Kahdeskymmenestuhannes kommentti

Juhana Har­jun koment­ti uin­j­tivuoroista tänään klo 7:44 oli kahdeskymmenes tuhannes hyväksyt­ty blogikom­ment­ti. Kymme­nen tuhan­nen raja meni rik­ki puoli vuot­ta sit­ten, joten kom­ment­te­ja on tul­lut run­saat viisikym­men­tä vuorokaudessa. Artikkelei­ta on julka­istu yhteen­sä 632, joten artikke­lia kohden kom­ment­te­ja on keskimäärin run­saat kolmekym­men­tä. Käyn­te­jä oli maalisku­us­sa noinj 75 000.

30 vastausta artikkeliin “Kahdeskymmenestuhannes kommentti”

 1. “Käyn­te­jä oli maalisku­us­sa noinj 75 000.”

  Eli läh­es 20 000 / viikko. Vertailuksi:

  Iltale­hti 1735021 (käy­dyin)
  Suomen Kuvale­hti 40866
  Maaseudun Tule­vaisu­us 20397
  Medi­uutiset 20091
  Uutispäivä Demari 7313
  Par­nas­so 1441 

  http://www.gallupweb.com/tnsmetrix/

 2. Hal­la-ahol­la varuste­tut viimeaikaiset otsikot ovat kerän­neet koh­ta 800 kom­ment­tia eli muistapa nyt kiitok­sil­la kollegaasi. 

  Ajanko­htainen aihe = paljon tekstiä. 

  Mut­ta ei se määrä vaan laatu, eikö vain? (Ja nyt ei kiitos *ttuilua min­ulle, kuten tavallista.)

 3. En ihan ymmär­rä Eli­nan logi­ikkaa. Mik­si Hal­la-ahoa (jos hän on se “kol­le­ga”) pitäisi kiit­tää siitä, että moni lukee Soini­vaaran blogia?

 4. Logi­ik­ka on selvä.

  Soin­in­vaara tuos­sa yllä hehkut­taa tullei­den kom­ment­tien määrää (tai ison tasalu­vun saavut­tamista). H‑A:ta koske­vi­in jut­tui­hin on tul­lut eri­tyisen paljon kom­ment­te­ja. Joten H‑A on ainakin välil­lis­es­ti ollut kovasti vaikut­ta­mas­sa siihen mitä on saavutettu.

  Ja kysymys blo­gin luk­i­joiden lukumäärästä on asia erik­seen, vaik­ka sil­lä lie­nee joku kor­re­laa­tio aiheeseen.

 5. Joo… Hal­la-aho ‑vetoiset jutut ovat kerän­neet kom­ment­te­ja yli kym­menker­tais­es­ti ver­rat­tuna keskimääräiseen sal­doon. Luk­i­joi­ta lie­nee enem­män samas­sa suhteessa. 

  Sen­suron­tipros­ent­ti on ollut Osmon mukaan näis­sä ketjuis­sa blo­gin yleiseen tasoon näh­den korkea. Joten, jos pal­s­ta olisi moderoima­ton, niin kom­ment­te­ja olisi vielä enemmän. 

  Toisaal­ta äly­va­paat kom­men­tit karkoit­taisi­vat toden­näköis­es­ti luk­i­joi­ta. Eli parem­pi var­masti näin?

  Tarkoitin kiitok­sel­la kiitok­sia ihan vain kuvain­nol­lis­es­ti. Ilman Hal­la-ahon edes­ot­ta­muk­sia, ei olisi Hal­la-aho ‑aiheitakaan.

  En siis varsi­nais­es­ti kehot­tanut Osmoa lähet­tämään kiitosko­rt­tia Eiran suun­taan, jos Ville otti tämän niin konkreettisesti. 

