Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 23.4.2009

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan lista 23.4.2009

Verkkosaaren kaavaluonnos

Kaa­va on ollut pöy­däl­lä ties kuin­ka mon­ta ker­taa. Nyt var­maan yritetään tehdä päätöstä. Ken­tkä puris­taa rak­en­tamis­te­hokku­ud­es­ta. Lau­takun­nas­sa on ollut halu­ja nos­taa alueen tehokku­ut­ta, kun on se metro­ratakin vieressä.

Kruunuvuorenranta, Hopealaakson ja Kaitalahdenkaava

Tässä vai­heessa vas­ta luon­nos. Kru­u­nun­vuoren­ran­nan rak­en­t­a­mi­nen alkaa tosis­saan. Alueelle on tulos­sa ker­rostalo­ja 22 250 k‑m2 ja pien­talo­ja 6 900 k‑m2. Tämä menee var­maankin pöy­dälle, kos­ka min­ul­la ainakin on paljon kysyt­tävää. Kru­unuvuoren alueel­la on tulos­sa rak­en­tamista kaikki­aan 500 000 k‑m2 ja asukkai­ta noin 15 000, joten ei tämä tähän lopu.

Kruunuvuorenanta, Gunillankallion asemakaava

Viere­inen alue, joka rajau­tuu ole­mas­sa ole­vaan asu­tuk­seen. Tämä kaa­van luon­non on hyväksyt­ty edel­lisessä lau­takun­nas­sa, joten asia on astet­ta selvem­pi.  Ker­rostalokaa­va, jos­sa ker­rosalaa on 21420 k‑m2. Asukkail­ta on tul­lut jonkin ver­ran vastalauseita.

Liikenne-investointien talousarvioehdotus vuodeksi 2010

Kuriosi­teet­ti­na mainit­takoon, että kier­toli­it­tymien rak­en­tamista hidaste­taan rahan puut­teen vuok­si, vaik­ka ne väh3ntävät onnet­to­muuk­sia niin paljon, että onnet­to­muuskus­tan­nusten vähen­e­m­i­nen mak­saa investoin­nin kolmes­sa vuodessa.

Lausunto valtuustoaloitteesta köysiradean raketamiseksi asemalta Linnanmäelle

Asi­aa pohdi­taan posi­ti­ivises­sa hengessä.

Metro- ja pikaratikkaselvitykset

Ei julk­isu­u­teen asiana val­i­taan metro- ja pikaratikka­selvi­tys­ten tek­i­jät Öster­sun­domin joukkoli­iken­ney­hteyk­siä varten. Tar­jouk­sista en toki voi ker­toa mitään, mut­ta tar­jous­pyyn­nöis­sä tutk­i­taan molem­pi­en osalta kolmea vai­h­toe­htoa: rataa Mel­lun­mäestä tai Vuosaares­ta sekä rataa Itäkeskuk­ses­ta suo­raan Itä-väylää seu­rat­en.  Min­ua kyl­lä kiin­nos­taisi tuo viimeinen vai­h­toe­htoa, kos­ka raideli­iken­teen tiede­tään suju­van parem­min, kun se on lin­jat­tu samaan logis­tiseen käytävään tieli­iken­teen kanssa. Metroaikataul­ulle kolmi­haarainen metro tuo kyl­lä hankaluuksia.

Muu­ta­man vuo­den kulut­tua joudu­taan pohti­maan sitäkin, pitäisikö metroa jatkaa Mel­lun­mäestä Helsin­gin Hakunilaan.

20 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 23.4.2009”

 1. Minus­ta yksi tärkeä selvitet­tävä vai­h­toe­hto Sipoon joukkoli­iken­teek­si on pikaratik­ka Itäkeskuk­ses­ta, joka var­masti selvitetäänkin. Mut­ta sen vai­h­toe­hdon voima näky­isi vah­vasti vas­ta, jos Laa­jasa­lon PIKAratik­ka jatke­taan Hert­toniemeen ja sieltä asu­tuk­sen keskel­lä Itäkeskukseen.

  Näin saataisi­in aika hieno seudulli­nen ratikkaverkko (Sipoo — Jok­eri — Tapi­o­la ja Sipoo — Itäväylä — Laa­jasa­lo — Keskus­ta). Vai­h­tom­ah­dol­lisu­us metroon Itik­sessä lisäisi vielä verkos­tom­aisu­ut­ta ja vai­h­toe­hto­jen runsautta.

