Laa­ja­lah­den­tie — Sau­na­lah­den­tie lie­nee katu­jen kapeu­den ja yksi­suun­tai­set kadut huo­mioi­va ainoa toi­mi­vah­ko kor­vaa­va reit­ti, jos­kin pitkähkö.

  Ris­teä­vän bus­si­lii­ken­teen (ja suo­raan mene­vän) huo­mioon ottaen vaih­toeh­to­ja Munk­ki­nie­men aukion suju­voit­ta­mi­sek­si lie­nee tasan kak­si: vähen­tää hen­ki­lö­au­to­lii­ken­net­tä dra­maat­ti­ses­ti tai muut­taa ris­teys eri­ta­so­ris­teyk­sek­si, mikä lie­nee fantasiaa.

 9. Ris­teä­vän bus­si­lii­ken­teen (ja suo­raan mene­vän) huo­mioon ottaen vaih­toeh­to­ja Munk­ki­nie­men aukion suju­voit­ta­mi­sek­si lie­nee tasan kak­si: vähen­tää hen­ki­lö­au­to­lii­ken­net­tä dra­maat­ti­ses­ti tai muut­taa ris­teys eri­ta­so­ris­teyk­sek­si, mikä lie­nee fantasiaa”

  Kol­mas, rea­lis­ti­nen vaih­toeh­to, oli­si muut­taa ris­teys kier­to­liit­ty­mäk­si. Jos ei sit­ten spo­ra­rai­tei­den kul­ku liit­ty­män hal­ki ole ylit­se­pää­se­mä­tön ongel­ma. Lii­ken­ne­va­lot lisäksi?

  1. Ajat­te­lin itse­kin ehdot­taa tuo­ta. Kier­to­liit­ty­män pitäi­si olla kak­si­kais­tai­nen, mikä taas edel­lyt­täi­si, että kol­me mil­joo­naa autoi­li­jaa pan­naan auto­kou­luun har­joit­te­le­maan sen käyt­töä. Espan­jas­sa ne ovat ylei­siä ja joten­kin lii­ken­ne sujuu niis­sä kuin tanssi.

 10. Tuo­hon­kin paik­kaan sopi­si se rat­kai­su että neli­kais­tai­nen tie jaet­tai­siin kah­tia, toi­nen puo­li bus­seil­le ja toi­nen hen­ki­lö­au­toil­le. Tämä ei vaan käy, kos­ka oikeas­ti tot­ta­han toki hen­ki­lö­au­ton pitää pääs­tä aja­maan bus­si­kais­tal­le, pelk­kä val­von­ta on ihmi­soi­keus­rik­ko­mus puhu­mat­ta­kaan sii­tä että se oli­si ihan fyy­si­ses­ti estetty…

 11. Lii­ken­nein­ves­toin­neis­ta puhee­nol­len oli­si kiva tie­tää mikä jär­ki on sit­ten enää vetää rati­koi­ta Jät­kään, kun Osmo ker­toi jul­ki­suu­des­sa­kin kan­nat­ta­van­sa trol­li­koi­ta. Siis lii­ken­ne­vä­li­nei­tä, joil­la saa­daan yhdis­te­tys­ti rati­kan ja bus­sin haitat.
  Kai­ken lisäk­si trol­lik­ka­ra­port­ti unoh­ti mon­ta tär­ke­ää asi­aa. Yksi hyvä esi­merk­ki on vaik­ka­pa, että mik­si puhu­taan esim. lin­jan 15 muut­ta­mi­ses­ta trol­li­kak­si, kun se tule­vai­suu­des­sa jää kui­ten­kin (jos rati­kat tule­vat Jät­kään) alu­een sisäi­sek­si lin­jak­si. Samoin lin­ja 14 on outo valin­ta, kos­ka mah­dol­li­nen ysin jat­ko muut­taa tilan­net­ta sil­loin­kin. Suu­rin osa trol­li­kois­ta meni­si pääl­lek­käin rati­kan kans­sa, joten kum­ma selvitys..
  Toi­saal­ta sen ymmär­tää, sil­lä eni­ten rai­tio­lii­ken­teen kehi­tys­tä vas­tus­taa HKL-SUY ja sen vir­ka­mie­his­tö. Tai­taa olla ratik­ka­lii­ken­ne pian­ai­kaan siir­ty­mäs­sä his­to­ri­aan Hel­sin­gis­sä. Kokoo­mus taput­taa var­maan käsi­ään, HKL halu­taan myös yhtiöit­tää. Sen­hän vih­reät teki­vät kok­ka­rei­den kans­sa jo HelB:lle tuhoi­sin seu­rauk­sin. Jos­tain syys­tä monis­sa euroop­pa­lai­sis­sa kau­pun­geis­sa kau­pun­gin bus­sit (esim. Wien) aja­vat edel­leen lii­ken­net­tä oma­na tuo­tan­to­na ja ovat pal­jon moder­nim­pia kuin meidän.
  Mik­si muu­ten vih­reät pitä­vät niin mata­laa pro­fii­lia HKL:n yhtiöit­tä­mis­asias­sa. Onko jotain, jota ei halu­ta kertoa.…?

