Halla-ahon syytteestä

En ole ilah­tu­nut apu­lais­val­ta­kun­nan syyt­tä­jän pää­tök­ses­tä syyt­tää Jus­si Hal­la-ahoa hänen blo­gi­kir­joit­te­lus­taan. Toki syyt­tä­jää sitoo laki, enkä sik­si arvos­te­le pää­tös­tä. En vain pidä sitä hyvä­nä teko­na rotu­vi­han hil­lit­se­mi­sen kan­nal­ta. Pikem­min­kin se toi­mii ennak­ko­luu­lo­ja ruokkivasti.

Toi­nen syy­te­koh­dis­ta kos­ki sitä, mik­si on sal­lit­tua sanoa, että huma­la­päis­sään tap­pa­mi­nen on suo­ma­lais­ten kan­sal­li­nen ellei suo­ras­taan geneet­ti­nen piir­re, mut­ta ei ole sal­lit­tua sanoa erääs­tä maa­han­muut­ta­ja­ryh­mäs­tä, että ohi­kul­ki­joi­den ryös­te­ly ja vero­va­roil­la loi­si­mi­nen on tämän ryh­män kan­sal­li­nen ellei geneet­ti­nen piir­re. Se, että täs­tä nos­te­taan syy­te, sisäl­tää sen pii­lo­vies­tin, ettei kysy­myk­seen osa­ta vas­ta­ta. Vas­taa­mi­nen on help­poa: jos suo­ma­lai­nen arvioi suo­ma­lai­sia, se ei ole yllyt­tä­mis­tä omaa kan­san­ryh­mää vas­taan. Tuo arvio ruot­sa­lais­ten sano­ma­na Svens­ka Dagbla­de­tis­sa oli­si ollut aivan eri asia kuin sen sano­mi­nen suo­ma­lai­ses­sa sano­ma­leh­des­sä. (Lisäk­si räy­hä­juo­mi­sen geneet­ti­ses­tä taus­tas­ta on näyt­töä). Maa­han­muut­ta­jien itsen­sä sano­ma­na tuo Hal­la-ahon lausu­ma ei oli­si ollut syyt­teen arvoinen.

Isla­mi­lai­suu­den kut­su­mi­nen pedo­fi­li­aus­kon­nok­si on kir­joi­tet­tu sana­muo­doil­taan suo­raan ja tar­koi­tuk­sel­la louk­kaa­vak­si. Se oli Hal­la-ahol­ta type­räs­ti kir­joi­tet­tu, ja saat­taa ylit­tää ran­gais­ta­vuu­den rajat. Tämä ei saa tar­koit­taa, ettei uskon­to­jen yhteis­kun­nal­li­sis­ta impli­kaa­tiois­ta sai­si puhua: esi­mer­kik­si isla­mi­lai­sis­ta lap­sia­vio­lii­tois­ta sii­nä mis­sä paa­vin kon­do­mi­pu­heis­ta tai van­ha­laes­ta­dio­lais­ten ehkäi­sy­kiel­los­ta.  Jos Hal­la-aho täs­tä tuo­mi­taan, toi­vot­ta­vas­ti tuo­mion perus­te­lut kir­joi­te­taan niin, ettei se estä asial­li­ses­sa sävys­sä esi­tet­tyä uskon­to­jen kri­tiik­kiä. Kun Hal­la-ahon tavoin joku tilaa itsel­leen syy­teen, tar­koi­tus on vai­kut­taa lain­sää­dän­töön ja sen tul­kin­taan. Tar­koi­tus voi pyl­läh­tää nurin­päin, luo­da ennak­ko­pää­tölk­sen sii­tä, ettei uskon­to­ja saa arvostella.

403 thoughts on “Halla-ahon syytteestä”

 1. Minä olen aina miel­tä­nyt län­si­mai­sen lain käy­tön sel­lai­sek­si, että lan­get­ta­va tuo­mio edel­lyt­tää näyt­töä rikoksesta. 

  Yllyt­tä­mäl­lä tois­ta rikok­seen syyl­lis­tyy itse samaan rikok­seen kuin rikok­sen teki­jä, mut­ta vain jos rikos todel­la tapahtuu. 

  Täs­sä kat­san­nos­sa rikos yllyt­tä­mi­ses­tä kan­san­ryh­mää vas­taan on milen­kiin­toi­nen ja aina­kin oman oikeus­ta­ju­ni kan­nal­ta jut­tu on yhtä sotkua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Ongel­ma on, että Suo­mes­sa ei osa­ta puhua ihmis­ryh­mis­tä ja kult­tuu­reis­ta ilman ste­reo­ty­pioi­ta — tai pikem­min ei osa­ta oikeal­la taval­la stereotyypitellä. 

  Kale­van pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­jak­si eden­neen pitäi­si itses­tään sel­väs­ti tie­tää, että ei kir­joi­te­ta, että huma­la­päis­sä tap­pa­mi­nen on kan­sal­li­nen piir­re. Kysees­sä on kui­ten­kin vain muu­ta­mas­ta kym­me­nes­tä hen­ki­ri­kok­ses­ta vuo­des­sa ja vie­lä var­sin pie­nel­lä alu­eel­la, tus­kin siis suo­ma­lai­sia ylei­ses­ti kos­ke­vas­ta ilmiös­tä. Neu­vok­si annan kysei­sel­le toi­mit­ta­jal­le, että täl­lai­sen type­rän ste­reo­ty­pian voi vält­tää yksin­ker­tai­sil­la reto­ri­sil­la kei­noil­la, jot­ka jokai­nen tie­tää, kun vain vähän miettii.

  Type­räs­ti Hal­la-aho tois­ti saman vir­heen mut­ta pahen­si sano­man vie­lä potens­siin kak­si koh­dis­ta­mal­la ste­reo­ty­pian­sa “kan­san­ryh­mää tai uskon­toa vas­taan”, vai miten se laki kii­hot­ta­mi­ses­ta nyt sana­tar­kas­ti meneekään.

  Ohi­men­nen vie­lä ihmet­te­len, oli­ko Kale­van toi­mit­ta­ja nai­nen. Sil­loin nimit­täin asian luon­ne hiu­kan pahe­nee, kos­ka nai­sil­la on aika ylei­ses­ti tapa­na kii­hot­taa “miehet”-nimistä kan­san­ryh­mää vas­taan (tosin myös ihan vain pel­käs­tään kii­hot­taa, heh heh, pak­ko oli sanoa) aika­lail­la saman­ta­pai­sis­ta syis­tä kuin mamu-vas­tai­set kii­hot­ta­vat joi­ta­kin etni­siä ryh­miä tai uskon­to­kun­tia vastaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Itse olen ollut todel­la pet­ty­nyt Hal­la-ahon tapaan käy­dä vaa­lien jäl­keis­tä jul­kis­ta kes­kus­te­lua, enkä oli­si hir­veäs­ti sym­pa­ti­soi­nut, jos hän oli­si saa­nut kasan kun­nian­louk­kauss­syyt­tei­tä niis­tä lausah­duk­sis­ta, mitä hän on eri­näi­sis­tä hen­ki­löis­tä vuo­sien saa­tos­sa lausu­nut, mut­ta tämä syy­te on täy­sin makaa­be­ri ja sen on pak­ko kaa­tua ylem­mis­sä oikeusasteissa.

  Muham­me­din kut­su­mi­nen pedo­fii­li­pro­fee­tak­si on var­mas­ti hyvien tapo­jen vas­tais­ta, mut­ta lai­ton­ta se ei voi olla. Luo­tet­ta­vim­pien his­to­rial­lis­ten kuvauk­sien mukaan, jot­ka isla­min val­ta­suun­tauk­set ja hei­dän usko­nop­pi­neen­sa hyväk­sy­vät, Muham­med nai Ais­han tämän olles­sa 6‑vuotias, ja Muham­med otti Ais­han fyy­si­ses­ti tämän olles­sa 9‑vuotias. Usko­nop­pi­neet ovat kiis­tel­leet sii­tä tapah­tui­ko akti rei­sien väliin vai miten läh­tei­tä tuli­si tul­ki­ta, mut­ta mei­dän päi­väm­me näkö­kul­mas­ta tapah­tu­nut­ta voi joka tapauk­ses­sa kut­sua pedofiliaksi.

  Sen­si­tii­vi­syys on toki aiheel­lis­ta, ja useim­mat mus­li­mit eivät hyväk­sy tuon esi­mer­kin poh­jal­ta toteu­tet­ta­vaa lain­sää­dän­töä tai käy­tän­tö­jä, sil­ti tuon ääneen sano­mi­nen ei voi olla lai­ton­ta sanan­va­paut­ta puo­lus­ta­vas­sa yhteiskunnassa.

  Nyt seu­rauk­se­na on myös se, että oikeus­ju­tun myö­tä molem­mat nuo pro­vo­ka­tii­vi­set lausah­duk­set, niin Muham­me­din pedo­fii­liut­ta kuin soma­lien ryös­te­ly­gee­ne­jä kos­kien, tule­vat pysy­mään jul­ki­suu­des­sa, ja ne tule­vat saa­vut­ta­maan monin­kym­men­ker­tai­sen koh­dey­lei­sön sii­hen näh­den kuin­ka moni ne oli Scrip­tas­ta luke­nut. Täs­tä­kään prag­maat­ti­ses­ta näkö­kul­mas­ta syy­tet­tä ei voi kuin ihme­tel­lä. Todel­la ala-arvoista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Niin tilan­ne on nyt outo, useam­pi kan­san­edus­ta­ja on syyt­tees­sä kii­hoit­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan. 

   Hel­sin­gin polii­si on päät­tä­nyt kir­ja­ta riko­sil­moi­tuk­set Juho Mäen­pään (ps.) edus­kun­nas­sa pitä­mäs­tä puhees­ta ja Päi­vi Räsä­sen (kd.) ja Hus­sein al-Taeen (sd.) kir­joi­tuk­sis­ta sosi­aa­li­ses­sa mediassa.
   Kaik­kia kol­mea epäil­lään kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan.”

   Räsä­sen tapauk­sen tekee mie­len­kiin­toi­sek­si se, että hänen syy­te koh­dis­tuu v. 2004 jul­kai­se­maan kirjoitukseen

   Räsä­nen puo­les­taan vas­tus­ti Twit­te­ris­sä sitä, että evan­ke­lis-lute­ri­lai­nen kirk­ko on yhteis­työ­kump­pa­ni­na muka­na Pride-tapahtumassa.

   Räsä­nen kysyi tvii­tis­sään, miten kir­kon oppi­pe­rus­ta eli Raa­mat­tu sopii yhteen sen kans­sa, että häpeä ja syn­ti nos­te­taan ylpey­den aiheek­si. Räsä­nen nos­ti tvii­tis­sään esil­le tiet­ty­jä koh­tia Raa­ma­tus­ta, jot­ka näyt­tä­vät ole­van homo­sek­su­aa­li­suu­den vastaisia.”

   Eli Raa­ma­tun sitee­raa­mi­nen toi syyt­teen, toi­mi­si­ko sama ajo­jah­ti myös jos jul­kai­see Koraa­nis­ta vas­taa­via otteita?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Kun oli nuo­ri, YYA-sopi­mus ja suo­men ulko­po­li­tiik­ka oli­vat tabu­ja joi­ta ei saa­nut arvos­tel­la. Jopa perus­kou­lus­sa opet­ta­ja sanoi että ulko­po­li­tii­kan arvos­te­lu­ja pide­tään vähän pääs­tään vinksahtaneina.

  Nyt tämä uskon­to­jen arvos­te­lu on uusi YYA. Eli kiel­let­ty puhee­nai­he, ja arvos­te­li­jat hau­ku­taan jopa val­tion mediassa.

  Tämä ei saa tar­koit­taa, ettei uskon­to­jen yhteis­kun­nal­li­sis­ta impli­kaa­tiois­ta sai­si puhua: esi­mer­kik­si isla­mi­lai­sis­ta lap­sia­vio­lii­tois­ta sii­nä mis­sä paa­vin kon­do­mi­pu­heis­ta tai van­ha­laes­ta­dio­lais­ten ehkäisykiellosta.”

  Tie­dok­si, YK:ssa on hyväk­syt­ty aie kiel­tää uskon­to­jen arvostelu. 

  http://washingtontimes.com/news/2009/mar/27/the-un-tackles-religion/

  Eikö­hän täs­tä pian vään­ne­tä Suo­meen­kin laki, tääl­lä­hän YK on arvos­te­lus­ta vapaa..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Eli siis uskon­toa, joka aktii­vi­ses­ti kan­nus­taa pedo­fi­li­aan pro­fee­tan esi­mer­kin mukai­ses­ti ei saa sanoa pedo­fi­li­aan kan­nus­ta­vak­si uskon­nok­si, vaik­ka se oli­si totta?

  Tämä koko oikeu­den­käyn­ti­rul­jans­si on näy­tön paik­ka myös Hal­la-ahon vas­tus­ta­jil­le; yksi­kään nor­maa­lil­la oikeus­ta­jul­la tai luku­tai­dol­la varus­tet­tu ihmi­nen ei voi tukea asi­aa, ellei Hal­la-ahon vas­tus­ta­mi­nen sumen­na järkeä.

  Mikä­li on asia­poh­jai­ses­ti Jus­sin kans­sa eri miel­tä, voi Hal­la-ahoa arvos­tel­la sii­tä huo­li­mat­ta, että tuo­mit­see Kals­keen sananvapaudenrajoittamispyrkimykset.

  Islam ei ole arvos­te­lun ylä­puo­lel­la, eikä sil­lä pitäi­si olla mitään mer­ki­tys­tä arvos­te­lee­ko omi­aan sisäl­tä­päin vai mui­ta ulkoa­päin. Ei kai sano­mi­sien fak­tu­aa­li­nen arvo ole kiin­ni sii­tä, kuka ne asiat sanoo?

  Onko soma­lil­la suu­rem­pi oikeus arvos­tel­la soma­lei­ta tasan samoin sanoin kuin val­koi­sel­la? Eikö ole olen­nai­sem­paa se, MITÄ sano­taan kuin se, KUKA sanoo?

  Odo­tan täs­sä nyt mie­len­kiin­nol­la myös nii­tä vää­jää­mät­tö­miä kym­me­niä tuhan­sia syyt­tei­tä mitä nos­te­taan ruot­sa­lais­ten homo­sek­su­aa­li­suus- ja nei­ti­mäi­syys­väit­tei­tä levit­tä­nei­tä ihmi­siä koh­taan. Itse­kin olen saa­nut jos­kus vit­seik­si naa­mioi­tu­ja ruot­sa­lais­vi­ha­mie­li­siä jut­tu­ja sähköpostiini.

  Hui kau­his­tus!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Onko­han sil­lä mitään mer­ki­tys­tä, että Hal­la-aho ei 

  a) itse esit­tä­nyt noi­ta nyt oikeu­teen mene­viä lausei­ta omi­na mie­li­pi­tei­nään eikä

  b) edes itse ole sitä miel­tä, että kyseis­ten väit­tei­den esit­tä­mi­sen tuli­si olla sallittua.

  Tämän

  http://www.halla-aho.com/scripta/muutama_taky_illmanin_mikalle.html

  sivun tar­koi­tus näyt­täi­si minus­ta­kin ole­van kyl­lä louk­kaa­va, mut­ta louk­kaa­mi­sen koh­de­han on Mika Illman.

  Huo­mat­ta­koon, että Hal­la-aho esit­ti nämä tul­kin­taoh­jeet (niil­le joil­le asia ei muu­ten käy­nyt teks­tis­tä ilmi) jo ennen kuin polii­si aloit­ti esitutkinnan.

  http://www.halla-aho.com/scripta/kommentteja_atalklahetykseen_30102008.html

  Mis­sä on muu­ten mää­ri­tel­ty, kuka saa kii­hot­taa kan­san­ryh­mää vas­taan, jos ker­ran sil­lä, kuka sanoo, on rele­vans­sia? Lain esitöissä?

  Yhdys­val­lois­sa tämä tar­koit­tai­si, että val­koi­set voi­vat esit­tää rodul­li­sia ste­reo­ty­pioi­ta val­koi­sis­ta ja mus­tat mus­tis­ta, mut­ta Oba­ma ei kummistakaan.

  Entäs kun suo­ma­lais­ten rähi­nä­vii­na­gee­nis­tä ker­too suo­men­ruot­sa­lai­nen kak­si­kie­li­ses­tä kodis­ta? Entä yksi­kie­li­ses­tä kodis­ta? Ahvenanmaalainen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mar­ko Hami­lo:
   Onko­han sil­lä mitään mer­ki­tys­tä, että Hal­la-aho ei 

   a) itse esit­tä­nyt noi­ta nyt oikeu­teen mene­viä lausei­ta omi­na mie­li­pi­tei­nään eikä

   b) edes itse ole sitä miel­tä, että kyseis­ten väit­tei­den esit­tä­mi­sen tuli­si olla sallittua.

   Tämän

   http://www.halla-aho.com/scripta/muutama_taky_illmanin_mikalle.html

   sivun tar­koi­tus näyt­täi­si minus­ta­kin ole­van kyl­lä louk­kaa­va, mut­ta louk­kaa­mi­sen koh­de­han on Mika Illman.

   Huo­mat­ta­koon, että Hal­la-aho esit­ti nämä tul­kin­taoh­jeet (niil­le joil­le asia ei muu­ten käy­nyt teks­tis­tä ilmi) jo ennen kuin polii­si aloit­ti esitutkinnan.

   http://www.halla-aho.com/scripta/kommentteja_atalklahetykseen_30102008.html

   Mis­sä on muu­ten mää­ri­tel­ty, kuka saa kii­hot­taa kan­san­ryh­mää vas­taan, jos ker­ran sil­lä, kuka sanoo, on rele­vans­sia? Lain esitöissä?

   Yhdys­val­lois­sa tämä tar­koit­tai­si, että val­koi­set voi­vat esit­tää rodul­li­sia ste­reo­ty­pioi­ta val­koi­sis­ta ja mus­tat mus­tis­ta, mut­ta Oba­ma ei kummistakaan.

   Entäs kun suo­ma­lais­ten rähi­nä­vii­na­gee­nis­tä ker­too suo­men­ruot­sa­lai­nen kak­si­kie­li­ses­tä kodis­ta? Entä yksi­kie­li­ses­tä kodis­ta? Ahvenanmaalainen?

   Hami­lol­ta hyvä ulos­tu­lo, johon Soi­nin­vaa­ra ei suo­raan ehti­nyt vas­ta­ta. Oba­ma-kort­ti oli mie­len­kiin­toi­nen, Oba­ma­han on iden­ti­teet­ti­po­liit­ti­ses­ti ‘mus­ta’, vaik­ka bio­lo­gi­ses­ti onkin 50-pro­sent­ti­ses­ti ‘val­koi­nen’. Oba­ma voi­si siis nimi­tel­lä mus­tia miten halu­aa, mut­ta iden­ti­teet­ti­vä­hem­mis­tön edus­ta­ja­na hän voi kri­ti­soi­da myös vas­taa­van kate­go­ri­saa­tion enemmistöä.

   Sanan­va­paus on muut­tu­nut kysy­myk­sek­si sano­jan ‘iden­ti­tee­tis­tä’, mitä ei voi­da tyh­jen­tä­väs­ti selit­tää bio­lo­gia­na, etni­syy­te­nä, kult­tuu­ri­se­na taus­ta­na tai edes iden­ti­fioi­tu­mi­se­na, vaan kysy­mys on jul­ki­sel­la foo­ru­mil­la anne­tus­ta iden­ti­teet­tipri­vi­le­gios­ta. Ill­ma­nin pri­vi­le­gio sisäl­tää Hal­la-ahon oikeu­del­li­sen lynk­kaa­mi­sen, mut­ta ei islamkritiikkiä.

   Eli­sa­beth Saba­ditsch-Wolff todis­ti myö­hem­min, että pedo­fi­lia-ter­mi trig­ge­röi tehok­kaas­ti iden­ti­teet­ti­po­lii­tik­ko­ja myös Itä­val­las­sa. Muham­med naut­ti Euroo­pas­sa Jee­sus­ta parem­paa suo­je­lua jo 10 vuot­ta sit­ten. Kos­ka vähem­mis­tön suo­je­lu ja ateis­tien iden­ti­teet­ti­po­liit­ti­nen poik­keus­oi­keus sol­va­ta aidoil­le kris­ti­tyil­le pyhiä arvoja.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Sii­tä, että räy­hä­juo­mi­nen on geneet­ti­nen omi­nai­suus ei voi vetää joh­to­pää­tös­tä, että KAIKKI suo­ma­lai­set pitäi­si pan­na tel­kien taa. Mik­si ei kaik­kia ruot­sa­lai­sia tai kaik­kia espan­ja­lai­sia? Pitäi­si vie­lä (aina­kin) osoit­taa, että kai­kil­la suo­ma­lai­sil­la on tuo gee­ni. Jos­tain luin, että noin yhdek­säl­lä pro­sen­til­la oli­si, mut­ta tätä­kään ei pidä ottaa tie­teel­li­se­nä tosi­asia­na, kos­ka tie­to on muis­tin­va­rai­nen, on peräi­sin sano­ma­leh­des­tä ja olen voi­nut ymmär­tää vää­rin, vaik­ka tie­to oli­si ollut sano­ma­leh­des­sä oikein.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Voi olla geneet­ti­nen tai­pu­mus mut­ta se että se tuo­teu­tuu riip­puu nime­no­man ympä­ris­tös­tä, se pätee kai­kil­le kan­soil­le. Täs­sä mai­nit­sit suo­ma­lai­sia ja nii­den räy­hä­juop­mi­nen. Ei tätä esin­ny tie­tääk­se­ni ruot­sa­lai­sil­la eikä espanjalaisilla.

  Ei ei suo­ma­lai­sil­la sem­mos­ta gee­nia ole jos puhu­taan 9%. Se on lähi­nä kult­tuu­ri asia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Se soma­lei­ta kos­ke­va lausah­dus oli­si saat­ta­nut olla loukkaava(tai jotain…), jos se oli­si esi­tet­ty sel­lai­se­naan ilman kon­teks­ti­na ollut­ta poh­din­taa. Kon­teks­tis­saan­kin esi­tet­ty­nä joku voi­si toki kokea sen louk­kaa­vak­si. Mut­ta syyt­teen nos­ta­mi­nen teo­reet­ti­sen arve­lun esit­tä­mi­ses­tä, jota myön­tää käsit­te­le­vän­sä ei-fak­ta­na, ei yksin­ker­tai­ses­ti voi olla rikol­lis­ta tai sit­ten net­ti on niin täyn­nä rikol­li­sia, ettei­vät mit­kään resurs­sit voi riit­tää kaik­kien syyttämiseen. 

  Jos kukaan yksi­tyis­hen­ki­lö ei louk­kaan­tu­nut lausah­duk­ses­ta sii­nä mää­rin, että oli­si koke­nut tar­vet­ta syyt­teen nos­ta­mi­seen, mik­si syy­te yli­pää­tään nos­tet­tiin? Pitää­kö asia tul­ki­ta niin, että oikeus­lai­tok­sen vel­vol­li­suus on täs­tä lähin seu­loa net­tiä oma­toi­mi­ses­ti ja nos­taa syy­te kai­kis­ta mitä tahan­sa ryh­mää tai hen­ki­löä poten­ti­aa­li­ses­ti louk­kaa­vis­ta lauseista? 

  Isla­min ja mui­den uskon­to­jen louk­kaa­mi­nen saat­taa olla lain mukaan kiel­let­ty, mut­ta sii­nä ei tie­ten­kään ole teo­reet­ti­ses­sa mie­les­sä mitään jär­keä. Tas­a­puo­li­sen koh­te­lun nimis­sä myös uskonn­ot­to­mien ihmis­ten tuli­si saa­da vas­taa­van­lai­nen louk­kaa­mat­to­muusoi­keus halua­mien­sa asioi­den suh­teen ja mihin sil­loin vedet­täi­siin raja sil­le, mis­tä saa louk­kaan­tua ja mis­tä ei? Kos­ka uskon­to­jen mää­ri­tel­mään­kin jo kuu­luu irra­tio­naa­li­suus ja se, ettei mitään tar­vit­se perus­tel­la, voi­si kuka tahan­sa vaa­tia mitä tahan­sa asioi­ta louk­kaa­mat­to­muu­den pii­riin, jos oltai­siin tas­a­puo­li­sia. Tähän ei tie­ten­kään men­nä, vaan tyy­dy­tään edel­leen tai­pu­maan jäsen­mää­ril­tään tar­peek­si suur­ten uskon­to­jen mie­li­val­tai­siin vaatimuksiin. 

  Uskon­to­ja pitäi­si saa­da lou­ka­ta. Jos uskon­to­jen louk­kaa­mi­nen on lain­vas­tais­ta, pitäi­si ihmi­sil­lä olla teo­rias­sa oikeus vaa­tia min­kä tahan­sa asioi­den louk­kaa­mis­ta lainvastaiseksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Vas­taa­mi­nen on help­poa: jos suo­ma­lai­nen arvioi suo­ma­lai­sia, se ei ole yllyt­tä­mis­tä omaa kan­san­ryh­mää vastaan.”

  Ei tuos­sa ole kysy­mys mis­tään yllyt­tä­mis­tä kan­san­ryh­mää vas­taan, vaan kan­san­ryh­män louk­kaa­mi­ses­ta. Monia suo­ma­lai­sia louk­kaa syväs­ti väi­te, jon­ka mukaan huma­la­päis­sään tap­pa­mi­nen on suo­ma­lais­ten kan­sal­li­nen tai geneet­ti­nen eri­tyis­piir­re. Riip­pu­mat­ta sii­tä, kuka kysei­sen väit­teen esit­tää. Sitä pait­si: jos kir­joi­tuk­sen rikol­li­suusas­te riip­puu sii­tä, kenen kynäs­tä se on läh­töi­sin, ajau­du­taan hyvin hel­pos­ti täy­sin mah­dot­to­miin tilanteisiin. 

  Sel­lai­nen­kin tul­kin­ta muu­ten voi­tai­siin teh­dä, että oman kan­san tar­koi­tuk­sel­li­nen her­jaa­mi­nen oli­si ras­kaut­ta­va, maan­pe­tok­seen ver­rat­ta­vis­sa ole­va teko. Itse aina­kin pidän lähin­nä maan­pet­tu­ri­na sel­lais­ta toi­mit­ta­jaa, joka väit­tää leh­des­sään, että huma­las­sa tap­pa­mi­nen on suo­ma­lais­ten kan­sal­li­nen, ellei perä­ti geneet­ti­nen erityispiirre.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Syy­te­mää­räys on kyl­lä pel­käs­tään posi­tii­vi­nen jut­tu. Asian syn­nyt­tä­mäs­sä net­ti­kes­kus­te­lus­sa nimit­täin tuli nopeas­ti ilmi, että Hal­la-ahon kir­joi­tuk­ses­saan esit­tä­mät väit­teet koraa­nin sisäl­lös­tä ovat täyt­tä tuu­baa, ja annet­tiin­pa link­ki Ais­han avio­lii­tos­taan anta­miin hadit­hei­hin­kin. Käsit­täääk­se­ni Hal­la-aho ei ollut saa­nut ainoa­ta­kaan isla­mia, Moham­me­dia tai koraa­nia kos­ke­vaa fak­taa kohdalleen.

  Ihmis­ten lei­maa­mi­nen vir­heel­li­sin ja val­heel­li­sin perus­tein pedo­fii­leik­si ei ole sanan­va­pau­den käyttämistä.

  En siis oikein ymmär­rä, miten Hal­la-ahon kir­joi­tus isla­mis­ta *ei* ylit­täi­si ran­gais­ta­vuu­den rajaa. Se on vir­heel­li­nen ja val­heel­li­nen. Se on kui­ten­kin sen ver­ran uskot­ta­va, että jos ei satu tun­te­maan koraa­nia ja asian­omai­sia hadit­he­ja, sii­hen voi ereh­tyä uskomaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Vas­taa­mi­nen on help­poa: jos suo­ma­lai­nen arvioi suo­ma­lai­sia, se ei ole yllyt­tä­mis­tä omaa kan­san­ryh­mää vastaan.”

  Mis­sä koh­taa lakia on täl­lai­nen sään­nös? Väi­tät siis, että omas­ta vii­te­ryh­mäs­tä saa kir­joit­taa mitä vaan?

  Tulee mie­leen syyt­tä­mät­tä­jät­tä­mis­pää­tös Ruot­sis­ta muu­ta­man vuo­den takaa: Joku femi­nis­ti kir­joit­ti muis­taak­se­ni jota­kin sel­lais­ta, että jos hän sai­si val­koi­hoi­sen poi­ka­vau­van, hän tap­pai­si sen, kos­ka vihaa val­koi­sia mie­hiä niin pal­jon. Joku teki täs­tä tut­kin­ta­pyyn­nön, mut­ta syyt­tä­jä ei vie­nyt asi­aa eteen­päin perus­tee­naan, että Ruot­sin kan­san­kii­hot­ta­mis­la­kia ei ole tar­koi­tet­tu val­koi­hois­ten suojelemiseen.

  Mitä tulee tuo­hon pedo­fi­li­aus­kon­to-jut­tuun, jos Hal­la-aho oli­si kir­joit­ta­nut vas­taa­vaa tai pal­jon pahem­paa­kin kris­ti­nus­kos­ta, ei hänel­lä oli­si ollut mitään pel­koa syyt­tees­tä. Jos epäi­let tätä, keho­tan luke­maan tämän kir­joi­tuk­sen.

  Se ker­too www-sivus­tos­ta, jol­la oli jul­kais­tu erit­täin tör­ke­ää mate­ri­aa­lia erääs­tä kris­til­li­ses­tä seu­ra­kun­nas­ta ja sen toi­mi­hen­ki­löis­tä. Sivus­tol­la ole­vis­sa lau­luis­sa ko. seu­ra­kun­nan pas­to­rin väi­te­tään muun muas­sa “hai­se­van huo­ral­ta” ja “nus­si­van lam­pai­ta”. Erääs­sä toi­ses­sa lau­lus­sa (nimel­tään “Jee­suk­sen mur­hablues”) lau­le­taan esim. seu­raa­vaa: “Mitä Raa­mat­tu sanoo­kaan lap­siin sekaantumisesta? /
  Se on ainut tapa naut­tia sek­sis­tä.” Esi­tut­kin­nan jäl­keen, jos­sa ko. sivus­ton teki­jä avoi­mes­ti myön­si tar­koi­tuk­se­naan olleen pil­ka­ta tuo­ta seu­ra­kun­taa ja uskon­toa yleen­sä, syyt­tä­jä kat­soi, että rik­ko­muk­set oli­vat vähäi­siä ja jät­ti syyt­teen nos­ta­mat­ta. Syyt­tä­jä­nä oli muu­an Mika Illman.

  Niin kuin Tapio Tuu­ri yllä tote­aa, ei ole mitään pel­koa sii­tä, ettei­kö esim. paa­vin sano­mi­sia sai­si jat­kos­sa­kin rie­po­tel­la. Ainoas­taan isla­min kri­ti­soin­ti on Suo­mes­sa kiellettyä.

  Tot­ta on, että Hal­la-aho sai mitä tila­si, jos­kaan hän tus­kin uskoi, että syyt­tä­jä keh­tai­si tart­tua noi­hin “täkyi­hin”. Has­su sat­tu­ma muu­ten, että usean kuu­kau­den hau­to­mi­sen jäl­keen Hal­la-ahon syy­te jul­kis­tet­tiin edel­li­se­nä päi­vä­nä sii­tä, kun Perus­suo­ma­lais­ten oli mää­rä aset­taa loput eurovaaliehdokkaansa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Hal­la-aho ei yri­tyk­ses­tään huo­li­mat­ta pää­se Han­nu Sala­man ja Juhan­nus­tans­sien (juma­lan­pilk­ka­tuo­mion) kans­sa samaan sar­jaan. Sanan­va­paus ei Suo­mes­sa­kaan tar­koi­ta sitä, että sai­si sanoa mitä tahan­sa. Kaik­ki sel­lai­nen mikä louk­kaa jota­ku­ta muu­ta jol­la­kin taval­la on poten­ti­aa­li­ses­ti kiel­let­tyä. Rajan­ve­to sal­li­tun ja kiel­le­tyn välil­lä on vali­tet­ta­van epä­mää­räi­nen ja vii­me kädes­sä tuo­miot­kin subjektiivisia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Entä sit­ten syyt­teen “poliit­ti­nen motii­vi” jota Hal­la-Aho itse koros­ti? Jos sel­lai­nen oli­si, tuli­si­ko se ilmi? Suo­mes­sa kor­keat vir­ka­ni­mi­tyk­set ovat kui­ten­kin aika lail­la puo­lue­jär­jes­tel­män hyväk­syn­nän alla. Usein leh­dis­tö­kin sääs­te­lee tör­ky­pal­jas­tuk­sia sopi­viin vaa­li­na­lus­päi­viin, eikä leh­dis­tö­kään ihan puo­lu­ee­ton­ta ole. Esim. vii­me vii­kol­la toi­nen ilta­päi­vä­leh­ti rum­mut­ti pää­mi­nis­te­rin tör­ky­vies­tis­kan­daa­lia ja toi­nen hem­pei­li kihlajaisuutisia.Nyt syyt­teen jul­kai­su­päi­vä oli joko todel­la huo­nol­la maul­la valit­tu tai tahal­li­nen. Jos ei sit­ten asi­aa kii­reh­dit­ty jul­ki­suu­teen, mah­dol­li­sen ehdok­kaak­si aset­tu­mi­sen jäl­keen oli­si syy­te näyt­tä­nyt vie­lä tar­koi­tus­ha­kui­sem­mal­ta. Muu­ten ei Hal­la-Ahos­ta ota juu­ri sel­vää miten las­kel­moi­tu hänen per­soo­nan­sa on. Mut­ta jos kan­nat­ta­jat käyt­tä­vät hänes­tä nimeä Mes­ta­ri (isol­la kir­joi­tet­tu­na) täy­tyy kai supon ym. taho­jen jo viran puo­les­ta tark­kail­la ilmiötä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Todel­la type­rä pää­tös syyt­tää Hal­la-Ahoa. Tämä jo osoit­taa, että kes­kus­te­lu Suo­mes­sa on syy­tä pitää hajut­to­ma­na, maut­to­ma­na ja mer­ki­tyk­set­tö­mä­nä. Suo­mi ei ole kes­kus­te­le­va kult­tuu­ri. Var­sin­kin jos ereh­tyy sano­maan jotain poik­ki­puo­lis­ta vih­reis­tä nai­sis­ta, niin kos­to elää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Olen ilah­tu­nut Ode (sal­li­net), että otat tämän asian esiin. Ole­tan, että olet luke­nut kysei­sen Hal­la-ahon blogipostauksen.

  Mika Ill­man (jon­ka juok­su­poi­ka Jor­ma Kals­ke on) nap­pa­si täkyn ja puo­let vir­ve­lis­tä­kin. Tämän syyt­teen ole­mas­sao­lo jo yksin demon­stroi Hal­la-ahon pos­tauk­ses­saan kuvaa­man kak­soiss­tan­dar­din ole­mas­sao­lon. Tämä lie­nee ollut Hal­la-ahon tavoitekin.

  Ode, me molem­mat (ja kaik­ki muut­kin blo­gi­si luki­jat) tie­däm­me, että vaik­ka SD tai DN uuti­soi­si­vat suo­ma­lais­ten “huma­la­tap­po­gee­nis­tä” mil­lä taval­la tahan­sa, muu­ta ei tapah­tui­si kuin kor­kein­taan, että joku osoit­tai­si väit­teen tie­teel­li­ses­ti pitä­mät­tö­mäk­si. Jos Ruot­sis­sa, tai nyt todis­te­tus­ti myös Suo­mes­sa, joku kir­joit­tai­si vas­taa­vaa esim. soma­leis­ta, syy­te tuli­si 100% var­muu­del­la. No, tämä ase­tel­ma­han oli tie­dos­sa jo aikai­sem­mal­ta Van­ha­nen senior ‑epi­so­din perus­teel­la. Kun argu­men­tit lop­pu­vat, ei jää muu­ta vaih­toeh­toa kuin käyn­nis­tää juri­di­nen pro­ses­si (“ei saa”).

  Kuvaat rajoi­tuk­set eri etnis­ten ryh­mien sisäi­ses­sä ja toi­siin­sa koh­dis­ta­mas­sa arvos­te­lus­sa vää­rin. Esim. mikä tahan­sa Suo­men vähem­mis­tö saa ilmais­ta mitä tahan­sa kan­sa­suo­ma­lai­ses­ta enem­mis­tös­tä ilman seu­raa­muk­sia. Sen sijaan etni­sil­lä vähem­mis­töil­lä ei viral­li­ses­ti kan­ta­väes­tön näkö­kul­mas­ta saa olla ole­mas­sa kuin hyviä puo­lia. Tätä on moni­kul­tu­ris­mi-ideo­lo­gian mukai­nen poliit­ti­nen kor­rek­tius, joka on siis kano­ni­soi­tu lakiin käy­tän­nös­sä kaik­kial­la Länsi-Euroopassa. 

  Näin pit­kä on toi­sen maa­il­man­so­dan var­jo edel­leen. Haluat­ko arvioi­da, miten tämä käy­tän­tö ero­aa vaat­teet (= hyvät inten­tiot, kor­kea moraa­li) rii­sut­tu­na orwel­li­lai­ses­ta double speakista?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Täyt­tää­kö täl­lai­nen kom­ment­ti Oden ja mui­den vih­rei­den mie­les­tä kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mi­sen tunnusmerkistön?

  Olin töis­sä jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na Rau­man­me­ren juhan­nuk­ses­sa. 90 000 suo­ma­lais­ta, kaik­ki kän­nis­sä, ilman vaat­tei­ta, nuk­ku­mas­sa kadul­la, oksen­te­lee, tap­pe­lee ja har­ras­taa seksiä.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Vas­taa­mi­nen on help­poa: jos suo­ma­lai­nen arvioi suo­ma­lai­sia, se ei ole yllyt­tä­mis­tä omaa kan­san­ryh­mää vastaan.”

  Miten niin ei ole? Sehän on juu­ri sitä. Olen­nais­ta ei ole se, kuka sanoo, vaan se mitä sano­taan. Lain on olta­va kai­kil­le sama.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Tämä on uudel­leen ajan­koh­tai­nen Räsäs-tapak­sen vuoksi.

    Ongel­ma tulee aina­kin sii­tä, että kuka mää­rit­te­lee ole­mas­sao­le­vat kate­go­riat (sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töt, uskon­not) ja nii­den sisäl­tä­mien luok­kien väli­sen nokkimajärjestyksen?

    Saa­ko homo kri­ti­soi­da kär­jek­kääs­ti pedo­fii­le­jä? Saa­ko hete­ro­mus­li­mi olla hapo­kas homoa­teis­tia koh­taan? Saa­ko ei- usko­va nai­nen sol­va­ta jeho­van todis­ta­jia? Entä voi­ko trans­mies hauk­kua mus­li­mi­nais­ten tekemiset?

    Olem­me eden­neet maa­il­maan, jos­sa tuo­mit­ta­vuus riip­puu sii­tä hyväk­sy­tään­kö puhu­jan iden­ti­tee­tin merkitys.

    Ylen taan­noi­ses­sa islam-illas­sa imaa­mi tuo­mit­si ‘aika rajus­ti’ homot — nos­ti­ko val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä syyt­teen? Ei, hete­ro­mus­li­mi voit­taa homot nok­ki­ma­jär­jes­tyk­ses­sä. Miksi?

    Räsä­nen käsit­te­li kris­til­lis­tä avio­liit­to­kä­si­tys­tä net­ti­kir­joi­tuk­ses­sa. Syy­te nos­tet­tiin. Vähem­mis­tö­kris­tit­ty hete­ro­nai­nen hävi­ää homoil­le nok­ki­ma­jär­jes­tyk­ses­sä, miksi?

    Kuka päät­tää? Epä­sel­vää lakia käyt­tää poli­ti­soi­tu­nut oikeus­lai­tos. Jos lain sisäl­tö jää syyt­tä­jän pää­tet­tä­väk­si, lop­pu­tu­los val­lan kol­mi­jaon romahdus.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Pek­ka Pes­si on sii­nä oikeas­sa, että Hal­la-aho on oppi­ma­ton isla­min ja isla­mi­lai­sen kult­tuu­rin suh­teen, ja lähin­nä tois­taa eri­lai­sia yleis­tä­viä kriit­ti­siä fraa­se­ja ja hänel­le sopi­via uutis­läh­tei­tä. Tuos­ta esi­merk­ki­nä juu­ri syyt­teen alai­se­na ole­van kir­joi­tuk­sen koh­ta, jos­sa Hal­la-aho väit­tää Koraa­nia Ais­han ja Muham­me­din suh­det­ta kos­ke­vien tie­to­jen läh­teek­si, mikä tie­tys­ti on pup­pua. Kui­ten­kin, hadit­heis­ta nuo tie­dot löy­ty­vät. Oma saa­ma­ni käsi­tys on se, että 9‑vuotta on ylei­sim­min hyväk­syt­ty, ja löy­tyy muis­taak­se­ni aina­kin kuu­des­ta eri läh­tees­tä. Vaih­toeh­toi­ses­ti on tul­kit­tu Ais­han olleen 12–13 vuo­tias, mikä tuo­hon maa­il­man aikaan oli­si toki ollut yleis­tä Euroopassakin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Esi­tut­kin­nan jäl­keen, jos­sa ko. sivus­ton teki­jä avoi­mes­ti myön­si tar­koi­tuk­se­naan olleen pil­ka­ta tuo­ta seu­ra­kun­taa ja uskon­toa yleen­sä, syyt­tä­jä kat­soi, että rik­ko­muk­set oli­vat vähäi­siä ja jät­ti syyt­teen nos­ta­mat­ta. Syyt­tä­jä­nä oli muu­an Mika Illman.”

  Niin­pä. Täs­sä­kin taas näh­dään, että vain Isla­min kri­ti­soin­ti on Suo­mes­sa kiel­let­ty. Kris­ti­nus­kos­ta ja kris­ti­tyis­tä saa kyl­lä sanoa ja kir­joit­taa ihan mitä hyvän­sä. Hal­la-aho oli siis täy­sin oikeas­sa. Kak­sois­tan­dar­di on ole­mas­sa, mie­li­pi­teen- ja sanan­va­paus kos­ke­vat vain nii­tä joil­la on “oikei­ta” mielipiteitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Ode on täs­tä asias­ta, että “omi­aan” saa kri­ti­soi­da vapaam­min ja kär­jis­te­tym­min täy­sin oikeas­sa. Se pätee hyvin monel­la ihmis­ten kans­sa­käy­mi­sen tasol­la jo tun­ne­poh­jai­ses­ti­kin. Ihmet­te­len hei­tä, jot­ka tätä itses­tään­sel­vyyt­tä eivät kyke­ne tai halua ymmärtää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Ode: “Onko tätä nyt niin vai­kea ymmär­tää. Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toi­nen sanoo minul­le, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmär­tä­mi­nen noin vaikeata?”

  No näh­tä­väs­ti ei, jokai­nen yllä kir­joit­ta­nut on sel­väs­ti­kin ase­tel­man ymmär­tä­nyt. He kysy­vät­kin: entä sitten?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Osmo kir­joit­ti:

  Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toi­nen sanoo minul­le, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmär­tä­mi­nen noin vaikeata?”

  Ei tuon eron ymmär­tä­mi­nen ole vai­ke­aa. On sil­ti kysee­na­lais­ta, pitäi­si­kö oman vii­te­ryh­män demo­ni­soin­ti olla lain sil­mis­sä hyväk­syt­tä­väm­pää kuin vie­raan. Ja toi­saal­ta myös omaa vii­te­ryh­mää on mah­dol­lis­ta tar­kas­tel­la ikään kuin ulko­puo­li­se­na, jol­loin sen arvos­te­lu ei olen­nai­ses­ti poik­kea vie­raan ryh­män arvostelusta. 

  On myös huo­mioi­ta­va, ettei Hal­la-Ahon syyt­tee­na­lai­sen teks­tin var­si­nai­nen tar­koi­tus ollut demo­ni­soi­da soma­lei­ta vaan osoit­taa kak­soiss­tan­dar­di ja kri­ti­soi­da medias­sa val­lit­se­vaa keskustelutyyliä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Mitä ihmet­tä on sel­lai­nen sanan­va­paus, jos­sa ei saa “lou­ka­ta”? Ei pahin­kaan tota­li­ta­ris­mi sel­lais­ta puhet­ta kiel­lä, jos­ta kaik­ki ovat samaa miel­tä. Sanan­va­paus tar­koit­taa nime­no­maan ja vain sitä, että rumas­ti saa sanoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Mus­li­mi siis sai­si sanoa isla­mis­ta tai mus­li­meis­ta mitä halu­aa. Mut­ta entä jos on pro­ses­sis­sa, jos­sa on kään­ty­mäs­sä pois isla­mis­ta, ja juu­ri sik­si halu­aa vaik­ka­pa inter­ne­tis­sä poh­tia oman uskon­ton­sa huo­no­ja puolia.

  Mis­sä vai­hees­sa uskon menet­tä­mis­tä itse­kri­tiik­kioi­keus lak­kaa, kun isla­mis­sa ei ole seu­ra­kun­tia, joi­hin voi­si täs­mäl­li­ses­ti kuu­lua tai olla kuu­lu­mat­ta asia­kir­joil­la todis­tet­ta­val­la tavalla?

  Ja voi­ko täl­lais­ta hen­ki­löä sit­ten ateis­ti sitee­ra­ta? Ja kuin­ka kauan?

  Jos Ayaan Hir­si Alin teks­tit ovat lail­li­sia Suo­mes­sa, saa­ko niis­tä kir­joit­taa myön­teis­tä arvioi­ta suo­ma­lai­sen kris­ti­tyn toi­mes­ta? Saa­ko sitee­ra­ta otta­mat­ta kan­taa? Linkata?

  Minus­ta tuo ana­lo­gia sii­hen, että yksi­lön kun­ni­aa ei saa lou­ka­ta muut, mut­ta yksi­lö voi kri­ti­soi­da itse­ään, ei toi­mi kovin hyvin. Ryh­män käsi­te on täs­sä lii­an epä­mää­räi­nen. Samat oikeu­det tai kiel­lot kai­kil­le, muu ei mah­du taval­lis­ten ihmis­ten oikeustajuun.

  Yli­pää­tään kaik­ki nämä suvait­se­vai­suu­den para­dok­sit ovat seu­raus­ta oikeuk­sien kol­lek­ti­voi­mi­ses­ta. Yksi­lön­va­pauk­sien kans­sa mitään ongel­mia ei olisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Sur­real, kuten tie­dät, en ole Koraa­nin tai Hadit­hien asian­tun­ti­ja. Alla anne­taan kui­ten­kin ymmär­tää viit­tei­den kera seu­raa­vas­ti, joku voi­nee halu­tes­saan tarkistaa:

  The col­lec­tion of tra­di­tions of Muham­mad that Mus­lims con­si­der most reliable, Sahih Buk­ha­ri, affirms in no less than five places that Ais­ha was six when Muham­mad took her and nine when he con­sum­ma­ted the mar­ria­ge (vol. 5, bk. 58, no. 234; vol. 5 bk. 58 no. 236; vol. 7 bk. 62 no. 64; vol. 7 bk. 62 no. 65; and vol. 7 bk. 62 no. 88). It is also in Sunan Abu Dawud (bk. 41 no. 4915), anot­her of the Sahih Sit­tah, the six hadith col­lec­tions Mus­lims accept as most reliable.”

  Eikä tämä ole itse asias­sa ko. kiis­ta­na­lai­sen pos­tauk­sen poin­tin kan­nal­ta eri­tyi­sen tär­keä asia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Osmo Soi­nin­vaa­ra kirjoitti:
  “Onko tätä nyt niin vai­kea ymmär­tää. Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toi­nen sanoo minul­le, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmär­tä­mi­nen noin vaikeata?

  Ongel­ma­na on se, että suo­ma­lai­sia her­jaa­va kir­joit­ta­ja her­jaa itsen­sä lisäk­si myös mui­ta suo­ma­lai­sia. Siis kyse ei ole mis­tään itsen­sä soi­maa­mi­ses­ta vaan sii­hen sot­ke­taan muut suo­ma­lai­set mukaan.

  Onko sit­ten suo­ma­lais­ten her­jaa­mi­nen vaa­ral­lis­ta kii­ho­tus­ta kan­san­ryh­mää koh­taan? Luul­ta­vas­ti on. Nimit­täin USAs­sa rotu­jen väli­sis­sä väki­val­ta­ri­kok­sis­sa uhri on yleen­sä euroop­pa­lais­ro­tui­nen ja teki­jä mus­ta. Tie­do­tus­vä­li­nei­den pro­pa­gan­da euroop­pa­lais­ro­tui­sia vas­taan voi hyvin­kin lisä­tä näi­tä muu­ten­kin ylei­siä väkivallantekoja.

  Val­tion­syyt­tä­jän pitäi­si ottaa loo­gi­nen lin­ja näi­hin kysy­myk­siin. Se, että hän näyt­tää hyväk­sy­vän suo­ma­lais­ten her­jaa­mi­sen, voi tuot­taa maa­han­muut­ta­jien suo­ma­lai­siin koh­dis­ta­maa väki­val­taa pit­käl­lä tähtäyksellä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Onko tätä nyt niin vai­kea ymmär­tää. Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toi­nen sanoo minul­le, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmär­tä­mi­nen noin vaikeata?

  Miten tuo kom­ment­ti liit­tyy tähän kes­kus­te­luun? Jos joku sol­vaa sinun hen­ki­löä­si, kyse saat­taa olla kun­nian­louk­kauk­ses­ta. Puhe on kui­ten­kin kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan, jos­sa lou­kat­tu koh­de on ryh­mä, ei yksilö.

  Onko mie­les­tä­si siis niin, että jos joku etni­nen suo­ma­lai­nen jul­kai­see kir­joi­tuk­sen, jos­sa väi­te­tään etnis­ten suo­ma­lais­ten ole­van kel­vot­ta­mia ali-ihmi­siä ja vaa­di­taan näi­den kaa­sut­ta­mis­ta ja uunit­ta­mis­ta kuo­li­aak­si, kysees­sä ei voi olla kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taan? Entä jos joku suo­men­so­ma­li jul­kai­see omas­ta yhtei­sös­tään vas­taa­van­lai­sen kir­joi­tuk­sen? Tai soma­li etni­sis­tä suomalaisista?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Minus­ta käsi­tys sii­tä, että suo­ma­lai­nen saa lou­ka­ta suo­ma­lai­sia on aina­kin laki­py­kä­län kan­nal­ta vir­heel­li­nen. Laki­teks­ti ei tee eroa sen perus­teel­la kuu­luu­ko louk­kaa­ja sii­hen kan­san­ryh­mään mitä on loukannut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Juha: “Var­sin­kin jos ereh­tyy sano­maan jotain poik­ki­puo­lis­ta vih­reis­tä nai­sis­ta, niin kos­to elää.”

  Pie­niä vih­rei­tä mie­hiä saa­nee vapaas­ti haukkua…

  Peri­aat­tees­sa on hyvin ymmär­ret­tä­vää, mik­si vähem­mis­tö­jä pitää koh­del­la hie­man silk­ki­han­sik­kain. Enem­mis­tö­hän voi demo­kra­tias­sa teh­dä mitä tahan­sa, ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa vähem­mis­töl­le käy huo­nos­ti. Sik­si vähem­mis­tö­jen vas­tai­nen liet­son­ta on suu­ren­nus­la­sin all. Ongel­ma on, miten täs­tä teh­dään tas­a­puo­lis­ta ja kes­tä­vää lain­sää­dän­töä, jos ja kun ihmi­sil­lä ei itsel­lään rii­tä ymmärrystä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Kysy­mys sii­tä, mil­loin Muha­me­din avio­liit­to pan­tiin toi­meen, on yhtä mie­len­kiin­toi­nen kuin se, syn­tyi­kö Jee­sus jou­luukks­sa vai syyskuussa.
  Suo­mes­sa kaik­kia uskon­to­kun­tia kos­ke­va avio­lii­ton ikä­ra­ja on 18 vuot­ta ja suku­puo­liyh­teys yhdek­sän­vuo­ti­aan kans­sa on rikos. Yhteias­kun­nal­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­sek­si Muha­me­din aviol­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alkai­si vaa­tia Suo­mes­sa alem­paa avioi­tu­mi­si­kää isla­mi­lai­sil­le tai oikeut­ta sekaan­tua lap­seen. Onko sel­lais­ta tapahtunut?

  Nuo uskon­to­jen ikä­ky­sy­myk­set ovat epä­luo­tet­ta­via. Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan usei­den sato­jen vuo­sien ikään yltä­neis­tä uskon­mie­his­tä. Raa­mas­tus­sa ano­taan myös, että jänin on märeh­ti­jä, mut­ta ei kukaan kui­ten­kaan väi­tä, että kris­tit­ty on ihmi­nen, joka uskoo jänik­sen ole­van märehtijä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. az: “Ode on täs­tä asias­ta, että “omi­aan” saa kri­ti­soi­da vapaam­min ja kär­jis­te­tym­min täy­sin oikeas­sa. Se pätee hyvin monel­la ihmis­ten kans­sa­käy­mi­sen tasol­la jo tun­ne­poh­jai­ses­ti­kin. Ihmet­te­len hei­tä, jot­ka tätä itses­tään­sel­vyyt­tä eivät kyke­ne tai halua ymmärtää.”

  Voit­ko perus­tel­la kysei­sen itses­tään­sel­vyy­den? Vai onko tar­koi­tuk­se­si ilmais­ta, että se pitäi­si ottaa sel­lai­se­naan, dogmina/aksioomana? Ja edel­leen, de fac­to ase­tel­ma on epä­sym­met­ri­nen (etni­sen) vähem­mis­tön ja enem­mis­tön suhteen.

  Voin sääs­tää aikaa­si: kysees­sä ei ole itsestäänselvyys.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Olin töis­sä jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na Rau­man­me­ren juhan­nuk­ses­sa. 90 000 suo­ma­lais­ta, kaik­ki kän­nis­sä, ilman vaat­tei­ta, nuk­ku­mas­sa kadul­la, oksen­te­lee, tap­pe­lee ja har­ras­taa seksiä.”

  Tuo on a) val­het­ta ja b) lei­maa­mis­ta, vaik­ka niin sanoi­si suo­ma­lai­nen VHM tai VHN lajitovereistaan.
  Keh­ve­li, kuka on noin sano­nut ja missä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Ode: “Kysy­mys sii­tä, mil­loin Muha­me­din avio­liit­to pan­tiin toi­meen, on yhtä mie­len­kiin­toi­nen kuin se, syn­tyi­kö Jee­sus jou­lu­kuus­sa vai syyskuussa.”

  Oli­sin täs­mäl­leen samaa miel­tä, ellei täl­lä oikeas­ti oli­si mer­ki­tys­tä tie­tyis­sä isla­mi­lai­sis­sa yhtei­söis­sä, ei toki (aina­kaan tie­tääk­se­ni) Suomessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Kyl­lä kysy­mys on mie­len­kiin­toi­sem­pi ja mer­kit­tä­väm­pi kuin Jee­suk­sen syntymäkuukausi. 

  Moham­ma­din käyt­täy­ty­mi­sel­lä pyhi­te­tään lap­sia­vio­lii­tot ympä­ri isla­mi­lais­ta maa­il­maa. Alle puber­teet­ti-ikäi­siä lap­sia pak­ko­nai­te­taan aikui­sil­le mie­hil­le. Sekö on sinus­ta yhdentekevää?

  Ihan kuin nyt tahal­laan heit­täy­ty­sit tyh­mäk­si, vaik­ka et ole, Osmo?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Osmo Soi­nin­vaa­ra: “Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toi­nen sanoo minul­le, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmär­tä­mi­nen noin vaikeata?”

  Ei ole. Entä onko sinun vai­kea ymmär­tää että riko­soi­keu­del­li­ses­ti sanan­va­pau­den raja ei voi riip­pua sii­tä kuka sanoo? Ai mik­si ei? Kos­ka se on tasa-arvon ja perus­tus­lain vas­tais­ta, Suo­men perustuslaki: 

  2 luku
  Perusoikeudet
  6 §
  Yhdenvertaisuus

  Ihmi­set ovat yhden­ver­tai­sia lain edessä.

  Ketään ei saa ilman hyväk­syt­tä­vää perus­tet­ta aset­taa eri ase­maan suku­puo­len, iän, alku­pe­rän, kie­len, uskon­non, vakau­muk­sen, mie­li­pi­teen, ter­vey­den­ti­lan, vam­mai­suu­den tai muun hen­ki­löön liit­ty­vän syyn perusteella.

  Toi­nen ongel­ma on se miten mää­ri­tel­lään sisä- ja ulko­ryh­mä jako. Muut ovat tähän jo kom­men­toi­neet, joten en mene sii­hen sen enem­pää. Yhden kysy­myk­sen haluan kui­ten­kin teh­dä. Olet­ko tosis­sa­si sitä miel­tä että jos ns. etni­nen hen­ki­lö sanoo että kaik­ki suo­ma­lai­set ovat rasisteja/juoppoja pitäi­si hänet tuo­mi­ta kii­ho­tuk­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Yhteias­kun­nal­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­sek­si Muha­me­din aviol­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alkai­si vaa­tia Suo­mes­sa alem­paa avioi­tu­mi­si­kää isla­mi­lai­sil­le tai oikeut­ta sekaan­tua lap­seen. Onko sel­lais­ta tapahtunut?”

  Vaik­ka mois­ta tapah­tui­si — aina­kin tois­tai­sek­si — isla­min man­daa­til­la vain Suo­men rajo­jen ulko­puo­lel­la, niin asial­la on aina­kin itsel­le­ni yhteis­kun­na­lis­ta mer­ki­tys­tä, ja po. glo­baa­lin uskon­non arvos­te­lu on asian perus­teel­la täy­sin oikeutettua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Osmo: “Yhteias­kun­nal­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­sek­si Muha­me­din aviol­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alkai­si vaa­tia Suo­mes­sa alem­paa avioi­tu­mi­si­kää isla­mi­lai­sil­le tai oikeut­ta sekaan­tua lapseen.”

