Islamin haaste 3: uskon haalistuminen

Kris­til­lis­ten ja islami­lais­ten moraa­likäsi­tys on van­has­taan lähel­lä toisiaan.

 • - Sek­si kuu­luu vain avioliittoon
 • - Siveetön käyt­täy­tymi­nen ja pal­jas­ta­va pukeu­tu­mi­nen on pahas­ta. Naisen ei tule esi­in­tyä pää pal­jaana (ainakaan kirkossa)
 • - Avio­ero ei ole hyväksyttävä
 • - Homous on pahasta
 • - Ahneus on pahasta
 • - Ihmisen on velvol­lisu­us pitää huol­ta per­heestään, suvus­taan ja vanhuksistaan
 • - Köy­hille tulee antaa almuja
 • - Koron per­im­i­nen on väärin
 • - Las­ten tulee kun­nioit­taa vanhempiaan
 • - Avi­o­li­itossa nainen on miehelle alisteinen
 • - Ehkäisy on väärin

Ja niin edelleen.

Merkit­tävin moraaliopilli­nen ero on siinä, ettei kris­till­i­nen kirkko ole Pohjo­is­maid­en ulkop­uolel­la tuomin­nut alko­holin käyttöä. 

Erona on se, että kris­til­liset ovat pikkuhil­jaa luop­uneet näistä vaa­timuk­sista. Islami­laisetkin ovat paljolti, mut­ta paljon vähem­män kuin kristityt.

Luulisi, että kak­si kil­pail­i­jaa, rooma­laiska­tol­liset ja islami­laiset kok­i­si­vat toisen­sa vas­tus­ta­jik­seen, mut­ta ei se näin mene. Molem­pi­en yhteinen viholli­nen on maallistuminen.

Olen kak­si ker­taa johtanut Suomen val­tu­uskun­taa YK:n eri­t­y­sis­tun­nos­sa. Toinen kos­ki AIDS:ia ja toinen sukupuolten tasa-arvoa. Molem­mis­sa pää­vas­tus­ta­jia oli­vat islami­laiset maat ja niiden kanssa liit­toutuneet kato­lilaiset, jot­ka eivät hyväksyneet oikein mitään ja tuki­vat toisi­aan arvokon­ser­vatismis­sa; esimerkik­si juuri homo­jen oikeuk­sia koske­vis­sa asiois­sa ja kysymyk­sessä nais­ten oikeud­es­ta per­he­su­un­nit­telu­un ja oikeu­teen päät­tää omas­ta kehostaan.
============================================================

Tähän keskustelu­un voivat osal­lis­tua vain rek­isteröi­tyneet, oma­l­la nimel­lään kir­joit­ta­vat henkilöt ja sel­l­aiset tämän blo­gin vak­i­tuiset nim­imerk­it, joiden henkilöl­lisyys on tiedos­sani. Rek­isteröi­tymi­nen tapah­tuu lähet­tämäl­lä min­ulle sähkö­pos­tivi­esti toimi­vas­ta sähkö­postista. (osmo@soininvaara.fi) Viesti­in tulee liit­tää kir­joit­ta­jan nimi­in rek­isteröi­ty puhe­lin­nu­mero. Jos numero on salainen tai puhe­lin­ta ei lainkaan ole, voi tietysti yrit­tää kek­siä jonkin toisen tavan vaku­ut­taa min­ut henkilön­sä olemassaolosta.

33 vastausta artikkeliin “Islamin haaste 3: uskon haalistuminen”

 1. Toiv­ot­tavasti en nyt pilaa lop­puhuipen­nus­ta, mut­ta Soin­in­vaara läh­estyy uhkaavasti Fukuya­man his­to­ri­an lop­pu ‑teesiä. Sehän selit­ti kaiken mod­ernin ja tra­di­tion­aalisen dialek­ti­ikkana, jon­ka mod­ernis­mi (pitkälti) voit­ti kun Neu­vos­toli­it­to kaatui. 

  Joidenkin teo­ri­oiden mukaan tuon ajatuk­sen — tai harhaku­van — takia USA lähti Iraki­in ja Afganistaniin.

  Fukuyama­han väit­ti, että vapaus voit­taa. Tarkem­min san­ot­tuna (angloamerikkalainen) lib­er­al­is­mi, vapaus on yhteiskun­ta­malli, johon kaik­ki rakas­tu­vat, jos vain pää­sevät sitä kokeilemaan.

  Min­ul­la on skit­sofreeni­nen suhde kyseiseen prof­faan. Joo, tot­ta kai vapaus on parem­pi kuin vapaudet­to­muus. Siis peri­aat­teessa ja kun­han ne eivät asu min­un naapurissani.

  Todel­lisu­udessa ei voi ottaa niin yleisiä kan­to­ja kuin Fukuya­ma ja blo­gis­timme otta­vat. Tra­di­tion­aa­li­nen ei ole vain huonoa ja varsinkaan se ei ole jotain joka katoaa, kun­han vähä uud­is­te­taan, nääs. Tai räjäytel­lään. Mod­erni ei ole ihan ongel­mat­ta aina hieno juttu.

