Islamin haaste 3: uskon haalistuminen

Kris­til­lis­ten ja isla­mi­lais­ten moraa­li­kä­si­tys on van­has­taan lähel­lä toisiaan.

 • - Sek­si kuu­luu vain avioliittoon
 • - Sivee­tön käyt­täy­ty­mi­nen ja pal­jas­ta­va pukeu­tu­mi­nen on pahas­ta. Nai­sen ei tule esiin­tyä pää pal­jaa­na (aina­kaan kirkossa)
 • - Avio­ero ei ole hyväksyttävä
 • - Homous on pahasta
 • - Ahneus on pahasta
 • - Ihmi­sen on vel­vol­li­suus pitää huol­ta per­hees­tään, suvus­taan ja vanhuksistaan
 • - Köy­hil­le tulee antaa almuja
 • - Koron peri­mi­nen on väärin
 • - Las­ten tulee kun­nioit­taa vanhempiaan
 • - Avio­lii­tos­sa nai­nen on mie­hel­le alisteinen
 • - Ehkäi­sy on väärin

Ja niin edelleen.

Mer­kit­tä­vin moraa­lio­pil­li­nen ero on sii­nä, ettei kris­til­li­nen kirk­ko ole Poh­jois­mai­den ulko­puo­lel­la tuo­min­nut alko­ho­lin käyttöä. 

Ero­na on se, että kris­til­li­set ovat pik­ku­hil­jaa luo­pu­neet näis­tä vaa­ti­muk­sis­ta. Isla­mi­lai­set­kin ovat pal­jol­ti, mut­ta pal­jon vähem­män kuin kristityt.

Luu­li­si, että kak­si kil­pai­li­jaa, roo­ma­lais­ka­tol­li­set ja isla­mi­lai­set koki­si­vat toi­sen­sa vas­tus­ta­jik­seen, mut­ta ei se näin mene. Molem­pien yhtei­nen vihol­li­nen on maallistuminen.

Olen kak­si ker­taa joh­ta­nut Suo­men val­tuus­kun­taa YK:n eri­ty­sis­tun­nos­sa. Toi­nen kos­ki AIDS:ia ja toi­nen suku­puol­ten tasa-arvoa. Molem­mis­sa pää­vas­tus­ta­jia oli­vat isla­mi­lai­set maat ja nii­den kans­sa liit­tou­tu­neet kato­li­lai­set, jot­ka eivät hyväk­sy­neet oikein mitään ja tuki­vat toi­si­aan arvo­kon­ser­va­tis­mis­sa; esi­mer­kik­si juu­ri homo­jen oikeuk­sia kos­ke­vis­sa asiois­sa ja kysy­myk­ses­sä nais­ten oikeu­des­ta per­he­suun­nit­te­luun ja oikeu­teen päät­tää omas­ta kehostaan.
============================================================

Tähän kes­kus­te­luun voi­vat osal­lis­tua vain rekis­te­röi­ty­neet, omal­la nimel­lään kir­joit­ta­vat hen­ki­löt ja sel­lai­set tämän blo­gin vaki­tui­set nimi­mer­kit, joi­den hen­ki­löl­li­syys on tie­dos­sa­ni. Rekis­te­röi­ty­mi­nen tapah­tuu lähet­tä­mäl­lä minul­le säh­kö­pos­ti­vies­ti toi­mi­vas­ta säh­kö­pos­tis­ta. (osmo@soininvaara.fi) Vies­tiin tulee liit­tää kir­joit­ta­jan nimiin rekis­te­röi­ty puhe­lin­nu­me­ro. Jos nume­ro on salai­nen tai puhe­lin­ta ei lain­kaan ole, voi tie­tys­ti yrit­tää kek­siä jon­kin toi­sen tavan vakuut­taa minut hen­ki­lön­sä olemassaolosta.

33 vastausta artikkeliin “Islamin haaste 3: uskon haalistuminen”

 1. Toi­vot­ta­vas­ti en nyt pilaa lop­pu­hui­pen­nus­ta, mut­ta Soi­nin­vaa­ra lähes­tyy uhkaa­vas­ti Fuku­yaman his­to­rian lop­pu ‑tee­siä. Sehän selit­ti kai­ken moder­nin ja tra­di­tio­naa­li­sen dia­lek­tiik­ka­na, jon­ka moder­nis­mi (pit­käl­ti) voit­ti kun Neu­vos­to­liit­to kaatui. 

  Joi­den­kin teo­rioi­den mukaan tuon aja­tuk­sen — tai har­ha­ku­van — takia USA läh­ti Ira­kiin ja Afganistaniin.

  Fuku­yama­han väit­ti, että vapaus voit­taa. Tar­kem­min sanot­tu­na (angloa­me­rik­ka­lai­nen) libe­ra­lis­mi, vapaus on yhteis­kun­ta­mal­li, johon kaik­ki rakas­tu­vat, jos vain pää­se­vät sitä kokeilemaan.

  Minul­la on skit­so­free­ni­nen suh­de kysei­seen prof­faan. Joo, tot­ta kai vapaus on parem­pi kuin vapau­det­to­muus. Siis peri­aat­tees­sa ja kun­han ne eivät asu minun naapurissani.

  Todel­li­suu­des­sa ei voi ottaa niin ylei­siä kan­to­ja kuin Fuku­yama ja blo­gis­tim­me otta­vat. Tra­di­tio­naa­li­nen ei ole vain huo­noa ja var­sin­kaan se ei ole jotain joka kato­aa, kun­han vähä uudis­te­taan, nääs. Tai räjäy­tel­lään. Moder­ni ei ole ihan ongel­mat­ta aina hie­no juttu.

  Irak opet­ti Fuku­yamal­le­kin, että tra­di­tion kans­sa ei kan­na­ta leik­kiä. Nyky­ään pro­fes­so­rim­me, pait­si mie­hek­kääs­ti peruu puhei­taan, kes­kit­tyy post­hu­ma­nis­miin — vai trans­hu­ma­nis­mia­ko se on? — jon­ka suh­teen, muu­ten, hän osuu käsit­tääk­se­ni parem­min oike­aan. Har­va edes tie­tää, mitä post­hu­ma­nis­mi tar­koit­taa, vaik­ka se lie­nee yksi tär­keim­mis­tä tule­vai­suut­tam­me muok­kaa­vis­ta ilmiöistä. 

