Pietari Kalmin katu: Khs vahvisti lautakunnan päätöksen

Khs äänes­ti tänään Pie­ta­ri Kal­min kadus­ta ja vah­vis­ti lau­ta­kun­nan hyl­kää­vän pää­tök­sen äänin 9–6. Voit­ta­neel­la puo­lel­la oli­vat vih­reät, sdp, vas, ja kesk. Nyt siis sel­vi­te­tään mui­ta vaihtoehtoja:

 • Rai­tio­vau­nu­yh­teyt­tä Munk­ki­nie­mes­tä Ara­bian­ran­taan ja/tai Kala­sa­ta­maan, myö­hem­min ehkä Ota­nie­mes­tä Viikkiin
 • Jouk­ko­lii­ken­net­tä pal­ve­le­vaa yhteyt­tä (rai­tio­vau­nu ja/tai bus­si) käyt­täen Val­li­lan­laak­son käy­tös­tä pois­tet­tua ratapohjaa.
 • Eril­lis­tä Pasi­la-Kum­pu­la bus­siyh­teyt­tä käyt­täen ole­mas­sa ole­vaa katuverkkoa
 • Koneel­lis­ta taso­vaih­toa Kus­taa Vaa­san tiel­tä Kum­pu­lan­mäel­le eril­li­se­nä hank­kee­na tai alu­eel­la toteu­tet­ta­vaan raken­ta­mi­seen liittyen.

23 vastausta artikkeliin “Pietari Kalmin katu: Khs vahvisti lautakunnan päätöksen”

 1. Hie­no asia, että kau­pun­gin­hal­li­tus har­kit­si asi­aa uudel­leen ja tai­pui kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan kan­nal­le. On hyvä merk­ki, että kau­pun­gin­hal­li­tus pys­tyi muut­ta­maan aikai­sem­min teke­män­sä häti­köi­dyn pää­tök­sen­sä. 🙂 Eri­tyi­sen kii­tok­sen ansait­se­vat nyt kes­kus­ta ja dema­rit, jot­ka kyke­ni­vät arvioi­maan kan­taan­sa uudelleen.

  Nyt vain sit­ten aja­maan sitä mai­se­moi­tua ja ruo­ho­tet­tua rai­tio­lin­jaa ensin vaik­ka­pa vain Pasi­la — Kylä­saa­ri väli­sel­le osuu­del­le Val­li­lan­laak­son kautta!

 2. No, toi­vot­ta­vas­ti asi­aan saa­daan ennen pit­kää toi­mi­va rat­kai­su. Asian ympä­ril­le syn­ty­nyt lii­ke voi onni­tel­la itse­ään. Dema­rei­den menet­tä­mä 2. paik­ka tun­tuu poi­ki­van puo­lu­een tahol­ta täl­lais­ta tem­poi­le­vaa ja har­mi­ton­ta kau­pun­gin­suun­nit­te­lu­po­li­tiik­kaa. No, toi­saal­ta aika aikaan­sa kuta­kin eli ehkä tämä oli taas yksi osoi­tus kok.dem.-konsensuslinjan katoa­mi­ses­ta, mil­lä lie­nee myös hyvät puolensa.

 3. Todel­la ällis­tyt­tä­vä episodi.

  Itse kum­pu­lan kam­puk­sel­la kol­me vuot­ta asu­nee­na ja nykyi­sin vie­lä opis­ke­le­va­na ihmet­te­len, mik­sei täl­le voi­da teh­dä mitään? Kam­puk­sel­ta Pasi­lan ase­mal­le pää­see nopeam­min käve­le­mäl­lä kuin 506 bus­sil­la nii­nä aikoi­na, kun ihmi­set yli­pää­tään halua­vat siir­tyä pai­kas­ta toiseen.

  Jos puis­toa ei voi vähen­tää niin mik­sei muu­ta­maa oma­ko­ti­ta­loa voi­tai­si pur­kaa tiel­tä? Täs­sä asias­sa tai­taa olla ratio­naa­li­sil­le pää­tök­sil­le niin voi­ma­kas NIMBY vas­tas­sa, alu­eel­la kun näyt­tää asu­van pal­jon vai­ku­tus­val­tais­ta väkeä. Jos lin­jaa raken­net­tai­siin vaik­ka Viik­kiin, niin oli­sit­ko luke­nut täs­tä asias­ta leh­des­tä tai näh­nyt TV-uutisissa?

