Vanhanen lupaa veronalennuksia!

Päämin­is­teri Van­hanen ilmoit­taa, että tulovero­jen alen­t­a­mi­nen on yhä mah­dol­lista, vaikkakin vain rajoite­tusti. Miten ihmeessä? Minä olen ymmärtänyt, että tämä turha lama rau­nioit­taa julkisen talouden niin, että edessä ovat sekä vero­jen koro­tuk­set että rajut meno­jen kar­simiset. Jos vero­ja yhä alen­netaan, edessä ovat entistä raaem­mat meno­jen karsimiset.

Päämin­is­terin ajatuk­se­na on ostaa maltill­i­nen palkkaratkaisu veronalen­nuk­sil­la. Siis mik­si? Onko todel­la niin, että palka­nsaa­jat tavoit­tel­e­vat suuria julk­isten meno­jen säästöjä ja palvelu­jen kar­simista, eivätkä suos­tu maltil­lisi­in palkanko­ro­tuk­si­in ilman niitä?

31 vastausta artikkeliin “Vanhanen lupaa veronalennuksia!”

 1. Van­hanen on pani­ikissa, kos­ka kepun kan­na­tus näyt­tää vain laske­van. Viime vaaleis­sa kepua ja kokoomus­ta äänestäneet odot­ti­vat por­var­i­hal­li­tuk­selta — luon­nol­lis­es­ti — veronalen­nuk­sia, minä myös. Niitä ei sit­ten tul­lutkaan. Pelät­ti­in kuulem­ma talouden yliku­umen­e­mista. Veronalen­nuk­sia lupailti­in vaa­likau­den lop­pupuolelle, ja ne lupauk­set ovat lunas­ta­mat­ta. Päämin­is­terin ajatuk­se­na on ostaa ääniä, ei sen kummenpaa.

 2. En jak­sa uskoa. Meil­lä nyt vaan on päämin­is­ter­inä Vanhanen.

 3. Van­hanen pelási itsen­sä pus­si­in. Hän antoi työan­ta­jille kaiken ilmaisek­si ja lop­putule­ma on, ettää hän ei saa työ­nan­ta­jia mukaan maltil­liseen tuloratkaisuun.

  SATA-komiteal­la hän menet­ti otteen­sa myös työn­tek­i­jöi­hin , sil­lä SATA vaikut­taa paljon työelämän pelisään­töi­hin ja työn­tek­i­jät ja työ­nan­ta­jat voivat sopia ohi SATA-komitean mon­en­laisa uudistuksia.
  Liit­toratkaisu­is­sa etu­jen saa­jik­si jäi­sivät vain voimakkaiden liit­to­jen jäsenet
  Esim työt­tömyys­tur­van leikkaus ja ikään­tynei­den ase­man huonon­t­a­mi­nen ajaisi liitot vaa­ti­maan erora­haa ja siihen ansaan työ­nan­ta­jil­la ei ole halua.
  Kyl­lä min­ullekin 60-vuo­ti­aana kel­paisi 200000 euron eroko­r­vaus Bochumin tapaan enkä haikail­isi työt­tömyysko­r­vauk­sen perään enkä Turhan Tar­jan Tarhaan.

  Sama kos­kee eläkeiän nos­toa , vah­vat liitot voivat sopia lisäeläkkeistä eikä sitä estä mikään laki, yri­ty­hän sa mak­sa työn­tek­i­jälleen mitä halu­aa mil­loin halu­aa Mut­ta työ­nan­ta­jat eivät halua niidenkään mak­sum­iehik­si, joten EK vetää maton tässäkin Matin alta

  Hänen viimeinen keinon­sa on yrit­tää ostaa ja pain­os­taa työn­tek­i­jöitä ja kuntasektoria.
  Van­hanen ja Kepu eivät ole koskaan olleet asiantun­ti­joi­ta pakkatyössä , johtuu var­maan siitä , etteivät kepu­laiset ole kos­ka tehneet palkkatyötä .