  Jos kon­kre­ti­aa kai­va­taan niin mie­les­tä­ni … sano­taan vaik­ka … poi­kien ympä­ri­leik­kaus on hyväk­syt­tä­vyy­den rajois­sa mut­ta tyt­tö­jen ei. Jos siis olen ymmär­tä­nyt oikein kyseis­ten ope­raa­tioi­den seuraukset.

 2. Uskon­to­kun­tien tai nii­den joh­ta­jien kes­kei­nen soli­daa­ri­suus näkyy muun muas­sa suh­tau­tu­mi­ses­sa Rush­dien kuo­le­man­tuo­mioon, jota muut uskon­nol­li­set joh­ta­jat oli­vat aika­naan lähin­nä “ymmär­tä­mäs­sä” — eivät tuo­min­neet tuo­mio­ta, vaan moit­ti­vat kir­jai­li­jaa sii­tä, että hän oli sohi­nut muurahaispesää. 

  Isla­mi­lai­sis­ta mais­ta puhut­taes­sa noin yleen­sä puhu­taan ilmei­ses­ti ara­bi-vai­kut­tei­sis­ta alueis­ta. Indo­ne­sia on väki­lu­vul­taan suu­rin mus­li­mi-enem­mis­töi­nen maa. Vaik­ka siel­tä­kin ongel­mia löy­tyy, ne liit­ty­ne­vät enem­män rahaan (köy­hys, kor­rup­tio jne.) kuin uskontoon.

  Link­ki lis­tauk­seen isla­mi­nus­koi­sis­ta maista:
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim_majority_countries

  Link­ki lähin­nä sik­si, että se oikoi omal­ta koh­dal­ta­ni joi­ta­kin käsi­tyk­siä. Samal­la se aut­taa valai­se­maan fak­taa, että val­tao­sa maa­il­man mus­li­meis­ta elää mais­sa, jot­ka aina­kin yrit­tä­vät olla demo­kra­tio­ta ja joi­ta ei luo­ki­tel­la radi­kaa­leik­si ja jot­ka ovat ymmär­tääk­se­ni maallistumassa.

 3. Marxil­la tai Engel­sil­lä oli aja­tus sykli­ses­tä kehi­tyk­ses­tä. Jois­sain mais­sa ollaan vain eri koh­das­sa sykliä kuin meil­lä. Osmo on sil­ti aivan oikeas­sa, ei uni­ver­saa­lien arvo­jem­me vas­tais­ta toi­min­taa pidä hyväksyä.
  Sivu­huo­mio­na, koron­pe­ri­mis­kiel­lon ansios­ta juu­ta­lai­sis­ta tuli pank­kii­rei­ta, kun hei­dän uskon­ton­sa sal­li koron perimisen.

 4. Yksin vää­rin­kä­si­tys on korjattava.

  Islam ei tie­tääk­se­ni kiel­lä ehkäisyä.

  Suku­puo­liyh­teys on sal­lit­tua vain avio­lii­to­sa. joko vaki­nai­ses­sa tai tila­päi­ses­sä avioliitossa.

  Ja toi­nen väärinkäsitys:

  Ame­rik­ka­lai­siet pro­tes­tan­tit vaa­ti­vat hyvin anka­ras­ti kiel­to­la­kia. Oli pai­kal­li­sia ja oaval­tio­koh­tai­sia kiel­to­la­ke­ja kun­nes sit­ten sel­lai­nen tuli voi­maan koko liit­to­val­tion alu­eel­lea samoi­hin aikoi­hin kuin Suo­mes­sa­kin — ja samoin kta­stro­faal­siin seu­rauk­sin. — Aivan perus­tee­ton kiel­to­la­ki ei ollut. Vii­na­ki­rot oli­vat sam­ta Ameriikoissakin.

 5. Sano­kaa­pas ja sano, mit­kä nois­ta lis­tan ‘ohjeis­ta’ ovat kris­ti­nus­kon perua, mit­kä evo­luu­tion. Ei ole kau­hean jär­ke­vää ero­ta koko ajan, tai elää joka viik­ko eri ihmi­sen kans­sa, ja on kai aika mie­le­käs­tä aut­taa mui­ta — avun tar­pees­sa ole­via. Ovat­ko nämä edes moraa­li­ta­son kysy­myk­siä? Mie­les­tä­ni eivät. Suu­rin osa nois­ta yllä­mai­ni­tuis­ta koh­dis­ta ei ole moraa­li­sia kysy­myk­siä. Kato­li­sen kir­kon ehkäi­sy­kiel­lot ym. ovat type­riä — eikä nii­tä esim Ita­lias­sa kukaan (mel­kein) noú­da­ta. Mut­ta eikö yhden puo­li­son elä­mä­ni­käi­nen pari­suh­de oli­si edel­leen tavoi­tel­ta­vaa, lii­tyy se sit­ten kris­ti­nus­koon tai evo­luu­tioon yli­pään­sä. Nimi. Avio­lit­to — las­ten turva.

 6. Nyt on sanot­ta­va että Osmon ver­taus isla­min ja kris­ti­nus­kon saman­lai­suu­des­ta on hyvin ontu­va. Täl­lä logii­kal­la voi­tai­siin tode­ta että Tra­bant ja Rolls Royce ovat hyvin saman­lai­sia auto­ja. Niis­sä on ren­kaat, pen­kit ja polttoainesäiliönkorkki.

  Tai onhan raa­mat­tu, koraa­ni ja puhe­lin luet­te­lo hyvin saman­lai­sia, kos­ka niis­sä esiin­tyy samat kir­jai­met ja numerot.

  Kyl­lä nämä luo­ki­tel­laan autoi­hin ja kir­joi­hin ja em. uskon­not tie­tys­ti uskon­toi­hin. Sii­hen yhtä­läi­syy­det lop­pu­vat­kin, vaik­ka siel­lä saman­kal­tai­suuk­sia onkin.