 4. Kii­nos­ta­va päätös

  Täs­sä menee var­mas­ti 10 vuot­ta ennen kuin uusi kaa­va saa­daan edes hyväk­sy­tet­tyä. Toden­nä­köi­ses­ti tie­tä ei tule iki­nä ja mah­dol­li­nen rai­tio­vau­nu­yh­teys lin­ja­taan puis­ton ohi. Lop­pu­tu­lok­se­na mei­lah­des­ta Kum­pu­laan kes­tää mat­ka vähin­tään 40 minuut­tia vie­lä seu­raa­vat 10 vuotta.

 5. Hie­no asia!
  Toi­vot­ta­vas­ti jat­kos­ta pääs­tään kes­kus­te­le­maan raken­ta­vas­sa hen­ges­sä. Nois­ta vaih­toeh­dois­ta, vaik­kei tämä äänes­tys ole­kaan, tun­tu­vat vaih­toeh­dot ole­van sopi­vas­sa järjestyksessä. 

  Rai­tio­vau­nu­yh­teyt­tä Munk­ki­nie­mes­tä Ara­bian­ran­taan ja/tai Kala­sa­ta­maan, myö­hem­min ehkä Ota­nie­mes­tä Viikkiin”

  MUs­ta TUn­tuu, että tuo on pidem­män pääl­le paras rat­kai­su. Tosin…

  Jouk­ko­lii­ken­net­tä pal­ve­le­vaa yhteyt­tä (rai­tio­vau­nu ja/tai bus­si) käyt­täen Val­li­lan­laak­son käy­tös­tä pois­tet­tua ratapohjaa.”

  Käy­tös­tä pois­te­tun rata­poh­jan hyö­dyn­tä­mi­nen tähän on tun­tu­nut koko ajan jär­ke­väl­tä, tun­tuu vieläkin.

  Kol­mas vaih­toeh­to; eril­li­nen bus­si­lin­ja käyt­täen nykyis­tä tie­ver­kos­toa ei hou­kut­te­le. Nel­jäs; koneel­li­nen taso­vaih­to; en tie­dä mis­tä on kyse joten en enem­piä kom­men­toi, tänään.

 6. Yli­opis­ton suu­rin kam­pus ja sur­keat jul­ki­sen lii­ken­teen yhtey­det. Kun muu­tan pian pää­ra­dan var­rel­le ja tulen junal­la Pasi­laan vaih­dan mie­luum­min työ­paik­kaa kuin räm­min Kum­pu­lan­mäel­le nyky-yhteyksillä.

 7. Kii­tos Osmol­le asian jul­ki­pi­tä­mi­ses­tä. Jär­ke­vyys voi vie­lä näkö­jään voit­taa, vaik­ka välil­lä tun­tui toi­vot­to­mal­ta. Olen Juha­ni Har­jun kans­sa samaa miel­tä, nyt oli­si hyvä aika aloit­taa jul­ki­ses­ti suun­nit­te­le­maan val­li­lan­laak­soon RAITIOTIELINJAA, mei­dän alu­een asuk­kai­den vas­tuul­la on nyt antaa sen toteu­tua mikä­li suun­nit­te­lu on hyväk­syt­tä­vä (mai­se­moin­ti, van­ha ratatunneli)

  Eri­tyis­kii­tos dema­reil­le, tilan­ne oli var­maan vai­kea ja kok­ka­reil­le ter­vei­set että äänes­te­len vih­rei­tä tästäedes

 8. Jan­ne ei sel­väs­ti­kään ole seu­ran­nut tapah­tu­mien taus­to­ja ja kul­kua kovin tar­kas­ti, kos­ka nimit­tää Pie­ta­ri Kal­min kadun jat­keen raken­ta­mis­ta ratio­naa­li­sek­si rat­kai­suk­si. Kan­nat­taa lukea vaik­ka­pa täl­le­kin foru­mil­le kir­joi­tel­leen val­li­la­lai­sen Juha­na Har­jun Laak­son­hen­ki-blo­gia, niin saa asiois­ta sel­keäm­män käsityksen.

  Kan­sa­lais­lii­ke ajaa nime­no­maan ratio­naa­li­sia ja kes­tä­viä rat­kai­su­ja, joil­la vas­ta­taan nopeas­ti yli­opis­ton tar­pei­siin, mut­ta rat­kais­taan poi­kit­tais­lii­ken­teen ongel­mat kau­pun­gin stra­te­gian mukai­ses­ti suo­si­mal­la raideliikennettä.

