Halla-aho ei pysy totuudessa

Olen saa­nut säh­kö­pos­tii­ni jon­kin ver­ran pos­tia, mis­sä ihme­tel­lään, mik­si hyväk­syn 11 vuo­tiai­den avio­lii­tot. Ensin ihmet­te­lin, mis­tä tuol­lai­nen tie­to voi olla peräi­sin, kun­nes löy­sin tämän itseä­ni kos­ke­van vää­rän väit­teen Jus­si Hal­la-ahon blo­gis­ta. Olen vähän tyr­mis­ty­nyt. Olen sano­nut, että on aika luon­nol­lis­ta, että Suo­mes­sa sek­si on sal­lit­tua avio­lii­tos­sa ole­vien kes­ken, mut­ta avio­lii­ton alai­kä­ra­ja on 18 vuot­ta, jos­ta voi­daan myön­tää poik­keus. Ei tie­ten­kään 11-vuo­tiail­le, min­kä Jus­si Hal­la-aho aivan hyvin tie­tää. Sel­lais­ta avio­liit­to­lu­paa ei voi myön­tää, jos­sa sek­si oli­si kiel­let­tyä alai­käi­syy­den vuoksi.

Kor­ja­taan nyt toi­nen­kin vää­rä väi­te. Blo­gil­laan hän väit­tää, että jos­sain isla­mi­lai­ses­sa maas­sa laki sal­li­si avio­lii­ton 11-vuo­tiai­den kes­ken. Oli­si vähin­tään­kin koh­tuul­lis­ta, että hän voi­si osoit­taa tuol­lai­sen maan, kos­ka joku voi vie­lä kuvi­tel­la Hal­la-ahon puhu­van jos­tain ole­vas­ta tilan­tees­ta eikä omas­ta viha­ku­vi­tel­mas­taan. Minun tie­tääk­se­ni maa­il­man alhai­sin lail­li­nen avio­lii­ton sol­mi­mi­si­kä on Ira­nis­sa, ja siel­lä­kin se on 13 vuot­ta.  Sekin on minus­ta jär­kyt­tä­vän alhai­nen, mut­tas en ymmär­rä, mik­si kii­hot­taa mie­liä vää­räl­lä tie­dol­la. Jos Hal­la-aho oli­si rehel­li­nen, hän kor­jai­si blo­gil­taan vää­rät tiedot.

Sen ver­ran täy­tyy minun­kin omia tie­to­ja­ni tar­kis­taa, että Sau­di-Ara­bias­ta todel­la­kin puut­tuu avio­lii­ton alai­kä­ra­ja koko­naan. Tämä maa unoh­tuu her­käs­ti, kos­ka sxe on osta­nut itsen­sä öljyl­lä län­si­mai­den arvos­te­lun yläpuolelle.

416 vastausta artikkeliin “Halla-aho ei pysy totuudessa”

 1. AL: “Khodrin mie­les­tä avio­lii­ton voi aloit­taa vaik­ka 11-vuo­ti­aa­na, jos maal­li­nen laki sen sallii.”

  Ira­nis­sa käsit­tääk­se­ni avioi­tu­mi­si­kä NOSTETTIIN 13 vuo­teen vuon­na (Tan­ja Pir­ho­nen, Pro Gra­du 2007 2004.https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/5760/avioeroi.pdf?sequence=1)

  Niin tai näin, sai­var­te­lua? Näin­kö vält­tää rehel­li­nen kes­kus­te­lu itse asias­ta? 13-vuo­tias­kin naut­tii lain suo­jaa suku­puo­li­asiois­sa aina­kin län­si­mai­sen arvo­maa­il­man mukaan. 

  Älyl­li­nen kes­kus­te­lu ei ole “juu­pas, eipäs, sinä valeh­te­let-” kes­kus­te­lua. Sil­loin itse asia jää hel­pos­ti syrjään.

  1. En ole vas­tus­sa mis­tään Kho­di­ris­ta. Hal­la-aho väit­tää minun hyväk­sy­vän 11-vuo­tiai­den avio­lii­tot. Se on kyl­lä vää­rä väi­te, joka hänen pitäi­si blo­gil­taan pois­taa. Kyl­lä hänen teks­teis­tään saa myös sen käsi­tyk­sen, että tuo 11 vuot­ta oli­si tätä päi­vää eikä menneisyyttä. 

 2. Tar­koit­ta­net seu­raa­vaa koh­taa Hal­la-ahon blogissa:

  Isla­min arvos­te­li­jat unoh­ta­vat, että 11-vuo­tiai­siin tyt­töi­hin yhty­mi­nen tai homo­sek­su­aa­lien kivi­tyk­set ovat ihmi­soi­keus­louk­kauk­sia vain, jos pai­kal­li­nen laki ei hyväk­sy nii­tä. Jos pai­kal­li­nen laki hyväk­syy ne, ne eivät ole ihmi­soi­keus­louk­kauk­sia. Onnek­si Khodr Che­hab (ja Osmo Soi­nin­vaa­ra kump­pa­nei­neen) ovat aut­ta­neet mei­tä ymmär­tä­mään tämän yksityiskohdan.”

  Ei hän käsit­tääk­se­ni suo­raan väi­tä, että puo­lus­tat alai­käis­ten avio­liit­to­ja. Viit­taus on ilmei­ses­ti kult­tuu­ri­re­la­tis­min kannatukseen. 

  Mut­ta kiel­tä­mät­tä sii­nä lie­nee jutun maus­ta­mi­sek­si ns. “ymmär­ret­ty tahal­laan” vähän vää­rin tai sit­ten aina­kin tul­kit­tu sinua tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti (ja ilmei­ses­ti myös virheellisesti). 

  En minä­kään tois­ten kom­men­teis­ta vas­taa. Kom­men­toin sik­si, että on erit­täin arvo­kas­ta, että käyt arka­luon­tei­ses­ta aihees­ta asia­kes­kus­te­lua ja haluai­sen sen pysy­vän asias­sa. Har­vi­nais­ta nyky­päi­vän jul­ki­ses­sa keskustelussa.

 3. Myös Osmon ja mui­den koti­mais­ten rela­ti­vis­tien mie­les­tä alai­käi­siin tyt­töi­hin yhty­mi­nen on lähin­nä juri­di­nen ongel­ma.” Näin kir­joit­taa Hal­la-aho aina­kin vie­lä täs­sä vai­hees­sa, kat­so­taan sen­su­roi­ko myö­hem­min teks­ti­ään kun taju­aa töpän­neen­sä (http://www.halla-aho.com/scripta/pahoitteluni.html). Itse­kin ihmet­te­lin tuo­ta koh­taa, sil­lä en ollut huo­man­nut Soi­nin­vaa­ran kir­joi­tuk­ses­sa mitään tuo­hon viittaavaakaan.

  Hal­la-ahoa ylis­te­tään tie­tyis­sä pii­reis­sä loo­gi­ses­ta ajat­te­lus­ta, mut­ta minun mie­les­tä­ni hän kun­nos­tau­tuu lähin­nä reto­rii­kas­sa. Hän vää­ris­te­lee tois­ten sano­mi­sia, poi­mii niis­tä mie­lei­sim­pän­sä ja käyt­tää huu­mo­ria asee­naan (tosin tai­ta­vas­ti) sil­loin kun ei kek­si jär­ke­vää kri­tiik­kiä. Hän on viih­dyt­tä­vä ja tai­ta­va sanan­käyt­tä­jä, joka var­maan tun­tee hyvin myös reto­rii­kan perin­teet. Mut­ta hän ei ole sel­lai­nen kir­joit­ta­ja, jota kan­nat­tai­si lukea lii­an kri­tii­kit­tö­mäs­ti, kuten tämä­kin tapaus todistaa.

 4. Isla­mi­lai­sis­sa mais­sa lail­li­nen avio­lii­ton sol­mi­mi­si­kä on eri asia kuin käy­tän­tö. En tie­dä, miten pal­jon näil­lä mail­la on ulko­po­liit­ti­sia kii­hok­kei­ta laki­pe­räis­ten rajoi­tus­ten aset­ta­mi­sek­si, mut­ta käy­tän­nös­sä lap­sia­vio­lii­tot eivät ole kadon­neet. Ja mik­si­pä ne katoa­vai­sit­kaan? Ei maal­li­nen hal­lin­to voi nol­la­ta Alla­hin lakia jol­lain lai­no­pil­li­sel­la doku­men­til­la. Täl­lai­set rajoi­tuk­set ovat sha­rian vas­tai­sia, ja sii­tä­hän täs­sä kai­kes­sa on lopul­ta oikeas­ti kyse: isla­min arvo­maa­il­mas­ta ja mah­dot­to­muu­des­ta sovit­taa se län­si­mai­siin libe­raa­lei­hin arvoi­hin. Sha­ri­aa ei voi mie­li­val­tai­ses­ti ohja­ta libe­raa­liin suun­taan, kos­ka koko jär­jes­tel­mä perus­tuu vuo­si­sa­to­ja sit­ten luo­tui­hin puit­tei­siin. Maal­li­nen hal­lin­to voi aset­taa isla­min oppien vas­tai­sia rajoi­tuk­sia, mut­ta se ei tar­koi­ta, että kaik­ki mus­li­mit auto­maat­ti­ses­ti pitäi­si­vät maal­lis­ta hal­lin­toa käy­tän­nös­sä Alla­hia ja Muham­ma­dia kor­keam­pa­na auktoriteettina.

 5. Jeme­nis­sä nai­mi­siin­me­non — täten myös suku­puo­liyh­dyn­nän — ikä­ra­ja on yhdek­sän vuot­ta. Koko­nai­suu­des­saan isla­mi­lai­sen maa­il­man ikä­ra­jat eivät kui­ten­kaan ole poik­keuk­sel­li­sen alhaisia. 

  Tosin niis­sä mais­sa, jois­ta Suo­meen tulee eni­ten pako­lai­sia ja elin­ta­so­pak… anteek­si, mui­ta huma­ni­taa­ri­sia maa­han­muut­ta­jia, on hie­man alhai­sem­mat rajat. Ira­kis­sa sen­tään 18 tai 15 vuot­ta, mut­ta Ira­nis­sa 13, Soma­lias­sa ei epä­jär­jes­tyk­sen takia tai­da olla mitään rajoituksia.

 6. Ira­nis­sa on alhai­sin omaeh­toi­nen avioi­tu­mi­si­kä 18 vuot­ta, van­hem­pien suos­tu­muk­sel­la (pakot­ta­ma­na) 15 vuotta. 

  Käy­tän­nös­sä kui­ten­kin pal­jon nuo­rem­pia tyt­tö­jä pak­ko­nai­te­taan van­hoil­le­kin mie­hil­le mus­li­miyh­tei­söis­sä (eikä vain niis­sä). Täs­tä löy­tyy kyl­lä googlaa­mal­la pal­jon­kin aineistoa.

 7. Osmo, juu­ri kuva­tun kal­tais­ta tilan­net­ta ei todel­la tai­da olla, vaik­ka todel­li­sia epä­koh­tia löy­tyy eli täy­sin ilman tul­ta ei savua ole. Hal­la-aho ei var­si­nai­ses­ti erit­te­le miten­kään isla­min juon­tei­ta, joten minään ihmi­soi­keus­ak­ti­vis­ti­na Hal­la-ahoa ei voi pitää. 

  The widespread pre­va­lence of Child Mar­ria­ge in the Isla­mic monarc­hy of Sau­di Ara­bia has been docu­men­ted by Human rights groups. Sau­di cle­rics have jus­ti­fied the mar­ria­ge of girls as young as 9, with sanc­tion from the judicia­ry .The­re are no laws defi­ning the mini­mum age for mar­ria­ge in Sau­di Ara­bia, and girls as young as eight years of age can marry.”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Child_marriage#Saudi_Arabia

  Sau­di mar­ria­ge officiant Dr. Ahmad Al-Mu’­bi. The inter­view aired on LBC TV on June 19, 2008: 

  Mar­ria­ge is actual­ly two things: First we are tal­king about the mar­ria­ge cont­ract itself. This is one thing, whi­le con­sum­ma­ting the mar­ria­ge — having sex with the wife for the first time — is anot­her thing.

  The­re is no mini­mal age for ente­ring mar­ria­ge. You can have a mar­ria­ge cont­ract even with a one-year-old girl, not to men­tion a girl of nine, seven, or eight. This is mere­ly a cont­ract [indica­ting] con­sent. The guar­dian in such a case must be the fat­her, because the fat­her’s opi­nion is obli­ga­to­ry. Thus, the girl beco­mes a wife…

  But is the girl rea­dy for sex or not? What is the appropria­te age for having sex for the first time? This varies accor­ding to envi­ron­ment and tra­di­tions. In Yemen, girls are mar­ried off at nine, ten, 11, eight, or 13, whi­le in other count­ries, they are mar­ried off at 16. Some count­ries have legis­la­ted laws for­bid­ding having sex befo­re the girl is 18.”

  http://www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD197108

 8. Kyl­lä tuol­lai­nen hen­ki­löön koh­dis­tu­va ja totuut­ta vää­ris­te­le­vä väi­te Hal­la-ahol­ta on rima­na­li­tus, joka saat­taa lisä­tä Halla-aho-kriittisyyttä… 

  Vai­kut­taa sil­tä, että kei­not ja pää­mää­rä eivät nyt Hal­la-ahol­la koh­taa totuu­den alt­ta­ril­la. Se, että rat­sas­te­taan luvat­ta ja valeh­te­le­mal­la lai­na­he­vo­sel­la ei ole rehel­lis­tä argu­men­taa­tio­ta, oli sit­ten kyse maan­muut­to­krii­ti­syy­des­tä tai mis­tä tahan­sa yhteis­kun­nal­li­ses­ta arvokeskustelusta. 

  Myös maahn­muut­to­kriit­ti­syy­des­sä­kin on hyvä pysyä totuu­des­sa kun­kin niin hyvin kuin pystyy…toiset parem­min ja toi­set heikommin.

 9. (Lin­kit kor­jat­tu edel­li­ses­tä yrityksestä)

  Isä pakot­ti kah­dek­san­vuo­ti­aan Nujood Alin nai­mi­siin 22 vuot­ta van­hem­man mie­hen kanssa.

  Tytön isä saa­ti avio­mies eivät ole kui­ten­kaan Jeme­nin lakien mukaan syyl­lis­ty­neet mihin­kään rikok­seen. Lais­sa ei nimit­täin mää­ri­tel­lä alai­kä­ra­jaa avio­lii­ton solmimiselle.

  Suu­ri osa jeme­ni­läis­ty­töis­tä menee­kin ABC:n mukaan nai­mi­siin noin 15-vuo­ti­aa­na ja monet ennen kym­men­tä ikävuottaan.”

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200804157523840_ul.shtml

  47-vuo­tias mies meni nai­mi­siin 8‑vuotiaan kanssa

  Sau­dioi­keus ei suos­tu­nut tytön äidin pyyn­töön mitä­töi­dä avioliittoa.

  Sau­dia­ra­bia­lai­nen äiti pyy­si tuo­miois­tuin­ta mitä­töi­mään avio­lii­ton, johon hänen 8‑vuotias tyt­tä­ren­sä oli jou­tu­nut 47-vuo­ti­aan mie­hen kans­sa. Avio­lii­ton oli jär­jes­tä­nyt tytön isä.

  Oikeu­den tuo­ma­ri Habib Abdal­lah al-Habib ilmoit­ti lau­an­tai­na, ettei mitä­töi avio­liit­toa, kos­ka “äiti ei ole lain mukaan tytön holhooja”.”

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200902109059901_ul.shtml

 10. Hal­lik­sen et al. on jat­kos­sa tur­ha nil­lit­tää, että hei­dät ymmär­re­tään tahal­laan vää­rin, tai että hei­dän kans­saan ei halu­ta keskustella.
  Avio­liit­to-iäs­tä maa­il­mal­la ei saa pikai­sel­la net­ti­haul­la kum­mois­ta tie­toa, mut­ta vaih­te­lu ei näyt­täi­si mene­vän pel­käs­tään uskon­non mukaan: http://law.findlaw.com/state-laws/marriage-age-requirements/new-hampshire/

 11. Luin Hal­la-Ahon teks­tin läpi, eikä hän mie­les­tä­ni väit­tä­nyt että hyväk­syi­sit 11-vuo­tiai­den avio­lii­tot. Jos oikein ymmär­sin hänen punai­sen lan­kan­sa, niin hänen mie­les­tään pedo­fi­lia ei saa olla pel­käs­tään laki­tek­ni­nen asia.

  Itse kir­joi­tit alla ole­van teks­tin blo­gi­si kom­ment­tio­sioon (koko kom­ment­ti, ei pelk­kä koko­nai­suu­des­ta irroi­tet­tu osa):

  Jos saa poik­keus­lu­van men­nä nai­mi­siin 11-vuo­ti­aan kans­sa, var­maan­kin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suo­men lain mukaan. Sen poik­keus­lu­van saa­mi­nen voi olla kiven takana.”

  Oudol­ta­han tuo kiel­tä­mät­tä kuulostaa.

 12. Osmo kir­joit­ti “Jos saa poik­keus­lu­van men­nä nai­mi­siin 11-vuo­ti­aan kans­sa, var­maan­kin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suo­men lain mukaan. Sen poik­keus­lu­van saa­mi­nen voi olla kiven takana.”
  ja Jaak­ko kommentoi:
  Oudol­ta­han tuo kiel­tä­mät­tä kuulostaa.

  Niin minus­ta­kin tuo kuu­los­taa omi­tui­sel­ta. Mut­ta olet­tai­sin, että tuos­sa on tavoi­tel­tu sar­kas­tis­ta sävyä. Ihan pel­käs­tään kir­joit­ta­mal­la sar­kas­ti­sen sävyn käyt­tö ei noin lyhyel­lä teks­tin­pätkl­lä onnis­tu, pait­si ken­ties hymiöi­tä käyttämällä. 

  Mut­ta tämm­möis­tä tämä kes­kus­te­lu on, ja osoit­taa sen, että puo­lin ja toi­sin kan­nat­taa miet­tiä mitä ns. oikeas­ti vaka­vis­ta asiois­ta sanoo ja kirjoittaa. 

  En yhtään ihmet­te­le, että Hal­la-aho ote­taan vaka­vas­ti, jopa niin vaka­vas­ti, että mies on syyt­tees­sä yhden uskon­non kri­ti­soi­mi­ses­ta. Kave­ril­la on terä­vä kynä ja sana hal­lus­saan. Ja tätä ei suo­ma­lai­nen kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri kyke­ne sulat­ta­maan. Pitäis var­maan vaan vai­e­ta kum­mal­la­kin kotimaisella.

 13. Jaak­ko: Tuos­sa Osmon kom­men­tis­sa­han tode­taan vain, että mikä­li saa poik­keus­lu­van men­nä nai­mi­siin, sek­si on ilmei­ses­ti LAIN mukaan sal­lit­tua. Osmo ei käsit­tääk­se­ni ole mis­sään vih­jan­nut, että pedo­fi­lia on ok, kun­han se on lail­lis­ta. Hal­la-ahon blo­gis­ta taas sai sen käsi­tyk­sen, että Osmon mie­les­tä pedo­fi­lia oli­si ok, mikä­li se ei riko lakia.

 14. Osmo, edel­li­sen kes­kus­te­lun perus­teel­la pidin sel­vä­nä, että edus­tat samaa ääri­kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­tis­ta älyl­li­ses­ti kes­tä­mä­tön­tä tul­kin­taa kuin useat ko. kes­kus­te­lun kom­men­toi­jat, mut­ta hyvä, että oikai­sit asian. 

  Eli oli­sin nyt ymmär­tä­vi­nä­ni, että suh­tau­dut kriit­ti­ses­ti joi­den­kin suo­ma­lais­ten­kin isla­mi­lais­ten yhtei­sö­jen haluun sol­mia avio­liit­to­ja, jois­sa on osal­li­se­na mer­kit­tä­väs­ti suo­jai­kä­ra­jaa nuo­rem­pia tyttöjä?

  1. Suo­mes­sa nou­da­te­taan Suo­men lakia. Ei sii­tä ole mitään eri­va­pauk­sia uskon­nol­li­sin perus­tein. (Tosin Jeho­van todis­ta­jat on vapau­tet­tu asepalvelusta)

 15. Tämän artik­ke­lin mukaan Jeme­nis­sä on juu­ri teh­ty laki, joka sää­tää 17 vuo­den rajan ikä­ra­jan avio­lii­tol­le. Jot­kut uskon­nol­li­set joh­ta­jat kui­ten­kin vas­tus­ta­vat tätä lakia isla­min vastaisena:

  http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=14588&size=A

  Sau­di-Ara­bias­sa ei ilmei­ses­ti vie­lä­kään ole mini­mi-ikää avio­lii­toil­le, joten voit Osmo päi­vit­tää tie­to­ja­si täs­sä asias­sa ja ken­ties muo­ka­ta kir­joi­tus­ta­si. Täs­sä yksi aihee­seen liit­ty­vä uuti­nen, jos­sa sano­taan, että avio­liit­to oli­si mah­dol­lis­ta jopa 1‑vuotiaiden kanssa:

  http://www.foxnews.com/story/0,2933,371581,00.html

 16. Näin nai­se­na sitä pöy­ris­tyy todel­la pal­jon täl­lai­ses­ta kes­kus­te­lus­ta voi­ko 11 tai 13- vuo­tias tyt­tö men­nä nai­mi­siin vai ei. Ei kukaan lap­si oikeas­ti halua nai­mi­siin, vaik­ka ehkä haa­vei­lee­kin jos­ta­kin pop-täh­des­tä (nuo­res­ta sel­lai­ses­ta). Itse olen ylä­as­tei­käi­ses­tä asti koke­nut aikuis­ten mies­ten sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää ja aja­tus sii­tä, että minut oli­si täs­sä iäs­sä (tai myö­hem­min­kään) nai­tet­tu van­hem­pien tah­dos­ta jol­le­kin näis­tä mie­his­tä, on kam­mot­ta­va. Samaa var­maan ajat­te­le­vat kaik­ki täl­lai­set tyt­tö­vai­mot ja se pitäi­si olla tär­kein­tä, eikä se kuin­ka nuo­ren kans­sa mie­het saa­vat avioitua…

 17. Ant­ti, Hal­la-Aho tote­aa seu­raa­vas­ti (koh­ta mikä täs­sä nyt ole­tet­ta­vas­ti on se kuu­ma peruna):

  Myös Osmon ja mui­den koti­mais­ten rela­ti­vis­tien mie­les­tä alai­käi­siin tyt­töi­hin yhty­mi­nen on lähin­nä juri­di­nen ongelma.”

  Kun Osmo taas on toden­nut (lai­naan taas samaa Soi­nin­vaa­ran blogia):

  Jos saa poik­keus­lu­van men­nä nai­mi­siin 11-vuo­ti­aan kans­sa, var­maan­kin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suo­men lain mukaan. Sen poik­keus­lu­van saa­mi­nen voi olla kiven takana.”

  En kyl­lä suo­raan sanot­tu­na tie­dä että mihin Hal­la-Aho on tuon kom­ment­tin­sa perus­ta­nut (onko tuo lai­naa­ma­ni kir­joi­tus), mut­ta kyl­lä tuo Soi­nin­vaa­ran kom­ment­ti on pel­käs­tään juri­di­nen. Ei sii­nä ote­ta kan­taa moraa­liin, suun­taan tai toiseen.

  Mut­ta olen kyl­lä Mikan kans­sa samaa miel­tä; net­ti­kir­joit­te­lus­sa nyans­sit jää­vät hel­pos­ti huo­mioi­mat­ta, ja vää­rin­kä­si­tyk­set (sekä tahal­li­set että tahat­to­mat) sekä kär­jis­tyk­set syn­ty­vät hel­pos­ti. Vaik­ka en omaa­kaan samaa poliit­tis­ta suun­tau­tu­mis­ta kuin Soi­ni­vaa­ra, uskon kui­ten­kin hänen moraa­lin­sa tämän asian suh­teen ole­van vah­va. Kui­ten­kin, jos ollaan erit­täin tar­koi­tuk­sen hakui­sia, saa­daan Soi­nin­vaa­raan kom­ment­ti kuu­los­ta­maan todel­la pahal­ta (kuvi­tel­kaa­pa vaik­ka tuo kom­ment­ti jon­kun ilta­leh­den lööpiksi).

  Net­ti on ongel­mal­li­nen tie­do­tus­vä­li­ne, ja se kan­nat­tai­si kaik­kien ymmär­tää; “julkaisu“kynnys on erit­täin mata­la, ja uskon­pa ettei Soi­nin­vaa­ra esim. leh­teen tuo­ta kom­ment­ti­aan oli­si kir­joit­ta­nut. On surul­lis­ta miten tätä poliit­tis­ta kes­kus­te­lua (jos nyt net­ti­kir­joit­te­lua voi sel­lai­sek­si sanoa) ale­taan käy­mään oikeus­sa­leis­sa; se tar­koit­taa demo­kra­tian kuo­le­mis­ta ja pelon ilma­pii­rin voittamista.

 18. Myös Osmon ja mui­den koti­mais­ten rela­ti­vis­tien mie­les­tä alai­käi­siin tyt­töi­hin yhty­mi­nen on lähin­nä juri­di­nen ongelma.”

  Sanan “lähin­nä” käyt­tä­mi­nen asiayh­tey­des­sä antaa lauseel­le vää­ris­ty­neen tar­koi­tuk­sen. Kään­täen tuo väi­te tar­kot­tai­si, että jos vain laki sal­li­si, Osmon mie­les­tä oli­si ok sekaan­tua alai­käi­siin lap­siin. Mut­ta sii­tä­hän ei ollut kyse alkuunkaan. 

  Se, että alai­käi­siin sekaan­tu­mi­nen on juri­di­nen ongel­ma ei tar­koi­ta sitä, ettei se voi­si samal­la myös olla moraa­li­nen ongel­ma. Osmon moraa­lia on tur­ha arvos­tal­la sil­lä perus­teel­la, että hän puhui juri­dii­kas­ta. Mis­sään vai­hees­sa kir­joi­tus­ta ei puhut­tu siten, että alai­käi­siin sekaan­tu­mi­nen oli­si “lähin­nä” juri­di­nen ongelma.

 19. Yksi olki­nuk­ke­jen raken­te­lu muo­to on että jos ihmi­nen ei ekspli­siit­ti­ses­ti pahek­su jotain, niin sano­taan että hän hyväk­syy sen. Vrt. mik­sei Yhdys­val­tain har­joit­ta­maa kidu­tus­ta kri­ti­soi­va puu­tu myös Ira­nin harjoittamaan?

  Toi­nen vas­taa­va hie­nous on rela­ti­vis­mis­ta syyt­tä­mi­nen. Jos on sitä miel­tä että jos­tain kysy­myk­ses­tä teh­dään tur­haan peri­aat­teel­li­nen, niin täs­tä joh­de­taan syy­tös että vas­tus­taa kaik­kia peri­aa­tei­ta. Esim. jos on jokus sitä miel­tä että Hel­sin­gin Kokoo­muk­sen peri­aa­te, että mer­ta ei saa täyt­tää on type­rä nime­no­maan peri­aat­tee­na, niin sit­ten syy­te­tään väliin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä ran­ta­luon­toa kohtaan.

  Tiet­tyi­hin pii­rei­hin täl­lai­nen argu­men­toin­ti ilmei­ses­ti uppoaa.

 20. Hal­la-ahon kir­joi­tuk­ses­sa häi­rit­see minua se ylei­nen moka että pedo­fi­li­aa (psy­ko­lo­gi­nen ilmiö) käy­te­tään syno­nyy­mi­nä lap­sen­rais­kauk­sel­le (fyy­si­nen teko). Toki­han ne toi­siin­sa liit­ty­vät, mut­ta eivät ne samaa asi­aa tar­koi­ta eikä ensim­mäi­nen vält­tä­mät­tä joh­da toiseen.

  Samaan sar­jaan kuu­luu se että sanaa “rasis­mi” käy­te­tään tar­koit­ta­maan mil­loin mitä­kin rikosnimikkeitä.

 21. Sen ver­ran täy­tyy minun­kin omia tie­to­ja­ni tar­kis­taa, että Sau­di-Ara­bias­ta todel­la­kin puut­tuu avio­lii­ton alai­kä­ra­ja koko­naan. Tämä maa unoh­tuu her­käs­ti, kos­ka sxe on osta­nut itsen­sä öljyl­lä län­si­mai­den arvos­te­lun yläpuolelle.”

  Itse asias­sa kri­tiik­kiä län­si­mais­sa on.
  Mut­ta eri­koi­se­na ilmen­ty­mä­nä on se että nämä kri­tiik­kiä esit­tä­vät kuten (Hal­la-Aho) jou­tu­vat koh­tuul­li­sen voi­mak­kaan kri­tii­kin koh­teek­si. Ja näyt­tää sil­tä että pää­osin län­si­mai­den viher­va­sem­mis­ton suunnalta.

  Hie­man pro­vo­ka­tii­vi­nen kysy­mys kuuluukin:
  Onko län­si­mai­den viher­va­sem­mis­to ostet­tu öljy­ra­hoil­la kritiikittömäksi ?

  Tuli mie­lee­ni juu­ri pidet­ty Ara­bi­lii­ton Dohan kokous jos­sa vas­tus­tet­tiin Suda­nin kan­san­mur­haa­jan al-Bas­hi­rin kan­sain­vä­lis­tä pidätysmääräystä.

  Tai sit­ten YK:n ihmi­soi­keus­neu­vos­ton taan­noi­nen pää­tös Isla­mi­nus­kon kri­ti­soin­nin kieltämisestä.

  Minus­ta oli­si aika ennem­min­kiin kään­tää kat­seet län­nen jat­ku­vas­ta arvos­te­lus­ta Isla­mi­nus­kois­ten mai­den ja YK:n toi­min­taan, jot­ka ilmei­ses­ti saa­vat toi­mia ja teh­dä mitä tahan­sa ilman että viher­va­sem­mis­to kri­ti­soi nii­den toi­mia mil­lään tavalla.

 22. Osmo, kom­ment­ti­si perus­teel­la jää edel­leen epä­sel­väk­si, onko täs­sä mie­les­tä­si ylei­sel­lä tasol­la kysees­sä ihmi­soi­keus­on­gel­ma / eet­ti­nen ongel­ma vai vain laki­tek­ni­nen asia.

 23. Osmol­le iso hatun­nos­to jal­kau­tu­mi­ses­sa ns. kan­san pariin aiheen tii­moil­ta. Täl­lais­ta kes­kus­te­lua ja kan­nan­ot­to­ja, mukaan lukien Husei­nin todel­la tarvitaan. 

  Sole­noi­di, Sau­di-ara­bian pääl­lä on tuos­sa Wiki­pe­dian kuvas­sa vio­let­ti täplä, joka tar­koit­taa “must be mar­ried”. Jeme­nin koh­dal­la tum­man­si­ni­nen väri tar­koit­taa 9 vuot­ta, sen lisäk­si, että pitää olla nai­mis­sa. Toi­sin sanoen “age of con­sent” ei tar­koi­ta naimisiinmenoikää:

  Whi­le the phra­se age of con­sent typical­ly does not appear in legal sta­tu­tes, when used in rela­tion to sexual acti­vi­ty, the age of con­sent is the mini­mum age at which a per­son is con­si­de­red to be legal­ly com­pe­tent of con­sen­ting to sexual acts. This should not be con­fused with the age of majo­ri­ty, age of cri­mi­nal res­pon­si­bi­li­ty, or the mar­ria­geable age.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_consent

 24. sole­noi­di, tuos­sa Wiki­pe­dian kar­tas­sa puhu­taan sek­su­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen ikä­ra­jas­ta joka ei vält­tä­mät­tä ole sama kuin avio­lii­ton sol­mi­mi­sen ikä­ra­ja. Lisäk­si sii­nä kyl­lä Sau­di-Ara­bia on har­maa joka indek­sin mukaan mer­kit­see “no data”. Tuo 9 vuo­den ikä­ra­jan maa on Jemen. 

  Tuos­ta kar­tas­ta hyvin näkee että suo­jai­kä­ra­jat ovat itse asias­sa var­sin “län­si­mais­ta” tasoa (ja yli­kin, esim. Tuni­sias­sa 20 vuot­ta) suu­rim­mas­sa osas­sa isla­mi­lai­sia mai­ta, sen sijaan espan­jan­kie­li­sis­sä mais­sa näkyi­si 12–14 vuot­ta ole­van tavallinen.

  Var­si­nai­sis­ta avio­liit­toi­kä­ra­jois­ta lis­ta löy­tyy tääl­tä: http://en.wikipedia.org/wiki/Marriageable_age. Tuon lis­tan mukaan alle 17 vuot­ta (joka raja oli pit­kään Suo­mes­sa­kin) avio­lii­ton ikä­ra­ja nai­sil­le ilman eri­tyis­lu­paa on tuon mukaan näis­sä mais­sa, olen myös mai­nin­nut erik­seen jos se on alle 15: 

  Kenia, Mada­gas­kar (14), Tan­sa­nia (14), Afga­nis­tan (14), Bru­nei (ei rajaa), Taiwan, Indo­ne­sia, Iran, Irak, Japa­ni, Jor­da­nia, Kazaks­tan, Kuwait (ei rajaa), Male­sia, Male­dii­vit, Pakis­tan, Ete­lä-Korea, Sri Lan­ka (12 mus­li­meil­le, 18 muil­le), Syy­ria (13 oikeu­den luval­la jos puo­li­so ei ole mer­kit­tä­väs­ti van­hem­pi), Kypros, Tshek­ki (ras­kaa­na ole­vil­le nai­sil­le ikä­ra­ja 16), Unka­ri, Alan­ko­maat, Por­tu­ga­li, Roma­nia, Venä­jä (14), Slo­ve­nia, Espan­ja, Iso-Bri­tan­nia, Kana­da, Mek­si­ko (16, mut­ta ras­kaa­na ole­vil­le 14), USA (vaih­te­lee osa­val­tioit­tain 13–18 vuo­den välil­lä), Uusi-See­lan­ti, Argen­tii­na, Bra­si­lia, Chi­le, Para­guay (14), Venezue­la (14)

  Lis­tas­sa ei ollut kaik­kia mai­ta, mut­ta kyl­lä­hän tuos­ta jo näkee, että lap­sia­vio­lii­tois­sa kyse ei siis todel­la­kaan ole mis­tään lei­mal­li­ses­ti isla­mi­lai­ses­ta käy­tän­nös­tä, kuten Hal­la-Aho tun­tuu aina­kin vih­jai­le­van. Wiki­pe­dia tie­tää ker­toa myös että mm. Etio­pias­sa (kris­ti­ty maa) puo­let tytöis­tä menee nai­mi­siin alle 15-vuotiaina.

  Yli­pään­sä ikä­ra­jat ovat aina hie­man kink­ki­nen kysy­mys. Län­si­mais­sa täy­si-ikäi­syy­den ikä­ra­ja­na on pidet­ty eri aikoi­na vaih­te­le­vas­ti 15–25 vuot­ta. Jos­tain näkö­kul­mas­ta siis 18 vuo­den­kin ikä­ra­ja on tur­han alhai­nen, toi­ses­ta 15 ihan sopi­va. Sii­tä ei lie­ne kysy­mys­tä että 11-vuo­tias on vie­lä sel­väs­ti lap­si jon­ka ei voi­da kat­soa pys­ty­vän itse teke­mään pää­tös­tä suku­puo­li­suh­tee­seen ryh­ty­mi­ses­tä, mut­ta aina­kin Suo­men lais­sa 16-vuo­tias­ta on sii­hen pys­ty­vä­nä jo pidet­ty vaik­kei nai­mi­siin vie­lä pää­se­kään. Moni on suku­puo­lie­lä­män­sä aloit­ta­nut tuos­ta vuo­den-pari nuo­rem­pa­na­kin ilman sen suu­rem­paa hait­taa, mut­ta yksi­löl­li­set erot kyp­syy­des­sä eivät tie­tys­ti tar­koi­ta ettei­kö löy­tyi­si pal­jon­kin tuon ikäi­siä jot­ka vie­lä tar­vit­se­vat täl­lais­ta juri­dis­ta suo­je­lua. Rais­kaus­han on rikos uhrin iäs­tä riip­pu­mat­ta, mut­ta ikä­ra­jois­sa on pit­käl­ti kyse sii­tä, min­kä ikäi­sen ihmi­sen voi­daan kat­soa ole­van riit­tä­vän kyp­sä pys­tyäk­seen itse­näi­ses­ti anta­maan aidon suos­tu­muk­sen­sa seksiin.

  Joka tapauk­ses­sa Hal­la-Ahoa ja hänen hei­mo­lai­si­aan ei tun­nu kiin­nos­ta­van mikään hie­no­ja­koi­sem­pi proble­ma­tiik­ka vaan tar­koi­tus on vain fak­to­ja vali­koi­vas­ti esit­tä­mäl­lä “osoit­taa” että mus­li­mit ovat taka­pa­jui­sia las­ten­rais­kaa­jia, ohit­taen mm. sen tosi­asian että lap­sia­vio­lii­tot eivät miten­kään rajoi­tu isla­mi­lai­seen kulttuuripiiriin.

 25. RKP:n tahol­la suun­ni­tel­tiin puo­luei­den yhteis­tä rasis­min­vas­tais­ta julis­tus­ta. Etkö Osmo samas­sa hen­ges­sä voi­si ekspli­siit­ti­ses­ti tuo­mi­ta Suo­meen­kin tuo­dun tavan nait­taa alai­käi­siä tyt­tö­jä aikui­sil­le mie­hil­le? Joten­kin syn­tyy vai­ku­tel­ma sii­tä, että tiet­ty­jä kult­tuu­ri­sia tapo­ja nou­dat­ta­vien ihmis­ryh­mien tör­keät ihmi­soi­keus­louk­kauk­set hyväk­sy­tään vai­ke­ne­mal­la, jot­tei oma arvo­maa­il­ma sai­si kolhuja.

 26. Aina­kin oli pape­ril­la, tör­mä­sin tuo­hon jos­kus 2004, ja nime­no­maan peri­aa­te. Kyl­lä minä nyt sen ymmär­rän, että vas­tu­tet­tai­siin vaik­ka Töö­lön­lah­den täyt­tä­mis­tä, mut­ta meren täy­tön vas­tus­ta­mi­nen kate­go­ri­ses­ti on outoa.

 27. Net­ti on ongel­mal­li­nen tie­do­tus­vä­li­ne, ja se kan­nat­tai­si kaik­kien ymmärtää;..”

  Täs­tä oli­sin vah­vas­ti eri miel­tä. Tämä­kin netis­sä tapah­tu­va nokit­te­lu on lopul­ta aika har­mi­ton­ta kun kuka tahan­sa voi mil­loin tahan­sa käy­dä tar­kis­ta­mas­sa mitä her­rat Soi­nin­vaa­ra ja Hal­la-aho ovat tar­kal­leen sano­neet ja muo­dos­taa mie­li­pi­teen­sä alku­pe­räi­sen teks­tin ja sen kon­teks­tin perusteella.

  Husein Muham­med tekee muu­ten blo­gil­laan ansio­kas­ta perus­puur­ta­mis­ta joka toi­vot­ta­vas­ti roh­kai­see tähän asti tur­han hil­jai­se­na pysy­nyt­tä mus­li­mi­vä­hem­mis­töä mukaan keskusteluun. 

  Nyt kun Hal­la-aho on saa­nut omal­la tahol­laan mamu­kriit­ti­set akti­voi­tua, ei ole kovin hedel­mäl­lis­tä jos tämä ryh­mä kes­kus­te­lee lähin­nä vain kes­ke­nään. Mah­dol­li­sim­man pian pitäi­si saa­da aikaan aito dia­lo­gi, ja mie­lum­min jol­lain raken­ta­vam­mal­la taval­la kuin Vih­rei­den Nais­ten käyt­tä­mä SLAPP-meto­di. Tämän kes­kus­te­lu­yh­tey­den avaa­mi­ses­sa Husein Muham­me­din kal­tai­set mie­li­pi­de­vai­kut­ta­jat ovat avaintekijöitä.

 28. Hatun­nos­to sil­le, joka tätä kes­kus­te­lua jak­saa käy­dä. Eipä ole kos­kaan tul­lut mie­leen, että Osmo oli­si kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­ti. Esi­pu­per­tee­tis­sa ole­vien avio­lii­tot Suo­mes­sa ovat niin has­su aja­tus, että aja­tus ei ole kos­kaan käy­nyt mielessä.

  Mitä­hän tar­vet­ta Hal­la-ahon ja kump­pa­nei­den pyö­rit­tä­mä jut­tu oikein mah­taa pal­vel­la. Timo Soi­ni pres­siklu­bis­sa sanoi Hal­la-ahon ole­van äly­käs, mut­ta valit­se­van huo­nos­ti seuransa.

  En ole jak­sa­nut kos­kaan lukea hänen tari­noi­taan, mut­ta jon­kun edel­li­sen kom­men­tin mukaan hän pelaa logii­kan ja reto­rii­kan kei­noin aina sen mukaan, mitä tilan­ne edel­lyt­tää. Jos pau­kut lop­pu­vat, tur­vau­du­taan reto­riik­kaan ja val­hei­siin ja puolivalheisiin.

  Aina­kin täl­tä poh­jal­ta kes­kus­te­lun juur­ta riit­tää eikä val­mis­ta tule koskaan.

 29. Kaik­kein häm­men­tä­vin­tä on “logiik­ka”, että ihmi­soi­keus­louk­kauk­siin syyl­lis­ty­vis­tä val­tiois­ta tule­vat ihmi­set eivät tah­do pääs­tä eroon sor­ros­ta ja olla val­mii­ta oppi­maan uut­ta, vaan auto­maat­ti­ses­ti tah­to­vat muut­taa Suo­men kalifaatiksi. 

  Tätä hal­la-aho­lais­ta aja­tus­kul­kua en ymmär­rä. Kos­ka en sitä ymmär­rä jää ainoak­si tul­kin­ta­vaih­toeh­dok­si, että ns. mamu “kriit­ti­nen” yhtei­sö koos­tuu pää­sään­töi­ses­ti kse­no­fo­bi­ses­ta ele­men­tis­tä, jol­le ihmi­soi­keu­det ovat tyys­tin toi­sar­voi­nen seikka. 

  Se on sää­li, sil­lä kai­kis­ta ihmi­soi­keus­louk­kauk­si­ta oli­si syy­tä puhua enem­män­kin ja vaka­vas­ti, ei maa­lail­len piru­ja sei­nil­le tai tees­ken­nel­len, että maa­han­muut­ta­jat ovet teh­neet Kai­sa­nie­men­puis­tos­ta hel­ve­tin esikartanon.

 30. Tane­li Salo­vaa­ra kir­joit­ti “Kaik­kein häm­men­tä­vin­tä on “logiik­ka”, että ihmi­soi­keus­louk­kauk­siin syyl­lis­ty­vis­tä val­tiois­ta tule­vat ihmi­set eivät tah­do pääs­tä eroon sor­ros­ta ja olla val­mii­ta oppi­maan uut­ta, vaan auto­maat­ti­ses­ti tah­to­vat muut­taa Suo­men kalifaatiksi.”

  Ei tämä nyt ole niin vai­kea ymmär­tää. Aja­tus on se, että ihmi­set eivät tule pakoon sor­toa vaan huo­noa elin­ta­soa. Täl­löin heil­lä ei ole vält­tä­mät­tä mitään ongel­maa alku­pe­räi­sen koti­maan­sa kuvioi­den kans­sa, ja saat­ta­vat todel­la halu­ta­kin levit­tää kulttuuriaan.

 31. Itse uskon, että Hal­la-ahon kan­na­tus kat­ke­si kuin kame­lin sel­kä autio­maas­sa lii­al­li­sen kuor­man pai­nos­ta. Tuli vaan kuor­ma täy­teen kan­nat­ta­jien­sa las­tis­sa kun havait­si­vat, että pitää olla muu­ta­kin taka­na kuin vain blogi-sanastelua.

  Mut­ta sen Hal­la-aho on osoit­ta­nut, että blo­gi-sanas­te­lut ovat var­tee­no­tet­ta­va kei­no pyrit­täes­sä vai­kut­ta­maan omiin pää­mää­riin­sä luki­joi­deen kus­tan­nuk­sel­la ja pään­me­nok­si. Ennen asia hoi­det­tiin turuil­la ja toreil­la mik­ro­fo­nien kaut­ta. Sit­ten tuli telk­ka­ri ja nyt netti.

  Otta­koot tule­vat kan­san­edus­ta­jik­si pyr­ki­vät asias­ta oppia, niin ei ter­vit­se tuh­la­ta kenen­kään raho­ja puhu­ja­mat­koi­hin ja sum mui­hin aikaa vie­piin kan­sa­lais­kes­kus­te­lui­hin. Eikä tar­vit­se vaa­lien alla rasit­taa puo­lue­toi­mis­to­jen resur­se­ja lah­joi­tus­ra­han lail­lis­ta­mi­sen kanssa.

  Tämä oli­si kyl­lä kova sana pyr­ki­jyy­des­sään kan­san­edus­ta­jak­si, jos Elo­ve­na-kau­ra­ryy­ni­pa­ke­tin kyl­keen pää­si­si komei­le­maan eni­ten rahaa tar­jon­nut. Tie­dä mil­loin tämä on totta.

  Mitä sit­ten lakrit­sa­pa­ke­tin kyl­jes­sä mai­nos­tet­tai­siin. Mut­ta nyt on vie­lä niin, että laku-Pek­ka laku saa mut sven­gaa’aaa’­maan. Lau­koi mai­nok­ses­sa Jus­si Rait­ti­nen aikoinaan…

 32. Tane­li Salo­vaa­ra kir­joit­ti 4.4.2009 kel­lo 19:52
  “Kaik­kein häm­men­tä­vin­tä on “logiik­ka”, että ihmi­soi­keus­louk­kauk­siin syyl­lis­ty­vis­tä val­tiois­ta tule­vat ihmi­set eivät tah­do pääs­tä eroon sor­ros­ta ja olla val­mii­ta oppi­maan uut­ta, vaan auto­maat­ti­ses­ti tah­to­vat muut­taa Suo­men kalifaatiksi.”

  Vali­tet­ta­vas­ti tuos­ta on var­sin pal­jon esi­merk­ke­jä muis­sa län­si­mais­sa var­sin­kin Isla­mi­nus­kois­ten osal­ta. Asi­aan vai­kut­taa var­sin pal­jon mis­tä kult­tuu­ris­ta pako­lai­set tai maa­han­muut­ta­jat tulevat.
  Kyse on myös sii­tä että kaik­ki eivät halua teh­dä Suo­mes­ta moni­kult­tuu­ris­ta uto­pi­aa, ja myös hei­dän näke­myk­si­ään tuli­si ymmärtää.

  Tätä hal­la-aho­lais­ta aja­tus­kul­kua en ymmär­rä. Kos­ka en sitä ymmär­rä jää ainoak­si tul­kin­ta­vaih­toeh­dok­si, että ns. mamu “kriit­ti­nen” yhtei­sö koos­tuu pää­sään­töi­ses­ti kse­no­fo­bi­ses­ta ele­men­tis­tä, jol­le ihmi­soi­keu­det ovat tyys­tin toi­sar­voi­nen seikka.”

  Olet­ko luke­nut mamu-kriit­tis­ten blogeja.
  Pikem­min­kin päin­vas­toin, kriit­ti­set näyt­tä­vät usein edus­ta­van juu­ri nii­tä, joil­le demo­kra­tia, sanan­va­paus ja ihmi­soi­keu­det ovat tär­kei­tä arvoja. 

  Jos meil­le tulee ihmi­siä joil­le muut arvot ovat tär­keäm­piä kuin ne arvot joi­ta Suo­ma­lai­set pitä­vät tar­kei­nä, seu­rauk­se­na on kult­tuu­rien yhteen­tör­mäys joka ei tuo­ta mitään hyvää.

  Myös­kään rikos­ti­las­tot joi­den­kin kult­tuu­rien edus­ta­jien osal­ta eivät anna kovin vakuut­ta­vaa kuvaa mah­dol­li­ses­ta hyö­dys­tä mitä nämä voi­vat yhteis­kun­nal­lem­me antaa.

  Suo­meen aikoi­naan tul­leet maa­han­muut­ta­jat tuli­vat Suo­mea kehit­ty­neem­mis­tä mais­ta ja toi­vat muka­naan monen­lais­ta osaa­mis­ta, nykyi­nen pako­lais­po­li­tiik­ka toi­mii aivan päinvastoin.

 33. Juuso Kopo­sel­ta fik­su kir­joi­tus. En oikein ymmär­rä, että täl­lä ja monel­la muul­la sivul­la sivis­ty­neil­tä vai­kut­ta­vat ihmi­set mene­vät Hal­la-ahon tar­koi­tus­ha­kui­sen reto­rii­kan ansaan. Ns. lap­sia­vio­liit­to­jen hyväk­sy­mi­nen ei ole pel­käst­tään uskon­toon sidot­tu asia. Kat­so­kaa­pa vaik­ka suo­ma­lais­ten tai muun Euroo­pan­kin his­to­ri­aa. Eikä nyt van­han mie­hen ja nuo­ren nai­sen ( mui­noin Suo­mes­sa­kin alle 15 votian tytön) avio­liit­to ole kovin har­vi­nais­ta länsimaissakaan.

  Pahim­man kon­ke­lon näi­hin “kes­kus­te­lui­hin” toi J. Katai­nen joka lan­see­ra­si maa­han­muut­toon krii­ti­ses­ti suh­tau­tu­mi­sen käsit­teen. Nyt kar­kein­kin rasis­ti lyö rin­taan­sa ja kehuu ole­van­sa hie­nos­ti maahanmuuttokriittinen.

 34. Kaik­kein häm­men­tä­vin­tä on “logiik­ka”, että ihmi­soi­keus­louk­kauk­siin syyl­lis­ty­vis­tä val­tiois­ta tule­vat ihmi­set eivät tah­do pääs­tä eroon sor­ros­ta ja olla val­mii­ta oppi­maan uut­ta, vaan auto­maat­ti­ses­ti tah­to­vat muut­taa Suo­men kalifaatiksi. ”

  Tahal­li­nen vää­rin­kä­si­tys. Eivät ihmi­set kai­paa sor­toa, mut­ta he eivät myös­kään auto­maat­ti­ses­ti siir­ry samaan arvo­jär­jes­tel­mään mei­dän kans­sam­me. Siis suh­tees­sa esim. suku­puol­ten roo­lei­hin, uskon­toon, homo­sek­su­aa­li­suu­teen, demo­kra­ti­aan, sosi­aa­li­tur­vaan, kou­lu­tuk­seen, työn­te­koon, sek­su­aa­li­suu­teen jne jne

  Naii­vi moni­kult­tuu­ri­suu­den ihai­li­ja voi häm­mäs­tyä, kun esi­mer­kik­si maa­han­muut­ta­ja­jen­git alka­vat ter­ro­ri­soi­da ympä­ris­töään ja esi­mer­kik­si pahoin­pi­del­lä homo­sek­su­aa­le­ja kuten vaik­ka Hol­lan­nis­sa on näh­ty. Tai vaik­ka­pa aggres­sii­vi­ses­ti levit­tää omaa uskon­to­aan. Tai pai­nos­taa per­heen­jä­sen­tä kun­nia­mur­haan tai jär­jes­tet­tyyn avioliittoon.

  Sum­ma sum­ma­rum: mei­dän elä­män­ta­pam­me ei vält­tä­mät­tä ole maa­han­muut­ta­jien ihanne.

 35. Osmo kir­joit­ti:

  Blo­gil­laan hän väit­tää, että jos­sain isla­mi­lai­ses­sa maas­sa laki sal­li­si avio­lii­ton 11-vuo­tiai­den kes­ken. Oli­si vähin­tään­kin koh­tuul­lis­ta, että hän voi­si osoit­taa tuol­lai­sen maan, kos­ka joku voi vie­lä kuvi­tel­la Hal­la-ahon puhu­van jos­tain ole­vas­ta tilan­tees­ta eikä omas­ta vihakuvitelmastaan”

  Sen ver­ran täy­tyy minun­kin omia tie­to­ja­ni tar­kis­taa, että Sau­di-Ara­bias­ta todel­la­kin puut­tuu avio­lii­ton alai­kä­ra­ja kokonaan”

  Tai­sit itse todis­taa Hal­la-Ahon “viha­ku­vi­tel­man” todellisuudeksi?

 36. Juha: “Naii­vi moni­kult­tuu­ri­suu­den ihai­li­ja voi häm­mäs­tyä, kun esi­mer­kik­si maa­han­muut­ta­ja­jen­git alka­vat ter­ro­ri­soi­da ympäristöään”

  Ongel­mien tri­via­li­soin­ti ja pelot­te­lu hämär­tää moni­ta­hois­ten asioi­den käsit­te­lyä. Ja ongel­mia­han löytyy:

  Esim. Englan­nis­ta löy­tyy huo­les­tut­ta­via esi­merk­ke­jä, jois­sa sha­ria-laki on käy­tän­nös­sä voi­mas­sa riip­pu­mat­ta sii­tä hyväk­syy­ko vaik­ko ei lain­sää­dän­tö sitä.

  Englan­nis­sa on ymmär­tääk­se­ni pyö­ri­nyt seu­raa­van­lai­nen kuvio: Englan­nis­sa nime­no­maan uskon­nol­li­sia joh­ta­jia ja yhtei­sö­jä on toi­vot­tu yhteis­työ­kump­pa­neik­si sikä­läi­sis­sä kotout­ta­mis­pro­jek­teis­sa. Tämä on aja­nut maal­lis­tu­neet isla­mi­nus­koi­set mar­gi­naa­liin. Tämän lisäk­si Englan­nin isla­mi­lai­syh­tei­sös­tä huo­mat­ta­va osa on läh­töi­sin todel­la taka­pa­jui­sil­ta seu­duil­ta — Pakis­ta­nin tri­baa­lia­lueil­ta esi­mer­kik­si. Eli seu­duil­ta, jois­sa kun­nia­mur­hien tra­di­tio elää voi­mak­kaim­min. Näi­tä ihmii­siä on sit­ten koe­tet­tu integroi­da engaln­ti­lai­sik­si roh­kai­se­mal­le hei­tä otta­maan kon­tak­te­ja uskon­nol­li­siin jär­jes­töi­hin. Näi­tä uskon­nol­li­sia jär­jes­tö­jä ovat rahoit­ta­neet esim. Sau­di-Ara­bia­lai­set wah­ha­bis­tit. Ja tämä on Can­ter­bu­ryn ark­ki­piis­pan mukaan pää­sään­töi­ses­ti positiivista.

  Itse uskon poliit­ti­sel­la ja uskon­nol­li­sel­la sor­rol­la ole­van suo­ran yhtey­den tiet­ty­jen aluei­den köy­hyy­teen. Näl­kää­kin voi olla luval­lis­ta­kin koet­taa paeta. 

  Ihmi­siä ei voi pakot­taa hyl­kää­mään tra­di­tioi­taan, mut­ta, mikä­li he ovat ns. elin­ta­so­pa­ko­lai­sia, heil­lä saat­taa olla san­gen maal­li­sia motii­ve­ja koet­taa vau­ras­tua, ja tämä puo­les­taan onnis­tuu par­hai­ten, mikä­li he onnis­tu­vat integroi­tu­maan yhtei­söön, johon he ovat muuttamassa. 

  Haka­nie­mes­sä, mis­sä minä asun on huo­mat­ta­va mää­rä posi­tii­vi­sia esi­merk­ke­jä maa­han­muu­ta­jis­ta, jot­ka rikas­tut­ta­vat sekä itse­ään, että tätä yhtei­söä. Sii­hen nega­tii­vi­seen Hel­sin­kiin, jos­ta Hal­la-aho kir­joit­taa en ole tör­män­nyt, vaik­ka mitä luul­ta­vim­min maa­han­muut­ta­jat­kin teke­vät rikok­sia. Eten­kin työt­tö­mät nuo­ret mie­het, mut­ta eivät ilmei­ses­ti oleel­li­ses­ti enem­pää kuin kan­ta­väes­töön kuu­lu­vat työt­tö­mät nuo­ret miehet.

  Mikä­li yllä­ole­van usko­mi­nen tekee minus­ta naii­vin maa­han­muut­tous­ko­vai­sen, olkoon sit­ten niin.

 37. Suo­jai­kä­ra­ja on laki, miten muu­ten sitä pitäi­si käsi­tel­lä kuin juri­di­se­na asia­na? Onko ongel­ma se että ei tar­peek­si pom­pi­ta pai­kal­laan ja huu­de­ta että pedo­fi­lia on paha asia, kos­ka tun­ne­tus­ti maa­il­ma para­nee sil­lä että hoe­taan paho­jen asioi­den ole­van niin­ku oikees­ti tosi paho­ja? Siis ihan hirveitä!

 38. Juuso Kopo­nen lis­ta­si mai­ta, jois­sa (aina­kin) tytön var­hai­sin sal­lit­tu avioi­tu­mi­si­kä on alle 17-vuot­ta. Sil­ti minus­ta näis­sä asiois­sa voi­si kat­soa hiu­kan sitä käy­tän­töä­kin eli että min­kä ikäi­si­nä mis­sä­kin mais­sa käy­tän­nös­sä sol­mi­taan avio­liit­to­ja, mikä on puo­li­soi­den väli­nen ikäe­ro ja mil­lä taval­la lii­tot sol­mi­taan eli onko kysees­sä van­hem­pien jär­jes­tä­mä liit­to, ovat­ko nuo­ret halun­neet lyö­dä hynt­tyyt yhteen vai mikä tilan­ne onkaan.

  En ole nyt kyke­ne­vä täl­tä päät­teel­tä etsi­mään näi­tä tie­to­ja, ehkä jos­kus toiste…

 39. Jat­kan vie­lä hiu­kan… Mones­sa­kin Euroo­pan maas­sa näyt­täi­si voi­van men­nä nai­mi­siin 16/17-vuo­ti­aa­na luval­la, joko van­hem­pien tai val­tion. Mut­ta oikeas­ti kuin­ka moni Euroo­pas­sa menee noin nuo­re­na nai­mi­siin? Ja var­sin­kin, kuin­ka moni 16/17-vuo­tias Euroo­pas­sa jär­jes­te­tään avioliittoon? 

  Mus­li­mia­vio­lii­tois­sa saat­taa olla sekin sys­tee­mi, että sii­hen riit­tää jon­kun uskon­nol­li­sen auk­to­ri­tee­tin hyväk­syn­tä, jon­ka jäl­keen paris­kun­nan kat­so­taan ole­van nai­mi­sis­sa. En sano, että tämä toi­mii kai­kil­la mus­li­meil­la, mut­ta osal­la. Täl­löin voi­daan hel­pos­ti­kin “kier­tää” isän­tä­maan avio­liit­toi­kä­la­ke­ja ja paris­kun­ta voi men­nä val­tiol­li­sen lain sil­mis­sä nai­mi­siin, kun toi­nen osa­puo­li (tai molem­mat, mut­ta se lie­nee mel­ko har­vi­nais­ta) on saa­vut­ta­nut lain vaa­ti­man iän. 

  Lisäk­si vai­kut­taa sil­tä, ettei­vät joi­den­kin mus­li­mi­val­tioi­den ikä­ra­jat ole täy­sin pitä­viä. Jois­sain nois­sa mais­sa­han tyt­tö­jä saa­te­taan nait­taa 8–11-vuotiaina, min­kä pitäi­si olla lai­ton­ta, mut­ta ilmei­ses­ti viran­omai­set eivät juu­ri­kaan puu­tu tähän.

 40. Heh, pää­sen nyt kun­nol­la fla­met­ta­maan, mut­ten mal­ta olla vie­lä höpi­se­mät­tä täs­tä pedo­fi­lias­ta… Pedo­fi­lia­han on nime­no­maan LAPSEN himoit­se­mis­ta. Joku 14–16-vuotias ei vält­tä­mät­tä enää ole fyy­si­ses­ti lap­si, vaik­kei aikui­nen­kaan; hän on mur­ro­si­käi­nen, suku­kyp­syy­den mur­ros­vai­hees­sa ja kos­ka tytöt kehit­ty­vät poi­kia nopeam­min näis­sä asiois­sa, monil­la sen ikäi­sil­lä tytöil­lä ulkoi­set suku­puo­li­tun­nus­mer­kit (rin­nat, ala­pään kar­voi­tus) ovat jo näky­viä ja kuu­kau­ti­set alka­neet. Mitä enem­män tulee ikää, sen sel­keäm­pää tämä on. 

  Sen sijaan jot­kut 9–11-vuotiaat ovat vie­lä hyvin­kin sel­keäs­ti lap­sia. Kuu­kau­ti­set voi­vat kyl­lä alkaa, mut­ta yleen­sä tämän ikäi­set näyt­tä­vät lap­sil­ta ja käyt­täy­ty­vät kuin lap­set — siis ovat lapsia.

  Mai­ni­tut iät ovat tie­tys­ti viit­teel­li­siä, sil­lä kehi­tys on yksi­löl­lis­tä. Halusin vain vii­ta­ta täl­lä sii­hen ylei­seen seli­tyk­seen, että mones­sa maas­sa 16-vuo­ti­aat tai alle voi­vat men­nä ja epäi­le­mät­tä mene­vät­kin nai­mi­siin tai että Euroo­pas­sa on nai­tet­tu hyvin­kin nuo­ria tyt­tö­jä aikoi­naan (tosin kan­nat­taa muis­taa, että tämä rajoit­tui jos­sain mää­rin yhteis­kun­nan ylä­ker­rok­siin). Eli että on vähän eri asia himoi­ta mur­ro­si­käis­tä tyt­töä kuin tyt­töä, jol­la mur­ro­si­kä ei ole alka­nut — eli las­ta. Edel­li­nen ei ole var­si­nai­ses­ti pedo­fi­li­aan. Me kut­sum­me kyl­lä hel­pos­ti esi­mer­kik­si 15-vuo­ti­aan kans­sa sek­siä har­ras­ta­vaa van­hem­paa mies­tä pedo­fii­lik­si, mut­ta itse asias­sa oikea ter­mi oli­si efe­bo­fii­li. 15-vuo­ti­aan kans­sa veh­taa­va ei miten­kään vält­tä­mät­tä haluai­si har­ras­taa sek­siä esim. 8‑vuotiaan kanssa. 

  Tämä ei tar­koi­ta, että pitäi­sin nuor­ten tyt­tö­jen (tai poi­kien) avioi­tu­mis­ta mis­sään päin maa­il­maa hyvä­nä asia­na. Asi­aan liit­tyy lisäk­si pakot­ta­mi­sas­pek­ti — minun on aina­kin vai­kea uskoa, että mur­ro­si­käi­set tytöt kovin usein haluai­si­vat nai­mi­siin jo sil­loin, var­sin­kaan sel­keäs­ti van­hem­pien mies­ten kans­sa. En siis kan­na­ta tei­nia­vio­liit­to­ja­kaan. Mut­ta myön­nän, että jol­lain tun­ne­ta­sol­la pidän eet­ti­ses­ti arve­lut­ta­vam­pa­na 9‑vuotiaan nai­mis­ta kuin 16-vuo­ti­aan naimista.

 41. Eikö ole­kin Osmo muka­va kun lausei­ta irro­te­taan kon­teks­tis­ta? Vie­lä kun saa­tai­siin muu­ta­ma toi­mit­ta­ja julis­ta­maan, että Osmo kan­nat­taa pedofiliaa…

 42. Osmo, kos­ka yllä ole­vis­sa vies­teis­sä esiin­ty­vät sei­kat sel­väs­ti osoit­ta­vat, että olet ereh­ty­nyt ja vää­räs­sä Hal­la-ahon sinuun koh­dis­tu­neen syyt­teen (totuu­den) osal­ta, voi­sit, totuu­des­sa pysyäk­si, itse muut­taa oman blo­gi­kir­joi­tuk­ses­ti otsik­koa! Voi­sit muut­taa sen esim. näin:
  “Hal­la-aho ker­toi totuuden”.

  1. Ei ker­to­nut totut­ta. Hän väit­tää minun hyväk­sy­vän 11 vuo­tiai­den avio­lii­tot. Se ei ole tot­ta, min­kä jokai­nen voi kir­joi­tuk­sis­ta­ni näh­dä. Tämä jäl­kim­mä­nen totuus on taas tniin sanot­tu hal­la-aho­lai­nen totuus. Hal­la-ahon tesk­tiä luke­mal­la sai­si sen­kä­si­tyk­sen, että 11-vuo­tiai­den lap­sia­vio­lii­tot oli­si­vat isla­mi­lai­ses­sa maa­il­mas­sa yleis­tä käy­tän­töä ja isla­mi­lai­suu­teen liit­ty­vä sään­tö, kun ne eivät ole sal­lit­tu­ja edes Ira­nis­sa. Tuol­lai­sen totuu­den levit­tä­mis­tä — esi­tet­ty tie­to ei ole for­maa­li­ses­ti vää­rin mut­ta tar­koi­tus on antaa luki­jal­le aivan vää­rä käsi­tyk­sen asias­ta — kut­sut­tiin ennen­mui­noin jesuiittamoraaliksi. 

 43. Täs­sä vai­hees­sa louk­kaan­tu­mi­set näyt­tä­vät ole­van jo niin syviä ja molem­min­puo­li­sia etten näe enää edel­ly­tyk­siä blo­geis­sa tapah­tu­vaan rau­han­omai­seen ratkaisuun.

  Ehdo­tan­kin siis kak­sin­tais­te­lua sanan säi­läl­lä YLE:n stu­dios­sa. Jat­kot sit­ten taas netissä.

 44. Aivan absur­dia kes­kus­tel­la hyväk­syy­kö Osmo Soi­nin­vaa­ra pedo­fi­lian tai las­ten avio­lii­tot eli käy­tän­nös­sä nuo­ren tytön ja huo­mat­ta­vas­ti van­hem­man mie­hen väli­sen seksin. 

  Ei tie­ten­kään hyväk­sy mis­sään olo­suh­teis­sa! Eikö se rii­tä, että hän itse niin sanoo? Pitää­kö minun vas­taan sano­mat­to­mal­la auk­to­ri­tee­til­la­ni se teil­le kertoa?

  Näin sii­nä käy, kun irral­li­sia lausei­ta käy­te­tään tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti mani­pu­loi­den kes­kus­te­lua. Sen on kar­vaas­ti Hal­la-aho itse koke­nut, mikä saat­ta­kiin olla ryy­dit­tä­jä­nä tähän kostoiskuun. 

  Koh­de nyt ei ehkä ollut ihan rei­lus­ti valit­tu, mut­ta asia kyl­lä tuli var­mas­ti monel­le sel­väk­si. Eli hän osoit­ti, min­kä­lais­ta koh­te­lua on itse jat­ku­vas­ti saa­nut osakseen. 

  Net­ti pul­lis­te­lee eri­lai­sia ver­sioi­ta Osmon pedo­fi­lia-kan­na­tuk­ses­ta. Väi­tet­tä, että Osmo itse on pedo­fi­li, en ole vie­lä näh­nyt, mut­ta lie­nee vain ajan kysymys. 

  Osmo on kui­ten­kin onn­nek­seen niin suo­jat­tu per­soo­na, median lem­pi­lap­si suo­ras­taan, että ei ole pel­koa, että toi­mit­ta­jat tähän mukaan läh­ti­si­vät. Tois­ta on Halla-aholla.

 45. Wir­tu­aa­li kir­joit­ti epä­to­tuuk­sia, …, aihee­seen liit­ty­vä asial­li­suut­ta tavoit­te­le­va kes­kus­te­lu kuo­lee omaan mah­dot­to­muu­teen­sa, aina ja joka kerta.

  Oli­si muu­ten hyvä jos­kus kes­kus­tel­la blo­gis­sa ym. suo­ma­lai­ses­ta kom­mu­ni­koin­ti­tyy­lis­tä, sehän on ihan oman­lai­nen tyylilajinsa.

 46. Onko ongel­ma se että ei tar­peek­si pom­pi­ta pai­kal­laan ja huu­de­ta että pedo­fi­lia on paha asia, kos­ka tun­ne­tus­ti maa­il­ma para­nee sil­lä että hoe­taan paho­jen asioi­den ole­van niin­ku oikees­ti tosi paho­ja? Siis ihan hirveitä!”

  Mie­les­tä­ni juu­ri “suvait­se­vais­to” on tot­tu­nut pol­ke­maan jal­kaa äänek­kääs­ti asiois­ta, jois­ta on kor­rek­tia olla huo­lis­saan (ilmas­ton­muu­tos, suo­ma­lais­ten har­joit­ta­ma per­he­vä­ki­val­ta jne.). Maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten tyt­tö­jen ja nais­ten perus­oi­keuk­sien pol­ke­mi­ses­ta ei ilmei­ses­ti moni­kult­tuu­ri­suu­den var­jo­puo­le­na saa olla huo­lis­saan ja sii­tä kri­tiik­kiä ääneen lausua. Tätä laput sil­mil­lä ‑asen­net­ta kuvaa hyvin seu­raa­va ket­jus­ta poi­mit­tu kommentti:
  “Esi­pu­per­tee­tis­sa ole­vien avio­lii­tot Suo­mes­sa ovat niin has­su aja­tus, että aja­tus ei ole kos­kaan käy­nyt mielessä.”
  Ongel­ma­han ei ole miten­kään mar­gi­naa­li­nen suh­teu­tet­tu­na tie­tyis­tä lap­sia­vio­liit­to­ja har­ras­ta­vis­ta kult­tuu­reis­ta tule­vien ihmis­ten mää­rään, jos imaa­min haas­tat­te­lus­sa ilmoit­ta­ma mää­rä (sato­ja avio­liit­to­ja) pitää lähi­main­kaan paikkansa. 

  Jos hyväk­sym­me vai­ke­ne­mal­la täl­lai­sen käy­tän­nön, tulem­me anta­neek­si samal­la huo­mat­ta­van val­lan fun­da­men­ta­lis­ti­sil­le änky­röil­le tiet­ty­jen yhtei­sö­jen jäse­niin, mis­tä seu­raa segre­toi­tu­mis­ta, inhi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä ja ongel­mien kärjistymistä. 

  Kii­tos Osmo kui­ten­kin asian esiinnostamisesta.

 47. Kan­nat­tai­si Osmo hyvä sinun­kin pitäy­tyä totuu­des­sa. Vähän google­tus­ta ja sel­vi­ää, että 9‑vuotiaanakin pää­see hyvin mones­sa maas­sa nai­mi­siin. Muu­al­la­kin kuin Sau­di Arabiassa.

 48. Arawn: “Sen sijaan jot­kut 9–11-vuotiaat ovat vie­lä hyvin­kin sel­keäs­ti lap­sia. Kuu­kau­ti­set voi­vat kyl­lä alkaa, mut­ta yleen­sä tämän ikäi­set näyt­tä­vät lap­sil­ta ja käyt­täy­ty­vät kuin lap­set — siis ovat lapsia.” 

  Kuu­kau­ti­set ovat merk­ki suku­kyp­syy­des­tä, joten eivät ne voi alkaa ilman että tytös­sä oli­si tapah­tu­nyt myös muu­ta suku­puo­lis­ta kyp­sy­mis­tä jo ennen nii­den alka­mis­ta. Paran­tu­neen ravit­se­muk­sen seu­rauk­se­na kuu­kau­tis­ten alka­mi­si­kä on jat­ku­vas­ti alen­tu­nut, aina­kin län­si­mais­sa, nykyi­sin se on 10–16 vuot­ta, kes­ki­mää­rin ne alka­vat 12–13-vuotiaina. Mut­ta psy­ko­lo­gi­nen kyp­syys on sit­ten asia erikseen.

  Eli­na, mitä tulee sii­hen, että Hal­la-aho oli­si demon­stroi­nut väit­teil­lään Soi­nin­vaa­ran mie­li­pi­teis­tä saa­maan­sa koh­te­lua, niin minä puo­les­ta­ni luin tuon Hal­la-ahon teks­tin demon­straa­tio­na sii­tä miten hän teks­tin­sä ylei­sem­min­kin raken­taa: puo­li­to­tuuk­sia käyt­tä­mäl­lä, vään­tä­mäl­lä ja kään­tä­mäl­lä ja tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti etsi­mäl­lä ja kai­va­mal­la omia näke­myk­si­ään jol­lain taval­la hie­man tuke­via asioi­ta medias­ta. Ja vähän minua hymyi­lyt­ti tuo sinun tul­kin­ta­si, sil­lä, älä pahas­tu, näen sinut jon­kin­lai­se­na nuo­re­na innok­kaa­na grou­pie­tyt­tö­nä Hal­la-ahon kan­nat­ta­jien muu­ten niin mie­hi­ses­sä joukossa.

 49. Mihin­kö­hän Hal­la-aho ja kan­nat­ta­jan­sa täl­lai­sel­la tahal­li­sen lei­maa­val­la ja tör­keäl­lä kir­joit­te­lul­la pyr­ki­vät? Teki­si mie­li sanoa rumem­min­kin. Vih­jaus, että toi­sel­le ihmi­sel­le pedo­fi­lian hyväksyminen/tuomitseminen oli­si vain laki­tek­ni­nen kysy­mys on erit­täin louk­kaa­vaa. Eten­kin kun kes­kus­te­lun koko­nai­suu­des­ta käy täy­sin sel­väk­si, että mis­tään täl­lai­ses­ta ei ollut kysymys.

  On kar­mai­se­vaa seu­ra­ta miten niin tär­keäl­le asial­le kuin moni­kult­tuu­rin kri­tiik­ki, jon­ka useim­mat suo­ma­lai­set asial­li­ses­sa muo­dos­sa esi­tet­ty­nä alle­kir­joit­tai­si­vat, ollaan raken­ta­mas­sa näin mar­gi­na­li­soi­tu­vaa ja vas­ten­mie­lis­tä poliit­tis­ta julkisuuskuvaa. 

  Ja koko tämän mar­gi­na­li­soi­tu­mi­sen kehi­tyk­sen ajan vika näh­dään (suos­tu­taan näke­mään) vain muis­sa. Ilmiö tun­ne­taan mm. glo­ba­li­saa­tio­kriit­ti­sen liik­keen koh­dal­la (vaik­ka ideo­lo­giat ovat toi­set, ihmi­nen ei ole). Ilmiön yhtä puol­ta kuva­taan jouk­ko­jen psy­ko­lo­gias­sa ter­mil­lä “ryh­mä­po­la­ri­saa­tio” (eng. group polarization).
  Ilmiön hah­mot­ta­mis­ta hel­pot­taa ihmisen/joukkojen näke­mi­nen pit­käl­ti tun­tei­den ja tois­si­jai­ses­ti ratio­naa­li­sen har­kin­nan ohjaa­mi­na, kuten tosia­sial­li­ses­ti on havait­tu­kin ja tie­de­tään olevan.
  Toi­min­taa ei siis ohjaa niin­kään stra­te­gi­nen har­kin­ta ja poh­din­ta sii­tä, kuin­ka omaa asi­aa voi­tai­siin par­hai­ten edis­tää, vaan (usein tie­dos­ta­mat­ta ja ali­ta­jui­ses­ti) toi­min­ta raken­tuu eri­lais­ten iden­ti­tee­tin, hyväk­syn­nän koke­mi­sen, oman tär­key­den koke­mi­sen jne. tun­ne­vas­tei­den ympä­ril­le. Samaan aikaan on täy­sin luon­te­vaa myös miel­tää itsel­leen oma toi­min­ta har­ki­tuk­si ja ratio­naa­li­sek­si (kos­ka sil­lä­kin on posi­tii­vi­nen tun­ne­vas­te, toi­sin kuin oli­si sen poh­ti­mi­sel­la, että asia oli­si pikem­min päin­vas­toin). Täl­löin ihmi­nen voi her­ja­ta ran­kas­ti­kin, polt­taa sil­to­ja, erkaan­nut­taa poten­ti­aa­lis­ta kan­na­tus­ta, ja sil­ti näh­dä toi­mi­van­sa oikein ja vas­toin­käy­mi­set lähin­nä itseen­sä — niin yksi­lö­nä kuin osa­na ryh­mää — koh­dis­tu­vi­na vääryyksinä.

  Ihmi­nen on sil­lä tapaa psy­ko­lo­gi­ses­ti raken­tu­nut olio, että tuos­ta kehäs­tä (joka yleen­sä syve­nee ennen useim­mi­ten väis­tä­mä­tön­tä hajoa­mis­taan) on vai­kea löy­tää tei­tä ulos. Yksi­löi­tä voi erkaan­tua ja erkaan­tuu, mut­ta jouk­ko­voi­ma ja tie­dos­ta­ma­ton iden­ti­fioi­tu­mi­nen sen lai­na­lai­suuk­siin vie enem­mis­töä mukanaan.

  Hal­la-aho­lai­suu­des­ta” tun­tuu ole­van tulos­sa oppi­kir­jae­si­merk­ki täs­tä kehityksestä. 

  Nyt väli­rik­koa Perus­suo­ma­lais­ten kans­sa rum­mu­te­taan kovaan ääneen, ja kukaan ei hei­dän foo­ru­mil­laan tun­nu näke­vän, miten Soi­ni oli­si muka voi­nut när­käs­tyä puo­lu­een ulko­puo­li­sen nimi­lis­tan keruus­ta — sitä väi­te­tään vain teko­syyk­si ja Soi­nia kuva­taan “lah­jo­tuk­si” — tai mik­si hei­dän itsen­sä oli­si jo aiem­min pitä­nyt sii­vo­ta habi­tus­taan hyväk­syt­tä­väm­mäk­si, ja teh­dä mui­ta­kin kom­pro­mis­se­ja, jos hei­dän tosia­sial­li­se­na tavoit­tee­naan oli­si ollut pyr­ki­mys vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti ja raken­ta­vas­ti moni­kult­tuu­rin kri­tii­kin val­ta­vir­tais­tu­mi­sen ja myön­tei­sem­män jul­ki­suus­ku­van puo­les­ta. Hal­la-ahon itsen­sä ensim­mäi­se­nä oli­si tul­lut teh­dä myön­ny­tyk­siä tavas­sa, jol­la hän käy jul­kis­ta keskustelua.
  Tämä vii­mei­sin kir­joi­tus on sel­keä osoi­tus, että mitään muu­tos­ta ei ole tapah­tu­nut ja sitä on myös­kään tur­ha odottaa. 

  Toi­von, että Hal­la-aho aset­tuu kesän vaa­lei­hin ehdol­le, ja jää kau­as kan­nat­ta­jien­sa rum­mut­ta­mas­ta 100,000 äänes­tä (veik­kaan 20,000–30,000 ään­tä) jol­loin nykyi­nen kehi­tys saa­vut­taa tie­tyn­lai­sen pää­te­pis­teen­sä monien raken­ne­tuis­ta illuusiois­ta sor­tues­sa, ja tun­ne­vas­tei­ta tar­jon­nei­den mer­ki­tys­ten hajotessa.
  Sil­loin osa tie­tys­ti radi­ka­li­soi­tuu enti­ses­tään, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti moni tulee myös toi­siin aatoksiin.

  Esi­tän pahoit­te­lu­ni kai­kil­le kei­tä kan­nus­tin Hal­la-ahoa äänes­tä­mään syk­syn kunnallisvaaleissa.

 50. Niin, siis säh­kö­pos­tit eivät pysy totuudessa.

  Pedo­fi­lia ei Hal­la-Ahon blo­gin mukaan tai­da olla niin­kään avioi­tu­mis­ta, vaan jyystämistä.

  Ongel­ma täs­sä koko kes­kus­te­lu­kult­tuu­ris­sa on se, että kun esi­te­tään uusi näkö­kul­man, niin kaik­ki muut vas­tus­ta­vat. Oli se sit­ten mitä tahansa.

  Maa­il­mas­sa on mil­jar­di asi­aa, jot­ka pitäi­si saa­da kun­toon. Mikä­li jokais­ta uut­ta mie­li­pi­det­tä ruve­taan vas­tus­ta­maan, niin täs­sä on vie­lä aika mon­ta tuhat­ta vuot­ta töi­tä edessä.

