Lääkelaitoksen alueellistamisen hinta

Lääke­laitok­sen henkilökun­ta on laskenut alueel­lis­tamisen hin­naksi 60 miljoon­aa euroa, sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iö viisi miljoon­aa. Luvut pöytään vain! Molem­mat julk­istakoot oman laskel­mansa, jot­ta pääsemme ver­taa­maan. Eiköhän se haaruk­ka siitä kapene.

37 vastausta artikkeliin “Lääkelaitoksen alueellistamisen hinta”

 1. Kaik­ista onnet­tomin jut­tu nois­sa on , ettei korkealle osaamiselle las­ke­ta mitään hintaa.

  Hyvä esimerk­ki täl­laise­ta organ­isaa­tion yhteis­es­tä oli aikoinaan USA:n avaruusohjelma.
  Chal­len­gerin räjähdet­tyä NASA kaivoi koi­pus­sista van­hat raketit ja pystyt­ti organosaa­tion uudelleen.
  Vaik­ka osa­he­nilöistä oli jäl­jel­lä ja man­u­aalit tal­lessa niin lähdöt epäonnistuivat.

  Mitä NASA oppi tästä ? Huip­pu­osaami­nen ei ole teo­reet­tis­es­ti koulutet­tu­jen peru­sosaamista vaan organ­isaa­tion tulosta.

  Toinen esimerk­ki voi olla vaik­ka Ahlstom. Hei­dän hit­ti­tuo­teen­sa 90-luvul­la oli suuret 500 MW dieselvoimalat.Erityisesti Kali­forn­ian ener­giakri­is nos­tat­ti kys­nytää, samoin Kiinan kasvu. Näi­hin vain liit­tyy yksi suuri ongel­ma eli niiden toimivu­u­den takeek­si pitää luva­ta SLA-sopimus eikä Ahlstomil­la ollutkana vaikeuk­sia taa­ta toimivuutta.
  Kunnes omis­ta­jat päät­tivät, että nyt tarvi­taan parem­paa tuot­toa ja palkka­si­vat uuden kvar­taal­i­jo­hdon, joka taas pisti pel­lolle “van­huk­set” ja muut toisin ajattelijat.
  Seu­rauk­se­na oli, että otet­ti­in rohkeasti käyt­töön uut­ta teknikkaa ilman kun­non testejä.

  Seu­rauk­se­na oli, että kon­net alkoi­vat paukkua rik­ki. Täl­laisen myl­lyn jäähtymi­nen kestää kolme ‑neljä päivää enne kuin sitä voi korjata.
  Kun SLA sopimusten aiheut­ta­maa las­tia oli liikaa niin Ahlstom li konkurssissa.
  Johto sai tietenkin kenkää , mut­ta titysti run­saat kul­taiset käden­puris­tuk­set, joiden turvin voi pela­ta golfia lop­un elämää ja muis­tel­la katk­er­ana henkiölöstön, asi­akkait­ten ym muiden ymmärtämät­tömyyt­tä Lil­iuk­sen tapaan

 2. Saman tari­nan voi ker­toa Suomes­takin, Son­er­an mukana hävitet­ti­in tietoli­iken­neosaami­nen Suomes­ta ja nyt olemme tietoli­iken­teen takapajula.

  Poli­itikot ovat tehokkai­ta tuhoajia

 3. Itse asi­as­sa pitää miet­tiä, miten lääke­te­ol­lisu­us on ollut vaikut­ta­mas­sa asi­natunet­muk­sen romuttamiseen ?

  Lääke­te­ol­lisu­u­den etuhan on, että sitä valvoo asiantun­tem­aton ja kri­ti­ik­itön virkamieskunta.
  Näin siitä tulee riip­pu­vainen lääke­te­oll­su­u­den armeli­aisu­ud­es­ta eli kun virkamies saa teol­lisu­udelta valmi­it doku­men­tit niin eipä tarvitse itse vaivautua .

  Sopii vihrei­den ja por­varei­den yhteiseen ideologiaan

 4. Onko­han kumpaankaan hin­taan las­ket­tu mukaan sen riskin hin­ta, että asiantun­ti­ju­u­den väli­aikainen katoami­nen johtaa lääke­laitok­sen virheeseen? Eräi­den poli­itikko­jen pitäisi lopet­taa sen hokem­i­nen, että siir­rossa asiantun­ti­ju­ut­ta ei menetetä. Hokem­i­nen ei muu­ta tosi­a­sioi­ta. Sen sijaan pitäisi pohtia, miten heiken­tyneen asiantun­ti­ju­u­den jak­son saisi kurot­tua mah­dol­lisem­man lyhyeksi.