  Val­lan­ku­mouk­sel­li­ses­sa Ira­nis­sa nais­ten täy­si-ikäi­syy­den rajak­si sää­det­tiin 9‑vuotta. Kha­ta­min aika­na sitä onnek­si nostettiin.

  Osmo on sii­nä vää­räs­sä, että alai­käis­ten nai­mi­nen oli­si ongel­mal­lis­ta vas­ta kun sitä ruvet­tai­siin vaa­ti­maan lain­sää­dän­nön tasol­la. Itse olen pereh­ty­nyt mm. Sak­san tilan­tee­seen jon­kun ver­ran, ja kyl­lä mm. Ana­to­lias­ta tule­vil­la van­hoil­li­sil­la turk­ki­lai­sil­la on hyvin ylei­se­nä käy­tän­tö­nä jär­jes­te­tyt (pakko)avioliitot, jois­sa tyt­tö on tei­ni-ikäi­nen. Sak­san lait eivät ole edel­ly­tyk­se­nä isla­mi­lai­sel­le avio­lii­tol­le. Lii­ton voi lain­voi­mais­taa sit­ten muu­ta­maa vuot­ta myöhemmin.
  Van­hem­pien­sa valit­se­man puo­li­son jou­tuu nai­maan lähes joka toi­nen Sak­san turk­ki­lai­nen nuo­ri. Eikai tämä­kään oli­si ongel­ma vas­ta sit­ten, kun vaa­dit­tai­siin pak­koa­vio­liit­to­jen sal­li­mis­ta laissa?

  Ne ovat ongel­mia jo nyt, ja niil­lä on tie­ty­nas­tei­nen kult­tuu­ri­nen yhteys islamiin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Todet­ta­koon nyt ensi alkuun, että minus­ta on parem­pi ereh­tyä sanan­va­pau­den kuin sen rajoit­ta­mi­sen suun­taan ja tuol­lai­sis­ta sano­mi­sis­ta ei pitäi­si tul­la syy­tet­tä eikä tuo­mio­ta. Mut­ta ymmär­rän joten­kin lain­sää­tä­jää, ja syyt­tä­jä taas toi­mii lain­sää­dän­nön puitteissa.

  Lain­sää­dän­nöl­lä on monia tavoit­tei­ta jot­ka ovat osit­tain ris­ti­rii­tai­sia. Toi­saal­ta lait suo­jaa­vat yksi­löä yhteis­kun­nal­ta, sanan­va­paus on rajoi­tus yhteis­kun­nan pak­ko­toi­mil­le. Toi­saal­ta lain­sää­dän­nön yksi perus­teh­tä­vis­tä on löy­tää rau­han­omai­sia rat­kai­su­ja konflik­tei­hin, jos ei tuo­miois­tui­mia oli­si niin rii­dat rat­kot­tai­siin nyr­kein. Jos louk­kaa jotain mil­joo­nil­le ihmi­sil­le pyhää, niin on taval­laan parem­pi että täl­lai­nen rii­ta käsi­tel­lään oikeu­des­sa eikä kadulla.

  Uskon­not ovat sii­nä mie­les­sä ongel­mal­li­sia, että nii­tä ja mil­joo­nia usko­vai­sia voi kyl­lä lou­ka­ta taval­la joka täyt­täi­si kun­nian­louk­kauk­sen kri­tee­rit, mut­ta kan­ta­jaa ei pää­sään­töi­ses­ti ole. Jos esi­mer­kik­si Paa­via tai Dalai Lamaa her­ja­taan Hesa­ris­sa, he voi­vat nos­taa syyt­ten kun­nian­louk­kauk­ses­ta Suo­mes­sa. Jee­sus tai Moham­med sen sijaan ei, eikä muu­ten myös­kään aika­naan Dalai Lama pos­tuu­mis­ti. (Pait­si että mitä­kö­hän tuo­miois­tuin ajat­te­li­si inkarnaatiosta?)

  En tie­dä miten asi­aan pitäi­si suh­tau­tua. Ehkä joten­kin niin että täl­lai­sis­sa arois­sa suu­ria ihmis­ryh­miä kos­ke­vis­sa aiheis­sa voi­daan edel­lyt­tää nor­maa­lia suu­rem­paa hie­no­tun­tei­suut­ta ilmai­sus­sa, mut­ta ei niin että sisäl­töön sinän­sä puu­tut­tai­siin. Kuten ame­rik­ka­lai­set sanoo, hard cases make bad law.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Nuo uskon­to­jen ikä­ky­sy­myk­set ovat epä­luo­tet­ta­via. Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan usei­den sato­jen vuo­sien ikään yltä­neis­tä uskon­mie­his­tä. Raa­mas­tus­sa ano­taan myös, että jänin on märeh­ti­jä, mut­ta ei kukaan kui­ten­kaan väi­tä, että kris­tit­ty on ihmi­nen, joka uskoo jänik­sen ole­van märehtijä”

  Ja raa­ma­tus­sa sekä koraa­nis­sa puhu­taan myös pal­jon muu­ta potas­kaa. Mik­si siis kysei­sen kir­jan nimeen van­no­vil­le ihmi­sil­le ei sai­si nau­res­kel­la tai mik­si hei­dän tai­kaus­ko­aan ei sai­si pil­ka­ta? Siis samas­sa mää­rin kuin yleen­sä­kin yhteis­kun­nas­sa on sal­lit­tua pil­ka­ta asioi­ta ja ilmiöitä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Onko tätä nyt niin vai­kea ymmär­tää. Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toi­nen sanoo minul­le, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmär­tä­mi­nen noin vaikeata?”

  Ei sii­nä ole mitään vai­keut­ta ymmär­tää. Lais­sa ei vain ole mis­sään sel­lais­ta koh­taa, että omaa kan­san­ryh­mää vas­taan ei voi­si teh­dä kansankiihotusta.

  Rau­ke­aa­ko samal­la peri­aat­teel­la tuo­mio kan­san­mur­has­ta­kin, mikä­li sen koh­dis­taa omaan kansaansa?

  Ymmär­rät­kö sinä Ode, että kan­san­ryh­mät eivät ole oikeus­toi­mi­hen­ki­löi­tä? Jos joku sanoo nimi­mer­kin takaa, että “kaik­ki nee­ke­rit on ali-ihmi­siä, eläi­miä, jot­ka tuli­si hävit­tää”, niin ei ole tuo­mion kan­nal­ta mitään väliä, onko kir­joit­ta­ja suo­ma­lai­nen vai afro.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. Jos halu­taan ver­ra­ta suo­ma­lais­ten juop­pous­gee­nis­tä ja maa­han­muut­ta­jien loi­si­mis­gee­nis­tä kir­joit­ta­mis­ta, niin pitäi­si myös miet­tiä sitä, mitä kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mi­nen (tai mikä se ter­mi nyt onkaan) oikeas­ti tar­koit­taa. Jos vaik­ka pai­kal­lis­leh­den kolum­nis­ti arvos­te­lee suo­ma­lai­sia kovaan­kin sävyyn, kukaan ei usko hänen kii­hot­ta­van luki­joi­ta suo­ma­lai­sia vas­taan. Eikä kukaan juop­po­gee­nis­tä luke­nut var­maan­kaan intou­du muki­loi­maan kadul­la suomalaisia. 

  Sen sijaan maa­han­muut­ta­jien loi­si­mis­gee­nis­tä kir­joit­ta­mi­nen saat­taa innos­taa ihmi­siä viha­te­koi­hin. Sel­lai­sen voi hel­pom­min uskoa ole­van aktii­vis­ta kii­hot­ta­mis­ta ja sel­lai­sek­si tar­koi­tet­tua. Toi­nen kysy­mys sit­ten on, kuin­ka tosis­saan Hal­la-aho tar­koit­ti mois­ta. Se että hän sanoo ettei tar­koi­ta, ei kui­ten­kaan yksin rii­tä perusteluksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Vas­taa­mi­nen on help­poa: jos suo­ma­lai­nen arvioi suo­ma­lai­sia, se ei ole yllyt­tä­mis­tä omaa kan­san­ryh­mää vastaan.

  Ei tuo ole ihan noin yksin­ker­tais­ta. Kyl­lä suomalainen/johonkin muu­hun etni­seen ryh­mään kuu­lu­va voi halu­ta kii­hot­taa omaa kan­san­ryh­mään­sä vas­taan. Se min­kä kii­hot­ta­mi­ses­sa on aja­tel­tu voi­van olla ran­gais­ta­vaa, on, että joku voi kii­hot­tua sii­tä. On kai sama kuka on kii­hot­ta­ja, jos vies­ti on omi­aan kiihottamaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Onko tätä nyt niin vai­kea ymmär­tää. Jos töp­pään ja sanon, että olin­pas tyh­mä, on se aivan eri asia kuin että joku toi­nen sanoo minul­le, että olit­pas tyh­mä. Onko tämän eron ymmär­tä­mi­nen noin vaikeata?

  Osmo Soi­nin­vaa­ra, sinä et ole kan­san­ryh­mä nimel­tä suo­ma­lai­set. Sinä olet Osmo Soininvaara.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. No näh­tä­väs­ti ei, jokai­nen yllä kir­joit­ta­nut on sel­väs­ti­kin ase­tel­man ymmär­tä­nyt. He kysy­vät­kin: entä sit­ten?

  Sii­nä ei oli­si mitään ennen­kuu­lu­ma­ton­ta, että joku vihai­si omaa kan­san­ryh­mään­sä ja haluai­si kii­hot­taa sitä vastaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Tuo Kale­van alku­pe­räi­nen jut­tu­kin pitää muu­ten lukea kon­teks­tis­saan. Mik­si vain Hal­la-ahon soma­li­ver­sio pitäi­si lait­taa kon­teks­tiin? Kale­van kir­joi­tuk­ses­sa poh­dis­kel­tiin näin:

  Rova­nie­men sur­mis­ta on vai­kea sanoa, oli­ko kyse yhden ihmi­sen mie­len sume­ne­mi­ses­ta, osas­ta huo­les­tut­ta­vaa tren­diä vai molem­pia. Kaik­ki tun­tuu mahdolliselta.
  — Kiis­ta­ton­ta on, että Suo­mi on Län­si-Euroo­pan väki­val­tai­sim­pia mai­ta ja että se kyt­key­tyy erot­ta­mat­to­mas­ti vii­nan­käyt­töön. Päis­sään sur­maa­mi­nen on kan­sal­li­nen, ehkä suo­ras­taan geneet­ti­nen eri­tyis­piir­re. Vas­taa­vaa ei löy­dy esi­mer­kik­si Ruot­sin tai Nor­jan tilastoista.
  — Yhtä itses­tään­sel­vää on, että käsia­sei­den help­po saa­ta­vuus on mones­ti omi­aan ruok­ki­maan väki­val­tai­sia impulsseja.”

  Tuos­sa­han vain poh­dis­kel­laan ja yri­te­tään häm­men­ty­nee­nä löy­tää seli­tys­tä rank­ko­jen ja käsit­tä­mät­tö­mien tapah­tu­mien jäl­keen. Kale­van kir­joi­tus ei mis­sään nimes­sä pyri louk­kaa­maan suo­ma­lai­sia tai kii­hot­ta­maan suo­ma­lai­sia vas­taan. Päinvastoin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. Maahanmuuttaja“kriittiset” eivät näe omaa rela­ti­vis­tis­ta väitettään.

  He ovat sitä miel­tä että Suo­mes­sa val­lit­se­vat hyväk­si koe­tut tavat ovat ainoi­ta kult­tuu­riim­me kel­paa­via. Samaan aikaan he väit­tä­vät että ulko­maa­ne­lä­vien mie­les­tä rais­kauk­set ovat nor­maa­lia toimintaa.

  Heil­lä on siis rela­ti­vis­ti­nen kan­ta jon­ka mukaan Suo­mes­sa oikeik­si koe­tut arvot ovat eri­lai­sia kuin muualla.

  Rela­ti­vis­mia vah­vis­taa että hei­dän mie­les­tään rais­kauk­sen hyväk­sy­mi­nen on inhottavaa.

  Tähän lop­pu­vat “hyvät” uuti­set maa­han­muut­ta­ja­krii­ti­koi­den koh­dal­la. Nimittäin:

  Täs­sä kuvios­sa isla­mi­nus­koi­sil­la oli­si oikeus itse päät­tää mikä hei­tä louk­kaa. Nil­li­tys kuin­ka “tämä ei louk­kaa ketään Suo­mes­sa” on tur­haa, sil­lä hehän itse ensim­mäi­se­nä syyt­tä­vät maa­han­muut­ta­jia sii­tä että he tuo­vat omat arvon­sa mukanaan.

  Jäl­jel­le jää täy­del­li­nen välin­pi­tä­mät­tö­myys maa­han­muut­ta­jien tun­teis­ta, mikä on sitä­kin tör­keäm­pää kos­ka he itse myön­tä­vät tie­tä­vän­sä kuin­ka louk­kaa­via hei­dän tari­nan­sa ovat.

  Mikä­li hei­dän tar­koi­tuk­sen­sa on jol­la­kin omi­tui­sel­la sim­pu­tus­men­ta­li­tee­til­la, siis välit­tä­mät­tä koh­teen tun­teis­ta, opet­taa maa­han­muut­ta­jat sie­tä­mään hei­tä louk­kaa­via väit­tei­tä, hei­dän kan­nat­tai­si miet­tiä oli­si­ko jokin toi­nen tapa, esi­mer­kik­si kes­kus­te­lu *ilman* pro­vo­soin­tia, järkevämpää.

  Vaih­toeh­toi­ses­ti he voi­vat ottaa jär­jen käteen­sä ja myön­tää, että rais­kaus­ta pide­tään paha­na aivan kaikkialla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Hei Osmo,

  ja kii­tos kir­joi­tuk­ses­ta­si. On muka­va huo­ma­ta, että uskal­lat kom­men­toi­da näin­kin tule­nar­kaa aihetta.

  Kir­joi­tit: “Kysy­mys sii­tä, mil­loin Muha­me­din avio­liit­to pan­tiin toi­meen, on yhtä mie­len­kiin­toi­nen kuin se, syn­tyi­kö Jee­sus jou­lu­kuus­sa vai syyskuussa.”

  Jos näin on, miten täs­tä kes­kus­te­le­mi­nen voi miten­kään ylit­tää ran­gais­ta­vuu­den rajat? Joh­don­mu­kai­suu­den nimis­sä sinun pitäi­si tode­ta myös “Jee­sus syn­tyi syys­kuus­sa” ‑kom­men­tis­ta “type­räs­ti kir­joi­tet­tu, ja saat­taa ylit­tää ran­gais­ta­vuu­den rajat”.

  Muham­me­din aviol­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen on yhteis­kun­nal­li­ses­ti kiin­nos­ta­vaa, kos­ka noin 1000000000 ihmis­tä pitää hän­tä Juma­lan lähet­ti­lää­nä, joka ei kyen­nyt teke­mään syn­tiä. Ja jos tämä kri­tiik­ki ylit­tää yhteis­kun­nal­li­sen kii­nos­ta­vuu­den vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun Sha­ria-lakia vaa­di­taan Suo­meen, suo­sit­te­li­sin hie­man maa­il­mo­ja sylei­le­väm­pää elä­mä­na­sen­net­ta. Voi­han sitä nyt olla edes noin niin kuin aka­tee­mi­ses­ti kiin­nos­tu­nut Sau­di-Ara­bian, Soma­lian, Afga­nis­ta­nin, Ira­nin, Pakis­ta­nin, ja vaik­ka­pa Indo­ne­sian laki- ja tapakäytännöistä.

  Vai voi­ko? Ja päät­tää­kö sii­tä todel­la Suo­mes­sa oikeuslaitos?


  Jari Mustonen

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Yhteias­kun­nal­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­sek­si Muha­me­din aviol­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alkai­si vaa­tia Suo­mes­sa alem­paa avioi­tu­mi­si­kää isla­mi­lai­sil­le tai oikeut­ta sekaan­tua lap­seen. Onko sel­lais­ta tapahtunut?

  Ei vie­lä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Kyl­lä suku­puo­liyh­teys lap­si­vai­mon kans­sa on aina­kin kor­keas­ti oppi­neen shia-mus­li­mi­joh­ta­ja aja­tol­lah Kho­mei­nin (1902–1989) mukaan sal­lit­tua. Ohje oli Kho­mei­nin suo­men­ne­tus­sa uskon­nol­li­ses­sa ohjeis­tos­sa. Sitee­raan: “Jos mies. joka on nai­nut alai­käi­sen tytön, omis­taa hänet ennen kuin hän on täyt­tä­nyt yhdek­sän vuot­ta ja tyt­tö trau­mau­tuu sii­tä, mies ei saa tois­taa tekoan­sa.” Eli tuo 9 vuot­ta­kaan ei ollut mikään ehdo­ton suo­jai­kä­ra­ja. Alle 9 vuo­ti­aan omis­ta­mi­se­te­ta oli tuol­lai­nen trauma-reunaehto. 

  Tus­kin tuo­ta Suo­mes­sa sal­li­taan tai nou­da­te­taan mut­ta kyl­lä minus­ta on kyse pedo­fi­lias­ta. Eikä kyse ole mis­tään 1500 vuot­ta van­has­ta uskon­nol­li­ses­ta teks­tis­tä. Sitä nyt voi kysel­lä onko kor­kean uskon­nol­li­sen joh­ta­jan täl­lai­nen ohje osa isla­min uskon­nol­lis­ta kontekstiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Lopun­ajan lain­tul­kin­taa sanon minä. Sii­nä vai­hees­sa, kun laki ei ole oikeu­den­mu­kai­nen, niin se muut­tuu vain mus­teek­si pape­ril­la. Olen val­koi­nen hete­ro­mies, en ole juop­po, enkä väki­val­tai­nen, sil­ti minua saa osa­na kan­san­ryh­mää­ni nimi­tel­lä sel­lai­sek­si. Tähän tie­tys­ti kuu­lui­si jat­kaa, että kyl­lä oli­si “työ­ka­lul­la” töi­tä, mut­ta sekin on uhkai­lua ja var­maan ennen aamua tulee kar­hu­ryh­mä oves­ta läpi. Ihan oikeas­ti, joku raja pitäi­si lap­sel­li­suu­del­la olla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Soi­nin­vaa­ra on näkö­jään päät­tä­nyt jät­tää täy­sin vas­taa­mat­ta Mar­ko Hami­lon jo useam­paan ker­taan esit­tä­miin hyviin kysy­myk­siin sii­tä, “kuka saa sanoa”.

  Älyl­li­ses­ti epä­re­hel­li­sel­le polii­ti­kol­le on tie­ten­kin kes­kei­sen tär­keä tai­to osa­ta jät­tää huo­miot­ta kysy­myk­set, joi­den käsit­te­ly joh­tai­si omien reto­ris­ten epä­re­hel­li­syyk­sien ilmitulemiseen.

  Onnek­si en enää ole sini­sil­mäi­nen nuo­ri, joka kuvit­te­li Vih­reät (tai aina­kin mer­kit­tä­vän osan heis­tä) reto­ri­ses­ti rehel­li­sek­si puolueeksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Hal­la-aho on sikä­li poik­keuk­sel­li­nen hen­ki­lö että hän pys­tyy saman­ai­kai­ses­ti a) akti­voi­maan kan­san­ryh­miä jot­ka perin­tei­ses­ti ovat olleet pelk­kiä objek­te­ja kai­ken yhteis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun ulko­puo­lel­la b) iske­mään kii­laa suo­ma­lai­sen kes­kit­ty­neen tie­don­vä­li­tyk­sen hege­mo­ni­aan c) puut­tu­maan pii­lo­ra­sis­ti­siin kak­soiss­tan­dar­dei­hin jot­ka näyt­tä­vät pesiy­ty­neen yhteis­kun­nan kai­kil­le tasoil­le ja d) kon­kre­ti­soi­maan uskon­nol­lis­ten käsi­tys­ten louk­kaa­mat­to­muu­teen liit­ty­vät ongelmat.
  Tyy­li­pis­tei­tä ei ole ennen­kään laskettu.

  Ihmi­siä täy­tyy voi­da käsi­tel­lä samoin kri­tee­rein näky­vis­tä ulkoi­sis­ta rodul­li­sis­ta tun­nus­mer­keis­tä tai uskon­nos­ta huo­li­mat­ta. Muka­su­vait­se­vai­nen “rotu­tie­toi­suus” jos­sa jouk­ko ilmei­sen sat­tu­man­va­rai­ses­ti pää­tet­ty­jä rotu­piir­tei­tä ja uskon­nol­li­sia käsi­tyk­siä on muu­tet­tu stig­mak­si joi­den kan­ta­jien toi­seut­ta koros­te­taan mas­sii­vi­sil­la “suo­je­le­vil­la” tie­don­vä­li­tys- ja juri­di­sil­la ope­raa­tioil­la sai­si pik­ku­hil­jaa kado­ta his­to­rian hämä­rään kuten joku kal­lon­muo­don mittailu.

  Aina voi toi­voa että oikeu­den­käyn­nis­tä muo­dos­tui­si erään (ei-toi­vo­tun) aika­kau­den sym­bo­li­nen pää­te­pis­te kuten Han­nu Sala­man juma­lan­pilk­ka­oi­keu­den­käyn­nis­tä aikoinaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Yhteias­kun­nal­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­sek­si Muha­me­din aviol­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alkai­si vaa­tia Suo­mes­sa alem­paa avioi­tu­mi­si­kää isla­mi­lai­sil­le tai oikeut­ta sekaan­tua lap­seen. Onko sel­lais­ta tapahtunut?”

  Yhteis­kun­nal­li­ses­ti se muut­tui mie­len­kiin­toi­sek­si sil­lä het­kel­lä, kun isla­mi­lai­sen tra­di­tion ja teks­tien mukai­nen käy­tös nos­tet­tiin arvos­te­lun ylä­puo­lel­le kri­mi­na­li­soi­mal­la sii­hen liit­ty­vien fak­to­jen sano­mi­nen ääneen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taan, siis vihan­liet­son­ta, ei oikein täy­ty itse­kri­tii­kis­sä. Kuka kii­hot­tuu väit­tees­tä “kyl­lä­pä me olem­me surkeita”?

  Jos joku suo­ma­lai­nen sanoo, että “suo­ma­lai­set ovat taka­pa­jui­sia rasis­te­ja”, hän ei todel­la­kaan viit­taa itseen­sä. Omaa vii­te­ryh­mää kri­ti­soi­taes­sa ase­tu­taan usein ryh­män ulko­puo­lel­le. Rasis­mia, sovi­nis­mia ym. syn­te­jä kos­ke­van näen­näi­sen itse­kri­tii­kin tar­koi­tuk­se­na on usein nimen­omai­ses­ti aset­taa puhu­ja moraa­li­ses­ti kri­tii­kin koh­tee­na ole­van ryh­män ulko- ja yläpuolelle.

  Ei voi­da mis­sään tapauk­ses­sa sanoa, että oli­si ole­mas­sa jokin ehdo­ton sään­tö, että omaa ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mi­nen oli­si sallittua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. Kii­hot­ta­mi­nen rikos­ni­mik­kee­nä nyt on niin käsit­tä­mä­tön, että en tajua sitä ollen­kaan. Miten näy­te­tään toteen, että joku on kii­hot­tu­nut Hal­la-ahon teks­teis­tä. Miten tätä kii­hot­tu­mis­ta mita­taan? Veren­pai­ne­mit­ta­ril­la­ko vai pitää­kö koh­teen sanoa tai teh­dä jotain kii­hot­tu­nei­suu­den tilassa?

  Mikä­li kukaan ei ole kii­hot­tu­nut, niin miten voi­daan sanoa, että joku toi­nen on kii­hot­ta­nut. Minus­ta on löy­dyt­tä­vä aina­kin yksi tyyp­pi, joka on kii­hot­tu­nut, muu­ten ei voi olla tapah­tu­nut mitään rikollista. 

  Vähän sama kuin, että saa syyt­teen kun­nian­louk­kauk­ses­ta, vaik­kei kukaan oli­si louk­kaan­tu­nut. Jos riit­tää, että joku VOISI kii­hot­tua tai louk­kaan­tua, niin ollaan kyl­lä jo sel­lai­ses­sa suos­sa, mis­sä sanan­va­paus on tun­te­ma­ton termi. 

  Tosin suo­ma­lai­ses­sa oikeus­lai­tok­ses­sa kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Sanoi­han Van­ha­nen tuo­reel­taan oikeu­den­käyn­nin jäl­keen, että Ruususen kir­jan “tie­dot” oli­vat aivan harmittomia. 

  Miten har­mi­ton tie­to voi olla yksi­tyi­sel­mää louk­kaa­va? Kyl­lä vain Hel­sin­gin hovioi­keu­den mie­les­tä voi!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. Täs­tä Osmo Soi­nin­vaa­ran blo­gis­ta löy­tyy kii­ho­tus­ta kan­san­ryh­mää vastaan:

  http://www.soininvaara.fi/2009/01/24/voittiko-hamas/

  Israel ei pääs­syt Hama­sin kimp­puun. Sivii­lien ohel­la saa­tiin tape­tuk­si myös joi­tain Hama­sin soti­lai­ta, mut­ta rek­ry­toin­ti­hul­luus tai­si nous­ta niin pal­jon, että tap­piot on help­po kor­va­ta. Sota­ri­kok­set kään­si­vät yleis­tä mie­li­pi­det­tä Israe­lin vastaan.

  Tuol­lai­sen kir­joit­ta­mi­nen voi innos­taa Suo­mes­sa asu­via mus­li­me­ja hyök­käyk­siin israe­li­lai­sia vas­taan. Vaa­ra ei suin­kaan ole kuvi­tel­tu vaan aivan todel­li­nen. Yllä ole­va teks­ti sisäl­tää väit­teet, että Israel oli­si syyl­lis­ty­nyt sota­ri­kok­siin ja sur­man­nut sivii­lien lisäk­si vain joi­ta­kin Hama­sin soti­lai­ta. Näi­den väit­tei­den totuusar­voa ei vie­lä tie­de­tä, ennen kuin asia on tut­kit­tu. IDF:n nimi­lis­tan mukaan sur­ma­tuis­ta 3/4 oli yhtey­des­sä Hamasiin.

  Bri­tan­nias­sa muu­ta­ma vuo­si sit­ten nel­jän bri­tan­nian kan­sa­lai­sen (jot­ka sat­tui­vat ole­maan mus­li­me­ja) kiih­ko brit­te­jä vas­taan yltyi sii­hen mit­taan, että he sur­ma­si­vat pom­meil­la Lon­toos­sa 50 ihmis­tä. Tämä osoit­taa, että nime­no­maan kii­ho­tus val­ta­väes­töä vas­taan voi olla sitä kaik­kein vaa­ral­li­sin­ta kiihotusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Älä nyt tar­joa vas­ta­puo­lel­le asei­ta hopea­lau­ta­sel­la, Osmo, var­sin­kin kun olet aivan oikeas­sa! Kuo­ron on nyt ihan pak­ko vas­ta­ta kuka kii­hot­tuu –kysy­myk­see­si että ‘minä! minä!’. Kysyn­pä jat­ko­ky­sy­myk­sen jo etu­kä­teen: hyvä on, siis joku kii­hot­tuu – mut­ta mil­lä taval­la? Jos kii­ho­tu­taan siten, että suu­tu­taan louk­kauk­ses­ta, kii­hot­tu­mi­nen on tasan päin­vas­tais­ta kuin se mitä lais­sa tarkoitetaan.

  Kom­men­teis­sa lan­ge­taan jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti myyt­tiin, että “ei ole tär­ke­ää, kuka sanoo, vaan mitä sanoo”.

  Gloa­ming kir­joit­ti: “az: ‘Ode on täs­tä asias­ta, että ‘omi­aan’ saa kri­ti­soi­da vapaam­min ja kär­jis­te­tym­min täy­sin oikeas­sa. Se pätee hyvin monel­la ihmis­ten kans­sa­käy­mi­sen tasol­la jo tun­ne­poh­jai­ses­ti­kin. Ihmet­te­len hei­tä, jot­ka tätä itses­tään­sel­vyyt­tä eivät kyke­ne tai halua ymmärtää.’
  Voit­ko perus­tel­la kysei­sen itses­tään­sel­vyy­den? Vai onko tar­koi­tuk­se­si ilmais­ta, että se pitäi­si ottaa sel­lai­se­naan, dogmina/aksioomana? Ja edel­leen, de fac­to ase­tel­ma on epä­sym­met­ri­nen (etni­sen) vähem­mis­tön ja enem­mis­tön suhteen.”

  Ase­tel­ma nime­no­maan ON epäsymmetrinen. 

  Lap­se­si käyt­täy­tyy huo­nos­ti. Var­maan sinul­la on mie­les­tä­si oikeus valit­taa asias­ta ystävällesi?
  Sym­met­rian lain mukaan sinul­la ei voi olla mitään sitä­kään vas­taan, että ystä­vä­si huo­maut­taa sinul­le, että lap­se­si käyt­täy­tyy huo­nos­ti, kun olet­te kyläs­sä hänen luonaan.

  Elä­män­kump­pa­ni­si ryyp­pää lii­kaa etkä jak­sai­si kat­sel­la hän­tä huma­las­sa. Var­maan sinul­la on mie­les­tä­si oikeus valit­taa asias­ta ystävällesi?
  Sym­met­rian lain mukaan sinul­la ei voi olla mitään sitä­kään vas­taan, että ystä­vä­si huo­maut­taa sinul­le, että elä­män­kump­pa­ni­si ryyp­pää lii­kaa ja että hän ei jak­sai­si kat­sel­la tätä huma­las­sa, kun olet­te kyläs­sä hänen luonaan.

  Ei se näin mene, kos­ka ihmis­suh­teis­sa ei sym­met­rian laki val­lit­se. Ei myös­kään ryh­mien väli­sis­sä suh­teis­sa. Vah­vem­man on olta­va varo­vai­sem­pi sano­mi­sis­saan, hei­kom­pi voi pääs­tel­lä vapaam­min. Se on hei­kom­man osa­puo­len vah­vuus, niin sanoak­se­ni; ase vah­vem­paa vas­taan, nime­no­maan sisä­siis­teis­sä län­si­mai­sis­sa demokratioissa. 

  Juma­lan­pilk­ka­syy­te oli poliit­ti­ses­ti epä­vii­sas: on mah­dol­lis­ta, että se herät­tää huo­mio­ta isla­mi­lai­ses­sa maa­il­mas­sa. Sen­hän jokai­nen muis­taa miten sil­loin käy. Van­ha­sen tai­taa olla vii­sain­ta ruve­ta rus­taa­maan anteek­si­pyyn­töä. (Joko­han anteek­si­pyyn­tö­val­tuu­te­tun ja –asia­mie­hen vir­ko­jen perus­ta­mi­nen on vireillä?)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. Pek­ka Pes­si kir­joit­ti 29.3.2009 kel­lo 21:22

  En siis oikein ymmär­rä, miten Hal­la-ahon kir­joi­tus isla­mis­ta *ei* ylit­täi­si ran­gais­ta­vuu­den rajaa. Se on vir­heel­li­nen ja valheellinen.

  Mie­ti­pä nyt uudem­man ker­ran! Jos kaik­ki val­heel­li­nen ja vir­heel­li­nen teks­ti oli­si ran­gais­ta­vaa, niin oikeus­lai­tok­sen kapa­si­teet­ti pitäi­si kyl­lä noin tuhatkertaistaa. 

  Teks­tiä ei voi sitä pait­si pitää val­heel­li­se­na ja vir­heel­li­se­nä sen perus­teel­la, että on ereh­ty­nyt läh­tees­tä, kuten Halla-aho.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. Muu­ka­lais­vi­ha­han syn­tyy aivan päät­tä­jien omil­la toi­men­pi­teil­lä, ei sii­hen mitään muu­at tarvita.

  Äidis­tä­ni tuli rasis­ti, kun hän tajusi, että ter­veys­kes­kuk­ses­sa on pako­lai­sil­le varat­tu oma nume­ro, johon he pää­se­vät jonot­ta­mat­ta .Ja myös vas­taa­no­tol­le jonot­ta­mat­ta. Kun­nan vir­ka­mies vah­vis­ti asian ole­van näin

  Äiti­ni on 80-vuo­tias, mut­ta hän ei pää­se enää edes ker­ran vuo­des­sa lääkärintarkastukseen.
  Isäl­le­ni taas kävi syk­syl­lä niin, että kun hänel­lä oli keuh­ko­kuu­me niin terk­ka­rin osa­päi­väi­nen 8 euron diag­nos­tik­ko päät­ti, että hän ei tar­vit­se hoi­toa ja lupa­si ajan kuu­ku­den päähän.
  Sii­hen men­nes­sä 84 ‑vuo­tias oli­si ollut jo mul­lan alla .

  Aset­ta­mal­la maa­han­muu­ta­jat parem­paan ase­maan omien kan­sa­lais­ten suh­teen luo­daan muukalaisvihaa.

  Ode voi men­nä pei­lin eteen ja kat­soa syyl­lis­tä sieltä

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. Minä aion tut­kia nais­toi­mit­ta­jien kir­joi­tuk­set jat­kos­sa entis­tä tar­kem­min. Jos suo­ma­lai­sia streit­te­jä mie­hiä yleis­täen arvos­tel­laan, niin tut­ki­mus­pyyn­tö polii­sil­le lähtee. 

  nimim. “Vahin­gon­kor­vauk­sin lamaa vastaan”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Aina­kin täl­le lis­tal­le tul­lut vies­ti­tul­va, jota olen pit­käs­tä aikaa jou­tu­nut laa­ja­mit­tai­ses­ti sen­su­roi­maan, osoit­taa, että jot­kut ovat todel­la kiihottuineita”

  Niin, mut­ta joh­tuu­ko kii­hot­tu­mi­nen Hal­la-Ahon kir­joi­tuk­sis­ta vai oikeus­lai­tok­sen har­ras­ta­mas­ta sanan­va­pau­den rajoit­ta­mi­ses­ta ja tie­do­tus­vä­li­nei­den pit­kään jat­ku­nees­ta mus­ta­maa­laus­kam­pan­jas­ta? Joil­le­kin sanan- ja aja­tuk­sen­va­paus voi olla sen ver­ran tär­keä asia, että sen perus­te­le­mat­to­mat rajoi­tus­yri­tyk­set aiheut­ta­vat “kii­hot­tu­mis­ta”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. Raa­ma­tus­sa sano­taan myös, että jänis on märeh­ti­jä, mut­ta ei kukaan kui­ten­kaan väi­tä, että kris­tit­ty on ihmi­nen, joka uskoo jänik­sen ole­van märehtijä.”

  Nono, kyl­lä­hän ne pupuset syö­vät ruo­kan­sa moneen ker­taan sii­nä mis­sä märeh­ti­jät. Ainoa ero märeh­ti­jiin on se, että leh­mä oksen­taa sen ruo­hon takai­sin suu­hun­sa, kun taas pupu syö uusik­si omia pipanoitaan.

  Jos nyky­ään bio­lo­git eivät luo­kit­te­le­kaan jänis­tä tai kanii­nia märeh­ti­jäk­si, niin tiet­tyä saman­kal­tai­suut­ta noil­ta sil­ti löy­tyy. Eikä se ole edes mikään uskonasia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 63. Kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mi­nen on kär­si­nyt inflaation.

  Minus­ta se, että epäi­lee jol­la­kin kan­san­ryh­mäl­lä ole­van geneet­ti­sen tai­pu­muk­sen X, ei ole kiihottamista.

  Kii­hot­ta­mi­nen on jotain väki­val­taan yllyt­tä­mis­tä ja vihan­liet­son­taa ja ero­aa sel­väs­ti kri­tii­kin esittämisestä.

  Sii­nä Osmo on oikeas­sa, että kon­teks­tis­ta riip­puen sama teks­ti tai puhe voi olla kii­hot­ta­mis­ta tai sit­ten ei. Olen­nais­ta on kii­hot­tuu­ko ylei­sö vai ei.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 64. Kos­ka kukaan ei ole vas­tan­nut tuol­la aiem­min esit­tä­mää­ni perus­lail­li­seen ongel­maan tois­tan sen. 

  Mil­lä perus­teel­la EI OLE perus­tus­la­kiin kir­ja­tun yhden­ver­tai­suus peri­aat­teen vas­tais­ta mikä­li lauseen “etni­sel­lä ryh­mäl­lä X on nega­tii­vi­nen geneet­ti­nen omi­nai­suus Y” tai sii­hen ver­rat­ta­vis­sa ole­vien lausei­den riko­soi­keu­del­li­nen sta­tus riip­puu puhu­jan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta ominaisuudesta?

  Ja se toi­nen kysy­mys niil­le, jot­ka kan­nat­ta­vat sisä- ja ulko­ryh­män perus­teel­la tapah­tu­vaa lain­sää­dän­töä ja toi­meen­pa­ne­mis­ta: olet­te­ko tosis­san­ne sitä miel­tä että ns. etni­sen hen­ki­lön sano­ma­na lauseen “suo­ma­lai­set on rasis­ti­sia ja/tai juop­po­ja” tuli­si joh­taa tuo­mioon kan­san­ryh­mää vas­taan kiihottamisesta?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Nämä kir­joi­tuk­set ovat toi­nen tois­taan jär­jet­tö­mäm­piä. Onko Her­ra harn­maa todel­la sitä mieltä,
   oman jou­kon arvioi­mi­nen on kii­ho­tus­mie­les­sä saman­lais­ta ja sisäl­tää saman­lai­sen väki­val­lan uhan kuin kuin vihol­li­sek­si miel­tä­män­sä jou­kon arvioiminen.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 65. No lue nuo JL:n lin­kit, menee ehkä 5min. Epäi­len vaan että on sinul­ta hel­pom­pi kui­ta­ta omaan maa­il­man­kat­so­muk­seen sopi­mat­to­mat asiat tai muu­ten vaan vai­keat kysy­myk­set kom­men­til­la “en ole tutus­tu­nut asiaan.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mones­ta pals­tal­le tul­lees­ta kir­joi­tuk­ses­ta voi todel­la pää­tel­lä, että kan­nan­ot­toon riit­tää vii­den minuu­tin lukai­su. Kai sitä pitäi­si tutus­tua muu­tam­naan vas­taa­vaan tapauk­seen, nyt esi­mer­kik­si. Maa­il­mas­sa on pal­jon tutus­tu­mi­sen arvoi­sia asioi­ta, Kun niis­tä kym­me­nen tuhast­ta minun sil­mis­sä­ni mie­len­kiin­toi­sem­paa on teh­ty, on tuon aika. Eläm­me sil­loin vuot­ta 3400.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 66. @Anna-Liisa
  Entä jos jon­kun ryh­män täys­val­tai­nen jäsen kir­joit­taa jotain, jon­ka ulko­puo­li­nen ja pahan­tah­toi­nen taho ottaa osak­si omaa pro­pa­gan­daan­sa? Netis­tä löy­tää esim. anti­se­miit­te­ja, jot­ka lai­naa­vat Israel Sha­ha­kin juu­ta­lai­seen uskon­toon ja kult­tuu­riin koh­dis­tu­via kri­tiik­ke­jä (ettei puhut­tai­si koko ajan isla­mis­ta — selek­tii­vi­nen uskon­to­kri­tiik­ki ei ole isla­mo­fo­bien kek­sin­tö vaan sil­lä on pit­kät perin­teet). Ovat­ko nämä teks­tit kan­san­ryh­män vas­tais­ta kii­ho­tus­ta aina vai pel­käs­tään sil­loin kun joku nat­si lai­naa niitä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 67. Eli Osmo Hal­la-ahon muu­ta­ma lause isla­mis­ta riit­tää uskon­rau­han rik­ko­mi­seen, mut­ta kris­ti­tyis­tä saa jau­haa tuu­tin­täy­del­tä sitä itse­ään ilman pel­koa syy­tet­tä uskon­rau­han rikkomisesta ?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 68. Nämä kir­joi­tuk­set ovat toi­nen tois­taan jär­jet­tö­mäm­piä. Onko Her­ra harn­maa todel­la sitä mieltä,
  oman jou­kon arvioi­mi­nen on kii­ho­tus­mie­les­sä saman­lais­ta ja sisäl­tää saman­lai­sen väki­val­lan uhan kuin kuin vihol­li­sek­si miel­tä­män­sä jou­kon arvioiminen”

  Otta­mat­ta kan­taa Her­ra har­maan näke­myk­siin, voi kysyä, sisäl­tää­kö sen vie­raan ryh­män arvioi­mi­nen­kaan auto­maat­ti­ses­ti mitään väki­val­lan uhkaa? Hal­la-Ahon teks­te­jä pal­jon luke­nee­na sanoi­sin, että hänel­lä ei ole min­kään­lai­sia sym­pa­tioi­ta väki­val­tai­sen toi­min­nan puo­les­ta eikä hän ole sii­hen ketään kii­hot­ta­nut. Teo­reet­ti­sen arve­lun esit­tä­mi­nen jos­tain ryh­mäs­tä kak­soiss­tan­dar­din osoit­ta­mi­sek­si ei mie­les­tä­ni ole väki­val­taan kiihottamista. 

  Ja kuka muu Hal­la-Ahon kir­joi­tuk­sis­ta itse asias­sa on kii­hot­tu­nut kuin vähem­mis­tö­val­tuu­tet­tu ja syyt­tä­jä? Kuka on toi­mi­nut tai edes aiko­nut toi­mia väki­val­tai­ses­ti Hal­la-Ahon kir­joi­tus­ten takia?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 69. Vies­ti­ni jäi joko inter­ne­tin syö­ve­rei­hin tai sen­suu­rin kyn­siin, joten toistetaan.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: “Onko Her­ra harn­maa todel­la sitä mieltä,
  oman jou­kon arvioi­mi­nen on kii­ho­tus­mie­les­sä saman­lais­ta ja sisäl­tää saman­lai­sen väki­val­lan uhan kuin kuin vihol­li­sek­si miel­tä­män­sä jou­kon arvioiminen.”

  En ole mut­ta olen sitä miel­tä että riko­soi­keu­del­li­ses­ti teon lait­to­muut­ta ei voi mää­rit­tää yksi­lön hen­ki­lö­koh­tai­sien omi­nai­suuk­sien mukaan. Tois­tai­sek­si perus­la­ki on puo­lel­la­ni. Et edel­leen­kään vas­tan­nut kum­paan­kaan kysymykseeni.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 70. Kom­men­teis­sa lan­ge­taan jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti myyt­tiin, että “ei ole tär­ke­ää, kuka sanoo, vaan mitä sanoo”.”

  Ei se ole mikään myyt­ti. Lais­sa ei todel­la­kaan teh­dä mitään ero sen välil­le, kii­hot­taa­ko sel­lais­ta ryh­mää vas­taan, johon itse kuu­luu, vai sel­lais­ta ryh­mää vas­taan, johon ei itse kuulu.Lain mukaan Suo­mes­sa pitää tuo­mi­ta, ei suvait­se­vais­ton mie­li­pi­tei­den. Ote­taan vie­lä huo­mioon se, että on mah­do­ton­ta aset­taa mitään sel­vä­piir­tei­siä ryh­mä­ra­jo­ja. Sai­si­ko muka ruot­sis­ta suo­meen muut­ta­nut kri­ti­soi­da mui­ta, vaik­ka soma­lia­lai­sia maa­han­muut­ta­jia, yhtään sen vapaam­min kuin kan­ta­suo­ma­lai­nen? Tuskin. 

  Hal­la-ahon kan­nat­ta­ji­neen kan­nat­tai­si­kin perus­taa uskon­nol­li­nen yhtei­sö, jos­sa kaik­ki Hal­la-ahon sano­mi­set julis­te­taan abso­luut­ti­sek­si ja ylim­mäk­si totuu­dek­si, jota ei sovi kenen­kään kysee­na­lais­taa. Sil­loin voi­tai­siin Kals­ket­ta Ill­ma­nia ja mui­ta inkvi­siit­to­rei­ta syyt­tää uskon­rau­han häi­rit­se­mi­ses­tä. Ehkä tämän voi­si teh­dä jäl­ki­kä­tei­ses­ti­kin, onhan uskos­sa kaik­ki mahdollista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 71. Aja­tus­koe.

  Minul­la sat­tuu ole­maan blo­gi, jota ennak­ko­mo­de­roin kuten Ode­kin tätä.

  Ole­te­taan, että sin­ne joku kir­joit­taa soma­le­ja ja isla­mia louk­kaa­vas­ti­kin arvos­te­le­van teks­tin nimimerkillä.

  Polii­si saa asian tie­toon­sa ja aloit­taa esi­tut­kin­nan, kos­ka on syy­tä epäil­lä rikos­ta (jos­ta epäil­ty­nä minä jul­kai­si­ja­na ja teks­tin kir­joit­ta­ja kir­joit­ta­ja­na). Sel­vi­tän polii­sil­le pyyn­nös­tä kir­joit­ta­jan hen­ki­löl­li­syy­den. Polii­si käy kuu­lus­te­le­mas­sa kyseis­tä hen­ki­löä, tote­aa että hän on soma­li­taus­tai­nen mus­li­mi, nuo­ri mies joka on irtau­tu­mas­sa van­hem­pien­sa kult­tuu­ri­pii­ris­tä ja poh­tii liit­ty­mis­tä lute­ri­lai­seen kirk­koon, johon hänen suo­ma­lai­nen tyt­töys­tä­vän­sä kuu­luu. Polii­si ei vie asi­aa syyt­tä­jäl­le, kos­ka hän kri­ti­soi omaa ryh­mään­sä ja niin se vaan minä­kin pää­sen pälkähästä.

  Näin­kö se menee? Näki­sin vie­lä tämän tul­kin­nan kan­nat­ta­jien esit­tä­mät lain­koh­dat / viit­tauk­set lain esi­töi­hin / mah­dol­li­set oikeustapaukset.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mar­ko Hami­lo ei edes yri­tä ymmär­tää. Vihaan kii­hot­ta­mi­nen on rikos, joten kuta­kin kir­joi­tus­ta tulee arvioi­da sen poh­jal­ta. Kale­van poh­din­ta sii­tä, mikä on suo­ma­lais­ten huo­non vii­na­pään takia voi olla jon­kin mie­les­tä louk­kaa­va, mut­ta vihaan kii­hot­ta­va se ei ole. Soma­li­po­jan kir­joit­ta­ma trol­li voi sitä olla. Pro­pa­gan­da­so­dis­sa juu­ri vas­ta­puo­len nimis­sä kir­joi­te­tut älyt­tö­myy­det ovat pahim­pia vihaan kiihottajia.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 72. Emme oikein osaa mää­ri­tel­lä, mitä kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taan on. Joten voi­sim­me käyt­tää hiu­kan maalaisjärkeä.

  Soma­leil­le voi koi­tua todel­lis­ta hait­taa sii­tä, että hei­tä mus­ta­maa­la­taan Suo­mes­sa. Sen sijaan suo­ma­lai­set eivät ole kau­hean suu­res­sa vaa­ras­sa tul­la syr­ji­tyik­si Kale­van väit­teen takia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 73. Kyl­lä nämä hal­la-aho­lai­set ovat aika­moi­sia kak­sois­kie­len taitureita! 😀

  Hal­la-aho kir­joit­taa, sil­loin kun ei rui­ku­ta omaa koh­te­lu­aan, nau­tit­ta­van ilkeäs­ti ja tabu­ja kaa­taen. Vähän samaan tapaan kir­joit­taa Loka-Lai­ti­nen nai­sis­ta Ilta­leh­den paki­nois­saan, hänen­kin kir­joi­tuk­si­aan luen nautinnolla.

  Sil­ti Hal­la-ahon kir­joi­tuk­sis­sa on hiuk­ka huo­les­tut­ta­va ala­vi­re, jota Lai­ti­sen sovi­nis­ti­ju­tuis­sa ei ole. Todis­taa­han tätä ei voi, tie­ten­kään — eivät tun­nel­mat ja mie­leen­joh­tu­mat ole todis­tei­ta eikä nii­tä voi todistaa.

  Hal­la-ahon kan­nat­ta­jien kir­joi­tuk­set ovat­kin sit­ten sel­lais­ta viha­son­taa että on ker­ras­saan hui­ke­aa seu­ra­ta, miten he lyö­vät rin­toi­hin­sa ja huu­ta­vat tai­vaa­seen asti viat­to­mi­na, kun hei­tä sel­lai­sen kir­joit­ta­mi­ses­ta syytetään. 😀 😀

  Hal­la-ahon ehdo­tel­ma ulko­maa­lais­laik­si on sen sijaan täy­sin asial­li­nen jos sen oikein muis­tan, ja toi­voi­sin­kin että se otet­tai­siin vaka­vas­ti. Tur­ha on toi­vo, kylläkin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 74. Tar­koi­tus voi pyl­läh­tää nurin­päin, luo­da ennak­ko­pää­tölk­sen sii­tä, ettei uskon­to­ja saa arvostella.”

  Tuol­lai­nen pää­tös oli­si mie­len­kiin­toi­nen sii­nä mie­les­sä, että uskon­noil­la ja tie­tyn uskon­non eri suun­tauk­sil­la on tai­pu­mus­ta arvos­tel­la toi­si­aan hyvin­kin ran­kas­ti har­haop­pi­sik­si, jopa Saa­ta­nan aikaan­saan­nok­sik­si. Suo­mes­sa on esim. kris­tit­ty­jä, jot­ka pitä­vät Muham­me­dia vää­rä­nä pro­feet­ta­na, sii­nä mis­sä mus­li­me­ja, jot­ka pitä­vät Jee­suk­sen ase­maa kris­til­li­syy­des­sä har­ha-oppi­se­na, mis­tä netis­sä riit­tää mats­kua suo­men­kie­li­ses­ti­kin yllin kyllin.

  Kyse on juu­ri­kin arvos­te­lus­ta ja molem­mat käsi­tyk­set louk­kaa­vat toi­si­aan, jopa hyvin syväs­ti. Miten mah­dol­li­nen tuo­mio vai­kut­tai­si mie­les­tä­si siihen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 75. Minä olen asu­nut ja teh­nyt töi­tä seit­se­mäs­sä eri maas­sa ja kyl­lä val­koi­se­na­kin jou­tuu rasis­ti­sen koh­te­lun kohteeksi.

  Mut­ta val­koi­sel­la on se etu , että hän on usien var­kas ja kou­luet­tu ver­rat­tu­na pää­väes­töön ja se pelas­taa monel­ta pahem­mal­ta ongelmalta.

  Toi­nen peri­aa­te on, että olen kyl­lä jou­tu­nut joka maas­sa sopu­tu­maan pai­kal­li­siin tapoi­hin ja lakei­hin, oli­vat ne minun vakau­muk­se­ni tai mie­li­pi­tee­ni vuok­si vääriä/tyhmiä.
  Ja jos en olsi sopu­tu­nut niin olsi ruoskittu/sakotettu/pistettyvankilaan

  Kyl­lä jokai­ses­sa maas­sa jou­tuu elä­mään maan tapo­jen ja lakien mukaan 

  Suo­ma­lai­set ovat aika oppi­mat­to­mia sopeut­ta­maan maaa­ha­muut­ta­jia Suo­men oloi­hin ja päät­tä­jät nöy­ris­te­le­vät hei­dän edes­sään aivan turhaan.

  Toi­sek­si päät­tä­jien ris­ti­rii­tai­set puheet “työ­voi­ma­pu­las­ta” ja suo­ma­lais­ten sanee­ra­mi­nen kor­tis­toon herät­tä­vät myös muukalaisvihaa.

  Päät­tä­jät aiheut­ta­vat itse omil­la teoil­laan muukalaisvihaa

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 76. Jouk­ko-oppi on kuol­lut ja kuo­pat­tu, lain pitää olla kai­kil­le sama. Minun ikä­pol­ve­ni on kas­va­nut tasa-arvoon ja ihmis­ten eriar­voi­nen ase­ma lain edes­sä on minul­le kau­his­tus. Jos oikeus­lai­tok­ses­sa ale­taan har­ras­taa jouk­ko-oppia, niin tuo­mit­ta­koot kan­san­ryh­mät­kin sit­ten koko­nai­suu­des­saan, ei yksilöinä.
  Mal­til­li­se­na ihmi­se­nä minua kau­his­tut­taa kan­ta­väes­tön sor­ta­mi­nen, sii­tä ei var­mas­ti seu­raa mitään hyvää, ei ole kos­kaan seurannut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 77. Ker­ro nyt Ode:

  Jos yli 5‑kymppistä lap­seen sekaan­tu­jaa ei saa kut­sua pedo­fii­lik­si, niin mil­lä nimel­lä hän­tä oli­si luval­lis­ta kutsua?

  On älyl­lis­tä epä­re­hel­li­syyt­tä, jos tosi­asiat kel­paa­vat vain sil­loin, kun ne sopi­vat ris­ti­rii­dat­ta omaan maailmankuvaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 78. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, mitä usko­vai­set sano­vat maal­lis­tu­neis­ta ja hei­dän pai­kas­taan maailmankaikkeudessa…”

  Niin­pä. Jos ole­te­taan, että ihmi­siä tulee koh­del­la tas­a­puo­li­si­ses­ti, mik­si usko­vai­sil­la on oikeus jat­ku­vas­ti lou­ka­ta uskonn­ot­to­mia? Jos laki­sää­tei­siä louk­kaa­mat­to­muusoi­keuk­sia jael­laan mie­li­val­tais­ten usko­mus­ten perus­teel­la, tuli­si nii­tä jael­la myös viral­li­siin uskon­to­kun­tiin kuulumattomille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 79. Vihaan kii­hot­ta­mi­nen on rikos, joten kuta­kin kir­joi­tus­ta tulee arvioi­da sen pohjalta”

  Pitäi­si­kö syyt­teen nos­ta­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä olla mie­les­tä­si näyt­töä sii­tä, että joku on kii­hot­tu­nut? Jos täl­lais­ta näyt­töä ei tar­vi­ta, eikö vaa­ra­na ole se, että “vää­ris­tä” aja­tuk­sis­ta ran­gais­taan mie­li­val­tai­sil­la syyt­teil­lä? JHA:n tapauk­ses­sa­han ei ole mitään näyt­töä sii­tä, että joku(syyttäjää/vähemmistövaltuutettua lukuu­not­ta­mat­ta) oli­si kii­hot­tu­nut vihan asteel­le tai toi­mi­nut kii­hot­tu­nees­sa tilas­sa väki­val­tai­ses­ti jotain kan­san­ryh­mää vastaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 80. Kale­va ei kii­hot­ta­nut suo­ma­lai­sia vastaan.

  Hal­la-aho kii­hot­ti soma­le­ja vastaan.

  Kale­van kir­joi­tuk­ses­sa pyrit­tiin löy­tä­mään vas­tauk­sia ja rat­kai­su­ja Suo­mes­sa teh­tyi­hin käsit­tä­mät­tö­miin väki­val­lan­te­koi­hin, yhtei­siin ongel­miin. Taus­tal­la oli­vat kou­luam­mus­ke­lut ja Rova­nie­met sur­mat. Oli­si absur­dia, jos arvaus suo­ma­lais­ten huma­la­tap­pa­mi­sen gee­ni­pe­räi­syy­des­tä kii­hot­tai­si jon­kun hyök­kää­mään suo­ma­lais­ten kimppuun.

  Hal­la-ahon nimen­omai­ses­sa kir­joi­tuk­ses­sa poh­dis­kel­tiin ehkä sanan­va­pau­den rajo­ja, mut­ta suu­rin osa Hal­la-ahon _muista_ kir­joi­tuk­sis­ta on käsi­tel­lyt mm. soma­lien rikol­li­suut­ta ja loi­si­mis­ta. Yhte­nä teho­kei­no­na on ollut tois­to, jos­sa lue­tel­laan ryös­tö­jä ja rais­kauk­sia toi­sen­sa perään ja maa­han­muut­ta­jien tapaa hui­ja­ta sys­tee­miä. Ei oli­si absur­dia, jos väi­te soma­lien ryös­te­ly- ja loi­si­mis­gee­neis­tä aiheut­tai­si vihan­pur­kauk­sia soma­le­ja vastaan.

  Kale­van ylei­nen tar­koi­tus ei ole luo­da suo­ma­lais­kriit­ti­siä asenteita.

  Scrip­tan ylei­nen tar­koi­tus ON luo­da maa­han­muut­ta­ja­kriit­ti­siä asenteita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 81. Kale­van “poh­din­ta” meni näin: 

  Rova­nie­men sur­mis­ta on vai­kea sanoa, oli­ko kyse yhden ihmi­sen mie­len sume­ne­mi­ses­ta, osas­ta huo­les­tut­ta­vaa tren­diä vai molem­pia. Kaik­ki tun­tuu mahdolliselta.
  – Kiis­ta­ton­ta on, että Suo­mi on Län­si-Euroo­pan väki­val­tai­sim­pia mai­ta ja että se kyt­key­tyy erot­ta­mat­to­mas­ti vii­nan­käyt­töön. Päis­sään sur­maa­mi­nen on kan­sal­li­nen, ehkä suo­ras­taan geneet­ti­nen eri­tyis­piir­re. Vas­taa­vaa ei löy­dy esi­mer­kik­si Ruot­sin tai Nor­jan tilastoista.

  Kos­ka päis­sään tap­pa­mi­nen on var­sin vihat­ta­va piir­re — minus­ta jopa vihat­ta­vam­pi kuin ryös­te­ly ja vero­va­roil­la loi­si­mi­nen — niin mik­sei täs­tä joku oli­si voi­nut yhtä lail­la vihaan kii­hot­tua suo­ma­lai­sia vas­taan kuin Hal­la-ahon teks­tis­tä soma­lia­lai­sia vastaan.