  Uskon­to­jen yhte­ne­väi­syy­det joh­tu­vat ihmi­sen luon­nos­ta, jos­sa on perus ajattelu‑, selviytymi‑, lisään­ty­mis- ja revii­ri­mal­le­ja. Ne esiin­ty­vät kai­kil­la ihmi­sil­lä luon­nos­taan, toi­sil­la enem­män tai vähem­män uskon­nos­ta riip­pu­mat­ta. Ihan kuin eläi­mil­lä toi­mii vaistot.

  Arvos­tan Osmoa älyk­kää­nä ihmi­se­nä, mut­ta jos­kus hänen ideo­lo­gian­sa sumen­taa tai joten­kin hait­taa hänen työs­ken­te­ly­ään. Tai en tie­dä, mut­ta en ole usein tot­tu­nut luke­maan näin kevyes­ti alus­tet­tua vertausta.

  Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la, Osmo on ok, ideo­lo­gia ei.

 7. Kom­men­ni­ti­ni:

  On niin miel­lyt­ta­vaa lukea jar­ke­via kom­men­net­te­ja monis­ta eri asiois­ta. Jat­kos­sa alan ottaa kan­taa asioi­hin tal­la sivus­tol­la. Ode, jat­ka samoil­la lin­joil­la, joa suin­kin jak­sat. On todel­la muka­vaa lukea tata blo­bia. Se antaa uskoa ihmiseen.

 8. Nuo esit­te­le­mä­si moraa­li­kä­si­tyk­set sopi­vat pit­käl­ti moniin mui­hin­kin uskon­toi­hin ja myös ateis­ti­ses­ti ajat­te­le­viin. Jot­kut niis­tä sopi­vat myös eläin­ten käyttäytymiseen.

  Islam ja Kato­li­lai­suus ovat var­maan­kin tämän maa­il­man pahim­mat uskon­not ja nii­den yhtei­nen vihol­li­nen on todel­la­kin maallistuminen. 

  Kato­li­lai­suus tosin tai­taa olla koh­tuul­li­sen maal­lis­tu­nut­ta nyky­ään, oli­sin­kin kiin­nos­tu­nut tie­tää että mitä kato­li­sia mai­ta oli YK:ssa vas­tus­ta­mas­sa nais­ten oikeut­ta per­he­suun­nit­te­lun suhteen ?

  Mei­dän maal­lis­tu­neem­pien tuli­si yrit­tää toi­mia siten että emme ede­saut­tai­si näi­den uskon­to­jen ase­man vahvistumista.

 9. Mitä miel­tä tääl­lä muu­ten ollaan YK:n ihmi­soi­keus­neu­vos­ton esi­tyk­ses­tä, jon­ka mukaan uskon­to­jen kri­ti­soi­mi­nen (tai louk­kaa­val­la taval­la esit­tä­mi­nen) oli­si tuomittava? 

  http://www.humanrights-geneva.info/UN-Bans-Defamation-of-Religion-in,3753

  20–24 kulu­vaa kuu­ta Gene­ves­sä käy­tä­väs­sä rasis­min vas­tai­ses­sa kon­frens­sis­sa asian käsit­te­lyä aio­taan jat­kaa. Tar­koi­tuk­se­na on rin­nas­taa uskon­to­jen “her­jaa­mi­nen” (miten sen mis­sä­kin maas­sa mää­rit­tää) rasis­miin. Asia on ollut lähin­nä isla­mi­lais­ten mai­den agen­dal­la. Ne ovat sinän­sä nerok­kaas­ti vaa­ti­neet isla­mil­le saman­lais­ta ase­maa kuin juu­ta­lai­suu­del­la voi­daan väit­tää ole­van eril­lais­ten anti-semi­tis­mi ase­tus­ten kautta. 

  12. Deplo­res the glo­bal rise and num­ber of inci­dents of racial or reli­gious into­le­rance and vio­lence, inclu­ding Isla­mop­ho­bia, anti-Semi­tism, Chris­tia­nop­ho­bia and anti-Ara­bism mani­fes­ted in par­ticu­lar by the dero­ga­to­ry ste­reo­ty­ping and stig­ma­tiza­tion of per­sons based on their reli­gion or belief; and in this regard urges all the UN Mem­ber Sta­tes to imple­ment para­graph 150 of the DDPA;
  13. Reaf­firms that any advocacy of natio­nal, racial or reli­gious hat­red that cons­ti­tu­tes inci­te­ment to disc­ri­mi­na­tion, hos­ti­li­ty or vio­lence shall be pro­hi­bi­ted by law;

  http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/Draft_outcome_document_Rev.2.pdf

  Täs­tä ei ole Suo­mes­sa ihmeem­min puhut­tu. Toi­saal­ta onhan meil­lä­kin Jumalanpilkkalakeja.

 10. Salo­vaa­ra, tuo ei ko. YK:n komi­teal­ta ensim­mäi­nen pää­tön julis­tus ja nii­hin edel­li­siin­kin on vii­tat­tu kin­taal­la. Sik­si tätä ei kukaan noteeraa.

 11. Osmo yrit­tää epä­toi­von vim­mal­la todis­tel­la kuin­ka islam ja kris­ti­nus­ko ovat yhtä arvok­kai­ta ja iha­nia (tai yhtä huonoja).

  On täy­sin jou­ta­van­päi­väis­tä lue­tel­la joi­tain ympä­ri­pyö­rei­tä, uni­ver­saa­le­ja nor­me­ja. Olen­nais­ta­han on se mitä nii­den rik­ko­mi­ses­ta seu­raa, eivät ohjeet sinänsä. 

  Jos käyt­täy­dyn siveet­tö­mäs­ti ja har­ras­tan sek­siä ukko­mie­hen kans­sa, on minun kan­nal­ta­ni var­sin mer­kit­tä­vää, kivi­te­tään­kö minut sen vuok­si kuo­li­aak­si, saan­ko sata rai­pa­nis­kua vai ainoas­taan vihai­sen puhe­lin­soi­ton äijän muijalta…

  Eli sii­tä­hän täs­sä nyt on kyse! Mitä jaa­ri­tel­la jois­tan homei­sis­ta homo­kiel­lois­ta, kun homot kes­kuu­des­sam­me bilet­tä­vät iloi­ses­ti baa­reis­saan. Tois­ta se on Kabulissa. 