  Metroa voi toki silti tule­vaisu­udessa jatkaa Haku­ni­laan, siihen tämä aja­tus ei vaikuta.

 2. Öster­sun­domin joukkoliikenneyhteyksistä:

  Kat­sokaa nyt sit­ten, että se vai­h­toe­hto, jos­sa jatke­taan Itäkeskuk­ses­ta pikaratikalla on inte­groitu Jok­eri-rataan. Tämän pitäisi olla itses­tään­selvää, mutta…

  Kun Raide-YVA “selvi­tys” län­sisu­un­nan liiken­teestä aikanaan tehti­in, siinäkin lähdet­ti­in olet­ta­mas­ta, että Raide-jok­eri on käytössä. 

  Kysymys: Miten tästä mah­dol­lis­es­ti tule­vat syn­er­giae­dut oli huomioitu pikaratikkavaihteohdoissa? 

  Vas­taus: ei mitenkään!

  Älkää nyt toista ker­taa tehkö samaa virhettä!

  Muuten, olen sitä mieltä, että Helsin­gin metro pitäisi muut­taa pikaraitiotieksi.

  Kari

 3. Kru­unuvuoren­ran­nan kaavois­sa tulee pitää huol­ta, ettei yleiskaa­van mukaista metro­ratkaisua varaus­ta­sol­la jätetä huomioonot­ta­mat­ta. San­ta­ham­i­naa joskus sit­ten kaukaises­sa tule­vaisu­udessa käyt­töön otet­taes­sa on olta­va tal­lel­la mah­dol­lisu­us myös metro­ratkaisu­un. Nyt sen mah­dol­lisu­u­den saa vielä hel­posti tehtyä, mut­ta myöhem­min ehkä ei.

 4. Köysir­a­ta esim. Kaisaniemestä Lin­nan­mäelle olisi IHANA!

 5. On eri­no­maista, että Ode nos­taa kaup­sun lis­tat näin blo­gis­saan keskustelu­un. Julk­isia doku­ment­te­ja­han ne tietysti ovat, mut­ta kun ne ovat esil­lä näin blo­gis­sa, niin tämä rohkaisee keskustele­maan aiheista.

  Mitä sit­ten tulee itse aiheisi­in, niin Kru­unuvuoren alue tulisi raja­ta nyt tähän asti nähtyä tiukem­min siten, että ainakin mökkikylä säästy­isi eikä asu­tus­ta tulisi aivan lam­men rantaan tai suo­jelun väärtin har­jun kupeeseen.

 6. “Lausun­to val­tu­us­toaloit­teesta köysir­adean rake­tamisek­si ase­mal­ta Linnanmäelle
  Asi­aa pohdi­taan posi­ti­ivises­sa hengessä.”

  Ei ole tolkkua, jos täl­laisia tolp­pia tulee kan­takaupunki­in. Ei sovi kaupunkiku­vaan. Täy­tyy olla tosi hyvät peruste­lut tällaiselle. 

  Sen ainakin huo­maa, että kaik­ki rak­en­t­a­mi­nen kiin­nos­taa kaupunkisuunnittelua.

  Hakaniemen rav­in­to­la­palvelu­ja perustel­laan sil­lä, että tänne pääsee hel­posti julk­isia kulku­vä­lineitä käyt­täen. Samal­la on oltu siirtämässä fys­ioter­api­a­palvelui­ta Koske­laan?. Liikun­taesteisille ja muille fys­ioter­api­a­palvelui­ta tarvit­seville hyvät liiken­ney­htey­det ovat tarpeen, eli jos jonkun nyt pitää päästää vil­li mieliku­vi­tuk­sen­sa liik­keelle, raken­netaan ase­mal­ta köysir­a­ta Koske­lan fysioterpiapalveluihin.

  Leipää ja sirkushu­ve­ja on väärä asenne, kun ihmiset kuol­e­vat kotei­hin­sa perus­palvelu­jen puutteeseen.

  En tiedä, miten köäysir­a­ta liip­paisi Hakanie­mi-Sil­tasaar­ta, mut­ta on H…N rankaa elää vuodes­ta toiseen raken­nustyö­maid­en keskel­lä. Nytkin porataan auto­hal­lia naa­pu­ri­talos­sa niin, että lat­tia jytisee. Metrotyö­maan jäljiltä jouduimme tekemään talon pää­tyä tuke­van miljoonare­mon­tin, pää­ty oli pet­tänyt metro­tun­nelin räjäy­tyk­sen yhtey­dessä. Sitä laskua mak­se­taan vieläkin.