  Irak opet­ti Fukuya­mallekin, että tra­di­tion kanssa ei kan­na­ta leikkiä. Nykyään pro­fes­sorimme, pait­si miehekkäästi peruu puheitaan, keskit­tyy posthu­man­is­mi­in — vai tran­shu­man­is­mi­ako se on? — jon­ka suh­teen, muuten, hän osuu käsit­tääk­seni parem­min oikeaan. Har­va edes tietää, mitä posthu­man­is­mi tarkoit­taa, vaik­ka se lie­nee yksi tärkeim­mistä tule­vaisu­ut­tamme muokkaav­ista ilmiöistä. 

  Jos konkre­ti­aa kai­vataan niin mielestäni … san­o­taan vaik­ka … poikien ympärileikkaus on hyväksyt­tävyy­den rajois­sa mut­ta tyt­tö­jen ei. Jos siis olen ymmärtänyt oikein kyseis­ten oper­aa­tioiden seuraukset.

 2. Uskon­tokun­tien tai niiden johta­jien keskeinen sol­i­daarisu­us näkyy muun muas­sa suh­tau­tu­mises­sa Rush­di­en kuole­man­tuomioon, jota muut uskon­nol­liset johta­jat oli­vat aikanaan lähin­nä “ymmärtämässä” — eivät tuomin­neet tuomio­ta, vaan moit­ti­vat kir­jail­i­jaa siitä, että hän oli sohin­ut muurahaispesää. 

  Islami­lai­sista maista puhut­taes­sa noin yleen­sä puhutaan ilmeis­es­ti ara­bi-vaikut­tei­sista alueista. Indone­sia on väk­ilu­vul­taan suurin mus­li­mi-enem­mistöi­nen maa. Vaik­ka sieltäkin ongelmia löy­tyy, ne liit­tynevät enem­män rahaan (köy­hys, kor­rup­tio jne.) kuin uskontoon.

  Link­ki lis­tauk­seen islami­nuskoi­sista maista:
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim_majority_countries

  Link­ki lähin­nä sik­si, että se oikoi oma­l­ta kohdal­tani joitakin käsi­tyk­siä. Samal­la se aut­taa valaise­maan fak­taa, että val­taosa maail­man mus­limeista elää mais­sa, jot­ka ainakin yrit­tävät olla demokra­tio­ta ja joi­ta ei luokitel­la radikaaleik­si ja jot­ka ovat ymmärtääk­seni maallistumassa.

 3. Marx­il­la tai Engel­sil­lä oli aja­tus syk­lis­es­tä kehi­tyk­ses­tä. Jois­sain mais­sa ollaan vain eri kohdas­sa syk­liä kuin meil­lä. Osmo on silti aivan oike­as­sa, ei uni­ver­saalien arvo­jemme vas­taista toim­intaa pidä hyväksyä.
  Sivuhuomiona, koron­per­im­iskiel­lon ansios­ta juu­ta­lai­sista tuli pankki­ire­i­ta, kun hei­dän uskon­ton­sa sal­li koron perimisen.

 4. Yksin väärinkäsi­tys on korjattava.

  Islam ei tietääk­seni kiel­lä ehkäisyä.

  Sukupuoliy­hteys on sal­lit­tua vain avi­o­li­itosa. joko vak­i­naises­sa tai tilapäisessä avioliitossa.

  Ja toinen väärinkäsitys:

  Amerikkalaisi­et protes­tantit vaa­ti­vat hyvin ankarasti kiel­to­lakia. Oli paikallisia ja oaval­tioko­htaisia kiel­to­lake­ja kunnes sit­ten sel­l­ainen tuli voimaan koko liit­to­val­tion alueel­lea samoi­hin aikoi­hin kuin Suomes­sakin — ja samoin ktas­tro­faal­si­in seu­rauksin. — Aivan perus­tee­ton kiel­to­la­ki ei ollut. Viinakirot oli­vat sam­ta Ameriikoissakin.

 5. Sanokaa­pas ja sano, mitkä noista lis­tan ‘ohjeista’ ovat kristi­nuskon perua, mitkä evoluu­tion. Ei ole kauhean järkevää ero­ta koko ajan, tai elää joka viikko eri ihmisen kanssa, ja on kai aika mielekästä aut­taa mui­ta — avun tarpeessa ole­via. Ovatko nämä edes moraal­i­ta­son kysymyk­siä? Mielestäni eivät. Suurin osa noista yllä­maini­tu­ista kohdista ei ole moraal­isia kysymyk­siä. Katolisen kirkon ehkäisykiel­lot ym. ovat type­r­iä — eikä niitä esim Ital­ias­sa kukaan (melkein) noú­da­ta. Mut­ta eikö yhden puoli­son elämänikäi­nen parisuhde olisi edelleen tavoiteltavaa, liityy se sit­ten kristi­nuskoon tai evoluu­tioon ylipään­sä. Nimi. Avi­o­lit­to — las­ten turva.

 6. Nyt on san­ot­ta­va että Osmon ver­taus islamin ja kristi­nuskon saman­laisu­ud­es­ta on hyvin ontu­va. Täl­lä logi­ikalla voitaisi­in tode­ta että Tra­bant ja Rolls Royce ovat hyvin saman­laisia auto­ja. Niis­sä on renkaat, penkit ja polttoainesäiliönkorkki.

  Tai onhan raa­mat­tu, koraani ja puhe­lin luet­te­lo hyvin saman­laisia, kos­ka niis­sä esi­in­tyy samat kir­jaimet ja numerot.

  Kyl­lä nämä luokitel­laan autoi­hin ja kir­joi­hin ja em. uskon­not tietysti uskon­toi­hin. Siihen yhtäläisyy­det lop­pu­vatkin, vaik­ka siel­lä samankaltaisuuk­sia onkin.