  1. Minä en ole eri­tyi­sen innos­tu­nut trol­li­kois­ta rati­koi­den kil­pai­li­ja­na. Ne sopi­vat sin­ne, mis­sä lii­ken­net­tä on lii­an vähän­kis­ko­jen vetä­mis­tä var­ten, mut­ta Jät­kä­saa­reen kis­kot kan­nat­taa vetää.

 12. Ker­rot­ko vie­lä jul­ki­ses­ti mikä on vih­rei­den kan­ta HKL:n yhtiöittämiseen.

  1. Mis­tä ihmeen hank­kees­ta Eero Lap­pa­lai­nen puhuu? Seu­dul­li­ses­ta lii­ken­neyh­tiös­tä­kö? Yhtiö­muo­dol­la ei sinän­sä ole vai­ku­tus­ta mihin­kään vaan sil­lä, kuka yhtiön omis­taa ja mil­lai­sia kon­sedr­nioh­jei­ta esi­mer­kik­si lai­no­jen hank­ki­mi­ses­sa se noudattaa.

 13. Eero Lap­pa­lai­nen tai­taa puhua tästä:
  http://www.talouselama.fi/uutiset/article276797.ece

  Ryh­män yksi­mie­li­sen esi­tyk­sen mukaan mark­ki­noil­la yri­tys­ten kans­sa kil­pai­le­vat lii­ke­lai­tok­set pitää muut­taa yrityksiksi.”

  Eri­tyi­ses­ti tämä iskee Hel­sin­kiin Hel­sin­gin Ener­gian kaut­ta, mut­ta vai­ku­tus­ta on HKL:nkin toimintaan.

  1. Des­tia­pää­tök­ses­tä olen tie­toi­nen, mut­ta mitä vih­rei­den val­tuus­to­ryh­mä sil­le voi? Rati­koi­den osal­ta ei ole aivan sel­vää, että ne kil­pai­le­vat yksi­tyis­ten yri­tys­ten kanssa. 

   Ener­gia­lai­tok­sen tulok­ses­ta (n. 300 M€/vuosi) en ole halu­kas mak­sa­maan tulo­ve­roa val­tiol­le, ja sik­si teki­sin sen näin:

   Perus­te­taan Hel­sin­gin Ener­gia Oy mah­dol­li­sim­man pie­nel­lä osa­ke­pää­omal­la, (10 000 € esimerkiksi)

   Myy­dään ener­gia­lai­tok­sen koko omai­suus sil­le kuu­del­la mil­jar­dil­la eurol­la. Jos joku väit­tää myyn­ti­hin­taa kik­kai­luk­si, pyy­de­tään sii­tä ulko­puo­li­nen arvio.

   Anne­taan koko kaup­pa­hin­ta (6G€) lai­nak­si yhtiöl­le ilman vel­vol­li­suut­ta lyhen­tää lai­naa vii­den pro­sen­tin korol­la (= 300 M€/vuosi)

   Ja kat­so! Hel­sin­gin Ener­gia Oy ei tuo­ta voit­toa eikä mak­sa osin­ko­ja vaan pel­käs­tään kor­koa kau­pun­gil­le. Kor­ko taas on kau­pun­gil­le vero­ton­ta tuloa.

 14. Osmo, älä lei­ki tyh­mem­pää kuin olet.
  Puhun kokoo­muk­sen jo pit­kään lob­baa­mas­ta HKL:n yhtiöit­tä­mi­ses­tä. Asia mai­ni­taa Pajusen stra­te­gia­pa­pe­ris­sa. Kan­nat­ta­vat­ko vai vas­tus­ta­vat vih­reät (eli vih­reä val­tuus­to­ryh­mä) HKL:n yhtiöit­tä­mis­tä. Voi­sit­ko ker­toa tämän meil­le kai­kil­le. Vas­tauk­se­na täl­lai­siin kysy­myk­siin käy­te­tään suo­men kie­les­sä sano­ja “kyl­lä” ja “ei”.
  Kysei­nen hie­no stra­te­giaplä­jäys on tänään val­tuus­tos­sa, kuten Osmo­kin var­maan havaitsi.
  Asias­ta kir­joit­ti Mir­va Hal­tia 28.3.2009 :
  http://haltia.blogspot.com/2009/03/helsingin-virkamiesjohto-yhtioittamassa.html