  Koh­ta toisel­la puolel­la alkaa HTY:n poraus ja purkutyö.

  Luot­ta­mus- ja hallintovirkamiehiltä taitaa puut­tua kokon­ais­näke­mys kan­takaupungista eikä sitä voi ollakaan, jos Helsin­ki-his­to­ria on lyhyt tai kaikil­la ei edes ole Helsinki-historiaa.

  Jos alueelle tulee lisää raken­nustyö­mai­ta jo ollei­den, men­neil­lään ole­vien ja odotet­tavis­sa ole­vien lisäk­si, tätä ei vain jaksa.

  Suo­ma­liet eivät vain koskaan nouse bar­rikadeille, juo­vat sen sijaan pään­sä turraksi.

  Toivoisin, että ei koko ajan olisi tämän tyyp­pisiä han­kkei­ta posi­ti­ivises­sa tai ei-posi­ti­ivises­sa hengessä. Ei kaikkea tarvitse muut­taa yhden sukupol­ven aikana eikä varsinkaan, kun kun­tat­alous on siinä tilas­sa kuin se Helsingilläkin on.

 7. Varauk­sia voi toki tehdä muuten, mut­ta min­ul­la on sel­l­ainen mieliku­va ettei se pelkkä varauskaan metrolle Kru­unuvuoreen ole ihan ongel­ma­ton. Joka tapauk­ses­sa, San­ta­hami­nen pikaratikan voi sit­ten joskus tule­vaisu­udessa viedä Korkeasaares­ta tun­nelis­sa Kata­janokalla ja sieltä edelleen kakkos­metrona Pasi­laan saak­ka jos niin halutaan.

  Tuo­hon Öster­sun­domi­in: Siinä on omat ongel­mansa, pääradan kap­a­siteet­ti, mut­ta yksi (osa)ratkaisu jota voisi selvit­tää olisi Kor­pisenkin aikoinaan ehdot­tele­ma lähi­ju­nara­ta Öster­sun­domi­in HELI-radan lin­jaus­ta pitkin. Etu­na metroon nopeus.

  Mitä tulee metroon jatkoon, osaisiko­han joku ker­toa mik­si minus­ta äkkiseltään ilmeiseltä vaikut­ta­va ratkaisu ei ole kuviois­sa? Eli yhdis­tetään Mel­lun­mäen ja Vuosaaren haarat Öster­sun­domis­sa. Tässä olisi sel­l­ainen etu, että tuol­la kiepin kek­si­vai­heil­la on aivan sama kumpaan suun­taan läh­tee, eli vuoroväli on tuplat. Samas­ta syys­tä voitaisi­in ehkä tehdä pari kevyem­pää yksisu­un­taista ase­maa, rin­teeseen upotet­tuna tämä ei tarvit­sisi edes mitään alikulkuja.

  Joka tapauk­ses­sa se Raide-Jok­erin ja/tai Laa­jasa­lon ratikan jatko Itäväylän suun­tais­es­ti, mah­dol­lis­es­ti yhdis­tet­tynä jom­paan kumpaan yo. vai­h­toe­hdoista tun­tuu minus­ta järkevältä. Toisaal­ta olisi vai­h­do­ton hitaampi yhteys eri puo­lil­la kaupunkia, toisaal­ta voisi vai­h­taa nopeam­paan raskas­raiteeseen Itäkeskuksessa/Östersundomissa. Muutenkin näk­isin mielel­läni tuol­laisia yhdis­tet­tyjä liityn­tä ja suo­ria linjoja.

 8. Val­tu­us­to päät­ti Laa­jasa­lon joukkoli­iken­ner­atkaisuk­si pikaratikan, ja sen mukaan Kru­unuvuoren­ran­taa on suun­nitel­tu. Se vai­h­toe­hto näyt­tää kyl­lä sulkeutuneen.

  Kak­si metrolin­jaa Helsingistä Söderkul­laan mak­saa kak­si ker­taa niin paljon kuin yksi. Kun asukkai­ta on vain 30 000, menisi vähän ylim­i­toite­tuk­si, vaik­ka muuten tuol­lainen ren­gas voisi olla aika kätevä. 