  Tietysti olisi kiva, jos pojat pysty­i­sivät sopi­maan riitansa, kun ker­ran ovat siinä samas­sa kaupun­gin jär­jestämässä iltapäiväkerhossakin.…

 6. Hal­la-aho-keskustelu on tuonut tälle pal­stalle noin 7000 ylimääräistä käyn­tiä, mut­ta ne eivät näy juuri lainkaan vielä maalisku­un tilas­tois­sa. Nuo 800 kom­ment­tia aikaisti­vat rajan ylit­tymistä ehkä kahdel­la viikol­la. Tämän keskustelun hyvin ikävä sävy on myös karkot­tanut vak­i­tu­isia lukijoita.

 7. Luu­len­pa, että suuri osa sivuil­la kävi­jöistä tekee kuten minä. Muu­ta­man ker­ran päivässä selaan favorite-sivut ja kat­son, onko niis­sä mitään mie­lenki­in­toista luet­tavaa. Jos on aikaa ja tarpeek­si kiin­toisa aihe, saatan kommentoidakin.

  Kos­ka Soin­in­vaara-sivu on jonkin aikaa kuu­lunut tälle listalle, lisään kävi­jöi­den määrää keskimäärin viidel­lä joka päivä.

 8. Toiv­ot­tavasti et ole joutunut ynnäämään tukkimiehen kirjanpidolla 🙂

 9. Ei-helsinkiläisiä kävi­jöitä on tältä pal­stal­ta tain­nut karkot­taa Hal­la-aho ‑keskustelua enem­män se, että viime aikoina iso osa keskustelu­navauk­sista on kos­ket­tanut Helsin­gin katu­jen ja parkkipaikko­jen järjestämistä.

 10. “Ei-helsinkiläisiä kävi­jöitä on tältä pal­stal­ta tain­nut karkot­taa Hal­la-aho ‑keskustelua enem­män se, että viime aikoina iso osa keskustelu­navauk­sista on kos­ket­tanut Helsin­gin katu­jen ja parkkipaikko­jen järjestämistä.”

  Aihe kos­kee koko Suomea. Kävin taas järkyt­tymässä muu­ta­mas­sa keskisu­ures­sa ja pienessä kaupungis­sa. Yhden niistä on pelas­tanut tarmokas arkkite­hti­pariskun­ta, toises­sa on tehty rumaa jälkeä ihmisvoimin, vaik­ka siel­lä on vielä kau­ni­itakin raken­nuk­sia, kol­mas ei ole enää mitään, alueel­la ei ole enää omaa identiteettiä.

  En tiedä, mitä paikallisen kaupunkisu­un­nit­telun päässä on liikkunut, kaikkein kauneim­mat talot, puu- ja pen­sasku­jat on tuhot­tu mil­loin minkin tärkeäm­män tieltä.

  Minus­ta aihe kaupunkisu­un­nit­telu on tosi hyvä asia myös demokra­t­ian toteu­tu­misen kannal­ta. Hyvä esimerk­ki pohdin­nan tulok­sel­lisu­ud­es­ta ovat yllä ole­vat uutiset Pietari Kalmin kadus­ta. Han­kkeesta ei tule niin san­otusti juosten kus­tu ver­sio, vaan se saa arvoisen­sa uuden pohdin­nan ja päiv­i­tyk­sen ja usko demokra­ti­aan lisään­tyy hivenen.

 11. Tulen jatkos­sakin kir­joit­ta­maan kaupunkisu­un­nit­telus­ta, kos­ka olen kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa, ja kos­ka minus­ta luot­ta­mus­mi­esten tulee ker­toa avoimesti tekemi­sistään ja niiden perusteista. Ei ole pakko lukea. 

  Tähän maa­han­muut­tokeskustelu­un liit­tyi niin paljon ikäviä lieveilmiöitä, että sitä en jat­ka. Olin suun­nitel­lut kir­joi­tus­ta islami­laisu­u­den haas­teesta län­si­maiselle lib­er­al­is­mille, mut­ta täl­lai­sista aiheista voi näköjään keskustel­la vain sul­je­tu­il­la palstoilla.

