Pietari Kalmin katu alistettiin kaupunginhallitukselle

Helsin­gin kaupung­in­hal­li­tus käsit­telee tiis­taina Pietari Kalmintien liiken­nesu­un­nitel­maa; sitä, jon­ka kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta hylkäsi. Apu­laiskaupung­in­jo­hta­ja Han­nu Pent­tilä esit­tää, että kaupung­in­hal­li­tus kumoaisi lau­takun­nan hylkäävän päätök­sen ja hyväksy­isi liiken­nesu­un­nitel­man. En tiedä, miten kaupung­in­hal­li­tus aikoo asi­as­sa toimia — se riip­puu demareista ja kokoomus­lai­sista — mut­ta pitäisi onnet­tomana, jos tähän vai­h­toe­htoon päädytään. Tämä osoit­taisi luot­ta­mus­mieshallinnon pelaa­van surkeasti yhteen Helsingis­sä. Pietari Kalminkadun jatkami­nen  on Vallilan­laak­son rat­apenkkaa pitkin kulke­vaa lin­jaus­ta huonom­pi, kat­soo asi­aa sit­ten puis­ton virk­istysar­von tai joukkoli­iken­teen edel­ly­tys­ten kannalta. 

Pietari Kalmin kadun jatko nopeut­taa kyl­lä yhteyk­siä yliopis­tol­ta Pasi­lan ase­malle, mikä on hyvä jut­tu, mut­ta muuten se ei nopeu­ta tiedelin­jaa lainkaan, kos­ka mäen­pääl­lä kiemurtelu­un tuh­lau­tuu se aika, joka oikais­us­ta voite­taan. Suurim­mal­la osal­la yliopis­tolle tule­vista yhtey­det säi­lyvät yhtä huonoina kuin ne ovat nyt, kos­ka Hämeen­tien ja Kus­taa Vaasan tien pysäkeiltä ei edelleenkään olisi kun­non yhteyt­tä mäen päälle yliopis­tolle.  Kos­ka Kalasa­ta­man raiti­olin­ja tulee joka tapauk­ses­sa käyt­tämään rat­apenkkaa, nyt kaupung­in­hal­li­tuk­selle esiteltävä vai­h­toe­hto merk­it­see, että bussin tulee halko­maan yhden joukkoli­iken­ney­htey­den sijas­ta kaksi.

Pietari Kalmin jat­keen puoles­ta on esitet­ty vain yksi näkökan­ta: siitä on kaa­va, joten asi­aa ei voi jar­rut­taa val­i­tuk­sel­la. Rat­apenkkavai­h­toe­hdon pelätään lykkäy­tyvän val­i­tusten takia vuosil­la. Erikoinen seu­raus valitusoikeudesta.

10 vastausta artikkeliin “Pietari Kalmin katu alistettiin kaupunginhallitukselle”

 1. “Pietari Kalmin jat­keen puoles­ta on esitet­ty vain yksi näkökan­ta: siitä on kaa­va, joten asi­aa ei voi jar­rut­taa val­i­tuk­sel­la. Rat­apenkkavai­h­toe­hdon pelätään lykkäy­tyvän val­i­tusten takia vuosil­la. Erikoinen seu­raus valitusoikeudesta.”

  Lyhyesti; mikäli kaupung­in­hal­li­tus hyväksyy tuon van­haan voimas­saol­e­vaan kaavaan perus­tu­van ratkaisun, miten hom­ma ete­nee? Aikaa on niin niukasti, että nyt pitäisi pela­ta var­man päälle.
  Kuin­ka van­ha tuo voimas­saol­e­va kaa­va on?
  Joka tapauk­ses­sa; kaavail­tu ratkaisu ei ole hyväksyttävissä.

 2. Jos Khs Pent­tilän ehdo­tuk­sen hyväksyy, asia on ymmärtääk­seni sil­lä selvä. Toki jar­rut­taa voi vieläkin — minä en pidä val­i­tu­soikeu­den käyt­tämis­es­tä pelkkään jar­ru­tuk­seen — mut­ta kyl­lä se bus­sikatu siihen sil­loin tulee. Kaa­va on run­saat kak­sikym­men­tä vuot­ta vanha.

 3. Samaa mieltä; ei vali­ta pelkästään valit­tamisen ilosta ja oikeudesta.
  Mielessäni oli, kun tämä kaa­va on näinkin van­ha, että pitäisikö val­tu­us­ton ottaa kaa­va uuteen käsit­te­lyyn? Tässä ajas­sa­han kaupun­ki on täysin muut­tunut monel­lakin tapaa. Julki­nen liikenne ja siihen suh­tau­tu­mi­nen on yksi näistä.
  Toki ymmär­rän, ettei kaa­va van­hene samal­la taval­la kuin elin­tarvikkeet tai rakennuslupa.

 4. Toiv­ot­tavasti kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa voitaisi­in vält­tää tilanne, jos­sa kak­si huonoa ratkaisua on jälleen vastatusten. 

  Kumpaakaan katuhanket­ta ei ole vält­tämätön­tä eikä edes tarpeel­lista toteut­taa, kos­ka Kumpu­lan­mäen liiken­teen paran­tamisek­si on ole­mas­sa monia toimivia vai­h­toe­htoisia keino­ja, jot­ka sitä pait­si tuli­si­vat halvemmiksikin.

 5. Miten­hän Pent­tilä on perustel­lut katuhanket­ta julkises­ti? Tois­taisek­si olen saanut hiukan hämärän vaikutel­man. Tulee sel­l­ainen käsi­tys, että “joku jos­sain” ajaa asi­aa kuin käärmet­tä pyssyyn.

 6. Olen käsit­tänyt, että val­i­tu­soikeudel­la on täl­laisia seu­rauk­sia nykyään. Tai että ilmeis­es­ti yksi vah­va syy, mik­si asun­to­laa raken­netaan Töölöön juuri sinne, minne raken­netaan, on se, että siel­lä on kaavas­sa asun­to­la. Mikä on toki taval­laan melko ironista.

 7. “Jos Khs Pent­tilän ehdo­tuk­sen hyväksyy, asia on ymmärtääk­seni sil­lä selvä. [–] Kaa­va on run­saat kak­sikym­men­tä vuot­ta vanha.”

  Käsit­tämätön­tä, ymmärsinkö oikein, että kokoomus ja demar­it voivat saa­da yhteen hiileen puhal­ta­mal­la van­hen­tuneen kaa­van läpi?

  Eikö demarien Han­nu Pent­tilä huomaa,että “maail­ma muut­tuu, Eskoseni. — Yli 20 vuot­ta sit­ten hyväksyt­ty kaa­va tarkoit­ta­nee 1980-lukua.

 8. Pent­tilän roolista tässä asi­as­sa ei pidä her­mostua liiak­si. Hän saat­taa suh­tau­tua asi­aan puh­taan legal­is­tis­es­ti: kun on ole­mas­sa kaupung­in­hal­li­tuk­sen päätös toteut­taa bus­siy­hteys Pietari Kalmin kat­ua pitkin, on taval­laan luon­nol­lista alis­taa lau­takun­nan päin­vas­tainen päätös kaupung­in­hal­li­tuk­selle, joka voi sen jäl­keen tois­taa van­han kan­tansa tai perua sen.

 9. Minusat oikea ratkaisu onnyt katkaista peli ja ottaa miet­timi­saikaa. En väitä, että Pietari klaminkatu olisi täsyin huono asai, mut­ta se nkatkaisee vallilan­laak­son. Asia ei ole todel­la akuu­ti, olkoon että sitä ei myöskään vält­tämät­tä pidä turhan kiiehtiä.

  Jos P.K.K. ei todel­la nopeu­ta mat­ka-aíkaa Viik­istä ja Ara­bi­as­ta Åasi­laan, se on tarpee­ton, Jos esit­tämäni tun­neli (lisäkus­tan­nuk­set ver­rat­tuna Pietari Kalmin katu­un) pvat 8–10 Me, se ei ole taloudel­lis­es­ti suh­teet­toman kallis, sil­lä sil­loin tn. saavutet­ta­va aika-etu olisi väh 10 min­u­ut­tia ehkä enem­mänkin. sil­lä väöletään peri­aat­teesa 3 risteystä.

 10. Hienoa, että asia ete­nee, vaik­ka lau­takun­ta ei halun­nutkaan tehdä poli­it­tis­es­ti kallista ratkaisua. Yhteiskun­ta osoit­taa toimivuuten­sa, jos ärhäkästä paikallis­es­ta vas­tus­tuk­ses­ta huoli­mat­ta kokon­aise­dun kannal­ta tärkeitä han­kkei­ta saadaan toteutet­tua järkeväl­lä aikataul­ul­la ilman lop­u­ton­ta veivaus­ta, johon lau­takun­nan ehdo­tus olisi johtanut.

  Tietysti harmil­lista, että kat­e­gorisen vas­tus­tuk­sen seu­rauk­se­na joudu­taan toteut­ta­maan ei niin opti­maa­li­nen ratkaisu nojautuen jo ole­mas­sa ole­vaan kaavaan. YIYBY.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.