  Katainen on viisaasti hil­jaa, vaik­ka hän ajaa samo­ja asioi­ta innokkaamin ja on syypää nykyiseen palkkamyl­läkkään, hän on viisaasti vaiti ja antaa Matin lyödä päätä seinään.

  Eipä ole Kepu Ahon ajoista viisastunut

 4. ” Jos vero­ja yhä alen­netaan, edessä ovat entistä raaem­mat meno­jen karsimiset.”

  Vero­jen alen­nuk­set rahoite­taan velan otol­la. Kepu on kan­natuk­sen laskun takia pani­ikissa ja rekry­toi lisää korhosia.

  p.s. ain­oa bis­ness, jota lama ei ole koetel­lut on maat­alouskonekaup­pa. Trak­to­rien myyn­ti on entisel­lä tasol­la. Kiitos pel­lon myyn­tivoiton poiston 😉

 5. Itse ihmette­len samaa. Etenkin kun kun­nat, joiden vas­tu­ul­la perus­palvelu­iden jär­jestämi­nen on, ovat taloudel­lis­es­ti ahtaal­la. Ehkä Van­hasen tavoit­teena on laskea val­tion vero­tus­ta, piit­taa­mat­ta siitä että kun­nis­sa on veronkorotuspaineita.

 6. Se johtuu suo­sio­gallupi­en osoit­ta­mas­ta suo­sion laskus­ta. Van­hanen reagoi panikoimal­la itselleen epäedullisi­in otsikoi­hin. Ikävämpi jut­tu, kun on val­taa panikoi­da koko kansaa heilut­taval­la taval­la. Olis nyt vaan keskit­tynyt naisjut­tui­hin (vaik­ka ikäväähän se niille naisillekin on).

 7. “Itse ihmette­len samaa. Etenkin kun kun­nat, joiden vas­tu­ul­la perus­palvelu­iden jär­jestämi­nen on, ovat taloudel­lis­es­ti ahtaal­la. Ehkä Van­hasen tavoit­teena on laskea val­tion vero­tus­ta, piit­taa­mat­ta siitä että kun­nis­sa on veronkorotuspaineita”

  Vihreätkin kan­nat­ta­vat apinopis­tenn siirtämistä vero­muo­toi­hin, jot­ka eivät ota huomioon veron­mak­sukykyä esim kiinteistöveroon.
  Samoin mak­su­jen koro­tuk­set iskevät eri­tyis­es­ti pien­i­t­u­loisi­in, mut­ta sekin sopii vihreään politiikkaan

  1. Vihreätkin kan­nat­ta­vat apinopis­tenn siirtämistä vero­muo­toi­hin, jot­ka eivät ota huomioon veron­mak­sukykyä esim kiinteistöveroon.
   Miten omaisu­usverot eivät ota huomioon veronmaksukykyä?

 8. Olen ymmärtänyt, että palka­nsaa­jat nimeno­maan halu­a­vat maltil­lista palkkaratkaisua, tai toisin sanoen mah­dol­lisu­ut­ta säi­lyä palka­nsaa­ji­na. Tässä eivät kuitenkaan veronalen­nuk­set tai palkkaratkaisut paljon vaa’as­sa paina. Yri­tyk­set, varsinkin pörssiy­htiöt elävät vieläkin kvar­taal­i­taloudessa, kyken­emät­tä otta­maan hark­i­tusti takki­in edes yhden tilikau­den ajan ilman, että porukkaa potk­i­taan juus­to­höyläpe­ri­aat­teel­la pois.

  Olen pitkään epäil­lyt, että maamme johta­vat poli­itikot ovat ulkois­ta­neet kaiken­laisen ajat­telun virkamiehistölle, ainakin Van­hasen, mik­sei myös Kataisenkin, viimeaikaiset kom­men­tit osoit­ta­vat tätä.

