Halla-ahon syytteestä

En ole ilah­tunut apu­lais­val­takun­nan syyt­täjän päätök­ses­tä syyt­tää Jus­si Hal­la-ahoa hänen blogikir­joit­telus­taan. Toki syyt­täjää sitoo laki, enkä sik­si arvostele päätöstä. En vain pidä sitä hyvänä tekona rotu­vi­han hillit­semisen kannal­ta. Pikem­minkin se toimii ennakkolu­u­lo­ja ruokkivasti.

Toinen syyteko­hdista kos­ki sitä, mik­si on sal­lit­tua sanoa, että huma­la­päis­sään tap­pami­nen on suo­ma­lais­ten kansalli­nen ellei suo­ras­taan geneet­ti­nen piirre, mut­ta ei ole sal­lit­tua sanoa eräästä maa­han­muut­ta­jaryh­mästä, että ohikulk­i­joiden ryöste­ly ja verovaroil­la loisimi­nen on tämän ryh­män kansalli­nen ellei geneet­ti­nen piirre. Se, että tästä nos­te­taan syyte, sisältää sen piilovi­estin, ettei kysymyk­seen osa­ta vas­ta­ta. Vas­taami­nen on help­poa: jos suo­ma­lainen arvioi suo­ma­laisia, se ei ole yllyt­tämistä omaa kansan­ryh­mää vas­taan. Tuo arvio ruot­salais­ten sanomana Sven­s­ka Dag­blade­tis­sa olisi ollut aivan eri asia kuin sen sanomi­nen suo­ma­laises­sa sanomale­hdessä. (Lisäk­si räy­häjuomisen geneet­tis­es­tä taus­tas­ta on näyt­töä). Maa­han­muut­ta­jien itsen­sä sanomana tuo Hal­la-ahon lausuma ei olisi ollut syyt­teen arvoinen.

Islami­laisu­u­den kut­sum­i­nen ped­ofil­i­auskon­nok­si on kir­joitet­tu sana­muodoil­taan suo­raan ja tarkoituk­sel­la loukkaavak­si. Se oli Hal­la-ahol­ta type­r­ästi kir­joitet­tu, ja saat­taa ylit­tää ran­gais­tavu­u­den rajat. Tämä ei saa tarkoit­taa, ettei uskon­to­jen yhteiskun­nal­li­sista imp­likaa­tioista saisi puhua: esimerkik­si islami­lai­sista lap­si­avi­o­li­itoista siinä mis­sä paavin kon­domipuheista tai van­halaes­ta­di­o­lais­ten ehkäisykiel­losta.  Jos Hal­la-aho tästä tuomi­taan, toiv­ot­tavasti tuomion peruste­lut kir­joite­taan niin, ettei se estä asial­lises­sa sävyssä esitet­tyä uskon­to­jen kri­ti­ikkiä. Kun Hal­la-ahon tavoin joku tilaa itselleen syy­teen, tarkoi­tus on vaikut­taa lain­säädän­töön ja sen tulk­in­taan. Tarkoi­tus voi pyl­lähtää nur­in­päin, luo­da ennakkopäätölk­sen siitä, ettei uskon­to­ja saa arvostella.

403 vastausta artikkeliin “Halla-ahon syytteestä”

 1. Minä olen aina mieltänyt län­si­maisen lain käytön sel­l­aisek­si, että langet­ta­va tuomio edel­lyt­tää näyt­töä rikoksesta. 

  Yllyt­tämäl­lä toista rikok­seen syyl­listyy itse samaan rikok­seen kuin rikok­sen tek­i­jä, mut­ta vain jos rikos todel­la tapahtuu. 

  Tässä kat­san­nos­sa rikos yllyt­tämis­es­tä kansan­ryh­mää vas­taan on milenki­in­toinen ja ainakin oman oikeusta­ju­ni kannal­ta jut­tu on yhtä sotkua.

 2. Ongel­ma on, että Suomes­sa ei osa­ta puhua ihmis­ryh­mistä ja kult­tuureista ilman stereo­ty­p­i­oi­ta — tai pikem­min ei osa­ta oikeal­la taval­la stereotyypitellä. 

  Kale­van pääkir­joi­tus­toimit­ta­jak­si eden­neen pitäisi itses­tään selvästi tietää, että ei kir­joite­ta, että huma­la­päis­sä tap­pami­nen on kansalli­nen piirre. Kyseessä on kuitenkin vain muu­ta­mas­ta kymmen­estä henkirikok­ses­ta vuodessa ja vielä varsin pienel­lä alueel­la, tuskin siis suo­ma­laisia yleis­es­ti koskev­as­ta ilmiöstä. Neu­vok­si annan kyseiselle toimit­ta­jalle, että täl­laisen type­r­än stereo­typ­i­an voi vält­tää yksinker­taisil­la retorisil­la keinoil­la, jot­ka jokainen tietää, kun vain vähän miettii.

  Type­r­ästi Hal­la-aho toisti saman virheen mut­ta pahen­si sanoman vielä potenssi­in kak­si kohdis­ta­mal­la stereo­typ­i­ansa “kansan­ryh­mää tai uskon­toa vas­taan”, vai miten se laki kiihot­tamis­es­ta nyt sanatarkasti meneekään.

  Ohi­men­nen vielä ihmette­len, oliko Kale­van toimit­ta­ja nainen. Sil­loin nimit­täin asian luonne hiukan pahe­nee, kos­ka naisil­la on aika yleis­es­ti tapana kiihot­taa “miehet”-nimistä kansan­ryh­mää vas­taan (tosin myös ihan vain pelkästään kiihot­taa, heh heh, pakko oli sanoa) aikalail­la saman­ta­pai­sista syistä kuin mamu-vas­taiset kiihot­ta­vat joitakin etnisiä ryh­miä tai uskon­tokun­tia vastaan.

 3. Itse olen ollut todel­la pet­tynyt Hal­la-ahon tapaan käy­dä vaalien jälkeistä julk­ista keskustelua, enkä olisi hirveästi sym­pa­ti­soin­ut, jos hän olisi saanut kasan kun­ni­an­loukkausssyyt­teitä niistä lausah­duk­sista, mitä hän on erinäi­sistä henkilöistä vuosien saatossa lausunut, mut­ta tämä syyte on täysin makaaberi ja sen on pakko kaat­ua ylem­mis­sä oikeusasteissa.

  Muhammedin kut­sum­i­nen ped­ofi­ilipro­fee­tak­si on var­masti hyvien tapo­jen vas­taista, mut­ta laiton­ta se ei voi olla. Luotet­tavimpi­en his­to­ri­al­lis­ten kuvauk­sien mukaan, jot­ka islamin val­ta­su­un­tauk­set ja hei­dän uskonop­pi­neen­sa hyväksyvät, Muhammed nai Ais­han tämän ollessa 6‑vuotias, ja Muhammed otti Ais­han fyy­sis­es­ti tämän ollessa 9‑vuotias. Uskonop­pi­neet ovat kiis­telleet siitä tapah­tuiko akti reisien väli­in vai miten lähteitä tulisi tulki­ta, mut­ta mei­dän päivämme näkökul­mas­ta tapah­tunut­ta voi joka tapauk­ses­sa kut­sua pedofiliaksi.

  Sen­si­ti­ivisyys on toki aiheel­lista, ja useim­mat mus­lim­it eivät hyväksy tuon esimerkin poh­jal­ta toteutet­tavaa lain­säädän­töä tai käytän­töjä, silti tuon ääneen sanomi­nen ei voi olla laiton­ta sanan­va­paut­ta puo­lus­tavas­sa yhteiskunnassa.

  Nyt seu­rauk­se­na on myös se, että oikeusju­tun myötä molem­mat nuo pro­vokati­iviset lausah­duk­set, niin Muhammedin ped­ofi­il­i­ut­ta kuin soma­lien ryöste­lygeene­jä koskien, tule­vat pysymään julk­isu­udessa, ja ne tule­vat saavut­ta­maan moninkym­menker­taisen kohdeyleisön siihen näh­den kuin­ka moni ne oli Scrip­tas­ta lukenut. Tästäkään prag­maat­tis­es­ta näkökul­mas­ta syytet­tä ei voi kuin ihme­tel­lä. Todel­la ala-arvoista.

  1. Niin tilanne on nyt outo, use­ampi kansane­dus­ta­ja on syyt­teessä kiihoit­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vastaan. 

   “Helsin­gin poli­isi on päät­tänyt kir­ja­ta rikosil­moituk­set Juho Mäen­pään (ps.) eduskun­nas­sa pitämästä puheesta ja Päivi Räsäsen (kd.) ja Hus­sein al-Taeen (sd.) kir­joituk­sista sosi­aalises­sa mediassa.
   Kaikkia kolmea epäil­lään kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vastaan.”

   Räsäsen tapauk­sen tekee mie­lenki­in­toisek­si se, että hänen syyte kohdis­tuu v. 2004 julkaise­maan kirjoitukseen

   “Räsä­nen puolestaan vas­tusti Twit­teris­sä sitä, että evanke­lis-luter­i­lainen kirkko on yhteistyökump­pan­i­na mukana Pride-tapahtumassa.

   Räsä­nen kysyi tvi­itis­sään, miten kirkon oppipe­rus­ta eli Raa­mat­tu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja syn­ti nos­te­taan ylpey­den aiheek­si. Räsä­nen nos­ti tvi­itis­sään esille tiet­tyjä kohtia Raa­ma­tus­ta, jot­ka näyt­tävät ole­van homosek­suaal­isu­u­den vastaisia.”

   Eli Raa­matun siteer­aami­nen toi syyt­teen, toimisiko sama ajo­jahti myös jos julkaisee Koraanista vas­taavia otteita?

 4. Kun oli nuori, YYA-sopimus ja suomen ulkopoli­ti­ik­ka oli­vat tabu­ja joi­ta ei saanut arvostel­la. Jopa perusk­oulus­sa opet­ta­ja sanoi että ulkopoli­ti­ikan arvostelu­ja pide­tään vähän päästään vinksahtaneina.

  Nyt tämä uskon­to­jen arvostelu on uusi YYA. Eli kiel­let­ty puheenai­he, ja arvosteli­jat hauku­taan jopa val­tion mediassa.

  “Tämä ei saa tarkoit­taa, ettei uskon­to­jen yhteiskun­nal­li­sista imp­likaa­tioista saisi puhua: esimerkik­si islami­lai­sista lap­si­avi­o­li­itoista siinä mis­sä paavin kon­domipuheista tai van­halaes­ta­di­o­lais­ten ehkäisykiellosta.”

  Tiedok­si, YK:ssa on hyväksyt­ty aie kieltää uskon­to­jen arvostelu. 

  http://washingtontimes.com/news/2009/mar/27/the-un-tackles-religion/

  Eiköhän tästä pian vään­netä Suomeenkin laki, tääl­lähän YK on arvostelus­ta vapaa..

 5. Eli siis uskon­toa, joka akti­ivis­es­ti kan­nus­taa ped­ofil­i­aan pro­fee­tan esimerkin mukaises­ti ei saa sanoa ped­ofil­i­aan kan­nus­tavak­si uskon­nok­si, vaik­ka se olisi totta?

  Tämä koko oikeu­denkäyn­tir­ul­janssi on näytön paik­ka myös Hal­la-ahon vas­tus­ta­jille; yksikään nor­maalil­la oikeusta­jul­la tai luku­taidol­la varustet­tu ihmi­nen ei voi tukea asi­aa, ellei Hal­la-ahon vas­tus­t­a­mi­nen sumen­na järkeä.

  Mikäli on asi­apo­h­jais­es­ti Jussin kanssa eri mieltä, voi Hal­la-ahoa arvostel­la siitä huoli­mat­ta, että tuomit­see Kalskeen sananvapaudenrajoittamispyrkimykset.

  Islam ei ole arvostelun yläpuolel­la, eikä sil­lä pitäisi olla mitään merk­i­tys­tä arvosteleeko omi­aan sisältäpäin vai mui­ta ulkoapäin. Ei kai sanomisien fak­tu­aa­li­nen arvo ole kiin­ni siitä, kuka ne asi­at sanoo?

  Onko soma­lil­la suurem­pi oikeus arvostel­la soma­lei­ta tasan samoin sanoin kuin valkoisel­la? Eikö ole olen­naisem­paa se, MITÄ san­o­taan kuin se, KUKA sanoo?

  Odotan tässä nyt mie­lenki­in­nol­la myös niitä vääjäämät­tömiä kym­meniä tuhan­sia syyt­teitä mitä nos­te­taan ruot­salais­ten homosek­suaal­isu­us- ja neitimäisyysväit­teitä levit­täneitä ihmisiä kohtaan. Itsekin olen saanut joskus vit­seik­si naamioitu­ja ruot­salaisvi­hamielisiä jut­tu­ja sähköpostiini.

  Hui kauhis­tus!

 6. Onko­han sil­lä mitään merk­i­tys­tä, että Hal­la-aho ei 

  a) itse esit­tänyt noi­ta nyt oikeu­teen meneviä lau­sei­ta omi­na mielip­iteinään eikä

  b) edes itse ole sitä mieltä, että kyseis­ten väit­tei­den esit­tämisen tulisi olla sallittua.

  Tämän

  http://www.halla-aho.com/scripta/muutama_taky_illmanin_mikalle.html

  sivun tarkoi­tus näyt­täisi minus­takin ole­van kyl­lä loukkaa­va, mut­ta loukkaamisen kohde­han on Mika Illman.

  Huo­mat­takoon, että Hal­la-aho esit­ti nämä tulk­in­tao­hjeet (niille joille asia ei muuten käynyt tek­stistä ilmi) jo ennen kuin poli­isi aloit­ti esitutkinnan.

  http://www.halla-aho.com/scripta/kommentteja_atalklahetykseen_30102008.html

  Mis­sä on muuten määritel­ty, kuka saa kiihot­taa kansan­ryh­mää vas­taan, jos ker­ran sil­lä, kuka sanoo, on rel­e­vanssia? Lain esitöissä?

  Yhdys­val­lois­sa tämä tarkoit­taisi, että valkoiset voivat esit­tää rodullisia stereo­ty­p­i­oi­ta valkoi­sista ja mus­tat mustista, mut­ta Oba­ma ei kummistakaan.

  Entäs kun suo­ma­lais­ten rähinävi­inageenistä ker­too suomen­ruot­salainen kak­sikielis­es­tä kodista? Entä yksikielis­es­tä kodista? Ahvenanmaalainen?

  1. Marko Hami­lo:
   Onko­han sil­lä mitään merk­i­tys­tä, että Hal­la-aho ei 

   a) itse esit­tänyt noi­ta nyt oikeu­teen meneviä lau­sei­ta omi­na mielip­iteinään eikä

   b) edes itse ole sitä mieltä, että kyseis­ten väit­tei­den esit­tämisen tulisi olla sallittua.

   Tämän

   http://www.halla-aho.com/scripta/muutama_taky_illmanin_mikalle.html

   sivun tarkoi­tus näyt­täisi minus­takin ole­van kyl­lä loukkaa­va, mut­ta loukkaamisen kohde­han on Mika Illman.

   Huo­mat­takoon, että Hal­la-aho esit­ti nämä tulk­in­tao­hjeet (niille joille asia ei muuten käynyt tek­stistä ilmi) jo ennen kuin poli­isi aloit­ti esitutkinnan.

   http://www.halla-aho.com/scripta/kommentteja_atalklahetykseen_30102008.html

   Mis­sä on muuten määritel­ty, kuka saa kiihot­taa kansan­ryh­mää vas­taan, jos ker­ran sil­lä, kuka sanoo, on rel­e­vanssia? Lain esitöissä?

   Yhdys­val­lois­sa tämä tarkoit­taisi, että valkoiset voivat esit­tää rodullisia stereo­ty­p­i­oi­ta valkoi­sista ja mus­tat mustista, mut­ta Oba­ma ei kummistakaan.

   Entäs kun suo­ma­lais­ten rähinävi­inageenistä ker­too suomen­ruot­salainen kak­sikielis­es­tä kodista? Entä yksikielis­es­tä kodista? Ahvenanmaalainen?

   Hamilol­ta hyvä ulostu­lo, johon Soin­in­vaara ei suo­raan ehtinyt vas­ta­ta. Oba­ma-kort­ti oli mie­lenki­in­toinen, Obama­han on iden­ti­teet­tipoli­it­tis­es­ti ‘mus­ta’, vaik­ka biol­o­gis­es­ti onkin 50-pros­ent­tis­es­ti ‘valkoinen’. Oba­ma voisi siis nimitel­lä mus­tia miten halu­aa, mut­ta iden­ti­teet­tivähem­mistön edus­ta­jana hän voi kri­ti­soi­da myös vas­taa­van kat­e­gorisaa­tion enemmistöä.

   Sanan­va­paus on muut­tunut kysymyk­sek­si sano­jan ‘iden­ti­teetistä’, mitä ei voi­da tyh­jen­tävästi selit­tää biolo­giana, etnisyytenä, kult­tuurise­na taus­tana tai edes iden­ti­fioi­tu­mise­na, vaan kysymys on julkisel­la foo­ru­mil­la annetus­ta iden­ti­teet­tipriv­i­le­gios­ta. Ill­manin priv­i­le­gio sisältää Hal­la-ahon oikeudel­lisen lynkkaamisen, mut­ta ei islamkritiikkiä.

   Elis­a­beth Saba­ditsch-Wolff todisti myöhem­min, että ped­ofil­ia-ter­mi trig­geröi tehokkaasti iden­ti­teet­tipoli­itikko­ja myös Itä­val­las­sa. Muhammed naut­ti Euroopas­sa Jeesus­ta parem­paa suo­jelua jo 10 vuot­ta sit­ten. Kos­ka vähem­mistön suo­jelu ja ateistien iden­ti­teet­tipoli­it­ti­nen poikkeu­soikeus sol­va­ta aidoille kris­ti­ty­ille pyhiä arvoja.

 7. (Lisäk­si räy­häjuomisen geneet­tis­es­tä taus­tas­ta on näyt­töä). Mis­sä sem­moista näyttöä???

  Jos todel­la on niin kaik­ki suo­ma­lais­est telkkien taakse.

  1. Siitä, että räy­häjuomi­nen on geneet­ti­nen omi­naisu­us ei voi vetää johtopäätöstä, että KAIKKI suo­ma­laiset pitäisi pan­na telkien taa. Mik­si ei kaikkia ruot­salaisia tai kaikkia espan­jalaisia? Pitäisi vielä (ainakin) osoit­taa, että kaikil­la suo­ma­laisil­la on tuo geeni. Jostain luin, että noin yhdek­säl­lä pros­en­til­la olisi, mut­ta tätäkään ei pidä ottaa tieteel­lisenä tosi­asiana, kos­ka tieto on muistin­varainen, on peräisin sanomale­hdestä ja olen voin­ut ymmärtää väärin, vaik­ka tieto olisi ollut sanomale­hdessä oikein.

 8. Voi olla geneet­ti­nen taipumus mut­ta se että se tuo­teu­tuu riip­puu nimeno­man ympäristöstä, se pätee kaikille kan­soille. Tässä mainit­sit suo­ma­laisia ja niiden räy­häjuop­mi­nen. Ei tätä esin­ny tietääk­seni ruot­salaisil­la eikä espanjalaisilla.

  Ei ei suo­ma­laisil­la sem­mos­ta gee­nia ole jos puhutaan 9%. Se on lähinä kult­tuuri asia.

 9. Se soma­lei­ta koske­va lausah­dus olisi saat­tanut olla loukkaava(tai jotain…), jos se olisi esitet­ty sel­l­aise­naan ilman kon­tek­sti­na ollut­ta pohd­in­taa. Kon­tek­stis­saankin esitet­tynä joku voisi toki kokea sen loukkaavak­si. Mut­ta syyt­teen nos­t­a­mi­nen teo­reet­tisen arvelun esit­tämis­es­tä, jota myön­tää käsit­televän­sä ei-fak­tana, ei yksinker­tais­es­ti voi olla rikol­lista tai sit­ten net­ti on niin täyn­nä rikol­lisia, etteivät mitkään resurssit voi riit­tää kaikkien syyttämiseen. 

  Jos kukaan yksi­ty­ishenkilö ei loukkaan­tunut lausah­duk­ses­ta siinä määrin, että olisi kokenut tarvet­ta syyt­teen nos­tamiseen, mik­si syyte ylipäätään nos­tet­ti­in? Pitääkö asia tulki­ta niin, että oikeuslaitok­sen velvol­lisu­us on tästä lähin seu­loa net­tiä oma­toimis­es­ti ja nos­taa syyte kaik­ista mitä tahansa ryh­mää tai henkilöä poten­ti­aalis­es­ti loukkaav­ista lauseista? 

  Islamin ja muiden uskon­to­jen loukkaami­nen saat­taa olla lain mukaan kiel­let­ty, mut­ta siinä ei tietenkään ole teo­reet­tises­sa mielessä mitään järkeä. Tas­a­puolisen kohtelun nimis­sä myös uskon­not­tomien ihmis­ten tulisi saa­da vas­taa­van­lainen loukkaa­mat­to­muu­soikeus halu­amien­sa asioiden suh­teen ja mihin sil­loin vedet­täisi­in raja sille, mis­tä saa loukkaan­tua ja mis­tä ei? Kos­ka uskon­to­jen määritelmäänkin jo kuu­luu irra­tionaal­isu­us ja se, ettei mitään tarvitse perustel­la, voisi kuka tahansa vaa­tia mitä tahansa asioi­ta loukkaa­mat­to­muu­den piiri­in, jos oltaisi­in tas­a­puolisia. Tähän ei tietenkään men­nä, vaan tyy­dytään edelleen taipumaan jäsen­määriltään tarpeek­si suurten uskon­to­jen mieli­v­al­taisi­in vaatimuksiin. 

  Uskon­to­ja pitäisi saa­da louka­ta. Jos uskon­to­jen loukkaami­nen on lain­vas­taista, pitäisi ihmisil­lä olla teo­ri­as­sa oikeus vaa­tia minkä tahansa asioiden loukkaamista lainvastaiseksi.

 10. “Vas­taami­nen on help­poa: jos suo­ma­lainen arvioi suo­ma­laisia, se ei ole yllyt­tämistä omaa kansan­ryh­mää vastaan.”

  Ei tuos­sa ole kysymys mis­tään yllyt­tämistä kansan­ryh­mää vas­taan, vaan kansan­ryh­män loukkaamis­es­ta. Monia suo­ma­laisia loukkaa syvästi väite, jon­ka mukaan huma­la­päis­sään tap­pami­nen on suo­ma­lais­ten kansalli­nen tai geneet­ti­nen eri­ty­ispi­irre. Riip­pumat­ta siitä, kuka kyseisen väit­teen esit­tää. Sitä pait­si: jos kir­joituk­sen rikol­lisu­usaste riip­puu siitä, kenen kynästä se on lähtöisin, ajaudu­taan hyvin hel­posti täysin mah­dot­tomi­in tilanteisiin. 

  Sel­l­ainenkin tulk­in­ta muuten voitaisi­in tehdä, että oman kansan tarkoituk­selli­nen her­jaami­nen olisi raskaut­ta­va, maan­petok­seen ver­rat­tavis­sa ole­va teko. Itse ainakin pidän lähin­nä maan­pet­tu­ri­na sel­l­aista toimit­ta­jaa, joka väit­tää lehdessään, että humalas­sa tap­pami­nen on suo­ma­lais­ten kansalli­nen, ellei peräti geneet­ti­nen erityispiirre.

 11. Syytemääräys on kyl­lä pelkästään posi­ti­ivi­nen jut­tu. Asian syn­nyt­tämässä net­tikeskustelus­sa nimit­täin tuli nopeasti ilmi, että Hal­la-ahon kir­joituk­ses­saan esit­tämät väit­teet koraanin sisäl­löstä ovat täyt­tä tuubaa, ja annet­ti­in­pa link­ki Ais­han avi­o­li­itostaan antami­in hadithei­hinkin. Käsit­täääk­seni Hal­la-aho ei ollut saanut ain­oatakaan islamia, Moham­me­dia tai koraa­nia koske­vaa fak­taa kohdalleen.

  Ihmis­ten leimaami­nen virheel­lisin ja val­heel­lisin perustein ped­ofi­ileik­si ei ole sanan­va­pau­den käyttämistä.

  En siis oikein ymmär­rä, miten Hal­la-ahon kir­joi­tus islamista *ei* ylit­täisi ran­gais­tavu­u­den rajaa. Se on virheelli­nen ja val­heelli­nen. Se on kuitenkin sen ver­ran uskot­ta­va, että jos ei satu tun­temaan koraa­nia ja asianomaisia hadithe­ja, siihen voi ere­htyä uskomaan.

 12. “Vas­taami­nen on help­poa: jos suo­ma­lainen arvioi suo­ma­laisia, se ei ole yllyt­tämistä omaa kansan­ryh­mää vastaan.”

  Mis­sä kohtaa lakia on täl­lainen sään­nös? Väität siis, että omas­ta viiteryh­mästä saa kir­joit­taa mitä vaan?

  Tulee mieleen syyt­tämät­täjät­tämis­päätös Ruot­sista muu­ta­man vuo­den takaa: Joku fem­i­nisti kir­joit­ti muis­taak­seni jotakin sel­l­aista, että jos hän saisi valkoi­hoisen poikavau­van, hän tap­paisi sen, kos­ka vihaa valkoisia miehiä niin paljon. Joku teki tästä tutk­in­tapyyn­nön, mut­ta syyt­täjä ei vienyt asi­aa eteen­päin perus­teenaan, että Ruotsin kansanki­ihot­tamis­lakia ei ole tarkoitet­tu valkoi­hois­t­en suojelemiseen.

  Mitä tulee tuo­hon ped­ofil­i­auskon­to-jut­tuun, jos Hal­la-aho olisi kir­joit­tanut vas­taavaa tai paljon pahempaakin kristi­nuskos­ta, ei hänel­lä olisi ollut mitään pelkoa syyt­teestä. Jos epäilet tätä, kehotan luke­maan tämän kir­joituk­sen.

  Se ker­too www-sivus­tos­ta, jol­la oli julka­istu erit­täin törkeää mate­ri­aalia eräästä kris­til­lis­es­tä seu­rakun­nas­ta ja sen toim­i­henkilöistä. Sivus­tol­la ole­vis­sa lauluis­sa ko. seu­rakun­nan pas­torin väitetään muun muas­sa “hai­se­van huo­ral­ta” ja “nus­si­van lam­pai­ta”. Eräässä toises­sa laulus­sa (nimeltään “Jeesuk­sen murhablues”) laule­taan esim. seu­raavaa: “Mitä Raa­mat­tu sanookaan lap­si­in sekaantumisesta? /
  Se on ain­ut tapa naut­tia sek­sistä.” Esi­tutkin­nan jäl­keen, jos­sa ko. sivus­ton tek­i­jä avoimesti myön­si tarkoituk­se­naan olleen pilkata tuo­ta seu­rakun­taa ja uskon­toa yleen­sä, syyt­täjä kat­soi, että rikko­muk­set oli­vat vähäisiä ja jät­ti syyt­teen nos­ta­mat­ta. Syyt­täjänä oli muuan Mika Illman.

  Niin kuin Tapio Tuuri yllä toteaa, ei ole mitään pelkoa siitä, etteikö esim. paavin sanomisia saisi jatkos­sakin riepotel­la. Ain­oas­taan islamin kri­ti­soin­ti on Suomes­sa kiellettyä.

  Tot­ta on, että Hal­la-aho sai mitä tilasi, joskaan hän tuskin uskoi, että syyt­täjä kehtaisi tart­tua noi­hin “täky­i­hin”. Has­su sat­tuma muuten, että use­an kuukau­den hau­tomisen jäl­keen Hal­la-ahon syyte julk­istet­ti­in edel­lisenä päivänä siitä, kun Perus­suo­ma­lais­ten oli määrä aset­taa lop­ut eurovaaliehdokkaansa.

 13. Hal­la-aho ei yri­tyk­ses­tään huoli­mat­ta pääse Han­nu Sala­man ja Juhan­nus­tanssien (jumalan­pilkkatuomion) kanssa samaan sar­jaan. Sanan­va­paus ei Suomes­sakaan tarkoi­ta sitä, että saisi sanoa mitä tahansa. Kaik­ki sel­l­ainen mikä loukkaa jotaku­ta muu­ta jol­lakin taval­la on poten­ti­aalis­es­ti kiel­let­tyä. Rajan­ve­to sal­li­tun ja kiel­letyn välil­lä on valitet­ta­van epämääräi­nen ja viime kädessä tuomiotkin subjektiivisia.

 14. Entä sit­ten syyt­teen “poli­it­ti­nen moti­ivi” jota Hal­la-Aho itse korosti? Jos sel­l­ainen olisi, tulisiko se ilmi? Suomes­sa korkeat virka­nim­i­tyk­set ovat kuitenkin aika lail­la puolue­jär­jestelmän hyväksyn­nän alla. Usein lehdis­tökin säästelee törky­pal­jas­tuk­sia sopivi­in vaali­nalus­päivi­in, eikä lehdis­tökään ihan puoluee­ton­ta ole. Esim. viime viikol­la toinen iltapäiväle­hti rum­mut­ti päämin­is­terin törkyvi­estiskan­daalia ja toinen hempeili kihlajaisuutisia.Nyt syyt­teen julka­isupäivä oli joko todel­la huonol­la maulla valit­tu tai tahalli­nen. Jos ei sit­ten asi­aa kiire­hdit­ty julk­isu­u­teen, mah­dol­lisen ehdokkaak­si aset­tumisen jäl­keen olisi syyte näyt­tänyt vielä tarkoi­tushakuisem­mal­ta. Muuten ei Hal­la-Ahos­ta ota juuri selvää miten laskel­moitu hänen per­soo­nansa on. Mut­ta jos kan­nat­ta­jat käyt­tävät hänestä nimeä Mes­tari (isol­la kir­joitet­tuna) täy­tyy kai supon ym. taho­jen jo viran puoles­ta tarkkail­la ilmiötä.

 15. Todel­la type­rä päätös syyt­tää Hal­la-Ahoa. Tämä jo osoit­taa, että keskustelu Suomes­sa on syytä pitää hajut­tomana, maut­tomana ja merk­i­tyk­set­tömänä. Suo­mi ei ole keskustel­e­va kult­tuuri. Varsinkin jos ere­htyy sanomaan jotain poikkipuolista vihreistä nai­sista, niin kos­to elää.

 16. Olen ilah­tunut Ode (sallinet), että otat tämän asian esi­in. Ole­tan, että olet lukenut kyseisen Hal­la-ahon blogipostauksen.

  Mika Ill­man (jon­ka juok­supoi­ka Jor­ma Kalske on) nap­pasi täkyn ja puo­let virvelistäkin. Tämän syyt­teen ole­mas­sao­lo jo yksin demon­stroi Hal­la-ahon postauk­ses­saan kuvaa­man kak­sois­stan­dard­in ole­mas­saolon. Tämä lie­nee ollut Hal­la-ahon tavoitekin.

  Ode, me molem­mat (ja kaik­ki muutkin blo­gisi luk­i­jat) tiedämme, että vaik­ka SD tai DN uuti­soisi­vat suo­ma­lais­ten “humalat­ap­pogeenistä” mil­lä taval­la tahansa, muu­ta ei tapah­tu­isi kuin korkein­taan, että joku osoit­taisi väit­teen tieteel­lis­es­ti pitämät­tömäk­si. Jos Ruot­sis­sa, tai nyt todis­te­tusti myös Suomes­sa, joku kir­joit­taisi vas­taavaa esim. soma­leista, syyte tulisi 100% var­muudel­la. No, tämä asetelma­han oli tiedos­sa jo aikaisem­mal­ta Van­hanen senior ‑episodin perus­teel­la. Kun argu­men­tit lop­pu­vat, ei jää muu­ta vai­h­toe­htoa kuin käyn­nistää juridi­nen pros­es­si (“ei saa”).

  Kuvaat rajoituk­set eri etnis­ten ryh­mien sisäisessä ja toisi­in­sa kohdis­ta­mas­sa arvostelus­sa väärin. Esim. mikä tahansa Suomen vähem­mistö saa ilmaista mitä tahansa kansasuo­ma­lais­es­ta enem­mistöstä ilman seu­raa­muk­sia. Sen sijaan etnisil­lä vähem­mistöil­lä ei viral­lis­es­ti kan­taväestön näkökul­mas­ta saa olla ole­mas­sa kuin hyviä puo­lia. Tätä on monikul­tur­is­mi-ide­olo­gian mukainen poli­it­ti­nen kor­rek­tius, joka on siis kanon­isoitu laki­in käytän­nössä kaikkial­la Länsi-Euroopassa. 

  Näin pitkä on toisen maail­man­so­dan var­jo edelleen. Halu­atko arvioi­da, miten tämä käytän­tö eroaa vaat­teet (= hyvät inten­tiot, korkea moraali) riisut­tuna orwellilais­es­ta dou­ble speakista?

 17. Täyt­tääkö täl­lainen kom­ment­ti Oden ja muiden vihrei­den mielestä kansan­ryh­mää vas­taan kiihot­tamisen tunnusmerkistön?

  “Olin töis­sä järjestyk­sen­valvo­jana Rau­man­meren juhan­nuk­ses­sa. 90 000 suo­ma­laista, kaik­ki kän­nis­sä, ilman vaat­tei­ta, nukku­mas­sa kadul­la, oksen­telee, tap­pelee ja har­ras­taa seksiä.”

 18. “Vas­taami­nen on help­poa: jos suo­ma­lainen arvioi suo­ma­laisia, se ei ole yllyt­tämistä omaa kansan­ryh­mää vastaan.”

  Miten niin ei ole? Sehän on juuri sitä. Olen­naista ei ole se, kuka sanoo, vaan se mitä san­o­taan. Lain on olta­va kaikille sama.

  1. Onko tätä nyt niin vaikea ymmärtää. Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toinen sanoo min­ulle, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmärtämi­nen noin vaikeata?

   1. Tämä on uudelleen ajanko­htainen Räsäs-tapak­sen vuoksi.

    Ongel­ma tulee ainakin siitä, että kuka määrit­telee ole­mas­saol­e­vat kat­e­go­ri­at (sek­suaalivähem­mistöt, uskon­not) ja niiden sisältämien luokkien välisen nokkimajärjestyksen?

    Saako homo kri­ti­soi­da kär­jekkäästi ped­ofi­ile­jä? Saako het­ero­mus­li­mi olla hapokas homoateis­tia kohtaan? Saako ei- usko­va nainen sol­va­ta jeho­van todis­ta­jia? Entä voiko trans­mies haukkua mus­lim­i­nais­ten tekemiset?

    Olemme eden­neet maail­maan, jos­sa tuomit­tavu­us riip­puu siitä hyväksytäänkö puhu­jan iden­ti­teetin merkitys.

    Ylen taan­noises­sa islam-illas­sa imaa­mi tuomit­si ‘aika rajusti’ homot — nos­tiko val­takun­nan­syyt­täjä syyt­teen? Ei, het­ero­mus­li­mi voit­taa homot nokki­ma­järjestyk­sessä. Miksi?

    Räsä­nen käsit­teli kris­til­listä avi­o­li­it­tokäsi­tys­tä net­tikir­joituk­ses­sa. Syyte nos­tet­ti­in. Vähem­mistökris­tit­ty het­eron­ainen häviää homoille nokki­ma­järjestyk­sessä, miksi?

    Kuka päät­tää? Epä­selvää lakia käyt­tää poli­ti­soitunut oikeuslaitos. Jos lain sisältö jää syyt­täjän päätet­täväk­si, lop­putu­los val­lan kolmi­jaon romahdus.

 19. Pekka Pes­si on siinä oike­as­sa, että Hal­la-aho on oppi­ma­ton islamin ja islami­laisen kult­tuurin suh­teen, ja lähin­nä tois­taa eri­laisia yleistäviä kri­it­tisiä fraase­ja ja hänelle sopivia uutis­lähteitä. Tuos­ta esimerkkinä juuri syyt­teen alaise­na ole­van kir­joituk­sen koh­ta, jos­sa Hal­la-aho väit­tää Koraa­nia Ais­han ja Muhammedin suhdet­ta koske­vien tieto­jen läh­teek­si, mikä tietysti on pup­pua. Kuitenkin, hadithe­ista nuo tiedot löy­tyvät. Oma saa­mani käsi­tys on se, että 9‑vuotta on yleisim­min hyväksyt­ty, ja löy­tyy muis­taak­seni ainakin kuud­es­ta eri läh­teestä. Vai­h­toe­htois­es­ti on tulkit­tu Ais­han olleen 12–13 vuo­tias, mikä tuo­hon maail­man aikaan olisi toki ollut yleistä Euroopassakin.

 20. “Esi­tutkin­nan jäl­keen, jos­sa ko. sivus­ton tek­i­jä avoimesti myön­si tarkoituk­se­naan olleen pilkata tuo­ta seu­rakun­taa ja uskon­toa yleen­sä, syyt­täjä kat­soi, että rikko­muk­set oli­vat vähäisiä ja jät­ti syyt­teen nos­ta­mat­ta. Syyt­täjänä oli muuan Mika Illman.”

  Niin­pä. Tässäkin taas nähdään, että vain Islamin kri­ti­soin­ti on Suomes­sa kiel­let­ty. Kristi­nuskos­ta ja kris­ti­ty­istä saa kyl­lä sanoa ja kir­joit­taa ihan mitä hyvän­sä. Hal­la-aho oli siis täysin oike­as­sa. Kak­soi­s­tan­dar­di on ole­mas­sa, mielip­i­teen- ja sanan­va­paus koske­vat vain niitä joil­la on “oikei­ta” mielipiteitä.

 21. Ode on tästä asi­as­ta, että “omi­aan” saa kri­ti­soi­da vapaam­min ja kär­jis­te­t­ym­min täysin oike­as­sa. Se pätee hyvin monel­la ihmis­ten kanssakäymisen tasol­la jo tun­nepo­h­jais­es­tikin. Ihmette­len heitä, jot­ka tätä itses­tään­selvyyt­tä eivät kykene tai halua ymmärtää.

 22. Ode: “Onko tätä nyt niin vaikea ymmärtää. Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toinen sanoo min­ulle, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmärtämi­nen noin vaikeata?”

  No nähtävästi ei, jokainen yllä kir­joit­tanut on selvästikin asetel­man ymmärtänyt. He kysyvätkin: entä sitten?

 23. Osmo kir­joit­ti:

  “Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toinen sanoo min­ulle, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmärtämi­nen noin vaikeata?”

  Ei tuon eron ymmärtämi­nen ole vaikeaa. On silti kyseenalaista, pitäisikö oman viiteryh­män demon­isoin­ti olla lain silmis­sä hyväksyt­täväm­pää kuin vier­aan. Ja toisaal­ta myös omaa viiteryh­mää on mah­dol­lista tarkastel­la ikään kuin ulkop­uolise­na, jol­loin sen arvostelu ei olen­nais­es­ti poikkea vier­aan ryh­män arvostelusta. 

  On myös huomioita­va, ettei Hal­la-Ahon syyt­teenalaisen tek­stin varsi­nainen tarkoi­tus ollut demon­isoi­da soma­lei­ta vaan osoit­taa kak­sois­stan­dar­di ja kri­ti­soi­da medi­as­sa val­lit­se­vaa keskustelutyyliä.

 24. Mitä ihmettä on sel­l­ainen sanan­va­paus, jos­sa ei saa “louka­ta”? Ei pahinkaan total­i­taris­mi sel­l­aista puhet­ta kiel­lä, jos­ta kaik­ki ovat samaa mieltä. Sanan­va­paus tarkoit­taa nimeno­maan ja vain sitä, että rumasti saa sanoa.

 25. Mus­li­mi siis saisi sanoa islamista tai mus­limeista mitä halu­aa. Mut­ta entä jos on pros­es­sis­sa, jos­sa on kään­tymässä pois islamista, ja juuri sik­si halu­aa vaikka­pa inter­netis­sä pohtia oman uskon­ton­sa huono­ja puolia.

  Mis­sä vai­heessa uskon menet­tämistä itsekri­ti­ikkioikeus lakkaa, kun islamis­sa ei ole seu­rakun­tia, joi­hin voisi täs­mäl­lis­es­ti kuu­lua tai olla kuu­lumat­ta asi­akir­joil­la todis­tet­taval­la tavalla?

  Ja voiko täl­laista henkilöä sit­ten ateisti siteer­a­ta? Ja kuin­ka kauan?

  Jos Ayaan Hir­si Alin tek­stit ovat lail­lisia Suomes­sa, saako niistä kir­joit­taa myön­teistä arvioi­ta suo­ma­laisen kris­ti­tyn toimes­ta? Saako siteer­a­ta otta­mat­ta kan­taa? Linkata?

  Minus­ta tuo analo­gia siihen, että yksilön kun­ni­aa ei saa louka­ta muut, mut­ta yksilö voi kri­ti­soi­da itseään, ei toi­mi kovin hyvin. Ryh­män käsite on tässä liian epämääräi­nen. Samat oikeudet tai kiel­lot kaikille, muu ei mah­du taval­lis­ten ihmis­ten oikeustajuun.

  Ylipäätään kaik­ki nämä suvait­se­vaisu­u­den paradok­sit ovat seu­raus­ta oikeuk­sien kollek­tivoimis­es­ta. Yksilön­va­pauk­sien kanssa mitään ongelmia ei olisi.

 26. Sur­re­al, kuten tiedät, en ole Koraanin tai Hadithien asiantun­ti­ja. Alla annetaan kuitenkin ymmärtää viit­tei­den kera seu­raavasti, joku voinee halutes­saan tarkistaa:

  “The col­lec­tion of tra­di­tions of Muham­mad that Mus­lims con­sid­er most reli­able, Sahih Bukhari, affirms in no less than five places that Aisha was six when Muham­mad took her and nine when he con­sum­mat­ed the mar­riage (vol. 5, bk. 58, no. 234; vol. 5 bk. 58 no. 236; vol. 7 bk. 62 no. 64; vol. 7 bk. 62 no. 65; and vol. 7 bk. 62 no. 88). It is also in Sunan Abu Dawud (bk. 41 no. 4915), anoth­er of the Sahih Sit­tah, the six hadith col­lec­tions Mus­lims accept as most reliable.”

  Eikä tämä ole itse asi­as­sa ko. kiis­tanalaisen postauk­sen pointin kannal­ta eri­tyisen tärkeä asia.

 27. Osmo Soin­in­vaara kirjoitti:
  “Onko tätä nyt niin vaikea ymmärtää. Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toinen sanoo min­ulle, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmärtämi­nen noin vaikeata?

  Ongel­mana on se, että suo­ma­laisia her­jaa­va kir­joit­ta­ja her­jaa itsen­sä lisäk­si myös mui­ta suo­ma­laisia. Siis kyse ei ole mis­tään itsen­sä soimaamis­es­ta vaan siihen sotke­taan muut suo­ma­laiset mukaan.

  Onko sit­ten suo­ma­lais­ten her­jaami­nen vaar­al­lista kiiho­tus­ta kansan­ryh­mää kohtaan? Luul­tavasti on. Nimit­täin USAs­sa rotu­jen väli­sis­sä väki­val­tarikok­sis­sa uhri on yleen­sä euroop­palais­ro­tu­inen ja tek­i­jä mus­ta. Tiedo­tusvä­linei­den pro­pa­gan­da euroop­palais­ro­tu­isia vas­taan voi hyvinkin lisätä näitä muutenkin yleisiä väkivallantekoja.

  Val­tion­syyt­täjän pitäisi ottaa loogi­nen lin­ja näi­hin kysymyk­si­in. Se, että hän näyt­tää hyväksyvän suo­ma­lais­ten her­jaamisen, voi tuot­taa maa­han­muut­ta­jien suo­ma­laisi­in kohdis­ta­maa väki­val­taa pitkäl­lä tähtäyksellä.

 28. Onko tätä nyt niin vaikea ymmärtää. Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toinen sanoo min­ulle, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmärtämi­nen noin vaikeata?

  Miten tuo kom­ment­ti liit­tyy tähän keskustelu­un? Jos joku solvaa sin­un henkilöäsi, kyse saat­taa olla kun­ni­an­loukkauk­ses­ta. Puhe on kuitenkin kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vas­taan, jos­sa loukat­tu kohde on ryh­mä, ei yksilö.

  Onko mielestäsi siis niin, että jos joku etni­nen suo­ma­lainen julkaisee kir­joituk­sen, jos­sa väitetään etnis­ten suo­ma­lais­ten ole­van kelvot­tamia ali-ihmisiä ja vaa­di­taan näi­den kaa­sut­tamista ja uunit­tamista kuo­li­aak­si, kyseessä ei voi olla kiihot­ta­mi­nen kansan­ryh­mää vas­taan? Entä jos joku suomen­so­ma­li julkaisee omas­ta yhteisöstään vas­taa­van­laisen kir­joituk­sen? Tai soma­li etni­sistä suomalaisista?

 29. Minus­ta käsi­tys siitä, että suo­ma­lainen saa louka­ta suo­ma­laisia on ainakin lakipykälän kannal­ta virheelli­nen. Lakitek­sti ei tee eroa sen perus­teel­la kuu­luuko loukkaa­ja siihen kansan­ryh­mään mitä on loukannut.

 30. Juha: “Varsinkin jos ere­htyy sanomaan jotain poikkipuolista vihreistä nai­sista, niin kos­to elää.”

  Pieniä vihre­itä miehiä saa­nee vapaasti haukkua…

  Peri­aat­teessa on hyvin ymmär­ret­tävää, mik­si vähem­mistöjä pitää kohdel­la hie­man silkki­han­sikkain. Enem­mistöhän voi demokra­ti­as­sa tehdä mitä tahansa, ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa vähem­mistölle käy huonos­ti. Sik­si vähem­mistö­jen vas­tainen liet­son­ta on suuren­nus­lasin all. Ongel­ma on, miten tästä tehdään tas­a­puolista ja kestävää lain­säädän­töä, jos ja kun ihmisil­lä ei itsel­lään riitä ymmärrystä.

 31. Kysymys siitä, mil­loin Muhamedin avi­o­li­it­to pan­ti­in toimeen, on yhtä mie­lenki­in­toinen kuin se, syn­tyikö Jeesus jouluukkssa vai syyskuussa.
  Suomes­sa kaikkia uskon­tokun­tia koske­va avi­o­li­iton ikära­ja on 18 vuot­ta ja sukupuoliy­hteys yhdek­sän­vuo­ti­aan kanssa on rikos. Yhteiaskun­nal­lis­es­ti mie­lenki­in­toisek­si Muhamedin avi­o­lli­nen käyt­täy­tymi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alka­isi vaa­tia Suomes­sa alem­paa avioi­tu­misikää islami­laisille tai oikeut­ta sekaan­tua lapseen. Onko sel­l­aista tapahtunut?

  Nuo uskon­to­jen ikäkysymyk­set ovat epälu­otet­tavia. Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan usei­den sato­jen vuosien ikään yltäneistä uskon­miehistä. Raa­mas­tus­sa ano­taan myös, että jänin on märe­hti­jä, mut­ta ei kukaan kuitenkaan väitä, että kris­tit­ty on ihmi­nen, joka uskoo jäniksen ole­van märehtijä.

 32. az: “Ode on tästä asi­as­ta, että “omi­aan” saa kri­ti­soi­da vapaam­min ja kär­jis­te­t­ym­min täysin oike­as­sa. Se pätee hyvin monel­la ihmis­ten kanssakäymisen tasol­la jo tun­nepo­h­jais­es­tikin. Ihmette­len heitä, jot­ka tätä itses­tään­selvyyt­tä eivät kykene tai halua ymmärtää.”

  Voitko perustel­la kyseisen itses­tään­selvyy­den? Vai onko tarkoituk­sesi ilmaista, että se pitäisi ottaa sel­l­aise­naan, dogmina/aksioomana? Ja edelleen, de fac­to asetel­ma on epäsym­metri­nen (etnisen) vähem­mistön ja enem­mistön suhteen.

  Voin säästää aikaasi: kyseessä ei ole itsestäänselvyys.

  1. Kiihot­ta­mi­nen kansan­ryh­mää vas­taan, siis vihan­li­et­son­ta, ei oikein täy­ty itsekri­ti­ikissä. Kuka kiihot­tuu väit­teestä “kyl­läpä me olemme surkeita”?

 33. “Olin töis­sä järjestyk­sen­valvo­jana Rau­man­meren juhan­nuk­ses­sa. 90 000 suo­ma­laista, kaik­ki kän­nis­sä, ilman vaat­tei­ta, nukku­mas­sa kadul­la, oksen­telee, tap­pelee ja har­ras­taa seksiä.”

  Tuo on a) val­het­ta ja b) leimaamista, vaik­ka niin sanoisi suo­ma­lainen VHM tai VHN lajitovereistaan.
  Kehveli, kuka on noin sanonut ja missä?

 34. Ode: “Kysymys siitä, mil­loin Muhamedin avi­o­li­it­to pan­ti­in toimeen, on yhtä mie­lenki­in­toinen kuin se, syn­tyikö Jeesus jouluku­us­sa vai syyskuussa.”

  Olisin täs­mälleen samaa mieltä, ellei täl­lä oikeasti olisi merk­i­tys­tä tietyis­sä islami­lai­sis­sa yhteisöis­sä, ei toki (ainakaan tietääk­seni) Suomessa.

 35. Kyl­lä kysymys on mie­lenki­in­toisem­pi ja merkit­tävämpi kuin Jeesuk­sen syntymäkuukausi. 

  Moham­madin käyt­täy­tymisel­lä pyhitetään lap­si­avi­o­li­itot ympäri islami­laista maail­maa. Alle puber­teet­ti-ikäisiä lap­sia pakkon­aite­taan aikuisille miehille. Sekö on sinus­ta yhdentekevää?

  Ihan kuin nyt tahal­laan heit­täy­tysit tyh­mäk­si, vaik­ka et ole, Osmo?

 36. Osmo Soin­in­vaara: “Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toinen sanoo min­ulle, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmärtämi­nen noin vaikeata?”

  Ei ole. Entä onko sin­un vaikea ymmärtää että rikosoikeudel­lis­es­ti sanan­va­pau­den raja ei voi riip­pua siitä kuka sanoo? Ai mik­si ei? Kos­ka se on tasa-arvon ja perus­tus­lain vas­taista, Suomen perustuslaki: 

  2 luku
  Perusoikeudet
  6 §
  Yhdenvertaisuus

  Ihmiset ovat yhden­ver­taisia lain edessä.

  Ketään ei saa ilman hyväksyt­tävää perustet­ta aset­taa eri ase­maan sukupuolen, iän, alku­perän, kie­len, uskon­non, vakau­muk­sen, mielip­i­teen, ter­vey­den­ti­lan, vam­maisu­u­den tai muun henkilöön liit­tyvän syyn perusteella.

  Toinen ongel­ma on se miten määritel­lään sisä- ja ulko­ryh­mä jako. Muut ovat tähän jo kom­men­toi­neet, joten en mene siihen sen enem­pää. Yhden kysymyk­sen halu­an kuitenkin tehdä. Oletko tosis­sasi sitä mieltä että jos ns. etni­nen henkilö sanoo että kaik­ki suo­ma­laiset ovat rasisteja/juoppoja pitäisi hänet tuomi­ta kiiho­tuk­ses­ta kansan­ryh­mää vastaan?

 37. “Yhteiaskun­nal­lis­es­ti mie­lenki­in­toisek­si Muhamedin avi­o­lli­nen käyt­täy­tymi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alka­isi vaa­tia Suomes­sa alem­paa avioi­tu­misikää islami­laisille tai oikeut­ta sekaan­tua lapseen. Onko sel­l­aista tapahtunut?”

  Vaik­ka moista tapah­tu­isi — ainakin tois­taisek­si — islamin man­daatil­la vain Suomen rajo­jen ulkop­uolel­la, niin asial­la on ainakin itsel­leni yhteiskun­nal­ista merk­i­tys­tä, ja po. globaalin uskon­non arvostelu on asian perus­teel­la täysin oikeutettua.

 38. Osmo: “Yhteiaskun­nal­lis­es­ti mie­lenki­in­toisek­si Muhamedin avi­o­lli­nen käyt­täy­tymi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alka­isi vaa­tia Suomes­sa alem­paa avioi­tu­misikää islami­laisille tai oikeut­ta sekaan­tua lapseen.”

  Val­lanku­mouk­sel­lises­sa Iranis­sa nais­ten täysi-ikäisyy­den rajak­si säädet­ti­in 9‑vuotta. Khat­a­min aikana sitä onnek­si nostettiin.

  Osmo on siinä väärässä, että alaikäis­ten naimi­nen olisi ongel­mallista vas­ta kun sitä ruvet­taisi­in vaa­ti­maan lain­säädän­nön tasol­la. Itse olen pere­htynyt mm. Sak­san tilanteeseen jonkun ver­ran, ja kyl­lä mm. Ana­to­lias­ta tulevil­la van­hoil­lisil­la turkki­laisil­la on hyvin yleisenä käytän­tönä jär­jeste­tyt (pakko)avioliitot, jois­sa tyt­tö on tei­ni-ikäi­nen. Sak­san lait eivät ole edel­ly­tyk­senä islami­laiselle avi­o­li­itolle. Liiton voi lain­voimais­taa sit­ten muu­ta­maa vuot­ta myöhemmin.
  Van­hempi­en­sa val­it­se­man puoli­son joutuu naimaan läh­es joka toinen Sak­san turkki­lainen nuori. Eikai tämäkään olisi ongel­ma vas­ta sit­ten, kun vaa­dit­taisi­in pakkoavi­o­li­it­to­jen sal­lim­ista laissa?

  Ne ovat ongelmia jo nyt, ja niil­lä on tiety­nasteinen kult­tuuri­nen yhteys islamiin.

 39. Todet­takoon nyt ensi alku­un, että minus­ta on parem­pi ere­htyä sanan­va­pau­den kuin sen rajoit­tamisen suun­taan ja tuol­lai­sista sanomi­sista ei pitäisi tul­la syytet­tä eikä tuomio­ta. Mut­ta ymmär­rän jotenkin lain­säätäjää, ja syyt­täjä taas toimii lain­säädän­nön puitteissa.

  Lain­säädän­nöl­lä on monia tavoit­tei­ta jot­ka ovat osit­tain ris­tiri­itaisia. Toisaal­ta lait suo­jaa­vat yksilöä yhteiskunnal­ta, sanan­va­paus on rajoi­tus yhteiskun­nan pakko­toimille. Toisaal­ta lain­säädän­nön yksi peruste­htävistä on löytää rauhanomaisia ratkaisu­ja kon­flik­tei­hin, jos ei tuomiois­tu­imia olisi niin riidat ratkot­taisi­in nyrkein. Jos loukkaa jotain miljoonille ihmisille pyhää, niin on taval­laan parem­pi että täl­lainen riita käsitel­lään oikeudessa eikä kadulla.

  Uskon­not ovat siinä mielessä ongel­mallisia, että niitä ja miljoo­nia usko­vaisia voi kyl­lä louka­ta taval­la joka täyt­täisi kun­ni­an­loukkauk­sen kri­teer­it, mut­ta kan­ta­jaa ei pääsään­töis­es­ti ole. Jos esimerkik­si Paavia tai Dalai Lamaa her­jataan Hesaris­sa, he voivat nos­taa syyt­ten kun­ni­an­loukkauk­ses­ta Suomes­sa. Jeesus tai Mohammed sen sijaan ei, eikä muuten myöskään aikanaan Dalai Lama pos­tu­umisti. (Pait­si että mitäköhän tuomiois­tu­in ajat­telisi inkarnaatiosta?)

  En tiedä miten asi­aan pitäisi suh­tau­tua. Ehkä jotenkin niin että täl­lai­sis­sa arois­sa suuria ihmis­ryh­miä koske­vis­sa aiheis­sa voidaan edel­lyt­tää nor­maalia suurem­paa hieno­tun­teisu­ut­ta ilmais­us­sa, mut­ta ei niin että sisältöön sinän­sä puu­tut­taisi­in. Kuten amerikkalaiset sanoo, hard cas­es make bad law.

 40. “Nuo uskon­to­jen ikäkysymyk­set ovat epälu­otet­tavia. Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan usei­den sato­jen vuosien ikään yltäneistä uskon­miehistä. Raa­mas­tus­sa ano­taan myös, että jänin on märe­hti­jä, mut­ta ei kukaan kuitenkaan väitä, että kris­tit­ty on ihmi­nen, joka uskoo jäniksen ole­van märehtijä”

  Ja raa­ma­tus­sa sekä koraanis­sa puhutaan myös paljon muu­ta potaskaa. Mik­si siis kyseisen kir­jan nimeen van­noville ihmisille ei saisi nau­reskel­la tai mik­si hei­dän taikauskoaan ei saisi pilkata? Siis samas­sa määrin kuin yleen­säkin yhteiskun­nas­sa on sal­lit­tua pilkata asioi­ta ja ilmiöitä?

 41. “Onko tätä nyt niin vaikea ymmärtää. Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toinen sanoo min­ulle, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmärtämi­nen noin vaikeata?”

  Ei siinä ole mitään vaikeut­ta ymmärtää. Lais­sa ei vain ole mis­sään sel­l­aista kohtaa, että omaa kansan­ryh­mää vas­taan ei voisi tehdä kansankiihotusta.

  Raukeaako samal­la peri­aat­teel­la tuomio kansan­murhas­takin, mikäli sen kohdis­taa omaan kansaansa?

  Ymmär­rätkö sinä Ode, että kansan­ryh­mät eivät ole oikeustoim­i­henkilöitä? Jos joku sanoo nim­imerkin takaa, että “kaik­ki neeker­it on ali-ihmisiä, eläim­iä, jot­ka tulisi hävit­tää”, niin ei ole tuomion kannal­ta mitään väliä, onko kir­joit­ta­ja suo­ma­lainen vai afro.

 42. Jos halu­taan ver­ra­ta suo­ma­lais­ten juop­pous­geenistä ja maa­han­muut­ta­jien loisimis­geenistä kir­joit­tamista, niin pitäisi myös miet­tiä sitä, mitä kansan­ryh­mää vas­taan kiihot­ta­mi­nen (tai mikä se ter­mi nyt onkaan) oikeasti tarkoit­taa. Jos vaik­ka paikallisle­hden kolum­nisti arvostelee suo­ma­laisia kovaankin sävyyn, kukaan ei usko hänen kiihot­ta­van luk­i­joi­ta suo­ma­laisia vas­taan. Eikä kukaan juop­pogeenistä lukenut var­maankaan intoudu muk­ilo­imaan kadul­la suomalaisia. 

  Sen sijaan maa­han­muut­ta­jien loisimis­geenistä kir­joit­ta­mi­nen saat­taa innos­taa ihmisiä vihatekoi­hin. Sel­l­aisen voi helpom­min uskoa ole­van akti­ivista kiihot­tamista ja sel­l­aisek­si tarkoitet­tua. Toinen kysymys sit­ten on, kuin­ka tosis­saan Hal­la-aho tarkoit­ti moista. Se että hän sanoo ettei tarkoi­ta, ei kuitenkaan yksin riitä perusteluksi.

 43. Vas­taami­nen on help­poa: jos suo­ma­lainen arvioi suo­ma­laisia, se ei ole yllyt­tämistä omaa kansan­ryh­mää vastaan.

  Ei tuo ole ihan noin yksinker­taista. Kyl­lä suomalainen/johonkin muuhun etniseen ryh­mään kuu­lu­va voi halu­ta kiihot­taa omaa kansan­ryh­mään­sä vas­taan. Se minkä kiihot­tamises­sa on ajatel­tu voivan olla ran­gais­tavaa, on, että joku voi kiihot­tua siitä. On kai sama kuka on kiihot­ta­ja, jos viesti on omi­aan kiihottamaan.

 44. Onko tätä nyt niin vaikea ymmärtää. Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toinen sanoo min­ulle, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmärtämi­nen noin vaikeata?

  Osmo Soin­in­vaara, sinä et ole kansan­ryh­mä nimeltä suo­ma­laiset. Sinä olet Osmo Soininvaara.

 45. No nähtävästi ei, jokainen yllä kir­joit­tanut on selvästikin asetel­man ymmärtänyt. He kysyvätkin: entä sit­ten?

  Siinä ei olisi mitään ennenku­u­luma­ton­ta, että joku vihaisi omaa kansan­ryh­mään­sä ja halu­aisi kiihot­taa sitä vastaan.

 46. Tuo Kale­van alku­peräi­nen jut­tukin pitää muuten lukea kon­tek­stis­saan. Mik­si vain Hal­la-ahon soma­liv­er­sio pitäisi lait­taa kon­tek­sti­in? Kale­van kir­joituk­ses­sa pohdiskelti­in näin:

  “Rovaniemen sur­mista on vaikea sanoa, oliko kyse yhden ihmisen mie­len sumen­e­mis­es­ta, osas­ta huolestut­tavaa trendiä vai molem­pia. Kaik­ki tun­tuu mahdolliselta.
  — Kiis­ta­ton­ta on, että Suo­mi on Län­si-Euroopan väki­val­taisimpia mai­ta ja että se kytkey­tyy erot­ta­mat­tomasti viinankäyt­töön. Päis­sään sur­maami­nen on kansalli­nen, ehkä suo­ras­taan geneet­ti­nen eri­ty­ispi­irre. Vas­taavaa ei löy­dy esimerkik­si Ruotsin tai Nor­jan tilastoista.
  — Yhtä itses­tään­selvää on, että käsi­a­sei­den help­po saatavu­us on mon­esti omi­aan ruokki­maan väki­val­taisia impulsseja.”

  Tuos­sa­han vain pohdiskel­laan ja yritetään häm­men­tyneenä löytää seli­tys­tä rankko­jen ja käsit­tämät­tömien tapah­tu­mien jäl­keen. Kale­van kir­joi­tus ei mis­sään nimessä pyri loukkaa­maan suo­ma­laisia tai kiihot­ta­maan suo­ma­laisia vas­taan. Päinvastoin.

 47. Maahanmuuttaja“kriittiset” eivät näe omaa rel­a­tivis­tista väitettään.

  He ovat sitä mieltä että Suomes­sa val­lit­se­vat hyväk­si koe­tut tavat ovat ain­oi­ta kult­tuuri­imme kel­paavia. Samaan aikaan he väit­tävät että ulko­maanelävien mielestä raiskauk­set ovat nor­maalia toimintaa.

  Heil­lä on siis rel­a­tivisti­nen kan­ta jon­ka mukaan Suomes­sa oikeik­si koe­tut arvot ovat eri­laisia kuin muualla.

  Rel­a­tivis­mia vahvis­taa että hei­dän mielestään raiskauk­sen hyväksymi­nen on inhottavaa.

  Tähän lop­pu­vat “hyvät” uutiset maa­han­muut­ta­jakri­itikoiden kohdal­la. Nimittäin:

  Tässä kuvios­sa islami­nuskoisil­la olisi oikeus itse päät­tää mikä heitä loukkaa. Nil­li­tys kuin­ka “tämä ei loukkaa ketään Suomes­sa” on turhaa, sil­lä hehän itse ensim­mäisenä syyt­tävät maa­han­muut­ta­jia siitä että he tuo­vat omat arvon­sa mukanaan.

  Jäl­jelle jää täy­delli­nen välin­pitämät­tömyys maa­han­muut­ta­jien tun­teista, mikä on sitäkin törkeäm­pää kos­ka he itse myön­tävät tietävän­sä kuin­ka loukkaavia hei­dän tari­nansa ovat.

  Mikäli hei­dän tarkoituk­sen­sa on jol­lakin omi­tuisel­la sim­pu­tus­men­tal­i­teetil­la, siis välit­tämät­tä kohteen tun­teista, opet­taa maa­han­muut­ta­jat sietämään heitä loukkaavia väit­teitä, hei­dän kan­nat­taisi miet­tiä olisiko jokin toinen tapa, esimerkik­si keskustelu *ilman* provosoin­tia, järkevämpää.

  Vai­h­toe­htois­es­ti he voivat ottaa jär­jen käteen­sä ja myön­tää, että raiskaus­ta pide­tään pahana aivan kaikkialla.

 48. Hei Osmo,

  ja kiitos kir­joituk­ses­tasi. On muka­va huo­ma­ta, että uskallat kom­men­toi­da näinkin tule­narkaa aihetta.

  Kir­joitit: “Kysymys siitä, mil­loin Muhamedin avi­o­li­it­to pan­ti­in toimeen, on yhtä mie­lenki­in­toinen kuin se, syn­tyikö Jeesus jouluku­us­sa vai syyskuussa.”

  Jos näin on, miten tästä keskustelem­i­nen voi mitenkään ylit­tää ran­gais­tavu­u­den rajat? Johdon­mukaisu­u­den nimis­sä sin­un pitäisi tode­ta myös “Jeesus syn­tyi syysku­us­sa” ‑kom­men­tista “type­r­ästi kir­joitet­tu, ja saat­taa ylit­tää ran­gais­tavu­u­den rajat”.

  Muhammedin avi­o­lli­nen käyt­täy­tymi­nen on yhteiskun­nal­lis­es­ti kiin­nos­tavaa, kos­ka noin 1000000000 ihmistä pitää hän­tä Jumalan lähet­tiläänä, joka ei kyen­nyt tekemään syn­tiä. Ja jos tämä kri­ti­ik­ki ylit­tää yhteiskun­nal­lisen kiinos­tavu­u­den vas­ta siinä vai­heessa, kun Sharia-lakia vaa­di­taan Suomeen, suosit­telisin hie­man maail­mo­ja syleileväm­pää elämä­nasen­net­ta. Voihan sitä nyt olla edes noin niin kuin aka­teemis­es­ti kiin­nos­tunut Sau­di-Ara­bi­an, Soma­lian, Afgan­istanin, Iranin, Pak­istanin, ja vaikka­pa Indone­sian laki- ja tapakäytännöistä.

  Vai voiko? Ja päät­tääkö siitä todel­la Suomes­sa oikeuslaitos?


  Jari Mustonen

 49. Yhteiaskun­nal­lis­es­ti mie­lenki­in­toisek­si Muhamedin avi­o­lli­nen käyt­täy­tymi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alka­isi vaa­tia Suomes­sa alem­paa avioi­tu­misikää islami­laisille tai oikeut­ta sekaan­tua lapseen. Onko sel­l­aista tapahtunut?

  Ei vielä.