  Uskon­to­jen yht­eneväisyy­det johtu­vat ihmisen luon­nos­ta, jos­sa on perus ajattelu‑, selviytymi‑, lisään­tymis- ja revi­ir­i­malle­ja. Ne esi­in­tyvät kaikil­la ihmisil­lä luon­nos­taan, toisil­la enem­män tai vähem­män uskon­nos­ta riip­pumat­ta. Ihan kuin eläimil­lä toimii vaistot.

  Arvostan Osmoa älykkäänä ihmisenä, mut­ta joskus hänen ide­olo­giansa sumen­taa tai jotenkin hait­taa hänen työsken­te­lyään. Tai en tiedä, mut­ta en ole usein tot­tunut luke­maan näin kevyesti alus­tet­tua vertausta.

  Kaikel­la kun­nioituk­sel­la, Osmo on ok, ide­olo­gia ei.

 7. Kom­men­ni­ti­ni:

  On niin miel­lyt­tavaa lukea jarke­via kom­men­net­te­ja monista eri asioista. Jatkos­sa alan ottaa kan­taa asioi­hin tal­la sivus­tol­la. Ode, jat­ka samoil­la lin­joil­la, joa suinkin jak­sat. On todel­la mukavaa lukea tata blo­bia. Se antaa uskoa ihmiseen.

 8. Nuo esit­telemäsi moraa­likäsi­tyk­set sopi­vat pitkälti moni­in mui­hinkin uskon­toi­hin ja myös ateis­tis­es­ti ajat­tele­vi­in. Jotkut niistä sopi­vat myös eläin­ten käyttäytymiseen.

  Islam ja Kato­lilaisu­us ovat var­maankin tämän maail­man pahim­mat uskon­not ja niiden yhteinen viholli­nen on todel­lakin maallistuminen. 

  Kato­lilaisu­us tosin taitaa olla kohtu­ullisen maal­lis­tunut­ta nykyään, olisinkin kiin­nos­tunut tietää että mitä katolisia mai­ta oli YK:ssa vas­tus­ta­mas­sa nais­ten oikeut­ta per­he­su­un­nit­telun suhteen ?

  Mei­dän maal­lis­tuneem­pi­en tulisi yrit­tää toimia siten että emme edesaut­taisi näi­den uskon­to­jen ase­man vahvistumista.

 9. Mitä mieltä tääl­lä muuten ollaan YK:n ihmisoikeusneu­vos­ton esi­tyk­ses­tä, jon­ka mukaan uskon­to­jen kri­ti­soimi­nen (tai loukkaaval­la taval­la esit­tämi­nen) olisi tuomittava? 

  http://www.humanrights-geneva.info/UN-Bans-Defamation-of-Religion-in,3753

  20–24 kulu­vaa kuu­ta Gen­evessä käytävässä rasis­min vas­taises­sa kon­frenssis­sa asian käsit­te­lyä aio­taan jatkaa. Tarkoituk­se­na on rin­nas­taa uskon­to­jen “her­jaami­nen” (miten sen mis­säkin maas­sa määrit­tää) rasis­mi­in. Asia on ollut lähin­nä islami­lais­ten maid­en agen­dal­la. Ne ovat sinän­sä nerokkaasti vaati­neet islamille saman­laista ase­maa kuin juu­ta­laisu­udel­la voidaan väit­tää ole­van eril­lais­ten anti-semi­tis­mi ase­tusten kautta. 

  “12. Deplores the glob­al rise and num­ber of inci­dents of racial or reli­gious intol­er­ance and vio­lence, includ­ing Islam­o­pho­bia, anti-Semi­tism, Chris­tianopho­bia and anti-Ara­bism man­i­fest­ed in par­tic­u­lar by the deroga­to­ry stereo­typ­ing and stigma­ti­za­tion of per­sons based on their reli­gion or belief; and in this regard urges all the UN Mem­ber States to imple­ment para­graph 150 of the DDPA;
  13. Reaf­firms that any advo­ca­cy of nation­al, racial or reli­gious hatred that con­sti­tutes incite­ment to dis­crim­i­na­tion, hos­til­i­ty or vio­lence shall be pro­hib­it­ed by law;

  http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/Draft_outcome_document_Rev.2.pdf

  Tästä ei ole Suomes­sa ihmeem­min puhut­tu. Toisaal­ta onhan meil­läkin Jumalanpilkkalakeja.

 10. Salo­vaara, tuo ei ko. YK:n komiteal­ta ensim­mäi­nen päätön julis­tus ja niihin edel­lisi­inkin on viitat­tu kin­taal­la. Sik­si tätä ei kukaan noteeraa.

 11. Osmo yrit­tää epä­toivon vim­mal­la todis­tel­la kuin­ka islam ja kristi­nusko ovat yhtä arvokkai­ta ja iha­nia (tai yhtä huonoja).

  On täysin jouta­van­päiväistä luetel­la joitain ympäripyöre­itä, uni­ver­saale­ja norme­ja. Olen­nais­ta­han on se mitä niiden rikkomis­es­ta seu­raa, eivät ohjeet sinänsä. 