  Kuin­ka paljon julkiset menot ovat muuten lisään­tyneet viimeisen nousukau­den aikana? Ovatko laisinkaan? Tarkoi­tan täl­lä sitä, että onko menoista enää varaa kar­sia ilman tuhan­sille kansalaisille tästä aiheutu­vaa inhimil­listä katastrofia?

 9. “Miten omaisu­usverot eivät ota huomioon veronmaksukykyä?”

  Niin, voihan esim. omakoti­talon­sa aina myy­dä ja muut­taa betonikolos­si­hel­vetti­in. Jää sit­ten enem­män rahaa vaik­ka baaris­sa istumiseen.

 10. “Miten omaisu­usverot eivät ota huomioon veronmaksukykyä?”

  Jos asut kalli­ik­si luokitel­lus­sa asun­nos­sa niin mak­sat korkeaa veroa tuloi­hin nähe­den esim USA:n tapaan 100000 yksiöstä menisi veroa n 4000 euroa
  Kun kansaneläkeläi­nen saa tuloa n 6000 euroa niin vero on aika korkea tuloi­hin nähden.
  Tietysti hän voi myy­dä asun­non ja muut­taa pohjois-Karjalaan .

  Tai USA:n tapaan asuntovaunuun

 11. Parem­pi vain vähen­tää vero­ja ja kar­sia turhia palvelui­ta, kuin tikah­tua himovero­tuk­seen ja siltikin kar­sia palveluita.

  Ihmis­ten pitäisi pikkuhil­jaa opetel­la otta­maan uudelleen vas­tuu itsestään.

 12. Mut­ta kyl­lähän esimerkik­si Helsin­gin ja Van­taan yhdis­tämis­es­tä käy­dyssä keskustelus­sa on nous­sut esille, että julk­ishallinnos­sa on paljon ilmaa (kun ver­rataan vaikka­pa Van­taan ja Helsin­gin palvelu­ja ja niiden tuot­tamisen kus­tan­nuk­sia). Esimerkik­si Helsingis­sä voitaisi­in kar­sia hallintoa ja kat­soa sen jäl­keen mitä vero­pros­en­tille tehdään. Moni näyt­tää vaan usko­van, että julkisel­la sek­to­ril­la jokainen euro käytetään hyödyl­liseen toim­intaan ja veronalen­nusten hin­ta on palvelu­iden heiken­tämi­nen. Näin ei kuitenkaan vält­tämät­tä ole.

 13. Toni Malmi­nen:
  “Mut­ta kyl­lähän esimerkik­si Helsin­gin ja Van­taan yhdis­tämis­es­tä käy­dyssä keskustelus­sa on nous­sut esille, että julk­ishallinnos­sa on paljon ilmaa (kun ver­rataan vaikka­pa Van­taan ja Helsin­gin palvelu­ja ja niiden tuot­tamisen kustannuksia). ”

  Helsin­gin ja Van­taan koulu­toimis­sa on myös melkoisia laat­uero­ja. Tun­timäärät, ryh­mäkoot, oppi­ma­te­ri­aalit, koulu­ruo­ka ja eri­ty­isope­tus kokon­aisu­udessaan ovat aivan eri tolal­la Van­taal­la. Eri­no­mainenkaan hin­ta-laatu ‑suhde ei käy, jos laat­ua saadaan liian vähän. Perusk­oulun puolel­la taval­lisen koul­u­laisen on vaikea kor­va­ta puut­tei­ta edes rahal­la. Lukios­sa tilanne on toinen ja sen seu­rauk­se­na Helsin­gin luki­o­lai­sista neljä­sosa saa­puu muual­ta, heistä monikin Vantaalta.

  Helsin­gin ope­tusvi­ras­ton tehokku­ud­es­ta en ole aivan var­ma. Aika ajoin on käynyt mielessä, että kyseisel­lä työ­paikalla on jonkin­lainen työllistämisvelvollisuus.

 14. Veronalen­nuk­set ovat toisaal­ta ter­ve­tullei­ta. Tähän asti olemme eläneet pitkälti vien­nin varas­sa, joka on nyt suuris­sa vaikeuk­sis­sa. On siis aika etsiä kasvua koti­markki­noil­ta. Tämä taas ei onnis­tu, jos vero­ja ei saa­da alennettua. 

  Van­hasen aja­tus on siis aivan oikea tähän ajankohtaan.

 15. Lois­tavaa poli­ti­ikkaa Vanhaselta!

  Luvataan veronalen­nuk­sia, niin suu­rit­u­loiset ovat tyytyväisiä.

  Luvataan säi­lyt­tää palvelu­iden taso, niin palvelu­iden tarvit­si­jat ovat tyytyväisiä.

  Siis kaik­ki ovat tyy­tyväisiä! — pait­si ehkä ne, jot­ka ymmärtävät näi­den kah­den asian ole­van ris­tiri­idas­sa. Mut­ta ne nyt tuskin äänestäivät keskus­taa muutenkaan…

 16. Liian van­han numerois­sa on kyl­lä nol­lia liikaa. Kiin­teistövero Helsingis­sä on wikipedi­an mukaan 0,22%, joten 100000 euron yksiöstä mak­saa 220 euroa vuodessa,

 17. “…Onko todel­la niin, että palka­nsaa­jat tavoit­tel­e­vat suuria julk­isten meno­jen säästöjä ja palvelu­jen karsimista…”

  Ainakin siinä on järkeä, vaik­ka se ei vält­tämät­tä ole tavoitelistal­la. Hyv­inä aikoina on yhteiskun­nalle kerään­tynyt taas hoidet­tavak­si kaikkea kivaa. Eli täysin tarpee­ton­ta, joka ei kuu­lu koulu­tuk­sen, perus­tur­val­lisu­u­den tai infra­struk­tu­urin alueelle. Nyt on hyvä put­sa­ta kulu­raken­net­ta tarpeet­tomista asioista, jot­ta seu­raavas­sa noususs­sa on taas tilaa.

  Toisaal­ta kun ver­rataan veroast­et­ta EU-alueel­la, niin eihän meil­lä ole kuin yksi suun­ta, alaspäin. Kokon­aisveroaste on las­ket­ta­va lähem­mäs tärkeimpiä kil­pail­i­joita­mme, mielum­min jopa vähän alle.

 18. “Liian van­han numerois­sa on kyl­lä nol­lia liikaa. Kiin­teistövero Helsingis­sä on wikipedi­an mukaan 0,22%, joten 100000 euron yksiöstä mak­saa 220 euroa vuodessa,”

  Minä ver­tasin suun­taa USA:n tilanteeseen, jos­sa kiin­teistövero on keskimäärin 4 %.

  USA :ssa se on johtanut mon­elaisi­in haitallisi­in ilmöihin.
  Aluei­den asukas­rakenne on jakaan­tunut tulo­jen mukaan eli köy­hät asu­vat omil­la ja varakkaat omillaan.
  Kiineteistö­jen kun kun perus­tuu alueko­htaiseen hin­noit­telu­un, ei asuntokohtaiseen

  Ku asun­to­jen hin­ta tip­puu tarpeek­si niin kukaan ei enää kor­jaa niitä, kos­ka arvo­ton­ta ei enää kan­na­ta kor­ja­ta ja syn­tyy slummeja

  Osa asuu tar­il­ereis­sa, kos­ka niistä ei per­itä kiin­teistöveroa. Täl­laiset tar­i­ler­it ovat ener­giasyöp­pöjä, etenkin tääl­lä pohjolassa.

  Ja jos menetel­lään kuten Kork­man esit­ti , että kiin­teistövero per­itään perin­nöstä niin se merk­it­see, että valtio/kunta sosial­isoi köy­hän omaisuuden.
  Tämä taas johtaa var­al­lisu­usero­jen vieläkin suurem­paan kasvu­un ja köy­hyy­den periy­tymiseen, kuns e pienikin pesä­mu­na , jon­ka anta­man rahoituk­sen turvin sosi­aal­ista kier­toa voisi kiihdyt­tää, sosial­isoidaan yhteiskunnalle. 