  Tie­de­lin­jan ongel­ma on rei­tin pituu­des­ta joh­tu­va aika­tau­lu­jen epä­luo­tet­ta­vuus eikä sii­hen auta vii­den minuu­tin hypo­teet­ti­nen lyhen­nys mat­ka-ajas­sa. Kuten maan­tie­teen­lai­tok­sen tut­ki­mus osoit­ti, eni­ten hyö­tyä oli­si tie­de­lin­jan vuo­ro­vä­lien tihen­tä­mi­ses­tä. Myös pik­ku­bus­sil­la mäen pääl­le asti ajet­ta­va Pasila-Kumpula(-Viikki) ‑kam­pus­bus­si pal­ve­li­si täs­mäl­li­ses­ti ja ennus­tet­ta­vas­ti sekä kam­puk­sen väkeä että alu­een asukkaita.

  Poi­kit­tais­lii­ken­net­tä pal­ve­le­maan me tääl­lä itäi­ses­sä kan­ta­kau­pun­gis­sa toi­vom­me saa­vam­me hyvin mai­se­moi­dun rai­tio­tie­lin­jan käy­tös­tä pois­tu­neen sata­ma­ra­dan tilal­le. Olem­me­kin perus­ta­neet Pro Laak­so­ra­tik­ka ‑liik­keen, jon­ka tun­nus on YIM­BY-ratik­ka (yes in my back yard).

  Kii­tok­set siis ryh­dik­kääs­tä toi­min­nas­ta sekä kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nal­le että kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vih­rei­den, dema­rei­den, vasem­mis­to­lii­ton ja kes­kus­tan edustajille!

 9. Jos­pa nyt vih­doin kau­pun­ki ryh­tyi­si sit­ten toteut­ta­maan nope­aa, help­poa ja yksin­ker­tais­ta rat­kai­sua kam­puk­sen ja Pasi­lan välin nopeuttamiseksi.

  Uusi katu­han oli­si ollut hidas ja talou­del­li­ses­ti jär­je­tön rat­kai­su, vaik­ka ei vihe­ra­lu­ees­ta piit­tai­si pät­kää­kään. Se kun on jo todet­tu, että tuo väli tait­tuu bus­sil­ta sii­nä samas­sa 7 minuu­tis­sa kuin sen oli arvioi­tu tait­tu­van uut­ta katua käyt­täen, kun bus­si ajaa Kos­ke­lan­tien kaut­ta mut­ta ei pysäh­dy väli­py­sä­keil­lä. Kos­ke­lan­tiel­tä pal­ve­lu pois­tuu, mut­ta niin­hän se oli­si pois­tu­nut uuden­kin kadun myö­tä. Mik­si siis oli­si pitä­nyt raken­taa mil­joo­na­ka­tu tar­joa­maan sama pal­ve­lu, jon­ka saa ilmaiseksi?

  Kaik­kien kam­puk­sel­la ole­vien kan­nat­taa nyt ruve­ta vaa­ti­maan tuo­ta rat­kai­sua. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nal­la kun on taas niin mon­ta eri vaih­toeh­toa, että jo nii­den miet­ti­mi­ses­sä menee vuo­si ja toteut­ta­mi­ses­sa monta.

  Mik­si todel­la­kaan ei halu­ta paran­taa mäen yhteyk­siä heti. Nyt ollaan mäel­le tuo­mas­sa bus­se­ja 55 ja 506 ja läm­mit­tä­mäs­sä katu­ja sitä var­ten. Sii­nä menee taas rahat huk­kaan kun lin­jo­jen rei­tit vaan monimutkaistuvat.

  Kam­puk­sel­le paras rat­kai­su Pasi­lan suun­taan on ilman muu­ta uusi bus­si­lin­ja vain mäen ja Pasi­lan välil­le. Päät­tä­ril­tä läh­te­vään bus­siin on help­po tai­ma­ta itsen­sä niin, että odo­tusai­kaa ei jää. Se sääs­tää mat­kaa­jan aikaa pal­jon enem­män ja hel­pom­min kuin min­kään pit­kän lin­jan vetä­mi­nen mäel­le, jos­sa et sit­ten kos­kaan voi olla var­ma mihin aikaan tar­kal­leen bus­si sii­nä pysä­kil­lä on.