 50. Kyl­lä sukupuoliy­hteys lap­si­vai­mon kanssa on ainakin korkeasti oppi­neen shia-mus­lim­i­jo­hta­ja aja­tol­lah Khome­inin (1902–1989) mukaan sal­lit­tua. Ohje oli Khome­inin suomen­netus­sa uskon­nol­lises­sa ohjeis­tossa. Siteer­aan: “Jos mies. joka on nain­ut alaikäisen tytön, omis­taa hänet ennen kuin hän on täyt­tänyt yhdek­sän vuot­ta ja tyt­tö trau­mau­tuu siitä, mies ei saa tois­taa tekoansa.” Eli tuo 9 vuot­takaan ei ollut mikään ehdo­ton suo­jaikära­ja. Alle 9 vuo­ti­aan omis­tamisete­ta oli tuol­lainen trauma-reunaehto. 

  Tuskin tuo­ta Suomes­sa sal­li­taan tai nou­date­taan mut­ta kyl­lä minus­ta on kyse ped­ofil­ias­ta. Eikä kyse ole mis­tään 1500 vuot­ta van­has­ta uskon­nol­lis­es­ta tek­stistä. Sitä nyt voi kysel­lä onko korkean uskon­nol­lisen johta­jan täl­lainen ohje osa islamin uskon­nol­lista kontekstiä.

 51. Lop­una­jan lain­tulk­in­taa sanon minä. Siinä vai­heessa, kun laki ei ole oikeu­den­mukainen, niin se muut­tuu vain mus­teek­si paper­il­la. Olen valkoinen het­eromies, en ole juop­po, enkä väki­val­tainen, silti min­ua saa osana kansan­ryh­määni nimitel­lä sel­l­aisek­si. Tähän tietysti kuu­luisi jatkaa, että kyl­lä olisi “työkalul­la” töitä, mut­ta sekin on uhkailua ja var­maan ennen aamua tulee karhuryh­mä oves­ta läpi. Ihan oikeasti, joku raja pitäisi lapsel­lisu­udel­la olla.

 52. Soin­in­vaara on näköjään päät­tänyt jät­tää täysin vas­taa­mat­ta Marko Hamilon jo use­am­paan ker­taan esit­tämi­in hyvi­in kysymyk­si­in siitä, “kuka saa sanoa”.

  Älyl­lis­es­ti epäre­helliselle poli­itikolle on tietenkin keskeisen tärkeä taito osa­ta jät­tää huomiotta kysymyk­set, joiden käsit­te­ly johtaisi omien retoris­ten epäre­hellisyyk­sien ilmitulemiseen.

  Onnek­si en enää ole sin­isilmäi­nen nuori, joka kuvit­teli Vihreät (tai ainakin merkit­tävän osan heistä) retoris­es­ti rehellisek­si puolueeksi.

 53. Hal­la-aho on sikäli poikkeuk­selli­nen henkilö että hän pystyy samanaikaises­ti a) aktivoimaan kansan­ryh­miä jot­ka per­in­teis­es­ti ovat olleet pelkkiä objek­te­ja kaiken yhteiskun­nal­lisen keskustelun ulkop­uolel­la b) iskemään kiilaa suo­ma­laisen keskit­tyneen tiedonväl­i­tyk­sen hege­mo­ni­aan c) puut­tumaan piilo­rasis­tisi­in kak­sois­stan­dard­ei­hin jot­ka näyt­tävät pesiy­tyneen yhteiskun­nan kaikille tasoille ja d) konkreti­soimaan uskon­nol­lis­ten käsi­tys­ten loukkaa­mat­to­muu­teen liit­tyvät ongelmat.
  Tyylip­is­teitä ei ole ennenkään laskettu.

  Ihmisiä täy­tyy voi­da käsitel­lä samoin kri­teere­in näkyvistä ulkoi­sista rodulli­sista tun­nus­merkeistä tai uskon­nos­ta huoli­mat­ta. Muka­su­vait­se­vainen “rotu­ti­etoisu­us” jos­sa joukko ilmeisen sat­tuman­varais­es­ti päätet­tyjä rotupi­irteitä ja uskon­nol­lisia käsi­tyk­siä on muutet­tu stig­mak­si joiden kan­ta­jien toiseut­ta koroste­taan mas­si­ivisil­la “suo­jelevil­la” tiedonväl­i­tys- ja juri­dis­il­la oper­aa­tioil­la saisi pikkuhil­jaa kado­ta his­to­ri­an hämärään kuten joku kallon­muodon mittailu.

  Aina voi toivoa että oikeu­denkäyn­nistä muo­dos­tu­isi erään (ei-toiv­o­tun) aikakau­den sym­bo­l­i­nen päätepiste kuten Han­nu Sala­man jumalan­pilkkaoikeu­denkäyn­nistä aikoinaan.

 54. “Yhteiaskun­nal­lis­es­ti mie­lenki­in­toisek­si Muhamedin avi­o­lli­nen käyt­täy­tymi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alka­isi vaa­tia Suomes­sa alem­paa avioi­tu­misikää islami­laisille tai oikeut­ta sekaan­tua lapseen. Onko sel­l­aista tapahtunut?”

  Yhteiskun­nal­lis­es­ti se muut­tui mie­lenki­in­toisek­si sil­lä het­kel­lä, kun islami­laisen tra­di­tion ja tek­stien mukainen käytös nos­tet­ti­in arvostelun yläpuolelle krim­i­nal­isoimal­la siihen liit­tyvien fak­to­jen sanomi­nen ääneen.

 55. @Ode
  Kyse ei ole aina itsekri­ti­ik­istä; naiset tai homot saanevat olla islamista ihan mitä mieltä hyvänsä.

 56. Kiihot­ta­mi­nen kansan­ryh­mää vas­taan, siis vihan­li­et­son­ta, ei oikein täy­ty itsekri­ti­ikissä. Kuka kiihot­tuu väit­teestä “kyl­läpä me olemme surkeita”?

  Jos joku suo­ma­lainen sanoo, että “suo­ma­laiset ovat taka­pa­juisia rasis­te­ja”, hän ei todel­lakaan viit­taa itseen­sä. Omaa viiteryh­mää kri­ti­soitaes­sa ase­tu­taan usein ryh­män ulkop­uolelle. Rasis­mia, sovin­is­mia ym. syn­te­jä koske­van näen­näisen itsekri­ti­ikin tarkoituk­se­na on usein nimeno­mais­es­ti aset­taa puhu­ja moraalis­es­ti kri­ti­ikin kohteena ole­van ryh­män ulko- ja yläpuolelle.

  Ei voi­da mis­sään tapauk­ses­sa sanoa, että olisi ole­mas­sa jokin ehdo­ton sään­tö, että omaa ryh­mää vas­taan kiihot­ta­mi­nen olisi sallittua.

 57. Kiihot­ta­mi­nen rikos­nimik­keenä nyt on niin käsit­tämätön, että en tajua sitä ollenkaan. Miten näytetään toteen, että joku on kiihot­tunut Hal­la-ahon tek­steistä. Miten tätä kiihot­tumista mitataan? Veren­paine­mit­tar­il­lako vai pitääkö kohteen sanoa tai tehdä jotain kiihot­tuneisu­u­den tilassa?

  Mikäli kukaan ei ole kiihot­tunut, niin miten voidaan sanoa, että joku toinen on kiihot­tanut. Minus­ta on löy­dyt­tävä ainakin yksi tyyp­pi, joka on kiihot­tunut, muuten ei voi olla tapah­tunut mitään rikollista. 

  Vähän sama kuin, että saa syyt­teen kun­ni­an­loukkauk­ses­ta, vaikkei kukaan olisi loukkaan­tunut. Jos riit­tää, että joku VOISI kiihot­tua tai loukkaan­tua, niin ollaan kyl­lä jo sel­l­aises­sa suos­sa, mis­sä sanan­va­paus on tun­tem­aton termi. 

  Tosin suo­ma­laises­sa oikeuslaitok­ses­sa kaik­ki on mah­dol­lista. Sanoi­han Van­hanen tuoreeltaan oikeu­denkäyn­nin jäl­keen, että Ruususen kir­jan “tiedot” oli­vat aivan harmittomia. 

  Miten har­mi­ton tieto voi olla yksi­tyiselmää loukkaa­va? Kyl­lä vain Helsin­gin hov­ioikeu­den mielestä voi!

  1. Ainakin tälle listalle tul­lut viesti­t­ul­va, jota olen pitkästä aikaa joutunut laa­jamit­tais­es­ti sen­suroimaan, osoit­taa, että jotkut ovat todel­la kiihottuineita.

 58. Tästä Osmo Soin­in­vaaran blo­gista löy­tyy kiiho­tus­ta kansan­ryh­mää vastaan:

  http://www.soininvaara.fi/2009/01/24/voittiko-hamas/

  “Israel ei päässyt Hamasin kimp­pu­un. Sivi­ilien ohel­la saati­in tapetuk­si myös joitain Hamasin soti­lai­ta, mut­ta rekry­toin­ti­hul­lu­us taisi nous­ta niin paljon, että tap­pi­ot on help­po kor­va­ta. Sotarikok­set kään­sivät yleistä mielipi­det­tä Israelin vastaan.

  Tuol­laisen kir­joit­ta­mi­nen voi innos­taa Suomes­sa asu­via mus­lime­ja hyökkäyk­si­in israelilaisia vas­taan. Vaara ei suinkaan ole kuvitel­tu vaan aivan todel­li­nen. Yllä ole­va tek­sti sisältää väit­teet, että Israel olisi syyl­listynyt sotarikok­si­in ja sur­man­nut sivi­ilien lisäk­si vain joitakin Hamasin soti­lai­ta. Näi­den väit­tei­den totu­usar­voa ei vielä tiede­tä, ennen kuin asia on tutkit­tu. IDF:n nim­ilis­tan mukaan sur­ma­tu­ista 3/4 oli yhtey­dessä Hamasiin.

  Bri­tan­ni­as­sa muu­ta­ma vuosi sit­ten neljän bri­tann­ian kansalaisen (jot­ka sat­tui­v­at ole­maan mus­lime­ja) kiihko brit­te­jä vas­taan yltyi siihen mit­taan, että he sur­ma­si­vat pom­meil­la Lon­toos­sa 50 ihmistä. Tämä osoit­taa, että nimeno­maan kiiho­tus val­taväestöä vas­taan voi olla sitä kaikkein vaar­al­lis­in­ta kiihotusta.

 59. Älä nyt tar­joa vastapuolelle asei­ta hopealau­tasel­la, Osmo, varsinkin kun olet aivan oike­as­sa! Kuoron on nyt ihan pakko vas­ta­ta kuka kiihot­tuu –kysymyk­seesi että ‘minä! minä!’. Kysyn­pä jatkokysymyk­sen jo etukä­teen: hyvä on, siis joku kiihot­tuu – mut­ta mil­lä taval­la? Jos kiiho­tu­taan siten, että suu­tu­taan loukkauk­ses­ta, kiihot­tumi­nen on tasan päin­vas­taista kuin se mitä lais­sa tarkoitetaan.

  Kom­menteis­sa lange­taan jär­jestelmäl­lis­es­ti myyt­ti­in, että “ei ole tärkeää, kuka sanoo, vaan mitä sanoo”.

  Gloam­ing kir­joit­ti: “az: ‘Ode on tästä asi­as­ta, että ‘omi­aan’ saa kri­ti­soi­da vapaam­min ja kär­jis­te­t­ym­min täysin oike­as­sa. Se pätee hyvin monel­la ihmis­ten kanssakäymisen tasol­la jo tun­nepo­h­jais­es­tikin. Ihmette­len heitä, jot­ka tätä itses­tään­selvyyt­tä eivät kykene tai halua ymmärtää.’
  Voitko perustel­la kyseisen itses­tään­selvyy­den? Vai onko tarkoituk­sesi ilmaista, että se pitäisi ottaa sel­l­aise­naan, dogmina/aksioomana? Ja edelleen, de fac­to asetel­ma on epäsym­metri­nen (etnisen) vähem­mistön ja enem­mistön suhteen.”

  Asetel­ma nimeno­maan ON epäsymmetrinen. 

  Laps­esi käyt­täy­tyy huonos­ti. Var­maan sin­ul­la on mielestäsi oikeus valit­taa asi­as­ta ystävällesi?
  Sym­me­tri­an lain mukaan sin­ul­la ei voi olla mitään sitäkään vas­taan, että ystäväsi huo­maut­taa sin­ulle, että laps­esi käyt­täy­tyy huonos­ti, kun olette kylässä hänen luonaan.

  Elämänkump­panisi ryyp­pää liikaa etkä jak­saisi kat­sel­la hän­tä humalas­sa. Var­maan sin­ul­la on mielestäsi oikeus valit­taa asi­as­ta ystävällesi?
  Sym­me­tri­an lain mukaan sin­ul­la ei voi olla mitään sitäkään vas­taan, että ystäväsi huo­maut­taa sin­ulle, että elämänkump­panisi ryyp­pää liikaa ja että hän ei jak­saisi kat­sel­la tätä humalas­sa, kun olette kylässä hänen luonaan.

  Ei se näin mene, kos­ka ihmis­suhteis­sa ei sym­me­tri­an laki val­litse. Ei myöskään ryh­mien väli­sis­sä suhteis­sa. Vahvem­man on olta­va varovaisem­pi sanomi­sis­saan, heikom­pi voi päästel­lä vapaam­min. Se on heikom­man osa­puolen vahvu­us, niin sanoak­seni; ase vahvem­paa vas­taan, nimeno­maan sisäsi­is­teis­sä län­si­mai­sis­sa demokratioissa. 

  Jumalan­pilkkasyyte oli poli­it­tis­es­ti epävi­isas: on mah­dol­lista, että se herät­tää huomio­ta islami­laises­sa maail­mas­sa. Sen­hän jokainen muis­taa miten sil­loin käy. Van­hasen taitaa olla vii­sain­ta ruve­ta rus­taa­maan anteek­sipyyn­töä. (Joko­han anteek­sipyyn­tö­val­tu­ute­tun ja –asi­amiehen virko­jen perus­t­a­mi­nen on vireillä?)

 60. Pekka Pes­si kir­joit­ti 29.3.2009 kel­lo 21:22

  En siis oikein ymmär­rä, miten Hal­la-ahon kir­joi­tus islamista *ei* ylit­täisi ran­gais­tavu­u­den rajaa. Se on virheelli­nen ja valheellinen.

  Mietipä nyt uudem­man ker­ran! Jos kaik­ki val­heelli­nen ja virheelli­nen tek­sti olisi ran­gais­tavaa, niin oikeuslaitok­sen kap­a­siteet­ti pitäisi kyl­lä noin tuhatkertaistaa. 

  Tek­stiä ei voi sitä pait­si pitää val­heel­lise­na ja virheel­lisenä sen perus­teel­la, että on ere­htynyt läh­teestä, kuten Halla-aho.

 61. Muukalaisvi­ha­han syn­tyy aivan päät­täjien omil­la toimen­piteil­lä, ei siihen mitään muu­at tarvita.

  Äidis­täni tuli rasisti, kun hän tajusi, että ter­veyskeskuk­ses­sa on pako­laisille varat­tu oma numero, johon he pää­sevät jonot­ta­mat­ta .Ja myös vas­taan­otolle jonot­ta­mat­ta. Kun­nan virkamies vahvisti asian ole­van näin

  Äiti­ni on 80-vuo­tias, mut­ta hän ei pääse enää edes ker­ran vuodessa lääkärintarkastukseen.
  Isäl­leni taas kävi syksyl­lä niin, että kun hänel­lä oli keuhkoku­ume niin terkkarin osapäiväi­nen 8 euron diag­nos­tikko päät­ti, että hän ei tarvitse hoitoa ja lupasi ajan kuuku­den päähän.
  Siihen men­nessä 84 ‑vuo­tias olisi ollut jo mul­lan alla .

  Aset­ta­mal­la maa­han­muu­ta­jat parem­paan ase­maan omien kansalais­ten suh­teen luo­daan muukalaisvihaa.

  Ode voi men­nä peilin eteen ja kat­soa syyl­listä sieltä

 62. Minä aion tutkia nais­toimit­ta­jien kir­joituk­set jatkos­sa entistä tarkem­min. Jos suo­ma­laisia stre­it­te­jä miehiä yleistäen arvostel­laan, niin tutkimus­pyyn­tö poli­isille lähtee. 

  nim­im. “Vahin­gonko­r­vauksin lamaa vastaan”

 63. “Ainakin tälle listalle tul­lut viesti­t­ul­va, jota olen pitkästä aikaa joutunut laa­jamit­tais­es­ti sen­suroimaan, osoit­taa, että jotkut ovat todel­la kiihottuineita”

  Niin, mut­ta johtuuko kiihot­tumi­nen Hal­la-Ahon kir­joituk­sista vai oikeuslaitok­sen har­ras­ta­mas­ta sanan­va­pau­den rajoit­tamis­es­ta ja tiedo­tusvä­linei­den pitkään jatkuneesta mus­ta­maalauskam­pan­jas­ta? Joillekin sanan- ja ajatuk­sen­va­paus voi olla sen ver­ran tärkeä asia, että sen perustelemat­tomat rajoi­tusyri­tyk­set aiheut­ta­vat “kiihot­tumista”.

 64. Osmo voisitko ker­toa mielip­i­teesi tuos­ta JL:n klo 21.28 kir­joit­ta­mas­ta Ill­manin syyttämättäjättämispäätöksestä?

 65. “Raa­ma­tus­sa san­o­taan myös, että jänis on märe­hti­jä, mut­ta ei kukaan kuitenkaan väitä, että kris­tit­ty on ihmi­nen, joka uskoo jäniksen ole­van märehtijä.”

  Nono, kyl­lähän ne pupuset syövät ruokansa mon­een ker­taan siinä mis­sä märe­hti­jät. Ain­oa ero märe­hti­ji­in on se, että lehmä oksen­taa sen ruo­hon takaisin suuhun­sa, kun taas pupu syö uusik­si omia pipanoitaan.

  Jos nykyään biolog­it eivät luokit­telekaan jänistä tai kani­inia märe­hti­jäk­si, niin tiet­tyä samankaltaisu­ut­ta noil­ta silti löy­tyy. Eikä se ole edes mikään uskonasia.

 66. Kansan­ryh­mää vas­taan kiihot­ta­mi­nen on kärsinyt inflaation.

  Minus­ta se, että epäilee jol­lakin kansan­ryh­mäl­lä ole­van geneet­tisen taipumuk­sen X, ei ole kiihottamista.

  Kiihot­ta­mi­nen on jotain väki­val­taan yllyt­tämistä ja vihan­li­et­son­taa ja eroaa selvästi kri­ti­ikin esittämisestä.

  Siinä Osmo on oike­as­sa, että kon­tek­stista riip­puen sama tek­sti tai puhe voi olla kiihot­tamista tai sit­ten ei. Olen­naista on kiihot­tuuko yleisö vai ei.

 67. Kos­ka kukaan ei ole vas­tan­nut tuol­la aiem­min esit­tämääni perus­lail­liseen ongel­maan tois­tan sen. 

  Mil­lä perus­teel­la EI OLE perus­tus­laki­in kir­jatun yhden­ver­taisu­us peri­aat­teen vas­taista mikäli lauseen “etnisel­lä ryh­mäl­lä X on negati­ivi­nen geneet­ti­nen omi­naisu­us Y” tai siihen ver­rat­tavis­sa ole­vien lau­sei­den rikosoikeudelli­nen sta­tus riip­puu puhu­jan henkilöko­htais­es­ta ominaisuudesta?

  Ja se toinen kysymys niille, jot­ka kan­nat­ta­vat sisä- ja ulko­ryh­män perus­teel­la tapah­tu­vaa lain­säädän­töä ja toimeen­pane­mista: olet­teko tosis­sanne sitä mieltä että ns. etnisen henkilön sanomana lauseen “suo­ma­laiset on rasis­tisia ja/tai juop­po­ja” tulisi johtaa tuomioon kansan­ryh­mää vas­taan kiihottamisesta?

  1. Nämä kir­joituk­set ovat toinen tois­taan jär­jet­tömämpiä. Onko Her­ra harn­maa todel­la sitä mieltä,
   oman joukon arvioimi­nen on kiiho­tus­mielessä saman­laista ja sisältää saman­laisen väki­val­lan uhan kuin kuin vihol­lisek­si mieltämän­sä joukon arvioiminen.

 68. No lue nuo JL:n linkit, menee ehkä 5min. Epäilen vaan että on sin­ul­ta helpom­pi kui­tata omaan maail­mankat­so­muk­seen sopi­mat­tomat asi­at tai muuten vaan vaikeat kysymyk­set kom­men­til­la “en ole tutus­tunut asiaan.”

  1. Mon­es­ta pal­stalle tulleesta kir­joituk­ses­ta voi todel­la päätel­lä, että kan­nan­ot­toon riit­tää viiden min­uutin lukaisu. Kai sitä pitäisi tutus­tua muu­tam­naan vas­taavaan tapauk­seen, nyt esimerkik­si. Maail­mas­sa on paljon tutus­tu­misen arvoisia asioi­ta, Kun niistä kymme­nen tuhast­ta min­un silmis­säni mie­lenki­in­toisem­paa on tehty, on tuon aika. Elämme sil­loin vuot­ta 3400.

 69. @Anna-Liisa
  Entä jos jonkun ryh­män täys­val­tainen jäsen kir­joit­taa jotain, jon­ka ulkop­uo­li­nen ja pahan­tah­toinen taho ottaa osak­si omaa pro­pa­gan­daansa? Netistä löytää esim. anti­semi­it­te­ja, jot­ka lainaa­vat Israel Sha­hakin juu­ta­laiseen uskon­toon ja kult­tuuri­in kohdis­tu­via kri­ti­ikke­jä (ettei puhut­taisi koko ajan islamista — selek­ti­ivi­nen uskon­tokri­ti­ik­ki ei ole islam­o­fo­bi­en keksin­tö vaan sil­lä on pitkät per­in­teet). Ovatko nämä tek­stit kansan­ryh­män vas­taista kiiho­tus­ta aina vai pelkästään sil­loin kun joku nat­si lainaa niitä?

 70. Eli Osmo Hal­la-ahon muu­ta­ma lause islamista riit­tää uskon­rauhan rikkomiseen, mut­ta kris­ti­ty­istä saa jauhaa tuutin­täy­deltä sitä itseään ilman pelkoa syytet­tä uskon­rauhan rikkomisesta ?

 71. “Nämä kir­joituk­set ovat toinen tois­taan jär­jet­tömämpiä. Onko Her­ra harn­maa todel­la sitä mieltä,
  oman joukon arvioimi­nen on kiiho­tus­mielessä saman­laista ja sisältää saman­laisen väki­val­lan uhan kuin kuin vihol­lisek­si mieltämän­sä joukon arvioiminen”

  Otta­mat­ta kan­taa Her­ra har­maan näke­myk­si­in, voi kysyä, sisältääkö sen vier­aan ryh­män arvioimi­nenkaan automaat­tis­es­ti mitään väki­val­lan uhkaa? Hal­la-Ahon tek­ste­jä paljon luke­neena sanois­in, että hänel­lä ei ole minkään­laisia sym­pa­tioi­ta väki­val­taisen toimin­nan puoles­ta eikä hän ole siihen ketään kiihot­tanut. Teo­reet­tisen arvelun esit­tämi­nen jostain ryh­mästä kak­sois­stan­dard­in osoit­tamisek­si ei mielestäni ole väki­val­taan kiihottamista. 

  Ja kuka muu Hal­la-Ahon kir­joituk­sista itse asi­as­sa on kiihot­tunut kuin vähem­mistö­val­tu­utet­tu ja syyt­täjä? Kuka on toimin­ut tai edes aikonut toimia väki­val­tais­es­ti Hal­la-Ahon kir­joi­tusten takia?

 72. Vies­ti­ni jäi joko inter­netin syöverei­hin tai sen­su­urin kyn­si­in, joten toistetaan.

  Osmo Soin­in­vaara: “Onko Her­ra harn­maa todel­la sitä mieltä,
  oman joukon arvioimi­nen on kiiho­tus­mielessä saman­laista ja sisältää saman­laisen väki­val­lan uhan kuin kuin vihol­lisek­si mieltämän­sä joukon arvioiminen.”

  En ole mut­ta olen sitä mieltä että rikosoikeudel­lis­es­ti teon lait­to­muut­ta ei voi määrit­tää yksilön henkilöko­htaisien omi­naisuuk­sien mukaan. Tois­taisek­si perus­la­ki on puolel­lani. Et edelleenkään vas­tan­nut kumpaankaan kysymykseeni.

 73. “Kom­menteis­sa lange­taan jär­jestelmäl­lis­es­ti myyt­ti­in, että “ei ole tärkeää, kuka sanoo, vaan mitä sanoo”.”

  Ei se ole mikään myyt­ti. Lais­sa ei todel­lakaan tehdä mitään ero sen välille, kiihot­taako sel­l­aista ryh­mää vas­taan, johon itse kuu­luu, vai sel­l­aista ryh­mää vas­taan, johon ei itse kuulu.Lain mukaan Suomes­sa pitää tuomi­ta, ei suvait­se­vais­ton mielip­itei­den. Ote­taan vielä huomioon se, että on mah­do­ton­ta aset­taa mitään selväpi­irteisiä ryh­mära­jo­ja. Saisiko muka ruot­sista suomeen muut­tanut kri­ti­soi­da mui­ta, vaik­ka soma­lialaisia maa­han­muut­ta­jia, yhtään sen vapaam­min kuin kan­ta­suo­ma­lainen? Tuskin. 

  Hal­la-ahon kan­nat­ta­ji­neen kan­nat­taisikin perus­taa uskon­nolli­nen yhteisö, jos­sa kaik­ki Hal­la-ahon sanomiset julis­te­taan absolu­ut­tisek­si ja ylim­mäk­si totu­udek­si, jota ei sovi kenenkään kyseenalais­taa. Sil­loin voitaisi­in Kals­ket­ta Ill­ma­nia ja mui­ta inkvisi­it­tor­e­i­ta syyt­tää uskon­rauhan häir­it­semis­es­tä. Ehkä tämän voisi tehdä jälkikäteis­es­tikin, onhan uskos­sa kaik­ki mahdollista.

 74. Aja­tuskoe.

  Min­ul­la sat­tuu ole­maan blo­gi, jota ennakko­moderoin kuten Odekin tätä.

  Olete­taan, että sinne joku kir­joit­taa soma­le­ja ja islamia loukkaavastikin arvostel­e­van tek­stin nimimerkillä.

  Poli­isi saa asian tietoon­sa ja aloit­taa esi­tutkin­nan, kos­ka on syytä epäil­lä rikos­ta (jos­ta epäiltynä minä julka­isi­jana ja tek­stin kir­joit­ta­ja kir­joit­ta­jana). Selvitän poli­isille pyyn­nöstä kir­joit­ta­jan henkilöl­lisyy­den. Poli­isi käy kuu­lus­tele­mas­sa kyseistä henkilöä, toteaa että hän on soma­l­i­taus­tainen mus­li­mi, nuori mies joka on irtau­tu­mas­sa van­hempi­en­sa kult­tuuripi­iristä ja pohtii liit­tymistä luter­i­laiseen kirkkoon, johon hänen suo­ma­lainen tyt­töys­tävän­sä kuu­luu. Poli­isi ei vie asi­aa syyt­täjälle, kos­ka hän kri­ti­soi omaa ryh­mään­sä ja niin se vaan minäkin pääsen pälkähästä.

  Näinkö se menee? Näk­isin vielä tämän tulkin­nan kan­nat­ta­jien esit­tämät lainko­h­dat / viit­tauk­set lain esitöi­hin / mah­dol­liset oikeustapaukset.

  1. Marko Hami­lo ei edes yritä ymmärtää. Vihaan kiihot­ta­mi­nen on rikos, joten kutakin kir­joi­tus­ta tulee arvioi­da sen poh­jal­ta. Kale­van pohd­in­ta siitä, mikä on suo­ma­lais­ten huonon viinapään takia voi olla jonkin mielestä loukkaa­va, mut­ta vihaan kiihot­ta­va se ei ole. Soma­lipo­jan kir­joit­ta­ma trol­li voi sitä olla. Pro­pa­gan­da­sodis­sa juuri vastapuolen nimis­sä kir­joite­tut älyt­tömyy­det ovat pahimpia vihaan kiihottajia.

 75. Emme oikein osaa määritel­lä, mitä kiihot­ta­mi­nen kansan­ryh­mää vas­taan on. Joten voisimme käyt­tää hiukan maalaisjärkeä.

  Soma­leille voi koitua todel­lista hait­taa siitä, että heitä mus­ta­maalataan Suomes­sa. Sen sijaan suo­ma­laiset eivät ole kauhean suures­sa vaaras­sa tul­la syr­ji­tyik­si Kale­van väit­teen takia.

 76. Kyl­lä nämä hal­la-aho­laiset ovat aikamoisia kak­soiskie­len taitureita! 😀

  Hal­la-aho kir­joit­taa, sil­loin kun ei ruiku­ta omaa kohtelu­aan, nau­tit­ta­van ilkeästi ja tabu­ja kaataen. Vähän samaan tapaan kir­joit­taa Loka-Laiti­nen nai­sista Iltale­hden paki­nois­saan, hänenkin kir­joituk­si­aan luen nautinnolla.

  Silti Hal­la-ahon kir­joituk­sis­sa on hiuk­ka huolestut­ta­va alavire, jota Lai­tisen sovin­is­ti­ju­tuis­sa ei ole. Todis­taa­han tätä ei voi, tietenkään — eivät tun­nel­mat ja mieleen­jo­h­tu­mat ole todis­tei­ta eikä niitä voi todistaa.

  Hal­la-ahon kan­nat­ta­jien kir­joituk­set ovatkin sit­ten sel­l­aista viha­son­taa että on ker­ras­saan huikeaa seu­ra­ta, miten he lyövät rin­toi­hin­sa ja huu­ta­vat taivaaseen asti viat­tom­i­na, kun heitä sel­l­aisen kir­joit­tamis­es­ta syytetään. 😀 😀

  Hal­la-ahon ehdotel­ma ulko­maalais­laik­si on sen sijaan täysin asialli­nen jos sen oikein muis­tan, ja toivoisinkin että se otet­taisi­in vakavasti. Turha on toi­vo, kylläkin.

 77. “Tarkoi­tus voi pyl­lähtää nur­in­päin, luo­da ennakkopäätölk­sen siitä, ettei uskon­to­ja saa arvostella.”

  Tuol­lainen päätös olisi mie­lenki­in­toinen siinä mielessä, että uskon­noil­la ja tietyn uskon­non eri suun­tauk­sil­la on taipumus­ta arvostel­la toisi­aan hyvinkin rankasti harhaop­pisik­si, jopa Saatanan aikaansaan­nok­sik­si. Suomes­sa on esim. kris­tit­tyjä, jot­ka pitävät Muham­me­dia vääränä pro­feet­tana, siinä mis­sä mus­lime­ja, jot­ka pitävät Jeesuk­sen ase­maa kris­til­lisyy­dessä harha-oppise­na, mis­tä netis­sä riit­tää matskua suomenkielis­es­tikin yllin kyllin.

  Kyse on juurikin arvostelus­ta ja molem­mat käsi­tyk­set loukkaa­vat toisi­aan, jopa hyvin syvästi. Miten mah­dolli­nen tuomio vaikut­taisi mielestäsi siihen?

 78. Minä olen asunut ja tehnyt töitä seit­semässä eri maas­sa ja kyl­lä valkoise­nakin joutuu rasis­tisen kohtelun kohteeksi.

  Mut­ta valkoisel­la on se etu , että hän on usien varkas ja kouluet­tu ver­rat­tuna pääväestöön ja se pelas­taa mon­elta pahem­mal­ta ongelmalta.

  Toinen peri­aate on, että olen kyl­lä joutunut joka maas­sa sop­u­tu­maan paikallisi­in tapoi­hin ja lakei­hin, oli­vat ne min­un vakau­muk­seni tai mielip­i­teeni vuok­si vääriä/tyhmiä.
  Ja jos en olsi sop­utunut niin olsi ruoskittu/sakotettu/pistettyvankilaan

  Kyl­lä jokaises­sa maas­sa joutuu elämään maan tapo­jen ja lakien mukaan 

  Suo­ma­laiset ovat aika oppi­mat­to­mia sopeut­ta­maan maaa­hamuut­ta­jia Suomen oloi­hin ja päät­täjät nöyris­televät hei­dän edessään aivan turhaan.

  Toisek­si päät­täjien ris­tiri­itaiset puheet “työvoima­pu­las­ta” ja suo­ma­lais­ten saneerami­nen kortis­toon herät­tävät myös muukalaisvihaa.

  Päät­täjät aiheut­ta­vat itse omil­la teoil­laan muukalaisvihaa

 79. Joukko-oppi on kuol­lut ja kuopat­tu, lain pitää olla kaikille sama. Min­un ikäpol­veni on kas­vanut tasa-arvoon ja ihmis­ten eri­ar­voinen ase­ma lain edessä on min­ulle kauhis­tus. Jos oikeuslaitok­ses­sa ale­taan har­ras­taa joukko-oppia, niin tuomit­takoot kansan­ryh­mätkin sit­ten kokon­aisu­udessaan, ei yksilöinä.
  Maltil­lise­na ihmisenä min­ua kauhis­tut­taa kan­taväestön sor­t­a­mi­nen, siitä ei var­masti seu­raa mitään hyvää, ei ole koskaan seurannut.

 80. Ker­ro nyt Ode:

  Jos yli 5‑kymppistä lapseen sekaan­tu­jaa ei saa kut­sua ped­ofi­ilik­si, niin mil­lä nimel­lä hän­tä olisi luval­lista kutsua?

  On älyl­listä epäre­hellisyyt­tä, jos tosi­asi­at kel­paa­vat vain sil­loin, kun ne sopi­vat ris­tiri­idat­ta omaan maailmankuvaan.

 81. “Puhu­mat­takaan siitä, mitä usko­vaiset sanovat maal­lis­tuneista ja hei­dän paikas­taan maailmankaikkeudessa…”

  Niin­pä. Jos olete­taan, että ihmisiä tulee kohdel­la tas­a­puoli­sis­es­ti, mik­si usko­vaisil­la on oikeus jatku­vasti louka­ta uskon­not­to­mia? Jos lak­isääteisiä loukkaa­mat­to­muu­soikeuk­sia jael­laan mieli­v­al­tais­ten usko­musten perus­teel­la, tulisi niitä jael­la myös viral­lisi­in uskon­tokun­ti­in kuulumattomille.

 82. “Vihaan kiihot­ta­mi­nen on rikos, joten kutakin kir­joi­tus­ta tulee arvioi­da sen pohjalta”

  Pitäisikö syyt­teen nos­tamisen edel­ly­tyk­senä olla mielestäsi näyt­töä siitä, että joku on kiihot­tunut? Jos täl­laista näyt­töä ei tarvi­ta, eikö vaarana ole se, että “vääristä” ajatuk­sista ran­gais­taan mieli­v­al­taisil­la syyt­teil­lä? JHA:n tapauk­ses­sa­han ei ole mitään näyt­töä siitä, että joku(syyttäjää/vähemmistövaltuutettua luku­unot­ta­mat­ta) olisi kiihot­tunut vihan asteelle tai toimin­ut kiihot­tuneessa tilas­sa väki­val­tais­es­ti jotain kansan­ryh­mää vastaan.

 83. Kale­va ei kiihot­tanut suo­ma­laisia vastaan.

  Hal­la-aho kiihot­ti soma­le­ja vastaan.

  Kale­van kir­joituk­ses­sa pyrit­ti­in löytämään vas­tauk­sia ja ratkaisu­ja Suomes­sa tehty­i­hin käsit­tämät­tömi­in väki­val­lantekoi­hin, yhteisi­in ongelmi­in. Taustal­la oli­vat koulu­am­muske­lut ja Rovaniemet sur­mat. Olisi absur­dia, jos arvaus suo­ma­lais­ten humalat­ap­pamisen geeniperäisyy­destä kiihot­taisi jonkun hyökkäämään suo­ma­lais­ten kimppuun.

  Hal­la-ahon nimeno­maises­sa kir­joituk­ses­sa pohdiskelti­in ehkä sanan­va­pau­den rajo­ja, mut­ta suurin osa Hal­la-ahon _muista_ kir­joituk­sista on käsitel­lyt mm. soma­lien rikol­lisu­ut­ta ja loisimista. Yht­enä tehokeinona on ollut tois­to, jos­sa luetel­laan ryöstöjä ja raiskauk­sia toisen­sa perään ja maa­han­muut­ta­jien tapaa hui­ja­ta sys­teemiä. Ei olisi absur­dia, jos väite soma­lien ryöste­ly- ja loisimis­geeneistä aiheut­taisi vihan­purkauk­sia soma­le­ja vastaan.

  Kale­van yleinen tarkoi­tus ei ole luo­da suo­ma­laiskri­it­tisiä asenteita.

  Scrip­tan yleinen tarkoi­tus ON luo­da maa­han­muut­ta­jakri­it­tisiä asenteita.

 84. Kale­van “pohd­in­ta” meni näin: 

  Rovaniemen sur­mista on vaikea sanoa, oliko kyse yhden ihmisen mie­len sumen­e­mis­es­ta, osas­ta huolestut­tavaa trendiä vai molem­pia. Kaik­ki tun­tuu mahdolliselta.
  – Kiis­ta­ton­ta on, että Suo­mi on Län­si-Euroopan väki­val­taisimpia mai­ta ja että se kytkey­tyy erot­ta­mat­tomasti viinankäyt­töön. Päis­sään sur­maami­nen on kansalli­nen, ehkä suo­ras­taan geneet­ti­nen eri­ty­ispi­irre. Vas­taavaa ei löy­dy esimerkik­si Ruotsin tai Nor­jan tilastoista.

  Kos­ka päis­sään tap­pami­nen on varsin vihat­ta­va piirre — minus­ta jopa vihat­tavampi kuin ryöste­ly ja verovaroil­la loisimi­nen — niin mik­sei tästä joku olisi voin­ut yhtä lail­la vihaan kiihot­tua suo­ma­laisia vas­taan kuin Hal­la-ahon tek­stistä soma­lialaisia vastaan.

  Kyl­lä Kale­vaa luke­vat muutkin kuin suo­ma­laiset, jos tämä sisäpi­ir­i­jut­tu on niin tärkeä pointti.

  Itse asi­asa koko Kale­van jut­tu oli aivan idioot­ti­mainen, eihän mikään teko voi koskaan olla geneet­ti­nen piirre. 

  Sitä Hal­la-aho myös sarkas­tis­es­ti kri­ti­soi, mikä saat­toi jäädä huomaamatta.

 85. Yritän kovastikin ymmärtää.

  Uno­hde­taan ne Kale­van pohdin­nat het­kek­si. Siinä ei ilmeis­es­ti san­ot­tu tarpeek­si loukkaavaa tai vihaan kiihot­tavaa, jota pitäisi ver­ra­ta siihen, kun san­o­taan mus­limeista jotakin hie­man ikävää mut­tei vihaan kiihottavaa.

  Olen­nainen kysymys kos­ki sitä, onko väliä sil­lä, kuka sanoo.

  Jos suo­ma­lainen saa louka­ta suo­ma­laisia, johtuuko se siitä, että

  a) kan­taväestöä saa louka­ta kuka tahansa vai
  b) omi­aan saa louka­ta kuka tahansa

  Sik­si tuo kuvit­teelli­nen esimerk­ki mus­lim­ipo­jas­ta, joka kir­joit­taa anonyymisti. Mielessäni ei ollut mitään trollia.

  Mut­ta nyt viet keskustelua toiseen suun­taan, mikä sinän­sä on järkevä suun­ta: mik­si tarvi­taan eri­ty­is­la­ki kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää kohtaan, kun rikok­seen yllyt­tämis­es­tä ran­gais­taan muutenkin, mukaan­lukien kaik­ki tässä yhtey­dessä rel­e­van­tin rikok­set kuten väki­val­ta- ja syrjintärikokset.

  Ymmär­rän, että voi olla perustel­tua, että ran­gais­tavien teko on laa­jem­pikin kuin suo­ranainen rikok­seen yllyt­tämi­nen. Mut­ta kuin­ka pitkälle tässä voidaan men­nä? Huolestut­tavaa on se, että tulk­in­ta voi ilmeis­es­ti olla hyvinkin väljä. Tai mikä pahin­ta, siitä ei oikein tiedä. Jos se olisi johdon­mukaisen väljä, sitä vas­tutet­taisi­in, mut­ta juuri epämääräisenä sitä ei voi oikein kri­ti­soi­da, ja se silti toimii hyvänä pelotteena.

 86. “Heil­lä on siis rel­a­tivisti­nen kan­ta jon­ka mukaan Suomes­sa oikeik­si koe­tut arvot ovat eri­laisia kuin muualla.”

  On itseis­ar­vo että yhteiskun­nal­lis­es­ti näinkin oleelli­nen kysymys on nous­sut kult­tuuri­antropolo­gien ja poli­ti­ikan tutk­i­joiden kam­mioista julkiseen keskustelu­un. On turha taivastel­la käsit­tei­den ja retori­ikan banal­isoi­tu­mista matkan varrella.

  Ei kai kukaan tosis­saan väitä protes­tant­tista eti­ikkaa ja rooma­lais­ger­maanista oikeusjär­jestelmää “oikeik­si” ja tarkoituk­sen­mukaisik­si koet­tuina arvoina ja käytän­nön raken­nu­saineina mitenkään saman­laisik­si kuin vaikka­pa islami­laisen kult­tuurin sukukeskeisyys ja sharia-oikeus. Toinen arvo­maail­ma pystyy tuot­ta­maan kohta­laisen stabi­ilin ja tasa-arvoisen yhteiskun­nan ja toinen ei. Meiltä ei suun­taudu human­itääris­ten pako­lais­ten vir­taa lähi-idän tai afrikansar­ven valtioihin.

  On aivan sama asia kiel­letäänkö uskon­non vai Neu­vos­toli­iton arvostelu, jälkim­mäistä ei ole onnek­si kukaan vähään aikaan vaatinut.

  Kom­mu­nisti­nen dik­tatu­uri miinoitet­ti­in aikoinaan Helsingis­sä ETYKin kol­man­nel­la ns. ihmisoikeusko­ril­la, joka oli olo­suh­teet huomioiden poikkeuk­sel­lisen suo­raselkäi­nen kan­nan­ot­to. Ehkä nyt olisi vas­taa­van­laisen kult­tuuri-imperi­u­min vas­taiskun paikka.

 87. “Has­su sat­tuma muuten, että use­an kuukau­den hau­tomisen jäl­keen Hal­la-ahon syyte julk­istet­ti­in edel­lisenä päivänä siitä, kun Perus­suo­ma­lais­ten oli määrä aset­taa lop­ut eurovaaliehdokkaansa.”

  Niin siis syyt­teen antamis­päiväähän on siir­ret­ty ainakin 2 ker­taa sen mukaan miten perus­suo­ma­laiset ovat siirtäneet ehdokas­val­in­taansa. Tyhmpikin tajuaa että syytet­tä on vetkutet­tu poli­it­tisin perustein. Val­takun­nan­syyt­täjä ei ole ihan kuka tahansa riv­isyyt­täjä vaan eri­ty­istä arvo­val­taa omaa­va virkamies. 

  Edel­lis­es­tä seu­raa, että jos syyt­teen julka­isua voidaan siirtää poli­it­tisin perustein, niin var­maan samoin perustein voidaan sit­ten tuomi­takin. Mie­lenki­in­toista onkin nyt sit­ten nähdä mil­laisen tuomion Hal­la-aho saa. Riit­tääkö sakot vai tuomi­taanko vankeut­ta. Lak­i­han antaa mah­dol­lisu­u­den tuomi­ta kiin­teääkin kakkua em. “rikok­sista”. Tiety­il­lä piireil­lä nim­iä arvailemat­ta, siis niil­lä jot­ka tämän teat­terin ovat masioi­neet, on nyt käsis­sään kaik­ki avaimet tuho­ta Hal­la-aho lopullisesti.

 88. Muu­ta­ma vuosi sit­ten Suomen kuvale­hdessä olleessa artikke­lis­sa kysyt­ti­in eri puolel­la Suomea asu­vien imaamien mielipi­det­tä eloku­vao­h­jaa­ja van Gogh­in murhasta.Jutun otsikko oli “Sanois­taan on vas­tat­ta­va” ja näi­den mei­dän mus­lim­iemme hen­gel­lis­ten johta­jien vas­tauk­set edus­ti­vat samaa linjaa.He siis kat­soi­vat tuol­lais­ten murhien ole­van oikeutet­tu­ja myös Suomessa.Artikkelista ei syn­tynyt medi­as­sa minkään­laista keskustelua,mutta ainakin min­ua se säväyt­ti voimakkaasti.

 89. Hie­man lisää vet­tä myl­lyyn… Mikä on lain­säätäjän moti­iv­ina kansan­ryh­män vas­taisen kiiho­tuk­sen krim­i­nal­isoin­nis­sa? Lie­nee selvää, että ensisi­jaise­na moti­iv­ina on ollut tor­jua vähem­mistöi­hin kohdis­tu­van vihan liet­son­taa ja siitä seu­raavaa väki­val­taa. Täl­laisen uhka on aina yhteiskun­nas­sa ole­mas­sa ja tämän uhan min­i­moimi­nen on luul­tavasti useimpi­en mielestä hyvä asia (kor­jatkaa toki jos olen väärässä). Sen sijaan tilanne, jos­sa esim. enem­mistöryh­män edus­ta­ja saisi liet­sot­tua vihaa/väkivaltaa enem­mistöryh­mää vas­taan on minus­ta aika teo­reet­ti­nen ske­naario, jon­ka tor­ju­misek­si tuskin olisi tarpeen säätää lakeja. 

  Ote­taan esimerkik­si kak­si enem­mistön X edus­ta­jan totea­mus­ta: ”Enem­mistön X edus­ta­jat ovat väki­val­taisia juop­po­ja” ja ”Vähem­mistön Y edus­ta­jat ovat puskaraiskaa­jia”. Ne ovat teo­ri­as­sa sisäl­löltään rin­nasteisia, silti ain­oas­taan jälkim­mäiseen sisäl­tyy käytän­nössä väkivaltaan/syrjintään johta­van etnisen vihan ris­ki. Samal­la tavoin on eri asia, jos uskon­nos­ta X irtaan­tu­va henkilö arvostelee kovasanais­es­ti kyseistä uskon­toa kuin jos arvosteli­ja on val­taen­em­mistön edus­ta­ja maas­sa, jos­sa uskon­to X on vähem­mistöase­mas­sa (ja ken­ties jo entu­ud­estaan val­taen­em­mistön vihan kohde). Mik­si? Sik­si, että ensim­mäisessä tapauk­ses­sa arvosteli­ja on alis­teises­sa ase­mas­sa uskon­toon X näh­den, kun taas jälkim­mäisessä val­ta-asetel­ma on päin­vas­tainen. Samas­ta syys­tä on eri asia, jos pilkkaa Vatikaanis­sa asustel­e­vaa uskon­nol­lista val­lankäyt­täjää kuin jos pilkkaa yhteiskun­nas­sa heikos­sa ase­mas­sa ole­van etnisen vähem­mistön uskon­nol­lista perin­net­tä. Pilkan hyväksyt­tävyys riip­puu siis min­un oikeusta­ju­ni mukaan osit­tain pilkkaa­jan ja pilkat­ta­van suh­teel­lis­es­ta asemasta. 

  On päivän­selvää, että lain­säädän­töä on hyvin vaikeaa saa­da sel­l­aisek­si, että se samanaikaises­ti min­i­moisi rasis­tisen vihan liet­son­nan sekä toisaal­ta sal­lisi kaiken asial­lisen uskon­tokri­ti­ikin ja monikult­tur­isu­uskeskustelun – varsinkin jos lakia tulk­i­taan niin kuin piru raamattua.

 90. Koomis­in­ta koko jutus­sa on se, että sen enem­pää kukaan soma­li kuin kukaan (muu) mus­limikaan ei ole ilmoit­tanut loukkaan­tuneen­sa ko. kirjoituksesta.
  Vain ja ain­oas­taan val­takun­nan virkaloukkau­tu­jat (Val­takun­nan­syyt­täjän viras­to, jos­sa Mika Ill­man työsken­telee) ovat häiriy­tyneet kir­joituk­ses­ta “Muu­ta­ma täky Ill­manin Mikalle”.
  Käsi sydämelle: onko koko jutus­sa islamil­la mitään mut­ta kuin välinearvo?

 91. Tämä on kysymys, johon olen itse ottanut kan­taa lainkäytön osalta; Osmo voisi sen tehdä myös vähän selkeäm­min, kos­ka ei ole enää akti­ivipoli­itikko ja siten ei ole vaaras­sa rikkoa mitään val­lan­jakope­ri­aat­tei­ta. (Olisi esimerkik­si ongel­mallista, jos päämin­is­teri tms. kom­men­toisi syyt­täjän päätöstä nos­taa syyte). 

  Kyl­lä minus­ta voidaan perustel­la, että on eri asia kir­joit­taa joku väit­tämä suo­ma­lai­sista tai saman­muo­toinen väit­tämä jostakin etnis­es­tä vähem­mistöstä. Eri asia onkin sit­ten se, voidaanko tätä pitää lainkäytön kannal­ta perustel­tuna. Tässä kohtaa voi olla pakko, kos­ka laki kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vas­taan on niin yleisluontoinen. 

  Minus­ta on kuitenkin perin juurin ongel­mallista, että tässä tapauk­ses­sa nos­tet­ti­in syyte. Eri­tyisen ongel­mallisek­si sen tekee se, että paine saa­da aikaan tuomio on niin kova, että min­un on hyvin vaikea kuvitel­la, ettei tuomio­ta tule.

  Laki on kuitenkin erit­täin huono, jos jokainen vähänkään enem­män tun­tei­ta nos­tat­ta­va “kansan­ryh­mää” koske­va keskustelu­nai­he on miinoitet­tu mah­dol­lisu­udel­la saa­da syyte. Se estää demokraat­tista pros­es­sia toim­i­mas­ta kunnolla.

  Ja kun sen toim­inta estetään, niin ihmis­ten pelot, huo­let jne., aiheel­liset taik­ka aiheet­tomat, kyl­lä jotenkin purkau­tu­vat. Eivät ne asen­teet kieltämäl­lä muu­tu. Minus­ta tässä kohtaa keskustelun avoim­muu­den lisäämi­nen on oikea tie, mut­ta Hal­la-ahon syyte efek­ti­ivis­es­ti tor­pe­doi tämän mah­dol­lisu­u­den. Nyt rajat maana­muut­tokeskustelulle piir­retään oikeu­sis­tu­imis­sa ja mitä ilmeisim­min eräs suosi­tu­im­mista keskustelun kävi­jöistä rajataan ulkop­uolelle “kiihot­ta­jana”.

  Tämä ei mitenkään voi olla Osmon tai kenenkään muunkaan avoimen kansalaisy­hteiskun­nan kan­nat­ta­jan mielestä hyvä asia.

 92. Kiihot­ta­mi­nen kansan­ryh­mää vas­taan, siis vihan­li­et­son­ta, ei oikein täy­ty itsekri­ti­ikissä. Kuka kiihot­tuu väit­teestä “kyl­läpä me olemme surkeita”?

  Koeta nyt Osmo taju­ta, että sin­ul­la ei ole minkään­laista oikeut­ta puhua muiden suo­ma­lais­ten kuin itsesi ja tietyssä rajoite­tus­sa kon­tek­stis­sa äänestäjiesi puoles­ta! Min­ua suo­raan sanoen vitut­taa, että Suomes­sa (ja mon­es­sa muus­sa län­si­maas­sa) on äänekäs ihmisjoukko, jol­la on mielestään oikeus sol­va­ta omaa etnistä viiteryh­mään­sä rankasti yleistäen (samal­la tietysti implisi­it­tis­es­ti sanoutuen henkilöko­htais­es­ti irti sen huonoudesta).

 93. Ja tarken­nus edel­liseen, vitu­tuk­ses­tani huoli­mat­ta en kan­na­ta lain soveltamista siten, että näi­den mielip­itei­den lausum­i­nen ääneen olisi krim­i­nal­isoitu, kun­han viesti ei sisäl­lä suo­raa yllyt­tämistä rikok­si­in kohteena ole­vaa ryh­mään kohtaan.

 94. Kalskeel­la on kak­si syyteko­htaa Halla-aholle:

  Kiihot­ta­mi­nen kansan­ryh­mää vastaan
  ja
  Uskon­rauhan rikkominen.

  Ensim­mäi­nen on hyvässä tarkoituk­ses­sa säädet­ty sumea laki. Selkeä yllyt­tämi­nen väki­val­taan tai muuhunkin syr­jin­tään jotakin selkeää etni­teet­tiä kohtaan on rikol­lista. Tai san­o­taanko väärin, ainakin min­un oikeusta­ju­ni mukaan ja uskon­pa että myös ns. yleisen oikeusta­jun mukaan, vaik­ka se vähän vaar­alli­nen käsite onkin. Eri asia sit­ten, tarvi­taanko siihen ihan oma laki.

  Jos Hal­la-ahoa ollaan vetämässä naru­un vain tuos­ta siteer­a­tus­ta soma­lialaisia käsit­televästä kohdas­ta, olen samaa mieltä monien tääl­lä kanssa:
  tahal­lisen pro­vokati­ivi­nen kir­joi­tus mut­ta ei syyt­teen väärti.
  Ehkä raas­tu­paan tuo­daankin koko Hal­la-ahon tuotan­to, johon en ole pere­htynyt jot­ta osaisin arvioi­da. Kie­len­tutk­i­ja-tohtori var­maan vas­taa kirjoituksistaan.

  Tuo uskon­rauha-jut­tu sen sijaan todel­la tympii.
  Mikään uskon­to ei saa olla (tieteel­lisen) kri­ti­ikin yläpuolel­la eikä myöskään (tyh­mänkään) arkiv***uilun ulkopuolella. 

  Jos Hal­la-aho tai joku muu kir­joit­taisi että moskei­jan tai kirkon tai syna­googan tai vapaa-ajat­telijoiden toimis­ton ovelle pitää men­nä metelöimään — tai uhoa­maan pesä­pal­lo­mailan kanssa — SE olisi uskon­rauhan rikkomista. Se mitä hän on kir­joit­tanut taitaa ikävää ja usko­ma­ton­ta kyl­lä olla krim­i­nal­isoitu Suomes­sa 2009, mut­ta rikol­lise­na en osaa sitä pitää. 

  Uskon­not tun­tu­vat ole­van pyhiä lehmiä (pun intend­ed) siel­lä sun tääl­lä. Punaniska-kris­til­lisyys jois­sakin piireis­sä USA:ssa, katolisu­us esimerkik­si jois­sakin nyky­isin demokraat­ti­sis­sa Lati­nalaisen Amerikan mais­sa ja islami­laisu­us omille kiihkoil­i­joilleen (ja hei­dän hän­nänkan­nat­ta­jileen edis­tymössä, mitä suuresti ihmettelen).

 95. Ote­taan esimerkik­si kak­si enem­mistön X edus­ta­jan totea­mus­ta: ”Enem­mistön X edus­ta­jat ovat väki­val­taisia juop­po­ja” ja ”Vähem­mistön Y edus­ta­jat ovat puskaraiskaa­jia”. Ne ovat teo­ri­as­sa sisäl­löltään rin­nasteisia, silti ain­oas­taan jälkim­mäiseen sisäl­tyy käytän­nössä väkivaltaan/syrjintään johta­van etnisen vihan riski.

  Sin­un kan­nat­taisi tutus­tua Yhdys­val­tain tilanteeseen, jos­sa rotu­väki­val­lanteois­sa afro- ja euroamerikkalais­ten afroamerikkalaiset ovat tek­i­jöinä yliedustet­tuina (*). Tähän myötä­vaikut­ta­vana tek­i­jänä on mielestäni varsin toden­näköis­es­ti, että rak­en­teelli­nen rasis­mi ‑olet­ta­ma, jon­ka mukaan euroamerikkalaiset ovat yksin syypäitä afroamerikkalais­ten euroamerikkalaisia heikom­paan sosioekonomiseen tilanteeseen, on tiedo­tusvä­lineis­sä hege­monises­sa ase­mas­sa. Sen julki­nen kyseenalais­t­a­mi­nen on urake­hi­tyk­selle usein erit­täin haitallista.

  Väite, että enem­mistöase­ma itsessään suo­jaisi rasis­tisil­ta rikok­sil­ta, on kestämätön.

  *) Viime aikoina medi­as­sakin on ollut esille äärim­mäisen bru­taale­ja väki­val­tarikok­sia, jois­sa tek­i­jöinä on ollut afroamerikkalaisia ja uhreina euroamerikkalaisia (Jena Six jne.). Rasis­tisia rikok­sia, jois­sa tek­i­jöinä on euroamerikkalaisia ja uhreina afroamerikkalaisia, taas etsitään kisso­jen ja koirien avul­la. Google­ta tapaus “Duke Lacrosse”, jos­sa Duke-yliopis­ton valkoi­hoisia opiske­li­joi­ta syytet­ti­in mus­tai­hoisen strip­parin joukko­raiskaamis­es­ta. Tutk­in­tapros­essin aikana epäilty­jen julkiseen sanal­liseen lynkkaamiseen osal­lis­tui jopa yliopis­ton opet­ta­jakun­taa. Jut­tu kaa­tui oikeudessa ja vas­taa­va syyt­täjä sai potkut jut­tuun liit­tynei­den törkei­den väärinkäytösten takia. Duke-yliopis­to, joka on yksi arvoste­tu­ista Ivy League ‑yliopis­toista, sopi jutun epäilty­jen kanssa mak­samal­la jät­tiko­r­vauk­set vält­tääk­seen äärim­mäisen nolon oikeudenkäynnin.

 96. Euroopan ihmisoikeustuomiois­tu­in:

  “Sanan­va­paus ei pelkästään kata sel­l­aisia tieto­ja ja ajatuk­sia, jot­ka ote­taan myötämielis­es­ti vas­taan, joi­ta pide­tään vaarat­tom­i­na tai joi­hin suh­taudu­taan välin­pitämät­tömästi. Sanan­va­paus kat­taa myös sel­l­aiset viestit, jot­ka loukkaa­vat, järkyt­tävät tai häir­it­sevät val­tio­ta tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaa­ti­vat tuomiois­tu­imen mukaan moni­ar­voisu­us, suvait­se­vaisu­us ja avarakat­seisu­us, joi­ta ilman ei ole kansan­val­taista yhteiskuntaa.”

  No, ellen muista väärin, niin Suo­mi on use­asti saanut risu­ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta.

 97. Markku,

  Osmon perustelu on soli­di siinä mielessä, että vaik­ka asia voidaankin abstra­hoi­da rik­ki siten ettei ole merk­i­tys­tä sil­lä, kuka sanoo, ain­oas­taan sil­lä mitä san­o­taan, niin asia ei fak­tis­es­ti ole näin. 

  Se, että jotaku­ta har­mit­taa jonkun toisen kir­joit­telu, ei vielä täytä rikok­sen tun­nus­merkke­jä, ei vaik­ka har­mi­tus olisi kuin­ka suuri ja joh­tu­isi kir­joituk­sen yleistävästä tai jotakin kansan­ryh­mää kohtaan käyte­tys­tä sävystä. 

  Asia nyt vaan on niin että suo­ma­laises­sa lehdessä kir­joitet­tu suo­ma­lais­ten “kansan­lu­on­net­ta” negati­ivis­es­ti ruo­ti­va kir­joi­tus ei täytä rikok­sen tun­nus­merkke­jä, vaik­ka lais­sa nyt ei suo­raan san­o­ta mitään siitä, mikä ryh­mä saa mitäkin arvostella. 

  En mis­sään nimessä hyväksy tai kan­na­ta Hal­la-ahon saa­maa syytet­tä. Mut­ta kri­ti­ik­ki on minus­ta väärä näiltä osin.

  Min­un mielestäni eräs vali­di perustelu kri­ti­soi­da syytet­tä (olet­taen, että laki on se, mikä se on) on, että sanan­va­paus on ceteris paribus ymmär­ret­tävä niin laa­jasti kuin mah­dol­lista ja että kir­joi­tus, joka on ilman mitään eri­ty­isiä pon­nis­telu­ja (tässä siis “muu­ta­ma täky”-kirjoitus) tulkit­tavis­sa niin, ettei sen tarkoi­tus ole louka­ta tai aiheut­taa hait­taa, on selvästi laillinen.

  Toinen mah­dolli­nen perustelu olisi se, että pitäisi näyt­tää jotenkin toteen jokin suo­ra mekanis­mi jon­ka kaut­ta kir­joi­tus todel­la voi aiheut­taa hait­taa siinä maini­t­ulle ihmis­ryh­mälle. Tämä toimii ehkä enem­män mah­dol­lisen tuomion kuin itse syyt­teen kritisoimiseen.

 98. Kaik­ki maail­mas­sa loukkaa ihan var­masti jotaku­ta, kos­ka jotkut ihmiset nyt ker­takaikki­aan ovat niin hieno­hip­iäisiä että loukkaan­tu­vat ihan mis­tä tahansa. Jos erik­seen varot sanomas­ta mitä ei saa, loukkaan­tu­jat vain alen­ta­vat omaa kyn­nys­tään enem­män eikä mikään ole muut­tunut. Pikem­minkin pitäisi men­nä ihan päin­vas­taiseen suun­taan ja säätää yleinen vit­tuilu­velvol­lisu­us, niin että kaik­ki ihmiset kuuli­si­vat solvauk­sia joka päivä kunnes tot­tuvat niihin eivätkä huomioi niitä enää mitenkään. Ihmisiä pitää louka­ta, eivät ne muuten opi ole­maan loukkaantumatta.

  Min­un mielestäni kun­ni­an­loukkaus, rikok­seen yllyt­tämi­nen ja kiiho­tus kansan­ryh­mää vas­taan pitäisi pois­taa kokon­aan rikos­nimikkei­den joukos­ta. Niitä sään­nön­mukaises­ti käytetään väärin ja sil­loinkin kun käytetään oikein, ne ovat lake­ja jot­ka rankai­se­vat sanoista, ei teoista, siis toisin sanoen ei mis­tään sel­l­ais­es­ta joka oikeasti voisi vahin­goit­taa ketään. Kak­si jälkim­mäistä myös vähät­televät ihmisen vas­tu­u­ta omas­ta päätök­sen­teostaan. Vaik­ka kaik­ki kaver­it sanois­i­vat Per­alle että tapa tuo niin se on yksin Pera joka päät­tää, siirtääkö sen ajatuk­ses­ta teon asteelle vai ei.

 99. Huma­la­päis­sään tap­pami­nen on aivan oikeasti suo­ma­lainen kansalli­nen eri­ty­ispi­irre, mah­dol­lis­es­ti jopa geneet­ti­nen eri­ty­ispi­irre (http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/V%C3%A4kivaltainen+k%C3%A4yt%C3%B6s+humalassa+voi+johtua+geeneist%C3%A4/1135242089106).

  Kos­ka kyseessä on tosi­a­sia, ei Kale­van tyly väite ole loukkaa­va. Korkein­taan se on epämiel­lyt­tävä totuus.

  Samaan tapaan tulisi tutkia, elävätkö soma­lit verora­hoil­la ja ryöstelevätkö he taval­lista enem­män. Jos näin on, Hal­la-ahon väite perus­tuu niin ikään tosi­a­sioi­hin, eikä voi olla loukkaa­va. Korkein­taan se voi olla epämiel­lyt­tävä totuus.

  Loukka­va väite voi olla vain epä­tosi väite. Epämiel­lyt­tävä totu­us voi olla ikävä, mut­tei loukkaava.

 100. Ter­ve, Osmo! Arvostan suuresti tapaasi jalka­u­tua tänne taval­lis­ten äänestäjien pari­in keskustelemaan.

  Mielestäni keskeinen ongel­ma tässäkin tapauk­ses­sa on mus­lim­ien eri­ty­isas­e­ma. Kristi­nuskoa leimataan jatku­vasti ihan val­tame­diois­sakin, mut­ta enpä ole näh­nyt Jor­ma Kalskeen tai Mika Ill­manin nos­ta­van näistä tapauk­sista syyt­teitä. Rah­keet siihen var­masti oli­si­vat olemassa.

  Kias­mas­sa on täl­lä het­kel­lä esil­lä val­oku­va, jos­ta hin­du­laisjär­jestöt ovat älähtäneet. Hin­dut koke­vat kuvan erit­täin loukkaavak­si. Mis­sä on Mika Ill­man nyt? Medi­akin on ollut tapauk­ses­ta aika hil­jaa, sil­lä nähtävästi ain­oas­taan mus­lim­ien reak­tiot mitä eri­laisem­pi­in asioi­hin ylit­tävät uutiskyn­nyk­sen. Kias­man väkikään ei ole aiheeseen juurikaan reagoinut.

  Entäpä jos kyseessä olisikin mus­lime­ja loukkaa­va kuva? Vaikka­pa kuva Muham­madista? Voi sitä älämölöä, joka siitä olisi seurannut.

  Kuin­ka eri uskon­not voivat olla näin eri ase­mas­sa? Ei kai se ase­ma sen­tään voi johtua näi­den ryh­mien loukkaan­tu­misalt­tiud­es­ta, joka ainakin tiety­il­lä mus­limeil­la lie­nee omaa luokkaansa? Ajat­telepa tilan­net­ta yhteiskun­nas­sa yksilöi­den kannal­ta. Olisiko se oikein, että helpom­min loukkaan­tu­via ihmisiä koski­si­vat eri­laiset sään­nöt ja nor­mit kuin meitä rauhal­lisia viilipyttyjä?

  Näistä asioista tässä on kyse.

 101. Tiedemies: “Asia nyt vaan on niin että suo­ma­laises­sa lehdessä kir­joitet­tu suo­ma­lais­ten “kansan­lu­on­net­ta” negati­ivis­es­ti ruo­ti­va kir­joi­tus ei täytä rikok­sen tun­nus­merkke­jä, vaik­ka lais­sa nyt ei suo­raan san­o­ta mitään siitä, mikä ryh­mä saa mitäkin arvostella.

  En mis­sään nimessä hyväksy tai kan­na­ta Hal­la-ahon saa­maa syytet­tä. Mut­ta kri­ti­ik­ki on minus­ta väärä näiltä osin. ”

  En tiedä viit­taatko omaan argu­ment­ti­i­ni mut­ta jos kyl­lä niin mitä vikaa yllä esit­tämässäni yhden­ver­taisu­us­pe­ri­aate-argu­men­tis­sa? Eli siis:

  Mil­lä perus­teel­la ei ole perus­tus­laki­in kir­jatun yhden­ver­taisu­us peri­aat­teen vas­taista mikäli lauseen “etnisel­lä ryh­mäl­lä X on negati­ivi­nen omi­naisu­us Y” tai siihen ver­rat­tavis­sa ole­vien lau­sei­den rikosoikeudelli­nen sta­tus riip­puu puhu­jan henkilöko­htais­es­ta ominaisuudesta?