  Kyl­lä Kale­vaa luke­vat muut­kin kuin suo­ma­lai­set, jos tämä sisä­pii­ri­jut­tu on niin tär­keä pointti.

  Itse asia­sa koko Kale­van jut­tu oli aivan idioot­ti­mai­nen, eihän mikään teko voi kos­kaan olla geneet­ti­nen piirre. 

  Sitä Hal­la-aho myös sar­kas­ti­ses­ti kri­ti­soi, mikä saat­toi jää­dä huomaamatta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 82. Yri­tän kovas­ti­kin ymmärtää.

  Unoh­de­taan ne Kale­van poh­din­nat het­kek­si. Sii­nä ei ilmei­ses­ti sanot­tu tar­peek­si louk­kaa­vaa tai vihaan kii­hot­ta­vaa, jota pitäi­si ver­ra­ta sii­hen, kun sano­taan mus­li­meis­ta jota­kin hie­man ikä­vää mut­tei vihaan kiihottavaa.

  Olen­nai­nen kysy­mys kos­ki sitä, onko väliä sil­lä, kuka sanoo.

  Jos suo­ma­lai­nen saa lou­ka­ta suo­ma­lai­sia, joh­tuu­ko se sii­tä, että

  a) kan­ta­väes­töä saa lou­ka­ta kuka tahan­sa vai
  b) omi­aan saa lou­ka­ta kuka tahansa

  Sik­si tuo kuvit­teel­li­nen esi­merk­ki mus­li­mi­po­jas­ta, joka kir­joit­taa ano­nyy­mis­ti. Mie­les­sä­ni ei ollut mitään trollia.

  Mut­ta nyt viet kes­kus­te­lua toi­seen suun­taan, mikä sinän­sä on jär­ke­vä suun­ta: mik­si tar­vi­taan eri­tyis­la­ki kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää koh­taan, kun rikok­seen yllyt­tä­mi­ses­tä ran­gais­taan muu­ten­kin, mukaan­lu­kien kaik­ki täs­sä yhtey­des­sä rele­van­tin rikok­set kuten väki­val­ta- ja syrjintärikokset.

  Ymmär­rän, että voi olla perus­tel­tua, että ran­gais­ta­vien teko on laa­jem­pi­kin kuin suo­ra­nai­nen rikok­seen yllyt­tä­mi­nen. Mut­ta kuin­ka pit­käl­le täs­sä voi­daan men­nä? Huo­les­tut­ta­vaa on se, että tul­kin­ta voi ilmei­ses­ti olla hyvin­kin väl­jä. Tai mikä pahin­ta, sii­tä ei oikein tie­dä. Jos se oli­si joh­don­mu­kai­sen väl­jä, sitä vas­tu­tet­tai­siin, mut­ta juu­ri epä­mää­räi­se­nä sitä ei voi oikein kri­ti­soi­da, ja se sil­ti toi­mii hyvä­nä pelotteena.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 83. Heil­lä on siis rela­ti­vis­ti­nen kan­ta jon­ka mukaan Suo­mes­sa oikeik­si koe­tut arvot ovat eri­lai­sia kuin muualla.”

  On itsei­sar­vo että yhteis­kun­nal­li­ses­ti näin­kin oleel­li­nen kysy­mys on nous­sut kult­tuu­riant­ro­po­lo­gien ja poli­tii­kan tut­ki­joi­den kam­miois­ta jul­ki­seen kes­kus­te­luun. On tur­ha tai­vas­tel­la käsit­tei­den ja reto­rii­kan bana­li­soi­tu­mis­ta mat­kan varrella.

  Ei kai kukaan tosis­saan väi­tä pro­tes­tant­tis­ta etiik­kaa ja roo­ma­lais­ger­maa­nis­ta oikeus­jär­jes­tel­mää “oikeik­si” ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sik­si koet­tui­na arvoi­na ja käy­tän­nön raken­nusai­nei­na miten­kään saman­lai­sik­si kuin vaik­ka­pa isla­mi­lai­sen kult­tuu­rin suku­kes­kei­syys ja sha­ria-oikeus. Toi­nen arvo­maa­il­ma pys­tyy tuot­ta­maan koh­ta­lai­sen sta­bii­lin ja tasa-arvoi­sen yhteis­kun­nan ja toi­nen ei. Meil­tä ei suun­tau­du huma­ni­tää­ris­ten pako­lais­ten vir­taa lähi-idän tai afri­kan­sar­ven valtioihin.

  On aivan sama asia kiel­le­tään­kö uskon­non vai Neu­vos­to­lii­ton arvos­te­lu, jäl­kim­mäis­tä ei ole onnek­si kukaan vähään aikaan vaatinut.

  Kom­mu­nis­ti­nen dik­ta­tuu­ri mii­noi­tet­tiin aikoi­naan Hel­sin­gis­sä ETY­Kin kol­man­nel­la ns. ihmi­soi­keus­ko­ril­la, joka oli olo­suh­teet huo­mioi­den poik­keuk­sel­li­sen suo­ra­sel­käi­nen kan­nan­ot­to. Ehkä nyt oli­si vas­taa­van­lai­sen kult­tuu­ri-impe­riu­min vas­tais­kun paikka.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 84. Has­su sat­tu­ma muu­ten, että usean kuu­kau­den hau­to­mi­sen jäl­keen Hal­la-ahon syy­te jul­kis­tet­tiin edel­li­se­nä päi­vä­nä sii­tä, kun Perus­suo­ma­lais­ten oli mää­rä aset­taa loput eurovaaliehdokkaansa.”

  Niin siis syyt­teen anta­mis­päi­vää­hän on siir­ret­ty aina­kin 2 ker­taa sen mukaan miten perus­suo­ma­lai­set ovat siir­tä­neet ehdo­kas­va­lin­taan­sa. Tyhm­pi­kin taju­aa että syy­tet­tä on vet­ku­tet­tu poliit­ti­sin perus­tein. Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä ei ole ihan kuka tahan­sa rivi­syyt­tä­jä vaan eri­tyis­tä arvo­val­taa omaa­va virkamies. 

  Edel­li­ses­tä seu­raa, että jos syyt­teen jul­kai­sua voi­daan siir­tää poliit­ti­sin perus­tein, niin var­maan samoin perus­tein voi­daan sit­ten tuo­mi­ta­kin. Mie­len­kiin­tois­ta onkin nyt sit­ten näh­dä mil­lai­sen tuo­mion Hal­la-aho saa. Riit­tää­kö sakot vai tuo­mi­taan­ko van­keut­ta. Laki­han antaa mah­dol­li­suu­den tuo­mi­ta kiin­te­ää­kin kak­kua em. “rikok­sis­ta”. Tie­tyil­lä pii­reil­lä nimiä arvai­le­mat­ta, siis niil­lä jot­ka tämän teat­te­rin ovat masioi­neet, on nyt käsis­sään kaik­ki avai­met tuho­ta Hal­la-aho lopullisesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 85. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten Suo­men kuva­leh­des­sä ollees­sa artik­ke­lis­sa kysyt­tiin eri puo­lel­la Suo­mea asu­vien imaa­mien mie­li­pi­det­tä elo­ku­vaoh­jaa­ja van Gog­hin murhasta.Jutun otsik­ko oli “Sanois­taan on vas­tat­ta­va” ja näi­den mei­dän mus­li­miem­me hen­gel­lis­ten joh­ta­jien vas­tauk­set edus­ti­vat samaa linjaa.He siis kat­soi­vat tuol­lais­ten mur­hien ole­van oikeu­tet­tu­ja myös Suomessa.Artikkelista ei syn­ty­nyt medias­sa min­kään­lais­ta keskustelua,mutta aina­kin minua se säväyt­ti voimakkaasti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 86. Hie­man lisää vet­tä myl­lyyn… Mikä on lain­sää­tä­jän motii­vi­na kan­san­ryh­män vas­tai­sen kii­ho­tuk­sen kri­mi­na­li­soin­nis­sa? Lie­nee sel­vää, että ensi­si­jai­se­na motii­vi­na on ollut tor­jua vähem­mis­töi­hin koh­dis­tu­van vihan liet­son­taa ja sii­tä seu­raa­vaa väki­val­taa. Täl­lai­sen uhka on aina yhteis­kun­nas­sa ole­mas­sa ja tämän uhan mini­moi­mi­nen on luul­ta­vas­ti useim­pien mie­les­tä hyvä asia (kor­jat­kaa toki jos olen vää­räs­sä). Sen sijaan tilan­ne, jos­sa esim. enem­mis­tö­ryh­män edus­ta­ja sai­si liet­sot­tua vihaa/väkivaltaa enem­mis­tö­ryh­mää vas­taan on minus­ta aika teo­reet­ti­nen ske­naa­rio, jon­ka tor­ju­mi­sek­si tus­kin oli­si tar­peen sää­tää lakeja. 

  Ote­taan esi­mer­kik­si kak­si enem­mis­tön X edus­ta­jan totea­mus­ta: ”Enem­mis­tön X edus­ta­jat ovat väki­val­tai­sia juop­po­ja” ja ”Vähem­mis­tön Y edus­ta­jat ovat pus­ka­rais­kaa­jia”. Ne ovat teo­rias­sa sisäl­löl­tään rin­nas­tei­sia, sil­ti ainoas­taan jäl­kim­mäi­seen sisäl­tyy käy­tän­nös­sä väkivaltaan/syrjintään joh­ta­van etni­sen vihan ris­ki. Samal­la tavoin on eri asia, jos uskon­nos­ta X irtaan­tu­va hen­ki­lö arvos­te­lee kova­sa­nai­ses­ti kyseis­tä uskon­toa kuin jos arvos­te­li­ja on val­tae­nem­mis­tön edus­ta­ja maas­sa, jos­sa uskon­to X on vähem­mis­tö­ase­mas­sa (ja ken­ties jo entuu­des­taan val­tae­nem­mis­tön vihan koh­de). Mik­si? Sik­si, että ensim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa arvos­te­li­ja on alis­tei­ses­sa ase­mas­sa uskon­toon X näh­den, kun taas jäl­kim­mäi­ses­sä val­ta-ase­tel­ma on päin­vas­tai­nen. Samas­ta syys­tä on eri asia, jos pilk­kaa Vati­kaa­nis­sa asus­te­le­vaa uskon­nol­lis­ta val­lan­käyt­tä­jää kuin jos pilk­kaa yhteis­kun­nas­sa hei­kos­sa ase­mas­sa ole­van etni­sen vähem­mis­tön uskon­nol­lis­ta perin­net­tä. Pil­kan hyväk­syt­tä­vyys riip­puu siis minun oikeus­ta­ju­ni mukaan osit­tain pilk­kaa­jan ja pil­kat­ta­van suh­teel­li­ses­ta asemasta. 

  On päi­vän­sel­vää, että lain­sää­dän­töä on hyvin vai­ke­aa saa­da sel­lai­sek­si, että se saman­ai­kai­ses­ti mini­moi­si rasis­ti­sen vihan liet­son­nan sekä toi­saal­ta sal­li­si kai­ken asial­li­sen uskon­to­kri­tii­kin ja moni­kult­tu­ri­suus­kes­kus­te­lun – var­sin­kin jos lakia tul­ki­taan niin kuin piru raamattua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 87. Koo­mi­sin­ta koko jutus­sa on se, että sen enem­pää kukaan soma­li kuin kukaan (muu) mus­li­mi­kaan ei ole ilmoit­ta­nut louk­kaan­tu­neen­sa ko. kirjoituksesta.
  Vain ja ainoas­taan val­ta­kun­nan vir­ka­louk­kau­tu­jat (Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän viras­to, jos­sa Mika Ill­man työs­ken­te­lee) ovat häi­riy­ty­neet kir­joi­tuk­ses­ta “Muu­ta­ma täky Ill­ma­nin Mikalle”.
  Käsi sydä­mel­le: onko koko jutus­sa isla­mil­la mitään mut­ta kuin välinearvo?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 88. Tämä on kysy­mys, johon olen itse otta­nut kan­taa lain­käy­tön osal­ta; Osmo voi­si sen teh­dä myös vähän sel­keäm­min, kos­ka ei ole enää aktii­vi­po­lii­tik­ko ja siten ei ole vaa­ras­sa rik­koa mitään val­lan­ja­ko­pe­ri­aat­tei­ta. (Oli­si esi­mer­kik­si ongel­mal­lis­ta, jos pää­mi­nis­te­ri tms. kom­men­toi­si syyt­tä­jän pää­tös­tä nos­taa syyte). 

  Kyl­lä minus­ta voi­daan perus­tel­la, että on eri asia kir­joit­taa joku väit­tä­mä suo­ma­lai­sis­ta tai saman­muo­toi­nen väit­tä­mä jos­ta­kin etni­ses­tä vähem­mis­tös­tä. Eri asia onkin sit­ten se, voi­daan­ko tätä pitää lain­käy­tön kan­nal­ta perus­tel­tu­na. Täs­sä koh­taa voi olla pak­ko, kos­ka laki kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan on niin yleisluontoinen. 

  Minus­ta on kui­ten­kin perin juu­rin ongel­mal­lis­ta, että täs­sä tapauk­ses­sa nos­tet­tiin syy­te. Eri­tyi­sen ongel­mal­li­sek­si sen tekee se, että pai­ne saa­da aikaan tuo­mio on niin kova, että minun on hyvin vai­kea kuvi­tel­la, ettei tuo­mio­ta tule.

  Laki on kui­ten­kin erit­täin huo­no, jos jokai­nen vähän­kään enem­män tun­tei­ta nos­tat­ta­va “kan­san­ryh­mää” kos­ke­va kes­kus­te­lu­nai­he on mii­noi­tet­tu mah­dol­li­suu­del­la saa­da syy­te. Se estää demo­kraat­tis­ta pro­ses­sia toi­mi­mas­ta kunnolla.

  Ja kun sen toi­min­ta este­tään, niin ihmis­ten pelot, huo­let jne., aiheel­li­set taik­ka aiheet­to­mat, kyl­lä joten­kin pur­kau­tu­vat. Eivät ne asen­teet kiel­tä­mäl­lä muu­tu. Minus­ta täs­sä koh­taa kes­kus­te­lun avoim­muu­den lisää­mi­nen on oikea tie, mut­ta Hal­la-ahon syy­te efek­tii­vi­ses­ti tor­pe­doi tämän mah­dol­li­suu­den. Nyt rajat maa­na­muut­to­kes­kus­te­lul­le piir­re­tään oikeus­is­tui­mis­sa ja mitä ilmei­sim­min eräs suo­si­tuim­mis­ta kes­kus­te­lun kävi­jöis­tä raja­taan ulko­puo­lel­le “kii­hot­ta­ja­na”.

  Tämä ei miten­kään voi olla Osmon tai kenen­kään muun­kaan avoi­men kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan kan­nat­ta­jan mie­les­tä hyvä asia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 89. Kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taan, siis vihan­liet­son­ta, ei oikein täy­ty itse­kri­tii­kis­sä. Kuka kii­hot­tuu väit­tees­tä “kyl­lä­pä me olem­me surkeita”?

  Koe­ta nyt Osmo taju­ta, että sinul­la ei ole min­kään­lais­ta oikeut­ta puhua mui­den suo­ma­lais­ten kuin itse­si ja tie­tys­sä rajoi­te­tus­sa kon­teks­tis­sa äänes­tä­jie­si puo­les­ta! Minua suo­raan sanoen vitut­taa, että Suo­mes­sa (ja mones­sa muus­sa län­si­maas­sa) on ääne­käs ihmis­jouk­ko, jol­la on mie­les­tään oikeus sol­va­ta omaa etnis­tä vii­te­ryh­mään­sä ran­kas­ti yleis­täen (samal­la tie­tys­ti impli­siit­ti­ses­ti sanou­tuen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti irti sen huonoudesta).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 90. Ja tar­ken­nus edel­li­seen, vitu­tuk­ses­ta­ni huo­li­mat­ta en kan­na­ta lain sovel­ta­mis­ta siten, että näi­den mie­li­pi­tei­den lausu­mi­nen ääneen oli­si kri­mi­na­li­soi­tu, kun­han vies­ti ei sisäl­lä suo­raa yllyt­tä­mis­tä rikok­siin koh­tee­na ole­vaa ryh­mään kohtaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 91. Kals­keel­la on kak­si syy­te­koh­taa Halla-aholle:

  Kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vastaan
  ja
  Uskon­rau­han rikkominen.

  Ensim­mäi­nen on hyväs­sä tar­koi­tuk­ses­sa sää­det­ty sumea laki. Sel­keä yllyt­tä­mi­nen väki­val­taan tai muu­hun­kin syr­jin­tään jota­kin sel­ke­ää etni­teet­tiä koh­taan on rikol­lis­ta. Tai sano­taan­ko vää­rin, aina­kin minun oikeus­ta­ju­ni mukaan ja uskon­pa että myös ns. ylei­sen oikeus­ta­jun mukaan, vaik­ka se vähän vaa­ral­li­nen käsi­te onkin. Eri asia sit­ten, tar­vi­taan­ko sii­hen ihan oma laki.

  Jos Hal­la-ahoa ollaan vetä­mäs­sä naruun vain tuos­ta sitee­ra­tus­ta soma­lia­lai­sia käsit­te­le­väs­tä koh­das­ta, olen samaa miel­tä monien tääl­lä kanssa:
  tahal­li­sen pro­vo­ka­tii­vi­nen kir­joi­tus mut­ta ei syyt­teen väärti.
  Ehkä raas­tu­paan tuo­daan­kin koko Hal­la-ahon tuo­tan­to, johon en ole pereh­ty­nyt jot­ta osai­sin arvioi­da. Kie­len­tut­ki­ja-toh­to­ri var­maan vas­taa kirjoituksistaan.

  Tuo uskon­rau­ha-jut­tu sen sijaan todel­la tympii.
  Mikään uskon­to ei saa olla (tie­teel­li­sen) kri­tii­kin ylä­puo­lel­la eikä myös­kään (tyh­män­kään) arkiv***uilun ulkopuolella. 

  Jos Hal­la-aho tai joku muu kir­joit­tai­si että mos­kei­jan tai kir­kon tai syna­goo­gan tai vapaa-ajat­te­li­joi­den toi­mis­ton ovel­le pitää men­nä mete­löi­mään — tai uhoa­maan pesä­pal­lo­mai­lan kans­sa — SE oli­si uskon­rau­han rik­ko­mis­ta. Se mitä hän on kir­joit­ta­nut tai­taa ikä­vää ja usko­ma­ton­ta kyl­lä olla kri­mi­na­li­soi­tu Suo­mes­sa 2009, mut­ta rikol­li­se­na en osaa sitä pitää. 

  Uskon­not tun­tu­vat ole­van pyhiä leh­miä (pun inten­ded) siel­lä sun tääl­lä. Puna­nis­ka-kris­til­li­syys jois­sa­kin pii­reis­sä USA:ssa, kato­li­suus esi­mer­kik­si jois­sa­kin nykyi­sin demo­kraat­ti­sis­sa Lati­na­lai­sen Ame­ri­kan mais­sa ja isla­mi­lai­suus omil­le kiih­koi­li­joil­leen (ja hei­dän hän­nän­kan­nat­ta­ji­leen edis­ty­mös­sä, mitä suu­res­ti ihmettelen).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 92. Ote­taan esi­mer­kik­si kak­si enem­mis­tön X edus­ta­jan totea­mus­ta: ”Enem­mis­tön X edus­ta­jat ovat väki­val­tai­sia juop­po­ja” ja ”Vähem­mis­tön Y edus­ta­jat ovat pus­ka­rais­kaa­jia”. Ne ovat teo­rias­sa sisäl­löl­tään rin­nas­tei­sia, sil­ti ainoas­taan jäl­kim­mäi­seen sisäl­tyy käy­tän­nös­sä väkivaltaan/syrjintään joh­ta­van etni­sen vihan riski.

  Sinun kan­nat­tai­si tutus­tua Yhdys­val­tain tilan­tee­seen, jos­sa rotu­vä­ki­val­lan­teois­sa afro- ja euroa­me­rik­ka­lais­ten afroa­me­rik­ka­lai­set ovat teki­jöi­nä ylie­dus­tet­tui­na (*). Tähän myö­tä­vai­kut­ta­va­na teki­jä­nä on mie­les­tä­ni var­sin toden­nä­köi­ses­ti, että raken­teel­li­nen rasis­mi ‑olet­ta­ma, jon­ka mukaan euroa­me­rik­ka­lai­set ovat yksin syy­päi­tä afroa­me­rik­ka­lais­ten euroa­me­rik­ka­lai­sia hei­kom­paan sosio­eko­no­mi­seen tilan­tee­seen, on tie­do­tus­vä­li­neis­sä hege­mo­ni­ses­sa ase­mas­sa. Sen jul­ki­nen kysee­na­lais­ta­mi­nen on ura­ke­hi­tyk­sel­le usein erit­täin haitallista.

  Väi­te, että enem­mis­tö­ase­ma itses­sään suo­jai­si rasis­ti­sil­ta rikok­sil­ta, on kestämätön.

  *) Vii­me aikoi­na medias­sa­kin on ollut esil­le äärim­mäi­sen bru­taa­le­ja väki­val­ta­ri­kok­sia, jois­sa teki­jöi­nä on ollut afroa­me­rik­ka­lai­sia ja uhrei­na euroa­me­rik­ka­lai­sia (Jena Six jne.). Rasis­ti­sia rikok­sia, jois­sa teki­jöi­nä on euroa­me­rik­ka­lai­sia ja uhrei­na afroa­me­rik­ka­lai­sia, taas etsi­tään kis­so­jen ja koi­rien avul­la. Google­ta tapaus “Duke Lac­ros­se”, jos­sa Duke-yli­opis­ton val­koi­hoi­sia opis­ke­li­joi­ta syy­tet­tiin mus­tai­hoi­sen strip­pa­rin jouk­ko­rais­kaa­mi­ses­ta. Tut­kin­ta­pro­ses­sin aika­na epäil­ty­jen jul­ki­seen sanal­li­seen lynk­kaa­mi­seen osal­lis­tui jopa yli­opis­ton opet­ta­ja­kun­taa. Jut­tu kaa­tui oikeu­des­sa ja vas­taa­va syyt­tä­jä sai pot­kut jut­tuun liit­ty­nei­den tör­kei­den vää­rin­käy­tös­ten takia. Duke-yli­opis­to, joka on yksi arvos­te­tuis­ta Ivy Lea­gue ‑yli­opis­tois­ta, sopi jutun epäil­ty­jen kans­sa mak­sa­mal­la jät­ti­kor­vauk­set vält­tääk­seen äärim­mäi­sen nolon oikeudenkäynnin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 93. Euroo­pan ihmisoikeustuomioistuin:

  Sanan­va­paus ei pel­käs­tään kata sel­lai­sia tie­to­ja ja aja­tuk­sia, jot­ka ote­taan myö­tä­mie­li­ses­ti vas­taan, joi­ta pide­tään vaa­rat­to­mi­na tai joi­hin suh­tau­du­taan välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti. Sanan­va­paus kat­taa myös sel­lai­set vies­tit, jot­ka louk­kaa­vat, jär­kyt­tä­vät tai häi­rit­se­vät val­tio­ta tai jotain sen väes­tön osaa. Tätä vaa­ti­vat tuo­miois­tui­men mukaan moniar­voi­suus, suvait­se­vai­suus ja ava­ra­kat­sei­suus, joi­ta ilman ei ole kan­san­val­tais­ta yhteiskuntaa.”

  No, ellen muis­ta vää­rin, niin Suo­mi on useas­ti saa­nut risu­ja Euroo­pan ihmisoikeustuomioistuimelta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 94. Mark­ku,

  Osmon perus­te­lu on soli­di sii­nä mie­les­sä, että vaik­ka asia voi­daan­kin abstra­hoi­da rik­ki siten ettei ole mer­ki­tys­tä sil­lä, kuka sanoo, ainoas­taan sil­lä mitä sano­taan, niin asia ei fak­ti­ses­ti ole näin. 

  Se, että jota­ku­ta har­mit­taa jon­kun toi­sen kir­joit­te­lu, ei vie­lä täy­tä rikok­sen tun­nus­merk­ke­jä, ei vaik­ka har­mi­tus oli­si kuin­ka suu­ri ja joh­tui­si kir­joi­tuk­sen yleis­tä­väs­tä tai jota­kin kan­san­ryh­mää koh­taan käy­te­tys­tä sävystä. 

  Asia nyt vaan on niin että suo­ma­lai­ses­sa leh­des­sä kir­joi­tet­tu suo­ma­lais­ten “kan­san­luon­net­ta” nega­tii­vi­ses­ti ruo­ti­va kir­joi­tus ei täy­tä rikok­sen tun­nus­merk­ke­jä, vaik­ka lais­sa nyt ei suo­raan sano­ta mitään sii­tä, mikä ryh­mä saa mitä­kin arvostella. 

  En mis­sään nimes­sä hyväk­sy tai kan­na­ta Hal­la-ahon saa­maa syy­tet­tä. Mut­ta kri­tiik­ki on minus­ta vää­rä näil­tä osin.

  Minun mie­les­tä­ni eräs vali­di perus­te­lu kri­ti­soi­da syy­tet­tä (olet­taen, että laki on se, mikä se on) on, että sanan­va­paus on cete­ris pari­bus ymmär­ret­tä­vä niin laa­jas­ti kuin mah­dol­lis­ta ja että kir­joi­tus, joka on ilman mitään eri­tyi­siä pon­nis­te­lu­ja (täs­sä siis “muu­ta­ma täky”-kirjoitus) tul­kit­ta­vis­sa niin, ettei sen tar­koi­tus ole lou­ka­ta tai aiheut­taa hait­taa, on sel­väs­ti laillinen.

  Toi­nen mah­dol­li­nen perus­te­lu oli­si se, että pitäi­si näyt­tää joten­kin toteen jokin suo­ra meka­nis­mi jon­ka kaut­ta kir­joi­tus todel­la voi aiheut­taa hait­taa sii­nä mai­ni­tul­le ihmis­ryh­mäl­le. Tämä toi­mii ehkä enem­män mah­dol­li­sen tuo­mion kuin itse syyt­teen kritisoimiseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 95. Kaik­ki maa­il­mas­sa louk­kaa ihan var­mas­ti jota­ku­ta, kos­ka jot­kut ihmi­set nyt ker­ta­kaik­ki­aan ovat niin hie­no­hi­piäi­siä että louk­kaan­tu­vat ihan mis­tä tahan­sa. Jos erik­seen varot sano­mas­ta mitä ei saa, louk­kaan­tu­jat vain alen­ta­vat omaa kyn­nys­tään enem­män eikä mikään ole muut­tu­nut. Pikem­min­kin pitäi­si men­nä ihan päin­vas­tai­seen suun­taan ja sää­tää ylei­nen vit­tui­lu­vel­vol­li­suus, niin että kaik­ki ihmi­set kuu­li­si­vat sol­vauk­sia joka päi­vä kun­nes tot­tu­vat nii­hin eivät­kä huo­mioi nii­tä enää miten­kään. Ihmi­siä pitää lou­ka­ta, eivät ne muu­ten opi ole­maan loukkaantumatta.

  Minun mie­les­tä­ni kun­nian­louk­kaus, rikok­seen yllyt­tä­mi­nen ja kii­ho­tus kan­san­ryh­mää vas­taan pitäi­si pois­taa koko­naan rikos­ni­mik­kei­den jou­kos­ta. Nii­tä sään­nön­mu­kai­ses­ti käy­te­tään vää­rin ja sil­loin­kin kun käy­te­tään oikein, ne ovat lake­ja jot­ka ran­kai­se­vat sanois­ta, ei teois­ta, siis toi­sin sanoen ei mis­tään sel­lai­ses­ta joka oikeas­ti voi­si vahin­goit­taa ketään. Kak­si jäl­kim­mäis­tä myös vähät­te­le­vät ihmi­sen vas­tuu­ta omas­ta pää­tök­sen­teos­taan. Vaik­ka kaik­ki kave­rit sanoi­si­vat Peral­le että tapa tuo niin se on yksin Pera joka päät­tää, siir­tää­kö sen aja­tuk­ses­ta teon asteel­le vai ei.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 96. Huma­la­päis­sään tap­pa­mi­nen on aivan oikeas­ti suo­ma­lai­nen kan­sal­li­nen eri­tyis­piir­re, mah­dol­li­ses­ti jopa geneet­ti­nen eri­tyis­piir­re (http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/V%C3%A4kivaltainen+k%C3%A4yt%C3%B6s+humalassa+voi+johtua+geeneist%C3%A4/1135242089106).

  Kos­ka kysees­sä on tosia­sia, ei Kale­van tyly väi­te ole louk­kaa­va. Kor­kein­taan se on epä­miel­lyt­tä­vä totuus.

  Samaan tapaan tuli­si tut­kia, elä­vät­kö soma­lit vero­ra­hoil­la ja ryös­te­le­vät­kö he taval­lis­ta enem­män. Jos näin on, Hal­la-ahon väi­te perus­tuu niin ikään tosi­asioi­hin, eikä voi olla louk­kaa­va. Kor­kein­taan se voi olla epä­miel­lyt­tä­vä totuus.

  Louk­ka­va väi­te voi olla vain epä­to­si väi­te. Epä­miel­lyt­tä­vä totuus voi olla ikä­vä, mut­tei loukkaava.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 97. Ter­ve, Osmo! Arvos­tan suu­res­ti tapaa­si jal­kau­tua tän­ne taval­lis­ten äänes­tä­jien pariin keskustelemaan.

  Mie­les­tä­ni kes­kei­nen ongel­ma täs­sä­kin tapauk­ses­sa on mus­li­mien eri­tyis­a­se­ma. Kris­ti­nus­koa lei­ma­taan jat­ku­vas­ti ihan val­ta­me­diois­sa­kin, mut­ta enpä ole näh­nyt Jor­ma Kals­keen tai Mika Ill­ma­nin nos­ta­van näis­tä tapauk­sis­ta syyt­tei­tä. Rah­keet sii­hen var­mas­ti oli­si­vat olemassa.

  Kias­mas­sa on täl­lä het­kel­lä esil­lä valo­ku­va, jos­ta hin­du­lais­jär­jes­töt ovat äläh­tä­neet. Hin­dut koke­vat kuvan erit­täin louk­kaa­vak­si. Mis­sä on Mika Ill­man nyt? Media­kin on ollut tapauk­ses­ta aika hil­jaa, sil­lä näh­tä­väs­ti ainoas­taan mus­li­mien reak­tiot mitä eri­lai­sem­piin asioi­hin ylit­tä­vät uutis­kyn­nyk­sen. Kias­man väki­kään ei ole aihee­seen juu­ri­kaan reagoinut.

  Entä­pä jos kysees­sä oli­si­kin mus­li­me­ja louk­kaa­va kuva? Vaik­ka­pa kuva Muham­ma­dis­ta? Voi sitä älä­mö­löä, joka sii­tä oli­si seurannut.

  Kuin­ka eri uskon­not voi­vat olla näin eri ase­mas­sa? Ei kai se ase­ma sen­tään voi joh­tua näi­den ryh­mien louk­kaan­tu­mi­salt­tiu­des­ta, joka aina­kin tie­tyil­lä mus­li­meil­la lie­nee omaa luok­kaan­sa? Ajat­te­le­pa tilan­net­ta yhteis­kun­nas­sa yksi­löi­den kan­nal­ta. Oli­si­ko se oikein, että hel­pom­min louk­kaan­tu­via ihmi­siä kos­ki­si­vat eri­lai­set sään­nöt ja nor­mit kuin mei­tä rau­hal­li­sia viilipyttyjä?

  Näis­tä asiois­ta täs­sä on kyse.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 98. Tie­de­mies: “Asia nyt vaan on niin että suo­ma­lai­ses­sa leh­des­sä kir­joi­tet­tu suo­ma­lais­ten “kan­san­luon­net­ta” nega­tii­vi­ses­ti ruo­ti­va kir­joi­tus ei täy­tä rikok­sen tun­nus­merk­ke­jä, vaik­ka lais­sa nyt ei suo­raan sano­ta mitään sii­tä, mikä ryh­mä saa mitä­kin arvostella.

  En mis­sään nimes­sä hyväk­sy tai kan­na­ta Hal­la-ahon saa­maa syy­tet­tä. Mut­ta kri­tiik­ki on minus­ta vää­rä näil­tä osin. ”

  En tie­dä viit­taat­ko omaan argu­ment­tii­ni mut­ta jos kyl­lä niin mitä vikaa yllä esit­tä­mäs­sä­ni yhden­ver­tai­suus­pe­ri­aa­te-argu­men­tis­sa? Eli siis:

  Mil­lä perus­teel­la ei ole perus­tus­la­kiin kir­ja­tun yhden­ver­tai­suus peri­aat­teen vas­tais­ta mikä­li lauseen “etni­sel­lä ryh­mäl­lä X on nega­tii­vi­nen omi­nai­suus Y” tai sii­hen ver­rat­ta­vis­sa ole­vien lausei­den riko­soi­keu­del­li­nen sta­tus riip­puu puhu­jan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta ominaisuudesta?

  Ymmär­rän kyl­lä että kii­ho­tus­kan­san­ryh­mää koh­taan on rikos, jos­ta vain val­ta­väes­töön kuu­lu­va voi­daan tuo­mi­ta mut­ta täl­läi­nen laki tai lain tul­kin­ta on mie­les­tä­ni perus­tus­lain vas­tai­nen. Jos olen vää­räs­sä niin miksi?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 99. ’tilan­ne, jos­sa esim. enem­mis­tö­ryh­män edus­ta­ja sai­si liet­sot­tua vihaa/väkivaltaa enem­mis­tö­ryh­mää vas­taan on minus­ta aika teo­reet­ti­nen ske­naa­rio’ (Rotwang)
  Pim For­tu­yn oli vähem­mis­tön jäsen, jon­ka mur­ha­si enem­mis­töön kuu­lu­va ääri­su­vait­se­vai­nen puo­lus­taak­seen tois­ta vähem­mis­töä. Enem­mis­tö on yllät­tä­vän vaa­ral­li­nen sil­loin­kin, kun se on mie­les­tään oikeu­den puolella.
  ‘eri asia, jos uskon­nos­ta X irtaan­tu­va hen­ki­lö arvos­te­lee kova­sa­nai­ses­ti kyseis­tä uskon­toa kuin jos arvos­te­li­ja on val­tae­nem­mis­tön edus­ta­ja’ (Rotwang)
  Enem­mis­tö voi antaa run­saas­ti jul­ki­suut­ta uskon­nos­ta irtau­tu­val­le X:lle. Käy­tän­nön erok­si jää?
  ‘Pil­kan hyväk­syt­tä­vyys riip­puu siis minun oikeus­ta­ju­ni mukaan osit­tain pilk­kaa­jan ja pil­kat­ta­van suh­teel­li­ses­ta ase­mas­ta.’ (Rotwang)
  Ric­hard Daw­kins on hyvin­kin monel­la mit­ta­ril­la mitat­tu­na erit­täin vah­vas­sa ase­mas­sa, mut­ta hänen uskon­to­kri­tiik­kien­sä motii­vi­na ei ole vihan liet­son­ta mitään ryh­mää koh­taan. Kai­kis­ta ei tie­ten­kään voi sanoa samaa, mut­ta juu­ri sik­si teon luon­ne ja motii­vi­kin pitäi­si huo­mioi­da, ei pel­käs­tään teki­jän asemaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 100. Kemp­pi­sen kir­joi­tus aihees­ta yleen­sä on mai­nio, http://kemppinen.blogspot.com/2009/03/pienempi-kirjoitus-sananvapaudesta.html, sanan­va­paus ei ole yksin­ker­tai­nen asia.

  Tie­de­mies, minus­ta ongel­mal­li­nen ei ole niin­kään tuo laki kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mi­ses­ta sinän­sä, vaan se että sitä sovel­le­taan blo­gei­hin. Ongel­ma on sama kuin teki­jä­noi­keus­la­kien kans­sa, ne on teh­ty täy­sin eril­lai­seen tek­no­lo­gi­seen ympäristöön.

  Vuon­na pai­no ja pape­ri­mus­te, jul­kai­se­mi­nen oli kal­lis­ta ja har­vois­sa käsis­sä. Voi­tiin ihan perus­tel­lus­ti olet­taa että jul­kai­si­jal­la oli laki­mies pal­ve­luk­ses­saan, että joku yli­pään­sä luki teks­tit enn­nen kuin jul­kais­tiin. Lisäk­si esi­mer­kik­si Hel­sin­gin Sano­mien pää­kir­joi­tuk­sel­ta tai mie­li­pi­deo­sas­tol­ta voi ihan perus­tel­lus­ti edel­lyt­tää enem­män kuin toreill­ta huu­te­lul­ta, ihan jo hyvän jour­na­lis­ti­sen tavan vuok­si. Kun täl­lai­seen maa­il­man teh­ty lain­sää­dän­tö pudo­te­taan Inter­net­tiin, niin meil­lä on epäyhteensopivuusongelma.

  En usko, että lain­sää­tä­jäl­le oli var­si­nai­ses­ti mie­les­tä Eira­lai­ses­ta työ­huo­nees­ta kir­joi­tet­tu web­bis­vu, vaan viha­kir­jal­li­suus tyy­liin Sii­onin vii­sai­den pro­to­kol­lat. Toi­nen vas­taa­va jut­tu on että jos blo­gaa­ja rin­nas­tuu pää­toi­mit­ta­jan, hän on juri­di­ses­sa vas­tuus­sa kom­men­teis­sa (kts. http://kemppinen.blogspot.com/2008/06/kunnianloukkaus-blogissa.html) Minul­la on oma­koh­tais­ta koke­mus­ta sii­tä ongel­mas­ta voi­daan­ko säh­kö­pos­ti­lis­tan yllä­pi­tä­jää pitää jul­kai­si­ja­na, ja vaik­ka olen tiu­kas­ti sitä miel­tä ei, niin ymmär­rän että juri­di­ses­ti asia on kimurantti.

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti olen sitä miel­tä, että yksi­tyis­ten ihmis­ten jul­kai­se­mat blo­git pitäi­si rin­nas­taa kir­jeen­vaih­toon ja että kom­men­teis­ta vas­taa kom­men­toi­ja. Tämä­kin vaa­ti­si lain­sää­dän­nön lait­ta­mis­ta uusiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 101. Pitäi­si­kö Wali Has­hin väit­tees­tä nos­taa syy­te? ”Olin töis­sä jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na Rau­man­me­ren juhan­nuk­ses­sa. 90 000 suo­ma­lais­ta, kaik­ki kän­nis­sä, ilman vaat­tei­ta, nuk­ku­mas­sa kadul­la, oksen­te­lee, tap­pe­lee ja har­ras­taa sek­siä.” http://kullervokalervonpoika.wordpress.com/2007/10/17/suomalaisempi-kuin-me-alkuperaiset-suomalaiset-wali-hashi/

  Tar­ken­ta­va­na kysy­myk­se­nä Odel­le; Oli­ko point­ti­si moraa­li­nen vai lai­no­pil­li­nen? Ana­lo­gi­aa jat­kaak­sem­me, olet­ko sitä miel­tä, että kun itse­mur­ha ei ole rikos, ei oman kans­sa­vel­jen tap­pa­mi­nen­kaan ole? Onko niin vai­kea ymmär­tää, että tämä on logiik­ka­si lopputulema?

  On aika kau­kaa haet­tua, että Hal­la-ahon teks­te­jen perus­teel­la koko soma­li­ryh­mä lah­dat­tai­siin. Jos joku yksit­täi­nen soma­li jou­tuu väki­va­la­ri­kok­sen uhrik­si, niin ei kai se mikään ongel­ma ole lai­no­pil­li­ses­ti. Kyse­hän on nime­no­maan ryh­mää, eikä yksi­löä vas­taan kiihottamisesta. 

  Tämä mie­li­pi­de ei ole oma­ni, vaan Rotwan­gin, jon­ka mukaan kiel­lett­tyä on vain sel­lai­nen, joka uhkaa koko ryh­mää eli esim 10 kan­ta­suo­ma­lais­ta uhria vaa­ti­va ter­ro­ri-isku junaan ei ole ongel­ma. Län­si­maa­lais­ten arvo­jen kri­ti­soi­mi­nen kii­hot­taa ter­ro­ri­te­koi­hin, oli se kri­ti­soi­jan tar­koi­tus tai ei. 

  Me suo­ma­lai­set olem­me rau­han­omai­nen kan­sa, toi­sin kuin afrik­ka­lai­set. Emme­kä syyl­lis­ty väki­val­ta­ri­kok­siin­kaan niin usein kuin arfrik­ka­lai­set. Voi­si­kin kysyä, tuli­si­ko kii­hot­ta­mi­sen sal­lit­ta­vuut­ta arvioi­da sen poh­jal­ta, ketä kii­ho­te­taan? Täl­löin vas­taus voi­si olla, että suo­ma­lai­sia saa kii­hot­taa enem­män, kos­ka he eivät niin hel­pos­ti kii­ho­tu, mut­ta afrik­ka­lais­ten koh­dal­la tulee olla varo­vai­sem­pi, kos­ka he ovat agressiivisempia. 

  Tätä ana­lo­gi­aa taas voi­tai­siin sovel­taa rais­kauk­siin niin, että vähä­pu­kei­suus ja soma­lil­le kei­kut­ta­mi­nen oli­si kii­hot­ta­mis­ta ja tah­do­nil­mai­su ja sitä seu­raa­va akti ei oli­si enää rais­kaus. Rais­kaus­ti­las­tot siis­tiy­tyi­si­vät ja muu­ka­lais­vi­ha vähe­ni­si. Ehkä­pä jos­kus voi­sim­me tuo­mi­ta nai­sen hau­reu­des­ta mus­li­mi­maa­il­man tapaan.

  Point­ti­ni eivät ole lai­no­pil­li­sia, ainoas­taan moraalisia.

  Minus­ta on kivaa käyt­tää näen­näis­lo­giik­kaa näen­näis­lo­gii­kan käyt­tä­jää itse­ään vastaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 102. Kysei­nen pykä­lä kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan menee näin: 

  Joka ylei­sön kes­kuu­teen levit­tää lausun­to­ja tai mui­ta tie­don­an­to­ja, jois­sa uha­taan, pane­tel­laan tai sol­va­taan jota­kin kansallista,etnistä, rodul­lis­ta tai uskon­nol­lis­ta ryh­mää taik­ka nii­hin rin­nas­tet­ta­vaa muu­ta kan­san­ryh­mää, on tuo­mit­ta­va kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan sak­koon tai van­keu­teen enin­tään kah­dek­si vuodeksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 103. Mark­ku Jantunen:
  Minus­ta mikään lain­sää­dän­tö ei sai­si estää esim. tuon “raken­teel­li­nen rasismi”-olettaman jul­kis­ta kysee­na­lais­ta­mis­ta. Var­mas­ti voi­daan löy­tää lukui­sia mui­ta­kin esi­merk­ke­jä, jos­sa vähem­mis­tö liet­soo ja har­joit­taa väki­val­taa enem­mis­töä koh­taan. Sii­tä huo­li­mat­ta useim­mi­ten on käy­tän­nös­sä täy­sin rat­kai­se­vaa kuka mol­laa ketä. Esim. Kale­van yleis­tys suo­ma­lai­sis­ta vs. jha:n yleis­tys soma­leis­ta eivät mie­les­tä­ni ole rin­nas­tet­ta­via, vaik­ka aihees­ta toki voi­daan sai­var­rel­la loputtomasti. 

  Kai­ken­kaik­ki­aan tämä kysei­nen laki on val­ta­van ongel­mal­li­nen, sil­ti se on minus­ta parem­pi kuin ei lakia lain­kaan. Sitä tuli­si mie­les­tä­ni sovel­taa vain tilan­teis­sa, jois­sa on kyse äärim­mäi­ses­tä rasis­ti­sen vihan liet­son­nas­ta. Sitä tuli­si myös sovel­taa sil­loin, jos suo­ma­lai­sia koh­taan (ihan oikeas­ti) liet­so­taan rasis­tis­ta vihaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 104. Minus­ta koko yhteis­kun­ta kär­sii joka tasol­la sii­tä, että “louk­kaan­tu­jat” yrit­tä­vät hal­li­ta asioi­ta louk­kaan­tu­mal­la. Kai­ken höl­möy­den huip­pu on, että louk­kaan­tu­mi­nen on kir­joi­tet­tu lakiin ja louk­kaan­tu­jat pää­se­vät hal­lit­se­maan mie­lin määrin.
  Sanan­va­paus on niin tär­keä arvo, että sitä ei pitäi­si näin hal­val­la myydä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 105. Joka ylei­sön kes­kuu­teen levit­tää lausun­to­ja tai mui­ta tie­don­an­to­ja, jois­sa uha­taan, pane­tel­laan tai sol­va­taan jota­kin kansallista,etnistä, rodul­lis­ta tai uskon­nol­lis­ta ryh­mää taik­ka nii­hin rin­nas­tet­ta­vaa muu­ta kan­san­ryh­mää, on tuo­mit­ta­va kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan sak­koon tai van­keu­teen enin­tään kah­dek­si vuodeksi”

  Tuos­sa ei muu­ten miten­kään sul­je­ta pois oman vii­te­ryh­män sol­vaa­mis­ta, panet­te­lua jne. Vähin­tään­kin tul­kin­nan­va­rai­nen laki joka tapauk­ses­sa ja tuon perus­teel­la saa­daan kyl­lä tuo­mit­tua erit­täin pal­jon ihmi­siä, jos halutaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 106. Embo, totuus­han se vas­ta louk­kaa­kin, mikään ei tee niin kipe­ää kuin epä­miel­lyt­tä­vä fak­ta. Mut­ta se on sel­lais­ta kipua jos­ta vain pitää oppia pitämään.

  On täy­sin kes­tä­mä­tön ja per­vers­si aja­tus että mil­loin­kaan, mis­sään tilan­tees­sa voi­si jou­tua syyt­tee­seen sii­tä että on sano­nut jotain fak­tu­aa­li­ses­ti tot­ta tai aina­kin perus­tel­tua mitä ei ole lii­ke- tms. salai­suu­te­na erik­seen suo­jel­tu. Pitää voi­da sanoa että kak­si plus kak­si on nel­jä, ja ei saa vai­kut­taa asi­aan mil­lä äänen­sä­vyl­lä sen sanoo, kuin­ka jul­ki­ses­ti, koval­la äänel­lä tai mon­ta­ko kiro­sa­naa tun­kee sii­hen väliin. Ja kos­ka totuus tar­koit­taa lähin­nä sitä että väi­te on tie­teen kei­noin fal­si­fioi­ta­vis­sa, myös vää­riä väit­tei­tä pitää sie­tää todel­la pitkälle.

  Jäl­jel­le jää­vät mie­li­pi­teet, ja kos­ka on vie­lä per­vers­sim­pää lät­kiä ihmi­sil­le syyt­tei­tä vää­ris­tä mie­li­pi­teis­tään, nekin pitää aina sal­lia. Siis kaik­ki puhe mikä ei riko yksi­tyi­syy­den­suo­jaa tai ole vesi­sel­väs­ti hait­taa­mis­tar­koi­tuk­ses­sa teh­tyä panet­te­lua (luok­kaa “Pera levit­tää sin­nik­kääs­ti vää­rää huhua että kou­lun reh­to­ri kuk­sii pik­ku­poi­kia”) pitää sallia.

  Ja tämä suo­ja kos­kee nime­no­maan, aivan eri­tyi­ses­ti ärsyt­tä­vää ja vit­tu­mais­ta puhet­ta, pil­kan­te­koa ja sol­vauk­sia. Se nimit­täin on se puhe joka tar­vit­see suo­jaa. Ei sel­lai­nen puhe tar­vit­se suo­jaa joka ei ketään ärsy­tä tai häi­rit­se, se on nol­la­pu­het­ta, mie­len­kiinn­o­ton­ta. Jos­kin jokin teks­ti ärsyt­tää sinua ihan saa­ta­nas­ti, se on 99% toden­nä­köi­syy­del­lä juu­ri sel­lais­ta mitä sinun pitäi­si tar­vit­taes­sa kuol­la puo­lus­taen. Vaik­ka oli­sit joka sanas­ta eri mieltä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 107. Onpas pit­käs­ti kom­ment­te­ja, mut­ta lai­tan­pa oma­ni mukaan.

  Olen Mar­ko Hami­lon kans­sa samoil­la lin­joil­la sii­tä, että sanan­va­paus tuli­si olla kai­kil­la tas­a­puo­li­ses­ti, koh­dis­tui­pa sano­ma omaan, tai vie­raa­seen kansanryhmään. 

  Vai voi­sit­ko Osmo esit­tää näke­myk­se­si seu­raa­vaan esimerkkiin?

  Ote­taan väit­tä­mä, että Jee­sus oli äpärä.
  Raa­ma­tun mukaan Juma­la sai aikaan Marian ras­kau­den ja tämä syn­nyt­ti pojan (Jee­suk­sen) ennen avioon astu­mis­taan (Maria oli Joo­se­fin kih­lat­tu). Näin ollen Jee­suk­ses­ta voi­tai­siin tode­ta vähän ikä­vään äänen­sä­vyyn, että tämä oli avio­lii­ton ulko­puo­lel­la syn­ty­nyt lap­si, eli äpärä. 

  Onko nyt niin, että vaik­ka äpä­rä on myös louk­kaa­va nimi­tys, voin kris­tit­ty­nä kui­ten­kin vapaas­ti näin tode­ta, mut­ta esim. Mar­ko Hami­lo ei syyt­teen uhal­la saa näin sanoa, kos­ka on jul­ki­ses­ti myön­tä­nyt ole­van­sa ateisti?

  T: Juha

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 108. [i]Kiihottaminen kan­san­ryh­mää vas­taan, siis vihan­liet­son­ta, ei oikein täy­ty itsekritiikissä.[/i]

  Eikö erääs­sä hil­jat­tain hyväk­sy­tys­sä väi­tös­kir­jas­sa pyrit­ty lin­jaa­maan kii­hot­ta­mis­ta kan­san­ryh­mää vas­taan niin, että tun­nus­mer­kis­tö voi­si täyt­tyä jo ikä­vien tosi­asioi­den ker­to­mi­ses­ta, ilman suo­ra­nais­ta vihanlietsontaa?

  Voi­ko Suo­mes­sa edes ker­toa ete­län loma­koh­teis­sa kän­nis­sä mel­las­ta­vis­ta brit­ti­tu­ris­teis­ta ilman syyt­teen pelkoa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 109. Perus­tus­la­kiin kir­jat­tu yhden­ver­tai­suus on vähän huo­no vetoa­mis­koh­de täs­sä yhtey­des­sä. Lain sana­muo­to sanoo jotain “uha­taan, pane­tel­laan tai sol­va­taan” kan­san­ryh­mää, tai jotain sin­ne päin. 

  Minus­ta ei ole miten­kään yhden­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen vas­tais­ta olet­taa, että uhan, panet­te­lun tai sol­vaa­mi­sen koh­tee­na ei läh­tö­koh­tai­ses­ti voi olla hen­ki­lön itsen­sä edus­ta­ma ihmis­ryh­mä kuin aivan poik­keuk­sel­li­ses­sa tapauk­ses­sa. Tähän vetoa­mi­nen vesit­tää minus­ta koko kes­kus­te­lun, kos­ka vetoa­mi­nen on pelk­kää vii­sas­te­lua ja argu­men­ta­tii­vis­ta veneenkeikutusta. 

  Se on ongel­mal­lis­ta, jos tode­taan, että val­ta­väes­töä ei voi kate­go­ri­ses­ti miten­kään lou­ka­ta, ts. esi­mer­kik­si jos jon­kun vähem­mis­tön edus­ta­ja sol­vaa tai uhkaa jne. val­ta­väes­töön kuu­lu­vaa, ja todet­tai­siin ettei se voi olla rikos, tämä oli­si tilan­ne, jos­sa yhden­ver­tai­suus rikkoutuisi.

  Minus­ta laki sinän­sä on ongel­mal­li­nen, kos­ka sitä ei ole rajat­tu sisäl­tä­kä­sin miten­kään. En ole tpyy­luo­man kans­sa sinän­sä eri miel­tä, että ongel­ma tulee nime­no­maan sovel­ta­mi­ses­ta blo­gei­hin, mut­ta tämä ongel­ma on tavas­sa, jol­la laki on kir­joi­tet­tu, siis itse laissa. 

  En miten­kään vas­tus­ta aja­tus­ta sii­tä, että jon­kin­lai­nen pykä­lä kiel­tää suo­ra­nai­seen syr­jin­tään yllyt­tä­mi­sen tms., mut­ta näis­sä on aina se ris­ki, että ne kään­ty­vät tar­koi­tus­taan vastaan.

  Yllä kri­ti­soin yhtä argu­ment­tia, joil­la hyö­kä­tään lain tai esi­te­tyn syyt­teen perus­te­lu­ja vas­taan. Perus­te­lu­ja vas­taan on hyviä­kin argu­ment­te­ja, kuten sanoin. 

  Syy­tet­tä voi myös kri­ti­soi­da sen odo­tet­ta­vien seu­raus­ten vuok­si, kuten Osmo osin jo teki. Yksi täl­lai­nen seu­raus on pola­ri­saa­tion raju jyr­ken­ty­mi­nen. Toi­nen on se, että nyt (tai siis kun tuo­mio tulee) Hal­la-ahon kri­ti­soi­jis­ta — joi­hin itse­kin kuu­lun — osa tie­tys­ti julis­taa itsen­sä “voit­ta­jik­si” kes­kus­te­lus­sa, jota ei tosia­sias­sa ole kos­kaan kun­nol­la käyty. 

  Se ei ole demo­kra­ti­aa, vaan jotain muu­ta. Oikea­mie­lis­ten dik­ta­tuu­ri on sil­ti diktatuuri.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 110. Eli­na sanoi: “Kos­ka päis­sään tap­pa­mi­nen on var­sin vihat­ta­va piir­re — minus­ta jopa vihat­ta­vam­pi kuin ryös­te­ly ja vero­va­roil­la loi­si­mi­nen — niin mik­sei täs­tä joku oli­si voi­nut yhtä lail­la vihaan kii­hot­tua suo­ma­lai­sia vas­taan kuin Hal­la-ahon teks­tis­tä soma­lia­lai­sia vastaan.”

  Muis­ta nyt edel­leen se kon­teks­ti. Laa­jem­pi kon­teks­ti on Kale­va-leh­ti, joka ei ole suo­ma­lais­kriit­ti­nen jul­kai­su. Tämän voi havai­ta vil­kai­se­mal­la Kale­van etusivua. 

  Sup­peam­pi kon­teks­ti on Kale­van pää­kir­joi­tus, jon­ka ei mil­lään taval­la voi näh­dä kii­hot­ta­van mitään kan­san­ryh­mää vas­taan. Sii­nä puhu­taan mm. masen­tu­nei­den soti­lai­den kes­kus­te­lua­puun hakeu­tu­mi­ses­ta ja käsia­sei­den hel­pos­ta saa­ta­vuu­des­ta. Oli­si absur­dia, jos joku tart­tui­si täl­lai­sen kir­joi­tuk­sen kes­kel­tä yhteen sanaan ja kii­hot­tui­si suo­ma­lai­sia vastaan.

  Scrip­ta sen sijaan on sel­väs­ti maa­han­muut­ta­ja- ja soma­li­kriit­ti­nen blogi. 

  Hal­la-aho kir­joit­taa: “Voin siis edel­leen äänek­kääs­ti tun­nus­taa pyr­ki­vä­ni syn­nyt­tä­mään, yllä­pi­tä­mään ja lisää­mään pait­si maa­han­muut­to- myös maa­han­muut­ta­ja­vas­tai­sia asenteita.”

  Hal­la-aho: “Ajat­te­lin tänään kir­joit­taa oikein soma­li­foo­bi­sen jutun. Tie­dok­si Rai­ne­ril­le, Mikol­le ja Mai­la-Kat­rii­nal­le: aina­kin inten­tion tasol­la tämä kir­joi­tus on käsit­teen var­si­nai­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä kii­ho­tus­ta kan­san­ryh­mää vastaan.”

  Hal­la-aho: “Kos­ka soma­lit pitä­vät kär­ki­si­jo­ja sekä suh­teel­li­ses­sa rikol­li­suu­des­sa (esim. 12 pro­sent­tia ryös­töis­tä vuon­na 2007) että tuki­riip­pu­vuu­des­sa ja ovat luul­ta­vas­ti her­kim­piä valit­ta­maan kai­ken­lai­sis­ta epä­mu­ka­vuuk­sis­ta, lie­nee koh­tuul­lis­ta arvel­la, että tulk­kaus­a­pua tar­vi­taan lähin­nä rahan pump­paa­mi­ses­sa ja käräjöinnissä.”

  Kun tuol­lais­ten kir­joi­tus­ten jäl­keen Hal­la-aho kir­joit­taa seu­raa­val­la taval­la, niin kyl­lä sitä voi pitää kii­hot­ta­mi­se­na laa­jem­mas­sa Scripta-kontekstissaan: 

  Ryös­te­ly ja loi­si­mi­nen ovat soma­lien luku­mää­rään suh­teu­tet­tu­na pal­jon taval­li­sem­pia ilmiöi­tä kuin huma­las­sa tap­pa­mi­nen suo­ma­lais­ten kes­kuu­des­sa. Niin­pä esi­tän uudel­leen arve­lu­ni (jota en käsit­te­le fak­ta­na): Ohi­kul­ki­joi­den ryös­te­ly ja vero­va­roil­la loi­si­mi­nen on soma­lien kan­sal­li­nen, ehkä suo­ras­taan geneet­ti­nen erityispiirre.”