 51. Eli­na kir­joit­ti sel­keäs­ti sen mitä olen jo muu­ta­man ker­ran yrit­tä­nyt pos­ta­ta tänne.

  Tokarczuk taas mie­les­tä­ni vie kes­kus­te­lua vää­rään suun­taan louk­kaa­mal­la Eli­naa sii­tä, että hän ei auto­maat­ti­ses­ti pidä Hal­la-ahoa sel­lai­se­na demo­ni­na kuin mitä media on anta­nut ymmär­tää. Kes­kus­te­lun tukah­dut­ta­mi­nen louk­kaa­mal­la kaik­kia nii­tä, jot­ka näke­vät Hal­la-ahon kir­joi­tuk­si­sa point­te­ja, on vää­rä tapa rat­kais­ta tämä ongelmavyyhti.

 52. Tokarzuk: “Kuu­kau­ti­set ovat merk­ki suku­kyp­syy­des­tä, joten eivät ne voi alkaa ilman että tytös­sä oli­si tapah­tu­nyt myös muu­ta suku­puo­lis­ta kyp­sy­mis­tä jo ennen nii­den alkamista. ”

  Kun täs­sä nyt on puhe sek­su­aa­li­ses­ta mie­len­kiin­nos­ta niin kyse on aika lail­la suku­kyp­syy­den ulkoi­sis­ta mer­kis­tä, esi­mer­kik­si rin­to­jen kas­vus­ta ja lan­tion pyö­ris­ty­mi­ses­tä. Kuu­kau­ti­set voi­vat nyky­ään ihan hyvin alkaa ilman, että tytön ulkoi­set suku­kyp­syy­den mer­kit näkyi­si­vät miten­kään sen kummemmin. 

  Itse pidän sitä “luon­non” kan­nal­ta joten­kin outo­na, että tytöt tule­vat suku­kyp­sik­si — siis kyke­ne­vik­si tule­maan ras­kaik­si — noin­kin nuo­ri­na nyky­ään (puhun täs­sä ehkä sel­lai­sis­ta 9–11-vuotiaista), kos­ka vaik­ka muna­sar­jat tuot­ta­vat muna­so­lu­ja ja koh­tu kyke­nee kas­vat­ta­maan sikiön, syn­ny­tys on noin nuo­rel­le hen­gen­vaa­ral­li­nen ope­raa­tio, kos­ka lan­tio ei vie­lä ole kun­nol­la leven­ty­nyt eikä kas­va­nut, jot­ta lap­si mah­tui­si siel­tä ulos. Ja vaik­ka hen­kien mene­tyk­sil­tä väl­tyt­täi­siin, syn­ny­tys voi vau­rioit­taa tuon ikäi­sen ala­pää­tä aika pahasti.

 53. az kir­joit­ti: “On kar­mai­se­vaa seu­ra­ta miten niin tär­keäl­le asial­le kuin moni­kult­tuu­rin kri­tiik­ki, jon­ka useim­mat suo­ma­lai­set asial­li­ses­sa muo­dos­sa esi­tet­ty­nä alle­kir­joit­tai­si­vat, ollaan raken­ta­mas­sa näin mar­gi­na­li­soi­tu­vaa ja vas­ten­mie­lis­tä poliit­tis­ta julkisuuskuvaa.”

  Aivan. Saa­ko täs­sä maas­sa kes­kus­tel­la kriit­ti­ses­ti, jul­ki­ses­ti ja omal­la nimel­lä (ja tie­ten­kin asial­li­ses­ti, sekä asias­sa pysyen)
  a) maahanmuuttopolitiikasta
  b) moni­kult­tuu­ri­suu­den hyvis­tä JA huo­nois­ta puolista
  c) sanan- ja mie­li­pi­teen­va­pau­des­ta sekä vapau­des­ta muut­taa omaa mielipidettään
  d) oikeuslaitoksesta
  e) eri uskon­nois­ta ja nii­hin liit­ty­väs­tä tapakulttuurista
  ilman pel­koa välit­tö­mäs­tä lei­mau­tu­mi­ses­ta rasis­tik­si, pedo­fii­lik­si, moni­kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­tik­si, änky­räk­si, vih­reäk­si, kom­ma­rik­si, suo­men­ruot­sa­lai­sek­si tai vaik­ka perä­ti por­va­rik­si (hui!).
  Saa­ko, mitä häh?

  Mie­les­tä­ni ei. Ja täs­sä sitä sit­ten ollaan. Hal­la-aho on paha, Soi­nin­vaa­ra on paha, Vih­reät nai­set on paho­ja, vasem­mis­to­lai­sis­ta puhu­mat­ta­kaan. Ja por­va­rit ne vas­ta paho­ja onkin, ja keskustalaiset. 

  Ei ihme, että älyk­käi­den ja vii­sai­den sijas­ta poli­tiik­kaan hakeu­tu­vat enää vain älykkäät.

 54. Jos­kus asioi­ta voi miet­tiä aset­tu­mal­la itse aiheen kes­ki­öön kuten oli­sin­ko itse halun­nut lopet­taa opis­ke­lu­ni perus­kou­luun ja men­nä nai­mi­siin vaik­ka 15- vuo­ti­aa­na (huom. vaik­ka oli­sin poi­ka) ja jos vas­taus on ei, mik­si toi­ses­sa kult­tuu­ri­pii­ris­sä elä­vä nuo­ri haluai­si? Nai­mi­siin­me­noon nuo­rel­la iäl­lä liit­tyy usein se, ettei ole mah­dol­lis­ta opis­kel­la ja siten työl­lis­tyä, joten samal­la jää avio­puo­li­son­sa armoil­le. Siten ongel­ma on moni­syi­nen ja samal­la sotii vas­taan kaik­kea sitä, mitä Suo­mes­sa arvos­te­taan. Suo­men BKT oli­si kai­ke­ti alhai­sem­pi, jos puo­let työi­käi­si­sis­tä ei oli­si­kaan työmarkkinoilla.

 55. Jos Hal­la-aho käyt­tää­kin väri­käs­tä kiel­tä ja kir­joit­taa yksi­puo­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta, niin pak­ko on sanoa, ettei Soi­nin­vaa­ra­kaan vali­tet­ta­vas­ti ihan puh­tain pape­rein ole tähän men­nes­sä selvinnyt.

  Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la, sel­lai­nen lega­lis­ti­nen argu­men­toin­ti, jos­sa — pahoit­te­len kär­jis­tys­tä — ongel­maa ei ole, jos lain­sää­dän­tö sen kiel­tää (á la “Kysy­mys sii­tä, mil­loin Muha­me­din avio­liit­to pan­tiin toi­meen, on yhtä mie­len­kiin­toi­nen kuin se, syn­tyi­kö Jee­sus jou­luukks­sa vai syys­kuus­sa. …”, ks. edel­li­nen kes­kus­te­lu­ket­ju, jos­ta Hal­la-aho­kin sai kim­mok­keen­sa), ei oikein rii­tä todel­li­seen yhteis­kun­nal­li­seen kipu­pis­tee­seen osumiseksi.

  Vaik­ka tpyy­luo­ma lei­maa­kin naii­veik­si “olki­nuk­kei­hin usko­vik­si” ken­ties kaik­ki, joi­den mie­les­tä lega­lis­ti­sel­ta vai­kut­ta­va argu­men­toin­ti ei rii­tä, en aina­kaan itse kat­so kuu­lu­va­ni mihin­kään hänen mai­nit­se­miin­sa “pii­rei­hin”. Minus­ta lega­lis­mil­ta näyt­tä­vää argu­men­toin­tia, joka sivuut­taa (eli tar­kem­min, vai­kut­taa sivuut­ta­van) muut kuin juri­di­set sei­kat, on lupa ja aihet­ta­kin kri­ti­soi­da. Se, että Hal­la-aho esit­tää lega­lis­min kri­tiik­kin­sä rumal­la taval­la, antaen ymmär­tää Osmon ole­van poten­ti­aa­li­nen pedo­fii­li, on ikä­vää, mitä ilmei­sim­min vir­heel­lis­tä, ja aivan var­mas­ti ottaa Osmoa ran­kas­ti­kin pää­hän, mut­ta tämän ikä­vän — pahoit­te­len ken­ties kysee­na­lais­ta ilmai­sua — “tyy­li­sei­kan” var­joon kät­key­tyy myös todel­lis­ta asiaa.

  Minus­ta Soi­nin­vaa­ran “Muha­me­din avioi­tu­mi­siäl­lä ei ole yhteis­kun­nal­lis­ta rele­vans­sia” ‑argu­ment­ti oli toi­sin sanoen mel­ko­moi­nen rima­na­li­tus, ja oli­sin toi­vo­nut hänel­tä enem­män har­kin­taa asiassa.

  Suo­jai­kä­ra­ja on laki, miten muu­ten sitä pitäi­si käsi­tel­lä kuin juri­di­se­na asia­na? Onko ongel­ma se että ei tar­peek­si pom­pi­ta pai­kal­laan ja huu­de­ta että pedo­fi­lia on paha asia, kos­ka tun­ne­tus­ti maa­il­ma para­nee sil­lä että hoe­taan paho­jen asioi­den ole­van niin­ku oikees­ti tosi paho­ja? Siis ihan hirveitä!”

  Kyl­lä, tpyy­luo­ma, jos haluat asian näin kär­jis­te­tys­ti ilmais­ta, tämä juu­ri on ongel­ma. (Yksin­ker­tais­tat ja olkiuk­koi­let tuos­sa mie­les­tä­ni aivan tar­peet­to­mas­ti, vaik­ka juu­ri itse pää­sit sel­lai­ses­ta varoit­ta­mas­ta.) Jos ja kun asiat de fac­to ja de jure eivät koh­taa, asi­aa ei voi­da rat­kais­ta argu­men­toi­mal­la ainoas­taan de jure.

  Vie­lä rau­ta­lan­gas­ta, esi­mer­kik­si mai­nit­tu Muham­ma­din avioi­tu­mi­nen on yhteis­kun­nal­li­ses­ti ja kult­tuu­ri­ses­ti rele­vant­ti kysy­mys niin Suo­mes­sa kuin muu­al­la­kin, vaik­ka maal­li­ses­sa lain­sää­dän­nös­säm­me sii­tä ei ymmär­ret­tä­väs­ti mitään pukah­de­ta­kaan. Ja edel­leen, vaik­ka maa­il­mal­la suo­jai­kä­ra­jois­ta oli­si lega­lis­ti­ses­ta näkö­kul­mas­ta “kat­ta­vas­ti” sää­det­ty­kin, se ei rii­tä, jos nou­da­tet­ta­vat kult­tuu­ri­set nor­mit sano­vat jotain muu­ta. (Näin on riip­pu­mat­ta sii­tä, että nuo­re­na avio­liit­toon käs­kyt­tä­mi­nen ei kult­tuu­ri­se­na piir­tee­nä rajoi­tu vain yhteen uskon­toon tai kult­tuu­riin. Mei­dän ei toi­vot­ta­vas­ti tar­vit­se olla sokei­ta tosi­asioi­den moni­vi­vah­tei­suu­del­le, mihin­kään suuntaan.)

  Lopuk­si haluan eri­tyi­sen voi­mak­kaas­ti koros­taa, että minä en pidä sii­tä, mil­lä tavoin Hal­la-aho jul­kis­ta kes­kus­te­lua käy (vaik­ka jos­sain mää­rin luu­len ymmär­tä­vä­ni syi­tä tähän), enkä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti todel­la­kaan kuvit­te­le, että Soi­nin­vaa­ran argu­men­toin­ti­ky­ky rajoit­tui­si lega­lis­ti­seen argu­men­toin­tiin. Uskon, että Soi­nin­vaa­ral­la voi olla hyvin­kin pal­jon muu­ta­kin asial­lis­ta, rele­vant­tia ja päte­vää sanot­ta­vaa asi­aan, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti “kes­kus­te­lu” ei täl­tä kuo­hun­nal­ta ole vie­lä sii­hen asti eden­nyt. Yllä­ole­va az:n kir­joi­tus ryh­mä­po­la­ri­saa­tios­ta onkin kes­kus­te­lun tilan suh­teen sil­miä avaa­vaa luettavaa.

  (Tokarczuk on muu­ten ereh­ty­nyt, sanat Eli­na ja grou­pie eivät mah­du samaan lausee­seen. Eli­na osaa aja­tel­la ihan itse, niin Hal­la-ahos­ta kuin Soi­nin­vaa­ras­ta­kin riip­pu­mat­to­mal­la tavalla.)

 56. Tokarczuk,

  Ei, en pahas­tu lain­kaan. Olen oikein mie­lel­lä­ni nuo­ri ja inno­kas grou­pie-tyt­tö, jos se vain Jus­sil­le sopii 😉

  (nuo­ri on vähän vai­keas­ti täl­lä het­kel­lä toteu­tet­ta­vis­sa, mut­ta mie­li­ku­vi­tus­ta kehiin..)

  Az,

  Sori vain maan pin­nal­le palau­tus, mut­ta epäi­len, ettei kukaan ole äänes­tä­nyt tai jätä äänes­tä­mät­tä Hal­la-ahoa sinun keho­tus­te­si perusteella.

 57. Kii­tos hyväs­tä kom­men­tis­ta nimim. “Habi­tu­aa­li­ses­ti”, toit esil­le aja­tuk­se­ni täs­tä kes­kus­te­lus­ta raken­ta­vam­min kuin mitä itse oli­sin kos­kaan pystynyt.

  En ymmär­rä, miten Hal­la-ahon pos­tauk­ses­ta oli­si pää­tel­tä­vis­sä, että hän väit­tää Soi­nin­vaa­raa pedo­fii­lik­si, kum­mal­li­nen tul­kin­ta kaikkineen.

  Itseä­ni ihme­tyt­tää edel­leen, mik­si Osmo (otet­tu­aan asian spon­taa­nis­ti esil­le) ei pys­ty ekspli­siit­ti­ses­ti sanou­tu­maan irti lap­si­mor­sia­nil­miös­tä esim. moraa­li­sil­la tai ihmi­soi­keus­pe­rus­teil­la, vaan pii­lou­tuu tois­tu­vas­ti juri­dii­kan taakse. 

  En usko, että tämä joh­tui­si sii­tä, että Osmo itse kan­nat­tai­si moraali/arvo/kulttuurirelativismin naii­ve­ja muo­to­ja, vaan sii­tä, että osa hänen sidos­ryh­mien­sä (mm. äänes­tä­jät) edus­ta­jis­ta kui­ten­kin näin tekee (kuten vii­me päi­vien kes­kus­te­luis­sa täs­sä blo­gis­sa on sel­väk­si käynyt).

  1. Olen kyl­lä sanou­tu­nut irti. Sanoin esi­mer­kik­si, että pidän Ira­nin 13 vuo­den suo­jai­kää tör­keän alhai­se­na. Kes­kus­te­lu nyt vain läh­ti liik­keel­le juri­dii­kas­ta jon­kun väit­täes­sä, että joku isla­mi­lai­nen uskon­mies vih­kii Suo­mes­sa 14-vuo­tiai­ta avio­liit­toon. Se on ros­kaa aina­kin juri­dii­kan kan­nal­ta. Sel­lai­sel­la avio­lii­tol­la ei ole mitään lail­li­suusxar­voa eikä se suo­jaa sik­si myös­kään alai­käi­seen sekaantumis-syytteeltä.
   En ymmär­rä täl­lais­ta kes­kus­te­lua. Jos jos­ta­kin asias­ta ei julis­ta sitä vas­tus­ta­van­sa, hyväk­syy sen. On tohan­sia asioi­ta maa­il­mas­saz, joi­ta en hyväk­sy, mut­ta en käy­tä aikaa itses­tään­sel­vyyk­sien julistamiseen.

   Jos joku nyt halu­aa tie­tää, en hyväk­sy lap­si­mor­sia­mia enkä yli­pään­sä sitä, että joku voi­daan pakot­taa nai­mi­siin vas­toin omaa tahtoaan.

 58. Sel­lai­sel­la avio­lii­tol­la ei ole mitään lail­li­suusar­voa eikä se suo­jaa sik­si myös­kään alai­käi­seen sekaantumis-syytteeltä.”

  Ei syyt­teel­tä Suo­men (tai vaik­ka Sak­san) lain edes­sä, mut­ta entä oman yhtei­sön sisäl­lä? Vih­rei­den Husein Muham­med (mal­til­li­nen suo­men-ira­ki­lai­nen mus­li­mi) tote­aa Huf­vuds­tadsbla­de­tis­sa, että Suo­mes­sa on aina­kin sata pak­koa­vio­liit­toa, joi­hin on nai­tet­tu alai­käi­siä. Sak­sas­ta näi­tä tie­de­tään ole­van lukui­sia tuhan­sia, ja Sak­sas­sa on mm. mus­li­mi­nais­ten ja ex-mus­li­mien perus­ta­mia jär­jes­tö­jä, jot­ka tätä vas­taan tais­te­le­vat. Jos tämä ongel­ma on todel­li­nen, ja on viit­tei­tä että se on sitä ja kas­va­vas­ti myös Suo­mes­sa, miten sii­hen mie­les­tä­si tuli­si suh­tau­tua? Tämä on kai se mihin on toi­vot­tu vas­taus­ta tai reak­tio­ta. Suo­men lakiin vetoa­mi­nen ei vas­taa yhtei­sö­jen käy­tän­tö­jen syn­nyt­tä­miin ongel­miin (so. isla­mi­lai­nen avio­liit­to, joka antaa yhtei­sön hyväk­syn­nän ei edel­ly­tä juri­dis­ta hyväk­syn­tää). Oli­si kai­ken kohun ja vää­ri­nym­mär­rys­ten jäl­keen ehkä koh­tuul­lis­ta, että tar­joai­sit jon­kin­lai­sen vastauksen?

 59. Var­si­nai­sea­ta asias­ta, jos joku Imaa­mi vih­ki­si Suo­mes­sa 11-vuo­ti­aan se oli­si yksi­se­lit­tei­ses­ti lai­ton avio­liit­to ja toden­nä­köi­ses­ti tuli­si syy­te myös lap­siin sekaan­tu­mi­ses­ta. Ja täs­tä ei kukaan valit­tai­si yhtään mitään. Piste.

  Par­ran­pä­ri­näs­tä:

  B.Wisser kir­joit­taa: “Maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten tyt­tö­jen ja nais­ten perus­oi­keuk­sien pol­ke­mi­ses­ta ei ilmei­ses­ti moni­kult­tuu­ri­suu­den var­jo­puo­le­na saa olla huo­lis­saan ja sii­tä kri­tiik­kiä ääneen lausua.” Mamu­nais­ten oikeuk­sien pol­ke­mi­ses­ta ollaan jul­ki­ses­ti huo­lis­saan har­va­sen päi­vä, ja en nyt heto muis­ta kenen­kään sano­neen ettei sii­tä saa puhua. Mut­ta jos tun­tuu että “ilmei­ses­ti” täs­tä ei joten­kin “saa ääneen lausua” niin en voi auttaa.

  Habi­tu­aa­li­ses­ti nimi­mer­kil­lä: “Jos ja kun asiat de fac­to ja de jure eivät koh­taa, asi­aa ei voi­da rat­kais­ta argu­men­toi­mal­la ainoas­taan de jure.” Jos tuo yllä mai­nit­tu imaa­mi vih­ki­si de fac­to lap­si­mor­sia­men niin se oli­si sekä de fac­to että de jure vää­rin. Miten muu­ten ajat­te­lit rat­kais­ta ongel­man kuin lainsäädännöllä?

  Todet­ta­koon vie­lä että vas­ten­mie­li­syy­te­ni epä­mää­räis­tä moraa­li­puh­ku­mis­ta koh­taan ei miten­kään rajoi­tu halla-aholaisiin.

 60. Voi voi, ei pysy totuu­des­sa. Lähes kaik­ki Hal­la-ahon jah­tiin osal­lis­tu­vat myös suo­ras­taan valeh­te­le­vat, otta­vat lausei­ta asiayh­tey­des­tä, myös hauk­ku­vat ja mus­ta­maa­la­vat. Rasis­ti, fasis­ti, natio­na­lis­ti, kii­hot­ta­ja. Mut­ta se on sal­lit­tu, kos­ka olet­te vallassa.

  Sitä pait­si Hal­la-aho on oikeas­sa, on ole­mas­sa mai­ta mis­sä sal­li­taan 11-vuo­tiai­den avioliitot.

  Soi­nin­vaa­ra on vas­tuus­sa omil­la toi­mil­laan hal­lit­se­mat­to­mas­ta maa­han­muu­tos­ta ja ongel­mis­ta, joi­ta se tuo mukanaan.

 61. Lap­sia­vio­lii­tot uskon­non tai tapa­kult­tuu­rin var­jol­la ovat vaka­va ja nega­tii­vi­nen asia sii­nä mis­sä puo­lus­tu­ky­vyt­tö­mien las­ten sukue­lin­ten sil­po­mi­nen­kin. Asias­sa ei ole varaa har­ras­taa min­kään­lais­ta rela­ti­vis­mia tai tul­kin­nan­va­rai­suuk­sia — aina­kaan polii­ti­koil­la. Jus­si Hal­la-aho ja esi­mer­kik­si Vesa Hack ovat otta­neet asi­aan sel­keän kan­nan, jon­ka ymmär­tää ilman aka­tee­mis­ta tutkintoakin.

  Moni­kult­tu­ris­min ja kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­min kri­tiik­kiä ei näh­tä­väs­ti ja vali­tet­ta­vas­ti saa läpi käyt­tä­mät­tä pro­vo­ka­tii­vis­ta tyy­liä, jon­ka Hal­la-aho hal­lit­see. Päin vas­toin kuin “az”, jol­la toki on monia hyviä point­te­ja, olen nyt vakuut­tu­nut sii­tä, että Hal­la-ahon äänes­tä­mi­nen on paras tapa lähet­tää asias­sa sig­naa­li, joka ei jätä mitään tul­kin­nan­va­raa eikä kai­paa seli­tyk­siä. Aiem­min luu­lin, että Perus­suo­ma­lais­ten äänes­tä­mi­nen riit­täi­si. Sen lisäk­si sanan­va­paus on jo arvo, jota voi puo­lus­taa par­hai­ten äänes­tä­mäl­lä euro­vaa­leis­sa J Hal­la-ahoa, vaik­ka hänen tyy­lis­tään ei pitäisikään.

 62. Tar­ken­nuk­se­na gloa­min­gil­le, en tosi­aan pidä sii­tä, mil­lä tavoin Hal­la-aho raken­si tuon yksi­puo­li­sen kir­joi­tuk­sen­sa, ja minul­le oli kyl­lä sel­vää, että Soi­nin­vaa­ra oli sanou­tu­nut / sanou­tuu las­ten / pak­koa­vio­lii­tois­ta ym. irti myös moraa­li­ses­ti, mut­ta halusin sii­tä huo­li­mat­ta ottaa laa­jem­min esil­le sen, että juri­diik­kaa laa­jem­mas­ta­kin näkö­kul­mas­ta oli­si perus­tel­tua keskustella.

  Sanot­ta­koon näin, että niin terä­vää kuin Hal­la-ahon reto­riik­ka minus­ta ajoit­tain onkin, minus­ta on vali­tet­ta­vaa, että hän
  — tur­vau­tuu kir­joi­tuk­sis­saan pro­vo­soi­viin mauttomuuksiin,
  — jou­tuu tur­vau­tu­maan kir­joi­tuk­sis­saan pro­vo­soi­viin maut­to­muuk­siin, tai
  — kokee edel­leen jou­tu­van­sa tur­vau­tu­maan kir­joi­tuk­sis­saan pro­vo­soi­viin maut­to­muuk­siin saa­dak­seen vies­tin­sä perille.

  (Yllä­ole­vis­ta vaih­toeh­dois­ta voi kukin vali­ta sen, joka tun­tuu omas­ta mie­les­tä sopivimmalta.)

  Minus­ta kes­kus­te­lu voi­si pik­ku­hil­jaa kul­kea yhä enem­män sil­le­kin tasol­le, jol­la pro­vo­soi­vat maut­to­muu­det (samoin kuin tar­koi­tus­ha­kui­set ja/tai yksin­ker­tais­ta­vat tul­kin­nat puo­lin ja toi­sin) väis­tyi­si­vät itse asian tiel­tä. Sen kan­nal­ta on sinän­sä vali­tet­ta­vaa, että yksi (stra­te­gi­ses­ti ajoi­tet­tu) syy­te­pro­ses­si han­ka­loit­taa asetelmia.

  Itse en ole täs­sä pro­ses­sis­sa tyy­ty­väi­nen Hal­la-ahon toi­min­taan, mut­ta en todel­la ole eri­tyi­sen tyy­ty­väi­nen hänen vas­tus­ta­jiin­sa­kaan. Soi­nin­vaa­ran eduk­si on las­ket­ta­va, että hän­kään ei käsit­tääk­se­ni ole ollut eri­tyi­sen innois­saan poli­tii­kan käy­mi­ses­tä oikeus­sa­leis­sa. (Soi­nin­vaa­raa voi muu­ten­kin tämän kes­kus­te­lun yllä­pi­dos­sa kiit­tää pitkämielisyydestä.)

  tpyy­luo­ma, lain­sää­dän­tö on tuon suh­teen kun­nos­sa, sii­tä ei ole kiis­taa. Viit­taan vaik­ka­pa Husein Muham­me­din kir­joi­tuk­seen aihees­ta “lakat­kaa suvait­se­mas­ta isla­mis­te­ja”, ja mui­hin saman­suun­tai­siin toi­miin, joil­la asi­aan voi­daan vai­kut­taa muu­ten­kin kuin lain­sää­dän­nön tasol­la, ei täs­sä sen kum­mem­mas­ta ole kyse. Tie­dän ja ymmär­rän, että esim. Vih­reät koros­ta­vat tätä lin­jaa puo­lu­een viral­li­sis­sa lin­jauk­sis­sa muu­ten­kin, mut­ta ilmei­ses­ti (eli näyt­tää sil­tä, että) sitä ei täs­sä tilan­tees­sa ole kos­kaan liikaa.

  (Näin siis ilman, että se oli­si tyh­jää tai tar­pee­ton­ta moraa­li­puh­ku­mis­ta, moraa­li muo­dos­tuu kan­na­no­tois­tam­me joka päi­vä. En minä­kään tosi­aan pidä sen lin­jan “argu­men­toin­nis­ta”, jos­sa vaik­ka­pa Iranin/USA:n ihmi­soi­keus­louk­kauk­sia ei sai­si pahek­sua pahek­su­mat­ta samaan hen­gen­ve­toon sitä toista.)

  Yhteen­ve­to­na omas­ta kan­nas­ta­ni, en kan­na­ta Hal­la-ahoa, mut­ta toi­von sii­tä huo­li­mat­ta, että hänet vali­taan vuon­na 2011 kan­san­edus­ta­jak­si. Olen näet huo­mat­ta­vas­ti enem­män huo­lis­sa­ni sel­lai­ses­ta yhteis­kun­nas­ta, jos­sa yhteis­kun­nan kipu­pis­tei­tä (jol­lai­sen Hal­la-aho on kiis­tat­ta löy­tä­nyt) ei kye­tä käsit­te­le­mään demo­kraat­ti­sen pro­ses­sin sisäl­lä, vaan ne sysä­tään sii­tä syr­jään, kuin oli­sin huo­lis­sa­ni sel­lai­ses­ta yhteis­kun­nas­ta, jos­sa Edus­kun­nas­sa oli­si joku Hal­la-aho varo­vent­tii­li­nä ja kes­kus­te­lun herättelijänä.

  Yhteis­kun­nal­li­set pai­neet kun löy­tä­vät aina pur­kau­tu­mis­tien, ja jos se ei ole poliit­ti­nen, on se jotain ikä­väm­pää. Se kyl­lä­kin edel­lyt­täi­si myös Hal­la-ahol­ta jat­kos­sa kyp­sem­pää tapaa asioi­den käsit­te­lyyn, nis­kas­sa ole­van syyt­teen aset­ta­mis­ta hen­ki­sis­tä pai­neis­ta huo­li­mat­ta. Toi­von, että Hal­la-ahos­ta lopul­ta on lunas­ta­maan aset­ta­man­sa toi­veet, ja että syy­te­pro­ses­si jat­koi­neen ei tätä täy­sin onnis­tu torpedoimaan.

 63. Osmo kir­joit­ti: “Kes­kus­te­lu nyt vain läh­ti liik­keel­le juri­dii­kas­ta jon­kun väit­täes­sä, että joku isla­mi­lai­nen uskon­mies vih­kii Suo­mes­sa 14-vuo­tiai­ta avioliittoon”.

  http://www.kainuunsanomat.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=KSA_newssite%2FAMLayout&cid=1194616262126&p=1194596029422&pagename=KSAWrapper

  Epä­miel­lyt­tä­vät uuti­set yri­te­tään aina dis­sa­ta tuol­la “jon­kun väit­täes­sä” lauseel­la. Kyl­lä sinä­kin Osmo olet tuon uuti­sen netis­tä aikai­sem­min jo luke­nut. Omi­tuis­ta vähättelyä.

  1. Olen luke­nut. Hän on vih­ki­nyt oikeus­mi­nis­te­riön luval­la avio­liit­toon 16-vuo­ti­aan hen­ki­lön tytön 20-vuo­ti­aan mie­hen kans­sa. Tämä nyt on tul­lut aika usein esil­le täs­sä kes­kus­te­lus­sa. Myös kris­ti­tyt papit vih­ki­vät sil­lin täl­löin 16-vuo­tiai­ta avio­liit­toon . Syy­nä on yleen­sä se, että sek­siä on jo har­ras­tet­tu, eikä tuloksetta.

 64. Hal­la-ahos­ta puhut­taes­sa — eten­kin tämän asian yhtey­des­sä — unoh­tuu hel­pos­ti eräs inhi­mil­li­nen tosia­sia: hän on kol­men pie­nen lap­sen isä. 

  Lap­sis­ta van­him­mat ovat tyt­tö­jä. Esi­koi­nen on 6‑vuotias, menee siis koh­ta kou­luun, ja saa siel­lä kos­ke­tuk­sen­sa moni­kult­tuu­rin arki­to­del­li­suu­teen Helsingissä.

  Tätä taus­taa var­ten on mie­les­tä­ni ymmär­ret­tä­vää, että H‑a sival­taa sanan säi­läl­lä armot­ta kaik­kia taho­ja, jot­ka esi­mer­kik­si tyt­tö­las­ten lap­si­vio­lii­tois­ta puhut­taes­sa kes­kit­ty­vät lega­lis­miin tai jopa eksy­vät moni­kult­tu­ris­min /kulttuurirelativisimin syn­kil­le poluille.

 65. Olen kyl­lä samoil­la lin­joil­la Hal­la-ahon kans­sa täs­sä asias­sa, sitä joko tyr­mää suo­ral­ta kädel­tä nämä ihmi­soi­keus­louk­kauk­set tai … ilmei­ses­ti sit­ten hyväk­syy ne.

  Ei sii­nä ole mitään väli­vaih­toeh­to­ja, Osmo.

  Minä en hyväk­sy kivi­tyk­siä tai las­ten hyväk­si­käyt­töä mis­sään tilan­tees­sa, sanoi­pa mikä tahan­sa laki tai uskon­to mitä tahansa.

  Las­ten sukue­lin­ten sil­po­mis­ta pidän tör­keä­nä pahoin­pi­te­ly­nä jo sik­si, että se aiheut­taa peruut­ta­mat­to­man vamman.

 66. Et otta­nut kan­taa pik­ku­las­ten siep­pauk­siin Ete­lä-Ame­ri­kas­sa elin­siir­to­sai­raa­loi­den varao­sik­si. Kun et sitä suo­ral­ta kädel­tä teh­nyt, oman logiik­ka­si mukaan siis hyväk­syt ne.

  Ajat­te­lus­sa, että hyväk­syt kai­ken sen, mis­tä et koko ajan hoe irti­sa­nou­tu­va­si, ei ole mitään järkeä. 

 67. Habi, jos jos­tain eet­ti­ses­tä kysy­myk­ses­tä kes­kus­tel­laan, se impli­koi joko että olem­me sii­tä eri miel­tä tai että olem­me eri miel­tä jos­tain toi­mes­ta ko. epä­koh­dan kor­jaa­mi­sek­si. En näe kes­kus­te­lul­la sinän­sä mitään itseisarvoa.

 68. Itse en ymmär­rä täs­sä “kiis­tas­sa” yhtä puol­ta. Miten “hal­la-aho­lai­set” muka perus­te­le­vat sen, että Osmo oli­si redusoi­nut asian lai­no­pil­li­sek­si kysy­myk­sek­si ja mis­tä he ovat saa­neet pää­hän­sä, että täs­sä oli­si esi­tet­ty jotain moraalirelativismia? 

  Tämä syy­tös tuli täy­sin hatus­ta vetäen ja ilmes­tyi Hal­la-ahon kir­joi­tuk­seen. Itse ihmet­te­lin sitä kovas­ti, pis­tin sen Hal­la-ahon kii­rei­syy­den, huo­li­mat­to­muu­den ja ylei­sen tuoh­tu­muk­sen piik­kiin. Kir­joi­tus­ta ei oltu ilmei­ses­ti mie­tit­ty lop­puun eikä Osmon kom­ment­te­ja ja kir­joi­tus­ta luet­tu kovin järkevästi. 

  Täs­sä käy­te­tään tois­tu­vas­ti sitä type­rää iäni­kuis­ta tak­tiik­kaa, jos­sa ensin esi­te­tään täy­sin perä­tön ja jär­je­tön itse kek­sit­ty “syy­tös” ja sit­ten kun tämä osa­puo­li sanoo, ettei asia ole niin, syy­te­tään “selit­te­lys­tä”.

  Hal­la-aho moka­si täs­sä asias­sa. Se on ymmär­ret­tä­vää, kos­ka Suo­mes­sa kir­joi­te­taan pal­jon teks­tiä hänen keis­siin­sä liit­tyen ja kaik­kea ei ehdi lukea. Hänen kan­nat­ta­jien­sa käy­tös netis­sä alkaa kui­ten­kin men­nä yhä ene­ne­väs­sä mää­rin sel­lai­seen sun­taan, että kun on tuol­lai­sia ystä­viä, ei edes tar­vit­se vihollisia. 

  Täs­sä tilan­tees­sa ei voi enää edes pii­lou­tua sen taak­se, ettei Jus­si ole vas­tuus­sa kan­nat­ta­jien­sa sano­mi­sis­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa hän on itse vää­ris­tel­lyt tois­ten sano­mi­sia aika suo­ra­vii­vai­sel­la taval­la ja usut­ta­nut kan­nat­ta­jan­sa Osmon “kimp­puun” tilan­tees­sa, jos­sa Osmo esit­ti asial­li­sen ja rau­hal­li­sen ana­lyy­sin asiasta.

 69. Vie­lä yksi huo­mio tähän Hal­la-aho — Soi­nin­vaa­ra ‑kala­ba­liik­kiin, meta-tasolla.

  On help­po ymmär­tää, mik­si Hal­la-ahol­la palaa päreet. (Hal­la-ahon vii­mei­sin kir­joi­tus on poik­keuk­sel­li­sen sape­kas jopa hänel­tä.) Hän väit­tää A ja saa syyt­teen, ja sen jäl­keen jul­ki­suu­teen tulee imaa­mi, joka hänen näkö­kul­mas­taan tul­kit­tu­na käy­tän­nös­sä todis­taa väit­teen A oikeak­si. (Hän saat­taa käyt­tää käsi­tet­tä “pedo­fi­lia” sen epä­mää­räi­sem­mäs­sä arki­mer­ki­tyk­ses­sä, ei “tie­teel­li­ses­sä” mer­ki­tyk­ses­sä, en läh­de arvioi­maan, mitä mer­ki­tys­tä täl­lä on.) Kui­ten­kin hän jou­tuu totea­maan, että hän on syyt­tees­sä, imaa­mi ei. (Minul­la on lisäk­si perus­tel­tua syy­tä aja­tel­la, että Hal­la-ahol­le las­ten suo­je­le­mi­nen vää­rin­käy­tök­sil­tä on eri­tyi­sen tär­keä asia, ja että tämä luul­ta­vas­ti vai­kut­taa hänen sapek­kuu­ten­sa taustalla.)

  Toi­saal­ta on, kuten jo aiem­min sanoin, myös help­po ymmär­tää, että Soi­nin­vaa­raa sapet­ta­vat Hal­la-ahon epä­to­det vih­jauk­set. Tilan­ne on molem­min­puo­li­ses­ti valitettava.

  Minun on ulko­puo­li­se­na help­po näin sanoa, ja ottaa etäi­syyt­tä tar­vit­taes­sa kum­man­kin näke­myk­siin, mut­ta en tie­dä, miten käy­tän­nös­sä itse osai­sin toi­mia kum­man­kaan housuis­sa. Uskon, että ras­kas­ta on, toi­sel­la suo­raan syy­tet­ty­nä, toi­sel­la ver­baa­li­ses­ti pahoin­pi­del­ty­nä, ja toi­von molem­mil­le täs­sä nyt voi­mia. Kyl­lä minä vähän huo­lis­sa­ni tosi­aan olen, molem­pien jaksamisesta.

  Lopuk­si, sil­lä­kin uhal­la, että tämä ei nyt täs­sä tilan­tees­sa kuu­los­ta uskot­ta­val­ta, väi­tän, että kun Hal­la-aho kut­suu Soi­nin­vaa­raa “Suo­men joh­ta­vak­si äly­kök­si”, se on myös puo­lit­tain Hal­la-ahon todel­li­nen ja vil­pi­tön käsi­tys suo­ma­lai­ses­ta todel­li­suu­des­ta, ei puh­das­ta sar­kas­mia. Väi­tän, että (deep down) Hal­la-aho kyl­lä arvos­taa Soi­nin­vaa­ran älyä (ja hän on tämän myös itse koh­tuul­li­sen suo­raan tuo­nut esil­le), mut­ta oli­si — juu­ri sen vuok­si — odot­ta­nut (ja odot­tai­si) täl­tä enem­män kuin lega­lis­ti­sek­si koke­maan­sa (ja siten omas­ta näkö­kul­mas­taan kat­sot­tu­na ohi var­si­nai­sen ongel­ma­koh­dan osu­vaa) argu­men­toin­tia. Hal­la-ahon ja Soi­nin­vaa­ran “todel­li­suu­det” eivät toi­sin sanoen kohtaa.

  Toi­von taas, että jom­pi­kum­pi her­rois­ta jak­saa (jäl­leen) ottaa puo­li askel­ta tois­ta koh­ti. (Vel­vol­li­suut­ta­han sii­hen ei voi olla kel­lään, mut­ta kum­pi­kin on kui­ten­kin otta­nut kan­taak­seen yhteis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­li­jan taa­kan, joten sii­tä toi­vee­ni. Ottaen huo­mioon, että Hal­la-aho­kin todis­te­tus­ti tätä blo­gia lukee, tääl­tä toi­vo­muk­se­ni ehkä tavoit­taa samas­sa muo­dos­sa molem­mat.) Jos­pa se lisäi­si ymmär­rys­tä ja/tai mie­don­tai­si äänen­pai­no­ja siel­lä toi­sel­la­kin puo­lel­la, puo­len aske­len ver­ran, ja paran­tai­si näin dia­lo­gin ilma­pii­riä ja koh­taa­mis­ta yhden koko­nai­sen aske­len. (Kun ei täs­tä kala­ba­lii­kis­ta­kaan oikein hyviä hedel­miä synny.)

 70. Osmo teki takuul­la koko kes­kus­te­lun par­haan huo­mion totea­mal­la, että pedo­fi­lia on sai­raus (itse­kin jou­duin tar­kis­ta­maan väit­teen totuu­den WHO:n tau­ti­luo­ki­tuk­ses­ta). Hal­la-aho puo­les­taan väit­tää, että Islam on uskon­to, joka tukee ja ymmär­tää näi­den sai­rai­den mies­ten toi­min­taa sii­nä mää­rin, että he ter­ro­ri­soi­vat toi­min­nal­laan koko muu­ta yhteis­kun­taa ihmisoikeusloukkauksillaan.

  Osmo tun­net­tu­na moni­kult­tuu­ri­suu­den ylis­tä­jä­nä on uut­te­ras­ti jak­sa­nut koros­taa, että kult­tuu­rien tulee käy­dä avoin­ta ja rehel­lis­tä vuo­ro­pu­he­lua, jos­sa puo­lin ja toi­sin ote­taan oppia toi­sil­tam­me. Aivan vas­taa­val­la taval­la 80-luvul­la yri­tet­tiin tuk­kia nii­den suut, jot­ka arvos­te­li­vat Venä­jän alu­eel­la tapah­tu­via ihmi­soi­keus­louk­kauk­sia. Sil­loin sui­den tuk­ki­mis­ta ajoi­vat puna­so­sia­lis­tit — nyt viher­so­sia­lis­tit. Mika Wal­ta­rin sanoin; Ei mitään uut­ta Aurin­gon alla.

 71. Kaik­kia psy­kiat­rian tau­ti­luo­ki­tuk­ses­sa esiin­ty­viä diag­noo­se­ja ei voi pitää sai­rauk­si­na. Kysees­sä on para­fi­lia eli sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen häiriö. 

  Ei ole kau­an­kaan sii­tä, kun homo­sek­su­aa­li­suus kuu­lui tau­ti­luo­ki­tuk­seen eli para­fi­liat kuten monet muut­kin psy­kiat­rian tau­ti­luo­ki­tuk­set mää­ri­tel­lään aina kult­tuu­ris­ta käsin. ADHD puo­les­taan on ollut ver­ra­ten lyhen aikaa ole­mas­sa. Ei näi­tä ilmiöi­tä voi pitää sairauksina. 

  Sai­raus aiheut­taa hait­taa, joka on kult­tuu­ris­ta riip­pu­ma­ton ja ajas­ta ja pai­kas­ta huo­li­mat­ta sen voi aina havai­ta. Esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa MS-tau­ti. Ehkä sil­lä ei aina ole ollut nimeä, mut­ta aina se on vam­maut­ta­nut ja vie­nyt ihmi­sel­tä lop­pu­jen lopuk­si sekä fyy­si­sen että psyyk­ki­sen toimintakyvyn.

 72. Aikoi­naan joku antoi Paa­vo Väy­ry­sel­le neu­von, älä ker­ro vit­se­jä, et vaan osaa. 

  Ehkä Soi­nin­vaa­ra nyt oppii, että sar­kas­mi on tai­to­la­ji, jota hän ei osaa.

 73. Minä en ole perus­suo­ma­lais­ten äänes­tä­jä enkä aio hei­tä äänes­tää, mut­ta väki­sin­kin sym­pa­tiat ovat täs­sä sanan­va­paus­syyt­tees­sä jon­kin ver­ran Hal­la-ahon puo­lel­la. Soi­nin­vaa­ran syyt­tä­mi­nen oli kui­ten­kin jon­kin­lai­nen rima­na­li­tus, kyl­lä. Ymmär­rän kui­ten­kin, mikä sai hänet sen kir­joit­ta­maan, sil­lä minä­kin sain kom­men­teis­ta sel­lai­sen kuvan, että sanan­va­paut­ta vähän puo­lus­tel­tiin, mut­ta varot­tiin kui­ten­kin visus­ti kri­ti­soi­mas­ta isla­mia ja vähä­tel­tiin isla­min yhteyt­tä pedofiliaan.

  Täs­sä nii­tä jo var­mas­ti useam­paan ker­taan lai­nat­tu­ja palo­ja todisteiksi:
  Unto: “Isla­mi­lais­ten lap­sia­vio­liit­to­jen tai las­ten kans­sa har­ras­te­tun sek­sin kut­su­mi­nen pedo­fi­liak­si hal­la-aho­lai­seen tapaan on louk­kaa­vaa, kos­ka sil­lä pyri­tään esit­tä­mään käy­tän­nön ole­van rikol­li­nen mitä se ei isla­mi­lai­sen lain­sää­dän­nön mukaan ole. Täs­sä on käsit­tääk­se­ni myös Hal­la-ahoa kos­ke­van syyt­teen ydin.” 

  Ja tämä jo moneen ker­taan mai­nit­tu Osmo Soi­nin­vaa­ran kom­ment­ti, oli se sit­ten sar­kas­mia tai ei: “Jos saa poik­keus­lu­van men­nä nai­mi­siin 11-vuo­ti­aan kans­sa, var­maan­kin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suo­men lain mukaan. Sen poik­keus­lu­van saa­mi­nen voi olla kiven takana.”

  Tämän­kin blo­gi­kir­joi­tuk­sen kom­men­teis­sa on täl­lai­nen Soi­nin­vaa­ran kom­ment­ti: “Hän on vih­ki­nyt oikeus­mi­nis­te­riön luval­la avio­liit­toon 16-vuo­ti­aan hen­ki­lön tytön 20-vuo­ti­aan mie­hen kans­sa.” Tämän­kin voi näh­dä vähät­te­le­vä­nä kom­ment­ti­na, sil­lä alku­pe­räi­ses­sä ver­sios­sa imaa­mi muis­ti vih­ki­neen­sä 14-vuo­ti­aan eikä näh­nyt sii­nä mitään vää­rää. Se, että hän jäl­ki­kä­teen “muis­ti­kin toi­sin” ei herä­tä min­kään­lai­sia kysy­myk­siä — ei sii­tä, että hän oli kui­ten­kin sitä miel­tä, että 14-vuo­ti­aan vih­ki­mi­nen­kin oli­si ollut ok eikä sii­tä, että on pal­jon mah­dol­lis­ta, että tämä oli ns. hätävale.

  Mut­ta uskoi­sin Osmo, että voi­sit nyt lyö­dä Hal­la-ahol­le jau­hot suu­hun ja todis­taa, että hän oli vää­räs­sä ja valeh­te­li. Vas­taa yksin­ker­tai­ses­ti Kyllä/Ei seu­raa­vaan kysymykseen:

  Onko oikein kut­sua Muham­ma­dia pedo­fii­lik­si, mikä­li hän meni nai­mi­siin 6‑vuotiaan tytön kans­sa ja yhtyi tähän 9‑vuotiaana?

 74. Bar­foo, pitää nyt kui­ten­kin muis­taa, että Soi­nin­vaa­ra ei edel­leen­kään vas­taa kenen­kään “Unton” kom­men­teis­ta sen enem­pää kuin täs­tä­kään kom­men­tis­ta. Omis­taan kuitenkin.

 75. Kun­nia­vä­ki­val­las­ta ilmes­tyi joku aika sit­ten Rai­ja-Ala­li­pas­tin kir­joit­ta­ma kir­ja. Kan­nat­taa lukea, ehkä maa­il­ma avartuu.

 76. Mie­les­tä­ni vih­reät­kään eivät ole aina pysy­neet totuudessa.

  Käsit­tääk­se­ni monet vih­reät vai­kut­ta­jat ovat vedon­neet löy­häh­köä maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa puo­lus­tel­les­saan esi­mer­kik­si tut­ki­muk­siin, joi­den sisäl­tö on ollut hyvin kyseenalainen. 

  Näis­sä tut­ki­muk­sis­sa on spe­ku­loi­tu mm. huma­ni­taa­ri­sin perus­tein otet­tu­jen maa­han­muut­ta­jien posi­tii­vi­sil­la talous­vai­ku­tuk­sil­la otta­mat­ta huo­mioon jul­kis­ten meno­jen kas­vua. Vas­taa­via esi­merk­ke­jä on mui­ta­kin, eikä puolitotuuksien/valheiden käyt­töä voi tie­ten­kään hyväksyä.

  Hal­la-aho on saat­ta­nut hyvin­kin syyl­lis­tyä vas­taa­viin jut­tui­hin perus­tel­les­saan omia mielipiteitään.

  Hal­la-ahon lausun­to isla­min pedo­fi­lis­mis­tä var­mas­ti louk­ka­si joi­tain, mut­ta toi­saal­ta lie­nee tot­ta että lap­si­mor­sioi­den otta­mis­ta perus­tel­laan monis­sa mus­li­miyh­tei­söis­sä uskonnolla.

  Lausun­to oli mie­les­tä­ni sil­ti tur­han raflaa­va, jos­kaan ei kii­ho­tuk­sen tun­nus­merk­ke­jä täyt­tä­vä. Ymmär­tääk­se­ni Hal­la-aho ei pyr­ki­nyt louk­kaa­maan mus­li­miyh­tei­söä, vaan totea­maan läh­tei­den­sä perus­teel­la esi­te­tyn tie­don, joskin
  tur­han yleis­tä­väs­sä valos­sa. Läh­de­kri­tii­kin esit­tä­mi­nen on aina luvallista.

  Yleis­tä­mis­tä en hyväk­sy, mut­ta “Muu­ta­ma täky Ill­ma­nin Mikalle”-tekstissä esi­te­tyin pre­mis­sein väi­te kai­ke­ti pitää paik­kan­sa. Pre­mis­sit siis oli­vat, että koraa­ni on kai­kil­ta osin tot­ta, ja että Moham­ma­din toi­min­ta oli kai­kil­ta osin hyväksyttävää.

  Yleis­tä­vä valo muo­dos­tuu näi­den pre­mis­sien täyt­ty­myk­sen ole­tet­ta­mi­sen perus­teel­la esi­te­tys­tä “islam on pedofiiliuskonto”-väitteestä, kos­ka islam ei koko­nai­suu­des­saan ole pedo­fi­lis­ti­nen, vaan sii­nä on ainoas­taan suun­tauk­sia, jot­ka nyky­ai­ka­na­kin hyväk­sy­vät lap­si­mor­siot Moham­ma­din esi­mer­kin perusteella.

  Kaik­ki kato­li­lai­set eivät nou­da­ta paa­vin ehkäi­sy­mää­räyk­siä, eivät­kä lähes­kään kaik­ki mus­li­mit nou­da­ta elä­mäs­sään kai­kil­ta osin Moham­ma­din esimerkkiä.

  Vih­reät ovat käsit­tääk­se­ni syyl­lis­ty­neet vas­taa­viin yleis­tyk­siin kan­san­ryh­mis­tä, joi­hin he eivät ole kuuluneet.

  1. On myös ihmi­siä, joi­den mie­les­tä Raa­mat­tu on tot­ta joka sanal­taan. Kyl­lä sii­tä­kin kir­jas­ta hir­vit­tä­viä elä­mä­noh­jei­ta löytyy.

 77. Kor­jaus

  Kun­nia­vä­ki­val­las­ta ilmes­tyi joku aika sit­ten Raija
  Ala-Lipas­tin kir­joit­ta­ma kir­ja. Kan­nat­taa lukea, ehkä avartaa.

 78. Mar­kuk­sen kom­ment­ti pis­ti jäl­leen ker­ran miet­ti­mään, että mikä sii­nä islam-kri­tii­kis­sä itseä­ni ärsyt­tää ja mik­si en samal­la tavoin ärsyyn­ny kris­ti­nus­kon kri­tii­kis­tä. En koe kum­paa­kaan ideo­lo­gi­aa opil­li­ses­ti itsel­le­ni lähei­sek­si. Yksi ero on aina­kin var­sin selvä.

  Uskon­to­kri­tiik­kiä har­va käy pel­käs­tä teo­lo­gis-filo­so­fi­ses­ta mie­len­kiin­nos­ta, vaan krii­ti­koil­la on yleen­sä motii­vi­naan jokin poliit­ti­nen tavoi­te. Islam-kri­tii­kis­sä ylei­sin tavoi­te lie­nee maa­han­muu­ton vas­tus­ta­mi­nen, kun taas kris­ti­nus­kon kri­tii­kis­sä suo­si­tuim­mat lie­ne­vät lute­ri­lai­sen kir­kon val­ta-ase­man vas­tus­ta­mi­nen ja liikakansoituksen/HIVin leviä­mi­sen hidas­ta­mi­nen. Kaik­ki nämä motii­vit ovat mie­les­tä­ni ihan hyväk­syt­tä­viä, myös se maa­han­muu­ton vas­tus­ta­mi­nen. Kyse on kri­tii­kin tyy­lis­tä ja ennen kaik­kea sen koh­den­tu­mi­ses­ta. Kris­ti­nus­kon krii­ti­kot koh­dis­ta­vat kri­tiik­kin­sä useim­mi­ten ins­ti­tuu­tioi­hin. Kato­li­sen kir­kon ehkäi­sy­po­li­tii­kas­sa kri­tii­kin pää­koh­tee­na on paa­vi. Kos­kaan et kuu­le krii­ti­kon sano­van: Kato­li­lai­suus on uskon­to, joka tukee ja ymmär­tää näi­den per­vers­sien mies­ten toi­min­taa sii­nä mää­rin, että he ter­ro­ri­soi­vat toi­min­nal­laan koko muu­ta yhteis­kun­taa, jy*stävät vai­mo­jaan pal­jaal­la, tar­tut­ta­vat hei­hin HIV:n ja tap­pa­vat hei­dät lapsivuoteeseen. 

  Mar­kuk­sen ja hänen oppi-isän­sä kal­tais­ten islam-krii­ti­koi­den tyy­li on tie­ten­kin valit­tu pal­ve­le­maan tar­koi­tus­taan. Jos he oli­si­vat oikeas­ti huo­lis­saan isla­min vai­ku­tuk­sis­ta ihmi­soi­keuk­siin, he jou­tui­si­vat myön­tä­mään, että paras tapa suo­jel­la ääri-isla­min uhre­ja on antaa heil­le tur­va­paik­ka maas­sa, jos­sa isla­mi­lai­nen laki ei ole voi­mas­sa. Sik­si myös yksi­löt pitää demonisoida.

 79. Niin siis en ole täy­sin var­ma tuos­ta “pedofilia”-käsitteestä. Tar­koi­tin sil­lä täs­sä aikui­sen har­joit­ta­maa sek­su­aa­lis­ta kans­sa­käy­mis­tä lap­sen kans­sa. Tähän lap­si­mor­sio-jut­tuun viit­ta­sin ja saa­toin hyvin­kin teh­dä vir­heen käsit­teen kans­sa. No, var­maan tulin kui­ten­kin ymmärretyksi.

 80. Osmol­le, joka kir­joit­ti: “On myös ihmi­siä, joi­den mie­les­tä Raa­mat­tu on tot­ta joka sanal­taan. Kyl­lä sii­tä­kin kir­jas­ta hir­vit­tä­viä elä­mä­noh­jei­ta löytyy.”

  Vas­taan sitee­raa­mal­la itseä­ni toi­ses­ta Hal­la-aho-kom­ment­ti­ket­jus­ta: “Se, että kris­ti­tyt eivät edes ääri­lah­kois­saan har­ras­ta poi­kien­sa uhraa­mis­ta oikeas­ti, tie­ten­kin mer­kit­see, että Raa­ma­tun tari­nat säi­ly­vät sym­bo­lei­na ja tari­noi­na eikä niis­tä sik­si saa niin help­po­ja pil­ka­nai­hei­ta. Onhan maa­il­mas­sa tarinoita.

  Ei tämä ihan niin help­po asia ole kuin ensi sil­mäyk­sel­lä tuntuu.”

  On hir­veän suu­ri ero sil­lä, pide­tään­kö jota­kin käy­tän­nön toi­min­taoh­jee­na vai symbolitarinana.

  Isla­mi­lai­sen maa­il­man mones­sa kol­kas­sa ja yhtei­sös­sä Koraa­ni mää­rää kau­his­tut­ta­van kir­jai­mel­li­ses­ti käy­tän­nön elämää.

 81. Tot­ta kai on, en hyväk­sy sellaistakaan.

  Toi­saal­ta koraa­ni ei var­maan­kaan anna niin pal­jon tul­kin­nan vapaut­ta kumoa­mi­sop­pin­sa vuok­si fun­da­men­ta­lis­ti­ses­sa tulkinnassa.

  Myös Moham­mad oli Jee­sus­ta väki­val­tai­sem­pi ja mei­dän mit­ta­puul­lam­me epäeet­ti­sem­pi henkilö.

  Ker­ran olen raa­ma­tun ja koraa­nin kum­mat­kin läpi selan­nut. Oli­pa tör­kyä kum­mas­sa­kin. Tul­kin­ta­han täs­sä ratkaisee.

 82. Eikös se ole niin, että län­nes­sä on maal­li­nen ja tai­vaal­li­nen val­ta ero­tet­tu toi­sis­taan, itäi­sil­lä mail­la ei. Sii­nä on vis­si ero. Meil­lä ei raa­mat­tua kärä­jil­lä opiskella.

 83. On myös ihmi­siä, joi­den mie­les­tä Raa­mat­tu on tot­ta joka sanal­taan. Kyl­lä sii­tä­kin kir­jas­ta hir­vit­tä­viä elä­mä­noh­jei­ta löytyy.”

  Löy­tyy, mut­ta niin löy­tyy myös teks­tiä, jon­ka mukaan nämä ohjeet saa (ja pitää­kin) unoh­taa. Ja sit­ten taas nii­tä, joi­den mukaan käs­kyt tulee pitää. Kyse kun on kir­joi­tus­ko­koel­mas­ta ja jokai­sel­la kir­joit­ta­jal­la on ollut omat syyn­sä kir­joit­taa niin kuin on kirjoittanut. 

  Täs­tä syys­tä pahin­kaan kris­tit­ty fun­da­men­ta­lis­ti ei voi kor­va­ta maal­lis­ta lain­sää­dän­töä Raa­ma­tul­la ja sii­tä mikä on raa­ma­tul­lis­ta käy­dään lop­pu­ma­ton­ta keskustelua.

 84. Jos joku nyt halu­aa tie­tää, en hyväk­sy lap­si­mor­sia­mia enkä yli­pään­sä sitä, että joku voi­daan pakot­taa nai­mi­siin vas­toin omaa tahtoaan.”

  Täs­sä yhtey­des­sä on muu­ten hyvä muis­tut­taa, että huo­mat­ta­va osa klas­si­ses­ta maa­il­man­kir­jal­li­suu­des­ta liit­tyy taval­la tai toi­sel­la tähän aihe­pii­riin. Klas­si­sim­pa­na esi­merk­ki­nä tie­ten­kin “Romeo ja Julia”. Tapa ei ole vain isla­mi­lai­sen maa­il­man tapa, mut­ta meil­lä päin onnek­si jo mui­nais­ta his­to­ri­aa. Yhtä kaik­ki, Muham­me­din aikaan myös kris­ti­tys­sä maa­il­mas­sa oli lapsivaimoja.

 85. Juu, toi­vot­ta­vas­ti täs­tä ei nyt tule taas yhtä “kum­pi on pahempi/parempi koraa­ni vai raa­mat­tu”- ketjua. 

  Sil­lä mikä on noit­ten kir­jo­jen tark­ka sisäl­tö, ei ole höl­kä­sen mer­ki­tys­tä. Se mikä rat­kai­see on miten nii­tä tul­ki­taan. Miten nii­tä käytetään.

  Niin­kuin ei ole mer­ki­tys­tä sil­lä­kään mitä on aika­naan itse kukin teh­nyt tai jät­tä­nyt teke­mät­tä. Nyt on nyt. Kyl­lä kris­ti­tys­sä maa­il­mas­sa oli aika­naan myös lap­si­vai­mo­ja. Ja se oli pedo­fi­li­aa sii­nä mis­sä mus­li­mien­kin teke­mä­nä. Nuo käy­tän­nöt on kui­ten­kin tääl­lä hylät­ty bar­baa­ri­si­na ja vas­ten­mie­li­si­nä. Vali­tet­ta­vas­ti taas Muha­me­din esi­merk­ki elää yhä jois­sain mus­li­mi­mais­sa. Ja sik­si sii­tä on voi­ta­va puhua ja sitä on voi­ta­va arvos­tel­la. Jos tapa oli­si mus­li­mi­mais­ta hävin­nyt ja nais­ten ja las­ten ase­ma oli­si eri mus­li­mi­kult­tuu­reis­sa tur­vat­tu, sil­loin ei mie­les­tä­ni oli­si mitään tar­vet­ta poh­tia Muha­me­din lapsimorsiamia.

 86. En kyl­lä tie­dä miten on lap­si­mor­sioi­den lai­ta kris­ti­tyis­sä kehi­tys­mais­sa. Oli­si­ko jol­la­kul­la tie­toa asiasta?

 87. Eikös se ole niin, että län­nes­sä on maal­li­nen ja tai­vaal­li­nen val­ta ero­tet­tu toi­sis­taan, itäi­sil­lä mail­la ei.’ (jou­ni lundqvist)
  Kris­ti­tyt ovat teh­neet alus­ta alkaen periat­teel­li­sen eron, kyl­lä. Mus­li­meil­la kali­fi (shi’a­lai­sit­tain imaa­mi) oli­si sekä maal­li­nen että hen­gel­li­nen joh­ta­ja, ikään kuin kei­sa­ri ja paa­vi yhdes­sä per­soo­nas­sa, mut­ta sel­lais­ta ei ole käy­tän­nös­sä ollut var­hais­ten abba­si­di­ka­li­fien jäl­keen (rei­lu tuhat vuot­ta sitten).

 88. Muham­me­din aikaan myös kris­ti­tys­sä maa­il­mas­sa oli lapsivaimoja.

  Kano­ni­sen lain mukaan tytön alin nai­mai­kä oli 12 ja pojan 14 vuot­ta. 7–9 ikäi­nen vai­mo oli­si siis ollut rikos kris­tit­ty­jen Juma­laa vas­taan. Isla­mis­sa se ei käsit­tääk­se­ni mil­lään voi olla rikos ketään vas­taan, kos­ka Alla­hin vii­mei­sin pro­feet­ta eli kai­kin puo­lin esi­mer­kil­li­sen elämän.

  Onko­han kris­tit­ty­jen Juma­lal­la ollut mie­les­sä kyky syn­nyt­tää, kun noi­ta ikiä mie­tis­ke­li? Veik­kaan nimit­täin, että mah­dol­li­suus sel­vi­tä hen­gis­sä syn­ny­tyk­ses­tä tuos­sa 13 vuo­den ikäi­se­nä (12 a + 9 kk) rupe­aa ole­maan kes­ki­mää­rin jo aika hyvä lap­sen­kin kan­nal­ta. Tosin kes­kiai­kai­sis­sa olo­suh­teis­sa ihmi­set kehit­tyi­vät hitaammin.

  Käy­tän­nös­sä tyt­tö yleen­sä meni­kin kes­kia­jal­la nai­mi­siin aikai­sin­taan vas­ta täy­tet­ty­ään 14, mikä voi tar­koit­taa, että Juma­lal­la ei ollut ihan tark­kaa käsi­tys­tä tyt­tö­jen ana­to­mian kehi­tyk­ses­tä. Mies puo­les­taan nai vas­ta pys­tyes­sään elät­tä­mään per­heen, mikä yleen­sä tar­koit­ti vähin­tään pari­kymp­pis­tä, usein kol­me­kymp­pis­tä tai myö­hem­pien vai­mo­jen koh­dal­la pal­jon vanhempaakin.

  Asias­ta kol­man­teen, Romeo ja Julia tosi­aan ker­too ilmei­ses­ti kah­den lap­so­sen rak­kaus­ta­ri­nan. Julia on mel­kein 14 ja Romeo kai pari vuot­ta van­hem­pi. Käsit­tääk­se­ni tei­ni­rak­kauk­sia on esiin­ty­nyt myö­hem­min­kin maailmanhistoriassa.

 89. Asias­ta kol­man­teen, Romeo ja Julia tosi­aan ker­too ilmei­ses­ti kah­den lap­so­sen rak­kaus­ta­ri­nan. Julia on mel­kein 14 ja Romeo kai pari vuot­ta van­hem­pi. Käsit­tääk­se­ni tei­ni­rak­kauk­sia on esiin­ty­nyt myö­hem­min­kin maailmanhistoriassa.”

  Julia­han oli luvat­tu Pari­sil­le, joka oli aikui­nen mies.

  Niin ja oli­han Myrs­ky­luo­don Mai­ja­kin rakas­tu­nut ihan toi­seen, kun van­hem­mat kih­la­si­vat hänet Jan­nel­le. Pak­koa­vio­liit­to tämäkin.

 90. Ajat­te­lus­sa, että hyväk­syt kai­ken sen, mis­tä et koko ajan hoe irti­sa­nou­tu­va­si, ei ole mitään järkeä.”

  Toi­saal­ta, asias­ta on käy­ty kes­kus­te­lua kuu­kausia (tai vuo­sia). Voin toki muis­taa vää­rin, mut­ta minul­le on jää­nyt sel­lai­nen kuva, ettei­vät vih­reät ole näi­tä ihmi­soi­keus­louk­kauk­sia pahem­min kritisoineet.

  Suvait­se­vai­suut­ta on kyl­lä hoet­tu vuo­des­ta toi­seen, mikä on hyvä asia, kun­nes ale­taan suvai­ta mitä tahan­sa (mm. ihmi­soi­keus­louk­kauk­sia tai las­ten pahoin­pi­te­lyä uskon­nol­li­sin perus­tein), jol­loin suvait­se­vai­suu­des­sa on men­ty lii­an pitkälle.

  1. En tie­dä, mis­tä Ari Heik­ki­nen on saa­nut tie­ton­sa vih­rei­den kan­na­no­tois­ta. Vihre3ät ovat hyvin nais­val­tai­nen puo­lue ja sik­si vih­rei­den pii­ris­sä kan­ne­taan syvää huol­ta mus­li­mi­kult­tuu­rin nai­sia sor­ta­vis­ta piir­teis­tä. Vih­reis­sä on kan­net­ta voi­mak­kaas­ti huol­ta kun­nia­mur­his­ta (joi­ta kut­sum­me osu­vam­mal­la nimel­lä häpeä­mur­hat) ja vaa­dit­tu niis­tä mak­si­mi­ran­gais­tus­ta mur­has­ta ilman mitään lie­ven­tä­viä asian­haa­ro­ja, vaa­ti­neet, että maa­han­muut­ta­ja­nai­sil­le oikeut­ta kou­lu­tuk­seen, vaik­ka suku vas­tus­tai­si, ja vas­tus­ta­neet jär­jes­tet­ty­jä avio­liit­to­ja — vaa­dit­tu myös, että jär­jes­te­tyn avio­lii­ton pake­ne­mi­nen oli­si perus­te pako­lai­suu­teen, jota kan­nan­ot­toa en ole näh­nyt noi­den krii­ti­koi­den kovas­ti esittävän.

 91. 7–9 ikäi­nen vai­mo oli­si siis ollut rikos kris­tit­ty­jen Juma­laa vas­taan. Isla­mis­sa se ei käsit­tääk­se­ni mil­lään voi olla rikos ketään vas­taan, kos­ka Alla­hin vii­mei­sin pro­feet­ta eli kai­kin puo­lin esi­mer­kil­li­sen elämän.

  Jos nyt ruve­taan täs­tä oikein hiuk­sia hal­ko­maan niin:

  1) Ei ole yksi­se­lit­teis­tä min­kä ikäi­nen Ais­ha oli men­nes­sään Muham­me­din kans­sa nai­mi­siin. Al-Taba­rin mukaan 15, mut­ta ylei­sem­pi on käsi­tys 6–7 vuo­den iästä.

  2) Vaik­ka hyväk­syt­täi­siin, että Muham­med eli täy­del­li­sen esi­mer­kil­lis­tä elä­mää, ei sii­tä useim­pien mus­li­mien mie­les­tä seu­raa että Tei­jo Tavis saa tehä kaik­kea mitä Muham­med­kin teki. Quod licet Iovi, non licet bovi kuten jo mui­nai­set roo­ma­lai­set asian muo­toi­li­vat. Muham­me­dil­la oli esi­mer­kik­si kym­men­kun­ta vai­moa saman­ai­kai­ses­ti, kun taas taval­li­sel­le mus­li­mil­le ei sal­li­ta kuin kor­kein­taan neljä. 

  3) Ja vaik­ka jot­kut mus­li­mit ovat­kin sitä miel­tä että asia X on okei ja asia Y ei, sii­tä ei seu­raa että kaik­ki mus­li­mit oli­si­vat asias­ta samaa miel­tä. Esi­mer­kik­si useis­sa mus­li­mi­mais­sa mie­hil­le lain ja/tai perin­teen nojal­la sal­li­taan vain yksi vai­mo, vaik­ka Koraa­nin mukaan nel­jä on aina­kin jois­sain tilan­teis­sa okei. Sha­rian tul­kin­nas­sa on vii­si isoa kou­lu­kun­taa joi­den sisäl­lä on vie­lä omat ala­kou­lu­kun­tan­sa ja yksit­täis­ten usko­nop­pi­nei­den seu­raa­jat, ja näi­den näke­my­se­rot sii­tä mikä on sal­lit­tua ja mikä kiel­let­tyä ovat val­ta­via. Yleen­sä kun Hal­la-Ahon hen­ges­sä pelo­tel­laan isla­mi­lais­ten taka­pa­jui­sil­la mie­li­pi­teil­lä vii­ta­taan wah­ha­bi­lai­sen kou­lu­kun­nan näke­myk­siin, mut­ta se edus­taa vähem­mis­tön (han­ba­li-kou­lu­kun­ta, joka on koko isla­min his­to­rian ajan ollut sel­väs­ti pie­nin lai­no­pin kou­lu­kun­nis­ta) sisäl­lä ole­vaa vähem­mis­töä. Ana­lo­gi­ses­ti voi­si esit­tää että “vasem­mis­to­lai­set” ml. dema­rit aja­vat näi­tä ja näi­tä asioi­ta kos­ka KTP tai joku muu vähem­mis­tön sisään jää­nyt vähem­mis­tö vasem­mis­to­lai­ses­sa liik­kees­sä nii­tä ajaa. 

  On var­mas­ti ole­mas­sa mus­li­mei­ta, joi­den mie­les­tä mie­hel­le on OK men­nä nai­mi­siin ja har­joit­taa sek­siä 9‑vuotiaan tytön kans­sa. Se, että tämä päti­si mus­li­mien enem­mis­töön tai edes mer­kit­tä­vän kokoi­seen vähem­mis­töön on asia erik­seen. Haluai­sin näh­dä jotain tut­ki­mus­tie­toa aihees­ta ennen kuin uskon, että miten­kään mer­kit­tä­väs­ti isom­pi jouk­ko maa­il­man mus­li­meis­ta kuin vaik­ka kris­ti­tyis­tä on sitä miel­tä että 9‑vuotiaiden byl­si­mi­nen on ylei­ses­ti ottaen ihan okei. Sii­tä, ettei halua syys­tä tai toi­ses­ta tuo­mi­ta pyhän ihmi­sen teke­mi­siä yli tuhat vuot­ta sit­ten ei seu­raa ettei tuo­mit­si­si nii­tä samo­ja teko­ja jon­kun ihan taval­li­sen ihmi­sen teke­mä­nä nykypäivänä.

 92. Osmo: olen samaa miel­tä kom­ment­tiin “6.4.2009 kel­lo 22:51” vii­ta­ten “vih­rei­den pii­ris­sä kan­ne­taan syvää huol­ta”, jos näin on.

  Mut­ta mik­si sit­ten vih­reil­le on niin vai­ke­aa tuo­mi­ta yli 1000 vuot­ta sit­ten elä­neen hen­ki­lön toi­min­ta, var­sin­kin jos sitä käy­te­tään edel­leen (tänä­kin päi­vä­nä) esi­merk­ki­nä ja oikeu­tuk­se­na las­ten hyväksikäyttöön?

 93. Juuso Kopo­nen: “Ana­lo­gi­ses­ti voi­si esit­tää että “vasem­mis­to­lai­set” ml. dema­rit aja­vat näi­tä ja näi­tä asioi­ta kos­ka KTP tai joku muu vähem­mis­tön sisään jää­nyt vähem­mis­tö vasem­mis­to­lai­ses­sa liik­kees­sä nii­tä ajaa.”

  Huo­no ana­lo­gia. Mikä on vasem­mis­to­lais­ten vas­ti­ne Koraa­nil­le ja hadit­heil­le? Kaik­ki mus­li­mit myön­tä­vät Koraa­nin pyhyy­den. Ei enem­mis­tö. Kaik­ki. Onko vasem­mis­to­lai­sil­la yhteis­tä, kaik­kien hyväk­sy­mää pro­feet­taa? Ei ole, mut­ta mus­li­meil­la on. Ihan kaik­ki ei ole tul­kin­nan­va­rais­ta Koraa­nis­sa ja isla­min opeis­sa, aina­kaan jos mus­li­mi halu­aa pysyä älyl­li­ses­ti rehel­li­se­nä. Voi­daan sanoa, että aina­kin osa isla­mis­ta on ikuis­ta ja pysyvää.

  Vaik­ka hyväk­syt­täi­siin, että Muham­med eli täy­del­li­sen esi­mer­kil­lis­tä elä­mää, ei sii­tä useim­pien mus­li­mien mie­les­tä seu­raa että (…)”

  Mus­li­mit ja islam ovat kak­si eri asi­aa. Yksi­kään mus­li­mi ei nou­da­ta isla­mia täy­del­li­ses­ti. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, ettei­kö esim. Koraa­nis­ta voi­tai­si vetää tiet­ty­jä loo­gi­ses­ti väis­tä­mät­tö­miä joh­to­pää­tök­siä. Mus­li­mien käy­tök­ses­tä ei voi­da pää­tel­lä mitä islam sal­lii ja mitä ei. Se nyt ehkä vain on niin, että islam sal­lii ja jopa käs­kee tie­tyl­lä taval­la mää­ri­tel­tyyn pedo­fi­li­aan, PISTE

  Useim­mat nyky­mus­li­mit eivät tie­ten­kään tot­te­le isla­min käs­ky­jä, kos­ka ihmi­sen moraa­li ei tule uskon­nos­ta ja mus­li­mit ovat ihmi­siä. Vain hyvin har­vat mus­li­mit ja kris­ti­tyt — itse asias­sa har­vat fun­da­men­ta­lis­tit­kaan — otta­vat uskon­to­aan täy­sin vaka­vas­ti. Ihmi­sai­vot sal­li­vat epä­loo­gi­sen ja ris­ti­rii­tai­sen ajat­te­lun ja jät­tä­vät siten usko­vai­sil­le pal­jon liik­ku­ma­va­raa. Onneksi.

  1. Kaik­ki mus­li­mit eivät läh­de sii­tä, että koraa­nia on kir­jai­mel­li­ses­ti tot­ta ja sen jokais­ta vir­ket­tä pitäi­si noudattaa.

 94. Jos jär­jes­te­tyn avio­lii­ton perus­teel­la sai­si pako­laiss­ta­tuk­sen, niin sil­loin pitäi­si saa­da mis­tä tahan­sa sel­lais­ten pak­ko­kei­no­jen käy­tös­tä, jot­ka eivät ole Suo­mes­sa laillisia. 

  Ja nii­tä­hän riit­täi­si. Jokai­sen per­hees­sä fyy­si­ses­ti kuri­te­tun lap­sen pitäi­si saa­da tur­va­paik­ka jne. 

  Ei mur­has­ta ole mitään mak­si­mi­ran­gais­tuk­sia, vaan mur­has­ta tuo­mi­taan aina elin­kau­ti­seen. Mur­has­sa ei myös­kään voi olla mitään lie­ven­tä­viä asian­haa­ro­ja. Eli mitä­hän nämä juri­di­ses­ti val­veu­tu­neet viher­nai­set oikein ovat “vaa­ti­mas­sa”. Luu­li­si otta­van sel­vää edes rikos­ni­mik­keis­tä ennen kuin niin kovas­ti kaik­kea vaativat. 

  Eikös ne fik­su­na olleet vaa­ti­mas­sa Hal­la-ahoa tilil­le rikok­seen yllyt­tä­mi­ses­tä, vaik­ka mitään rikos­ta ei ollut tapahtnut?

  1. Edes Jam­mu-setä ei muis­taak­se­ni saa­nut elin­kau­tis­ta. Monis­sa mais­sa häpeä­mur­hien tuo­miot ovat pie­nem­piä lie­ven­tä­vien asian­haa­ro­jen vuoksi.

 95. Jam­mu sai pyt­ty­tuo­mion eli pak­ko­hoi­don mää­rää­mät­tö­mäk­si ajak­si… Etkö todel­la­kaan tuon ver­taa tiedä? 

  Mitä sit­ten, että “monis­sa mais­sa” kun­nia­mur­hia arvioi­daan eri tavoin? Eivät ne siel­lä ole edes mur­hia. Tie­tys­ti käsi­tin, että puhum­me Suomesta. 

  Vai kuvit­te­le­vat­ko Vih­reät nai­set voi­van­sa vai­kut­taa Pakis­ta­nin lain­sää­dän­töön? Fik­sua poruk­kaa, ei voi muu­ta sanoa…

  1. Vih­reät kuvit­te­le­vat voi­van­sa vai­kut­taa EU:n pää­tök­sen­te­koon. Euro­vaa­lit ovat kesäkuussa.
   Jam­mu Sil­ta­vuo­ri sai 15 vuot­ta van­keut­ta, ei mitään “pak­ko­lai­tos­tuo­mio­ta”. Raas­tu­va­noi­keus mää­rä­si hänet eris­tet­tä­väk­si vaa­ral­li­se­na rikok­sen uusi­ja­na, mut­ta kor­kein oikeus kumo­si tuo­mion (Wiki­pe­dia)

 96. Mil­lä oikeu­del­la muu­ten vää­ris­te­let­te mus­li­mien käyt­tä­mää käsi­tet­tä? Se on kun­nia­mur­ha eikä mikään häpeämurha. 

  Rasis­tis­ta ruve­ta tois­ten kult­tuu­rien käsit­tei­tä muo­vaa­maan oman mie­len mukaiseksi.

 97. Vih­reät ovat hyvin nais­val­tai­nen puo­lue ja sik­si vih­rei­den pii­ris­sä kan­ne­taan syvää huol­ta mus­li­mi­kult­tuu­rin nai­sia sor­ta­vis­ta piir­teis­tä. Vih­reis­sä on kan­net­ta voi­mak­kaas­ti huol­ta kunniamurhista”

  Jokin ympä­ri­py­rö­reä vähän jul­ki­suut­ta saa­va jul­ki­lausu­ma saat­taa vih­reil­tä olla­kin mus­li­mi­kult­tuu­rin piir­tei­tä tuo­mit­se­va, mut­ta pää­jul­ki­suu­des­sa ei min­kään­lai­sia irtiot­to­ja uskal­le­ta teh­dä. Lääk­keek­si tar­joil­laan Vih­re­ään tapaan valis­tus­ta, kou­lu­tus­ta, kurs­se­ja, kes­kus­te­lua ja vuo­ro­pu­he­lua “hal­la-aho­lai­sen” “syyt­te­lyn” ja “lei­maa­mi­sen” sijaan, eikä (halu­ta) huo­ma­ta, että eihän vii­mei­set 20 vuot­ta ole muu­ta teh­ty­kään kuin kes­kus­tel­tu, sekin vih­rei­den omas­sa pii­ris­sä ken­ties jos­kus laa­jen­tuen vasem­mis­ton suvait­se­vai­siin piireihin.

  Näky­vä Vih­reä polii­tik­ko Zah­ra Abdul­la ei ole hän­kään jul­ki­suu­des­sa teh­nyt min­kään­lai­sia avauk­sia vaik­ka­pa nais­ten sil­po­mi­sia tuo­mit­se­vaan suuntaan.

  Vih­reät toden­nä­köi­ses­ti omis­sa mie­lis­sään tun­te­vat vas­ten­mie­li­syyt­tä lap­sia­vio­liit­to­ja, kun­nia­mur­hia ja sil­po­mi­sia koh­taan, mut­ta eivät näi­tä uskal­la jul­ki­ses­ti kovin sanoin tuo­mi­ta, se kun kuu­los­tai­si “hal­la-aho­lai­suu­den” hyväk­sy­mi­sel­tä ja sehän on pahem­paa kuin yksi­kään kunniamurha.

  1. Jokin ympä­ri­py­rö­reä vähän jul­ki­suut­ta saa­va jul­ki­lausu­ma saat­taa vih­reil­tä olla­kin mus­li­mi­kult­tuu­rin piir­tei­tä tuo­mit­se­va, mut­ta pää­jul­ki­suu­des­sa ei min­kään­lai­sia irtiot­to­ja uskal­le­ta tehdä.

