Kaupunkisuunnittelulautakunta hylkäsi Pietari Kalmin kadun jatkeen

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta kokoon­tui vajaamiehisenä puheen­jo­hta­ja Ris­to Rauta­van sairas­tut­tua. Esil­lä oli liiken­nesu­un­nitel­ma Pietari Kalmin kadun joukkoli­iken­nekadus­ta, jon­ka kaupung­in­hal­li­tus oli määrän­nyt lau­takun­nan toteut­ta­maan. Pää­timme kuitenkin äänin 7–1 (Lasse Män­nistö, kok) hylätä ehdo­tuk­sen seu­raaval­la päätösesityksellä:

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta hylkää esi­tyk­sen. Samal­la lau­takun­ta kehot­taa selvit­tämään Kumpu­lan kam­puk­sen liiken­ney­hteyk­sien jär­jestämistä ja poikit­tais­li­iken­teen tehostamista. Selvi­tyk­sessä tulee tarkastel­la ainakin seu­raavia toimia.

 • Raitio­vaunuy­hteyt­tä Munkkiniemestä Ara­bi­an­ran­taan ja/tai Kalasa­ta­maan, myöhem­min ehkä Otaniemestä Viikkiin
 • Joukkoli­iken­net­tä palvel­e­vaa yhteyt­tä (raitio­vaunu ja/tai bus­si) käyt­täen Vallilan­laak­son käytöstä pois­tet­tua ratapohjaa.
 • Eril­listä Pasi­la-Kumpu­la bus­siy­hteyt­tä käyt­täen ole­mas­sa ole­vaa katuverkkoa
 • Koneel­lista taso­vai­h­toa Kus­taa Vaasan tieltä Kumpu­lan­mäelle eril­lisenä han­kkeena tai alueel­la toteutet­tavaan rak­en­tamiseen liittyen.

Päätös­esi­tyk­sessä jätet­ti­in jatkoke­hit­telyssä auki kaik­ki muut esil­lä olleet vai­h­toe­hdot pait­si tätä puis­ton läpi raken­net­tavaa Pietari Kalmin kat­ua. Tavoit­teena oli saa­da päätök­sen taakse riit­tävä enem­mistö vaku­ut­ta­maan Khs.

Lisäk­si lau­takun­ta päät­ti Eli­na Palm­roth-Leinon (kok) aloit­teesta kiire­htiä toimia alueen kevyen liiken­teen reit­tien parantamiseksi.

HKL:n johtokun­ta on tänään aamul­la päät­tänyt vetää bus­si 55:n kulke­maan Kumpu­lan kam­puk­sen kaut­ta. Lisäk­si lin­ja 506 tulee kiertämään sen kaut­ta ensi syksys­tä alkaen.

Kos­ka päätös oli vas­toin kaupung­in­hal­li­tuk­sen keho­tus­ta, jäämme odot­ta­maan, mitä kaupung­in­hal­li­tus tekee.

34 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta hylkäsi Pietari Kalmin kadun jatkeen”

 1. Tun­tem­at­ta kok­ouk­sen kulkua tarkem­min tätä ehkä voi pitää osavoit­tona. Sanon “ehkä”, kos­ka saamieni tieto­jen mukaan päätök­seen jäi kum­mit­tele­maan aie rak­en­taa Vallilan­laak­soon katu. Syyk­si mainit­ti­in se, että raiti­oti­etä ei voitaisi rak­en­taa tarpeek­si nopeasti, vaan siihen menisi kym­menisen vuotta.

  Tässä ihme­tyt­tääkin hie­man se, että Niz­zas­sa saadaan aikaisek­si erit­täin pieteetil­lä raken­net­tu raiti­olin­ja neljässä vuodessa (kuten tässä artikke­lis­sa todetaan
  http://www.viapori.fi/~tuula.palaste-eerola/pdf/Nizzan_ratikka_pien.pdf), mut­ta Helsingis­sä siihen menisi 10 vuot­ta. Mik­si Helsingis­sä on niin vaival­loista rak­en­taa uut­ta raidelin­jaa, vaik­ka raideli­iken­teen suosimi­nen on Helsin­gin kaupun­gin strate­gian mukaista?

  Jos ajatel­laan, että raidelin­jan rak­en­tamista viivästyt­tää se, että Verkkosaaren ja Kalasa­ta­man asuinalue ei ole valmis, niin eihän olisi mikään pakko odot­taa alueen valmis­tu­mista. Raidelin­ja voitaisi­in rak­en­taa valmi­ik­si vaikka­pa jon­nekin Kyläsaaren tienoille saak­ka ennen mainit­tu­jen asuinaluei­den valmistumista.

 2. Kyl­lä se jäi kum­mit­tele­maan; on ihan suo­raan auki kir­joitet­tu päätök­seen sen toiseen ran­skalaiseen viivaan. Päätök­sen taakse piti saa­da myös enem­mistö, eikä vain lau­takun­nas­sa vaan myös kaupunginhallituksessa.