  Val­tu­us­to päät­tä Kru­unuvuoren alueen rajoista osayleiskaa­van yhtey­dessä. Niistä mökkialueista esimerkik­si äänestet­ti­in ja laa­jem­pi rak­en­t­a­mi­nen voit­ti. Se päätös sitoo lau­takun­taa — tosin onhan tämä lau­takun­ta jo parikin isoa päätöstä tehnyt ohjei­den vastaisesti. 

  Heli-lin­jaus voi olla nopea, mut­ta ei kovin hyvin palvel­e­va, kos­ka sil­lä pää­sisi Öster­sun­domista vain rautatiease­malle, mut­ta eri esimerkik­si Itäkeskuk­seen. Nyt kun välille on tulos­sa use­ampi metro/pikaratikkapysäkki, Heli-ratavai­h­toe­hto on siir­tynyt sadal­la vuodel­la eteenpäin.

 9. Hei, miten kävi lau­takun­nas­sa Verkkosaaren? KSV:n pikay­h­teenve­dos­ta ymmärtäisin, että keskustelu lau­takun­nas­sa jatkuu, mut­ta kaa­va menisi joka tapauk­ses­sa uudelleen valmisteltavaksi.

 10. Met­rossa mak­saa kuitenkin käsit­tääk­seni etupäässä ase­mat, mut joo kyl­lähän se toki olisi kallis…

  “Heli-lin­jaus voi olla nopea, mut­ta ei kovin hyvin palvel­e­va, kos­ka sil­lä pää­sisi Öster­sun­domista vain rautatiease­malle, mut­ta eri esimerkik­si Itäkeskuk­seen. Nyt kun välille on tulos­sa use­ampi metro/pikaratikkapysäkki, Heli-ratavai­h­toe­hto on siir­tynyt sadal­la vuodel­la eteenpäin.”

  Mietin lähin­nä HELI + pikaratikkavai­h­toe­htoa. Asian hah­mot­tamisek­si, sovi­taan että se ratik­ka on Jok­eri. Jok­er­il­la pääsee Itik­seen ja siel­lä metroon, tai sit­ten suo­raan per­ille esim. Viikki­in tai Pitäjän­mäelle. Tai sit­ten voi men­nä junal­la keskus­taan, jonne nyt kuitenkin on enem­män kulk­i­joi­ta kuin Itäkeskuk­seen, Pasi­laan, vai­h­taa Tikkuri­lan suun­taan.. Eli ratik­ka toimisi syöt­töli­iken­teenä junaan ja metroon, ja toisaal­ta suo­rana yhteytenä.

  Paikallis-Heli palvelisi myös mui­ta kohtei­ta, ase­mat voisi olla vaik­ka vähän Heliä mutk­istaen Tapani­la — Jakomä­ki — Haku­ni­la — Östersundom…
  Olen muuten melko var­ma, että sitä ettei San­taradas­ta tehty matkus­ta­jakelpoista kadu­taan vielä katkerasti.

  Ylläol­e­va siis olet­taen, että pääradan kap­a­sitee­ti­tion­gelmia saadaan ratkaistua.

 11. “Köysir­a­ta esim. Kaisaniemestä Lin­nan­mäelle olisi IHANA!”

  Täl­laiset han­kkeet vievät uskot­tavu­ut­ta kaupunkisu­un­nit­telul­ta. Niistä tode­taan, että eräil­lä on jalat ilmass­sa ja yhteys todel­lisu­u­teen kadon­nut. Näi­den han­kkei­den vaiku­tus­pi­iris­sä tun­te­vat elävän­sä kuin jäälau­tal­la, jos­ta ei koskaan tiedä, minne päin vir­ta läh­tee viemään tai kuin jatku­vas­sa pom­mi­tus­tu­lessa niin ään­ten kuin pölynkin suh­teen ja lisäk­si on tietenkin his­to­ri­al­lisen kult­tuuri­maise­man näkökulma.

  Kuulem­ma Iranin vaaleis­sa naiset epäröivät, äänestääkö vai ei, kos­ka toivoa anta­va ehdokas voi pal­jas­tua muuk­si kuin mitä on antanut ymmärtää, eli vai­h­toe­hto on jät­tää äänestämättä.

  Sama ongel­ma näkyy ihmis­ten kanssa jutel­lessa ole­van Helsingis­sä. Päät­täjien puheet ovat usein vain puhei­ta. Kun on vaali, perus­palvelu­iden nimeen van­no­taan jokaises­ta suus­ta, mut­ta lupauk­set eivät toteudu. Helsingis­sä on muitakin kuin tur­is­te­ja, joiden arjes­ta tulisi vas­ta­ta. Mitäpä, jos lama ei olekaan ohimenevä asia, tai onnis­tu­taanko ehkä vielä venkoile­maan eri­laisel­la turhake­touhul­la, joka pitää sisäl­lään myös turhakerakentamisen.