   Vih­rei­den tyy­li ei maa­il­man­mie­hen mukaan ole riit­tä­vän kär­jis­tä­vä, vas­ta­puol­ta pilk­kaa­va ja alen­ta­va eikä sii­nä ole ter­vet­tä louk­kaa­mi­sen halua. 

   Eikä tule ole­maan. Sorry.

 98. Tämä on vähän off-topic. Sen lähet­tä­mi­nen tai­si eilen unoh­tua, joten lähe­tän sen nyt.

  SUOMESSA ENNEN NAISTEN NAIMAIKÄ OLI 17 VUOTTA

  Tämä kes­kus­te­lu on men­nyt vähän tur­hil­le uril­le. Pari tar­ken­nus­ta lie­nee pai­kal­laan. Van­han lain mukaan nai­nen sai men­nä vihil­le 17 ja mies 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään. Täy­si-ikäi­syys­ra­ja oli sil­loin 21 vuot­ta, joten he tar­vi­si­vat van­hem­pien­sa suostumuksen,koska kysees­sä oli peri­aat­tees­sa eli­ni­käi­nen sitou­mus. Tasa­val­lan pre­si­den­tin eri­kois­lu­val­la sai men­nä nuo­rem­pa­na­ki, useim­mi­ten syy­nä mor­sia­men ras­kaus. Muis­tan leh­des­tä tpauk­sen, jos­sa hää­pa­ri tai­si oli 15 ‑vuo­tias. Kova paikka.

  60–70 luvun tait­tee­seen astiu sek­su­laa­li­nen kans­sa­käyi­nen oli kiel­let­ty alle 17-vuo­tiail­ta. 15- 17 vuo­tiai­den koh­dal­la oli lie­vem­pi ran­gais­tuas­teik­ko. Laki oli jää­nyt lähes kuol­leek­si kir­jai­mek­si, ja, eräin rajoi­tuk­sin raja alen­net­tiin 15 vuoteen.

  Jos­kus 74–76, täy­si-ikäi­syy­den raja muu­tet­tiin 18
  vuo­teen ja samal­la nai­mi­siin­me­non íkä­ra­ja molem­mil­le 18 vuo­teen. Nuo­rem­pa­na voi men­nä oikeus­mi­nis­te­riön anta­mal­la luvalla.

  Hyvin monis­sa kult­tuu­rei­sa ylei­set lap­sia­vio­lii­tot herät­tä­vät oikeu­tet­teua när­käs­ty­mis­tä. Oli­si kui­ten­kin hyö­dyl­lis­tä kat­sel­la asioi­ta myös näi­den ihmis­ten näkö­kul­mas­ta. (Huip­pu­ju­ris­teil­le mak­se­taan huip­pu­palk­kaa sii­tä, että he osaa­vat näh­dä kysy­mys­ken vas­ta­puo­len kannalta.)

  Yksi­lön oikeu­det ja yksi­lön ase­ma ovat aika uusi ilmiö ihmis­ku­nan his­to­rias­sa. Aikai­sem­min avio­liit­to oli — ja monis­sa kult­tuu­reis­sa edel­leen on — s u k u j e n väli­nen sopi­mus. Nämä sään­nök­set avio­lit­toiäs­tä muo­tou­tui­vat aika­na, jol­loin ihmi­sen elä­mä oli käsit­tä­mät­tö­män epä­var­ma ja myös lyhyt: 30 vuo­tias oli mie­huu­ten­sa par­haas­sa iäs­sä, 40 vuo­tias vanhus.

  Vaik­ka isl­mam saa­lii­kin lap­sia­vio­lii­tot, oli­si koh­tuu­ton­ta kut­sua sitä aina­kaan täl­lä perus­teel­la pedo­fii­li­sek­si uskonnoksi. 

  Pro­feet­ta Muham­med rajoi­tit mie­hen vai­mo­lu­vun 4:ään. Koraa­ni teki pro­fee­tan koh­dal­la poik­keuk­sen: Olet­tai­sin syyn olleen seu­raa­van. Kun uusi hei­mo liit­tyi pro­fee­tan seu­raa­jiin, niin liit­to piti tie­ten­kin vah­vis­taa suvun ja Pro­fee­tan väli­sel­lä avio­lii­tol­la. Oli­si ollut vähän kur­ja tode­ta kiin­tiön ole­van täyn­nä, joten Gabriel ilems­tyi prp­fee­tal­le ja ker­toi poikkeussäännöstä.

 99. A:
  “Ihan kaik­ki ei ole tul­kin­nan­va­rais­ta Koraa­nis­sa ja isla­min opeis­sa, aina­kaan jos mus­li­mi halu­aa pysyä älyl­li­ses­ti rehel­li­se­nä… Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, ettei­kö esim. Koraa­nis­ta voi­tai­si vetää tiet­ty­jä loo­gi­ses­ti väis­tä­mät­tö­miä johtopäätöksiä.” 

  Loo­gi­suu­den ja älyl­li­sen rehel­li­syy­den olet­ta­mus on aika huo­no läh­tö­koh­tia uskon­to­jen arvioin­tiin, kos­ka uskon­nol­lis­ten teks­tien tul­kin­ta ei perus­tu mihin­kään logiik­kaan. Jos maa­han saa­pui­si loo­gi­seen ajat­te­luun kyke­ne­vä ulkoa­va­ruu­den ant­ro­po­lo­gi, joka haluai­si sel­vit­tää mil­lai­nen uskon­to on kris­ti­nus­ko, niin aika vää­ris­ty­neen kuvan hän sai­si, jos hän perus­tai­si ana­lyy­sin­sä Raa­ma­tun luke­mi­seen ja loo­gi­seen ajatteluun. 

  Kaik­ki uskon­nol­li­set teks­tit sisäl­tä­vät pal­jon epä­loo­gi­suuk­sia ja sisäi­siä ris­ti­rii­tai­suuk­sia ja yksi­se­lit­tei­syy­del­tään ne muis­tut­ta­vat nais­ten­leh­tien horos­koop­pe­ja. Olen­nais­ta on vain ja ainoas­taan se, miten noi­ta teks­te­jä mil­loin­kin tul­ki­taan. Usko­vat yleen­sä itse koke­vat, että pyhät teks­tit ovat hei­dän kor­keim­pia ohje­nuo­ri­aan ja auk­too­ri­teet­te­jaan. Käy­tän­nös­sä kui­ten­kin ne ylim­mät auk­to­ri­tee­tit ovat uskon­nol­li­sia joh­ta­jia, jot­ka “tul­kit­se­vat” näi­tä kryp­ti­siä ja moni­se­lit­tei­siä teks­te­jä par­haak­si kat­so­mal­laan taval­la ja ker­to­vat ala­mai­sil­leen, miten hei­dän tuli­si elää. Nämä tul­kin­nat muut­tu­vat sitä mukaa, kun yhteis­kun­nan arvot muut­tu­vat, yleen­sä jon­kun­lai­sel­la vii­veel­lä. Toi­sil­la uskon­noil­la tuo vii­ve on pidem­pi kuin toisilla.

 100. Eris­tyk­sis­sä se on tänä­kin päi­vä­nä… kyl­lä hänet mää­rät­tiin tah­dos­ta riip­pu­mat­to­maan psy­kiat­ri­seen hoi­toon alun perin. 

  Pää­si sit­ten pois, kun kat­sot­tiin, että on para­ne­maan päin. Ei se muu­ta sitä, että alun perin mää­rät­tiin pakkolaitokseen. 

  Kyl­lä käsit­tääk­se­ni voi sanoa “pak­ko­lai­tos­tuo­mio”? Ehkä se ei ole eksak­ti laki­tek­ni­nen ter­mi, mut­ta arki­kie­les­sä käytetty. 

  Onko jos­sain EU-maas­sa kun­nia­mur­hal­le todel­la­kin oma rangaistusasteikkonsa?

 101. Ei sel­kei­den ja voi­mak­kai­den­kin kan­nan­ot­to­jen tar­vit­se olla vas­ta­puol­ta pilk­kaa­via ja alentavia. 

  Mis­tä moi­nen miel­leyh­ty­mä? Ei minus­ta maa­il­man­mies ollut mitään tuol­lais­ta vaatimassa. 

  Totuus on, että vih­reis­sä ollaan näis­tä mui­den kult­tuu­rien län­si­mai­sit­tain vas­ten­mie­li­sis­tä asiois­ta hyvin his­suk­seen. Kalas­tel­laan­han siel­lä aktii­vi­ses­ti mus­li­mi­vä­hem­mis­tö­jen ääniä — aktii­vi­sem­min kuin muis­sa puolueissa. 

  Sit­ten kyl­lä huu­de­taan ja meuh­ka­taan hie­no­tun­tei­suus unoh­taen ja mars­si­taan jonos­sa polii­sin pakeil­le, kun joku jotain uskal­taa aihees­ta sanoa. (vrt. Hal­la-ahon tapaus)

 102. Jos­kus 74–76, täy­si-ikäi­syy­den raja muu­tet­tiin 18 vuo­teen ja samal­la nai­mi­siin­me­non íkä­ra­ja molem­mil­le 18 vuoteen.

  Ei muu­tet­tu. Täy­si-ikäi­syys­ra­ja las­ki 18 vuo­teen vuon­na 1976, mut­ta nais­ten avioi­tu­mi­si­kä­ra­ja nousi 17 vuo­des­ta 18 vuo­teen vas­ta vuon­na 1988 avio­liit­to­lain koko­nai­suu­dis­tuk­sen yhteydessä.

  60–70 luvun tait­tee­seen astiu sek­su­laa­li­nen kans­sa­käyi­nen oli kiel­let­ty alle 17-vuo­tiail­ta. 15- 17 vuo­tiai­den koh­dal­la oli lie­vem­pi ran­gais­tuas­teik­ko. Laki oli jää­nyt lähes kuol­leek­si kir­jai­mek­si, ja, eräin rajoi­tuk­sin raja alen­net­tiin 15 vuoteen.

  Ei alen­net­tu. Raja on Suo­mes­sa 16 vuot­ta, ei 15 (RL 20 luku 6 §). Vuo­teen 1971 saak­ka se oli 18 vuot­ta, ei 17.

  Van­han lain mukaan nai­nen sai men­nä vihil­le 17 ja mies 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään. Täy­si-ikäi­syys­ra­ja oli sil­loin 21 vuot­ta, joten he tar­vi­si­vat van­hem­pien­sa suostumuksen,koska kysees­sä oli peri­aat­tees­sa eli­ni­käi­nen sitoumus.

  En nyt löy­tä­nyt van­han avio­liit­to­lain teks­tiä tähän hätään mis­tään, mut­ta en ole lain­kaan var­ma, vaa­dit­tiin­ko sii­nä huol­ta­jien suos­tu­mus­ta. Nykyi­sen avio­liit­to­lain mukaan­kin “luvan­ha­ki­jan huol­ta­jal­le on varat­ta­va tilai­suus tul­la kuul­luk­si, jos hänen olin­paik­kan­sa voi­daan koh­tuul­li­sin toi­men­pi­tein sel­vit­tää”, mut­ta ei muuta.

 103. Delon­gia mukail­len, TM lukee hom­maa ettei mei­dän mui­den tar­vit­se, ja rapor­toi: “Tämä jut­tu on saa­nut tra­gi­koo­mi­sia piir­tei­tä. Hal­la-ahon kan­nat­ta­jil­la on läh­te­nyt mopo ihan täy­sin käsistä.”

  Tuo antaa ymmär­tää että se mopo jos­kus on ollut käsissä.

  1. Sain jo keho­tuk­sen pois­taa Tie­de­mie­hen esit­tä­mät lin­kit blo­gil­ta­ni. En pois­ta. Ne ker­to­vat havain­nol­li­ses­ti sii­tä hen­ki­ses­tä tilas­ta, jos­ta maa­han­muut­to­kriit­ti­syys kum­pu­aa. Juu­ri tuol­lais­ten hen­ki­löi­den takia asias­ta ei voi Suo­mes­sa käy­dä mitään jär­ke­vää keskustelua.
   Annan Hal­la-ahol­le jul­ki­sen poliit­ti­sen neu­von. Timo Soi­ni sanoi hänes­tä osu­vas­ti, että Hal­la-aho valit­see seu­ran­sa huo­nos­ti. Jos hän ei sanou­du irti ope­tus­las­ten­sa teke­mi­sis­tä, hän kan­taa niis­tä poliit­ti­sen vastuun.

 104. TM:
  “Tämä jut­tu on saa­nut tra­gi­koo­mi­sia piir­tei­tä. Hal­la-ahon kan­nat­ta­jil­la on läh­te­nyt mopo ihan täy­sin käsistä.”

  Octa­viuk­sen teks­ti veti todel­la hil­ja­sek­si. Voi­mia Osmolle.

 105. Tämä jut­tu on saa­nut tra­gi­koo­mi­sia piir­tei­tä. Hal­la-ahon kan­nat­ta­jil­la on läh­te­nyt mopo ihan täy­sin käsistä.

  - http://octavius1.wordpress.com/2009/04/06/osmo-ja-kulttuurirelativismi/
  http://hommaforum.org/index.php?topic=4217.msg64808#msg64808
  http://takkirauta.blogspot.com/2009/04/vihreat-islamistipuolueko.html

  Mil­lä taval­la nois­sa mopo on käsi­si­tä lähtenyt?

  En oikein ymmärrä. 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra on yksi val­ta­kun­nan tun­ne­tuim­mis­ta ja vai­ku­tus­val­tai­sim­mis­ta polii­ti­kois­ta. Tot­ta kai hänen sano­mi­siin­sa ote­taan kan­taa ja nii­tä lue­taan kuin piru raa­mat­tua var­sin­kin näin tule­na­ras­sa aiheessa. 

  Osmon puheet aihet­ta­vat kala­ba­liik­kia jopa hänen omien kan­nat­ta­jien­sa pii­ris­sä niin jo nyt oli­si kum­ma jos ei vas­tus­ta­jien. Jos Osmon omaan blo­giin päräh­tää tois­ta­sa­taa vies­tiä päi­väs­sä niin kum­ma­kos tuo jos vas­tus­ta­jien pals­tal­le­kin parisenkymmentä.

 106. Timo Soi­ni sanoi hänes­tä osu­vas­ti, että Hal­la-aho valit­see seu­ran­sa huo­nos­ti. Jos hän ei sanou­du irti ope­tus­las­ten­sa teke­mi­sis­tä, hän kan­taa niis­tä poliit­ti­sen vastuun.”

  - olen samaa miel­tä pai­ta­kaup­pias Hal­la-ahon kaartista.

  http://www.halla-aho.com/scripta/muutamia_asioita.html

 107. Tom­mi Uscvahoville

  Kii­tän tar­ken­nuk­sis­ta. En (uskol­li­se­na huo­noil­le tavoil­le­ni) tar­kis­ta­nut muis­tin­va­rai­sia yksi­tyis­koh­tia, Nyky­ään­hän käy­tän­nös­sä monet nuo­ret aloit­ta­vat sek­sin jo 15-vuo­tiai­na, ja jopa nuo­rem­pian. On sel­lai­nen suo­si­tel­ta­vaa, onkin sit­ten toi­nen kysymys.

  Avio­liit­to on (tai oli) niin sito­va oikeus­toi­mi, että sii­hen edel­ly­te­tään juri­dis­ta täy­si-ikäi­syyt­tä tai vajaa­val­tai­sen koh­dal­la hol­hoo­jan suos­tu­mus­ta. Kysyin tutul­ta, joka oli v. 1967 men­nyt 18-kesäi­se­nä nai­mi­siin, mut­ta ei hän osan­nut sanoa. Sul­ha­sen suku­lai­nen, pap­pi oli hoi­ta­nut paperityöt.

 108. Jaa että mil­lä taval­la on läh­te­nyt mopo käsistä?

  No sil­lä taval­la on läh­te­nyt mopo käsis­tä, että kun Hal­la-aho tekee vir­he­tul­kin­nan — epäi­len joh­tu­neen hätäi­ses­tä luke­mi­ses­ta ja val­miik­si nega­tii­vi­ses­ta suh­tau­tu­mi­ses­ta — asiayh­tey­des­tään irro­te­tus­ta kom­men­tis­ta, niin kan­nat­ta­jat alka­vat levi­tel­lä täy­sin jär­jet­tö­mi val­hei­ta, jois­sa tätä tul­kin­taa veny­tel­lään äärimmilleen:

  http://tundratabloid.blogspot.com/2009/04/finnish-greens-mp-says-on-blog.html

  Esi­mer­kik­si yllä lin­kis­sä väi­te­tään Osmon suo­raan hyväk­sy­neen pedo­fi­lian jos “laki sen sallii”. 

  Jos tämä ei ole mopon läh­te­mis­tä käsis­tä, niin mikä sit­ten on?

 109. Loan­heit­to ja vää­ris­te­ly ovat var­sin ylei­siä ilmiöi­tä poli­tii­kan taistelukentillä.

  Ei polii­ti­kon tar­vit­se sanou­tua irti tuki­joi­den­sa teke­mi­sis­tä saa­dak­seen kan­na­tus­ta. Ei Ann Coul­ter­kaan estä­nyt Geor­ge W. Bus­hin uudelleenvalintaa.

 110. Mil­lä taval­la nois­sa mopo on käsi­si­tä lähtenyt?
  En oikein ymmär­rä.’ (mat­ti)
  Tak­ki­rau­taa lukies­sa tulee mie­leen Poen laki, Godwi­nin lakia vähem­män tun­net­tu net­ti­sään­tö, jon­ka mukaan pöl­hö­fun­da­men­ta­lis­mis­ta kir­joi­tet­tua paro­di­aa ei voi luo­tet­ta­vas­ti erot­taa aidos­ta pöl­hö­fun­da­men­ta­lis­mis­ta ellei sii­nä käy­te­tä hymiöi­tä tai jotain mui­ta näky­viä huu­mo­rin merkkejä.

 111. Usko­vat yleen­sä itse koke­vat, että pyhät teks­tit ovat hei­dän kor­keim­pia ohje­nuo­ri­aan ja auk­too­ri­teet­te­jaan.’ (Rotwang)
  Uskon­toa tulee hel­pos­ti itse aja­tel­tua lute­ri­lai­ses­ti; vaik­ka on kuin­ka ateis­ti, niin se on se uskon­to, johon on lähin kon­tak­ti. Ereh­ty­mä­tön paa­vi tai juu­ta­lais­ten ja mus­li­mien usko­nop­pi­nei­den juris­te­ria eivät vas­taa post-lute­ri­lai­sen ole­tuk­sia, jois­sa pyhä kir­ja on kan­san­kie­li­nen, kaik­kien itse luet­ta­vis­sa ja tul­kit­ta­vis­sa ole­va Juma­lan sana. Ja uskon­non pitäi­si olla jotain niin hen­kis­tä, että vaik­ka­pa mor­mo­nien pyhät alus­vaat­teet tun­tu­vat huo­nol­ta vitsiltä.

 112. Vil­kai­sin yhtä tie­de­mie­hen esit­tä­mää link­kiä. Ymmär­tää­kö ko. maa­han­muut­to­kriit­ti­nen blo­gi­kir­joit­ta­ja ter­min kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­ti miten itsel­le sopii. Octa­viuk­sen blo­gin alku oli niin raflaa­va, että en jak­sa­nut jat­kaa lukemista.

  Noi­ta­vai­no­jen aika ei ole näkö­jään ohi, noi­ta­vai­not esiin­ty­vät vain kult­tuu­ri­ses­ti muun­tu­nees­sa muodossa. 

  Mik­si ihmees­sä ihn­mi­set liet­so­vat itsen­sä tuol­la taval­la rai­voon. Eikö kan­nat­tai­si käyt­tää aikaan­sa parem­min esi­mer­kik­si jär­ke­väs­sä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa tar­vit­ta­vaan teo­ri­aan tutustumalla.

  Se, että Osmoa kut­su­taan kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­tik­si on vit­sien vit­si. Ter­mi­hän voi­si kor­va­ta nuor­ten käyt­tä­män homo-termin.

  Ko. ter­min oikea ymmär­tä­mi­nen vaa­tii aika­moi­sen kir­jal­li­suu­teen tutus­tu­mi­sen ja pro­ses­si­luon­tei­sen poh­dis­ke­lun, jot­ta ter­mi oli­si enem­män kuin hauk­ku­ma­sa­na mutu pohjalta.

  Täs­sä kes­kus­te­lus­sa oli­si hyvä tutus­tua sisä­ryh­mä-ulko­ryh­mä ‑ajat­te­luun, kate­go­ri­soin­ti ja par­ti­ku­la­ri­soin­ti ‑käsit­tei­siin ja pro­ji­soin­tiin ja erit­täin moneen muu­hun ter­miin, jot­ta kes­kus­te­luun tuli­si joku tolkku.

  Maa­han­muut­ta­jaa­ihe, uskon­toon ja muu­hun kult­tuu­riin liit­ty­vät aiheet ovat vai­kei­ta ymmär­tää koti­suo­ma­lai­ses­sa­kin ympä­ris­tös­sä saa­tik­ka, että lii­ku­taan itsel­le täy­sin vie­raan uskon­non ja kult­tuu­rin alueilla.

  En hyväk­sy joi­ta­kin isla­miin liit­ty­viä asioi­ta, mut­ta mun int­res­sit ovat muu­al­la. Kai­kes­ta ei jak­sa kan­taa huol­ta. Jos tun­tee paloa ko. asioi­hin vai­kut­ta­mi­seen, kan­nat­tai­si miet­tiä pit­kään ja har­taas­ti vai­kut­ta­mi­sen metodeita.

  On muu­ten aika jän­nää se, että lute­ri­lai­suus naa­pu­ri­mais­sa Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa poik­ke­aa mones­sa suh­tees­sa. Suo­mes­sa herä­tys­liik­keet kuu­lu­vat kirk­koon, Ruot­sis­sa ne ovat omia liik­kei­tään. Ruot­sis­sa maas­sa herä­tys­liik­keet kehit­tä­vät kirk­koa, Suo­mes­sa ne taas jar­rut­ta­vat kir­kon kehittymistä.

  Oikai­su: Kir­joi­tin aiem­min suo­ma­lai­ses­ta huma­la­ha­kui­ses­ta juo­mi­ses­ta. En tie­dä, min­kä­lai­sel­la käy­räl­lä naut­ti­mam­me alkoholimäärät/ huma­la­ha­kui­nen juo­mi­nen vaih­te­le­vat, voi­vat olla nor­maa­lis­ti jakau­tu­nei­ta tai sit­ten ei.

 113. Sain jo keho­tuk­sen pois­taa Tie­de­mie­hen esit­tä­mät lin­kit blo­gil­ta­ni. En pois­ta. Ne ker­to­vat havain­nol­li­ses­ti sii­tä hen­ki­ses­tä tilas­ta, jos­ta maa­han­muut­to­kriit­ti­syys kum­pu­aa. Juu­ri tuol­lais­ten hen­ki­löi­den takia asias­ta ei voi Suo­mes­sa käy­dä mitään jär­ke­vää keskustelua”

  ——————-
  Mitä ihmeel­lis­tä esim. Octa­viuk­sen kir­joi­tuk­ses­sa oli ? Tak­ki­rau­ta taas on aivan yhtä lois­ta­va argu­men­toi­ja kuin Hal­la-aho­kin. Hänen kir­joi­tuk­sis­saan on fak­taa enem­män kuin kilo­met­rin pak­sui­ses­sa pinos­sa vih­rei­den puolueohjelmaa.
  Ei moni­kult­tu­ris­tien täy­del­lis­tä argu­ment­tien puu­tet­ta voi oikein muu­ten kri­ti­soi­da kuin niin koval­la otteel­la, että sii­nä pysyy liuk­kain­kin saippua.
  Suo­men nyky­ti­la on (mones­sa muus­sa­kin kuin vain täs­sä asias­sa) sel­lai­nen, että ongel­mis­ta puhu­mi­nen on pahem­paa kuin ongel­mat itse.

  1. Mei­na­sin jo häve­tä lui­hua temp­pua­ni syyl­lis­tä­mäl­lä maa­han­muut­to­krii­ti­set noin ylei­ses­ti Octa­vi­niuk­sen hen­gen­tuot­teis­ta, mut­ta Maa­il­man­mies osoit­ti minun toi­mi­neen aivan oikein.

 114. Timo Soi­ni sanoi hänes­tä osu­vas­ti, että Hal­la-aho valit­see seu­ran­sa huo­nos­ti. Jos hän ei sanou­du irti ope­tus­las­ten­sa teke­mi­sis­tä, hän kan­taa niis­tä poliit­ti­sen vastuun.”

  Toi­vot­ta­vas­ti poliit­ti­sen vas­tuun kan­ta­mi­nen ei täs­sä tapauk­ses­sa tar­koi­ta sitä, että oltai­siin niin­kuin mitään ei oli­si iki­nä tapahtunutkaan.

  Sen lisäk­si että Jus­si Hal­la-aho osal­taan on tuon­nut nykyi­sen maa­han­muut­to­po­li­tii­kan ris­ke­jä suu­reen tie­toi­suu­teen, on hän toi­min­nal­laan pal­jas­ta­nut myös mui­ta yhteis­kun­nal­li­sia epä­koh­tia. Näis­tä tär­keim­mät ovat median ja var­sin­kin oikeuslaitoksen?(valtakunnansyyttäjävirasto) puo­lu­eel­li­suus. Molem­mat ovat asioi­ta, joi­hin pitää suh­tau­tua äärim­mäi­sen vaka­vas­ti. Toki hän on kir­joit­ta­nut myös pal­jon p****a. Hänen ansioi­ta ei sil­ti voi­da mitä­töi­dä kut­su­mal­la hän­tä esim. ‘pai­ta­kaup­pi­aak­si’ tai var­sin­kaan lynk­kaa­mal­la hän­tä jul­ki­ses­ti puo­liyh­dek­sän uuti­sia myö­ten. Sii­tä mak­sa­vat hin­taa myös hänen vai­mon­sa ja alai­käi­set lapsensa.

 115. Osmo

  Olen hämil­lä­ni täs­tä kes­kus­te­lus­ta ja en ole oikein saa­nut sel­vää kan­nas­ta­si. Ehkä moni muu­kin on samas­sa mielentilassa.

  Oli­si­ko­han sinun nyt jul­ki­ses­ti ja hyvin sel­keäs­ti sanot­ta­va, että et hyväk­sy pro­fee­tan esi­mer­kin seu­raa­mis­ta sek­si­asiois­sa. Siis 9 vuo­tiai­den panes­ke­lua yms.

  Acc

  Acc

 116. Eli­na kir­joit­ti 7.4.2009 kel­lo 9:54

  Totuus on, että vih­reis­sä ollaan näis­tä mui­den kult­tuu­rien län­si­mai­sit­tain vas­ten­mie­li­sis­tä asiois­ta hyvin hissukseen.”

  Eli­na, monien mie­les­tä tois­ten kult­tuu­rien vas­ten­mie­li­set­kään asiat eivät ole maa­il­man kiin­nos­ta­vin tai mer­kit­tä­vin asia.

  Väit­täi­sin jopa, että enem­mis­tön mie­les­tä ne eivät ansait­se usean vuo­den ahke­raa blog­gaa­mis­ta ja kär­jis­tä­mis­tä lail­li­suu­den raja­mail­la. Voi­si­pa joku pitää tuol­lais­ta käy­tös­tä jopa tar­koi­tus­ha­kui­se­na vihanlietsontana.

 117. Soininvaara:“Sain jo keho­tuk­sen pois­taa Tie­de­mie­hen esit­tä­mät lin­kit blo­gil­ta­ni. En pois­ta. Ne ker­to­vat havain­nol­li­ses­ti sii­tä hen­ki­ses­tä tilas­ta, jos­ta maa­han­muut­to­kriit­ti­syys kum­pu­aa. Juu­ri tuol­lais­ten hen­ki­löi­den takia asias­ta ei voi Suo­mes­sa käy­dä mitään jär­ke­vää keskustelua.”

  Ihmeel­lis­tä vas­tuun­pa­koi­lua. Maa­han­muut­to­kriit­ti­set kiih­koi­li­jat anta­vat sopi­van teko­syyn nos­taa kädet pys­tyyn ja kivu­ta nor­sun­luu­tor­niin. “Ei näil­le ongel­mil­le (jos nii­tä nyt edes tun­nus­te­taan) mitään voi teh­dä, kun nuo kär­jis­tää ja liet­soo vihaa, yhyy”

  On var­sin ihmeel­lis­tä, että joi­den­kin hal­la-aho­lais­ten vas­tus­ta­mi­sel­la on kor­keam­pi prio­ri­teet­ti kuin itse ongel­mil­la, jois­ta tämä hal­la-aho­lai­suus kum­pu­aa. Eikö vih­reil­lä jär­ki rii­tä tajua­maan, että jos maa­han­muu­ton ongel­miin puu­tu­taan, kato­aa point­ti koko hal­la-aho­lai­suu­del­ta –> hal­la-aho­lai­suus katoaa?

  Soininvaara:Annan Hal­la-ahol­le jul­ki­sen poliit­ti­sen neu­von. Timo Soi­ni sanoi hänes­tä osu­vas­ti, että Hal­la-aho valit­see seu­ran­sa huo­nos­ti. Jos hän ei sanou­du irti ope­tus­las­ten­sa teke­mi­sis­tä, hän kan­taa niis­tä poliit­ti­sen vastuun.”

  Has­sua, että Hal­la-ahon pitäi­si joten­kin näyt­tä­väs­ti irti­sa­nou­tua ‘ope­tus­lap­sis­taan’, var­sin­kin kun Soi­nit ja Soi­nin­vaa­rat pidät­tä­vät itsel­lään oikeu­den mää­ri­tel­lä, mitä nämä mör­kö­mäi­set ope­tus­lap­set oikein ovat.

 118. Onko sanas­ta “maa­han­muut­to­kriit­ti­nen” tul­lut eufe­mis­mi rasistille? 

  Aiem­mas­sa hal­la-ket­jus­sa joku ehdot­ti­kin rasis­min käsit­teen kor­vaa­mis­ta jol­la­kin toi­sel­la, sil­lä rasis­mi käsit­tee­nä pitää sisäl­lään lii­ak­si nega­tii­vi­sia arvo­la­tauk­sia. Miten voi­si olla toi­sin, en ymmär­rä, vaik­ka kysy­myk­sen poh­dis­ke­lu tuot­taa­kiin tiet­tyä kie­rou­tu­nut­ta mie­li­hy­vää. Siis aja­tus, että tuli­si olla arvo­neut­raa­li mää­ri­tel­mä rasismille. 

  Miten voi kuvi­tel­la käy­vän­sä raken­ta­vaa kes­kus­te­lua, jos ei kyke­ne edes sopi­maan yhtei­ses­tä kie­les­tä, jol­la kes­kus­te­lua käytäisiin? 

  Vali­tet­ta­vas­ti tämä joh­taa tul­kin­taan, jos­sa kes­kus­te­lua innok­kaim­min käy­vä osa — se omal­ta mää­ri­tel­mäl­tään kriit­ti­sin — ei tun­nis­ta nii­tä kie­lel­li­siä ele­ment­te­jä, joi­ta raken­ta­va debaat­ti vaa­ti­si, vaan tukeu­tuu aimoas­taan argu­mennt­tei­hin, jot­ka tuot­ta­vat heil­le itsel­leen suu­rin­ta tyy­dy­tys­tä. Mik­si sitä tai sen motii­ve­ja sit­ten kutsuttaisiin?

  1. Hehän halua­vat itse kut­sua itse­ään maa­han­muut­to­kriit­ti­sik­si. Se, mikä sisäl­tö täl­le ter­mil­le tulee riip­puu kiir­ri­sis­tä itses­tää. Sii­tä tulee hei­dän näköi­sen­sä termi.

 119. Minus­ta­kin on Osmol­ta pup­pua väit­tää, että jot­kut nimet­tö­mät blo­gi­kir­joit­ta­jat estä­vät asial­li­sen maa­han­muut­to­kes­kus­te­lun. Osmo ei vain halua tai uskal­la ottaa aihee­seen kan­taa kos­ka hän täl­löin jou­tui­si pyl­lis­tä­mään vih­rei­den vas­tuut­to­mal­le ja Suo­men kan­nal­ta itse­tu­hoi­sel­le nykylinjalle.

  1. Kyl­lä näis­tä nimet­tö­mis­tä blo­gi­kir­joit­ta­jis­ta on suur­ta har­mia. Ei vain huvi­ta. Eni­ten minua ihme­tyt­tää se, että aina mis­sä asias­ta yri­te­tään kes­kus­tel­la, nuo kriit­ti­set masi­noi­vat spam­mi­kam­pan­jan sabo­toi­maan kes­kus­te­lua. Ja hin­ta­na on nimen lokaan vetä­mi­nen ulko­mai­ta myö­ten, mikä nois­ta Tie­de­mie­hen link­kaa­mis­ta jutuis­ta käy ilmi. En ymmär­rä, mihin tuo krii­tik­ko­ryh­mä pyr­kii kes­kus­te­lun estämisellä.

 120. Jopas tääl­lä on tap­pe­lu meneil­lään. Kyl­lä sitä nyt osa­taan ihan molem­min puo­lin ker­jä­tä turpaansa.

  Tar­vit­ta­neen Eli­naa, joka palaa het­ken kulut­tua sel­vit­tä­mään ärsyt­tät­tä­vän täti­mäi­ses­ti asiaa. 

  Kyl­lä samas­sa tar­ha­ryh­mäs­sä Jus­sin ja Osmon tulee tul­la toi­meen, vaik­ka onkin eri­vä­ri­set kurahousut.

 121. Annan Hal­la-ahol­le jul­ki­sen poliit­ti­sen neu­von. Timo Soi­ni sanoi hänes­tä osu­vas­ti, että Hal­la-aho valit­see seu­ran­sa huo­nos­ti. Jos hän ei sanou­du irti ope­tus­las­ten­sa teke­mi­sis­tä, hän kan­taa niis­tä poliit­ti­sen vastuun.”

  Nyt on pak­ko kir­ja­ta auki, kun Soi­nin­vaa­ra ei sitä tee, että täs­sä on kak­si eri asiaa.

  Kuten Soi­nin­vaa­ra ei ole vas­tuus­sa minun eikä kenen­kään muun­kaan blo­gi­aan kom­men­toi­neen sano­mi­sis­ta, ei myös­kään Hal­la-aho ole vas­tuus­sa “ope­tus­las­ten­sa” sano­mi­sis­ta. Kos­ka emme pidä oikeu­tet­tu­na, että Soi­nin­vaa­raa syy­te­tään mui­den hen­ki­löi­den tääl­lä esit­tä­mien kom­ment­tien perus­teel­la, on mie­les­tä­ni koh­tuul­lis­ta muis­taa, että Hal­la-ahoa­kaan ei syy­te­tä hänen kans­saan saman­hen­ki­sik­si miel­let­ty­jen sano­mi­sis­ta — eikä Soi­nin­vaa­ra­kaan (aina­kaan ihan suo­raan) näin tee (vaik­ka antaa­kin vali­tet­ta­vas­ti ymmärtää).

  Sen sijaan Soi­nin­vaa­ra ennen­kaik­kea tote­aa sen tosi­sei­kan, että Hal­la-aho on täs­sä vai­hees­sa “tuo­mit­tu” kan­ta­maan *poliit­ti­nen* vas­tuu sen jou­kon sano­mi­sis­ta, jon­ka keu­la­ku­vak­si hänet miel­le­tään, ja on tämän tode­tes­saan tie­tys­ti oikeas­sa. Se, miten Hal­la-aho täs­sä ase­mas­saan käyt­täy­tyy, min­kä hän hyväk­syy, mis­tä hän irti­sa­nou­tuu, ja min­kä­lais­ta reto­riik­kaa hän hyö­dyn­tää, vai­kut­taa väis­tä­mät­tä häneen poliit­ti­ses­ti, kan­na­tus­ta lisää­väs­ti, sitä vähen­tä­väs­ti, tai luul­ta­vim­min sekä että. Hal­la-ahol­le on avoin­na kak­si tie­tä, radi­ka­li­soi­tu­mi­nen enti­ses­tään tai jär­ke­vän dia­lo­gin raken­ta­mi­nen. Se, kum­man hän valit­see, rat­kai­see myös Hal­la-ahon todel­li­set mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa poliit­ti­seen tulevaisuuteemme.

  Mie­len­kiin­tois­ta täs­sä on kui­ten­kin se, että sama “poliit­ti­nen vas­tuu” pätee Soi­nin­vaa­raan itseen­sä. Vaik­ka hän ei ole­kaan suo­raan vas­tuus­sa kenen­kään muun sano­mi­sis­ta kuin omis­taan, fak­ti­ses­ti Soi­nin­vaa­ra ja Vih­reät koko­nai­suu­te­na kan­ta­vat tuon mai­ni­tun *poliit­ti­sen* vas­tuun sii­tä, mitä Vih­reät sano­vat ja teke­vät — jopa sii­tä, mitä “vih­rey­teen” asso­sioi­daan. Soi­nin­vaa­ran sanoin, eten­kin “jos he eivät sii­tä irtisanoudu”.

  (Sitä mai­nit­tua asso­sioin­tia on nyt yllä kuva­tus­ti “krii­ti­koi­den” paris­sa teh­ty. Olen samaa miel­tä sii­tä, että Octa­viuk­sen teks­ti on tör­keä, muut ovat moni­tul­kin­tai­sem­pia (tun­dra­ta­bloi­diin en tutus­tu­nut). Aivan samoin kuin vih­reäm­mäs­sä “lei­ris­sä” (ikä­vää, että jou­dun käyt­tä­mään täl­lai­sia sota­ter­me­jä) asso­sioi­daan “hal­la-aho­lai­sis­ta”, vaik­ka­kaan ei ken­ties noin tör­keäs­ti. Puo­li­ta­hal­li­sia vää­rin­tul­kin­to­ja esiin­tyy vali­tet­ta­vas­ti kui­ten­kin kum­mal­la­kin puolella.)

  Jos Soi­nin­vaa­ran tar­joa­man neu­von haluai­si tul­ki­ta pahan­tah­toi­ses­ti, sitä voi­si luon­neh­tia macc­hia­vel­li­mai­sek­si “hajoi­ta ja hal­lit­se” ‑poli­tii­kak­si “hal­la-aho­lai­suut­ta” koh­taan. En näin kui­ten­kaan tee. Soi­nin­vaa­ran tosi­asiat oikein tun­nis­ta­va neu­vo Hal­la-ahol­le on hyvä.

  Yllä sano­tun perus­teel­la huo­maut­tai­sin sil­ti koh­te­liaim­min, että jos neu­vo on Hal­la-ahon koh­dal­la päte­vä, pätee se toi­sin­kin päin.

  Kan­nat­tai­si­ko siis sit­ten­kin har­ki­ta (vie­lä) nykyistä(kin) aktii­vi­sem­paa irti­sa­nou­tu­mis­ta epäi­lyt­tä­vis­tä aja­tus­suun­tauk­sis­ta, ja antaa “krii­ti­koil­le” vähem­män ammuk­sia käteen?

  Soi­nin­vaa­ra yllä (6.4. 22:51) luet­te­li­kin jo Vih­rei­den kan­to­ja, lisää tätä kiitos.

  (Voi­daan tie­tys­ti väit­tää, että sel­lai­nen oli­si jol­lain taval­la “alis­tu­mis­ta äänek­käim­pien mää­rit­tä­mäl­le agen­dal­le”. Oikeu­te­tus­ti voi myös epäil­lä, että tahal­li­ses­ta vää­ris­te­lys­tä ei pääs­tä kos­kaan eroon. Sii­tä huo­li­mat­ta, mitä sel­keäm­min ja ekspli­siit­ti­sem­min vih­reät tuo­vat kan­tan­sa esiin, sitä vähem­män ainek­sia kenel­lä­kään on raken­taa mil­lään tasol­la uskot­ta­van näköis­tä keis­siä epä­mää­räis­ten vih­reyt­tä kos­ke­vien epäi­lys­ten ja val­heel­lis­ten vih­jaus­ten varaan.)

  Eri­lais­ten kult­tuu­rien väli­sis­sä koh­taa­mi­sis­sa kun on jo mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti se jän­nä piir­re, että kaik­ki “itses­tään­sel­vyy­det” eivät vält­tä­mät­tä ole­kaan yhtei­ses­ti jaet­tu­ja. Sik­si jopa itses­tään­sel­vyyk­sien lausu­mi­nen useam­min ääneen voi olla tarpeellista.

 122. Ns. maa­han­muut­to­krii­ti­koil­la on Mis­sio jota hei­dän pitää levit­tää. Vain he tie­tä­vät, miten nykyi­nen poli­tiik­ka tuho­aa ei vain Suo­men vaan upot­taa koko län­ti­sen maailman.

  Tois­ta miel­tä ole­vat ovat joko tyh­miä tai aja­vat kyy­ni­ses­ti omaa etuaan. 

  Mis­sion levit­tä­mi­ses­sä tar­koi­tus pyhit­tää kei­not, joten toi­sen­mie­lis­ten mie­li­val­tai­nen lei­maa­mi­nen pedo­fi­lian kan­nat­ta­jik­si on perusteltua.

 123. En ymmär­rä, mihin tuo krii­tik­ko­ryh­mä pyr­kii kes­kus­te­lun estämisellä”

  Itse­hän sinä haluat estää kes­kus­te­lun. Maa­han­muu­tos­ta sai­si kes­kus­tel­la vain jos puhu­taan sen hyö­dyis­tä. Jos sano­taan avain­sa­nat “rajoit­ta­mi­nen”, “kar­ko­tus”, “vii­su­mi­vaa­ti­muk­set” , “taka­pa­jui­suus” ym. niin koh­ta läväh­tää rasis­tin lei­ma höys­tet­ty­nä pelkuruussyytöksillä.

 124. Has­sua, että Hal­la-ahon pitäi­si joten­kin näyt­tä­väs­ti irti­sa­nou­tua ‘ope­tus­lap­sis­taan’, var­sin­kin kun Soi­nit ja Soi­nin­vaa­rat pidät­tä­vät itsel­lään oikeu­den mää­ri­tel­lä, mitä nämä mör­kö­mäi­set ope­tus­lap­set oikein ovat.’ (OJ)
  Hal­lis on maa­han­muut­to­kriit­ti­sen net­tiyh­tei­sön jäsen ja Mes­ta­ri; jos hän ei kri­ti­soi tois­ten jäsen­ten kir­joi­tuk­sia (ja täs­sä ei ole kysees­sä yksi tai kak­si jut­tua yhdel­tä tai kah­del­ta häi­ri­köl­tä), hän ilmei­ses­ti hyväk­syy ne. Joko ajat­te­lee samal­la tavoin tai ajat­te­lee, ettei hänel­lä ole varaa menet­tää näi­den kannatusta.

 125. En ymmär­rä, mihin tuo krii­tik­ko­ryh­mä pyr­kii kes­kus­te­lun estämisellä.

  Pyr­ki­vät­kö­hän mihin­kään? Motii­vi voi olla yksin­ker­tai­ses­ti tur­hau­tu­mi­sen aiheut­ta­ma kiuk­ku. Tur­hau­tu­mi­sen taas taval­laan ymmär­tää, kun tie­tää, miten vähän mamu­krii­ti­kot ovat saa­neet ään­tään kuu­lu­viin men­nei­nä vuosina. 

  Syväl­lä sie­lus­sa asia taas on tär­keä, kos­ka suo­ma­lai­suus on näil­lä ihmi­sil­lä — ehkä koh­tuut­to­man — tär­keä iden­ti­tee­tin osa. Sik­si post­mo­der­ni kyky ottaa iro­nis­ta etäi­syyt­tä eli suo­mek­si sanot­tu­na kyky nau­raa itsel­le ja omal­le koh­kaa­mi­sel­le puut­tuu aina­kin mamu-asioissa. 

  Tuos­ta­kaan syys­tä en voi ottaa ihan tosis­sa­ni väi­tet­tä, että kysees­sä oli­si myös län­si­mais­ten arvo­jen puo­lus­ta­mi­nen, jos ei sit­ten puhu­ta 1930- luvun län­si­mai­sis­ta arvois­ta. Tai 1950-luvun, jol­loin suu­ri ker­to­mus oli vie­lä voimissaan. 

  Eipä tuo iro­nian lah­ja — vai onko se kirous? — näy pal­joa muis­sa­kaan kirjoituksissa.

  Ei kai kui­ten­kaan pidä vähek­syä vähin­tään dis­kur­sii­vis­ta (“puheen tasol­la”) sitou­tu­mis­ta sel­lai­siin län­si­mai­siin arvoi­hin kuin ratio­naa­li­suus, vapaus ja tasa-arvo. Sik­si en osaa pitää mamu­krii­ti­koi­ta suu­re­na uhka­na jos­kus jopa nat­sit mie­leen tuo­vas­ta höy­ry­päi­syy­des­tä huolimatta.

  Muu­ten, mit­kä muut väit­teet esim. täs­sä blo­gis­sa voi­si­vat herät­tää edes lähes­tul­koon saman­lais­ta intoa kes­kus­tel­la, kina­ta, vää­ris­tel­lä ja her­ja­ta­kin? “Pakol­li­nen armei­ja tar­vi­taan Suo­mes­sa (ihan mis­tä syys­tä tahan­sa)”, “pak­ko­ruot­sis­ta ei voi luo­pua”, “femi­nis­mi on tasa-arvo­lii­ke”, “hevi on pas­kaa”? En tie­dä. Aika mie­len­kiin­toi­nen sukel­lus eri kan­so­jen iden­ti­tet­tei­hin kyl­lä syn­tyi­si, jos asi­aa kan­sain­vä­li­ses­ti tutkisi.

 126. On todel­la vai­kea ymmär­tää Hal­la-ahon jär­jen­juok­sua. Jol­lei hän sit­ten yri­tä tari­noil­laan kosis­kel­la kan­nat­ta­ja­kort­ti-kan­nat­ta­ji­aan nyt kun Soi­nin puo­lu­een kaut­ta ei pääs­syt vaa­lieh­dok­kaak­si. Oli­si ilmei­ses­ti hir­veä tap­pio toi­mia Soi­nil­ta saa­tu­jen neu­vo­jen mukaan ja siis­tiä kes­kus­te­lu asial­li­sel­le tasol­le. Pitää näyt­tää että tätä poi­kaa­han ei muut komentele.

  Mat­ti ihmet­te­lee, että “Mil­lä taval­la nois­sa mopo on käsi­si­tä lähtenyt?

  En oikein ymmärrä. ”

  Esim. Octa­via­nus on poi­mi­nut osan minun­kin kom­men­tis­ta­ni ja väit­tää minun puo­lus­te­le­van pedo­fi­li­aa. Vaik­ka itse asias­sa tar­koi­tin kom­men­til­la­ni kuu­kau­tis­ten alka­mi­siäs­tä vs. muu suku­puo­li­nen kyp­syys juu­ri päin­vas­tais­ta: 9‑vuotialla har­vem­min on kuu­kau­ti­sia saa­ti mui­ta suku­puo­lis­ta kyp­syyt­tä, he ovat lap­sia. (Tosin “lii­an hyvä” län­si­mai­nen ravit­se­mus saat­taa nyky­ään joh­taa sii­hen, että joil­la­kin 9‑vuotiailla alkaa jo kehi­tys tytös­tä naiseksi.)

  Mel­kois­ta vää­ris­te­lyä, ilkei­lyä ja pahan­tah­toi­suut­ta Octa­via­nuk­sen ja mui­den tahol­ta kir­joi­tel­la tuollaisia.

  Kukaan­han meis­tä ei minun luku­tai­to­ni mukaan tääl­lä puo­lus­te­le pedo­fi­li­aa, mikä on tie­ten­kin täy­sin sel­vää kai­kil­le hal­la-aho­lai­sil­le, mut­ta pitää vain väki­sin yrit­tää vän­gä­tä että asia oli­si toisin.

  Minua ihme­tyt­tää miten Timo Soi­ni Pres­siklu­bis­sa jät­ti vie­lä taka­port­tia auki täl­le Hal­la-ahol­le eikä sanou­tu­nut koko­naan irti hänes­tä. Perus­tei­ta oli­si ollut. Ja lisää tulee koko ajan. Sen sijaan että kes­kus­te­lua yri­tet­täi­siin yhtään käy­dä asial­li­sem­mas­sa hen­ges­sä, Hal­la-aho ilmei­ses­ti kan­nat­ta­ja­kort­ti-kan­nat­ta­ji­aan kosis­kel­les­saan onkin nyt palan­nut enti­sil­le asiat­to­mil­le lin­joil­leen, joi­ta hän har­ras­ti ennen kun­nal­lis­vaa­le­ja. Toni Hal­met­ta kun ver­taa Hal­la-ahoon, niin kyl­lä Hal­me oli jol­lain taval­la oma­na itse­nään pal­jon kun­niak­kaam­pi hah­mo kuin Hal­la-aho kos­kaan voi olla. No, onnek­si tie­dän lähi­pii­ris­tä­ni (ja vähän kau­em­paa­kin) ettei Hal­la-aho kovin tun­net­tu ole: tein gal­lup­pia ja useim­mat kysyi­vät “Kuka se on? Iki­nä kuullutkaan.”

 127. Tuo englan­nik­si “kään­tä­mi­nen” ja syn­ty­neen val­heen levit­tä­mi­nen ulko­mai­sil­le kan­sal­lis­mie­li­sil­le kave­reil­le, eit­tä­mät­tä sii­nä toi­vos­sa että joku euroop­pa­lai­nen lööp­pi­jul­kai­su täkyyn tart­tui­si, oli kyl­lä niin alhais­ta, että sil­le ei oikein löy­dy edes sanoja.

  Aina­kin pari hen­ki­löä ylem­pä­nä myös ihmet­te­li, että mitä sii­nä octa­viuk­sen jutus­sa nyt muka oli ja voi vain kuvi­tel­la, mitä kaik­kea jää sensuuriin.

  Jos ei ymmär­rä, mitä kum­mal­lis­ta octa­viuk­sen kir­joi­tuk­ses­sa oli, niin sil­loin on jotain vial­la omas­sa moraa­lis­sa, ei vain ymmär­rys­ky­vys­sä. Osmo voi­si tuos­ta nos­taa perus­tel­lun kun­nian­louk­kaus­syyt­teen (mitä ei tie­ten­kään kan­na­ta teh­dä), jos alen­tui­si näi­den kave­rei­den tasolle.

  Nämä tahal­lis­ta kiusaa (vrt. kou­lu­kiusaa­mi­nen, työ­paik­ka­kiusaa­mi­nen) teh­neet blo­gaa­jat eivät ole mitään tyh­jäs­tä ilmes­ty­nei­tä nimet­tö­miä blo­gaa­jia, vaan “hal­la-aho­lai­ses­sa” ske­nes­sä erit­täin tun­net­tu­ja kave­rei­ta, jot­ka ovat olleet toi­min­nas­sa muka­na vuo­sia ja kyl­lä tun­te­vat toisensa.

  En tie­dä onko heil­lä kos­kaan mopo ollut­kaan käsis­sä kuten tpyy­luo­ma kysyy, mut­ta kyl­lä edel­li­sen vuo­den aika­na esim. octa­viuk­sen ja vasa­ra­ham­me­rin, jot­ka osmos­ta tätä skei­daa levit­ti­vät, blo­gaa­mi­nen on kään­ty­nyt astet­ta ja useam­paa­kin vink­sah­ta­neem­paan suuntaan.

  Ymmär­rän hyvin, jos Osmo ei halua aloit­taa kes­kus­te­lua aihees­ta maa­han­muut­to ja moni­kult­tuu­ri­suus, mikä­li tulok­se­na on vies­ti­tul­va tätä tör­kyä, jon­ka seas­ta hän omal­la ajal­laan ja vai­val­laan jou­tuu per­kaa­maan sen asial­li­sen kes­kus­te­lun. Ei var­mas­ti ole haus­kaa ja miel­tä ylen­tä­vää. Näin nämä tahot itse estä­vät sitä vaa­ti­maan­sa keskustelua.

  Minä­kin olen muu­ten sitä miel­tä, min­kä olen ilmais­sut­kin, että Osmo ja moni muu näky­vä mie­li­pi­de­vai­kut­ta­ja oli­si voi­nut ottaa näi­hin kysy­myk­siin peri­aat­teel­li­sem­min kan­taa ja kes­kus­te­lu toki oli­si erit­täin suo­ta­vaa ja tär­ke­ää, kos­ka kysy­mys edel­leen on mie­les­tä­ni Suo­men (ja Euroo­pan laa­jem­min) lähi­vuo­si­kym­men­ten mer­kit­tä­vin poliit­ti­nen kysy­mys, mut­ta tuol­lai­nen tahal­li­nen kiusan­te­ko ja her­jo­jen levit­tä­mi­nen on aivan toi­nen asia. Se on yksi­se­lit­tei­ses­ti vas­ten­mie­lis­tä ja tuo­mit­ta­vaa. Jos joku todel­la uskoo tuol­lai­sen edis­tä­vän maa­han­muu­tos­ta käy­tä­vää* kes­kus­te­lua, niin sil­loin lie­nee aika hank­kia ammattiapua.

  *mei­na­sin kir­joit­taa maa­han­muut­to­kriit­tis­tä kes­kus­te­lua, mut­ta eihän sitä ter­miä keh­taa enää käyttää

 128. Maa­il­man­mies:
  “Itse­hän sinä haluat estää keskustelun.”

  😀 Tämä oli paras! Osmo estää maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua kir­joit­ta­mal­la blo­giin­sa kes­kus­te­lu­na­vauk­sia maahanmuutosta.

 129. Tomi Ahti, hyviä point­te­ja, mut­ta eikö pikem­min “Pakol­lis­ta armei­jaa ei tar­vi­ta Suo­mes­sa (ihan mis­tä syys­tä tahan­sa)” herät­täi­si enem­män kiivailua?

  Tomi Ahti: “Ei kai kui­ten­kaan pidä vähek­syä vähin­tään dis­kur­sii­vis­ta (”puheen tasol­la”) sitou­tu­mis­ta sel­lai­siin län­si­mai­siin arvoi­hin kuin ratio­naa­li­suus, vapaus ja tasa-arvo. Sik­si en osaa pitää mamu­krii­ti­koi­ta suu­re­na uhka­na jos­kus jopa nat­sit mie­leen tuo­vas­ta höy­ry­päi­syy­des­tä huolimatta.”

  Noin minä­kin nyky­ään useim­mi­ten tuu­mai­len. Hyvä kun pääs­te­le­vät höy­ry­jään net­ti­rie­hu­mi­sel­la eivät­kä väki­val­lal­la. Tosin välil­lä hei­dän vih­jai­lun­sa kuu­los­ta­vat uhkauk­sil­ta väki­val­las­ta ja ties mis­tä. No, Supo val­voo (luin leh­des­tä lausun­non jon­ka mukaan Supo suh­ta­uu hei­hin samoin kuin sinä), niin me muut voim­me kai nuk­kua yöm­me rauhassa.

  Maa­il­man­mies: “Maa­han­muu­tos­ta sai­si kes­kus­tel­la vain jos puhu­taan sen hyö­dyis­tä. Jos sano­taan avain­sa­nat “rajoit­ta­mi­nen”, “kar­ko­tus”, “vii­su­mi­vaa­ti­muk­set” , “taka­pa­jui­suus” ym. niin koh­ta läväh­tää rasis­tin lei­ma höys­tet­ty­nä pelkuruussyytöksillä.”

  Ei pidä paik­kaan­sa. Rasis­ti­lei­mo­ja saa kun esit­tää rajoit­ta­mis­a­ja­tuk­sen­sa epä­asial­li­ses­ti, ei muu­ten. Sen kun esi­tät­te rajoi­tuk­sia sekä miten ne pitäi­si koh­den­taa jne. Tämä on vapaa maa. Hal­la-ahol­ta pöy­tään esi­tys­tä maa­han­muut­to­po­li­tii­kan uudis­ta­mi­seh­do­tuk­sis­ta vaan. Mie­luum­min sel­lais­ta teks­tiä luki­sin kuin näi­tä Soi­nin­vaa­raan­kin koh­dis­tet­tu­ja vääristelyjä.
  Eikö se oli­si hie­man raken­ta­vam­paa vaa­li­työ­tä kuin tämä nykyi­nen linja?

  Maa­il­man­mies: “Tak­ki­rau­ta taas on aivan yhtä lois­ta­va argu­men­toi­ja kuin Halla-ahokin.”
  No eipä ole. Tai miten sen ottaa ‑saman­lai­nen ehkä kuin Hal­la-aho juu, tyy­li­nä kui­ten­kin pik­ku­nok­ke­la muka-tie­teel­li­nen muka-loo­gi­nen sanai­lu, jos­sa ei usein pää­tä eikä hän­tää, älys­tä puhu­mat­ta­kaan. Eikä aina­kaan mitään kon­kreet­ti­sia paran­nuseh­do­tuk­sia mistään.

 130. lurk­ki:
  “Ereh­ty­mä­tön paa­vi tai juu­ta­lais­ten ja mus­li­mien usko­nop­pi­nei­den juris­te­ria eivät vas­taa post-lute­ri­lai­sen ole­tuk­sia, jois­sa pyhä kir­ja on kan­san­kie­li­nen, kaik­kien itse luet­ta­vis­sa ja tul­kit­ta­vis­sa ole­va Juma­lan sana.”

  Ehkä kär­jis­tin lii­kaa ja sik­si kom­ment­ti­ni oli osit­tain har­haan­joh­ta­va. Olet toki aivan oikeas­sa sii­nä, että nyky-lute­ri­lai­nen ei ota juu­ri­kaan suo­ria ohjei­ta uskon­nol­li­sil­ta joh­ta­jil­ta, vaan muok­kaa uskon­sa oman­nä­köi­sek­seen. Näin teh­des­sään, hänen oppin­sa perus­ta­na kui­ten­kin on lute­ri­lai­sen kir­kon opil­li­nen tra­di­tio, jota on vuo­sien var­rel­la muo­kan­neet monet uskon­nol­li­set joh­ta­jat ja teo­lo­git, mm. itse her­ra Lut­her. Ts. yksi­kään kris­tit­ty ei läh­de luke­maan Raa­mat­tua “puh­taal­ta pöy­däl­tä” ja pyri muo­dos­ta­maan oppi­aan luke­mal­la Raa­mat­tua loo­gi­ses­ti. Se joh­tai­si hir­vit­tä­vään lop­pu­tu­lok­seen, kos­ka Raa­mat­tu ei sisäl­lä mitään koo­de­ja, joi­den perus­teel­la sen ohjei­ta tuli­si pai­not­taa, eikä se myös­kään ker­ro luki­jal­le, mit­kä koh­dat on vaan paras­ta unoh­taa kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa. Kos­ka uskon­nol­li­sia teks­te­jä on “tul­kit­tu” vuo­si­sa­to­ja, ulko­puo­li­sen tark­kai­li­jan on hyvin han­ka­laa pel­käs­tään pyhiä kir­joi­tuk­sia loo­gi­ses­ti luke­mal­la teh­dä joh­to­pää­tök­siä sii­tä, mil­lai­sek­si uskon­to on pit­kän evo­luu­tion­sa aika­na kehit­ty­nyt. Sik­si mei­dän­kään ei kan­nat­tai­si teh­dä suo­ra­vii­vai­sia joh­to­pää­tök­siä Isla­mis­ta joi­den­kin koraa­ni­si­taat­tien perus­teel­la. Teot ratkaisevat.

 131. Tur­ha Osmon aina­kaan minul­le on ker­toa, että nämä tuo­reet nimet­tö­mät blo­gin­pi­tä­jät estä­vät kes­kus­te­lun. Jo puo­li vuot­ta sit­ten ennen kun­nal­lis­vaa­le­ja pyy­sin Osmol­ta kom­ment­te­ja asial­li­siin maa­han­muut­to­ky­sy­myk­siin. Sil­loin ei vas­tauk­sia tul­lut, syy tai­si kul­mi­noi­tua sii­hen että com­mu­nica­to­ril­la on lii­an vai­kea mode­roi­da blo­gia. Osmo vain kier­te­lee tätä kysy­mys­tä kos­ka ei halua rei­lus­ti ottaa kan­taa. Tähän Osmol­la on tie­ten­kin täy­si vapaus. Taus­tal­la kum­mit­te­lee kui­ten­kin vih­rei­den epä­joh­don­mu­kai­nen ja Suo­men kan­nal­ta tuhoi­sa maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka, jon­ka aat­teel­li­set vai­kut­ti­met kuten vähem­mis­tö­ryh­mien uhriut­ta­mi­nen eivät kes­tä päivänvaloa.

 132. Huo­no ana­lo­gia. Mikä on vasem­mis­to­lais­ten vas­ti­ne Koraa­nil­le ja hadit­heil­le? Kaik­ki mus­li­mit myön­tä­vät Koraa­nin pyhyy­den. Ei enem­mis­tö. Kaik­ki. Onko vasem­mis­to­lai­sil­la yhteis­tä, kaik­kien hyväk­sy­mää profeettaa?

  Joko et ymmär­tä­nyt tai sit­ten tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti ohi­tit mitä tar­koi­tin. Ana­lo­gia kuu­luu for­ma­li­soi­dum­min esi­tet­ty­nä näin:

  Ryh­mä X on pie­ni ryh­mä Y:n sisäl­lä. X kan­nat­taa aja­tus­ta A, mil­lä perus­teel­la joku väit­tää, että kaik­ki Y kan­nat­ta­vat aja­tus­ta A.

  Riip­pu­mat­ta sii­tä onko X wahhabistit/salafistit ja Y kaik­ki mus­li­mit vai X joku vähem­mis­tö­kom­mu­nis­ti­nen sir­pa­le­ryh­mä ja Y kaik­ki vasem­mis­to­lai­set, on älyl­lis­tä epä­re­hel­li­syyt­tä ja usein suo­ra­na­lais­ta tie­tois­ta valeh­te­lua väit­tää että kun joku radi­kaa­li­po­ruk­ka kan­nat­taa jotain aja­tus­mal­lia, kaik­ki saman aate­suun­nan ihmi­set kan­nat­tai­si­vat sitä. Sii­tä, että jot­kut vasem­mis­to­lai­set ryh­mät aja­vat aseel­lis­ta val­lan­ku­mous­ta, ei seu­raa että SDP ajaa sitä. Sii­tä, että wah­ha­bis­tit vaa­ti­vat rais­kauk­sen uhria kivi­tet­tä­väk­si kuo­li­aak­si avion­rik­ko­ja­na, ei seu­raa että kaik­ki tai suu­rin osa mus­li­meis­ta vaatisi.

  Yksi­kään mus­li­mi ei nou­da­ta isla­mia täy­del­li­ses­ti. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, ettei­kö esim. Koraa­nis­ta voi­tai­si vetää tiet­ty­jä loo­gi­ses­ti väis­tä­mät­tö­miä joh­to­pää­tök­siä. Mus­li­mien käy­tök­ses­tä ei voi­da pää­tel­lä mitä islam sal­lii ja mitä ei. Se nyt ehkä vain on niin, että islam sal­lii ja jopa käs­kee tie­tyl­lä taval­la mää­ri­tel­tyyn pedo­fi­li­aan, PISTE.

  Voi­sit­ko ker­toa, mis­sä isla­min ope­tuk­sis­sa (kel­puu­tan laa­jas­ti tun­nus­te­tut kir­jal­li­set läh­teet ja arvos­tet­tu­jen usko­nop­pi­nei­den fatwat) KÄSKETÄÄN pedo­fi­li­aan? Epäi­le­mät­tä löy­tyy joi­ta­kin fatwo­ja jois­sa se hyväk­sy­tään, mut­ta yhtä lail­la löy­tyy run­saas­ti fatwo­ja jois­sa se tuomitaan. 

  Koraa­nis­ta voi­daan vetää hyvin vähän joh­to­pää­tök­siä sii­tä mil­lais­ta elä­mää mus­li­min tuli­si viet­tää. Suu­rin osa isla­min moraa­li­sään­nöis­tä on joh­det­tu hadit­heis­ta, joi­hin liit­tyy mer­kit­tä­vää tul­kin­nan­va­rai­suut­ta. Eri uskon­nol­li­set auk­to­ri­tee­tit ovat tul­kin­neet nii­tä hyvin­kin eri tavoin. Tur­kis­sa hyvin­kin har­taat mus­li­mit elä­vät aivan eri uskon­nol­lis­ten sään­tö­jen mukaan kuin sau­dia­ra­bia­lai­set. Kyse ei siis ole maal­lis­tu­mi­sen astees­ta, vaan sii­tä, että eri isla­min kou­lu­kun­nat tul­kit­se­vat hadit­hien anta­maa esi­merk­kiä sun­nas­ta eli oikeas­ta elä­män­ta­vas­ta eri tavoin.

  Yli­pään­sä, uskon­toa ei aina­kaan näin ateis­tis-mate­ria­lis­tis­ta näkö­kul­mas­ta voi erot­taa sen käy­tän­nön har­joit­ta­mi­ses­ta. Islam on nii­den usko­mus­ten, sään­tö­jen ja tapo­jen koko­nai­suus joi­den mukaan sen har­joit­ta­jat elä­vät. Se, mikä on jon­kun suo­ma­lai­sen maa­han­muut­to­krii­ti­kon “loo­gi­ses­ti väis­tä­mä­tön” tul­kin­ta Koraa­nis­ta on aivan yhdentekevää.

  Yli­pään­sä koko tämä kes­kus­te­lu (ei vain tääl­lä Oden blo­gis­sa vaan Suo­mes­sa yli­pään­sä aihees­ta käy­tä­vä kes­kus­te­lu) sei­laa aivan ihmeel­li­sil­lä vesil­lä ja toi­set puhu­vat aidas­ta ja toi­set seipäistä.

  Lis­taan tähän nyt muu­ta­mia moraa­li­väit­tä­miä, jot­ka itse vih­rei­den jäse­ne­nä alle­kir­joi­tan täy­sin ja jot­ka Oden ja lähes kaik­kien mui­den­kin puo­lu­een jäsen­ten ja kan­nat­ta­jien allekirjoittavan:

  - Lap­sien sek­su­aa­li­nen hyväk­si­käyt­tö on väärin.
  — Sukue­lin­ten sil­po­mi­nen on väärin.
  — Kaik­kia on arvioi­ta­va samo­jen moraa­li­kri­tee­rien mukaan uskon­nos­ta ja etni­ses­tä taus­tas­ta riippumatta.

  Näin. Itse asian “pih­vis­tä” olem­me sel­väs­ti­kin samaa miel­tä “maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den” kans­sa. Mut­ta sel­väs­ti­kään kai­kes­ta emme ole. Mie­les­tä­ni seu­raa­vien kysy­mys­ten vas­taus ei suin­kaan seu­raa niin auto­maat­ti­ses­ti edel­lä esi­tett­jen väit­tä­mien hyväk­sy­mi­ses­tä kuin moni mamu­krii­tik­ko esittää:

  - Onko syy­tä jul­ki­ses­ti tuo­mi­ta Muham­med pedofiilinä?
  — Onko poi­kien ympä­ri­leik­kaus väärin?
  — Onko oikein, että maa­han­muut­ta­ja­nai­sil­le jär­jes­te­tään omia vuo­ro­ja uimahalleihin?

  Avaan nyt ajan­puut­teen vuok­si vain tuo­ta ensim­mäis­tä koh­taa hie­man tar­kem­min kun sii­tä­hän täs­sä puhutaan:

  Me emme ensin­nä­kään tie­dä, min­kä ikäis­ten nais­ten kans­sa Muham­med har­joit­ti sek­siä. Ei ole miten­kään ylei­ses­ti hyvä­kyt­ty fak­ta että tämä ikä todel­la­kin oli­si ollut vain 9 v. (ks. esim. http://www.muslim.org/islam/aisha-age.htm). Mut­ta vaik­ka oli­si, mitä ihmeen syy­tä on arvioi­da nyky­ai­kai­sil­la moraa­li­kri­tee­reil­lä yli tuhat vuot­ta sit­ten kuol­lei­den ihmi­sen teke­mi­siä? Tai yli­pään­sä edes pui­maan nii­tä? Yhtä hyvin voi­daan ruve­ta miet­ti­mään Roo­man kei­sa­rei­den tai Raa­ma­tun pat­riark­ko­jen ede­sot­ta­muk­sia, mik­si juu­ri Muham­me­din ede­sot­ta­mus­ten pitäi­si olla eri­tyi­nen kuu­ma peru­na? Toki tulee päät­tä­väi­ses­ti vas­tus­taa las­ten hyväk­si­käyt­töä nyky­ai­ka­na, mut­ta mik­si pitää teh­dä joku kyn­nys­ky­sy­mys sii­tä että hyvin kar­kein sana­kään­tein tuo­mit­see monien ihmi­sen pyhä­nä pitä­män hen­ki­lön? Mitä muu­ta tar­koi­tus­ta se pal­ve­lee kuin vas­tak­kai­na­set­te­lun luon­tia ja kse­no­fo­bi­sen hal­vek­sun­nan lietsomista?

 133. Onko poi­kien ympä­ri­leik­kaus väärin?”

  On. Tämän muu­ten tuo­mit­si polii­ti­kois­ta kaik­kein näky­vim­min Hei­di Hau­ta­la ellen nyt ihan vää­rin muista.

  mitä ihmeen syy­tä on arvioi­da nyky­ai­kai­sil­la moraa­li­kri­tee­reil­lä yli tuhat vuot­ta sit­ten kuol­lei­den ihmi­sen teke­mi­siä? Tai yli­pään­sä edes pui­maan nii­tä? Yhtä hyvin voi­daan ruve­ta miet­ti­mään Roo­man kei­sa­rei­den tai Raa­ma­tun pat­riark­ko­jen ede­sot­ta­muk­sia, mik­si juu­ri Muham­me­din ede­sot­ta­mus­ten pitäi­si olla eri­tyi­nen kuu­ma peruna?”

  Täs­sä olet kyl­lä pahas­ti vää­räs­sä. Muham­me­din ede­sot­ta­muk­sil­la ja nii­den tul­kit­se­mi­sel­la on suu­res­ti väliä, kos­ka kai­kis­sa suu­rem­mis­sa Isla­min oppi­suun­tauk­sis­sa Muham­me­dia pide­tään esi­mer­kil­li­sen ihmi­sen esi­ku­va­na. Hän ei sii­nä mie­les­sä todel­la­kaan ole kuin mui­nai­nen Roo­man kei­sa­ri, hän on yhä erit­täin ajankohtainen.

 134. Jot­ta “vähem­mis­tö­ryh­mien uhriut­ta­mi­nen” on löy­tä­nyt ran­noil­lem­me, van­han tut­tun­sa kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­min seu­rak­si. Seu­raa­vak­si ilmei­ses­ti odo­tet­ta­vis­sa ruti­na libe­raa­leis­ta pro­fes­so­reis­ta, sos­sun kunin­gat­ta­ris­ta, ter­ro­ris­tien käty­reis­tä ja epä­ame­rik­ka­lai­sis­ta, eiku epä­suo­ma­lai­sis­ta arvoista.

 135. az: Tuo englan­nik­si “kään­tä­mi­nen” ja syn­ty­neen val­heen levit­tä­mi­nen ulko­mai­sil­le kan­sal­lis­mie­li­sil­le kavereille […]

  Jos ei ymmär­rä, mitä kum­mal­lis­ta octa­viuk­sen kir­joi­tuk­ses­sa oli, niin sil­loin on jotain vial­la […]. Osmo voi­si tuos­ta nos­taa perus­tel­lun kun­nian­louk­kaus­syyt­teen (mitä ei tie­ten­kään kan­na­ta teh­dä), jos alen­tui­si näi­den kave­rei­den tasolle.”

  Nämä tahal­lis­ta kiusaa (vrt. kou­lu­kiusaa­mi­nen, työ­paik­ka­kiusaa­mi­nen) teh­neet blo­gaa­jat eivät ole mitään tyh­jäs­tä ilmes­ty­nei­tä nimet­tö­miä blo­gaa­jia, vaan “hal­la-aho­lai­ses­sa” ske­nes­sä erit­täin tun­net­tu­ja kave­rei­ta, jot­ka ovat olleet toi­min­nas­sa muka­na vuo­sia ja kyl­lä tun­te­vat toisensa.”

  Minus­ta ‑syyt­tei­tä kan­nat­tai­si poh­tia yhte­nä vaih­toeh­to­na. Ei se ole kenen­kään tasol­le las­keu­tu­mis­ta, vaan sel­kiyt­täi­si osal­taan keskustelua.

  Jos kukaan ei tee mitään kon­kreet­tis­ta, sama jat­kuu ja vil­pi­tön­tä maa­han­muu­ton ongel­mia käsit­te­le­vää kes­kus­te­lua ei pää­se syntymään.

 136. Myös minus­ta poi­kien ympä­ri­leik­kaus on yksi­se­lit­tei­ses­ti väärin.

  Vih­rei­den kan­san­edus­ta­jis­ta aina­kin Jyr­ki Kas­vi on myös otta­nut jul­ki­ses­ti sel­vän kiel­tei­sen kan­nan poi­kien ympärileikkaukseen.

 137. Rotwang: “Kaik­ki uskon­nol­li­set teks­tit sisäl­tä­vät pal­jon epä­loo­gi­suuk­sia ja sisäi­siä ris­ti­rii­tai­suuk­sia ja yksi­se­lit­tei­syy­del­tään ne muis­tut­ta­vat nais­ten­leh­tien horoskooppeja.”

  Kyl­lä tämä tie­de­tään. Kysy­mys onkin, että sisäl­tä­vät­kö pyhät teks­tit _mitään_ muu­ta kuin ris­ti­rii­to­ja. Jos sisäl­tä­vät, niin sil­loin väit­tee­ni pätee: ihan kaik­ki ei ole tul­kin­nan­va­rais­ta (ilman älyl­lis­tä epä­re­hel­li­syyt­tä tai solip­sis­mia) ja loo­gi­ses­ti väis­tä­mät­tö­miä joh­to­pää­tök­siä seuraa.

  Juuso Kopo­nen: “Ryh­mä X on pie­ni ryh­mä Y:n sisäl­lä. X kan­nat­taa aja­tus­ta A, mil­lä perus­teel­la joku väit­tää, että kaik­ki Y kan­nat­ta­vat aja­tus­ta A.”

  Ana­lo­gia toi­mi­si, jos puhut­tai­siin pel­kis­tä mus­li­meis­ta ja jos vasem­mis­tol­la oli­si perus­ta­van­laa­tui­sia, kaik­kien mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti hyväk­sy­miä pyhiä teks­te­jä tai oppe­ja (mus­li­meil­la yksi täl­lai­nen voi­si olla Alla­hin ole­mas­sao­lo). Väi­te “islam sal­lii A:n” on eri asia kuin väi­te “kaik­ki mus­li­mit hyväk­sy­vät A:n”.

  Mus­li­mi saat­taa jos­sain vai­hees­sa laka­ta usko­mas­ta Alla­hiin ja pitä­mäs­tä Muham­me­dia pro­feet­ta­na. Onko hän täl­löin edel­leen mus­li­mi jos hän väit­tää ole­van­sa mus­li­mi? Kai­ken­han pitäi­si olla tul­kin­nan­va­rais­ta. Mik­sei Alla­hin ole­mas­sao­lo voi­si olla tul­kin­nan­va­rais­ta? Mie­les­tä­ni on jär­ke­vää aja­tel­la, että isla­mis­sa on joi­ta­kin asioi­ta, jot­ka eivät jätä tul­kin­nan­va­raa, mm. Alla­hin ole­mas­sao­lo. Mik­sei siel­lä siis voi­si olla muutakin?

  Point­ti­ni täsmällisemmin:

  Jos on ole­mas­sa uskon­to A, joka sisäl­tää tai jon­ka väi­te­tään sisäl­tä­vän yksi­se­lit­tei­sen käs­kyn B, niin väit­teen “B sisäl­tyy A:han” tar­kas­te­lus­sa ei tar­vit­se lain­kaan huo­mioi­da uskon­non A har­joit­ta­jik­si itsen­sä mää­ri­tel­lei­den ryh­mien ja yksi­löi­den tekoja.

 138. Minus­ta ‑syyt­tei­tä kan­nat­tai­si poh­tia yhte­nä vaih­toeh­to­na. Ei se ole kenen­kään tasol­le las­keu­tu­mis­ta, vaan sel­kiyt­täi­si osal­taan keskustelua.”

  Mis­tä ihmeen kes­kus­te­lus­ta oikein puhut? Minä en aina­ka­na ole näh­nyt mitään muu­ta kuin omien näkö­kan­to­jen jank­kaa­mis­ta. Se on jo nykyi­sel­lään­kin ihan riit­tä­vän selkeää. 

  Ja tämä kos­kee molem­pia “osa­puo­lia”.

  Jos kukaan ei tee mitään kon­kreet­tis­ta, sama jat­kuu ja vil­pi­tön­tä maa­han­muu­ton ongel­mia käsit­te­le­vää kes­kus­te­lua ei pää­se syntymään.”

  Sel­lais­ta ei pää­se syn­ty­mään van­hin­gos­sa­kaan muu­toin­kaan. Ei ole pelkoa.

  Uskoi­sin että moni­kult­tu­ris­tit kyke­nee taput­te­le­maan toi­si­aan sel­kään samaan tapaan kuin krii­tit­kot­kin ihan nykyiselläänkin.

  Kun­nian­louk­kaus­tut­kin­ta­pyyn­nöt on asia erik­sen. Nii­tä on tie­tys­ti syy­tä teh­dä jos aihet­ta on. Kes­kus­te­lu­yh­tey­den syn­ty­mi­seen niil­lä ei kui­ten­kaan ole mitään vaikutusta.

 139. Tuo englan­nik­si “kään­tä­mi­nen” ja syn­ty­neen val­heen levit­tä­mi­nen ulko­mai­sil­le kan­sal­lis­mie­li­sil­le kave­reil­le, eit­tä­mät­tä sii­nä toi­vos­sa että joku euroop­pa­lai­nen lööp­pi­jul­kai­su täkyyn tart­tui­si, oli kyl­lä niin alhais­ta, että sil­le ei oikein löy­dy edes sanoja.

  Jos tuo on tot­ta, niin on sanot­ta­va, että se oli Octa­via­nuk­sel­ta äärim­mäi­sen hal­vek­sit­ta­va teko. Kun­nian­louk­kauk­sen tun­nus­mer­kis­tö alkaa jo täyttyä.

 140. tpyy­luo­ma, Suo­mes­sa ja Yhdys­val­lois­sa on suun­nil­leen samat yhteis­kun­nal­li­set ongel­mat ja meka­nis­mit (tämän takia Suo­men yhteis­kun­ta­tie­teel­li­sis­sä tie­de­kun­nis­sa voi­daan käyt­tää ame­rik­ka­lai­sia oppi­kir­jo­ja), eri­tyi­ses­ti nyt kun Suo­mi­kin on alka­nut moni­kult­tuu­ris­tua. Jos ame­rik­ka­lai­set ovat ehti­neet ana­ly­soi­da joi­ta­kin ilmiöi­tä ensin ja parem­min, mik­sei näi­tä ana­lyy­se­jä voi­si sovel­taa sellaisenaan? 

  Ame­rik­ka­lais­ten ideo­lo­gioi­den maa­han­tuon­ti on hyvä asia.

 141. ” Maa­il­man­mies:
  “Itse­hän sinä haluat estää keskustelun.”

  😀 Tämä oli paras! Osmo estää maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua kir­joit­ta­mal­la blo­giin­sa kes­kus­te­lu­na­vauk­sia maahanmuutosta”

  No, koh­ta Ode valit­taa kuin­ka blo­gauk­sen kom­ment­tio­sas­to täyt­tyy moni­kult­tuu­ri­krii­tik­ko­jen postauksista.
  Oden pitäi­si kes­kus­tel­la itsen­sä kanssa.

 142. OS: ”Eni­ten minua ihme­tyt­tää se, että aina mis­sä asias­ta yri­te­tään kes­kus­tel­la, nuo kriit­ti­set masi­noi­vat spam­mi­kam­pan­jan sabo­toi­maan keskustelua.”

