Islamin haaste 2: naisen asema

Suures­sa osas­sa islami­laista kult­tuuria ollaan sato­ja vuosia jäl­jessä län­si­mai­ta nais­ten ase­mas­sa. Suku­jen jär­jestämistä pakkoavi­o­li­itoista ja nuorten neito­jen myymis­es­tä aviop­uolisoik­si van­hoille ukoille on meil­lä luovut­tu ajat sit­ten. Naiset sai­vat Suomes­sa oikeu­den yliopis­to-opin­toi­hin sata vuot­ta sit­ten. Tältä osin islami­laisu­us on kuin henkäys men­neisyy­destä.  Malli on mur­tu­mas­sa myös islami­laises­sa kult­tuuris­sa, mut­ta jos puhumme tästä ajas­ta, ris­tiri­ita on val­ta­va, ehkä vaikein kaikista.

Tiukim­man lin­jan islamistit vaa­ti­vat, etteivät naiset saa liikkua ulkona ilman miespuolisen suku­laisen seu­raa, eivät näyt­tää kasvo­jaan, eivät työsken­nel­lä miesten kanssa, eivät saa­da koulu­ope­tus­ta ja eivätkä vali­ta puolisoon. Avi­o­li­iton ulkop­uo­li­nen sek­si on naisil­ta täysin kiel­let­tyä. Kaiken kaikki­aan naiset ovat miesten, isän tai aviomiehen määräys­val­lan alla ja hänen sek­suaal­isu­ut­taan vah­dataan tiukasti.

Me voimme selit­tää nais­ten surkean ase­man islami­laises­sa kult­tuuris­sa sil­lä, että meil­läkin asi­at ovat olleet rem­pal­laan aiem­min, ja että he ovat vain kehi­tyk­sessä jäl­jessä. Se, on seli­tys, mut­ta se ei ole mikään oikeu­tus asioille, joi­ta pidämme ihmisoikeusloukkauksi­na.  Emme oikein voi hyväksyä sitä, että joidenkin nais­ten elämä uhrataan tälle jälkeenjääneisyydelle.

Mei­dän on vaikea tehdä mitään sille, miten asi­at ovat islami­lai­sis­sa mais­sa — tosin Afgan­istanis­sa käymme juuri sotaa asi­as­ta — mut­ta olemme toki vas­tu­us­sa siitä, mitä tapah­tuu omas­sa maassamme.

Islamistit vaa­ti­vat, että he saisi­vat erään­laisen kult­tuuri­au­tono­mi­an Euroopas­sa: kris­ti­tyt nou­dat­takoot omaa normis­toaan, hei­dän on saata­va nou­dat­taa omaansa. Jot­ta tähän voisi edes teo­ri­as­sa suos­tua, jäsenyy­den pitäisi olla vapaae­htoista ja siitä on voita­va myös ero­ta. Nuo­ril­la islami­laisille tytöil­lä ei tätä valin­nan­va­paut­ta ole. Joidenkin käsi­tyk­sen mukaan islamin uskos­ta ei voi luop­ua, mitä sitäkään ei voi pitää hyväksyt­tävänä. Jos jäsenyys olisi aidosti vapaae­htoinen, kult­tuuri­au­tono­mi­an idea olisi joil­takin osin harkin­nan arvoinen.

Tyt­täreni koul­u­lu­ok­ka jär­jesti luokkaretken viiden­nel­lä luokalla. Retkel­lä yövyt­ti­in, mikä merk­it­si, ettei luokan mus­lim­i­tyt­tö saanut retkelle osal­lis­tua moraal­i­sista syistä. Se ei ole kamalaa. Se on vain surullista.

Tiukan lin­jan mus­lim­it Afgan­istanis­sa eivät hyväksy, että tyt­töjä opete­taan luke­maan. Tätä ei kukaan ole län­si­mais­sa kai edes yrit­tänyt. Euroopas­sa on kaikkial­la koulu­pakko, ja hyvä niin. Meil­lä on hyvät koulut ja päiväkodit, jot­ka toimi­vat tehokkaina seu­raa­van sukupol­ven kotout­ta­ji­na. Tämän me olemme jär­jestäneet paljon Sak­saa ja Ran­skaa parem­min. Jot­ta tämä toimis jatkos­sakin, on väl­tet­tävä yksipuolisia asuinaluei­ta, jois­sa maa­han­muut­ta­jien osu­us koul­u­lu­okas­ta kohoaa kohtu­ut­toman korkeaksi.

En tiedä, paljonko jär­jestet­tyjä pakkoavi­o­li­it­to­ja Suomes­sa jär­jestetään, mut­ta var­masti niitä on. Tiukim­mis­sa mus­lim­iper­heis­sä myöskään tyt­täret eivät näe siinä mitään ihmeel­listä, kos­ka he ovat sisäistäneet käytän­nön nor­maa­lik­si. En tiedä, mut­ta luulisin, ettei käytän­tö voi olla kovin yleinen juuri sik­si, että tytöt käyvät tääl­lä samaa koulua kan­ta­suo­ma­lais­ten kanssa ja oppi­vat sen vuok­si luokka­tove­r­ien­sa arvot.   Tässä on se vaara, että tytöt län­si­mais­tu­vat nopeam­min kuin hei­dän isän­sä ja vel­jen­sä, jol­loin seu­rauk­se­na voi olla jopa kunniamurha.

Suomes­sa on annet­tu lupia kris­til­lisille kouluille, jos­sa lap­sia opete­taan melko fun­damistiseen kris­til­liseen maail­mankäsi­tyk­seen. Minus­ta noi­ta lupia ei pitäisi antaa, kos­ka van­hem­mat eivät voi päät­tää täl­lais­es­ta asi­as­ta las­ten­sa puoles­ta ja ennen kaikkea kos­ka en halua Suomeen vas­taavia islami­laisia kouluja.

Joitakin poikkeuk­sia luku­un otta­mat­ta islami­lais­ten per­hei­den kouluikäis­ten tyt­tö­jen tilanne ei meil­lä liene aivan surkea, mut­ta samaa ei voi sanoa hei­dän äideistään, jot­ka usein on sul­jet­tu kotei­hin­sa. Tähän on yhteiskun­nan vaikea men­nä väli­in, kos­ka kyse on täysi-ikäi­sistä ihmisistä.

Maail­mas­sa on hyvin eri­laisia käsi­tyk­siä per­hei­den ase­mas­ta ja sukupuoliseen käyt­täy­tymiseen liit­tyvistä sään­nöistä. Ole­tus, että mei­dän käsi­tyk­semme on ain­oa oikea, on näköharhaa. On kuitenkin yleis­maail­mallisia arvo­ja, joi­ta kaikkien tulisi nou­dat­taa. Alis­t­a­mi­nen on väärin aina ja kaikkial­la. Avi­o­li­iton on olta­va vapaae­htoinen eikä ketään saa raiska­ta edes avioliitossa.

Niis­sä kult­tuureis­sa, jois­sa sek­si on rajoitet­tu avi­o­li­it­toon, on varsin ymmär­ret­tävää men­nä naimisi­in nuo­ri­na. Pikem­minkin pitkä selibaat­ti olisi jopa vähän luon­no­ton­ta. Minä ymmär­rän kyl­lä naimisi­in menon myös alle 18-vuo­ti­aana — vain vähän aikaa sit­ten tyt­tö­jen alaikära­ja oli 17-vuot­ta — jos puolisokin on suun­nilleen samanikäi­nen, mut­ta häly­tyskel­lo alkaa soi­da, jos 17-vuo­tias menee naimisi­in 40-vuo­ti­aan kanssa.   Sel­l­aisille avi­o­li­itoille oikeusmin­is­ter­iön ei pitäisi antaa lupaa.

============================================================

Tähän keskustelu­un voivat osal­lis­tua vain rek­isteröi­tyneet, oma­l­la nimel­lään kir­joit­ta­vat henkilöt ja sel­l­aiset tämän blo­gin vak­i­tuiset nim­imerk­it, joiden henkilöl­lisyys on tiedos­sani. Rek­isteröi­tymi­nen tapah­tuu lähet­tämäl­lä min­ulle sähkö­pos­tivi­esti toimi­vas­ta sähkö­postista. (osmo@soininvaara.fi) Viesti­in tulee liit­tää kir­joit­ta­jan nimi­in rek­isteröi­ty puhe­lin­nu­mero. Jos numero on salainen tai puhe­lin­ta ei lainkaan ole, voi tietysti yrit­tää kek­siä jonkin toisen tavan vaku­ut­taa min­ut henkilön­sä olemassaolosta.

61 vastausta artikkeliin “Islamin haaste 2: naisen asema”

 1. “Niis­sä kult­tuureis­sa, jois­sa sek­si on rajoitet­tu avi­o­li­it­toon, on varsin ymmär­ret­tävää men­nä naimisi­in nuo­ri­na. Pikem­minkin pitkä selibaat­ti olisi jopa vähän luon­no­ton­ta. Minä ymmär­rän kyl­lä naimisi­in menon myös alle 18-vuo­ti­aana — vain vähän aikaa sit­ten tyt­tö­jen alaikära­ja oli 17-vuot­ta — jos puolisokin on suun­nilleen samanikäi­nen, mut­ta häly­tyskel­lo alkaa soi­da, jos 17-vuo­tias menee naimisi­in 40-vuo­ti­aan kanssa. Sel­l­aisille avi­o­li­itoille oikeusmin­is­ter­iön ei pitäisi antaa lupaa.”