 12. Olin suun­nitel­lut kir­joi­tus­ta islami­laisu­u­den haas­teesta län­si­maiselle lib­er­al­is­mille, mut­ta täl­lai­sista aiheista voi näköjään keskustel­la vain sul­je­tu­il­la palstoilla.”

  Ymmär­rän ratkais­usi hyvin. Se on kuitenkin todel­la sääli. Luulen, että blo­gin luk­i­joiden enem­mäistö olisi kir­joituk­ses­ta ja siihen liit­tyvästä keskustelus­ta hyvin kiin­nos­tunut ja kuten itsekin tote­sit ei tätä keskustelua käy­dä oikein mis­sään julkises­ti ja asiallisesti. 

  Taan­noin kyselit mielip­iteitä blo­gin tule­vaisu­ud­es­ta ja siinä yhtey­dessä oli puhet­ta myös moderoin­ti­in liit­tyvistä ongelmista. Josko sieltä löy­ty­isi joku ratkaisu esim. moderoin­ti­a­pu tai vain tiet­ty­jen kir­joit­ta­jien kom­ment­tien hyväksymi­nen maahanmuuttokeskusteluun?

  1. Kyse ei ole vain moderoin­nista. maa­han­muut­tokri­it­tiset ovat palkin­neet tämän keskustelun levit­täm­näl­lä ulko­mai­ta myöl­ten tietoa, että hyväksy­isin lap­si­avi­o­li­itot. Minus­ta tämä osoit­taa, ettei hei­dän kanssaan kan­na­ta edes yrit­tää keskustella.

 13. Miten voit tuol­la tavoin leima­ta jonkin ryh­män, jota ei edes ole vält­tämät­tä ryh­mänä olemassa? 

  San­ot: “maa­han­mut­tokri­it­tiset” ovat levitelleet jotain jonnekin.

  Joku yksit­täi­nen idioot­ti on näin tehnyt, ei mikään kasvo­ton ryhmä. 

  Sor­rut nyt alkeel­li­sista alkeel­lisim­paan yleistämiseen, jos­ta jatku­vasti tääl­lä mui­ta syyttelet. 

  Tyh­mä vai mikä?

 14. Niitä on ainakin kak­si. Toinen on Jus­si Hal­la-aho, joka edelleen kat­soo oikeak­si pitää blogillaan väitet­tä, että hyväksyn lap­si­avi­o­li­itot, jos ne vain ovat paikallisen lain mukaisia.

 15. Hal­la-aho sanoo “Myös Osmon ja muiden koti­mais­ten rel­a­tivistien mielestä alaikäisi­in tyt­töi­hin yhtymi­nen on lähin­nä juridi­nen ongel­ma. Jos laki sen sal­lii, mikäpäs siinä. Moraalia ei tarvi­ta. Tarvi­taan vain laki. Ei tarvitse vai­va­ta päätään vaikeil­la kysymyksillä.”

  Osmo kir­joit­taa:

  “Tähän maa­han­muut­tokeskustelu­un liit­tyi niin paljon ikäviä lieveilmiöitä, että sitä en jat­ka. Olin suun­nitel­lut kir­joi­tus­ta islami­laisu­u­den haas­teesta län­si­maiselle lib­er­al­is­mille, mut­ta täl­lai­sista aiheista voi näköjään keskustel­la vain sul­je­tu­il­la palstoilla.”

  Minä en edelleenkään usko, että moderoin­tion­gel­ma tässä olisi se vaikea asia. Pistä vaik­ka joku vihreä nuori moderoimaan tätä pal­staa. Olet ollut min­is­te­ri­na Suomes­sa mut­tet osaa dele­goi­da yhden blo­gin moderoimista eteen­päin? Mikä min­is­teri se täl­laine on olevinaan?

  Uskon, kuten Hal­la-aho, ettet vain halua vai­va­ta päätäsi vaikeil­la kysymyksillä. 