 5. Päällekkäisyys on turhaa, pel­lit kiin­ni Helsingis­sä heti! Mon­tako lääke­laitos­ta EU yleen­säkään tarvitsee?

 6. Keskus­tan verkkole­hti Api­lan mukaan siir­to mak­saa itsen­sä vuokrasäästöinä tiedä sit­ten, mitä sanal­la “siir­to” tarkoitetaan:

  “Kuo­pi­on edulliset vuokrat tuo­vat säästöjä niin paljon, että Lääke­laitok­sen siir­toku­lut on mak­set­tu muu­ta­mas­sa vuodessa. Näin arvelee talous- ja suun­nit­telu­osas­ton pääl­likkö Raimo Iko­nen sosi­aali- ja terveysministeriöstä.
  Iko­nen las­kee siir­tokus­tan­nuk­sik­si 4–6 miljoon­aa euroa. Ver­tailu­laskelmien mukaan tilo­jen vuokrat ovat Kuo­pios­sa keskimäärin 40 pros­ent­tia pääkaupun­gin vuokria halvemmat.

  - Näin saadul­la säästöl­lä mak­se­taan lääke­laitok­sen siir­rosta aiheutu­vat kus­tan­nuk­set takaisin muu­ta­mas­sa vuodessa, Iko­nen sanoo.”

 7. “Kuo­pi­on edulliset vuokrat tuo­vat säästöjä niin paljon, että Lääke­laitok­sen siir­toku­lut on mak­set­tu muu­ta­mas­sa vuodessa. Näin arvelee talous- ja suun­nit­telu­osas­ton pääl­likkö Raimo Iko­nen sosi­aali- ja terveysministeriöstä.
  Iko­nen las­kee siir­tokus­tan­nuk­sik­si 4–6 miljoon­aa euroa. Ver­tailu­laskelmien mukaan tilo­jen vuokrat ovat Kuo­pios­sa keskimäärin 40 pros­ent­tia pääkaupun­gin vuokria halvemmat.

  - Näin saadul­la säästöl­lä mak­se­taan lääke­laitok­sen siir­rosta aiheutu­vat kus­tan­nuk­set takaisin muu­ta­mas­sa vuodessa, Iko­nen sanoo.”

  Näin var­masti käy. Kun tähän lisätään vielä paljon suurem­pi hyö­ty eli henkilökun­nan säästämät vuokrat, on hyö­ty vielä suurem­pi. Kansan­talouskin hyö­tyy kun vuokraki­ila pienem­pi ja palkko­jen ostovoima kasvaa.

 8. Raimo Ikosen matem­ati­ik­ka on joko hyvin erikoista, tai sit­ten Hesar­il­la on fak­tat päin honkia:

  “Lääke­laitok­sen käytössä on kiin­teistössä 6 000 ker­rosneliötä, joista se mak­saa vuokraa run­saat miljoona euroa vuodessa.” http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/L%C3%A4%C3%A4kelaitosta+uhkaa+10+miljoonan+vuokralasku+tyhjenev%C3%A4st%C3%A4+kiinteist%C3%B6st%C3%A4/1135242682516

  “Iko­nen las­kee siir­tokus­tan­nuk­sik­si 4–6 miljoon­aa euroa. Ver­tailu­laskelmien mukaan tilo­jen vuokrat ovat Kuo­pios­sa keskimäärin 40 pros­ent­tia pääkaupun­gin vuokria halvemmat.”

  Eli säästöä tulee vuodessa noin 400 000. Jos 4 — 6 miljoon­aa lainataan 5% korol­la, niin tuol­la säästöl­lä se mak­set­tu pois 15 vuodessa. Savolaisen suuripi­irteis­es­ti tämä on toki muu­ta­ma vuosi.

 9. Lisäk­si nykyisen lääke­laitos työn­tek­i­jät kuulem­ma työl­listyvät hel­posti pääkaupunkiseudul­la ja luul­tavasti tuot­tavam­paan työhän. Kansan­talous hyö­tyy. Vasti­neek­si uusi lääke­laitos siis menet­tänee tulo­ja, kun taidot eivät enää riitä lähin­nä ulko­maisi­in tilaustöi­hin, mut­ta kansan­talouden kannal­ta sal­do jäänee plussalle. 

  Mut­ta asia on vielä mon­imutkaisem­pi, jos Suomen lääke­laitos jatkos­sa lähin­nä jää lääke­tutkimusten tilaa­jak­si ja sovelta­jak­si. Sil­loin on vaarana, että tärkeää osaamista karkaa lop­ullis­es­ti maas­ta. Mut­ta eihän tuol­laisia pitem­män ajan vaiku­tuk­sia kukaan osaa laskea, enin­tään val­is­tuneesti arvata.

 10. “Sil­loin on vaarana, että tärkeää osaamista karkaa lop­ullis­es­ti maas­ta. Mut­ta eihän tuol­laisia pitem­män ajan vaiku­tuk­sia kukaan osaa laskea, enin­tään val­is­tuneesti arvata”

  Tätä asiantun­ti­ju­u­den häviämista poli­itikot juuri aja­vat. Kun val­ti­ol­la ei ole asiantun­te­vaa virkamiehistöä niin lääke­te­ol­lisu­us saa syöt­tää miä son­taa tahansa ihmisille.
  Eikä kulut­ta­jan­suo­jakaan auta kun oikeudessa on päte­viä asi­natun­ti­joi­ta vain lääketeollisuudella