  Ymmär­rän kyl­lä että kiiho­tuskansan­ryh­mää kohtaan on rikos, jos­ta vain val­taväestöön kuu­lu­va voidaan tuomi­ta mut­ta täl­läi­nen laki tai lain tulk­in­ta on mielestäni perus­tus­lain vas­tainen. Jos olen väärässä niin miksi?

 102. ‘tilanne, jos­sa esim. enem­mistöryh­män edus­ta­ja saisi liet­sot­tua vihaa/väkivaltaa enem­mistöryh­mää vas­taan on minus­ta aika teo­reet­ti­nen ske­naario’ (Rot­wang)
  Pim For­tuyn oli vähem­mistön jäsen, jon­ka murhasi enem­mistöön kuu­lu­va äärisu­vait­se­vainen puo­lus­taak­seen toista vähem­mistöä. Enem­mistö on yllät­tävän vaar­alli­nen sil­loinkin, kun se on mielestään oikeu­den puolella.
  ‘eri asia, jos uskon­nos­ta X irtaan­tu­va henkilö arvostelee kovasanais­es­ti kyseistä uskon­toa kuin jos arvosteli­ja on val­taen­em­mistön edus­ta­ja’ (Rot­wang)
  Enem­mistö voi antaa run­saasti julk­isu­ut­ta uskon­nos­ta irtau­tu­valle X:lle. Käytän­nön eroksi jää?
  ‘Pilkan hyväksyt­tävyys riip­puu siis min­un oikeusta­ju­ni mukaan osit­tain pilkkaa­jan ja pilkat­ta­van suh­teel­lis­es­ta ase­mas­ta.’ (Rot­wang)
  Richard Dawkins on hyvinkin monel­la mit­tar­il­la mitat­tuna erit­täin vah­vas­sa ase­mas­sa, mut­ta hänen uskon­tokri­ti­ikkien­sä moti­iv­ina ei ole vihan liet­son­ta mitään ryh­mää kohtaan. Kaik­ista ei tietenkään voi sanoa samaa, mut­ta juuri sik­si teon luonne ja moti­ivikin pitäisi huomioi­da, ei pelkästään tek­i­jän asemaa.

 103. Kemp­pisen kir­joi­tus aiheesta yleen­sä on mainio, http://kemppinen.blogspot.com/2009/03/pienempi-kirjoitus-sananvapaudesta.html, sanan­va­paus ei ole yksinker­tainen asia.

  Tiedemies, minus­ta ongel­malli­nen ei ole niinkään tuo laki kansan­ryh­mää vas­taan kiihot­tamis­es­ta sinän­sä, vaan se että sitä sovel­letaan blo­gei­hin. Ongel­ma on sama kuin tek­i­jänoikeuslakien kanssa, ne on tehty täysin eril­laiseen tek­nol­o­giseen ympäristöön.

  Vuon­na paino ja paper­imuste, julkaisem­i­nen oli kallista ja har­vois­sa käsis­sä. Voiti­in ihan perustel­lusti olet­taa että julka­isi­jal­la oli lakimies palveluk­ses­saan, että joku ylipään­sä luki tek­stit ennnen kuin julka­isti­in. Lisäk­si esimerkik­si Helsin­gin Sanomien pääkir­joituk­selta tai mielipi­deosas­tol­ta voi ihan perustel­lusti edel­lyt­tää enem­män kuin tor­eill­ta huutelul­ta, ihan jo hyvän jour­nal­is­tisen tavan vuok­si. Kun täl­laiseen maail­man tehty lain­säädän­tö pudote­taan Inter­net­ti­in, niin meil­lä on epäyhteensopivuusongelma.

  En usko, että lain­säätäjälle oli varsi­nais­es­ti mielestä Eiralais­es­ta työhuoneesta kir­joitet­tu web­bisvu, vaan vihakir­jal­lisu­us tyyli­in Siion­in vii­saiden pro­tokol­lat. Toinen vas­taa­va jut­tu on että jos blo­gaa­ja rin­nas­tuu pää­toimit­ta­jan, hän on juridises­sa vas­tu­us­sa kom­menteis­sa (kts. http://kemppinen.blogspot.com/2008/06/kunnianloukkaus-blogissa.html) Min­ul­la on omako­htaista koke­mus­ta siitä ongel­mas­ta voidaanko sähkö­pos­tilis­tan ylläpitäjää pitää julka­isi­jana, ja vaik­ka olen tiukasti sitä mieltä ei, niin ymmär­rän että juridis­es­ti asia on kimurantti.

  Henkilöko­htais­es­ti olen sitä mieltä, että yksi­ty­is­ten ihmis­ten julkaise­mat blog­it pitäisi rin­nas­taa kir­jeen­vai­h­toon ja että kom­menteista vas­taa kom­men­toi­ja. Tämäkin vaatisi lain­säädän­nön lait­tamista uusiksi.

 104. Pitäisikö Wali Hashin väit­teestä nos­taa syyte? ”Olin töis­sä järjestyk­sen­valvo­jana Rau­man­meren juhan­nuk­ses­sa. 90 000 suo­ma­laista, kaik­ki kän­nis­sä, ilman vaat­tei­ta, nukku­mas­sa kadul­la, oksen­telee, tap­pelee ja har­ras­taa sek­siä.” http://kullervokalervonpoika.wordpress.com/2007/10/17/suomalaisempi-kuin-me-alkuperaiset-suomalaiset-wali-hashi/

  Tarken­ta­vana kysymyk­senä Odelle; Oliko point­tisi moraa­li­nen vai lain­opilli­nen? Analo­giaa jatkaak­semme, oletko sitä mieltä, että kun itse­murha ei ole rikos, ei oman kanssavel­jen tap­pami­nenkaan ole? Onko niin vaikea ymmärtää, että tämä on logi­ikkasi lopputulema?

  On aika kaukaa haet­tua, että Hal­la-ahon tek­ste­jen perus­teel­la koko soma­liryh­mä lah­dat­taisi­in. Jos joku yksit­täi­nen soma­li joutuu väki­valarikok­sen uhrik­si, niin ei kai se mikään ongel­ma ole lain­opil­lis­es­ti. Kyse­hän on nimeno­maan ryh­mää, eikä yksilöä vas­taan kiihottamisesta. 

  Tämä mielipi­de ei ole omani, vaan Rot­wan­gin, jon­ka mukaan kiel­lett­tyä on vain sel­l­ainen, joka uhkaa koko ryh­mää eli esim 10 kan­ta­suo­ma­laista uhria vaa­ti­va ter­rori-isku junaan ei ole ongel­ma. Län­si­maalais­ten arvo­jen kri­ti­soimi­nen kiihot­taa ter­ror­itekoi­hin, oli se kri­ti­soi­jan tarkoi­tus tai ei. 

  Me suo­ma­laiset olemme rauhanomainen kansa, toisin kuin afrikkalaiset. Emmekä syyl­listy väki­val­tarikok­si­inkaan niin usein kuin arfrikkalaiset. Voisikin kysyä, tulisiko kiihot­tamisen sal­lit­tavu­ut­ta arvioi­da sen poh­jal­ta, ketä kiihote­taan? Täl­löin vas­taus voisi olla, että suo­ma­laisia saa kiihot­taa enem­män, kos­ka he eivät niin hel­posti kiiho­tu, mut­ta afrikkalais­ten kohdal­la tulee olla varovaisem­pi, kos­ka he ovat agressiivisempia. 

  Tätä analo­giaa taas voitaisi­in soveltaa raiskauk­si­in niin, että vähäpukeisu­us ja soma­lille keikut­ta­mi­nen olisi kiihot­tamista ja tah­donil­maisu ja sitä seu­raa­va akti ei olisi enää raiskaus. Raiskausti­las­tot siis­tiy­ty­i­sivät ja muukalaisvi­ha vähenisi. Ehkäpä joskus voisimme tuomi­ta naisen hau­reud­es­ta mus­lim­i­maail­man tapaan.

  Point­ti­ni eivät ole lain­opil­lisia, ain­oas­taan moraalisia.

  Minus­ta on kivaa käyt­tää näen­näis­logi­ikkaa näen­näis­logi­ikan käyt­täjää itseään vastaan.

 105. Kyseinen pykälä kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vas­taan menee näin: 

  Joka yleisön kesku­u­teen levit­tää lausun­to­ja tai mui­ta tiedo­nan­to­ja, jois­sa uhataan, panetel­laan tai sol­vataan jotakin kansallista,etnistä, rodullista tai uskon­nol­lista ryh­mää taik­ka niihin rin­nastet­tavaa muu­ta kansan­ryh­mää, on tuomit­ta­va kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vas­taan sakkoon tai vankeu­teen enin­tään kahdek­si vuodeksi.

 106. Markku Jan­tunen:
  Minus­ta mikään lain­säädän­tö ei saisi estää esim. tuon “rak­en­teelli­nen rasismi”-olettaman julk­ista kyseenalais­tamista. Var­masti voidaan löytää lukuisia muitakin esimerkke­jä, jos­sa vähem­mistö liet­soo ja har­joit­taa väki­val­taa enem­mistöä kohtaan. Siitä huoli­mat­ta useim­miten on käytän­nössä täysin ratkai­se­vaa kuka mol­laa ketä. Esim. Kale­van yleistys suo­ma­lai­sista vs. jha:n yleistys soma­leista eivät mielestäni ole rin­nastet­tavia, vaik­ka aiheesta toki voidaan saivar­rel­la loputtomasti. 

  Kaikenkaikki­aan tämä kyseinen laki on val­ta­van ongel­malli­nen, silti se on minus­ta parem­pi kuin ei lakia lainkaan. Sitä tulisi mielestäni soveltaa vain tilanteis­sa, jois­sa on kyse äärim­mäis­es­tä rasis­tisen vihan liet­son­nas­ta. Sitä tulisi myös soveltaa sil­loin, jos suo­ma­laisia kohtaan (ihan oikeasti) liet­so­taan rasis­tista vihaa.

 107. Minus­ta koko yhteiskun­ta kär­sii joka tasol­la siitä, että “loukkaan­tu­jat” yrit­tävät hal­li­ta asioi­ta loukkaan­tu­mal­la. Kaiken hölmöy­den huip­pu on, että loukkaan­tu­mi­nen on kir­joitet­tu laki­in ja loukkaan­tu­jat pää­sevät hal­lit­se­maan mielin määrin.
  Sanan­va­paus on niin tärkeä arvo, että sitä ei pitäisi näin hal­val­la myydä.

 108. “Joka yleisön kesku­u­teen levit­tää lausun­to­ja tai mui­ta tiedo­nan­to­ja, jois­sa uhataan, panetel­laan tai sol­vataan jotakin kansallista,etnistä, rodullista tai uskon­nol­lista ryh­mää taik­ka niihin rin­nastet­tavaa muu­ta kansan­ryh­mää, on tuomit­ta­va kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vas­taan sakkoon tai vankeu­teen enin­tään kahdek­si vuodeksi”

  Tuos­sa ei muuten mitenkään sul­je­ta pois oman viiteryh­män solvaamista, panet­telua jne. Vähin­täänkin tulkin­nan­varainen laki joka tapauk­ses­sa ja tuon perus­teel­la saadaan kyl­lä tuomit­tua erit­täin paljon ihmisiä, jos halutaan.

 109. Embo, totu­ushan se vas­ta loukkaakin, mikään ei tee niin kipeää kuin epämiel­lyt­tävä fak­ta. Mut­ta se on sel­l­aista kipua jos­ta vain pitää oppia pitämään.

  On täysin kestämätön ja per­verssi aja­tus että mil­loinkaan, mis­sään tilanteessa voisi joutua syyt­teeseen siitä että on sanonut jotain fak­tu­aalis­es­ti tot­ta tai ainakin perustel­tua mitä ei ole liike- tms. salaisuute­na erik­seen suo­jel­tu. Pitää voi­da sanoa että kak­si plus kak­si on neljä, ja ei saa vaikut­taa asi­aan mil­lä äänen­sävyl­lä sen sanoo, kuin­ka julkises­ti, koval­la äänel­lä tai mon­tako kirosanaa tun­kee siihen väli­in. Ja kos­ka totu­us tarkoit­taa lähin­nä sitä että väite on tieteen keinoin fal­si­fioitavis­sa, myös vääriä väit­teitä pitää sietää todel­la pitkälle.

  Jäl­jelle jäävät mielip­i­teet, ja kos­ka on vielä per­verssim­pää lätk­iä ihmisille syyt­teitä vääristä mielip­iteistään, nekin pitää aina sal­lia. Siis kaik­ki puhe mikä ei riko yksi­ty­isyy­den­suo­jaa tai ole vesi­selvästi hait­taamis­tarkoituk­ses­sa tehtyä panet­telua (luokkaa “Pera levit­tää sin­nikkäästi väärää huhua että koulun rehtori kuk­sii pikkupoikia”) pitää sallia.

  Ja tämä suo­ja kos­kee nimeno­maan, aivan eri­tyis­es­ti ärsyt­tävää ja vit­tumaista puhet­ta, pilka­n­tekoa ja solvauk­sia. Se nimit­täin on se puhe joka tarvit­see suo­jaa. Ei sel­l­ainen puhe tarvitse suo­jaa joka ei ketään ärsytä tai häir­itse, se on nol­la­puhet­ta, mie­lenki­in­no­ton­ta. Joskin jokin tek­sti ärsyt­tää sin­ua ihan saatanas­ti, se on 99% toden­näköisyy­del­lä juuri sel­l­aista mitä sin­un pitäisi tarvit­taes­sa kuol­la puo­lus­taen. Vaik­ka olisit joka sanas­ta eri mieltä.

 110. Onpas pitkästi kom­ment­te­ja, mut­ta lai­tan­pa omani mukaan.

  Olen Marko Hamilon kanssa samoil­la lin­joil­la siitä, että sanan­va­paus tulisi olla kaikil­la tas­a­puolis­es­ti, kohdis­tu­ipa sanoma omaan, tai vier­aaseen kansanryhmään. 

  Vai voisitko Osmo esit­tää näke­myk­sesi seu­raavaan esimerkkiin?

  Ote­taan väit­tämä, että Jeesus oli äpärä.
  Raa­matun mukaan Jumala sai aikaan Mar­i­an raskau­den ja tämä syn­nyt­ti pojan (Jeesuk­sen) ennen avioon astu­mis­taan (Maria oli Joosefin kih­lat­tu). Näin ollen Jeesuk­ses­ta voitaisi­in tode­ta vähän ikävään äänen­sävyyn, että tämä oli avi­o­li­iton ulkop­uolel­la syn­tynyt lap­si, eli äpärä. 

  Onko nyt niin, että vaik­ka äpärä on myös loukkaa­va nim­i­tys, voin kris­tit­tynä kuitenkin vapaasti näin tode­ta, mut­ta esim. Marko Hami­lo ei syyt­teen uhal­la saa näin sanoa, kos­ka on julkises­ti myön­tänyt ole­vansa ateisti?

  T: Juha

 111. [i]Kiihottaminen kansan­ryh­mää vas­taan, siis vihan­li­et­son­ta, ei oikein täy­ty itsekritiikissä.[/i]

  Eikö eräässä hil­jat­tain hyväksy­tyssä väitöskir­jas­sa pyrit­ty lin­jaa­maan kiihot­tamista kansan­ryh­mää vas­taan niin, että tun­nus­merk­istö voisi täyt­tyä jo ikävien tosi­a­sioiden ker­tomis­es­ta, ilman suo­ranaista vihanlietsontaa?

  Voiko Suomes­sa edes ker­toa etelän lomako­hteis­sa kän­nis­sä mel­las­tavista brit­ti­tur­is­teista ilman syyt­teen pelkoa?

 112. Perus­tus­laki­in kir­jat­tu yhden­ver­taisu­us on vähän huono vetoamisko­hde tässä yhtey­dessä. Lain sana­muo­to sanoo jotain “uhataan, panetel­laan tai sol­vataan” kansan­ryh­mää, tai jotain sinne päin. 

  Minus­ta ei ole mitenkään yhden­ver­taisu­us­pe­ri­aat­teen vas­taista olet­taa, että uhan, panet­telun tai solvaamisen kohteena ei lähtöko­htais­es­ti voi olla henkilön itsen­sä edus­ta­ma ihmis­ryh­mä kuin aivan poikkeuk­sel­lises­sa tapauk­ses­sa. Tähän vetoami­nen vesit­tää minus­ta koko keskustelun, kos­ka vetoami­nen on pelkkää viisas­telua ja argu­men­tati­ivista veneenkeikutusta. 

  Se on ongel­mallista, jos tode­taan, että val­taväestöä ei voi kat­e­goris­es­ti mitenkään louka­ta, ts. esimerkik­si jos jonkun vähem­mistön edus­ta­ja solvaa tai uhkaa jne. val­taväestöön kuu­lu­vaa, ja todet­taisi­in ettei se voi olla rikos, tämä olisi tilanne, jos­sa yhden­ver­taisu­us rikkoutuisi.

  Minus­ta laki sinän­sä on ongel­malli­nen, kos­ka sitä ei ole rajat­tu sisältäkäsin mitenkään. En ole tpyy­lu­o­man kanssa sinän­sä eri mieltä, että ongel­ma tulee nimeno­maan soveltamis­es­ta blo­gei­hin, mut­ta tämä ongel­ma on tavas­sa, jol­la laki on kir­joitet­tu, siis itse laissa. 

  En mitenkään vas­tus­ta aja­tus­ta siitä, että jonkin­lainen pykälä kieltää suo­ranaiseen syr­jin­tään yllyt­tämisen tms., mut­ta näis­sä on aina se ris­ki, että ne kään­tyvät tarkoi­tus­taan vastaan.

  Yllä kri­ti­soin yhtä argu­ment­tia, joil­la hyökätään lain tai esite­tyn syyt­teen perustelu­ja vas­taan. Perustelu­ja vas­taan on hyviäkin argu­ment­te­ja, kuten sanoin. 

  Syytet­tä voi myös kri­ti­soi­da sen odotet­tavien seu­rausten vuok­si, kuten Osmo osin jo teki. Yksi täl­lainen seu­raus on polar­isaa­tion raju jyrken­tymi­nen. Toinen on se, että nyt (tai siis kun tuomio tulee) Hal­la-ahon kri­ti­soi­jista — joi­hin itsekin kuu­lun — osa tietysti julis­taa itsen­sä “voit­ta­jik­si” keskustelus­sa, jota ei tosi­asi­as­sa ole koskaan kun­nol­la käyty. 

  Se ei ole demokra­ti­aa, vaan jotain muu­ta. Oikeamielis­ten dik­tatu­uri on silti diktatuuri.

 113. Eli­na sanoi: “Kos­ka päis­sään tap­pami­nen on varsin vihat­ta­va piirre — minus­ta jopa vihat­tavampi kuin ryöste­ly ja verovaroil­la loisimi­nen — niin mik­sei tästä joku olisi voin­ut yhtä lail­la vihaan kiihot­tua suo­ma­laisia vas­taan kuin Hal­la-ahon tek­stistä soma­lialaisia vastaan.”

  Muista nyt edelleen se kon­tek­sti. Laa­jem­pi kon­tek­sti on Kale­va-lehti, joka ei ole suo­ma­laiskri­it­ti­nen julka­isu. Tämän voi havai­ta vilkaise­mal­la Kale­van etusivua. 

  Sup­peampi kon­tek­sti on Kale­van pääkir­joi­tus, jon­ka ei mil­lään taval­la voi nähdä kiihot­ta­van mitään kansan­ryh­mää vas­taan. Siinä puhutaan mm. masen­tunei­den soti­laiden keskustelu­a­pu­un hakeu­tu­mis­es­ta ja käsi­a­sei­den hel­pos­ta saatavu­ud­es­ta. Olisi absur­dia, jos joku tart­tuisi täl­laisen kir­joituk­sen keskeltä yhteen sanaan ja kiihot­tuisi suo­ma­laisia vastaan.

  Scrip­ta sen sijaan on selvästi maa­han­muut­ta­ja- ja soma­likri­it­ti­nen blogi. 

  Hal­la-aho kir­joit­taa: “Voin siis edelleen äänekkäästi tun­nus­taa pyrkiväni syn­nyt­tämään, ylläpitämään ja lisäämään pait­si maa­han­muut­to- myös maa­han­muut­ta­javas­taisia asenteita.”

  Hal­la-aho: “Ajat­telin tänään kir­joit­taa oikein soma­l­i­foobisen jutun. Tiedok­si Rainer­ille, Mikolle ja Maila-Katri­inalle: ainakin inten­tion tasol­la tämä kir­joi­tus on käsit­teen varsi­naises­sa merk­i­tyk­sessä kiiho­tus­ta kansan­ryh­mää vastaan.”

  Hal­la-aho: “Kos­ka soma­lit pitävät kärk­isi­jo­ja sekä suh­teel­lises­sa rikol­lisu­udessa (esim. 12 pros­ent­tia ryöstöistä vuon­na 2007) että tukiri­ip­pu­vu­udessa ja ovat luul­tavasti herkimpiä valit­ta­maan kaiken­lai­sista epä­mukavuuk­sista, lie­nee kohtu­ullista arvel­la, että tulkkausa­pua tarvi­taan lähin­nä rahan pump­paamises­sa ja käräjöinnissä.”

  Kun tuol­lais­ten kir­joi­tusten jäl­keen Hal­la-aho kir­joit­taa seu­raaval­la taval­la, niin kyl­lä sitä voi pitää kiihot­tamise­na laa­jem­mas­sa Scripta-kontekstissaan: 

  “Ryöste­ly ja loisimi­nen ovat soma­lien lukumäärään suh­teutet­tuna paljon taval­lisem­pia ilmiöitä kuin humalas­sa tap­pami­nen suo­ma­lais­ten kesku­udessa. Niin­pä esitän uudelleen arvelu­ni (jota en käsit­tele fak­tana): Ohikulk­i­joiden ryöste­ly ja verovaroil­la loisimi­nen on soma­lien kansalli­nen, ehkä suo­ras­taan geneet­ti­nen erityispiirre.”

  Tuo­ta “jota en käsit­tele fak­tana” ‑takaovea ei voi ottaa huomioon, kos­ka muuten­han sitä voisi käyt­tää minkä tahansa lait­toman kir­joituk­sen perässä.

 114. Edelleenkään tuos­sa pykälässä ei puhuta mitään siitä että omaa ryh­mää saa ran­gais­tuk­set­ta uha­ta, panetel­la jne. Eli Ill­manin jät­täessä syyt­tämät­tä kris­tit­tyjä koske­van jutun(linkit aiem­min JL kel­lo 21.28) voidaan Hal­la-ahon tapauk­ses­ta vetää johtopäätök­set, että islamia kohdel­laan täysin herkkähip­iäisem­min kuin esim kristinuskoa.

 115. lurk­ki:
  Juu, olet pitkälti oike­as­sa, arvasin että mun kom­mentin voi ampua alas n. tuhan­nel­la eri taval­la. Silti päätin koit­taa hakea jotain yleisen tason suun­tavi­ivo­ja. Mus­ta tun­tuu, että koko aiheesta on hyvin vaikeaa tehdä ensim­mäistäkään yleistys­tä ilman että ne voi kumo­ta yksit­täistapauk­sil­la. Käteen siis jää, että koko kiiho­tus­lain tulk­in­ta on hyvin pitkälti sub­jek­ti­ivi­nen asia, jos­sa tulee tulki­ta kiihot­ta­jan ja kohteen suh­teel­lista ase­maa, kiihot­ta­jan moti­ive­ja sekä kiiho­tuk­sen mah­dol­lisia seu­rauk­sia. Ei ihan opti­maa­li­nen tilanne…

 116. Kos­ka tässä ketjus­sa on niin vähän vieste­jä, laa­jen­nan hiukan aihet­ta lainaa­mal­la Johan Bäckmania:

  “Toimit­ta­ja Leena Hieta­nen on aivan oikein sanonut, että Viron miehi­tys­myyt­ti on kiiho­tus­ta kansan­ryh­mää vas­taan. Puhumi­nen Viron ”neu­vos­tomiehi­tyk­ses­tä” pitäisi myös krim­i­nal­isoi­da. Tuol­laisen puheen tarkoi­tus on vain venäläis­ten nöyryyt­tämi­nen ja loukkaami­nen. Suomes­sa se on selvästi kiiho­tus­ta kansan­ryh­mää vastaan.”

  Eli teo­ri­an mukaan (jos tulk­it­sen oikein) Suomen venäläiset tun­te­vat itsen­sä niin voimakkaasti neukuik­si, että loukkaan­tu­vat stal­in­is­mi­in kohdis­te­tu­ista syytök­sistä. Saa nähdä, onko Max Jacob­son tai Sep­po Zetter­berg koh­ta leivät­tömän pöy­dän äärel­lä, kun oikeusti­eteil­i­jä Bäck­man panee uhkauk­sen­sa täytäntöön.

  Bäck­manin antifa­sis­tit puolestaan jatku­vasti vetävät nat­siko­rt­tia esi­in väit­tämäl­lä viro­laisia fasis­teik­si. Eikös se ole nyky­maail­mas­sa melkein pahin syytös lapsen­murhaa­jan jäl­keen. Bäck­man on myös uhkail­lut viro­laisia venäläisil­lä panssareil­la, mut­ta oikeusti­eteil­i­jänä vain mutkan kautta.

  Vaik­ka nois­sa antifas­sistien öykkäröin­nis­sä on kyse lähin­nä rasit­tavas­ta huuhaas­ta, kyl­lä ne taita­vat kristallisoi­da tuon kiiho­tus­pykälän toimeen­pane­misen han­kaluuk­sia. Kyl­lä oikeus hel­posti poli­ti­soituu, kun lain tulk­in­ta vaatii hyvin laa­jo­ja poli­it­tisia ja his­to­ri­al­lisia ana­lyy­se­jä kiis­tanalai­sista aiheista.

 117. Laille kansaryh­mää vas­taan kiihot­tamis­es­ta löy­tyy his­to­ri­al­lisia perustei­ta, vaik­ka määritt­telem­i­nen olisikin ongel­mallista. Kaik­ki nor­maal­i­järkiset ymmärtävät myös, ettei sanan­va­paus voi antaa mah­dol­lisu­ut­ta julka­ista mitä hyvän­sä (ohjeet valmis­taa pernarut­toa ja levit­tää sitä esim.), vaik­ka ark­isim­mis­sa tapauk­sis­sa määritelmät, kuten “hyvä maku” ovat tietenkin tulkin­nan varaisia.

  Aina kun lakia ja uskon­toa ale­taan yhdis­telemään mil­lään tavoin on syytä olla aidosti huolis­saan. Henkilöko­htais­es­ti toivoisin tyystin uskon­toneu­traalia lain­säädän­töä (tarkoit­taisi myös radikkale­ja muu­tok­sia kristi­nuskon ase­maan Suomes­sa), mut­ta ken­ties tämä on melkoista utopi­aa tänä päivänä.

  Tässä on toki rajavi­i­va — tuleeko lähteä tulk­it­se­maan uskon­nol­lisia tek­ste­jä ja tul­laanko näkemään imaame­ja tms. todis­ta­mas­sa Koraanin tulkin­nas­ta, mikä olisi farssi, vai lähde­täänkö siitä, että esim. maal­lis­tuneel­la itsen­sä kult­tuuris­es­ti islami­laisek­si määrit­televäl­lä on oikeus tun­tea itsen­sä loukatuk­si, mikäli hänet yhdis­tetään ped­ofil­ian kannattamiseen?

  Toiv­ot­tavasti syyt­täjän edesvaiku­tuskel­la ei saa­da työstet­tyä todel­la vahin­gol­lisia enakko­ta­pauk­sia. Ei ole syytä rak­en­taa fanaatikoille ylimääräistä lain suo­jaa, ei edes vaa­ti­ma­ton­ta sellaista.

 118. Osmo, tuo kansan­ryh­mää vas­taan kiihot­ta­mi­nen on hie­man selvem­pi jut­tu, mut­ta syytemääräyk­sen peruste­lut, koskien uskon­rauhan rikkomista on hive­nen merkil­lisiä. Val­takun­nan­syyt­täjän­vi­ras­ton mukaan mon­en kir­ja­vat ja toisil­len­sa enem­män tai vähem­män vas­takkaiset shi­ia- ja sun­na­mus­limiy­hteisöt muo­dosta­vat yhdessä mono­li­it­tisen uskon­nol­lisen yhdyskun­nan, vrt. kristi­nusko on rikoslain 17 luvun 10 §:n 1‑kohdassa tarkoitet­tu uskon­nolli­nen yhdyskunta. 

  “San­otun vira­nomaisen ylläpitämään yhdis­tys­rek­isteri­in on rek­isteröi­ty usei­ta islami­laisia uskon­nol­lisia yhdis­tyk­siä. Näin ollen on selvää, että islam on rikoslain 17 luvun 10 §:n 1‑kohdassa tarkoitet­tu uskon­nolli­nen yhdyskunta.”

 119. Mitä itse asi­as­sa ovat panet­telu ja solvaus? Jos ne määritel­lään sopi­val­la taval­la, myös epämiel­lyt­tävät tosi­asi­at ovat panet­telu­ja ja solvauk­sia, ja täten ran­gais­tuk­sen alaisia julkaistuina.

 120. “Hie­man lisää vet­tä myl­lyyn… Mikä on lain­säätäjän moti­iv­ina kansan­ryh­män vas­taisen kiiho­tuk­sen kriminalisoinnissa?”

  Miehillä otsa­lohko on täysin kehit­tynyt vas­ta 25 vuo­den iässä (joidenkin mielestä 25–30 vuo­den). On kiis­ta­ton­ta näyt­töä siitä että tätä houku­tus­ta on mon­en poli­it­tisen toim­i­jan ollut vaikea vas­tus­taa. Näin ajatellen laki on edelleen perustel­tu vaik­ka se sumea onkin. Ikälu­okan 18–25 edus­ta­jat oli­vat Suomes­sa yliedustet­tuna viimeek­si 60–70 ‑luku­jen vai­h­teessa jol­loin vasure­i­ta vieti­in kuin päs­siä narus­sa, mut­ta aika oli sel­l­ainen ettei por­varis­toa, kap­i­tal­is­te­ja tai amerikkalaisia yleen­sä oikein voin­ut pitää kansan­ryh­mänä vaik­ka kiiho­tuk­sen tun­nus­merk­it oli­si­vat var­masti täyttyneet.

 121. “Ain­oat vanki­latuomiot Jumalan­pilka­s­ta ovat kyl­lä tietääk­seni tulleet kristi­nuskon pilkkaamisesta”

  Toiv­ot­tavasti tämä ei mielestäsi ole osoi­tus mis­tään? Vai meinaatko, ett pari ääries­imerkkiä kristi­nuskon pilkkaamis­es­ta tulleista tuomioista vesit­täisi arvostelun val­lit­se­vaa kak­sois­stan­dar­d­ia kohtaan?

 122. “Kyseinen pykälä kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vas­taan menee näin: 

  Joka yleisön kesku­u­teen levit­tää lausun­to­ja tai mui­ta tiedo­nan­to­ja, jois­sa uhataan, panetel­laan tai sol­vataan jotakin kansallista,etnistä, rodullista tai uskon­nol­lista ryh­mää taik­ka niihin rin­nastet­tavaa muu­ta kansan­ryh­mää, on tuomit­ta­va kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vas­taan sakkoon tai vankeu­teen enin­tään kahdek­si vuodeksi.”

  Uhkailus­ta ei voi olla kyse, kos­ka ketään ei ole uhat­tu. Panet­telu tarkoit­taa vale­htelua, jota sitäkään ei voitane osoit­taa. Jäl­jelle jää kovin tulkin­nan­varainen “solvaus”. Mitä se tarkoittaa?

 123. Tiedemies kiteyt­ti oleel­lisen: “Minus­ta ei ole mitenkään yhden­ver­taisu­us­pe­ri­aat­teen vas­taista olet­taa, että uhan, panet­telun tai solvaamisen kohteena ei lähtöko­htais­es­ti voi olla henkilön itsen­sä edus­ta­ma ihmis­ryh­mä kuin aivan poikkeuk­sel­lises­sa tapauksessa.”

  Esimerk­ki: Bill Cos­by voi Yhdys­val­lois­sa kir­joit­taa erit­täinkin aggres­si­ivisen kri­ti­ikin mus­tia lähiöitä riivaavas­ta gangs­ta-kult­tuurista, ja käyt­tää siinä tehostekeinona mm. sanaa “nekru”, ja vain ääliö kuvit­telisi hänen kiihot­ta­van omaa etnistä ryh­mään­sä vas­taan. Päin­vas­toin hänen sanomansa on koulu­tuk­sen, väki­val­lat­to­muu­den ym. korost­a­mi­nen, jolle hän retorisoi kär­jekkään ja negati­ivis­es­ti asso­sioimansa vas­tako­hdan. Kuu­lu­mi­nen em. etniseen ryh­mään antaa hänelle vapau­den kir­joit­taa näin. 

  Valkoinenkin amerikkalainen saa toki gangs­ta-kult­tuuria arvostel­la, mut­ta hänen on olta­va paljon huo­litel­lumpi kie­lenkäytössään. Kos­ka sanat eivät ole tyhjiä, niihin asso­sioituu tun­tei­ta ja merk­i­tyk­siä. Mikä oikeudessakin voidaan ja tulee ottaa huomioon, syyte­tyn inten­tioiden arviointi.

  Nim­imerkil­lä bdvb on tästä point­ti kom­men­tis­saan yläpuolel­la. On aivan mah­dol­lista, että Hal­la-ahon inten­tio oli her­ja­ta soma­lei­ta, eikä kyse ollut vain esimerk­istä. Pitäisin sitä Scrip­tan kah­teen ker­taan kahlanneena jopa toden­näköisenä. Mut­ta oikeu­sop­pi­neet voivat tarken­taa, mitä Suomen laki tästä sanoo. Voidaanko Hal­la-ahon mui­ta kir­joituk­sia käyt­tää syyt­teen perustelemiseen, kun syyt­teen alaise­na on kuitenkin vain tämä yksi kirjoitus?

 124. Niin, joskus muinaisel­la 60-luvul­la. Nyt ei ole vain kyse tuomion kovu­ud­es­ta, eikä jumalan­pilka­s­ta, vaan uskon­rauhan rikkomis­es­ta, jos­ta tuomioi­ta on tul­lut har­vak­seltaan senkin jäl­keen. En oikein ymmär­rä sitä, että mil­lä logi­ikalla Suomen evanke­lis-luter­i­lainen kirkko ja Jeho­van todis­ta­jat voidaan käsit­tää lain mukaisek­si uskon­nol­lisek­si yhdessä ole­vak­si yhdyskunnaksi.

 125. Minus­ta mikään lain­säädän­tö ei saisi estää esim. tuon “rak­en­teelli­nen rasismi”-olettaman julk­ista kyseenalaistamista. 

  Ei sel­l­aisia lake­ja ole ole­mas­sakaan enkä ole niin väit­tänytkään. Urake­hi­tyk­sen voi vaaran­taa tuon rak­en­teelli­nen rasis­mi ‑olet­ta­man julki­nen kyseenalais­t­a­mi­nen. Potkut voidaan antaa luot­ta­muste­htävästä luot­ta­muk­sen puut­teen vuok­si aivan lail­lis­es­ti tai sit­ten jonkin blankopy­kälän tai veruk­keen nojal­la. Vas­taa­va esimerk­ki, joskaan ei samas­ta aiheesta (rauta­lankaa: havain­nol­lis­tan tässä potku­jenan­to­pros­es­sia), oli Har­vardin rehtori Lar­ry Sum­mersin potkut, kos­ka tämä oli epäil­lyt julkises­ti nais­puolis­ten huip­pu­matemaatikko­jen harv­inaisu­u­den syyk­si nais­ten matemaat­tisen lah­jakku­u­den miehiä pienem­pää keski­ha­jon­taa. Tuon tyyp­pinen poli­it­ti­nen kor­rek­tius herät­tää minus­sa vain syvää vastenmielisyyttä.

  Var­masti voidaan löytää lukuisia muitakin esimerkke­jä, jos­sa vähem­mistö liet­soo ja har­joit­taa väki­val­taa enem­mistöä kohtaan. Siitä huoli­mat­ta useim­miten on käytän­nössä täysin ratkai­se­vaa kuka mol­laa ketä. Esim. Kale­van yleistys suo­ma­lai­sista vs. jha:n yleistys soma­leista eivät mielestäni ole rin­nastet­tavia, vaik­ka aiheesta toki voidaan saivar­rel­la loputtomasti. 

  Kansan­ryh­mään kuu­lu­misen ei moraalises­sa mielessä pitäisi olla ratkai­se­vaa sen kannal­ta saako kiihot­taa vai ei (myöskään lakitek­sti ei täl­laista eroa mil­lään tavoin tee). Ei ole mitenkään vaikea kuvitel­la tilan­net­ta, että joku omaa etnistä ryh­mään­sä vihaa­va (tai muista syistä näin tekevä) yllyt­tää jonkin muun ryh­män tätä ryh­mää vas­taan. Käytän­nön seu­rauk­set voivat olla täs­mälleen yhtä vakavat.

 126. Osmo:

  Ain­oat vanki­latuomiot Jumalan­pilka­s­ta ovat kyl­lä tietääk­seni tulleet kristi­nuskon pilkkaamisesta.

  Tarkoi­tatko 1960-luvun juhan­nus­tanssiepiso­dia? Muinaishis­to­ri­aa. Laki on sitä pait­si muuttunut.

 127. Osmo: ”Ain­oat vanki­latuomiot Jumalan­pilka­s­ta ovat kyl­lä tietääk­seni tulleet kristi­nuskon pilkkaamisesta”

  Jumalan­pilk­ka pois­tet­ti­in laista 1998. 

  Nykyään jumaloi­ta saa siis pilkata, kun­han ei tarkoituk­sel­la häir­itse uskon­rauhaa. Mielestäni uskon­rauhan häir­it­semistä voisi olla esim islami­laisel­la keskustelu­pal­stal­la Muhamedin pilkkaami­nen totu­u­den­vas­taisil­la termeillä.

 128. Kas, panet­telun ja solvauk­sen määritelmät löy­tyivät täältä: (http://www.vahemmistovaltuutettu.fi/intermin/vvt/home.nsf/pages/3710AFF6CE350CFFC22573930034BC10/$file/Nettirasismi_PDF.pdf)

  “Panet­telua on se, että kansan­ryh­män perät­tömästi väitetään syyl­listyneen rikok­si­in tai niihin rin­nastet­tavi­in tekoi­hin. Solvauk­ses­sa voi olla kyse totu­u­den­mukai­sista väit­tämistä, joiden esit­tämisen tarkoituk­se­na kuitenkin on ollut loukkaami­nen. Tyyp­il­lisem­pää on, että solvaa­vat lausun­not eivät ole totu­u­den­mukaisia. Näis­sä tapauk­sis­sa totu­u­den­vas­taisu­ut­ta voidaan
  käyt­tää näyt­tönä tahal­lisu­ud­es­ta ja näyt­tää osoituk­se­na kiihot­tamis­tarkoituk­ses­ta. Solvauk­se­na pide­tään myös harhaan­jo­htavia lausun­to­ja, esimerkik­si vah­vasti yleistäviä lausumia.”

 129. TS: “Kaik­ki nor­maal­i­järkiset ymmärtävät myös, ettei sanan­va­paus voi antaa mah­dol­lisu­ut­ta julka­ista mitä hyvän­sä (ohjeet valmis­taa pernarut­toa ja levit­tää sitä esim.)

  Miten niin muka ei?

  Ymmär­rän sen ettei esimerkik­si ihmis­ten pankki­tun­nuk­sia saa levit­tää, mut­ta esimerkik­si kaik­ki pom­minteko-ohjeet ovat ehdot­tomasti sel­l­aista kamaa joiden käsi­in saami­nen on mielestäni kansalaisoikeus. Ero näil­lä on se, että vaik­ka kumpaakin voidaan käyt­tää rikok­sen suorit­tamiseen (ensim­mäistä varkau­teen ja jälkim­mäistä pom­mi-isku­un), jälkim­mäi­nen on sivistävää tietoa. Se ker­too miten jokin asia tehdään, miten jokin laite valmis­te­taan tai kemikaali toimii ja tämä on itsessään mielenkiintoista.

  Yksi­tyisko­htainen Namusedän Käsikir­ja olisi mie­lenki­in­toinen rajat­a­paus, johon en ota kantaa.

  Näis­sä sen­tään on kuitenkin se hyvä puoli että niis­sä käsitel­lään konkreet­tis­ten hait­to­jen poten­ti­aal­ista syn­tyä. Monis­sa sanan­va­pauskysymyk­sis­sä kuitenkin ei ole kyse mis­tään konkreet­tis­es­ta, vaan siitä että jonkun tun­tei­ta on loukat­tu, ja niis­sä tapauk­sis­sa määräisin kuri­tushuonet­ta — loukkaantujalle.

  Ihmis­ten tun­teille en anna mitään arvoa eikä sitä pitäisi antaa lainsäädännönkään.

 130. Mm. Embo kir­joit­taa: “Loukka­va väite voi olla vain epä­tosi väite. Epämiel­lyt­tävä totu­us voi olla ikävä, mut­tei loukkaava.”

  Ei näin. Tässä syyt­teessä ei ole kyse kun­ni­an­loukkauk­ses­ta, mut­ta Rikoslain 24 luvun 9 § määrit­telee kun­ni­an­loukkauk­sen seuraavasti:

  “1) esit­tää tois­es­ta val­heel­lisen tiedon tai vih­jauk­sen siten, että teko on omi­aan aiheut­ta­maan vahinkoa tai kär­simys­tä loukat­ulle taik­ka häneen kohdis­tu­vaa halvek­sun­taa, taikka

  “2) muuten kuin 1 kohdas­sa tarkoite­tul­la taval­la hal­ven­taa toista,”

  Ymmär­rän tämän niin, että syyl­listyn kun­ni­an­loukkauk­seen merk­i­tyk­sessä 1, jos väitän että kollee­gani on vuotanut kil­pail­i­jalle liike­salaisuuk­sia ja tämä ei pidä paikkaansa. Jos taas totean hänen ole­van hai­se­va kes­ki-ikäi­nen homo, niin vaik­ka tämä olisi fak­tu­aalis­es­ti tot­ta, se voi olla siltikin hal­ven­tavaa merk­i­tyk­sessä 2. Tämä ero amerikkalaisit­tain libelin ja slan­derin välil­lä tuli aikoinaan turhankin tutuksi.

 131. Mää olen kauhi­asti häm­mästynyt siitä, että jotkut vaivau­tu­vat tänne “keskustele­maan” tästäkin asi­as­ta. Vastapuoli oli käyn­nistänyt hal­lus­saan ole­van väki­val­takoneis­ton, jon­ka tarkoi­tus on tur­va­ta ja betonoi­da yhteiskun­nan äärim­mäiset perus­rak­en­teet. Maa­han­muut­to- ja työvoima­pu­lakeskuste­lut ovat nyt siis viral­lis­es­tikin ohi.

 132. Ihan ver­tailun vuok­si: Han­nu Sala­man Juhan­nus­tanssien uus­in­ta­pain­ok­sia sen­suroiti­in vuo­teen 1990 asti Jumal­npilkkatuomion jäl­keen. Ensim­mäi­nen pain­os ilmestyi 1964, oikeut­ta käyti­in vuosi­na 65–68, tuomio oli kolme kuukaut­ta ehdol­lista, jos­ta Kekko­nen kir­jail­i­jan armahti.

  Tämä on koti­maisen sanan­va­pau­den reali­teet­ti. Ja vieläpä:

  Sala­ma oli myös työstämässä “Uralin per­ho­sen” alku­peräistä käsikir­joi­tus­ta, jos­ta tehdys­tä ani­maa­tios­ta Raimo ilask­ivi kir­joit­ti US:n kolum­nis­saan otsikol­la: “Man­ner­heimin häpäisi­jöit­ten päät pölkylle!” että “Taitaa olla isän­maan vapaus liikaa joillekin kansalaisillemme.” Mikä tekee yli­pormes­tarista tahat­toman iron­ian mestarin.

  Totean tämän lähin­nä sik­si, että kaik­ki sanan­va­paudelli­nen kohi­na ei ole lähtöisin maa­han­muu­tos­ta tai ns. kriittisyydestä.

 133. Mitäs tästä tuumaatte:
  “Kun turkki­laiset (tarkoit­taa mus­limei­ta) lähtevät tais­telu­un hei­dän tun­nus­sananaan on yksi ain­ut sana: Allah, Allah ! Sitä he huta­vat niin että kuu­luu taivaaseen asti ja niin että maa kaikuu.
  Allah tarkoit­taa jumalaa hei­dän Ara­bi­an kielessään ja on vään­nös Hebre­an sanas­ta Elloha. He ovat Koraanistaan oppi­neet että hei­dän pitää aina ylpis­tel­lä näil­lä sanoil­la: — Ei ole muu­ta Jumalaa kuin Jumala, ja tämä sisältää kaik­ki tosi perkeleet. Sil­lä tämä lause, ei ole muu­ta Jumalaa kuin Jumala, ei erit­tele Jumalia toi­sis­taan. Perkele on jumala myös ja juuri perkelet­tä he kun­nioit­ta­vat täl­lä huu­dol­laan, siitä ei ole epäilystäkään.”

  http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00008970/images/

  Tämä oli ote Mart­ti Lutherin kir­jas­ta “Vom Kriege Wid­der die Tür­ck­en, Wit­ten­berg, 1528”

  Luther analysoi siinä kir­jas­sa islamin pohji­aan myöten. Koraa­nia hän luon­nehtii hul­luk­si ja häpeäl­lisek­si kir­jak­si, Muhamet­tia val­heen hen­gen val­taa­mak­si. Bay­erin val­tionkir­jas­to on lait­tanut alku­peräis­teok­sen net­ti­in facsimilenä.

  Me, jot­ka Lutherin uskoon kastet­tuina tun­nus­tamme samaa uskoa kuin Luther, pitää saa­da kaikessa seu­ra­ta niin Jeesus­ta kuin oppi-isäämme Mart­ti Luthe­ria, uskos­sa, sanois­sa ja töis­sä. Siinä ovat viskaalit ja valles­man­nit hal­paa tavaraa, kun on kyse omas­ta uskosta.

 134. Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 30.3.2009 kel­lo 13:32

  “Niin kuin vakka­pa Eino Leino:
  Miks’ meill’ on niin mon­ta mielipuolta
  ja vähän käyt­täjiä kanteleen?”

  Kui kum­mas kaik o ain suo­ma­laise vika? Vaiks meiä kult­tuuris ryypät­täs ja tapet­tais kui pal, ni ei me mit­tä tyh­mii ol. Vai kui sä luule, et me olla pär­jät­ty tääl kylmäs? Mua ärsyt­tä tollset äijä, ku pitävä mua ja muit tyhmän

  http://hietane.blogit.fi/

 135. “Pyy­dän poli­isia selvit­tämään ovatko Yleis­ra­dio ja toimit­ta­ja Anne Moila­nen syyl­listyneet rikoslais­samme krim­i­nal­isoi­tu­i­hin Kiihot­tamiseen kansan­ryh­mää vas­taan, sekä Syr­jin­tään, sukupuolen perusteella.”

  http://www.lapsenoikeus.info/selvityspyynto-poliisille-yleisradio-ja-toimittaja-anne-moilanen.html

  Moila­nen käyt­tää kyl­lä törkeää kieltä ja on mm. laat­in­ut pää­toimit­ta­mas­saan Tul­va-lehdessä lis­tan henkilöistä, jot­ka itse ovat tulkin­neet sen tap­pokäskyn kaltaisek­si. Esim. Pasi Mal­mi ver­tasi sitä Salman Rushdie ‑fat­waan.

  Mut­ta lais­sa ei maini­ta kiiho­tus­ta sukupuol­ta vas­taan, joten veikkaan, että ei onnis­tu. Lisäk­si rikosil­moi­tus on aika hutais­ten laa­di­tun oloinen.

  Ken­estä tehdään seu­raavak­si rikosil­moi­tus mitä ryh­mää vas­taa kiihottamisesta?

 136. Vähem­mistö­val­tu­utet­tu:

  “Rasis­tiseen kir­joit­telemiseen puut­tumisel­la ei
  ole tarkoi­tus rajoit­taa esimerkik­si keskustelua maa­han­muut­to- tai kotout­tamis­poli­ti­ikas­ta. Sitä toki saa kyseenalais­taa tai kritisoida.
  -
  Kiel­let­tyjä ovat muun muas­sa kansan­ryh­mää koske­vat vah­vasti harhaan­jo­hta­vat ja yleistävät väit­teet. Täl­laisia ovat esimerkik­si väit­teet, joiden mukaan tiet­ty kansan­ryh­mä syyl­listyy tai on syyl­listynyt rikoksiin.
  -
  Tun­nus­merk­istön mukaan kyseessä on teko­rikos, jon­ka tun­nus­merk­istö täyt­tyy huoli­mat­ta siitä, syn­tyykö tek­i­jän tavoit­tele­ma kiiho­tus kansan­ryh­mää vas­taan vai ei. Toisin sanoen varsi­naista seu­raus­ta ei vaadita.”

  Luulen, että maa­han­muut­tokri­itikoi­ta kiukut­taa eniten se, että nykyis­es­tä lain­säädän­nöstä ja sen tulkin­nas­ta on hait­taa hei­dän poli­it­tisille päämäärilleen. He eivät voi käyt­tää tehokkain­ta mah­dol­lista retori­ikkaa. Se nyt kuitenkin on vain niin, että maa­han­muut­tokri­itikoiden on luovut­ta­va tietyn­lais­es­ta retori­ikas­ta pyrkiessään vaikut­ta­maan maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan. Kaikkia lail­lisia argu­ment­te­ja saa käyt­tää ja niil­lä on pär­jät­tävä. Asial­lista, paikoin kiivas­takaan keskustelua ei olla kieltämässä. Mik­si ottaa niin koville myön­tää omat ylilyönnit?

  Jos maa­han­muut­tokri­it­ti­nen liike ei saa taak­seen tarpeek­si kan­na­tus­ta ilman kiihot­tamista kansan­ryh­mää vas­taan, niin se on sit­ten voi voi. Ihmisoikeuk­sia kun­nioit­tavas­sa oikeusval­tios­sa on trade-offeja.

 137. “Kiel­let­tyjä ovat muun muas­sa kansan­ryh­mää koske­vat vah­vasti harhaan­jo­hta­vat ja yleistävät väit­teet. Täl­laisia ovat esimerkik­si väit­teet, joiden mukaan tiet­ty kansan­ryh­mä syyl­listyy tai on syyl­listynyt rikoksiin.”

  Miten tuo sit­ten pitäisi muo­toil­la? “Kansan­ryh­män X edus­ta­jat syyl­listyvät use­am­min rikok­si­in kuin muut?” Muut­tuiko asi­a­sisältö mitenkään? Onko täl­lais­es­ta pelleilystä kenellekään hyötyä?

 138. olisiko mah­dol­lista, että noin muu­ta­ma tuhat pul­li­aista perus­taisi oman blo­gin, siirtäisi nuo Hal­la-ahon jutut sinne vähän muutellen ja jou­tu­isi raas­tu­paan? Mie­leni tekisi.
  Onko niiden kiel­let­ty­jen aja­tusten levit­tämistä pitää blo­gia? Eihän sitä kenenkään ole pakko lukea. Ei myöskään kenenkään ole pakko ostaa lehtiä, kuunnella/katsoa radiota/tv:tä. Nois­sa Ylen vehkeis­sä yleen­sä on nap­pu­la, mil­lä voi sen sulkea tai vai­h­taa kanavaa/asemaa.
  Varsi­nais­es­ta aiheesta pari kysymystä:
  voisiko OS tahi joku muu ker­toa nykyisen tilanteen soma­lien osalta? Paljonko heitä on, paljonko heitä on yksi­tyisen puolen hom­mis­sa ja paljonko julkisen puolen hom­mis­sa? Ehkä siitä on sit­ten hyvä kat­soa kuin­ka väärässä Hal­la-aho jo nyt on? Rötöstelymäärä/kokonaismäärä ver­rat­tuna kan­ta­porukkaan olisi myös hyvä jut­tu. Ehkä näitä ei enää kat­so­ta tarpeel­lisek­si pitää, ettei vaan ketään loukat­taisi? Onko tilas­toa Suomen kansalaisu­u­den saaneista soma­leista ja tiet­ty tääl­lä syn­tyneistä Soma­lia-peräi­sistä lapsista?

  Jos Suomen lakien mukaan joku on ped­ofi­ili jostain teosta, niin sil­lä perus­teel­la ei voi niin sanoa jos­sain toises­sa maas­sa tapah­tuneesta jutus­ta kauan sit­ten? Mitähän Sak­san voimas­sa ollei­ta lake­ja Hitler aikanaan rikkoi?
  On tietysti ihan ymmär­ret­tävää, että kaiketi sil­loin kauan sit­ten oli eri jutut nor­maalia, mut­ta nykyisen lain/käytännön mukaan sel­l­ainen käytän­tö on rikol­lista. Ei kai sen sanomi­nen ole väärää, varsinkin, mikäli käytän­töä vielä jatke­taan edes alku­peräi­sis­sä maissa?
  Tyh­mä kyselee.

 139. Pari kom­ment­tia:

  1) Vihan tun­teeseen voi jäädä koukku­un. Sil­loin sitä halu­aa liet­soa lisää. Ja lisää.

  2) Mon­et “maa­han­muut­ta­jakri­itikoik­si” itseään nimit­tävät halu­a­vat kieltää rasis­mista ja rasis­teista puhu­misen. He vaa­ti­vat PC-kieltä eli poli­it­tista kor­rek­tiut­ta. Myös rasis­te­ja pitää kut­sua “maa­han­muut­ta­jakri­itikoik­si”.

  3) Hal­la-aho­lais­ten läpinäkyvä tak­ti­ik­ka on yleistää tolkut­tomasti ja käyt­tää tarkoi­tushakuisen luoka­ton­ta lähdekri­ti­ikkiä soma­leista ja mamuista puhut­taes­sa. Jos heistä itses­tään kir­joite­taan, pilkkua viilataan sadan net­tikom­men­toi­jan voimin, kunnes se katoaa. Tai sit­ten haaste­taan oikeuteen.

  4) Näköjään “maa­han­muut­tokri­ti­ikki­in” voi jäädä koukku­un. Se on kutakuinkin sama, kuin jär­jestää nälkälakko Reyk­javikissa islanti­laista rautatieli­iken­net­tä vastaan.

 140. “Miten tuo sit­ten pitäisi muotoilla?”

  Niin että se ei kiiho­ta ko. kansan­ryh­mää vas­taan. Rikok­sista, sekä yksit­täistapauk­sista että ilmiöistä, saa puhua, mut­ta kyl­lähän sen huo­maa, jos tarkoituk­se­na levit­tää jostain kansan­ryh­mästä kiel­teistä ja rikol­lista kuvaa (Hal­la-ahon blo­gi). Ei tämä nyt niin han­kalaa ole.

 141. “Onko niiden kiel­let­ty­jen aja­tusten levit­tämistä pitää blo­gia? Eihän sitä kenenkään ole pakko lukea. Ei myöskään kenenkään ole pakko ostaa lehtiä, kuunnella/katsoa radiota/tv:tä. Nois­sa Ylen vehkeis­sä yleen­sä on nap­pu­la, mil­lä voi sen sulkea tai vai­h­taa kanavaa/asemaa.”

  Argu­ment­tisi hiukan ontuu. Eihän kenenkään Ruan­das­sakaan “ollut pakko kuun­nel­la” RTML-radioase­maa. Kuinkas sit­ten kävikään. Vai oliko tämäkin toim­inta sanan­va­pau­den piiri­in kuu­lu­vaa mielip­i­tee­nil­maisua, joka ei ollut tuomittavaa?

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Radio_T%C3%A9l%C3%A9vision_Libre_des_Mille_Collines

  Suomen yhteiskun­nalli­nen tilanne tietysti eroaa suuresti 90-luvun alun Ruan­das­ta, mut­ta sieltä voi silti hakea näkökul­maa siihen, mik­si täl­laiset kansan­ryh­mää vas­taan kiihot­ta­vat puheet ja kir­joituk­set ovat monis­sa mais­sa kriminalisoitu.

 142. Sinä se Osmo jak­sat, kiitos siitä! Otak­sun, että tämä oli tietoinen sohaisu muu­ra­hais­pesään. Näi­den keskustelu­jen kom­men­toin­ti vaatisi niin paljon fak­taa, että eihän sitä perässä pysy. Tässäkin keskustelus­sa pitäisi mm. ker­ra­ta Raa­matun ja Islamin eksegetikkaa, yleistä lain­säädän­töä, ja maa­han­muut­topolit­tista fak­taa, jne.
  Sanois­in niin, että ihmi­nen, jon­ka hyviä ystäviä ovat ateisti, kris­tit­ty, islamin uskoinen, sotavet­er­aani, kasvis­syöjä, aseis­takieltäy­tyjä, maa­han­muut­ta­ja, romani ja Shellin asemista pitävä (mis­sä on Esson kup­pi­lat ja Vei­jo Esso?), ym., ker­taa x, tietää jo maail­mas­ta jotain. Sil­loin tämänkaltaiset keskuste­lut ovat turhia. Ehkä ne tule­vat jatkos­sa yleisem­minkin ole­maan. Kos­ka tämä yhteinen, yhdessä elet­tävä maail­ma on jo nyt fak­taa. Maail­ma olemme me, siis koko maapallo.
  Ps. Sen ver­ran sohaisua, että mitähän nämä ihmiset tietävät genet­tikas­ta? Tai impulssikon­trol­li­häir­iöstä, joka on osit­tain mm. päi­hderi­ip­pu­vu­u­den biolo­giaa. Ja joka on var­maan muu­tamien näi­den blogikom­ment­tien taustalla.

 143. “Suomen yhteiskun­nalli­nen tilanne tietysti eroaa suuresti 90-luvun alun Ruan­das­ta, mut­ta sieltä voi silti hakea näkökul­maa siihen, mik­si täl­laiset kansan­ryh­mää vas­taan kiihot­ta­vat puheet ja kir­joituk­set ovat monis­sa mais­sa kriminalisoitu.”

  No ehkä Ruan­das­ta voi pikem­min hakea näkökul­maa siihen, mik­si Afrikas­ta ei vält­tämät­tä niin järin suuria ihmisvir­to­ja Suomeen toivota.

 144. Oli laki nyt miten tahansa, H‑A:n tavoite ja moti­ivi on kiihot­taa kansan­ryh­mää vastaan.
  Mik­si hän muuten pitäisi blo­giaan? Eikö tämä tavoite muka ole mamu-kri­itikoiden mielestä kannatettava?

  Mik­si mamu-kri­itikot kiertävät itse asi­aa puhu­mal­la siitä ja tästä jota ei muka saa sanoa?
  Oikeasti halu­aisi­vat sanoa vaik­ka mitä vihatek­stiä, mut­ta kun pelkäävät lakia, tyy­tyvät kärkkymään ja kokeile­maan. Var­maan tun­te­vat hyvää mieltä, kun onnis­tu­vat ilmaise­maan jotain, joka juuri ja juuri alit­taa syytekyn­nyk­sen, mut­ta jon­ka kaik­ki nor­maal­i­jär­jel­lä varuste­tut ymmärtävät kiiho­tuk­sek­si, vähin­tään loukkaukseksi.

  Olen syytet­tä vas­taan tässä tapauk­ses­sa, kos­ka en kaipaa mart­tyyriä. Johonkin on raja kuitenkin joskus vedettävä.

 145. On todel­la hyvä, että mielip­iteitä riit­tää. Se, että ker­too oman mielip­i­teen­sä jois­tain asioista ja niiden perus­teek­si ker­too tosi­a­sioi­ta(?) lehdis­tä ja val­tion tilas­toista, on siis kiihot­tamista jotain kansan­ryh­mää vas­taan! Niin­pä. Voisiko nyt joku ker­toa ja kumo­ta uskot­tavasti kaik­ki Hal­la-ahon väit­teet koskien somaleita.
  Kari Suo­ma­lainen aikanaan lopet­ti yhden kuvan jäl­keen, mut­ta nyt minus­ta se ei ollut ihan huono pilapiirros.
  Voisiko joku nyt vih­doinkin ker­toa min­ulle, miten on mah­dol­lista, että joku kuole­man hädässä ole­va pako­lainen tulee Soma­lias­ta Suomeen, eikä välis­sä ole yhtään muu­ta kelvol­lista vas­taan­ot­ta­ja maa­ta? Omia ajatuk­sia tietysti on, mut­ta nehän ovat vääriä. En aiem­min kauheasti noi­ta romane­ja mitenkään erikois­es­ti digan­nut, mut­ta ehkä he oli­si­vat meille riit­täneet kuten saame­laiset ja ruotsinkieliset. Ei tarvitse min­ulle sel­ven­tää, että maini­tut porukat ovat suo­ma­laisia. Vähem­mistöjä kuitenkin. Hei­hinkin suh­tau­tu­misen nor­mal­isoin­ti kai on kestänyt hir­mukauan, entä sit­ten soma­lei­hin? Tietysti koulu­tus­ta­son nousu aut­taa, vai aut­taako? Ei ne Hal­la-ahon kan­nat­ta­jat ihan kaik­ki koulut­tau­mat­tomil­ta vaiku­ta. Poikani on DI/KTM ja alkaa kavere­i­neen olla aika paljon Hal­la-ahon aja­tusten kan­nal­la maa­han­muu­ton rajoit­tamis­es­ta. Siis tosi hädässä aute­taan, mut­ta pelkän ilmaisen ylöspi­don hak­i­joille punainen kort­ti. Niin minäkin. Työperäi­nen muut­to on sit­ten aivan eri asia. Moniko soma­li tuli tänne työhön?
  Ehkä kaikkien vaikut­ta­jien pitäisi alkaa miet­tiä tätä asi­aa tavis­ten kannal­ta, eikä vain omista yle­vistä aatok­sis­taan. Soi­ni tekee selvästi haju­rakoa Hal­la-ahoon, mut­ta voisi kyl­lä kysyä, mik­si? Jos jotkut luule­vat, että näitä mamukri­it­tisiä on vain jois­sain pienis­sä takamet­sien piireis­sä, niin kat­sokaa nyt ihmeessä Hal­la-ahon saa­maa ään­imäärää pelkästään net­ti­ju­tu­il­la, ja per­su­jen ään­imäärän nousua yleen­sä. Kalske teki tosi hienon palveluk­sen Hal­la-aholle ja ehkä persuille?
  Hal­la-ahon taival mepik­si kyl­lä saati­in nurin, mut­ta Soi­ni sen hoitaa.
  Olen 65‑v ja äänestänyt kokoomus­ta koko ikäni, noin niinkuin selvyy­den vuoksi.

 146. G.W. Bush ja T. Blair G20 kok­ouk­ses­sa keskuste­liv­at hyvin elävästi tulev­as­ta kol­mannes­ta maail­man sodas­ta. Kanadan päämin­is­teri kuun­teli heitä ihmeis­sään ja lop­ul­ta kysyi mis­tä oikein on kysymys. Bush vas­tasi, että suun­nitelemme lop­ullista maail­man­so­taa. Aiomme tap­paa 54 miljoona mus­li­imia ja yhden ham­maslääkärin. Kanadan päämin­is­teri häm­men­tyneenä kysyi, ham­maslääkärin?? – Bush kään­tyy Blair:lle ja sanoi – huo­maatko? kukaan ei väl­itä musliimeista.

 147. “Voisiko nyt joku ker­toa ja kumo­ta uskot­tavasti kaik­ki Hal­la-ahon väit­teet koskien somaleita.”

  En valitet­tavasti voine vas­ta­ta kysymyk­seesi, mut­ta se toi mieleen erään toisen ajatuskulun.

  Syyt­teen alla ole­va väite voi fak­tis­es­ti hyvinkin pitää paikkansa, mikä tietysti on sel­l­aista, mitä ei ole kovin kor­rek­tia lausua ääneen, mut­ta yritän perustel­la tietyn pointin tämän pohjalta. 

  Tuskin nais­ten alis­t­a­mi­nen kotei­hin neljän seinän sisälle (jota esi­in­tyy laa­jalti, turha kieltää) ja miesten kesku­udessa yleinen pas­sivoivan khat-huumeen pureskelu (minkä todis­taa jo se kuin­ka suuria eriä poli­isi on takavarikoin­ut), tai eri­laiset uskon­nol­liset tabut mm. pukeu­tu­mista ja tois­t­en ihmis­ten kos­ket­tamista (mm. nais­sairaan­hoita­jat) koskien ainakaan soma­lien kult­tuurista suo­ma­laista työori­en­toituneem­paa tekee.
  Syn­nyn­näiseen älykkyy­den poten­ti­aali­in tai esim. testos­teroni­in ja niiden vahvoihin kor­re­laa­tioi­hin syyt­teen alaises­sa väit­teessä mainit­tu­jen ilmiöi­den kanssa en tässä mene sen pidem­min, kun­han totean, että maail­ma “vain on”, eikä todel­lisu­udel­la (mukaan luet­tuna homo sapi­ensin ala­heimo­jen evoluu­tio) ole mitään velvoitet­ta totel­la eet­tis­es­ti yle­viä toiveitamme.

  Olete­taan nyt, että Hal­la-ahon totea­mus pitää paikkansa (minä uskon Hal­la-ahon sanoneen sen juuri sik­si, kos­ka uskoo siihen, vaik­ka sen kieltääkin), mitä sen ääneen lausum­i­nen aut­taa tääl­lä jo ole­vien soma­lien kohdal­la? Aut­taako kohtele­maan heitä yksilöinä, lisääkö hei­dän inte­graa­tio­halukku­ut­taan jne.? Saati jos täl­laiset asen­teet lev­iäi­sivät laa­jem­mallekin? Vas­taus on selkeä ei.

  Sen täh­den (ja jo yleis­es­tä inhimil­lisyy­destä ja hyvistä tavoista johtuen) täl­lai­sista kär­jistävistä lausum­ista voitaisi­in aivan hyvin pidät­täy­tyä, eikä niil­lä ole suo­ma­laisen yhteiskun­nan sisäl­lä juuri hyödyl­listä funk­tio­ta, vaik­ka oli­si­vat totta.

  Kolikon toinen puoli on sit­ten se, että täl­laiset lausumat on tosi­asial­lis­es­ti suun­nat­tu paljon enem­män futu­urista maa­han­muut­toa vas­taan, jon­ka toiv­ot­taisi­in ole­van vähäistä, eikä niinkään Suomes­sa jo asu­via soma­lei­ta vastaan.

  Tämä syn­nyt­tää paradoksin. Inte­graa­tio­ta vaikeut­tavia lausum­ia on kiusaus käyt­tää retoris­es­ti futu­urista maa­han­muut­toa vas­taan. Mikä taasen syn­nyt­tää noidanke­hän, jos­sa lisään­tyvä maa­han­muut­to tulee kär­jistämään retori­ikkaa ja koven­ta­maan asen­tei­ta ja vaikeut­ta­maan inte­graa­tio­ta. Väite siitä, että lisään­tyvä maa­han­muut­to syn­nyt­tää rasis­mia sekä vaikeut­taa maa­han jo muut­tanei­den inte­graa­tio­ta pitää empi­iris­es­ti paikkansa, ja voidaan havain­noi­da kaikkial­la Euroopas­sa, mis­sä on tapah­tunut laa­jamit­taista maa­han­muut­toa Afrikas­ta / islami­lai­sista maista.

  Täl­lä en suinkaan puo­lus­tele Hal­la-ahoa, enkä todel­lakaan usko, että hänen jous­ta­mat­toma­l­la ja kom­pro­mis­si­ha­lut­toma­l­la taval­laan käy­dä dialo­gia on saavutet­tavis­sa posi­ti­ivista kehi­tys­tä nykyiseen maa­han­muut­tokeskustelu­un (jo tapah­tunut­ta huomion­herät­tämistä ja keskustelun volu­umin lisäämistä pidem­min), mut­ta toisaal­ta ongelmien vähät­telijät ja niistä vaikenevat ruokki­vat myös polar­isoi­tu­misen ja asen­tei­den koven­tu­misen ilmiötä oma­l­la tahollaan.

  Tämä johtuu siitä, että ääripäi­den pro­filoitues­sa näkyvästi tietyn­lainen “keski­maas­to” jää dial­o­gista uupumaan, ja sitä olisi kiire yrit­tää näkyvien poli­itikko­jen ja mielipi­de­vaikut­ta­jien rak­en­taa. Maa­han­muut­to ei ole enää aihe, jon­ka voi sivu­ut­taa puolueo­hjelmis­sa yhdel­lä tai kahdel­la virk­keel­lä tai jos­ta voi uskot­tavasti keskustel­la vain yle­vien ihantei­den tasolla.

 148. Juani­tolle: enpä moista hienoa jut­tua ole aim­min kuul­lut. Tuon tason määrälli­nen ihmis­ten vähen­tämi­nen voisi aut­taa jopa ilmas­ton jut­tui­hin. Onnek­si en ole hammaslääkäri.

 149. Ote­taan­pa muu­ta­ma lain­aus Hal­la-ahon blo­gista, jot­ta syyt­teen kon­tek­sti selkiytyy:

  “Sik­si halu­aisin kysyä, mik­si yhdenkään suo­ma­laisen on kuolta­va tai tul­ta­va pahoin­pidel­lyk­si, raiskatuk­si tai ryöste­tyk­si soma­lin käsis­sä vain sik­si, että osa (suuri tai pieni) soma­leista ei ole rikollisia.”

  “Kuten aiem­minkin kir­joitin, todel­lisu­us monikult­tuurises­sa Suomes­sa ei ole sitä, että maa­han­muut­ta­jat joutu­vat pelkäämään. Maa­han­muut­ta­jat, eri­tyis­es­ti tiet­ty­jen maa­han­muut­ta­jaryh­mien edus­ta­jat, ryöstävät, raiskaa­vat, pahoin­pitelevät ja tap­pa­vat suomalaisia.”

  “Oleelli­nen kysymys on, mis­sä päätök­sen­tek­i­jät oli­vat, kun Lähi-Idän kurkun­leikkaa­jat päästet­ti­in Bel­gian kaduille.”

  “Syik­si tuloon­sa soma­lit ilmoit­ti­vat a) alhaisen rikol­lisu­u­den, b) avokä­tisen sosi­aal­i­tur­van, c) etnis­ten vähem­mistö­jen olemat­toman määrän. Avokäti­nen sosi­aal­i­tur­va oli tietenkin seu­raus­ta siitä, että sitä ei ollut koskaan tarvit­tu. Alhainen rikol­lisu­us taas mah­dol­lis­es­ti liit­tyi juuri siihen etnis­ten vähem­mistö­jen puuttumiseen.”

  “Olen väsynyt kyse­lemään, mik­si varsinkin suo­ma­laiset naiset (joskin myös huo­mat­ta­va osa miehistä) hil­jaa hyväksyvät sen, että maa­han­muut­ta­jat ryöstävät ja pahoin­pitelevät suo­ma­laisia lap­sia ja raiskaa­vat suo­ma­laisia naisia Helsin­gin keskustassa.”

  “Todel­li­nen vikapää ei ole afro, joka toteut­taa itseään juuri niin kauan ja paljon kuin koneis­to antaa hänen toteut­taa. Todel­li­nen syylli­nen, ja legi­t­i­i­mi vihan kohde, on se utopi­as­sa elävä poli­it­ti­nen eli­it­ti, jolle neek­eri on hoi­vat­ta­va rep­pana ja kiva hali­nalle ja joka vähät välit­tää yhteiskuntarauhasta.”

  “Pait­si että maa­han­muut­ta­jien har­ras­ta­ma väki­val­ta on erit­täin taval­lista ja lisää yhteiskun­nan absolu­ut­tista vaar­al­lisu­ut­ta, se eroaa kotop­eräis­es­tä mätkimis­es­tä laadullis­es­ti use­assa suh­teessa: a) Tek­i­jät ovat selv­in­päin; b) Väki­val­ta on silmitön­tä, tek­i­jöi­den pyrkimyk­senä on vahin­goit­taa, ram­paut­taa ja tap­paa eikä esimerkik­si puo­lus­taa humalaista kun­ni­aansa; c) Väki­val­ta kohdis­tuu keneen tahansa vas­taan­tuli­jaan, mis­tä seu­raa, että kaik­ki ovat vaar­avyöhyk­keessä, eikä tavalli­nen kansalainen voi mil­lään keinol­la pienen­tää itseen­sä kohdis­tu­vaa riskiä.”

  On selvää, että täl­laisen tek­stin suolt­a­mi­nen vuodes­ta toiseen lisää pelkoa, vihaa, inhoa ja halvek­sun­taa soma­le­ja ja mui­ta maa­han­muut­ta­jia kohtaan. Ajatelka­a­pa, jos vas­taa­vat kir­joituk­set oli­si­vat arkipäivää Helsin­gin Sanomis­sa ja muis­sa val­takun­nal­li­sis­sa mediois­sa. Sehän olisi tietysti maa­han­muut­tokri­itikoiden utopia.

 150. OS: “Raa­mas­tus­sa ano­taan myös, että jänin on märe­hti­jä, mut­ta ei kukaan kuitenkaan väitä, että kris­tit­ty on ihmi­nen, joka uskoo jäniksen ole­van märehtijä.”

  Niin, jänis on laa­jas­sa mielessä märe­hti­jä: syö toiseen ker­taan ruokansa noukki­mal­la sen puolisu­la­neena hän­nän alta. Tämän sanon uskon­not­toma. Uskon­no­ton on ihmi­nen, joka tietää jäniksen ole­van märehtijä… 🙂

  Joakim: “2) Mon­et “maa­han­muut­ta­jakri­itikoik­si” itseään nimit­tävät halu­a­vat kieltää rasis­mista ja rasis­teista puhu­misen. He vaa­ti­vat PC-kieltä eli poli­it­tista kor­rek­tiut­ta. Myös rasis­te­ja pitää kut­sua “maa­han­muut­ta­jakri­itikoik­si”.
  3) Hal­la-aho­lais­ten läpinäkyvä tak­ti­ik­ka on yleistää tolkut­tomasti ja käyt­tää tarkoi­tushakuisen luoka­ton­ta lähdekri­ti­ikkiä soma­leista ja mamuista puhut­taes­sa. Jos heistä itses­tään kir­joite­taan, pilkkua viilataan sadan net­tikom­men­toi­jan voimin, kunnes se katoaa. Tai sit­ten haaste­taan oikeuteen”

  Kukaan ei ole niin arka kun­ni­as­taan ja vaa­di kor­rek­tia kie­lenkäyt­töä kohtaansa kuin mamu-kri­itikko (siis taval­lisim­min pelkkä rasisti). Pieni lain­aus sanas­tostaan itseään vas­taan kään­net­tynä ja nämä kiehu­vat pyhää vihaa ja painel­e­vat sormet ver­il­lä “Ilmoi­ta asi­a­ton viesti” ‑nap­pia.

  Mielestäni tuo ker­too heikos­ta itse­tun­nos­taan. Juuri sik­si he tarvit­se­vat kohteen, jota voivat mielestään selvin (väri kel­paa) tun­tomerkein ja todis­tein pitää alemp­inaan tmv.

  Loukkaan­tu­mi­nen on tahal­lis­takin: he oikeut­ta­vat sil­lä aloit­ta­maansa “mamu-halaa­jien” ktitiikkiä. 

  Huvit­tavin­ta on, että hei­dän kanssaan pitäisi keskustel­la fik­susti maa­han­mu­tos­ta. Keskuste­lut alus­te­taan tyyli­in “Ovathat mus­lim­it veren­hi­moisia ja eikö hei­dät pitäisi naka­ta ulos?” Vas­ta-argu­ment­te­ja ei pohdi­ta saati hyväksytä ja johonkin älyl­liseen umpiku­jaan ajet­tu mamukri­itikko saa itku­raivarin heti.

  Mamu-kri­itikois­sa näyt­tää ole­van erikoisen paljon kris­tit­tyjä. He ovat nähdäk­seni kiivain­ta laitaa. Läh­es ump­isokei­ta muiden mielip­iteille. No, onhan heil­lä taus­tansa ja syyn­säkin: Islam koetaan uhak­si ja sitä vas­taan hyökätään. Ja siihen kel­paa­vat kaik­ki iskuko­h­dat, ei vain islam.

  Olen usein poht­in­ut sitä, miten hei­dän kanssaan voisi käy­dä järkiperäistä mielip­i­teen­vai­h­toa. Saa­da esimerkik­si tar­jo­tuk­si ajatuk­sen, että jos maa­han­muut­ta­jia kovin kri­ti­soi ja varsinkin perus­teet­ta, he eivät koe oloaan mukavak­si ja eivät siten ole niin valmi­ita omak­sumaan tapo­jamme ja lake­jamme. Ja mamu-kri­itikot vaa­ti­vat hyvin usein tuo­ta mut­ta eivät hyväksy ain­oaa käytet­tävis­sä ole­vaa tapaa: keskinäistä kun­nioi­tus­ta ja suvaitsevaisuutta.

  Olen kallis­tu­mas­sa sille kan­nalle, että aito keskustelu on mah­do­ton­ta ja on kait taloudellinta hoitaa vain oire­i­ta ja antaa hei­dän möykätä keskenään.

  Täy­tyy tietenkin pitää huoli, että tuo “Suomen sairas mies” ei kovin radikalisoidu. Se ei liene toden­näköistä: he eivät he pysty organ­isoi­tu­maan mullilau­maa parem­min. Heil­lähän ei ole Hal­la-ahoa parem­pia aivo­ja käytössään, eikä tarvi­ta kuin vähän ulkop­uolista rohkaisua, kun tuo poruk­ka repeää tap­pele­maan keskenään.

 151. Anna-Liisa: “Kom­menteis­sa lange­taan jär­jestelmäl­lis­es­ti myyt­ti­in, että “ei ole tärkeää, kuka sanoo, vaan mitä sanoo”. (…) Asetel­ma nimeno­maan ON epäsymmetrinen.”

  Myyt­ti (jos nyt halu­taan ko. epäku­vaavaa sanaa käyt­tää) on juuri päin­vas­tainen. Lähtöko­htais­es­ti kom­mu­nikaa­tion sisältö on olen­naisin. Viestin sano­jal­la on toki merk­i­tys­tä monel­la taval­la, mut­ta käsitellyssä tilanteessa esitet­ty sään­tö (ei saa tuo­da esi­in nagati­ivisia asioi­ta etnisen ryh­män ulkop­uolelta tai joutuu juridis­een vas­tu­useen) on täysin keinotekoinen, kon­struoitu, varsin tuore, jälki­mod­ernin ajan ilmiö. Laa­jem­min tavoit­teena on antaa sanal­liseen kom­mu­nikaa­tioon liit­tyvää val­taa niille, joil­la muu­toin ei val­taa juurikaan ole (esim. tietyt etniset vähem­mistöt, naiset, lapset).

  Kuvaa­masi esimerk­it eivät ole anal­o­gisia käsitel­lyn tilanteen kanssa. Yksilön henkilöko­htaisen tason asia ei yleisty ryh­män yhteiskun­nal­lisen tason asi­ak­si. Näin pelkästään sik­sikin, että yksi­tyi­nen asia voi ilmen­tyä vain yksi­tyisessä piiris­sä, yhteiskun­nalli­nen asia jo määritelmäl­lis­es­ti olet­taa laa­jem­paa vuorovaikutusta.

  Kyseessä ei ole pelkästään raken­net­tu epäsym­me­tria enem­mistö- ja vähem­mistöryh­mien välil­lä, vaan vähem­mistöryh­mät järjestyvät vielä monikul­tur­is­mi-ide­olo­gian mukaisen uhriushier­arkian mukaan. Suomes­sa tämän hier­arkian huip­ul­la ovat soma­lit, musta­laiset ja yleis­es­ti islami­lainen kult­tuuripi­iri. Näi­den ryh­mien ei edes tarvitse itse loukkaan­tua, vaan meil­lä on insti­tu­tion­aal­isia ammat­tiloukkaan­tu­jia (esim. vähem­mistö­val­tu­utet­tu), jot­ka loukkaan­tu­vat hei­dän puoles­ta käyn­nis­tellen juri­disia pros­esse­ja. Huomion arvoista on, että täl­laisia pros­esse­ja ei käyn­nis­tel­lä esim. suomen­ruot­salais­ten, viro­lais­ten, venäläis­ten, lesta­di­o­lais­ten tai edes juu­ta­lais­ten nimis­sä (esim. Vihreä lan­ka saa vapaasti kiihot­taa vihaa juu­ta­laisia vas­taan ilman juri­disia seurauksia).

  Täl­laiset jär­jestelmät ovat ongel­mallisia yhteiskun­nal­lisen keskustelun (sanan)vapauden kannal­ta ja huoku­vat syvää epälu­ot­ta­mus­ta sinän­sä koulute­tun kansakun­nan kykyyn arvoi­da kom­mu­nikaa­tion sisältö­jen validi­teet­tia ja ajatel­la omil­la aivoillaan.

 152. Miten joku voi ylläole­vien lain­austen jäl­keen voiv­otel­la sitä, että Scrip­tan kir­joit­ta­ja on saanut syyt­teen kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vastaan?

 153. Jos Hal­la-Aho olisi nos­tanut puheisi­in naisi­in kohdis­tu­van kun­ni­aväki­val­lan, niin siltä osin minäkin kuun­telisin hän­tä. Se ei näet ole mitätön asia niis­sä kult­tuureis­sa, joista meillekin on tul­lut niitä etnisiä. 

  Nyt se olisi saanut ainakin julk­isu­ut­ta. Mut­ta ehkä se olisi men­nyt kiiho­tuk­sen piikki­in. Moni muukin naisi­in kohdis­tu­va sor­to soisi saa­van enem­män huomio­ta Hal­la-Ahon kom­menteis­sa. Samoin täl­lä sivus­tol­la. No, tuli­han se esi­in, että suo­ma­laiset miehet hakkaa­vat juovus­päis­sään vaimojaan.

 154. OS: “Vas­taami­nen on help­poa: jos suo­ma­lainen arvioi suo­ma­laisia, se ei ole yllyt­tämistä omaa kansan­ryh­mää vastaan.”

  Tässä kir­joi­tat­te (syys­tä tai tois­es­ta) vas­toin totu­ut­ta: mikään ei estä ryh­män X jäsen­tä iden­tioi­tu­mas­ta ryh­mään Y (syys­tä tai tois­es­ta) ja siten aja­mas­ta ryh­män Y etu­ja. Kai Vihreis­säkin on joku joskus joku äänestänyt Johta­jaa vastaan?

  Olet­teko nyt toivo­mas­sa ryh­mille ihmisoikeuk­sia? Ymmärtänette, että moinen läh­estymistapa johtaa feo­daal­i­jär­jestelmään, mikä on mon­es­sa mielessä ihmisoikeuk­sien antiteesi.

  Tei­dän,

  Tom­mi Sottinen

 155. Jäi hie­man epä­selväk­si tuo Leinon runon käyt­tö tääl­lä. Var­muu­den vaku­udek­si: “mielipuo­let” Lapin kesässä tarkoit­taa tietysti “mielip­iteitä”.

  Pyy­dän anteek­si, jos tämä oli kaikille selvää muutenkin!

  Tom­mi Sottinen

 156. Ei jäänyt mitään epä­selvää Leinon sitaatista. 

  Koko Lapin kesä on omis­tet­tu suo­ma­laisu­u­den surkut­telulle. (Vähän rumasti san­ot­tu upeas­ta runosta)…Eino Leino oli suo­ma­lainen ja kukaan ei kuitenkaan kiihot­tu suo­ma­laisia vas­taan runon kuullessaan?

  Kuvit­telisin, että Leinon käyt­tämä sana mielipuoli ei tarkoi­ta ihan samaa kuin nykypäivänä, vaan pikem­minkin vajaa­ta mieltä eli ihmisel­lä on konkreet­tis­es­ti vain puoli mieltä, kyvyt­tömyyt­tä tunne-elämään. Hän ei tarkoi­ta siis psykoot­tista ihmistä kuten me sanan miellämme. 

  Tämä on vain epätite­teelli­nen arvioi­ni, en ole asiantun­ti­ja. Mut­ta mielipi­det­tä se nyt ei TODELLAKAAN tuos­sa tarkoita.

 157. Spot­tu:
  “Miehillä otsa­lohko on täysin kehit­tynyt vas­ta 25 vuo­den iässä (joidenkin mielestä 25–30 vuo­den). On kiis­ta­ton­ta näyt­töä siitä että tätä houku­tus­ta on mon­en poli­it­tisen toim­i­jan ollut vaikea vas­tus­taa. Näin ajatellen laki on edelleen perustel­tu vaik­ka se sumea onkin.”

  Juu, toi on toinen puoli asi­as­ta. Toinen puoli on se, että ihmiset intu­iti­ivis­es­ti ryh­mit­televät muut yksilöt sisä- ja ulko­ryh­mi­in. Psykol­o­gis­es­ti taita­va henkilö pystyy suh­teel­lisen hel­posti demon­isoimaan ulko­ryh­män edus­ta­jat ja kanavoimaan sisäryh­män vihan heitä kohtaan. Sisäryh­män jäsenet on vain saata­va vaku­ut­tuneik­si, että ulko­ryh­män jäsenet uhkaa­vat hei­dän tur­val­lisu­ut­taan (esimerkik­si: “Olen väsynyt kyse­lemään, mik­si varsinkin suo­ma­laiset naiset … hil­jaa hyväksyvät sen, että maa­han­muut­ta­jat ryöstävät ja pahoin­pitelevät suo­ma­laisia lap­sia ja raiskaa­vat suo­ma­laisia naisia Helsin­gin keskus­tas­sa.”). Kun pelko hiipii puseroon, monil­ta uno­htuu jo ihan perus­moraal­isään­nöt. Oikeaan mie­len­ti­laan päästyään, har­ras kris­tit­tykin saat­taa komeasti uno­htaa jopa käskyn nro 5. Toinen toimi­va kik­ka on saa­da sisäryh­mäläi­nen tun­temaan katkeru­ut­ta (esim. Syik­si tuloon­sa soma­lit ilmoit­ti­vat … b) avokä­tisen sosi­aal­i­tur­van). Pelot­te­lu­tak­ti­ik­ka toim­i­nee parhait­en niille, joil­la menee elämässä hyvin ja joil­la on paljon menetet­tävää, katkeru­u­den liet­somi­nen niille, jot­ka ovat elämään­sä jo valmi­ik­si tyytymättömiä. 

  Viimekädessä sen “likaisen työn” tekevät ne mainit­se­masi 20–25 vuo­ti­aat miehet, mut­ta hyväksyn­tä tulee laa­jem­mal­ta joukol­ta. Myös ihmiset, joil­la on täysin kehit­tynyt otsa­lohko, ovat oikein manip­u­loi­tu­ina valmi­it hyväksymään ulko­ryh­mään kohdis­tu­vat teot, jot­ka ovat nor­maal­isti hei­dän moraalin­sa vastaisia.

 158. Yllä esitet­ti­in lain­auk­sia Hal­la-ahon kir­joituk­sista ja mielestäni on perustel­tua sanoa, että ne ovat solvaavia ja yleistäviä.

  Tässä kyseisessä syyt­teessä kohteena on kuitenkin kir­joi­tus otsikol­la “Muu­ta­ma täky Ill­manin Mikalle”. Vaik­ka olen samaa mieltä siitä, että kokon­aisuute­na Hal­la-ahon jutut ovat rasis­tisia, loukkaavia jne, niin mainit­tu kir­joi­tus on jotain muuta.

  Voidaan toki sanoa, että Hal­la-ahon kir­joi­tusten kokon­aisu­us on sel­l­ainen, että se on omi­aan aiheut­ta­maan hait­taa ja solvaa­maan mainit­tu­ja vähem­mistöjä — eri­tyis­es­ti soma­lei­ta. Täl­lainen näke­mys olisi paljon perustel­lumpi kuin se, että nimeno­mainen kir­joi­tus “Muu­ta­ma täky…” olisi sitä yksinään. 

  Luin syytekir­jelmän Hal­la-ahon sivuil­ta ja minus­ta siinä eritel­lään vain tuo annet­tu kir­joi­tus. Var­maan oikeudessa voidaan käyt­tää sit­ten perustelu­na myös mui­ta, mut­ta maini­tus­sa kir­jelmässä siis erote­taan vain tuo. 

  Myöskään pro­feet­ta M.:ää koske­vat suo­jaikära­jara­joit­teisu­us-kom­men­tit eivät mielestäni maini­tus­sa kir­joituk­ses­sa voi mitenkään olla lait­to­mia, kos­ka vaik­ka ne ovat “solvaavia” tosi­a­sioi­ta, niiden läh­teenä on käytet­ty maini­tun uskon­tokun­nan korkei­ta auktoriteettejä.

  Kun käräjäoikeus aikanaan tuomit­see Hal­la-ahon sakko­ran­gais­tuk­seen, toivon sen perustel­e­van asian jotenkin noiden muiden kir­joi­tusten kaut­ta, siis siten, että “loukkaamis­tarkoi­tus” kat­so­taan toteen­näyte­tyk­si jostakin muus­ta syys­tä kuin syytekir­jelmässä maini­tun tek­stin sisäl­lön perus­teela. Esimerkik­si se, että loukkaamis­tarkoi­tus olisi toteen­näytet­ty sik­si, että tek­sti on lihavoitu (kuten syytekir­jelmässä minus­ta vih­jataan), on minus­ta aivan älytöntä.

 159. Olisi hyvä tietää mon­tako suo­ma­laista soma­lit ovat tap­pa­neet, raiska­neet jne. Itse olen ain­oas­taan näh­nyt miten soma­lit ovat tulleet pahoin­pede­tyk­si suo­ma­lais­ten käsis­sä ja olen lukenut pari soma­lilais­es­ta jot­ka suo­ma­laiset ovat tappaneet.

  Tämä muis­tut­taa Ruot­sia vuosia sit­ten kun silä kir­joitet­ti­in suo­ma­lais­ten väki­val­tais­esa­ta puukot­telua kän­nipäis­sä. Eihän se voi tarkoit­taa että kaik­ki suo­ma­laiset käyt­täy­tyvät väki­val­tais­es­ti kän­nipäässään. Eihän? Toivottavasti.

  Inte­groi­tu­mi­nen ei ole tietääk­seni onnis­tunut mis­sään, ja aina esin­tyy kon­flik­te­jä jokaises­sa maas­sa johon on syys­tä tai tois­es­ta muut­tanut ulkop­uolisia, tai jos­sa on vähem­mistöjä. Näitä sit­ten syytetään ja hau­dataan mis­tä syys­tä tahansa.

 160. “Tämä muis­tut­taa Ruot­sia vuosia sit­ten kun silä kir­joitet­ti­in suo­ma­lais­ten väki­val­tais­esa­ta puukot­telua kän­nipäis­sä. Eihän se voi tarkoit­taa että kaik­ki suo­ma­laiset käyt­täy­tyvät väki­val­tais­es­ti kän­nipäässään. Eihän?”

  Ei tietenkään. Tämä on sitä samaa vieraskam­moon liit­tyvää yleistämistä, jota esi­in­tyy kaikissa kult­tuureis­sa. “Mei­dän” ja “niiden” nimet ja ihon­värit vai­htelee, mut­ta ilmiö on sama, ajas­ta ja paikas­ta riippumatta.

 161. ‘Toinen puoli on se, että ihmiset intu­iti­ivis­es­ti ryh­mit­televät muut yksilöt sisä- ja ulko­ryh­mi­in. Psykol­o­gis­es­ti taita­va henkilö pystyy suh­teel­lisen hel­posti demon­isoimaan ulko­ryh­män edus­ta­jat ja kanavoimaan sisäryh­män vihan heitä kohtaan.’ (Rot­wang)
  Ryh­mä­jaok­si riit­tää mon­esti se, että on eri mieltä, kuten tässäkin suo­ma­lais­ten jäsen­ten­välisessä. ‘Mamukri­itikoil­la’ on kovem­pi yri­tys, mut­ta en epäile, eit­teikö toiseltakin puolelta löy­ty­isi väkeä mel­lakoi­hin Ruotsin ‘antifa­sistien’ tyyliin.

 162. Osmo Soin­in­vaara kirjoitti:
  “Aika moni jopa Israelis­sa oli sitä mieltä, että sivi­ilien tap­pami­nen huvikseen oli sotarikos.

  Yllä ole­va tek­sti jälleen ker­ran kiihot­taa israelilaisia vas­taan. Se sisältää olet­ta­muk­sen, että Israelin soti­laat oli­si­vat huvikseen tap­pa­neet sivi­ile­jä. Emme tiedä, pitääkö väite paikkansa. Viikko sit­ten Helsin­gin Sanomis­sa oli iso artikke­li, jos­sa ker­rot­ti­in israelilais­ten soti­laiden kuulemista huhuista sivi­ilien sur­maamis­es­ta Gazas­sa ilman syytä. Tänään HS:ssä on pikku uuti­nen, jos­sa IDF ilmoit­taa huhu­jen olleen vääriä. Emme siis tiedä, oli­vatko huhut tot­ta vai eivät.

  Myös Helsin­gin Sanomat syyl­listyi kiihot­tamiseen kansan­ryh­mää vas­taan julkaise­mal­la alku­peräisen artikke­lin Israelin armei­jas­ta suure­na ja kumoa­van artikke­lin pienenä. Pikaises­ti Helsin­gin Sanomia luke­va voi kiihot­tua israelilaisia vas­taan, kos­ka luulee huhu­jen ole­van varmis­tet­tua totuutta.

  Val­ta­me­dia ei tun­nu välit­tävän siitä, että yksipuolisel­la uuti­soin­nil­la se aset­taa tietyn ihmis­ryh­män, tässä tapauk­ses­sa Israelin kansalaiset, todel­liseen fyy­siseen vaaraan.

 163. lurk­ki:
  “Ryh­mä­jaok­si riit­tää mon­esti se, että on eri mieltä, kuten tässäkin suo­ma­lais­ten jäsen­ten­välisessä. ‘Mamukri­itikoil­la’ on kovem­pi yri­tys, mut­ta en epäile, eit­teikö toiseltakin puolelta löy­ty­isi väkeä mel­lakoi­hin Ruotsin ‘antifa­sistien’ tyyliin.”

  Näin tulee toden­näköis­es­ti käymään. Jäsen­ten­väli­sis­sä kisois­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää eri­ty­istä huomio­ta yht­enäisi­in sym­bol­ei­hin, kos­ka ihon­väri ei ker­ro kuka on hyvä ja kuka paha. Mamukri­itikoiden kan­nat­taa koris­tau­tua näkyvin lei­jona-vaakunoin ja vastapuoli voi lait­taa naa­man täy­teen met­al­lirenkai­ta ja ‑niit­te­jä. Näin kum­matkin osaa pätk­iä tur­paan niitä paho­ja tyyppejä.

 164. En edelleenkään ymmär­rä mik­sei muka saa sanoa jotain ihmis­ryh­mää koske­via fak­tis­es­ti tosia väit­teitä, kuten “ryh­män X edus­ta­jat tekevät tilas­tol­lis­es­ti use­am­min rikok­sia kuin ryh­män Y edus­ta­jat”. Mikä hel­vetti tässä voi olla pahaa? Siinähän vain tode­taan tosi­a­sia joka on suo­raan luet­tavis­sa numeroista. Mik­si sel­l­aista yhteiskun­taa san­o­taan jos­sa ei saa sanoa että kak­si plus kak­si on neljä?

  Mikä siinä ajatuk­ses­sa on niin radikaalia että ihmis­ryh­mil­lä, heimoil­la, kan­soil­la tai kult­tuureil­la (en käytä mielel­läni epäti­eteel­listä sanaa “rotu”) on omia omi­naispi­irteitään jot­ka, vaik­ka eivät kaikki­in yksilöi­hin pädekään, ovat keskimääräis­es­ti tosia ja yhdis­tävät tätä ryh­mää? Kenenkään kul­makar­va ei kohoa jos san­o­taan että soma­lit ovat keskimääräis­es­ti mus­tai­hoisia, mut­ta her­ran­ju­mala sitä itkua ja porua “epäreilus­ta yleistämis­es­tä” kun san­o­taan että soma­lit ovat keskimääräis­es­ti väki­val­taisia. Kyse ei edes ole siitä että jälkim­mäi­nen väite olisi jotenkin intu­iti­ivis­es­ti virheelli­nen (tyyli­in “soma­lit ovat oranssin ja vio­letin kir­javia ja heil­lä on pitkät tun­tosarvet”), vaan siitä että se ei ole kiltisti ajatel­tu.

  Kai minä olen jonkin sortin tun­nevam­mainen, mut­ta minä en ker­takaikki­aan pysty aset­tumaan sel­l­aisen ihmisen ase­maan jos­ta täl­lainen kak­soisa­jat­telu on järkevää ja okei. Ihmis­es­tä joka refleksi­no­mais­es­ti tukah­dut­taa “pahat ajatuk­set” pun­taroimat­ta niitä älyl­lis­es­ti tulee mieleen lähin­nä jokin mie­len­ter­veyspoti­las. Tai lahkolainen.

  Yleistämi­nen on tehokas ja äärim­mäisen hyödylli­nen älyn oikopolku jot­ka me kaik­ki käytämme syn­tymästä kuole­maan: jos syömme yhden myrkyl­lisen sienen ja melkein kuolemme, emme ajat­tele että seu­raa­va saman­näköi­nen sieni on var­maan ihan eri jut­tu. Se voi olla, mut­ta toden­näköis­es­ti ei ole ja sen enem­mästä tes­taamis­es­ta olisi hait­taa. Yleistämi­nen johtaa päätök­si­in jot­ka ovat keskimäärin oikei­ta ja yksit­täistapauk­sis­sa vääriä. Sitä saa ja pitää tehdä sil­loin kun ei voi­da erik­seen tutkia joka ain­oaa tapaus­ta. Yleistämisessä sinän­sä ei ole mitään pahaa vaan lähin­nä siinä kun hyväksyt­ty yleinen peri­aate ajaa yksit­täi­sev­i­denssin ohi (eli jos on hyväksynyt että mokukri­it­tiset ovat keskimäärin rasis­te­ja, olet­taa sen pätevän myös niihin jot­ka eivät jonkin muun todis­tu­saineis­ton mukaan ole rasis­te­ja), tai vielä pahem­min jos koko yleinen peri­aate on väärä eikä kykene arvioimaan sitä kri­it­tis­es­ti (eli jos kävisi ilmi että mokukri­it­tiset eivät keskimäärin olekaan rasisteja).

  Vielä 60-luvul­la Ruot­sis­sa pakkos­ter­iloiti­in rikol­lisia, köy­hiä ja “alem­pi­en rotu­jen” kuten suo­ma­lais­ten jäseniä ruti­ini­no­mais­es­ti. Muiden rotu­jen alem­muus todet­ti­in tarkoi­tushakuisel­la tieteek­si naamioidul­la pro­pa­gan­dal­la jos­sa edus­ta­jik­si valikoiti­in kaikkein apina­maisim­mat luiskaot­sat. Tämä on nykyään todet­tu lähin­nä hirviömäisek­si tavak­si toimia ja syys­täkin, mut­ta se syy piili ran­gais­tuk­sen kollek­ti­ivi­su­udessa, siitä että se langetet­ti­in jostain mihin ei itse voin­ut vaikut­taa, sen äärim­mäisessä nöyryyt­tävyy­dessä ja peru­ut­ta­mat­to­muudessa, siinä että yksi ihmis­ryh­mä pan­ti­in juridis­es­ti eri ase­maan kuin toinen, ja siinä että se perus­tui johonkin joka on yhtä paljon tiedet­tä kuin frenolo­gia tai nais­tutkimus. Ei siinä että olisi itsessään pahaa ja väärin ajatel­la että jotkin omi­naisu­udet ovat yhdessä joukos­sa yleisem­piä kuin toisessa.

  Jos Ruotsin mallia vm ‑60 sovel­let­taisi­in maa­han­muut­to-ongel­maan, se olisi tyyp­piä “soma­lit ja mus­lim­it ovat alem­paa rotua joten ne eivät saa sosi­aalietuuk­sia ja pan­naan teloi­tuskomp­pan­ian eteen ensim­mäis­es­tä rikok­ses­ta niin että nap­sah­taa”. Tätä kukaan ei ole ehdot­tanut, ja siitä on pitkä mat­ka siihen mitä mamu­valit­ta­jat oikeasti halu­a­vat, yleen­sä tyyp­piä “human­i­taari­nen maa­han­muut­to las­ket­ta­va Gen­even sopimuk­sen edel­lyt­tämälle minim­i­ta­solle syys­tä että nykyisen poli­ti­ikan kus­tan­nuk­set ovat ihan liian suuret mität­tömi­in hyö­ty­i­hin nähden”.

  Toinen ylläole­vista malleista on sitä oikeaa rasis­mia, rotu­sor­toa, toinen lähin­nä ter­vet­tä järkeä.

 165. Puhutaan uskos­ta, häpäisemis­es­tä, loukkaamis­es­ta ja uskon­rauhas­ta, ikäänkuin samat asi­at eivät kos­ket­taisi myös suomalaisia. 

  Edel­lä maini­tut asi­at lienevät kovin henkilöko­htaisia. Aivan vain esimerkkinä: Minä olen syvästi loukkaan­tunut siitä, että ihmiselle voidaan nos­taa koti­maas­sani syyte tuol­lais­es­ta asi­as­ta ja tuol­laisin perustein. Minus­ta syyte loukkaa kaikkea sitä oikeu­den­mukaisu­ut­ta ja yhden­ver­taisu­ut­ta mitä suo­ma­laisu­us min­ulle edus­taa. Näen että syyte häpäisee Suomea ja suo­ma­laisu­ut­ta sel­l­aise­na kuin itse ne koen. 

  Min­ul­la on ollut vah­va usko suo­ma­laiseen oike­teen. Sik­si min­ua henkilöko­htais­es­ti loukkaa se, että syyt­tämis­päätös sai min­ut menet­tämään ison osan uskostani suo­ma­laiseen oikeu­denkäyt­töön. Syyte siis häir­it­si uskon­rauhaani siltä osin, kun olen uskonut suo­ma­laiseen lainkäyttöön.

 166. “Miten joku voi ylläole­vien lain­austen jäl­keen voiv­otel­la sitä, että Scrip­tan kir­joit­ta­ja on saanut syyt­teen kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vastaan?”

  Komp­paan jälleen nim­im. Tiedemiestä. Noiden poh­jal­ta syyte olisi ollut paljon perustel­lumpi, enkä olisi sitä pitänyt suure­na vääryytenä (vaik­ka em. kom­ment­tien pitäisi mielestäni kuu­lua sanan­va­pau­den piiri­in kuten Yhdysvalloissa).

  Tois­tan kysymyk­sen blo­gia seu­raav­ille lakimiehille tai muille lain­tun­ti­joille, luulen että muitakin luk­i­joi­ta tämä kysymys kiin­nos­taisi: voidaanko noi­ta mui­ta blogikir­joituk­sia käyt­tää syyt­teen ajamises­sa, kun syytepäätök­sessä on mainit­tu vain tuo yksi?

 167. suo­ma­laiset miehet hakkaa­vat juovus­päis­sään vaimojaan.

  Vaik­ka tästä on var­maan ollut puhet­ta, ihmette­len kuitenkin, että eikö tämä suo­ma­laisen miehen tök­säy­tys muka loukkaa suo­ma­laisia miehiä varsinkin kun vain aivan mitätön osa suo­ma­lai­sista miehistä oikeasti hakkaa vaimo­jaan juovus­päis­sä tai muutenkaan.

  Maail­ma jakau­tuu mei­hin ja mui­hin monel­la muul­lakin taval­la kuin kansal­lisu­u­den tai etnisyy­den perus­teel­la. Ihmisen iden­ti­teet­ti saat­taa olla ankkuroitua voimakkaam­min esim. työhön kuin kansallisuuteen.

  Aika kum­malli­nen jako, johon usein tör­mää, on juuri niiden suo­ma­lais­ten välil­lä, jot­ka usko­vat tai ainakin väit­tävät, että suo­ma­lainen mies on poikkeuk­sel­lisen väki­val­tainen ja niiden, jot­ka eivät usko ja pitävät väitet­tä loukkaavana. 

  Fem­i­nistien lisäk­si tuo­ta väitet­tä käyt­tävät ja myyt­tiä levit­tävät eri­tyis­es­ti maa­han­muut­tokri­itikoiden vas­tus­ta­jat. Aja­tus on tietysti vähätel­lä mamu­jen oletet­tua (täy­tyy kir­joit­taa kieli keskel­lä suu­ta) väki­val­taisu­ut­tu väit­tämäl­lä, että suo­ma­laisethan ne vas­ta väki­val­taisia ovatkin. Jotain sen suun­taista tässäkin ketjus­sa on vilauteltu.

  Point­ti­ni on, että täl­laisen mekanis­min kaut­ta syn­tyy kuin itses­tään jako mei­hin ja mui­hin suo­ma­laisu­u­den sisään. Äkkiä onkin suo­ma­laisia, jot­ka vähin­tään mieliku­vien tasol­la liit­toutu­vat tiet­ty­jen ulko­maalais­ryh­mien kanssa ja alka­vat sieltä käsin par­ja­ta mui­ta suomalaisia.

  Jos­sain kohdas­sa tuo par­jaus yltyessään var­mas­tikin täyt­täisi kiiho­tuk­sen tun­nus­merk­istön ainakin moraalises­sa mielessä. Jos­sain vai­heessa se myös aiheut­taisi yhteiskun­nal­lisia seu­rauk­sia: Ehkä yhä use­ampi alka­isi ottaa etäisyyt­tä suo­ma­laisu­ud­es­ta ja itsekin vähät­telemään sitä, kuten eli­it­ti usein on tehnyt esim. Afrikas­sa. Kansa jakau­tu­isi voimakkaasti hyväo­saisi­in “nig­ger loverei­hin” ja Ku Klux Klaanin tapais­ten liikkei­den kan­nat­ta­ji­in, kuten Jenkeis­sä aikoinaan. Ehkä vas­tavaiku­tuk­se­na nousisi ääri­na­tion­al­is­tisia ja rasis­tisia liikkeitä vahvis­ta­maan heiken­tyvää iden­ti­teet­tiä eli yht­enäisyyt­tä kuten Venäjällä. 

  Ettei vaan tule kir­joitet­tua kir­jaa tässä vahin­gos­sa, totean vain uud­estaan, että yllä esite­tynkin joh­dos­ta Hal­la-aho ei ole kokon­aan väärässä tor­jues­saan suo­ma­laisu­ut­ta par­jaa­vat väit­teet sil­loinkin, kun ne tule­vat toiselta suo­ma­laiselta. Hän vain teki sen itselleen tyyp­il­lisel­lä taval­la eli joko a) rasis­tis­es­ti tai b) liian räväkästi kär­jistäen (saa vali­ta mieleisen­sä vaihtoehdon). 

  En siis tietenkään tarkoi­ta, että pitäisi kansal­lisen yht­enäisyy­den nimessä tuomi­ta kaik­ki kri­ti­ik­ki vaan sitä, että opeteltaisi­in puolin ja toisin sel­l­ainen ilmaisu­ta­pa että ei tehdä ihan tolkut­to­mia yleistyk­siä mis­täkään ryh­mästä. Jos val­tavir­ran kie­lenkäyt­tö on tuos­sa mielessä aina sivistynyt­tä, sivistymätön, esim. rasisti­nen, kie­lenkäyt­tö hyp­pää silmille niin voimakkaasti, että sitä on pakko vält­tää, jos halu­aa säi­lyt­tää edes hal­la-ahomaisen tasoisen sivistysleiman. 

  Suo­ma­laisil­la on tässä suh­teessa paljon opit­tavaa! (Vit­si, vitsi.)

 168. Tois­tan kysymyk­sen blo­gia seu­raav­ille lakimiehille tai muille lain­tun­ti­joille, luulen että muitakin luk­i­joi­ta tämä kysymys kiin­nos­taisi: voidaanko noi­ta mui­ta blogikir­joituk­sia käyt­tää syyt­teen ajamises­sa, kun syytepäätök­sessä on mainit­tu vain tuo yksi?

  En ole asiantun­ti­ja mut­ta voisin kuvitel­la, ettei todel­lakaan voi­da. Muista kir­joituk­sista pitäisi var­maan väsätä uusi syyte.

 169. “eikö tämä suo­ma­laisen miehen tök­säy­tys muka loukkaa suo­ma­laisia miehiä”

  No ei loukkaa. Kuten eivät loukkaa fem­i­nistienkään yleistävän höpinät. Mik­si pitäisi? Loukkaan­nutko sinä?

 170. Osmo voisi kom­men­toi­da syt­teen julk­istamisen synkro­noin­tia suh­teessa Per­su­jen puolue­hal­li­tuk­sen kok­ouk­seen. Tämän poli­it­tisen syyt­teen tarkoi­tus on vaien­taa monikult­tuuri-ide­olo­gian kri­ti­soin­ti Suomes­sa. Hyss, hyss! Ei saa sanoa noi­ta asioi­ta! Ruotsin, Pari­isin jne. lähiöis­sä kaik­ki on hyvin, ongel­mat ja mamu­jen syr­jäy­tymisen aiheut­taa kan­taväestön rasis­mi, varsinkin rak­en­teisi­in kätkey­tynyt piilo­rasis­mi

 171. Saat­taa asia olla niinkin, että kokon­aisu­us on se mikä ratkaisee tämän tyyp­pi­sis­sa asioissa.Ja mielestäni Hal­la-aho ja hänen tuk­i­joukko­jen­sa toim­inta ei liene lain mukainen, saati sit­ten edis­täisi yhtään mitään asi­aa. Kyl­lä yhteiskun­nas­sa pitää jokin kuri olla, varsinkin luottamushenkilöillä.

 172. Ja tok­i­han Vihreä ‑puolue voisi nyt tar­jo­ta Hal­la-aholle ja hänen tuk­i­joukoilleen (+sisu­laiset) uuden mah­dol­lisu­u­den “parem­mas­sa” puolueessa, jos­sa heitä ymmär­retään. Sille­hän olisi kaiketi tilauskin. Var­mo­ja ääniä tarjolla!

 173. Osan­net Osmo vas­ta­ta, onko Linko­la koskaan saanut syytettä/tuomiota kirjoituksistaan/puheistaan? Eikö hän pahim­mil­laan ehdot­tanut teol­lisu­us­pamp­pu­jen likvi­doin­tia, lisäten kyl­lä, että hänestä itses­tään ei siihen ole. Lisäk­si on yrit­tänyt rohkaista mm. met­sä­työkonei­den rikkomista sabotöörien toimes­ta ja muu­ta täl­laista, sekä tietysti haaveil­lut ihmis­ten määrän vähen­tämis­es­tä pakko­toimin. Tuliko koskaan syytettä/tuomiota?

 174. Sole­noidille:
  Vedät kir­joituk­ses­sasi aiheesta aika mus­tavalkoisen kon­trastin, tyyli­in fak­taväit­teet on OK vs. pakkos­ter­iloin­nit ei ole. Minus­ta tähän väli­in mah­tuu aika paljon har­maan sävyjä, joista osal­la saat­taa olla varsin ikäviä yhteiskun­nal­lisia vaiku­tuk­sia. Sik­si ne mielestäni ansait­se­vat hie­man tarkem­man pohdin­nan kuin tuo esit­tämäsi kärjistys. 

  Olen tietenkin kanssasi täysin samaa mieltä siitä, että minkään fak­taväit­teen esit­tämi­nen ei koskaan saa olla laiton­ta. Jos turku­laiset ovat testien perus­teel­la keskimäärin älykkäämpiä kuin helsinkiläiset, se pitää voi­da sanoa ääneen, vaik­ka asia olisikin jollekulle “epämiel­lyt­tävä”. Samoin yleistyk­set kuu­lu­vat nor­maali­in kie­lenkäyt­töön, kukaan ihmi­nen ei ilmaise itseään eksak­tisti ilman yleistyk­siä, ei edes tieteel­lisessä tek­stis­sä. Joten totea­muk­ses­sa ‘turku­laiset ovat älykkäämpiä kuin helsinkiläiset’ on aivan käypä yleistys e.m. tulok­ses­ta. En usko että täl­lais­ten totea­musten krim­i­nal­isoin­ti naut­tii juurikaan kan­na­tus­ta, joten näistä on aika turhaa vaahdota.

  Tämän jäl­keen astu­taankin sinne har­maalle alueelle, joka ei ole mielestäni niin triv­i­aali kuin mitä esität. Ensik­sikin väitän, että ihmis­ryh­mien (eri­tyis­es­ti etnis­ten) väli­nen viha ja epälu­ot­ta­mus on vaka­va uhka mille tahansa yhteiskun­nalle. Se on niin vaka­va uhka, että sen tietoista liet­son­taa on mielestäni syytä hillitä myös lain­säädän­nöl­lä. Toisek­si väitän, että ihmis­ten väli­nen kom­mu­nikoin­ti on paljon muu­takin kuin lau­seisi­in sisäl­tyvät fak­tat, joten lau­sei­den todel­lista merk­i­tys­tä pitää analysoi­da laa­jem­min ja suh­teessa kontekstiin. 

  Esimerkik­si lause: “Sik­si halu­aisin kysyä, mik­si yhdenkään suo­ma­laisen on kuolta­va tai tul­ta­va pahoin­pidel­lyk­si, raiskatuk­si tai ryöste­tyk­si soma­lin käsis­sä vain sik­si, että osa (suuri tai pieni) soma­leista ei ole rikollisia.” 

  Fak­to­jen tasol­la tämä lause sisältää väit­teen: “Osa soma­leista mah­dol­lis­es­ti syyl­listyy rikok­seen, jon­ka uhrik­si voi joutua suo­ma­lainen.” Silti jokainen nor­maali ihmi­nen ymmärtää, että lauseeseen sisäl­tyy paljon muu­takin kuin näi­den varsin triv­i­aalien fak­to­jen toteami­nen. Siihen sisäl­tyy tietoista vihan ja epälu­u­lon liet­son­taa kokon­aista ihmis­ryh­mää vas­taan, mitä tuos­sa jälkim­mäisessä totea­muk­ses­sa ei ole lainkaan. Lauseesta välit­tyy viesti, jon­ka mukaan soma­lit ovat pelot­tavia raiskaa­jia ja murhaa­jia, vaik­ka niin ei suo­raan san­o­takaan. Ymmär­rät tämän kyl­lä, jos haluat. 

  Jos ihmiset oli­si­vat kylmän ratio­naal­isia, mitkään sanat eivät olisi vahin­gol­lisia. Ihmiset suh­tau­tu­isi­vat toisi­in­sa ratio­naalis­es­ti niiden fak­to­jen perus­teel­la, jot­ka heil­lä on käytet­tävis­sään. His­to­ria on kuitenkin tois­tu­vasti osoit­tanut, että ihmisille on omi­naista tun­tea irra­tionaal­ista vieraskam­moa ja tämän vieraskam­mon liet­somi­nen väki­val­taan johtavak­si vihak­si on pelot­ta­van help­poa — pelkästään sano­ja käyt­tämäl­lä. Sik­si siihen kan­nat­taa minus­ta puut­tua myös lain keinoin, siitäkin huoli­mat­ta että tämän lain tulk­in­ta on kaikkea muu­ta kuin yksiselitteistä.

  1. Vähän riip­puu siitä, miten fak­taa käyt­tää. On fak­ta, että nais­ten aivo­jen tilavu­us on pienem­pi kuin miesten. Tämän saa sanoa, eikä sen pitäisi myöskään louka­ta ketään. Mut­ta jos menee sanomaan, että nuo pieni­aivoiset olen­not eivät ymmär­rä, että… ollaan siir­ryt­ty arve­lut­tavaan ja loukkaavaan fak­tan käyt­töön, kos­ka implisi­it­tis­es­ti väitetään ilman perustelu­ja, että aivo­jen koko vaikut­taa kog­ni­ti­ivisi­in kyky­i­hin ja käytetään fak­taa val­heel­lis­es­ti leimaaval­la taval­la. Isoaivoisen nor­sun kog­ni­ti­ivis­es­ta ylivoimaisu­ud­es­ta ei ole näyttöä.

 175. Loukkaan­nutko sinä?

  No, en tuol­lais­es­ta sat­un­nais­es­ta tök­säy­tyk­ses­tä. Mut­ta jos vaik­ka pres­i­dent­ti sanoisi jotain tuon tapaista (kuten hän hyvin väljästi tulkiten sanoi uuden­vuo­den puheessaan) tai omien las­ten opet­ta­ja, jokin kiel­teinen tun­nereak­tio siitä var­masti seu­raisi itse kullakin. 

  Aina ei ole kyse sano­jas­takaan vaan kon­tek­stista. Jos esim. YLE antaisi paraati­paikalla ohjel­ma-aikaa sel­l­aiselle henkilölle, jon­ka tarkoi­tus on tehdä poli­it­tista pro­pa­gan­daa väit­tämäl­lä esim. että suo­ma­laiset miehet hakkaa­vat ja tap­pa­vat vaimo­jaan — tai soma­le­ja — läjäpäin, kyl­lä sekin herät­täisi ikävän tun­nereak­tion aika mon­es­sa. (Sik­si kaltaiseni herkkä ihmi­nen jät­tää Tul­ta munille ‑ohjel­man kuuntelematta.:) )

  Mut­ta tuo yksi­tyisko­h­ta ei ollut point­ti­ni. Uskon yleisem­min, että läh­es kaikkien ihmis­ten iden­ti­teet­ti on ankkuroitu johonkin ryh­mään niin vah­vasti, että hän kokee tuon ryh­män loukkaamisen myös henkilöko­htaise­na loukkauk­se­na. Aika mon­elle tässä maas­sa tuo ryh­mä on “suo­ma­laiset”, tai ainakin se on yksi ryh­mistä ja useim­malle kai myös tärkein.

  Toinen puoli asi­as­sa on se, että kukin meistä luokitel­laan johonkin ryh­mään ulkoapäin vaik­ka emme halu­aisi. Olemme “tois­t­en” mielestä suo­ma­laisia, halusimme tai emme.

  Eri­tyisen ikäväk­si asia muut­tuu, kun muut luokit­tel­e­vat ihmisen sinän­sä “oikeaan” ryh­mään, mut­ta anta­vat tuolle ryh­mälle erit­täin kiel­teisiä määre­itä. Jonkin ver­ran suo­ma­laisil­la oli täl­laisia ongelmia ainakin vielä 1940-luvul­la arjalais­ten sun muiden ger­maanien kesku­udessa. Jenkkei­hinkin suo­ma­laiset pää­sivät jos­sain vai­heessa ikään kuin puo­li­vahin­gos­sa skan­d­i­naav­is­ten ger­maanien siivellä.

  No joo, kir­joituk­seni siis pohdiske­li — aika pin­nal­lis­es­ti toki — näi­den eri­lais­ten iden­ti­teet­tien syn­tyä, erkaan­tu­mista ja sulau­tu­mista tuon Hal­la-aho-jutun tiimoil­ta ja lähin­nä suh­teessa siihen väit­teeseen, että “omat saa­vat kyl­lä haukkua, mut­ta muut eivät”.

  Län­sieu­roop­palaisit­tain Suo­mi on siinä mielessä poikkeuk­sel­lises­sa ase­mas­sa, että meil­lä tuo yht­enäiskult­tuuri on vielä voimis­saan. Muual­la siitä on aika pitkälti luovut­tu, joku sanoisi: joudut­tu luop­umaan. Siitäkin tässä mamukeskustelus­sa on kysymys.

 176. Suurin sääli tässä on se, että Hal­la-aho vaikut­taa vähääkään sanan­va­pau­den sankar­il­ta, vaik­ka hän ain­oas­taan estää jär­jel­lisen keskutelun käymistä. Aidot ongel­mat kuten rit­u­aaliset silpomiset, pakkoavi­o­li­itot ja shar­i­an suhde laki­in muut­tuvat triv­i­aaleik­si kuriosi­teeteik­si, kun Hal­la-aho sepustelee tari­noi­ta fik­tivis­es­tä Helsingistään.

  Syyt­täjä puolestaan aut­taa vahvis­ta­maan käsi­tys­tä, jos­sa kansa joutuu kamp­paile­maan eli­it­tiä vastaan. 

  Ja pop­ulis­tit riemuitsevat.

 177. Pähk­inänkuores­sa ongel­ma on se, että kuvailu, kom­men­toin­ti, arvio, kri­ti­ik­ki, pilk­ka ja tuomit­sem­i­nen (kaik­ki hyviä tai ainakin tarpeel­lisia asioi­ta) on kaik­ki ympät­ty nimik­keen “kiiho­tus” alle todel­lisen kiiho­tuk­sen (“Tuhotkaa Kartha­go”) ohel­la. Tämähän on suomek­si sama kuin sanoisi että tiety­istä asioista vain ei saa puhua vaik­ka kuin­ka olisi aihet­ta, ja kenelle hyvän­sä ajat­tel­e­valle ihmiselle se on kestämätön tilanne.

  “Uskon­rauhan rikkomi­nen” on jo aivan nau­ret­ta­va käsite, etenkin jos sil­lä tarkoite­taan sitä että inter­netin syöverei­hin kätketyssä mielipi­dekir­joituk­ses­sa jota kenekään ei ole pakko lukea jollei halua, puhutaan ko. uskon­nos­ta pahaa. Tämän perus­teel­la esimerkik­si lukuisat varoi­tus­sivut jois­sa pal­jaste­taan skien­tolo­gia hyväuskoisia rahas­tavak­si rikol­lisek­si kul­tik­si oli­si­vat lait­to­mia. Sehän on kuitenkin viral­lis­es­ti tun­nustet­tu uskonto.

  Aidosti suvait­se­vainen yhteiskun­ta ei ole sel­l­ainen jos­sa joutuu puhu­maan kieli keskel­lä suu­ta vaan sel­l­ainen jos­sa voi sanoa mitä oikeasti ajat­telee, tai jopa jotain mie­lenki­in­toisem­paa, eikä kukaan vedä her­net­tä nenäänsä.

 178. TS: Jos Hal­la-aho vaikut­taa sanan­va­pau­den mart­tyyriltä, se voi johtua siitä että Hal­la-aho on sitä. Mis­tään muus­ta tässä ei ole kyse: mies pan­naan lin­naan kos­ka hän sanoi ääneen mitä aina vain kas­va­va joukko kansalaisia ajat­telee. Mitä muu­ta se voi olla kuin sananvapauskysymys?

  Min­ua henkko­ht ei itse asi­as­sa edes kovin hirveästi kiin­nos­ta varsi­nainen mamu­jut­tu, minä punaisen suvun pitkään vihre­itä ja vasem­mis­toli­it­toa äänestäneenä vesana kan­natan nykyään Jus­sia ensisi­jais­es­ti sik­si että min­ua nk. vitut­ta­vat hänen vas­tus­ta­jansa — siis teo­ri­as­sa arvokump­pani­ni — joiden mielestä kuitenkin sanan­va­paus on joku hel­vetin vit­sioikeus jos­ta voidaan tin­kiä heti jos joku nyyhky vähänkin itkee. Minä vihaan inisi­jöitä joiden mielestä on tärkeäm­pää olla muka­va kuin oike­as­sa. Oike­as­sa ollaan vain jos san­o­taan kaik­ki, myös ei-muka­vat asi­at, ja ver­tail­laan niitä älyn keinoin. Oike­as­sa ei olla siten että päätetään että nuo nyt ovat väärässä ja asi­as­ta ei sen enem­pää saa puhua.

  Vaik­ka eipä täl­lä kaikel­la oikeas­t­aan väliä ole. Tuli tuomio tai ei, taustal­la ole­va nuorten ja van­hempi­enkin kyr­pi­in­tymi­nen ja katkeru­us ei katoa min­nekään eikä JHa taku­ul­la menetä yhtä ain­ut­ta kan­nat­ta­jaa tämän takia. Ja ne lait — ne muut­tuvat viimeistään sil­loin kun seu­raa­va sukupolvi on vallassa.

 179. “väitetään ilman perustelu­ja, että aivo­jen koko vaikut­taa kog­ni­ti­ivisi­in kykyihin”

  Onhan tuo­ta tutkit­tu, ja jonk­i­nasteinen kor­re­laa­tio on ole­mas­sa. Sen kausali­teet­ti on kuitenkin erit­täin vaikeaselkoinen. Esimerkik­si Rush­ton yksinker­tais­taa kysymys­tä tahattomasti.
  Älykkyy­den kannal­ta merkit­tävin osa aivois­sa on aivokuori (eri­tyis­es­ti pre­frontaali aivokuori). Aivokuoren koko ja omi­naisu­udet on yksi tek­i­jä, mikä erot­taa ihmisen muista nisäkkäistä. Aivokuori on kas­vanut kooltaan val­tavasti edel­lis­ten 500,000 vuo­den aikana homo sapi­ensin ja edeltäjien­sä evoluutiota.
  Koko ei ker­ro kuitenkaan paljoa kun ver­rataan nyky­is­ten ihmis­ten välisiä ero­ja. Poikkeuk­sel­lisen älykkäil­lä ihmisil­lä on usein yllät­tävän ohut aivokuori, mut­ta aivokuoren neu­roni­ti­heys on taasen poikkeuk­sel­lisen korkea. Lisäk­si mm. poimut­tuneisu­udel­la on merk­i­tyk­sen­sä, ja paljon tästä on sel­l­aista, mitä me emme vielä tiedä.

  Kun Osmo nyt mainit­si ele­fan­tit, niin esimerkik­si joil­lakin valasla­jeil­la on kyl­lä ihmistä suurem­mat aiv­ot, mut­ta noiden aivo­jen neu­roni­ti­heys on vain n. 1/4 ihmi­saivo­jen neuronitiheydestä.

  Mitä tulee tuo­hon kysymyk­seen nais­ten ja miesten älykkyy­destä, niin itse kyl­lä uskon empi­irisen näytön val­os­sa hyvin vah­vasti, että vaik­ka nais­ten ja miesten keskimääräisessä älykkyy­dessä ei juuri ero­ja ole, niin miehillä esi­in­tyy tilas­tol­lis­es­ti paljon yleisem­min sel­l­aisia syn­nyn­näisiä geeniy­hdis­telmiä, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat poikkeuk­sel­lisen korkean älykkyy­den kehittymisen.

  Har­vardin rehtori sai potkut tämän ääneen lausumis­es­ta “voisiko­han se olla mah­dol­lista, että…” hengessä. Luen­tos­ali oli kuulem­ma saman tien tyh­jen­tynyt naisopiske­li­joista. Nämä ovat vääriä asen­tei­ta. Todel­lisu­us on mitä se on, ei sitä voi ihanteil­la pakot­taa mieleisekseen.

 180. No ei loukkaa. Kuten eivät loukkaa fem­i­nistienkään yleistävän höpinät. Mik­si pitäisi? Loukkaan­nutko sinä?

  Voisin loukkaan­tu­akin, jos siitä saisi kahi­se­vaa. Tosi­a­sia on, että jos kuu­luu oikeaan ryh­mään, loukkaan­tu­mal­la voi saa­da aineel­lisia hyötyjä.

 181. Yllä esitet­ti­in lain­auk­sia Hal­la-ahon kir­joituk­sista ja mielestäni on perustel­tua sanoa, että ne ovat solvaavia ja yleistäviä.

  Alla esitetään eräästä tois­es­ta blo­gista, perustel­lusti san­ot­tuna, solvaavia ja yleistäviä lain­auk­sia tois­es­ta uskon­nol­lis­es­ta ryhmästä:

  Juu­ta­laiset eivät turhaan ole istuneet keski­tysleiris­sä, koko sisä- ja ulkopoli­ti­ik­ka on lainat­tu suo­raan oppi-isä Aadolfilta

  Miehitet­ty­jen aluei­den väärät asukkaat pakkosi­ir­retään leirei­hin, jot­ka aidataan suuril­la betonilohkareil­la ja tapetaan nälkään
  .…
  USA:n keskus­pankin FED:in omis­tus on käytän­nössä kokon­aan israelilais­ten pankki­irien käsis­sä, samoin val­taosa muista isoista pankeista. Kun on rahaa, on poli­it­tista val­taa. Kun omi­s­tat keskus­pankin, omi­s­tat val­tion. Käsky­suh­teet siis ovat niin päin että Israel mak­sat­taa oman sotimisen­sa USA:n veron­mak­sajil­la, “kehi­tys­a­puna”. Näp­pärää, eikö
  .…
  Yksi mah­doll­si­u­us on aseis­taa Hamas kohtu­ullisen­te­hokkain asein, jot­ta se voi aiheut­taa todel­lista tuhoa ja uhkaa. Vain voima pakot­taa juu­taliset rauhaan

  Johtopäätök­seni on siis edelleenkin, että ‑67 rajo­ja ja palesti­inalais­val­tion perus­tamista on kokeil­ta­va, jopa ter­ror­is­min uhan alla

  http://www.soininvaara.fi/2009/01/09/gazan-sota/

  Ja aiheesta jatkaa http://kemppinen.blogspot.com/2006/03/pilakuva-ja-laki.html

  Pro­feet­taan tai Jeesuk­seen tai Jumalaan usko­vat eivät käsi­tyk­seni mukaan ole sel­l­ainen uskon­nolli­nen ryh­mä, jota laki suo­jelisi kiiho­tuk­selta. Asia ei kuitenkaan ole selvä. Jos rav­in­to­la kiin­nit­tää ulko-oveen kyltin “Pääsy kiel­let­ty hel­lun­tai­herä­tyk­seen kuu­luvil­ta”, se on syr­jin­tää mut­ta ei kiihottamista.

 182. @solenoidi
  Skien­tolo­gia ei ole viral­lis­es­ti tun­nustet­tu uskon­to Suomes­sa. Ope­tus­min­is­ter­iö suorit­taa laadun­valvon­taa, onneksi.

 183. Sole­noi­di: “Jos Hal­la-aho vaikut­taa sanan­va­pau­den mart­tyyriltä, se voi johtua siitä että Hal­la-aho on sitä.” 

  Hänestä voi tul­la sel­l­ainen, mitä hänen ei pitäisi olla. Sinä saatat olla tästä erim­ieltä, mut­ta nähdäk­seni hän väärinkäyt­tää vapaut­taan samal­la tavoin kuin kuka hyvän­sä, joka ei kan­na vas­tu­u­ta sanoistaan/teoistaan. Sanat voivat olla yhtä rikol­lisia kuin teotkin ja silti on mah­dol­lista elää vapaas­sa yhteiskun­nas­sa. Nähdäk­seni sel­l­ais­takin kuin henkistä väki­val­taa on oikeasti olemassa.

  Tästä huoli­mat­ta olen pääsään­töis­es­ti sitä mieltä, että molem­mat tahot (syytäjä ja syytet­ty) ovat väärässä.

  Jos Hal­la-aho (ja sisu­laiset noin yleensä)noudattaisi omia stan­dard­e­jaan, niin mik­si hän esit­täisi ärsyyn­tynyt­tä, mikäli hän­tä kut­suu rasis­tik­si? Tok­i­han niin saa sanoa? Tämä sanan “rasisti” newspeakami­nen on muuten yksi koko pros­essin tuskaisimpia piirteitä.

 184. Muu­tamia point­te­ja (jos niitä nyt kukaan enää edes löytää tuon vies­timyrskyn keskeltä):

  - sil­lä, onko syytet­tynä Jus­si Hal­la-aho, Osmo Soin­in­vaara vaiko Tar­ja Halo­nen ei ole mitään merk­i­tys­tä jos syyte tai syyt­teet ovat samat, tuomion tulee olla samas­ta asi­as­ta sama henkilöstä riippumatta

  - ei voi olla syyl­listynyt rikok­seen “yleisel­lä tasol­la” tyyli­in “olet rasisti”, “olet rikolli­nen”, “olet ter­ror­isti”, vaan syyteko­h­dat tulee olla yksilöi­ty, siis yksilöi­ty mis­tä syytetään

  - jokainen on läh­toko­htais­es­ti syytön ja syylli­nen voi olla vas­ta sit­ten kun koko oikeuspros­es­si on käy­ty läpi ja henkilö todet­tu oikeu­den toimes­ta syylliseksi

  Tuos­sa Hal­la-ahon tapauk­ses­sa­han oli yksilöi­ty (lyhyesti) tasan kak­si kohtaa: pro­feet­ta muhamed vaimoi­neen ja soma­lien geneet­ti­nen piirre.

