Halla-aho ei pysy totuudessa

Olen saanut sähkö­posti­i­ni jonkin ver­ran pos­tia, mis­sä ihme­tel­lään, mik­si hyväksyn 11 vuo­ti­aiden avi­o­li­itot. Ensin ihmettelin, mis­tä tuol­lainen tieto voi olla peräisin, kunnes löysin tämän itseäni koske­van väärän väit­teen Jus­si Hal­la-ahon blo­gista. Olen vähän tyr­mistynyt. Olen sanonut, että on aika luon­nol­lista, että Suomes­sa sek­si on sal­lit­tua avi­o­li­itossa ole­vien kesken, mut­ta avi­o­li­iton alaikära­ja on 18 vuot­ta, jos­ta voidaan myön­tää poikkeus. Ei tietenkään 11-vuo­ti­aille, minkä Jus­si Hal­la-aho aivan hyvin tietää. Sel­l­aista avi­o­li­it­tolu­paa ei voi myön­tää, jos­sa sek­si olisi kiel­let­tyä alaikäisyy­den vuoksi.

Kor­jataan nyt toinenkin väärä väite. Blogillaan hän väit­tää, että jos­sain islami­laises­sa maas­sa laki sal­lisi avi­o­li­iton 11-vuo­ti­aiden kesken. Olisi vähin­täänkin kohtu­ullista, että hän voisi osoit­taa tuol­laisen maan, kos­ka joku voi vielä kuvitel­la Hal­la-ahon puhu­van jostain olev­as­ta tilanteesta eikä omas­ta vihaku­vitel­mas­taan. Min­un tietääk­seni maail­man alhaisin lailli­nen avi­o­li­iton solmimisikä on Iranis­sa, ja siel­läkin se on 13 vuot­ta.  Sekin on minus­ta järkyt­tävän alhainen, mut­tas en ymmär­rä, mik­si kiihot­taa mieliä vääräl­lä tiedol­la. Jos Hal­la-aho olisi rehelli­nen, hän kor­jaisi blogiltaan väärät tiedot.

Sen ver­ran täy­tyy min­unkin omia tieto­jani tark­istaa, että Sau­di-Ara­bi­as­ta todel­lakin puut­tuu avi­o­li­iton alaikära­ja kokon­aan. Tämä maa uno­htuu herkästi, kos­ka sxe on ostanut itsen­sä öljyl­lä län­si­maid­en arvostelun yläpuolelle.

416 vastausta artikkeliin “Halla-aho ei pysy totuudessa”

 1. AL: “Kho­drin mielestä avi­o­li­iton voi aloit­taa vaik­ka 11-vuo­ti­aana, jos maalli­nen laki sen sallii.”

  Iranis­sa käsit­tääk­seni avioi­tu­misikä NOSTETTIIN 13 vuo­teen vuon­na (Tan­ja Pirho­nen, Pro Gradu 2007 2004.https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/5760/avioeroi.pdf?sequence=1)

  Niin tai näin, saivartelua? Näinkö vält­tää rehelli­nen keskustelu itse asi­as­ta? 13-vuo­ti­askin naut­tii lain suo­jaa sukupuo­lia­siois­sa ainakin län­si­maisen arvo­maail­man mukaan. 

  Älylli­nen keskustelu ei ole “juu­pas, eipäs, sinä vale­htelet-” keskustelua. Sil­loin itse asia jää hel­posti syrjään.

  1. En ole vas­tus­sa mis­tään Khodirista. Hal­la-aho väit­tää min­un hyväksyvän 11-vuo­ti­aiden avi­o­li­itot. Se on kyl­lä väärä väite, joka hänen pitäisi blogiltaan pois­taa. Kyl­lä hänen tek­steistään saa myös sen käsi­tyk­sen, että tuo 11 vuot­ta olisi tätä päivää eikä menneisyyttä. 

 2. Tarkoit­tanet seu­raavaa kohtaa Hal­la-ahon blogissa:

  “Islamin arvosteli­jat uno­hta­vat, että 11-vuo­ti­aisi­in tyt­töi­hin yhtymi­nen tai homosek­suaalien kiv­i­tyk­set ovat ihmisoikeusloukkauk­sia vain, jos paikalli­nen laki ei hyväksy niitä. Jos paikalli­nen laki hyväksyy ne, ne eivät ole ihmisoikeusloukkauk­sia. Onnek­si Kho­dr Chehab (ja Osmo Soin­in­vaara kump­panei­neen) ovat aut­ta­neet meitä ymmärtämään tämän yksityiskohdan.”

  Ei hän käsit­tääk­seni suo­raan väitä, että puo­lu­s­tat alaikäis­ten avi­o­li­it­to­ja. Viit­taus on ilmeis­es­ti kult­tuurire­latismin kannatukseen. 

  Mut­ta kieltämät­tä siinä lie­nee jutun maus­tamisek­si ns. “ymmär­ret­ty tahal­laan” vähän väärin tai sit­ten ainakin tulkit­tu sin­ua tarkoi­tushakuis­es­ti (ja ilmeis­es­ti myös virheellisesti). 

  En minäkään tois­t­en kom­menteista vas­taa. Kom­men­toin sik­si, että on erit­täin arvokas­ta, että käyt arkalu­on­teis­es­ta aiheesta asi­akeskustelua ja halu­aisen sen pysyvän asi­as­sa. Harv­inaista nykypäivän julkises­sa keskustelussa.

 3. “Myös Osmon ja muiden koti­mais­ten rel­a­tivistien mielestä alaikäisi­in tyt­töi­hin yhtymi­nen on lähin­nä juridi­nen ongel­ma.” Näin kir­joit­taa Hal­la-aho ainakin vielä tässä vai­heessa, kat­so­taan sen­suroiko myöhem­min tek­stiään kun tajuaa töpän­neen­sä (http://www.halla-aho.com/scripta/pahoitteluni.html). Itsekin ihmettelin tuo­ta kohtaa, sil­lä en ollut huo­man­nut Soin­in­vaaran kir­joituk­ses­sa mitään tuo­hon viittaavaakaan.

  Hal­la-ahoa ylis­tetään tietyis­sä piireis­sä loogis­es­ta ajat­telus­ta, mut­ta min­un mielestäni hän kun­nos­tau­tuu lähin­nä retori­ikas­sa. Hän vääris­telee tois­t­en sanomisia, poimii niistä mieleisim­pän­sä ja käyt­tää huumo­ria aseenaan (tosin taitavasti) sil­loin kun ei kek­si järkevää kri­ti­ikkiä. Hän on viihdyt­tävä ja taita­va sanankäyt­täjä, joka var­maan tun­tee hyvin myös retori­ikan per­in­teet. Mut­ta hän ei ole sel­l­ainen kir­joit­ta­ja, jota kan­nat­taisi lukea liian kri­ti­ikit­tömästi, kuten tämäkin tapaus todistaa.

 4. Islami­lai­sis­sa mais­sa lailli­nen avi­o­li­iton solmimisikä on eri asia kuin käytän­tö. En tiedä, miten paljon näil­lä mail­la on ulkopoli­it­tisia kiihokkei­ta lakiperäis­ten rajoi­tusten aset­tamisek­si, mut­ta käytän­nössä lap­si­avi­o­li­itot eivät ole kadon­neet. Ja mik­sipä ne katoavaisitkaan? Ei maalli­nen hallinto voi nol­la­ta Allahin lakia jol­lain lain­opil­lisel­la doku­men­til­la. Täl­laiset rajoituk­set ovat shar­i­an vas­taisia, ja siitähän tässä kaikessa on lop­ul­ta oikeasti kyse: islamin arvo­maail­mas­ta ja mah­dot­to­muud­es­ta sovit­taa se län­si­maisi­in lib­er­aalei­hin arvoihin. Shari­aa ei voi mieli­v­al­tais­es­ti ohja­ta lib­er­aali­in suun­taan, kos­ka koko jär­jestelmä perus­tuu vuo­sisato­ja sit­ten luo­tu­i­hin puit­teisi­in. Maalli­nen hallinto voi aset­taa islamin oppi­en vas­taisia rajoituk­sia, mut­ta se ei tarkoi­ta, että kaik­ki mus­lim­it automaat­tis­es­ti pitäi­sivät maal­lista hallintoa käytän­nössä Allahia ja Muham­ma­dia korkeam­pana auktoriteettina.

 5. Jemenis­sä naimisi­in­menon — täten myös sukupuoliy­h­dyn­nän — ikära­ja on yhdek­sän vuot­ta. Kokon­aisu­udessaan islami­laisen maail­man ikära­jat eivät kuitenkaan ole poikkeuk­sel­lisen alhaisia. 

  Tosin niis­sä mais­sa, joista Suomeen tulee eniten pako­laisia ja elin­ta­sopak… anteek­si, mui­ta human­i­taarisia maa­han­muut­ta­jia, on hie­man alhaisem­mat rajat. Irakissa sen­tään 18 tai 15 vuot­ta, mut­ta Iranis­sa 13, Soma­lias­sa ei epäjärjestyk­sen takia tai­da olla mitään rajoituksia.

 6. Iranis­sa on alhaisin omae­htoinen avioi­tu­misikä 18 vuot­ta, van­hempi­en suos­tu­muk­sel­la (pakot­ta­mana) 15 vuotta. 

  Käytän­nössä kuitenkin paljon nuorem­pia tyt­töjä pakkon­aite­taan van­hoillekin miehille mus­limiy­hteisöis­sä (eikä vain niis­sä). Tästä löy­tyy kyl­lä googlaa­mal­la paljonkin aineistoa.

 7. Osmo, juuri kuvatun kaltaista tilan­net­ta ei todel­la tai­da olla, vaik­ka todel­lisia epäko­htia löy­tyy eli täysin ilman tul­ta ei savua ole. Hal­la-aho ei varsi­nais­es­ti erit­tele mitenkään islamin juon­tei­ta, joten minään ihmisoikeusak­tivisti­na Hal­la-ahoa ei voi pitää. 

  “The wide­spread preva­lence of Child Mar­riage in the Islam­ic monar­chy of Sau­di Ara­bia has been doc­u­ment­ed by Human rights groups. Sau­di cler­ics have jus­ti­fied the mar­riage of girls as young as 9, with sanc­tion from the judi­cia­ry .There are no laws defin­ing the min­i­mum age for mar­riage in Sau­di Ara­bia, and girls as young as eight years of age can marry.”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Child_marriage#Saudi_Arabia

  Sau­di mar­riage offi­ciant Dr. Ahmad Al-Mu’bi. The inter­view aired on LBC TV on June 19, 2008: 

  “Mar­riage is actu­al­ly two things: First we are talk­ing about the mar­riage con­tract itself. This is one thing, while con­sum­mat­ing the mar­riage — hav­ing sex with the wife for the first time — is anoth­er thing.

  “There is no min­i­mal age for enter­ing mar­riage. You can have a mar­riage con­tract even with a one-year-old girl, not to men­tion a girl of nine, sev­en, or eight. This is mere­ly a con­tract [indi­cat­ing] con­sent. The guardian in such a case must be the father, because the father’s opin­ion is oblig­a­tory. Thus, the girl becomes a wife…

  “But is the girl ready for sex or not? What is the appro­pri­ate age for hav­ing sex for the first time? This varies accord­ing to envi­ron­ment and tra­di­tions. In Yemen, girls are mar­ried off at nine, ten, 11, eight, or 13, while in oth­er coun­tries, they are mar­ried off at 16. Some coun­tries have leg­is­lat­ed laws for­bid­ding hav­ing sex before the girl is 18.”

  http://www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD197108

 8. Kyl­lä tuol­lainen henkilöön kohdis­tu­va ja totu­ut­ta vääris­televä väite Hal­la-ahol­ta on rimanal­i­tus, joka saat­taa lisätä Halla-aho-kriittisyyttä… 

  Vaikut­taa siltä, että keinot ja päämäärä eivät nyt Hal­la-ahol­la kohtaa totu­u­den alt­tar­il­la. Se, että rat­saste­taan luvat­ta ja vale­htele­mal­la laina­hevosel­la ei ole rehellistä argu­men­taa­tio­ta, oli sit­ten kyse maan­muut­tokri­itisyy­destä tai mis­tä tahansa yhteiskun­nal­lis­es­ta arvokeskustelusta. 

  Myös maah­n­muut­tokri­it­tisyy­dessäkin on hyvä pysyä totu­udessa kunkin niin hyvin kuin pystyy…toiset parem­min ja toiset heikommin.

 9. (Linkit kor­jat­tu edel­lis­es­tä yrityksestä)

  “Isä pakot­ti kahdek­san­vuo­ti­aan Nujood Alin naimisi­in 22 vuot­ta van­hem­man miehen kanssa.

  Tytön isä saati aviomies eivät ole kuitenkaan Jemenin lakien mukaan syyl­listyneet mihinkään rikok­seen. Lais­sa ei nimit­täin määritel­lä alaikära­jaa avi­o­li­iton solmimiselle.

  Suuri osa jeme­niläistytöistä meneekin ABC:n mukaan naimisi­in noin 15-vuo­ti­aana ja mon­et ennen kym­men­tä ikävuottaan.”

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200804157523840_ul.shtml

  “47-vuo­tias mies meni naimisi­in 8‑vuotiaan kanssa

  Saudioikeus ei suos­tunut tytön äidin pyyn­töön mitätöidä avioliittoa.

  Saudi­ara­bi­alainen äiti pyysi tuomiois­tu­in­ta mitätöimään avi­o­li­iton, johon hänen 8‑vuotias tyt­tären­sä oli joutunut 47-vuo­ti­aan miehen kanssa. Avi­o­li­iton oli jär­jestänyt tytön isä.

  Oikeu­den tuo­mari Habib Abdal­lah al-Habib ilmoit­ti lauan­taina, ettei mitätöi avi­o­li­it­toa, kos­ka “äiti ei ole lain mukaan tytön holhooja”.”

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200902109059901_ul.shtml

 10. Luin Hal­la-Ahon tek­stin läpi, eikä hän mielestäni väit­tänyt että hyväksy­isit 11-vuo­ti­aiden avi­o­li­itot. Jos oikein ymmärsin hänen punaisen lankansa, niin hänen mielestään ped­ofil­ia ei saa olla pelkästään lakitekni­nen asia.

  Itse kir­joitit alla ole­van tek­stin blo­gisi kom­ment­tio­sioon (koko kom­ment­ti, ei pelkkä kokon­aisu­ud­es­ta irroitet­tu osa):

  “Jos saa poikkeuslu­van men­nä naimisi­in 11-vuo­ti­aan kanssa, var­maankin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suomen lain mukaan. Sen poikkeuslu­van saami­nen voi olla kiv­en takana.”

  Oudolta­han tuo kieltämät­tä kuulostaa.

 11. Osmo kir­joit­ti “Jos saa poikkeuslu­van men­nä naimisi­in 11-vuo­ti­aan kanssa, var­maankin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suomen lain mukaan. Sen poikkeuslu­van saami­nen voi olla kiv­en takana.”
  ja Jaakko kommentoi:
  Oudolta­han tuo kieltämät­tä kuulostaa.

  Niin minus­takin tuo kuu­lostaa omi­tuiselta. Mut­ta olet­taisin, että tuos­sa on tavoitel­tu sarkastista sävyä. Ihan pelkästään kir­joit­ta­mal­la sarkas­tisen sävyn käyt­tö ei noin lyhyel­lä tek­stin­pätk­l­lä onnis­tu, pait­si ken­ties hymiöitä käyttämällä. 

  Mut­ta täm­m­möistä tämä keskustelu on, ja osoit­taa sen, että puolin ja toisin kan­nat­taa miet­tiä mitä ns. oikeasti vakav­ista asioista sanoo ja kirjoittaa. 

  En yhtään ihmettele, että Hal­la-aho ote­taan vakavasti, jopa niin vakavasti, että mies on syyt­teessä yhden uskon­non kri­ti­soimis­es­ta. Kaver­il­la on terävä kynä ja sana hal­lus­saan. Ja tätä ei suo­ma­lainen keskustelukult­tuuri kykene sulat­ta­maan. Pitäis var­maan vaan vai­eta kum­mal­lakin kotimaisella.

 12. Jaakko: Tuos­sa Osmon kom­men­tis­sa­han tode­taan vain, että mikäli saa poikkeuslu­van men­nä naimisi­in, sek­si on ilmeis­es­ti LAIN mukaan sal­lit­tua. Osmo ei käsit­tääk­seni ole mis­sään vih­jan­nut, että ped­ofil­ia on ok, kun­han se on lail­lista. Hal­la-ahon blo­gista taas sai sen käsi­tyk­sen, että Osmon mielestä ped­ofil­ia olisi ok, mikäli se ei riko lakia.

 13. Osmo, edel­lisen keskustelun perus­teel­la pidin selvänä, että edu­s­tat samaa äärikult­tuurirel­a­tivis­tista älyl­lis­es­ti kestämätön­tä tulk­in­taa kuin use­at ko. keskustelun kom­men­toi­jat, mut­ta hyvä, että oikaisit asian. 

  Eli olisin nyt ymmärtäv­inäni, että suh­taudut kri­it­tis­es­ti joidenkin suo­ma­lais­tenkin islami­lais­ten yhteisö­jen halu­un solmia avi­o­li­it­to­ja, jois­sa on osal­lise­na merkit­tävästi suo­jaikära­jaa nuorem­pia tyttöjä?

  1. Suomes­sa nou­date­taan Suomen lakia. Ei siitä ole mitään eriva­pauk­sia uskon­nol­lisin perustein. (Tosin Jeho­van todis­ta­jat on vapautet­tu asepalvelusta)

 14. Tämän artikke­lin mukaan Jemenis­sä on juuri tehty laki, joka säätää 17 vuo­den rajan ikära­jan avi­o­li­itolle. Jotkut uskon­nol­liset johta­jat kuitenkin vas­tus­ta­vat tätä lakia islamin vastaisena:

  http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=14588&size=A

  Sau­di-Ara­bi­as­sa ei ilmeis­es­ti vieläkään ole min­i­mi-ikää avi­o­li­itoille, joten voit Osmo päivit­tää tieto­jasi tässä asi­as­sa ja ken­ties muoka­ta kir­joi­tus­tasi. Tässä yksi aiheeseen liit­tyvä uuti­nen, jos­sa san­o­taan, että avi­o­li­it­to olisi mah­dol­lista jopa 1‑vuotiaiden kanssa:

  http://www.foxnews.com/story/0,2933,371581,00.html

 15. Näin naise­na sitä pöyristyy todel­la paljon täl­lais­es­ta keskustelus­ta voiko 11 tai 13- vuo­tias tyt­tö men­nä naimisi­in vai ei. Ei kukaan lap­si oikeasti halua naimisi­in, vaik­ka ehkä haaveileekin jostakin pop-tähdestä (nuores­ta sel­l­ais­es­ta). Itse olen yläasteikäis­es­tä asti kokenut aikuis­ten miesten sek­suaal­ista häir­in­tää ja aja­tus siitä, että min­ut olisi tässä iässä (tai myöhem­minkään) naitet­tu van­hempi­en tah­dos­ta jollekin näistä miehistä, on kam­mot­ta­va. Samaa var­maan ajat­tel­e­vat kaik­ki täl­laiset tyt­tö­vaimot ja se pitäisi olla tärkein­tä, eikä se kuin­ka nuoren kanssa miehet saa­vat avioitua…

 16. Antti, Hal­la-Aho toteaa seu­raavasti (koh­ta mikä tässä nyt oletet­tavasti on se kuuma peruna):

  “Myös Osmon ja muiden koti­mais­ten rel­a­tivistien mielestä alaikäisi­in tyt­töi­hin yhtymi­nen on lähin­nä juridi­nen ongelma.”

  Kun Osmo taas on toden­nut (lainaan taas samaa Soin­in­vaaran blogia):

  “Jos saa poikkeuslu­van men­nä naimisi­in 11-vuo­ti­aan kanssa, var­maankin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suomen lain mukaan. Sen poikkeuslu­van saami­nen voi olla kiv­en takana.”

  En kyl­lä suo­raan san­ot­tuna tiedä että mihin Hal­la-Aho on tuon kom­ment­tin­sa perus­tanut (onko tuo lainaa­mani kir­joi­tus), mut­ta kyl­lä tuo Soin­in­vaaran kom­ment­ti on pelkästään juridi­nen. Ei siinä ote­ta kan­taa moraali­in, suun­taan tai toiseen.

  Mut­ta olen kyl­lä Mikan kanssa samaa mieltä; net­tikir­joit­telus­sa nyanssit jäävät hel­posti huomioimat­ta, ja väärinkäsi­tyk­set (sekä tahal­liset että tahat­tomat) sekä kär­jistyk­set syn­tyvät hel­posti. Vaik­ka en omaakaan samaa poli­it­tista suun­tau­tu­mista kuin Soini­vaara, uskon kuitenkin hänen moraalin­sa tämän asian suh­teen ole­van vah­va. Kuitenkin, jos ollaan erit­täin tarkoituk­sen hakuisia, saadaan Soin­in­vaaraan kom­ment­ti kuu­losta­maan todel­la pahal­ta (kuvitelka­a­pa vaik­ka tuo kom­ment­ti jonkun iltale­hden lööpiksi).

  Net­ti on ongel­malli­nen tiedo­tusvä­line, ja se kan­nat­taisi kaikkien ymmärtää; “julkaisu“kynnys on erit­täin mata­la, ja uskon­pa ettei Soin­in­vaara esim. lehteen tuo­ta kom­ment­ti­aan olisi kir­joit­tanut. On surullista miten tätä poli­it­tista keskustelua (jos nyt net­tikir­joit­telua voi sel­l­aisek­si sanoa) ale­taan käymään oikeussaleis­sa; se tarkoit­taa demokra­t­ian kuolemista ja pelon ilmapi­irin voittamista.

 17. “Myös Osmon ja muiden koti­mais­ten rel­a­tivistien mielestä alaikäisi­in tyt­töi­hin yhtymi­nen on lähin­nä juridi­nen ongelma.”

  Sanan “lähin­nä” käyt­tämi­nen asi­ay­htey­dessä antaa lauseelle vääristyneen tarkoituk­sen. Kään­täen tuo väite tarkot­taisi, että jos vain laki sal­lisi, Osmon mielestä olisi ok sekaan­tua alaikäisi­in lap­si­in. Mut­ta siitähän ei ollut kyse alkuunkaan. 

  Se, että alaikäisi­in sekaan­tu­mi­nen on juridi­nen ongel­ma ei tarkoi­ta sitä, ettei se voisi samal­la myös olla moraa­li­nen ongel­ma. Osmon moraalia on turha arvostal­la sil­lä perus­teel­la, että hän puhui juridi­ikas­ta. Mis­sään vai­heessa kir­joi­tus­ta ei puhut­tu siten, että alaikäisi­in sekaan­tu­mi­nen olisi “lähin­nä” juridi­nen ongelma.

 18. Yksi olk­inukke­jen rak­en­telu muo­to on että jos ihmi­nen ei eksplisi­it­tis­es­ti pahek­su jotain, niin san­o­taan että hän hyväksyy sen. Vrt. mik­sei Yhdys­val­tain har­joit­ta­maa kidu­tus­ta kri­ti­soi­va puu­tu myös Iranin harjoittamaan?

  Toinen vas­taa­va hienous on rel­a­tivis­mista syyt­tämi­nen. Jos on sitä mieltä että jostain kysymyk­ses­tä tehdään turhaan peri­aat­teelli­nen, niin tästä johde­taan syytös että vas­tus­taa kaikkia peri­aatei­ta. Esim. jos on jokus sitä mieltä että Helsin­gin Kokoomuk­sen peri­aate, että mer­ta ei saa täyt­tää on type­rä nimeno­maan peri­aat­teena, niin sit­ten syytetään väli­in­pitämät­tömyy­destä rantalu­on­toa kohtaan.

  Tiet­ty­i­hin piirei­hin täl­lainen argu­men­toin­ti ilmeis­es­ti uppoaa.

 19. Hal­la-ahon kir­joituk­ses­sa häir­it­see min­ua se yleinen moka että ped­ofil­i­aa (psykologi­nen ilmiö) käytetään syn­onyyminä lapsen­raiskauk­selle (fyysi­nen teko). Tok­i­han ne toisi­in­sa liit­tyvät, mut­ta eivät ne samaa asi­aa tarkoi­ta eikä ensim­mäi­nen vält­tämät­tä joh­da toiseen.

  Samaan sar­jaan kuu­luu se että sanaa “rasis­mi” käytetään tarkoit­ta­maan mil­loin mitäkin rikosnimikkeitä.

 20. “Sen ver­ran täy­tyy min­unkin omia tieto­jani tark­istaa, että Sau­di-Ara­bi­as­ta todel­lakin puut­tuu avi­o­li­iton alaikära­ja kokon­aan. Tämä maa uno­htuu herkästi, kos­ka sxe on ostanut itsen­sä öljyl­lä län­si­maid­en arvostelun yläpuolelle.”

  Itse asi­as­sa kri­ti­ikkiä län­si­mais­sa on.
  Mut­ta erikoise­na ilmen­tymänä on se että nämä kri­ti­ikkiä esit­tävät kuten (Hal­la-Aho) joutu­vat kohtu­ullisen voimakkaan kri­ti­ikin kohteek­si. Ja näyt­tää siltä että pääosin län­si­maid­en viher­vasem­mis­ton suunnalta.

  Hie­man pro­vokati­ivi­nen kysymys kuuluukin:
  Onko län­si­maid­en viher­vasem­mis­to ostet­tu öljyra­hoil­la kritiikittömäksi ?

  Tuli mieleeni juuri pidet­ty Ara­bili­iton Dohan kok­ous jos­sa vas­tustet­ti­in Sudanin kansan­murhaa­jan al-Bashirin kan­sain­välistä pidätysmääräystä.

  Tai sit­ten YK:n ihmisoikeusneu­vos­ton taan­noinen päätös Islami­nuskon kri­ti­soin­nin kieltämisestä.

  Minus­ta olisi aika ennem­minki­in kään­tää kat­seet län­nen jatku­vas­ta arvostelus­ta Islami­nuskois­t­en maid­en ja YK:n toim­intaan, jot­ka ilmeis­es­ti saa­vat toimia ja tehdä mitä tahansa ilman että viher­vasem­mis­to kri­ti­soi niiden toimia mil­lään tavalla.

 21. Osmo, kom­ment­tisi perus­teel­la jää edelleen epä­selväk­si, onko tässä mielestäsi yleisel­lä tasol­la kyseessä ihmisoikeu­songel­ma / eet­ti­nen ongel­ma vai vain lakitekni­nen asia.

 22. Osmolle iso hatun­nos­to jalka­u­tu­mises­sa ns. kansan pari­in aiheen tiimoil­ta. Täl­laista keskustelua ja kan­nan­ot­to­ja, mukaan lukien Huseinin todel­la tarvitaan. 

  Sole­noi­di, Sau­di-ara­bi­an pääl­lä on tuos­sa Wikipedi­an kuvas­sa vio­let­ti täplä, joka tarkoit­taa “must be mar­ried”. Jemenin kohdal­la tum­mansini­nen väri tarkoit­taa 9 vuot­ta, sen lisäk­si, että pitää olla naimis­sa. Toisin sanoen “age of con­sent” ei tarkoi­ta naimisiinmenoikää:

  While the phrase age of con­sent typ­i­cal­ly does not appear in legal statutes, when used in rela­tion to sex­u­al activ­i­ty, the age of con­sent is the min­i­mum age at which a per­son is con­sid­ered to be legal­ly com­pe­tent of con­sent­ing to sex­u­al acts. This should not be con­fused with the age of major­i­ty, age of crim­i­nal respon­si­bil­i­ty, or the mar­riage­able age.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_consent

 23. sole­noi­di, tuos­sa Wikipedi­an kar­tas­sa puhutaan sek­suaalisen kanssakäymisen ikära­jas­ta joka ei vält­tämät­tä ole sama kuin avi­o­li­iton solmimisen ikära­ja. Lisäk­si siinä kyl­lä Sau­di-Ara­bia on har­maa joka indeksin mukaan merk­it­see “no data”. Tuo 9 vuo­den ikära­jan maa on Jemen. 

  Tuos­ta kar­tas­ta hyvin näkee että suo­jaikära­jat ovat itse asi­as­sa varsin “län­si­maista” tasoa (ja ylikin, esim. Tunisi­as­sa 20 vuot­ta) suurim­mas­sa osas­sa islami­laisia mai­ta, sen sijaan espan­jankieli­sis­sä mais­sa näky­isi 12–14 vuot­ta ole­van tavallinen.

  Varsi­nai­sista avi­o­li­it­toikära­joista lista löy­tyy täältä: http://en.wikipedia.org/wiki/Marriageable_age. Tuon lis­tan mukaan alle 17 vuot­ta (joka raja oli pitkään Suomes­sakin) avi­o­li­iton ikära­ja naisille ilman eri­ty­islu­paa on tuon mukaan näis­sä mais­sa, olen myös main­in­nut erik­seen jos se on alle 15: 

  Kenia, Mada­gaskar (14), Tansa­nia (14), Afgan­istan (14), Brunei (ei rajaa), Tai­wan, Indone­sia, Iran, Irak, Japani, Jor­da­nia, Kazak­stan, Kuwait (ei rajaa), Male­sia, Maledi­iv­it, Pak­istan, Etelä-Korea, Sri Lan­ka (12 mus­limeille, 18 muille), Syyr­ia (13 oikeu­den luval­la jos puoliso ei ole merkit­tävästi van­hempi), Kypros, Tshek­ki (raskaana oleville naisille ikära­ja 16), Unkari, Alanko­maat, Por­tu­gali, Roma­nia, Venäjä (14), Slove­nia, Espan­ja, Iso-Bri­tan­nia, Kana­da, Mek­siko (16, mut­ta raskaana oleville 14), USA (vai­htelee osaval­tioit­tain 13–18 vuo­den välil­lä), Uusi-See­lan­ti, Argen­ti­ina, Brasil­ia, Chile, Paraguay (14), Venezuela (14)

  Lis­tas­sa ei ollut kaikkia mai­ta, mut­ta kyl­lähän tuos­ta jo näkee, että lap­si­avi­o­li­itois­sa kyse ei siis todel­lakaan ole mis­tään leimallis­es­ti islami­lais­es­ta käytän­nöstä, kuten Hal­la-Aho tun­tuu ainakin vih­jail­e­van. Wikipedia tietää ker­toa myös että mm. Etiopi­as­sa (kris­ti­ty maa) puo­let tytöistä menee naimisi­in alle 15-vuotiaina.

  Ylipään­sä ikära­jat ovat aina hie­man kinkki­nen kysymys. Län­si­mais­sa täysi-ikäisyy­den ikära­jana on pidet­ty eri aikoina vai­htel­ev­asti 15–25 vuot­ta. Jostain näkökul­mas­ta siis 18 vuo­denkin ikära­ja on turhan alhainen, tois­es­ta 15 ihan sopi­va. Siitä ei liene kysymys­tä että 11-vuo­tias on vielä selvästi lap­si jon­ka ei voi­da kat­soa pystyvän itse tekemään päätöstä sukupuolisuh­teeseen ryhtymis­es­tä, mut­ta ainakin Suomen lais­sa 16-vuo­ti­as­ta on siihen pystyvänä jo pidet­ty vaikkei naimisi­in vielä pääsekään. Moni on sukupuolielämän­sä aloit­tanut tuos­ta vuo­den-pari nuorem­panakin ilman sen suurem­paa hait­taa, mut­ta yksilöl­liset erot kyp­syy­dessä eivät tietysti tarkoi­ta etteikö löy­ty­isi paljonkin tuon ikäisiä jot­ka vielä tarvit­se­vat täl­laista juridista suo­jelua. Raiskaushan on rikos uhrin iästä riip­pumat­ta, mut­ta ikära­jois­sa on pitkälti kyse siitä, minkä ikäisen ihmisen voidaan kat­soa ole­van riit­tävän kyp­sä pystyäk­seen itsenäis­es­ti anta­maan aidon suos­tu­muk­sen­sa seksiin.

  Joka tapauk­ses­sa Hal­la-Ahoa ja hänen heimo­laisi­aan ei tun­nu kiin­nos­ta­van mikään hieno­jakoisem­pi prob­lemati­ik­ka vaan tarkoi­tus on vain fak­to­ja valikoivasti esit­tämäl­lä “osoit­taa” että mus­lim­it ovat taka­pa­juisia las­ten­raiskaa­jia, ohit­taen mm. sen tosi­asian että lap­si­avi­o­li­itot eivät mitenkään rajoitu islami­laiseen kulttuuripiiriin.

 24. RKP:n tahol­la suun­nitelti­in puoluei­den yhteistä rasis­min­vas­taista julis­tus­ta. Etkö Osmo samas­sa hengessä voisi eksplisi­it­tis­es­ti tuomi­ta Suomeenkin tuo­dun tavan nait­taa alaikäisiä tyt­töjä aikuisille miehille? Jotenkin syn­tyy vaikutel­ma siitä, että tiet­tyjä kult­tuurisia tapo­ja nou­dat­tavien ihmis­ryh­mien törkeät ihmisoikeusloukkauk­set hyväksytään vaiken­e­mal­la, jot­tei oma arvo­maail­ma saisi kolhuja.

 25. Ainakin oli paper­il­la, tör­mäsin tuo­hon joskus 2004, ja nimeno­maan peri­aate. Kyl­lä minä nyt sen ymmär­rän, että vas­tutet­taisi­in vaik­ka Töölön­lah­den täyt­tämistä, mut­ta meren täytön vas­tus­t­a­mi­nen kat­e­goris­es­ti on outoa.

 26. “Net­ti on ongel­malli­nen tiedo­tusvä­line, ja se kan­nat­taisi kaikkien ymmärtää;..”

  Tästä olisin vah­vasti eri mieltä. Tämäkin netis­sä tapah­tu­va nokit­telu on lop­ul­ta aika har­mi­ton­ta kun kuka tahansa voi mil­loin tahansa käy­dä tark­ista­mas­sa mitä her­rat Soin­in­vaara ja Hal­la-aho ovat tarkalleen sanoneet ja muo­dostaa mielip­i­teen­sä alku­peräisen tek­stin ja sen kon­tek­stin perusteella.

  Husein Muhammed tekee muuten blogillaan ansiokas­ta perus­pu­ur­tamista joka toiv­ot­tavasti rohkaisee tähän asti turhan hil­jaise­na pysynyt­tä mus­lim­ivähem­mistöä mukaan keskusteluun. 

  Nyt kun Hal­la-aho on saanut oma­l­la tahol­laan mamukri­it­tiset aktivoitua, ei ole kovin hedelmäl­listä jos tämä ryh­mä keskustelee lähin­nä vain keskenään. Mah­dol­lisim­man pian pitäisi saa­da aikaan aito dialo­gi, ja mielum­min jol­lain rak­en­tavam­mal­la taval­la kuin Vihrei­den Nais­ten käyt­tämä SLAPP-meto­di. Tämän keskusteluy­htey­den avaamises­sa Husein Muhammedin kaltaiset mielipi­de­vaikut­ta­jat ovat avaintekijöitä.

 27. Hatun­nos­to sille, joka tätä keskustelua jak­saa käy­dä. Eipä ole koskaan tul­lut mieleen, että Osmo olisi kult­tuurirel­a­tivisti. Esipu­per­teetis­sa ole­vien avi­o­li­itot Suomes­sa ovat niin has­su aja­tus, että aja­tus ei ole koskaan käynyt mielessä.

  Mitähän tarvet­ta Hal­la-ahon ja kump­panei­den pyörit­tämä jut­tu oikein mah­taa palvel­la. Timo Soi­ni pres­sik­lu­bis­sa sanoi Hal­la-ahon ole­van älykäs, mut­ta val­it­se­van huonos­ti seuransa.

  En ole jak­sanut koskaan lukea hänen tari­noitaan, mut­ta jonkun edel­lisen kom­mentin mukaan hän pelaa logi­ikan ja retori­ikan keinoin aina sen mukaan, mitä tilanne edel­lyt­tää. Jos paukut lop­pu­vat, tur­vaudu­taan retori­ikkaan ja val­heisi­in ja puolivalheisiin.

  Ainakin tältä poh­jal­ta keskustelun juur­ta riit­tää eikä valmista tule koskaan.

 28. Kaikkein häm­men­täv­in­tä on “logi­ik­ka”, että ihmisoikeusloukkauk­si­in syyl­listyvistä val­tioista tule­vat ihmiset eivät tah­do päästä eroon sor­rosta ja olla valmi­ita oppi­maan uut­ta, vaan automaat­tis­es­ti tah­to­vat muut­taa Suomen kalifaatiksi. 

  Tätä hal­la-aho­laista aja­tuskulkua en ymmär­rä. Kos­ka en sitä ymmär­rä jää ain­oak­si tulk­in­tavai­h­toe­hdok­si, että ns. mamu “kri­it­ti­nen” yhteisö koos­t­uu pääsään­töis­es­ti kseno­fo­bis­es­ta ele­men­tistä, jolle ihmisoikeudet ovat tyystin tois­ar­voinen seikka. 

  Se on sääli, sil­lä kaik­ista ihmisoikeusloukkauk­si­ta olisi syytä puhua enem­mänkin ja vakavasti, ei maalaillen piru­ja seinille tai teesken­nellen, että maa­han­muut­ta­jat ovet tehneet Kaisaniemen­puis­tos­ta hel­vetin esikartanon.

 29. Taneli Salo­vaara kir­joit­ti “Kaikkein häm­men­täv­in­tä on “logi­ik­ka”, että ihmisoikeusloukkauk­si­in syyl­listyvistä val­tioista tule­vat ihmiset eivät tah­do päästä eroon sor­rosta ja olla valmi­ita oppi­maan uut­ta, vaan automaat­tis­es­ti tah­to­vat muut­taa Suomen kalifaatiksi.”

  Ei tämä nyt ole niin vaikea ymmärtää. Aja­tus on se, että ihmiset eivät tule pakoon sor­toa vaan huonoa elin­ta­soa. Täl­löin heil­lä ei ole vält­tämät­tä mitään ongel­maa alku­peräisen koti­maansa kuvioiden kanssa, ja saat­ta­vat todel­la halu­takin levit­tää kulttuuriaan.

 30. Itse uskon, että Hal­la-ahon kan­na­tus katke­si kuin kamelin selkä autiomaas­sa liial­lisen kuor­man pain­os­ta. Tuli vaan kuor­ma täy­teen kan­nat­ta­jien­sa lastis­sa kun havait­si­vat, että pitää olla muu­takin takana kuin vain blogi-sanastelua.

  Mut­ta sen Hal­la-aho on osoit­tanut, että blo­gi-sanaste­lut ovat var­teenotet­ta­va keino pyrit­täessä vaikut­ta­maan omi­in päämääri­in­sä luk­i­joideen kus­tan­nuk­sel­la ja pään­menok­si. Ennen asia hoidet­ti­in turuil­la ja tor­eil­la mikro­fonien kaut­ta. Sit­ten tuli telkkari ja nyt netti.

  Ottakoot tule­vat kansane­dus­ta­jik­si pyrkivät asi­as­ta oppia, niin ei ter­vitse tuh­la­ta kenenkään raho­ja puhu­ja­matkoi­hin ja sum mui­hin aikaa viepi­in kansalaiskeskustelui­hin. Eikä tarvitse vaalien alla rasit­taa puolue­toimis­to­jen resurse­ja lahjoi­tus­ra­han lail­lis­tamisen kanssa.

  Tämä olisi kyl­lä kova sana pyrk­i­jyy­dessään kansane­dus­ta­jak­si, jos Elove­na-kau­raryyni­paketin kyl­keen pää­sisi komeile­maan eniten rahaa tar­jon­nut. Tiedä mil­loin tämä on totta.

  Mitä sit­ten lakrit­sapaketin kyl­jessä main­os­tet­taisi­in. Mut­ta nyt on vielä niin, että laku-Pekka laku saa mut sven­gaa’aaa’­maan. Laukoi main­ok­ses­sa Jus­si Rait­ti­nen aikoinaan…

 31. Taneli Salo­vaara kir­joit­ti 4.4.2009 kel­lo 19:52
  “Kaikkein häm­men­täv­in­tä on “logi­ik­ka”, että ihmisoikeusloukkauk­si­in syyl­listyvistä val­tioista tule­vat ihmiset eivät tah­do päästä eroon sor­rosta ja olla valmi­ita oppi­maan uut­ta, vaan automaat­tis­es­ti tah­to­vat muut­taa Suomen kalifaatiksi.”

  Valitet­tavasti tuos­ta on varsin paljon esimerkke­jä muis­sa län­si­mais­sa varsinkin Islami­nuskois­t­en osalta. Asi­aan vaikut­taa varsin paljon mis­tä kult­tuurista pako­laiset tai maa­han­muut­ta­jat tulevat.
  Kyse on myös siitä että kaik­ki eivät halua tehdä Suomes­ta monikult­tuurista utopi­aa, ja myös hei­dän näke­myk­siään tulisi ymmärtää.

  “Tätä hal­la-aho­laista aja­tuskulkua en ymmär­rä. Kos­ka en sitä ymmär­rä jää ain­oak­si tulk­in­tavai­h­toe­hdok­si, että ns. mamu “kri­it­ti­nen” yhteisö koos­t­uu pääsään­töis­es­ti kseno­fo­bis­es­ta ele­men­tistä, jolle ihmisoikeudet ovat tyystin tois­ar­voinen seikka.”

  Oletko lukenut mamu-kri­it­tis­ten blogeja.
  Pikem­minkin päin­vas­toin, kri­it­tiset näyt­tävät usein edus­ta­van juuri niitä, joille demokra­tia, sanan­va­paus ja ihmisoikeudet ovat tärkeitä arvoja. 

  Jos meille tulee ihmisiä joille muut arvot ovat tärkeämpiä kuin ne arvot joi­ta Suo­ma­laiset pitävät tarkeinä, seu­rauk­se­na on kult­tuurien yhteen­tör­mäys joka ei tuo­ta mitään hyvää.

  Myöskään rikos­ti­las­tot joidenkin kult­tuurien edus­ta­jien osalta eivät anna kovin vaku­ut­tavaa kuvaa mah­dol­lis­es­ta hyödys­tä mitä nämä voivat yhteiskun­nallemme antaa.

  Suomeen aikoinaan tulleet maa­han­muut­ta­jat tuli­vat Suomea kehit­tyneem­mistä maista ja toi­vat mukanaan mon­en­laista osaamista, nykyi­nen pako­lais­poli­ti­ik­ka toimii aivan päinvastoin.

 32. Juu­so Koposelta fik­su kir­joi­tus. En oikein ymmär­rä, että täl­lä ja monel­la muul­la sivul­la sivistyneiltä vaikut­ta­vat ihmiset menevät Hal­la-ahon tarkoi­tushakuisen retori­ikan ansaan. Ns. lap­si­avi­o­li­it­to­jen hyväksymi­nen ei ole pelkäst­tään uskon­toon sidot­tu asia. Kat­sokaa­pa vaik­ka suo­ma­lais­ten tai muun Euroopankin his­to­ri­aa. Eikä nyt van­han miehen ja nuoren naisen ( muinoin Suomes­sakin alle 15 vot­ian tytön) avi­o­li­it­to ole kovin harv­inaista länsimaissakaan.

  Pahim­man konkelon näi­hin “keskustelui­hin” toi J. Katainen joka lanseerasi maa­han­muut­toon kri­itis­es­ti suh­tau­tu­misen käsit­teen. Nyt karkeinkin rasisti lyö rin­taansa ja kehuu ole­vansa hienos­ti maahanmuuttokriittinen.

 33. “Kaikkein häm­men­täv­in­tä on “logi­ik­ka”, että ihmisoikeusloukkauk­si­in syyl­listyvistä val­tioista tule­vat ihmiset eivät tah­do päästä eroon sor­rosta ja olla valmi­ita oppi­maan uut­ta, vaan automaat­tis­es­ti tah­to­vat muut­taa Suomen kalifaatiksi. ”

  Tahalli­nen väärinkäsi­tys. Eivät ihmiset kaipaa sor­toa, mut­ta he eivät myöskään automaat­tis­es­ti siir­ry samaan arvo­jär­jestelmään mei­dän kanssamme. Siis suh­teessa esim. sukupuolten roolei­hin, uskon­toon, homosek­suaal­isu­u­teen, demokra­ti­aan, sosi­aal­i­tur­vaan, koulu­tuk­seen, työn­tekoon, sek­suaal­isu­u­teen jne jne

  Nai­ivi monikult­tuurisu­u­den ihail­i­ja voi häm­mästyä, kun esimerkik­si maa­han­muut­ta­ja­jen­git alka­vat ter­ror­isoi­da ympäristöään ja esimerkik­si pahoin­pidel­lä homosek­suaale­ja kuten vaik­ka Hol­lan­nis­sa on nähty. Tai vaikka­pa aggres­si­ivis­es­ti levit­tää omaa uskon­toaan. Tai pain­os­taa per­heen­jäsen­tä kun­ni­a­murhaan tai jär­jestet­tyyn avioliittoon.

  Sum­ma sum­marum: mei­dän elämän­ta­pamme ei vält­tämät­tä ole maa­han­muut­ta­jien ihanne.

 34. Osmo kir­joit­ti:

  “Blogillaan hän väit­tää, että jos­sain islami­laises­sa maas­sa laki sal­lisi avi­o­li­iton 11-vuo­ti­aiden kesken. Olisi vähin­täänkin kohtu­ullista, että hän voisi osoit­taa tuol­laisen maan, kos­ka joku voi vielä kuvitel­la Hal­la-ahon puhu­van jostain olev­as­ta tilanteesta eikä omas­ta vihakuvitelmastaan”

  “Sen ver­ran täy­tyy min­unkin omia tieto­jani tark­istaa, että Sau­di-Ara­bi­as­ta todel­lakin puut­tuu avi­o­li­iton alaikära­ja kokonaan”

  Taisit itse todis­taa Hal­la-Ahon “vihaku­vitel­man” todellisuudeksi?

 35. Juha: “Nai­ivi monikult­tuurisu­u­den ihail­i­ja voi häm­mästyä, kun esimerkik­si maa­han­muut­ta­ja­jen­git alka­vat ter­ror­isoi­da ympäristöään”

  Ongelmien triv­i­al­isoin­ti ja pelot­telu hämärtää moni­ta­hois­t­en asioiden käsit­te­lyä. Ja ongelmi­a­han löytyy:

  Esim. Englan­nista löy­tyy huolestut­tavia esimerkke­jä, jois­sa sharia-laki on käytän­nössä voimas­sa riip­pumat­ta siitä hyväksyyko vaikko ei lain­säädän­tö sitä.

  Englan­nis­sa on ymmärtääk­seni pyörinyt seu­raa­van­lainen kuvio: Englan­nis­sa nimeno­maan uskon­nol­lisia johta­jia ja yhteisöjä on toiv­ot­tu yhteistyökump­paneik­si sikäläi­sis­sä kotout­tamis­pro­jek­teis­sa. Tämä on ajanut maal­lis­tuneet islami­nuskoiset mar­gin­aali­in. Tämän lisäk­si Englan­nin islami­laisy­hteisöstä huo­mat­ta­va osa on lähtöisin todel­la taka­pa­juisil­ta seuduil­ta — Pak­istanin trib­aalialueil­ta esimerkik­si. Eli seuduil­ta, jois­sa kun­ni­a­murhien tra­di­tio elää voimakkaim­min. Näitä ihmi­isiä on sit­ten koetet­tu inte­groi­da engal­nti­laisik­si rohkaise­malle heitä otta­maan kon­tak­te­ja uskon­nol­lisi­in jär­jestöi­hin. Näitä uskon­nol­lisia jär­jestöjä ovat rahoit­ta­neet esim. Sau­di-Ara­bi­alaiset wah­habis­tit. Ja tämä on Can­ter­buryn arkkipi­is­pan mukaan pääsään­töis­es­ti positiivista.

  Itse uskon poli­it­tisel­la ja uskon­nol­lisel­la sor­rol­la ole­van suo­ran yhtey­den tiet­ty­jen aluei­den köy­hyy­teen. Nälkääkin voi olla luval­lis­takin koet­taa paeta. 

  Ihmisiä ei voi pakot­taa hylkäämään tra­di­tioitaan, mut­ta, mikäli he ovat ns. elin­ta­sopako­laisia, heil­lä saat­taa olla san­gen maal­lisia moti­ive­ja koet­taa vauras­tua, ja tämä puolestaan onnis­tuu parhait­en, mikäli he onnis­tu­vat inte­groi­tu­maan yhteisöön, johon he ovat muuttamassa. 

  Hakaniemessä, mis­sä minä asun on huo­mat­ta­va määrä posi­ti­ivisia esimerkke­jä maa­han­muu­ta­jista, jot­ka rikas­tut­ta­vat sekä itseään, että tätä yhteisöä. Siihen negati­iviseen Helsinki­in, jos­ta Hal­la-aho kir­joit­taa en ole tör­män­nyt, vaik­ka mitä luul­tavim­min maa­han­muut­ta­jatkin tekevät rikok­sia. Etenkin työt­tömät nuoret miehet, mut­ta eivät ilmeis­es­ti oleel­lis­es­ti enem­pää kuin kan­taväestöön kuu­lu­vat työt­tömät nuoret miehet.

  Mikäli ylläol­e­van uskomi­nen tekee minus­ta nai­ivin maa­han­muut­tousko­vaisen, olkoon sit­ten niin.

 36. Suo­jaikära­ja on laki, miten muuten sitä pitäisi käsitel­lä kuin juridis­e­na asiana? Onko ongel­ma se että ei tarpeek­si pom­pi­ta paikallaan ja huude­ta että ped­ofil­ia on paha asia, kos­ka tun­netusti maail­ma para­nee sil­lä että hoetaan paho­jen asioiden ole­van niinku oikeesti tosi paho­ja? Siis ihan hirveitä!

 37. Juu­so Kopo­nen lis­tasi mai­ta, jois­sa (ainakin) tytön varhaisin sal­lit­tu avioi­tu­misikä on alle 17-vuot­ta. Silti minus­ta näis­sä asiois­sa voisi kat­soa hiukan sitä käytän­töäkin eli että minkä ikäis­inä mis­säkin mais­sa käytän­nössä solmi­taan avi­o­li­it­to­ja, mikä on puolisoiden väli­nen ikäero ja mil­lä taval­la liitot solmi­taan eli onko kyseessä van­hempi­en jär­jestämä liit­to, ovatko nuoret halun­neet lyödä hynt­tyyt yhteen vai mikä tilanne onkaan.

  En ole nyt kykenevä tältä päät­teeltä etsimään näitä tieto­ja, ehkä joskus toiste…

 38. Jatkan vielä hiukan… Mon­es­sakin Euroopan maas­sa näyt­täisi voivan men­nä naimisi­in 16/17-vuo­ti­aana luval­la, joko van­hempi­en tai val­tion. Mut­ta oikeasti kuin­ka moni Euroopas­sa menee noin nuore­na naimisi­in? Ja varsinkin, kuin­ka moni 16/17-vuo­tias Euroopas­sa jär­jestetään avioliittoon? 

  Mus­lim­i­avi­o­li­itois­sa saat­taa olla sekin sys­tee­mi, että siihen riit­tää jonkun uskon­nol­lisen auk­tori­teetin hyväksyn­tä, jon­ka jäl­keen pariskun­nan kat­so­taan ole­van naimi­sis­sa. En sano, että tämä toimii kaikil­la mus­limeil­la, mut­ta osal­la. Täl­löin voidaan hel­postikin “kiertää” isän­tä­maan avi­o­li­it­toikälake­ja ja pariskun­ta voi men­nä val­ti­ol­lisen lain silmis­sä naimisi­in, kun toinen osa­puoli (tai molem­mat, mut­ta se lie­nee melko harv­inaista) on saavut­tanut lain vaa­ti­man iän. 

  Lisäk­si vaikut­taa siltä, etteivät joidenkin mus­lim­i­val­tioiden ikära­jat ole täysin pitäviä. Jois­sain nois­sa mais­sa­han tyt­töjä saate­taan nait­taa 8–11-vuotiaina, minkä pitäisi olla laiton­ta, mut­ta ilmeis­es­ti vira­nomaiset eivät juurikaan puu­tu tähän.

 39. Heh, pääsen nyt kun­nol­la flamet­ta­maan, mut­ten mal­ta olla vielä höpisemät­tä tästä ped­ofil­ias­ta… Ped­ofil­i­a­han on nimeno­maan LAPSEN himoit­semista. Joku 14–16-vuotias ei vält­tämät­tä enää ole fyy­sis­es­ti lap­si, vaikkei aikuinenkaan; hän on mur­rosikäi­nen, sukukyp­syy­den mur­rosvai­heessa ja kos­ka tytöt kehit­tyvät poikia nopeam­min näis­sä asiois­sa, monil­la sen ikäisil­lä tytöil­lä ulkoiset sukupuoli­tun­nus­merk­it (rin­nat, alapään kar­voitus) ovat jo näkyviä ja kuukautiset alka­neet. Mitä enem­män tulee ikää, sen selkeäm­pää tämä on. 

  Sen sijaan jotkut 9–11-vuotiaat ovat vielä hyvinkin selkeästi lap­sia. Kuukautiset voivat kyl­lä alkaa, mut­ta yleen­sä tämän ikäiset näyt­tävät lap­sil­ta ja käyt­täy­tyvät kuin lapset — siis ovat lapsia.

  Maini­tut iät ovat tietysti viit­teel­lisiä, sil­lä kehi­tys on yksilöl­listä. Halusin vain viita­ta täl­lä siihen yleiseen seli­tyk­seen, että mon­es­sa maas­sa 16-vuo­ti­aat tai alle voivat men­nä ja epäilemät­tä menevätkin naimisi­in tai että Euroopas­sa on naitet­tu hyvinkin nuo­ria tyt­töjä aikoinaan (tosin kan­nat­taa muis­taa, että tämä rajoit­tui jos­sain määrin yhteiskun­nan yläk­er­roksi­in). Eli että on vähän eri asia himoi­ta mur­rosikäistä tyt­töä kuin tyt­töä, jol­la mur­rosikä ei ole alka­nut — eli las­ta. Edelli­nen ei ole varsi­nais­es­ti ped­ofil­i­aan. Me kut­summe kyl­lä hel­posti esimerkik­si 15-vuo­ti­aan kanssa sek­siä har­ras­tavaa van­hempaa miestä ped­ofi­ilik­si, mut­ta itse asi­as­sa oikea ter­mi olisi efebofi­ili. 15-vuo­ti­aan kanssa vehtaa­va ei mitenkään vält­tämät­tä halu­aisi har­ras­taa sek­siä esim. 8‑vuotiaan kanssa. 

  Tämä ei tarkoi­ta, että pitäisin nuorten tyt­tö­jen (tai poikien) avioi­tu­mista mis­sään päin maail­maa hyvänä asiana. Asi­aan liit­tyy lisäk­si pakot­tamisas­pek­ti — min­un on ainakin vaikea uskoa, että mur­rosikäiset tytöt kovin usein halu­aisi­vat naimisi­in jo sil­loin, varsinkaan selkeästi van­hempi­en miesten kanssa. En siis kan­na­ta teini­avi­o­li­it­to­jakaan. Mut­ta myön­nän, että jol­lain tun­neta­sol­la pidän eet­tis­es­ti arve­lut­tavam­pana 9‑vuotiaan naimista kuin 16-vuo­ti­aan naimista.

 40. Eikö olekin Osmo muka­va kun lau­sei­ta irrote­taan kon­tek­stista? Vielä kun saataisi­in muu­ta­ma toimit­ta­ja julis­ta­maan, että Osmo kan­nat­taa pedofiliaa…

 41. Osmo, kos­ka yllä ole­vis­sa viesteis­sä esi­in­tyvät seikat selvästi osoit­ta­vat, että olet ere­htynyt ja väärässä Hal­la-ahon sin­u­un kohdis­tuneen syyt­teen (totu­u­den) osalta, voisit, totu­udessa pysyäk­si, itse muut­taa oman blogikir­joituk­ses­ti otsikkoa! Voisit muut­taa sen esim. näin:
  “Hal­la-aho ker­toi totuuden”.

  1. Ei ker­tonut totut­ta. Hän väit­tää min­un hyväksyvän 11 vuo­ti­aiden avi­o­li­itot. Se ei ole tot­ta, minkä jokainen voi kir­joituk­sis­tani nähdä. Tämä jälkim­mä­nen totu­us on taas tni­in san­ot­tu hal­la-aho­lainen totu­us. Hal­la-ahon tesk­tiä luke­mal­la saisi senkäsi­tyk­sen, että 11-vuo­ti­aiden lap­si­avi­o­li­itot oli­si­vat islami­laises­sa maail­mas­sa yleistä käytän­töä ja islami­laisu­u­teen liit­tyvä sään­tö, kun ne eivät ole sal­lit­tu­ja edes Iranis­sa. Tuol­laisen totu­u­den levit­tämistä — esitet­ty tieto ei ole for­maalis­es­ti väärin mut­ta tarkoi­tus on antaa luk­i­jalle aivan väärä käsi­tyk­sen asi­as­ta — kut­sut­ti­in ennen­muinoin jesuiittamoraaliksi. 

 42. Tässä vai­heessa loukkaan­tu­miset näyt­tävät ole­van jo niin syviä ja molem­min­puolisia etten näe enää edel­ly­tyk­siä blo­geis­sa tapah­tu­vaan rauhanomaiseen ratkaisuun.

  Ehdotankin siis kaksin­tais­telua sanan säiläl­lä YLE:n stu­dios­sa. Jatkot sit­ten taas netissä.

 43. Aivan absur­dia keskustel­la hyväksyykö Osmo Soin­in­vaara ped­ofil­ian tai las­ten avi­o­li­itot eli käytän­nössä nuoren tytön ja huo­mat­tavasti van­hem­man miehen välisen seksin. 

  Ei tietenkään hyväksy mis­sään olo­suhteis­sa! Eikö se riitä, että hän itse niin sanoo? Pitääkö min­un vas­taan sanomat­toma­l­la auk­tori­teetil­lani se teille kertoa?

  Näin siinä käy, kun irral­lisia lau­sei­ta käytetään tarkoi­tushakuis­es­ti manip­u­loiden keskustelua. Sen on kar­vaasti Hal­la-aho itse kokenut, mikä saat­taki­in olla ryy­dit­täjänä tähän kostoiskuun. 

  Kohde nyt ei ehkä ollut ihan reilusti valit­tu, mut­ta asia kyl­lä tuli var­masti mon­elle selväk­si. Eli hän osoit­ti, minkälaista kohtelua on itse jatku­vasti saanut osakseen. 

  Net­ti pullis­telee eri­laisia ver­sioi­ta Osmon ped­ofil­ia-kan­natuk­ses­ta. Väitet­tä, että Osmo itse on ped­ofili, en ole vielä näh­nyt, mut­ta lie­nee vain ajan kysymys. 

  Osmo on kuitenkin onnnek­seen niin suo­jat­tu per­soona, medi­an lem­pi­lap­si suo­ras­taan, että ei ole pelkoa, että toimit­ta­jat tähän mukaan lähti­sivät. Toista on Halla-aholla.

 44. Wirtu­aali kir­joit­ti epä­to­tuuk­sia, …, aiheeseen liit­tyvä asial­lisu­ut­ta tavoit­tel­e­va keskustelu kuolee omaan mah­dot­to­muu­teen­sa, aina ja joka kerta.

  Olisi muuten hyvä joskus keskustel­la blo­gis­sa ym. suo­ma­lais­es­ta kom­mu­nikoin­ti­tyylistä, sehän on ihan oman­lainen tyylilajinsa.

 45. “Onko ongel­ma se että ei tarpeek­si pom­pi­ta paikallaan ja huude­ta että ped­ofil­ia on paha asia, kos­ka tun­netusti maail­ma para­nee sil­lä että hoetaan paho­jen asioiden ole­van niinku oikeesti tosi paho­ja? Siis ihan hirveitä!”

  Mielestäni juuri “suvait­se­vais­to” on tot­tunut polke­maan jalkaa äänekkäästi asioista, joista on kor­rek­tia olla huolis­saan (ilmas­ton­muu­tos, suo­ma­lais­ten har­joit­ta­ma per­heväki­val­ta jne.). Maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten tyt­tö­jen ja nais­ten peru­soikeuk­sien polkemis­es­ta ei ilmeis­es­ti monikult­tuurisu­u­den var­jop­uole­na saa olla huolis­saan ja siitä kri­ti­ikkiä ääneen lausua. Tätä laput silmil­lä ‑asen­net­ta kuvaa hyvin seu­raa­va ketjus­ta poimit­tu kommentti:
  “Esipu­per­teetis­sa ole­vien avi­o­li­itot Suomes­sa ovat niin has­su aja­tus, että aja­tus ei ole koskaan käynyt mielessä.”
  Ongelma­han ei ole mitenkään mar­gin­aa­li­nen suh­teutet­tuna tiety­istä lap­si­avi­o­li­it­to­ja har­ras­tavista kult­tuureista tule­vien ihmis­ten määrään, jos imaamin haas­tat­telus­sa ilmoit­ta­ma määrä (sato­ja avi­o­li­it­to­ja) pitää lähi­mainkaan paikkansa. 

  Jos hyväksymme vaiken­e­mal­la täl­laisen käytän­nön, tulemme anta­neek­si samal­la huo­mat­ta­van val­lan fun­da­men­tal­is­tisille änkyröille tiet­ty­jen yhteisö­jen jäseni­in, mis­tä seu­raa seg­re­toi­tu­mista, inhimil­listä kär­simys­tä ja ongelmien kärjistymistä. 

  Kiitos Osmo kuitenkin asian esiinnostamisesta.

 46. Kan­nat­taisi Osmo hyvä sin­unkin pitäy­tyä totu­udessa. Vähän google­tus­ta ja selviää, että 9‑vuotiaanakin pääsee hyvin mon­es­sa maas­sa naimisi­in. Muual­lakin kuin Sau­di Arabiassa.

 47. Arawn: “Sen sijaan jotkut 9–11-vuotiaat ovat vielä hyvinkin selkeästi lap­sia. Kuukautiset voivat kyl­lä alkaa, mut­ta yleen­sä tämän ikäiset näyt­tävät lap­sil­ta ja käyt­täy­tyvät kuin lapset — siis ovat lapsia.” 

  Kuukautiset ovat merk­ki sukukyp­syy­destä, joten eivät ne voi alkaa ilman että tytössä olisi tapah­tun­yt myös muu­ta sukupuolista kyp­symistä jo ennen niiden alka­mista. Paran­tuneen rav­it­se­muk­sen seu­rauk­se­na kuukautis­ten alka­misikä on jatku­vasti alen­tunut, ainakin län­si­mais­sa, nyky­isin se on 10–16 vuot­ta, keskimäärin ne alka­vat 12–13-vuotiaina. Mut­ta psykologi­nen kyp­syys on sit­ten asia erikseen.

  Eli­na, mitä tulee siihen, että Hal­la-aho olisi demon­stroin­ut väit­teil­lään Soin­in­vaaran mielip­iteistä saa­maansa kohtelua, niin minä puolestani luin tuon Hal­la-ahon tek­stin demon­straa­tiona siitä miten hän tek­stin­sä yleisem­minkin rak­en­taa: puoli­to­tuuk­sia käyt­tämäl­lä, vään­tämäl­lä ja kään­tämäl­lä ja tarkoi­tushakuis­es­ti etsimäl­lä ja kaiva­mal­la omia näke­myk­siään jol­lain taval­la hie­man tuke­via asioi­ta medi­as­ta. Ja vähän min­ua hymy­i­lyt­ti tuo sin­un tulk­in­tasi, sil­lä, älä pahas­tu, näen sin­ut jonkin­laise­na nuore­na innokkaana groupi­etyt­tönä Hal­la-ahon kan­nat­ta­jien muuten niin miehisessä joukossa.

 48. Mihinköhän Hal­la-aho ja kan­nat­ta­jansa täl­laisel­la tahal­lisen leimaaval­la ja törkeäl­lä kir­joit­telul­la pyrkivät? Tek­isi mieli sanoa rumem­minkin. Vih­jaus, että toiselle ihmiselle ped­ofil­ian hyväksyminen/tuomitseminen olisi vain lakitekni­nen kysymys on erit­täin loukkaavaa. Etenkin kun keskustelun kokon­aisu­ud­es­ta käy täysin selväk­si, että mis­tään täl­lais­es­ta ei ollut kysymys.

  On kar­mai­se­vaa seu­ra­ta miten niin tärkeälle asialle kuin monikult­tuurin kri­ti­ik­ki, jon­ka useim­mat suo­ma­laiset asial­lises­sa muo­dos­sa esitet­tynä allekir­joit­taisi­vat, ollaan rak­en­ta­mas­sa näin mar­gin­al­isoitu­vaa ja vas­ten­mielistä poli­it­tista julkisuuskuvaa. 

  Ja koko tämän mar­gin­al­isoi­tu­misen kehi­tyk­sen ajan vika nähdään (suos­tu­taan näkemään) vain muis­sa. Ilmiö tun­netaan mm. glob­al­isaa­tiokri­it­tisen liik­keen kohdal­la (vaik­ka ide­olo­giat ovat toiset, ihmi­nen ei ole). Ilmiön yhtä puol­ta kuvataan joukko­jen psykolo­gias­sa ter­mil­lä “ryh­mäpo­lar­isaa­tio” (eng. group polarization).
  Ilmiön hah­mot­tamista helpot­taa ihmisen/joukkojen näkem­i­nen pitkälti tun­tei­den ja tois­si­jais­es­ti ratio­naalisen harkin­nan ohjaam­i­na, kuten tosi­asial­lis­es­ti on havait­tukin ja tiede­tään olevan.
  Toim­intaa ei siis ohjaa niinkään strate­gi­nen hark­in­ta ja pohd­in­ta siitä, kuin­ka omaa asi­aa voitaisi­in parhait­en edis­tää, vaan (usein tiedosta­mat­ta ja ali­ta­juis­es­ti) toim­inta rak­en­tuu eri­lais­ten iden­ti­teetin, hyväksyn­nän kokemisen, oman tärkey­den kokemisen jne. tun­nev­astei­den ympärille. Samaan aikaan on täysin luon­te­vaa myös mieltää itselleen oma toim­inta hark­i­tuk­si ja ratio­naalisek­si (kos­ka sil­läkin on posi­ti­ivi­nen tun­nev­aste, toisin kuin olisi sen pohtimisel­la, että asia olisi pikem­min päin­vas­toin). Täl­löin ihmi­nen voi her­ja­ta rankastikin, polt­taa sil­to­ja, erkaan­nut­taa poten­ti­aal­ista kan­na­tus­ta, ja silti nähdä toimi­vansa oikein ja vas­toinkäymiset lähin­nä itseen­sä — niin yksilönä kuin osana ryh­mää — kohdis­tuvina vääryyksinä.

  Ihmi­nen on sil­lä tapaa psykol­o­gis­es­ti rak­en­tunut olio, että tuos­ta kehästä (joka yleen­sä syve­nee ennen useim­miten väistämätön­tä hajoamis­taan) on vaikea löytää teitä ulos. Yksilöitä voi erkaan­tua ja erkaan­tuu, mut­ta joukkovoima ja tiedostam­a­ton iden­ti­fioi­tu­mi­nen sen lainalaisuuk­si­in vie enem­mistöä mukanaan.

  “Hal­la-aho­laisu­ud­es­ta” tun­tuu ole­van tulos­sa oppikir­jaes­imerk­ki tästä kehityksestä. 

  Nyt välirikkoa Perus­suo­ma­lais­ten kanssa rum­mute­taan kovaan ääneen, ja kukaan ei hei­dän foo­ru­mil­laan tun­nu näkevän, miten Soi­ni olisi muka voin­ut närkästyä puolueen ulkop­uolisen nim­ilis­tan keru­us­ta — sitä väitetään vain tekosyyk­si ja Soinia kuvataan “lahjo­tuk­si” — tai mik­si hei­dän itsen­sä olisi jo aiem­min pitänyt siiv­ota habi­tus­taan hyväksyt­täväm­mäk­si, ja tehdä muitakin kom­pro­mis­se­ja, jos hei­dän tosi­asial­lise­na tavoit­teenaan olisi ollut pyrkimys vaikut­taa posi­ti­ivis­es­ti ja rak­en­tavasti monikult­tuurin kri­ti­ikin val­tavir­tais­tu­misen ja myön­teisem­män julk­isu­usku­van puoles­ta. Hal­la-ahon itsen­sä ensim­mäisenä olisi tul­lut tehdä myön­ny­tyk­siä tavas­sa, jol­la hän käy julk­ista keskustelua.
  Tämä viimeisin kir­joi­tus on selkeä osoi­tus, että mitään muu­tos­ta ei ole tapah­tunut ja sitä on myöskään turha odottaa. 

  Toivon, että Hal­la-aho aset­tuu kesän vaalei­hin ehdolle, ja jää kauas kan­nat­ta­jien­sa rum­mut­ta­mas­ta 100,000 äänestä (veikkaan 20,000–30,000 ään­tä) jol­loin nykyi­nen kehi­tys saavut­taa tietyn­laisen päätepis­teen­sä monien raken­ne­tu­ista illu­u­sioista sortues­sa, ja tun­nev­astei­ta tar­jon­nei­den merk­i­tys­ten hajotessa.
  Sil­loin osa tietysti radikalisoituu entis­es­tään, mut­ta toiv­ot­tavasti moni tulee myös toisi­in aatoksiin.

  Esitän pahoit­telu­ni kaikille keitä kan­nustin Hal­la-ahoa äänestämään syksyn kunnallisvaaleissa.

 49. Niin, siis sähkö­pos­tit eivät pysy totuudessa.

  Ped­ofil­ia ei Hal­la-Ahon blo­gin mukaan tai­da olla niinkään avioi­tu­mista, vaan jyystämistä.

  Ongel­ma tässä koko keskustelukult­tuuris­sa on se, että kun esitetään uusi näkökul­man, niin kaik­ki muut vas­tus­ta­vat. Oli se sit­ten mitä tahansa.

  Maail­mas­sa on mil­jar­di asi­aa, jot­ka pitäisi saa­da kun­toon. Mikäli jokaista uut­ta mielipi­det­tä ruve­taan vas­tus­ta­maan, niin tässä on vielä aika mon­ta tuhat­ta vuot­ta töitä edessä.

 50. Eli­na kir­joit­ti selkeästi sen mitä olen jo muu­ta­man ker­ran yrit­tänyt posta­ta tänne.

  Tokar­czuk taas mielestäni vie keskustelua väärään suun­taan loukkaa­mal­la Eli­naa siitä, että hän ei automaat­tis­es­ti pidä Hal­la-ahoa sel­l­aise­na demon­i­na kuin mitä media on antanut ymmärtää. Keskustelun tukah­dut­ta­mi­nen loukkaa­mal­la kaikkia niitä, jot­ka näkevät Hal­la-ahon kir­joituk­sisa point­te­ja, on väärä tapa ratkaista tämä ongelmavyyhti.

 51. Tokarzuk: “Kuukautiset ovat merk­ki sukukyp­syy­destä, joten eivät ne voi alkaa ilman että tytössä olisi tapah­tun­yt myös muu­ta sukupuolista kyp­symistä jo ennen niiden alkamista. ”

  Kun tässä nyt on puhe sek­suaalis­es­ta mie­lenki­in­nos­ta niin kyse on aika lail­la sukukyp­syy­den ulkoi­sista merk­istä, esimerkik­si rin­to­jen kasvus­ta ja lan­tion pyöristymis­es­tä. Kuukautiset voivat nykyään ihan hyvin alkaa ilman, että tytön ulkoiset sukukyp­syy­den merk­it näky­i­sivät mitenkään sen kummemmin. 