  Eli lop­putule­ma on , että eri­ar­voisu­us vain kas­vaa eli kaik­ki mitä vihreät muodol­lis­es­ti vastustavat.

  Ei Osmon ja Bogon aja­tus­maail­ma kovin kaukana tosis­taan ole

  1. Jos kiin­teistöveroa las­ke­taan, se kap­i­tal­isoituu asun­to­jen hin­toi­hin niin, että asun­to­jen hin­nat hyvil­lä alueil­la nou­se­vat entis­es­tään, eikä köy­hillä ole sinne asi­aa senkään ver­taa. MKik­si köy­hälle olisi edullisem­paa mak­saa asun­nos­ta suurem­paa hin­taa ostettaessa?

 19. “Jos kiin­teistöveroa las­ke­taan, se kap­i­tal­isoituu asun­to­jen hin­toi­hin niin, että asun­to­jen hin­nat hyvil­lä alueil­la nou­se­vat entis­es­tään, eikä köy­hillä ole sinne asi­aa senkään ver­taa. MKik­si köy­hälle olisi edullisem­paa mak­saa asun­nos­ta suurem­paa hin­taa ostettaessa?”

  Ja köy­hien ajamista Hat­tuvaaraan vihreät aja­vat nos­ta­mal­la kiinteistöveroa

 20. Luin vähän liian nopsaan. 

  Ei vero kap­i­tal­isoidu hin­taan , kos­ka asun­to­jen hin­taan vaikut­ta­vat enem­män mon­et muut syyt .
  Tuo väit­tämäsi pitää paikkansa vain kir­joi­tus­pöy­dän takaa kat­sot­tuna ja kun asun­to­jen hin­taan vaikut­taisi vain yksi tekijä.
  Esim suh­dan­nevai­hte­lut vaikut­ta­vat moninker­tais­es­ti asun­to­jen hintaan 

  Korkeana kiin­teistövero jakaa alueet myös tuloalueik­si ja yhteiskun­ta jakaan­tuu lop­ullis­es­ti. Köy­hä ei koskaan tapaa limusi­inis­sa matkus­tavaa var­ti­joiden ympäröimää johtajaa.

  Samoin var­al­lisu­us jakaan­tuu kun yhteiskun­ta sosil­isoi köy­hän omaisu­u­den ja köy­hyy­destä tulee yhä periytyvämpää

  Täl­laista yhteiskun­taa sinä Osmo halu­at, vai­ika muu­ta selität.

 21. Hyvä esimerk­ki siitä, miten kaukana nykyiset päät­täjät ovat taval­lis­es­ta kansas­ta on Telia­Son­era tai Sto­ra Enso.
  Kun TS on saneer­an­nut tuhan­sia ihmisiä pel­lole ja put­keen niin ei hal­li­tus ole halun­nut puut­tua yhtiön asioihin.
  Turha Tar­jakin on ollut hil­jaa kuin hiiri kolos­sa vaik­ka on “työmin­is­teri”.

  Mut­ta kun johdon palkkioi­ta sork­i­taan niin heti on hal­li­tus valmis puut­tumaan yri­tyk­sen asioi­hin jako­h­ta var­maan julis­te­taan sota Ruot­sia vastaan

 22. Asi­aa voidaan tarkastel­la toisinkin päin.
  Kun pien­im­mät tulot ovat n 500 eli n 6000 euroa vuodessa ja mak­saa siitä veroa n 1000 euroa.

  Jos tuo vero kor­vataan USA:n tapisel­la korkeal­la kiin­teistöverol­la niin sil­loin asun­non hin­nan olisi olta­va 25000 euroa 

  Eli köy­hillä olisi varaa vain slum­mi­a­sun­toon, parem­paa tuol­la rahal­la ei saa.

  Osmol­ta uno­htuu myös, ettei nyky­is­ten raken­nus­määräys­ten mukaan voi rak­en­taa rajat­toman hal­paa asun­toa eli hin­ta­jous­toei ole suo­ravi­ivainen kuten hän esittää

 23. Toinen mihin korkea kiin­teistövero johtaa on asun­not­to­muus. Kun asun­to­jen stan­dard­it on laa­dit­tu niiden varakkaimpi­en ja mak­sukyky­isimpi­en mukaan niin sil­loin ei kyetä rak­en­ta­maan niin hal­paa asun­toa, että köy­him­mil­lä olisi niihin varaa.

  S:ssa ogelm on ratken­nut tar­il­er­parekill, mut­ta kun Suomen viemäröin­ti­vaa­timuk­set ovat niin kovat ja kun­tien kunnl­lis­tekni­ikkan hin­noitel­tu taivaisi­in niin sekään ei onnis­tu täällä.

  Vih­toe­htoj ovat siis köy­hän omaisu­u­den sosial­isoin­ti tai se ikuinen unel­ma, että val­tio mak­saa verot.

  Päät­tävän eli­itin on vaikea edes ajatel­la, miten köy­hät elävät. Kun on laps­est saak­ka elänyt yltäkyl­läisyy­dessä ei ymmär­retä miten köy­hä tulee toimeen.

  Minä olen elänyt lap­suuteni rahat­alouden ulkop­uolel­la , Lap­pi oli II maail­man­so­dan jäl­keen tuhot­tu, ei ollut sähköä, puhe­lin­ta ‚teitä , ei itään infraa. Asuimme vielä tiet­tömän taipaleen takana joen takana. Kun olot parani­vat ja tie kor­jat­ti­in ja siitä puret­ti­in miinoituk­set niin palkkatyö mah­dol­lis­tui ja elämä alkoi koheentua.

  Kouluukin oli liki 10 kilo­metriä , talvel­la umpi­hankea. Kul­je­tus­ta ei voitu jär­jestää kun ei ollut tietäkään. Kevääl­lä ja syksyl­lä piti selvitä yksin veneel­lä tukkien ja tai heikko­jen tai liikku­vien jäi­den seassa

  Mut­ta se oli korkeakoulu,joka opet­ti miten elämäsäs selvitään ja miten vähäl­lä rahal­la tul­laan toimeen ja mitkä ovat köy­hän elämän reunaehdot.

  Kun nykyään päät­täjän tulot ovat 70000 euroa ja pineit­u­loisen 6000 euroa niin ei tuo päät­täjä kykene aset­tumaan tuon köy­hän asemaan

 24. Arvois­ar blogi­laiset, huo­matkaa minkä puolueen
  veropoli­ti­ikaa tässä maas­sa har­joite­taan, vihreät
  ovat vas­tu­us­sa siitä samal­la tavoin kuin
  kokoomuskin.Vihreät eivät piiloutua tai jollain
  lail­la etään­nyt­tää itseään har­joite­tun politiikan
  tulok­sista: eri­ar­voisu­us lisään­tyy, tuloerot
  kas­va­vat, suh­teelli­nen ja absolu­ut­ti­nen köyhyys
  lisään­tyy, sosi­aalis­es­ta oikeudenmukaisuudesta
  ei tietoakaan.Kunnallistaloudessa vihreil­lä esim.
  Helsingis­sä olisi mah­dol­lisu­us voimakkaasti vaikut­taa kaupun­gin eri poli­iti­ikan lohkoi­hin, kuten asum­i­nen, kaupun­gin toim­into­jen yksi­ty­istämi­nen, mut­ta asi­at vaan tapah­tuu ja kokoomus porskut­taa? Kyl­lä voi perustel­lusti alkaa
  kysyä kulut­ta­jan­suo­jan perään, jot­ka ovat uskoneet
  vihrei­den toisen­laiseen poli­it­tiseen toimintakulttuuriin.Soikka, mis­sä teot?
  ja ulkois­t­a­mi­nen pörssiy­htiöi­den hoidettavaksi

 25. Hyvä esimerk­ki hal­li­tus­puoluei­den kaksi­naa­maisu­ud­es­ta on keskutelu päivähoidon leikkauksista.

  Sun­nun­ta­iauki­oloa ollan lisäämässä, mut­ta Van­hanen ilmoit­tei etteä päivähoitoa ei jär­jestetä sun­nun­taisin. Se jät­tää jo 40000 las­ta heitteille.