  Jos kat­soo noi­ta kah­ta syyteko­htaa, soma­lien osalta tuos­sa syytetek­stis­sä itsessään on jo todet­tu (lain­aus):

  “Hal­la-aho on kysymyk­sessä olevas­sa kir­joituk­ses­sa sinän­sä toden­nut, etteivät kaik­ki soma­lit ryöstä tai loisi verovaroil­la ja ettei hän käsit­tele edel­lä tarkoite­tun väit­teen sisältöä faktana.”

  Johon syyt­täjä sit­ten lisää omaa tulk­in­taansa ja käyt­tää tätä omaa tek­stiään perusteluna.

  Tuo pro­feet­ta muhamedin syyteko­h­ta, en kek­si siihen mitään muu­ta ver­taus­ta kuin sen, että sanois­it julkises­ti Johan­na Korho­sen ole­van les­bo ja saisit syyt­teen sik­si, että les­bok­si kut­sum­i­nen loukkaisi Johan­na Korhosta.

  Ain­ut miten tämän Hal­la-ahon oikeustapauk­sen saisi edes jol­lain lail­la kestämään päivän­val­oa olisi se, että kut­sut­taisi­in tutk­i­joi­ta todis­ta­maan oliko muhammedil­la 9 vuo­tias vaimo vai ei ja pele­htikö hän tämän kanssa vai ei.

  Vain siinä tapauk­ses­sa, ettei pro­feet­ta muha­me­dia koske­va väite pitäisi paikkaansa kyseessä voisi olla uskon­rauhan rikkomi­nen ja tuo “geneet­ti­nen piirre” on syyt­teenä täysin älytön.

 185. “Tämä sanan “rasisti” newspeakami­nen on muuten yksi koko pros­essin tuskaisimpia piirteitä.”

  Mik­si? Rasisti-sana sisältää jo niin paljon kiel­teistä ja ylimääräistä pain­o­las­tia, että sen kor­vaami­nen neu­traal­im­mal­la sanal­la on vält­tämätön­tä asial­lisen keskustelun kannal­ta. Ellei sit­ten halu­ta vain räksyt­tää ja nimitel­lä. Sanaa voidaan ja pitääkin edelleen käyt­tää, mut­ta vain kun sille on todel­la tarvetta.

 186. “Hyvä her­ra. Vaik­ka inhoankin mielip­iteitänne, tulen silti kuole­maani asti tais­tele­maan oikeud­estanne saa­da ne esittää.”

  Voltaire

 187. Tanelille,

  Aika kohtu­u­ton väite, että Hal­la-aho ei vas­taa sanois­taan. Sitä juuri hän jos kuka paraikaa tekee.

  Hän kan­taa vas­tu­u­ta omis­taan ja vähin­täänkin sato­jen tuhan­sien ihmis­ten ajatuk­sista täl­lä het­kel­lä. Miten enem­män voisi kan­taa vas­tu­u­ta sanois­taan kuin istua käräjil­lä niiden vuok­si. Mitä vielä, Taneli? Jus­si hirteen?

  Hänel­lä on oikeus ärsyyn­tyä, jos hän­tä san­o­taan rasis­tik­si tai sol­vataan muuten val­ta­me­di­as­sa. Mitään oikeu­den suo­jaa­han hänel­lä ei selvästikään ole. Oletko viemässä jopa henkilöko­htais­ten tun­tei­den oikeu­den? Onko sinus­ta väärin ärsyyntyä?

 188. az:

  “Har­vardin rehtori sai potkut tämän ääneen lausumis­es­ta “voisiko­han se olla mah­dol­lista, että…” hengessä. Luen­tos­ali oli kuulem­ma saman tien tyh­jen­tynyt naisopiske­li­joista. Nämä ovat vääriä asen­tei­ta. Todel­lisu­us on mitä se on, ei sitä voi ihanteil­la pakot­taa mieleisekseen”

  Sat­tuuko ole­maan linkkiä läh­teeseen? En siis epäile väitet­tä, mut­ta kiin­nos­taisi lukea aiheesta…

 189. “Rasisti-sana sisältää jo niin paljon kiel­teistä ja ylimääräistä pain­o­las­tia, että sen kor­vaami­nen neu­traal­im­mal­la sanal­la on vält­tämätön­tä asial­lisen keskustelun kannalta.”

  Näin on vain jos uskoo, että rasis­mi ja kri­it­tisyys maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa kohtaan ovat yhden­ver­taisia käsit­teitä. Ne eivät ole. 

  Kri­it­ti­nen kom­mu­nikaa­tio, eli kyky vai­h­taa mielip­iteitä, ts. käy­dä debaat­tia, on yksi asia ja usein epä­tosil­la väit­teil­lä pönkitet­ty rotu- ja kansal­lisu­us­po­h­jainen ennakkolu­u­lo ja suo­ranainen pelko tai viha on toinen asia. Yleen­sä vielä niin, että nämä kak­si sulke­vat toisen­sa pois, sil­lä vah­van tun­nelatauk­sen val­las­sa ole­vat henkilöt har­voin kykenevät kom­mu­nikoimaan tavoin, jot­ka hei­dän arvo­mail­maansa jaka­mat­tomat henkilöt kykeni­sisvät hyväksymään.

  On toki tot­ta, että huo­le­ton rasisti- ja nat­siko­rtin heilut­telu rapaut­taa keskustelun hyvinkin hel­posti, mut­ta se ei tarkoi­ta että tulisi lanseer­a­ta eri­laisia kevy­tra­sis­min käsitteitä. 

  Kri­it­tisi­in kom­ment­tei­hin voi kuu­lua esim. totea­mus, että useis­sa Islami­lai­sis­sa val­tiois­sa nais­ten ase­ma on erit­täin huono, jopa siihen pis­teeseen, että Afgan­istanis­sa olla säätämässä lakia, joka sal­lisi avi­o­l­lisen raiskauksen(The Inde­pen­dentin mukaan näin todel­la on), ja tämä asian tila on yksinker­tais­es­ti häpeä ja suuri ihmisoikeusloukkaus.

  Rasis­tisia yleistyk­siä puolestaan voi som­mitel­la, mikäli ilkeää. Mut­ta jos niitä julkaisee, ja eri­toten, jos on maalailuis­taan ylpeä on perin mah­dol­lista, että todel­la on rasisti.

 190. Elina:“Aika kohtu­u­ton väite, että Hal­la-aho ei vas­taa sanois­taan. Sitä juuri hän jos kuka paraikaa tekee.”

  Väit­teessäni ei ollut kyse juridis­es­ta pros­es­sista, jos­ta ei uskoak­seni seu­raa mitään hyvää, vaan Hal­la-ahon aiem­mas­ta asen­teesta, että hän nyt heit­telee, mitä mieleen juo­lah­taa, ja ettei siitä nyt kan­na­ta ihmeem­min hiiltyä.

  On väärin, että hän ärsyyn­tyy, mikäli hän ei sal­li muille oikeut­ta ärsyyntyä.

  Tai näin minä olen hänen aiem­pia sanomisi­aan ja esi­in­tymisiään tulkinnut.

 191. “USA:n keskus­pankin FED:in omis­tus on käytän­nössä kokon­aan israelilais­ten pankki­irien käsis­sä, samoin val­taosa muista isoista pankeista…”

  Miten on mah­dol­lista, että täm­möisiä tekaistu­ja ja val­heel­lisia väit­teitä, joiden tarkoi­tus yksiselit­teis­es­ti on liet­soa vihaa, saa julka­ista? Toisaal­ta Hal­la-aho saa syyt­teen kir­joituk­ses­ta, jon­ka kär­ki näyt­tää kohdis­tu­van Hal­la-ahon vas­tus­ta­ji­in, eikä mihinkään kansan­ryh­mään tai uskontoon.

  On selvää, että tämä saa ihmisiä siir­tymään Hal­la-ahon taakse yhden­ver­tais­ten oikeuk­sien nimis­sä, vaik­ka ei hänen ajatuk­sis­taan olisi samaa mieltä.

 192. Sole­noi­di:
  “Pähk­inänkuores­sa ongel­ma on se, että kuvailu, kom­men­toin­ti, arvio, kri­ti­ik­ki, pilk­ka ja tuomit­sem­i­nen (kaik­ki hyviä tai ainakin tarpeel­lisia asioi­ta) on kaik­ki ympät­ty nimik­keen “kiiho­tus” alle todel­lisen kiiho­tuk­sen (”Tuhotkaa Kartha­go”) ohella.”

  Ei tuo pidä paikkaansa. Suomes­sa voi varsin vapaasti kuvail­la, kom­men­toi­da, arvioi­da, kri­ti­soi­da, pilkata ja tuomi­ta ilman juri­disia seu­raa­muk­sia. Yleistä pahek­sun­taa saa osak­seen helpom­min, mut­ta se on asia erik­seen. Kuten tässä ketjus­sa on jo mon­esti todet­tu, on äärim­mäisen tärkeää, ettei tuo­ta “kiiho­tus­lakia” ale­ta käyt­tää asial­lisen kri­ti­ikin hiljen­tämiseen. On selvää, että lain tulkin­nan­varaisu­ud­es­ta johtuen jokainen syyt­teeseen asetet­tu voi heit­täy­tyä sanan­va­pau­den mart­tyyrik­si ja saa­da sil­lä tavoin aja­malleen asialle lisää kan­na­tus­ta. Pelkästään tästä syys­tä syytekyn­nyk­sen tulisi olla korkealla.

  Tuol­laiset “tuhotkaa Kartha­go”- tai “tuhotkaa ulko­ryh­mä X”-tyyppiset keho­tuk­set ovat jo ihan muu­ta kuin kiiho­tus­ta kansan­ryh­mää vas­taan, ne ovat rikok­seen yllyt­tämistä. Kie­len hienous on siinä, että asioi­ta voi sanoa myös epä­suo­rasti, ilman tuol­laisia suo­ria keho­tuk­sia. Pelkästään maalaile­mal­la kuva tilanteesta, jos­sa ulko­ryh­mä X tap­paa, raiskaa ja ryöstää puo­lus­tuskyvyt­tömiä sisäryh­mäläisiä (mieluiten naisia ja lap­sia) ja vira­nomaiset eivät tee asialle mitään, saadaan sama viesti läpi ilman suo­raa rikok­seen yllyt­tämistä (toden­näköis­es­ti jopa tehokkaammin).

 193. Ei tuo pidä paikkaansa. Suomes­sa voi varsin vapaasti kuvail­la, kom­men­toi­da, arvioi­da, kri­ti­soi­da, pilkata ja tuomi­ta ilman juri­disia seuraamuksia.

  Tämä ei kyl­lä pidä paikkaansa. Ellilän “Yhteiskun­ta koos­t­uu ihmi­sistä” tek­sti oli kri­ti­ikkiä, pilkkaa ja kuvailua, ehkä myös tuomit­semis­takin. Kiiho­tus­ta se ei ollut sanan mis­sään järkevässä mielessä, mut­ta siitä tuli tuomio silti. 

  Tuomio oli mitä ilmeisim­min ihan lin­jas­sa lain kanssa, kos­ka Ellilän kir­joituk­ses­sa nimeno­maan sol­vat­ti­in erit­täin laa­jasti ymmär­ret­tyjä ihmis­ryh­miä. Toki siinä oli asi­avirheitä ja epätäs­mäl­lisyyk­siä, mut­ta mitään suo­ranaista selkeää vale­htelua siinä ei ollut. 

  Rajan­ve­to on vaikeaa, mut­ta minus­ta me olemme ajau­tu­mas­sa ja jos­sain määrin jo ajau­tuneet, sel­l­aiseen yhteiskun­taan, jos­sa kaik­ki loukkaa­va ja kiusalli­nen puhe krim­i­nal­isoidaan. Ihmis­ten­väliselle nor­maalille, orgaaniselle aja­tusten­vai­h­dolle ja mielip­i­teen­muo­dos­tuk­selle ei halu­ta antaa tilaa, kos­ka jotkin mielip­i­teet nähdään liian vaarallisina. 

  Rasis­mi on yksi täl­lainen kipupiste. Itse pidän rasis­mia erit­täin valitet­ta­vana ja tök­erönä asiana, jota ei pitäisi puheil­la ja kir­joituk­sil­la edis­taa ja on syytäkin pitää julk­ista meteliä, kun joku sitä joku tekee. Sivistyneil­lä ihmisil­lä on kuitenkin ihan taval­liset käyt­täy­tymis­sään­nöt ja oikeuslaitos on ole­mas­sa ihmis­ten suo­jelemisek­si fyy­sisiltä uhil­ta ja suo­ral­ta epäre­helliseltä kohtelulta. 

  Oikeuslaitok­sen tehtävä ei ole suo­jel­la ihmis­ten tun­tei­ta ja säädel­lä hyviä tapo­ja. Jus­si Hal­la-ahon — ja yhtä lail­la Mikko Ellilän — kir­joituk­set ovat vas­ten­mielisiä ja minus­ta hyvien tapo­jen vas­taisia. Ne inhot­ta­vat min­ua samal­la taval­la kuin se, että ihmiset etu­il­e­vat jonos­sa, hai­se­vat pahalle tai kiroil­e­vat asial­lisek­si tarkoite­tuis­sa yhteyksissä.

  Ei sel­l­ai­sis­sa tilanteis­sa soite­ta poli­isille, vaan sil­loin huo­maute­taan huonoista tavoista eikä leik­itä öykkärei­den kanssa. Täl­lainen yhteiskun­ta, jos­sa poli­isia ja oikeuslaitos­ta huude­taan heti apu­un jos joku sanoo ruman sanan, on kuin joku las­ten­tarhan tai alak­oulun piha, ei sivistynyt kansalaisyhteiskunta.

 194. Tokar­czuk,

  Main­in­ta Salman Rush­di­en fat­wasta on selvästi toimit­ta­jan lisäys, ei Hal­la-ahon puhetta. 

  Mut­ta kun tarpeek­si on kiihot­tunut niin näkee tietysti oman par­a­dig­mansa kaut­ta jo olemat­to­mia… Minä en tuos­sa tek­stis­sä havain­nut mitään mart­tyyrin elkeitä. Olisiko hänen pitänyt pyy­del­lä sano­jaan anteek­si, mikä onkin suo­ma­lais­ten kansalli­nen ellei jopa geneet­ti­nen ominaispiirre. 

  Mie­lenki­in­toista, että Hal­la-ahon tek­stistä ilmeis­es­ti kiiho­tu­taan Hal­la-ahoa vas­taan, ei suinkaan mus­lime­ja tai soma­li­ataus­taisia ihmisiä vas­taan. Kiiho­tus­pykälä ei kai ole tätä tilan­net­ta varten tarkoitettu.

 195. Selvitätkö vielä Tiedemies ne argu­men­tit, että Hal­la-aho ei ole kir­joituk­si­aan tehnyt kiihoi­tus­mielessä. Minus­ta hän aivan selkeästi ilmoit­taa eräässä kir­joituk­sessä, että hänen tavoit­teenaan on lisätä maa­han­muut­ta­javas­taisia asen­tei­ta. Ja eikö hän siinä ole myös joukko­jen­sa suh­teen onnis­tunutkin? Hal­la-ahon jutu­ista pais­taa selkeästi läpi hänen tavoit­teen­sa päästä poli­it­tis­es­ti pin­nalle paran­taak­seen omaa elintasoaan.
  Lisäk­si asi­aan liit­tyy fasis­mista tut­tu­ja piirteitä, jot­ka nyt ei tosin ole lait­to­mia. Mut­ta mielestäni ker­to­vat kuitenkin miehen ja porukan asennemaailmasta.
  Oletko var­ma, että täl­läi­nen toim­inta on yhteiskun­nalle hyväk­si? Eikä mah­dol­lis­es­ti aiheuta asen­tei­den koven­tu­misen myötä lisään­tyvää syr­jin­tää ja mah­dol­lis­es­ti väkivaltaa?
  Kum­mallista muuten, että aina Hal­la-aho­laisia koske­vat kir­joituk­set siir­tyvät keskustelu­un rotu­te­o­ri­oista, rasis­min ‑määrit­te­lyyn tai sanan­va­pau­teen… Kun he kuitenkin itse pyrkivät estämään kaiken kehit­tävän pohdiskelun näistä aiheista.
  Mitäpä jos keskustelisi­vat vaikka­pa lain kun­nioituk­ses­ta, hyvistä tavoista, tai las­ten kasvatuksesta.

 196. Vihreät Naiset ry saa puolestaan vapaasti esit­tää tämän­tyyp­pistä “fakta“tietoa:

  “Eräi­den arvioiden mukaan Suomes­sa raiskataan vuosit­tain jopa 15 000 naista. Viime vuon­na ilmoitet­ti­in poli­isille vain alle tuhat tapaus­ta eli jopa 14 000 tapaus­ta jäi ilmoit­ta­mat­ta poli­isille. Suurin osa raiskauk­sista on suo­ma­lais­ten miesten suo­ma­lai­sis­sa kodeis­sa tekemiä.”

  http://www.vihreatnaiset.fi/2008/11/12/vihreat-naiset-valtuustojen-puututtava-naisiin-kohdistuvaan-vakivaltaan/

  .…että “eräi­den arvioiden mukaan”.
  Entäpä jos kir­joit­taisin: “eräi­den arvioiden mukaan maa­han­mut­ta­jat sitä ja tätä…”

 197. Useis­sa viesteis­sä annetaan ymmärtää, että viestin sisältöä ja sen mah­dol­lista rasis­mia pitäisi arvostel­la vain sen sisältämien tosi­asi­aväit­tei­den poh­jal­ta. Tämä tun­tuu lähin­nä tarkoi­tushakuiselta vääristelyltä. 

  Ote­taan ver­tausku­vak­si porno. Läh­es kaik­ki tun­nista­vat pornon kun sel­l­aista näkevät, mut­ta sen määrit­telem­i­nen on jo paljon vaikeam­paa. Pelkkä sukupuolielin­ten näkymi­nen kuvas­sa ei vält­tämät­tä ole pornoa, samoin kuin pelkkä ikävien tosi­a­sioiden käsit­te­ly ei ole vält­tämät­tä rasis­mia. Pornon ja rasis­min viestis­sä syn­nyt­tää jokin muu viesti­in liit­tyvä asia kuin sen tosiasiasisältö.

 198. TM:
  “Oikeuslaitok­sen tehtävä ei ole suo­jel­la ihmis­ten tun­tei­ta ja säädel­lä hyviä tapo­ja. Jus­si Hal­la-ahon — ja yhtä lail­la Mikko Ellilän — kir­joituk­set ovat vas­ten­mielisiä ja minus­ta hyvien tapo­jen vas­taisia. Ne inhot­ta­vat min­ua samal­la taval­la kuin se, että ihmiset etu­il­e­vat jonos­sa, hai­se­vat pahalle tai kiroil­e­vat asial­lisek­si tarkoite­tuis­sa yhteyksissä.

  Ei sel­l­ai­sis­sa tilanteis­sa soite­ta poli­isille, vaan sil­loin huo­maute­taan huonoista tavoista eikä leik­itä öykkärei­den kanssa. Täl­lainen yhteiskun­ta, jos­sa poli­isia ja oikeuslaitos­ta huude­taan heti apu­un jos joku sanoo ruman sanan, on kuin joku las­ten­tarhan tai alak­oulun piha, ei sivistynyt kansalaisyhteiskunta.”

  On itses­tään selvää, että ratio­naa­li­nen ihmi­nen toimii näin. Ymmär­rän kyl­lä tämän lain huonot puo­let ja sen anta­mat väärinkäytösten mah­dol­lisu­udet. En myöskään pidä Hal­la-Ahon syyt­tämistä rasis­min kitkemisen kannal­ta hyödyl­lisenä, vaik­ka min­un mielestäni jotkut hänen tek­steistään ovat kiihot­tamista kansan­ryh­mää vas­taan. Hän on niin taita­va medi­a­peluri, että kään­tää tämän syyt­teen edukseen. 

  Siitä huoli­mat­ta näen tuon ongel­mallisen lain ole­mas­saolos­sa enem­män hyviä kuin huono­ja puo­lia. Rasis­tisen vihan liet­son­ta onnis­tuu kaikissa tun­te­mis­sani yhteiskun­nis­sa järkyt­tävän hyvin, jopa korkean koulu­tus­ta­son mais­sa. Se on siinä mielessä poikkeuk­selli­nen kipupiste, että sen yhteiskun­nal­liset seu­rauk­set voivat olla aivan eri luokkaa kuin kiroilun, jonos­sa etu­ilun tai muun triv­i­aalin öykkäröinnin. 

  Tun­tuu että tästä aiheesta keskustelu herät­tää puolin ja toisin aika voimakkai­ta tun­tei­ta. Ei Suo­mi ole minus­ta lipumas­sa kohti yhteiskun­taa, jos­sa “kaik­ki loukkaa­va ja kiusalli­nen puhe krim­i­nal­isoidaan”. Paljon parem­paan suun­taan­haan sanava­pausasi­at ovat Suomes­sa kehit­tyneet, jos asioi­ta kat­sel­laan muu­ta­man vuosikymme­nen perspektiivillä.

 199. Eikö ole ihan yleis­es­ti tiedos­sa, että ainakin täl­lä het­kel­lä miehiä on eniten kaikkein korkeim­mas­sa ja kaikkein matal­im­mas­sa ÄÖ- luokas­sa ja naisia tässä välis­sä. Siitä ei minus­ta voi kuitenkaan vetää sitä johtopäätöstä, että KAIKKI miehet ovat joko todel­la älykkäitä tai todel­la tyh­miä ja KAIKKI naiset jotain tältä väliltä, kos­ka useim­mat miehetkin jäävät tuon janan keski­vai­heille ja osa nai­sista taas jom­paankumpaan päähän? Tuo­ta miesten sijoit­tumista myös ÄÖ- janan hän­nille ei kuitenkaan kan­na­ta uno­htaa, kun puhutaan miesten älykkyydestä…

 200. Eli­na,

  Mart­tyyrik­si tekey­tymisel­lä yritin viita­ta koko artikke­li­in sekä kyseenalais­taa sitä, mik­si Hal­la-aho on ylipään­sä antanut tuon haas­tat­telun (jon­ka hän luul­tavasti on vielä lukenut ja hyväksynyt etukä­teen, myös viit­tauk­set Rushdieen) ja tuonut esi­in nuo asi­at, mitä on tuonut. Mikä muu moti­ivi kuin julk­isu­us ja mart­tyyrin sädeke­hän saami­nen hän­tä tässä ajaa mielestäsi?
  Vaikea hän­tä on minään sanan­va­pau­den puo­lus­ta­jana nähdä kun on lukenut hänen blog­itek­stin­sä läpi.

  Olen aika paljon samaa mieltä kuin bdvb yllä, samoin az ja Tiedemies ja Rot­wang. Mielu­um­min näk­isin az/surrealin maa­han­muut­toa vas­tus­ta­vana vaaliehdokkaana kuin Hal­la-ahon — jois­takin pelot­tavista mielip­iteistään huoli­mat­ta az/surrealista saa erit­täin asial­lisen ja älykkään kuvan. Ihme­tyt­tää itse asi­as­sa todel­la paljon, että tietyt ihmiset mielu­um­m­min kan­nat­ta­vat Hal­la-ahoa kuin az/surrealin kaltaista henkilöä. Ensisi­jainen vaikutel­mani Hal­la-ahos­ta on, että hän on type­rä, vaik­ka jol­lain tasol­la olisikin taitavahko manip­u­loi­ja ja agi­taat­tori. Val­taeli­it­tiä Hal­la-aho ja hänen kan­nat­ta­jansa syyt­tävät vaik­ka mis­tä mut­ta sit­ten toisaal­ta kuu­lostaa siltä kuin Hal­la-aho kan­nat­ta­ji­neen halu­aisi päästä nimeno­maan val­taeli­itik­si val­taeli­itin paikalle tekemään kaikille hän­tä vas­tus­taneille juuri samo­ja asioi­ta kuin nykyi­nen val­taeli­it­ti hänen mukaansa nyt tekee koko kansalle.

 201. TM:
  “Ellilän “Yhteiskun­ta koos­t­uu ihmi­sistä” tek­sti oli kri­ti­ikkiä, pilkkaa ja kuvailua, ehkä myös tuomit­semis­takin. Kiiho­tus­ta se ei ollut sanan mis­sään järkevässä mielessä, mut­ta siitä tuli tuomio silti.”

  Luin tuon Ellilän tek­stin uud­estaan läpi. Hiukan vaikeaa­han sitä on vakavasti otet­ta­vana kiiho­tuk­se­na nähdä mega­lo­maanisi­in mit­ta­suhteisi­in paisu­vas­ta rasis­mista huoli­mat­ta. Ehkä sik­si, että se oli hiukan liian koomi­nen ollak­seen uskot­ta­va, se vaikut­ti lähin­nä angs­tisen teinipo­jan hen­gen­tuot­teelta. H‑a:n tek­stit ovat minus­ta selvästi lähempänä todel­lista kiiho­tus­ta, kos­ka hän pyrkii niin sys­temaat­tis­es­ti demon­isoimaan ja luo­maan pelkoa ja onnis­tuu siinä varsin hyvin.

 202. Osmo et ole nyt ollenkaan ymmärtänyt lukemaasi.
  Ilmeis­es­ti se johtuu siitä että sin­ul­la on ennakkolu­u­lo­ja hänen viestistään. Halu­at väk­isin lukea Hal­la-ahon kir­joituk­si­in oman ennakkoluulosi.

  Hal­la-aho nimeno­maa kri­ti­soi ennakkolu­u­lo­ja ruokki­vaa ryh­mäa­jat­telua. Ei suo­ma­laisil­la ole mitään oikeut­ta yleistää sen enem­pää kuin muillakaan.

  Min­ua loukkaa jatku­vasti nämä alko­ho­liläträysju­tut ja niden liit­tämi­nen suo­ma­laisi­in. Minä olen suo­ma­lai­enn, mut­ta nuo alko­ho­liläträysasi­at, ne ovat kan­sain­vä­li­nen ongel­ma, joi­ta en koe kuu­lu­van suo­ma­laisu­u­teen. Mik­si niitä ei kri­ti­soi­da? Kos­ka meil­lä on sokea piste. Hal­la-aho tuo sen esille.

  Täky Mika Ill­manille oli nimeno­maa Mika Ill­manin käsit­tämätön­tä oikeudel­lista mielipi­det­tä vas­taan suun­nat­tu kri­ti­ik­ki. Ill­manin tulk­in­ta sanan­va­paud­es­ta on kestämätön vaik­ka se olisi kuin­ka väitöstyön tasoinen suoritus.

 203. “H‑a:n tek­stit ovat minus­ta selvästi lähempänä todel­lista kiiho­tus­ta, kos­ka hän pyrkii niin sys­temaat­tis­es­ti demonisoimaan…”

  - sopisiko tähän samaan tyylila­ji­in fem­i­ni­s­ti­ra­sis­tiset kiiho­tus­puheet tyyli­in Anne Moila­nen, Kat­ja Martelius, Sun­ni­va Drake jne.jne…:
  “Suo­mi on län­tisen Euroopan väki­val­taisin maa, jos­sa miehet hakkaa­vat ja tap­pa­vat omia puolisoitaan läjäpäin!”
  “Se, että pros­ti­tuoitu­jen palveluk­sia saa Suomes­sa käyt­tää vapaasti, ker­too ennen kaikkea siitä, että meil­lä on sel­l­aisia miehiä val­lan kah­vas­sa, joille asia on tärkeä.”
  “Jokainen mies on poten­ti­aa­li­nen raiskaja”

  Mint­tu Hapuli Selibaattipäiväkirjassaan:
  “Kotona lähisuh­teessa hakatuk­si tai tapetuk­si tulem­i­nen on väki­val­lan laji, jos­sa 98%:sti naiset ovat uhre­ja ja miehet väkivallantekijöitä.”

 204. Aika paljon Rot­wan­gin aja­tus­maail­mas­ta ker­too hänen omat kirjoituksensa:

  “Ensik­sikin väitän, että ihmis­ryh­mien (eri­tyis­es­ti etnis­ten) väli­nen viha ja epälu­ot­ta­mus on vaka­va uhka mille tahansa yhteiskunnalle.” 

  Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la mik­si, Rot­wan­ing mielestä, eri­tyis­es­ti etnis­ten ihmis­ryh­mien väli­nen viha ja epälu­ot­ta­mus on vaka­va uhka yhteiskunnalle. 

  Nähdäk­seni Rot­wan­gin lausah­dus on voimakkaan rasisti­nen — nimeno­maan sanan todel­lises­sa muodossa.

 205. Jos­sain (taisi olla Hesaris­sa) määritelti­in rasis­mi niin, että jos esit­tää jonkin etnisen ryh­män ole­van “huonom­pi”, se on sit­ten rasisti­nen teko.

  Minä kun luulin, että rasis­mia on se, jos jae­taan ihmiset eri rotu­i­hin ja sit­ten kohdel­laan yksilöitä eri tavoin sen mukaan, mihin rotu­un hei­dät on lokeroitu.

  Steven Pinker­iä lainatak­seni ei Yhdys­val­tain itsenäisyysjulis­tuk­ses­sakaan san­o­ta, että all men are cre­at­ed clones vaan että all men are cre­at­ed equal.

  Län­si­afrikkalaiset ovat huonom­pia kestävyysjuok­si­joi­ta kuin itäafrikkalaiset. Oliko­han tämä lause nyt rasis­mia, jos­ta joku nor­sun­lu­u­ran­niko­lainen kat­soo oikeudek­seen pahas­tua ja toimit­taa min­ut ja Oden vankilaan?

  1. Kun­ni­an­loukkaus on van­has­taan rikos, ollut jo ennen Kalskea. Mik­si kun­ni­an­loukkauk­sista ei pitäisi nos­taa syyt­teitä, jos kun­ni­aa on loukat­tu. Ei kai se, että rikos on tehty net­tikeskustelus­sa tee siitä vähem­män rikosta.

 206. Kenen kun­ni­aa tuos­sa nyt sit­ten on loukattu? 

  Jutun perus­teel­la ei minus­ta kenenkään. Jut­tu nyt voi tietysti olla vajavainen ja pitäisi lukea syyte, jot­ta voisi ottaa kun­nol­la kantaa. 

  Kun­ni­an­loukkaushan tarkoittaa: 

  »Joka
  1) esit­tää tois­es­ta val­heel­lisen tiedon tai vih­jauk­sen siten, että teko on omi­aan aiheut­ta­maan vahinkoa tai kär­simys­tä loukat­ulle taik­ka häneen kohdis­tu­vaa halvek­sun­taa, taikka
  2) muuten kuin 1 kohdas­sa tarkoite­tul­la taval­la hal­ven­taa toista.

  Net­titek­stis­sä näytet­täisi­in yllytet­tävän ilki­val­taan, joten rikok­seen yllyt­tämi­nen voisi tul­la siinä tapauk­ses­sa, että joku nyt oikeasti menisi tuhoa­maan rav­in­to­laa tämän hölmön jam­pan yllytyksestä. 

  Näin ei liene käynyt?

 207. Itse asi­as­sa eihän lau­tasli­ihoi­hin piirte­ly ole edes ilki­val­taa… luin vähän huolimattomasti. 

  Se ei ole hyvien tapo­jen mukaista, mut­ta ei rikos eikä edes rike, joten yllyt­tämi­nen lau­tasli­inoi­hin piirte­lyyn ei voi olla rikok­seen yllyttämistä. 

  Tietysti jos tiet­ty­jen kuvien piirtämi­nen lau­tasli­inoi­hin on tosi­aan Suomes­sa rikol­lista, niin sit­ten en enää tiedä mis­sä elän. En ainakaan oikeusvaltiossa. 

  Kyl­lä edelleen Kalskeen ja näi­den muiden virkaloukkaan­tu­jien tosi­aan pitäsi vähän rela­ta min­un mielestäni.

 208. Marko Hami­lo:
  “Län­si­afrikkalaiset ovat huonom­pia kestävyysjuok­si­joi­ta kuin itäafrikkalaiset. Oliko­han tämä lause nyt rasis­mia, jos­ta joku nor­sun­lu­u­ran­niko­lainen kat­soo oikeudek­seen pahas­tua ja toimit­taa min­ut ja Oden vankilaan?”

  Tuo kestävyysjuok­su on ns. poli­it­tis­es­ti kor­rek­ti ver­tailukri­teeri toisin kuin esim. alt­tius rötöste­lyyn, raiskaamiseen, tai tyt­tärien heit­tämiseen alas parvekkeelta.

 209. Tokar­czuk kysyy Halla-ahosta: 

  “Mikä muu moti­ivi kuin julk­isu­us ja mart­tyyrin sädeke­hän saami­nen hän­tä tässä ajaa mielestäsi?”

  Itse asia ajaa… Se voi degen­eroituneelle län­si­maiselle pul­la­sor­salle olla vaikea pala, mut­ta ihmiset voivat toimia myös jonkin aat­teen vuoksi.

  Kyynisyys on päivän sana! 

  (En tarkoi­ta, että sinä olisit pul­la­sor­sa, kos­ka en tunne sinua)

 210. Ihmette­len, että mik­si maa­han­muut­tokeskustelu ajau­tuu aina näille metata­soille. Sen sijaan, että keskusteltaisi­in ja esitet­täisi­in selkeä malli, minkälainen Suomen maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka pitäisi olla keskustelus­sa tun­nu­taan aina ennen­pitkää ajau­tu­van Koraanin eksegeti­ikkaan, sanan­va­paus­lakien tes­taamiseen, “asioista on voita­va keskustel­la” ‑tyyliseen asian vier­estä argu­men­toin­ti­in, maahanmuuttajien/afrikkalaisten/muslimien/“natsien” haukku­miseen ja medi­akri­ti­ikki­in, joka liian herkästi peit­tää itse asian, maa­han­muu­ton alleen.

  En tiedä pitäisikö Hal­la-ahon tek­stien nyt olla lait­to­mia vai ei kun en niitä niin paljoa ole lukenut. Eniten min­ua tässä har­mit­taa tämä offtopi­cilmiö, mitä tämä syyte nyt on entis­es­tään lisännyt.

  Hait­taa en usko tästä syyt­teestä Hal­la-aholle aiheutu­van. Salali­it­to­te­o­reetikkoni sanoisi — jos oikein vinksah­tah­tanut olisin — että tämä syyte on Perus­suo­ma­lais­ten tai Hom­malais­ten tilaa­ma salali­it­to. Mart­tyyriys myy.

  Glow­ing kir­joit­ti 1.4.2009 kel­lo 10:59

  “Vihreät Naiset ry saa puolestaan vapaasti esit­tää tämän­tyyp­pistä “fakta”tietoa:

  “Eräi­den arvioiden mukaan Suomes­sa raiskataan vuosit­tain jopa 15 000 naista. Viime vuon­na ilmoitet­ti­in poli­isille vain alle tuhat tapaus­ta eli jopa 14 000 tapaus­ta jäi ilmoit­ta­mat­ta poli­isille. Suurin osa raiskauk­sista on suo­ma­lais­ten miesten suo­ma­lai­sis­sa kodeis­sa tekemiä.””

  Tuos­sa link­ki alku­peräiseen tutkimuk­seen. En tosin tiedä kiin­nos­taako se nyt tässä keskustelus­sa ketään kos­ka koko tutkimus on vain “fak­ta”.
  http://www.optula.om.fi/37928.htm

 211. “Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la mik­si, Rot­wan­ing mielestä, eri­tyis­es­ti etnis­ten ihmis­ryh­mien väli­nen viha ja epälu­ot­ta­mus on vaka­va uhka yhteiskunnalle.

  Nähdäk­seni Rot­wan­gin lausah­dus on voimakkaan rasisti­nen — nimeno­maan sanan todel­lises­sa muodossa.”

  Nyt minä ainakin putosin kär­ry­iltä. Aukai­sisitko päät­te­lyäsi hieman ?

 212. Teemu K:
  “Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la mik­si, Rot­wan­ing mielestä, eri­tyis­es­ti etnis­ten ihmis­ryh­mien väli­nen viha ja epälu­ot­ta­mus on vaka­va uhka yhteiskunnalle.”

  Kos­ka nimeno­maan etnis­ten ryh­mien välille hel­posti syn­tyy sel­l­aisia jän­nit­teitä, jot­ka purkau­tu­vat väki­val­tana. Väki­val­taisen kon­flik­tin ris­ki kas­vaa, jos ryh­mien välil­lä ei ole vuorovaiku­tus­ta (esim. yhteistä kieltä), jol­loin ryh­mien edus­ta­jien välille ei syn­ny luot­ta­muk­sel­lisia suhtei­ta. Jos kat­se­let hie­man ympärille­si, saatat huo­ma­ta, että täl­laisia kon­flik­te­ja on (ja on ollut) aika paljon. Etnis­ten ryh­mien välisen kon­flik­tin ris­ki on selvästi suurem­pi kuin esim. sukupuolten välisen kon­flik­tin. Eli vaik­ka Suomes­sa käy­dään välil­lä hyvinkin kär­jis­tet­tyä sukupuo­likeskustelua, en pidä sitä kovin uhkaa­vana, kos­ka en tiedä his­to­ri­as­ta ensim­mäistäkään esimerkkiä miesten ja nais­ten väli­sistä väki­val­tai­sista mel­lakoista tai sodista. Toinen var­teenotet­ta­va ris­ki on tietenkin yhteiskun­talu­okkien väli­nen kon­flik­ti, mut­ta Suo­mi on niin kaukana luokkay­hteiskun­nas­ta, että se ei juurikaan huo­le­ta. Toki on syytä pitää huol­ta, ettei Suomes­ta kehi­ty luokkayhteiskuntaa.

  “Nähdäk­seni Rot­wan­gin lausah­dus on voimakkaan rasisti­nen — nimeno­maan sanan todel­lises­sa muodossa.”

  OK, sovi­taan niin.

 213. “Hait­taa en usko tästä syyt­teestä Hal­la-aholle aiheutu­van. Salali­it­to­te­o­reetikkoni sanoisi — jos oikein vinksah­tah­tanut olisin — että tämä syyte on Perus­suo­ma­lais­ten tai Hom­malais­ten tilaa­ma salali­it­to. Mart­tyyriys myy.”

  Mihin tai mitä se myy? Lisää kan­nat­ta­jia? Mitäpä niil­lä tekee jos ei ole edes vaaleis­sa mukana? 

  Kalskeen nos­ta­ma syyte pudot­ti Hal­la-ahon pois perus­suo­ma­lais­ten eurovaalilis­toil­ta. Samal­la se toden­näköis­es­ti sul­ki ovet myös perus­suo­ma­lais­ten 2011 eduskun­tavaalilis­toille. Toisin sanoen mah­dol­lisu­udet päästä mukaan val­takun­nan­poli­ti­ikkaan lop­pui­v­at kay­tan­nos­sa tähän.

  Joku voisi nah­da ika­vana asiana myos sen etta tuomios­ta tulee merk­in­ta rikos­rek­isteri­in. Kukaan ei kyse­le jal­keen­pain miten oikeutet­tu se oli. Merk­in­ta on aina merk­in­ta ja sul­kee ovia moni­in mui­hinkin suun­ti­in kuin vain politiikkaan.

  Hyvin out­ona pidan nai­ta vait­tei­ta etta tuomio olisi ollut jotenkin hyo­dylli­nen tai hyva asia Halla/aholle.

  1. Sen ver­ran olen poli­ti­ikas­sa ollut, että pidin selvänä ettei Soi­ni ota Hal­la-ahoa ehdokkaak­si. Se olisi lin­jan­nut koko puolueen agen­dan aivan eri suun­taan mihin Soi­ni sitä halu­aa ajaa. Ei vihreätkään otta­neet aikanaan Liisa Kul­hi­aa eduskun­tavaaliehdokkaak­seen, samas­ta syystä.

 214. Onhan siel­lä ollut Tony Halmekin ehdokkaana, ja päässyt jopa läpi.

 215. Mitä nämä etniset ryh­mät ovat, Rotwang?

  Kuul­lostaa siltä, että sin­un maail­manku­vas­sasi etni­nen ryh­mä on jonkin­lainen yht­enäi­nen toim­i­ja, sub­jek­ti. Etkö tiedä ettei se pidä paikkaansa. Ei ole ole­mas­sa mitän etnisiä ryh­miä vaan pelkästään yksilöitä.

  Vaar­al­lisin ryh­mä- ja rotu­a­jat­telun muo­to tapah­tuu posi­ti­ivisen erot­telun keinoin. Jos suosi­taan ja erotel­laan kohtelus­sa etnisyy­den perus­teel­la yksilöitä on ansait­tu kova kritiikki.

 216. “Sen ver­ran olen poli­ti­ikas­sa ollut, että pidin selvänä ettei Soi­ni ota Hal­la-ahoa ehdokkaak­si. Se olisi lin­jan­nut koko puolueen agen­dan aivan eri suun­taan mihin Soi­ni sitä halu­aa ajaa.”

  Perus­suo­ma­lais­ten rooli protesti- ja vai­h­toe­htop­uolueena nyt vaan rom­ahti. Se ei rom­ah­tanut niinkään sik­si ettei juuri Hal­la-aho ole listal­la vaan sik­si että PS taipui hal­li­tus­puoluei­den, ja varsinkin RKP:n, pain­os­tuk­sen alla. Perus­suo­ma­laiset menet­tivät vahvim­man ja oikeas­t­aan ain­oan aseen­sa, protestin­sa. Sel­l­ainen puolue ei ole mikään vai­h­toe­hto joka tekee niin kuin ne joi­ta vas­taan se tap­pelee käs­kee. Soinin retori­ikkaa “kyl­lä kansa tietää” on entistä vaikeam­paa ottaa enää todes­ta jos puolue dump­paa ulos ehdokkaan jota se “kosit­tu kansa” nimeno­mais­es­ti odotti.

  Muun kuin monikult­tuuri- ja maa­han­muut­tokysymys­ten suh­teen perus­suo­ma­laiset on selkeä vasem­mistop­uolue. Jotain demarei­den ja vasem­mis­toli­iton väliltä, mut­ta vain pop­ulis­tisem­mal­la retori­ikalla. Nyt kun puolue ei enää tar­joa mitään vai­h­toe­htoa mihinkään, on hyvin vaikea nähdä perus­suo­ma­laisil­la roo­lia suo­ma­laisel­la puoluekar­tal­la. Eikä tun­tem­at­tomat ehdokkaatkaan(paitsi Soi­ni itse) ainakaan auta asi­aa. Itse uskon että perus­suo­ma­laisen puolueen alamä­ki kohti pros­ent­tili­iket­tä on alkanut.

 217. Joku ihmetteli, mitä etnisel­lä ryh­mäl­lä tarkoite­taan, tässä joitakin määritelmiä, eli kyse on rakenteista:

  Etni­nen ryh­mä voidaan määritel­lä ryh­mäk­si vähem­mistöön kuu­lu­via ihmisiä (Hut­nik 1991, 20), jot­ka samais­tu­vat keskenään ja jaka­vat tietyn yhteisen kult­tuuriperin­nön (Berry 1990, 242).

  Vaik­ka etniset ryh­mät usein miel­letään vähem­mistöryh­mik­si, tosi­asi­as­sa kaik­ki ihmiset voidaan laskea etnisi­in ryh­mi­in kuu­lu­viksi (Scher­mer­horn 1971, ref. Hut­nik 1991, 20).

  Vaik­ka etni­nen ryh­mä voi tarkoit­taa sekä enem­mistöä että vähem­mistöä, län­si­mai­sis­sa yhteiskun­nis­sa kyse on yleen­sä vähem­mistöstä (Liebkind 2001, 398).

 218. Ehkä Soi­ni kiil­lot­teli tem­pul­laan nimeno­maan omaa kilpeään tule­vaisu­ut­ta silmäl­läpitäen. Perus­suo­ma­laisen puolueen ima­go = Timo Soinin ima­go. Ehkä Soi­ni jät­tää pian uppoa­van laivan ja hyp­pää vaikeuk­sis­sa ole­van mut­ta selkeäm­män ase­man saavut­ta­neen vasem­mis­toli­iton puikkoi­hin. Vasureis­sa­han olisi puheen­jo­hta­jan pal­li vapaana ja luulisi että laskus­sa ole­va puolue ottaisi retori­ikkames­tarin ilomielin vas­taan. Futishuli­gaani Arhin­mäestä tuskin ainakaan olisi Soinille pahem­min vastusta.

 219. Tääl­lä kir­joitet­ti­in: “Onhan siel­lä ollut Tony Halmekin ehdokkaana, ja päässyt jopa läpi.”
  “Perus­suo­ma­lais­ten rooli protesti- ja vai­h­toe­htop­uolueena nyt vaan romahti.”

  Var­maan tämä kom­ment­ti nyt asian vier­estä mut­ta kumminkin:
  Min­ua pelot­taa se, että miten se Halmeen äänestäjäkun­ta ja nyt ne, jot­ka Hal­la-ahon argu­men­toin­ti­in samais­tu­vat, saa­vat äänen­sä kuu­luville ja höyryn­sä päästel­tyä. Itse näk­isin, että on ihan ok jos eduskun­nas­sa on yksi halme tai EU-par­la­men­tis­sa yksi hal­la-aho pitämässä äänekkään vähem­mistön ään­tä. Kaik­ki poli­itikot aika ykskan­taan kuitenkin totea­vat, että yksin ei kum­mas­sakaan insti­tuu­tios­sa saa mitään aikaisek­si. Ja sit­ten kun ei ole enää yksin (tai ei halua olla), niin joutuu alis­tu­maan kaiken­maail­man ryh­mäkurei­hin, kon­sen­sus­päätök­si­in ynnä mui­hin poli­ti­ikan ja yhteis­ten asioiden hoidon kum­mallisuuk­si­in. Soinin viimeaikaiset toimet tämän osoittavat. 

  Nyt jos “maa­han­muut­tokri­it­tisil­lä” ei ole enää ään­i­torvea, joka edes teo­reet­tis­es­ti pysty­isi “kri­itikoiden” asi­aa aja­maan, hakeu­tu­vat nämä var­maan herkem­min vielä pienem­pi­in äärili­ikkeisi­in ja huonoim­mas­sa tapauk­ses­sa vielä ns. suo­ran toimin­nan ryh­mi­in. Ja sit­ten se hel­vetti vas­ta onkin irti. 

  Val­taeli­it­ille ei ilmeis­es­ti väl­i­ty se todel­lisu­us tai “todel­lisu­us”, joka mamukri­itikoil­la on ja jota hei­dän pitäisi pystyä peilaa­maan myös muiden kanssa. Tuo Hal­la-ahon syyte, ja ennenkaikkea tule­va tuomio (epäileekö tätä joku?), ei saa mitään hyvää aikaiseksi. 

  Parem­pi olisi antaa ihmis­ten, Hal­la-ahonkin, kir­joitel­la netis­sä ja pyrk­iä yhtä teräväl­lä vas­ta-argu­men­toin­nil­la jonkin­laiseen dialogi­in. Luulisi, että niitä teräviä kavere­i­ta löy­tyy. Jos nämä ihmiset ja ajatuk­set painu­vat maan alle tai sul­jet­tui­hin yhteisöi­hin, niin siitä ei mitään hyvää seuraa.

 220. Osmo kir­joit­ti:

  Kyseinen pykälä kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vas­taan menee näin:

  Joka yleisön kesku­u­teen levit­tää lausun­to­ja tai mui­ta tiedo­nan­to­ja, jois­sa uhataan, panetel­laan tai sol­vataan jotakin kansallista,etnistä, rodullista tai uskon­nol­lista ryh­mää taik­ka niihin rin­nastet­tavaa muu­ta kansan­ryh­mää, on tuomit­ta­va kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vas­taan sakkoon tai vankeu­teen enin­tään kahdek­si vuodeksi.

  Saisiko pienen selvennyksen:

  Ovatko suo­ma­laiset mielestäsi tässä tapauk­ses­sa (Wali Hashi) kansan­ryh­mä vai eivät?

 221. “Kun­ni­an­loukkaus on van­has­taan rikos, ollut jo ennen Kalskea. Mik­si kun­ni­an­loukkauk­sista ei pitäisi nos­taa syyt­teitä, jos kun­ni­aa on loukattu.”

  Use­asti kuitenkin uno­hde­taan mitä kun­ni­an­loukkaus oikeasti on. Se on _perättömän_ väit­teen esit­tämi­nen tois­es­ta henkilöstä.

  Se ei voi olla sel­l­aisen väit­teen esit­tämi­nen ken­estäkään tai mis­tään joka on fak­ta tai tosi, sama kos­kee myös uskon­rauhan rikkomista.

 222. Vielä mielip­iteistä, demokra­ti­as­sa ja oikeusval­tios­sa pitää pystyä esit­tämään mitä tahansa mielip­iteitä mis­tä tahansa asi­as­ta (myös uskon­noista ja niihin liit­tyvistä henkilöistä) riip­pumat­ta siitä voisiko joku mah­dol­lis­es­ti loukkaan­tua niistä.

  Samoin myös kansan­ryh­mistä (jne.) pitää pystyä esit­tämään mielip­iteitä kenenkään sitä estämättä.

  Mielip­itei­den esit­tämi­nen mis­tä tahansa ei voi olla mitään kiihot­tamista kansan­ryh­mää vas­taan tai mitään rikol­lista, vain akti­ivis­es­ti rikok­seen suo­ranais­es­ti yllyt­tämi­nen tai pakot­ta­mi­nen voi olla ran­gais­tavaa, muuten on turha puhua mis­tään oikeusval­tios­ta tai demokratiasta.

 223. Kyl­lä kun­ni­an­loukkaus voi perus­tua tosi­asi­aankin, esim. homoseksuaalisuuteen. 

  Riit­tää, että se on esitet­ty siten, että se on omi­aan hal­ven­ta­maan toista ja aiheut­ta­maan näin jonk­i­nasteista hait­taa, mikä sit­ten tapausko­htais­es­ti punnitaan. 

  Julk­isu­u­den­henkilöt ovat tässä suh­teessa aika vapaa­ta riis­taa. Kuitenkin kun­ni­an­loukkaus­tuomioi­ta tuli esim. Susan Ruususen nettiherjaajille. 

  Nyt on sel­l­ainen pystyynkuol­lut tren­di val­lal­la, joka yrit­tää vaien­taa netin foo­ru­mi­na. Sehän ei mitenkään tule onnis­tu­maan ja osoit­taa vain, että val­taa pitää jälk­i­jät­töi­nen myöhäiskes­ki-ikäis­ten ihmis­ryh­mä, jol­la ei ole mitään tajua netin olemuksesta. 

  Esim. Ellilän laiton tek­sti on hel­posti edelleen löy­det­tävis­sä kuten suurin osa Sep­po Lehdonkin omintakeis­es­ta, kiel­letys­tä huumorista. Koko jupakan seu­rauk­se­na kum­mankin kir­joit­ta­jan levik­ki on var­masti satakertaisutunut.

 224. Luin oikeuspros­essin aikoi­hin pari­inkin otteeseen Ellilän tekstin. 

  Mie­lenki­in­toista ei ollut itse tek­sti, vaan kuvien ja musi­ikin käyt­tö Ellilän viestin­nässä. Ellilä aset­ti räikeästi vas­takkain kuvankau­ni­ita län­si­maisia ihmisiä ja bar­baarisia afrikkalaisia alkua­sukkai­ta osoit­taak­seen visuaal­isin keinoin “rotumme” ylem­myy­den. Michelan­gelon David-pat­saan rin­nalle oli asetet­tu töhrit­tyjä saven pala­sia jne. 

  Myös audi­ti­ivi­nen puoli palveli tätä tarkoi­tus­ta. Korvia hivelevän klas­sisen musi­ikin vastapooli­na oli prim­i­ti­ivi­nen älämö­lo tehostet­tuna videopätkäl­lä, jos­sa neeker­it hyp­pivät tasa­jalkaa kuin lapset ikään. 

  (Käytän sano­ja bar­baari, neek­eri ym. siten kuin Ellilä enkä omi­na sanavalintoinani)

  Tuomio tuli kuitenkin tek­stin osista, jot­ka oli­vat fak­to­ja tai sit­ten omia mielip­iteitä. Eli fak­tat ja mielip­i­teet krim­i­nal­isoiti­in, mikä minus­ta on vähin­täänkin pelottavaa.

 225. Nos­ten uudelleen esille tämän Osmon ikävä kyl­lä nai­ivin käsi­tyk­sen ylem­pää (johon jo aiem­min vas­tasin kuvaile­mal­la Sak­san tilan­net­ta lyhyesti)

  Osmo: “Kysymys siitä, mil­loin Muhamedin avi­o­li­it­to pan­ti­in toimeen, on yhtä mie­lenki­in­toinen kuin se, syn­tyikö Jeesus jouluukkssa vai syyskuussa.
  Suomes­sa kaikkia uskon­tokun­tia koske­va avi­o­li­iton ikära­ja on 18 vuot­ta ja sukupuoliy­hteys yhdek­sän­vuo­ti­aan kanssa on rikos. Yhteiaskun­nal­lis­es­ti mie­lenki­in­toisek­si Muhamedin avi­o­lli­nen käyt­täy­tymi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alka­isi vaa­tia Suomes­sa alem­paa avioi­tu­misikää islami­laisille tai oikeut­ta sekaan­tua lapseen. Onko sel­l­aista tapahtunut?”

  Osmo lie­nee nyt saanut vas­tauk­sen kysymyk­seen­sä Suomenkin osalta… Seu­raa­va artikke­li on aika hur­jaa luet­tavaa ja siinä maini­taan oikeusmin­is­ter­iökin, ja Suomen julk­isu­ud­es­ta ehkä tun­ne­tu­in islami­lainen “maltill­i­nen” uskonop­pin­ut toteaa, että 11-vuo­ti­aankin kanssa saa har­ras­taa sek­siä kun­han on naimi­sis­sa: http://www.kainuunsanomat.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=KSA_newssite%2FAMLayout&cid=1194616262126&p=1194596029422&pagename=KSAWrapper

  En tiedä mitä sanoa tai ajatella.

 226. Kehveli kir­joit­ti:

  “Saisiko pienen sel­ven­nyk­sen: Ovatko suo­ma­laiset mielestäsi tässä tapauk­ses­sa (Wali Hashi) kansan­ryh­mä vai eivät?”

  Kysymys on esitet­ty Osmolle, mut­ta esitän oman käsi­tyk­seni. Suo­ma­laiset ovat kansan­ryh­mä, mut­ta kos­ka olemme enem­mistönä omas­sa kansal­lis­val­tios­samme, asia ei tai­da olla kovin tärkeä muul­loin kuin Ruot­si-Suo­mi ‑maaot­telus­sa ym. urheilus­sa. Suo­ma­laisu­us iden­ti­teet­tinä tulee tärkeäm­mäk­si ero­jen kaut­ta esimerkik­si matkus­taes­samme rajo­jen ulkop­uolelle tai koh­dates­samme muual­ta muuttaneita. 

  Suomes­sa on suo­ma­laisu­u­teen vedoten saatu joukot samaan leiri­in esimerkik­si viime sodis­sa, vaik­ka lähi­men­neisyy­dessä oli suo­ma­laiset jakanut sisäl­lis­so­ta ja sitä seu­ran­nut ikävä ajanjakso. 

  Suo­ma­laisu­u­den juuret kansan­ryh­mänä ovat hyvin lähel­lä 1800-luvul­la eli Snell­manin ajois­sa, hän tajusi, että ilman suo­ma­laista kieli-iden­ti­teet­tiä ja kult­tuuria emme kykene itsenäistymään.

  Ruotsinkielis­ten lisäk­si ennen Snell­ma­nia meil­lä oli etniseen ryh­mit­tymiseen ver­rat­tavis­sa ole­va ryh­mit­tymi­nen eli heimot (…kyse voi olla iden­ti­fioi­tu­mis­es­ta klaanei­hin, heimoi­hin, kyli­in, yhteisöi­hin ja “rotu­i­hin”, kieliryh­mi­in ym.), jot­ka kävivät keskenään heimoso­tia (kuten nyt Somaliassa).

  Ruotsinkieli­nen vähem­mistömme on vähem­mistökie­len­sä joh­dos­ta jos­sakin suh­teessa rin­nastet­tavis­sa etnisi­in ryh­mi­in. Mon­et suomenkieliset tun­tu­vat pitävän ruotsinkielisyyt­tä pahana asiana.

  Etnisiä ryh­mää voidaan alakat­e­gorisoi­da maa­han­muut­ta­jas­tatuk­sen mukaan, on palu­umuut­ta­jia, tur­va­paikan­hak­i­joi­ta, työn vuok­si muut­tanei­ta, avi­o­li­iton kaut­ta Suomeen muut­tanei­ta ym.

  Aikanaan, kun Suomeen tuli pako­laisia Viet­namista, ei huo­mat­tu, että vaik­ka kyseessä oli saman kansan vähem­mistöön kuu­lu­vista ihmi­sistä, pako­lais­ten etni­nen taus­ta ja kieli (kieli-iden­ti­teet­ti) vai­hteli, mikä aiheut­ti inte­groi­tu­mis­vaikeuk­sia ja oli yllä­tys, kun homogeenisek­si ajatel­tu ryh­mä ei osan­nut edes puhua keskenään.

  Etnisyy­teen liit­tyvät käsit­teet ovat vaikei­ta, niitä käytetään usein sekavasti ja ne tarkoit­ta­van eri asioi­ta eri tieteenaloil­la. Etnisen ryh­män koos­sa pitävä voima on kult­tuuri, vaik­ka sekään ei pidä aina paikkaansa ja vai­htelee ihmisen elämän eri vai­heessa ja on myös sukupolvikysymys.

  Ehkä etnisyy­teen ja kult­tuuri­in liit­tyvien käsit­tei­den vaikeud­es­ta ja avau­tu­mis­es­ta mon­een suun­taan johtuen jäädään näpertelemään gee­nien ja rodun paris­sa, niihin liit­tyvät käsit­teet ovat helpom­pia. Mil­lähän pelil­lä van­haher­ra Van­hanen on tilas­tol­lisia rotuero­ja mah­tanut tutkia. On pitänyt olla paljon moti­vaa­tio­ta, että on jak­sanut käsitel­lä aihet­ta oman aikansa tilasto-ohjelmilla.

  Aiheeseen palatak­seni, uskon­rauhan käsit­teestä kan­nat­taisi var­maankin keskustel­la yleisel­lä tasol­la oli­pa kyseessä enem­mistö- tai vähem­mistöuskon­nos­ta. Uskon­rauha on eri­tyisen tärkeää vähem­mistö­jen ollessa kyseessä, mut­ta minus­ta revit­telemme asi­at­tomasti ja liian koval­la kädel­lä oman uskon­tomme ollessa kyseessä sanan­va­pau­den nimis­sä, toises­sa kohdas­sa sana ei ole vapaa ollenkaan.

 227. Van­hanen ei ole tutk­in­ut mitään, vaan yhdessä emer­i­tus­pro­fes­sori Richard Lyn­nin kanssa koon­nut saatavil­la ole­vat älykkyys­tutkimusten mit­taus­tu­lok­set yksi­in kansiin. 

  Ihmeel­listä, että niin paljon kuin julk­isu­udessa tästä metatutkimuk­ses­ta oli puhet­ta, täysin väärät käsi­tyk­set elävät ihmis­ten suus­sa ja näppäimistöllä.

 228. “Mitä nämä etniset ryh­mät ovat, Rotwang?”

  Anne näköjään antoikin joitain määritelmiä ja jos­sain määrin­hän se on liuku­va käsite. Tässä kon­tek­stis­sa on olen­naista, mitä ihmiset koke­vat niiden ole­van. Esim. tässä keskustelus­sa on ihmisiä luokitel­tu ryh­mi­in ‘soma­lit’ ‘mus­lim­it’ ‘suo­ma­laiset’.

  “Kuul­lostaa siltä, että sin­un maail­manku­vas­sasi etni­nen ryh­mä on jonkin­lainen yht­enäi­nen toim­i­ja, sub­jek­ti. Etkö tiedä ettei se pidä paikkaansa. Ei ole ole­mas­sa mitän etnisiä ryh­miä vaan pelkästään yksilöitä.”

  Tässä pitää nyt tehdä vis­si ero min­un sub­jek­ti­ivisen maail­manku­vani ja val­lit­se­van todel­lisu­u­den välil­lä. Minus­ta on älyl­listä epäre­hellisyyt­tä sivu­ut­taa sitä tosi­asi­aa, että val­taos­al­la ihmi­sistä on intu­iti­ivi­nen taipumus niput­taa muut ihmiset ryh­mi­in ja tehdä sen niputuk­sen perus­teel­la yleistäviä johtopäätök­siä yksilöistä. Tähän tör­mää jatku­vasti ja kaikkial­la. Jatku­vasti näkee myös esimerkke­jä siitä, miten etnisten/kansallisten/uskonnollisten ryh­mien välisen epälu­ot­ta­muk­sen ja vihan kär­jistymi­nen johtaa säälimät­tömään veren­vuo­datuk­seen (esim. Kosovossa). 

  Ihmisille on luon­teeno­maista kokea kuu­lu­vansa johonkin sisäryh­mään, esim. ‘suo­ma­laiset’ ja kokea enem­män samuut­ta sisäryh­män jäsen­ten kanssa ja kokea hei­dät tärkeäm­mik­si kuin ulko­ryh­män jäsenet. Huo­maat tämän esimerkik­si siitä, että kan­sain­välisen katas­trofin sattues­sa suo­ma­laisille on äärim­mäisen tärkeää heti tietää mon­tako suo­ma­laista on ollut uhri­na. Tämä samuu­den tunne voimis­tuu sil­loin, kun ihmiset koke­vat jonkin ulkop­uolisen uhkaa­van (esim. “talvi­so­dan hen­ki”). Juuri tähän inhimil­liseen omi­naisu­u­teen rasistinen/kansallismielinen kiiho­tus iskee. Liet­so­ma­l­la kuvaa ulkop­uolis­es­ta uhas­ta pyritään saa­maan sisäryh­mä yht­enäisek­si ja kään­tymään “uhkaavaa” ulko­ryh­mää vas­taan. Tämä on nor­maalia ihmisen lau­makäyt­täy­tymistä ja sen tiedost­a­mi­nen on minus­ta olennaista. 

  Mitä tulee omaan maail­manku­vaani, tiedän toki, että ihmiset ovat yksilöitä ja pyrin hei­dät sel­l­aisi­na kohtaa­maan. Siitäkin huoli­mat­ta huo­maan jatku­vasti tekeväni intu­iti­ivisia ryh­mä­jako­ja ja yleistyk­siä ihmi­sistä. Sitä on todel­la vaikeaa vält­tää. Itsekin näköjään koet olevasi eurooppalainen 😉

 229. Unto: ” Soinin retori­ikkaa “kyl­lä kansa tietää” on entistä vaikeam­paa ottaa enää todes­ta jos puolue dump­paa ulos ehdokkaan jota se “kosit­tu kansa” nimeno­mais­es­ti odotti.”

  Äkkinäi­nen tietysti voisi kuvitel­la, että demokraat­tises­sa maas­sa kansan pitäisi saa­da sitä, mitä se halu­aa (on saatu haluamaan).
  ”Varsi­naises­sa” demokra­ti­as­sa, siis oike­as­sa kansandemokra­ti­as­sa, luon­nol­lis­es­ti pätevät eri sään­nöt ja tiedosta­va ”etu­joukko” määrää tahdin.

 230. euroop­palainen:
  “Kuul­lostaa siltä, että sin­un maail­manku­vas­sasi etni­nen ryh­mä on jonkin­lainen yht­enäi­nen toim­i­ja, sub­jek­ti. Etkö tiedä ettei se pidä paikkaansa.”

  Kom­men­toin tätä sub­jek­ti­asi­aa vielä erik­seen. Minus­ta yksilöi­den näkem­i­nen ain­oina mah­dol­lisi­na sub­jek­teina on hiukan kapea kat­san­tokan­ta, vaik­ka usein­han se on toki luon­tevin ja intu­iti­ivis­es­ti helpoin (ainakin län­si­maiselle indi­vid­u­al­is­tille). Dawkins otti aikanaan toisen­laisen läh­estymis­ta­van ja tarkasteli maail­maa näkökul­mas­ta, jos­sa geen­it ovat sub­jek­te­ja (itsekäs geeni). Tämä oli valitet­tavasti monille vaikeasti ymmär­ret­tävä näkökul­ma ja se johti aikamoisi­in väärinkäsi­tyk­si­in, joista pahin vit­saus on geneet­ti­nen determinismi. 

  Myös ryh­mien tarkastelu sub­jek­ti­na on mielestäni jois­sain tapauk­sis­sa perustel­tua. Esim. sotien tapauk­ses­sa se on luon­te­va näkökul­ma, kos­ka sotati­lanteessa ryh­mä min­i­moi yksilön vapaudet ja yksilö (useim­miten vapaae­htois­es­ti, joskus pakol­la) toimii kiin­teästi osana ryh­mää. Myös objek­ti­na on ryh­mä: ei yksit­täisel­la soti­laal­la ole mitään henkilöko­htaista kau­naa yksit­täistä vihol­lis­soti­las­ta kohtaan, eihän han edes tunne tätä yksilöä. Kyl­lä se vihol­lis­soti­las valikoituu aggres­sion kohteek­si juuri sik­si, että hän kuu­luu siihen vihol­lis­ryh­mään, jon­ka soti­las kokee kollek­ti­ivise­na pahana. 

  Tässä tarkastelus­sa piilee myös ilmi­selvä vaara: kun yksilö kokee toimi­vansa orgaanise­na osana ryh­mää, hän myös voi ulkois­taa moraalisen vas­tu­un­sa ryh­mälle. Ollaan tilanteessa, jol­loin kukaan ei ole yksin vas­tu­us­sa ryh­män teoista. Aika mon­elta ryh­mältä läh­tee mopo käsistä.

 231. Rot­wag. Hyvä, että tun­ni­stat prob­lemati­ikan, mut­ta minä vain halu­aisin huo­maut­taa, että ongel­ma ei ole rasis­mi sen negati­ivises­sa merk­i­tyk­sessä, vaan rasis­mi yleensä.

  Eli taipumus jaotel­la ihmisyk­sil­löt ryh­mi­in ja laatikoi­hin, joi­ta on helpom­pi käsitellä.

  Ihmis­mieli pystyy pitämään käyt­tö­muis­tis­saan 6–7 eril­listä muut­tu­jaa saman aiheen tiimoil­ta ker­ral­laan. Vai­vat­ta se onnis­tuu 3–4 muut­tu­jan kanssa. 

  Tämän huo­maamme esimerkik­si WW2 koske­van his­to­ri­an kir­joituk­ses­ta, eri val­tioiden val­lan­pitäjät ovat yksinker­tais­ta­neet kamp­pailua 2 tai korkein­taa 3 toim­i­jan kamp­pailuk­si ja siihen his­to­ri­aan ei edelleenkään mah­du aja­tus esimerkik­si Suomen erill­siso­das­ta, Viros­ta kaksinker­taise­na uhri­na, venäläis­ten ihmis­ten suur­ta tais­telua sotaa vas­taan ei osa­ta erot­taa Stal­in­in val­tatais­telus­ta Hit­lerin kanssa jne…

  Sama ter­mi­nolo­gian aiheut­ta­ma ongel­ma esi­in­tyy tässä pako­laiskeskustelus­sa ja pahiten siihen ptoa­vat posi­ti­iviset ihmiset, eli henkilöt jot­ka halu­a­vat aut­taa toisia ihmisiä. Valitet­tavasti heile on helpom­paa erotel­la autet­ta­vat isoik­si yksinker­taisik­si ryh­mik­si: suo­ma­laiset, pako­laiset, maahanmuuttajat,somalialaiset, jne…

  Kaik­ki nämä ovat leimaavia ja yksilöä rajoit­tavia käsit­teitä. Sel­l­aisia ei saisi käyttää.

 232. Suomen julk­isu­ud­es­ta ehkä tun­ne­tu­in islami­lainen “maltill­i­nen” uskonop­pin­ut toteaa, että 11-vuo­ti­aankin kanssa saa har­ras­taa sek­siä kun­han on naimisissa

  Onko­han tuo väite ihan synkro­nis­sa Suomen lain­säädän­nöin kanssa?

  1. Jos saa poikkeuslu­van men­nä naimisi­in 11-vuo­ti­aan kanssa, var­maankin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suomen lain mukaan. Sen poikkeuslu­van saami­nen voi olla kiv­en takana.

 233. “Ei ole ole­mas­sa mitän etnisiä ryh­miä vaan pelkästään yksilöitä.”

  Tähän väit­teeseen tör­mää usein, samoin kuin totea­muk­seen etteivät kult­tuurierot kon­flik­tien läh­teenä ole selit­täviä vaan selitet­täviä tek­i­jöitä. Tämä konkreti­soi mielestäni hyvin pehmei­den ja kovien tietei­den eroa. Vaikkei eri­tyis­es­ti pitäisikään atom­eista, väite “Ei ole ole­mas­sa atom­e­ja, vain niiden pienem­piä raken­neosa­sia” osoit­taa että on mis­san­nut mallien pointin vaik­ka alkeishiukkas­ten näkövinkke­listä olisikin oikeassa. 

  Yksilökeskeinen läh­estymistapa on tietysti kau­nis ja poli­it­tis­es­ti kor­rek­ti aja­tus, mut­ta käytän­nössä hyödytön. Vähän sama kun kieltäy­ty­isi käyt­tämästä regres­sioma­lle­ja sil­lä perus­teel­la että ne tuot­ta­vat vain estimaatteja.

  Taipumus “niput­taa ihmisiä ryh­mi­in ja tehdä sen niputuk­sen perus­teel­la yleistäviä johtopäätök­siä yksilöistä” on arkipäivän oper­a­tional­isoin­tia, eikä sitä voi oikein arvot­taa oikein/väärin ‑akselil­la. Mie­lenki­in­toista on se minkälaiseen abstrak­tioon havain­ton­sa istut­taa, minkälais­ten lainalaisuuk­sien alla niitä pyörit­telee ja miten pulaut­taa takaisin empi­iriseen todel­lisu­u­teen. Tämä on nimeno­maan kult­tuurikysymys. Se on myös etni­nen kysymys, jos “etni­nen” määritel­lään laa­jasti kuten aiem­min anne­tuis­sä määritelmissä.

 234. Otin omas­sa kom­men­tis­sani Ellilän keissin esi­in, kos­ka vaik­ka se oli selvästi rasisti­nen ja solvaa­va, min­un oli hyvin vaikea nähdä siinä mitään tosi­asial­lis­es­ti näitä ihmis­ryh­miä vas­taan kiihot­tavaa mate­ri­aalia. “Bar­baar­it” esitet­ti­in siinä eläimel­lis­inä ja type­r­inä tai lapsel­lisi­na. Oikeas­t­aan kaik­ki muut kuin valkoiset euroop­palaiset esitet­ti­in kir­joituk­ses­sa “alem­piar­voisi­na”.

  Se oli tök­erö ja loukkaa­va, paljon tök­erömpi ja loukkaavampi kuin mikään Hal­la-ahon kir­joi­tus. Mut­ta jos ajatel­laan poli­it­tista aspek­tia, Hal­la-ahon kir­joituk­sis­sa usein puolestaan esitetään tietyt ryh­mät enem­män tai vähem­män sil­lä taval­la, että tarkoi­tuskin on pelätä jne. Mut­ta siitä huoli­mat­ta: Mainit­tu kir­joi­tus “Muu­ta­ma täky” ei sitä tee.

 235. “Seu­raa­va artikke­li on aika hur­jaa luet­tavaa ja siinä maini­taan oikeusmin­is­ter­iökin, ja Suomen julk­isu­ud­es­ta ehkä tun­ne­tu­in islami­lainen “maltill­i­nen” uskonop­pin­ut toteaa, että 11-vuo­ti­aankin kanssa saa har­ras­taa sek­siä kun­han on naimisissa:”

  Hur­jaa vain län­si­maisen käsi­tyk­sen mukaan. Kho­drin kuitenkin puhuu islami­lais­es­ta käsi­tyk­ses­tä ja korostaa­pa vielä sitä että käytän­nössä mus­liminkin tulee toimia maal­lisen lain mukaan eli Suomes­sa Suomen lain mukaan. 

  Islami­lais­ten lap­si­avi­o­li­it­to­jen tai las­ten kanssa har­raste­tun seksin kut­sum­i­nen ped­ofil­i­ak­si hal­la-aho­laiseen tapaan on loukkaavaa, kos­ka sil­lä pyritään esit­tämään käytän­nön ole­van rikolli­nen mitä se ei islami­laisen lain­säädän­nön mukaan ole. Tässä on käsit­tääk­seni myös Hal­la-ahoa koske­van syyt­teen ydin.

 236. Eli­na kir­joit­ti: “Van­hanen ei ole tutk­in­ut mitään, vaan yhdessä emer­i­tus­pro­fes­sori Richard Lyn­nin kanssa koon­nut saatavil­la ole­vat älykkyys­tutkimusten mit­taus­tu­lok­set yksi­in kansiin.”

  Kiitos tiedos­ta. Olin äsket­täin tilanteessa, jois­sa rotuop­pi­en nimeen van­no­va henkilö puhui sekä senior-Van­has­es­ta että regres­sio­ana­ly­y­sistä ym. asi­aan liit­tyvästä samaan hengenvetoon.

  Tein väärät johtopäätök­set ihme­tellen, että onko senior-Van­hanen laskeskel­lut käsipelil­lä tun­nus­luku­ja. Oli­pa kyse senior‑V:stä tai jostakus­ta muus­ta jät­tiläisurakan tek­i­jästä, aikamoista viit­seliäisyyt­tä ana­lyysi ja yhteen­ve­to eri ana­lyy­seistä lie­nee edel­lyt­tänyt ennen tietokoneaikaa, jos tulok­set kestävät tilas­tol­lisen arvioinnin.

  Aiem­min tutkimus­me­to­di­en val­in­taan vaikut­ti niiden edel­lyt­tämä työmäärä. Esimerkik­si fak­to­ri­ana­ly­y­sistä innos­tut­ti­in kovasti, tulosten pätevyys ja tutkimusko­hteen val­in­ta saat­toi­vat olla sitä sun tätä.

  Meil­lä suo­ma­laisil­la on eri­laista geeniper­imää riip­puen siitä, olem­meko tulleet idästä vai lännestä. Lisäk­si tänne on tul­lut ihmisiä hissuk­seen etelästä päin. Län­nessä on val­loniver­ta ja viikinke­jäkin on tul­lut jonkin ver­ran ja Poh­jan­maalle on tul­lut eteläeu­roop­palaista ver­ta uskon­nonopet­ta­jani mukaan; ran­nikolle on tul­lut mer­im­iehiä haak­sirikko­jen ym. johdosta.

  Rotukysymyk­sis­sä liiku­taan sikäli heikoil­la vesil­lä, että kansathan ovat sekoit­tumis­ten tulosta. Suomes­sa oli itsenäistymisen jäl­keen rajat kiin­ni ja kait me siitä hyvästä elämme homogeenisyy­den illu­u­sios­sa. Ennen rajo­jen sulkeu­tu­mista tänne oli kuitenkin muut­tanut mon­en­laista väkeä ja hyvä niin (reses­si­ivisiä sairausgeenejä).

 237. Suomes­sa on juuri päästy siihen pis­teeseen, että lap­si­in ja nuori­in kohdis­tu­va sek­suaa­li­nen hyväk­sikäyt­tö on myös juridis­es­ti tuomit­tu (hyväk­sikäyt­täjät ovat saa­neet tuomioi­ta) ja nyt imaa­mi sanoo, että on aivan ok, jos aikuinen mies har­ras­taa sek­siä 13- vuo­ti­aan tytön kanssa kun­han ovat naimi­sis­sa… Ja tämä asenne lap­si­in ja nuori­in liit­tyy hyvin paljon tuo­hon Hal­la-ahon syyt­teeseen. Tytöil­lä on siis näem­mä eri oikeudet Suomess­sakin riip­puen hei­dän van­hempi­en­sa ja siten hei­dän omas­ta uskonnosta.

 238. unto kir­joit­ti: “Seu­raa­va artikke­li on aika hur­jaa luet­tavaa ja siinä maini­taan oikeusmin­is­ter­iökin, ja Suomen julk­isu­ud­es­ta ehkä tun­ne­tu­in islami­lainen “maltill­i­nen” uskonop­pin­ut toteaa, että 11-vuo­ti­aankin kanssa saa har­ras­taa sek­siä kun­han on naimisissa:”

  Kuka ihme tätä huhumyl­lyä pyörit­tää, tulee mieleen noitavain­ot, niiden nimis­sä Ruotsinkin his­to­ri­as­sa on hyvin synkkä jakso.

  Kan­nt­taisi käydä¨katsomassa Aino Kallak­sen näytelmä “Suden­mor­sian” ja kan­nat­taisi tutus­tua syn­tipukki­ai­heeseen ja sen juuri­in antiikissa.

  Käräjäoikeu­den lau­tamiehenä on näh­nyt sekä maa­han­muut­ta­ja- että suo­ma­laista rikol­lisu­ut­ta. Hur­jim­mat ja käsit­tämät­tömim­mät tapah­tu­mat ovat olleet kan­ta­suo­ma­lais­ten aikaansaan­nok­sia. Maa­han­muut­ta­jien tekemiä rikok­sia ei käy kiistämi­nen, mut­ta ainakin rikok­sis­sa, joi­ta on tul­lut vas­taan, on ollut joku tolkku. Samaa ei voi sanoa monista suo­ma­lais­ten tekemistä hiuk­sias nos­tat­tavista rikoksista.

  Eli mietitään ihmeessä, miten maa­han­muut­ta­jat saadaan inte­groiduk­si osak­si suo­ma­laista yhteiskun­taa. Tutkimusten mukaan suurin osa maa­han­muut­ta­jista halu­aa inte­groitua, mut­ta jos tulee ker­ta toisen­sa jäl­keen lun­ta tupaan, asen­teet muut­tuvat kielteisiksi.

  Tilan­net­ta helpot­taisi var­maankin se, että opet­telisimme euroop­palaisia alko­holinkäyt­tö­tapo­ja. Valitet­tavasti mon­et nuoret maa­han­muut­ta­jat ovat inte­groituneet alko­holinkäytön suh­teen ja siitähän seu­raa tun­netusti ongelmia.

 239. Yksilökeskeinen läh­estymistapa on tietysti kau­nis ja poli­it­tis­es­ti kor­rek­ti ajatus

  Päin­vas­toin, poli­it­tis­es­ti kor­rek­tia on sanoa esim: kukaan ihmi­nen ei ole saari (tot­ta), yhteisöl­lisyys ikävä kyl­lä rapau­tuu (tot­ta), kuka hul­lu pistää Ayn Ran­dia ihail­e­van miehen USA:n keskus­pankin johtoon (tot­ta).

 240. Ben­saa liekkei­hin, käsitelkää varoen.

  Mitä saa sanoa, ja mitä ei?

  Hal­la-aho puhuu syyt­teenalaises­sa kir­joituk­ses­saan islamista “ped­ofil­ian pyhit­tävänä uskon­tona” ja Muham­madista “ped­ofi­ili­na”:
  http://www.halla-aho.com/scripta/muutama_taky_illmanin_mikalle.html

  Kasvi puhuu (ei ainakaan tois­taisek­si syyt­teenalaises­sa) kir­joituk­ses­saan “katolis­es­ta kansan­murhas­ta” ja Paav­ista “uskon­nol­lise­na johta­jana, joka puheil­laan tap­paa suuren joukon ihmisiä”:
  http://www.kasvi.org/index.php?id=7394

  Voiko näitä lausun­to­ja ver­ra­ta? Voiko niitä aset­taa keskenään jonkin­laiseen järjestyk­seen, ja jos, niin mil­lä kriteerein?

  Jot­tei kenenkään tarvit­sisi tässä arvail­la ainakaan min­un inten­tioi­tani, totean, että Vihrei­den kan­nat­ta­jana sekä varsin laa­jan sanan­va­pau­den kan­nat­ta­jana olen yksi­no­maan kiitolli­nen Kasville täl­lais­es­ta suo­ra­puheisu­ud­es­ta, ja arvostan sitä. Kasvi tekee kir­joituk­sel­laan, mitä poli­itikon on tehtävä: ajat­telee, ja sanoo, mitä ajat­telee, sekä perustelee kan­tansa. Sanan­va­paut­ta ei ole, jos sitä ei käytetä; Kasvi ainakin käyt­tää omaansa.

  Sivu­u­tan tässä kysymyk­sen siitä, mil­lä tavoin (ja mil­lä rajoit­tein) kansane­dus­ta­jan sanan­va­paus on juridis­es­ti laa­jem­pi kuin taval­lisen kansalaisen. Tämä voinee olla (tai olla olemat­ta) jonkun toisen mielestä olen­naisem­paa asian arvioin­nis­sa kuin mitä se min­un mielestäni on.

  (Sisä- ja ulko­ryh­mäkeskustelun kannal­ta, jota en itse pidä — etenkään oikeudel­liselta kannal­ta — eri­tyisen hedelmäl­lisenä, lie­nee huo­mat­ta­va, että Kasvi ei (tietääk­seni) ole kato­li­nen, käsit­tääk­seni yhtään sen enem­pää kuin Hal­la-aho on muslimi.)

 241. Hie­man tämän keskustelun moderoinnista. 

  Toisin kuin muis­sa keskusteluis­sa, olen joutunut tässä keskustelus­sa sen­suroimaan huo­mat­ta­van osu­u­den viesteistä. Julka­is­tu­ista viesteistä voi kuitenkin päätel­lä, että lin­ja on yhä varsin lib­er­aali. Tärkeim­mät sen­suroin­nin syyt ovat.

  1) Sama argu­ment­ti on jo san­ot­tu tai sama viit­taus lehti­jut­tuun on jo julkaistu.
  2) Viestin tarkoituk­se­na on main­os­taa kir­joit­ta­jan omaa tai jonkun muun, vähän arve­lut­tavaa sivustoa
  3) Käytetään aiheet­tomasti leimaavia ilmaisu­ja. Sallin kyl­lä aika rankat väit­teet, mut­ta vaadin sil­loin eri­tyisen hyviä käytöstapoja
  4) Kir­joituk­sel­la ei ole mitään tekemistä otsikon aiheen kanssa. (Tässä olen tosin ollut vähän lepsu)

 242. Euroop­palaiselle:
  Olen siitä samaa mieltä, että yleistys­ten kaut­ta saavutet­tu kuva todel­lisu­ud­es­ta on aina pelk­istet­ty ja väk­isinkin jät­tää huomiotta tärkeitä aspek­te­ja. Joskus kuva todel­lisu­ud­es­ta vääristyy pahastikin. Kos­ka meil­lä valitet­tavasti on varsin rajalli­nen pros­es­soin­tika­p­a­siteet­ti korvien välis­sä, niistä ei kuitenkaan päästä eroon. Rajoit­teet on toki hyvä tiedostaa.

  Mitä tulee tuo­hon “leimaavien ja yksilöä rajoit­tavien käsit­tei­den” käyt­töön, niin en voi olla kanssasi aivan samaa mieltä. Osa noista käsit­teistä on puh­taasti teknisiä, jot­ka ker­too esim. yksilön statuk­ses­ta suh­teessa yhteiskun­taan, esim. pako­lainen, suo­ma­lainen (puhut­taes­sa Suomen kansalais­es­ta). Niiden perus­teel­la ei voi tehdä johtopäätök­siä henkilön henkilöko­htai­sista omi­naisuuk­sista, mut­ta ne ovat hyvin käytän­nöl­lisiä esim. maa­han­muu­tos­ta keskusteltaes­sa. Toisek­si, minus­ta yksilöl­lä on kyl­lä oikeus iden­ti­fioi­da itsen­sä jonkun ryh­män osak­si. Val­taosa ihmi­sistä liit­tää itse itsen­sä johonkin ryh­mään, ei se määrit­te­ly tule ulkop­uolelta. Jos jonkun ihmisen iden­ti­teetin osa on koke­mus siitä, että hän on suo­ma­lainen tai soma­li, pitäisikö min­un men­nä hän­tä oikaise­maan ja ker­toa, ettei hänen kuu­lu niin kokea, kos­ka se rajoit­taa hän­tä yksilönä? Jos ihmi­nen itse kokee ole­vansa suo­ma­lainen tai soma­li, niin mielestäni en tee hän­tä kohtaan vääryyt­tä, jos käytän tätä sanaa hän­tä kuvaile­maan. Jos liitän tähän kuvauk­seen jotain yleistäviä ja harhaan­jo­htavia määritelmiä, olen rasisti. Yleen­sä kai rasis­tik­si miel­letään henkilö, joka liit­tää siihen negati­ivisia attribu­ut­te­ja, mut­ta kaip­pa sitä voi olla myös posi­ti­ivi­nen rasisti, jos ere­htyy esim. sanomaan: “Pena/Abdul on kiva kos­ka hän on suomalainen/somali”.

 243. Kasvin blo­gi-merk­in­tää ei voi kyl­lä mitenkään päin tulki­ta kiiho­tuk­sek­si kansan­ryh­mää vas­taan. Hän arvostelee vain ja ain­oas­taan yhtä uskon­nol­lista johta­jaa, ei edes ko. uskon­toa itsessään puhu­mat­takaan kaik­ista katoli­sista tai kaik­ista kris­ti­ty­istä. Sitä pait­si ehkäisykiel­to ei nouse mitenkään suo­raan Raa­ma­tus­ta, vaan on yksi tulk­in­ta (ja mielestäni ihan väärä) Raa­matun opetuk­sista. (Peruste­lut löy­tyvät Kasvin blo­gin kom­menteista, jos joku halu­aa jatkaa, niin jatke­taan siellä.)

 244. Anne,

  Sanan­muo­toni oli harhaan­jo­hta­va. Van­hanen on regres­sio­ana­lyysin keinon tutk­in­ut muun muas­sa älykkyysosamäärän ja BKT:n välistä yhteyt­tä globaalisti.

  Tarkoitin siis, että hän ei itse ole ollut mukana keräämässä käyt­tämään­sä aineistoa.

 245. “Anne kir­joit­ti 2.4.2009 kel­lo 11:59 unto kir­joit­ti: “Seu­raa­va artikke­li on aika hur­jaa luet­tavaa ja siinä maini­taan oikeusmin­is­ter­iökin, ja Suomen julk­isu­ud­es­ta ehkä tun­ne­tu­in islami­lainen “maltill­i­nen” uskonop­pin­ut toteaa, että 11-vuo­ti­aankin kanssa saa har­ras­taa sek­siä kun­han on naimisissa:”

  Kuka ihme tätä huhumyl­lyä pyörit­tää, tulee mieleen noitavain­ot, niiden nimis­sä Ruotsinkin his­to­ri­as­sa on hyvin synkkä jakso.”

  Tääl­lä menee nyt rankasti lain­auk­set sekaisin. Anne, sinä lain­a­sit tek­stiä joka ei ollut min­un kir­joit­ta­maa vaan nim­imerkin ‘az’.

  Min­un kom­ment­ti­ni on tuon sin­un lainaa­masi tek­stin­pätkän jäl­keen. Sel­ven­täisitkö vielä kenelle ja mihin tuos­sa kommentoit?

 246. Käsit­tääk­seni työn­jako on ollut sel­l­ainen että Lynn on kerän­nyt ja jalostanut sitä selit­tävää ÄO-aineis­toa (esimerkik­si että maista joista ei ole aineis­toa saadaan jokin esti­maat­ti) ja T. Van­hanen sit­ten on keskit­tynyt sen BKT-ÄO-seli­tyk­sen tilas­tol­liseen osoit­tamiseen ja kausaal­isuh­teen suun­nan argu­men­toin­ti­in (aika alkeel­lis­es­ti, jos min­ul­ta kysytään).

  Mut­ta ei siis Lyn­ninkään aineis­tos­ta ole kyse, vaan ker­taalleen julka­is­tu­ista tutkimuksista.

 247. Ryh­miä ei ole ole­mas­sa sub­jek­teina. Ryh­mät eivät tee mitään päätök­siä. Yksilöitä voidaan toki jaotel­la eri­laisi­in ryh­mi­in, mut­ta näis­säkin ryh­mis­sä pelkästään yksilöt toimi­vat ja tekevät päätök­siä. Eduskun­ta, Suo­mi, mus­lim­it jne. eivät päätä yhtään mitään.

  Tämä ei tarkoi­ta etteikö ryh­mit­te­ly ja ennakkolu­u­lot olisi erit­täin käyt­tökelpoisia tapo­ja jäsen­tää ja yksinker­tais­taa ympäristöämme.

 248. Ode arvelee:
  “Jos saa poikkeuslu­van men­nä naimisi­in 11-vuo­ti­aan kanssa, var­maankin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suomen lain mukaan.”

  No ei todel­lakaan ole. Tämä ker­too kyl­lä karua kieltä siitä, mil­laisin tiedoin Ode on tätä keskustelua käymässä.

  Sek­suaalirikok­sista sääde­tään rikoslain 20 luvus­sa eikä siel­lä anneta mitään erikoisoikeuk­sia avi­o­li­iton sisäl­lä. Aviop­uoli­son raiskauskin on kiel­let­ty, mikä täten Odelle tiedok­si saatettakoon.

 249. Tiedemies + Osmo:

  “Asia nyt vaan on niin että suo­ma­laises­sa lehdessä kir­joitet­tu suo­ma­lais­ten “kansan­lu­on­net­ta” negati­ivis­es­ti ruo­ti­va kir­joi­tus ei täytä rikok­sen tun­nus­merkke­jä, vaik­ka lais­sa nyt ei suo­raan san­o­ta mitään siitä, mikä ryh­mä saa mitäkin arvostella.”

  “Vas­taami­nen on help­poa: jos suo­ma­lainen arvioi suo­ma­laisia, se ei ole yllyt­tämistä omaa kansan­ryh­mää vastaan.”

  Osaat­teko sanoa, mik­si JSN ei käyt­tänyt edel­lisiä asia-nyt-vain-on-näin ‑jut­tua ja help­poa vas­taus­ta perusteluinaan vas­tates­saan Hal­la-aholle hänen Kaleva-kantelustaan?

  Hiukan haiskah­taa siltä, että tässä ketjus­sa eräät ovat läht­e­neet epä­toivois­es­ti rak­en­tele­maan kort­ti­talo­ja. Mitenkään­hän ei voi olla niin ja se vai­h­toe­hto ei tule kysymyk­seen, että suo­ma­laises­sa oikeusjär­jestelmässä tehtäisi­in ontu­via päätök­siä, eihän?

 250. Osmo: Tuskin­pa tuo­ta kukaan uskoo. Siitäkin huoli­mat­ta lapseen sekaan­tu­mi­nen on laiton­ta, oli avios­sa tai ei.

 251. Pitkä keskustelu, enkä jak­sanut lukea ihan joka viestiä, joten saat­taa olla, että tämä on todet­tu use­am­paankin ker­taan, mut­ta Hal­la-aho ei siis väit­tänyt syyt­teessä maini­tus­ta kir­joituk­ses­ta esi­in­nos­tet­tu­ja asioi­ta fak­toina tai omi­na mielip­iteinään, vaan esimerkkeinä kak­sois­stan­dard­ista eli siitä, miten mis­täkin saa puhua. Häm­men­tävää tör­mätä netis­sä kir­joituk­si­in puoles­ta ja vas­taan, jos­sa olete­taan Hal­la-ahon laukoneen esimerk­it omi­na mielipiteinään. 

  On perin huolestut­tavaa, että Suomes­sa voi joutua tikun­nokkaan tahal­lis­es­ti väärinymmär­re­ty­istä lau­seista, jos sat­tuu vahin­gos­sa keräämään hie­man liian suuren kan­natuk­sen eli­itin pro­jek­tien vas­taisel­la ääneena­jat­telul­la. Mielestäni jokaisen sanan­va­paut­ta arvosta­van pitäisi olla tilanteesta huolis­saan riip­pumat­ta siitä, mitä mieltä Hal­la-ahon kir­joituk­sista muuten on. 

  Kak­sois­stan­dard­eista puheen ollen ketään vas­taan ei ole nos­tet­tu syytet­tä uskon­rauhan rikkomis­es­ta, vaik­ka aika mon­es­sa paine­tus­sakin julka­is­us­sa katolisen kirkon papit ja paavi (Kris­tuk­sen edus­ta­ja maan pääl­lä) on leimat­tu kollek­ti­ivis­es­ti ped­ofi­ileik­si. Sen sijaan ped­ofil­ias­ta ei saisi puhua islamin kohdal­la, vaik­ka paikalli­nen vaiku­tus­val­tainen imaa­mi huoli­mat­to­muut­taan toteaisikin, että 11v on ihan hyvä avioikä. 

  Kyse ei ole pelkästään sek­sistä, vaan myös siitä, että (käytän­nössä pakko)avioliitto tuhoaa van­hem­mankin lapsen mah­dol­lisu­u­den osal­lis­tua koskaan yhteiskun­taan tasa-arvoise­na, itsenäisenä aikuise­na. Jos human­itääristä maa­han­muut­toa perustel­laan suo­jelun tarpeel­la, niin mik­si näitä lap­sia tai aikuisia naisia ei suo­jel­la tiet­ty­jen kult­tuurien karkeim­mil­ta ja alis­tavim­mil­ta piirteiltä?

 252. Tämä koko ketju on alus­ta lop­pu­un surullista luet­tavaa. Tämä suo­ma­laisen imaamin lausun­to oli kuin allekir­joi­tus Hal­la-Ahon blogille. Eivät ihmiset ole tyh­miä, jos suo­ma­laisen imaamin kom­men­tit ovat tuo­ta tasoa en halua edes ajatel­la mitä ne ovat maailmalla…

  Ps. Olet muuten Ode ain­oa joka on edes uskaltanut kir­joit­taa aiheesta, mis­tä mon­ta pis­tet­tä (vaik­ka olenkin kanssasi eri mieltä).

 253. Kehveli kysyi:
  laki kiihottamisesta:
  “… jois­sa uhataan, panetel­laan tai sol­vataan … jotakin kansallista,etnistä,uskonnollista… ryh­mää … taik­ka muu­ta kansan­ryh­mää vastaan…”

  Kehveli: Ovatko suo­ma­laiset mielestäsi tässä(Wali Hashi) kansan­ryh­mä vai eivät?

  Uhatut, panetel­lut tai sol­vatut suo­ma­laiset ovat “muu kansan­ryh­mä”, jos heil­lä on joku tun­nus­merk­ki. Tässä tapauk­ses­sa ko. fes­ti­vaaleil­la olleet suo­ma­laiset (kansan­ryh­män rajaus) humalaiset ja huonost käyt­täy­tyvät (tun­nus­merk­ki) oli­vat lausun­non kohteena. Suo­ma­laisil­la yleen­sä ei ole asian kanssa tekemistä.
  Jos tapah­tu­mas­sa oli joku selv­in­päin ja käyt­täy­tyi hyvin, hän voi kokea tulleen­sa sol­vatuk­si, mut­ta hekään eivät täytä tun­nus­merk­istöä (humalati­la, pahek­sut­ta­va käytös).Jos oikeu­den mielestä Hal­la-ahon kir­joit­telu (mon­elta vuodelta kokon­aisuute­na) luo ja levit­tää mieliku­vaa , että kaik­ki mus­lim­it yleen­sä rajaa­mat­ta eri­ty­istä tun­nis­tet­tavaa joukkoa mus­limeista kohteek­si ovat ‑panettelua‑, hän panet­telee uskon­ryh­mää. En ota kan­taa itse asi­aan (en ole lukenut varsi­naisia hal­la-ahon tek­ste­jä ) , mut­ta lakitek­sti sinäl­lään on mielestäni ihan selkeä. 

  Toinen näkökul­ma on vielä se, että Hashi itseasi­as­sa ker­toi näh­neen­sä tapah­tunut­ta pahek­sut­tavaa käytöstä eikä puhunut näistä ihmi­sistä yleen­sä ilman asi­ay­hteyt­tä. Käsit­tääk­seni panet­telu ja solvaus tarkoit­taa val­heel­lisen tai liioit­tel­e­van omi­naisu­u­den liit­tämistä johonkin henkilöön tai ryh­mään yleisenä val­lit­se­vana ominaisuutena.

 254. Käsit­tääk­seni he Suomes­sa naut­ti­vat aivan samaa suo­jelua kuin suo­ma­lais­tenkin lapset.
  Mitä kak­soi­s­tan­dard­i­in tulee, niin Hal­la-aho on niis­sä jutuis­sa hyvinkin per­il­lä. Itse suoltaa jos jonkin­laisa­ta tutk­in­tapyyn­töä minkä ehtii.

 255. Soin­in­vaara: “Toisin kuin muis­sa keskusteluis­sa, olen joutunut tässä keskustelus­sa sen­suroimaan huo­mat­ta­van osu­u­den viesteistä.”

  - niinkuin esimerkik­si vies­ti­ni, jos­sa rin­nastet­ti­in maa­han­muut­ta­jien demon­isoin­ti ja fem­i­nistien tahol­ta tapah­tu­va suo­ma­lais­ten miesten demon­isoin­ti + suo­ma­lais­ten nais­ten pyhittäminen/uhrirooli tilanteessa kuin tilanteessa. Lähin­nä väki­val­taa koskevas­sa asenteellisudessa.

  http://www.vihrealanka.fi/forum/tasa-arvobarometri-2008

 256. Sanan­va­paudessa
  1. Lähtöko­htais­es­ti kaiken tulisi olla sallittua.
  2. Jos jotain kuitenkin pitää kieltää sik­si, että se on esimerkik­si osoitet­tavis­sa kohtu­ut­tomasti väki­val­taa lisääväk­si, rajo­jen tulee täyt­tää seu­raa­vat ehdot:
  a. Ei kiel­letä enem­pää kuin välttämättömin.
  b. Asial­lisen keskustelun tulee olla mah­dol­lista ja jopa type­r­iä mielip­iteitä pitää voi­da esit­tää. Tässä asial­lisu­ut­ta ei pidä määritel­lä kovin tiukasti.
  c. Ei riitä, että kohdan b. asioista ei tule tuomio­ta, vaan laki­in pin­nal­lis­es­tikin pere­htyneen esit­täjän tulee voi­da ennal­ta olla hyvin var­ma siitä, että tuomio­ta ei tule.

  Nyt ei olla tuol­lapäinkään. Tuonne ei päästä, ellei samal­la sal­li­ta monia asioi­ta, jot­ka itsessään olisi paras kieltää. 

  Puoluei­den vuon­na 1998 allekir­joit­ta­ma julis­tus kieltää jo men­neistä sodista mainit­semisenkin, his­to­ri­antutkimuk­senkin, kos­ka siinä kiel­letään kaik­ki, mikä toden­näköis­es­ti lisää rotu­un, etniseen ryh­mään tai uskon­toon kohdis­tu­via ennakkolu­u­lo­ja. Nun­nan­pu­vus­sa tai huivi päässä kulkem­i­nenkin toden­näköis­es­ti lisää niitä. Kaikkiko pitää kieltää.

  Tämä osoit­taa, että hyvin vähän voidaan kieltää, ellei mielu­um­min rajoite­ta sanan­va­paut­ta, asial­lis­takin keskustelua, vaar­al­lisen paljon. Siis pitää kieltää vain hyvin vähän.

 257. Kaisan mukaan maa­han­muut­ta­jalapset naut­ti­vat samaa suo­jelua kuin suo­ma­laisetkin lapset. Ker­tooko tämä suo­jelun puut­teista yleis­es­ti vai mis­tä? Saman imaamin mukaan Suomes­sa on sato­ja epävi­ral­lisia avi­o­li­it­to­ja, jos­sa ilmeis­es­ti osa­puoli­na on alaikäi­nen tyt­tö ja aikuinen mies.

 258. Jos taas kat­so­taan räy­häjuomiskom­ment­tia, on siinäkin hienoinen ero. Käyt­täy­tyäk­seen räy­häävästi täy­tyy suo­ma­laisen ensin voimakkaasti humal­tua. Humalati­la on räy­häämisen ehto, tun­nus­merk­ki, joka erot­taa suo­ma­lai­sista yleen­sä. Kom­ment­ti kohdis­tuu voimakkaasti humal­tuneisi­in suo­ma­laisi­in ja voimakas humalati­la ei ole pysyvä ominaisuus.Geenien osu­us on enem­män ilmaisulli­nen; sille on olta­va joku vas­tus­tam­a­ton usein esi­in­tyvä syy:sen täy­tyy johtua geeneistä, kos­ka en muu­takaan keksi.Mutta silti vain humalas­sa räy­häävil­lä suo­ma­laisil­la hänen mielestään tämä geeni vaikut­taa käytökseen.Jos joku sanoo:suomalaisilla on ral­ligeeni ylinopeuk­sista kir­joit­taes­sa, ei ajoko­r­ti­ton voi siitä loukkaan­tua, vaan ylinopeut­ta aja­neet suo­ma­laiset. Hän ei myöskään esitä geen­i­tutkimuk­sen tulok­sia eikä esi­in­ny geen­i­tutk­i­jana. Myön­nän kyl­lä että kom­ment­ti on silti yleistävä ja huonos­ti harkit­tu ja voi johtaa syr­jin­tään esim. rav­in­tolan ovella.Samalla se on myös eri­no­mainen esimerk­ki siitä, miten syvään juur­tunei­ta ennakkolu­u­lo­ja saadaan aikaan kun panet­telu­un ja tosi­a­sioi­ta oiko­vaan tiedon­jakamiseen ei puututa.

  Lakitek­stis­sä käytetään ter­me­jä tahalli­nen , tuot­ta­muk­selli­nen, tah­tomat­taan ‚huoli­mat­to­muut­taan, täyt­tä ymmär­rystä vail­la jne. kuvaa­maan teko­jen luon­net­ta. Yksit­täi­nen kir­joi­tus tai varsinkin puhut­tu lause voidaan ymmärtää hark­it­se­mat­tomana lip­sah­duk­se­na varsinkin asi­ay­htey­destä irroitet­tuna. Räy­hägeenikir­joituk­sen moti­iv­ina ei ollut suo­ma­lais­ten solvaami­nen. Nyt käsit­tääk­seni tutk­i­taan onko Hal­la-Ahon kir­joi­tusten moti­iv­ina kiihottaminen.Julkisuudesta luke­mani perus­teel­la jut­tu on moni­ta­hoinen ja tulk­in­tainen, ja lop­ul­ta laki on yhtä kuin sen tulkinta.Toivoisin kyl­lä avoimem­paa keskustelua maa­han­muu­tos­ta, tämä pros­es­si tuskin sitä edistää.

 259. lasse:
  “Nyt käsit­tääk­seni tutk­i­taan onko Hal­la-Ahon kir­joi­tusten moti­iv­ina kiihottaminen.”

  -mitähän tämä seu­raa­va mah­taa olla?

  “Suo­mi on län­tisen Euroopan väki­val­taisin maa, jos­sa miehet hakkaa­vat ja tap­pa­vat omia puolisoitaan läjäpäin.”

  “Tul­ta munille!”

  “Kotona lähisuh­teessa hakatuk­si tai tapetuk­si tulem­i­nen on väki­val­lan laji, jos­sa 98%:sti naiset ovat uhre­ja ja miehet väkivallantekijöitä.”
  Mint­tu Hapuli

 260. A. Björk:
  “Ryh­miä ei ole ole­mas­sa sub­jek­teina. Ryh­mät eivät tee mitään päätök­siä. Yksilöitä voidaan toki jaotel­la eri­laisi­in ryh­mi­in, mut­ta näis­säkin ryh­mis­sä pelkästään yksilöt toimi­vat ja tekevät päätök­siä. Eduskun­ta, Suo­mi, mus­lim­it jne. eivät päätä yhtään mitään.”

  Ihmisyk­silöi­den päätök­set, toim­inta ja koke­mus on alis­teisia ryh­mälle, eivät täysin, mut­ta osit­tain. Jokaisel­la yksilöl­lä on omat aiv­ot, joil­la on mah­dol­lista tehdä itsenäisiä päätök­siä, mut­ta käytän­nössä yksilöi­den päätök­si­in ja pref­er­ens­sei­hin vaikut­taa erit­täin paljon ryh­män muiden yksilöi­den päätök­set ja pref­er­enssit. Esimerkik­si yksilön koke­muk­seen siitä mikä on kau­nista vaikut­taa tois­t­en yksilöi­den koke­mus samas­ta asi­as­ta, tämä tapah­tuu täysin tiedosta­mat­ta. Tämä johtaa esim. toinen tois­taan kum­mallisem­pi­in muo­tivir­tauk­si­in. Hyvin moni ihmi­nen elää elämän­sä men­emäl­lä ryh­män mukana. Hänen elämässään on paljon aivan keskeisiä asioi­ta, joi­ta hän ei ole koskaan osan­nut kyseenalais­taa, vaan hän omak­suu saman toim­inta­mallin kuin hänen ryh­män­sä muil­la yksilöil­lä. Sik­si kiinalaiset syövät puikoil­la, intialaisen käsin ja sinä haarukalla ja veit­sel­lä. On myös paljon tapauk­sia, jois­sa ryh­mä ihmisiä pää­tyy tekemään asioi­ta, joi­ta yksikään ryh­män yksilö ei pää­ty­isi tekemään yksin (esim. ns. joukos­sa tyh­myys tiivistyy ‑efek­ti).

  Voimme toki rajoit­taa itsemme yksilö-sub­jek­ti maail­maan, mut­ta se antaa minus­ta varsin lat­tean ja yksi­u­lot­teisen kuvan ihmis­es­tä ja ihmisy­hteisöistä. Ihmisy­hteisö­jen tarkastelem­i­nen pelkästään yksilö-sub­jek­ti-näkökul­mas­ta on hie­man kuin yrit­täisi ymmärtää mon­isoluisen eliön toim­intaa pelkästä solu-sub­jek­ti näkökul­mas­ta. Näkemät­tä sitä ylem­män tason sub­jek­tia, jon­ka sisäl­lä solusub­jek­ti elää, sen toimin­nan ja “moti­ivien” ymmärtämi­nen on mahdotonta.

 261. Jos palataan vielä tähän Hal­la-ahon syytteeseen.

  Soin­in­vaaran avauk­ses­sa esi­in tuo­ma pelko uskon­non nos­tamis­es­ta kri­ti­ikin yläpuolelle on pidem­mäl­lä jän­teel­lä vaar­alli­nen asia. Tänä päivänä yhteiskun­nas­samme arvostamme asioi­ta, jot­ka ovat seu­raus­ta siitä, että uskon­nol­ta on otet­tu pois tuo ase­ma. Val­takun­nan­syyt­täjä on tässä astunut joitakin sato­ja vuosia ajas­sa takaisin.

  Toinen seik­ka on se, että asi­aan liit­tyvät tau­s­tat huomioiden näitä vih­jauk­sia syyt­teen poli­it­ti­sista moti­iveista ei voi täysin sivu­ut­taa. Jos näis­sä vih­jauk­sis­sa olisi perää, niin tähän olisi puu­tut­ta­va ankar­al­la kädel­lä, sil­lä täm­möistä kehi­tys­tä emme voisi yhteiskun­nas­samme sallia.

  Kun ottaa huomioon, että syyte on nos­tet­tu otsikol­la “Muu­ta­ma täky Ill­manin Mikalle” kir­joite­tus­ta jutus­ta, ja ottaa huomioon, että noiden syyt­ten alais­ten lain­austen perässä syytet­ty on esit­tänyt kysymyk­set “Ovatko nämä lauseet lait­to­mia?” “Onko tämä väite sopi­ma­ton?”, on aivan käsit­tämätön­tä miten syyt­täjä voisi ajatel­la syyt­teen johta­van tuomioon.

 262. Riit­ta, en väitä, että Kasvin merk­in­tää “voisi” tai “pitäisi” tulki­ta kiiho­tuk­sek­si kansan­ryh­mää vas­taan sen parem­min kuin uskon­rauhan rikkomisek­sikaan (joka on tämän rin­nas­tuk­sen kannal­ta rel­e­vantimpi kysymys). Kyse ei kuitenkaan tässäkään ollut ain­oas­taan Paavin arvostelus­ta, vaan Kasvin omin sanoin “katolisen kirkon” poli­ti­ikas­ta, käsit­tääk­seni siis uskon­nos­ta instituutiona.

  Se, mis­tä Kasvia voisi tai pitäisi syyt­tää, ei kuitenkaan ollut aiheeni, enkä halu­akaan Kasvin merkin­nästä (ohi varsi­naisen aiheen) jatkaa tämän enem­pää. Sen sijaan tämän (Soin­in­vaaran) kir­joituk­sen aiheen kannal­ta näi­den kah­den lausun­non tarkastelem­i­nen rin­nakkain on mielestäni hyödyllistä.

  Eli, jos sen, että Kasvi sanoo (ylläol­e­van mukaises­ti) A ja Hal­la-aho sanoo B, välil­lä on jokin ero, jon­ka perus­teel­la Hal­la-ahoa “voi” ja “pitää” syyt­tää, mut­ta Kasvia “ei”, olisi minus­ta hedelmäl­listä yrit­tää tun­nistaa (eli perustel­la), mikä (tarkalleen ottaen) se olen­nainen ero on, ja tätä kysymyk­sel­läni hain.

  (Sivu­u­tan tarkoituk­sel­la täysin kysymyk­sen Hal­la-ahon inten­tios­ta, toisin sanoen siitä, onko syyt­teenalaisen kir­joituk­sen oletet­tu “tarkoi­tus” kri­ti­soi­da uskon­toa, kak­sois­stan­dard­eik­si koet­tu­ja piirteitä oikeuslaitok­ses­samme, ken­ties sekä että, vai jotain muu­ta. Yksimielisyyt­tä tämän kysymyk­sen suh­teen lie­nee mah­do­ton saavuttaa.

  En myöskään ota tässä kan­taa toiseen syyteko­htaan, ns. “ehkä suo­ras­taan geneet­tisi­in eri­ty­ispi­irteisi­in” / kiihot­tamiseen kansan­ryh­mää vastaan.)

  Näitä kysymyk­siä eri oikeusas­teetkin nyt joutu­vat tietysti pohti­maan. Yhdyn joka tapauk­ses­sa Soin­in­vaaran yllä esit­tämään toivo­muk­seen siitä, että “jos Hal­la-aho tästä tuomi­taan, toiv­ot­tavasti tuomion peruste­lut kir­joite­taan niin, ettei se estä asial­lises­sa sävyssä esitet­tyä uskon­to­jen kritiikkiä”.

 263. “Itsel­läni ei ole mitään tekemistä kyseisen selvi­tyspyyn­nön kanssa. Kenen mielestä tämä on hyvä tapa käy­dä yhteiskun­nal­lista keskustelua?”

  Tuskin ken­estäkään muista kuin Vihreistä nai­sista, jot­ka lanseer­si­vat slapp-esi­tutkin­nat Suomeen. Tämä tie on kuitenkin kak­sisu­un­tainen. Se taisi uno­htua nnos­tuk­sis­saan. Varsinkin kun syyt­täjä joko poli­it­tis­s­ta syisytä/ pain­os­tuk­ses­ta, tai sit­ten ihan vain tes­tatak­seen ja määritel­läk­seen lainkäytön rajoa on valmis viemään näitä mielipi­de­jut­tu­ja tuomiois­tu­imi­in, olemme tässä lop­ut­tomas­sa suossa. 

  Tuomiois­tu­imis­sa ran­gais­tuk­set, jos niitä edes tulee ovat joitain päiväsakko­ja. Poli­tikon kan­natuk­seen saman­mielis­ten joukos­sa syyt­teil­lä on luul­tavasti vain kan­na­tus­ta kohot­ta­va vaiku­tus? Samoin tuomioiden yleinen merk­i­tys, jos niitä tulee vesit­tyy pikkuhil­jaa ilmeis­ten taustal­la ole­vien poli­it­tis­ten syi­den vuok­si puolin toisin. 

  Kiitos Vihreät naiset Ry! Olisitte voineet jät­tää tämän poli­isia ja oikeuslaitos­ta kuor­mit­ta­van pelleilyn lanseer­aa­mat­ta Suomeen.

 264. Pat Con­dellin sanoin: “min­un uskon­toni on sanan­va­paus”. Loukkaan­nun syvästi, jos joku koit­taa kieltää min­ul­ta uskon­non­har­joit­tamisen. Kuka *min­ua* puo­lus­taa? Eivät ainakaan vihreät, imaamit, tai Suomen (epä)oikeuslaitos.

 265. Unto: “Islami­lais­ten lap­si­avi­o­li­it­to­jen tai las­ten kanssa har­raste­tun seksin kut­sum­i­nen ped­ofil­i­ak­si hal­la-aho­laiseen tapaan on loukkaavaa, kos­ka sil­lä pyritään esit­tämään käytän­nön ole­van rikolli­nen mitä se ei islami­laisen lain­säädän­nön mukaan ole.”

  Untol­la menee nyt sekaisin kak­si alaa, juridi­nen ja lääketi­eteelli­nen. Laki ei tunne ped­ofil­i­aa, vaan rikok­sen nimi on “lapsen sek­suaa­li­nen hyväk­sikäyt­tö”. Ped­ofil­ia eli lap­siko­hteinen sek­suaal­i­häir­iö taas on mie­len­ter­vey­den ja käyt­täy­tymisen häir­iö, jon­ka tau­tilu­ok­i­tus on F65.4.

  Län­si­mainen tau­tilu­ok­i­tus ei tietenkään ole Jumalan sanaa kuten ei Koraanikaan, mut­ta henkilöko­htais­es­ti uskon siihen poh­jau­tu­van lain­säädän­nön suo­jaa­van lap­sia parem­min kuin Koraani­in poh­jaa­van. Ei absolu­ut­tisen hyvin mut­ta absolu­ut­tis­es­ti parem­min, toisin kuin kult­tuurirel­a­tivis­tit halu­a­vat uskotella.

 266. Ode:
  “Kysymys siitä, mil­loin Muhamedin avi­o­li­it­to pan­ti­in toimeen, on yhtä mie­lenki­in­toinen kuin se, syn­tyikö Jeesus jouluukkssa vai syyskuussa.
  Suomes­sa kaikkia uskon­tokun­tia koske­va avi­o­li­iton ikära­ja on 18 vuot­ta ja sukupuoliy­hteys yhdek­sän­vuo­ti­aan kanssa on rikos. Yhteiaskun­nal­lis­es­ti mie­lenki­in­toisek­si Muhamedin avi­o­lli­nen käyt­täy­tymi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alka­isi vaa­tia Suomes­sa alem­paa avioi­tu­misikää islami­laisille tai oikeut­ta sekaan­tua lapseen. Onko sel­l­aista tapahtunut?”

  Non­i­in Ode… Imaa­mi Chehab ampu tänkin yleistyk­sen alas.. Vain mei­dän suo­ma­lais­ten pir­ulliset lait hait­taa mus­lime­ja toteut­ta­mas­ta hei­dän Allahil­ta saat­ua täy­del­listä kult­tuuria, jota ei saa arvostella..

 267. Sääli ehtiä tänne myöhässä, mut­ta pakko kom­men­toi­da. On se niin vinkeää, että vuon­na 2009 Suomes­sa syytetään ja tuomi­taan ihmisiä jumalanpilkasta. 

  Ensin­näkin onko jotain perustet­ta sille, että omaan etniseen ryh­mään kohdis­tu­vaa kri­ti­ikkiä, arvostelua tai suun­soit­toa pitäisi arvioi­da eri poh­jal­ta kuin johonkin toiseen ryh­mään? Ainakaan itse krim­i­nal­isoin­nis­sa ei täl­lais­es­ta puhuta. Luo­daanko tätä varten nyt sit­ten joku kir­joit­tam­a­ton ad hoc-laki, että saadaan tuomio? Eri­tyisen mie­lenki­in­toisek­si asian tekee se, että ehdot­tomasti rumin, loukkaavin ja solvaavin asia mitä itse lukimis­tani Jus­si Hal­la-Ahon tek­steistä on löy­tynyt kos­kee brit­te­jä. Kir­joituk­ses­saan “Raport­ti Kööpen­ham­i­nas­ta” JHA kut­suu brit­te­jä “aivo­vam­maisksi eläimik­si”. Asi­ay­htey­destä on hyvoin selvä, että kohdas­sa tarkoite­taan etnisiä brit­te­jä, ei Brtiann­ian kansalaisia. Tästä ei kuitenkaan tul­lut syytetä, mik­si? Entä jos JHA olisi sanonut, että “soma­lit ovat aivo­vam­maisia eläim­iä”? Uskooko joku että tuostakaan ei olisi tul­lut syytet­tä? (selvyy­den vuok­si: Jus­si Hal­la-aho ei käsit­tääk­seni ole etnisyy­deltään britti)

  Siis­pä suuri kysymys: Mik­si yhden etnisen ryh­män arvostelu loukkaaval­la ja kär­jis­tetyl­lä taval­la on rikos, mut­ta toisen ei? Onko niin, että meil­lä Suomes­sa vuon­na 2009 on laki, joka suo­jaa ihmisiä ja kansan­rhmiä eri taval­la perustuen puh­taasti pigmettikertoimeen?

  Vielä nau­ret­tavam­paa on tuo jumalan­pilkkasyyte (ai niin krim­i­nal­isoin­nin nimi vai­hdet­ti­in rikoslak­i­u­ud­is­tuk­ses­sa tiedostavam­min “uskon­rauhan rikkomisek­si”) Onko siis niin, että tässä arvioidaan samal­la peri­aat­teel­la kaikkia uskon­to­ja? Että kristi­nuskon pilkkaami­nen on samal­la taval­la ran­gais­tavaa kuin Islamin? Että “sikames­si­aan” tai “pis­sakris­tuk­sen” tek­i­jöitä vas­taan valmis­tel­laan para-aikaa syytteitä?

  Ai eikö?

  Tässähän nyt ei edes kukaan voi väit­tää, että oman uskon­non arvostelu on hyväksyt­täväm­pää, kos­ka uskon­to on henkilöko­htainen vakau­mus, eikä henkilö joka pilkkaa jotain jumalaa luul­tavasti tuo­hon jumalaan kovasti usko. Vai määritetäänkö uskon­tokin sit­ten sen perus­teel­la, onko pilkkaa­ja “kris­ti­tyn väri­nen” vai “mus­lim­in värinen”?

 268. Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 2.4.2009 kel­lo 9:52
  “Jos saa poikkeuslu­van men­nä naimisi­in 11-vuo­ti­aan kanssa, var­maankin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suomen lain mukaan. Sen poikkeuslu­van saami­nen voi olla kiv­en takana.”

  Ihmisoikeudet kuu­lu­vat jokaiselle lapselle heti syn­tymästä läh­tien. Tämä on YK:n lapsen oikeuk­sien sopimuk­sen perusa­ja­tus [1].
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Lasten_oikeudet

  Lapsen oikeuk­sien sopimus (CRC, engl. Con­ven­tion on the Rights of the Child) on ensim­mäi­nen lail­lis­es­ti sito­va kan­sain­vä­li­nen juridi­nen instru­ment­ti lapsen täysimääräis­ten ihmisoikeuk­sien takaamisek­si kaikissa tilanteis­sa ja olo­suhteis­sa. Lapsen oikeuk­sien sopimus määrit­telee lapsen kansalais‑, kulttuuri‑, talous‑, poli­it­tiset- ja sosi­aaliset oikeudet.
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Lapsen_oikeuksien_sopimus

 269. Eikö oleskelulu­paa tai viisum­ia hake­va maa­han­muut­ta­ja sitoudu automaat­tis­es­ti nou­dat­ta­maan maan lake­ja? Ja jos he halu­a­vat nou­dat­taa omia uskon­toon tai mui­hin per­in­teisi­in perus­tu­via tapo­ja, jot­ka ovat ris­tiri­idas­sa lakien kanssa , täy­tyy hei­dän ensin hakea muu­tos­ta lakei­hin tai epä­selvi­in tulk­in­toi­hin nor­maal­isti eduskun­nan kaut­ta tai viranomaislausunnolla.
  Usan etelä­val­tiois­sa oli vielä 60-luvul­la aivan taval­lista men­nä alle rip­pik­ouluikäisen tytön kanssa naimisi­in, vieläpä suku­laisen. Tut­tava­pi­iris­säni on paljon kansal­lis­mielistä väkeä, jopa Hal­la-Ahon akti­ivisia kan­nat­ta­jia. Jotkut heistä käyt­tävät näkyvästi “rebel”-lippuja maail­mankat­so­mul­lk­sel­lise­na tun­nuk­se­naan ja näkevät “van­han etelän” Amerikkalaisen vapau­den ihan­ney­hteiskun­ta­mal­li­naan. Voinko minä alkaa syyt­tämään heitä pedofiileiksi?
  En tietenkään voi, eikä ped­ofi­il­iar­gu­ment­ti voi olla mil­lään taval­la keskeinen.Jokaisen Suomes­sa asu­van täy­tyy tietää tekevän­sä rikok­sen syylistyessään ped­ofi­il­i­aan. Jos täl­lainen uskon­nolli­nen tapa tiede­tään täy­tyy sen lain­vas­taisu­us tehdä selväk­si jo maahantullessa.Maahantulon esto täl­lä perus­teel­la olisi taval­laan tekemät­tömästä rikok­ses­ta tuomit­semista ennakkoon. Lap­sia täy­tyy suo­jel­la, esim. tyt­tö­jen ympärileikkauk­set ovat iso ihmisoikeuskysymys. Mut­ta soma­l­iäidin muut­to Suomen neu­vola­jär­jestelmän piiri­in var­masti pienen­tää tytön riskiä joutua ympärileikkauk­seen, maa­han­muu­ton estämi­nen ei.

 270. “Eikä sitä ymmär­retä sarkas­mi? KUKAAN ei saa Suomes­sa lupaa men­nä naimisi­in 11-vuotiaana”

  Lie­nee samaa tahal­lista väärinymmärtämistä jota on viime aikoina ollut liik­keel­lä ihan val­takun­nan­syyt­täjän­vi­ras­toa myöten.

 271. Tässä kan­nat­taa olla varovainen, ettei oma­l­la ylisu­vait­semisel­laan tuomitse mus­lim­ien kult­tuuria kivikau­teen museoitavak­si. Siinä mis­sä mus­li­mi ja imaa­mi Chebab Kho­dr selvästi edus­taa “kivikautisem­paa” lin­jaa näke­myk­sel­lään että 13 vuot­ta on hyvä avioi­tu­misikä [1], juristi ja mus­li­mi Husein Muhamed on val­is­tuneem­pi ja selvästi tuomit­see pakkoavi­o­li­itot, ja halu­aa vas­tus­taa “kivikautisia” kon­ser­vati­ive­jä [2]. Voi miet­tiä kum­man kan­nalle halu­aa asettua.

  Tästähän Ayaan Hir­si Ali on kir­joituk­sis­saan kri­ti­soin­ut län­si­mai­ta, että kun suvaitaan kaikkein van­hakan­tais­in­ta mus­limikult­tuuria, riis­tetään mus­limeil­ta mah­dol­lisu­us kult­tuuril­liseen kehitykseen.

  [1] http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/138298.shtml

  [2] http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/muslimijuristin-tiedot-olen-kuullut-etta-pakkoavioliittoja-on/138566

 272. lasse kir­joit­ti:
  “Tässä tapauk­ses­sa ko. fes­ti­vaaleil­la olleet suo­ma­laiset (kansan­ryh­män rajaus) humalaiset ja huonost käyt­täy­tyvät (tun­nus­merk­ki) oli­vat lausun­non kohteena. Suo­ma­laisil­la yleen­sä ei ole asian kanssa tekemistä.
  Jos tapah­tu­mas­sa oli joku selv­in­päin ja käyt­täy­tyi hyvin, hän voi kokea tulleen­sa sol­vatuk­si, mut­ta hekään eivät täytä tun­nus­merk­istöä (humalati­la, pahek­sut­ta­va käytös).”

  Tun­net­tuna har­taana kris­tit­tynä, fet­sreil­la kävi­jänä ja rait­ti­na suo­ma­laise­na koen tuon loukkaavaan min­ua ja arvojani.

  Hashi yleistää min­ut tuos­sa kom­men­tis­sa johink­inj huonos­tikäyt­täy­tyvi­in suo­ma­laisi­in ja tämä jos mikä on yleistämistä.

  “Toinen näkökul­ma on vielä se, että Hashi itseasi­as­sa ker­toi näh­neen­sä tapah­tunut­ta pahek­sut­tavaa käytöstä eikä puhunut näistä ihmi­sistä yleen­sä ilman asi­ay­hteyt­tä. Käsit­tääk­seni panet­telu ja solvaus tarkoit­taa val­heel­lisen tai liioit­tel­e­van omi­naisu­u­den liit­tämistä johonkin henkilöön tai ryh­mään yleisenä val­lit­se­vana ominaisuutena.”

  Vai niin?
  Eli mielestäsi suo­ma­laises­sa oikeu­denkäytössä on kak­sois­stan­dar­di ja sen on mielestäsi oikein.

  Kor­jaa ihmeessä, jos olen ymmärtänyt jotain väärin.

 273. Tässä ketjus­sa ja koko keskustelus­sa tulee oikeas­t­aan esi­in pari asi­aa, jot­ka ovat oleellisia:

  1- suomes­sa on pitkään hävet­ty ja pilkat­tu rankasti monia omia piirteitä kuten: suo­ma­lainen mies, kristi­nusko, ydin­per­he, alko­holin käyt­tö, käytös­ta­vat, maanvil­jeli­jät, fem­i­nis­tit jne jne
  2- on siis ruoskit­tu toisia suo­ma­laisia ankarasti
  3- nyt meille on tul­lut ulko­maalaisia, joista ei saakaan puhua yhtä tylysti kuin mitä puhumme toisitamme
  4- samat henkilöt, jot­ka otta­vat asi­ak­seen haukkua mui­ta suo­ma­laisia, saat­ta­vatkin vaa­tia, että ulko­maalai­sista puhutaan kiltisti ja nöyrästi
  5- tämä herät­tää ihme­tys­tä (ei ihme)

  Siis: ulko­maalais­ten olisi tääl­lä syytä sopeu­tua suo­ma­laiseen keskustelukult­tuuri­in, jos­sa ei omille anneta kiitos­ta vaan ruoskaa.

 274. “Eikö oleskelulu­paa tai viisum­ia hake­va maa­han­muut­ta­ja sitoudu automaat­tis­es­ti nou­dat­ta­maan maan lakeja?”

  Lasse, etsip­pä lähin maa­han­muut­ta­jien moskei­ja ja kysy Imaamil­ta kumpaa mus­lim­in on nou­datet­ta­va jos Suomen laki ja koraanin määräys ovat ristiriidassa. 

  Itse asi­as­sa ei tuo­ta kynt­tilää ole vakan alla pidet­ty mis­sään vai­heessa. Teo­ri­as­sa tääl­lä kyl­lä hoetaan että kyl­lähän mus­lim­ien pitää mei­dän lake­jamme nou­dat­taa, mut­ta sit­ten vaan hymy­il­lään hölmöinä sivus­ta kun he itse julis­ta­vat, että hei­dän oma normi­jär­jestelmän­sä menee heit­tämäl­lä tämän maan lakien edelle.

 275. Kehveli:

  Jos et ollut juuri noil­la festareil­la käyt­täy­tymässä huonos­ti, lausun­to ei koskenut sin­ua. Lausun­to oli koroste­tun puhekieli­nen. Jos lausu­ja (ole­tan) ei ole syn­type­r­äi­nen suo­ma­lainen , hän voi käyt­tää sanaa “suo­ma­laiset” puhekielisenä ter­minä kuvaa­maan myös tiet­tyä pienem­pää ihmisjoukkoa: suo­ma­laiset ei puhu mulle koulun välitunnilla.Esim. sinä voisit ilmaista saman fes­tar­i­lauseen jät­tämäl­lä sanan suo­ma­laiset pois. Myös sanan kaik­ki voi ymmärtää ilmaisua rikas­ta­vana ja korosta­vana : kaik­ki baila­si­vat , kaik­ki ryn­tä­sivät lavan eteen, kaik­ki oli ihan märk­iä sateen jälkeen. 

  Myöhem­mässä kom­men­tis­sani esitin näke­myk­seni, että ymmär­rän sanan kiihot­ta­mi­nen ter­minä tarkoit­ta­van laa­jem­paa suu­nitel­mallista toim­intaa kuin yksit­täistä haas­tat­telun lauset­ta tai kir­joituk­sen sana­muo­toa. Sel­l­ais­es­ta syyt­tämi­nen olisi kohtuutonta.Päätoimittajan yksit­täi­nen kir­joi­tus täy­tyy nähdä ensisi­jais­es­ti hark­it­set­tomana ja ammatil­lise­na erehdyksenä.Insinööri voi tehdä lasku­virheen , lääkäri väärän diag­noosin. Jos pää­toimit­ta­ja alkaa tois­tu­vasti kir­joit­ta­maan “juopoista suo­ma­lai­sista”, tekee ensisi­jais­es­ti Julkisen sanan neu­vos­to huo­mau­tuk­sen., joka valvoo myös Yleä ja Moilasen radio-ohjel­maa. Jos huo­mau­tuk­sen jäl­keen toim­inta jatkuu, voi syyt­täjä tart­tua asi­aan. Kir­joi­tus voi olla kiihot­tamisen väline mut­ta vain , jos se osana tois­tu­vaa kir­joit­telua yrit­tä muut­taa mieliku­vaa tun­nis­tet­tavas­ta ihmis­ryh­mästä ja oikeu­sis­tu­in tulk­it­see kiihottamisen.Kiihottaminen on tässä yhtey­dessä lakiter­mi , jon­ka tapah­tu­mi­nen edel­lyt­tää oikeu­den tuomiota.Minun tai sin­un mielipi­de ei tee kir­joituk­sista tai lausun­noista kiihot­tamista. Yksit­täi­nen lause voi olla uhkaa­va solvaa­va, panet­tel­e­va tai kun­ni­an­loukkaus ‚vas­ta toistues­saan tai liitet­tynä laa­jem­paan kokon­aisu­u­teen teko­ja sen voi oikeus tulki­ta väli­neek­si kiihottamiseen.

  Kalle, perus­tus­lain keskeisiä peri­aat­tei­ta on että rikok­sen täy­tyy ensin tapah­tua ennenkuin tuomi­taan. Ennal­taehkäi­se­viä rikos­tuomioi­ta ei voi Suomes­sa antaa kenellekään, eikä kohdel­la ihmistä rikol­lise­na ennenkuin rikos on tehty.Syyntakeettomia voidaan hol­ho­ta tai suo­jel­la väestöä uhkaavasti käyttäytyvältä.Uskontokuntaan kuu­lu­mi­nen ei Suomen vira­nomais­ten ja lain­valvo­jien mukaan ole täl­lainen uhka, kos­ka Suomes­sa val­lit­see uskon­non­va­paus. Lakei­hin sitou­tu­misel­la tarkoitin sitä että maa­han­tule­va tietää tekevän­sä rikok­sen Suomen rikoslain mukaan aivan kuten lakia rikko­va suo­ma­lainenkin. Rikok­sen uskon­nolli­nen moti­ivi ei muu­ta rikok­sen vakavu­ut­ta eikä lieven­nä tuomioita.Lain rikko­jaa uhataan ran­gais­tuk­sel­la uskon­nos­ta riippumatta.Köyhyys ei oikeu­ta suo­ma­laista varas­tamiseen, eikä Koraanin tulk­in­ta mus­lim­ia pedofiiliaan.

  Aiem­mat kom­ment­ti­ni oli­vat tarkoitet­tu­ja ajatuk­sik­si ja pohdin­noik­si tässä ketjus­sa esitet­ty­i­hin näkökul­mi­in ja sol­muko­hti­in. En tunne tarpeek­si Hal­la-Ahon toim­intaa käy­däk­seni tämän syvem­pää keskustelua aiheesta , eikä min­ul­la ole mitään moti­ivia vali­ta puol­ta asi­as­sa. Min­un puolestani Hal­la-Aho ja Moila­nenkin saa­vat vapaasti ‚suo­raan ja julkises­ti puhua ajatuksiaan.Päätän keskustelun oma­l­ta osaltani tähän.

 276. Osmo Soini­vaara:
  “Kysymys siitä, mil­loin Muhamedin avi­o­li­it­to pan­ti­in toimeen, on yhtä mie­lenki­in­toinen kuin se, syn­tyikö Jeesus jouluukkssa vai syyskuussa.
  Suomes­sa kaikkia uskon­tokun­tia koske­va avi­o­li­iton ikära­ja on 18 vuot­ta ja sukupuoliy­hteys yhdek­sän­vuo­ti­aan kanssa on rikos. Yhteiaskun­nal­lis­es­ti mie­lenki­in­toisek­si Muhamedin avi­o­lli­nen käyt­täy­tymi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alka­isi vaa­tia Suomes­sa alem­paa avioi­tu­misikää islami­laisille tai oikeut­ta sekaan­tua lapseen. Onko sel­l­aista tapahtunut?”

  Kyl­lä Ode, se tapah­tui juuri. Toisin sanoen sin­unkin stan­dard­eis­tasi käsin Muhammedin avi­o­lli­nen käyt­täy­tymi­nen muut­tui juuri yhteiskun­nal­lis­es­ti mie­lenki­in­toisek­si aiheeksi.
  Odotan innol­la kom­ment­te­jasi itse aiheesta (Muhammedin avi­o­lli­nen käyt­täy­tymi­nen) ja sen yhteiskun­nal­li­sista seu­rauk­sista (Suomen mus­lime­ja edus­ta­va Chehab Khadr — joka on ilmeis­es­ti vihkinyt ihmisiä Suomes­sa jo yli 10 vuot­ta, mut­ta jolle ilmi­selvästi tuli yllä­tyk­senä että suo­ma­laiset pahek­sui­v­at hänen kom­ment­ti­aan siitä että 11-vuo­tias on naimaikäinen).

  “Sarkasti­nen” heit­tosi 11-vuo­ti­ait­ten kanssa Suomes­sa har­rastet­tavas­ta lail­lis­es­ta sek­sistä ei saan­nut aamukahve­ja purskah­ta­maan näppäimistölle.

  1. Chehab Khadrilla on Suomes­sa yhtä suuri oikeus vihk­iä ihmisiä avi­o­li­it­toon kuin min­ul­la; siis ei mitään oikeut­ta. Hänen vihkimisil­lään ei ole Suomen lain silmis­sä arvoa, eikä siitä voi sil­loin vetää sitä johtopäätöstä, että täl­lainen epävi­ralli­nen rit­u­aali tek­isi rikok­ses­ta sallitun.

 277. Vas­taami­nen on help­poa: jos suo­ma­lainen arvioi suo­ma­laisia, se ei ole yllyt­tämistä omaa kansan­ryh­mää vastaan.”

  Kyl­lä se yllyt­tämi­nen kansan­ryh­mää vas­taa onnis­tui oikein hyvin 90 vuot­ta sit­ten… ihan molem­min puolin. Joten ei se nyt ihan noin yksinker­taista ole Ode hyvä.

 278. Liian van­ha kirjoitti

  “Äidis­täni tuli rasisti, kun hän tajusi, että ter­veyskeskuk­ses­sa on pako­laisille varat­tu oma numero, johon he pää­sevät jonot­ta­mat­ta .Ja myös vas­taan­otolle jonottamatta”

  Ei hänestä mikään rasisti tul­lut vaan realisti!
  Kuten monista muis­takin silmän­sä aukaisseista.

 279. “Muu­ta­ma vuosi sit­ten Suomen kuvale­hdessä olleessa artikke­lis­sa kysyt­ti­in eri puolel­la Suomea asu­vien imaamien mielipi­det­tä eloku­vao­h­jaa­ja van Gogh­in murhasta.Jutun otsikko oli “Sanois­taan on vas­tat­ta­va” ja näi­den mei­dän mus­lim­iemme hen­gel­lis­ten johta­jien vas­tauk­set edus­ti­vat samaa linjaa.He siis kat­soi­vat tuol­lais­ten murhien ole­van oikeutet­tu­ja myös Suomessa.Artikkelista ei syn­tynyt medi­as­sa minkään­laista keskustelua,”

  Ei mei­dän hyssyt­televässä medi­as­sa voikaan syn­tyä mitään keskustelua. Toiv­ot­tavasti Jus­sille ei ole tiedos­sa vas­taa­va kohtaloa.

 280. Juha kir­joit­ti: Tässä ketjus­sa ja koko keskustelus­sa tulee oikeas­t­aan esi­in pari asi­aa, jot­ka ovat oleellisia:

  “1- suomes­sa on pitkään hävet­ty ja pilkat­tu rankasti monia omia piirteitä kuten: suo­ma­lainen mies, kristi­nusko, ydin­per­he, alko­holin käyt­tö, käytös­ta­vat, maanvil­jeli­jät, fem­i­nis­tit jne jne “2- on siis ruoskit­tu toisia suo­ma­laisia ankarasti

  Pitää paikkansa, jos asi­as­ta älähtää, vedo­taan sanan­va­pau­teen. En allekir­joi­ta koko luet­te­loa, joitakin huono­ja jut­tu­ja saa ja pitää kri­ti­soi­da pelkästään niiden ikävien oheis­vaiku­tusten vuoksi.

  Ker­ran eräs maa­han­muut­ta­jataus­tainen nainen ihmetteli suo­ma­lais­ten kovaa käytöstä toisi­aan kohtaan TV-haastattelussa.

  Erään ulko­maalaisen pro­fes­sorin mukaan olemme maail­man loukkaav­in­ta kansaa. Louka­ta saa, mut­ta ei loukkaan­tua. Jos loukkaan­tuu ja vas­taa samal­la mital­la tai puo­lus­tau­tuu, puhe siir­tyy retoriselle tasolle, pitää olla ns. asiallinen.

  “3- nyt meille on tul­lut ulko­maalaisia, joista ei saakaan puhua yhtä tylysti kuin mitä puhumme toisistamme“4- samat henkilöt, jot­ka otta­vat asi­ak­seen haukkua mui­ta suo­ma­laisia, saat­ta­vatkin vaa­tia, että ulko­maalai­sista puhutaan kiltisti ja nöyrästi. 5- tämä herät­tää ihme­tys­tä (ei ihme)”

  Heikom­mas­sa ase­mas­sa ole­vaa pitää suo­jel­la eri­tyis­sään­nöksin, eikö täl­löin real­isoidu 10 käskyä/ ihmisoikeuk­sien julistus/ perus­tus­la­ki käytän­nön elämää säätelevänä lakina.

  “Siis: ulko­maalais­ten olisi tääl­lä syytä sopeu­tua suo­ma­laiseen keskustelukult­tuuri­in, jos­sa ei omille anneta kiitos­ta vaan ruoskaa.”

  Jospa käy­dys­tä uskon­rauha, kiihot­ta­mi­nen kansan­ryh­mää vas­taan ym. keskustelus­ta siir­ty­isi jotakin myös val­taväestön keskinäiseen vuorovaiku­tustyyli­in, jos­sa hei­jas­tuu oma suo­maalainen historiamme. 

  Tarvit­taisi­in uusi Snell­man. Hän­hän yrit­ti yhdis­tää keskenään tais­tel­e­vat heimot suo­ma­laisik­si. Snell­man käyt­ti sanan­ru­oskaa. Hän ulko­mail­la opiskelleena ja asuneena inhosi suo­ma­lais­ten bar­baarisu­ut­ta eikä säästel­lyt sano­jaan. — Kovasanais­es­ti asian puolesta.

  Hal­la-ahoa voisikin kut­sua anti-Snellmaniksi.

 281. ODE! Oletko jo ottanut kan­taan VIHREIDEN Husein Muhammedin näke­myk­seen ped­ofi­ili asiasta.

  Jaatko Huseinin näkemyksen?

  http://huseinmuhammed.blogit.uusisuomi.fi/2009/04/03/avoin-kirje-pekka-siikalalle/

  Avoin kir­je Pekka Siikalalle
  3.4.2009 15.17 | HUSEIN MUHAMMED | Yleinen
  Hyvä Pekka Siikala,

  Teette karhun­palveluk­sen meille mus­limeille, jos väitätte, että ”Jos islami­laiset hyväksyvät 14 vuo­ti­aan vihkimisen avi­o­lit­toon, niin se ei ole suuri asia eikä pedofiiliaa.”

  Kyl­lä 14-vuo­ti­aaseen sekaan­tu­mi­nen on lapsen sek­suaal­ista hyväk­sikäyt­töä, vaik­ka minkäuskoinen olisi. Älkää enää puo­lus­telko suvait­se­vaisu­u­den nimis­sä islamis­te­ja, vaan tukekaa maltil­lisia sopeu­tu­maan ja löytämään paikkansa suo­ma­laises­sa yhteiskunnassa.

  Kan­natan monikult­tuurisu­ut­ta, jos sil­lä tarkoite­taan eri taus­taa (ihon­väri, kult­tuuri, uskon­to) omaavien ihmis­ten hyväksymistä. En kan­na­ta sel­l­aista monikult­tuurisu­ut­ta, jon­ka var­jol­la ihmisiä asete­taan eri­ar­voiseen ase­maan tai sivu­ute­taan Suomen lakia tai ihmisoikeuksia.

  Uskon, että suurin osa mus­limeista ja suo­ma­lai­sista ovat tästä kanssani samaa mieltä.

  1. Olen hyvin samaa mieltä asi­as­ta hänen kanssaan. Olen­han sen jo sanonut. Avi­o­li­iton alaikära­ja Suomes­sa on 18 vuot­ta ja se kos­kee kaikkia uskon­tokun­tia. Aiem­min pres­i­dent­ti, mut­ta nyt ilmeis­es­ti oikeusmin­is­ter­iö, voi myön­tää tähän poikkeuk­sen. Kyse on sil­loin yleen­sä teini­raskaud­es­ta. Koskaan ei poikkeusta ole myön­net­ty 14-vuo­ti­aalle eikä ole syytä myöntää.

 282. “Käsit­tääk­seni panet­telu ja solvaus tarkoit­taa val­heel­lisen tai liioit­tel­e­van omi­naisu­u­den liit­tämistä johonkin henkilöön tai ryh­mään yleisenä val­lit­se­vana ominaisuutena.”

  Se, mis­sä tarkoituk­ses­sa negati­ivisia asioi­ta esitetään, on tärkeää. Eli po. asi­as­sa jos kiel­teinen suh­tau­tu­mi­nen maa­han­muut­toon ja maa­han­muut­ta­ji­in on johtanut tarkoi­tushakuiseen kiel­teis­ten, mar­gin­aal­is­ten omi­naisuuk­sien pain­ot­tamiseen ja yleistämiseen koko ryh­mää koske­viksi on pahasta.

  Olen ollut ker­ran lau­tamiehenä ratkaise­mas­sa täl­laista jut­tua, ei ollut help­poa, eli pros­es­sis­sa ollaan.

 283. Menen mutkan kaut­ta kiiho­tuk­seen kansan­ryh­mää vastaan. 

  Mietin noi­ta Israelin väitet­tyjä sotarikok­sia ja sivi­ilei­hin kohdis­tunut­ta väki­val­taa Gazas­sa. Alueel­la kuten Gaza, jos­sa sis­sili­ike toimii väestön paris­sa, on aika vaikea erotel­la sivi­il­iä. Jos nainen tai lap­si ojen­taa sis­si­tais­teli­jalle piilos­sa granaatin tai aut­taa hän­tä piilou­tu­maan, onko hän edelleen sivi­ili? Sivi­iliys on vaikea määritel­lä, ja vielä vaikeampi todistaa. 

  Uuti­soin­ti Gazan sodas­ta esimerkik­si Helsin­gin Sanomis­sa täyt­ti hel­posti kiiho­tuk­sen kansan­ryh­mää vas­taan tun­nus­merk­it. Israelilaiset nähti­in pahoina sil­lä perus­teel­la, että heil­lä on alueel­la käytän­nössä väki­val­lan monop­o­li, mut­ta epäilen­pä että sivi­ile­jä ei säästet­täisi myöskään, jos alueen Hamas-hallinto saisi hal­tu­un­sa väki­val­lan monopolin. 

  Näin ollen pitäisi yleen­sä uutisoida/kommentoida tilan­net­ta pain­ot­taen, eikä niinkään imp­likoiden, että tiet­ty kansan­ryh­mä on paha ja sotarikok­si­in hel­posti syyl­listyvä. Kyseessä on vain olo­suhtei­den sanele­ma tilanne, ei sotaisa ja rikolli­nen kansanryhmä.

 284. Kiihot­ta­mi­nen kansan­ryh­mää vas­taan, siis vihan­li­et­son­ta, ei oikein täy­ty itsekri­ti­ikissä. Kuka kiihot­tuu väit­teestä “kyl­läpä me olemme surkeita”?

  @Ode: SINÄ olet surkea, MINÄ en ole surkea. Suo­ma­lai­sis­sa tai Suomes­sa ei ole mitään muu­ta vikaa kuin itseään kri­ti­soi­vat amee­bat. Kas­vat­taisi­vat selkärangan.

 285. Osmo:
  “Islami­laisu­u­den kut­sum­i­nen ped­ofil­i­auskon­nok­si on kir­joitet­tu sana­muodoil­taan suo­raan ja tarkoituk­sel­la loukkaavak­si. Se oli Hal­la-ahol­ta type­r­ästi kir­joitet­tu, ja saat­taa ylit­tää ran­gais­tavu­u­den rajat.”

  Hal­la-aho on kir­joit­tanut varsin paljon artikkelei­ta ja aika has­sua että kah­teen kokon­aisu­ud­es­ta erotet­tuun lauseeseen tark­er­ru­taan niin voimakkaasti.
  Itse en pidä niitä type­r­inä, vaan provosoivina.
  Jos type­r­i­stä kir­joituk­sista ale­taan jaka­maan ran­gais­tuk­sia niin siinähän ovat melkein kaik­ki netis­sä kir­joit­ta­jat menos­sa rangaistavaksi.

  Hal­la-Ahon kri­ti­ik­ki on provosoivaa mut­ta samaa voisi sanoa myös omista kom­menteis­tasi liit­tyen esim. Israeliin.
  http://www.soininvaara.fi/2009/01/24/voittiko-hamas/
  “Hamas ei pystynyt suo­jele­maan kansalaisi­aan vaan Israel pääsi kurit­ta­maan sitä tap­pa­mal­la 400 ilmeisen mieli­v­al­tais­es­ti valikoitunut­ta lasta.”

  Miten tuo pitäisi tulkita ?
  Kyseessa on ihan saman­laista tek­stiä, jos­sa erona on hie­man epä­suorem­min tehty vih­jaus siihen suun­taan että las­ten tap­pami­nen oli Israelilais­ten tavoitteena.

  Saati sit­ten se että Hamas olisi jol­lakin tavoin pyrkinyt suo­jele­maan kansalaisiaan.
  Mil­lähän tavoin Hamas moista väit­teestäsi päätellen yritti ?

  Muuten, olen äänestänyt sin­ua aina aikaisem­mis­sa vaaleis­sa, mut­ta viimeaikaisten tapah­tu­mien vuok­si en tule enää äänestämään Vihre­itä vaan siir­ryn Hal­la-Ahon kan­nat­ta­jien puolelle, vaik­ka muuten arvostan yhteiskun­nal­lisia näkemyksiäsi.

  1. Myön­nän, etten voi tietää, oliko las­ten tap­pami­nen tahal­lista vai tuot­ta­muk­sel­lista, myös israelilai­sis­sa lehdis­sä on kir­joitet­tu tahal­li­sista sivi­ilien tapoista, mut­ta lop­putu­lok­sen kannal­ta sil­lä ei ole mitään merk­i­tys­tä. He ovat molem­mis­sa tapauk­sis­sa yhtä kuolleita.

 286. Joakim kir­joit­ti 4.4.2009: “Menen mutkan kaut­ta kiiho­tuk­seen kansan­ryh­mää vastaan.”

  Län­si­maises­sa ajat­telus­sa on tyyp­il­listä yksinker­tais­taa asioi­ta niin, että niitä ei kon­tek­stu­al­isoi­da ainakaan sil­loin, kun kyseessä on näkökul­ma, jota ei kan­nate­ta. Oman näke­myk­sen suh­teen vaikut­ta­vat oheis­tek­i­jät huomioidaan.

  Ilmiöitä on helpom­pi ymmärtää, jos niitä pohdi­taan eri­lai­sis­sa ympäristöis­sä ja tilanteis­sa ja kaikkien osa­puolten kannal­ta. Muuten on vaarana, että keskustelu jää polke­maan paikoilleen, pomi­taan tarkoi­tushakuis­es­ti itselle sopivia yksi­tyisko­htia ja/tai vale­hdel­laan ja paisutel­laan mar­gin­aal­isia asioita.

 287. Anne:“Tarvittaisiin uusi Snell­man. Hän­hän yrit­ti yhdis­tää keskenään tais­tel­e­vat heimot suo­ma­laisik­si. Snell­man käyt­ti sanan­ru­oskaa. Hän ulko­mail­la opiskelleena ja asuneena inhosi suo­ma­lais­ten bar­baarisu­ut­ta eikä säästel­lyt sano­jaan. — Kovasanais­es­ti asian puolesta.

  Hal­la-ahoa voisikin kut­sua anti-Snellmaniksi.”

  Joo, Hal­la-aho ei ole ihan paras­ta A‑ryhmää. Mut­ta: Hal­la-ahon men­estys perus­tuu yleiseen suo­ma­laiseen epäon­nis­tu­miseen, eli keskustelun tukah­dut­tamiseen. Emme kestä eriäviä mielip­iteitä, vaan yritämme kaikin voimin tukah­dut­taa keskustelun. Emme myöskään argu­men­toi, vaan vaadimme poli­it­tista kor­rek­tiut­ta. Ennne san­ot­ti­in, että huude­taan ensin (tai ammu­taan) omat riv­it suorik­si. Nykyään näkyvä esimerk­ki tästä on ollut fem­i­nisti ANne Moila­nen, joka vaatii väärin ajat­tele­via miehiä hiljen­net­täväk­si. Mut­ta Moila­nenkin on vain osa suo­ma­laista perin­net­tä, ei poikkeus. 

  En muista yhtä hyvää esimerkkiä maa­han­muut­top­uolelta, mut­ta samaa ver­ta siel­läkin on. Kun siis keskustelua ensin yritetään tukah­dut­taa, ja (loukkaav­il­la) äänen­pain­oil­la vaa­di­taan yksimielisyyt­tä, niin sil­loin täl­lainen kaveri joka uskaltaa uida vas­tavir­taan voikin saa­da yhtäkkiä huikean kannatuksen.

  Hal­la-Aho on siis suo­ma­lais­ten maa­han­muu­ton ja monikult­tuurisu­u­den kanssa työtä teke­vien oma luo­mus. Vaik­ka ei var­maan ollut tarkoitus.

 288. Ongel­mana­han on ollut, kuten “az” asian sanoi se, että tämä “maa­han­muut­to­myön­teinen” pooli elikkä niin­san­otut monikult­tuu­ri­fanaatikot, on saanut monop­o­lin uuti­soin­ti­in ja medi­aan. Eikö ole luon­nol­lista, että tämä aiheut­taa vastareak­tio­ta? Jos Hal­la-ahon blo­gi on “kiihot­tamista” niin mitä bdvb pitää sit­ten luon­nol­lise­na? Tiedon pimittämistä?

  Varsinkin kun poli­itikot ovat päästäneet täl­laisen ide­olo­gin val­loilleen kuin Vähem­mistö­val­tu­ute­tun joka siis määrit­telee ter­mit uusik­si jonkin monikult­tuuri-ide­olo­gian mukaan aivan miten sat­tuu. Tasa-arvo­val­tu­ute­tulle olisi kuu­lunut tuokin pesti, sil­lä vähem­mistöjä pitää mielestäni kohdel­la tasa-arvoisesti. 

  Ode on ollut siinä oike­as­sa aiem­min kir­joit­taes­saan, että asioista ei ole puhut­tu tarpeek­si, mut­ta *mik­si* asioista ei puhut­tu sil­loin 90-luvul­la jo? Nyt tarvit­see jo retori­ikas­sa kolautel­la kallo­ja yhteen että lep­akot lähtevät nukkuvil­ta tapuleis­taan liikkeelle.

 289. “Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 4.4.2009 kel­lo 1:28
  Chehab Khadrilla on Suomes­sa yhtä suuri oikeus vihk­iä ihmisiä avi­o­li­it­toon kuin min­ul­la; siis ei mitään oikeut­ta. Hänen vihkimisil­lään ei ole Suomen lain silmis­sä arvoa, eikä siitä voi sil­loin vetää sitä johtopäätöstä, että täl­lainen epävi­ralli­nen rit­u­aali tek­isi rikok­ses­ta sallitun.”
  Ettei jää virheel­isiä käsi­tyk­siä, niin huo­maute­taan, että imaani K:lla saat­taa olla ope­tus­min­is­ter­iön myön­tämä oikeus suorit­taa vihkimi­nen. Väestörek­isterikeskuk­sen tieto­jen mukaan Suomen Islami­lainen Yhdyskun­nal­la on avi­o­li­it­to­lain mukainen vihkimisoikeus. 

  Tässä kan­nat­taisi myös pohtia sitä mah­dol­lisu­ut­ta, että Suomes­sa on de fac­to voimas­sa sharia-laki. Ehkä tämä imaamin suorit­ta­ma vihkimi­nen nou­dat­ti shar­i­an kaavaa ja ikärajoja!?

 290. no…lopputuloksen kannal­ta nyt ei sit­ten ole mitään merk­i­tys­tä vaik­ka lapset oli­si­vat kuolleet tauteihin. 

  Eli mitä järkeä tuos­sa klo 11.34 kom­men­tis­sa nyt oli?

 291. Suomen kansalaise­na, isänä, veron­mak­sa­jana ja kun­nol­lise­na kansalaise­na olen samaa mieltä Soin­in­vaaran kanssa että tässä tapauk­ses­sa Suomen oikeusjär­jestelmä ei voi voit­taa. Oli tuomio vapaut­ta­va tai sakko­ja, oikeusjär­jestelmä häviää ja sitä kaut­ta Suomen laki kärsii.

  Hal­la-Aho on itse kir­joit­tanut hyvin vasti­neessaan http://www.halla-aho.com/scripta/pahoitteluni.html

 292. Itse koko syyte­sekoilua pelot­tavampia imp­likaa­tioi­ta on ajatuk­sel­la ettei uskon­to­ja saa kri­ti­soi­da. Mihin vede­tään raja? Mik­si arkaaisil­la usko­muk­sil­la pitää edes olla lain­suo­ja kri­ti­ikkiä vas­taan? Ja mitkä ovat ne hyväksy­tyt usko­muk­set joil­la on lain­suo­ja? Jos nyt hyökkään voimallis­es­ti niitä ihmisiä kohtaan jot­ka usko­vat kei­jui­hin tai joulupukki­in sanom­al­la ettei moisia hör­riäisiä ole ole­mas­sa ja niihin usko­vat puhu­vat ns. pashaa, istunko koh­ta Sörkas­sa muiden rikol­lis­ten kanssa? Jos minus­ta usko näkymät­tömään taiva­siskään on täysin samal­la lin­jal­la Moolokin tai Odinin palvon­taan, loukkaanko odin­istien uskon­nol­lisia tun­tei­ta riit­tävästi syyt­teen nos­tamiseen ja kuka huole­htii odin­i­nuskois­t­en uskon­nol­lis­ten tun­tei­den loukkaa­mat­to­muud­es­ta? Elämme vuot­ta 2009 ja ihmiset jak­sa­vat olla varpail­laan kah­den irrel­e­van­tin aavikkouskon edessä. Ja tilanne pahe­nee. En olisi uskonut vielä 15 vuot­ta sit­ten että olisimme joskus palaa­mas­sa keskiajalle.

 293. Olet oike­as­sa Osmo; lop­putu­lok­sen kannal­ta sil­lä ei ole merk­i­tys­tä. Mut­ta mil­lä on merk­i­tys, on se että väitätkö sinä sen olleen tahallista.

  “Hamas ei pystynyt suo­jele­maan kansalaisi­aan vaan Israel pääsi kurit­ta­maan sitä tap­pa­mal­la 400 ilmeisen mieli­v­al­tais­es­ti valikoitunut­ta lasta.”

  Minä tulk­it­sen yllä ole­van siten että mielestäsi se oli Israelin (ei edes armei­jan tai yksit­täis­ten soti­laiden, vaan val­tion ja kansan) itse­tarkoi­tus. Olen todel­la huolis­sani yllä ole­van kaltai­sista kan­nan­otoista; näim­me­hän mil­laisen vain­on kohteek­si juu­ta­laiset jou­tu­i­v­at em. tapah­tu­mien jäl­keen esim. muual­la Euroopassa.

  Voitaisi­inko jopa puhua vihan lietsonnasta?

  1. Kyl­lä ne ihan itse sinne hyökkä­sivät ja aiheut­ti­vat tahal­laan tai tuot­ta­muk­sel­lis­es­ti sivi­ilien kuolemia. Kyl­lä yksit­täisin val­tion­so­timista saa arvostella.

 294. ”Chehab Khadrilla on Suomes­sa yhtä suuri oikeus vihk­iä ihmisiä avi­o­li­it­toon kuin min­ul­la; siis ei mitään oikeut­ta. Hänen vihkimisil­lään ei ole Suomen lain silmis­sä arvoa, eikä siitä voi sil­loin vetää sitä johtopäätöstä, että täl­lainen epävi­ralli­nen rit­u­aali tek­isi rikok­ses­ta sallitun.”

  Siis Chehab voi ”vihk­iä” esim. aikuisen miehen ja 11-vuo­ti­aan tytön islami­laisit­tain avi­o­li­it­toon, mut­ta se ei ole Suomen lakien mukaan pätevä, vaan erään­lainen avoliitto.
  Kukaan ei ilmeis­es­ti uskalla vetää Tasaval­lan Pres­i­dentin itsenäisyysjuh­lien “kun­ni­avieras­ta” tilille tuol­lais­es­ta toiminnasta.

 295. Anna kir­joit­ti: “Tarvit­taisi­in uusi Snell­man. Hän­hän yrit­ti yhdis­tää keskenään tais­tel­e­vat heimot suo­ma­laisik­si. Snell­man käyt­ti sanan­ru­oskaa. Hän ulko­mail­la opiskelleena ja asuneena inhosi suo­ma­lais­ten bar­baarisu­ut­ta eikä säästel­lyt sano­jaan. — Kovasanais­es­ti asian puolesta.
  Hal­la-ahoa voisikin kut­sua anti-Snellmaniksi.”

  Tarkoi­tatko Anja Snell­ma­nia? Anja Snell­man on niitä har­vo­ja julki­moi­ta jot­ka ovat astuneet puo­lus­ta­maan Jus­si Hal­la-ahoa. Viimek­si MTV3:n aamutv:ssä lyö suvait­se­vaista medi­aa ja puo­lus­taa Halla-ahoa:
  http://www.youtube.com/watch?v=TNSdFVPlRN0

  Tai ehkä tarkoitit jotain muu­ta Snell­ma­nia? Ken­ties Sas­ka Snellmania?

 296. Min­ua loukkaa väite, jon­ka mukaan humalas­sa tap­pami­nen on suo­ma­lais­ten kansalli­nen, ellei peräti geneet­ti­nen erityispiirre.

  Toivoisin väit­teen julkises­ti kir­joit­tavalle samaa ran­gais­tus­ta kuin muiden kansan­ryh­mien kri­ti­soi­jille. Joko ei mitään tai sit­ten syyt­teeseen kaik­ki. Suomen­ruot­salaiset oli­si­vat aika usein syyt­teessä mm. Bet­ti­na S.

  Samat sään­nöt kaikille, kiitos!

 297. Lasse kir­joit­ti:
  “Jos et ollut juuri noil­la festareil­la käyt­täy­tymässä huonos­ti, lausun­to ei koskenut sin­ua. Lausun­to oli koroste­tun puhekieli­nen. Jos lausu­ja (ole­tan) ei ole syn­type­r­äi­nen suo­ma­lainen , hän voi käyt­tää sanaa “suo­ma­laiset” puhekielisenä ter­minä kuvaa­maan myös tiet­tyä pienem­pää ihmisjoukkoa: suo­ma­laiset ei puhu mulle koulun välitunnilla.Esim. sinä voisit ilmaista saman fes­tar­i­lauseen jät­tämäl­lä sanan suo­ma­laiset pois. Myös sanan kaik­ki voi ymmärtää ilmaisua rikas­ta­vana ja korosta­vana : kaik­ki baila­si­vat , kaik­ki ryn­tä­sivät lavan eteen, kaik­ki oli ihan märk­iä sateen jälkeen.”

  Tässä tulee juuri se kak­sois­stan­dar­di (jon­ka sinäkin kom­ment­tisi mukaan näköjään hyväksyt):

  Soma­l­i­taus­tainen saa yleistää suo­ma­laiset saman kat­e­go­ri­an alle mut­ta suo­ma­lainen ei saa yleistää ketään (muta kuin omaan kansan­ryh­mään­sä kuu­lu­vat ihmiset).

  Ei näin. Näin ei voi­da elää yhden­ver­taisu­us­pe­ri­aat­teeseen perus­tu­vas­sa yhteiskunnassa.

 298. Heit­etään­pää ilmoille vielä aja­tus uskon­non kri­ti­soimis­es­ta. Saako uskon­toa kri­ti­soi­da? Useim­mat tääl­lä ovat var­maan sitä mieltä että saa vaik­ka tuo krit­tik­ki tun­netusti usein loukkaakin usko­vaisia. No saako uskon­toa kri­ti­soi­da sen oikein kipeästä ja todel­lis­es­tä epäko­hdas­ta, vaik­ka tuo loukkaisi usko­vaisia oikein paljon? Vai pitääkö kaikkein oikeista epäko­hdista puhu­mista vält­tää, kos­ka ne väistämät­tä myös loukkaa­vat eniten?

  Islamista ja ped­ofil­ias­ta puhumi­nen voi tun­tua rajul­ta, mut­ta pitää muis­taa, että kyseessä on ihan todel­li­nen suuren mit­takaa­van ongel­ma. Useis­sa mus­lim­i­mais­sa nuo­ria tyt­töjä pakkon­aite­taan van­hoille miehille. Tämä taas perustel­laan uskon­nol­la. Onko tämä bar­baris­mi pienem­pi ongel­ma kuin se, että asia san­o­taan ääneen? Se mitä tapah­tuu on ped­ofil­i­aa sanakir­jamerk­i­tyk­sessä ja se perus­tuu uskon­toon (toki se on alun­perin ollut puh­taasti paikalli­nen tapa, mut­ta uskon­to on semen­toin­ut tuon tavan niin, että siitä on vaikea päästä eroon — eri­tyis­es­ti jos sitä ei saa arvostel­la edes noit­ten maid­en ulkop­uolel­la) Onko siis ped­ofil­ian puo­lus­t­a­mi­nen uskon­nol­la pienem­pi paha kuin se, että joku arvostelee ääneen ped­ofil­ian puo­lus­tamista uskonnolla?

  *Tähän väli­huo­mau­tuk­se­na, että ped­ofil­ia ei ole krim­i­nologi­nen vaan sek­suaalip­sykologi­nen ter­mi. Ped­ofil­ia on ped­ofil­i­aa riip­pumat­ta siitä onko se sal­lit­tua vai kiel­let­tyä. Tuhat vuot­ta sit­ten tapah­tunut ped­ofil­ia oli ped­ofil­i­aa samal­la taval­la kuin tuhat vuot­ta sit­ten tapah­tunut kan­ni­bal­is­mi oli kan­ni­bal­is­mia, vaik­ka kuin­ka kum­matkin oli­si­vat tuo­hon aikaan olleet hyväksyttäviä.*

  Lap­si­avi­o­li­itot ovat toki vain pieni (mut­ta näkyvä) osa sitä suurem­paa trage­di­aa mikä on nais­ten ase­ma mus­lim­i­maail­mas­sa (ikära­ja avi­o­li­it­toonkin on muuten usein eri tytöille ja pojille). Tuo nais­ten sor­to uskon­non nimis­sä on val­ta­van mit­takaa­van trage­dia ja ihmisoikeusloukkaus, jon­ka rin­nal­la Kiinan tai Israelin pikku puuhaste­lut kutis­tu­vat olemattomiin. 

  Mik­si ne jot­ka jak­sa­vat vankku­mat­tomasti vaa­tia Kiinaa tai Israelia tilille rikko­muk­sis­taan ovat täysin hil­jaa tästä ihmisoikeusrikok­ses­ta ja keskit­tyvät mielum­min vaa­ti­maan ran­gais­tuk­sia niille, jot­ka arvostel­e­vat ko. sor­toa? Onko mis­sään suh­teessa mihinkään, että kun tuo­ta tapah­tuu toisaal­la koko ajan, niin tääl­lä halu­taan tuomi­olle blogikir­joit­teli­ja sik­si, että hän puhui tästä kam­mot­tavas­ta ilmiöstä epäko­r­rek­tein sanakääntein? 

  Jos mietitään kaik­ki mis­tä tässä ihan oikeasti on kysymys. Ote­taan vähän etäisyyt­tä ja koite­taan uno­htaa, että kyseessä on kaiken poli­it­tisen kor­rek­tiu­den pyhä lehmä islam. Ajatel­laan vaan, että kyseessä on joku tarkem­min määrit­telemätön uskonto/ideologia. Tun­tuuko tämä touhu enää siinä kohti järkevältä?

 299. mat­ti H:lle En tarkoit­tanut enem­pää Anja kuin Sas­ka Snell­ma­iakaan, puolileikillään/ puoli­to­sis­saan tarvit­taisi­in J. V. Snell­man-henkistä val­is­ta­jaa. Hän­hän oli sekä oppin­ut että hyvin käytän­nön­läheinen mies. Inte­groi­tu­mi­nen Suomeen tarkoit­taa julkisen ja yksi­tyisen välisenä suh­teena sitä, että yksi­tyiselämässään voi säi­lyt­tää oman kult­tuurin­sa tapo­ja, mikäli ne eivät ole ris­tiri­idas­sa Suomen lakien kanssa. Outi Lep­o­la on tehn yt aiheestä väitöskir­jan, esimerkik­si juu­ta­lais­ten teuras­tamis­ta­vat ovat olleet lain­säätäjälle pään­vai­va, samoin mon­et muut säännöt.

  Suomes­sa ongel­ma pois­tuu sikäli, että maa­han­muut­ta­jat inte­groitu­vat siinä määrin, että muu­ta­man sukupol­ven päästä voi olla hyvin vähän jäl­jel­lä oman kult­tuurin tavoista tai ne ovat vas­taa­van­laisia tas­pah­tu­mia kuin esimerkik­si kar­jalais­ten tapaamiset. En olisi niin kovin huolis­saan, mikäli tutkimuk­si­in on uskomi­nen. Maa­han­muut­ta­jien enem­mistö halu­aa inte­groitua, jos siihen annetaan mahdollisuus.

 300. Lyhyestä vir­si kaunis.

  Osmo Soin­in­vaara on saanut ääneni kaikissa niis­sä vaaleis­sa mis­sä hän on ollut ehdokkaana ja minä olen ollut oikeutet­tu äänestämään. Näin olen kat­sonut hyväk­si ja aina olen ollut ylpeä hänen men­estyk­ses­tään vaaleis­sa. Olen kokeneut hänen aja­van hyviä asioi­ta. Nuore­na miehenä luin ahk­erasti Soin­in­vaaran ja Linkolan kir­joituk­sia ja uskoin näi­hin miehiin. 

  Nyt kun her­ra Hal­la-Ahon tapaus on aku­ut­ti ja olen lukenut Soin­in­vaaran kom­men­toin­tia asi­as­ta, alkaa käsi­tys muut­tua. En saa­ta ymmärtää, että sinä Osmo Soin­in­vaara läh­es idol­i­ni, alat puhua sanan­va­paut­ta vas­taan. Mitä sinä menetät siinä, että Hal­la-Aho kir­joit­taa mitä kir­joit­taa. On todel­la turhaut­tavaa lukea puoles­ta- ja vas­taan­puhu­vien mielip­iteitä. Hal­la-Ahon logi­ik­ka on läh­es veden­pitävää hän­tä mol­laavien logi­ikan rin­nal­la. Mikäli hänet tuomi­taan rikok­ses­ta mis­tä hän­tä syytetään, ääneni saa joku aivan muu. Ei sen takia, että sinä olisit syylli­nen tuomioon, vaan sik­si että ylim­ieli­nen asen­teesi toisi­na­jat­teli­jaan on rasistinen.

  En usko ole­vani rasisti­nen ihmi­nen, en arvota ihmisiä hei­dän rotun­sa tai kult­tuurin­sa poh­jal­ta, enkä totis­es­ti lähde bar­rikaadeille syr­jimään yhtäkään kansan­ryh­mää. Asun kaupungis­sa jos­sa kult­tuuri­nen kir­jo on tuhat ker­taa laa­jem­paa kuin koko Suomes­sa yhteen­sä. Taval­laan ymmär­rän, että olet provosoitunut mut­ta älä ihmeessä lähde siihen. Jos kysei­sistä asioista ei voi ääneen puhua, niin mis­tä voi?

 301. Kari,

  Kan­nat­taisi var­maankin lukea kanadalaisen filosofin Will Kym­lick­an tekstejä.

  Vaik­ka en halu­aisi olla mukana täl­laises­sa keskustelus­sa, minus­ta tätä on hyvä käy­dä, vaatii var­maankin luon­net­ta lukea niitä kaikkia viestejä.

  Sen vähän, mitä olen ollut mukana sanan­va­pau­den nimeen van­novien keskusteluis­sa, ao. oikeut­ta kan­nat­ta­vat ovat olleet “kut­sumas­sa äitiä”, jos keskustelu ei ole heitä miel­lyt­tänyt. Onkin jäänyt lop­pu­jen lopuk­sio käsi­tys, että sanan­va­paus kos­kee vain sanan­va­pau­den kan­nat­ta­jia. He voivat rusikoi­da toisen ihmisen hyvin henkilöko­htaisia elämä­naluei­ta. Onko­han sanan­va­paus käsitet­ty väärin kaiken kaikkiaan.

  Ei kait sanan­va­paus voi olla vapaut­ta louka­ta toista esimerkik­si uskon­non ollessa kyseessä ilman loukatun puo­lus­tau­tu­mis- tai vastaansanomisoikeutta.

 302. Lisäys: Olen tietenkin sanan­va­pau­den kan­nat­ta­ja mut­ta Will Kym­lick­an hengessä.

 303. Ode: “Onko tätä nyt niin vaikea ymmärtää. Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toinen sanoo min­ulle, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmärtämi­nen noin vaikeata?”

  No tai­dat tosi­aan olla oikeastikin tyh­mä, ainakaan logi­ik­ka ei oikein pelitä. Ensin­näkin tuos­sa yllä olevas­sa esimerkissä esität väit­teen vain itses­täsi. Jos sen sijaan san­ot “(kaik­ki) suo­ma­laiset ovat tyh­miä” haukut tyh­mäk­si n. viit­tä miljoon­aa muu­takin ihmistä. Onko vaikeaa ymmärtää eroa? 

  Mitä tulee alko­holinkäytön geneet­tiseen poh­jaan, niin senkin osalta menet met­sään (en tiedä oletko tyh­mä vai vain epäre­helli­nen). Suo­ma­laisil­la ei ole mitään yleistä geneet­tistä taipumus­ta alko­holin räy­häkäyt­töön. Sen sijaan kaikkien kansal­lisuuk­sien joukos­sa on ihmisiä, joil­la on geneet­ti­nen altistus kyseiseen käyt­täy­tymiseen (joka sekin on vas­ta altistus, jon­ka puhkeami­nen riip­puu ympäristötek­i­jöistä ja ihmis­es­tä itses­tään tietenkin).

  Suo­ma­laisil­la ei ole todis­tet­tu ole­van sen suurem­paa geneet­tistä taipumus­ta alko­holis­mi­in kuin muil­lakaan kansal­lisuuk­sil­la. Nämä ikuiset väit­teet suo­ma­lais­ten alko­holis­mista ovat kyl­lä omi­tu­ista tuubaa, ihmeen hyvä maa on saatu kän­nipäis­sään raken­net­tua pirun vaikeis­sa olo­suhteis­sa (niin ilmas­ton kuin his­to­ri­ankin puoles­ta vaikeis­sa). Tuo väit­tämä menee samaan sar­jaan sen type­r­än hoke­man kanssa, joka väit­tää että suo­ma­laiset oli­si­vat jotenkin sisäsi­it­toisia ja meil­lä olisi eri­tyisen paljon perin­nöl­lisiä sairauk­sia (molem­mat väit­teet ovat tieteel­lis­es­ti todis­tet­tu täy­dek­si tuubak­si, jokainen lääketiedet­tä (tai biolo­giaa) vähänkin tun­te­va tietää tämän). 

  Olepa Ode hyvä ilmais­es­ta tieteen ja logi­ikan oppitun­nista (vaik­ka valitet­tavasti uskon kyl­lä, että kohdal­lasi on kyse ihan tahal­lis­es­ta epäre­hellisyy­destä, jon­ka suh­teen en voi auttaa).

 304. Anne,
  Sanan­va­paudel­la on useim­miten suuri välin­ear­vo. Sik­si sanan­va­paut­ta arvosta­vat eniten ne, joil­la on vähän val­taa, jot­ka siis ovat yhteiskun­nas­sa, poli­ti­ikas­sa tm. oppo­si­tioase­mas­sa. Heille sanan­va­paus tuo mah­dol­lisu­u­den arvostel­la val­lan­pitäjiä. Kos­ka heil­lä on vähän val­tapääo­maa, he eivät pääse paljon val­taa omaavien kimp­pu­un muu­ta kuin sanal­lisin keinoin ja sik­si tuo ain­oa tie on heille tärkeä. Samas­ta syys­tä val­lankäyt­täjät taas yleen­sä suh­tau­tu­vat paljon nihkeäm­min sanan­va­pau­teen. Se on hei­dän akileenkan­tapään­sä. Ain­oa reit­ti jota pitkin heitä heikom­mat vas­tus­ta­jat voivat heitä hor­jut­taa. Mitä heikom­pi sanan­va­paus, sitä vaikeampi on sta­tus quo­ta muut­taa. Ja se taas sopii yleen­sä niille joil­la tämän­hetkisessä tilanteessa on valtaa.

  Tämän het­ki­nen pyrkimys rajoit­taa sanan­va­paut­ta koskien maa­han­muut­tokeskustelua tai “uhriryh­miä” johtuu pitkälti siitä, että asia on vaikea tämän het­kiset val­lankäyt­täjät ovat siinä heikoil­la. He tietävät itsekkin, että heil­lä ei ole vas­tauk­sia moni­in kysymyk­si­in joi­ta halut­taisi­in esit­tää (en ole oikein var­ma onko kel­lään täl­lä het­kel­lä). Vapaa kyseenalais­t­a­mi­nen tarkoit­taisi mah­dol­lisu­ut­ta vapaasti kyseenalais­taa hei­dän val­tansa ja sen miten he tuo­ta val­taa käyt­tävät tilanteessa, jos­sa he eivät kykene tar­joa­maan äänestäjille tyy­dyt­täviä vas­tauk­sia. Sik­si kyseenalais­t­a­mi­nen pyritään estämään jopa meikäläisit­täin varsin rajuin keinoin.

  Kos­ka val­ta-asetel­mat muut­tuvat, muut­tuvat myös asen­teet sanan­va­pau­teen. Sik­si voimme kuul­la samo­jen ihmis­ten, jot­ka aikaisem­min van­noi­vat laa­jan sanan­va­pau­den nimeen tänä päivänä ker­to­van meille, kuin­ka sanan­va­paus on peri­aat­teessa ihan jees, mut­ta että se ei tarkoi­ta oikeu­ta siihen tai tähän tai tuo­hon (“sanan­va­paus ei tarkoi­ta oikeut­ta louka­ta” on ehkä per­vers­sein lause ever).
  Enkä yhtään epäile etteikö täl­laista muu­tos­ta voisi tapah­tua myös tämän het­ken sanan­va­pau­den puo­lus­ta­jis­sa jos val­ta siir­tyy heille.

  Val­ta taitaa aina jol­lain taval­la humal­lut­taa ja kor­rup­toi­da. Sik­si on eri­tyisen tärkeää, että emme kukaan lähtisi mukaan val­lankäyt­täjien (siinäkin tapauk­ses­sa, että muuten kan­nat­taisimme heitä) pyrkimyk­si­in kaven­taa sanan­va­paut­ta. Tapah­tui tuo kaven­t­a­mi­nen sit­ten lain­säädän­nöl­lä, poli­it­tisen kor­rek­tiu­den vaa­timuk­sil­la tai muu­ta kautta.

 305. Kalle: “…kuin­ka sanan­va­paus on peri­aat­teessa ihan jees, mut­ta että se ei tarkoi­ta oikeu­ta siihen tai tähän tai tuo­hon (”sanan­va­paus ei tarkoi­ta oikeut­ta louka­ta” on ehkä per­vers­sein lause ever).”

  Voisitko kir­joit­taa auki,…, iölmeis­es­ti kir­joitin liiasn niukasti asi­as­ta, jota olen pros­es­soimas­sa, näen usein punais­tas, kun sanan­va­pau­den nimis­sä tun­nu­taan tekevän sitä sun tätä.

 306. Annelle (ja muillekin sanan­va­pau­den ole­mus­ta ymmärtämättömille):

  Sanan­va­paus todel­lakin tarkoit­taa oikeut­ta esit­tää myös epä­mukavia, epäko­r­rek­te­ja ja jopa loukkaavia näke­myk­siä. Jos pistämme sanan­va­paudelle rajoit­teen, että “saat sanoa mitä vaan, kun­han et loukkaa ketään”, niin kukaan tääl­lä ei enää sen jäl­keen saa sanoa yhtään mitään. Olisi toki hil­jaista ja rauhal­lista, mut­ta ei minus­ta kovinkaan hienoa, että ottaisimme evoluu­tios­sa miljoo­nia vuosia taka­pakkia kom­mu­nikoin­nin suhteen.

  Vään­netään nyt vielä hie­man rauta­lankaa: sanoit mitä hyvän­sä, aina löy­tyy jostain joku, joka ei sanomas­tasi pidä, jopa loukkaan­tuu siitä veris­es­ti. Vaik­ka sanois­it vain, että onpas muka­van aurinkoinen päivä, joku satei­sista päivistä pitävä loukkaan­tuu siitä sydän­ju­uri­aan myöten. Sanan­va­paus, jos­sa ketään ei louka­ta, on oksymoron.

 307. Ode: “Kunn­ian loukkaami­nen on ollut kiel­let­tyä vuo­sisato­ja. Halu­atko pois­taa tämän?”

  Mis­säköhän kohti mah­doin ehdot­taa sel­l­aista? Etkö tajua edes eroa siinä, että esit­tää hal­ven­ta­van, epä­to­den väit­teen nime­tys­tä henkilöstä ja siinä, että esit­tää ken­ties jotaku­ta loukkaa­van näke­myk­sen (ehkä jopa toden sel­l­aisen) poli­it­tis­es­ta lin­jas­ta, ide­olo­gias­ta tai jopa jostain ryhmästä?

 308. Vään­netään vielä vähän esimerkkiä tuos­ta kunnianloukkauksesta.

  Jos väit­täisin (mitä siis en todel­lakaan tee), että “Osmo Soin­in­vaara on ped­ofi­ili”. Syyl­listy­isin kun­ni­an­loukkauk­seen ja min­ua tulisi siitä ran­gaista, kos­ka esit­täisin erit­täin vaka­van ja hal­ven­ta­van väit­teen vail­la minkään­laista todis­tu­saineis­toa tietys­tä nime­tys­tä henkilöstä.

  Jos taas väitän, että “pro­feet­ta Muhammed oli (tun­net­tu­jen lähtei­den mukaan) ped­ofi­ili” en syyl­listy kun­ni­an­loukkauk­seen, kos­ka väite on islamin omien pyhien kir­joi­tusten mukaan tosi (ei tosi­a­sioiden sanomi­nen voi olla väärin, KOSKAAN).

  Jos väitän, että “islam on ped­ofil­i­auskon­to” en syyl­listy kun­ni­an­loukkauk­seen. Kenen kun­ni­aa täl­lä loukkaisin? Ide­olo­gian? Ide­olo­gian kan­nat­ta­jat tästä voivat toki loukkaan­tua, mut­ta var­masti kom­mu­nis­titkin loukkaan­tu­vat jos sanon kom­mu­nis­tista talousjär­jestelmää riemuid­ioot­tien keksin­nök­si ja (jotkut) nat­sitkin var­maan loukkaan­tu­vat jos sanon kansal­lis­sosial­is­mia jul­mak­si ja total­i­taris­tisek­si ide­olo­giak­si. Kyl­lä ide­olo­gioi­ta täy­tyy voi­da arvostel­la, jopa niin, että niiden kan­nat­ta­jat loukkaan­tu­vat arvostelus­ta. Ja täysin riip­pumat­ta siitä vedo­taanko ide­olo­gias­sa johonkin “korkeam­paan voimaan” vai ei. Täl­lä ei ole mitään tekemistä kun­ni­an­loukkauk­sen kanssa, mut­ta paljonkin tekemistä sanan­va­pau­den kanssa. 

  Onhan maail­mas­sa toki ollut val­tio, jos­sa kansal­lis­sosial­is­mia ei saanut arvostel­la ja on yhä edelleen val­tioi­ta, jois­sa kom­mu­nis­mia tai islamia ei saa arvostel­la, minä vain en halua Suomen kuu­lu­van koskaan noiden val­tioiden kanssa samaan kat­e­go­ri­aan. Sinne suun­taan tässä ollaan kuitenkin pikkuhil­jaa kaikkien “loukkaan­tu­mis­ten” (todel­lis­ten ja kuvitel­tu­jen) kanssa kovaa kyytiä kulke­mas­sa, valitet­tavasti. Ja erit­täin surullista on, että osa kansas­ta vielä nimit­tää tätä kehi­tys­tä suvait­se­vaisek­si ja taput­taa kar­vaisia käsiään. Jär­jen­va­lo on hil­jaa hiipumas­sa, kovin surullista…

  1. Et syyl­listy­isi kun­ni­an­loukkauk­seen, vaan uskon­rauhan rikkomiseen.
   Ped­ofil­ia on sairaus, jos­sa sukupuo­livi­et­ti kohdis­tuu väärin. Sik­si väite islamista ped­ofil­i­auskon­tona on pait­si epä­tosi, myös erit­täin loukkaavasti sanottu.

 309. Ode: “Kun­ni­aa vi louka­ta, vaik­ka väite ei olisi epä­tosi. “Sinä liha­va impo­tent­ti” nyt esimerkiksi”

  No joo, en minä tuo­ta kyl­lä minään rikok­se­na pitäisi. Tök­erönä käytök­senä kyl­läkin. Vetäisin rajan tuo­hon, että tosi­asi­at saa aina sanoa. Olen itsekin ottanut toisi­naan vas­taan hyvinkin karua kri­ti­ikkiä per­soonas­tani (en ala nyt lukuisia puut­tei­tani tässä luet­tele­maan, lop­puisi tal­len­nuska­p­a­siteet­ti vieraskir­jas­tasi kesken 😀 ), enkä ole koskaan ollut oikeusjut­tu­ja niistä nos­ta­mas­sa. Sil­loin kun kuva ei miel­lytä on turha syyt­tää peiliä.

  Fik­su ihmi­nen ei tosin kaikkea aina ääneen lauo, vaik­ka tot­ta olisikin. 

  Minus­ta meistä on tul­lut aivan liian herkkähip­iäisiä. Se vaikeut­taa paljon (toisi­naan jopa tekee mah­dot­tomak­si) asioista puhumista.

 310. Raine: “Sanan­va­paus todel­lakin tarkoit­taa oikeut­ta esit­tää myös epä­mukavia, epäko­r­rek­te­ja ja jopa loukkaavia näke­myk­siä. Jos pistämme sanan­va­paudelle rajoit­teen, että “saat sanoa mitä vaan, kun­han et loukkaa ketään”, niin kukaan tääl­lä ei enää sen jäl­keen saa sanoa yhtään mitään. Olisi toki hil­jaista ja rauhal­lista, mut­ta ei minus­ta kovinkaan hienoa, että ottaisimme evoluu­tios­sa miljoo­nia vuosia taka­pakkia kom­mu­nikoin­nin suhteen.”

  Ei pidä paikkaansa. Kom­mu­nikoin­nin suh­teen otamme taka­pakkia loukkaav­il­la puheen­vuoroil­la. Kom­mu­nikoin­nis­sa edis­tymme parem­mal­la argu­men­toin­nil­la henkilöko­htais­ten tölväisy­jen sijaan.

 311. Täy­tyy tähän väli­in sanoa sel­l­ainen seik­ka, että arvostan kovasti Osmo sitä, että vaivaudut käymään hyvin avoin­ta keskustelua. Valitet­ta­van mon­et poli­itikot eivät sitä tee (ehkä johtuu älyl­lis­es­tä laisku­ud­es­ta, ylim­ielisyy­destä, tekopy­hyy­destä, herkkähip­iäisyy­destä, en tiedä).

  Mon­es­ta asi­as­ta olen kanssasi eri mieltä, mut­ta tämän olen pan­nut merkille aiem­minkin ja pidän sitä arvossa.

  1. “Täy­tyy tähän väli­in sanoa sel­l­ainen seik­ka, että arvostan kovasti Osmo sitä, että vaivaudut käymään hyvin avoin­ta keskustelua. Valitet­ta­van mon­et poli­itikot eivät sitä tee

   Kyl­lä tämä on aika raskas­ta ollut min­ullekin. Aina kun tästä aiheesta jotain kir­joite­taan, posti hukkuu erit­täin epämiel­lyt­tävi­in puheen­vuoroi­hin, jois­sa sanon­nat on valit­tu mah­dol­lisim­man loukkaaviksi. On välil­lä tul­lut tunne, että “maa­han­muut­tokri­it­tisiä” yhdis­tää lähin­nä vain se, että he saa­vat outoa nautin­toa tois­t­en tölvimis­es­tä ja loukkaamis­es­ta ja että syy vas­tus­taa nyky­isiä kun­ni­an­loukkaus ja uskon­rauhapykäliä johtuukin vain siitä, että nämä pykälät toimi­vat tätä hei­dän laji­tyyp­il­listä käyt­täy­tymistään vas­taan; estävät heitä toteut­ta­mas­ta nautin­toaan. Tai sit­ten kyse on ihmi­sistä, joil­ta puut­tuu kyky ymmärtää ilmaisun vivahteita. 

   Tai ehkä kyse on vain nor­maalien käytöstapo­jen puutteesta. 

   Mis­tään muus­ta asi­as­ta ei keskustel­la näin epämiel­lyt­tävässä sävyssä ja epäko­hteliaas­sa sävyssä.

 312. Ole­tan, että Raine on nim­im. Raine use­am­man vuo­den ajal­ta Hal­la-ahon edes­men­neestä vieraskirjasta? 

  ‘Hal­la-aho­lais­ten’ val­i­tus sanan­va­paud­es­ta ja sen tärkey­destä on saanut aika mie­lenki­in­toisen kon­trastin hei­dän oma­l­la foo­ru­mil­laan, jos­sa he itse ovat päässeet mod­er­aa­tiop­uolel­la val­ta-ase­maan, vaik­ka sit­ten hyvin pie­neenkin (en tietenkään syytä seu­raavas­ta nim­im. Rainea, mut­ta yleisemmin).
  En juuri muista toista poli­it­tista foo­ru­mia, jolle olisin keskustelu­un osal­lis­tunut, ja jos­sa olisi ollut yhtä tiuk­ka ja silmin nähtävän puolueelli­nen väärien ter­mien, väärien sano­jen, väärien mielip­itei­den (ym.) sen­su­uri ja mod­er­aa­tio. Ver­tauk­se­na vaikka­pa Osmo ei ole sen­suroin­ut tai edi­toin­ut yhtäkään viestiäni, pait­si yhden, jon­ka uskon tätä kokon­aisu­ut­ta vas­ten tapah­tuneen vahingossa.
  En ole juuri tör­män­nyt vas­taavaan sen­su­uri­in muil­lakaan foo­rumeil­la vaik­ka usei­ta on tul­lut vuosien aikana seurattua. 

  Esimerkik­si turk­istarhauk­ses­ta, jota vas­tus­tan erit­täin vah­vasti, tun­teet ovat välil­lä käyneet erit­täinkin vihamielis­inä, mut­ta eriävät mielip­i­teet ja rankatkin kan­nan­otot on yleen­sä sallittu.

  Hal­la-aho­lais­ten foo­ru­mil­la, sil­loin kun olin sinne vielä rek­isteröi­tyneenä, tör­mäsin use­am­man ker­ran sel­l­aiseen orwellilaiseen käsit­teeseen kuin “foo­ru­min maine”. Foo­ru­min maineen tahraami­nen ei ollut sallittua.

  Yksi esimerk­ki monista vas­taav­ista: Jos joku (=use­ampi) ivasi afrikkalaisen musi­ikin ja tanssin tapah­tu­maa pako­lais­las­ten kivikautisek­si rum­mu­tuk­sek­si ja muuk­si vas­taavak­si (tietämät­tä tapah­tu­mas­ta yhtään sen enem­pää), niin täl­lais­ten näke­mys­ten ja asen­tei­den kut­sum­i­nen rasis­tisik­si oli foo­ru­min maineen pilaamista — eivät täl­laiset näke­myk­set itsessään.

  Omat koke­muk­seni ovat sen suun­taisia, että laa­jem­pana kollek­ti­iv­ina hal­la-aho­lais­ten puheet sanan­va­paud­es­ta ovat aika kaksi­naa­maisia, ja esimerkik­si Osmon reko­r­di keskustelu­foo­ru­min ylläpitäjänä on sanan­va­paudelle paljon hal­la-aho­laisia myön­teisem­pi, eikä Osmo tun­nu ole­van lainkaan yhtä herkkähip­iäi­nen itseään koske­val­la kri­ti­ikille kuin nämä itsen­sä sanan­va­pau­den puo­lus­ta­jik­si korottaneet.

  Jos sanan­va­paus oikeasti olisi heille itseis­ar­vo, eikä lähin­nä poli­it­tisen retori­ikan lyön­tivä­line, olisi luon­te­vaa aloit­taa ihanteen toteut­ta­mi­nen itses­tään, mitä ei siis suinkaan ole tapahtunut.

 313. “Sinä liha­va impotentti” 

  Ex-mui­ja ei sanonut min­ulle ihan noin, hän sanoi: “Olet ruipelo impo­tent­ti kääpiö”

  En nos­tanut syytet­tä, kos­ka suh­teessamme tuol­loin ainakin kak­si ensim­mäistä asi­aa pitivät paikkansa 😉

 314. Asian vier­estä:

  Raine: “Suo­ma­laisil­la ei ole todis­tet­tu ole­van sen suurem­paa geneet­tistä taipumus­ta alko­holis­mi­in kuin muil­lakaan kansallisuuksilla.”

  Oli­pa taipumus alko­holin liikakäyt­tööän geneet­ti­nen tai ei, ulko­mail­la ollessaan huo­maa, että suomea puhu­vat juo­vat olut­ta ym. väke­viä tilanteis­sa, jois­sa muut pitäy­tyvät kahvis­sa muus­sa alkoholittomassa.

  Munchenis­sä rav­in­toloitisi­ja oli hyvin pet­tynyt, kun emme juoneet päätämme täy­teen ruokailun yhtey­dessä, vaan tyy­dy­imme lasi­in viiniä. Hän suo­ras­taan valit­ti mei­dän poikkea­van muista suo­ma­lai­sista, lie­nee olet­tanut pää­sevän­sä rahas­ta­maan. Oli­pa taipumus alko­holin liikakäyt­töön ja joka tilanteessa käyt­töön geneet­ti­nen tai kult­tuuri­nen tai molem­pia, lop­putule­ma on sama.

  “Nämä ikuiset väit­teet suo­ma­lais­ten alko­holis­mista ovat kyl­lä omi­tu­ista tuubaa, ihmeen hyvä maa on saatu kän­nipäis­sään raken­net­tua pirun vaikeis­sa olo­suhteis­sa (niin ilmas­ton kuin his­to­ri­ankin puoles­ta vaikeissa).” 

  Meitä on niin vähän, että täl­lä joukol­la pitäisi pystyä parem­paan. Suo, kuok­ka- ja Jus­si-ajat ovat ohi, jos osaisimme elää vähem­män egoistisesti.

  “… että suo­ma­laiset oli­si­vat jotenkin sisäsi­it­toisia ja meil­lä olisi eri­tyisen paljon perin­nöl­lisiä sairauk­sia (molem­mat väit­teet ovat tieteel­lis­es­ti todis­tet­tu täy­dek­si tuubak­si, jokainen lääketiedet­tä (tai biolo­giaa) vähänkin tun­te­va tietää tämän).”

  Meil­lä on oman­laisemme tau­tiper­in­tö johtuen siitä, että poh­jan per­il­lä on ollut alun­perin kovin pieni joukko keskenään lap­sia han­kkinei­ta ihmisiä. Täy­den­nys­tä on tul­lut eri ilman­su­un­nista hissuk­seen, mut­ta tänne ei ole muutet­tu suu­ri­na mas­soina. Sik­si reses­si­iviset, tautigeen­it puhkea­vat tauteina, joi­ta muis­sa mais­sa ei kohtaa. — En tiedä, onko Suomes­sa perin­nöl­lisiä taute­ja mui­ta län­si­mai­ta enempää.

 315. Sanan­va­paus on kokenut inflaa­tion, kos­ka sitä käytetään vääris­sä yhteyk­sis­sä mantrana, jon­ka turvin voi laukoa suus­taan mitä sattuu.

  Mon­et lehtimiehet ovat itse syyl­lisiä siihen, että sanan­va­pau­den käsite on vähin­täänkin tahraan­tunut. Voihan sanan­va­pau­den turvin tehdä huono­ja ja epä­tosia ja myyviä jut­tu­ja, mut­ta samal­la kan­nat­taa olla tietoinen siitä, että tekee karhun­palveluk­sen sanan­va­paudelle. Sanan­va­paus on käsit­tääk­seni taito­la­ji, jonka
  ole­mus­ta pitäisi pohtia todel­la syvällisesti. 

  Minus­ta Suomes­sa syyl­listytään hel­posti toisen uskon­rauhan rikkomiseen sanan­va­pau­den nimissä.

  Kiitos henk.koht. sanan­va­pausk­oulu­tuk­ses­ta, min­ul­la ei ole ollut aikaa pere­htyä aiheeseen riit­tävästi, täy­tyy etsiä lisää hyviä kir­jal­lisia lähteitä parem­mal­la ajal­la ja lähdekri­it­tisessä hengessä.

  Osmon kir­joi­tusten väärinymmärtämistä en käsitä, kan­nat­taisi var­maankin men­nä lue­tun ymmärtämisen testi­in, vai onko kyseessä tarkoi­tus pyhit­tää keinot ‑tyyp­pinen väärinymmärtämi­nen. Siihen ei voi tuo­da apua lääkärikään.

 316. Luk­isi­pas nyt joku juristi tätä blo­gia! Halu­aisin kovasti tietää, eikö tosi­aan olisi kun­ni­an­loukkaus sol­va­ta, pilkata ja häväistä jotaku­ta vaik­ka fyy­sis­es­tä vam­mas­ta tai sairaud­es­ta. Esimerkke­jä en viit­si tähän kir­joit­taa, kos­ka netis­sä lähtevät kum­malliset asi­at lentoon.

  Maal­likon­järkeni sanoo, että tosil­lakin asioil­la voi louka­ta kun­ni­aa, siis ihan juridis­es­ti. Sil­loinkin, kun her­jaa­jan mielestä her­jauk­sen kohde ansait­see her­jan, jol­lais­es­ta tapauk­ses­ta Raine kirjoittaa.

  Ped­ofil­i­auskon­to-nim­i­tys on, kuten Osmo sanoo, erit­täin loukkaa­va her­jaus. Mikähän kristi­nusko sit­ten olisi? Masok­ismiuskon­to ei tun­nu edes loukkaaval­ta, hm… sadis­miuskon­to? gerontofil­i­auskon­to? Mitenkäs van­ha Saara oli nau­raes­saan? (No niin: kuka tietää mik­si Saara nauroi? 😀 )
  Vas­taus: http://www.evl.fi/raamattu/1992/1Moos.18.html

  Ihan var­masti Raa­ma­tus­ta löy­tyy lapsivaimojakin.

  Jahas, nyt keksin kristi­nuskoa kuvaa­van solvauk­sen: lapsen­tap­pouskon­to. Oman ja tois­t­en pojan tai poikien tap­pami­nen on Raa­ma­tus­sa keskeinen teema.

  Tohti­iko täl­laisen julkaista? 😀

 317. Nämä kom­men­tit on liian help­po lähet­tää! Heti tuikat­tuani edel­lisen tuut­ti­in oivalsin seu­raavaa: Se, että kris­ti­tyt eivät edes ääri­lahkois­saan har­ras­ta poikien­sa uhraamista oikeasti, tietenkin merk­it­see, että Raa­matun tar­i­nat säi­lyvät sym­bol­eina ja tari­noina eikä niistä sik­si saa niin help­po­ja pilka­nai­hei­ta. Onhan maail­mas­sa tarinoita.

  Ei tämä ihan niin help­po asia ole kuin ensi silmäyk­sel­lä tuntuu.

 318. “Halu­aisin kovasti tietää, eikö tosi­aan olisi kun­ni­an­loukkaus sol­va­ta, pilkata ja häväistä jotaku­ta vaik­ka fyy­sis­es­tä vam­mas­ta tai sairaudesta”

  En ole juristi, mut­ta voisin kuvitel­la, että jos pilk­ka kohdis­tu­isi yksilöön, kyseessä voisi olla yksi­ty­isyy­den suo­jan piiri­in kuu­lu­van tiedon levit­tämi­nen. En tiedä, tulk­i­taanko nämä myös kunn­ian loukkauk­sik­si, mut­ta laiton­ta se kuitenkin hel­posi olisi. 

  Sen sijaan vam­mau­tunei­ta tai vam­maisia ryh­mänä voi kyl­lä riepotel­la aika paljon ilman sen kum­mem­pia seurauksia.

 319. Ei tässä nyt mitään juris­te­ja tarvita. 

  Tot­ta kai kun­ni­aa voi louka­ta tosi­a­sioil­la, niil­lähän vas­ta voikin. Olen­nanista on, että loukkaus on julki­nen ja aiheut­taa näin hait­taa kohteelle. 

  Eihän nyt mis­sään parisuh­teessa tapah­tunei­ta tölväisyjä voi käräjille viedä. Vaik­ka tässä tilanteessa jos­sa jokainen har­mi­tus tun­tuu sinne pää­tyvän, en sitäkään ihmettelisi. 

  Käräjät tun­tu­vat ole­van ratkaisu jokaiseen elämänon­gel­maan nykyään. Muun muas­sa läh­estymiskiel­to­hake­muk­set ovat räjähdys­mäis­es­ti lisään­tyneet, kun jokaises­ta häir­it­sevästä tek­starista suh­teen kri­isi­vai­heessa marssi­taan poliisille. 

