Lihan kulutus Kiinassa ja Suomessa

Pääsin viime vuon­na val­it­se­maan Inno­vaa­tiokide-palk­in­toa parhaas­ta inno­vaa­tioar­tikke­lista. Val­itse Tar­ja Hal­lan Maaseudun tule­vaisu­udessa olleen artikke­lin “Huomisen lihaa kas­vate­taan lab­o­ra­to­rios­sa”(Julka­istu 16.3. 2007) .Tuos­sa jutus­sa oli mm. tieto, että Kiinas­sa on lihanku­lu­tus henkeä kohden kas­vanut 15 kilo­sta henkeä kohden  vuodessa 50 kilo­on vuodessa. Tämä kasvu on määräl­lis­es­ti suurem­pi kuin koko lihanku­lu­tus EU:ssa. Suomes­sa tämä taso saavutet­ti­in 1970-luvun alus­sa. Artikke­lis­sa oli myös eri­no­mainen graafi lihan kulu­tuk­ses­ta Suomes­sa, jon­ka omaval­tais­es­ti näytän tässä.

lihan-kulutus-suomessa1

Tässä on kuvat­tuna koko taloushis­to­ria. Vuo­sisadan laku­vu­osi­na Suo­mi oli suh­teel­liswen köy­hä, mut­ta ei niin köy­hä kuin Kiina vielä 1990-luvun alus­sa. Kuvas­sa näkyvät sodat ja 30-luvun lama. Sodan jäl­keen talouskasvu ei juuri näkynyt elin­ta­son nousuna kun­nesa 1970-luvun alus­sa kulu­tus­ta­so ampaisi nousu­un. Lihankul­tus alkoi sat­ur­oitua 1980-luvul­la. Lama kään­si sen lasku­un ja nousukausi uud­estaan nousuun.

Lihanku­lu­tus Suomes­sa on yhä selvästi alle yleiseu­roop­palaisen tason. Monis­sa mais­sa lihaa kuluu 120 kg henkeä kohden vuodessa.

25 vastausta artikkeliin “Lihan kulutus Kiinassa ja Suomessa”

 1. Tuos­sa MT:n artikke­lis­sa san­ot­ti­in: “Lihaa tuot­ta­vat biore­ak­torit ovat 20–30 vuo­den kulut­tua arkipäivää, ennakoi­vat kehitystyöhön
  vihkiy­tyneet tutk­i­jat eri puolilla
  maail­maa.” Olisi­han se hieno jut­tu, jos ei enää tarvit­taisi näitä jät­timäisiä kar­jankas­va­tusaluei­ta ja rehuvil­jelmiä. Eikä enää tarvit­sisi teuras­taa eläimiä.

 2. Ruoan ilmas­to­vaiku­tuk­sista tulee lihas­ta ja maito­tuot­teista suurin osa. Esimerkik­si kul­je­tuk­sista ja siitä onko tomaat­ti luo­mua vai geeäm­mää tai kaukaa vai läheltä yms. ei ole niin väliä.

  http://www.tiede.fi/blog/2009/02/23/unohda-kaikki-mita-olet-kuullut-ymparistoystavallisesta-ruoasta/

  Kos­ka lihanku­lu­tus on pait­si sat­ur­oitunut, myös alka­nut siir­tyä nau­das­ta kanaan ja pos­su­un, olemme siis hyväl­lä suun­nal­la. Mut­ta mitenköhän maid­on, juus­to­jen ja muiden maito­tuot­tei­den kulu­tus on kehittynyt?

 3. Jotkut yleiset arvos­tuk­set ovat ihan vinksah­tanei­ta. Kinkkuleiket­tä, jos­sa on ~70% lihaa, pide­tään toisen luokan tuot­teena. Jos se lop­pu on jotain soi­jas­ta tehtyä niin eikös tuot­teen kasvi­huonekaa­supäästöt ja MIPS ole ~25% alem­mat. Jos se mais­tuu yhtä hyvälle, on yhtä hyvää tai monipuolisem­paa rav­in­tona ja mak­saa vähem­män, niin mik­si kau­pas­sa edes myy­dään oikeaa kinkkua?

  Ihmisil­lä on joku aja­tus, että oikea kinkku on sitä hyvää tavaraa, ja hyvyys on ilmeis­es­ti sitä että “vain parhai­ta raa­ka-ainei­ta” on has­sat­tu mah­dol­lisim­man paljon. Eli kyse on ylel­lisyy­destä. Onko se sit­ten muu­ta kuin sosi­aalisen nousun tavoit­telua? Kohtu­us ihanteena on aika ikävästi kaikkea luon­te­val­ta tun­tu­vaa vastaan.

