Lääkelaitoksen alueellistamisen hinta

Lää­ke­lai­tok­sen hen­ki­lö­kun­ta on las­ke­nut alu­eel­lis­ta­mi­sen hin­nak­si 60 mil­joo­naa euroa, sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö vii­si mil­joo­naa. Luvut pöy­tään vain! Molem­mat jul­kis­ta­koot oman las­kel­man­sa, jot­ta pää­sem­me ver­taa­maan. Eikö­hän se haa­ruk­ka sii­tä kapene.

37 vastausta artikkeliin “Lääkelaitoksen alueellistamisen hinta”

 1. Kai­kis­ta onnet­to­min jut­tu nois­sa on , ettei kor­keal­le osaa­mi­sel­le las­ke­ta mitään hintaa.

  Hyvä esi­merk­ki täl­lai­se­ta orga­ni­saa­tion yhtei­ses­tä oli aikoi­naan USA:n avaruusohjelma.
  Chal­len­ge­rin räjäh­det­tyä NASA kai­voi koi­pus­sis­ta van­hat rake­tit ja pys­tyt­ti organ­osaa­tion uudelleen.
  Vaik­ka osa­he­ni­löis­tä oli jäl­jel­lä ja manu­aa­lit tal­les­sa niin läh­döt epäonnistuivat.

  Mitä NASA oppi täs­tä ? Huip­puo­saa­mi­nen ei ole teo­reet­ti­ses­ti kou­lu­tet­tu­jen perus­osaa­mis­ta vaan orga­ni­saa­tion tulosta.

  Toi­nen esi­merk­ki voi olla vaik­ka Ahls­tom. Hei­dän hit­ti­tuo­teen­sa 90-luvul­la oli suu­ret 500 MW dieselvoimalat.Erityisesti Kali­for­nian ener­gia­kriis nos­tat­ti kys­ny­tää, samoin Kii­nan kas­vu. Näi­hin vain liit­tyy yksi suu­ri ongel­ma eli nii­den toi­mi­vuu­den takeek­si pitää luva­ta SLA-sopi­mus eikä Ahls­to­mil­la ollut­ka­na vai­keuk­sia taa­ta toimivuutta.
  Kun­nes omis­ta­jat päät­ti­vät, että nyt tar­vi­taan parem­paa tuot­toa ja palk­ka­si­vat uuden kvar­taa­li­joh­don, joka taas pis­ti pel­lol­le “van­huk­set” ja muut toi­sin ajattelijat.
  Seu­rauk­se­na oli, että otet­tiin roh­keas­ti käyt­töön uut­ta tek­nik­kaa ilman kun­non testejä.

  Seu­rauk­se­na oli, että kon­net alkoi­vat pauk­kua rik­ki. Täl­lai­sen myl­lyn jääh­ty­mi­nen kes­tää kol­me ‑nel­jä päi­vää enne kuin sitä voi korjata.
  Kun SLA sopi­mus­ten aiheut­ta­maa las­tia oli lii­kaa niin Ahls­tom li konkurssissa.
  Joh­to sai tie­ten­kin ken­kää , mut­ta titys­ti run­saat kul­tai­set käden­pu­ris­tuk­set, joi­den tur­vin voi pela­ta gol­fia lopun elä­mää ja muis­tel­la kat­ke­ra­na hen­kiö­lös­tön, asiak­kait­ten ym mui­den ymmär­tä­mät­tö­myyt­tä Liliuk­sen tapaan

 2. Saman tari­nan voi ker­toa Suo­mes­ta­kin, Sone­ran muka­na hävi­tet­tiin tie­to­lii­ken­neo­saa­mi­nen Suo­mes­ta ja nyt olem­me tie­to­lii­ken­teen takapajula.

  Polii­ti­kot ovat tehok­kai­ta tuhoajia

 3. Itse asias­sa pitää miet­tiä, miten lää­ke­teol­li­suus on ollut vai­kut­ta­mas­sa asi­na­tu­net­muk­sen romuttamiseen ?

  Lää­ke­teol­li­suu­den etu­han on, että sitä val­voo asian­tun­te­ma­ton ja kri­tii­ki­tön virkamieskunta.
  Näin sii­tä tulee riip­pu­vai­nen lää­ke­teoll­suu­den arme­liai­suu­des­ta eli kun vir­ka­mies saa teol­li­suu­del­ta val­miit doku­men­tit niin eipä tar­vit­se itse vaivautua .

  Sopii vih­rei­den ja por­va­rei­den yhtei­seen ideologiaan

 4. Onko­han kum­paan­kaan hin­taan las­ket­tu mukaan sen ris­kin hin­ta, että asian­tun­ti­juu­den väliai­kai­nen katoa­mi­nen joh­taa lää­ke­lai­tok­sen vir­hee­seen? Eräi­den polii­tik­ko­jen pitäi­si lopet­taa sen hoke­mi­nen, että siir­ros­sa asian­tun­ti­juut­ta ei mene­te­tä. Hoke­mi­nen ei muu­ta tosi­asioi­ta. Sen sijaan pitäi­si poh­tia, miten hei­ken­ty­neen asian­tun­ti­juu­den jak­son sai­si kurot­tua mah­dol­li­sem­man lyhyeksi.

 5. Pääl­lek­käi­syys on tur­haa, pel­lit kiin­ni Hel­sin­gis­sä heti! Mon­ta­ko lää­ke­lai­tos­ta EU yleen­sä­kään tarvitsee?