  Jos mielestäsi aiheesta voi keskustel­la vain sul­je­tu­il­la pal­stoil­la, mik­set kir­joi­ta kolum­nia sinne Suomen Kuvale­hteen jonne muutenkin kirjoitat? 

  Lakkaa nyt ainakin jankkaa­mas­ta tuos­ta moderoin­tion­gel­mas­ta ja pitämästä blo­gisi luk­i­joi­ta tomp­peleina, jot­ka eivät ymmär­rä mil­loin teet reaalipoli­ti­ikkaa poli­it­tista kil­pail­i­joitasi vas­taan ja vain väis­telet otta­mas­ta kantaa.

  1. Se Hal­la-ahon kir­joi­tus menee näin: 

   Islamin arvosteli­jat uno­hta­vat, että 11-vuo­ti­aisi­in tyt­töi­hin yhtymi­nen tai homosek­suaalien kiv­i­tyk­set ovat ihmisoikeusloukkauk­sia vain, jos paikalli­nen laki ei hyväksy niitä. Jos paikalli­nen laki hyväksyy ne, ne eivät ole ihmisoikeusloukkauk­sia. Onnek­si Kho­dr Chehab (ja Osmo Soin­in­vaara kump­panei­neen) ovat aut­ta­neet meitä ymmärtämään tämän yksityiskohdan.

 16. Sin­ul­la on edelleen esim. täl­lainen kom­ment­ti Hal­la-ahon sanomak­si laitet­tuna blogillasi. 

  “Kos­ka ulko­maalaiset joka tapauk­ses­sa syyl­listyvät raiskauk­si­in, hei­dän pitäisi vali­ta uhreik­seen vihrei­den äänestäjiä.”

  (lihavoin­ti minun)

  Täl­laista Hal­la-aho ei ole koskaan kirjoittanut. 

  Poista ensi tuk­ki omas­ta silmästäsi, san­o­taan jo Raa­ma­tus­sa. Var­masti Koraanis­sakin on jotain saman suun­taista, jos epos tun­tuu tutummalta.

 17. Vähän sel­l­aista mart­tyyrik­si heit­täy­tymisen makua nyt tässä jutussa. 

  Koko ketju on täyn­nä Osmon voiv­ot­telua siitä, kuin­ka “hal­la-aho­laiset” pilaa­vat kaiken keskustelun ja kuin­ka ÄÄRETTÖMÄN RASKASTA on ylläpitää täl­laista URAAUURTAVAA blo­gia, jos­sa ennakkolu­u­lot­tomasti ja rohkeasti riko­taan tabuja. 

  Ok, hienoa.…. usko­taan jo!

 18. Ihan ymmär­ret­tävää jos on her­mo men­nyt näis­sä maa­han­muut­tokeskusteluis­sa ja varsinkin siinä, että jotkut idootit pis­tivät kyseisiä val­hei­ta lev­i­tyk­seen. Toiv­ottvasti JHa pois­taa väit­teen viimeistään sil­loin kun hänet tode­taan syyt­tömäk­si. Mielu­um­min heti.

  Sel­l­ainen tarken­nus vielä, että näi­hin JHa-keskustelui­hin ei osal­lis­tunut toisel­la puolel­la pelkästään maa­han­muut­tokri­it­tisiä, vaan myös niitä jot­ka suh­tau­tu­vat kri­it­tis­es­ti maa­han­muut­ton. Kuu­luuko­han tähän joukkoon myös Kari Rajamä­ki… Sik­si onkin erit­täin sääli jos et enää kir­joi­ta tästä aiheesta. Tämä on var­maan ani­noa julki­nen foo­ru­mi, jois­sa tästä asi­as­ta voi edes jotenkin käy­dä debattia.

  En kuitenkaan pistä pahak­si jos kir­joi­tat lem­piai­heis­tani kaavoituk­ses­ta ja varsinkin julkises­ta liiken­teestä lisää. Molem­mis­sa on paljon petrattavaa! 🙂

 19. Lakkaa nyt ainakin jankkaa­mas­ta tuos­ta moderoin­tion­gel­mas­ta ja pitämästä blo­gisi luk­i­joi­ta tomp­peleina, jot­ka eivät ymmär­rä mil­loin teet reaalipoli­ti­ikkaa poli­it­tista kil­pail­i­joitasi vas­taan ja vain väis­telet otta­mas­ta kantaa.

  Jos mielestäsi aiheesta ei voi keskustel­la blogilla kir­joi­ta kolum­ni Suomen Kuvalehteen.

  Tai dele­goi blo­gin moderoin­ti jollekulle nuorelle vihreälle. Kyl­lä entisen min­is­terin täy­tyy osa­ta dele­goin­nin taito.

  1. En ole sanonut moderoin­nista mitään vaan noista muil­la blo­geil­la olleista vääristä väit­teistä siitä, mitä olen sanonut tai ollut sanomat­ta. Jos keskustelua käy­dään täl­laisil­la käytänöil­lä, minä en halua sitä käy­dä. Min­ul­la ei mytöskään ole mitään ase­maa vihreis­sä eikä armei­jaa nuo­ria vihre­itä avustamassa.

 20. Ehdotan, että kir­joi­tat sen kolumnin islamis­mista, jos olet sitä enem­mänkin poht­in­ut, mut­ta tuos­ta artikke­lista estät kom­men­toin­nin kokon­aan. Read-only artikke­li siis. Se tun­tu­isi sopi­val­ta päätök­seltä sille vatkaamiselle, johon moni meistä on tääl­lä edel­lis­ten kah­den vuo­den aikana osal­lis­tunut, noi­ta kysymyk­siä kun on jäänyt paljon avoimik­si ja hie­man vas­taa­mat­tomien kaiku­jen lail­la itseään toistamaan.

  Kun­nioi­tan sitä, että olet ylipään­sä keskustelu­un osal­lis­tunut. Pahoit­te­len niitä k*päitä vastapuolelta, jot­ka pystyvät noin alas vajoa­maan, eivätkä näem­mä siis suos­tu edes sano­jaan poistamaan?
  Jos olet Hal­la-ahoon ollut asian tiimoil­ta yhtey­dessä — ja kyl­lähän hän tätä blo­giakin lukee — eikä hän silti suos­tu noi­ta sano­jaan kor­jaa­maan, niin eiköhän se ker­ro hänestä itses­tään hyvin paljon, ja hyvin paljon negati­ivista, ihmisenä.

  Kuran lentämi­nen on ymmär­ret­tävää näin tun­nelatau­tuneesta aiheesta keskusteltaes­sa, mut­ta pitäisi Eli­nankin ymmärtää, että kun ruve­taan vih­jaile­maan noin alhaisil­la — ja val­heel­lisil­la — syytök­sil­lä niin siinä on jo ylitet­ty usei­ta yhä madal­tuvia rajo­ja ihmis­ten keskinäisessä käyttäytymisessä.

 21. Osmo:
  “En ole sanonut moderoinnista ”

  Et tämän blogikir­joituk­sen yhtey­dessä mut­ta muual­la kyl­lä, mm. kun­nal­lis­vaalien alla tämä oli kuulem­ma ratkai­se­va syy mik­sei maa­han­muu­tos­ta voin­ut kir­joit­taa. Se kun kir­voit­taa niin rankkaa kom­ment­tia ja moderoin­nista tulee liian kova homma. 

  “Min­ul­la ei mytöskään ole mitään ase­maa vihreissä”

  No ei sin­ua kyl­lä vaa­ti­mat­to­muu­den puut­teesta voi syyttää.