  Lihan käyt­tö var­maan paljolti liit­tyy myös siihen, että osa­taan ja tun­netaan tietyt ruokala­jit. Nälän tun­teen mukana tulee hel­posti mieliku­va siitä mitä halu­aa, eikä siinä tule ajatelleek­si jotain kasvis­ruokaa jos ei sel­l­aiseen ole tot­tunut. Oma kasviskokkailuhar­ras­tuk­seni perus­tui alku­jaan posi­ti­ivisi­in mieliku­vi­in, mut­ta aika äkkiä myös huo­maa, ettei lihaa oikeasti tarvitse paljoa.

  Täyssyn­teet­tistä a‑luokan gril­li­makkaraa odotellessa…

 4. Kat­selin tässä huvin vuok­si lihanku­lu­tus­ta globaalisti. 

  Yhdys­val­lois­sa syöti­in lihaa 222 kilo­gram­maa per capi­ta vuon­na 2007! 

  Source: USDA, Eco­nom­ic Research Ser­vice 2008

  Olin pyör­tyä, entä te? 

  Laskeske­lin, että mei­dän kol­men hen­gen taloudessa menee vuodessa yhteen­sä lihaa vajaat 200 kg. Sekin saat­taa olla vähän yläkant­ti­in. Ja meil­lä on kak­si urheil­i­jaa taloudessa toisin kuin joka jenkkiperheessä. 

  Söisimme mielel­lämme paljon kasvi- ja kala­pain­ot­teisem­min vielä, mut­ta kun se on niin älyt­tömän kallista. 

  Kun kah­den lapsen yhteinen ener­gianku­lu­tus vuorokaudessa on siinä jopa 7000 kilo­kalo­ria (ja itsekin jotain syön), niin siinä on aikamoinen miet­timi­nen, miten sen joka päivä saa kokoon ilman rav­in­toköy­hiä lenkkimakkaroita.

 5. Per­in­teisessä kiinalaises­sa maanvil­jelyssä on kuule­mani mukaan kas­vatet­tu kalo­ja riisipel­to­jen pohjavedessä.Onnistuukohan tehomaataloudessa?

  Tule­vaisu­udessa siis asun­non nurkas­sa on bio­jät­teel­lä käyvä jääkaap­pi, jos­sa kas­vate­taan keino­li­haa, taloy­htiön kel­lar­in yhteis­tankissa ruokalevää ja kalo­ja ja katol­la perunoita…

 6. Kiinan vaäk­iluku on nyt 1,3 mil­jar­dia ja kas­vaa vielä n 20 vuot­ta 1,5 mil­jardi­in, joten lihan syöjiä riittää.
  Kun muunkin maail­man väestö kas­vaa samaan aikaan n 8 mil­jardi­in niin käytän­nössä meil­lä on paljon uusia ongelmia.

  Ruuan riit­tävyys tulee ole­maan polt­tavampi ongel­ma kuin ilmas­ton muu­tos tai öljyn kulutus

  Toinen ongel­ma on työn puute, kun meil­lä on 2020 n 2 mil­jar­dia työtön­tä niin maail­mas­ta tulee erit­täin epävakaa

 7. “Kos­ka lihanku­lu­tus on pait­si sat­ur­oitunut, myös alka­nut siir­tyä nau­das­ta kanaan ja pos­su­un, olemme siis hyväl­lä suun­nal­la. Mut­ta mitenköhän maid­on, juus­to­jen ja muiden maito­tuot­tei­den kulu­tus on kehittynyt?”

  Vaik­ka esimerkik­si broi­leri on ilmas­to­vaiku­tuk­sil­taan nau­dan­li­haa huo­mat­tavasti parem­pi vai­h­toe­hto, niin juuri nau­takar­jaa kohdel­laan eläin­suo­jelun näkökul­mas­ta tuotan­toeläimistä parhait­en, kun taas broi­ler­ituotan­to on eläioikeuk­sien kannal­ta lähin­nä katastrofaalinen.

  Mut­ta tämähän ei tai­da ketään kiinnostaa.

 8. Tästä tulee mieleen mik­si suomes­sa ei tah­do saa­da kun­non luon­nos­sa käysken­nel­lyt­tä heinäl­lä kas­vatet­tua nau­dan lihaa jauhet­tuna tai koko lihana. Kaik­ki on sitä rehul­la kas­vatet­tua mix­iä, eli sika nau­taa, joka on tun­netusti mata­la Omega ras­va­hapoiss­sa ja siten sydämelle epäterveellinen.