 6. Kes­kus­tan verk­ko­leh­ti Api­lan mukaan siir­to mak­saa itsen­sä vuo­kra­sääs­töi­nä tie­dä sit­ten, mitä sanal­la “siir­to” tarkoitetaan:

  Kuo­pion edul­li­set vuo­krat tuo­vat sääs­tö­jä niin pal­jon, että Lää­ke­lai­tok­sen siir­to­ku­lut on mak­set­tu muu­ta­mas­sa vuo­des­sa. Näin arve­lee talous- ja suun­nit­te­luo­sas­ton pääl­lik­kö Rai­mo Iko­nen sosi­aa­li- ja terveysministeriöstä.
  Iko­nen las­kee siir­to­kus­tan­nuk­sik­si 4–6 mil­joo­naa euroa. Ver­tai­lu­las­kel­mien mukaan tilo­jen vuo­krat ovat Kuo­pios­sa kes­ki­mää­rin 40 pro­sent­tia pää­kau­pun­gin vuo­kria halvemmat.

  - Näin saa­dul­la sääs­töl­lä mak­se­taan lää­ke­lai­tok­sen siir­ros­ta aiheu­tu­vat kus­tan­nuk­set takai­sin muu­ta­mas­sa vuo­des­sa, Iko­nen sanoo.”

 7. Kuo­pion edul­li­set vuo­krat tuo­vat sääs­tö­jä niin pal­jon, että Lää­ke­lai­tok­sen siir­to­ku­lut on mak­set­tu muu­ta­mas­sa vuo­des­sa. Näin arve­lee talous- ja suun­nit­te­luo­sas­ton pääl­lik­kö Rai­mo Iko­nen sosi­aa­li- ja terveysministeriöstä.
  Iko­nen las­kee siir­to­kus­tan­nuk­sik­si 4–6 mil­joo­naa euroa. Ver­tai­lu­las­kel­mien mukaan tilo­jen vuo­krat ovat Kuo­pios­sa kes­ki­mää­rin 40 pro­sent­tia pää­kau­pun­gin vuo­kria halvemmat.

  - Näin saa­dul­la sääs­töl­lä mak­se­taan lää­ke­lai­tok­sen siir­ros­ta aiheu­tu­vat kus­tan­nuk­set takai­sin muu­ta­mas­sa vuo­des­sa, Iko­nen sanoo.”

  Näin var­mas­ti käy. Kun tähän lisä­tään vie­lä pal­jon suu­rem­pi hyö­ty eli hen­ki­lö­kun­nan sääs­tä­mät vuo­krat, on hyö­ty vie­lä suu­rem­pi. Kan­san­ta­lous­kin hyö­tyy kun vuo­kra­kii­la pie­nem­pi ja palk­ko­jen osto­voi­ma kasvaa.

 8. Rai­mo Iko­sen mate­ma­tiik­ka on joko hyvin eri­kois­ta, tai sit­ten Hesa­ril­la on fak­tat päin honkia:

  Lää­ke­lai­tok­sen käy­tös­sä on kiin­teis­tös­sä 6 000 ker­ros­ne­liö­tä, jois­ta se mak­saa vuo­kraa run­saat mil­joo­na euroa vuo­des­sa.” http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/L%C3%A4%C3%A4kelaitosta+uhkaa+10+miljoonan+vuokralasku+tyhjenev%C3%A4st%C3%A4+kiinteist%C3%B6st%C3%A4/1135242682516

  Iko­nen las­kee siir­to­kus­tan­nuk­sik­si 4–6 mil­joo­naa euroa. Ver­tai­lu­las­kel­mien mukaan tilo­jen vuo­krat ovat Kuo­pios­sa kes­ki­mää­rin 40 pro­sent­tia pää­kau­pun­gin vuo­kria halvemmat.”

  Eli sääs­töä tulee vuo­des­sa noin 400 000. Jos 4 — 6 mil­joo­naa lai­na­taan 5% korol­la, niin tuol­la sääs­töl­lä se mak­set­tu pois 15 vuo­des­sa. Savo­lai­sen suu­ri­piir­tei­ses­ti tämä on toki muu­ta­ma vuosi.

 9. Lisäk­si nykyi­sen lää­ke­lai­tos työn­te­ki­jät kuu­lem­ma työl­lis­ty­vät hel­pos­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja luul­ta­vas­ti tuot­ta­vam­paan työ­hän. Kan­san­ta­lous hyö­tyy. Vas­ti­neek­si uusi lää­ke­lai­tos siis menet­tä­nee tulo­ja, kun tai­dot eivät enää rii­tä lähin­nä ulko­mai­siin tilaus­töi­hin, mut­ta kan­san­ta­lou­den kan­nal­ta sal­do jää­nee plussalle. 

  Mut­ta asia on vie­lä moni­mut­kai­sem­pi, jos Suo­men lää­ke­lai­tos jat­kos­sa lähin­nä jää lää­ke­tut­ki­mus­ten tilaa­jak­si ja sovel­ta­jak­si. Sil­loin on vaa­ra­na, että tär­ke­ää osaa­mis­ta kar­kaa lopul­li­ses­ti maas­ta. Mut­ta eihän tuol­lai­sia pitem­män ajan vai­ku­tuk­sia kukaan osaa las­kea, enin­tään valis­tu­nees­ti arvata.