  En tajun­nut yhtään koko kir­joi­tuk­sen tarkoitusta.

  1. Se, että mne olem­me maal­lis­tu­nei­ta, onnek­si. Aiem­min tuol­lai­nen mei­nin­ki ei oli­si käy­nyt kris­ti­tyis­sä­kään maissa.

 12. Mis­tä Osmo hyvä olet repi­nyt nämä ennak­ko­luu­losi kris­til­li­ses­tä uskos­ta ja moraalista? 

  Kan­nat­tai­si ensin tar­kas­tel­la alku­pe­räis­läh­tei­tä (Raa­mat­tu) ennen­kuin alkaa esit­tää täl­lai­siä yleistyksiä 🙂 .

  Alla muu­ta­ma kommentti.

  * — Sivee­tön käyt­täy­ty­mi­nen ja pal­jas­ta­va pukeu­tu­mi­nen on pahas­ta. Nai­sen ei tule esiin­tyä pää pal­jaa­na (aina­kaan kirkossa)

  Sivee­tön käyt­täy­ty­mi­nen on kiel­let­ty kai­kis­sa yhteis­kun­nis­sa, myös täy­sin maal­li­sis­sa. Nais­ten hui­vin pitä­mi­nen kir­kos­sa liit­tyy Paa­va­lin ohjee­seen, joka annet­tiin tie­tys­sä his­to­rial­li­ses­sa tilan­tees­sa Korin­tin seu­ra­kun­nal­le (1. Kor. 11:6 Ellei nai­nen pei­tä pää­tään, hän voi yhtä hyvin leik­kaut­taa hiuk­sen­sa. Mut­ta jos ker­ran hius­ten leik­kaa­mi­nen tai pois aja­mi­nen on nai­sel­le häpeäl­lis­tä, hänen tulee peit­tää päänsä.). 

  * — Avio­ero ei ole hyväksyttävä

  Jee­sus hyväk­syi avio­eron uskot­to­muu­den perus­teel­la. (Matt. 19:9, Minä sanon teil­le: se, joka hyl­kää vai­mon­sa muun syyn kuin hau­reu­den täh­den ja menee nai­mi­siin toi­sen kans­sa, tekee avio­ri­kok­sen.). Väi­te ei siis pidä alkuun­kaan paikkaansa.

  * — Ahneus on pahasta

  Niin­kuin mui­den­kin epä­ju­ma­lien, myös rahan pal­vo­mi­nen, on kiellettyä
  ( http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/1.html).

  * — Koron peri­mi­nen on väärin

  Mis­tä tämä käsi­tys on peräi­sin? Moo­sek­sen lakie ei sel­lai­se­naan ole kris­til­li­sen moraa­lin perusta.

  * — Las­ten tulee kun­nioit­taa vanhempiaan

  Sisäl­tyy 10 käs­kyyn (kuten monet muut­kin koh­dat). Täs­sä on vah­va perus­te hyvän van­hus­ten­huol­lon jär­jes­tä­mi­seen. Tämä kos­kee nime­no­maan aikui­sia lap­sia, joi­den vel­vol­li­suus on pitää huol­ta iäk­käis­tä van­hem­mis­taan. Tämä­kin käsi­tys on yhtei­nen lähes kai­kil­le kult­tuu­reil­le. Län­si­mai­nen mate­ria­lis­ti­mi on toki otta­nut nuo­ruu­den pal­von­nan ja van­ho­jen vähek­sy­mi­sen ohjeekseen.
  ( http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/4.html )

  * — Avio­lii­tos­sa nai­nen on mie­hel­le alisteinen

  Ei perus­tu Raa­ma­tun ope­tuk­siin. Mie­hen on olta­va val­mis pal­ve­le­maan vai­mo­aan kuten Kris­tus seu­ra­kun­taan­sa (siis olta­va val­mis anta­maan hen­ken­sä vai­mon­sa puo­les­ta). Ei kuu­los­ta minus­ta alistamiselta. 

  Lisäk­si mies luo­puu per­hees­tään ja menee vai­mon­sa luok­se (1. Moos. 2:24 Sik­si mies jät­tää isän­sä ja äitin­sä ja liit­tyy vai­moon­sa, niin että he tule­vat yhdek­si lihak­si.) On huo­mat­ta­va että Adam luo­tiin maan tomus­ta, mut­ta nai­nen hänen jäl­keen­sä. Täs­sä esi­tet­ty aja­tus on (sym­bo­li­sel­la tasol­la), että nai­nen on vii­mek­si luo­tu, eli siis täy­del­li­sin luo­tu olen­to. Mie­he­nä ja avio­puo­li­so­ne olen tätä aivan vakuuttunut 🙂 

  * — Ehkäi­sy on väärin

  Tämä on Roo­man piis­pan (ns. paa­vi) tul­kin­ta, jol­la ei ole mitään raa­ma­tul­lis­ta pohjaa.