  Ei Helsin­gin kan­na­ta rak­en­taa mitä tahansa työl­lisyy­den ylläpitämisek­si. Sitä­pait­si täl­laiset han­kkeet eivät ehdi valmis­tu­miskun­toon ennen mah­dol­lista laman lop­pua. Tosin olisi syytä varautua siihen, että tämän laman jäl­keen ollaan toises­sa tilanteessa kuin lamaa ennen.

  Onko siel­lä kaupun­gin­su­un­nit­telu­vi­ras­tossa liikaa työvoimaa ja paneudu­taanko vält­tämät­tömi­in han­kkeisi­in niiden edel­lyt­tämäl­lä tarmolla. 

  Kaik­ki turhak­keet pois ja ekol­o­gista ja tarpeel­lista rak­en­tamista ja kor­jaamista, minkä pitäisi olla ainakin vihrei­den keskeisiä perusperiaatteita.

 12. a m‑b, aja­tus on nyt kuitenkin että Lin­nan­mä­ki mak­saisi tuon köysir­adan. Sinän­sä jos Lin­nan­mäen joukkoli­iken­ney­hteyk­siä halu­taan paran­taa, niin paras ratkaisu olisi var­maan Lin­nun­laulun juna-ase­ma. Sitäkin ideaa on muis­taak­seni joskus pyöritelty.

 13. tpyy­lu­o­ma” … aja­tus on nyt kuitenkin että Lin­nan­mä­ki mak­saisi tuon köysir­adan. Sinän­sä jos Lin­nan­mäen joukkoli­iken­ney­hteyk­siä halu­taan paran­taa, niin paras ratkaisu olisi var­maan Lin­nun­laulun juna-ase­ma. Sitäkin ideaa on muis­taak­seni joskus pyöritelty.”

  Joku kir­joit­ti aiem­min jos­sakin muus­sa yhtey­dessä, että Helsin­gin keskus­ta on euroop­palaisit­tainkin ajatellen tiivi­isti raken­net­tu. Aja­tus, että pie­neen nousu­un ase­mal­ta Lin­nan­mäelle tehtäisi­in näkyvä junara­ta, tun­tu­isi vähin­täänkin oudolta.

  Köysir­a­to­ja tulee vas­taan siel­lä tääl­lä Euroopas­sa, mut­ta ainakin mun tapaa­mani ovat olleet rin­teessä, välil­lä ne ovat kul­jet­ta­neet ihmisiä nähtävyyk­sien äärelle, välil­lä koteihinsa.

  Onko todel­la niin, että esteetön liikku­mi­nen suo­raan paikas­ta A paikkaan B on keskeisin päämäärä. Olin viime viikon­lop­puna Van­taal­la Flamin­gos­sa kokeile­mas­sa uut­ta kylpylää. Liiken­neympyrät kylpylän ympäristössä ovat järkyt­täviä ylhäältä ker­roksista katsottuna.

  Mak­soipa radan Lin­nan­mäk­isäätiö tai joku muu, se ei ole näkymätön. Out­o­ja kaupunkiym­päristöjähän Suomes­sa riit­tää pil­vin pimein. Tässä tulisi taas suo­ma­lainen uho-out­ous lisää.

  Lin­nun­laulöun juna-ase­ma ei ole hyvä idea, kun­han raken­nat­te kan­nen radan päälle, sitä lie­nee lupail­tu, kun par­taal­la ole­val­ta talol­ta naker­ret­ti­in taas pala­nen muu­ta­ma vuosi sit­ten. Nämä kaik­ki kulkemista helpot­ta­vat rak­en­teet kun vievät tilaa ja hei­jas­tu­vat taval­la tai toisel­la ympäristöön­sä ja edel­lyt­tävät taas jonkun kadun tai muun oheis­dasian laajentamista.

  Hän­tä taitaa heilut­taa näil­lä suun­nit­telu­pe­ri­aat­teil­la koiraa eikä koira häntää.

 14. a m‑b, ymmärsin tuos­ta perus­palvelu­vi­it­tauk­ses­ta että pidät nimeno­maan kus­tan­nuk­sia ongel­mana, ilmeis­es­ti ei. En minä ole tuos­ta köysir­adas­ta vielä mitään mieltä, kat­so­taan nyt jos siitä tulee joku suun­nitel­ma että mil­lainen se olisi ja vikistään sitten.

