Lihan kulutus Kiinassa ja Suomessa

Pää­sin vii­me vuon­na valit­se­maan Inno­vaa­tio­ki­de-pal­kin­toa par­haas­ta inno­vaa­tio­ar­tik­ke­lis­ta. Valit­se Tar­ja Hal­lan Maa­seu­dun tule­vai­suu­des­sa olleen artik­ke­lin “Huo­mi­sen lihaa kas­va­te­taan labo­ra­to­rios­sa”(Jul­kais­tu 16.3. 2007) .Tuos­sa jutus­sa oli mm. tie­to, että Kii­nas­sa on lihan­ku­lu­tus hen­keä koh­den kas­va­nut 15 kilos­ta hen­keä koh­den  vuo­des­sa 50 kiloon vuo­des­sa. Tämä kas­vu on mää­räl­li­ses­ti suu­rem­pi kuin koko lihan­ku­lu­tus EU:ssa. Suo­mes­sa tämä taso saa­vu­tet­tiin 1970-luvun alus­sa. Artik­ke­lis­sa oli myös erin­omai­nen graa­fi lihan kulu­tuk­ses­ta Suo­mes­sa, jon­ka oma­val­tai­ses­ti näy­tän tässä.

lihan-kulutus-suomessa1

Täs­sä on kuvat­tu­na koko talous­his­to­ria. Vuo­si­sa­dan laku­vuo­si­na Suo­mi oli suh­teel­liswen köy­hä, mut­ta ei niin köy­hä kuin Kii­na vie­lä 1990-luvun alus­sa. Kuvas­sa näky­vät sodat ja 30-luvun lama. Sodan jäl­keen talous­kas­vu ei juu­ri näky­nyt elin­ta­son nousu­na kun­ne­sa 1970-luvun alus­sa kulu­tus­ta­so ampai­si nousuun. Lihan­kul­tus alkoi satu­roi­tua 1980-luvul­la. Lama kään­si sen las­kuun ja nousu­kausi uudes­taan nousuun.

Lihan­ku­lu­tus Suo­mes­sa on yhä sel­väs­ti alle ylei­seu­roop­pa­lai­sen tason. Monis­sa mais­sa lihaa kuluu 120 kg hen­keä koh­den vuodessa.

25 vastausta artikkeliin “Lihan kulutus Kiinassa ja Suomessa”

 1. Tuos­sa MT:n artik­ke­lis­sa sanot­tiin: “Lihaa tuot­ta­vat bio­reak­to­rit ovat 20–30 vuo­den kulut­tua arki­päi­vää, enna­koi­vat kehitystyöhön
  vih­kiy­ty­neet tut­ki­jat eri puolilla
  maa­il­maa.” Oli­si­han se hie­no jut­tu, jos ei enää tar­vit­tai­si näi­tä jät­ti­mäi­siä kar­jan­kas­va­tusa­luei­ta ja rehu­vil­jel­miä. Eikä enää tar­vit­si­si teu­ras­taa eläimiä.

 2. Ruo­an ilmas­to­vai­ku­tuk­sis­ta tulee lihas­ta ja mai­to­tuot­teis­ta suu­rin osa. Esi­mer­kik­si kul­je­tuk­sis­ta ja sii­tä onko tomaat­ti luo­mua vai geeäm­mää tai kau­kaa vai lähel­tä yms. ei ole niin väliä.

  http://www.tiede.fi/blog/2009/02/23/unohda-kaikki-mita-olet-kuullut-ymparistoystavallisesta-ruoasta/

  Kos­ka lihan­ku­lu­tus on pait­si satu­roi­tu­nut, myös alka­nut siir­tyä nau­das­ta kanaan ja pos­suun, olem­me siis hyväl­lä suun­nal­la. Mut­ta miten­kö­hän mai­don, juus­to­jen ja mui­den mai­to­tuot­tei­den kulu­tus on kehittynyt?

 3. Jot­kut ylei­set arvos­tuk­set ovat ihan vink­sah­ta­nei­ta. Kink­ku­lei­ket­tä, jos­sa on ~70% lihaa, pide­tään toi­sen luo­kan tuot­tee­na. Jos se lop­pu on jotain soi­jas­ta teh­tyä niin eikös tuot­teen kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töt ja MIPS ole ~25% alem­mat. Jos se mais­tuu yhtä hyväl­le, on yhtä hyvää tai moni­puo­li­sem­paa ravin­to­na ja mak­saa vähem­män, niin mik­si kau­pas­sa edes myy­dään oike­aa kinkkua?