  Mut­ta entä­pä, jos nii­tä kriit­ti­siä onkin niin mas­sii­vi­ses­ti, että ”kes­kus­te­lu” alkaa vai­kut­taa masi­noi­dul­ta spam­mi­kam­pan­jal­ta. Jouk­koon mah­tuu sil­loin tie­tys­ti myös­kin kysee­na­lais­ta ja ala-arvois­ta tekstiä.

 143. Mur­ro­si­kä kyl­lä­kin val­mis­taa las­ta nuo­ruu­teen ja sen jäl­keen aikui­suu­teen. Jos kuu­kau­ti­set alka­vat 10- vuo­ti­aa­na, ei se tar­koi­ta sitä, että tyt­tö oli­si kiin­nos­tu­nut aikui­sis­ta mie­his­tä ja sek­sis­tä näi­den kans­sa tai nai­mi­siin­me­nos­ta. Ei sek­siä­kään ole pak­ko alkaa har­ras­taa heti ensim­mäi­sen erek­tion jäl­keen saa­ti tul­la isäksi.
  Seu­rus­te­lus­sa taas har­joi­tel­laan myös mm. ihmis­suh­de­tai­to­ja, jot­ka on eduk­si per­het­tä perus­tet­taes­sa ja sik­si avio­liit­to ei usein­kaan ole opti­mi rat­kai­su parien tref­fien jäl­keen. Myös sek­siä voi har­ras­taa ilman avio­liit­toa. Täl­lai­set asiat ovat siis nyky­nuo­rel­le ja useim­mil­le aikui­sis­ta arki­päi­vää Suo­mes­sa ja sik­si tämän erään imaa­min jutut herät­tä­vät niin pal­jon ihme­tys­tä, vas­tus­tus­ta jne.

 144. Mik­si muu­ten poi­kien ympä­ri­leik­kaus on huo­no juttu?

  Jos siis puhu­taan ihan uskon­nos­ta eril­lään, olen ymmär­tä­nyt että se on 1) hygie­ni­ses­ti hyvä asia, myös nais­ten sek­su­aa­li­ter­veyt­tä edis­tä­vä asia 2) ympä­ri­lei­ka­tuil­la mie­hil­lä on todet­tu vähem­män eturauhassyöpiä.

  Minul­la ei ole mitään eri­tyi­sem­pää kan­taa mies­ten ympä­ri­leik­kauk­siin, sal­li­sin sen ihmi­sil­le, niin juu­ta­lai­sil­le kuin mus­li­meil­le, jos sii­tä tule­vat onnel­li­sem­mik­si ja omil­la, eivät vero­va­roil­la sen toteuttavat. 

  Sen sijaan nais­ten ympä­ri­leik­kauk­set vai­kut­ta­vat vähem­män jär­ke­vil­tä toi­men­pi­teil­tä. Mut­ta kuten Eli­sa­beth Rehn taan­noin tele­vi­sios­sa asi­aa sel­vit­ti asi­aan enem­män pereh­ty­nee­nä, YK-lähet­ti­lään omi­nai­suu­des­sa, kysees­sä on nais­ten omien asen­tei­den, eri­tyi­ses­ti äitien, asen­tei­den muut­ta­mi­nen: he usko­vat jois­sain afrik­ka­lai­sis­sa kult­tuu­reis­sa ettei­vät tyt­tä­ret pää­se muu­ten nai­mi­siin, jol­lei ympä­ri­leik­kaus­ta ole tehty. 

  En oikein osaa muo­dos­taa omaa kan­taa­ni nais­ten ympä­ri­leik­kauk­sis­ta. Yleen­sä kun nii­tä kau­his­tel­laan sii­tä näkö­kul­mas­ta, että ympä­ri­lei­ka­tuil­la nai­sil­la ei voi olla nor­maa­lia län­si­mais­ta sek­su­aa­lie­lä­mää. Minus­ta se on aika tri­vi­aa­li point­ti. Mut­ta kun ympä­ri­leik­kauk­sis­ta ilmei­ses­ti on ter­vey­del­lis­tä vaa­raa nai­sil­le, niin sil­lä perus­teel­la enem­män nii­tä läh­ti­sin tuomitsemaan. 

  Minua vaan ihme­tyt­tää kun mie­het etu­pääs­sä käy­vät tätä­kin nais­ten ympä­ri­leik­kaus­kes­kus­te­lua, hal­la-aho­lai­set ovat täs­sä­kin asias­sa nais­ten oikeuk­sia (mihin ‑sek­sie­lä­mään?) muka puo­lus­ta­mas­sa isla­min hir­vi­tys­tä vas­taan, mut­ta muu­ten ovat kovas­ti vähät­te­le­mäs­sä mm. Suo­men femi­nis­ti­po­ru­koi­ta. Pien­tä ris­ti­rii­taa. On vähän kep­pi­he­vo­sen makua taas täs­sä isla­min vastustuksessa.

  Vii­me vii­kol­la­kin kes­kus­te­li­vat miten hir­ve­ää on kun Ruot­sis­sa maa­han­muut­ta­ja­ty­tön van­hem­mat ovat nos­ta­neet syr­jin­tä­kan­teen kun soma­li­tyt­tö ainoa­na luo­kan tytöis­tä jou­tui kou­lu­lää­kä­rin väki­val­tai­seen ala­pään tar­kis­tuk­seen nor­maa­lin ter­veys­tar­kas­tuk­sen yhtey­des­sä. Minus­ta syr­jin­tä­kan­ne taas voi hyvin­kin olla pai­kal­laan. Aina­kaan lap­sia ei saa koh­del­la niin, että lää­kä­ri vetää väki­val­loin itkua tuher­ta­van tytön housut alas ja väki­sin tut­kii onko ympä­ri­leik­kaus teh­ty. Tun­tuu mel­kein lap­sen rais­kauk­sel­ta, ainoas­taan penet­raa­tio on jää­nyt teke­mät­tä. Vie­lä jos tuo lää­kä­ri oli mies (ei käy ilmi uuti­ses­ta), niin oli mel­koi­sen tör­keä temp­pu, nais­lää­kä­ril­tä voi­si hel­pom­min hyväk­syä tuol­lai­sen. Ei ihmi­siä saa miten vaan koh­del­la. Hom­ma­lai­set hurs­kas­te­li­vat että “lap­sen ter­veys ennen kaik­kea”. Mut­ta liit­tyy­kö tuo nyt ter­vey­teen? Siis tar­koi­tan, että jos ympä­ri­leik­kaus on teh­ty joten­sa­kin kun­nol­la niin ettei ole verenvuotoa. 

  Tääl­lä oli tuo hom­man keskustelu:
  http://hommaforum.org/index.php?topic=4745.0
  Ja tääl­lä lisä­tie­toa tuos­ta tapauksesta:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/skollakare-do-anmald-for-konsovergrepp‑1.836425

  Vie­lä sel­ven­nyk­sek­si: olen kyl­lä itse­kin aiem­min kau­his­tel­lut nais­ten ympä­ri­leik­kauk­sia bar­baa­ri­si­na toi­men­pi­tei­nä, mut­ta täs­sä kun van­hem­mi­ten olen alka­nut kaik­kea kysee­na­lais­taa, niin sik­si täs­sä ihmet­te­len, että mik­si ne ovat niin tuo­mit­ta­via ja kau­his­tut­ta­via asioi­ta. Kär­si­vät­kö nai­set nii­den vuok­si läpi elä­män­sä jotain kipu­ja? Jos kyse on vas­tus­tuk­ses­ta vain sik­si, ettei vero­ra­ho­ja kului­si, niin sal­li­sit­te­ko ne Suo­mes­sa omil­la varoil­la teh­tyi­nä? Ja teh­dään­kö nii­tä muu­ten nyky­ään Suo­mes­sa asu­vil­le maa­han­muut­ta­ja­ty­töil­le? Ja jos, niin mis­sä määrin?

  Mitä muu­ten tulee sii­hen, että pitäi­si nos­taa lisää syyt­tei­tä, niin mie­luum­min ei, tai­si tosi­aan olla enem­pi huo­no asia tämä Hal­la-ahon syy­te yli­pään­sä. Vaik­ka lail­li­set perus­teet onkin.

 145. Juk­ka

  Jot­tei juu­tut­tai­si kiis­te­le­mään sii­tä, mitä tapah­tui 1400 vuot­ta sitten,siteeraan imaa­mi Che­bab Khodria (Kai­nuun Sano­mat 2.4) :
  “lap­siin sekaan­tu­mi­nen on isla­mi­lai­sis­sa mais­sa jopa kuo­le­man­ran­gais­tuk­sel­la ran­gais­ta­va teko,avioliiton ulkopuolella”.
  Näin siis tänä päivänä.

 146. az:“Minäkin olen muu­ten sitä miel­tä, min­kä olen ilmais­sut­kin, että Osmo ja moni muu näky­vä mie­li­pi­de­vai­kut­ta­ja oli­si voi­nut ottaa näi­hin kysy­myk­siin peri­aat­teel­li­sem­min kan­taa ja kes­kus­te­lu toki oli­si erit­täin suo­ta­vaa ja tär­ke­ää, kos­ka kysy­mys edel­leen on mie­les­tä­ni Suo­men (ja Euroo­pan laa­jem­min) lähi­vuo­si­kym­men­ten mer­kit­tä­vin poliit­ti­nen kysy­mys, mut­ta tuol­lai­nen tahal­li­nen kiusan­te­ko ja her­jo­jen levit­tä­mi­nen on aivan toi­nen asia.”

  Voi­sit­ko az vähän perus­tel­la mik­si maa­han­muut­to­ky­sy­mys on mie­les­tä­si mer­kit­tä­vin poliit­ti­nen kysy­mys lähi­tu­le­vai­suu­den Euroopassa?
  Olen kyl­lä havain­nut sen, että olet Hal­la-ahon kans­sa samoil­la lin­joil­la sii­tä, että islam on mie­les­tän­ne suu­ri uhka Euroo­pal­le ja län­nel­le, mut­ta en tajua mis­tä olet­te tuo­hon pää­ty­neet? Ja olen kui­ten­kin luke­nut suu­rin piir­tein kaik­ki Hal­la-ahon tari­nat. Ja tie­dän mitä muis­sa Euroo­pan mais­sa on tapah­tu­nut. Enkä sil­ti ole vetä­nyt sitä joh­to­pää­tös­tä, että islam oli­si suu­rin uhka ja vaa­ra maailmassa.

 147. Tokarczuk:Enkä sil­ti ole vetä­nyt sitä joh­to­pää­tös­tä, että islam oli­si suu­rin uhka ja vaa­ra maailmassa.”

  Tuos­ta on vedet­tä­vä se joh­to­pää­tös, ettei sinua kau­heas­ti huo­le­ta isla­mi­lai­sis­sa mais­sa esiin­ty­vien vai­kut­tei­den leviä­mi­nen län­si­mai­hin. Näis­tä vai­kut­teis­ta jää­vuo­ren huip­pua edus­ta­vat myös “mal­til­lis­ten” mus­li­mien, kuten Che­bab Khodrian (monin­ker­tai­nen lin­nan­juh­lien vie­ras) kan­nat­ta­mat lapsimorsiamet.

  Che­bab Khodr:“lapsiin sekaan­tu­mi­nen on isla­mi­lai­sis­sa mais­sa jopa kuo­le­man­ran­gais­tuk­sel­la ran­gais­ta­va teko, avio­lii­ton ulkopuolella”.”

  Fak­ta on, että esi­mer­kik­si Sak­sas­sa vuon­na 2040 isla­mi­nus­koi­sia on väes­tö­poh­jas­ta yli 50%. Täl­löin Sak­sas­sa tul­laan, demo­kra­tion kei­noin, muut­ta­maan lain­sää­dän­töä isla­mi­lais­ta tapa­kult­tuu­ria vas­taa­vak­si. Jos pitää isla­mi­lai­sia arvo­ja mei­dän län­si­mai­sia arvo­jam­me parem­pi­na, tämä on tie­tys­ti­kin yksi­no­maan iloi­nen asia.

 148. Tokarczuk: vas­taus piil­lee demo­gra­fi­ses­sa kehi­tyk­ses­sä. Ver­tai­le syn­ty­vyyt­tä eri väes­tö­ryh­mis­sä. (Seu­raa­va fak­ta tar­kis­ta­mat­ta) Esim. Hol­lan­nis­sa jois­sa­kin kau­pun­geis­sa enem­mis­tö kou­lu­lai­sis­ta on ei-kan­ta­väes­töä, mikä ker­too mikä on tilan­ne muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen päässä. 

  Tie­ten­kin jos ei koe Euroo­pan isla­mi­soi­tu­mis­ta ongel­mak­si ja uhak­si vaan esi­mer­kik­si rik­kau­dek­si ja val­ta­vak­si poten­ti­aa­lik­si niin sit­ten kan­nat­taa äänes­tää nyky­ään val­las­sa ole­via puolueita.

 149. Enkä sil­ti ole vetä­nyt sitä joh­to­pää­tös­tä, että islam oli­si suu­rin uhka ja vaa­ra maailmassa.”

  Niin, siis tais­te­lu täs­tä poliit­ti­ses­ta kysy­myk­ses­tä tul­laan käy­mään nime­no­maan nii­den välil­lä, jot­ka pitä­vät isla­mia, moni­kult­tuu­ri­suut­ta ja muu­tos­ta uhki­na, ja nii­den, jot­ka eivät.
  Seu­raa­vien vuo­si­kym­men­ten aika­na ei voi enää esit­tää jul­ki­ses­ti myön­tei­siä näke­myk­siä maa­han­muu­tos­ta ilman, että haas­taa samal­la tuhan­net maa­han­muut­to­krii­ti­kot veri­seen, lop­pu­mat­to­maan väit­te­lyyn. Hei­tä vas­taan on pak­ko tais­tel­la vaik­kei haluaisikaan. 

  Täs­tä pai­na­jai­ses­ta ei herätä.

 150. Tokarczuk

  Voi­sit­ko az vähän perus­tel­la mik­si maa­han­muut­to­ky­sy­mys on mie­les­tä­si mer­kit­tä­vin poliit­ti­nen kysy­mys lähi­tu­le­vai­suu­den Euroopassa?”

  Tätä on vai­kea perus­tel­la lyhyes­ti, mut­ta yritetään.

  Mik­si se on mer­kit­tä­vin kysy­mys (tai aina­kin yksi kol­mes­ta mer­kit­tä­vim­mäs­tä) lähi­vuo­si­kym­men­ten Euroo­pas­sa? Nykyis­ten EU-mai­den mus­li­mi­po­pu­laa­tion on arvioi­tu kas­va­van n. 100 mil­joo­nan suu­rui­sek­si vuo­teen 2050 men­nes­sä. Jo kah­den seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen kulues­sa mm. Ams­ter­da­mis­ta saat­taa tul­la mus­li­mie­nem­mis­töi­nen kau­pun­ki. Vuon­na 2050, jos nykyi­set syn­ty­vyys­lu­vut ja koti­maas­ta haet­tu­jen puo­li­so­jen mää­rät eivät romah­da, mm. Rans­kas­sa ja Ruot­sis­sa tulee ole­maan useam­man kym­me­nen pro­sen­tin suu­rui­nen mus­li­mi­vä­hem­mis­tö. Köö­pen­ha­mi­na­lai­nen pro­fes­so­ri ennus­ti muu­ta­ma viik­ko sit­ten jul­ki­suu­des­sa esil­lä ollees­sa las­kel­mas­saan, että maa­han­muut­ta­jien jäl­ke­läi­set syr­jäyt­tä­vät väes­tö­mää­räs­sä kan­ta­ruot­sa­lai­set vuon­na 2049. Eikö se ole val­ta­va kysymys?

  Suo­meen­kin on nykyi­sel­lään tulos­sa usei­ta tuhan­sia mus­li­me­ja vuo­des­sa. Näil­lä tren­deil­lä meil­lä­kin on vuon­na 2020 aina­kin 100,000 suu­rui­nen mus­li­mi­vä­hem­mis­tö. Kes­kit­tyes­sään PK-seu­dul­le ja Tur­kuun se ei ole enää mer­ki­tyk­se­tön kysy­mys ja tulee näky­mään ihmis­ten arki­ko­ke­muk­sis­sa. Toi­vot­ta­vas­ti ne koke­muk­set eivät tule ole­maan kovin nega­tii­vi­sia, mut­ta jos kat­so­taan esi­mer­kik­si sak­san-turk­ki­lais­ten tilan­net­ta (rikos‑, syntyvyys‑, työllistymis‑, koulutus‑, pak­koa­vio­liit­to- jne.) tilas­to­jen valos­sa, niin sii­tä ei ole mitään var­mo­ja takei­ta, ja Turk­ki on mal­til­li­sem­pi läh­tö­maa kuin Soma­lia, Afga­nis­tan tai Irak, jois­ta Suo­men kas­va­va mus­li­mi­vä­hem­mis­tö pää­osin tulee. Sak­san nykyi­sel­lään jo laa­jo­ja yhteis­kun­nal­li­sia ongel­mia syn­nyt­tä­vä turk­ki­lai­nen kan­san­osa tuli lisäk­si alku­jaan työ­pe­räi­si­nä tuli­joi­na (n. 2 suku­pol­vea sit­ten), ei huma­ni­taa­ri­si­na muut­ta­ji­na, joi­den kans­sa on ylei­ses­ti ollut kaik­kein suu­rim­pia ongel­mia Euroopassa.

  Jos inte­graa­tio ei tule onnis­tu­maan, niin ongel­mat tule­vat ole­maan lukui­sia. Päi­vä­ko­deis­sa, perus­kou­lus­sa ja, kyl­lä, myös jen­giy­ty­mi­ses­sä, ryös­töis­sä ja väki­val­ta­ri­kol­li­suu­des­sa (täs­tä on pal­jon esi­merk­ke­jä Euroo­pas­ta) ja jo Suo­mes­ta­kin, mm. muu­ta­mas­ta hel­sin­ki­läi­ses­tä peruskoulusta.

  Moni­kult­tuu­ri­suus ja maa­han­muut­to on pidem­män pääl­le erit­täin mer­kit­tä­vä mm. yhteis­kun­nan tur­val­li­suut­ta, jul­ki­sen sek­to­rin kan­to­ky­kyä, suur­ten asu­tus­kes­kus­ten oppi­lai­den kou­lu­viih­ty­vyyt­tä ja yhteis­kun­nan kohee­sio­ta kos­ke­va kysymys.

  Uskon, että tämä on kysy­mys, jos­ta val­tao­sa suo­ma­lai­sis­ta oli­si samaa miel­tä ja val­tao­sa euroop­pa­lai­sis­ta tulee ole­maan samaa miel­tä, jos ei nyt, niin aikaa myö­ten. Ghet­tou­tu­mi­nen, sopeu­tu­mat­to­muus, kult­tuu­ri­set konflik­tit, inte­graa­tio­vai­keu­det ja yhteis­kun­nal­le mah­dol­li­ses­ti koi­tu­va mer­kit­tä­vä sosi­aa­li­nen ja talou­del­li­nen las­ku ei ole hal­la-aho­lais­ta fan­ta­si­aa, vaan kon­kreet­ti­ses­ti tilas­tol­li­ses­ti ja havain­nol­li­ses­ti todistettavissa.

  Sitä enem­män itseä­ni har­mit­taa, että tämän äärim­mäi­sen tär­keän yhteis­kun­nal­li­sen aiheen ovat Suo­mes­sa (ja muu­al­la­kin Euroo­pas­sa) kaa­pan­neet media­nä­ky­vyy­des­sä — ja eri­tyi­ses­ti inter­ne­tis­sä — sel­lai­set tahot, jot­ka teke­vät lopul­ta hal­laa aja­mal­leen asial­le, sen yhdis­tyes­sä eri­lai­seen vul­gaa­ri­suu­teen, vihaan ja suo­ra­nai­seen rasis­miin, jot­ka kar­koit­ta­vat poten­ti­aa­li­sia tuki­joi­ta aatteelta.

  Se on hyvin kau­ka­na sii­tä euroop­pa­lai­sen sivis­tyk­sen ihan­tees­ta, jos­ta var­mas­ti itse­kin olen kau­ka­nut, mut­ta jon­ka kui­ten­kin näen, mie­les­tä­ni perus­tel­lus­ti, puo­lus­tet­ta­va­na itsei­sar­vo­na, jol­le moni­kult­tuu­ri­suus muo­dos­taa poten­ti­aa­li­sen, mut­ta ei väis­tä­mä­tön­tä uhkaa.

 151. Muis­tan­ko­han oikein Isla­min vii­si kulmakiveä:

  1. “La ila­ha illa Alla .. Muham­med res ul Allah” (täy­sin muis­tin­va­rai­ses­ti keskikoulusta)On vain yksi juma­la Allah, ja Muham­med on hänen profeettansa.

  Allah , Kait­sel­mus, on vain (ihmi­sen anta­ma) epä­täy­del­li­nen nimi Juma­lal­le. Hän sama kuin kri­si­nus­kon Juma­la, ja sekä Moo­ses että Jee­sus oli­vat samoin Juma­lan profeettoja.

  2. rukous (kuu­lem­ma erin­omai­nen jump­paoh­jel­ma prof. Aape­li Saa­ri­sa­lon mukaan)3. almut 4. paas­to ja 5. pyhiin­vael­lus Mekkaan

  Kute oikein todet­tu, isla­mis­sa on eri­lai­sia tra­di­tioi­ta ja kuten on vapaa­mie­li­siä ja fund­men­ta­lis­ti­sia kris­tit­ty­jä, myös muhet­ti­lai­setn kes­kuu­des­sa on eri­laa­tuis­ta suh­tuaut­mis­ta niin oman kuin tois­ten­kin uskoon.

  luin muu­ten syk­syl­lä hyvin hyö­dyl­li­sen kir­jan Yhdys­val­tain uskon­nol­li­ses­ta oikeis­tos­ta, johon pres. Bush kuu­lui, mal­til­li­sem­paan sii­peen. Sen luet­tu­aan muis­te­li kai­hol­la nii­tä van­ho­ja hyviä aiko­ja, jol­loin NKP:n kes­kus­ko­mi­tean aatok­set oli­vat pääl­li­mäi­sin huolenaiheemme.

 152. Ensi alkuun anteek­si, että kir­joi­tan nimi­mer­kil­lä. Toi­vot­ta­vas­ti suot­te sen anteek­si, en kui­ten­kaan ole hom­ma­foo­ru­mi­lai­nen enkä min­kään späm­mi­kam­pan­jan osa.

  Juuso Kopo­nen kirjoitti:

  Mut­ta vaik­ka oli­si, mitä ihmeen syy­tä on arvioi­da nyky­ai­kai­sil­la moraa­li­kri­tee­reil­lä yli tuhat vuot­ta sit­ten kuol­lei­den ihmi­sen teke­mi­siä? Tai yli­pään­sä edes pui­maan nii­tä? Yhtä hyvin voi­daan ruve­ta miet­ti­mään Roo­man kei­sa­rei­den tai Raa­ma­tun pat­riark­ko­jen ede­sot­ta­muk­sia, mik­si juu­ri Muham­me­din ede­sot­ta­mus­ten pitäi­si olla eri­tyi­nen kuu­ma peruna?”

  No Muham­ma­din ede­sot­ta­muk­set ovat luon­nol­li­ses­ti juu­ri nyt kuu­ma peru­na sik­si, että Hal­la-aho sai syyt­teen kut­sut­tu­aan hän­tä pedo­fii­lik­si ja toi­sin kuin Roo­man kei­sa­rien koh­dal­la, erit­täin moni ihmi­nen pitää hän­tä ereh­ty­mät­tö­mä­nä. Hal­la-ahon osin mau­ton kir­joi­tus, johon Soi­nin­vaa­ra otti täs­sä kir­joi­tuk­ses­saan kan­taa oli kri­tiik­kiä sitä koh­taan, että Soi­nin­vaa­ran edel­li­ses­sä blo­gi-ent­rys­sä Soi­nin­vaa­ra ja moni muu väis­te­li kysy­mys­tä sii­tä, voi­ko Muham­ma­dia kut­sua pedo­fii­lik­si, mikä­li ole­te­taan hänen har­ras­ta­neen sek­siä 9‑vuotiaan tytön kans­sa. Soi­nin­vaa­ra on ken­ties vii­saas­ti jät­tä­nyt asi­aan vas­taa­mat­ta, vaik­ka olen koit­ta­nut sitä pariin­kin ottee­seen hänel­tä udel­la. Sinä taas edus­tat juu­ri sitä kan­taa, jota Hal­la-aho kri­ti­soi, eli että men­nei­syy­des­sä tapah­tu­nei­ta lap­sen hyväk­si­käyt­tö­jä ei pitäi­si arvioi­da nyky­mo­raa­lin mukaan.

  Minus­ta tämä asia on mielenkiintoinen/surullinen lähin­nä sanan­va­pau­den takia. Lain uhal­la ei saa sanoa tosi­asioi­ta, mikä­li ne louk­kaa­vat joi­ta­kui­ta mui­ta. Ja kyl­lä, Raa­ma­tus­sa on myös vaik­ka kuin­ka pal­jon nau­ret­ta­via asioi­ta. Olen ateis­ti­na luke­nut kyseis­tä kir­jaa kuin piru raa­mat­tua ja jul­ki­ses­ti sitä pil­kan­nut esim. ris­ti­rii­to­jen ja van­ho­jen jul­mien lakien osal­ta. En tie­dä, uskal­tai­si­ko vas­taa­vaa teh­dä Koraa­nin osal­ta. Onko tei­dän mie­les­tän­ne Raa­ma­tun ris­ti­rii­to­jen osoit­ta­mi­nen hyväk­syt­tä­väm­pää kuin Koraanin?

  1. Minus­ta voi hyvin kri­ti­soi­da — ja niin tulee teh­dä­kin — sitä, että pie­nes­sä osas­sa isla­mi­lais­ta kult­tuu­ria on yhä lap­sia­vio­liit­to­ja, jois­ta kris­ti­tys­sä maa­il­mas­sa pääs­tiin eroon kau­an sit­ten. Sen sijaan on aivan jär­je­tön­tä tuo­mi­ta pal­jon yli tuhat vuot­ta sit­ten elä­nyt­tä mies­tä väit­teis­tä, joi­den toden­pe­räi­syyt­tä emme tie­dä. Raa­ma­tus­sa­kin esiin­tyy hen­ki­löi­tä, joi­den pyhä kir­ja väit­tää elä­neen sato­ja vuo­sia van­hoik­si. Tääl­lä moni on vaa­ti­nut minul­ta nime­no­maan Muham­ma­din tuo­mit­se­mis­ta asias­sa hen­ki­lö­nä, mikä on ihan yhtä jär­ke­vää kuin vaa­tia jon­kun toi­sen his­to­rial­li­sen hen­ki­lön tuo­mit­se­mis­ta sii­tä, ettei hän nou­da­ta poh­jois­mais­ta 2000-luvun etiik­kaa. Se, että juu­ri tämä yksi hen­ki­lö halu­taan hen­ki­lö­nä jul­kis­taa suku­puo­li­sel­ta suun­tau­tu­mi­sel­taan häi­riin­ty­neek­si, on pelk­kää kiih­ko­mie­lis­tä isla­mi­lai­suu­den vihaa.
   Jos näin jäl­ki­kä­teen ollaan niin kiih­kei­tä tuo­mit­se­maan Muham­mad, mik­si suh­tau­du­taan välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti mor­mo­nien ja eräi­den Yhdys­val­tain uskon­lah­ko­jen saman­lai­siin piir­tei­siin. Onhan noi­ta roo­ma­lais­ka­to­li­ses­sa papis­tos­sa­kin tuo­mit­ta­via ihan täl­tä vuosituhannelta.
   Minus­ta mei­dän tulee kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen, mitä tapah­tuu nyt ja tuo­mi­ta nykyi­set käytännöt.

 153. Osmo: “pie­nes­sä osas­sa isla­mi­lais­ta kult­tuu­ria on yhä lap­sia­vio­liit­to­ja, jois­ta kris­ti­tys­sä maa­il­mas­sa pääs­tiin eroon kau­an sitten”

  Lap­sia­vio­lii­tot ovat ylei­sim­piä Afri­kas­sa. Nii­tä esiin­tyy pal­jon myös kris­tit­ty­jen keskuudessa.

  15–17 vuo­tiai­den tei­ni-ikäis­ten jär­jes­te­tyt (pakko)avioliitot (usein nai­tet­tu­na omal­le suku­lai­sel­le) ovat erit­täin ylei­siä isla­mi­lai­ses­sa maa­il­mas­sa (monin aluein kym­me­niä pro­sent­te­ja kai­kis­ta avio­lii­tois­ta), nii­tää esiin­tyy sadoin­tu­han­sin myös Euroopassa.

  Vih­rei­den Husein Muham­med arvioi Höblas­sa, että Suo­mes­sa­kin oli­si aina­kin 100 isla­mi­lais­ta pak­koa­vio­liit­toa, jois­sa toi­nen osa­puo­lis­ta oli­si ollut alaikäinen.

  Miten euroop­pa­lais­ten yhteis­kun­tien tuli­si näi­hin puut­tua? Entä Suo­men? Löy­tyy­kö vih­reil­tä tähän kannanottoa?

 154. Tokarczuk lausui mm: “En oikein osaa muo­dos­taa omaa kan­taa­ni nais­ten ympärileikkauksista.…”

  Täy­sin yksi­se­lit­tei­sen kan­nan muo­dos­ta­mi­nen nais­ten ympä­ri­leik­kauk­siin luu­li­si ole­van har­vi­nai­sen yksin­ker­tai­nen asia. Tuo on juu­ri täs­mäl­leen sen sor­tin rela­ti­vis­mia, joka saa kal­tai­se­ni tyh­mät tupa­uu­not taka­ja­loil­leen ja äänes­tä­mään Hal­la-ahoa. Suo­sit­te­len Tokarczu­kia myös luke­maan vaik­ka­pa az:n kir­joi­tuk­set huo­lel­li­ses­ti täs­tä­kin ket­jus­ta läpi.

  Minua vaan ihme­tyt­tää kun mie­het etu­pääs­sä käy­vät tätä­kin nais­ten ympä­ri­leik­kaus­kes­kus­te­lua, hal­la-aho­lai­set ovat täs­sä­kin asias­sa nais­ten oikeuk­sia (mihin ‑sek­sie­lä­mään?) muka puo­lus­ta­mas­sa isla­min hir­vi­tys­tä vastaan”

  Eli kau­niis­ti sanot­tu­na: Vää­rin Sammutettu.

 155. az, en enää aja­tel­lut sanoa täs­tä aihees­ta mitään kos­kaan, mut­ta jotain tolk­kua noi­hin lukui­hin kii­tos: mul­le on ihan sama mitä joku Brus­sels Jour­nal väit­tää jon­kun tans­ka­lai­sen luke­neen tee­leh­dis­tä, mut­ta kun EU:n alu­eel­le asuu nyt alle 15 mil­joo­naa mus­li­mia niin se että tämän vähem­mis­tön luku­mää­rä kas­vai­si kuusi-seit­se­män ker­tai­sek­si noin 40 vuo­des­sa edel­lyt­täi­si sekä täy­sin pos­ke­ton­ta maa­han­muut­to­tah­tia että syn­ty­vyyt­tä. Pel­kän syn­ty­vyy­den kaut­ta tuo tar­koit­tai­si jotain tyy­lin kuusi las­ta per nai­nen keskimäärin.

 156. Osmo: eli logiik­ka­si mukaan, jos tuhan­sia tai mil­joo­nia lap­sia hyväk­si­käy­te­tään Muham­ma­din toi­min­taa esi­merk­ki­nä ja perus­te­lu­na käyt­täen ympä­ri maa­il­man tänä­kin päi­vä­nä, mie­les­tä­si tämän hen­ki­lön toi­mi­min­nan tuo­mit­se­mi­nen on kiih­ko­mie­lis­tä isla­mi­lai­suu­den vihaa?

  Eihän tuos­sa ole mitään järkeä.

  Ja mitä teke­mis­tä mor­moo­neil­la, uskon­lah­koil­la, ano­nyy­meil­lä blo­geil­la, pik­ku­las­ten siep­pauk­sil­la Ete­lä-Ame­ri­kas­sa, jne. on koko asian kanssa?

  1. Yri­tin sanoa, että on hedel­mäl­lis­tä ottaa kan­taa sii­hen, mitä tapah­tuu nyt., onko tätä niin vai­kea ymmärtää?

 157. Osmo kir­joit­ti: “Jos näin jäl­ki­kä­teen ollaan niin kiih­kei­tä tuo­mit­se­maan Muham­mad, mik­si suh­tau­du­taan välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti mor­mo­nien ja eräi­den Yhdys­val­tain uskon­lah­ko­jen saman­lai­siin piir­tei­siin. Onhan noi­ta roo­ma­lais­ka­to­li­ses­sa papis­tos­sa­kin tuo­mit­ta­via ihan täl­tä vuosituhannelta.”

  Kuka on tämä mys­ti­nen pas­sii­vi, joka suh­tau­tuu näi­hin mai­nit­se­mii­si asioi­hin välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti. Ettei se sit­ten­kin oli­si se olkiukko.

  Vai onko se sit­ten­kin niin, että aina esi­tet­täes­sä kri­tiik­kiä Isla­mis­ta tulee muis­taa mai­ni­ta jota­kin huo­noa kris­ti­tyis­tä. Ihan noin var­muu­den vuoksi.


  Jari Mustonen

 158. Jos inte­graa­tio ei tule onnis­tu­maan, niin ongel­mat tule­vat ole­maan lukuisia.”

  Tämä­kin on oikeas­taan nais­ten jut­tu. Kes­tää ehkä het­ken taju­ta ettei tääl­lä­päin tar­vit­se pal­loil­la objek­ti­na säkis­sä jos ei huvita. 

  Jos mus­li­mi­maa­han­muut­ta­ja­nai­sen ehkä kes­kei­sin ja yhteis­kun­nal­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­vin hen­ki­lö­koh­tai­nen pää­tös on heit­tää­kö kaa­vun nurk­kaan ja hakee töi­tä, on luul­ta­vaa että täs­sä poh­dis­ke­lus­sa teo­lo­gial­la ei sit­ten­kään ole sitä mer­ki­tys­tä kuin tämän(kin) blo­gin kom­ment­tien pai­no­tuk­sis­ta voi­si päätellä.

  Mikä sii­nä on että mus­li­mi­vä­hem­mis­tö­jä lähes­ty­tään aina teo­lo­gia edellä ?

 159. Fak­ta on, että esi­mer­kik­si Sak­sas­sa vuon­na 2040 isla­mi­nus­koi­sia on väes­tö­poh­jas­ta yli 50%.

  Fak­ta, jol­le mitään läh­de­vii­tet­tä ei tie­ten­kään mai­ni­ta, ei edes epämääräistä.

 160. Tokarczuk:
  “Minul­la ei ole mitään eri­tyi­sem­pää kan­taa mies­ten ympä­ri­leik­kauk­siin, sal­li­sin sen ihmi­sil­le, niin juu­ta­lai­sil­le kuin mus­li­meil­le, jos sii­tä tule­vat onnel­li­sem­mik­si ja omil­la, eivät vero­va­roil­la sen toteuttavat.” 

  Niin minä­kin, jos aikui­set ihmi­set teke­vät niin itsel­leen. Ympä­ri­leik­kauk­sen­han voi aivan hyvin tee­tät­tää itsel­leen aikui­se­na, jos sel­lai­sen kokee tar­vit­se­van­sa. Minun on hyvin vai­ke­aa näh­dä kos­meet­ti­sis­ta syis­tä teh­tä­vää, peruut­ta­ma­ton­ta, kipua tuot­ta­vaa, toi­men­pi­det­tä hyväk­syt­tä­vä­nä, jos sen ainoa­na perus­tee­na on lap­sen van­hem­pien ideologia. 

  Mitä tulee toi­men­pi­teen lää­ke­tie­teel­li­seen puo­leen, pie­nel­lä osal­la mie­his­tä on ahdas esi­nah­ka ja heil­le leik­kauk­ses­ta on hyö­tyä. Muil­le ei. Esi­na­has­sa on her­mo­päät­tei­tä, joten leik­kaus saat­taa hei­ken­tää siit­ti­men tun­to­herk­kyyt­tä. Kuten kaik­kiin leik­kauk­siin, myös tähän sisäl­tyy kompli­kaa­tioi­den ris­ki (jopa kor­kea­ta­soi­sis­sa olo­suh­teis­sa), joten mil­joo­nan ympä­ri­lei­ka­tun pojan jou­kos­sa on aika mon­ta sel­lais­ta onne­ton­ta, joi­den sek­sie­lä­mä on pahas­ti vai­keu­tu­nut, aivan turhaan.

  Lopuk­si haluan ilmais­ta ärty­myk­se­ni aihet­ta kos­ke­vaa kak­si­nais­mo­raa­lia koh­taan. Suo­mes­sa alkaa olla ylei­ses­ti hyväk­syt­ty käy­tän­tö puhua tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kauk­sis­ta kol­lek­tii­vi­ses­ti tun­tei­ta herät­tä­väl­lä nimel­lä ‘sil­po­mi­nen’. Jot­kut tämän ter­mi­no­lo­gian käyt­tä­jis­tä suh­tau­tu­vat var­sin vapaa­mie­li­ses­ti poi­kien ympä­ri­leik­kauk­siin. Tosia­sias­sa tyt­tö­jen toi­men­pi­tei­tä on eri­ta­soi­sia, pahim­mat niis­tä tosi­aan­kin tör­kei­tä sil­po­mi­sia, lie­vim­mät vai­ku­tuk­sil­taan vähäi­sem­piä kuin poi­kien esi­na­han pois­to. Eli esit­täi­sin toi­vee­ni kai­kil­le, että puhu­taan asiois­ta asioi­na, eikä yri­te­tä värit­tää todel­li­suut­ta. Tämä asia ei sai­si muo­dos­tua mik­si­kään suku­puol­ten väli­sen tais­te­lun tem­mel­lys­ken­täk­si. Jos hyväk­syy poi­kien esi­na­han pois­ton, on loo­gis­ta hyväk­syä myös lie­vim­mät tytöil­le suo­ri­tet­ta­vat toimenpiteet.

 161. az kir­joit­taa edel­leen fik­sus­ti. Pait­si että väis­tä­mät­tö­myy­des­tä olen eri mieltä.

  Joku kom­men­toi­ja sitee­ra­si lausah­dus­ta “ei mitään uut­ta aurin­gon alla” (omis­taen sen vir­heel­li­ses­ti Mika Wal­ta­ril­le. Oikeas­ti­han se on Raa­ma­tus­ta: Saar­naa­ja 1:9: “Mitä on ollut, sitä vas­ta­kin on; ja mitä on tapah­tu­nut, sitä vas­ta­kin tapah­tuu. Ei ole mitään uut­ta aurin­gon alla.”). Täs­tä pää­sen komean koh­ta­lon­omai­ses­ti mai­nit­se­maan, mihin Roo­man val­ta­kun­ta mure­ni: kan­sain­vael­luk­siin. Niin tulee käy­mään län­si­mai­sen sivis­tyk­sen­kin. Sit­ten ale­taan alus­ta taas.

  Täs­tä näkö­kul­mas­ta maa­han­muut­to­ky­sy­mys on mer­kit­tä­vin mah­dol­li­nen poliit­ti­nen kysy­mys mak­ro­ta­sol­la ja pit­kän ajan pers­pek­tii­vis­sä. Arkie­lä­män mik­ro­ta­sol­la ei kan­na­ta liet­soa kovin suur­ta roi­hua, kos­ka pro­ses­sia ei kui­ten­kaan voi pysäyt­tää, ei vaik­ka veren­hi­moi­sin hom­ma­lais­lah­ko sai­si ehdot­to­man määräysvallan. 

  Defai­tis­mia? Sitä juuri. 

  Jos kui­ten­kin yrit­täi­si posi­tii­vis­ta ajat­te­lua, voi­si toi­voa että pro­ses­sia oli­si mah­dol­lis­taa lie­ven­tää ja loi­ven­taa – pysäyt­tää siis ei voi – vii­saal­la poli­tii­kal­la. Niin että ei men­täi­si mel­la­koi­den ja pai­kal­lis­ten sisäl­lis­so­tien kaut­ta vaan tasai­ses­ti ja hitaas­ti, väes­tön­kas­vun ja taval­lis­ten äänes­tys­tu­los­ten ja nii­den poh­jal­la muo­dos­tu­vien par­la­ment­tien ja edel­leen lain­sää­dän­nön muu­tos­ten kautta. 

  (Joku kom­men­toi­ja väit­ti, että Hal­la-aho ei esi­tä mitään ehdo­tuk­sia sii­tä miten asiat pitäi­si hoi­taa. Kyl­lä hän on blo­gis­saan esit­tä­nyt ehdo­tuk­sen­sa uudek­si maa­han­muut­to­po­li­tii­kak­si. Hänen esi­tys­tään kan­nat­tai­si edes tut­kia. Tie­ten­kin se tyr­mät­täi­siin (ja syy­tä oli­si­kin mon­ta koh­taa tyr­mä­tä), mut­ta taval­li­nen pro­ses­si­han menee juu­ri niin: joku esit­tää jotain mikä ei ole ihan saman­lais­ta kuin van­ha tut­tu, uutuu­det tyr­mä­tään, aikaa kuluu ja uutuuseh­do­tuk­set hau­tu­vat päät­tä­jien (ja äänes­tä­jien) mie­lis­sä, ja sim­sa­la­bim! joku salon­ki­kel­poi­sem­pi päät­tä­jä saa lois­ta­van aja­tuk­sen ja val­tai­san kan­na­tuk­sen aja­tuk­sel­leen – joka on ihan sama kuin se tyr­mät­ty uutuus. 😀 )

 162. A.:
  “Kysy­mys onkin, että sisäl­tä­vät­kö pyhät teks­tit _mitään_ muu­ta kuin ristiriitoja.”

  Aika vähän, kyl­lä ne ris­ti­rii­dat ovat todel­la syväl­lä. Jos esi­mer­kik­si lue­taan Raa­mat­tua, siel­tä voi joh­taa kak­si täy­sin päin­vas­tais­ta ideo­lo­gi­aa riip­puen sii­tä pai­not­taa­ko Vuo­ri­saar­naa vai Tuo­ma­rien kir­jaa. Suu­rin osa kris­ti­tyis­tä onnek­si pai­not­taa enem­män sitä Vuo­ri­saar­naa. Sit­ten on nii­tä­kin, jot­ka otta­vat irral­li­sia sitaat­te­ja Van­has­ta tes­ta­men­tis­ta ja oikeut­ta­vat sil­lä toi­min­nan, joka on täy­sin ris­ti­rii­das­sa Kul­tai­sen sään­nön ja mui­den Jee­suk­sen kes­keis­ten ope­tus­ten kans­sa. Sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että he itse koke­vat Jee­suk­sen ope­tus­ten muo­dos­ta­van hei­dän oman vakau­muk­sen­sa ytimen.

 163. Täs­tä musul­maa­nien lisään­ty­mi­ses­tä on jau­het­tu jo ties kuin­ka kau­an. Pro­jek­tioi­den haa­ruk­ka on todel­la leveä. Näis­sä “hir­veim­mis­sä” ske­naa­riois­sa ole­te­taan, että työ­voi­ma­pu­lan takia EU jou­tuu vas­taa­not­ta­maan val­ta­via ja täy­sin hal­lit­se­mat­to­mia maa­han­muut­to­vir­to­ja. Lisäk­si mus­li­mi­nais­ten ole­te­taan sikiä­vän kuin pupujen.

  Itse en usko kum­paa­kaan väitteeseen. 

  Arvat­kaa vaik­ka, kuin­ka mon­ta las­ta turk­ki­lais­nai­nen Tur­kis­sa syn­nyt­tää ja kuin­ka mon­ta suo­ma­lai­nen Suomessa.

  http://www.prb.org/Articles/2008/muslimsineurope.aspx?p=1

  Ero on 0,15 las­ta enem­män Tur­kis­sa, mikä on käsit­tä­mät­tö­män ole­ma­ton ero, kun ottaa huo­mioon, että Turk­ki on osin vie­lä kehi­tys­maan tasol­la. Todis­te­tuk­si myös tulee, että vau­ras­tu­vis­sa mus­li­mi­mais­sa syn­ty­vyys puto­aa nopeam­min kuin vaik­ka­pa kato­li­sis­sa mais­sa. Vai miten tämä pitäi­si ymmärtää?

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_territories_by_fertility_rate

  Kai­ken kaik­ki­aan tämä “Eurabia”-hysteria on käsit­tääk­se­ni pää­osin potas­kaa. Nykyi­set tren­dit eivät aina­kaan isla­mi­soi Euroop­paa; mus­li­mit jää­vät pie­nek­si vähem­mis­tök­si ja integroi­tu­mat­to­mat, euroop­pa­lai­sia arvo­ja hal­vek­si­vat mus­li­mit vie­lä pal­jon pienemmäksi.

  Pie­ni­kin vähem­mis­tö voi kyl­lä saa­da aikaan pahaa jäl­keä, jos oikein äärim­mil­leen radi­ka­li­soi­tuu, kuten on näh­ty vaik­ka­pa ETA:n ja IRA:n koh­dal­la. Saman­kal­tai­nen radi­ka­li­soi­tu­mien Al Qai­dan mer­keis­sä näyt­ti vuo­si­kym­me­nen alku­puo­lel­la hyvin mah­dol­li­sel­ta. Onnek­si niin ei ilmei­ses­ti käy­nyt. Ihan huo­let­to­mak­si en kui­ten­kaan vie­lä aja­tel­lut ruveta. 

  Tie­tys­ti maa­han­muut­ta­jien slum­miu­tu­mi­nen ja jäl­ke­läis­ten työt­tö­myys ovat oikei­ta ongel­mia, joi­den hoi­ta­mi­seen Suo­men resurs­sit tus­kin riit­tä­vät, kun ei min­kään muun­kaan maan resurs­sit ole riit­tä­neet. Kai­ken jär­jen mukaan ne kui­ten­kin ovat ohi­me­ne­viä ongelmia.

  Moniar­voi­suu­teen Suo­mi tus­kin kaa­tuu tai edes pahem­min kol­hiu­tuu. Onhan kult­tuu­rim­me avoin ja jous­ta­va (vaik­ka itse luu­lem­me usein päinvastaista).

 164. Tämän jos­kus uuti­soi STT, mut­ta alku­pe­räis­tä läh­det­tä en vali­tet­ta­vas­ti pie­nel­lä sil­mäyk­sel­lä löy­tä­nyt, medias­sa se oli kui­ten­kin aika pal­jon esil­lä: Sak­sas­sa v. 2025 kol­me nel­jäs­tä lap­ses­ta syn­tyy mus­li­mi­per­hee­seen. Koko Euroo­pas­sa yksi kolmesta. 

  Jos joku muis­taa tie­tää läh­teen tar­kas­ti, niin lait­ta­koon tänne. 

  Vau­ras­tu­vis­sa mus­li­mi­mais­sa syn­ty­vyys var­mas­ti on las­kus­sa. Län­si-Euroo­pan mus­li­meil­la tren­di ei vält­tä­mät­tä ole yhtä sel­vä, kos­ka heil­lä on tai­pu­mus­ta syr­jäy­tyä yhteis­kun­nas­ta ja suu­ril­la lap­si­mää­ril­lä pitää yllä sekä sosi­aa­li­tur­vaan perus­tu­vaa elin­ta­soa että hen­kis­tä hyvinvointia.

  Mut­ta kyl­lä­hän syn­ty­vyys esim. Suo­men soma­leil­la on alhai­sem­pi kuin Somaliassa.

 165. Täs­tä pää­sen komean koh­ta­lon­omai­ses­ti mai­nit­se­maan, mihin Roo­man val­ta­kun­ta mure­ni: kan­sain­vael­luk­siin. Niin tulee käy­mään län­si­mai­sen sivis­tyk­sen­kin. Sit­ten ale­taan alus­ta taas.”

  Olin äsken muka­na väi­tös­ti­lai­suu­des­sa: Väit­te­li­jän mukaan Roo­man val­ta­kun­nan hajoa­mi­sen syy ei ollut ulko­puo­lel­la vaan roo­ma­lais­ten rap­pios­sa. Samaa olen kuul­lut sanot­ta­van jos­ta­kin kadon­nees­ta inka­val­tios­ta. Väi­tös ei kos­ke­nut maa­han­muut­ta­jia ja vie­rai­ta kult­tuu­re­ja vaan organisaatiokulttuuria.

  Osoit­ta­va sor­mi on suun­nat­tu ylä­luo­kan ja hal­lin­non rappeutumiseen.

 166. Vii­te Osmo 7.4.2009 kel­lo 23:22

  Ais­han ikää­hän ei koraa­nis­ta löy­dä, vaan myö­hem­min kir­joi­te­tus­ta peri­mä­tie­dos­ta, jol­la on suu­ri mer­ki­tys isla­min tulkinnassa. 

  Tie­to on yhtä luo­tet­ta­vaa tai epä­luo­tet­ta­vaa kuin mikä tahan­sa sen ajan historiankirjoitus. 

  Onko peri­mä­tie­to tot­ta vai ei, on kui­ten­kin mie­les­tä­ni täs­sä epä­olen­nai­nen kysy­mys. Olen­nais­ta on, että isla­min oppi­neet mie­li­pi­de­joh­ta­jat pitä­vät sitä tote­na ja se osal­taan pitää yllä perin­net­tä lapsiavioliittoihin. 

  Osmo on Raa­mat­tun­sa lukenut: 

  Raa­ma­tus­sa­kin esiin­tyy hen­ki­löi­tä, joi­den pyhä kir­ja väit­tää elä­neen sato­ja vuo­sia vanhoiksi.

  Mitä sit­ten? Miten tämä seik­ka vai­kut­taa nyky­päi­vän Suo­mes­sa ja miten se liit­tyy väl­jäs­ti­kään tähän keskusteluun?

  Ei kukaan tääl­lä ole vaa­ti­mas­sa Muham­ma­din tuo­mit­se­mis­ta, vaan lap­sia­vio­liit­to­jen tra­di­tion, joka osit­tain kum­pu­aa Muham­ma­din teoista.

  1. Yri­tin sanoa, että tuo tie­to avioi­tu­mi­siäs­tä voi olla saman­lais­ta kalen­te­ri­vii­saut­ta kuin nuo saojt vuo­sia van­hat juu­ta­lai­set­kin. Sik­si vaa­ti­mus, että minun pitäi­si tuo­mi­ta Muham­med hen­ki­lö­nä on aivan äly­tön. Minus­ta pitää tuo­mi­ta oppi lap­sia­vio­lii­tos­ta ja lap­sia­vio­lii­tot nyky­päi­vä­nä eikä antii­kin aikana.

 167. Anna-Lii­sa kir­joit­ti:Joku kom­men­toi­ja väit­ti, että Hal­la-aho ei esi­tä mitään ehdo­tuk­sia sii­tä miten asiat pitäi­si hoi­taa. Kyl­lä hän on blo­gis­saan esit­tä­nyt ehdo­tuk­sen­sa uudek­si maahanmuuttopolitiikaksi. 

  Voi­sit­ko heit­tää lin­kin, johon­kin hyvään esi­merk­ki teks­tiin täs­tä, jos sel­lai­nen on?

 168. Euroo­pan isla­mi­soi­tu­mi­ses­ta huo­les­tu­neil­le muu­ta­mia luku­ja uskon­to­kun­tiin kuuluvista(kaikki käy­te­tyt luvut on otet­tu CIA world fact boo­kis­ta: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html ):

  UK: Chris­tian (Anglican, Roman Cat­ho­lic, Pres­by­te­rian, Met­ho­dist) 71.6%, Mus­lim 2.7%, Hin­du 1%, other 1.6%, uns­peci­fied or none 23.1% (2001 cen­sus), etni­sis­tä ryh­mis­tä esim. pakis­ta­ni­lai­sia väes­tös­tä 1,3%.

  Sak­sa: Pro­tes­tant 34%, Roman Cat­ho­lic 34%, Mus­lim 3.7%, unaf­fi­lia­ted or other 28.3%. Turk­ki­lai­sia 2,4%.

  Rans­ka: Roman Cat­ho­lic 83%-88%, Pro­tes­tant 2%, Jewish 1%, Mus­lim 5%-10%, unaf­fi­lia­ted 4% Mikä on taval­laan mie­len­kiin­tois­ta, kos­ka kyl­lä Rans­kas­ta­kin ateis­te­ja löy­tyy, mut­ta ilmei­ses­ti kir­kon ja val­tion erot­ta­mi­sen myö­tä kir­kos­ta eroa­mi­sen motii­vit ovat vähäi­sem­piä kuin muualla.

  Alan­ko­maat: Roman Cat­ho­lic 30%, Dutch Refor­med 11%, Cal­vi­nist 6%, other Pro­tes­tant 3%, Mus­lim 5.8%, other 2.2%, none 42% (2006)

  Vil­kai­se­mal­la ylä­ole­via luku­ja voi hel­pos­ti tode­ta, että Euroop­pa maal­lis­tuu kovaa vauh­tia. Voi­daan olet­taa, että tämä pätee myös maa­han­muut­ta­jiin, vaik­ka ken­ties hitaam­min kuin kan­ta­väes­töön. Joka tapauk­sess muu­ta­man pro­sen­tin vähem­mis­tön kei­kah­ta­mi­nen yi 50% enem­mis­tök­si on san­gen epä­to­den­nä­köis­tä useis­ta­kin syis­tä johtuen. 

  Tämä ei tar­koi­ta, ettei­kö radi­kaa­leis­ta ryh­mis­tä oli­si syy­tä olla huo­lis­saan. Epä­de­mo­kraat­ti­set val­tiot ja fanaa­ti­kot ovat jat­ku­va sor­ron ja epä­va­kau­den läh­de. Samoin muu­ta­ma seko­pää saat­taa saa­da aikai­sek­si surul­lis­ta jäl­keä. Kuten on näh­ty esim. kou­luamm­mus­ke­lu­ta­pauk­sis­sa. Mut­ta koto­pe­räi­sen syr­jäy­ty­mi­sen ja ahdis­tuk­sen käsit­te­le­mi­nen lie­nee tur­han haas­ta­vaa raflaa­viin jut­tui­hin miel­ty­neil­le “krii­ti­koil­le”, jot­ka ken­ties ovat­kin esi­merk­ki­ta­pauk­sia juu­ri tuos­ta koto­pe­räi­ses­tä syr­jäy­ty­mi­ses­tä enem­män kuin aidois­ta huo­lis­ta kaik­kein todel­li­sim­pien ongel­mien suhteen.

 169. Joko Ode ymmär­tää, mil­tä tun­tuu jos jou­tuu kir­joit­ta­mi­si­aan selit­tä­mään jat­ku­vas­ti ? Selit­tä­mi­nen ei lopu jos kaik­ki se mitä kir­joi­tat halu­taan ymmär­tää vää­rin. Näin on käy­nyt Jus­si hal­la-ahol­le ja niin näyt­tää käy­vän myös sinulle. 

  Lap­sia­vio­lii­tot ovat isla­min tapa, nii­tä ei tapah­du vain “pie­nes­sä osas­sa” vaan ne ovat val­lit­se­via. Nii­tä ei tuo­mi­ta toi­sin kuin joi­den­kin kato­lis­ten pap­pien tekosia.

  1. On taas rank­ka yleis­tys. Suo­mes­sa on ollut sata vuot­ta elin­voi­mai­nen tataa­ri­vä­hem­mis­tö, jon­ka pii­ris­sä ei har­joi­te­ta mitän lapsiavioliittoja.

 170. Tomi Ahti:
  “Tie­tys­ti maa­han­muut­ta­jien slum­miu­tu­mi­nen ja jäl­ke­läis­ten työt­tö­myys ovat oikei­ta ongel­mia, joi­den hoi­ta­mi­seen Suo­men resurs­sit tus­kin riit­tä­vät, kun ei min­kään muun­kaan maan resurs­sit ole riittäneet.”

  Suo­mi on sii­nä mie­les­sä parem­mas­sa tilan­tees­sa, että sil­lä oli­si mah­dol­li­suus ana­ly­soi­da mui­den Euroo­pan-mai­den vir­hei­tä ja onnis­tu­mi­sia näi­den ongel­mien tor­ju­mi­ses­sa. Mus­ta sii­hen pitäi­si pis­tää aika pal­jon enem­män effort­tia, eikä vaan luot­taa sii­hen että asiat hoi­tuu itses­tään. Mut­ta sehän ei tie­ten­kään ole yhtä tär­ke­ää kuin kiis­te­ly sii­tä, oli­ko pro­feet­ta pedo­fii­li vai ei ja kuka sanoi mitä ja mitä jät­ti sano­mat­ta vaik­ka oli­si pitä­nyt sanoa.

 171. Osmo-Posmo…Nyt alkaa naurattaa 😀 

  Mus­li­me­ja on maa­il­mas­sa 1,3 mil­jar­dia. Suo­men tataa­rei­ta alle tuhat. 

  Eikö voi sanoa, että mus­li­mien kes­kuu­des­sa jokin tapa on val­lit­se­va, vaik­ka juu­ri Suo­men tataa­reil­ta se puut­tui­si? Eikö?

  1. Luu­len­pa, että maa­il­man­ta­sol­la­kin mus­li­meis­ta ovat hyvin pie­ne­nä vähem­mis­tö­nä ne, jot­ka mene­vät nai­mi­siin 9‑vuotiaina, kun tapa on kiel­let­ty jopa Ira­nis­sa. Osaa­ko joku ennus­taa pro­mil­lea oikein?

 172. On taas rank­ka yleis­tys. Suo­mes­sa on ollut sata vuot­ta elin­voi­mai­nen tataa­ri­vä­hem­mis­tö, jon­ka pii­ris­sä ei har­joi­te­ta mitän lapsiavioliittoja”

  Tataa­ri­kort­ti pelat­tu. Mikä mer­ki­tys koko­nai­suu­del­le on Suo­men noin tuhan­nel­la tataa­ril­la (jot­ka ovat yhteis­kun­nan pai­nees­sa integroi­tu­neet) ja jot­ka eivät edes seu­ra­kun­taan­sa huo­li maahanmuuttajamuslimeja ?
  Sinun pitäi­si tilas­to­tie­teil­jä­nä ymmär­tää se, että ilman tilas­tol­lis­ta yleis­tys­tä kaik­ki kes­kus­te­lu käy mahdottomaksi.

 173. Se, että Hal­la-aho jou­tuu “selit­tä­mään”, joh­tuu sii­tä, että hän kir­joit­taa asiois­ta taval­la, jota pide­tään ylei­ses­ti jos nyt ei rasis­ti­se­na, niin aina­kin jos­sain mää­rin hyvän tavan vas­tai­se­na. Hän käsit­te­lee tär­kei­tä ja arka­luon­toi­sia asioi­ta näkö­kul­mas­ta, jota pide­tään ihan ylei­ses­ti jon­kin ver­ran paheksuttavana. 

  Tämä voi olla tai olla ole­mat­ta huo­no asia; tämä on fakta.

  Sen­si­jaan se, että Osmon kom­men­tit vää­ris­tel­lään täy­sin ja jopa kään­ne­tään vie­raal­le kie­lel­le vää­rin ja jul­kais­taan inter­ne­tis­sä, on tör­ke­ää. Tämä oli johon­kin suun­taan tulos­sa, sen arva­sin jo sii­nä vai­hees­sa kun leh­des­sä kir­joi­tet­tiin, että Hal­la-ahon sivuil­la oli ollut kävi­jöi­tä Lähi-idäs­tä. Mie­tin jo sil­loin, että kos­ka­han hom­ma­lai­set kek­si­vät ottaa jon­kun “suvait­se­vai­sen” ja teh­dä tämän jos­tain höl­möis­tä sano­mi­sis­ta “uuti­sen” vää­ris­te­lyl­lä, ikään­kuin kostoksi.

  Tapa jol­la se nyt teh­tiin oli vaan aika type­rä ja köm­pe­lö. Tar­vit­tiin pait­si asiayh­tey­des­tä irroit­ta­mi­nen, myös rop­pa­kau­pal­la tar­koi­tus­ha­kuis­ta tul­kin­taa ja jopa sano­jen vaih­ta­mis­ta toisikseen. 

  Tämä ei ole mitään kes­kus­te­lua. Tee­mu K ja muut yllä, jot­ka syyt­tä­vät Osmoa “kes­kus­te­lun estä­mi­ses­tä” teke­vät jon­kin­lai­sen teko­py­hyy­den maa­il­ma­nen­nä­tyk­sen nois­sa jutuis­saan. Osmo on ollut jota­kuin­kin ainoa val­ta­kun­nan­po­liit­ti­ses­ti näky­vä ja mer­kit­tä­vä hen­ki­lö, joka on läh­te­nyt edes joten­kin jul­ki­seen kes­kus­te­luun mukaan. Siis muu­ten­kin kuin anta­mal­la pönöt­tä­viä lausun­to­ja lehdistölle.

  Hom­ma­lai­sil­le sekään ei kel­paa. Toi­vot­ta­vas­ti fik­sum­mat siel­lä hen­gaa­jat vii­meis­tään nyt tajua­vat miten pit­käl­le omiin älyt­tö­myyk­siin­sä nämä tyy­pit ovat seonneet. 

  Olen seu­ran­nut puhe­ta­paa ja sen kehit­ty­mis­tä nyt noin puo­li­sen­tois­ta vuot­ta. Ole­tin, että Hal­la-ahon kun­nal­lis­vaa­li­me­nes­tyk­sen jäl­keen hom­ma­lais­ten reto­riik­ka vähän lie­ve­ni­si. Näin näyt­ti alkuun vähän käy­vän. Sit­ten tuli ViNa:n tut­kin­ta­pyyn­tö ja “mokut­ta­jien” vas­tai­nen reto­riik­ka hyp­pä­si ihan uusiin sfääreihin. 

  Hom­ma­lai­set eivät edes notee­ran­neet sitä, että Osmo sanoi tuol­loin pitä­vän­sä tut­kin­ta­pyyn­töä aiheettomana. 

  Sit­ten tuli syy­te ja Perus­suo­ma­lai­set sivuut­ti­vat Hal­la-ahon. Seu­rauk­set ovat tässä.

 174. Jos jotain nyt ihan vaka­vis­saan sat­tuu kiin­nos­ta­maan lap­sien oikeu­deut muu­ten­kin kuin lyö­mä­asee­na, niin pika­googlauk­sel­la aihees­ta löy­tyy esim. tii­vis tietopaketti:
  http://www.unfpa.org/swp/2005/presskit/factsheets/facts_child_marriage.htm
  Summaus:

  It is no coinci­dence that the same count­ries in Africa, Asia and the Midd­le East that have high rates of child mar­ria­ge are tho­se with:

  ” * High pover­ty rates, birth rates and death rates
  ” * Grea­ter inci­dence of conflict and civil strife
  ” * Lower levels of ove­rall deve­lop­ment, inclu­ding schoo­ling, emplo­y­ment, health care.”

  Mikä ei nyt var­si­nai­ses­ti ker­to­nut mitään mitä ei oli­si voi­nut arva­ta. Kur­juus kasaantuu.

 175. Mik­si juut­tua 9- vuo­den ikään (kos­ka kaik­kien on help­po olla samaa miel­tä, ettei näin nuo­ri ole avio­lii­to­kel­poi­nen eikä Muha­med­din vai­mon ikää ole rele­vant­tia poh­tia nyky­päi­vä­nä?), kun imaa­mi ja osa tän­ne kom­men­toi­jis­ta pitää mur­ro­si­kään tul­lut­ta tyt­töä, jol­la on kuu­kau­ti­set alka­neet eli 11–12 vuo­tias­ta, suku­kyp­sä­nä ja vai­mok­si kel­po­na? Vaik­ka syn­ny­tys näin nuo­re­na onkin todel­li­nen ris­ki, tytön psy­ko­lo­gi­ses­ta kehi­tyk­ses­tä ja omis­ta toi­veis­ta puhu­mat­ta­kaan. Onko ensim­mäi­nen sie­men­syök­sy sit­ten merk­ki sii­tä, että poi­ka oli­si val­mis nai­mi­siin vai mik­si tyt­tö­jen lap­suus nyky­ai­ka­na pitäi­si olla lyhyem­pi? Yhteis­kun­nis­sa, jois­sa tytöt eivät opis­ke­le eikä nai­set työs­ken­te­le kodin ulko­puo­lel­la, avio­liit­to onkin ihan jär­ke­vää jo esim. 16- vuo­ti­aa­na, mut­ta tämä kes­kus­te­lu onkin kos­ke­nut Suo­mes­sa asu­via muslimityttöjä.

 176. Komp­paan Tie­de­mies­tä 8.4.2009 kel­lo 10:12. Kaik­ki myö­tä­tun­to ja tuki Osmolle. 

  a m‑b 8.4.2009 kel­lo 8:06: “[…] Roo­man val­ta­kun­nan hajoa­mi­sen syy ei ollut ulko­puo­lel­la vaan roo­ma­lais­ten rap­pios­sa.” Olet oikeas­sa, noin olen minä­kin luke­nut. Minun oli­si pitä­nyt mai­ni­ta se tuos­sa ylempänä. 

  Oska­ri Huus­kol­le vie­lä ker­taal­leen (ette­kö te ihan tot­ta edes ole käy­neet vil­kai­se­mas­sa kohi­nan alku­läh­tei­tä ja kohi­set­te sil­ti tai aina­kin seu­raat­te kohi­naa? :o)
  http://www.halla-aho.com/scripta/maahanmuuttopolitiikan_hahmottelua_osa1.html
  http://www.halla-aho.com/scripta/maahanmuuttopolitiikan_hahmottelua_osa2.html

 177. Lap­sia­vio­lii­tot ovat isla­min tapa, nii­tä ei tapah­du vain “pie­nes­sä osas­sa” vaan ne ovat vallitsevia.”

  Tähän väliin oli­si var­mas­ti hyvä saa­da nume­roi­ta täs­tä val­lit­se­vuu­des­ta, niin voi­daan ana­ly­soi­da onko tämä “tilas­tol­li­nen yleis­tys” päte­vä vai ei.

 178. Jopa Suo­mes­sa asuu maa­han­muut­ta­jia ja halusim­me tai emme hei­tä saa­puu lisää.

  Kan­nat­tai­si­ko poh­tia miten hei­dät saa­tai­siin par­hai­ten integroi­tua yhteis­kun­taan, jot­ta hyö­dyt mak­si­moi­tai­siin ja hai­tat minimoitaisiin?

  Vai­kea usko että maa­han­muut­ta­jien demo­ni­soin­ti ja lap­sel­lis­ten kau­hu­ku­vien maa­lai­lu oli­si tähän paras tapa. 

  Mut­ta maa­han­muut­ta­jien ja kan­ta­suo­ma­lais­ten ongel­ma­ton yhtei­se­lo tus­kin on Hal­la-Ahon & kump. päämääränäkään.

 179. Osmo:
  “Minus­ta pitää tuo­mi­ta oppi lap­sia­vio­lii­tos­ta ja lap­sia­vio­lii­tot nyky­päi­vä­nä eikä antii­kin aikana.”

  Kaik­kia ilmiöi­tä tulee siis tar­kas­tel­la mie­les­tä­si vain ajan ja pai­kan (= val­lit­se­van kult­tuu­rin) kon­teks­tis­sa? Jos tuon rela­ti­vis­min vetää äärim­mil­leen, niin kas kum­maa: yhtäk­kiä Nat­si-Sak­san, Neu­vos­to­lii­ton ja punakh­me­rien­kin hir­mu­teot täy­tyi­si hyväk­syä. Nehän oli­vat vain aikan­sa kult­tuu­rin tuo­tet­ta ja sen luon­nol­li­nen jatkumo.

  Aihet­ta sivu­ten: ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö Hamas voit­ti Pales­tii­nan vaa­lit vuon­na 2006. Ter­ro­ris­mil­la näyt­täi­si siis ole­van pales­tii­na­lais­ten laa­jah­ko hyväk­syn­tä. Täy­tyy­kö ter­ro­ris­mi­kin nyt sit­ten kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­min nimis­sä hyväksyä?

  Minä tuo­mit­sen lap­sia­vio­lii­tot kaik­kial­la ja aina, tapah­tui­vat ne sit­ten 600-luvul­la, 3500 eaa. tai tänään. Tie­dos­tan toki myös näi­den asioi­den his­to­rial­li­set kon­teks­tit. His­to­ria ei ota kan­taa moraa­li­seik­koi­hin, mut­ta _minä otan_. Kan­nat­tai­si sinun­kin jos­kus kokeilla.

  Osmo:
  “Luu­len­pa, että maa­il­man­ta­sol­la­kin mus­li­meis­ta ovat hyvin pie­ne­nä vähem­mis­tö­nä ne, jot­ka mene­vät nai­mi­siin 9‑vuotiaina, kun tapa on kiel­let­ty jopa Ira­nis­sa. Osaa­ko joku ennus­taa pro­mil­lea oikein?”

  Oleel­lis­ta ei var­maan­kaan ole se, että Ais­ha oli juu­ri 9‑vuotias. Oleel­lis­ta on se, että hän oli lap­si. Pakis­ta­nis­sa jopa kol­mas­osas­sa avio­lii­tois­ta on toi­se­na osa­puo­le­na alai­käi­nen (siis tyt­tö). Eikö täs­sä sinun mie­les­tä­si ole tosi­aan­kaan mitään vää­rää? Eikö asi­aan pidä puut­tua? Eikö asi­aa saa kom­men­toi­da ja kri­ti­soi­da? Voi­ko 14-vuo­tias tyt­tö muo­dos­taa mie­les­tä­si tasa­ve­roi­sen lii­ton 50-vuo­ti­aan äijän­käp­pä­nän kanssa?

  Aivan kaik­kea ei sen­tään pidä yrit­tää “ymmär­tää” ja “suvai­ta”, vaik­ka kan­nat­tai­si­kin kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­mia. Maa­il­mas­sa on yhä kult­tuu­re­ja ja tapa­kult­tuu­re­ja, jot­ka saat­toi­vat edus­taa uusin­ta uut­ta jos­kus 1400 vuot­ta sit­ten, mut­ta joi­den yli aika on jo kau­an sit­ten pyy­häl­tä­nyt. Nämä kult­tuu­rit eivät ole pysy­neet muun maa­il­man moraa­li­sen ja inhi­mil­li­sen sivis­tyk­sen peräs­sä, ja täs­tä hyväs­tä näi­tä kult­tuu­re­ja on syy­tä­kin sättiä.

 180. az:

  Sak­san nykyi­sel­lään jo laa­jo­ja yhteis­kun­nal­li­sia ongel­mia syn­nyt­tä­vä turk­ki­lai­nen kan­san­osa tuli lisäk­si alku­jaan työ­pe­räi­si­nä tuli­joi­na (n. 2 suku­pol­vea sitten)”

  Antai­sit­ko jotain esi­merk­ke­jä _laajoista_ yhteis­kun­nal­li­sis­ta ongel­mis­ta ettem­me luu­li­si nii­tä mie­li­ku­vi­tuk­se­si tuot­teek­si? Kat­sos minus­ta Sak­sas­sa ei ole laa­jo­ja yhteis­kun­nal­li­sia ongel­mia, pois­lu­kien ehkä enti­sen DDR:n työttömyys.

  Lisäk­si aja­tus­leik­ki­nä voit poh­tia mon­ta­ko minuut­tia Sak­san kan­san­ta­lous, maa­il­man nel­jän­nek­si suu­rin muu­ten, pyö­ri­si jos kaik­ki ulko­maa­lais­taus­tai­set ja hei­dän jäl­ke­läi­sen­sä yhtäk­kiä katoai­si­vat maasta.

 181. Tämän kohi­nan jou­kos­sa Juuso Kopo­nen koit­ti saa­da liik­keel­le jär­ke­vää kes­kus­te­lua maa­han­muut­toon liit­ty­vis­tä kon­kreet­ti­sis­ta kysy­myk­sis­tä ja kirjoitti:

  - Onko syy­tä jul­ki­ses­ti tuo­mi­ta Muham­med pedofiilinä?
  — Onko poi­kien ympä­ri­leik­kaus väärin?
  — Onko oikein, että maa­han­muut­ta­ja­nai­sil­le jär­jes­te­tään omia vuo­ro­ja uimahalleihin?

  Nämä ovat minus­ta hyviä kysy­myk­siä ja ihmet­te­len, ettei nii­hin sen puo­leen “maa­han­muut­to­kriit­ti­set” kuin “moni­kult­tu­ris­tit” (jos nykyi­sen tai sitä vapaam­man maa­han­muu­ton kan­nat­ta­jil­le on parem­pi yhden sanan ter­mi, niin ker­to­kaa) eivät tähän tart­tu­neet. Koi­tan itse vas­ta­ta noihin:

  Ensim­mäi­ses­sä väit­tees­sä on sana “tuo­mi­ta”, joka ei ole kovin yksi­kä­sit­tei­nen. Jos sil­lä tar­koi­te­taan kir­jai­mel­li­ses­ti oikeu­teen tuo­mis­ta ja ran­gais­tuk­seen tuo­mit­se­mis­ta, niin ei tie­ten­kään, kos­ka Muham­med ei enää ole elossa. 

  Entä sit­ten hänen teke­mi­sen­sä vää­räk­si kut­su­mi­nen (olet­taen, että se tapah­tui, en ala täs­sä nyt väit­teen toden­mu­kai­sui­suut­ta tar­kas­tel­la, kuten en vaik­ka­pa Jee­suk­ses­ta kes­kus­tel­taes­sa ala poh­tia, eli­kö koko Jee­sus­ta kos­kaan vai onko hän vain Paa­va­lin mie­li­ku­vi­tuk­sen tuo­te)? Minus­ta hän eli sii­hen aikaan ja sel­lai­ses­sa kult­tuu­ri-ilma­pii­ris­sä, jos­sa tuol­lai­set avio­lii­tot oli­vat sal­lit­tu­ja, joten hänen tuo­mit­se­mi­sen­sa nykys­tan­dar­deil­la oli­si yhtä hyö­dy­tön­tä kuin vaik­ka­pa Tho­mas Jef­fer­so­nin tuo­mit­se­mi­nen sii­tä, että nuo­re­na mie­he­nä hän omis­ti orjia (vaik­ka sit­ten myö­hem­min tuli voi­mak­kaak­si orja­kau­pan vas­tus­ta­jak­si). Tai aja­tel­laan niin, että jos­kus tule­vai­suu­des­sa lihan syön­ti kiel­le­tään sil­lä perus­teel­la, että tode­taan siko­jen ja leh­mien ole­van ajat­te­le­via olen­to­ja, joi­den pitä­mi­nen van­git­tui­na vain tuot­taak­seen lihaa ihmi­sil­le on vää­rin, niin en sil­ti oli­si tuo­mit­se­mas­sa nykyit­seä­ni sik­si, että syön lihaa hyväl­lä ruokahalulla. 

  MUTTA tämä­kään ei minus­ta ole se oikea “tuomita”-sanan tul­kin­ta. Minus­ta täs­sä ei pidä tuo­mi­ta Muham­me­dia hen­ki­lö­nä, vaan sen sijaan aja­tus, että hänen 1400 vuot­ta sit­ten tapah­tu­nei­ta teke­mi­si­ään pitäi­si pitää jon­kin­lai­se­na ohje­nuo­ra­na nyky­maa­il­mas­sa. Häneen pitäi­si siis suh­tau­tua kuten joku tääl­lä joku hän­tä ver­ta­si “Roo­man kei­sa­riin”, eli his­to­rian hen­ki­lö­nä, ei sen enem­pä­nä. Nyt kysy­mys on, että kuin­ka moni mus­li­mi on val­mis näin teke­mään? Käsit­tääk­se­ni mus­li­mien suut­tu­mus esim. pila­ku­va­ju­tus­sa joh­tui juu­ri sii­tä, että he eivät halua käsi­tel­lä hän­tä yhte­nä his­to­rian hen­ki­lö­nä, vaan pyhä­nä uni­ver­saa­li­na (ajas­ta riip­pu­mat­to­ma­na) esi­merk­ki­nä ihmisille. 

  Toi­seen kysy­myk­seen vas­tauk­se­ni on, että niin pien­ten poi­kien kuin tyt­tö­jen­kin ympä­ri­leik­kaus on vää­rin, ellei sitä teh­dä lää­ke­tie­teel­li­ses­tä syys­tä. Jos joku sit­ten vaik­ka 15-vuo­ti­aa­na halu­aa van­hem­pien luval­la lei­ka­tut­taa sukue­li­mi­ään, niin sii­tä vaan. Molem­pien suku­puo­lien ympä­ri­leik­kauk­set aiheut­ta­vat tar­pee­ton­ta kipua lap­sel­le, joka ei itse vie­lä sen ikäi­se­nä osaa edes ker­toa halua­van­sa kuu­lua kysei­seen uskontoon. 

  Kol­man­teen kysy­myk­seen vas­tauk­se­ni on, että jos tuol­lai­seen eril­lis­vuo­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen ryh­dy­tään, jou­du­taan luis­ta­val­le pin­nal­le. Samal­la syyl­lä sit­ten pitäi­si alkaa jär­jes­tää uima­vuo­ro­ja vaik­ka­pa liha­vil­le nai­sil­le (tai mie­hil­le), jot­ka eivät halua puo­lia­las­ton­ta krop­paan­sa esi­tel­lä. Ja sit­ten ei-liha­vil­le, jot­ka eivät kes­tä kat­sel­la puo­lia­las­to­mia liha­via ihmi­siä. Ja niin edelleen. 

  Tähän liit­tyy se, että joku tuol­la yllä mai­nit­si, että islam (tai mikään muu­kaan uskon­to) ei ole mikään mono­liit­ti, vaan se riip­puu ennen kaik­kea sii­tä, mitä ihmi­set sii­tä tul­kit­se­vat. Jos ihmi­set tul­kit­se­vat uskon­nos­taan, että eivät voi uida mui­den kans­sa, niin sit­ten tul­kit­se­vat. Sii­nä jää sit­ten uimi­set väliin. Aivan samal­la tavoin kuin jää väliin jol­lain hen­ki­löl­lä, joka on ujo, eikä halua näyt­tää puo­lia­las­ton­ta var­ta­lo­aan muil­le. Joko siis ollaan “uskon­to­re­la­ti­vis­te­ja” (uskon­to ei sinäl­lään ole mitään, vaan se muo­dos­tuu vain ihmis­ten sub­jek­tii­vi­sis­ta mie­li­pi­teis­tä uskos­taan) tai sit­ten ei olla (uskon­non oppi on objek­tii­vi­ses­ti sel­vi­tet­tä­vis­sä esim. jos­tain kir­jal­li­sis­ta läh­teis­tä). Minus­ta ei siis voi samaan aikaan sanoa, että mus­li­mit eivät voi uida yhdes­sä mui­den kans­sa, kos­ka Koraa­ni kiel­tää heil­tä moi­sen ja toi­saal­ta, että mus­li­mit eivät kan­na­ta isla­mis­ta eroa­vien teloi­tus­ta, vaik­ka Koraa­nis­sa niin lukee (ole­tan, että lukee, parem­min tie­tä­vät kor­jat­koon). Se, että Koraa­nis­sa (tai Raa­ma­tus­sa) jotain lukee joko on perus­te vapaut­taa itsen­sä tul­kit­si­jan sub­jek­tii­vi­suu­des­ta tai sit­ten se ei ole. 

  Parem­pi kysy­mys oli­si minus­ta, että pitää­kö kou­lus­sa ja armei­jas­sa jär­jes­tää eril­lis­tä ruo­kaa niil­le, jot­ka eivät suos­tu vaik­ka­pa pos­sua syö­mään (oli tähän syy­nä sit­ten uskon­to tai vaik­ka se, että on vege­ta­ris­ti). Ja siis nyt puhu­taan tuos­ta “suos­tu­mi­ses­ta”, ei esim. sii­tä, että lak­too­si-into­le­rant­ti ei voi juo­da mai­toa tai kala-aller­gik­ko syö­dä kalaa. Tähän vas­taus on minus­ta, että mah­dol­li­suuk­sien mukaan pitää. Aina­kin armei­jas­sa on oleel­lis­ta, että kaik­ki soti­laat ovat ennen mars­sia syö­neet tar­peek­si, eikä kukaan romah­da kes­ken mat­kan. Jos osaa ei saa­da mil­lään syö­mään vaik­ka­pa pos­sua, niin sil­loin sitä on hei­dän eteen­sä tur­ha tyr­kä­tä. Toki täs­sä­kin ollaan osin liuk­kaal­la pin­nal­la, eli mitä teh­dään sit­ten, kun joku vain muu­ten vaan kiel­täy­tyy syö­mäs­tä muu­ta kuin hampurilaisia?