  Tuo­ta “jota en käsit­te­le fak­ta­na” ‑takao­vea ei voi ottaa huo­mioon, kos­ka muu­ten­han sitä voi­si käyt­tää min­kä tahan­sa lait­to­man kir­joi­tuk­sen perässä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 111. Edel­leen­kään tuos­sa pykä­läs­sä ei puhu­ta mitään sii­tä että omaa ryh­mää saa ran­gais­tuk­set­ta uha­ta, pane­tel­la jne. Eli Ill­ma­nin jät­täes­sä syyt­tä­mät­tä kris­tit­ty­jä kos­ke­van jutun(linkit aiem­min JL kel­lo 21.28) voi­daan Hal­la-ahon tapauk­ses­ta vetää joh­to­pää­tök­set, että isla­mia koh­del­laan täy­sin herk­kä­hi­piäi­sem­min kuin esim kristinuskoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 112. lurk­ki:
  Juu, olet pit­käl­ti oikeas­sa, arva­sin että mun kom­men­tin voi ampua alas n. tuhan­nel­la eri taval­la. Sil­ti pää­tin koit­taa hakea jotain ylei­sen tason suun­ta­vii­vo­ja. Mus­ta tun­tuu, että koko aihees­ta on hyvin vai­ke­aa teh­dä ensim­mäis­tä­kään yleis­tys­tä ilman että ne voi kumo­ta yksit­täis­ta­pauk­sil­la. Käteen siis jää, että koko kii­ho­tus­lain tul­kin­ta on hyvin pit­käl­ti sub­jek­tii­vi­nen asia, jos­sa tulee tul­ki­ta kii­hot­ta­jan ja koh­teen suh­teel­lis­ta ase­maa, kii­hot­ta­jan motii­ve­ja sekä kii­ho­tuk­sen mah­dol­li­sia seu­rauk­sia. Ei ihan opti­maa­li­nen tilanne…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 113. Kos­ka täs­sä ket­jus­sa on niin vähän vies­te­jä, laa­jen­nan hiu­kan aihet­ta lai­naa­mal­la Johan Bäckmania:

  Toi­mit­ta­ja Lee­na Hie­ta­nen on aivan oikein sano­nut, että Viron mie­hi­tys­myyt­ti on kii­ho­tus­ta kan­san­ryh­mää vas­taan. Puhu­mi­nen Viron ”neu­vos­to­mie­hi­tyk­ses­tä” pitäi­si myös kri­mi­na­li­soi­da. Tuol­lai­sen puheen tar­koi­tus on vain venä­läis­ten nöy­ryyt­tä­mi­nen ja louk­kaa­mi­nen. Suo­mes­sa se on sel­väs­ti kii­ho­tus­ta kan­san­ryh­mää vastaan.”

  Eli teo­rian mukaan (jos tul­kit­sen oikein) Suo­men venä­läi­set tun­te­vat itsen­sä niin voi­mak­kaas­ti neu­kuik­si, että louk­kaan­tu­vat sta­li­nis­miin koh­dis­te­tuis­ta syy­tök­sis­tä. Saa näh­dä, onko Max Jacob­son tai Sep­po Zet­ter­berg koh­ta lei­vät­tö­män pöy­dän äärel­lä, kun oikeus­tie­tei­li­jä Bäck­man panee uhkauk­sen­sa täytäntöön.

  Bäck­ma­nin anti­fa­sis­tit puo­les­taan jat­ku­vas­ti vetä­vät nat­si­kort­tia esiin väit­tä­mäl­lä viro­lai­sia fasis­teik­si. Eikös se ole nyky­maa­il­mas­sa mel­kein pahin syy­tös lap­sen­mur­haa­jan jäl­keen. Bäck­man on myös uhkail­lut viro­lai­sia venä­läi­sil­lä pans­sa­reil­la, mut­ta oikeus­tie­tei­li­jä­nä vain mut­kan kautta.

  Vaik­ka nois­sa anti­fas­sis­tien öyk­kä­röin­nis­sä on kyse lähin­nä rasit­ta­vas­ta huu­haas­ta, kyl­lä ne tai­ta­vat kris­tal­li­soi­da tuon kii­ho­tus­py­kä­län toi­meen­pa­ne­mi­sen han­ka­luuk­sia. Kyl­lä oikeus hel­pos­ti poli­ti­soi­tuu, kun lain tul­kin­ta vaa­tii hyvin laa­jo­ja poliit­ti­sia ja his­to­rial­li­sia ana­lyy­se­jä kiis­ta­na­lai­sis­ta aiheista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 114. Lail­le kan­sa­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mi­ses­ta löy­tyy his­to­rial­li­sia perus­tei­ta, vaik­ka mää­ritt­te­le­mi­nen oli­si­kin ongel­mal­lis­ta. Kaik­ki nor­maa­li­jär­ki­set ymmär­tä­vät myös, ettei sanan­va­paus voi antaa mah­dol­li­suut­ta jul­kais­ta mitä hyvän­sä (ohjeet val­mis­taa per­na­rut­toa ja levit­tää sitä esim.), vaik­ka arki­sim­mis­sa tapauk­sis­sa mää­ri­tel­mät, kuten “hyvä maku” ovat tie­ten­kin tul­kin­nan varaisia.

  Aina kun lakia ja uskon­toa ale­taan yhdis­te­le­mään mil­lään tavoin on syy­tä olla aidos­ti huo­lis­saan. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti toi­voi­sin tyys­tin uskon­to­neut­raa­lia lain­sää­dän­töä (tar­koit­tai­si myös radik­ka­le­ja muu­tok­sia kris­ti­nus­kon ase­maan Suo­mes­sa), mut­ta ken­ties tämä on mel­kois­ta uto­pi­aa tänä päivänä.

  Täs­sä on toki raja­vii­va — tulee­ko läh­teä tul­kit­se­maan uskon­nol­li­sia teks­te­jä ja tul­laan­ko näke­mään imaa­me­ja tms. todis­ta­mas­sa Koraa­nin tul­kin­nas­ta, mikä oli­si fars­si, vai läh­de­tään­kö sii­tä, että esim. maal­lis­tu­neel­la itsen­sä kult­tuu­ri­ses­ti isla­mi­lai­sek­si mää­rit­te­le­väl­lä on oikeus tun­tea itsen­sä lou­ka­tuk­si, mikä­li hänet yhdis­te­tään pedo­fi­lian kannattamiseen?

  Toi­vot­ta­vas­ti syyt­tä­jän edes­vai­ku­tus­kel­la ei saa­da työs­tet­tyä todel­la vahin­gol­li­sia enak­ko­ta­pauk­sia. Ei ole syy­tä raken­taa fanaa­ti­koil­le yli­mää­räis­tä lain suo­jaa, ei edes vaa­ti­ma­ton­ta sellaista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 115. Osmo, tuo kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mi­nen on hie­man sel­vem­pi jut­tu, mut­ta syy­te­mää­räyk­sen perus­te­lut, kos­kien uskon­rau­han rik­ko­mis­ta on hive­nen mer­kil­li­siä. Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän­vi­ras­ton mukaan monen kir­ja­vat ja toi­sil­len­sa enem­män tai vähem­män vas­tak­kai­set shiia- ja sun­na­mus­li­miyh­tei­söt muo­dos­ta­vat yhdes­sä mono­liit­ti­sen uskon­nol­li­sen yhdys­kun­nan, vrt. kris­ti­nus­ko on rikos­lain 17 luvun 10 §:n 1‑kohdassa tar­koi­tet­tu uskon­nol­li­nen yhdyskunta. 

  Sano­tun viran­omai­sen yllä­pi­tä­mään yhdis­tys­re­kis­te­riin on rekis­te­röi­ty usei­ta isla­mi­lai­sia uskon­nol­li­sia yhdis­tyk­siä. Näin ollen on sel­vää, että islam on rikos­lain 17 luvun 10 §:n 1‑kohdassa tar­koi­tet­tu uskon­nol­li­nen yhdyskunta.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 116. Mitä itse asias­sa ovat panet­te­lu ja sol­vaus? Jos ne mää­ri­tel­lään sopi­val­la taval­la, myös epä­miel­lyt­tä­vät tosi­asiat ovat panet­te­lu­ja ja sol­vauk­sia, ja täten ran­gais­tuk­sen alai­sia julkaistuina.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 117. Hie­man lisää vet­tä myl­lyyn… Mikä on lain­sää­tä­jän motii­vi­na kan­san­ryh­män vas­tai­sen kii­ho­tuk­sen kriminalisoinnissa?”

  Mie­hil­lä otsa­loh­ko on täy­sin kehit­ty­nyt vas­ta 25 vuo­den iäs­sä (joi­den­kin mie­les­tä 25–30 vuo­den). On kiis­ta­ton­ta näyt­töä sii­tä että tätä hou­ku­tus­ta on monen poliit­ti­sen toi­mi­jan ollut vai­kea vas­tus­taa. Näin aja­tel­len laki on edel­leen perus­tel­tu vaik­ka se sumea onkin. Ikä­luo­kan 18–25 edus­ta­jat oli­vat Suo­mes­sa ylie­dus­tet­tu­na vii­meek­si 60–70 ‑luku­jen vaih­tees­sa jol­loin vasu­rei­ta vie­tiin kuin päs­siä narus­sa, mut­ta aika oli sel­lai­nen ettei por­va­ris­toa, kapi­ta­lis­te­ja tai ame­rik­ka­lai­sia yleen­sä oikein voi­nut pitää kan­san­ryh­mä­nä vaik­ka kii­ho­tuk­sen tun­nus­mer­kit oli­si­vat var­mas­ti täyttyneet.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 118. Ainoat van­ki­la­tuo­miot Juma­lan­pil­kas­ta ovat kyl­lä tie­tääk­se­ni tul­leet kris­ti­nus­kon pilkkaamisesta”

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä ei mie­les­tä­si ole osoi­tus mis­tään? Vai mei­naat­ko, ett pari äärie­si­merk­kiä kris­ti­nus­kon pilk­kaa­mi­ses­ta tul­leis­ta tuo­miois­ta vesit­täi­si arvos­te­lun val­lit­se­vaa kak­soiss­tan­dar­dia kohtaan?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 119. Kysei­nen pykä­lä kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan menee näin: 

  Joka ylei­sön kes­kuu­teen levit­tää lausun­to­ja tai mui­ta tie­don­an­to­ja, jois­sa uha­taan, pane­tel­laan tai sol­va­taan jota­kin kansallista,etnistä, rodul­lis­ta tai uskon­nol­lis­ta ryh­mää taik­ka nii­hin rin­nas­tet­ta­vaa muu­ta kan­san­ryh­mää, on tuo­mit­ta­va kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan sak­koon tai van­keu­teen enin­tään kah­dek­si vuodeksi.”

  Uhkai­lus­ta ei voi olla kyse, kos­ka ketään ei ole uhat­tu. Panet­te­lu tar­koit­taa valeh­te­lua, jota sitä­kään ei voi­ta­ne osoit­taa. Jäl­jel­le jää kovin tul­kin­nan­va­rai­nen “sol­vaus”. Mitä se tarkoittaa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 120. Tie­de­mies kiteyt­ti oleel­li­sen: “Minus­ta ei ole miten­kään yhden­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen vas­tais­ta olet­taa, että uhan, panet­te­lun tai sol­vaa­mi­sen koh­tee­na ei läh­tö­koh­tai­ses­ti voi olla hen­ki­lön itsen­sä edus­ta­ma ihmis­ryh­mä kuin aivan poik­keuk­sel­li­ses­sa tapauksessa.”

  Esi­merk­ki: Bill Cos­by voi Yhdys­val­lois­sa kir­joit­taa erit­täin­kin aggres­sii­vi­sen kri­tii­kin mus­tia lähiöi­tä rii­vaa­vas­ta gangs­ta-kult­tuu­ris­ta, ja käyt­tää sii­nä tehos­te­kei­no­na mm. sanaa “nek­ru”, ja vain ääliö kuvit­te­li­si hänen kii­hot­ta­van omaa etnis­tä ryh­mään­sä vas­taan. Päin­vas­toin hänen sano­man­sa on kou­lu­tuk­sen, väki­val­lat­to­muu­den ym. koros­ta­mi­nen, jol­le hän reto­ri­soi kär­jek­kään ja nega­tii­vi­ses­ti asso­sioi­man­sa vas­ta­koh­dan. Kuu­lu­mi­nen em. etni­seen ryh­mään antaa hänel­le vapau­den kir­joit­taa näin. 

  Val­koi­nen­kin ame­rik­ka­lai­nen saa toki gangs­ta-kult­tuu­ria arvos­tel­la, mut­ta hänen on olta­va pal­jon huo­li­tel­lum­pi kie­len­käy­tös­sään. Kos­ka sanat eivät ole tyh­jiä, nii­hin asso­sioi­tuu tun­tei­ta ja mer­ki­tyk­siä. Mikä oikeu­des­sa­kin voi­daan ja tulee ottaa huo­mioon, syy­te­tyn inten­tioi­den arviointi.

  Nimi­mer­kil­lä bdvb on täs­tä point­ti kom­men­tis­saan ylä­puo­lel­la. On aivan mah­dol­lis­ta, että Hal­la-ahon inten­tio oli her­ja­ta soma­lei­ta, eikä kyse ollut vain esi­mer­kis­tä. Pitäi­sin sitä Scrip­tan kah­teen ker­taan kah­lan­nee­na jopa toden­nä­köi­se­nä. Mut­ta oikeus­op­pi­neet voi­vat tar­ken­taa, mitä Suo­men laki täs­tä sanoo. Voi­daan­ko Hal­la-ahon mui­ta kir­joi­tuk­sia käyt­tää syyt­teen perus­te­le­mi­seen, kun syyt­teen alai­se­na on kui­ten­kin vain tämä yksi kirjoitus?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 121. Niin, jos­kus mui­nai­sel­la 60-luvul­la. Nyt ei ole vain kyse tuo­mion kovuu­des­ta, eikä juma­lan­pil­kas­ta, vaan uskon­rau­han rik­ko­mi­ses­ta, jos­ta tuo­mioi­ta on tul­lut har­vak­sel­taan sen­kin jäl­keen. En oikein ymmär­rä sitä, että mil­lä logii­kal­la Suo­men evan­ke­lis-lute­ri­lai­nen kirk­ko ja Jeho­van todis­ta­jat voi­daan käsit­tää lain mukai­sek­si uskon­nol­li­sek­si yhdes­sä ole­vak­si yhdyskunnaksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 122. Minus­ta mikään lain­sää­dän­tö ei sai­si estää esim. tuon “raken­teel­li­nen rasismi”-olettaman jul­kis­ta kyseenalaistamista. 

  Ei sel­lai­sia lake­ja ole ole­mas­sa­kaan enkä ole niin väit­tä­nyt­kään. Ura­ke­hi­tyk­sen voi vaa­ran­taa tuon raken­teel­li­nen rasis­mi ‑olet­ta­man jul­ki­nen kysee­na­lais­ta­mi­nen. Pot­kut voi­daan antaa luot­ta­mus­teh­tä­väs­tä luot­ta­muk­sen puut­teen vuok­si aivan lail­li­ses­ti tai sit­ten jon­kin blan­ko­py­kä­län tai veruk­keen nojal­la. Vas­taa­va esi­merk­ki, jos­kaan ei samas­ta aihees­ta (rau­ta­lan­kaa: havain­nol­lis­tan täs­sä pot­ku­jen­an­to­pro­ses­sia), oli Har­var­din reh­to­ri Lar­ry Sum­mer­sin pot­kut, kos­ka tämä oli epäil­lyt jul­ki­ses­ti nais­puo­lis­ten huip­pu­ma­te­maa­tik­ko­jen har­vi­nai­suu­den syyk­si nais­ten mate­maat­ti­sen lah­jak­kuu­den mie­hiä pie­nem­pää kes­ki­ha­jon­taa. Tuon tyyp­pi­nen poliit­ti­nen kor­rek­tius herät­tää minus­sa vain syvää vastenmielisyyttä.

  Var­mas­ti voi­daan löy­tää lukui­sia mui­ta­kin esi­merk­ke­jä, jos­sa vähem­mis­tö liet­soo ja har­joit­taa väki­val­taa enem­mis­töä koh­taan. Sii­tä huo­li­mat­ta useim­mi­ten on käy­tän­nös­sä täy­sin rat­kai­se­vaa kuka mol­laa ketä. Esim. Kale­van yleis­tys suo­ma­lai­sis­ta vs. jha:n yleis­tys soma­leis­ta eivät mie­les­tä­ni ole rin­nas­tet­ta­via, vaik­ka aihees­ta toki voi­daan sai­var­rel­la loputtomasti. 

  Kan­san­ryh­mään kuu­lu­mi­sen ei moraa­li­ses­sa mie­les­sä pitäi­si olla rat­kai­se­vaa sen kan­nal­ta saa­ko kii­hot­taa vai ei (myös­kään laki­teks­ti ei täl­lais­ta eroa mil­lään tavoin tee). Ei ole miten­kään vai­kea kuvi­tel­la tilan­net­ta, että joku omaa etnis­tä ryh­mään­sä vihaa­va (tai muis­ta syis­tä näin teke­vä) yllyt­tää jon­kin muun ryh­män tätä ryh­mää vas­taan. Käy­tän­nön seu­rauk­set voi­vat olla täs­mäl­leen yhtä vakavat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 123. Osmo: ”Ainoat van­ki­la­tuo­miot Juma­lan­pil­kas­ta ovat kyl­lä tie­tääk­se­ni tul­leet kris­ti­nus­kon pilkkaamisesta”

  Juma­lan­pilk­ka pois­tet­tiin lais­ta 1998. 

  Nyky­ään juma­loi­ta saa siis pil­ka­ta, kun­han ei tar­koi­tuk­sel­la häi­rit­se uskon­rau­haa. Mie­les­tä­ni uskon­rau­han häi­rit­se­mis­tä voi­si olla esim isla­mi­lai­sel­la kes­kus­te­lu­pals­tal­la Muha­me­din pilk­kaa­mi­nen totuu­den­vas­tai­sil­la termeillä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 124. Kas, panet­te­lun ja sol­vauk­sen mää­ri­tel­mät löy­tyi­vät tääl­tä: (http://www.vahemmistovaltuutettu.fi/intermin/vvt/home.nsf/pages/3710AFF6CE350CFFC22573930034BC10/$file/Nettirasismi_PDF.pdf)

  Panet­te­lua on se, että kan­san­ryh­män perät­tö­mäs­ti väi­te­tään syyl­lis­ty­neen rikok­siin tai nii­hin rin­nas­tet­ta­viin tekoi­hin. Sol­vauk­ses­sa voi olla kyse totuu­den­mu­kai­sis­ta väit­tä­mis­tä, joi­den esit­tä­mi­sen tar­koi­tuk­se­na kui­ten­kin on ollut louk­kaa­mi­nen. Tyy­pil­li­sem­pää on, että sol­vaa­vat lausun­not eivät ole totuu­den­mu­kai­sia. Näis­sä tapauk­sis­sa totuu­den­vas­tai­suut­ta voidaan
  käyt­tää näyt­tö­nä tahal­li­suu­des­ta ja näyt­tää osoi­tuk­se­na kii­hot­ta­mis­tar­koi­tuk­ses­ta. Sol­vauk­se­na pide­tään myös har­haan­joh­ta­via lausun­to­ja, esi­mer­kik­si vah­vas­ti yleis­tä­viä lausumia.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 125. TS: “Kaik­ki nor­maa­li­jär­ki­set ymmär­tä­vät myös, ettei sanan­va­paus voi antaa mah­dol­li­suut­ta jul­kais­ta mitä hyvän­sä (ohjeet val­mis­taa per­na­rut­toa ja levit­tää sitä esim.)

  Miten niin muka ei?

  Ymmär­rän sen ettei esi­mer­kik­si ihmis­ten pank­ki­tun­nuk­sia saa levit­tää, mut­ta esi­mer­kik­si kaik­ki pom­min­te­ko-ohjeet ovat ehdot­to­mas­ti sel­lais­ta kamaa joi­den käsiin saa­mi­nen on mie­les­tä­ni kan­sa­lai­soi­keus. Ero näil­lä on se, että vaik­ka kum­paa­kin voi­daan käyt­tää rikok­sen suo­rit­ta­mi­seen (ensim­mäis­tä var­kau­teen ja jäl­kim­mäis­tä pom­mi-iskuun), jäl­kim­mäi­nen on sivis­tä­vää tie­toa. Se ker­too miten jokin asia teh­dään, miten jokin lai­te val­mis­te­taan tai kemi­kaa­li toi­mii ja tämä on itses­sään mielenkiintoista.

  Yksi­tyis­koh­tai­nen Namuse­dän Käsi­kir­ja oli­si mie­len­kiin­toi­nen raja­ta­paus, johon en ota kantaa.

  Näis­sä sen­tään on kui­ten­kin se hyvä puo­li että niis­sä käsi­tel­lään kon­kreet­tis­ten hait­to­jen poten­ti­aa­lis­ta syn­tyä. Monis­sa sanan­va­paus­ky­sy­myk­sis­sä kui­ten­kin ei ole kyse mis­tään kon­kreet­ti­ses­ta, vaan sii­tä että jon­kun tun­tei­ta on lou­kat­tu, ja niis­sä tapauk­sis­sa mää­räi­sin kuri­tus­huo­net­ta — loukkaantujalle.

  Ihmis­ten tun­teil­le en anna mitään arvoa eikä sitä pitäi­si antaa lainsäädännönkään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 126. Mm. Embo kir­joit­taa: “Louk­ka­va väi­te voi olla vain epä­to­si väi­te. Epä­miel­lyt­tä­vä totuus voi olla ikä­vä, mut­tei loukkaava.”

  Ei näin. Täs­sä syyt­tees­sä ei ole kyse kun­nian­louk­kauk­ses­ta, mut­ta Rikos­lain 24 luvun 9 § mää­rit­te­lee kun­nian­louk­kauk­sen seuraavasti:

  1) esit­tää toi­ses­ta val­heel­li­sen tie­don tai vih­jauk­sen siten, että teko on omi­aan aiheut­ta­maan vahin­koa tai kär­si­mys­tä lou­ka­tul­le taik­ka häneen koh­dis­tu­vaa hal­vek­sun­taa, taikka

  2) muu­ten kuin 1 koh­das­sa tar­koi­te­tul­la taval­la hal­ven­taa toista,”

  Ymmär­rän tämän niin, että syyl­lis­tyn kun­nian­louk­kauk­seen mer­ki­tyk­ses­sä 1, jos väi­tän että kol­lee­ga­ni on vuo­ta­nut kil­pai­li­jal­le lii­ke­sa­lai­suuk­sia ja tämä ei pidä paik­kaan­sa. Jos taas totean hänen ole­van hai­se­va kes­ki-ikäi­nen homo, niin vaik­ka tämä oli­si fak­tu­aa­li­ses­ti tot­ta, se voi olla sil­ti­kin hal­ven­ta­vaa mer­ki­tyk­ses­sä 2. Tämä ero ame­rik­ka­lai­sit­tain libe­lin ja slan­de­rin välil­lä tuli aikoi­naan tur­han­kin tutuksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 127. Mää olen kau­hias­ti häm­mäs­ty­nyt sii­tä, että jot­kut vai­vau­tu­vat tän­ne “kes­kus­te­le­maan” täs­tä­kin asias­ta. Vas­ta­puo­li oli käyn­nis­tä­nyt hal­lus­saan ole­van väki­val­ta­ko­neis­ton, jon­ka tar­koi­tus on tur­va­ta ja beto­noi­da yhteis­kun­nan äärim­mäi­set perus­ra­ken­teet. Maa­han­muut­to- ja työ­voi­ma­pu­la­kes­kus­te­lut ovat nyt siis viral­li­ses­ti­kin ohi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 128. Ihan ver­tai­lun vuok­si: Han­nu Sala­man Juhan­nus­tans­sien uusin­ta­pai­nok­sia sen­su­roi­tiin vuo­teen 1990 asti Jumaln­pilk­ka­tuo­mion jäl­keen. Ensim­mäi­nen pai­nos ilmes­tyi 1964, oikeut­ta käy­tiin vuo­si­na 65–68, tuo­mio oli kol­me kuu­kaut­ta ehdol­lis­ta, jos­ta Kek­ko­nen kir­jai­li­jan armahti.

  Tämä on koti­mai­sen sanan­va­pau­den rea­li­teet­ti. Ja vieläpä:

  Sala­ma oli myös työs­tä­mäs­sä “Ura­lin per­ho­sen” alku­pe­räis­tä käsi­kir­joi­tus­ta, jos­ta teh­dys­tä ani­maa­tios­ta Rai­mo ilas­ki­vi kir­joit­ti US:n kolum­nis­saan otsi­kol­la: “Man­ner­hei­min häpäi­si­jöit­ten päät pöl­kyl­le!” että “Tai­taa olla isän­maan vapaus lii­kaa joil­le­kin kan­sa­lai­sil­lem­me.” Mikä tekee yli­por­mes­ta­ris­ta tahat­to­man iro­nian mestarin.

  Totean tämän lähin­nä sik­si, että kaik­ki sanan­va­pau­del­li­nen kohi­na ei ole läh­töi­sin maa­han­muu­tos­ta tai ns. kriittisyydestä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 129. Mitäs täs­tä tuumaatte:
  “Kun turk­ki­lai­set (tar­koit­taa mus­li­mei­ta) läh­te­vät tais­te­luun hei­dän tun­nus­sa­na­naan on yksi ainut sana: Allah, Allah ! Sitä he huta­vat niin että kuu­luu tai­vaa­seen asti ja niin että maa kaikuu.
  Allah tar­koit­taa juma­laa hei­dän Ara­bian kie­les­sään ja on vään­nös Hebrean sanas­ta Ello­ha. He ovat Koraa­nis­taan oppi­neet että hei­dän pitää aina ylpis­tel­lä näil­lä sanoil­la: — Ei ole muu­ta Juma­laa kuin Juma­la, ja tämä sisäl­tää kaik­ki tosi per­ke­leet. Sil­lä tämä lause, ei ole muu­ta Juma­laa kuin Juma­la, ei erit­te­le Juma­lia toi­sis­taan. Per­ke­le on juma­la myös ja juu­ri per­ke­let­tä he kun­nioit­ta­vat täl­lä huu­dol­laan, sii­tä ei ole epäilystäkään.”

  http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00008970/images/

  Tämä oli ote Mart­ti Lut­he­rin kir­jas­ta “Vom Krie­ge Wid­der die Türc­ken, Wit­ten­berg, 1528”

  Lut­her ana­ly­soi sii­nä kir­jas­sa isla­min poh­ji­aan myö­ten. Koraa­nia hän luon­neh­tii hul­luk­si ja häpeäl­li­sek­si kir­jak­si, Muha­met­tia val­heen hen­gen val­taa­mak­si. Baye­rin val­tion­kir­jas­to on lait­ta­nut alku­pe­räis­teok­sen net­tiin facsimilenä.

  Me, jot­ka Lut­he­rin uskoon kas­tet­tui­na tun­nus­tam­me samaa uskoa kuin Lut­her, pitää saa­da kai­kes­sa seu­ra­ta niin Jee­sus­ta kuin oppi-isääm­me Mart­ti Lut­he­ria, uskos­sa, sanois­sa ja töis­sä. Sii­nä ovat vis­kaa­lit ja val­les­man­nit hal­paa tava­raa, kun on kyse omas­ta uskosta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 130. Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti 30.3.2009 kel­lo 13:32

  Niin kuin vak­ka­pa Eino Leino:
  Miks’ meill’ on niin mon­ta mielipuolta
  ja vähän käyt­tä­jiä kanteleen?”

  Kui kum­mas kaik o ain suo­ma­lai­se vika? Vaiks meiä kult­tuu­ris ryy­pät­täs ja tapet­tais kui pal, ni ei me mit­tä tyh­mii ol. Vai kui sä luu­le, et me olla pär­jät­ty tääl kyl­mäs? Mua ärsyt­tä toll­set äijä, ku pitä­vä mua ja muit tyhmän

  http://hietane.blogit.fi/

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 131. Anne Moi­la­nen: “Suo­mi on län­ti­sen Euroo­pan väki­val­tai­sin maa, jos­sa mie­het hak­kaa­vat ja tap­pa­vat omia puo­li­soi­taan läjäpäin.”

  Sel­vi­tys­pyyn­tö polii­sil­le löy­tyy: http://www.lapsenoikeus.info/selvityspyynto-poliisille-yleisradio-ja-toimittaja-anne-moilanen.html

  Itsel­lä­ni ei ole mitään teke­mis­tä kysei­sen sel­vi­tys­pyyn­nön kans­sa. Kenen mie­les­tä tämä on hyvä tapa käy­dä yhteis­kun­nal­lis­ta keskustelua?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 132. Pyy­dän polii­sia sel­vit­tä­mään ovat­ko Yleis­ra­dio ja toi­mit­ta­ja Anne Moi­la­nen syyl­lis­ty­neet rikos­lais­sam­me kri­mi­na­li­soi­tui­hin Kii­hot­ta­mi­seen kan­san­ryh­mää vas­taan, sekä Syr­jin­tään, suku­puo­len perusteella.”

  http://www.lapsenoikeus.info/selvityspyynto-poliisille-yleisradio-ja-toimittaja-anne-moilanen.html

  Moi­la­nen käyt­tää kyl­lä tör­ke­ää kiel­tä ja on mm. laa­ti­nut pää­toi­mit­ta­mas­saan Tul­va-leh­des­sä lis­tan hen­ki­löis­tä, jot­ka itse ovat tul­kin­neet sen tap­po­käs­kyn kal­tai­sek­si. Esim. Pasi Mal­mi ver­ta­si sitä Sal­man Rush­die ‑fatwaan.

  Mut­ta lais­sa ei mai­ni­ta kii­ho­tus­ta suku­puol­ta vas­taan, joten veik­kaan, että ei onnis­tu. Lisäk­si riko­sil­moi­tus on aika hutais­ten laa­di­tun oloinen.

  Kenes­tä teh­dään seu­raa­vak­si riko­sil­moi­tus mitä ryh­mää vas­taa kiihottamisesta?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 133. Vähem­mis­tö­val­tuu­tet­tu:

  Rasis­ti­seen kir­joit­te­le­mi­seen puut­tu­mi­sel­la ei
  ole tar­koi­tus rajoit­taa esi­mer­kik­si kes­kus­te­lua maa­han­muut­to- tai kotout­ta­mis­po­li­tii­kas­ta. Sitä toki saa kysee­na­lais­taa tai kritisoida.
  -
  Kiel­let­ty­jä ovat muun muas­sa kan­san­ryh­mää kos­ke­vat vah­vas­ti har­haan­joh­ta­vat ja yleis­tä­vät väit­teet. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si väit­teet, joi­den mukaan tiet­ty kan­san­ryh­mä syyl­lis­tyy tai on syyl­lis­ty­nyt rikoksiin.
  -
  Tun­nus­mer­kis­tön mukaan kysees­sä on teko­ri­kos, jon­ka tun­nus­mer­kis­tö täyt­tyy huo­li­mat­ta sii­tä, syn­tyy­kö teki­jän tavoit­te­le­ma kii­ho­tus kan­san­ryh­mää vas­taan vai ei. Toi­sin sanoen var­si­nais­ta seu­raus­ta ei vaadita.”

  Luu­len, että maa­han­muut­to­krii­ti­koi­ta kiu­kut­taa eni­ten se, että nykyi­ses­tä lain­sää­dän­nös­tä ja sen tul­kin­nas­ta on hait­taa hei­dän poliit­ti­sil­le pää­mää­ril­leen. He eivät voi käyt­tää tehok­kain­ta mah­dol­lis­ta reto­riik­kaa. Se nyt kui­ten­kin on vain niin, että maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den on luo­vut­ta­va tie­tyn­lai­ses­ta reto­rii­kas­ta pyr­kies­sään vai­kut­ta­maan maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan. Kaik­kia lail­li­sia argu­ment­te­ja saa käyt­tää ja niil­lä on pär­jät­tä­vä. Asial­lis­ta, pai­koin kii­vas­ta­kaan kes­kus­te­lua ei olla kiel­tä­mäs­sä. Mik­si ottaa niin kovil­le myön­tää omat ylilyönnit?

  Jos maa­han­muut­to­kriit­ti­nen lii­ke ei saa taak­seen tar­peek­si kan­na­tus­ta ilman kii­hot­ta­mis­ta kan­san­ryh­mää vas­taan, niin se on sit­ten voi voi. Ihmi­soi­keuk­sia kun­nioit­ta­vas­sa oikeus­val­tios­sa on trade-offeja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 134. Kiel­let­ty­jä ovat muun muas­sa kan­san­ryh­mää kos­ke­vat vah­vas­ti har­haan­joh­ta­vat ja yleis­tä­vät väit­teet. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si väit­teet, joi­den mukaan tiet­ty kan­san­ryh­mä syyl­lis­tyy tai on syyl­lis­ty­nyt rikoksiin.”

  Miten tuo sit­ten pitäi­si muo­toil­la? “Kan­san­ryh­män X edus­ta­jat syyl­lis­ty­vät useam­min rikok­siin kuin muut?” Muut­tui­ko asia­si­säl­tö miten­kään? Onko täl­lai­ses­ta pel­lei­lys­tä kenel­le­kään hyötyä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 135. oli­si­ko mah­dol­lis­ta, että noin muu­ta­ma tuhat pul­liais­ta perus­tai­si oman blo­gin, siir­täi­si nuo Hal­la-ahon jutut sin­ne vähän muu­tel­len ja jou­tui­si raas­tu­paan? Mie­le­ni tekisi.
  Onko nii­den kiel­let­ty­jen aja­tus­ten levit­tä­mis­tä pitää blo­gia? Eihän sitä kenen­kään ole pak­ko lukea. Ei myös­kään kenen­kään ole pak­ko ostaa leh­tiä, kuunnella/katsoa radiota/tv:tä. Nois­sa Ylen veh­keis­sä yleen­sä on nap­pu­la, mil­lä voi sen sul­kea tai vaih­taa kanavaa/asemaa.
  Var­si­nai­ses­ta aihees­ta pari kysymystä:
  voi­si­ko OS tahi joku muu ker­toa nykyi­sen tilan­teen soma­lien osal­ta? Pal­jon­ko hei­tä on, pal­jon­ko hei­tä on yksi­tyi­sen puo­len hom­mis­sa ja pal­jon­ko jul­ki­sen puo­len hom­mis­sa? Ehkä sii­tä on sit­ten hyvä kat­soa kuin­ka vää­räs­sä Hal­la-aho jo nyt on? Rötöstelymäärä/kokonaismäärä ver­rat­tu­na kan­ta­po­ruk­kaan oli­si myös hyvä jut­tu. Ehkä näi­tä ei enää kat­so­ta tar­peel­li­sek­si pitää, ettei vaan ketään lou­kat­tai­si? Onko tilas­toa Suo­men kan­sa­lai­suu­den saa­neis­ta soma­leis­ta ja tiet­ty tääl­lä syn­ty­neis­tä Soma­lia-peräi­sis­tä lapsista?

  Jos Suo­men lakien mukaan joku on pedo­fii­li jos­tain teos­ta, niin sil­lä perus­teel­la ei voi niin sanoa jos­sain toi­ses­sa maas­sa tapah­tu­nees­ta jutus­ta kau­an sit­ten? Mitä­hän Sak­san voi­mas­sa ollei­ta lake­ja Hit­ler aika­naan rikkoi?
  On tie­tys­ti ihan ymmär­ret­tä­vää, että kai­ke­ti sil­loin kau­an sit­ten oli eri jutut nor­maa­lia, mut­ta nykyi­sen lain/käytännön mukaan sel­lai­nen käy­tän­tö on rikol­lis­ta. Ei kai sen sano­mi­nen ole vää­rää, var­sin­kin, mikä­li käy­tän­töä vie­lä jat­ke­taan edes alku­pe­räi­sis­sä maissa?
  Tyh­mä kyselee.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 136. Pari kom­ment­tia:

  1) Vihan tun­tee­seen voi jää­dä kouk­kuun. Sil­loin sitä halu­aa liet­soa lisää. Ja lisää.

  2) Monet “maa­han­muut­ta­ja­krii­ti­koik­si” itse­ään nimit­tä­vät halua­vat kiel­tää rasis­mis­ta ja rasis­teis­ta puhu­mi­sen. He vaa­ti­vat PC-kiel­tä eli poliit­tis­ta kor­rek­tiut­ta. Myös rasis­te­ja pitää kut­sua “maa­han­muut­ta­ja­krii­ti­koik­si”.

  3) Hal­la-aho­lais­ten läpi­nä­ky­vä tak­tiik­ka on yleis­tää tol­kut­to­mas­ti ja käyt­tää tar­koi­tus­ha­kui­sen luo­ka­ton­ta läh­de­kri­tiik­kiä soma­leis­ta ja mamuis­ta puhut­taes­sa. Jos heis­tä itses­tään kir­joi­te­taan, pilk­kua vii­la­taan sadan net­ti­kom­men­toi­jan voi­min, kun­nes se kato­aa. Tai sit­ten haas­te­taan oikeuteen.

  4) Näkö­jään “maa­han­muut­to­kri­tiik­kiin” voi jää­dä kouk­kuun. Se on kuta­kuin­kin sama, kuin jär­jes­tää näl­kä­lak­ko Reyk­ja­vi­kis­sa islan­ti­lais­ta rau­ta­tie­lii­ken­net­tä vastaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 137. Miten tuo sit­ten pitäi­si muotoilla?”

  Niin että se ei kii­ho­ta ko. kan­san­ryh­mää vas­taan. Rikok­sis­ta, sekä yksit­täis­ta­pauk­sis­ta että ilmiöis­tä, saa puhua, mut­ta kyl­lä­hän sen huo­maa, jos tar­koi­tuk­se­na levit­tää jos­tain kan­san­ryh­mäs­tä kiel­teis­tä ja rikol­lis­ta kuvaa (Hal­la-ahon blo­gi). Ei tämä nyt niin han­ka­laa ole.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 138. Onko nii­den kiel­let­ty­jen aja­tus­ten levit­tä­mis­tä pitää blo­gia? Eihän sitä kenen­kään ole pak­ko lukea. Ei myös­kään kenen­kään ole pak­ko ostaa leh­tiä, kuunnella/katsoa radiota/tv:tä. Nois­sa Ylen veh­keis­sä yleen­sä on nap­pu­la, mil­lä voi sen sul­kea tai vaih­taa kanavaa/asemaa.”

  Argu­ment­ti­si hiu­kan ontuu. Eihän kenen­kään Ruan­das­sa­kaan “ollut pak­ko kuun­nel­la” RTML-radio­ase­maa. Kuin­kas sit­ten kävi­kään. Vai oli­ko tämä­kin toi­min­ta sanan­va­pau­den pii­riin kuu­lu­vaa mie­li­pi­tee­nil­mai­sua, joka ei ollut tuomittavaa?

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Radio_T%C3%A9l%C3%A9vision_Libre_des_Mille_Collines

  Suo­men yhteis­kun­nal­li­nen tilan­ne tie­tys­ti ero­aa suu­res­ti 90-luvun alun Ruan­das­ta, mut­ta siel­tä voi sil­ti hakea näkö­kul­maa sii­hen, mik­si täl­lai­set kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­vat puheet ja kir­joi­tuk­set ovat monis­sa mais­sa kriminalisoitu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 139. Sinä se Osmo jak­sat, kii­tos sii­tä! Otak­sun, että tämä oli tie­toi­nen sohai­su muu­ra­hais­pe­sään. Näi­den kes­kus­te­lu­jen kom­men­toin­ti vaa­ti­si niin pal­jon fak­taa, että eihän sitä peräs­sä pysy. Täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa pitäi­si mm. ker­ra­ta Raa­ma­tun ja Isla­min ekse­ge­tik­kaa, yleis­tä lain­sää­dän­töä, ja maa­han­muut­to­po­lit­tis­ta fak­taa, jne.
  Sanoi­sin niin, että ihmi­nen, jon­ka hyviä ystä­viä ovat ateis­ti, kris­tit­ty, isla­min uskoi­nen, sota­ve­te­raa­ni, kas­vis­syö­jä, aseis­ta­kiel­täy­ty­jä, maa­han­muut­ta­ja, roma­ni ja Shel­lin ase­mis­ta pitä­vä (mis­sä on Esson kup­pi­lat ja Vei­jo Esso?), ym., ker­taa x, tie­tää jo maa­il­mas­ta jotain. Sil­loin tämän­kal­tai­set kes­kus­te­lut ovat tur­hia. Ehkä ne tule­vat jat­kos­sa ylei­sem­min­kin ole­maan. Kos­ka tämä yhtei­nen, yhdes­sä elet­tä­vä maa­il­ma on jo nyt fak­taa. Maa­il­ma olem­me me, siis koko maapallo.
  Ps. Sen ver­ran sohai­sua, että mitä­hän nämä ihmi­set tie­tä­vät genet­ti­kas­ta? Tai impuls­si­kont­rol­li­häi­riös­tä, joka on osit­tain mm. päih­de­riip­pu­vuu­den bio­lo­gi­aa. Ja joka on var­maan muu­ta­mien näi­den blo­gi­kom­ment­tien taustalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 140. Suo­men yhteis­kun­nal­li­nen tilan­ne tie­tys­ti ero­aa suu­res­ti 90-luvun alun Ruan­das­ta, mut­ta siel­tä voi sil­ti hakea näkö­kul­maa sii­hen, mik­si täl­lai­set kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­vat puheet ja kir­joi­tuk­set ovat monis­sa mais­sa kriminalisoitu.”

  No ehkä Ruan­das­ta voi pikem­min hakea näkö­kul­maa sii­hen, mik­si Afri­kas­ta ei vält­tä­mät­tä niin järin suu­ria ihmis­vir­to­ja Suo­meen toivota.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 141. Oli laki nyt miten tahan­sa, H‑A:n tavoi­te ja motii­vi on kii­hot­taa kan­san­ryh­mää vastaan.
  Mik­si hän muu­ten pitäi­si blo­gi­aan? Eikö tämä tavoi­te muka ole mamu-krii­ti­koi­den mie­les­tä kannatettava?

  Mik­si mamu-krii­ti­kot kier­tä­vät itse asi­aa puhu­mal­la sii­tä ja täs­tä jota ei muka saa sanoa?
  Oikeas­ti haluai­si­vat sanoa vaik­ka mitä viha­teks­tiä, mut­ta kun pel­kää­vät lakia, tyy­ty­vät kärk­ky­mään ja kokei­le­maan. Var­maan tun­te­vat hyvää miel­tä, kun onnis­tu­vat ilmai­se­maan jotain, joka juu­ri ja juu­ri alit­taa syy­te­kyn­nyk­sen, mut­ta jon­ka kaik­ki nor­maa­li­jär­jel­lä varus­te­tut ymmär­tä­vät kii­ho­tuk­sek­si, vähin­tään loukkaukseksi.

  Olen syy­tet­tä vas­taan täs­sä tapauk­ses­sa, kos­ka en kai­paa mart­tyy­riä. Johon­kin on raja kui­ten­kin jos­kus vedettävä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 142. On todel­la hyvä, että mie­li­pi­tei­tä riit­tää. Se, että ker­too oman mie­li­pi­teen­sä jois­tain asiois­ta ja nii­den perus­teek­si ker­too tosi­asioi­ta(?) leh­dis­tä ja val­tion tilas­tois­ta, on siis kii­hot­ta­mis­ta jotain kan­san­ryh­mää vas­taan! Niin­pä. Voi­si­ko nyt joku ker­toa ja kumo­ta uskot­ta­vas­ti kaik­ki Hal­la-ahon väit­teet kos­kien somaleita.
  Kari Suo­ma­lai­nen aika­naan lopet­ti yhden kuvan jäl­keen, mut­ta nyt minus­ta se ei ollut ihan huo­no pilapiirros.
  Voi­si­ko joku nyt vih­doin­kin ker­toa minul­le, miten on mah­dol­lis­ta, että joku kuo­le­man hädäs­sä ole­va pako­lai­nen tulee Soma­lias­ta Suo­meen, eikä välis­sä ole yhtään muu­ta kel­vol­lis­ta vas­taa­not­ta­ja maa­ta? Omia aja­tuk­sia tie­tys­ti on, mut­ta nehän ovat vää­riä. En aiem­min kau­heas­ti noi­ta roma­ne­ja miten­kään eri­koi­ses­ti digan­nut, mut­ta ehkä he oli­si­vat meil­le riit­tä­neet kuten saa­me­lai­set ja ruot­sin­kie­li­set. Ei tar­vit­se minul­le sel­ven­tää, että mai­ni­tut poru­kat ovat suo­ma­lai­sia. Vähem­mis­tö­jä kui­ten­kin. Hei­hin­kin suh­tau­tu­mi­sen nor­ma­li­soin­ti kai on kes­tä­nyt hir­mu­kau­an, entä sit­ten soma­lei­hin? Tie­tys­ti kou­lu­tus­ta­son nousu aut­taa, vai aut­taa­ko? Ei ne Hal­la-ahon kan­nat­ta­jat ihan kaik­ki kou­lut­tau­mat­to­mil­ta vai­ku­ta. Poi­ka­ni on DI/KTM ja alkaa kave­rei­neen olla aika pal­jon Hal­la-ahon aja­tus­ten kan­nal­la maa­han­muu­ton rajoit­ta­mi­ses­ta. Siis tosi hädäs­sä aute­taan, mut­ta pel­kän ilmai­sen ylös­pi­don haki­joil­le punai­nen kort­ti. Niin minä­kin. Työ­pe­räi­nen muut­to on sit­ten aivan eri asia. Moni­ko soma­li tuli tän­ne työhön?
  Ehkä kaik­kien vai­kut­ta­jien pitäi­si alkaa miet­tiä tätä asi­aa tavis­ten kan­nal­ta, eikä vain omis­ta yle­vis­tä aatok­sis­taan. Soi­ni tekee sel­väs­ti haju­ra­koa Hal­la-ahoon, mut­ta voi­si kyl­lä kysyä, mik­si? Jos jot­kut luu­le­vat, että näi­tä mamu­kriit­ti­siä on vain jois­sain pie­nis­sä taka­met­sien pii­reis­sä, niin kat­so­kaa nyt ihmees­sä Hal­la-ahon saa­maa ääni­mää­rää pel­käs­tään net­ti­ju­tuil­la, ja per­su­jen ääni­mää­rän nousua yleen­sä. Kals­ke teki tosi hie­non pal­ve­luk­sen Hal­la-ahol­le ja ehkä persuille?
  Hal­la-ahon tai­val mepik­si kyl­lä saa­tiin nurin, mut­ta Soi­ni sen hoitaa.
  Olen 65‑v ja äänes­tä­nyt kokoo­mus­ta koko ikä­ni, noin niin­kuin sel­vyy­den vuoksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 143. G.W. Bush ja T. Blair G20 kokouk­ses­sa kes­kus­te­li­vat hyvin elä­väs­ti tule­vas­ta kol­man­nes­ta maa­il­man sodas­ta. Kana­dan pää­mi­nis­te­ri kuun­te­li hei­tä ihmeis­sään ja lopul­ta kysyi mis­tä oikein on kysy­mys. Bush vas­ta­si, että suun­ni­te­lem­me lopul­lis­ta maa­il­man­so­taa. Aiom­me tap­paa 54 mil­joo­na mus­lii­mia ja yhden ham­mas­lää­kä­rin. Kana­dan pää­mi­nis­te­ri häm­men­ty­nee­nä kysyi, ham­mas­lää­kä­rin?? – Bush kään­tyy Blair:lle ja sanoi – huo­maat­ko? kukaan ei väli­tä musliimeista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 144. Voi­si­ko nyt joku ker­toa ja kumo­ta uskot­ta­vas­ti kaik­ki Hal­la-ahon väit­teet kos­kien somaleita.”

  En vali­tet­ta­vas­ti voi­ne vas­ta­ta kysy­myk­see­si, mut­ta se toi mie­leen erään toi­sen ajatuskulun.

  Syyt­teen alla ole­va väi­te voi fak­ti­ses­ti hyvin­kin pitää paik­kan­sa, mikä tie­tys­ti on sel­lais­ta, mitä ei ole kovin kor­rek­tia lausua ääneen, mut­ta yri­tän perus­tel­la tie­tyn poin­tin tämän pohjalta. 

  Tus­kin nais­ten alis­ta­mi­nen kotei­hin nel­jän sei­nän sisäl­le (jota esiin­tyy laa­jal­ti, tur­ha kiel­tää) ja mies­ten kes­kuu­des­sa ylei­nen pas­si­voi­van khat-huu­meen pures­ke­lu (min­kä todis­taa jo se kuin­ka suu­ria eriä polii­si on taka­va­ri­koi­nut), tai eri­lai­set uskon­nol­li­set tabut mm. pukeu­tu­mis­ta ja tois­ten ihmis­ten kos­ket­ta­mis­ta (mm. nais­sai­raan­hoi­ta­jat) kos­kien aina­kaan soma­lien kult­tuu­ris­ta suo­ma­lais­ta työ­orien­toi­tu­neem­paa tekee.
  Syn­nyn­näi­seen älyk­kyy­den poten­ti­aa­liin tai esim. tes­tos­te­ro­niin ja nii­den vah­voi­hin kor­re­laa­tioi­hin syyt­teen alai­ses­sa väit­tees­sä mai­nit­tu­jen ilmiöi­den kans­sa en täs­sä mene sen pidem­min, kun­han totean, että maa­il­ma “vain on”, eikä todel­li­suu­del­la (mukaan luet­tu­na homo sapien­sin ala­hei­mo­jen evo­luu­tio) ole mitään vel­voi­tet­ta totel­la eet­ti­ses­ti yle­viä toiveitamme.

  Ole­te­taan nyt, että Hal­la-ahon totea­mus pitää paik­kan­sa (minä uskon Hal­la-ahon sano­neen sen juu­ri sik­si, kos­ka uskoo sii­hen, vaik­ka sen kiel­tää­kin), mitä sen ääneen lausu­mi­nen aut­taa tääl­lä jo ole­vien soma­lien koh­dal­la? Aut­taa­ko koh­te­le­maan hei­tä yksi­löi­nä, lisää­kö hei­dän inte­graa­tio­ha­luk­kuut­taan jne.? Saa­ti jos täl­lai­set asen­teet leviäi­si­vät laa­jem­mal­le­kin? Vas­taus on sel­keä ei.

  Sen täh­den (ja jo ylei­ses­tä inhi­mil­li­syy­des­tä ja hyvis­tä tavois­ta joh­tuen) täl­lai­sis­ta kär­jis­tä­vis­tä lausu­mis­ta voi­tai­siin aivan hyvin pidät­täy­tyä, eikä niil­lä ole suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan sisäl­lä juu­ri hyö­dyl­lis­tä funk­tio­ta, vaik­ka oli­si­vat totta.

  Koli­kon toi­nen puo­li on sit­ten se, että täl­lai­set lausu­mat on tosia­sial­li­ses­ti suun­nat­tu pal­jon enem­män futuu­ris­ta maa­han­muut­toa vas­taan, jon­ka toi­vot­tai­siin ole­van vähäis­tä, eikä niin­kään Suo­mes­sa jo asu­via soma­lei­ta vastaan.

  Tämä syn­nyt­tää para­dok­sin. Inte­graa­tio­ta vai­keut­ta­via lausu­mia on kiusaus käyt­tää reto­ri­ses­ti futuu­ris­ta maa­han­muut­toa vas­taan. Mikä taa­sen syn­nyt­tää noi­dan­ke­hän, jos­sa lisään­ty­vä maa­han­muut­to tulee kär­jis­tä­mään reto­riik­kaa ja koven­ta­maan asen­tei­ta ja vai­keut­ta­maan inte­graa­tio­ta. Väi­te sii­tä, että lisään­ty­vä maa­han­muut­to syn­nyt­tää rasis­mia sekä vai­keut­taa maa­han jo muut­ta­nei­den inte­graa­tio­ta pitää empii­ri­ses­ti paik­kan­sa, ja voi­daan havain­noi­da kaik­kial­la Euroo­pas­sa, mis­sä on tapah­tu­nut laa­ja­mit­tais­ta maa­han­muut­toa Afri­kas­ta / isla­mi­lai­sis­ta maista.

  Täl­lä en suin­kaan puo­lus­te­le Hal­la-ahoa, enkä todel­la­kaan usko, että hänen jous­ta­mat­to­mal­la ja kom­pro­mis­si­ha­lut­to­mal­la taval­laan käy­dä dia­lo­gia on saa­vu­tet­ta­vis­sa posi­tii­vis­ta kehi­tys­tä nykyi­seen maa­han­muut­to­kes­kus­te­luun (jo tapah­tu­nut­ta huo­mion­he­rät­tä­mis­tä ja kes­kus­te­lun voluu­min lisää­mis­tä pidem­min), mut­ta toi­saal­ta ongel­mien vähät­te­li­jät ja niis­tä vai­ke­ne­vat ruok­ki­vat myös pola­ri­soi­tu­mi­sen ja asen­tei­den koven­tu­mi­sen ilmiö­tä omal­la tahollaan.

  Tämä joh­tuu sii­tä, että ääri­päi­den pro­fi­loi­tues­sa näky­väs­ti tie­tyn­lai­nen “kes­ki­maas­to” jää dia­lo­gis­ta uupu­maan, ja sitä oli­si kii­re yrit­tää näky­vien polii­tik­ko­jen ja mie­li­pi­de­vai­kut­ta­jien raken­taa. Maa­han­muut­to ei ole enää aihe, jon­ka voi sivuut­taa puo­lueoh­jel­mis­sa yhdel­lä tai kah­del­la virk­keel­lä tai jos­ta voi uskot­ta­vas­ti kes­kus­tel­la vain yle­vien ihan­tei­den tasolla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 145. Ote­taan­pa muu­ta­ma lai­naus Hal­la-ahon blo­gis­ta, jot­ta syyt­teen kon­teks­ti selkiytyy:

  Sik­si haluai­sin kysyä, mik­si yhden­kään suo­ma­lai­sen on kuol­ta­va tai tul­ta­va pahoin­pi­del­lyk­si, rais­ka­tuk­si tai ryös­te­tyk­si soma­lin käsis­sä vain sik­si, että osa (suu­ri tai pie­ni) soma­leis­ta ei ole rikollisia.”

  Kuten aiem­min­kin kir­joi­tin, todel­li­suus moni­kult­tuu­ri­ses­sa Suo­mes­sa ei ole sitä, että maa­han­muut­ta­jat jou­tu­vat pel­kää­mään. Maa­han­muut­ta­jat, eri­tyi­ses­ti tiet­ty­jen maa­han­muut­ta­ja­ryh­mien edus­ta­jat, ryös­tä­vät, rais­kaa­vat, pahoin­pi­te­le­vät ja tap­pa­vat suomalaisia.”

  Oleel­li­nen kysy­mys on, mis­sä pää­tök­sen­te­ki­jät oli­vat, kun Lähi-Idän kur­kun­leik­kaa­jat pääs­tet­tiin Bel­gian kaduille.”

  Syik­si tuloon­sa soma­lit ilmoit­ti­vat a) alhai­sen rikol­li­suu­den, b) avo­kä­ti­sen sosi­aa­li­tur­van, c) etnis­ten vähem­mis­tö­jen ole­mat­to­man mää­rän. Avo­kä­ti­nen sosi­aa­li­tur­va oli tie­ten­kin seu­raus­ta sii­tä, että sitä ei ollut kos­kaan tar­vit­tu. Alhai­nen rikol­li­suus taas mah­dol­li­ses­ti liit­tyi juu­ri sii­hen etnis­ten vähem­mis­tö­jen puuttumiseen.”

  Olen väsy­nyt kyse­le­mään, mik­si var­sin­kin suo­ma­lai­set nai­set (jos­kin myös huo­mat­ta­va osa mie­his­tä) hil­jaa hyväk­sy­vät sen, että maa­han­muut­ta­jat ryös­tä­vät ja pahoin­pi­te­le­vät suo­ma­lai­sia lap­sia ja rais­kaa­vat suo­ma­lai­sia nai­sia Hel­sin­gin keskustassa.”

  Todel­li­nen vika­pää ei ole afro, joka toteut­taa itse­ään juu­ri niin kau­an ja pal­jon kuin koneis­to antaa hänen toteut­taa. Todel­li­nen syyl­li­nen, ja legi­tii­mi vihan koh­de, on se uto­pias­sa elä­vä poliit­ti­nen eliit­ti, jol­le nee­ke­ri on hoi­vat­ta­va rep­pa­na ja kiva hali­nal­le ja joka vähät välit­tää yhteiskuntarauhasta.”

  Pait­si että maa­han­muut­ta­jien har­ras­ta­ma väki­val­ta on erit­täin taval­lis­ta ja lisää yhteis­kun­nan abso­luut­tis­ta vaa­ral­li­suut­ta, se ero­aa koto­pe­räi­ses­tä mät­ki­mi­ses­tä laa­dul­li­ses­ti useas­sa suh­tees­sa: a) Teki­jät ovat sel­vin­päin; b) Väki­val­ta on sil­mi­tön­tä, teki­jöi­den pyr­ki­myk­se­nä on vahin­goit­taa, ram­paut­taa ja tap­paa eikä esi­mer­kik­si puo­lus­taa huma­lais­ta kun­ni­aan­sa; c) Väki­val­ta koh­dis­tuu keneen tahan­sa vas­taan­tu­li­jaan, mis­tä seu­raa, että kaik­ki ovat vaa­ra­vyö­hyk­kees­sä, eikä taval­li­nen kan­sa­lai­nen voi mil­lään kei­nol­la pie­nen­tää itseen­sä koh­dis­tu­vaa riskiä.”

  On sel­vää, että täl­lai­sen teks­tin suol­ta­mi­nen vuo­des­ta toi­seen lisää pel­koa, vihaa, inhoa ja hal­vek­sun­taa soma­le­ja ja mui­ta maa­han­muut­ta­jia koh­taan. Aja­tel­kaa­pa, jos vas­taa­vat kir­joi­tuk­set oli­si­vat arki­päi­vää Hel­sin­gin Sano­mis­sa ja muis­sa val­ta­kun­nal­li­sis­sa mediois­sa. Sehän oli­si tie­tys­ti maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den utopia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 146. OS: “Raa­mas­tus­sa ano­taan myös, että jänin on märeh­ti­jä, mut­ta ei kukaan kui­ten­kaan väi­tä, että kris­tit­ty on ihmi­nen, joka uskoo jänik­sen ole­van märehtijä.”