  Ihmi­sil­lä on joku aja­tus, että oikea kink­ku on sitä hyvää tava­raa, ja hyvyys on ilmei­ses­ti sitä että “vain par­hai­ta raa­ka-ainei­ta” on has­sat­tu mah­dol­li­sim­man pal­jon. Eli kyse on ylel­li­syy­des­tä. Onko se sit­ten muu­ta kuin sosi­aa­li­sen nousun tavoit­te­lua? Koh­tuus ihan­tee­na on aika ikä­väs­ti kaik­kea luon­te­val­ta tun­tu­vaa vastaan.

  Lihan käyt­tö var­maan pal­jol­ti liit­tyy myös sii­hen, että osa­taan ja tun­ne­taan tie­tyt ruo­ka­la­jit. Nälän tun­teen muka­na tulee hel­pos­ti mie­li­ku­va sii­tä mitä halu­aa, eikä sii­nä tule aja­tel­leek­si jotain kas­vis­ruo­kaa jos ei sel­lai­seen ole tot­tu­nut. Oma kas­vis­kok­kai­lu­har­ras­tuk­se­ni perus­tui alku­jaan posi­tii­vi­siin mie­li­ku­viin, mut­ta aika äkkiä myös huo­maa, ettei lihaa oikeas­ti tar­vit­se paljoa.

  Täys­syn­teet­tis­tä a‑luokan gril­li­mak­ka­raa odotellessa…

 4. Kat­se­lin täs­sä huvin vuok­si lihan­ku­lu­tus­ta globaalisti. 

  Yhdys­val­lois­sa syö­tiin lihaa 222 kilo­gram­maa per capi­ta vuon­na 2007! 

  Source: USDA, Eco­no­mic Research Ser­vice 2008

  Olin pyör­tyä, entä te? 

  Las­kes­ke­lin, että mei­dän kol­men hen­gen talou­des­sa menee vuo­des­sa yhteen­sä lihaa vajaat 200 kg. Sekin saat­taa olla vähän ylä­kant­tiin. Ja meil­lä on kak­si urhei­li­jaa talou­des­sa toi­sin kuin joka jenkkiperheessä. 

  Söi­sim­me mie­lel­läm­me pal­jon kas­vi- ja kala­pai­not­tei­sem­min vie­lä, mut­ta kun se on niin älyt­tö­män kallista. 

  Kun kah­den lap­sen yhtei­nen ener­gian­ku­lu­tus vuo­ro­kau­des­sa on sii­nä jopa 7000 kilo­ka­lo­ria (ja itse­kin jotain syön), niin sii­nä on aika­moi­nen miet­ti­mi­nen, miten sen joka päi­vä saa kokoon ilman ravin­to­köy­hiä lenkkimakkaroita.

 5. Perin­tei­ses­sä kii­na­lai­ses­sa maan­vil­je­lys­sä on kuu­le­ma­ni mukaan kas­va­tet­tu kalo­ja rii­si­pel­to­jen pohjavedessä.Onnistuukohan tehomaataloudessa?

  Tule­vai­suu­des­sa siis asun­non nur­kas­sa on bio­jät­teel­lä käy­vä jää­kaap­pi, jos­sa kas­va­te­taan kei­no­li­haa, talo­yh­tiön kel­la­rin yhteis­tan­kis­sa ruo­ka­le­vää ja kalo­ja ja katol­la perunoita…

 6. Kii­nan vaä­ki­lu­ku on nyt 1,3 mil­jar­dia ja kas­vaa vie­lä n 20 vuot­ta 1,5 mil­jar­diin, joten lihan syö­jiä riittää.
  Kun muun­kin maa­il­man väes­tö kas­vaa samaan aikaan n 8 mil­jar­diin niin käy­tän­nös­sä meil­lä on pal­jon uusia ongelmia.