  1. Minä puhun kris­ti­nus­kos­ta, sii­tä mitä kirk­ko, lute­ri­lai­nen tai kato­li­nen opet­taa tai on opet­ta­nut, en Raa­ma­tus­ta, kos­ka ne eivät ole sama asia.
   Kirk­ko kiel­si avio­eron pit­kään ja tai­taa Roo­man kirk­ko kiel­tää vieläkin.
   Kes­kia­jal­la kirk­ko kiel­si koron peri­mi­sen. Tätä on käy­tet­ty seli­tyk­sek­si sil­le, mik­si juu­ta­lai­set menes­tyi­vät niin hyvin, kun heil­tä se ei ollut kiellettyä
   Oma käsi­tyks­de­ni on, että kri­sil­li­nen moraa­li perus­tuu ylei­seen, sen ajan ja pai­kan moraa­liin, joten se, että jokin tapa ei ole alun­pe­rin kris­til­li­nen, vaan sitä esiin­tyy muu­al­la­kin, ei rii­tä kumoa­maan väitettä.
   Nai­sen alis­ta­mi­nen avio­lii­tos­sa. Lue nyt vaik­ka van­ho­ja vih­ki­kaa­vo­ja. Tai vaik­ka tätä:
   Ef 5:22: Vai­mot, olkaa omil­le mie­hil­len­ne ala­mai­set niin kuin Her­ral­le; sil­lä mies on vai­mon pää, niin kuin myös Kris­tus on seu­ra­kun­nan pää, hän, ruu­miin vapah­ta­ja. Mut­ta niin kuin seu­ra­kun­ta on Kris­tuk­sel­le ala­mai­nen, niin olkoot vai­mot­kin mie­hil­len­sä kai­kes­sa alamaiset. 
   Ehkäi­syä vas­taan monet kir­kot ja myös mei­dän lute­ri­lai­sen kir­kon sisäl­lä vai­kut­ta­vat suun­tauk­set ovat saar­nan­neet pit­kään. Ei raa­ma­tus­sa puhu­ta mitään myuös­kään tele­vi­sion kat­se­lus­ta, mut­ta sil­ti uskon­non nimis­sä ope­te­taan, että se syn­tiä. Uskon­nol­la ja raa­ma­tul­la ei ole tiuk­kaa yhteyt­tä kes­ke­nään. Onhan Raa­ma­tus­sa myös koh­tia, jois­ta häve­li­ääs­ti vaietaan.

 13. Se, että mne olem­me maal­lis­tu­nei­ta, onnek­si. Aiem­min tuol­lai­nen mei­nin­ki ei oli­si käy­nyt kris­ti­tyis­sä­kään maissa.”

  Kai tätä kes­kus­te­lua on ylei­ses­ti­kin käy­ty nyky­päi­vä­nä lähin­nä sil­tä poh­jal­ta, että mus­li­mien ja kristittyjen(puhutaan nyt uskon­to­kun­tien edus­ta­jien enem­mis­tös­tä, ei kum­man­kaan puo­len ääriai­nek­sis­ta) oleel­li­nen ero on maal­lis­tu­mi­sen astees­sa, ei niin­kään usko­no­peis­sa. Ketä tavis­ta ne usko­no­pit esim. Suo­mes­sa var­si­nai­ses­ti lii­kut­ta­vat suun­taan tai toi­seen? Mer­ki­tys­tä on ainoas­taan sil­lä, miten ihmi­set ja ihmi­syh­tei­söt käy­tän­nös­sä toimivat. 

  Oikeas­taan minul­la­kin jäi avauk­se­si point­ti hie­man hämä­räk­si. Kyl­lä useim­mat ihmi­set var­mas­ti tie­dos­ta­vat, että raa­ma­tus­ta ja koraa­nis­ta löy­tyy molem­mis­ta hul­lu­ja asioi­ta. Mer­ki­tys­tä on ainoas­taan sil­lä, mis­sä mää­rin niil­lä hul­lum­mil­la opeil­la on pai­noar­voa yhtei­sö­jen sisällä.

 14. Tämä väi­te on mel­kein limbo.

  Mer­kit­tä­vin moraa­lio­pil­li­nen ero on sii­nä, ettei kris­til­li­nen kirk­ko ole Poh­jois­mai­den ulko­puo­lel­la tuo­min­nut alho­lin käyttöä.”

  Jee­sus muut­ti veden vii­nik­si häis­sä kun juo­mat lop­pui­vat kes­ken. Mil­lä ihmeen kris­til­li­sel­lä perus­teel­la alko­ho­li voi­tai­siin siis kiel­tää kun vie­lä muis­te­taan että ehtool­li­sel­la­kin juo­daan viiniä. 

  Ilmei­ses­ti suo­ma­lai­sil­le tun­tuu mah­dot­to­mal­ta erot­taa alko­ho­lin juo­mi­nen ja juop­pous, jois­ta jäl­kim­mäi­nen on tie­tys­ti hyvin tur­miol­li­nen pahe.

  (Esim.Paavali tote­aa Ef. 5:18 Älkää juo­pu­ko vii­nis­tä, sil­lä sii­tä seu­raa rie­tas meno, vaan anta­kaa Hen­gen täyt­tää itsenne.)

 15. Blo­gin pitä­jän esiin­tuo­mat asiat ovat juu­ri nii­tä, joi­ta moni pitää yleis­maa­il­mal­li­sen perin­tei­sen etii­kan itses­tään­sel­vyyk­si­nä (vaik­kain osit­tain van­han­ai­kai­si­na). Mut­ta nämä ovat juu­ri nii­tä lähi-idäs­tä kotoi­sin ole­vien yksi­ju­ma­lais­ten uskon­to­jen yhtei­siä oppe­ja. Erot esim antii­kin Kreik­kaan, budd­ha­lai­suu­teen ja luon­non­kan­so­jen uskon­toi­hin ovat suuret.

  My point is: Islam on meil­le lähei­nen uskon­to. Isla­min pel­ko lie­nee osak­si sukua suo­ma­lais­ten rys­sä­vi­hal­le. Halu­taan kiel­tää osa itseämme.

 16. Oli­si kui­ten­kin hyvä teh­dä ero sen välil­lä mitä Raa­mat­tu, johon kris­ti­tyt poh­jaam­me uskom­me, ja mitä eri kult­tuu­rit eri aikoi­na opet­ta­vat. Täs­tä­hän juu­ri uskon­puh­dis­tuk­ses­sa ja lute­ri­lai­suu­des­sa on kyse.

  Vie­lä tuos­ta avio­lii­tos­ta. Teks­ti on syy­tä lukea tarkkaan.

  Eff. 5 “24 Niin kuin seu­ra­kun­ta alis­tuu Kris­tuk­sen tah­toon, niin myös vai­mon tulee kai­kes­sa alis­tua mie­hen­sä tahtoon. ” 

  Täs­sä keho­te­taan vai­mo alis­tu­maan, mut­ta EI anne­ta mie­hel­le oikeut­taa alis­taa vai­moan­sa. Kyse on siis ohjees­ta, jota vai­mo voi nou­dat­taa. Mies ei voi kui­ten­kaan voi vedo­ta tähän ja alkaa alis­taa vai­mo­aan. Ainoa mitä mies voi teh­dä on pal­vel­la vai­mo­aan mah­dol­li­sim­man hyvin.