  Parem­paa pal­ve­lua ei voi­si jär­jes­tää miten­kään, joten outoa oli­si jos tuo ei kelpaisi.

  Ja jos kes­kus­taan tar­vii parem­man yhtey­den, niin sama jut­tu. Jon­kun lin­jan päät­tä­ri vaan mäelle!

  Aina kun tähän asi­aan sot­kee noi­ta kai­ken maa­il­man suu­ria aja­tuk­sia poi­kit­tais­ten jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien paran­ta­mi­ses­ta yleen­sä, se tar­koit­taa taas vaan lyk­käys­tä mäen yhteyk­sien parantamiseen! 

  Nyt ään­tä kovem­mak­si siel­lä kam­puk­sel­la! Uudes­ta kadus­ta hyö­ty edes nykyi­seen ver­rat­tu­na oli­si ollut mini­maa­li­nen, mut­ta suu­rem­pi hyö­ty on saa­ta­vis­sa uudel­la lin­jal­la Koskelantietä.

 10. Hie­noa, tolk­ku voit­ti. Nyt tol­kun pitäi­si vain voit­taa jatkossakin.

  Sik­si­pä kaik­kien mei­dän entis­ten tai nykyis­ten kum­pu­la­lais­ten ja val­li­la­lais­ten, jot­ka olem­me kii­vaas­ti vas­tus­ta­neet Pie­ta­ri Kal­min kadun raken­ta­mis­ta, pitäi­si nyt koh­tuu­den nimis­sä alkaa innol­la ajaa rai­tio­lin­jan raken­ta­mis­ta rata­poh­jaa pit­kin laak­son poik­ki. Mah­dol­li­sim­man nopeasti.

  Poi­kit­tai­nen ja nopea jouk­ko­lii­ken­neyh­teys Pasi­lan ase­mal­le tar­vi­taan. Ara­bian­ran­nan edel­leen­kin kas­vaes­sa ja eten­kin Kala­sa­ta­man val­mis­tues­sa sitä tul­laan tar­vit­se­maan vie­lä enem­män. Kum­pu­lan­mäen yli­opis­to­vä­ki tar­vit­si­si sen jo nyt. Asia on het­kes­sä sel­vä kun kat­soo kart­taa. Rai­tio­lin­ja oli­si mai­nio kei­no rat­kais­ta ongelma.

  Mita­taan­pa oli­ko täs­sä kyse nim­byi­lys­tä — vai sii­tä, että esi­tet­ty rat­kai­su jouk­ko­lii­ken­neon­gel­maan oli kur­ja, joten sitä vas­tus­tet­tiin. Aktii­vi­nen rai­tio­reit­ti­rat­kai­sun aja­mi­nen todis­tai­si, että kyse oli jäl­kim­mäi­ses­tä. Lisäk­si se oli­si muka­va kii­tos sii­tä, että saim­me tah­tom­me läpi.

 11. Itse kum­pu­lan kam­puk­sel­la kol­me vuot­ta asu­nee­na ja nykyi­sin vie­lä opis­ke­le­va­na ihmet­te­len, mik­sei täl­le voi­da teh­dä mitään?

  Itse Kum­pu­lan kam­puk­sel­la kah­dek­san vuot­ta asu­nee­na sanon: Har­vi­nai­sen hie­no pää­tös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta näi­nä muu­ten niin sur­kei­na aikoi­na. Saa­tiin­pa näh­dä sel­lai­nen­kin tapaus, että dema­rit kyke­ni­vät peru­maan aiem­min teke­män­sä huo­non pää­tök­sen. Todel­la upeaa!

  Kam­puk­sel­ta Pasi­lan ase­mal­le pää­see nopeam­min käve­le­mäl­lä kuin 506 bus­sil­la nii­nä aikoi­na, kun ihmi­set yli­pää­tään halua­vat siir­tyä pai­kas­ta toiseen.

  Minun opis­ke­luai­koi­na­ni vaih­dot­to­mia jul­ki­sen lii­ken­teen yhteyk­siä Pasi­lan ase­man ja Kum­pu­lan välil­lä ei ollut lain­kaan. “Hel­poin” reit­ti oli ensin 7A:lla Stu­ren­ka­dul­le ja siel­tä 70T:llä Kum­pu­laan — todel­li­suu­des­sa hel­pom­paa oli joko kävel­lä tai men­nä junal­la kes­kus­taan asti ja vaih­taa johon­kin Lah­den­väy­län bus­siin. Miten­kä­hän sil­loin sel­vit­tiin yli­pään­sä mis­tään?