  1. Nyt alan pik­ku­hil­jaa pää­se­mään kar­tal­le, mitä Lap­pa­lai­nen tar­koit­taa. Kau­pun­gin stra­te­gias­sa kokoo­muk­sen esi­tys lii­ke­lai­tos­ten muut­ta­mi­ses­ta yhtiöik­si lai­men­net­tiin sel­vit­tä­mi­sek­si. Tähän on mah­do­ton sanoa kyl­lä tai ei, kos­ka asia liit­tyy voi­mak­kaas­ti pää­kau­pun­ki­seu­dun jouk­ko­lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­seen. Kun met­ro jat­kuu Espoo­seen, se ei voi pysyä Hel­sin­gin lii­ke­lai­tok­se­na. Samoin, jos ratik­ka­lin­jas­to jat­kuu Hel­si­gin rajo­nen ulko­puo­lel­le, tun­tuu luon­ta­val­ta, että jär­jes­tel­mä siir­tyy kun­tien yhtei­so­mis­tuk­seen, jol­loin osa­keyh­tiöl­le ei oikein ole vaih­toeh­toa. Nyky­ti­lasn­tees­sa en näe syy­tä muut­taa rati­koi­ta osa­keyh­tiö­muo­toon, mut­ta ei sii­tä kyl­lä mitään hait­taa­kaan oli­si, kos­ka ratik­ka­lin­jas­to ei tuo­ta satu­mai­sia voit­to­ja, joi­ta val­tio himoit­si­si verottavansa.

 15. Nyt minä­kin alan pääs­tä sel­vil­le, mik­si vih­reät vai­ke­nen­vat asias­ta. HKL-Bus­si­lii­ken­teen koh­ta­lo odot­taa siis rati­koi­ta ja met­roa. Kii­tos tie­dos­ta, voin ryh­tyä hank­ki­maan autoa.

  Voin Osmo ker­toa sinul­le, että monis­sa Euroo­pan kau­pun­geis­sa met­ro ulot­tuu kau­pun­gin ulko­puo­lel­le. Esim. Tuk­hol­ma, Parii­si ja vaik­ka­pa Münc­hen. Miten­käs on mah­dol­lis­ta, että esim. Parii­sis­sa tai Münc­he­nis­sä kau­pun­gin omis­ta­ma lii­ke­lai­tos tai yhtiö hoi­taa met­ro­lii­ken­net­tä oman rajan­sa yli.

  Mis­sä sano­taan, että HKL-met­ro­lii­ken­ne ei voi­si lii­ken­nöi­dä Espoo­seen ja kuka sen on päät­tä­nyt. Kuten itse­kin tie­dät, ei mis­sään. Yhtä lail­la kun työ­ter­veys­huol­to on pk-seu­dul­la kes­ki­tet­ty Van­taal­le, voi­daan päät­tää, että HKL hoi­taa met­ro- ja ratik­ka­lii­ken­teen. Puhu­mi­nen kun­tien yhtei­so­mis­tuk­ses­ta on kans­sa aika tur­haa, sil­lä Van­taa liit­tyy Hel­sin­kiin jo tod. näk 2011 alus­ta ja Espoo­kin myö­hem­min. Eli ihan hatus­ta vedet­ty­jä ovat argu­ment­ti­si ja ker­to­vat sii­tä, että asias­ta on sovit­tu vih­rei­den ja kokoo­muk­sen kes­ken. Hyvä kun sel­vi­si. Ideo­lo­gi­nen puu­has­te­lu saa jat­kua ja osa­keyh­tiön voi aina myydä…

  Enää puut­tuu, että HKL:lle (ja sil­le tule­vai­suu­den hub­ba­bub­bao­sa­keyh­tiöl­le) kek­si­tään joku oikein type­rä uusi tun­nus ja mitään­tar­koit­ta­ma­ton nimi (vrt. Des­tia, Finavia…jne). On taval­laan haus­ka tie­tää, että Hel­sin­ki vih­rei­den avus­tuk­sel­la repii kau­pun­gin vaa­ku­nan irti rai­tio­vau­nuis­ta sekä fyy­si­ses­ti että kuvain­nol­li­ses­ti, sama­han teh­tiin jo busseissa.