  Ruu­an riit­tä­vyys tulee ole­maan polt­ta­vam­pi ongel­ma kuin ilmas­ton muu­tos tai öljyn kulutus

  Toi­nen ongel­ma on työn puu­te, kun meil­lä on 2020 n 2 mil­jar­dia työ­tön­tä niin maa­il­mas­ta tulee erit­täin epävakaa

 7. Kos­ka lihan­ku­lu­tus on pait­si satu­roi­tu­nut, myös alka­nut siir­tyä nau­das­ta kanaan ja pos­suun, olem­me siis hyväl­lä suun­nal­la. Mut­ta miten­kö­hän mai­don, juus­to­jen ja mui­den mai­to­tuot­tei­den kulu­tus on kehittynyt?”

  Vaik­ka esi­mer­kik­si broi­le­ri on ilmas­to­vai­ku­tuk­sil­taan nau­dan­li­haa huo­mat­ta­vas­ti parem­pi vaih­toeh­to, niin juu­ri nau­ta­kar­jaa koh­del­laan eläin­suo­je­lun näkö­kul­mas­ta tuo­tan­toe­läi­mis­tä par­hai­ten, kun taas broi­le­ri­tuo­tan­to on eläioi­keuk­sien kan­nal­ta lähin­nä katastrofaalinen.

  Mut­ta tämä­hän ei tai­da ketään kiinnostaa.

 8. Täs­tä tulee mie­leen mik­si suo­mes­sa ei tah­do saa­da kun­non luon­nos­sa käys­ken­nel­lyt­tä hei­näl­lä kas­va­tet­tua nau­dan lihaa jau­het­tu­na tai koko liha­na. Kaik­ki on sitä rehul­la kas­va­tet­tua mixiä, eli sika nau­taa, joka on tun­ne­tus­ti mata­la Ome­ga ras­va­ha­poiss­sa ja siten sydä­mel­le epäterveellinen.

  Mis­tä­hän tämä joh­tuu? Onhan suo­mes­sa sen­tään hei­nää ja ruo­hoa vaik­ka miten paljon.

 9. Jos yleis­tä asen­net­ta halu­taan muo­ka­ta myön­tei­sem­mäk­si kas­vis­ra­vin­non suh­teen, ei kan­na­ta teh­dä sitä vir­het­tä, että etsi­tään kor­vik­kei­ta lihal­le. Perin­tei­sen pih­vin ystä­väl­le jo pelk­kä aja­tus tofu­kor­vik­kees­ta on vas­ten­mie­li­nen. Kan­nat­tai­si ennem­min hakea oppia ja tun­tu­maa etni­sis­tä keit­tiöis­tä, jois­sa kas­vi­ruo­an­lait­to hal­li­taan. Esi­mer­kik­si intia­lai­nen päi­väl­li­nen on par­haim­mil­laan kun liha jäte­tään pois. Skan­di­naa­vi­ses­sa ruo­ka­kult­tuu­ris­sa kas­vik­set on lisuk­keen asemassa.

 10. Siis kaik­ki syö­mään kas­vik­sia. Broi­le­rit vapaak­si van­ki­lois­taan. Kalaa hyvää, mut­ta Itä­me­ren kalat huo­no­ja ja muu­al­ta­kin lop­pu­vat. Onnek­si pet­tua vie­lä löy­tyy. Pui­sek­si tun­tuu lop­puai­ka­ni tulevan.Mikäli kukaan ei osta lihaa, ei sitä kyl­lä sit­ten myy­däk­kään, että sii­nä­hän oiva kei­no hoi­taa hom­ma. Broi­le­ria ei voi ostaa, kos­ka nii­den elät­tä­mi­nen hanu­ris­ta, nauta/sikalihan syön­ti vää­rin jne. Niin­pä. Vih­rei­tä lisää edus­kun­taan niin saa­daan nuo kaik­ki pahat jutut kun­toon. Onnek­si oma aika­ni on enää hyvin rajal­li­nen, joten syön mitä ham­mas­ka­lus­tol­la­ni voin ja jos­kus myös nau­dan lihaa. Toivotaan,ettei Suo­mi aja maa­pal­loa totaa­li­seen kata­stro­fiin. joten­kin tun­tuu, että meil­lä on kyl­lä lii­an pal­jon hie­no­hel­mai­suut­ta. Asiat sinän­sä oikea­ta ja jos­tain pitää alot­taa. Aloi­te­taan Suo­mes­ta, joka kiel­tä­mät­tä tie­tyil­tä osin on iso ros­mo. Jot­kut jutut tääl­lä vain ovat vai­kei­ta (läm­mi­tys) ja sit­ten taas ver­rat­tu­na joi­hin­kin mui­hin mai­hin, alkaa tun­tua vähän nau­ret­ta­val­ta olla joka jutus­sa niin­kuin siel­lä kär­ki­pääs­sä. Onhan se tie­tys­ti hie­noa jois­sain tilan­teis­sa ker­toa Suo­men erin­omai­nen tilan­ne jos­sa­kin, mut­ta onko se nyt tavik­sien kan­nal­ta jees? Toi­vo­tan vih­reil­le mah­dol­li­sim­man hyvää vaa­li­me­nes­tys­tä seu­raa­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa, mut­ta itse en vie­lä usko, että nuo­ri­so käve­lee tän 40–50 luvun jen­gin yli. Sekin aika tulee. Ehkä sil­loin on sit­ten se ongel­ma, että se jen­gi onkin tul­lut samoi­hin aatok­siin, kuin nykyi­sil­lä van­huk­sil­la, vaik­ka “nuo­ri­sol­la” pal­jon tietoa.
  Ihmi­nen on ihmi­nen. Tiet­ty sivis­tys jne kehit­tää yksi­löä jne, toi­vo­taan ja jos ele­tään, niin katellaan.