  Ja jat­kos­sa onkin sit­ten hie­man vel­vol­li­suuk­sia mie­hel­le. Minus­ta täs­sä on kyse var­sin sama­nar­voi­sis­ta, vaik­ka­kin eri­lai­sis­ta osapuolista.

  Eff. 5 25–33

  25 Mie­het, rakas­ta­kaa vai­moan­ne niin kuin Kris­tus­kin rakas­ti seu­ra­kun­taa ja antoi hen­ken­sä sen puo­les­ta 26 pyhit­tääk­seen sen. Hän pesi sen puh­taak­si vedel­lä ja sanal­la 27 voi­dak­seen aset­taa sen eteen­sä kirk­kaa­na, pyhä­nä ja moit­teet­to­ma­na, vail­la tah­raa, ryp­pyä tai vir­het­tä. 28 Samoin avio­mie­hen­kin vel­vol­li­suus on rakas­taa vai­mo­aan niin kuin omaa ruu­mis­taan. Joka rakas­taa vai­mo­aan, rakas­taa itse­ään. 29 Eihän kukaan vihaa omaa ruu­mis­taan, vaan jokai­nen ravit­see ja vaa­lii sitä. Juu­ri niin hoi­taa Kris­tus­kin seu­ra­kun­taan­sa, 30 omaa ruu­mis­taan, jon­ka jäse­niä me olem­me. 31 “Sik­si mies jät­tää isän­sä ja äitin­sä ja liit­tyy vai­moon­sa, niin että nämä kak­si tule­vat yhdek­si lihak­si.” 32 Tämä on suu­ri salai­suus; minä tar­koi­tan Kris­tus­ta ja seu­ra­kun­taa. 33 Mut­ta se kos­kee myös kaik­kia tei­tä: jokai­sen tulee rakas­taa vai­mo­aan niin kuin itse­ään, ja vai­mon tulee kun­nioit­taa miestään. ”

  Yleen­sä­kin, heti jos joku alkaa vedo­ta Raa­mat­tun alis­taes­saan tai pakot­taes­saan tois­ta kan­nat­taa olla aika varuil­laan. Kris­ti­nus­ko­han on tie jol­la vael­le­taan vapaa­eh­toi­ses­ti. Ei ketään voi eikä saa pakot­taa uskomaan. 

  Pakot­ta­mis­ta löy­tyy ihan kai­kil­ta suun­nil­ta. “Kon­ser­va­tii­vien” pakot­ta­mi­sis­ta on pal­jon esi­merk­ke­jä, mut­ta nyt ovat myös “libe­raa­lit” ryh­ty­neet pak­ko­toi­miin: esim. anta­maan pot­ku­ja virois­ta ihmi­sil­le joi­den aja­tuk­set eivät miel­ly­tä. Jäl­kim­mäi­nen on eri­tyi­sen vas­ten­mie­lis­tä kos­ka sii­nä toi­sia kris­tit­ty­jä vas­taan käy­dään oikeut­ta maal­li­sis­sa tuo­miois­tui­mis­sa ja riis­te­tään heil­tä työ ja toimeentulo.

 17. tpyyluoma:“Salovaara, tuo ei ko. YK:n komi­teal­ta ensim­mäi­nen pää­tön julis­tus ja nii­hin edel­li­siin­kin on vii­tat­tu kin­taal­la. Sik­si tätä ei kukaan noteeraa.”

  Var­maan noin­kin. Ongel­ma on oikeas­taan sii­nä, että ara­bi­maa­il­mal­le on toi­to­tet­tu Ira­kin mie­hi­tyk­sen perus­te­lu­na YK:n pää­tös­lausel­maa (nume­ro mikä-se-nyt-iki­nä-oli­kaan) ja nyt saat­taa käy­dä niin, että he saa­vat oman pää­tös­lausel­man, jol­la lyö­dä entis­tä lujem­min esim. tans­ka­lai­sia pila­piir­tä­jiä ja perus­tel­la omien mait­ten­sa kan­sa­lais­ten sortoa.

  Seu­raus on, että joko YK:n ihmi­soi­keus­ju­lis­tuk­sen mer­ki­tys vähe­nee tai sanan­va­paus vähe­nee. Mikä­li siis kokous ete­nee ehdo­tel­mien mukaisesti.

  Jos ete­nee, on mah­dol­lis­ta että läh­tö­koh­tai­ses­ti maal­lis­ta väli­nett­tä saa­te­taan käyt­tää uskon­nol­li­sen sor­ron perus­te­le­mi­seen, mitä ei kait ole aiem­min tehty.

  Täs­tä voi olla välit­tä­mät­tä tai sit­ten ei.

 18. Raa­ma­tus­ta voi tosi­aan kehi­tel­lä (ja on kehi­tel­ty­kin) aivan käsit­tä­mät­tö­miä moraa­lioh­jei­ta, kun sopi­vas­ti irro­te­taan lausei­ta asiayh­tey­des­tään. Esimerkiksi:

  - eräs mies kiel­täy­tyi yhdyn­näs­tä vel­jen­sä lap­set­to­man les­ken kans­sa (lap­set oli­vat sii­nä maa­il­mas­sa ainoa sosi­aa­li­tur­va), vaan antoi sie­me­nen­sä valua hiek­kaan -> itse­tyy­dy­tys on syntiä

  - toi­nen esti kau­pun­ki­lai­sia tule­mas­ta jou­kol­la rais­kaa­maan hänen vie­raa­naan ollei­ta nuo­ria komei­ta mie­hiä -> homous on syntiä

  - Paa­va­li ryy­tyi seu­ra­kun­nan kokouk­sis­sa kälät­tä­viin suu­lai­siin nai­siin ja käs­ki näi­den sanoa sanot­ta­van­sa koto­naan -> nai­nen ei kel­paa papiksi

  - Raa­ma­tus­sa lukee “älä tapa” -> rais­ka­tul­le yhdek­sän­vuo­ti­aal­le ei saa teh­dä aborttia

  jne. jne…

 19. Heh, ihan hauska… 

  Mei­tä kris­tit­ty­jä tuo vain hihi­tyt­tää, mut­ta isla­min paris­sa jul­muu­det — ruos­ki­mi­nen, kivit­tä­mi­nen jopa kuo­li­aak­si on arkipäivää. 