  Mis­tähän tämä johtuu? Onhan suomes­sa sen­tään heinää ja ruo­hoa vaik­ka miten paljon.

 9. Jos yleistä asen­net­ta halu­taan muoka­ta myön­teisem­mäk­si kasvis­ravin­non suh­teen, ei kan­na­ta tehdä sitä virhet­tä, että etsitään korvikkei­ta lihalle. Per­in­teisen pihvin ystävälle jo pelkkä aja­tus tofuko­rvikkeesta on vas­ten­mieli­nen. Kan­nat­taisi ennem­min hakea oppia ja tun­tu­maa etni­sistä keit­tiöistä, jois­sa kasviruoan­lait­to hal­li­taan. Esimerkik­si intialainen päivälli­nen on parhaim­mil­laan kun liha jätetään pois. Skan­d­i­naavises­sa ruokakult­tuuris­sa kasvikset on lisuk­keen asemassa.

 10. Siis kaik­ki syömään kasviksia. Broi­ler­it vapaak­si vankilo­is­taan. Kalaa hyvää, mut­ta Itämeren kalat huono­ja ja muual­takin lop­pu­vat. Onnek­si pet­tua vielä löy­tyy. Puisek­si tun­tuu lop­puaikani tulevan.Mikäli kukaan ei osta lihaa, ei sitä kyl­lä sit­ten myy­däkkään, että siinähän oiva keino hoitaa hom­ma. Broi­le­ria ei voi ostaa, kos­ka niiden elät­tämi­nen hanurista, nauta/sikalihan syön­ti väärin jne. Niin­pä. Vihre­itä lisää eduskun­taan niin saadaan nuo kaik­ki pahat jutut kun­toon. Onnek­si oma aikani on enää hyvin rajalli­nen, joten syön mitä ham­maskalus­tol­lani voin ja joskus myös nau­dan lihaa. Toivotaan,ettei Suo­mi aja maa­pal­loa totaaliseen katas­trofi­in. jotenkin tun­tuu, että meil­lä on kyl­lä liian paljon hieno­hel­maisu­ut­ta. Asi­at sinän­sä oikea­ta ja jostain pitää alot­taa. Aloite­taan Suomes­ta, joka kieltämät­tä tiety­iltä osin on iso ros­mo. Jotkut jutut tääl­lä vain ovat vaikei­ta (läm­mi­tys) ja sit­ten taas ver­rat­tuna joi­hinkin mui­hin mai­hin, alkaa tun­tua vähän nau­ret­taval­ta olla joka jutus­sa niinkuin siel­lä kärkipäässä. Onhan se tietysti hienoa jois­sain tilanteis­sa ker­toa Suomen eri­no­mainen tilanne jos­sakin, mut­ta onko se nyt taviksien kannal­ta jees? Toiv­otan vihreille mah­dol­lisim­man hyvää vaal­imen­estys­tä seu­raavis­sa eduskun­tavaaleis­sa, mut­ta itse en vielä usko, että nuoriso kävelee tän 40–50 luvun jen­gin yli. Sekin aika tulee. Ehkä sil­loin on sit­ten se ongel­ma, että se jen­gi onkin tul­lut samoi­hin aatok­si­in, kuin nyky­isil­lä van­huk­sil­la, vaik­ka “nuorisol­la” paljon tietoa.
  Ihmi­nen on ihmi­nen. Tiet­ty sivistys jne kehit­tää yksilöä jne, toiv­otaan ja jos eletään, niin katellaan.

 11. “Jotkut yleiset arvos­tuk­set ovat ihan vinksah­tanei­ta. Kinkkuleiket­tä, jos­sa on ~70% lihaa, pide­tään toisen luokan tuot­teena. Jos se lop­pu on jotain soi­jas­ta tehtyä niin eikös tuot­teen kasvi­huonekaa­supäästöt ja MIPS ole ~25% alem­mat. Jos se mais­tuu yhtä hyvälle, on yhtä hyvää tai monipuolisem­paa rav­in­tona ja mak­saa vähem­män, niin mik­si kau­pas­sa edes myy­dään oikeaa kinkkua?”