  1. Hel­sin­ki var­maan­kin pitäi­si met­ron oma­naan ja las­kut­tai­si pal­ve­luis­ta Espoo­ta isän­tä­kun­ta­mal­lin mukai­ses­ti, mut­ta Espoo on asias­ta eri miel­tä. Tule­vas­sa yhtei­so­mis­tei­ses­sa met­ros­sa ei ole ongel­ma­na yhtiö­muo­to vaan yhtei­so­mis­tus kah­den aivan eri joh­ta­mis­kult­tuu­rin omaa­van kun­nan välil­lä. Ymmär­tääk­se­ni mitään suun­ni­tel­mia ratik­ka­lii­ken­teen yhtiöit­tä­mi­ses­tä ei ole, mut­ta voi tul­la, jos lii­ken­ne ulo­te­taan Espoo­seen. Eikö mitään sopi­mus­ta kokoo­muk­sen ja vih­rei­den välil­lä. Lap­pa­lai­sen kir­joi­tus on vähän vainoharhainen.
   Olet­ko muu­ten var­ma, ettei se Parii­sin met­ro ole yhtiö­muo­toi­nen? Tun­ne­taan­ko suo­ma­lais­ta kun­nal­lis­ta lii­ke­lai­tos­ta edes muualla?

 16. Aivan, eli kyse on neu­vot­te­lua­sias­ta, tosia­sias­sa siis myön­nät, että mikään tai kukaan ei pako­ta muut­ta­maan HKL:n asi­aa. Parii­sin lii­ken­net­tä hoi­taa RATP, joka ei todel­la­kaan ole yhtiö, asias­ta löy­tyy tie­toa ver­kos­ta. Sama toi­mi­ja ulot­taa lii­ken­nöin­tin­sä (kuten Tuk­hol­mas­sa ja Münc­he­nis­sä­kin) tois­ten kau­pun­kien puo­lel­le ilman itku­pot­ku­rai­va­rei­ta ja vali­tus­vir­siä. Yhteen­ve­to­na voi tode­ta, että väit­tee­si ” Kun met­ro jat­kuu Espoo­seen, se ei voi pysyä Hel­sin­gin lii­ke­lai­tok­se­na. Samoin, jos ratik­ka­lin­jas­to jat­kuu Hel­si­gin rajo­nen ulko­puo­lel­le, tun­tuu luon­ta­val­ta, että jär­jes­tel­mä siir­tyy kun­tien yhtei­so­mis­tuk­seen, jol­loin osa­keyh­tiöl­le ei oikein ole vaih­toeh­toa” on oma mie­li­pi­tee­si ja toi­vee­si, ei abso­luut­ti­nen kiveen­ha­kat­tu totuus.

  Se, että suo­ma­lais­ta kun­nal­lis­ta lii­ke­lai­tos­ta ei tun­ne­ta juu­ri pri­kul­leen saman­lai­se­na “muu­al­la” ei ole mikään argu­ment­ti. Kuu­luu nol­lait­se­tun­to­ka­te­go­ri­aan “mitä­kö­hän ulko­maa­lai­set meis­tä ajat­te­lee”. Kuten tämä­kin kes­kus­te­lu osoit­ti, Hel­sin­gil­lä ei ole mitään todel­lis­ta perus­tet­ta luo­pua omas­ta lii­ken­ne­lai­tok­ses­taan. Jos asi­aa viit­sii pen­koa, saa sel­vil­le, että HKL on ollut piik­ki monien lihas­sa jo vuo­sia ennen mitään EU:n Des­tia-lin­jauk­sia. Näis­sä asiois­sa­han kok­ka­rit ovat yleen­sä vie­neet vih­rei­tä, kuten muis­te­taan kokoo­mus­lai­sen jouk­ko­lii­ken­ne­po­li­tii­kan kul­mi­naa­tio­pis­tees­tä: Hel­sin­gin Bus­si­lii­ken­teen yhtiöittämisestä.

  1. Kun Eero Lap­pa­lai­nen saa Espoon hyväk­sy­mään sen, että mää­räys­val­ta met­ros­ta säi­ly­te­tään Hel­sin­gil­lä, vaik­ka Espoo osan­sa rahoit­taa­kin, olen hyvin tyy­ty­väi­nen. Mitään muu­ta estet­tä kuin Espoo ja Van­taa ei ole sil­le, että pää­kau­pun­ki­seu­dun jouk­ko­lii­ken­ne hoi­det­tai­siin Hel­sin­gin toi­min­ta­na isän­tä­kun­ta­mal­lin mukaan.
   En suo­ras­taan ymmär­rä Lap­pa­lai­sen aja­tuk­sen­juok­sua sii­tä, että Hel­sin­gin vih­reät oli­si­vat vas­tuus­sa Espoon päätöksistä.
   Kum­pi­ko­han met­ron muu­ten Parii­sis­sa rahoit­taa, val­tio vai kunta?