 10. Sil­loin on vaa­ra­na, että tär­ke­ää osaa­mis­ta kar­kaa lopul­li­ses­ti maas­ta. Mut­ta eihän tuol­lai­sia pitem­män ajan vai­ku­tuk­sia kukaan osaa las­kea, enin­tään valis­tu­nees­ti arvata”

  Tätä asian­tun­ti­juu­den häviä­mis­ta polii­ti­kot juu­ri aja­vat. Kun val­tiol­la ei ole asian­tun­te­vaa vir­ka­mie­his­töä niin lää­ke­teol­li­suus saa syöt­tää miä son­taa tahan­sa ihmisille.
  Eikä kulut­ta­jan­suo­ja­kaan auta kun oikeu­des­sa on päte­viä asi­na­tun­ti­joi­ta vain lääketeollisuudella

 11. Lää­ke­lai­tos kat­taa suu­ren osan (lähes 90%?) kuluis­taan lää­key­ri­tys­ten mak­sa­mil­la mak­suil­la. Nämä liit­ty­vät lupa­kä­sit­te­lyyn Eu-alu­eel­la, olen ymmär­tä­nyt. Kun osaa­mi­nen kato­aa Suo­mes­ta, hae­taan luvat muu­al­ta, ja tulo­ja ei tule.
  STMs­sä kan­nat­tai­si myös las­kea asian­tun­ti­jan rek­ry­toin­nin hin­ta. Lää­ke­lai­tok­sen osaa­jia ei ole suo­raan rek­ry­toi­ta­vis­sa (edes Kuo­pios­sa) joten rek­ry­toi­dut pitää kou­lut­taa teh­tä­viin­sä. Pereh­dy­tyk­sen ja kou­lu­tuk­sen ajan he eivät ole tuottavia.

  Vuo­kra­ku­luis­ta puhu­mi­nen ker­too, että asias­sa ei olla lain­kaan teh­tä­vien tasalla.

 12. Lii­an Vanhalle:
  siis polii­ti­kot aja­vat val­von­taa alas saa­dak­seen lää­ke­teol­li­suu­den syöt­tä­mään son­taa kulut­ta­jal­le?? Mitä ihmet­tä tämä tar­koit­taa?? Tie­dän, ettei OS ole edus­kun­nas­sa, mut­ta eikö hän voi­si nyt kom­men­toi­da tuo­ta jut­tua? Jos, jut­tu alkaa tun­tua oikeal­ta, niin ehkä sit­ten kan­nat­taa todel­la hakea itselle/perheelle joku oikeus­tur­va­va­kuu­tus, mil­lä sit­ten pys­tyy näi­den jät­tien kans­sa kärä­jöi­mään ja samal­la tie­tys­ti kul­loi­sen­kin lää­kä­rin kans­sa? Ilman resep­tiä han­ki­tut jutut ovat jokai­sen omas­sa har­kin­nas­sa, muut mää­rän­neen lääkärin.
  On todel­la hie­noa, että yhteis­kun­ta tulee sääs­tä­mään pal­jon rahaa siir­tä­mäl­lä sijain­nin Kuo­pioon. Mikä­hän on sit­ten lop­pusal­do huo­mioi­den kaik­ki muu, joka tosin vai­ke­aa mita­ta suo­raan raha­na. Mit­kä val­tion lai­tok­set tuol­la logii­kal­la yleen­sä ovat tar­peel­li­set säi­lyt­tää pää­kau­pun­ki­seu­dul­la? Jos las­ke­taan vuo­kra­sääs­töt, niin eikö kaik­ki val­tion lai­tok­set kan­na­ta siir­tää jon­ne­kin muualle?
  Toki var­maan kaik­kiin saa­daan tar­vit­ta­va mää­rä poruk­kaa, mut­ta sit­ten se hom­man osaa­mi­nen saat­taa vie­dä aikan­sa, mut­ta eihän sil­lä tie­tys­ti ole niin kau­hean suur­ta väliä.
  Hävi­ää­hän taas mon­ta Hesas­sa auton käyt­tä­jää, puhu­mat­ta­kaan park­ki­paik­ko­jen tar­peen vähe­ne­mi­ses­tä. No, poli­tii­kot var­mas­ti tie­tä­vät, mitä teke­vät ja ongel­mien mah­dol­li­ses­ti tul­les­sa, pys­ty­vät selit­tä­mään rat­kai­su­jen tar­peel­li­suu­den. Kat­so­taan, mihin mennään?

 13. Täs­sä taas näh­dään kuin­ka Miner­van kelk­kaa ei kiin­nos­ta tosi­asioi­den sel­vit­tä­mi­nen. Tar­kat luvut löy­tää minuu­tis­sa val­tion talousarvioesityksestä.
  Lää­ke­lai­tok­sen tilin­pää­tös v2007
  Brut­to­me­not 17.767.000
  Brut­to­tu­lot 17.099.000

  Eli kun nykyi­nen hen­ki­lö­kun­ta väit­tää kuluk­si kol­me ker­taa suu­rem­man luvun kuin vuo­si­bud­jet­ti, niin en sano muu­ta­kuin että nykyi­nen hen­ki­lö­kun­ta on syy­tä VAIHTAA!!!!!!!!!!

  Jos luvat hae­taan muul­ta, niin sit­ten vain vähen­ne­tään hen­ki­lö­kun­taa. Viros­sa pai­kal­li­nen lää­ke­lai­tos sijait­see Tar­tos­sa, joten kan­nat­taa jos­kus ottaa oppia veljeskansalta.

 14. Jos luvat hae­taan muul­ta, niin sit­ten vain vähen­ne­tään hen­ki­lö­kun­taa. Viros­sa pai­kal­li­nen lää­ke­lai­tos sijait­see Tar­tos­sa, joten kan­nat­taa jos­kus ottaa oppia veljeskansalta”

  Viron resurs­sit ovat sen ver­ran vähäi­set, että sill­lä ei ole todel­lis­ta lää­kea­lan asiantuntemusta.
  Lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta he voi­si­vat sijoit­taa lää­ke­lai­tok­sen­sa vaik­ka Ugan­daan, lää­ke­teh­tail­le tuli­si hie­man kal­liim­mak­si lah­joa viro­lai­nen virkamies

 15. Käy­tän­nös­sä on kui­ten­kin niin, että viran­omais­ten sei­nien raken­nus­kus­tan­nuk­set ja vuo­krat mak­sa­mis­taan kiin­teis­töis­tä eivät mak­sa val­tiol­le yhtään mitään. Nääs veron­mak­sa­jat maksavat. 

  Val­las­vä­ki on aina syö­nyt han­hen­mak­saa kam­ma­reis­saan kun muut rat­tuut­te­le­vat näk­ki­lei­pää. Esi­kun­nat­kin kun val­las­väel­le las­ke­mi­sis­taan saa­vat palk­kan­sa ja tie­tä­vät miten las­kel­mat val­las­väel­le suo­tui­sas­ti esitetään.

 16. Miner­va Krohn sanoi:

  Lää­ke­lai­tok­sen osaa­jia ei ole suo­raan rek­ry­toi­ta­vis­sa (edes Kuo­pios­sa) joten rek­ry­toi­dut pitää kou­lut­taa tehtäviinsä.

  Jopa Kuo­pion kau­pun­gin joh­ta­ja Pet­te­ri Paro­nen on liki 30 vuot­ta sit­ten val­mis­tu­nut lää­kea­lal­ta Kuo­pion yli­opis­tos­ta. Että, aivan var­mas­ti osaa­mis­ta lää­kea­lal­ta Kuo­pion kau­pun­gis­sa riittää.

 17. Oma­koh­tai­se­na koke­muk­se­na voin ker­toa, että pie­nen sivuap­tee­kin tar­kas­ta­mi­nen kes­ti Lää­ke­lai­tok­sel­ta kak­si vuot­ta. Tar­kas­tus kun päät­tyy vas­ta kuin tar­kas­tus­ker­to­mus lähe­te­tään aptee­kil­le. Van­taan kärä­jä­oi­keu­des­ta jokai­nen voi men­nä kat­so­maan onko nykyi­nen Lää­ke­lai­tos pys­ty­nyt takaa­maan lää­ke­kul­je­tus­ten asian­mu­kai­set läm­pö­ti­lat lää­ke­tu­kus­ta apteekkiin.
  Tar­vit­taes­sa voi kai­vaa diaa­ri­nu­me­rot esiin. Hin­ta on sit­ten sama kuin Lää­ke­lai­tok­sen veloi­tus päi­vän apteekkitarkastuksesta.
  Muis­taak­se­ni tämä oli 3.000€. En viit­si kai­vaa lukua Fin­lexis­tä, kos­ka tosi­asiat ovat Suo­mes­sa aivan lii­an yliar­vos­tet­tu­ja. Asiat kan­nat­taa vain vetää stetsonista.
  P.S. Lääk­kei­den hin­noit­te­lu­me­ka­nis­mi on muu­ten ris­ti­rii­das­sa PerL 21§:n kans­sa, mut­ta mitä pie­nis­tä. Täs­tä­kään huo­maut­ta­mi­nen kuin ei tai­da kuu­lua Lääkelaitokselle.

 18. Eli kun nykyi­nen hen­ki­lö­kun­ta väit­tää kuluk­si kol­me ker­taa suu­rem­man luvun kuin vuo­si­bud­jet­ti, niin en sano muu­ta­kuin että nykyi­nen hen­ki­lö­kun­ta on syy­tä VAIHTAA!!!!!!!!!!”

  Kun asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioi­ta oste­taan ja myy­dään, on tuol­lai­nen kol­me ker­taa lii­ke­vaih­to ihan tavan­omai­nen yhtiön arvo. Hen­ki­lö­kun­nan vaih­ta­mi­nen on käy­tän­nös­sä sama kuin orga­ni­saa­tion alas­ajo ja uudel­leen­pys­tyt­tä­mi­nen, ja jos vapail­la mark­ki­noil­la mak­se­taan mie­lum­min toi­mi­vas­ta orga­ni­saa­tios­ta esim. 3 x lii­ke­vaih­to, impli­koi se että orga­ni­saa­tion pys­tyt­tä­mi­sen arvel­laan mak­sa­van enemmän.

  Jat­kos­sa kan­nat­tai­si osaa­misklus­te­rit ehkä yrit­tää perus­taa yksi­tyi­seen omis­tuk­seen fun­da­men­ta­lis­tia­lu­eel­lis­ta­jien ulottumattomiin.

 19. Iko­nen las­kee siir­to­kus­tan­nuk­sik­si 4–6 mil­joo­naa euroa. Ver­tai­lu­las­kel­mien mukaan tilo­jen vuo­krat ovat Kuo­pios­sa kes­ki­mää­rin 40 pro­sent­tia pää­kau­pun­gin vuo­kria halvemmat.”

  Niin ja oli­ko niil­le Hel­sin­gin tiloil­le edes löy­ty­nyt se toi­nen vuo­kraa­ja tule­vak­si kym­me­nek­si vuo­dek­si? Aino asia joka kai on var­maa on, että val­tio mak­saa vuo­kraa sekä Hel­sin­gin, että Kuo­pion tilois­ta seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen. Joten­kin epäi­len, että Hel­sin­gin tilo­jen “ali­vuo­kraus” edel­leen ei ole täs­sä talou­ti­lan­tees­sa pal­jon edennyt.

  Eli kun nykyi­nen hen­ki­lö­kun­ta väit­tää kuluk­si kol­me ker­taa suu­rem­man luvun kuin vuo­si­bud­jet­ti, niin en sano muu­ta­kuin että nykyi­nen hen­ki­lö­kun­ta on syy­tä VAIHTAA!!!!!!!!!!”

  Niin­hän tuos­sa näy­te­tään teke­vän (siis vaih­det­ta­van). Kus­tan­nuk­set voi­daan sit­ten las­kea myö­hem­min. Jos toi­min­ta menee kural­le useak­si vuo­dek­si (tai pysy­väs­ti) niin kai­pa tuo kol­men vuo­den bud­jet­ti on ihan mahdollinen.

 20. Niin ja oli­ko niil­le Hel­sin­gin tiloil­le edes löy­ty­nyt se toi­nen vuo­kraa­ja tule­vak­si kym­me­nek­si vuodeksi”

  Kysees­sä ei ole nor­maa­li toi­mis­to­ti­la, vaan tilois­sa ona pal­jon labo­ra­to­rio-ja tutkimustiloja.
  Tilal­le on lähes mah­do­ton löy­tää vas­taa­vaa toi­min­taa, jote tilat remon­toi­daan uuteen käyt­töön, hin­ta n 500‑2000 euroa m2.

  Täl­lai­set tilat tar­vit­se­vat eri­kois­jär­jes­te­ly­jä säh­kö­syö­tön, ilmas­toin­nin , viemäröinnin,vedensyötön, sam­mu­tus­jär­jes­tel­mien etc mukaan ja enpä usko, että Kuo­pios­ta löy­tyy näin eri­koi­ses­ti varus­tel­tu­ja tilo­ja eli tilo­ja kyl­lä löytyy,kuten pro­ba­goi­daan, mut­ta ne remon­toi­daan , hin­ta tuol­lai­sel­la eri­kois­ti­lal­la on 2000–3000 euroa per m2

  Ja kuka­han nämä muu­tos­ku­lut mak­saa? Kyl­lä se on aina vuokralainen.

 21. Taval­li­nen teknikko:
  “Jopa Kuo­pion kau­pun­gin joh­ta­ja Pet­te­ri Paro­nen on liki 30 vuot­ta sit­ten val­mis­tu­nut lää­kea­lal­ta Kuo­pion yli­opis­tos­ta. Että, aivan var­mas­ti osaa­mis­ta lää­kea­lal­ta Kuo­pion kau­pun­gis­sa riittää.”

  Hei kamoon. Ei tuol­lai­siin hom­miin voi noin vain hypä­tä, vaik­ka olis kuin­ka kou­lu­tus tai jopa työ­ko­ke­mus­ta alla. Itse työs­ken­te­len myös asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä eikä näi­hin todel­la­kaan voi heit­tää edes ammat­ti­lais­ta ilman pereh­dy­tys­tä, puhu­mat­ta­kaan jotain vas­ta­val­mis­tu­nut­ta keltanokkaa.

 22. Ihan noin ylei­ses­ti ja ver­tai­lun vuok­si, kun tie­to­jär­jes­tel­mää ja sii­hen liit­ty­vää asian­tun­te­mus­ta toi­seen orga­ni­saa­tioon, niin siir­to­pro­jek­tin bud­jet­ti on hel­pos­ti vii­si — kym­me­nen ker­taa van­han toi­min­nan vuo­si­kus­tan­nuk­set, ja jat­ku­vat kulut uudes­sa ympä­ris­tös­sä vähin­tään tuplat van­has­ta. Yksi­tyi­sis­sä yrityksissä.

  Se mik­si tuol­lai­sil­la kulu­ta­soil­la näi­tä siir­to­ja noin yleen­sä teh­dään on se että on pak­ko, esi­mer­kik­si nykyi­nen orga­ni­saa­tio ei pys­ty toi­min­nan laa­jen­ta­mi­seen kan­sain­vä­li­sek­si, siir­to on osa yri­tys­jär­jes­te­lyä eli pak­ko teh­dä juri­di­sis­ta syis­tä, tms. Eli on pak­ko siir­tää ja sii­tä on erit­täin huo­mat­ta­via hyötyjä.

 23. On hir­vit­tä­vän vai­kea ottaa kan­taa lää­ke­lai­tok­sen siir­ron järkevyyteen/järjettömyyteen. Työs­ken­te­len itse asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä ja ymmär­rän kyl­lä hyvin, miten alku­vai­hees­sa kulut tule­vat nouse­maan rajus­ti, kun uut­ta hen­ki­lös­töä kou­lu­te­taan. Toi­saal­ta lää­ke­lai­tok­sen lie­nee tar­koi­tus olla Kuo­pios­sa vuo­si­kym­me­niä. Mikä­li siir­rol­la saa­vu­te­taan pie­ni­kin sääs­tö, tule­vat siir­to­ku­lut aikaa myö­ten maksetuksi.

  Mitä itse las­kel­maan tulee, niin tus­kin­pa lää­ke­lai­tok­sen hen­ki­lös­tö on kovin puo­lu­ee­ton taho las­ke­maan kus­tan­nuk­sia. En tie­dä löy­tyy­kö sel­lais­ta puo­lu­ee­ton­ta tahoa koko Suo­mes­ta. Jokin kan­sain­vä­li­nen kon­sult­ti­fir­ma lie­nee paras ratkaisu.

  Olen itse ehkä jol­lain taval­la puo­lu­ee­ton alu­eel­lis­ta­mis­ky­sy­myk­sis­sä. Olen pie­nes­tä kun­nas­ta muut­ta­nut opis­ke­le­maan ja sit­tem­min töi­hin Tam­pe­reel­le. Työs­ken­te­len nyt IT-alal­la asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tios­sa ja ymmär­rän oikein hyvin ns. kriit­ti­sen mas­san mer­ki­tyk­sen. Toi­saal­ta esi­mer­kik­si Polii­sin tie­to­tek­niik­ka­kes­kus voi mie­les­tä­ni val­lan mai­nios­ti sijai­ta esi­mer­kik­si Rova­nie­mel­lä. On ihan sama mis­sä uusil­le polii­seil­le luo­daan käyttäjätunnuksia.

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la Osmo Soi­nin­vaa­ral­ta hie­man laa­jem­pi näke­mys alu­eel­lis­ta­mi­ses­ta ja yli­pää­tän­sä sii­tä, miten Suo­mi saa­tai­siin pysy­mään koh­tuul­li­sen tasai­ses­ti asu­tet­tu­na. En tar­koi­ta, että joka ikis­tä perä­ky­lää pitäi­si tukea tai edes yrit­tää säi­lyt­tää. Se on toi­vo­ton­ta. Sen sijaan mie­les­tä­ni pitää huo­leh­tia sii­tä, että Suo­mes­sa on pää­kau­pun­ki­seu­dun lisäk­si vah­vo­ja alu­eel­li­sia kes­kuk­sia, kuten Pir­kan­maa, Turun seu­tu, Kuo­pio, Oulu jne. Mie­les­tä­ni myös pää­kau­pun­ki­seu­dul­le on hyväk­si, jos väes­tö­pai­net­ta hie­man hel­po­te­taan siir­tä­mäl­lä joi­tain val­tion lai­tok­sia siel­tä pois.

 24. Jäi vai­vaa­maan tuo lausun­to vuo­kris­ta. Tämä on nyt joten­kin seka­vaa. STM tote­aa rapor­tis­saan, http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=41254&name=DLFE-8626.pdf :

  Kes­kei­sim­mät kes­kuk­sen perus­ta­mi­seen liit­ty­vät lisä­kus­tan­nuk­set aiheutuvat
  vir­kaeh­to­so­pi­muk­sen mukai­sis­ta vir­ka­mies­ten muut­to­kus­tan­nus­ten kor­vauk­sis­ta ja
  alu­eel­lis­ta­mi­sen mah­dol­li­ses­ti vaa­ti­mas­ta pääl­lek­käi­ses­tä hen­ki­lös­tös­tä. Lisäksi
  kus­tan­nuk­sia aiheu­tuu kalus­tei­den muut­to- , muu­tos- ja lisä­töis­tä, kalustehankinnoita,
  arkis­ton muu­tos­ta ja ICT-jär­jes­tel­män ja infra­struk­tuu­rin siirrosta.

  Jat­kos­sa kus­tan­nuk­sil­taan nykyis­tä edul­li­sem­pi toi­min­taym­pä­ris­tö tuo
  kus­tan­nus­hyö­ty­jä, jos­kin hyö­ty­jä vähen­tä­vät lisään­ty­vät matkakustannukset.
  Alu­eel­lis­ta­mi­ses­ta aiheu­tu­via sääs­tö­jä syn­tyy mer­kit­tä­vim­min alem­mis­ta toimitilojen
  vuo­kra­kus­tan­nuk­sis­ta. Syn­ty­vät sääs­töt kat­ta­vat alu­eel­lis­ta­mi­sen lisäkustannukset
  mer­kit­tä­vil­tä osin muu­ta­mas­sa vuo­des­sa lai­tok­sen toi­min­nan siir­ryt­tyä lopullisesti
  Kuopioon.

  Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön las­kel­man mukaan kes­kuk­sen perustamisesta
  aiheu­tu­vat lisä­kus­tan­nuk­set oli­si­vat vuon­na 2009 noin 300 000 euroa. Keskuksen
  perus­ta­mi­ses­ta aiheu­tu­via lisä­kus­tan­nuk­sia syn­tyy siir­ty­mä­kau­den aika­na vuosina
  2010 –2014 ja nii­den osal­ta kus­tan­nuk­set tar­ken­tu­vat myö­hem­min siirtosuunnitelmien
  valmistuttua.”

  Siis jos ne lisä­kus­tan­nuk­set ovat vuo­si­ta­sol­la 300 000 vii­den vuo­den ajan, niin 400 000 euron vuo­si­sääs­tö toki kuit­taa sen vii­des­sä vuo­des­sa. Mut­ta 5 x 300ke, on 1,5Me, eikä 4 — 6 Me joka on kui­ten­kin STM:n ilmoit­ta­ma arvio?

  Eli haa­ru­kak­si on nyt laven­tu­nut 1,5 — 60Me.

 25. eihän sii­tä nyt ole niin kau­aa kun siir­ret­tiin koko­nai­nen pääkaupunki…aikamoista mesoa­mis­ta pikkuasiasta.

 26. Vähän asian vie­res­tä mut­ta Osmo voi­sit­ko ottaa sel­vää mis­tä täs­sä on kysymys?

  http://www.tiede.fi/keskustelut/post1039062.html#p1039062

  http://213.28.44.189/djulkaisu/kokous/20091277–10.HTM

  Kau­pun­gin­hal­li­tus Kouvola
  Esi­tys­lis­ta 06.04.2009 Asian­ro 10

  Kou­vo­lan perus­tur­van toimiala:

  Maa­han­muut­to­koor­di­naat­to­ri:

  Kau­pun­gin hal­lin­noi­ma vas­taan­ot­to­kes­kus toi­si kau­pun­gil­le suo­raa talou­del­lis­ta hyö­tyä (hal­lin­to­mak­sut) ja tämän lisäk­si alu­eel­le luo­tai­siin uusia työpaikkoja. 

  Myös seu­tu hyö­tyi­si, kos­ka toi­meen­tu­lo­tu­ke­na, ter­veys­ku­lui­na ym. mak­sui­na mak­set­tu raha jäi­si paik­ka­kun­nal­le. Esim. 150-paik­kai­sen vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen toi­meen­tu­lo­tuet ovat yli 400 000 euroa kuu­kau­des­sa. Val­tio kor­vaa vas­tan­ot­to­kes­kuk­sen perus­ta­mis- ja käyt­tö­ku­lut täysimääräisesti.”

  Ker­to­kaa nyt joku fik­sum­pi miten 150 tur­va­pai­kan­ha­ki­jan toi­meen­tu­lo­tu­ki­me­not voi­vat olla 2667e/henkilö/kk, kun ker­ran asu­mi­nen­kin on ilmaista!

  Suo­ma­lai­sen kes­ki­pal­kan ver­ran sos­sun raho­ja kuussa?
  Miten on mah­dol­lis­ta. Ja eikös tuo ole vie­lä verotonta?