  Ns. Lin­nun­laulun ase­ma ei olisi ihan Lin­nun­laulus­sa vaan suur­in­pi­irtein Helsinginkadun pääl­lä. Muis­te­len että sitä olisi joskus selvitet­ty ja jätet­ty tekemät­tä, var­maan ihan hyvistä syistä.

  Mitä tulee sen Lin­nun­laulun ratakuilun kat­tamiseen, ymmär­räthän että se tarkoit­taisi käytän­nössä uusia talo­ja sen kat­teen kohdalle? Kulosaari-seu­ra aikoinaan tap­poi Itäväylän kat­tamisen Kulosaa­res­sa. Kaavoit­ta­ja ehdot­ti kant­ta ja ker­rostalo­ja sen päälle, seu­ra kan­nat­ti kat­tamista mut­ta vas­tusti talo­ja mm. siitä syys­tä että uudet asukkaat, siis nimeno­maan lisään­tyvä asukas­määrä eikä rak­en­t­a­mi­nen sinän­sä, “tuhoaa saaren luon­toar­vot”. Ei tul­lut kant­ta eikä talo­ja, edel­listä ei voi oikein rahoit­taa ilman jälkimmäistä.

 15. Sep­po Vep­säläi­nen kir­joit­ti 23.4.2009 kel­lo 13:28

  ““Kru­unuvuoren­ran­nan kaavois­sa tulee pitää huol­ta, ettei yleiskaa­van mukaista metro­ratkaisua varaus­ta­sol­la jätetä huomioonot­ta­mat­ta. San­ta­ham­i­naa joskus sit­ten kaukaises­sa tule­vaisu­udessa käyt­töön otet­taes­sa on olta­va tal­lel­la mah­dol­lisu­us myös metro­ratkaisu­un. Nyt sen mah­dol­lisu­u­den saa vielä hel­posti tehtyä, mut­ta myöhem­min ehkä ei.””

  Niin, Osmo tietänee parem­min, mut­ta nyt kun Kru­unuvuoren­ran­nan ja Laa­jasa­lon liiken­nejär­jeste­lyis­sä yleen­säkin on men­ty siin­tä mis­sä aita on matal­in eli päädyt­ty sil­lan rak­en­tamiseen, kor­jaan sil­lan ja epälukuis­ten penger­rysten rak­en­tamiseen, niin pidän olen­naisen tärkeänä ettei metroa tule­vaisu­udessa tehdä mah­dot­tomak­si toteuttaa.
  Näin­hän ymmärtääk­seni tehti­in keskus­tatun­nelin osalta Kalaran­nan kaavoituksessa. 

  Muuten olen sitä mieltä, että Merisa­ta­man ran­nan puis­to­jen (Meripuis­to ja Fredik Stjern­vallin puis­to) käyt­tämi­nen venei­den talvisäi­ly­tys ja kun­nos­tu­s­paikkana on lopetettava…Heti!

 16. Lin­nan­mä­ki on keskeisiä kohtei­ta Helsin­gin matkail­i­joille, mut­ta pääsy sinne pien­ten las­ten kanssa on varsin han­kalaa ja vaa­dit­ta­vat käve­ly­matkan pikku­lap­sille, eli pääasial­liselle kohderyh­mälle, pitk­iä raskainen nousuineen.
  Köysir­a­ta toisi Lin­nan­mäen fak­tis­es­ti aivan rautatiease­man, lin­ja-autoase­man tun­tu­maan ja käve­lyetäisyy­delle myös matkus­ta­jalaivasa­tamista. Siir­tymä muo­dos­tu­isi jo itsessään elämyk­sek­si. Uskon köysir­adan paran­ta­van Helsin­gin antia matkus­tusko­hteena niin suo­ma­laisille lap­siper­heille kuin tur­is­teille. Elämys se olisi myös taval­lisille Helsinkiläisille.

  Loh­ja rak­en­si kalleuten­sa vuok­si kris­ti­soidun uima­hallin panos­taen eri­tyis­es­ti lap­si­in: mm. kolme eri las­te­nal­las­ta eri kokoisille. Muu­ta­mas­sa vuodessa uima­hal­li mak­soi itsen­sä ja on täl­lä het­kel­lä kaupun­gin keskeisiä tulon­lähteitä, kun kävi­jämäärä ylit­ti huikeasti rohkeim­matkin odotuk­set lap­siper­hei­den tul­vies­sa Loh­jalle ympäri koko Uuttamaata. 

  Helsingillä ei ole liikaa vet­onaulo­ja. Tämä köysir­a­ta voisi olla sem­moinen varsin kohtu­ullisin kustannuksin.

 17. tpyy­lu­o­ma “…ymmärsin tuos­ta perus­palvelu­vi­it­tauk­ses­ta että pidät nimeno­maan kus­tan­nuk­sia ongel­mana, ilmeis­es­ti ei.”

  Kus­tan­nuk­set ovat yksi ongel­ma, se että ylläpi­de­tään hörhörak­en­tamista, ei ole ratkaisu rak­en­ta­jien ongelmi­in. Minus­ta on hyvä, jos hörhörak­en­tamiseen toim­intansa perus­ta­vat fir­mat joko löytävät todel­lisia rak­en­tamisko­htei­ta tai jos ei, menevät konkurssi­in. Tyhjiä raken­nuk­sia, lyhyt­näköisiä han­kkei­ta Suomen-niemel­lä riittää.

  Niin Suomea kuin Helsinkiä kuin koko maa­pal­loa kan­nat­taa miet­tiä sul­jet­tuina talouksi­na niin, että ymmärtää, mitä ajan takaa. 1930-luvun lama hoidet­ti­in osin sil­lä, että alet­ti­in rak­en­taa lyhytkestoisia tuot­tei­ta ja sil­la tiel­lä ollaan. Ihmiskun­ta on hukku­mas­sa omi­in jät­teisi­in­sä ja vie eläinkun­nan mukanaan, jos ei väki ymmär­rä sitä, että kaiken perus­ta on luonnossa.

  Mirkalle: Kukaan lap­si­aan oikeasti rakas­ta­va ja las­ten asi­aa aja­va ei lisää luon­non kuor­mi­tus­ta. Lapset tarvit­se­vat esimerkik­si Kru­u­nun­haas­sa leikkipaikko­ja ja päiväkote­ja, las­ten määrä on yllät­tänyt kaupun­gin laskel­mat ja yllät­tää ker­ta toisen­sa jälkeen. 

  Sil­loin kun on tekeil­lä mieluisa han­ke, menotkin muut­tuvat saataviksi, jos han­ke ei kiin­nos­ta, mikä yleen­sä merk­it­see jotakin perus­palvelui­hin liit­tyvää, ei rahaa riitä edes pieni­in han­kkeisi­in. Lapset ovat hyvä jok­eri sil­loin, kun se itselle sopii.

  Eiköhän lap­sille huvipuis­to­ja riitä ympäri Suomen niemen, saa nähdä, moniko niistä menee konkurssi­in tämän lama aikana. Leipä ja sirkushu­vit eivät ole pääa­sia. Jos Helsingistä ja sen ympäristöstä ei vet­onaulo­ja löy­dy, kyseessä on mieliku­vi­tuk­sen puute. Vaivan­näkö kuu­luu elämään.

  Kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­to suoltaa ties minkälaisia suun­nitelmia, en luo­ta sen tahon suun­nit­telukykyyn. Rahavir­to­jen ohjailu sopiville tahoille taitaa olla usein keskiössä.

  tpyy­lu­o­ma: “En minä ole tuos­ta köysir­adas­ta vielä mitään mieltä, kat­so­taan nyt jos siitä tulee joku suun­nitel­ma että mil­lainen se olisi ja vikistään sitten.”

  Noin­han etenevät nimeno­maan hul­lut suun­nitel­mat, niihin käytetään aikaa ja tupakkaa. On kohtu­u­ton­ta, että samat asukasy­hdis­tyk­set ja asukkaat ovat kaupun­gin­su­un­nit­telu­vi­ras­ton raket­ti­t­u­lessa. Joku koti­rauha pitäisi taa­ta. Ei ihmi­nen voi viet­tää elämään­sä raken­nustyö­maid­en keskellä.

  Kun inhot­tavaa han­ket­ta viedään läpi, lupail­laan niitä näitä. Lupauk­set uno­hde­taan muu­ta­man vuo­den kulut­tua ja suun­nitel­man inhot­tavu­usaste lisään­tyy. Täl­laista kut­su­taan vale­hteluk­si ja luot­ta­muk­sen pitäisi olla yhteiskun­taa yhdis­tävä liima.

  Koen, että min­ul­la on enem­män kuin paljon yhteistä irani­lais­nais­ten kanssa, niin­pä olikin hiuskar­van varas­sa, etten jät­tänyt äänestämät­tä viime kun­nal­lis­vaaleis­sa, kuten turhau­tuneet irani­lais­naisetkin tekevät.

  Kolme ystävätärtäni eivät äänestäneet pet­tyneinä tyhji­in lupauk­si­in ja hölmöi­hin hankkeisiin.

 18. Valitet­tavasti joudun lisäämään luon­non kuor­mi­tus­ta luke­mat­tomin eri tavoin.

 19. a m‑b: “Lausun­to val­tu­us­toaloit­teesta köysir­adean rake­tamisek­si ase­mal­ta Linnanmäelle
  Asi­aa pohdi­taan posi­ti­ivises­sa hengessä.”

  Ei ole tolkkua, jos täl­laisia tolp­pia tulee kan­takaupunki­in. Ei sovi kaupunkiku­vaan. Täy­tyy olla tosi hyvät peruste­lut tällaiselle. 

  Sat­tuipa tuol­ta Osmon ”vin­tiltä” vuodelta 2009 täl­lainenkin silmään. Joku ”valtuuston/KSV:n pro­pel­lipää” on siis ehdot­tanut köysir­ataa Lin­nan­mäen ja Kaisaniemen välille. No, onhan samainen viras­to ehdot­tanut köysir­ataa myös Laa­jasa­loon. Asia pitäisi ajatel­la juuri päin­vas­toin. Lin­nan­mäelle pitäisi rak­en­taa asuinalue. Olisiko­han aika kyp­sä täl­laiselle vaal­itäkylle? Vai poli­it­ti­nen itsemurha?

  Lin­nan­mä­ki sijait­see keskel­lä kan­takaupunkia. Siel­lä on toim­intaa vain vapus­ta syysku­uhun, suurim­man osan vuodes­ta alue joutomaana, se on sul­jet­tu, eikä siitä ole iloa edes citykaneille. Alue on myös käynyt ankean ahtaak­si, kun joka vuosi pitää rak­en­taa uusia ”härveleitä” asi­akkaiden viihdyk­keek­si. Toim­intaa pyörit­tävä Las­ten­päivän Säätiö halu­aa taas lohkaista lisää maa­ta viereis­es­tä Lenininpuistosta.

  Huvipuis­to pitäisi siirtää muualle ja rak­en­taa mäelle pieni pit­tores­ki kukku­lakaupun­ki, jol­laisia näkee mm. Pohjois-Ital­ias­sa. Kaupun­gin nimikin on jo valmi­ina. Alue voisi olla kokon­aan auto­ton, parkkipaikat voi sijoit­taa kallion sisään. Talot lämpiäi­sivät peruskallion maaläm­möl­lä. Kukku­lalle mah­tu­isi hyvinkin 40 000 km², 1000 asukas­ta helpot­taisi jo osaltaan kan­takaupun­gin työpaikka/asuntorakenteen epätasapainoa.

  Huvipuis­ton pienem­mät karusel­lit ja kaba­reeteat­terin voisi siirtää Töölön­lahdelle Rautatiease­man takapi­halle. Sinne voisi luo­da Kööpen­ham­i­nan Tivolin kaltaisen kansanpuiston.
  Maail­man­pyörän voisi pystyt­tää Lon­toon malli­in Töölön­lah­den veden päälle, näkymät kan­takaupunki­in oli­si­vat upeat. Sitä voisi käyt­tää talvel­lakin, jos kon­dolit ovat katettuja.
  Mod­ern­im­mat isot kieput­timet ja ylösalaisin­lait­teet voi sijoit­taa vaikka­pa Espooseen Ser­e­nan viereen, jos­sa on jo vesiliukumäet.

  Lin­nan­mä­ki on nos­tal­giaa, jos­ta aika on men­nyt ohi. Kaupun­gin kas­vaes­sa ja maankäytön tehostues­sa niin san­otusti ”väärässä paikas­sa” sijait­se­via toim­into­ja joudu­taan usein siirtämään kauem­mak­si keskus­tas­ta, viimek­si mm. Jätkäsaaren sata­ma. Euroopan viimeisen puisen vuoris­toradan voisi museoi­da tai kat­taa sen lasil­la kukku­lakaupun­gin kasvihuoneeksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.