  Niin, jänis on laa­jas­sa mie­les­sä märeh­ti­jä: syö toi­seen ker­taan ruo­kan­sa nouk­ki­mal­la sen puo­li­su­la­nee­na hän­nän alta. Tämän sanon uskonn­ot­to­ma. Uskonn­o­ton on ihmi­nen, joka tie­tää jänik­sen ole­van märehtijä… 🙂

  Joa­kim: “2) Monet “maa­han­muut­ta­ja­krii­ti­koik­si” itse­ään nimit­tä­vät halua­vat kiel­tää rasis­mis­ta ja rasis­teis­ta puhu­mi­sen. He vaa­ti­vat PC-kiel­tä eli poliit­tis­ta kor­rek­tiut­ta. Myös rasis­te­ja pitää kut­sua “maa­han­muut­ta­ja­krii­ti­koik­si”.
  3) Hal­la-aho­lais­ten läpi­nä­ky­vä tak­tiik­ka on yleis­tää tol­kut­to­mas­ti ja käyt­tää tar­koi­tus­ha­kui­sen luo­ka­ton­ta läh­de­kri­tiik­kiä soma­leis­ta ja mamuis­ta puhut­taes­sa. Jos heis­tä itses­tään kir­joi­te­taan, pilk­kua vii­la­taan sadan net­ti­kom­men­toi­jan voi­min, kun­nes se kato­aa. Tai sit­ten haas­te­taan oikeuteen”

  Kukaan ei ole niin arka kun­nias­taan ja vaa­di kor­rek­tia kie­len­käyt­töä koh­taan­sa kuin mamu-krii­tik­ko (siis taval­li­sim­min pelk­kä rasis­ti). Pie­ni lai­naus sanas­tos­taan itse­ään vas­taan kään­net­ty­nä ja nämä kie­hu­vat pyhää vihaa ja pai­ne­le­vat sor­met veril­lä “Ilmoi­ta asia­ton vies­ti” ‑nap­pia.

  Mie­les­tä­ni tuo ker­too hei­kos­ta itse­tun­nos­taan. Juu­ri sik­si he tar­vit­se­vat koh­teen, jota voi­vat mie­les­tään sel­vin (väri kel­paa) tun­to­mer­kein ja todis­tein pitää alem­pi­naan tmv.

  Louk­kaan­tu­mi­nen on tahal­lis­ta­kin: he oikeut­ta­vat sil­lä aloit­ta­maan­sa “mamu-halaa­jien” ktitiikkiä. 

  Huvit­ta­vin­ta on, että hei­dän kans­saan pitäi­si kes­kus­tel­la fik­sus­ti maa­han­mu­tos­ta. Kes­kus­te­lut alus­te­taan tyy­liin “Ovat­hat mus­li­mit veren­hi­moi­sia ja eikö hei­dät pitäi­si naka­ta ulos?” Vas­ta-argu­ment­te­ja ei poh­di­ta saa­ti hyväk­sy­tä ja johon­kin älyl­li­seen umpi­ku­jaan ajet­tu mamu­krii­tik­ko saa itku­rai­va­rin heti.

  Mamu-krii­ti­kois­sa näyt­tää ole­van eri­koi­sen pal­jon kris­tit­ty­jä. He ovat näh­däk­se­ni kii­vain­ta lai­taa. Lähes umpi­so­kei­ta mui­den mie­li­pi­teil­le. No, onhan heil­lä taus­tan­sa ja syyn­sä­kin: Islam koe­taan uhak­si ja sitä vas­taan hyö­kä­tään. Ja sii­hen kel­paa­vat kaik­ki isku­koh­dat, ei vain islam.

  Olen usein poh­ti­nut sitä, miten hei­dän kans­saan voi­si käy­dä jär­ki­pe­räis­tä mie­li­pi­teen­vaih­toa. Saa­da esi­mer­kik­si tar­jo­tuk­si aja­tuk­sen, että jos maa­han­muut­ta­jia kovin kri­ti­soi ja var­sin­kin perus­teet­ta, he eivät koe olo­aan muka­vak­si ja eivät siten ole niin val­mii­ta omak­su­maan tapo­jam­me ja lake­jam­me. Ja mamu-krii­ti­kot vaa­ti­vat hyvin usein tuo­ta mut­ta eivät hyväk­sy aino­aa käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa tapaa: kes­ki­näis­tä kun­nioi­tus­ta ja suvaitsevaisuutta.

  Olen kal­lis­tu­mas­sa sil­le kan­nal­le, että aito kes­kus­te­lu on mah­do­ton­ta ja on kait talou­del­lin­ta hoi­taa vain oirei­ta ja antaa hei­dän möy­kä­tä keskenään.

  Täy­tyy tie­ten­kin pitää huo­li, että tuo “Suo­men sai­ras mies” ei kovin radi­ka­li­soi­du. Se ei lie­ne toden­nä­köis­tä: he eivät he pys­ty orga­ni­soi­tu­maan mul­li­lau­maa parem­min. Heil­lä­hän ei ole Hal­la-ahoa parem­pia aivo­ja käy­tös­sään, eikä tar­vi­ta kuin vähän ulko­puo­lis­ta roh­kai­sua, kun tuo poruk­ka repe­ää tap­pe­le­maan keskenään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 147. Anna-Lii­sa: “Kom­men­teis­sa lan­ge­taan jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti myyt­tiin, että “ei ole tär­ke­ää, kuka sanoo, vaan mitä sanoo”. (…) Ase­tel­ma nime­no­maan ON epäsymmetrinen.”

  Myyt­ti (jos nyt halu­taan ko. epä­ku­vaa­vaa sanaa käyt­tää) on juu­ri päin­vas­tai­nen. Läh­tö­koh­tai­ses­ti kom­mu­ni­kaa­tion sisäl­tö on olen­nai­sin. Vies­tin sano­jal­la on toki mer­ki­tys­tä monel­la taval­la, mut­ta käsi­tel­lys­sä tilan­tees­sa esi­tet­ty sään­tö (ei saa tuo­da esiin naga­tii­vi­sia asioi­ta etni­sen ryh­män ulko­puo­lel­ta tai jou­tuu juri­di­seen vas­tuuseen) on täy­sin kei­no­te­koi­nen, kon­struoi­tu, var­sin tuo­re, jäl­ki­mo­der­nin ajan ilmiö. Laa­jem­min tavoit­tee­na on antaa sanal­li­seen kom­mu­ni­kaa­tioon liit­ty­vää val­taa niil­le, joil­la muu­toin ei val­taa juu­ri­kaan ole (esim. tie­tyt etni­set vähem­mis­töt, nai­set, lapset).

  Kuvaa­ma­si esi­mer­kit eivät ole ana­lo­gi­sia käsi­tel­lyn tilan­teen kans­sa. Yksi­lön hen­ki­lö­koh­tai­sen tason asia ei yleis­ty ryh­män yhteis­kun­nal­li­sen tason asiak­si. Näin pel­käs­tään sik­si­kin, että yksi­tyi­nen asia voi ilmen­tyä vain yksi­tyi­ses­sä pii­ris­sä, yhteis­kun­nal­li­nen asia jo mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti olet­taa laa­jem­paa vuorovaikutusta.

  Kysees­sä ei ole pel­käs­tään raken­net­tu epä­sym­met­ria enem­mis­tö- ja vähem­mis­tö­ryh­mien välil­lä, vaan vähem­mis­tö­ryh­mät jär­jes­ty­vät vie­lä moni­kul­tu­ris­mi-ideo­lo­gian mukai­sen uhrius­hie­rar­kian mukaan. Suo­mes­sa tämän hie­rar­kian hui­pul­la ovat soma­lit, mus­ta­lai­set ja ylei­ses­ti isla­mi­lai­nen kult­tuu­ri­pii­ri. Näi­den ryh­mien ei edes tar­vit­se itse louk­kaan­tua, vaan meil­lä on ins­ti­tu­tio­naa­li­sia ammat­ti­louk­kaan­tu­jia (esim. vähem­mis­tö­val­tuu­tet­tu), jot­ka louk­kaan­tu­vat hei­dän puo­les­ta käyn­nis­tel­len juri­di­sia pro­ses­se­ja. Huo­mion arvois­ta on, että täl­lai­sia pro­ses­se­ja ei käyn­nis­tel­lä esim. suo­men­ruot­sa­lais­ten, viro­lais­ten, venä­läis­ten, les­ta­dio­lais­ten tai edes juu­ta­lais­ten nimis­sä (esim. Vih­reä lan­ka saa vapaas­ti kii­hot­taa vihaa juu­ta­lai­sia vas­taan ilman juri­di­sia seurauksia).

  Täl­lai­set jär­jes­tel­mät ovat ongel­mal­li­sia yhteis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun (sanan)vapauden kan­nal­ta ja huo­ku­vat syvää epä­luot­ta­mus­ta sinän­sä kou­lu­te­tun kan­sa­kun­nan kykyyn arvoi­da kom­mu­ni­kaa­tion sisäl­tö­jen vali­di­teet­tia ja aja­tel­la omil­la aivoillaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 148. Jos Hal­la-Aho oli­si nos­ta­nut puhei­siin nai­siin koh­dis­tu­van kun­nia­vä­ki­val­lan, niin sil­tä osin minä­kin kuun­te­li­sin hän­tä. Se ei näet ole mitä­tön asia niis­sä kult­tuu­reis­sa, jois­ta meil­le­kin on tul­lut nii­tä etnisiä. 

  Nyt se oli­si saa­nut aina­kin jul­ki­suut­ta. Mut­ta ehkä se oli­si men­nyt kii­ho­tuk­sen piik­kiin. Moni muu­kin nai­siin koh­dis­tu­va sor­to soi­si saa­van enem­män huo­mio­ta Hal­la-Ahon kom­men­teis­sa. Samoin täl­lä sivus­tol­la. No, tuli­han se esiin, että suo­ma­lai­set mie­het hak­kaa­vat juo­vus­päis­sään vaimojaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 149. OS: “Vas­taa­mi­nen on help­poa: jos suo­ma­lai­nen arvioi suo­ma­lai­sia, se ei ole yllyt­tä­mis­tä omaa kan­san­ryh­mää vastaan.”

  Täs­sä kir­joi­tat­te (syys­tä tai toi­ses­ta) vas­toin totuut­ta: mikään ei estä ryh­män X jäsen­tä iden­tioi­tu­mas­ta ryh­mään Y (syys­tä tai toi­ses­ta) ja siten aja­mas­ta ryh­män Y etu­ja. Kai Vih­reis­sä­kin on joku jos­kus joku äänes­tä­nyt Joh­ta­jaa vastaan?

  Olet­te­ko nyt toi­vo­mas­sa ryh­mil­le ihmi­soi­keuk­sia? Ymmär­tä­net­te, että moi­nen lähes­ty­mis­ta­pa joh­taa feo­daa­li­jär­jes­tel­mään, mikä on mones­sa mie­les­sä ihmi­soi­keuk­sien antiteesi.

  Tei­dän,

  Tom­mi Sottinen

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 150. Jäi hie­man epä­sel­väk­si tuo Lei­non runon käyt­tö tääl­lä. Var­muu­den vakuu­dek­si: “mie­li­puo­let” Lapin kesäs­sä tar­koit­taa tie­tys­ti “mie­li­pi­tei­tä”.

  Pyy­dän anteek­si, jos tämä oli kai­kil­le sel­vää muutenkin!

  Tom­mi Sottinen

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 151. Ei jää­nyt mitään epä­sel­vää Lei­non sitaatista. 

  Koko Lapin kesä on omis­tet­tu suo­ma­lai­suu­den sur­kut­te­lul­le. (Vähän rumas­ti sanot­tu upeas­ta runosta)…Eino Lei­no oli suo­ma­lai­nen ja kukaan ei kui­ten­kaan kii­hot­tu suo­ma­lai­sia vas­taan runon kuullessaan?

  Kuvit­te­li­sin, että Lei­non käyt­tä­mä sana mie­li­puo­li ei tar­koi­ta ihan samaa kuin nyky­päi­vä­nä, vaan pikem­min­kin vajaa­ta miel­tä eli ihmi­sel­lä on kon­kreet­ti­ses­ti vain puo­li miel­tä, kyvyt­tö­myyt­tä tun­ne-elä­mään. Hän ei tar­koi­ta siis psy­koot­tis­ta ihmis­tä kuten me sanan miellämme. 

  Tämä on vain epä­ti­te­teel­li­nen arvioi­ni, en ole asian­tun­ti­ja. Mut­ta mie­li­pi­det­tä se nyt ei TODELLAKAAN tuos­sa tarkoita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 152. Spot­tu:
  “Mie­hil­lä otsa­loh­ko on täy­sin kehit­ty­nyt vas­ta 25 vuo­den iäs­sä (joi­den­kin mie­les­tä 25–30 vuo­den). On kiis­ta­ton­ta näyt­töä sii­tä että tätä hou­ku­tus­ta on monen poliit­ti­sen toi­mi­jan ollut vai­kea vas­tus­taa. Näin aja­tel­len laki on edel­leen perus­tel­tu vaik­ka se sumea onkin.”

  Juu, toi on toi­nen puo­li asias­ta. Toi­nen puo­li on se, että ihmi­set intui­tii­vi­ses­ti ryh­mit­te­le­vät muut yksi­löt sisä- ja ulko­ryh­miin. Psy­ko­lo­gi­ses­ti tai­ta­va hen­ki­lö pys­tyy suh­teel­li­sen hel­pos­ti demo­ni­soi­maan ulko­ryh­män edus­ta­jat ja kana­voi­maan sisä­ryh­män vihan hei­tä koh­taan. Sisä­ryh­män jäse­net on vain saa­ta­va vakuut­tu­neik­si, että ulko­ryh­män jäse­net uhkaa­vat hei­dän tur­val­li­suut­taan (esi­mer­kik­si: “Olen väsy­nyt kyse­le­mään, mik­si var­sin­kin suo­ma­lai­set nai­set … hil­jaa hyväk­sy­vät sen, että maa­han­muut­ta­jat ryös­tä­vät ja pahoin­pi­te­le­vät suo­ma­lai­sia lap­sia ja rais­kaa­vat suo­ma­lai­sia nai­sia Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa.”). Kun pel­ko hii­pii puse­roon, monil­ta unoh­tuu jo ihan perus­mo­raa­li­sään­nöt. Oike­aan mie­len­ti­laan pääs­ty­ään, har­ras kris­tit­ty­kin saat­taa komeas­ti unoh­taa jopa käs­kyn nro 5. Toi­nen toi­mi­va kik­ka on saa­da sisä­ryh­mä­läi­nen tun­te­maan kat­ke­ruut­ta (esim. Syik­si tuloon­sa soma­lit ilmoit­ti­vat … b) avo­kä­ti­sen sosi­aa­li­tur­van). Pelot­te­lu­tak­tiik­ka toi­mi­nee par­hai­ten niil­le, joil­la menee elä­mäs­sä hyvin ja joil­la on pal­jon mene­tet­tä­vää, kat­ke­ruu­den liet­so­mi­nen niil­le, jot­ka ovat elä­mään­sä jo val­miik­si tyytymättömiä. 

  Vii­me­kä­des­sä sen “likai­sen työn” teke­vät ne mai­nit­se­ma­si 20–25 vuo­ti­aat mie­het, mut­ta hyväk­syn­tä tulee laa­jem­mal­ta jou­kol­ta. Myös ihmi­set, joil­la on täy­sin kehit­ty­nyt otsa­loh­ko, ovat oikein mani­pu­loi­tui­na val­miit hyväk­sy­mään ulko­ryh­mään koh­dis­tu­vat teot, jot­ka ovat nor­maa­lis­ti hei­dän moraa­lin­sa vastaisia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 153. Yllä esi­tet­tiin lai­nauk­sia Hal­la-ahon kir­joi­tuk­sis­ta ja mie­les­tä­ni on perus­tel­tua sanoa, että ne ovat sol­vaa­via ja yleistäviä.

  Täs­sä kysei­ses­sä syyt­tees­sä koh­tee­na on kui­ten­kin kir­joi­tus otsi­kol­la “Muu­ta­ma täky Ill­ma­nin Mikal­le”. Vaik­ka olen samaa miel­tä sii­tä, että koko­nai­suu­te­na Hal­la-ahon jutut ovat rasis­ti­sia, louk­kaa­via jne, niin mai­nit­tu kir­joi­tus on jotain muuta.

  Voi­daan toki sanoa, että Hal­la-ahon kir­joi­tus­ten koko­nai­suus on sel­lai­nen, että se on omi­aan aiheut­ta­maan hait­taa ja sol­vaa­maan mai­nit­tu­ja vähem­mis­tö­jä — eri­tyi­ses­ti soma­lei­ta. Täl­lai­nen näke­mys oli­si pal­jon perus­tel­lum­pi kuin se, että nimen­omai­nen kir­joi­tus “Muu­ta­ma täky…” oli­si sitä yksinään. 

  Luin syy­te­kir­jel­män Hal­la-ahon sivuil­ta ja minus­ta sii­nä eri­tel­lään vain tuo annet­tu kir­joi­tus. Var­maan oikeu­des­sa voi­daan käyt­tää sit­ten perus­te­lu­na myös mui­ta, mut­ta mai­ni­tus­sa kir­jel­mäs­sä siis ero­te­taan vain tuo. 

  Myös­kään pro­feet­ta M.:ää kos­ke­vat suo­jai­kä­ra­ja­ra­joit­tei­suus-kom­men­tit eivät mie­les­tä­ni mai­ni­tus­sa kir­joi­tuk­ses­sa voi miten­kään olla lait­to­mia, kos­ka vaik­ka ne ovat “sol­vaa­via” tosi­asioi­ta, nii­den läh­tee­nä on käy­tet­ty mai­ni­tun uskon­to­kun­nan kor­kei­ta auktoriteettejä.

  Kun kärä­jä­oi­keus aika­naan tuo­mit­see Hal­la-ahon sak­ko­ran­gais­tuk­seen, toi­von sen perus­te­le­van asian joten­kin noi­den mui­den kir­joi­tus­ten kaut­ta, siis siten, että “louk­kaa­mis­tar­koi­tus” kat­so­taan toteen­näy­te­tyk­si jos­ta­kin muus­ta syys­tä kuin syy­te­kir­jel­mäs­sä mai­ni­tun teks­tin sisäl­lön perus­tee­la. Esi­mer­kik­si se, että louk­kaa­mis­tar­koi­tus oli­si toteen­näy­tet­ty sik­si, että teks­ti on liha­voi­tu (kuten syy­te­kir­jel­mäs­sä minus­ta vih­ja­taan), on minus­ta aivan älytöntä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 154. Oli­si hyvä tie­tää mon­ta­ko suo­ma­lais­ta soma­lit ovat tap­pa­neet, rais­ka­neet jne. Itse olen ainoas­taan näh­nyt miten soma­lit ovat tul­leet pahoin­pe­de­tyk­si suo­ma­lais­ten käsis­sä ja olen luke­nut pari soma­li­lai­ses­ta jot­ka suo­ma­lai­set ovat tappaneet.

  Tämä muis­tut­taa Ruot­sia vuo­sia sit­ten kun silä kir­joi­tet­tiin suo­ma­lais­ten väki­val­tai­se­sa­ta puu­kot­te­lua kän­ni­päis­sä. Eihän se voi tar­koit­taa että kaik­ki suo­ma­lai­set käyt­täy­ty­vät väki­val­tai­ses­ti kän­ni­pääs­sään. Eihän? Toivottavasti.

  Integroi­tu­mi­nen ei ole tie­tääk­se­ni onnis­tu­nut mis­sään, ja aina esin­tyy konflik­te­jä jokai­ses­sa maas­sa johon on syys­tä tai toi­ses­ta muut­ta­nut ulko­puo­li­sia, tai jos­sa on vähem­mis­tö­jä. Näi­tä sit­ten syy­te­tään ja hau­da­taan mis­tä syys­tä tahansa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 155. Tämä muis­tut­taa Ruot­sia vuo­sia sit­ten kun silä kir­joi­tet­tiin suo­ma­lais­ten väki­val­tai­se­sa­ta puu­kot­te­lua kän­ni­päis­sä. Eihän se voi tar­koit­taa että kaik­ki suo­ma­lai­set käyt­täy­ty­vät väki­val­tai­ses­ti kän­ni­pääs­sään. Eihän?”

  Ei tie­ten­kään. Tämä on sitä samaa vie­ras­kam­moon liit­ty­vää yleis­tä­mis­tä, jota esiin­tyy kai­kis­sa kult­tuu­reis­sa. “Mei­dän” ja “nii­den” nimet ja ihon­vä­rit vaih­te­lee, mut­ta ilmiö on sama, ajas­ta ja pai­kas­ta riippumatta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 156. Toi­nen puo­li on se, että ihmi­set intui­tii­vi­ses­ti ryh­mit­te­le­vät muut yksi­löt sisä- ja ulko­ryh­miin. Psy­ko­lo­gi­ses­ti tai­ta­va hen­ki­lö pys­tyy suh­teel­li­sen hel­pos­ti demo­ni­soi­maan ulko­ryh­män edus­ta­jat ja kana­voi­maan sisä­ryh­män vihan hei­tä koh­taan.’ (Rotwang)
  Ryh­mä­jaok­si riit­tää mones­ti se, että on eri miel­tä, kuten täs­sä­kin suo­ma­lais­ten jäsen­ten­vä­li­ses­sä. ‘Mamu­krii­ti­koil­la’ on kovem­pi yri­tys, mut­ta en epäi­le, eit­tei­kö toi­sel­ta­kin puo­lel­ta löy­tyi­si väkeä mel­la­koi­hin Ruot­sin ‘anti­fa­sis­tien’ tyyliin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 157. Osmo Soi­nin­vaa­ra kirjoitti:
  “Aika moni jopa Israe­lis­sa oli sitä miel­tä, että sivii­lien tap­pa­mi­nen huvik­seen oli sotarikos.

  Yllä ole­va teks­ti jäl­leen ker­ran kii­hot­taa israe­li­lai­sia vas­taan. Se sisäl­tää olet­ta­muk­sen, että Israe­lin soti­laat oli­si­vat huvik­seen tap­pa­neet sivii­le­jä. Emme tie­dä, pitää­kö väi­te paik­kan­sa. Viik­ko sit­ten Hel­sin­gin Sano­mis­sa oli iso artik­ke­li, jos­sa ker­rot­tiin israe­li­lais­ten soti­lai­den kuu­le­mis­ta huhuis­ta sivii­lien sur­maa­mi­ses­ta Gazas­sa ilman syy­tä. Tänään HS:ssä on pik­ku uuti­nen, jos­sa IDF ilmoit­taa huhu­jen olleen vää­riä. Emme siis tie­dä, oli­vat­ko huhut tot­ta vai eivät.

  Myös Hel­sin­gin Sano­mat syyl­lis­tyi kii­hot­ta­mi­seen kan­san­ryh­mää vas­taan jul­kai­se­mal­la alku­pe­räi­sen artik­ke­lin Israe­lin armei­jas­ta suu­re­na ja kumoa­van artik­ke­lin pie­ne­nä. Pikai­ses­ti Hel­sin­gin Sano­mia luke­va voi kii­hot­tua israe­li­lai­sia vas­taan, kos­ka luu­lee huhu­jen ole­van var­mis­tet­tua totuutta.

  Val­ta­me­dia ei tun­nu välit­tä­vän sii­tä, että yksi­puo­li­sel­la uuti­soin­nil­la se aset­taa tie­tyn ihmis­ryh­män, täs­sä tapauk­ses­sa Israe­lin kan­sa­lai­set, todel­li­seen fyy­si­seen vaaraan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 158. lurk­ki:
  “Ryh­mä­jaok­si riit­tää mones­ti se, että on eri miel­tä, kuten täs­sä­kin suo­ma­lais­ten jäsen­ten­vä­li­ses­sä. ‘Mamu­krii­ti­koil­la’ on kovem­pi yri­tys, mut­ta en epäi­le, eit­tei­kö toi­sel­ta­kin puo­lel­ta löy­tyi­si väkeä mel­la­koi­hin Ruot­sin ‘anti­fa­sis­tien’ tyyliin.”

  Näin tulee toden­nä­köi­ses­ti käy­mään. Jäsen­ten­vä­li­sis­sä kisois­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta yhte­näi­siin sym­bo­lei­hin, kos­ka ihon­vä­ri ei ker­ro kuka on hyvä ja kuka paha. Mamu­krii­ti­koi­den kan­nat­taa koris­tau­tua näky­vin lei­jo­na-vaa­ku­noin ja vas­ta­puo­li voi lait­taa naa­man täy­teen metal­li­ren­kai­ta ja ‑niit­te­jä. Näin kum­mat­kin osaa pät­kiä tur­paan nii­tä paho­ja tyyppejä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 159. En edel­leen­kään ymmär­rä mik­sei muka saa sanoa jotain ihmis­ryh­mää kos­ke­via fak­ti­ses­ti tosia väit­tei­tä, kuten “ryh­män X edus­ta­jat teke­vät tilas­tol­li­ses­ti useam­min rikok­sia kuin ryh­män Y edus­ta­jat”. Mikä hel­vet­ti täs­sä voi olla pahaa? Sii­nä­hän vain tode­taan tosia­sia joka on suo­raan luet­ta­vis­sa nume­rois­ta. Mik­si sel­lais­ta yhteis­kun­taa sano­taan jos­sa ei saa sanoa että kak­si plus kak­si on neljä?

  Mikä sii­nä aja­tuk­ses­sa on niin radi­kaa­lia että ihmis­ryh­mil­lä, hei­moil­la, kan­soil­la tai kult­tuu­reil­la (en käy­tä mie­lel­lä­ni epä­tie­teel­lis­tä sanaa “rotu”) on omia omi­nais­piir­tei­tään jot­ka, vaik­ka eivät kaik­kiin yksi­löi­hin päde­kään, ovat kes­ki­mää­räi­ses­ti tosia ja yhdis­tä­vät tätä ryh­mää? Kenen­kään kul­ma­kar­va ei kohoa jos sano­taan että soma­lit ovat kes­ki­mää­räi­ses­ti mus­tai­hoi­sia, mut­ta her­ran­ju­ma­la sitä itkua ja porua “epä­rei­lus­ta yleis­tä­mi­ses­tä” kun sano­taan että soma­lit ovat kes­ki­mää­räi­ses­ti väki­val­tai­sia. Kyse ei edes ole sii­tä että jäl­kim­mäi­nen väi­te oli­si joten­kin intui­tii­vi­ses­ti vir­heel­li­nen (tyy­liin “soma­lit ovat orans­sin ja vio­le­tin kir­ja­via ja heil­lä on pit­kät tun­to­sar­vet”), vaan sii­tä että se ei ole kil­tis­ti ajateltu.

  Kai minä olen jon­kin sor­tin tun­ne­vam­mai­nen, mut­ta minä en ker­ta­kaik­ki­aan pys­ty aset­tu­maan sel­lai­sen ihmi­sen ase­maan jos­ta täl­lai­nen kak­soi­sa­jat­te­lu on jär­ke­vää ja okei. Ihmi­ses­tä joka reflek­sin­omai­ses­ti tukah­dut­taa “pahat aja­tuk­set” pun­ta­roi­mat­ta nii­tä älyl­li­ses­ti tulee mie­leen lähin­nä jokin mie­len­ter­veys­po­ti­las. Tai lahkolainen.

  Yleis­tä­mi­nen on teho­kas ja äärim­mäi­sen hyö­dyl­li­nen älyn oiko­pol­ku jot­ka me kaik­ki käy­täm­me syn­ty­mäs­tä kuo­le­maan: jos syöm­me yhden myr­kyl­li­sen sie­nen ja mel­kein kuo­lem­me, emme ajat­te­le että seu­raa­va saman­nä­köi­nen sie­ni on var­maan ihan eri jut­tu. Se voi olla, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti ei ole ja sen enem­mäs­tä tes­taa­mi­ses­ta oli­si hait­taa. Yleis­tä­mi­nen joh­taa pää­tök­siin jot­ka ovat kes­ki­mää­rin oikei­ta ja yksit­täis­ta­pauk­sis­sa vää­riä. Sitä saa ja pitää teh­dä sil­loin kun ei voi­da erik­seen tut­kia joka aino­aa tapaus­ta. Yleis­tä­mi­ses­sä sinän­sä ei ole mitään pahaa vaan lähin­nä sii­nä kun hyväk­syt­ty ylei­nen peri­aa­te ajaa yksit­täi­se­vi­dens­sin ohi (eli jos on hyväk­sy­nyt että moku­kriit­ti­set ovat kes­ki­mää­rin rasis­te­ja, olet­taa sen päte­vän myös nii­hin jot­ka eivät jon­kin muun todis­tusai­neis­ton mukaan ole rasis­te­ja), tai vie­lä pahem­min jos koko ylei­nen peri­aa­te on vää­rä eikä kyke­ne arvioi­maan sitä kriit­ti­ses­ti (eli jos kävi­si ilmi että moku­kriit­ti­set eivät kes­ki­mää­rin ole­kaan rasisteja).

  Vie­lä 60-luvul­la Ruot­sis­sa pak­kos­te­ri­loi­tiin rikol­li­sia, köy­hiä ja “alem­pien rotu­jen” kuten suo­ma­lais­ten jäse­niä rutii­nin­omai­ses­ti. Mui­den rotu­jen alem­muus todet­tiin tar­koi­tus­ha­kui­sel­la tie­teek­si naa­mioi­dul­la pro­pa­gan­dal­la jos­sa edus­ta­jik­si vali­koi­tiin kaik­kein api­na­mai­sim­mat luis­kaot­sat. Tämä on nyky­ään todet­tu lähin­nä hir­viö­mäi­sek­si tavak­si toi­mia ja syys­tä­kin, mut­ta se syy pii­li ran­gais­tuk­sen kol­lek­tii­vi­suu­des­sa, sii­tä että se lan­ge­tet­tiin jos­tain mihin ei itse voi­nut vai­kut­taa, sen äärim­mäi­ses­sä nöy­ryyt­tä­vyy­des­sä ja peruut­ta­mat­to­muu­des­sa, sii­nä että yksi ihmis­ryh­mä pan­tiin juri­di­ses­ti eri ase­maan kuin toi­nen, ja sii­nä että se perus­tui johon­kin joka on yhtä pal­jon tie­det­tä kuin fre­no­lo­gia tai nais­tut­ki­mus. Ei sii­nä että oli­si itses­sään pahaa ja vää­rin aja­tel­la että jot­kin omi­nai­suu­det ovat yhdes­sä jou­kos­sa ylei­sem­piä kuin toisessa.

  Jos Ruot­sin mal­lia vm ‑60 sovel­let­tai­siin maa­han­muut­to-ongel­maan, se oli­si tyyp­piä “soma­lit ja mus­li­mit ovat alem­paa rotua joten ne eivät saa sosi­aa­lie­tuuk­sia ja pan­naan teloi­tus­komp­pa­nian eteen ensim­mäi­ses­tä rikok­ses­ta niin että nap­sah­taa”. Tätä kukaan ei ole ehdot­ta­nut, ja sii­tä on pit­kä mat­ka sii­hen mitä mamu­va­lit­ta­jat oikeas­ti halua­vat, yleen­sä tyyp­piä “huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to las­ket­ta­va Gene­ven sopi­muk­sen edel­lyt­tä­mäl­le mini­mi­ta­sol­le syys­tä että nykyi­sen poli­tii­kan kus­tan­nuk­set ovat ihan lii­an suu­ret mität­tö­miin hyö­tyi­hin nähden”.

  Toi­nen yllä­ole­vis­ta mal­leis­ta on sitä oike­aa rasis­mia, rotusor­toa, toi­nen lähin­nä ter­vet­tä järkeä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 160. Puhu­taan uskos­ta, häpäi­se­mi­ses­tä, louk­kaa­mi­ses­ta ja uskon­rau­has­ta, ikään­kuin samat asiat eivät kos­ket­tai­si myös suomalaisia. 

  Edel­lä mai­ni­tut asiat lie­ne­vät kovin hen­ki­lö­koh­tai­sia. Aivan vain esi­merk­ki­nä: Minä olen syväs­ti louk­kaan­tu­nut sii­tä, että ihmi­sel­le voi­daan nos­taa koti­maas­sa­ni syy­te tuol­lai­ses­ta asias­ta ja tuol­lai­sin perus­tein. Minus­ta syy­te louk­kaa kaik­kea sitä oikeu­den­mu­kai­suut­ta ja yhden­ver­tai­suut­ta mitä suo­ma­lai­suus minul­le edus­taa. Näen että syy­te häpäi­see Suo­mea ja suo­ma­lai­suut­ta sel­lai­se­na kuin itse ne koen. 

  Minul­la on ollut vah­va usko suo­ma­lai­seen oike­teen. Sik­si minua hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti louk­kaa se, että syyt­tä­mis­pää­tös sai minut menet­tä­mään ison osan uskos­ta­ni suo­ma­lai­seen oikeu­den­käyt­töön. Syy­te siis häi­rit­si uskon­rau­haa­ni sil­tä osin, kun olen usko­nut suo­ma­lai­seen lainkäyttöön.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 161. Miten joku voi yllä­ole­vien lai­naus­ten jäl­keen voi­vo­tel­la sitä, että Scrip­tan kir­joit­ta­ja on saa­nut syyt­teen kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan?”

  Komp­paan jäl­leen nimim. Tie­de­mies­tä. Noi­den poh­jal­ta syy­te oli­si ollut pal­jon perus­tel­lum­pi, enkä oli­si sitä pitä­nyt suu­re­na vää­ryy­te­nä (vaik­ka em. kom­ment­tien pitäi­si mie­les­tä­ni kuu­lua sanan­va­pau­den pii­riin kuten Yhdysvalloissa).

  Tois­tan kysy­myk­sen blo­gia seu­raa­vil­le laki­mie­hil­le tai muil­le lain­tun­ti­joil­le, luu­len että mui­ta­kin luki­joi­ta tämä kysy­mys kiin­nos­tai­si: voi­daan­ko noi­ta mui­ta blo­gi­kir­joi­tuk­sia käyt­tää syyt­teen aja­mi­ses­sa, kun syy­te­pää­tök­ses­sä on mai­nit­tu vain tuo yksi?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 162. suo­ma­lai­set mie­het hak­kaa­vat juo­vus­päis­sään vaimojaan.

  Vaik­ka täs­tä on var­maan ollut puhet­ta, ihmet­te­len kui­ten­kin, että eikö tämä suo­ma­lai­sen mie­hen tök­säy­tys muka louk­kaa suo­ma­lai­sia mie­hiä var­sin­kin kun vain aivan mitä­tön osa suo­ma­lai­sis­ta mie­his­tä oikeas­ti hak­kaa vai­mo­jaan juo­vus­päis­sä tai muutenkaan.

  Maa­il­ma jakau­tuu mei­hin ja mui­hin monel­la muul­la­kin taval­la kuin kan­sal­li­suu­den tai etni­syy­den perus­teel­la. Ihmi­sen iden­ti­teet­ti saat­taa olla ank­ku­roi­tua voi­mak­kaam­min esim. työ­hön kuin kansallisuuteen.

  Aika kum­mal­li­nen jako, johon usein tör­mää, on juu­ri nii­den suo­ma­lais­ten välil­lä, jot­ka usko­vat tai aina­kin väit­tä­vät, että suo­ma­lai­nen mies on poik­keuk­sel­li­sen väki­val­tai­nen ja nii­den, jot­ka eivät usko ja pitä­vät väi­tet­tä loukkaavana. 

  Femi­nis­tien lisäk­si tuo­ta väi­tet­tä käyt­tä­vät ja myyt­tiä levit­tä­vät eri­tyi­ses­ti maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den vas­tus­ta­jat. Aja­tus on tie­tys­ti vähä­tel­lä mamu­jen ole­tet­tua (täy­tyy kir­joit­taa kie­li kes­kel­lä suu­ta) väki­val­tai­suut­tu väit­tä­mäl­lä, että suo­ma­lai­set­han ne vas­ta väki­val­tai­sia ovat­kin. Jotain sen suun­tais­ta täs­sä­kin ket­jus­sa on vilauteltu.

  Point­ti­ni on, että täl­lai­sen meka­nis­min kaut­ta syn­tyy kuin itses­tään jako mei­hin ja mui­hin suo­ma­lai­suu­den sisään. Äkkiä onkin suo­ma­lai­sia, jot­ka vähin­tään mie­li­ku­vien tasol­la liit­tou­tu­vat tiet­ty­jen ulko­maa­lais­ryh­mien kans­sa ja alka­vat siel­tä käsin par­ja­ta mui­ta suomalaisia.

  Jos­sain koh­das­sa tuo par­jaus yltyes­sään var­mas­ti­kin täyt­täi­si kii­ho­tuk­sen tun­nus­mer­kis­tön aina­kin moraa­li­ses­sa mie­les­sä. Jos­sain vai­hees­sa se myös aiheut­tai­si yhteis­kun­nal­li­sia seu­rauk­sia: Ehkä yhä useam­pi alkai­si ottaa etäi­syyt­tä suo­ma­lai­suu­des­ta ja itse­kin vähät­te­le­mään sitä, kuten eliit­ti usein on teh­nyt esim. Afri­kas­sa. Kan­sa jakau­tui­si voi­mak­kaas­ti hyvä­osai­siin “nig­ger love­rei­hin” ja Ku Klux Klaa­nin tapais­ten liik­kei­den kan­nat­ta­jiin, kuten Jen­keis­sä aikoi­naan. Ehkä vas­ta­vai­ku­tuk­se­na nousi­si ääri­na­tio­na­lis­ti­sia ja rasis­ti­sia liik­kei­tä vah­vis­ta­maan hei­ken­ty­vää iden­ti­teet­tiä eli yhte­näi­syyt­tä kuten Venäjällä. 

  Ettei vaan tule kir­joi­tet­tua kir­jaa täs­sä vahin­gos­sa, totean vain uudes­taan, että yllä esi­te­tyn­kin joh­dos­ta Hal­la-aho ei ole koko­naan vää­räs­sä tor­jues­saan suo­ma­lai­suut­ta par­jaa­vat väit­teet sil­loin­kin, kun ne tule­vat toi­sel­ta suo­ma­lai­sel­ta. Hän vain teki sen itsel­leen tyy­pil­li­sel­lä taval­la eli joko a) rasis­ti­ses­ti tai b) lii­an rävä­käs­ti kär­jis­täen (saa vali­ta mie­lei­sen­sä vaihtoehdon). 

  En siis tie­ten­kään tar­koi­ta, että pitäi­si kan­sal­li­sen yhte­näi­syy­den nimes­sä tuo­mi­ta kaik­ki kri­tiik­ki vaan sitä, että ope­tel­tai­siin puo­lin ja toi­sin sel­lai­nen ilmai­su­ta­pa että ei teh­dä ihan tol­kut­to­mia yleis­tyk­siä mis­tä­kään ryh­mäs­tä. Jos val­ta­vir­ran kie­len­käyt­tö on tuos­sa mie­les­sä aina sivis­ty­nyt­tä, sivis­ty­mä­tön, esim. rasis­ti­nen, kie­len­käyt­tö hyp­pää sil­mil­le niin voi­mak­kaas­ti, että sitä on pak­ko vält­tää, jos halu­aa säi­lyt­tää edes hal­la-aho­mai­sen tasoi­sen sivistysleiman. 

  Suo­ma­lai­sil­la on täs­sä suh­tees­sa pal­jon opit­ta­vaa! (Vit­si, vitsi.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 163. Tois­tan kysy­myk­sen blo­gia seu­raa­vil­le laki­mie­hil­le tai muil­le lain­tun­ti­joil­le, luu­len että mui­ta­kin luki­joi­ta tämä kysy­mys kiin­nos­tai­si: voi­daan­ko noi­ta mui­ta blo­gi­kir­joi­tuk­sia käyt­tää syyt­teen aja­mi­ses­sa, kun syy­te­pää­tök­ses­sä on mai­nit­tu vain tuo yksi?

  En ole asian­tun­ti­ja mut­ta voi­sin kuvi­tel­la, ettei todel­la­kaan voi­da. Muis­ta kir­joi­tuk­sis­ta pitäi­si var­maan väsä­tä uusi syyte.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 164. eikö tämä suo­ma­lai­sen mie­hen tök­säy­tys muka louk­kaa suo­ma­lai­sia miehiä”

  No ei louk­kaa. Kuten eivät louk­kaa femi­nis­tien­kään yleis­tä­vän höpi­nät. Mik­si pitäi­si? Louk­kaan­nut­ko sinä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 165. Osmo voi­si kom­men­toi­da syt­teen jul­kis­ta­mi­sen synk­ro­noin­tia suh­tees­sa Per­su­jen puo­lue­hal­li­tuk­sen kokouk­seen. Tämän poliit­ti­sen syyt­teen tar­koi­tus on vai­en­taa moni­kult­tuu­ri-ideo­lo­gian kri­ti­soin­ti Suo­mes­sa. Hyss, hyss! Ei saa sanoa noi­ta asioi­ta! Ruot­sin, Parii­sin jne. lähiöis­sä kaik­ki on hyvin, ongel­mat ja mamu­jen syr­jäy­ty­mi­sen aiheut­taa kan­ta­väes­tön rasis­mi, var­sin­kin raken­tei­siin kät­key­ty­nyt pii­lo­ra­sis­mi

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 166. Saat­taa asia olla niin­kin, että koko­nai­suus on se mikä rat­kai­see tämän tyyp­pi­sis­sa asioissa.Ja mie­les­tä­ni Hal­la-aho ja hänen tuki­jouk­ko­jen­sa toi­min­ta ei lie­ne lain mukai­nen, saa­ti sit­ten edis­täi­si yhtään mitään asi­aa. Kyl­lä yhteis­kun­nas­sa pitää jokin kuri olla, var­sin­kin luottamushenkilöillä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 167. Ja toki­han Vih­reä ‑puo­lue voi­si nyt tar­jo­ta Hal­la-ahol­le ja hänen tuki­jou­koil­leen (+sisu­lai­set) uuden mah­dol­li­suu­den “parem­mas­sa” puo­lu­ees­sa, jos­sa hei­tä ymmär­re­tään. Sil­le­hän oli­si kai­ke­ti tilaus­kin. Var­mo­ja ääniä tarjolla!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 168. Osan­net Osmo vas­ta­ta, onko Lin­ko­la kos­kaan saa­nut syytettä/tuomiota kirjoituksistaan/puheistaan? Eikö hän pahim­mil­laan ehdot­ta­nut teol­li­suus­pamp­pu­jen likvi­doin­tia, lisä­ten kyl­lä, että hänes­tä itses­tään ei sii­hen ole. Lisäk­si on yrit­tä­nyt roh­kais­ta mm. met­sä­työ­ko­nei­den rik­ko­mis­ta sabo­töö­rien toi­mes­ta ja muu­ta täl­lais­ta, sekä tie­tys­ti haa­veil­lut ihmis­ten mää­rän vähen­tä­mi­ses­tä pak­ko­toi­min. Tuli­ko kos­kaan syytettä/tuomiota?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 169. Sole­noi­dil­le:
  Vedät kir­joi­tuk­ses­sa­si aihees­ta aika mus­ta­val­koi­sen kont­ras­tin, tyy­liin fak­ta­väit­teet on OK vs. pak­kos­te­ri­loin­nit ei ole. Minus­ta tähän väliin mah­tuu aika pal­jon har­maan sävy­jä, jois­ta osal­la saat­taa olla var­sin ikä­viä yhteis­kun­nal­li­sia vai­ku­tuk­sia. Sik­si ne mie­les­tä­ni ansait­se­vat hie­man tar­kem­man poh­din­nan kuin tuo esit­tä­mä­si kärjistys. 

  Olen tie­ten­kin kans­sa­si täy­sin samaa miel­tä sii­tä, että min­kään fak­ta­väit­teen esit­tä­mi­nen ei kos­kaan saa olla lai­ton­ta. Jos tur­ku­lai­set ovat tes­tien perus­teel­la kes­ki­mää­rin älyk­kääm­piä kuin hel­sin­ki­läi­set, se pitää voi­da sanoa ääneen, vaik­ka asia oli­si­kin jol­le­kul­le “epä­miel­lyt­tä­vä”. Samoin yleis­tyk­set kuu­lu­vat nor­maa­liin kie­len­käyt­töön, kukaan ihmi­nen ei ilmai­se itse­ään eksak­tis­ti ilman yleis­tyk­siä, ei edes tie­teel­li­ses­sä teks­tis­sä. Joten totea­muk­ses­sa ‘tur­ku­lai­set ovat älyk­kääm­piä kuin hel­sin­ki­läi­set’ on aivan käy­pä yleis­tys e.m. tulok­ses­ta. En usko että täl­lais­ten totea­mus­ten kri­mi­na­li­soin­ti naut­tii juu­ri­kaan kan­na­tus­ta, joten näis­tä on aika tur­haa vaahdota.

  Tämän jäl­keen astu­taan­kin sin­ne har­maal­le alu­eel­le, joka ei ole mie­les­tä­ni niin tri­vi­aa­li kuin mitä esi­tät. Ensik­si­kin väi­tän, että ihmis­ryh­mien (eri­tyi­ses­ti etnis­ten) väli­nen viha ja epä­luot­ta­mus on vaka­va uhka mil­le tahan­sa yhteis­kun­nal­le. Se on niin vaka­va uhka, että sen tie­tois­ta liet­son­taa on mie­les­tä­ni syy­tä hil­li­tä myös lain­sää­dän­nöl­lä. Toi­sek­si väi­tän, että ihmis­ten väli­nen kom­mu­ni­koin­ti on pal­jon muu­ta­kin kuin lausei­siin sisäl­ty­vät fak­tat, joten lausei­den todel­lis­ta mer­ki­tys­tä pitää ana­ly­soi­da laa­jem­min ja suh­tees­sa kontekstiin. 

  Esi­mer­kik­si lause: “Sik­si haluai­sin kysyä, mik­si yhden­kään suo­ma­lai­sen on kuol­ta­va tai tul­ta­va pahoin­pi­del­lyk­si, rais­ka­tuk­si tai ryös­te­tyk­si soma­lin käsis­sä vain sik­si, että osa (suu­ri tai pie­ni) soma­leis­ta ei ole rikollisia.” 

  Fak­to­jen tasol­la tämä lause sisäl­tää väit­teen: “Osa soma­leis­ta mah­dol­li­ses­ti syyl­lis­tyy rikok­seen, jon­ka uhrik­si voi jou­tua suo­ma­lai­nen.” Sil­ti jokai­nen nor­maa­li ihmi­nen ymmär­tää, että lausee­seen sisäl­tyy pal­jon muu­ta­kin kuin näi­den var­sin tri­vi­aa­lien fak­to­jen totea­mi­nen. Sii­hen sisäl­tyy tie­tois­ta vihan ja epä­luu­lon liet­son­taa koko­nais­ta ihmis­ryh­mää vas­taan, mitä tuos­sa jäl­kim­mäi­ses­sä totea­muk­ses­sa ei ole lain­kaan. Lausees­ta välit­tyy vies­ti, jon­ka mukaan soma­lit ovat pelot­ta­via rais­kaa­jia ja mur­haa­jia, vaik­ka niin ei suo­raan sano­ta­kaan. Ymmär­rät tämän kyl­lä, jos haluat. 

  Jos ihmi­set oli­si­vat kyl­män ratio­naa­li­sia, mit­kään sanat eivät oli­si vahin­gol­li­sia. Ihmi­set suh­tau­tui­si­vat toi­siin­sa ratio­naa­li­ses­ti nii­den fak­to­jen perus­teel­la, jot­ka heil­lä on käy­tet­tä­vis­sään. His­to­ria on kui­ten­kin tois­tu­vas­ti osoit­ta­nut, että ihmi­sil­le on omi­nais­ta tun­tea irra­tio­naa­lis­ta vie­ras­kam­moa ja tämän vie­ras­kam­mon liet­so­mi­nen väki­val­taan joh­ta­vak­si vihak­si on pelot­ta­van help­poa — pel­käs­tään sano­ja käyt­tä­mäl­lä. Sik­si sii­hen kan­nat­taa minus­ta puut­tua myös lain kei­noin, sii­tä­kin huo­li­mat­ta että tämän lain tul­kin­ta on kaik­kea muu­ta kuin yksiselitteistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Vähän riip­puu sii­tä, miten fak­taa käyt­tää. On fak­ta, että nais­ten aivo­jen tila­vuus on pie­nem­pi kuin mies­ten. Tämän saa sanoa, eikä sen pitäi­si myös­kään lou­ka­ta ketään. Mut­ta jos menee sano­maan, että nuo pie­niai­voi­set olen­not eivät ymmär­rä, että… ollaan siir­ryt­ty arve­lut­ta­vaan ja louk­kaa­vaan fak­tan käyt­töön, kos­ka impli­siit­ti­ses­ti väi­te­tään ilman perus­te­lu­ja, että aivo­jen koko vai­kut­taa kog­ni­tii­vi­siin kykyi­hin ja käy­te­tään fak­taa val­heel­li­ses­ti lei­maa­val­la taval­la. Isoai­voi­sen nor­sun kog­ni­tii­vi­ses­ta yli­voi­mai­suu­des­ta ei ole näyttöä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 170. Louk­kaan­nut­ko sinä?

  No, en tuol­lai­ses­ta satun­nai­ses­ta tök­säy­tyk­ses­tä. Mut­ta jos vaik­ka pre­si­dent­ti sanoi­si jotain tuon tapais­ta (kuten hän hyvin väl­jäs­ti tul­ki­ten sanoi uuden­vuo­den puhees­saan) tai omien las­ten opet­ta­ja, jokin kiel­tei­nen tun­ne­reak­tio sii­tä var­mas­ti seu­rai­si itse kullakin. 

  Aina ei ole kyse sano­jas­ta­kaan vaan kon­teks­tis­ta. Jos esim. YLE antai­si paraa­ti­pai­kal­la ohjel­ma-aikaa sel­lai­sel­le hen­ki­löl­le, jon­ka tar­koi­tus on teh­dä poliit­tis­ta pro­pa­gan­daa väit­tä­mäl­lä esim. että suo­ma­lai­set mie­het hak­kaa­vat ja tap­pa­vat vai­mo­jaan — tai soma­le­ja — läjä­päin, kyl­lä sekin herät­täi­si ikä­vän tun­ne­reak­tion aika mones­sa. (Sik­si kal­tai­se­ni herk­kä ihmi­nen jät­tää Tul­ta munil­le ‑ohjel­man kuuntelematta.:) )

  Mut­ta tuo yksi­tyis­koh­ta ei ollut point­ti­ni. Uskon ylei­sem­min, että lähes kaik­kien ihmis­ten iden­ti­teet­ti on ank­ku­roi­tu johon­kin ryh­mään niin vah­vas­ti, että hän kokee tuon ryh­män louk­kaa­mi­sen myös hen­ki­lö­koh­tai­se­na louk­kauk­se­na. Aika monel­le täs­sä maas­sa tuo ryh­mä on “suo­ma­lai­set”, tai aina­kin se on yksi ryh­mis­tä ja useim­mal­le kai myös tärkein.

  Toi­nen puo­li asias­sa on se, että kukin meis­tä luo­ki­tel­laan johon­kin ryh­mään ulkoa­päin vaik­ka emme haluai­si. Olem­me “tois­ten” mie­les­tä suo­ma­lai­sia, halusim­me tai emme.

  Eri­tyi­sen ikä­väk­si asia muut­tuu, kun muut luo­kit­te­le­vat ihmi­sen sinän­sä “oike­aan” ryh­mään, mut­ta anta­vat tuol­le ryh­mäl­le erit­täin kiel­tei­siä mää­rei­tä. Jon­kin ver­ran suo­ma­lai­sil­la oli täl­lai­sia ongel­mia aina­kin vie­lä 1940-luvul­la arja­lais­ten sun mui­den ger­maa­nien kes­kuu­des­sa. Jenk­kei­hin­kin suo­ma­lai­set pää­si­vät jos­sain vai­hees­sa ikään kuin puo­li­va­hin­gos­sa skan­di­naa­vis­ten ger­maa­nien siivellä.

  No joo, kir­joi­tuk­se­ni siis poh­dis­ke­li — aika pin­nal­li­ses­ti toki — näi­den eri­lais­ten iden­ti­teet­tien syn­tyä, erkaan­tu­mis­ta ja sulau­tu­mis­ta tuon Hal­la-aho-jutun tii­moil­ta ja lähin­nä suh­tees­sa sii­hen väit­tee­seen, että “omat saa­vat kyl­lä hauk­kua, mut­ta muut eivät”.

  Län­sieu­roop­pa­lai­sit­tain Suo­mi on sii­nä mie­les­sä poik­keuk­sel­li­ses­sa ase­mas­sa, että meil­lä tuo yhte­näis­kult­tuu­ri on vie­lä voi­mis­saan. Muu­al­la sii­tä on aika pit­käl­ti luo­vut­tu, joku sanoi­si: jou­dut­tu luo­pu­maan. Sii­tä­kin täs­sä mamu­kes­kus­te­lus­sa on kysymys.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 171. Suu­rin sää­li täs­sä on se, että Hal­la-aho vai­kut­taa vähää­kään sanan­va­pau­den san­ka­ril­ta, vaik­ka hän ainoas­taan estää jär­jel­li­sen kes­ku­te­lun käy­mis­tä. Aidot ongel­mat kuten ritu­aa­li­set sil­po­mi­set, pak­koa­vio­lii­tot ja sha­rian suh­de lakiin muut­tu­vat tri­vi­aa­leik­si kurio­si­tee­teik­si, kun Hal­la-aho sepus­te­lee tari­noi­ta fik­ti­vi­ses­tä Helsingistään.

  Syyt­tä­jä puo­les­taan aut­taa vah­vis­ta­maan käsi­tys­tä, jos­sa kan­sa jou­tuu kamp­pai­le­maan eliit­tiä vastaan. 

  Ja popu­lis­tit riemuitsevat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 172. Päh­ki­nän­kuo­res­sa ongel­ma on se, että kuvai­lu, kom­men­toin­ti, arvio, kri­tiik­ki, pilk­ka ja tuo­mit­se­mi­nen (kaik­ki hyviä tai aina­kin tar­peel­li­sia asioi­ta) on kaik­ki ympät­ty nimik­keen “kii­ho­tus” alle todel­li­sen kii­ho­tuk­sen (“Tuhot­kaa Kart­ha­go”) ohel­la. Tämä­hän on suo­mek­si sama kuin sanoi­si että tie­tyis­tä asiois­ta vain ei saa puhua vaik­ka kuin­ka oli­si aihet­ta, ja kenel­le hyvän­sä ajat­te­le­val­le ihmi­sel­le se on kes­tä­mä­tön tilanne.

  Uskon­rau­han rik­ko­mi­nen” on jo aivan nau­ret­ta­va käsi­te, eten­kin jos sil­lä tar­koi­te­taan sitä että inter­ne­tin syö­ve­rei­hin kät­ke­tys­sä mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­sa jota kene­kään ei ole pak­ko lukea jol­lei halua, puhu­taan ko. uskon­nos­ta pahaa. Tämän perus­teel­la esi­mer­kik­si lukui­sat varoi­tus­si­vut jois­sa pal­jas­te­taan skien­to­lo­gia hyvä­us­koi­sia rahas­ta­vak­si rikol­li­sek­si kul­tik­si oli­si­vat lait­to­mia. Sehän on kui­ten­kin viral­li­ses­ti tun­nus­tet­tu uskonto.

  Aidos­ti suvait­se­vai­nen yhteis­kun­ta ei ole sel­lai­nen jos­sa jou­tuu puhu­maan kie­li kes­kel­lä suu­ta vaan sel­lai­nen jos­sa voi sanoa mitä oikeas­ti ajat­te­lee, tai jopa jotain mie­len­kiin­toi­sem­paa, eikä kukaan vedä her­net­tä nenäänsä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 173. TS: Jos Hal­la-aho vai­kut­taa sanan­va­pau­den mart­tyy­ril­tä, se voi joh­tua sii­tä että Hal­la-aho on sitä. Mis­tään muus­ta täs­sä ei ole kyse: mies pan­naan lin­naan kos­ka hän sanoi ääneen mitä aina vain kas­va­va jouk­ko kan­sa­lai­sia ajat­te­lee. Mitä muu­ta se voi olla kuin sananvapauskysymys?

  Minua henk­koht ei itse asias­sa edes kovin hir­veäs­ti kiin­nos­ta var­si­nai­nen mamu­jut­tu, minä punai­sen suvun pit­kään vih­rei­tä ja vasem­mis­to­liit­toa äänes­tä­nee­nä vesa­na kan­na­tan nyky­ään Jus­sia ensi­si­jai­ses­ti sik­si että minua nk. vitut­ta­vat hänen vas­tus­ta­jan­sa — siis teo­rias­sa arvo­kump­pa­ni­ni — joi­den mie­les­tä kui­ten­kin sanan­va­paus on joku hel­ve­tin vit­sioi­keus jos­ta voi­daan tin­kiä heti jos joku nyyh­ky vähän­kin itkee. Minä vihaan ini­si­jöi­tä joi­den mie­les­tä on tär­keäm­pää olla muka­va kuin oikeas­sa. Oikeas­sa ollaan vain jos sano­taan kaik­ki, myös ei-muka­vat asiat, ja ver­tail­laan nii­tä älyn kei­noin. Oikeas­sa ei olla siten että pää­te­tään että nuo nyt ovat vää­räs­sä ja asias­ta ei sen enem­pää saa puhua.