 3. Kiitos tilanteen akti­ivis­es­ta tiedot­tamis­es­ta. Ei men­nyt ääni hukkaan.

 4. Har­ju, jos sitä vitos­ta riv­otaan hiero­maan kun­nol­la niin kyl­lä siihen saa var­maan jopa kymme­nen vuot­ta kulumaan, eli jos:
  a) Tehdään Vallilan­laak­son kiskot ja tynkävi­to­nen Ara­bia — Pasi­la. Tuo väli on alle kymme­nen min­u­ut­tia, eli kymme­nen min­uutin vuorovälil­lä hoi­tu­isi kahdel­la ratikalla, tiheäm­mäl­lä kolmel­la, eli kalus­to ei ole tässä tapauk­ses­sa ongel­ma. Itseasi­as­sa tuon voi hoitaa niinkin, että ysi, tai osa yseistä jatkaisi Vallinlaak­son läpi Ara­bi­aan. Täl­lä jär­jeste­lyl­lä liikenne voi alkaa hyvinkin nopeasti, aloit­taa voidaan vaik­ka Sturenkadun kaut­ta kuten ehdotettu.

  b) Täysvi­to­nen Ara­bia-Munkkinie­mi. Pasi­la — Munkkinie­mi olisi sel­l­ainen reilu vart­ti, koko lin­ja siis yli 50 min­u­ut­tia. Tämä edel­lyt­tä jo vaunuhank­in­to­ja, tosin niitä nyt ollaan muutenkin han­kki­mas­sa. Lisäk­si ratikkaverkos­sa on sem­moinen domi­noe­fek­ti että kun yhteen paikkaan kos­kee niin kaik­ki muut­tuu. Vitosen myötä seiskaa voisi var­maan vähän har­ven­taa, varsinkin kun ysi jatkuu Län­si-Pasi­laan. Toisaal­ta sit­ten tarvi­taan kor­vaavasti Man­ner­heim­intielle lisää vuoro­ja kympil­la ja Mäkelänkadulle ykköselle Kurvin kaut­ta… Koneis­to hieroo pelkkää suun­nitel­maa hel­posti pari vuotta.

  c) Ote­taan mukaan Kalasa­ta­ma, Viik­ki, Otanie­mi… Menee vielä pitempään.

  Sik­si kan­nat­taa aloit­ta A:sta, eikä men­nä suo­raan C:n.

 5. Tpyy­lu­o­ma: Olen samaa mieltä siitä, että kan­nat­taisi tehdä ensin lyhyt raidelin­jaratkaisu, joka saataisi­in valmi­ik­si nopeasti. Sen jäl­keen sitä voisi myöhem­min jatkaa.

 6. Kiitos! Näis­sä olo­suhteis­sa parem­paa päätöstä olisi tuskin voitu saa­da aikaan. Tästä tuli hyvä mieli, nyt jäädään odot­ta­maan selvi­tyk­siä ja kaupung­in­hal­li­tuk­sen mah­dol­lisia toimia.

 7. Miten ihmeessä nämä muu­ta­mat min­uu­tit ovat nykyään näin tärkeitä? Aikanaan ajelin julk­isil­la Hert­toniemestä Otaniemeen. Kesti­hän se, mut­ta sehän oli tiedos­sa. Rak­en­takaa nyt ihmeessä se Star Trekin siirtäjä. Mihin ihmeessä kaikil­la tun­tuu ole­van p—n kiire?? En jak­sa ymmärtää, että joku 5 min­uutin mah­dolli­nen ajan­säästö on järkevää toteut­taa kalli­il­la hin­nal­la. Uskon, että joku voi esit­tää jonkun laskel­man tästäkin jutus­ta. Olisiko kokon­aisu­u­den kannal­ta parem­pi, että opiske­li­jat kulk­i­si­vat jalan Pasi­las­ta Kumpu­laan? Nau­ret­ta­va aja­tus tänään, mut­ta ????? No, antaa olla, tot­takai näille yksilöille pitää hoitaa kaik­ki mah­dol­lisim­man hyvin? Miksi?

 8. MIVa, jos olete­taan että liiken­nevä­line ei ole täyn­nä tai että sen kokoa voi kas­vat­taa, 5 min­uutin säästö 30min pitkälle lin­jalle ajas­sa on noin 15% säästö kus­tan­nuk­sis­sa samal­la vuorovälil­lä. Jos koko Helsin­gin joukkoli­ikenne nopeu­tu­isi vaik­ka 10% niin rahaa säästy­isi peri­aat­teessa tuol­laiset 20 miljoon­aa vuodessa. Jos tuo nopeu­tus edel­lyt­täisi vaik­ka puolen mil­jardin investoin­tia, niin se olisi edelleen kan­nat­ta­va, ainakin jos las­ke­taan matkus­ta­jien ajalle jotain arvoa.

  Pitkän tähtäi­men tavoite pitäisi olla että joukkoli­iken­teen sub­ven­tioista päästään eroon siinä kuin muunki­in liiken­teen, tämä vapaut­taisi sel­l­aiset sata miljoon­aa tar­i­fi­itues­ta ja parisa­taa liiken­nein­vestoin­neista (tiet, raiteet) vuodessa, vaik­ka sosi­aal­i­toimeen ja ter­vey­den­huoltoon. Tämä edel­lyt­tää mm. lisää raitei­ta ja omia oikoväyliä malli­in Vallilan­laak­so. Ja tiheäm­pää asu­tus­ta, kan­takaupun­gin joukkoli­ikenne on suur­in­pi­irtein itsen­sä kan­nat­tavaa nyky­isil­lä lipunhinnoilla.

  Olen muuten Helsin­gin Vihrei­den kanssa eri mieltä siitä että tar­if­fitues­ta ei voi tinkiä.

 9. Hieno ja kiitos kaupun­gin­su­un­nit­telu­lau­takun­nalle siitä, että kyseenalais­ti­vat melkoisen oudosti teh­dyn päätöksen! 

  Melkein alkaa kiin­nos­ta­maan osal­lis­tua itse poli­ti­ikkaan, kun huo­maa, mikä vaiku­tus sil­lä on kuitenkin lähiym­päristöön ja tule­vaisu­u­teen ja hyv­in­voin­ti­in. Toiv­otaan, että kaupung­in­hal­li­tus ymmärää oman ja kaupun­gin parhaan!

  t. Kumpu­lalainen, helsinkiläi­nen, maal­ta kotoisin ole­va naisih­mi­nen, joka kan­nat­taa kevyt­tä liiken­net­tä, raitio­vaunu­ja ja kohtu­ullista, mut­ta silti toimi­vaa tieverkkoa

 10. Jaha. Vihreät taas ker­ran osoit­ti­vat, että hei­dän “joukkoli­iken­nemyön­teisyyten­sä” on vain silmän­lumet­ta. Todel­lisu­udessa jyräävät paikallis­ten asukkaiden edut — elleivät satu kuu­lumaan vääri­in puolueisi­in (esim. Espoon rannikko).

  Ker­ropa, Soin­in­vaara, miten täl­lä päätök­sel­lä saadaan aikaan nyt jo opiske­li­joina ole­vien opiskelu­aikana kat­ta­va nopea kam­pusten väli­nen poikittaislinja?

  Ja niille, jot­ka ideoivat ratikkalin­jaa Munkkinie­mi-Otanie­mi: olisi kiva nähdä onko todel­lisu­udessa minkään­laisia teknisiä suun­nitelmia ole­mas­sa. Kuu­sisaar­en­ti­etä ei saa leven­net­tyä repimät­tä talojen/taloyhtiöiden aito­ja alas tai pois­ta­mat­ta kevyen liiken­teen väyliä. Jos taas tietä ei leven­netä, ratik­ka kulk­isi samaa kaistaa auto­jen kanssa koko matkan. Ei taitaisi nopeut­taa liiken­net­tä yhtään, kun autoille on kuitenkin määrät­ty nopeusra­joi­tus. Auto­ja ei Kuu­sisaar­en­tieltä saa pois­tet­tua vai­h­toe­htois­t­en reit­tien (varsinkin Lehti‑, Kas­ki- ja Kuu­sisaaren asukkaille) puut­teen vuoksi.

 11. Juhana Har­jun kanssa olen samaa mieltä siitä, että mik­si ihmeessä Helsingis­sä ei saa­da katu- tai liiken­n­ev­erkkoon mitään merkit­täviä muu­tok­sia muuten kuin kaksinu­meroisen vuosimäärän aikana? Eikös val­tu­us­tokau­den aikana pitäisi yhden val­tu­us­ton saa­da jo jotain aikaankin, niin löy­ty­isi selvä vastuunkantaja?

  Ja Juhana Har­julle vas­tauk­sek­si: syypäänä esimerkik­si Pietari Kalmin kadun kohdal­la ovat paikalliset valit­ta­jata­hot, jot­ka tekevät kaikken­sa, ettei edis­tys­tä pää­sisi tapah­tu­maan ainakaan hei­dän kus­tan­nuk­sel­laan. Käy aika kalli­ik­si muille, jos joku asukasy­hdis­tys pystyy torp­paa­maan kaiken liiken­teen alueen­sa läpi.

 12. Onko kukaan muuten laskenut, miten nopeasti Kumpu­lan asukasy­hdis­tyk­sen ideoima pikapikkubus­si kulk­isi Kumpu­lan kam­puk­selta Pasi­laan uut­ta Pietari Kalmin kat­ua pitkin?

 13. Kom­ment­ti muu­tami­in edeltävi­in kommentteihin: 

  Helsingis­sä kan­nat­taisi keskit­tyä oleel­liseen ja tor­pa­ta hörhöhankkeet.

  Jos mon­et helsinkiläiset saa­vat ja ovat saa­neet sel­l­aisen kuvan, että hallinto ja val­i­tut edus- ja luot­ta­mus­miehet ovat uhka, on vaara, että tor­pataan vält­tämät­tömiäkin hankkeita.

 14. “Jaha. Vihreät taas ker­ran osoit­ti­vat, että hei­dän ‘joukkoli­iken­nemyön­teisyyten­sä’ on vain silmän­lumet­ta. Todel­lisu­udessa jyräävät paikallis­ten asukkaiden edut — elleivät satu kuu­lumaan vääri­in puolueisi­in (esim. Espoon rannikko).”

  Asun itse melkein kymme­nen kilo­metrin päässä alueesta, mut­ta pidin katuhanket­ta silti ääliömäisenä. Min­ua tuskin tekee jääviksi se, että olen asunut alueel­la aikoinaan kahdek­san vuot­ta; nykyään käyn siel­lä korkein­taan ker­ran vuodessa, ellei ohi­a­jo­ja matkalla pohjoiseen lasketa.

  Ker­ropa, Soin­in­vaara, miten täl­lä päätök­sel­lä saadaan aikaan nyt jo opiske­li­joina ole­vien opiskelu­aikana kat­ta­va nopea kam­pusten väli­nen poikittaislinja?

  “Samal­la lau­takun­ta kehot­taa selvit­tämään Kumpu­lan kam­puk­sen liiken­ney­hteyk­sien jär­jestämistä ja poikit­tais­li­iken­teen tehostamista. Selvi­tyk­sessä tulee tarkastel­la ainakin seu­raavia toimia. [luet­te­lo]”

  Jos viivästyk­seen on jokin taho syylli­nen, niin kaupung­in­hal­li­tus, joka vaatii kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­taa toteut­ta­maan toteut­tamiskelvo­ton­ta, eikä lau­takun­ta, joka ei voi sitä toteuttaa.

 15. Kiitos Osmolle asian tiimoil­ta, toiv­ot­tavasti kaupung­in­hal­li­tus pystyy vas­taavaan venymiseen.

  Jos Pietari Kalmin katu hau­dataan, olisi kyl­lä ensisi­jais­es­ti toiv­ot­tavaa että Vallilan­laak­son rat­apenkalle tehtäisi­in pelkästään raiti­otielin­ja. Tässä olisi meil­lä asukkail­la näyt­tämisen paik­ka, eli raiti­olin­jan mah­dol­lis­ta­va kaava­muu­tos pitäisi antaa men­nä läpi ilman val­i­tuk­sia, jot­ta väl­tyt­täisi­in siltä että laak­soon ale­taan kaavoit­ta­maan bus­sikat­ua. Bus­sikadulle joudut­taisi­in tekemään tun­neli Mäkelän­rin­teen uima­hallin ohi, mikä on mas­si­ivi­su­udessaan huo­mat­tavasti suurem­pi muu­tos puis­tossa kuin tuo Pietari Kalmin katu. Tämä tosin voi ehkä toteu­tua raiti­olin­jankin kanssa riip­puen siitä voiko ole­mas­sa ole­vaa rautati­etun­nelia käyt­tää raiti­oli­iken­teessä vai ei.

  Kuitenkin, suuri kiitos koko lau­takun­nalle, pait­si tietenkin sille kokkarille.

 16. Hyvä Iiro, olisi muka­va tietää minkälaisen “kehi­tyk­sen” kan­nat­ta­ja oikein olet? Jos eri­tyi­nen huole­si on asukkaiden ympäristöään kohtaan tun­tema mie­lenki­in­to ja halu­aisit, että “järkevät” päätök­set tehdään nopeasti ja kansalais­mielipi­det­tä kuun­telemat­ta, niin kysy­isin, minkälaises­sa yhteiskun­nas­sa sin­un matkail­e­vat opiske­li­jasi jou­tu­isi­vat asumaan? Sel­l­aises­sako, jos­sa kansalaisak­ti­ivi­su­us on kiel­let­tyä ja ylhäältäpäin tehdään “vält­tämät­tömia” ja “kaikkien kan­nat­tamia” ratkaisu­ja? Markku Toikka

 17. Olen joukkoli­iken­teen kan­nat­ta­ja, jopa NIM­BY­jen ärsyt­tämisen uhal­la. Virheillekin NIM­BY­jen ylikäve­ly on tärkeää, jos kyseessä on esimerkik­si alko­holis­ti­a­sun­tolan sijoi­tu­s­paik­ka. Joukkoli­ikenne vaan ei Vihreille näytä mitään merkitsevän.

  Ja kuten sanoin: olen use­am­mal­takin Vihreältä kun­nal­lispoli­itikol­ta saanut kuul­la yksi­tyis­es­ti, että kyse ei ole luon­nonar­vo­jen puo­lus­tamis­es­ta, vaan Vihreille tärkeän asukasy­hdis­tyk­sen miellyttämisestä.

 18. Markku Toik­ka: Kaupung­in­hal­li­tuk­sen pitää ottaa huomioon myös muiden kuin Kumpu­lalais­ten edut — tässä tapauk­ses­sa kaikkien Helsinkiläis­ten, jot­ka tarvit­se­vat edes sil­loin täl­löin yhteyt­tä kam­pusten välil­lä tai muuten “Jok­eri 0:aa”. Mielu­usti myös Espoolaisten. 

  Joukkoli­ikenne- ja kaavoitusasi­at eivät voi olla paikallis­ten päätet­tävis­sä kaupungi­nosa­ta­sol­la. Muuten ryhdytään poim­i­maan vain rusi­noi­ta pullasta.

 19. Osmo Soin­in­vaara: “Selvi­tyk­sessä tulee tarkastel­la ainakin seu­raavia toimia.”

  Mitkä mainit­semis­tasi toimista aut­ta­vat kam­pusten välisen joukkoli­iken­teen nopeut­tamises­sa ja tihentämisessä?

  “Raitio­vaunuy­hteyt­tä Munkkiniemestä Ara­bi­an­ran­taan ja/tai Kalasa­ta­maan, myöhem­min ehkä Otaniemestä Viikkiin.”

  Myöhem­min. Ehkä. Kiitos vain. Palaratkaisu­ja, jot­ka eivät kor­vaa 506:n nopeut­tamista poikit­taisy­hteytenä ja kampuslinjana.

  Miten muuten on suun­nitel­tu ratikan mah­dut­ta­mi­nen esim. Kuu­sisaa­reen? Joudu­taanko neu­vot­tele­maan ulko­val­to­jen kanssa lähetys­tö­tont­tien pienen­tämisek­si kadun lev­en­tämisek­si? Vai pis­tet­täisi­inkö ratikat jun­naa­maan auto­jen sekaan?

  “Joukkoli­iken­net­tä palvel­e­vaa yhteyt­tä (raitio­vaunu ja/tai bus­si) käyt­täen Vallilan­laak­son käytöstä pois­tet­tua ratapohjaa.”

  Mitä reit­tiä bus­si pää­sisi rat­apo­h­jalle lännestä, ja miten nopea reit­ti olisi? Mil­loin tämä saataisi­in valmi­ik­si ja toim­i­maan (kaavoitus, suun­nit­telu ja rakentaminen)?

  “Eril­listä Pasi­la-Kumpu­la bus­siy­hteyt­tä käyt­täen ole­mas­sa ole­vaa katuverkkoa”

  Eikö tämä bus­siy­hteys olisi huo­mat­tavasti nopeampi uut­ta suo­raa katuy­hteyt­tä pitkin?

 20. Nyt sit­ten odotetaan:

  1) Ottaako kaupung­in­hal­li­tus asian kuitenkin itselleen päätettäväksi

  2) Pitävätkö paikallis­ten asukkaiden lupailut siitä, että van­haa ratal­in­jaa kulke­vaa tietä/raitiolinjaa ei vas­tuste­ta ja han­ke ete­nee nopeasti.

  Jälkim­mäiseen en usko. Poli­it­ti­nen nahkapäätös ja asi­aa puidaan vielä seu­raa­vat kymme­nen vuot­ta. Se taisi olla asian vas­tus­ta­jien tarkoi­tuskin. Nykyi­nen joukkoli­iken­nekadun kaa­va on ollut voimas­sa vaa­ti­mat­tomasti vuodes­ta 1987 lähtien.…

  ” * Raitio­vaunuy­hteyt­tä Munkkiniemestä Ara­bi­an­ran­taan ja/tai Kalasa­ta­maan, myöhem­min ehkä Otaniemestä Viikkiin”

  Hieno aja­tus, mut­ta toteu­tus jää hamaan tule­vaisu­u­teen. Ainakin vallilalaiset, siir­to­la­pu­u­tarha­laiset ja kaupung­in­museo vas­tus­ta­vat Vallilanlaaksossa.

  ” * Joukkoli­iken­net­tä palvel­e­vaa yhteyt­tä (raitio­vaunu ja/tai bus­si) käyt­täen Vallilan­laak­son käytöstä pois­tet­tua ratapohjaa.”

  Pelkkä Kumpu­la-Pasi­la välin yhteys ei palvelisi poikit­tais­li­iken­net­tä. Ehkä edel­listä hive­nen nopeampi toteut­taa, mut­ta vähin­täänkin samat vastustajat.

  ” * Eril­listä Pasi­la-Kumpu­la bus­siy­hteyt­tä käyt­täen ole­mas­sa ole­vaa katuverkkoa”

  Ruuh­ka-aikana, jol­loin tarve suurin, edelleen hyvin hidas yhteys. Pikkubus­seil­la kallis. Liiken­neöin­tisäästö­jen sijas­ta run­saasti lisäkuluja.

  ” * Koneel­lista taso­vai­h­toa Kus­taa Vaasan tieltä Kumpu­lan­mäelle eril­lisenä han­kkeena tai alueel­la toteutet­tavaan rak­en­tamiseen liittyen.”

  Paran­taa liikun­taesteis­ten kulkua Ara­bi­an­ran­nas­ta Kumpu­lan­mäelle, mut­ta ei sinän­sä paran­na mitenkään poikit­tais­li­iken­net­tä tai yhteyk­siä Kumpu­la-Pasi­la välillä.

  Poli­it­tis­es­ti hyvä päätös varsinkin vihreille, mut­ta substanssi/joukkoliikenteen kehit­tämisen kannal­ta kyl­lä hävettäisi.

 21. JoukkoL antaa nyt väärän todis­tuk­sen siitä, mitä tääl­lä on san­ot­tu vallilalais­ten kan­nas­ta Vallilan­laak­son joukkoli­iken­nekatu­un. Olen sanonut, että hyvin maise­moitua ja ruo­hotet­tua raiti­olin­jaa kan­natan, mut­ta kaikkia raskaampia ratkaisua (kuten kat­ua) vas­taan voi odot­taa lähikaupungi­nosista val­i­tuk­sia ja muu­takin ankaraa vastustusta.

  Joku tääl­lä kysyi pikkubussin mat­ka-ajas­ta ole­mas­sa ole­via katu­ja pitkin Pasi­lan ase­mal­ta Kumpu­lan­mäelle. Sitähän kokeilti­in juuri neljä tun­tia kestäneessä kokeilus­sa 1.4. Siinä pikkubussin mat­ka-ajak­si Pasi­lan ase­mal­ta (Koske­lan ja Kumpu­lan kaut­ta) Kumpu­lan­mäelle saati­in keskimäärin 7 min­u­ut­tia. On selvää, että Pietari Kalmin kadun jatke ei voisi olla viit­tä min­u­ut­tia nopeampi. Lisäti­etoa kokeilus­ta blo­gis­tani, jota pääsee luke­maan nimeäni klikkaamalla.

 22. Hyvä Iiro Jan­tunen. Uskon että poikit­tais­li­iken­teen ongelmi­in saadaan hyvä ratkaisu, nyt kun päätök­sen­teko palau­tuu toiv­ot­tavasti demokraat­tisi­in uomi­in­sa. Ennenkaikkea koko seu­tukun­taa yhdis­tävä tuhan­sien ihmis­ten mielipi­de tulee kuul­luk­si. Me emme mis­sään tapauk­ses­sa vas­tus­ta joukkoli­iken­net­tä niinkuin nyt on jo sata ker­taa san­ot­tu. Me vas­tus­tamme type­r­iä ratkaisu­ja joil­la tuho­taan turhaan kor­vaa­mat­to­mia kult­tuuri­ar­vo­ja eikä saa­da mitään oleel­lista aikaan. Varsinkin kun näi­hin ratkaisui­hin pyritään ohit­ta­mal­la demokraat­ti­nen päätök­sen­teko. (otto-oikeus) Jos päät­täjät halu­a­vat leima­ta kaik­ki kansalais­li­ik­keet NIM­BY-ilmiöik­si ollaan vaar­al­lisel­la tiel­lä. Markku Toikka

 23. En nyt kyl­lä käsitä tätä “äää petol­liset vihreät pet­tivät oman vihreyten­sä äää” ‑reak­tio­ta. Siis on jotenkin epävihreää halu­ta, että kaupun­gin kult­tuuri­his­to­ri­al­lis­es­ti arvokkaimpi­in ja kauneimpi­in kuu­lu­va viheralue, jon­ka maise­man­hoitoon on käytet­ty miljoo­nia euro­ja, saa jäädä sel­l­aisek­si kuin se on nyt? Mikä edes voisi olla enem­män sopu­soin­nus­sa vihrei­den ja koko vihreän liik­keen his­to­ri­al­lisen aate­taus­tan kansaa — jopa suo­ras­taan huvit­ta­van stereo­tyyp­pisel­lä taval­la — kuin tämä? Olisi voin­ut olet­taa vihre­itä syytet­tävän asian yhtey­dessä nimeno­maan liial­lis­es­ta vihrey­destä, ei liian vähäisestä.

  Olen mon­ta ker­taa van­nonut pysyväni koko ikäni puolue­poli­it­tis­es­ti sitou­tu­mat­tomana, mut­ta täy­tyy sanoa, että nyt tek­isi melkein mieli liit­tyä vihreisi­in silka­s­ta myötätunnosta.

 24. “Miten muuten on suun­nitel­tu ratikan mah­dut­ta­mi­nen esim. Kuu­sisaa­reen? Joudu­taanko neu­vot­tele­maan ulko­val­to­jen kanssa lähetys­tö­tont­tien pienen­tämisek­si kadun lev­en­tämisek­si? Vai pis­tet­täisi­inkö ratikat jun­naa­maan auto­jen sekaan?”

  Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan sil­loinen vara­jäsen Alku näyt­tää sanovan tuol­la että Lehti­saaren kaavaa tehtäessä ratik­ka otet­ti­in huomioon ja Kuu­sisaa­reenkin mah­tuu. Eli jos ratikkaa sinne asti joskus laa­jen­netaan, sen ei pitäisi jäädä diplo­maat­tis­es­ta koske­mat­to­muud­es­ta kiinni.

  Mut­ta tuo­han ei toki mis­sään tapauk­ses­sa ole ihan tämän vuo­den jut­tu. Jos jol­lain ratikalla aloitet­taisi­in, niin se ole­mas­sa ole­via raitei­ta kulke­va olisi hyvä. Liiken­teen saisi alka­maan ensi syksynä.

 25. Tom­mi Uschanov kirjoitti:
  “kaupun­gin kult­tuuri­his­to­ri­al­lis­es­ti arvokkaimpi­in ja kauneimpi­in kuu­lu­va viheralue”

  Ainakin täl­lä het­kel­lä kun alkaa kävel­lä Ilmati­eteen laitok­sen kul­mal­ta Pasi­laan päin, tuo “arvokas ja kau­nis viher­alue” on mul­tainen polku niityn reunaa, ja sit­ten hal­ki loskaisen, lätäkköisen, upot­ta­van ruo­hikkokolmion. Vael­luskenkien kanssa se ei ole mikään ongel­ma, mut­ta kevym­mil­lä kengillä Mäkelänkadul­ta kam­puk­selle ei taitaisi tuo­ta kaut­ta pää­sisi ollenkaan kävelemään kuiv­in jaloin.

  Selvästikään “miljoonien euro­jen maise­man­hoidol­la” ei saa edes reit­tiä jota pitkin voisi kävel­lä kuiv­in jaloin kevyem­mil­läkin kengillä.

 26. Jep… Tämä Vallilan katu­ju­pak­ka taitaa olla oikein sitä NIM­BYläisyy­den kovaa ydin­tä (niin paljon kuin tuo­ta ter­miä käytetäänkin väärin). 

  Yliopis­to, koulu­tus, nuoret — oikein hyvä, mut­ta ei siel­lä mis­sä minä asun.

  Joukkoli­ikkenne — Tosi jees, mut­ta kun­han ei pör­rää mei­dän kulmillla. 

  On valitet­tavaa, että monil­la ei näytä ole­van kant­tia puo­lus­taa joukkoli­iken­net­tä, sil­loin kun se vaatisi tekemään muitakin kuin mukavia päätök­siä. Kehi­tys­tä ei vaan valitet­tavasti tapah­du jos ei voi­da tehdä sel­l­aisi­akin päätök­siä, jot­ka eivät kaikkia miel­lytä. Onpa haus­ka nähdä mitä nämä vallilalais­ten kelkkaan hypän­neet poli­itikot tule­vat seu­raa­van ker­ran sanoman kun vaikka­pa töölöläiset vas­tus­ta­vat omille kul­milleen tule­vaa alkoholistihoitolaa. 

  Mut­ta sehän on ihan eri jut­tu, onhan?

 27. Kumpu­lan­laak­son ja Vallilan­laak­son joukkoli­iken­nekadun vas­tus­ta­ji­in on yritet­ty lyödä NIM­BY-leima. NIM­BY-ilmiöl­lähän tarkoite­taan sitä, että jotakin asi­aa ei halu­ta omaan asuinympäristöön, vaan se yritetään sälyt­tää muiden kaupungi­nosien riesaksi.

  Kadun vas­tus­tamises­sa ei kuitenkaan ole kysymys NIM­BYstä, kos­ka kadun rak­en­ta­mat­ta jät­tämi­nen ei siir­rä ongel­maa muiden kaupungi­nosien kon­tolle. Vallilalaiset ja kumpu­lalaiset ovat päin­vas­toin yleis­es­ti suos­tuneet siihen, että liikenne Kumpu­lan­mäeltä kulk­isi hei­dän asuinaluei­den­sa läpi, mut­ta ole­mas­saol­e­vaa katu­verkos­toa pitkin.

  Olemme peräti ideoineet ratkaisu­ja, jot­ka käyt­tävät Kumpu­lan ja Vallilan ole­mas­sole­via katu­ja, mut­ta säästävät puis­toalueen. Täl­lainen luo­va ja toimi­va ratkaisu on ehdot­ta­mamme kam­pus­bus­sil­in­ja, joka liiken­nöisi pikkubusse­ja käyt­täen Pasi­lan ase­man ja Kumpu­lan­mäen välillä.

  NIM­BY-nim­i­tys on kulunut ja sisäl­löl­lis­es­ti tyhjä keskustelukeino. Se ote­taan käyt­töön sil­loin, kun asial­liset argu­men­tit loppuvat.

 28. Asi­aa voi tarkastel­la myös hie­man filosofisem­mas­ta näkökul­mas­ta. Mielestäni ongel­man taustal­la on se, että poli­itikoil­la on teknokraat­ti­nen päämäärä-keino-ratio­naal­isu­u­teen perus­tu­va tapa ratkaista asioi­ta. Läh­estymistapa on sinän­sä hyvä, mut­ta sil­lä on rajoituk­sen­sa, kos­ka se ei havaitse arvo­ja. Tarvit­sisimme sen täy­den­täjäk­si arvo­ra­tionaal­isu­ut­ta eli kykyä havai­ta elämässämme arvo­ja, jot­ka ovat puo­lus­tamisen arvoisia. 

  Epäilen vah­vasti, että uppou­tu­mi­nen poli­it­tiseen toim­intaan saa poli­itikot omak­sumaan sel­l­aisen loogis-ana­lyyt­tisen mood­in, joka supis­taa hie­man sitä näkökent­tää, jol­la mon­et poli­itikot tarkastel­e­vat todel­lisu­ut­ta. Se aikaansaa sen, että poli­itikot eivät aina näe niitä ympäristön pehmeitä arvo­ja, jot­ka esimerkik­si puis­tossa las­ten­vaunu­ja työn­televälle äidille ovat itses­tään selviä.

 29. Hyvä Iiro,

  toivon sin­ulle ja muille opiske­li­joille sel­l­aista tule­vaisu­ut­ta, jos­sa on sekä joukkoli­iken­net­tä että toimi­vaa paikallisdemokratiaa.

  Toivon, että otat huomioon sen, että asukkaat (sekä Vallilan, Kumpu­lan, Käpylän ja kauem­pi­en aluei­den asukkaat) ovat ne, jot­ka aluet­ta käyt­tävät aluet­ta enem­män (sekä työ­matkali­iken­teeseen että muuhun liiken­teeseen ja virk­istyskäyt­töön) nyt ja tulevaisuudessa.

  Toivon ihan vil­pit­tömästi, että alueelle saadaan toimi­va joukkoli­iken­ner­atkaisu. Sel­l­ainen, joka säi­lyt­tää myös tärkeän kaupunki­lais­ten henkireiän. 

  Ja toivon, että sin­un ei tarvit­si olla noin vihainen ja syyttävä. 

  Ja toivon, että ihmis­ten lähiym­päristöön vaikut­ta­vat tärkeät liiken­ner­atkaisut pun­ni­taan todel­la tarkkaan ja hyvin valmis­tellen (näin ei ole tässä tehty). Vain näin voidaan tehdä kestäviä ratkaisu­ja ympäristön ja ihmis­ten kannalta. 

  Läm­mit­täkää ja avar­takaa sydän­tänne, älkää katuja.

 30. Minus­ta ain­oa real­isti­nen ja paras vai­h­toe­hto on juuri se, joka leikat­ti­in pois, ase­makaavaan merkit­ty Pietari Kalmin kadun jatke. Muut käytän­nössä vain lykkäävät asi­aa, ehkä tästä syys­tä tuo real­isti­nen halut­ti­inkin syr­jään? Yliopis­to ker­ta kaikki­aan tarvit­see toimi­van ja nopean julkisen liiken­teen yhtey­den Pasi­lan ase­malle, se on oleelli­nen osa kam­puk­sen infra­struk­tu­uria. Kyseessä on investoin­ti vuosikym­me­nien tähtäimel­lä ja paras mah­dolli­nen vai­h­toe­hto on valittava. 

  Kuten mon­et kom­men­toi­jat jo ovat kir­joit­ta­neet: on merkil­listä kuin­ka täl­laista julkisen liiken­teen yhteyt­tä voidaan vastustaa.

  Kru­u­nun­hakalaise­na min­ua myös häm­mästyt­tää että alue jon­ka läpi julkisen liiken­teen katu menisi olisi “yksi lähikaupungi­nosien har­voista henkirei’istä”. Minä kun fil­laroin noil­la seuduil­la en näe kuin sankkaa met­sää, kallioita,
  kasvi­ti­eteel­listä puu­tarhaa, siir­to­la­pu­u­tarhaa, uima­halle­ja, jalka­pal­lo­kent­tiä, joitain puu­talo­ja sen­tään on.

  1. Olisiko liikaa vaa­dit­tu, että yliopis­to saisi aikaan taqlvisinkin kun­nos­sa pidet­tävät por­taat tont­tin­sa läpi Kus­taan Vaas­antieltä kampuslueelle

 31. Ettei näiltä min­u­ut­tikus­tan­nusten lask­i­joil­ta uno­h­tu­isi asian toinen puoli kokon­aan: kun Pasi­las­ta Kumpu­lan kam­puk­selle pää­sisi teo­ri­as­sa 5 min nopeam­min Pietari Kalmin oikoti­etä, Kumpu­las­ta ja Käpylästä Meilah­den kam­puk­selle kuluisi 10–15 min­u­ut­tia pitem­pi aika ilman 506 bus­siy­hteyt­tä. Tiedelin­jan reit­tio­suuk­sien käyt­täjämääristä ei ole vieläkään tehty selvi­tys­tä. Mut­ta Kumpu­lan kam­puk­sen väki taitaa olla yliopis­ton ja kaupun­gin eri­tys­suo­jeluk­ses­sa. Vai onko demokra­tia sitä että eniten huu­ta­va saa tah­ton­sa läpi?

 32. Pikkubus­si­vaa­timus tun­tuu aika kohtu­ut­toma­l­ta, nykyli­iken­nöi­jiltä ei löy­dy täl­läista kalus­toa, ja kun ei löy­dy niin sit­ten pitää vis­si­in jakaa tak­siseteleitä että Kumpu­laan pääsee kätevästi Pasi­las­ta? Ehdotet­tu pikkubus­sil­in­ja ei myöskään auta pätkääkään Itäkeskuk­sen — Viikin suunnal­ta tuli­joi­ta, jot­ka yhtä lail­la tarvit­se­vat yhteyt­tä Kumpu­laan ja Pasi­laan. Jok­eribus­sil­in­ja laitet­ti­in pari vuot­ta sit­ten kulke­maan Van­taan­joen yli van­haa ratal­in­jaa pitkin, olisiko sil­loin pitänyt organ­isoi­da kaupungi­nosay­hdis­tyk­set teemal­la “alueen henkireikää ei saa katkaista”?

 33. Eikö tuo­ta yhteyt­tä ois voin­ut ajatel­la laitet­ta­van kiis­tel­lyn alueen ylit­tävälle sil­lalle, kun Kumpu­lan­mä­ki on jo valmi­ik­si niin korkeal­la. Se alka­isi Kumpu­lan kam­puk­sen lounais nurkan kalli­ol­ta ja yhty­isi Limingantiehen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.