  Rikosil­moi­tusten ja tutk­in­tapyyn­tö­jen tehtailus­ta on tul­lut jonkin­lainen ter­api­a­muo­to ihmisille. Itse kat­son, että tavanomaisia elämän kol­hu­ja on kestet­tävä ilman poli­ise­ja ja tuo­mare­i­ta. Vääryyk­siäkin on nieltävä. 

  Mitä tulee uskon­rauhaan, niin turhempaa pykälää ei voi nyky­maail­mas­sa ollakaan. Mik­si ihmeessä näke­myk­set kuvit­teel­lis­ten henki­maail­man olioiden ole­mas­saolosta ovat mui­ta käsi­tyk­siä suo­ja­tumpia. Täysin käsit­tämätön­tä minulle! 

  Anna-Liisa,

  Et kek­si mitään mil­lä luter­i­laisen uskon uskon­rauhaa voisi rikkoa, kos­ka olemme niin läpikyl­läste­tyt ajatuk­sel­la, että vain mus­lime­ja voi louka­ta. Osmokin tääl­lä pää punaise­na pauhaa kuin­ka loukkaa­va Hal­la-ahon tek­sti oli. Mitähän sekin ateisti-Osmoa nyt ylipään­sä liikut­taa? Vai onko Osmo kään­tynyt kaikessa hil­jaisu­udessa muslimiksi.

 320. En tietenkään nyt voi vas­ta­ta sen­suroidun kir­joit­ta­ja­joukon puoles­ta, mut­ta omas­ta puolestani sanon: 

  Min­ul­la ei ole mitään tarvet­ta puut­tua kenenkään usko­musjär­jestelmi­in loukkaamis­tarkoituk­ses­sa eikä oikeas­t­aan mis­sään muus­sakaan tarkoituk­ses­sa. Min­un puolestani jokainen saa uskoa ihan mihin halu­aa vain mieliku­vi­tus rajanaan. 

  En vain vil­pit­tömästi käsitä, mik­si muut ide­ol­o­giset tai filosofiset elmä­nasen­teet eivät saa samaa lain suo­jaa. Tai kään­täen, mik­si uskon­nolli­nen vakau­mus saa eri­tyisen suojan. 

  Tosin tämä suo­ja tun­tuu koske­van Suomes­sa lähin­nä Islamia, mut­ta laki noin peri­aat­teessa tietysti kos­kee kaikkia viral­lisen ase­man omaavia uskon­to­ja. Tuskin­pa skien­tel­o­geil­la on tätä suojaa. 

  Kun­ni­an­loukkaus­pykälää ei kai kukaan tääl­lä ole vaat­in­ut pois­tet­tavak­si? En nyt ihan joka kom­ment­tia kyl­lä ole lukenut. 

  Toinen syyteko­hta­han on kansan­ryh­mää vas­taan kiihot­ta­mi­nen ja kuten edel­lä on mon­es­ta näkökul­mas­ta todet­tu, on lain tulk­in­ta vähin­täänkin hankalaa. 

  Ikävä jut­tu, jos tänne tul­vii asi­a­ton­ta pos­tia “maa­han­muut­tokri­it­tisiltä”. Otan osaa, se on var­maan tosi­aan rasit­tavaa seu­loa. Ehkä kuitenkin on vähän liian pitkälle menevää ajatel­la, että he naut­ti­vat her­jaamis­es­ta tms. Vaikea tietysti arvioi­da, kun kir­joituk­set eivät ole näkyvillä.

 321. Soin­in­vaara: “Mis­tään muus­ta asi­as­ta ei keskustel­la näin epämiel­lyt­tävässä sävyssä ja epäko­hteliaas­sa sävyssä.”

  Nk. hiil­i­hy­draat­ti­ti­etois­t­en foo­rumeil­la on joskus tul­lut vas­taan vas­taavaa tun­teen paloa. Vahvis­tam­a­ton hypo­teesi­ni on, että hiil­i­hy­draat­ti­ti­etois­t­en ja maa­han­muut­ta­jakri­it­tis­ten joukot ovat ainakin osin yhtenevät.

 322. Annelle voin vain tode­ta, että ajat­te­lu­ta­pasi on kaamean rasisti­nen. Tykkäät ajatel­la yksinker­tais­taen yksilöt ryh­mik­si ja halu­at myös näem­mä pakot­taa ihmiset nihin ryhmiin.

  Sinä hyväksyt tuos­ta vaan jokun Munche­niläisen tar­jil­i­jan mata­lamieliset ennakkolu­u­lot siitä mitä on suo­ma­laisu­us. Sama ongel­ma on suh­tau­tu­mis­e­sei perin­nöl­lisi­in tautei­hin. Vaik­ka kuin­ka olisi tilas­tol­lis­es­ti joitakin vvaivo­ja per­imässämme enem­män, se ei tee niistä suo­ma­lais­ten piirteitä, ei ainakaan min­un piireteitäni.

  Alä yritä pakot­taa min­ua tai ketään muu­takaan ennakkolu­u­lo­je­si muottiin.

  Muista nyt että suo­ma­lainen on adjek­ti­ivi, ja vieläpä hyvin epämääräi­nen ja abstrak­ti adjek­ti­ivi. Toisin kuin värit, hajut ja muut selkeät ais­tiku­vauk­set, ei maail­mas­sa yksinker­tais­es­ti ole mitään suo­ma­laista, pait­si ihmis­ten ennakkolu­u­lot sitä mitä samal­la tarkoitetaan.

  Esimerkik­si Nor­jan kielessä sanaa “nor­jalainen” eli “norsk” käytetään huo­mat­tavasti enem­män kuin taval­lis­es­ti kansal­lisu­ut­ta kuvaavaa sanaa käytet­täisi­in. Mik­si näin on?
  Kieli­ti­eteil­i­jät ovat asi­aa tutkit­tuaa toden­neet, että sana “norsk” ei tarkoi­ta Nor­jan kielessä yleen­säkään pelkkää kansal­lisu­ut­ta, se on syn­onyy­mi sel­l­aisille sanoille kuten “eri­no­mainen”, “laadukas”, “hyvä”.

 323. Osmo:

  “On välil­lä tul­lut tunne, että “maa­han­muut­tokri­it­tisiä” yhdis­tää lähin­nä vain se, että he saa­vat outoa nautin­toa tois­t­en tölvimis­es­tä ja loukkaamis­es­ta ja että syy vas­tus­taa nyky­isiä kun­ni­an­loukkaus ja uskon­rauhapykäliä johtuukin vain siitä, että nämä pykälät toimi­vat tätä hei­dän laji­tyyp­il­listä käyt­täy­tymistään vastaan”

  Tämä ei ole pelkästään maa­han­muut­tokri­it­tis­ten omi­naisu­us. Itseäni on julk­ista medi­aa myöten pyrit­ty saat­ta­maan häpeään kut­sumal­la min­ua ‘hal­la-aho­laisek­si’, ‘pro­pel­lipääk­si’ tai vaik­ka ‘rasis­tik­si’, kos­ka mielestäni Jus­si Hal­la-aho on oike­as­sa muu­ta­mas­sa asi­as­sa. Tässä maa­han­muut­tokeskustelus­sa pitäisi käyt­tää ns. parhaim­man argu­mentin peri­aa­teet­ta. Tääl­lä Oden blogilla se onnis­tuu joten kuten. Kukaan ei ole esim. argu­men­tonut Hal­la-ahoa vas­taan kyseenalais­ta­mal­la hänen het­erosek­suaal­isu­ut­taan, toisin kuin taan­noises­sa Pressiklubissa.

 324. Tääl­lä toinenkin joka arvostaa Osmoa siitä että yrit­tää vas­ta­ta Hal­la-Ahon kir­joituk­si­in asial­lis­es­ti perustellen.

  Maa­han­muut­to ja ulko­maalaiskysymyk­set tun­tu­vat ole­van ker­takaikkisen vaikea aihe, siinä tar­tu­taan ihan liian hel­posti yksit­täisi­in sanoi­hin ja asi­ay­htey­destä irrotet­tui­hin väittämiin.

  Samal­la lail­la pääosa Hal­la-Ahoon kohdis­tu­vas­ta kri­ti­ik­istä on rasis­mi ‑leimakirveel­lä huit­o­mista, vaik­ka hänen påää­point­tin­sa kohdis­tuu maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan ja sen aiheut­tami­in (todel­lisi­in ja kuvitel­tu­i­hin) ongelmi­in eikä suinkaan ulko­maalaisi­in ihmisiin.

 325. Eli­na:
  “Mik­si ihmeessä näke­myk­set kuvit­teel­lis­ten henki­maail­man olioiden ole­mas­saolosta ovat mui­ta käsi­tyk­siä suo­ja­tumpia. Täysin käsit­tämätön­tä minulle!”

  Yksi syy mik­si tähän on päädyt­ty saat­taa olla, että nämä usko­muk­set herät­tävät voimakkaampia tun­tei­ta kuin mon­et muut käsi­tyk­set. Syvästi uskon­nol­lisia ihmisiä hei­dän jumalansa pilkkaami­nen sat­ut­taa enem­män kuin hei­dän itsen­sä solvaami­nen. Aika käsit­tämätön­tä se minus­takin on, mut­ta näin se vaan näyt­täisi ole­van. Joku psykolo­gi var­maan ymmärtäisi tätä parem­min. Ehkä usko­vat ihmiset kohdis­ta­vat jumali­in­sa samo­ja kiin­tymyk­sen ja rakkau­den tun­tei­ta, joi­ta he kohdis­ta­vat puolisoon­sa ja lapsiinsa. 

  Ei tämä tietysti ole kovin hyvä peruste moi­selle laille. Silti on hyvä pitää mielessä, että usko­van tun­neside jumalaansa on kyl­lä ihan todel­li­nen, vaik­ka se jumala olisinkin yhtä toden­näköi­nen kuin mikä tahansa hypo­teet­ti­nen mieliku­vi­tu­so­len­to. Jos siis on ylipäätään kiin­nos­tunut tois­t­en ihmis­ten tunteista.

 326. Annel­la oli edel­lä sel­l­ainen mie­lenki­in­toinen väit­tämä, että suo­ma­laiset tekevät enem­män “hiuk­set nos­tat­tavia” rikok­sia kuin Suomes­sa asu­vat ulkomaalaiset. 

  Tämän hän perusti lautamieskokemukseensa. 

  Suomen väestöstä ulko­maalaisia on noin 2,5 pros­ent­tia. Jokaista ulko­maalaisen tekemää hiuk­sia nos­tat­tavaa rikos­ta kohden tulee olla siis nelisenkym­men­tä suo­ma­laisen tekemää hiuk­set nos­tat­tavaa rikos­ta, jot­ta pun­tit oli­si­vat edes tasan. 

  Kos­ka lau­tamiehen istun­topäiviä ker­tyy vuodessa noin kymme­nen, uskaltaisin otak­sua, että aineis­to Annen päätelmälle on hie­man vajavainen. Anne on voin­ut istua ilois­es­ti käräjil­lä neljä vuot­ta kohtaa­mat­ta yhtä ain­ut­ta ulko­maalaisen tekemää hiuk­set nos­tat­tavaa rikos­ta eikä tämä todista vielä yhtään mitään. 

  Tietysti nyt jää uupumaan hiuk­sia nos­tat­ta­van rikok­sen määritelmä, mut­ta uskoisin sil­lä tarkoitet­ta­van tarkoituk­sell­s­ta, silmitön­tä ja raakaa väki­val­taa mah­dol­lisim­man puo­lus­tuskyvyt­tömään uhri­in kohdistettuna. 

  Tässä viime ajoil­ta tulee mieleen afrikkalais­peräisen miehen 3‑vuotiaan poikansa puuko­tus, turkki­laisen miehen vai­mon­sa murhaami­nen keskel­lä kat­ua Haa­gas­sa sekä tai­wani­laisen äidin las­ten­sa murhaami­nen. Ensim­mäisessä ja kol­man­nes­sa moti­iv­ina kos­to kol­man­nelle osapuolelle. 

  Siitä sit­ten samal­ta ajan­jak­sol­ta luet­tele­maan 120 vas­taavaa suo­ma­lais­ten jut­tua. En väitä, etteikö löy­ty­isi. Se ei ole point­ti­ni. Jätän pal­lon Annelle, jol­la myös min­un mielestäni on varsin rasis­tiset asenteet.

 327. Her­ra Hakkaraiselle, 

  Olen huo­man­nut ihan saman ja ihme­tel­lyt suuresti fanaat­tisu­ut­ta, joka kohdis­tuu pieni­in viat­tomi­in hiilihydraatteihin.

  Mil­loin­han on odote­tavis­sa Karp­paa­jien ensim­mäi­nen väki­val­tainen isku lähikau­pan perunalaariin… ?

 328. “Suomen väestöstä ulko­maalaisia on noin 2,5 pros­ent­tia. Jokaista ulko­maalaisen tekemää hiuk­sia nos­tat­tavaa rikos­ta kohden tulee olla siis nelisenkym­men­tä suo­ma­laisen tekemää hiuk­set nos­tat­tavaa rikos­ta, jot­ta pun­tit oli­si­vat edes tasan”
  Ver­tailua vaikeut­taa tilas­toin­ti­in liit­tyvä ongel­ma, ne aivät vält­tämät­tä ole ver­tailukelpoisa suoraan.
  Maan­han­muu­ta­jien sukupuoli-ja ikärakenne poikkeaa suomalaisista.
  Ulko­maalai­sis­sa ovat yliedustet­tuina 20–50 vuo­ti­aat miehet, jot­ka ovat rikos­alt­teimpia suo­ma­lais­tenkin keskuudessa.
  Myöskin tulota­sol­la on vaiku­tus­ta rikollisuuteen.
  Hyvä­tu­loisen nakki­varkaut­ta kun ei las­ke­ta rikok­sek­si vaan hän saa sen anteeksi.
  Köy­hää sen sijana rng­a­sitaa pien­estäkin rikoksesta
  Jot­ta tilas­tot oli­si­vat ver­tailukelpoisia pitäsi ver­rta sam­nal­isa ryh­miä keskenään

 329. Eikös tilas­tois­sa ole kaik­ki ulko­maalais­ten tekemät rikok­set. Siis voivat olla tääl­lä vierailul­la, tai Ruotsin, Viron laitoil­la kän­näämässä ja tappelemassa.
  Eli­na taitaa taas kir­joit­taa vääris­tel­tyä totu­ut­ta. Propakandamielessä?
  Min­ulle tulee mieleen masi­noin­ti. ( vilkaise Hom­ma ‑foru­mia). Tämähän on näille “maa­han­muut­tokri­it­tisille” niin tyyp­il­listä. Jokainen joka heitä oma­l­la nimel­lä kehtaa arvostel­la, saa melkoisen törky­tul­van. Väitän, että näin on käynyt myös Soinille. Ja Soi­ni muuten on 100% oike­as­sa näistä todel­lisu­ud­es­ta vier­aan­tuneista kot­taraisen­pönt­töön tiiraa­jista. Han­kki­si­vat jotain ter­veel­lisiä har­ras­tuk­sia. Viha vie enneaikaises­ti sairaalaan!

 330. Olen itse ollut maa­han­muut­ta­jana use­assa maas­sa ja kolmes­sa asunut usei­ta vuosia.

  Male­si­as­sa oli itses­tään selvää, että siel­lä vietet­ti­in neljän etnisen väestöryh­män juh­lia: Mus­lim­ien, kiinalais­ten, intialais­ten ja eurooppalaisten.
  Kuitenkin kukin ryh­mä eli eril­lään monin tavoin vaik­ka yhteis­toim­intaakin oli paljon.

  Mut­ta maa­han­muut­ta­jan olet maa­han­muut­ta­ja ja joudut sopeu­tu­maan täl­laiseen monikult­tuuriseen ympäristöön ja elämään siinä sen yhteisön ehdoilla

 331. SUOMESSA ENNEN NAISTEN NAIMAIKÄ OLI 17 VUOTTA

  Tämä keskustelu on men­nyt vähän turhille urille. Pari tarken­nus­ta lie­nee paikallaan. Van­han lain mukaan nainen sai men­nä vihille 17 ja mies 18 vuot­ta täytet­tyään. Täysi-ikäisyys­ra­ja oli sil­loin 21 vuot­ta, joten he tarvi­si­vat van­hempi­en­sa suostumuksen,koska kyseessä oli peri­aat­teessa elinikäi­nen sitoumus. Tasaval­lan pres­i­dentin erikois­lu­val­la sai men­nä nuorem­pana­ki, useim­miten syynä mor­si­a­men raskaus. Muis­tan lehdestä tpauk­sen, jos­sa hää­pari taisi oli 15 ‑vuo­tias. Kova paikka.

  60–70 luvun tait­teeseen astiu sek­su­laa­li­nen kanssakäyi­nen oli kiel­let­ty alle 17-vuo­ti­ail­ta. 15- 17 vuo­ti­aiden kohdal­la oli lievem­pi ran­gais­tu­asteikko. Laki oli jäänyt läh­es kuolleek­si kir­jaimek­si, ja, eräin rajoituksin raja alen­net­ti­in 15 vuoteen.

  Joskus 74–76, täysi-ikäisyy­den raja muutet­ti­in 18
  vuo­teen ja samal­la naimisi­in­menon íkära­ja molem­mille 18 vuo­teen. Nuorem­pana voi men­nä oikeusmin­is­ter­iön anta­mal­la luvalla.

  Hyvin monis­sa kult­tuureisa yleiset lap­si­avi­o­li­itot herät­tävät oikeutet­teua närkästymistä. Olisi kuitenkin hyödyl­listä kat­sel­la asioi­ta myös näi­den ihmis­ten näkökul­mas­ta. (Huip­pu­juris­teille mak­se­taan huip­pu­palkkaa siitä, että he osaa­vat nähdä kysymysken vastapuolen kannalta.)

  Yksilön oikeudet ja yksilön ase­ma ovat aika uusi ilmiö ihmisku­nan his­to­ri­as­sa. Aikaisem­min avi­o­li­it­to oli — ja monis­sa kult­tuureis­sa edelleen on — s u k u j e n väli­nen sopimus. Nämä sään­nök­set avi­o­lit­toiästä muotou­tu­i­v­at aikana, jol­loin ihmisen elämä oli käsit­tämät­tömän epä­var­ma ja myös lyhyt: 30 vuo­tias oli miehuuten­sa parhaas­sa iässä, 40 vuo­tias vanhus.

  Vaik­ka islmam saali­ikin lap­si­avi­o­li­itot, olisi kohtu­u­ton­ta kut­sua sitä ainakaan täl­lä perus­teel­la ped­ofi­ilisek­si uskonnoksi. 

  Pro­feet­ta Muhammed rajoitit miehen vaimolu­vun 4:ään. Koraani teki pro­fee­tan kohdal­la poikkeuk­sen: Olet­taisin syyn olleen seu­raa­van. Kun uusi heimo liit­tyi pro­fee­tan seu­raa­ji­in, niin liit­to piti tietenkin vahvis­taa suvun ja Pro­fee­tan välisel­lä avi­o­li­itol­la. Olisi ollut vähän kur­ja tode­ta kiin­tiön ole­van täyn­nä, joten Gabriel ilem­styi prpfee­talle ja ker­toi poikkeussäännöstä.

 332. Eli­na:
  “Kos­ka lau­tamiehen istun­topäiviä ker­tyy vuodessa noin kymme­nen, uskaltaisin otak­sua, että aineis­to Annen päätelmälle on hie­man vajavainen.”

  Viime vuon­na lau­tamiespäiviä oli 24 Olen stil­isoin­ut ja kir­joitel­lut puh­taak­si ex-puolisoni käräjäasi­akir­jo­ja ja muutenkin juristien kanssa aikaa viet­täneenä olen kuul­lut hiuk­sia nos­tat­tavista ja vähem­män hiuk­sia nos­tat­tavia ja has­su­ja tapah­tu­mia, joista on käy­ty oikeutta.

  Yht­enä käräjäpäivänä jut­tu­ja voi olla vino pino, jonkin­laista kuvaa jutu­ista saa. Mun kohdal­lani syn­type­r­äis­ten suo­ma­lais­ten tekemät muu­ta­mat jutut ovat olleet käsit­tämät­tömiä raaku­udessaan, mut­ta kuten sanoit, kyseessä ei ole edus­ta­va otos.

  Euroop­palainen: “Annelle voin vain tode­ta, että ajat­te­lu­ta­pasi on kaamean rasisti­nen. Tykkäät ajatel­la yksinker­tais­taen yksilöt ryh­mik­si ja halu­at myös näem­mä pakot­taa ihmiset nihin ryhmiin.”

  Ihmiset ovat yhtä aikaa ryh­mien jäseniä ja yksilöitä (esim. Tajfel ja Turn­er ym. ym. tiedemiehet. Tar­joil­i­joil­la on työssään syn­tynyt kuva suo­ma­lai­sista, sen ei tarvitse olla edus­ta­va, mut­ta ilmeisen hyvin olemme ylläpitäneet mainet­tamme tässä suh­teessa ulkomailla.

  On surkea tilanne, jos ei kuu­lu mihinkään ryh­mään, vaan on syr­jäy­tynyt ulkop­uolisu­u­teen. Tietenkin on ole­mas­sa Erk­ki Toivasen tyyp­pisiä kosmopoliitteja.

  Jos suo­ma­laiset asete­taan nor­maal­i­jakau­man käyrälle, ihmisiä riit­tää joka lähtöön alko­holinkäytön suh­teen. Suomes­sa kuitenkin on humala­hakuista juomista paljon ja enem­män kuin mon­es­sa muus­sa maas­sa. Olen kuul­lut mon­en ulko­maalaisen ihmettelevän sitä, että joka paikas­sa on tar­jol­la olut­ta tms. Liekö syynä suo­ma­laisille tyyp­illi­nen kahvikup­pineu­roosi, fobi­at tai muu vastaava. 

  Taidan hypätä ulos tästä keskustelus­ta, ettei mene täysin ilkeilyn ja vas­tailkeilyn puolelle.

 333. Osmo kir­joit­ti: “Mis­tään muus­ta asi­as­ta ei keskustel­la näin epämiel­lyt­tävässä sävyssä ja epäko­hteliaas­sa sävyssä.”

  Ulko­maalaisvi­han taustal­la on egon rak­en­teeseen sisään­raken­net­tu tarve suo­jel­la minäku­vaa siten, että ali­ta­juinen syyl­lisyys pro­jisoidaan mui­hin ihmisi­in. Maa­han­muut­ta­jat ovat help­po viholli­nen, kos­ka hei­dät on help­po kokea sen ver­ran eri­laisik­si, että hei­hin ei tarvitse samais­tua. ‘Maa­han­muut­tokri­it­tiset’ reagoi­vat keskustelus­sa niin vah­vasti ja käyt­tävät niin emo­tion­aal­ista kieltä, kos­ka pro­jek­tio täyt­tää heil­lä niin tärkeän psykol­o­gisen tarpeen.

 334. Vas­taus Osmolle

  “Kunn­ian loukkaami­nen on ollut kiel­let­tyä vuo­sisato­ja. Halu­atko pois­taa tämän?”

  Ensin­näkään en tuos­sa aikaisem­min sanonut mitään kun­ni­as­ta. Kun­ni­an­loukkaus­ta (ja yksi­tyiselämää loukkaa­van tiedon levit­tämistä) koske­va krim­i­nal­isoin­ti on (sup­peahko) poikkeus sanan­va­paud­es­ta ja oikeud­es­ta sanoa asioi­ta, jot­ka voivat louka­ta jotaku­ta. Se on säädet­ty yksilön suo­jaamisek­si sel­l­aisil­ta toim­il­ta, jot­ka objek­ti­ivis­es­ti voivat vahin­goit­taa tätä. Ensin­näkin kun­ni­an­loukkauskrim­i­nal­isoin­nille on omi­naista, että se voi kohdis­tua vain luon­nol­liseen henkilöön. Organ­isaa­tioiden, yri­tys­ten ide­olo­gioit­ten, uskon­to­jen arvostelu tai solvaami­nen ei ole kun­ni­an­loukkaus­rikos vaik­ka se miten har­mit­taisi näi­hin kuu­lu­via tai uskovia henkilöitä. Toisek­si se kos­kee vain selkeästi val­heel­lisia väit­teitä. Käytän­nössä, jot­ta kun­ni­an­loukkaus täyt­ty­isi, tulee jonkun tahal­lis­es­ti (tai törkeäl­lä tuot­ta­muk­sel­la) välit­tää kol­man­sien tietoon henkilöä koske­via val­heel­lisia väit­teitä, jot­ka ovat omi­aan vahin­goit­ta­maan tätä tai aiheut­ta­maan kär­simys­tä. Kun­ni­an­loukkaus perus­tuu siis viestin objek­ti­iviseen vahin­goit­tavu­u­teen, ei siihen, että kohde kokee sub­jek­ti­ivis­es­ti tulleen­sa loukatuk­si. Sit­ten on vielä huo­mat­ta­va, että se ei koske sel­l­aista arvostelua, joka kos­kee yhteiskun­nal­lis­es­ti merk­i­tyk­sel­listä toim­intaa (pait­si mil­loin selkeäsi ylit­tää sen mitä on pidet­tävä hyvän tavan mukaisena)

  Yksi­tyiselämää loukkaa­van tiedon levit­tämi­nen on rikos vain kun sinän­sä totu­u­den­mukainen yksi­tyiselämää koske­va lausuma, toimite­taan suuren yleisön saataville niin, että tuo lausuma on omi­aan vahin­goit­ta­maan tai aiheut­ta­maan kär­simys­tä kohteelle. Täl­löinkin kyseessä ei ole rikos jos tiedon esit­tämi­nen on tarpeen yhteiskun­nal­lis­es­ti tärkeän asian käsittelemiseksi. 

  Suomes­sa on osana kehi­tys­tä kohti mod­er­nia oikeusval­tio­ta siir­ryt­ty (kunnian)loukkauskriminalisoinneissa pois sub­jek­ti­ivisen ”kunn­ian” suo­jaamis­es­ta yksilön suo­jaamiseen sel­l­aisil­ta toim­il­ta, jot­ka objek­ti­ivis­es­ti voivat vahin­goit­taa hän­tä tai ovat omi­aan aiheut­ta­maan kär­simys­tä. Kah­denke­sk­i­nen huutelu ei enää ole ollut meil­lä vähän aikaan rikos. Tämä on selkeässä yhtey­dessä lain­säädän­nön kehit­tymiseen. Kehit­tymät­tömis­sä oikeusjär­jestelmis­sä voi olla paljon lain­säädän­töä, jos­sa suo­jataan pelkästään yksilön sub­jek­ti­ivista kun­ni­aa. Kehit­tyneis­sä oikeusjär­jestelmis­sä sitä ei ole yhtään. 

  Suomes­sa on lain­säädän­nössä tur­vat­tu laa­ja oikeus sanoa ja viestiä asioi­ta, jot­ka voivat louka­ta jotaku­ta. Myös jopa sel­l­aisia asioi­ta, jot­ka voivat louka­ta yksilön kun­ni­aa. Rajat­tuna poikkeuk­se­na on kiel­let­ty vain sel­l­ainen viestin­tä, joka ilmeis­es­ti vahin­goit­taa jotaku­ta yksilöä ilman, että viestil­lä on merkit­tävämpiä yhteiskun­nal­lisia ulot­tuvuuk­sia. Sanan­va­pau­teen kuu­luu myös vas­tuu, ja sanan­va­pau­den käyt­tö pelkästään jonkun perus­teet­tomak­si vahin­goit­tamisek­si on kiel­let­tävis­sä ja hyvä niin. Sen sijaan se, että jonkun asian sanomi­nen sub­jek­ti­ivis­es­ti loukkaa tai har­mit­taa jotaku­ta ei ole peruste kieltää sitä. Sanan­va­paudel­la ylipäätään on merk­i­tys­tä vain sil­loin kun san­o­taan asioi­ta, joista kaik­ki eivät pidä. Ja kun puhutaan vähänkin vaikeam­mista asioista se loukkaa aina jotaku­ta. Se, että sanan­va­paus ei tarkoit­taisi oikeut­ta louka­ta tarkoit­taisi ettei mitään sanan­va­paut­ta olisi. Neu­vos­toli­itossakin oli kuule­mani mukaan lais­sa tur­vat­tu sanan­va­paus. Se ei vaom kuitenkaan tarkoit­tanut oikeut­ta arvostel­la maa­ta tai vallanpitäjiä. 

  Siis­pä sanan­va­pau­teen kuu­luu olen­naise­na osana oikeus sanoa asioi­ta, jot­ka loukkaavat.

 335. Edit: Tuli mäköjään aav­is­tuk­sen epä­tark­ka sana­muo­to tuo­hon edel­liseen. Siis kun­ni­an­lu­okkaus­tun­nus­merk­istö voi täyt­tyä myös viestin muodol­la sil­loin kun itse viestin sisältö on muodol­lis­es­ti paikkaansapitävä. Siis sil­loin kun esim. jotain henkilön todel­lista omi­naisu­ut­ta käsitel­lään kol­man­sien tietoon saate­tus­sa viestis­sä hyvin hal­ven­tavasti ja/tai tarkoituk­sel­lisen loukkaavasti. Esim. tietytn homosek­suaalisen ihmisen kut­sum­i­nen julkises­sa viestis­sä jol­lain kielemme värikkääm­mistä homosek­suaal­isu­u­teen viit­tavista ilmaisu­ista voisi täyt­tää kun­ni­an­loukkauk­sen tunnusmerkistön.

 336. Susan Ruususen tapaus oli mie­lenki­in­toinen kun­ni­an­loukkaus­ta koske­van lain­säädän­nön kannal­ta. Minus­ta vira­nomaiset syyl­listyivät siinä pahoi­hin ylilyön­tei­hin. En muista enää sanatarkasti, mil­lai­sista kom­menteista sakko­tuomioi­ta tuli, mut­ta luin kyl­lä ne mitä julk­isu­udessa ja joil­lakin foo­rumeil­la mainit­ti­in. Ei mene paljoa vikaan jos tiivistää, että sakko­tuomion saat­toi tuo­da kom­ment­ti “julk­isu­ushakuinen n*rttu”. Jos ottaa huomioon, että Ruusunen oli itse levitel­lyt parisuh­teen tieto­ja medi­alle, kir­joitut­tanut niistä kir­jan, mitä molem­pia suo­ma­laiset pitävät erit­täin huono­ta­paise­na käytök­senä, keik­istel­lyt alus­vaat­teis­sa rin­to­jaan tyrkyt­täen oliko­han Seiskassa/Hymyssä todel­la hal­pahin­tai­sis­sa kuvis­sa, niin eikö joku tuon suun­tainen ole sel­l­ainen reak­tio, joka tulee yhden jos toisenkin mieleen?

  Olisiko tämä nyt sel­l­ainen tapaus, jos­sa tosi­asian lausum­i­nen näem­mä kuitenkin täyt­tää kun­ni­an­loukkaussyyt­teen kynnyksen?

  Entä mitä laki sanoo julk­isu­u­teen hakeu­tunei­den henkilöi­den alen­tuneesta suo­jas­ta kun­ni­an­loukkausten suh­teen, vai sanooko mitään?

  Ainakin poli­itikko­ja on per­in­teis­es­ti saanut mätk­iä taval­la, joka hei­dän on pitänyt vain hyväksyä osana julk­ista kuvaansa.

 337. Juha: “Ei pidä paikkaansa. Kom­mu­nikoin­nin suh­teen otamme taka­pakkia loukkaav­il­la puheen­vuoroil­la. Kom­mu­nikoin­nis­sa edis­tymme parem­mal­la argu­men­toin­nil­la henkilöko­htais­ten tölväisy­jen sijaan.”

  Höpö höpö! Vaik­ka argu­men­toisit kuin­ka hyvin, aina joku loukkaan­tuu. Ihan jo vain senkin vuok­si, että hän ei pidä näke­myk­ses­täsi (vaik­ka näke­myk­sesi olisi absolu­ut­ti­nen totu­us, jos sel­l­aista on). Siis­pä, jos ihan oikeasti halu­amme kom­mu­nikoi­da kuin ihmiset, emmekä alen­tua amee­bo­jen tasolle, on myös loukkaa­vat puheen­vuorot sal­lit­ta­va (kuten sanoin mikä vain voi jotaku­ta loukata). 

  Henkilöko­htais­es­ti en ole niin herkkähip­iäi­nen, että tarvit­sisin aina sok­erikuor­ru­tuk­sen kaiken ikävän sanoman päälle. 

  Mitä tulee mui­hin pal­stoi­hin, niin kyl­lä olen kir­joit­tanut monel­lakin pal­stal­la (jos se jotain kovasti kiin­nos­taa ja jonkun mielestä aiheeseen kovasti liit­tyy). Koskaan en ole mitään pal­staa moderoin­ut, jos moderoisin en pois­taisi mitään muu­ta kuin tul­vi­tusvi­estit (taitaa tosin tuol­lainen moderoin­tipoli­ti­ik­ka olla Suomes­sa jo laitonta?).

  Mitä tulee siihen Osmon väit­teeseen, että tästä aiheesta puhut­taisi­in jotenkin epäko­hteliaam­min kuin jostain muus­ta, niin se on paska­puhet­ta sekin. Mene mille tahansa keskustelu­pal­stalle, jos­sa puhutaan jostain ihmisiä syvästi kos­ket­tavas­ta asi­as­ta, niin keskustelun taso on täs­mälleen sama. Toisek­seen kyl­lä ne tässä aihep­i­iris­sä ne tök­eröim­mät on jos­sain muual­la kuin ns. kri­it­tis­ten puolel­la. Ei ne jatku­vat nat­sit­te­lut, fasisti- ja rasis­tisyytök­set, peräkam­mar­in­po­jik­si haukku­miset, alem­man koulu­tuk­sen tai pienem­män tulota­son omaavien ihmis­ten halveer­aamiset yms. kovin fik­sua argu­men­toin­tia ole.

  Ja juuri kun pääsin Osmoa kehu­mas­ta, niin alkoikin sit­ten sen­su­uril­in­ja. Hal­la-ahon eduk­si täy­tyy maini­ta, etten hänen vieraskir­jas­saan ikinä huo­man­nut sen­su­uria. Arvostelu oli välil­lä varsin kovaakin hän­tä ja hänen näke­myk­siään kohtaan. Usein hän vas­tasi varsin suo­rasanais­es­ti, mut­tei syyl­listynyt sen­su­uri­in. Samoin tuonne Hom­ma-foru­mille olen kir­joit­tanut (kovin laiskasti tosin), enkä ole siel­läkään sen­su­uria havain­nut (siel­lä näkyy ole­van mielipi­det­tä laidas­ta laitaan ja kovaakin kieltä välil­lä). Yleen­säkin ns. kri­it­tis­ten puolel­la jostain syys­tä paljon kovem­pikin kri­ti­ik­ki sal­li­taan kuin “suvait­se­vais­ten” osas­tol­la, mik­siköhän näin? Meneekö ne fasis­tisyytök­set sit­tenkin väärään osoit­teeseen? Kysyn vain…

  1. Sen­suroin­ti on var­maankin johtunut siitä, että tois­te­taan argu­ment­ti, joka on san­ot­tu tääl­lä jo mon­esti. Ei pidä rasit­taa luk­i­joitakaan. Minä ver­taan tätä keskustelua mui­hin täl­lä blogilla käy­ty­i­hin keskustelui­hin. Niis­sä osa­taan käyt­täy­tyä paremmin.

 338. Osmo S: “Minä ver­taan tätä keskustelua mui­hin täl­lä blogilla käy­ty­i­hin keskustelui­hin. Niis­sä osa­taan käyt­täy­tyä paremmin.”

  Riip­punee täysin aiheesta. Jos aihe ei nos­ta­ta kovinkaan suuria tun­tei­ta puoles­ta eikä vas­taan, niin keskustelu pysyy siistinä (mut­ta jää usein myös mielestäni liian laimeak­si hymis­te­lyk­si). Tun­teel­lisil­la purkauk­sil­la on tietenkin se huono puoli, että ne syn­nyt­tävät useim­miten vas­taavia myös vastapuolel­la ja kierre on valmis. Ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa sit­ten jos­sain vai­heessa ne argu­men­tit uno­htu­vat kokon­aan molem­min­puolin ja jäl­jelle jää pelkkä vit­tuilu, näin suomek­si sanottuna.

  Kokeile mui­ta tun­tei­ta herät­täviä keskustelu­ja, esim. rikok­sista ja ran­gais­tuk­sista, eläin­ten­suo­jelus­ta, kasvis­syön­nistä, talous­poli­ti­ikas­ta (varsinkin näin taan­tu­man aikaan), osakeop­tioista, uskon­noista jne., niin huo­maat, että kyl­lä niitä tiukem­piakin kom­ment­te­ja muis­takin aiheista kuin vain maa­han­muu­tos­ta löytyy.

  Ihan keskuste­lu­tyylistä sen ver­ran, että olen tässä vuosien var­rel­la huo­man­nut, että se mihin ihmiset vetävät suo­ran puheen ja loukkauk­sen rajan vai­htelee hyvin paljon. Tiedän ihmisiä, jot­ka kom­men­toi­vat asioi­ta min­u­akin vielä huo­mat­tavasti kärkkääm­min ilman mitään tarkoi­tus­ta louka­ta (voin hyvin ymmärtää, että joku hei­dän tyylistään loukkaan­tu­isi). Sit­ten taas tiedän ihmisiä, jot­ka alka­vat suun­nilleen itkemään vaik­ka sanon heille san­ot­ta­vani mielestäni suht nätisti. Eli vai­htelu­väli on hyvin suuri. Kenel­lä mielestäsi on oikeus päät­tää mikä on se oikea tyyli? Min­ul­la ei mielestäni täl­laista oikeut­ta ole. Suo­ra­sukaisem­pi­en ystävieni kanssa yritän vain kestää sen kovem­p­isanaisenkin kri­ti­ikin loukkaan­tu­mat­ta (ja poimia sen pointin sieltä) ja taas herkem­pi­en seuras­sa yritän hie­man pehmen­tää sanomaani ja saa­da heitä sanomaan oman san­ot­ta­vansa rohkeam­min (kos­ka minä pystyn sen otta­maan vas­taan ja halu­an kuul­la mitä he oikeasti halu­a­vat min­ulle sanoa).

 339. “Ehkä kuitenkin on vähän liian pitkälle menevää ajatel­la, että he naut­ti­vat her­jaamis­es­ta tms. Vaikea tietysti arvioi­da, kun kir­joituk­set eivät ole näkyvillä.”

  Ske­nen blog­it läpi kahlanneena väit­täisin, että Osmo osuu arvios­saan aika lähelle osato­tu­ut­ta. Näitä esimerkke­jä on lukuisia Hal­la-ahon Scrip­tan paljon julk­isu­ut­ta saanei­den her­jo­jen lisäk­si. Ote­taan yksi taan­noinen esimerk­ki. Sir­pa Pietikäi­nen teki blo­gis­saan vain muu­ta­man lauseen mit­taisen kan­nan­oton, jon­ka voisi tiivistää “yhteiskun­nan tulee vas­tus­taa rasis­mia”. Mitään muu­ta siitä ei oikeas­t­aan ollut luet­tavis­sa, kos­ka sano­ja oli niin vähän. Se tulkit­ti­in aivan käsit­tämät­tömäl­lä taval­la, ja sen saa­ma vas­taus­tul­va niin Pietikäisen omas­sa blo­gis­sa kuin hom­ma-foo­ru­mil­la sisäl­si hyvin paljon törkyä ja henkilöko­htaisia loukkauk­sia. Vih­jat­ti­in mie­len­ter­veysongelmista, sek­suaal­isu­ud­es­ta, alko­ho­lion­gel­mas­ta, tehti­in törkeitä luon­nehd­in­to­ja kes­ki-ikäistyneen naisen ulkonäöstä jne. ja tämä vain kos­ka Sir­pa Pietikäi­nen käytän­nössä lausahti, että rasis­mia on vas­tustet­ta­va. Se oli kokon­aisuute­naan aivan käsit­tämätön­tä, mut­ta se ei ole ain­ut esimerkkin­sä, eikä edes yksi har­voista. Osmon sano­jen tahalli­nen väärinymmärtämi­nen ja pyrkimys niiden vääris­tel­lyn muodon levit­tämiseen mah­dol­lisim­man laa­jalle (jopa englan­niksi kään­täen ulko­maisille kavereille (thun­dra tabloid), että Osmo hyväksy­isi ped­ofil­ian!) ei kyl­lä kumpua mis­tään muus­ta tarpeesta kuin tarpeesta louka­ta ja vahingoittaa. 

  Ko. henkilöi­den perään kuu­lut­ta­man älyl­lisen keskustelun kanssa, jota kukaan ei kuulem­ma suos­tu käymään, sil­lä ei ole enää mitään tekemistä.

  Hom­ma-foo­ru­mil­la tästä samais­es­ta ilmiöstä on paljon kuvaa­va tapaus edel­lisiltä päiviltä. Ske­nessä usei­ta vuosia vaikut­tanut ja mielipi­dekir­joit­ta­jana pro­filoitunut yliopis­tol­la opiskel­e­va naisih­mi­nen, joka on ollut löy­hästi määriteltävän ryh­män sisäisessä arvos­tuk­ses­sa suun­nilleen Hal­la-ahos­ta seu­raa­va, ilmoit­ti koke­vansa “hom­man” ilmapi­irin rasis­tisek­si, ja irti­sanoutu­vansa hom­mas­ta ja pyrkivän­sä etsimään jotain kol­mat­ta tietä, joka yhdis­täisi kri­it­tisyy­den ja suvait­se­vaisu­u­den. Hänen kir­joituk­sen­sa oli erit­täin asiallinen.

  Vas­tauk­se­na oli mitätöimistä, her­jo­ja, näke­myk­sen selit­tämistä “hairah­duk­sek­si”, aivan vakavis­saan esitet­tyjä epäi­lyjä, että joku oli kaa­pan­nut hänen tun­nuk­sen­sa, luon­nehd­in­to­ja, että “yliopis­to on tehnyt tehtävän­sä”, pitkän ja henkilöko­htaisen kir­joituk­sen redu­soimista “tuubak­si” sen point­te­ja kos­ket­ta­mat­ta… Kun ihmi­nen oli muut­tanut näke­myk­sen­sä väärik­si, hänen ihmis­ar­von­sa samal­la väheni yhdessä hujauk­ses­sa. Hän­tä ei kun­nioitet­tu enää samal­la tapaa yksilönä. En tiedä olisiko joidenkin vihrei­den reak­tio vas­taa­va, jos Osmo kir­joit­taisi kan­nat­ta­vansa ydin­voimaa tai epäilevän­sä ilmas­ton­muu­tostiedet­tä? Ehkäpä hyvinkin?
  En ole tarpeek­si oppin­ut psykolo­gias­sa, että osaisin ilmiötä tässä nyt selit­tää, mut­ta siltä suunnal­ta etsisin vas­tauk­sia. Nyky­istä suo­ma­laista “maa­han­muut­tokri­it­tisyyt­tä” on mah­do­ton­ta enää yrit­tää ymmärtää ratio­naalisen diskurssin kautta.

  Sekä Osmon tahal­lises­sa väärin ymmärtämisessä, tämän väärinymmär­ryk­sen levit­tämisessä, että tämän väärin ymmär­ryk­sen ala-arvoises­sa puo­lus­telus­sa nim­im. tiedemiehen blo­gis­sa, että myös tämän yliopis­tol­la opiskel­e­van naisih­misen dis­sauk­ses­sa kun­nos­tau­tui nim­imerkil­lä blo­gaa­va nelikymp­pinen per­heenisä, jon­ka kir­joituk­set vielä muu­ta­ma vuosi sit­ten oli­vat ihan mie­lenki­in­toisia, suh­teel­lisen maltil­lisia ja asiallisia.

  Ryh­män syn­nyt­tämä ver­tai­s­paine ja hyväksyn­nän kaipuu vievät mukanaan, enkä ole var­ma kuin­ka paljon yksilöt edes tiedosta­vat omaa muuttumistaan.

 340. Raine“Vaikka argu­men­toisit kuin­ka hyvin, aina joku loukkaan­tuu. Ihan jo vain senkin vuok­si, että hän ei pidä näke­myk­ses­täsi (vaik­ka näke­myk­sesi olisi absolu­ut­ti­nen totu­us, jos sel­l­aista on). Siis­pä, jos ihan oikeasti halu­amme kom­mu­nikoi­da kuin ihmiset, emmekä alen­tua amee­bo­jen tasolle, on myös loukkaa­vat puheen­vuorot sal­lit­ta­va (kuten sanoin mikä vain voi jotaku­ta loukata). ”

  Täyt­tä roskaa. Selvästikään ei kan­na­ta odot­taa nopeaa kehi­tys­tä tämän keskuste­lu­taidon saralla.

 341. az, hyvä että kir­joitit niin kuin kirjoitit.

  Minus­ta on pelot­tavaa, että ihmiset, joi­ta henkilöko­htais­es­ti tavates­sani pitäisin taval­lisi­na asial­lisi­na ihmis­inä, pal­jas­ta­vat elukan pin­nan alta heti kun sen voi tehdä anonyymina.

  Olenkin kiin­nos­tunut vir­tu­aal­i­maail­man psykolo­gias­ta. Niis­sä psykolo­gia­ju­tuis­sa, joi­ta olen lukenut, noi­ta foo­rumeil­la pal­jas­tuvvia elukka­maisuuk­sia ei ole pidet­ty mitenkään eri­ty­is­inä. On vain todet­tu että täl­laista se on. Ehkä se ei olekaan mitään eri­ty­istä, ehkä se on itses­tään selvä ihmis­lu­on­non osa.

  Se se minus­ta juuri pelot­tavaa onkin: mil­loin palaamme sel­l­aiseen yhteiskun­taan, jos­sa elukka­maisu­us tulee tosi­maail­mas­sakin esi­in, ja kadul­la vas­taan­tule­va lähim­mäi­nen lyö vas­taan­tuli­jaa, jon­ka naa­ma ei miel­lytä? Sanon ‘palaamme’, kos­ka ihmisy­hteisöt ovat olleet kauhis­ta­van väki­val­taisia his­to­ri­an saatossa aikaisem­min. Enkä tarkoi­ta sotia vaan arkielämää.

 342. Juha, Anteek­si vaan, mut­ta itse puhut kyl­lä sitä täyt­tää roskaa. 

  Et tai­da ymmärtää sitä tosi­asi­aa, että muodon lisäk­si myös viestin sisältö on tärkeä ja sisäl­löstä voi olla perus­ta­van­laa­tu­isia ja ratkaise­mat­to­mia näke­my­sero­ja. On asioi­ta joi­hin kohdis­tu­vas­ta kri­ti­ik­istä jotkut aina loukkaan­tu­vat vaik­ka se olisi kor­rek­tis­tikin esitetty. 

  Ennen kaikkea jos kri­ti­ikkiä ryhdytään arvioimaan “oikeak­si” tai “vääräk­si” sen mukaan loukkaan­tuuko joku siitä vai ei se suo­ras­taan palk­it­see elämän­ta­paloukkaan­tu­jat, jot­ka voivat näin nos­taa itsen­sä tai edus­ta­mansa asian kaiken kri­ti­ikin yläpuolelle loukkaan­tu­mal­la kaikesta mah­dol­lis­es­ta kri­ti­ik­istä. Tätä on myös valitet­tavasti näkynyt, kun jotkut ryh­mät ovat hyvin oppi­neet kuin­ka kan­nat­tavaa on loukkaan­tua joka asiasta.

  1. Viesti on sisäl­löltään lähtöko­htais­es­ti huono, jos sitä on mah­do­ton esit­tää asial­lista retori­ikkaa käyttäen.

 343. “Sir­pa Pietikäi­nen teki blo­gis­saan vain muu­ta­man lauseen mit­taisen kan­nan­oton, jon­ka voisi tiivistää “yhteiskun­nan tulee vas­tus­taa rasis­mia”. Mitään muu­ta siitä ei oikeas­t­aan ollut luet­tavis­sa, kos­ka sano­ja oli niin vähän. Se tulkit­ti­in aivan käsit­tämät­tömäl­lä tavalla”

  Itse en ole noi­ta “suomen sisun” foo­rumei­ta edes lukenut, mut­ta noi­ta “rasisti”-kortteja on kyl­lä vedet­ty esi­in niin käsit­tämät­tömis­sä yhteyk­sis­sä, että moisia reak­tioi­ta vähin­täänkin ymmärtää.

 344. Osmo, viit­taan tässä seu­raavaan kommenttiisi:
  ” Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 2.4.2009 kel­lo 9:52
  Jos saa poikkeuslu­van men­nä naimisi­in 11-vuo­ti­aan kanssa, var­maankin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suomen lain mukaan. Sen poikkeuslu­van saami­nen voi olla kiv­en takana.”

  Mielestäni, kun pohdiskelet täl­laista asi­aa (seksin har­joit­ta­mi­nen 11-vuo­ti­aan kanssa) juridis­elta kannal­ta ilman, että selkeästi tuomit­set sen eet­tis­es­ti kelvot­tomak­si, ei ole omi­aan edis­tämään mitään hyvää asi­aa, vai onko? 

  Mik­si ihmeessä kir­joitit tuon kommentin?
  Mihin pyrit sillä?

 345. “Viesti on sisäl­löltään lähtöko­htais­es­ti huono, jos sitä on mah­do­ton esit­tää asial­lista retori­ikkaa käyttäen.”

  Tästä ehdot­tomasti samaa mieltä. En itse mis­sään nimessä kan­na­ta epäasial­lista retoriikkaa.

  Kuitenkin se, että viesti on huono tai esitetään epäasial­lista retori­ikkaa käyt­täen on eri asia kuin se, että joku loukkaan­tuu viestin sisällöstä.

  On vieste­jä joista joku vetää herneen nokkaan vaik­ka ne kuin­ka esitet­täisi­in käyt­täen asial­lista retoriikkaa.

 346. Ari Heikki­nen:
  “Itse en ole noi­ta “suomen sisun” foo­rumei­ta edes lukenut, mut­ta noi­ta “rasisti”-kortteja on kyl­lä vedet­ty esi­in niin käsit­tämät­tömis­sä yhteyk­sis­sä, että moisia reak­tioi­ta vähin­täänkin ymmärtää.”

  Lue­taan­pa az:n kuvaus tilanteesta uudestaan:
  “Pietikäisen omas­sa blo­gis­sa kuin hom­ma-foo­ru­mil­la sisäl­si hyvin paljon törkyä ja henkilöko­htaisia loukkauk­sia. Vih­jat­ti­in mie­len­ter­veysongelmista, sek­suaal­isu­ud­es­ta, alko­ho­lion­gel­mas­ta, tehti­in törkeitä luon­nehd­in­to­ja kes­ki-ikäistyneen naisen ulkonäöstä jne. ja tämä vain kos­ka Sir­pa Pietikäi­nen käytän­nössä lausahti, että rasis­mia on vastustettava.”

  Nämä reak­tiot ovat siis sinus­ta vähin­täänkin ymmär­ret­täviä, kos­ka jotkut muut ovat vedelleet rasisti-kort­tia esi­in liian herkästi? Aikamoista rel­a­tivis­mia. Väärin on väärin.

 347. Juha: “Täyt­tä roskaa. Selvästikään ei kan­na­ta odot­taa nopeaa kehi­tys­tä tämän keskuste­lu­taidon saralla.”

  Osaisitko Juha ken­ties argu­men­toi­da jotenkin muutenkin kuin vain väit­täen muiden puhei­den ole­van täyt­tä roskaa? Onko tämä nyt mielestäsi sitä asial­lista argu­men­toin­tia? Jos minä nyt tästä loukkaan­n­uin niin syyl­listy­itkö sinä rikok­seen? Kiihotit kansaa min­ua vas­taan, loukk­a­sit kun­ni­aani yms.? 

  Voitko nyt hie­man valaista mik­si väit­teeni on mielestäsi täyt­tä roskaa? Yritän hie­man avit­taa tarken­tavil­la kysymyksillä(kun sin­ulle tun­tuu tuo asia-argu­men­toin­ti ole­van niin kovin vaikea­ta mil­lään tyylil­lä). Oletko sitä mieltä, että ei ole ole­mas­sa sel­l­aisia väit­tämiä, joista joku voi loukkaan­tua jos kaik­ki vain esitetään oikein nätein sanankään­tein? Vai tarkoi­tatko, ettei suinkaan ole mah­dol­lista aina löytää jostain joku, joka loukkaan­tuu väi­tit­pä sit­ten mitä tahansa mihin tyyli­in tahansa? Kovia väit­tämiä, jos näin san­ot, minä loukkaan­n­uin nyt jo (eli olit absolu­ut­tis­es­ti väärässä).

  Vai yritätkö sanoa, ettemme suinkaan mene kom­mu­nikoin­nis­sa eteen­päin vaan taak­sepäin, jos jätämme turhan herkkähip­iäisyy­den ja loukkaan­tu­miset pois ja alamme sal­lia kaiken­laiset näke­myk­set ja keskustel­la asioista avoimesti? Jos näin niin, kovin on mie­lenki­in­toinen näkemys.

 348. Olen tässä lukenut tätäkin ketjua ja mieleeni alkaa tul­la sel­l­ainen pelot­ta­va kuva, että tämän rasis­mi­in ja monikult­tuurisu­u­teen liit­tyvän raja-aidan kum­mal­lakin puolel­la on val­ta­va ymmärtämisen osaamattomuus.

  Kumpikin puoli puhuu toisen päälle ja samaan aikaa sekä ymmärtämi­nen että todel­li­nen dialo­gi huu­ta­vat poissaolollaan.

  Karmea muis­tiku­va vuo­den 1918 tapah­tu­mista ja sitä ennakoi­neesta “keskustelus­ta” alkaa hiip­iä mieleeni.

  Vas­tus­ta­jan demon­isoin­ti demon­isoi myös demon­isoi­jan itsensä.

 349. Tähän keskustelu­un taitaa päteä van­ha viisaus “don’t wres­tle with pigs, you will end up dirty and the pig will love it”. Usko­ma­ton­ta saivartelua ja pilkun niis­te­lyä. Infor­maa­tioy­hteiskun­nas­sa sanan­va­paus on kätevä kep­pi­hevo­nen, jol­la voidaan yrit­tää oikeut­taa melkein mitä tahansa. 

  Hal­la-ahon syyt­teessä ei mielestäni ole mitään ihmeel­listä, pait­si ehkä se, että syyte nos­tet­ti­in juuri näi­den “täky syyt­täjälle” koh­tien perus­teel­la eikä Hal­la-ahon koko blogikokon­aisu­ud­es­ta. Ehkä tämä johtuu siitä, että syyt­teen nos­tamiseen tarvit­ti­in jotain konkreet­tisem­paa kuin kir­joi­tusten yleinen mus­lim­i­vas­tainen poh­javäre ja valikoidut faktat. 

  Mut­ta joo, onhan se hyvä että yhteiskun­nal­li­sista asioista käy­dään keskustelua.

 350. Aina kun joku ryh­mä laite­taan toisen edelle se luo poh­jan syr­jinälle. Mut­ta jos kaikkia kohdeltaisi­in sama­nar­vois­es­ti, isom­man ryh­män on helpom­pi hyväksyä pienem­män ryh­män erin­laisu­us. Joten mielestäni vaik­ka Hal­la-aho kir­joit­telisi asi­at­to­mia islami­lai­sista, pitäisi hänel­lä olla siihen oikeus saman­lail­la kun henkilöl­lä joka kir­joit­telee asi­at­to­mia kris­ti­ty­istä tai Suo­ma­lai­sista. Eli jos Hal­la-aho tuomi­taan pitäisi tuomi­ta myös kaveri ketä Hal­la-aho lainaa.
  Kos­ka eniten syr­jin­tää ei aiheuta jonkun ääripään mielipi­de vaan ihmis­ten eriarvoisuus.
  Ja kos­ka tästä asi­as­ta on jo tul­lut täl­läi­nen polemi­ik­ki on Hal­la-aho jo voit­tanut. Ja jos Hal­la-aho tuomi­taan nousee kansan riveistä vielä enem­män ihmisiä jot­ka nou­se­vat vas­tus­ta­maan hei­dän mielestään “sor­toa”.
  Olenkin sitä mieltä että eniten kan­na­tus­ta Hal­la-aho saa asialleen joka ker­ta kun Osmo tai joku muu kohtelee ihmisiä eri­ar­voisi­na. Kum­matkin ihmiset ovat ääripäitä ja niin Osmo kuin Hal­la-ahokin ja kul­taisen keski­tien kulk­i­jat jäävät paljon vähem­mälle huomi­olle. Har­mi että näin.

 351. Raine:“Osaisitko Juha ken­ties argu­men­toi­da jotenkin muutenkin kuin vain väit­täen muiden puhei­den ole­van täyt­tä roskaa? Onko tämä nyt mielestäsi sitä asial­lista argu­men­toin­tia? Jos minä nyt tästä loukkaan­n­uin niin syyl­listy­itkö sinä rikok­seen? Kiihotit kansaa min­ua vas­taan, loukk­a­sit kun­ni­aani yms.? ”

  Juuri tätä tarkoitin. Heit­telet innois­sasi noi­ta täkyjä eteeni ja olet jo nokke­lasti pistämässä eri vas­taus­vai­h­toe­hot­ja min­un suuhu­ni. Tätä samaa keinoa lop­ut­tomasti.… siis roskaa.

  Jos havait­see heti alus­sa, että keskusteli­ja ei esitetä kan­to­jaan siten, että muut näkevät, että tämä yksilö tarkoit­taa mitä sanoo, ei kan­na­ta alkaa…

 352. Jos ote­taan tulk­in­ta, että “oman ryh­män” jäse­nien toim­intaa tai usko­muk­sia saa sol­va­ta, mut­ta ei toisen “etnisen” ryh­män, ollaan ongelmis­sa. Eteen tulee ter­mi “etnisyys”, jon­ka luulisi ole­van “poli­it­tis­es­ti kor­rek­teille” oikeas­t­aan jo rasisti­nen määritelmä.

  Esimerkik­si minä tapaan arvostel­la fun­da­men­tal­is­tikris­til­lisyyt­tä taval­la, joka aivan var­masti loukkaa fun­da­men­tal­istien pyhiä arvo­ja. Vaik­ka onkin perusteltavis­sa fak­toil­la. Kos­ka kuitenkin tavan vuok­si vielä kuu­lun ev-lut kirkkoon, min­un ei las­ke­ta kiihoit­ta­van kansan­ryh­mää vas­taan tai rikko­van uskon­rauhaa? Kos­ka arvoste­len “omia”. Tosi­aanko omia? En voi samal­la arvostel­la ja olla samaa porukkaa. Entäs jos itse eroaisin kirkos­ta? Sil­loinko arvostelu­ni muut­tuisikin krim­i­naa­lik­si? Entäs jos arvostelu­ni loukkaa vaik­ka hel­lun­taikirkon arvo­ja? Vai antaako min­ulle oikeu­den se, että sit­tenkin olen suo­ma­lainen, ja valkoista ROTUA kuten ne joiden uskon­toa arvostelen?

  Näi­den tarkak­si arvioin­niksi meil­lä kaikil­la pitäisi olla henkilöko­rt­ti, johon on merkit­ty etni­nen, siis myös rodulli­nen taus­tamme ja luetel­tu ne aat­teet ja uskon­not joi­ta viral­lis­es­ti kan­natamme. Ja sit­ten lais­sa olisi tarkkaan määritel­ty mitä asioi­ta juuri mei­dän kor­tilla saamme arvostel­la ja mihin sävyyn. 😀

  Siis “etnis­ten ryh­mien” tai “uskon­to­jen” tai kansal­lisuuk­sien arvostelun hyväksyn­tä tai kieltämi­nen sen mukaan, mihin ryhmään/ryhmiin sano­ja itse kuu­luu.. johtaisi rotuerotteluun.

 353. Kalle:“Et tai­da ymmärtää sitä tosi­asi­aa, että muodon lisäk­si myös viestin sisältö on tärkeä ja sisäl­löstä voi olla perus­ta­van­laa­tu­isia ja ratkaise­mat­to­mia näke­my­sero­ja. On asioi­ta joi­hin kohdis­tu­vas­ta kri­ti­ik­istä jotkut aina loukkaan­tu­vat vaik­ka se olisi kor­rek­tis­tikin esitetty.”

  Kek­sit jo omia jut­tu­jasi jot­ka panet min­un suuhu­ni… no joo…

 354. Hyvä Osmo Soininvaara,

  tai oletet­tavasti avus­ta­ja joka valikoi luet­ta­vat kom­men­tit (ei kenel­läkään poli­itikol­la ole omaa aikaa lukea näitä kaikkia, luin itse ensim­mäisen kol­man­nek­sen). Ketjus­sa on hieno­ja kom­ment­te­ja (ainakin 1/3). Ota onkeesi. Vas­taa niihin.

  Ystäväl­lis­es­ti,

  A.B.

 355. Hei!

  Kuka­pa muis­taa nykyisen päämis­terin isän eli Tatu Van­hasen tutkimuk­sen (IQ and the Wealth of Nations) jos­sa tode­ti­in afrikkalaisen (mustien) omaa­van alaisem­man ÄO kuin esim. euroop­palaisil­la tai aasialaisil­la on keskimäärin? 

  Kukaan ei ollut haas­ta­mas­sa Van­has­ta oikeu­teen kunnianloukkauksesta.…

  http://fi.wikipedia.org/wiki/IQ_and_the_Wealth_of_Nations

 356. No hei Jaana, ehkä tässä tapauk­ses­sa tulisi ottaa huomioon että käytet­ty tieteelli­nen meto­di oli väärä, sil­lä ÄÖ kor­reloi koulu­tusjär­jestelmän tason kanssa mikä taas on usein ver­ran­nolli­nen kansakun­nan var­al­lisu­u­teen, sik­si siis korkeat luvut japani­laisille ja israelilaisille ja mata­lat mon­elle afrikan maalle. ÄÖ mit­taa matemaat­tis-loogista lah­jakku­ut­ta, jota voidaan opet­taa samoin kuin esim. musikaal­isu­ut­ta vaik­ka kum­mas­sakin on erikois­lah­jakkai­ta ihmisiä. Kuitenkin se sopii vain yksilöi­den ver­taamiseen, kansal­lisuuk­sien ver­taamisel­la ei ole juuri tieteel­listä arvoa. Samoin esim. tilas­tot ulko­maalais­ten tekemistä rikok­sista ovat vääristyneitä sil­lä niis­sä ei ote­ta huomioon nuorten suur­ta osu­ut­ta, jos otan­ta­na olisi esim. 14–20 vuo­ti­aat pojat (jot­ka tun­netusti tört­töilevät enem­män) eivät erot maa­han­muut­ta­jien ja kan­taväestön välil­lä olekaan ovin suuria. Näin tilas­toil­la voidaan hämätä ja han­kkia (epäti­eteel­listä) näyt­töä omien ennakkokäsi­tys­ten tueksi.

 357. Esimerkik­si edel­lä mainit­se­masi wikipedi­alink­ki jät­ti mainit­se­mat­ta metodin puut­tei­ta suurem­man puut­teen, ns. “muna/kana dilem­man”. Eli on luon­nol­lista että älykkyysosamäärä on keskim. korkeampi mais­sa jois­sa lapset voivat käy­dä koulua sen­si­jaan että etsi­sivät kuparia tms. kaatopaikoil­ta, siis kehit­tymätön talous -> huono tai olema­ton koulu­tusjär­jestelmä -> alhainen keskim. äö, ei tois­in­päin niinkuin nämä “tiedemiehet” neokolo­nial­is­tiseen sävyyn väittävät.

 358. -Uskon­rauhaa vas­taan kiihot­ta­mi­nen Hal­la Ahon toimes­ta kuul­lostaa hie­man kornil­ta varsinkin nyt kun Iranin presidentti/Talebanit julis­ta­vat islami­laisen val­tiopäämiehen elkein sotaa/terrorismia Israelia/länsimaita vas­taan ja väit­tää ettei holokaus­tia ole ollut ole­mas­sakaan. Islamin “uskon­rauhan” nöyris­te­ly Hal­la-Ahoa tuomiten on kuin avoin kut­suko­rt­ti ter­ror­is­teille meitä pelol­la hal­lit­se­maan islamistis­ten val­tioiden har­joit­ta­man väki­val­lan pelos­sa. Pitäisikö koti­mais­es­ti jonkin uskon­non nimis­sä liet­soa pahempaa ter­ror­istin mainet­ta, jot­ta saisi “uskon­nolleen” samat oikeudet har­joit­taa poli­it­tista “uskon­rauhaa” lakiemme ja hyvien tapo­jen vas­tais­es­ti? Sel­l­aiseen­han täl­lä päätök­sel­lä ja “poli­it­tis­es­ti kor­rek­til­la” käytän­nöl­lä implisi­it­tis­es­ti kan­nuste­taan sen sijaan että reagoitaisi­in aikuisen jämerästi ettei Suo­mi kumar­ra ter­ror­im­in edessä.

  -Suomen val­tion tehtävä ei liene tuomi­ta ketään yksi­ty­ishenkilöä jonkin uskon­nok­si itseään kut­su­van kaup­pa- ja per­he­p­oli­it­tisen liik­keen puoles­ta. Voisiko Suomen val­tio säätää tarkem­man määrit­te­lyn siitä mikä on uskon­to, sil­lä ainakaan rauhan uskon­toon ei saisi kuu­lua tuhoisia poli­it­tisia päämääriä ainakaan mui­ta ihmisiä kohtaan. Uskon­to on ihmisen hen­gelli­nen yksi­ty­isa­s­ia ja poli­ti­ik­ka pitäisi erot­taa uskon­nos­ta ainakin sik­si että sen jäl­keen voimme ehkä puhua oikeas­ta uskon­rauhas­ta jos eivät myytit sit­ten tee ihmis­es­tä rauhatonta.

  -Eikö tässä oikeustapauk­ses­sa olisi kan­nat­tanut tehdä sovit­telu­ratkaisu riitele­vien osa­puolten eli Hal­la-Ahon ja Ilman­nin välil­lä ilman julk­isia oikeu­denkäyn­ti­farsse­ja jot­ka saat­ta­vat val­tiomme huonoon val­oon maailmalla?

 359. Kuulep­pas Osmo, kyl­lä tulee voi­da kri­ti­soi­da sekä omaa että vieras­ta yhtälail­la. Ei kukaan voi eikö tule sitä kieltää. Jos voidaan pelkästään kri­ti­soi­da suo­ma­lais­ten juo­ma­tot­tumuk­sia mut­tei islami­laisen kult­tuurin naisoikeuk­sien polkemista (jot