  Katainen ker­toi, että leikkaus­lis­to­ja ei olla tekemässä, nyt VVM niiteä tekee.

  Risikko ker­toi, että hän vas­tus­taa päivähoidon leikkauk­sia, kuitenkin hän ja hänen organ­isaa­tion­sa ovat valmis­tele­mas­sa noi­ta leikkauksia.

  Tai Cron­berg ker­too, että val­tion yri­tyk­set pidät­täy­tyvät saneera­mas­ta putkeen.
  Juuri tuos­ta naa­puriloosista saneer­at­ti­in 57-vuo­tias henkilö put­keen ja jou­tui vielä allekir­joit­ta­maan paperin , jos­sa val­tiony­htiö vaputuu lisäpäivävelvoitteista.

  Ja Cron­berg pitää henkilöä itseään syypäänä potkui­hin­sa, kos­ka ei hyväksynyt osapäiväistä työtä Kuusamosta !!!

 26. Pekka K:

  Ihmiset ovat edelleen tasa-arvoisia. Heil­lä on samat oikeudet ja velvol­lisu­udet. Samat lait koske­vat kaikkia suo­ma­laisia. Eri­ar­voisu­us ei ole lisääntynyt.

  Tulo­ero­ja ei mita­ta Suomes­sa oikeil­la mittareil­la, joten niiden kasvus­ta on vaikea sanoa yhtään mitään. Kuitenkin mais­sa, jos­sa Suomes­sa käyte­ty­il­lä mittareil­la on Suomea suurem­mat tulo­erot, pien­i­t­u­lois­t­en tulot kas­va­ta suu­rit­u­loisia nopeam­min. Tämä antaisi viit­teitä siitä, että näin saat­taa olla Suomessakin.

  Absolu­ut­ti­nen köy­hyys ei todel­lakaan lisään­ny. Suh­teel­lisen köy­hyy­den lisään­tymisel­lä ei ole mitään merk­i­tys­tä, kos­ka var­al­lisu­udel­la kil­pail­laan har­voin markki­noil­la, jois­sa suh­teel­lisel­la sijoit­tumisel­la olisi juuri mitään väliä.

  Mitä sosi­aa­li­nen oikeu­den­mukaisu­us tarkoit­taa? Min­ulle se tarkoit­taa sitä, että ihmisen itsemääräämisoikeut­ta kun­nioite­taan riip­pumat­ta hänen asemastaan.

 27. Aika kova on lin­ja, Art­turi! “Mitä sosi­aa­li­nen oikeu­den­mukaisu­us tarkoit­taa? Min­ulle se tarkoit­taa sitä, että ihmisen itsemääräämisoikeut­ta kun­nioite­taan riip­pumat­ta hänen asemastaan.”

  Oikeu­den­mukaisu­us kaipaisi määrit­te­lyä. En suo­raan ilmoi­ta kan­tanani että on nimeno­maan oikeu­den­mukaista rikkaan antaa mitään köy­hälle. On kuitenkin yleinen yhteiskun­tati­eteil­i­jöi­den kan­ta, että jos köy­hiä ei ole kovin paljon ja jos he eivät elä kovin ahdis­tavas­sa puut­teessa, rikkail­lakin on mukavampaa.