 17. Osmo:
  “Anne­taan koko kaup­pa­hin­ta (6G€) lai­nak­si yhtiöl­le ilman vel­vol­li­suut­ta lyhen­tää lai­naa vii­den pro­sen­tin korol­la (= 300 M€/vuosi)

  Ja kat­so! Hel­sin­gin Ener­gia Oy ei tuo­ta voit­toa eikä mak­sa osin­ko­ja vaan pel­käs­tään kor­koa kau­pun­gil­le. Kor­ko taas on kau­pun­gil­le vero­ton­ta tuloa.”

  Ei ole ollen­kaan kir­kos­sa kuu­lu­tet­tua, että yllä esit­tä­mä­si veron­kier­to toi­mi­si. Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö on par­hail­laan tut­ki­mas­sa kan­sain­vä­lis­ten yri­tys­ten tytä­ryh­tiöi­den emo­yh­tiöl­tä otet­tu­jen lai­no­jen koroil­la tapah­tu­vaa vero­kik­kai­lua (ja sen estämistä).
  Link­ki kaup­pa­leh­den uuti­seen aiheesta:
  http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/yritysuutiset/?oid=2009/04/21701&ext=rss&request_ahaa_info=true

 18. Osmo, olet käsit­tä­nyt demo­kra­tian väärin.
  Sinun ja mui­den val­tuu­tet­tu­jen on ajet­ta­va tätä asi­aa, ei minun, yksit­täi­sen kansalaisen.

  Perus­ky­sy­mys oli nyt, kan­nat­ta­vat­ko vih­reät HKL:n yhtiöit­tä­mis­tä vai eivät. Vas­tauk­se­na on tul­lut iso liu­ta eri­lai­sia epä­olen­nai­sia viit­tauk­sia ja kier­te­lyä. “En tie­dä” on aika huo­no vastaus.

  Nyt ei ole ollut puhe sii­tä, että vih­reät oli­si­vat vas­tuus­sa “Espoon pää­tök­sis­tä”, vaan kyse oli sii­tä, halua­vat Hel­sin­gin vih­reät säi­lyt­tää Hel­sin­gil­lä lii­ken­ne­lai­tok­sen vai eivät. Hel­sin­gin neu­vot­te­lua­se­mat ovat niin hyvät, että se ei ole ongel­ma. Vai mik­si on ongel­ma, että tule­va HSL-kun­tayh­ty­mä ostaa met­ro­lii­ken­teen HKL-met­ro­lii­ken­teel­tä. Mis­sä vai­hees­sa täs­sä on jota­kin ongelmallista?
  Min­kä takia yhtiöit­tä­mi­nen tekee toi­min­nan autu­aak­si. Tulee­ko toi­min­nas­ta jon­kin raha­sam­po lisää­mäl­lä perään OY tai OYJ ja kek­si­mäl­lä a‑kirjaimeen päät­ty­vä mitään tar­koit­ta­ma­ton nimi. (Des­tia, Fina­via, Ins­pec­ta, Itella…)

  Yhteen­ve­to­na: mitään todel­lis­ta juri­dis­ta tai sopi­muk­sel­lis­ta estet­tä sil­le, että HKL hoi­taa lii­ken­nöin­nin ei ole, kyse on vain kokoo­muk­sen ja vih­rei­den halus­ta yhtiöit­tää perin­tei­nen liikennelaitos.

  1. Kysy­mys tie­tys­tä yhtiö­muo­dos­ta on niin epä­olen­nai­nen, ettei sitä voi ottaa sito­vak­si läh­tö­koh­dak­si, jos yhtiö­muo­to osoit­tau­tuu muu­ten jär­ke­vän toi­min­nan esteek­si. Jos me päät­täi­sim­me, että met­ron säi­ly­mi­nen Hel­sin­gin kau­pun­gin yksin omis­ta­ma­na lii­ke­lai­tok­se­na on kaik­kia mui­ta tavoit­tei­ta tär­keäm­pi, se mer­kit­si­si lähes var­mas­ti, ettei met­ro laa­je­ni­si Espoo­seen. Oli­sin aivan kais­ta­päi­nen, jos lupai­sin luo­pua pel­kän yhtiö­muo­don vuok­si met­ron laa­jen­ta­mi­ses­ta. En siis lupaa.

   Luu­len, että luki­jat alka­vat kyl­läs­tyä tähän jähnäämiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.