  Vaik­ka eipä täl­lä kai­kel­la oikeas­taan väliä ole. Tuli tuo­mio tai ei, taus­tal­la ole­va nuor­ten ja van­hem­pien­kin kyr­piin­ty­mi­nen ja kat­ke­ruus ei katoa min­ne­kään eikä JHa takuul­la mene­tä yhtä ainut­ta kan­nat­ta­jaa tämän takia. Ja ne lait — ne muut­tu­vat vii­meis­tään sil­loin kun seu­raa­va suku­pol­vi on vallassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 174. väi­te­tään ilman perus­te­lu­ja, että aivo­jen koko vai­kut­taa kog­ni­tii­vi­siin kykyihin”

  Onhan tuo­ta tut­kit­tu, ja jon­ki­nas­tei­nen kor­re­laa­tio on ole­mas­sa. Sen kausa­li­teet­ti on kui­ten­kin erit­täin vai­kea­sel­koi­nen. Esi­mer­kik­si Rush­ton yksin­ker­tais­taa kysy­mys­tä tahattomasti.
  Älyk­kyy­den kan­nal­ta mer­kit­tä­vin osa aivois­sa on aivo­kuo­ri (eri­tyi­ses­ti prefron­taa­li aivo­kuo­ri). Aivo­kuo­ren koko ja omi­nai­suu­det on yksi teki­jä, mikä erot­taa ihmi­sen muis­ta nisäk­käis­tä. Aivo­kuo­ri on kas­va­nut kool­taan val­ta­vas­ti edel­lis­ten 500,000 vuo­den aika­na homo sapien­sin ja edel­tä­jien­sä evoluutiota.
  Koko ei ker­ro kui­ten­kaan pal­joa kun ver­ra­taan nykyis­ten ihmis­ten väli­siä ero­ja. Poik­keuk­sel­li­sen älyk­käil­lä ihmi­sil­lä on usein yllät­tä­vän ohut aivo­kuo­ri, mut­ta aivo­kuo­ren neu­ro­ni­ti­heys on taa­sen poik­keuk­sel­li­sen kor­kea. Lisäk­si mm. poi­mut­tu­nei­suu­del­la on mer­ki­tyk­sen­sä, ja pal­jon täs­tä on sel­lais­ta, mitä me emme vie­lä tiedä.

  Kun Osmo nyt mai­nit­si ele­fan­tit, niin esi­mer­kik­si joil­la­kin valas­la­jeil­la on kyl­lä ihmis­tä suu­rem­mat aivot, mut­ta noi­den aivo­jen neu­ro­ni­ti­heys on vain n. 1/4 ihmi­sai­vo­jen neuronitiheydestä.

  Mitä tulee tuo­hon kysy­myk­seen nais­ten ja mies­ten älyk­kyy­des­tä, niin itse kyl­lä uskon empii­ri­sen näy­tön valos­sa hyvin vah­vas­ti, että vaik­ka nais­ten ja mies­ten kes­ki­mää­räi­ses­sä älyk­kyy­des­sä ei juu­ri ero­ja ole, niin mie­hil­lä esiin­tyy tilas­tol­li­ses­ti pal­jon ylei­sem­min sel­lai­sia syn­nyn­näi­siä gee­niyh­dis­tel­miä, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat poik­keuk­sel­li­sen kor­kean älyk­kyy­den kehittymisen.

  Har­var­din reh­to­ri sai pot­kut tämän ääneen lausu­mi­ses­ta “voi­si­ko­han se olla mah­dol­lis­ta, että…” hen­ges­sä. Luen­to­sa­li oli kuu­lem­ma saman tien tyh­jen­ty­nyt nais­opis­ke­li­jois­ta. Nämä ovat vää­riä asen­tei­ta. Todel­li­suus on mitä se on, ei sitä voi ihan­teil­la pakot­taa mieleisekseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 175. No ei louk­kaa. Kuten eivät louk­kaa femi­nis­tien­kään yleis­tä­vän höpi­nät. Mik­si pitäi­si? Louk­kaan­nut­ko sinä?

  Voi­sin louk­kaan­tua­kin, jos sii­tä sai­si kahi­se­vaa. Tosia­sia on, että jos kuu­luu oike­aan ryh­mään, louk­kaan­tu­mal­la voi saa­da aineel­li­sia hyötyjä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 176. Yllä esi­tet­tiin lai­nauk­sia Hal­la-ahon kir­joi­tuk­sis­ta ja mie­les­tä­ni on perus­tel­tua sanoa, että ne ovat sol­vaa­via ja yleistäviä.

  Alla esi­te­tään erääs­tä toi­ses­ta blo­gis­ta, perus­tel­lus­ti sanot­tu­na, sol­vaa­via ja yleis­tä­viä lai­nauk­sia toi­ses­ta uskon­nol­li­ses­ta ryhmästä:

  Juu­ta­lai­set eivät tur­haan ole istu­neet kes­ki­tys­lei­ris­sä, koko sisä- ja ulko­po­li­tiik­ka on lai­nat­tu suo­raan oppi-isä Aadolfilta

  Mie­hi­tet­ty­jen aluei­den vää­rät asuk­kaat pak­ko­siir­re­tään lei­rei­hin, jot­ka aida­taan suu­ril­la beto­ni­loh­ka­reil­la ja tape­taan nälkään
  .…
  USA:n kes­kus­pan­kin FED:in omis­tus on käy­tän­nös­sä koko­naan israe­li­lais­ten pank­kii­rien käsis­sä, samoin val­tao­sa muis­ta isois­ta pan­keis­ta. Kun on rahaa, on poliit­tis­ta val­taa. Kun omis­tat kes­kus­pan­kin, omis­tat val­tion. Käs­ky­suh­teet siis ovat niin päin että Israel mak­sat­taa oman soti­mi­sen­sa USA:n veron­mak­sa­jil­la, “kehi­tys­a­pu­na”. Näp­pä­rää, eikö
  .…
  Yksi mah­doll­si­uus on aseis­taa Hamas koh­tuul­li­sen­te­hok­kain asein, jot­ta se voi aiheut­taa todel­lis­ta tuhoa ja uhkaa. Vain voi­ma pakot­taa juu­ta­li­set rauhaan

  Joh­to­pää­tök­se­ni on siis edel­leen­kin, että ‑67 rajo­ja ja pales­tii­na­lais­val­tion perus­ta­mis­ta on kokeil­ta­va, jopa ter­ro­ris­min uhan alla

  http://www.soininvaara.fi/2009/01/09/gazan-sota/

  Ja aihees­ta jat­kaa http://kemppinen.blogspot.com/2006/03/pilakuva-ja-laki.html

  Pro­feet­taan tai Jee­suk­seen tai Juma­laan usko­vat eivät käsi­tyk­se­ni mukaan ole sel­lai­nen uskon­nol­li­nen ryh­mä, jota laki suo­je­li­si kii­ho­tuk­sel­ta. Asia ei kui­ten­kaan ole sel­vä. Jos ravin­to­la kiin­nit­tää ulko-oveen kyl­tin “Pää­sy kiel­let­ty hel­lun­tai­he­rä­tyk­seen kuu­lu­vil­ta”, se on syr­jin­tää mut­ta ei kiihottamista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 177. Sole­noi­di: “Jos Hal­la-aho vai­kut­taa sanan­va­pau­den mart­tyy­ril­tä, se voi joh­tua sii­tä että Hal­la-aho on sitä.” 

  Hänes­tä voi tul­la sel­lai­nen, mitä hänen ei pitäi­si olla. Sinä saa­tat olla täs­tä eri­miel­tä, mut­ta näh­däk­se­ni hän vää­rin­käyt­tää vapaut­taan samal­la tavoin kuin kuka hyvän­sä, joka ei kan­na vas­tuu­ta sanoistaan/teoistaan. Sanat voi­vat olla yhtä rikol­li­sia kuin teot­kin ja sil­ti on mah­dol­lis­ta elää vapaas­sa yhteis­kun­nas­sa. Näh­däk­se­ni sel­lais­ta­kin kuin hen­kis­tä väki­val­taa on oikeas­ti olemassa.

  Täs­tä huo­li­mat­ta olen pää­sään­töi­ses­ti sitä miel­tä, että molem­mat tahot (syy­tä­jä ja syy­tet­ty) ovat väärässä.

  Jos Hal­la-aho (ja sisu­lai­set noin yleensä)noudattaisi omia stan­dar­de­jaan, niin mik­si hän esit­täi­si ärsyyn­ty­nyt­tä, mikä­li hän­tä kut­suu rasis­tik­si? Toki­han niin saa sanoa? Tämä sanan “rasis­ti” news­pea­ka­mi­nen on muu­ten yksi koko pro­ses­sin tus­kai­sim­pia piirteitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 178. Muu­ta­mia point­te­ja (jos nii­tä nyt kukaan enää edes löy­tää tuon vies­ti­myrs­kyn keskeltä):

  - sil­lä, onko syy­tet­ty­nä Jus­si Hal­la-aho, Osmo Soi­nin­vaa­ra vai­ko Tar­ja Halo­nen ei ole mitään mer­ki­tys­tä jos syy­te tai syyt­teet ovat samat, tuo­mion tulee olla samas­ta asias­ta sama hen­ki­lös­tä riippumatta

  - ei voi olla syyl­lis­ty­nyt rikok­seen “ylei­sel­lä tasol­la” tyy­liin “olet rasis­ti”, “olet rikol­li­nen”, “olet ter­ro­ris­ti”, vaan syy­te­koh­dat tulee olla yksi­löi­ty, siis yksi­löi­ty mis­tä syytetään

  - jokai­nen on läh­to­koh­tai­ses­ti syy­tön ja syyl­li­nen voi olla vas­ta sit­ten kun koko oikeus­pro­ses­si on käy­ty läpi ja hen­ki­lö todet­tu oikeu­den toi­mes­ta syylliseksi

  Tuos­sa Hal­la-ahon tapauk­ses­sa­han oli yksi­löi­ty (lyhyes­ti) tasan kak­si koh­taa: pro­feet­ta muha­med vai­moi­neen ja soma­lien geneet­ti­nen piirre.

  Jos kat­soo noi­ta kah­ta syy­te­koh­taa, soma­lien osal­ta tuos­sa syy­te­teks­tis­sä itses­sään on jo todet­tu (lai­naus):

  Hal­la-aho on kysy­myk­ses­sä ole­vas­sa kir­joi­tuk­ses­sa sinän­sä toden­nut, ettei­vät kaik­ki soma­lit ryös­tä tai loi­si vero­va­roil­la ja ettei hän käsit­te­le edel­lä tar­koi­te­tun väit­teen sisäl­töä faktana.”

  Johon syyt­tä­jä sit­ten lisää omaa tul­kin­taan­sa ja käyt­tää tätä omaa teks­ti­ään perusteluna.

  Tuo pro­feet­ta muha­me­din syy­te­koh­ta, en kek­si sii­hen mitään muu­ta ver­taus­ta kuin sen, että sanoi­sit jul­ki­ses­ti Johan­na Kor­ho­sen ole­van les­bo ja sai­sit syyt­teen sik­si, että les­bok­si kut­su­mi­nen louk­kai­si Johan­na Korhosta.

  Ainut miten tämän Hal­la-ahon oikeus­ta­pauk­sen sai­si edes jol­lain lail­la kes­tä­mään päi­vän­va­loa oli­si se, että kut­sut­tai­siin tut­ki­joi­ta todis­ta­maan oli­ko muham­me­dil­la 9 vuo­tias vai­mo vai ei ja peleh­ti­kö hän tämän kans­sa vai ei.

  Vain sii­nä tapauk­ses­sa, ettei pro­feet­ta muha­me­dia kos­ke­va väi­te pitäi­si paik­kaan­sa kysees­sä voi­si olla uskon­rau­han rik­ko­mi­nen ja tuo “geneet­ti­nen piir­re” on syyt­tee­nä täy­sin älytön.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 179. Tämä sanan “rasis­ti” news­pea­ka­mi­nen on muu­ten yksi koko pro­ses­sin tus­kai­sim­pia piirteitä.”

  Mik­si? Rasis­ti-sana sisäl­tää jo niin pal­jon kiel­teis­tä ja yli­mää­räis­tä pai­no­las­tia, että sen kor­vaa­mi­nen neut­raa­lim­mal­la sanal­la on vält­tä­mä­tön­tä asial­li­sen kes­kus­te­lun kan­nal­ta. Ellei sit­ten halu­ta vain räk­syt­tää ja nimi­tel­lä. Sanaa voi­daan ja pitää­kin edel­leen käyt­tää, mut­ta vain kun sil­le on todel­la tarvetta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 180. Tane­lil­le,

  Aika koh­tuu­ton väi­te, että Hal­la-aho ei vas­taa sanois­taan. Sitä juu­ri hän jos kuka parai­kaa tekee.

  Hän kan­taa vas­tuu­ta omis­taan ja vähin­tään­kin sato­jen tuhan­sien ihmis­ten aja­tuk­sis­ta täl­lä het­kel­lä. Miten enem­män voi­si kan­taa vas­tuu­ta sanois­taan kuin istua kärä­jil­lä nii­den vuok­si. Mitä vie­lä, Tane­li? Jus­si hirteen?

  Hänel­lä on oikeus ärsyyn­tyä, jos hän­tä sano­taan rasis­tik­si tai sol­va­taan muu­ten val­ta­me­dias­sa. Mitään oikeu­den suo­jaa­han hänel­lä ei sel­väs­ti­kään ole. Olet­ko vie­mäs­sä jopa hen­ki­lö­koh­tais­ten tun­tei­den oikeu­den? Onko sinus­ta vää­rin ärsyyntyä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 181. az:

  Har­var­din reh­to­ri sai pot­kut tämän ääneen lausu­mi­ses­ta “voi­si­ko­han se olla mah­dol­lis­ta, että…” hen­ges­sä. Luen­to­sa­li oli kuu­lem­ma saman tien tyh­jen­ty­nyt nais­opis­ke­li­jois­ta. Nämä ovat vää­riä asen­tei­ta. Todel­li­suus on mitä se on, ei sitä voi ihan­teil­la pakot­taa mieleisekseen”

  Sat­tuu­ko ole­maan link­kiä läh­tee­seen? En siis epäi­le väi­tet­tä, mut­ta kiin­nos­tai­si lukea aiheesta…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 182. Rasis­ti-sana sisäl­tää jo niin pal­jon kiel­teis­tä ja yli­mää­räis­tä pai­no­las­tia, että sen kor­vaa­mi­nen neut­raa­lim­mal­la sanal­la on vält­tä­mä­tön­tä asial­li­sen kes­kus­te­lun kannalta.”

  Näin on vain jos uskoo, että rasis­mi ja kriit­ti­syys maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa koh­taan ovat yhden­ver­tai­sia käsit­tei­tä. Ne eivät ole. 

  Kriit­ti­nen kom­mu­ni­kaa­tio, eli kyky vaih­taa mie­li­pi­tei­tä, ts. käy­dä debaat­tia, on yksi asia ja usein epä­to­sil­la väit­teil­lä pön­ki­tet­ty rotu- ja kan­sal­li­suus­poh­jai­nen ennak­ko­luu­lo ja suo­ra­nai­nen pel­ko tai viha on toi­nen asia. Yleen­sä vie­lä niin, että nämä kak­si sul­ke­vat toi­sen­sa pois, sil­lä vah­van tun­ne­la­tauk­sen val­las­sa ole­vat hen­ki­löt har­voin kyke­ne­vät kom­mu­ni­koi­maan tavoin, jot­ka hei­dän arvo­mail­maan­sa jaka­mat­to­mat hen­ki­löt kyke­ni­sis­vät hyväksymään.

  On toki tot­ta, että huo­le­ton rasis­ti- ja nat­si­kor­tin hei­lut­te­lu rapaut­taa kes­kus­te­lun hyvin­kin hel­pos­ti, mut­ta se ei tar­koi­ta että tuli­si lan­see­ra­ta eri­lai­sia kevyt­ra­sis­min käsitteitä. 

  Kriit­ti­siin kom­ment­tei­hin voi kuu­lua esim. totea­mus, että useis­sa Isla­mi­lai­sis­sa val­tiois­sa nais­ten ase­ma on erit­täin huo­no, jopa sii­hen pis­tee­seen, että Afga­nis­ta­nis­sa olla sää­tä­mäs­sä lakia, joka sal­li­si aviol­li­sen raiskauksen(The Inde­pen­den­tin mukaan näin todel­la on), ja tämä asian tila on yksin­ker­tai­ses­ti häpeä ja suu­ri ihmisoikeusloukkaus.

  Rasis­ti­sia yleis­tyk­siä puo­les­taan voi som­mi­tel­la, mikä­li ilke­ää. Mut­ta jos nii­tä jul­kai­see, ja eri­to­ten, jos on maa­lai­luis­taan ylpeä on perin mah­dol­lis­ta, että todel­la on rasisti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 183. Elina:“Aika koh­tuu­ton väi­te, että Hal­la-aho ei vas­taa sanois­taan. Sitä juu­ri hän jos kuka parai­kaa tekee.”

  Väit­tees­sä­ni ei ollut kyse juri­di­ses­ta pro­ses­sis­ta, jos­ta ei uskoak­se­ni seu­raa mitään hyvää, vaan Hal­la-ahon aiem­mas­ta asen­tees­ta, että hän nyt heit­te­lee, mitä mie­leen juo­lah­taa, ja ettei sii­tä nyt kan­na­ta ihmeem­min hiiltyä.

  On vää­rin, että hän ärsyyn­tyy, mikä­li hän ei sal­li muil­le oikeut­ta ärsyyntyä.

  Tai näin minä olen hänen aiem­pia sano­mi­si­aan ja esiin­ty­mi­si­ään tulkinnut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 184. USA:n kes­kus­pan­kin FED:in omis­tus on käy­tän­nös­sä koko­naan israe­li­lais­ten pank­kii­rien käsis­sä, samoin val­tao­sa muis­ta isois­ta pankeista…”

  Miten on mah­dol­lis­ta, että täm­möi­siä tekais­tu­ja ja val­heel­li­sia väit­tei­tä, joi­den tar­koi­tus yksi­se­lit­tei­ses­ti on liet­soa vihaa, saa jul­kais­ta? Toi­saal­ta Hal­la-aho saa syyt­teen kir­joi­tuk­ses­ta, jon­ka kär­ki näyt­tää koh­dis­tu­van Hal­la-ahon vas­tus­ta­jiin, eikä mihin­kään kan­san­ryh­mään tai uskontoon.

  On sel­vää, että tämä saa ihmi­siä siir­ty­mään Hal­la-ahon taak­se yhden­ver­tais­ten oikeuk­sien nimis­sä, vaik­ka ei hänen aja­tuk­sis­taan oli­si samaa mieltä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 185. Sole­noi­di:
  “Päh­ki­nän­kuo­res­sa ongel­ma on se, että kuvai­lu, kom­men­toin­ti, arvio, kri­tiik­ki, pilk­ka ja tuo­mit­se­mi­nen (kaik­ki hyviä tai aina­kin tar­peel­li­sia asioi­ta) on kaik­ki ympät­ty nimik­keen “kii­ho­tus” alle todel­li­sen kii­ho­tuk­sen (”Tuhot­kaa Kart­ha­go”) ohella.”

  Ei tuo pidä paik­kaan­sa. Suo­mes­sa voi var­sin vapaas­ti kuvail­la, kom­men­toi­da, arvioi­da, kri­ti­soi­da, pil­ka­ta ja tuo­mi­ta ilman juri­di­sia seu­raa­muk­sia. Yleis­tä pahek­sun­taa saa osak­seen hel­pom­min, mut­ta se on asia erik­seen. Kuten täs­sä ket­jus­sa on jo mones­ti todet­tu, on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, ettei tuo­ta “kii­ho­tus­la­kia” ale­ta käyt­tää asial­li­sen kri­tii­kin hil­jen­tä­mi­seen. On sel­vää, että lain tul­kin­nan­va­rai­suu­des­ta joh­tuen jokai­nen syyt­tee­seen ase­tet­tu voi heit­täy­tyä sanan­va­pau­den mart­tyy­rik­si ja saa­da sil­lä tavoin aja­mal­leen asial­le lisää kan­na­tus­ta. Pel­käs­tään täs­tä syys­tä syy­te­kyn­nyk­sen tuli­si olla korkealla.

  Tuol­lai­set “tuhot­kaa Kart­ha­go”- tai “tuhot­kaa ulko­ryh­mä X”-tyyppiset keho­tuk­set ovat jo ihan muu­ta kuin kii­ho­tus­ta kan­san­ryh­mää vas­taan, ne ovat rikok­seen yllyt­tä­mis­tä. Kie­len hie­nous on sii­nä, että asioi­ta voi sanoa myös epä­suo­ras­ti, ilman tuol­lai­sia suo­ria keho­tuk­sia. Pel­käs­tään maa­lai­le­mal­la kuva tilan­tees­ta, jos­sa ulko­ryh­mä X tap­paa, rais­kaa ja ryös­tää puo­lus­tus­ky­vyt­tö­miä sisä­ryh­mä­läi­siä (mie­lui­ten nai­sia ja lap­sia) ja viran­omai­set eivät tee asial­le mitään, saa­daan sama vies­ti läpi ilman suo­raa rikok­seen yllyt­tä­mis­tä (toden­nä­köi­ses­ti jopa tehokkaammin).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 186. Ei tuo pidä paik­kaan­sa. Suo­mes­sa voi var­sin vapaas­ti kuvail­la, kom­men­toi­da, arvioi­da, kri­ti­soi­da, pil­ka­ta ja tuo­mi­ta ilman juri­di­sia seuraamuksia.

  Tämä ei kyl­lä pidä paik­kaan­sa. Elli­län “Yhteis­kun­ta koos­tuu ihmi­sis­tä” teks­ti oli kri­tiik­kiä, pilk­kaa ja kuvai­lua, ehkä myös tuo­mit­se­mis­ta­kin. Kii­ho­tus­ta se ei ollut sanan mis­sään jär­ke­väs­sä mie­les­sä, mut­ta sii­tä tuli tuo­mio silti. 

  Tuo­mio oli mitä ilmei­sim­min ihan lin­jas­sa lain kans­sa, kos­ka Elli­län kir­joi­tuk­ses­sa nime­no­maan sol­vat­tiin erit­täin laa­jas­ti ymmär­ret­ty­jä ihmis­ryh­miä. Toki sii­nä oli asia­vir­hei­tä ja epä­täs­mäl­li­syyk­siä, mut­ta mitään suo­ra­nais­ta sel­ke­ää valeh­te­lua sii­nä ei ollut. 

  Rajan­ve­to on vai­ke­aa, mut­ta minus­ta me olem­me ajau­tu­mas­sa ja jos­sain mää­rin jo ajau­tu­neet, sel­lai­seen yhteis­kun­taan, jos­sa kaik­ki louk­kaa­va ja kiusal­li­nen puhe kri­mi­na­li­soi­daan. Ihmis­ten­vä­li­sel­le nor­maa­lil­le, orgaa­ni­sel­le aja­tus­ten­vaih­dol­le ja mie­li­pi­teen­muo­dos­tuk­sel­le ei halu­ta antaa tilaa, kos­ka jot­kin mie­li­pi­teet näh­dään lii­an vaarallisina. 

  Rasis­mi on yksi täl­lai­nen kipu­pis­te. Itse pidän rasis­mia erit­täin vali­tet­ta­va­na ja töke­rö­nä asia­na, jota ei pitäi­si puheil­la ja kir­joi­tuk­sil­la edis­taa ja on syy­tä­kin pitää jul­kis­ta mete­liä, kun joku sitä joku tekee. Sivis­ty­neil­lä ihmi­sil­lä on kui­ten­kin ihan taval­li­set käyt­täy­ty­mis­sään­nöt ja oikeus­lai­tos on ole­mas­sa ihmis­ten suo­je­le­mi­sek­si fyy­si­sil­tä uhil­ta ja suo­ral­ta epä­re­hel­li­sel­tä kohtelulta. 

  Oikeus­lai­tok­sen teh­tä­vä ei ole suo­jel­la ihmis­ten tun­tei­ta ja sää­del­lä hyviä tapo­ja. Jus­si Hal­la-ahon — ja yhtä lail­la Mik­ko Elli­län — kir­joi­tuk­set ovat vas­ten­mie­li­siä ja minus­ta hyvien tapo­jen vas­tai­sia. Ne inhot­ta­vat minua samal­la taval­la kuin se, että ihmi­set etui­le­vat jonos­sa, hai­se­vat pahal­le tai kiroi­le­vat asial­li­sek­si tar­koi­te­tuis­sa yhteyksissä.

  Ei sel­lai­sis­sa tilan­teis­sa soi­te­ta polii­sil­le, vaan sil­loin huo­mau­te­taan huo­nois­ta tavois­ta eikä lei­ki­tä öyk­kä­rei­den kans­sa. Täl­lai­nen yhteis­kun­ta, jos­sa polii­sia ja oikeus­lai­tos­ta huu­de­taan heti apuun jos joku sanoo ruman sanan, on kuin joku las­ten­tar­han tai ala­kou­lun piha, ei sivis­ty­nyt kansalaisyhteiskunta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 187. Tokarczuk,

  Mai­nin­ta Sal­man Rush­dien fatwas­ta on sel­väs­ti toi­mit­ta­jan lisäys, ei Hal­la-ahon puhetta. 

  Mut­ta kun tar­peek­si on kii­hot­tu­nut niin näkee tie­tys­ti oman para­dig­man­sa kaut­ta jo ole­mat­to­mia… Minä en tuos­sa teks­tis­sä havain­nut mitään mart­tyy­rin elkei­tä. Oli­si­ko hänen pitä­nyt pyy­del­lä sano­jaan anteek­si, mikä onkin suo­ma­lais­ten kan­sal­li­nen ellei jopa geneet­ti­nen ominaispiirre. 

  Mie­len­kiin­tois­ta, että Hal­la-ahon teks­tis­tä ilmei­ses­ti kii­ho­tu­taan Hal­la-ahoa vas­taan, ei suin­kaan mus­li­me­ja tai soma­lia­taus­tai­sia ihmi­siä vas­taan. Kii­ho­tus­py­kä­lä ei kai ole tätä tilan­net­ta var­ten tarkoitettu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 188. Sel­vi­tät­kö vie­lä Tie­de­mies ne argu­men­tit, että Hal­la-aho ei ole kir­joi­tuk­si­aan teh­nyt kii­hoi­tus­mie­les­sä. Minus­ta hän aivan sel­keäs­ti ilmoit­taa erääs­sä kir­joi­tuk­ses­sä, että hänen tavoit­tee­naan on lisä­tä maa­han­muut­ta­ja­vas­tai­sia asen­tei­ta. Ja eikö hän sii­nä ole myös jouk­ko­jen­sa suh­teen onnis­tu­nut­kin? Hal­la-ahon jutuis­ta pais­taa sel­keäs­ti läpi hänen tavoit­teen­sa pääs­tä poliit­ti­ses­ti pin­nal­le paran­taak­seen omaa elintasoaan.
  Lisäk­si asi­aan liit­tyy fasis­mis­ta tut­tu­ja piir­tei­tä, jot­ka nyt ei tosin ole lait­to­mia. Mut­ta mie­les­tä­ni ker­to­vat kui­ten­kin mie­hen ja poru­kan asennemaailmasta.
  Olet­ko var­ma, että täl­läi­nen toi­min­ta on yhteis­kun­nal­le hyväk­si? Eikä mah­dol­li­ses­ti aiheu­ta asen­tei­den koven­tu­mi­sen myö­tä lisään­ty­vää syr­jin­tää ja mah­dol­li­ses­ti väkivaltaa?
  Kum­mal­lis­ta muu­ten, että aina Hal­la-aho­lai­sia kos­ke­vat kir­joi­tuk­set siir­ty­vät kes­kus­te­luun rotu­teo­riois­ta, rasis­min ‑mää­rit­te­lyyn tai sanan­va­pau­teen… Kun he kui­ten­kin itse pyr­ki­vät estä­mään kai­ken kehit­tä­vän poh­dis­ke­lun näis­tä aiheista.
  Mitä­pä jos kes­kus­te­li­si­vat vaik­ka­pa lain kun­nioi­tuk­ses­ta, hyvis­tä tavois­ta, tai las­ten kasvatuksesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 189. Vih­reät Nai­set ry saa puo­les­taan vapaas­ti esit­tää tämän­tyyp­pis­tä “fakta“tietoa:

  Eräi­den arvioi­den mukaan Suo­mes­sa rais­ka­taan vuo­sit­tain jopa 15 000 nais­ta. Vii­me vuon­na ilmoi­tet­tiin polii­sil­le vain alle tuhat tapaus­ta eli jopa 14 000 tapaus­ta jäi ilmoit­ta­mat­ta polii­sil­le. Suu­rin osa rais­kauk­sis­ta on suo­ma­lais­ten mies­ten suo­ma­lai­sis­sa kodeis­sa tekemiä.”

  http://www.vihreatnaiset.fi/2008/11/12/vihreat-naiset-valtuustojen-puututtava-naisiin-kohdistuvaan-vakivaltaan/

  .…että “eräi­den arvioi­den mukaan”.
  Entä­pä jos kir­joit­tai­sin: “eräi­den arvioi­den mukaan maa­han­mut­ta­jat sitä ja tätä…”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 190. Useis­sa vies­teis­sä anne­taan ymmär­tää, että vies­tin sisäl­töä ja sen mah­dol­lis­ta rasis­mia pitäi­si arvos­tel­la vain sen sisäl­tä­mien tosia­sia­väit­tei­den poh­jal­ta. Tämä tun­tuu lähin­nä tar­koi­tus­ha­kui­sel­ta vääristelyltä. 

  Ote­taan ver­taus­ku­vak­si por­no. Lähes kaik­ki tun­nis­ta­vat por­non kun sel­lais­ta näke­vät, mut­ta sen mää­rit­te­le­mi­nen on jo pal­jon vai­keam­paa. Pelk­kä suku­puo­lie­lin­ten näky­mi­nen kuvas­sa ei vält­tä­mät­tä ole por­noa, samoin kuin pelk­kä ikä­vien tosi­asioi­den käsit­te­ly ei ole vält­tä­mät­tä rasis­mia. Por­non ja rasis­min vies­tis­sä syn­nyt­tää jokin muu vies­tiin liit­ty­vä asia kuin sen tosiasiasisältö.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 191. TM:
  “Oikeus­lai­tok­sen teh­tä­vä ei ole suo­jel­la ihmis­ten tun­tei­ta ja sää­del­lä hyviä tapo­ja. Jus­si Hal­la-ahon — ja yhtä lail­la Mik­ko Elli­län — kir­joi­tuk­set ovat vas­ten­mie­li­siä ja minus­ta hyvien tapo­jen vas­tai­sia. Ne inhot­ta­vat minua samal­la taval­la kuin se, että ihmi­set etui­le­vat jonos­sa, hai­se­vat pahal­le tai kiroi­le­vat asial­li­sek­si tar­koi­te­tuis­sa yhteyksissä.

  Ei sel­lai­sis­sa tilan­teis­sa soi­te­ta polii­sil­le, vaan sil­loin huo­mau­te­taan huo­nois­ta tavois­ta eikä lei­ki­tä öyk­kä­rei­den kans­sa. Täl­lai­nen yhteis­kun­ta, jos­sa polii­sia ja oikeus­lai­tos­ta huu­de­taan heti apuun jos joku sanoo ruman sanan, on kuin joku las­ten­tar­han tai ala­kou­lun piha, ei sivis­ty­nyt kansalaisyhteiskunta.”

  On itses­tään sel­vää, että ratio­naa­li­nen ihmi­nen toi­mii näin. Ymmär­rän kyl­lä tämän lain huo­not puo­let ja sen anta­mat vää­rin­käy­tös­ten mah­dol­li­suu­det. En myös­kään pidä Hal­la-Ahon syyt­tä­mis­tä rasis­min kit­ke­mi­sen kan­nal­ta hyö­dyl­li­se­nä, vaik­ka minun mie­les­tä­ni jot­kut hänen teks­teis­tään ovat kii­hot­ta­mis­ta kan­san­ryh­mää vas­taan. Hän on niin tai­ta­va media­pe­lu­ri, että kään­tää tämän syyt­teen edukseen. 

  Sii­tä huo­li­mat­ta näen tuon ongel­mal­li­sen lain ole­mas­sao­los­sa enem­män hyviä kuin huo­no­ja puo­lia. Rasis­ti­sen vihan liet­son­ta onnis­tuu kai­kis­sa tun­te­mis­sa­ni yhteis­kun­nis­sa jär­kyt­tä­vän hyvin, jopa kor­kean kou­lu­tus­ta­son mais­sa. Se on sii­nä mie­les­sä poik­keuk­sel­li­nen kipu­pis­te, että sen yhteis­kun­nal­li­set seu­rauk­set voi­vat olla aivan eri luok­kaa kuin kiroi­lun, jonos­sa etui­lun tai muun tri­vi­aa­lin öykkäröinnin. 

  Tun­tuu että täs­tä aihees­ta kes­kus­te­lu herät­tää puo­lin ja toi­sin aika voi­mak­kai­ta tun­tei­ta. Ei Suo­mi ole minus­ta lipu­mas­sa koh­ti yhteis­kun­taa, jos­sa “kaik­ki louk­kaa­va ja kiusal­li­nen puhe kri­mi­na­li­soi­daan”. Pal­jon parem­paan suun­taan­haan sana­va­paus­asiat ovat Suo­mes­sa kehit­ty­neet, jos asioi­ta kat­sel­laan muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen perspektiivillä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 192. Eikö ole ihan ylei­ses­ti tie­dos­sa, että aina­kin täl­lä het­kel­lä mie­hiä on eni­ten kaik­kein kor­keim­mas­sa ja kaik­kein mata­lim­mas­sa ÄÖ- luo­kas­sa ja nai­sia täs­sä välis­sä. Sii­tä ei minus­ta voi kui­ten­kaan vetää sitä joh­to­pää­tös­tä, että KAIKKI mie­het ovat joko todel­la älyk­käi­tä tai todel­la tyh­miä ja KAIKKI nai­set jotain täl­tä välil­tä, kos­ka useim­mat mie­het­kin jää­vät tuon janan kes­ki­vai­heil­le ja osa nai­sis­ta taas jom­paan­kum­paan pää­hän? Tuo­ta mies­ten sijoit­tu­mis­ta myös ÄÖ- janan hän­nil­le ei kui­ten­kaan kan­na­ta unoh­taa, kun puhu­taan mies­ten älykkyydestä…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 193. Eli­na,

  Mart­tyy­rik­si tekey­ty­mi­sel­lä yri­tin vii­ta­ta koko artik­ke­liin sekä kysee­na­lais­taa sitä, mik­si Hal­la-aho on yli­pään­sä anta­nut tuon haas­tat­te­lun (jon­ka hän luul­ta­vas­ti on vie­lä luke­nut ja hyväk­sy­nyt etu­kä­teen, myös viit­tauk­set Rush­dieen) ja tuo­nut esiin nuo asiat, mitä on tuo­nut. Mikä muu motii­vi kuin jul­ki­suus ja mart­tyy­rin säde­ke­hän saa­mi­nen hän­tä täs­sä ajaa mielestäsi?
  Vai­kea hän­tä on minään sanan­va­pau­den puo­lus­ta­ja­na näh­dä kun on luke­nut hänen blo­gi­teks­tin­sä läpi.

  Olen aika pal­jon samaa miel­tä kuin bdvb yllä, samoin az ja Tie­de­mies ja Rotwang. Mie­luum­min näki­sin az/surrealin maa­han­muut­toa vas­tus­ta­va­na vaa­lieh­dok­kaa­na kuin Hal­la-ahon — jois­ta­kin pelot­ta­vis­ta mie­li­pi­teis­tään huo­li­mat­ta az/surrealista saa erit­täin asial­li­sen ja älyk­kään kuvan. Ihme­tyt­tää itse asias­sa todel­la pal­jon, että tie­tyt ihmi­set mie­luumm­min kan­nat­ta­vat Hal­la-ahoa kuin az/surrealin kal­tais­ta hen­ki­löä. Ensi­si­jai­nen vai­ku­tel­ma­ni Hal­la-ahos­ta on, että hän on type­rä, vaik­ka jol­lain tasol­la oli­si­kin tai­ta­vah­ko mani­pu­loi­ja ja agi­taat­to­ri. Val­tae­liit­tiä Hal­la-aho ja hänen kan­nat­ta­jan­sa syyt­tä­vät vaik­ka mis­tä mut­ta sit­ten toi­saal­ta kuu­los­taa sil­tä kuin Hal­la-aho kan­nat­ta­ji­neen haluai­si pääs­tä nime­no­maan val­tae­lii­tik­si val­tae­lii­tin pai­kal­le teke­mään kai­kil­le hän­tä vas­tus­ta­neil­le juu­ri samo­ja asioi­ta kuin nykyi­nen val­tae­liit­ti hänen mukaan­sa nyt tekee koko kansalle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 194. TM:
  “Elli­län “Yhteis­kun­ta koos­tuu ihmi­sis­tä” teks­ti oli kri­tiik­kiä, pilk­kaa ja kuvai­lua, ehkä myös tuo­mit­se­mis­ta­kin. Kii­ho­tus­ta se ei ollut sanan mis­sään jär­ke­väs­sä mie­les­sä, mut­ta sii­tä tuli tuo­mio silti.”

  Luin tuon Elli­län teks­tin uudes­taan läpi. Hiu­kan vai­ke­aa­han sitä on vaka­vas­ti otet­ta­va­na kii­ho­tuk­se­na näh­dä mega­lo­maa­ni­siin mit­ta­suh­tei­siin pai­su­vas­ta rasis­mis­ta huo­li­mat­ta. Ehkä sik­si, että se oli hiu­kan lii­an koo­mi­nen ollak­seen uskot­ta­va, se vai­kut­ti lähin­nä angs­ti­sen tei­ni­po­jan hen­gen­tuot­teel­ta. H‑a:n teks­tit ovat minus­ta sel­väs­ti lähem­pä­nä todel­lis­ta kii­ho­tus­ta, kos­ka hän pyr­kii niin sys­te­maat­ti­ses­ti demo­ni­soi­maan ja luo­maan pel­koa ja onnis­tuu sii­nä var­sin hyvin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 195. Osmo et ole nyt ollen­kaan ymmär­tä­nyt lukemaasi.
  Ilmei­ses­ti se joh­tuu sii­tä että sinul­la on ennak­ko­luu­lo­ja hänen vies­tis­tään. Haluat väki­sin lukea Hal­la-ahon kir­joi­tuk­siin oman ennakkoluulosi.

  Hal­la-aho nime­no­maa kri­ti­soi ennak­ko­luu­lo­ja ruok­ki­vaa ryh­mä­ajat­te­lua. Ei suo­ma­lai­sil­la ole mitään oikeut­ta yleis­tää sen enem­pää kuin muillakaan.

  Minua louk­kaa jat­ku­vas­ti nämä alko­ho­li­lät­räys­ju­tut ja niden liit­tä­mi­nen suo­ma­lai­siin. Minä olen suo­ma­lai­enn, mut­ta nuo alko­ho­li­lät­räys­asiat, ne ovat kan­sain­vä­li­nen ongel­ma, joi­ta en koe kuu­lu­van suo­ma­lai­suu­teen. Mik­si nii­tä ei kri­ti­soi­da? Kos­ka meil­lä on sokea pis­te. Hal­la-aho tuo sen esille.

  Täky Mika Ill­ma­nil­le oli nime­no­maa Mika Ill­ma­nin käsit­tä­mä­tön­tä oikeu­del­lis­ta mie­li­pi­det­tä vas­taan suun­nat­tu kri­tiik­ki. Ill­ma­nin tul­kin­ta sanan­va­pau­des­ta on kes­tä­mä­tön vaik­ka se oli­si kuin­ka väi­tös­työn tasoi­nen suoritus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 196. H‑a:n teks­tit ovat minus­ta sel­väs­ti lähem­pä­nä todel­lis­ta kii­ho­tus­ta, kos­ka hän pyr­kii niin sys­te­maat­ti­ses­ti demonisoimaan…”

  - sopi­si­ko tähän samaan tyy­li­la­jiin femi­nis­ti­ra­sis­ti­set kii­ho­tus­pu­heet tyy­liin Anne Moi­la­nen, Kat­ja Mar­te­lius, Sun­ni­va Dra­ke jne.jne…:
  “Suo­mi on län­ti­sen Euroo­pan väki­val­tai­sin maa, jos­sa mie­het hak­kaa­vat ja tap­pa­vat omia puo­li­soi­taan läjäpäin!”
  “Se, että pros­ti­tuoi­tu­jen pal­ve­luk­sia saa Suo­mes­sa käyt­tää vapaas­ti, ker­too ennen kaik­kea sii­tä, että meil­lä on sel­lai­sia mie­hiä val­lan kah­vas­sa, joil­le asia on tärkeä.”
  “Jokai­nen mies on poten­ti­aa­li­nen raiskaja”

  Mint­tu Hapu­li Selibaattipäiväkirjassaan:
  “Koto­na lähi­suh­tees­sa haka­tuk­si tai tape­tuk­si tule­mi­nen on väki­val­lan laji, jos­sa 98%:sti nai­set ovat uhre­ja ja mie­het väkivallantekijöitä.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 197. Aika pal­jon Rotwan­gin aja­tus­maa­il­mas­ta ker­too hänen omat kirjoituksensa:

  Ensik­si­kin väi­tän, että ihmis­ryh­mien (eri­tyi­ses­ti etnis­ten) väli­nen viha ja epä­luot­ta­mus on vaka­va uhka mil­le tahan­sa yhteiskunnalle.” 

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la mik­si, Rotwa­ning mie­les­tä, eri­tyi­ses­ti etnis­ten ihmis­ryh­mien väli­nen viha ja epä­luot­ta­mus on vaka­va uhka yhteiskunnalle. 

  Näh­däk­se­ni Rotwan­gin lausah­dus on voi­mak­kaan rasis­ti­nen — nime­no­maan sanan todel­li­ses­sa muodossa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 198. Jos­sain (tai­si olla Hesa­ris­sa) mää­ri­tel­tiin rasis­mi niin, että jos esit­tää jon­kin etni­sen ryh­män ole­van “huo­nom­pi”, se on sit­ten rasis­ti­nen teko.

  Minä kun luu­lin, että rasis­mia on se, jos jae­taan ihmi­set eri rotui­hin ja sit­ten koh­del­laan yksi­löi­tä eri tavoin sen mukaan, mihin rotuun hei­dät on lokeroitu.

  Ste­ven Pin­ke­riä lai­na­tak­se­ni ei Yhdys­val­tain itse­näi­syys­ju­lis­tuk­ses­sa­kaan sano­ta, että all men are crea­ted clo­nes vaan että all men are crea­ted equal.

  Län­siafrik­ka­lai­set ovat huo­nom­pia kes­tä­vyys­juok­si­joi­ta kuin itä­afrik­ka­lai­set. Oli­ko­han tämä lause nyt rasis­mia, jos­ta joku nor­sun­luu­ran­ni­ko­lai­nen kat­soo oikeu­dek­seen pahas­tua ja toi­mit­taa minut ja Oden vankilaan?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 199. Täs­sä uusin­ta uutta!

  Ei Suo­mel­la nyt kovin huo­nos­ti voi men­nä. Kym­me­nien tuhan­sien euro­jen pro­ses­se­ja täl­lai­set kaik­ki­nen­sa ovat ja kenen­hän rahoituksella? 

  Kals­ke voi­si vähän rau­hoit­tua eikä kii­hot­tua niin per­ke­lees­ti kai­kis­ta höl­möis­tä jampoista… 

  http://uutiset.msn.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Vihamielinen%20nettikeskustelu%20poiki%20kunnianloukkaussyytteen/1135244847225?ref=msn

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kun­nian­louk­kaus on van­has­taan rikos, ollut jo ennen Kals­kea. Mik­si kun­nian­louk­kauk­sis­ta ei pitäi­si nos­taa syyt­tei­tä, jos kun­ni­aa on lou­kat­tu. Ei kai se, että rikos on teh­ty net­ti­kes­kus­te­lus­sa tee sii­tä vähem­män rikosta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 200. Kenen kun­ni­aa tuos­sa nyt sit­ten on loukattu? 

  Jutun perus­teel­la ei minus­ta kenen­kään. Jut­tu nyt voi tie­tys­ti olla vaja­vai­nen ja pitäi­si lukea syy­te, jot­ta voi­si ottaa kun­nol­la kantaa. 

  Kun­nian­louk­kaus­han tarkoittaa: 

  »Joka
  1) esit­tää toi­ses­ta val­heel­li­sen tie­don tai vih­jauk­sen siten, että teko on omi­aan aiheut­ta­maan vahin­koa tai kär­si­mys­tä lou­ka­tul­le taik­ka häneen koh­dis­tu­vaa hal­vek­sun­taa, taikka
  2) muu­ten kuin 1 koh­das­sa tar­koi­te­tul­la taval­la hal­ven­taa toista.

  Net­ti­teks­tis­sä näy­tet­täi­siin ylly­tet­tä­vän ilki­val­taan, joten rikok­seen yllyt­tä­mi­nen voi­si tul­la sii­nä tapauk­ses­sa, että joku nyt oikeas­ti meni­si tuhoa­maan ravin­to­laa tämän höl­mön jam­pan yllytyksestä. 

  Näin ei lie­ne käynyt?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 201. Itse asias­sa eihän lau­tas­lii­hoi­hin piir­te­ly ole edes ilki­val­taa… luin vähän huolimattomasti. 

  Se ei ole hyvien tapo­jen mukais­ta, mut­ta ei rikos eikä edes rike, joten yllyt­tä­mi­nen lau­tas­lii­noi­hin piir­te­lyyn ei voi olla rikok­seen yllyttämistä. 

  Tie­tys­ti jos tiet­ty­jen kuvien piir­tä­mi­nen lau­tas­lii­noi­hin on tosi­aan Suo­mes­sa rikol­lis­ta, niin sit­ten en enää tie­dä mis­sä elän. En aina­kaan oikeusvaltiossa. 

  Kyl­lä edel­leen Kals­keen ja näi­den mui­den vir­ka­louk­kaan­tu­jien tosi­aan pitä­si vähän rela­ta minun mielestäni.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 202. Mar­ko Hamilo:
  “Län­siafrik­ka­lai­set ovat huo­nom­pia kes­tä­vyys­juok­si­joi­ta kuin itä­afrik­ka­lai­set. Oli­ko­han tämä lause nyt rasis­mia, jos­ta joku nor­sun­luu­ran­ni­ko­lai­nen kat­soo oikeu­dek­seen pahas­tua ja toi­mit­taa minut ja Oden vankilaan?”

  Tuo kes­tä­vyys­juok­su on ns. poliit­ti­ses­ti kor­rek­ti ver­tai­lu­kri­tee­ri toi­sin kuin esim. alt­tius rötös­te­lyyn, rais­kaa­mi­seen, tai tyt­tä­rien heit­tä­mi­seen alas parvekkeelta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 203. Tokarczuk kysyy Halla-ahosta: 

  Mikä muu motii­vi kuin jul­ki­suus ja mart­tyy­rin säde­ke­hän saa­mi­nen hän­tä täs­sä ajaa mielestäsi?”

  Itse asia ajaa… Se voi dege­ne­roi­tu­neel­le län­si­mai­sel­le pul­la­sor­sal­le olla vai­kea pala, mut­ta ihmi­set voi­vat toi­mia myös jon­kin aat­teen vuoksi.

  Kyy­ni­syys on päi­vän sana! 

  (En tar­koi­ta, että sinä oli­sit pul­la­sor­sa, kos­ka en tun­ne sinua)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 204. Ihmet­te­len, että mik­si maa­han­muut­to­kes­kus­te­lu ajau­tuu aina näil­le meta­ta­soil­le. Sen sijaan, että kes­kus­tel­tai­siin ja esi­tet­täi­siin sel­keä mal­li, min­kä­lai­nen Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka pitäi­si olla kes­kus­te­lus­sa tun­nu­taan aina ennen­pit­kää ajau­tu­van Koraa­nin ekse­ge­tiik­kaan, sanan­va­paus­la­kien tes­taa­mi­seen, “asiois­ta on voi­ta­va kes­kus­tel­la” ‑tyy­li­seen asian vie­res­tä argu­men­toin­tiin, maahanmuuttajien/afrikkalaisten/muslimien/“natsien” hauk­ku­mi­seen ja media­kri­tiik­kiin, joka lii­an her­käs­ti peit­tää itse asian, maa­han­muu­ton alleen.

  En tie­dä pitäi­si­kö Hal­la-ahon teks­tien nyt olla lait­to­mia vai ei kun en nii­tä niin pal­joa ole luke­nut. Eni­ten minua täs­sä har­mit­taa tämä off­to­picil­miö, mitä tämä syy­te nyt on enti­ses­tään lisännyt.

  Hait­taa en usko täs­tä syyt­tees­tä Hal­la-ahol­le aiheu­tu­van. Sala­liit­to­teo­ree­tik­ko­ni sanoi­si — jos oikein vink­sah­tah­ta­nut oli­sin — että tämä syy­te on Perus­suo­ma­lais­ten tai Hom­ma­lais­ten tilaa­ma sala­liit­to. Mart­tyy­riys myy.

  Glowing kir­joit­ti 1.4.2009 kel­lo 10:59

  Vih­reät Nai­set ry saa puo­les­taan vapaas­ti esit­tää tämän­tyyp­pis­tä “fakta”tietoa:

  Eräi­den arvioi­den mukaan Suo­mes­sa rais­ka­taan vuo­sit­tain jopa 15 000 nais­ta. Vii­me vuon­na ilmoi­tet­tiin polii­sil­le vain alle tuhat tapaus­ta eli jopa 14 000 tapaus­ta jäi ilmoit­ta­mat­ta polii­sil­le. Suu­rin osa rais­kauk­sis­ta on suo­ma­lais­ten mies­ten suo­ma­lai­sis­sa kodeis­sa tekemiä.””

  Tuos­sa link­ki alku­pe­räi­seen tut­ki­muk­seen. En tosin tie­dä kiin­nos­taa­ko se nyt täs­sä kes­kus­te­lus­sa ketään kos­ka koko tut­ki­mus on vain “fak­ta”.
  http://www.optula.om.fi/37928.htm

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 205. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la mik­si, Rotwa­ning mie­les­tä, eri­tyi­ses­ti etnis­ten ihmis­ryh­mien väli­nen viha ja epä­luot­ta­mus on vaka­va uhka yhteiskunnalle.

  Näh­däk­se­ni Rotwan­gin lausah­dus on voi­mak­kaan rasis­ti­nen — nime­no­maan sanan todel­li­ses­sa muodossa.”

  Nyt minä aina­kin puto­sin kär­ryil­tä. Aukai­si­sit­ko päät­te­lyä­si hieman ?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 206. Tee­mu K:
  “Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la mik­si, Rotwa­ning mie­les­tä, eri­tyi­ses­ti etnis­ten ihmis­ryh­mien väli­nen viha ja epä­luot­ta­mus on vaka­va uhka yhteiskunnalle.”

  Kos­ka nime­no­maan etnis­ten ryh­mien välil­le hel­pos­ti syn­tyy sel­lai­sia jän­nit­tei­tä, jot­ka pur­kau­tu­vat väki­val­ta­na. Väki­val­tai­sen konflik­tin ris­ki kas­vaa, jos ryh­mien välil­lä ei ole vuo­ro­vai­ku­tus­ta (esim. yhteis­tä kiel­tä), jol­loin ryh­mien edus­ta­jien välil­le ei syn­ny luot­ta­muk­sel­li­sia suh­tei­ta. Jos kat­se­let hie­man ympä­ril­le­si, saa­tat huo­ma­ta, että täl­lai­sia konflik­te­ja on (ja on ollut) aika pal­jon. Etnis­ten ryh­mien väli­sen konflik­tin ris­ki on sel­väs­ti suu­rem­pi kuin esim. suku­puol­ten väli­sen konflik­tin. Eli vaik­ka Suo­mes­sa käy­dään välil­lä hyvin­kin kär­jis­tet­tyä suku­puo­li­kes­kus­te­lua, en pidä sitä kovin uhkaa­va­na, kos­ka en tie­dä his­to­rias­ta ensim­mäis­tä­kään esi­merk­kiä mies­ten ja nais­ten väli­sis­tä väki­val­tai­sis­ta mel­la­kois­ta tai sodis­ta. Toi­nen var­tee­no­tet­ta­va ris­ki on tie­ten­kin yhteis­kun­ta­luok­kien väli­nen konflik­ti, mut­ta Suo­mi on niin kau­ka­na luok­kayh­teis­kun­nas­ta, että se ei juu­ri­kaan huo­le­ta. Toki on syy­tä pitää huol­ta, ettei Suo­mes­ta kehi­ty luokkayhteiskuntaa.

  Näh­däk­se­ni Rotwan­gin lausah­dus on voi­mak­kaan rasis­ti­nen — nime­no­maan sanan todel­li­ses­sa muodossa.”

  OK, sovi­taan niin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 207. Hait­taa en usko täs­tä syyt­tees­tä Hal­la-ahol­le aiheu­tu­van. Sala­liit­to­teo­ree­tik­ko­ni sanoi­si — jos oikein vink­sah­tah­ta­nut oli­sin — että tämä syy­te on Perus­suo­ma­lais­ten tai Hom­ma­lais­ten tilaa­ma sala­liit­to. Mart­tyy­riys myy.”

  Mihin tai mitä se myy? Lisää kan­nat­ta­jia? Mitä­pä niil­lä tekee jos ei ole edes vaa­leis­sa mukana? 

  Kals­keen nos­ta­ma syy­te pudot­ti Hal­la-ahon pois perus­suo­ma­lais­ten euro­vaa­li­lis­toil­ta. Samal­la se toden­nä­köi­ses­ti sul­ki ovet myös perus­suo­ma­lais­ten 2011 edus­kun­ta­vaa­li­lis­toil­le. Toi­sin sanoen mah­dol­li­suu­det pääs­tä mukaan val­ta­kun­nan­po­li­tiik­kaan lop­pui­vat kay­tan­nos­sa tähän.

  Joku voi­si nah­da ika­va­na asia­na myos sen etta tuo­mios­ta tulee mer­kin­ta rikos­re­kis­te­riin. Kukaan ei kyse­le jal­keen­pain miten oikeu­tet­tu se oli. Mer­kin­ta on aina mer­kin­ta ja sul­kee ovia moniin mui­hin­kin suun­tiin kuin vain politiikkaan.

  Hyvin outo­na pidan nai­ta vait­tei­ta etta tuo­mio oli­si ollut joten­kin hyodyl­li­nen tai hyva asia Halla/aholle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Sen ver­ran olen poli­tii­kas­sa ollut, että pidin sel­vä­nä ettei Soi­ni ota Hal­la-ahoa ehdok­kaak­si. Se oli­si lin­jan­nut koko puo­lu­een agen­dan aivan eri suun­taan mihin Soi­ni sitä halu­aa ajaa. Ei vih­reät­kään otta­neet aika­naan Lii­sa Kul­hi­aa edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­seen, samas­ta syystä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 208. Mitä nämä etni­set ryh­mät ovat, Rotwang?

  Kuul­los­taa sil­tä, että sinun maa­il­man­ku­vas­sa­si etni­nen ryh­mä on jon­kin­lai­nen yhte­näi­nen toi­mi­ja, sub­jek­ti. Etkö tie­dä ettei se pidä paik­kaan­sa. Ei ole ole­mas­sa mitän etni­siä ryh­miä vaan pel­käs­tään yksilöitä.

  Vaa­ral­li­sin ryh­mä- ja rotua­jat­te­lun muo­to tapah­tuu posi­tii­vi­sen erot­te­lun kei­noin. Jos suo­si­taan ja ero­tel­laan koh­te­lus­sa etni­syy­den perus­teel­la yksi­löi­tä on ansait­tu kova kritiikki.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 209. Sen ver­ran olen poli­tii­kas­sa ollut, että pidin sel­vä­nä ettei Soi­ni ota Hal­la-ahoa ehdok­kaak­si. Se oli­si lin­jan­nut koko puo­lu­een agen­dan aivan eri suun­taan mihin Soi­ni sitä halu­aa ajaa.”

  Perus­suo­ma­lais­ten roo­li pro­tes­ti- ja vaih­toeh­to­puo­lu­ee­na nyt vaan romah­ti. Se ei romah­ta­nut niin­kään sik­si ettei juu­ri Hal­la-aho ole lis­tal­la vaan sik­si että PS tai­pui hal­li­tus­puo­luei­den, ja var­sin­kin RKP:n, pai­nos­tuk­sen alla. Perus­suo­ma­lai­set menet­ti­vät vah­vim­man ja oikeas­taan ainoan aseen­sa, pro­tes­tin­sa. Sel­lai­nen puo­lue ei ole mikään vaih­toeh­to joka tekee niin kuin ne joi­ta vas­taan se tap­pe­lee käs­kee. Soi­nin reto­riik­kaa “kyl­lä kan­sa tie­tää” on entis­tä vai­keam­paa ottaa enää todes­ta jos puo­lue dump­paa ulos ehdok­kaan jota se “kosit­tu kan­sa” nimen­omai­ses­ti odotti.

  Muun kuin moni­kult­tuu­ri- ja maa­han­muut­to­ky­sy­mys­ten suh­teen perus­suo­ma­lai­set on sel­keä vasem­mis­to­puo­lue. Jotain dema­rei­den ja vasem­mis­to­lii­ton välil­tä, mut­ta vain popu­lis­ti­sem­mal­la reto­rii­kal­la. Nyt kun puo­lue ei enää tar­joa mitään vaih­toeh­toa mihin­kään, on hyvin vai­kea näh­dä perus­suo­ma­lai­sil­la roo­lia suo­ma­lai­sel­la puo­lue­kar­tal­la. Eikä tun­te­mat­to­mat ehdokkaatkaan(paitsi Soi­ni itse) aina­kaan auta asi­aa. Itse uskon että perus­suo­ma­lai­sen puo­lu­een ala­mä­ki koh­ti pro­sent­ti­lii­ket­tä on alkanut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 210. Joku ihmet­te­li, mitä etni­sel­lä ryh­mäl­lä tar­koi­te­taan, täs­sä joi­ta­kin mää­ri­tel­miä, eli kyse on rakenteista:

  Etni­nen ryh­mä voi­daan mää­ri­tel­lä ryh­mäk­si vähem­mis­töön kuu­lu­via ihmi­siä (Hut­nik 1991, 20), jot­ka samais­tu­vat kes­ke­nään ja jaka­vat tie­tyn yhtei­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön (Ber­ry 1990, 242).

  Vaik­ka etni­set ryh­mät usein miel­le­tään vähem­mis­tö­ryh­mik­si, tosia­sias­sa kaik­ki ihmi­set voi­daan las­kea etni­siin ryh­miin kuu­lu­vik­si (Scher­mer­horn 1971, ref. Hut­nik 1991, 20).

  Vaik­ka etni­nen ryh­mä voi tar­koit­taa sekä enem­mis­töä että vähem­mis­töä, län­si­mai­sis­sa yhteis­kun­nis­sa kyse on yleen­sä vähem­mis­tös­tä (Lieb­kind 2001, 398).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 211. Ehkä Soi­ni kiil­lot­te­li tem­pul­laan nime­no­maan omaa kil­pe­ään tule­vai­suut­ta sil­mäl­lä­pi­täen. Perus­suo­ma­lai­sen puo­lu­een ima­go = Timo Soi­nin ima­go. Ehkä Soi­ni jät­tää pian uppoa­van lai­van ja hyp­pää vai­keuk­sis­sa ole­van mut­ta sel­keäm­män ase­man saa­vut­ta­neen vasem­mis­to­lii­ton puik­koi­hin. Vasu­reis­sa­han oli­si puheen­joh­ta­jan pal­li vapaa­na ja luu­li­si että las­kus­sa ole­va puo­lue ottai­si reto­riik­ka­mes­ta­rin ilo­mie­lin vas­taan. Futis­hu­li­gaa­ni Arhin­mäes­tä tus­kin aina­kaan oli­si Soi­nil­le pahem­min vastusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 212. Tääl­lä kir­joi­tet­tiin: “Onhan siel­lä ollut Tony Hal­me­kin ehdok­kaa­na, ja pääs­syt jopa läpi.”
  “Perus­suo­ma­lais­ten roo­li pro­tes­ti- ja vaih­toeh­to­puo­lu­ee­na nyt vaan romahti.”

  Var­maan tämä kom­ment­ti nyt asian vie­res­tä mut­ta kumminkin:
  Minua pelot­taa se, että miten se Hal­meen äänes­tä­jä­kun­ta ja nyt ne, jot­ka Hal­la-ahon argu­men­toin­tiin samais­tu­vat, saa­vat äänen­sä kuu­lu­vil­le ja höy­ryn­sä pääs­tel­tyä. Itse näki­sin, että on ihan ok jos edus­kun­nas­sa on yksi hal­me tai EU-par­la­men­tis­sa yksi hal­la-aho pitä­mäs­sä äänek­kään vähem­mis­tön ään­tä. Kaik­ki polii­ti­kot aika yks­kan­taan kui­ten­kin totea­vat, että yksin ei kum­mas­sa­kaan ins­ti­tuu­tios­sa saa mitään aikai­sek­si. Ja sit­ten kun ei ole enää yksin (tai ei halua olla), niin jou­tuu alis­tu­maan kai­ken­maa­il­man ryh­mä­ku­rei­hin, kon­sen­sus­pää­tök­siin ynnä mui­hin poli­tii­kan ja yhteis­ten asioi­den hoi­don kum­mal­li­suuk­siin. Soi­nin vii­me­ai­kai­set toi­met tämän osoittavat. 

  Nyt jos “maa­han­muut­to­kriit­ti­sil­lä” ei ole enää ääni­tor­vea, joka edes teo­reet­ti­ses­ti pys­tyi­si “krii­ti­koi­den” asi­aa aja­maan, hakeu­tu­vat nämä var­maan her­kem­min vie­lä pie­nem­piin ääri­liik­kei­siin ja huo­noim­mas­sa tapauk­ses­sa vie­lä ns. suo­ran toi­min­nan ryh­miin. Ja sit­ten se hel­vet­ti vas­ta onkin irti. 

  Val­tae­lii­til­le ei ilmei­ses­ti väli­ty se todel­li­suus tai “todel­li­suus”, joka mamu­krii­ti­koil­la on ja jota hei­dän pitäi­si pys­tyä pei­laa­maan myös mui­den kans­sa. Tuo Hal­la-ahon syy­te, ja ennen­kaik­kea tule­va tuo­mio (epäi­lee­kö tätä joku?), ei saa mitään hyvää aikaiseksi. 

  Parem­pi oli­si antaa ihmis­ten, Hal­la-ahon­kin, kir­joi­tel­la netis­sä ja pyr­kiä yhtä terä­väl­lä vas­ta-argu­men­toin­nil­la jon­kin­lai­seen dia­lo­giin. Luu­li­si, että nii­tä terä­viä kave­rei­ta löy­tyy. Jos nämä ihmi­set ja aja­tuk­set pai­nu­vat maan alle tai sul­jet­tui­hin yhtei­söi­hin, niin sii­tä ei mitään hyvää seuraa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 213. Osmo kir­joit­ti:

  Kysei­nen pykä­lä kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan menee näin:

  Joka ylei­sön kes­kuu­teen levit­tää lausun­to­ja tai mui­ta tie­don­an­to­ja, jois­sa uha­taan, pane­tel­laan tai sol­va­taan jota­kin kansallista,etnistä, rodul­lis­ta tai uskon­nol­lis­ta ryh­mää taik­ka nii­hin rin­nas­tet­ta­vaa muu­ta kan­san­ryh­mää, on tuo­mit­ta­va kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan sak­koon tai van­keu­teen enin­tään kah­dek­si vuodeksi.

  Sai­si­ko pie­nen selvennyksen:

  Ovat­ko suo­ma­lai­set mie­les­tä­si täs­sä tapauk­ses­sa (Wali Has­hi) kan­san­ryh­mä vai eivät?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 214. Kun­nian­louk­kaus on van­has­taan rikos, ollut jo ennen Kals­kea. Mik­si kun­nian­louk­kauk­sis­ta ei pitäi­si nos­taa syyt­tei­tä, jos kun­ni­aa on loukattu.”

  Useas­ti kui­ten­kin unoh­de­taan mitä kun­nian­louk­kaus oikeas­ti on. Se on _perättömän_ väit­teen esit­tä­mi­nen toi­ses­ta henkilöstä.

  Se ei voi olla sel­lai­sen väit­teen esit­tä­mi­nen kenes­tä­kään tai mis­tään joka on fak­ta tai tosi, sama kos­kee myös uskon­rau­han rikkomista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 215. Vie­lä mie­li­pi­teis­tä, demo­kra­tias­sa ja oikeus­val­tios­sa pitää pys­tyä esit­tä­mään mitä tahan­sa mie­li­pi­tei­tä mis­tä tahan­sa asias­ta (myös uskon­nois­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä hen­ki­löis­tä) riip­pu­mat­ta sii­tä voi­si­ko joku mah­dol­li­ses­ti louk­kaan­tua niistä.

  Samoin myös kan­san­ryh­mis­tä (jne.) pitää pys­tyä esit­tä­mään mie­li­pi­tei­tä kenen­kään sitä estämättä.

  Mie­li­pi­tei­den esit­tä­mi­nen mis­tä tahan­sa ei voi olla mitään kii­hot­ta­mis­ta kan­san­ryh­mää vas­taan tai mitään rikol­lis­ta, vain aktii­vi­ses­ti rikok­seen suo­ra­nai­ses­ti yllyt­tä­mi­nen tai pakot­ta­mi­nen voi olla ran­gais­ta­vaa, muu­ten on tur­ha puhua mis­tään oikeus­val­tios­ta tai demokratiasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 216. Kyl­lä kun­nian­louk­kaus voi perus­tua tosia­si­aan­kin, esim. homoseksuaalisuuteen. 

  Riit­tää, että se on esi­tet­ty siten, että se on omi­aan hal­ven­ta­maan tois­ta ja aiheut­ta­maan näin jon­ki­nas­teis­ta hait­taa, mikä sit­ten tapaus­koh­tai­ses­ti punnitaan. 

  Jul­ki­suu­den­hen­ki­löt ovat täs­sä suh­tees­sa aika vapaa­ta riis­taa. Kui­ten­kin kun­nian­louk­kaus­tuo­mioi­ta tuli esim. Susan Ruususen nettiherjaajille. 

  Nyt on sel­lai­nen pys­tyyn­kuol­lut tren­di val­lal­la, joka yrit­tää vai­en­taa netin foo­ru­mi­na. Sehän ei miten­kään tule onnis­tu­maan ja osoit­taa vain, että val­taa pitää jäl­ki­jät­töi­nen myö­häis­kes­ki-ikäis­ten ihmis­ryh­mä, jol­la ei ole mitään tajua netin olemuksesta. 

  Esim. Elli­län lai­ton teks­ti on hel­pos­ti edel­leen löy­det­tä­vis­sä kuten suu­rin osa Sep­po Leh­don­kin omin­ta­kei­ses­ta, kiel­le­tys­tä huu­mo­ris­ta. Koko jupa­kan seu­rauk­se­na kum­man­kin kir­joit­ta­jan levik­ki on var­mas­ti satakertaisutunut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 217. Luin oikeus­pro­ses­sin aikoi­hin pariin­kin ottee­seen Elli­län tekstin. 

  Mie­len­kiin­tois­ta ei ollut itse teks­ti, vaan kuvien ja musii­kin käyt­tö Elli­län vies­tin­näs­sä. Elli­lä aset­ti räi­keäs­ti vas­tak­kain kuvan­kau­nii­ta län­si­mai­sia ihmi­siä ja bar­baa­ri­sia afrik­ka­lai­sia alkua­suk­kai­ta osoit­taak­seen visu­aa­li­sin kei­noin “rotum­me” ylem­myy­den. Mic­he­lan­ge­lon David-pat­saan rin­nal­le oli ase­tet­tu töh­rit­ty­jä saven pala­sia jne. 

  Myös audi­tii­vi­nen puo­li pal­ve­li tätä tar­koi­tus­ta. Kor­via hive­le­vän klas­si­sen musii­kin vas­ta­poo­li­na oli pri­mi­tii­vi­nen älä­mö­lo tehos­tet­tu­na video­pät­käl­lä, jos­sa nee­ke­rit hyp­pi­vät tasa­jal­kaa kuin lap­set ikään. 

  (Käy­tän sano­ja bar­baa­ri, nee­ke­ri ym. siten kuin Elli­lä enkä omi­na sanavalintoinani)

  Tuo­mio tuli kui­ten­kin teks­tin osis­ta, jot­ka oli­vat fak­to­ja tai sit­ten omia mie­li­pi­tei­tä. Eli fak­tat ja mie­li­pi­teet kri­mi­na­li­soi­tiin, mikä minus­ta on vähin­tään­kin pelottavaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 218. Nos­ten uudel­leen esil­le tämän Osmon ikä­vä kyl­lä naii­vin käsi­tyk­sen ylem­pää (johon jo aiem­min vas­ta­sin kuvai­le­mal­la Sak­san tilan­net­ta lyhyesti)

  Osmo: “Kysy­mys sii­tä, mil­loin Muha­me­din avio­liit­to pan­tiin toi­meen, on yhtä mie­len­kiin­toi­nen kuin se, syn­tyi­kö Jee­sus jou­luukks­sa vai syyskuussa.
  Suo­mes­sa kaik­kia uskon­to­kun­tia kos­ke­va avio­lii­ton ikä­ra­ja on 18 vuot­ta ja suku­puo­liyh­teys yhdek­sän­vuo­ti­aan kans­sa on rikos. Yhteias­kun­nal­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­sek­si Muha­me­din aviol­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alkai­si vaa­tia Suo­mes­sa alem­paa avioi­tu­mi­si­kää isla­mi­lai­sil­le tai oikeut­ta sekaan­tua lap­seen. Onko sel­lais­ta tapahtunut?”

  Osmo lie­nee nyt saa­nut vas­tauk­sen kysy­myk­seen­sä Suo­men­kin osal­ta… Seu­raa­va artik­ke­li on aika hur­jaa luet­ta­vaa ja sii­nä mai­ni­taan oikeus­mi­nis­te­riö­kin, ja Suo­men jul­ki­suu­des­ta ehkä tun­ne­tuin isla­mi­lai­nen “mal­til­li­nen” usko­nop­pi­nut tote­aa, että 11-vuo­ti­aan­kin kans­sa saa har­ras­taa sek­siä kun­han on nai­mi­sis­sa: http://www.kainuunsanomat.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=KSA_newssite%2FAMLayout&cid=1194616262126&p=1194596029422&pagename=KSAWrapper

  En tie­dä mitä sanoa tai ajatella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 219. Keh­ve­li kirjoitti:

  Sai­si­ko pie­nen sel­ven­nyk­sen: Ovat­ko suo­ma­lai­set mie­les­tä­si täs­sä tapauk­ses­sa (Wali Has­hi) kan­san­ryh­mä vai eivät?”

  Kysy­mys on esi­tet­ty Osmol­le, mut­ta esi­tän oman käsi­tyk­se­ni. Suo­ma­lai­set ovat kan­san­ryh­mä, mut­ta kos­ka olem­me enem­mis­tö­nä omas­sa kan­sal­lis­val­tios­sam­me, asia ei tai­da olla kovin tär­keä muul­loin kuin Ruot­si-Suo­mi ‑maa­ot­te­lus­sa ym. urhei­lus­sa. Suo­ma­lai­suus iden­ti­teet­ti­nä tulee tär­keäm­mäk­si ero­jen kaut­ta esi­mer­kik­si mat­kus­taes­sam­me rajo­jen ulko­puo­lel­le tai koh­da­tes­sam­me muu­al­ta muuttaneita. 

  Suo­mes­sa on suo­ma­lai­suu­teen vedo­ten saa­tu jou­kot samaan lei­riin esi­mer­kik­si vii­me sodis­sa, vaik­ka lähi­men­nei­syy­des­sä oli suo­ma­lai­set jaka­nut sisäl­lis­so­ta ja sitä seu­ran­nut ikä­vä ajanjakso. 

  Suo­ma­lai­suu­den juu­ret kan­san­ryh­mä­nä ovat hyvin lähel­lä 1800-luvul­la eli Snell­ma­nin ajois­sa, hän tajusi, että ilman suo­ma­lais­ta kie­li-iden­ti­teet­tiä ja kult­tuu­ria emme kyke­ne itsenäistymään.

  Ruot­sin­kie­lis­ten lisäk­si ennen Snell­ma­nia meil­lä oli etni­seen ryh­mit­ty­mi­seen ver­rat­ta­vis­sa ole­va ryh­mit­ty­mi­nen eli hei­mot (…kyse voi olla iden­ti­fioi­tu­mi­ses­ta klaa­nei­hin, hei­moi­hin, kyliin, yhtei­söi­hin ja “rotui­hin”, kie­li­ryh­miin ym.), jot­ka kävi­vät kes­ke­nään hei­mo­so­tia (kuten nyt Somaliassa).

  Ruot­sin­kie­li­nen vähem­mis­töm­me on vähem­mis­tö­kie­len­sä joh­dos­ta jos­sa­kin suh­tees­sa rin­nas­tet­ta­vis­sa etni­siin ryh­miin. Monet suo­men­kie­li­set tun­tu­vat pitä­vän ruot­sin­kie­li­syyt­tä paha­na asiana.

  Etni­siä ryh­mää voi­daan ala­ka­te­go­ri­soi­da maa­han­muut­ta­jas­ta­tuk­sen mukaan, on paluu­muut­ta­jia, tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, työn vuok­si muut­ta­nei­ta, avio­lii­ton kaut­ta Suo­meen muut­ta­nei­ta ym.

  Aika­naan, kun Suo­meen tuli pako­lai­sia Viet­na­mis­ta, ei huo­mat­tu, että vaik­ka kysees­sä oli saman kan­san vähem­mis­töön kuu­lu­vis­ta ihmi­sis­tä, pako­lais­ten etni­nen taus­ta ja kie­li (kie­li-iden­ti­teet­ti) vaih­te­li, mikä aiheut­ti integroi­tu­mis­vai­keuk­sia ja oli yllä­tys, kun homo­gee­ni­sek­si aja­tel­tu ryh­mä ei osan­nut edes puhua keskenään.

  Etni­syy­teen liit­ty­vät käsit­teet ovat vai­kei­ta, nii­tä käy­te­tään usein seka­vas­ti ja ne tar­koit­ta­van eri asioi­ta eri tie­tee­na­loil­la. Etni­sen ryh­män koos­sa pitä­vä voi­ma on kult­tuu­ri, vaik­ka sekään ei pidä aina paik­kaan­sa ja vaih­te­lee ihmi­sen elä­män eri vai­hees­sa ja on myös sukupolvikysymys.

  Ehkä etni­syy­teen ja kult­tuu­riin liit­ty­vien käsit­tei­den vai­keu­des­ta ja avau­tu­mi­ses­ta moneen suun­taan joh­tuen jää­dään näper­te­le­mään gee­nien ja rodun paris­sa, nii­hin liit­ty­vät käsit­teet ovat hel­pom­pia. Mil­lä­hän pelil­lä van­ha­her­ra Van­ha­nen on tilas­tol­li­sia rotue­ro­ja mah­ta­nut tut­kia. On pitä­nyt olla pal­jon moti­vaa­tio­ta, että on jak­sa­nut käsi­tel­lä aihet­ta oman aikan­sa tilasto-ohjelmilla.

  Aihee­seen pala­tak­se­ni, uskon­rau­han käsit­tees­tä kan­nat­tai­si var­maan­kin kes­kus­tel­la ylei­sel­lä tasol­la oli­pa kysees­sä enem­mis­tö- tai vähem­mis­tö­us­kon­nos­ta. Uskon­rau­ha on eri­tyi­sen tär­ke­ää vähem­mis­tö­jen olles­sa kysees­sä, mut­ta minus­ta revit­te­lem­me asiat­to­mas­ti ja lii­an koval­la kädel­lä oman uskon­tom­me olles­sa kysees­sä sanan­va­pau­den nimis­sä, toi­ses­sa koh­das­sa sana ei ole vapaa ollenkaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 220. Van­ha­nen ei ole tut­ki­nut mitään, vaan yhdes­sä eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Ric­hard Lyn­nin kans­sa koon­nut saa­ta­vil­la ole­vat älyk­kyys­tut­ki­mus­ten mit­taus­tu­lok­set yksiin kansiin. 

  Ihmeel­lis­tä, että niin pal­jon kuin jul­ki­suu­des­sa täs­tä meta­tut­ki­muk­ses­ta oli puhet­ta, täy­sin vää­rät käsi­tyk­set elä­vät ihmis­ten suus­sa ja näppäimistöllä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 221. Mitä nämä etni­set ryh­mät ovat, Rotwang?”

  Anne näkö­jään antoi­kin joi­tain mää­ri­tel­miä ja jos­sain mää­rin­hän se on liu­ku­va käsi­te. Täs­sä kon­teks­tis­sa on olen­nais­ta, mitä ihmi­set koke­vat nii­den ole­van. Esim. täs­sä kes­kus­te­lus­sa on ihmi­siä luo­ki­tel­tu ryh­miin ‘soma­lit’ ‘mus­li­mit’ ‘suo­ma­lai­set’.

  Kuul­los­taa sil­tä, että sinun maa­il­man­ku­vas­sa­si etni­nen ryh­mä on jon­kin­lai­nen yhte­näi­nen toi­mi­ja, sub­jek­ti. Etkö tie­dä ettei se pidä paik­kaan­sa. Ei ole ole­mas­sa mitän etni­siä ryh­miä vaan pel­käs­tään yksilöitä.”

  Täs­sä pitää nyt teh­dä vis­si ero minun sub­jek­tii­vi­sen maa­il­man­ku­va­ni ja val­lit­se­van todel­li­suu­den välil­lä. Minus­ta on älyl­lis­tä epä­re­hel­li­syyt­tä sivuut­taa sitä tosia­si­aa, että val­tao­sal­la ihmi­sis­tä on intui­tii­vi­nen tai­pu­mus niput­taa muut ihmi­set ryh­miin ja teh­dä sen nipu­tuk­sen perus­teel­la yleis­tä­viä joh­to­pää­tök­siä yksi­löis­tä. Tähän tör­mää jat­ku­vas­ti ja kaik­kial­la. Jat­ku­vas­ti näkee myös esi­merk­ke­jä sii­tä, miten etnisten/kansallisten/uskonnollisten ryh­mien väli­sen epä­luot­ta­muk­sen ja vihan kär­jis­ty­mi­nen joh­taa sää­li­mät­tö­mään veren­vuo­da­tuk­seen (esim. Kosovossa). 

  Ihmi­sil­le on luon­teen­omais­ta kokea kuu­lu­van­sa johon­kin sisä­ryh­mään, esim. ‘suo­ma­lai­set’ ja kokea enem­män samuut­ta sisä­ryh­män jäsen­ten kans­sa ja kokea hei­dät tär­keäm­mik­si kuin ulko­ryh­män jäse­net. Huo­maat tämän esi­mer­kik­si sii­tä, että kan­sain­vä­li­sen kata­stro­fin sat­tues­sa suo­ma­lai­sil­le on äärim­mäi­sen tär­ke­ää heti tie­tää mon­ta­ko suo­ma­lais­ta on ollut uhri­na. Tämä samuu­den tun­ne voi­mis­tuu sil­loin, kun ihmi­set koke­vat jon­kin ulko­puo­li­sen uhkaa­van (esim. “tal­vi­so­dan hen­ki”). Juu­ri tähän inhi­mil­li­seen omi­nai­suu­teen rasistinen/kansallismielinen kii­ho­tus iskee. Liet­so­mal­la kuvaa ulko­puo­li­ses­ta uhas­ta pyri­tään saa­maan sisä­ryh­mä yhte­näi­sek­si ja kään­ty­mään “uhkaa­vaa” ulko­ryh­mää vas­taan. Tämä on nor­maa­lia ihmi­sen lau­ma­käyt­täy­ty­mis­tä ja sen tie­dos­ta­mi­nen on minus­ta olennaista. 

  Mitä tulee omaan maa­il­man­ku­vaa­ni, tie­dän toki, että ihmi­set ovat yksi­löi­tä ja pyrin hei­dät sel­lai­si­na koh­taa­maan. Sii­tä­kin huo­li­mat­ta huo­maan jat­ku­vas­ti teke­vä­ni intui­tii­vi­sia ryh­mä­ja­ko­ja ja yleis­tyk­siä ihmi­sis­tä. Sitä on todel­la vai­ke­aa vält­tää. Itse­kin näkö­jään koet ole­va­si eurooppalainen 😉

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 222. Unto: ” Soi­nin reto­riik­kaa “kyl­lä kan­sa tie­tää” on entis­tä vai­keam­paa ottaa enää todes­ta jos puo­lue dump­paa ulos ehdok­kaan jota se “kosit­tu kan­sa” nimen­omai­ses­ti odotti.”

  Äkki­näi­nen tie­tys­ti voi­si kuvi­tel­la, että demo­kraat­ti­ses­sa maas­sa kan­san pitäi­si saa­da sitä, mitä se halu­aa (on saa­tu haluamaan).
  ”Var­si­nai­ses­sa” demo­kra­tias­sa, siis oikeas­sa kan­san­de­mo­kra­tias­sa, luon­nol­li­ses­ti päte­vät eri sään­nöt ja tie­dos­ta­va ”etu­jouk­ko” mää­rää tahdin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 223. euroop­pa­lai­nen:
  “Kuul­los­taa sil­tä, että sinun maa­il­man­ku­vas­sa­si etni­nen ryh­mä on jon­kin­lai­nen yhte­näi­nen toi­mi­ja, sub­jek­ti. Etkö tie­dä ettei se pidä paikkaansa.”

  Kom­men­toin tätä sub­jek­tia­si­aa vie­lä erik­seen. Minus­ta yksi­löi­den näke­mi­nen ainoi­na mah­dol­li­si­na sub­jek­tei­na on hiu­kan kapea kat­san­to­kan­ta, vaik­ka usein­han se on toki luon­te­vin ja intui­tii­vi­ses­ti hel­poin (aina­kin län­si­mai­sel­le indi­vi­dua­lis­til­le). Daw­kins otti aika­naan toi­sen­lai­sen lähes­ty­mis­ta­van ja tar­kas­te­li maa­il­maa näkö­kul­mas­ta, jos­sa gee­nit ovat sub­jek­te­ja (itse­käs gee­ni). Tämä oli vali­tet­ta­vas­ti monil­le vai­keas­ti ymmär­ret­tä­vä näkö­kul­ma ja se joh­ti aika­moi­siin vää­rin­kä­si­tyk­siin, jois­ta pahin vit­saus on geneet­ti­nen determinismi. 

  Myös ryh­mien tar­kas­te­lu sub­jek­ti­na on mie­les­tä­ni jois­sain tapauk­sis­sa perus­tel­tua. Esim. sotien tapauk­ses­sa se on luon­te­va näkö­kul­ma, kos­ka sota­ti­lan­tees­sa ryh­mä mini­moi yksi­lön vapau­det ja yksi­lö (useim­mi­ten vapaa­eh­toi­ses­ti, jos­kus pakol­la) toi­mii kiin­teäs­ti osa­na ryh­mää. Myös objek­ti­na on ryh­mä: ei yksit­täi­sel­la soti­laal­la ole mitään hen­ki­lö­koh­tais­ta kau­naa yksit­täis­tä vihol­lis­so­ti­las­ta koh­taan, eihän han edes tun­ne tätä yksi­löä. Kyl­lä se vihol­lis­so­ti­las vali­koi­tuu aggres­sion koh­teek­si juu­ri sik­si, että hän kuu­luu sii­hen vihol­lis­ryh­mään, jon­ka soti­las kokee kol­lek­tii­vi­se­na pahana. 

  Täs­sä tar­kas­te­lus­sa pii­lee myös ilmi­sel­vä vaa­ra: kun yksi­lö kokee toi­mi­van­sa orgaa­ni­se­na osa­na ryh­mää, hän myös voi ulkois­taa moraa­li­sen vas­tuun­sa ryh­mäl­le. Ollaan tilan­tees­sa, jol­loin kukaan ei ole yksin vas­tuus­sa ryh­män teois­ta. Aika monel­ta ryh­mäl­tä läh­tee mopo käsistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 224. Rotwag. Hyvä, että tun­nis­tat proble­ma­tii­kan, mut­ta minä vain haluai­sin huo­maut­taa, että ongel­ma ei ole rasis­mi sen nega­tii­vi­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä, vaan rasis­mi yleensä.

  Eli tai­pu­mus jao­tel­la ihmi­syk­sil­löt ryh­miin ja laa­ti­koi­hin, joi­ta on hel­pom­pi käsitellä.

  Ihmis­mie­li pys­tyy pitä­mään käyt­tö­muis­tis­saan 6–7 eril­lis­tä muut­tu­jaa saman aiheen tii­moil­ta ker­ral­laan. Vai­vat­ta se onnis­tuu 3–4 muut­tu­jan kanssa. 

  Tämän huo­maam­me esi­mer­kik­si WW2 kos­ke­van his­to­rian kir­joi­tuk­ses­ta, eri val­tioi­den val­lan­pi­tä­jät ovat yksin­ker­tais­ta­neet kamp­pai­lua 2 tai kor­kein­taa 3 toi­mi­jan kamp­pai­luk­si ja sii­hen his­to­ri­aan ei edel­leen­kään mah­du aja­tus esi­mer­kik­si Suo­men erill­si­so­das­ta, Viros­ta kak­sin­ker­tai­se­na uhri­na, venä­läis­ten ihmis­ten suur­ta tais­te­lua sotaa vas­taan ei osa­ta erot­taa Sta­li­nin val­ta­tais­te­lus­ta Hit­le­rin kans­sa jne…

  Sama ter­mi­no­lo­gian aiheut­ta­ma ongel­ma esiin­tyy täs­sä pako­lais­kes­kus­te­lus­sa ja pahi­ten sii­hen ptoa­vat posi­tii­vi­set ihmi­set, eli hen­ki­löt jot­ka halua­vat aut­taa toi­sia ihmi­siä. Vali­tet­ta­vas­ti hei­le on hel­pom­paa ero­tel­la autet­ta­vat isoik­si yksin­ker­tai­sik­si ryh­mik­si: suo­ma­lai­set, pako­lai­set, maahanmuuttajat,somalialaiset, jne…

  Kaik­ki nämä ovat lei­maa­via ja yksi­löä rajoit­ta­via käsit­tei­tä. Sel­lai­sia ei sai­si käyttää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 225. Suo­men jul­ki­suu­des­ta ehkä tun­ne­tuin isla­mi­lai­nen “mal­til­li­nen” usko­nop­pi­nut tote­aa, että 11-vuo­ti­aan­kin kans­sa saa har­ras­taa sek­siä kun­han on naimisissa

  Onko­han tuo väi­te ihan synk­ro­nis­sa Suo­men lain­sää­dän­nöin kanssa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 226. Ei ole ole­mas­sa mitän etni­siä ryh­miä vaan pel­käs­tään yksilöitä.”

  Tähän väit­tee­seen tör­mää usein, samoin kuin totea­muk­seen ettei­vät kult­tuu­rie­rot konflik­tien läh­tee­nä ole selit­tä­viä vaan seli­tet­tä­viä teki­jöi­tä. Tämä kon­kre­ti­soi mie­les­tä­ni hyvin peh­mei­den ja kovien tie­tei­den eroa. Vaik­kei eri­tyi­ses­ti pitäi­si­kään ato­meis­ta, väi­te “Ei ole ole­mas­sa ato­me­ja, vain nii­den pie­nem­piä raken­neos­asia” osoit­taa että on mis­san­nut mal­lien poin­tin vaik­ka alkeis­hiuk­kas­ten näkö­vink­ke­lis­tä oli­si­kin oikeassa. 

  Yksi­lö­kes­kei­nen lähes­ty­mis­ta­pa on tie­tys­ti kau­nis ja poliit­ti­ses­ti kor­rek­ti aja­tus, mut­ta käy­tän­nös­sä hyö­dy­tön. Vähän sama kun kiel­täy­tyi­si käyt­tä­mäs­tä regres­sio­mal­le­ja sil­lä perus­teel­la että ne tuot­ta­vat vain estimaatteja.

  Tai­pu­mus “niput­taa ihmi­siä ryh­miin ja teh­dä sen nipu­tuk­sen perus­teel­la yleis­tä­viä joh­to­pää­tök­siä yksi­löis­tä” on arki­päi­vän ope­ra­tio­na­li­soin­tia, eikä sitä voi oikein arvot­taa oikein/väärin ‑akse­lil­la. Mie­len­kiin­tois­ta on se min­kä­lai­seen abstrak­tioon havain­ton­sa istut­taa, min­kä­lais­ten lai­na­lai­suuk­sien alla nii­tä pyö­rit­te­lee ja miten pulaut­taa takai­sin empii­ri­seen todel­li­suu­teen. Tämä on nime­no­maan kult­tuu­ri­ky­sy­mys. Se on myös etni­nen kysy­mys, jos “etni­nen” mää­ri­tel­lään laa­jas­ti kuten aiem­min anne­tuis­sä määritelmissä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 227. Otin omas­sa kom­men­tis­sa­ni Elli­län keis­sin esiin, kos­ka vaik­ka se oli sel­väs­ti rasis­ti­nen ja sol­vaa­va, minun oli hyvin vai­kea näh­dä sii­nä mitään tosia­sial­li­ses­ti näi­tä ihmis­ryh­miä vas­taan kii­hot­ta­vaa mate­ri­aa­lia. “Bar­baa­rit” esi­tet­tiin sii­nä eläi­mel­li­si­nä ja type­ri­nä tai lap­sel­li­si­na. Oikeas­taan kaik­ki muut kuin val­koi­set euroop­pa­lai­set esi­tet­tiin kir­joi­tuk­ses­sa “alem­piar­voi­si­na”.

  Se oli töke­rö ja louk­kaa­va, pal­jon töke­röm­pi ja louk­kaa­vam­pi kuin mikään Hal­la-ahon kir­joi­tus. Mut­ta jos aja­tel­laan poliit­tis­ta aspek­tia, Hal­la-ahon kir­joi­tuk­sis­sa usein puo­les­taan esi­te­tään tie­tyt ryh­mät enem­män tai vähem­män sil­lä taval­la, että tar­koi­tus­kin on pelä­tä jne. Mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta: Mai­nit­tu kir­joi­tus “Muu­ta­ma täky” ei sitä tee.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 228. Seu­raa­va artik­ke­li on aika hur­jaa luet­ta­vaa ja sii­nä mai­ni­taan oikeus­mi­nis­te­riö­kin, ja Suo­men jul­ki­suu­des­ta ehkä tun­ne­tuin isla­mi­lai­nen “mal­til­li­nen” usko­nop­pi­nut tote­aa, että 11-vuo­ti­aan­kin kans­sa saa har­ras­taa sek­siä kun­han on naimisissa:”

  Hur­jaa vain län­si­mai­sen käsi­tyk­sen mukaan. Khodrin kui­ten­kin puhuu isla­mi­lai­ses­ta käsi­tyk­ses­tä ja koros­taa­pa vie­lä sitä että käy­tän­nös­sä mus­li­min­kin tulee toi­mia maal­li­sen lain mukaan eli Suo­mes­sa Suo­men lain mukaan. 

  Isla­mi­lais­ten lap­sia­vio­liit­to­jen tai las­ten kans­sa har­ras­te­tun sek­sin kut­su­mi­nen pedo­fi­liak­si hal­la-aho­lai­seen tapaan on louk­kaa­vaa, kos­ka sil­lä pyri­tään esit­tä­mään käy­tän­nön ole­van rikol­li­nen mitä se ei isla­mi­lai­sen lain­sää­dän­nön mukaan ole. Täs­sä on käsit­tääk­se­ni myös Hal­la-ahoa kos­ke­van syyt­teen ydin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 229. Eli­na kir­joit­ti: “Van­ha­nen ei ole tut­ki­nut mitään, vaan yhdes­sä eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Ric­hard Lyn­nin kans­sa koon­nut saa­ta­vil­la ole­vat älyk­kyys­tut­ki­mus­ten mit­taus­tu­lok­set yksiin kansiin.”

  Kii­tos tie­dos­ta. Olin äsket­täin tilan­tees­sa, jois­sa rotuop­pien nimeen van­no­va hen­ki­lö puhui sekä senior-Van­ha­ses­ta että regres­sio­ana­lyy­sis­tä ym. asi­aan liit­ty­väs­tä samaan hengenvetoon.

  Tein vää­rät joh­to­pää­tök­set ihme­tel­len, että onko senior-Van­ha­nen las­kes­kel­lut käsi­pe­lil­lä tun­nus­lu­ku­ja. Oli­pa kyse senior‑V:stä tai jos­ta­kus­ta muus­ta jät­ti­läi­su­ra­kan teki­jäs­tä, aika­mois­ta viit­se­liäi­syyt­tä ana­lyy­si ja yhteen­ve­to eri ana­lyy­seis­tä lie­nee edel­lyt­tä­nyt ennen tie­to­ko­ne­ai­kaa, jos tulok­set kes­tä­vät tilas­tol­li­sen arvioinnin.

  Aiem­min tut­ki­mus­me­to­dien valin­taan vai­kut­ti nii­den edel­lyt­tä­mä työ­mää­rä. Esi­mer­kik­si fak­to­ria­na­lyy­sis­tä innos­tut­tiin kovas­ti, tulos­ten päte­vyys ja tut­ki­mus­koh­teen valin­ta saat­toi­vat olla sitä sun tätä.

  Meil­lä suo­ma­lai­sil­la on eri­lais­ta gee­ni­pe­ri­mää riip­puen sii­tä, olem­me­ko tul­leet idäs­tä vai län­nes­tä. Lisäk­si tän­ne on tul­lut ihmi­siä his­suk­seen ete­läs­tä päin. Län­nes­sä on val­lo­ni­ver­ta ja vii­kin­ke­jä­kin on tul­lut jon­kin ver­ran ja Poh­jan­maal­le on tul­lut ete­läeu­roop­pa­lais­ta ver­ta uskon­non­opet­ta­ja­ni mukaan; ran­ni­kol­le on tul­lut meri­mie­hiä haak­si­rik­ko­jen ym. johdosta.

  Rotu­ky­sy­myk­sis­sä lii­ku­taan sikä­li hei­koil­la vesil­lä, että kan­sat­han ovat sekoit­tu­mis­ten tulos­ta. Suo­mes­sa oli itse­näis­ty­mi­sen jäl­keen rajat kiin­ni ja kait me sii­tä hyväs­tä eläm­me homo­gee­ni­syy­den illuusios­sa. Ennen rajo­jen sul­keu­tu­mis­ta tän­ne oli kui­ten­kin muut­ta­nut monen­lais­ta väkeä ja hyvä niin (reses­sii­vi­siä sairausgeenejä).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 230. Suo­mes­sa on juu­ri pääs­ty sii­hen pis­tee­seen, että lap­siin ja nuo­riin koh­dis­tu­va sek­su­aa­li­nen hyväk­si­käyt­tö on myös juri­di­ses­ti tuo­mit­tu (hyväk­si­käyt­tä­jät ovat saa­neet tuo­mioi­ta) ja nyt imaa­mi sanoo, että on aivan ok, jos aikui­nen mies har­ras­taa sek­siä 13- vuo­ti­aan tytön kans­sa kun­han ovat nai­mi­sis­sa… Ja tämä asen­ne lap­siin ja nuo­riin liit­tyy hyvin pal­jon tuo­hon Hal­la-ahon syyt­tee­seen. Tytöil­lä on siis näem­mä eri oikeu­det Suo­mess­sa­kin riip­puen hei­dän van­hem­pien­sa ja siten hei­dän omas­ta uskonnosta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 231. unto kir­joit­ti: “Seu­raa­va artik­ke­li on aika hur­jaa luet­ta­vaa ja sii­nä mai­ni­taan oikeus­mi­nis­te­riö­kin, ja Suo­men jul­ki­suu­des­ta ehkä tun­ne­tuin isla­mi­lai­nen “mal­til­li­nen” usko­nop­pi­nut tote­aa, että 11-vuo­ti­aan­kin kans­sa saa har­ras­taa sek­siä kun­han on naimisissa:”

  Kuka ihme tätä huhu­myl­lyä pyö­rit­tää, tulee mie­leen noi­ta­vai­not, nii­den nimis­sä Ruot­sin­kin his­to­rias­sa on hyvin synk­kä jakso.

  Kannt­tai­si käydä¨katsomassa Aino Kal­lak­sen näy­tel­mä “Suden­mor­sian” ja kan­nat­tai­si tutus­tua syn­ti­puk­kiai­hee­seen ja sen juu­riin antiikissa.

  Kärä­jä­oi­keu­den lau­ta­mie­he­nä on näh­nyt sekä maa­han­muut­ta­ja- että suo­ma­lais­ta rikol­li­suut­ta. Hur­jim­mat ja käsit­tä­mät­tö­mim­mät tapah­tu­mat ovat olleet kan­ta­suo­ma­lais­ten aikaan­saan­nok­sia. Maa­han­muut­ta­jien teke­miä rikok­sia ei käy kiis­tä­mi­nen, mut­ta aina­kin rikok­sis­sa, joi­ta on tul­lut vas­taan, on ollut joku tolk­ku. Samaa ei voi sanoa monis­ta suo­ma­lais­ten teke­mis­tä hiuk­sias nos­tat­ta­vis­ta rikoksista.

  Eli mie­ti­tään ihmees­sä, miten maa­han­muut­ta­jat saa­daan integroi­duk­si osak­si suo­ma­lais­ta yhteis­kun­taa. Tut­ki­mus­ten mukaan suu­rin osa maa­han­muut­ta­jis­ta halu­aa integroi­tua, mut­ta jos tulee ker­ta toi­sen­sa jäl­keen lun­ta tupaan, asen­teet muut­tu­vat kielteisiksi.

  Tilan­net­ta hel­pot­tai­si var­maan­kin se, että opet­te­li­sim­me euroop­pa­lai­sia alko­ho­lin­käyt­tö­ta­po­ja. Vali­tet­ta­vas­ti monet nuo­ret maa­han­muut­ta­jat ovat integroi­tu­neet alko­ho­lin­käy­tön suh­teen ja sii­tä­hän seu­raa tun­ne­tus­ti ongelmia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 232. Yksi­lö­kes­kei­nen lähes­ty­mis­ta­pa on tie­tys­ti kau­nis ja poliit­ti­ses­ti kor­rek­ti ajatus

  Päin­vas­toin, poliit­ti­ses­ti kor­rek­tia on sanoa esim: kukaan ihmi­nen ei ole saa­ri (tot­ta), yhtei­söl­li­syys ikä­vä kyl­lä rapau­tuu (tot­ta), kuka hul­lu pis­tää Ayn Ran­dia ihai­le­van mie­hen USA:n kes­kus­pan­kin joh­toon (tot­ta).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 233. Ben­saa liek­kei­hin, käsi­tel­kää varoen.

  Mitä saa sanoa, ja mitä ei?

  Hal­la-aho puhuu syyt­tee­na­lai­ses­sa kir­joi­tuk­ses­saan isla­mis­ta “pedo­fi­lian pyhit­tä­vä­nä uskon­to­na” ja Muham­ma­dis­ta “pedo­fii­li­na”:
  http://www.halla-aho.com/scripta/muutama_taky_illmanin_mikalle.html

  Kas­vi puhuu (ei aina­kaan tois­tai­sek­si syyt­tee­na­lai­ses­sa) kir­joi­tuk­ses­saan “kato­li­ses­ta kan­san­mur­has­ta” ja Paa­vis­ta “uskon­nol­li­se­na joh­ta­ja­na, joka puheil­laan tap­paa suu­ren jou­kon ihmisiä”:
  http://www.kasvi.org/index.php?id=7394

  Voi­ko näi­tä lausun­to­ja ver­ra­ta? Voi­ko nii­tä aset­taa kes­ke­nään jon­kin­lai­seen jär­jes­tyk­seen, ja jos, niin mil­lä kriteerein?

  Jot­tei kenen­kään tar­vit­si­si täs­sä arvail­la aina­kaan minun inten­tioi­ta­ni, totean, että Vih­rei­den kan­nat­ta­ja­na sekä var­sin laa­jan sanan­va­pau­den kan­nat­ta­ja­na olen yksi­no­maan kii­tol­li­nen Kas­vil­le täl­lai­ses­ta suo­ra­pu­hei­suu­des­ta, ja arvos­tan sitä. Kas­vi tekee kir­joi­tuk­sel­laan, mitä polii­ti­kon on teh­tä­vä: ajat­te­lee, ja sanoo, mitä ajat­te­lee, sekä perus­te­lee kan­tan­sa. Sanan­va­paut­ta ei ole, jos sitä ei käy­te­tä; Kas­vi aina­kin käyt­tää omaansa.

  Sivuu­tan täs­sä kysy­myk­sen sii­tä, mil­lä tavoin (ja mil­lä rajoit­tein) kan­san­edus­ta­jan sanan­va­paus on juri­di­ses­ti laa­jem­pi kuin taval­li­sen kan­sa­lai­sen. Tämä voi­nee olla (tai olla ole­mat­ta) jon­kun toi­sen mie­les­tä olen­nai­sem­paa asian arvioin­nis­sa kuin mitä se minun mie­les­tä­ni on.

  (Sisä- ja ulko­ryh­mä­kes­kus­te­lun kan­nal­ta, jota en itse pidä — eten­kään oikeu­del­li­sel­ta kan­nal­ta — eri­tyi­sen hedel­mäl­li­se­nä, lie­nee huo­mat­ta­va, että Kas­vi ei (tie­tääk­se­ni) ole kato­li­nen, käsit­tääk­se­ni yhtään sen enem­pää kuin Hal­la-aho on muslimi.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 234. Hie­man tämän kes­kus­te­lun moderoinnista. 

  Toi­sin kuin muis­sa kes­kus­te­luis­sa, olen jou­tu­nut täs­sä kes­kus­te­lus­sa sen­su­roi­maan huo­mat­ta­van osuu­den vies­teis­tä. Jul­kais­tuis­ta vies­teis­tä voi kui­ten­kin pää­tel­lä, että lin­ja on yhä var­sin libe­raa­li. Tär­keim­mät sen­su­roin­nin syyt ovat.

  1) Sama argu­ment­ti on jo sanot­tu tai sama viit­taus leh­ti­jut­tuun on jo julkaistu.
  2) Vies­tin tar­koi­tuk­se­na on mai­nos­taa kir­joit­ta­jan omaa tai jon­kun muun, vähän arve­lut­ta­vaa sivustoa
  3) Käy­te­tään aiheet­to­mas­ti lei­maa­via ilmai­su­ja. Sal­lin kyl­lä aika ran­kat väit­teet, mut­ta vaa­din sil­loin eri­tyi­sen hyviä käytöstapoja
  4) Kir­joi­tuk­sel­la ei ole mitään teke­mis­tä otsi­kon aiheen kans­sa. (Täs­sä olen tosin ollut vähän lepsu)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 235. Euroop­pa­lai­sel­le:
  Olen sii­tä samaa miel­tä, että yleis­tys­ten kaut­ta saa­vu­tet­tu kuva todel­li­suu­des­ta on aina pel­kis­tet­ty ja väki­sin­kin jät­tää huo­miot­ta tär­kei­tä aspek­te­ja. Jos­kus kuva todel­li­suu­des­ta vää­ris­tyy pahas­ti­kin. Kos­ka meil­lä vali­tet­ta­vas­ti on var­sin rajal­li­nen pro­ses­soin­ti­ka­pa­si­teet­ti kor­vien välis­sä, niis­tä ei kui­ten­kaan pääs­tä eroon. Rajoit­teet on toki hyvä tiedostaa.

  Mitä tulee tuo­hon “lei­maa­vien ja yksi­löä rajoit­ta­vien käsit­tei­den” käyt­töön, niin en voi olla kans­sa­si aivan samaa miel­tä. Osa nois­ta käsit­teis­tä on puh­taas­ti tek­ni­siä, jot­ka ker­too esim. yksi­lön sta­tuk­ses­ta suh­tees­sa yhteis­kun­taan, esim. pako­lai­nen, suo­ma­lai­nen (puhut­taes­sa Suo­men kan­sa­lai­ses­ta). Nii­den perus­teel­la ei voi teh­dä joh­to­pää­tök­siä hen­ki­lön hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta omi­nai­suuk­sis­ta, mut­ta ne ovat hyvin käy­tän­nöl­li­siä esim. maa­han­muu­tos­ta kes­kus­tel­taes­sa. Toi­sek­si, minus­ta yksi­löl­lä on kyl­lä oikeus iden­ti­fioi­da itsen­sä jon­kun ryh­män osak­si. Val­tao­sa ihmi­sis­tä liit­tää itse itsen­sä johon­kin ryh­mään, ei se mää­rit­te­ly tule ulko­puo­lel­ta. Jos jon­kun ihmi­sen iden­ti­tee­tin osa on koke­mus sii­tä, että hän on suo­ma­lai­nen tai soma­li, pitäi­si­kö minun men­nä hän­tä oikai­se­maan ja ker­toa, ettei hänen kuu­lu niin kokea, kos­ka se rajoit­taa hän­tä yksi­lö­nä? Jos ihmi­nen itse kokee ole­van­sa suo­ma­lai­nen tai soma­li, niin mie­les­tä­ni en tee hän­tä koh­taan vää­ryyt­tä, jos käy­tän tätä sanaa hän­tä kuvai­le­maan. Jos lii­tän tähän kuvauk­seen jotain yleis­tä­viä ja har­haan­joh­ta­via mää­ri­tel­miä, olen rasis­ti. Yleen­sä kai rasis­tik­si miel­le­tään hen­ki­lö, joka liit­tää sii­hen nega­tii­vi­sia att­ri­buut­te­ja, mut­ta kaip­pa sitä voi olla myös posi­tii­vi­nen rasis­ti, jos ereh­tyy esim. sano­maan: “Pena/Abdul on kiva kos­ka hän on suomalainen/somali”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 236. Kas­vin blo­gi-mer­kin­tää ei voi kyl­lä miten­kään päin tul­ki­ta kii­ho­tuk­sek­si kan­san­ryh­mää vas­taan. Hän arvos­te­lee vain ja ainoas­taan yhtä uskon­nol­lis­ta joh­ta­jaa, ei edes ko. uskon­toa itses­sään puhu­mat­ta­kaan kai­kis­ta kato­li­sis­ta tai kai­kis­ta kris­ti­tyis­tä. Sitä pait­si ehkäi­sy­kiel­to ei nouse miten­kään suo­raan Raa­ma­tus­ta, vaan on yksi tul­kin­ta (ja mie­les­tä­ni ihan vää­rä) Raa­ma­tun ope­tuk­sis­ta. (Perus­te­lut löy­ty­vät Kas­vin blo­gin kom­men­teis­ta, jos joku halu­aa jat­kaa, niin jat­ke­taan siellä.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 237. Anne,

  Sanan­muo­to­ni oli har­haan­joh­ta­va. Van­ha­nen on regres­sio­ana­lyy­sin kei­non tut­ki­nut muun muas­sa älyk­kyys­osa­mää­rän ja BKT:n välis­tä yhteyt­tä globaalisti.

  Tar­koi­tin siis, että hän ei itse ole ollut muka­na kerää­mäs­sä käyt­tä­mään­sä aineistoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 238. Anne kir­joit­ti 2.4.2009 kel­lo 11:59 unto kir­joit­ti: “Seu­raa­va artik­ke­li on aika hur­jaa luet­ta­vaa ja sii­nä mai­ni­taan oikeus­mi­nis­te­riö­kin, ja Suo­men jul­ki­suu­des­ta ehkä tun­ne­tuin isla­mi­lai­nen “mal­til­li­nen” usko­nop­pi­nut tote­aa, että 11-vuo­ti­aan­kin kans­sa saa har­ras­taa sek­siä kun­han on naimisissa:”

  Kuka ihme tätä huhu­myl­lyä pyö­rit­tää, tulee mie­leen noi­ta­vai­not, nii­den nimis­sä Ruot­sin­kin his­to­rias­sa on hyvin synk­kä jakso.”

  Tääl­lä menee nyt ran­kas­ti lai­nauk­set sekai­sin. Anne, sinä lai­na­sit teks­tiä joka ei ollut minun kir­joit­ta­maa vaan nimi­mer­kin ‘az’.

  Minun kom­ment­ti­ni on tuon sinun lai­naa­ma­si teks­tin­pät­kän jäl­keen. Sel­ven­täi­sit­kö vie­lä kenel­le ja mihin tuos­sa kommentoit?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 239. Hie­man lisää päi­vän media-aiheesta:

  Imaa­mi saa­nut sadoit­tain palau­tet­ta, vetää nyt sano­jaan takai­sin: http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/uutta-tietoa-imaami-sanoo-muistaneensa-vaarin-vihitty-tytto-oli-16-ei-14/138402

  Suo­mes­sa­kin alle 18-vuo­tiai­den pak­koa­vio­liit­to­ja: http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/nuoret-tytot-ovat-kauppatavaraa-suomesta-kasin-jarjestetyissa-avioliitoissa/138329

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 240. Käsit­tääk­se­ni työn­ja­ko on ollut sel­lai­nen että Lynn on kerän­nyt ja jalos­ta­nut sitä selit­tä­vää ÄO-aineis­toa (esi­mer­kik­si että mais­ta jois­ta ei ole aineis­toa saa­daan jokin esti­maat­ti) ja T. Van­ha­nen sit­ten on kes­kit­ty­nyt sen BKT-ÄO-seli­tyk­sen tilas­tol­li­seen osoit­ta­mi­seen ja kausaa­li­suh­teen suun­nan argu­men­toin­tiin (aika alkeel­li­ses­ti, jos minul­ta kysytään).

  Mut­ta ei siis Lyn­nin­kään aineis­tos­ta ole kyse, vaan ker­taal­leen jul­kais­tuis­ta tutkimuksista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 241. Ryh­miä ei ole ole­mas­sa sub­jek­tei­na. Ryh­mät eivät tee mitään pää­tök­siä. Yksi­löi­tä voi­daan toki jao­tel­la eri­lai­siin ryh­miin, mut­ta näis­sä­kin ryh­mis­sä pel­käs­tään yksi­löt toi­mi­vat ja teke­vät pää­tök­siä. Edus­kun­ta, Suo­mi, mus­li­mit jne. eivät pää­tä yhtään mitään.

  Tämä ei tar­koi­ta ettei­kö ryh­mit­te­ly ja ennak­ko­luu­lot oli­si erit­täin käyt­tö­kel­poi­sia tapo­ja jäsen­tää ja yksin­ker­tais­taa ympäristöämme.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 242. Ode arve­lee:
  “Jos saa poik­keus­lu­van men­nä nai­mi­siin 11-vuo­ti­aan kans­sa, var­maan­kin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suo­men lain mukaan.”

  No ei todel­la­kaan ole. Tämä ker­too kyl­lä karua kiel­tä sii­tä, mil­lai­sin tie­doin Ode on tätä kes­kus­te­lua käymässä.

  Sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta sää­de­tään rikos­lain 20 luvus­sa eikä siel­lä anne­ta mitään eri­koi­soi­keuk­sia avio­lii­ton sisäl­lä. Avio­puo­li­son rais­kaus­kin on kiel­let­ty, mikä täten Odel­le tie­dok­si saatettakoon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 243. Tie­de­mies + Osmo:

  Asia nyt vaan on niin että suo­ma­lai­ses­sa leh­des­sä kir­joi­tet­tu suo­ma­lais­ten “kan­san­luon­net­ta” nega­tii­vi­ses­ti ruo­ti­va kir­joi­tus ei täy­tä rikok­sen tun­nus­merk­ke­jä, vaik­ka lais­sa nyt ei suo­raan sano­ta mitään sii­tä, mikä ryh­mä saa mitä­kin arvostella.”

  Vas­taa­mi­nen on help­poa: jos suo­ma­lai­nen arvioi suo­ma­lai­sia, se ei ole yllyt­tä­mis­tä omaa kan­san­ryh­mää vastaan.”

  Osaat­te­ko sanoa, mik­si JSN ei käyt­tä­nyt edel­li­siä asia-nyt-vain-on-näin ‑jut­tua ja help­poa vas­taus­ta perus­te­lui­naan vas­ta­tes­saan Hal­la-ahol­le hänen Kaleva-kantelustaan?

  Hiu­kan hais­kah­taa sil­tä, että täs­sä ket­jus­sa eräät ovat läh­te­neet epä­toi­voi­ses­ti raken­te­le­maan kort­ti­ta­lo­ja. Miten­kään­hän ei voi olla niin ja se vaih­toeh­to ei tule kysy­myk­seen, että suo­ma­lai­ses­sa oikeus­jär­jes­tel­mäs­sä teh­täi­siin ontu­via pää­tök­siä, eihän?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 244. Pit­kä kes­kus­te­lu, enkä jak­sa­nut lukea ihan joka vies­tiä, joten saat­taa olla, että tämä on todet­tu useam­paan­kin ker­taan, mut­ta Hal­la-aho ei siis väit­tä­nyt syyt­tees­sä mai­ni­tus­ta kir­joi­tuk­ses­ta esiin­nos­tet­tu­ja asioi­ta fak­toi­na tai omi­na mie­li­pi­tei­nään, vaan esi­merk­kei­nä kak­soiss­tan­dar­dis­ta eli sii­tä, miten mis­tä­kin saa puhua. Häm­men­tä­vää tör­mä­tä netis­sä kir­joi­tuk­siin puo­les­ta ja vas­taan, jos­sa ole­te­taan Hal­la-ahon lau­ko­neen esi­mer­kit omi­na mielipiteinään. 

  On perin huo­les­tut­ta­vaa, että Suo­mes­sa voi jou­tua tikun­nok­kaan tahal­li­ses­ti vää­ri­nym­mär­re­tyis­tä lauseis­ta, jos sat­tuu vahin­gos­sa kerää­mään hie­man lii­an suu­ren kan­na­tuk­sen elii­tin pro­jek­tien vas­tai­sel­la äänee­na­jat­te­lul­la. Mie­les­tä­ni jokai­sen sanan­va­paut­ta arvos­ta­van pitäi­si olla tilan­tees­ta huo­lis­saan riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä miel­tä Hal­la-ahon kir­joi­tuk­sis­ta muu­ten on. 

  Kak­soiss­tan­dar­deis­ta puheen ollen ketään vas­taan ei ole nos­tet­tu syy­tet­tä uskon­rau­han rik­ko­mi­ses­ta, vaik­ka aika mones­sa pai­ne­tus­sa­kin jul­kai­sus­sa kato­li­sen kir­kon papit ja paa­vi (Kris­tuk­sen edus­ta­ja maan pääl­lä) on lei­mat­tu kol­lek­tii­vi­ses­ti pedo­fii­leik­si. Sen sijaan pedo­fi­lias­ta ei sai­si puhua isla­min koh­dal­la, vaik­ka pai­kal­li­nen vai­ku­tus­val­tai­nen imaa­mi huo­li­mat­to­muut­taan tote­ai­si­kin, että 11v on ihan hyvä avioikä. 