  Jos käyt­täy­dyn siveet­tömästi ja har­ras­tan sek­siä ukkomiehen kanssa, on min­un kannal­tani varsin merkit­tävää, kivitetäänkö min­ut sen vuok­si kuo­li­aak­si, saanko sata raipaniskua vai ain­oas­taan vihaisen puhe­lin­soiton äijän muijalta…

  Eli siitähän tässä nyt on kyse! Mitä jaaritel­la jois­tan home­i­sista homok­iel­loista, kun homot kesku­udessamme bilet­tävät ilois­es­ti baareis­saan. Toista se on Kabulissa. 

  En tajun­nut yhtään koko kir­joituk­sen tarkoitusta.

  1. Se, että mne olemme maal­lis­tunei­ta, onnek­si. Aiem­min tuol­lainen meinin­ki ei olisi käynyt kris­ti­tyis­säkään maissa.

 12. Mis­tä Osmo hyvä olet repinyt nämä ennakkolu­u­losi kris­til­lis­es­tä uskos­ta ja moraalista? 

  Kan­nat­taisi ensin tarkastel­la alku­peräis­lähteitä (Raa­mat­tu) ennenkuin alkaa esit­tää täl­laisiä yleistyksiä 🙂 .

  Alla muu­ta­ma kommentti.

  * — Siveetön käyt­täy­tymi­nen ja pal­jas­ta­va pukeu­tu­mi­nen on pahas­ta. Naisen ei tule esi­in­tyä pää pal­jaana (ainakaan kirkossa)

  Siveetön käyt­täy­tymi­nen on kiel­let­ty kaikissa yhteiskun­nis­sa, myös täysin maal­li­sis­sa. Nais­ten huiv­in pitämi­nen kirkos­sa liit­tyy Paavalin ohjeeseen, joka annet­ti­in tietyssä his­to­ri­al­lises­sa tilanteessa Kor­intin seu­rakun­nalle (1. Kor. 11:6 Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkaut­taa hiuk­sen­sa. Mut­ta jos ker­ran hiusten leikkaami­nen tai pois ajami­nen on naiselle häpeäl­listä, hänen tulee peit­tää päänsä.). 

  * — Avio­ero ei ole hyväksyttävä

  Jeesus hyväksyi avio­eron uskot­to­muu­den perus­teel­la. (Matt. 19:9, Minä sanon teille: se, joka hylkää vai­mon­sa muun syyn kuin hau­reuden täh­den ja menee naimisi­in toisen kanssa, tekee aviorikok­sen.). Väite ei siis pidä alku­unkaan paikkaansa.

  * — Ahneus on pahasta

  Niinkuin muidenkin epäju­malien, myös rahan palvom­i­nen, on kiellettyä
  ( http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/1.html).

  * — Koron per­im­i­nen on väärin

  Mis­tä tämä käsi­tys on peräisin? Moosek­sen lakie ei sel­l­aise­naan ole kris­til­lisen moraalin perusta.

  * — Las­ten tulee kun­nioit­taa vanhempiaan

  Sisäl­tyy 10 käskyyn (kuten mon­et muutkin koh­dat). Tässä on vah­va peruste hyvän van­hus­ten­huol­lon jär­jestämiseen. Tämä kos­kee nimeno­maan aikuisia lap­sia, joiden velvol­lisu­us on pitää huol­ta iäkkäistä van­hem­mis­taan. Tämäkin käsi­tys on yhteinen läh­es kaikille kult­tuureille. Län­si­mainen mate­ri­al­is­ti­mi on toki ottanut nuoru­u­den palvon­nan ja van­ho­jen väheksymisen ohjeekseen.
  ( http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/4.html )

  * — Avi­o­li­itossa nainen on miehelle alisteinen

  Ei perus­tu Raa­matun opetuk­si­in. Miehen on olta­va valmis palvele­maan vaimoaan kuten Kris­tus seu­rakun­taansa (siis olta­va valmis anta­maan henken­sä vai­mon­sa puoles­ta). Ei kuu­losta minus­ta alistamiselta. 

  Lisäk­si mies luop­uu per­heestään ja menee vai­mon­sa luokse (1. Moos. 2:24 Sik­si mies jät­tää isän­sä ja äitin­sä ja liit­tyy vaimoon­sa, niin että he tule­vat yhdek­si lihak­si.) On huo­mat­ta­va että Adam luoti­in maan tomus­ta, mut­ta nainen hänen jäl­keen­sä. Tässä esitet­ty aja­tus on (sym­bol­isel­la tasol­la), että nainen on viimek­si luo­tu, eli siis täy­del­lisin luo­tu olen­to. Miehenä ja aviop­uolisone olen tätä aivan vakuuttunut 🙂 

  * — Ehkäisy on väärin

  Tämä on Rooman piis­pan (ns. paavi) tulk­in­ta, jol­la ei ole mitään raa­mat­ullista pohjaa.

  1. Minä puhun kristi­nuskos­ta, siitä mitä kirkko, luter­i­lainen tai kato­li­nen opet­taa tai on opet­tanut, en Raa­ma­tus­ta, kos­ka ne eivät ole sama asia.
   Kirkko kiel­si avio­eron pitkään ja taitaa Rooman kirkko kieltää vieläkin.
   Keski­a­jal­la kirkko kiel­si koron per­im­isen. Tätä on käytet­ty seli­tyk­sek­si sille, mik­si juu­ta­laiset men­estyivät niin hyvin, kun heiltä se ei ollut kiellettyä
   Oma käsi­tyks­deni on, että krisilli­nen moraali perus­tuu yleiseen, sen ajan ja paikan moraali­in, joten se, että jokin tapa ei ole alun­perin kris­till­i­nen, vaan sitä esi­in­tyy muual­lakin, ei riitä kumoa­maan väitettä.
   Naisen alis­t­a­mi­nen avi­o­li­itossa. Lue nyt vaik­ka van­ho­ja vihkikaavo­ja. Tai vaik­ka tätä:
   Ef 5:22: Vaimot, olkaa omille miehil­lenne ala­maiset niin kuin Her­ralle; sil­lä mies on vai­mon pää, niin kuin myös Kris­tus on seu­rakun­nan pää, hän, ruumi­in vapah­ta­ja. Mut­ta niin kuin seu­rakun­ta on Kris­tuk­selle ala­mainen, niin olkoot vaimotkin miehil­len­sä kaikessa alamaiset. 
   Ehkäisyä vas­taan mon­et kirkot ja myös mei­dän luter­i­laisen kirkon sisäl­lä vaikut­ta­vat suun­tauk­set ovat saar­nan­neet pitkään. Ei raa­ma­tus­sa puhuta mitään myuöskään tele­vi­sion kat­selus­ta, mut­ta silti uskon­non nimis­sä opete­taan, että se syn­tiä. Uskon­nol­la ja raa­mat­ul­la ei ole tiukkaa yhteyt­tä keskenään. Onhan Raa­ma­tus­sa myös kohtia, joista häveliäästi vaietaan.

 13. “Se, että mne olemme maal­lis­tunei­ta, onnek­si. Aiem­min tuol­lainen meinin­ki ei olisi käynyt kris­ti­tyis­säkään maissa.”

  Kai tätä keskustelua on yleis­es­tikin käy­ty nykypäivänä lähin­nä siltä poh­jal­ta, että mus­lim­ien ja kristittyjen(puhutaan nyt uskon­tokun­tien edus­ta­jien enem­mistöstä, ei kum­mankaan puolen ääri­ainek­sista) oleelli­nen ero on maal­lis­tu­misen asteessa, ei niinkään uskonopeis­sa. Ketä tavista ne uskono­pit esim. Suomes­sa varsi­nais­es­ti liikut­ta­vat suun­taan tai toiseen? Merk­i­tys­tä on ain­oas­taan sil­lä, miten ihmiset ja ihmisy­hteisöt käytän­nössä toimivat. 

  Oikeas­t­aan min­ul­lakin jäi avauk­sesi point­ti hie­man hämäräk­si. Kyl­lä useim­mat ihmiset var­masti tiedosta­vat, että raa­ma­tus­ta ja koraanista löy­tyy molem­mista hul­lu­ja asioi­ta. Merk­i­tys­tä on ain­oas­taan sil­lä, mis­sä määrin niil­lä hul­lum­mil­la opeil­la on pain­oar­voa yhteisö­jen sisällä.

 14. Tämä väite on melkein limbo.

  “Merkit­tävin moraaliopilli­nen ero on siinä, ettei kris­till­i­nen kirkko ole Pohjo­is­maid­en ulkop­uolel­la tuomin­nut alholin käyttöä.”

  Jeesus muut­ti veden viiniksi häis­sä kun juo­mat lop­pui­v­at kesken. Mil­lä ihmeen kris­til­lisel­lä perus­teel­la alko­holi voitaisi­in siis kieltää kun vielä muis­te­taan että ehtool­lisel­lakin juo­daan viiniä. 

  Ilmeis­es­ti suo­ma­laisille tun­tuu mah­dot­toma­l­ta erot­taa alko­holin juomi­nen ja juop­pous, joista jälkim­mäi­nen on tietysti hyvin turmi­olli­nen pahe.

  (Esim.Paavali toteaa Ef. 5:18 Älkää juopuko viin­istä, sil­lä siitä seu­raa rietas meno, vaan antakaa Hen­gen täyt­tää itsenne.)

 15. Blo­gin pitäjän esi­in­tuo­mat asi­at ovat juuri niitä, joi­ta moni pitää yleis­maail­mallisen per­in­teisen eti­ikan itses­tään­selvyyksinä (vaikkain osit­tain van­hanaikaisi­na). Mut­ta nämä ovat juuri niitä lähi-idästä kotoisin ole­vien yksi­ju­malais­ten uskon­to­jen yhteisiä oppe­ja. Erot esim anti­ikin Kreikkaan, bud­dha­laisu­u­teen ja luon­nonkan­so­jen uskon­toi­hin ovat suuret.

  My point is: Islam on meille läheinen uskon­to. Islamin pelko lie­nee osak­si sukua suo­ma­lais­ten ryssävi­halle. Halu­taan kieltää osa itseämme.

 16. Olisi kuitenkin hyvä tehdä ero sen välil­lä mitä Raa­mat­tu, johon kris­ti­tyt poh­jaamme uskomme, ja mitä eri kult­tuu­rit eri aikoina opet­ta­vat. Tästähän juuri uskon­puhdis­tuk­ses­sa ja luter­i­laisu­udessa on kyse.

  Vielä tuos­ta avi­o­li­itos­ta. Tek­sti on syytä lukea tarkkaan.

  Eff. 5 “24 Niin kuin seu­rakun­ta alis­tuu Kris­tuk­sen tah­toon, niin myös vai­mon tulee kaikessa alis­tua miehen­sä tahtoon. ” 

  Tässä kehote­taan vaimo alis­tu­maan, mut­ta EI anneta miehelle oikeut­taa alis­taa vaimoansa. Kyse on siis ohjeesta, jota vaimo voi nou­dat­taa. Mies ei voi kuitenkaan voi vedo­ta tähän ja alkaa alis­taa vaimoaan. Ain­oa mitä mies voi tehdä on palvel­la vaimoaan mah­dol­lisim­man hyvin.

  Ja jatkos­sa onkin sit­ten hie­man velvol­lisuuk­sia miehelle. Minus­ta tässä on kyse varsin sama­nar­voi­sista, vaikkakin eri­lai­sista osapuolista.

  Eff. 5 25–33

  “25 Miehet, rakas­takaa vaimoanne niin kuin Kris­tuskin rakasti seu­rakun­taa ja antoi henken­sä sen puoles­ta 26 pyhit­tääk­seen sen. Hän pesi sen puh­taak­si vedel­lä ja sanal­la 27 voidak­seen aset­taa sen eteen­sä kirkkaana, pyhänä ja moit­teet­tomana, vail­la tahraa, ryp­pyä tai virhet­tä. 28 Samoin aviomiehenkin velvol­lisu­us on rakas­taa vaimoaan niin kuin omaa ruumis­taan. Joka rakas­taa vaimoaan, rakas­taa itseään. 29 Eihän kukaan vihaa omaa ruumis­taan, vaan jokainen rav­it­see ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kris­tuskin seu­rakun­taansa, 30 omaa ruumis­taan, jon­ka jäseniä me olemme. 31 “Sik­si mies jät­tää isän­sä ja äitin­sä ja liit­tyy vaimoon­sa, niin että nämä kak­si tule­vat yhdek­si lihak­si.” 32 Tämä on suuri salaisu­us; minä tarkoi­tan Kris­tus­ta ja seu­rakun­taa. 33 Mut­ta se kos­kee myös kaikkia teitä: jokaisen tulee rakas­taa vaimoaan niin kuin itseään, ja vai­mon tulee kun­nioit­taa miestään. ”

  Yleen­säkin, heti jos joku alkaa vedo­ta Raa­mat­tun alis­taes­saan tai pakot­taes­saan toista kan­nat­taa olla aika varuil­laan. Kristi­nusko­han on tie jol­la vael­letaan vapaae­htois­es­ti. Ei ketään voi eikä saa pakot­taa uskomaan. 

  Pakot­tamista löy­tyy ihan kaik­il­ta suun­nil­ta. “Kon­ser­vati­ivien” pakot­tami­sista on paljon esimerkke­jä, mut­ta nyt ovat myös “lib­er­aalit” ryhtyneet pakko­toimi­in: esim. anta­maan potku­ja viroista ihmisille joiden ajatuk­set eivät miel­lytä. Jälkim­mäi­nen on eri­tyisen vas­ten­mielistä kos­ka siinä toisia kris­tit­tyjä vas­taan käy­dään oikeut­ta maal­li­sis­sa tuomiois­tu­imis­sa ja riis­tetään heiltä työ ja toimeentulo.

 17. tpyyluoma:“Salovaara, tuo ei ko. YK:n komiteal­ta ensim­mäi­nen päätön julis­tus ja niihin edel­lisi­inkin on viitat­tu kin­taal­la. Sik­si tätä ei kukaan noteeraa.”

  Var­maan noinkin. Ongel­ma on oikeas­t­aan siinä, että ara­bi­maail­malle on toitotet­tu Irakin miehi­tyk­sen perustelu­na YK:n päätös­lausel­maa (numero mikä-se-nyt-ikinä-olikaan) ja nyt saat­taa käy­dä niin, että he saa­vat oman päätös­lausel­man, jol­la lyödä entistä lujem­min esim. tan­skalaisia pilapi­irtäjiä ja perustel­la omien mait­ten­sa kansalais­ten sortoa.

  Seu­raus on, että joko YK:n ihmisoikeusjulis­tuk­sen merk­i­tys vähe­nee tai sanan­va­paus vähe­nee. Mikäli siis kok­ous ete­nee ehdotelmien mukaisesti.

  Jos ete­nee, on mah­dol­lista että lähtöko­htais­es­ti maal­lista välinett­tä saate­taan käyt­tää uskon­nol­lisen sor­ron perustelemiseen, mitä ei kait ole aiem­min tehty.

  Tästä voi olla välit­tämät­tä tai sit­ten ei.

 18. Raa­ma­tus­ta voi tosi­aan kehitel­lä (ja on kehitel­tykin) aivan käsit­tämät­tömiä moraalio­hjei­ta, kun sopi­vasti irrote­taan lau­sei­ta asi­ay­htey­destään. Esimerkiksi:

  - eräs mies kieltäy­tyi yhdyn­nästä vel­jen­sä lapset­toman lesken kanssa (lapset oli­vat siinä maail­mas­sa ain­oa sosi­aal­i­tur­va), vaan antoi sieme­nen­sä val­ua hiekkaan -> itse­tyy­dy­tys on syntiä

  - toinen esti kaupunki­laisia tule­mas­ta joukol­la raiskaa­maan hänen vier­aanaan ollei­ta nuo­ria komei­ta miehiä -> homous on syntiä

  - Paavali ryy­tyi seu­rakun­nan kok­ouk­sis­sa kälät­tävi­in suu­laisi­in naisi­in ja käs­ki näi­den sanoa san­ot­ta­vansa koton­aan -> nainen ei kel­paa papiksi

  - Raa­ma­tus­sa lukee “älä tapa” -> raiskat­ulle yhdek­sän­vuo­ti­aalle ei saa tehdä aborttia

  jne. jne…

 19. Heh, ihan hauska… 

  Meitä kris­tit­tyjä tuo vain hihi­tyt­tää, mut­ta islamin paris­sa jul­muudet — ruoskimi­nen, kivit­tämi­nen jopa kuo­li­aak­si on arkipäivää. 

  Kai nyt jokainen on jo tääl­lä eron tajun­nut (pait­si Osmo)?

  Mitä siitä, mitä jos­sain kak­si tuhat­ta vuot­ta van­has­sa hori­naop­paas­sa lukee? Ei yhtään mitään! 

  Olen­naista on se, nou­date­taanko opas­ta. Yksikään fun­da­men­tal­isinkaan kris­till­i­nen yhteisö ei nou­da­ta Moosek­sen lakia kirjaimellisesti. 

  Toista on Kabulissa!

 20. Eli­na: “Olen­naista on se, nou­date­taanko opasta.”

  Juuri niin. Näi­den kah­den uskon­non välil­lä ei ole suur­ta eroa. Oleel­lista on se maal­lis­tu­misen aste uskon­to­jen sisällä.

  Kab­ul­han on USA:n vapaut­ta­ma ja hal­lit­se­ma kaupun­ki. Kaik­ki hyvin, eikö vaan?

 21. Nuo min­un esit­tämäni esimerk­it (Onan, joka antoi sieme­nen­sä val­ua maa­han, Lootin miesvierai­ta raiskaa­maan pyrki­neet Sodoma­laiset ja Paavalin “nainen vai­etkoon seu­rakun­nas­sa”) ovat kaik­ki sel­l­aisia, joi­ta kirkko on ottanut vakavasti, vieläpä aika äsket­täin. Moosek­sen lais­sa on sit­ten sel­l­ais­takin (kuten temp­peli­uhrit, ruokasäädök­set ja miesten ympärileikkaus), jot­ka kumo­taan jo UT:ssa (temp­peli­uhreista tode­taan, että Jeesus riit­tää, ruokasäädök­set ja ympärileikkaus kumo­taan siinä vai­heessa, kun Paavalin johdol­la lähde­tään levit­tämään evanke­li­u­mia pakanoille).

 22. Eli­na, toisaal­la todi­s­tat islamin hir­vey­den siteer­aa­mal­la koraanin kohtia, mut­ta nyt esität ettei hori­naop­pail­la ole mitään väliä.

  Se että (jois­sain) islami­lai­sis­sa mais­sa ruoskimi­nen ja kivit­tämi­nen on arkipäivää, ja että sitä perustel­laan koraanil­la, ei vielä todista islami­nuskon pahu­ut­ta. Tähän voisi vetää tuhat esimerkkiä, kuin­ka kristi­nuskoa tai mitä tahansa uskon­toa on käytet­ty väärin, mut­ta ne on jo mon­een ker­taan mainittu.

 23. Ei, ei.… Väärinkäsitys! 

  Tarkoitin, että hori­naop­pail­la EI PITÄISI olla mitään väliä. Mut­ta kyl­lähän sen nyt näkee vain lehden aukaise­mal­la kohdas­ta “ulko­maat”, että on väliä. 

  En hyväksy, että lap­sille opete­taan Koraa­nia totuute­na suo­ma­lai­sis­sa perusk­ouluis­sa ja että opetuk­seen kuu­luu meitä kris­tit­tyjä hal­ven­tavien koh­tien kri­ti­ik­itkön käsittely. 

  Islamin ope­tus suo­ma­lai­sis­sa kouluis­sa lähen­telee indok­tri­naa­tio­ta. Valitet­tavasti siitä ei ole vielä juuri mitään tutkimus­ta. Gradu­ja nyt ei saisi käyt­tää läh­teenä, mut­ta yksi gradu aiheesta löy­tyy Leena Mai­jala 2008, jos­sa tode­taan muun muas­sa, että islamin ope­tus on hyvin opettajalähtöistä. 

  Kun tämän yhdis­tää siihen tosi­asi­aan, että islamin opet­ta­jil­la ei ole suo­ma­laista opet­ta­jak­oulu­tus­ta, ope­tusvi­ras­tossa ei ole (ainakaan tarpeek­si) ara­bi­ankielisen oppi­ma­te­ri­aalin tark­istus­mah­dol­lisuuk­sia, niin lop­putu­los voi olla mitä vain. 

  Se voi olla myös pohdiskel­e­vaa ja suvait­se­vaista ja var­masti näin onkin joidenkin opet­ta­jien kohdal­la. Olen­naista on, ettei ole mitään yhteisiä pelisään­töjä, ei oppikir­jo­ja, ei kun­nol­lisia ope­tus­su­un­nitelmia, vaan jokainen opet­ta­ja vähän sävel­telee itse sisältönsä.

 24. Olen alka­nut epäil­lä, että sille, että kaikissa suuris­sa uskon­nois­sa mies on asetet­tu vaimoon näh­den auk­tori­teet­ti­ase­maan, on jokin järkevä syy.

  Naisille omi­naista on omi­naista olla suhteis­sa itseä ylem­piar­vois­t­en miesten kanssa myös mei­dän pohjo­is­maises­sa tasa-arvoa korostavas­sa yhteiskun­nas­samme. Mik­si ihmeessä? Hakeu­tu­vatko naiset eri­tyis­es­ti itseä ylem­piar­vois­t­en kanssa suhteisi­in? Pysyvätkö he herkem­min suhteis­sa itseä ylem­piar­vois­t­en kanssa ja jos niin johtuuko tämä siitä, että alis­tet­tu mies on nalku­tuk­sen uhri, joka ei nau­ti enää naisen­sa kun­nioi­tus­ta, mikä murentaa suh­teen pohjaa?

 25. Antropolog­it katso­vat miehen määräävän ase­man tulleen vas­ta pel­tovil­je­lyn myötä muu­ta­ma tuhat vuot­ta sit­ten. Pel­tovil­je­ly vaatii voimaa ja ennenkaikkea se toi mukanaan vil­je­ly­maan omis­tamisen ja periy­tymisen. Tästä syn­tyi kon­trol­loitu parisuhde, jota met­sästäjäk­eräil­i­jöil­lä ei ole, vaan meinin­ki oli varsin vapaa­ta kuten län­ti­sis­sä urbaanikult­tuureis­sa nykyään. Kun isistä tuskin edes oli tarkem­paa tietoakaan aina, niin lap­sista vas­taa­va mieshah­mo oli äidin veli, eno.

  Nais­ten pyrkimys nai­da hier­arki­as­sa ylöspäin selit­tynee speku­laa­ti­ol­la, että men­estynyt mies kyke­nee tur­vaa­maan lapsen­sa ja niiden ravinnonsaannin.

 26. “Antropolog­it katso­vat miehen määräävän ase­man tulleen vas­ta pel­tovil­je­lyn myötä muu­ta­ma tuhat vuot­ta sit­ten. Pel­tovil­je­ly vaatii voimaa ja ennenkaikkea se toi mukanaan vil­je­ly­maan omis­tamisen ja periy­tymisen. Tästä syn­tyi kon­trol­loitu parisuhde, jota met­sästäjäk­eräil­i­jöil­lä ei ole, vaan meinin­ki oli varsin vapaa­ta kuten län­ti­sis­sä urbaanikult­tuureis­sa nykyään. Kun isistä tuskin edes oli tarkem­paa tietoakaan aina, niin lap­sista vas­taa­va mieshah­mo oli äidin veli, eno.”

  Tuol­lainen voi toimia vain melko pienis­sä yhteisöis­sä. Vähänkään suurem­mis­sa yhteiskun­nis­sa miesten kan­nat­taa jengiy­tyä ryöstääk­seen itselleen niin paljon naisia kuin mahdollista.

  “Nais­ten pyrkimys nai­da hier­arki­as­sa ylöspäin selit­tynee speku­laa­ti­ol­la, että men­estynyt mies kyke­nee tur­vaa­maan lapsen­sa ja niiden ravinnonsaannin.”

  Tai sil­lä, että alkukan­tai­sis­sa olois­sa hal­lit­se­vat miehet otti­vat naiset lupia kyse­lemät­tä. Ne naiset, joi­ta ei tarv­in­ut pakot­taa pää­sivät helpom­mal­la. Miehet tietysti kil­paili­vat ase­mas­ta. Yhteisön sisäisen väki­val­lan hillit­semisek­si ken­ties syn­tyi pysyviä eksklusi­ivisia suhteita.

 27. Antropolo­gien kon­sen­sus on, että par­in­valin­nan suorit­ti­vat etupäässä naiset, eivät miehet. Ja met­sästäjäk­eräil­i­jäy­hteisössä hei­mon johta­ja oli van­hus, ei suinkaan kovin karju.

 28. Maal­likko­tulkin­nois­sa hei­jas­tuu oma yksilökeskeinen kil­pailuy­hteiskun­tamme. Met­sästäjäk­eräil­i­jät eliv­ät pienehköis­sä heimoissa sukupuoliryh­minä. Met­sästys oli mieskun­tois­t­en miesten ryh­mä­toim­intaa, keräi­ly pääasi­as­sa naisy­hteisön. Yksin liikku­mi­nen maas­tossa olisi peto­jen vuok­si ollut vaarallistakin.

 29. Kei­den antropolo­gien kon­sen­suk­ses­ta Mir­ka nyt puhuu? Nykyäänkin elää Kes­ki-Afrikas­sa ja Ama­zonil­la met­sästäjä-keräil­i­jäheimo­ja, jot­ka ovat sekä patri­arkaal­isia että väki­val­taisia. Esimerkik­si yanomamöt.

 30. Osmo Soin­in­vaara: Pitäisi olla aika varovainen määritel­lessään ulkop­uolelta mitä kuu­luu kristi­nuskoon (tai islami­in). Jonkun lahkon johto­henkilöi­den kan­ta ehkäisyyn tai tele­vi­sion kat­selu­un on hei­dän (ja ainakin osan hei­dän seu­raa­jis­taan) kan­ta, ei sen enem­pää — korkein­taa siis kyseisen lahkon asia. Ei kristi­nuskoa voi syyt­tää nais­ten syr­jimis­es­tä, sen sijaan sel­l­aisia kristi­nuskon lahko­ja, jot­ka syr­jivät, voi syyttää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.