  Yli­opis­toa­lu­een kaa­va on vuo­del­ta 1987 ja yli­opis­ton lai­tok­set aloit­ti­vat toi­min­tan­sa Kum­pu­lan kam­puk­sel­la vuon­na 1995. Kam­puk­sen ole­mas­sao­los­ta ehdit­tiin siis olla tie­toi­sia noin 20 vuot­ta ja se ehti toi­mia pit­käl­ti tois­ta­kym­men­tä vuot­ta ennen kuin tähän yhtäk­kiä niin val­ta­van, polt­ta­van kii­reel­li­seen suun­nit­te­lu­ky­sy­myk­seen tar­tut­tiin. Niil­tä, jot­ka kii­reh­ti­vät nyt, voi kysyä, mik­si asia on niin akuu­tin kii­reel­li­nen juu­ri nyt, jos se ei kui­ten­kaan ollut sitä vie­lä esi­mer­kik­si 90-luvul­la tai edes tämän vuo­si­kym­me­nen alussa.

  Jos puis­toa ei voi vähen­tää niin mik­sei muu­ta­maa oma­ko­ti­ta­loa voi­tai­si pur­kaa tieltä?

  Mis­sä ihmees­sä tuol­la alu­eel­la on “muu­ta­ma oma­ko­ti­ta­lo”, jot­ka pur­ka­mal­la bus­si­lii­ken­teel­le jär­jes­tyi­si reit­ti? Jos Limin­gan­tien toi­ses­ta pääs­tä pur­kai­si ensim­mäi­set kol­me taloa, niin koko katu leve­ni­si maa­gi­ses­ti joukkoliikennekaduksi?

 12. Hie­no uutinen, 

  Mut­ta jos tie­tä voi jun­ta­ta van­han kaa­van poh­jal­ta ilman vali­tus­rum­baa, mik­sei rai­tio­tie­tä voi­si vetää ole­mas­sa ole­van kaa­van ja radan poh­jal­ta nopeasti.

  Googla­sin, ihan maal­lik­ko­na, fin­lexiä ja löy­sin allao­le­van pätkän. 

  Pika­rai­tio­tei­hin voi­daan sovel­taa rata­lain yksi­tyis­rai­tei­ta kos­ke­via sään­nök­siä sil­tä osin kuin pika­rai­tio­tiet kul­ke­vat rautatiealueella.”
  (HE 222/2006:Hallituksen esi­tys Edus­kun­nal­le rata­laik­si ja eräik­si sii­hen liit­ty­vik­si laeiksi)

  -Eikö spå­raa voi­si kut­sua pika­rai­tio­vau­nuk­si ja ajaa Val­li­lan laak­son läpi yksityisraiteita?

 13. Kum­pu­lan­laak­son suo­je­lu­liik­kee­seen osal­lis­tu­va­na voin sanoa, että ajam­me nyt aktii­vi­ses­ti mai­se­moi­tua ja ruo­ho­tet­tua rai­tio­lin­jaa Vallilanlaaksoon. 

  Haluan koros­taa puis­toa­lu­een suo­je­le­mi­sen lisäk­si myös talou­del­li­sia asioi­ta. Pel­kän rai­tio­lin­jan raken­ta­mi­sel­la sääs­tet­täi­siin huo­mat­ta­vas­ti vero­ra­ho­ja sii­hen ver­rat­tu­na, että rai­tio­lin­jan lisäk­si raken­net­tai­siin myös katu. Kadun hin­taa lisäi­si tun­tu­vas­ti se, että se tar­vit­si­si kal­liin uuden tun­ne­lin lähel­lä Mäke­län­rin­net­tä, mut­ta rai­tio­vau­nut voi­si­vat käyt­tää ole­mas­sa ole­vaa juna­tun­ne­lia mat­kal­laan Val­li­lan­laak­sos­ta Pasi­laan (sii­hen eivät bus­sit mahdu).

 14. Tom­mi Uscha­nov: 90-luvul­la “kam­puk­sel­la” oli vain pari yksit­täis­tä raken­nus­ta. Mer­kit­tä­vät muu­tot, joi­den myö­tä kam­pus kas­voi nykyi­seen kokoon­sa, tapah­tui­vat vuo­si­na 2001, 2004 ja 2005.