  Tuo­han tekee tämän vuo­den 6000 tuli­jan osal­ta vuo­des­sa 192 000 000 !!

 27. Aatos, tuos­sa doku­men­tis­sa on jotain päin hon­kia. Sem­mois­ta sat­tuu aika usein, kuten tuo lausun­to Api­las­sa, eikö joku Kou­vo­lan maa­han­muut­to­koor­di­naat­to­ri ole talous­am­mat­ti­lai­nen. Muu­ten tämä ei lii­ty miten­kään tähän ketjuun.

 28. Aatos, tuos­sa doku­men­tis­sa on jotain päin hon­kia. Sem­mois­ta sat­tuu aika usein, kuten tuo lausun­to Api­las­sa, eikö joku Kou­vo­lan maa­han­muut­to­koor­di­naat­to­ri ole talous­am­mat­ti­lai­nen. Muu­ten tämä ei lii­ty miten­kään tähän ketjuun.”

  No voi olla näin mut­ta Kou­vo­lan Sano­mien pää­kir­joi­tuk­seen on kui­ten­kin pää­ty­nyt samat luvut?

  http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide—Paakirjoitukset/2009/04/08/Vastaanottokeskus+tuo+my%F6s+mahdollisuuksia/200926899048/67

  Ja anteek­si tosi­aan, että ei lii­ty aihee­seen mut­ta toi­voin vain, että Osmo fik­su­na mie­he­nä voi­si aut­taa sel­vit­tä­mään tätä var­mas­ti ris­ti­rii­tai­sia mie­li­pi­tei­tä luo­vaa asiaa?

 29. Taval­li­sel­le tek­ni­kol­le: minus­ta 30 vuo­den takai­nen tie­tä­mys ei tai­da olla ihan ajan­ta­sal­la. Toki saa­taan olla ihan vää­räs­sä ja sil­loin kaik­ki hyvin, Kuo­pios­ta poru­kat löy­tyy. Savo­lai­set nyt kel­paa­vat mihin vain. Olles­sa­ni nuo­re­na meril­lä duu­nis­sa, mul­le ker­rot­tiin jut­tu 3- ker­rok­si­sen ruu­man par­haas­ta las­tis­ta: alin savo­lai­sia, sit­ten olki­hat­tu­ja ja sit­ten käve­ly­kep­pe­jä. Kun savo­lai­set läh­tee lai­vas­ta ne nouk­kii hatut ja kepit mukaan­sa. Joten­kin tulee mie­leen Leh­ti­nen, Lii­ka­nen, Rehn jne miten­kään nyt vähät­te­le­mät­tä kenen­kään kou­lu­tus­ta, koke­mus­ta jne, mut­ta kui­ten­kin. Lie­nee sat­tu­maa savo­lai­suus? Tie­dän, että sit­ten tai­teen puo­lel­la löy­tyy iso jouk­ko myös.
  On siis lot­to­voit­to syn­tyä Suo­mes­sa ja tupla-pot­ti-voit­to syn­tyä Savossa.

 30. Olen ihan var­ma, että kukaan ei huo­maa mitään not­kah­dus­ta lää­ke­lai­tok­sen toi­min­nas­sa, kun­han se on saa­tu sin­ne Kuo­pioon. Sin­ne rek­ry­toi­daan uudet kave­rit, jot­ka pian ammat­tiyl­peyt­tä heh­kuen ker­to­vat miten hie­nos­ti onnis­tui­vat sel­viä­mään lai­tok­sen haas­ta­vis­ta alku­vai­heis­ta. Pian he sit­ten ovat­kin jo ammat­ti­lai­sia, joi­den ase­maa ei kukaan kysee­na­lais­ta.… sic tran­sit glo­ria mun­di näil­tä nykyi­sil­tä lää­ke­lai­tok­sen guruilta

 31. Aatos, Kou­vo­lan Sano­mat käyt­tä­nee sitä lukua min­kä viran­omai­set antaa, jos vetäi­sin ruk­sin sei­nään joka iki­nen ker­ta kun joku leh­ti jul­kai­see luku­ja jot­ka on sel­väs­ti päin hon­kia niin minul­la oli­si kovin kir­ja­vat tape­tit. Fysii­kan opet­ta­ja­ni repi aikoi­naan hiuk­sia pääs­tään kun suu­rin osa oppi­lais­ta teki saman pilk­ku­vir­heen teh­tä­väs­sä jos­sa las­ket­tiin aurin­gon lävis­tä­jän pituus, “eikö teil­lä soi mikään pääs­sä jos se on lyhyem­pi kuin äitin­ne?” Myö­hem­min olen aja­tel­lut että vää­rin vas­tan­neis­ta tuli iso­na journalisteja.

  Asi­aa sel­vi­ää yhdel­lä puhe­lin­soi­tol­la, eli ottaa ja soit­taa sil­le koor­di­naat­to­ril­le ja kysyy ihan koh­te­li­aas­ti että mitä hän mah­toi tar­koit­taa? En nyt ymmär­rä mik­si Osmon tämä pitäi­si tehdä.

 32. Tää las­kel­ma on yhtä fik­su kun se, mis­sä las­ke­taan las­ten­han­kin­nan kus­tan­nuk­sia työ­nan­ta­jil­le, jot­ta ne voi­tai­siin “jakaa kaik­kien työ­nan­ta­jien kesken”. 

  Yleen­sä täl­löin huo­mioon ote­taan vain se osuus, joka täy­tyy mak­saa ker­ty­vis­tä lomis­ta tms. eikä sitä suu­rin­ta kus­tan­nuse­rää: tie­don läh­te­mis­tä talos­ta pyyh­ki­mään kak­ka­pyl­ly­jä ja uuden kou­lut­ta­mis­ta, vir­heis­tään oppi­mi­sen odot­te­lua yms. mitä nyt asian­tun­ti­ja­työ­hön kuuluu.