  Kai nyt jokai­nen on jo tääl­lä eron tajun­nut (pait­si Osmo)?

  Mitä sii­tä, mitä jos­sain kak­si tuhat­ta vuot­ta van­has­sa hori­naop­paas­sa lukee? Ei yhtään mitään! 

  Olen­nais­ta on se, nou­da­te­taan­ko opas­ta. Yksi­kään fun­da­men­ta­li­sin­kaan kris­til­li­nen yhtei­sö ei nou­da­ta Moo­sek­sen lakia kirjaimellisesti. 

  Tois­ta on Kabulissa!

 20. Eli­na: “Olen­nais­ta on se, nou­da­te­taan­ko opasta.”

  Juu­ri niin. Näi­den kah­den uskon­non välil­lä ei ole suur­ta eroa. Oleel­lis­ta on se maal­lis­tu­mi­sen aste uskon­to­jen sisällä.

  Kabul­han on USA:n vapaut­ta­ma ja hal­lit­se­ma kau­pun­ki. Kaik­ki hyvin, eikö vaan?

 21. Nuo minun esit­tä­mä­ni esi­mer­kit (Onan, joka antoi sie­me­nen­sä valua maa­han, Loo­tin mies­vie­rai­ta rais­kaa­maan pyr­ki­neet Sodo­ma­lai­set ja Paa­va­lin “nai­nen vai­et­koon seu­ra­kun­nas­sa”) ovat kaik­ki sel­lai­sia, joi­ta kirk­ko on otta­nut vaka­vas­ti, vie­lä­pä aika äsket­täin. Moo­sek­sen lais­sa on sit­ten sel­lais­ta­kin (kuten temp­pe­liuh­rit, ruo­ka­sää­dök­set ja mies­ten ympä­ri­leik­kaus), jot­ka kumo­taan jo UT:ssa (temp­pe­liuh­reis­ta tode­taan, että Jee­sus riit­tää, ruo­ka­sää­dök­set ja ympä­ri­leik­kaus kumo­taan sii­nä vai­hees­sa, kun Paa­va­lin joh­dol­la läh­de­tään levit­tä­mään evan­ke­liu­mia pakanoille).

 22. Eli­na, toi­saal­la todis­tat isla­min hir­vey­den sitee­raa­mal­la koraa­nin koh­tia, mut­ta nyt esi­tät ettei hori­naop­pail­la ole mitään väliä.

  Se että (jois­sain) isla­mi­lai­sis­sa mais­sa ruos­ki­mi­nen ja kivit­tä­mi­nen on arki­päi­vää, ja että sitä perus­tel­laan koraa­nil­la, ei vie­lä todis­ta isla­mi­nus­kon pahuut­ta. Tähän voi­si vetää tuhat esi­merk­kiä, kuin­ka kris­ti­nus­koa tai mitä tahan­sa uskon­toa on käy­tet­ty vää­rin, mut­ta ne on jo moneen ker­taan mainittu.

 23. Ei, ei.… Väärinkäsitys! 

  Tar­koi­tin, että hori­naop­pail­la EI PITÄISI olla mitään väliä. Mut­ta kyl­lä­hän sen nyt näkee vain leh­den aukai­se­mal­la koh­das­ta “ulko­maat”, että on väliä. 

  En hyväk­sy, että lap­sil­le ope­te­taan Koraa­nia totuu­te­na suo­ma­lai­sis­sa perus­kou­luis­sa ja että ope­tuk­seen kuu­luu mei­tä kris­tit­ty­jä hal­ven­ta­vien koh­tien kri­tii­kit­kön käsittely. 

  Isla­min ope­tus suo­ma­lai­sis­sa kou­luis­sa lähen­te­lee indokt­ri­naa­tio­ta. Vali­tet­ta­vas­ti sii­tä ei ole vie­lä juu­ri mitään tut­ki­mus­ta. Gra­du­ja nyt ei sai­si käyt­tää läh­tee­nä, mut­ta yksi gra­du aihees­ta löy­tyy Lee­na Mai­ja­la 2008, jos­sa tode­taan muun muas­sa, että isla­min ope­tus on hyvin opettajalähtöistä. 

  Kun tämän yhdis­tää sii­hen tosia­si­aan, että isla­min opet­ta­jil­la ei ole suo­ma­lais­ta opet­ta­ja­kou­lu­tus­ta, ope­tus­vi­ras­tos­sa ei ole (aina­kaan tar­peek­si) ara­bian­kie­li­sen oppi­ma­te­ri­aa­lin tar­kis­tus­mah­dol­li­suuk­sia, niin lop­pu­tu­los voi olla mitä vain. 

  Se voi olla myös poh­dis­ke­le­vaa ja suvait­se­vais­ta ja var­mas­ti näin onkin joi­den­kin opet­ta­jien koh­dal­la. Olen­nais­ta on, ettei ole mitään yhtei­siä peli­sään­tö­jä, ei oppi­kir­jo­ja, ei kun­nol­li­sia ope­tus­suun­ni­tel­mia, vaan jokai­nen opet­ta­ja vähän sävel­te­lee itse sisältönsä.

 24. Olen alka­nut epäil­lä, että sil­le, että kai­kis­sa suu­ris­sa uskon­nois­sa mies on ase­tet­tu vai­moon näh­den auk­to­ri­teet­tia­se­maan, on jokin jär­ke­vä syy.