 11. Lääke­laitos kat­taa suuren osan (läh­es 90%?) kuluis­taan lääkeyri­tys­ten mak­samil­la mak­suil­la. Nämä liit­tyvät lupakäsit­te­lyyn Eu-alueel­la, olen ymmärtänyt. Kun osaami­nen katoaa Suomes­ta, haetaan luvat muual­ta, ja tulo­ja ei tule.
  STMssä kan­nat­taisi myös laskea asiantun­ti­jan rekry­toin­nin hin­ta. Lääke­laitok­sen osaa­jia ei ole suo­raan rekry­toitavis­sa (edes Kuo­pios­sa) joten rekry­toidut pitää koulut­taa tehtävi­in­sä. Pere­hdy­tyk­sen ja koulu­tuk­sen ajan he eivät ole tuottavia.

  Vuokraku­luista puhumi­nen ker­too, että asi­as­sa ei olla lainkaan tehtävien tasalla.

 12. Liian Van­halle:
  siis poli­itikot aja­vat valvon­taa alas saadak­seen lääke­te­ol­lisu­u­den syöt­tämään son­taa kulut­ta­jalle?? Mitä ihmettä tämä tarkoit­taa?? Tiedän, ettei OS ole eduskun­nas­sa, mut­ta eikö hän voisi nyt kom­men­toi­da tuo­ta jut­tua? Jos, jut­tu alkaa tun­tua oikeal­ta, niin ehkä sit­ten kan­nat­taa todel­la hakea itselle/perheelle joku oikeustur­vavaku­u­tus, mil­lä sit­ten pystyy näi­den jät­tien kanssa käräjöimään ja samal­la tietysti kul­loisenkin lääkärin kanssa? Ilman resep­tiä han­ki­tut jutut ovat jokaisen omas­sa harkin­nas­sa, muut määrän­neen lääkärin.
  On todel­la hienoa, että yhteiskun­ta tulee säästämään paljon rahaa siirtämäl­lä sijain­nin Kuo­pi­oon. Mikähän on sit­ten lop­pusal­do huomioiden kaik­ki muu, joka tosin vaikeaa mita­ta suo­raan rahana. Mitkä val­tion laitok­set tuol­la logi­ikalla yleen­sä ovat tarpeel­liset säi­lyt­tää pääkaupunkiseudul­la? Jos las­ke­taan vuokrasäästöt, niin eikö kaik­ki val­tion laitok­set kan­na­ta siirtää jon­nekin muualle?
  Toki var­maan kaikki­in saadaan tarvit­ta­va määrä porukkaa, mut­ta sit­ten se hom­man osaami­nen saat­taa viedä aikansa, mut­ta eihän sil­lä tietysti ole niin kauhean suur­ta väliä.
  Häviäähän taas mon­ta Hesas­sa auton käyt­täjää, puhu­mat­takaan parkkipaikko­jen tarpeen vähen­e­mis­es­tä. No, poli­ti­ikot var­masti tietävät, mitä tekevät ja ongelmien mah­dol­lis­es­ti tul­lessa, pystyvät selit­tämään ratkaisu­jen tarpeel­lisu­u­den. Kat­so­taan, mihin mennään?

 13. Tässä taas nähdään kuin­ka Min­er­van kelkkaa ei kiin­nos­ta tosi­a­sioiden selvit­tämi­nen. Tarkat luvut löytää min­uutis­sa val­tion talousarvioesityksestä.
  Lääke­laitok­sen tilin­päätös v2007
  Brut­tomenot 17.767.000
  Brut­to­tu­lot 17.099.000

  Eli kun nykyi­nen henkilökun­ta väit­tää kuluk­si kolme ker­taa suurem­man luvun kuin vuosi­bud­jet­ti, niin en sano muu­takuin että nykyi­nen henkilökun­ta on syytä VAIHTAA!!!!!!!!!!

  Jos luvat haetaan muul­ta, niin sit­ten vain vähen­netään henkilökun­taa. Virossa paikalli­nen lääke­laitos sijait­see Tar­tossa, joten kan­nat­taa joskus ottaa oppia veljeskansalta.

 14. “Jos luvat haetaan muul­ta, niin sit­ten vain vähen­netään henkilökun­taa. Virossa paikalli­nen lääke­laitos sijait­see Tar­tossa, joten kan­nat­taa joskus ottaa oppia veljeskansalta”

  Viron resurssit ovat sen ver­ran vähäiset, että sil­l­lä ei ole todel­lista lääkealan asiantuntemusta.
  Lop­putu­lok­sen kannal­ta he voisi­vat sijoit­taa lääke­laitok­sen­sa vaik­ka Ugan­daan, lääkete­htaille tulisi hie­man kalli­im­mak­si lahjoa viro­lainen virkamies

 15. Käytän­nössä on kuitenkin niin, että vira­nomais­ten seinien raken­nuskus­tan­nuk­set ja vuokrat mak­samis­taan kiin­teistöistä eivät mak­sa val­ti­olle yhtään mitään. Nääs veron­mak­sa­jat maksavat. 

  Val­lasvä­ki on aina syönyt han­hen­mak­saa kam­mareis­saan kun muut rat­tuut­tel­e­vat näkkileipää. Esikun­natkin kun val­lasväelle laskemi­sis­taan saa­vat palkkansa ja tietävät miten laskel­mat val­lasväelle suo­tu­isas­ti esitetään.

 16. Min­er­va Krohn sanoi:

  Lääke­laitok­sen osaa­jia ei ole suo­raan rekry­toitavis­sa (edes Kuo­pios­sa) joten rekry­toidut pitää koulut­taa tehtäviinsä.

  Jopa Kuo­pi­on kaupun­gin johta­ja Pet­teri Paro­nen on liki 30 vuot­ta sit­ten valmis­tunut lääkealal­ta Kuo­pi­on yliopis­tos­ta. Että, aivan var­masti osaamista lääkealal­ta Kuo­pi­on kaupungis­sa riittää.

 17. Omako­htaise­na koke­muk­se­na voin ker­toa, että pienen sivuapteekin tarkas­t­a­mi­nen kesti Lääke­laitok­selta kak­si vuot­ta. Tarkas­tus kun päät­tyy vas­ta kuin tarkas­tusker­to­mus lähetetään apteekille. Van­taan käräjäoikeud­es­ta jokainen voi men­nä kat­so­maan onko nykyi­nen Lääke­laitos pystynyt takaa­maan lääkekul­je­tusten asian­mukaiset läm­pöti­lat lääke­tukus­ta apteekkiin.
  Tarvit­taes­sa voi kaivaa diaar­inu­merot esi­in. Hin­ta on sit­ten sama kuin Lääke­laitok­sen veloi­tus päivän apteekkitarkastuksesta.
  Muis­taak­seni tämä oli 3.000€. En viit­si kaivaa lukua Fin­lex­istä, kos­ka tosi­asi­at ovat Suomes­sa aivan liian yliar­vostet­tu­ja. Asi­at kan­nat­taa vain vetää stetsonista.
  P.S. Lääkkei­den hin­noit­telumekanis­mi on muuten ris­tiri­idas­sa PerL 21§:n kanssa, mut­ta mitä pienistä. Tästäkään huo­maut­ta­mi­nen kuin ei tai­da kuu­lua Lääkelaitokselle.

 18. “Eli kun nykyi­nen henkilökun­ta väit­tää kuluk­si kolme ker­taa suurem­man luvun kuin vuosi­bud­jet­ti, niin en sano muu­takuin että nykyi­nen henkilökun­ta on syytä VAIHTAA!!!!!!!!!!”

  Kun asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tioi­ta oste­taan ja myy­dään, on tuol­lainen kolme ker­taa liike­vai­h­to ihan tavanomainen yhtiön arvo. Henkilökun­nan vai­h­t­a­mi­nen on käytän­nössä sama kuin organ­isaa­tion alasajo ja uudelleen­pystyt­tämi­nen, ja jos vapail­la markki­noil­la mak­se­taan mielum­min toimi­vas­ta organ­isaa­tios­ta esim. 3 x liike­vai­h­to, imp­likoi se että organ­isaa­tion pystyt­tämisen arvel­laan mak­sa­van enemmän.

  Jatkos­sa kan­nat­taisi osaamisklus­ter­it ehkä yrit­tää perus­taa yksi­tyiseen omis­tuk­seen fun­da­men­tal­is­tialueel­lis­ta­jien ulottumattomiin.

 19. “Iko­nen las­kee siir­tokus­tan­nuk­sik­si 4–6 miljoon­aa euroa. Ver­tailu­laskelmien mukaan tilo­jen vuokrat ovat Kuo­pios­sa keskimäärin 40 pros­ent­tia pääkaupun­gin vuokria halvemmat.”

  Niin ja oliko niille Helsin­gin tiloille edes löy­tynyt se toinen vuokraa­ja tule­vak­si kymmenek­si vuodek­si? Aino asia joka kai on var­maa on, että val­tio mak­saa vuokraa sekä Helsin­gin, että Kuo­pi­on tiloista seu­raa­van vuosikymme­nen. Jotenkin epäilen, että Helsin­gin tilo­jen “alivuokraus” edelleen ei ole tässä talouti­lanteessa paljon edennyt.

  “Eli kun nykyi­nen henkilökun­ta väit­tää kuluk­si kolme ker­taa suurem­man luvun kuin vuosi­bud­jet­ti, niin en sano muu­takuin että nykyi­nen henkilökun­ta on syytä VAIHTAA!!!!!!!!!!”

  Niin­hän tuos­sa näytetään tekevän (siis vai­hdet­ta­van). Kus­tan­nuk­set voidaan sit­ten laskea myöhem­min. Jos toim­inta menee kuralle use­ak­si vuodek­si (tai pysyvästi) niin kaipa tuo kol­men vuo­den bud­jet­ti on ihan mahdollinen.

 20. “Niin ja oliko niille Helsin­gin tiloille edes löy­tynyt se toinen vuokraa­ja tule­vak­si kymmenek­si vuodeksi”

  Kyseessä ei ole nor­maali toimis­toti­la, vaan tilois­sa ona paljon lab­o­ra­to­rio-ja tutkimustiloja.
  Tilalle on läh­es mah­do­ton löytää vas­taavaa toim­intaa, jote tilat remon­toidaan uuteen käyt­töön, hin­ta n 500‑2000 euroa m2.

  Täl­laiset tilat tarvit­se­vat erikoisjär­jeste­lyjä sähkösyötön, ilmas­toin­nin , viemäröinnin,vedensyötön, sam­mu­tusjär­jestelmien etc mukaan ja enpä usko, että Kuo­pios­ta löy­tyy näin erikois­es­ti varustel­tu­ja tilo­ja eli tilo­ja kyl­lä löytyy,kuten probagoidaan, mut­ta ne remon­toidaan , hin­ta tuol­laisel­la erikois­ti­lal­la on 2000–3000 euroa per m2

  Ja kuka­han nämä muu­tosku­lut mak­saa? Kyl­lä se on aina vuokralainen.

 21. Tavalli­nen teknikko:
  “Jopa Kuo­pi­on kaupun­gin johta­ja Pet­teri Paro­nen on liki 30 vuot­ta sit­ten valmis­tunut lääkealal­ta Kuo­pi­on yliopis­tos­ta. Että, aivan var­masti osaamista lääkealal­ta Kuo­pi­on kaupungis­sa riittää.”

  Hei kamoon. Ei tuol­laisi­in hom­mi­in voi noin vain hypätä, vaik­ka olis kuin­ka koulu­tus tai jopa työkoke­mus­ta alla. Itse työsken­te­len myös asiantun­ti­jate­htävis­sä eikä näi­hin todel­lakaan voi heit­tää edes ammat­ti­laista ilman pere­hdy­tys­tä, puhu­mat­takaan jotain vas­tavalmis­tunut­ta keltanokkaa.

 22. Ihan noin yleis­es­ti ja ver­tailun vuok­si, kun tieto­jär­jestelmää ja siihen liit­tyvää asiantun­te­mus­ta toiseen organ­isaa­tioon, niin siir­to­pro­jek­tin bud­jet­ti on hel­posti viisi — kymme­nen ker­taa van­han toimin­nan vuosikus­tan­nuk­set, ja jatku­vat kulut uudessa ympäristössä vähin­tään tuplat van­has­ta. Yksi­ty­i­sis­sä yrityksissä.

  Se mik­si tuol­laisil­la kulu­ta­soil­la näitä siir­to­ja noin yleen­sä tehdään on se että on pakko, esimerkik­si nykyi­nen organ­isaa­tio ei pysty toimin­nan laa­jen­tamiseen kan­sain­välisek­si, siir­to on osa yri­tysjär­jeste­lyä eli pakko tehdä juri­di­s­ista syistä, tms. Eli on pakko siirtää ja siitä on erit­täin huo­mat­tavia hyötyjä.

 23. On hirvit­tävän vaikea ottaa kan­taa lääke­laitok­sen siir­ron järkevyyteen/järjettömyyteen. Työsken­te­len itse asiantun­ti­jate­htävis­sä ja ymmär­rän kyl­lä hyvin, miten alku­vai­heessa kulut tule­vat nouse­maan rajusti, kun uut­ta henkilöstöä koulute­taan. Toisaal­ta lääke­laitok­sen lie­nee tarkoi­tus olla Kuo­pios­sa vuosikym­meniä. Mikäli siir­rol­la saavute­taan pienikin säästö, tule­vat siir­toku­lut aikaa myöten maksetuksi.

  Mitä itse laskel­maan tulee, niin tuskin­pa lääke­laitok­sen henkilöstö on kovin puoluee­ton taho laske­maan kus­tan­nuk­sia. En tiedä löy­tyykö sel­l­aista puoluee­ton­ta tahoa koko Suomes­ta. Jokin kan­sain­vä­li­nen kon­sult­ti­fir­ma lie­nee paras ratkaisu.

  Olen itse ehkä jol­lain taval­la puoluee­ton alueel­lis­tamiskysymyk­sis­sä. Olen pien­estä kun­nas­ta muut­tanut opiskele­maan ja sit­tem­min töi­hin Tam­pereelle. Työsken­te­len nyt IT-alal­la asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tios­sa ja ymmär­rän oikein hyvin ns. kri­it­tisen mas­san merk­i­tyk­sen. Toisaal­ta esimerkik­si Poli­isin tietotekni­ikkakeskus voi mielestäni val­lan main­iosti sijai­ta esimerkik­si Rovaniemel­lä. On ihan sama mis­sä uusille poli­i­seille luo­daan käyttäjätunnuksia.

  Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la Osmo Soin­in­vaar­al­ta hie­man laa­jem­pi näke­mys alueel­lis­tamis­es­ta ja ylipäätän­sä siitä, miten Suo­mi saataisi­in pysymään kohtu­ullisen tasais­es­ti asutet­tuna. En tarkoi­ta, että joka ikistä peräkylää pitäisi tukea tai edes yrit­tää säi­lyt­tää. Se on toiv­o­ton­ta. Sen sijaan mielestäni pitää huole­htia siitä, että Suomes­sa on pääkaupunkiseudun lisäk­si vahvo­ja alueel­lisia keskuk­sia, kuten Pirkan­maa, Turun seu­tu, Kuo­pio, Oulu jne. Mielestäni myös pääkaupunkiseudulle on hyväk­si, jos väestö­painet­ta hie­man helpote­taan siirtämäl­lä joitain val­tion laitok­sia sieltä pois.

 24. Jäi vaivaa­maan tuo lausun­to vuokrista. Tämä on nyt jotenkin sekavaa. STM toteaa rapor­tis­saan, http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=41254&name=DLFE-8626.pdf :

  “Keskeisim­mät keskuk­sen perus­tamiseen liit­tyvät lisäkus­tan­nuk­set aiheutuvat
  virkae­htosopimuk­sen mukai­sista virkami­esten muut­tokus­tan­nusten kor­vauk­sista ja
  alueel­lis­tamisen mah­dol­lis­es­ti vaa­ti­mas­ta päällekkäis­es­tä henkilöstöstä. Lisäksi
  kus­tan­nuk­sia aiheutuu kalus­tei­den muut­to- , muu­tos- ja lisätöistä, kalustehankinnoita,
  ark­iston muu­tos­ta ja ICT-jär­jestelmän ja infra­struk­tu­urin siirrosta.

  “Jatkos­sa kus­tan­nuk­sil­taan nyky­istä edullisem­pi toim­intaym­päristö tuo
  kus­tan­nushyö­tyjä, joskin hyö­tyjä vähen­tävät lisään­tyvät matkakustannukset.
  Alueel­lis­tamis­es­ta aiheutu­via säästöjä syn­tyy merkit­tävim­min alem­mista toimitilojen
  vuokrakus­tan­nuk­sista. Syn­tyvät säästöt kat­ta­vat alueel­lis­tamisen lisäkustannukset
  merkit­täviltä osin muu­ta­mas­sa vuodessa laitok­sen toimin­nan siir­ryt­tyä lopullisesti
  Kuopioon.

  “Sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön laskel­man mukaan keskuk­sen perustamisesta
  aiheutu­vat lisäkus­tan­nuk­set oli­si­vat vuon­na 2009 noin 300 000 euroa. Keskuksen
  perus­tamis­es­ta aiheutu­via lisäkus­tan­nuk­sia syn­tyy siir­tymäkau­den aikana vuosina
  2010 –2014 ja niiden osalta kus­tan­nuk­set tarken­tu­vat myöhem­min siirtosuunnitelmien
  valmistuttua.”

  Siis jos ne lisäkus­tan­nuk­set ovat vuosi­ta­sol­la 300 000 viiden vuo­den ajan, niin 400 000 euron vuo­sisäästö toki kuit­taa sen viidessä vuodessa. Mut­ta 5 x 300ke, on 1,5Me, eikä 4 — 6 Me joka on kuitenkin STM:n ilmoit­ta­ma arvio?

  Eli haarukak­si on nyt laven­tunut 1,5 — 60Me.

 25. eihän siitä nyt ole niin kauaa kun siir­ret­ti­in kokon­ainen pääkaupunki…aikamoista mesoamista pikkuasiasta.

 26. Vähän asian vier­estä mut­ta Osmo voisitko ottaa selvää mis­tä tässä on kysymys?

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1039062.html#p1039062

  http://213.28.44.189/djulkaisu/kokous/20091277–10.HTM

  “Kaupung­in­hal­li­tus Kouvola
  Esi­tys­lista 06.04.2009 Asian­ro 10

  Kou­volan perus­tur­van toimiala:

  Maa­han­muut­toko­or­di­naat­tori:

  Kaupun­gin hallinnoima vas­taan­ot­tokeskus toisi kaupungille suo­raa taloudel­lista hyö­tyä (hallintomak­sut) ja tämän lisäk­si alueelle luo­taisi­in uusia työpaikkoja. 

  Myös seu­tu hyö­ty­isi, kos­ka toimeen­tu­lo­tuke­na, ter­veysku­luina ym. mak­suina mak­set­tu raha jäisi paikkakun­nalle. Esim. 150-paikkaisen vas­taan­ot­tokeskuk­sen toimeen­tu­lotuet ovat yli 400 000 euroa kuukaudessa. Val­tio kor­vaa vas­tan­ot­tokeskuk­sen perus­tamis- ja käyt­töku­lut täysimääräisesti.”

  Ker­tokaa nyt joku fik­sumpi miten 150 tur­va­paikan­hak­i­jan toimeen­tu­lo­tuki­menot voivat olla 2667e/henkilö/kk, kun ker­ran asum­i­nenkin on ilmaista!

  Suo­ma­laisen keskipalkan ver­ran sos­sun raho­ja kuussa?
  Miten on mah­dol­lista. Ja eikös tuo ole vielä verotonta?

  Tuo­han tekee tämän vuo­den 6000 tuli­jan osalta vuodessa 192 000 000 !!

 27. Aatos, tuos­sa doku­men­tis­sa on jotain päin honkia. Sem­moista sat­tuu aika usein, kuten tuo lausun­to Api­las­sa, eikö joku Kou­volan maa­han­muut­toko­or­di­naat­tori ole talousam­mat­ti­lainen. Muuten tämä ei liity mitenkään tähän ketjuun.

 28. “Aatos, tuos­sa doku­men­tis­sa on jotain päin honkia. Sem­moista sat­tuu aika usein, kuten tuo lausun­to Api­las­sa, eikö joku Kou­volan maa­han­muut­toko­or­di­naat­tori ole talousam­mat­ti­lainen. Muuten tämä ei liity mitenkään tähän ketjuun.”

  No voi olla näin mut­ta Kou­volan Sanomien pääkir­joituk­seen on kuitenkin pää­tynyt samat luvut?

  http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Paakirjoitukset/2009/04/08/Vastaanottokeskus+tuo+my%F6s+mahdollisuuksia/200926899048/67

  Ja anteek­si tosi­aan, että ei liity aiheeseen mut­ta toivoin vain, että Osmo fik­suna miehenä voisi aut­taa selvit­tämään tätä var­masti ris­tiri­itaisia mielip­iteitä luo­vaa asiaa?

 29. Taval­liselle teknikolle: minus­ta 30 vuo­den takainen tietämys ei tai­da olla ihan ajan­tasal­la. Toki saataan olla ihan väärässä ja sil­loin kaik­ki hyvin, Kuo­pios­ta porukat löy­tyy. Savolaiset nyt kel­paa­vat mihin vain. Ollessani nuore­na mer­il­lä duu­nis­sa, mulle ker­rot­ti­in jut­tu 3- ker­roksisen ruuman parhaas­ta lastista: alin savolaisia, sit­ten olk­i­hat­tu­ja ja sit­ten käve­lykeppe­jä. Kun savolaiset läh­tee laivas­ta ne noukkii hatut ja kepit mukaansa. Jotenkin tulee mieleen Lehti­nen, Liika­nen, Rehn jne mitenkään nyt vähät­telemät­tä kenenkään koulu­tus­ta, koke­mus­ta jne, mut­ta kuitenkin. Lie­nee sat­tumaa savolaisu­us? Tiedän, että sit­ten taiteen puolel­la löy­tyy iso joukko myös.
  On siis lot­tovoit­to syn­tyä Suomes­sa ja tupla-pot­ti-voit­to syn­tyä Savossa.

 30. Olen ihan var­ma, että kukaan ei huo­maa mitään notkah­dus­ta lääke­laitok­sen toimin­nas­sa, kun­han se on saatu sinne Kuo­pi­oon. Sinne rekry­toidaan uudet kaver­it, jot­ka pian ammat­tiylpeyt­tä hehkuen ker­to­vat miten hienos­ti onnis­tu­i­v­at selviämään laitok­sen haas­tavista alku­vai­heista. Pian he sit­ten ovatkin jo ammat­ti­laisia, joiden ase­maa ei kukaan kyseenalaista.… sic tran­sit glo­ria mun­di näiltä nyky­isiltä lääke­laitok­sen guruilta

 31. Aatos, Kou­volan Sanomat käyt­tänee sitä lukua minkä vira­nomaiset antaa, jos vetäisin ruksin seinään joka iki­nen ker­ta kun joku lehti julkaisee luku­ja jot­ka on selvästi päin honkia niin min­ul­la olisi kovin kir­ja­vat tapetit. Fysi­ikan opet­ta­jani repi aikoinaan hiuk­sia päästään kun suurin osa oppi­laista teki saman pilkku­virheen tehtävässä jos­sa las­ket­ti­in auringon lävistäjän pitu­us, “eikö teil­lä soi mikään päässä jos se on lyhyem­pi kuin äitinne?” Myöhem­min olen ajatel­lut että väärin vas­tan­neista tuli isona journalisteja.

  Asi­aa selviää yhdel­lä puhe­lin­soitol­la, eli ottaa ja soit­taa sille koor­di­naat­to­rille ja kysyy ihan kohteliaasti että mitä hän mah­toi tarkoit­taa? En nyt ymmär­rä mik­si Osmon tämä pitäisi tehdä.

 32. Tää laskel­ma on yhtä fik­su kun se, mis­sä las­ke­taan las­ten­hank­in­nan kus­tan­nuk­sia työ­nan­ta­jille, jot­ta ne voitaisi­in “jakaa kaikkien työ­nan­ta­jien kesken”. 

  Yleen­sä täl­löin huomioon ote­taan vain se osu­us, joka täy­tyy mak­saa ker­tyvistä lomista tms. eikä sitä suur­in­ta kus­tan­nuserää: tiedon lähtemistä talosta pyyhkimään kakkapyl­lyjä ja uuden koulut­tamista, virheistään oppimisen odot­telua yms. mitä nyt asiantun­ti­jatyöhön kuuluu.