  Siis nois­sa b‑luokan kinkkuleikkeis­sähän se lop­pu 30% ei todel­lakaan ole soi­jaa vaan lähin­nä vet­tä ja aromi­vahven­tei­ta ja siten rav­in­toar­votkin ovat about saman ver­ran heikom­pia kuin parem­pi­laa­tu­i­sis­sa tuot­teis­sa. Fik­sumpaa on minus­ta lait­taa leivän päälle noi­ta ohuen ohuik­si leikat­tu­ja kinkku­ja kuin syödä vet­tä ja natri­umg­lu­ta­maat­tia, jos halu­aa luon­toa säästää.

 12. Minä pidän lihas­ta enkä vähen­nä sen syömistä vaik­ka aseel­la pakotet­taisi­in. Vält­tämät­tömästä tarpeesta ei ole kyse. Min­un ei tarvitse (heh) perustel­la mitään tarpeilla.

  Luon­to on ole­mas­sa min­ulle sik­si, että se tar­joaa min­ulle lihaa ja mui­ta nautin­to­ja. Jos lihas­ta joutuu luop­umaan, luon­non arvo katoaa. Ympäristö­vaiku­tuk­set eivät siis oikeu­ta luop­umista. Liha­ton ole­mas­sao­lo ei ole vaihtoehto.

  Eläin­ten oikeudet taas kiin­nos­ta­vat min­ua yhtä paljon kuin sik­iöi­den oikeudet. Kum­matkaan eivät tule koskaan vaa­ti­maan min­ul­ta oikeuksiaan.

  Jos Suo­mi on siir­tynyt kokon­aan kasvis­ruokaan vuon­na 2025, niin siinä vai­heessa Aasi­as­sa on jo maail­man mah­tavim­mat ja vilkkaim­mat lihatiskit ja liharavintolat.

 13. New Sci­en­tist kir­joit­ti aiheesta joku aika sit­ten otsikol­la Eat­ing less meat could cut cli­mate costs .

  Uuti­nen on aika epämääräi­nen, mut­ta käsit­tääk­seni point­ti on, että ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen mak­saisi 20 000 mil­jar­dia euroa vähem­män vuo­teen 2050 men­nessä, jos ihmis­ten keskimääräi­nen lihanku­lu­tus tip­puisi 20 kg vuosi tasolle(70g nau­taa ja 325g kanaa tai muni viikossa). 

  Laskelmis­sa on uutisen mukaan huomioitu lihan­tuotan­non aiheut­tat päästöt ja lihan­tuotan­non vähen­e­misen takia vapau­tunei­den pel­to­jen metsittyminen(mitä tuskin tapah­tu­isi, vaik­ka lihan­tuotan­to vähenisi). 

  Käytän­nössä lie­nee niin, että jotain melko radikaalia pitää tapah­tua ennen kuin lihan­syön­ti vähe­nee noin radikaalisti.

 14. Mitä tol­laset tilas­tot palvelee? Sano nyt vielä että ne kiinalais­ten hiilipäästötkin on suurem­mat kuin valkosten ja kas­va­vat erit­täin nopeasti tai muu­ta naziläppää!

  1. Tilas­tot noin ylipään­sä, jos ne ovat oikein laa­dit­tu­ja, ker­to­vat siitä, mis­sä men­nään. Tuo kiinalais­ten lihanku­lu­tuk­sen nopea kasvu ker­too min­ulle, mitä maail­man maat­alouskau­pas­sa on tapahtumassa.
   Kiinalais­ten hiilid­iok­sidipäästöt henkeä kohden ovat mur­to-osa suo­ma­lais­ten päästöistä.

 15. “Minä pidän lihas­ta enkä vähen­nä sen syömistä vaik­ka aseel­la pakotet­taisi­in. Vält­tämät­tömästä tarpeesta ei ole kyse. Min­un ei tarvitse (heh) perustel­la mitään tarpeilla”

  Markki­na­t­aloudessa ei tulee pulaa mis­tään, kun lihan kysyn­tä kas­vaa niin hin­ta nousee, jos tuotan­toa kyetä lisäämään.
  Jos­sain lihan nin­ta nousee niin korkealle, että osa ihmisitä pitää sitä liian kalli­ina ja kulu­tus tasaantuu.

  Toiv­ot­tavasti olet niiden joukos­sa jol­la on varaa maksaa.Aseella han­kkimi­nen tulk­i­taan ryöstök­si ja joudut syömään vanikkaa vankilaan.

 16. MiVa kir­joit­ti viitat­en ruoka-aiheeseen:
  “Toiv­otan vihreille mah­dol­lisim­man hyvää vaal­imen­estys­tä seu­raavis­sa eduskun­tavaaleis­sa, mut­ta itse en vielä usko, että nuoriso kävelee tän 40–50 luvun jen­gin yli.”