  Nai­sil­le omi­nais­ta on omi­nais­ta olla suh­teis­sa itseä ylem­piar­vois­ten mies­ten kans­sa myös mei­dän poh­jois­mai­ses­sa tasa-arvoa koros­ta­vas­sa yhteis­kun­nas­sam­me. Mik­si ihmees­sä? Hakeu­tu­vat­ko nai­set eri­tyi­ses­ti itseä ylem­piar­vois­ten kans­sa suh­tei­siin? Pysy­vät­kö he her­kem­min suh­teis­sa itseä ylem­piar­vois­ten kans­sa ja jos niin joh­tuu­ko tämä sii­tä, että alis­tet­tu mies on nal­ku­tuk­sen uhri, joka ei nau­ti enää nai­sen­sa kun­nioi­tus­ta, mikä muren­taa suh­teen pohjaa?

 25. Ant­ro­po­lo­git kat­so­vat mie­hen mää­rää­vän ase­man tul­leen vas­ta pel­to­vil­je­lyn myö­tä muu­ta­ma tuhat vuot­ta sit­ten. Pel­to­vil­je­ly vaa­tii voi­maa ja ennen­kaik­kea se toi muka­naan vil­je­ly­maan omis­ta­mi­sen ja periy­ty­mi­sen. Täs­tä syn­tyi kont­rol­loi­tu pari­suh­de, jota met­säs­tä­jä­ke­räi­li­jöil­lä ei ole, vaan mei­nin­ki oli var­sin vapaa­ta kuten län­ti­sis­sä urbaa­ni­kult­tuu­reis­sa nyky­ään. Kun isis­tä tus­kin edes oli tar­kem­paa tie­toa­kaan aina, niin lap­sis­ta vas­taa­va mies­hah­mo oli äidin veli, eno.

  Nais­ten pyr­ki­mys nai­da hie­rar­kias­sa ylös­päin selit­ty­nee spe­ku­laa­tiol­la, että menes­ty­nyt mies kyke­nee tur­vaa­maan lap­sen­sa ja nii­den ravinnonsaannin.

 26. Ant­ro­po­lo­git kat­so­vat mie­hen mää­rää­vän ase­man tul­leen vas­ta pel­to­vil­je­lyn myö­tä muu­ta­ma tuhat vuot­ta sit­ten. Pel­to­vil­je­ly vaa­tii voi­maa ja ennen­kaik­kea se toi muka­naan vil­je­ly­maan omis­ta­mi­sen ja periy­ty­mi­sen. Täs­tä syn­tyi kont­rol­loi­tu pari­suh­de, jota met­säs­tä­jä­ke­räi­li­jöil­lä ei ole, vaan mei­nin­ki oli var­sin vapaa­ta kuten län­ti­sis­sä urbaa­ni­kult­tuu­reis­sa nyky­ään. Kun isis­tä tus­kin edes oli tar­kem­paa tie­toa­kaan aina, niin lap­sis­ta vas­taa­va mies­hah­mo oli äidin veli, eno.”

  Tuol­lai­nen voi toi­mia vain mel­ko pie­nis­sä yhtei­söis­sä. Vähän­kään suu­rem­mis­sa yhteis­kun­nis­sa mies­ten kan­nat­taa jen­giy­tyä ryös­tääk­seen itsel­leen niin pal­jon nai­sia kuin mahdollista.

  Nais­ten pyr­ki­mys nai­da hie­rar­kias­sa ylös­päin selit­ty­nee spe­ku­laa­tiol­la, että menes­ty­nyt mies kyke­nee tur­vaa­maan lap­sen­sa ja nii­den ravinnonsaannin.”

  Tai sil­lä, että alku­kan­tai­sis­sa olois­sa hal­lit­se­vat mie­het otti­vat nai­set lupia kyse­le­mät­tä. Ne nai­set, joi­ta ei tar­vi­nut pakot­taa pää­si­vät hel­pom­mal­la. Mie­het tie­tys­ti kil­pai­li­vat ase­mas­ta. Yhtei­sön sisäi­sen väki­val­lan hil­lit­se­mi­sek­si ken­ties syn­tyi pysy­viä eksklusii­vi­sia suhteita.

 27. Ant­ro­po­lo­gien kon­sen­sus on, että parin­va­lin­nan suo­rit­ti­vat etu­pääs­sä nai­set, eivät mie­het. Ja met­säs­tä­jä­ke­räi­li­jäyh­tei­sös­sä hei­mon joh­ta­ja oli van­hus, ei suin­kaan kovin karju.

 28. Maal­lik­ko­tul­kin­nois­sa hei­jas­tuu oma yksi­lö­kes­kei­nen kil­pai­lu­yh­teis­kun­tam­me. Met­säs­tä­jä­ke­räi­li­jät eli­vät pie­neh­köis­sä hei­mois­sa suku­puo­li­ryh­mi­nä. Met­säs­tys oli mies­kun­tois­ten mies­ten ryh­mä­toi­min­taa, keräi­ly pää­asias­sa nai­syh­tei­sön. Yksin liik­ku­mi­nen maas­tos­sa oli­si peto­jen vuok­si ollut vaarallistakin.

 29. Kei­den ant­ro­po­lo­gien kon­sen­suk­ses­ta Mir­ka nyt puhuu? Nyky­ään­kin elää Kes­ki-Afri­kas­sa ja Amazo­nil­la met­säs­tä­jä-keräi­li­jä­hei­mo­ja, jot­ka ovat sekä pat­riar­kaa­li­sia että väki­val­tai­sia. Esi­mer­kik­si yanomamöt.

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Pitäi­si olla aika varo­vai­nen mää­ri­tel­les­sään ulko­puo­lel­ta mitä kuu­luu kris­ti­nus­koon (tai isla­miin). Jon­kun lah­kon joh­to­hen­ki­löi­den kan­ta ehkäi­syyn tai tele­vi­sion kat­se­luun on hei­dän (ja aina­kin osan hei­dän seu­raa­jis­taan) kan­ta, ei sen enem­pää — kor­kein­taa siis kysei­sen lah­kon asia. Ei kris­ti­nus­koa voi syyt­tää nais­ten syr­ji­mi­ses­tä, sen sijaan sel­lai­sia kris­ti­nus­kon lah­ko­ja, jot­ka syr­ji­vät, voi syyttää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.