  Nämä oli­vat siis minus­ta nii­tä hyviä kon­kreet­ti­sia kysy­myk­siä. Mut­ta nämä eivät suo­raan liit­ty­neet sii­hen maa­han­muut­to­kriit­tis­ten avain­koh­taan, eli sii­hen, miten ihmi­siä pitää pääs­tää maahan. 

  Kysy­tään­pä siis. Pitäi­si­kö maa­han päästää
  — työ­pe­räi­siä maa­han­muut­ta­jia EU:n ulko­puo­lel­ta (EU:n sisäl­lä asi­aan ei voi vai­kut­taa muu­ten kuin eroa­mal­la EU:sta)? Jos pitäi­si, niin mil­lä ehdoil­la hen­ki­lö las­ke­taan työ­pe­räi­sek­si maa­han­muut­ta­jak­si ja miten toi­mi­taan, jos nämä ehdot eivät jos­tain syys­tä tule­vai­suu­des­sa enää päde kysei­sen hen­ki­lön kohdalla?

  - huma­ni­ta­ri­sia maa­han­muut­ta­jia? Näil­lä tar­koi­te­taan siis mui­ta kuin nii­tä, joil­la tode­taan ole­van syy tur­va­pai­kan myön­tä­mi­seen ja siis joi­den maa­han pääs­tä­mi­seen Suo­mi on YK-sopi­muk­sil­la sitou­tu­nut (eikä siten jäl­leen asia ole Suo­men itsen­sä käsis­sä muu­ten kuin eroa­mal­la YK:sta). Huma­ni­ta­ri­sia maa­han­muut­ta­jia on tie­ten­kin lai­das­ta lai­taan, joten jae­taan hei­tä vähän pie­nem­piin ryhmiin:
  — sotaa paos­sa olevat
  — luon­non­ka­ta­stro­fia paos­sa olevat
  — maan­sa huo­no­ja sosi­aa­li­sia olo­ja paos­sa olevat
  — maan­sa köy­hyyt­tä paos­sa olevat

  Ja näi­hin huma­ni­ta­ri­siin maa­han­muut­ta­jiin voi­si koh­dis­taa saman lisä­ky­sy­myk­sen kuin työ­pe­räi­siin­kin, että miten toi­mi­taan sii­nä tapauk­ses­sa, että se pake­ne­mi­sen syy koti­maas­sa pois­tuu (esim. sota loppuu)? 

  Näi­hin kysy­myk­siin oli­si kiin­nos­ta­vaa kuul­la perus­tel­tu­ja avoi­mia kan­nan­ot­to­ja. Tähän asti itse en ole kuul­lut ekspli­siit­ti­ses­ti mui­ta kuin maa­han­muut­to­kriit­tis­ten “vain Gene­ven sopi­muk­sen mukai­set pako­lai­set otetaan”.

 182. a m‑b kir­joit­ti 8.4.2009 kel­lo 8:06
  “Olin äsken muka­na väi­tös­ti­lai­suu­des­sa: Väit­te­li­jän mukaan Roo­man val­ta­kun­nan hajoa­mi­sen syy ei ollut ulko­puo­lel­la vaan roo­ma­lais­ten rappiossa.”

  Aina saa väit­tää. Roo­man rap­pioon ei ole ole­mas­sa ylei­ses­ti hyväk­syt­tyä yksit­täis­tä his­to­rial­lis­ta seli­tys­tä. Val­ta­kun­nan hajoa­mi­nen oli erit­täin monen, osin toi­sis­taan täy­sin riip­pu­mat­to­man, teki­jän sum­ma. Hajoa­mi­sen perim­mäi­set syyt oli­vat var­mas­ti­kin juu­ri Roo­man orga­ni­saa­tios­sa ja yhteis­kun­nas­sa, ja kan­sain­vael­luk­set toi­mi­vat­kin pikem­min­kin lau­kai­se­va­na, välit­tö­mä­nä teki­jä­nä val­ta­kun­nan romahduksessa.

  Oli­si kui­ten­kin äärim­mäi­sen yksioi­kois­ta väit­tää, että romah­dus oli­si joh­tu­nut vain Roo­man sisäi­ses­tä orga­ni­saa­tios­ta. Rajo­jen puo­lus­ta­mi­nen oli niin kal­lis­ta, ettei Roo­man soti­las­ko­neis­to enää 400-luvul­la kyen­nyt nii­tä puo­lus­ta­maan. Sota­ko­neis­ta vei myös koh­tuut­to­man osan Roo­man bud­je­tis­ta. Nämä syyt voi­daan kui­ten­kin joh­taa juu­ri kan­sain­vael­luk­siin: mikä tar­ve Roo­mal­la oli­si ollut puo­lus­taa rajo­jaan, jos rajo­jen taka­na ei oli­si ollut uhkaa­vaa porukkaa?

  Erit­täin oleel­li­sia syi­tä Roo­man romah­duk­ses­sa oli­vat ihan tun­ne­tus­ti myös kul­ku­tau­dit ja ympäristöongelmat.

  Sitä pait­si, jo ennen nii­tä “var­si­nai­sia” ger­maa­nien kan­sain­vael­luk­sia Roo­man yhteis­kun­ta ja eten­kin hal­lin­to oli­vat jo suu­rek­si osak­si “bar­ba­ri­soi­tu­neet”. Mikä­li Roo­ma siis romah­ti a m‑b:n mukaan vain Roo­man sisäi­sen orga­ni­saa­tion ja yhteis­kun­nan ongel­miin, niin nämä­kin ongel­mat joh­tui­vat suu­rek­si osak­si bar­ba­ri­soi­tu­mi­ses­ta ja siis ikään kuin kan­sain­vael­lus­ten “esias­tees­ta”.

  Vain täy­si höl­mö­läi­nen väit­tää, ettei kan­sain­vael­luk­sil­la ollut mitään teke­mis­tä Roo­man val­ta­kun­nan romah­duk­sen kanssa.

  Sii­hen, onko täl­lä mitään mer­ki­tys­tä tämän kes­kus­te­lun kan­nal­ta, en osaa ottaa kantaa.

 183. a_l kir­joit­ti:

  Kan­nat­tai­si­ko poh­tia miten hei­dät saa­tai­siin par­hai­ten integroi­tua yhteis­kun­taan, jot­ta hyö­dyt mak­si­moi­tai­siin ja hai­tat minimoitaisiin?”

  Kan­nat­tai­si­ko poh­tia mik­si täy­tyy väen väki­sin ottaa sel­lai­sia ihmi­siä Suo­meen, joi­ta täy­tyy integroi­da, sopeut­taa jne. Eikö miten­kään voi­tai­si pitää pää­pai­no sel­lai­sis­sa mais­sa, kan­sois­sa ja ihmi­sis­sä, jot­ka kyke­ne­vät tähän ihan itse?

  1. Het­ken jo luu­lin, että maa­han­muut­to­kriit­ti­set kan­ta­vat huol­ta niis­tä nuo­ris­ta tytöis­tä, jot­ka Kes­ki-Aasian taka­pa­jui­sel­la maa­seu­dul­la pako­te­taan nai­mi­siin van­ho­jen äijän­käp­pä­nöi­den kans­sa, mut­ta myön­nän ollee­ni taas väärässä.

 184. Lap­sia­vio­liit­to on hel­pom­pi estää, jos poten­ti­aa­li­set nai­mi­siin­me­ni­jät asu­vat Suo­mes­sa eivät­kä Lähi-idäs­sä tai Afrikassa. 

  En sano, ettei­kö ilmiö sai­si huo­let­taa kaik­kia, mut­ta mik­si juu­ri maa­han­muut­to­krii­ti­kot vaah­toa­vat sii­tä näin pal­jon? Onko se muka joten­kin huo­nom­pi jut­tu, jos mus­li­mi­lap­si (Daw­kins suut­tuu) avioi­tuu Suo­mes­sa eikä Lähi-idäs­sä, jos avio­liit­to oli­si syn­ty­nyt joka tapauk­ses­sa? Maa­han­muut­to vähen­tää maa­il­mas­sa sol­mit­ta­vien lap­sia­vio­liit­to­jen koko­nais­mää­rää, kos­ka län­si­mais­sa nii­tä on vai­keam­pi sol­mia ja yllä­pi­tää ja kos­ka kult­tuu­ri­vai­kut­teet leviä­vät täs­sä kysy­myk­ses­sä toden­nä­köi­sem­min mus­li­mien suuntaan.

 185. Se, että maa­han­muu­ton ongel­mis­ta yli­pää­tään edes puhu­taan on Hal­la-ahon kär­jis­tä­vän ja pro­vo­soi­van kir­joi­tus­tyy­lin ansiota. 

  Hal­la-aho ei ole ainoa perus­teel­li­ses­ti ja kriit­ti­ses­ti moni­kult­tuu­ri­suut­ta ja maa­han­muut­toa käsit­te­le­vä kir­joit­ta­ja mut­ta ainoa joka on saa­nut aikaan yhteis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua. Esi­mer­kik­si filo­so­fi ja homo­sek­su­aa­li Juk­ka Hankamäki(homous on mai­nin­nan arvoi­nen sik­si että se on yksi Han­ka­mäen kes­kei­nen perus­te kri­ti­soi­da isla­mia ja myös sik­si että nykyi­ses­sä ilma­pii­ris­sä on ennen­kuu­lu­ma­ton­ta että toi­sen suo­jel­lun vähem­mis­tön edus­ta­ja kri­ti­soi tois­ta) kir­joit­taa sisäl­löl­li­ses­ti vas­taa­vaa ja ver­baa­li­ses­ti aivan yhtä tai­ta­vaa teks­tiä kuin Hal­la-aho, mut­ta vält­täen ylen­mää­räis­tä kär­jis­tä­mis­tä ja provosoimista. 

  Han­ka­mäen blo­gi löy­tyy täältä:
  http://jukkahankamaki.blogspot.com/2008/12/miten-minusta-tuli-nuiva.html

  Minus­ta Han­ka­mäen kal­tais­ten kor­rek­tien kir­joit­ta­jien täy­del­li­nen pimen­nos­sa pysy­mi­nen on suo­ra todis­te sii­tä mik­si Hal­la-ahoa tänä päi­vä­nä todel­la tarvitaan. 

  Lopuk­si kysymys:

  Jos Hal­la-ahon kir­joi­tus­tyy­li niin kovin ärsyt­tää ja etoo, mut­ta kes­kus­te­lun tar­ve kui­ten­kin myön­ne­tään, niin mik­si Vih­reät, suvait­se­vai­nen media ja muut moni­kult­tuu­ri­suut­ta aja­vat tahot eivät nos­ta kes­kus­te­lun kes­ki­pis­teek­si Han­ka­mäen kal­tai­sia kor­rek­te­ja kir­joit­ta­jia ja hei­dän esit­tä­mi­ään argu­ment­te­ja? Han­ka­mäel­tä löy­tyy usei­ta kir­jo­ja­kin joten hän ole ei pelk­kä verk­ko­blog­gaa­ja. Lisäk­si Han­ka­mä­ki on puhu­nut näis­tä asiois­ta jo pal­jon pidem­pään kuin Halla-aho.

  1. Minus­ta asia on päin­vas­toin. Hal­la-aho ja muut kär­jis­tä­jät vai­kut­ta­vat ulko­maa­lais­kes­kus­te­luun kuin ket­tu­ty­töt eläin­suo­je­luun. Estä­vät asian moni­puo­li­sen poh­ti­mi­sen, kos­ka jos epäi­lee mitään viral­li­ses­sa poli­tii­kas­sa, tulee samais­tu­neek­si noi­hin ääriliikkeisiin.

 186. p_a

  Mitä­kö­hän nämä sopeu­tu­vat kan­sat mie­les­tä­si oli­si­vat? Kuten finn­jä­ve­lit Ruot­sis­sa tai kulit Ame­ri­kas­sa, niin­kö? Tie­tyl­le poru­kal­le mikään vie­ras ei ole riit­tä­vän sopeu­tu­va. Toi­sen­mie­li­set suo­ma­lai­set­kin lei­ma­taan pedo­fi­lian kannattajiksi.

  Väi­tän että kes­ki­mää­räi­nen maa­han­muut­ta­ja sopeu­tuu Suo­meen pal­jon parem­min kuin kes­ki­mää­räi­nen hom­ma­foo­ru­mi­lai­nen. Tämä kun on jo moni­kult­tuu­ri­nen maa. 

  Aina­kaan maa­han­muut­ta­jat eivät 24/7 liet­so vas­tak­kai­na­set­te­lua, toi­sin kuin nämä ns. halla-aholaiset.

 187. Jos lap­sia­vio­lii­tot viral­li­ses­ti hyväk­sy­tään Suo­mes­sa, tytöil­lä tulee ole­maan eri oikeu­det ja mah­dol­li­suu­det riip­puen van­hem­pien­sa ja siten omas­ta uskon­nos­ta (toki näin on aina ollut ilman mus­li­mi­maa­han­muut­ta­jia­kin, mut­ta viral­li­ses­ti Suo­mes­sa on pit­kään aja­tel­tu, että nai­sel­la saa olla mui­ta­kin teh­tä­viä kuin vain äitiys ja vai­mous). Kah­den hyvin eri­lai­sen kult­tuu­rin välis­sä elä­mi­nen ei muu­ten­kaan ole help­poa näil­le nuo­ril­le; oma nuo­ruu­den ystä­vä­ni oli roma­ni, jon­ka kans­sa tiet ero­si­vat yläs­teen jäl­keen: hän ryh­tyi “vai­mok­si” (roma­nit eivät yleen­sä avioi­du viral­li­ses­ti) ja minä jat­koin kou­lun­käyn­tiä eli molem­mat jat­koim­me elä­mää van­hem­piem­me toi­vei­den mukai­ses­ti. Roma­nei­ta on kui­ten­kin asu­nut jo pit­kään Suo­mes­sa ja sil­ti kult­tuu­rie­rot ovat arjes­sa usein mel­ko suuriakin.
  Kun­nia­mur­hat ilmen­tä­vät kar­meim­mal­la taval­la kah­den kult­tuu­rin välis­sä elä­mi­sen vai­keut­ta: tytön sek­su­aa­li­suus rin­nas­te­taan isän ja vel­jien kun­ni­aan. Pitää­kö täl­lai­nen­kin hyväk­syä lap­sia­vio­lii­to­jen lisäksi.

 188. Eli­nal­le, joka epäi­li Län­si-Euroo­pan mus­li­mien edel­leen sikiä­vän pupu­vauh­tia, ker­rot­ta­koon, että hän on vää­räs­sä. Täs­sä tämä link­ki uudestaan:
  http://www.prb.org/Articles/2008/muslimsineurope.aspx?p=1

  Eri­tyi­ses­ti turk­ki­lai­set ovat “län­si­mais­tu­neet” niin, että Hol­lan­nis­sa 2005 turk­ki­lai­nen syn­nyt­ti 1,9 las­ta. Jos siel­lä tren­di on jat­ku­nut, turk­ki­lais­nais­ten lap­si­lu­ku alit­taa nyky­ään suo­ma­lais­nai­sen lap­si­lu­vun. Odo­tan, kos­ka Hal­lis blog­gaa täs­tä aiheesta.

  Onko­han STT tosi­aan uuti­soi­nut, että “Sak­sas­sa v. 2025 kol­me nel­jäs­tä lap­ses­ta syn­tyy mus­li­mi­per­hee­seen, koko Euroo­pas­sa yksi kol­mes­ta”? Kyl­lä­hän näi­tä tosin riit­tää, siis pöl­hö­tut­ki­muk­sia, joi­den motii­vi­na on pelon liet­son­ta. Mut­ta että kun­nia­kas STT oli­si ereh­ty­nyt sel­lais­ta levit­tä­mään … No, ehkä SISU on solut­tau­tu­nut tietotoimistoon.

 189. Tar­koi­tan yllä tie­tys­ti koko­nais­he­del­mäl­li­syys­lu­kua vaik­ka kir­joi­tan jos­tain “lap­si­lu­vuis­ta”.

 190. a_l kir­joit­ti:

  Mitä­kö­hän nämä sopeu­tu­vat kan­sat mie­les­tä­si olisivat?”

  En nyt halua aloit­taa tätä hedel­mä­tön­tä jank­kaus­ta. On nyt vaan fak­ta, että tie­tyt maat, kan­sat ja ihmi­set vaa­ti­vat pal­jon enem­män resurs­se­ja ja vai­vaa saa­da integroi­tua maa­han x edes joten kuten(ei rajoi­tu miten­kään Suo­meen) kuin toi­set, vaik­ka molem­mis­sa olo­suh­teet ovat samat (köy­hyys, konflikteja). 

  Näi­tä ‘vai­keam­min integroi­tu­via’ ihmi­siä tulee toki ottaa, mut­ta oli­si koh­tuul­lis­ta, että Suo­mel­la riit­täi­si sii­hen resurs­sit (raha).

 191. Antai­sit­ko jotain esi­merk­ke­jä _laajoista_ yhteis­kun­nal­li­sis­ta ongel­mis­ta ettem­me luu­li­si nii­tä mie­li­ku­vi­tuk­se­si tuot­teek­si? Kat­sos minus­ta Sak­sas­sa ei ole laa­jo­ja yhteis­kun­nal­li­sia ongel­mia, pois­lu­kien ehkä enti­sen DDR:n työttömyys”
  ——————————

  Et ilmei­ses­ti seu­raa medi­aa. Jopa YLE on rapor­toi­nut suu­ris­ta ongel­mis­ta Ber­lii­nis­sä, jos­sa 80% väki­val­ta­ri­kok­sis­ta on maa­han­muut­ta­jien teke­miä ja jos­sa suu­rin osa maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sis­ta ei saa edes perus­kou­lun pääs­tö­to­dis­tus­ta. Näin on asia kai­kis­sa suu­ris­sa kau­pun­geis­sa. Netis­tä löy­tyy yllin kyl­lin aineis­toa ja sak­sa­lai­nen opet­ta­ja-avok­ki­ni voi ker­toa lisää.
  Vii­me syk­sy­nä rau­han­omai­nen Pro-Köln lii­ke halusi estää suu­ren mos­kei­jan raken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­sen Köl­nin kes­kus­taan. Sään­nön­mu­kai­ses­ti lii­keen jäse­niä pahoin­pi­del­tiin turk­ki­lais­ten ja vasem­mis­to­ra­di­kaa­li­nen toimesta.
  http://hommaforum.org/index.php?topic=3734.0

 192. Juuso Kopo­nen: “…Lis­tas­sa ei ollut kaik­kia mai­ta, mut­ta kyl­lä­hän tuos­ta jo näkee, että lap­sia­vio­lii­tois­sa kyse ei siis todel­la­kaan ole mis­tään lei­mal­li­ses­ti isla­mi­lai­ses­ta käytännöstä,…”

  Tämä on mie­len­kiin­toi­nen tapa argu­men­toi­da. Eli tar­koi­tat­ko nyt sitä, että kun muu­al­la­kin kuin vain isla­mi­lai­sis­sa mais­sa hyväk­sy­tään tyt­tö­las­ten nait­ta­mi­nen van­hem­mil­le mie­hil­le, on asia sit­ten isla­min pii­ris­sä­kin ihan ok? “Kun ker­ran noi muut­kin” ‑argu­ment­ti, kak­si pahaa kumo­aa toisensa?

  Vai tar­koi­tat­ko, ettei alai­käis­ten tyt­tö­jen nait­ta­mi­nen van­hoil­le mie­hil­le isla­mi­lai­sis­sa mais­sa ole miten­kään kyt­kök­sis­sä isla­miin, kos­ka sitä teh­dään myös ei-isla­mi­lai­sis­sa mais­sa? Eli juu­ta­lais­ten vai­noa­mi­nen Nat­si-Sak­sas­sa ei ollut miten­kään kyt­kök­sis­sä kan­sal­lis­so­sia­lis­miin, kos­ka sitä on tapah­tu­nut hyvin pal­jon muu­al­la­kin? Mielenkiintoista!

 193. Tomi Ahti,

  Oikeas­taan epäi­lin vain, että tren­di ei ole ihan saman­lai­nen Län­si-Euroo­pan mus­li­meil­la kuin vau­ras­tu­vis­sa mais­sa, jois­sa islam on val­lit­se­va uskonto. 

  Lin­kit­tä­mä­si jutun mukaan marok­ko­lais­taus­tai­set nai­set saa­vat lap­sia 70 pro­sent­tia enem­män kuin Hol­lan­nis­sa syn­ty­neet. Ei se toti­ses­ti ole mitä­tön ero. 

  Pal­kit voi­si­vat myös olla hyvin eri­nä­köi­siä, jos kan­sal­li­suu­det oli­si­vat vaik­ka­pa soma­lia­lai­set ja irakilaiset. 

  Marok­ko ja Turk­ki ovat huo­mat­ta­vas­ti län­si­mai­sem­pia val­tioi­ta edel­lä mai­nit­tui­hin nähden.

 194. Samu­li Saa­rel­ma, hyvä kirjoitus!

  Koi­tan täs­sä vas­ta­ta noi­hin esit­tä­mii­si kysy­myk­siin noin ihan oman aja­tus­maa­il­man poh­jal­ta (en siis edus­ta ketään muu­ta tai mitään “Hal­la-Aho­lai­sia” tai “hom­ma­lai­sia” tms.)

  Työ­pe­räi­set maahanmuuttajat:
  Ter­ve­tu­loa kaik­ki, joil­la on työ­paik­ka tie­dos­sa ja jot­ka tääl­lä kyke­ne­vät itsen­sä omal­la työ­pa­nok­sel­laan elät­tä­mään. Tämä ei tar­koi­ta ettei­kö sai­si tar­peen tul­le myös käyt­tää ytheis­kun­nan hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­ja vaan sitä, että noin kes­ki­mää­rin on täl­le yhteis­kun­nal­le joko tuot­ta­va tai neut­raa­li. Eli ei siis elä tääl­lä tois­ten kus­tan­nuk­sel­la. On joko työ­paik­ka tie­dos­sa, tai on sel­lais­ta osaa­mis­ta ja/tai kou­lu­tus­ta, että tääl­lä omil­la avuil­la pär­jää­mi­nen on uskot­ta­vaa. Vähän samaan kate­go­ri­aan mene­vät opis­ke­li­jat. Työ­pe­räis­ten, koh­dal­la on kui­ten­kin rajoi­tuk­se­na, että val­tio ei saa aktii­vi­ses­ti ryh­tyä tuo­maan sel­lais­ta työ­voi­maa, joka syr­jäyt­tää suo­ma­lai­sen työ­voi­man. Val­tio on kui­ten­kin suo­ma­lais­ten edunvalvontakoneisto.

  Huma­ni­tää­ri­nen:

  Pako­lai­set – kyllä

  Huo­noa elin­ta­soa pake­ne­vat: Läh­tö­koh­tai­ses­ti ei. Oman elin­ta­son nos­to on jokai­sel­le ihmi­sel­le ymmär­ret­tä­vä tavoi­te, mut­ta sil­loin kun se tapah­tuu tois­ten kus­tan­nuk­sel­la, niin toi­sil­la ei sitä ole mitään vel­vol­li­suut­ta kus­tan­taa. Sel­lai­set elin­ta­son nos­ta­jat, jot­ka kyke­ne­vät itse nos­ta­maan tääl­lä elin­ta­so­aan omal­la työl­lään, ovat ter­ve­tul­lei­ta (ks. koh­ta työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to). Mui­den koh­dal­la taas elin­ta­son nos­ta­mi­nen tapah­tuu tääl­lä asu­vien kus­tan­nuk­sel­la, jol­loin a) ei mie­les­tä­ni ole mitään perus­tet­ta mik­si mui­den pitäi­si mak­saa se, että heil­lä menee parem­min. b) jos hei­dän elin­ta­so­aan halu­taan nos­taa suo­ma­lais­ten vero­ra­hoil­la, se tapah­tuu todel­la pal­jon kus­tan­nus­te­hok­kaam­min pai­kan pääl­lä. Yksi­lön elin­ta­so ei ehkä nouse yhtä pal­jon sil­lä kuin oles­ke­lu­lu­val­la, mut­ta apu tavoit­taa monin­ker­tai­sen mää­rän ihmi­siä. Sama kos­kee mui­ta sosi­aa­li­sia oloja. 

  Luon­non­ka­ta­stro­fia paos­sa ole­vat: Vain sii­nä tapauk­ses­sa, että kata­stro­fi on muut­ta­nut hei­dän koti­val­tion­sa pysy­väm­min elin­kel­vot­to­mak­si (aavi­koi­tu­mi­nen, ydin­on­net­to­muus tm.). Kata­stro­fin tapah­tues­sa on pyrit­tä­vä kor­jaa­maan sen jäl­jet. Maa­il­ma ei kes­tä sitä, että aina kata­stro­fin tapah­tues­sa jon­kun maan/alueen asuk­kaat sän­tää­vät muu­al­le tur­va­pai­kan­ha­kuun ja tuo alue jää pysy­väs­ti jou­to­maak­si. Jäl­leen­ra­ken­nus­ta on tuet­ta­va, mut­ta jot­ta se voi­si tapah­tua, on ihmis­ten jää­tä­vä jäl­leen­ra­ken­ta­maan omaa maa­taan. Ihmis­kun­ta ei sel­viä, jos maa­pal­los­ta tulee yksi iso muut­to­lii­ke sen mukaan mis­sä sat­tuu asiat ole­maan mil­loin­kin par­hai­ten. Myös eli­no­lo­suh­teit­ten huo­non­tues­sa pysy­väs­ti (mitä tulee ilmas­ton­muu­tok­sen myö­tä tapah­tu­maan) tulee maan pyr­kiä mukau­tu­maan noi­hin uusiin olo­suh­tei­siin (ja muit­ten tuke­maan). Esim. Afri­kan väes­tön­kas­vu samaan aikaan kui­vuu­den lisään­ty­mi­sen kans­sa on rat­kai­se­ma­ton ris­ti­rii­ta. Sitä ei voi­da myös­kään rat­kais­ta yli­jää­mä­väes­tön siir­tä­mi­sel­lä län­si­mai­hin (ei rat­kai­se ongel­maa kos­ka väes­tön­kas­vu jat­kuu ja on eko­lo­gi­ses­ti täy­sin kes­tä­mä­tön­tä). Ainoa mah­dol­li­nen rat­kai­su on, että Afri­kan maat itse tart­tu­vat ongel­maan­sa. Ja se taas ei tapah­du luul­ta­vas­ti muu­ta kuin pakon edes­sä ja mah­dol­li­suus dum­pa­ta yli­jää­mä­väes­tö Euroop­paan pois­taa tuon pakon. Monis­sa Afri­kan mais­sa val­lit­see täl­lä het­kel­lä nyky­olo­suh­tei­siin näh­den täy­sin elin­kel­vot­to­mia kulttuurisia/yhteiskunnallisia rat­kai­su­ja. Ja vali­tet­ta­vas­ti län­si­maat ovat ede­saut­ta­neet niit­ten syn­ty­mis­tä anta­mal­la niil­le teko­hen­gi­tys­tä. Län­si­mai­den hyvin­voin­ti ei ole syn­ty­nyt itses­tään. Se on tulos­ta pit­käs­tä ja pal­jon uhrauk­sia vaa­ti­nees­ta työs­tä. Kehi­tys­mai­den on teh­tä­vä tuo­ta samaa voi­dak­seen kehit­tyä. Se tulee vaa­ti­maan työ­tä ja lyhyel­lä täh­täi­mel­lä jul­mal­ta­kin tun­tu­via uhrauk­sia. Tuo­ta kaut­ta on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta saa­da pysy­vää paran­nus­ta kehi­tys­mai­den ihmis­ten tilan­tee­seen. Nyky­mal­lil­la taas ne tuot­ta­vat jat­ku­vas­ti uut­ta kur­juut­ta, jota sit­ten joku osa asuk­kais­ta pää­see pakoon län­si­mai­hin. Kehit­ty­mi­nen myös edel­lyt­tää, että ei ole hel­pom­pia vaih­toeh­to­ja. Tus­kin län­si­maat­kaan oli­si­vat nyky­ta­sol­le kehit­ty­neet jos oli­si ollut tar­jol­la hel­pom­pi ”läh­den­pä val­miin hyvin­voin­nin ääreen hake­maan turvapaikkaa”-optio.

  Sota: Tämä on vai­kein. Toi­saal­ta näen, että kan­san pitää puo­lus­taa omaa maa­taan. Toi­saal­ta yksi­lön tasol­la sota on aina huu­ta­va vää­ryys. Mie­les­tä­ni sodan uhrien aut­ta­mi­nen tulee toteut­taa kan­sain­vä­li­sen yhtei­sön toi­min koor­di­noi­dus­ti, niin että kaik­ki saa­daan käy­tet­tä­vien resurs­sien puit­teis­sa tur­vaan. Ei niin, että ne jot­ka pää­se­vät kol­kut­te­le­maan län­si­mai­den ovel­le asti, saa­vat sit­ten tur­va­pai­kan. Todel­lis­ta hätää pake­ne­val­le pako­lais­lei­ri naa­pu­ri­maas­sa on ihan hyväk­syt­tä­vä vaih­toeh­to. Eli mie­lum­min niin, että kaik­ki saa­daan sie­det­tä­viin olo­suh­tei­siin tur­vaan kuin että pie­ni kul­ta­pos­su­ker­ho (joka vie­lä tup­paa koos­tu­maan niis­tä, joil­la on par­haat resurs­sit) pää­se­vät län­si­mai­hin, ja mui­den aut­ta­mi­seen eivät resurs­sit rii­tä. Sodan ei pidä olla mikään hen­ki­lö­koh­tai­nen lot­to­ti­ket­ti kenel­le­kään hyvään elin­ta­soon vaan ensi­si­jai­ses­ti kai­kil­le sitä pake­ne­vi­le tulee pyr­kiä tur­vaa­maan hen­gis­sä sel­viä­mi­nen. Tämä toi­mii par­hai­ten luo­mal­la kont­rol­loi­dus­ti rik­kait­ten mait­ten yllä­pi­tä­miä vas­taan­ot­toa­luei­ta sota-alu­een välit­tö­mään läheisyyteen. 

  Mis­sään nimes­sä tur­va­paik­kaa ei esim. sisäl­lis­so­dan vuok­si pidä myön­tää sel­lai­sel­le ihmi­sel­le, jon­ka omas­ta maas­ta löy­tyy tur­val­li­sia aluei­ta. Esim. suu­ri osa Soma­lias­ta on suh­teel­li­sen rau­hal­lis­ta. Tur­va­paik­ka on tar­koi­tet­tu akuut­tia hätää pake­ne­vil­le. Jos­tain syys­tä akuut­tia hätää pake­ne­vil­la ei yleen­sä ole aikaa tut­kia reit­te­jä Euroop­paan, sel­vi­tel­lä mikä on min­kä­kin maan tur­va­paik­ka­po­li­tiik­ka ja hank­kia raho­ja ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jien tak­soi­hin. Oike­aa akuut­tia hätää pake­ne­va pää­tyy johon­kin naa­pu­ri­maa­han. Eipä näy­tä juu­ri Dar­fu­ris­ta tule­van tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta. Mik­si? Ehkä kos­ka siel­lä on oikeas­ti hätä.
  Tuos­sa joku aika sit­ten eräs tur­va­pai­kan saa­nut nuo­ri ker­toi, kuin­ka hänen per­heen­sä oli jou­tu­nut ”pae­tes­saan sisäl­lis­so­taa” myy­mään talon­sa saa­dak­seen rahaa mat­kaan tän­ne (ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jan kyy­dil­lä). Tämä on mie­les­tä­ni mal­lie­si­merk­ki sii­tä mil­loin ei oikei­ta perus­tei­ta ole. Jos todel­la pae­taan sisäl­lis­so­taa ei ole aikaa myy­dä talo­ja, eikä var­maan myös­kään niil­le löy­tyi­si ostajaa.

  Tämä on hyvin epä­täy­del­li­nen ja osin aukol­li­nen vas­taus, mut­ta onpa­han jotain.

 195. Kyl­lä minus­ta Hal­la-ahon myö­tä kes­kus­te­lu nime­no­maan on monipuolistunut. 

  En minä ennen Scrip­taa ollut näh­nyt muu­ta kuin hymis­te­lyä moni­kult­tuu­ri­suu­den rikas­ta­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta ja posi­tii­vi­sen dis­kri­mi­naa­tion autu­aak­si teke­väs­tä voi­mas­ta. Joka jotain muu­ta yrit­ti mutis­ta, oli kau­hea rasisti. 

  Mis­sä te Osmo ja muut sil­loin olit­te? Osmoa kii­tel­lään maa­han­muut­toa­vauk­sis­ta (ja ihan onkin syy­tä kiit­tää), mut­ta kyl­lä sysäys on Hal­la-ahol­ta piti hänen kir­joi­tuk­sis­taan tai ei.

 196. Lap­si­työ­voi­ma ja ‑orjuus ovat toki vaka­via ongel­mia, mut­ta joh­tu­vat­ko ne muka Muham­me­din perhesuhteista?

  Thai­maa­ta ja Filip­pii­ne­jä pide­tään pedofilia‑, että sek­si­kau­pan kes­kuk­si­na. Toi­nen on budd­ha­lai­nen toi­nen kato­li­lai­nen maa. 

  Pak­koa­vio­lii­tot­kin liit­ty­vät ymmär­tääk­se­ni eenm­män­kin tri­baa­liyh­tei­söi­hin kuin uskon­nol­li­siin tra­di­tio­hin. Se ei tee niis­tä vähem­män tuo­mit­ta­via, mut­ta edel­leen, Muham­me­din per­he­suh­teis­ta jau­ha­mi­nen on enem­män­kin asian vie­res­tä kul­ke­mis­ta, kuin asi­aan tarttumista.

 197. Minä tuo­mit­sen lap­sia­vio­lii­tot kaik­kial­la ja aina, tapah­tui­vat ne sit­ten 600-luvul­la, 3500 eaa. tai tänään.’ (Kazaks­tan)
  Onnea valit­se­mal­la­si tiel­lä. Mut­ta jos­pa prio­ri­soi­sit huo­mio­si asioil­le, joil­le voi vie­lä teh­dä jotakin.

 198. Väi­tän että kes­ki­mää­räi­nen maa­han­muut­ta­ja sopeu­tuu Suo­meen pal­jon parem­min kuin kes­ki­mää­räi­nen hom­ma­foo­ru­mi­lai­nen.’ (a_l)
  Kes­ki­mää­räi­nen maa­han­muut­ta­ja on venä­läi­nen tai viro­lai­nen, kris­tit­ty tai ateisti/agnostikko. Mikäs sii­nä sopeutuessa.

 199. Osmo Soi­nin­vaa­ra kirjoitti:

  Minus­ta asia on päin­vas­toin. Hal­la-aho ja muut kär­jis­tä­jät vai­kut­ta­vat ulko­maa­lais­kes­kus­te­luun kuin ket­tu­ty­töt eläin­suo­je­luun. Estä­vät asian moni­puo­li­sen poh­ti­mi­sen, kos­ka jos epäi­lee mitään viral­li­ses­sa poli­tii­kas­sa, tulee samais­tu­neek­si noi­hin ääriliikkeisiin.”

  Noin­ko on? Etsin Hal­la-ahon sivuil­ta hänen avauk­sen­sa sii­hen, mitä maa­han­muut­to­po­li­tii­kan pitäi­si olla.
  http://www.halla-aho.com/scripta/maahanmuuttopolitiikan_hahmottelua_osa1.html
  http://www.halla-aho.com/scripta/maahanmuuttopolitiikan_hahmottelua_osa2.html

  Minus­ta nuo eivät ole mitään eri­tyis­tä kär­jis­tys­tä. Tuo ensim­mäi­nen osa kos­kee käsit­tei­tä, jot­ka minus­ta­kin pitää olla ensin sel­keäs­ti mää­ri­tel­ty­jä ennen kuin kes­kus­te­lua voi­daan käy­dä, kos­ka muu­ten men­nään juu­ri kär­jis­tyk­siin ja sen lisäk­si kes­kus­te­li­jat puhu­vat tois­ten­sa ohi. Toi­nen osa näyt­ti ole­van Hal­la-ahon oma kan­nan­ot­to sii­hen, mil­lais­ta poli­tiik­kaa hän itse ajaa. Lin­jan­ve­to on minus­ta var­sin sel­keä, vaik­ka­kin hyvin tiuk­ka, enkä aina­kaan itse täl­tä istu­mal­ta kan­nat­tai­si niin tiuk­kaa linjaa. 

  Minus­ta nyt kui­ten­kin tar­vit­tai­siin, että joku vähem­män tiu­kan lin­jan kan­nat­ta­ja esit­täi­si vas­taa­van lin­jan­ve­don käyt­täen ensim­mäi­sen vies­tin käsit­tei­tä. Ja siis mie­lui­ten käyt­täen ratio­naa­li­sia argu­ment­te­ja tyyliin:“Minusta lin­jan tulee olla X, kos­ka Y”, jol­loin ulko­puo­li­sel­le sel­vi­ää, mik­si kukin aja­maan­sa lin­jaa kan­nat­taa. Itse en esi­mer­kik­si usko, että moni­kaan nykyis­tä tai sitä vapaam­paa lin­jaa kan­nat­ta­va kan­nat­taa sitä sik­si, että halu­aa “rikas­tut­taa kult­tuu­ria” tai tuo­da maa­han työn­te­ki­jöi­tä (puhut­taes­sa siis huma­ni­taa­ri­ses­ta maa­han­muu­tos­ta), kuten usein maa­han­muut­to­kriit­tis­ten reto­rii­kas­sa väitetään. 

  Samu­li Saarelma

 200. Eli­na,

  Ehkä maa­han­muut­to­asioi­ta ei aiem­min kovin pal­joa käy­ty läpi, kos­ka moni oli tyy­ty­väi­nen asioi­den val­lit­se­vaan tilaan. Ei maa­han­muut­to ole auto­maat­ti­ses­ti mikään kata­stro­fi-in-wai­ting, vaik­ka joku syn­kis­sä fan­t­asiois­saan näin kuvitteleekin.

  En itse­kään näh­nyt mus­tia pil­viä tai­vaan­ran­nas­sa ennen Hal­la-Ahon & co mus­ta­maa­laus­kam­pan­jaa jos­ta tus­kin seu­raa mitään hyvää. Onnek­si seu­raa­va nousu­kausi syös­see muu­ka­lais­vas­tai­set pii­rit takai­sin marginaaliin.

 201. Tie­de­mies jakaa MM-mita­lin teko­pyyy­des­tä jos ei usko Osmon ven­koi­lui­hin, kun Osmo mil­loin mis­tä­kin syys­tä vält­te­lee otta­mas­ta kan­taa näi­hin vai­kei­siin asioi­hin. Totuus asias­sa ei mita­lien jaka­mi­sil­la mik­si­kään muu­tu. Osmol­la on ollut tosi hyviä avauk­sia maa­han­muu­tos­ta. Tie­de­mies var­maan kyke­nee ymmär­tä­mään myös mik­si nime­no­maan Osmoa täs­tä asias­ta hios­tan. Osmo­han on osoi­tus että vih­reis­sä on fik­su­ja­kin ihmi­siä muka­na vaik­ka puo­lu­een reaa­li­po­li­tiik­ka ja kan­na­no­tot täs­sä mamu-asias­sa aiheut­ta­vat­kin monis­sa (aiheel­li­ses­ti­kin!) tur­hau­tu­mis­ta. En minä — tai kukaan muu­kaan — kai­paa tyh­jän puhu­jien kommentteja.

  Tuo Osmon kom­ment­ti, ettei voi kes­kus­tel­la asias­ta “moni­puo­li­ses­ti” kos­ka pel­kää lei­mau­tu­van­sa hal­la-aho­lai­siin tuo mie­leen sen ns. “koe­pal­lon” vii­me vuo­del­ta. Eli esit­tää sinän­sä ihan fik­sun idean mut­ta kun media­kin uuti­soi ja alkaa kuu­mot­taa, pyör­re­tään seu­raa­va­na päi­vä­nä puheet ja seli­tel­lään “koe­pal­lok­si”. Osoit­taa vaan miten a) arka aihe tämä on onm ja toi­saal­ta myös b) miten täs­sä maa­han­muut­to-asias­sa Osmol­la ja monil­la muil­la­kin on sokea pis­te, joka estää kat­so­mas­ta asi­aa kyl­män rationaalisesti.

  Vie­lä näis­tä ääliöis­tä jot­ka poi­mi­vat Osmon kir­joi­tuk­sis­ta yksit­täi­siä lauseen­pät­kiä ja vetä­vät niis­tä tar­koi­tuk­sen­ha­kui­sia joh­to­pää­tök­siä blo­geil­laan: nämä­hän sor­tu­vat ihan samaan kuin vaik­ka Jor­ma Kals­ke tai Yleis­ra­dio ovat teh­neet Hal­la-ahon teks­tien suh­teen. Täl­lai­nen ei kyl­lä edis­tä asi­aa ollen­kaan, jos­kin nime­tön blog­gai­lu on tie­ten­kin huo­mat­ta­vas­ti har­mit­to­mam­pi asia kuin jul­kis­ra­hot­tei­nen tv-kana­va tai valtakunnansyyttäjä.

 202. Juu, ei Muha­med suin­kaan kek­si­nyt lap­sia­vio­lii­toa vaan nou­dat­ti tuol­loin suh­teel­li­sen yleis­tä tapaa.
  Mikä tekee Muha­me­din lap­sia­vio­lii­tos­ta (jos­sain mää­rin) mer­ki­tyk­sel­li­sen on, että sitä kaut­ta lap­sia­vio­lii­tos­ta tuli osa uskon­nol­lis­ta perin­töä ja tämän vuok­si, kun muu­al­la maa­il­mas­sa on pyrit­ty täs­tä men­nei­syy­teen kuu­lu­vas­ta tavas­ta eroon on jois­sain Isla­mi­lai­sis­sa mais­sa tuo perin­näis­ta­pa tul­lut uskon­non kaut­ta semen­töi­tyä yhteis­kun­nal­li­sek­si käy­tän­nök­si, jos­ta on hyvin vai­kea pääs­tä eroon. Yleens­säk­kin uskon­not koos­tu­va suu­rel­ta osin perin­näis­ta­vois­ta. Nii­tä on vain pal­jon vai­keam­pi muut­taa kun ne ovat­kin “juma­lan sanaa” eivät­kä enää pelk­kiä tapoja.

  Esim. Juu­ta­lais­ten Kos­her-sään­nök­set ovat alun­pe­rin olleet suu­rel­ta osal­ta käy­tän­nön syi­hin perus­tu­via hygie­nia­mää­räyk­siä, jot­ka ovat liit­ty­neet tuon ajan olo­suh­tei­siin Lähi-idän aavi­kol­la (mm. äyriäi­set hel­pos­ti pilaan­tu­vi­na oli­vat kuu­mis­sa olo­suh­teis­sa vaa­ral­li­nen ruo­ka­la­ji). Nyt kui­ten­kin myö­hem­min niis­tä on tul­lut täy­sin irra­tio­naa­li­sia uskon­nol­li­sia sääntöjä.

 203. Sori Tane­li, mutta…

  Minua joten­kin etoo, että käy­te­tään käsi­tet­tä “per­he­suh­teet”, kun vii­si­kymp­pi­nen mies on yhdyn­näs­sä 9‑vuotiaan lap­sen kanssa. 

  Mut­ta minä olen­kin täl­lai­nen suvait­se­ma­ton ja rajoit­tu­nut hal­la-aho­lai­nen. (Onnek­si, kun tuol­lais­ta teks­tiä lukee)

  Tot­ta­kai vas­ten­mie­li­siä ilmiöi­tä on kaik­kial­la. Mut­ta nyt on vai­ku­tus­val­tai­nen imaa­mi anta­nut lausun­non, että 11-vuo­tias voi men­nä nai­mi­siin ja 13-vuo­tias nyt aina­kin voi. Eikä tämä imaa­mi mikään yksi­tyi­sa­jat­te­li­ja ole, vaan isla­min äänitorvi. 

  Etsi­kää minul­le vai­ku­tus­val­tai­nen thai­maa­lai­nen uskon­nol­li­nen tai poliit­ti­nen hen­ki­lö, joka sanoo näin. Thai­maas­sa pedo­fi­lias­ta on muu­ten todel­la kovat rangaistukset. 

  Eli onko nyt niin vai­kea erot­taa, mitä tapah­tuu ja mitä hyväk­sy­tään? Kaik­kea tapah­tuu kaik­kial­la, mut­ta kaik­kea ei hyväk­sy­tä kaikkialla.

 204. Eli­nal­le, olet­tai­sin, että tuo turk­ki­lais­ten “län­si­mai­suus” ja sitä myö­ten alhai­nen lap­si­lu­ku tulee leviä­mään mui­hin­kin isla­mi­lai­siin ryh­miin. Aina­kin se todis­taa, että isla­mi­lai­suus uskon­to­na ei joh­da väis­tä­mät­tä suu­reen lap­si­kat­raa­seen. Maal­li­set meka­nis­mit vai­kut­ta­vat sii­nä kuin mui­den­kin etnis­ten ryh­mien kohdalla. 

  Maal­li­siin meka­nis­mei­hin kuu­luu, että maa­han­muut­ta­jien enem­mis­tö mie­luum­min vau­ras­tuu ja kou­lut­taa lap­sen­sa hyvin kuin elää etni­ses­sä slum­mis­sa. Sen jäl­keen lap­sia ei enää syn­ny sen enem­pää kuin muka­kris­ti­tyl­lä naapurillakaan.

  Lisään vie­lä yhden “Eura­bia-hys­te­rian” liet­son­nan motii­vin, vaik­ka se tääl­lä Suo­mes­sa lie­nee aika har­vi­nai­nen: mus­li­mi­vas­tai­suus on vähin­tään mut­kan kaut­ta Israel-myönteisyyttä.

  Tämä vies­tin jäl­keen armah­dan osal­ta­ni Oso­moa eli lope­tan tämän ket­jun pai­sut­ta­mis­ta. (En tie­dä, onko täs­sä blo­gis­sa kumot­tu “mamu-krii­ti­koi­den” perus­väit­tei­tä: isla­mi­soi­tu­va Euroop­pa, monin­ker­tai­nen rikol­li­suus, halut­to­muus integroi­tua jne. Sel­lais­ten kir­joi­tus­ten jul­kai­se­mi­nen oli­si hyö­dyl­lis­tä mut­ta tie­tys­ti hir­veän työ­läs­tä jo kom­ment­tien mode­roin­nin osalta.)

 205. Täs­men­nän itseä­ni. Ei tie­ten­kään pedo­fi­lias­ta sinäl­lään mis­sään voi ran­gais­ta. Sehän on vain sek­su­aa­lis­ta halua, joka koh­dis­tuu lapseen. 

  Tar­ko­tin luon­nol­li­ses­ti lap­sen sek­su­aa­lis­ta hyväksikäyttöä.

 206. Eikö tämä­kin kes­kus­te­lu ole jat­koa tam­pe­re­lai­sen imaa­min mie­li­pi­teel­le sii­tä, että 11 vuot­ta on ihan hyvä ikä men­nä nai­mi­siin ja täs­sä (tai edel­li­ses­sä samaa aihet­ta käsi­tel­lees­sä ket­jus­sa) ihmi­set poh­ti­vat tyt­tö­jen ole­van val­mii­ta avio­liit­toon suku­kyp­syy­den ts. kuu­kau­tis­ten alet­tua. Täs­sä ket­jus­sa A. poh­tii onko lap­sia­vio­lii­tot huo­nom­pi jut­tu Suo­mes­sa kuin jos­sain muu­al­la. Minus­ta on. Avio­liit­to ei myös­kään tee las­ten hyväk­si­käy­tös­tä hyväksyttävää.

  1. Lunal­le: Mon­ta­ko ker­taa pitää sanoa, että imaa­mi saa olla mitä miel­tä vain, mut­ta Suo­mes­sa alin avioi­tu­mi­si­kä on 18 vuotta.

 207. Eli­na: “Sori Tane­li, mutta…

  Minua joten­kin etoo, että käy­te­tään käsi­tet­tä “per­he­suh­teet”, kun vii­si­kymp­pi­nen mies on yhdyn­näs­sä 9‑vuotiaan lap­sen kanssa.”

  En tie­dä onko ollut. Monet väit­tä­vät että näin on. Onko ollut vai ei, lie­nee uskon asia. En ole uskossa.

  Jos käyn kes­kus­te­lua lap­si­vai­mois­ta, rais­kauk­sis­ta, pedo­fi­lias­ta ja sen sel­lai­ses­ta, en koe tar­peel­li­sek­si maa­lail­la min­kään­lai­sia kuvia tapah­tu­nees­ta. Sel­lai­nen etoo puo­les­taan minua, mut­ta ole hyvä.

 208. Kal­le: “Huo­noa elin­ta­soa pake­ne­vat: Läh­tö­koh­tai­ses­ti ei.”

  Ei, vaan nime­no­maan läh­tö­koh­tai­ses­ti kyl­lä. Tähän läh­tö­koh­taan voi­daan sit­ten lisä­tä poik­keuk­sia, jos _todella_ ilme­nee tarvetta.

  Maa­il­ma ei kes­tä sitä, että aina kata­stro­fin tapah­tues­sa jon­kun maan/alueen asuk­kaat sän­tää­vät muu­al­le tur­va­pai­kan­ha­kuun ja tuo alue jää pysy­väs­ti jou­to­maak­si. Jäl­leen­ra­ken­nus­ta on tuet­ta­va, mut­ta jot­ta se voi­si tapah­tua, on ihmis­ten jää­tä­vä jäl­leen­ra­ken­ta­maan omaa maataan.”

  Eikö pitäi­si saman tien sit­ten estää ihmis­ten muut­to myös Suo­men sisäl­lä ettei vain syn­ny jou­to­maa­ta esim. teh­tai­den sul­ke­mi­sen jäljiltä?
  Jos jos­sain tapah­tuu kata­stro­fi, niin kai­kil­la alu­een ihmi­sil­lä on oikeus häi­pyä ikia­joik­si pois ja jät­tää vaik­ka koko­nais­ten kau­pun­kien rau­niot taak­seen. Jos joku ulko­puo­li­nen halu­aa läh­teä jäl­leen­ra­ken­ta­maan autio­kau­pun­kia, niin sii­tä vain. 

  Sota: Tämä on vai­kein. Toi­saal­ta näen, että kan­san pitää puo­lus­taa omaa maataan.”

  Että oli­si oikein vel­vol­li­suus jää­dä puo­lus­ta­maan jon­kun muga­ben hal­lit­se­maa sor­to­val­tio­ta tai jotain kei­no­te­koi­ses­ti rajat­tua maaplänt­tiä vain sik­si, että sat­tui syn­ty­mään sin­ne? Ei. Jokai­sel­la ihmi­sel­lä, myös soti­laal­la, on läh­tö­koh­tai­nen oikeus kara­ta sotaa käy­väs­tä maas­ta parem­piin oloi­hin. Val­tiot pyr­ki­vät tie­ten­kin estä­mään sota­pa­ko­lai­suu­den ja tap­pa­maan viat­to­mia rin­ta­ma­kar­ku­rei­ta, mut­ta se ei pois­ta oikeut­ta paeta.

  Jos todel­la pae­taan sisäl­lis­so­taa ei ole aikaa myy­dä talo­ja, eikä var­maan myös­kään niil­le löy­tyi­si ostajaa.”

  Pitää toki myös todis­taa, että on kes­kel­lä tuli­tais­te­lua hakies­saan turvapaikkaa?

  Jokai­sel­la — myös maan rik­kaim­mal­la hen­ki­löl­lä — on oikeus läh­teä etsi­mään parem­paa elä­mää, elin­ta­soa ja tur­vaa muu­al­ta. Nämä ovat läh­tö­koh­tai­sia oikeuk­sia eikä nii­hin tar­vi­ta mitään “syy­tä”.

 209. az, en enää aja­tel­lut sanoa täs­tä aihees­ta mitään kos­kaan, mut­ta jotain tolk­kua noi­hin lukui­hin kii­tos: mul­le on ihan sama mitä joku Brus­sels Jour­nal väit­tää jon­kun tans­ka­lai­sen luke­neen tee­leh­dis­tä, mut­ta kun EU:n alu­eel­le asuu nyt alle 15 mil­joo­naa mus­li­mia niin se että tämän vähem­mis­tön luku­mää­rä kas­vai­si kuusi-seit­se­män ker­tai­sek­si noin 40 vuo­des­sa edel­lyt­täi­si sekä täy­sin pos­ke­ton­ta maa­han­muut­to­tah­tia että syn­ty­vyyt­tä. Pel­kän syn­ty­vyy­den kaut­ta tuo tar­koit­tai­si jotain tyy­lin kuusi las­ta per nai­nen keskimäärin.”

  Ylei­sin esiin­ty­vä val­ta­vir­tai­nen arvio on “n. 20 mil­joo­naa”, ei suin­kaan “alle 15”. Huo­mioi, että vuo­sien 1996–2006 välil­lä nykyi­sen EU-alu­een mus­li­mi­väes­tön mää­rä “n. kaksinkertaistui”.
  Mus­li­mi­väes­tön syn­ty­vyyt­tä Euroo­pas­sa on vai­kea arvioi­da, kos­ka pää­sään­töi­ses­ti sitä ei suos­tu­ta sen­si­tii­vi­syys­syis­tä las­ke­maan. Rans­ka ei erit­te­le etni­syyk­siä edes väes­tön­las­ken­nas­sa. Arviot mus­li­mien syn­ty­vyy­des­tä Euroo­pas­sa vaih­te­le­vat n. haa­ru­kas­sa 2.5–3.0 las­ta mus­li­miäi­tiä koh­den, suu­rin eroin etnis­ten ryh­mien välil­lä (turk­ki­lai­set n. 2, marok­ko­lai­set n. 2.5, soma­lit n. 4). Syn­ty­vyys on vain yksi teki­jä, joka tulee nos­ta­maan mus­li­mi­väes­töä seu­raa­vien 40 vuo­den aika­na nykyi­sis­sä EU-mais­sa, mui­ta teki­jöi­tä ovat:

  -mus­li­mi­väes­tön ikärakenne
  ‑enti­ses­tä koti­maas­ta hae­tut puo­li­sot (erit­täin ylei­nen käytäntö)
  ‑huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to ja pakolaisuus
  ‑työ­pe­räi­nen maahanmuutto
  ‑lai­ton siirtolaisuus
  ‑per­hei­den yhdistämiset
  ‑Tur­kin mah­dol­li­nen EU-jäse­nyys (jota nykyi­sin muu­ten kannatan)

  Kas­vu n. 20 mil­joo­nas­ta n. 100 mil­joo­naan 40 vuo­des­sa voi tun­tua hör­höi­lyl­tä, mut­ta jos näet vai­vaa kah­la­ta läh­tei­tä lävit­se, ja yri­tät itse noi­ta luku­ja ja las­kel­mia toi­sin­taa, niin arvio ei ole suin­kaan epä­rea­lis­ti­nen. Itse olen n. 2 vuot­ta sit­ten kah­lan­nut ja poh­ti­nut ison kasan noi­ta arvioi­ta ja luku­ja lävit­se. Eikä läh­tee­ni ollut suin­kaan Brus­sels Jour­nals tai Gates of Vien­na, joi­ta en edes seu­raa. Tuol­loin tor­juin myös suu­ren mää­rän äärim­mäi­siä Euraa­bian ennus­tuk­sia, jois­ta tuo Eli­nan sitee­ra­ma on yksi. Sak­sas­sa syn­ty­vis­tä lap­sis­ta ei 2020-luvul­la tie­ten­kään tule ole­maan 3/4:stä mus­li­me­ja, onhan hei­tä vain 3–4 mil­joo­naa, kun taa­sen ger­maa­ne­ja on n. 80 mil­joo­naa. Jos näis­tä luvuis­ta aikoo 10–20 vuo­den pääs­tä saa­da mus­li­mien syn­ty­vyy­dek­si 3/4:stä lap­ses­ta, niin lap­sia pitäi­si syn­tyä about 30 las­ta mus­li­miäi­tiä kohden.

  Tuon luvun muu­ten heit­ti aikoi­naan Ilta­leh­ti, ei STT. Yri­tin sel­vit­tää sil­le pri­maa­ria läh­det­tä, mut­ta yhtään tois­ta vas­taa­van luvun anta­nut­ta (tai sin­ne­päin­kään) ei löy­ty­nyt. Vain tuo äly­tön suo­men­kie­li­nen heit­to. En tie­dä kuka sen kek­si ja miksi.
  Hal­la-aho­kin sen sil­loin blo­giin­sa kopioi, kuten teki lähes jokai­nen krii­tik­ko joka blo­gia piti (se läh­de­kriit­ti­syy­des­tä). Itse mai­nit­sin Hal­la-ahon vie­ras­kir­jas­sa luvun älyttömyydestä.

  Minul­la ei ole mitään poliit­tis­ta int­res­siä var­si­nai­ses­ti pelo­tel­la euraa­bial­la tai yrit­tää suu­ren­nel­la luku­ja. Käsi­tyk­se­ni mukaan “n. 100 mil­joo­naa” nykyi­sel­le EU-alu­eel­le on kon­kreet­ti­nen kuva sii­tä moni­kult­tuu­ri­ses­ta tule­vai­suu­des­ta, johon Euroo­pan tulee poliit­ti­ses­ti ja yhteis­kun­nal­li­ses­ti valmistautua.

  Saa­vu­te­taan tuo eksak­ti luku sit­ten 2047 tai 2065, tren­di on selvä. 

  Sak­san ongel­mis­ta ylem­pä­nä jo vas­tat­tiin­kin hen­ki­löl­le, joka väit­ti nii­tä mie­li­ku­vi­tuk­se­ni tuot­teik­si. Pahoit­te­len, mut­ta läh­tee­ni ovat ongel­mat esil­le nos­ta­neet sak­sa­lai­set viran­omai­set, sekä viral­li­set tilas­tot (pää­osin 2. ja 3. pol­ven) maa­han­muut­ta­jien kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta, työl­lis­ty­mi­ses­tä ja syyl­lis­ty­mi­ses­tä rikok­siin (mm. Ber­lii­nis­sä). Ne tilas­tot ovat erit­täin ikä­vää luet­ta­vaa, eivät­kä ne ole keksittyjä.
  Nii­den naii­vin kiel­tä­mi­sen (ja vas­taa­via löy­dät Euroo­pan laa­jui­ses­ti) sijaan tuli­si poh­tia, mik­si niin on, miten asian­ti­la voi­si muuttua/kohentua, mitä mei­dän yhteis­kun­ti­na tulee teh­dä, ja mitä keil­tä­kin edellyttää.

  Vie­lä lap­sia­vio­lii­tois­ta, viit­taan aiem­paan kom­ment­tii­ni. Lap­sia­vio­lii­tot eivät ole kes­kei­nen ongel­ma, mut­ta tei­ni-ikäis­ten tyt­tö­jen (ja myös poi­kien) jär­jes­te­tyt pak­koa­vio­lii­tot ovat. Kes­kus­te­lu mus­li­mien (anteek­si yleis­tyk­se­ni) avio­liit­to- ja sek­su­aa­li­kult­tuu­rin ongel­ma­koh­dis­ta on sikä­li har­hau­tu­nut hie­man sivu­po­lul­le pedofiilisyytöksissä.

  Espan­jas­sa äiti sai 17 vuot­ta van­keut­ta tyt­tä­ren­sä pak­koa­vio­lii­ton (=“hää­yön” rais­kauk­sen) jär­jes­tä­mi­ses­tä http://www.earthtimes.org/articles/show/259569,news-a-forced-marriage-stirs-emotions-in-spain-mauritania–feature.html

  Oma käsi­tyk­se­ni on, että pak­koa­vio­lii­tot ja sil­po­mi­set (joi­ta tapah­tuu molem­pia Euroo­pas­sa­kin sato­ja tuhan­sia) voi­daan kit­keä vain tiu­kal­la ja vaka­vil­la ran­gais­tuk­sil­la kon­kreet­ti­ses­ti uhkaa­val­la lainsäädännöllä.

  Niin­kin pal­jon kuin hal­la-aho­lai­suut­ta nykyi­sel­lään inhoan, niin jos tuli­si vali­ta hal­la-aho­lai­suu­den ja kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­min välil­lä, niin valin­ta ei oli­si edes kovin vai­kea. Toi­vot­ta­vas­ti näi­hin kes­kus­te­lui­hin nousee yhteis­kun­nan tasol­la hal­lit­se­vaan ase­maan jon­kin­lai­nen kes­ki­tie, joka sysää nämä kak­si vas­tak­kais­ta ääri­lai­taa mar­gi­naa­lei­hin­sa. En oikein näe muu­ta vaih­toeh­toa dia­lo­gin jär­ke­vöi­ty­mi­sek­si. Hal­la-aho­lai­suus ei ole vas­taus, mut­ta aiem­pi hys­syt­te­ly, johon Eli­na­kin viit­ta­si, on sitä vie­lä vähemmän.

 210. En tie­dä, onko täs­sä blo­gis­sa kumot­tu “mamu-krii­ti­koi­den” perus­väit­tei­tä: isla­mi­soi­tu­va Euroop­pa, monin­ker­tai­nen rikol­li­suus, halut­to­muus integroi­tua jne.”

  En halua enää kut­sua itseä­ni mamu­krii­ti­kok­si sat­tu­neis­ta syis­tä, mut­ta isla­mi­soi­tu­va Euroop­pa, monin­ker­tai­nen (ryöstö‑, väki­val­ta- ja sek­su­aa­li-) rikol­li­suus sekä ylei­nen halut­to­muus integroi­tua ovat nykyis­ten tilas­tol­li­ses­ti havain­noi­ta­vien tren­dien perus­to­tuuk­sia, riip­pu­mat­to­mia nii­den esit­tä­jäs­tä. Jos Hal­la-ahon sano­ma­na ne kuu­los­ta­vat kural­ta, niin lue esim. seu­raa­va todel­li­suus­poh­jai­nen teos, http://www.amazon.com/Hell-Back-Samira-Overseas-Studies/dp/0803213565/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1239195546&sr=1–1, sen on kir­joit­ta­nut edes­men­nyt rans­kan-alge­ria­lai­nen femis­ti, kir­jan kuvaus lyhyesti: 

  Bel­lil grew up in Sei­ne-Saint-Denis, a mul­tieth­nic suburb of Paris rife with housing pro­jects and street gangs. Rai­sed by Alge­rian parents, she rebel­led at an ear­ly age, choo­sing the streets over her father’s strict, often-vio­lent rule. At just 14 years old, Bel­lil is gang-raped. Alt­hough she is utter­ly trau­ma­tized, she main­tains the community’s unw­rit­ten “law of silence” for fear of reta­lia­tion. When Bel­lil is raped again, she learns that her friends have also been sexual­ly abused by the same gang mem­bers. Choo­sing to speak out, she files char­ges against her aggres­sors, which also means confron­ting indif­fe­rent legal repre­sen­ta­ti­ves and unsup­por­ti­ve parents. Years of street living, subs­tance abuse, and emo­tio­nal and phy­sical tur­moil fol­low, as Bel­lil struggles to res­to­re her self-worth, long clou­ded over by degra­da­tion and humi­lia­tion. Bellil’s col­loquial nar­ra­ti­ve is straight­forward and urgent. Alt­hough Bel­lil died of cancer at 31 in 2004, her memoir has brought widespread atten­tion to the inc­rea­sing sexual vio­lence wit­hin the­se French com­mu­ni­ties, and her words give a voice to other young women who are silent­ly suf­fe­ring abuse.”

 211. a_I:

  Ehkä maa­han­muut­to­asioi­ta ei aiem­min kovin pal­joa käy­ty läpi, kos­ka moni oli tyy­ty­väi­nen asioi­den val­lit­se­vaan tilaan.”

  Se että val­lit­se­va tila on koh­tuul­li­sen hyvä ei ole tae sii­tä että maa­han­muu­ton tule­vai­suus ja sen seu­rauk­set oli­si­vat hyviä. Tämä on usein käy­tet­ty, mut­ta vähän höl­mö väite.

  Onnek­si seu­raa­va nousu­kausi syös­see muu­ka­lais­vas­tai­set pii­rit takai­sin marginaaliin”

  Mitä ovat nämä muu­ka­lais­vas­tai­set pii­rit? Nii­tä­kö, joi­den mie­les­tä maa­han­muut­to­po­li­tii­kan pitäi­si olla jotian muu­ta kuin mitä se on nyt?

 212. Lunal­le: Mon­ta­ko ker­taa pitää sanoa, että imaa­mi saa olla mitä miel­tä vain, mut­ta Suo­mes­sa alin avioi­tu­mi­si­kä on 18 vuotta.”

  Nyt voi­si kyl­lä heit­tää jo kysy­myk­sen takai­sin­kin: Entä sit­ten? Tämä point­ti on nyt tois­tu­nut niin mon­ta ker­taa, että voi­sit ottaa jo kan­taa nii­hin isla­mi­lai­siin tei­ni-ikäis­ten pak­koa­vio­liit­toi­hin, jot­ka eivät tuo­ta Suo­men lain hyväk­syn­tää edel­ly­tä, ja joi­ta mm. Husein Muham­me­din ker­to­man mukaan tapah­tuu Suo­mes­sa­kin suh­tees­sa yleisesti.

  Sikä­li se imaa­min mie­li­pi­de oli pal­jon ker­to­va ja yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä, riip­pu­mat­ta Suo­men laista.

  Isla­mi­lai­sel­la avio­lii­tol­la­han kier­re­tään myös monia­viol­li­suut­ta kos­ke­vaa lain­sää­dän­töä. Näil­le tahoil­le isla­mi­lai­nen käy­tän­tö on mer­kit­tä­väm­pi. Mies ero­aa vai­mos­taan Suo­men lain mukaan, hank­kii van­has­ta koti­maas­ta uuden vai­mon ja jat­kaa elä­mis­tä molem­pien vai­mo­jen kans­sa. Laki sanoo hänen ole­van eron­nut, mut­ta tosia­sial­li­ses­ti kyse on moniavioisuudesta.

  Lai­naus (kyl­lä läh­de on APU jos se jota­ku­ta vie­rok­sut­taa, mut­ta artik­ke­li on aivan pätevä):

  Monia­vioi­suus on Suo­men lain mukaan rikos. Vii­me vuo­si­na on kui­ten­kin pal­jas­tu­nut yhä useam­pia tapauk­sia, jois­sa Suo­mes­sa asu­val­la mus­li­mi­mie­hel­lä on jopa vii­si eri vaimoa.

  Tämä on Reet Nur­men [Moni­ka-nais­ten lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja] mukaan mah­dol­lis­ta siten, että pysy­vän oles­ke­lu­lu­van tai Suo­men kan­sa­lai­suu­den saa­nut, isla­mi­lai­ses­ta maas­ta läh­töi­sin ole­va mies hakee itsel­leen vai­mon koti­maas­taan. Oltu­aan nai­mi­sis­sa kol­me vuot­ta mies ero­aa vai­mos­taan. Ero tapah­tuu Suo­men lain mukaan, mut­ta ei islamilaisen.

  Sit­ten mies hakee koti­maas­taan uuden vai­mon – ja aina jon­kin ajan kulut­tua jäl­leen uuden. Isla­min lain mukaan kaik­ki vii­si nais­ta pysy­vät edel­leen hänen vai­moi­naan. Kaik­ki vai­mot ovat syn­nyt­tä­neet hänel­le lap­sia, ja hän kier­tää per­hees­tä toiseen.

  – Tämä, jos mikä on hen­kis­tä väki­val­taa nai­sia koh­taan, Reet Nur­mi toteaa.

  – Teim­me erääs­tä mie­hes­tä ilmoi­tuk­sen polii­sil­le. Annoim­me jopa hänen osoit­teen­sa. Polii­si ei kui­ten­kaan voi­nut teh­dä mitään, sil­lä mies oli rekis­te­rin mukaan nai­mi­sis­sa vain yhden nai­sen kanssa.”

  http://www.apu.fi/ajassa/article138309‑1.html Artik­ke­lis­sa myös muu­ta aiheel­lis­ta tie­toa maa­han­muut­ta­ja­nais­ten ase­mas­ta Suo­mes­sa. Nämä ihmi­set, jot­ka tuos­sa artik­ke­lis­sa totea­vat mm. että per­he­vä­ki­val­ta on suu­rin este maa­han­muut­ta­ja­nais­ten kotou­tu­mi­sel­le, ovat femi­nis­min­sä oikein ymmär­tä­nei­tä femi­nis­te­jä, eivät mitään lai­ta­oi­keis­to­lai­sia mör­kö­jä homma-foorumilta.

  Täs­sä nyt on tul­lut pal­jon teks­tiä, mut­ta halusin koros­taa, että nämä ongel­mat ovat todel­li­sia, kun nii­den todel­li­suut­ta on nyt useam­mas­sa puheen­vuo­ros­sa epäil­ty. Tämä ket­ju nyt ei ollut var­si­nai­ses­ti maa­han­muu­tos­ta ja moni­kult­tuu­ri­suu­des­ta, vaik­ka on sii­hen ajau­tu­nut, joten lope­tan omal­ta koh­dal­ta­ni täl­lä ker­taa tähän.

  Toi­vot­ta­vas­ti kes­kus­te­lu jat­kuu tule­vai­suu­des­sa aiem­paa asial­li­sem­pa­na. Komp­paan täl­tä osin täy­sin Tie­de­mie­hen kom­ment­tia ylem­pä­nä. Osmo on ainut val­ta­vir­tai­ses­ti näky­vä polii­tik­ko, joka on tähän kes­kus­te­luun osal­lis­tu­nut, ja vie­lä useam­pia ker­to­ja. Yrit­tä­kää löy­tää yksi­kin toi­nen. Jos hom­ma­lai­set ymmär­täi­si­vät asian, niin hei­dän reak­tion­sa oli­si kyl­lä ollut täy­sin päin­vas­tei­nen nyt tapah­tu­neen tör­keän kiusan­teon sijaan.

 213. Huh huh kirjoitti:

  Kal­le: “Huo­noa elin­ta­soa pake­ne­vat: Läh­tö­koh­tai­ses­ti ei.”

  Ei, vaan nime­no­maan läh­tö­koh­tai­ses­ti kyl­lä. Tähän läh­tö­koh­taan voi­daan sit­ten lisä­tä poik­keuk­sia, jos _todella_ ilme­nee tarvetta.” 

  Tar­koi­tat­ko täl­lä nyt siis sitä, että kuka tahan­sa, joka saa­puu Suo­men rajal­le ja sanoo halua­van­sa maa­han paran­taak­seen elin­ta­so­aan, pitää pääs­tää maa­han ja hänel­le tar­jo­ta täy­si suo­ma­lai­nen sosi­aa­li­tur­va? Täl­lä het­kel­lä tuhan­net tai mil­joo­nat Kii­nan maa­seu­dul­la ja Afri­kas­sa asu­vat mak­sa­vat tuhan­sia euro­ja ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jil­le ja suos­tu­vat hen­gen­vaa­ral­li­siin kul­je­tuso­pe­raa­tioi­hin pääs­täk­seen lait­to­mak­si siir­to­lai­sek­si EU:n alu­eel­le (eli pais­ki­maan töi­tä pal­jon pas­kem­mal­la tulo­ta­sol­la kuin mitä suo­ma­lai­nen sosi­aa­li­tur­va tar­jo­aa). Jos Suo­mi teki­si tuol­lai­sen lin­ja­ve­don, niin eikö sinus­ta nämä kaik­ki nyt lait­to­mik­si pako­lai­sik­si pyr­ki­vät vain tuli­si lail­li­ses­ti Suo­meen ja alkai­si­vat nos­taa sosi­aa­li­tur­vaa? Etkö täs­sä näe mitään poten­ti­aa­lis­ta ongelmaa? 

  Jokai­sel­la — myös maan rik­kaim­mal­la hen­ki­löl­lä — on oikeus läh­teä etsi­mään parem­paa elä­mää, elin­ta­soa ja tur­vaa muu­al­ta. Nämä ovat läh­tö­koh­tai­sia oikeuk­sia eikä nii­hin tar­vi­ta mitään “syy­tä”.”

  Tur­van koti­maan vai­nol­ta suh­teen olen samaa miel­tä ja myös tuon parem­man elä­män­kin, jos se perus­tuu työn­te­koon. Nyt kyse on kui­ten­kin sii­tä, että onko nii­den mai­den, joi­hin täl­lai­nen hen­ki­lö hakeu­tuu tar­jot­ta­va hänel­le vero­va­roin sama elin­ta­so kuin se tar­jo­aa omil­le kan­sa­lai­sil­leen? Jos on, niin eikö tämä joh­da val­ta­vaan tul­vaan siir­to­lai­sia, jot­ka tie­ten­kin mie­lel­lään vaih­ta­vat oman työs­sä raa­ta­mi­sen näl­kä­pal­kal­la niuk­kaan, mut­ta kehi­tys­maan tasoon ver­rat­tu­na suh­teel­li­sen hyvän elin­ta­son teke­mät­tä mitään? Jos taas heil­le ei tar­jo­ta sosi­aa­li­tur­vaa (eikä mui­ta­kaan hyvin­voin­ti­val­tion pal­ve­lui­ta), niin miten täl­lai­ses­sä yhteis­kun­nas­sa este­tään väes­tön voi­ma­kas jakau­tu­mi­nen rik­kai­siin (alku­pe­räis­väes­tö) ja köy­hiin (ilman mitään sosi­aa­li­tur­vaa kituut­ta­viin siir­to­lai­siin) ja eikö täs­tä sit­ten syn­ny omat ongelmansa? 

  Ja vaik­ka siis otet­tai­siin se asen­ne, että maa­il­man köy­hil­lä on oikeus parem­paan elin­ta­soon rik­kai­den vero­va­roil­la (mikä ei tie­ten­kään ole miten­kään kau­kaa haet­tu aja­tus huo­mioi­den, että tuo pätee jo nykyi­sin hyvin­voin­ti­val­tioi­den sisäl­lä), niin eikö sil­loin­kin oli­si jär­ke­vää hoi­taa tämä niin, että nii­den köy­hien elin­ta­soa paran­net­tai­siin siel­lä omas­sa maas­saan sen sijaan, että hei­dät rah­dat­tai­siin ensin rik­kai­siin mai­hin ja vas­ta siel­lä ryh­dyt­täi­siin sitä elin­ta­soa paran­ta­maan? Vaik­ka jätet­täi­siin siir­ty­mi­ses­tä syn­ty­vät sosi­aa­li­set ongel­mat sivuun, niin kai­ken jär­jen mukaan tämä oli­si myös rahal­li­ses­ti pal­jon hal­vem­pi tapa hoi­taa asia. 

  Samu­li Saarelma

 214. Kal­le:
  “Huo­noa elin­ta­soa pake­ne­vat: Läh­tö­koh­tai­ses­ti ei.”

  Huh huh:
  “Ei, vaan nime­no­maan läh­tö­koh­tai­ses­ti kyl­lä. Tähän läh­tö­koh­taan voi­daan sit­ten lisä­tä poik­keuk­sia, jos _todella_ ilme­nee tarvetta.”

  Huh huh, ymmär­rät­hän kui­ten­kin sen, että maa­il­mas­sa on mil­jar­de­ja ihmi­siä, joil­le Suo­men sosi­aa­li­tur­van takaa­ma mini­mi­tu­lo­ta­so on aivan käsit­tä­mä­tön­tä rik­kaut­ta. Jos valit­si­sim­me vaih­toeh­don “läh­tö­koh­tai­ses­ti kyl­lä”, se tar­koit­tai­si sitä, että jou­tui­sim­me luo­pu­maan koko­naan sosiaaliturvasta.

 215. Ylei­sis­tä sfää­reis­tä takai­sin ihan fak­taan omas­ta kun­nas­ta­ni. Suo­men kie­len ope­tuk­sen mää­rä ja laa­tu romah­ti noin vuo­si sit­ten, kun tar­vit­si­joi­den mää­rä alkoi äkil­li­ses­ti kas­vaa. Täl­lä het­kel­lä se on lähin­nä vit­si, noin 15h/viikko ja toi­si­naan koko­naan ilman opettajaa.

  Tämän het­ki­ses­tä opis­ke­li­ja­jou­kos­ta vah­vim­mat kai­ke­ti pär­jää­vät, muut jää­vät jal­koi­hin, kos­ka kaik­kein tär­kein eli maan kie­li jää oppimatta.

  On sulaa hul­luut­ta ottaa ihmi­siä yli maan vas­taan­ot­to­ky­vyn, vaik­ka on tie­tys­ti yle­vää kokea maa­il­man­tus­kaa maan x puolesta.

 216. Anteek­si tupla­pos­ti­tus mut­ta en saa vies­tiä­ni mene­mään läpi. Toi­vot­ta­vas­ti lähe­tys nyt onnistuu.

  Nimi­merk­ki az halu­aa kovas­ti irti­sa­nou­tua hal­la-aho­lai­suu­des­ta mut­ta suol­taa samaa kse­no­fo­bis­ta tuu­baa kuin itse hal­la-aho­kin. Ero­na her­ro­jen(?) tuot­ta­mien teks­tien välil­lä on ainoas­taan käy­tet­ty ter­mi­no­lo­gia ja sanamuodot.

  Siis­tim­pi kie­len­käyt­tö ei kui­ten­kaan vähen­nä teon vaka­vuut­ta. Päin­vas­toin se lisää sitä sil­lä kor­rek­tei­hin ilmauk­siin var­jot­tu kii­ho­tus on vai­keam­paa erot­taa kuin töke­röil­lä nimit­te­lyil­lä ja kar­keil­la rasis­ti­sil­la ilmauk­sil­la teh­ty kii­ho­tus. Tähän pii­lo­vies­tin­näl­lä toi­mi­vaan kii­ho­tuk­seen ottaa kan­taa myös vähem­mis­tö­val­tuu­tet­tu omil­la sivuillaan.

  Mai­nin­nan arvois­ta on, että nat­seil­la­kin oli oma älyk­kö­sii­pen­sä pro­pa­gan­daa levit­tä­mäs­sä. Oikeas­taan vas­ta tämän poru­kan esiin­mars­si sai aikaan pysy­vän muu­tok­sen kan­sa­lais­ten ajat­te­lus­sa. Aka­tee­mi­nen sisä­siis­ti vihan­liet­son­ta on vaa­ral­li­sin­ta kai­kis­ta ja se tuli­si pikim­mi­ten erot­taa omak­si rikostyypikseen.

  Ihmet­te­len­kin mik­si Osmo antaa tämän nimerk­ki az:n meuh­ka­ta blogissaan.

 217. az, jos Turk­ki, Bos­nia ja Alba­nia liit­ty­vät EU-jäse­nik­si niin EU:ssa oli­si jo nyt sata mil­joo­naa mus­li­mia. Nois­sa kai­kis­sa mais­sa tosin TFR on alle kak­si eli väes­tös­sä peri­aat­tees­sa pienenee.

  Mitä tulee tuo­hun 15 tai vaik­ka 20 mil­joo­nan kas­vuun 40 vuo­des­sa 100 mil­joo­naan: En esi­mer­kik­si tie­dä pal­jon­ko soma­lei­ta on yhteen­sä Euroo­pas­sa, oli­si­ko sata­tu­hat­ta, joka tapauk­ses­sa hei­dän lap­si­mää­rän­sä on yhtä tyh­jän kans­sa tuon kas­vun kan­nal­ta. Toki vaik­ka­pa jat­ka­mal­la muut­to­liik­keen kas­vu­pro­sent­tia tren­di­nä ad infi­ni­tum saa mitä luku­ja halu­aa, ei sii­nä tosin ole mitään järkeä.