  Ei kan­na­ta luot­taa siihen, että nuoriso on ikuis­es­ti ympäristöa­siois­sa valveu­tuneem­paa tai valmi­im­paa luop­umaan lihan­syön­nistä, autol­la ajamis­es­ta ym. Minus­ta 80-luvul­la syn­tyneil­lä on monil­la tosi kovia asenteita.

  Sieltä löy­tyy paljon tätä mis­tään tin­kimät­tömyyt­tä kuten “Minä pidän lihas­ta enkä vähen­nä sen syömistä vaik­ka aseel­la pakotet­taisi­in” vaik­ka tosin myös var­masti “en söisi teho­tuote­t­ua lihaa vaik­ka aseel­la pakotettaisiin”.

 17. Liha ei ole lihaa, toisin sanoen lihan ympräristö rasit­tavu­us johtuu täysin siitä mitä se söi ja miten se kasvattettiin. 

  Ver­taa rekalla mais­sia tuo­tu feed-lot ja heinä pel­to. Heinäähän ihmi­nen ei voi syödä joten lehmän tai muun se vaatii jot­ta suomen suo pro­teeiniksi ja aivoille tärkeik­si omega 3–6 ras­va­hapoik­si muuttuu. 

  Tässä ver­tailuk­si kuvat maanti­eteel­lis­es­ti suht lähekkäin:
  1. http://whyfiles.org/246e_coli/images/feed_lot.jpg
  2. http://farm4.static.flickr.com/3599/3333369999_9d396815fb.jpg

  Muista, olet sitä mitä syöt syö!

 18. “Tilas­tot noin ylipään­sä, jos ne ovat oikein laa­dit­tu­ja, ker­to­vat siitä, mis­sä men­nään. Tuo kiinalais­ten lihanku­lu­tuk­sen nopea kasvu ker­too min­ulle, mitä maail­man maat­alouskau­pas­sa on tapahtumassa.”

  Tilas­ton­u­mero ei yleen­sä ker­ro vielä mitään: Pitää aina tietää miten se on laa­dit­tu ja mitkä ovat säännöt.
  Toinen suuri kysymys on aina,ovatko eri lähtei­den samaa asi­aa kuvaa­vat luvut ver­tailukelpoisia keru­umenetelmän, ajal­lisu­u­den etc suh­teen vertailukelpoisia.
  Esim työt­tömyys­ti­las­toi­hin työl­lisek­si lue­taan , jos on tehnyt yhden tun­nin pal­ka­llista työtä viimeisen kah­den viikon aikana.

  Kaikille taval­lisille ihmisille ei merk­itse , että
  ihmi­nen olisi työlli­nen mut­ta poli­itikoille kyl­läkin, kos­ka näin saadaan kau­ni­ita lukuja

 19. Jos Eli­nan luvut pitävät paikkansa, jenk­ki syö päivässä lihaa keskimäärin yli 600 g! Ja luvus­sa pitäisi olla mukana kasvis­syöjät ja muuten vaan vähäli­haiset? Per­heemme syö min­un käsit­tääk­seni pro­tei­ini­pain­ot­teis­es­ti, mut­ta lihan kulu­tuk­semme jää silti noin 200 g päivä (+ 100 g munaa). Siis melko tarkkaan suo­ma­lais­ten keskiar­von, ja kirkkaasti alle yleisen län­sieu­roop­palaisen tason?
  Kuin­ka paljon luvuis­sa mah­taa olla mukana hävikkiä?

 20. “Kinkkuleiket­tä, jos­sa on ~70% lihaa, pide­tään toisen luokan tuot­teena. Jos se lop­pu on jotain soi­jas­ta tehtyä niin eikös tuot­teen kasvi­huonekaa­supäästöt ja MIPS ole ~25% alem­mat. Jos se mais­tuu yhtä hyvälle, on yhtä hyvää tai monipuolisem­paa rav­in­tona ja mak­saa vähem­män, niin mik­si kau­pas­sa edes myy­dään oikeaa kinkkua?”

  Pari päivää sit­ten oli tilaisu­us mais­tel­la aami­aisel­la aitoa ital­ialaista kinkkua, ja sen makukoke­muk­sen perus­teel­la argu­ment­tisi palaa poh­jaan viimeistään toisen JOS:n kohdal­la: suo­ma­lainen “70% lihaa”-kinkkuleike on roskaa kun­non ital­ialaiseen kinkku­un ver­rat­tuna. Jopa hyvät brit­tikinkut vievät suo­ma­laista kuin vieras­ta sikaa. 