  Ensim­mäi­nen on lähes mer­ki­tyk­se­tön toi­seen ver­rat­tu­na. Minul­le asian­tun­ti­ja-alan yrit­tä­jä­nä tuli­si mak­saa kym­me­nien tuhan­sien euro­jen kor­vaus, jot­ta mam­ma­lo­mal­le läh­ti­jän kor­vaa­mi­nen tuli­si mak­set­tua. Ja jos täl­lai­nen laki­sää­tei­ses­ti otet­tai­siin käyt­töön, joku hyväk­si­käyt­täi­si sitä palk­kaa­mal­la hant­ti­hom­miin kou­lut­ta­mat­to­mia pari­kymp­pi­siä naisia.

 33. Nyt on ensim­mäi­siä vir­ko­ja auki uuteen lää­ke­lai­tok­seen. Eipä tai­da olla tuli­jois­ta juu­ri­kaan pulaa:

  http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2009/04/21088&sort=false

  Ilmei­ses­ti nyt onkin niin, että uudet virat Kuo­pios­sa täyt­ty­vät hel­pos­ti, vaik­ka pää­kau­pun­ki­seu­dun työn­te­ki­jät eivät haluai­si­kaan muut­taa. Itse asias­sa näyt­tää sil­tä, että tuli­joi­ta on pil­vin pimein. 

  Onko siis niin, että lää­ke­lai­tok­sen siir­tä­mi­nen Kuo­pioon, päin­vas­toin kuin luul­tiin, hel­pot­taa­kin rek­ry­toin­tia ja saat­taa tätä kaut­ta jopa alen­taa palkkakustannuksia.

 34. Huvit­ti ton Kaup­pa­leh­den uuti­sen otsi­koin­ti. 17 haki­jaa 6 yli­laa­ka­rin vir­kaan ei todel­la­kaan ole mikaan haki­ja­vy­ory. Ton tason hom­miin pitais paas­ta valk­kaa­maan ihmi­sia vahan isom­mas­ta jou­kos­ta. Uuti­ses­sa myos erik­seen mai­nit­tiin, etta haki­joi­den jou­kos­sa oli oikein usei­ta toh­to­rei­ta. Jos hae­taan eri­kois­tut­ki­jaa, toh­to­rin tut­kin­non pitai­si kyl­la olla mini­mi­vaa­ti­mus. Sehan on sel­lai­nen tut­ki­jan peruskoulutus.

 35. Onko siis niin, että lää­ke­lai­tok­sen siir­tä­mi­nen Kuo­pioon, päin­vas­toin kuin luul­tiin, hel­pot­taa­kin rekrytointia.”

  Lai­na­taan­pa van­hois­ta threadeista:

  Lää­ke­lai­tok­sen raken­ta­mi­seen Lää­kin­tö­hal­li­tuk­sen rau­nioil­ta meni­kin aikaa lähes 15 vuot­ta ja täs­sä oli kyse pel­käs­tä organisaatioudistuksesta.”

  Lää­kea­lal­la vuo­si­kym­me­niä ollee­na — niin val­tion val­von­nas­sa kuin teol­li­suu­des­sa — voin tode­ta, että Lää­ke­lai­tok­sen työn sisäl­lön osaa­mi­nen opi­taan vain työn kaut­ta koke­neem­pien tuel­la. Yli­opis­to­tut­kin­to ei tee päte­väk­si lää­ke­tur­val­li­suu­den val­vo­jak­si, vaan ehkä 5–10 vuo­den työs­ken­te­ly tie­teel­li­sin argu­men­tein perus­tel­lus­sa juri­dis-regu­la­to­ri­ses­sa työ­maa­il­mas­sa, jon­ka ydin on Lon­toos­sa EU:n lää­ke­vi­ras­tos­sa ja osaa­jat jokai­sen eri EU-jäsen­maan lääkevalvontavirastossa.”

  Eli sehän vas­ta ihme oli­si jos aidos­ti mie­len­kiin­toi­siin ja haas­ta­viin teh­tä­viin opet­te­le­maan ja kou­lut­tau­tu­maan val­tion kus­tan­nuk­sel­la ei riit­täi­si haki­joi­ta kau­pun­gis­sa jos­sa ope­te­taan far­ma­ko­lo­gi­aa, klii­nis­tä far­ma­ko­lo­gi­aa, tok­si­ko­lo­gi­aa ja ties mitä lää­ke­kes­kuk­ses­sa tar­vit­ta­via jut­tu­ja. Eli nyt kun odo­tel­laan 5–10 vuot­ta että alal­le tuli­jat sisäis­tä­vät ammat­tin­sa, on 15 vuo­des­sa orga­ni­saa­tio taas iskus­sa. Sii­nä ajas­sa ehtii hyvin huka­ta asia­kas­suh­teet ja saa­vu­te­tun aseman.

 36. Teki­kö joku tilinpäätöstä?

  Lää­kea­lan tur­val­li­suus- ja kehit­tä­mis­kes­kus Fimean pää­toi­mi­paik­ka voi jää­dä Helsinkiin.

  Näin esit­tää sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Han­na Män­ty­län (ps) aset­ta­ma työ­ryh­mä, jona jät­ti sel­vi­tyk­sen­sä minis­te­ril­le tiistaina.

  Kuo­pioon jäi­si lää­ke­hoi­to­jen arvioin­tiin kes­kit­ty­vät tehtävät.

  Rat­kai­su lopet­tai­si seit­se­män vuot­ta jat­ku­neen epä­var­muu­den sii­tä, kum­mas­sa kau­pun­gis­sa Fimea toimii. 

  http://www.hs.fi/politiikka/a1454989254737

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.