  Ensim­mäi­nen on läh­es merk­i­tyk­setön toiseen ver­rat­tuna. Min­ulle asiantun­ti­ja-alan yrit­täjänä tulisi mak­saa kym­me­nien tuhan­sien euro­jen kor­vaus, jot­ta mam­malo­ma­lle lähti­jän kor­vaami­nen tulisi mak­set­tua. Ja jos täl­lainen lak­isääteis­es­ti otet­taisi­in käyt­töön, joku hyväk­sikäyt­täisi sitä palkkaa­mal­la hant­ti­hom­mi­in koulut­ta­mat­to­mia parikymp­pisiä naisia.

 33. Nyt on ensim­mäisiä virko­ja auki uuteen lääke­laitok­seen. Eipä tai­da olla tuli­joista juurikaan pulaa:

  http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2009/04/21088&sort=false

  Ilmeis­es­ti nyt onkin niin, että uudet virat Kuo­pios­sa täyt­tyvät hel­posti, vaik­ka pääkaupunkiseudun työn­tek­i­jät eivät halu­aisikaan muut­taa. Itse asi­as­sa näyt­tää siltä, että tuli­joi­ta on pil­vin pimein. 

  Onko siis niin, että lääke­laitok­sen siirtämi­nen Kuo­pi­oon, päin­vas­toin kuin luul­ti­in, helpot­taakin rekry­toin­tia ja saat­taa tätä kaut­ta jopa alen­taa palkkakustannuksia.

 34. Huvit­ti ton Kaup­pale­hden uutisen otsikoin­ti. 17 hak­i­jaa 6 ylilaakarin virkaan ei todel­lakaan ole mikaan hak­i­javy­ory. Ton tason hom­mi­in pitais paas­ta valkkaa­maan ihmisia vahan isom­mas­ta joukos­ta. Uutises­sa myos erik­seen mainit­ti­in, etta hak­i­joiden joukos­sa oli oikein usei­ta tohtor­e­i­ta. Jos haetaan erikois­tutk­i­jaa, tohtorin tutkin­non pitaisi kyl­la olla min­imi­vaa­timus. Sehan on sel­l­ainen tutk­i­jan peruskoulutus.

 35. “Onko siis niin, että lääke­laitok­sen siirtämi­nen Kuo­pi­oon, päin­vas­toin kuin luul­ti­in, helpot­taakin rekrytointia.”

  Lainataan­pa van­hoista threadeista:

  “Lääke­laitok­sen rak­en­tamiseen Lääk­in­töhal­li­tuk­sen rau­nioil­ta menikin aikaa läh­es 15 vuot­ta ja tässä oli kyse pelkästä organisaatioudistuksesta.”

  “Lääkealal­la vuosikym­meniä olleena — niin val­tion valvon­nas­sa kuin teol­lisu­udessa — voin tode­ta, että Lääke­laitok­sen työn sisäl­lön osaami­nen opi­taan vain työn kaut­ta koke­neem­pi­en tuel­la. Yliopis­to­tutk­in­to ei tee päteväk­si lääke­tur­val­lisu­u­den valvo­jak­si, vaan ehkä 5–10 vuo­den työsken­te­ly tieteel­lisin argu­mentein perustel­lus­sa juridis-reg­u­la­torises­sa työ­maail­mas­sa, jon­ka ydin on Lon­toos­sa EU:n lääke­vi­ras­tossa ja osaa­jat jokaisen eri EU-jäsen­maan lääkevalvontavirastossa.”

  Eli sehän vas­ta ihme olisi jos aidosti mie­lenki­in­toisi­in ja haas­tavi­in tehtävi­in opet­tele­maan ja koulut­tau­tu­maan val­tion kus­tan­nuk­sel­la ei riit­täisi hak­i­joi­ta kaupungis­sa jos­sa opete­taan far­makolo­giaa, kli­in­istä far­makolo­giaa, tok­sikolo­giaa ja ties mitä lääkekeskuk­ses­sa tarvit­tavia jut­tu­ja. Eli nyt kun odotel­laan 5–10 vuot­ta että alalle tuli­jat sisäistävät ammat­tin­sa, on 15 vuodessa organ­isaa­tio taas iskus­sa. Siinä ajas­sa ehtii hyvin huka­ta asi­akas­suh­teet ja saavute­tun aseman.

 36. Tekikö joku tilinpäätöstä?

  Lääkealan tur­val­lisu­us- ja kehit­tämiskeskus Fimean pää­toimi­paik­ka voi jäädä Helsinkiin.

  Näin esit­tää sosi­aali- ja ter­veysmin­is­teri Han­na Mäntylän (ps) aset­ta­ma työryh­mä, jona jät­ti selvi­tyk­sen­sä min­is­ter­ille tiistaina.

  Kuo­pi­oon jäisi lääke­hoito­jen arvioin­ti­in keskit­tyvät tehtävät.

  Ratkaisu lopet­taisi seit­semän vuot­ta jatkuneen epä­var­muu­den siitä, kum­mas­sa kaupungis­sa Fimea toimii. 

  http://www.hs.fi/politiikka/a1454989254737

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.