  Itse pidän sitä “luon­non” kannal­ta jotenkin out­ona, että tytöt tule­vat sukukyp­sik­si — siis kykeneviksi tule­maan raskaik­si — noinkin nuo­ri­na nykyään (puhun tässä ehkä sel­l­ai­sista 9–11-vuotiaista), kos­ka vaik­ka munasar­jat tuot­ta­vat muna­solu­ja ja kohtu kyke­nee kas­vat­ta­maan sik­iön, syn­ny­tys on noin nuorelle hen­gen­vaar­alli­nen oper­aa­tio, kos­ka lan­tio ei vielä ole kun­nol­la lev­en­tynyt eikä kas­vanut, jot­ta lap­si mah­tu­isi sieltä ulos. Ja vaik­ka henkien mene­tyk­siltä väl­tyt­täisi­in, syn­ny­tys voi vau­ri­oit­taa tuon ikäisen alapäätä aika pahasti.

 52. az kir­joit­ti: “On kar­mai­se­vaa seu­ra­ta miten niin tärkeälle asialle kuin monikult­tuurin kri­ti­ik­ki, jon­ka useim­mat suo­ma­laiset asial­lises­sa muo­dos­sa esitet­tynä allekir­joit­taisi­vat, ollaan rak­en­ta­mas­sa näin mar­gin­al­isoitu­vaa ja vas­ten­mielistä poli­it­tista julkisuuskuvaa.”

  Aivan. Saako tässä maas­sa keskustel­la kri­it­tis­es­ti, julkises­ti ja oma­l­la nimel­lä (ja tietenkin asial­lis­es­ti, sekä asi­as­sa pysyen)
  a) maahanmuuttopolitiikasta
  b) monikult­tuurisu­u­den hyvistä JA huonoista puolista
  c) sanan- ja mielip­i­teen­va­paud­es­ta sekä vapaud­es­ta muut­taa omaa mielipidettään
  d) oikeuslaitoksesta
  e) eri uskon­noista ja niihin liit­tyvästä tapakulttuurista
  ilman pelkoa välit­tömästä leimau­tu­mis­es­ta rasis­tik­si, ped­ofi­ilik­si, monikult­tuurirel­a­tivis­tik­si, änkyräk­si, vihreäk­si, kom­marik­si, suomen­ruot­salaisek­si tai vaik­ka peräti por­varik­si (hui!).
  Saako, mitä häh?

  Mielestäni ei. Ja tässä sitä sit­ten ollaan. Hal­la-aho on paha, Soin­in­vaara on paha, Vihreät naiset on paho­ja, vasem­mis­to­lai­sista puhu­mat­takaan. Ja por­var­it ne vas­ta paho­ja onkin, ja keskustalaiset. 

  Ei ihme, että älykkäi­den ja vii­saiden sijas­ta poli­ti­ikkaan hakeu­tu­vat enää vain älykkäät.

 53. Joskus asioi­ta voi miet­tiä aset­tumal­la itse aiheen keskiöön kuten olisinko itse halun­nut lopet­taa opiskelu­ni perusk­oulu­un ja men­nä naimisi­in vaik­ka 15- vuo­ti­aana (huom. vaik­ka olisin poi­ka) ja jos vas­taus on ei, mik­si toises­sa kult­tuuripi­iris­sä elävä nuori halu­aisi? Naimisi­in­menoon nuorel­la iäl­lä liit­tyy usein se, ettei ole mah­dol­lista opiskel­la ja siten työl­listyä, joten samal­la jää aviop­uolison­sa armoille. Siten ongel­ma on mon­isyi­nen ja samal­la sotii vas­taan kaikkea sitä, mitä Suomes­sa arvoste­taan. Suomen BKT olisi kaiketi alhaisem­pi, jos puo­let työikäi­si­sistä ei olisikaan työmarkkinoilla.

 54. Jos Hal­la-aho käyt­tääkin värikästä kieltä ja kir­joit­taa yksipuolis­es­ta näkökul­mas­ta, niin pakko on sanoa, ettei Soin­in­vaarakaan valitet­tavasti ihan puh­tain papere­in ole tähän men­nessä selvinnyt.

  Kaikel­la kun­nioituk­sel­la, sel­l­ainen legal­isti­nen argu­men­toin­ti, jos­sa — pahoit­te­len kär­jistys­tä — ongel­maa ei ole, jos lain­säädän­tö sen kieltää (á la “Kysymys siitä, mil­loin Muhamedin avi­o­li­it­to pan­ti­in toimeen, on yhtä mie­lenki­in­toinen kuin se, syn­tyikö Jeesus jouluukkssa vai syysku­us­sa. …”, ks. edelli­nen keskusteluketju, jos­ta Hal­la-ahokin sai kimmok­keen­sa), ei oikein riitä todel­liseen yhteiskun­nal­liseen kipupis­teeseen osumiseksi.

  Vaik­ka tpyy­lu­o­ma leimaakin nai­iveik­si “olk­inukkei­hin uskoviksi” ken­ties kaik­ki, joiden mielestä legal­is­tiselta vaikut­ta­va argu­men­toin­ti ei riitä, en ainakaan itse kat­so kuu­lu­vani mihinkään hänen mainit­semi­in­sa “piirei­hin”. Minus­ta legal­is­mil­ta näyt­tävää argu­men­toin­tia, joka sivu­ut­taa (eli tarkem­min, vaikut­taa sivu­ut­ta­van) muut kuin juridis­et seikat, on lupa ja aihet­takin kri­ti­soi­da. Se, että Hal­la-aho esit­tää legal­is­min kri­ti­ikkin­sä rumal­la taval­la, antaen ymmärtää Osmon ole­van poten­ti­aa­li­nen ped­ofi­ili, on ikävää, mitä ilmeisim­min virheel­listä, ja aivan var­masti ottaa Osmoa rankastikin päähän, mut­ta tämän ikävän — pahoit­te­len ken­ties kyseenalaista ilmaisua — “tyyli­seikan” var­joon kätkey­tyy myös todel­lista asiaa.

  Minus­ta Soin­in­vaaran “Muhamedin avioi­tu­misiäl­lä ei ole yhteiskun­nal­lista rel­e­vanssia” ‑argu­ment­ti oli toisin sanoen melko­moinen rimanal­i­tus, ja olisin toivonut häneltä enem­män hark­in­taa asiassa.

  “Suo­jaikära­ja on laki, miten muuten sitä pitäisi käsitel­lä kuin juridis­e­na asiana? Onko ongel­ma se että ei tarpeek­si pom­pi­ta paikallaan ja huude­ta että ped­ofil­ia on paha asia, kos­ka tun­netusti maail­ma para­nee sil­lä että hoetaan paho­jen asioiden ole­van niinku oikeesti tosi paho­ja? Siis ihan hirveitä!”

  Kyl­lä, tpyy­lu­o­ma, jos halu­at asian näin kär­jis­te­tysti ilmaista, tämä juuri on ongel­ma. (Yksinker­tai­s­tat ja olk­iukkoi­let tuos­sa mielestäni aivan tarpeet­tomasti, vaik­ka juuri itse pääsit sel­l­ais­es­ta varoit­ta­mas­ta.) Jos ja kun asi­at de fac­to ja de jure eivät kohtaa, asi­aa ei voi­da ratkaista argu­men­toimal­la ain­oas­taan de jure.

  Vielä rauta­lan­gas­ta, esimerkik­si mainit­tu Muham­madin avioi­tu­mi­nen on yhteiskun­nal­lis­es­ti ja kult­tuuris­es­ti rel­e­vant­ti kysymys niin Suomes­sa kuin muual­lakin, vaik­ka maal­lises­sa lain­säädän­nössämme siitä ei ymmär­ret­tävästi mitään pukahde­takaan. Ja edelleen, vaik­ka maail­mal­la suo­jaikära­joista olisi legal­is­tis­es­ta näkökul­mas­ta “kat­tavasti” säädet­tykin, se ei riitä, jos nou­datet­ta­vat kult­tuuriset nor­mit sanovat jotain muu­ta. (Näin on riip­pumat­ta siitä, että nuore­na avi­o­li­it­toon käskyt­tämi­nen ei kult­tuurise­na piir­teenä rajoitu vain yhteen uskon­toon tai kult­tuuri­in. Mei­dän ei toiv­ot­tavasti tarvitse olla sokei­ta tosi­a­sioiden moni­vi­vahteisu­udelle, mihinkään suuntaan.)

  Lopuk­si halu­an eri­tyisen voimakkaasti korostaa, että minä en pidä siitä, mil­lä tavoin Hal­la-aho julk­ista keskustelua käy (vaik­ka jos­sain määrin luulen ymmärtäväni syitä tähän), enkä henkilöko­htais­es­ti todel­lakaan kuvit­tele, että Soin­in­vaaran argu­men­toin­tikyky rajoit­tuisi legal­is­tiseen argu­men­toin­ti­in. Uskon, että Soin­in­vaar­al­la voi olla hyvinkin paljon muu­takin asial­lista, rel­e­vant­tia ja pätevää san­ot­tavaa asi­aan, mut­ta valitet­tavasti “keskustelu” ei tältä kuo­hunnal­ta ole vielä siihen asti eden­nyt. Ylläol­e­va az:n kir­joi­tus ryh­mäpo­lar­isaa­tios­ta onkin keskustelun tilan suh­teen silmiä avaavaa luettavaa.

  (Tokar­czuk on muuten ere­htynyt, sanat Eli­na ja groupie eivät mah­du samaan lauseeseen. Eli­na osaa ajatel­la ihan itse, niin Hal­la-ahos­ta kuin Soin­in­vaaras­takin riip­pumat­toma­l­la tavalla.)

 55. Tokar­czuk,

  Ei, en pahas­tu lainkaan. Olen oikein mielel­läni nuori ja innokas groupie-tyt­tö, jos se vain Jus­sille sopii 😉

  (nuori on vähän vaikeasti täl­lä het­kel­lä toteutet­tavis­sa, mut­ta mieliku­vi­tus­ta kehiin..)

  Az,

  Sori vain maan pin­nalle palau­tus, mut­ta epäilen, ettei kukaan ole äänestänyt tai jätä äänestämät­tä Hal­la-ahoa sin­un keho­tuste­si perusteella.

 56. Kiitos hyvästä kom­men­tista nim­im. “Habit­u­aalis­es­ti”, toit esille ajatuk­seni tästä keskustelus­ta rak­en­tavam­min kuin mitä itse olisin koskaan pystynyt.

  En ymmär­rä, miten Hal­la-ahon postauk­ses­ta olisi pääteltävis­sä, että hän väit­tää Soin­in­vaaraa ped­ofi­ilik­si, kum­malli­nen tulk­in­ta kaikkineen.

  Itseäni ihme­tyt­tää edelleen, mik­si Osmo (otet­tuaan asian spon­taanisti esille) ei pysty eksplisi­it­tis­es­ti sanou­tu­maan irti lap­si­mor­sian­ilmiöstä esim. moraal­isil­la tai ihmisoikeuspe­rusteil­la, vaan piiloutuu tois­tu­vasti juridi­ikan taakse. 

  En usko, että tämä joh­tu­isi siitä, että Osmo itse kan­nat­taisi moraali/arvo/kulttuurirelativismin nai­ive­ja muo­to­ja, vaan siitä, että osa hänen sidos­ryh­mien­sä (mm. äänestäjät) edus­ta­jista kuitenkin näin tekee (kuten viime päivien keskusteluis­sa tässä blo­gis­sa on selväk­si käynyt).

  1. Olen kyl­lä sanoutunut irti. Sanoin esimerkik­si, että pidän Iranin 13 vuo­den suo­jaikää törkeän alhaise­na. Keskustelu nyt vain lähti liik­keelle juridi­ikas­ta jonkun väit­täessä, että joku islami­lainen uskon­mies vihkii Suomes­sa 14-vuo­ti­ai­ta avi­o­li­it­toon. Se on roskaa ainakin juridi­ikan kannal­ta. Sel­l­aisel­la avi­o­li­itol­la ei ole mitään lail­lisu­usxar­voa eikä se suo­jaa sik­si myöskään alaikäiseen sekaantumis-syytteeltä.
   En ymmär­rä täl­laista keskustelua. Jos jostakin asi­as­ta ei julista sitä vas­tus­ta­vansa, hyväksyy sen. On tohan­sia asioi­ta maail­mas­saz, joi­ta en hyväksy, mut­ta en käytä aikaa itses­tään­selvyyk­sien julistamiseen.

   Jos joku nyt halu­aa tietää, en hyväksy lap­si­mor­si­amia enkä ylipään­sä sitä, että joku voidaan pakot­taa naimisi­in vas­toin omaa tahtoaan.

 57. “Sel­l­aisel­la avi­o­li­itol­la ei ole mitään lail­lisu­usar­voa eikä se suo­jaa sik­si myöskään alaikäiseen sekaantumis-syytteeltä.”

  Ei syyt­teeltä Suomen (tai vaik­ka Sak­san) lain edessä, mut­ta entä oman yhteisön sisäl­lä? Vihrei­den Husein Muhammed (maltill­i­nen suomen-irak­i­lainen mus­li­mi) toteaa Hufvud­stads­blade­tis­sa, että Suomes­sa on ainakin sata pakkoavi­o­li­it­toa, joi­hin on naitet­tu alaikäisiä. Sak­sas­ta näitä tiede­tään ole­van lukuisia tuhan­sia, ja Sak­sas­sa on mm. mus­lim­i­nais­ten ja ex-mus­lim­ien perus­tamia jär­jestöjä, jot­ka tätä vas­taan tais­tel­e­vat. Jos tämä ongel­ma on todel­li­nen, ja on viit­teitä että se on sitä ja kas­vavasti myös Suomes­sa, miten siihen mielestäsi tulisi suh­tau­tua? Tämä on kai se mihin on toiv­ot­tu vas­taus­ta tai reak­tio­ta. Suomen laki­in vetoami­nen ei vas­taa yhteisö­jen käytän­tö­jen syn­nyt­tämi­in ongelmi­in (so. islami­lainen avi­o­li­it­to, joka antaa yhteisön hyväksyn­nän ei edel­lytä juridista hyväksyn­tää). Olisi kaiken kohun ja väärinymmär­rysten jäl­keen ehkä kohtu­ullista, että tar­joaisit jonkin­laisen vastauksen?

 58. Varsi­naisea­ta asi­as­ta, jos joku Imaa­mi vihk­isi Suomes­sa 11-vuo­ti­aan se olisi yksiselit­teis­es­ti laiton avi­o­li­it­to ja toden­näköis­es­ti tulisi syyte myös lap­si­in sekaan­tu­mis­es­ta. Ja tästä ei kukaan valit­taisi yhtään mitään. Piste.

  Par­ran­pärinästä:

  B.Wisser kir­joit­taa: “Maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten tyt­tö­jen ja nais­ten peru­soikeuk­sien polkemis­es­ta ei ilmeis­es­ti monikult­tuurisu­u­den var­jop­uole­na saa olla huolis­saan ja siitä kri­ti­ikkiä ääneen lausua.” Mamu­nais­ten oikeuk­sien polkemis­es­ta ollaan julkises­ti huolis­saan har­vasen päivä, ja en nyt heto muista kenenkään sanoneen ettei siitä saa puhua. Mut­ta jos tun­tuu että “ilmeis­es­ti” tästä ei jotenkin “saa ääneen lausua” niin en voi auttaa.

  Habit­u­aalis­es­ti nim­imerkil­lä: “Jos ja kun asi­at de fac­to ja de jure eivät kohtaa, asi­aa ei voi­da ratkaista argu­men­toimal­la ain­oas­taan de jure.” Jos tuo yllä mainit­tu imaa­mi vihk­isi de fac­to lap­si­mor­si­a­men niin se olisi sekä de fac­to että de jure väärin. Miten muuten ajat­telit ratkaista ongel­man kuin lainsäädännöllä?

  Todet­takoon vielä että vas­ten­mielisyyteni epämääräistä moraalipuhku­mista kohtaan ei mitenkään rajoitu halla-aholaisiin.

 59. Voi voi, ei pysy totu­udessa. Läh­es kaik­ki Hal­la-ahon jahti­in osal­lis­tu­vat myös suo­ras­taan vale­htel­e­vat, otta­vat lau­sei­ta asi­ay­htey­destä, myös haukku­vat ja mus­ta­maalavat. Rasisti, fasisti, nation­al­isti, kiihot­ta­ja. Mut­ta se on sal­lit­tu, kos­ka olette vallassa.

  Sitä pait­si Hal­la-aho on oike­as­sa, on ole­mas­sa mai­ta mis­sä sal­li­taan 11-vuo­ti­aiden avioliitot.

  Soin­in­vaara on vas­tu­us­sa omil­la toimil­laan hal­lit­se­mat­tomas­ta maa­han­muu­tos­ta ja ongelmista, joi­ta se tuo mukanaan.

 60. Lap­si­avi­o­li­itot uskon­non tai tapakult­tuurin var­jol­la ovat vaka­va ja negati­ivi­nen asia siinä mis­sä puo­lus­tukyvyt­tömien las­ten sukuelin­ten silpomi­nenkin. Asi­as­sa ei ole varaa har­ras­taa minkään­laista rel­a­tivis­mia tai tulkin­nan­varaisuuk­sia — ainakaan poli­itikoil­la. Jus­si Hal­la-aho ja esimerkik­si Vesa Hack ovat otta­neet asi­aan selkeän kan­nan, jon­ka ymmärtää ilman aka­teemista tutkintoakin.

  Monikult­tur­is­min ja kult­tuurirel­a­tivis­min kri­ti­ikkiä ei nähtävästi ja valitet­tavasti saa läpi käyt­tämät­tä pro­vokati­ivista tyyliä, jon­ka Hal­la-aho hal­lit­see. Päin vas­toin kuin “az”, jol­la toki on monia hyviä point­te­ja, olen nyt vaku­ut­tunut siitä, että Hal­la-ahon äänestämi­nen on paras tapa lähet­tää asi­as­sa sig­naali, joka ei jätä mitään tulkin­nan­varaa eikä kaipaa seli­tyk­siä. Aiem­min luulin, että Perus­suo­ma­lais­ten äänestämi­nen riit­täisi. Sen lisäk­si sanan­va­paus on jo arvo, jota voi puo­lus­taa parhait­en äänestämäl­lä eurovaaleis­sa J Hal­la-ahoa, vaik­ka hänen tyylistään ei pitäisikään.

 61. Tarken­nuk­se­na gloamingille, en tosi­aan pidä siitä, mil­lä tavoin Hal­la-aho rak­en­si tuon yksipuolisen kir­joituk­sen­sa, ja min­ulle oli kyl­lä selvää, että Soin­in­vaara oli sanoutunut / sanoutuu las­ten / pakkoavi­o­li­itoista ym. irti myös moraalis­es­ti, mut­ta halusin siitä huoli­mat­ta ottaa laa­jem­min esille sen, että juridi­ikkaa laa­jem­mas­takin näkökul­mas­ta olisi perustel­tua keskustella.

  San­ot­takoon näin, että niin terävää kuin Hal­la-ahon retori­ik­ka minus­ta ajoit­tain onkin, minus­ta on valitet­tavaa, että hän
  — tur­vau­tuu kir­joituk­sis­saan provosoivi­in mauttomuuksiin,
  — joutuu tur­vau­tu­maan kir­joituk­sis­saan provosoivi­in maut­to­muuk­si­in, tai
  — kokee edelleen joutu­vansa tur­vau­tu­maan kir­joituk­sis­saan provosoivi­in maut­to­muuk­si­in saadak­seen viestin­sä perille.

  (Ylläole­vista vai­h­toe­hdoista voi kukin vali­ta sen, joka tun­tuu omas­ta mielestä sopivimmalta.)

  Minus­ta keskustelu voisi pikkuhil­jaa kulkea yhä enem­män sillekin tasolle, jol­la provosoi­vat maut­to­muudet (samoin kuin tarkoi­tushakuiset ja/tai yksinker­tais­ta­vat tulkin­nat puolin ja toisin) väisty­i­sivät itse asian tieltä. Sen kannal­ta on sinän­sä valitet­tavaa, että yksi (strate­gis­es­ti ajoitet­tu) syytepros­es­si han­kaloit­taa asetelmia.

  Itse en ole tässä pros­es­sis­sa tyy­tyväi­nen Hal­la-ahon toim­intaan, mut­ta en todel­la ole eri­tyisen tyy­tyväi­nen hänen vas­tus­ta­ji­in­sakaan. Soin­in­vaaran eduk­si on las­ket­ta­va, että hänkään ei käsit­tääk­seni ole ollut eri­tyisen innois­saan poli­ti­ikan käymis­es­tä oikeussaleis­sa. (Soin­in­vaaraa voi muutenkin tämän keskustelun ylläpi­dos­sa kiit­tää pitkämielisyydestä.)

  tpyy­lu­o­ma, lain­säädän­tö on tuon suh­teen kun­nos­sa, siitä ei ole kiis­taa. Viit­taan vaikka­pa Husein Muhammedin kir­joituk­seen aiheesta “lakatkaa suvait­se­mas­ta islamis­te­ja”, ja mui­hin saman­su­un­taisi­in toimi­in, joil­la asi­aan voidaan vaikut­taa muutenkin kuin lain­säädän­nön tasol­la, ei tässä sen kum­mem­mas­ta ole kyse. Tiedän ja ymmär­rän, että esim. Vihreät korosta­vat tätä lin­jaa puolueen viral­li­sis­sa lin­jauk­sis­sa muutenkin, mut­ta ilmeis­es­ti (eli näyt­tää siltä, että) sitä ei tässä tilanteessa ole koskaan liikaa.

  (Näin siis ilman, että se olisi tyhjää tai tarpee­ton­ta moraalipuhku­mista, moraali muo­dos­tuu kan­nan­otois­tamme joka päivä. En minäkään tosi­aan pidä sen lin­jan “argu­men­toin­nista”, jos­sa vaikka­pa Iranin/USA:n ihmisoikeusloukkauk­sia ei saisi pahek­sua pahek­sumat­ta samaan hen­gen­ve­toon sitä toista.)

  Yhteen­ve­t­ona omas­ta kan­nas­tani, en kan­na­ta Hal­la-ahoa, mut­ta toivon siitä huoli­mat­ta, että hänet val­i­taan vuon­na 2011 kansane­dus­ta­jak­si. Olen näet huo­mat­tavasti enem­män huolis­sani sel­l­ais­es­ta yhteiskun­nas­ta, jos­sa yhteiskun­nan kipupis­teitä (jol­laisen Hal­la-aho on kiis­tat­ta löytänyt) ei kyetä käsit­telemään demokraat­tisen pros­essin sisäl­lä, vaan ne sysätään siitä syr­jään, kuin olisin huolis­sani sel­l­ais­es­ta yhteiskun­nas­ta, jos­sa Eduskun­nas­sa olisi joku Hal­la-aho varovent­ti­il­inä ja keskustelun herättelijänä.

  Yhteiskun­nal­liset paineet kun löytävät aina purkau­tu­mistien, ja jos se ei ole poli­it­ti­nen, on se jotain ikäväm­pää. Se kyl­läkin edel­lyt­täisi myös Hal­la-ahol­ta jatkos­sa kypsem­pää tapaa asioiden käsit­te­lyyn, niskas­sa ole­van syyt­teen aset­tamista henki­sistä paineista huoli­mat­ta. Toivon, että Hal­la-ahos­ta lop­ul­ta on lunas­ta­maan aset­ta­mansa toiveet, ja että syytepros­es­si jatkoi­neen ei tätä täysin onnis­tu torpedoimaan.

 62. Osmo kir­joit­ti: “Keskustelu nyt vain lähti liik­keelle juridi­ikas­ta jonkun väit­täessä, että joku islami­lainen uskon­mies vihkii Suomes­sa 14-vuo­ti­ai­ta avioliittoon”.

  http://www.kainuunsanomat.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=KSA_newssite%2FAMLayout&cid=1194616262126&p=1194596029422&pagename=KSAWrapper

  Epämiel­lyt­tävät uutiset yritetään aina dis­sa­ta tuol­la “jonkun väit­täessä” lauseel­la. Kyl­lä sinäkin Osmo olet tuon uutisen netistä aikaisem­min jo lukenut. Omi­tu­ista vähättelyä.

  1. Olen lukenut. Hän on vihkinyt oikeusmin­is­ter­iön luval­la avi­o­li­it­toon 16-vuo­ti­aan henkilön tytön 20-vuo­ti­aan miehen kanssa. Tämä nyt on tul­lut aika usein esille tässä keskustelus­sa. Myös kris­ti­tyt papit vihkivät sillin täl­löin 16-vuo­ti­ai­ta avi­o­li­it­toon . Syynä on yleen­sä se, että sek­siä on jo har­rastet­tu, eikä tuloksetta.

 63. Hal­la-ahos­ta puhut­taes­sa — etenkin tämän asian yhtey­dessä — uno­htuu hel­posti eräs inhimilli­nen tosi­a­sia: hän on kol­men pienen lapsen isä. 

  Lap­sista van­him­mat ovat tyt­töjä. Esikoinen on 6‑vuotias, menee siis koh­ta koulu­un, ja saa siel­lä kos­ke­tuk­sen­sa monikult­tuurin ark­i­todel­lisu­u­teen Helsingissä.

  Tätä taus­taa varten on mielestäni ymmär­ret­tävää, että H‑a sival­taa sanan säiläl­lä armot­ta kaikkia taho­ja, jot­ka esimerkik­si tyt­tölas­ten lap­siv­i­o­li­itoista puhut­taes­sa keskit­tyvät legal­is­mi­in tai jopa eksyvät monikult­tur­is­min /kulttuurirelativisimin synkille poluille.

 64. Olen kyl­lä samoil­la lin­joil­la Hal­la-ahon kanssa tässä asi­as­sa, sitä joko tyr­mää suo­ral­ta kädeltä nämä ihmisoikeusloukkauk­set tai … ilmeis­es­ti sit­ten hyväksyy ne.

  Ei siinä ole mitään väli­vai­h­toe­hto­ja, Osmo.

  Minä en hyväksy kiv­i­tyk­siä tai las­ten hyväk­sikäyt­töä mis­sään tilanteessa, sanoipa mikä tahansa laki tai uskon­to mitä tahansa.

  Las­ten sukuelin­ten silpomista pidän törkeänä pahoin­pite­lynä jo sik­si, että se aiheut­taa peru­ut­ta­mat­toman vamman.

 65. Et ottanut kan­taa pikku­las­ten siep­pauk­si­in Etelä-Amerikas­sa elin­si­ir­to­sairaaloiden varaosik­si. Kun et sitä suo­ral­ta kädeltä tehnyt, oman logi­ikkasi mukaan siis hyväksyt ne.

  Ajat­telus­sa, että hyväksyt kaiken sen, mis­tä et koko ajan hoe irti­sanoutu­vasi, ei ole mitään järkeä. 

 66. Habi, jos jostain eet­tis­es­tä kysymyk­ses­tä keskustel­laan, se imp­likoi joko että olemme siitä eri mieltä tai että olemme eri mieltä jostain toimes­ta ko. epäko­hdan kor­jaamisek­si. En näe keskustelul­la sinän­sä mitään itseisarvoa.

 67. Itse en ymmär­rä tässä “kiis­tas­sa” yhtä puol­ta. Miten “hal­la-aho­laiset” muka perustel­e­vat sen, että Osmo olisi redu­soin­ut asian lain­opil­lisek­si kysymyk­sek­si ja mis­tä he ovat saa­neet päähän­sä, että tässä olisi esitet­ty jotain moraalirelativismia? 

  Tämä syytös tuli täysin hatus­ta vetäen ja ilmestyi Hal­la-ahon kir­joituk­seen. Itse ihmettelin sitä kovasti, pistin sen Hal­la-ahon kiireisyy­den, huoli­mat­to­muu­den ja yleisen tuo­h­tu­muk­sen piikki­in. Kir­joi­tus­ta ei oltu ilmeis­es­ti mietit­ty lop­pu­un eikä Osmon kom­ment­te­ja ja kir­joi­tus­ta luet­tu kovin järkevästi. 

  Tässä käytetään tois­tu­vasti sitä type­r­ää iänikuista tak­ti­ikkaa, jos­sa ensin esitetään täysin perätön ja jär­jetön itse kek­sit­ty “syytös” ja sit­ten kun tämä osa­puoli sanoo, ettei asia ole niin, syytetään “selit­telystä”.

  Hal­la-aho mokasi tässä asi­as­sa. Se on ymmär­ret­tävää, kos­ka Suomes­sa kir­joite­taan paljon tek­stiä hänen keis­si­in­sä liit­tyen ja kaikkea ei ehdi lukea. Hänen kan­nat­ta­jien­sa käytös netis­sä alkaa kuitenkin men­nä yhä enenevässä määrin sel­l­aiseen sun­taan, että kun on tuol­laisia ystäviä, ei edes tarvitse vihollisia. 

  Tässä tilanteessa ei voi enää edes piiloutua sen taakse, ettei Jus­si ole vas­tu­us­sa kan­nat­ta­jien­sa sanomi­sista. Tässä tapauk­ses­sa hän on itse vääris­tel­lyt tois­t­en sanomisia aika suo­ravi­ivaisel­la taval­la ja usut­tanut kan­nat­ta­jansa Osmon “kimp­pu­un” tilanteessa, jos­sa Osmo esit­ti asial­lisen ja rauhal­lisen ana­lyysin asiasta.

 68. Vielä yksi huomio tähän Hal­la-aho — Soin­in­vaara ‑kal­a­bali­ikki­in, meta-tasolla.

  On help­po ymmärtää, mik­si Hal­la-ahol­la palaa päreet. (Hal­la-ahon viimeisin kir­joi­tus on poikkeuk­sel­lisen sapekas jopa häneltä.) Hän väit­tää A ja saa syyt­teen, ja sen jäl­keen julk­isu­u­teen tulee imaa­mi, joka hänen näkökul­mas­taan tulkit­tuna käytän­nössä todis­taa väit­teen A oikeak­si. (Hän saat­taa käyt­tää käsitet­tä “ped­ofil­ia” sen epämääräisem­mässä arkimerk­i­tyk­sessä, ei “tieteel­lisessä” merk­i­tyk­sessä, en lähde arvioimaan, mitä merk­i­tys­tä täl­lä on.) Kuitenkin hän joutuu totea­maan, että hän on syyt­teessä, imaa­mi ei. (Min­ul­la on lisäk­si perustel­tua syytä ajatel­la, että Hal­la-aholle las­ten suo­jelem­i­nen väärinkäytök­siltä on eri­tyisen tärkeä asia, ja että tämä luul­tavasti vaikut­taa hänen sapekkuuten­sa taustalla.)

  Toisaal­ta on, kuten jo aiem­min sanoin, myös help­po ymmärtää, että Soin­in­vaaraa sapet­ta­vat Hal­la-ahon epä­todet vih­jauk­set. Tilanne on molem­min­puolis­es­ti valitettava.

  Min­un on ulkop­uolise­na help­po näin sanoa, ja ottaa etäisyyt­tä tarvit­taes­sa kum­mankin näke­myk­si­in, mut­ta en tiedä, miten käytän­nössä itse osaisin toimia kum­mankaan housu­is­sa. Uskon, että raskas­ta on, toisel­la suo­raan syytet­tynä, toisel­la ver­baalis­es­ti pahoin­pidel­tynä, ja toivon molem­mille tässä nyt voimia. Kyl­lä minä vähän huolis­sani tosi­aan olen, molem­pi­en jaksamisesta.

  Lopuk­si, sil­läkin uhal­la, että tämä ei nyt tässä tilanteessa kuu­losta uskot­taval­ta, väitän, että kun Hal­la-aho kut­suu Soin­in­vaaraa “Suomen johtavak­si älykök­si”, se on myös puolit­tain Hal­la-ahon todel­li­nen ja vil­pitön käsi­tys suo­ma­lais­es­ta todel­lisu­ud­es­ta, ei puh­das­ta sarkas­mia. Väitän, että (deep down) Hal­la-aho kyl­lä arvostaa Soin­in­vaaran älyä (ja hän on tämän myös itse kohtu­ullisen suo­raan tuonut esille), mut­ta olisi — juuri sen vuok­si — odot­tanut (ja odot­taisi) tältä enem­män kuin legal­is­tisek­si koke­maansa (ja siten omas­ta näkökul­mas­taan kat­sot­tuna ohi varsi­naisen ongel­mako­hdan osu­vaa) argu­men­toin­tia. Hal­la-ahon ja Soin­in­vaaran “todel­lisu­udet” eivät toisin sanoen kohtaa.

  Toivon taas, että jom­pikumpi her­roista jak­saa (jälleen) ottaa puoli askelta toista kohti. (Velvol­lisu­ut­ta­han siihen ei voi olla kel­lään, mut­ta kumpikin on kuitenkin ottanut kan­taak­seen yhteiskun­nal­lisen keskusteli­jan taakan, joten siitä toiveeni. Ottaen huomioon, että Hal­la-ahokin todis­te­tusti tätä blo­gia lukee, täältä toivo­muk­seni ehkä tavoit­taa samas­sa muo­dos­sa molem­mat.) Jospa se lisäisi ymmär­rystä ja/tai miedontaisi äänen­pain­o­ja siel­lä toisel­lakin puolel­la, puolen aske­len ver­ran, ja paran­taisi näin dialo­gin ilmapi­ir­iä ja kohtaamista yhden kokon­aisen aske­len. (Kun ei tästä kal­a­bali­ik­istakaan oikein hyviä hedelmiä synny.)

 69. Osmo teki taku­ul­la koko keskustelun parhaan huomion totea­mal­la, että ped­ofil­ia on sairaus (itsekin jouduin tark­ista­maan väit­teen totu­u­den WHO:n tau­tilu­ok­i­tuk­ses­ta). Hal­la-aho puolestaan väit­tää, että Islam on uskon­to, joka tukee ja ymmärtää näi­den sairaiden miesten toim­intaa siinä määrin, että he ter­ror­isoi­vat toimin­nal­laan koko muu­ta yhteiskun­taa ihmisoikeusloukkauksillaan.

  Osmo tun­net­tuna monikult­tuurisu­u­den ylistäjänä on uut­terasti jak­sanut korostaa, että kult­tuurien tulee käy­dä avoin­ta ja rehellistä vuorop­uhelua, jos­sa puolin ja toisin ote­taan oppia toisil­tamme. Aivan vas­taaval­la taval­la 80-luvul­la yritet­ti­in tukkia niiden suut, jot­ka arvoste­liv­at Venäjän alueel­la tapah­tu­via ihmisoikeusloukkauk­sia. Sil­loin suiden tukkimista ajoi­vat puna­sosial­is­tit — nyt viher­sosial­is­tit. Mika Wal­tarin sanoin; Ei mitään uut­ta Auringon alla.

 70. Kaikkia psyki­a­tri­an tau­tilu­ok­i­tuk­ses­sa esi­in­tyviä diag­noose­ja ei voi pitää sairauksi­na. Kyseessä on parafil­ia eli sek­suaalisen suun­tau­tu­misen häiriö. 

  Ei ole kauankaan siitä, kun homosek­suaal­isu­us kuu­lui tau­tilu­ok­i­tuk­seen eli parafil­i­at kuten mon­et muutkin psyki­a­tri­an tau­tilu­ok­i­tuk­set määritel­lään aina kult­tuurista käsin. ADHD puolestaan on ollut ver­rat­en lyhen aikaa ole­mas­sa. Ei näitä ilmiöitä voi pitää sairauksina. 

  Sairaus aiheut­taa hait­taa, joka on kult­tuurista riip­puma­ton ja ajas­ta ja paikas­ta huoli­mat­ta sen voi aina havai­ta. Esimerkkinä vaikka­pa MS-tau­ti. Ehkä sil­lä ei aina ole ollut nimeä, mut­ta aina se on vam­maut­tanut ja vienyt ihmiseltä lop­pu­jen lopuk­si sekä fyy­sisen että psyykkisen toimintakyvyn.

 71. Aikoinaan joku antoi Paa­vo Väyry­selle neu­von, älä ker­ro vit­se­jä, et vaan osaa. 

  Ehkä Soin­in­vaara nyt oppii, että sarkas­mi on taito­la­ji, jota hän ei osaa.

 72. Minä en ole perus­suo­ma­lais­ten äänestäjä enkä aio heitä äänestää, mut­ta väk­isinkin sym­pa­ti­at ovat tässä sanan­va­paussyyt­teessä jonkin ver­ran Hal­la-ahon puolel­la. Soin­in­vaaran syyt­tämi­nen oli kuitenkin jonkin­lainen rimanal­i­tus, kyl­lä. Ymmär­rän kuitenkin, mikä sai hänet sen kir­joit­ta­maan, sil­lä minäkin sain kom­menteista sel­l­aisen kuvan, että sanan­va­paut­ta vähän puo­lus­telti­in, mut­ta varot­ti­in kuitenkin vis­usti kri­ti­soimas­ta islamia ja vähätelti­in islamin yhteyt­tä pedofiliaan.

  Tässä niitä jo var­masti use­am­paan ker­taan lainat­tu­ja palo­ja todisteiksi:
  Unto: “Islami­lais­ten lap­si­avi­o­li­it­to­jen tai las­ten kanssa har­raste­tun seksin kut­sum­i­nen ped­ofil­i­ak­si hal­la-aho­laiseen tapaan on loukkaavaa, kos­ka sil­lä pyritään esit­tämään käytän­nön ole­van rikolli­nen mitä se ei islami­laisen lain­säädän­nön mukaan ole. Tässä on käsit­tääk­seni myös Hal­la-ahoa koske­van syyt­teen ydin.” 

  Ja tämä jo mon­een ker­taan mainit­tu Osmo Soin­in­vaaran kom­ment­ti, oli se sit­ten sarkas­mia tai ei: “Jos saa poikkeuslu­van men­nä naimisi­in 11-vuo­ti­aan kanssa, var­maankin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suomen lain mukaan. Sen poikkeuslu­van saami­nen voi olla kiv­en takana.”

  Tämänkin blogikir­joituk­sen kom­menteis­sa on täl­lainen Soin­in­vaaran kom­ment­ti: “Hän on vihkinyt oikeusmin­is­ter­iön luval­la avi­o­li­it­toon 16-vuo­ti­aan henkilön tytön 20-vuo­ti­aan miehen kanssa.” Tämänkin voi nähdä vähät­televänä kom­ment­ti­na, sil­lä alku­peräisessä ver­sios­sa imaa­mi muisti vihki­neen­sä 14-vuo­ti­aan eikä näh­nyt siinä mitään väärää. Se, että hän jälkikä­teen “muis­tikin toisin” ei herätä minkään­laisia kysymyk­siä — ei siitä, että hän oli kuitenkin sitä mieltä, että 14-vuo­ti­aan vihkimi­nenkin olisi ollut ok eikä siitä, että on paljon mah­dol­lista, että tämä oli ns. hätävale.

  Mut­ta uskoisin Osmo, että voisit nyt lyödä Hal­la-aholle jauhot suuhun ja todis­taa, että hän oli väärässä ja vale­hteli. Vas­taa yksinker­tais­es­ti Kyllä/Ei seu­raavaan kysymykseen:

  Onko oikein kut­sua Muham­ma­dia ped­ofi­ilik­si, mikäli hän meni naimisi­in 6‑vuotiaan tytön kanssa ja yhtyi tähän 9‑vuotiaana?

 73. Bar­foo, pitää nyt kuitenkin muis­taa, että Soin­in­vaara ei edelleenkään vas­taa kenenkään “Unton” kom­menteista sen enem­pää kuin tästäkään kom­men­tista. Omis­taan kuitenkin.

 74. Kun­ni­aväki­val­las­ta ilmestyi joku aika sit­ten Rai­ja-Alali­pastin kir­joit­ta­ma kir­ja. Kan­nat­taa lukea, ehkä maail­ma avartuu.

 75. Mielestäni vihreätkään eivät ole aina pysyneet totuudessa.

  Käsit­tääk­seni mon­et vihreät vaikut­ta­jat ovat vedonneet löy­hähköä maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa puo­lus­tel­lessaan esimerkik­si tutkimuk­si­in, joiden sisältö on ollut hyvin kyseenalainen. 

  Näis­sä tutkimuk­sis­sa on speku­loitu mm. human­i­taarisin perustein otet­tu­jen maa­han­muut­ta­jien posi­ti­ivisil­la talous­vaiku­tuk­sil­la otta­mat­ta huomioon julk­isten meno­jen kasvua. Vas­taavia esimerkke­jä on muitakin, eikä puolitotuuksien/valheiden käyt­töä voi tietenkään hyväksyä.

  Hal­la-aho on saat­tanut hyvinkin syyl­listyä vas­taavi­in jut­tui­hin perustel­lessaan omia mielipiteitään.

  Hal­la-ahon lausun­to islamin ped­ofil­is­mistä var­masti loukkasi joitain, mut­ta toisaal­ta lie­nee tot­ta että lap­si­mor­sioiden ottamista perustel­laan monis­sa mus­limiy­hteisöis­sä uskonnolla.

  Lausun­to oli mielestäni silti turhan raflaa­va, joskaan ei kiiho­tuk­sen tun­nus­merkke­jä täyt­tävä. Ymmärtääk­seni Hal­la-aho ei pyrkinyt loukkaa­maan mus­limiy­hteisöä, vaan totea­maan lähtei­den­sä perus­teel­la esite­tyn tiedon, joskin
  turhan yleistävässä val­os­sa. Lähdekri­ti­ikin esit­tämi­nen on aina luvallista.

  Yleistämistä en hyväksy, mut­ta “Muu­ta­ma täky Ill­manin Mikalle”-tekstissä esite­tyin pre­mis­sein väite kaiketi pitää paikkansa. Pre­mis­sit siis oli­vat, että koraani on kaik­il­ta osin tot­ta, ja että Moham­madin toim­inta oli kaik­il­ta osin hyväksyttävää.

  Yleistävä valo muo­dos­tuu näi­den pre­missien täyt­tymyk­sen oletet­tamisen perus­teel­la esite­tys­tä “islam on pedofiiliuskonto”-väitteestä, kos­ka islam ei kokon­aisu­udessaan ole ped­ofil­isti­nen, vaan siinä on ain­oas­taan suun­tauk­sia, jot­ka nykyaikanakin hyväksyvät lap­si­mor­siot Moham­madin esimerkin perusteella.

  Kaik­ki kato­lilaiset eivät nou­da­ta paavin ehkäisymääräyk­siä, eivätkä läh­eskään kaik­ki mus­lim­it nou­da­ta elämässään kaik­il­ta osin Moham­madin esimerkkiä.

  Vihreät ovat käsit­tääk­seni syyl­listyneet vas­taavi­in yleistyk­si­in kansan­ryh­mistä, joi­hin he eivät ole kuuluneet.

  1. On myös ihmisiä, joiden mielestä Raa­mat­tu on tot­ta joka sanal­taan. Kyl­lä siitäkin kir­jas­ta hirvit­täviä elämäno­hjei­ta löytyy.

 76. Kor­jaus

  Kun­ni­aväki­val­las­ta ilmestyi joku aika sit­ten Raija
  Ala-Lipastin kir­joit­ta­ma kir­ja. Kan­nat­taa lukea, ehkä avartaa.

 77. Markuk­sen kom­ment­ti pisti jälleen ker­ran miet­timään, että mikä siinä islam-kri­ti­ikissä itseäni ärsyt­tää ja mik­si en samal­la tavoin ärsyyn­ny kristi­nuskon kri­ti­ik­istä. En koe kumpaakaan ide­olo­giaa opil­lis­es­ti itsel­leni läheisek­si. Yksi ero on ainakin varsin selvä.

  Uskon­tokri­ti­ikkiä har­va käy pelkästä teol­o­gis-filosofis­es­ta mie­lenki­in­nos­ta, vaan kri­itikoil­la on yleen­sä moti­iv­inaan jokin poli­it­ti­nen tavoite. Islam-kri­ti­ikissä yleisin tavoite lie­nee maa­han­muu­ton vas­tus­t­a­mi­nen, kun taas kristi­nuskon kri­ti­ikissä suosi­tu­im­mat lienevät luter­i­laisen kirkon val­ta-ase­man vas­tus­t­a­mi­nen ja liikakansoituksen/HIVin lev­iämisen hidas­t­a­mi­nen. Kaik­ki nämä moti­iv­it ovat mielestäni ihan hyväksyt­täviä, myös se maa­han­muu­ton vas­tus­t­a­mi­nen. Kyse on kri­ti­ikin tyylistä ja ennen kaikkea sen kohden­tu­mis­es­ta. Kristi­nuskon kri­itikot kohdis­ta­vat kri­ti­ikkin­sä useim­miten insti­tuu­tioi­hin. Katolisen kirkon ehkäisy­poli­ti­ikas­sa kri­ti­ikin pääko­hteena on paavi. Koskaan et kuule kri­itikon sanovan: Kato­lilaisu­us on uskon­to, joka tukee ja ymmärtää näi­den per­verssien miesten toim­intaa siinä määrin, että he ter­ror­isoi­vat toimin­nal­laan koko muu­ta yhteiskun­taa, jy*stävät vaimo­jaan pal­jaal­la, tar­tut­ta­vat hei­hin HIV:n ja tap­pa­vat hei­dät lapsivuoteeseen. 

  Markuk­sen ja hänen oppi-isän­sä kaltais­ten islam-kri­itikoiden tyyli on tietenkin valit­tu palvele­maan tarkoi­tus­taan. Jos he oli­si­vat oikeasti huolis­saan islamin vaiku­tuk­sista ihmisoikeuk­si­in, he jou­tu­isi­vat myön­tämään, että paras tapa suo­jel­la ääri-islamin uhre­ja on antaa heille tur­va­paik­ka maas­sa, jos­sa islami­lainen laki ei ole voimas­sa. Sik­si myös yksilöt pitää demonisoida.

 78. Niin siis en ole täysin var­ma tuos­ta “pedofilia”-käsitteestä. Tarkoitin sil­lä tässä aikuisen har­joit­ta­maa sek­suaal­ista kanssakäymistä lapsen kanssa. Tähän lap­si­mor­sio-jut­tuun viit­tasin ja saa­toin hyvinkin tehdä virheen käsit­teen kanssa. No, var­maan tulin kuitenkin ymmärretyksi.

 79. Osmolle, joka kir­joit­ti: “On myös ihmisiä, joiden mielestä Raa­mat­tu on tot­ta joka sanal­taan. Kyl­lä siitäkin kir­jas­ta hirvit­täviä elämäno­hjei­ta löytyy.”

  Vas­taan siteer­aa­mal­la itseäni tois­es­ta Hal­la-aho-kom­ment­tiketjus­ta: “Se, että kris­ti­tyt eivät edes ääri­lahkois­saan har­ras­ta poikien­sa uhraamista oikeasti, tietenkin merk­it­see, että Raa­matun tar­i­nat säi­lyvät sym­bol­eina ja tari­noina eikä niistä sik­si saa niin help­po­ja pilka­nai­hei­ta. Onhan maail­mas­sa tarinoita.

  Ei tämä ihan niin help­po asia ole kuin ensi silmäyk­sel­lä tuntuu.”

  On hirveän suuri ero sil­lä, pide­täänkö jotakin käytän­nön toim­intao­hjeena vai symbolitarinana.

  Islami­laisen maail­man mon­es­sa kolka­s­sa ja yhteisössä Koraani määrää kauhis­tut­ta­van kir­jaimel­lis­es­ti käytän­nön elämää.

 80. Tot­ta kai on, en hyväksy sellaistakaan.

  Toisaal­ta koraani ei var­maankaan anna niin paljon tulkin­nan vapaut­ta kumoamisop­pin­sa vuok­si fun­da­men­tal­is­tises­sa tulkinnassa.

  Myös Moham­mad oli Jeesus­ta väki­val­taisem­pi ja mei­dän mit­ta­pu­ul­lamme epäeet­tisem­pi henkilö.

  Ker­ran olen raa­matun ja koraanin kum­matkin läpi selan­nut. Oli­pa törkyä kum­mas­sakin. Tulk­in­ta­han tässä ratkaisee.

 81. Eikös se ole niin, että län­nessä on maalli­nen ja taivaalli­nen val­ta erotet­tu toi­sis­taan, itäisil­lä mail­la ei. Siinä on vis­si ero. Meil­lä ei raa­mat­tua käräjil­lä opiskella.

 82. “On myös ihmisiä, joiden mielestä Raa­mat­tu on tot­ta joka sanal­taan. Kyl­lä siitäkin kir­jas­ta hirvit­täviä elämäno­hjei­ta löytyy.”

  Löy­tyy, mut­ta niin löy­tyy myös tek­stiä, jon­ka mukaan nämä ohjeet saa (ja pitääkin) uno­htaa. Ja sit­ten taas niitä, joiden mukaan käskyt tulee pitää. Kyse kun on kir­joi­tuskokoel­mas­ta ja jokaisel­la kir­joit­ta­jal­la on ollut omat syyn­sä kir­joit­taa niin kuin on kirjoittanut. 

  Tästä syys­tä pahinkaan kris­tit­ty fun­da­men­tal­isti ei voi kor­va­ta maal­lista lain­säädän­töä Raa­mat­ul­la ja siitä mikä on raa­mat­ullista käy­dään lop­puma­ton­ta keskustelua.

 83. “Jos joku nyt halu­aa tietää, en hyväksy lap­si­mor­si­amia enkä ylipään­sä sitä, että joku voidaan pakot­taa naimisi­in vas­toin omaa tahtoaan.”

  Tässä yhtey­dessä on muuten hyvä muis­tut­taa, että huo­mat­ta­va osa klas­sis­es­ta maail­mankir­jal­lisu­ud­es­ta liit­tyy taval­la tai toisel­la tähän aihep­i­iri­in. Klas­sisim­pana esimerkkinä tietenkin “Romeo ja Julia”. Tapa ei ole vain islami­laisen maail­man tapa, mut­ta meil­lä päin onnek­si jo muinaista his­to­ri­aa. Yhtä kaik­ki, Muhammedin aikaan myös kris­ti­tyssä maail­mas­sa oli lapsivaimoja.

 84. Juu, toiv­ot­tavasti tästä ei nyt tule taas yhtä “kumpi on pahempi/parempi koraani vai raa­mat­tu”- ketjua. 

  Sil­lä mikä on noit­ten kir­jo­jen tark­ka sisältö, ei ole hölkäsen merk­i­tys­tä. Se mikä ratkaisee on miten niitä tulk­i­taan. Miten niitä käytetään.

  Niinkuin ei ole merk­i­tys­tä sil­läkään mitä on aikanaan itse kukin tehnyt tai jät­tänyt tekemät­tä. Nyt on nyt. Kyl­lä kris­ti­tyssä maail­mas­sa oli aikanaan myös lap­si­vaimo­ja. Ja se oli ped­ofil­i­aa siinä mis­sä mus­lim­ienkin tekemänä. Nuo käytän­nöt on kuitenkin tääl­lä hylät­ty bar­baarisi­na ja vas­ten­mielis­inä. Valitet­tavasti taas Muhamedin esimerk­ki elää yhä jois­sain mus­lim­i­mais­sa. Ja sik­si siitä on voita­va puhua ja sitä on voita­va arvostel­la. Jos tapa olisi mus­lim­i­maista hävin­nyt ja nais­ten ja las­ten ase­ma olisi eri mus­limikult­tuureis­sa tur­vat­tu, sil­loin ei mielestäni olisi mitään tarvet­ta pohtia Muhamedin lapsimorsiamia.

 85. En kyl­lä tiedä miten on lap­si­mor­sioiden lai­ta kris­ti­tyis­sä kehi­tys­mais­sa. Olisiko jol­lakul­la tietoa asiasta?

 86. ‘Eikös se ole niin, että län­nessä on maalli­nen ja taivaalli­nen val­ta erotet­tu toi­sis­taan, itäisil­lä mail­la ei.’ (jouni lundqvist)
  Kris­ti­tyt ovat tehneet alus­ta alka­en peri­at­teel­lisen eron, kyl­lä. Mus­limeil­la kali­fi (shi’alaisit­tain imaa­mi) olisi sekä maalli­nen että hen­gelli­nen johta­ja, ikään kuin keis­ari ja paavi yhdessä per­soonas­sa, mut­ta sel­l­aista ei ole käytän­nössä ollut varhais­ten abba­sidikali­fien jäl­keen (reilu tuhat vuot­ta sitten).

 87. Muhammedin aikaan myös kris­ti­tyssä maail­mas­sa oli lapsivaimoja.

  Kanon­isen lain mukaan tytön alin naimaikä oli 12 ja pojan 14 vuot­ta. 7–9 ikäi­nen vaimo olisi siis ollut rikos kris­tit­ty­jen Jumalaa vas­taan. Islamis­sa se ei käsit­tääk­seni mil­lään voi olla rikos ketään vas­taan, kos­ka Allahin viimeisin pro­feet­ta eli kaikin puolin esimerkil­lisen elämän.

  Onko­han kris­tit­ty­jen Jumalal­la ollut mielessä kyky syn­nyt­tää, kun noi­ta ikiä mietiske­li? Veikkaan nimit­täin, että mah­dol­lisu­us selvitä hengis­sä syn­ny­tyk­ses­tä tuos­sa 13 vuo­den ikäisenä (12 a + 9 kk) rupeaa ole­maan keskimäärin jo aika hyvä lapsenkin kannal­ta. Tosin keski­aikai­sis­sa olo­suhteis­sa ihmiset kehit­tyivät hitaammin.

  Käytän­nössä tyt­tö yleen­sä menikin keski­a­jal­la naimisi­in aikaisin­taan vas­ta täytet­tyään 14, mikä voi tarkoit­taa, että Jumalal­la ei ollut ihan tarkkaa käsi­tys­tä tyt­tö­jen anato­mi­an kehi­tyk­ses­tä. Mies puolestaan nai vas­ta pystyessään elät­tämään per­heen, mikä yleen­sä tarkoit­ti vähin­tään parikymp­pistä, usein kolmekymp­pistä tai myöhempi­en vaimo­jen kohdal­la paljon vanhempaakin.

  Asi­as­ta kol­man­teen, Romeo ja Julia tosi­aan ker­too ilmeis­es­ti kah­den lap­sosen rakkaus­tari­nan. Julia on melkein 14 ja Romeo kai pari vuot­ta van­hempi. Käsit­tääk­seni teini­rakkauk­sia on esi­in­tynyt myöhem­minkin maailmanhistoriassa.

 88. “Asi­as­ta kol­man­teen, Romeo ja Julia tosi­aan ker­too ilmeis­es­ti kah­den lap­sosen rakkaus­tari­nan. Julia on melkein 14 ja Romeo kai pari vuot­ta van­hempi. Käsit­tääk­seni teini­rakkauk­sia on esi­in­tynyt myöhem­minkin maailmanhistoriassa.”

  Juli­a­han oli luvat­tu Parisille, joka oli aikuinen mies.

  Niin ja oli­han Myrsky­lu­odon Mai­jakin rakas­tunut ihan toiseen, kun van­hem­mat kih­la­si­vat hänet Jan­nelle. Pakkoavi­o­li­it­to tämäkin.

 89. “Ajat­telus­sa, että hyväksyt kaiken sen, mis­tä et koko ajan hoe irti­sanoutu­vasi, ei ole mitään järkeä.”

  Toisaal­ta, asi­as­ta on käy­ty keskustelua kuukau­sia (tai vuosia). Voin toki muis­taa väärin, mut­ta min­ulle on jäänyt sel­l­ainen kuva, etteivät vihreät ole näitä ihmisoikeusloukkauk­sia pahem­min kritisoineet.

  Suvait­se­vaisu­ut­ta on kyl­lä hoet­tu vuodes­ta toiseen, mikä on hyvä asia, kunnes ale­taan suvai­ta mitä tahansa (mm. ihmisoikeusloukkauk­sia tai las­ten pahoin­pite­lyä uskon­nol­lisin perustein), jol­loin suvait­se­vaisu­udessa on men­ty liian pitkälle.

  1. En tiedä, mis­tä Ari Heikki­nen on saanut tieton­sa vihrei­den kan­nan­otoista. Vihre3ät ovat hyvin nais­val­tainen puolue ja sik­si vihrei­den piiris­sä kan­netaan syvää huol­ta mus­limikult­tuurin naisia sor­tavista piirteistä. Vihreis­sä on kan­net­ta voimakkaasti huol­ta kun­ni­a­murhista (joi­ta kut­summe osu­vam­mal­la nimel­lä häpeä­murhat) ja vaa­dit­tu niistä mak­simi­ran­gais­tus­ta murhas­ta ilman mitään lieven­täviä asian­haaro­ja, vaati­neet, että maa­han­muut­ta­janaisille oikeut­ta koulu­tuk­seen, vaik­ka suku vas­tus­taisi, ja vas­tus­ta­neet jär­jestet­tyjä avi­o­li­it­to­ja — vaa­dit­tu myös, että jär­jeste­tyn avi­o­li­iton pak­en­e­m­i­nen olisi peruste pako­laisu­u­teen, jota kan­nan­ot­toa en ole näh­nyt noiden kri­itikoiden kovasti esittävän.

 90. 7–9 ikäi­nen vaimo olisi siis ollut rikos kris­tit­ty­jen Jumalaa vas­taan. Islamis­sa se ei käsit­tääk­seni mil­lään voi olla rikos ketään vas­taan, kos­ka Allahin viimeisin pro­feet­ta eli kaikin puolin esimerkil­lisen elämän.

  Jos nyt ruve­taan tästä oikein hiuk­sia halko­maan niin:

  1) Ei ole yksiselit­teistä minkä ikäi­nen Aisha oli men­nessään Muhammedin kanssa naimisi­in. Al-Tabarin mukaan 15, mut­ta yleisem­pi on käsi­tys 6–7 vuo­den iästä.

  2) Vaik­ka hyväksyt­täisi­in, että Muhammed eli täy­del­lisen esimerkil­listä elämää, ei siitä useimpi­en mus­lim­ien mielestä seu­raa että Tei­jo Tavis saa tehä kaikkea mitä Muhammed­kin teki. Quod licet Iovi, non licet bovi kuten jo muinaiset rooma­laiset asian muo­toili­vat. Muhammedil­la oli esimerkik­si kym­menkun­ta vaimoa samanaikaises­ti, kun taas taval­liselle mus­limille ei sal­li­ta kuin korkein­taan neljä. 

  3) Ja vaik­ka jotkut mus­lim­it ovatkin sitä mieltä että asia X on okei ja asia Y ei, siitä ei seu­raa että kaik­ki mus­lim­it oli­si­vat asi­as­ta samaa mieltä. Esimerkik­si useis­sa mus­lim­i­mais­sa miehille lain ja/tai per­in­teen nojal­la sal­li­taan vain yksi vaimo, vaik­ka Koraanin mukaan neljä on ainakin jois­sain tilanteis­sa okei. Shar­i­an tulkin­nas­sa on viisi isoa koulukun­taa joiden sisäl­lä on vielä omat alak­oulukun­tansa ja yksit­täis­ten uskonop­pinei­den seu­raa­jat, ja näi­den näke­my­serot siitä mikä on sal­lit­tua ja mikä kiel­let­tyä ovat val­tavia. Yleen­sä kun Hal­la-Ahon hengessä pelotel­laan islami­lais­ten taka­pa­juisil­la mielip­iteil­lä viitataan wah­ha­bi­laisen koulukun­nan näke­myk­si­in, mut­ta se edus­taa vähem­mistön (han­bali-koulukun­ta, joka on koko islamin his­to­ri­an ajan ollut selvästi pienin lain­opin koulukun­nista) sisäl­lä ole­vaa vähem­mistöä. Anal­o­gis­es­ti voisi esit­tää että “vasem­mis­to­laiset” ml. demar­it aja­vat näitä ja näitä asioi­ta kos­ka KTP tai joku muu vähem­mistön sisään jäänyt vähem­mistö vasem­mis­to­laises­sa liik­keessä niitä ajaa. 

  On var­masti ole­mas­sa mus­limei­ta, joiden mielestä miehelle on OK men­nä naimisi­in ja har­joit­taa sek­siä 9‑vuotiaan tytön kanssa. Se, että tämä pätisi mus­lim­ien enem­mistöön tai edes merkit­tävän kokoiseen vähem­mistöön on asia erik­seen. Halu­aisin nähdä jotain tutkimusti­etoa aiheesta ennen kuin uskon, että mitenkään merkit­tävästi isom­pi joukko maail­man mus­limeista kuin vaik­ka kris­ti­ty­istä on sitä mieltä että 9‑vuotiaiden byl­simi­nen on yleis­es­ti ottaen ihan okei. Siitä, ettei halua syys­tä tai tois­es­ta tuomi­ta pyhän ihmisen tekemisiä yli tuhat vuot­ta sit­ten ei seu­raa ettei tuomit­sisi niitä samo­ja teko­ja jonkun ihan taval­lisen ihmisen tekemänä nykypäivänä.

 91. Osmo: olen samaa mieltä kom­ment­ti­in “6.4.2009 kel­lo 22:51” viitat­en “vihrei­den piiris­sä kan­netaan syvää huol­ta”, jos näin on.

  Mut­ta mik­si sit­ten vihreille on niin vaikeaa tuomi­ta yli 1000 vuot­ta sit­ten eläneen henkilön toim­inta, varsinkin jos sitä käytetään edelleen (tänäkin päivänä) esimerkkinä ja oikeu­tuk­se­na las­ten hyväksikäyttöön?

 92. Juu­so Kopo­nen: “Anal­o­gis­es­ti voisi esit­tää että “vasem­mis­to­laiset” ml. demar­it aja­vat näitä ja näitä asioi­ta kos­ka KTP tai joku muu vähem­mistön sisään jäänyt vähem­mistö vasem­mis­to­laises­sa liik­keessä niitä ajaa.”

  Huono analo­gia. Mikä on vasem­mis­to­lais­ten vas­tine Koraanille ja haditheille? Kaik­ki mus­lim­it myön­tävät Koraanin pyhyy­den. Ei enem­mistö. Kaik­ki. Onko vasem­mis­to­laisil­la yhteistä, kaikkien hyväksymää pro­feet­taa? Ei ole, mut­ta mus­limeil­la on. Ihan kaik­ki ei ole tulkin­nan­varaista Koraanis­sa ja islamin opeis­sa, ainakaan jos mus­li­mi halu­aa pysyä älyl­lis­es­ti rehellisenä. Voidaan sanoa, että ainakin osa islamista on ikuista ja pysyvää.

  “Vaik­ka hyväksyt­täisi­in, että Muhammed eli täy­del­lisen esimerkil­listä elämää, ei siitä useimpi­en mus­lim­ien mielestä seu­raa että (…)”

  Mus­lim­it ja islam ovat kak­si eri asi­aa. Yksikään mus­li­mi ei nou­da­ta islamia täy­del­lis­es­ti. Tämä ei kuitenkaan tarkoi­ta, etteikö esim. Koraanista voitaisi vetää tiet­tyjä loogis­es­ti väistämät­tömiä johtopäätök­siä. Mus­lim­ien käytök­ses­tä ei voi­da päätel­lä mitä islam sal­lii ja mitä ei. Se nyt ehkä vain on niin, että islam sal­lii ja jopa käs­kee tietyl­lä taval­la määritel­tyyn ped­ofil­i­aan, PISTE. 

  Useim­mat nyky­mus­lim­it eivät tietenkään tot­tele islamin käskyjä, kos­ka ihmisen moraali ei tule uskon­nos­ta ja mus­lim­it ovat ihmisiä. Vain hyvin har­vat mus­lim­it ja kris­ti­tyt — itse asi­as­sa har­vat fun­da­men­tal­is­titkaan — otta­vat uskon­toaan täysin vakavasti. Ihmi­saiv­ot sal­li­vat epälo­ogisen ja ris­tiri­itaisen ajat­telun ja jät­tävät siten usko­vaisille paljon liikku­mavaraa. Onneksi.

  1. Kaik­ki mus­lim­it eivät lähde siitä, että koraa­nia on kir­jaimel­lis­es­ti tot­ta ja sen jokaista vir­ket­tä pitäisi noudattaa.

 93. Jos jär­jeste­tyn avi­o­li­iton perus­teel­la saisi pako­lais­statuk­sen, niin sil­loin pitäisi saa­da mis­tä tahansa sel­l­ais­ten pakkokeino­jen käytöstä, jot­ka eivät ole Suomes­sa laillisia. 

  Ja niitähän riit­täisi. Jokaisen per­heessä fyy­sis­es­ti kurite­tun lapsen pitäisi saa­da tur­va­paik­ka jne. 

  Ei murhas­ta ole mitään mak­simi­ran­gais­tuk­sia, vaan murhas­ta tuomi­taan aina elinkautiseen. Murhas­sa ei myöskään voi olla mitään lieven­täviä asian­haaro­ja. Eli mitähän nämä juridis­es­ti valveu­tuneet vih­er­naiset oikein ovat “vaa­ti­mas­sa”. Luulisi otta­van selvää edes rikos­nimikkeistä ennen kuin niin kovasti kaikkea vaativat. 

  Eikös ne fik­suna olleet vaa­ti­mas­sa Hal­la-ahoa tilille rikok­seen yllyt­tämis­es­tä, vaik­ka mitään rikos­ta ei ollut tapahtnut?

  1. Edes Jam­mu-setä ei muis­taak­seni saanut elinkautista. Monis­sa mais­sa häpeä­murhien tuomiot ovat pienem­piä lieven­tävien asian­haaro­jen vuoksi.

 94. Jam­mu sai pyt­ty­tuomion eli pakko­hoidon määräämät­tömäk­si ajak­si… Etkö todel­lakaan tuon ver­taa tiedä? 

  Mitä sit­ten, että “monis­sa mais­sa” kun­ni­a­murhia arvioidaan eri tavoin? Eivät ne siel­lä ole edes murhia. Tietysti käsitin, että puhumme Suomesta. 

  Vai kuvit­tel­e­vatko Vihreät naiset voivansa vaikut­taa Pak­istanin lain­säädän­töön? Fik­sua porukkaa, ei voi muu­ta sanoa…

  1. Vihreät kuvit­tel­e­vat voivansa vaikut­taa EU:n päätök­sen­tekoon. Eurovaalit ovat kesäkuussa.
   Jam­mu Sil­tavuori sai 15 vuot­ta vankeut­ta, ei mitään “pakko­laitostuomio­ta”. Raas­tu­vanoikeus määräsi hänet eris­tet­täväk­si vaar­al­lise­na rikok­sen uusi­jana, mut­ta korkein oikeus kumosi tuomion (Wikipedia)

 95. Mil­lä oikeudel­la muuten vääris­telette mus­lim­ien käyt­tämää käsitet­tä? Se on kun­ni­a­murha eikä mikään häpeämurha. 

  Rasis­tista ruve­ta tois­t­en kult­tuurien käsit­teitä muo­vaa­maan oman mie­len mukaiseksi.

 96. “Vihreät ovat hyvin nais­val­tainen puolue ja sik­si vihrei­den piiris­sä kan­netaan syvää huol­ta mus­limikult­tuurin naisia sor­tavista piirteistä. Vihreis­sä on kan­net­ta voimakkaasti huol­ta kunniamurhista”

  Jokin ympäripyröreä vähän julk­isu­ut­ta saa­va julk­i­lausuma saat­taa vihreiltä ollakin mus­limikult­tuurin piirteitä tuomit­se­va, mut­ta pääjulk­isu­udessa ei minkään­laisia irtiot­to­ja uskalleta tehdä. Lääk­keek­si tar­joil­laan Vihreään tapaan val­is­tus­ta, koulu­tus­ta, kursse­ja, keskustelua ja vuorop­uhelua “hal­la-aho­laisen” “syyt­te­lyn” ja “leimaamisen” sijaan, eikä (halu­ta) huo­ma­ta, että eihän viimeiset 20 vuot­ta ole muu­ta tehtykään kuin keskustel­tu, sekin vihrei­den omas­sa piiris­sä ken­ties joskus laa­jentuen vasem­mis­ton suvait­se­vaisi­in piireihin.

  Näkyvä Vihreä poli­itikko Zahra Abdul­la ei ole hänkään julk­isu­udessa tehnyt minkään­laisia avauk­sia vaikka­pa nais­ten silpomisia tuomit­se­vaan suuntaan.

  Vihreät toden­näköis­es­ti omis­sa mielis­sään tun­te­vat vas­ten­mielisyyt­tä lap­si­avi­o­li­it­to­ja, kun­ni­a­murhia ja silpomisia kohtaan, mut­ta eivät näitä uskalla julkises­ti kovin sanoin tuomi­ta, se kun kuu­lostaisi “hal­la-aho­laisu­u­den” hyväksymiseltä ja sehän on pahempaa kuin yksikään kunniamurha.

  1. Jokin ympäripyröreä vähän julk­isu­ut­ta saa­va julk­i­lausuma saat­taa vihreiltä ollakin mus­limikult­tuurin piirteitä tuomit­se­va, mut­ta pääjulk­isu­udessa ei minkään­laisia irtiot­to­ja uskalleta tehdä.

   Vihrei­den tyyli ei maail­man­miehen mukaan ole riit­tävän kär­jistävä, vastapuol­ta pilkkaa­va ja alen­ta­va eikä siinä ole ter­vet­tä loukkaamisen halua. 

   Eikä tule ole­maan. Sorry.

 97. Tämä on vähän off-top­ic. Sen lähet­tämi­nen taisi eilen uno­htua, joten lähetän sen nyt.

  SUOMESSA ENNEN NAISTEN NAIMAIKÄ OLI 17 VUOTTA

  Tämä keskustelu on men­nyt vähän turhille urille. Pari tarken­nus­ta lie­nee paikallaan. Van­han lain mukaan nainen sai men­nä vihille 17 ja mies 18 vuot­ta täytet­tyään. Täysi-ikäisyys­ra­ja oli sil­loin 21 vuot­ta, joten he tarvi­si­vat van­hempi­en­sa suostumuksen,koska kyseessä oli peri­aat­teessa elinikäi­nen sitoumus. Tasaval­lan pres­i­dentin erikois­lu­val­la sai men­nä nuorem­pana­ki, useim­miten syynä mor­si­a­men raskaus. Muis­tan lehdestä tpauk­sen, jos­sa hää­pari taisi oli 15 ‑vuo­tias. Kova paikka.

  60–70 luvun tait­teeseen astiu sek­su­laa­li­nen kanssakäyi­nen oli kiel­let­ty alle 17-vuo­ti­ail­ta. 15- 17 vuo­ti­aiden kohdal­la oli lievem­pi ran­gais­tu­asteikko. Laki oli jäänyt läh­es kuolleek­si kir­jaimek­si, ja, eräin rajoituksin raja alen­net­ti­in 15 vuoteen.

  Joskus 74–76, täysi-ikäisyy­den raja muutet­ti­in 18
  vuo­teen ja samal­la naimisi­in­menon íkära­ja molem­mille 18 vuo­teen. Nuorem­pana voi men­nä oikeusmin­is­ter­iön anta­mal­la luvalla.

  Hyvin monis­sa kult­tuureisa yleiset lap­si­avi­o­li­itot herät­tävät oikeutet­teua närkästymistä. Olisi kuitenkin hyödyl­listä kat­sel­la asioi­ta myös näi­den ihmis­ten näkökul­mas­ta. (Huip­pu­juris­teille mak­se­taan huip­pu­palkkaa siitä, että he osaa­vat nähdä kysymysken vastapuolen kannalta.)

  Yksilön oikeudet ja yksilön ase­ma ovat aika uusi ilmiö ihmisku­nan his­to­ri­as­sa. Aikaisem­min avi­o­li­it­to oli — ja monis­sa kult­tuureis­sa edelleen on — s u k u j e n väli­nen sopimus. Nämä sään­nök­set avi­o­lit­toiästä muotou­tu­i­v­at aikana, jol­loin ihmisen elämä oli käsit­tämät­tömän epä­var­ma ja myös lyhyt: 30 vuo­tias oli miehuuten­sa parhaas­sa iässä, 40 vuo­tias vanhus.

  Vaik­ka islmam saali­ikin lap­si­avi­o­li­itot, olisi kohtu­u­ton­ta kut­sua sitä ainakaan täl­lä perus­teel­la ped­ofi­ilisek­si uskonnoksi. 

  Pro­feet­ta Muhammed rajoitit miehen vaimolu­vun 4:ään. Koraani teki pro­fee­tan kohdal­la poikkeuk­sen: Olet­taisin syyn olleen seu­raa­van. Kun uusi heimo liit­tyi pro­fee­tan seu­raa­ji­in, niin liit­to piti tietenkin vahvis­taa suvun ja Pro­fee­tan välisel­lä avi­o­li­itol­la. Olisi ollut vähän kur­ja tode­ta kiin­tiön ole­van täyn­nä, joten Gabriel ilem­styi prpfee­talle ja ker­toi poikkeussäännöstä.

 98. A:
  “Ihan kaik­ki ei ole tulkin­nan­varaista Koraanis­sa ja islamin opeis­sa, ainakaan jos mus­li­mi halu­aa pysyä älyl­lis­es­ti rehellisenä… Tämä ei kuitenkaan tarkoi­ta, etteikö esim. Koraanista voitaisi vetää tiet­tyjä loogis­es­ti väistämät­tömiä johtopäätöksiä.” 

  Loogisu­u­den ja älyl­lisen rehellisyy­den olet­ta­mus on aika huono lähtöko­htia uskon­to­jen arvioin­ti­in, kos­ka uskon­nol­lis­ten tek­stien tulk­in­ta ei perus­tu mihinkään logi­ikkaan. Jos maa­han saa­puisi loogiseen ajat­telu­un kykenevä ulkoavaru­u­den antropolo­gi, joka halu­aisi selvit­tää mil­lainen uskon­to on kristi­nusko, niin aika vääristyneen kuvan hän saisi, jos hän perus­taisi ana­lyysin­sä Raa­matun lukemiseen ja loogiseen ajatteluun. 

  Kaik­ki uskon­nol­liset tek­stit sisältävät paljon epälo­ogisuuk­sia ja sisäisiä ris­tiri­itaisuuk­sia ja yksiselit­teisyy­deltään ne muis­tut­ta­vat nais­ten­le­htien horoskooppe­ja. Olen­naista on vain ja ain­oas­taan se, miten noi­ta tek­ste­jä mil­loinkin tulk­i­taan. Usko­vat yleen­sä itse koke­vat, että pyhät tek­stit ovat hei­dän korkeimpia ohjen­uo­ri­aan ja auk­toori­teet­te­jaan. Käytän­nössä kuitenkin ne ylim­mät auk­tori­teetit ovat uskon­nol­lisia johta­jia, jot­ka “tulk­it­se­vat” näitä kryp­tisiä ja moniselit­teisiä tek­ste­jä parhaak­si kat­so­ma­l­laan taval­la ja ker­to­vat ala­maisilleen, miten hei­dän tulisi elää. Nämä tulkin­nat muut­tuvat sitä mukaa, kun yhteiskun­nan arvot muut­tuvat, yleen­sä jonkun­laisel­la viiveel­lä. Toisil­la uskon­noil­la tuo viive on pidem­pi kuin toisilla.

 99. Eristyk­sis­sä se on tänäkin päivänä… kyl­lä hänet määrät­ti­in tah­dos­ta riip­pumat­tomaan psyki­a­triseen hoitoon alun perin. 

  Pääsi sit­ten pois, kun kat­sot­ti­in, että on parane­maan päin. Ei se muu­ta sitä, että alun perin määrät­ti­in pakkolaitokseen. 

  Kyl­lä käsit­tääk­seni voi sanoa “pakko­laitostuomio”? Ehkä se ei ole eksak­ti lakitekni­nen ter­mi, mut­ta arkikielessä käytetty. 

  Onko jos­sain EU-maas­sa kun­ni­a­murhalle todel­lakin oma rangaistusasteikkonsa?

 100. Ei selkei­den ja voimakkaidenkin kan­nan­ot­to­jen tarvitse olla vastapuol­ta pilkkaavia ja alentavia. 

  Mis­tä moinen miel­ley­htymä? Ei minus­ta maail­man­mies ollut mitään tuol­laista vaatimassa. 

  Totu­us on, että vihreis­sä ollaan näistä muiden kult­tuurien län­si­maisit­tain vas­ten­mieli­sistä asioista hyvin hissuk­seen. Kalastel­laan­han siel­lä akti­ivis­es­ti mus­lim­ivähem­mistö­jen ääniä — akti­ivisem­min kuin muis­sa puolueissa. 

  Sit­ten kyl­lä huude­taan ja meuhkataan hieno­tun­teisu­us uno­htaen ja marssi­taan jonos­sa poli­isin pakeille, kun joku jotain uskaltaa aiheesta sanoa. (vrt. Hal­la-ahon tapaus)

 101. Joskus 74–76, täysi-ikäisyy­den raja muutet­ti­in 18 vuo­teen ja samal­la naimisi­in­menon íkära­ja molem­mille 18 vuoteen.

  Ei muutet­tu. Täysi-ikäisyys­ra­ja las­ki 18 vuo­teen vuon­na 1976, mut­ta nais­ten avioi­tu­misikära­ja nousi 17 vuodes­ta 18 vuo­teen vas­ta vuon­na 1988 avi­o­li­it­to­lain kokon­aisu­ud­is­tuk­sen yhteydessä.

  60–70 luvun tait­teeseen astiu sek­su­laa­li­nen kanssakäyi­nen oli kiel­let­ty alle 17-vuo­ti­ail­ta. 15- 17 vuo­ti­aiden kohdal­la oli lievem­pi ran­gais­tu­asteikko. Laki oli jäänyt läh­es kuolleek­si kir­jaimek­si, ja, eräin rajoituksin raja alen­net­ti­in 15 vuoteen.

  Ei alen­net­tu. Raja on Suomes­sa 16 vuot­ta, ei 15 (RL 20 luku 6 §). Vuo­teen 1971 saak­ka se oli 18 vuot­ta, ei 17.

  Van­han lain mukaan nainen sai men­nä vihille 17 ja mies 18 vuot­ta täytet­tyään. Täysi-ikäisyys­ra­ja oli sil­loin 21 vuot­ta, joten he tarvi­si­vat van­hempi­en­sa suostumuksen,koska kyseessä oli peri­aat­teessa elinikäi­nen sitoumus.

  En nyt löytänyt van­han avi­o­li­it­to­lain tek­stiä tähän hätään mis­tään, mut­ta en ole lainkaan var­ma, vaa­dit­ti­inko siinä huolta­jien suos­tu­mus­ta. Nykyisen avi­o­li­it­to­lain mukaankin “luvan­hak­i­jan huolta­jalle on varat­ta­va tilaisu­us tul­la kuul­luk­si, jos hänen olin­paikkansa voidaan kohtu­ullisin toimen­pitein selvit­tää”, mut­ta ei muuta.

 102. Delon­gia mukaillen, TM lukee hom­maa ettei mei­dän muiden tarvitse, ja rapor­toi: “Tämä jut­tu on saanut tragikoomisia piirteitä. Hal­la-ahon kan­nat­ta­jil­la on läht­enyt mopo ihan täysin käsistä.”

  Tuo antaa ymmärtää että se mopo joskus on ollut käsissä.

  1. Sain jo keho­tuk­sen pois­taa Tiedemiehen esit­tämät linkit blogiltani. En poista. Ne ker­to­vat havain­nol­lis­es­ti siitä henkises­tä tilas­ta, jos­ta maa­han­muut­tokri­it­tisyys kumpuaa. Juuri tuol­lais­ten henkilöi­den takia asi­as­ta ei voi Suomes­sa käy­dä mitään järkevää keskustelua.
   Annan Hal­la-aholle julkisen poli­it­tisen neu­von. Timo Soi­ni sanoi hänestä osu­vasti, että Hal­la-aho val­it­see seu­ransa huonos­ti. Jos hän ei sanoudu irti ope­tus­las­ten­sa tekemi­sistä, hän kan­taa niistä poli­it­tisen vastuun.

 103. TM:
  “Tämä jut­tu on saanut tragikoomisia piirteitä. Hal­la-ahon kan­nat­ta­jil­la on läht­enyt mopo ihan täysin käsistä.”

  Octaviuk­sen tek­sti veti todel­la hil­jasek­si. Voimia Osmolle.

 104. “Tämä jut­tu on saanut tragikoomisia piirteitä. Hal­la-ahon kan­nat­ta­jil­la on läht­enyt mopo ihan täysin käsistä.

  - http://octavius1.wordpress.com/2009/04/06/osmo-ja-kulttuurirelativismi/
  http://hommaforum.org/index.php?topic=4217.msg64808#msg64808
  http://takkirauta.blogspot.com/2009/04/vihreat-islamistipuolueko.html

  Mil­lä taval­la nois­sa mopo on käsisitä lähtenyt?

  En oikein ymmärrä. 

  Osmo Soin­in­vaara on yksi val­takun­nan tun­ne­tu­im­mista ja vaiku­tus­val­taisim­mista poli­itikoista. Tot­ta kai hänen sanomisi­in­sa ote­taan kan­taa ja niitä lue­taan kuin piru raa­mat­tua varsinkin näin tule­naras­sa aiheessa. 

  Osmon puheet aihet­ta­vat kal­a­bali­ikkia jopa hänen omien kan­nat­ta­jien­sa piiris­sä niin jo nyt olisi kum­ma jos ei vas­tus­ta­jien. Jos Osmon omaan blogi­in pärähtää tois­tasa­taa viestiä päivässä niin kum­makos tuo jos vas­tus­ta­jien pal­stallekin parisenkymmentä.

 105. Tom­mi Uscvahoville

  Kiitän tarken­nuk­sista. En (uskol­lise­na huonoille tavoil­leni) tark­istanut muistin­varaisia yksi­tyisko­htia, Nykyään­hän käytän­nössä mon­et nuoret aloit­ta­vat seksin jo 15-vuo­ti­aina, ja jopa nuorem­pian. On sel­l­ainen suositeltavaa, onkin sit­ten toinen kysymys.

  Avi­o­li­it­to on (tai oli) niin sito­va oikeustoi­mi, että siihen edel­lytetään juridista täysi-ikäisyyt­tä tai vajaaval­taisen kohdal­la hol­hoo­jan suos­tu­mus­ta. Kysyin tutul­ta, joka oli v. 1967 men­nyt 18-kesäisenä naimisi­in, mut­ta ei hän osan­nut sanoa. Sul­hasen suku­lainen, pap­pi oli hoi­tanut paperityöt.

 106. Jaa että mil­lä taval­la on läht­enyt mopo käsistä?

  No sil­lä taval­la on läht­enyt mopo käsistä, että kun Hal­la-aho tekee virhetulkin­nan — epäilen johtuneen hätäis­es­tä lukemis­es­ta ja valmi­ik­si negati­ivis­es­ta suh­tau­tu­mis­es­ta — asi­ay­htey­destään irrote­tus­ta kom­men­tista, niin kan­nat­ta­jat alka­vat levitel­lä täysin jär­jet­tö­mi val­hei­ta, jois­sa tätä tulk­in­taa venytel­lään äärimmilleen:

  http://tundratabloid.blogspot.com/2009/04/finnish-greens-mp-says-on-blog.html

  Esimerkik­si yllä linkissä väitetään Osmon suo­raan hyväksyneen ped­ofil­ian jos “laki sen sallii”. 

  Jos tämä ei ole mopon lähtemistä käsistä, niin mikä sit­ten on?

 107. Loan­heit­to ja vääris­te­ly ovat varsin yleisiä ilmiöitä poli­ti­ikan taistelukentillä.

  Ei poli­itikon tarvitse sanoutua irti tuk­i­joiden­sa tekemi­sistä saadak­seen kan­na­tus­ta. Ei Ann Coul­terkaan estänyt George W. Bushin uudelleenvalintaa.

 108. ‘Mil­lä taval­la nois­sa mopo on käsisitä lähtenyt?
  En oikein ymmär­rä.’ (mat­ti)
  Takki­rautaa lukies­sa tulee mieleen Poen laki, God­winin lakia vähem­män tun­net­tu net­tisään­tö, jon­ka mukaan pöl­hö­fun­da­men­tal­is­mista kir­joitet­tua par­o­di­aa ei voi luotet­tavasti erot­taa aidos­ta pöl­hö­fun­da­men­tal­is­mista ellei siinä käytetä hymiöitä tai jotain mui­ta näkyviä huumorin merkkejä.

 109. ‘Usko­vat yleen­sä itse koke­vat, että pyhät tek­stit ovat hei­dän korkeimpia ohjen­uo­ri­aan ja auk­toori­teet­te­jaan.’ (Rot­wang)
  Uskon­toa tulee hel­posti itse ajatel­tua luter­i­lais­es­ti; vaik­ka on kuin­ka ateisti, niin se on se uskon­to, johon on lähin kon­tak­ti. Ere­htymätön paavi tai juu­ta­lais­ten ja mus­lim­ien uskonop­pinei­den juris­te­ria eivät vas­taa post-luter­i­laisen ole­tuk­sia, jois­sa pyhä kir­ja on kansankieli­nen, kaikkien itse luet­tavis­sa ja tulkit­tavis­sa ole­va Jumalan sana. Ja uskon­non pitäisi olla jotain niin henkistä, että vaikka­pa mor­monien pyhät alus­vaat­teet tun­tu­vat huonol­ta vitsiltä.

 110. Vilka­isin yhtä tiedemiehen esit­tämää linkkiä. Ymmärtääkö ko. maa­han­muut­tokri­it­ti­nen blogikir­joit­ta­ja ter­min kult­tuurirel­a­tivisti miten itselle sopii. Octaviuk­sen blo­gin alku oli niin raflaa­va, että en jak­sanut jatkaa lukemista.

  Noitavain­o­jen aika ei ole näköjään ohi, noitavain­ot esi­in­tyvät vain kult­tuuris­es­ti muun­tuneessa muodossa. 

  Mik­si ihmeessä ihn­miset lietso­vat itsen­sä tuol­la taval­la raivoon. Eikö kan­nat­taisi käyt­tää aikaansa parem­min esimerkik­si järkevässä maa­han­muut­tokeskustelus­sa tarvit­tavaan teo­ri­aan tutustumalla.

  Se, että Osmoa kut­su­taan kult­tuurirel­a­tivis­tik­si on vit­sien vit­si. Ter­mi­hän voisi kor­va­ta nuorten käyt­tämän homo-termin.

  Ko. ter­min oikea ymmärtämi­nen vaatii aikamoi­sen kir­jal­lisu­u­teen tutus­tu­misen ja pros­es­silu­on­teisen pohdiskelun, jot­ta ter­mi olisi enem­män kuin haukku­masana mutu pohjalta.

  Tässä keskustelus­sa olisi hyvä tutus­tua sisäryh­mä-ulko­ryh­mä ‑ajat­telu­un, kat­e­gorisoin­ti ja par­tiku­lar­isoin­ti ‑käsit­teisi­in ja pro­jisoin­ti­in ja erit­täin mon­een muuhun ter­mi­in, jot­ta keskustelu­un tulisi joku tolkku.

  Maa­han­muut­ta­jaai­he, uskon­toon ja muuhun kult­tuuri­in liit­tyvät aiheet ovat vaikei­ta ymmärtää kotisuo­ma­laises­sakin ympäristössä saatik­ka, että liiku­taan itselle täysin vier­aan uskon­non ja kult­tuurin alueilla.

  En hyväksy joitakin islami­in liit­tyviä asioi­ta, mut­ta mun intres­sit ovat muual­la. Kaikesta ei jak­sa kan­taa huol­ta. Jos tun­tee paloa ko. asioi­hin vaikut­tamiseen, kan­nat­taisi miet­tiä pitkään ja har­taasti vaikut­tamisen metodeita.

  On muuten aika jän­nää se, että luter­i­laisu­us naa­puri­mais­sa Suomes­sa ja Ruot­sis­sa poikkeaa mon­es­sa suh­teessa. Suomes­sa herä­tys­li­ik­keet kuu­lu­vat kirkkoon, Ruot­sis­sa ne ovat omia liikkeitään. Ruot­sis­sa maas­sa herä­tys­li­ik­keet kehit­tävät kirkkoa, Suomes­sa ne taas jar­rut­ta­vat kirkon kehittymistä.

  Oikaisu: Kir­joitin aiem­min suo­ma­lais­es­ta humala­hakuis­es­ta juomis­es­ta. En tiedä, minkälaisel­la käyräl­lä naut­ti­mamme alkoholimäärät/ humala­hakuinen juomi­nen vai­htel­e­vat, voivat olla nor­maal­isti jakau­tunei­ta tai sit­ten ei.

 111. “Sain jo keho­tuk­sen pois­taa Tiedemiehen esit­tämät linkit blogiltani. En poista. Ne ker­to­vat havain­nol­lis­es­ti siitä henkises­tä tilas­ta, jos­ta maa­han­muut­tokri­it­tisyys kumpuaa. Juuri tuol­lais­ten henkilöi­den takia asi­as­ta ei voi Suomes­sa käy­dä mitään järkevää keskustelua”

  ——————-
  Mitä ihmeel­listä esim. Octaviuk­sen kir­joituk­ses­sa oli ? Takki­rauta taas on aivan yhtä lois­ta­va argu­men­toi­ja kuin Hal­la-ahokin. Hänen kir­joituk­sis­saan on fak­taa enem­män kuin kilo­metrin pak­su­ises­sa pinos­sa vihrei­den puolueohjelmaa.
  Ei monikult­tur­istien täy­del­listä argu­ment­tien puutet­ta voi oikein muuten kri­ti­soi­da kuin niin koval­la otteel­la, että siinä pysyy liukkainkin saippua.
  Suomen nykyti­la on (mon­es­sa muus­sakin kuin vain tässä asi­as­sa) sel­l­ainen, että ongelmista puhumi­nen on pahempaa kuin ongel­mat itse.

  1. Meinasin jo hävetä lui­hua temp­puani syyl­listämäl­lä maa­han­muut­tokri­itiset noin yleis­es­ti Octaviniuk­sen hen­gen­tuot­teista, mut­ta Maail­man­mies osoit­ti min­un toim­i­neen aivan oikein.

 112. “Timo Soi­ni sanoi hänestä osu­vasti, että Hal­la-aho val­it­see seu­ransa huonos­ti. Jos hän ei sanoudu irti ope­tus­las­ten­sa tekemi­sistä, hän kan­taa niistä poli­it­tisen vastuun.”

  Toiv­ot­tavasti poli­it­tisen vas­tu­un kan­t­a­mi­nen ei tässä tapauk­ses­sa tarkoi­ta sitä, että oltaisi­in niinkuin mitään ei olisi ikinä tapahtunutkaan.

  Sen lisäk­si että Jus­si Hal­la-aho osaltaan on tuon­nut nykyisen maa­han­muut­topoli­ti­ikan riske­jä suureen tietoisu­u­teen, on hän toimin­nal­laan pal­jas­tanut myös mui­ta yhteiskun­nal­lisia epäko­htia. Näistä tärkeim­mät ovat medi­an ja varsinkin oikeuslaitoksen?(valtakunnansyyttäjävirasto) puolueel­lisu­us. Molem­mat ovat asioi­ta, joi­hin pitää suh­tau­tua äärim­mäisen vakavasti. Toki hän on kir­joit­tanut myös paljon p****a. Hänen ansioi­ta ei silti voi­da mitätöidä kut­sumal­la hän­tä esim. ‘paitakaup­pi­aak­si’ tai varsinkaan lynkkaa­mal­la hän­tä julkises­ti puoliy­hdek­sän uutisia myöten. Siitä mak­sa­vat hin­taa myös hänen vai­mon­sa ja alaikäiset lapsensa.

 113. Osmo

  Olen hämil­läni tästä keskustelus­ta ja en ole oikein saanut selvää kan­nas­tasi. Ehkä moni muukin on samas­sa mielentilassa.

  Olisiko­han sin­un nyt julkises­ti ja hyvin selkeästi san­ot­ta­va, että et hyväksy pro­fee­tan esimerkin seu­raamista sek­si­a­siois­sa. Siis 9 vuo­ti­aiden paneskelua yms.

  Acc

  Acc

 114. Eli­na kir­joit­ti 7.4.2009 kel­lo 9:54

  “Totu­us on, että vihreis­sä ollaan näistä muiden kult­tuurien län­si­maisit­tain vas­ten­mieli­sistä asioista hyvin hissukseen.”

  Eli­na, monien mielestä tois­t­en kult­tuurien vas­ten­mielisetkään asi­at eivät ole maail­man kiin­nos­tavin tai merkit­tävin asia.

  Väit­täisin jopa, että enem­mistön mielestä ne eivät ansaitse use­an vuo­den ahk­er­aa blog­gaamista ja kär­jistämistä lail­lisu­u­den raja­mail­la. Voisi­pa joku pitää tuol­laista käytöstä jopa tarkoi­tushakuise­na vihanlietsontana.

 115. Soininvaara:“Sain jo keho­tuk­sen pois­taa Tiedemiehen esit­tämät linkit blogiltani. En poista. Ne ker­to­vat havain­nol­lis­es­ti siitä henkises­tä tilas­ta, jos­ta maa­han­muut­tokri­it­tisyys kumpuaa. Juuri tuol­lais­ten henkilöi­den takia asi­as­ta ei voi Suomes­sa käy­dä mitään järkevää keskustelua.”

  Ihmeel­listä vas­tu­un­pakoilua. Maa­han­muut­tokri­it­tiset kiihkoil­i­jat anta­vat sopi­van tekosyyn nos­taa kädet pystyyn ja kivu­ta nor­sun­lu­u­torni­in. “Ei näille ongelmille (jos niitä nyt edes tun­nuste­taan) mitään voi tehdä, kun nuo kär­jistää ja liet­soo vihaa, yhyy”

  On varsin ihmeel­listä, että joidenkin hal­la-aho­lais­ten vas­tus­tamisel­la on korkeampi pri­or­i­teet­ti kuin itse ongelmil­la, joista tämä hal­la-aho­laisu­us kumpuaa. Eikö vihreil­lä jär­ki riitä tajua­maan, että jos maa­han­muu­ton ongelmi­in puu­tu­taan, katoaa point­ti koko hal­la-aho­laisu­udelta –> hal­la-aho­laisu­us katoaa?

  “Soininvaara:Annan Hal­la-aholle julkisen poli­it­tisen neu­von. Timo Soi­ni sanoi hänestä osu­vasti, että Hal­la-aho val­it­see seu­ransa huonos­ti. Jos hän ei sanoudu irti ope­tus­las­ten­sa tekemi­sistä, hän kan­taa niistä poli­it­tisen vastuun.”

  Has­sua, että Hal­la-ahon pitäisi jotenkin näyt­tävästi irti­sanoutua ‘ope­tus­lap­sis­taan’, varsinkin kun Soinit ja Soin­in­vaarat pidät­tävät itsel­lään oikeu­den määritel­lä, mitä nämä mörkömäiset ope­tus­lapset oikein ovat.

 116. Onko sanas­ta “maa­han­muut­tokri­it­ti­nen” tul­lut eufemis­mi rasistille? 

  Aiem­mas­sa hal­la-ketjus­sa joku ehdot­tikin rasis­min käsit­teen kor­vaamista jol­lakin toisel­la, sil­lä rasis­mi käsit­teenä pitää sisäl­lään liiak­si negati­ivisia arvolatauk­sia. Miten voisi olla toisin, en ymmär­rä, vaik­ka kysymyk­sen pohdiskelu tuot­taaki­in tiet­tyä kier­outunut­ta mieli­hyvää. Siis aja­tus, että tulisi olla arvoneu­traali määritelmä rasismille. 

  Miten voi kuvitel­la käyvän­sä rak­en­tavaa keskustelua, jos ei kykene edes sopi­maan yhteis­es­tä kielestä, jol­la keskustelua käytäisiin? 

  Valitet­tavasti tämä johtaa tulk­in­taan, jos­sa keskustelua innokkaim­min käyvä osa — se oma­l­ta määritelmältään kri­it­tisin — ei tun­nista niitä kielel­lisiä ele­ment­te­jä, joi­ta rak­en­ta­va debaat­ti vaatisi, vaan tukeu­tuu aimoas­taan argu­men­nt­tei­hin, jot­ka tuot­ta­vat heille itselleen suur­in­ta tyy­dy­tys­tä. Mik­si sitä tai sen moti­ive­ja sit­ten kutsuttaisiin?

  1. Hehän halu­a­vat itse kut­sua itseään maa­han­muut­tokri­it­tisik­si. Se, mikä sisältö tälle ter­mille tulee riip­puu kiir­ri­sistä itses­tää. Siitä tulee hei­dän näköisen­sä termi.

 117. Minus­takin on Osmol­ta pup­pua väit­tää, että jotkut nimet­tömät blogikir­joit­ta­jat estävät asial­lisen maa­han­muut­tokeskustelun. Osmo ei vain halua tai uskalla ottaa aiheeseen kan­taa kos­ka hän täl­löin jou­tu­isi pyl­listämään vihrei­den vas­tu­ut­toma­lle ja Suomen kannal­ta itse­tuhoiselle nykylinjalle.

  1. Kyl­lä näistä nimet­tömistä blogikir­joit­ta­jista on suur­ta harmia. Ei vain huvi­ta. Eniten min­ua ihme­tyt­tää se, että aina mis­sä asi­as­ta yritetään keskustel­la, nuo kri­it­tiset masi­noi­vat spam­mikam­pan­jan sabotoimaan keskustelua. Ja hin­tana on nimen lokaan vetämi­nen ulko­mai­ta myöten, mikä noista Tiedemiehen linkkaamista jutu­ista käy ilmi. En ymmär­rä, mihin tuo kri­itikko­ryh­mä pyrkii keskustelun estämisellä.

 118. Jopas tääl­lä on tap­pelu meneil­lään. Kyl­lä sitä nyt osa­taan ihan molem­min puolin ker­jätä turpaansa.

  Tarvit­ta­neen Eli­naa, joka palaa het­ken kulut­tua selvit­tämään ärsyt­tät­tävän tätimäis­es­ti asiaa. 

  Kyl­lä samas­sa tarharyh­mässä Jussin ja Osmon tulee tul­la toimeen, vaik­ka onkin eriväriset kurahousut.

 119. “Annan Hal­la-aholle julkisen poli­it­tisen neu­von. Timo Soi­ni sanoi hänestä osu­vasti, että Hal­la-aho val­it­see seu­ransa huonos­ti. Jos hän ei sanoudu irti ope­tus­las­ten­sa tekemi­sistä, hän kan­taa niistä poli­it­tisen vastuun.”

  Nyt on pakko kir­ja­ta auki, kun Soin­in­vaara ei sitä tee, että tässä on kak­si eri asiaa.

  Kuten Soin­in­vaara ei ole vas­tu­us­sa min­un eikä kenenkään muunkaan blo­giaan kom­men­toi­neen sanomi­sista, ei myöskään Hal­la-aho ole vas­tu­us­sa “ope­tus­las­ten­sa” sanomi­sista. Kos­ka emme pidä oikeutet­tuna, että Soin­in­vaaraa syytetään muiden henkilöi­den tääl­lä esit­tämien kom­ment­tien perus­teel­la, on mielestäni kohtu­ullista muis­taa, että Hal­la-ahoakaan ei syytetä hänen kanssaan saman­henkisik­si miel­let­ty­jen sanomi­sista — eikä Soin­in­vaarakaan (ainakaan ihan suo­raan) näin tee (vaik­ka antaakin valitet­tavasti ymmärtää).

  Sen sijaan Soin­in­vaara ennenkaikkea toteaa sen tosi­seikan, että Hal­la-aho on tässä vai­heessa “tuomit­tu” kan­ta­maan *poli­it­ti­nen* vas­tuu sen joukon sanomi­sista, jon­ka keu­laku­vak­si hänet miel­letään, ja on tämän todetes­saan tietysti oike­as­sa. Se, miten Hal­la-aho tässä ase­mas­saan käyt­täy­tyy, minkä hän hyväksyy, mis­tä hän irti­sanoutuu, ja minkälaista retori­ikkaa hän hyö­dyn­tää, vaikut­taa väistämät­tä häneen poli­it­tis­es­ti, kan­na­tus­ta lisäävästi, sitä vähen­tävästi, tai luul­tavim­min sekä että. Hal­la-aholle on avoin­na kak­si tietä, radikalisoi­tu­mi­nen entis­es­tään tai järkevän dialo­gin rak­en­t­a­mi­nen. Se, kum­man hän val­it­see, ratkaisee myös Hal­la-ahon todel­liset mah­dol­lisu­udet vaikut­taa poli­it­tiseen tulevaisuuteemme.

  Mie­lenki­in­toista tässä on kuitenkin se, että sama “poli­it­ti­nen vas­tuu” pätee Soin­in­vaaraan itseen­sä. Vaik­ka hän ei olekaan suo­raan vas­tu­us­sa kenenkään muun sanomi­sista kuin omis­taan, fak­tis­es­ti Soin­in­vaara ja Vihreät kokon­aisuute­na kan­ta­vat tuon maini­tun *poli­it­tisen* vas­tu­un siitä, mitä Vihreät sanovat ja tekevät — jopa siitä, mitä “vihrey­teen” asso­sioidaan. Soin­in­vaaran sanoin, etenkin “jos he eivät siitä irtisanoudu”.

  (Sitä mainit­tua asso­sioin­tia on nyt yllä kuva­tusti “kri­itikoiden” paris­sa tehty. Olen samaa mieltä siitä, että Octaviuk­sen tek­sti on törkeä, muut ovat moni­t­ulk­in­taisem­pia (tun­drat­abloidi­in en tutus­tunut). Aivan samoin kuin vihreäm­mässä “leiris­sä” (ikävää, että joudun käyt­tämään täl­laisia sotater­me­jä) asso­sioidaan “hal­la-aho­lai­sista”, vaikkakaan ei ken­ties noin törkeästi. Puoli­ta­hal­lisia väärin­tulk­in­to­ja esi­in­tyy valitet­tavasti kuitenkin kum­mal­lakin puolella.)

  Jos Soin­in­vaaran tar­joa­man neu­von halu­aisi tulki­ta pahan­tah­tois­es­ti, sitä voisi luon­nehtia mac­chi­avel­li­maisek­si “hajoi­ta ja hal­litse” ‑poli­ti­ikak­si “hal­la-aho­laisu­ut­ta” kohtaan. En näin kuitenkaan tee. Soin­in­vaaran tosi­asi­at oikein tun­nista­va neu­vo Hal­la-aholle on hyvä.

  Yllä san­otun perus­teel­la huo­maut­taisin silti kohteliaim­min, että jos neu­vo on Hal­la-ahon kohdal­la pätevä, pätee se toisinkin päin.

  Kan­nat­taisiko siis sit­tenkin harki­ta (vielä) nykyistä(kin) akti­ivisem­paa irti­sanou­tu­mista epäi­lyt­tävistä aja­tus­su­un­tauk­sista, ja antaa “kri­itikoille” vähem­män ammuk­sia käteen?

  Soin­in­vaara yllä (6.4. 22:51) luet­te­likin jo Vihrei­den kan­to­ja, lisää tätä kiitos.

  (Voidaan tietysti väit­tää, että sel­l­ainen olisi jol­lain taval­la “alis­tu­mista äänekkäimpi­en määrit­tämälle agen­dalle”. Oikeutetusti voi myös epäil­lä, että tahal­lis­es­ta vääris­telystä ei päästä koskaan eroon. Siitä huoli­mat­ta, mitä selkeäm­min ja eksplisi­it­tisem­min vihreät tuo­vat kan­tansa esi­in, sitä vähem­män ainek­sia kenel­läkään on rak­en­taa mil­lään tasol­la uskot­ta­van näköistä keis­siä epämääräis­ten vihreyt­tä koske­vien epäilysten ja val­heel­lis­ten vih­jausten varaan.)

  Eri­lais­ten kult­tuurien väli­sis­sä kohtaami­sis­sa kun on jo määritelmäl­lis­es­ti se jän­nä piirre, että kaik­ki “itses­tään­selvyy­det” eivät vält­tämät­tä olekaan yhteis­es­ti jaet­tu­ja. Sik­si jopa itses­tään­selvyyk­sien lausum­i­nen use­am­min ääneen voi olla tarpeellista.

 120. Ns. maa­han­muut­tokri­itikoil­la on Mis­sio jota hei­dän pitää levit­tää. Vain he tietävät, miten nykyi­nen poli­ti­ik­ka tuhoaa ei vain Suomen vaan upot­taa koko län­tisen maailman.

  Toista mieltä ole­vat ovat joko tyh­miä tai aja­vat kyynis­es­ti omaa etuaan. 

  Mis­sion levit­tämisessä tarkoi­tus pyhit­tää keinot, joten toisen­mielis­ten mieli­v­al­tainen leimaami­nen ped­ofil­ian kan­nat­ta­jik­si on perusteltua.

 121. “En ymmär­rä, mihin tuo kri­itikko­ryh­mä pyrkii keskustelun estämisellä”

  Itse­hän sinä halu­at estää keskustelun. Maa­han­muu­tos­ta saisi keskustel­la vain jos puhutaan sen hyödy­istä. Jos san­o­taan avain­sanat “rajoit­ta­mi­nen”, “karko­tus”, “viisum­i­vaa­timuk­set” , “taka­pa­juisu­us” ym. niin koh­ta lävähtää rasistin leima höys­tet­tynä pelkuruussyytöksillä.

 122. ‘Has­sua, että Hal­la-ahon pitäisi jotenkin näyt­tävästi irti­sanoutua ‘ope­tus­lap­sis­taan’, varsinkin kun Soinit ja Soin­in­vaarat pidät­tävät itsel­lään oikeu­den määritel­lä, mitä nämä mörkömäiset ope­tus­lapset oikein ovat.’ (OJ)
  Hal­lis on maa­han­muut­tokri­it­tisen net­tiy­hteisön jäsen ja Mes­tari; jos hän ei kri­ti­soi tois­t­en jäsen­ten kir­joituk­sia (ja tässä ei ole kyseessä yksi tai kak­si jut­tua yhdeltä tai kahdelta häiriköltä), hän ilmeis­es­ti hyväksyy ne. Joko ajat­telee samal­la tavoin tai ajat­telee, ettei hänel­lä ole varaa menet­tää näi­den kannatusta.

 123. En ymmär­rä, mihin tuo kri­itikko­ryh­mä pyrkii keskustelun estämisellä.

  Pyrkivätköhän mihinkään? Moti­ivi voi olla yksinker­tais­es­ti turhau­tu­misen aiheut­ta­ma kiukku. Turhau­tu­misen taas taval­laan ymmärtää, kun tietää, miten vähän mamukri­itikot ovat saa­neet ään­tään kuu­lu­vi­in men­neinä vuosina. 

  Syväl­lä sielus­sa asia taas on tärkeä, kos­ka suo­ma­laisu­us on näil­lä ihmisil­lä — ehkä kohtu­ut­toman — tärkeä iden­ti­teetin osa. Sik­si post­mod­erni kyky ottaa iro­nista etäisyyt­tä eli suomek­si san­ot­tuna kyky nau­raa itselle ja oma­lle kohkaamiselle puut­tuu ainakin mamu-asioissa. 

  Tuostakaan syys­tä en voi ottaa ihan tosis­sani väitet­tä, että kyseessä olisi myös län­si­mais­ten arvo­jen puo­lus­t­a­mi­nen, jos ei sit­ten puhuta 1930- luvun län­si­mai­sista arvoista. Tai 1950-luvun, jol­loin suuri ker­to­mus oli vielä voimissaan. 

  Eipä tuo iron­ian lah­ja — vai onko se kirous? — näy paljoa muis­sakaan kirjoituksissa.

  Ei kai kuitenkaan pidä väheksyä vähin­tään diskur­si­ivista (“puheen tasol­la”) sitou­tu­mista sel­l­aisi­in län­si­maisi­in arvoihin kuin ratio­naal­isu­us, vapaus ja tasa-arvo. Sik­si en osaa pitää mamukri­itikoi­ta suure­na uhkana joskus jopa nat­sit mieleen tuo­vas­ta höyrypäisyy­destä huolimatta.

  Muuten, mitkä muut väit­teet esim. tässä blo­gis­sa voisi­vat herät­tää edes läh­es­tulkoon saman­laista intoa keskustel­la, kina­ta, vääris­tel­lä ja her­jatakin? “Pakolli­nen armei­ja tarvi­taan Suomes­sa (ihan mis­tä syys­tä tahansa)”, “pakko­ruot­sista ei voi luop­ua”, “fem­i­nis­mi on tasa-arvoli­ike”, “hevi on paskaa”? En tiedä. Aika mie­lenki­in­toinen sukel­lus eri kan­so­jen iden­titet­tei­hin kyl­lä syn­ty­isi, jos asi­aa kan­sain­välis­es­ti tutkisi.

 124. On todel­la vaikea ymmärtää Hal­la-ahon jär­jen­juok­sua. Jollei hän sit­ten yritä tari­noil­laan kosiskel­la kan­nat­ta­jako­rt­ti-kan­nat­ta­ji­aan nyt kun Soinin puolueen kaut­ta ei päässyt vaaliehdokkaak­si. Olisi ilmeis­es­ti hirveä tap­pio toimia Soinil­ta saatu­jen neu­vo­jen mukaan ja siis­tiä keskustelu asial­liselle tasolle. Pitää näyt­tää että tätä poikaa­han ei muut komentele.

  Mat­ti ihmettelee, että “Mil­lä taval­la nois­sa mopo on käsisitä lähtenyt?

  En oikein ymmärrä. ”

  Esim. Octa­vianus on poimin­ut osan min­unkin kom­men­tis­tani ja väit­tää min­un puo­lus­tel­e­van ped­ofil­i­aa. Vaik­ka itse asi­as­sa tarkoitin kom­men­til­lani kuukautis­ten alka­misiästä vs. muu sukupuo­li­nen kyp­syys juuri päin­vas­taista: 9‑vuotialla harvem­min on kuukautisia saati mui­ta sukupuolista kyp­syyt­tä, he ovat lap­sia. (Tosin “liian hyvä” län­si­mainen rav­it­se­mus saat­taa nykyään johtaa siihen, että joil­lakin 9‑vuotiailla alkaa jo kehi­tys tytöstä naiseksi.)

  Melkoista vääris­te­lyä, ilkeilyä ja pahan­tah­toisu­ut­ta Octa­vianuk­sen ja muiden tahol­ta kir­joitel­la tuollaisia.

  Kukaan­han meistä ei min­un luku­taitoni mukaan tääl­lä puo­lus­tele ped­ofil­i­aa, mikä on tietenkin täysin selvää kaikille hal­la-aho­laisille, mut­ta pitää vain väk­isin yrit­tää vängätä että asia olisi toisin.

  Min­ua ihme­tyt­tää miten Timo Soi­ni Pres­sik­lu­bis­sa jät­ti vielä taka­port­tia auki tälle Hal­la-aholle eikä sanoutunut kokon­aan irti hänestä. Perustei­ta olisi ollut. Ja lisää tulee koko ajan. Sen sijaan että keskustelua yritet­täisi­in yhtään käy­dä asial­lisem­mas­sa hengessä, Hal­la-aho ilmeis­es­ti kan­nat­ta­jako­rt­ti-kan­nat­ta­ji­aan kosiskel­lessaan onkin nyt palan­nut entisille asi­at­tomille lin­joilleen, joi­ta hän har­rasti ennen kun­nal­lis­vaale­ja. Toni Hal­met­ta kun ver­taa Hal­la-ahoon, niin kyl­lä Halme oli jol­lain taval­la omana itsenään paljon kun­ni­akkaampi hah­mo kuin Hal­la-aho koskaan voi olla. No, onnek­si tiedän lähipi­iristäni (ja vähän kauem­paakin) ettei Hal­la-aho kovin tun­net­tu ole: tein gallup­pia ja useim­mat kysyivät “Kuka se on? Ikinä kuullutkaan.”

 125. Tuo englan­niksi “kään­tämi­nen” ja syn­tyneen val­heen levit­tämi­nen ulko­maisille kansal­lis­mielisille kavereille, eit­tämät­tä siinä toivos­sa että joku euroop­palainen lööp­pi­julka­isu täkyyn tart­tuisi, oli kyl­lä niin alhaista, että sille ei oikein löy­dy edes sanoja.

  Ainakin pari henkilöä ylem­pänä myös ihmetteli, että mitä siinä octaviuk­sen jutus­sa nyt muka oli ja voi vain kuvitel­la, mitä kaikkea jää sensuuriin.

  Jos ei ymmär­rä, mitä kum­mallista octaviuk­sen kir­joituk­ses­sa oli, niin sil­loin on jotain vial­la omas­sa moraalis­sa, ei vain ymmär­ryskyvyssä. Osmo voisi tuos­ta nos­taa perustel­lun kun­ni­an­loukkaussyyt­teen (mitä ei tietenkään kan­na­ta tehdä), jos alen­tu­isi näi­den kaverei­den tasolle.

  Nämä tahal­lista kiusaa (vrt. kouluk­iusaami­nen, työ­paikkak­iusaami­nen) tehneet blo­gaa­jat eivät ole mitään tyhjästä ilmestyneitä nimet­tömiä blo­gaa­jia, vaan “hal­la-aho­laises­sa” ske­nessä erit­täin tun­net­tu­ja kavere­i­ta, jot­ka ovat olleet toimin­nas­sa mukana vuosia ja kyl­lä tun­te­vat toisensa.

  En tiedä onko heil­lä koskaan mopo ollutkaan käsis­sä kuten tpyy­lu­o­ma kysyy, mut­ta kyl­lä edel­lisen vuo­den aikana esim. octaviuk­sen ja vasara­ham­merin, jot­ka osmos­ta tätä skei­daa levit­tivät, blo­gaami­nen on kään­tynyt astet­ta ja use­am­paakin vinksah­ta­neem­paan suuntaan.

  Ymmär­rän hyvin, jos Osmo ei halua aloit­taa keskustelua aiheesta maa­han­muut­to ja monikult­tuurisu­us, mikäli tulok­se­na on viesti­t­ul­va tätä törkyä, jon­ka seasta hän oma­l­la ajal­laan ja vaival­laan joutuu perkaa­maan sen asial­lisen keskustelun. Ei var­masti ole hauskaa ja mieltä ylen­tävää. Näin nämä tahot itse estävät sitä vaa­ti­maansa keskustelua.

  Minäkin olen muuten sitä mieltä, minkä olen ilmais­sutkin, että Osmo ja moni muu näkyvä mielipi­de­vaikut­ta­ja olisi voin­ut ottaa näi­hin kysymyk­si­in peri­aat­teel­lisem­min kan­taa ja keskustelu toki olisi erit­täin suo­tavaa ja tärkeää, kos­ka kysymys edelleen on mielestäni Suomen (ja Euroopan laa­jem­min) lähivu­osikym­menten merkit­tävin poli­it­ti­nen kysymys, mut­ta tuol­lainen tahalli­nen kiu­san­teko ja her­jo­jen levit­tämi­nen on aivan toinen asia. Se on yksiselit­teis­es­ti vas­ten­mielistä ja tuomit­tavaa. Jos joku todel­la uskoo tuol­laisen edis­tävän maa­han­muu­tos­ta käytävää* keskustelua, niin sil­loin lie­nee aika han­kkia ammattiapua.

  *meinasin kir­joit­taa maa­han­muut­tokri­it­tistä keskustelua, mut­ta eihän sitä ter­miä kehtaa enää käyttää

 126. Maail­man­mies:
  “Itse­hän sinä halu­at estää keskustelun.”

  😀 Tämä oli paras! Osmo estää maa­han­muut­tokeskustelua kir­joit­ta­mal­la blogi­in­sa keskustelu­navauk­sia maahanmuutosta.

 127. Tomi Ahti, hyviä point­te­ja, mut­ta eikö pikem­min “Pakol­lista armei­jaa ei tarvi­ta Suomes­sa (ihan mis­tä syys­tä tahansa)” herät­täisi enem­män kiivailua?

  Tomi Ahti: “Ei kai kuitenkaan pidä väheksyä vähin­tään diskur­si­ivista (”puheen tasol­la”) sitou­tu­mista sel­l­aisi­in län­si­maisi­in arvoihin kuin ratio­naal­isu­us, vapaus ja tasa-arvo. Sik­si en osaa pitää mamukri­itikoi­ta suure­na uhkana joskus jopa nat­sit mieleen tuo­vas­ta höyrypäisyy­destä huolimatta.”

  Noin minäkin nykyään useim­miten tuumailen. Hyvä kun päästelevät höyryjään net­tiriehu­misel­la eivätkä väki­val­lal­la. Tosin välil­lä hei­dän vih­jailun­sa kuu­losta­vat uhkauk­sil­ta väki­val­las­ta ja ties mis­tä. No, Supo valvoo (luin lehdestä lausun­non jon­ka mukaan Supo suh­tauu hei­hin samoin kuin sinä), niin me muut voimme kai nukkua yömme rauhassa.

  Maail­man­mies: “Maa­han­muu­tos­ta saisi keskustel­la vain jos puhutaan sen hyödy­istä. Jos san­o­taan avain­sanat “rajoit­ta­mi­nen”, “karko­tus”, “viisum­i­vaa­timuk­set” , “taka­pa­juisu­us” ym. niin koh­ta lävähtää rasistin leima höys­tet­tynä pelkuruussyytöksillä.”

  Ei pidä paikkaansa. Rasis­tileimo­ja saa kun esit­tää rajoit­tamisa­jatuk­sen­sa epäasial­lis­es­ti, ei muuten. Sen kun esitätte rajoituk­sia sekä miten ne pitäisi kohden­taa jne. Tämä on vapaa maa. Hal­la-ahol­ta pöytään esi­tys­tä maa­han­muut­topoli­ti­ikan uud­is­tamise­hdo­tuk­sista vaan. Mielu­um­min sel­l­aista tek­stiä luk­isin kuin näitä Soin­in­vaaraankin kohdis­tet­tu­ja vääristelyjä.
  Eikö se olisi hie­man rak­en­tavam­paa vaal­i­työtä kuin tämä nykyi­nen linja?

  Maail­man­mies: “Takki­rauta taas on aivan yhtä lois­ta­va argu­men­toi­ja kuin Halla-ahokin.”
  No eipä ole. Tai miten sen ottaa ‑saman­lainen ehkä kuin Hal­la-aho juu, tyylinä kuitenkin pikkunokkela muka-tieteelli­nen muka-loogi­nen sanailu, jos­sa ei usein päätä eikä hän­tää, älystä puhu­mat­takaan. Eikä ainakaan mitään konkreet­tisia paran­nuse­hdo­tuk­sia mistään.

 128. lurk­ki:
  “Ere­htymätön paavi tai juu­ta­lais­ten ja mus­lim­ien uskonop­pinei­den juris­te­ria eivät vas­taa post-luter­i­laisen ole­tuk­sia, jois­sa pyhä kir­ja on kansankieli­nen, kaikkien itse luet­tavis­sa ja tulkit­tavis­sa ole­va Jumalan sana.”

  Ehkä kär­jistin liikaa ja sik­si kom­ment­ti­ni oli osit­tain harhaan­jo­hta­va. Olet toki aivan oike­as­sa siinä, että nyky-luter­i­lainen ei ota juurikaan suo­ria ohjei­ta uskon­nol­lisil­ta johta­jil­ta, vaan muokkaa uskon­sa oman­näköisek­seen. Näin tehdessään, hänen oppin­sa perus­tana kuitenkin on luter­i­laisen kirkon opilli­nen tra­di­tio, jota on vuosien var­rel­la muokan­neet mon­et uskon­nol­liset johta­jat ja teolog­it, mm. itse her­ra Luther. Ts. yksikään kris­tit­ty ei lähde luke­maan Raa­mat­tua “puh­taal­ta pöy­dältä” ja pyri muo­dosta­maan oppi­aan luke­mal­la Raa­mat­tua loogis­es­ti. Se johtaisi hirvit­tävään lop­putu­lok­seen, kos­ka Raa­mat­tu ei sisäl­lä mitään kood­e­ja, joiden perus­teel­la sen ohjei­ta tulisi pain­ot­taa, eikä se myöskään ker­ro luk­i­jalle, mitkä koh­dat on vaan paras­ta uno­htaa kaikessa hil­jaisu­udessa. Kos­ka uskon­nol­lisia tek­ste­jä on “tulkit­tu” vuo­sisato­ja, ulkop­uolisen tarkkail­i­jan on hyvin han­kalaa pelkästään pyhiä kir­joituk­sia loogis­es­ti luke­mal­la tehdä johtopäätök­siä siitä, mil­laisek­si uskon­to on pitkän evoluu­tion­sa aikana kehit­tynyt. Sik­si mei­dänkään ei kan­nat­taisi tehdä suo­ravi­ivaisia johtopäätök­siä Islamista joidenkin koraanisi­taat­tien perus­teel­la. Teot ratkaisevat.

 129. Turha Osmon ainakaan min­ulle on ker­toa, että nämä tuoreet nimet­tömät blogin­pitäjät estävät keskustelun. Jo puoli vuot­ta sit­ten ennen kun­nal­lis­vaale­ja pyysin Osmol­ta kom­ment­te­ja asial­lisi­in maa­han­muut­tokysymyk­si­in. Sil­loin ei vas­tauk­sia tul­lut, syy taisi kul­mi­noitua siihen että com­mu­ni­ca­to­ril­la on liian vaikea moderoi­da blo­gia. Osmo vain kiertelee tätä kysymys­tä kos­ka ei halua reilusti ottaa kan­taa. Tähän Osmol­la on tietenkin täysi vapaus. Taustal­la kum­mit­telee kuitenkin vihrei­den epäjo­hdon­mukainen ja Suomen kannal­ta tuhoisa maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka, jon­ka aat­teel­liset vaikut­timet kuten vähem­mistöryh­mien uhri­ut­ta­mi­nen eivät kestä päivänvaloa.

 130. Huono analo­gia. Mikä on vasem­mis­to­lais­ten vas­tine Koraanille ja haditheille? Kaik­ki mus­lim­it myön­tävät Koraanin pyhyy­den. Ei enem­mistö. Kaik­ki. Onko vasem­mis­to­laisil­la yhteistä, kaikkien hyväksymää profeettaa?

  Joko et ymmärtänyt tai sit­ten tarkoituk­sel­lis­es­ti ohi­tit mitä tarkoitin. Analo­gia kuu­luu for­mal­isoidum­min esitet­tynä näin:

  Ryh­mä X on pieni ryh­mä Y:n sisäl­lä. X kan­nat­taa aja­tus­ta A, mil­lä perus­teel­la joku väit­tää, että kaik­ki Y kan­nat­ta­vat aja­tus­ta A.

  Riip­pumat­ta siitä onko X wahhabistit/salafistit ja Y kaik­ki mus­lim­it vai X joku vähem­mistökom­mu­nisti­nen sir­paleryh­mä ja Y kaik­ki vasem­mis­to­laiset, on älyl­listä epäre­hellisyyt­tä ja usein suo­ranalaista tietoista vale­htelua väit­tää että kun joku radikaali­poruk­ka kan­nat­taa jotain aja­tus­mall­ia, kaik­ki saman aate­su­un­nan ihmiset kan­nat­taisi­vat sitä. Siitä, että jotkut vasem­mis­to­laiset ryh­mät aja­vat aseel­lista val­lanku­mous­ta, ei seu­raa että SDP ajaa sitä. Siitä, että wah­habis­tit vaa­ti­vat raiskauk­sen uhria kivitet­täväk­si kuo­li­aak­si avion­rikko­jana, ei seu­raa että kaik­ki tai suurin osa mus­limeista vaatisi.

  Yksikään mus­li­mi ei nou­da­ta islamia täy­del­lis­es­ti. Tämä ei kuitenkaan tarkoi­ta, etteikö esim. Koraanista voitaisi vetää tiet­tyjä loogis­es­ti väistämät­tömiä johtopäätök­siä. Mus­lim­ien käytök­ses­tä ei voi­da päätel­lä mitä islam sal­lii ja mitä ei. Se nyt ehkä vain on niin, että islam sal­lii ja jopa käs­kee tietyl­lä taval­la määritel­tyyn ped­ofil­i­aan, PISTE.

  Voisitko ker­toa, mis­sä islamin opetuk­sis­sa (kelpu­u­tan laa­jasti tun­nuste­tut kir­jal­liset läh­teet ja arvostet­tu­jen uskonop­pinei­den fat­wat) KÄSKETÄÄN ped­ofil­i­aan? Epäilemät­tä löy­tyy joitakin fat­wo­ja jois­sa se hyväksytään, mut­ta yhtä lail­la löy­tyy run­saasti fat­wo­ja jois­sa se tuomitaan. 

  Koraanista voidaan vetää hyvin vähän johtopäätök­siä siitä mil­laista elämää mus­lim­in tulisi viet­tää. Suurin osa islamin moraal­isään­nöistä on johdet­tu hadithe­ista, joi­hin liit­tyy merkit­tävää tulkin­nan­varaisu­ut­ta. Eri uskon­nol­liset auk­tori­teetit ovat tulkin­neet niitä hyvinkin eri tavoin. Turkissa hyvinkin har­taat mus­lim­it elävät aivan eri uskon­nol­lis­ten sään­tö­jen mukaan kuin saudi­ara­bi­alaiset. Kyse ei siis ole maal­lis­tu­misen asteesta, vaan siitä, että eri islamin koulukun­nat tulk­it­se­vat hadithien anta­maa esimerkkiä sun­nas­ta eli oikeas­ta elämän­tavas­ta eri tavoin.

  Ylipään­sä, uskon­toa ei ainakaan näin ateis­tis-mate­ri­al­is­tista näkökul­mas­ta voi erot­taa sen käytän­nön har­joit­tamis­es­ta. Islam on niiden usko­musten, sään­tö­jen ja tapo­jen kokon­aisu­us joiden mukaan sen har­joit­ta­jat elävät. Se, mikä on jonkun suo­ma­laisen maa­han­muut­tokri­itikon “loogis­es­ti väistämätön” tulk­in­ta Koraanista on aivan yhdentekevää.

  Ylipään­sä koko tämä keskustelu (ei vain tääl­lä Oden blo­gis­sa vaan Suomes­sa ylipään­sä aiheesta käytävä keskustelu) seilaa aivan ihmeel­lisil­lä vesil­lä ja toiset puhu­vat aidas­ta ja toiset seipäistä.

  Lis­taan tähän nyt muu­tamia moraaliväit­tämiä, jot­ka itse vihrei­den jäse­nenä allekir­joi­tan täysin ja jot­ka Oden ja läh­es kaikkien muidenkin puolueen jäsen­ten ja kan­nat­ta­jien allekirjoittavan:

  - Lap­sien sek­suaa­li­nen hyväk­sikäyt­tö on väärin.
  — Sukuelin­ten silpomi­nen on väärin.
  — Kaikkia on arvioita­va samo­jen moraa­likri­tee­rien mukaan uskon­nos­ta ja etnis­es­tä taus­tas­ta riippumatta.

  Näin. Itse asian “pihvistä” olemme selvästikin samaa mieltä “maa­han­muut­tokri­itikoiden” kanssa. Mut­ta selvästikään kaikesta emme ole. Mielestäni seu­raavien kysymys­ten vas­taus ei suinkaan seu­raa niin automaat­tis­es­ti edel­lä esitet­tjen väit­tämien hyväksymis­es­tä kuin moni mamukri­itikko esittää:

  - Onko syytä julkises­ti tuomi­ta Muhammed pedofiilinä?
  — Onko poikien ympärileikkaus väärin?
  — Onko oikein, että maa­han­muut­ta­janaisille jär­jestetään omia vuoro­ja uimahalleihin?

  Avaan nyt ajan­pu­ut­teen vuok­si vain tuo­ta ensim­mäistä kohtaa hie­man tarkem­min kun siitähän tässä puhutaan:

  Me emme ensin­näkään tiedä, minkä ikäis­ten nais­ten kanssa Muhammed har­joit­ti sek­siä. Ei ole mitenkään yleis­es­ti hyväkyt­ty fak­ta että tämä ikä todel­lakin olisi ollut vain 9 v. (ks. esim. http://www.muslim.org/islam/aisha-age.htm). Mut­ta vaik­ka olisi, mitä ihmeen syytä on arvioi­da nykyaikaisil­la moraa­likri­teereil­lä yli tuhat vuot­ta sit­ten kuollei­den ihmisen tekemisiä? Tai ylipään­sä edes puimaan niitä? Yhtä hyvin voidaan ruve­ta miet­timään Rooman keis­arei­den tai Raa­matun patri­arkko­jen edes­ot­ta­muk­sia, mik­si juuri Muhammedin edes­ot­ta­musten pitäisi olla eri­tyi­nen kuuma peruna? Toki tulee päät­täväis­es­ti vas­tus­taa las­ten hyväk­sikäyt­töä nykyaikana, mut­ta mik­si pitää tehdä joku kyn­nyskysymys siitä että hyvin karkein sanakään­tein tuomit­see monien ihmisen pyhänä pitämän henkilön? Mitä muu­ta tarkoi­tus­ta se palvelee kuin vas­takkainaset­telun luon­tia ja kseno­fo­bisen halvek­sun­nan lietsomista?

 131. “Onko poikien ympärileikkaus väärin?”

  On. Tämän muuten tuomit­si poli­itikoista kaikkein näkyvim­min Hei­di Hau­ta­la ellen nyt ihan väärin muista.

  “mitä ihmeen syytä on arvioi­da nykyaikaisil­la moraa­likri­teereil­lä yli tuhat vuot­ta sit­ten kuollei­den ihmisen tekemisiä? Tai ylipään­sä edes puimaan niitä? Yhtä hyvin voidaan ruve­ta miet­timään Rooman keis­arei­den tai Raa­matun patri­arkko­jen edes­ot­ta­muk­sia, mik­si juuri Muhammedin edes­ot­ta­musten pitäisi olla eri­tyi­nen kuuma peruna?”

  Tässä olet kyl­lä pahasti väärässä. Muhammedin edes­ot­ta­muk­sil­la ja niiden tulk­it­semisel­la on suuresti väliä, kos­ka kaikissa suurem­mis­sa Islamin oppisu­un­tauk­sis­sa Muham­me­dia pide­tään esimerkil­lisen ihmisen esiku­vana. Hän ei siinä mielessä todel­lakaan ole kuin muinainen Rooman keis­ari, hän on yhä erit­täin ajankohtainen.

 132. Jot­ta “vähem­mistöryh­mien uhri­ut­ta­mi­nen” on löytänyt ran­noillemme, van­han tut­tun­sa kult­tuurirel­a­tivis­min seu­rak­si. Seu­raavak­si ilmeis­es­ti odotet­tavis­sa ruti­na lib­er­aaleista pro­fes­sor­eista, sos­sun kuningat­tarista, ter­ror­istien kätyreistä ja epäamerikkalai­sista, eiku epä­suo­ma­lai­sista arvoista.

 133. az: Tuo englan­niksi “kään­tämi­nen” ja syn­tyneen val­heen levit­tämi­nen ulko­maisille kansal­lis­mielisille kavereille […]

  “Jos ei ymmär­rä, mitä kum­mallista octaviuk­sen kir­joituk­ses­sa oli, niin sil­loin on jotain vial­la […]. Osmo voisi tuos­ta nos­taa perustel­lun kun­ni­an­loukkaussyyt­teen (mitä ei tietenkään kan­na­ta tehdä), jos alen­tu­isi näi­den kaverei­den tasolle.”

  “Nämä tahal­lista kiusaa (vrt. kouluk­iusaami­nen, työ­paikkak­iusaami­nen) tehneet blo­gaa­jat eivät ole mitään tyhjästä ilmestyneitä nimet­tömiä blo­gaa­jia, vaan “hal­la-aho­laises­sa” ske­nessä erit­täin tun­net­tu­ja kavere­i­ta, jot­ka ovat olleet toimin­nas­sa mukana vuosia ja kyl­lä tun­te­vat toisensa.”

  Minus­ta ‑syyt­teitä kan­nat­taisi pohtia yht­enä vai­h­toe­htona. Ei se ole kenenkään tasolle laskeu­tu­mista, vaan selkiyt­täisi osaltaan keskustelua.

  Jos kukaan ei tee mitään konkreet­tista, sama jatkuu ja vil­pitön­tä maa­han­muu­ton ongelmia käsit­televää keskustelua ei pääse syntymään.

 134. Myös minus­ta poikien ympärileikkaus on yksiselit­teis­es­ti väärin.

  Vihrei­den kansane­dus­ta­jista ainakin Jyr­ki Kasvi on myös ottanut julkises­ti selvän kiel­teisen kan­nan poikien ympärileikkaukseen.

 135. Rot­wang: “Kaik­ki uskon­nol­liset tek­stit sisältävät paljon epälo­ogisuuk­sia ja sisäisiä ris­tiri­itaisuuk­sia ja yksiselit­teisyy­deltään ne muis­tut­ta­vat nais­ten­le­htien horoskooppeja.”

  Kyl­lä tämä tiede­tään. Kysymys onkin, että sisältävätkö pyhät tek­stit _mitään_ muu­ta kuin ris­tiri­ito­ja. Jos sisältävät, niin sil­loin väit­teeni pätee: ihan kaik­ki ei ole tulkin­nan­varaista (ilman älyl­listä epäre­hellisyyt­tä tai solip­sis­mia) ja loogis­es­ti väistämät­tömiä johtopäätök­siä seuraa.

  Juu­so Kopo­nen: “Ryh­mä X on pieni ryh­mä Y:n sisäl­lä. X kan­nat­taa aja­tus­ta A, mil­lä perus­teel­la joku väit­tää, että kaik­ki Y kan­nat­ta­vat aja­tus­ta A.”

  Analo­gia toimisi, jos puhut­taisi­in pelk­istä mus­limeista ja jos vasem­mis­tol­la olisi perus­ta­van­laa­tu­isia, kaikkien määritelmäl­lis­es­ti hyväksymiä pyhiä tek­ste­jä tai oppe­ja (mus­limeil­la yksi täl­lainen voisi olla Allahin ole­mas­sao­lo). Väite “islam sal­lii A:n” on eri asia kuin väite “kaik­ki mus­lim­it hyväksyvät A:n”.

  Mus­li­mi saat­taa jos­sain vai­heessa laka­ta usko­mas­ta Allahi­in ja pitämästä Muham­me­dia pro­feet­tana. Onko hän täl­löin edelleen mus­li­mi jos hän väit­tää ole­vansa mus­li­mi? Kaiken­han pitäisi olla tulkin­nan­varaista. Mik­sei Allahin ole­mas­sao­lo voisi olla tulkin­nan­varaista? Mielestäni on järkevää ajatel­la, että islamis­sa on joitakin asioi­ta, jot­ka eivät jätä tulkin­nan­varaa, mm. Allahin ole­mas­sao­lo. Mik­sei siel­lä siis voisi olla muutakin?

  Point­ti­ni täsmällisemmin:

  Jos on ole­mas­sa uskon­to A, joka sisältää tai jon­ka väitetään sisältävän yksiselit­teisen käskyn B, niin väit­teen “B sisäl­tyy A:han” tarkastelus­sa ei tarvitse lainkaan huomioi­da uskon­non A har­joit­ta­jik­si itsen­sä määritellei­den ryh­mien ja yksilöi­den tekoja.

 136. “Minus­ta ‑syyt­teitä kan­nat­taisi pohtia yht­enä vai­h­toe­htona. Ei se ole kenenkään tasolle laskeu­tu­mista, vaan selkiyt­täisi osaltaan keskustelua.”

  Mis­tä ihmeen keskustelus­ta oikein puhut? Minä en ainakana ole näh­nyt mitään muu­ta kuin omien näkökan­to­jen jankkaamista. Se on jo nykyisel­läänkin ihan riit­tävän selkeää. 

  Ja tämä kos­kee molem­pia “osa­puo­lia”.

  “Jos kukaan ei tee mitään konkreet­tista, sama jatkuu ja vil­pitön­tä maa­han­muu­ton ongelmia käsit­televää keskustelua ei pääse syntymään.”

  Sel­l­aista ei pääse syn­tymään van­hin­gos­sakaan muu­toinkaan. Ei ole pelkoa.

  Uskoisin että monikult­tur­is­tit kyke­nee taput­tele­maan toisi­aan selkään samaan tapaan kuin kri­ititkotkin ihan nykyiselläänkin.

  Kun­ni­an­loukkaus­tutk­in­tapyyn­nöt on asia erik­sen. Niitä on tietysti syytä tehdä jos aihet­ta on. Keskusteluy­htey­den syn­tymiseen niil­lä ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta.

 137. Tuo englan­niksi “kään­tämi­nen” ja syn­tyneen val­heen levit­tämi­nen ulko­maisille kansal­lis­mielisille kavereille, eit­tämät­tä siinä toivos­sa että joku euroop­palainen lööp­pi­julka­isu täkyyn tart­tuisi, oli kyl­lä niin alhaista, että sille ei oikein löy­dy edes sanoja.

  Jos tuo on tot­ta, niin on san­ot­ta­va, että se oli Octa­vianuk­selta äärim­mäisen halvek­sit­ta­va teko. Kun­ni­an­loukkauk­sen tun­nus­merk­istö alkaa jo täyttyä.

 138. tpyy­lu­o­ma, Suomes­sa ja Yhdys­val­lois­sa on suun­nilleen samat yhteiskun­nal­liset ongel­mat ja mekanis­mit (tämän takia Suomen yhteiskun­tati­eteel­li­sis­sä tiedekun­nis­sa voidaan käyt­tää amerikkalaisia oppikir­jo­ja), eri­tyis­es­ti nyt kun Suomikin on alka­nut monikult­tuuris­tua. Jos amerikkalaiset ovat ehti­neet analysoi­da joitakin ilmiöitä ensin ja parem­min, mik­sei näitä ana­lyy­se­jä voisi soveltaa sellaisenaan? 

  Amerikkalais­ten ide­olo­gioiden maa­han­tuon­ti on hyvä asia.

 139. ” Maail­man­mies:
  “Itse­hän sinä halu­at estää keskustelun.”

  😀 Tämä oli paras! Osmo estää maa­han­muut­tokeskustelua kir­joit­ta­mal­la blogi­in­sa keskustelu­navauk­sia maahanmuutosta”

  No, koh­ta Ode valit­taa kuin­ka blo­gauk­sen kom­ment­tiosas­to täyt­tyy monikult­tuurikri­itikko­jen postauksista.
  Oden pitäisi keskustel­la itsen­sä kanssa.

 140. OS: ”Eniten min­ua ihme­tyt­tää se, että aina mis­sä asi­as­ta yritetään keskustel­la, nuo kri­it­tiset masi­noi­vat spam­mikam­pan­jan sabotoimaan keskustelua.”

  Mut­ta entäpä, jos niitä kri­it­tisiä onkin niin mas­si­ivis­es­ti, että ”keskustelu” alkaa vaikut­taa masi­noidul­ta spam­mikam­pan­jal­ta. Joukkoon mah­tuu sil­loin tietysti myöskin kyseenalaista ja ala-arvoista tekstiä.

 141. Mur­rosikä kyl­läkin valmis­taa las­ta nuoru­u­teen ja sen jäl­keen aikuisu­u­teen. Jos kuukautiset alka­vat 10- vuo­ti­aana, ei se tarkoi­ta sitä, että tyt­tö olisi kiin­nos­tunut aikui­sista miehistä ja sek­sistä näi­den kanssa tai naimisi­in­menos­ta. Ei sek­siäkään ole pakko alkaa har­ras­taa heti ensim­mäisen erek­tion jäl­keen saati tul­la isäksi.
  Seu­rustelus­sa taas har­joitel­laan myös mm. ihmis­suhde­taito­ja, jot­ka on eduk­si per­het­tä perustet­taes­sa ja sik­si avi­o­li­it­to ei useinkaan ole opti­mi ratkaisu parien tre­ffien jäl­keen. Myös sek­siä voi har­ras­taa ilman avi­o­li­it­toa. Täl­laiset asi­at ovat siis nykyn­uorelle ja useim­mille aikui­sista arkipäivää Suomes­sa ja sik­si tämän erään imaamin jutut herät­tävät niin paljon ihme­tys­tä, vas­tus­tus­ta jne.

 142. Mik­si muuten poikien ympärileikkaus on huono juttu?

  Jos siis puhutaan ihan uskon­nos­ta eril­lään, olen ymmärtänyt että se on 1) hygien­is­es­ti hyvä asia, myös nais­ten sek­suaaliter­veyt­tä edis­tävä asia 2) ympärileika­tu­il­la miehillä on todet­tu vähem­män eturauhassyöpiä.

  Min­ul­la ei ole mitään eri­tyisem­pää kan­taa miesten ympärileikkauk­si­in, sal­lisin sen ihmisille, niin juu­ta­laisille kuin mus­limeille, jos siitä tule­vat onnel­lisem­mik­si ja omil­la, eivät verovaroil­la sen toteuttavat. 

  Sen sijaan nais­ten ympärileikkauk­set vaikut­ta­vat vähem­män järkeviltä toimen­piteiltä. Mut­ta kuten Elis­a­beth Rehn taan­noin tele­vi­sios­sa asi­aa selvit­ti asi­aan enem­män pere­htyneenä, YK-lähet­tilään omi­naisu­udessa, kyseessä on nais­ten omien asen­tei­den, eri­tyis­es­ti äitien, asen­tei­den muut­ta­mi­nen: he usko­vat jois­sain afrikkalai­sis­sa kult­tuureis­sa etteivät tyt­täret pääse muuten naimisi­in, jollei ympärileikkaus­ta ole tehty. 

  En oikein osaa muo­dostaa omaa kan­taani nais­ten ympärileikkauk­sista. Yleen­sä kun niitä kauhis­tel­laan siitä näkökul­mas­ta, että ympärileika­tu­il­la naisil­la ei voi olla nor­maalia län­si­maista sek­suaalielämää. Minus­ta se on aika triv­i­aali point­ti. Mut­ta kun ympärileikkauk­sista ilmeis­es­ti on ter­vey­del­listä vaaraa naisille, niin sil­lä perus­teel­la enem­män niitä lähtisin tuomitsemaan. 

  Min­ua vaan ihme­tyt­tää kun miehet etupäässä käyvät tätäkin nais­ten ympärileikkauskeskustelua, hal­la-aho­laiset ovat tässäkin asi­as­sa nais­ten oikeuk­sia (mihin ‑sek­sielämään?) muka puo­lus­ta­mas­sa islamin hirvi­tys­tä vas­taan, mut­ta muuten ovat kovasti vähät­telemässä mm. Suomen fem­i­nis­ti­porukoi­ta. Pien­tä ris­tiri­itaa. On vähän kep­pi­hevosen makua taas tässä islamin vastustuksessa.

  Viime viikol­lakin keskuste­liv­at miten hirveää on kun Ruot­sis­sa maa­han­muut­ta­jatytön van­hem­mat ovat nos­ta­neet syr­jin­täkan­teen kun soma­l­i­tyt­tö ain­oana luokan tytöistä jou­tui koul­ulääkärin väki­val­taiseen alapään tark­istuk­seen nor­maalin ter­veystarkas­tuk­sen yhtey­dessä. Minus­ta syr­jin­täkanne taas voi hyvinkin olla paikallaan. Ainakaan lap­sia ei saa kohdel­la niin, että lääkäri vetää väki­val­loin itkua tuher­ta­van tytön housut alas ja väk­isin tutkii onko ympärileikkaus tehty. Tun­tuu melkein lapsen raiskauk­selta, ain­oas­taan pen­e­traa­tio on jäänyt tekemät­tä. Vielä jos tuo lääkäri oli mies (ei käy ilmi uutis­es­ta), niin oli melkoisen törkeä temp­pu, nais­lääkäriltä voisi helpom­min hyväksyä tuol­laisen. Ei ihmisiä saa miten vaan kohdel­la. Hom­malaiset hurskaste­liv­at että “lapsen ter­veys ennen kaikkea”. Mut­ta liit­tyykö tuo nyt ter­vey­teen? Siis tarkoi­tan, että jos ympärileikkaus on tehty joten­sakin kun­nol­la niin ettei ole verenvuotoa. 

  Tääl­lä oli tuo hom­man keskustelu:
  http://hommaforum.org/index.php?topic=4745.0
  Ja tääl­lä lisäti­etoa tuos­ta tapauksesta:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/skollakare-do-anmald-for-konsovergrepp‑1.836425

  Vielä sel­ven­nyk­sek­si: olen kyl­lä itsekin aiem­min kauhis­tel­lut nais­ten ympärileikkauk­sia bar­baarisi­na toimen­piteinä, mut­ta tässä kun van­hem­miten olen alka­nut kaikkea kyseenalais­taa, niin sik­si tässä ihmette­len, että mik­si ne ovat niin tuomit­tavia ja kauhis­tut­tavia asioi­ta. Kär­sivätkö naiset niiden vuok­si läpi elämän­sä jotain kipu­ja? Jos kyse on vas­tus­tuk­ses­ta vain sik­si, ettei verora­ho­ja kuluisi, niin sal­lisit­teko ne Suomes­sa omil­la varoil­la tehty­inä? Ja tehdäänkö niitä muuten nykyään Suomes­sa asuville maa­han­muut­ta­jatytöille? Ja jos, niin mis­sä määrin?

  Mitä muuten tulee siihen, että pitäisi nos­taa lisää syyt­teitä, niin mielu­um­min ei, taisi tosi­aan olla enem­pi huono asia tämä Hal­la-ahon syyte ylipään­sä. Vaik­ka lail­liset perus­teet onkin.

 143. Juk­ka

  Jot­tei juu­tut­taisi kiis­telemään siitä, mitä tapah­tui 1400 vuot­ta sitten,siteeraan imaa­mi Chebab Kho­dria (Kain­u­un Sanomat 2.4) :
  “lap­si­in sekaan­tu­mi­nen on islami­lai­sis­sa mais­sa jopa kuole­man­ran­gais­tuk­sel­la ran­gais­ta­va teko,avioliiton ulkopuolella”.
  Näin siis tänä päivänä.

 144. az:“Minäkin olen muuten sitä mieltä, minkä olen ilmais­sutkin, että Osmo ja moni muu näkyvä mielipi­de­vaikut­ta­ja olisi voin­ut ottaa näi­hin kysymyk­si­in peri­aat­teel­lisem­min kan­taa ja keskustelu toki olisi erit­täin suo­tavaa ja tärkeää, kos­ka kysymys edelleen on mielestäni Suomen (ja Euroopan laa­jem­min) lähivu­osikym­menten merkit­tävin poli­it­ti­nen kysymys, mut­ta tuol­lainen tahalli­nen kiu­san­teko ja her­jo­jen levit­tämi­nen on aivan toinen asia.”

  Voisitko az vähän perustel­la mik­si maa­han­muut­tokysymys on mielestäsi merkit­tävin poli­it­ti­nen kysymys lähi­t­ule­vaisu­u­den Euroopassa?
  Olen kyl­lä havain­nut sen, että olet Hal­la-ahon kanssa samoil­la lin­joil­la siitä, että islam on mielestänne suuri uhka Euroopalle ja län­nelle, mut­ta en tajua mis­tä olette tuo­hon pää­tyneet? Ja olen kuitenkin lukenut suurin piirtein kaik­ki Hal­la-ahon tar­i­nat. Ja tiedän mitä muis­sa Euroopan mais­sa on tapah­tunut. Enkä silti ole vetänyt sitä johtopäätöstä, että islam olisi suurin uhka ja vaara maailmassa.

 145. “Tokarczuk:Enkä silti ole vetänyt sitä johtopäätöstä, että islam olisi suurin uhka ja vaara maailmassa.”

  Tuos­ta on vedet­tävä se johtopäätös, ettei sin­ua kauheasti huo­le­ta islami­lai­sis­sa mais­sa esi­in­tyvien vaikut­tei­den lev­iämi­nen län­si­mai­hin. Näistä vaikut­teista jäävuoren huip­pua edus­ta­vat myös “maltil­lis­ten” mus­lim­ien, kuten Chebab Kho­dri­an (moninker­tainen lin­nan­juh­lien vieras) kan­nat­ta­mat lapsimorsiamet.

  Chebab Khodr:“lapsiin sekaan­tu­mi­nen on islami­lai­sis­sa mais­sa jopa kuole­man­ran­gais­tuk­sel­la ran­gais­ta­va teko, avi­o­li­iton ulkopuolella”.”

  Fak­ta on, että esimerkik­si Sak­sas­sa vuon­na 2040 islami­nuskoisia on väestöpo­h­jas­ta yli 50%. Täl­löin Sak­sas­sa tul­laan, demokra­tion keinoin, muut­ta­maan lain­säädän­töä islami­laista tapakult­tuuria vas­taavak­si. Jos pitää islami­laisia arvo­ja mei­dän län­si­maisia arvo­jamme paremp­ina, tämä on tietys­tikin yksi­no­maan iloinen asia.

 146. Tokar­czuk: vas­taus piillee demografises­sa kehi­tyk­sessä. Ver­taile syn­tyvyyt­tä eri väestöryh­mis­sä. (Seu­raa­va fak­ta tark­ista­mat­ta) Esim. Hol­lan­nis­sa jois­sakin kaupungeis­sa enem­mistö koul­u­lai­sista on ei-kan­taväestöä, mikä ker­too mikä on tilanne muu­ta­man vuosikymme­nen päässä. 

  Tietenkin jos ei koe Euroopan islamisoi­tu­mista ongel­mak­si ja uhak­si vaan esimerkik­si rikkaudek­si ja val­tavak­si poten­ti­aa­lik­si niin sit­ten kan­nat­taa äänestää nykyään val­las­sa ole­via puolueita.

 147. “Enkä silti ole vetänyt sitä johtopäätöstä, että islam olisi suurin uhka ja vaara maailmassa.”

  Niin, siis tais­telu tästä poli­it­tis­es­ta kysymyk­ses­tä tul­laan käymään nimeno­maan niiden välil­lä, jot­ka pitävät islamia, monikult­tuurisu­ut­ta ja muu­tos­ta uhk­i­na, ja niiden, jot­ka eivät.
  Seu­raavien vuosikym­menten aikana ei voi enää esit­tää julkises­ti myön­teisiä näke­myk­siä maa­han­muu­tos­ta ilman, että haas­taa samal­la tuhan­net maa­han­muut­tokri­itikot veriseen, lop­pumat­tomaan väit­te­lyyn. Heitä vas­taan on pakko tais­tel­la vaikkei haluaisikaan. 

  Tästä paina­jais­es­ta ei herätä.

 148. Tokar­czuk

  “Voisitko az vähän perustel­la mik­si maa­han­muut­tokysymys on mielestäsi merkit­tävin poli­it­ti­nen kysymys lähi­t­ule­vaisu­u­den Euroopassa?”

  Tätä on vaikea perustel­la lyhyesti, mut­ta yritetään.

  Mik­si se on merkit­tävin kysymys (tai ainakin yksi kolmes­ta merkit­tävim­mästä) lähivu­osikym­menten Euroopas­sa? Nyky­is­ten EU-maid­en mus­lim­ipop­u­laa­tion on arvioitu kas­va­van n. 100 miljoo­nan suu­ruisek­si vuo­teen 2050 men­nessä. Jo kah­den seu­raa­van vuosikymme­nen kulues­sa mm. Ams­ter­damista saat­taa tul­la mus­lim­ienem­mistöi­nen kaupun­ki. Vuon­na 2050, jos nykyiset syn­tyvyys­lu­vut ja koti­maas­ta haet­tu­jen puoliso­jen määrät eivät rom­ah­da, mm. Ran­skas­sa ja Ruot­sis­sa tulee ole­maan use­am­man kymme­nen pros­entin suu­ru­inen mus­lim­ivähem­mistö. Kööpen­ham­i­nalainen pro­fes­sori ennusti muu­ta­ma viikko sit­ten julk­isu­udessa esil­lä olleessa laskel­mas­saan, että maa­han­muut­ta­jien jälkeläiset syr­jäyt­tävät väestömäärässä kan­taruot­salaiset vuon­na 2049. Eikö se ole val­ta­va kysymys?

  Suomeenkin on nykyisel­lään tulos­sa usei­ta tuhan­sia mus­lime­ja vuodessa. Näil­lä tren­deil­lä meil­läkin on vuon­na 2020 ainakin 100,000 suu­ru­inen mus­lim­ivähem­mistö. Keskit­tyessään PK-seudulle ja Turku­un se ei ole enää merk­i­tyk­setön kysymys ja tulee näkymään ihmis­ten arkikoke­muk­sis­sa. Toiv­ot­tavasti ne koke­muk­set eivät tule ole­maan kovin negati­ivisia, mut­ta jos kat­so­taan esimerkik­si sak­san-turkki­lais­ten tilan­net­ta (rikos‑, syntyvyys‑, työllistymis‑, koulutus‑, pakkoavi­o­li­it­to- jne.) tilas­to­jen val­os­sa, niin siitä ei ole mitään var­mo­ja takei­ta, ja Turk­ki on maltil­lisem­pi lähtö­maa kuin Soma­lia, Afgan­istan tai Irak, joista Suomen kas­va­va mus­lim­ivähem­mistö pääosin tulee. Sak­san nykyisel­lään jo laa­jo­ja yhteiskun­nal­lisia ongelmia syn­nyt­tävä turkki­lainen kansanosa tuli lisäk­si alku­jaan työperäis­inä tuli­joina (n. 2 sukupolvea sit­ten), ei human­i­taarisi­na muut­ta­ji­na, joiden kanssa on yleis­es­ti ollut kaikkein suurimpia ongelmia Euroopassa.

  Jos inte­graa­tio ei tule onnis­tu­maan, niin ongel­mat tule­vat ole­maan lukuisia. Päiväkodeis­sa, perusk­oulus­sa ja, kyl­lä, myös jengiy­tymisessä, ryöstöis­sä ja väki­val­tarikol­lisu­udessa (tästä on paljon esimerkke­jä Euroopas­ta) ja jo Suomes­takin, mm. muu­ta­mas­ta helsinkiläis­es­tä peruskoulusta.

  Monikult­tuurisu­us ja maa­han­muut­to on pidem­män päälle erit­täin merkit­tävä mm. yhteiskun­nan tur­val­lisu­ut­ta, julkisen sek­torin kan­tokykyä, suurten asu­tuskeskusten oppi­laiden koulu­vi­ihtyvyyt­tä ja yhteiskun­nan koheesio­ta koske­va kysymys.

  Uskon, että tämä on kysymys, jos­ta val­taosa suo­ma­lai­sista olisi samaa mieltä ja val­taosa euroop­palai­sista tulee ole­maan samaa mieltä, jos ei nyt, niin aikaa myöten. Ghet­tou­tu­mi­nen, sopeu­tu­mat­to­muus, kult­tuuriset kon­flik­tit, inte­graa­tio­vaikeudet ja yhteiskun­nalle mah­dol­lis­es­ti koitu­va merkit­tävä sosi­aa­li­nen ja taloudelli­nen lasku ei ole hal­la-aho­laista fan­tasi­aa, vaan konkreet­tis­es­ti tilas­tol­lis­es­ti ja havain­nol­lis­es­ti todistettavissa.

  Sitä enem­män itseäni har­mit­taa, että tämän äärim­mäisen tärkeän yhteiskun­nal­lisen aiheen ovat Suomes­sa (ja muual­lakin Euroopas­sa) kaa­pan­neet medi­anäkyvyy­dessä — ja eri­tyis­es­ti inter­netis­sä — sel­l­aiset tahot, jot­ka tekevät lop­ul­ta hal­laa aja­malleen asialle, sen yhdis­tyessä eri­laiseen vul­gaarisu­u­teen, vihaan ja suo­ranaiseen rasis­mi­in, jot­ka karkoit­ta­vat poten­ti­aal­isia tuk­i­joi­ta aatteelta.

  Se on hyvin kaukana siitä euroop­palaisen sivistyk­sen ihanteesta, jos­ta var­masti itsekin olen kaukanut, mut­ta jon­ka kuitenkin näen, mielestäni perustel­lusti, puo­lus­tet­ta­vana itseis­ar­vona, jolle monikult­tuurisu­us muo­dostaa poten­ti­aalisen, mut­ta ei väistämätön­tä uhkaa.

 149. Muis­tanko­han oikein Islamin viisi kulmakiveä:

  1. “La ila­ha illa Alla .. Muhammed res ul Allah” (täysin muistin­varais­es­ti keskikoulusta)On vain yksi jumala Allah, ja Muhammed on hänen profeettansa.

  Allah , Kait­sel­mus, on vain (ihmisen anta­ma) epätäy­delli­nen nimi Jumalalle. Hän sama kuin kris­i­nuskon Jumala, ja sekä Moos­es että Jeesus oli­vat samoin Jumalan profeettoja.

  2. ruk­ous (kuulem­ma eri­no­mainen jump­pao­hjel­ma prof. Aapeli Saarisa­lon mukaan)3. almut 4. paas­to ja 5. pyhi­in­vael­lus Mekkaan

  Kute oikein todet­tu, islamis­sa on eri­laisia tra­di­tioi­ta ja kuten on vapaamielisiä ja fund­men­tal­is­tisia kris­tit­tyjä, myös muhet­ti­laisetn kesku­udessa on eri­laa­tu­ista suh­tu­aut­mista niin oman kuin tois­t­enkin uskoon.

  luin muuten syksyl­lä hyvin hyödyl­lisen kir­jan Yhdys­val­tain uskon­nol­lis­es­ta oikeis­tos­ta, johon pres. Bush kuu­lui, maltil­lisem­paan siipeen. Sen luet­tuaan muis­teli kai­hol­la niitä van­ho­ja hyviä aiko­ja, jol­loin NKP:n keskuskomitean aatok­set oli­vat pääl­limäisin huolenaiheemme.

 150. Ensi alku­un anteek­si, että kir­joi­tan nim­imerkil­lä. Toiv­ot­tavasti suotte sen anteek­si, en kuitenkaan ole hom­mafoo­ru­mi­lainen enkä minkään späm­mikam­pan­jan osa.

  Juu­so Kopo­nen kirjoitti:

  “Mut­ta vaik­ka olisi, mitä ihmeen syytä on arvioi­da nykyaikaisil­la moraa­likri­teereil­lä yli tuhat vuot­ta sit­ten kuollei­den ihmisen tekemisiä? Tai ylipään­sä edes puimaan niitä? Yhtä hyvin voidaan ruve­ta miet­timään Rooman keis­arei­den tai Raa­matun patri­arkko­jen edes­ot­ta­muk­sia, mik­si juuri Muhammedin edes­ot­ta­musten pitäisi olla eri­tyi­nen kuuma peruna?”

  No Muham­madin edes­ot­ta­muk­set ovat luon­nol­lis­es­ti juuri nyt kuuma peruna sik­si, että Hal­la-aho sai syyt­teen kut­sut­tuaan hän­tä ped­ofi­ilik­si ja toisin kuin Rooman keis­arien kohdal­la, erit­täin moni ihmi­nen pitää hän­tä ere­htymät­tömänä. Hal­la-ahon osin mau­ton kir­joi­tus, johon Soin­in­vaara otti tässä kir­joituk­ses­saan kan­taa oli kri­ti­ikkiä sitä kohtaan, että Soin­in­vaaran edel­lisessä blo­gi-entryssä Soin­in­vaara ja moni muu väis­teli kysymys­tä siitä, voiko Muham­ma­dia kut­sua ped­ofi­ilik­si, mikäli olete­taan hänen har­ras­ta­neen sek­siä 9‑vuotiaan tytön kanssa. Soin­in­vaara on ken­ties viisaasti jät­tänyt asi­aan vas­taa­mat­ta, vaik­ka olen koit­tanut sitä pari­inkin otteeseen häneltä udel­la. Sinä taas edu­s­tat juuri sitä kan­taa, jota Hal­la-aho kri­ti­soi, eli että men­neisyy­dessä tapah­tunei­ta lapsen hyväk­sikäyt­töjä ei pitäisi arvioi­da nyky­moraalin mukaan.

  Minus­ta tämä asia on mielenkiintoinen/surullinen lähin­nä sanan­va­pau­den takia. Lain uhal­la ei saa sanoa tosi­a­sioi­ta, mikäli ne loukkaa­vat joitakui­ta mui­ta. Ja kyl­lä, Raa­ma­tus­sa on myös vaik­ka kuin­ka paljon nau­ret­tavia asioi­ta. Olen ateisti­na lukenut kyseistä kir­jaa kuin piru raa­mat­tua ja julkises­ti sitä pilkan­nut esim. ris­tiri­ito­jen ja van­ho­jen jul­mien lakien osalta. En tiedä, uskaltaisiko vas­taavaa tehdä Koraanin osalta. Onko tei­dän mielestänne Raa­matun ris­tiri­ito­jen osoit­ta­mi­nen hyväksyt­täväm­pää kuin Koraanin?

  1. Minus­ta voi hyvin kri­ti­soi­da — ja niin tulee tehdäkin — sitä, että pienessä osas­sa islami­laista kult­tuuria on yhä lap­si­avi­o­li­it­to­ja, joista kris­ti­tyssä maail­mas­sa päästi­in eroon kauan sit­ten. Sen sijaan on aivan jär­jetön­tä tuomi­ta paljon yli tuhat vuot­ta sit­ten elänyt­tä miestä väit­teistä, joiden toden­peräisyyt­tä emme tiedä. Raa­ma­tus­sakin esi­in­tyy henkilöitä, joiden pyhä kir­ja väit­tää eläneen sato­ja vuosia van­hoik­si. Tääl­lä moni on vaat­in­ut min­ul­ta nimeno­maan Muham­madin tuomit­semista asi­as­sa henkilönä, mikä on ihan yhtä järkevää kuin vaa­tia jonkun toisen his­to­ri­al­lisen henkilön tuomit­semista siitä, ettei hän nou­da­ta pohjo­is­maista 2000-luvun eti­ikkaa. Se, että juuri tämä yksi henkilö halu­taan henkilönä julk­istaa sukupuoliselta suun­tau­tu­miseltaan häiri­in­tyneek­si, on pelkkää kiihkomielistä islami­laisu­u­den vihaa.
   Jos näin jälkikä­teen ollaan niin kiihkeitä tuomit­se­maan Muham­mad, mik­si suh­taudu­taan välin­pitämät­tömästi mor­monien ja eräi­den Yhdys­val­tain uskon­lahko­jen saman­laisi­in piirteisi­in. Onhan noi­ta rooma­laiska­tolises­sa papis­tossakin tuomit­tavia ihan tältä vuosituhannelta.
   Minus­ta mei­dän tulee kiin­nit­tää huomio­ta siihen, mitä tapah­tuu nyt ja tuomi­ta nykyiset käytännöt.

 151. Osmo: “pienessä osas­sa islami­laista kult­tuuria on yhä lap­si­avi­o­li­it­to­ja, joista kris­ti­tyssä maail­mas­sa päästi­in eroon kauan sitten”

  Lap­si­avi­o­li­itot ovat yleisimpiä Afrikas­sa. Niitä esi­in­tyy paljon myös kris­tit­ty­jen keskuudessa.

  15–17 vuo­ti­aiden tei­ni-ikäis­ten jär­jeste­tyt (pakko)avioliitot (usein naitet­tuna oma­lle suku­laiselle) ovat erit­täin yleisiä islami­laises­sa maail­mas­sa (monin aluein kym­meniä pros­ent­te­ja kaik­ista avi­o­li­itoista), niitää esi­in­tyy sadoin­tuhansin myös Euroopassa.

  Vihrei­den Husein Muhammed arvioi Höblas­sa, että Suomes­sakin olisi ainakin 100 islami­laista pakkoavi­o­li­it­toa, jois­sa toinen osa­puolista olisi ollut alaikäinen.

  Miten euroop­palais­ten yhteiskun­tien tulisi näi­hin puut­tua? Entä Suomen? Löy­tyykö vihreiltä tähän kannanottoa?

 152. Tokar­czuk lausui mm: “En oikein osaa muo­dostaa omaa kan­taani nais­ten ympärileikkauksista.…”

  Täysin yksiselit­teisen kan­nan muo­dost­a­mi­nen nais­ten ympärileikkauk­si­in luulisi ole­van harv­inaisen yksinker­tainen asia. Tuo on juuri täs­mälleen sen sortin rel­a­tivis­mia, joka saa kaltaiseni tyh­mät tupau­unot taka­jaloilleen ja äänestämään Hal­la-ahoa. Suosit­te­len Tokar­czukia myös luke­maan vaikka­pa az:n kir­joituk­set huolel­lis­es­ti tästäkin ketjus­ta läpi.

  “Min­ua vaan ihme­tyt­tää kun miehet etupäässä käyvät tätäkin nais­ten ympärileikkauskeskustelua, hal­la-aho­laiset ovat tässäkin asi­as­sa nais­ten oikeuk­sia (mihin ‑sek­sielämään?) muka puo­lus­ta­mas­sa islamin hirvi­tys­tä vastaan”

  Eli kau­ni­isti san­ot­tuna: Väärin Sammutettu.

 153. az, en enää ajatel­lut sanoa tästä aiheesta mitään koskaan, mut­ta jotain tolkkua noi­hin lukui­hin kiitos: mulle on ihan sama mitä joku Brus­sels Jour­nal väit­tää jonkun tan­skalaisen luke­neen teele­hdis­tä, mut­ta kun EU:n alueelle asuu nyt alle 15 miljoon­aa mus­lim­ia niin se että tämän vähem­mistön lukumäärä kas­vaisi kuusi-seit­semän ker­taisek­si noin 40 vuodessa edel­lyt­täisi sekä täysin pos­ke­ton­ta maa­han­muut­to­tah­tia että syn­tyvyyt­tä. Pelkän syn­tyvyy­den kaut­ta tuo tarkoit­taisi jotain tyylin kuusi las­ta per nainen keskimäärin.

 154. Osmo: eli logi­ikkasi mukaan, jos tuhan­sia tai miljoo­nia lap­sia hyväk­sikäytetään Muham­madin toim­intaa esimerkkinä ja perustelu­na käyt­täen ympäri maail­man tänäkin päivänä, mielestäsi tämän henkilön toim­imin­nan tuomit­sem­i­nen on kiihkomielistä islami­laisu­u­den vihaa?

  Eihän tuos­sa ole mitään järkeä.

  Ja mitä tekemistä mor­mooneil­la, uskon­lahkoil­la, anonyymeil­lä blo­geil­la, pikku­las­ten siep­pauk­sil­la Etelä-Amerikas­sa, jne. on koko asian kanssa?

 155. Osmo kir­joit­ti: “Jos näin jälkikä­teen ollaan niin kiihkeitä tuomit­se­maan Muham­mad, mik­si suh­taudu­taan välin­pitämät­tömästi mor­monien ja eräi­den Yhdys­val­tain uskon­lahko­jen saman­laisi­in piirteisi­in. Onhan noi­ta rooma­laiska­tolises­sa papis­tossakin tuomit­tavia ihan tältä vuosituhannelta.”

  Kuka on tämä mysti­nen pas­si­ivi, joka suh­tau­tuu näi­hin mainit­semi­isi asioi­hin välin­pitämät­tömästi. Ettei se sit­tenkin olisi se olkiukko.

  Vai onko se sit­tenkin niin, että aina esitet­täessä kri­ti­ikkiä Islamista tulee muis­taa maini­ta jotakin huonoa kris­ti­ty­istä. Ihan noin var­muu­den vuoksi.


  Jari Mustonen

 156. “Jos inte­graa­tio ei tule onnis­tu­maan, niin ongel­mat tule­vat ole­maan lukuisia.”

  Tämäkin on oikeas­t­aan nais­ten jut­tu. Kestää ehkä het­ken taju­ta ettei tääl­läpäin tarvitse pal­loil­la objek­ti­na säkissä jos ei huvita. 

  Jos mus­lim­i­maa­han­muut­ta­janaisen ehkä keskeisin ja yhteiskun­nal­lis­es­tikin merkit­tävin henkilöko­htainen päätös on heit­tääkö kaavun nurkkaan ja hakee töitä, on luul­tavaa että tässä pohdiskelus­sa teolo­gial­la ei sit­tenkään ole sitä merk­i­tys­tä kuin tämän(kin) blo­gin kom­ment­tien pain­o­tuk­sista voisi päätellä.

  Mikä siinä on että mus­lim­ivähem­mistöjä läh­estytään aina teolo­gia edellä ?

 157. Fak­ta on, että esimerkik­si Sak­sas­sa vuon­na 2040 islami­nuskoisia on väestöpo­h­jas­ta yli 50%.

  Fak­ta, jolle mitään lähde­vi­itet­tä ei tietenkään maini­ta, ei edes epämääräistä.

 158. Tokar­czuk:
  “Min­ul­la ei ole mitään eri­tyisem­pää kan­taa miesten ympärileikkauk­si­in, sal­lisin sen ihmisille, niin juu­ta­laisille kuin mus­limeille, jos siitä tule­vat onnel­lisem­mik­si ja omil­la, eivät verovaroil­la sen toteuttavat.” 

  Niin minäkin, jos aikuiset ihmiset tekevät niin itselleen. Ympärileikkauk­sen­han voi aivan hyvin teetät­tää itselleen aikuise­na, jos sel­l­aisen kokee tarvit­se­vansa. Min­un on hyvin vaikeaa nähdä kos­meet­ti­sista syistä tehtävää, peru­ut­tam­a­ton­ta, kipua tuot­tavaa, toimen­pidet­tä hyväksyt­tävänä, jos sen ain­oana perus­teena on lapsen van­hempi­en ideologia. 

  Mitä tulee toimen­piteen lääketi­eteel­liseen puoleen, pienel­lä osal­la miehistä on ahdas esinah­ka ja heille leikkauk­ses­ta on hyö­tyä. Muille ei. Esina­has­sa on her­mopäät­teitä, joten leikkaus saat­taa heiken­tää siit­ti­men tun­to­herkkyyt­tä. Kuten kaikki­in leikkauk­si­in, myös tähän sisäl­tyy kom­p­likaa­tioiden ris­ki (jopa korkeata­soi­sis­sa olo­suhteis­sa), joten miljoo­nan ympärileikatun pojan joukos­sa on aika mon­ta sel­l­aista onneton­ta, joiden sek­sielämä on pahasti vaikeu­tunut, aivan turhaan.

  Lopuk­si halu­an ilmaista ärtymyk­seni aihet­ta koske­vaa kaksi­nais­moraalia kohtaan. Suomes­sa alkaa olla yleis­es­ti hyväksyt­ty käytän­tö puhua tyt­tö­jen ympärileikkauk­sista kollek­ti­ivis­es­ti tun­tei­ta herät­täväl­lä nimel­lä ‘silpomi­nen’. Jotkut tämän ter­mi­nolo­gian käyt­täjistä suh­tau­tu­vat varsin vapaamielis­es­ti poikien ympärileikkauk­si­in. Tosi­asi­as­sa tyt­tö­jen toimen­piteitä on eri­ta­soisia, pahim­mat niistä tosi­aankin törkeitä silpomisia, lievim­mät vaiku­tuk­sil­taan vähäisem­piä kuin poikien esina­han pois­to. Eli esit­täisin toiveeni kaikille, että puhutaan asioista asioina, eikä yritetä värit­tää todel­lisu­ut­ta. Tämä asia ei saisi muo­dos­tua mik­sikään sukupuolten välisen tais­telun tem­mellysken­täk­si. Jos hyväksyy poikien esina­han pois­ton, on loogista hyväksyä myös lievim­mät tytöille suoritet­ta­vat toimenpiteet.

 159. az kir­joit­taa edelleen fik­susti. Pait­si että väistämät­tömyy­destä olen eri mieltä.

  Joku kom­men­toi­ja siteerasi lausah­dus­ta “ei mitään uut­ta auringon alla” (omis­taen sen virheel­lis­es­ti Mika Wal­tar­ille. Oikeast­i­han se on Raa­ma­tus­ta: Saar­naa­ja 1:9: “Mitä on ollut, sitä vas­takin on; ja mitä on tapah­tunut, sitä vas­takin tapah­tuu. Ei ole mitään uut­ta auringon alla.”). Tästä pääsen komean kohtalono­mais­es­ti mainit­se­maan, mihin Rooman val­takun­ta mureni: kan­sain­vael­luk­si­in. Niin tulee käymään län­si­maisen sivistyk­senkin. Sit­ten ale­taan alus­ta taas.

  Tästä näkökul­mas­ta maa­han­muut­tokysymys on merkit­tävin mah­dolli­nen poli­it­ti­nen kysymys makro­ta­sol­la ja pitkän ajan per­spek­ti­ivis­sä. Arkielämän mikro­ta­sol­la ei kan­na­ta liet­soa kovin suur­ta roi­hua, kos­ka pros­es­sia ei kuitenkaan voi pysäyt­tää, ei vaik­ka veren­hi­moisin hom­malais­lahko saisi ehdot­toman määräysvallan. 

  Defaitismia? Sitä juuri. 

  Jos kuitenkin yrit­täisi posi­ti­ivista ajat­telua, voisi toivoa että pros­es­sia olisi mah­dol­lis­taa lieven­tää ja loiven­taa – pysäyt­tää siis ei voi – viisaal­la poli­ti­ikalla. Niin että ei men­täisi mel­lakoiden ja paikallis­ten sisäl­lis­so­tien kaut­ta vaan tasais­es­ti ja hitaasti, väestönkasvun ja taval­lis­ten äänestys­tu­losten ja niiden poh­jal­la muo­dos­tu­vien par­la­ment­tien ja edelleen lain­säädän­nön muu­tosten kautta. 

  (Joku kom­men­toi­ja väit­ti, että Hal­la-aho ei esitä mitään ehdo­tuk­sia siitä miten asi­at pitäisi hoitaa. Kyl­lä hän on blo­gis­saan esit­tänyt ehdo­tuk­sen­sa uudek­si maa­han­muut­topoli­ti­ikak­si. Hänen esi­tys­tään kan­nat­taisi edes tutkia. Tietenkin se tyr­mät­täisi­in (ja syytä olisikin mon­ta kohtaa tyr­mätä), mut­ta tavalli­nen pros­es­si­han menee juuri niin: joku esit­tää jotain mikä ei ole ihan saman­laista kuin van­ha tut­tu, uutu­udet tyr­mätään, aikaa kuluu ja uutu­use­hdo­tuk­set hau­tu­vat päät­täjien (ja äänestäjien) mielis­sä, ja sim­sal­abim! joku salonkikelpoisem­pi päät­täjä saa lois­ta­van ajatuk­sen ja val­taisan kan­natuk­sen ajatuk­selleen – joka on ihan sama kuin se tyr­mät­ty uutuus. 😀 )

 160. A.:
  “Kysymys onkin, että sisältävätkö pyhät tek­stit _mitään_ muu­ta kuin ristiriitoja.”

  Aika vähän, kyl­lä ne ris­tiri­idat ovat todel­la syväl­lä. Jos esimerkik­si lue­taan Raa­mat­tua, sieltä voi johtaa kak­si täysin päin­vas­taista ide­olo­giaa riip­puen siitä pain­ot­taako Vuorisaar­naa vai Tuo­marien kir­jaa. Suurin osa kris­ti­ty­istä onnek­si pain­ot­taa enem­män sitä Vuorisaar­naa. Sit­ten on niitäkin, jot­ka otta­vat irral­lisia sitaat­te­ja Van­has­ta tes­ta­men­tista ja oikeut­ta­vat sil­lä toimin­nan, joka on täysin ris­tiri­idas­sa Kul­taisen sään­nön ja muiden Jeesuk­sen keskeis­ten ope­tusten kanssa. Siitäkin huoli­mat­ta, että he itse koke­vat Jeesuk­sen ope­tusten muo­dosta­van hei­dän oman vakau­muk­sen­sa ytimen.

 161. Tästä musul­maanien lisään­tymis­es­tä on jauhet­tu jo ties kuin­ka kauan. Pro­jek­tioiden haaruk­ka on todel­la lev­eä. Näis­sä “hirveim­mis­sä” ske­naar­i­ois­sa olete­taan, että työvoima­pu­lan takia EU joutuu vas­taan­ot­ta­maan val­tavia ja täysin hal­lit­se­mat­to­mia maa­han­muut­tovir­to­ja. Lisäk­si mus­lim­i­nais­ten olete­taan sik­iävän kuin pupujen.

  Itse en usko kumpaakaan väitteeseen. 

  Arvatkaa vaik­ka, kuin­ka mon­ta las­ta turkki­lais­nainen Turkissa syn­nyt­tää ja kuin­ka mon­ta suo­ma­lainen Suomessa.

  http://www.prb.org/Articles/2008/muslimsineurope.aspx?p=1

  Ero on 0,15 las­ta enem­män Turkissa, mikä on käsit­tämät­tömän olema­ton ero, kun ottaa huomioon, että Turk­ki on osin vielä kehi­tys­maan tasol­la. Todis­te­tuk­si myös tulee, että vauras­tu­vis­sa mus­lim­i­mais­sa syn­tyvyys putoaa nopeam­min kuin vaikka­pa katoli­sis­sa mais­sa. Vai miten tämä pitäisi ymmärtää?

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_territories_by_fertility_rate

  Kaiken kaikki­aan tämä “Eurabia”-hysteria on käsit­tääk­seni pääosin potaskaa. Nykyiset tren­dit eivät ainakaan islamisoi Euroop­paa; mus­lim­it jäävät pienek­si vähem­mistök­si ja inte­groi­tu­mat­tomat, euroop­palaisia arvo­ja halvek­si­vat mus­lim­it vielä paljon pienemmäksi.

  Pienikin vähem­mistö voi kyl­lä saa­da aikaan pahaa jälkeä, jos oikein äärim­milleen radikalisoituu, kuten on nähty vaikka­pa ETA:n ja IRA:n kohdal­la. Samankaltainen radikalisoi­tu­mien Al Qaidan merkeis­sä näyt­ti vuosikymme­nen alkupuolel­la hyvin mah­dol­liselta. Onnek­si niin ei ilmeis­es­ti käynyt. Ihan huo­let­tomak­si en kuitenkaan vielä ajatel­lut ruveta. 

  Tietysti maa­han­muut­ta­jien slum­mi­u­tu­mi­nen ja jälkeläis­ten työt­tömyys ovat oikei­ta ongelmia, joiden hoita­miseen Suomen resurssit tuskin riit­tävät, kun ei minkään muunkaan maan resurssit ole riit­täneet. Kaiken jär­jen mukaan ne kuitenkin ovat ohimeneviä ongelmia.

  Moni­ar­voisu­u­teen Suo­mi tuskin kaatuu tai edes pahem­min kol­hi­u­tuu. Onhan kult­tuurimme avoin ja jous­ta­va (vaik­ka itse luulemme usein päinvastaista).

 162. Tämän joskus uuti­soi STT, mut­ta alku­peräistä lähdet­tä en valitet­tavasti pienel­lä silmäyk­sel­lä löytänyt, medi­as­sa se oli kuitenkin aika paljon esil­lä: Sak­sas­sa v. 2025 kolme neljästä laps­es­ta syn­tyy mus­lim­iper­heeseen. Koko Euroopas­sa yksi kolmesta. 

  Jos joku muis­taa tietää läh­teen tarkasti, niin lait­takoon tänne. 

  Vauras­tu­vis­sa mus­lim­i­mais­sa syn­tyvyys var­masti on laskus­sa. Län­si-Euroopan mus­limeil­la tren­di ei vält­tämät­tä ole yhtä selvä, kos­ka heil­lä on taipumus­ta syr­jäy­tyä yhteiskun­nas­ta ja suuril­la lap­simääril­lä pitää yllä sekä sosi­aal­i­tur­vaan perus­tu­vaa elin­ta­soa että henkistä hyvinvointia.

  Mut­ta kyl­lähän syn­tyvyys esim. Suomen soma­leil­la on alhaisem­pi kuin Somaliassa.

 163. “Tästä pääsen komean kohtalono­mais­es­ti mainit­se­maan, mihin Rooman val­takun­ta mureni: kan­sain­vael­luk­si­in. Niin tulee käymään län­si­maisen sivistyk­senkin. Sit­ten ale­taan alus­ta taas.”

  Olin äsken mukana väitösti­laisu­udessa: Väit­telijän mukaan Rooman val­takun­nan hajoamisen syy ei ollut ulkop­uolel­la vaan rooma­lais­ten rap­pios­sa. Samaa olen kuul­lut san­ot­ta­van jostakin kadon­neesta inkaval­tios­ta. Väitös ei koskenut maa­han­muut­ta­jia ja vierai­ta kult­tuure­ja vaan organisaatiokulttuuria.

  Osoit­ta­va sor­mi on suun­nat­tu ylälu­okan ja hallinnon rappeutumiseen.

 164. Viite Osmo 7.4.2009 kel­lo 23:22

  Ais­han ikäähän ei koraanista löy­dä, vaan myöhem­min kir­joite­tus­ta per­imätiedos­ta, jol­la on suuri merk­i­tys islamin tulkinnassa. 

  Tieto on yhtä luotet­tavaa tai epälu­otet­tavaa kuin mikä tahansa sen ajan historiankirjoitus. 

  Onko per­imäti­eto tot­ta vai ei, on kuitenkin mielestäni tässä epäolen­nainen kysymys. Olen­naista on, että islamin oppi­neet mielipi­de­jo­hta­jat pitävät sitä tote­na ja se osaltaan pitää yllä perin­net­tä lapsiavioliittoihin. 

  Osmo on Raa­mat­tun­sa lukenut: 

  Raa­ma­tus­sakin esi­in­tyy henkilöitä, joiden pyhä kir­ja väit­tää eläneen sato­ja vuosia vanhoiksi.

  Mitä sit­ten? Miten tämä seik­ka vaikut­taa nykypäivän Suomes­sa ja miten se liit­tyy väljästikään tähän keskusteluun?

  Ei kukaan tääl­lä ole vaa­ti­mas­sa Muham­madin tuomit­semista, vaan lap­si­avi­o­li­it­to­jen tra­di­tion, joka osit­tain kumpuaa Muham­madin teoista.

  1. Yritin sanoa, että tuo tieto avioi­tu­misiästä voi olla saman­laista kalen­terivi­isaut­ta kuin nuo sao­jt vuosia van­hat juu­ta­laisetkin. Sik­si vaa­timus, että min­un pitäisi tuomi­ta Muhammed henkilönä on aivan älytön. Minus­ta pitää tuomi­ta oppi lap­si­avi­o­li­itos­ta ja lap­si­avi­o­li­itot nykypäivänä eikä anti­ikin aikana.

 165. Anna-Liisa kir­joit­ti:Joku kom­men­toi­ja väit­ti, että Hal­la-aho ei esitä mitään ehdo­tuk­sia siitä miten asi­at pitäisi hoitaa. Kyl­lä hän on blo­gis­saan esit­tänyt ehdo­tuk­sen­sa uudek­si maahanmuuttopolitiikaksi. 

  Voisitko heit­tää linkin, johonkin hyvään esimerk­ki tek­sti­in tästä, jos sel­l­ainen on?

 166. Euroopan islamisoi­tu­mis­es­ta huolestuneille muu­tamia luku­ja uskon­tokun­ti­in kuuluvista(kaikki käyte­tyt luvut on otet­tu CIA world fact book­ista: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html ):

  UK: Chris­t­ian (Angli­can, Roman Catholic, Pres­by­ter­ian, Methodist) 71.6%, Mus­lim 2.7%, Hin­du 1%, oth­er 1.6%, unspec­i­fied or none 23.1% (2001 cen­sus), etni­sistä ryh­mistä esim. pak­istani­laisia väestöstä 1,3%.

  Sak­sa: Protes­tant 34%, Roman Catholic 34%, Mus­lim 3.7%, unaf­fil­i­at­ed or oth­er 28.3%. Turkki­laisia 2,4%.

  Ran­s­ka: Roman Catholic 83%-88%, Protes­tant 2%, Jew­ish 1%, Mus­lim 5%-10%, unaf­fil­i­at­ed 4% Mikä on taval­laan mie­lenki­in­toista, kos­ka kyl­lä Ran­skas­takin ateis­te­ja löy­tyy, mut­ta ilmeis­es­ti kirkon ja val­tion erot­tamisen myötä kirkos­ta eroamisen moti­iv­it ovat vähäisem­piä kuin muualla.

  Alanko­maat: Roman Catholic 30%, Dutch Reformed 11%, Calvin­ist 6%, oth­er Protes­tant 3%, Mus­lim 5.8%, oth­er 2.2%, none 42% (2006)

  Vilkaise­mal­la yläole­via luku­ja voi hel­posti tode­ta, että Euroop­pa maal­lis­tuu kovaa vauh­tia. Voidaan olet­taa, että tämä pätee myös maa­han­muut­ta­ji­in, vaik­ka ken­ties hitaam­min kuin kan­taväestöön. Joka tapauk­sess muu­ta­man pros­entin vähem­mistön keikah­t­a­mi­nen yi 50% enem­mistök­si on san­gen epä­to­den­näköistä useis­takin syistä johtuen. 

  Tämä ei tarkoi­ta, etteikö radikaaleista ryh­mistä olisi syytä olla huolis­saan. Epädemokraat­tiset val­tiot ja fanaatikot ovat jatku­va sor­ron ja epä­vakau­den lähde. Samoin muu­ta­ma sekopää saat­taa saa­da aikaisek­si surullista jälkeä. Kuten on nähty esim. koulu­am­m­muske­lu­ta­pauk­sis­sa. Mut­ta kotop­eräisen syr­jäy­tymisen ja ahdis­tuk­sen käsit­telem­i­nen lie­nee turhan haas­tavaa raflaavi­in jut­tui­hin miel­tyneille “kri­itikoille”, jot­ka ken­ties ovatkin esimerkki­ta­pauk­sia juuri tuos­ta kotop­eräis­es­tä syr­jäy­tymis­es­tä enem­män kuin aidoista huolista kaikkein todel­lisimpi­en ongelmien suhteen.

 167. Joko Ode ymmärtää, miltä tun­tuu jos joutuu kir­joit­tamisi­aan selit­tämään jatku­vasti ? Selit­tämi­nen ei lopu jos kaik­ki se mitä kir­joi­tat halu­taan ymmärtää väärin. Näin on käynyt Jus­si hal­la-aholle ja niin näyt­tää käyvän myös sinulle. 

  Lap­si­avi­o­li­itot ovat islamin tapa, niitä ei tapah­du vain “pienessä osas­sa” vaan ne ovat val­lit­se­via. Niitä ei tuomi­ta toisin kuin joidenkin katolis­ten pap­pi­en tekosia.

  1. On taas rank­ka yleistys. Suomes­sa on ollut sata vuot­ta elin­voimainen tataarivähem­mistö, jon­ka piiris­sä ei har­joite­ta mitän lapsiavioliittoja.

 168. Tomi Ahti:
  “Tietysti maa­han­muut­ta­jien slum­mi­u­tu­mi­nen ja jälkeläis­ten työt­tömyys ovat oikei­ta ongelmia, joiden hoita­miseen Suomen resurssit tuskin riit­tävät, kun ei minkään muunkaan maan resurssit ole riittäneet.”

  Suo­mi on siinä mielessä parem­mas­sa tilanteessa, että sil­lä olisi mah­dol­lisu­us analysoi­da muiden Euroopan-maid­en virheitä ja onnis­tu­misia näi­den ongelmien tor­ju­mises­sa. Mus­ta siihen pitäisi pistää aika paljon enem­män effort­tia, eikä vaan luot­taa siihen että asi­at hoituu itses­tään. Mut­ta sehän ei tietenkään ole yhtä tärkeää kuin kiis­te­ly siitä, oliko pro­feet­ta ped­ofi­ili vai ei ja kuka sanoi mitä ja mitä jät­ti sanomat­ta vaik­ka olisi pitänyt sanoa.

 169. Osmo-Posmo…Nyt alkaa naurattaa 😀 

  Mus­lime­ja on maail­mas­sa 1,3 mil­jar­dia. Suomen tataare­i­ta alle tuhat. 

  Eikö voi sanoa, että mus­lim­ien kesku­udessa jokin tapa on val­lit­se­va, vaik­ka juuri Suomen tataareil­ta se puut­tuisi? Eikö?

  1. Luu­len­pa, että maail­man­ta­sol­lakin mus­limeista ovat hyvin pienenä vähem­mistönä ne, jot­ka menevät naimisi­in 9‑vuotiaina, kun tapa on kiel­let­ty jopa Iranis­sa. Osaako joku ennus­taa promil­lea oikein?

 170. “On taas rank­ka yleistys. Suomes­sa on ollut sata vuot­ta elin­voimainen tataarivähem­mistö, jon­ka piiris­sä ei har­joite­ta mitän lapsiavioliittoja”

  Tataariko­rt­ti pelat­tu. Mikä merk­i­tys kokon­aisu­udelle on Suomen noin tuhan­nel­la tataar­il­la (jot­ka ovat yhteiskun­nan paineessa inte­groituneet) ja jot­ka eivät edes seu­rakun­taansa huoli maahanmuuttajamuslimeja ?
  Sin­un pitäisi tilas­toti­eteiljänä ymmärtää se, että ilman tilas­tol­lista yleistys­tä kaik­ki keskustelu käy mahdottomaksi.

 171. Se, että Hal­la-aho joutuu “selit­tämään”, johtuu siitä, että hän kir­joit­taa asioista taval­la, jota pide­tään yleis­es­ti jos nyt ei rasis­tise­na, niin ainakin jos­sain määrin hyvän tavan vas­taise­na. Hän käsit­telee tärkeitä ja arkalu­on­toisia asioi­ta näkökul­mas­ta, jota pide­tään ihan yleis­es­ti jonkin ver­ran paheksuttavana. 

  Tämä voi olla tai olla olemat­ta huono asia; tämä on fakta.

  Sen­si­jaan se, että Osmon kom­men­tit vääris­tel­lään täysin ja jopa kään­netään vier­aalle kielelle väärin ja julka­istaan inter­netis­sä, on törkeää. Tämä oli johonkin suun­taan tulos­sa, sen arvasin jo siinä vai­heessa kun lehdessä kir­joitet­ti­in, että Hal­la-ahon sivuil­la oli ollut kävi­jöitä Lähi-idästä. Mietin jo sil­loin, että koska­han hom­malaiset kek­sivät ottaa jonkun “suvait­se­vaisen” ja tehdä tämän jostain hölmöistä sanomi­sista “uutisen” vääris­te­lyl­lä, ikäänkuin kostoksi.

  Tapa jol­la se nyt tehti­in oli vaan aika type­rä ja köm­pelö. Tarvit­ti­in pait­si asi­ay­htey­destä irroit­ta­mi­nen, myös rop­pakau­pal­la tarkoi­tushakuista tulk­in­taa ja jopa sano­jen vai­h­tamista toisikseen. 

  Tämä ei ole mitään keskustelua. Teemu K ja muut yllä, jot­ka syyt­tävät Osmoa “keskustelun estämis­es­tä” tekevät jonkin­laisen tekopy­hyy­den maail­ma­nen­nä­tyk­sen nois­sa jutuis­saan. Osmo on ollut jotakuinkin ain­oa val­takun­nan­poli­it­tis­es­ti näkyvä ja merkit­tävä henkilö, joka on läht­enyt edes jotenkin julkiseen keskustelu­un mukaan. Siis muutenkin kuin anta­mal­la pönöt­täviä lausun­to­ja lehdistölle.

  Hom­malaisille sekään ei kel­paa. Toiv­ot­tavasti fik­sum­mat siel­lä hen­gaa­jat viimeistään nyt tajua­vat miten pitkälle omi­in älyt­tömyyk­si­in­sä nämä tyyp­it ovat seonneet. 

  Olen seu­ran­nut puheta­paa ja sen kehit­tymistä nyt noin puolisen­toista vuot­ta. Oletin, että Hal­la-ahon kun­nal­lis­vaal­imen­estyk­sen jäl­keen hom­malais­ten retori­ik­ka vähän lievenisi. Näin näyt­ti alku­un vähän käyvän. Sit­ten tuli ViNa:n tutk­in­tapyyn­tö ja “mokut­ta­jien” vas­tainen retori­ik­ka hyp­päsi ihan uusi­in sfääreihin. 

  Hom­malaiset eivät edes noteer­an­neet sitä, että Osmo sanoi tuol­loin pitävän­sä tutk­in­tapyyn­töä aiheettomana. 

  Sit­ten tuli syyte ja Perus­suo­ma­laiset sivu­ut­ti­vat Hal­la-ahon. Seu­rauk­set ovat tässä.

 172. Jos jotain nyt ihan vakavis­saan sat­tuu kiin­nos­ta­maan lap­sien oikeudeut muutenkin kuin lyömäaseena, niin pik­a­googlauk­sel­la aiheesta löy­tyy esim. tiivis tietopaketti:
  http://www.unfpa.org/swp/2005/presskit/factsheets/facts_child_marriage.htm
  Summaus:

  “It is no coin­ci­dence that the same coun­tries in Africa, Asia and the Mid­dle East that have high rates of child mar­riage are those with:

  ” * High pover­ty rates, birth rates and death rates
  ” * Greater inci­dence of con­flict and civ­il strife
  ” * Low­er lev­els of over­all devel­op­ment, includ­ing school­ing, employ­ment, health care.”

  Mikä ei nyt varsi­nais­es­ti ker­tonut mitään mitä ei olisi voin­ut arva­ta. Kur­ju­us kasaantuu.

 173. Mik­si juut­tua 9- vuo­den ikään (kos­ka kaikkien on help­po olla samaa mieltä, ettei näin nuori ole avi­o­li­itokelpoinen eikä Muhamed­din vai­mon ikää ole rel­e­vant­tia pohtia nykypäivänä?), kun imaa­mi ja osa tänne kom­men­toi­jista pitää mur­rosikään tul­lut­ta tyt­töä, jol­la on kuukautiset alka­neet eli 11–12 vuo­ti­as­ta, sukukyp­sänä ja vaimok­si kelpona? Vaik­ka syn­ny­tys näin nuore­na onkin todel­li­nen ris­ki, tytön psykol­o­gis­es­ta kehi­tyk­ses­tä ja omista toiveista puhu­mat­takaan. Onko ensim­mäi­nen siemen­syöksy sit­ten merk­ki siitä, että poi­ka olisi valmis naimisi­in vai mik­si tyt­tö­jen lap­su­us nykyaikana pitäisi olla lyhyem­pi? Yhteiskun­nis­sa, jois­sa tytöt eivät opiskele eikä naiset työsken­tele kodin ulkop­uolel­la, avi­o­li­it­to onkin ihan järkevää jo esim. 16- vuo­ti­aana, mut­ta tämä keskustelu onkin koskenut Suomes­sa asu­via muslimityttöjä.

 174. Komp­paan Tiedemiestä 8.4.2009 kel­lo 10:12. Kaik­ki myötä­tun­to ja tuki Osmolle. 

  a m‑b 8.4.2009 kel­lo 8:06: “[…] Rooman val­takun­nan hajoamisen syy ei ollut ulkop­uolel­la vaan rooma­lais­ten rap­pios­sa.” Olet oike­as­sa, noin olen minäkin lukenut. Min­un olisi pitänyt maini­ta se tuos­sa ylempänä. 

  Oskari Huuskolle vielä ker­taalleen (ettekö te ihan tot­ta edes ole käyneet vilkaise­mas­sa kohi­nan alkulähteitä ja kohisette silti tai ainakin seu­raat­te kohi­naa? :o)
  http://www.halla-aho.com/scripta/maahanmuuttopolitiikan_hahmottelua_osa1.html
  http://www.halla-aho.com/scripta/maahanmuuttopolitiikan_hahmottelua_osa2.html

 175. “Lap­si­avi­o­li­itot ovat islamin tapa, niitä ei tapah­du vain “pienessä osas­sa” vaan ne ovat vallitsevia.”

  Tähän väli­in olisi var­masti hyvä saa­da numeroi­ta tästä val­lit­se­vu­ud­es­ta, niin voidaan analysoi­da onko tämä “tilas­tolli­nen yleistys” pätevä vai ei.

 176. Jopa Suomes­sa asuu maa­han­muut­ta­jia ja halusimme tai emme heitä saa­puu lisää.

  Kan­nat­taisiko pohtia miten hei­dät saataisi­in parhait­en inte­groitua yhteiskun­taan, jot­ta hyödyt mak­si­moitaisi­in ja hai­tat minimoitaisiin?

  Vaikea usko että maa­han­muut­ta­jien demon­isoin­ti ja lapsel­lis­ten kauhuku­vien maalailu olisi tähän paras tapa. 

  Mut­ta maa­han­muut­ta­jien ja kan­ta­suo­ma­lais­ten ongel­ma­ton yhteise­lo tuskin on Hal­la-Ahon & kump. päämääränäkään.

 177. Osmo:
  “Minus­ta pitää tuomi­ta oppi lap­si­avi­o­li­itos­ta ja lap­si­avi­o­li­itot nykypäivänä eikä anti­ikin aikana.”

  Kaikkia ilmiöitä tulee siis tarkastel­la mielestäsi vain ajan ja paikan (= val­lit­se­van kult­tuurin) kon­tek­stis­sa? Jos tuon rel­a­tivis­min vetää äärim­milleen, niin kas kum­maa: yhtäkkiä Nat­si-Sak­san, Neu­vos­toli­iton ja punakhme­rienkin hir­mu­teot täy­ty­isi hyväksyä. Nehän oli­vat vain aikansa kult­tuurin tuotet­ta ja sen luon­nolli­nen jatkumo.

  Aihet­ta sivuten: ter­ror­is­ti­jär­jestö Hamas voit­ti Palesti­inan vaalit vuon­na 2006. Ter­ror­is­mil­la näyt­täisi siis ole­van palesti­inalais­ten laa­jahko hyväksyn­tä. Täy­tyykö ter­ror­is­mikin nyt sit­ten kult­tuurirel­a­tivis­min nimis­sä hyväksyä?

  Minä tuomit­sen lap­si­avi­o­li­itot kaikkial­la ja aina, tapah­tu­i­v­at ne sit­ten 600-luvul­la, 3500 eaa. tai tänään. Tiedostan toki myös näi­den asioiden his­to­ri­al­liset kon­tek­stit. His­to­ria ei ota kan­taa moraali­seikkoi­hin, mut­ta _minä otan_. Kan­nat­taisi sin­unkin joskus kokeilla.

  Osmo:
  “Luu­len­pa, että maail­man­ta­sol­lakin mus­limeista ovat hyvin pienenä vähem­mistönä ne, jot­ka menevät naimisi­in 9‑vuotiaina, kun tapa on kiel­let­ty jopa Iranis­sa. Osaako joku ennus­taa promil­lea oikein?”

  Oleel­lista ei var­maankaan ole se, että Aisha oli juuri 9‑vuotias. Oleel­lista on se, että hän oli lap­si. Pak­istanis­sa jopa kol­ma­sosas­sa avi­o­li­itoista on toise­na osa­puole­na alaikäi­nen (siis tyt­tö). Eikö tässä sin­un mielestäsi ole tosi­aankaan mitään väärää? Eikö asi­aan pidä puut­tua? Eikö asi­aa saa kom­men­toi­da ja kri­ti­soi­da? Voiko 14-vuo­tias tyt­tö muo­dostaa mielestäsi tasaveroisen liiton 50-vuo­ti­aan äijänkäp­pänän kanssa?

  Aivan kaikkea ei sen­tään pidä yrit­tää “ymmärtää” ja “suvai­ta”, vaik­ka kan­nat­taisikin kult­tuurirel­a­tivis­mia. Maail­mas­sa on yhä kult­tuure­ja ja tapakult­tuure­ja, jot­ka saat­toi­vat edus­taa uus­in­ta uut­ta joskus 1400 vuot­ta sit­ten, mut­ta joiden yli aika on jo kauan sit­ten pyy­hältänyt. Nämä kult­tuu­rit eivät ole pysyneet muun maail­man moraalisen ja inhimil­lisen sivistyk­sen perässä, ja tästä hyvästä näitä kult­tuure­ja on syytäkin sättiä.

 178. az:

  “Sak­san nykyisel­lään jo laa­jo­ja yhteiskun­nal­lisia ongelmia syn­nyt­tävä turkki­lainen kansanosa tuli lisäk­si alku­jaan työperäis­inä tuli­joina (n. 2 sukupolvea sitten)”

  Antaisitko jotain esimerkke­jä _laajoista_ yhteiskun­nal­li­sista ongelmista ettemme luulisi niitä mieliku­vi­tuk­sesi tuot­teek­si? Kat­sos minus­ta Sak­sas­sa ei ole laa­jo­ja yhteiskun­nal­lisia ongelmia, pois­lukien ehkä entisen DDR:n työttömyys.

  Lisäk­si aja­tusleikkinä voit pohtia mon­tako min­u­ut­tia Sak­san kansan­talous, maail­man neljän­nek­si suurin muuten, pyörisi jos kaik­ki ulko­maalais­taus­taiset ja hei­dän jälkeläisen­sä yhtäkkiä katoaisi­vat maasta.

 179. Tämän kohi­nan joukos­sa Juu­so Kopo­nen koit­ti saa­da liik­keelle järkevää keskustelua maa­han­muut­toon liit­tyvistä konkreet­ti­sista kysymyk­sistä ja kirjoitti:

  “- Onko syytä julkises­ti tuomi­ta Muhammed pedofiilinä?
  — Onko poikien ympärileikkaus väärin?
  — Onko oikein, että maa­han­muut­ta­janaisille jär­jestetään omia vuoro­ja uimahalleihin?

  Nämä ovat minus­ta hyviä kysymyk­siä ja ihmette­len, ettei niihin sen puoleen “maa­han­muut­tokri­it­tiset” kuin “monikult­tur­is­tit” (jos nykyisen tai sitä vapaam­man maa­han­muu­ton kan­nat­ta­jille on parem­pi yhden sanan ter­mi, niin ker­tokaa) eivät tähän tart­tuneet. Koi­tan itse vas­ta­ta noihin:

  Ensim­mäisessä väit­teessä on sana “tuomi­ta”, joka ei ole kovin yksikäsit­teinen. Jos sil­lä tarkoite­taan kir­jaimel­lis­es­ti oikeu­teen tuomista ja ran­gais­tuk­seen tuomit­semista, niin ei tietenkään, kos­ka Muhammed ei enää ole elossa. 

  Entä sit­ten hänen tekemisen­sä vääräk­si kut­sum­i­nen (olet­taen, että se tapah­tui, en ala tässä nyt väit­teen toden­mukaisu­isu­ut­ta tarkastel­la, kuten en vaikka­pa Jeesuk­ses­ta keskusteltaes­sa ala pohtia, elikö koko Jeesus­ta koskaan vai onko hän vain Paavalin mieliku­vi­tuk­sen tuote)? Minus­ta hän eli siihen aikaan ja sel­l­aises­sa kult­tuuri-ilmapi­iris­sä, jos­sa tuol­laiset avi­o­li­itot oli­vat sal­lit­tu­ja, joten hänen tuomit­semisen­sa nyky­s­tan­dard­eil­la olisi yhtä hyödytön­tä kuin vaikka­pa Thomas Jef­fer­son­in tuomit­sem­i­nen siitä, että nuore­na miehenä hän omisti orjia (vaik­ka sit­ten myöhem­min tuli voimakkaak­si orjakau­pan vas­tus­ta­jak­si). Tai ajatel­laan niin, että joskus tule­vaisu­udessa lihan syön­ti kiel­letään sil­lä perus­teel­la, että tode­taan siko­jen ja lehmien ole­van ajat­tele­via olen­to­ja, joiden pitämi­nen van­git­tuina vain tuot­taak­seen lihaa ihmisille on väärin, niin en silti olisi tuomit­se­mas­sa nyky­it­seäni sik­si, että syön lihaa hyväl­lä ruokahalulla. 

  MUTTA tämäkään ei minus­ta ole se oikea “tuomita”-sanan tulk­in­ta. Minus­ta tässä ei pidä tuomi­ta Muham­me­dia henkilönä, vaan sen sijaan aja­tus, että hänen 1400 vuot­ta sit­ten tapah­tunei­ta tekemisiään pitäisi pitää jonkin­laise­na ohjen­uo­rana nyky­maail­mas­sa. Häneen pitäisi siis suh­tau­tua kuten joku tääl­lä joku hän­tä ver­tasi “Rooman keis­ari­in”, eli his­to­ri­an henkilönä, ei sen enem­pänä. Nyt kysymys on, että kuin­ka moni mus­li­mi on valmis näin tekemään? Käsit­tääk­seni mus­lim­ien suut­tumus esim. pilaku­va­ju­tus­sa joh­tui juuri siitä, että he eivät halua käsitel­lä hän­tä yht­enä his­to­ri­an henkilönä, vaan pyhänä uni­ver­saali­na (ajas­ta riip­pumat­tomana) esimerkkinä ihmisille. 

  Toiseen kysymyk­seen vas­tauk­seni on, että niin pien­ten poikien kuin tyt­tö­jenkin ympärileikkaus on väärin, ellei sitä tehdä lääketi­eteel­lis­es­tä syys­tä. Jos joku sit­ten vaik­ka 15-vuo­ti­aana halu­aa van­hempi­en luval­la leikatut­taa sukue­lim­iään, niin siitä vaan. Molem­pi­en sukupuolien ympärileikkauk­set aiheut­ta­vat tarpee­ton­ta kipua lapselle, joka ei itse vielä sen ikäisenä osaa edes ker­toa halu­a­vansa kuu­lua kyseiseen uskontoon. 

  Kol­man­teen kysymyk­seen vas­tauk­seni on, että jos tuol­laiseen eril­lisvuoro­jen jär­jestämiseen ryhdytään, joudu­taan luis­tavalle pin­nalle. Samal­la syyl­lä sit­ten pitäisi alkaa jär­jestää uimavuoro­ja vaikka­pa lihav­ille naisille (tai miehille), jot­ka eivät halua puo­lialas­ton­ta krop­paansa esitel­lä. Ja sit­ten ei-lihav­ille, jot­ka eivät kestä kat­sel­la puo­lialas­to­mia lihavia ihmisiä. Ja niin edelleen. 

  Tähän liit­tyy se, että joku tuol­la yllä mainit­si, että islam (tai mikään muukaan uskon­to) ei ole mikään mono­li­it­ti, vaan se riip­puu ennen kaikkea siitä, mitä ihmiset siitä tulk­it­se­vat. Jos ihmiset tulk­it­se­vat uskon­nos­taan, että eivät voi uida muiden kanssa, niin sit­ten tulk­it­se­vat. Siinä jää sit­ten uimiset väli­in. Aivan samal­la tavoin kuin jää väli­in jol­lain henkilöl­lä, joka on ujo, eikä halua näyt­tää puo­lialas­ton­ta var­taloaan muille. Joko siis ollaan “uskon­torel­a­tivis­te­ja” (uskon­to ei sinäl­lään ole mitään, vaan se muo­dos­tuu vain ihmis­ten sub­jek­ti­ivi­sista mielip­iteistä uskostaan) tai sit­ten ei olla (uskon­non oppi on objek­ti­ivis­es­ti selvitet­tävis­sä esim. jostain kir­jal­li­sista lähteistä). Minus­ta ei siis voi samaan aikaan sanoa, että mus­lim­it eivät voi uida yhdessä muiden kanssa, kos­ka Koraani kieltää heiltä moi­sen ja toisaal­ta, että mus­lim­it eivät kan­na­ta islamista eroavien teloi­tus­ta, vaik­ka Koraanis­sa niin lukee (ole­tan, että lukee, parem­min tietävät kor­jatkoon). Se, että Koraanis­sa (tai Raa­ma­tus­sa) jotain lukee joko on peruste vapaut­taa itsen­sä tulk­it­si­jan sub­jek­ti­ivi­su­ud­es­ta tai sit­ten se ei ole. 

  Parem­pi kysymys olisi minus­ta, että pitääkö koulus­sa ja armei­jas­sa jär­jestää eril­listä ruokaa niille, jot­ka eivät suos­tu vaikka­pa pos­sua syömään (oli tähän syynä sit­ten uskon­to tai vaik­ka se, että on veg­e­taristi). Ja siis nyt puhutaan tuos­ta “suos­tu­mis­es­ta”, ei esim. siitä, että lak­toosi-intol­er­ant­ti ei voi juo­da maitoa tai kala-allergikko syödä kalaa. Tähän vas­taus on minus­ta, että mah­dol­lisuuk­sien mukaan pitää. Ainakin armei­jas­sa on oleel­lista, että kaik­ki soti­laat ovat ennen marssia syöneet tarpeek­si, eikä kukaan rom­ah­da kesken matkan. Jos osaa ei saa­da mil­lään syömään vaikka­pa pos­sua, niin sil­loin sitä on hei­dän eteen­sä turha tyrkätä. Toki tässäkin ollaan osin liukkaal­la pin­nal­la, eli mitä tehdään sit­ten, kun joku vain muuten vaan kieltäy­tyy syömästä muu­ta kuin hampurilaisia?

  Nämä oli­vat siis minus­ta niitä hyviä konkreet­tisia kysymyk­siä. Mut­ta nämä eivät suo­raan liit­tyneet siihen maa­han­muut­tokri­it­tis­ten avainko­htaan, eli siihen, miten ihmisiä pitää päästää maahan. 

  Kysytään­pä siis. Pitäisikö maa­han päästää
  — työperäisiä maa­han­muut­ta­jia EU:n ulkop­uolelta (EU:n sisäl­lä asi­aan ei voi vaikut­taa muuten kuin eroa­mal­la EU:sta)? Jos pitäisi, niin mil­lä ehdoil­la henkilö las­ke­taan työperäisek­si maa­han­muut­ta­jak­si ja miten toim­i­taan, jos nämä ehdot eivät jostain syys­tä tule­vaisu­udessa enää päde kyseisen henkilön kohdalla?

  - human­i­tarisia maa­han­muut­ta­jia? Näil­lä tarkoite­taan siis mui­ta kuin niitä, joil­la tode­taan ole­van syy tur­va­paikan myön­tämiseen ja siis joiden maa­han päästämiseen Suo­mi on YK-sopimuk­sil­la sitoutunut (eikä siten jälleen asia ole Suomen itsen­sä käsis­sä muuten kuin eroa­mal­la YK:sta). Human­i­tarisia maa­han­muut­ta­jia on tietenkin laidas­ta laitaan, joten jae­taan heitä vähän pienem­pi­in ryhmiin:
  — sotaa paos­sa olevat
  — luon­nonkatas­trofia paos­sa olevat
  — maansa huono­ja sosi­aal­isia olo­ja paos­sa olevat
  — maansa köy­hyyt­tä paos­sa olevat

  Ja näi­hin human­i­tarisi­in maa­han­muut­ta­ji­in voisi kohdis­taa saman lisäkysymyk­sen kuin työperäisi­inkin, että miten toim­i­taan siinä tapauk­ses­sa, että se pak­en­e­misen syy koti­maas­sa pois­tuu (esim. sota loppuu)? 

  Näi­hin kysymyk­si­in olisi kiin­nos­tavaa kuul­la perustel­tu­ja avoimia kan­nan­ot­to­ja. Tähän asti itse en ole kuul­lut eksplisi­it­tis­es­ti mui­ta kuin maa­han­muut­tokri­it­tis­ten “vain Gen­even sopimuk­sen mukaiset pako­laiset otetaan”.

 180. a m‑b kir­joit­ti 8.4.2009 kel­lo 8:06
  “Olin äsken mukana väitösti­laisu­udessa: Väit­telijän mukaan Rooman val­takun­nan hajoamisen syy ei ollut ulkop­uolel­la vaan rooma­lais­ten rappiossa.”

  Aina saa väit­tää. Rooman rap­pi­oon ei ole ole­mas­sa yleis­es­ti hyväksyt­tyä yksit­täistä his­to­ri­al­lista seli­tys­tä. Val­takun­nan hajoami­nen oli erit­täin mon­en, osin toi­sis­taan täysin riip­pumat­toman, tek­i­jän sum­ma. Hajoamisen per­im­mäiset syyt oli­vat var­mas­tikin juuri Rooman organ­isaa­tios­sa ja yhteiskun­nas­sa, ja kan­sain­vael­luk­set toimi­vatkin pikem­minkin laukai­se­vana, välit­tömänä tek­i­jänä val­takun­nan romahduksessa.

  Olisi kuitenkin äärim­mäisen yksioikoista väit­tää, että rom­ah­dus olisi johtunut vain Rooman sisäis­es­tä organ­isaa­tios­ta. Rajo­jen puo­lus­t­a­mi­nen oli niin kallista, ettei Rooman soti­laskoneis­to enää 400-luvul­la kyen­nyt niitä puo­lus­ta­maan. Sotakoneista vei myös kohtu­ut­toman osan Rooman bud­jetista. Nämä syyt voidaan kuitenkin johtaa juuri kan­sain­vael­luk­si­in: mikä tarve Rooma­l­la olisi ollut puo­lus­taa rajo­jaan, jos rajo­jen takana ei olisi ollut uhkaavaa porukkaa?

  Erit­täin oleel­lisia syitä Rooman rom­ah­duk­ses­sa oli­vat ihan tun­netusti myös kulku­tau­dit ja ympäristöongelmat.

  Sitä pait­si, jo ennen niitä “varsi­naisia” ger­maanien kan­sain­vael­luk­sia Rooman yhteiskun­ta ja etenkin hallinto oli­vat jo suurek­si osak­si “bar­barisoituneet”. Mikäli Rooma siis rom­ahti a m‑b:n mukaan vain Rooman sisäisen organ­isaa­tion ja yhteiskun­nan ongelmi­in, niin nämäkin ongel­mat joh­tu­i­v­at suurek­si osak­si bar­barisoi­tu­mis­es­ta ja siis ikään kuin kan­sain­vael­lus­ten “esi­as­teesta”.

  Vain täysi hölmöläi­nen väit­tää, ettei kan­sain­vael­luk­sil­la ollut mitään tekemistä Rooman val­takun­nan rom­ah­duk­sen kanssa.

  Siihen, onko täl­lä mitään merk­i­tys­tä tämän keskustelun kannal­ta, en osaa ottaa kantaa.

 181. a_l kir­joit­ti:

  “Kan­nat­taisiko pohtia miten hei­dät saataisi­in parhait­en inte­groitua yhteiskun­taan, jot­ta hyödyt mak­si­moitaisi­in ja hai­tat minimoitaisiin?”

  Kan­nat­taisiko pohtia mik­si täy­tyy väen väk­isin ottaa sel­l­aisia ihmisiä Suomeen, joi­ta täy­tyy inte­groi­da, sopeut­taa jne. Eikö mitenkään voitaisi pitää pää­paino sel­l­ai­sis­sa mais­sa, kan­sois­sa ja ihmi­sis­sä, jot­ka kykenevät tähän ihan itse?

  1. Het­ken jo luulin, että maa­han­muut­tokri­it­tiset kan­ta­vat huol­ta niistä nuorista tytöistä, jot­ka Kes­ki-Aasian taka­pa­juisel­la maaseudul­la pakote­taan naimisi­in van­ho­jen äijänkäp­pänöi­den kanssa, mut­ta myön­nän olleeni taas väärässä.

 182. Lap­si­avi­o­li­it­to on helpom­pi estää, jos poten­ti­aaliset naimisi­in­meni­jät asu­vat Suomes­sa eivätkä Lähi-idässä tai Afrikassa. 

  En sano, etteikö ilmiö saisi huo­let­taa kaikkia, mut­ta mik­si juuri maa­han­muut­tokri­itikot vaah­toa­vat siitä näin paljon? Onko se muka jotenkin huonom­pi jut­tu, jos mus­lim­i­lap­si (Dawkins suut­tuu) avioituu Suomes­sa eikä Lähi-idässä, jos avi­o­li­it­to olisi syn­tynyt joka tapauk­ses­sa? Maa­han­muut­to vähen­tää maail­mas­sa solmit­tavien lap­si­avi­o­li­it­to­jen kokon­ais­määrää, kos­ka län­si­mais­sa niitä on vaikeampi solmia ja ylläpitää ja kos­ka kult­tuuri­vaikut­teet lev­iävät tässä kysymyk­sessä toden­näköisem­min mus­lim­ien suuntaan.

 183. Se, että maa­han­muu­ton ongelmista ylipäätään edes puhutaan on Hal­la-ahon kär­jistävän ja provosoivan kir­joi­tustyylin ansiota. 

  Hal­la-aho ei ole ain­oa perus­teel­lis­es­ti ja kri­it­tis­es­ti monikult­tuurisu­ut­ta ja maa­han­muut­toa käsit­televä kir­joit­ta­ja mut­ta ain­oa joka on saanut aikaan yhteiskun­nal­lista keskustelua. Esimerkik­si filosofi ja homosek­suaali Juk­ka Hankamäki(homous on main­in­nan arvoinen sik­si että se on yksi Han­kamäen keskeinen peruste kri­ti­soi­da islamia ja myös sik­si että nykyisessä ilmapi­iris­sä on ennenku­u­luma­ton­ta että toisen suo­jel­lun vähem­mistön edus­ta­ja kri­ti­soi toista) kir­joit­taa sisäl­löl­lis­es­ti vas­taavaa ja ver­baalis­es­ti aivan yhtä taitavaa tek­stiä kuin Hal­la-aho, mut­ta vält­täen ylen­määräistä kär­jistämistä ja provosoimista. 

  Han­kamäen blo­gi löy­tyy täältä:
  http://jukkahankamaki.blogspot.com/2008/12/miten-minusta-tuli-nuiva.html

  Minus­ta Han­kamäen kaltais­ten kor­rek­tien kir­joit­ta­jien täy­delli­nen pimen­nos­sa pysymi­nen on suo­ra todiste siitä mik­si Hal­la-ahoa tänä päivänä todel­la tarvitaan. 

  Lopuk­si kysymys:

  Jos Hal­la-ahon kir­joi­tustyyli niin kovin ärsyt­tää ja etoo, mut­ta keskustelun tarve kuitenkin myön­netään, niin mik­si Vihreät, suvait­se­vainen media ja muut monikult­tuurisu­ut­ta aja­vat tahot eivät nos­ta keskustelun keskip­is­teek­si Han­kamäen kaltaisia kor­rek­te­ja kir­joit­ta­jia ja hei­dän esit­tämiään argu­ment­te­ja? Han­kamäeltä löy­tyy usei­ta kir­jo­jakin joten hän ole ei pelkkä verkkoblog­gaa­ja. Lisäk­si Han­kamä­ki on puhunut näistä asioista jo paljon pidem­pään kuin Halla-aho.

  1. Minus­ta asia on päin­vas­toin. Hal­la-aho ja muut kär­jistäjät vaikut­ta­vat ulko­maalaiskeskustelu­un kuin ket­tutytöt eläin­suo­jelu­un. Estävät asian monipuolisen pohtimisen, kos­ka jos epäilee mitään viral­lises­sa poli­ti­ikas­sa, tulee samais­tuneek­si noi­hin ääriliikkeisiin.

 184. p_a

  Mitäköhän nämä sopeu­tu­vat kansat mielestäsi oli­si­vat? Kuten finnjävelit Ruot­sis­sa tai kulit Amerikas­sa, niinkö? Tietylle porukalle mikään vieras ei ole riit­tävän sopeu­tu­va. Toisen­mieliset suo­ma­laisetkin leimataan ped­ofil­ian kannattajiksi.

  Väitän että keskimääräi­nen maa­han­muut­ta­ja sopeu­tuu Suomeen paljon parem­min kuin keskimääräi­nen hom­mafoo­ru­mi­lainen. Tämä kun on jo monikult­tuuri­nen maa. 

  Ainakaan maa­han­muut­ta­jat eivät 24/7 liet­so vas­takkainaset­telua, toisin kuin nämä ns. halla-aholaiset.

 185. Jos lap­si­avi­o­li­itot viral­lis­es­ti hyväksytään Suomes­sa, tytöil­lä tulee ole­maan eri oikeudet ja mah­dol­lisu­udet riip­puen van­hempi­en­sa ja siten omas­ta uskon­nos­ta (toki näin on aina ollut ilman mus­lim­i­maa­han­muut­ta­ji­akin, mut­ta viral­lis­es­ti Suomes­sa on pitkään ajatel­tu, että naisel­la saa olla muitakin tehtäviä kuin vain äitiys ja vai­mous). Kah­den hyvin eri­laisen kult­tuurin välis­sä elämi­nen ei muutenkaan ole help­poa näille nuo­rille; oma nuoru­u­den ystäväni oli romani, jon­ka kanssa tiet ero­si­vat yläs­teen jäl­keen: hän ryhtyi “vaimok­si” (roman­it eivät yleen­sä avioidu viral­lis­es­ti) ja minä jatkoin koulunkäyn­tiä eli molem­mat jatkoimme elämää van­hempiemme toivei­den mukaises­ti. Romanei­ta on kuitenkin asunut jo pitkään Suomes­sa ja silti kult­tuurierot ovat arjes­sa usein melko suuriakin.
  Kun­ni­a­murhat ilmen­tävät karmeim­mal­la taval­la kah­den kult­tuurin välis­sä elämisen vaikeut­ta: tytön sek­suaal­isu­us rin­naste­taan isän ja veljien kun­ni­aan. Pitääkö täl­lainenkin hyväksyä lap­si­avi­o­li­ito­jen lisäksi.

 186. Eli­nalle, joka epäili Län­si-Euroopan mus­lim­ien edelleen sik­iävän pupu­vauh­tia, ker­rot­takoon, että hän on väärässä. Tässä tämä link­ki uudestaan:
  http://www.prb.org/Articles/2008/muslimsineurope.aspx?p=1

  Eri­tyis­es­ti turkki­laiset ovat “län­si­mais­tuneet” niin, että Hol­lan­nis­sa 2005 turkki­lainen syn­nyt­ti 1,9 las­ta. Jos siel­lä tren­di on jatkunut, turkki­lais­nais­ten lap­siluku alit­taa nykyään suo­ma­lais­naisen lap­silu­vun. Odotan, kos­ka Hal­lis blog­gaa tästä aiheesta.

  Onko­han STT tosi­aan uuti­soin­ut, että “Sak­sas­sa v. 2025 kolme neljästä laps­es­ta syn­tyy mus­lim­iper­heeseen, koko Euroopas­sa yksi kolmes­ta”? Kyl­lähän näitä tosin riit­tää, siis pöl­hö­tutkimuk­sia, joiden moti­iv­ina on pelon liet­son­ta. Mut­ta että kun­ni­akas STT olisi ere­htynyt sel­l­aista levit­tämään … No, ehkä SISU on solut­tau­tunut tietotoimistoon.

 187. Tarkoi­tan yllä tietysti kokon­aishedelmäl­lisyys­lukua vaik­ka kir­joi­tan jostain “lap­silu­vuista”.

 188. a_l kir­joit­ti:

  “Mitäköhän nämä sopeu­tu­vat kansat mielestäsi olisivat?”

  En nyt halua aloit­taa tätä hedelmätön­tä jankkaus­ta. On nyt vaan fak­ta, että tietyt maat, kansat ja ihmiset vaa­ti­vat paljon enem­män resursse­ja ja vaivaa saa­da inte­groitua maa­han x edes joten kuten(ei rajoitu mitenkään Suomeen) kuin toiset, vaik­ka molem­mis­sa olo­suh­teet ovat samat (köy­hyys, konflikteja). 

  Näitä ‘vaikeam­min inte­groitu­via’ ihmisiä tulee toki ottaa, mut­ta olisi kohtu­ullista, että Suomel­la riit­täisi siihen resurssit (raha).

 189. “Antaisitko jotain esimerkke­jä _laajoista_ yhteiskun­nal­li­sista ongelmista ettemme luulisi niitä mieliku­vi­tuk­sesi tuot­teek­si? Kat­sos minus­ta Sak­sas­sa ei ole laa­jo­ja yhteiskun­nal­lisia ongelmia, pois­lukien ehkä entisen DDR:n työttömyys”
  ——————————

  Et ilmeis­es­ti seu­raa medi­aa. Jopa YLE on rapor­toin­ut suurista ongelmista Berli­inis­sä, jos­sa 80% väki­val­tarikok­sista on maa­han­muut­ta­jien tekemiä ja jos­sa suurin osa maa­han­muut­ta­jataus­tai­sista ei saa edes perusk­oulun päästö­todis­tus­ta. Näin on asia kaikissa suuris­sa kaupungeis­sa. Netistä löy­tyy yllin kyllin aineis­toa ja sak­salainen opet­ta­ja-avokki­ni voi ker­toa lisää.
  Viime syksynä rauhanomainen Pro-Köln liike halusi estää suuren moskei­jan rak­en­tamisen aloit­tamisen Köl­nin keskus­taan. Sään­nön­mukaises­ti liikeen jäseniä pahoin­pidelti­in turkki­lais­ten ja vasem­mis­toradikaa­li­nen toimesta.
  http://hommaforum.org/index.php?topic=3734.0

 190. Juu­so Kopo­nen: “…Lis­tas­sa ei ollut kaikkia mai­ta, mut­ta kyl­lähän tuos­ta jo näkee, että lap­si­avi­o­li­itois­sa kyse ei siis todel­lakaan ole mis­tään leimallis­es­ti islami­lais­es­ta käytännöstä,…”

  Tämä on mie­lenki­in­toinen tapa argu­men­toi­da. Eli tarkoi­tatko nyt sitä, että kun muual­lakin kuin vain islami­lai­sis­sa mais­sa hyväksytään tyt­tölas­ten nait­ta­mi­nen van­hem­mille miehille, on asia sit­ten islamin piiris­säkin ihan ok? “Kun ker­ran noi muutkin” ‑argu­ment­ti, kak­si pahaa kumoaa toisensa?

  Vai tarkoi­tatko, ettei alaikäis­ten tyt­tö­jen nait­ta­mi­nen van­hoille miehille islami­lai­sis­sa mais­sa ole mitenkään kytkök­sis­sä islami­in, kos­ka sitä tehdään myös ei-islami­lai­sis­sa mais­sa? Eli juu­ta­lais­ten vain­oami­nen Nat­si-Sak­sas­sa ei ollut mitenkään kytkök­sis­sä kansal­lis­sosial­is­mi­in, kos­ka sitä on tapah­tunut hyvin paljon muual­lakin? Mielenkiintoista!

 191. Tomi Ahti,

  Oikeas­t­aan epäilin vain, että tren­di ei ole ihan saman­lainen Län­si-Euroopan mus­limeil­la kuin vauras­tu­vis­sa mais­sa, jois­sa islam on val­lit­se­va uskonto. 

  Linkit­tämäsi jutun mukaan marokko­lais­taus­taiset naiset saa­vat lap­sia 70 pros­ent­tia enem­män kuin Hol­lan­nis­sa syn­tyneet. Ei se totis­es­ti ole mitätön ero. 

  Palk­it voisi­vat myös olla hyvin erinäköisiä, jos kansal­lisu­udet oli­si­vat vaikka­pa soma­lialaiset ja irakilaiset. 

  Marokko ja Turk­ki ovat huo­mat­tavasti län­si­maisem­pia val­tioi­ta edel­lä mainit­tui­hin nähden.

 192. Samuli Saarel­ma, hyvä kirjoitus!

  Koi­tan tässä vas­ta­ta noi­hin esit­tämi­isi kysymyk­si­in noin ihan oman aja­tus­maail­man poh­jal­ta (en siis edus­ta ketään muu­ta tai mitään “Hal­la-Aho­laisia” tai “hom­malaisia” tms.)

  Työperäiset maa­han­muut­ta­jat:
  Ter­ve­tu­loa kaik­ki, joil­la on työ­paik­ka tiedos­sa ja jot­ka tääl­lä kykenevät itsen­sä oma­l­la työ­panok­sel­laan elät­tämään. Tämä ei tarkoi­ta etteikö saisi tarpeen tulle myös käyt­tää ytheiskun­nan hyv­in­voin­tipalvelu­ja vaan sitä, että noin keskimäärin on tälle yhteiskun­nalle joko tuot­ta­va tai neu­traali. Eli ei siis elä tääl­lä tois­t­en kus­tan­nuk­sel­la. On joko työ­paik­ka tiedos­sa, tai on sel­l­aista osaamista ja/tai koulu­tus­ta, että tääl­lä omil­la avuil­la pär­jäämi­nen on uskot­tavaa. Vähän samaan kat­e­go­ri­aan menevät opiske­li­jat. Työperäis­ten, kohdal­la on kuitenkin rajoituk­se­na, että val­tio ei saa akti­ivis­es­ti ryhtyä tuo­maan sel­l­aista työvoimaa, joka syr­jäyt­tää suo­ma­laisen työvoiman. Val­tio on kuitenkin suo­ma­lais­ten edunvalvontakoneisto.

  Human­itääri­nen:

  Pako­laiset – kyllä

  Huonoa elin­ta­soa pak­enevat: Lähtöko­htais­es­ti ei. Oman elin­ta­son nos­to on jokaiselle ihmiselle ymmär­ret­tävä tavoite, mut­ta sil­loin kun se tapah­tuu tois­t­en kus­tan­nuk­sel­la, niin toisil­la ei sitä ole mitään velvol­lisu­ut­ta kus­tan­taa. Sel­l­aiset elin­ta­son nos­ta­jat, jot­ka kykenevät itse nos­ta­maan tääl­lä elin­ta­soaan oma­l­la työl­lään, ovat ter­ve­tullei­ta (ks. koh­ta työperäi­nen maa­han­muut­to). Muiden kohdal­la taas elin­ta­son nos­t­a­mi­nen tapah­tuu tääl­lä asu­vien kus­tan­nuk­sel­la, jol­loin a) ei mielestäni ole mitään perustet­ta mik­si muiden pitäisi mak­saa se, että heil­lä menee parem­min. b) jos hei­dän elin­ta­soaan halu­taan nos­taa suo­ma­lais­ten verora­hoil­la, se tapah­tuu todel­la paljon kus­tan­nuste­hokkaam­min paikan pääl­lä. Yksilön elin­ta­so ei ehkä nouse yhtä paljon sil­lä kuin oleskelu­lu­val­la, mut­ta apu tavoit­taa moninker­taisen määrän ihmisiä. Sama kos­kee mui­ta sosi­aal­isia oloja. 

  Luon­nonkatas­trofia paos­sa ole­vat: Vain siinä tapauk­ses­sa, että katas­trofi on muut­tanut hei­dän koti­val­tion­sa pysyväm­min elinkelvot­tomak­si (aavikoi­tu­mi­nen, ydi­non­net­to­muus tm.). Katas­trofin tapahtues­sa on pyrit­tävä kor­jaa­maan sen jäl­jet. Maail­ma ei kestä sitä, että aina katas­trofin tapahtues­sa jonkun maan/alueen asukkaat sän­täävät muualle tur­va­paikan­haku­un ja tuo alue jää pysyvästi joutomaak­si. Jälleen­raken­nus­ta on tuet­ta­va, mut­ta jot­ta se voisi tapah­tua, on ihmis­ten jäätävä jälleen­rak­en­ta­maan omaa maataan. Ihmiskun­ta ei selviä, jos maa­pal­losta tulee yksi iso muut­toli­ike sen mukaan mis­sä sat­tuu asi­at ole­maan mil­loinkin parhait­en. Myös eli­nolo­suhteit­ten huonontues­sa pysyvästi (mitä tulee ilmas­ton­muu­tok­sen myötä tapah­tu­maan) tulee maan pyrk­iä mukau­tu­maan noi­hin uusi­in olo­suhteisi­in (ja muit­ten tuke­maan). Esim. Afrikan väestönkasvu samaan aikaan kuiv­u­u­den lisään­tymisen kanssa on ratkaise­ma­ton ris­tiri­ita. Sitä ei voi­da myöskään ratkaista yli­jäämäväestön siirtämisel­lä län­si­mai­hin (ei ratkaise ongel­maa kos­ka väestönkasvu jatkuu ja on ekol­o­gis­es­ti täysin kestämätön­tä). Ain­oa mah­dolli­nen ratkaisu on, että Afrikan maat itse tart­tuvat ongel­maansa. Ja se taas ei tapah­du luul­tavasti muu­ta kuin pakon edessä ja mah­dol­lisu­us dumpa­ta yli­jäämäväestö Euroop­paan pois­taa tuon pakon. Monis­sa Afrikan mais­sa val­lit­see täl­lä het­kel­lä nyky­olo­suhteisi­in näh­den täysin elinkelvot­to­mia kulttuurisia/yhteiskunnallisia ratkaisu­ja. Ja valitet­tavasti län­si­maat ovat edesaut­ta­neet niit­ten syn­tymistä anta­mal­la niille teko­hen­gi­tys­tä. Län­si­maid­en hyv­in­voin­ti ei ole syn­tynyt itses­tään. Se on tulosta pitkästä ja paljon uhrauk­sia vaati­neesta työstä. Kehi­tys­maid­en on tehtävä tuo­ta samaa voidak­seen kehit­tyä. Se tulee vaa­ti­maan työtä ja lyhyel­lä tähtäimel­lä jul­mal­takin tun­tu­via uhrauk­sia. Tuo­ta kaut­ta on kuitenkin mah­dol­lista saa­da pysyvää paran­nus­ta kehi­tys­maid­en ihmis­ten tilanteeseen. Nyky­mallil­la taas ne tuot­ta­vat jatku­vasti uut­ta kur­ju­ut­ta, jota sit­ten joku osa asukkaista pääsee pakoon län­si­mai­hin. Kehit­tymi­nen myös edel­lyt­tää, että ei ole helpom­pia vai­h­toe­hto­ja. Tuskin län­si­maatkaan oli­si­vat nyky­ta­solle kehit­tyneet jos olisi ollut tar­jol­la helpom­pi ”läh­den­pä valmi­in hyv­in­voin­nin ääreen hake­maan turvapaikkaa”-optio.

  Sota: Tämä on vaikein. Toisaal­ta näen, että kansan pitää puo­lus­taa omaa maataan. Toisaal­ta yksilön tasol­la sota on aina huu­ta­va vääryys. Mielestäni sodan uhrien aut­ta­mi­nen tulee toteut­taa kan­sain­välisen yhteisön toimin koordi­noidusti, niin että kaik­ki saadaan käytet­tävien resurssien puit­teis­sa tur­vaan. Ei niin, että ne jot­ka pää­sevät kolkut­tele­maan län­si­maid­en ovelle asti, saa­vat sit­ten tur­va­paikan. Todel­lista hätää pak­enevalle pako­laisleiri naa­puri­maas­sa on ihan hyväksyt­tävä vai­h­toe­hto. Eli mielum­min niin, että kaik­ki saadaan siedet­tävi­in olo­suhteisi­in tur­vaan kuin että pieni kul­ta­pos­suk­er­ho (joka vielä tup­paa koos­t­u­maan niistä, joil­la on parhaat resurssit) pää­sevät län­si­mai­hin, ja muiden aut­tamiseen eivät resurssit riitä. Sodan ei pidä olla mikään henkilöko­htainen lot­totiket­ti kenellekään hyvään elin­ta­soon vaan ensisi­jais­es­ti kaikille sitä pak­enevile tulee pyrk­iä tur­vaa­maan hengis­sä selviämi­nen. Tämä toimii parhait­en luo­ma­l­la kon­trol­loidusti rikkait­ten mait­ten ylläpitämiä vas­taan­ot­toaluei­ta sota-alueen välit­tömään läheisyyteen. 

  Mis­sään nimessä tur­va­paikkaa ei esim. sisäl­lis­so­dan vuok­si pidä myön­tää sel­l­aiselle ihmiselle, jon­ka omas­ta maas­ta löy­tyy tur­val­lisia aluei­ta. Esim. suuri osa Soma­lias­ta on suh­teel­lisen rauhal­lista. Tur­va­paik­ka on tarkoitet­tu aku­ut­tia hätää pak­eneville. Jostain syys­tä aku­ut­tia hätää pak­enevil­la ei yleen­sä ole aikaa tutkia reit­te­jä Euroop­paan, selvitel­lä mikä on minkäkin maan tur­va­paikkapoli­ti­ik­ka ja han­kkia raho­ja ihmissalakul­jet­ta­jien tak­soi­hin. Oikeaa aku­ut­tia hätää pak­ene­va pää­tyy johonkin naa­puri­maa­han. Eipä näytä juuri Dar­furista tule­van tur­va­paikan­hak­i­joi­ta. Mik­si? Ehkä kos­ka siel­lä on oikeasti hätä.
  Tuos­sa joku aika sit­ten eräs tur­va­paikan saanut nuori ker­toi, kuin­ka hänen per­heen­sä oli joutunut ”paetes­saan sisäl­lis­so­taa” myymään talon­sa saadak­seen rahaa matkaan tänne (ihmissalakul­jet­ta­jan kyy­dil­lä). Tämä on mielestäni mallies­imerk­ki siitä mil­loin ei oikei­ta perustei­ta ole. Jos todel­la pae­taan sisäl­lis­so­taa ei ole aikaa myy­dä talo­ja, eikä var­maan myöskään niille löy­ty­isi ostajaa.

  Tämä on hyvin epätäy­delli­nen ja osin aukolli­nen vas­taus, mut­ta onpa­han jotain.

 193. Kyl­lä minus­ta Hal­la-ahon myötä keskustelu nimeno­maan on monipuolistunut. 

  En minä ennen Scrip­taa ollut näh­nyt muu­ta kuin hymis­te­lyä monikult­tuurisu­u­den rikas­tavas­ta vaiku­tuk­ses­ta ja posi­ti­ivisen diskrim­i­naa­tion autu­aak­si tekevästä voimas­ta. Joka jotain muu­ta yrit­ti mutista, oli kauhea rasisti. 

  Mis­sä te Osmo ja muut sil­loin olitte? Osmoa kiitel­lään maa­han­muut­toavauk­sista (ja ihan onkin syytä kiit­tää), mut­ta kyl­lä sysäys on Hal­la-ahol­ta piti hänen kir­joituk­sis­taan tai ei.

 194. Lap­si­työvoima ja ‑orju­us ovat toki vakavia ongelmia, mut­ta johtu­vatko ne muka Muhammedin perhesuhteista?

  Thaimaa­ta ja Fil­ip­pi­ine­jä pide­tään pedofilia‑, että sek­sikau­pan keskuksi­na. Toinen on bud­dha­lainen toinen kato­lilainen maa. 

  Pakkoavi­o­li­itotkin liit­tyvät ymmärtääk­seni een­m­mänkin trib­aaliy­hteisöi­hin kuin uskon­nol­lisi­in tra­di­tio­hin. Se ei tee niistä vähem­män tuomit­tavia, mut­ta edelleen, Muhammedin per­he­suhteista jauhami­nen on enem­mänkin asian vier­estä kulkemista, kuin asi­aan tarttumista.

 195. ‘Minä tuomit­sen lap­si­avi­o­li­itot kaikkial­la ja aina, tapah­tu­i­v­at ne sit­ten 600-luvul­la, 3500 eaa. tai tänään.’ (Kazak­stan)
  Onnea val­it­se­mal­lasi tiel­lä. Mut­ta jospa pri­or­isoisit huomiosi asioille, joille voi vielä tehdä jotakin.

 196. ‘Väitän että keskimääräi­nen maa­han­muut­ta­ja sopeu­tuu Suomeen paljon parem­min kuin keskimääräi­nen hom­mafoo­ru­mi­lainen.’ (a_l)
  Keskimääräi­nen maa­han­muut­ta­ja on venäläi­nen tai viro­lainen, kris­tit­ty tai ateisti/agnostikko. Mikäs siinä sopeutuessa.

 197. Osmo Soin­in­vaara kirjoitti:

  “Minus­ta asia on päin­vas­toin. Hal­la-aho ja muut kär­jistäjät vaikut­ta­vat ulko­maalaiskeskustelu­un kuin ket­tutytöt eläin­suo­jelu­un. Estävät asian monipuolisen pohtimisen, kos­ka jos epäilee mitään viral­lises­sa poli­ti­ikas­sa, tulee samais­tuneek­si noi­hin ääriliikkeisiin.”

  Noinko on? Etsin Hal­la-ahon sivuil­ta hänen avauk­sen­sa siihen, mitä maa­han­muut­topoli­ti­ikan pitäisi olla.
  http://www.halla-aho.com/scripta/maahanmuuttopolitiikan_hahmottelua_osa1.html
  http://www.halla-aho.com/scripta/maahanmuuttopolitiikan_hahmottelua_osa2.html

  Minus­ta nuo eivät ole mitään eri­ty­istä kär­jistys­tä. Tuo ensim­mäi­nen osa kos­kee käsit­teitä, jot­ka minus­takin pitää olla ensin selkeästi määritel­tyjä ennen kuin keskustelua voidaan käy­dä, kos­ka muuten men­nään juuri kär­jistyk­si­in ja sen lisäk­si keskusteli­jat puhu­vat tois­t­en­sa ohi. Toinen osa näyt­ti ole­van Hal­la-ahon oma kan­nan­ot­to siihen, mil­laista poli­ti­ikkaa hän itse ajaa. Lin­jan­ve­to on minus­ta varsin selkeä, vaikkakin hyvin tiuk­ka, enkä ainakaan itse tältä istu­mal­ta kan­nat­taisi niin tiukkaa linjaa. 

  Minus­ta nyt kuitenkin tarvit­taisi­in, että joku vähem­män tiukan lin­jan kan­nat­ta­ja esit­täisi vas­taa­van lin­janve­don käyt­täen ensim­mäisen viestin käsit­teitä. Ja siis mieluiten käyt­täen ratio­naal­isia argu­ment­te­ja tyyliin:“Minusta lin­jan tulee olla X, kos­ka Y”, jol­loin ulkop­uoliselle selviää, mik­si kukin aja­maansa lin­jaa kan­nat­taa. Itse en esimerkik­si usko, että monikaan nyky­istä tai sitä vapaam­paa lin­jaa kan­nat­ta­va kan­nat­taa sitä sik­si, että halu­aa “rikas­tut­taa kult­tuuria” tai tuo­da maa­han työn­tek­i­jöitä (puhut­taes­sa siis human­i­taaris­es­ta maa­han­muu­tos­ta), kuten usein maa­han­muut­tokri­it­tis­ten retori­ikas­sa väitetään. 

  Samuli Saarel­ma

 198. Eli­na,

  Ehkä maa­han­muut­toa­sioi­ta ei aiem­min kovin paljoa käy­ty läpi, kos­ka moni oli tyy­tyväi­nen asioiden val­lit­se­vaan tilaan. Ei maa­han­muut­to ole automaat­tis­es­ti mikään katas­trofi-in-wait­ing, vaik­ka joku synkissä fan­ta­siois­saan näin kuvitteleekin.

  En itsekään näh­nyt mus­tia pil­viä taivaan­ran­nas­sa ennen Hal­la-Ahon & co mus­ta­maalauskam­pan­jaa jos­ta tuskin seu­raa mitään hyvää. Onnek­si seu­raa­va nousukausi syössee muukalais­vas­taiset piir­it takaisin marginaaliin.

 199. Tiedemies jakaa MM-mital­in tekopy­yy­destä jos ei usko Osmon venkoilui­hin, kun Osmo mil­loin mis­täkin syys­tä vält­telee otta­mas­ta kan­taa näi­hin vaikeisi­in asioi­hin. Totu­us asi­as­sa ei mital­ien jakamisil­la mik­sikään muu­tu. Osmol­la on ollut tosi hyviä avauk­sia maa­han­muu­tos­ta. Tiedemies var­maan kyke­nee ymmärtämään myös mik­si nimeno­maan Osmoa tästä asi­as­ta hiostan. Osmo­han on osoi­tus että vihreis­sä on fik­su­jakin ihmisiä mukana vaik­ka puolueen reaalipoli­ti­ik­ka ja kan­nan­otot tässä mamu-asi­as­sa aiheut­ta­vatkin monis­sa (aiheel­lis­es­tikin!) turhau­tu­mista. En minä — tai kukaan muukaan — kaipaa tyhjän puhu­jien kommentteja.

  Tuo Osmon kom­ment­ti, ettei voi keskustel­la asi­as­ta “monipuolis­es­ti” kos­ka pelkää leimau­tu­vansa hal­la-aho­laisi­in tuo mieleen sen ns. “koepal­lon” viime vuodelta. Eli esit­tää sinän­sä ihan fik­sun idean mut­ta kun medi­akin uuti­soi ja alkaa kuumot­taa, pyör­retään seu­raa­vana päivänä puheet ja selitel­lään “koepal­lok­si”. Osoit­taa vaan miten a) arka aihe tämä on onm ja toisaal­ta myös b) miten tässä maa­han­muut­to-asi­as­sa Osmol­la ja monil­la muil­lakin on sokea piste, joka estää kat­so­mas­ta asi­aa kylmän rationaalisesti.

  Vielä näistä ääliöistä jot­ka poimi­vat Osmon kir­joituk­sista yksit­täisiä lauseen­pätk­iä ja vetävät niistä tarkoituk­sen­hakuisia johtopäätök­siä blo­geil­laan: nämähän sor­tu­vat ihan samaan kuin vaik­ka Jor­ma Kalske tai Yleis­ra­dio ovat tehneet Hal­la-ahon tek­stien suh­teen. Täl­lainen ei kyl­lä edis­tä asi­aa ollenkaan, joskin nimetön blog­gailu on tietenkin huo­mat­tavasti har­mit­tomampi asia kuin julk­isra­hot­teinen tv-kana­va tai valtakunnansyyttäjä.

 200. Juu, ei Muhamed suinkaan keksinyt lap­si­avi­o­li­itoa vaan nou­dat­ti tuol­loin suh­teel­lisen yleistä tapaa.
  Mikä tekee Muhamedin lap­si­avi­o­li­itos­ta (jos­sain määrin) merk­i­tyk­sel­lisen on, että sitä kaut­ta lap­si­avi­o­li­itos­ta tuli osa uskon­nol­lista per­in­töä ja tämän vuok­si, kun muual­la maail­mas­sa on pyrit­ty tästä men­neisyy­teen kuu­lu­vas­ta tavas­ta eroon on jois­sain Islami­lai­sis­sa mais­sa tuo perin­näistapa tul­lut uskon­non kaut­ta semen­töi­tyä yhteiskun­nal­lisek­si käytän­nök­si, jos­ta on hyvin vaikea päästä eroon. Yleenssäkkin uskon­not koos­t­u­va suurelta osin perin­näis­tavoista. Niitä on vain paljon vaikeampi muut­taa kun ne ovatkin “jumalan sanaa” eivätkä enää pelkkiä tapoja.

  Esim. Juu­ta­lais­ten Kosher-sään­nök­set ovat alun­perin olleet suurelta osalta käytän­nön syi­hin perus­tu­via hygien­i­amääräyk­siä, jot­ka ovat liit­tyneet tuon ajan olo­suhteisi­in Lähi-idän aavikol­la (mm. äyriäiset hel­posti pilaan­tuvina oli­vat kuumis­sa olo­suhteis­sa vaar­alli­nen ruokala­ji). Nyt kuitenkin myöhem­min niistä on tul­lut täysin irra­tionaal­isia uskon­nol­lisia sääntöjä.

 201. Sori Taneli, mutta…

  Min­ua jotenkin etoo, että käytetään käsitet­tä “per­he­suh­teet”, kun viisikymp­pinen mies on yhdyn­nässä 9‑vuotiaan lapsen kanssa. 

  Mut­ta minä olenkin täl­lainen suvait­se­ma­ton ja rajoit­tunut hal­la-aho­lainen. (Onnek­si, kun tuol­laista tek­stiä lukee)

  Tot­takai vas­ten­mielisiä ilmiöitä on kaikkial­la. Mut­ta nyt on vaiku­tus­val­tainen imaa­mi antanut lausun­non, että 11-vuo­tias voi men­nä naimisi­in ja 13-vuo­tias nyt ainakin voi. Eikä tämä imaa­mi mikään yksi­ty­isa­jat­teli­ja ole, vaan islamin äänitorvi. 

  Etsikää min­ulle vaiku­tus­val­tainen thaimaalainen uskon­nolli­nen tai poli­it­ti­nen henkilö, joka sanoo näin. Thaimaas­sa ped­ofil­ias­ta on muuten todel­la kovat rangaistukset. 

  Eli onko nyt niin vaikea erot­taa, mitä tapah­tuu ja mitä hyväksytään? Kaikkea tapah­tuu kaikkial­la, mut­ta kaikkea ei hyväksytä kaikkialla.

 202. Eli­nalle, olet­taisin, että tuo turkki­lais­ten “län­si­maisu­us” ja sitä myöten alhainen lap­siluku tulee lev­iämään mui­hinkin islami­laisi­in ryh­mi­in. Ainakin se todis­taa, että islami­laisu­us uskon­tona ei joh­da väistämät­tä suureen lap­sika­traaseen. Maal­liset mekanis­mit vaikut­ta­vat siinä kuin muidenkin etnis­ten ryh­mien kohdalla. 

  Maal­lisi­in mekanis­mei­hin kuu­luu, että maa­han­muut­ta­jien enem­mistö mielu­um­min vauras­tuu ja koulut­taa lapsen­sa hyvin kuin elää etnisessä slum­mis­sa. Sen jäl­keen lap­sia ei enää syn­ny sen enem­pää kuin mukakris­tityl­lä naapurillakaan.

  Lisään vielä yhden “Eura­bia-hys­ter­ian” liet­son­nan moti­ivin, vaik­ka se tääl­lä Suomes­sa lie­nee aika harv­inainen: mus­lim­i­vas­taisu­us on vähin­tään mutkan kaut­ta Israel-myönteisyyttä.

  Tämä viestin jäl­keen armah­dan osaltani Oso­moa eli lopetan tämän ketjun paisut­tamista. (En tiedä, onko tässä blo­gis­sa kumot­tu “mamu-kri­itikoiden” perusväit­teitä: islamisoitu­va Euroop­pa, moninker­tainen rikol­lisu­us, halut­to­muus inte­groitua jne. Sel­l­ais­ten kir­joi­tusten julkaisem­i­nen olisi hyödyl­listä mut­ta tietysti hirveän työlästä jo kom­ment­tien moderoin­nin osalta.)

 203. Täs­men­nän itseäni. Ei tietenkään ped­ofil­ias­ta sinäl­lään mis­sään voi ran­gaista. Sehän on vain sek­suaal­ista halua, joka kohdis­tuu lapseen. 

  Tarkotin luon­nol­lis­es­ti lapsen sek­suaal­ista hyväksikäyttöä.

 204. Eikö tämäkin keskustelu ole jatkoa tam­pere­laisen imaamin mielip­i­teelle siitä, että 11 vuot­ta on ihan hyvä ikä men­nä naimisi­in ja tässä (tai edel­lisessä samaa aihet­ta käsitelleessä ketjus­sa) ihmiset pohti­vat tyt­tö­jen ole­van valmi­ita avi­o­li­it­toon sukukyp­syy­den ts. kuukautis­ten alet­tua. Tässä ketjus­sa A. pohtii onko lap­si­avi­o­li­itot huonom­pi jut­tu Suomes­sa kuin jos­sain muual­la. Minus­ta on. Avi­o­li­it­to ei myöskään tee las­ten hyväk­sikäytöstä hyväksyttävää.

  1. Lunalle: Mon­tako ker­taa pitää sanoa, että imaa­mi saa olla mitä mieltä vain, mut­ta Suomes­sa alin avioi­tu­misikä on 18 vuotta.

 205. Eli­na: “Sori Taneli, mutta…

  Min­ua jotenkin etoo, että käytetään käsitet­tä “per­he­suh­teet”, kun viisikymp­pinen mies on yhdyn­nässä 9‑vuotiaan lapsen kanssa.”

  En tiedä onko ollut. Mon­et väit­tävät että näin on. Onko ollut vai ei, lie­nee uskon asia. En ole uskossa.

  Jos käyn keskustelua lap­si­vaimoista, raiskauk­sista, ped­ofil­ias­ta ja sen sel­l­ais­es­ta, en koe tarpeel­lisek­si maalail­la minkään­laisia kuvia tapah­tuneesta. Sel­l­ainen etoo puolestaan min­ua, mut­ta ole hyvä.

 206. Kalle: “Huonoa elin­ta­soa pak­enevat: Lähtöko­htais­es­ti ei.”

  Ei, vaan nimeno­maan lähtöko­htais­es­ti kyl­lä. Tähän lähtöko­htaan voidaan sit­ten lisätä poikkeuk­sia, jos _todella_ ilme­nee tarvetta.

  “Maail­ma ei kestä sitä, että aina katas­trofin tapahtues­sa jonkun maan/alueen asukkaat sän­täävät muualle tur­va­paikan­haku­un ja tuo alue jää pysyvästi joutomaak­si. Jälleen­raken­nus­ta on tuet­ta­va, mut­ta jot­ta se voisi tapah­tua, on ihmis­ten jäätävä jälleen­rak­en­ta­maan omaa maataan.”

  Eikö pitäisi saman tien sit­ten estää ihmis­ten muut­to myös Suomen sisäl­lä ettei vain syn­ny joutomaa­ta esim. tehtaiden sulkemisen jäljiltä?
  Jos jos­sain tapah­tuu katas­trofi, niin kaikil­la alueen ihmisil­lä on oikeus häipyä iki­a­joik­si pois ja jät­tää vaik­ka kokon­ais­ten kaupunkien rau­niot taak­seen. Jos joku ulkop­uo­li­nen halu­aa lähteä jälleen­rak­en­ta­maan autiokaupunkia, niin siitä vain. 

  “Sota: Tämä on vaikein. Toisaal­ta näen, että kansan pitää puo­lus­taa omaa maataan.”

  Että olisi oikein velvol­lisu­us jäädä puo­lus­ta­maan jonkun mugaben hal­lit­se­maa sor­to­val­tio­ta tai jotain keinotekois­es­ti rajat­tua maaplänt­tiä vain sik­si, että sat­tui syn­tymään sinne? Ei. Jokaisel­la ihmisel­lä, myös soti­laal­la, on lähtöko­htainen oikeus kara­ta sotaa käyvästä maas­ta parem­pi­in oloi­hin. Val­tiot pyrkivät tietenkin estämään sota­pako­laisu­u­den ja tap­pa­maan viat­to­mia rin­ta­makarkure­i­ta, mut­ta se ei poista oikeut­ta paeta.

  “Jos todel­la pae­taan sisäl­lis­so­taa ei ole aikaa myy­dä talo­ja, eikä var­maan myöskään niille löy­ty­isi ostajaa.”

  Pitää toki myös todis­taa, että on keskel­lä tuli­tais­telua hakies­saan turvapaikkaa?

  Jokaisel­la — myös maan rikkaim­mal­la henkilöl­lä — on oikeus lähteä etsimään parem­paa elämää, elin­ta­soa ja tur­vaa muual­ta. Nämä ovat lähtöko­htaisia oikeuk­sia eikä niihin tarvi­ta mitään “syytä”.

 207. “az, en enää ajatel­lut sanoa tästä aiheesta mitään koskaan, mut­ta jotain tolkkua noi­hin lukui­hin kiitos: mulle on ihan sama mitä joku Brus­sels Jour­nal väit­tää jonkun tan­skalaisen luke­neen teele­hdis­tä, mut­ta kun EU:n alueelle asuu nyt alle 15 miljoon­aa mus­lim­ia niin se että tämän vähem­mistön lukumäärä kas­vaisi kuusi-seit­semän ker­taisek­si noin 40 vuodessa edel­lyt­täisi sekä täysin pos­ke­ton­ta maa­han­muut­to­tah­tia että syn­tyvyyt­tä. Pelkän syn­tyvyy­den kaut­ta tuo tarkoit­taisi jotain tyylin kuusi las­ta per nainen keskimäärin.”

  Yleisin esi­in­tyvä val­tavir­tainen arvio on “n. 20 miljoon­aa”, ei suinkaan “alle 15”. Huomioi, että vuosien 1996–2006 välil­lä nykyisen EU-alueen mus­lim­iväestön määrä “n. kaksinkertaistui”.
  Mus­lim­iväestön syn­tyvyyt­tä Euroopas­sa on vaikea arvioi­da, kos­ka pääsään­töis­es­ti sitä ei suos­tu­ta sen­si­ti­ivisyyssy­istä laske­maan. Ran­s­ka ei erit­tele etnisyyk­siä edes väestön­lasken­nas­sa. Arviot mus­lim­ien syn­tyvyy­destä Euroopas­sa vai­htel­e­vat n. haarukas­sa 2.5–3.0 las­ta mus­lim­iäi­tiä kohden, suurin eroin etnis­ten ryh­mien välil­lä (turkki­laiset n. 2, marokko­laiset n. 2.5, soma­lit n. 4). Syn­tyvyys on vain yksi tek­i­jä, joka tulee nos­ta­maan mus­lim­iväestöä seu­raavien 40 vuo­den aikana nyky­i­sis­sä EU-mais­sa, mui­ta tek­i­jöitä ovat:

  -mus­lim­iväestön ikärakenne
  ‑entis­es­tä koti­maas­ta haetut puolisot (erit­täin yleinen käytäntö)
  ‑human­i­taari­nen maa­han­muut­to ja pakolaisuus
  ‑työperäi­nen maahanmuutto
  ‑laiton siirtolaisuus
  ‑per­hei­den yhdistämiset
  ‑Turkin mah­dolli­nen EU-jäsenyys (jota nyky­isin muuten kannatan)

  Kasvu n. 20 miljoonas­ta n. 100 miljoon­aan 40 vuodessa voi tun­tua hörhöi­lyltä, mut­ta jos näet vaivaa kahla­ta lähteitä lävitse, ja yrität itse noi­ta luku­ja ja laskelmia tois­in­taa, niin arvio ei ole suinkaan epäre­al­isti­nen. Itse olen n. 2 vuot­ta sit­ten kahlannut ja poht­in­ut ison kasan noi­ta arvioi­ta ja luku­ja lävitse. Eikä läh­teeni ollut suinkaan Brus­sels Jour­nals tai Gates of Vien­na, joi­ta en edes seu­raa. Tuol­loin tor­juin myös suuren määrän äärim­mäisiä Euraabi­an ennus­tuk­sia, joista tuo Eli­nan siteera­ma on yksi. Sak­sas­sa syn­tyvistä lap­sista ei 2020-luvul­la tietenkään tule ole­maan 3/4:stä mus­lime­ja, onhan heitä vain 3–4 miljoon­aa, kun taasen ger­maane­ja on n. 80 miljoon­aa. Jos näistä luvuista aikoo 10–20 vuo­den päästä saa­da mus­lim­ien syn­tyvyy­dek­si 3/4:stä laps­es­ta, niin lap­sia pitäisi syn­tyä about 30 las­ta mus­lim­iäi­tiä kohden.

  Tuon luvun muuten heit­ti aikoinaan Iltale­hti, ei STT. Yritin selvit­tää sille pri­maaria lähdet­tä, mut­ta yhtään toista vas­taa­van luvun antanut­ta (tai sin­nepäinkään) ei löy­tynyt. Vain tuo älytön suomenkieli­nen heit­to. En tiedä kuka sen kek­si ja miksi.
  Hal­la-ahokin sen sil­loin blogi­in­sa kopi­oi, kuten teki läh­es jokainen kri­itikko joka blo­gia piti (se lähdekri­it­tisyy­destä). Itse mainitsin Hal­la-ahon vieraskir­jas­sa luvun älyttömyydestä.

  Min­ul­la ei ole mitään poli­it­tista intres­siä varsi­nais­es­ti pelotel­la euraabi­al­la tai yrit­tää suuren­nel­la luku­ja. Käsi­tyk­seni mukaan “n. 100 miljoon­aa” nykyiselle EU-alueelle on konkreet­ti­nen kuva siitä monikult­tuuris­es­ta tule­vaisu­ud­es­ta, johon Euroopan tulee poli­it­tis­es­ti ja yhteiskun­nal­lis­es­ti valmistautua.

  Saavute­taan tuo eksak­ti luku sit­ten 2047 tai 2065, tren­di on selvä. 

  Sak­san ongelmista ylem­pänä jo vas­tat­ti­inkin henkilölle, joka väit­ti niitä mieliku­vi­tuk­seni tuot­teik­si. Pahoit­te­len, mut­ta läh­teeni ovat ongel­mat esille nos­ta­neet sak­salaiset vira­nomaiset, sekä viral­liset tilas­tot (pääosin 2. ja 3. pol­ven) maa­han­muut­ta­jien koulut­tau­tu­mis­es­ta, työl­listymis­es­tä ja syyl­listymis­es­tä rikok­si­in (mm. Berli­inis­sä). Ne tilas­tot ovat erit­täin ikävää luet­tavaa, eivätkä ne ole keksittyjä.
  Niiden nai­ivin kieltämisen (ja vas­taavia löy­dät Euroopan laa­juis­es­ti) sijaan tulisi pohtia, mik­si niin on, miten asianti­la voisi muuttua/kohentua, mitä mei­dän yhteiskunti­na tulee tehdä, ja mitä keiltäkin edellyttää.

  Vielä lap­si­avi­o­li­itoista, viit­taan aiem­paan kom­ment­ti­i­ni. Lap­si­avi­o­li­itot eivät ole keskeinen ongel­ma, mut­ta tei­ni-ikäis­ten tyt­tö­jen (ja myös poikien) jär­jeste­tyt pakkoavi­o­li­itot ovat. Keskustelu mus­lim­ien (anteek­si yleistyk­seni) avi­o­li­it­to- ja sek­suaa­likult­tuurin ongel­mako­hdista on sikäli harhau­tunut hie­man sivupolulle pedofiilisyytöksissä.

  Espan­jas­sa äiti sai 17 vuot­ta vankeut­ta tyt­tären­sä pakkoavi­o­li­iton (=“hääyön” raiskauk­sen) jär­jestämis­es­tä http://www.earthtimes.org/articles/show/259569,news-a-forced-marriage-stirs-emotions-in-spain-mauritania–feature.html

  Oma käsi­tyk­seni on, että pakkoavi­o­li­itot ja silpomiset (joi­ta tapah­tuu molem­pia Euroopas­sakin sato­ja tuhan­sia) voidaan kitkeä vain tiukalla ja vakav­il­la ran­gais­tuk­sil­la konkreet­tis­es­ti uhkaaval­la lainsäädännöllä.

  Niinkin paljon kuin hal­la-aho­laisu­ut­ta nykyisel­lään inhoan, niin jos tulisi vali­ta hal­la-aho­laisu­u­den ja kult­tuurirel­a­tivis­min välil­lä, niin val­in­ta ei olisi edes kovin vaikea. Toiv­ot­tavasti näi­hin keskustelui­hin nousee yhteiskun­nan tasol­la hal­lit­se­vaan ase­maan jonkin­lainen keski­tie, joka sysää nämä kak­si vas­takkaista ääri­laitaa mar­gin­aalei­hin­sa. En oikein näe muu­ta vai­h­toe­htoa dialo­gin järkevöi­tymisek­si. Hal­la-aho­laisu­us ei ole vas­taus, mut­ta aiem­pi hyssyt­te­ly, johon Eli­nakin viit­tasi, on sitä vielä vähemmän.

 208. “En tiedä, onko tässä blo­gis­sa kumot­tu “mamu-kri­itikoiden” perusväit­teitä: islamisoitu­va Euroop­pa, moninker­tainen rikol­lisu­us, halut­to­muus inte­groitua jne.”

  En halua enää kut­sua itseäni mamukri­itikok­si sat­tuneista syistä, mut­ta islamisoitu­va Euroop­pa, moninker­tainen (ryöstö‑, väki­val­ta- ja sek­suaali-) rikol­lisu­us sekä yleinen halut­to­muus inte­groitua ovat nyky­is­ten tilas­tol­lis­es­ti havain­noitavien tren­di­en perus­to­tuuk­sia, riip­pumat­to­mia niiden esit­täjästä. Jos Hal­la-ahon sanomana ne kuu­losta­vat kural­ta, niin lue esim. seu­raa­va todel­lisu­us­po­h­jainen teos, http://www.amazon.com/Hell-Back-Samira-Overseas-Studies/dp/0803213565/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1239195546&sr=1–1, sen on kir­joit­tanut edes­men­nyt ran­skan-alge­ri­alainen femisti, kir­jan kuvaus lyhyesti: 

  “Bellil grew up in Seine-Saint-Denis, a mul­ti­eth­nic sub­urb of Paris rife with hous­ing projects and street gangs. Raised by Alger­ian par­ents, she rebelled at an ear­ly age, choos­ing the streets over her father’s strict, often-vio­lent rule. At just 14 years old, Bellil is gang-raped. Although she is utter­ly trau­ma­tized, she main­tains the community’s unwrit­ten “law of silence” for fear of retal­i­a­tion. When Bellil is raped again, she learns that her friends have also been sex­u­al­ly abused by the same gang mem­bers. Choos­ing to speak out, she files charges against her aggres­sors, which also means con­fronting indif­fer­ent legal rep­re­sen­ta­tives and unsup­port­ive par­ents. Years of street liv­ing, sub­stance abuse, and emo­tion­al and phys­i­cal tur­moil fol­low, as Bellil strug­gles to restore her self-worth, long cloud­ed over by degra­da­tion and humil­i­a­tion. Bellil’s col­lo­qui­al nar­ra­tive is straight­for­ward and urgent. Although Bellil died of can­cer at 31 in 2004, her mem­oir has brought wide­spread atten­tion to the increas­ing sex­u­al vio­lence with­in these French com­mu­ni­ties, and her words give a voice to oth­er young women who are silent­ly suf­fer­ing abuse.”

 209. a_I:

  “Ehkä maa­han­muut­toa­sioi­ta ei aiem­min kovin paljoa käy­ty läpi, kos­ka moni oli tyy­tyväi­nen asioiden val­lit­se­vaan tilaan.”

  Se että val­lit­se­va tila on kohtu­ullisen hyvä ei ole tae siitä että maa­han­muu­ton tule­vaisu­us ja sen seu­rauk­set oli­si­vat hyviä. Tämä on usein käytet­ty, mut­ta vähän hölmö väite.

  “Onnek­si seu­raa­va nousukausi syössee muukalais­vas­taiset piir­it takaisin marginaaliin”

  Mitä ovat nämä muukalais­vas­taiset piir­it? Niitäkö, joiden mielestä maa­han­muut­topoli­ti­ikan pitäisi olla jot­ian muu­ta kuin mitä se on nyt?

 210. “Lunalle: Mon­tako ker­taa pitää sanoa, että imaa­mi saa olla mitä mieltä vain, mut­ta Suomes­sa alin avioi­tu­misikä on 18 vuotta.”

  Nyt voisi kyl­lä heit­tää jo kysymyk­sen takaisinkin: Entä sit­ten? Tämä point­ti on nyt tois­tunut niin mon­ta ker­taa, että voisit ottaa jo kan­taa niihin islami­laisi­in tei­ni-ikäis­ten pakkoavi­o­li­it­toi­hin, jot­ka eivät tuo­ta Suomen lain hyväksyn­tää edel­lytä, ja joi­ta mm. Husein Muhammedin ker­toman mukaan tapah­tuu Suomes­sakin suh­teessa yleisesti.

  Sikäli se imaamin mielipi­de oli paljon ker­to­va ja yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­tävä, riip­pumat­ta Suomen laista.

  Islami­laisel­la avi­o­li­itol­la­han kier­retään myös moni­avi­o­l­lisu­ut­ta koske­vaa lain­säädän­töä. Näille tahoille islami­lainen käytän­tö on merkit­tävämpi. Mies eroaa vaimostaan Suomen lain mukaan, han­kkii van­has­ta koti­maas­ta uuden vai­mon ja jatkaa elämistä molem­pi­en vaimo­jen kanssa. Laki sanoo hänen ole­van eron­nut, mut­ta tosi­asial­lis­es­ti kyse on moniavioisuudesta.

  Lain­aus (kyl­lä lähde on APU jos se jotaku­ta vieroksut­taa, mut­ta artikke­li on aivan pätevä):

  “Moni­avioisu­us on Suomen lain mukaan rikos. Viime vuosi­na on kuitenkin pal­jas­tunut yhä use­ampia tapauk­sia, jois­sa Suomes­sa asu­val­la mus­lim­imiehel­lä on jopa viisi eri vaimoa.

  Tämä on Reet Nur­men [Moni­ka-nais­ten liiton toimin­nan­jo­hta­ja] mukaan mah­dol­lista siten, että pysyvän oleskelu­lu­van tai Suomen kansalaisu­u­den saanut, islami­lais­es­ta maas­ta lähtöisin ole­va mies hakee itselleen vai­mon koti­maas­taan. Oltuaan naimi­sis­sa kolme vuot­ta mies eroaa vaimostaan. Ero tapah­tuu Suomen lain mukaan, mut­ta ei islamilaisen.

  Sit­ten mies hakee koti­maas­taan uuden vai­mon – ja aina jonkin ajan kulut­tua jälleen uuden. Islamin lain mukaan kaik­ki viisi naista pysyvät edelleen hänen vaimoinaan. Kaik­ki vaimot ovat syn­nyt­täneet hänelle lap­sia, ja hän kiertää per­heestä toiseen.

  – Tämä, jos mikä on henkistä väki­val­taa naisia kohtaan, Reet Nur­mi toteaa.

  – Teimme eräästä miehestä ilmoituk­sen poli­isille. Annoimme jopa hänen osoit­teen­sa. Poli­isi ei kuitenkaan voin­ut tehdä mitään, sil­lä mies oli rek­isterin mukaan naimi­sis­sa vain yhden naisen kanssa.”

  http://www.apu.fi/ajassa/article138309‑1.html Artikke­lis­sa myös muu­ta aiheel­lista tietoa maa­han­muut­ta­janais­ten ase­mas­ta Suomes­sa. Nämä ihmiset, jot­ka tuos­sa artikke­lis­sa totea­vat mm. että per­heväki­val­ta on suurin este maa­han­muut­ta­janais­ten kotou­tu­miselle, ovat fem­i­nis­min­sä oikein ymmärtäneitä fem­i­nis­te­jä, eivät mitään laitaoikeis­to­laisia mörköjä homma-foorumilta.

  Tässä nyt on tul­lut paljon tek­stiä, mut­ta halusin korostaa, että nämä ongel­mat ovat todel­lisia, kun niiden todel­lisu­ut­ta on nyt use­am­mas­sa puheen­vuorossa epäilty. Tämä ketju nyt ei ollut varsi­nais­es­ti maa­han­muu­tos­ta ja monikult­tuurisu­ud­es­ta, vaik­ka on siihen ajau­tunut, joten lopetan oma­l­ta kohdal­tani täl­lä ker­taa tähän.

  Toiv­ot­tavasti keskustelu jatkuu tule­vaisu­udessa aiem­paa asial­lisem­pana. Komp­paan tältä osin täysin Tiedemiehen kom­ment­tia ylem­pänä. Osmo on ain­ut val­tavir­tais­es­ti näkyvä poli­itikko, joka on tähän keskustelu­un osal­lis­tunut, ja vielä use­ampia ker­to­ja. Yrit­täkää löytää yksikin toinen. Jos hom­malaiset ymmärtäi­sivät asian, niin hei­dän reak­tion­sa olisi kyl­lä ollut täysin päin­vasteinen nyt tapah­tuneen törkeän kiu­san­teon sijaan.

 211. Huh huh kirjoitti:

  “Kalle: “Huonoa elin­ta­soa pak­enevat: Lähtöko­htais­es­ti ei.”

  Ei, vaan nimeno­maan lähtöko­htais­es­ti kyl­lä. Tähän lähtöko­htaan voidaan sit­ten lisätä poikkeuk­sia, jos _todella_ ilme­nee tarvetta.” 

  Tarkoi­tatko täl­lä nyt siis sitä, että kuka tahansa, joka saa­puu Suomen rajalle ja sanoo halu­a­vansa maa­han paran­taak­seen elin­ta­soaan, pitää päästää maa­han ja hänelle tar­jo­ta täysi suo­ma­lainen sosi­aal­i­tur­va? Täl­lä het­kel­lä tuhan­net tai miljoonat Kiinan maaseudul­la ja Afrikas­sa asu­vat mak­sa­vat tuhan­sia euro­ja ihmissalakul­jet­ta­jille ja suos­tu­vat hen­gen­vaar­al­lisi­in kul­je­tu­sop­er­aa­tioi­hin päästäk­seen lait­tomak­si siir­to­laisek­si EU:n alueelle (eli paiski­maan töitä paljon paskem­mal­la tulota­sol­la kuin mitä suo­ma­lainen sosi­aal­i­tur­va tar­joaa). Jos Suo­mi tek­isi tuol­laisen lin­jave­don, niin eikö sinus­ta nämä kaik­ki nyt lait­tomik­si pako­laisik­si pyrkivät vain tulisi lail­lis­es­ti Suomeen ja alka­isi­vat nos­taa sosi­aal­i­tur­vaa? Etkö tässä näe mitään poten­ti­aal­ista ongelmaa? 

  “Jokaisel­la — myös maan rikkaim­mal­la henkilöl­lä — on oikeus lähteä etsimään parem­paa elämää, elin­ta­soa ja tur­vaa muual­ta. Nämä ovat lähtöko­htaisia oikeuk­sia eikä niihin tarvi­ta mitään “syytä”.”

  Tur­van koti­maan vain­ol­ta suh­teen olen samaa mieltä ja myös tuon parem­man elämänkin, jos se perus­tuu työn­tekoon. Nyt kyse on kuitenkin siitä, että onko niiden maid­en, joi­hin täl­lainen henkilö hakeu­tuu tar­jot­ta­va hänelle verovaroin sama elin­ta­so kuin se tar­joaa omille kansalaisilleen? Jos on, niin eikö tämä joh­da val­tavaan tul­vaan siir­to­laisia, jot­ka tietenkin mielel­lään vai­h­ta­vat oman työssä raatamisen nälkä­pal­ka­lla niukkaan, mut­ta kehi­tys­maan tasoon ver­rat­tuna suh­teel­lisen hyvän elin­ta­son tekemät­tä mitään? Jos taas heille ei tar­jo­ta sosi­aal­i­tur­vaa (eikä muitakaan hyv­in­voin­ti­val­tion palvelui­ta), niin miten täl­laisessä yhteiskun­nas­sa estetään väestön voimakas jakau­tu­mi­nen rikkaisi­in (alku­peräisväestö) ja köy­hi­in (ilman mitään sosi­aal­i­tur­vaa kitu­ut­tavi­in siir­to­laisi­in) ja eikö tästä sit­ten syn­ny omat ongelmansa? 

  Ja vaik­ka siis otet­taisi­in se asenne, että maail­man köy­hillä on oikeus parem­paan elin­ta­soon rikkaiden verovaroil­la (mikä ei tietenkään ole mitenkään kaukaa haet­tu aja­tus huomioiden, että tuo pätee jo nyky­isin hyv­in­voin­ti­val­tioiden sisäl­lä), niin eikö sil­loinkin olisi järkevää hoitaa tämä niin, että niiden köy­hien elin­ta­soa paran­net­taisi­in siel­lä omas­sa maas­saan sen sijaan, että hei­dät rah­dat­taisi­in ensin rikkaisi­in mai­hin ja vas­ta siel­lä ryhdyt­täisi­in sitä elin­ta­soa paran­ta­maan? Vaik­ka jätet­täisi­in siir­tymis­es­tä syn­tyvät sosi­aaliset ongel­mat sivu­un, niin kaiken jär­jen mukaan tämä olisi myös rahal­lis­es­ti paljon halvem­pi tapa hoitaa asia. 

  Samuli Saarel­ma

 212. Kalle:
  “Huonoa elin­ta­soa pak­enevat: Lähtöko­htais­es­ti ei.”

  Huh huh:
  “Ei, vaan nimeno­maan lähtöko­htais­es­ti kyl­lä. Tähän lähtöko­htaan voidaan sit­ten lisätä poikkeuk­sia, jos _todella_ ilme­nee tarvetta.”

  Huh huh, ymmär­räthän kuitenkin sen, että maail­mas­sa on mil­jarde­ja ihmisiä, joille Suomen sosi­aal­i­tur­van takaa­ma minim­i­t­u­lota­so on aivan käsit­tämätön­tä rikkaut­ta. Jos val­it­sisimme vai­h­toe­hdon “lähtöko­htais­es­ti kyl­lä”, se tarkoit­taisi sitä, että jou­tu­isimme luop­umaan kokon­aan sosiaaliturvasta.

 213. Ylei­sistä sfääreistä takaisin ihan fak­taan omas­ta kun­nas­tani. Suomen kie­len opetuk­sen määrä ja laatu rom­ahti noin vuosi sit­ten, kun tarvit­si­joiden määrä alkoi äkil­lis­es­ti kas­vaa. Täl­lä het­kel­lä se on lähin­nä vit­si, noin 15h/viikko ja toisi­naan kokon­aan ilman opettajaa.

  Tämän het­kises­tä opiske­li­ja­joukos­ta vahvim­mat kaiketi pär­jäävät, muut jäävät jalkoi­hin, kos­ka kaikkein tärkein eli maan kieli jää oppimatta.

  On sulaa hul­lu­ut­ta ottaa ihmisiä yli maan vas­taan­ot­tokyvyn, vaik­ka on tietysti ylevää kokea maail­man­tuskaa maan x puolesta.

 214. Anteek­si tupla­pos­ti­tus mut­ta en saa viestiäni men­emään läpi. Toiv­ot­tavasti lähetys nyt onnistuu.

  Nim­imerk­ki az halu­aa kovasti irti­sanoutua hal­la-aho­laisu­ud­es­ta mut­ta suoltaa samaa kseno­fo­bista tuubaa kuin itse hal­la-ahokin. Erona her­ro­jen(?) tuot­tamien tek­stien välil­lä on ain­oas­taan käytet­ty ter­mi­nolo­gia ja sanamuodot.

  Siistimpi kie­lenkäyt­tö ei kuitenkaan vähen­nä teon vakavu­ut­ta. Päin­vas­toin se lisää sitä sil­lä kor­rek­tei­hin ilmauk­si­in var­jot­tu kiiho­tus on vaikeam­paa erot­taa kuin tök­eröil­lä nimit­te­ly­il­lä ja karkeil­la rasis­tisil­la ilmauk­sil­la tehty kiiho­tus. Tähän piilovi­estin­näl­lä toimi­vaan kiiho­tuk­seen ottaa kan­taa myös vähem­mistö­val­tu­utet­tu omil­la sivuillaan.

  Main­in­nan arvoista on, että nat­seil­lakin oli oma älykkösi­ipen­sä pro­pa­gan­daa levit­tämässä. Oikeas­t­aan vas­ta tämän porukan esi­in­marssi sai aikaan pysyvän muu­tok­sen kansalais­ten ajat­telus­sa. Aka­teem­i­nen sisäsi­isti vihan­li­et­son­ta on vaar­al­lis­in­ta kaik­ista ja se tulisi pikim­miten erot­taa omak­si rikostyypikseen.

  Ihmette­lenkin mik­si Osmo antaa tämän nimerk­ki az:n meuhka­ta blogissaan.

 215. az, jos Turk­ki, Bosnia ja Alba­nia liit­tyvät EU-jäseniksi niin EU:ssa olisi jo nyt sata miljoon­aa mus­lim­ia. Nois­sa kaikissa mais­sa tosin TFR on alle kak­si eli väestössä peri­aat­teessa pienenee.

  Mitä tulee tuo­hun 15 tai vaik­ka 20 miljoo­nan kasvu­un 40 vuodessa 100 miljoon­aan: En esimerkik­si tiedä paljonko soma­lei­ta on yhteen­sä Euroopas­sa, olisiko satatuhat­ta, joka tapauk­ses­sa hei­dän lap­simäärän­sä on yhtä tyhjän kanssa tuon kasvun kannal­ta. Toki vaikka­pa jatka­mal­la muut­toli­ik­keen kasvupros­ent­tia trend­inä ad infini­tum saa mitä luku­ja halu­aa, ei siinä tosin ole mitään järkeä.

 216. Analo­gia toimisi, jos puhut­taisi­in pelk­istä mus­limeista ja jos vasem­mis­tol­la olisi perus­ta­van­laa­tu­isia, kaikkien määritelmäl­lis­es­ti hyväksymiä pyhiä tek­ste­jä tai oppe­ja (mus­limeil­la yksi täl­lainen voisi olla Allahin ole­mas­sao­lo). Väite “islam sal­lii A:n” on eri asia kuin väite “kaik­ki mus­lim­it hyväksyvät A:n”.

  Voi itku, ei ihme ettei keskustelu etene mihinkään kun lue­tun­ymmärtämisen ja/tai loogisen ajat­telun perusteis­sa on nor­sun men­täviä aukko­ja. Tämä metakeskustelu tuskin kiin­nos­taa juuri ketään, mut­ta vään­netään nyt rautalangasta.

  Kir­joitin alunperin:

  Yleen­sä kun Hal­la-Ahon hengessä pelotel­laan islami­lais­ten taka­pa­juisil­la mielip­iteil­lä viitataan wah­ha­bi­laisen koulukun­nan näke­myk­si­in, mut­ta se edus­taa vähem­mistön (han­bali-koulukun­ta, joka on koko islamin his­to­ri­an ajan ollut selvästi pienin lain­opin koulukun­nista) sisäl­lä ole­vaa vähem­mistöä. Anal­o­gis­es­ti voisi esit­tää että “vasem­mis­to­laiset” ml. demar­it aja­vat näitä ja näitä asioi­ta kos­ka KTP tai joku muu vähem­mistön sisään jäänyt vähem­mistö vasem­mis­to­laises­sa liik­keessä niitä ajaa.

  Tiivis­te­tysti: “maa­han­muut­tokri­itikot” usein väit­tävät — tai vähin­tään anta­vat ymmärtää — että kaik­ki mus­lim­it X kos­ka jotkut mus­lim­it X. Siis vaikka­pa (fik­ti­ivi­nen esimerk­ki): “Mus­lim­it kan­nat­ta­vat avion­rikko­jen kivit­tämistä kuo­li­aak­si. Näin tapah­tui juuri viime viikol­la Iranissa.” 

  Tämä on yksiselit­teis­es­ti virheel­listä argu­men­toin­tia ja analogi­nen sille että väit­tää minkä hyvän­sä joukon (vaik­ka siis ne kaik­ki vasem­mis­to­laiset) jaka­van mielip­i­teen X [i]vain sil­lä perustella[/i] että joku pienem­pi ryh­mä tämän joukon sisäl­lä niin tekee. Sil­lä että on toki ole­mas­sa [b]myös[/b] asioi­ta joista kaik­ki mus­lim­it ovat yhtä mieltä, kuten mainit­se­masi pyhät opit, ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.

  No Muham­madin edes­ot­ta­muk­set ovat luon­nol­lis­es­ti juuri nyt kuuma peruna sik­si, että Hal­la-aho sai syyt­teen kut­sut­tuaan hän­tä ped­ofi­ilik­si ja toisin kuin Rooman keis­arien kohdal­la, erit­täin moni ihmi­nen pitää hän­tä erehtymättömänä.

  Ensim­mäisen kohtaan voi tode­ta, että tässä on kak­si eri kysymystä:

  Jos henkilön M usko­taan har­joit­ta­neen sek­siä n. 10-vuo­ti­aan tytön kanssa yli tuhat vuot­ta sitten,

  1) Onko sal­lit­tua kut­sua M:ää pedofiiliksi?
  2) Onko vält­tämätön­tä kut­sua M:ää pedofiiliksi?

  Helsin­gin käräjäoikeu­den lau­tamiehenä en voi ottaa suo­raan kan­taa puheena ole­vaan juridis­een tapauk­seen, kos­ka se jääväisi min­ut käsit­telemästä tuo­ta tapaus­ta (ja itse asi­as­sa muitakin sitä vas­taavia tapauk­sia) jos se sat­tuisi tuomit­tavak­seni osumaan. Yleisel­lä tasol­la voi kuitenkin sanoa että tässä voidaan erot­taa kolme eri eet­tistä modali­teet­tia: kiel­let­ty-sal­lit­tu-pakolli­nen. Voi siis olla tilanne, jos­sa M:ää on sal­lit­tua kut­sua ped­ofi­ilik­si, mut­ta on myös sal­lit­tua pitäy­tyä tekemästä sel­l­aista arvostel­maa. Nähdäk­seni Hal­la-Aho kokee, että hänel­lä on (moraa­li­nen ja juridi­nen) oikeus sanoa Muham­me­dia ped­ofi­ilik­si ja Soin­in­vaara puolestaan kokee, että hän voi pidät­täy­tyä täl­lais­es­ta arvostel­mas­ta olemat­ta silti älyl­lis­es­ti epäre­helli­nen. Kuten sanoin, Hal­la-Ahon tapauk­seen en voi ottaa kan­taa, mut­ta Soin­in­vaara on minus­ta oike­as­sa. En koe, että on mielekästä arvioi­da tapaus­ta jon­ka yksi­tyisko­htia ei tun­neta kun­nol­la enkä myöskään koe että on hyödyl­listä tehdä moraal­isia arvostelmia noin kaukaises­sa his­to­ri­as­sa tapah­tuneista asioista. Aivan eri­tyis­es­ti koen sen huonona ideana kun on ilmeistä, että sil­lä toden­näköis­es­ti loukkaa syvästi monia ihmisiä.

  Tästä päästään sit­ten toiseen kohtaan: Las­ten sek­suaa­li­nen hyväk­sikäyt­tö on tuomit­tavaa, eikä sitä voi perustel­la sil­lä että joku pyhänä pidet­ty henkilö on (ehkä) sel­l­aista joskus har­joit­tanut. Mut­ta voidaan erot­taa toi­sis­taan täl­laisen perustelun kri­ti­ik­ki ja kyseisen henkilön itsen­sä kri­ti­ik­ki. Asian voi muo­toil­la näinkin: kumpi on tärkeäm­pää, estää las­ten sek­suaal­ista hyväk­sikäyt­töä vai kyseenalais­taa pro­feet­ta Muhammedin maine? Uskon ja toivon että kaik­ki meistä ovat sitä mieltä, että las­ten hyväk­sikäyt­tö on se todel­li­nen ongel­ma ja keinot sen tor­ju­misek­si pitäisi vali­ta sen mukaan että ne tuot­ta­vat parhaat mah­dol­liset tulok­set. Jos siis joku mus­li­mi esit­tää, että lap­si­avi­o­li­it­to on okei kun pro­feet­takin sel­l­aista har­ras­taa, en vält­tämät­tä usko että paras tapa vaku­ut­taa hän­tä on sanoa että pro­feet­ta oli likainen las­ten­raiskaa­ja jon­ka hau­dalle pitäisi kus­ta. Pitäisin parem­pana esimerkik­si sen tyylistä argu­men­taa­tioma­llia että ihan kaik­ki mikä sopii pro­fee­talle ei sovi taval­liselle kuol­e­vaiselle ja että ajat ovat nykyään kovin toisen­laiset muutenkin.

  Onko tei­dän mielestänne Raa­matun ris­tiri­ito­jen osoit­ta­mi­nen hyväksyt­täväm­pää kuin Koraanin?

  Ris­tiri­ito­jen osoit­ta­mi­nen on ihan fine. Se, että tahal­laan val­it­see sel­l­aisen tyylin, että syvästi loukkaa tois­t­en uskon­nol­lista vakau­mus­ta ja vieläpä vaatii kaikkien siihen puuhaan riemul­la yhtyvän on sit­ten val­lan toinen kysymys. 

  Jopa YLE on rapor­toin­ut suurista ongelmista Berli­inis­sä, jos­sa 80% väki­val­tarikok­sista on maa­han­muut­ta­jien tekemiä ja jos­sa suurin osa maa­han­muut­ta­jataus­tai­sista ei saa edes perusk­oulun päästö­todis­tus­ta. Näin on asia kaikissa suuris­sa kaupungeissa.

  Taisi olla Göbbels joka opet­ti, että kun val­he tois­te­taan riit­tävän mon­ta ker­taa, se muut­tuu totu­udek­si. Rikos­ti­las­toista en tiedä (lähde­vi­it­taus olis jees?), mut­ta tuo päästö­todis­tusjut­tu ei mene noin. Alku­peräi­nen tieto on Der Spiegelin englan­ninkielisiltä net­ti­sivuil­ta (http://www.spiegel.de/international/0,1518,333899,00.html) ja sitaat­ti kuu­luu näin:

  Sev­en­ty per­cent of Neukoell­n’s school chil­dren either don’t fin­ish school or only man­age the bare minimum.

  Ensin­näkin Neukölln on vain yksi kaupungi­nosa Berli­inis­sä, eli tuo sta­tis­ti­ik­ka ei ker­ro koko kaupungista. Toisik­seen “or only man­age the bare min­i­mum”. Kol­man­nek­si, sak­salaises­sa koulusys­tee­mis­sä ei ole suo­ma­lais­mall­ista perusk­oulua, vaan lapset laite­taan jo 10-vuo­ti­aina eri lin­joille jot­ka vas­taa­vat suo­ma­laista ammat­tik­oulua ja lukio­ta (ja sit­ten on vielä kol­mas väli­mallin lin­ja). Käytän­nössä nämä koulupu­dokkaat ovat viimeis­ten vuosien oppi­lai­ta, jot­ka siis vas­taa­vat suo­ma­laisia luki­o­laisia tai ammat­tik­oul­u­laisia niin iältään kuin koulutustasoltaankin.

  Oman ja Berli­inis­sä asu­vien ystävieni koke­muk­sen (myön­netään, ei kel­paa todis­teek­si) mukaan turkki­lais­ten asut­ta­ma Kreuzberg on oikeinkin mukavaa ja tur­val­lista seu­tua, Neukölln vähän lev­ot­tomam­paa (ehkä ver­tau­tuu Helsin­gin Kallioon), mut­ta ei siel­läkään kovin tur­va­ton ole ollut sen enem­pää yöl­lä kuin päiväl­läkään liikkues­sa eikä kaduil­la rikol­lisu­ut­ta juuri näy, jos nyt ei pil­ven­polt­toa las­ke­ta joka taitaa olla kyl­lä lail­lista Berli­inin osaval­tios­sa. Lev­ot­tomim­mat kaupungi­nosat Berli­inis­sä ovat van­ho­ja idän puolen lähiöitä jois­sa asuu lähin­nä köy­hää sak­salaista työväen­lu­okkaa ja mm. uus­nat­sis­mi rehot­taa. Ylipään­sä Berli­inis­sä hyvin paljon aikaa (1–2 kk vuodes­ta) viet­tävänä ei kyl­lä kaupungis­sa ole sen enem­pää omaisu­us- kuin väki­val­tarikol­lisu­ut­ta katuku­vas­sa ollenkaan sel­l­aisia määriä kuin suurkaupungeis­sa muual­la on tot­tunut näkemään. Edes yhtään kän­nistä tap­pelua en muista Berli­inis­sä todis­ta­neeni kun viikon Pari­isin-reis­su­un mah­tui sekä puukko­tap­pelun todis­t­a­mi­nen met­rossa että auto­mur­ron uhrik­si joutuminen.

  Maa­han­muut­toon liit­tyy oikei­ta ongelmia joista vaiken­e­m­i­nen ei ole mikään ratkaisu vaan ain­oas­taan pahen­taa niitä. Mut­ta pelot­telul­la ja fak­to­jen vääris­te­lyl­lä ei saavute­ta mitään. Eikä rasis­mil­la ja kseno­fo­bial­la. Yhteiskun­nal­liset ongel­mat johtu­vat köy­hyy­destä ja syr­jäy­tymis­es­tä, eivät ihmis­ten uskon­nos­ta tai ihon­väristä. Ottaen huomioon miten paljon “maa­han­muut­tokri­it­tiset” puhu­vat siitä että suo­ma­lais­ten tarpeet pitäisi aset­taa maa­han­muut­ta­jien edelle, olen suo­ras­taan pöyristynyt siitä, miten vähän heiltä tun­tuu irtoa­van mie­lenki­in­toa ihan kan­ta­suo­ma­lais­ten syr­jäy­tymiselle ja ghet­tou­tu­miselle joka on todel­li­nen ja vaka­va ongel­ma joka on ollut ole­mas­sa jo kym­meniä vuosia. Ei ole hyvä asia että työt­tömyys, päi­hdeon­gel­mat, poli­ti­ikas­ta ja yhteiskun­nas­ta vier­aan­tu­mi­nen, rikol­lisu­us jne. kasaan­tu­vat samoille alueille, kos­ka sil­loin ne alka­vat ruokkia toisiaan.

  Vai tarkoi­tatko, ettei alaikäis­ten tyt­tö­jen nait­ta­mi­nen van­hoille miehille islami­lai­sis­sa mais­sa ole mitenkään kytkök­sis­sä islami­in, kos­ka sitä tehdään myös ei-islami­lai­sis­sa maissa?

  Tarkoi­tan juuri tätä. Islam ei merk­itse lap­si­avi­o­li­it­to­ja, kyseessä on valitet­ta­va tapa joka ei kat­so uskon­toa. Vas­tus­takaamme siis lap­si­avi­o­li­it­to­ja, ei islamia.

  Eli juu­ta­lais­ten vain­oami­nen Nat­si-Sak­sas­sa ei ollut mitenkään kytkök­sis­sä kansal­lis­sosial­is­mi­in, kos­ka sitä on tapah­tunut hyvin paljon muuallakin?

  Anti­semitis­mi ei ole sen enem­pää okei sil­loin kun sitä har­joit­ta­vat nat­sien vaikka­pa vasem­mis­toradikaalit. On tot­ta, että nat­sit eivät anti­semitismiä keksi­neet eivätkä olleet ain­oi­ta jot­ka sitä har­joit­ti­vat. He veivät sen kuitenkin ns. täysin nex­tille lev­elille. Mut­ta kyl­lä, eivät nat­sit itsessään mikään ongel­ma olleet vaan se mitä he tekivät. Jos nat­sis­mi tar­joil­taisi­in ilman rasis­mia ja väki­val­taa, se olisi pääasi­as­sa ihan okei. Rasis­mi vain valitet­tavasti sat­tuu kuu­lumaan nat­sis­min kovaan ytimeen, ja jos­sain määrin väki­val­takin. Islamin ja lap­si­avi­o­li­it­to­jen suhde ei ole vastaava.

 217. “Anteek­si tupla­pos­ti­tus mut­ta en saa viestiäni men­emään läpi. Toiv­ot­tavasti lähetys nyt onnistuu.”

  En ihmettele, mik­si ei onnis­tunut ensim­mäisel­lä ker­ral­la. Ihmette­len kyl­lä, mik­si toinen ker­ta onnistui.

  Viestisi on täysin ala-arvoinen, ker­too lähin­nä itses­täsi, eikä kaipaa enem­piä kommentteja.

 218. “az, jos Turk­ki, Bosnia ja Alba­nia liit­tyvät EU-jäseniksi niin EU:ssa olisi jo nyt sata miljoon­aa mus­lim­ia. Nois­sa kaikissa mais­sa tosin TFR on alle kak­si eli väestössä peri­aat­teessa pienenee.”

  Ei nyt kuitenkaan uno­hde­ta esimerkik­si juuri kyseis­ten maid­en väestöpyra­midin pulleut­ta sieltä alaosas­ta. Eli rauta­lan­gas­ta heil­lä on syn­ny­tysiässä ole­via naisia tai siihen koh­ta tule­via huo­mat­tavasti enem­män kuin Län­si-Euroopan mail­la, näin ollen väestön määrä kas­vaa syn­tyvyys luku­jen mah­dol­lis­es­ta pienen­e­mistä huoli­mat­ta vielä ainakin sen parikym­men­tä vuot­ta huo­mat­tavasti Län­si-Euroopan mai­ta nopeam­min, joil­la siis pulleut­ta pyra­midin alaosas­sa ei enää ole.

 219. Mitä väliä sil­lä on, että avi­o­li­itot eivät ole viral­lisia avi­o­li­it­to­ja, jos niitä kuitenkin jos­sain määrin suosi­taan mus­lim­ien kesku­udessa? Jos imaa­mi sanoo, että 11–13 vuot­ta on hyvä ikä avioitua, ei tyt­tö­jen (pakko)naittamista se estä, että se on Suomen lain­säädän­nön mukaan kiel­let­tyä. Ei tyt­töjä saa Suomen lain­säädän­nön mukaan myöskään ympärileika­ta, mut­ta silti Suomes­sa on x määrä ympärileikat­tu­ja tyt­töjä. Nämä toki ovat jäävuoren huip­pu­ja kult­tuurieroista, jot­ka aiheut­ta­vat ongelmia ennen kaikkea yksilöille, mut­ta asen­nemuu­tos on ain­oa tehokas tapa lopet­taa täl­laiset käytännöt.

 220. Samuli Saarel­ma: “Tarkoi­tatko täl­lä nyt siis sitä, että kuka tahansa, joka saa­puu Suomen rajalle ja sanoo halu­a­vansa maa­han paran­taak­seen elin­ta­soaan, pitää päästää maa­han ja hänelle tar­jo­ta täysi suo­ma­lainen sosiaaliturva?”

  En. Kaikil­la on oikeus liikkua vapaasti, mut­ta kaikil­la ei ole oikeut­ta sosiaaliturvaan.

  “Jos taas heille ei tar­jo­ta sosi­aal­i­tur­vaa (eikä muitakaan hyv­in­voin­ti­val­tion palvelui­ta), niin miten täl­laisessä yhteiskun­nas­sa estetään väestön voimakas jakau­tu­mi­nen rikkaisi­in (alku­peräisväestö) ja köy­hi­in (ilman mitään sosi­aal­i­tur­vaa kitu­ut­tavi­in siir­to­laisi­in) ja eikö tästä sit­ten syn­ny omat ongelmansa?”

  Täl­lainen jako­han on jo valmi­ik­si ole­mas­sa val­tioiden välil­lä ja vielä paljon syvem­pänä. En ymmär­rä mik­si henkilön köy­hyys olisi vähem­män ongel­mallista kun hän asuu jonkin keinotekoisen val­tioiden välisen rajan toisel­la puolella.

  Jos laite­taan vai­h­toe­hto­ja parem­muusjärjestyk­seen, niin mielestäni vapaa maa­han­muut­to rajoite­tul­la sosi­aal­i­tur­val­la (tai jol­lain muul­la rak­en­teel­lisel­la jär­jeste­lyl­lä) on ilman muu­ta parem­pi vai­h­toe­hto kuin rajoitet­tu maa­han­muut­to vapaal­la sosiaaliturvalla.

  1. Nim­imerk­ki Huh huh esit­ti vapaa­ta maa­han­muut­toa rajoite­tul­la sosi­aal­i­tur­val­la, joa on hänen mielestään parem­pi vai­h­toe­hto kuin rajoitet­tu maa­han­muut­to vapaal­la sosiaaliturvalla.
   Olen poht­in­ut tätä vai­h­toae­htoa artikke­lis­sa “Ulko­maalais­poli­ti­ik­ka: Rajat auki kokon­aan”. Näin­hän meil­lä suh­taudu­taan siir­to­laisi­in Euroopan Union­ista, vaikka­pa Bul­gar­i­as­ta ja Roma­ni­as­ta. Maa­han saa tul­la työtä hake­maan, mut­ta sosi­aal­i­tur­van piiri­in pääsee vain työn kaut­ta. Se toimii aika hyvin. Vielä parem­min se toimisi, jos meil­lä edelleen olisi ker­jäämi­nen kiel­let­ty, kuten se oli kiel­let­tyä ennen nykyisen järjestys­lain säätämistä. Myöskään Union­in ulkop­uolelta tule­va työn­hak­i­ja ei ole suo­ma­laisen sosi­aal­i­tur­van piiris­sä, mut­ta työn­hakuakin on rajoitet­tu. Ain­oa vai­h­toe­hto on sil­loin tul­la human­itäärisin perustein, jol­loin taas onkin sosi­aal­i­tur­van piirissä.

 221. Käsit­tääk­seni käräjäoikeudessa on olen­naista kir­joit­tiko Hal­la-aho tek­stin­sä islamista loukkaamistarkoituksessa. 

  Mut­ta ehkäpä lau­tamies tietää (tai ainakin hänen pitäisi tietää paremmin)

  Pelot­taa kyl­lä, että oikeu­denkäyn­nit ovat sel­l­ais­ten ihmis­ten käsis­sä, jot­ka eivät kah­den­sadan viestinkään jäl­keen osaa kir­joit­taa ketjun keskeistä nimeä oikein.

 222. Janne V kysyy: 

  Ihmette­lenkin mik­si Osmo antaa tämän nimerk­ki az:n meuhka­ta blogissaan.

  Samaa ihmette­len minäkin.

 223. Huh huh:
  ““Jos taas heille ei tar­jo­ta sosi­aal­i­tur­vaa (eikä muitakaan hyv­in­voin­ti­val­tion palvelui­ta), niin miten täl­laisessä yhteiskun­nas­sa estetään väestön voimakas jakau­tu­mi­nen rikkaisi­in (alku­peräisväestö) ja köy­hi­in (ilman mitään sosi­aal­i­tur­vaa kitu­ut­tavi­in siir­to­laisi­in) ja eikö tästä sit­ten syn­ny omat ongelmansa?”

  Täl­lainen jako­han on jo valmi­ik­si ole­mas­sa val­tioiden välil­lä ja vielä paljon syvem­pänä. En ymmär­rä mik­si henkilön köy­hyys olisi vähem­män ongel­mallista kun hän asuu jonkin keinotekoisen val­tioiden välisen rajan toisel­la puolella.”

  Kaikkial­la on todet­tu, että yhteiskun­nan epä­ta­saisu­us johtaa ongelmi­in läh­tien sosi­aal­i­sista ongelmista ter­vey­teen ja koulu­tuk­seen asti. Tämä on yksi tärkeim­mistä argu­menteista juuri tulosi­ir­roille. Täl­laises­sa sin­un sys­tee­mis­säsi yhteiskun­nan epäoikeu­den­mukaisu­us vielä menisi maa­han­muut­ta­jat vs. alku­peräisväestö rajan kohdal­la, mikä entis­es­tään huonon­taisi maa­han­muut­ta­jien kotou­tu­mista. Työtä tekevät maa­han­muut­ta­jat näk­i­sivät mak­sa­vansa vero­ja, joiden etu­ja he eivät itse pää­sisi naut­ti­maan. Tämä jos mikä olisi valmis kiristämään tunteita. 

  “Jos laite­taan vai­h­toe­hto­ja parem­muusjärjestyk­seen, niin mielestäni vapaa maa­han­muut­to rajoite­tul­la sosi­aal­i­tur­val­la (tai jol­lain muul­la rak­en­teel­lisel­la jär­jeste­lyl­lä) on ilman muu­ta parem­pi vai­h­toe­hto kuin rajoitet­tu maa­han­muut­to vapaal­la sosiaaliturvalla.”

  Mitä nyt täs­mälleen tarkoi­tat rajoite­tul­la sosi­aal­i­tur­val­la? Saako maa­han­muut­ta­jan lap­si men­nä verovaroin mak­set­tuun koulu­un? Saako hän käyt­tää julkisen ter­vey­den­huol­lon palvelui­ta? Entä onko täl­laisen maa­han­muut­ta­jan lapsel­l­la samat oikeudet kuin syn­type­r­äisel­lä kansalaisella? 

  Rajoitet­tu maa­han­muut­to toimii juuri sik­si, että käytän­nössä maa­han­muut­ta­jia on sen ver­ran vähän, että heille sosi­aal­i­tur­van tar­joami­nen ei aiheuta taakkaa veronmaksajille. 

  Ideasi olisi toimin­ut joskus men­neisyy­dessä, kun sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmät eivät olleet yhtä kat­tavia kuin nyt ovat. Sik­si esim. USA:n asut­ta­mi­nen onnis­tui suh­teel­lisen vapaan maa­han­muu­ton avul­la. Ja tietenkin siinä aut­toi myös se, että tuli­jat oli­vat suh­teel­lisen saman­lais­es­ta kult­tuurista peräisin kuin alku­peräi­nen väestökin. 

  Yllä et perustele mitenkään, mik­si sinus­ta rajoit­tam­a­ton maa­han­muut­to rajoite­tul­la sosi­aal­i­tur­val­la olisi parem­pi kuin rajoitet­tu maa­han­muut­to siten, että ne maa­han pääste­tyt tuli­jat ovat sit­ten tasaver­taises­sa ase­mas­sa alku­peräisväestöön nähden. 

  Samuli Saarel­ma

 224. Keskusta­lainen kir­joit­ti 8.4.2009 kel­lo 16:32

  “Mitä ovat nämä muukalais­vas­taiset piir­it? Niitäkö, joiden mielestä maa­han­muut­topoli­ti­ikan pitäisi olla jot­ian muu­ta kuin mitä se on nyt?”

  Muukalais­vas­taiset piir­it ovat muukalais­vas­taisia piire­jä, kvg ellet tunne sanan merkitystä.

  Perustel­tu poli­ti­ikan kri­ti­soin­ti ei tee ken­estäkään muukalais­vas­taista, mut­ta perustelu­jen etsimi­nen omia asen­nevam­mo­ja pönkit­tämään on eri juttu.

  Selaile­mal­la tietyn porukan blo­ge­ja huo­maa kyl­lä tyh­mem­pikin, miten maa­han­muut­topoli­ti­ikan kri­ti­ik­ki on usein pelkkä naamio muukalais­vas­taisu­udelle ja rasismille. 

  Vai väität­tekö te tosi­aan ettei kukaan ns. maa­han­muut­tokri­itikko inhoa ulko­maalaisia hei­dän ulko­maalaisuuten­sa vuoksi?

  Sekin yksi äärikansal­liseen jär­jestöön kuu­lu­va joka on vuosia blo­gan­nut yhtä ja samaa sanomaa: maa­han­muut­to (ja maa­han­muut­ta­jat) ovat pahas­ta. Silti her­ran todel­lisia vaikut­timia ei saisi epäil­lä ettei syytetä r‑kortin käytöstä. 

  Kat­sokaa peiliin.

 225. “Jos laite­taan vai­h­toe­hto­ja parem­muusjärjestyk­seen, niin mielestäni vapaa maa­han­muut­to rajoite­tul­la sosi­aal­i­tur­val­la (tai jol­lain muul­la rak­en­teel­lisel­la jär­jeste­lyl­lä) on ilman muu­ta parem­pi vai­h­toe­hto kuin rajoitet­tu maa­han­muut­to vapaal­la sosiaaliturvalla.”

  Hehheh. Onkse Lar­ry Nivenin jos­sain kir­jas­sa, kun mate­ri­an­si­ir­tokioskit mah­dol­lis­ta­vat sen heti ihmiset voivat muut­taa silmän­räpäyk­sessä maas­ta ja maanosas­ta toiseen eivätkä val­tiot voi enää mitään.

  Ykkös­vai­heessa ihmiset siir­tyvät sinne mis­sä on parhain sosi­aal­i­tur­va. Kun tur­vasys­teemit on saatu rik­ki, ihmiset siir­tyvät sinne mis­sä on työtä. Kun palkat on pol­jet­tu nol­lak­si ja maail­man­talous on rom­ah­tanut, ihmiset siir­tyvät sinne, mis­sä voi oleil­la kaikkein halvim­mal­la. Lauhkean vyöhyk­keen maat on pian läpitunke­ma­ton­ta slum­mi­mat­toa, nääs teitä ei tarvi­ta, sil­lä liikenne hoide­taan maini­tu­il­la kioskeilla. 

  Lop­pu­vai­he on itseasi­as­sa kuvat­tu Lar­ry Nivenin toises­sa nov­el­lis­sa, jos­sa tun­tem­at­tomat allien­it on perus­tanu lihavaras­ton eräälle pla­nee­talle. Pla­nee­tal­la kas­vaa vain yhtä lajia mer­ilevää, joka käy sel­l­aise­naan ihmis­ravin­nok­si. Ihmis­ten ei tarvitse muu­ta kuin makail­la biit­sil­lä ja syödä levää.

  Käy tietysti niin, että ran­nat täy­tyvät, niin että on vain sei­soma­paikko­ja. Reuna­paikoil­la tapel­laan siitä ettei tarvitse koko ajan uida tai siitä kuka syö ulosteet ja kuolleet ruumi­it. Luon­non­va­l­in­ta tuot­taa lihak­sikkaan kookkaan aurinkoakestävän aiv­ot­toman öyhöt­täjän, joka on kova tap­pele­maan ja lisään­tymään. Eri­no­maista lihatuotet­ta siis, mikä olikin siis pro­jek­tin tarkoitus.

 226. Vai väität­tekö te tosi­aan ettei kukaan ns. maa­han­muut­tokri­itikko inhoa ulko­maalaisia hei­dän ulko­maalaisuuten­sa vuoksi?

  Kysymys on asetet­tu niin, että tuo­hon ei voi vas­ta­ta muuten kuin “emme väitä”. Eihän kukaan kym­me­nien tuhan­sien ihmis­ten sielunelämästä voi men­nä takuuseen. 

  Väitän kuitenkin, että ilmiö on huo­mat­tavasti vähäisem­pi kuin mitä julk­isu­udessa jatku­vasti annetaan ymmärtää. 

  Ulko­maalais­vas­taisu­us nyt on muutenkin tosi hämärä ter­mi. Ne, jot­ka sitä tavan takaa käyt­tävät voisi­vat tul­la tänne selit­tämään sen sisällön. 

  Ollak­seni ulko­maalais­vas­tainen vas­tus­tanko ulko­mail­la asu­via ulko­maalaisia eli noin kuut­ta mil­jar­dia ihmistä vai vas­tus­tanko heitä vain siinä tapauk­ses­sa, että he oleskel­e­vat Suomessa?

  Vas­tus­tanko tilapäis­es­ti Suomes­sa käyvää ulko­maalaista vai pitkääkö henkilön olla aset­tunut Suomeen pysyvästi? 

  Vas­tus­tanko ruot­salais­vau­vaa, japani­lais­tur­is­tia viro­laista raken­nus­mi­estä ja työtön­tä 31-vuo­ti­as­ta Abdul­lahia samal­la inten­si­teetil­lä vai riit­tääkö ulko­maalais­vas­taisuuten vain viimek­si maini­tun vastustaminen? 

  Miten tämä vas­tus­tus real­isoituu, jot­ta min­un voitaisi­in sanoa ole­van ulko­maalais­vas­tainen? Riit­tääkö, että sanon jollekin ulko­maalaiselle vas­tus­ta­vani hän­tä vai pitääkö min­un toimia jotenkin ulko­maalais­vas­tais­es­ti? Ja mitä se on?

 227. az 7.4.2009 kel­lo 21:35,

  Vähän särähti kor­vaan tuo sana aate. Että liial­lisen maa­han­muu­ton vas­tus­tus olisi aate? Mut­ta ehkä mikä tahansa yksi asia, joka nousee merkit­täväk­si jonkin ihmisen elämässä on sit­ten aate. (Ainakin John Web­ster vaikut­ti eilen illal­la kat­so­mas­sani doku­men­tis­sa melkoisen aat­teel­liselta öljyn ja muovin vas­tus­ta­jal­ta, jota hänen vai­mon­sa kuvaili sanal­la mono­maa­ni­nen jollen aivan väärin muista.)

  Ihan rel­e­vant­te­ja asioi­ta osit­tain mainit­sit. Useimpia olen itsekin joskus poht­in­ut, etenkin rikol­lisu­ut­ta ja eri kult­tuurien kohtaami­sis­sa tapah­tu­via väistämät­tömiä konflikteja. 

  Maa­han­muut­ta­jien asut­tamises­sa pitää var­maankin kun­tien päät­täjien toimia niin ettei syn­ny ghet­to­ja, jos siis samas­ta maas­ta kotoisin ole­vien maa­han­muut­ta­jien asut­ta­mat seudut nyt sit­ten aina pitää kat­soa ghetoik­si. Yhteiskun­nan kan­tokyvyn rom­ah­dus­ta en ainakaan nyky­isil­lä muut­tomääril­lä pelkää. Maa­han­muut­ta­jat tuo­vat kuitenkin lisää työ-ja ostovoimaa maahan.

  Mitä rikol­lisu­u­teen tulee, niin on kai selvää, että väestömäärän lisäys ylipään­sä tuo lisää rikol­lisu­ut­ta. En kuitenkaan muu­ta­man yksilön käyt­täy­tymisen perus­teel­la lähtisi yleistämään kokon­aisia ryh­miä rikol­lisik­si. Viime aikoina muuten min­un silmi­i­ni on uuti­sista osunut enem­män rikol­lisu­ut­ta itä-Euroopan maista ja muual­ta idästä sekä mm. Sak­sas­ta peräisin ole­vien maa­han­muut­ta­jien tekem­inä kuin esim. mus­lim­i­maid­en rikol­lis­ten tekeminä. 

  Esim. eilen luin lehdestä, että 8 valkovenäläistä tur­va­paikan­hak­i­jami­estä oli van­git­tu varkauk­sista Kajaanin käräjäoikeudessa. Ehkä tilaisu­us, koy­hyys tms. teki varkaan, mut­ta min­ulle pas­saa val­lan hyvin jos nämä tyyp­it pas­site­taan takaisin sinne mis­tä ovat lähtöisin. Samoin osui eilen silmi­i­ni BBC newse­jä lukies­sani, että slo­va­kialainen maa­han­muut­ta­jamies oli tuomit­tu elinkautiseen (joka tarkoit­taa Bri­tan­ni­as­sa, että joutuu istu­maan vähin­tään 25 vuot­ta tuomios­ta) vankeu­teen skot­ti­naisen raiskauk­ses­ta ja murhasta:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/glasgow_and_west/7989422.stm

  Vähän aiem­min liet­tualainen maa­han­muut­ta­jamies kun­nos­tau­tui Bri­tan­ni­as­sa (myös Skot­lannis­sa) tap­pa­mal­la toisen maa­han­muut­ta­jan, myös Liet­tuas­ta kotoisin ole­van naisen. Bri­tan­ni­as­sa kauhis­telti­in lehdis­sä, että miten tämä mies oli ylipään­sä päässyt maa­han kun tämä oli jo aiem­min Sak­sas­sa istunut baar­i­ta­pos­ta 7 vuo­den tuomion ja karkotet­tu sieltä Liet­tuaan, jos­ta läht­enyt sit­ten uuteen maa­han. Tällekin miehelle tuli elinkautistuomio:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/tayside_and_central/7889204.stm

  Pitkään Ruotsin lehdis­tä seu­raa­mas­sani oikeustapauk­ses­sa sak­salais­naisen elinkautis­tuomio (istuu vähin­tään 20 vuot­ta, jos anoo Sak­saan istu­maan tuomiotansa, Ruot­sis­sa ehkä enem­mänkin, ainakin rikos oli todel­la törkeä) sai eilen vahvis­tuk­sen­sa Ruot­sis­sa kun korkein oikeus ei ottanut tapaus­ta käsit­te­lyyn­sä. Nainen murhasi entisen poikaystävän­sä uuden avo­vai­mon kak­si las­ta (1‑ja 3‑vuotiaat) ja yrit­ti murha­ta las­ten äidin:

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/ingen-provning-for-schurrer‑1.840925

  (Ruot­sis­sa on myös vähän ihme­tel­ty miten Juha Val­jakkala pääsi jo nyt vapaak­si, rikos kun oli myös melkoisen törkeä ja Ruot­sis­sa elinkautis­tuomio­ta voi joutua istu­maan kauem­minkin kuin vain 20 vuotta.)

  Nämä tapauk­set ovat tietysti kaik­ki seu­raus­ta siitä, että Slo­va­kia, Liet­tua ja Sak­sa ovat EU:n jäsen­mai­ta ja niiden asukkaat voivat Schen­gen-alueel­la muut­taa minne halu­a­vat ilman työlu­paa (pait­si Valko-Venäjän tapaus on tietysti eri­lainen). Pitäisikö näi­den itä-Euroopan ja Sak­san rikol­lis­ten perus­teel­la nyt yleistää, että kaik­ki itä-euroop­palaiset ja sak­salaiset ovat sopeu­tu­mat­to­mia rikol­lisia, joi­ta ei pidä päästää mui­hin mai­hin? Minus­ta ne, jot­ka vas­tus­ta­vat maa­han­muut­toa mus­lim­i­maista rikol­lisu­u­den lisään­tymisen perus­teel­la, käyt­tävät juuri vas­taa­van­laisia yksit­täistapauk­sia perusteinaan.

  Mitä tulee noi­hin väestöen­nusteisi­in mitä esit­telit, niin onko niis­sä otet­tu huomioon se, että kaik­ki eivät jää lop­puelämäk­seen maa­han­muut­tomaa­han tai että kaik­ki eivät mene naimisi­in ja/tai saa lap­sia (eivät ehkä edes pysty saa­maan lap­sia)? Monil­la maa­han­muut­ta­jil­la on käsi­tyk­seni mukaan haaveena saa­da oleskelulu­pa esim. Suomeen, jon­ka avul­la he voivat sit­ten muut­taa itselleen mieluisam­paan maa­han töi­hin, kuten esim. Ruot­si­in tai Bri­tan­ni­aan, jos­sa heil­lä mah­dol­lis­es­ti on jo suku­laisia ja tut­tavia. Suo­mi ei ole kovin houkut­tel­e­va maa jo pelkästään ilmas­ton vuok­si. Osa tur­va­paikan hak­i­joista muut­taa var­maankin myös takaisin koti­maa­hansa kun/jos tilanne rauhoit­tuu ja /tai tulee koti-ikävä.

  az: ”Kööpen­ham­i­nalainen pro­fes­sori ennusti muu­ta­ma viikko sit­ten julk­isu­udessa esil­lä olleessa laskel­mas­saan, että maa­han­muut­ta­jien jälkeläiset syr­jäyt­tävät väestömäärässä kan­taruot­salaiset vuon­na 2049. Eikö se ole val­ta­va kysymys?”

  No ei min­un mielestäni. Mitä väliä sil­lä alku­peräl­lä on? Kaikki­han ovat lop­pu­jen lopuk­si nimeno­maan ruot­salaisia. Onhan siel­lä suo­ma­lais­peräisiäkin joukos­sa 500,000, jot­ka ovat täysin ruot­salais­tunei­ta suurim­mak­si osak­si, ainakin 2. ja 3. pol­ven siir­to­laiset (jot­ka itse asi­as­sa ovat ihan vaan ruot­salaisia). Tun­nen itse asi­as­sa joitakin ruotsin­suo­ma­laisia ja hei­dän per­heis­sään lapset osaa­vat usein ain­oas­taan isänkieltä ruot­sia eivätkä puhu suomea ollenkaan, mikä on valitet­tavaa mut­ta eikö ole inte­graa­tio yhteiskun­taan ainakin sujunut hyvin?

  Miten muuten määritel­lään seka-avi­o­li­itois­sa kris­til­lisen ja mus­lim­in kesken onko per­he kris­tit­ty vai mus­lim­iper­he? Mus­li­mi-isänkö mukaan? Kai per­heis­sä kuitenkin joitain äidin kris­til­lisperäisiä vaikut­tei­ta lev­iää, varsinkin jos asu­taan äidin kotimaassa? 

  Min­un mielestäni tärkein poli­it­ti­nen kysymys maail­mas­sa on köy­hyy­den pois­t­a­mi­nen. Tosin tuskin sitä kokon­aan pystytään koskaan pois­ta­maan, mut­ta ainakin sille asialle pitää tehdä jotain. Sekä epä­tasa-arvolle. Rikkaiden ja köy­hien välil­lä on todel­la iso kuilu. Jos tämä For­tu­min kaltainen meno jatkuu joka puolel­la maail­maa, niin en yhtään ihmettele jos köy­hät nou­se­vat kap­inaan. Ja köy­hyy­teen tart­tumisel­la voisi ehkä olla posi­ti­ivisia vaiku­tuk­sia maahanmuuttoasioihinkin.

  Hyvä että syn­tyi keskustelua näinkin paljon. Ja kohta­laisen asial­li­sis­sa merkeis­sä. On sin­ul­lakin az tosin min­un mielestäni aikamoi­set pelot Euroopan islamisoi­tu­misen suh­teen, ehkä vähän jollei aika paljonkin ylim­i­toite­tut. Itse kallis­tun sille kan­nalle, että kan­so­jen vapaa vael­lus täl­lä yhteisel­lä maa­pal­lol­lamme pitää olla sal­lit­tu. Tietyin ehdoin. Soin­in­vaaraan klo 3.44 tänä aamu­na linkit­tämä artikke­li näyt­tää esit­tävän aika hyvät kriteerit:

  http://www.soininvaara.fi/2008/10/28/ulkomaalaispolitiikka-rajat-auki-kokonaan/

  Ja ehdot­tomasti olen muuten sitä mieltä että on törkeätä rah­da­ta tänne esim. Fil­ip­pi­ineiltä tilapäistyövoimaa hoitoalalle pienin palkoin kun Suomen koulut­ta­mat hoita­jat joutu­vat lähtemään Ruot­si­in, Nor­jaan ja Bri­tan­ni­aan kun­non ansioiden perässä. Hoitoalan palkat pitää ehdot­tomasti saa­da asian­mukaiselle tasolle eikä hyväk­sikäyt­tää köy­hiä fil­ip­pi­iniläisiä työvoimana kun näi­denkin olisi parem­pi men­nä oman etun­sa mukaises­ti Bri­tan­ni­aan tms. töi­hin. Ja on aivan selvää etteivät he ole tulleet jäädäk­seen, kos­ka esim. HS:ssä 11.1.2009 (en voi linka­ta kun on dig­ile­hden puolel­la) haas­tatel­luil­la fil­ip­pi­iniläishoita­jil­la oli kaikil­la per­het­tä Fil­ip­pi­ineil­lä, joille he lähet­tivät rahaa. Lisäk­si heitä asutet­ti­in 4 naista yhdessä 70 neliön asun­nos­sa ja 4 miestä omas­sa vas­taavas­sa asun­nos­sa, mikä kuu­lostaa erit­täin tilapäiseltä ja hal­val­ta asumisratkaisulta.

 228. Kazak­stan 8.4.2009 kel­lo 11:46:

  ”Aihet­ta sivuten: ter­ror­is­ti­jär­jestö Hamas voit­ti Palesti­inan vaalit vuon­na 2006. Ter­ror­is­mil­la näyt­täisi siis ole­van palesti­inalais­ten laa­jahko hyväksyn­tä. Täy­tyykö ter­ror­is­mikin nyt sit­ten kult­tuurirel­a­tivis­min nimis­sä hyväksyä?”

  Yleen­sä Hamas kai määritel­lään poli­it­tisek­si puolueek­si, jol­la on terroristisiipi.

 229. Samuli Saarel­ma kir­joit­ti 8.4.2009 kel­lo 11:54:
  ”Tämän kohi­nan joukos­sa Juu­so Kopo­nen koit­ti saa­da liik­keelle järkevää keskustelua maa­han­muut­toon liit­tyvistä konkreet­ti­sista kysymyk­sistä ja kirjoitti:
  “- Onko syytä julkises­ti tuomi­ta Muhammed pedofiilinä?
  — Onko poikien ympärileikkaus väärin?
  — Onko oikein, että maa­han­muut­ta­janaisille jär­jestetään omia vuoro­ja uimahalleihin?”

  Tässä min­un mielip­i­teeni noista asioista täl­lä hetkellä:
  — Ei, kos­ka en näe mieltä tahal­lis­es­ti louka­ta islami­nuskoisia ja kaivaa juopaa maa­han­muut­ta­jien ja val­taväestön välillä.
  — Ei, jos mak­sa­vat sen itse. Mielestäni ihmiset saa­vat tehdä oma­lle ruumi­illeen mitä lystäävät. Ei kai leikkaus mitään kipua aiheuta, jos puudute­taan kun­nol­la tai aneste­si­aa käytetään? Vai jälkikivuis­tako olti­in huolissaan?
  — Tähän on vaikea ottaa kan­taa. Mus­lim­i­naiset tule­vat niin täysin eri­lais­es­ta kult­tuurista, jos­sa ei ole totut­tu siihen, että toisilleen vier­aat miehet ja naiset ovat samaan aikaan vähissä pukeis­sa uimas­sa, että ehkä jonkin siir­tymä- ja sopeu­tu­misa­jan puit­teis­sa itse sal­lisin heille eril­liset vuorot. Mut­ta itse asi­as­sa voisi olla ihan mukavaa, jos jär­jestet­täisi­in miehille omat uima­hal­lit ja naisille omat – minus­ta itses­täni on aina ollut kiusal­lista käy­dä uima­hal­lis­sa vas­takkaisen sukupuolen kanssa, sitä on kiusal­lis­ten kat­sei­den kohteena. Minus­ta on hie­man ikävä, että jostain uima­hal­livuoroista tehdään näin iso kysymys, jol­la perustel­laan sitä ettei pitäisi olla maa­han­muut­toa mus­lim­i­maista. Liit­tyvätkö uima­hal­livuorot muka uskon­toon? Eikö pikem­minkin kult­tuuri­in, joka on puri­taanisem­pi ja siveämpi kuin mei­dän vapaa ja lib­er­aali län­ti­nen kulttuurimme? 

  Jotkut mus­lim­i­naiset muuten jopa tulk­it­se­vat niin, että he itse ovat kaa­pu­jen­sa alla vapaampia kuin län­nen naiset, joiden on pakko jatku­vasti pyn­tätä itseään ja ketkuil­la mini­hameis­saan miesten kat­sei­den kohteina. Voin kyl­lä ymmärtää tämänkin kat­san­tokan­nan. Kyl­lähän län­nessä paljolti arvostel­laan naisia nimeno­maan ulkonäön kannal­ta. Voin kuvitel­la miten vapaut­tavaa on kulkea kaa­pu pääl­lä päivästä toiseen — vapaan län­nen vapait­ten miesten kat­seet kun ovat välistä erit­täin vas­ten­mielisiä ja naista alentavia. 

  mat­ti 8.4.2009 kel­lo 12:21,

  Han­kamäen kir­joi­tustyyli on suun­nilleen yhtä epäasialli­nen kuin Hal­la-ahol­la. Yritin joskus lukea hänen jut­tu­jaan mut­ten vaan jak­sanut kun alkoi etoa. Nytkin hän tois­teli Hal­la-ahon rikas­tusvit­se­jä avauskap­paleessaan. Ei vaan jak­sa tuol­laista ivatek­stiä lukea.

  Eli­na 8.4.2009 kel­lo 13:58,
  Onhan nyt maa­han­muu­tos­ta keskustel­tu jo 1990-luvun alus­sa, ei tämä mitään uut­ta keskustelua ole (herää kysymys mis­sä määrin seu­raat medi­aa vai etko ollut sil­loin syn­tynyt vielä?). Inter­net­ti vain suo uuden­laisen foo­ru­min keskustelulle.

  luna kir­joit­ti 8.4.2009 kel­lo 15:31:
  ”Eikö tämäkin keskustelu ole jatkoa tam­pere­laisen imaamin mielip­i­teelle siitä, että 11 vuot­ta on ihan hyvä ikä men­nä naimisi­in ja tässä (tai edel­lisessä samaa aihet­ta käsitelleessä ketjus­sa) ihmiset pohti­vat tyt­tö­jen ole­van valmi­ita avi­o­li­it­toon sukukyp­syy­den ts. kuukautis­ten alettua.”

  Itse en ainakaan kuukautiskom­men­til­lani tarkoit­tanut että tytöt oli­si­vat sukukyp­syy­den saavutet­tuaan valmi­ita avi­o­li­it­toon. (Pitääkö nyt tahal­laan kaik­ki ymmärtää aina väärin??) Kom­ment­ti­ni liit­tyi vain siihen, miten joku olet­ti että 9‑vuotiaat ovat sukukyp­siä, jota käsi­tys­tä yritin kor­ja­ta. Ylipään­sä en ottanut kan­taa koko avi­o­li­it­toasi­aan sil­loin. Mut­ta jos nyt pitää rauta­lan­gas­ta tämä vään­tää, niin tietenkin tämä Suomen lain mukainen 18 vuot­ta on alin mah­dolli­nen avi­o­li­iton solmimisikä. Ja jos aiem­min pitää päästä, pitää anoa lupaa oikeusministeriöltä.

  az: Mik­si polyg­a­mia on niin huono jut­tu? Kun jotkut vapaamieliset län­si­maalaisetkin har­ras­ta­vat sitä taval­laan asumal­la esim. yksi nainen kah­den miehen kanssa tms. Tietenkin jos islami­lainen moni­avioisu­us sor­taa mus­lim­i­naisia, niin mik­seivät nämä lähde pois näistä liitois­taan, varsinkin kun ovat län­nessä? Peri­aat­teessa olen niin vapaamieli­nen, että min­un mielestäni ihmiset saa­vat elää miten halu­a­vat kun­han eivät toimil­laan vahin­goi­ta mui­ta ihmisiä.

 230. ‘Työtä tekevät maa­han­muut­ta­jat näk­i­sivät mak­sa­vansa vero­ja, joiden etu­ja he eivät itse pää­sisi naut­ti­maan. Tämä jos mikä olisi valmis kiristämään tun­tei­ta.’ (Samuli Saarelma)
  Mikä esite­tyssä ske­naar­ios­sa estää työtä tekevää maa­han­muut­ta­jaa hake­mas­ta Suomen kansalaisuutta?

 231. Vapaa maa­han­muut­to toimii EU:n sisäl­lä sik­si, että erot maid­en taloudel­lisen tilo­jen välil­lä ei ole lähel­läkään sitä tasoa, mitä se on vaik­ka EU:n ja Afrikan välil­lä. Siitä huoli­mat­ta se johti val­tavaan puo­lalais­ten muut­toon Bri­tan­ni­aan, joka oli kai ain­oa maa, joka ei ottanut mitään siir­tymäaiko­ja ja kiin­tiöitä Itä-Euroopan maid­en liit­tyessä EU:hun. Kun Roma­nia ja Bul­gar­ia paria vuot­ta myöhem­min liit­tyessä Bri­tan­ni­akin pani maa­han­muu­tolle kiintiöt. 

  Joka tapauk­ses­sa EU:ssakin pumpataan jatku­vasti paljon rahaa rikkail­ta seuduil­ta köy­h­hille ns. rak­en­teel­lise­na tuke­na tarkoituk­se­na juuri se, että erot eri seu­tu­jen välil­lä tasoit­tuisi­vat, eikä ihmis­ten tarvit­sisi lähteä muualle. Vaik­ka tämä tapa ei sel­l­aise­naan toi­mi puhut­taes­sa koko maa­pal­losta, kos­ka kenenkään rahat eivät riitä vas­taavaan puhut­taes­sa koko kehi­tys­maid­en väestöstä, joka tapauk­ses­sa tämä on se peri­aate, jos­ta kehi­tys­maid­en ihmis­ten human­i­taari­nen aut­ta­mi­nen laa­jas­sa mitas­sa pitää löy­tyä, ei siitä, että ne ihmiset siir­tyvät asumaan kehit­tyneisi­in maihin.

 232. Osmo: “En ymmär­rä täl­laista keskustelua. Jos jostakin asi­as­ta ei julista sitä vas­tus­ta­vansa, hyväksyy sen. On tuhan­sia asioi­ta maail­mas­sa, joi­ta en hyväksy, mut­ta en käytä aikaa itses­tään­selvyyk­sien julistamiseen”.

  No, kysymyk­sessä ei ollut eräs “tuhan­sista asioista maail­mas­sa” vaan tämän keskustelun nimeno­mainen aihe, johon kom­mentin pyytämistä ei nähdäk­seni voi­da pitää keskustelun kannal­ta kohtuuttomana.

  Habit­u­aalis­es­ti: “min­ulle oli kyl­lä selvää, että Soin­in­vaara oli sanoutunut / sanoutuu las­ten / pakkoavi­o­li­itoista ym. irti myös moraalisesti”.

  Tämä on toki uskot­tavaa puh­taasti implisi­it­tis­es­tikin var­masti poli­itikko­jen ylivoimaisen enem­mistön osalta. Tästä huoli­mat­ta val­tavir­ran poli­itikot eivät julkises­ti pysty, osaa tai halua kri­ti­soi­da esim. Chehab Kho­drin lapsimorsianpuhuntaa. 

  Tokar­czuk: “Min­ua vaan ihme­tyt­tää kun miehet etupäässä käyvät tätäkin nais­ten ympärileikkauskeskustelua, hal­la-aho­laiset ovat tässäkin asi­as­sa nais­ten oikeuk­sia (mihin ‑sek­sielämään?) muka puo­lus­ta­mas­sa islamin hirvi­tys­tä vas­taan, mut­ta muuten ovat kovasti vähät­telemässä mm. Suomen fem­i­nis­ti­porukoi­ta. Pien­tä ris­tiri­itaa. On vähän kep­pi­hevosen makua taas tässä islamin vastustuksessa.”

  En nyt saa kiin­ni ajat­telus­tasi. Mik­si naisien (tai kenen tahansa) oikeu­den fyy­siseen koske­mat­to­muu­teen puo­lus­t­a­mi­nen vaatisi, että pitäisi ihastel­la esim. Anne Moilasen tai muiden (ääri)feministien usein lähin­nä hub­babub­baa ole­via lausuntoja?

  Euroopan demografis­es­ta muu­tok­ses­ta: Asia ei ratkea luke­mal­la The Con­ti­nen­tal Phi­los­o­phy Read­e­ria, vaan kyseessä on puh­taasti lasken­nalli­nen asia, jos­sa tulee siis huomioitavaksi

  - maa­han­muu­ton määrä islami­lai­sista maista
  — maa­han­muut­ta­jien syn­tyvyys, jon­ka toteu­maa nim­im. az on jo selventänytkin
  — kan­taväestön syntyvyys
  — sekä kan­taväestön että maa­han­muut­ta­javäestön kuolleisuus
  — fer­ti­ili-ikäis­ten nais­ten suh­teelli­nen osu­us väestössä kum­mas­sakin ryhmässä

  1. Olen sanonut vaik­ka kuin­ka mon­ta ker­taa pitäväni tuol­laisia käytän­töjä vas­ten­mielisiänä. Maa­han­muut­tokri­itisiä ei näytä tyy­dyt­tävän, ellei sitä sano jotenkin öykkärimäis­es­ti. Tuos­sa kyseisessäko­hdas­sa keskustelti­in siitä, onko lap­si­in sekaan­tu­min­nen sal­lit­tua Suomes­sa, jos joku imaa­mi sanoo, että se on hyväksyt­tävää. Vas­tasin, ettei ole. Jos sanon, että Suomes­sa on kiel­let­tyä ajaa kän­nis­sä, mik­si min­un pitäisi sen lisäk­si sanoa, että myös pahek­sun sitä.

   Keskustelun aiheena oli kuitenkin se, että Jus­si Hal­la-aho levit­tää blogillaan epä­to­tuuk­sia, joten tuo kysymys ei ollut edes keskustelun aiheena.

   Väestötiede on vaikea matem­ati­ikan laji. Jos joku alan teo­ri­aa tun­tem­aton taskus­laskindile­taqnt­ti pää­tyy eri tulok­seen kuin alan johta­vat tutk­i­jat, paras arvaus on, että tgaskus­laskindi­len­tant­ti on väärässä.

 233. Tokar­czuk kir­joit­ti poikien ympärileikkauksesta:

  “Ei, jos mak­sa­vat sen itse. Mielestäni ihmiset saa­vat tehdä oma­lle ruumi­illeen mitä lystäävät. Ei kai leikkaus mitään kipua aiheuta, jos puudute­taan kun­nol­la tai aneste­si­aa käytetään?”

  Olen täs­mälleen samaa mieltä tuos­ta vapaud­es­ta tehdä oma­lle ruumi­illeen, mitä lystää, kun puhutaan täysikäi­sistä ihmi­sistä. Tämä pätee tietenkin sit­ten myös nais­ten ympärileikkauk­si­in. Las­ten (niin tyt­tö­jen ja poikien) ympärileikkauk­ses­sa minus­ta väärin onkin se, että leikkaus tehdään ilman minkään­laista itse leikat­ta­van tah­donil­maus­ta. Kysymys kos­kee siis tietenkin sitä, että saako pikku­lapsen sukue­lim­iä leikel­lä (kun ei ole kyse lääketi­eteel­lis­es­tä hoi­dos­ta) vai onko se väki­val­taa siinä, mis­sä mikä tahansa muukin van­hempi­en las­ten­sa ruumi­iseen kajoaminen.

  Vähän aiheen vier­estä. Lapset edes uskon­va­paas­sa Suomes­sa on pakol­la otet­tu hei­dän van­hempi­en­sa uskon­tokun­taan. Minus­ta Dawkins on hyvin kir­joit­tanut, ettei ole mus­li­mi- tai kato­lilais­lap­sia, on vain lap­sia. Minus­ta tämä peri­aate pitäisi toteut­taa asi­as­sa, joka ennen kaikkea perus­tuu ihmisen omaan uskoon. Niin­pä pitäisi lähteä siitä, että lapset eivät voi kuu­lua uskon­tokun­taan ennen kuin ovat nykyisen uskon­va­paus­lain mukaisen ikära­jan (muis­taak­seni 15 vuot­ta) ylit­täneitä ja ilmoit­ta­vat halu­a­vansa kuu­lu­vansa kyseiseen uskon­toon. Minus­ta voisi jopa veron­mak­sajien rahoil­la jär­jestää nykyisen rip­pik­oulun tapaisen parin viikon leirin, jos­sa 15-vuo­ti­aat saisi­vat tutus­tua halu­a­mansa uskon­non oppi­in (tai jopa use­an uskon­non ja ateis­min) ja tehdä sen jäl­keen val­in­tansa sen suh­teen, mihin uskon­toon halu­a­vat kuu­lua vaiko eivät mihinkään.

  Minus­ta nykyi­nen uskon­va­paus­la­ki panee van­hempi­en uskon­va­pau­den las­ten uskon­va­pau­den edelle. Van­hem­mat saa­vat ottaa vas­ta­syn­tyneen lapsen­sa uskontokuntaansa.

 234. Tokar­czuk sanoo:

  Onhan nyt maa­han­muu­tos­ta keskustel­tu jo 1990-luvun alus­sa, ei tämä mitään uut­ta keskustelua ole (herää kysymys mis­sä määrin seu­raat medi­aa vai etko ollut sil­loin syn­tynyt vielä?).

  Heh, Kyl­lä sitä nyt ket­tuil­laan taas Eli­nalle. Pitääkö min­un vai­h­taa nik­ki Eli­na-tädik­si, jot­ta ei jatku­vasti vih­jail­la min­un ole­van 15-vuotias?

  Min­ul­la oli 90-luvun alus­sa kak­si ihan pien­tä las­ta, joten en var­masti ihan samal­la tavoin seu­ran­nut medi­aa kuin nyt. Julk­isu­udessa kuitenkin arvo­val­taiset ihmiset ovat sanoneet, ettei maa­han­muu­tos­ta ole puhut­tu juurikaan kuin siinä mielessä, miten huikeaa on rasis­mi Suomessa. 

  Jos olit itse jo jät­tänyt rin­ta­maid­on niihin aikoi­hin, mui­s­tat var­masti Karin hyl­ly­tyk­sen Hesarista soma­lipir­rosten takia… että niin avoin oli ilmapi­iri silloin. 

  Onhan itse mes­tarimme Osmo Suuri myös sanonut, että perus­suo­ma­lais­ten vaalivoit­to oli osin seu­raus­ta siitä, että maa­han­muut­toasi­at on vai­et­tu kuo­li­aak­si tai niistä on saanut puhua vain yhden­laista liturgiaa. 

  Tietysti inter­net on tuonut meille kaikille val­tavasti uusia ulot­tuvuuk­sia. Ennen kana­vani oli lähin­nä Yle ja Hesari eli Hysäri tai Prav­da, kuten leikkisästi “maa­han­muut­tokri­it­ti­sis­sä” piireis­sä veis­tel­lään. Nyt seu­raan monia ulko­maalaisi­akin sivus­to­ja läh­es päivit­täin englan­nin kielialueelta, mut­ta myös pohjo­is­maisia ja saksankielisiä.

 235. - onko muuten HS:n toimit­ta­ja, fem­i­nisti Kat­ja Martelius syyl­listynyt kiihot­tamiseen kansan­ryh­mää kohtaan?

  Kat­ja Martelius Helsin­gin Sanomis­sa 8.2.2008:

  “Joka ain­ut yli 11-vuo­tias nais­puo­li­nen suo­ma­lainen on kokenut sen, mis­tä nyt puhutaan: joutunut miesten har­joit­ta­man sek­suaalis­sävyisen häirin­nän kohteeksi.
  En sano, että kaik­ki miehet käyt­täy­tyvät niin. Mut­ta pohjim­mil­taan suo­ma­lainen yhteiskun­ta on syvästi naisvihamielinen.
  Kun ihmisoikeusjär­jestöt huolestu­vat suures­ta määrästä naisia, joi­ta miehet tääl­lä ruti­ini­no­mais­es­ti tap­pa­vat ja hakkaa­vat, kaikille kel­paa yhtä painavak­si vas­ta-argu­men­tik­si mar­gin­aa­li­nen nais­ten har­joit­ta­ma väkivalta.” 

  - Entäpä jos joku kir­joit­taisi: “en sano, että kaik­ki soma­lialaiset käyttäytyvät.…)

  - Marteliuk­sen fem­i­nisti­nen lausuma, jon­ka mukaan “sek­suaalis­sävyt­teinen häir­in­tä” sekä naisi­in kohdis­tu­va, “ruti­ini­no­mainen hakkaami­nen ja tap­pami­nen” on suo­ma­lais­ten miesten tyyp­il­listä toim­intaa, sisältää asial­lis­es­ti ottaen väit­teen kysymyk­sessä ole­vaan ryh­mään kuu­lu­vien ihmis­ten luon­teeno­mais­es­ta ala-arvoisu­ud­es­ta mui­hin ihmisi­in (naisi­in) näh­den. Tuo vah­vasti yleistävä väite on san­ot­tua ihmis­ryh­mää solvaa­va ja panet­tel­e­va, kos­ka siinä ker­ro­tu­in tavoin kuvataan kokon­aiseen kansan­ryh­mään kuu­lu­vat ihmiset rikollisina.
  .…Syyte­hark­in­taa odotellen.…

 236. Ei län­si­maisen naisen elämä nyt niin kamalaa ole, että joka päivä pitäisi “ketkuil­la mini­hameessa miehen alis­ta­van kat­seen kohteena”. 😉 Hal­ven­tavi­in puheisi­in tot­tuu jo yläasteikäisenä ja minus­ta naisen hal­ven­ta­van kohtelun lopet­ta­mi­nen läh­tee miehistä itses­tään eikä siitä, että nainen pukeu­tuu peit­tävästi ja pysyy kotona. Toki näinkin saa tehdä.
  Mus­lim­i­nais­ten ei täl­lä het­kel­lä ole yhtä help­po ero­ta, jos esim. miehen moni­avioisu­us häir­it­see ja tästä raaim­pana esimerkkinä kun­ni­a­murhat. Mus­lim­ien moni­avioisu­us ei myöskään koske naisia, joten sitä ei voi rin­nas­taa suo­ma­lais­ten polygamiaan.
  Min­ul­la ei ole mitään vaikeuk­sia hyväksyä sitä, että joku halu­aa elää uskon­nol­lis­ten tai kult­tuuris­ten tapo­jen mukaan, mut­ta Suomes­sa asuvil­la tytöil­lä ja naisil­la pitäisi olla vapaus vali­ta toisin. Imaamin mielip­iteil­lä on paljon enem­män väliä kuin Suomen lain­säädän­nöl­lä tai kulttuurilla. 

  Ympärileikkauk­sia muuten pide­tään ongel­mana sil­loin, kun van­hem­mat päät­tävät leikkaut­taa lapsen­sa, vaik­ka jokaisel­la lapsel­la on oikeus koske­mat­to­muu­teen. Aikuinen saa tehdä itselleen mitä haluaa.

 237. Huh­huh

  “Jokaisel­la — myös maan rikkaim­mal­la henkilöl­lä — on oikeus lähteä etsimään parem­paa elämää, elin­ta­soa ja tur­vaa muual­ta. Nämä ovat lähtöko­htaisia oikeuk­sia eikä niihin tarvi­ta mitään “syytä””

  Tämä on se peruskysymys, jon­ka hah­mot­ta­mi­nen tun­tuu joillekkin ole­van todel­la vaikeaa. a) Toki jokaisel­la on oikeus tavoitel­la parem­paa elämään. b) tästä ei kuitenkaan seu­raa, että muil­la olisi velvol­lisu­us tuo parem­pi elämä kus­tan­taa c) Jos henkilö ei itse oma­l­la työl­lään pysty elin­ta­soaan paran­ta­maan, niin elin­ta­son nousu voi tapah­tua sil­loin vain tois­t­en kustannuksella. 

  Sanoin aikaisem­min ja tois­tan tässä, että kaik­ki jot­ka pystyvät itse tääl­lä hyv­in­voin­ti luo­maan (jol­loin se ei ole muil­ta pois), ter­ve­tu­loa. Taas ne, jot­ka eivät omin avuin pysty elin­ta­so­taan paran­ta­maan, heil­lä pitää olla paljon pätevämpiä syitä tul­la tänne kuin pelkkä parem­man elämän etsimi­nen, kos­ka hei­dän parem­pi elämän­sä taas on mui­ta pois. 

  “Kaikil­la on oikeus liikkua vapaasti, mut­ta kaikil­la ei ole oikeut­ta sosiaaliturvaan.”

  Hah­mo­tatko­han nyt ihan mis­tä puhut. Mil­lainenko­han olisi vaik­ka Suo­mi, jos­sa kaduil­la asu­isi esim. 200 000 koulut­tam­a­ton­ta, kieli­taido­ton­ta Afrikkalaista vail­la mitään sosi­aal­i­tur­vaa? Minkälainen yhteiskun­ta olisi? rikol­lisu­us? yleinen tur­val­lisu­us? Suurin osa kehi­tys­maid­en ihmi­sistä on taval­lisia rehellisiä ihmisiä, mut­ta kehi­tys­maid­en mil­jardei­hin asukkaisi­in mah­tuu myös melkoinen määrä rikol­lisia. Rikol­liset taas halu­a­vat sinne mis­sä on paljon vau­raut­ta, kos­ka siel­lä rikol­lisu­us tup­paa ole­maan tuot­tavam­paa. Sin­un mallis­tasti hyö­ty­sivät siis lähin­nä kehi­tys­maid­en rikol­liset. Rehelliset, mut­ta heikosti tuot­ta­vat eivät avoimil­la rajoil­la ilman hyv­in­voin­tipalvelui­ta mitään tee ja koulute­tut ja korkeasti tuot­ta­vat pää­sevät jo nyt tänne (tai useimpi­in mui­hin maihin).

 238. Tokar­czuk:

  “- Onko poikien ympärileikkaus väärin?
  — Ei, jos mak­sa­vat sen itse. Mielestäni ihmiset saa­vat tehdä oma­lle ruumi­illeen mitä lystäävät. Ei kai leikkaus mitään kipua aiheuta,”

  Luulen, että käsi­tit kysymyk­sen väärin. Toki aikuinen ihmi­nen saa tehdä oma­lle ruumi­illeen (enim­mäk­seen) mitä lystää. Kysymys ympärileikkauk­ses­sa on kuitenkin yleen­sä siitä, Saa­vatko aikuiset ihmiset tehdä lapsen ruumi­ille mitä lystäävät. Lap­si ei itse kykene tähän yleen­sä päätöstään anta­maan. Siis kysymys kuu­luu: Onko perustel­tua tehdä lapselle ei-lääketi­eteel­lis­es­ti perustel­tua kos­meet­tista kirur­giaa vain van­hempi­en mieli­halu­jen takia?

  Olisiko mielestäsi van­hem­mil­la olta­va oikeus esim. käy­dä leikkaut­ta­mas­sa lapseltaan kor­van­nipukat pois jos hei­dän mielestään lap­si on söpömpi ilman? tai jos hei­dän ide­olo­gias­saan kor­va­nipukat ovat jotenkin ei-toiv­ot­tu­ja. Jos ei, niin sil­loin ei var­maankaan voi myöskään van­hem­mil­la olla oikeut­ta käy­dä leikkaut­ta­mas­sa lapsen­sa esinahkaa sik­si, että hei­dän mielestään on jostain syys­tä parem­pi ilman?

 239. “Ja ehdot­tomasti olen muuten sitä mieltä että on törkeätä rah­da­ta tänne esim. Fil­ip­pi­ineiltä tilapäistyövoimaa hoitoalalle pienin palkoin kun Suomen koulut­ta­mat hoita­jat joutu­vat lähtemään Ruot­si­in, Nor­jaan ja Bri­tan­ni­aan kun­non ansioiden perässä. Hoitoalan palkat pitää ehdot­tomasti saa­da asian­mukaiselle tasolle”

  Suomes­sa on raju taan­tu­ma käyn­nis­sä ja val­tion ja kun­tien vero­tu­lot rom­ah­ta­neet. Tilanteessa, jos­sa kun­nat joutu­vat leikka­maan palvelu­jaan, lomaut­ta­maan ja irti­sanomaan henkilöstöään, minkään­laiset palkanko­ro­tuk­set eivät tule kyseeseenkään. 

  Kas­sa on tyhjä. Rahaa ei ole. Paraikaakin eletään velka­ra­hal­la ja pahin pom­mi on vas­ta edessä.

  Fil­ip­pi­iniläi­sistä hoita­jista saadaan edullis­es­ti ja suh­teel­lisen pienel­lä vaival­la hal­paa työvoimaa kri­it­tiselle hoitosek­to­rille. Se on vält­tämätön­tä jot­ta edes jokin­lainen perus­ta­so hoitopalveluis­sa voidaan säi­lyt­tää tilanteessa jos­sa kansakun­nan huolto­suhde heikke­nee huolestut­tavaa tah­tia. Laman aiheut­ta­ma suur­työt­tömyys, eläke­pom­mi ja volyymiltään mas­si­ivi­nen human­itääri­nen maa­han­muut­to aiheut­ta­vat ennen­näkemät­tömän kuor­man julk­isille perus­palveluille. Kuor­ma kas­vaa joka vuosi vaik­ka rahaa ja resulsse­ja sen hoita­miseen on jatku­vasti vähemmän. 

  Pidän täysin käsit­tämät­tömänä että joku tässä tilanteessa edes kehtaa vas­tus­taa edullisen fil­ip­pi­iniläisen työvoiman hyö­dyn­tämistä. Jätetäänkö sairaat ja van­huk­set hoitamatta?
  Mis­tä ryh­mästä aloitetaan?

 240. “Jotkut mus­lim­i­naiset muuten jopa tulk­it­se­vat niin, että he itse ovat kaa­pu­jen­sa alla vapaampia kuin län­nen naiset..”

  Län­si­maid­en pakko­val­las­ta mukava­pau­tuneet naiset ‑ilmiö tun­netaan meil­läkin.

 241. Nykyisen maa­han­muut­tokeskustelun tilan pystyy mielestäni tiivistämään hyvin yhteen ain­oaan kuvaan.

  http://i41.tinypic.com/34gv60n.gif

  Kan­nat­taa ainakin pohtia:

  a) mikä oli maa­han­muut­tokeskustelun tila 90-luvul­la ja mikä se on nyt

  b) miten maa­han­muut­tokri­itikoi­ta kohdelti­in ennen ja miten niitä kohdel­laan nyt

  c) miten koh­ta b vaikut­taa kohtaan a

  Olen näh­nyt YLEltä yhden hyvän maa­han­mut­toai­heisen ohjel­man, jos­sa oli­vat äänessä enim­mäk­seen maa­han­muut­ta­jat. En ikävä kyl­lä muista mikä ohjel­ma oli kyseessä. Yksi pan­elisti oli Lil­li Suo­ma­lainen, joka ilmeis­es­ti ansait­si paikkansa keskustelus­sa isän­sä n. 20 vuot­ta sit­ten tekemien pilapi­ir­rosten takia. Niin paljon maa­han­muut­tokeskustelu on eden­nyt tässä ajas­sa (tote­si myös Lilli).

 242. Jokaisel­la — myös maan rikkaim­mal­la henkilöl­lä — on oikeus lähteä etsimään parem­paa elämää, elin­ta­soa ja tur­vaa muual­ta. Nämä ovat lähtöko­htaisia oikeuk­sia eikä niihin tarvi­ta mitään “syytä”.

  En kiistä tuo­ta oikeut­ta, mut­ta ei kai siitä seu­raa, että mil­lä tahansa maal­la olisi VELVOLLISUUS ottaa täl­lainen etsi­jä vastaan?

 243. Kalle 9.4.2009 kel­lo 11:39: “Onko perustel­tua tehdä lapselle ei-lääketi­eteel­lis­es­ti perustel­tua kos­meet­tista kirur­giaa vain van­hempi­en mieli­halu­jen takia?”

  Ei ole. Mut­ta en sanoisi sitä kos­meet­tisek­si kirur­giak­si vaan vaik­ka uskon­nol­lisek­si kirurgiaksi.

  Samoin on myös min­un mielestäni muuten väärin, että mm. Suomes­sa lapset liitetään luter­i­laisen kirkon jäseniksi heti syn­tymän­sä jäl­keen ja itse voi ero­ta vas­ta 18-vuo­ti­aana jollei van­hem­mil­ta heltiä aiem­min lupaa.

  Eli­na,
  Sor­ry heit­toni. Enkä itsekään voi väit­tää ihan kauhean tarkkaan 90-luvul­la keskustelua seu­ran­neeni, mut­ta jotain maa­han­muut­toa sivuavaa keskustelua oli, mut­ta se jäi ilmeis­es­ti kesken. Tai sit­ten keskustelu ailahtelee talouden lamakausien tms. takia. Tark­istin vielä ja mm. HS:ssä on ollut artikkelei­ta otsikol­la 90-luvulla:
  — Tur­va­paikkaoikeu­den väärinkäyt­tö on nos­tanut vihaa pako­laisia kohtaan Euroopas­sa. Lisään­tyneen kon­trol­lin pelätään sulke­van rajat todel­lisil­ta tur­va­paikan tarvit­si­joil­ta. Kaaok­sen estämisek­si Euroopal­ta vaa­di­taan yht­enäistä siir­to­lais- ja pako­lais­poli­ti­ikkaa. Tur­va­paikkaa haetaan yhä use­am­min Euroopas­ta (1992)
  — Ulko­maalais­poli­it­ti­nen peri­aa­teo­hjel­ma pian hal­li­tuk­selle: 10000 ulko­maalaisen vuosiki­in­tiö ter­ve­hdyt­täisi suo­ma­lais­ten geene­jä (1993)
  ‑Suo­ma­lais­ten muukalais­vas­taiset asen­teet ovat viime aikoina koven­tuneet entis­es­tään. Per­in­teinen luokkay­hteiskun­ta on muren­tunut ja yksilöt ovat menet­täneet paikkansa yhteisössä. Itse­tun­noltaan heikot ihmiset hake­vat nyt tur­vaa suo­ma­laisu­usi­den­ti­teetistä. Epä­var­muu­den yhteiskun­ta ruokkii muukalaisvi­haa (1993)

  Ja oli niitä enemmmänkin. 

  Tässä lain­aus tuos­ta viimeis­es­tä artikke­lista, eikö tämä ole rel­e­van­tin kuu­loista tek­stiä tänäkin päivänä?:

  “Tyyp­il­listä nykya­jan muukalais­vas­taisille on, että he pyrkivät selit­telemään muukalaiskiel­teisyyt­tään. Itses­tä yritetään antaa fik­sumpi kuva kuin mitä se todel­lisu­udessa olisikaan.

  Tam­pereel­la hel­mi-maalisku­us­sa (1993) kerät­ty tutkimu­saineis­to on osoit­tanut selvästi, että muukalais­vas­taisu­u­den taustal­la on heikko ego ja autori­taari­nen asennekokonaisuus.”

 244. Glow­ing,

  Martelius vähän kär­jistää ja kyseenalais­taa. Taas te hom­malaiset jankkaat­te tätä. Ovatko miehet joku ulko­maalainen kansan­ryh­mä jota vas­taan voi agi­teer­a­ta? (Jätän tarkoituk­sel­la käyt­tämät­tä “kiihottaa”-sanaa kun hom­mas­sa sitä käytetään koko ajan kak­simieliseen sävyyn vas­ten­mielisel­lä taval­la.) Ehkä Marteliuk­sen tek­stin tarkoi­tus on herät­tää mies­luk­i­jat ajat­tele­maan omaa käyt­täy­tymistään naisia kohtaan? Tosin epäilen, että luke­vatko juuri ne vaimo­jaan hakkaa­vat miehet mitään lehtiä, ehkä kohderyh­män parem­min tavoit­taisi lait­ta­mal­la tek­stit Kos­supul­lon kylkeen?

  Ensim­mäisen ker­ran muuten kun osuin vilkaise­maan hom­malais­ten keskustelua, osuin keskustelu­un, jos­sa pohdit­ti­in onko Sofi Oksa­nen pan­ta­va — ja siitä päät­telin hom­malais­ten keskustelun asial­lisu­u­den tason.

  Kyl­lä Suomes­sa julka­istaan nykypäivänä vas­taavasti paljon naisvi­hamielisyyt­tä agi­teer­aavaa tai ainakin naisia kri­ti­soivaa tek­stiä. Ja hyvä niin. Minäkin olen tajun­nut niiden tek­stien ja mukavien tun­temieni miesten kaut­ta, että maail­ma on pul­lol­laan mukavia, ajat­tele­via ja älykkäitä yksilöitä, niin miehiä kuin naisia. Välil­lä vain miesvi­ha saa minus­sa val­taa kun tietyt miesyk­silöt törp­pöilevät. Ja juuri hom­malai­sis­sa näen muukalais­vas­taisu­u­den ohel­la paljon nais­vas­taisu­ut­ta, mm. hal­ven­tavaa kie­lenkäyt­töä nai­sista, mikä pistää vihak­si. Sen vuok­si on virk­istävää ja hauskaa kuun­nel­la välil­lä radios­ta yliampu­via paki­noi­ta nais­ten eri­no­maisu­ud­es­ta miehi­in ver­rat­tuna (vrt. Kir­si Vir­ta­nen: Nainen on miestä parempi:

  http://areena.yle.fi/toista?id=2002205

  — ja kiitos muuten hom­malaisille että ylipään­sä huo­masin koko radiopakinan!)

 245. Hie­man vielä meuhkaamista tänään silmi­in osuneen kir­joituk­sen pohjil­ta, ja käy­tyä keskustelua ja sen aihep­i­ir­iä kos­ket­taen, vaik­ka lupasin jo tältä ker­taa vai­eta aiheesta.

  Palatak­seni siis aiheeseen Suomen laista ja yhteisö­jen kir­joit­ta­mat­tomista, mut­ta sovel­le­tu­ista laeista, vihrei­den Raimo Myöhä­nen kir­joit­taa blo­gis­saan huiv­ipoli­isien toimin­nas­ta Suomes­sa http://roskanpoimija.blogit.uusisuomi.fi/2009/04/09/huivipoliisi/

  Tämä tieto ei yllätä, ja Unifemille nämä kaver­it ovat tiedos­sa. Vas­taavaa toim­intaa tun­netaan mm. Ruot­sista. Uskon­nol­liset nuoret miehet ovat perus­ta­neet omia uskon­nol­lisia valvon­ta­joukko­jaan, jot­ka pyrkivät, tarvit­taes­sa väki­val­lal­la uhkaa­mal­la, estämään asuinalueil­laan nais­ten säädyt­tömän pukeu­tu­misen, eri sukupuol­ta ole­vien nuorten keskinäisen seu­rustelun, viikon­lop­pu­bileet, diskot/tanssiaiset jne.
  Tästähän tuli doku­ment­tikin telkkarista jokin aika takaperin. Kuka katsoi?

  Mon­esti tois­te­taan hoke­maa, että Suo­mi voi vält­tää tois­t­en tekemät virheet ja kohtaa­mat ongel­mat, en tiedä onko se mah­dol­lista, ja tätä hoke­maa tois­ta­vat eivät itse koskaan esitä, miten se tapah­tu­isi, mut­ta uskon, että siinä voidaan onnis­tua vain jos pidämme silmämme auki, emmekä sul­je niitä väärinkäytök­siltä, ja pyrimme puut­tumaan näi­den kaltaisi­in ilmiöi­hin mah­dol­lisim­man varhaises­sa vaiheessa.

  Ikävä kyl­lä, se ei tun­nu käyvän suvait­se­vais­ten enem­mistölle. Useim­mille, oman keskustelukoke­muk­seni perus­teel­la, täl­lai­sista todel­li­sista ongelmista vih­jaami­nenkin on pavlovi­mais­es­ti jo tulkit­tavis­sa jotenkin vihamielisek­si yleistyk­sek­si tois­es­ta ihmisryhmästä.
  Täl­laises­sa tilanteessa toiseu­den fik­ti­iviset kollek­ti­iviset oikeudet olla tulemat­ta louka­tuik­si, mitä kult­tuuris­ten kipupis­tei­den rehelli­nen esille nos­t­a­mi­nen olisi, tule­vat jät­tämään alleen yksilöi­den sub­jek­ti­iviset oikeudet koske­mat­to­muu­teen, vapau­teen ja itsemääräämiseen.

  Täl­lainen, etenkin omas­ta suvait­se­vaisen imagostaan tarkko­jen suosi­ma todel­lisu­u­den kieltämi­nen ja hyssyt­te­ly, on pohjim­mil­taan räikeää vas­tu­ut­to­muut­ta ja silmien sulkemista todel­lisil­ta ja vakav­il­ta ihmisoikeuk­sien loukkaamiselta.

  Meil­lä olisi keino­ja puut­tua silpomiseen, meil­lä olisi keino­ja puut­tua pakkoavi­o­li­it­toi­hin, mut­ta me emme tule niitä hyö­dyn­tämään, kos­ka se “olisi loukkaavaa”.

  Näil­lä tois­t­en nat­sit­telijoil­la, kuten Janne V, on täysin kadon­nut kuva siitä, mis­tä ihmisoikeuk­sis­sa oikeasti on kysymys, ja mitä ne konkreet­tis­es­ti tarkoit­ta­vat. Ne eivät tarkoi­ta omaa moraaliposeeraamista.

  Tällä(kin) on ymmär­ret­tävä psykologi­nen syyn­sä, jota en kyl­lä itse väitä mitenkään täysin sisäistäneeni, mut­ta jos­ta on selvästi äärivi­ivo­ja hah­motet­tavis­sa. Yritä val­ot­taa tätä ver­tauk­sel­la: Mai­jan 16v. ja Pekan 24v. pakkoavi­o­li­it­to väki­val­lan uhal­la, Mai­jan inhotes­sa puolisoaan, olisi yksi vuo­sisadan rikok­sista Suomes­sa, ihmisille aivan käsit­tämätön (vaik­ka olisi ollut kuin­ka yleistä 1700-luvul­la), kuin­ka voi olla sel­l­aista pahu­ut­ta. Oikeasti oma isä ja vel­jet hakka­si­vat? Karsee­ta. Hirviöitä. Jut­tu pysy­isi lööpeis­sä ainakin kuukau­den päivät. Nyt Hus­sein Muhammed toteaa, että täl­laisia on Suomes­sa ainakin 100 liit­toa. Nimet vain eivät ole Mai­ja ja Pekka vaan jotain muu­ta, niin ei val­ta­me­dia noteer­aakaan. Sak­sas­sa pakkoavi­o­li­it­to­ja vas­taan tais­tel­e­vat mus­lim­i­nais­ten jär­jestöt ovat valit­ta­neet tuen vähyyt­tä yhteiskun­nan tahol­ta. Fati­mal­la ei ole samo­ja yksilönoikeuk­sia kuin Mai­jal­la. Ei “suvait­se­vaises­sa” arvo­jär­jestelmässä. Fati­ma on yhden­tekevä, kun­han kollek­ti­ivia ei louka­ta sel­l­ais­ten asioiden esi­in nos­tamisel­la, jot­ka voitaisi­in tulki­ta “yleistäviksi”. Kri­ti­ikin voi sivu­ut­taa syyt­tämäl­lä mui­ta muukalaisvi­has­ta, tai sys­temaat­tis­es­ti vaiken­e­mal­la koko kysymyksen.
  Ei Osmostakaan saa näistä kom­ment­tia puris­tet­tua, että mitä tälle ilmiölle tai näi­den kaltaisille voitaisi­in tehdä. Litur­gia siitä, että Suomen laki ne kieltää, jos niitä kuitenkin tapah­tuu, ei sil­loin kos­ke­ta itse ongel­maa, lähin­nä kiertää sen retoris­es­ti. Samal­la näp­päimistön naput­telul­la olisi voin­ut yrit­tää sanoa jotain konkreettistakin.

  Jos jätämme nämä ongel­mat käsit­telemät­tä, nos­ta­mat­ta pöy­dälle, niin var­masti tulemme tois­ta­maan muiden kohtaa­mat ongelmat.

 246. “Pidän täysin käsit­tämät­tömänä että joku tässä tilanteessa edes kehtaa vas­tus­taa edullisen fil­ip­pi­iniläisen työvoiman hyö­dyn­tämistä. Jätetäänkö sairaat ja van­huk­set hoitamatta?
  Mis­tä ryh­mästä aloitetaan?”

  Fil­ip­pi­iniläis­ten hoita­jien tänne haal­im­i­nen ei liity mitenkään lamaan. Hei­däthän tuoti­in tänne jo vuosi sit­ten. Tämä ensim­mäi­nen ryhmä.

  Vas­tus­tan kaikissa tapauk­sis­sa ihmis­ten hyväk­sikäyt­töä. Ja sitä juuri fil­ip­pi­iniläis­ten tänne tuomi­nen on. Välit­täjä­fir­ma vetää rahaa myös välistä. Minus­ta se on moraali­ton­ta touhua.

  Edelleen minus­ta on ker­takaikkisen käsit­tämätön­tä että maas­sa, jos­sa val­tiony­htiön johta­jille on varaa mak­saa käsit­tämät­tömiä kuukausi­palkko­ja (mis­tä ne rahat tule­vat?) ei ole varaa mak­saa kun­non palkko­ja hoita­jille. Tietotekni­ikan paris­sa räpeltäville samoin mak­se­taan huo­mat­tavasti parem­pia palkko­ja kuin hoitajille. 

  Arvois­sa on jotain vikaa. Jos ker­ran hoito­työtä ei Suomes­sa arvoste­ta, toivon, että suurem­pi osa hoita­jista älyäisi lähteä muille maille töi­hin. Tai että naiset lakkaisi­vat koulut­tau­tu­mas­ta moko­ma­lle matalapalkka-alalle.

  Miten muis­sa mais­sa, esim. Bri­tan­ni­as­sa rahoite­taan julki­nen ter­vey­den­huolto nykyään? Kun asuin aikoinaan Bri­tan­ni­as­sa (80-luvul­la), pidin hei­dän sys­teemiään eri­no­maise­na, suo­ma­laista parem­pana, oma­lääkärin pakeille pääsi heti ja ilmaisek­si. Kaik­ki määrä­tyt lääk­keet mak­soi­vat 2 pun­taa poti­laalle, tutkimuk­set oli­vat ilmaisia, ei ollut poliklinikkamaksua. 

  Onko mei­dän mah­dol­lista ottaa mallia brit­tien nykysys­teemistä? Mis­tä he löytävät rahat kun­non palkkoi­hin? Nor­jas­sa kai riit­tää öljyra­haa, Ruot­sista en tiedä muu­ta kuin että siel­lä on parem­mat palkat kuin Suomes­sa, mut­ta huonom­mat kuin Nor­jas­sa ja Britanniassa.

  Mitä muuten tulee van­hus­ten hoita­miseen, olen sitä mieltä, että suku­laiset voisi­vat mah­dol­lisuuk­sien­sa mukaan itse hoitaa heitä eikä aina hoito­laitok­si­in yhteiskun­nan niskoille. Ihmiset ylipään­sä voisi­vat hiljen­tää tah­tia ja viet­tää enem­män aikaa lap­sien­sa ja läheis­ten­sä kanssa. Minus­ta naiset liian usein juok­se­vat uran ja palkkatyön perässä ja raa­haa­vat lap­si­aan tarhaan, ja tätä kaikkea perustel­laan sit­ten asun­to­lain­oil­la ja korkeil­la elinkus­tan­nuk­sil­la. Tosi­a­sia kuitenkin on, että vähem­mäl­läkin tulee toimeen (mil­lä en nyt sit­ten tarkoi­ta että hoita­jille pitäisi myös sanoa näin ‑ei, työstä pitää kyl­lä mak­saa ammat­ti­laisille kun­non käyvä ostovoimainen palk­ka!) ja vuokra-asun­nos­sakin voi asua. Eikä kaikkien tarvitse asua pkt-seudulla.

 247. “Fil­ip­pi­iniläi­sistä hoita­jista saadaan edullis­es­ti ja suh­teel­lisen pienel­lä vaival­la hal­paa työvoimaa kri­it­tiselle hoitosektorille.”

  Olen lisäk­si saanut kuul­la, että fil­ip­pi­iniläiset hoita­jat ovat ystäväl­lisiä ja kohteliai­ta esim. van­huk­sia kohtaan. Mon­et van­huk­set ovat kuulem­ma olleet oikein tyytyväisiä.

 248. Palatak­seni siis aiheeseen Suomen laista ja yhteisö­jen kir­joit­ta­mat­tomista, mut­ta sovel­le­tu­ista laeista, vihrei­den Raimo Myöhä­nen kir­joit­taa blo­gis­saan huiv­ipoli­isien toimin­nas­ta Suomes­sa http://roskanpoimija.blogit.uusisuomi.fi/2009/04/09/huivipoliisi/

  Olen havait­sev­inani tässä pienoista kaksi­nais­moral­is­mia. Minkä takia on oikein ja suo­tavaa jos kan­ta­suo­ma­lainen setä tai täti käy huo­maut­ta­mas­sa nuorisolle ron­skista kie­lenkäytöstä, maa­han syl­jeskelystä tai vaik­ka pipon pitämis­es­tä päässä sisäl­lä, mut­ta maa­han­muut­ta­jille ei ole okei ojen­taa vas­taavasti nuorisoa oman kult­tuurin­sa normien nou­dat­tamis­es­ta? Puo­lus­tatko yhtä kiivaasti suo­ma­lais­nuorten oikeut­ta pukeu­tua lököt­tävi­in housui­hin tai pipon pitämiseen sisäl­lä kuin maa­han­muut­ta­jatyt­tö­jen oikeut­ta olla pukeu­tu­mat­ta huivi­in? Mon­es­sakin koulus­sa asete­taan rajoituk­sia oppi­laiden pukeu­tu­miselle. Mik­si on ihmisoikeusloukkaus jos Zahra ei saa halutes­saan ottaa huiv­ia pois, mut­ta ei ole, jos Veeti ei saa olla otta­mat­ta pipoa pois?

  Korostet­takoon, että point­ti­ni tässä ei ole että maa­han­muut­ta­jien “huiv­ipoli­isien” toim­inta on täysin okei, vaan nimeno­maan niin että myös suo­ma­lais­nuorten pukeu­tu­miseen puut­tumi­nen loukkaa näi­den oikeuk­sia ihan samal­la taval­la. Sekä maa­han­muut­ta­jille että kan­ta­suo­ma­laisille tulisi tehdä selväk­si, että vaik­ka pikku­las­ten pukeu­tu­mis­es­ta päätök­sen tekevät tietenkin van­hem­mat, mur­rosikäi­nen nuori saa pukeu­tua tasan niinkuin halu­aa eikä siihen pitäisi olla kenel­läkään skägik­sel­lä mitään san­ot­tavaa, oli perustelu­na uskon­to tai jotkut van­hat käsi­tyk­set sopi­vas­ta pukeutumisesta.

  Ei Osmostakaan saa näistä kom­ment­tia puris­tet­tua, että mitä tälle ilmiölle tai näi­den kaltaisille voitaisi­in tehdä.

  No vähässä ovat ainakin tässä keskustelus­sa olleet myös “kri­itikoiden” konkreet­tiset ratkaisue­si­tyk­set. Paljon on keskustelua keskustelus­ta, mut­ta mitä ne ovat konkreet­tiset lain­säädän­nöl­liset ja muut julkisen val­lan toimen­piteet joil­la ongelmi­in puu­tu­taan? Ain­ut toimen­pide jota tar­jo­taan on maa­han­muu­ton rajoit­ta­mi­nen ja mah­dol­lis­es­ti jo maa­han tullei­den pois­t­a­mi­nen maas­ta mah­dol­lisuuk­sien mukaan. Nämä eivät mil­lään taval­la estä lap­si­avi­o­li­it­to­ja tai sukupuolielin­ten silpomista. (Kun­ni­a­murhia se voi ehkä estääkin, kos­ka se vähen­tää tilantei­ta jois­sa naisel­la ylipään­sä on mah­dol­lisu­us toimia taval­la joka muka loukkaisi suvun kun­ni­aa, mut­ta tämä tuskin kel­paa perus­teek­si kenellekään älyl­lis­es­ti rehelliselle ihmiselle.) Kuten aiem­min tuli terävästi huomioitua, parem­mat edel­ly­tyk­set maa­han­muut­ta­jil­la on säästyä ihmisoikeusloukkauk­sil­ta tääl­lä kuin kotimaissaan.

 249. Jouduin itse tark­ista­maan omaa käsi­tys­täni pako­lai­sista, kun Helsin­gin rautatiease­malle tuli suo­ras­sa teeveelähetyk­sessä 1990 ja jotain puku­takkisia englan­tia puhu­via soma­lialaisia turvapaikanhakijoita.

  Sil­loin tajusin, että tur­va­paikan­hak­i­ja voi olla myös hyv­in­pukeu­tu­va ja kieliä puhu­va sivistyneen oloinen ihmi­nen. Ei niitä aina tarvitse hakea aida­tu­il­ta YKn leireiltä.

  Soma­lialaisia ennen eksoot­tisim­mat tuli­jat oli­vat Aasi­as­ta, joille Timo Soinin edeltäjä kansane­dus­ta­ja Sulo Ait­tonie­mi sanoi eduskun­nas­sa, että kuok­ka käteen ja töi­hin. Hal­la-aho on näpertelijä Ait­toniemeen verrattuna.

  Sitä ennen läh­es neljäkym­men­tä vuot­ta sit­ten tuli pako­laisia Chilestä. Siihen aikaan pako­laisi­in suh­taudut­ti­in vielä suurel­la läm­möl­lä eikä asi­aa ehkä oikein edes ymmär­ret­ty. Ehkä touhu­un liit­tyi myös vasem­mis­toide­olo­gian läpitunku Suomen markkinoille.

  Minus­ta Soma­lias­ta tulleet oli­vat oikei­ta pako­laisia, mut­ta he tuli­vat vaan jotenkin vääräl­lä junal­la, väärään aikaan, väärin pukeu­tuneina ja väärää kieltä puhuvina. 

  Jotenkin minus­ta tun­tuu kur­jal­ta, että fik­sunoloiset koulu­ja käyneet kaupunki­tyyp­it mesoa­vat maa­han­muut­ta­jia vas­taan, sil­lä suurin maa­han­muut­to­vas­taisu­us on maal­la ja van­henevien miesten kesku­udessa eritoten.

 250. Juha: 18.32″ “Fil­ip­pi­iniläi­sistä hoita­jista saadaan edullis­es­ti ja suh­teel­lisen pienel­lä vaival­la hal­paa työvoimaa kri­it­tiselle hoitosektorille.”

  Olen lisäk­si saanut kuul­la, että fil­ip­pi­iniläiset hoita­jat ovat ystäväl­lisiä ja kohteliai­ta esim. van­huk­sia kohtaan. Mon­et van­huk­set ovat kuulem­ma olleet oikein tyytyväisiä.”

  Aivan var­masti. Uskon, että ovat eri­no­maisia hoita­jia. Samoin kuin suo­ma­laishoita­jat. Tai minkä maalaiset hoita­jat tahansa. Kir­joit­ta­jan tarkoi­tus tosin lie­nee korostaa aasialais­nais­ten (ja ‑miestenkin, kun hoita­jista puo­let on ollut miehiä) alis­tu­vam­paa ja palvelu­alt­ti­im­paa asen­net­ta? Minä kut­su­isin sitä muiden ihmis­ten hyväk­sikäytök­si, tulee orju­us mieleen. Liian kilt­te­jä ja sävy­isiä ihmisiä siinä hyö­dyn­netään vähempiar­voisi­na pidet­tävi­in töi­hin ‑palkkaushan tuon arvos­tuk­sen nimeno­maan ker­too. Ihmiset tule­vat tänne 2 vuo­den orjatyö­sopimuk­sil­la ja lait­ta­vat elämän­sä sik­si aikaa katkolle koti­maas­sa ja jät­tävät pienetkin lapsen­sa suku­lais­ten hoivi­in, jot­ta voivat tul­la tänne hoita­maan rikkait­ten suo­ma­lais­ten hoito­laitok­si­in sysäämiä van­huk­si­aan, joi­ta eivät jak­sa koton­aan kat­sel­la? Ettekö näe siinä mitään ris­tiri­itaa? Varsinkaan kun ei edes mak­se­ta kun­non palkkaa.

 251. Entäpä jos koko mus­limikysymys onkin vain kylmän sodan tois­in­toa ? Pahik­set ovat wah­habi­it­te­jä (ennen: stal­in­is­tiset ja jälk­istal­in­is­tiset änkyräkom­mu­nis­tit), neu­vos­tora­ha on vai­h­tunut saudi­ra­haan, hyödyl­lis­ten idioot­tien rooli on punav­ihreil­lä ide­al­is­teil­la (ennen: tiedosta­va poli­it­ti­nen opiske­li­jali­ike). Suuri (suu­ru­u­den­hul­lu) tari­na ei ole enää sosial­isti­nen maail­man­val­lanku­mous vaan islamisti­nen maail­man­val­tio tai ryh­mä islamistisia valtiota.

  Jos näin, on maa­han­muut­to ja islamin inte­groin­ti todel­lakin Euroopan lähi­t­ule­vaisu­u­den merkit­tävin poli­it­ti­nen kysymys. Maa­han­muut­ta­jat muo­dosta­vat tässä kuvios­sa otol­lisen poh­jan jos­sa äärili­ik­keet voivat rauhas­sa resonoi­da niin pitkään kun enem­mistö on kat­se­lev­inaan muualle.

  Suomes­sa mainit­tu kylmän sodan itä­naa­pu­ri­on­gel­ma ratke­si aikoinaan aseveli­ak­selil­la kun maltil­liset sosial­is­tit vaku­ut­tui­v­at kom­mu­nis­min arvaa­mat­to­muud­es­ta. En mal­ta tässäkään kohtaa olla näkemät­tä analo­gioi­ta tapa­mus­limei­hin tai vaikka­pa bosniakkeihin.

  Jos analo­giat ovat toimivia, sopii seu­raa­va Väinö Leskisen sitaat­ti tähänkin päivään kuin nenä päähän: 

  ”Juuri nyt tarvi­taan Suomes­sa län­sir­in­ta­man naisia ja miehiä …
  Tarkoi­tan län­sir­in­ta­mal­la sitä vapausi­han­net­ta, jon­ka parem­min vais­toaa ja tun­tee kuin pystyy älyl­lis­es­ti ja sanal­lis­es­ti kuvaamaan.”

  Arkipäivän kult­tuurirel­a­tivis­mi (en nyt parem­paakaan ilmaisua kek­si) naker­taa näitä ihantei­ta, ja on juurikin sitä mis­tä az tuol­la edel­lä mainit­si, eli jos nimi on Fati­ma tai Abdul­lah, käytetäänkin suvait­se­vu­u­den var­jol­la eri moraalikoodistoa.

 252. az 9.4.2009 kel­lo 16:31:

  “Mon­esti tois­te­taan hoke­maa, että Suo­mi voi vält­tää tois­t­en tekemät virheet ja kohtaa­mat ongel­mat, en tiedä onko se mah­dol­lista, ja tätä hoke­maa tois­ta­vat eivät itse koskaan esitä, miten se tapah­tu­isi, mut­ta uskon, että siinä voidaan onnis­tua vain jos pidämme silmämme auki, emmekä sul­je niitä väärinkäytök­siltä, ja pyrimme puut­tumaan näi­den kaltaisi­in ilmiöi­hin mah­dol­lisim­man varhaises­sa vaiheessa.

  Ikävä kyl­lä, se ei tun­nu käyvän suvait­se­vais­ten enemmistölle.”

  En minä ainakaan usko, että pystymme vält­tämään ainakaan täysin yhtään mitään (jos tänne tulee sit­ten kovin paljon mus­lim­i­maa­han­muut­ta­jia). Eiköhän jokainen maa­han­muut­ta­jia vas­taan­ot­ta­va maa joudu koke­maan ainakin jotain samo­ja ongelmia, jollei kaikkia.

  Enkä laske itseäni mihinkään suvait­se­vais­toon kuu­lu­vak­si, se on vähän turhanaikaista nimit­te­lyä mielestäni, huvit­taa min­ua myös, mut­ta nau­ru kai piden­tää ikää. Maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka ei ikinä ole vaikut­tanut äänestyskäyt­täy­tymiseeni mitenkään (eikä tule vaikut­ta­maan) vaan puolueen perusar­vo­jen samankaltaisu­us ver­ratu­na omaan ajatteluuni.

  Mut­ta juu, kan­natan kyl­lä sanomisi­asi siitä, että pitää puut­tua aikaises­sa vai­heessa. Mut­ta kun en ole päät­täjä niin min­un miet­teil­läni ei ole mitään arvoa. Toiv­ot­tavasti jotkut päät­täjät ovat samaa mieltä ja esit­tävät konkreet­tisia ehdo­tuk­sia miten puut­tumi­nen hoide­taan. Mitä se itse asi­as­sa tarkoit­taisi? Uusien lakien säätämistä islami­nuskoisia varten? Jos, niin voisi olla hyvä ennakoi­da ongelmia. Ran­skas­sa­han on muis­taak­seni joitain huiv­i­lake­ja toteutet­tu. Miten noi­hin pakkoavi­o­li­it­toi­hin voisi puut­tua? Jospa HS tek­isi jut­tua vaik­ka, har­ras­taisi tutki­vaa jour­nal­is­mia. Minus­ta kyl­lä HS peri­aat­teessa yrit­tää olla tas­a­puo­li­nen maa­han­muut­to­ju­tuis­saan, toisin kuin hom­malaiset väit­tävät. Ruot­sis­sa ainakin Afton­blade­tkin näyt­tää kir­joit­ta­van ihan tas­a­puolis­es­ti jut­tu­ja, usein se minus­ta näyt­tää puo­lus­ta­van kiel­teisen lupa­päätök­sen saanei­ta tur­va­paikan­hak­i­joi­ta ja heitä piilot­tele­via pappe­ja, mut­ta toisaal­ta kir­joit­taa muslmien kun­ni­akult­tuuria arvostele­via jut­tu­ja. Ole­tan, että Suomes­sakin kir­joit­telu menee tähän suun­taan, jos ongelmia ilme­nee enem­män. Minus­ta Suomen lehdis­tö ei yleen­sä ongelmista vaikene.

  Olen ehdo­masti sitä mieltä, että mus­lim­iper­hei­den tytöil­lä pitää olla oikeus län­si­maiseen elämään, jos asu­vat län­nessä ja jos itse halu­a­vat. Samoin pojil­la. Pojatkin voivat olla uhre­ja, heitä laite­taan vah­ti­maan sis­arten­sa käytöstä ja moraalia sekä pahoin­pitelmään näitä:

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article2518483.ab

  Viime aikoina on myös puhut­tu mah­dol­li­sista maaa­han­muut­ta­jien tekemistä raiskauk­sista ja joukko­raiskauk­sista. Minus­ta Yrsa Ste­nius toi jo tässä vuo­den 2000 kolum­nis­saan, jotain asioi­ta esi­in, joi­ta voisi Suomes­sakin miet­tiä — siis ettei näin käy:

  http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0002/29/stenius.html

  Eli siis tietyn­laiset syr­ji­tyssä, sosioekonomis­es­ti huonos­sa ase­mas­sa ole­vat, koulus­sa huonos­ti men­estyvät jne. maa­han­muut­ta­jamiehet, joil­la on vääristynyt itse­tun­to saat­ta­vat keskel­lä nuoru­u­den testos­teroni­hu­umaansa (pojat jo muutenkin kil­pail­e­vat tytöistä omankin viiteryh­män kesken) etnis­ten jän­nit­tei­den ja kult­turitör­mäys­ten keskel­lä halu­ta taval­laan kostaa halvek­si­malleen val­taväestölle ja näin sit­ten ryh­män paineessa ajau­tu­vat tekemään raiskauk­sia. Tässä on osatek­i­jänä se, että val­taväestö kohtelee näitä poikia halvek­su­vasti. En siis mitenkään hyväksy yhtään mitään, mut­ta ymmär­rän miten tuol­laisia joukko­raiskauk­sia voi tapah­tua. Senkin takia ettei Suomes­sa alka­isi esi­in­tyä täl­laisia sel­l­ai­sis­sa määrin kuin Ruot­sis­sa, maa­han­muut­ta­jat pitäisi todel­lakin saa­da inte­groitua hyvin yhteiskun­taan. Myös mei­dän suo­ma­lais­ten pitää asen­noitua ystäväl­lis­es­ti heitä kohtaan nor­maalis­sa kanssakäymisessä, aut­taa kie­len oppimisen kanssa puhu­mal­la suomea hei­dän kanssaan jne. Näin minä ainakin yritän tehdä. (Mikä ei tarkoi­ta etten välil­lä voisi täysin suut­tua johonkin ulko­maalai­sid­ioot­ti­in jos­sain tilanteessa samoi kuin suu­tun suomalaisidiootteihin.)

  On hyvä muis­taa mitä Pelalle ja Fadimelle tapah­tui ja yrit­tää toimia niin ettei mei­dän maas­samme tapah­tu­isi tällaisia:

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article2751094.ab

  Tääl­lä Sara Muhammed antaa ohjeek­si että mus­lim­i­tytöille pitää antaa eri­ty­is­paljon tietoa ihmisoikeuk­sista eikä pidä sal­lia tytöille mitään eri­tyisko­htelua koulun uimaopetuk­sen, liikun­tatun­tien tai koulun retkien suh­teen — ja olen kyl­lä samaa mieltä vaik­ka aiem­min pohdinkin että mus­lim­i­naisille voisi antaa oman uin­tivuoron jok­sikin sopeu­tu­misa­jak­si, ehkä se voisi olla van­ho­jen mus­lim­i­nais­ten uin­tivuoro, asen­tei­ta on kuitenkin vaikea yhtäkkiä muut­taa ja eri­tyis­es­ti van­ho­jen ihmis­ten, mut­ta koulun suh­teen pitäisi ehkä olla tiukem­pi nimeno­maan inte­graa­tion nimissä:

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article2527373.ab

  1. Tässä maa­han­muut­tokeskustelus­sa syn­tyy täl­laisia kuvit­teell­sia fak­to­ja, joi­hin sitte vedo­taan niin usein,että mon­en silmis­sä ne muu­tu­vat oikeik­si fak­toik­si. Esimerkik­si tämä mus­lim­i­nais­ten oma uin­tivuoro. Sel­l­ais­tra ei tai­da olla mis­sään. Oli joskus ehdo­tus, joka hylättiin.

 253. Keskusta­lainen kir­joit­ti 9.4.2009 kel­lo 13:05

  ”Olen näh­nyt YLEltä yhden hyvän maa­han­mut­toai­heisen ohjel­man, jos­sa oli­vat äänessä enim­mäk­seen maa­han­muut­ta­jat. En ikävä kyl­lä muista mikä ohjel­ma oli kyseessä. Yksi pan­elisti oli Lil­li Suo­ma­lainen, joka ilmeis­es­ti ansait­si paikkansa keskustelus­sa isän­sä n. 20 vuot­ta sit­ten tekemien pilapi­ir­rosten takia. Niin paljon maa­han­muut­tokeskustelu on eden­nyt tässä ajas­sa (tote­si myös Lilli).”

  Ajanko­htaisen kakkosen maa­han­muut­toil­ta 17.2.2009. En löytänyt enää Yle Areenal­ta enkä you tubestakaan, muuten olisin linkan­nut. Lil­li Earl on kyl­lä hyvä keskusteli­ja, olen näh­nyt muus­sakin ohjel­mas­sa kevään mit­taan. Ohjel­ma oli ihan asialli­nen. Kävi siitäkin ilmi, että kult­tuurien tör­mäyk­siä on sat­tunut ja odotet­tavis­sa on lisääkin, mut­ten kuitenkaan az:n kaltaiseenkaan islami­lais­tu­mis­pelkoon Suomen tai Euroopan osalta joutunut.

  Mut­ta en ole samaa mieltä kanssasi siitä, että maa­han­muu­tos­ta asial­lista keskustelua herät­tele­viä ihmisiä yritet­täisi­in vaien­taa –johan tuo on mon­een ker­taan kai tässäkin keskustelus­sa todet­tu. Sen sijaan selvän muukalais­vas­taisille tahoille kyl­lä ollaan sanomas­sa vas­taan. Ja syys­tä. Jos käyt vilkaise­mas­sa Uuden Suomen blo­gien puolel­la mil­laista kohtelua vaikka­pa Arja Alho ja Sir­pa Pietikäi­nen ovat saa­neet osak­seen, kun ovat uskalta­ne­et sanoa jotain maa­han­muut­toon tai Pietikäisen tapauk­ses­sa itse asi­as­sa rasis­mi­in liit­tyen kuten az jo aiem­min toikin esi­in, niin saat selvän käsi­tyk­sen mik­sei tuol­lainen kom­men­toin­ti syn­nytä kun­non keskustelua. Naiset ovat jät­täneet kom­ment­ti­pal­stansa täysin moderoimat­ta ja keskustelun taso maa­han­muut­tokri­itikoiden tahol­ta on erit­täin törkeä ja asi­a­ton suurim­man osan aikaa. Hyvä toisaal­ta että jät­tivät näkyvi­in kaik­ki kom­men­tit, minus­ta ne nimeno­maan ker­to­vat että mis­tään vakavas­ta maa­han­muu­ton ongelmien pohtimis­es­ta ei ole kyse näi­den ihmis­ten tahol­ta, vaan suo­ranais­es­ta muukalais­vas­taisu­ud­es­ta ja vihaan lietsomisesta.

 254. Uima­hal­liasi­as­ta vielä: Uno­hdin vielä lisätä, että luin jostain perustelu­na tuolle käytän­nölle, että Jakomäen uima­hallin käyt­töaste on muutenkin niin pieni, ettei tuos­sa käytän­nössä kukaan oikeas­t­aan tule eri­tyisem­min posi­ti­ivis­es­ti syr­ji­tyk­si — tuo posi­ti­ivi­nen syr­jin­tähän on ollut se kri­itikoit­ten syy vas­tus­taa tätä. Peri­aat­teessa voisi olla hyvä, että nuoret tytöt kävi­sivät uimak­oulun­sa muit­ten tyt­tö­jen kanssa, van­hem­mille mus­lim­i­naisille soisin ehkä omat vuorot jok­sikin aikaa (no vaik­ka kunnes 1. maa­han­muut­ta­ja­sukupolvi men­nyt man­an majoille).

 255. tokar: “Kir­joit­ta­jan tarkoi­tus tosin lie­nee korostaa aasialais­nais­ten (ja ‑miestenkin, kun hoita­jista puo­let on ollut miehiä) alis­tu­vam­paa ja palvelu­alt­ti­im­paa asennetta?”

  Ei alis­tu­vam­paa. Tarkoitin kohtelias­ta ja hyväntahtoista.

 256. Tokar­czuk valisti:
  “Glow­ing,
  Martelius vähän kär­jistää ja kyseenalais­taa. Taas te hom­malaiset jankkaat­te tätä. Ovatko miehet joku ulko­maalainen kansan­ryh­mä jota vas­taan voi agiteerata?”

  - ensin­näkin; En ole hommalainen.
  Martelius mielestäsi siis “vähän kär­jistää ja kyseenalais­taa”. (…naisia, joi­ta miehet tääl­lä ruti­ini­no­mais­es­ti tap­pa­vat ja hakkaavat)

  No kiva.

  Kun Hal­la-aho vähän kär­jistää ja kyseenalais­taa niin.…

  - pitääkö kansan­ryh­män olla Ulko­maalaista syn­type­r­ää, että sen demon­isoin­ti olisi tuomit­tavaa? Kiitos jo etukä­teen vas­tauk­ses­tasi, hyvä Tokarczuk!

 257. Ah, pieni lisäys:

  Tokar­czuk: “Ehkä Marteliuk­sen tek­stin tarkoi­tus on herät­tää mies­luk­i­jat ajat­tele­maan omaa käyt­täy­tymistään naisia kohtaan?
  Tosin epäilen, että luke­vatko juuri ne vaimo­jaan hakkaa­vat miehet mitään lehtiä, ehkä kohderyh­män parem­min tavoit­taisi lait­ta­mal­la tek­stit Kos­supul­lon kylkeen?”

  - niin­pä, onko muun­laisia suo­ma­laisia miehiä val­lan ole­mas­sakaan? Sitähän Suvi Aho­lakin peräänku­u­lut­ti ihanas­sa arviossaan:
  http://ihmissuhteet.blogspot.com/2009/04/hs-positiivisesti-miehista.html

  …Sil­lä vain naiset (fem­i­nis­tit) tietävät, mis­tä miehistä puhut­taes­sa saa ja pitää puhua. Siitä, mikä suo­ma­lai­sis­sa miehissä on keskeis­in­tä: väki­val­ta, epälu­otet­tavu­us ja pornohakuisuus.

 258. “Esimerkik­si tämä mus­lim­i­nais­ten oma uin­tivuoro. Sel­l­ais­tra ei tai­da olla mis­sään.” Näin kir­joit­ti siis Osmo.

  Olen kyl­lä ollut siinä uskos­sa, etteivät mus­lim­i­nais­ten omat uimavuorot ole kuvit­teel­lisia. Tietääk­seni myös Turus­sa on tai on ainakin ollut omat vuorot _musliminaisille_. Huhut ker­to­vat, että myös _muslimimiehille_ olisi oma vuoronsa.

  “Tyt­tö­jen uimak­oulun jäl­keen lauan­taisin Jakomäen uima­hal­lis­sa on vain mus­lim­i­naisille varat­tu kol­men tun­nin uin­tivuoro. Hallin henkilökun­ta koos­t­uu sil­loin pelk­istä naisista.”

  http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Uimakoulu+ker%8A%8A+muslimityt%9At+Jakom%8Akeen/1135239224864

  Myös blo­gisti Taus­tavaikut­ta­ja on selvit­tänyt asiaa.

  http://taustavaikuttaja.blogspot.com/2009/02/eras-kirjeenvaihto.html

  Myös Vihreässä Lan­gas­sa on käy­ty kiihkeää keskustelua asian tiimoilta.

  http://www.vihrealanka.fi/blogit/suomen-halutuin-uimahallivuoro

  Ja uhmaan vielä lisäämäl­lä linkin Hal­la-ahon näke­myk­seen asiasta.

  http://www.halla-aho.com/scripta/muutama_sana_uimahallivuoroista.html

  Eipä ole tuo­hon enää mitään lisät­tävää. Olen samaa mieltä.

  1. Kuin­ka mon­ta ker­taa pitää tois­taa, että tuo vuoro on naisille, ei mus­lim­i­naisille. On maa­han­muut­ta­jien uimak­oulu, mut­ta hal­li on auki kaikille muillekin naisille. Ilmeis­es­ti todel­lista kri­ti­soitavaa ai maa­han­muut­tokri­itikoil­leri­itä, kun pitää levit­tää vääriä ja mon­een ker­taan kor­jat­tu­ja tietoja.

 259. Vielä tuos­ta Yrsa Ste­niuk­sen artikke­lista johon linkkasin: se kan­nat­taa lukea kri­it­tis­es­ti. Tätä seu­raavaa Yrsan artikke­lis­sa esit­tämää näke­mys­tä ainakin on kri­ti­soitu (johon näke­myk­seen itse olen kyl­lä aika ihas­tunut myös, tun­tuu uskot­taval­ta että tietyn­laisille kelka­s­ta pudon­neille maa­han­muut­ta­jille voisi syn­tyä tuol­lainen näke­mys val­taväestön nai­sista), että 

  “När kvin­nor­na i mus­lim­s­ka sam­fund förvän­tas vara oskul­der fram till bröl­lop­snat­ten och sven­s­ka kvin­nor i allmän­het förvän­tas vara erfar­na inträf­far ett slags värder­ings­för­bistring i mus­limer­nas sin­nen. Sven­s­ka flick­or blir Svennehoror.” 

  (Kun mus­lim­i­nais­ten odote­taan ole­van neit­sy­itä hääyönä ja ruot­salais­nais­ten puolestaan odote­taan ole­van sek­suaalis­es­ti kokenei­ta, tapah­tuu tietyn­lainen arvo­jen sekaan­nus mus­lim­ien mielessä. Ruot­salaistytöistä tulee sveduhuoria.) 

  Kri­ti­ikkiä: “Den­na snä­va syn på kul­tur och reli­gion har granskats och ifrå­gasatts av kri­tiska rasism och etnicitets­forskare. Paul Gilroy (1993a) har exem­pelvis var­nat för det han kallar ”etnisk abso­lutism” där nation­er eller etniska grup­per fram­ställs som kul­turellt homoge­na. Det, menar han, för­bis­er dess inneboende mång­fald av etniska och kul­turel­la uttryck. Att betrak­ta till exem­pel araber, kur­der eller invan­drare som kul­turellt homoge­na grup­per är således både prob­lema­tiskt och felak­tigt. Araber kan vara både krist­na och mus­limer, kur­der kom­mer från flera oli­ka nation­er och invan­drare är en så het­ero­gen grupp att det enda som de kan sägas ha gemen­samt är just att bli kat­e­goris­er­ade som invan­drare. Att förstå och tol­ka etnicitet som enbart en frå­ga om kul­turel­la skill­nad­er eller religiösa prak­tik­er med­för även andra prob­lem. I debat­ten fram­står invan­drare som defin­i­tivt kul­turellt avvikande från sven­skar. Ibland fram­ställs det som om det vore kul­tur­er – och inte män­niskor – som invan­drar till Sverige.Kultur blir här ett arv som män­niskan bär med sig oavsett när eller vart hon flyttar.

  Kul­turbe­grep­pet (och islam) har således allt mer kom­mit att beteck­na avvikelse. Medan sven­sk kul­tur osyn­lig­görs eller nor­malis­eras, for­mas en föreställ­ning om det annor­lun­da och det kul­turellt avvikande. Som i flera andra process­er där normalitet/avvikelse ska­pas används mot­sägelser som bety­delse­bärande markör­er: Under rubrik­er som ”bar­barisk stamsed som förts över till Sverige” (Nord­ström, Folk­bladet 020124) for­mas föreställ­nin­gen om en nor­mal, god, civilis­er­ad sven­skhet som kon­trast till den­na annor­lun­da, prim­i­ti­va och bar­bariska kultur.

  Ett fler­tal rasism- och etnicitets­forskare har belyst hur det­ta sätt att peka ut vis­sa grup­per som kul­turellt avvikande påmin­ner om ett rastänkande där kul­tur har ersatt biolo­gi (se Blaut, 1992). I den­na ”nya” form av rasism, som ock­så kallas för kul­turell rasism, fram­ställs kul­tur som ett ”arv” som män­niskan (slaviskt) bär med sig. Den kul­turel­la rasis­mens logik vilar således på en föreställ­ning om kul­tur som är lika sta­tisk och ofrånkom­lig som den gängse rasis­mens föreställ­ning om biol­o­giskt nedärv­da egen­skaper. Den franske filosofen Eti­enne Bal­ibar kallar den­na nya form av rasism för ”olikhet­sra­sism” och beskriv­er den som:

  En rasism vars dominerande tema inte är det biol­o­giska arvet utan de kul­turel­la skill­nader­nas orub­bli­ga karak­tär, en rasism som vid förs­ta anblick­en inte pos­tuler­ar att vis­sa grup­per eller folk är över­lägsna andra utan ”bara” talar om det skadli­ga i att avskaf­fa gränser och om ofören­ligheten mel­lan oli­ka livssätt och tra­di­tion­er. (Bal­ibar, 2002:39) (Ran­skalainen filosofi Eti­enne Bal­ibar kut­suu täl­laista uut­ta rasis­mia ”eri­laisu­us­ra­sis­mik­si” ja kuvailee sitä seu­raavasti: Rasis­mi, jon­ka pää­tee­m­ana ei ole biologi­nen per­imä vaan kult­tuuris­ten ero­jen vääjäämät­tömyys, rasis­mi, joka ei ensim­mäisek­si väitä että tietyt ryh­mät tai kansat ovat toisia ylem­piar­voisia vaan ”vain” puhuu siitä, miten vahin­gol­lista on pois­taa rajat ja miten yhteen­sopi­mat­to­mia eri­laiset elämän­ta­vat ja perinteet/kulttuurit ovat. )

  En jak­sanut kään­tää kaikkea, mut­ta asu­taan­han tässä kak­sikielisessä maassa..
  Tässä on hyvä sanakir­ja, jos tulee avun­tarvet­ta ruotsin kanssa: http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

  Arvoste­lutek­sti oli kotoisin täl­lais­es­ta tutkimuk­ses­ta nimeltä Rasim, kön och sex­u­alitet (Rasis­mi, sukupuoli ja sek­suaal­isu­us), Ruotsin kansan­ter­veyslaitok­sen julka­isu vuodelta 2005:
  http://www.fhi.se/PageFiles/3096/a20053rasismkonsex0511.pdf?epslanguage=sv

  Lainaa­mas­sani kohdas­sa kri­ti­soidaan etnistä abso­lutismia eli ollaan sitä että ei pitäisi nähdä maa­han­muut­ta­jia homogeenise­na ryh­mänä joka tulee yhdestä homogeenis­es­ta kult­tuurista vaan eril­lis­inä ryh­minä, joil­la on eri­laisia tapo­ja ja kult­tuure­ja. Ja kri­ti­soidaan tätä ”uut­ta” rasis­mia, jota nimitetään kult­tuurisek­si rasis­mik­si, jon­ka mukaan kult­tuuri on jotain saman­laista kuin per­imä, jota ihmi­nen orjal­lis­es­ti kan­taisi aina mukanaan. Eli siis Ste­niuk­sen näke­mys kult­tuurista ja uskon­nos­ta on kuulem­ma liian ahdas.

  Taas päästi­in käsit­teeseen rasis­mi. Yllä ole­vien määritelmien mukaan aika mon­en tääl­läkin kir­joitelleen varoit­te­lut kult­tuuris­ten ero­jen ja kult­tuurien yhteen­sopi­mat­to­muuk­sista ovat kulttuurirasistisia.

 260. Ensin hyäksy­it ped­ofil­ian ja sit­ten kiis­tit hyväksymis­esi, todis­teista huolimatta
  Sit­ten vale­htelit Hal­la-Ahon vale­hdelleen, sit­ten et suos­tunut kor­jaa­maan väit­teitäisi vaik­ka todis­tei­ta tuli kuin­ka paljon
  Nyt kiistät mus­lim­ien etuoikeudet, omat uin­tivuorot jne. jot­ka oli­vat ja ovat todellisuutta 

  Var­maankaan tätä kir­joi­tus­ta ei julka­ista, mut­ta ihan sama, tiedät kyl­lä itse olevasi vale­hteli­ja ja hui­jari, joka ei väl­itä totu­ud­es­ta pen­nin ver­taa, kun­han oma ide­olo­gia pääsee esiin

 261. Eräs parhaimpia poli­it­tisia veto­ja on seu­raa­va. Eräi­den eduskun­tavaalien alla käyti­in keskustelua siitä, mihin soma­lialaisia on asutet­tu. Heitähän joudut­ti­in sil­loin alus­sa sijoit­ta­maan jopa motellei­hin ja hotelleihin.

  Jos­sain Malmil­la tai Myyr­mäessä oli erään perus­suo­ma­laisen vaal­i­ti­laisu­us. Yksi iäkkäämpi äänestäjä kysyi ehdokkaal­ta, onko tot­ta, että soma­le­ja on sijoitet­tu myös vanhainkoteihin.

  Ehdokas vas­tasi naa­ma perus­lukemil­la, sel­l­ais­es­takin on puhut­tu. Ja kuuli­jat tietysti kauhistelivat.

  Annoin tässä nyt ilmaisen vinkin hal­la-aho­laisille uima­hal­likeskustelu­un näin eurovaalien alla.

 262. “Esimerkik­si tämä mus­lim­i­nais­ten oma uin­tivuoro. Sel­l­ais­tra ei tai­da olla mis­sään. Oli joskus ehdo­tus, joka hylättiin.”

  Peri­aat­teessa tämä on tot­ta. Esimerkik­si Jakomäen uima­hal­lis­sa oli muodol­lis­es­ti “maa­han­muut­ta­janais­ten” uimavuoro. Jostain syys­tä luulen ma kuitenkin ettei sinne nyt vaik­ka Venäläiset tai Viro­laiset naiset niin kovin ter­ve­tullei­ta olisi ollut.

  1. Sel­l­aista uin­tivuoroa ei ole. On nais­ten uin­tivuoro­ja kuten on nais­ten kun­tos­ale­jakin. Tuol­laista ehdotet­ti­in, mut­ta aja­tus hylättiin.

 263. “Tässä maa­han­muut­tokeskustelus­sa syn­tyy täl­laisia kuvit­teell­sia fak­to­ja, joi­hin sitte vedo­taan niin usein,että mon­en silmis­sä ne muu­tu­vat oikeik­si faktoiksi.”

  Niin­pä. Ylem­pänä vaah­do­taan siitä, että fil­ip­pi­iniläisiä lähi­hoita­jia tuo­daan tänne polke­maan palkko­ja ja välit­täjä­fir­mat vetää välistä hirveät rahat. Kum­mas­takaan ei anneta yhtään mitään näyt­töä, ain­oa julk­isu­udessa ollut tieto muuten on että ko. hoita­jille mak­se­taan TESin mukaista palkkaa… Tosin en tiedä kuin­ka moni noi­ta noi­ta kuitenkaan usko, useim­mat ihmiset eivät ole tyhmiä.

 264. Vuoro on kyl­lä edelleen esim. Kor­son uima­hal­lis­sa nimet­ty “maa­han­muut­ta­janais­ten uimavuoro”. Läy­tyy Van­taan viral­lisil­ta sivuilta. 

  http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;135;137;2620;565;6758;6766

  En ole kokeil­lut päästä sisään, mut­ta pidän itses­tään selvyytenä, että kaik­ki naiset voivat täl­löin uida. Ei sieltä nyt ketään naista voi poiskään­nyt­tää. Olen­naista on, että kaik­ki henkilökun­taankin kuu­lu­vat ovat täl­lä vuorol­la naisia. 

  Sitä, että nais­ten vuoro nimetään maa­han­muut­ta­janais­ten ja ‑tyt­tö­jen uimavuoroksi voi kyl­lä minus­ta kri­ti­soi­da. Etni­nen taus­ta ei saa olla kaupun­gin liikun­ta­palveluis­sa minkään­lainen erotteluperuste. 

  Tietysti, jos esim. uimak­oulu pide­tään soma­lin kielel­lä, on perustel­tua ottaa vain soma­lin kie­len taita­jia ryh­mään ihan jo tur­val­lisu­ussy­istä. Mut­ta soma­l­i­taus­taisu­us ei sinän­sä saisi olla perus­teena ja tuskin onkaan.

 265. Jakomäen uima­hallin sivuil­la http://www.hel.fi/wps/portal/Liikuntavirasto/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Liv/fi/liikuntapaikat/uimahallit/jakom_en+uimahalli
  oli vielä jokin aika sit­ten lauan­taille laitet­tu maa­han­muut­ta­jien uin­ti. Herää kysymys, mik­si lauan­taille, kun mus­lim­i­maa­han­muut­ta­janai­sista läh­es kaik­ki ovat työttömiä? 

  On tot­ta, että tuol­la sivuil­la ei nyt puhuta maa­han­muut­ta­jauin­nista mitään. Sen sijaan maa­han­muut­ta­jien uin­nille on ihan oma palvelupuhe­lin­nu­meron­sa. Mil­loinko­han esim. suo­ma­laiset eläkeläiset tai sotavet­er­aan­it savat oman palvelupuhe­lin­nu­meron uima­hal­li­in? Oliko tämä rasisti­nen kannanotto?

 266. “Kuin­ka mon­ta ker­taa pitää tois­taa, että tuo vuoro on naisille, ei mus­lim­i­naisille. On maa­han­muut­ta­jien uimak­oulu, mut­ta hal­li on auki kaikille muillekin naisille. Ilmeis­es­ti todel­lista kri­ti­soitavaa ai maa­han­muut­tokri­itikoil­leri­itä, kun pitää levit­tää vääriä ja mon­een ker­taan kor­jat­tu­ja tietoja.”

  Se var­maan aut­tasi, jos Helsin­gin kaupun­ki lakkaisi main­os­ta­mas­ta niitä mus­lim­i­nais­ten vuoroina?

  Aikaisem­pi teksti
  “MUSLIMIUINNIT JAKOMÄEN UIMAHALLISSA

  Mus­lim­i­nais­ten vapaauin­ti lauantaisin
  klo 11.00 — 14.30, ei ennakkoilmoittautumista
  Hin­ta: Uima­hal­li­mak­su aikuiset 4,40 €, muut 2,20 €”

  sivul­la: http://www.hel.fi/wps/portal/Liikuntavirasto/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/liv/fi/Ohjattu+liikunta/Maahanmuuttajat

  näyt­tää viimein muut­tuneen muo­toon (kuukau­sia jäl­keen kuin tämä aparthei­d­poli­ti­ik­ka oli nous­sut julk­isu­u­teen, ja minäkin häm­mästyneenä menin tark­ista­maan, että eihän 2000-luvun Suomes­sa toki täl­läistä ole..)

  “Maa­han­muut­ta­jat

  Mus­lim­i­naiset Jakomäen uimahallissa

  Mus­lim­i­tyt­tö­jen uimakoulut
  7 — 15 ‑vuo­ti­aat
  I kurssi…”

  En siltikään ymmär­rä mik­si uskon­to tässä pitää maini­ta — käsit­tääk­seni vain kaikkein taka­pa­juisim­mat islamin suun­tauk­set ovat edes sitä mieltä, ettei mus­lim­i­nais­ten tai tyt­tö­jen ole sovelias­ta uida vääräuskois­t­en nais­ten seurassa.

 267. “Suurkaupunkien uima­halleis­sa sul­jet­tu­ja mus­lim­i­nais­ten uintipäiviä

  Koti­maa Julka­istu: 16.1.2008 22:59 Muokat­tu: 17.1.2008

  Helsin­gin Jakomäessä ja Turun Laus­teessa uida saa­vat lauan­taina enää maa­han­muut­ta­janaiset. Miesten lisäk­si suo­ma­laiset naiset eivät ole ter­ve­tullei­ta uimaan näinä päiv­inä. Van­taan Kor­sos­sa torstaina mus­lim­i­naisille on oma uintiaikansa.

  Käytän­tö aloitet­ti­in Jakomäessä ja Laus­teessa vuo­den alus­ta, jois­sa lauan­tait ovat varat­tu­ja islami­nuskoisille naisille ja lisäk­si Laus­teessa sun­nun­tait ovat varat­tu­ja maahanmuuttajamiehille.

  Helsin­gin liikun­tavi­ras­ton sivu­jen mukaan Jakomäen uima­hal­li olisi lauan­taisin sul­jet­tu, mut­ta ohjatun liikun­nan alta löy­tyvät tarkat kuvauk­set erillisvuoroista.

  Jakomäen uima­hal­lipääl­likön mukaan uin­nit on tarkoitet­tu islami­nuskoisille maa­han­muut­ta­janaisille ja islami­in kään­tyneille naisille.

  Suo­ma­laisen Hus­tler- lehden mukaan maa­han­muut­ta­janais­ten omat uimavuorot Jakomäessä räätälöi­ti­in sosi­aalidemokraat­ti­nais­ten aloit­teesta ja päätös on saanut aikaan voimakas­ta kri­ti­ikkiä hallin muil­ta käyttäjiltä.”

  En voi ottaa kan­taa asian toden­peräisyy­teen, kos­ka tänään uima­hal­lit ovat kiin­ni. Ode voinee tark­istaa asian seu­raa­van arkipäiv­inä — siis itse tai pyytää jotain avus­ta­jaansa tekemään sen.

  Itse en pidä jär­jeste­lyä kohtu­ut­tomana. Voin käy­dä, ylen­määräisen ja onnek­si harv­inaisen reip­pau­den ilmetessä aivan aamus­ta, tai kuten eilen illan suussa.

  Mei­dän on muis­tet­ta­va, etä suo­ma­lainen ja ylipätän­sä län­sieu­roop­pa­li­nen melko luon­te­va suh­tau­tu­mi­nen alas­to­muu­teen tai pal­jas­tavaan puke­tu­miseen — vielä min­un lap­su­udessani maal­la ja varsinkin vähä­varaisem­mis­sa per­heis­sä pienet lapset oli­vat usein lämpim­im­män kesän aivan alasti — on islam­laiselle maa­han­muut­t­jaille hyvin vieras­ta. Tosein ihmisen kat­seen kohtaami­nen uima­pu­vus­sa tai näyt­tä­tymi­nen uima­pu­vus­sa (jopa toiselle suku­un kuu­lumat­toma­lle naiselle) on heille vaikeaa. Kylmään veteen täy­tyy hil­jalleen totuttautua. 

  Joskus luin Armas J. Pul­lan main­ioi­ta paki­noi­ta uimalaitosten ja uima­puku­muodin kehit­tymis­es­tä sata vuot­ta sit­ten. Lop­pu­jen lopuk­si nyt erit­täin hyödyl­listä tietoa, siis nyt.

 268. Tässä Uuden Suomen sivuil­ta 12.9.2008 Jakomäen hallin edus­ta­jan haastattelu: 

  “Lähiöli­ikut­ta­ja Toni Lem­piäi­nen ker­too Uudelle Suomelle, että uin­tivuoro kul­kee nimik­keel­lä ”mus­lim­i­nais­ten vapaauin­ti”, kos­ka miehille halu­taan korostaa, että he eivät ole sil­loin uima­hal­li­in ter­ve­tullei­ta. Aiem­min vuoro on kulkenut nimel­lä ”maa­han­muut­ta­jien uintivuoro”.”

  Höh, eikö se nor­maal­iä­ly­isille miehille riitä, että kyseessä on nais­ten vuoro kun oves­sa lukee nais­ten vuoro. Vähän on selit­te­lyn makua, eikö?

  Vai punke­vatko he sil­loin ymmärtämät­tömyyt­tään sankoin joukoin sisään? Ovatko mus­lim­i­naiset kaupun­gin liikun­tavi­ras­ton mielestä joitain tehokkai­ta miehenkarkoittimia?

  Rasisti­nen aja­tus mus­lim­i­naisia kohtaan!

 269. ‘suo­ma­lais­nuorten pukeu­tu­miseen puut­tumi­nen loukkaa näi­den oikeuk­sia ihan samal­la taval­la’ (Juu­so Koponen)
  Onko sinus­ta todel­la kyse samas­ta asi­as­ta? Min­un havain­to­jeni mukaan suomin­uoret eivät paljon puut­tumi­sista väl­itä. Et sä mua määrää, kato.

 270. Glow­ing kir­joit­ti: Kat­ja Martelius Helsin­gin Sanomis­sa 8.2.2008:
  “Joka ain­ut yli 11-vuo­tias nais­puo­li­nen suo­ma­lainen on kokenut sen, mis­tä nyt puhutaan: joutunut miesten har­joit­ta­man sek­suaalis­sävyisen häirin­nän kohteeksi.
  En sano, että kaik­ki miehet käyt­täy­tyvät niin. Mut­ta pohjim­mil­taan suo­ma­lainen yhteiskun­ta on syvästi naisvihamielinen.
  Kun ihmisoikeusjär­jestöt huolestu­vat suures­ta määrästä naisia, joi­ta miehet tääl­lä ruti­ini­no­mais­es­ti tap­pa­vat ja hakkaa­vat, kaikille kel­paa yhtä painavak­si vas­ta-argu­men­tik­si mar­gin­aa­li­nen nais­ten har­joit­ta­ma väkivalta.

  Anne Moila­nen, YLE: “suo­ma­laiset miehet hakkaa­vat ja tap­pa­vat vaimo­jaan läjäpäin”

  Suvi Aho­la, HS: “mus­ta­sukkai­sista tapoista, mak­samat­tomista ela­tus­mak­su­ista tai pornotot­tumuk­sis­taan. Myön­netään pois: En ymmär­rä miehiä.”

  Ja niin edelleen.

  En tiedä, kuka kek­si tehdä miesten demon­isoin­nista val­tavir­ta­jour­nal­is­mia, mut­ta kuka olikaan hän jos kuka ansait­sisi joutua val­tion­syyt­täjän kynsiin.

  Vihreät naiset ja Vihreä lan­ka eivät muuuten ole syyt­tömiä nekään, vaik­ka ovatkin paran­ta­neet tapo­jaan. Nykyään sar­ja­murhaa­jan luon­teen­pi­irteitä ei kai enää kuvat­taisi “tyyp­il­lisen suo­ma­laisen miehen luon­tenpi­irteik­si”, kuten vielä joskus 90-luvul­la Vihreässä lan­gas­sa tehtiin.

  Täysin epäko­r­rek­tisti kysyn: onko fem­i­nis­mi aikamme äärili­ikkeistä vahingollisin? 

  Nim­imerkil­lä Kah­den pojan isä

  PS. Suo­ma­lai­sista nai­sista alla puoli promil­lea joutuu hakatuk­si parisuh­teessa vuosit­tain, ei 20–40 pros­ent­tia vaik­ka niin miesten väki­val­taisu­udel­la mässäilevässä medi­as­sa usein vih­jail­laan. Mies on läh­es yhtä usein per­heväki­val­lan uhri kuin nainen. Miehet myös “pelkäävät” tai “ovat varuil­lan” väki­val­lan takia per­hep­i­iris­sä naisia useammin.

 271. “Vuoro on kyl­lä edelleen esim. Kor­son uima­hal­lis­sa nimet­ty “maa­han­muut­ta­janais­ten uimavuoro”. Läy­tyy Van­taan viral­lisil­ta sivuilta.”

  Nämä ovat juurikin niitä lap­suk­sia joi­ta tuskin huo­mat­taisi­in ellei Hal­la-aho olisi jak­sanut räksyt­tää asi­aa esille.

  “Taas päästi­in käsit­teeseen rasis­mi. Yllä ole­vien määritelmien mukaan aika mon­en tääl­läkin kir­joitelleen varoit­te­lut kult­tuuris­ten ero­jen ja kult­tuurien yhteen­sopi­mat­to­muuk­sista ovat kulttuurirasistisia.”

  Määritelmiä on joka lähtöön. Mil­lainen rasisti olen jos mielestäni a) keskeisim­mät jakolin­jat kulke­vat maal­lis­tunei­den ja uskon­nol­lis­ten välil­lä, ei esimerkik­si seemiläis­ten uskon­to­jen välil­lä, b) islamis­mi ei ker­ta kaikki­aan sovi län­si­maiseen kult­tuuri­in ja c) kirkon “suvait­se­vaisu­ustyöstä” on enem­män hait­taa kuin hyö­tyä kos­ka se vahvis­taa uskonop­pinei­den ase­maa maa­han­muut­ta­jien “viral­lisi­na” edustajina ?

 272. Tomi Ahti:
  “Täysin epäko­r­rek­tisti kysyn: onko fem­i­nis­mi aikamme äärili­ikkeistä vahingollisin?”

  - on.

 273. Tomi Ahti kysyi:
  “Täysin epäko­r­rek­tisti kysyn: onko fem­i­nis­mi aikamme äärili­ikkeistä vahingollisin?”

  - On, ja täs­men­nys tässä:

  “Nais­ten väki­val­ta kasvussa
  Nais­ten osu­us per­heväki­val­tarikosten tek­i­jöinä on kas­vanut. Riko­sy­likomis­ario Tolvasen mukaan jo läh­es puo­let törkeistä pahoin­pite­ly­istä ja henkirikok­sista on nais­ten tekemiä. 

  http://www.verkkoapila.fi/opencms/opencms/apila/news/articles/1800.html?…
  .
  .
  .
  .
  .
  fem­i­nisti Hei­di Hau­ta­la: “Keskit­tymäl­lä nimeno­maan naisi­in kohdis­tu­van väki­val­lan tor­jun­taan ei väheksytä muiden ryh­mien koke­muk­sia, vaan tavoitel­laan myös tehokkuutta.”
  .
  .
  fem­i­nisti Susan­na Salokan­nel: “Kaik­keen eivät yhteiskun­nan rajal­liset resurssit ker­ral­la riitä, sitä Hau­ta­la epäilemät­tä tarkoit­ti puhues­saan tehokku­ud­es­ta. Hoide­taan näil­lä ole­mas­sa olevil­la resurs­seil­la ensin yksi asia kun­toon ja samal­la aloite­taan seu­raa­van asian käsittelyä.”
  .
  .
  .
  fem­i­nisti Mint­tu Hapuli Selibaattipäiväkirjassaan:
  “Kotona lähisuh­teessa hakatuk­si tai tapetuk­si tulem­i­nen on väki­val­lan laji, jos­sa 98%:sti naiset ovat uhre­ja ja miehet väkivallantekijöitä.”
  .
  .
  .
  (fem­i­nisti­nen jär­jestö) Vihreät Naiset ry:n mielestä on outoa, että RAY tukee laa­jasti sel­l­aista väki­val­lan ehkäisy­työtä, joka ei kohdis­tu em. suo­ma­laisen väki­val­lan peru­songel­maan. Vihreät Naiset ry ihmettelee RAY:n päätöstä kanavoi­da merkit­täviä sum­mia lähisuhde­väki­val­lan ehkäisyyn suun­na­tu­ista varoista val­takun­nal­liselle las­ten­suo­jelu­jär­jestölle, Ensi- ja tur­vako­tien liitolle (ETU). Las­ten suo­jelun rin­nal­la las­ten äid­it, jot­ka ovat useim­miten las­ten isien väki­val­lan kohteina, ovat naisjär­jestö­jen yhteisen käsi­tyk­sen mukaan ensisi­jainen väki­val­lal­ta tur­vaamisen kohde. Nais­ten suo­jelu on paras­ta las­ten suojelua.”

 274. ’suo­ma­lais­nuorten pukeu­tu­miseen puut­tumi­nen loukkaa näi­den oikeuk­sia ihan samal­la taval­la’ (Juu­so Koponen)
  Onko sinus­ta todel­la kyse samas­ta asi­as­ta? Min­un havain­to­jeni mukaan suomin­uoret eivät paljon puut­tumi­sista väl­itä. Et sä mua määrää, kato.

  Miten ne eivät ole eri asia. Nuori halu­aa pukeu­tua taval­la X, mut­ta yhteisön van­hem­mat jäsenet eivät sal­li tätä. Mik­si kyse olisi ratkai­sev­asti eri asi­as­ta sil­loin kun puhutaan mus­lim­i­tytöistä ja huiv­eista kun jos puhutaan suo­ma­lais­po­jista ja lökäpöksy­istä tai pipoista?

  Nämä ovat juurikin niitä lap­suk­sia joi­ta tuskin huo­mat­taisi­in ellei Hal­la-aho olisi jak­sanut räksyt­tää asi­aa esille.

  Jos kukaan ei huo­maa ongel­maa, se ei tai­da ollakaan kovin kum­moinen ongelma?

  Helsin­gin kaupun­ki ei saa tyylip­is­teitä asi­as­ta tiedot­tamis­es­ta, mut­ta mun on vaikea nähdä keneltä se on pois jos uima­hal­lia joka muu­toin olisi ko. ajanko­htana kiin­ni (kuten Jakomäen tapauk­ses­sa) pide­tään muu­ta­ma tun­ti viikos­sa auki vain naisille? 

  Eri­tyisen outoa on, että samat tyyp­it jot­ka pitävät tätä huu­ta­vana vääryytenä ovat tässäkin keskustelus­sa kaivan­neet puut­tumista maa­han­muut­ta­janais­ten alis­tet­tuun ase­maan. Eikö juuri täl­lainen tilanne tar­joa alis­te­tu­ille naisille mah­dol­lisu­u­den päästä ker­rankin pois kotoa alta, tapaa­maan ver­taisi­aan ja ehkä sosi­aal­i­työn­tek­i­jöitä yms.? (Toiv­ot­tavasti kaupungilla on sen ver­ran pelisilmää että uin­tivuoron yhtey­dessä on uima­hallil­la tavat­tavis­sa ihmisiä jot­ka osaa­vat aut­taa vaik­ka per­heväki­val­lan uhrik­si joutunei­ta naisia.)

  Ja mik­sipä ei voitaisi pitää muillekin eri­ty­is­ryh­mille omia vuoro­jaan jos sel­l­aiseen koetaan tarvet­ta. Maini­tu­il­la sotavet­er­aaneil­la olisi var­masti ansait­tu oikeus moi­seen “erikoisko­htelu­un” jos he sel­l­aista kaipaa­vat. Kus­tan­nushan on kaupungille mar­gin­aa­li­nen. Mut­ta käsit­tääk­seni vet­er­aani­jär­jestöt eivät ole täl­laista kaipailleet? Luulen, ettei sel­l­aista kun­nal­lispoli­itikkoa löy­ty­isi, joka vas­tus­taisi vet­er­aaneille omaa uimavuoroa jos he sel­l­aista haluaisivat.

 275. Ennen kuin nyt niin kovasti innos­tutte, niin tässä faktaa: 

  Rikok­sit­tain lask­ien miesten väliset henkirikok­set muo­dos­ti­vat 61 pros­ent­tia kaik­ista henkirikok­sista. Kat­sauskau­den henkirikok­sista 29 pros­en­tis­sa uhri oli nainen ja pääepäilty mies, kahdek­sas­sa pros­en­tis­sa nainen oli sur­man­nut miehen ja kahdessa pros­en­tis­sa nainen oli sur­man­nut naisen. (Oikeuspoli­it­ti­nen tutkimus­laitos Henkirikoskat­saus 2008, Mart­ti Lehti)

  En mitenkään vähät­tele nais­ten väki­val­taa, joka var­masti on kasvus­sa, mut­ta näis­sä vakav­im­mis­sa teois­sa on tek­i­jänä on siis edelleen 90-pros­ent­tis­es­ti mies. 

  Miten muuten fem­i­nis­mi on edis­tänyt nais­ten väki­val­taa? Näin tääl­lä väitetään, mitään perustet­ta en vain näe.

 276. “Miten muuten fem­i­nis­mi on edis­tänyt nais­ten väki­val­taa? Näin tääl­lä väitetään, mitään perustet­ta en vain näe.”

  - vähät­telemäl­lä, jopa kieltämäl­lä koko ilmiön (väki­val­taa käyt­tävä nanen)
  — Nais­ten väki­val­taa ei ole saanut edes tutkia.
  ‑Jostakin syys­tä parisuhde- ja per­heväki­val­takoke­muk­sia on kat­sot­tu tarpeel­lisek­si kar­toit­taa kysymäl­lä vain naisilta.

  “Väki­val­ta ei lopu ennen kuin mies ottaa vas­tu­un teois­taan ja lakkaa etsimästä syitä nais­es­ta. Myös yhteiskun­nan olisi syytä laka­ta etsimästä syitä nais­es­ta. Väki­val­tai­sista nai­sista – mar­gin­aalis­es­ta ilmiöstä – puhumi­nen vie huomio­ta pois tärkeäm­miltä asioil­ta. Yksi täl­lainen asia on suo­ma­laisen miehen väki­val­ta naisia, lap­sia ja miehiä kohtaan.”
  fem­i­nisti, nais­tutk­i­ja, Johan­na Kan­to­la. Kir­joit­ta­ja on tutk­i­ja Helsin­gin yliopis­ton yleisen val­tio-opin laitoksella.

 277. Eli­nalle lisäys edelliseen:

  Feministi/naistutkija Mari­ta Hus­son ”Väki­val­lan verkois­sa ‑sem­i­naarin kir­voit­tamia pohdintoja”:
  http://www.jyu.fi/ytk/laitokse…rukous.pdf (sivul­ta 57 allaen)

  ”.Muu­ta­mat oli­vat tois­tu­vasti huolis­saan mah­dol­lis­es­ta miesten syyl­listämis­es­tä ja siitä, että aineis­toista ei löy­tynyt tarpeek­si ker­to­muk­sia väki­val­tai­sista, miehisen aggres­si­ivis­es­ti käyt­täy­tyvistä naisista.
  Tun­tui, kuin väki­val­las­ta ker­to­vat tilas­tot ja tutkimustiedot eivät olisi vaku­ut­ta­neetkaan kuulijoita.”

 278. “mun on vaikea nähdä keneltä se on pois jos uima­hal­lia joka muu­toin olisi ko. ajanko­htana kiin­ni (kuten Jakomäen tapauk­ses­sa) pide­tään muu­ta­ma tun­ti viikos­sa auki vain naisille? ”

  Asian peri­aat­teelli­nen arvo on suurem­pi kuin tämänker­tainen ilmentymä. 

  Mus­lim­i­nais­ten uimavuorol­la on tavoitel­tu var­masti hyvää. Kyseessä on kuitenkin rasisti­nen syr­jivä käytän­tö. Jos mus­lim­it ovat niin rasis­tisia etteivät pysty uimaan vääräuskois­t­en, esim. juu­ta­lais­ten tai kiinalais­ten kanssa, ei tätä rasis­tista piir­ret­tä heis­sä pitäisi mil­lään muo­toa tukea ainakaan Suomen maaperäl­lä veron­mak­sajien rahoilla.

  Olisiko sinus­ta OK perus­taa vain kris­ti­ty­ille tarkoitet­tu­ja uima­hal­livuoro­ja jonne evät­täisi­in pääsy juu­ta­laisil­ta, mus­limeil­ta, jne.? 

  Mitä seu­raavak­si? Omat bus­sivuorot eri uskontokunnille?

  1. On se nyt kum­mallista, että Teemu K jak­saa intää, että uima­hal­li olisi kiin­ni kri­ti­ty­iltä. Se on varat­tu naisille uskon­tokun­taan kuu­lumat­ta ja siel­lä on uimak­oulu musliminaisille.

 279. Juu­so Kopose­nen esit­tää valitet­ta­van yleisen ja perus­tavaa laat­ua ole­van väärinkäsityksen. 

  Mus­lim­i­tyt­tö­jen uimak­ouluil­la ja nais­ten uimavuoroil­la emme suinkaan tue näitä tyt­töjä ja naisia, vaan miesten ylläpitämää nais­ten alistamista. 

  7–15 ‑vuo­ti­aille mus­lim­i­tytöille suun­natut uimak­oulut on alun perin räätälöi­ty sitä varten, että he eivät voi osal­lis­tua perusk­oulun uimaopetuk­seen. Ja mik­si eivät voi? Vah­van, patri­arkaalisen alis­tusjär­jestelmän takia. Edes ekalu­okkalainen tyt­tö ei voi — täl­laista pikku­lapsen sek­su­al­isoimis­tako me halu­amme tukea? 

  Mikäli mus­lim­iper­heet jou­tu­isi­vat sen tosi­asian eteen, että perusk­oulun päät­tö­todis­tus­ta ei tipu, ellei lap­si osal­lis­tu kaik­keen opetuk­seen, voisi­vat asen­teet pikku hil­jaa muuttua. 

  Koposen ajat­tlu on muutenkin juuri sitä, mitä minä pidän rasis­tise­na. Mus­lim­i­naisia pide­tään säälit­täv­inä rep­panoina, jot­ka tarvit­se­vat suo­ma­lais­ten eri­ty­isjär­jeste­ly­itä… jos vaik­ka ihan pelisilmää omaa­va sosi­aal­i­työn­tek­i­jä huo­maisi kyyneleen poskel­la kuten Kopo­nen hurskastelee. Mik­si ihmeessä muuten uima­hal­lis­sa olisi sosi­aal­i­työn­tek­i­jä paikalla?

  Eivätköhän he aivan itse pär­jää, sem­minkin jos sanomee jyrkän stopin kaikelle alis­tamisen tukemiselle. Se on se, mitä me voimme tehdä eikä outo ylhäältä alas paapominen.

 280. Osmo muis­tut­taa:

  “Se on varat­tu naisille uskon­tokun­taan kuu­lumat­ta ja siel­lä on uimak­oulu musliminaisille.”

  Ihan riit­tävän omi­tu­ista kyl­lä sekin, että uimak­oulu olisi vain mus­lim­i­naisille? Eiköhän uimaam oppimisen pros­es­si ole uskon­nos­ta riip­pumat­ta ihan saman­lainen? Vai rukoil­laanko siel­lä aina välil­lä Allahia hukku­misen estämiseksi 😀

  Pait­si Jeesushan käveli vet­ten pääl­lä… hmmm? Ehkä emme tarvitse niin perus­teel­lista ope­tus­ta kuin muslimit. 

  Öhö, öhö… oon­pa olev­inani haus­ka, heko!

 281. Vielä tun­tuu, että on san­ot­ta­va sana­nen vaik­ka lupasin lopettaa.

  Eli­na, tarkoi­tatko, että poikiani kuu­lu kut­sua medi­as­sa tap­pa­jik­si esit­tämiesi pros­ent­tien takia?

  Miesten demon­isoin­ti on niin arkipäiväistä, että ihan fik­su Eli­nakaan ei huo­maa mitään kum­mallista lainaamis­samme ajatuk­sis­sa vaan alkaa etsiä todis­tei­ta niiden hyväksyt­tävyy­den puolesta.

  Jos olisin kir­joit­tanut: “ihon­väriltään tietyn­tyyp­piset ihmiset tap­pa­vat mui­ta ihmisiä läjäpäin ja ruti­inil­la kuin liukuhi­h­nal­la”, mieleen tuskin olisi ensim­mäisek­si tul­lut ruve­ta todis­tele­maan väitök­sen toden­peräisyyt­tä. Vai olisiko? (Väite on niin törkeä, että en kehtaa sitä kir­joit­taa suo­rasanais­es­ti edes kumoamismielessä.)

  Hupaisa tapaus on Vihreät Naiset, jot­ka Hal­la-ahon kohdal­la todel­la tomerasti, jopa tutk­in­tapyyn­nöin vas­tus­ta­vat stereo­tyyppei­hin perus­tu­vaa vihan­li­et­son­taa, mut­ta väit­tävät samanaikaises­ti, että “Suo­mi on Euroopan union­in väki­val­taisin maa. Suo­ma­laisen lähisuhde­väki­val­lan suurin ongel­ma on miesten naisi­in kohdis­ta­ma fyysi­nen väki­val­ta”. Väite on, pait­si tietysti val­he, myös sel­l­aista stereo­tyyppei­hin perus­tu­vaa vihan­li­et­son­taa, jol­ta toivoisin poikieni välttyvän.

  Anne Moila­nen valit­ti­in juuri vuo­den fraalancerik­si. Odotan, että ensi vuon­na on Hal­la-ahon vuoro. Tosin hänen täy­tyy opetel­la käyt­tämään kovem­paa kieltä pär­jätäk­seen Moilaselle. Vale­htelu ja vääris­te­ly jo sujuu.

  PS. Vakav­ista poli­isin tietoon tulleista per­heväki­val­tat­a­pauk­sista 60% on miesten tekemiä (luvus­sa lie­nee kuitenkin muiden poli­isien keräämien tilas­to­jen tapaan vääristymä nais­ten “eduk­si”). Miehet tosi­aan myös tap­pa­vat selvästi naisia use­am­min. Pieniä lap­sia eli kaikkein puo­lus­tuskyvyt­tömimpiä pahoin­pitelee kuitenkin nainen selvästi miestä use­am­min. Siitä huoli­mat­ta en lähtisi ker­tomaan Suomen nou­se­valle nais­sukupolvelle, että he kuu­lu­vat las­ten hakkaa­jien rotu­un. Kyse on nimit­täin ns. tilas­tol­lis­es­ta totu­ud­es­ta. Jokainen nainen ei ole lapsen­hakkaa­ja, naiseus ei väistämätä joh­da las­ten hakkaamiseen.

 282. Anne Moila­nen kom­men­toi Kodin Kuvale­hden haas­tat­telus­sa miesten har­joit­ta­maa, naisi­in kohdis­tu­vaa väki­val­taa. Käyt­täy­tymisen syyk­si hän esit­ti miesten turhau­tu­mista vai­mon parem­mas­ta koulutuksesta!
  Olen haas­tat­teluista lukenut, että nuore­na naitet­tavien Intialais- Nepalilais- ja Afgaan­i­tyt­tö­jen melkein­pä ain­ut toive miehen­sä suh­teen on se, että tämä ei löisi usein.
  Mik­si­hän luku­taidot­to­muus ei näitä naisia suojele?

 283. Kyl­lä se on nyt Osmo joka int­tää, vaik­ka on asi­as­ta väärässä. On se ihme, ettei ollut mitään vaiku­tus­ta, vaik­ka asia siteer­at­ti­in suo­raan Helsin­gin kaupun­gin sivuilta.

  “MUSLIMIUINNIT JAKOMÄEN UIMAHALLISSA

  Mus­lim­i­nais­ten vapaauin­ti lauantaisin
  klo 11.00 — 14.30, ei ennakkoilmoittautumista
  Hin­ta: Uima­hal­li­mak­su aikuiset 4,40 €, muut 2,20 €”

  Mis­tä ihmeestä ylipään­sä kek­sit, että “maa­han­muut­tokri­itikot” oli­si­vat alka­neet int­tää tästä asi­as­ta, “kos­ka heil­lä ei liene muu­ta san­ot­tavaa”. Kehi­tit tuon täysin tyhjästä. Asi­as­ta mainit­si ohi­men­nen nim­im. Tokar­czuk, joka ei suinkaan ole viestiketjus­sa esi­in­tynyt maa­han­muu­ton kri­itikkona. Jostain kum­man syys­tä tar­tu­it siihen, kehit­täen harhan, että siitä olisi intet­ty, ja olet tois­tanut saman kom­mentin koh­ta kymme­nen kertaa.

  Mitä ihmeen point­tia tässä koko “dial­o­gis­sa” on?

  Niitä oikeitakin asioi­ta kyl­lä on, vaikei­ta ja keskeisiä kysymyk­siä, joiden vas­taamisen tai vas­taamisen vält­te­lyn ei pitäisi olla iden­ti­teetill­i­nen, ver­tai­s­paineen ohjaa­ma tai oman oike­as­sa olemisen illu­u­sio­ta suo­jel­e­va funk­tio, jos ikinä aiomme yhteiskun­nan tasol­la saa­da aikaisek­si jankkaus­ta pidem­mälle menevää, rak­en­tavaa, rehellistä keskustelua maa­han­muu­tos­ta ja monikulttuurisuudesta.

 284. “On se nyt kum­mallista, että Teemu K jak­saa intää, että uima­hal­li olisi kiin­ni kri­ti­ty­iltä. Se on varat­tu naisille uskon­tokun­taan kuu­lumat­ta ja siel­lä on uimak­oulu musliminaisille.”

  Voisiko­han tämä mitenkään johtua siitä, että vuoro on nimet­ty “mus­lim­i­nais­ten vapaauin­niksi” eikä siel­lä sat­tuneesta syys­tä kuulem­ma juuri mui­ta kuin mus­lim­i­naisia ole käynyt. (Ellei tilanne ole sit­ten muut­tunut sit­ten tuon viime­vuo­tisen US-artikkelin.)

 285. ‘Mik­si kyse olisi ratkai­sev­asti eri asi­as­ta sil­loin kun puhutaan mus­lim­i­tytöistä ja huiv­eista kun jos puhutaan suo­ma­lais­po­jista ja lökäpöksy­istä tai pipoista?’ (Juu­so Koponen)
  Sik­si, että suo­ma­lais­nuori lähin­nä nau­raa vier­aalle, joka yrit­tää puut­tua hänen käytök­seen­sä. Ei pelkästään pukeu­tu­miseen vaan sel­l­aiseenkin käytök­seen, johon ehkä olisi jonkun syytä puut­tuakin. Han-suo­ma­laises­sa kult­tuuris­sa sosi­aalisen kon­trol­lin merk­i­tys lähe­nee nykyään nollaa.

 286. Mus­lim­i­nais­ten uimavuorol­la on tavoitel­tu var­masti hyvää. Kyseessä on kuitenkin rasisti­nen syr­jivä käytän­tö. Jos mus­lim­it ovat niin rasis­tisia etteivät pysty uimaan vääräuskois­t­en, esim. juu­ta­lais­ten tai kiinalais­ten kanssa, ei tätä rasis­tista piir­ret­tä heis­sä pitäisi mil­lään muo­toa tukea ainakaan Suomen maaperäl­lä veron­mak­sajien rahoilla.

  Mis­tä olet keksinyt, että mus­lim­it eivät voisi uida vääräuskois­t­en kanssa? Kyse on siitä, että monis­sa kult­tuureis­sa — ei mitenkään yksi­no­maan islami­lai­sista maista tule­vien maa­han­muut­ta­jien kohdal­la — ei pide­tä sopi­vana että naiset esi­in­tyvät vähissä vaat­teis­sa, esim. uima­pu­vus­sa, miesten näkösäl­lä. Ei siitä kovin kauaa ole kun näin oli län­si­maisenkin siveyskäsi­tyk­sen mukaan. Jos on mah­dol­lista vähillä kus­tan­nuk­sil­la jär­jestää uin­tivuoro, jos­sa sen enem­pää asi­akkaina kuin henkilökun­tanakaan ei ole miehiä, niin että myös täl­lai­sista kult­tuu­ri­taus­toista tule­vat naiset voivat oppia uimaan ja har­ras­taa tätä main­io­ta liikun­ta­muo­toa, niin mik­si niin ei tehtäisi? Niin kauan kun sinne ovat ter­ve­tullei­ta kaikkien uskon­to­jen edus­ta­jat, vaikka­pa esimerkik­si myös häveliäät ev.lut. suo­ma­lais­naiset, tässä ei nähdäk­seni ole mitään rasis­tista tai syr­jivää. Kaupun­gin tiedo­tus asi­as­ta on toki ollut surkeaa, kun ker­ran ihmisille on jäänyt se käsi­tys että ovel­la kyseltäisi­in uskon­nol­lista vakau­mus­ta, ja jos niin todel­la tehtäisi­in, asia olisikin ongel­mallisem­pi. Mut­ta näin ei siis ole. Ja jos kaupun­gin miespuolisen väestön kesku­ud­es­ta löy­tyy riit­tävästi kysyn­tää mah­dol­lisu­udelle päästä altaan äärelle äijäilemään ilman motkot­tavia naisia niin jär­jestet­täköön myös naisil­ta sul­jet­tu miesten uin­tivuoro. Mik­si tästä asi­as­ta pitää tehdä joku iso peri­aat­teelli­nen ongelma?

  Mus­lim­i­naisia pide­tään säälit­täv­inä rep­panoina, jot­ka tarvit­se­vat suo­ma­lais­ten erityisjärjestelyitä…

  No alis­te­taanko niitä mus­lim­i­naisia vai ei? Jos kyl­lä, eikö yhteiskun­nan pidä tar­jo­ta mah­dol­lisuuk­sien mukaan kaik­ki tuki alis­tavas­ta ihmis­suh­teesta irtau­tu­miseen jne.? Jos ei, sil­loin­han on mus­lim­i­nais­ten oma val­in­ta etteivät he halua käy­dä “sekavuoroil­la” uima­halleis­sa eikä kyse ole mis­tään patri­arkaalis­es­ta alistamisesta.

  Mik­si ihmeessä muuten uima­hal­lis­sa olisi sosi­aal­i­työn­tek­i­jä paikalla?

  No jos niitä mus­lim­i­naisia alis­te­taan jatku­vasti eivätkä he pääse vapaasti liiku­maan niin toki sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den pitää tul­la sinne mis­sä heitä on.

 287. Kaip­pa syy mik­si tästä intetään, on se, että joillekin (kuten min­ulle) on niin vaikea ymmärtää, että jopa Osmon kaltainen muuten fik­su ihmi­nen voi väit­tää etteivät ilmaisut “MUSLIMIUINNIT” tai “Mus­lim­i­tyt­tö­jen uimak­oulut” (molem­mat siis suo­ria lain­auk­sia Helsin­gin kaupun­gin inter­net­sivuil­ta, ensim­mäi­nen aikaisem­mas­ta ver­sios­ta, jälkim­mäi­nen nykyis­es­tä) olisi jotenkin sidot­tu tiet­tyyn uskontokuntaan. 

  Mitä tulee väit­teisi­in, että uima­hal­livuorot ovat “oikeasti” olleet avoimia kaikille naisille, en tiedä ovatko ne tot­ta, mut­ta olete­taan­pa, että min­ul­la olisi rav­in­to­la, jon­ka inter­net-sivuil­la mainostasin

  “Valkoi­hoisille”
  tai
  “Vain heteroille”
  tai
  “Ei juu­ta­laisia, kiitos!”

  - niin olisiko kaik­ki OK jos vain ilmoit­tasin puhe­limeeni soit­tavalle toimit­ta­jalle, että kyl­lä meil­lä por­tasar­it katso­vat ovel­la vain asi­akkaiden humalati­laa, ei rotua — siinäkään tapauk­ses­sa, että lausun­toni toimit­ta­jalle olisi 100% tosi? 

  Minä en protestoisi, jos Helsin­gin kaupun­ki jär­jestäisi (kohtu­ulli­sis­sa rajois­sa) “nais­ten vuoro­ja” tai “maa­han­muut­ta­jien uimak­oulu­ja” tai vaik­ka “maa­han­muut­ta­janais­ten uimak­oulu­ja” (oma vai­monikin saat­taisi olla moi­ses­ta kiin­nos­tunut) mut­ta jos he puhu­vat mus­lim­iuin­neista, mus­lim­i­tytöistä ja mus­lim­i­nai­sista, niin älkää nyt sen­tään pitäkö min­ua täytenä idoot­ti­na ja väit­täkö, etteivät nuo ilmaisut liity tiet­tyyn uskontokuntaan.

  1. Sitä pyy­det­ti­in sul­jet­tavak­si muil­ta kuin mus­limeil­ta, mut­ta tähän eri suos­tut­tu. Se on sul­jet­tu mieheiltä ja tämä on siten ain­oa uimavuoro, johon mus­lim­i­naiset voivat osal­lis­tua. Siitä, että jos­sain on mus­lim­ien uimak­oulu, ei oikein voi päätel­lä, että hal­li olisi kiel­let­ty muil­ta. Eikä siitäkään, että siel­lä on mus­lim­i­naisille sovel­tu­va miehiltä kiel­let­ty vuoro. Jo sin­for­maa­tio on epä­selvä, en voi kun valit­taa, mut­ta päätös asi­as­ta on ihan selvä. Ei ole perustel­tua vara­ta uima­hal­lia uskon­non mukaan, mut­ta on peruste­lu­ta vara­ta se sukupuolen mukaan .

 288. Glow­ing kir­joit­ti: “- pitääkö kansan­ryh­män olla Ulko­maalaista syn­type­r­ää, että sen demon­isoin­ti olisi tuomittavaa?”

  Miehet eivät ole sel­l­ainen lain tarkoit­ta­ma kansan­ryh­mä, jota vas­taan voitaisi­in agi­teer­a­ta. Minkä tietenkin tiedätkin. Eikä tarvitse olla ulko­maalainenkaan — jos agi­teer­aat oman maasi vähem­mistöjä vas­taan kuten her­ra Hoo agi­teer­aa blo­gis­saan pääsään­töis­es­ti yhtä tiet­tyä kansan­ryh­mää vas­taan , niin siitäkin voit saa­da syyt­teen, (vaikkei her­ra Hoo saanutkaan). 

  Ketä ne fem­i­nis­tit muuten ovat? Jokainen nainenko, joka kri­ti­ikin sanan miehistä päästää suus­taan? Siinä mielessä ehkä olen itse fem­i­nisti, että halu­aisin naisille samat palkat kuin miehille- onkos se paha toive? Suvi Aholan Tun­ne­Mies –kom­men­tista: Minäkään en muuten tajun­nut sitä Vihisen kom­ment­tia. Ja/tai sit­ten se vahvisti käsi­tys­täni miesten sek­si- ja pornoad­dik­tioista. [hymiö]. Mitä Moila­nen muuten vääris­telee muka? En kyl­lä itse jak­sa kuun­nel­la sitä moninker­taisel­la savolaiskalkatuk­sel­la esitet­tyä ohjel­maa ikinä (yritin ekaa jak­soa), mut­ta olet­taisin, että totu­udessa pysyy –jollei sit­ten huumo­ria viljele. 

  Glow­ing kir­joit­ti:”- niin­pä, onko muun­laisia suo­ma­laisia miehiä val­lan ole­mas­sakaan?” Ei, ei ole. Kyl­lä te olette kaik­ki pornoa päivät päästään tui­jot­tavia juop­po­ja vai­mon­hakkaa­jia. [hymiö]

  Mut­ta jos nyt tosis­sani sanon jotain, niin minus­ta aika tas­a­puolis­es­ti sekä miehet että naiset puhu­vat pahaa toi­sis­taan. En kyl­lä täysin tajua tätä nyky­istä mies­li­iket­tä, mut­ta olen kyl­lä sitä mieltä, että miehille voitaisi­in use­am­min antaa avio­ero­ta­pauk­sis­sa lapset eikä aina vaan äidille. (Pait­si vielä parem­pi olisi kun lap­sil­la olisi molem­mat eivätkä van­hem­mat itsekkäästi eroaisia omien mieli­halu­jen­sa mukaises­ti vaan hoitaisi­vat hom­mat niin, että sietävät toisi­aan ja hoita­vat yhdessä lapsiaan.)

  Mut­ta jos miehiä mielestäsi syr­jitään Suomes­sa, niin vali­ta tasa-arvo­val­tu­ute­tulle. Minä en jak­sa tätä miesten- ja nais­ten välistä sotaa jatkaa tämän enempää.

 289. tpyy­lu­o­ma kir­joit­ti 10.4.2009 kel­lo 9:46
  ”“Tässä maa­han­muut­tokeskustelus­sa syn­tyy täl­laisia kuvit­teell­sia fak­to­ja, joi­hin sitte vedo­taan niin usein,että mon­en silmis­sä ne muu­tu­vat oikeik­si faktoiksi.”
  Niin­pä. Ylem­pänä vaah­do­taan siitä, että fil­ip­pi­iniläisiä lähi­hoita­jia tuo­daan tänne polke­maan palkko­ja ja välit­täjä­fir­mat vetää välistä hirveät rahat. Kum­mas­takaan ei anneta yhtään mitään näyt­töä, ain­oa julk­isu­udessa ollut tieto muuten on että ko. hoita­jille mak­se­taan TESin mukaista palkkaa… Tosin en tiedä kuin­ka moni noi­ta noi­ta kuitenkaan usko, useim­mat ihmiset eivät ole tyhmiä.”

  Ei se uin­ti­jut­tu nyt täysin kuvit­teelli­nen ollut, mut­ta ei kai kuitenkaan hirveän suuri epäko­h­ta ole jos naiset saa­vat uida keskenään. Toivoisin että tääl­lä omil­la peräkylil­läkin olisi nais­ten vuoro­ja. Täy­tyy esit­tää päättäjillemme.

  Mitä tulee tuo­hon hoita­ja­jut­tuun, niin minä kyl­lä mielestäni vaah­toan ihan asi­as­ta. Siis onko nyt tosi­aan niin, että tpyy­lu­o­ma oikeasti uskoo että Suomes­sa näille fil­ip­pi­iniläishoita­jille mak­se­taan samaa palkkaa kuin esim. Bri­tann­ian sairaalois­sa? Esim. jos on 20 vuot­ta työkoke­mus­ta ‑kuten erääl­lä sairaan­hoita­jamiehel­lä – niin palk­ka on n. 5000 euroa per kuukausi vähin­tään (ks. alla todiste 1)? 

  Minä siis nimeno­maan vaah­toan siitä, että TESin mukaiset palkat ovat niin pieniä! Taisin ilmaista itseni todel­la epä­selvästi, jos tuo ei käynyt sanomi­sis­tani ilmi. Ja minus­ta se, että fil­ip­pi­iniläishoita­jia tai mitään mui­ta hal­pa­maid­en hoita­jia tänne rah­dataan, ei edis­tä sitä tavoitet­ta, että hoitoalan palkat nos­tet­taisi­in kun­nol­lisik­si Suomes­sa. tpyy­lu­o­ma­lle on ilmeis­es­ti aivan sama mitä hoita­jille maksetaan?

  Esperi Care ei ehkä vedä välistä, jos se työl­listää näitä hoita­jia omis­sa hoiva­palve­lu­tuotan­toyk­siköis­sään eikä mis­sä tahansa hoita­jia tarvit­se­vis­sa sairaalois­sa, jol­loin se ali­hankki­jafir­mana tietenkin pyytää sum­maa, jos­ta sille jää voit­toa. Fir­mo­jen tavoit­teena on useim­miten tuot­taa voit­toa markki­na­t­aloudessa kuin tar­jo­ta mitään human­i­taarisia ilmais­palvelui­ta. Ruot­sis­sakin on tosin syn­tynyt kaiken maail­man hoita­jia välit­täviä fir­mo­ja, joi­ta kun­nat kil­pailut­ta­vat keskenään. Ja silti siel­lä mak­se­taan asial­lisem­paa palkkaa kuin täällä.

  Minus­ta sil­loin pari vuot­ta sit­ten TEHY antoi liian helpol­la perik­si, ne hoita­jien joukkoir­ti­sanou­tu­miset olisi pitänyt toteut­taa että olisi saatu kun­non palkanko­ro­tuk­set. Nyt ne jäivät minus­ta hie­man huonoiksi. 

  Olisiko tästä Hesarin 1,5 vuo­den takaises­ta jutus­ta todis­teek­si tpyy­lu­o­ma­lle, että hoita­jille mak­se­taan jos­sain päin kun­non palkkaa, jopa 3900 euroa/ kk perus­palkkaa ja lisi­neen liki 5000 euroa/ kk 10 vuo­den koke­muk­sen jäl­keen, tämä samaan aikaan vuon­na 2007 kun Suomes­sa keskimääräi­nen kuukausi­palk­ka oli 2050 euroa. Työ­tais­telun seu­rauk­se­na palkat jonkin ver­ran nousi­vat Suomes­sa. Pun­nan kurssi euroon ver­rat­tuna on nyt kyl­lä merkit­tävästi heikom­pi kuin vuon­na 2007, joten ulko­maan matko­ja ei tänä vuon­na ehkä tule tehtyä niin paljon kuin aiem­min, ei ainakaan euroalueelle, mut­ta kaipa toisaal­ta palkatkin ovat Brit­tilässä vähän nousseet taas.

  Tässä todiste numero 1:
  ”HS — Koti­maa — 29.10.2007
  Bri­tan­ni­as­sa hoita­ja saa kun­non palkan
  ANSSI MIETTINEN
  LONTOO.
  Suomes­sa työsken­televälle sairaan­hoita­jalle oheinen palkkakuit­ti saat­taa olla hie­man katk­er­aa kalkkia.

  Lon­toos­sa kymme­nen vuot­ta työsken­nel­lyt erikois­sairaan­hoita­ja Tui­ja Hir­va on valmis sen kuitenkin näyt­tämään. Ei pröys­täil­läk­seen, vaan osoit­taak­seen, että hoito­työstä voi mak­saa myös kun­non palkkaa.

  “Suomes­sa ei ole hoito­työtä arvostet­tu, vaik­ka mei­dän hoita­jamme ovat ihan maail­man huip­pua”, Hir­va sanoo.

  51-vuo­tias Hir­va vetää leikkau­sosas­ton päivystys­tä Queen Elis­a­beth ‑sairaalas­sa Itä-Lon­toos­sa. Suomes­sa hänen tit­telin­sä olisi toden­näköis­es­ti apu­laisosas­ton­hoita­ja. Briteis­sä sairaan­hoita­jat saa­vat huo­mat­tavasti suurem­paa palkkaa, vaik­ka hei­dän toimenku­vansa ja vas­tu­un­sa on pienem­pi kuin Suomessa.

  “Suomes­sa sairaan­hoita­ja tekee sel­l­aisia toimen­piteitä, joi­ta hoita­ja ei tääl­lä tekisi.”
  Bri­tan­ni­as­sa leikkaus­ta avus­taa aina toinen lääkäri, Tui­ja Hir­va ker­too. Ja aneste­si­a­hoita­ja ei koskaan val­vo yksin nukutet­tua poti­las­ta, vaan paikalla on aina anestesialääkäri.

  Hir­van mukaan sairaan­hoita­jat kieltäy­tyvät, jos lääkäri yrit­tää antaa tehtävää, joka ei kuu­lu toimenku­vaan. He eivät tee sitä laisku­ut­taan, vaan kos­ka pelkäävät potilasvahinkoja.

  “Tämä on men­nyt vähän amerikkalais­mallisek­si. Pelätään, että jokin menee pieleen ja joudu­taan mak­samaan kor­vauk­sia. Tääl­lä suositel­laan, että sairaan­hoita­jil­la on vastuuvakuutus.”

  Hir­van mielestä ikäv­in­tä brit­tiläisessä työkult­tuuris­sa onkin yksilön vas­tu­un korost­a­mi­nen varsinkin sil­loin, kun jokin menee pieleen. Hyvä puoli on se, että työ­taak­ka on kohtu­ulli­nen. Parem­man palkkauk­sen avul­la Bri­tann­ian sairaalat ovat saa­neet riit­tävästi työvoimaa.

  “Ei tääl­lä ole sel­l­ainen tunne, että olisi liian kiire.”

  Parin viime vuo­den aikana sairaaloiden vyötä on kuitenkin kiris­tet­ty, eikä läht­enei­den sairaan­hoita­jien tilalle ole vält­tämät­tä palkat­tu uusia. 

  Bri­tan­ni­as­sa hoito­työtä alet­ti­in arvostaa entistä enem­män, kun maa alkoi 1990-luvul­la kär­siä vakavas­ta sairaan­hoita­japu­las­ta. Julki­nen ter­vey­den­huolto­jär­jestelmä NHS sai lisää rahaa. Sairaaloi­hin palkat­ti­in lisää sairaan­hoita­jia ja hei­dän palkko­jaan nostettiin.

  Seu­rauk­se­na ulko­maiset rekry­toin­tifir­mat saa­pui­v­at myös Suomeen. Samoi­hin aikoi­hin Tui­ja Hir­va pohti, että olisi muka­va työsken­nel­lä muu­ta­ma vuosi ulkomailla.

  “Haas­tat­te­lut tehti­in Suomes­sa. Sairaala mak­soi lennon ja ensim­mäisen kuukau­den vuokran. Se tietysti helpot­ti lähtemistä.” Lähtemistä helpot­ti sekin, että Suomes­sa Hir­va koki arvos­tuk­sen puutetta.

  “Min­ul­la oli vir­ka kirur­gisel­la vuodeosas­tol­la. Jätin sen, kos­ka halusin leikkaus­sali­in ja ryhdyin tekemään sijaisuuk­sia. Sit­ten niitä ei yhtäkkiä tul­lutkaan ja jäin ihan työttömäksi.” 

  Lon­tooseen saavut­tuaan Hir­va koki, että Bri­tan­ni­as­sa sairaan­hoita­jista halut­ti­in todel­la pitää huol­ta. Hän kävi heti leikkaus­sa­likurssin ja kirur­gisen kurssin — työajalla.

  Hän on ollut myös mukana sairaan­hoita­jay­hdis­tyk­sen toimin­nas­sa ja Afrikan sairaan­hoita­jia tukevas­sa jär­jestössä. Viime vuo­den kohoko­h­ta oli työ­mat­ka Tansaniaan.

  “Olen var­ma, että jos olisin jäänyt Suomeen, en olisi voin­ut tehdä paljonkaan niistä asioista, jot­ka ovat tääl­lä olleet min­ulle mah­dol­lisia. Ja parem­pi palkkaus on tietysti bonus!” 

  Parinkymme­nen vuo­den aikana brit­ti­hoita­jat ovat saa­neet kolme isoa palkanko­ro­tus­ta, viimek­si vuon­na 2005. Muuten palkat nou­se­vat vuosittain.
  Hir­van perus­palk­ka kuukaudessa Lon­too-lisän kanssa on noin 2700 pun­taa eli läh­es 3900 euroa. Helsinkiläis­sairaalas­sa eräs hänen ikäisen­sä apu­laisosas­ton­hoita­ja ansait­see perus­palkkaa ikälisi­neen noin 2500 euroa. 

  Viikon­lop­pu- ja yölisi­neen Hir­van kuukausi­palk­ka nousee hel­posti lähelle 5000:ta euroa. Suo­pean vero­tuk­sen vuok­si rahaa jää hyvin elämiseen.
  Lon­too on tietysti Helsinkiä kalli­impi kaupun­ki, mut­ta siitä huoli­mat­ta elämän­laatu on aivan toista, Hir­va sanoo. 

  Hir­va asuu vuokral­la uudessa ker­rostalokolmios­sa, joka mak­saa 700 pun­taa eli noin tuhat euroa kuukaudessa. Kun mak­sajia on kak­si, jää rahaa myös elämiseen. 

  Rahaa jää myös matkustelu­un. Vuo­den aikana Hir­va on käynyt Venet­si­as­sa, Tunisi­as­sa, Tener­if­fal­la ja kahdesti Suomessa.”

  Todiste numero 2:

  http://www.esperi.fi/client-data/file/esperi_lehti_2008_mini1.pdf

  Esperi Caren lehdestä, sivul­ta 7, voit lukea, että tuo ensim­mäi­nen fil­ip­pi­iniläishoita­jien ryh­mä on tehnyt ensin 6 kk töitä oppisopimusk­oulu­tuk­ses­sa, jon­ka jäl­keen he suorit­ta­vat lähi­hoita­jan tutkin­non. Mak­se­taanko oppisopimusk­oulu­tuk­ses­sa nor­maalia lähi­hoita­jan palkkaa? Vähän ihmette­len näitä koulu­tuk­sia, nämä hoita­jat ovat jo sairaan­hoita­jak­oulu­tuk­sen Fil­ip­pi­ineil­lä saanei­ta ja vuosia töis­sä ollei­ta. Itse asi­as­sa jos Esperi care-lehden tiedot pitävät paikkansa, niin hoita­jil­la­han on asi­at huonom­min kuin oletinkaan. Luulin nimit­täin että heille mak­se­taan TESin mukaista nor­maalia sairaan­hoita­jan palkkaa työkoke­muk­sen mukaan. Mut­ta että lähi­hoita­jan palkkaa!

  Todiste numero 3:
  http://www.kuntatyonantaja.fi/static/keskiansiot2008/frameindex.html
  Lähi­hoita­jan keskipalk­ka vuon­na 2008: perus­palk­ka: 1710 €/kk, kokon­aisan­sio 2 163 €/kk.
  Lähi­hoita­ja­har­joit­teli­jan keskipalk­ka vuon­na 2008: perus­palk­ka 1488 €/kk, kokon­aisan­sio 1679€/kk

  No, mitä mieltä olet näistä todis­teista? Itsel­leni selvisi muuten Hesarin ark­isto­ja selates­sa, että myös Irlan­ti, Aus­tralia, Yhdys­val­lat, Uusi-See­lan­ti ja Sau­di-Ara­bia ovat hyviä vai­h­toe­hto­ja hoita­jille palkkamielessä. Taidan sit­tenkin harki­ta vielä hoitoalalle lähtemistä.

 290. lurk­ki kir­joit­ti 11.4.2009 kel­lo 17:45

  ”Han-suo­ma­laises­sa kult­tuuris­sa sosi­aalisen kon­trol­lin merk­i­tys lähe­nee nykyään nollaa.”

  Mitä tarkoit­taa han-suo­ma­lainen? Kiinalais-suo­ma­lainen? Viet­nami­lais­suo­ma­lainen? Hanoisuomalainen?

 291. Huvit­tavaa, Osmo huvit­tavaa kir­joit­ti 10.4.2009 kel­lo 3:07

  ”Ensin hyäksy­it ped­ofil­ian ja sit­ten kiis­tit hyväksymis­esi, todis­teista huolimatta
  Sit­ten vale­htelit Hal­la-Ahon vale­hdelleen, sit­ten et suos­tunut kor­jaa­maan väit­teitäisi vaik­ka todis­tei­ta tuli kuin­ka paljon
  Nyt kiistät mus­lim­ien etuoikeudet, omat uin­tivuorot jne. jot­ka oli­vat ja ovat todellisuutta
  Var­maankaan tätä kir­joi­tus­ta ei julka­ista, mut­ta ihan sama, tiedät kyl­lä itse olevasi vale­hteli­ja ja hui­jari, joka ei väl­itä totu­ud­es­ta pen­nin ver­taa, kun­han oma ide­olo­gia pääsee esiin”

  Ei Soin­in­vaara hyväksynyt ped­ofil­i­aa sen enem­pää kuin kukaan meistä keskustelijoista. Ja her­ra Hoo ei todel­lakaan pysy totu­udessa. Tämän Osmo Soin­in­vaaran ja mei­dän muiden kom­ment­tien väärinkäytön osalta tuli nyt ihan livenä havait­tua, miten her­ra Hoo ja hänen ystävän­sä oper­oi­vat vääris­tel­lessään muiden sanomisia.

  Eiköhän tämä uin­ti­jut­tukin tul­lut lop­pu­unkäsitel­tyä? Kyseessä nais­ten vuoro, joka alun perin var­maankin maa­han­muut­ta­janais­ten uimisen mah­dol­lis­tamisek­si kehitet­ty. Muiden perustelu­ja luet­tuani en edes usko, että se erilli­nen uin­tivuoro lop­ul­takaan niin kamala jut­tu on. Isom­piakin ongelmia on maailmassa.

  Vähän vaikea taju­ta tätä, että koko ajan hake­mal­la haetaan vas­takkainaset­telu­ja maa­han­muut­ta­jien ja jonkin suo­ma­laisen ryh­män välil­lä, jol­la menee huonos­ti. Mitä mieltä on esim. vetää tähän uin­tikeskustelu­un vet­er­aan­it ja eläkeläiset- mihin he tarvit­si­si­vat oman puhe­lin­lin­jan? Kai heiltä hoituu asioin­ti suomen kielel­lä nor­maal­isti? Onko se heiltä pois, jos maa­han­muut­ta­jille on oma puhe­lin­palvelu? Ole­tan, että henkilö joka siel­lä vas­taa puhe­limeen tekee muu­takin työtä kuin pelkästään vas­taa maa­han­muut­ta­jien puheluihin. 

  Sitä pait­si ne muu­ta­mat jäl­jel­lä ole­vat vet­er­aan­it ovat kyl­lä nyt jo niin van­ho­ja etteivät he mis­sään uima­halleis­sa tai­da enää käy­dä. Ja mon­ethan heistä ovat invalide­ja enkä ole koskaan elämässäni näh­nyt van­ho­ja rul­latuoli- tai sänky­poti­lai­ta uima­halleis­sa – käykö Helsin­gin uima­halleis­sa täl­laisia uijia? Nuo­ria rul­latuoliui­jia olen kyl­lä näh­nyt tääl­lä peräkylillä.

  Usein suo­ma­laiset asun­not­tomat vede­tään myös tähän maa­han­muut­tokeskustelu­un. Useim­mat asun­not­tomat suo­ma­laiset ovat alko­ho­lion­gel­maisia miehiä, jot­ka ryyp­päävät asun­not altaan, joten hei­dän ottamisen­sa esimerkik­si siitä, että maa­han­muut­ta­jil­la on asi­at parem­min kun menevät näi­den juop­po­lal­lien ohi asum­isjonois­sa, ei oikein osu kohdalleen. Kaik­ki per­heet menevät yksinäisen juop­po­lallin ohi asumisjonoissa.

  Onko muuten niin, että kos­ka olen pro vapaa maa­han­muut­to, min­un pitäisi iloi­ta myös näistä fil­ip­pi­iniläishoita­jista vaik­ka hei­dän palkkansa ovatkin surkeahkot ver­rat­tuna siihen, mitä voisi­vat esim. Bri­tan­ni­as­sa saada?

 292. tpyy­lu­o­ma­lle vielä todis­tei­ta fil­ip­pi­iniläishoita­jien väl­i­tys­palkkioista, todiste numero 4:

  HS — Koti­maa — 11.2.2008
  Yle: Väl­i­tys- palkkioi­ta vaa­dit­tu fil­ip­pi­iniläis- hoitajilta

  Suomeen töi­hin halu­avil­ta fil­ip­pi­iniläisil­ta sairaan­hoita­jil­ta on pyy­det­ty lait­to­mia väl­i­tys­palkkioi­ta. Suo­ma­laisen työvoiman väl­i­tysy­htiön Opteamin fil­ip­pi­iniläi­nen yhteistyökump­pani on pyytänyt hak­i­joil­taan tuhan­sien euro­jen väl­i­tys­palkkioi­ta, Ylen tv-uutiset ker­toi sunnuntaina.

  Suo­ma­laisy­htiön johta­jan mukaan yhteistyö­sopimus fil­ip­pi­iniläisen kump­panin kanssa katkaistaan maanan­taina. Ensim­mäiset fil­ip­pi­iniläiset hoita­jat saa­pu­vat tästä huoli­mat­ta Suomeen maalisku­un lop­pu­un mennessä.

  Fil­ip­pi­ineil­lä ter­vey­den­huoltoalan koulu­tus on kas­vanut räjähdys­mäis­es­ti viime vuosi­na, ja maa­han on perustet­tu sato­ja oppilaitoksia.

  Fil­ip­pi­inien oma ter­vey­den­huolto kär­sii lääkäri- ja hoita­japu­las­ta, kun ammat­ti­laiset hakeu­tu­vat parem­min palkat­tui­hin töi­hin ulkomaille.”

  Ja jos ajat­telit tart­tua tuo­hon viimeiseen lauseeseen, niin tot­takai he Suomes­sakin saa­vat parem­paa palkkaa kuin koti­maas­saan, mut­ta Bri­tan­ni­as­sa jne. saisi­vat vielä tun­tu­vasti enemmmän.

 293. Lop­pu­jen lopuk­si tässä uimavuoro-prob­lemati­ikas­sa on kysymys siitä, miten suh­taudumme uskon­to­jen ja kult­tuurien luo­maan ehdol­lis­tamiseen. Ilman tuo­ta ehdol­lis­tamis­ta­han kukaan tuskin kok­isi eri sukupuolten yhteisessä uimises­sa mitään ongel­mallista. Peri­aat­teel­liselta kannal­ta voi ajatel­la, että ahtaat kult­tuuriset ehdol­lis­tu­mat aikaansaa­vat ‘neu­root­tista’ käyt­täy­tymistä, jon­ka ehdoil­la ei tarvit­sisi toimia. Mut­ta toisaal­ta, onko asi­as­sa tarpeen olla niin jyrkän peri­aat­teelli­nen? Ehkä pitäisi vain hyväksyä se annet­tu tosi­a­sia, että joil­lakin on täl­lainen ehdol­lis­tu­ma (‘naiset ja miehet eivät saa uida yhdessä’) ja toimia sen mukaises­ti. Onhan meil­lä län­tisiäkin ehdol­lis­tu­mia (joiden läpi emme juuri näe), jot­ka hyväksymme mukisematta.

 294. Anne Moila­nen: “miehet hakkaa­vat ja tap­pa­vat omia puolisoitaan läjäpäin”.

  Nim­imerk­ki Tokar­czuk puo­lus­telee: “Mitä Moila­nen muuten vääris­telee muka?”

  Minä olen ihan aa moilase­na että häh!?! Että tom­mo­nen kielikö on sit­ten muka sal­lit­tua? Että sitä ei osa­ta tulki­ta vääristelyksi. 

  Hal­la-aho ei ole ollut yhtä suo­ra­puheinen kuin Moila­nen etc, mut­ta on vähän vih­jail­lut samaan suun­taan. Hänel­lä murhaa­jien ja raiskaa­jien osas­sa on tosin eräät etniset ryh­mät, ei miehet. Tulok­se­na on ehkä syyte.

  Yllät­tävän mon­elta suo­ma­laiselta (huom. ei suo­ma­laisil­ta yleen­sä 😉 puut­tuu tarvit­ta­va sen­si­ti­ivisyys yleistämisen vaaroista, kun puhe kään­tyy miehi­in. Muuten osa­taankin jo olla aika sivistyneitä.

  Moilas­ta on kut­sut­tu vastapuolen parhaak­si pelaa­jak­si, kos­ka hän saa ihmiset inhoa­maan fem­i­nis­miä. Minus­ta se on sääli, kos­ka naisa­s­ia on on tärkeä aate.

 295. ‘Mitä tarkoit­taa han-suo­ma­lainen?’ (Tokarzuk)
  Leikilli­nen ilmaus, joka johde­taan näistä ‘kon­trol­loi­vatHAN SUO­MA­LAISETkin nuorten­sa pukeu­tu­mista’ ‑seli­tyk­sistä, joil­la pyritään kuit­taa­maan kaik­ki väite­tyt havain­not kult­tuurieroista. Aja­tus han-suo­ma­lai­sista vasti­neesta huiv­ipoli­i­seille on kyl­lä hauskimpia, joi­ta on tul­lut vastaan.

 296. Tokar:“Usein suo­ma­laiset asun­not­tomat vede­tään myös tähän maa­han­muut­tokeskustelu­un. Useim­mat asun­not­tomat suo­ma­laiset ovat alko­ho­lion­gel­maisia miehiä, jot­ka ryyp­päävät asun­not altaan, joten hei­dän ottamisen­sa esimerkik­si siitä, että maa­han­muut­ta­jil­la on asi­at parem­min kun menevät näi­den juop­po­lal­lien ohi asum­isjonois­sa, ei oikein osu kohdalleen. Kaik­ki per­heet menevät yksinäisen juop­po­lallin ohi asumisjonoissa.”

  Aika inhot­tavasti san­ot­tu. Use­at asun­not­tomat miehet menet­tävät avio­erossa lapsen­sa, tämän jäl­keen hei­dät laite­taan asun­to­jonon hän­nille ja lopuk­si niitataan kuten Tokar tässä.

  Suomes­sa on paljon insti­tuu­tioiden har­joit­ta­maa miesten syr­jin­tää, jos­ta käytän­nössä huole­hti­vat sosi­aalivi­ra­nomaiset ja käräjäoikeu­den tuo­mar­it. Lisäk­si Tokar­czukin kaltaiset hur­raa­vat vieressä.

 297. Kieli­ti­eteil­i­jä Eli­na vastaa

  Mitä tarkoit­taa han-suo­ma­lainen? Kiinalais-suo­ma­lainen? Viet­nami­lais­suo­ma­lainen? Hanoisuomalainen?

  Se on monikult­tuurisu­uskri­itikoiden sisäpi­irikieltä ja se on läht­enyt siitä, että kri­ti­ikkiä maahanmuuttajia/maahanmuuttoa kohtaan kui­tataan tyyliin: 

  Tap­pa­vatHAN suo­ma­laisetkin, raiskaa­vatHAN suo­ma­laisetkin jne. 

  Eli siitä HAN-suomalaisuus.…

 298. Juu­so Kopo­nen kysyy: 

  “No alis­te­taanko niitä mus­lim­i­naisia vai ei? Jos kyl­lä, eikö yhteiskun­nan pidä tar­jo­ta mah­dol­lisuuk­sien mukaan kaik­ki tuki alis­tavas­ta ihmis­suh­teesta irtau­tu­miseen jne.?”

  Alis­te­taan kyl­lä. Meil­lä on vain nyt eri käsi­tys siitä, miten suo­ma­lainen yhteiskun­ta voi vaikut­taa alis­tamisen rak­en­tei­ta purkavasti. 

  Minus­ta tuemme alis­tamista, jos 7–10 ‑vuo­ti­aatkin tyt­tölapset eris­tetään omista suo­ma­lai­sista ikä­tovereis­taan omi­in mus­lim­iuimak­oului­hin­sa. Siinä tue­taan min­un mielestäni jopa per­verssiä aja­tus­ta laps­es­ta seksuaaliobjektina. 

  Kouluis­sa on paljon kaiken­laisia muitakin eri­ty­isjär­jeste­lyjä mus­limeille. Jos joku min­ulle toden­taa, että tämä edis­tää inte­graa­tio­ta, olen valmis muut­ta­maan käsi­tyk­siäni. Mitään näyt­töä käsit­tääk­seni kuitenkaan tästä ei ole.

 299. Tocarzukille, vähän off-topic:

  “Hir­va asuu vuokral­la uudessa ker­rostalokolmios­sa, joka mak­saa 700 pun­taa eli noin tuhat euroa kuukaudessa. Kun mak­sajia on kak­si, jää rahaa myös elämiseen.”

  Lon­toos­sa asuneena… Aika nap­pi­in on löytänyt käm­pän, jos tuo on edes 30 km päässä Lon­toos­ta. Kun kor­jaa asumisen hin­nan ja las­ten koulu­tuk­sen, vas­taa 3900 euron Lon­toon-palk­ka Suomen 2500 euroa. Tietysti jos lisien kanssa heruu 5000 euroa, se on jo aika hyvin.

 300. Tokarchuk: Onko se fil­ip­pi­inäläis­ten hoita­jien, heitä palkkaavien tai välit­tävän yri­tyk­sen vika, että joku hui­jari Fil­ip­pi­ineil­lä nyhti rahaa välistä, sem­minkin kun ko. yri­tys puut­tui asi­aan sen huomattuaan?

  Minäkin voisin tupla­ta palkkani muut­ta­mal­la Lon­tooseen, samoin elinkus­tan­nuk­seni. Ja että työvoiman saatavu­ut­ta pitäisi rajoit­taa jot­ta palkat nou­se­vat? Palkkain­flaa­tiok­ierre mei­dän ongelmista vielä puuttuukin.

 301. “Useim­mat asun­not­tomat suo­ma­laiset ovat alko­ho­lion­gel­maisia miehiä, jot­ka ryyp­päävät asun­not altaan, joten hei­dän ottamisen­sa esimerkik­si siitä, että maa­han­muut­ta­jil­la on asi­at parem­min kun menevät näi­den juop­po­lal­lien ohi asum­isjonois­sa, ei oikein osu kohdalleen.”

  Maa­han­muut­ta­jis­sa on myös syr­jäy­tyneitä, jot­ka näkyvät otta­van oppia suo­ma­lai­sista syrjäytyneistä.

  Kah­den kult­tuurin väli­in pudon­nei­ta soma­li- ym. poikia, nyky­isin osa var­maan jo nuo­ria miehiä voisi ymmärtää suo­ma­lais­ten sota­lap­sikoke­musten kaut­ta. Suomen ja Ruotsin kul­tu­u­rit muis­tut­ta­vat toisi­aan, sikäli ongel­ma on ollut pienem­pi. Aiheesta on kir­joitet­tu ja aihet­ta on tutkit­tu. Mon­et Ruot­si­in sota­lapsek­si lähete­tyt eivät ole kotona oikein mis­sään ja eiköhän heitä ajau­tunut aikanaan Tukhol­man sil­to­jen alle.

  Mon­et soma­li- ja muut maa­han­muut­ta­jan­uoret puhu­vat hirveän huonoa suomea, miten mah­taa olla hei­dän äidinkie­len­sä lai­ta. Miten ihmeessä he pystyvät jäsen­tämään ympäröivää maailmaa.

 302. Toinen kom­ment­ti­ni, jon­ka Osmo sen­suroi tai tekni­ik­ka söi, liit­tyi esitet­tyyn väit­teeseen, jon­ka mukaan suo­ma­lais­ten sota­las­ten syr­jäy­tymi­nen on ver­rat­tavis­sa soma­l­in­uorten syr­jäy­tymiseen nyky-Suomessa.

  Osmo S on mon­esti sanonut, että juuret­to­muus aiheut­taa syr­jäy­tymistä — oli etni­nen ryh­mä mikä hyvän­sä. Jopa Suomen sisäl­lä muut­toli­ik­keen mukana siir­tyneet ovat kotiseudulle jääneitä alti­impia syrjäytymiselle.

  Tästä voi nyt tehdä kak­si eri­laista johtopäätöstä:

  - ns. suvait­se­vais­to: edis­tetään siir­to­laisu­ut­ta lisää, ote­taan lisää maa­han­muut­ta­jia ja pako­laisia, pis­tetään rahaa inte­groin­ti­in ja kotouttamiseen.

  - ns. kri­itikot: keskitetään resursse­ja edis­tämään ihmis­ten eli­nolo­suhtei­ta kotiseuduil­laan. Yhden syr­jäy­tyneen soma­l­in­uoren aiheut­tamil­la vuosikus­tan­nuk­sil­la koulut­taa pienen kaupun­gin tytöt luku­taitoisik­si Nepalissa.

 303. “- ns. kri­itikot: keskitetään resursse­ja edis­tämään ihmis­ten eli­nolo­suhtei­ta kotiseuduil­laan. Yhden syr­jäy­tyneen soma­l­in­uoren aiheut­tamil­la vuosikus­tan­nuk­sil­la koulut­taa pienen kaupun­gin tytöt luku­taitoisik­si Nepalissa.”

  Minus­ta on jotenkin kaksi­naa­maista vas­tus­taa human­i­taarista maa­han­muut­toa täl­lä perus­teel­la ja olla samal­la sitä mieltä, että kehi­tys­määrära­ho­ja pitäisi pienentää.

 304. “- ns. kri­itikot: keskitetään resursse­ja edis­tämään ihmis­ten eli­nolo­suhtei­ta kotiseuduil­laan. Yhden syr­jäy­tyneen soma­l­in­uoren aiheut­tamil­la vuosikus­tan­nuk­sil­la koulut­taa pienen kaupun­gin tytöt luku­taitoisik­si Nepalissa.”

  Tämä on ns. bull­shit­tia. Tätä kyl­lä käytetään retorise­na kikkana, ja se on oikeasti hyvä argu­ment­ti, jos sen kanssa oltaisi­in tosis­saan, mut­ta ns. hal­la-aho­laiset, ns. hom­ma-foo­ru­mil­la, kyl­lä suurelta enem­mistöltään vas­tus­ta­vat kehi­tys­a­pua, mikä kävi foo­ru­mil­la olleesta gallupista (n. 80% vas­tusti nyky­istäkin kehi­tys­a­pua, saati sit­ten suurem­paa) sekä sen yhtey­dessä käy­dys­tä keskustelus­ta täysin ilmeiseksi.

 305. az kir­joit­ti kehi­tysavus­ta vs. maahanmuutto:“Tätä kyl­lä käytetään retorise­na kikkana, ja se on oikeasti hyvä argu­ment­ti, jos sen kanssa oltaisi­in tosis­saan, mut­ta ns. hal­la-aho­laiset, ns. hom­ma-foo­ru­mil­la, kyl­lä suurelta enem­mistöltään vas­tus­ta­vat kehitysapua”. 

  Minus­ta nuo eivät ole ris­tiri­idas­sa. Vrt. analo­giaa seuraavaan:
  Armei­jan ase­varustelua vas­tus­ta­va: Minus­ta Suomen armei­jalle olisi parem­pi han­kkia lento­tukialuk­sen sijaan panssariajoneuvoja.
  Ase­varustelua kan­nat­ta­va: No, kan­natatko sitä, että Suomen armei­jalle han­ki­taan 200 tankkia?
  Vas­tus­ta­va: En. 

  Siis se, että pitää maail­man köy­hien ase­man paran­tamise­na _parempana_ vai­h­toe­htona sitä, että rahaa annetaan kehi­tysy­hteistyöhön köy­histä maista tule­vien maa­han­muut­ta­jien vas­taan­ot­tamisen sijaan, ei vielä suo­raan tarkoi­ta sitä, että kan­nat­taisi kehi­tysy­hteistyöhön rahan pane­mista vaik­ka ter­vey­den­huol­lon lisäsat­sauk­seen tai veronalen­nuk­si­in verrattuna. 

  Näk­isin siis tuon kan­nan niin, että kyseisen henkilön mielestä vähät välitetään maail­man kur­ju­ud­es­ta oman maan ongelmien ratkomisen sijaan. Jos sit­ten kuitenkin vält­tämät­tä halu­taan maail­man kur­ju­ut­ta vähen­tää, niin se tapah­tu­isi tehokkaim­min aut­ta­mal­la nepalilais­ten tyt­tö­jen koulu­un­menoa kuin Suomeen muut­ta­neen soma­l­in­uorukaisen ongelmia ratkoen. 

  Ja lopuk­si itse sanois­in, että omas­ta mielestäni kehi­tys­maid­en asukkai­ta autet­taisi­in pitkäl­lä tähtäimel­lä parheit­en niin, että pois­taisimme tul­limuu­rit hei­dän tuot­teil­taan ja aut­taisimme sitä kaut­ta hei­dän kehit­tymistään. Ei Suo­mi kehit­tynyt 1900-luvun jälkipuoliskol­la köy­hästä maas­ta yhdek­si maail­man kehit­tyneim­mistä tois­t­en maid­en kehi­tystuel­la, vaan sil­lä, että Suomes­sa tuote­tut tuot­teet tekivät kaup­pansa maail­man­markki­noil­la. Akuu­tit nälän­hädät ja luon­nonkatas­tro­fit ovat asia erik­seen, mut­ta pitkän tähtäi­men kehi­tys ei voi perus­tua kehi­tysavun varaan. 

  Henkilöko­htais­es­ti olen asi­as­ta keskustel­lut Sam­bi­as­sa (joka on yksi maail­man köy­him­mistä maista) paikallisen tur­is­tiyrit­täjän kanssa ja hän käyt­ti ter­miä “spoon fed” siitä, mihin jatku­va kehi­tysavun kaat­a­mi­nen on ajanut sam­bialaisen suh­tau­tu­misen vas­tu­un ottamis­es­ta omas­ta kehit­tymis­es­tä. Tämä yleis­es­ti kehi­tysavus­ta. Ehkä juuri tuol­laiset maini­tut täs­mätuet perusk­oulu­tuk­seen voisi­vat olla niitä har­vo­ja asioi­ta, jois­sa tuki oikeasti voi aut­taa ihmisiä eroon köyhyydestä.

 306. Var­maan riipp­puu, miten asia esitetään.

  Jos esitetään, että “Kan­natatko vastik­keet­toman rahan lähet­tämistä Afrikkaan”, niin tot­ta kai vas­tuste­taan (ja mielestäni on järkevää vastustetaan).

  Jos taas aluk­si ker­ro­taan, että Suomen tur­va­paikkakeskuk­set mak­sa­vat nykyään 6 miljoon­aa euroa viikos­sa, ja kysytään sit­ten, “kan­natatko keskusten lopet­tamista ja 10% rahamäärän käyt­tämistä kehi­tys­maid­en tyt­tö­jen ja nais­ten koulut­tamiseen”, var­masti saadaan huikea kan­na­tus kehi­tysavulle myös ns. kri­itikoiden piirissä.

 307. Eivät ne täysin toisi­aan pois sul­je, mut­ta on silti mielestäni tekopy­hää vedo­ta retoris­es­ti kehi­tysy­hteistyöhön panos­tamiseen, jos kuitenkin samanaikaises­ti vas­tus­taa kehi­tys­määrära­ho­ja jos niistä kysytään erillisesti.

  Itseäni tuo kak­sil­la kor­te­il­la pelaami­nen häir­it­see sikä­likin, että kehi­tys ja kehi­tysy­hteistyö ovat keskeisiä yhteiskun­nal­lisia mie­lenki­in­non kohtei­tani, ja itse kan­natan nykyisen avun tun­tu­vaa korot­tamista. Olen lukenut myös avun kri­itikoi­ta laidas­ta laitaan ja kahlannut Afrikan his­to­ri­aa ja eri­tyis­es­ti kylmän­so­dan aikaisen kehi­tysavun kor­rup­toituneisu­ut­ta, mut­ta mm. Jef­frey Sachsin ansiokkaasti esit­tämät argu­men­tit perus­in­fran merk­i­tyk­ses­tä, ter­vey­den­hoiden keskeisyy­destä, sekä mm. tieto­taidon ja teknolo­gian välit­tämis­es­tä ovat lop­ul­ta kuitenkin kaikesta huoli­mat­ta vas­taansanomat­to­mia. Samaan muuten pää­tyy mm. Eero Palo­heimo, jon­ka kir­ja Afrikas­ta on samanaikaises­ti suun­nilleen paras­ta kaunokir­jal­lisu­ut­ta ja yhteiskun­nal­lista kir­jal­lisu­ut­ta, mitä suomek­si on kir­joitet­tu. Kahlat­tuaan kir­jaimel­lis­es­ti polvi­aan myöten Afrikan ongelmien keskel­lä, oman tur­val­lisuuten­sakin uno­htaen ja paljon negati­ivista mm. afrikkalais­es­ta kult­tuurista kok­ien, Palo­hei­mon yhteiskun­nalli­nen lop­puka­neet­ti (hie­man kär­jis­te­tysti) on kym­menker­tais­taa nykyi­nen kehitysapu.

  Minus­ta on kak­si eri keskustelua, että tulisiko mei­dän ylipään­sä olla huolis­saan kehi­tys­maid­en (eri­tyis­es­ti Saha­ran eteläpuolisen Afrikan) hädästä, ja jos tulisi (ja mis­sä määrin) niin kuin­ka me oma­l­la ulkop­uolisel­la panok­sel­lamme pysty­isimme parhait­en ja tehokkaim­min ja pysyviä tulok­sia tuot­tavim­min tuo­ta hädä­nalaisu­ut­ta lievittää.
  Siitä olen toki samaa mieltä, että nykyi­nen human­i­taari­nen maa­han­muut­to on suurem­mas­sa mitas­sa tulok­sel­lis­es­ti (erit­täin) surkeaa ja hinnal­taan kallista hädän lievit­tämistä, eikä edes tavoita kaikkein huono-osaisimpia.

 308. Az: oon yllät­tynyt, että oot noin innos­tunut Sach­sista. Ootko lukenut NYU:n prof­fan William East­er­lyn tutkimuk­sista? Siltä on hyvä pod­cästi econtalkissa.

 309. Teemu K:lle:
  Juu, var­maan riip­puu siitä miten asia esitetään. Eiköhän sel­l­ainenkin vai­h­toe­hto saisi “kri­itikoiden” kesku­udessa melkoisen kan­natuk­sen, että lakkaute­taan vas­taan­ot­tokeskuk­set ja käytetään 10% säästyneistä rahoista saunan sytykkeinä.

 310. “Ootko lukenut NYU:n prof­fan William East­er­lyn tutkimuksista?”

  Pidän myös East­erlysta. Hänel­lä on paljon hyviä point­te­ja avun järkiperäistämis­es­tä, toim­i­mat­toman avun kri­ti­ik­ki on osu­vaa — pohdin­nat siitä, että tulisi jatku­vasti etsiä hyviä tapo­ja toteut­taa tulok­sel­lista kehi­tys­a­pua ja kar­sia toim­i­mat­to­mia avun­muo­to­ja, ovat sel­l­aisia, mitkä on help­po allekir­joit­taa. Hän menee välil­lä liian pitkälle kuitenkin retori­ikas­saan, mielestäni, kos­ka hän kuitenkin myön­tää, mihin Sach­skin East­er­lyn kri­ti­ikissään tart­tuu, että hyviä kehi­tysy­hteistyön muo­to­ja on olemassa. 

  Minus­ta Sach­sil­la on liiak­si utopis­mia ajatuk­sis­saan koskien hänen utopis­tisia unelmi­aan siitä, että köy­hyys voitaisi­in pois­taa 25 vuodessa, ja hän on täysin väärässä vähätel­lessään kult­tuurin merk­i­tys­tä, mut­ta hänen päälin­jansa mil­le­ni­um-han­kkei­den ide­ologi­na ovat kuitenkin päteviä.

 311. Miten niin osu­vaa kri­ti­ikkiä? Lapsel­lista lähin­nä. Hän­tä on kohdel­tu väärin, oikeut­taako se tekemään tietois­es­ti ja tarkoituk­sel­la samaa muille, vieläpä kol­man­sille osa­puo­lille, jot­ka eivät ole väit­täneet hänen keräävän lis­to­ja raiskat­tavista naisista? 

  Jos Hal­la-aho olisi kohdis­tanut Jyr­ki Kasville tuon riv­ien välistä lukemisen­sa, niin sen olisi voin­ut kos­tona (joka ei kyl­lä sekään hyödytä yhtään mitään) voin­ut ymmärtää, mut­ta miten hän voi oikeut­taa sen osumisen kol­man­teen osapuoleen.

  Mitä asi­aa se edis­tää? Perustele. Vai onko joillekin kaik­ki, mitä Hal­la-aho kir­joit­taa tai sanoo “osu­vaa kri­ti­ikkiä”, oli se kuin­ka päätön­tä tai moraali­ton­ta tahansa?

 312. Az pyhässä vim­mas­saan sopi­vasti sivu­ut­taa Osmon viit­tauk­set mm. kaikkien ulko­maalais­ten karkottamiseen.

  Sin­ulle, Az, kaik­ki min­u­un kohdis­tu­va paskan­heit­to on aina “osu­vaa kri­ti­ikkiä”, oli se kuin­ka päätön­tä tai moraali­ton­ta tahansa. Tämä johtuu siitä, että suhdet­tasi min­u­un voidaan kut­sua lähin­nä maanisek­si vihak­si. Rauhoitu.

 313. Sana “sinäl­lään” sisäl­si dis­claimerin, joka viit­taa yleiseen kaksi­nais­moral­is­mi­in. Olkoon­sa itse asioista mitä tahansa mieltä, Hal­lista ei ole minkään mit­ta­pu­un mukaan kohdel­tu tas­a­puolis­es­ti tai reilusti julk­isu­udessa. Siinä mielessä kri­ti­ik­ki oli kieltämät­tä osuvaa.

 314. Ei Osmo ole kol­mas osa­puoli. Osmo on kir­joit­tanut näin 17.11.2008 kel­lo 12:20:

  “Koko keskustelu lähti liik­keelle vaa­timuk­ses­ta, että rajat on sul­jet­ta­va, kos­ka ulko­mail­ta tulee raiskaa­jia. Se oli Hal­la-ahon alku­peräisen kir­joituk­sen pääsisältö.”

  Ei pitäisi vääris­tel­lä muiden sanomisia jos ei itse kestä samaa. Sitä saa mitä tilaa.

 315. Lopet­takaa nyt senkin kuumakallet! Viit­taan Jus­si­in ja Osmoon. Net­tikir­joit­telus­sa on se paha puoli, että sanomiset on help­po tulki­ta väärin, kos­ka mielip­iteistä ei voi käy­dä välit­tömästi keskustelua. Veikkaan, että tässä on jätkät tulkin­neet tois­t­en­sa kir­joituk­sia väärin, ja löytäneet niistä merk­i­tyk­siä, joi­ta niis­sä ei ole. Sen ver­ran abstrak­te­ja ovat meinaan molem­pi­en setien tek­stit. Ei ole kas­vokkain keskustelun voittanutta.

 316. Hal­la-ahoa on siinä määrin hutkit­tu perus­teet­ta julk­isu­udessa, että täl­laisen “post­trau­maat­tisen” stres­sireak­tion kyl­lä hyvin ymmärtää. Soin­in­vaara on ehkä hie­man huonos­ti valit­tu mieli­pa­han purkamisen kohde, kos­ka Ode oman karsi­nansa rajois­sa on kuitenkin pyrkinyt käsit­telemään aihet­ta ana­lyyt­tis­es­ti ymmärtäen Hal­la-ahon esit­tämästä kri­ti­ik­istä ihan valide­ja pointteja. 

  Sinän­sä Hal­la-aholle kuu­luu kun­nia siitä, että hän oma­l­la kun­nal­lis­vaal­imen­estyk­sel­lään räjäyt­ti asian sinän­sä kivu­li­aaseen julkiseen keskustelu­un siinä vai­heessa, kun asi­aan voidaan vielä vaikut­taa. Mielestäni Hal­la-aho voisi eri­no­maise­na kir­joit­ta­jana kyl­lä hie­man laa­jen­taa aihevalikoimaansa.

 317. Wiss­er

  Hal­la-aho on puhunut ja puhuu maa­han­muut­to asioista, kos­ka kukaan ei ole niistä puhunut. Koko blo­gin idea on ollut vain ker­toa maa­han­muu­ton ongelmista ja ratkaisu keinoista.

  Älä anna vaalien hämätä tässäkään asi­as­sa. Poli­itikot kyl­lä hais­ta­vat ilmais äänet ja jauha­vat nyt paskaa kuin­ka he ovat huolestunei­ta asi­as­ta. Todel­lisu­udessa he ovat kuitenkin vain huolestunei­ta omas­ta uras­taa ja sen nousuki­idos­ta aina parem­pi­in virkoihin.

 318. Jus­si Hal­la-aholle ja Julkimolle: 

  Minä en tiedä Jus­si Hal­la-ahon vaati­neen ulko­maalaisväestön karko­tus­ta, jotkut muut sen sijaan ovat sel­l­aisen vaa­timuk­sen esit­täneet. En myöskään löy­dä tek­stiä, jos­sa olisin näin väit­tänyt JH‑a:sta, jois­takin muista sen sijaan kyl­lä niin sanonut.

  Sen sijaan olen edelleen siinä käsi­tyk­sessä, että JH‑a halu­aisi rajoit­taa maa­han­muut­ta­jien pääsyä Suomeen ja olisi käyt­tänyt perustelu­na muun muas­sa ulko­maalais­ten väitet­tyjä raiskauksia.

 319. Voisitko Osmo esit­tää läh­teen, jos­sa koko ulko­maalaisväestön karkoit­tamista vaa­di­taan? Vai onko lähde oma päänuppi?

  Niu­vaniemen sivus­tol­ta voi jotain löytyä.…

 320. Jos­sakin aiem­mas­sa viestis­sä ihme­telti­in sitä, mik­si ottaa tänne ihmisiä/ maa­han­muut­ta­jia, joiden pitää inte­groitua Suomeen.

  Jos kult­tuurien väli­maas­tossa olemista halut­taisi­in vält­tää, joudut­taisi­in tekemään mon­en­laisia muutoksia.

  Olemme maanti­eteel­liseltä sijain­nil­tamme euroop­palaisit­tain ajatellen kah­den kult­tuurin väli­maas­tossa eli Venäjän ja Skandinavian.

  Idässä on aiem­min vaikut­tanut kreikkalaiska­tolisu­us ja län­nessä rooma­laiska­tolisu­us, luter­i­laisu­us on myöhempää perua.

  Kak­sikielisyys ja pohjoises­sa use­ampikielisyys tekee meistä kielel­lisen in-between ‑kult­tuurin.

  Olemme koulu­tusy­hteiskun­ta, jos­sa on siir­ryt­ty maail­ma­nen­nä­tys­vauh­tia luokas­ta ja sosi­aaliryh­mästä toiseen.

  Olemme kult­tuurises­sa väli­maas­tossa myös siitä syys­tä, että kaupungis­tu­mi­nen Suomes­sa on suh­teel­lisen nuori ilmiö.

  Olemme vauras­tuneet hyvin nopeasti, eli olemme nousukkaita.

  Olem­n­me äsket­täin itsenäistyneet oltuamme iät ja ajat ensin Ruotsin, sit­ten Venäjän val­lan alla ja val­takielemme suo­mi on suh­teel­lisen nuori ilmiö.

  Näitä kult­tuurien väli­maas­ton ilmiöitä voi löytää lisää, mut­ta väli­maas­tossa olem­i­nen vie parhaim­mil­laan kehi­tys­tä eteen­päin, välil­lä kri­isien avulla.

 321. Rot­wang:
  “Juu, var­maan riip­puu siitä miten asia esitetään. Eiköhän sel­l­ainenkin vai­h­toe­hto saisi “kri­itikoiden” kesku­udessa melkoisen kan­natuk­sen, että lakkaute­taan vas­taan­ot­tokeskuk­set ja käytetään 10% säästyneistä rahoista saunan sytykkeinä.”

  Minä olen yllät­tynyt siitä miten täl­lainen alas­ton ennakkolu­u­loisu­us on niin yleistä ns. punav­ihrei­den keskuudessa.

 322. On todet­ta­va, että Julki­mon lain­aus­ta täältä — http://www.soininvaara.fi/2008/11/17/raiskauksista-noin-oikeasti/ — seu­raa tämä:
  “Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 17.11.2008 kel­lo 13:40
  Hyvä, liioit­telin., Hal­la-aho ei vaat­in­ut “rajo­jen sulkemista maa­han­muut­ta­jil­ta” vaan maa­han­muu­ton olen­naista rajoittamista.”

  No niin, Hal­la-aho on pyytänyt anteeksi.

  Soin­in­vaarakin on todis­tet­tavasti myön­tänyt joskus liioitelleen­sa Hal­la-ahos­ta kirjoittaessaan.

  Nyt pojat asi­aan, ja heit­etään syr­jät van­hat kaunat.

  Van­ho­ja ja uusia sanomisia voi kaivel­la iät ajat, puolin ja toisin, ja var­masti aina löy­tyy jotain, jon­ka voi tulki­ta halu­a­mal­laan taval­la. Mielekästä sel­l­aisen jatkami­nen ad nau­se­am tuskin on.

  Yksi pyyn­tö, kaikille yhteis­es­ti. Jos kävisi niin onnel­lis­es­ti, että molem­mat sankarimme, demokra­t­ian soi­h­dunkan­ta­jat Jus­si Hal­la-aho ja Osmo Soin­in­vaara, joskus onnis­tu­isi­vat löytämään keskinäisen keskusteluy­hteyten­sä, älkää nyt ainakaan ulkop­uoliset kum­mankaan kan­nat­ta­jat pilatko asi­aa huutele­mal­la maail­mal­la asi­at­to­muuk­sia maini­tu­ista henkilöistä.

 323. “Sen sijaan olen edelleen siinä käsi­tyk­sessä, että JH‑a halu­aisi rajoit­taa maa­han­muut­ta­jien pääsyä Suomeen ja olisi käyt­tänyt perustelu­na muun muas­sa ulko­maalais­ten väitet­tyjä raiskauksia.”

  Tuo­ta eivätkös käytän­nössä kaik­ki meistä halua rajoit­taa ulko­maalais­ten pääsyä Suomeen (jotkut toki muu­ta väit­tävät, mut­ta en usko, että kovin moni heistäkään olisi valmis otta­maan vas­taan niitä seu­rauk­sia, joi­ta rajoit­ta­mat­tomas­ta maa­han­muu­tos­ta olet­tet­tavasti seu­raisi). Tämän vuok­si mielestäni sel­l­aisia käsit­teitä kuin vaikka­pa “maa­han­muut­tokri­it­ti­nen” olisi käytet­tävä varoen. Liki jokainen meistä on maa­han­muut­tokri­it­ti­nen siinä mielessä, että ei kan­na­ta vapaa­ta maa­han­muut­to-oikeut­ta kaikille maail­man ihmisille. Tun­tuu saivartelul­ta, että esim. joku jon­ka mielestä 900 miljoonas­ta Afrikkalais­es­ta 1000 saa tul­la vuodessa Suomeen kut­suu maa­han­muut­tokri­it­tisek­si sitä, jon­ka mielestä heitä saisi tulle 500 tai 100.

  Se mil­lä maa­han­muu­ton rajoit­tamista perustel­laan on sit­ten oma kysymyk­sen­sä. Raiskauk­set ovat merk­i­tyk­seltään aika pieni osa maa­han­muu­ton seu­rauk­sista, mut­ta toisaal­ta myös kiistämätön sel­l­ainen. Nekin ovat siis rel­e­vant­ti argu­ment­ti (vaikkei­vat tosi­aankaan painavin — mitenkään raiskauk­sien tuomit­tavu­ut­ta väheksymättä)