  Koko sen ajan, kun jotain kam­puk­sek­si kut­sut­ta­vaa mäel­lä on ollut, ovat kam­pus­lai­set halun­neet parem­pia lii­ken­neyh­teyk­siä Pasi­lan ase­mal­le ja muil­le kam­puk­sel­le. Tie­de­lin­jaa ajet­tiin­kin aktii­vi­ses­ti jo vuo­si­kym­me­nen alus­sa, ja vii­meis­tään vuon­na 2002 oli ole­mas­sa yksi­tyis­koh­tai­sia suun­ni­tel­mia sen toteut­ta­mi­ses­ta. Myös pal­jon puhut­tu jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu lai­tet­tiin suun­nit­teil­le vii­meis­tään tuos­sa vaiheessa.

  Kysy­mys ei siis todel­la­kaan ole sii­tä, että jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu oli­si yllät­täen muut­tu­nut kii­reel­li­sek­si, vaan ylei­ses­tä tur­hau­tu­mi­ses­ta kau­pun­gin aikaan­saa­mat­to­muu­teen. Kam­pus­lai­sil­le on lop­pu­jen lopuk­si aika yhden­te­ke­vää, miten jouk­ko­lii­ken­neyh­teys toteu­te­taan, kun­han se vain lopul­ta­kin toteutettaisiin.

 15. Tom­mi Uscha­nov kirjoitti:
  “yli­opis­ton lai­tok­set aloit­ti­vat toi­min­tan­sa Kum­pu­lan kam­puk­sel­la vuon­na 1995”

  Itsea­sias­sa, kemian lai­tos muut­ti Kum­pu­laan 1995. fysii­kan, maan­tie­teen, meteo­ro­lo­gian, geo­fy­sii­kan ja geo­lo­gian lai­tok­set muut­ti­vat 2001, ja mate­ma­tii­kan ja tilas­to­tie­teen, tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen ja seis­mo­lo­gian lai­tok­set 2004, ja Ilma­tie­teen lai­tos ja Meren­tut­ki­mus­lai­tos 2005.

  Kemis­tit ovat toki saa­neet kär­siä huo­nois­ta län­si­suun­nan yhteyk­sis­tä jo 14 vuot­ta, mut­ta sen jäl­keen kam­puk­sen väki­mää­rä on yli vähin­tään kak­sin­ker­tais­tu­nut vuo­den muu­tos­sa 2001, ja taas vähin­tään kak­sin­ker­tais­tu­nut vuo­sien 2004–2005 muu­tois­sa. Nykyi­nen väen­pal­jous on kam­puk­sel­la on siis ollut vas­ta vuo­sis­ta 2004–2005.

  http://www.helsinki.fi/kumpula/rakentuminen.htm

 16. Jan­ne kir­joit­ti: Itse kum­pu­lan kam­puk­sel­la kol­me vuot­ta asu­nee­na ja nykyi­sin vie­lä opis­ke­le­va­na ihmet­te­len, mik­sei täl­le voi­da teh­dä mitään? Kam­puk­sel­ta Pasi­lan ase­mal­le pää­see nopeam­min käve­le­mäl­lä kuin 506 bus­sil­la nii­nä aikoi­na, kun ihmi­set yli­pää­tään halua­vat siir­tyä pai­kas­ta toiseen.

  Jan­nel­le pie­ni humo­ris­ti­nen kom­ment­ti: käve­ly tekee nuo­ril­le ja van­hem­mil­le mie­hil­le­kin hyvää . Nimi­mer­kin Vih­reä kan­nat­taa siis har­ki­ta tark­kaan ennen kuin vaih­taa työpaikkaa 😉

  Minun mie­les­tä­ni­kin on erit­täin mie­len­kiin­tois­ta, että kam­pus­lai­set kom­men­toi­vat, että asial­le ei ole teh­ty kol­meen tai vie­lä pidem­pään aikaan mitään ja yhtäk­kiä kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa mei­na­taan jyrä­tä läpi 20 vuot­ta van­ha huo­no kaa­va har­kit­se­mat­ta asi­aa nenää pidemmälle.