  Het­ki­nen; tässä sinä olet täysin väärässä. Tietenkin; jos nuori nainen pakote­taan naimaan van­hempi mies, sitä ei pitäisi hyväksyä, mut­ta… Ei sitä voi kieltää kategorisesti.
  Monis­sa yhteisöis­sä, jopa Suomes­sa, on taval­lista että mies on naista van­hempi. Mitä “kehit­tymät­tömäm­pään” yhteisöön men­nään sitä suurem­pi on ikäero. 17 vuo­tias nainen ja neljäkymp­pinen mies, mikä tässä on ongel­mana. Toki jos haetaan eri­oikeut­ta on varmis­tet­ta­va ettei ketään pakote­ta, mut­ta ei sitä voi kieltää systemaattisesti.

 2. Yksi asia mikä min­ua taval­lista kansalaista on ihme­tyt­tänyt, on se, että naispi­ir­it eivät olekkaan (ainakaan julkises­ti) kiin­nos­tuneet islami­lai­sista kult­tuureista tänne Suomeen aset­tuvien nais­ten ase­mes­ta uudessa asemassaan.

  Tämän enem­pää jatka­mat­ta, niin kuitenkin joku epäko­h­ta on siinä, että Suomes­sa naispi­ir­it (ei nyt löy­dy parem­paakaan sanal­lis­es­ta ter­miä arkus­tani kuin naispi­ir­it), että meteliä “naispi­ir­it” eivät jostain syys­tä ole nos­ta­neet julk­isu­u­den otsikkoi­hin asti.

  Tun­tuu hie­man oudol­ta, että maa­han on muut­tanut uusia kansalaisuuk­sia ja näi­den uusien kansalaisuuk­sien kaikkia jäseniä ei “suo­ma­laises­sa” arjes­sa kovinkaan usein näy.

 3. Suomes­sa on käytössä sana kotout­ta­mi­nen. Sen pitäisi koskea myös naisen ase­maa yhteiskun­nas­sa. Maa­hamuut­ta­jille on syytä tehdä selväk­si, että Suomes­sa kun ollaan, eletään maan tavoil­la. Tääl­lä lakikir­ja ei ole koraani eikä raamattu.

 4. On jok­seenkin epämielekästä ver­ra­ta Suomea joskus aikanaan ja islami­laisia maita. 

  Suo­mi on ollut edel­läkävi­jä, jol­la ei ole ollut mallia mis­sään. Meil­lä on halut­tu paran­taa naisen ase­maa akti­ivis­es­ti ja siinä olemme olleet ensim­mäis­ten joukos­sa. Nainen ei myöskään Suomes­sa koskaan ole ollut niin alis­tet­tu kuin jois­sain mais­sa tänä päivänä. 

  Mus­lim­i­mais­sa ei ole tarpeek­si tah­toa nais­ten ase­man muut­tamiseen. Olen­naista ei ole vain se, mikä naisen ase­ma on miehen ase­maan näh­den, vaan mikä naisen ase­ma on suh­teessa muiden maid­en nais­ten ase­maan. Se on Suomes­sa aina ollut hyvä. 

  ++++++++

  Leirik­oulu­jen lopet­tamista mus­lim­ien syr­jin­tänä on ollut vaa­ti­mas­sa mm. islamin ään­i­torvi Isra Lehti­nen. Minus­ta se ei ole vain surullista, vaan nimeno­maan kamalaa. Aika paljon jo kouluis­sa on eri­laisia jär­jeste­lyjä mus­limeille, näkyvim­pänä ja rahaa vievim­pänä tietysti ruokailu, mut­ta myös eriytet­tyä musi­ikkia, kuvaa­mataitoa ja liikuntaa. 

  Se on myös outoa, että mus­limeille muit­ta mutkit­ta kus­tan­netaan islamin ope­tus­ta. Se on täy­del­listä indok­tri­naa­tio­ta, toisin kuin Osmon mainit­se­mat kris­til­liset koulut. Mihin muuten Osmo peru­s­tat väit­teesi, että niis­sä opete­taan fun­da­men­tal­is­tista kris­til­lisyyt­tä. Käsi­tyk­seni asi­as­ta ei ole lainkaan sellainen. 

  Sen sijaan mus­lim­i­lapsel­lamme voi olla kotite­htävänä opetel­la ulkoa riim­iä vääräuskois­t­en tap­pamis­es­ta. Kuinka­han moni tietää, mitä islamin ope­tus suo­ma­lai­sis­sakin kouluis­sa on. Jos se on maltil­lista islamia, niin mitä on ääri-islam? En uskalla edes ajatella.

  1. Kun meil­lä on valit­tu de fac­to tun­nus­tuk­selli­nen uskonope­tus, sitä on annet­ta­va kaikille. Jos on vält­tämätön­tä antaa objek­ti­ivista, ei-tun­nus­tuk­sel­lista uskonope­tus­ta erik­seen ortodok­seille ja luter­i­laisille, olemme maalan­neet itse itsemme nurkkaan tässä asi­as­sa. Suh­taudun kuitenkin lev­ol­lisem­min siihen, että islamin ope­tus­ta annetaan koulu­jär­jestelmän puit­teis­sa kuin Saudio-Ara­bi­an lahjoi­tus­varoin rahoite­tuis­sa eril­li­sis­sä islami­lai­sis­sa kouluissa.

   Mik­si Eli­naa har­mit­taa vain islami­lais­ten sika-vapaa koulu­ruo­ka, mut­ta sama ruo­ka juu­ta­lais­las­ten naut­ti­mana on ihan OK?

   Mut­ta sit­ten: Eli­na esit­tää väit­teen, että Suomen perusk­ouluis­sa annet­taisi­in oppi­laille kotite­htäväk­si opetel­la ulkoa riim­iä vääräuskois­t­en tap­pamis­es­ta. Tuo on niin törkeä väite, että Eli­nan on joko perut­ta­va se tai osoitet­ta­va todek­si. Jos hän taas pystyy osoit­ta­maan sen todek­si, yhtey­de­not­to vira­nomaisi­in olisi paikallaan.

 5. Suomes­sa on käytössä sana kotout­ta­mi­nen. Sen pitäisi koskea myös naisen ase­maa yhteiskun­nas­sa. Maa­hamuut­ta­jille on syytä tehdä selväk­si, että Suomes­sa kun ollaan, eletään maan tavoil­la. Tääl­lä lakikir­ja ei ole koraani eikä raamattu.

  Min­ulle ei ole ihan selvää, mitä tämä kotout­ta­mi­nen käytän­nössä tarkoit­taa. Osaisiko joku keskustelijoista ker­toa asi­as­ta esimerkin avul­la. Mil­lainen pros­es­si on vaip­pa­pa Soma­lialias­ta tule­van per­heen osalta(vanhemmat ja yksi alle kouluikäi­nen ja yksi kouluikäi­nen lap­si)? Mitä heille opete­taan ja kuin­ka paljon? Kuu­luuko kotout­tamiseen esimerkik­si työharjoittelua?

 6. Maa­han­muut­ta­jalu­okan opet­ta­ja kertoi.

  Mitä oikein olet sit­ten kuvitel­lut? Islamin oppitun­neil­la muun muas­sa opetel­laan koraa­nia ulkoa

  Tässä pätkä:

  “Sur­matkaa heitä (juu­ta­laiset, kris­ti­tyt, vääräuskoiset
  siis ei-mus­lim­it) mis­sä heitä kohtaat­tekin, … sillä
  epäju­malan­palvelus on pahempi syn­ti kuin tappaminen”
  Koraani 2:191

  Sori, jos totu­us on törkeää. Syytön minä siihen olen.

  1. Ja olet ihan var­ma, että juuri tuo­ta kohtaa opete­taan ulkoa? Olet edelleen velkaa sen, että osoi­tat näin tapah­tuneen. Sin­un pitäisi osoit­taa, että juuri tuo­ta kohtaa on opetet­tu. Jos näin todel­la on tapah­tunut, siitä pitäisi kyl­lä reklam­oi­da vira­nomaisille. Jos ei ole tapah­tunut, on ker­takaikkises­ti väärin väit­tää, että on tapah­tunut, kosk­ja syyte on aika raju. 

  2. Tuo Eli­nan Koraanista poim­i­ma osa menee kokon­aisu­udessaan näin:

   190. Tais­telkaa Jumalan retkel­lä niitä vas­taan, jot­ka vas­taanne sotaa käyvät, mut­ta itse älkää aiheet­ta hyökätkö. Totis­es­ti Jumala ei rakas­ta rauhanrikkojia.
   191. Sur­matkaa hei­dät, mis­sä hei­dät tapaat­tekin, ja karkoit­takaa hei­dät joka paikas­ta, mis­tä he ajoi­vat pois tei­dät, sil­lä pakanu­u­teen kään­nyt­tämi­nen on pahempi kuin murha. Mut­ta älkää tais­telko heitä vas­taan Rauhoite­tun temp­pelin lähel­lä, jolleivät he hyökkää pääl­lenne siel­lä; mut­ta jos he hyökkäävät, niin tap­pakaa hei­dät. Sel­l­ainen on ole­va uskot­tomien palkka.
   192. Mut­ta jos he lakkaa­vat tais­tele­mas­ta, niin on Jumala totis­es­ti armah­tavainen ja laupias. 

   Tämä lie­nee sama kään­nös, jota Eli­na on käyt­tänyt, ainakin numeroin­ti täs­mää. Myös tämän mukaan kyse on siis hyökkääjää vas­taan puolustautumisesta.

   Tämä Koraanin kään­nös on peräisin täältä: http://www.kuran.gen.tr/?x=s_main&kid=12

 7. Eli kyseessä oli siis valmis­ta­van luokan ope­tus, jos joku jäi ihmettelemään onko maa­han­mut­ta­jille omia luokkia. 

  Juu­ta­laisia oppi­lai­ta on Suomen perusk­ouluis­sa kouralli­nen. Veikkaan, että he seku­laa­ri­na porukkana pääosin syövät taval­lista koulu­ruokaa. Joka koulus­sa on kasvis­vai­h­toe­hto myös. Syökööt sitä niinä päiv­inä, kun ruo­ka sisältää sian­li­haa. Mik­sei se riitä? 

  Otsikko oli sitä pait­si islamista, ei juu­ta­laisu­ud­es­ta. Pitäisikö min­un tässä käsitel­lä kaik­ki erityisruokavaliot?

 8. “Min­ulle ei ole ihan selvää, mitä tämä kotout­ta­mi­nen käytän­nössä tarkoit­taa. Osaisiko joku keskustelijoista ker­toa asi­as­ta esimerkin avulla.”

  Olen itse ollut töis­sä “kotout­ta­jana” työvoima­toimis­tossa. Käytän­nössä kotou­tu­mi­nen tarkoit­taa aikuiselle työikäiselle ihmiselle työn saamista. Oleskelu­lu­van saanut henkilö ohjataan työvoima­toimis­toon jos­sa työvoimao­h­jaa­ja laatii kotou­tu­mis­su­un­nitel­man henkilölle riip­puen aikaisem­mas­ta koulu­tuk­ses­ta, kieli­tai­dos­ta, työkoke­muk­sista. Sil­lä sit­ten kar­toite­taan tarvi­iko ihmi­nen kielik­oulu­tus­ta, onko luku­taito ole­mas­sa ja päteekö koti­maas­sa saatu ammat­tipätevyys Suomes­sa ja mitä töitä kan­nat­taisi hakea.

  Useim­miten henkilö ei osaa kieltä, jos on ammat­tipätevyys niin se ei useim­miten päde Suomes­sa, työkoke­muk­sel­la ei ole mitään väliä kos­ka henkilö ei suurim­mas­sa osas­sa tapauk­sia kuitenkaan voi saa­da sen alan töitä Suomes­ta. Sit­ten vaan työt­tömyys­tur­va tule­maan ja henkilö lähetetään pois odot­ta­maan. Useim­miten henkilö ei kuitenkaan saa työt­tömyys­tur­vaa karenssien takia ja ohjataan työvoima­toimis­tos­ta sos­su­un. Siinä oli kotouttaminen. 

  Itse tein tätä työtä vuon­na 2007 ja sil­lon jonot oli­vat sel­l­aiset, että siitä het­kestä kun henkilö ensim­mäistä ker­taa tuli työvoima­toimis­toon kesti noin puoli vuot­ta ennen kun hän pääsi ensimäisille suomenkielentunneille.

  Joskus henkilö on itse tai suo­ma­laisen ystävän/puolison avus­ta­mana akti­ivi­nen ja etsii itse yksi­ty­istä mak­sullista suomenkie­lenope­tus­ta, hakee siivoustöitä tai mui­ta töitä mis­sä ei paljoa kieli­taitoa vaa­di­ta. Useim­mat joil­la ei ole suo­ma­laista apua ei osaa etsiä töitä tai kielikoulutusta.

  En tiedä las­ten kotou­tu­mis­es­ta, lap­sia kotona hoita­vat naiset jäävät tietääk­seni melkein­pä kokon­aan kotout­tamis­toimien ulkopuolelle.

  Itse yritin aut­taa näitä ihmisiä ohjaa­mal­la heitä esimerkik­si seu­rakun­tien ilmaisille suomenkie­len keskustelukurs­seille, SPR:n toim­intaan tai Kult­tuurikeskus Caisaan.

 9. Jos mus­lim­ien tai juu­ta­lais­ten sian­li­ha­ton ruokavalio on kouluis­sa ongel­ma, niin miten sit­ten eri­laiset kasvis­ruoat? Eri­tyis­es­ti veg­aaniruo­ka taitaa olla aikas kallista. Esimerkik­si Tam­pereel­la saa eri­ty­is­ruoan uskon­nol­li­sista tai eet­ti­sistä syistä, mut­ta luo­mu­ruokavalio ei onnistu.

  Pitäisikö lähteä siitä, että eri­ty­is­ruokaa saisi vain ja ain­oas­taan lääkärin­todis­tuk­sel­la? Jos ei, niin mik­si juuri sian­li­han poisjät­tämistä pide­tään isoim­pana ongelmana?

 10. Mihin muuten Osmo peru­s­tat väit­teesi, että niis­sä opete­taan fun­da­men­tal­is­tista kris­til­lisyyt­tä. Käsi­tyk­seni asi­as­ta ei ole lainkaan sellainen.

  En osaa sanoa Osmon väit­teistä, mut­ta min­ua asia alkoi vähän huo­let­ta­maan, kun sat­tumal­ta tör­mäsin Suur-Helsin­gin seu­rakun­nan kris­til­lisen koulun rehtorin Jan Ced­er­creutzin kir­joi­tuseen Uusi Elämä ‑lehdessä. Lain­aus:

  Mihin ide­olo­gioi­hin ja arvoihin
  nykyi­nen perusk­oulumme sitten
  perus­tuu? Nykya­jan kasvatusfilo-
  sofi­at ja opetuk­sen takana olevat
  ide­olo­giat ovat usein opettajillekin
  tiedosta­mat­to­mia. Jos emme selvi-
  tä opetuk­sen takana ole­vaa kasva-
  tus­filosofi­aa, emme myöskään voi
  tietää, mitä lap­sillemme opetetaan.
  Eri aineis­sa vaikut­ta­vat eri ajatus-
  suun­nat tai ide­olo­giat, jot­ka ovat
  tällä het­kel­lä eri tieteenaloil­la val-
  las­sa. Alla luet­te­lo selkeimmistä
  aja­tus­su­un­nista (Taulukko 1): 

  Halusimme tai ei, nämä aja-
  tus­su­un­nat muo­dosta­vat paljolti
  nyky­is­ten oppi­aineit­ten ideologi-
  sen poh­jan. Moni on oppin­ut ajat-
  tele­maan niiden mukaises­ti, osin
  tiedosta­mat­ta. Luonnontieteiden
  osalta Jumala ja kaik­ki yliluonnol-
  linen on hylätty. Evoluutio-opin
  teo­ri­an mukaan kaik­ki on syntynyt
  sat­tuman seu­rauk­se­na eikä elä-
  mällä ole syvempää tarkoitusta.
  Post­moder­nit human­is­tit eivät näe
  ihmises­sä tarvet­ta synnintuntoon
  tai paran­nuk­sen tekoon, sil­lä ihmi-
  nen on hyvä ja pystyy itse ratkaise-
  maan ongel­mansa. Ihmi­nen tietää
  sen mukaan itse mikä on oikein ja
  mikä väärin. 

  Näitä ide­olo­gioi­ta kun tarkas-
  telee ja tutkii ei voi Raamattuun
  usko­vana kris­tit­ty­nä olla muuta
  kuin täysin eri mieltä. Kristittyinä
  meidän on vas­tat­ta­va tähän arvo-
  keskustelu­un osoit­ta­mal­la evoluu-
  tio-opin, äärihumanismin ja post-
  mod­ernin ajat­telun valheellisuus
  ja vahingollisuus.

  Ei ole samantekevää mitä ajat­telemme tai minkä
  ide­olo­gian varaan elämämme
  raken­namme. Kris­till­i­nen kasva-
  tus ei perus­tu hyvi­in ajatuk­si­in tai
  hyväksi koet­tui­hin periaatteisiin,
  vaan totu­u­teen. Jumalan Sana on
  totu­us. Kuten ohes­sa näkyy antaa
  kris­till­i­nen kas­va­tus­filosofia aivan
  toisen­laisen ide­ol­o­gisen perustan
  kasvatukselle.

  Mikä sit­ten on fun­da­men­tal­is­mia ja mikä ei? Eikä tuo nyt suo­raan ker­ro mitään koulun opetuk­ses­ta ja käytän­nöistä, mut­ta kyl­lä tuo ainakin huoles­tu­miseen minus­ta riittää.

 11. noh, voi viedä vähän aikaa… mun täy­tyy tila­ta islamin oppi­ma­te­ri­aalit kaik­il­ta luok­ka-asteil­ta ope­tusvi­ras­tos­ta ja var­masti haas­tatel­la muu­tamia opettajia. 

  Luotan kyl­lä tähän opet­ta­jaan, joka oli aivan pöyristynyt asiasta.

 12. Ei var­masti saa mis­sään koulus­sa veg­aanille sopi­vaa ruokaa, ei edes veg­e­taris­tille, lak­to-ovo ‑veg­e­taris­tille vain. 

  Tietysti jos ottaa vain riisiä, maka­ro­nia ja porkka­naraastet­ta, mut­ta se on sit­ten oma juttunsa.

 13. Tuos­ta edel­lä lähet­tämästäni lain­auk­ses­ta vielä. Kokeilkaa vai­h­taa sanat kris­till­i­nen islamistiseen, krisi­tyt mus­limei­hin ja Raa­mat­tu Koraani­in. Tek­stistä tulee ainakin minus­ta todel­la pelot­ta­va. En ilmeis­es­ti osaa suh­tau­tua kris­til­liseen fun­da­men­tal­is­mi­in yhtä vakavasti kuin islamistiseen.

 14. Kiitos kom­men­tis­tasi Kat­ja Man­ner­ström. Se oli todel­la arvokas tälle keskustelulle. Tästä aiheesta ei yleen­sä kovin avoimesti puhuta. Me sanomme vält­tävämme muiden virheet kotou­tu­mises­sa, mut­ta jätämme mus­limikotiäid­it kotou­tu­mis­toimien ulkopuolelle?

  Kotou­tu­miseen, maa­han­tuli­joiden aktivoimiseen pitäisi panos­taa paljon nyky­istä enem­män, jos halu­amme hei­dän inte­groitu­van, “voimaan­tu­van” kuten fem­i­nis­tit sanois­i­vat, kas­vat­ta­van oma-aloit­teisu­ut­taan nyky­istä parem­min. Tämä edel­lyt­täisi lisään­tyvien edel­ly­tys­ten ohel­la tun­tu­vasti lisää varo­ja mm. kielik­oulu­tuk­seen (että sitä on sit­ten tar­jo­ta, jos sitä lak­isääteis­es­ti tukien leikkaamisen uhal­la edellytetään). 

  Näkeekö kukaan tässä ris­tiri­itaa? Miten rahoita­mme parem­man kotou­tu­mis­pros­essin, jos tuli­joiden määrä kas­vaa tun­tu­vasti tule­vaisu­udessa? Mitä suurem­mas­ta pop­u­laa­tios­ta kotou­tu­mis­palvelui­ta tarvit­se­via tuli­joi­ta joudu­taan huole­hti­maan, sitä suurem­mak­si käy houku­tus varo­jen vähäisyy­destä johtuen tykäy­tyä “luukul­ta koti­in” ‑malli­in.

  Tuo malli taas aut­taa mus­lim­imiehiä pitämään naiset otteessaan. Ei näin voi­da pidem­män päälle toimia, jos halu­taan muiden kohtaa­mat ongel­mat välttää.

 15. Keven­nys. Kalle ei tehnyt koulute­htäviään eikä men­estynyt. Isä päät­ti lait­taa pojan kris­til­liseen koulu­un. Ensim­mäisenä iltana isä kat­soi ihmeis­sään, Kalle teki teki koulutehtäviään.

  Isä sanoi, näyt­tää se uusi koulu ole­van hyvä jut­tu, kun sai sin­ut ahk­er­ak­si. Kalle sanoi, että en tiedä ahkeru­ud­es­ta, mut­ta tun­tu­vat siinä koulus­sa ole­van tosis­saan, kun koulun käytäväl­lä oli taulu, jos­sa mies oli naulat­tu kiin­ni ristiin.

 16. Piti tark­istaa: täy­delli­nen veg­aaniruokavalio ei Tam­pereel­lakaan onnis­tu, lak­to-veg­e­taari­nen kyl­lä (siis kasvis­ten lisäk­si vain maitoa). Miten­hän maid­olle aller­gis­ten kasvis­syöjien kanssa toimitaan? 

  En nyt silti osaa nähdä sian­li­han poisjät­tämistä kovin isona ongel­mana: kasvis­ruoat ovat jo haas­teel­lisem­pia, aller­gioista yms. puhumattakaan.Päivähoidossa alle yksivuo­ti­aille pitää jär­jestää täysin suo­la­ton ruo­ka. Omani söi aikoinaan makkara­sopan sijas­ta mus­lim­i­las­ten kanssa kala­sop­paa (johon suo­la lisät­ti­in vas­ta, kun hänen annok­sen­sa oli otet­tu erikseen).

 17. Linkitin tämän jutun maa­han­muut­ta­janais­ten ongelmista jo aiem­paan avi­o­li­it­tokeskustelu­un, mut­ta eri­toten se kuu­luu nyt käytävän keskustelun yhtey­teen http://www.apu.fi/ajassa/article138309‑1.html

  Se on infor­mati­ivisin ja tasokkain, mitä tämän aiheen ympäriltä Suomes­sa olen näh­nyt, ja lajis­saan poikkeuk­selli­nen, kos­ka siinä ei juuri hyssytel­lä ja ymmär­retä. Ongel­mat tuo­daan real­is­tises­sa pal­jaudessaan esille. Äänessä ovat naisjär­jestöis­sä työsken­televät naiset, fem­i­nis­tit, jot­ka työssään kohtaa­vat lukuisia maa­han­muut­ta­janaisia. Työn­sä kaut­ta nämä ongel­mat ovat tulleet heille tutuik­si, ja eri­toten heitä kan­nat­taa kuun­nel­la. Kehotan todel­la tuon artikke­lin luke­maan. Eivät säästy kri­ti­ik­iltä myöskään aasi­as­ta vaimo­ja hake­vat suo­ma­lais­miehet. Myös nuo liitot ovat suh­teessa taval­lista paljon väki­val­taisem­pia. Myös näil­lä maa­han­muut­ta­janaisil­la on ongelmia.

  Pain­ot­taisin näi­den naisjär­jestö­jen asiantun­ti­joiden tietyn­laista loppukaneettia:

  “– Olisi elin­tärkeää, että kaikil­la maa­han­muut­ta­jil­la olisi suomen kie­len oppivelvol­lisu­us, jot­ta asioiden kär­jistymi­nen voitaisi­in estää. ”

  Mik­si näin ei ole?

 18. az, tuo kieliope­tus on tun­net­tu ja keskeinen ongel­ma, jos­ta sinän­sä kai kaik­ki on samaa mieltä. Tut­tu on opet­tanut suomea ulko­maalaisille, ja itseasi­as­sa teki sil­lä aikanaan ilmeis­es­ti aika hyvin rahaa, yri­tyk­set palkkaa suo­raan parhaat päältä. Ongel­ma ei käsit­tääk­seni ole se että tähän ei löy­ty­isi rahaa, yksi opet­ta­ja jaet­tuna kurssisil­lisel­la oppi­lai­ta ei nyt niin paljoa mak­sa ja työ­nan­ta­jil­ta löy­tyy myös halua rahoit­taa, vaan se että päte­viä opet­ta­jia on liian vähän ja hyviä vielä vähem­män. Koko suomen ope­tus ulko­maisille on muutenkin käsit­tääk­seni aika lail­la lapsenkengis­sä, jotain ker­tonee sel­l­ainen anek­doot­ti että suomen alkei­ta opete­taan suomek­si, kun­nol­lisia oppikir­jo­ja ei ole oikein ollut, jne.

  Tarve ilmeis­es­ti pääsi yllät­tämään, vaik­ka on tässä ollut ongelmia viimeiset kymme­nen vuot­ta. Yliopis­tol­la olisi tässä heräämisen paik­ka: meil­lä on toisaal­ta tuhan­sia human­is­te­ja joiden­ka työl­lisyys­ti­lanne on kehnohko, toisaal­ta kova kysyn­tä yri­tyssek­to­ria myöten suomen opettajille.

 19. Eli­na, kysyn samaa kuin Osmo. Kun siteer­aat Koraa­nia, tarkoi­tatko 1) opet­ta­jatut­tavasi sanoneen että las­ten on opetelta­va ulkoa nimeno­maan se siteer­aa­masi pätkä? Vai 2) siteer­aatko vain yleisel­lä tasol­la, osoit­taak­sesi mitä Koraani käs­kee tehdä, eikä opet­ta­jatut­tavasi nimen­nyt nimeno­maan sitä pätkää ulkoa opeteltavaksi?

  Tämä on mitätön­tä tärkeämpi kysymys. Jos 1) on tot­ta, on se aika huolestut­tavaa. Jos taas 2) pitää paikkansa, emme tiedä onko syytä huoleen. Koraanista löy­tyy kau­ni­ita tek­ste­jä, aivan kuin Raamatustakin.