 28. “Ihmiset ovat edelleen tasa-arvoisia. Heil­lä on samat oikeudet ja velvol­lisu­udet. Samat lait koske­vat kaikkia suo­ma­laisia. Eri­ar­voisu­us ei ole lisääntynyt”

  Eivät ole , nakki­varas saa aikanin rike­sakot, mut­ta pieni pörssi­hui­jaus kat­so­taan sal­li­tuk­si, se kun on suh­teessa tuloi­hin vähäinen.
  Sama kos­kee kir­jan­pidon vääriä kir­jauk­sia tai veroil­moituk­sen “kau­nis­telua”

 29. Tämän kom­ment­tiketjun jat­keek­si sopii Aarno Lai­tisen lis­taus kepu-kokkar­i­hal­li­tuk­sen vero­helpo­tuk­sista (Iltale­hden kolum­ni 25.4.2009 Elvy­tys vai ahneus? [1]):

  1) omaisu­usveron poisto,
  2) “väli­aikainen” met­säveron poisto,
  3) vero­helpo­tus ensiharvennuksille,
  4) mökki­matko­jen verovähennyskelpoisuus,
  5) met­sätie mökki­ran­taan val­tion tuella,
  6) koti­talousvähen­nyk­sen nosto,
  7) syksyl­lä 2009 osinko­tu­lo­jen verovapaus,
  8 ) pel­to­jen myyn­tivoiton vero­tuk­sen poisto,
  9) met­sätilo­jen myyn­tivoiton vero­tuk­sen poisto,
  10) osu­uskun­ti­in sijoitet­tu­jen pääomien tuot­to­jen vero­tuk­sen poisto,
  11) teol­lisu­u­den eläke­mak­su­jen poisto,
  12) maat­alouden sähkönku­lu­tuk­sen vero­tus halvem­paan veroluokkaan,
  13) maatilo­jen kevyt polt­toöljy mui­ta halvemmalla.
  Eikös per­in­töveroakin jotenkin keven­net­ty, nos­tet­ti­in verot­toman perin­nön rajaa?

  Myös kolum­nis­saan Kansakun­nan kusi­tolp­pa (21.7.2007) Laiti­nen lis­taa iso­kenkäis­ten ja yri­tys­ten vero­helpo­tuk­sia, sitä miten Suomes­ta tehdään hyväo­sais­ten veroparati­isia. Lainaan Lai­tisen lauset­ta tästä kolum­nista: “Läh­es kaik­ki verot ovat yksinään pieniä, mut­ta yhdessä viinavero, tupakkavero, autovero, tulovero ja luke­mat­tomat muut verot tuo­vat ne tulot, joil­la yhteiskun­nas­sa kus­tan­netaan koulut, sairaalat, tiet, armei­ja ja poliisi.”

  Min­unkin palkkat­uloveroni on keven­tynyt kym­menisen pros­ent­tiyk­sikköä viime vuosi­na. Ei, en ole siitä tyy­tyväi­nen enkä koe ostovoimani kas­va­neen. Suo­mi vajoaa hyvää vauh­tia amerikkalaisek­si banaani­val­tiok­si sosi­aal­i­tur­vansa puoles­ta ja tipah­taa Skan­di­na­vian maid­en joukos­ta kult­tuuris­es­ti. Maanti­eteel­lis­es­ti­hän Suo­mi ei ole Skan­di­navi­aan ikinä kuu­lunutkaan – ehkä olemme sit­ten geneet­tis­es­ti skan­d­i­naave­ja tollompia.

  Juuri äsken luin jostakin, että gallu­peis­sa ihmiset yleen­sä mieltävät verot vält­tämät­tömik­si, kos­ka halu­a­vat säi­lyt­tää hyv­in­voin­ti­val­tion. On tämä minus­ta pelot­tavaa, kun sitä täp­piä ei omas­ta takaa ole varas­tossa kuin korkein­taan yhden pienem­män sairau­den hoita­misek­si. Enkä soisi lapsen­lapsenkaan koulun ole­van kovin surkea.

  [1] Lai­tisen kolum­ni Elvy­tys vai ahneus http://www.iltalehti.fi/kolumnistit/200904249474087_k6.shtml
  [2] Lai­tisen kolum­ni Kansakun­nan kusi­tolp­pa http://www.iltalehti.fi/kolumnistit/200707206376719_k6.shtml

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.