  Nyt vaan kaik­ki yhteis­työ­hön eikä mur­mu­te­ta, että Kumpula/Vallilaan saa­daan toi­mi­vat mut­ta ympä­ris­töön sopi­vat ja eko­lo­gi­set jouk­ko­lii­ken­ne­rat­kai­sut. Joi­den­kin kam­pus­lais­ten kat­ke­rat ja hauk­ku­vat kom­men­tit eivät aina­kaan ede­sau­ta asi­aa yhtään! 

  Ymmär­rän kyl­lä hyvin huo­nois­ta jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­siä työ­pai­kal­le har­mit­te­le­via kun itse­kin pit­kään kul­jin Pasi­lan ase­mal­la osan työ­mat­kas­ta­ni kävel­len (tai pyö­räl­lä). Toi­saal­ta olen kyl­lä sitä jäl­ki­kä­teen kai­van­nut. Hyö­työ­lii­kun­ta jää vähem­mäl­le kun ei ole pakko.

 17. Ymmär­rän kyl­lä hyvin huo­nois­ta jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­siä työ­pai­kal­le har­mit­te­le­via kun itse­kin pit­kään kul­jin Pasi­lan ase­mal­la osan työ­mat­kas­ta­ni kävel­len (tai pyö­räl­lä). Toi­saal­ta olen kyl­lä sitä jäl­ki­kä­teen kai­van­nut. Hyö­työ­lii­kun­ta jää vähem­mäl­le kun ei ole pakko.”

  Minus­ta pie­ni käve­ly­mat­ka (mie­lel­lään esteet­ti­ses­sä ja muu­toin­kin ter­veel­li­ses­sä ympä­ris­tös­sä) voi olla osa joukkoliikenneratkaisua.

  Lähiym­pä­ris­tön työ­mat­ka­kä­ve­li­jät, joil­la on kuu­kausi­lip­pu kay­tös­sään rumien päi­vien varal­ta, näky­vät pysy­vän hoik­ki­na, pää pelaa ja jalat­kin pelaa­vat, vaik­ka ikää on yli 60 v.

 18. Kemis­tit ovat toki saa­neet kär­siä huo­nois­ta län­si­suun­nan yhteyk­sis­tä jo 14 vuot­ta, mut­ta sen jäl­keen kam­puk­sen väki­mää­rä on yli vähin­tään kak­sin­ker­tais­tu­nut vuo­den muu­tos­sa 2001, ja taas vähin­tään kak­sin­ker­tais­tu­nut vuo­sien 2004–2005 muutoissa.

  Kyl­lä, mut­ta point­ti on, että täs­tä muu­tos­ta ja sen aika­tau­lus­ta tie­det­tiin jo niin ja niin mon­ta vuot­ta ennen kuin itse muut­to tapah­tui. Kyl­lä­hän nyt vii­meis­tään aluet­ta raken­net­taes­sa oli sel­vää, että sin­ne tulee siir­ty­mään se toi­min­ta, joka sin­ne on suun­ni­tel­tu­kin siir­ret­tä­väk­si. Mut­ta mihin­kään enna­koi­viin toi­miin ei ryh­dyt­ty, vaan tyy­dy­tään nyt jäl­ki­kä­teen päi­vit­te­le­mään “kau­pun­gin saamattomuutta”.

  Kan­na­tan voi­mak­kaas­ti rai­tio­lin­jaa, mut­ta yksin­ker­tai­ses­ti sik­si, että Kum­pu­lan ja Pasi­lan välil­lä on hyvä olla nopea lii­ken­neyh­teys. Se on riit­tä­vän hyvä ja pai­na­va argu­ment­ti jo yksi­nään ilman mitään kysee­na­lai­sia kiireellisyysväitteitä.

  1. Voi­daan myös kysyä, miten yli­opis­to ei ole saa­nut omal­la alu­eel­laan edes por­tai­ta aikai­sek­si niin, että Hämeen­tien pysä­keil­tä oli­si pääs­syt kävel­len yli­opis­tol­le. Alue on yli­opis­ton omis­tuk­ses­sa, joten vas­tuu rei­tei­tä on myös yliopiston.

 19. Hie­no jut­tu! Täs­sä kes­kus­te­lus­sa on har­mit­ta­nut, että kal­liin, ruman ja tar­peet­to­man rat­kai­sun vas­tus­ta­mi­nen on lei­mat­tu nim­byi­lyk­si ja joukkoliikennevastaisuudeksi. 

  terv. Ajo­kor­ti­ton nim­by Lohjalta.

 20. Tom­mi Uscha­nov kir­joit­ti: “Kan­na­tan voi­mak­kaas­ti rai­tio­lin­jaa, mut­ta yksin­ker­tai­ses­ti sik­si, että Kum­pu­lan ja Pasi­lan välil­lä on hyvä olla nopea liikenneyhteys.”

  Van­haa juna­tun­ne­lia pit­kin lii­ken­nöi­vä­nä rai­tio­vau­nu oli­si todel­la­kin nopea, lähes met­roon ver­rat­ta­vis­sa Val­li­lan­laak­son ja Pasi­lan väli­sel­lä osuudella.

 21. Suvi, aivan, reit­ti on pait­si hidas myös huo­nos­ti ennus­tet­ta­vis­sa, ja nopeu­den lisäk­si kaik­kein ruuh­kai­sim­man osuu­den ohit­ta­mi­nen oli­si paran­ta­nut myös ennus­tet­ta­vuut­ta. Miten nämä esi­te­tyt pik­ku­bus­siar­ma­dat voi­vat ohit­taa nuo ruuhkat?

  Hong Kon­gis­sa näin hyvin­kin pit­kät rul­la­por­taat bis­nes­kes­kus­tas­ta ylös rin­teel­le, mis­sä oli asuin­ker­ro­sa­lo­ja. Siel­lä rul­la­por­taat toi­mi­vat osa­na joukkoliikennettä.

  Tom­mi, Ani­ta, var­mas­ti jos­kus väliä on myös hiih­det­ty kesät tal­vet ylä­mä­keen kum­paan­kin suun­taan, mikä on toki hyvin ter­veel­lis­tä sekin.

 22. Tom­mi: Muu­tois­ta toki tie­det­tiin vuo­sia etu­kä­teen, kuten myös sii­tä, että kau­pun­gin oli hyväk­sy­tyn kaa­van perus­teel­la tar­koi­tus raken­taa suo­rem­pi tie­yh­teys Pasi­lan suun­taan. Sitä sen sijaan ei tie­det­ty, kuin­ka hitaas­ti kau­pun­ki lopul­ta läh­ti kyseis­tä tie­yh­teyt­tä suun­nit­te­le­maan ja mil­lai­nen kaf­ka­mai­nen fars­si sii­tä lopul­ta tulisi.

  Lisäk­si puhuit pas­sii­vis­sa. Yli­opis­to­lais­ten vaih­tu­vuus on sen ver­ran suu­ri, että har­va ihmi­nen tie­tää 5–10 vuot­ta etu­kä­teen ole­van­sa yksi niis­tä yli­opis­to­lai­sis­ta, joi­den kan­nat­tai­si olla kiin­nos­tu­nei­ta kam­puk­sen liikenneyhteyksistä.

  Osmo: Yli­opis­to ei ole halun­nut inves­toi­da Kus­taa Vaa­san tien suun­taan mene­vään käve­ly­tie­hen kovin pal­jon, kos­koa rin­tee­seen on jo pit­kään ollut tar­koi­tus alkaa raken­ta­maan parin vuo­den sisäl­lä. Ensin raken­nus­töi­den aloit­ta­mi­nen lyk­kään­tyi, kun ase­ma­kaa­vaan tar­vit­tiin­kin muu­tok­sia, ja kaa­va­muu­tos­ten vii­pyes­sä yli­opis­to siir­si han­ket­ta myöhemmäksi.

  Nyt vii­me vuo­si­na asioi­ta on vii­vyt­tä­nyt yli­opis­to­uu­dis­tus. Inves­toin­tiai­ka­tau­lu­ja ei ole halut­tu päi­vit­tää ennen kuin on tie­det­ty, mit­kä ton­tit pää­ty­vät yli­opis­to­jen kiin­teis­töyh­tiöl­le ja mit­kä jää­vät Senaat­ti-kiin­teis­töil­le. Alus­ta­vas­ti on puhut­tu raken­nus­töi­den aloit­ta­mi­ses­ta vuon­na 2011, mikä on sen ver­ran lähel­lä, ettei käve­ly­tien paran­ta­mi­seen kan­na­ta sitä ennen investoida.

  Aika­mois­ta byro­kra­ti­aa siis. Vaan mitä muu­ta­kaan sitä voi­si odot­taa, kun osa­puo­li­na ovat val­tio, kau­pun­ki ja yliopisto.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.