  Toinen tapa ajatel­la asi­aa on, että maukas­ta, täyt­tä tavaraa riit­tää leivän pääl­lä pienem­pi pala. Mau­ton­ta mössöä tulee hel­posti ladot­tua iso keko leivälle, jol­loin lihaakin kuluu enemmän. 

  Johtuuko­han suo­ma­lais­ten melko alhainen lihanku­lu­tus siitä, että monis­sa “lihatuot­teis­sa” on lihak­si las­ket­tavia aine­sosia vain vähän? Esimerkik­si monien broil­er­pyöryköi­den lihapi­toisu­us on 0% (siis nol­la prosenttia).

 21. Suomes­sakin saa onnek­si laaduikkai­ta kinkku­ja pien­pal­vaamoista, mut­ta niitä ei totis­es­ti myy­dä vaku­umi­pakat­tuna mar­keteis­sa vaan suo­ramyyn­tip­is­teis­sä. Hyvässä kinkus­sa lihapi­toisu­us nousee yli sadan pros­entin, kos­ka pros­ent­ti mitataan lihan tuore­pain­os­ta. Kun pal­vauk­ses­sa menetetään nestet­tä eikä lisätä, lihapros­ent­ti nousee.

  Sen sijaan makkarois­sa lihapi­toisu­us ei kor­reloi suo­raan laatu­un, kos­ka moni­in per­in­teisi­in laa­tu­makkaroi­hin voidaan käyt­tää muitakin ainek­sia kuin lihaa.

 22. Tämä lihan syön­ti nousee sil­loin täl­löin tapetille ja kieltämät­tä, paljon­han lihak­ilo­on uhrataan rehua sun muu­ta. Sekaru­uan syöjiähän me kuitenkin olemme, ei siitä mihinkään pääse. Lihaa tulee syödyk­si har­vak­seltaan, viimek­si tänään lounaal­la. Mitäs lait­ta­vat niin herkullista kar­it­samureket­ta. Mjoo, har­voin tulee oste­tuk­si koti­in lihaa. Kinkkua jos ostan niin se on kinkkua eikä mitään kinkkuleiket­tä, nehän ovat täysin eri asioita.

 23. Ehdot­to­muus voi olla retoris­es­ti ja ide­ol­o­gise­na erot­tau­tu­mise­na tehokas­ta, mut­ta saa ehkä suuren yleisön pelkästään pas­sivoitu­maan ja vas­tus­ta­maan myön­teistä kehi­tys­tä. En ole veg­aani ja ehkä puo­lus­te­len sitä, mut­ta jo vähäisel­lä todel­lakin saisi jotakin aikaan. Suo­ma­lainen syö läh­es 80 kiloa lihaa vuodessa. Jos sen puolit­taisi, pää­sisi 50- luvun lop­un määri­in! Siis määrään, jon­ka ylläpi­toon ei vielä tarvit­tu teho­talout­ta. Eikä tämä vaa­di edes suur­ta kieltäymys­tä. Neljän hen­gen per­heemme on pitäy­tynyt tuos­sa määrässä edes sitä huo­maa­mat­ta! Ja jos siipikar­jan las­kee pois, tulos on vielä parem­pi. Nau­taa syömme noin 5–7 kiloa vuodessa kun se keskimäärin suo­ma­laisil­la on 18 kiloa. Aloin laskea määriä kun täytin hiil­i­jalan­jälk­i­laskuria (tulos oli 6000 kg, vähän yli tai alle riip­puen huolel­lisu­ud­estani) ja yllä­tyin ker­rankin posi­ti­ivis­es­ti. Ja siihen kun vielä lisää yhden lihat­toman päivän, tun­tee jo tekevän­sä jotain oikein. Ja vähen­tää juus­ton syön­tiä. Se on paheeni.

  Nyt veg­aan­it tietysti hymähtelevät kyynis­es­ti: “Se ostaa itselleen hyvää omaatun­toa!” Ehkä, mut­ta sen seu­raus olisi hyvä, jos kaik­ki tek­i­sivät edes saman. Luon­to ei piit­taa moti­iveista. Ja sitä oikeaa moti­ivia tai täy­del­listä veg­an­is­mia odotel­lessa siltä lop­puu aika. Siis eiku liho­ja laskemaan!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *