Pietari Kalmin katu: ongelman määrällistämistä

Kyse kau­pun­ki­suun­nit­te­lua ravis­te­le­vas­ta Pie­ta­ri Kal­min kadus­ta on peräi­sin Tie­de­lin­jas­ta 506, jos­ta YTV on suun­ni­tel­lut erään­lais­ta nol­la-Joke­ria, kor­kea­ta­sois­ta poi­kit­tais­lii­ken­teen reit­tiä. Sen nykyi­nen lin­ja kul­kee kar­tan osoit­ta­mal­la taval­la. Pahoit­te­len kar­tas­sa ole­vaa yli­mää­räis­tä lin­jaa, mut­ta en löy­tä­nyt netis­tä parem­paa kart­taa. Rei­tin idea­na on pait­si yhdis­tää vii­si kam­pusa­luet­ta toi­siin­sa, ennen kaik­kea olla syöt­tö­lin­ja Pasi­lan ase­mal­le niin Munk­ki­nie­mi-Mei­lah­ti ‑alu­eel­ta kuin Viikki-Kumpula-alueeltakin.

tiedelinja2

Lin­ja on käte­vä; tai aina­kin sen piti olla. Kuten kuvas­ta näkyy, Pasi­la-Kum­pu­la-välil­tä puut­tuu suo­ra yhteys, mikä ram­paut­taa reit­tiä pahas­ti. Pasi­lan ase­mal­le pää­see Munk­ki­nie­mes­tä 15 minuu­tis­sa ja HYKS:in pysä­kil­tä 8 minuu­tis­sa. Vii­kis­tä pää­see Kum­pu­laan 10 minuu­tis­sa, mut­ta Kum­pu­las­ta Pasi­laan reit­ti kie­mur­te­lee reit­tiop­paan mukaan 19 minuut­tia. Niin­pä Reit­tio­pas ei edes tar­joa sitä vaih­toeh­to­na pyrit­täes­sä Vii­kis­tä Pasi­lan asemalle.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esit­tä­mä reit­ti nopeut­tai­si Kum­pu­lan ja Pasi­lan yhteyt­tä vii­del­lä minuu­til­la. Toi­von, ettei kukaan kos­kaan sanoi­si, että jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­tä­jien aika on niin arvotont5a , ettei vii­si minuut­tia mer­kit­se mitään. Moot­to­ri­tien oikai­su kym­me­nel­lä kilo­met­ril­lä sääs­tää autoi­li­joi­den aikaa myös vai­vai­set vii­si minuut­tia. Jos asuin­ka­duil­le mää­rätt­gäi­siin kym­me­nen kilomt­rin nopeus­ra­joi­tus, har­vasn autoi­li­jan mat­ka-aika pite­ni­si yli viit­tä minuut­tia. Lin­jan päi­vit­täi­nen käyt­tä­jä istuu bus­sis­sa yli­mää­räis­tä liki tun­nin vii­kos­sa ja koko­nai­sen työ­vii­kon vuodessa.

Päi­vit­täin tuo­hon kier­rok­seen osal­lis­tuu molem­piin suun­tiin run­saat tuhat hen­keä.  Jos hei­dän aikan­sa arvo­tet­tai­siin kym­me­nek­si eurok­si tun­nil­ta, aika­tap­pio on noin puo­li mil­joo­naa euroa vuo­des­sa. Tämän pääl­le tule­vat ne kaik­ki, esi­mer­kik­si Viik­ki­läi­set, jot­ka eivät nyt käy­tä yhteyt­tä, kun se on niin hidas. Lii­ken­nöit­si­jäl­le yli­mää­räi­ses­tä mut­kas­ta koi­tuu muu­ta­man sadan tuhan­nen euron kus­tan­nuk­set, kos­ka lin­jal­la tar­vi­taan nyt auto tai kak­si enem­män. Vähäi­ses­tä jouk­ko­lii­ken­teen edus­ta ei siis ole kyse.

Reit­tiä on siis oikais­ta­va tai on kek­sit­tä­vä toi­nen vaihtoehto.

Paras toi­nen vaih­toeh­to oli­si lak­kaut­taa koko lin­ja 506 ja kor­va­ta se ratik­ka­lin­jal­la Munk­ki­nie­mes­tä Pasi­lan kaut­ta Ara­bi­aan. Uut­ta kis­koa tar­vit­tai­siin vain Pasi­lan ja Kum­pu­lan välil­lä pit­kin van­haa rau­ta­tie­lin­jaa. Tämä­kään ei oli­si yli­mää­räi­nen inves­toin­ti, kos­ka välil­le suun­ni­tel­laan joka tapauk­ses­sa Kala­sa­ta­man ratik­ka­reit­tiä. Lin­jaa voi­si jat­kaa myös Viik­kiin, jon­ne alun perin oli tar­koi­tus vetää kuto­sen ratik­ka. Sen rei­tin var­rel­la Vii­kis­sä oli kai jotain suo­je­luon­gel­mia, joi­ta en tun­ne tar­kem­min.  Tämä mak­sai­si tiu­e­tys­ti pal­jon enem­män. Ota­nie­mi jäi­si lin­jas­ta sivuun, mut­ta sin­ne­hän tulee metro.

Asuk­kaat ovat esit­tä­neet pik­ku­bus­sia Pasi­lan ja Kum­pu­lan välil­le. Minul­le tämä suun­ni­tel­ma ei ole oikein auen­nut: mik­si pik­ku­bus­si oli­si isoa bus­sia nopeam­pi, jos se kui­ten­kin kier­tää ole­mas­sa ole­vaa katu­verk­koa pit­kin? Mitä sii­nä vaih­toeh­dos­sa teh­dään lin­jal­le 506? Ehkä joku aloit­teen teki­jöis­tä voi­si valaista.

Esil­lä on ollut kak­si vaih­toeh­toa, kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton esi­tys vetää lin­ja van­haa rata­lin­jaus­ta pit­kin, jol­loin se ei kii­peäi­si Kum­pu­lan kam­puk­sel­le, vaan sin­ne pitäi­si kii­ve­tä lihas­voi­min ja Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys Pie­ta­ri Kal­min kadun jat­kees­ta läpi Kum­pu­lan laak­son puis­ton. Pie­ta­ri Kal­min kadun jat­ka­mi­nen nopeut­tai­si yhteyt­tä vii­del­lä minuu­til­la ja rata­lin­jaus sel­väs­ti enem­män, mut­ta pysäk­ki oli­si siis mäen alla.

kumpulanlaakso2

Olen piir­tä­nyt rei­tit satel­liit­ti­ku­vaan käsi­va­rai­ses­ti, joten ne eivät ole tark­ko­ja. Kum­pu­lan kam­pus on kuvas­sa ylhääl­lä oikeal­la ja Val­li­lan siir­to­la­puu­tar­ha-alue rata­lin­jauk­sen alapuolella.

Näis­tä kah­des­ta vaih­toeh­dos­ta on help­po vali­ta. Pie­ta­ri Kal­min tie vau­rioit­taa Kum­pu­lan­laak­son puis­toa ja rata­lin­jaa aja­vat bus­sit häi­rit­se­vät siir­to­la­puu­tar­han rau­haa. Kum­pu­lan­laak­so vau­rioi­tuu bus­si­rei­tis­tä pal­jon pahem­min kuin Val­li­lan­laak­so rata­lin­jan asfal­toi­mi­ses­ta. Hai­tan kär­si­jöi­tä Kum­pu­lan­laak­sos­sa on pal­jon enem­män ja ympä­ri­vuo­ti­sem­min kuin siir­to­la­puu­tar­has­sa. Puis­ton rau­ha on asuk­kail­le oikeus, siir­to­la­puu­tar­ha­mö­kis­sä kan­ta­kau­pun­gis­sa on vähän jopa etuoi­keu­den makua. Vie­lä vii­me vuon­na rataa pit­kin jyris­ti­vät die­sel­ve­tu­rin vetä­mät tava­ra­ju­nat Som­pa­saa­ren sata­maan, eivät tosin tie­ten­kään aivan yhte­nään. Siir­to­la­puu­tar­han rau­ha menee joka tapauk­ses­sa kala­sa­ta­man ratik­ka­lin­jan myö­tä. Sik­si tun­tui­si jär­jet­tö­mäl­tä lait­taa alu­een läpi kak­si yhteyt­tä, kun yhdel­lä­kin pärjättäisiin.

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton ehdo­tus oli pal­jon parem­pi kuin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen lau­ta­kun­nal­le mää­rää­mä vaihtoehto.

Täl­lai­nen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käs­ky­tys on niin har­vi­nai­nen, etten 24 vuo­den val­tuus­to­ko­ke­muk­ses­ta huo­li­mat­ta tie­deä, onko lau­ta­kun­nan mah­dol­lis­ta jät­tää käs­ky toteut­ta­mat­ta. Jos Khs pitää pään­sä, se voi aina ottaa lau­ta­kun­nan päätlk­sen itsel­leen. Sik­si haluai­sin kes­kus­tel­la täs­tä KSV:n lin­jauk­ses­ta kompromissina.

58 thoughts on “Pietari Kalmin katu: ongelman määrällistämistä”

 1. Asuk­kaat ovat esit­tä­neet pik­ku­bus­sia Pasi­lan ja Kum­pu­lan välil­le. Minul­le tämä suun­ni­tel­ma ei ole oikein auen­nut: mik­si pik­ku­bus­si oli­si isoa bus­sia nopeam­pi, jos se kui­ten­kin kier­tää ole­mas­sa ole­vaa katu­verk­koa pitkin?”

  Jos se meni­si Limin­gan­tie­tä? Hait­ta sekin, mut­ta ehkä ei koh­tuu­ton? Onhan sil­lä kadul­la nyt­kin auto­lii­ken­net­tä. Mäke­län­ka­dul­ta kek­si­tään var­mas­ti jokin näp­pä­rä yhteys Pasi­lan ase­mal­le. (Pari viik­koa sit­ten Osmo muu­ten itse­kin ehdot­ti pik­ku­bus­si­rat­kai­sua.) Kat­sot­tai­siin asi­aa uudel­leen sit­ten kun ratik­ka kul­kee nykyis­tä rai­de­lin­jaa. 506 voi­si ajaa samoin kuin nyt.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Osmo,

  ehdo­tuk­se­si on hyvä, mut­ta sel­lai­nen kor­jaus, että se ei ole sama jota KSV esit­ti kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nal­le 18.12.2008.

  Tuol­loin hylä­tys­sä ehdo­tuk­ses­sa katu kään­tyi Hämeen­tien sil­lan vie­res­sä 180 astet­ta takai­sin län­teen ja kie­mur­te­li sii­tä ylös mäel­le Nylan­de­rin­puis­ton hal­ki. 506 siis oli tar­koi­tus lait­taa kier­tä­mään Kum­pu­lan­mäen kaut­ta ja lin­ja tus­kin oli­si ollut nopeam­pi kuin Pie­ta­ri kal­min kadun vas­tus­tet­tua jat­ket­ta pitkin.

  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan esityslistalta:
  “Vas­taa­va yhteys on suun­ni­tel­tu Val­li­lan­laak­soon joh­ta­mal­la jouk­ko­lii­ken­teel­le varat­tu katu kul­ke­maan Pie­ta­ri Kal­min kadul­ta Kum­pu­lan kas­vi­tie­teel­li­sen puu­tar­han pää­si­sään­käyn­nin koh­dal­le ja sii­tä edel­leen Jyrän­gön­tiel­le ja alas rau­ta­tien paikalle.”

  Itse esi­tys: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2008/Ksv_2008-12–18_Kslk_37_El/DFCED363-9C74-45F4-8111-B9019B64F96A/Vallilanlaakson_joukkoliikennekatua_koskeva_asemak.html

  Täs­sä esi­tys­lis­tal­ta löy­ty­vät kar­tat ja havaintokuvatkin:
  http://www.hel.fi/wps/portal/Kaupunkisuunnitteluvirasto/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Ksv/fi/P__t_ksenteko/HelaContentKsv&xml=http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2008/Ksv_2008-12–18_Kslk_37_El/main.xml&xsl=http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/mainSuomi.xsl&CACHEPARAM=Ksv%202008–12-18%20Kslk%2037%20El

  Sinun ehdo­tuk­se­si on parem­pi kuin tuo ehdo­tus, ei kan­na­ta sot­kea nii­tä toisiinsa.

  Itse kan­na­tan eni­ten idea ratik­ka­lin­jan kehit­tä­mi­ses­tä ensin nykyi­sil­le kis­koil­le alkaen syk­syl­lä 2009 ja sit­ten oikais­tuil­le kis­koil­le laak­son poh­jaa myö­ten. Sii­tä laa­jen­net­taes­sa 506:n voi­si pik­ku­hil­jaa kor­va­ta koko­naan, eikä sen parem­min Kum­pu­lan- kuin Val­li­lan­laak­soon­kaan tar­vit­si­si vetää asfalt­tia, vaan pelk­kä ruohorata. 

  Tämä tie­tys­ti on pelk­kä maal­lik­ko­mie­li­pi­de (Val­li­lan asuk­kaa­na) ja voi olla että en ole hok­san­nut jotain oleel­lis­ta tekijää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Kive­käs: “Itse kan­na­tan eni­ten idea ratik­ka­lin­jan kehit­tä­mi­ses­tä ensin nykyi­sil­le kis­koil­le alkaen syk­syl­lä 2009 ja sit­ten oikais­tuil­le kis­koil­le laak­son poh­jaa myö­ten.” Stu­ren­ka­dun lin­ja on var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to pik­ku­bus­sil­le. Mut­ta onko­han se tar­peek­si nopea ja miel­lyt­tä­vä kam­puk­sen ihmi­sil­le — ettei nyt meni­si lii­kaa aikaa ja kyy­ti oli­si miel­lyt­tä­vää? Ja onko tämä han­ke talou­del­li­ses­ti ja hal­lin­nol­li­ses­ti han­ka­lam­pi? Oli miten oli, vaih­toeh­to­ja nykyi­sil­le suun­ni­tel­mil­le löytyy.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Kau­pun­ki­ra­ken­ne on muut­tu­nut pal­jon sit­ten Hel­sin­gin perus­ta­mi­sen. Puis­toa­lueis­ta on naker­ret­tu pala­sia sai­raa­loi­ta, jää­hal­le­ja ja asun­to­ja­kin var­ten. Kau­pun­gin kas­vaes­sa ja tii­vis­tyes­sä puis­toa­luei­ta ja met­siä on jää­nyt han­ka­liin paik­koi­hin. Kun nii­den mää­rä on vähen­ty­nyt, nii­tä luon­nol­li­ses­ti puo­lus­te­taan entis­tä tarkemmin.
  1800-luvul­la oli yleis­tä että kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­sa katu­ja ja puis­to­ja raken­net­taes­sa puret­tiin van­hat talot tiel­tä. Vie­lä 2000-luvul­la esim. Barce­lo­nas­sa pure­taan van­ho­ja talo­ja puis­to­jen ja torien tiel­tä. Mik­sei Hel­sin­gis­sä voi­tai­si teh­dä niin, että raken­ne­taan tie tai talo­ja pus­ton tilal­le siel­lä mis­sä se on jär­ke­vää kau­pun­ki­ra­ken­teel­li­ses­ti ja kom­pen­saa­tio­na pure­taan lähel­tä talo­ja ja teh­dään puis­toa tilalle?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Ettei tuos­sa kis­ko­jen vien­nis­sä Hämeen­tiel­tä rata­lin­jal­le län­si­kaut­ta tuli­si kor­keus­e­ro ja kaar­re­sä­de vas­taan? Mut­ta joka tapauk­ses­sa, ehdo­tus on hyvä kun­han kevyen lii­ken­teen väy­lää alas mäel­tä paran­ne­taan. Jos sii­nä Kum­pu­lan por­tis­sa on joku kaa­vaon­gel­ma niin kuin tääl­lä todet­tiin, niin lau­ta­kun­ta voi­si hoi­taa sen kuntoon.

  Se vitos­ra­tik­ka Munk­ki­nie­meen saak­ka tar­vi­taan myös Pasi­la — Mei­lah­ti välin takia. 58 ja muut bus­sit ovat tupa­ten täyn­nä tuol­la välil­lä työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä. Lisäk­si bus­sit juut­tu­vat ruuh­kiin Nor­densk­jiöl­din­ka­dul­la, rati­kal­la taas oli­si käy­tän­nös­sä koko mat­kan omat kiskot.

  Vii­kin rati­kan luon­non­suo­je­luon­gel­ma lie­nee se että Hämeen­tie­tä ei voi lähem­pä­nä Viik­kiä leven­tää kun itä­puo­lel­la on luon­non­suo­je­lua­lue. Tämä on täy­sin pseu­do-ongel­ma, auto­lii­ken­teen kan­nal­ta tuo pät­kä on täy­sin tur­ha ja vähän käy­tet­ty, kun vie­res­sä on moot­to­ri­tie, eli sii­tä voi ihan hyvin teh­dä vaik­ka joukkoliikennekadun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ilmei­ses­ti tie­to­ni ympä­ris­tö­ris­ti­rii­das­ta oli vää­rä. Se ongel­ma on raha. Mat­ka Vii­kis­tä Ara­bian­ran­taan on aika pit­kä, eikä sil­lä välil­lä ole yhtey­del­le käyt­töä. Tämä taas tie­tys­ti nopeut­tai­si spå­ran kulkua.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Vie­lä tuli sel­lai­nen vil­li idea, että entä jos tuon­ne Kum­pu­lan mäel­le nous­tai­siin tun­ne­lis­sa siel­tä rau­ta­tie-lin­jauk­sel­ta. Siis n. 300m tun­ne­li Jyrän­gön­tien ja rau­ta­tien ris­teyk­ses­tä Pie­ta­ri Kal­min kadul­le. Nousua tuli­si n. 20m joten ei pitä­si olla lii­an jyrk­kä ja tun­ne­lis­sa katu oli­si help­po pitää sula­na ja kuivana.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Ode: “Paras toi­nen vaih­toeh­to oli­si lak­kaut­taa koko lin­ja 506 ja kor­va­ta se ratik­ka­lin­jal­la Munk­ki­nie­mes­tä Pasi­lan kaut­ta Arabiaan.” …
  “Lin­jaa voi­si jat­kaa myös Viik­kiin, jon­ne alun perin oli tar­koi­tus vetää kuto­sen ratik­ka.” … “… ongel­ma on raha. Mat­ka Vii­kis­tä Ara­bian­ran­taan on aika pit­kä, eikä sil­lä välil­lä ole yhtey­del­le käyt­töä. Tämä taas tie­tys­ti nopeut­tai­si spå­ran kulkua.”

  Mikä kos­kee väliä Ara­bian­ran­ta — Viik­ki, kos­kee käsit­tääk­se­ni myös väliä Munk­ki­nie­mi — Ota­nie­mi. Sii­nä se viis­sa­taa­kuu­to­nen sit­ten olisikin.

  Kuusi­saa­res­sa oli­si kyl­lä vähän run­not­ta­va, jot­ta rata kun­nol­la mah­tui­si. Mut­ta se taas on valin­ta­ky­sy­mys. Autoil­le hidas­teet ja ahtaim­mil­laan yksi­kais­tai­set pät­kät niin kuin pie­nil­lä sil­loil­la ennen van­haan. Rei­tin bus­sit voi­tai­siin koko­naan kor­va­ta rati­koil­la. Sitä pait­si tont­ti­maa­ta­kin on jos­kus lunas­tet­tu kaduk­si, kun auto­jen mah­tu­mi­ses­ta on ollut kysymys.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Kart­taa­kin kat­so­mal­la on aika help­poa olla Pie­ta­ri Kal­min kadun raken­ta­mi­sen puo­les­ta. Poi­kit­tais­lin­jo­ja ei vali­tet­ta­vas­ti voi nykyi­sen katu­ver­kon avul­la teh­dä, kadut puut­tu­vat — tai ovat hyö­dyt­tö­miä jouk­ko­lii­ken­teen kan­nal­ta, kuten Haka­mäen­tie tai Met­sä­län­tie — oikeas­taan suu­rel­ta osal­ta Kehä I:kin.

  Vali­tet­ta­vas­ti niin Oden kuin monen muun­kin vih­reän Pie­ta­ri Kal­min katu ‑mie­li­pi­teis­sä on selit­te­lyn makua: ollaan jouk­ko­lii­ken­teen paran­ta­mis­ta vas­taan, mut­ta yri­te­tään kek­siä seli­tyk­siä asial­le. Niin edus­kun­ta- kuin kun­nal­lis­vaa­leis­sa kes­kus­tel­les­sa vaa­li­ko­juil­la sai pal­jon suo­rem­man seli­tyk­sen useam­mal­ta­kin vih­reäl­tä kau­pun­ki­po­lii­ti­kol­ta, myös yhdel­tä enti­sel­tä minis­te­ril­tä: Vih­reät eivät uskal­la kan­nat­taa asioi­ta, mitä asu­ka­syh­dis­tys hei­dän tukia­lu­eel­laan vastustaa.

  Kum­ma jut­tu, että ihmis­ten ran­ta­sau­no­jen pak­ko­lu­nas­tus “ran­ta­rai­tin” raken­ta­mi­sek­si Espoos­sa saa Vih­reät kehu­maan hie­noa pää­tös­tä, mut­ta yhden jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dun raken­ta­mi­nen puis­ton hal­ki ei. Seli­tys lie­nee se, että Espoon kul­ta­ham­mas­ran­ni­kon ran­ta­tont­tien asuk­kaat eivät ole Vih­rei­den ydin­ää­nes­tä­jä­jouk­koa, Kum­pu­la­lai­set sen sijaan ovat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Jot­ta Vii­kin rati­kan ongel­ma on raha? Vii­ti­sen kilo­met­riä ratik­ka­ra­taa val­mii­seen väy­lään käy­tän­nös­sä ilman pysäk­ke­jä ei lii­ken­nein­ves­toin­ti­mit­ta­kaa­vas­sa mak­sa juu­ri mitään.

  Tuo Lah­den­tien suun­ta eli se kuu­des sor­mi on ongel­mal­li­nen ja sii­hen ei oikeas­ti ole kuin kak­si rat­kai­sua, bus­sit ja ehkä ratik­ka. Sen mik­si met­ro, kus­tan­nus­ten lisäk­si, tuon­ne ei tule toi­mi­maan voi selit­tää kah­del­la esimerkillä:

  Mihin ihmee­seen Vii­kin met­roa­se­ma sijoi­tet­tai­siin? Jot­ta sii­nä oli­si jär­keä sen pitäi­si pal­vel­la Viik­kiä, Lato­kar­ta­noa ja miel­lään Pih­la­ja­mä­keä. En kek­si sel­lais­ta pis­tet­tä joka oli­si joten­kin jär­ke­vän käve­lye­täi­syy­den pääs­sä edes suu­rim­mas­ta osas­ta asun­to­ja, alue on lii­an haja­nai­nen ja moot­to­ri­tie hal­koo sen.

  Lii­tyn­tä­lii­ken­tees­sä jos­tain Pih­la­ja­mäes­tä taas ei ole juu­ri jär­keä. Etäi­syys kes­kus­taan on niin lyhyt että suo­ra bus­si on kirk­kaas­ti nopeam­pi ja vai­vat­to­mam­pi kuin lii­tyn­tä­bus­si + vaih­to + met­ro, met­ron nopeu­des­ta on iloa pidem­mil­lä mat­koil­la ja tiheäs­tä vuo­ro­vä­lis­tä­kään ei ole mitään hyö­tyä kun lii­tyn­tä­bus­si ei ole yhtä tiheä. Ja mitä­kö­hän Jako­mäen tai Haku­ni­lan bus­si­mat­kus­ta­jat tyk­käi­si­vät sii­tä että pitäi­si vaih­taa nopeas­ta ja suo­ras­ta bus­sis­ta met­roon Vii­kis­sä? Näkee­hän tämän Hei­kin­laak­sos­sa­kin, HKL:n mal­lien mukaan ihmi­set ajaa 75:lla Puis­to­laan ja vaih­taa junaan, tosia­sias­sa ihmi­set kul­ke­vat 75:lla suo­raan keskustaan.

  Jos niis­tä bus­seis­ta halu­taan eroon, niin mie­les­tä­ni ainoa vaih­toeh­to on pika­ra­tik­ka, ja olen sen­kin suh­teen vähän skep­ti­nen Lato­kar­ta­nos­ta poh­joi­seen. Erot­ta­mi­nen muus­ta lii­ken­tees­tä ei ole ongel­ma kun on se Lah­den moot­to­ri­tien maa­käy­tä­vä, mut­ta lii­ken­nöin­ti­lo­giik­ka on. Jot­ta yhteys oli­si nopea esim. Jako­mäes­tä, niin sen rati­kan pitäi­si pysäh­tyä Jako­mäes­sä tiheäs­ti ja jat­kaa sit­ten mah­dol­li­sim­man vähin pysäh­dyk­sin kan­ta­kau­pun­kiin saak­ka. Teh­tä­vis­sä, mut­ta HKL-tyy­liin ratik­ka­py­säk­ki kol­men­sa­dan met­rin välein ei, ja väes­tö- eli mat­kus­ta­ja­ti­heys on sen ver­ran pie­ni että vuo­ro­vä­lis­tä tulee pitkä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Osmo­ko itse kysyi täs­sä kes­kus­te­lus­sa: “Asuk­kaat ovat esit­tä­neet pik­ku­bus­sia Pasi­lan ja Kum­pu­lan välil­le. Minul­le tämä suun­ni­tel­ma ei ole oikein auen­nut: mik­si pik­ku­bus­si oli­si isoa bus­sia nopeam­pi, jos se kui­ten­kin kier­tää ole­mas­sa ole­vaa katu­verk­koa pit­kin? Mitä sii­nä vaih­toeh­dos­sa teh­dään lin­jal­le 506? Ehkä joku aloit­teen teki­jöis­tä voi­si valaista.”

  Kun nyt olen tuon aloit­teen alul­le­pa­ni­ja, niin yri­tän­pä valais­ta. Anteek­si etu­kä­teen, että vaik­ka asia sinän­sä on perin yksin­ker­tai­nen, sen yksin­ker­tai­suu­den osoit­ta­mi­nen ei ole.

  1. Oleel­lis­ta ei ole pik­ku­bus­si, vaan uusi lin­ja sinän­sä. Lin­jal­la ei oli­si väli­py­säk­ke­jä, jol­loin Kum­pu­lan­mäen kam­puk­sen ja Pasi­lan ase­man väli­nen mat­ka-aika kutis­tui­si suun­nil­leen saman ver­ran kuin se kutis­tui­si tie­de­lin­jan siir­rol­la uudel­le rei­til­le, uudel­le kadul­le. Tes­tia­jois­sam­me mat­ka-aika on ollut noin 8 minuut­tia, 4 minuut­tia vähem­män kuin se las­kel­mis­sa käy­tet­ty mat­ka-aika nykyi­sel­lä tie­de­lin­jan rei­til­lä, vaik­ka se ei edes käy mäel­lä. Pal­jon puhut­tu 5 minuut­tia supis­tuu siten heti 1 minuut­tiin! Mut­ta se mat­ka-aika­kaan ei ole käyt­tä­jän kan­nal­ta oleel­li­sin­ta, vaan se, että kun bus­si läh­tee aika­tau­lun mukai­ses­ti pää­te­py­sä­keil­tä, mat­kus­ta­jil­ta jää pois odot­te­luai­ka, joka on varat­ta­va sil­loin, kun yrit­tää saa­da itsen­sä ohi­kul­ke­van pit­kän lin­jan kyy­tiin. Ajat­te­le ole­va­si töis­sä tai opis­ke­le­mas­sa kam­puk­sel­la: voit teh­dä hom­mia­si tasan tiet­tyyn kel­lon­lyö­mään, jon­ka jäl­keen tie­dät ehti­vä­si tiet­tyyn bus­siin. Mikään pit­kän lin­jan nopeut­ta­mi­nen ei auta niin pal­joa. MIKSI SIIS RAKENTAA UUSI KATU RATKAISEMAAN ASIAA, JOKA ON HELPOMMIN RATKAISTAVISSA MUUTOIN?

  2. Pik­ku­bus­sil­la on vaan mah­dol­lis­ta saa­da vie­lä lisä­ar­voa. HKL:n kalus­to­pääl­li­kön mukaan bus­si­mal­li, jota Jou­ko-lii­ken­tees­sä käy­te­tään, pys­tyy aja­maan Kum­pu­lan mäet ilman katui­hin raken­net­ta­via läm­mi­tys­jär­jes­tel­miä. JOS pal­ve­lu­tar­peen tyy­dyt­tä­mi­seen riit­tää pik­ku­bus­si, läm­mi­tys­ra­hat sääs­ty­vät — ilmas­toa­kin sääs­te­tään. JOS mat­kus­ta­jia on niin pal­jon, että tar­vi­taan iso bus­si, sil­loin­kin jou­du­taan läm­mit­tä­mään nykyi­siä katu­ja käyt­tä­mäl­lä vain YKSI mäki, ei kah­ta kuten tähän asti­sis­sa rat­kai­suis­sa. Tai jopa kol­mea, jos lin­ja 55:kin siir­ret­täi­siin kier­tä­mään Kum­pu­lan­mäen kaut­ta, kuten HKL-lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­nal­le nyt on ehdotettu.

  3. Mitä teh­dään tie­de­lin­jal­le 506? Sitä on ensi­si­jai­ses­ti toi­vot­tu nopeu­tet­ta­vak­si. Esim. Vii­kin ja Pasi­lan ase­man väliin kuluu lii­kaa aikaa. Uusi katu­han ei juu­ri­kaan tuo­ta mat­ka-aikaa lyhen­nä, kos­ka se edel­lyt­tää sitä, että lin­jan on kier­ret­tä­vä Kum­pu­lan­mäen kaut­ta. Vaik­ka lyhen­täi­si­kin, sama lyhen­nys saa­daan, jos halu­taan, kar­si­mal­la tie­de­lin­jal­ta­kin väli­py­sä­kit Kum­pu­lan­mäen ja Pasi­lan ase­man välil­tä pois! Joku voi sanoa, että tylyä niil­le, jot­ka käyt­tä­vät tie­de­lin­jaa Kos­ke­lan­tien varr­rel­la. Niin­pä, mut­ta heil­tä­hän Pie­ta­ri Kal­min kadun reit­ti­kin vei­si lin­jan pois. MIKSI SIIS PITÄISI RAKENTAA UUSI KATU RATKAISEMAAN ASIAA, JOKA ON HELPOMMIN RATKAISTAVISSA MUUTOIN?

  4. Kun siis puhu­taan Pie­ta­ri Kal­min kadun jat­kees­ta osa­na poi­kit­tais­lii­ken­teen kehit­tä­mis­tä, ollaan har­ha­po­lul­la. Kuten edel­lä tote­sin, tie­de­lin­jan nopeut­ta­mi­seen ei uut­ta katua tar­vi­ta. Se oli­si huk­kain­ves­toin­ti. Mut­ta mil­le­kään muul­le­kaan lin­jal­le uudes­ta kadus­ta ei oli­si hyö­tyä, kos­ka sil­le pääs­täk­seen lin­ja jou­tui­si kier­tä­mään Kum­pu­lan­mäen kaut­ta! Eikä­hän sil­le sik­si ole mui­ta lin­jo­ja mis­sään vai­hees­sa suun­ni­tel­tu­kaan. Pie­ta­ri Kal­min kadun jat­kees­ta tuli­si­kin ensim­mäi­nen katu, joka kaut­ta aikain on raken­net­tu vain yhtä bus­si­lin­jaa var­ten! Ja kuten edel­lä todet­tu, sitä­kin var­ten tur­haan. Mikään JOUK­KO­lii­ken­ne­ka­tu se ei aina­kaan olisi.

  5. Mai­ni­tun pika­bus­siyh­tey­den talou­del­li­nen logiik­ka on aika auko­ton. Jos lin­jan käyt­tä­jiä on niin pal­jon, kuin on annet­tu ymmär­tää, lin­ja on jo sinän­sä kan­nat­ta­va. Jos ei ole, voi­daan tode­ta, että uuden kadun­kaan raken­ta­mi­nen ei voi olla kan­nat­ta­vaa. Kai­kis­sa tapauk­sis­sa lin­jan KOKEILU ennen muis­ta rat­kai­suis­ta päät­tä­mis­tä ei ole kau­pun­gil­le min­kään­lai­nen ris­ki. Mut­ta jos lin­ja osoit­tau­tuu toi­mi­vak­si, kau­pun­ki sääs­tää sen avul­la mil­joo­nien euro­jen huk­kain­ves­toin­nit. Ja ennen kaik­kea Kum­pu­lan kar­ta­non mil­jöö sääs­tyy yhte­näi­se­nä niin kam­puk­sen väen kuin kaik­kien kau­pun­ki­lais­ten­kin käytössä.

  6. Esi­te­tyn uuden bus­si­lin­jan etu­ja on loputtomiin:
  — se säi­lyt­tää tur­val­li­se­na yhden kau­pun­gin vilk­kaim­mis­ta kevyen lii­ken­teen reit­tien risteyskohdista
  — se säi­lyt­tää tur­val­li­si­na kak­si asuin­ka­tua, joil­la tähä­nas­tis­ten suun­ni­tel­mien mukaan alkai­si bussiliikenne
  — se mah­dol­lis­taa yhden päi­vä­ko­din pysy­mi­sen nykyi­sel­lä paikallaan
  — se mah­dol­lis­taa kau­pun­ki­lais­ten vil­je­ly­pals­to­jen vil­je­lyn jatkossakin
  JA TÄRKEÄ SEIKKA VARSINKIN KAIKILLE PÄÄTTÄJILLE: SE ESTÄÄ RISTIRIIDAN SYNTYMISEN KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄN HELSINGIN YLEISKAAVAN KANSSA!

  Kai­ken kaik­ki­aan asias­ta tulee kai­kis­sa kes­kus­te­luis­sa tur­haan lii­an moni­mut­kai­sen tun­tui­nen. Kam­puk­sel­ta on toi­vot­tu tähän asti ennen muu­ta tasan yhtä asi­aa: suju­vam­paa yhteyt­tä Pasi­lan ase­mal­le. Sen rat­kai­su on yksin­ker­tais­ta heti, kun tar­kas­tel­laan sitä ilman koplaus­ta tie­de­lin­jaan. Hoi­de­taan siis se kii­rei­sin asia nyt pois alta, Osmo ja kumppanit. 

  Mui­ta kam­puk­sen toi­vei­ta, toi­vei­ta tie­de­lin­jan suh­teen ja toi­vei­ta mui­den yhteyk­sien paran­ta­mi­ses­ta voi­daan sit­ten kat­soa ihan rau­has­sa niin, että ote­taan huo­mioon kaik­ki tule­vat suu­ret rat­kai­sut esim. van­han juna­ra­dan väy­län käy­tös­tä Kala­sa­ta­man ja Pasi­lan väli­sis­sä yhteyk­sis­sä, Haka­mäen tien perus­pa­ran­nuk­sen jat­ka­mi­ses­ta Käpy­läs­tä tun­ne­lis­sa Lah­den väy­läl­le, Pisa­ra-radas­ta, Vii­kin met­ros­ta, uusis­ta rai­tio­tie­lin­jois­ta jne. 

  Kau­pun­gin kan­nal­ta lie­nee tär­ke­ää vält­tää vir­hein­ves­toin­te­ja, jois­ta on hyö­tyä vain väliai­kai­ses­ti. Koko tie­de­lin­jan mie­lek­kyys jou­tuu joka tapauk­ses­sa tar­kas­tel­ta­vak­si Espoon met­ron val­mis­tut­tua. Ei kukaan sen jäl­keen nouse Ota­nie­mes­tä tie­de­lin­jaan pääs­täk­seen Kum­pu­lan, Ara­bian­ran­nan tai Vii­kin kam­puk­sil­le, kun voi huraut­taa met­rol­la Sör­näi­siin tai Kalasatamaan! 

  Nykyi­sel­lä tie­de­lin­jal­la on pal­jon tyy­ty­väi­siä käyt­tä­jiä, mut­ta he eivät suin­kaan ole kul­ke­mas­sa kam­puk­sel­ta kam­puk­sel­le. Ehkä kan­nat­tai­si­kin jat­kos­sa kes­kit­tyä hei­dän palvelemiseensa.

  Se, että uusi bus­si­lin­ja on todel­la har­kit­tu ja vaka­vas­sa mie­les­sä esi­tet­ty rat­kai­su, tah­too huk­kua asian ympä­ril­le syn­ty­nee­seen hula­ba­loo­seen. Toi­vot­ta­vas­ti päät­tä­jät pys­ty­vät kui­ten­kin otta­maan sen vaka­vas­ti rat­kai­su­na, joka tosi­aan pal­ve­li­si kaik­kien osa­puol­ten etu­ja. Osmo, kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nal­la on sen edis­tä­mi­seen mah­dol­li­suus, jos kau­pun­gin­hal­li­tus ei toh­di sitä hel­mi­kui­sen pää­tök­sen­sä jäl­keen tehdä.

  Lop­pu­ky­sy­mys siis: kenen etua se ei palvelisi?

  Joka tapauk­ses­sa pyy­dän: älkää vas­tat­ko, että täs­sä nyt pai­kal­li­set asuk­kaat aja­vat omaa etu­aan. Se argu­ment­ti on kulu­nut puh­ki. En jak­sai­si tätä kamp­pai­lua, jos koki­sin ole­va­ni vain omal­la asial­la­ni. Sen sijaan kamp­pai­lu KAIKKIEN edun vas­tais­ta rat­kai­sua vas­taan tun­tuu mielekkäältä.

  Lisä­tie­toa päi­vi­te­tään jat­ku­vas­ti www-sivuil­le kumpula.info

  Kom­ment­te­ja sopii lähet­tää myös suo­raan kau­pun­gin­osa­leh­tem­me osoit­tee­seen kumposti@yahoo.com Seu­raa­va nume­ro on jo tekeil­lä. Edel­li­nen Pie­ta­ri Kalm ‑tee­ma­nu­me­ro on luet­ta­vis­sa em. nettisivuilla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. (Olen tain­nut kir­joit­taa vähän toi­ses­ta koh­das­ta entis­tä rau­ta­tie­tä eli Oulun­ky­läs­tä, pahoittelut.)

  Kuu­lem­ma aiem­min Ota­nie­men bus­si jäi Munk­ki­nie­men valo­ris­teyk­ses­sä tur­han monek­si minuu­tik­si valoi­hin odot­ta­maan kään­ty­mis­tä Ota­nie­men suun­taan, ker­too Ota­nie­mes­sä opis­kel­lut puo­li­so­ni. Tilan­ne lie­nee näin nykyisinkin.

  Ko. ris­teyk­sen kaut­ta jat­kaa muis­taak­se­ni bus­si 503 tms. Ota­nie­meen, mikä edel­lyt­täi­si vaih­toa rati­kas­ta bus­siin han­ka­lan oloi­ses­sa ris­teyk­ses­sä, vaik­ka vaih­don voi teh­dä aiemminkin.

  (Mik­si ko. ris­teyk­sen rai­tio­tie ei voi­si haa­rau­tua myös Munk­ki­vuo­reen, mikä hel­pot­tai­si ruuh­kas­sa istu­mis­ta. Munk­ki­vuo­ren bus­si mate­lee ruuh­ka-aika­na; käsit­tääk­se­ni Munk­ki­vuo­ren kupees­sa Nie­men­mäes­sä on asun­to­ja sai­raan­hoi­to­hen­ki­lös­töl­le. Yhteys Mei­lah­teen ym. paranisi.)

  Esit­tä­mäl­lä­si vii­del­lä minuu­til­la on väliä eten­kin ruuh­ka­bus­sis­sa, hyvä idea.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Tuo­mo Heik­ko­la: Ehdo­tuk­se­si on erit­täin huo­no, kos­ka se pal­ve­lee vain Kum­pu­lan kam­puk­sen väkeä ja vain hei­dän yhteyk­si­ään Pasi­laan. Entä­pä Mei­lah­des­ta Kum­pu­laan pis­täy­ty­vät opis­ke­li­jat, tut­ki­jat ja opet­ta­jat? Tai Arabiasta/Viikistä Meilahteen?

  Tie­de­lin­ja on jär­ke­vä juu­ri moni­puo­li­se­na kam­pus­ten yhdis­tä­jä­nä. Ei ole Kum­pu­lan asuk­kai­den asia pää­tel­lä, mil­tä kam­puk­sel­ta pitää pääs­tä mille.

  Sii­nä olet sinän­sä oikeas­sa, että Pie­ta­ri Kal­min katu ei tule ole­maan ainoa asia, mitä 506:lle pitää teh­dä. Se vaan on tär­keys­jär­jes­tyk­sen ylä­pääs­sä. Myös Pasi­la-Mei­lah­ti-Ota­nie­mi ‑väliä pitää saa­da nopeu­tet­tua reip­paas­ti. Ja Ara­bia-Kum­pu­la ‑väliä.

  Sen sijaan kai­kil­le van­han rata­lin­jauk­sen kan­nat­ta­jil­le on yksi hyvä kysy­mys: miten oli­si tar­koi­tus bus­sien pää­sy rata­poh­jal­le jär­jes­tää? Rata on ker­rok­sen ver­ran katu­ta­son ala­puo­lel­la Pasilassa…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Jan­tu­nen, Mäke­län­ka­dun yli ja seis­kan reit­tiä Pasi­laan. Van­han rata­tun­ne­lin käyt­tö on kieh­to­va aja­tus, mut­ta ei sitä täs­sä yhtey­des­sä ole ehdo­tet­tu. Ongel­ma on tasoe­ron lisäk­si se että se on ase­mas­ta vähän tur­han kaukana.

  Pik­ku­bus­sin ongel­ma taas on se että miniyk­si­köil­lä lii­ken­nöin­ti on kal­lis­ta kun kul­jet­ta­ja mak­saa ihan saman ver­ran. Niil­le on paik­kan­sa, mut­tei mie­les­tä­ni tuol­lai­sel­la välil­lä jos­sa mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat suurehkot.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Iiro Jan­tu­nen on oikeas­sa sii­nä, ettei nykyi­sel­lä tie­ver­kol­la voi jär­jes­tää nope­aa poi­kit­tai­syh­teyt­tä Pasi­la­na­se­mal­le. Käy­tän­nös­sä Kum­pu­las­ta, Itä- ja Län­si-Pasi­lois­ta pitäi­si men­nä läpi tun­ne­lis­sa. Töö­lön met­ros­ta ei ole apua sii­hen, kos­ka se on suun­ni­tel­tu vedet­tä­väk­si kes­kus­taan. Uusien tei­den raken­ta­mi­nen on näkö­jään vai­ke­aa asuk­kai­den vas­tus­tuk­sen ja raken­nus­kan­nan takia.

  Jos taas käy­tet­täi­siin rai­tio­tie­nä sata­ma­ra­dan poh­jaa ja raken­net­tai­siin pysäk­ki ali­kul­kuun, nykyis­ten juna­ra­to­jen alle, tar­vit­tai­siin vain­kul­ku juna­lai­tu­reil­le. Hin­ta-arvio­ta voi­si las­kea Rau­ta­tie­a­se­mal­le ja Pasi­la­na­se­mal­le teh­dyis­tä ali­ku­luis­ta. Kor­keus­e­rot eivät oli­si estee­nä vie­dä tuo­ta rataa Nor­dens­kiöl­din­ka­dul­le. Myös­kään pil­ven­piir­tä­jä­suun­ni­tel­mat eivät kär­si sil­lä van­hat vetu­ri­tal­lit ja Tora­lin­na on suo­jel­tu ja rei­tin voi­si vetää nii­den välistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Osmo,

  Vas­taan omas­ta puo­les­ta­ni. Kum­pu­lan­laak­soa suo­je­le­va kan­san­lii­ke on ehdot­ta­nut pik­ku­bus­seil­la lii­ken­nöi­tä­vää suk­ku­la­lin­jaa Pasi­lan ase­man ja Kum­pu­lan­mäen välil­le sen vuok­si, että juu­ri tuon välin hitaut­ta on moi­tit­tu ongelmalliseksi. 

  Toi­saal­ta maan­tie­teen lai­tok­sel­la teh­dyn asuin­paik­ka­tut­ki­muk­sen perus­teel­la näyt­tää sil­tä, että monet tule­vat koto­aan junal­la Pasi­lan ase­mal­le, mis­tä he tar­vit­si­si­vat hyvän yhtey­den Kum­pu­lan­mäel­le. Sii­nä suk­ku­la­bus­siyh­teys Pasi­las­ta oli­si nopea ja nopeas­ti käyt­töön otet­ta­vis­sa ole­va rat­kai­su. (Rat­kai­su­na se voi puo­les­ta­ni jää­dä tila­päi­sek­si­kin, jos lii­ken­neyh­tey­det muu­ten myö­hem­min kehittyvät.)

  On ilmeis­tä, että asias­sa tar­vi­taan rat­kai­su­ja, jot­ka ovat toteu­tet­ta­vis­sa pikai­ses­ti. Ehdot­ta­ma­si rai­tio­lin­ja Munk­ki­nie­mes­tä Kala­sa­ta­maan on sinän­sä erit­täin kan­na­tet­ta­va osa­rat­kai­su, mut­ta se ei ole nopeas­ti toteu­tet­ta­vis­sa. Yhtey­te­nä se sopi­si esi­mer­kik­si minul­le erit­täin hyvin. Vai­kut­taa kui­ten­kin sil­tä, että Kum­pu­lan­mäel­lä työs­ken­te­le­vät ovat muka­vuu­den­ha­lui­sia ja heil­le sopii ainoas­taan yhteys, joka vie hei­dät Kum­pu­lan­mäel­le lähes ovel­le saakka.

  Pik­ku­bus­si on siis nopeas­ti toteu­tet­ta­vis­sa ole­va, edul­li­nen ja vihe­ra­luei­ta sääs­tä­vä rat­kai­su Pasi­lan ase­man ja Kum­pu­lan­mäen väli­siin lii­ken­neon­gel­miin. Sen ei ole tar­koi­tus kor­va­ta lin­jaa 506, vaan täy­den­tää sitä. Myös lin­jaa 506 käyt­tä­vien koko­nais­mat­ka-aikaa voi­daan nopeut­taa huo­mat­ta­vas­ti ilman kal­lis­ta ja kiis­tel­tyä Pie­ta­ri Kal­min kadun raken­ta­mis­ta. Koko­nais­mat­ka-aikaa lyhen­täi­si eni­ten nykyis­ten har­vo­jenh vuo­ro­vä­lien (ruuh­ka-aika­na­kin 15 minuut­tia) tihen­tä­mi­nen, sil­lä har­vat vuo­ro­vä­lit aiheut­ta­vat käy­tän­nös­sä odot­ta­mis­ta. Lisäk­si har­vat vuo­ro­vä­lit ovat eräs teki­jä vai­kut­ta­mas­sa sii­hen, että ihmi­set siir­ty­vät enem­män yksi­tyi­sau­to­jen käyttäjiksi.

  Tär­kein­tä Kum­pu­lan­laak­soa ja Val­li­lan­laak­soa kos­ke­viss­sa lii­ken­ne­suun­ni­tel­mis­sa on kui­ten­kin se, että laak­so suo­jel­laan kaduil­ta (laak­son suo­je­le­mi­sen tah­to on sel­väs­ti osoi­tet­tu voi­mas­sa ole­vas­sa yleis­kaa­vas­sa). Hyvin mai­se­moi­tu rai­tio­lin­ja esi­mer­kik­si Osmon ehdot­ta­mal­la taval­la rei­ti­tet­ty­nä on hyvä rat­kai­su, mut­ta se ei ole heti toteut­ta­vis­sa, kuten Kum­pu­lan­laak­soa puo­lus­ta­van kan­san­liik­keen ehdot­ta­mat vaihtoehdot.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Iiro Jan­tu­nen kir­joit­ti 30.3.2009 kel­lo 9:32

  Tuo­mo Heik­ko­la: Ehdo­tuk­se­si on erit­täin huo­no, kos­ka se pal­ve­lee vain Kum­pu­lan kam­puk­sen väkeä ja vain hei­dän yhteyk­si­ään Pasi­laan. Entä­pä Mei­lah­des­ta Kum­pu­laan pis­täy­ty­vät opis­ke­li­jat, tut­ki­jat ja opet­ta­jat? Tai Arabiasta/Viikistä Mei­lah­teen? Tie­de­lin­ja on jär­ke­vä juu­ri moni­puo­li­se­na kam­pus­ten yhdis­tä­jä­nä.” Ei ole Kum­pu­lan asuk­kai­den asia pää­tel­lä, mil­tä kam­puk­sel­ta pitää pääs­tä mille.”

  Ehdo­tuk­sen tar­koi­tus onkin juu­ri rat­kais­ta vain se asia, jota yli­opis­to ja Ilma­tie­teen lai­tos ovat ensi­si­jai­ses­ti vaa­ti­neet, eli Kum­pu­lan kam­puk­sen ja Pasi­lan väli­nen suju­va yhteys. 

  Erit­täin aiheel­li­nen on kysy­myk­se­si, että entä­pä muut yhteys­tar­peet? Nii­tä sopii miet­tiä paran­net­ta­vak­si ja monen­lai­sia vaih­toeh­to­ja on esiin hei­tel­ty­kin. Mut­ta Pie­ta­ri Kal­min kadun jat­ke ei auta tie­de­lin­jaa koko­nai­suu­te­na, kuten on toden­nut kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­to lausun­nos­saan (esi­tys­lis­ta ks-lau­ta­kun­nan kokouk­sel­le 12.1.2006):

  Tie­de­lin­jan vie­mi­nen Kum­pu­lan­mäel­le ei lyhen­tä­ne kes­ki­mää­rin tie­de­lin­jan käyt­tä­jien mat­ka-aiko­ja, kos­ka alu­een läpi kul­ke­vil­le mat­kus­ta­jil­le mat­ka-ajat osin kas­vai­si­vat mut­kik­kaan rei­tin ja lisä­py­säh­dys­ten vuoksi.”

  Juu­ri sik­si tie­de­lin­jan suju­voit­ta­mi­sek­si täy­tyy miet­tiä mui­ta keinoja.

  Jan­tu­nen kir­joit­ti myös: “Ei ole Kum­pu­lan asuk­kai­den asia pää­tel­lä, mil­tä kam­puk­sel­ta pitää pääs­tä mille.” 

  Nime­no­maan! Juu­ri sik­si tääl­lä on nyt läh­det­ty sii­tä, että ei yri­te­tä­kään kiis­tää kam­puk­sen lai­tos­ten ilmai­se­mien tar­pei­den oikeu­tus­ta, vaan etsit­ty rat­kai­sua hei­dän ehdoil­laan. Aiem­min­han tääl­lä monet nau­res­ke­li­vat sil­le, että onko se nyt niin kama­laa nous­ta nykyi­sil­tä pysä­keil­tä mäel­le, kun asuk­kaat itse­kin pys­ty­vät käve­le­mään. Mut­ta enää ei ole nau­res­kel­tu, vaan otet­tu tosis­saan, että mäel­lä käy niin suu­ri jouk­ko ihmi­siä, että kyl­lä yhteyk­sien paran­ta­mi­nen on aiheellista.

  Aika monet — eikä vähi­ten lai­tos­ten väki ja päät­tä­jät — tun­tu­vat tar­rau­tu­neen uuden kadun raken­ta­mi­seen käsit­tä­mät­tö­män tiu­kas­ti. Onko suo­ma­lai­sel­le mah­do­ton­ta uskoa, että joku yrit­tää tosis­saan aja­tel­la muu­ta­kin kuin omaa etua ja etsiä rat­kai­sua, joka oli­si kai­kin puo­lin hyvä?

  Ylei­nen ajat­te­lu­ta­pa ei tai­da sit­ten­kään olla pal­jon muut­tu­nut van­hois­ta ajois­ta. Vihe­ra­lue on yhä vain maa­ta, jota ei vie­lä ole raken­net­tu. Jos pitäi­si pääs­tä jon­kun talon toi­sel­le puo­lel­le mah­dol­li­sim­man jou­tui­sas­ti, ei kenen­kään mie­leen tule, että raken­ne­taan­pa katu sen talon läpi. Mut­ta jos pitää pääs­tä puis­ton toi­sel­le puo­lel­le joutuisasti…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. ano­nyy­mi kir­joit­ti 30.3.2009 kel­lo 10:55:

  Iiro Jan­tu­nen on oikeas­sa sii­nä, ettei nykyi­sel­lä tie­ver­kol­la voi jär­jes­tää nope­aa poi­kit­tai­syh­teyt­tä Pasi­la­na­se­mal­le. Käy­tän­nös­sä Kum­pu­las­ta, Itä- ja Län­si-Pasi­lois­ta pitäi­si men­nä läpi tunnelissa.”

  Tot­ta, Haka­mäen­tien perus­pa­ran­nus jat­kuu­kin 2010-luvul­la suun­ni­tel­mien mukaan itään päin nime­no­maan tie­tun­ne­lin raken­ta­mi­sel­la Kum­pu­lan ali Lah­den­väy­läl­le. Samoin toi­ses­sa pääs­sä Huo­pa­lah­den­tiel­tä Turun­väy­läl­le. Vas­ta sit­ten se nopea poi­kit­tai­syh­teys voi­daan jär­jes­tää. Yksi Pie­ta­ri Kal­min kadun pät­kä on poi­kit­tai­syh­teyk­sien paran­ta­mi­seen todel­la mitä­tön ratkaisu. 

  Mut­ta Kum­pu­lan kam­puk­sen ja Pasi­lan ase­man väliä voi­daan nopeut­taa nykyi­sil­lä­kin kaduil­la. Koea­jois­sam­me mat­ka-aika on ollut noin 8 minuut­tia. Pie­ta­ri Kal­min kadun suun­ni­tel­mis­sa mat­ka-ajak­si on arvioi­tu tule­van 7 minuut­tia! Mut­ta tois­tan vie­lä: suu­rem­pi hyö­ty käyt­tä­jäl­le tulee sii­tä, jos pysä­kil­lä odot­te­luai­ka saa­daan minimoitua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. on kii­tet­tä­vää että Osmo on otta­nut tämän asian vaka­van poh­din­nan alaiseksi. 

  Seu­raa­vat asiat kan­nat­tai­si huo­mioi­da asian suhteen

  Pie­ta­ri Kal­min kadun jat­ke ei nopeu­ta tie­de­lin­jaa käy­tän­nös­sä yhtään kos­ka reit­ti­muu­tos kam­puk­sel­la vie suun­nil­leen saman ajan kuin uuden kadun oikai­su. Lisäk­si jos huo­mioi­daan tar­vit­ta­vat muut esim ajoes­teet, rei­tis­tä tulee toden­nä­köi­ses­ti hitaam­pi kuin aiemmin.

  Inves­toin­nit tähän vaih­toeh­toon oli­si­vat ker­ta­luon­toi­si­na 2–3 mil­joo­naa, lisäk­si jat­ku­vi­na kus­tan­nuk­si­na katu­jen läm­mit­tä­mi­nen usei­den kuu­kausien ajan per vuosi

  Mikä­li reit­tiä ajet­tei­siin Radan­ra­ken­ta­jan­tiel­le, asuk­kaat käyt­täi­si­vät kaik­ki vali­tus­kei­not tämän estä­mi­sek­si (kysei­sel­le osuu­del­le voi­daan lisä­tä rai­de­lii­ken­net­tä, mut­ta bus­si­lii­ken­teen pääs­töt ja sen muka­na väis­tä­mät­tä seu­raa­va kont­rol­loi­ma­ton yksi­tyi­sau­toi­lu ei saa asuk­kail­ta kannatusta)

  Bus­si­ka­tu Val­li­lan­laak­soon on oikeas­ti kaik­kein huo­noin vaih­toeh­to sii­nä muo­dos­sa kun sitä aiem­min esi­tet­tiin, sen puis­toa tuhoa­va vai­ku­tus on huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi kuin nyt esil­lä ole­van vaih­toeh­don (uuden kas­vi­tie­teel­li­sen puu­tar­han välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä kul­ke­va sato­jen bus­sien ja tak­sien katu, sato­jen met­rien pitui­nen meluai­ta kes­kel­lä laak­soa, val­ta­va tun­ne­li­ra­ken­nel­ma Mäke­län uima­kes­kuk­sen koh­dal­la, kus­tan­nusar­vio ++10 miljoonaa)

  Cam­pus­si (mini­bus­si kampus-Pasila)olisi ehdot­to­mas­ti kokeil­ta­va. Se rat­kai­si­si kam­puk­sen väen nati­nan, samal­la tie­de­lin­jaa voi­tai­siin nopeut­taa valo-ohjauk­sin, pysäk­ke­jä pois­tu­mal­la ja vaih­toa Pasi­lan asem­mal­la mini­bus­siin synkronoiden.

  Rai­tio­tie 5 (Ara­bia-Pasi­la) oli­si aloi­tet­ta­va aina­kin koe­mie­les­sä, tämä lin­ja voi­tai­siin myö­hem­min oikais­ta Val­li­lan­laak­son kaut­ta kul­ke­vaa RAITIOLINJAA pit­kin Pasi­lan ase­mal­le ja edel­leen länteen.

  Kum­pu­la-seu­ran mini­bus­si­ko­kei­lu ja esi­suun­ni­tel­ma rai­tio­ties­tä 5 on osoi­tuk­sia että pai­kal­li­sil­la ja muil­la­kin asi­aan pereh­ty­neil­lä on jär­ke­viä vaih­toeh­to­ja tämän asian rat­kai­se­mi­sek­si, eikä niis­sä ole kysy­mys asioi­den vastustamisesta.

  Lopuk­si, Pie­ta­ri Kal­min kadun jat­keel­la ei ole mitään teke­mi­sis­tä poi­kit­tai­sen jouk­ko­lii­ken­teen nopeut­ta­mi­sen kans­sa, se ei nopeu­ta sitä!!!!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Tuo­mo Heik­ko­la: Edes mai­nit­se­ma­si tun­ne­lin­ra­ken­nuk­sen jäl­keen ei Haka­mäen­tie ole jouk­ko­lii­ken­teen kan­nal­ta hyö­dyl­li­nen. Jouk­ko­lii­ken­ne tar­vit­see yhteyk­siä, jot­ka kul­ke­vat väes­tö­kes­kit­ty­mis­tä tois­ten läpi toi­siin, kuten Ode­kin tuos­sa aikai­sem­min mai­nit­si. Kehä I ja Haka­mäen­tie eivät vali­tet­ta­vas­ti kuu­lu nii­hin, sen sijaan esi­mer­kik­si Pie­ta­ri Kal­min katu, Eliel Saa­ri­sen tie ja muut Bus­si-Joke­ril­le raken­ne­tut kadut kuuluvat.

  Juha­na Har­ju: Ei ole muka­vuu­den­ha­lua vaan ihan nor­maa­lin pal­ve­lu­ta­son vaa­ti­mis­ta, että mah­dol­li­ses­ti mat­ka­lauk­ku­jen kans­sa liik­ku­va tut­ki­ja halu­aa nopeas­ti lähel­le koh­teen (kam­pus­ra­ken­nuk­set) ovea, var­sin­kin ikä­väs­sä sääs­sä. Var­sin­kin, kun pahim­mil­laan yli­tet­tä­vä­nä on vie­lä koko Kus­taa Vaa­san katu.

  Kum­pu­lan kam­pus on odot­ta­nut jouk­ko­lii­ken­neyh­teyt­tä kam­puk­sel­le jo kol­mat­ta­kym­men­tä vuot­ta. Mil­loin Hel­sin­ki saa asian järjestettyä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Vii­kon­lo­pun HS kir­joit­ti tule­vai­suu­den met­ro­suun­ni­tel­mis­ta, yksi ehdo­tus oli rai­deyh­teys Pasi­las­ta Tou­ko­lan kaut­ta Viik­kiin ja Itik­seen. Miten hyvin tuo pal­ve­lee Kum­pu­lan kam­puk­sel­le liik­ku­mis­ta? Pitä­nee vaan odot­taa vie­lä pari­kym­men­tä vuot­ta tätä yhteyttä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. No niin,
  jos Kum­pu­lan mäel­lä oli­si ollut yli­opis­to­kam­pus kol­mat­ta­kym­men­tä vuot­ta sit­ten, sin­ne oli­si ehkä voi­tu raken­taa katu­ja mie­lin mää­rin. Kaa­van vah­vis­tut­tua 1985 ei mäel­lä kui­ten­kaan ollut vuo­si­kym­me­neen kam­puk­ses­ta tie­toa­kaan. Täs­sä sen näkee miten kaa­vat van­he­ne­vat ja joku vii­mei­nen käyt­tö­päi­vä niil­le­kin pitäi­si vih­doin saada.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Bus­sien odo­tusai­ka on todel­la­kin yksi ydin­ky­sy­myk­sis­tä. Kun lupail­laan ettei las­ten­tar­han ohi tai pyö­rä­tien poik­ki kul­je kuin dösä/15 min, niin se tar­koit­taa että yhteys Pasi­las­ta läh­tee vain 15 min välein. Itsea­sias­sa tuplas­ti har­vem­min, kos­ka dösien pitäi­si tul­la myös takai­sin­päin. Mel­ko huo­no paran­nus rei­til­le, jon­ka reip­paas­ti kävel­len tait­taa vartissa(etenkin kun se auto­tie teh­dään vie­lä juu­ri sen käve­ly­rei­tin pääl­le!). Har­va jää odot­ta­maan edes kym­me­nek­si minuu­tik­si, jos käve­lee var­tis­sa, kos­ka bus­sil­la­kin kes­tää vie­lä aikan­sa kul­kea. Eten­kin jos se menee noin hidas­ta reit­tiä. Oikeas­ti toi­mi­van jul­ki­sen lii­ken­teen tiheys on alle vii­si minuut­tia. Sekin kipurajoilla. 

  En myös­kään näe jär­ke­vä­nä val­li­lan­laak­son lin­jan vetä­mis­tä bus­se­ja var­ten, vaik­ka voit­taa­kin Pie­ta­ri Kal­min tien. Se on huo­nom­pi ja kal­liim­pi vaih­toeh­to kuin rai­tio­lin­ja, joka häi­rit­see vähem­män ympä­ris­töä ja kul­jet­taa parem­min ihmi­siä. Kak­si­suun­tais­ta rai­det­ta voi­si lii­ken­nöi­dä tehok­kaas­ti ruuhka-aikaankin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Iiro Jan­tu­nen kir­joit­ti: “Ei ole muka­vuu­den­ha­lua vaan ihan nor­maa­lin pal­ve­lu­ta­son vaa­ti­mis­ta, että mah­dol­li­ses­ti mat­ka­lauk­ku­jen kans­sa liik­ku­va tut­ki­ja halu­aa nopeas­ti lähel­le koh­teen (kam­pus­ra­ken­nuk­set) ovea, var­sin­kin ikä­väs­sä säässä.”

  Tie­tääk­se­ni emme elä enää sää­ty-yhteis­kun­nan ja pri­vi­le­gioi­den aikaa. Kum­pu­lan­mäel­lä työs­ken­te­le­vien ei ole asian­mu­kais­ta vaa­tia yhtei­sil­lä varoil­la kus­tan­net­tu­ja ‘ovel­ta ovel­le’ ‑lii­ken­ne­pal­ve­lui­ta. Muil­la­kin työ­pai­koil­la kau­pun­gis­sa on aivan taval­lis­ta, että kävel­lään 300 met­riä pysä­kil­le. Pie­ni työ­mat­ka­lii­kun­ta ei tee kenel­le­kään pahaa. Se on vain ter­veel­lis­tä yli­pai­non uha­tes­sa koko kansakuntaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Ant­ti, Hesa­ril­la ja HKL:llä on pit­kä perin­ne pape­ri­met­rois­ta joi­den­ka varaan en kau­heas­ti las­ki­si, esim.:

  Hel­sin­gin met­ron sun­nit­te­lua aio­taan laa­jen­taa Töö­lön suun­taan. Alus­ta­vien suun­ni­tel­mien mukaan lin­jaa jat­ket­tai­siin Kam­pis­ta Mei­lah­teen saakka..”
  HS — Kau­pun­ki — 14.5.1999

  Niin sanot­tu met­roar­keo­lo­gia on myös kiehtovaa:
  “Poh­joi­seen kään­ty­vät röö­rin­tyn­gät met­ron suu­au­kon koh­dal­la Sör­näi­sis­sä eivät ole syn­ty­neet sik­si, että kra­pu­lai­nen insi­nöö­rin­re­ta­le oli­si pitä­nyt työ­maa­kart­taa vää­rin päin ja alka­nut pora­ta kal­lio­ta vika­suun­taan. Päin­vas­toin, Pasi­laan päin läh­te­vät muu­ta­man kym­me­nen met­rin mit­tai­set tun­ne­li­na­lut on tark­kaan mie­tit­ty ja huo­lel­li­ses­ti louhittu.…

  Pasi­lan tyn­kä ei ole ainoa laa­tu­aan. Osa met­ro­ra­ken­ta­mi­sen varauk­sis­ta odot­taa täl­lä­kin het­kel­lä käyt­töön otto­aan. Esi­mer­kik­si Haka­nie­men lai­tu­ri­hal­lin län­si­puo­lel­la on val­miik­si lou­hit­tu saman­ko­koi­nen tila, joka on varat­tu ete­läi­sen ns. U‑metrolinjan ase­mak­si. Samoin Kam­pin lai­tu­ri­ta­son alle on val­miik­si kai­vet­tu ase­ma­hal­li, jon­ne joh­ta­vil­le liu­ku­por­tail­le on varat­tu tila nykyi­sen lai­tu­ria­lu­een keskikohdalta.”
  HS — Kau­pun­ki — 6.8.1995

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Kum­pu­lan kam­pus on odot­ta­nut jouk­ko­lii­ken­neyh­teyt­tä kam­puk­sel­le jo kol­mat­ta­kym­men­tä vuot­ta. Mil­loin Hel­sin­ki saa asian järjestettyä?”

  Oikein! Juu­ri tätä on ihme­tel­ty! Ja sitä sie­tää var­sin­kin kam­puk­sel­la asioi­vien ihme­tel­lä ja moit­tia niin kau­pun­kia kuin omien lai­tos­ten­sa joh­toa, jot­ka nyt­kin taas ovat jar­rut­ta­neet sitä, että asias­sa oli­si pääs­ty nopeas­ti toi­miin. Taas pitää odot­taa jotain uuden kadun raken­ta­mis­ta, kun lau­ta­kun­ta oli jo päät­tä­nyt, että nyt ruve­taan lait­ta­maan yhteyk­siä kun­toon heti! Kau­pun­ki oli­si voi­nut jär­jes­tää yhtey­den aiko­ja sit­ten. Mut­ta joku ihme hirt­täy­ty­mi­nen jos­kus on tapah­tu­nut, että se yhteys täy­tyy jär­jes­tää han­ka­lim­man mah­dol­li­sen vaih­toeh­don kaut­ta, eikä yksin­ker­tai­sim­man. Ja sama näy­tel­mä näyt­tää vaan jat­ku­van. Tätä menoa nykyi­set kam­pus­lai­set ovat jo eläk­keel­lä ennen kuin mitään tapahtuu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. @Tuomo Heik­ko­la: Kum­pu­lan kam­puk­sen jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien paran­tu­mis­ta­han on odo­tet­tu jo vaik­ka kuin­ka pit­kään. Sitä kaik­kien kan­nal­ta kaik­kein paras­ta vaih­toeh­toa voi­daan poh­dia ja jaa­ri­tel­la loput­to­mas­ti, aina löy­tyy vie­lä uusia ideoi­ta ja vähän lisää paran­net­ta­vaa. On vain inhi­mil­lis­tä, että jos­sain vai­hees­sa ihmis­ten kär­si­väl­li­syys lop­puu, ja halu­taan että asial­le teh­dään edes jota­kin, kon­kreet­ti­ses­ti, loput­to­maan suun­nit­te­lun sijasta.

  @Iiro Jan­tu­nen: Jos ei las­ke­ta kiih­dy­tin­la­bo­ra­to­rio­ta, joka muut­ti Kum­pu­laan 1981, niin var­si­nai­ses­ti Kum­pu­lan kam­pus syn­tyi kun sin­ne muut­ti Kemian lai­tos 1995. Sit­ten fysiik­ka 2001, mate­ma­tiik­ka ja tilas­to­tie­de ja tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­de 2004, ja Ilma­tie­teen lai­tos ja Meren­tut­ki­mus­lai­tos 2005.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Toi­nen met­ro­lin­ja tulee aika­naan rat­kai­se­maan Kum­pu­la-Pasi­la yhtey­son­gel­man, mut­ta kyl­lä ennen sitä oli­si hyvä teh­dä sel­väs­ti nykyis­tä parem­pi katu­ta­son rat­kai­su, joka voi jää­dä pysy­väk­si met­ron tultuakin. 

  Rai­tio­lin­ja Ara­bia-Munk­ki­nie­mi on mah­dol­li­nen, mut­ta sekin vaa­tii rahoi­tus­ta niin pal­jon, että jää tode­nä­köi­ses­ti monien mui­den jo pitem­mäl­le suun­ni­tel­tu­jen ratik­ka­hank­kei­den jalkoihin.

  Pie­ta­ri Kal­min­ka­dun han­ke on edel­leen tut­ki­tuis­ta vaih­toeh­dois­ta paras.

  Toi­vot­ta­vaa on, että Pasi­lan met­ro saa­daan toteu­tet­tua nopeas­ti, mut­ta vuo­si­kym­men sii­nä aina­kin menee. Tie­de­lin­ja nykyi­sel­lä ja vie­lä oikais­tul­la­kin rei­til­lään jää aika pie­nen mat­kus­ta­ja­jou­kon yhtey­dek­si lin­jan hitau­den vuok­si. Vii­kin, Kum­pu­lan, Mei­lah­den ja Ota­nie­men kam­puk­set saa­vat nopeat nii­den väli­set ja muut vai­vat­to­mat yhtey­det met­ron myötä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Mik­si Hel­sin­gis­sä panos­te­taan edel­leen mah­dol­li­sim­man hyviin yhteyk­siin kes­kus­taan, Töö­lön met­ro oli­si kuu­des sor­mi sor­mi­mal­liin. Yli 70% mat­kois­ta nie­mel­le teh­dään jo jul­ki­sil­la. Sen­si­jaan poi­kit­tais­lii­ken­tees­sä jul­ki­sen osuus on vain luok­kaa 12%. 

  Eikö oli­si aihet­ta edes suun­ni­tel­la nopei­ta yhteyk­siä poi­kit­tais­lii­ken­tee­seen. Siel­lä oli­si kas­vu­po­ten­ti­aa­lia. Joke­ri 1 osoit­taa sen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. ano­nyy­mi kir­joit­ti 30.3.2009 kel­lo 22:24 “Mik­si Hel­sin­gis­sä panos­te­taan edel­leen mah­dol­li­sim­man hyviin yhteyk­siin kes­kus­taan, Töö­lön met­ro oli­si kuu­des sor­mi sor­mi­mal­liin. Yli 70% mat­kois­ta nie­mel­le teh­dään jo jul­ki­sil­la. Sen­si­jaan poi­kit­tais­lii­ken­tees­sä jul­ki­sen osuus on vain luok­kaa 12%.”

  Samaa olen ihme­tel­lyt minä­kin ja kuten myös tätä kes­kus­tan kuo­li­aak­sie­lä­vöit­tä­mis­pro­jek­tia. Kei­no­te­koi­nen elä­vöit­tä­mi­nen ei onnis­tu: jos joku asia on elä­vä itses­sään, kan­nat­taa kor­kein­taan ehos­taa, ei ryh­tyä run­no­maan läpi jota­kin kei­no­te­kois­ta kal­liil­la rahalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Kum­pu­lan­mäen lii­ken­net­tä ei rat­kais­ta tai paran­ne­ta ainoas­taan yhdel­lä kei­nol­la; sii­hen tar­vi­taan usei­ta, kos­ka Kum­pu­lan­mä­ki sijait­see kes­kel­lä kau­pun­kia ja sin­ne tul­laan kai­kis­ta ilmansuunnista. 

  Eni­ten tuli­joi­ta on alus­ta­van lii­ken­ne­tut­ki­musen mukaan kes­kus­tan suun­nas­ta. Heil­lä on jo hyvät yhtey­det — lukuu­not­ta­mat­ta sitä, että kun­nol­lis­ten kevyen lii­ken­teen väy­lien suun­nit­te­lu ja kun­nos­sa­pi­to mäel­le on lai­min­lyö­ty. Tar­vit­taes­sa bus­si­lin­ja 55 voi­daan vie­dä Kum­pu­lan­mäel­le JO RAKENNETTUA Pie­ta­ri Kal­min kadun osuut­ta pit­kin (vihe­ra­luei­ta ei siis tar­vit­se silpoa). 

  Mel­ko run­saas­ti tuli­joi­ta oli­si myös Pasi­lan ase­mal­ta. Siel­tä tuli­joi­den mat­kaa jou­dut­tai­si eni­ten pik­ku­bus­seil­la lii­ken­nöi­vä kam­pus­lin­ja, joka käyt­täi­si ole­mas­sa ole­via katuja. 

  Lii­ken­ne­tar­vet­ta on myös Viik­kiin ja Ota­nie­meen. Näi­den mat­kus­ta­jien lii­ken­net­tä voi­daan nopeut­taa hyvin tihen­tä­mäl­lä lin­jan 506 vuo­ro­vä­le­jä. Se lyhen­tää odo­tusai­ko­ja ja mah­dol­lis­taa sen, että ruuh­ka-aikoi­na ei tar­vit­se vil­kuil­la aikatauluja.

  Munk­ki­nie­mes­tä ja Mei­lah­des­ta tule­vien mat­kaa voi­daan paran­taa kes­ki­pit­käl­lä aika­vä­lil­lä myös sil­lä, että siel­tä raken­ne­taan rai­tio­lin­ja Pasi­lan kaut­ta Kalasatamaan.

  Täl­lai­sel­la kei­no­va­li­koi­mal­la Kum­pu­lan­mäen lii­ken­ne saa­daan hyvään kun­toon — ja mai­se­mal­li­ses­ti ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas Kum­pu­lan­laak­so säästyy.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Sep­po Vep­sä­läi­nen: “Toi­nen met­ro­lin­ja tulee aika­naan rat­kai­se­maan Kum­pu­la-Pasi­la yhteysongelman”

  En tien­nyt­kään, että Kum­pu­lan mäel­le on pää­tet­ty raken­taa met­roa­se­ma? Täs­sä tai­si olla kyse kam­puk­sen yhteyk­sis­tä. Tai lii­tyn­tä­bus­sil­la­han ne sit­ten tie­tys­ti hoi­de­taan. Se on sitä vaivattomuutta.

  Rai­tio­lin­ja Ara­bia-Munk­ki­nie­mi on mah­dol­li­nen, mut­ta sekin vaa­tii rahoi­tus­ta niin pal­jon, että jää tode­nä­köi­ses­ti monien mui­den jo pitem­mäl­le suun­ni­tel­tu­jen ratik­ka­hank­kei­den jalkoihin.”

  Vai ken­ties met­ro­lu­paus­ten jal­koi­hin? Yksi met­ro­han­ke vas­taa kus­tan­nuk­sil­taan kym­men­tä ratik­ka­han­ket­ta, ja met­ro­hank­kei­den ihmet­te­ly näyt­tää hidas­ta­van tehok­kaas­ti mui­ta seu­dun jouk­ko­lii­ken­ne­hank­kei­ta. Esi­mer­kik­si Vii­kin ratik­kaa on jar­rut­ta­nut lois­ta­vas­ti lupaus Vii­kin met­ros­ta, joka tulee ihan pian kym­me­nien vuo­sien päästä.

  Näi­tä ja mui­ta met­rou­nel­mia S. Vep­sä­läi­nen mark­ki­noi rapor­tis­saan, joka käsi­tel­lään täl­lä vii­kol­la HKL:n johtokunnassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Juha­na Har­ju kirjoitti:
  “Lii­ken­ne­tar­vet­ta on myös Viik­kiin ja Ota­nie­meen. Näi­den mat­kus­ta­jien lii­ken­net­tä voi­daan nopeut­taa hyvin tihen­tä­mäl­lä lin­jan 506 vuorovälejä.”

  Kum­pu­las­ta pää­see nykyi­sel­lään lois­ta­vas­ti Viik­kiin (toki pitää kävel­lä alas mäel­tä bus­si­py­sä­kil­le). Hul­lu­kaan ei jää odot­ta­maan jotain 506:sta, kun Lah­den­tie­tä pit­kin menee ties kuin­ka mon­ta lin­jaa, ja ne mene­vät pal­jon nopeam­min ja suo­rem­min Viik­kiin kuin 506.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Juha­na Har­ju: “Tie­tääk­se­ni emme elä enää sää­ty-yhteis­kun­nan ja pri­vi­le­gioi­den aikaa. Kum­pu­lan­mäel­lä työs­ken­te­le­vien ei ole asian­mu­kais­ta vaa­tia yhtei­sil­lä varoil­la kus­tan­net­tu­ja ‘ovel­ta ovel­le’ ‑lii­ken­ne­pal­ve­lui­ta.”

  Ei ovel­ta ovel­le, mut­ta edes kam­puk­sel­le saak­ka. Eivät Ota­nie­men­kään bus­sit mene Kar­husaa­ren­tie­tä Ota­nie­men ohi, vaik­ka itse useim­mi­ten käve­len­kin Kar­husaa­ren­tiel­tä töi­hin saa­dak­se­ni lii­kun­taa — sil­loin kun ei ole kii­re. Vali­tet­ta­vas­ti luen­nol­ta voi olla kii­re toi­sel­le joka on toi­sel­la puo­lel­la kau­pun­kia — tai luen­nol­ta päi­vä­ko­tiin, tai Pasi­lan asemalle.

  Sum­ma sum­ma­rum. Vuo­ro­vä­lin tihen­tä­mi­nen on hyvä jut­tu, mut­ta vie­lä parem­pi on raken­taa suo­ra katu JA tihen­tää vuo­ro­vä­liä. Met­ro­mai­sen tiheän ja nopean lii­ken­teen pitäi­si olla tavoi­te­ta­son, johon jouk­ko­lii­ken­ne pyrkii.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Kyl­lä­hän poi­kit­tais­lii­ken­net­tä yri­te­tään paran­taa, se on vaan hyvin vai­ke­aa. Noin niin­ku teo­rias­sa poi­kit­tais­lin­jat ovat tehok­kaam­pia, mat­kus­ta­jia on kum­paan­kin suun­taan eli ei ole sitä tyy­pil­lis­tä ongel­ma että bus­si tai vau­nu on täyn­nä kes­kus­taan päin ja tyh­jä takai­sin päin men­nes­sään. Käy­tän­nös­sä Hel­sin­gin seu­tu on län­si­pai­not­tei­nen var­sin­kin työ­paik­ko­jen suhteen.

  Lisäk­si kun ei se lii­ken­ne ole oikeas­ti vain poi­kit­tais­ta, vaan myös ris­tik­käis­tä. Tik­ku­ri­la — Matin­ky­lä, Hert­to­nie­mi — Len­toa­se­ma, jne. Tämä tuot­taa hyvin ohui­ta liikennevirtoja.

  Nii­tä voi hoi­taa bus­seil­le, mut­ta toi­saal­ta bus­seis­ta halu­taan eroon kun ne ovat kal­lii­ta lii­ken­nöi­dä, pus­ke­vat pako­kaa­su­ja, ja juut­tu­vat samoi­hin ruuh­kin. Jos taas bus­seil­le teh­dään omat tiet niin ollaan jo ratik­ka­kus­tan­nuk­sis­sa, toi­saal­ta ratik­kaa­kaan ei kan­na­ta kovin pie­nil­lä mat­kus­ta­ja­mää­ril­lä, poi­kit­tai­sis­sa met­ro- tai lähi­ju­na­lin­jois­ta puhu­mat­ta­kan. Mal­li ras­kas run­ko­lin­ja tai kak­si taas tuot­taa niin pal­jon vaih­to­ja, että yhtey­det ovat lii­an hitaita.

  Lyhyes­ti, poi­kit­tais­lii­ken­ne kau­em­pa­na kes­kus­tas­ta on kal­lis­ta, teh­dään se mil­lä tahan­sa taval­la. Minus­ta se pitää vaan hyväk­syä, puo­li­tyh­jät bus­sit­kin on kui­ten­kin koko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti jokusen deka­din hal­vem­paa kuin raken­taa pari kehä­tie­tä lisää, aina­kin jos lak­see autoi­li­joi­den ajal­la jotain arvoa. Tämä on se hin­ta joka taval­la tai toi­sel­la mak­se­taan sii­tä että anne­taan työ­paik­ko­jen levit­täy­tyä kehäteille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Mik­si Hel­sin­gis­sä panos­te­taan edel­leen mah­dol­li­sim­man hyviin yhteyk­siin kes­kus­taan, Töö­lön met­ro oli­si kuu­des sor­mi sor­mi­mal­liin. Yli 70% mat­kois­ta nie­mel­le teh­dään jo julkisilla.”

  Rai­de­lii­ken­teen laa­jen­ta­mi­nen on paras tapa saa­da seu­dun kehi­tys pysy­mään kes­tä­väl­lä ural­la. Tän­ne tar­vi­taan uusia rai­deyh­teyk­siä ja ase­man­seu­tu­ja Mikä on paras laa­jen­ta­mis­stra­te­gia, sii­tä kes­kus­tel­laan var­maan jat­ku­vas­ti. Pasi­lan met­ro on teh­dyis­sä ana­lyy­seis­sä osoit­tau­tu­nut hyö­dyl­li­sek­si investoinniksi. 

  Elin­kaa­ri­kus­tan­nuk­set ovat met­rol­la sel­väs­ti edul­li­sim­mat rai­de­kul­ku­muo­dois­ta. Pal­ve­lu­ta­so on laa­tu­mit­taus­ten mukaan myös paras. Sik­si kan­nat­taa laa­jen­taa met­ro­verk­koa. Saa­daan edul­li­sim­mat lipun hin­nat ja nopein palvelu.

  Poi­kit­tais­lii­ken­teen yhteyk­sis­sä tul­laan toi­vot­ta­vas­ti pää­se­mään niin suu­riin lii­ken­ne­vir­toi­hin reit­ti­koh­tai­ses­ti, että rai­de­kul­ku­muo­dot kan­nat­ta­vat. Nopeus on täs­sä­kin avai­na­sia. Rai­de­jo­ke­ri on nyt suun­nit­te­lu­pöy­däl­lä ja Joke­ri II:n suun­ni­tel­mis­sa varau­du­taan rai­de­rat­kai­suun pit­käl­lä tähtäyksellä.

  En tien­nyt­kään, että Kum­pu­lan mäel­le on pää­tet­ty raken­taa met­roa­se­ma? Täs­sä tai­si olla kyse kam­puk­sen yhteyk­sis­tä. Tai lii­tyn­tä­bus­sil­la­han ne sit­ten tie­tys­ti hoi­de­taan. Se on sitä vaivattomuutta.”

  Yleis­kaa­vas­sa on vas­ta varaus Pasi­lan met­ron raken­ta­mi­seen. Pasi­las­ta eteen­päin met­ron laa­jen­ta­mis­suun­ni­tel­mat ovat vas­ta peri­aa­te­kä­sit­te­lys­sä. Kan­ta­kau­pun­gis­sa ei ole jär­jes­tet­ty lii­tyn­tä­lin­jo­ja met­ro­suun­nil­le. Esi­mer­kik­si vie­lä Kulos­aa­res­ta pää­see myös bus­sil­la ja Sör­näi­sis­tä met­ron lisäk­si monil­la bus­si- ja rai­tio­lin­joil­la keskustaan.

  Met­ro­mai­sen tiheän ja nopean lii­ken­teen pitäi­si olla tavoi­te­ta­son, johon jouk­ko­lii­ken­ne pyrkii.”

  Niin­pä. Jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ver­kon sol­mi­mi­ses­sa jou­du­taan käyt­tä­mään monen­lai­sia kul­ku­muo­to­ja ja yhteys­tyyp­pe­jä. Jos halu­taan saa­da hyvä pal­ve­lu edul­li­ses­ti, kan­nat­taa suu­ret lii­ken­ne­vir­rat hoi­taa nopeil­la luo­tet­ta­vil­la raideyhteyksillä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Sep­po Vep­sä­läi­nen: “Pasi­lan met­ro on teh­dyis­sä ana­lyy­seis­sä osoit­tau­tu­nut hyö­dyl­li­sek­si investoinniksi.”

  Pitä­nee paik­kan­sa, mut­ta se on sil­ti taas uusi yhteys kes­kus­taan. Pasi­las­ta pää­see jo nyt junal­la, rai­tio­vau­nul­la tai dösäl­lä kes­kus­taan. Jos/Kun Pisa­ra raken­ne­taan, met­ro oli­si nel­jäs reit­ti Töö­löön. Sen sijaan poi­kit­tais­lii­ken­ne oli­si yhtä huo­noa kuin nyt. 

  Eikö kan­nat­tai­si raken­taa samal­la rahal­la Pasi­las­ta tois­ta kes­kus­taa, poi­kit­tais­lii­ken­teen ris­teys­a­se­maa, jos­ta oli­si nopeat yhtey­det eri suun­tiin esim rai­tio­tein toteu­tet­tu­na. Van­haan kes­kus­taan­han ei nope­aa rai­tio­tie­tä saa­da toteutettua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Iiro Jan­tusel­le: Kaik­kea ei pidä kau­pun­gis­sa teh­dä logis­tis­ten arvo­jen poh­jal­ta. Jot­ta kau­pun­ki oli­si viih­tyi­sä, on vält­tä­mä­tön­tä aja­tel­la myös viih­tyi­syyt­tä. Sii­nä riit­tä­vil­lä vihe­ra­lueil­la on rat­kai­se­va mer­ki­tys, myös tut­ki­mus­ten mukaan.

  Vie­lä kun ote­taan huo­mioon, että Kum­pu­lan­laak­so ja Val­li­lan­laak­so ei ole mikä tahan­sa vihe­ra­lue, vaan se on kat­sot­tu mai­se­mal­li­ses­ti ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kaak­si alu­eek­si (kat­so yleis­kaa­va), on vie­lä vah­vem­mat perus­teet suo­jel­la aluetta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Vep­sä­läi­sel­le pari kom­ment­tia. Ensin­nä­kään en oikeas­ti ymmär­rä miten vitos­ra­tik­ka jää mui­den inves­toin­tien jal­koi­hin. Inves­toin­ti­na tuo ei ole juu­ri mitään mui­hin rai­de­hank­kei­siin ver­rat­tu­na, tar­vi­taan Val­li­lan­laak­so läpi Mäke­län­ka­dul­le kis­kot, vaih­de Län­si-Pasi­laan (oikai­su) ja vaih­de poh­joi­seen Man­ner­hei­min­tiel­le. Alle 10 miljoonaa?

  Kulu­puo­lel­la: Joo, kes­ki­mää­rin rati­kat on hie­man kal­liim­pia kuin bus­sit per mat­kus­ta­ja­ki­lo­met­ri mut­ta täs­sä sekoi­te­taan iloi­ses­ti mota­ria kii­tä­vä ja kes­kus­tas­sa mate­le­va bus­si. Vito­nen kor­vai­si (eli vuo­ro­vä­liä voi­si notaa ruuh­kai­sia bus­si­lin­jo­ja 58, 58B, Tie­de­lin­ja, sekä ehkä pari vuo­roa seis­kal­ta. Reit­ti on vie­lä suht nopea, Man­ner­hei­min­tie­tä lukuu­not­ta­mat­ta ris­teä­vää lii­ken­net­tä on vähän ja lähes koko­mat­kal­la omat kis­kot. En oikein usko että tuo aina­kaan nos­tai­si kulu­ta­soa. Mat­kus­ta­ja­mää­rä sen sijaan kasvaisi.

  Toi­sek­si, se että met­ro on elin­kaa­ri­kus­tan­nuk­sil­taan hal­vin­ta rai­de­lii­ken­net­tä saat­taa vali­tet­ta­vas­ti olla tot­ta. Vali­tet­ta­vas­ti sik­si että se ker­too sii­tä kuin­ka tol­kut­to­man kal­lis­ta Hel­sin­gin rai­de­lii­ken­ne on, se on jo jon­kin­lai­nen saa­vu­tus että usein se hävi­ää busseillekin.

  Mut­ta toi­saal­ta, rati­kan kus­tan­nuk­sien leik­kaa­mi­seen on rea­lis­ti­sia kei­no­ja, pitem­mät vau­nut, valoe­tuu­det, jne. ja esi­kau­pun­geis­sa on hel­pom­paa jär­jes­tää eris­te­tyt kis­kot. Lähi­ju­nat taas kär­si­vät VR:n mono­po­li­hin­noit­te­lus­ta, toi­saal­ta sii­tä että junaa koh­ti on kon­duk­töö­ri kul­jet­ta­jan lisäk­si. Tämä on pal­ve­lu­ta­so­va­lin­ta jota ei tule lukea junien kustannukseksi.

  Bus­sien ja met­ron osal­ta en sen sijaan näe mitään syy­tä olla opti­mi­si­ti­nen kulu­ke­hi­tyk­sen suun­taan. Hin­nat ei enää kil­pai­lut­tu­mal­la ale­ne, polt­toai­ne ei hal­pe­ne, eikä pit­kät nivel­bus­sit oikein sovel­lu mei­dän kelei­hin ja tie­verk­koon. Maa­na­lai­nen tun­ne­li­ver­kos­to ja ase­mat taas mak­saa niin pal­jon raken­taa, var­sin­kin nykyi­sil­lä tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­sil­la, ettei ne pie­net lii­ken­nöin­ti­ku­lut sitä pelas­ta. Auto­maat­ti on myös hir­veän hin­tai­nen, ja hyö­dyt pie­net kun kul­jet­ta­jien osuus koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta on jo val­miik­si niin pieni.

  Ai niin, kysy­mys ei ole sii­tä onko Töö­lön met­ro kan­nat­ta­va, vaan sii­tä onko se kan­nat­ta­vam­pi kuin Pisa­ra. En usko että on.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Pie­ta­ri Kal­min kadun jat­ka­mis­ta jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu­na on vas­tus­tet­tu mm. sik­si, että kun laak­son poik­ki saa­daan yksi katu raken­net­tua, sitä voi koh­ta jo leven­tää­kin ja ava­ta sen muul­le lii­ken­teel­le. Sii­nä vai­hees­sa­han ei enää tuho­ta yhte­näis­tä laaksoaluetta.

  Täl­le “sala­liit­to­teo­rial­le” tuli nyt tukea, kun pos­ti­luu­kus­ta tuli kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton Kaa­voi­tus­kat­saus 2009. Sen sivul­la 38 on kart­ta pää­tei­tä ja maan­tei­tä kos­ke­vis­ta suun­ni­tel­mis­ta, jos­sa on Haka­mäen­tien jat­ke Lah­den­väy­läl­le juu­ri Kum­pu­lan laak­son poikki!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Parit kom­men­tit tpyy­luo­man kommentteihin:

  Inves­toin­ti­na tuo ei ole juu­ri mitään mui­hin rai­de­hank­kei­siin ver­rat­tu­na, tar­vi­taan Val­li­lan­laak­so läpi Mäke­län­ka­dul­le kis­kot, vaih­de Län­si-Pasi­laan (oikai­su) ja vaih­de poh­joi­seen Man­ner­hei­min­tiel­le. Alle 10 miljoonaa?”

  Kyl­lä nii­hin tuh­rau­tuu vähän enem­män, vaik­ka tyy­tyi­si kier­tä­mään Nor­densk­jöl­din­ka­dun kaut­ta ( idea­suun­ni­tel­mas­sa oikais­taan Lää­kä­ri­ka­dun reit­tiä). Rata­työt vie­vät kui­ten­kin pie­nen sii­vun koko rahoi­tus­tar­pees­ta. Rai­tio­lii­ken­ne on nyt laa­jen­ta­mis­vai­hees­sa tar­vit­se­mas­sa lii­ken­teen lisäyk­siin pal­jon uusia vau­nu­ja ja varik­ko­ti­laa. Ne maksavat. 

  Ja eni­ten lisä­kus­tan­nus­ta tulee lii­ken­nöin­nis­tä. Reit­ti on sen tyyp­pi­nen, että kar­si­mal­la muu­ta tar­jon­taa ei saa­da kokoon sääs­tö­jä meno­li­säyk­siä vas­taa­vas­ti. Uusia mat­kus­ta­jia saa­daan, mut­ta lip­pu­tu­lo­ker­ty­mä­kään ei paik­kaa koko lisä­me­noauk­koa. Koke­muk­ses­ta tie­dän, että hyvät­kään hank­keet har­voin saa­daan alle kym­me­nen vuo­den liikkeelle. 

  rati­kan kus­tan­nuk­sien leik­kaa­mi­seen on rea­lis­ti­sia kei­no­ja, pitem­mät vau­nut, valoe­tuu­det, jne. ja esi­kau­pun­geis­sa on hel­pom­paa jär­jes­tää eris­te­tyt kiskot.”

  Ratio­na­li­soin­ti­mah­dol­li­suuk­sia on, vaik­ka mm valoe­tuuk­sien rin­ta­mal­la on jo teh­ty lähes voi­ta­va. Pitem­mät vau­nut = pitem­mät vuorovälit.

  Maa­na­lai­nen tun­ne­li­ver­kos­to ja ase­mat taas mak­saa niin pal­jon raken­taa, var­sin­kin nykyi­sil­lä tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­sil­la, ettei ne pie­net lii­ken­nöin­ti­ku­lut sitä pelas­ta. Auto­maat­ti on myös hir­veän hin­tai­nen, ja hyö­dyt pie­net kun kul­jet­ta­jien osuus koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta on jo val­miik­si niin pieni.”

  Met­ron inves­toin­tien kus­tan­nus­ta­so on nous­sut ns tur­val­li­suu­in­ves­toin­tien takia, mut­ta uusim­mil­la­kin yksik­kö­hin­noil­la se edel­leen on hin­tan­sa väär­ti sil­loin, jos ja kun mat­kus­ta­jia on. 

  Auto­ma­ti­soin­ti on tur­val­li­suusin­ves­toin­ti, mut­ta val­tao­sin laa­tu­ta­soa nos­ta­va ja myös käyt­tö­kus­tan­nus­ta­soa alen­ta­va ratio­na­li­soin­ti. Lyhyet yksin­ker­tai­set ase­mat ja sypäk­kä vuo­ro­vä­li. Jo vain se mat­kus­ta­jaa hellii.

  Met­ro on yli­voi­mai­ses­ti tur­val­li­sin jouk­ko­lii­ken­teen muo­to tilas­to­jen mukaan. Sik­si on hie­man outoa, että tur­va­ta­soa nyt vie­lä nos­te­taan pal­jon auto­ma­ti­soin­nin lisäksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. Osmo vas­ta­si: “Tar­koi­tat kai Kum­pu­lan laak­son ali”

  Ai kysees­sä oli­kin tun­ne­li. Ehkä sala­liit­to­teo­rias­ta voi siis pois­taa lainausmerkit :).

  Onko muu­ten jotain tut­ki­muk­sia 506:n aika­tau­luis­sa pysy­mi­ses­tä nyky­ään ruuh­ka-aikaan? Minä kul­jen sil­lä päi­vit­täin aamu­ruuh­kas­sa Ota­nie­meen ja ilta­päi­vä­ruuh­kas­sa takai­sin Käpy­lään. Minus­ta se on aika hyvin aikataulussa.

  Sil­loin kun lin­ja lan­see­rat­tiin, tilan­ne oli todel­la huo­no. Mat­ka-ajat oli las­ket­tu niin pie­leen, että lin­ja oli usein jo pää­te­py­sä­kil­tä läh­ties­sään 10 minuut­tia myö­häs­sä. Mut­ta parin kuu­kau­den pääs­tä asias­ta oli vali­tet­tu niin pal­jon, että se kor­jat­tiin. Ilmei­ses­ti lin­jal­le oli varat­tu rahaa tiet­ty mää­rä, joten kor­jaus teh­tiin har­ven­ta­mal­la vuo­ro­ja. Sen jäl­keen lin­ja on kul­ke­nut suh­teel­li­sen hyvin aikataulussa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Ratik­ka­vaih­toeh­to (Arabia-Kumpula-[satamarata]-Pasila-Meilahti-Munkkiniemi) voi­si olla se hyvä kom­pro­mis­si, jota kau­pun­gin­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta voi­si ehdot­taa. Uskoi­sin apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan­kin näke­vän rai­de­lii­ken­teen yli­voi­man, kun hän sai­si luku­ja eteen­sä (ensi­vai­heen kus­tan­nuk­set ole­mas­sao­le­via rai­tei­ta käy­tet­täes­sä, seu­raa­van vai­heen eli sata­ma­ra­dan ja mah­dol­lis­ten mui­den oikai­su­jen vaa­ti­mat inves­toin­nit, vaa­dit­tu kalus­to). Inves­toin­tien pitää olla jär­ke­viä ja ole­tet­tu­jen mat­kus­ta­ja­mää­rien vakuut­ta­via. Uskoi­sin tämän toteutuvan!

  Muis­te­taan vie­lä, että ratik­ka­ra­dan saa maas­tou­tet­tua kau­niis­ti nur­mi­ra­dak­si, jota pit­kin autot eivät pää­se. Jos kui­ten­kin pää­dy­tään jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tuun, voi­si kaa­vaan pis­tää mää­räyk­sen vih­reäs­tä asfal­tis­ta (ks. esim. http://www.tiehallinto.fi/servlet/page?_pageid=70&_dad=julia&_schema=PORTAL30&menu=887&_pageid=71&linkki=1459&julkaisu=722&kieli=fi). Se maas­tou­tui­si hie­man parem­min, ja antai­si hen­ki­lö­au­toi­li­jal­le vies­tin, että kysees­sä ei ole taval­li­nen katu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Vito­ses­ta nyt sanot­ta­koon että se pitäi­si las­kea auki. Pasi­laan saak­ka se tosin ehdo­tuk­sen mukaan onnis­tui­si nykyi­sel­lä kalus­tol­la. Se lop­pu­pät­kä tar­koit­tai­si ehkä paria vaunua?

  Met­ron inves­toin­tien kus­tan­nus­ta­so on nous­sut ns tur­val­li­suu­in­ves­toin­tien takia, mut­ta uusim­mil­la­kin yksik­kö­hin­noil­la se edel­leen on hin­tan­sa väär­ti sil­loin, jos ja kun mat­kus­ta­jia on.”

  Anteek­si kyy­ni­syy­te­ni, mut­ta minus­ta tämä kuu­los­taa pak­ko­lii­tyn­näl­tä, eli jos ei mat­kus­ta­jia muu­ten tule niin pää­te­tään bus­si­lin­jat asemalle.

  Joka tapauk­se­sas, sekä met­rol­le että rati­koil­le täy­tyy teh­dä jotain. Ase­mien lyhen­tä­mi­nen ei tuo kovin kum­mal­li­sia sääs­tö­jä, lyhyi­tä ne on ne Espoon ase­mat­kin ja sil­ti hin­taa on tuol­lai­set 30 — 50 mil­joo­naa kap­pa­le. On päi­vän­sel­vää ettei tuol­lai­sel­la kus­tan­nus­ta­sol­la tul­la teke­mään kat­ta­vaa rai­de­verk­koa. Ratik­ka­verk­ko taas vaa­ti­si perus­sa­nee­rauk­sen, ja tuhan­ne mon­ta pien­tä asiaa.