 218. Ana­lo­gia toi­mi­si, jos puhut­tai­siin pel­kis­tä mus­li­meis­ta ja jos vasem­mis­tol­la oli­si perus­ta­van­laa­tui­sia, kaik­kien mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti hyväk­sy­miä pyhiä teks­te­jä tai oppe­ja (mus­li­meil­la yksi täl­lai­nen voi­si olla Alla­hin ole­mas­sao­lo). Väi­te “islam sal­lii A:n” on eri asia kuin väi­te “kaik­ki mus­li­mit hyväk­sy­vät A:n”.

  Voi itku, ei ihme ettei kes­kus­te­lu ete­ne mihin­kään kun lue­tu­nym­mär­tä­mi­sen ja/tai loo­gi­sen ajat­te­lun perus­teis­sa on nor­sun men­tä­viä auk­ko­ja. Tämä meta­kes­kus­te­lu tus­kin kiin­nos­taa juu­ri ketään, mut­ta vään­ne­tään nyt rautalangasta.

  Kir­joi­tin alunperin:

  Yleen­sä kun Hal­la-Ahon hen­ges­sä pelo­tel­laan isla­mi­lais­ten taka­pa­jui­sil­la mie­li­pi­teil­lä vii­ta­taan wah­ha­bi­lai­sen kou­lu­kun­nan näke­myk­siin, mut­ta se edus­taa vähem­mis­tön (han­ba­li-kou­lu­kun­ta, joka on koko isla­min his­to­rian ajan ollut sel­väs­ti pie­nin lai­no­pin kou­lu­kun­nis­ta) sisäl­lä ole­vaa vähem­mis­töä. Ana­lo­gi­ses­ti voi­si esit­tää että “vasem­mis­to­lai­set” ml. dema­rit aja­vat näi­tä ja näi­tä asioi­ta kos­ka KTP tai joku muu vähem­mis­tön sisään jää­nyt vähem­mis­tö vasem­mis­to­lai­ses­sa liik­kees­sä nii­tä ajaa.

  Tii­vis­te­tys­ti: “maa­han­muut­to­krii­ti­kot” usein väit­tä­vät — tai vähin­tään anta­vat ymmär­tää — että kaik­ki mus­li­mit X kos­ka jot­kut mus­li­mit X. Siis vaik­ka­pa (fik­tii­vi­nen esi­merk­ki): “Mus­li­mit kan­nat­ta­vat avion­rik­ko­jen kivit­tä­mis­tä kuo­li­aak­si. Näin tapah­tui juu­ri vii­me vii­kol­la Iranissa.” 

  Tämä on yksi­se­lit­tei­ses­ti vir­heel­lis­tä argu­men­toin­tia ja ana­lo­gi­nen sil­le että väit­tää min­kä hyvän­sä jou­kon (vaik­ka siis ne kaik­ki vasem­mis­to­lai­set) jaka­van mie­li­pi­teen X [i]vain sil­lä perustella[/i] että joku pie­nem­pi ryh­mä tämän jou­kon sisäl­lä niin tekee. Sil­lä että on toki ole­mas­sa [b]myös[/b] asioi­ta jois­ta kaik­ki mus­li­mit ovat yhtä miel­tä, kuten mai­nit­se­ma­si pyhät opit, ei ole mitään teke­mis­tä tämän kanssa.

  No Muham­ma­din ede­sot­ta­muk­set ovat luon­nol­li­ses­ti juu­ri nyt kuu­ma peru­na sik­si, että Hal­la-aho sai syyt­teen kut­sut­tu­aan hän­tä pedo­fii­lik­si ja toi­sin kuin Roo­man kei­sa­rien koh­dal­la, erit­täin moni ihmi­nen pitää hän­tä erehtymättömänä.

  Ensim­mäi­sen koh­taan voi tode­ta, että täs­sä on kak­si eri kysymystä:

  Jos hen­ki­lön M usko­taan har­joit­ta­neen sek­siä n. 10-vuo­ti­aan tytön kans­sa yli tuhat vuot­ta sitten,

  1) Onko sal­lit­tua kut­sua M:ää pedofiiliksi?
  2) Onko vält­tä­mä­tön­tä kut­sua M:ää pedofiiliksi?

  Hel­sin­gin kärä­jä­oi­keu­den lau­ta­mie­he­nä en voi ottaa suo­raan kan­taa puhee­na ole­vaan juri­di­seen tapauk­seen, kos­ka se jää­väi­si minut käsit­te­le­mäs­tä tuo­ta tapaus­ta (ja itse asias­sa mui­ta­kin sitä vas­taa­via tapauk­sia) jos se sat­tui­si tuo­mit­ta­vak­se­ni osu­maan. Ylei­sel­lä tasol­la voi kui­ten­kin sanoa että täs­sä voi­daan erot­taa kol­me eri eet­tis­tä moda­li­teet­tia: kiel­let­ty-sal­lit­tu-pakol­li­nen. Voi siis olla tilan­ne, jos­sa M:ää on sal­lit­tua kut­sua pedo­fii­lik­si, mut­ta on myös sal­lit­tua pitäy­tyä teke­mäs­tä sel­lais­ta arvos­tel­maa. Näh­däk­se­ni Hal­la-Aho kokee, että hänel­lä on (moraa­li­nen ja juri­di­nen) oikeus sanoa Muham­me­dia pedo­fii­lik­si ja Soi­nin­vaa­ra puo­les­taan kokee, että hän voi pidät­täy­tyä täl­lai­ses­ta arvos­tel­mas­ta ole­mat­ta sil­ti älyl­li­ses­ti epä­re­hel­li­nen. Kuten sanoin, Hal­la-Ahon tapauk­seen en voi ottaa kan­taa, mut­ta Soi­nin­vaa­ra on minus­ta oikeas­sa. En koe, että on mie­le­käs­tä arvioi­da tapaus­ta jon­ka yksi­tyis­koh­tia ei tun­ne­ta kun­nol­la enkä myös­kään koe että on hyö­dyl­lis­tä teh­dä moraa­li­sia arvos­tel­mia noin kau­kai­ses­sa his­to­rias­sa tapah­tu­neis­ta asiois­ta. Aivan eri­tyi­ses­ti koen sen huo­no­na idea­na kun on ilmeis­tä, että sil­lä toden­nä­köi­ses­ti louk­kaa syväs­ti monia ihmisiä.

  Täs­tä pääs­tään sit­ten toi­seen koh­taan: Las­ten sek­su­aa­li­nen hyväk­si­käyt­tö on tuo­mit­ta­vaa, eikä sitä voi perus­tel­la sil­lä että joku pyhä­nä pidet­ty hen­ki­lö on (ehkä) sel­lais­ta jos­kus har­joit­ta­nut. Mut­ta voi­daan erot­taa toi­sis­taan täl­lai­sen perus­te­lun kri­tiik­ki ja kysei­sen hen­ki­lön itsen­sä kri­tiik­ki. Asian voi muo­toil­la näin­kin: kum­pi on tär­keäm­pää, estää las­ten sek­su­aa­lis­ta hyväk­si­käyt­töä vai kysee­na­lais­taa pro­feet­ta Muham­me­din mai­ne? Uskon ja toi­von että kaik­ki meis­tä ovat sitä miel­tä, että las­ten hyväk­si­käyt­tö on se todel­li­nen ongel­ma ja kei­not sen tor­ju­mi­sek­si pitäi­si vali­ta sen mukaan että ne tuot­ta­vat par­haat mah­dol­li­set tulok­set. Jos siis joku mus­li­mi esit­tää, että lap­sia­vio­liit­to on okei kun pro­feet­ta­kin sel­lais­ta har­ras­taa, en vält­tä­mät­tä usko että paras tapa vakuut­taa hän­tä on sanoa että pro­feet­ta oli likai­nen las­ten­rais­kaa­ja jon­ka hau­dal­le pitäi­si kus­ta. Pitäi­sin parem­pa­na esi­mer­kik­si sen tyy­lis­tä argu­men­taa­tio­mal­lia että ihan kaik­ki mikä sopii pro­fee­tal­le ei sovi taval­li­sel­le kuo­le­vai­sel­le ja että ajat ovat nyky­ään kovin toi­sen­lai­set muutenkin.

  Onko tei­dän mie­les­tän­ne Raa­ma­tun ris­ti­rii­to­jen osoit­ta­mi­nen hyväk­syt­tä­väm­pää kuin Koraanin?

  Ris­ti­rii­to­jen osoit­ta­mi­nen on ihan fine. Se, että tahal­laan valit­see sel­lai­sen tyy­lin, että syväs­ti louk­kaa tois­ten uskon­nol­lis­ta vakau­mus­ta ja vie­lä­pä vaa­tii kaik­kien sii­hen puu­haan rie­mul­la yhty­vän on sit­ten val­lan toi­nen kysymys. 

  Jopa YLE on rapor­toi­nut suu­ris­ta ongel­mis­ta Ber­lii­nis­sä, jos­sa 80% väki­val­ta­ri­kok­sis­ta on maa­han­muut­ta­jien teke­miä ja jos­sa suu­rin osa maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sis­ta ei saa edes perus­kou­lun pääs­tö­to­dis­tus­ta. Näin on asia kai­kis­sa suu­ris­sa kaupungeissa.

  Tai­si olla Göb­bels joka opet­ti, että kun val­he tois­te­taan riit­tä­vän mon­ta ker­taa, se muut­tuu totuu­dek­si. Rikos­ti­las­tois­ta en tie­dä (läh­de­viit­taus olis jees?), mut­ta tuo pääs­tö­to­dis­tus­jut­tu ei mene noin. Alku­pe­räi­nen tie­to on Der Spie­ge­lin englan­nin­kie­li­sil­tä net­ti­si­vuil­ta (http://www.spiegel.de/international/0,1518,333899,00.html) ja sitaat­ti kuu­luu näin:

  Seven­ty percent of Neu­koelln’s school children eit­her don’t finish school or only mana­ge the bare minimum.

  Ensin­nä­kin Neu­kölln on vain yksi kau­pun­gin­osa Ber­lii­nis­sä, eli tuo sta­tis­tiik­ka ei ker­ro koko kau­pun­gis­ta. Toi­sik­seen “or only mana­ge the bare mini­mum”. Kol­man­nek­si, sak­sa­lai­ses­sa kou­lusys­tee­mis­sä ei ole suo­ma­lais­mal­lis­ta perus­kou­lua, vaan lap­set lai­te­taan jo 10-vuo­tiai­na eri lin­joil­le jot­ka vas­taa­vat suo­ma­lais­ta ammat­ti­kou­lua ja lukio­ta (ja sit­ten on vie­lä kol­mas väli­mal­lin lin­ja). Käy­tän­nös­sä nämä kou­lu­pu­dok­kaat ovat vii­meis­ten vuo­sien oppi­lai­ta, jot­ka siis vas­taa­vat suo­ma­lai­sia lukio­lai­sia tai ammat­ti­kou­lu­lai­sia niin iäl­tään kuin koulutustasoltaankin.

  Oman ja Ber­lii­nis­sä asu­vien ystä­vie­ni koke­muk­sen (myön­ne­tään, ei kel­paa todis­teek­si) mukaan turk­ki­lais­ten asut­ta­ma Kreuz­berg on oikein­kin muka­vaa ja tur­val­lis­ta seu­tua, Neu­kölln vähän levot­to­mam­paa (ehkä ver­tau­tuu Hel­sin­gin Kal­lioon), mut­ta ei siel­lä­kään kovin tur­va­ton ole ollut sen enem­pää yöl­lä kuin päi­väl­lä­kään liik­kues­sa eikä kaduil­la rikol­li­suut­ta juu­ri näy, jos nyt ei pil­ven­polt­toa las­ke­ta joka tai­taa olla kyl­lä lail­lis­ta Ber­lii­nin osa­val­tios­sa. Levot­to­mim­mat kau­pun­gin­osat Ber­lii­nis­sä ovat van­ho­ja idän puo­len lähiöi­tä jois­sa asuu lähin­nä köy­hää sak­sa­lais­ta työ­väen­luok­kaa ja mm. uus­nat­sis­mi rehot­taa. Yli­pään­sä Ber­lii­nis­sä hyvin pal­jon aikaa (1–2 kk vuo­des­ta) viet­tä­vä­nä ei kyl­lä kau­pun­gis­sa ole sen enem­pää omai­suus- kuin väki­val­ta­ri­kol­li­suut­ta katu­ku­vas­sa ollen­kaan sel­lai­sia mää­riä kuin suur­kau­pun­geis­sa muu­al­la on tot­tu­nut näke­mään. Edes yhtään kän­nis­tä tap­pe­lua en muis­ta Ber­lii­nis­sä todis­ta­nee­ni kun vii­kon Parii­sin-reis­suun mah­tui sekä puuk­ko­tap­pe­lun todis­ta­mi­nen met­ros­sa että auto­mur­ron uhrik­si joutuminen.

  Maa­han­muut­toon liit­tyy oikei­ta ongel­mia jois­ta vai­ke­ne­mi­nen ei ole mikään rat­kai­su vaan ainoas­taan pahen­taa nii­tä. Mut­ta pelot­te­lul­la ja fak­to­jen vää­ris­te­lyl­lä ei saa­vu­te­ta mitään. Eikä rasis­mil­la ja kse­no­fo­bial­la. Yhteis­kun­nal­li­set ongel­mat joh­tu­vat köy­hyy­des­tä ja syr­jäy­ty­mi­ses­tä, eivät ihmis­ten uskon­nos­ta tai ihon­vä­ris­tä. Ottaen huo­mioon miten pal­jon “maa­han­muut­to­kriit­ti­set” puhu­vat sii­tä että suo­ma­lais­ten tar­peet pitäi­si aset­taa maa­han­muut­ta­jien edel­le, olen suo­ras­taan pöy­ris­ty­nyt sii­tä, miten vähän heil­tä tun­tuu irtoa­van mie­len­kiin­toa ihan kan­ta­suo­ma­lais­ten syr­jäy­ty­mi­sel­le ja ghet­tou­tu­mi­sel­le joka on todel­li­nen ja vaka­va ongel­ma joka on ollut ole­mas­sa jo kym­me­niä vuo­sia. Ei ole hyvä asia että työt­tö­myys, päih­deon­gel­mat, poli­tii­kas­ta ja yhteis­kun­nas­ta vie­raan­tu­mi­nen, rikol­li­suus jne. kasaan­tu­vat samoil­le alueil­le, kos­ka sil­loin ne alka­vat ruok­kia toisiaan.

  Vai tar­koi­tat­ko, ettei alai­käis­ten tyt­tö­jen nait­ta­mi­nen van­hoil­le mie­hil­le isla­mi­lai­sis­sa mais­sa ole miten­kään kyt­kök­sis­sä isla­miin, kos­ka sitä teh­dään myös ei-isla­mi­lai­sis­sa maissa?

  Tar­koi­tan juu­ri tätä. Islam ei mer­kit­se lap­sia­vio­liit­to­ja, kysees­sä on vali­tet­ta­va tapa joka ei kat­so uskon­toa. Vas­tus­ta­kaam­me siis lap­sia­vio­liit­to­ja, ei islamia.

  Eli juu­ta­lais­ten vai­noa­mi­nen Nat­si-Sak­sas­sa ei ollut miten­kään kyt­kök­sis­sä kan­sal­lis­so­sia­lis­miin, kos­ka sitä on tapah­tu­nut hyvin pal­jon muuallakin?

  Anti­se­mi­tis­mi ei ole sen enem­pää okei sil­loin kun sitä har­joit­ta­vat nat­sien vaik­ka­pa vasem­mis­to­ra­di­kaa­lit. On tot­ta, että nat­sit eivät anti­se­mi­tis­miä kek­si­neet eivät­kä olleet ainoi­ta jot­ka sitä har­joit­ti­vat. He vei­vät sen kui­ten­kin ns. täy­sin nex­til­le leve­lil­le. Mut­ta kyl­lä, eivät nat­sit itses­sään mikään ongel­ma olleet vaan se mitä he teki­vät. Jos nat­sis­mi tar­joil­tai­siin ilman rasis­mia ja väki­val­taa, se oli­si pää­asias­sa ihan okei. Rasis­mi vain vali­tet­ta­vas­ti sat­tuu kuu­lu­maan nat­sis­min kovaan yti­meen, ja jos­sain mää­rin väki­val­ta­kin. Isla­min ja lap­sia­vio­liit­to­jen suh­de ei ole vastaava.

 219. Anteek­si tupla­pos­ti­tus mut­ta en saa vies­tiä­ni mene­mään läpi. Toi­vot­ta­vas­ti lähe­tys nyt onnistuu.”

  En ihmet­te­le, mik­si ei onnis­tu­nut ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la. Ihmet­te­len kyl­lä, mik­si toi­nen ker­ta onnistui.

  Vies­ti­si on täy­sin ala-arvoi­nen, ker­too lähin­nä itses­tä­si, eikä kai­paa enem­piä kommentteja.

 220. az, jos Turk­ki, Bos­nia ja Alba­nia liit­ty­vät EU-jäse­nik­si niin EU:ssa oli­si jo nyt sata mil­joo­naa mus­li­mia. Nois­sa kai­kis­sa mais­sa tosin TFR on alle kak­si eli väes­tös­sä peri­aat­tees­sa pienenee.”

  Ei nyt kui­ten­kaan unoh­de­ta esi­mer­kik­si juu­ri kyseis­ten mai­den väes­tö­py­ra­mi­din pul­leut­ta siel­tä alao­sas­ta. Eli rau­ta­lan­gas­ta heil­lä on syn­ny­ty­siäs­sä ole­via nai­sia tai sii­hen koh­ta tule­via huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin Län­si-Euroo­pan mail­la, näin ollen väes­tön mää­rä kas­vaa syn­ty­vyys luku­jen mah­dol­li­ses­ta pie­ne­ne­mis­tä huo­li­mat­ta vie­lä aina­kin sen pari­kym­men­tä vuot­ta huo­mat­ta­vas­ti Län­si-Euroo­pan mai­ta nopeam­min, joil­la siis pul­leut­ta pyra­mi­din alao­sas­sa ei enää ole.

 221. Mitä väliä sil­lä on, että avio­lii­tot eivät ole viral­li­sia avio­liit­to­ja, jos nii­tä kui­ten­kin jos­sain mää­rin suo­si­taan mus­li­mien kes­kuu­des­sa? Jos imaa­mi sanoo, että 11–13 vuot­ta on hyvä ikä avioi­tua, ei tyt­tö­jen (pakko)naittamista se estä, että se on Suo­men lain­sää­dän­nön mukaan kiel­let­tyä. Ei tyt­tö­jä saa Suo­men lain­sää­dän­nön mukaan myös­kään ympä­ri­lei­ka­ta, mut­ta sil­ti Suo­mes­sa on x mää­rä ympä­ri­lei­kat­tu­ja tyt­tö­jä. Nämä toki ovat jää­vuo­ren huip­pu­ja kult­tuu­rie­rois­ta, jot­ka aiheut­ta­vat ongel­mia ennen kaik­kea yksi­löil­le, mut­ta asen­ne­muu­tos on ainoa teho­kas tapa lopet­taa täl­lai­set käytännöt.

 222. Samu­li Saa­rel­ma: “Tar­koi­tat­ko täl­lä nyt siis sitä, että kuka tahan­sa, joka saa­puu Suo­men rajal­le ja sanoo halua­van­sa maa­han paran­taak­seen elin­ta­so­aan, pitää pääs­tää maa­han ja hänel­le tar­jo­ta täy­si suo­ma­lai­nen sosiaaliturva?”

  En. Kai­kil­la on oikeus liik­kua vapaas­ti, mut­ta kai­kil­la ei ole oikeut­ta sosiaaliturvaan.

  Jos taas heil­le ei tar­jo­ta sosi­aa­li­tur­vaa (eikä mui­ta­kaan hyvin­voin­ti­val­tion pal­ve­lui­ta), niin miten täl­lai­ses­sä yhteis­kun­nas­sa este­tään väes­tön voi­ma­kas jakau­tu­mi­nen rik­kai­siin (alku­pe­räis­väes­tö) ja köy­hiin (ilman mitään sosi­aa­li­tur­vaa kituut­ta­viin siir­to­lai­siin) ja eikö täs­tä sit­ten syn­ny omat ongelmansa?”

  Täl­lai­nen jako­han on jo val­miik­si ole­mas­sa val­tioi­den välil­lä ja vie­lä pal­jon syvem­pä­nä. En ymmär­rä mik­si hen­ki­lön köy­hyys oli­si vähem­män ongel­mal­lis­ta kun hän asuu jon­kin kei­no­te­koi­sen val­tioi­den väli­sen rajan toi­sel­la puolella.

  Jos lai­te­taan vaih­toeh­to­ja parem­muus­jär­jes­tyk­seen, niin mie­les­tä­ni vapaa maa­han­muut­to rajoi­te­tul­la sosi­aa­li­tur­val­la (tai jol­lain muul­la raken­teel­li­sel­la jär­jes­te­lyl­lä) on ilman muu­ta parem­pi vaih­toeh­to kuin rajoi­tet­tu maa­han­muut­to vapaal­la sosiaaliturvalla.

  1. Nimi­merk­ki Huh huh esit­ti vapaa­ta maa­han­muut­toa rajoi­te­tul­la sosi­aa­li­tur­val­la, joa on hänen mie­les­tään parem­pi vaih­toeh­to kuin rajoi­tet­tu maa­han­muut­to vapaal­la sosiaaliturvalla.
   Olen poh­ti­nut tätä vaih­toaeh­toa artik­ke­lis­sa “Ulko­maa­lais­po­li­tiik­ka: Rajat auki koko­naan”. Näin­hän meil­lä suh­tau­du­taan siir­to­lai­siin Euroo­pan Unio­nis­ta, vaik­ka­pa Bul­ga­rias­ta ja Roma­nias­ta. Maa­han saa tul­la työ­tä hake­maan, mut­ta sosi­aa­li­tur­van pii­riin pää­see vain työn kaut­ta. Se toi­mii aika hyvin. Vie­lä parem­min se toi­mi­si, jos meil­lä edel­leen oli­si ker­jää­mi­nen kiel­let­ty, kuten se oli kiel­let­tyä ennen nykyi­sen jär­jes­tys­lain sää­tä­mis­tä. Myös­kään Unio­nin ulko­puo­lel­ta tule­va työn­ha­ki­ja ei ole suo­ma­lai­sen sosi­aa­li­tur­van pii­ris­sä, mut­ta työn­ha­kua­kin on rajoi­tet­tu. Ainoa vaih­toeh­to on sil­loin tul­la huma­ni­tää­ri­sin perus­tein, jol­loin taas onkin sosi­aa­li­tur­van piirissä.

 223. Käsit­tääk­se­ni kärä­jä­oi­keu­des­sa on olen­nais­ta kir­joit­ti­ko Hal­la-aho teks­tin­sä isla­mis­ta loukkaamistarkoituksessa. 

  Mut­ta ehkä­pä lau­ta­mies tie­tää (tai aina­kin hänen pitäi­si tie­tää paremmin)

  Pelot­taa kyl­lä, että oikeu­den­käyn­nit ovat sel­lais­ten ihmis­ten käsis­sä, jot­ka eivät kah­den­sa­dan vies­tin­kään jäl­keen osaa kir­joit­taa ket­jun kes­keis­tä nimeä oikein.

 224. Jan­ne V kysyy: 

  Ihmet­te­len­kin mik­si Osmo antaa tämän nimerk­ki az:n meuh­ka­ta blogissaan.

  Samaa ihmet­te­len minäkin.

 225. Huh huh:
  ““Jos taas heil­le ei tar­jo­ta sosi­aa­li­tur­vaa (eikä mui­ta­kaan hyvin­voin­ti­val­tion pal­ve­lui­ta), niin miten täl­lai­ses­sä yhteis­kun­nas­sa este­tään väes­tön voi­ma­kas jakau­tu­mi­nen rik­kai­siin (alku­pe­räis­väes­tö) ja köy­hiin (ilman mitään sosi­aa­li­tur­vaa kituut­ta­viin siir­to­lai­siin) ja eikö täs­tä sit­ten syn­ny omat ongelmansa?”

  Täl­lai­nen jako­han on jo val­miik­si ole­mas­sa val­tioi­den välil­lä ja vie­lä pal­jon syvem­pä­nä. En ymmär­rä mik­si hen­ki­lön köy­hyys oli­si vähem­män ongel­mal­lis­ta kun hän asuu jon­kin kei­no­te­koi­sen val­tioi­den väli­sen rajan toi­sel­la puolella.”

  Kaik­kial­la on todet­tu, että yhteis­kun­nan epä­ta­sai­suus joh­taa ongel­miin läh­tien sosi­aa­li­sis­ta ongel­mis­ta ter­vey­teen ja kou­lu­tuk­seen asti. Tämä on yksi tär­keim­mis­tä argu­men­teis­ta juu­ri tulos­iir­roil­le. Täl­lai­ses­sa sinun sys­tee­mis­sä­si yhteis­kun­nan epä­oi­keu­den­mu­kai­suus vie­lä meni­si maa­han­muut­ta­jat vs. alku­pe­räis­väes­tö rajan koh­dal­la, mikä enti­ses­tään huo­non­tai­si maa­han­muut­ta­jien kotou­tu­mis­ta. Työ­tä teke­vät maa­han­muut­ta­jat näki­si­vät mak­sa­van­sa vero­ja, joi­den etu­ja he eivät itse pää­si­si naut­ti­maan. Tämä jos mikä oli­si val­mis kiris­tä­mään tunteita. 

  Jos lai­te­taan vaih­toeh­to­ja parem­muus­jär­jes­tyk­seen, niin mie­les­tä­ni vapaa maa­han­muut­to rajoi­te­tul­la sosi­aa­li­tur­val­la (tai jol­lain muul­la raken­teel­li­sel­la jär­jes­te­lyl­lä) on ilman muu­ta parem­pi vaih­toeh­to kuin rajoi­tet­tu maa­han­muut­to vapaal­la sosiaaliturvalla.”

  Mitä nyt täs­mäl­leen tar­koi­tat rajoi­te­tul­la sosi­aa­li­tur­val­la? Saa­ko maa­han­muut­ta­jan lap­si men­nä vero­va­roin mak­set­tuun kou­luun? Saa­ko hän käyt­tää jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­ta? Entä onko täl­lai­sen maa­han­muut­ta­jan lap­sell­la samat oikeu­det kuin syn­ty­pe­räi­sel­lä kansalaisella? 

  Rajoi­tet­tu maa­han­muut­to toi­mii juu­ri sik­si, että käy­tän­nös­sä maa­han­muut­ta­jia on sen ver­ran vähän, että heil­le sosi­aa­li­tur­van tar­joa­mi­nen ei aiheu­ta taak­kaa veronmaksajille. 

  Idea­si oli­si toi­mi­nut jos­kus men­nei­syy­des­sä, kun sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mät eivät olleet yhtä kat­ta­via kuin nyt ovat. Sik­si esim. USA:n asut­ta­mi­nen onnis­tui suh­teel­li­sen vapaan maa­han­muu­ton avul­la. Ja tie­ten­kin sii­nä aut­toi myös se, että tuli­jat oli­vat suh­teel­li­sen saman­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta peräi­sin kuin alku­pe­räi­nen väestökin. 

  Yllä et perus­te­le miten­kään, mik­si sinus­ta rajoit­ta­ma­ton maa­han­muut­to rajoi­te­tul­la sosi­aa­li­tur­val­la oli­si parem­pi kuin rajoi­tet­tu maa­han­muut­to siten, että ne maa­han pääs­te­tyt tuli­jat ovat sit­ten tasa­ver­tai­ses­sa ase­mas­sa alku­pe­räis­väes­töön nähden. 

  Samu­li Saarelma

 226. Kes­kus­ta­lai­nen kir­joit­ti 8.4.2009 kel­lo 16:32

  Mitä ovat nämä muu­ka­lais­vas­tai­set pii­rit? Nii­tä­kö, joi­den mie­les­tä maa­han­muut­to­po­li­tii­kan pitäi­si olla jotian muu­ta kuin mitä se on nyt?”

  Muu­ka­lais­vas­tai­set pii­rit ovat muu­ka­lais­vas­tai­sia pii­re­jä, kvg ellet tun­ne sanan merkitystä.

  Perus­tel­tu poli­tii­kan kri­ti­soin­ti ei tee kenes­tä­kään muu­ka­lais­vas­tais­ta, mut­ta perus­te­lu­jen etsi­mi­nen omia asen­ne­vam­mo­ja pön­kit­tä­mään on eri juttu.

  Selai­le­mal­la tie­tyn poru­kan blo­ge­ja huo­maa kyl­lä tyh­mem­pi­kin, miten maa­han­muut­to­po­li­tii­kan kri­tiik­ki on usein pelk­kä naa­mio muu­ka­lais­vas­tai­suu­del­le ja rasismille. 

  Vai väi­tät­te­kö te tosi­aan ettei kukaan ns. maa­han­muut­to­krii­tik­ko inhoa ulko­maa­lai­sia hei­dän ulko­maa­lai­suu­ten­sa vuoksi?

  Sekin yksi ääri­kan­sal­li­seen jär­jes­töön kuu­lu­va joka on vuo­sia blo­gan­nut yhtä ja samaa sano­maa: maa­han­muut­to (ja maa­han­muut­ta­jat) ovat pahas­ta. Sil­ti her­ran todel­li­sia vai­kut­ti­mia ei sai­si epäil­lä ettei syy­te­tä r‑kortin käytöstä. 

  Kat­so­kaa peiliin.

 227. Jos lai­te­taan vaih­toeh­to­ja parem­muus­jär­jes­tyk­seen, niin mie­les­tä­ni vapaa maa­han­muut­to rajoi­te­tul­la sosi­aa­li­tur­val­la (tai jol­lain muul­la raken­teel­li­sel­la jär­jes­te­lyl­lä) on ilman muu­ta parem­pi vaih­toeh­to kuin rajoi­tet­tu maa­han­muut­to vapaal­la sosiaaliturvalla.”

  Heh­heh. Onk­se Lar­ry Nive­nin jos­sain kir­jas­sa, kun mate­rian­siir­to­kios­kit mah­dol­lis­ta­vat sen heti ihmi­set voi­vat muut­taa sil­män­rä­päyk­ses­sä maas­ta ja maan­osas­ta toi­seen eivät­kä val­tiot voi enää mitään.

  Ykkös­vai­hees­sa ihmi­set siir­ty­vät sin­ne mis­sä on par­hain sosi­aa­li­tur­va. Kun tur­va­sys­tee­mit on saa­tu rik­ki, ihmi­set siir­ty­vät sin­ne mis­sä on työ­tä. Kun pal­kat on pol­jet­tu nol­lak­si ja maa­il­man­ta­lous on romah­ta­nut, ihmi­set siir­ty­vät sin­ne, mis­sä voi oleil­la kaik­kein hal­vim­mal­la. Lauh­kean vyö­hyk­keen maat on pian läpi­tun­ke­ma­ton­ta slum­mi­mat­toa, nääs tei­tä ei tar­vi­ta, sil­lä lii­ken­ne hoi­de­taan mai­ni­tuil­la kioskeilla. 

  Lop­pu­vai­he on itsea­sias­sa kuvat­tu Lar­ry Nive­nin toi­ses­sa novel­lis­sa, jos­sa tun­te­mat­to­mat allie­nit on perus­ta­nu liha­va­ras­ton erääl­le pla­nee­tal­le. Pla­nee­tal­la kas­vaa vain yhtä lajia meri­le­vää, joka käy sel­lai­se­naan ihmis­ra­vin­nok­si. Ihmis­ten ei tar­vit­se muu­ta kuin makail­la biit­sil­lä ja syö­dä levää.

  Käy tie­tys­ti niin, että ran­nat täy­ty­vät, niin että on vain sei­so­ma­paik­ko­ja. Reu­na­pai­koil­la tapel­laan sii­tä ettei tar­vit­se koko ajan uida tai sii­tä kuka syö ulos­teet ja kuol­leet ruu­miit. Luon­non­va­lin­ta tuot­taa lihak­sik­kaan kook­kaan aurin­koa­kes­tä­vän aivot­to­man öyhöt­tä­jän, joka on kova tap­pe­le­maan ja lisään­ty­mään. Erin­omais­ta liha­tuo­tet­ta siis, mikä oli­kin siis pro­jek­tin tarkoitus.

 228. Vai väi­tät­te­kö te tosi­aan ettei kukaan ns. maa­han­muut­to­krii­tik­ko inhoa ulko­maa­lai­sia hei­dän ulko­maa­lai­suu­ten­sa vuoksi?

  Kysy­mys on ase­tet­tu niin, että tuo­hon ei voi vas­ta­ta muu­ten kuin “emme väi­tä”. Eihän kukaan kym­me­nien tuhan­sien ihmis­ten sie­lu­ne­lä­mäs­tä voi men­nä takuuseen. 

  Väi­tän kui­ten­kin, että ilmiö on huo­mat­ta­vas­ti vähäi­sem­pi kuin mitä jul­ki­suu­des­sa jat­ku­vas­ti anne­taan ymmärtää. 

  Ulko­maa­lais­vas­tai­suus nyt on muu­ten­kin tosi hämä­rä ter­mi. Ne, jot­ka sitä tavan takaa käyt­tä­vät voi­si­vat tul­la tän­ne selit­tä­mään sen sisällön. 

  Ollak­se­ni ulko­maa­lais­vas­tai­nen vas­tus­tan­ko ulko­mail­la asu­via ulko­maa­lai­sia eli noin kuut­ta mil­jar­dia ihmis­tä vai vas­tus­tan­ko hei­tä vain sii­nä tapauk­ses­sa, että he oles­ke­le­vat Suomessa?

  Vas­tus­tan­ko tila­päi­ses­ti Suo­mes­sa käy­vää ulko­maa­lais­ta vai pit­kää­kö hen­ki­lön olla aset­tu­nut Suo­meen pysyvästi? 

  Vas­tus­tan­ko ruot­sa­lais­vau­vaa, japa­ni­lais­tu­ris­tia viro­lais­ta raken­nus­mies­tä ja työ­tön­tä 31-vuo­tias­ta Abdul­la­hia samal­la inten­si­tee­til­lä vai riit­tää­kö ulko­maa­lais­vas­tai­suu­ten vain vii­mek­si mai­ni­tun vastustaminen? 

  Miten tämä vas­tus­tus rea­li­soi­tuu, jot­ta minun voi­tai­siin sanoa ole­van ulko­maa­lais­vas­tai­nen? Riit­tää­kö, että sanon jol­le­kin ulko­maa­lai­sel­le vas­tus­ta­va­ni hän­tä vai pitää­kö minun toi­mia joten­kin ulko­maa­lais­vas­tai­ses­ti? Ja mitä se on?

 229. az 7.4.2009 kel­lo 21:35,

  Vähän säräh­ti kor­vaan tuo sana aate. Että lii­al­li­sen maa­han­muu­ton vas­tus­tus oli­si aate? Mut­ta ehkä mikä tahan­sa yksi asia, joka nousee mer­kit­tä­väk­si jon­kin ihmi­sen elä­mäs­sä on sit­ten aate. (Aina­kin John Webs­ter vai­kut­ti eilen illal­la kat­so­mas­sa­ni doku­men­tis­sa mel­koi­sen aat­teel­li­sel­ta öljyn ja muo­vin vas­tus­ta­jal­ta, jota hänen vai­mon­sa kuvai­li sanal­la mono­maa­ni­nen jol­len aivan vää­rin muista.)

  Ihan rele­vant­te­ja asioi­ta osit­tain mai­nit­sit. Useim­pia olen itse­kin jos­kus poh­ti­nut, eten­kin rikol­li­suut­ta ja eri kult­tuu­rien koh­taa­mi­sis­sa tapah­tu­via väis­tä­mät­tö­miä konflikteja. 

  Maa­han­muut­ta­jien asut­ta­mi­ses­sa pitää var­maan­kin kun­tien päät­tä­jien toi­mia niin ettei syn­ny ghet­to­ja, jos siis samas­ta maas­ta kotoi­sin ole­vien maa­han­muut­ta­jien asut­ta­mat seu­dut nyt sit­ten aina pitää kat­soa ghe­toik­si. Yhteis­kun­nan kan­to­ky­vyn romah­dus­ta en aina­kaan nykyi­sil­lä muut­to­mää­ril­lä pel­kää. Maa­han­muut­ta­jat tuo­vat kui­ten­kin lisää työ-ja osto­voi­maa maahan.

  Mitä rikol­li­suu­teen tulee, niin on kai sel­vää, että väes­tö­mää­rän lisäys yli­pään­sä tuo lisää rikol­li­suut­ta. En kui­ten­kaan muu­ta­man yksi­lön käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la läh­ti­si yleis­tä­mään koko­nai­sia ryh­miä rikol­li­sik­si. Vii­me aikoi­na muu­ten minun sil­mii­ni on uuti­sis­ta osu­nut enem­män rikol­li­suut­ta itä-Euroo­pan mais­ta ja muu­al­ta idäs­tä sekä mm. Sak­sas­ta peräi­sin ole­vien maa­han­muut­ta­jien teke­mi­nä kuin esim. mus­li­mi­mai­den rikol­lis­ten tekeminä. 

  Esim. eilen luin leh­des­tä, että 8 val­ko­ve­nä­läis­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­mies­tä oli van­git­tu var­kauk­sis­ta Kajaa­nin kärä­jä­oi­keu­des­sa. Ehkä tilai­suus, koy­hyys tms. teki var­kaan, mut­ta minul­le pas­saa val­lan hyvin jos nämä tyy­pit pas­si­te­taan takai­sin sin­ne mis­tä ovat läh­töi­sin. Samoin osui eilen sil­mii­ni BBC new­se­jä lukies­sa­ni, että slo­va­kia­lai­nen maa­han­muut­ta­ja­mies oli tuo­mit­tu elin­kau­ti­seen (joka tar­koit­taa Bri­tan­nias­sa, että jou­tuu istu­maan vähin­tään 25 vuot­ta tuo­mios­ta) van­keu­teen skot­ti­nai­sen rais­kauk­ses­ta ja murhasta:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/glasgow_and_west/7989422.stm

  Vähän aiem­min liet­tua­lai­nen maa­han­muut­ta­ja­mies kun­nos­tau­tui Bri­tan­nias­sa (myös Skot­lan­nis­sa) tap­pa­mal­la toi­sen maa­han­muut­ta­jan, myös Liet­tuas­ta kotoi­sin ole­van nai­sen. Bri­tan­nias­sa kau­his­tel­tiin leh­dis­sä, että miten tämä mies oli yli­pään­sä pääs­syt maa­han kun tämä oli jo aiem­min Sak­sas­sa istu­nut baa­ri­ta­pos­ta 7 vuo­den tuo­mion ja kar­ko­tet­tu siel­tä Liet­tu­aan, jos­ta läh­te­nyt sit­ten uuteen maa­han. Täl­le­kin mie­hel­le tuli elinkautistuomio:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/tayside_and_central/7889204.stm

  Pit­kään Ruot­sin leh­dis­tä seu­raa­mas­sa­ni oikeus­ta­pauk­ses­sa sak­sa­lais­nai­sen elin­kau­tis­tuo­mio (istuu vähin­tään 20 vuot­ta, jos anoo Sak­saan istu­maan tuo­mio­tan­sa, Ruot­sis­sa ehkä enem­män­kin, aina­kin rikos oli todel­la tör­keä) sai eilen vah­vis­tuk­sen­sa Ruot­sis­sa kun kor­kein oikeus ei otta­nut tapaus­ta käsit­te­lyyn­sä. Nai­nen mur­ha­si enti­sen poi­kays­tä­vän­sä uuden avo­vai­mon kak­si las­ta (1‑ja 3‑vuotiaat) ja yrit­ti mur­ha­ta las­ten äidin:

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/ingen-provning-for-schurrer‑1.840925

  (Ruot­sis­sa on myös vähän ihme­tel­ty miten Juha Val­jak­ka­la pää­si jo nyt vapaak­si, rikos kun oli myös mel­koi­sen tör­keä ja Ruot­sis­sa elin­kau­tis­tuo­mio­ta voi jou­tua istu­maan kau­em­min­kin kuin vain 20 vuotta.)

  Nämä tapauk­set ovat tie­tys­ti kaik­ki seu­raus­ta sii­tä, että Slo­va­kia, Liet­tua ja Sak­sa ovat EU:n jäsen­mai­ta ja nii­den asuk­kaat voi­vat Schen­gen-alu­eel­la muut­taa min­ne halua­vat ilman työ­lu­paa (pait­si Val­ko-Venä­jän tapaus on tie­tys­ti eri­lai­nen). Pitäi­si­kö näi­den itä-Euroo­pan ja Sak­san rikol­lis­ten perus­teel­la nyt yleis­tää, että kaik­ki itä-euroop­pa­lai­set ja sak­sa­lai­set ovat sopeu­tu­mat­to­mia rikol­li­sia, joi­ta ei pidä pääs­tää mui­hin mai­hin? Minus­ta ne, jot­ka vas­tus­ta­vat maa­han­muut­toa mus­li­mi­mais­ta rikol­li­suu­den lisään­ty­mi­sen perus­teel­la, käyt­tä­vät juu­ri vas­taa­van­lai­sia yksit­täis­ta­pauk­sia perusteinaan.

  Mitä tulee noi­hin väes­tö­en­nus­tei­siin mitä esit­te­lit, niin onko niis­sä otet­tu huo­mioon se, että kaik­ki eivät jää lop­pue­lä­mäk­seen maa­han­muut­to­maa­han tai että kaik­ki eivät mene nai­mi­siin ja/tai saa lap­sia (eivät ehkä edes pys­ty saa­maan lap­sia)? Monil­la maa­han­muut­ta­jil­la on käsi­tyk­se­ni mukaan haa­vee­na saa­da oles­ke­lu­lu­pa esim. Suo­meen, jon­ka avul­la he voi­vat sit­ten muut­taa itsel­leen mie­lui­sam­paan maa­han töi­hin, kuten esim. Ruot­siin tai Bri­tan­ni­aan, jos­sa heil­lä mah­dol­li­ses­ti on jo suku­lai­sia ja tut­ta­via. Suo­mi ei ole kovin hou­kut­te­le­va maa jo pel­käs­tään ilmas­ton vuok­si. Osa tur­va­pai­kan haki­jois­ta muut­taa var­maan­kin myös takai­sin koti­maa­han­sa kun/jos tilan­ne rau­hoit­tuu ja /tai tulee koti-ikävä.

  az: ”Köö­pen­ha­mi­na­lai­nen pro­fes­so­ri ennus­ti muu­ta­ma viik­ko sit­ten jul­ki­suu­des­sa esil­lä ollees­sa las­kel­mas­saan, että maa­han­muut­ta­jien jäl­ke­läi­set syr­jäyt­tä­vät väes­tö­mää­räs­sä kan­ta­ruot­sa­lai­set vuon­na 2049. Eikö se ole val­ta­va kysymys?”

  No ei minun mie­les­tä­ni. Mitä väliä sil­lä alku­pe­räl­lä on? Kaik­ki­han ovat lop­pu­jen lopuk­si nime­no­maan ruot­sa­lai­sia. Onhan siel­lä suo­ma­lais­pe­räi­siä­kin jou­kos­sa 500,000, jot­ka ovat täy­sin ruot­sa­lais­tu­nei­ta suu­rim­mak­si osak­si, aina­kin 2. ja 3. pol­ven siir­to­lai­set (jot­ka itse asias­sa ovat ihan vaan ruot­sa­lai­sia). Tun­nen itse asias­sa joi­ta­kin ruot­sin­suo­ma­lai­sia ja hei­dän per­heis­sään lap­set osaa­vat usein ainoas­taan isän­kiel­tä ruot­sia eivät­kä puhu suo­mea ollen­kaan, mikä on vali­tet­ta­vaa mut­ta eikö ole inte­graa­tio yhteis­kun­taan aina­kin suju­nut hyvin?

  Miten muu­ten mää­ri­tel­lään seka-avio­lii­tois­sa kris­til­li­sen ja mus­li­min kes­ken onko per­he kris­tit­ty vai mus­li­mi­per­he? Mus­li­mi-isän­kö mukaan? Kai per­heis­sä kui­ten­kin joi­tain äidin kris­til­lis­pe­räi­siä vai­kut­tei­ta levi­ää, var­sin­kin jos asu­taan äidin kotimaassa? 

  Minun mie­les­tä­ni tär­kein poliit­ti­nen kysy­mys maa­il­mas­sa on köy­hyy­den pois­ta­mi­nen. Tosin tus­kin sitä koko­naan pys­ty­tään kos­kaan pois­ta­maan, mut­ta aina­kin sil­le asial­le pitää teh­dä jotain. Sekä epä­ta­sa-arvol­le. Rik­kai­den ja köy­hien välil­lä on todel­la iso kui­lu. Jos tämä For­tu­min kal­tai­nen meno jat­kuu joka puo­lel­la maa­il­maa, niin en yhtään ihmet­te­le jos köy­hät nouse­vat kapi­naan. Ja köy­hyy­teen tart­tu­mi­sel­la voi­si ehkä olla posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia maahanmuuttoasioihinkin.

  Hyvä että syn­tyi kes­kus­te­lua näin­kin pal­jon. Ja koh­ta­lai­sen asial­li­sis­sa mer­keis­sä. On sinul­la­kin az tosin minun mie­les­tä­ni aika­moi­set pelot Euroo­pan isla­mi­soi­tu­mi­sen suh­teen, ehkä vähän jol­lei aika pal­jon­kin yli­mi­toi­te­tut. Itse kal­lis­tun sil­le kan­nal­le, että kan­so­jen vapaa vael­lus täl­lä yhtei­sel­lä maa­pal­lol­lam­me pitää olla sal­lit­tu. Tie­tyin ehdoin. Soi­nin­vaa­raan klo 3.44 tänä aamu­na lin­kit­tä­mä artik­ke­li näyt­tää esit­tä­vän aika hyvät kriteerit:

  http://www.soininvaara.fi/2008/10/28/ulkomaalaispolitiikka-rajat-auki-kokonaan/

  Ja ehdot­to­mas­ti olen muu­ten sitä miel­tä että on tör­keä­tä rah­da­ta tän­ne esim. Filip­pii­neil­tä tila­päis­työ­voi­maa hoi­toa­lal­le pie­nin pal­koin kun Suo­men kou­lut­ta­mat hoi­ta­jat jou­tu­vat läh­te­mään Ruot­siin, Nor­jaan ja Bri­tan­ni­aan kun­non ansioi­den peräs­sä. Hoi­toa­lan pal­kat pitää ehdot­to­mas­ti saa­da asian­mu­kai­sel­le tasol­le eikä hyväk­si­käyt­tää köy­hiä filip­pii­ni­läi­siä työ­voi­ma­na kun näi­den­kin oli­si parem­pi men­nä oman etun­sa mukai­ses­ti Bri­tan­ni­aan tms. töi­hin. Ja on aivan sel­vää ettei­vät he ole tul­leet jää­däk­seen, kos­ka esim. HS:ssä 11.1.2009 (en voi lin­ka­ta kun on digi­leh­den puo­lel­la) haas­ta­tel­luil­la filip­pii­ni­läis­hoi­ta­jil­la oli kai­kil­la per­het­tä Filip­pii­neil­lä, joil­le he lähet­ti­vät rahaa. Lisäk­si hei­tä asu­tet­tiin 4 nais­ta yhdes­sä 70 neliön asun­nos­sa ja 4 mies­tä omas­sa vas­taa­vas­sa asun­nos­sa, mikä kuu­los­taa erit­täin tila­päi­sel­tä ja hal­val­ta asumisratkaisulta.

 230. Kazaks­tan 8.4.2009 kel­lo 11:46:

  ”Aihet­ta sivu­ten: ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö Hamas voit­ti Pales­tii­nan vaa­lit vuon­na 2006. Ter­ro­ris­mil­la näyt­täi­si siis ole­van pales­tii­na­lais­ten laa­jah­ko hyväk­syn­tä. Täy­tyy­kö ter­ro­ris­mi­kin nyt sit­ten kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­min nimis­sä hyväksyä?”

  Yleen­sä Hamas kai mää­ri­tel­lään poliit­ti­sek­si puo­lu­eek­si, jol­la on terroristisiipi.

 231. Samu­li Saa­rel­ma kir­joit­ti 8.4.2009 kel­lo 11:54:
  ”Tämän kohi­nan jou­kos­sa Juuso Kopo­nen koit­ti saa­da liik­keel­le jär­ke­vää kes­kus­te­lua maa­han­muut­toon liit­ty­vis­tä kon­kreet­ti­sis­ta kysy­myk­sis­tä ja kirjoitti:
  “- Onko syy­tä jul­ki­ses­ti tuo­mi­ta Muham­med pedofiilinä?
  — Onko poi­kien ympä­ri­leik­kaus väärin?
  — Onko oikein, että maa­han­muut­ta­ja­nai­sil­le jär­jes­te­tään omia vuo­ro­ja uimahalleihin?”

  Täs­sä minun mie­li­pi­tee­ni nois­ta asiois­ta täl­lä hetkellä:
  — Ei, kos­ka en näe miel­tä tahal­li­ses­ti lou­ka­ta isla­mi­nus­koi­sia ja kai­vaa juo­paa maa­han­muut­ta­jien ja val­ta­väes­tön välillä.
  — Ei, jos mak­sa­vat sen itse. Mie­les­tä­ni ihmi­set saa­vat teh­dä omal­le ruu­miil­leen mitä lys­tää­vät. Ei kai leik­kaus mitään kipua aiheu­ta, jos puu­du­te­taan kun­nol­la tai anes­te­si­aa käy­te­tään? Vai jäl­ki­ki­vuis­ta­ko oltiin huolissaan?
  — Tähän on vai­kea ottaa kan­taa. Mus­li­mi­nai­set tule­vat niin täy­sin eri­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta, jos­sa ei ole totut­tu sii­hen, että toi­sil­leen vie­raat mie­het ja nai­set ovat samaan aikaan vähis­sä pukeis­sa uimas­sa, että ehkä jon­kin siir­ty­mä- ja sopeu­tu­mi­sa­jan puit­teis­sa itse sal­li­sin heil­le eril­li­set vuo­rot. Mut­ta itse asias­sa voi­si olla ihan muka­vaa, jos jär­jes­tet­täi­siin mie­hil­le omat uima­hal­lit ja nai­sil­le omat – minus­ta itses­tä­ni on aina ollut kiusal­lis­ta käy­dä uima­hal­lis­sa vas­tak­kai­sen suku­puo­len kans­sa, sitä on kiusal­lis­ten kat­sei­den koh­tee­na. Minus­ta on hie­man ikä­vä, että jos­tain uima­hal­li­vuo­rois­ta teh­dään näin iso kysy­mys, jol­la perus­tel­laan sitä ettei pitäi­si olla maa­han­muut­toa mus­li­mi­mais­ta. Liit­ty­vät­kö uima­hal­li­vuo­rot muka uskon­toon? Eikö pikem­min­kin kult­tuu­riin, joka on puri­taa­ni­sem­pi ja siveäm­pi kuin mei­dän vapaa ja libe­raa­li län­ti­nen kulttuurimme? 

  Jot­kut mus­li­mi­nai­set muu­ten jopa tul­kit­se­vat niin, että he itse ovat kaa­pu­jen­sa alla vapaam­pia kuin län­nen nai­set, joi­den on pak­ko jat­ku­vas­ti pyn­tä­tä itse­ään ja ket­kuil­la mini­ha­meis­saan mies­ten kat­sei­den koh­tei­na. Voin kyl­lä ymmär­tää tämän­kin kat­san­to­kan­nan. Kyl­lä­hän län­nes­sä pal­jol­ti arvos­tel­laan nai­sia nime­no­maan ulko­näön kan­nal­ta. Voin kuvi­tel­la miten vapaut­ta­vaa on kul­kea kaa­pu pääl­lä päi­väs­tä toi­seen — vapaan län­nen vapait­ten mies­ten kat­seet kun ovat välis­tä erit­täin vas­ten­mie­li­siä ja nais­ta alentavia. 

  mat­ti 8.4.2009 kel­lo 12:21,

  Han­ka­mäen kir­joi­tus­tyy­li on suun­nil­leen yhtä epä­asial­li­nen kuin Hal­la-ahol­la. Yri­tin jos­kus lukea hänen jut­tu­jaan mut­ten vaan jak­sa­nut kun alkoi etoa. Nyt­kin hän tois­te­li Hal­la-ahon rikas­tus­vit­se­jä avaus­kap­pa­lees­saan. Ei vaan jak­sa tuol­lais­ta iva­teks­tiä lukea.

  Eli­na 8.4.2009 kel­lo 13:58,
  Onhan nyt maa­han­muu­tos­ta kes­kus­tel­tu jo 1990-luvun alus­sa, ei tämä mitään uut­ta kes­kus­te­lua ole (herää kysy­mys mis­sä mää­rin seu­raat medi­aa vai etko ollut sil­loin syn­ty­nyt vie­lä?). Inter­net­ti vain suo uuden­lai­sen foo­ru­min keskustelulle.

  luna kir­joit­ti 8.4.2009 kel­lo 15:31:
  ”Eikö tämä­kin kes­kus­te­lu ole jat­koa tam­pe­re­lai­sen imaa­min mie­li­pi­teel­le sii­tä, että 11 vuot­ta on ihan hyvä ikä men­nä nai­mi­siin ja täs­sä (tai edel­li­ses­sä samaa aihet­ta käsi­tel­lees­sä ket­jus­sa) ihmi­set poh­ti­vat tyt­tö­jen ole­van val­mii­ta avio­liit­toon suku­kyp­syy­den ts. kuu­kau­tis­ten alettua.”

  Itse en aina­kaan kuu­kau­tis­kom­men­til­la­ni tar­koit­ta­nut että tytöt oli­si­vat suku­kyp­syy­den saa­vu­tet­tu­aan val­mii­ta avio­liit­toon. (Pitää­kö nyt tahal­laan kaik­ki ymmär­tää aina vää­rin??) Kom­ment­ti­ni liit­tyi vain sii­hen, miten joku olet­ti että 9‑vuotiaat ovat suku­kyp­siä, jota käsi­tys­tä yri­tin kor­ja­ta. Yli­pään­sä en otta­nut kan­taa koko avio­liit­toa­si­aan sil­loin. Mut­ta jos nyt pitää rau­ta­lan­gas­ta tämä vään­tää, niin tie­ten­kin tämä Suo­men lain mukai­nen 18 vuot­ta on alin mah­dol­li­nen avio­lii­ton sol­mi­mi­si­kä. Ja jos aiem­min pitää pääs­tä, pitää anoa lupaa oikeusministeriöltä.

  az: Mik­si poly­ga­mia on niin huo­no jut­tu? Kun jot­kut vapaa­mie­li­set län­si­maa­lai­set­kin har­ras­ta­vat sitä taval­laan asu­mal­la esim. yksi nai­nen kah­den mie­hen kans­sa tms. Tie­ten­kin jos isla­mi­lai­nen monia­vioi­suus sor­taa mus­li­mi­nai­sia, niin mik­sei­vät nämä läh­de pois näis­tä lii­tois­taan, var­sin­kin kun ovat län­nes­sä? Peri­aat­tees­sa olen niin vapaa­mie­li­nen, että minun mie­les­tä­ni ihmi­set saa­vat elää miten halua­vat kun­han eivät toi­mil­laan vahin­goi­ta mui­ta ihmisiä.

 232. Työ­tä teke­vät maa­han­muut­ta­jat näki­si­vät mak­sa­van­sa vero­ja, joi­den etu­ja he eivät itse pää­si­si naut­ti­maan. Tämä jos mikä oli­si val­mis kiris­tä­mään tun­tei­ta.’ (Samu­li Saarelma)
  Mikä esi­te­tys­sä ske­naa­rios­sa estää työ­tä teke­vää maa­han­muut­ta­jaa hake­mas­ta Suo­men kansalaisuutta?

 233. Vapaa maa­han­muut­to toi­mii EU:n sisäl­lä sik­si, että erot mai­den talou­del­li­sen tilo­jen välil­lä ei ole lähel­lä­kään sitä tasoa, mitä se on vaik­ka EU:n ja Afri­kan välil­lä. Sii­tä huo­li­mat­ta se joh­ti val­ta­vaan puo­la­lais­ten muut­toon Bri­tan­ni­aan, joka oli kai ainoa maa, joka ei otta­nut mitään siir­ty­mä­ai­ko­ja ja kiin­tiöi­tä Itä-Euroo­pan mai­den liit­tyes­sä EU:hun. Kun Roma­nia ja Bul­ga­ria paria vuot­ta myö­hem­min liit­tyes­sä Bri­tan­nia­kin pani maa­han­muu­tol­le kiintiöt. 

  Joka tapauk­ses­sa EU:ssakin pum­pa­taan jat­ku­vas­ti pal­jon rahaa rik­kail­ta seu­duil­ta köyh­hil­le ns. raken­teel­li­se­na tuke­na tar­koi­tuk­se­na juu­ri se, että erot eri seu­tu­jen välil­lä tasoit­tui­si­vat, eikä ihmis­ten tar­vit­si­si läh­teä muu­al­le. Vaik­ka tämä tapa ei sel­lai­se­naan toi­mi puhut­taes­sa koko maa­pal­los­ta, kos­ka kenen­kään rahat eivät rii­tä vas­taa­vaan puhut­taes­sa koko kehi­tys­mai­den väes­tös­tä, joka tapauk­ses­sa tämä on se peri­aa­te, jos­ta kehi­tys­mai­den ihmis­ten huma­ni­taa­ri­nen aut­ta­mi­nen laa­jas­sa mitas­sa pitää löy­tyä, ei sii­tä, että ne ihmi­set siir­ty­vät asu­maan kehit­ty­nei­siin maihin.

 234. Osmo: “En ymmär­rä täl­lais­ta kes­kus­te­lua. Jos jos­ta­kin asias­ta ei julis­ta sitä vas­tus­ta­van­sa, hyväk­syy sen. On tuhan­sia asioi­ta maa­il­mas­sa, joi­ta en hyväk­sy, mut­ta en käy­tä aikaa itses­tään­sel­vyyk­sien julistamiseen”.

  No, kysy­myk­ses­sä ei ollut eräs “tuhan­sis­ta asiois­ta maa­il­mas­sa” vaan tämän kes­kus­te­lun nimen­omai­nen aihe, johon kom­men­tin pyy­tä­mis­tä ei näh­däk­se­ni voi­da pitää kes­kus­te­lun kan­nal­ta kohtuuttomana.

  Habi­tu­aa­li­ses­ti: “minul­le oli kyl­lä sel­vää, että Soi­nin­vaa­ra oli sanou­tu­nut / sanou­tuu las­ten / pak­koa­vio­lii­tois­ta ym. irti myös moraalisesti”.

  Tämä on toki uskot­ta­vaa puh­taas­ti impli­siit­ti­ses­ti­kin var­mas­ti polii­tik­ko­jen yli­voi­mai­sen enem­mis­tön osal­ta. Täs­tä huo­li­mat­ta val­ta­vir­ran polii­ti­kot eivät jul­ki­ses­ti pys­ty, osaa tai halua kri­ti­soi­da esim. Che­hab Khodrin lapsimorsianpuhuntaa. 

  Tokarczuk: “Minua vaan ihme­tyt­tää kun mie­het etu­pääs­sä käy­vät tätä­kin nais­ten ympä­ri­leik­kaus­kes­kus­te­lua, hal­la-aho­lai­set ovat täs­sä­kin asias­sa nais­ten oikeuk­sia (mihin ‑sek­sie­lä­mään?) muka puo­lus­ta­mas­sa isla­min hir­vi­tys­tä vas­taan, mut­ta muu­ten ovat kovas­ti vähät­te­le­mäs­sä mm. Suo­men femi­nis­ti­po­ru­koi­ta. Pien­tä ris­ti­rii­taa. On vähän kep­pi­he­vo­sen makua taas täs­sä isla­min vastustuksessa.”

  En nyt saa kiin­ni ajat­te­lus­ta­si. Mik­si nai­sien (tai kenen tahan­sa) oikeu­den fyy­si­seen kos­ke­mat­to­muu­teen puo­lus­ta­mi­nen vaa­ti­si, että pitäi­si ihas­tel­la esim. Anne Moi­la­sen tai mui­den (ääri)feministien usein lähin­nä hub­ba­bub­baa ole­via lausuntoja?

  Euroo­pan demo­gra­fi­ses­ta muu­tok­ses­ta: Asia ei rat­kea luke­mal­la The Con­ti­nen­tal Phi­lo­sop­hy Rea­de­ria, vaan kysees­sä on puh­taas­ti las­ken­nal­li­nen asia, jos­sa tulee siis huomioitavaksi

  - maa­han­muu­ton mää­rä isla­mi­lai­sis­ta maista
  — maa­han­muut­ta­jien syn­ty­vyys, jon­ka toteu­maa nimim. az on jo selventänytkin
  — kan­ta­väes­tön syntyvyys
  — sekä kan­ta­väes­tön että maa­han­muut­ta­ja­väes­tön kuolleisuus
  — fer­tii­li-ikäis­ten nais­ten suh­teel­li­nen osuus väes­tös­sä kum­mas­sa­kin ryhmässä

  1. Olen sano­nut vaik­ka kuin­ka mon­ta ker­taa pitä­vä­ni tuol­lai­sia käy­tän­tö­jä vas­ten­mie­li­siä­nä. Maa­han­muut­to­krii­ti­siä ei näy­tä tyy­dyt­tä­vän, ellei sitä sano joten­kin öyk­kä­ri­mäi­ses­ti. Tuos­sa kysei­ses­sä­koh­das­sa kes­kus­tel­tiin sii­tä, onko lap­siin sekaan­tu­min­nen sal­lit­tua Suo­mes­sa, jos joku imaa­mi sanoo, että se on hyväk­syt­tä­vää. Vas­ta­sin, ettei ole. Jos sanon, että Suo­mes­sa on kiel­let­tyä ajaa kän­nis­sä, mik­si minun pitäi­si sen lisäk­si sanoa, että myös pahek­sun sitä.

   Kes­kus­te­lun aihee­na oli kui­ten­kin se, että Jus­si Hal­la-aho levit­tää blo­gil­laan epä­to­tuuk­sia, joten tuo kysy­mys ei ollut edes kes­kus­te­lun aiheena.

   Väes­tö­tie­de on vai­kea mate­ma­tii­kan laji. Jos joku alan teo­ri­aa tun­te­ma­ton tas­kus­las­kin­di­le­taqnt­ti pää­tyy eri tulok­seen kuin alan joh­ta­vat tut­ki­jat, paras arvaus on, että tgas­kus­las­kin­di­len­tant­ti on väärässä.

 235. Tokarczuk kir­joit­ti poi­kien ympärileikkauksesta:

  Ei, jos mak­sa­vat sen itse. Mie­les­tä­ni ihmi­set saa­vat teh­dä omal­le ruu­miil­leen mitä lys­tää­vät. Ei kai leik­kaus mitään kipua aiheu­ta, jos puu­du­te­taan kun­nol­la tai anes­te­si­aa käytetään?”

  Olen täs­mäl­leen samaa miel­tä tuos­ta vapau­des­ta teh­dä omal­le ruu­miil­leen, mitä lys­tää, kun puhu­taan täy­si­käi­sis­tä ihmi­sis­tä. Tämä pätee tie­ten­kin sit­ten myös nais­ten ympä­ri­leik­kauk­siin. Las­ten (niin tyt­tö­jen ja poi­kien) ympä­ri­leik­kauk­ses­sa minus­ta vää­rin onkin se, että leik­kaus teh­dään ilman min­kään­lais­ta itse lei­kat­ta­van tah­do­nil­maus­ta. Kysy­mys kos­kee siis tie­ten­kin sitä, että saa­ko pik­ku­lap­sen sukue­li­miä lei­kel­lä (kun ei ole kyse lää­ke­tie­teel­li­ses­tä hoi­dos­ta) vai onko se väki­val­taa sii­nä, mis­sä mikä tahan­sa muu­kin van­hem­pien las­ten­sa ruu­mii­seen kajoaminen.

  Vähän aiheen vie­res­tä. Lap­set edes uskon­va­paas­sa Suo­mes­sa on pakol­la otet­tu hei­dän van­hem­pien­sa uskon­to­kun­taan. Minus­ta Daw­kins on hyvin kir­joit­ta­nut, ettei ole mus­li­mi- tai kato­li­lais­lap­sia, on vain lap­sia. Minus­ta tämä peri­aa­te pitäi­si toteut­taa asias­sa, joka ennen kaik­kea perus­tuu ihmi­sen omaan uskoon. Niin­pä pitäi­si läh­teä sii­tä, että lap­set eivät voi kuu­lua uskon­to­kun­taan ennen kuin ovat nykyi­sen uskon­va­paus­lain mukai­sen ikä­ra­jan (muis­taak­se­ni 15 vuot­ta) ylit­tä­nei­tä ja ilmoit­ta­vat halua­van­sa kuu­lu­van­sa kysei­seen uskon­toon. Minus­ta voi­si jopa veron­mak­sa­jien rahoil­la jär­jes­tää nykyi­sen rip­pi­kou­lun tapai­sen parin vii­kon lei­rin, jos­sa 15-vuo­ti­aat sai­si­vat tutus­tua halua­man­sa uskon­non oppiin (tai jopa usean uskon­non ja ateis­min) ja teh­dä sen jäl­keen valin­tan­sa sen suh­teen, mihin uskon­toon halua­vat kuu­lua vai­ko eivät mihinkään.

  Minus­ta nykyi­nen uskon­va­paus­la­ki panee van­hem­pien uskon­va­pau­den las­ten uskon­va­pau­den edel­le. Van­hem­mat saa­vat ottaa vas­ta­syn­ty­neen lap­sen­sa uskontokuntaansa.

 236. Tokarczuk sanoo:

  Onhan nyt maa­han­muu­tos­ta kes­kus­tel­tu jo 1990-luvun alus­sa, ei tämä mitään uut­ta kes­kus­te­lua ole (herää kysy­mys mis­sä mää­rin seu­raat medi­aa vai etko ollut sil­loin syn­ty­nyt vielä?).

  Heh, Kyl­lä sitä nyt ket­tuil­laan taas Eli­nal­le. Pitää­kö minun vaih­taa nik­ki Eli­na-tädik­si, jot­ta ei jat­ku­vas­ti vih­jail­la minun ole­van 15-vuotias?

  Minul­la oli 90-luvun alus­sa kak­si ihan pien­tä las­ta, joten en var­mas­ti ihan samal­la tavoin seu­ran­nut medi­aa kuin nyt. Jul­ki­suu­des­sa kui­ten­kin arvo­val­tai­set ihmi­set ovat sano­neet, ettei maa­han­muu­tos­ta ole puhut­tu juu­ri­kaan kuin sii­nä mie­les­sä, miten hui­ke­aa on rasis­mi Suomessa. 

  Jos olit itse jo jät­tä­nyt rin­ta­mai­don nii­hin aikoi­hin, muis­tat var­mas­ti Karin hyl­ly­tyk­sen Hesa­ris­ta soma­li­pir­ros­ten takia… että niin avoin oli ilma­pii­ri silloin. 

  Onhan itse mes­ta­rim­me Osmo Suu­ri myös sano­nut, että perus­suo­ma­lais­ten vaa­li­voit­to oli osin seu­raus­ta sii­tä, että maa­han­muut­to­asiat on vai­et­tu kuo­li­aak­si tai niis­tä on saa­nut puhua vain yhden­lais­ta liturgiaa. 

  Tie­tys­ti inter­net on tuo­nut meil­le kai­kil­le val­ta­vas­ti uusia ulot­tu­vuuk­sia. Ennen kana­va­ni oli lähin­nä Yle ja Hesa­ri eli Hysä­ri tai Prav­da, kuten leik­ki­säs­ti “maa­han­muut­to­kriit­ti­sis­sä” pii­reis­sä veis­tel­lään. Nyt seu­raan monia ulko­maa­lai­sia­kin sivus­to­ja lähes päi­vit­täin englan­nin kie­lia­lu­eel­ta, mut­ta myös poh­jois­mai­sia ja saksankielisiä.

 237. - onko muu­ten HS:n toi­mit­ta­ja, femi­nis­ti Kat­ja Mar­te­lius syyl­lis­ty­nyt kii­hot­ta­mi­seen kan­san­ryh­mää kohtaan?

  Kat­ja Mar­te­lius Hel­sin­gin Sano­mis­sa 8.2.2008:

  Joka ainut yli 11-vuo­tias nais­puo­li­nen suo­ma­lai­nen on koke­nut sen, mis­tä nyt puhu­taan: jou­tu­nut mies­ten har­joit­ta­man sek­su­aa­lis­sä­vyi­sen häi­rin­nän kohteeksi.
  En sano, että kaik­ki mie­het käyt­täy­ty­vät niin. Mut­ta poh­jim­mil­taan suo­ma­lai­nen yhteis­kun­ta on syväs­ti naisvihamielinen.
  Kun ihmi­soi­keus­jär­jes­töt huo­les­tu­vat suu­res­ta mää­räs­tä nai­sia, joi­ta mie­het tääl­lä rutii­nin­omai­ses­ti tap­pa­vat ja hak­kaa­vat, kai­kil­le kel­paa yhtä pai­na­vak­si vas­ta-argu­men­tik­si mar­gi­naa­li­nen nais­ten har­joit­ta­ma väkivalta.” 

  - Entä­pä jos joku kir­joit­tai­si: “en sano, että kaik­ki soma­lia­lai­set käyttäytyvät.…)

  - Mar­te­liuk­sen femi­nis­ti­nen lausu­ma, jon­ka mukaan “sek­su­aa­lis­sä­vyt­tei­nen häi­rin­tä” sekä nai­siin koh­dis­tu­va, “rutii­nin­omai­nen hak­kaa­mi­nen ja tap­pa­mi­nen” on suo­ma­lais­ten mies­ten tyy­pil­lis­tä toi­min­taa, sisäl­tää asial­li­ses­ti ottaen väit­teen kysy­myk­ses­sä ole­vaan ryh­mään kuu­lu­vien ihmis­ten luon­teen­omai­ses­ta ala-arvoi­suu­des­ta mui­hin ihmi­siin (nai­siin) näh­den. Tuo vah­vas­ti yleis­tä­vä väi­te on sanot­tua ihmis­ryh­mää sol­vaa­va ja panet­te­le­va, kos­ka sii­nä ker­ro­tuin tavoin kuva­taan koko­nai­seen kan­san­ryh­mään kuu­lu­vat ihmi­set rikollisina.
  .…Syy­te­har­kin­taa odotellen.…

 238. Ei län­si­mai­sen nai­sen elä­mä nyt niin kama­laa ole, että joka päi­vä pitäi­si “ket­kuil­la mini­ha­mees­sa mie­hen alis­ta­van kat­seen koh­tee­na”. 😉 Hal­ven­ta­viin puhei­siin tot­tuu jo ylä­as­tei­käi­se­nä ja minus­ta nai­sen hal­ven­ta­van koh­te­lun lopet­ta­mi­nen läh­tee mie­his­tä itses­tään eikä sii­tä, että nai­nen pukeu­tuu peit­tä­väs­ti ja pysyy koto­na. Toki näin­kin saa tehdä.
  Mus­li­mi­nais­ten ei täl­lä het­kel­lä ole yhtä help­po ero­ta, jos esim. mie­hen monia­vioi­suus häi­rit­see ja täs­tä raa­im­pa­na esi­merk­ki­nä kun­nia­mur­hat. Mus­li­mien monia­vioi­suus ei myös­kään kos­ke nai­sia, joten sitä ei voi rin­nas­taa suo­ma­lais­ten polygamiaan.
  Minul­la ei ole mitään vai­keuk­sia hyväk­syä sitä, että joku halu­aa elää uskon­nol­lis­ten tai kult­tuu­ris­ten tapo­jen mukaan, mut­ta Suo­mes­sa asu­vil­la tytöil­lä ja nai­sil­la pitäi­si olla vapaus vali­ta toi­sin. Imaa­min mie­li­pi­teil­lä on pal­jon enem­män väliä kuin Suo­men lain­sää­dän­nöl­lä tai kulttuurilla. 

  Ympä­ri­leik­kauk­sia muu­ten pide­tään ongel­ma­na sil­loin, kun van­hem­mat päät­tä­vät leik­kaut­taa lap­sen­sa, vaik­ka jokai­sel­la lap­sel­la on oikeus kos­ke­mat­to­muu­teen. Aikui­nen saa teh­dä itsel­leen mitä haluaa.

 239. Huh­huh

  Jokai­sel­la — myös maan rik­kaim­mal­la hen­ki­löl­lä — on oikeus läh­teä etsi­mään parem­paa elä­mää, elin­ta­soa ja tur­vaa muu­al­ta. Nämä ovat läh­tö­koh­tai­sia oikeuk­sia eikä nii­hin tar­vi­ta mitään “syy­tä””

  Tämä on se perus­ky­sy­mys, jon­ka hah­mot­ta­mi­nen tun­tuu joil­lek­kin ole­van todel­la vai­ke­aa. a) Toki jokai­sel­la on oikeus tavoi­tel­la parem­paa elä­mään. b) täs­tä ei kui­ten­kaan seu­raa, että muil­la oli­si vel­vol­li­suus tuo parem­pi elä­mä kus­tan­taa c) Jos hen­ki­lö ei itse omal­la työl­lään pys­ty elin­ta­so­aan paran­ta­maan, niin elin­ta­son nousu voi tapah­tua sil­loin vain tois­ten kustannuksella. 

  Sanoin aikai­sem­min ja tois­tan täs­sä, että kaik­ki jot­ka pys­ty­vät itse tääl­lä hyvin­voin­ti luo­maan (jol­loin se ei ole muil­ta pois), ter­ve­tu­loa. Taas ne, jot­ka eivät omin avuin pys­ty elin­ta­so­taan paran­ta­maan, heil­lä pitää olla pal­jon päte­väm­piä syi­tä tul­la tän­ne kuin pelk­kä parem­man elä­män etsi­mi­nen, kos­ka hei­dän parem­pi elä­män­sä taas on mui­ta pois. 

  Kai­kil­la on oikeus liik­kua vapaas­ti, mut­ta kai­kil­la ei ole oikeut­ta sosiaaliturvaan.”

  Hah­mo­tat­ko­han nyt ihan mis­tä puhut. Mil­lai­nen­ko­han oli­si vaik­ka Suo­mi, jos­sa kaduil­la asui­si esim. 200 000 kou­lut­ta­ma­ton­ta, kie­li­tai­do­ton­ta Afrik­ka­lais­ta vail­la mitään sosi­aa­li­tur­vaa? Min­kä­lai­nen yhteis­kun­ta oli­si? rikol­li­suus? ylei­nen tur­val­li­suus? Suu­rin osa kehi­tys­mai­den ihmi­sis­tä on taval­li­sia rehel­li­siä ihmi­siä, mut­ta kehi­tys­mai­den mil­jar­dei­hin asuk­kai­siin mah­tuu myös mel­koi­nen mää­rä rikol­li­sia. Rikol­li­set taas halua­vat sin­ne mis­sä on pal­jon vau­raut­ta, kos­ka siel­lä rikol­li­suus tup­paa ole­maan tuot­ta­vam­paa. Sinun mal­lis­tas­ti hyö­ty­si­vät siis lähin­nä kehi­tys­mai­den rikol­li­set. Rehel­li­set, mut­ta hei­kos­ti tuot­ta­vat eivät avoi­mil­la rajoil­la ilman hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­ta mitään tee ja kou­lu­te­tut ja kor­keas­ti tuot­ta­vat pää­se­vät jo nyt tän­ne (tai useim­piin mui­hin maihin).

 240. Tokarczuk:

  - Onko poi­kien ympä­ri­leik­kaus väärin?
  — Ei, jos mak­sa­vat sen itse. Mie­les­tä­ni ihmi­set saa­vat teh­dä omal­le ruu­miil­leen mitä lys­tää­vät. Ei kai leik­kaus mitään kipua aiheuta,”

  Luu­len, että käsi­tit kysy­myk­sen vää­rin. Toki aikui­nen ihmi­nen saa teh­dä omal­le ruu­miil­leen (enim­mäk­seen) mitä lys­tää. Kysy­mys ympä­ri­leik­kauk­ses­sa on kui­ten­kin yleen­sä sii­tä, Saa­vat­ko aikui­set ihmi­set teh­dä lap­sen ruu­miil­le mitä lys­tää­vät. Lap­si ei itse kyke­ne tähän yleen­sä pää­tös­tään anta­maan. Siis kysy­mys kuu­luu: Onko perus­tel­tua teh­dä lap­sel­le ei-lää­ke­tie­teel­li­ses­ti perus­tel­tua kos­meet­tis­ta kirur­gi­aa vain van­hem­pien mie­li­ha­lu­jen takia?

  Oli­si­ko mie­les­tä­si van­hem­mil­la olta­va oikeus esim. käy­dä leik­kaut­ta­mas­sa lap­sel­taan kor­van­ni­pu­kat pois jos hei­dän mie­les­tään lap­si on söpöm­pi ilman? tai jos hei­dän ideo­lo­gias­saan kor­va­ni­pu­kat ovat joten­kin ei-toi­vot­tu­ja. Jos ei, niin sil­loin ei var­maan­kaan voi myös­kään van­hem­mil­la olla oikeut­ta käy­dä leik­kaut­ta­mas­sa lap­sen­sa esi­nah­kaa sik­si, että hei­dän mie­les­tään on jos­tain syys­tä parem­pi ilman?

 241. Ja ehdot­to­mas­ti olen muu­ten sitä miel­tä että on tör­keä­tä rah­da­ta tän­ne esim. Filip­pii­neil­tä tila­päis­työ­voi­maa hoi­toa­lal­le pie­nin pal­koin kun Suo­men kou­lut­ta­mat hoi­ta­jat jou­tu­vat läh­te­mään Ruot­siin, Nor­jaan ja Bri­tan­ni­aan kun­non ansioi­den peräs­sä. Hoi­toa­lan pal­kat pitää ehdot­to­mas­ti saa­da asian­mu­kai­sel­le tasolle”

  Suo­mes­sa on raju taan­tu­ma käyn­nis­sä ja val­tion ja kun­tien vero­tu­lot romah­ta­neet. Tilan­tees­sa, jos­sa kun­nat jou­tu­vat leik­ka­maan pal­ve­lu­jaan, lomaut­ta­maan ja irti­sa­no­maan hen­ki­lös­töään, min­kään­lai­set pal­kan­ko­ro­tuk­set eivät tule kyseeseenkään. 

  Kas­sa on tyh­jä. Rahaa ei ole. Parai­kaa­kin ele­tään vel­ka­ra­hal­la ja pahin pom­mi on vas­ta edessä.

  Filip­pii­ni­läi­sis­tä hoi­ta­jis­ta saa­daan edul­li­ses­ti ja suh­teel­li­sen pie­nel­lä vai­val­la hal­paa työ­voi­maa kriit­ti­sel­le hoi­to­sek­to­ril­le. Se on vält­tä­mä­tön­tä jot­ta edes jokin­lai­nen perus­ta­so hoi­to­pal­ve­luis­sa voi­daan säi­lyt­tää tilan­tees­sa jos­sa kan­sa­kun­nan huol­to­suh­de heik­ke­nee huo­les­tut­ta­vaa tah­tia. Laman aiheut­ta­ma suur­työt­tö­myys, elä­ke­pom­mi ja volyy­mil­tään mas­sii­vi­nen huma­ni­tää­ri­nen maa­han­muut­to aiheut­ta­vat ennen­nä­ke­mät­tö­män kuor­man jul­ki­sil­le perus­pal­ve­luil­le. Kuor­ma kas­vaa joka vuo­si vaik­ka rahaa ja resuls­se­ja sen hoi­ta­mi­seen on jat­ku­vas­ti vähemmän. 

  Pidän täy­sin käsit­tä­mät­tö­mä­nä että joku täs­sä tilan­tees­sa edes keh­taa vas­tus­taa edul­li­sen filip­pii­ni­läi­sen työ­voi­man hyö­dyn­tä­mis­tä. Jäte­tään­kö sai­raat ja van­huk­set hoitamatta?
  Mis­tä ryh­mäs­tä aloitetaan?

 242. Jot­kut mus­li­mi­nai­set muu­ten jopa tul­kit­se­vat niin, että he itse ovat kaa­pu­jen­sa alla vapaam­pia kuin län­nen naiset..”

  Län­si­mai­den pak­ko­val­las­ta muka­va­pau­tu­neet nai­set ‑ilmiö tun­ne­taan meil­lä­kin.

 243. Nykyi­sen maa­han­muut­to­kes­kus­te­lun tilan pys­tyy mie­les­tä­ni tii­vis­tä­mään hyvin yhteen aino­aan kuvaan.

  http://i41.tinypic.com/34gv60n.gif

  Kan­nat­taa aina­kin pohtia:

  a) mikä oli maa­han­muut­to­kes­kus­te­lun tila 90-luvul­la ja mikä se on nyt

  b) miten maa­han­muut­to­krii­ti­koi­ta koh­del­tiin ennen ja miten nii­tä koh­del­laan nyt

  c) miten koh­ta b vai­kut­taa koh­taan a

  Olen näh­nyt YLEl­tä yhden hyvän maa­han­mut­toai­hei­sen ohjel­man, jos­sa oli­vat äänes­sä enim­mäk­seen maa­han­muut­ta­jat. En ikä­vä kyl­lä muis­ta mikä ohjel­ma oli kysees­sä. Yksi pane­lis­ti oli Lil­li Suo­ma­lai­nen, joka ilmei­ses­ti ansait­si paik­kan­sa kes­kus­te­lus­sa isän­sä n. 20 vuot­ta sit­ten teke­mien pila­piir­ros­ten takia. Niin pal­jon maa­han­muut­to­kes­kus­te­lu on eden­nyt täs­sä ajas­sa (tote­si myös Lilli).

 244. Jokai­sel­la — myös maan rik­kaim­mal­la hen­ki­löl­lä — on oikeus läh­teä etsi­mään parem­paa elä­mää, elin­ta­soa ja tur­vaa muu­al­ta. Nämä ovat läh­tö­koh­tai­sia oikeuk­sia eikä nii­hin tar­vi­ta mitään “syy­tä”.

  En kiis­tä tuo­ta oikeut­ta, mut­ta ei kai sii­tä seu­raa, että mil­lä tahan­sa maal­la oli­si VELVOLLISUUS ottaa täl­lai­nen etsi­jä vastaan?

 245. Kal­le 9.4.2009 kel­lo 11:39: “Onko perus­tel­tua teh­dä lap­sel­le ei-lää­ke­tie­teel­li­ses­ti perus­tel­tua kos­meet­tis­ta kirur­gi­aa vain van­hem­pien mie­li­ha­lu­jen takia?”

  Ei ole. Mut­ta en sanoi­si sitä kos­meet­ti­sek­si kirur­giak­si vaan vaik­ka uskon­nol­li­sek­si kirurgiaksi.

  Samoin on myös minun mie­les­tä­ni muu­ten vää­rin, että mm. Suo­mes­sa lap­set lii­te­tään lute­ri­lai­sen kir­kon jäse­nik­si heti syn­ty­män­sä jäl­keen ja itse voi ero­ta vas­ta 18-vuo­ti­aa­na jol­lei van­hem­mil­ta hel­tiä aiem­min lupaa.

  Eli­na,
  Sor­ry heit­to­ni. Enkä itse­kään voi väit­tää ihan kau­hean tark­kaan 90-luvul­la kes­kus­te­lua seu­ran­nee­ni, mut­ta jotain maa­han­muut­toa sivua­vaa kes­kus­te­lua oli, mut­ta se jäi ilmei­ses­ti kes­ken. Tai sit­ten kes­kus­te­lu ailah­te­lee talou­den lama­kausien tms. takia. Tar­kis­tin vie­lä ja mm. HS:ssä on ollut artik­ke­lei­ta otsi­kol­la 90-luvulla:
  — Tur­va­paik­ka­oi­keu­den vää­rin­käyt­tö on nos­ta­nut vihaa pako­lai­sia koh­taan Euroo­pas­sa. Lisään­ty­neen kont­rol­lin pelä­tään sul­ke­van rajat todel­li­sil­ta tur­va­pai­kan tar­vit­si­joil­ta. Kaa­ok­sen estä­mi­sek­si Euroo­pal­ta vaa­di­taan yhte­näis­tä siir­to­lais- ja pako­lais­po­li­tiik­kaa. Tur­va­paik­kaa hae­taan yhä useam­min Euroo­pas­ta (1992)
  — Ulko­maa­lais­po­liit­ti­nen peri­aa­teoh­jel­ma pian hal­li­tuk­sel­le: 10000 ulko­maa­lai­sen vuo­si­kiin­tiö ter­veh­dyt­täi­si suo­ma­lais­ten gee­ne­jä (1993)
  ‑Suo­ma­lais­ten muu­ka­lais­vas­tai­set asen­teet ovat vii­me aikoi­na koven­tu­neet enti­ses­tään. Perin­tei­nen luok­kayh­teis­kun­ta on muren­tu­nut ja yksi­löt ovat menet­tä­neet paik­kan­sa yhtei­sös­sä. Itse­tun­nol­taan hei­kot ihmi­set hake­vat nyt tur­vaa suo­ma­lai­suusi­den­ti­tee­tis­tä. Epä­var­muu­den yhteis­kun­ta ruok­kii muu­ka­lais­vi­haa (1993)

  Ja oli nii­tä enemmmänkin. 

  Täs­sä lai­naus tuos­ta vii­mei­ses­tä artik­ke­lis­ta, eikö tämä ole rele­van­tin kuu­lois­ta teks­tiä tänä­kin päivänä?:

  Tyy­pil­lis­tä nyky­ajan muu­ka­lais­vas­tai­sil­le on, että he pyr­ki­vät selit­te­le­mään muu­ka­lais­kiel­tei­syyt­tään. Itses­tä yri­te­tään antaa fik­sum­pi kuva kuin mitä se todel­li­suu­des­sa olisikaan.

  Tam­pe­reel­la hel­mi-maa­lis­kuus­sa (1993) kerät­ty tut­ki­musai­neis­to on osoit­ta­nut sel­väs­ti, että muu­ka­lais­vas­tai­suu­den taus­tal­la on heik­ko ego ja auto­ri­taa­ri­nen asennekokonaisuus.”

 246. Glowing,

  Mar­te­lius vähän kär­jis­tää ja kysee­na­lais­taa. Taas te hom­ma­lai­set jank­kaat­te tätä. Ovat­ko mie­het joku ulko­maa­lai­nen kan­san­ryh­mä jota vas­taan voi agi­tee­ra­ta? (Jätän tar­koi­tuk­sel­la käyt­tä­mät­tä “kiihottaa”-sanaa kun hom­mas­sa sitä käy­te­tään koko ajan kak­si­mie­li­seen sävyyn vas­ten­mie­li­sel­lä taval­la.) Ehkä Mar­te­liuk­sen teks­tin tar­koi­tus on herät­tää mies­lu­ki­jat ajat­te­le­maan omaa käyt­täy­ty­mis­tään nai­sia koh­taan? Tosin epäi­len, että luke­vat­ko juu­ri ne vai­mo­jaan hak­kaa­vat mie­het mitään leh­tiä, ehkä koh­de­ryh­män parem­min tavoit­tai­si lait­ta­mal­la teks­tit Kos­su­pul­lon kylkeen?

  Ensim­mäi­sen ker­ran muu­ten kun osuin vil­kai­se­maan hom­ma­lais­ten kes­kus­te­lua, osuin kes­kus­te­luun, jos­sa poh­dit­tiin onko Sofi Oksa­nen pan­ta­va — ja sii­tä päät­te­lin hom­ma­lais­ten kes­kus­te­lun asial­li­suu­den tason.

  Kyl­lä Suo­mes­sa jul­kais­taan nyky­päi­vä­nä vas­taa­vas­ti pal­jon nais­vi­ha­mie­li­syyt­tä agi­tee­raa­vaa tai aina­kin nai­sia kri­ti­soi­vaa teks­tiä. Ja hyvä niin. Minä­kin olen tajun­nut nii­den teks­tien ja muka­vien tun­te­mie­ni mies­ten kaut­ta, että maa­il­ma on pul­lol­laan muka­via, ajat­te­le­via ja älyk­käi­tä yksi­löi­tä, niin mie­hiä kuin nai­sia. Välil­lä vain mies­vi­ha saa minus­sa val­taa kun tie­tyt mie­syk­si­löt törp­pöi­le­vät. Ja juu­ri hom­ma­lai­sis­sa näen muu­ka­lais­vas­tai­suu­den ohel­la pal­jon nais­vas­tai­suut­ta, mm. hal­ven­ta­vaa kie­len­käyt­töä nai­sis­ta, mikä pis­tää vihak­si. Sen vuok­si on vir­kis­tä­vää ja haus­kaa kuun­nel­la välil­lä radios­ta yliam­pu­via paki­noi­ta nais­ten erin­omai­suu­des­ta mie­hiin ver­rat­tu­na (vrt. Kir­si Vir­ta­nen: Nai­nen on mies­tä parempi:

  http://areena.yle.fi/toista?id=2002205

  — ja kii­tos muu­ten hom­ma­lai­sil­le että yli­pään­sä huo­ma­sin koko radiopakinan!)

 247. Hie­man vie­lä meuh­kaa­mis­ta tänään sil­miin osu­neen kir­joi­tuk­sen poh­jil­ta, ja käy­tyä kes­kus­te­lua ja sen aihe­pii­riä kos­ket­taen, vaik­ka lupa­sin jo täl­tä ker­taa vai­e­ta aiheesta.

  Pala­tak­se­ni siis aihee­seen Suo­men lais­ta ja yhtei­sö­jen kir­joit­ta­mat­to­mis­ta, mut­ta sovel­le­tuis­ta laeis­ta, vih­rei­den Rai­mo Myö­hä­nen kir­joit­taa blo­gis­saan hui­vi­po­lii­sien toi­min­nas­ta Suo­mes­sa http://roskanpoimija.blogit.uusisuomi.fi/2009/04/09/huivipoliisi/

  Tämä tie­to ei yllä­tä, ja Uni­fe­mil­le nämä kave­rit ovat tie­dos­sa. Vas­taa­vaa toi­min­taa tun­ne­taan mm. Ruot­sis­ta. Uskon­nol­li­set nuo­ret mie­het ovat perus­ta­neet omia uskon­nol­li­sia val­von­ta­jouk­ko­jaan, jot­ka pyr­ki­vät, tar­vit­taes­sa väki­val­lal­la uhkaa­mal­la, estä­mään asui­na­lueil­laan nais­ten sää­dyt­tö­män pukeu­tu­mi­sen, eri suku­puol­ta ole­vien nuor­ten kes­ki­näi­sen seu­rus­te­lun, vii­kon­lop­pu­bi­leet, diskot/tanssiaiset jne.
  Täs­tä­hän tuli doku­ment­ti­kin telk­ka­ris­ta jokin aika taka­pe­rin. Kuka katsoi?

  Mones­ti tois­te­taan hoke­maa, että Suo­mi voi vält­tää tois­ten teke­mät vir­heet ja koh­taa­mat ongel­mat, en tie­dä onko se mah­dol­lis­ta, ja tätä hoke­maa tois­ta­vat eivät itse kos­kaan esi­tä, miten se tapah­tui­si, mut­ta uskon, että sii­nä voi­daan onnis­tua vain jos pidäm­me sil­mäm­me auki, emme­kä sul­je nii­tä vää­rin­käy­tök­sil­tä, ja pyrim­me puut­tu­maan näi­den kal­tai­siin ilmiöi­hin mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vaiheessa.

  Ikä­vä kyl­lä, se ei tun­nu käy­vän suvait­se­vais­ten enem­mis­töl­le. Useim­mil­le, oman kes­kus­te­lu­ko­ke­muk­se­ni perus­teel­la, täl­lai­sis­ta todel­li­sis­ta ongel­mis­ta vih­jaa­mi­nen­kin on pav­lo­vi­mai­ses­ti jo tul­kit­ta­vis­sa joten­kin viha­mie­li­sek­si yleis­tyk­sek­si toi­ses­ta ihmisryhmästä.
  Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa toi­seu­den fik­tii­vi­set kol­lek­tii­vi­set oikeu­det olla tule­mat­ta lou­ka­tuik­si, mitä kult­tuu­ris­ten kipu­pis­tei­den rehel­li­nen esil­le nos­ta­mi­nen oli­si, tule­vat jät­tä­mään alleen yksi­löi­den sub­jek­tii­vi­set oikeu­det kos­ke­mat­to­muu­teen, vapau­teen ja itsemääräämiseen.

  Täl­lai­nen, eten­kin omas­ta suvait­se­vai­sen ima­gos­taan tark­ko­jen suo­si­ma todel­li­suu­den kiel­tä­mi­nen ja hys­syt­te­ly, on poh­jim­mil­taan räi­ke­ää vas­tuut­to­muut­ta ja sil­mien sul­ke­mis­ta todel­li­sil­ta ja vaka­vil­ta ihmi­soi­keuk­sien loukkaamiselta.

  Meil­lä oli­si kei­no­ja puut­tua sil­po­mi­seen, meil­lä oli­si kei­no­ja puut­tua pak­koa­vio­liit­toi­hin, mut­ta me emme tule nii­tä hyö­dyn­tä­mään, kos­ka se “oli­si loukkaavaa”.

  Näil­lä tois­ten nat­sit­te­li­joil­la, kuten Jan­ne V, on täy­sin kadon­nut kuva sii­tä, mis­tä ihmi­soi­keuk­sis­sa oikeas­ti on kysy­mys, ja mitä ne kon­kreet­ti­ses­ti tar­koit­ta­vat. Ne eivät tar­koi­ta omaa moraaliposeeraamista.

  Tällä(kin) on ymmär­ret­tä­vä psy­ko­lo­gi­nen syyn­sä, jota en kyl­lä itse väi­tä miten­kään täy­sin sisäis­tä­nee­ni, mut­ta jos­ta on sel­väs­ti ääri­vii­vo­ja hah­mo­tet­ta­vis­sa. Yri­tä valot­taa tätä ver­tauk­sel­la: Mai­jan 16v. ja Pekan 24v. pak­koa­vio­liit­to väki­val­lan uhal­la, Mai­jan inho­tes­sa puo­li­so­aan, oli­si yksi vuo­si­sa­dan rikok­sis­ta Suo­mes­sa, ihmi­sil­le aivan käsit­tä­mä­tön (vaik­ka oli­si ollut kuin­ka yleis­tä 1700-luvul­la), kuin­ka voi olla sel­lais­ta pahuut­ta. Oikeas­ti oma isä ja vel­jet hak­ka­si­vat? Kar­see­ta. Hir­viöi­tä. Jut­tu pysyi­si löö­peis­sä aina­kin kuu­kau­den päi­vät. Nyt Hus­sein Muham­med tote­aa, että täl­lai­sia on Suo­mes­sa aina­kin 100 liit­toa. Nimet vain eivät ole Mai­ja ja Pek­ka vaan jotain muu­ta, niin ei val­ta­me­dia notee­raa­kaan. Sak­sas­sa pak­koa­vio­liit­to­ja vas­taan tais­te­le­vat mus­li­mi­nais­ten jär­jes­töt ovat valit­ta­neet tuen vähyyt­tä yhteis­kun­nan tahol­ta. Fati­mal­la ei ole samo­ja yksi­lö­noi­keuk­sia kuin Mai­jal­la. Ei “suvait­se­vai­ses­sa” arvo­jär­jes­tel­mäs­sä. Fati­ma on yhden­te­ke­vä, kun­han kol­lek­tii­via ei lou­ka­ta sel­lais­ten asioi­den esiin nos­ta­mi­sel­la, jot­ka voi­tai­siin tul­ki­ta “yleis­tä­vik­si”. Kri­tii­kin voi sivuut­taa syyt­tä­mäl­lä mui­ta muu­ka­lais­vi­has­ta, tai sys­te­maat­ti­ses­ti vai­ke­ne­mal­la koko kysymyksen.
  Ei Osmos­ta­kaan saa näis­tä kom­ment­tia puris­tet­tua, että mitä täl­le ilmiöl­le tai näi­den kal­tai­sil­le voi­tai­siin teh­dä. Litur­gia sii­tä, että Suo­men laki ne kiel­tää, jos nii­tä kui­ten­kin tapah­tuu, ei sil­loin kos­ke­ta itse ongel­maa, lähin­nä kier­tää sen reto­ri­ses­ti. Samal­la näp­päi­mis­tön naput­te­lul­la oli­si voi­nut yrit­tää sanoa jotain konkreettistakin.

  Jos jätäm­me nämä ongel­mat käsit­te­le­mät­tä, nos­ta­mat­ta pöy­däl­le, niin var­mas­ti tulem­me tois­ta­maan mui­den koh­taa­mat ongelmat.

 248. Pidän täy­sin käsit­tä­mät­tö­mä­nä että joku täs­sä tilan­tees­sa edes keh­taa vas­tus­taa edul­li­sen filip­pii­ni­läi­sen työ­voi­man hyö­dyn­tä­mis­tä. Jäte­tään­kö sai­raat ja van­huk­set hoitamatta?
  Mis­tä ryh­mäs­tä aloitetaan?”

  Filip­pii­ni­läis­ten hoi­ta­jien tän­ne haa­li­mi­nen ei lii­ty miten­kään lamaan. Hei­dät­hän tuo­tiin tän­ne jo vuo­si sit­ten. Tämä ensim­mäi­nen ryhmä.

  Vas­tus­tan kai­kis­sa tapauk­sis­sa ihmis­ten hyväk­si­käyt­töä. Ja sitä juu­ri filip­pii­ni­läis­ten tän­ne tuo­mi­nen on. Välit­tä­jä­fir­ma vetää rahaa myös välis­tä. Minus­ta se on moraa­li­ton­ta touhua.

  Edel­leen minus­ta on ker­ta­kaik­ki­sen käsit­tä­mä­tön­tä että maas­sa, jos­sa val­tio­nyh­tiön joh­ta­jil­le on varaa mak­saa käsit­tä­mät­tö­miä kuu­kausi­palk­ko­ja (mis­tä ne rahat tule­vat?) ei ole varaa mak­saa kun­non palk­ko­ja hoi­ta­jil­le. Tie­to­tek­nii­kan paris­sa räpel­tä­vil­le samoin mak­se­taan huo­mat­ta­vas­ti parem­pia palk­ko­ja kuin hoitajille. 

  Arvois­sa on jotain vikaa. Jos ker­ran hoi­to­työ­tä ei Suo­mes­sa arvos­te­ta, toi­von, että suu­rem­pi osa hoi­ta­jis­ta älyäi­si läh­teä muil­le mail­le töi­hin. Tai että nai­set lak­kai­si­vat kou­lut­tau­tu­mas­ta moko­mal­le matalapalkka-alalle.

  Miten muis­sa mais­sa, esim. Bri­tan­nias­sa rahoi­te­taan jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to nyky­ään? Kun asuin aikoi­naan Bri­tan­nias­sa (80-luvul­la), pidin hei­dän sys­tee­mi­ään erin­omai­se­na, suo­ma­lais­ta parem­pa­na, oma­lää­kä­rin pakeil­le pää­si heti ja ilmai­sek­si. Kaik­ki mää­rä­tyt lääk­keet mak­soi­vat 2 pun­taa poti­laal­le, tut­ki­muk­set oli­vat ilmai­sia, ei ollut poliklinikkamaksua. 

  Onko mei­dän mah­dol­lis­ta ottaa mal­lia brit­tien nyky­sys­tee­mis­tä? Mis­tä he löy­tä­vät rahat kun­non palk­koi­hin? Nor­jas­sa kai riit­tää öljy­ra­haa, Ruot­sis­ta en tie­dä muu­ta kuin että siel­lä on parem­mat pal­kat kuin Suo­mes­sa, mut­ta huo­nom­mat kuin Nor­jas­sa ja Britanniassa.

  Mitä muu­ten tulee van­hus­ten hoi­ta­mi­seen, olen sitä miel­tä, että suku­lai­set voi­si­vat mah­dol­li­suuk­sien­sa mukaan itse hoi­taa hei­tä eikä aina hoi­to­lai­tok­siin yhteis­kun­nan nis­koil­le. Ihmi­set yli­pään­sä voi­si­vat hil­jen­tää tah­tia ja viet­tää enem­män aikaa lap­sien­sa ja läheis­ten­sä kans­sa. Minus­ta nai­set lii­an usein juok­se­vat uran ja palk­ka­työn peräs­sä ja raa­haa­vat lap­si­aan tar­haan, ja tätä kaik­kea perus­tel­laan sit­ten asun­to­lai­noil­la ja kor­keil­la elin­kus­tan­nuk­sil­la. Tosia­sia kui­ten­kin on, että vähem­mäl­lä­kin tulee toi­meen (mil­lä en nyt sit­ten tar­koi­ta että hoi­ta­jil­le pitäi­si myös sanoa näin ‑ei, työs­tä pitää kyl­lä mak­saa ammat­ti­lai­sil­le kun­non käy­vä osto­voi­mai­nen palk­ka!) ja vuo­kra-asun­nos­sa­kin voi asua. Eikä kaik­kien tar­vit­se asua pkt-seudulla.

 249. Filip­pii­ni­läi­sis­tä hoi­ta­jis­ta saa­daan edul­li­ses­ti ja suh­teel­li­sen pie­nel­lä vai­val­la hal­paa työ­voi­maa kriit­ti­sel­le hoitosektorille.”

  Olen lisäk­si saa­nut kuul­la, että filip­pii­ni­läi­set hoi­ta­jat ovat ystä­väl­li­siä ja koh­te­liai­ta esim. van­huk­sia koh­taan. Monet van­huk­set ovat kuu­lem­ma olleet oikein tyytyväisiä.

 250. Pala­tak­se­ni siis aihee­seen Suo­men lais­ta ja yhtei­sö­jen kir­joit­ta­mat­to­mis­ta, mut­ta sovel­le­tuis­ta laeis­ta, vih­rei­den Rai­mo Myö­hä­nen kir­joit­taa blo­gis­saan hui­vi­po­lii­sien toi­min­nas­ta Suo­mes­sa http://roskanpoimija.blogit.uusisuomi.fi/2009/04/09/huivipoliisi/

  Olen havait­se­vi­na­ni täs­sä pie­nois­ta kak­si­nais­mo­ra­lis­mia. Min­kä takia on oikein ja suo­ta­vaa jos kan­ta­suo­ma­lai­nen setä tai täti käy huo­maut­ta­mas­sa nuo­ri­sol­le rons­kis­ta kie­len­käy­tös­tä, maa­han syl­jes­ke­lys­tä tai vaik­ka pipon pitä­mi­ses­tä pääs­sä sisäl­lä, mut­ta maa­han­muut­ta­jil­le ei ole okei ojen­taa vas­taa­vas­ti nuo­ri­soa oman kult­tuu­rin­sa nor­mien nou­dat­ta­mi­ses­ta? Puo­lus­tat­ko yhtä kii­vaas­ti suo­ma­lais­nuor­ten oikeut­ta pukeu­tua lököt­tä­viin housui­hin tai pipon pitä­mi­seen sisäl­lä kuin maa­han­muut­ta­ja­tyt­tö­jen oikeut­ta olla pukeu­tu­mat­ta hui­viin? Mones­sa­kin kou­lus­sa ase­te­taan rajoi­tuk­sia oppi­lai­den pukeu­tu­mi­sel­le. Mik­si on ihmi­soi­keus­louk­kaus jos Zah­ra ei saa halu­tes­saan ottaa hui­via pois, mut­ta ei ole, jos Vee­ti ei saa olla otta­mat­ta pipoa pois?

  Koros­tet­ta­koon, että point­ti­ni täs­sä ei ole että maa­han­muut­ta­jien “hui­vi­po­lii­sien” toi­min­ta on täy­sin okei, vaan nime­no­maan niin että myös suo­ma­lais­nuor­ten pukeu­tu­mi­seen puut­tu­mi­nen louk­kaa näi­den oikeuk­sia ihan samal­la taval­la. Sekä maa­han­muut­ta­jil­le että kan­ta­suo­ma­lai­sil­le tuli­si teh­dä sel­väk­si, että vaik­ka pik­ku­las­ten pukeu­tu­mi­ses­ta pää­tök­sen teke­vät tie­ten­kin van­hem­mat, mur­ro­si­käi­nen nuo­ri saa pukeu­tua tasan niin­kuin halu­aa eikä sii­hen pitäi­si olla kenel­lä­kään skä­gik­sel­lä mitään sanot­ta­vaa, oli perus­te­lu­na uskon­to tai jot­kut van­hat käsi­tyk­set sopi­vas­ta pukeutumisesta.

  Ei Osmos­ta­kaan saa näis­tä kom­ment­tia puris­tet­tua, että mitä täl­le ilmiöl­le tai näi­den kal­tai­sil­le voi­tai­siin tehdä.

  No vähäs­sä ovat aina­kin täs­sä kes­kus­te­lus­sa olleet myös “krii­ti­koi­den” kon­kreet­ti­set rat­kai­sue­si­tyk­set. Pal­jon on kes­kus­te­lua kes­kus­te­lus­ta, mut­ta mitä ne ovat kon­kreet­ti­set lain­sää­dän­nöl­li­set ja muut jul­ki­sen val­lan toi­men­pi­teet joil­la ongel­miin puu­tu­taan? Ainut toi­men­pi­de jota tar­jo­taan on maa­han­muu­ton rajoit­ta­mi­nen ja mah­dol­li­ses­ti jo maa­han tul­lei­den pois­ta­mi­nen maas­ta mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Nämä eivät mil­lään taval­la estä lap­sia­vio­liit­to­ja tai suku­puo­lie­lin­ten sil­po­mis­ta. (Kun­nia­mur­hia se voi ehkä estää­kin, kos­ka se vähen­tää tilan­tei­ta jois­sa nai­sel­la yli­pään­sä on mah­dol­li­suus toi­mia taval­la joka muka louk­kai­si suvun kun­ni­aa, mut­ta tämä tus­kin kel­paa perus­teek­si kenel­le­kään älyl­li­ses­ti rehel­li­sel­le ihmi­sel­le.) Kuten aiem­min tuli terä­väs­ti huo­mioi­tua, parem­mat edel­ly­tyk­set maa­han­muut­ta­jil­la on sääs­tyä ihmi­soi­keus­louk­kauk­sil­ta tääl­lä kuin kotimaissaan.

 251. Jou­duin itse tar­kis­ta­maan omaa käsi­tys­tä­ni pako­lai­sis­ta, kun Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­mal­le tuli suo­ras­sa tee­vee­lä­he­tyk­ses­sä 1990 ja jotain puku­tak­ki­sia englan­tia puhu­via soma­lia­lai­sia turvapaikanhakijoita.

  Sil­loin tajusin, että tur­va­pai­kan­ha­ki­ja voi olla myös hyvin­pu­keu­tu­va ja kie­liä puhu­va sivis­ty­neen oloi­nen ihmi­nen. Ei nii­tä aina tar­vit­se hakea aida­tuil­ta YKn leireiltä.

  Soma­lia­lai­sia ennen eksoot­ti­sim­mat tuli­jat oli­vat Aasias­ta, joil­le Timo Soi­nin edel­tä­jä kan­san­edus­ta­ja Sulo Ait­to­nie­mi sanoi edus­kun­nas­sa, että kuok­ka käteen ja töi­hin. Hal­la-aho on näper­te­li­jä Ait­to­nie­meen verrattuna.

  Sitä ennen lähes nel­jä­kym­men­tä vuot­ta sit­ten tuli pako­lai­sia Chi­les­tä. Sii­hen aikaan pako­lai­siin suh­tau­dut­tiin vie­lä suu­rel­la läm­möl­lä eikä asi­aa ehkä oikein edes ymmär­ret­ty. Ehkä tou­huun liit­tyi myös vasem­mis­toi­deo­lo­gian läpi­tun­ku Suo­men markkinoille.

  Minus­ta Soma­lias­ta tul­leet oli­vat oikei­ta pako­lai­sia, mut­ta he tuli­vat vaan joten­kin vää­räl­lä junal­la, vää­rään aikaan, vää­rin pukeu­tu­nei­na ja vää­rää kiel­tä puhuvina. 

  Joten­kin minus­ta tun­tuu kur­jal­ta, että fik­su­no­loi­set kou­lu­ja käy­neet kau­pun­ki­tyy­pit mesoa­vat maa­han­muut­ta­jia vas­taan, sil­lä suu­rin maa­han­muut­to­vas­tai­suus on maal­la ja van­he­ne­vien mies­ten kes­kuu­des­sa eritoten.

 252. Juha: 18.32″ “Filip­pii­ni­läi­sis­tä hoi­ta­jis­ta saa­daan edul­li­ses­ti ja suh­teel­li­sen pie­nel­lä vai­val­la hal­paa työ­voi­maa kriit­ti­sel­le hoitosektorille.”

  Olen lisäk­si saa­nut kuul­la, että filip­pii­ni­läi­set hoi­ta­jat ovat ystä­väl­li­siä ja koh­te­liai­ta esim. van­huk­sia koh­taan. Monet van­huk­set ovat kuu­lem­ma olleet oikein tyytyväisiä.”

  Aivan var­mas­ti. Uskon, että ovat erin­omai­sia hoi­ta­jia. Samoin kuin suo­ma­lais­hoi­ta­jat. Tai min­kä maa­lai­set hoi­ta­jat tahan­sa. Kir­joit­ta­jan tar­koi­tus tosin lie­nee koros­taa aasia­lais­nais­ten (ja ‑mies­ten­kin, kun hoi­ta­jis­ta puo­let on ollut mie­hiä) alis­tu­vam­paa ja pal­ve­lualt­tiim­paa asen­net­ta? Minä kut­sui­sin sitä mui­den ihmis­ten hyväk­si­käy­tök­si, tulee orjuus mie­leen. Lii­an kilt­te­jä ja sävyi­siä ihmi­siä sii­nä hyö­dyn­ne­tään vähem­piar­voi­si­na pidet­tä­viin töi­hin ‑palk­kaus­han tuon arvos­tuk­sen nime­no­maan ker­too. Ihmi­set tule­vat tän­ne 2 vuo­den orja­työ­so­pi­muk­sil­la ja lait­ta­vat elä­män­sä sik­si aikaa kat­kol­le koti­maas­sa ja jät­tä­vät pie­net­kin lap­sen­sa suku­lais­ten hoi­viin, jot­ta voi­vat tul­la tän­ne hoi­ta­maan rik­kait­ten suo­ma­lais­ten hoi­to­lai­tok­siin sysää­miä van­huk­si­aan, joi­ta eivät jak­sa koto­naan kat­sel­la? Ette­kö näe sii­nä mitään ris­ti­rii­taa? Var­sin­kaan kun ei edes mak­se­ta kun­non palkkaa.

 253. Entä­pä jos koko mus­li­mi­ky­sy­mys onkin vain kyl­män sodan toi­sin­toa ? Pahik­set ovat wah­ha­biit­te­jä (ennen: sta­li­nis­ti­set ja jäl­kis­ta­li­nis­ti­set änky­rä­kom­mu­nis­tit), neu­vos­to­ra­ha on vaih­tu­nut sau­di­ra­haan, hyö­dyl­lis­ten idioot­tien roo­li on puna­vih­reil­lä idea­lis­teil­la (ennen: tie­dos­ta­va poliit­ti­nen opis­ke­li­ja­lii­ke). Suu­ri (suu­ruu­den­hul­lu) tari­na ei ole enää sosia­lis­ti­nen maa­il­man­val­lan­ku­mous vaan isla­mis­ti­nen maa­il­man­val­tio tai ryh­mä isla­mis­ti­sia valtiota.

  Jos näin, on maa­han­muut­to ja isla­min integroin­ti todel­la­kin Euroo­pan lähi­tu­le­vai­suu­den mer­kit­tä­vin poliit­ti­nen kysy­mys. Maa­han­muut­ta­jat muo­dos­ta­vat täs­sä kuvios­sa otol­li­sen poh­jan jos­sa ääri­liik­keet voi­vat rau­has­sa reso­noi­da niin pit­kään kun enem­mis­tö on kat­se­le­vi­naan muualle.

  Suo­mes­sa mai­nit­tu kyl­män sodan itä­naa­pu­rion­gel­ma rat­ke­si aikoi­naan ase­ve­liak­se­lil­la kun mal­til­li­set sosia­lis­tit vakuut­tui­vat kom­mu­nis­min arvaa­mat­to­muu­des­ta. En mal­ta täs­sä­kään koh­taa olla näke­mät­tä ana­lo­gioi­ta tapa­mus­li­mei­hin tai vaik­ka­pa bosniakkeihin.

  Jos ana­lo­giat ovat toi­mi­via, sopii seu­raa­va Väi­nö Les­ki­sen sitaat­ti tähän­kin päi­vään kuin nenä päähän: 

  ”Juu­ri nyt tar­vi­taan Suo­mes­sa län­si­rin­ta­man nai­sia ja miehiä …
  Tar­koi­tan län­si­rin­ta­mal­la sitä vapausi­han­net­ta, jon­ka parem­min vais­to­aa ja tun­tee kuin pys­tyy älyl­li­ses­ti ja sanal­li­ses­ti kuvaamaan.”

  Arki­päi­vän kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­mi (en nyt parem­paa­kaan ilmai­sua kek­si) naker­taa näi­tä ihan­tei­ta, ja on juu­ri­kin sitä mis­tä az tuol­la edel­lä mai­nit­si, eli jos nimi on Fati­ma tai Abdul­lah, käy­te­tään­kin suvait­se­vuu­den var­jol­la eri moraalikoodistoa.

 254. az 9.4.2009 kel­lo 16:31:

  Mones­ti tois­te­taan hoke­maa, että Suo­mi voi vält­tää tois­ten teke­mät vir­heet ja koh­taa­mat ongel­mat, en tie­dä onko se mah­dol­lis­ta, ja tätä hoke­maa tois­ta­vat eivät itse kos­kaan esi­tä, miten se tapah­tui­si, mut­ta uskon, että sii­nä voi­daan onnis­tua vain jos pidäm­me sil­mäm­me auki, emme­kä sul­je nii­tä vää­rin­käy­tök­sil­tä, ja pyrim­me puut­tu­maan näi­den kal­tai­siin ilmiöi­hin mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vaiheessa.

  Ikä­vä kyl­lä, se ei tun­nu käy­vän suvait­se­vais­ten enemmistölle.”

  En minä aina­kaan usko, että pys­tym­me vält­tä­mään aina­kaan täy­sin yhtään mitään (jos tän­ne tulee sit­ten kovin pal­jon mus­li­mi­maa­han­muut­ta­jia). Eikö­hän jokai­nen maa­han­muut­ta­jia vas­taa­not­ta­va maa jou­du koke­maan aina­kin jotain samo­ja ongel­mia, jol­lei kaikkia.

  Enkä las­ke itseä­ni mihin­kään suvait­se­vais­toon kuu­lu­vak­si, se on vähän tur­han­ai­kais­ta nimit­te­lyä mie­les­tä­ni, huvit­taa minua myös, mut­ta nau­ru kai piden­tää ikää. Maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka ei iki­nä ole vai­kut­ta­nut äänes­tys­käyt­täy­ty­mi­see­ni miten­kään (eikä tule vai­kut­ta­maan) vaan puo­lu­een perus­ar­vo­jen saman­kal­tai­suus ver­ra­tu­na omaan ajatteluuni.

  Mut­ta juu, kan­na­tan kyl­lä sano­mi­sia­si sii­tä, että pitää puut­tua aikai­ses­sa vai­hees­sa. Mut­ta kun en ole päät­tä­jä niin minun miet­teil­lä­ni ei ole mitään arvoa. Toi­vot­ta­vas­ti jot­kut päät­tä­jät ovat samaa miel­tä ja esit­tä­vät kon­kreet­ti­sia ehdo­tuk­sia miten puut­tu­mi­nen hoi­de­taan. Mitä se itse asias­sa tar­koit­tai­si? Uusien lakien sää­tä­mis­tä isla­mi­nus­koi­sia var­ten? Jos, niin voi­si olla hyvä enna­koi­da ongel­mia. Rans­kas­sa­han on muis­taak­se­ni joi­tain hui­vi­la­ke­ja toteu­tet­tu. Miten noi­hin pak­koa­vio­liit­toi­hin voi­si puut­tua? Jos­pa HS teki­si jut­tua vaik­ka, har­ras­tai­si tut­ki­vaa jour­na­lis­mia. Minus­ta kyl­lä HS peri­aat­tees­sa yrit­tää olla tas­a­puo­li­nen maa­han­muut­to­ju­tuis­saan, toi­sin kuin hom­ma­lai­set väit­tä­vät. Ruot­sis­sa aina­kin Aftonbla­det­kin näyt­tää kir­joit­ta­van ihan tas­a­puo­li­ses­ti jut­tu­ja, usein se minus­ta näyt­tää puo­lus­ta­van kiel­tei­sen lupa­pää­tök­sen saa­nei­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ja hei­tä pii­lot­te­le­via pap­pe­ja, mut­ta toi­saal­ta kir­joit­taa musl­mien kun­nia­kult­tuu­ria arvos­te­le­via jut­tu­ja. Ole­tan, että Suo­mes­sa­kin kir­joit­te­lu menee tähän suun­taan, jos ongel­mia ilme­nee enem­män. Minus­ta Suo­men leh­dis­tö ei yleen­sä ongel­mis­ta vaikene.

  Olen ehdo­mas­ti sitä miel­tä, että mus­li­mi­per­hei­den tytöil­lä pitää olla oikeus län­si­mai­seen elä­mään, jos asu­vat län­nes­sä ja jos itse halua­vat. Samoin pojil­la. Pojat­kin voi­vat olla uhre­ja, hei­tä lai­te­taan vah­ti­maan sisar­ten­sa käy­tös­tä ja moraa­lia sekä pahoin­pi­tel­mään näitä:

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article2518483.ab

  Vii­me aikoi­na on myös puhut­tu mah­dol­li­sis­ta maaa­han­muut­ta­jien teke­mis­tä rais­kauk­sis­ta ja jouk­ko­rais­kauk­sis­ta. Minus­ta Yrsa Ste­nius toi jo täs­sä vuo­den 2000 kolum­nis­saan, jotain asioi­ta esiin, joi­ta voi­si Suo­mes­sa­kin miet­tiä — siis ettei näin käy:

  http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0002/29/stenius.html

  Eli siis tie­tyn­lai­set syr­ji­tys­sä, sosio­eko­no­mi­ses­ti huo­nos­sa ase­mas­sa ole­vat, kou­lus­sa huo­nos­ti menes­ty­vät jne. maa­han­muut­ta­ja­mie­het, joil­la on vää­ris­ty­nyt itse­tun­to saat­ta­vat kes­kel­lä nuo­ruu­den tes­tos­te­ro­ni­huu­maan­sa (pojat jo muu­ten­kin kil­pai­le­vat tytöis­tä oman­kin vii­te­ryh­män kes­ken) etnis­ten jän­nit­tei­den ja kult­tu­ri­tör­mäys­ten kes­kel­lä halu­ta taval­laan kos­taa hal­vek­si­mal­leen val­ta­väes­töl­le ja näin sit­ten ryh­män pai­nees­sa ajau­tu­vat teke­mään rais­kauk­sia. Täs­sä on osa­te­ki­jä­nä se, että val­ta­väes­tö koh­te­lee näi­tä poi­kia hal­vek­su­vas­ti. En siis miten­kään hyväk­sy yhtään mitään, mut­ta ymmär­rän miten tuol­lai­sia jouk­ko­rais­kauk­sia voi tapah­tua. Sen­kin takia ettei Suo­mes­sa alkai­si esiin­tyä täl­lai­sia sel­lai­sis­sa mää­rin kuin Ruot­sis­sa, maa­han­muut­ta­jat pitäi­si todel­la­kin saa­da integroi­tua hyvin yhteis­kun­taan. Myös mei­dän suo­ma­lais­ten pitää asen­noi­tua ystä­väl­li­ses­ti hei­tä koh­taan nor­maa­lis­sa kans­sa­käy­mi­ses­sä, aut­taa kie­len oppi­mi­sen kans­sa puhu­mal­la suo­mea hei­dän kans­saan jne. Näin minä aina­kin yri­tän teh­dä. (Mikä ei tar­koi­ta etten välil­lä voi­si täy­sin suut­tua johon­kin ulko­maa­lai­si­dioot­tiin jos­sain tilan­tees­sa samoi kuin suu­tun suomalaisidiootteihin.)

  On hyvä muis­taa mitä Pelal­le ja Fadi­mel­le tapah­tui ja yrit­tää toi­mia niin ettei mei­dän maas­sam­me tapah­tui­si tällaisia:

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article2751094.ab

  Tääl­lä Sara Muham­med antaa ohjeek­si että mus­li­mi­ty­töil­le pitää antaa eri­tyis­pal­jon tie­toa ihmi­soi­keuk­sis­ta eikä pidä sal­lia tytöil­le mitään eri­tyis­koh­te­lua kou­lun uimao­pe­tuk­sen, lii­kun­ta­tun­tien tai kou­lun ret­kien suh­teen — ja olen kyl­lä samaa miel­tä vaik­ka aiem­min poh­din­kin että mus­li­mi­nai­sil­le voi­si antaa oman uin­ti­vuo­ron jok­si­kin sopeu­tu­mi­sa­jak­si, ehkä se voi­si olla van­ho­jen mus­li­mi­nais­ten uin­ti­vuo­ro, asen­tei­ta on kui­ten­kin vai­kea yhtäk­kiä muut­taa ja eri­tyi­ses­ti van­ho­jen ihmis­ten, mut­ta kou­lun suh­teen pitäi­si ehkä olla tiu­kem­pi nime­no­maan inte­graa­tion nimissä:

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article2527373.ab

  1. Täs­sä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa syn­tyy täl­lai­sia kuvit­teell­sia fak­to­ja, joi­hin sit­te vedo­taan niin usein,että monen sil­mis­sä ne muu­tu­vat oikeik­si fak­toik­si. Esi­mer­kik­si tämä mus­li­mi­nais­ten oma uin­ti­vuo­ro. Sel­lai­stra ei tai­da olla mis­sään. Oli jos­kus ehdo­tus, joka hylättiin.

 255. Kes­kus­ta­lai­nen kir­joit­ti 9.4.2009 kel­lo 13:05

  ”Olen näh­nyt YLEl­tä yhden hyvän maa­han­mut­toai­hei­sen ohjel­man, jos­sa oli­vat äänes­sä enim­mäk­seen maa­han­muut­ta­jat. En ikä­vä kyl­lä muis­ta mikä ohjel­ma oli kysees­sä. Yksi pane­lis­ti oli Lil­li Suo­ma­lai­nen, joka ilmei­ses­ti ansait­si paik­kan­sa kes­kus­te­lus­sa isän­sä n. 20 vuot­ta sit­ten teke­mien pila­piir­ros­ten takia. Niin pal­jon maa­han­muut­to­kes­kus­te­lu on eden­nyt täs­sä ajas­sa (tote­si myös Lilli).”

  Ajan­koh­tai­sen kak­ko­sen maa­han­muut­toil­ta 17.2.2009. En löy­tä­nyt enää Yle Aree­nal­ta enkä you tubes­ta­kaan, muu­ten oli­sin lin­kan­nut. Lil­li Earl on kyl­lä hyvä kes­kus­te­li­ja, olen näh­nyt muus­sa­kin ohjel­mas­sa kevään mit­taan. Ohjel­ma oli ihan asial­li­nen. Kävi sii­tä­kin ilmi, että kult­tuu­rien tör­mäyk­siä on sat­tu­nut ja odo­tet­ta­vis­sa on lisää­kin, mut­ten kui­ten­kaan az:n kal­tai­seen­kaan isla­mi­lais­tu­mis­pel­koon Suo­men tai Euroo­pan osal­ta joutunut.

  Mut­ta en ole samaa miel­tä kans­sa­si sii­tä, että maa­han­muu­tos­ta asial­lis­ta kes­kus­te­lua herät­te­le­viä ihmi­siä yri­tet­täi­siin vai­en­taa –johan tuo on moneen ker­taan kai täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa todet­tu. Sen sijaan sel­vän muu­ka­lais­vas­tai­sil­le tahoil­le kyl­lä ollaan sano­mas­sa vas­taan. Ja syys­tä. Jos käyt vil­kai­se­mas­sa Uuden Suo­men blo­gien puo­lel­la mil­lais­ta koh­te­lua vaik­ka­pa Arja Alho ja Sir­pa Pie­ti­käi­nen ovat saa­neet osak­seen, kun ovat uskal­ta­neet sanoa jotain maa­han­muut­toon tai Pie­ti­käi­sen tapauk­ses­sa itse asias­sa rasis­miin liit­tyen kuten az jo aiem­min toi­kin esiin, niin saat sel­vän käsi­tyk­sen mik­sei tuol­lai­nen kom­men­toin­ti syn­ny­tä kun­non kes­kus­te­lua. Nai­set ovat jät­tä­neet kom­ment­ti­pals­tan­sa täy­sin mode­roi­mat­ta ja kes­kus­te­lun taso maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den tahol­ta on erit­täin tör­keä ja asia­ton suu­rim­man osan aikaa. Hyvä toi­saal­ta että jät­ti­vät näky­viin kaik­ki kom­men­tit, minus­ta ne nime­no­maan ker­to­vat että mis­tään vaka­vas­ta maa­han­muu­ton ongel­mien poh­ti­mi­ses­ta ei ole kyse näi­den ihmis­ten tahol­ta, vaan suo­ra­nai­ses­ta muu­ka­lais­vas­tai­suu­des­ta ja vihaan lietsomisesta.

 256. Omas­sa koti­kau­pun­gis­sa­ni ei tie­tääk­se­ni ole­kaan, mut­ta pkt-seu­dul­la monien maa­han­muut­toa-asiois­ta porua pitä­nei­den ihmis­ten mukaan on. No, tar­kis­tin. Ja löy­sin aina­kin Jako­mäen uima­hal­lis­ta maa­han­muut­ta­jil­le omia vuoroja:

  http://www.hel.fi/wps/portal/Liikuntavirasto/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/liv/fi/Ohjattu+liikunta/Maahanmuuttajat

  Oli­sin kyl­lä mie­lel­lä­ni suo­nut sinun ole­van oikeassa.

 257. Uima­hal­lia­sias­ta vie­lä: Unoh­din vie­lä lisä­tä, että luin jos­tain perus­te­lu­na tuol­le käy­tän­nöl­le, että Jako­mäen uima­hal­lin käyt­tö­as­te on muu­ten­kin niin pie­ni, ettei tuos­sa käy­tän­nös­sä kukaan oikeas­taan tule eri­tyi­sem­min posi­tii­vi­ses­ti syr­ji­tyk­si — tuo posi­tii­vi­nen syr­jin­tä­hän on ollut se krii­ti­koit­ten syy vas­tus­taa tätä. Peri­aat­tees­sa voi­si olla hyvä, että nuo­ret tytöt kävi­si­vät uima­kou­lun­sa muit­ten tyt­tö­jen kans­sa, van­hem­mil­le mus­li­mi­nai­sil­le soi­sin ehkä omat vuo­rot jok­si­kin aikaa (no vaik­ka kun­nes 1. maa­han­muut­ta­ja­su­ku­pol­vi men­nyt manan majoille).

 258. tokar: “Kir­joit­ta­jan tar­koi­tus tosin lie­nee koros­taa aasia­lais­nais­ten (ja ‑mies­ten­kin, kun hoi­ta­jis­ta puo­let on ollut mie­hiä) alis­tu­vam­paa ja pal­ve­lualt­tiim­paa asennetta?”

  Ei alis­tu­vam­paa. Tar­koi­tin koh­te­lias­ta ja hyväntahtoista.

 259. Tokarczuk valis­ti:
  “Glowing,
  Mar­te­lius vähän kär­jis­tää ja kysee­na­lais­taa. Taas te hom­ma­lai­set jank­kaat­te tätä. Ovat­ko mie­het joku ulko­maa­lai­nen kan­san­ryh­mä jota vas­taan voi agiteerata?”

  - ensin­nä­kin; En ole hommalainen.
  Mar­te­lius mie­les­tä­si siis “vähän kär­jis­tää ja kysee­na­lais­taa”. (…nai­sia, joi­ta mie­het tääl­lä rutii­nin­omai­ses­ti tap­pa­vat ja hakkaavat)

  No kiva.

  Kun Hal­la-aho vähän kär­jis­tää ja kysee­na­lais­taa niin.…

  - pitää­kö kan­san­ryh­män olla Ulko­maa­lais­ta syn­ty­pe­rää, että sen demo­ni­soin­ti oli­si tuo­mit­ta­vaa? Kii­tos jo etu­kä­teen vas­tauk­ses­ta­si, hyvä Tokarczuk!

 260. Ah, pie­ni lisäys:

  Tokarczuk: “Ehkä Mar­te­liuk­sen teks­tin tar­koi­tus on herät­tää mies­lu­ki­jat ajat­te­le­maan omaa käyt­täy­ty­mis­tään nai­sia kohtaan?
  Tosin epäi­len, että luke­vat­ko juu­ri ne vai­mo­jaan hak­kaa­vat mie­het mitään leh­tiä, ehkä koh­de­ryh­män parem­min tavoit­tai­si lait­ta­mal­la teks­tit Kos­su­pul­lon kylkeen?”

  - niin­pä, onko muun­lai­sia suo­ma­lai­sia mie­hiä val­lan ole­mas­sa­kaan? Sitä­hän Suvi Aho­la­kin perään­kuu­lut­ti iha­nas­sa arviossaan:
  http://ihmissuhteet.blogspot.com/2009/04/hs-positiivisesti-miehista.html

  …Sil­lä vain nai­set (femi­nis­tit) tie­tä­vät, mis­tä mie­his­tä puhut­taes­sa saa ja pitää puhua. Sii­tä, mikä suo­ma­lai­sis­sa mie­his­sä on kes­kei­sin­tä: väki­val­ta, epä­luo­tet­ta­vuus ja pornohakuisuus.

 261. Esi­mer­kik­si tämä mus­li­mi­nais­ten oma uin­ti­vuo­ro. Sel­lai­stra ei tai­da olla mis­sään.” Näin kir­joit­ti siis Osmo.

  Olen kyl­lä ollut sii­nä uskos­sa, ettei­vät mus­li­mi­nais­ten omat uima­vuo­rot ole kuvit­teel­li­sia. Tie­tääk­se­ni myös Turus­sa on tai on aina­kin ollut omat vuo­rot _musliminaisille_. Huhut ker­to­vat, että myös _muslimimiehille_ oli­si oma vuoronsa.

  Tyt­tö­jen uima­kou­lun jäl­keen lau­an­tai­sin Jako­mäen uima­hal­lis­sa on vain mus­li­mi­nai­sil­le varat­tu kol­men tun­nin uin­ti­vuo­ro. Hal­lin hen­ki­lö­kun­ta koos­tuu sil­loin pel­kis­tä naisista.”

  http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Uimakoulu+ker%8A%8A+muslimityt%9At+Jakom%8Akeen/1135239224864

  Myös blo­gis­ti Taus­ta­vai­kut­ta­ja on sel­vit­tä­nyt asiaa.

  http://taustavaikuttaja.blogspot.com/2009/02/eras-kirjeenvaihto.html

  Myös Vih­reäs­sä Lan­gas­sa on käy­ty kiih­ke­ää kes­kus­te­lua asian tiimoilta.

  http://www.vihrealanka.fi/blogit/suomen-halutuin-uimahallivuoro

  Ja uhmaan vie­lä lisää­mäl­lä lin­kin Hal­la-ahon näke­myk­seen asiasta.

  http://www.halla-aho.com/scripta/muutama_sana_uimahallivuoroista.html

  Eipä ole tuo­hon enää mitään lisät­tä­vää. Olen samaa mieltä.

  1. Kuin­ka mon­ta ker­taa pitää tois­taa, että tuo vuo­ro on nai­sil­le, ei mus­li­mi­nai­sil­le. On maa­han­muut­ta­jien uima­kou­lu, mut­ta hal­li on auki kai­kil­le muil­le­kin nai­sil­le. Ilmei­ses­ti todel­lis­ta kri­ti­soi­ta­vaa ai maa­han­muut­to­krii­ti­koil­le­rii­tä, kun pitää levit­tää vää­riä ja moneen ker­taan kor­jat­tu­ja tietoja.

 262. Vie­lä tuos­ta Yrsa Ste­niuk­sen artik­ke­lis­ta johon link­ka­sin: se kan­nat­taa lukea kriit­ti­ses­ti. Tätä seu­raa­vaa Yrsan artik­ke­lis­sa esit­tä­mää näke­mys­tä aina­kin on kri­ti­soi­tu (johon näke­myk­seen itse olen kyl­lä aika ihas­tu­nut myös, tun­tuu uskot­ta­val­ta että tie­tyn­lai­sil­le kel­kas­ta pudon­neil­le maa­han­muut­ta­jil­le voi­si syn­tyä tuol­lai­nen näke­mys val­ta­väes­tön nai­sis­ta), että 

  När kvin­nor­na i mus­lims­ka sam­fund för­vän­tas vara oskul­der fram till bröl­lops­nat­ten och svens­ka kvin­nor i all­män­het för­vän­tas vara erfar­na int­räf­far ett slags vär­de­ringsför­bi­string i mus­li­mer­nas sin­nen. Svens­ka flic­kor blir Svennehoror.” 

  (Kun mus­li­mi­nais­ten odo­te­taan ole­van neit­syi­tä hää­yö­nä ja ruot­sa­lais­nais­ten puo­les­taan odo­te­taan ole­van sek­su­aa­li­ses­ti koke­nei­ta, tapah­tuu tie­tyn­lai­nen arvo­jen sekaan­nus mus­li­mien mie­les­sä. Ruot­sa­lais­ty­töis­tä tulee sveduhuoria.) 

  Kri­tiik­kiä: “Den­na snä­va syn på kul­tur och reli­gion har grans­kats och ifrå­ga­satts av kri­tis­ka rasism och etnici­tets­fors­ka­re. Paul Gil­roy (1993a) har exem­pel­vis var­nat för det han kal­lar ”etnisk abso­lu­tism” där natio­ner eller etnis­ka grup­per frams­tälls som kul­tu­rellt homo­ge­na. Det, menar han, för­bi­ser dess inne­boen­de mång­fald av etnis­ka och kul­tu­rel­la utt­ryck. Att bet­rak­ta till exem­pel ara­ber, kur­der eller invan­dra­re som kul­tu­rellt homo­ge­na grup­per är såle­des både proble­ma­tiskt och felak­tigt. Ara­ber kan vara både krist­na och mus­li­mer, kur­der kom­mer från fle­ra oli­ka natio­ner och invan­dra­re är en så hete­ro­gen grupp att det enda som de kan sägas ha gemen­samt är just att bli kate­go­ri­se­ra­de som invan­dra­re. Att förstå och tol­ka etnici­tet som enbart en frå­ga om kul­tu­rel­la skill­na­der eller reli­giö­sa prak­ti­ker medför även andra problem. I debat­ten framstår invan­dra­re som defi­ni­tivt kul­tu­rellt avvi­kan­de från svens­kar. Ibland frams­tälls det som om det vore kul­tu­rer – och inte män­nis­kor – som invan­drar till Sverige.Kultur blir här ett arv som män­nis­kan bär med sig oav­sett när eller vart hon flyttar.

  Kul­tur­begrep­pet (och islam) har såle­des allt mer kom­mit att beteck­na avvi­kel­se. Medan svensk kul­tur osyn­lig­görs eller nor­ma­li­se­ras, for­mas en föres­täll­ning om det annor­lun­da och det kul­tu­rellt avvi­kan­de. Som i fle­ra andra proces­ser där normalitet/avvikelse ska­pas används mot­sä­gel­ser som bety­del­sebä­ran­de mar­kö­rer: Under rubri­ker som ”bar­ba­risk stam­sed som förts över till Sve­ri­ge” (Nord­ström, Folkbla­det 020124) for­mas föres­täll­nin­gen om en nor­mal, god, civi­li­se­rad svensk­het som kont­rast till den­na annor­lun­da, pri­mi­ti­va och bar­ba­ris­ka kultur.

  Ett fler­tal rasism- och etnici­tets­fors­ka­re har belyst hur det­ta sätt att peka ut vis­sa grup­per som kul­tu­rellt avvi­kan­de påmin­ner om ett ras­tän­kan­de där kul­tur har ersatt bio­lo­gi (se Blaut, 1992). I den­na ”nya” form av rasism, som också kal­las för kul­tu­rell rasism, frams­tälls kul­tur som ett ”arv” som män­nis­kan (sla­viskt) bär med sig. Den kul­tu­rel­la rasis­mens logik vilar såle­des på en föres­täll­ning om kul­tur som är lika sta­tisk och ofrån­kom­lig som den gäng­se rasis­mens föres­täll­ning om bio­lo­giskt nedärv­da egens­ka­per. Den frans­ke filo­so­fen Etien­ne Bali­bar kal­lar den­na nya form av rasism för ”olik­hets­ra­sism” och bes­kri­ver den som:

  En rasism vars domi­ne­ran­de tema inte är det bio­lo­gis­ka arvet utan de kul­tu­rel­la skill­na­der­nas orubbli­ga karak­tär, en rasism som vid förs­ta anblic­ken inte pos­tu­le­rar att vis­sa grup­per eller folk är över­lägs­na andra utan ”bara” talar om det skad­li­ga i att avs­kaf­fa grän­ser och om ofö­ren­lig­he­ten mel­lan oli­ka livs­sätt och tra­di­tio­ner. (Bali­bar, 2002:39) (Rans­ka­lai­nen filo­so­fi Etien­ne Bali­bar kut­suu täl­lais­ta uut­ta rasis­mia ”eri­lai­suus­ra­sis­mik­si” ja kuvai­lee sitä seu­raa­vas­ti: Rasis­mi, jon­ka pää­tee­ma­na ei ole bio­lo­gi­nen peri­mä vaan kult­tuu­ris­ten ero­jen vää­jää­mät­tö­myys, rasis­mi, joka ei ensim­mäi­sek­si väi­tä että tie­tyt ryh­mät tai kan­sat ovat toi­sia ylem­piar­voi­sia vaan ”vain” puhuu sii­tä, miten vahin­gol­lis­ta on pois­taa rajat ja miten yhteen­so­pi­mat­to­mia eri­lai­set elä­män­ta­vat ja perinteet/kulttuurit ovat. )

  En jak­sa­nut kään­tää kaik­kea, mut­ta asu­taan­han täs­sä kak­si­kie­li­ses­sä maassa..
  Täs­sä on hyvä sana­kir­ja, jos tulee avun­tar­vet­ta ruot­sin kans­sa: http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

  Arvos­te­lu­teks­ti oli kotoi­sin täl­lai­ses­ta tut­ki­muk­ses­ta nimel­tä Rasim, kön och sexua­li­tet (Rasis­mi, suku­puo­li ja sek­su­aa­li­suus), Ruot­sin kan­san­ter­veys­lai­tok­sen jul­kai­su vuo­del­ta 2005:
  http://www.fhi.se/PageFiles/3096/a20053rasismkonsex0511.pdf?epslanguage=sv

  Lai­naa­mas­sa­ni koh­das­sa kri­ti­soi­daan etnis­tä abso­lu­tis­mia eli ollaan sitä että ei pitäi­si näh­dä maa­han­muut­ta­jia homo­gee­ni­se­na ryh­mä­nä joka tulee yhdes­tä homo­gee­ni­ses­ta kult­tuu­ris­ta vaan eril­li­si­nä ryh­mi­nä, joil­la on eri­lai­sia tapo­ja ja kult­tuu­re­ja. Ja kri­ti­soi­daan tätä ”uut­ta” rasis­mia, jota nimi­te­tään kult­tuu­ri­sek­si rasis­mik­si, jon­ka mukaan kult­tuu­ri on jotain saman­lais­ta kuin peri­mä, jota ihmi­nen orjal­li­ses­ti kan­tai­si aina muka­naan. Eli siis Ste­niuk­sen näke­mys kult­tuu­ris­ta ja uskon­nos­ta on kuu­lem­ma lii­an ahdas.

  Taas pääs­tiin käsit­tee­seen rasis­mi. Yllä ole­vien mää­ri­tel­mien mukaan aika monen tääl­lä­kin kir­joi­tel­leen varoit­te­lut kult­tuu­ris­ten ero­jen ja kult­tuu­rien yhteen­so­pi­mat­to­muuk­sis­ta ovat kulttuurirasistisia.

 263. Ensin hyäk­syit pedo­fi­lian ja sit­ten kiis­tit hyväk­sy­mi­se­si, todis­teis­ta huolimatta
  Sit­ten valeh­te­lit Hal­la-Ahon valeh­del­leen, sit­ten et suos­tu­nut kor­jaa­maan väit­tei­täi­si vaik­ka todis­tei­ta tuli kuin­ka paljon
  Nyt kiis­tät mus­li­mien etuoi­keu­det, omat uin­ti­vuo­rot jne. jot­ka oli­vat ja ovat todellisuutta 

  Var­maan­kaan tätä kir­joi­tus­ta ei jul­kais­ta, mut­ta ihan sama, tie­dät kyl­lä itse ole­va­si valeh­te­li­ja ja hui­ja­ri, joka ei väli­tä totuu­des­ta pen­nin ver­taa, kun­han oma ideo­lo­gia pää­see esiin

 264. Eräs par­haim­pia poliit­ti­sia veto­ja on seu­raa­va. Eräi­den edus­kun­ta­vaa­lien alla käy­tiin kes­kus­te­lua sii­tä, mihin soma­lia­lai­sia on asu­tet­tu. Hei­tä­hän jou­dut­tiin sil­loin alus­sa sijoit­ta­maan jopa motel­lei­hin ja hotelleihin.

  Jos­sain Mal­mil­la tai Myyr­mäes­sä oli erään perus­suo­ma­lai­sen vaa­li­ti­lai­suus. Yksi iäk­kääm­pi äänes­tä­jä kysyi ehdok­kaal­ta, onko tot­ta, että soma­le­ja on sijoi­tet­tu myös vanhainkoteihin.

  Ehdo­kas vas­ta­si naa­ma perus­lu­ke­mil­la, sel­lai­ses­ta­kin on puhut­tu. Ja kuu­li­jat tie­tys­ti kauhistelivat.

  Annoin täs­sä nyt ilmai­sen vin­kin hal­la-aho­lai­sil­le uima­hal­li­kes­kus­te­luun näin euro­vaa­lien alla.

 265. Esi­mer­kik­si tämä mus­li­mi­nais­ten oma uin­ti­vuo­ro. Sel­lai­stra ei tai­da olla mis­sään. Oli jos­kus ehdo­tus, joka hylättiin.”

  Peri­aat­tees­sa tämä on tot­ta. Esi­mer­kik­si Jako­mäen uima­hal­lis­sa oli muo­dol­li­ses­ti “maa­han­muut­ta­ja­nais­ten” uima­vuo­ro. Jos­tain syys­tä luu­len ma kui­ten­kin ettei sin­ne nyt vaik­ka Venä­läi­set tai Viro­lai­set nai­set niin kovin ter­ve­tul­lei­ta oli­si ollut.

  1. Sel­lais­ta uin­ti­vuo­roa ei ole. On nais­ten uin­ti­vuo­ro­ja kuten on nais­ten kun­to­sa­le­ja­kin. Tuol­lais­ta ehdo­tet­tiin, mut­ta aja­tus hylättiin.

 266. Täs­sä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa syn­tyy täl­lai­sia kuvit­teell­sia fak­to­ja, joi­hin sit­te vedo­taan niin usein,että monen sil­mis­sä ne muu­tu­vat oikeik­si faktoiksi.”

  Niin­pä. Ylem­pä­nä vaah­do­taan sii­tä, että filip­pii­ni­läi­siä lähi­hoi­ta­jia tuo­daan tän­ne pol­ke­maan palk­ko­ja ja välit­tä­jä­fir­mat vetää välis­tä hir­veät rahat. Kum­mas­ta­kaan ei anne­ta yhtään mitään näyt­töä, ainoa jul­ki­suu­des­sa ollut tie­to muu­ten on että ko. hoi­ta­jil­le mak­se­taan TESin mukais­ta palk­kaa… Tosin en tie­dä kuin­ka moni noi­ta noi­ta kui­ten­kaan usko, useim­mat ihmi­set eivät ole tyhmiä.

 267. Vuo­ro on kyl­lä edel­leen esim. Kor­son uima­hal­lis­sa nimet­ty “maa­han­muut­ta­ja­nais­ten uima­vuo­ro”. Läy­tyy Van­taan viral­li­sil­ta sivuilta. 

  http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;135;137;2620;565;6758;6766

  En ole kokeil­lut pääs­tä sisään, mut­ta pidän itses­tään sel­vyy­te­nä, että kaik­ki nai­set voi­vat täl­löin uida. Ei siel­tä nyt ketään nais­ta voi pois­kään­nyt­tää. Olen­nais­ta on, että kaik­ki hen­ki­lö­kun­taan­kin kuu­lu­vat ovat täl­lä vuo­rol­la naisia. 

  Sitä, että nais­ten vuo­ro nime­tään maa­han­muut­ta­ja­nais­ten ja ‑tyt­tö­jen uima­vuo­rok­si voi kyl­lä minus­ta kri­ti­soi­da. Etni­nen taus­ta ei saa olla kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­luis­sa min­kään­lai­nen erotteluperuste. 

  Tie­tys­ti, jos esim. uima­kou­lu pide­tään soma­lin kie­lel­lä, on perus­tel­tua ottaa vain soma­lin kie­len tai­ta­jia ryh­mään ihan jo tur­val­li­suus­syis­tä. Mut­ta soma­li­taus­tai­suus ei sinän­sä sai­si olla perus­tee­na ja tus­kin onkaan.

 268. Jako­mäen uima­hal­lin sivuil­la http://www.hel.fi/wps/portal/Liikuntavirasto/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Liv/fi/liikuntapaikat/uimahallit/jakom_en+uimahalli
  oli vie­lä jokin aika sit­ten lau­an­tail­le lai­tet­tu maa­han­muut­ta­jien uin­ti. Herää kysy­mys, mik­si lau­an­tail­le, kun mus­li­mi­maa­han­muut­ta­ja­nai­sis­ta lähes kaik­ki ovat työttömiä? 

  On tot­ta, että tuol­la sivuil­la ei nyt puhu­ta maa­han­muut­ta­jauin­nis­ta mitään. Sen sijaan maa­han­muut­ta­jien uin­nil­le on ihan oma pal­ve­lu­pu­he­lin­nu­me­ron­sa. Mil­loin­ko­han esim. suo­ma­lai­set elä­ke­läi­set tai sota­ve­te­raa­nit savat oman pal­ve­lu­pu­he­lin­nu­me­ron uima­hal­liin? Oli­ko tämä rasis­ti­nen kannanotto?

 269. Kuin­ka mon­ta ker­taa pitää tois­taa, että tuo vuo­ro on nai­sil­le, ei mus­li­mi­nai­sil­le. On maa­han­muut­ta­jien uima­kou­lu, mut­ta hal­li on auki kai­kil­le muil­le­kin nai­sil­le. Ilmei­ses­ti todel­lis­ta kri­ti­soi­ta­vaa ai maa­han­muut­to­krii­ti­koil­le­rii­tä, kun pitää levit­tää vää­riä ja moneen ker­taan kor­jat­tu­ja tietoja.”

  Se var­maan aut­ta­si, jos Hel­sin­gin kau­pun­ki lak­kai­si mai­nos­ta­mas­ta nii­tä mus­li­mi­nais­ten vuoroina?

  Aikai­sem­pi teksti
  MUSLIMIUINNIT JAKOMÄEN UIMAHALLISSA

  Mus­li­mi­nais­ten vapaa­uin­ti lauantaisin
  klo 11.00 — 14.30, ei ennakkoilmoittautumista
  Hin­ta: Uima­hal­li­mak­su aikui­set 4,40 €, muut 2,20 €”

  sivul­la: http://www.hel.fi/wps/portal/Liikuntavirasto/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/liv/fi/Ohjattu+liikunta/Maahanmuuttajat

  näyt­tää vii­mein muut­tu­neen muo­toon (kuu­kausia jäl­keen kuin tämä apart­heid­po­li­tiik­ka oli nous­sut jul­ki­suu­teen, ja minä­kin häm­mäs­ty­nee­nä menin tar­kis­ta­maan, että eihän 2000-luvun Suo­mes­sa toki täl­läis­tä ole..)

  Maa­han­muut­ta­jat

  Mus­li­mi­nai­set Jako­mäen uimahallissa

  Mus­li­mi­tyt­tö­jen uimakoulut
  7 — 15 ‑vuo­ti­aat
  I kurssi…”

  En sil­ti­kään ymmär­rä mik­si uskon­to täs­sä pitää mai­ni­ta — käsit­tääk­se­ni vain kaik­kein taka­pa­jui­sim­mat isla­min suun­tauk­set ovat edes sitä miel­tä, ettei mus­li­mi­nais­ten tai tyt­tö­jen ole sove­lias­ta uida vää­rä­us­kois­ten nais­ten seurassa.

 270. Suur­kau­pun­kien uima­hal­leis­sa sul­jet­tu­ja mus­li­mi­nais­ten uintipäiviä

  Koti­maa Jul­kais­tu: 16.1.2008 22:59 Muo­kat­tu: 17.1.2008

  Hel­sin­gin Jako­mäes­sä ja Turun Laus­tees­sa uida saa­vat lau­an­tai­na enää maa­han­muut­ta­ja­nai­set. Mies­ten lisäk­si suo­ma­lai­set nai­set eivät ole ter­ve­tul­lei­ta uimaan näi­nä päi­vi­nä. Van­taan Kor­sos­sa tors­tai­na mus­li­mi­nai­sil­le on oma uintiaikansa.

  Käy­tän­tö aloi­tet­tiin Jako­mäes­sä ja Laus­tees­sa vuo­den alus­ta, jois­sa lau­an­tait ovat varat­tu­ja isla­mi­nus­koi­sil­le nai­sil­le ja lisäk­si Laus­tees­sa sun­nun­tait ovat varat­tu­ja maahanmuuttajamiehille.

  Hel­sin­gin lii­kun­ta­vi­ras­ton sivu­jen mukaan Jako­mäen uima­hal­li oli­si lau­an­tai­sin sul­jet­tu, mut­ta ohja­tun lii­kun­nan alta löy­ty­vät tar­kat kuvauk­set erillisvuoroista.

  Jako­mäen uima­hal­li­pääl­li­kön mukaan uin­nit on tar­koi­tet­tu isla­mi­nus­koi­sil­le maa­han­muut­ta­ja­nai­sil­le ja isla­miin kään­ty­neil­le naisille.

  Suo­ma­lai­sen Hust­ler- leh­den mukaan maa­han­muut­ta­ja­nais­ten omat uima­vuo­rot Jako­mäes­sä rää­tä­löi­tiin sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­nais­ten aloit­tees­ta ja pää­tös on saa­nut aikaan voi­ma­kas­ta kri­tiik­kiä hal­lin muil­ta käyttäjiltä.”

  En voi ottaa kan­taa asian toden­pe­räi­syy­teen, kos­ka tänään uima­hal­lit ovat kiin­ni. Ode voi­nee tar­kis­taa asian seu­raa­van arki­päi­vi­nä — siis itse tai pyy­tää jotain avus­ta­jaan­sa teke­mään sen.

  Itse en pidä jär­jes­te­lyä koh­tuut­to­ma­na. Voin käy­dä, ylen­mää­räi­sen ja onnek­si har­vi­nai­sen reip­pau­den ilme­tes­sä aivan aamus­ta, tai kuten eilen illan suussa.

  Mei­dän on muis­tet­ta­va, etä suo­ma­lai­nen ja yli­pä­tän­sä län­sieu­roop­pa­li­nen mel­ko luon­te­va suh­tau­tu­mi­nen alas­to­muu­teen tai pal­jas­ta­vaan puke­tu­mi­seen — vie­lä minun lap­suu­des­sa­ni maal­la ja var­sin­kin vähä­va­rai­sem­mis­sa per­heis­sä pie­net lap­set oli­vat usein läm­pi­mim­män kesän aivan alas­ti — on islam­lai­sel­le maa­han­muutt­jail­le hyvin vie­ras­ta. Tosein ihmi­sen kat­seen koh­taa­mi­nen uima­pu­vus­sa tai näyt­tä­ty­mi­nen uima­pu­vus­sa (jopa toi­sel­le sukuun kuu­lu­mat­to­mal­le nai­sel­le) on heil­le vai­ke­aa. Kyl­mään veteen täy­tyy hil­jal­leen totuttautua. 

  Jos­kus luin Armas J. Pul­lan mai­nioi­ta paki­noi­ta uima­lai­tos­ten ja uima­pu­ku­muo­din kehit­ty­mi­ses­tä sata vuot­ta sit­ten. Lop­pu­jen lopuk­si nyt erit­täin hyö­dyl­lis­tä tie­toa, siis nyt.

 271. Täs­sä Uuden Suo­men sivuil­ta 12.9.2008 Jako­mäen hal­lin edus­ta­jan haastattelu: 

  Lähiö­lii­kut­ta­ja Toni Lem­piäi­nen ker­too Uudel­le Suo­mel­le, että uin­ti­vuo­ro kul­kee nimik­keel­lä ”mus­li­mi­nais­ten vapaa­uin­ti”, kos­ka mie­hil­le halu­taan koros­taa, että he eivät ole sil­loin uima­hal­liin ter­ve­tul­lei­ta. Aiem­min vuo­ro on kul­ke­nut nimel­lä ”maa­han­muut­ta­jien uintivuoro”.”

  Höh, eikö se nor­maa­liä­lyi­sil­le mie­hil­le rii­tä, että kysees­sä on nais­ten vuo­ro kun oves­sa lukee nais­ten vuo­ro. Vähän on selit­te­lyn makua, eikö?

  Vai pun­ke­vat­ko he sil­loin ymmär­tä­mät­tö­myyt­tään san­koin jou­koin sisään? Ovat­ko mus­li­mi­nai­set kau­pun­gin lii­kun­ta­vi­ras­ton mie­les­tä joi­tain tehok­kai­ta miehenkarkoittimia?

  Rasis­ti­nen aja­tus mus­li­mi­nai­sia kohtaan!

 272. suo­ma­lais­nuor­ten pukeu­tu­mi­seen puut­tu­mi­nen louk­kaa näi­den oikeuk­sia ihan samal­la taval­la’ (Juuso Koponen)
  Onko sinus­ta todel­la kyse samas­ta asias­ta? Minun havain­to­je­ni mukaan suo­mi­nuo­ret eivät pal­jon puut­tu­mi­sis­ta väli­tä. Et sä mua mää­rää, kato.

 273. Glowing kir­joit­ti: Kat­ja Mar­te­lius Hel­sin­gin Sano­mis­sa 8.2.2008:
  “Joka ainut yli 11-vuo­tias nais­puo­li­nen suo­ma­lai­nen on koke­nut sen, mis­tä nyt puhu­taan: jou­tu­nut mies­ten har­joit­ta­man sek­su­aa­lis­sä­vyi­sen häi­rin­nän kohteeksi.
  En sano, että kaik­ki mie­het käyt­täy­ty­vät niin. Mut­ta poh­jim­mil­taan suo­ma­lai­nen yhteis­kun­ta on syväs­ti naisvihamielinen.
  Kun ihmi­soi­keus­jär­jes­töt huo­les­tu­vat suu­res­ta mää­räs­tä nai­sia, joi­ta mie­het tääl­lä rutii­nin­omai­ses­ti tap­pa­vat ja hak­kaa­vat, kai­kil­le kel­paa yhtä pai­na­vak­si vas­ta-argu­men­tik­si mar­gi­naa­li­nen nais­ten har­joit­ta­ma väkivalta.

  Anne Moi­la­nen, YLE: “suo­ma­lai­set mie­het hak­kaa­vat ja tap­pa­vat vai­mo­jaan läjäpäin”

  Suvi Aho­la, HS: “mus­ta­suk­kai­sis­ta tapois­ta, mak­sa­mat­to­mis­ta ela­tus­mak­suis­ta tai por­no­tot­tu­muk­sis­taan. Myön­ne­tään pois: En ymmär­rä miehiä.”

  Ja niin edelleen.

  En tie­dä, kuka kek­si teh­dä mies­ten demo­ni­soin­nis­ta val­ta­vir­ta­jour­na­lis­mia, mut­ta kuka oli­kaan hän jos kuka ansait­si­si jou­tua val­tion­syyt­tä­jän kynsiin.

  Vih­reät nai­set ja Vih­reä lan­ka eivät muuu­ten ole syyt­tö­miä nekään, vaik­ka ovat­kin paran­ta­neet tapo­jaan. Nyky­ään sar­ja­mur­haa­jan luon­teen­piir­tei­tä ei kai enää kuvat­tai­si “tyy­pil­li­sen suo­ma­lai­sen mie­hen luon­ten­piir­teik­si”, kuten vie­lä jos­kus 90-luvul­la Vih­reäs­sä lan­gas­sa tehtiin.

  Täy­sin epä­kor­rek­tis­ti kysyn: onko femi­nis­mi aikam­me ääri­liik­keis­tä vahingollisin? 

  Nimi­mer­kil­lä Kah­den pojan isä

  PS. Suo­ma­lai­sis­ta nai­sis­ta alla puo­li pro­mil­lea jou­tuu haka­tuk­si pari­suh­tees­sa vuo­sit­tain, ei 20–40 pro­sent­tia vaik­ka niin mies­ten väki­val­tai­suu­del­la mäs­säi­le­väs­sä medias­sa usein vih­jail­laan. Mies on lähes yhtä usein per­he­vä­ki­val­lan uhri kuin nai­nen. Mie­het myös “pel­kää­vät” tai “ovat varuil­lan” väki­val­lan takia per­he­pii­ris­sä nai­sia useammin.

 274. Vuo­ro on kyl­lä edel­leen esim. Kor­son uima­hal­lis­sa nimet­ty “maa­han­muut­ta­ja­nais­ten uima­vuo­ro”. Läy­tyy Van­taan viral­li­sil­ta sivuilta.”

  Nämä ovat juu­ri­kin nii­tä lap­suk­sia joi­ta tus­kin huo­mat­tai­siin ellei Hal­la-aho oli­si jak­sa­nut räk­syt­tää asi­aa esille.

  Taas pääs­tiin käsit­tee­seen rasis­mi. Yllä ole­vien mää­ri­tel­mien mukaan aika monen tääl­lä­kin kir­joi­tel­leen varoit­te­lut kult­tuu­ris­ten ero­jen ja kult­tuu­rien yhteen­so­pi­mat­to­muuk­sis­ta ovat kulttuurirasistisia.”

  Mää­ri­tel­miä on joka läh­töön. Mil­lai­nen rasis­ti olen jos mie­les­tä­ni a) kes­kei­sim­mät jako­lin­jat kul­ke­vat maal­lis­tu­nei­den ja uskon­nol­lis­ten välil­lä, ei esi­mer­kik­si see­mi­läis­ten uskon­to­jen välil­lä, b) isla­mis­mi ei ker­ta kaik­ki­aan sovi län­si­mai­seen kult­tuu­riin ja c) kir­kon “suvait­se­vai­suus­työs­tä” on enem­män hait­taa kuin hyö­tyä kos­ka se vah­vis­taa usko­nop­pi­nei­den ase­maa maa­han­muut­ta­jien “viral­li­si­na” edustajina ?

 275. Tomi Ahti:
  “Täy­sin epä­kor­rek­tis­ti kysyn: onko femi­nis­mi aikam­me ääri­liik­keis­tä vahingollisin?”

  - on.

 276. Tomi Ahti kysyi:
  “Täy­sin epä­kor­rek­tis­ti kysyn: onko femi­nis­mi aikam­me ääri­liik­keis­tä vahingollisin?”

  - On, ja täs­men­nys tässä:

  Nais­ten väki­val­ta kasvussa
  Nais­ten osuus per­he­vä­ki­val­ta­ri­kos­ten teki­jöi­nä on kas­va­nut. Riko­sy­li­ko­mi­sa­rio Tol­va­sen mukaan jo lähes puo­let tör­keis­tä pahoin­pi­te­lyis­tä ja hen­ki­ri­kok­sis­ta on nais­ten tekemiä. 

  http://www.verkkoapila.fi/opencms/opencms/apila/news/articles/1800.html?…
  .
  .
  .
  .
  .
  femi­nis­ti Hei­di Hau­ta­la: “Kes­kit­ty­mäl­lä nime­no­maan nai­siin koh­dis­tu­van väki­val­lan tor­jun­taan ei vähek­sy­tä mui­den ryh­mien koke­muk­sia, vaan tavoi­tel­laan myös tehokkuutta.”
  .
  .
  femi­nis­ti Susan­na Salo­kan­nel: “Kaik­keen eivät yhteis­kun­nan rajal­li­set resurs­sit ker­ral­la rii­tä, sitä Hau­ta­la epäi­le­mät­tä tar­koit­ti puhues­saan tehok­kuu­des­ta. Hoi­de­taan näil­lä ole­mas­sa ole­vil­la resurs­seil­la ensin yksi asia kun­toon ja samal­la aloi­te­taan seu­raa­van asian käsittelyä.”
  .
  .
  .
  femi­nis­ti Mint­tu Hapu­li Selibaattipäiväkirjassaan:
  “Koto­na lähi­suh­tees­sa haka­tuk­si tai tape­tuk­si tule­mi­nen on väki­val­lan laji, jos­sa 98%:sti nai­set ovat uhre­ja ja mie­het väkivallantekijöitä.”
  .
  .
  .
  (femi­nis­ti­nen jär­jes­tö) Vih­reät Nai­set ry:n mie­les­tä on outoa, että RAY tukee laa­jas­ti sel­lais­ta väki­val­lan ehkäi­sy­työ­tä, joka ei koh­dis­tu em. suo­ma­lai­sen väki­val­lan perus­on­gel­maan. Vih­reät Nai­set ry ihmet­te­lee RAY:n pää­tös­tä kana­voi­da mer­kit­tä­viä sum­mia lähi­suh­de­vä­ki­val­lan ehkäi­syyn suun­na­tuis­ta varois­ta val­ta­kun­nal­li­sel­le las­ten­suo­je­lu­jär­jes­töl­le, Ensi- ja tur­va­ko­tien lii­tol­le (ETU). Las­ten suo­je­lun rin­nal­la las­ten äidit, jot­ka ovat useim­mi­ten las­ten isien väki­val­lan koh­tei­na, ovat nais­jär­jes­tö­jen yhtei­sen käsi­tyk­sen mukaan ensi­si­jai­nen väki­val­lal­ta tur­vaa­mi­sen koh­de. Nais­ten suo­je­lu on paras­ta las­ten suojelua.”

 277. ’suo­ma­lais­nuor­ten pukeu­tu­mi­seen puut­tu­mi­nen louk­kaa näi­den oikeuk­sia ihan samal­la taval­la’ (Juuso Koponen)
  Onko sinus­ta todel­la kyse samas­ta asias­ta? Minun havain­to­je­ni mukaan suo­mi­nuo­ret eivät pal­jon puut­tu­mi­sis­ta väli­tä. Et sä mua mää­rää, kato.

  Miten ne eivät ole eri asia. Nuo­ri halu­aa pukeu­tua taval­la X, mut­ta yhtei­sön van­hem­mat jäse­net eivät sal­li tätä. Mik­si kyse oli­si rat­kai­se­vas­ti eri asias­ta sil­loin kun puhu­taan mus­li­mi­ty­töis­tä ja hui­veis­ta kun jos puhu­taan suo­ma­lais­po­jis­ta ja lökä­pök­syis­tä tai pipoista?

  Nämä ovat juu­ri­kin nii­tä lap­suk­sia joi­ta tus­kin huo­mat­tai­siin ellei Hal­la-aho oli­si jak­sa­nut räk­syt­tää asi­aa esille.

  Jos kukaan ei huo­maa ongel­maa, se ei tai­da olla­kaan kovin kum­moi­nen ongelma?

  Hel­sin­gin kau­pun­ki ei saa tyy­li­pis­tei­tä asias­ta tie­dot­ta­mi­ses­ta, mut­ta mun on vai­kea näh­dä kenel­tä se on pois jos uima­hal­lia joka muu­toin oli­si ko. ajan­koh­ta­na kiin­ni (kuten Jako­mäen tapauk­ses­sa) pide­tään muu­ta­ma tun­ti vii­kos­sa auki vain naisille? 

  Eri­tyi­sen outoa on, että samat tyy­pit jot­ka pitä­vät tätä huu­ta­va­na vää­ryy­te­nä ovat täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa kai­van­neet puut­tu­mis­ta maa­han­muut­ta­ja­nais­ten alis­tet­tuun ase­maan. Eikö juu­ri täl­lai­nen tilan­ne tar­joa alis­te­tuil­le nai­sil­le mah­dol­li­suu­den pääs­tä ker­ran­kin pois kotoa alta, tapaa­maan ver­tai­si­aan ja ehkä sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­tä yms.? (Toi­vot­ta­vas­ti kau­pun­gil­la on sen ver­ran peli­sil­mää että uin­ti­vuo­ron yhtey­des­sä on uima­hal­lil­la tavat­ta­vis­sa ihmi­siä jot­ka osaa­vat aut­taa vaik­ka per­he­vä­ki­val­lan uhrik­si jou­tu­nei­ta naisia.)

  Ja mik­si­pä ei voi­tai­si pitää muil­le­kin eri­tyis­ryh­mil­le omia vuo­ro­jaan jos sel­lai­seen koe­taan tar­vet­ta. Mai­ni­tuil­la sota­ve­te­raa­neil­la oli­si var­mas­ti ansait­tu oikeus moi­seen “eri­kois­koh­te­luun” jos he sel­lais­ta kai­paa­vat. Kus­tan­nus­han on kau­pun­gil­le mar­gi­naa­li­nen. Mut­ta käsit­tääk­se­ni vete­raa­ni­jär­jes­töt eivät ole täl­lais­ta kai­pail­leet? Luu­len, ettei sel­lais­ta kun­nal­lis­po­lii­tik­koa löy­tyi­si, joka vas­tus­tai­si vete­raa­neil­le omaa uima­vuo­roa jos he sel­lais­ta haluaisivat.

 278. Ennen kuin nyt niin kovas­ti innos­tut­te, niin täs­sä faktaa: 

  Rikok­sit­tain las­kien mies­ten väli­set hen­ki­ri­kok­set muo­dos­ti­vat 61 pro­sent­tia kai­kis­ta hen­ki­ri­kok­sis­ta. Kat­saus­kau­den hen­ki­ri­kok­sis­ta 29 pro­sen­tis­sa uhri oli nai­nen ja pää­e­päil­ty mies, kah­dek­sas­sa pro­sen­tis­sa nai­nen oli sur­man­nut mie­hen ja kah­des­sa pro­sen­tis­sa nai­nen oli sur­man­nut nai­sen. (Oikeus­po­liit­ti­nen tut­ki­mus­lai­tos Hen­ki­ri­kos­kat­saus 2008, Mart­ti Lehti)

  En miten­kään vähät­te­le nais­ten väki­val­taa, joka var­mas­ti on kas­vus­sa, mut­ta näis­sä vaka­vim­mis­sa teois­sa on teki­jä­nä on siis edel­leen 90-pro­sent­ti­ses­ti mies. 

  Miten muu­ten femi­nis­mi on edis­tä­nyt nais­ten väki­val­taa? Näin tääl­lä väi­te­tään, mitään perus­tet­ta en vain näe.

 279. Miten muu­ten femi­nis­mi on edis­tä­nyt nais­ten väki­val­taa? Näin tääl­lä väi­te­tään, mitään perus­tet­ta en vain näe.”

  - vähät­te­le­mäl­lä, jopa kiel­tä­mäl­lä koko ilmiön (väki­val­taa käyt­tä­vä nanen)
  — Nais­ten väki­val­taa ei ole saa­nut edes tutkia.
  ‑Jos­ta­kin syys­tä pari­suh­de- ja per­he­vä­ki­val­ta­ko­ke­muk­sia on kat­sot­tu tar­peel­li­sek­si kar­toit­taa kysy­mäl­lä vain naisilta.

  Väki­val­ta ei lopu ennen kuin mies ottaa vas­tuun teois­taan ja lak­kaa etsi­mäs­tä syi­tä nai­ses­ta. Myös yhteis­kun­nan oli­si syy­tä laka­ta etsi­mäs­tä syi­tä nai­ses­ta. Väki­val­tai­sis­ta nai­sis­ta – mar­gi­naa­li­ses­ta ilmiös­tä – puhu­mi­nen vie huo­mio­ta pois tär­keäm­mil­tä asioil­ta. Yksi täl­lai­nen asia on suo­ma­lai­sen mie­hen väki­val­ta nai­sia, lap­sia ja mie­hiä kohtaan.”
  femi­nis­ti, nais­tut­ki­ja, Johan­na Kan­to­la. Kir­joit­ta­ja on tut­ki­ja Hel­sin­gin yli­opis­ton ylei­sen val­tio-opin laitoksella.

 280. Eli­nal­le lisäys edelliseen:

  Feministi/naistutkija Mari­ta Hus­son ”Väki­val­lan ver­kois­sa ‑semi­naa­rin kir­voit­ta­mia pohdintoja”:
  http://www.jyu.fi/ytk/laitokse…rukous.pdf (sivul­ta 57 allaen)

  ”.Muu­ta­mat oli­vat tois­tu­vas­ti huo­lis­saan mah­dol­li­ses­ta mies­ten syyl­lis­tä­mi­ses­tä ja sii­tä, että aineis­tois­ta ei löy­ty­nyt tar­peek­si ker­to­muk­sia väki­val­tai­sis­ta, mie­hi­sen aggres­sii­vi­ses­ti käyt­täy­ty­vis­tä naisista.
  Tun­tui, kuin väki­val­las­ta ker­to­vat tilas­tot ja tut­ki­mus­tie­dot eivät oli­si vakuut­ta­neet­kaan kuulijoita.”

 281. mun on vai­kea näh­dä kenel­tä se on pois jos uima­hal­lia joka muu­toin oli­si ko. ajan­koh­ta­na kiin­ni (kuten Jako­mäen tapauk­ses­sa) pide­tään muu­ta­ma tun­ti vii­kos­sa auki vain naisille? ”

  Asian peri­aat­teel­li­nen arvo on suu­rem­pi kuin tämän­ker­tai­nen ilmentymä. 

  Mus­li­mi­nais­ten uima­vuo­rol­la on tavoi­tel­tu var­mas­ti hyvää. Kysees­sä on kui­ten­kin rasis­ti­nen syr­ji­vä käy­tän­tö. Jos mus­li­mit ovat niin rasis­ti­sia ettei­vät pys­ty uimaan vää­rä­us­kois­ten, esim. juu­ta­lais­ten tai kii­na­lais­ten kans­sa, ei tätä rasis­tis­ta piir­ret­tä heis­sä pitäi­si mil­lään muo­toa tukea aina­kaan Suo­men maa­pe­räl­lä veron­mak­sa­jien rahoilla.

  Oli­si­ko sinus­ta OK perus­taa vain kris­ti­tyil­le tar­koi­tet­tu­ja uima­hal­li­vuo­ro­ja jon­ne evät­täi­siin pää­sy juu­ta­lai­sil­ta, mus­li­meil­ta, jne.? 

  Mitä seu­raa­vak­si? Omat bus­si­vuo­rot eri uskontokunnille?

  1. On se nyt kum­mal­lis­ta, että Tee­mu K jak­saa intää, että uima­hal­li oli­si kiin­ni kri­ti­tyil­tä. Se on varat­tu nai­sil­le uskon­to­kun­taan kuu­lu­mat­ta ja siel­lä on uima­kou­lu musliminaisille.

 282. Juuso Kopo­se­nen esit­tää vali­tet­ta­van ylei­sen ja perus­ta­vaa laa­tua ole­van väärinkäsityksen. 

  Mus­li­mi­tyt­tö­jen uima­kou­luil­la ja nais­ten uima­vuo­roil­la emme suin­kaan tue näi­tä tyt­tö­jä ja nai­sia, vaan mies­ten yllä­pi­tä­mää nais­ten alistamista. 

  7–15 ‑vuo­tiail­le mus­li­mi­ty­töil­le suun­na­tut uima­kou­lut on alun perin rää­tä­löi­ty sitä var­ten, että he eivät voi osal­lis­tua perus­kou­lun uimao­pe­tuk­seen. Ja mik­si eivät voi? Vah­van, pat­riar­kaa­li­sen alis­tus­jär­jes­tel­män takia. Edes eka­luok­ka­lai­nen tyt­tö ei voi — täl­lais­ta pik­ku­lap­sen sek­sua­li­soi­mis­ta­ko me haluam­me tukea? 

  Mikä­li mus­li­mi­per­heet jou­tui­si­vat sen tosi­asian eteen, että perus­kou­lun päät­tö­to­dis­tus­ta ei tipu, ellei lap­si osal­lis­tu kaik­keen ope­tuk­seen, voi­si­vat asen­teet pik­ku hil­jaa muuttua. 

  Kopo­sen ajatt­lu on muu­ten­kin juu­ri sitä, mitä minä pidän rasis­ti­se­na. Mus­li­mi­nai­sia pide­tään sää­lit­tä­vi­nä rep­pa­noi­na, jot­ka tar­vit­se­vat suo­ma­lais­ten eri­tyis­jär­jes­te­lyi­tä… jos vaik­ka ihan peli­sil­mää omaa­va sosi­aa­li­työn­te­ki­jä huo­mai­si kyy­ne­leen pos­kel­la kuten Kopo­nen hurs­kas­te­lee. Mik­si ihmees­sä muu­ten uima­hal­lis­sa oli­si sosi­aa­li­työn­te­ki­jä paikalla?

  Eivät­kö­hän he aivan itse pär­jää, sem­min­kin jos sano­mee jyr­kän sto­pin kai­kel­le alis­ta­mi­sen tuke­mi­sel­le. Se on se, mitä me voim­me teh­dä eikä outo ylhääl­tä alas paapominen.

 283. Osmo muis­tut­taa:

  Se on varat­tu nai­sil­le uskon­to­kun­taan kuu­lu­mat­ta ja siel­lä on uima­kou­lu musliminaisille.”

  Ihan riit­tä­vän omi­tuis­ta kyl­lä sekin, että uima­kou­lu oli­si vain mus­li­mi­nai­sil­le? Eikö­hän uimaam oppi­mi­sen pro­ses­si ole uskon­nos­ta riip­pu­mat­ta ihan saman­lai­nen? Vai rukoil­laan­ko siel­lä aina välil­lä Alla­hia huk­ku­mi­sen estämiseksi 😀

  Pait­si Jee­sus­han käve­li vet­ten pääl­lä… hmmm? Ehkä emme tar­vit­se niin perus­teel­lis­ta ope­tus­ta kuin muslimit. 

  Öhö, öhö… oon­pa ole­vi­na­ni haus­ka, heko!

 284. Vie­lä tun­tuu, että on sanot­ta­va sana­nen vaik­ka lupa­sin lopettaa.

  Eli­na, tar­koi­tat­ko, että poi­kia­ni kuu­lu kut­sua medias­sa tap­pa­jik­si esit­tä­mie­si pro­sent­tien takia?

  Mies­ten demo­ni­soin­ti on niin arki­päi­väis­tä, että ihan fik­su Eli­na­kaan ei huo­maa mitään kum­mal­lis­ta lai­naa­mis­sam­me aja­tuk­sis­sa vaan alkaa etsiä todis­tei­ta nii­den hyväk­syt­tä­vyy­den puolesta.

  Jos oli­sin kir­joit­ta­nut: “ihon­vä­ril­tään tie­tyn­tyyp­pi­set ihmi­set tap­pa­vat mui­ta ihmi­siä läjä­päin ja rutii­nil­la kuin liu­ku­hih­nal­la”, mie­leen tus­kin oli­si ensim­mäi­sek­si tul­lut ruve­ta todis­te­le­maan väi­tök­sen toden­pe­räi­syyt­tä. Vai oli­si­ko? (Väi­te on niin tör­keä, että en keh­taa sitä kir­joit­taa suo­ra­sa­nai­ses­ti edes kumoamismielessä.)

  Hupai­sa tapaus on Vih­reät Nai­set, jot­ka Hal­la-ahon koh­dal­la todel­la tome­ras­ti, jopa tut­kin­ta­pyyn­nöin vas­tus­ta­vat ste­reo­tyyp­pei­hin perus­tu­vaa vihan­liet­son­taa, mut­ta väit­tä­vät saman­ai­kai­ses­ti, että “Suo­mi on Euroo­pan unio­nin väki­val­tai­sin maa. Suo­ma­lai­sen lähi­suh­de­vä­ki­val­lan suu­rin ongel­ma on mies­ten nai­siin koh­dis­ta­ma fyy­si­nen väki­val­ta”. Väi­te on, pait­si tie­tys­ti val­he, myös sel­lais­ta ste­reo­tyyp­pei­hin perus­tu­vaa vihan­liet­son­taa, jol­ta toi­voi­sin poi­kie­ni välttyvän.

  Anne Moi­la­nen valit­tiin juu­ri vuo­den fraa­lance­rik­si. Odo­tan, että ensi vuon­na on Hal­la-ahon vuo­ro. Tosin hänen täy­tyy ope­tel­la käyt­tä­mään kovem­paa kiel­tä pär­jä­täk­seen Moi­la­sel­le. Valeh­te­lu ja vää­ris­te­ly jo sujuu.

  PS. Vaka­vis­ta polii­sin tie­toon tul­leis­ta per­he­vä­ki­val­ta­ta­pauk­sis­ta 60% on mies­ten teke­miä (luvus­sa lie­nee kui­ten­kin mui­den polii­sien kerää­mien tilas­to­jen tapaan vää­ris­ty­mä nais­ten “eduk­si”). Mie­het tosi­aan myös tap­pa­vat sel­väs­ti nai­sia useam­min. Pie­niä lap­sia eli kaik­kein puo­lus­tus­ky­vyt­tö­mim­piä pahoin­pi­te­lee kui­ten­kin nai­nen sel­väs­ti mies­tä useam­min. Sii­tä huo­li­mat­ta en läh­ti­si ker­to­maan Suo­men nouse­val­le nais­su­ku­pol­vel­le, että he kuu­lu­vat las­ten hak­kaa­jien rotuun. Kyse on nimit­täin ns. tilas­tol­li­ses­ta totuu­des­ta. Jokai­nen nai­nen ei ole lap­sen­hak­kaa­ja, nai­seus ei väis­tä­mä­tä joh­da las­ten hakkaamiseen.

 285. Anne Moi­la­nen kom­men­toi Kodin Kuva­leh­den haas­tat­te­lus­sa mies­ten har­joit­ta­maa, nai­siin koh­dis­tu­vaa väki­val­taa. Käyt­täy­ty­mi­sen syyk­si hän esit­ti mies­ten tur­hau­tu­mis­ta vai­mon parem­mas­ta koulutuksesta!
  Olen haas­tat­te­luis­ta luke­nut, että nuo­re­na nai­tet­ta­vien Intia­lais- Nepa­li­lais- ja Afgaa­ni­tyt­tö­jen mel­kein­pä ainut toi­ve mie­hen­sä suh­teen on se, että tämä ei löi­si usein.
  Mik­si­hän luku­tai­dot­to­muus ei näi­tä nai­sia suojele?

 286. Kyl­lä se on nyt Osmo joka int­tää, vaik­ka on asias­ta vää­räs­sä. On se ihme, ettei ollut mitään vai­ku­tus­ta, vaik­ka asia sitee­rat­tiin suo­raan Hel­sin­gin kau­pun­gin sivuilta.

  MUSLIMIUINNIT JAKOMÄEN UIMAHALLISSA

  Mus­li­mi­nais­ten vapaa­uin­ti lauantaisin
  klo 11.00 — 14.30, ei ennakkoilmoittautumista
  Hin­ta: Uima­hal­li­mak­su aikui­set 4,40 €, muut 2,20 €”

  Mis­tä ihmees­tä yli­pään­sä kek­sit, että “maa­han­muut­to­krii­ti­kot” oli­si­vat alka­neet int­tää täs­tä asias­ta, “kos­ka heil­lä ei lie­ne muu­ta sanot­ta­vaa”. Kehi­tit tuon täy­sin tyh­jäs­tä. Asias­ta mai­nit­si ohi­men­nen nimim. Tokarczuk, joka ei suin­kaan ole vies­ti­ket­jus­sa esiin­ty­nyt maa­han­muu­ton krii­tik­ko­na. Jos­tain kum­man syys­tä tar­tuit sii­hen, kehit­täen har­han, että sii­tä oli­si intet­ty, ja olet tois­ta­nut saman kom­men­tin koh­ta kym­me­nen kertaa.

  Mitä ihmeen point­tia täs­sä koko “dia­lo­gis­sa” on?

  Nii­tä oikei­ta­kin asioi­ta kyl­lä on, vai­kei­ta ja kes­kei­siä kysy­myk­siä, joi­den vas­taa­mi­sen tai vas­taa­mi­sen vält­te­lyn ei pitäi­si olla iden­ti­tee­til­li­nen, ver­tais­pai­neen ohjaa­ma tai oman oikeas­sa ole­mi­sen illuusio­ta suo­je­le­va funk­tio, jos iki­nä aiom­me yhteis­kun­nan tasol­la saa­da aikai­sek­si jank­kaus­ta pidem­mäl­le mene­vää, raken­ta­vaa, rehel­lis­tä kes­kus­te­lua maa­han­muu­tos­ta ja monikulttuurisuudesta.

 287. On se nyt kum­mal­lis­ta, että Tee­mu K jak­saa intää, että uima­hal­li oli­si kiin­ni kri­ti­tyil­tä. Se on varat­tu nai­sil­le uskon­to­kun­taan kuu­lu­mat­ta ja siel­lä on uima­kou­lu musliminaisille.”

  Voi­si­ko­han tämä miten­kään joh­tua sii­tä, että vuo­ro on nimet­ty “mus­li­mi­nais­ten vapaa­uin­nik­si” eikä siel­lä sat­tu­nees­ta syys­tä kuu­lem­ma juu­ri mui­ta kuin mus­li­mi­nai­sia ole käy­nyt. (Ellei tilan­ne ole sit­ten muut­tu­nut sit­ten tuon vii­me­vuo­ti­sen US-artikkelin.)

 288. Mik­si kyse oli­si rat­kai­se­vas­ti eri asias­ta sil­loin kun puhu­taan mus­li­mi­ty­töis­tä ja hui­veis­ta kun jos puhu­taan suo­ma­lais­po­jis­ta ja lökä­pök­syis­tä tai pipois­ta?’ (Juuso Koponen)
  Sik­si, että suo­ma­lais­nuo­ri lähin­nä nau­raa vie­raal­le, joka yrit­tää puut­tua hänen käy­tök­seen­sä. Ei pel­käs­tään pukeu­tu­mi­seen vaan sel­lai­seen­kin käy­tök­seen, johon ehkä oli­si jon­kun syy­tä puut­tua­kin. Han-suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa sosi­aa­li­sen kont­rol­lin mer­ki­tys lähe­nee nyky­ään nollaa.

 289. Mus­li­mi­nais­ten uima­vuo­rol­la on tavoi­tel­tu var­mas­ti hyvää. Kysees­sä on kui­ten­kin rasis­ti­nen syr­ji­vä käy­tän­tö. Jos mus­li­mit ovat niin rasis­ti­sia ettei­vät pys­ty uimaan vää­rä­us­kois­ten, esim. juu­ta­lais­ten tai kii­na­lais­ten kans­sa, ei tätä rasis­tis­ta piir­ret­tä heis­sä pitäi­si mil­lään muo­toa tukea aina­kaan Suo­men maa­pe­räl­lä veron­mak­sa­jien rahoilla.

  Mis­tä olet kek­si­nyt, että mus­li­mit eivät voi­si uida vää­rä­us­kois­ten kans­sa? Kyse on sii­tä, että monis­sa kult­tuu­reis­sa — ei miten­kään yksi­no­maan isla­mi­lai­sis­ta mais­ta tule­vien maa­han­muut­ta­jien koh­dal­la — ei pide­tä sopi­va­na että nai­set esiin­ty­vät vähis­sä vaat­teis­sa, esim. uima­pu­vus­sa, mies­ten näkö­säl­lä. Ei sii­tä kovin kau­aa ole kun näin oli län­si­mai­sen­kin siveys­kä­si­tyk­sen mukaan. Jos on mah­dol­lis­ta vähil­lä kus­tan­nuk­sil­la jär­jes­tää uin­ti­vuo­ro, jos­sa sen enem­pää asiak­kai­na kuin hen­ki­lö­kun­ta­na­kaan ei ole mie­hiä, niin että myös täl­lai­sis­ta kult­tuu­ri­taus­tois­ta tule­vat nai­set voi­vat oppia uimaan ja har­ras­taa tätä mai­nio­ta lii­kun­ta­muo­toa, niin mik­si niin ei teh­täi­si? Niin kau­an kun sin­ne ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­kien uskon­to­jen edus­ta­jat, vaik­ka­pa esi­mer­kik­si myös häve­li­äät ev.lut. suo­ma­lais­nai­set, täs­sä ei näh­däk­se­ni ole mitään rasis­tis­ta tai syr­ji­vää. Kau­pun­gin tie­do­tus asias­ta on toki ollut sur­ke­aa, kun ker­ran ihmi­sil­le on jää­nyt se käsi­tys että ovel­la kysel­täi­siin uskon­nol­lis­ta vakau­mus­ta, ja jos niin todel­la teh­täi­siin, asia oli­si­kin ongel­mal­li­sem­pi. Mut­ta näin ei siis ole. Ja jos kau­pun­gin mies­puo­li­sen väes­tön kes­kuu­des­ta löy­tyy riit­tä­väs­ti kysyn­tää mah­dol­li­suu­del­le pääs­tä altaan äärel­le äijäi­le­mään ilman mot­kot­ta­via nai­sia niin jär­jes­tet­tä­köön myös nai­sil­ta sul­jet­tu mies­ten uin­ti­vuo­ro. Mik­si täs­tä asias­ta pitää teh­dä joku iso peri­aat­teel­li­nen ongelma?

  Mus­li­mi­nai­sia pide­tään sää­lit­tä­vi­nä rep­pa­noi­na, jot­ka tar­vit­se­vat suo­ma­lais­ten erityisjärjestelyitä…

  No alis­te­taan­ko nii­tä mus­li­mi­nai­sia vai ei? Jos kyl­lä, eikö yhteis­kun­nan pidä tar­jo­ta mah­dol­li­suuk­sien mukaan kaik­ki tuki alis­ta­vas­ta ihmis­suh­tees­ta irtau­tu­mi­seen jne.? Jos ei, sil­loin­han on mus­li­mi­nais­ten oma valin­ta ettei­vät he halua käy­dä “seka­vuo­roil­la” uima­hal­leis­sa eikä kyse ole mis­tään pat­riar­kaa­li­ses­ta alistamisesta.

  Mik­si ihmees­sä muu­ten uima­hal­lis­sa oli­si sosi­aa­li­työn­te­ki­jä paikalla?

  No jos nii­tä mus­li­mi­nai­sia alis­te­taan jat­ku­vas­ti eivät­kä he pää­se vapaas­ti lii­ku­maan niin toki sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den pitää tul­la sin­ne mis­sä hei­tä on.

 290. Kaip­pa syy mik­si täs­tä inte­tään, on se, että joil­le­kin (kuten minul­le) on niin vai­kea ymmär­tää, että jopa Osmon kal­tai­nen muu­ten fik­su ihmi­nen voi väit­tää ettei­vät ilmai­sut “MUSLIMIUINNIT” tai “Mus­li­mi­tyt­tö­jen uima­kou­lut” (molem­mat siis suo­ria lai­nauk­sia Hel­sin­gin kau­pun­gin inter­net­si­vuil­ta, ensim­mäi­nen aikai­sem­mas­ta ver­sios­ta, jäl­kim­mäi­nen nykyi­ses­tä) oli­si joten­kin sidot­tu tiet­tyyn uskontokuntaan. 

  Mitä tulee väit­tei­siin, että uima­hal­li­vuo­rot ovat “oikeas­ti” olleet avoi­mia kai­kil­le nai­sil­le, en tie­dä ovat­ko ne tot­ta, mut­ta ole­te­taan­pa, että minul­la oli­si ravin­to­la, jon­ka inter­net-sivuil­la mainostasin

  Val­koi­hoi­sil­le”
  tai
  “Vain heteroille”
  tai
  “Ei juu­ta­lai­sia, kiitos!”

  - niin oli­si­ko kaik­ki OK jos vain ilmoit­ta­sin puhe­li­mee­ni soit­ta­val­le toi­mit­ta­jal­le, että kyl­lä meil­lä por­ta­sa­rit kat­so­vat ovel­la vain asiak­kai­den huma­la­ti­laa, ei rotua — sii­nä­kään tapauk­ses­sa, että lausun­to­ni toi­mit­ta­jal­le oli­si 100% tosi? 

  Minä en pro­tes­toi­si, jos Hel­sin­gin kau­pun­ki jär­jes­täi­si (koh­tuul­li­sis­sa rajois­sa) “nais­ten vuo­ro­ja” tai “maa­han­muut­ta­jien uima­kou­lu­ja” tai vaik­ka “maa­han­muut­ta­ja­nais­ten uima­kou­lu­ja” (oma vai­mo­ni­kin saat­tai­si olla moi­ses­ta kiin­nos­tu­nut) mut­ta jos he puhu­vat mus­li­miuin­neis­ta, mus­li­mi­ty­töis­tä ja mus­li­mi­nai­sis­ta, niin älkää nyt sen­tään pitä­kö minua täy­te­nä idoot­ti­na ja väit­tä­kö, ettei­vät nuo ilmai­sut lii­ty tiet­tyyn uskontokuntaan.

  1. Sitä pyy­det­tiin sul­jet­ta­vak­si muil­ta kuin mus­li­meil­ta, mut­ta tähän eri suos­tut­tu. Se on sul­jet­tu mie­heil­tä ja tämä on siten ainoa uima­vuo­ro, johon mus­li­mi­nai­set voi­vat osal­lis­tua. Sii­tä, että jos­sain on mus­li­mien uima­kou­lu, ei oikein voi pää­tel­lä, että hal­li oli­si kiel­let­ty muil­ta. Eikä sii­tä­kään, että siel­lä on mus­li­mi­nai­sil­le sovel­tu­va mie­hil­tä kiel­let­ty vuo­ro. Jo sin­for­maa­tio on epä­sel­vä, en voi kun valit­taa, mut­ta pää­tös asias­ta on ihan sel­vä. Ei ole perus­tel­tua vara­ta uima­hal­lia uskon­non mukaan, mut­ta on perus­te­lu­ta vara­ta se suku­puo­len mukaan .

 291. Glowing kir­joit­ti: “- pitää­kö kan­san­ryh­män olla Ulko­maa­lais­ta syn­ty­pe­rää, että sen demo­ni­soin­ti oli­si tuomittavaa?”

  Mie­het eivät ole sel­lai­nen lain tar­koit­ta­ma kan­san­ryh­mä, jota vas­taan voi­tai­siin agi­tee­ra­ta. Min­kä tie­ten­kin tie­dät­kin. Eikä tar­vit­se olla ulko­maa­lai­nen­kaan — jos agi­tee­raat oman maa­si vähem­mis­tö­jä vas­taan kuten her­ra Hoo agi­tee­raa blo­gis­saan pää­sään­töi­ses­ti yhtä tiet­tyä kan­san­ryh­mää vas­taan , niin sii­tä­kin voit saa­da syyt­teen, (vaik­kei her­ra Hoo saanutkaan). 

  Ketä ne femi­nis­tit muu­ten ovat? Jokai­nen nai­nen­ko, joka kri­tii­kin sanan mie­his­tä pääs­tää suus­taan? Sii­nä mie­les­sä ehkä olen itse femi­nis­ti, että haluai­sin nai­sil­le samat pal­kat kuin mie­hil­le- onkos se paha toi­ve? Suvi Aho­lan Tun­ne­Mies –kom­men­tis­ta: Minä­kään en muu­ten tajun­nut sitä Vihi­sen kom­ment­tia. Ja/tai sit­ten se vah­vis­ti käsi­tys­tä­ni mies­ten sek­si- ja por­noad­dik­tiois­ta. [hymiö]. Mitä Moi­la­nen muu­ten vää­ris­te­lee muka? En kyl­lä itse jak­sa kuun­nel­la sitä monin­ker­tai­sel­la savo­lais­kal­ka­tuk­sel­la esi­tet­tyä ohjel­maa iki­nä (yri­tin ekaa jak­soa), mut­ta olet­tai­sin, että totuu­des­sa pysyy –jol­lei sit­ten huu­mo­ria viljele. 

  Glowing kir­joit­ti:”- niin­pä, onko muun­lai­sia suo­ma­lai­sia mie­hiä val­lan ole­mas­sa­kaan?” Ei, ei ole. Kyl­lä te olet­te kaik­ki por­noa päi­vät pääs­tään tui­jot­ta­via juop­po­ja vai­mon­hak­kaa­jia. [hymiö]

  Mut­ta jos nyt tosis­sa­ni sanon jotain, niin minus­ta aika tas­a­puo­li­ses­ti sekä mie­het että nai­set puhu­vat pahaa toi­sis­taan. En kyl­lä täy­sin tajua tätä nykyis­tä mies­lii­ket­tä, mut­ta olen kyl­lä sitä miel­tä, että mie­hil­le voi­tai­siin useam­min antaa avio­ero­ta­pauk­sis­sa lap­set eikä aina vaan äidil­le. (Pait­si vie­lä parem­pi oli­si kun lap­sil­la oli­si molem­mat eivät­kä van­hem­mat itsek­kääs­ti eroai­sia omien mie­li­ha­lu­jen­sa mukai­ses­ti vaan hoi­tai­si­vat hom­mat niin, että sie­tä­vät toi­si­aan ja hoi­ta­vat yhdes­sä lapsiaan.)

  Mut­ta jos mie­hiä mie­les­tä­si syr­ji­tään Suo­mes­sa, niin vali­ta tasa-arvo­val­tuu­te­tul­le. Minä en jak­sa tätä mies­ten- ja nais­ten välis­tä sotaa jat­kaa tämän enempää.

 292. tpyy­luo­ma kir­joit­ti 10.4.2009 kel­lo 9:46
  ”“Täs­sä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa syn­tyy täl­lai­sia kuvit­teell­sia fak­to­ja, joi­hin sit­te vedo­taan niin usein,että monen sil­mis­sä ne muu­tu­vat oikeik­si faktoiksi.”
  Niin­pä. Ylem­pä­nä vaah­do­taan sii­tä, että filip­pii­ni­läi­siä lähi­hoi­ta­jia tuo­daan tän­ne pol­ke­maan palk­ko­ja ja välit­tä­jä­fir­mat vetää välis­tä hir­veät rahat. Kum­mas­ta­kaan ei anne­ta yhtään mitään näyt­töä, ainoa jul­ki­suu­des­sa ollut tie­to muu­ten on että ko. hoi­ta­jil­le mak­se­taan TESin mukais­ta palk­kaa… Tosin en tie­dä kuin­ka moni noi­ta noi­ta kui­ten­kaan usko, useim­mat ihmi­set eivät ole tyhmiä.”

  Ei se uin­ti­jut­tu nyt täy­sin kuvit­teel­li­nen ollut, mut­ta ei kai kui­ten­kaan hir­veän suu­ri epä­koh­ta ole jos nai­set saa­vat uida kes­ke­nään. Toi­voi­sin että tääl­lä omil­la perä­ky­lil­lä­kin oli­si nais­ten vuo­ro­ja. Täy­tyy esit­tää päättäjillemme.

  Mitä tulee tuo­hon hoi­ta­ja­jut­tuun, niin minä kyl­lä mie­les­tä­ni vaah­toan ihan asias­ta. Siis onko nyt tosi­aan niin, että tpyy­luo­ma oikeas­ti uskoo että Suo­mes­sa näil­le filip­pii­ni­läis­hoi­ta­jil­le mak­se­taan samaa palk­kaa kuin esim. Bri­tan­nian sai­raa­lois­sa? Esim. jos on 20 vuot­ta työ­ko­ke­mus­ta ‑kuten erääl­lä sai­raan­hoi­ta­ja­mie­hel­lä – niin palk­ka on n. 5000 euroa per kuu­kausi vähin­tään (ks. alla todis­te 1)? 

  Minä siis nime­no­maan vaah­toan sii­tä, että TESin mukai­set pal­kat ovat niin pie­niä! Tai­sin ilmais­ta itse­ni todel­la epä­sel­väs­ti, jos tuo ei käy­nyt sano­mi­sis­ta­ni ilmi. Ja minus­ta se, että filip­pii­ni­läis­hoi­ta­jia tai mitään mui­ta hal­pa­mai­den hoi­ta­jia tän­ne rah­da­taan, ei edis­tä sitä tavoi­tet­ta, että hoi­toa­lan pal­kat nos­tet­tai­siin kun­nol­li­sik­si Suo­mes­sa. tpyy­luo­mal­le on ilmei­ses­ti aivan sama mitä hoi­ta­jil­le maksetaan?

  Espe­ri Care ei ehkä vedä välis­tä, jos se työl­lis­tää näi­tä hoi­ta­jia omis­sa hoi­va­pal­ve­lu­tuo­tan­to­yk­si­köis­sään eikä mis­sä tahan­sa hoi­ta­jia tar­vit­se­vis­sa sai­raa­lois­sa, jol­loin se ali­hank­ki­ja­fir­ma­na tie­ten­kin pyy­tää sum­maa, jos­ta sil­le jää voit­toa. Fir­mo­jen tavoit­tee­na on useim­mi­ten tuot­taa voit­toa mark­ki­na­ta­lou­des­sa kuin tar­jo­ta mitään huma­ni­taa­ri­sia ilmais­pal­ve­lui­ta. Ruot­sis­sa­kin on tosin syn­ty­nyt kai­ken maa­il­man hoi­ta­jia välit­tä­viä fir­mo­ja, joi­ta kun­nat kil­pai­lut­ta­vat kes­ke­nään. Ja sil­ti siel­lä mak­se­taan asial­li­sem­paa palk­kaa kuin täällä.

  Minus­ta sil­loin pari vuot­ta sit­ten TEHY antoi lii­an hel­pol­la perik­si, ne hoi­ta­jien jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­set oli­si pitä­nyt toteut­taa että oli­si saa­tu kun­non pal­kan­ko­ro­tuk­set. Nyt ne jäi­vät minus­ta hie­man huonoiksi. 

  Oli­si­ko täs­tä Hesa­rin 1,5 vuo­den takai­ses­ta jutus­ta todis­teek­si tpyy­luo­mal­le, että hoi­ta­jil­le mak­se­taan jos­sain päin kun­non palk­kaa, jopa 3900 euroa/ kk perus­palk­kaa ja lisi­neen liki 5000 euroa/ kk 10 vuo­den koke­muk­sen jäl­keen, tämä samaan aikaan vuon­na 2007 kun Suo­mes­sa kes­ki­mää­räi­nen kuu­kausi­palk­ka oli 2050 euroa. Työ­tais­te­lun seu­rauk­se­na pal­kat jon­kin ver­ran nousi­vat Suo­mes­sa. Pun­nan kurs­si euroon ver­rat­tu­na on nyt kyl­lä mer­kit­tä­väs­ti hei­kom­pi kuin vuon­na 2007, joten ulko­maan mat­ko­ja ei tänä vuon­na ehkä tule teh­tyä niin pal­jon kuin aiem­min, ei aina­kaan euroa­lu­eel­le, mut­ta kai­pa toi­saal­ta pal­kat­kin ovat Brit­ti­läs­sä vähän nous­seet taas.

  Täs­sä todis­te nume­ro 1:
  HS — Koti­maa — 29.10.2007
  Bri­tan­nias­sa hoi­ta­ja saa kun­non palkan
  ANSSI MIETTINEN
  LONTOO.
  Suo­mes­sa työs­ken­te­le­väl­le sai­raan­hoi­ta­jal­le ohei­nen palk­ka­kuit­ti saat­taa olla hie­man kat­ke­raa kalkkia.

  Lon­toos­sa kym­me­nen vuot­ta työs­ken­nel­lyt eri­kois­sai­raan­hoi­ta­ja Tui­ja Hir­va on val­mis sen kui­ten­kin näyt­tä­mään. Ei pröys­täil­läk­seen, vaan osoit­taak­seen, että hoi­to­työs­tä voi mak­saa myös kun­non palkkaa.

  Suo­mes­sa ei ole hoi­to­työ­tä arvos­tet­tu, vaik­ka mei­dän hoi­ta­jam­me ovat ihan maa­il­man huip­pua”, Hir­va sanoo.

  51-vuo­tias Hir­va vetää leik­kaus­osas­ton päi­vys­tys­tä Queen Eli­sa­beth ‑sai­raa­las­sa Itä-Lon­toos­sa. Suo­mes­sa hänen tit­te­lin­sä oli­si toden­nä­köi­ses­ti apu­lais­osas­ton­hoi­ta­ja. Bri­teis­sä sai­raan­hoi­ta­jat saa­vat huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­paa palk­kaa, vaik­ka hei­dän toi­men­ku­van­sa ja vas­tuun­sa on pie­nem­pi kuin Suomessa.

  Suo­mes­sa sai­raan­hoi­ta­ja tekee sel­lai­sia toi­men­pi­tei­tä, joi­ta hoi­ta­ja ei tääl­lä tekisi.”
  Bri­tan­nias­sa leik­kaus­ta avus­taa aina toi­nen lää­kä­ri, Tui­ja Hir­va ker­too. Ja anes­te­sia­hoi­ta­ja ei kos­kaan val­vo yksin nuku­tet­tua poti­las­ta, vaan pai­kal­la on aina anestesialääkäri.

  Hir­van mukaan sai­raan­hoi­ta­jat kiel­täy­ty­vät, jos lää­kä­ri yrit­tää antaa teh­tä­vää, joka ei kuu­lu toi­men­ku­vaan. He eivät tee sitä lais­kuut­taan, vaan kos­ka pel­kää­vät potilasvahinkoja.

  Tämä on men­nyt vähän ame­rik­ka­lais­mal­li­sek­si. Pelä­tään, että jokin menee pie­leen ja jou­du­taan mak­sa­maan kor­vauk­sia. Tääl­lä suo­si­tel­laan, että sai­raan­hoi­ta­jil­la on vastuuvakuutus.”

  Hir­van mie­les­tä ikä­vin­tä brit­ti­läi­ses­sä työ­kult­tuu­ris­sa onkin yksi­lön vas­tuun koros­ta­mi­nen var­sin­kin sil­loin, kun jokin menee pie­leen. Hyvä puo­li on se, että työ­taak­ka on koh­tuul­li­nen. Parem­man palk­kauk­sen avul­la Bri­tan­nian sai­raa­lat ovat saa­neet riit­tä­väs­ti työvoimaa.

  Ei tääl­lä ole sel­lai­nen tun­ne, että oli­si lii­an kiire.”

  Parin vii­me vuo­den aika­na sai­raa­loi­den vyö­tä on kui­ten­kin kiris­tet­ty, eikä läh­te­nei­den sai­raan­hoi­ta­jien tilal­le ole vält­tä­mät­tä pal­kat­tu uusia. 

  Bri­tan­nias­sa hoi­to­työ­tä alet­tiin arvos­taa entis­tä enem­män, kun maa alkoi 1990-luvul­la kär­siä vaka­vas­ta sai­raan­hoi­ta­ja­pu­las­ta. Jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä NHS sai lisää rahaa. Sai­raa­loi­hin pal­kat­tiin lisää sai­raan­hoi­ta­jia ja hei­dän palk­ko­jaan nostettiin.

  Seu­rauk­se­na ulko­mai­set rek­ry­toin­ti­fir­mat saa­pui­vat myös Suo­meen. Samoi­hin aikoi­hin Tui­ja Hir­va poh­ti, että oli­si muka­va työs­ken­nel­lä muu­ta­ma vuo­si ulkomailla.

  Haas­tat­te­lut teh­tiin Suo­mes­sa. Sai­raa­la mak­soi len­non ja ensim­mäi­sen kuu­kau­den vuo­kran. Se tie­tys­ti hel­pot­ti läh­te­mis­tä.” Läh­te­mis­tä hel­pot­ti sekin, että Suo­mes­sa Hir­va koki arvos­tuk­sen puutetta.

  Minul­la oli vir­ka kirur­gi­sel­la vuo­deo­sas­tol­la. Jätin sen, kos­ka halusin leik­kaus­sa­liin ja ryh­dyin teke­mään sijai­suuk­sia. Sit­ten nii­tä ei yhtäk­kiä tul­lut­kaan ja jäin ihan työttömäksi.” 

  Lon­too­seen saa­vut­tu­aan Hir­va koki, että Bri­tan­nias­sa sai­raan­hoi­ta­jis­ta halut­tiin todel­la pitää huol­ta. Hän kävi heti leik­kaus­sa­li­kurs­sin ja kirur­gi­sen kurs­sin — työajalla.

  Hän on ollut myös muka­na sai­raan­hoi­ta­jayh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa ja Afri­kan sai­raan­hoi­ta­jia tuke­vas­sa jär­jes­tös­sä. Vii­me vuo­den koho­koh­ta oli työ­mat­ka Tansaniaan.

  Olen var­ma, että jos oli­sin jää­nyt Suo­meen, en oli­si voi­nut teh­dä pal­jon­kaan niis­tä asiois­ta, jot­ka ovat tääl­lä olleet minul­le mah­dol­li­sia. Ja parem­pi palk­kaus on tie­tys­ti bonus!” 

  Parin­kym­me­nen vuo­den aika­na brit­ti­hoi­ta­jat ovat saa­neet kol­me isoa pal­kan­ko­ro­tus­ta, vii­mek­si vuon­na 2005. Muu­ten pal­kat nouse­vat vuosittain.
  Hir­van perus­palk­ka kuu­kau­des­sa Lon­too-lisän kans­sa on noin 2700 pun­taa eli lähes 3900 euroa. Hel­sin­ki­läis­sai­raa­las­sa eräs hänen ikäi­sen­sä apu­lais­osas­ton­hoi­ta­ja ansait­see perus­palk­kaa ikä­li­si­neen noin 2500 euroa. 

  Vii­kon­lop­pu- ja yöli­si­neen Hir­van kuu­kausi­palk­ka nousee hel­pos­ti lähel­le 5000:ta euroa. Suo­pean vero­tuk­sen vuok­si rahaa jää hyvin elämiseen.
  Lon­too on tie­tys­ti Hel­sin­kiä kal­liim­pi kau­pun­ki, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta elä­män­laa­tu on aivan tois­ta, Hir­va sanoo. 

  Hir­va asuu vuo­kral­la uudes­sa ker­ros­ta­lo­kol­mios­sa, joka mak­saa 700 pun­taa eli noin tuhat euroa kuu­kau­des­sa. Kun mak­sa­jia on kak­si, jää rahaa myös elämiseen. 

  Rahaa jää myös mat­kus­te­luun. Vuo­den aika­na Hir­va on käy­nyt Venet­sias­sa, Tuni­sias­sa, Tene­rif­fal­la ja kah­des­ti Suomessa.”

  Todis­te nume­ro 2:

  http://www.esperi.fi/client-data/file/esperi_lehti_2008_mini1.pdf

  Espe­ri Caren leh­des­tä, sivul­ta 7, voit lukea, että tuo ensim­mäi­nen filip­pii­ni­läis­hoi­ta­jien ryh­mä on teh­nyt ensin 6 kk töi­tä oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa, jon­ka jäl­keen he suo­rit­ta­vat lähi­hoi­ta­jan tut­kin­non. Mak­se­taan­ko oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa nor­maa­lia lähi­hoi­ta­jan palk­kaa? Vähän ihmet­te­len näi­tä kou­lu­tuk­sia, nämä hoi­ta­jat ovat jo sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen Filip­pii­neil­lä saa­nei­ta ja vuo­sia töis­sä ollei­ta. Itse asias­sa jos Espe­ri care-leh­den tie­dot pitä­vät paik­kan­sa, niin hoi­ta­jil­la­han on asiat huo­nom­min kuin ole­tin­kaan. Luu­lin nimit­täin että heil­le mak­se­taan TESin mukais­ta nor­maa­lia sai­raan­hoi­ta­jan palk­kaa työ­ko­ke­muk­sen mukaan. Mut­ta että lähi­hoi­ta­jan palkkaa!

  Todis­te nume­ro 3:
  http://www.kuntatyonantaja.fi/static/keskiansiot2008/frameindex.html
  Lähi­hoi­ta­jan kes­ki­palk­ka vuon­na 2008: perus­palk­ka: 1710 €/kk, koko­nai­san­sio 2 163 €/kk.
  Lähi­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­jan kes­ki­palk­ka vuon­na 2008: perus­palk­ka 1488 €/kk, koko­nai­san­sio 1679€/kk

  No, mitä miel­tä olet näis­tä todis­teis­ta? Itsel­le­ni sel­vi­si muu­ten Hesa­rin arkis­to­ja sela­tes­sa, että myös Irlan­ti, Austra­lia, Yhdys­val­lat, Uusi-See­lan­ti ja Sau­di-Ara­bia ovat hyviä vaih­toeh­to­ja hoi­ta­jil­le palk­ka­mie­les­sä. Tai­dan sit­ten­kin har­ki­ta vie­lä hoi­toa­lal­le lähtemistä.

 293. lurk­ki kir­joit­ti 11.4.2009 kel­lo 17:45

  ”Han-suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa sosi­aa­li­sen kont­rol­lin mer­ki­tys lähe­nee nyky­ään nollaa.”

  Mitä tar­koit­taa han-suo­ma­lai­nen? Kii­na­lais-suo­ma­lai­nen? Viet­na­mi­lais­suo­ma­lai­nen? Hanoisuomalainen?

 294. Huvit­ta­vaa, Osmo huvit­ta­vaa kir­joit­ti 10.4.2009 kel­lo 3:07

  ”Ensin hyäk­syit pedo­fi­lian ja sit­ten kiis­tit hyväk­sy­mi­se­si, todis­teis­ta huolimatta
  Sit­ten valeh­te­lit Hal­la-Ahon valeh­del­leen, sit­ten et suos­tu­nut kor­jaa­maan väit­tei­täi­si vaik­ka todis­tei­ta tuli kuin­ka paljon
  Nyt kiis­tät mus­li­mien etuoi­keu­det, omat uin­ti­vuo­rot jne. jot­ka oli­vat ja ovat todellisuutta
  Var­maan­kaan tätä kir­joi­tus­ta ei jul­kais­ta, mut­ta ihan sama, tie­dät kyl­lä itse ole­va­si valeh­te­li­ja ja hui­ja­ri, joka ei väli­tä totuu­des­ta pen­nin ver­taa, kun­han oma ideo­lo­gia pää­see esiin”

  Ei Soi­nin­vaa­ra hyväk­sy­nyt pedo­fi­li­aa sen enem­pää kuin kukaan meis­tä kes­kus­te­li­jois­ta. Ja her­ra Hoo ei todel­la­kaan pysy totuu­des­sa. Tämän Osmo Soi­nin­vaa­ran ja mei­dän mui­den kom­ment­tien vää­rin­käy­tön osal­ta tuli nyt ihan live­nä havait­tua, miten her­ra Hoo ja hänen ystä­vän­sä ope­roi­vat vää­ris­tel­les­sään mui­den sanomisia.

  Eikö­hän tämä uin­ti­jut­tu­kin tul­lut lop­puun­kä­si­tel­tyä? Kysees­sä nais­ten vuo­ro, joka alun perin var­maan­kin maa­han­muut­ta­ja­nais­ten uimi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si kehi­tet­ty. Mui­den perus­te­lu­ja luet­tua­ni en edes usko, että se eril­li­nen uin­ti­vuo­ro lopul­ta­kaan niin kama­la jut­tu on. Isom­pia­kin ongel­mia on maailmassa.

  Vähän vai­kea taju­ta tätä, että koko ajan hake­mal­la hae­taan vas­tak­kai­na­set­te­lu­ja maa­han­muut­ta­jien ja jon­kin suo­ma­lai­sen ryh­män välil­lä, jol­la menee huo­nos­ti. Mitä miel­tä on esim. vetää tähän uin­ti­kes­kus­te­luun vete­raa­nit ja elä­ke­läi­set- mihin he tar­vit­si­si­vat oman puhe­lin­lin­jan? Kai heil­tä hoi­tuu asioin­ti suo­men kie­lel­lä nor­maa­lis­ti? Onko se heil­tä pois, jos maa­han­muut­ta­jil­le on oma puhe­lin­pal­ve­lu? Ole­tan, että hen­ki­lö joka siel­lä vas­taa puhe­li­meen tekee muu­ta­kin työ­tä kuin pel­käs­tään vas­taa maa­han­muut­ta­jien puheluihin. 

  Sitä pait­si ne muu­ta­mat jäl­jel­lä ole­vat vete­raa­nit ovat kyl­lä nyt jo niin van­ho­ja ettei­vät he mis­sään uima­hal­leis­sa tai­da enää käy­dä. Ja monet­han heis­tä ovat inva­li­de­ja enkä ole kos­kaan elä­mäs­sä­ni näh­nyt van­ho­ja rul­la­tuo­li- tai sän­ky­po­ti­lai­ta uima­hal­leis­sa – käy­kö Hel­sin­gin uima­hal­leis­sa täl­lai­sia uijia? Nuo­ria rul­la­tuo­liui­jia olen kyl­lä näh­nyt tääl­lä peräkylillä.

  Usein suo­ma­lai­set asunn­ot­to­mat vede­tään myös tähän maa­han­muut­to­kes­kus­te­luun. Useim­mat asunn­ot­to­mat suo­ma­lai­set ovat alko­ho­lion­gel­mai­sia mie­hiä, jot­ka ryyp­pää­vät asun­not altaan, joten hei­dän otta­mi­sen­sa esi­mer­kik­si sii­tä, että maa­han­muut­ta­jil­la on asiat parem­min kun mene­vät näi­den juop­po­lal­lien ohi asu­mis­jo­nois­sa, ei oikein osu koh­dal­leen. Kaik­ki per­heet mene­vät yksi­näi­sen juop­po­lal­lin ohi asumisjonoissa.

  Onko muu­ten niin, että kos­ka olen pro vapaa maa­han­muut­to, minun pitäi­si iloi­ta myös näis­tä filip­pii­ni­läis­hoi­ta­jis­ta vaik­ka hei­dän palk­kan­sa ovat­kin sur­keah­kot ver­rat­tu­na sii­hen, mitä voi­si­vat esim. Bri­tan­nias­sa saada?

 295. tpyy­luo­mal­le vie­lä todis­tei­ta filip­pii­ni­läis­hoi­ta­jien väli­tys­palk­kiois­ta, todis­te nume­ro 4:

  HS — Koti­maa — 11.2.2008
  Yle: Väli­tys- palk­kioi­ta vaa­dit­tu filip­pii­ni­läis- hoitajilta

  Suo­meen töi­hin halua­vil­ta filip­pii­ni­läi­sil­ta sai­raan­hoi­ta­jil­ta on pyy­det­ty lait­to­mia väli­tys­palk­kioi­ta. Suo­ma­lai­sen työ­voi­man väli­tys­yh­tiön Optea­min filip­pii­ni­läi­nen yhteis­työ­kump­pa­ni on pyy­tä­nyt haki­joil­taan tuhan­sien euro­jen väli­tys­palk­kioi­ta, Ylen tv-uuti­set ker­toi sunnuntaina.

  Suo­ma­lais­yh­tiön joh­ta­jan mukaan yhteis­työ­so­pi­mus filip­pii­ni­läi­sen kump­pa­nin kans­sa kat­kais­taan maa­nan­tai­na. Ensim­mäi­set filip­pii­ni­läi­set hoi­ta­jat saa­pu­vat täs­tä huo­li­mat­ta Suo­meen maa­lis­kuun lop­puun mennessä.

  Filip­pii­neil­lä ter­vey­den­huol­toa­lan kou­lu­tus on kas­va­nut räjäh­dys­mäi­ses­ti vii­me vuo­si­na, ja maa­han on perus­tet­tu sato­ja oppilaitoksia.

  Filip­pii­nien oma ter­vey­den­huol­to kär­sii lää­kä­ri- ja hoi­ta­ja­pu­las­ta, kun ammat­ti­lai­set hakeu­tu­vat parem­min pal­kat­tui­hin töi­hin ulkomaille.”

  Ja jos ajat­te­lit tart­tua tuo­hon vii­mei­seen lausee­seen, niin tot­ta­kai he Suo­mes­sa­kin saa­vat parem­paa palk­kaa kuin koti­maas­saan, mut­ta Bri­tan­nias­sa jne. sai­si­vat vie­lä tun­tu­vas­ti enemmmän.

 296. Lop­pu­jen lopuk­si täs­sä uima­vuo­ro-proble­ma­tii­kas­sa on kysy­mys sii­tä, miten suh­tau­dum­me uskon­to­jen ja kult­tuu­rien luo­maan ehdol­lis­ta­mi­seen. Ilman tuo­ta ehdol­lis­ta­mis­ta­han kukaan tus­kin koki­si eri suku­puol­ten yhtei­ses­sä uimi­ses­sa mitään ongel­mal­lis­ta. Peri­aat­teel­li­sel­ta kan­nal­ta voi aja­tel­la, että ahtaat kult­tuu­ri­set ehdol­lis­tu­mat aikaan­saa­vat ‘neu­root­tis­ta’ käyt­täy­ty­mis­tä, jon­ka ehdoil­la ei tar­vit­si­si toi­mia. Mut­ta toi­saal­ta, onko asias­sa tar­peen olla niin jyr­kän peri­aat­teel­li­nen? Ehkä pitäi­si vain hyväk­syä se annet­tu tosia­sia, että joil­la­kin on täl­lai­nen ehdol­lis­tu­ma (‘nai­set ja mie­het eivät saa uida yhdes­sä’) ja toi­mia sen mukai­ses­ti. Onhan meil­lä län­ti­siä­kin ehdol­lis­tu­mia (joi­den läpi emme juu­ri näe), jot­ka hyväk­sym­me mukisematta.

 297. Anne Moi­la­nen: “mie­het hak­kaa­vat ja tap­pa­vat omia puo­li­soi­taan läjäpäin”.

  Nimi­merk­ki Tokarczuk puo­lus­te­lee: “Mitä Moi­la­nen muu­ten vää­ris­te­lee muka?”

  Minä olen ihan aa moi­la­se­na että häh!?! Että tom­mo­nen kie­li­kö on sit­ten muka sal­lit­tua? Että sitä ei osa­ta tul­ki­ta vääristelyksi. 

  Hal­la-aho ei ole ollut yhtä suo­ra­pu­hei­nen kuin Moi­la­nen etc, mut­ta on vähän vih­jail­lut samaan suun­taan. Hänel­lä mur­haa­jien ja rais­kaa­jien osas­sa on tosin eräät etni­set ryh­mät, ei mie­het. Tulok­se­na on ehkä syyte.

  Yllät­tä­vän monel­ta suo­ma­lai­sel­ta (huom. ei suo­ma­lai­sil­ta yleen­sä 😉 puut­tuu tar­vit­ta­va sen­si­tii­vi­syys yleis­tä­mi­sen vaa­rois­ta, kun puhe kään­tyy mie­hiin. Muu­ten osa­taan­kin jo olla aika sivistyneitä.

  Moi­las­ta on kut­sut­tu vas­ta­puo­len par­haak­si pelaa­jak­si, kos­ka hän saa ihmi­set inhoa­maan femi­nis­miä. Minus­ta se on sää­li, kos­ka nais­asia on on tär­keä aate.

 298. Mitä tar­koit­taa han-suo­ma­lai­nen?’ (Tokarzuk)
  Lei­kil­li­nen ilmaus, joka joh­de­taan näis­tä ‘kont­rol­loi­vat­HAN SUO­MA­LAI­SET­kin nuor­ten­sa pukeu­tu­mis­ta’ ‑seli­tyk­sis­tä, joil­la pyri­tään kuit­taa­maan kaik­ki väi­te­tyt havain­not kult­tuu­rie­rois­ta. Aja­tus han-suo­ma­lai­sis­ta vas­ti­nees­ta hui­vi­po­lii­seil­le on kyl­lä haus­kim­pia, joi­ta on tul­lut vastaan.

 299. Tokar:“Usein suo­ma­lai­set asunn­ot­to­mat vede­tään myös tähän maa­han­muut­to­kes­kus­te­luun. Useim­mat asunn­ot­to­mat suo­ma­lai­set ovat alko­ho­lion­gel­mai­sia mie­hiä, jot­ka ryyp­pää­vät asun­not altaan, joten hei­dän otta­mi­sen­sa esi­mer­kik­si sii­tä, että maa­han­muut­ta­jil­la on asiat parem­min kun mene­vät näi­den juop­po­lal­lien ohi asu­mis­jo­nois­sa, ei oikein osu koh­dal­leen. Kaik­ki per­heet mene­vät yksi­näi­sen juop­po­lal­lin ohi asumisjonoissa.”

  Aika inhot­ta­vas­ti sanot­tu. Useat asunn­ot­to­mat mie­het menet­tä­vät avio­eros­sa lap­sen­sa, tämän jäl­keen hei­dät lai­te­taan asun­to­jo­non hän­nil­le ja lopuk­si nii­ta­taan kuten Tokar tässä.

  Suo­mes­sa on pal­jon ins­ti­tuu­tioi­den har­joit­ta­maa mies­ten syr­jin­tää, jos­ta käy­tän­nös­sä huo­leh­ti­vat sosi­aa­li­vi­ran­omai­set ja kärä­jä­oi­keu­den tuo­ma­rit. Lisäk­si Tokarczu­kin kal­tai­set hur­raa­vat vieressä.

 300. Kie­li­tie­tei­li­jä Eli­na vastaa

  Mitä tar­koit­taa han-suo­ma­lai­nen? Kii­na­lais-suo­ma­lai­nen? Viet­na­mi­lais­suo­ma­lai­nen? Hanoisuomalainen?

  Se on moni­kult­tuu­ri­suus­krii­ti­koi­den sisä­pii­ri­kiel­tä ja se on läh­te­nyt sii­tä, että kri­tiik­kiä maahanmuuttajia/maahanmuuttoa koh­taan kui­ta­taan tyyliin: 

  Tap­pa­vat­HAN suo­ma­lai­set­kin, rais­kaa­vat­HAN suo­ma­lai­set­kin jne. 

  Eli sii­tä HAN-suomalaisuus.…

 301. Juuso Kopo­nen kysyy: 

  No alis­te­taan­ko nii­tä mus­li­mi­nai­sia vai ei? Jos kyl­lä, eikö yhteis­kun­nan pidä tar­jo­ta mah­dol­li­suuk­sien mukaan kaik­ki tuki alis­ta­vas­ta ihmis­suh­tees­ta irtau­tu­mi­seen jne.?”

  Alis­te­taan kyl­lä. Meil­lä on vain nyt eri käsi­tys sii­tä, miten suo­ma­lai­nen yhteis­kun­ta voi vai­kut­taa alis­ta­mi­sen raken­tei­ta purkavasti. 

  Minus­ta tuem­me alis­ta­mis­ta, jos 7–10 ‑vuo­ti­aat­kin tyt­tö­lap­set eris­te­tään omis­ta suo­ma­lai­sis­ta ikä­to­ve­reis­taan omiin mus­li­miui­ma­kou­lui­hin­sa. Sii­nä tue­taan minun mie­les­tä­ni jopa per­vers­siä aja­tus­ta lap­ses­ta seksuaaliobjektina. 

  Kou­luis­sa on pal­jon kai­ken­lai­sia mui­ta­kin eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä mus­li­meil­le. Jos joku minul­le toden­taa, että tämä edis­tää inte­graa­tio­ta, olen val­mis muut­ta­maan käsi­tyk­siä­ni. Mitään näyt­töä käsit­tääk­se­ni kui­ten­kaan täs­tä ei ole.

 302. Tocarzu­kil­le, vähän off-topic:

  Hir­va asuu vuo­kral­la uudes­sa ker­ros­ta­lo­kol­mios­sa, joka mak­saa 700 pun­taa eli noin tuhat euroa kuu­kau­des­sa. Kun mak­sa­jia on kak­si, jää rahaa myös elämiseen.”

  Lon­toos­sa asu­nee­na… Aika nap­piin on löy­tä­nyt käm­pän, jos tuo on edes 30 km pääs­sä Lon­toos­ta. Kun kor­jaa asu­mi­sen hin­nan ja las­ten kou­lu­tuk­sen, vas­taa 3900 euron Lon­toon-palk­ka Suo­men 2500 euroa. Tie­tys­ti jos lisien kans­sa heruu 5000 euroa, se on jo aika hyvin.

 303. Tokarc­huk: Onko se filip­pii­nä­läis­ten hoi­ta­jien, hei­tä palk­kaa­vien tai välit­tä­vän yri­tyk­sen vika, että joku hui­ja­ri Filip­pii­neil­lä nyh­ti rahaa välis­tä, sem­min­kin kun ko. yri­tys puut­tui asi­aan sen huomattuaan?

  Minä­kin voi­sin tupla­ta palk­ka­ni muut­ta­mal­la Lon­too­seen, samoin elin­kus­tan­nuk­se­ni. Ja että työ­voi­man saa­ta­vuut­ta pitäi­si rajoit­taa jot­ta pal­kat nouse­vat? Palk­kain­flaa­tio­kier­re mei­dän ongel­mis­ta vie­lä puuttuukin.

 304. Useim­mat asunn­ot­to­mat suo­ma­lai­set ovat alko­ho­lion­gel­mai­sia mie­hiä, jot­ka ryyp­pää­vät asun­not altaan, joten hei­dän otta­mi­sen­sa esi­mer­kik­si sii­tä, että maa­han­muut­ta­jil­la on asiat parem­min kun mene­vät näi­den juop­po­lal­lien ohi asu­mis­jo­nois­sa, ei oikein osu kohdalleen.”

  Maa­han­muut­ta­jis­sa on myös syr­jäy­ty­nei­tä, jot­ka näky­vät otta­van oppia suo­ma­lai­sis­ta syrjäytyneistä.

  Kah­den kult­tuu­rin väliin pudon­nei­ta soma­li- ym. poi­kia, nykyi­sin osa var­maan jo nuo­ria mie­hiä voi­si ymmär­tää suo­ma­lais­ten sota­lap­si­ko­ke­mus­ten kaut­ta. Suo­men ja Ruot­sin kul­tuu­rit muis­tut­ta­vat toi­si­aan, sikä­li ongel­ma on ollut pie­nem­pi. Aihees­ta on kir­joi­tet­tu ja aihet­ta on tut­kit­tu. Monet Ruot­siin sota­lap­sek­si lähe­te­tyt eivät ole koto­na oikein mis­sään ja eikö­hän hei­tä ajau­tu­nut aika­naan Tuk­hol­man sil­to­jen alle.

  Monet soma­li- ja muut maa­han­muut­ta­ja­nuo­ret puhu­vat hir­veän huo­noa suo­mea, miten mah­taa olla hei­dän äidin­kie­len­sä lai­ta. Miten ihmees­sä he pys­ty­vät jäsen­tä­mään ympä­röi­vää maailmaa.

 305. Toi­nen kom­ment­ti­ni, jon­ka Osmo sen­su­roi tai tek­niik­ka söi, liit­tyi esi­tet­tyyn väit­tee­seen, jon­ka mukaan suo­ma­lais­ten sota­las­ten syr­jäy­ty­mi­nen on ver­rat­ta­vis­sa soma­li­nuor­ten syr­jäy­ty­mi­seen nyky-Suomessa.

  Osmo S on mones­ti sano­nut, että juu­ret­to­muus aiheut­taa syr­jäy­ty­mis­tä — oli etni­nen ryh­mä mikä hyvän­sä. Jopa Suo­men sisäl­lä muut­to­liik­keen muka­na siir­ty­neet ovat koti­seu­dul­le jää­nei­tä altiim­pia syrjäytymiselle.

  Täs­tä voi nyt teh­dä kak­si eri­lais­ta johtopäätöstä:

  - ns. suvait­se­vais­to: edis­te­tään siir­to­lai­suut­ta lisää, ote­taan lisää maa­han­muut­ta­jia ja pako­lai­sia, pis­te­tään rahaa integroin­tiin ja kotouttamiseen.

  - ns. krii­ti­kot: kes­ki­te­tään resurs­se­ja edis­tä­mään ihmis­ten eli­no­lo­suh­tei­ta koti­seu­duil­laan. Yhden syr­jäy­ty­neen soma­li­nuo­ren aiheut­ta­mil­la vuo­si­kus­tan­nuk­sil­la kou­lut­taa pie­nen kau­pun­gin tytöt luku­tai­toi­sik­si Nepalissa.

 306. - ns. krii­ti­kot: kes­ki­te­tään resurs­se­ja edis­tä­mään ihmis­ten eli­no­lo­suh­tei­ta koti­seu­duil­laan. Yhden syr­jäy­ty­neen soma­li­nuo­ren aiheut­ta­mil­la vuo­si­kus­tan­nuk­sil­la kou­lut­taa pie­nen kau­pun­gin tytöt luku­tai­toi­sik­si Nepalissa.”

  Minus­ta on joten­kin kak­si­naa­mais­ta vas­tus­taa huma­ni­taa­ris­ta maa­han­muut­toa täl­lä perus­teel­la ja olla samal­la sitä miel­tä, että kehi­tys­mää­rä­ra­ho­ja pitäi­si pienentää.

 307. - ns. krii­ti­kot: kes­ki­te­tään resurs­se­ja edis­tä­mään ihmis­ten eli­no­lo­suh­tei­ta koti­seu­duil­laan. Yhden syr­jäy­ty­neen soma­li­nuo­ren aiheut­ta­mil­la vuo­si­kus­tan­nuk­sil­la kou­lut­taa pie­nen kau­pun­gin tytöt luku­tai­toi­sik­si Nepalissa.”

  Tämä on ns. bulls­hit­tia. Tätä kyl­lä käy­te­tään reto­ri­se­na kik­ka­na, ja se on oikeas­ti hyvä argu­ment­ti, jos sen kans­sa oltai­siin tosis­saan, mut­ta ns. hal­la-aho­lai­set, ns. hom­ma-foo­ru­mil­la, kyl­lä suu­rel­ta enem­mis­töl­tään vas­tus­ta­vat kehi­tys­a­pua, mikä kävi foo­ru­mil­la ollees­ta gal­lu­pis­ta (n. 80% vas­tus­ti nykyis­tä­kin kehi­tys­a­pua, saa­ti sit­ten suu­rem­paa) sekä sen yhtey­des­sä käy­dys­tä kes­kus­te­lus­ta täy­sin ilmeiseksi.

 308. az kir­joit­ti kehi­ty­sa­vus­ta vs. maahanmuutto:“Tätä kyl­lä käy­te­tään reto­ri­se­na kik­ka­na, ja se on oikeas­ti hyvä argu­ment­ti, jos sen kans­sa oltai­siin tosis­saan, mut­ta ns. hal­la-aho­lai­set, ns. hom­ma-foo­ru­mil­la, kyl­lä suu­rel­ta enem­mis­töl­tään vas­tus­ta­vat kehitysapua”. 

  Minus­ta nuo eivät ole ris­ti­rii­das­sa. Vrt. ana­lo­gi­aa seuraavaan:
  Armei­jan ase­va­rus­te­lua vas­tus­ta­va: Minus­ta Suo­men armei­jal­le oli­si parem­pi hank­kia len­to­tu­kia­luk­sen sijaan panssariajoneuvoja.
  Ase­va­rus­te­lua kan­nat­ta­va: No, kan­na­tat­ko sitä, että Suo­men armei­jal­le han­ki­taan 200 tankkia?
  Vas­tus­ta­va: En. 

  Siis se, että pitää maa­il­man köy­hien ase­man paran­ta­mi­se­na _parempana_ vaih­toeh­to­na sitä, että rahaa anne­taan kehi­ty­syh­teis­työ­hön köy­his­tä mais­ta tule­vien maa­han­muut­ta­jien vas­taa­not­ta­mi­sen sijaan, ei vie­lä suo­raan tar­koi­ta sitä, että kan­nat­tai­si kehi­ty­syh­teis­työ­hön rahan pane­mis­ta vaik­ka ter­vey­den­huol­lon lisä­sat­sauk­seen tai veron­alen­nuk­siin verrattuna. 

  Näki­sin siis tuon kan­nan niin, että kysei­sen hen­ki­lön mie­les­tä vähät väli­te­tään maa­il­man kur­juu­des­ta oman maan ongel­mien rat­ko­mi­sen sijaan. Jos sit­ten kui­ten­kin vält­tä­mät­tä halu­taan maa­il­man kur­juut­ta vähen­tää, niin se tapah­tui­si tehok­kaim­min aut­ta­mal­la nepa­li­lais­ten tyt­tö­jen kou­luun­me­noa kuin Suo­meen muut­ta­neen soma­li­nuo­ru­kai­sen ongel­mia ratkoen. 

  Ja lopuk­si itse sanoi­sin, että omas­ta mie­les­tä­ni kehi­tys­mai­den asuk­kai­ta autet­tai­siin pit­käl­lä täh­täi­mel­lä par­hei­ten niin, että pois­tai­sim­me tul­li­muu­rit hei­dän tuot­teil­taan ja aut­tai­sim­me sitä kaut­ta hei­dän kehit­ty­mis­tään. Ei Suo­mi kehit­ty­nyt 1900-luvun jäl­ki­puo­lis­kol­la köy­häs­tä maas­ta yhdek­si maa­il­man kehit­ty­neim­mis­tä tois­ten mai­den kehi­tys­tuel­la, vaan sil­lä, että Suo­mes­sa tuo­te­tut tuot­teet teki­vät kaup­pan­sa maa­il­man­mark­ki­noil­la. Akuu­tit nälän­hä­dät ja luon­non­ka­ta­stro­fit ovat asia erik­seen, mut­ta pit­kän täh­täi­men kehi­tys ei voi perus­tua kehi­ty­sa­vun varaan. 

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti olen asias­ta kes­kus­tel­lut Sam­bias­sa (joka on yksi maa­il­man köy­him­mis­tä mais­ta) pai­kal­li­sen turis­tiy­rit­tä­jän kans­sa ja hän käyt­ti ter­miä “spoon fed” sii­tä, mihin jat­ku­va kehi­ty­sa­vun kaa­ta­mi­nen on aja­nut sam­bia­lai­sen suh­tau­tu­mi­sen vas­tuun otta­mi­ses­ta omas­ta kehit­ty­mi­ses­tä. Tämä ylei­ses­ti kehi­ty­sa­vus­ta. Ehkä juu­ri tuol­lai­set mai­ni­tut täs­mä­tuet perus­kou­lu­tuk­seen voi­si­vat olla nii­tä har­vo­ja asioi­ta, jois­sa tuki oikeas­ti voi aut­taa ihmi­siä eroon köyhyydestä.

 309. Var­maan riipp­puu, miten asia esitetään.

  Jos esi­te­tään, että “Kan­na­tat­ko vas­tik­keet­to­man rahan lähet­tä­mis­tä Afrik­kaan”, niin tot­ta kai vas­tus­te­taan (ja mie­les­tä­ni on jär­ke­vää vastustetaan).

  Jos taas aluk­si ker­ro­taan, että Suo­men tur­va­paik­ka­kes­kuk­set mak­sa­vat nyky­ään 6 mil­joo­naa euroa vii­kos­sa, ja kysy­tään sit­ten, “kan­na­tat­ko kes­kus­ten lopet­ta­mis­ta ja 10% raha­mää­rän käyt­tä­mis­tä kehi­tys­mai­den tyt­tö­jen ja nais­ten kou­lut­ta­mi­seen”, var­mas­ti saa­daan hui­kea kan­na­tus kehi­ty­sa­vul­le myös ns. krii­ti­koi­den piirissä.

 310. Eivät ne täy­sin toi­si­aan pois sul­je, mut­ta on sil­ti mie­les­tä­ni teko­py­hää vedo­ta reto­ri­ses­ti kehi­ty­syh­teis­työ­hön panos­ta­mi­seen, jos kui­ten­kin saman­ai­kai­ses­ti vas­tus­taa kehi­tys­mää­rä­ra­ho­ja jos niis­tä kysy­tään erillisesti.

  Itseä­ni tuo kak­sil­la kor­teil­la pelaa­mi­nen häi­rit­see sikä­li­kin, että kehi­tys ja kehi­ty­syh­teis­työ ovat kes­kei­siä yhteis­kun­nal­li­sia mie­len­kiin­non koh­tei­ta­ni, ja itse kan­na­tan nykyi­sen avun tun­tu­vaa korot­ta­mis­ta. Olen luke­nut myös avun krii­ti­koi­ta lai­das­ta lai­taan ja kah­lan­nut Afri­kan his­to­ri­aa ja eri­tyi­ses­ti kyl­män­so­dan aikai­sen kehi­ty­sa­vun kor­rup­toi­tu­nei­suut­ta, mut­ta mm. Jef­frey Sach­sin ansiok­kaas­ti esit­tä­mät argu­men­tit perus­in­fran mer­ki­tyk­ses­tä, ter­vey­den­hoi­den kes­kei­syy­des­tä, sekä mm. tie­to­tai­don ja tek­no­lo­gian välit­tä­mi­ses­tä ovat lopul­ta kui­ten­kin kai­kes­ta huo­li­mat­ta vas­taan­sa­no­mat­to­mia. Samaan muu­ten pää­tyy mm. Eero Palo­hei­mo, jon­ka kir­ja Afri­kas­ta on saman­ai­kai­ses­ti suun­nil­leen paras­ta kau­no­kir­jal­li­suut­ta ja yhteis­kun­nal­lis­ta kir­jal­li­suut­ta, mitä suo­mek­si on kir­joi­tet­tu. Kah­lat­tu­aan kir­jai­mel­li­ses­ti pol­vi­aan myö­ten Afri­kan ongel­mien kes­kel­lä, oman tur­val­li­suu­ten­sa­kin unoh­taen ja pal­jon nega­tii­vis­ta mm. afrik­ka­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta kokien, Palo­hei­mon yhteis­kun­nal­li­nen lop­pu­ka­neet­ti (hie­man kär­jis­te­tys­ti) on kym­men­ker­tais­taa nykyi­nen kehitysapu.

  Minus­ta on kak­si eri kes­kus­te­lua, että tuli­si­ko mei­dän yli­pään­sä olla huo­lis­saan kehi­tys­mai­den (eri­tyi­ses­ti Saha­ran ete­lä­puo­li­sen Afri­kan) hädäs­tä, ja jos tuli­si (ja mis­sä mää­rin) niin kuin­ka me omal­la ulko­puo­li­sel­la panok­sel­lam­me pys­tyi­sim­me par­hai­ten ja tehok­kaim­min ja pysy­viä tulok­sia tuot­ta­vim­min tuo­ta hädä­na­lai­suut­ta lievittää.
  Sii­tä olen toki samaa miel­tä, että nykyi­nen huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to on suu­rem­mas­sa mitas­sa tulok­sel­li­ses­ti (erit­täin) sur­ke­aa ja hin­nal­taan kal­lis­ta hädän lie­vit­tä­mis­tä, eikä edes tavoi­ta kaik­kein huono-osaisimpia.

 311. Az: oon yllät­ty­nyt, että oot noin innos­tu­nut Sach­sis­ta. Oot­ko luke­nut NYU:n prof­fan Wil­liam Eas­ter­lyn tut­ki­muk­sis­ta? Sil­tä on hyvä podcäs­ti econtalkissa.

 312. Tee­mu K:lle:
  Juu, var­maan riip­puu sii­tä miten asia esi­te­tään. Eikö­hän sel­lai­nen­kin vaih­toeh­to sai­si “krii­ti­koi­den” kes­kuu­des­sa mel­koi­sen kan­na­tuk­sen, että lak­kau­te­taan vas­taan­ot­to­kes­kuk­set ja käy­te­tään 10% sääs­ty­neis­tä rahois­ta sau­nan sytykkeinä.