 20. tpyy­lu­o­man huo­mau­tus kun­nol­lisen suomen kie­len ope­tu­saineis­ton puut­teesta on ollut aiheelli­nen aivan viime vuosi­in saak­ka. Nyt sen­tään julka­istaan melko lail­la suomen kie­len oppi­ma­te­ri­aale­ja, sel­l­aisi­akin, jois­sa opete­taan englan­niksi. Äänit­teetkin kuu­lu­vat jo asi­aan. Täy­delli­nen tyhjiö val­lit­see vain “easy read­erei­den” suh­teen, siis helpotet­tu­jen oheis­lukemis­to­jen. Selkokir­jat eivät tätä tarvet­ta täytä.

  (Nyt menen syr­jäpoluille aiheeseen näh­den, mut­ta kun suomen ope­tus tuli esi­in, on pakko huo­maut­taa siitä, mil­laista suomea maa­han­muut­ta­jille opete­taan. Siinä meil­lä käytän­nön koke­mus lois­taa poissaolollaan.

  Maa­han­muut­ta­jien suomen kie­len ope­tus pyrkii siihen, että opiske­li­jat puhuisi­vat ns. puhekieltä eivätkä kir­jakieltä. Kuu­lostaa järkevältä.

  Eikö heille silti voisi opet­taa kohteliai­ta asioin­tifraase­ja? He sanovat taval­lisim­min tiskin takana ole­valle “Mä halu­un tämä”. Kiltit suomen kie­len opet­ta­jat, opet­takaa maa­han­muut­ta­ja sanomaan “Halu­aisin tämä” tai “Ottaisin tämä”. Objek­tin sija­muo­dos­ta viis — verbin kon­di­tion­aal­imuo­to­han se on, mikä puh­e­suomes­sa kuu­lostaa kohteliaalta.

  Olisin jopa sil­lä kan­nal­la, että heitä ei pitäisi opet­taa sanomaan “mä” vaan “minä”. Hyvänä tarkoituk­se­na on tietenkin, että he puhuisi­vat samal­la taval­la kuin kan­taväestökin. Se onnis­tuu vas­ta sit­ten, kun he oikeasti puhu­vat kuten kan­taväestö! Niin kauan kuin kieli­taito on vajavainen, kuu­lostaa puhe – minkäkieli­nen tahansa – yleen­säkin tök­sähtävältä small talkin ja kevyi­den kohteliaisu­us­fraasien puuttues­sa. “Mä’ät­te­ly” korostaa tylyä tök­sähtävyyt­tä ja lisää puheeseen epäko­hteliaan sävyn – puhu­jan sitä tarkoittamatta.

  Maa­han­muut­ta­jien elämää ei totis­es­ti ole syytä han­kaloit­taa opet­ta­mal­la heitä puhu­maan siten, että he tah­tomat­taan kuu­losta­vat epäkohteliailta.)

 21. Islamin ope­tus on suo­ma­lai­sis­sa perusk­ouluis­sa sitä, että kuka tahansa sat­un­nainen kadun­mies, joka on luku­taitoinen mus­li­mi voi tul­la opet­ta­maan lap­sille islamia. 

  Suomes­sa on vain YKSI islamin opet­ta­ja, jol­la on asial­liset, suo­ma­laiset ped­a­gogi­ikan opinnot. 

  http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Suomessa+on+vain+yksi+p%C3%A4tev%C3%A4+islamin+opettaja/1135234814004

  Miten voi olla niin vaikea uskoa, että näil­lä tun­neil­la tapah­tuu ihan mitä vain? 

  Näil­lä tun­neil­la opetel­laan Koraa­nia ulkoa, se on keskeinen alue. En minä voi todis­taa teille tätä yksit­täistä tapaus­ta. Kuin­ka voisin?

  1. Mik­si sitt­ten väität niin tapah­tuneen, kun et kuitenkaan tiedä onko? Oma mieliku­vi­tus riit­tää perus­teek­si aika vakavalle syytökselle?

 22. Riit­tääkö tämä mihinkään? Eikö tämä ole pahim­man laa­tu­ista indoktrinaatiota? 

  Suo­ma­laises­sa perusk­oulus­sa 2000-luvul­la lap­sille opete­taan näin (http://www.ess.fi/?article=11188):

  Tänään islamin tun­nil­la puhutaan ruk­ouk­ses­ta. Opet­ta­ja tah­too tietää, mik­si ruk­ous olikaan niin tärkeä. Oppi­laat pur­sua­vat ehdo­tuk­sia, joista kaik­ki ovat oma­l­la taval­laan oikei­ta, Hafez kannustaa.
  — Siks että pitää palvoa Jumalaa.
  — Ja kiittää!
  — Että pääsee paratiisiin.
  Lop­ul­ta Adnan kek­sii oikean vas­tauk­sen: Kos­ka Koraanis­sa lukee niin.
  Opet­ta­ja kehuu tärkeim­män syyn kek­si­jää ja muis­tut­taa, että kun jokin asia määrätään Koraanis­sa, siitä tulee mus­lim­in velvol­lisu­us, pakko tehdä.

  Mitä jos lap­sille opetet­taisi­in koulus­sa, että kun jokin asia määräätään Raa­ma­tus­sa, siitä tulee kris­ti­tyn velvol­lisu­us, pakko tehdä. 

  Mut­ta me hyväksymme, että mus­lim­i­lap­sille opete­taan vas­taavaa… Tämä on minus­ta mielipuolista ja sairas­ta. Grrr, tulin vihaiseksi!

 23. Eli­na kir­joit­ti 19.4.2009 kel­lo 11:16

  “Sur­matkaa heitä (juu­ta­laiset, kris­ti­tyt, vääräuskoiset siis ei-mus­lim­it) mis­sä heitä kohtaat­tekin, … sil­lä epäju­malan­palvelus on pahempi syn­ti kuin tappaminen”
  Koraani 2:191

  Min­ul­la olevas­sa Koraanin kään­nök­sessä (Jus­si Aro & co, 1957) on hie­man eri numerointi:

  186: Tais­telkaa Jumalan tiel­lä niitä vas­taan, jot­ka hyökkäävät tei­dän kimp­pu­unne, mut­ta älkää rikkoko (hyökkäämäl­lä ensik­si); totis­es­ti Jumala ei rakas­ta niitä, jot­ka rikkovat.
  187: Tap­pakaa hei­dät, mis­sä tahansa tapaat­te hei­dät, ja karkoit­takaa hei­dät sieltä, mis­tä he ovat karkoit­ta­neet tei­dät, sil­lä kiusaus on pahempi kuin tap­po. Mut­ta älkää tais­telko heitä vas­taan rauhoite­tun temp­pelin alueel­la, jolleivät he tais­teleteitä vas­taan siel­lä, mut­ta jos he tais­tel­e­vat teitä vas­taan, tap­pakaa hei­dät! Täl­lainen on uskot­tomien palkka.

  (Koh­ta 191 on sit­ten ihan muu­ta: Uhratkaa varois­tanne Jumalan asian takia…)

  Tek­stiä ei pitäisi irroit­taa ympäristöstään. Onhan tämä aika väkevää tek­stiä, mut­ta siinä kuitenkin puhutaan puolustautumisesta.

  1. Siis vähän niin kuin “Viel’ on Suo­mi voimis­saan, voi vain­o­laisen hurme­hel­la peit­tää maan”; sanat, joil­la Suomen turku niin hert­tais­es­ti julis­taa julis­tamme joulu­rauhan alkaneeksi.

 24. Kyl­lä minä tiedän, että on! 

  Eri asia, miten todis­tan. Sen voin todis­taa, että islamin opiskelu­un kuu­luu Koraanin ulkoa opet­telu eikä Koraa­nia sensuroida. 

  Tajun­net, että on mah­do­ton­ta juuri tuo­ta yksit­täistapaus­ta todistaa. 

  Vai onko ehdo­tuk­sia? Riit­tääkö, että tuon sen opet­ta­jan Kata­janokalle van­no­maan käsi Raa­mat­ul­la? Tuonko? 

  Löy­dän heti vaik­ka kymme­nen sin­un väit­tämääsi blogilta, joi­ta et mitenkään pysty todis­ta­maan. Mikä tässä nyt niin hiivatisti pomppas?

  Kär­sikö sun nai­ivi lapsenusko islamin hyvyyteen?

 25. Mitä jos lap­sille opetet­taisi­in koulus­sa, että kun jokin asia määräätään Raa­ma­tus­sa, siitä tulee kris­ti­tyn velvol­lisu­us, pakko tehdä. 

  Olen täysin samaa mieltä siitä, että tuo ope­tus­pätkä sai niskakar­vat pystyyn. Koraanis­sa san­o­taan yhtä sun toista. Toisaal­ta yllä linkkaa­mani kris­til­lisen koulun rehtori esit­tää hyvin samanku­u­loisen ajatuk­sen, ei tosin yhtä suoraan.

  …Post­moder­nit human­is­tit eivät näe
  ihmises­sä tarvet­ta synnintuntoon
  tai paran­nuk­sen tekoon, sil­lä ihmi-
  nen on hyvä ja pystyy itse ratkaise-
  maan ongel­mansa. Ihmi­nen tietää
  sen mukaan itse mikä on oikein ja
  mikä väärin.

  Näitä ide­olo­gioi­ta kun tarkas-
  telee ja tutkii ei voi Raamattuun
  usko­vana kris­tit­ty­nä olla muuta
  kuin täysin eri mieltä. …

  Toisaal­ta tun­nus­tuk­sel­lisen uskon­non opetuk­sen suh­teen kaik­ki uskon­not ovat samal­la viival­la. Tai ainakin on vaikea kek­siä perustelu­ja, mik­si eivät olisi, jos nyt ope­tus pysyy lain rajoissa. 

  Hyvä kysymys on, olisiko tilanne parem­pi, jos tun­nus­tuk­sel­lista uskon­toa ei opetet­taisi koulus­sa ollenkaan. Minä luulen, että olisi. Ehkä.

 26. Eli­na, min­un sukupolvel­lani lue­tutet­ti­in suo­ma­laises­sa koulus­sa ulkoa yhtä ja toista. Raa­ma­tus­takin — mut­ta valikoitu­ja palo­ja. (Öh, vai olisiko ollut riparis­sa; voi olla, mut­ta kuitenkin.) Ei niitä verisimpiä eikä sek­sip­i­toisimpia kohtia (jot­ka me kyl­lä itse löysimme niin kuin kaik­ki sukupol­vet, joil­la on uskon­nonope­tus­ta ollut). Olisi aikamoista totu­u­den muun­telua sanoa, että Raa­mat­tua pitää opetel­la suo­ma­laises­sa (rippi)koulussa ulkoa, ja sit­ten siteer­a­ta juuri ne verisim­mät ja sek­sip­i­toisim­mat koh­dat esimerkkeinä siitä mitä Raa­mat­tu sisältää. 

  Aivan oikeasti ja sin­isilmäis­es­ti pidän mah­dol­lise­na, että Koraa­nia lue­tute­taan ulkoa mus­lim­i­lap­sil­la samoin peri­aat­tein tek­stit valikoiden. Kaipa tämän saisi selville jos halu­aisi, vaik­ka Ope­tus­min­is­ter­iöstä. Täy­tyy­hän niil­lä olla käsi­tys siitä mitä lap­sille opete­taan. Jos käytän­tö ei olekaan sama kuin Ope­tus­min­is­ter­iöön ilmoite­tut kau­ni­it peri­aat­teet, se pitäisi tosi­aan tietää.

 27. Täs­men­nys: sek­sip­i­toisel­la en tarkoi­ta upei­ta rakkaus­proosaruno­ja [1] (vaik­ka ei niitäkään koulus­sa tai riparis­sa luetet­tu :D) vaan toisen­tyyp­pisiä, sävyltään sek­sikiel­teisiä ja por­nah­tavia juttuja.

  [1] Korkea veisu: http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Laul.l.1.html

 28. Jöss­es, rauhoitu nyt, ettei läp­pä irtoa. 

  En minä mitään syyt­teitä esitä!

  Ker­roin­pa­han nyt jutun, jon­ka luotet­taval­ta tahol­ta kuulin. En tien­nyt, että se on sinus­ta noin vakavaa… Se, etten sitä tänään tässä voi todis­taa, ei tee minus­ta valehtelijaa. 

  Onko yleinenkin käsi­tys, että Koraa­nia sen­suroidaan islamin opetuksessa?

 29. Ihan väli­huo­mau­tuk­se­na: mon­en psalmin tek­sti huokuu vihaa Israelin vihol­lisia vas­taan. Silti olen koulus­sa opetel­lut vain kau­ni­in psalmin “Her­ra on min­un paime­neni”. Piti muuten opetel­la ulkoa.

  Koraanikin on sen ver­ran pak­su opus, etten ihan heti usko Suomes­sa koul­u­lais­ten sitä alus­ta lop­pu­un ulkoa opettelevan.

 30. Vähän on moni­t­ulk­in­tainen tämä lehmän suu­ran kohta. 

  Kieliopil­lis­es­ti tarkastellen pilkku ennen rin­nas­tuskon­juk­tio­ta osoit­taa ettei lau­seil­la ole yhtään ain­ut­ta yhteistä lauseen­jäsen­tä eikä määret­tä. Näin ollen “mis­tä he ajoi­vat pois tei­dät” kos­kee vain tätä karkoit­tamisko­htaa ja “sur­matkaa hei­dät, mis­sä hei­dät tapaat­tekin” on itsenäi­nen lause. 

  Sil­loin tietysti kokon­aisu­ud­es­ta tulee ris­tiri­itainen, kos­ka miten voi tap­paa ja karkoit­taa samanaikaises­ti..? Imaa­mi apuun!

  Lehmän suu­ra jatkuu: 

  193. Tais­telkaa heitä vas­taan, kunnes pakanu­u­den viet­telys lakkaa ja kesku­udessamme vaki­in­tuu ain­oan Jumalan palvelem­i­nen. Mut­ta jos he herkeävät, älköön val­litko vihol­lisu­ut­ta mui­ta kuin uskot­to­mia vastaan. 

  Tässä taas selvästi san­o­taan, että vihol­lisu­u­den on jatkut­ta­va ei-islamin uskoisia vas­taan niin kauan kunnes islam on päähän men­nyt. Pakanu­us tarkoit­taa var­masti kaikkea ei-isalmilaista. 

  Olen­naista on, että uskoon pakote­taan. Kristi­nusko on oma val­in­ta, tah­don asia, jol­loin päätetään ottaa Jumalan armo vas­taan. Se, mitä Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa seisoo, on kumot­tu Uudessa tes­ta­men­tis­sa. (Jos joku nyt vetooa Van­han tes­ta­mentin väkivaltaisuuteen)

  Nyt on vielä muis­tet­ta­va, että har­ras mus­li­mi ei hyväksy kään­nök­siä Koraanista, vaan ara­bi­ankieli­nen Koraani on ain­oa oikea. Eli olemme tosi heikol­la poh­jal­la jo ihan senkin vuok­si tässä tulkitsijoina. 

  Ainakin muu­ta­ma päivä sit­ten tulleessa doku­men­tis­sa afgan­istani­laiset soti­laat sanoi­vat, että Allah on aset­tanut käskyn tais­tel­la, kunnes maan pääl­lä ei ole yhtä ain­ut­ta vääräuskoista. 

  Minus­ta he ovat pätevämpiä koraanikoulun käyneinä ker­tomaan tästä kuin vihreä ateisti Osmo Soin­in­vaara, jon­ka CV:sta ei löy­dy teol­o­gisia opintoja.

  1. Ja olet ihan vaku­ut­tunut, että suo­ma­laisen perusk­oulun uskon­non­tun­neil­la islamin opet­ta­jat keskit­tyvät lähin­nä vain ker­tomaan, että jokainen vääräuskoinen tulee tap­paa. Ja vaik­ka näin tapah­tuu, siitä ei ole mitään hiiskunut kouluviranomaisille.

 31. Sanoinko, että he “keskit­tyvät lähin­nä vain” tähän?

  Nyt alat vääris­tel­lä pahem­man kerran. 

  Sanoin näin:

  Sen sijaan mus­lim­i­lapsel­lamme voi olla kotite­htävänä opetel­la ulkoa riim­iä vääräuskois­t­en tappamisesta

  Miten tästä voi päätel­lä, että ope­tus on VAIN tätä? Islamin opet­ta­jia on joka lähtöön. Ja jokaisen opet­ta­jan tun­nil­la var­masti tehdään paljon muu­takin kuin opetel­laan Koraa­nia ulkoa, mut­ta kyl­lä se yksi alue on. 

  En nyt kokenut asi­aa niin omako­htais­es­ti, että olisin ruven­nut asi­as­ta meuhkaa­maan. Enkä muutenkaan ollut niin järkyt­tynyt. Ei tuo min­ulle niin yllä­tyk­senä tul­lut, kun tiedän islamin opetuk­sen tilanteen. 

  En hyväksy ollenkaan islamin ope­tus­ta kouluis­sa, en oikeas­t­aan edes uskon­non ope­tus­ta ylipään­sä ja siinä ei koulu­vi­ra­nomaisille kit­inä auta mitään.

 32. Minä en nyt ottaisi koraanikoulun käyneitä afgan­istani­lais­soti­lai­ta sen suurem­pana auk­tori­teet­ti­na Koraanin tulk­it­si­joina kuin abort­tik­linikoi­ta kivit­täviä jenkke­jä Raa­matun tulk­it­si­joina. Molem­mat var­masti usko­vat seu­raa­vansa Pyhän kir­jansa opetuksia.

 33. Tun­nus­tuk­sel­lisen uskon­nonopetuk­sen puoles­ta voi esit­tää pari painavaa argumenttia:

  1) Täl­löin ope­tus on vira­nomais­ten valvon­nas­sa — tai ainakin pitäisi olla. Opet­ta­jien tulisi olla päte­viä ja oppi­ma­te­ri­aalin ja opetuk­sen sisäl­lön julk­ista. Jos tun­nus­tuk­sel­lista uskon­nonope­tus­ta ei kouluis­sa ja päiväkodeis­sa ole, lait­ta­vat fun­da­men­tal­is­tit lapsen­sa oman kirkkonsa/tms pyhäk­oulu­un, jon­ka ope­tus­ta ei val­vo kukaan muu kuin uskon­to­ryh­mä itse. On hyvä, että tiukem­min dog­maat­tis­es­ti uskon­toon suh­tau­tu­vista per­heistä kotoisin ole­vat lapset saa­vat vähem­mänkin dog­maat­tista uskon­nonope­tus­ta, saat­ta­vat jopa ymmärtää uskon­nonkin oikeaop­pisu­u­den suhteellisuuden. 

  2) Tun­nus­tuk­selli­nenkin uskon­nonope­tus joutuu käsit­telemään uskon­toa laa­jem­malti: mm. muiden uskon­to­jen asioi­ta. Samoin omas­ta uskon­nos­ta käsitel­lään lahko­ja ja aja­tus­maail­mo­ja laa­jem­minkin. Ei lesta­di­o­laisalueel­lakaan uskon­non­tun­nil­la (pitäisi) syr­jitä yleistä luter­i­laista kirkkokun­taa ja mui­ta herä­tys­li­ikkeitä. Vas­taavasti ei islami­laisil­la uskon­non­tun­neil­la voi­da keskit­tyä shi­ialaisi­in eikä sun­nei­hin, kumpiakin lie­nee oppi­lasjoukos­sa. Eli tun­nus­tuk­selli­nenkin uskon­nonope­tus avartaa.

  Sum­ma sum­marum: Jos koulus­sa ei ole tun­nus­tuk­sel­lista uskon­nonope­tus­ta, annetaan uskon­nonopetuk­sen monop­o­li kirkko/uskontokunnille ja ‑lahkoille.

 34. Eli­na kir­joit­ti: “En hyväksy ollenkaan islamin ope­tus­ta kouluis­sa, en oikeas­t­aan edes uskon­non ope­tus­ta ylipään­sä ja siinä ei koulu­vi­ra­nomaisille kit­inä auta mitään.”

  Samat sanat. Minäkään en hyväksy minkään uskon­non tun­nus­tuk­sel­lista ope­tus­ta koulussa.

  Uskon­totiedet­tä kult­tuuri­his­to­ri­an tapaan sen sijaan pitäisi oikeasti ja kun­nol­la opet­taa — her­ra­nen aika, Aku Ankas­sakin on Raa­ma­tus­ta peräisin ole­via sana­sutkauk­sia ja ver­tauk­sia! Aika onneton­ta on, että nykyk­oulukkaat selviävät koulus­ta autu­aan tietämät­töminä siitä mikä vit­si oikeas­t­aan on Eesaun käsis­sä ja Jaakobin jalois­sa tai Eesaun kar­vai­sis­sa jalois­sa ja miten hernekeit­to tähän liittyy.

  (Jäin miet­timään sitä Eli­nan lauset­ta, jos­sa hän sanoo että “siinä ei koulu­vi­ra­nomaisille kit­inä auta”. Mis­sä ei auta? Siinäkö, että hän ei hyväksy uskon­non ope­tus­ta koulus­sa? Kaikesta­han nykyään tietysti kan­nel­laan vira­nomaisille, mut­ta ei kai sen­tään…? 😮 ) (No joo, hyväl­lä tah­dol­la voin ymmärtää että Eli­na tarkoit­ti koulu­vi­ra­nomaisille kitisemistä siitä jos uskon­to­tun­neil­la opete­taan vääräuskois­t­en tappamista.)

  Blogimerkin­nän otsikkoai­heeseen palatak­seni: minus­ta täyshun­nute­tut naiset ovat pelot­ta­va näky. Mus­lim­imieheen suh­taudun epälu­u­lois­es­ti, kos­ka minus­ta aina tun­tuu että hän aset­taa min­ut hyvän matkaa alem­mas kuin kan­ta­va lehmä. Eikä nyt lähde­tä riekku­maan sil­lä että tietenkin hänelle hyvä kan­ta­va lehmä olisikin arvokkaampi kuin mitään osaam­a­ton län­si­mainen riiv­in­rauta-akka. Tai ehkä siitä juuri olisikin sopi­vaa riekkua: län­si­maisi­in arvoihin juuri kuu­luu naisen ihmis­ar­vo riip­pumat­ta hänen taloudel­lis­es­ta tuottoisuudestaan.

 35. Iiro Jan­tusel­la on ajatuk­sia herät­tävä, hyvä point­ti siihen, mitä koulun tun­nus­tuk­sel­liseen uskon­nonopetuk­seen tulee.

 36. Iiro Jan­tunen: Tun­nus­tuk­sel­lista uskonope­tus­ta vas­taan voidaan esit­tää pari painavaa argumenttia:

  1) Uskon­non ope­tus on vira­nomais­ten valvon­nas­sa. Vira­nomaiset saa­vat päät­tää kuka uskoa saa opet­taa ja kuka ei. (+minkälaista uskon­toa opete­taan.) On huono asia, että ihmiset eivät saa sel­l­aista uskon­nonope­tus­ta kuin he haluavat.

  2) Tun­nus­tuk­sel­lises­sa uskon­non­petuk­ses­sa joutuu käsit­telemään uskon­toa laa­jem­minkin. Ihmiset joutu­vat opiskele­maan asioi­ta, joi­ta he eivät mah­dol­lis­es­ti pidä tarpeel­lisi­na tai mie­lenki­in­toisi­na, eli tuh­laa­maan aikaansa.

  Sum­ma sum­marum: Jos koulus­sa ei ole tun­nus­tuk­sel­lista uskon­nonope­tus­ta, ihmisille annetaan vapaus han­kkia sel­l­aista uskon­nonope­tus­ta kuin he halu­a­vat. Tun­nus­tuk­sel­lisel­la uskon­nonopetuk­sel­la kouluis­sa annetaan uskon­non opet­tamisen monop­o­li valtiolle.

 37. Suomes­sa ei ole tun­nus­tuk­sel­lista uskon­non ope­tus­ta. Käsite on “oman uskon­non opetus”.

  1. Höh. Uskon­nonope­tus­ta alet­ti­in tun­nus­tuk­sel­lisen sijas­ta kut­sua oman uskon­nonopetuk­sek­si, kun Suom­ni liit­tyi Euroopan neu­vos­toon, jon­ka sään­nöt kieltävät tun­nus­tuk­sel­lisen uskon­non opetuk­sen. Mikään muu ei muut­tunut kuin ter­mi. Mik­si luter­i­laisil­la ja ortodok­seil­la pitää olla omat tun­nit, jos uskon­nonope­tus ei ole tun­nus­tuk­sel­lista? Se on myös aivan tolkut­toman kallista. On mon­ta muu­ta oppi­ainet­ta, jos­sa luokan jakami­nen pienem­pi­in ope­tus­ryh­mi­in olisi paljon perustellumpaa.

 38. Min­ul­la on taan­noin ollut mus­li­mi esimiehenä. Ei hän suh­tau­tunut naisi­in sen kum­mem­min kuin miehi­inkään. Oikeas­t­aan tiedostin hänen ole­van mus­li­mi, kun ker­ran työ­paikkaruokalas­sa huo­masin hänen pähkäilevän, oliko jos­sain ruoas­sa pos­sua vaiko eikö.

 39. Suomes­sa ei ole tun­nus­tuk­sel­lista uskon­non ope­tus­ta. Käsite on “oman uskon­non opetus”.

  Käsit­tääk­seni tässä on erona myös se, että opet­ta­jan ei tarvitse tun­nus­taa sitä uskon­toa, jota opet­taa. Ateis­tikin voi siis peri­aat­teessa opet­taa “omaa uskon­toa” mus­limeille, jos on siihen muodol­lis­es­ti pätevä. (Muodol­lisen pätevyy­den ala-asteelle saa käsit­tääk­seni suorit­ta­mal­la luokanopet­tatutkin­non, eril­lisiä islamin opin­to­ja ei tarvitse.) Opetuk­ses­sa on kuitenkin lähdet­tävä aina siitä, että opetet­ta­va uskon­to on tot­ta, eli tässä mielessä uskon­non opet­ta­mi­nen on tunnustuksellista.

  Minä näk­isin, että ei-tun­nus­tuk­selli­nen uskon­non ope­tus olisi sen opet­tamista, mitä evlut. kirkon(tms.) oppi­in kuu­luu ilman, että oppia käsiteltäisi­in tote­na. Käytän­nössä siis ope­tus olisi saman­laista kuin nyt vierai­ta uskon­to­ja käsiteltäessä.

 40. Varsinkin suuris­sa kaupungeis­sa on laa­ja kan­na­tus sille, että uskon­non ope­tus olisi yleistä tietoa uskon­noista. Ankarim­min tätä on vas­tustet­tu mus­lim­ien ja ortodok­sien suunnal­ta sekä luter­i­laiselta maaseudulta. 

  Kysymys on myös tymarkki­noista, saako luter­i­lainen uskon­toti­eteiljiä opet­taa islamia tai ortodok­sista uskon­toa. Ilmeis­es­ti lain mukaan pitäisi saada.

  Oma ongel­ma on mus­lim­ien val­ta­va het­ero­geenisyys. Osa on urbaanin suvait­se­vaista, osa on kiin­ni oman kotikylän­sä per­intessä, ja jokainen kotikylän ulkop­uo­li­nen opet­taa islamia väärin. 

  Ja sit­ten jos­sakin Syyr­i­as­sa näkee katuku­vas­sa nais­ten pukeu­tu­mista laidas­ta laitaan, aivan oman valin­nan mukaan. Eikä huntukaan ker­ro naisen ase­mas­ta: olen kir­joit­tanut Helsin­gin yliopis­ton kir­jas­toko­rt­te­ja hun­nute­tu­ille kaunot­tar­ille (kasvot avoimet), joiden englan­nin­taito ja tiedonhaku päät­teiltä ovat aivan erinomiset.

 41. Minä ymmär­rän oikein hyvin ortodok­sien kan­nan. Kysymys on tun­ti­jaos­ta oppi­aineen sisäl­lä. Siinä käy hel­posti niin, että yleiskris­til­lisil­lä uskon­to­tun­neil­la iso osa oppitun­neista menee sen isoim­man kirkon asioiden käsit­te­lyyn ja isoin kirkko määrää painotukset.

 42. Riit­ta: asia on kun­nos­sa vas­ta kun tiedämme, että esimiehe­si vaimo ei ole huntu­jen alla kotona.

  Mir­ka: asia on kun­nos­sa vas­ta, kun TODELLA TIEDÄMME, että ne kaunottaret VOISIVAT pukeu­tua län­si­vaat­teisi­in, jos halu­aisi­vat. Enkä ainakaan minä ole hei­dän kykyjään epäil­lyt. Suomeen saisi min­un puolestani tul­la human­i­taarisin perustein vaik­ka kuin­ka paljon mus­lim­i­naisia ja pikku­lap­sia. (Tämä epäilemät­tä vaatii jatkos­sa lisäkäsit­te­lyä, kos­ka on min­ul­la siihen ehto­ja ja varauksia.)

  En sinän­sä pidä mah­dot­tomana, että nainen halu­aa pukeu­tua huntu­un. Kyl­lä min­ul­lakin on päiviä, joina mielu­usti lähtisin ulos niin ettei minus­ta näky­isi kuin silmät. No, tämä on pin­nal­lista keven­nys­tä, mut­ta pystyn kyl­lä kuvit­tele­maan uni­vor­mun tuo­man tur­van­tun­teen. Olisin ihan valmis siihen että min­ul­la olisi työ­paikalla vir­ka-asu; säästäisi mon­elta pukeu­tu­mis­po­hdinnal­ta ja var­maan rahaakin. Ei ihan sama asia kuin huntu mut­ta liip­paa tarpeek­si läheltä.

 43. Osmo sanoo:

  On mon­ta muu­ta oppi­ainet­ta, jos­sa luokan jakami­nen pienem­pi­in ope­tus­ryh­mi­in olisi paljon perustellumpaa.

  Kyl­lä! Aivan! Ilman muu­ta! Näin on!

  Tästä emme totis­es­ti saa erim­ielisyyt­tä aikaan!

 44. Elän käsi­tyk­sessä, että pään peit­tämi­nen kuu­luu ain­oas­taan julkiseen katu­ti­laan. Koti­olois­sa saa pukeu­tua niin pal­jas­tavasti kuin huvit­taa (esim. vat­sa­tanssi­joiden hepenet).

  Kasvot peit­tävän burkhan kieltäisin kokon­aan län­si­mais­sa. Kysymys on julkises­ta tilas­ta ja siihen liit­tyvästä tur­val­lisu­u­den tun­teesta. Jos mus­lim­i­maa halu­aa, että nainen peit­tää hiuk­sen­sa kadul­la, OK, siihen suos­tun jos sinne matkus­tan. Mut­ta län­si­mais­sa meil­lä on yhtälail­la oikeus sanoa, että naamioituneena esi­in­tymi­nen julkises­sa tilas­sa ei ole OK. Ja siihen hei­dän on sopeu­tu­mi­nen jos tänne matkus­ta­vat. Hiusten peit­tämisen ei pitäisi olla mikään ongel­ma kumpaankaan suun­taan. Onhan meil­lä ollut nun­ni­akin his­to­ri­an sivu. Mut­ta kasvo­jen peit­tämi­nen tun­nista­mat­tomik­si on ongelma. 

  Mut­ta tästä taitaa ollakin pitkälti kon­sen­sus molem­pi­en osa­puolten kesken. Eipä tääl­lä paljon burkhia näe.

 45. Mir­ka, näkee kyl­lä kun liikkuu niil­lä tienoil­la mis­sä on paljon maa­han­muut­ta­janaisia. Enkä niidenkään osalta, joiden kasvot näkyvät, puhu huiv­ista län­si­a­sun kanssa vaan säkkimäis­es­tä kaavus­ta. Se on kaikkein yleisin asu. Huivi län­si­a­sun kanssa on harv­inaisem­pi (eikä se minus­ta näytä pelottavalta).

  Liikun päivit­täin reit­il­lä, jos­sa näkee muslimimaahanmuuttajanaisia.

 46. Olen samaa mieltä Mirkan kanssa kasvo­jen peit­tämis­es­tä. Sitä en sal­lisi. Muu­toin säkkimäi­nenkin kaa­pupuku tietenkin on min­un puolestani vapaasti valit­tavis­sa, JOS sen käyt­tö on vapaasti valit­tavis­sa. Ihan samoin kuin kaik­ki muutkin kansallisasut.

 47. Anna-Liisa haaveilee:

  Kyl­lä min­ul­lakin on päiviä, joina mielu­usti lähtisin ulos niin ettei minus­ta näky­isi kuin silmät.

  Mikä estää?

  Pos­timyyn­nistä saa ihan kivo­ja burkhia eri väreis­sä ja kuo­seis­sa. Pomo ja työkaver­it voivat vähän häm­men­tyä, mut­ta onko sen nyt niin vaarallista. 

  Toista se on Kab­u­lis­sa. Fati­ma huokailee: Olisi niin kiva joskus kulkea polvip­i­tuises­sa hameessa.… 

  Jatkoa saa ihan itse kehitel­lä tähän tarinaan.

 48. Eli­na, selitin kyl­lä repli­ikissäni, että kyseessä oli ei-argu­men­tik­si tarkoitet­tu vit­sailu. Var­maan nyt san­ot että nuo sin­unkin repli­ikkisi ovat vit­sailu­ja (jois­sa on piik­ki). Foo­ru­min köm­pe­lyy­den takia nopeat one-liner­it tai niiden tapaiset eivät oikein toi­mi, jäävät vain har­mit­ta­maan jos jät­tää vas­taa­mat­ta sen takia ettei Osmoakaan viit­sisi kauheasti kuormittaa.

  Njaa. Kuinka­han mon­ta ker­taa net­tikeskusteluis­sa onkaan todet­tu että pitää pitäy­tyä vain äärim­mäisen vakavi­in puheenvuoroihin.

 49. Minäkin näin tänään kym­menkun­ta huiv­ipäätä. Saat­ta­vat olla elit­is­tisem­mästä päästä sijain­tipaikas­ta johtuen, mut­ta haus­ka on kat­sel­la miten tutut pukeu­tu­misen tyy­likir­jot näil­läkin: Farkku, rokkari, punkah­ta­va, kirp­putori­hip­pi, se sheikkisu­vun prins­es­sa, por­varistyt­tö, etno, … 😀

 50. Älkääs nyt… ei tarvitse mitään burkhaa tilaa­maan lähteä.

  Tänä tal­ve­na lop­puraskau­den aikaan en enää mah­tunut takki­i­ni, vaan käytin myyjäi­sistä ostet­tua fleece­vi­it­taa. Kun keli oli kur­ja, pistin pipon päähän, kaulahuiv­in kaulaan ja vedin vielä viitan hupun kaiken päälle. Ei näkynyt kuin vähän kasvo­ja. Ihmis­ten suh­tau­tu­mi­nen oli peräti mie­lenki­in­toista, varsin vaivautunutta.

 51. Näil­lä asioil­la ei ole yhteyt­tä islaminuskontoon.
  Islamin mukaan naisil­la on VELVOLLISUUS opiskel­la. Islam ei myöskään rajoi­ta mil­lään taval­la nais­ten ulkona käyntiä.

  1. Petra
   Olet peri­aat­teessa oike­as­sa, mut­ta myöskään kristi­nusko ei mitenkään rajoi­ta oikeut­ta kat­soa tele­vi­sio­ta. Silti van­halesta­di­o­lais­ten mielestä rajoittaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.