  Minus­ta luon­te­va rat­kai­su on jon­kin­lai­nen katu­met­ro tai pika­ra­tik­ka, mis­tä kul­mas­ta sitä nyt halu­aa kat­soa. Ote­taan vaik­ka case Öster­sun­dom. Jos nyt jon­ne­kin kan­nat­taa met­ro vetää niin tuon­ne, näin äkki­sel­tään. Mutku:

  Sin­ne halu­taan etu­pääs­sä pien­ta­lo­ja, joka sem­moi­sel­la suht tiheäl­lä hel­sin­ki­läi­sel­le kaa­voi­tuk­sel­la­kin tar­koit­taa sitä että tuol­lai­set 70% asuk­kais­ta ei asu käve­ly­mat­kan pääs­sä ase­mas­ta. KSV nyt sit­ten sel­vi­tää pika­ra­tik­kaa, ilmei­ses­ti Joke­rin jat­koa ja/tai Laa­ja­sa­lon kaut­ta kes­kus­tan. Tämä rat­kai­see tuon lii­tyn­tä­on­gel­man, mut­ta kun etäi­syys on niin pit­kä niin sen pie­nem­pi lin­ja­no­peus tuot­taa käy­tän­nös­sä vas­taa­van mat­ka-ajan kuin lii­tyn­tä + met­ro (yksi­nään jotain 30 minuut­tia). Eli ovel­ta ovel­le kes­kus­taan jotain 45 minuu­tis­ta rei­luun tun­tiin, joka on aivan lii­kaa joka tapauksessa.

  Pie­nem­piin aikoi­hin pää­si­si bus­sil­la joka ajai­si Por­voon mota­ria, mut­ta kun nii­tä ei tuhan­nes­ta ihan hyväs­tä syys­tä halu­ta lisää. Mut­ta jos meil­lä oli­si lii­ken­ne­vä­li­ne, joka voi­si lii­ken­nöi­dä ratik­ka­na Lou­nais-Sipoos­sa ja jat­kaa sit­ten met­ro­rai­teil­la, niin tämä jo joten­kin toi­mi­si. Samoin voi­si hoi­taa Espoon met­ron haa­roit­ta­mi­sen. Tai vii­kin rati­kan yhdis­tet­ty­nä vaik­ka Töö­lön met­roon. Ja niin edelleen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Hei kaik­ki tuoh­tu­nut väki ja ennen­kaik­kea Osmo, joka on vetä­nyt lin­jo­ja len­nok­kaal­la kädel­lä, niin­kuin kyl­lä val­lan oli­gar­git jo ennen­kin hän­tä. Kysy­mys ei ole sääs­tä­mi­ses­tä vaan sii­tä, mihin on varaa. Onko menes­ty­neel­lä ja varak­kaal­la Hel­sin­gil­lä (Suo­mel­la) varaa raken­taa kau­pun­ki, jos­sa oli­si muka­va asua ja käy­dä töis­sä. Pit­käl­lä täh­täyk­sel­lä on valit­ta­vis­sa kak­si vaih­toeh­toa. Joko ihmi­set asu­vat subur­bis­sa ja kes­kus­tan puis­tot vara­taan läpia­jo­lii­ken­teel­le tai puis­tot ja asu­mi­sym­pä­ris­tö säi­ly­te­tään lap­si­per­hei­den asua ja lii­ken­ne hoi­de­taan pysy­vil­lä eko­lo­gi­sil­la, nyt ehkä kal­liil­la rat­kai­suil­la mut­ta las­ten­las­tem­me kan­nal­ta onnel­li­sil­la rat­kai­suil­la. Kau­neus ja viih­ty­vyys ikä­vä kyl­lä mak­saa. Mihin ihmi­sil­tä on kadon­nut kau­neu­den taju? Kum­pu­lan­laak­so (Val­li­lan­laak­so) on mit­taa­mat­to­mat arvo­kas hil­jai­suu­den ja kau­pun­ki­lais­ten yhdes­sä­olon tyys­si­ja. Onko Osmo sinus­ta­kin tul­lut minuut­te­ja las­ke­va tek­no­kraat­ti? Tule­vai­suus on met­ron ja rai­tio­vau­nu­jen, pyö­rien ja käve­lyn kun ener­gia­äh­ky hel­lit­tää. Sii­hen asti jäi­tä hat­tuun ja vähän his­to­rial­lis­ta näkö­kul­maa. Muu­ta­mak­si vuo­dek­si suk­ku­la Kum­pu­lan ja Pasi­lan välil­lä on vaa­ra­ton vaih­toeh­to. Mark­ku Toikka

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Minä yri­tän täs­sä estää Pie­ta­ri Kal­min kadun raken­ta­mis­ta olo­suh­teis­sa, jos­sa hank­keel­la on kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa vank­ka enem­mis­tö puo­lel­laan. Jos asuk­kaat halua­vat pela­ta sel­lais­ta uhka­pe­liä, että otta­vat mie­luum­min huo­noim­man vaih­toeh­don kuin etsi­vät kom­pro­mis­sia, se tie­tys­ti käy päin­sä, mut­ta en pidä sitä viisaana. 

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Joo, ilmei­ses­ti olet oikeas­sa, että kom­pro­mis­si oli­si paras vaih­toeh­to. Kyl­lä van­ha rata­poh­ja par­hai­ten sovel­tuu läpia­jo­lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­sek­si, jos sel­lai­nen väy­lä on pak­ko raken­taa. Outoa asias­sa onkin, että jos­tain syys­tä eräil­lä tahoil­la on pää­hän­pint­ty­mä Pie­ta­ri Kal­min­ka­dun jat­kees­ta. Vai­kut­taa vah­vas­ti kabi­net­ti­po­li­tii­kal­ta, eikä ole tämän päi­vän demo­kra­ti­aa. Kii­tos sinul­le asi­aan koh­dis­tu­vas­ta kiin­nos­tuk­ses­ta­si ja toi­vo­taan että jär­ki vie­lä voit­taa! Ja mik­sei tun­ne­kin. Mark­ku Toikka

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jok­seen­kin kaik­ki myön­tä­vät, että Pie­ta­ri Kal­min­ka­dun jat­ke on vaih­toeh­dois­ta huo­noin. Sen puo­lel­la on vain se, että kaa­va on ole­mas­sa, joten sii­tä ei voi valit­taa. Pelä­tään, että ensim­mäi­nen bus­si voi­si ajaa rata­lin­jaa pit­kin vas­ta vii­den vuo­den kulut­tua. Sen ajan liik­ken­teen voi­si hoi­taa noil­la suk­ku­la­bus­seil­la, mie­luum­min täy­si­ko­koi­sil­la, kun mäki läm­mi­te­tään joka tapauk­ses­sa bus­si 55:ttä var­ten. Kal­lis­ta, mut­ta toimii.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. OS-“Jokseenkin kaik­ki myön­tä­vät, että Pie­ta­ri Kal­min­ka­dun jat­ke on vaih­toeh­dois­ta huonoin.”

  Onko todel­la­kin niin, että vali­tut päät­tä­jäm­me teki­si­vät vaik­ka huo­noim­man mah­dol­li­sen rat­kai­sun jot­tei­vät näyt­täi­si saa­mat­to­mil­ta tai muu­ten vaan hei­koil­ta joh­ta­jil­ta? Tämän draa­man seu­raa­mi­nen­han on yhtä haus­kaa kuin Dil­bert-sar­ja­ku­van lukeminen:)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Osmo: “Jok­seen­kin kaik­ki myön­tä­vät, että Pie­ta­ri Kal­min­ka­dun jat­ke on vaih­toeh­dois­ta huonoin”

  Tätä en ymmär­rä. Pie­ta­ri kal­min kadul­la bus­sit ajai­si­vat mah­dol­li­sim­man lyhyen mat­kaa vihe­ra­lu­een poik­ki. Reit­ti kul­ki­si kas­vi­tie­teel­li­sen puu­tar­han reu­naa pit­kin, jos­sa on jo nyt käve­ly­tie. Samoin Kum­pu­lan­mäen rin­tees­sä on van­ha, umpeu­tu­nut tie­poh­ja. Reit­ti oli­si suo­rin ja mäen osal­ta hel­poin bus­seil­le. Kysei­seen mäkeen EI HKL:n lausun­non mukaan tar­vi­ta läm­mi­tys­tä. Jouk­ko­lii­ken­ne kul­kee yleen­sä asu­tuk­sen kes­kel­lä tai lähel­lä, kuten kysei­ses­sä vaih­to­he­dos­sa Käti­lö­opis­ton vierestä.

  Val­li­lan­laak­son juna­ra­dan koh­dal­la bus­si kul­ki­si pidem­män mat­kan vihe­ra­lu­een lävit­se ja mai­se­mal­li­ses­ti haas­ta­vam­mas­sa pai­kas­sa. Nousu Kum­pu­lan­mäel­le oli­si myös monimutkaisempi.

  Uusi jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu paran­tai­si myös kam­puk­sen käve­ly- ja pyö­rä­tei­tä (sitä hyö­ty­lii­kun­taa, mitä kam­pus­lai­sil­le tun­nu­taan toi­vo­van). Jouk­ko­lii­ken­ne­ka­dun vie­reen raken­net­ta­va yhdis­tet­ty pyö­rä- ja jalan­kul­ku­tie on loi­vin yhteys kam­puk­sel­le ja suo­rin Pasi­lan suunnasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Minä en ymmär­rä tuo­ta katu­läm­mi­ty­si­de­aa, kun yhtä jyrk­kiä mäkiä muu­al­la kau­pun­gis­sa ei läm­mi­te­tä kuten nousu Verä­jä­laak­sos­ta Otto Brand­tin tiel­tä ylös Verä­jä­mäel­le tai Oulun­ky­län­tiel­tä Kirk­ko­her­ran­tiel­le vas­tak­kai­seen suun­taan 65A:n rei­til­lä. Tää oli vain yksi esimerkki. 

  Toi­sek­seeen kom­men­toi­sin tuo­ta eko­lo­gi­suut­ta, että jos tää ois tar­koi­tus läm­mit­tää kau­ko­läm­mön huk­kae­ner­gial­la kuten Alek­si, niin kai­pa se on eko­lo­gis­ta ver­rat­tu­na jät­tä­mi­seen se läm­pö koko­naan harakoille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. En ymmär­rä logiik­kaa, että näi­tä muu­tok­sia teh­täi­siin reit­tiin “vain” vii­den minuu­tin sääs­tön takia. Olen kul­ke­nut jos­sain vaih­tees­sa sään­nöl­li­ses­ti päi­vit­täin jopa usei­ta ker­to­ja edes­ta­kai­sin Kum­pu­lan mäel­le Intian­ka­dun pysä­kil­tä ja olen sitä miel­tä, että a) se pysäk­ki ei ole lähel­lä ja taval­li­sel­la käve­ly­vauh­dil­la edes­ta­kai­seen mat­kaan menee vähin­tään 10 minuut­tia b) on hen­gäs­tyt­tä­vää kul­kea ylös tuo­ta jyrk­kää mäkeä var­sin­kin liuk­kaal­la kelil­lä c) bus­si kul­kee tuol­ta pysä­kil­tä lii­an har­voin ja välil­lä ihan miten sat­tuu ver­rat­tu­na pysäkkiaikatauluun. 

  Kyl­lä täs­sä enem­män kuin 5 minuut­tia aikaa sääs­tyy, jos pel­käs­tään pysä­kil­le mene­mi­seen ja siel­tä tule­mi­seen menee rei­lut 5 minuut­tia suun­taan­sa huo­mioi­den että kaik­ki eivät ole hoik­kia ja hyvä­kun­toi­sia nuoria.

  En myös­kään ymmär­rä, ettei tuo­hon maas­toon voi teh­dä min­kään­lais­ta kom­pro­mis­si­rat­kai­sua, kun kysees­sä on sen­tään jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­nen ja mikään muu lii­ken­ne ei sitä reit­tiä tuli­si käyttämään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Joke­ri­lin­ja kul­kee mones­sa koh­das­sa vihe­ra­luei­den poik­ki ja sitä vas­tus­tet­tiin kii­vaas­ti esim. Ete­lä-Haa­gas­sa, jos­sa Eliel Saa­ri­sen tien raken­ta­mi­sen pelät­tiin lisää­vän läpia­jo­lii­ken­net­tä alu­eel­la, lisää­vän melua ja saas­tei­ta. Nyt kun noin ei sit­ten käy­nyt­kään, niin vuo­laas­ti kehu­taan kuin­ka erin­omai­nen jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lu Ete­lä-Haa­gan alu­eel­le saatiinkaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Kysees­sä on tyy­pil­li­nen NIM­BY-ilmiö, jos­sa ei halu­ta mitään muu­tok­sia omal­le ton­til­le. Mikään vaih­toeh­to ei käy ei sil­ta ei tun­ne­li ei bus­si­kais­ta sata­ma­ra­dan lin­jauk­sel­le. Välil­lä häi­rit­se­vät maa­kaa­su­bus­sien pako­kaa­sut (joi­ta ei kan­tau­du Hämeen­tiel­tä yhtään?), välil­lä lii­ken­teen melu (Mäke­län­ka­dul­ta­ko ei kuu­lu mitään), halu­taan meluai­to­ja tai ei halu­ta, tun­ne­li lii­an kal­lis, sil­ta epäes­teet­ti­nen, katua ei sais läm­mit­tää, kadun­var­si­py­sä­köin­ti ei saa häi­riin­tyä yms. yms.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Mat­ti kir­joit­ti yllä, että “Muis­te­taan vie­lä, että ratik­ka­ra­dan saa maas­tou­tet­tua kau­niis­ti nur­mi­ra­dak­si, jota pit­kin autot eivät pää­se. Jos kui­ten­kin pää­dy­tään jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tuun, voi­si kaa­vaan pis­tää mää­räyk­sen vih­reäs­tä asfaltista”

  Minä en aina­kaan ole niin hul­lu että vaih­dan laak­son suh­teel­li­sen rik­ku­mat­to­man rau­han ja rait­tiin ilman (kul­jen pyö­räl­lä töi­hin Arabiaan)vihreään asfalt­tiin! Ja ihan tule­vai­suu­den suku­pol­via ajatellenkin!

  Nau­rat­ta­via ehdo­tuk­sia, ystä­vät — aivan kuin jotain nuk­ke­ko­din piha­pii­re­jä suun­nit­te­li­sit­te “nät­tiä se olla pitää” — tyyliin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.