 22. Osmo: “Tämän keskustelun hyvin ikävä sävy on myös karkot­tanut vak­i­tu­isia luk­i­joi­ta.” Tuskin sen­tään. Mut­ta voisi olla parem­pi jät­tää tietyn­laiset kir­joit­ta­jat niin san­otusti omaan arvoon­sa. Samoin kuin jyrkät, loukkaa­vat anonyymit net­tikom­men­tit. Anonyymisti­hän ne yleen­sä esitetään.

 23. Eli­na: “Sor­rut nyt alkeel­li­sista alkeel­lisim­paan yleistämiseen, jos­ta jatku­vasti tääl­lä mui­ta syyttelet”

  Älä viit­si, aikuinen ihminen. 

  Liikut­tavaa, kuin­ka Eli­na ja Teemu K kump­panei­neen jak­sa­vat ker­ras­ta toiseen puo­lus­taa tääl­lä ilmeisen hekkä­nahkaisen Hal­la-ahon kun­ni­aa ja syyt­tää, köh, Soin­in­vaaraa mart­tyyriko­rtista. Uudelleen ja uudelleen, ad nauseam.

  Ymmär­rän hyvin, että käpy palaa aiheeseen, kun kom­ment­tiloo­ta on joka ker­ran täyn­nä samaa metakeskustelua samoil­la väsyneil­lä fraa­seil­la: “tutus­tu tarkem­min scrip­taan”, “Hal­la-aho ei koskaan…” ja Hal­la-aho sitä ja Hal­la-aho tätä. EI KIINNOSTA! Jos halu­aa keskustel­la nimeno­maan Hal­la-ahos­ta, lie­nee väärässä blo­gis­sa. Hal­la-aho lie­nee myös sen ver­ran iso poi­ka, että osaa itsekin puo­lus­taa itseään, jos kokee sen tarpeelliseksi.

  Lisää kaupunkisu­un­nit­telua, vähem­män nuiv­amielistä paskan­länky­tys­tä, jota on net­ti jo valmi­ik­si pul­lol­laan, kiitos. Minus­ta noiden Hal­la-ahoon liit­tynei­den aihei­den saa­ma kom­ment­ti­paljous on ollut lähin­nä negati­ivi­nen asia, joskaan ei kovin yllät­tävä, ottaen huomioon sen yleisen span and destroy ‑tyyp­pisen net­ti­ak­tivis­min ja nol­lakeskustelun, jota aiheen tiimoil­ta yleen­sä nähdään.

 24. Juu, en minä sil­lä, etteikö helsinkiläi­nen kaupung­in­val­tu­utet­tu saisi blo­gis­saan pelkästään helsinkiläisiä kiin­nos­tavista aiheista kir­joit­taa. Skip­paan ne jutut siinä mis­sä Hesarin kaupun­ki- (ja urheilu)sivut.

 25. Jos otsikko on Hal­la-ahon syyt­teestä tai siitä, että Hal­la-aho ei Soin­in­vaaran mielestä pysy totu­udessa, niin pitäisikö Paivin mielestä ketjus­sa kir­joit­taa parkkipaikoista ja ratikkalinjoista?

  Liikut­tavaa minus­ta tul­la tänne Soin­in­vaaran oma­lle blogille ohjeis­ta­maan hän­tä siitä, mis­tä hänen pitäisi kir­joit­taa ja ojen­ta­maan meitä mui­ta kir­joit­ta­jia väärän­lai­sista, Paivia miel­lyt­tämät­tömistä kommenteista. 

  Sori vain Paivi, mut­ta kir­joi­tan jatkos­sakin ihan sitä, mitä itse halu­an ja mitä Soin­in­vaara julkaisee. Ja var­masti ihan kaik­ki muutkin. 

  Sinä voit vai­h­taa pal­staa, jos ketut­taa moinen röyhkeys.…

 26. paivi,

  Ketään ei kiin­nos­ta, mikä sin­ua kiin­nos­taa tai ei kiinnosta. 

  Eli­na et al kir­joit­takoon ja ovi oli siel­lä takavasem­mal­la. Kiitos, kun kävit!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.