 11. Jot­kut ylei­set arvos­tuk­set ovat ihan vink­sah­ta­nei­ta. Kink­ku­lei­ket­tä, jos­sa on ~70% lihaa, pide­tään toi­sen luo­kan tuot­tee­na. Jos se lop­pu on jotain soi­jas­ta teh­tyä niin eikös tuot­teen kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töt ja MIPS ole ~25% alem­mat. Jos se mais­tuu yhtä hyväl­le, on yhtä hyvää tai moni­puo­li­sem­paa ravin­to­na ja mak­saa vähem­män, niin mik­si kau­pas­sa edes myy­dään oike­aa kinkkua?”

  Siis nois­sa b‑luokan kink­ku­leik­keis­sä­hän se lop­pu 30% ei todel­la­kaan ole soi­jaa vaan lähin­nä vet­tä ja aro­mi­vah­ven­tei­ta ja siten ravin­toar­vot­kin ovat about saman ver­ran hei­kom­pia kuin parem­pi­laa­tui­sis­sa tuot­teis­sa. Fik­sum­paa on minus­ta lait­taa lei­vän pääl­le noi­ta ohuen ohuik­si lei­kat­tu­ja kink­ku­ja kuin syö­dä vet­tä ja nat­riumglu­ta­maat­tia, jos halu­aa luon­toa säästää.

 12. Minä pidän lihas­ta enkä vähen­nä sen syö­mis­tä vaik­ka aseel­la pako­tet­tai­siin. Vält­tä­mät­tö­mäs­tä tar­pees­ta ei ole kyse. Minun ei tar­vit­se (heh) perus­tel­la mitään tarpeilla.

  Luon­to on ole­mas­sa minul­le sik­si, että se tar­jo­aa minul­le lihaa ja mui­ta nau­tin­to­ja. Jos lihas­ta jou­tuu luo­pu­maan, luon­non arvo kato­aa. Ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set eivät siis oikeu­ta luo­pu­mis­ta. Liha­ton ole­mas­sao­lo ei ole vaihtoehto.

  Eläin­ten oikeu­det taas kiin­nos­ta­vat minua yhtä pal­jon kuin sikiöi­den oikeu­det. Kum­mat­kaan eivät tule kos­kaan vaa­ti­maan minul­ta oikeuksiaan.

  Jos Suo­mi on siir­ty­nyt koko­naan kas­vis­ruo­kaan vuon­na 2025, niin sii­nä vai­hees­sa Aasias­sa on jo maa­il­man mah­ta­vim­mat ja vilk­kaim­mat liha­tis­kit ja liharavintolat.

 13. New Scien­tist kir­joit­ti aihees­ta joku aika sit­ten otsi­kol­la Eating less meat could cut cli­ma­te costs .

  Uuti­nen on aika epä­mää­räi­nen, mut­ta käsit­tääk­se­ni point­ti on, että ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen mak­sai­si 20 000 mil­jar­dia euroa vähem­män vuo­teen 2050 men­nes­sä, jos ihmis­ten kes­ki­mää­räi­nen lihan­ku­lu­tus tip­pui­si 20 kg vuo­si tasolle(70g nau­taa ja 325g kanaa tai muni viikossa). 

  Las­kel­mis­sa on uuti­sen mukaan huo­mioi­tu lihan­tuo­tan­non aiheut­tat pääs­töt ja lihan­tuo­tan­non vähe­ne­mi­sen takia vapau­tu­nei­den pel­to­jen metsittyminen(mitä tus­kin tapah­tui­si, vaik­ka lihan­tuo­tan­to vähenisi). 

  Käy­tän­nös­sä lie­nee niin, että jotain mel­ko radi­kaa­lia pitää tapah­tua ennen kuin lihan­syön­ti vähe­nee noin radikaalisti.

 14. Mitä tol­la­set tilas­tot pal­ve­lee? Sano nyt vie­lä että ne kii­na­lais­ten hii­li­pääs­töt­kin on suu­rem­mat kuin val­kos­ten ja kas­va­vat erit­täin nopeas­ti tai muu­ta naziläppää!

  1. Tilas­tot noin yli­pään­sä, jos ne ovat oikein laa­dit­tu­ja, ker­to­vat sii­tä, mis­sä men­nään. Tuo kii­na­lais­ten lihan­ku­lu­tuk­sen nopea kas­vu ker­too minul­le, mitä maa­il­man maa­ta­lous­kau­pas­sa on tapahtumassa.
   Kii­na­lais­ten hii­li­diok­si­di­pääs­töt hen­keä koh­den ovat mur­to-osa suo­ma­lais­ten päästöistä.

 15. Minä pidän lihas­ta enkä vähen­nä sen syö­mis­tä vaik­ka aseel­la pako­tet­tai­siin. Vält­tä­mät­tö­mäs­tä tar­pees­ta ei ole kyse. Minun ei tar­vit­se (heh) perus­tel­la mitään tarpeilla”

  Mark­ki­na­ta­lou­des­sa ei tulee pulaa mis­tään, kun lihan kysyn­tä kas­vaa niin hin­ta nousee, jos tuo­tan­toa kye­tä lisäämään.
  Jos­sain lihan nin­ta nousee niin kor­keal­le, että osa ihmi­si­tä pitää sitä lii­an kal­lii­na ja kulu­tus tasaantuu.

  Toi­vot­ta­vas­ti olet nii­den jou­kos­sa jol­la on varaa maksaa.Aseella hank­ki­mi­nen tul­ki­taan ryös­tök­si ja jou­dut syö­mään vanik­kaa vankilaan.

 16. MiVa kir­joit­ti vii­ta­ten ruoka-aiheeseen:
  “Toi­vo­tan vih­reil­le mah­dol­li­sim­man hyvää vaa­li­me­nes­tys­tä seu­raa­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa, mut­ta itse en vie­lä usko, että nuo­ri­so käve­lee tän 40–50 luvun jen­gin yli.”

  Ei kan­na­ta luot­taa sii­hen, että nuo­ri­so on ikui­ses­ti ympä­ris­tö­asiois­sa val­veu­tu­neem­paa tai val­miim­paa luo­pu­maan lihan­syön­nis­tä, autol­la aja­mi­ses­ta ym. Minus­ta 80-luvul­la syn­ty­neil­lä on monil­la tosi kovia asenteita.

  Siel­tä löy­tyy pal­jon tätä mis­tään tin­ki­mät­tö­myyt­tä kuten “Minä pidän lihas­ta enkä vähen­nä sen syö­mis­tä vaik­ka aseel­la pako­tet­tai­siin” vaik­ka tosin myös var­mas­ti “en söi­si teho­tuo­te­tua lihaa vaik­ka aseel­la pakotettaisiin”.

 17. Liha ei ole lihaa, toi­sin sanoen lihan ymprä­ris­tö rasit­ta­vuus joh­tuu täy­sin sii­tä mitä se söi ja miten se kasvattettiin. 

  Ver­taa rekal­la mais­sia tuo­tu feed-lot ja hei­nä pel­to. Hei­nää­hän ihmi­nen ei voi syö­dä joten leh­män tai muun se vaa­tii jot­ta suo­men suo pro­tee­inik­si ja aivoil­le tär­keik­si ome­ga 3–6 ras­va­ha­poik­si muuttuu. 

  Täs­sä ver­tai­luk­si kuvat maan­tie­teel­li­ses­ti suht lähekkäin:
  1. http://whyfiles.org/246e_coli/images/feed_lot.jpg
  2. http://farm4.static.flickr.com/3599/3333369999_9d396815fb.jpg

  Muis­ta, olet sitä mitä syöt syö!

 18. Tilas­tot noin yli­pään­sä, jos ne ovat oikein laa­dit­tu­ja, ker­to­vat sii­tä, mis­sä men­nään. Tuo kii­na­lais­ten lihan­ku­lu­tuk­sen nopea kas­vu ker­too minul­le, mitä maa­il­man maa­ta­lous­kau­pas­sa on tapahtumassa.”

  Tilas­to­nu­me­ro ei yleen­sä ker­ro vie­lä mitään: Pitää aina tie­tää miten se on laa­dit­tu ja mit­kä ovat säännöt.
  Toi­nen suu­ri kysy­mys on aina,ovatko eri läh­tei­den samaa asi­aa kuvaa­vat luvut ver­tai­lu­kel­poi­sia keruu­me­ne­tel­män, ajal­li­suu­den etc suh­teen vertailukelpoisia.
  Esim työt­tö­myys­ti­las­toi­hin työl­li­sek­si lue­taan , jos on teh­nyt yhden tun­nin pal­kal­lis­ta työ­tä vii­mei­sen kah­den vii­kon aikana.

  Kai­kil­le taval­li­sil­le ihmi­sil­le ei mer­kit­se , että
  ihmi­nen oli­si työl­li­nen mut­ta polii­ti­koil­le kyl­lä­kin, kos­ka näin saa­daan kau­nii­ta lukuja

 19. Jos Eli­nan luvut pitä­vät paik­kan­sa, jenk­ki syö päi­väs­sä lihaa kes­ki­mää­rin yli 600 g! Ja luvus­sa pitäi­si olla muka­na kas­vis­syö­jät ja muu­ten vaan vähä­li­hai­set? Per­heem­me syö minun käsit­tääk­se­ni pro­teii­ni­pai­not­tei­ses­ti, mut­ta lihan kulu­tuk­sem­me jää sil­ti noin 200 g päi­vä (+ 100 g munaa). Siis mel­ko tark­kaan suo­ma­lais­ten kes­kiar­von, ja kirk­kaas­ti alle ylei­sen län­sieu­roop­pa­lai­sen tason?
  Kuin­ka pal­jon luvuis­sa mah­taa olla muka­na hävikkiä?

 20. Kink­ku­lei­ket­tä, jos­sa on ~70% lihaa, pide­tään toi­sen luo­kan tuot­tee­na. Jos se lop­pu on jotain soi­jas­ta teh­tyä niin eikös tuot­teen kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töt ja MIPS ole ~25% alem­mat. Jos se mais­tuu yhtä hyväl­le, on yhtä hyvää tai moni­puo­li­sem­paa ravin­to­na ja mak­saa vähem­män, niin mik­si kau­pas­sa edes myy­dään oike­aa kinkkua?”

  Pari päi­vää sit­ten oli tilai­suus mais­tel­la aamiai­sel­la aitoa ita­lia­lais­ta kink­kua, ja sen maku­ko­ke­muk­sen perus­teel­la argu­ment­ti­si palaa poh­jaan vii­meis­tään toi­sen JOS:n koh­dal­la: suo­ma­lai­nen “70% lihaa”-kinkkuleike on ros­kaa kun­non ita­lia­lai­seen kink­kuun ver­rat­tu­na. Jopa hyvät brit­ti­kin­kut vie­vät suo­ma­lais­ta kuin vie­ras­ta sikaa. 

  Toi­nen tapa aja­tel­la asi­aa on, että mau­kas­ta, täyt­tä tava­raa riit­tää lei­vän pääl­lä pie­nem­pi pala. Mau­ton­ta mös­söä tulee hel­pos­ti ladot­tua iso keko lei­väl­le, jol­loin lihaa­kin kuluu enemmän. 

  Joh­tuu­ko­han suo­ma­lais­ten mel­ko alhai­nen lihan­ku­lu­tus sii­tä, että monis­sa “liha­tuot­teis­sa” on lihak­si las­ket­ta­via aine­so­sia vain vähän? Esi­mer­kik­si monien broi­ler­pyö­ry­köi­den liha­pi­toi­suus on 0% (siis nol­la prosenttia).

 21. Suo­mes­sa­kin saa onnek­si laa­duik­kai­ta kink­ku­ja pien­pal­vaa­mois­ta, mut­ta nii­tä ei toti­ses­ti myy­dä vakuu­mi­pa­kat­tu­na mar­ke­teis­sa vaan suo­ra­myyn­ti­pis­teis­sä. Hyväs­sä kin­kus­sa liha­pi­toi­suus nousee yli sadan pro­sen­tin, kos­ka pro­sent­ti mita­taan lihan tuo­re­pai­nos­ta. Kun pal­vauk­ses­sa mene­te­tään nes­tet­tä eikä lisä­tä, liha­pro­sent­ti nousee.

  Sen sijaan mak­ka­rois­sa liha­pi­toi­suus ei kor­re­loi suo­raan laa­tuun, kos­ka moniin perin­tei­siin laa­tu­mak­ka­roi­hin voi­daan käyt­tää mui­ta­kin ainek­sia kuin lihaa.

 22. Tämä lihan syön­ti nousee sil­loin täl­löin tape­til­le ja kiel­tä­mät­tä, pal­jon­han liha­ki­loon uhra­taan rehua sun muu­ta. Seka­ruu­an syö­jiä­hän me kui­ten­kin olem­me, ei sii­tä mihin­kään pää­se. Lihaa tulee syö­dyk­si har­vak­sel­taan, vii­mek­si tänään lou­naal­la. Mitäs lait­ta­vat niin her­kul­lis­ta karit­sa­mu­re­ket­ta. Mjoo, har­voin tulee oste­tuk­si kotiin lihaa. Kink­kua jos ostan niin se on kink­kua eikä mitään kink­ku­lei­ket­tä, nehän ovat täy­sin eri asioita.

 23. Ehdot­to­muus voi olla reto­ri­ses­ti ja ideo­lo­gi­se­na erot­tau­tu­mi­se­na teho­kas­ta, mut­ta saa ehkä suu­ren ylei­sön pel­käs­tään pas­si­voi­tu­maan ja vas­tus­ta­maan myön­teis­tä kehi­tys­tä. En ole vegaa­ni ja ehkä puo­lus­te­len sitä, mut­ta jo vähäi­sel­lä todel­la­kin sai­si jota­kin aikaan. Suo­ma­lai­nen syö lähes 80 kiloa lihaa vuo­des­sa. Jos sen puo­lit­tai­si, pää­si­si 50- luvun lopun mää­riin! Siis mää­rään, jon­ka yllä­pi­toon ei vie­lä tar­vit­tu teho­ta­lout­ta. Eikä tämä vaa­di edes suur­ta kiel­täy­mys­tä. Nel­jän hen­gen per­heem­me on pitäy­ty­nyt tuos­sa mää­räs­sä edes sitä huo­maa­mat­ta! Ja jos sii­pi­kar­jan las­kee pois, tulos on vie­lä parem­pi. Nau­taa syöm­me noin 5–7 kiloa vuo­des­sa kun se kes­ki­mää­rin suo­ma­lai­sil­la on 18 kiloa. Aloin las­kea mää­riä kun täy­tin hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ku­ria (tulos oli 6000 kg, vähän yli tai alle riip­puen huo­lel­li­suu­des­ta­ni) ja yllä­tyin ker­ran­kin posi­tii­vi­ses­ti. Ja sii­hen kun vie­lä lisää yhden lihat­to­man päi­vän, tun­tee jo teke­vän­sä jotain oikein. Ja vähen­tää juus­ton syön­tiä. Se on paheeni.

  Nyt vegaa­nit tie­tys­ti hymäh­te­le­vät kyy­ni­ses­ti: “Se ostaa itsel­leen hyvää omaa­tun­toa!” Ehkä, mut­ta sen seu­raus oli­si hyvä, jos kaik­ki teki­si­vät edes saman. Luon­to ei piit­taa motii­veis­ta. Ja sitä oike­aa motii­via tai täy­del­lis­tä vega­nis­mia odo­tel­les­sa sil­tä lop­puu aika. Siis eiku liho­ja laskemaan!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.