  Kyse ei ole pel­käs­tään sek­sis­tä, vaan myös sii­tä, että (käy­tän­nös­sä pakko)avioliitto tuho­aa van­hem­man­kin lap­sen mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua kos­kaan yhteis­kun­taan tasa-arvoi­se­na, itse­näi­se­nä aikui­se­na. Jos huma­ni­tää­ris­tä maa­han­muut­toa perus­tel­laan suo­je­lun tar­peel­la, niin mik­si näi­tä lap­sia tai aikui­sia nai­sia ei suo­jel­la tiet­ty­jen kult­tuu­rien kar­keim­mil­ta ja alis­ta­vim­mil­ta piirteiltä?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 245. Tämä koko ket­ju on alus­ta lop­puun surul­lis­ta luet­ta­vaa. Tämä suo­ma­lai­sen imaa­min lausun­to oli kuin alle­kir­joi­tus Hal­la-Ahon blo­gil­le. Eivät ihmi­set ole tyh­miä, jos suo­ma­lai­sen imaa­min kom­men­tit ovat tuo­ta tasoa en halua edes aja­tel­la mitä ne ovat maailmalla…

  Ps. Olet muu­ten Ode ainoa joka on edes uskal­ta­nut kir­joit­taa aihees­ta, mis­tä mon­ta pis­tet­tä (vaik­ka olen­kin kans­sa­si eri mieltä).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 246. Keh­ve­li kysyi:
  laki kiihottamisesta:
  “… jois­sa uha­taan, pane­tel­laan tai sol­va­taan … jota­kin kansallista,etnistä,uskonnollista… ryh­mää … taik­ka muu­ta kan­san­ryh­mää vastaan…”

  Keh­ve­li: Ovat­ko suo­ma­lai­set mie­les­tä­si tässä(Wali Has­hi) kan­san­ryh­mä vai eivät?

  Uha­tut, pane­tel­lut tai sol­va­tut suo­ma­lai­set ovat “muu kan­san­ryh­mä”, jos heil­lä on joku tun­nus­merk­ki. Täs­sä tapauk­ses­sa ko. fes­ti­vaa­leil­la olleet suo­ma­lai­set (kan­san­ryh­män rajaus) huma­lai­set ja huo­nost käyt­täy­ty­vät (tun­nus­merk­ki) oli­vat lausun­non koh­tee­na. Suo­ma­lai­sil­la yleen­sä ei ole asian kans­sa tekemistä.
  Jos tapah­tu­mas­sa oli joku sel­vin­päin ja käyt­täy­tyi hyvin, hän voi kokea tul­leen­sa sol­va­tuk­si, mut­ta hekään eivät täy­tä tun­nus­mer­kis­töä (huma­la­ti­la, pahek­sut­ta­va käytös).Jos oikeu­den mie­les­tä Hal­la-ahon kir­joit­te­lu (monel­ta vuo­del­ta koko­nai­suu­te­na) luo ja levit­tää mie­li­ku­vaa , että kaik­ki mus­li­mit yleen­sä rajaa­mat­ta eri­tyis­tä tun­nis­tet­ta­vaa jouk­koa mus­li­meis­ta koh­teek­si ovat ‑panettelua‑, hän panet­te­lee uskon­ryh­mää. En ota kan­taa itse asi­aan (en ole luke­nut var­si­nai­sia hal­la-ahon teks­te­jä ) , mut­ta laki­teks­ti sinäl­lään on mie­les­tä­ni ihan selkeä. 

  Toi­nen näkö­kul­ma on vie­lä se, että Has­hi itsea­sias­sa ker­toi näh­neen­sä tapah­tu­nut­ta pahek­sut­ta­vaa käy­tös­tä eikä puhu­nut näis­tä ihmi­sis­tä yleen­sä ilman asiayh­teyt­tä. Käsit­tääk­se­ni panet­te­lu ja sol­vaus tar­koit­taa val­heel­li­sen tai lii­oit­te­le­van omi­nai­suu­den liit­tä­mis­tä johon­kin hen­ki­löön tai ryh­mään ylei­se­nä val­lit­se­va­na ominaisuutena.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 247. Käsit­tääk­se­ni he Suo­mes­sa naut­ti­vat aivan samaa suo­je­lua kuin suo­ma­lais­ten­kin lapset.
  Mitä kak­sois­tan­dar­diin tulee, niin Hal­la-aho on niis­sä jutuis­sa hyvin­kin peril­lä. Itse suol­taa jos jon­kin­lai­sa­ta tut­kin­ta­pyyn­töä min­kä ehtii.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 248. Soi­nin­vaa­ra: “Toi­sin kuin muis­sa kes­kus­te­luis­sa, olen jou­tu­nut täs­sä kes­kus­te­lus­sa sen­su­roi­maan huo­mat­ta­van osuu­den viesteistä.”

  - niin­kuin esi­mer­kik­si vies­ti­ni, jos­sa rin­nas­tet­tiin maa­han­muut­ta­jien demo­ni­soin­ti ja femi­nis­tien tahol­ta tapah­tu­va suo­ma­lais­ten mies­ten demo­ni­soin­ti + suo­ma­lais­ten nais­ten pyhittäminen/uhrirooli tilan­tees­sa kuin tilan­tees­sa. Lähin­nä väki­val­taa kos­ke­vas­sa asenteellisudessa.

  http://www.vihrealanka.fi/forum/tasa-arvobarometri-2008

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 249. Sanan­va­pau­des­sa
  1. Läh­tö­koh­tai­ses­ti kai­ken tuli­si olla sallittua.
  2. Jos jotain kui­ten­kin pitää kiel­tää sik­si, että se on esi­mer­kik­si osoi­tet­ta­vis­sa koh­tuut­to­mas­ti väki­val­taa lisää­väk­si, rajo­jen tulee täyt­tää seu­raa­vat ehdot:
  a. Ei kiel­le­tä enem­pää kuin välttämättömin.
  b. Asial­li­sen kes­kus­te­lun tulee olla mah­dol­lis­ta ja jopa type­riä mie­li­pi­tei­tä pitää voi­da esit­tää. Täs­sä asial­li­suut­ta ei pidä mää­ri­tel­lä kovin tiukasti.
  c. Ei rii­tä, että koh­dan b. asiois­ta ei tule tuo­mio­ta, vaan lakiin pin­nal­li­ses­ti­kin pereh­ty­neen esit­tä­jän tulee voi­da ennal­ta olla hyvin var­ma sii­tä, että tuo­mio­ta ei tule.

  Nyt ei olla tuol­la­päin­kään. Tuon­ne ei pääs­tä, ellei samal­la sal­li­ta monia asioi­ta, jot­ka itses­sään oli­si paras kieltää. 

  Puo­luei­den vuon­na 1998 alle­kir­joit­ta­ma julis­tus kiel­tää jo men­neis­tä sodis­ta mai­nit­se­mi­sen­kin, his­to­rian­tut­ki­muk­sen­kin, kos­ka sii­nä kiel­le­tään kaik­ki, mikä toden­nä­köi­ses­ti lisää rotuun, etni­seen ryh­mään tai uskon­toon koh­dis­tu­via ennak­ko­luu­lo­ja. Nun­nan­pu­vus­sa tai hui­vi pääs­sä kul­ke­mi­nen­kin toden­nä­köi­ses­ti lisää nii­tä. Kaik­ki­ko pitää kieltää.

  Tämä osoit­taa, että hyvin vähän voi­daan kiel­tää, ellei mie­luum­min rajoi­te­ta sanan­va­paut­ta, asial­lis­ta­kin kes­kus­te­lua, vaa­ral­li­sen pal­jon. Siis pitää kiel­tää vain hyvin vähän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 250. Kai­san mukaan maa­han­muut­ta­ja­lap­set naut­ti­vat samaa suo­je­lua kuin suo­ma­lai­set­kin lap­set. Ker­too­ko tämä suo­je­lun puut­teis­ta ylei­ses­ti vai mis­tä? Saman imaa­min mukaan Suo­mes­sa on sato­ja epä­vi­ral­li­sia avio­liit­to­ja, jos­sa ilmei­ses­ti osa­puo­li­na on alai­käi­nen tyt­tö ja aikui­nen mies.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 251. Jos taas kat­so­taan räy­hä­juo­mis­kom­ment­tia, on sii­nä­kin hie­noi­nen ero. Käyt­täy­tyäk­seen räy­hää­väs­ti täy­tyy suo­ma­lai­sen ensin voi­mak­kaas­ti humal­tua. Huma­la­ti­la on räy­hää­mi­sen ehto, tun­nus­merk­ki, joka erot­taa suo­ma­lai­sis­ta yleen­sä. Kom­ment­ti koh­dis­tuu voi­mak­kaas­ti humal­tu­nei­siin suo­ma­lai­siin ja voi­ma­kas huma­la­ti­la ei ole pysy­vä ominaisuus.Geenien osuus on enem­män ilmai­sul­li­nen; sil­le on olta­va joku vas­tus­ta­ma­ton usein esiin­ty­vä syy:sen täy­tyy joh­tua gee­neis­tä, kos­ka en muu­ta­kaan keksi.Mutta sil­ti vain huma­las­sa räy­hää­vil­lä suo­ma­lai­sil­la hänen mie­les­tään tämä gee­ni vai­kut­taa käytökseen.Jos joku sanoo:suomalaisilla on ral­li­gee­ni yli­no­peuk­sis­ta kir­joit­taes­sa, ei ajo­kor­ti­ton voi sii­tä louk­kaan­tua, vaan yli­no­peut­ta aja­neet suo­ma­lai­set. Hän ei myös­kään esi­tä gee­ni­tut­ki­muk­sen tulok­sia eikä esiin­ny gee­ni­tut­ki­ja­na. Myön­nän kyl­lä että kom­ment­ti on sil­ti yleis­tä­vä ja huo­nos­ti har­kit­tu ja voi joh­taa syr­jin­tään esim. ravin­to­lan ovella.Samalla se on myös erin­omai­nen esi­merk­ki sii­tä, miten syvään juur­tu­nei­ta ennak­ko­luu­lo­ja saa­daan aikaan kun panet­te­luun ja tosi­asioi­ta oiko­vaan tie­don­ja­ka­mi­seen ei puututa.

  Laki­teks­tis­sä käy­te­tään ter­me­jä tahal­li­nen , tuot­ta­muk­sel­li­nen, tah­to­mat­taan ‚huo­li­mat­to­muut­taan, täyt­tä ymmär­rys­tä vail­la jne. kuvaa­maan teko­jen luon­net­ta. Yksit­täi­nen kir­joi­tus tai var­sin­kin puhut­tu lause voi­daan ymmär­tää har­kit­se­mat­to­ma­na lip­sah­duk­se­na var­sin­kin asiayh­tey­des­tä irroi­tet­tu­na. Räy­hä­gee­ni­kir­joi­tuk­sen motii­vi­na ei ollut suo­ma­lais­ten sol­vaa­mi­nen. Nyt käsit­tääk­se­ni tut­ki­taan onko Hal­la-Ahon kir­joi­tus­ten motii­vi­na kiihottaminen.Julkisuudesta luke­ma­ni perus­teel­la jut­tu on moni­ta­hoi­nen ja tul­kin­tai­nen, ja lopul­ta laki on yhtä kuin sen tulkinta.Toivoisin kyl­lä avoi­mem­paa kes­kus­te­lua maa­han­muu­tos­ta, tämä pro­ses­si tus­kin sitä edistää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 252. las­se:
  “Nyt käsit­tääk­se­ni tut­ki­taan onko Hal­la-Ahon kir­joi­tus­ten motii­vi­na kiihottaminen.”

  -mitä­hän tämä seu­raa­va mah­taa olla?

  Suo­mi on län­ti­sen Euroo­pan väki­val­tai­sin maa, jos­sa mie­het hak­kaa­vat ja tap­pa­vat omia puo­li­soi­taan läjäpäin.”

  Tul­ta munille!”

  Koto­na lähi­suh­tees­sa haka­tuk­si tai tape­tuk­si tule­mi­nen on väki­val­lan laji, jos­sa 98%:sti nai­set ovat uhre­ja ja mie­het väkivallantekijöitä.”
  Mint­tu Hapuli

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 253. A. Björk:
  “Ryh­miä ei ole ole­mas­sa sub­jek­tei­na. Ryh­mät eivät tee mitään pää­tök­siä. Yksi­löi­tä voi­daan toki jao­tel­la eri­lai­siin ryh­miin, mut­ta näis­sä­kin ryh­mis­sä pel­käs­tään yksi­löt toi­mi­vat ja teke­vät pää­tök­siä. Edus­kun­ta, Suo­mi, mus­li­mit jne. eivät pää­tä yhtään mitään.”

  Ihmi­syk­si­löi­den pää­tök­set, toi­min­ta ja koke­mus on alis­tei­sia ryh­mäl­le, eivät täy­sin, mut­ta osit­tain. Jokai­sel­la yksi­löl­lä on omat aivot, joil­la on mah­dol­lis­ta teh­dä itse­näi­siä pää­tök­siä, mut­ta käy­tän­nös­sä yksi­löi­den pää­tök­siin ja pre­fe­rens­sei­hin vai­kut­taa erit­täin pal­jon ryh­män mui­den yksi­löi­den pää­tök­set ja pre­fe­rens­sit. Esi­mer­kik­si yksi­lön koke­muk­seen sii­tä mikä on kau­nis­ta vai­kut­taa tois­ten yksi­löi­den koke­mus samas­ta asias­ta, tämä tapah­tuu täy­sin tie­dos­ta­mat­ta. Tämä joh­taa esim. toi­nen tois­taan kum­mal­li­sem­piin muo­ti­vir­tauk­siin. Hyvin moni ihmi­nen elää elä­män­sä mene­mäl­lä ryh­män muka­na. Hänen elä­mäs­sään on pal­jon aivan kes­kei­siä asioi­ta, joi­ta hän ei ole kos­kaan osan­nut kysee­na­lais­taa, vaan hän omak­suu saman toi­min­ta­mal­lin kuin hänen ryh­män­sä muil­la yksi­löil­lä. Sik­si kii­na­lai­set syö­vät pui­koil­la, intia­lai­sen käsin ja sinä haa­ru­kal­la ja veit­sel­lä. On myös pal­jon tapauk­sia, jois­sa ryh­mä ihmi­siä pää­tyy teke­mään asioi­ta, joi­ta yksi­kään ryh­män yksi­lö ei pää­tyi­si teke­mään yksin (esim. ns. jou­kos­sa tyh­myys tii­vis­tyy ‑efek­ti).

  Voim­me toki rajoit­taa itsem­me yksi­lö-sub­jek­ti maa­il­maan, mut­ta se antaa minus­ta var­sin lat­tean ja yksiu­lot­tei­sen kuvan ihmi­ses­tä ja ihmi­syh­tei­söis­tä. Ihmi­syh­tei­sö­jen tar­kas­te­le­mi­nen pel­käs­tään yksi­lö-sub­jek­ti-näkö­kul­mas­ta on hie­man kuin yrit­täi­si ymmär­tää moni­so­lui­sen eliön toi­min­taa pel­käs­tä solu-sub­jek­ti näkö­kul­mas­ta. Näke­mät­tä sitä ylem­män tason sub­jek­tia, jon­ka sisäl­lä solusub­jek­ti elää, sen toi­min­nan ja “motii­vien” ymmär­tä­mi­nen on mahdotonta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 254. Jos pala­taan vie­lä tähän Hal­la-ahon syytteeseen.

  Soi­nin­vaa­ran avauk­ses­sa esiin tuo­ma pel­ko uskon­non nos­ta­mi­ses­ta kri­tii­kin ylä­puo­lel­le on pidem­mäl­lä jän­teel­lä vaa­ral­li­nen asia. Tänä päi­vä­nä yhteis­kun­nas­sam­me arvos­tam­me asioi­ta, jot­ka ovat seu­raus­ta sii­tä, että uskon­nol­ta on otet­tu pois tuo ase­ma. Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä on täs­sä astu­nut joi­ta­kin sato­ja vuo­sia ajas­sa takaisin.

  Toi­nen seik­ka on se, että asi­aan liit­ty­vät taus­tat huo­mioi­den näi­tä vih­jauk­sia syyt­teen poliit­ti­sis­ta motii­veis­ta ei voi täy­sin sivuut­taa. Jos näis­sä vih­jauk­sis­sa oli­si perää, niin tähän oli­si puu­tut­ta­va anka­ral­la kädel­lä, sil­lä täm­möis­tä kehi­tys­tä emme voi­si yhteis­kun­nas­sam­me sallia.

  Kun ottaa huo­mioon, että syy­te on nos­tet­tu otsi­kol­la “Muu­ta­ma täky Ill­ma­nin Mikal­le” kir­joi­te­tus­ta jutus­ta, ja ottaa huo­mioon, että noi­den syyt­ten alais­ten lai­naus­ten peräs­sä syy­tet­ty on esit­tä­nyt kysy­myk­set “Ovat­ko nämä lauseet lait­to­mia?” “Onko tämä väi­te sopi­ma­ton?”, on aivan käsit­tä­mä­tön­tä miten syyt­tä­jä voi­si aja­tel­la syyt­teen joh­ta­van tuomioon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 255. Riit­ta, en väi­tä, että Kas­vin mer­kin­tää “voi­si” tai “pitäi­si” tul­ki­ta kii­ho­tuk­sek­si kan­san­ryh­mää vas­taan sen parem­min kuin uskon­rau­han rik­ko­mi­sek­si­kaan (joka on tämän rin­nas­tuk­sen kan­nal­ta rele­van­tim­pi kysy­mys). Kyse ei kui­ten­kaan täs­sä­kään ollut ainoas­taan Paa­vin arvos­te­lus­ta, vaan Kas­vin omin sanoin “kato­li­sen kir­kon” poli­tii­kas­ta, käsit­tääk­se­ni siis uskon­nos­ta instituutiona.

  Se, mis­tä Kas­via voi­si tai pitäi­si syyt­tää, ei kui­ten­kaan ollut aihee­ni, enkä halua­kaan Kas­vin mer­kin­näs­tä (ohi var­si­nai­sen aiheen) jat­kaa tämän enem­pää. Sen sijaan tämän (Soi­nin­vaa­ran) kir­joi­tuk­sen aiheen kan­nal­ta näi­den kah­den lausun­non tar­kas­te­le­mi­nen rin­nak­kain on mie­les­tä­ni hyödyllistä.

  Eli, jos sen, että Kas­vi sanoo (yllä­ole­van mukai­ses­ti) A ja Hal­la-aho sanoo B, välil­lä on jokin ero, jon­ka perus­teel­la Hal­la-ahoa “voi” ja “pitää” syyt­tää, mut­ta Kas­via “ei”, oli­si minus­ta hedel­mäl­lis­tä yrit­tää tun­nis­taa (eli perus­tel­la), mikä (tar­kal­leen ottaen) se olen­nai­nen ero on, ja tätä kysy­myk­sel­lä­ni hain.

  (Sivuu­tan tar­koi­tuk­sel­la täy­sin kysy­myk­sen Hal­la-ahon inten­tios­ta, toi­sin sanoen sii­tä, onko syyt­tee­na­lai­sen kir­joi­tuk­sen ole­tet­tu “tar­koi­tus” kri­ti­soi­da uskon­toa, kak­soiss­tan­dar­deik­si koet­tu­ja piir­tei­tä oikeus­lai­tok­ses­sam­me, ken­ties sekä että, vai jotain muu­ta. Yksi­mie­li­syyt­tä tämän kysy­myk­sen suh­teen lie­nee mah­do­ton saavuttaa.

  En myös­kään ota täs­sä kan­taa toi­seen syy­te­koh­taan, ns. “ehkä suo­ras­taan geneet­ti­siin eri­tyis­piir­tei­siin” / kii­hot­ta­mi­seen kan­san­ryh­mää vastaan.)

  Näi­tä kysy­myk­siä eri oikeus­as­teet­kin nyt jou­tu­vat tie­tys­ti poh­ti­maan. Yhdyn joka tapauk­ses­sa Soi­nin­vaa­ran yllä esit­tä­mään toi­vo­muk­seen sii­tä, että “jos Hal­la-aho täs­tä tuo­mi­taan, toi­vot­ta­vas­ti tuo­mion perus­te­lut kir­joi­te­taan niin, ettei se estä asial­li­ses­sa sävys­sä esi­tet­tyä uskon­to­jen kritiikkiä”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 256. Itsel­lä­ni ei ole mitään teke­mis­tä kysei­sen sel­vi­tys­pyyn­nön kans­sa. Kenen mie­les­tä tämä on hyvä tapa käy­dä yhteis­kun­nal­lis­ta keskustelua?”

  Tus­kin kenes­tä­kään muis­ta kuin Vih­reis­tä nai­sis­ta, jot­ka lan­seer­si­vat slapp-esi­tut­kin­nat Suo­meen. Tämä tie on kui­ten­kin kak­si­suun­tai­nen. Se tai­si unoh­tua nnos­tuk­sis­saan. Var­sin­kin kun syyt­tä­jä joko poliit­tiss­ta syisytä/ pai­nos­tuk­ses­ta, tai sit­ten ihan vain tes­ta­tak­seen ja mää­ri­tel­läk­seen lain­käy­tön rajoa on val­mis vie­mään näi­tä mie­li­pi­de­jut­tu­ja tuo­miois­tui­miin, olem­me täs­sä loput­to­mas­sa suossa. 

  Tuo­miois­tui­mis­sa ran­gais­tuk­set, jos nii­tä edes tulee ovat joi­tain päi­vä­sak­ko­ja. Poli­ti­kon kan­na­tuk­seen saman­mie­lis­ten jou­kos­sa syyt­teil­lä on luul­ta­vas­ti vain kan­na­tus­ta kohot­ta­va vai­ku­tus? Samoin tuo­mioi­den ylei­nen mer­ki­tys, jos nii­tä tulee vesit­tyy pik­ku­hil­jaa ilmeis­ten taus­tal­la ole­vien poliit­tis­ten syi­den vuok­si puo­lin toisin. 

  Kii­tos Vih­reät nai­set Ry! Oli­sit­te voi­neet jät­tää tämän polii­sia ja oikeus­lai­tos­ta kuor­mit­ta­van pel­lei­lyn lan­see­raa­mat­ta Suomeen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 257. Pat Con­del­lin sanoin: “minun uskon­to­ni on sanan­va­paus”. Louk­kaan­nun syväs­ti, jos joku koit­taa kiel­tää minul­ta uskon­non­har­joit­ta­mi­sen. Kuka *minua* puo­lus­taa? Eivät aina­kaan vih­reät, imaa­mit, tai Suo­men (epä)oikeuslaitos.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 258. Unto: “Isla­mi­lais­ten lap­sia­vio­liit­to­jen tai las­ten kans­sa har­ras­te­tun sek­sin kut­su­mi­nen pedo­fi­liak­si hal­la-aho­lai­seen tapaan on louk­kaa­vaa, kos­ka sil­lä pyri­tään esit­tä­mään käy­tän­nön ole­van rikol­li­nen mitä se ei isla­mi­lai­sen lain­sää­dän­nön mukaan ole.”

  Untol­la menee nyt sekai­sin kak­si alaa, juri­di­nen ja lää­ke­tie­teel­li­nen. Laki ei tun­ne pedo­fi­li­aa, vaan rikok­sen nimi on “lap­sen sek­su­aa­li­nen hyväk­si­käyt­tö”. Pedo­fi­lia eli lap­si­koh­tei­nen sek­su­aa­li­häi­riö taas on mie­len­ter­vey­den ja käyt­täy­ty­mi­sen häi­riö, jon­ka tau­ti­luo­ki­tus on F65.4.

  Län­si­mai­nen tau­ti­luo­ki­tus ei tie­ten­kään ole Juma­lan sanaa kuten ei Koraa­ni­kaan, mut­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti uskon sii­hen poh­jau­tu­van lain­sää­dän­nön suo­jaa­van lap­sia parem­min kuin Koraa­niin poh­jaa­van. Ei abso­luut­ti­sen hyvin mut­ta abso­luut­ti­ses­ti parem­min, toi­sin kuin kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­tit halua­vat uskotella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 259. Ode:
  “Kysy­mys sii­tä, mil­loin Muha­me­din avio­liit­to pan­tiin toi­meen, on yhtä mie­len­kiin­toi­nen kuin se, syn­tyi­kö Jee­sus jou­luukks­sa vai syyskuussa.
  Suo­mes­sa kaik­kia uskon­to­kun­tia kos­ke­va avio­lii­ton ikä­ra­ja on 18 vuot­ta ja suku­puo­liyh­teys yhdek­sän­vuo­ti­aan kans­sa on rikos. Yhteias­kun­nal­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­sek­si Muha­me­din aviol­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alkai­si vaa­tia Suo­mes­sa alem­paa avioi­tu­mi­si­kää isla­mi­lai­sil­le tai oikeut­ta sekaan­tua lap­seen. Onko sel­lais­ta tapahtunut?”

  Noniin Ode… Imaa­mi Che­hab ampu tän­kin yleis­tyk­sen alas.. Vain mei­dän suo­ma­lais­ten pirul­li­set lait hait­taa mus­li­me­ja toteut­ta­mas­ta hei­dän Alla­hil­ta saa­tua täy­del­lis­tä kult­tuu­ria, jota ei saa arvostella..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 260. Sää­li ehtiä tän­ne myö­häs­sä, mut­ta pak­ko kom­men­toi­da. On se niin vin­ke­ää, että vuon­na 2009 Suo­mes­sa syy­te­tään ja tuo­mi­taan ihmi­siä jumalanpilkasta. 

  Ensin­nä­kin onko jotain perus­tet­ta sil­le, että omaan etni­seen ryh­mään koh­dis­tu­vaa kri­tiik­kiä, arvos­te­lua tai suun­soit­toa pitäi­si arvioi­da eri poh­jal­ta kuin johon­kin toi­seen ryh­mään? Aina­kaan itse kri­mi­na­li­soin­nis­sa ei täl­lai­ses­ta puhu­ta. Luo­daan­ko tätä var­ten nyt sit­ten joku kir­joit­ta­ma­ton ad hoc-laki, että saa­daan tuo­mio? Eri­tyi­sen mie­len­kiin­toi­sek­si asian tekee se, että ehdot­to­mas­ti rumin, louk­kaa­vin ja sol­vaa­vin asia mitä itse luki­mis­ta­ni Jus­si Hal­la-Ahon teks­teis­tä on löy­ty­nyt kos­kee brit­te­jä. Kir­joi­tuk­ses­saan “Raport­ti Köö­pen­ha­mi­nas­ta” JHA kut­suu brit­te­jä “aivo­vam­maisk­si eläi­mik­si”. Asiayh­tey­des­tä on hyvoin sel­vä, että koh­das­sa tar­koi­te­taan etni­siä brit­te­jä, ei Brtian­nian kan­sa­lai­sia. Täs­tä ei kui­ten­kaan tul­lut syy­te­tä, mik­si? Entä jos JHA oli­si sano­nut, että “soma­lit ovat aivo­vam­mai­sia eläi­miä”? Uskoo­ko joku että tuos­ta­kaan ei oli­si tul­lut syy­tet­tä? (sel­vyy­den vuok­si: Jus­si Hal­la-aho ei käsit­tääk­se­ni ole etni­syy­del­tään britti)

  Siis­pä suu­ri kysy­mys: Mik­si yhden etni­sen ryh­män arvos­te­lu louk­kaa­val­la ja kär­jis­te­tyl­lä taval­la on rikos, mut­ta toi­sen ei? Onko niin, että meil­lä Suo­mes­sa vuon­na 2009 on laki, joka suo­jaa ihmi­siä ja kan­sanrh­miä eri taval­la perus­tuen puh­taas­ti pigmettikertoimeen?

  Vie­lä nau­ret­ta­vam­paa on tuo juma­lan­pilk­ka­syy­te (ai niin kri­mi­na­li­soin­nin nimi vaih­det­tiin rikos­la­ki­uu­dis­tuk­ses­sa tie­dos­ta­vam­min “uskon­rau­han rik­ko­mi­sek­si”) Onko siis niin, että täs­sä arvioi­daan samal­la peri­aat­teel­la kaik­kia uskon­to­ja? Että kris­ti­nus­kon pilk­kaa­mi­nen on samal­la taval­la ran­gais­ta­vaa kuin Isla­min? Että “sika­mes­si­aan” tai “pis­sa­kris­tuk­sen” teki­jöi­tä vas­taan val­mis­tel­laan para-aikaa syytteitä?

  Ai eikö?

  Täs­sä­hän nyt ei edes kukaan voi väit­tää, että oman uskon­non arvos­te­lu on hyväk­syt­tä­väm­pää, kos­ka uskon­to on hen­ki­lö­koh­tai­nen vakau­mus, eikä hen­ki­lö joka pilk­kaa jotain juma­laa luul­ta­vas­ti tuo­hon juma­laan kovas­ti usko. Vai mää­ri­te­tään­kö uskon­to­kin sit­ten sen perus­teel­la, onko pilk­kaa­ja “kris­ti­tyn väri­nen” vai “mus­li­min värinen”?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 261. Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti 2.4.2009 kel­lo 9:52
  “Jos saa poik­keus­lu­van men­nä nai­mi­siin 11-vuo­ti­aan kans­sa, var­maan­kin myös sek­si on sil­loin sal­lit­tua myös Suo­men lain mukaan. Sen poik­keus­lu­van saa­mi­nen voi olla kiven takana.”

  Ihmi­soi­keu­det kuu­lu­vat jokai­sel­le lap­sel­le heti syn­ty­mäs­tä läh­tien. Tämä on YK:n lap­sen oikeuk­sien sopi­muk­sen perus­a­ja­tus [1].
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Lasten_oikeudet

  Lap­sen oikeuk­sien sopi­mus (CRC, engl. Con­ven­tion on the Rights of the Child) on ensim­mäi­nen lail­li­ses­ti sito­va kan­sain­vä­li­nen juri­di­nen instru­ment­ti lap­sen täy­si­mää­räis­ten ihmi­soi­keuk­sien takaa­mi­sek­si kai­kis­sa tilan­teis­sa ja olo­suh­teis­sa. Lap­sen oikeuk­sien sopi­mus mää­rit­te­lee lap­sen kansalais‑, kulttuuri‑, talous‑, poliit­ti­set- ja sosi­aa­li­set oikeudet.
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Lapsen_oikeuksien_sopimus

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 262. Eikö oles­ke­lu­lu­paa tai vii­su­mia hake­va maa­han­muut­ta­ja sitou­du auto­maat­ti­ses­ti nou­dat­ta­maan maan lake­ja? Ja jos he halua­vat nou­dat­taa omia uskon­toon tai mui­hin perin­tei­siin perus­tu­via tapo­ja, jot­ka ovat ris­ti­rii­das­sa lakien kans­sa , täy­tyy hei­dän ensin hakea muu­tos­ta lakei­hin tai epä­sel­viin tul­kin­toi­hin nor­maa­lis­ti edus­kun­nan kaut­ta tai viranomaislausunnolla.
  Usan ete­lä­val­tiois­sa oli vie­lä 60-luvul­la aivan taval­lis­ta men­nä alle rip­pi­kou­lui­käi­sen tytön kans­sa nai­mi­siin, vie­lä­pä suku­lai­sen. Tut­ta­va­pii­ris­sä­ni on pal­jon kan­sal­lis­mie­lis­tä väkeä, jopa Hal­la-Ahon aktii­vi­sia kan­nat­ta­jia. Jot­kut heis­tä käyt­tä­vät näky­väs­ti “rebel”-lippuja maa­il­man­kat­so­mullk­sel­li­se­na tun­nuk­se­naan ja näke­vät “van­han ete­län” Ame­rik­ka­lai­sen vapau­den ihan­neyh­teis­kun­ta­mal­li­naan. Voin­ko minä alkaa syyt­tä­mään hei­tä pedofiileiksi?
  En tie­ten­kään voi, eikä pedo­fii­liar­gu­ment­ti voi olla mil­lään taval­la keskeinen.Jokaisen Suo­mes­sa asu­van täy­tyy tie­tää teke­vän­sä rikok­sen syy­lis­tyes­sään pedo­fii­li­aan. Jos täl­lai­nen uskon­nol­li­nen tapa tie­de­tään täy­tyy sen lain­vas­tai­suus teh­dä sel­väk­si jo maahantullessa.Maahantulon esto täl­lä perus­teel­la oli­si taval­laan teke­mät­tö­mäs­tä rikok­ses­ta tuo­mit­se­mis­ta ennak­koon. Lap­sia täy­tyy suo­jel­la, esim. tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kauk­set ovat iso ihmi­soi­keus­ky­sy­mys. Mut­ta soma­liäi­din muut­to Suo­men neu­vo­la­jär­jes­tel­män pii­riin var­mas­ti pie­nen­tää tytön ris­kiä jou­tua ympä­ri­leik­kauk­seen, maa­han­muu­ton estä­mi­nen ei.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 263. Eikä sitä ymmär­re­tä sar­kas­mi? KUKAAN ei saa Suo­mes­sa lupaa men­nä nai­mi­siin 11-vuotiaana”

  Lie­nee samaa tahal­lis­ta vää­ri­nym­mär­tä­mis­tä jota on vii­me aikoi­na ollut liik­keel­lä ihan val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän­vi­ras­toa myöten.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 264. Täs­sä kan­nat­taa olla varo­vai­nen, ettei omal­la yli­su­vait­se­mi­sel­laan tuo­mit­se mus­li­mien kult­tuu­ria kivi­kau­teen museoi­ta­vak­si. Sii­nä mis­sä mus­li­mi ja imaa­mi Che­bab Khodr sel­väs­ti edus­taa “kivi­kau­ti­sem­paa” lin­jaa näke­myk­sel­lään että 13 vuot­ta on hyvä avioi­tu­mi­si­kä [1], juris­ti ja mus­li­mi Husein Muha­med on valis­tu­neem­pi ja sel­väs­ti tuo­mit­see pak­koa­vio­lii­tot, ja halu­aa vas­tus­taa “kivi­kau­ti­sia” kon­ser­va­tii­ve­jä [2]. Voi miet­tiä kum­man kan­nal­le halu­aa asettua.

  Täs­tä­hän Ayaan Hir­si Ali on kir­joi­tuk­sis­saan kri­ti­soi­nut län­si­mai­ta, että kun suvai­taan kaik­kein van­ha­kan­tai­sin­ta mus­li­mi­kult­tuu­ria, riis­te­tään mus­li­meil­ta mah­dol­li­suus kult­tuu­ril­li­seen kehitykseen.

  [1] http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/138298.shtml

  [2] http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/muslimijuristin-tiedot-olen-kuullut-etta-pakkoavioliittoja-on/138566

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 265. las­se kirjoitti:
  “Täs­sä tapauk­ses­sa ko. fes­ti­vaa­leil­la olleet suo­ma­lai­set (kan­san­ryh­män rajaus) huma­lai­set ja huo­nost käyt­täy­ty­vät (tun­nus­merk­ki) oli­vat lausun­non koh­tee­na. Suo­ma­lai­sil­la yleen­sä ei ole asian kans­sa tekemistä.
  Jos tapah­tu­mas­sa oli joku sel­vin­päin ja käyt­täy­tyi hyvin, hän voi kokea tul­leen­sa sol­va­tuk­si, mut­ta hekään eivät täy­tä tun­nus­mer­kis­töä (huma­la­ti­la, pahek­sut­ta­va käytös).”

  Tun­net­tu­na har­taa­na kris­tit­ty­nä, fets­reil­la kävi­jä­nä ja rait­ti­na suo­ma­lai­se­na koen tuon louk­kaa­vaan minua ja arvojani.

  Has­hi yleis­tää minut tuos­sa kom­men­tis­sa johin­kinj huo­nos­ti­käyt­täy­ty­viin suo­ma­lai­siin ja tämä jos mikä on yleistämistä.

  Toi­nen näkö­kul­ma on vie­lä se, että Has­hi itsea­sias­sa ker­toi näh­neen­sä tapah­tu­nut­ta pahek­sut­ta­vaa käy­tös­tä eikä puhu­nut näis­tä ihmi­sis­tä yleen­sä ilman asiayh­teyt­tä. Käsit­tääk­se­ni panet­te­lu ja sol­vaus tar­koit­taa val­heel­li­sen tai lii­oit­te­le­van omi­nai­suu­den liit­tä­mis­tä johon­kin hen­ki­löön tai ryh­mään ylei­se­nä val­lit­se­va­na ominaisuutena.”

  Vai niin?
  Eli mie­les­tä­si suo­ma­lai­ses­sa oikeu­den­käy­tös­sä on kak­soiss­tan­dar­di ja sen on mie­les­tä­si oikein.

  Kor­jaa ihmees­sä, jos olen ymmär­tä­nyt jotain väärin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 266. Täs­sä ket­jus­sa ja koko kes­kus­te­lus­sa tulee oikeas­taan esiin pari asi­aa, jot­ka ovat oleellisia:

  1- suo­mes­sa on pit­kään hävet­ty ja pil­kat­tu ran­kas­ti monia omia piir­tei­tä kuten: suo­ma­lai­nen mies, kris­ti­nus­ko, ydin­per­he, alko­ho­lin käyt­tö, käy­tös­ta­vat, maan­vil­je­li­jät, femi­nis­tit jne jne
  2- on siis ruos­kit­tu toi­sia suo­ma­lai­sia ankarasti
  3- nyt meil­le on tul­lut ulko­maa­lai­sia, jois­ta ei saa­kaan puhua yhtä tylys­ti kuin mitä puhum­me toisitamme
  4- samat hen­ki­löt, jot­ka otta­vat asiak­seen hauk­kua mui­ta suo­ma­lai­sia, saat­ta­vat­kin vaa­tia, että ulko­maa­lai­sis­ta puhu­taan kil­tis­ti ja nöyrästi
  5- tämä herät­tää ihme­tys­tä (ei ihme)

  Siis: ulko­maa­lais­ten oli­si tääl­lä syy­tä sopeu­tua suo­ma­lai­seen kes­kus­te­lu­kult­tuu­riin, jos­sa ei omil­le anne­ta kii­tos­ta vaan ruoskaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 267. Eikö oles­ke­lu­lu­paa tai vii­su­mia hake­va maa­han­muut­ta­ja sitou­du auto­maat­ti­ses­ti nou­dat­ta­maan maan lakeja?”

  Las­se, etsip­pä lähin maa­han­muut­ta­jien mos­kei­ja ja kysy Imaa­mil­ta kum­paa mus­li­min on nou­da­tet­ta­va jos Suo­men laki ja koraa­nin mää­räys ovat ristiriidassa. 

  Itse asias­sa ei tuo­ta kynt­ti­lää ole vakan alla pidet­ty mis­sään vai­hees­sa. Teo­rias­sa tääl­lä kyl­lä hoe­taan että kyl­lä­hän mus­li­mien pitää mei­dän lake­jam­me nou­dat­taa, mut­ta sit­ten vaan hymyil­lään höl­möi­nä sivus­ta kun he itse julis­ta­vat, että hei­dän oma nor­mi­jär­jes­tel­män­sä menee heit­tä­mäl­lä tämän maan lakien edelle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 268. Keh­ve­li:

  Jos et ollut juu­ri noil­la fes­ta­reil­la käyt­täy­ty­mäs­sä huo­nos­ti, lausun­to ei kos­ke­nut sinua. Lausun­to oli koros­te­tun puhe­kie­li­nen. Jos lausu­ja (ole­tan) ei ole syn­ty­pe­räi­nen suo­ma­lai­nen , hän voi käyt­tää sanaa “suo­ma­lai­set” puhe­kie­li­se­nä ter­mi­nä kuvaa­maan myös tiet­tyä pie­nem­pää ihmis­jouk­koa: suo­ma­lai­set ei puhu mul­le kou­lun välitunnilla.Esim. sinä voi­sit ilmais­ta saman fes­ta­ri­lauseen jät­tä­mäl­lä sanan suo­ma­lai­set pois. Myös sanan kaik­ki voi ymmär­tää ilmai­sua rikas­ta­va­na ja koros­ta­va­na : kaik­ki bai­la­si­vat , kaik­ki ryn­tä­si­vät lavan eteen, kaik­ki oli ihan mär­kiä sateen jälkeen. 

  Myö­hem­mäs­sä kom­men­tis­sa­ni esi­tin näke­myk­se­ni, että ymmär­rän sanan kii­hot­ta­mi­nen ter­mi­nä tar­koit­ta­van laa­jem­paa suu­ni­tel­mal­lis­ta toi­min­taa kuin yksit­täis­tä haas­tat­te­lun lauset­ta tai kir­joi­tuk­sen sana­muo­toa. Sel­lai­ses­ta syyt­tä­mi­nen oli­si kohtuutonta.Päätoimittajan yksit­täi­nen kir­joi­tus täy­tyy näh­dä ensi­si­jai­ses­ti har­kit­set­to­ma­na ja amma­til­li­se­na erehdyksenä.Insinööri voi teh­dä las­ku­vir­heen , lää­kä­ri vää­rän diag­noo­sin. Jos pää­toi­mit­ta­ja alkaa tois­tu­vas­ti kir­joit­ta­maan “juo­pois­ta suo­ma­lai­sis­ta”, tekee ensi­si­jai­ses­ti Jul­ki­sen sanan neu­vos­to huo­mau­tuk­sen., joka val­voo myös Yleä ja Moi­la­sen radio-ohjel­maa. Jos huo­mau­tuk­sen jäl­keen toi­min­ta jat­kuu, voi syyt­tä­jä tart­tua asi­aan. Kir­joi­tus voi olla kii­hot­ta­mi­sen väli­ne mut­ta vain , jos se osa­na tois­tu­vaa kir­joit­te­lua yrit­tä muut­taa mie­li­ku­vaa tun­nis­tet­ta­vas­ta ihmis­ryh­mäs­tä ja oikeus­is­tuin tul­kit­see kiihottamisen.Kiihottaminen on täs­sä yhtey­des­sä laki­ter­mi , jon­ka tapah­tu­mi­nen edel­lyt­tää oikeu­den tuomiota.Minun tai sinun mie­li­pi­de ei tee kir­joi­tuk­sis­ta tai lausun­nois­ta kii­hot­ta­mis­ta. Yksit­täi­nen lause voi olla uhkaa­va sol­vaa­va, panet­te­le­va tai kun­nian­louk­kaus ‚vas­ta tois­tues­saan tai lii­tet­ty­nä laa­jem­paan koko­nai­suu­teen teko­ja sen voi oikeus tul­ki­ta väli­neek­si kiihottamiseen.

  Kal­le, perus­tus­lain kes­kei­siä peri­aat­tei­ta on että rikok­sen täy­tyy ensin tapah­tua ennen­kuin tuo­mi­taan. Ennal­taeh­käi­se­viä rikos­tuo­mioi­ta ei voi Suo­mes­sa antaa kenel­le­kään, eikä koh­del­la ihmis­tä rikol­li­se­na ennen­kuin rikos on tehty.Syyntakeettomia voi­daan hol­ho­ta tai suo­jel­la väes­töä uhkaa­vas­ti käyttäytyvältä.Uskontokuntaan kuu­lu­mi­nen ei Suo­men viran­omais­ten ja lain­val­vo­jien mukaan ole täl­lai­nen uhka, kos­ka Suo­mes­sa val­lit­see uskon­non­va­paus. Lakei­hin sitou­tu­mi­sel­la tar­koi­tin sitä että maa­han­tu­le­va tie­tää teke­vän­sä rikok­sen Suo­men rikos­lain mukaan aivan kuten lakia rik­ko­va suo­ma­lai­nen­kin. Rikok­sen uskon­nol­li­nen motii­vi ei muu­ta rikok­sen vaka­vuut­ta eikä lie­ven­nä tuomioita.Lain rik­ko­jaa uha­taan ran­gais­tuk­sel­la uskon­nos­ta riippumatta.Köyhyys ei oikeu­ta suo­ma­lais­ta varas­ta­mi­seen, eikä Koraa­nin tul­kin­ta mus­li­mia pedofiiliaan.

  Aiem­mat kom­ment­ti­ni oli­vat tar­koi­tet­tu­ja aja­tuk­sik­si ja poh­din­noik­si täs­sä ket­jus­sa esi­tet­tyi­hin näkö­kul­miin ja sol­mu­koh­tiin. En tun­ne tar­peek­si Hal­la-Ahon toi­min­taa käy­däk­se­ni tämän syvem­pää kes­kus­te­lua aihees­ta , eikä minul­la ole mitään motii­via vali­ta puol­ta asias­sa. Minun puo­les­ta­ni Hal­la-Aho ja Moi­la­nen­kin saa­vat vapaas­ti ‚suo­raan ja jul­ki­ses­ti puhua ajatuksiaan.Päätän kes­kus­te­lun omal­ta osal­ta­ni tähän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 269. Osmo Soi­ni­vaa­ra:
  “Kysy­mys sii­tä, mil­loin Muha­me­din avio­liit­to pan­tiin toi­meen, on yhtä mie­len­kiin­toi­nen kuin se, syn­tyi­kö Jee­sus jou­luukks­sa vai syyskuussa.
  Suo­mes­sa kaik­kia uskon­to­kun­tia kos­ke­va avio­lii­ton ikä­ra­ja on 18 vuot­ta ja suku­puo­liyh­teys yhdek­sän­vuo­ti­aan kans­sa on rikos. Yhteias­kun­nal­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­sek­si Muha­me­din aviol­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen muut­tuu vas­ta, jos joku alkai­si vaa­tia Suo­mes­sa alem­paa avioi­tu­mi­si­kää isla­mi­lai­sil­le tai oikeut­ta sekaan­tua lap­seen. Onko sel­lais­ta tapahtunut?”

  Kyl­lä Ode, se tapah­tui juu­ri. Toi­sin sanoen sinun­kin stan­dar­deis­ta­si käsin Muham­me­din aviol­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen muut­tui juu­ri yhteis­kun­nal­li­ses­ti mie­len­kiin­toi­sek­si aiheeksi.
  Odo­tan innol­la kom­ment­te­ja­si itse aihees­ta (Muham­me­din aviol­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen) ja sen yhteis­kun­nal­li­sis­ta seu­rauk­sis­ta (Suo­men mus­li­me­ja edus­ta­va Che­hab Khadr — joka on ilmei­ses­ti vih­ki­nyt ihmi­siä Suo­mes­sa jo yli 10 vuot­ta, mut­ta jol­le ilmi­sel­väs­ti tuli yllä­tyk­se­nä että suo­ma­lai­set pahek­sui­vat hänen kom­ment­ti­aan sii­tä että 11-vuo­tias on naimaikäinen).

  Sar­kas­ti­nen” heit­to­si 11-vuo­tiait­ten kans­sa Suo­mes­sa har­ras­tet­ta­vas­ta lail­li­ses­ta sek­sis­tä ei saan­nut aamu­kah­ve­ja purs­kah­ta­maan näppäimistölle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Che­hab Khadril­la on Suo­mes­sa yhtä suu­ri oikeus vih­kiä ihmi­siä avio­liit­toon kuin minul­la; siis ei mitään oikeut­ta. Hänen vih­ki­mi­sil­lään ei ole Suo­men lain sil­mis­sä arvoa, eikä sii­tä voi sil­loin vetää sitä joh­to­pää­tös­tä, että täl­lai­nen epä­vi­ral­li­nen ritu­aa­li teki­si rikok­ses­ta sallitun.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 270. Vas­taa­mi­nen on help­poa: jos suo­ma­lai­nen arvioi suo­ma­lai­sia, se ei ole yllyt­tä­mis­tä omaa kan­san­ryh­mää vastaan.”

  Kyl­lä se yllyt­tä­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taa onnis­tui oikein hyvin 90 vuot­ta sit­ten… ihan molem­min puo­lin. Joten ei se nyt ihan noin yksin­ker­tais­ta ole Ode hyvä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 271. Lii­an van­ha kirjoitti

  Äidis­tä­ni tuli rasis­ti, kun hän tajusi, että ter­veys­kes­kuk­ses­sa on pako­lai­sil­le varat­tu oma nume­ro, johon he pää­se­vät jonot­ta­mat­ta .Ja myös vas­taa­no­tol­le jonottamatta”

  Ei hänes­tä mikään rasis­ti tul­lut vaan realisti!
  Kuten monis­ta muis­ta­kin sil­män­sä aukaisseista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 272. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten Suo­men kuva­leh­des­sä ollees­sa artik­ke­lis­sa kysyt­tiin eri puo­lel­la Suo­mea asu­vien imaa­mien mie­li­pi­det­tä elo­ku­vaoh­jaa­ja van Gog­hin murhasta.Jutun otsik­ko oli “Sanois­taan on vas­tat­ta­va” ja näi­den mei­dän mus­li­miem­me hen­gel­lis­ten joh­ta­jien vas­tauk­set edus­ti­vat samaa linjaa.He siis kat­soi­vat tuol­lais­ten mur­hien ole­van oikeu­tet­tu­ja myös Suomessa.Artikkelista ei syn­ty­nyt medias­sa min­kään­lais­ta keskustelua,”

  Ei mei­dän hys­syt­te­le­väs­sä medias­sa voi­kaan syn­tyä mitään kes­kus­te­lua. Toi­vot­ta­vas­ti Jus­sil­le ei ole tie­dos­sa vas­taa­va kohtaloa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 273. Juha kir­joit­ti: Täs­sä ket­jus­sa ja koko kes­kus­te­lus­sa tulee oikeas­taan esiin pari asi­aa, jot­ka ovat oleellisia:

  1- suo­mes­sa on pit­kään hävet­ty ja pil­kat­tu ran­kas­ti monia omia piir­tei­tä kuten: suo­ma­lai­nen mies, kris­ti­nus­ko, ydin­per­he, alko­ho­lin käyt­tö, käy­tös­ta­vat, maan­vil­je­li­jät, femi­nis­tit jne jne “2- on siis ruos­kit­tu toi­sia suo­ma­lai­sia ankarasti

  Pitää paik­kan­sa, jos asias­ta äläh­tää, vedo­taan sanan­va­pau­teen. En alle­kir­joi­ta koko luet­te­loa, joi­ta­kin huo­no­ja jut­tu­ja saa ja pitää kri­ti­soi­da pel­käs­tään nii­den ikä­vien oheis­vai­ku­tus­ten vuoksi.

  Ker­ran eräs maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen nai­nen ihmet­te­li suo­ma­lais­ten kovaa käy­tös­tä toi­si­aan koh­taan TV-haastattelussa.

  Erään ulko­maa­lai­sen pro­fes­so­rin mukaan olem­me maa­il­man louk­kaa­vin­ta kan­saa. Lou­ka­ta saa, mut­ta ei louk­kaan­tua. Jos louk­kaan­tuu ja vas­taa samal­la mital­la tai puo­lus­tau­tuu, puhe siir­tyy reto­ri­sel­le tasol­le, pitää olla ns. asiallinen.

  3- nyt meil­le on tul­lut ulko­maa­lai­sia, jois­ta ei saa­kaan puhua yhtä tylys­ti kuin mitä puhum­me toisistamme“4- samat hen­ki­löt, jot­ka otta­vat asiak­seen hauk­kua mui­ta suo­ma­lai­sia, saat­ta­vat­kin vaa­tia, että ulko­maa­lai­sis­ta puhu­taan kil­tis­ti ja nöy­räs­ti. 5- tämä herät­tää ihme­tys­tä (ei ihme)”

  Hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vaa pitää suo­jel­la eri­tyis­sään­nök­sin, eikö täl­löin rea­li­soi­du 10 käskyä/ ihmi­soi­keuk­sien julistus/ perus­tus­la­ki käy­tän­nön elä­mää sää­te­le­vä­nä lakina.

  Siis: ulko­maa­lais­ten oli­si tääl­lä syy­tä sopeu­tua suo­ma­lai­seen kes­kus­te­lu­kult­tuu­riin, jos­sa ei omil­le anne­ta kii­tos­ta vaan ruoskaa.”

  Jos­pa käy­dys­tä uskon­rau­ha, kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taan ym. kes­kus­te­lus­ta siir­tyi­si jota­kin myös val­ta­väes­tön kes­ki­näi­seen vuo­ro­vai­ku­tus­tyy­liin, jos­sa hei­jas­tuu oma suo­maa­lai­nen historiamme. 

  Tar­vit­tai­siin uusi Snell­man. Hän­hän yrit­ti yhdis­tää kes­ke­nään tais­te­le­vat hei­mot suo­ma­lai­sik­si. Snell­man käyt­ti sanan­ruos­kaa. Hän ulko­mail­la opis­kel­lee­na ja asu­nee­na inho­si suo­ma­lais­ten bar­baa­ri­suut­ta eikä sääs­tel­lyt sano­jaan. — Kova­sa­nai­ses­ti asian puolesta.

  Hal­la-ahoa voi­si­kin kut­sua anti-Snellmaniksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 274. ODE! Olet­ko jo otta­nut kan­taan VIHREIDEN Husein Muham­me­din näke­myk­seen pedo­fii­li asiasta.

  Jaat­ko Husei­nin näkemyksen?

  http://huseinmuhammed.blogit.uusisuomi.fi/2009/04/03/avoin-kirje-pekka-siikalalle/

  Avoin kir­je Pek­ka Siikalalle
  3.4.2009 15.17 | HUSEIN MUHAMMED | Yleinen
  Hyvä Pek­ka Siikala,

  Teet­te kar­hun­pal­ve­luk­sen meil­le mus­li­meil­le, jos väi­tät­te, että ”Jos isla­mi­lai­set hyväk­sy­vät 14 vuo­ti­aan vih­ki­mi­sen avio­lit­toon, niin se ei ole suu­ri asia eikä pedofiiliaa.”

  Kyl­lä 14-vuo­ti­aa­seen sekaan­tu­mi­nen on lap­sen sek­su­aa­lis­ta hyväk­si­käyt­töä, vaik­ka min­kä­us­koi­nen oli­si. Älkää enää puo­lus­tel­ko suvait­se­vai­suu­den nimis­sä isla­mis­te­ja, vaan tuke­kaa mal­til­li­sia sopeu­tu­maan ja löy­tä­mään paik­kan­sa suo­ma­lai­ses­sa yhteiskunnassa.

  Kan­na­tan moni­kult­tuu­ri­suut­ta, jos sil­lä tar­koi­te­taan eri taus­taa (ihon­vä­ri, kult­tuu­ri, uskon­to) omaa­vien ihmis­ten hyväk­sy­mis­tä. En kan­na­ta sel­lais­ta moni­kult­tuu­ri­suut­ta, jon­ka var­jol­la ihmi­siä ase­te­taan eriar­voi­seen ase­maan tai sivuu­te­taan Suo­men lakia tai ihmisoikeuksia.

  Uskon, että suu­rin osa mus­li­meis­ta ja suo­ma­lai­sis­ta ovat täs­tä kans­sa­ni samaa mieltä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Olen hyvin samaa miel­tä asias­ta hänen kans­saan. Olen­han sen jo sano­nut. Avio­lii­ton alai­kä­ra­ja Suo­mes­sa on 18 vuot­ta ja se kos­kee kaik­kia uskon­to­kun­tia. Aiem­min pre­si­dent­ti, mut­ta nyt ilmei­ses­ti oikeus­mi­nis­te­riö, voi myön­tää tähän poik­keuk­sen. Kyse on sil­loin yleen­sä tei­ni­ras­kau­des­ta. Kos­kaan ei poik­keus­ta ole myön­net­ty 14-vuo­ti­aal­le eikä ole syy­tä myöntää.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 275. Käsit­tääk­se­ni panet­te­lu ja sol­vaus tar­koit­taa val­heel­li­sen tai lii­oit­te­le­van omi­nai­suu­den liit­tä­mis­tä johon­kin hen­ki­löön tai ryh­mään ylei­se­nä val­lit­se­va­na ominaisuutena.”

  Se, mis­sä tar­koi­tuk­ses­sa nega­tii­vi­sia asioi­ta esi­te­tään, on tär­ke­ää. Eli po. asias­sa jos kiel­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen maa­han­muut­toon ja maa­han­muut­ta­jiin on joh­ta­nut tar­koi­tus­ha­kui­seen kiel­teis­ten, mar­gi­naa­lis­ten omi­nai­suuk­sien pai­not­ta­mi­seen ja yleis­tä­mi­seen koko ryh­mää kos­ke­vik­si on pahasta.

  Olen ollut ker­ran lau­ta­mie­he­nä rat­kai­se­mas­sa täl­lais­ta jut­tua, ei ollut help­poa, eli pro­ses­sis­sa ollaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 276. Menen mut­kan kaut­ta kii­ho­tuk­seen kan­san­ryh­mää vastaan. 

  Mie­tin noi­ta Israe­lin väi­tet­ty­jä sota­ri­kok­sia ja sivii­lei­hin koh­dis­tu­nut­ta väki­val­taa Gazas­sa. Alu­eel­la kuten Gaza, jos­sa sis­si­lii­ke toi­mii väes­tön paris­sa, on aika vai­kea ero­tel­la sivii­liä. Jos nai­nen tai lap­si ojen­taa sis­si­tais­te­li­jal­le pii­los­sa gra­naa­tin tai aut­taa hän­tä pii­lou­tu­maan, onko hän edel­leen sivii­li? Sivii­liys on vai­kea mää­ri­tel­lä, ja vie­lä vai­keam­pi todistaa. 

  Uuti­soin­ti Gazan sodas­ta esi­mer­kik­si Hel­sin­gin Sano­mis­sa täyt­ti hel­pos­ti kii­ho­tuk­sen kan­san­ryh­mää vas­taan tun­nus­mer­kit. Israe­li­lai­set näh­tiin pahoi­na sil­lä perus­teel­la, että heil­lä on alu­eel­la käy­tän­nös­sä väki­val­lan mono­po­li, mut­ta epäi­len­pä että sivii­le­jä ei sääs­tet­täi­si myös­kään, jos alu­een Hamas-hal­lin­to sai­si hal­tuun­sa väki­val­lan monopolin. 

  Näin ollen pitäi­si yleen­sä uutisoida/kommentoida tilan­net­ta pai­not­taen, eikä niin­kään impli­koi­den, että tiet­ty kan­san­ryh­mä on paha ja sota­ri­kok­siin hel­pos­ti syyl­lis­ty­vä. Kysees­sä on vain olo­suh­tei­den sane­le­ma tilan­ne, ei sotai­sa ja rikol­li­nen kansanryhmä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 277. Kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taan, siis vihan­liet­son­ta, ei oikein täy­ty itse­kri­tii­kis­sä. Kuka kii­hot­tuu väit­tees­tä “kyl­lä­pä me olem­me surkeita”?

  @Ode: SINÄ olet sur­kea, MINÄ en ole sur­kea. Suo­ma­lai­sis­sa tai Suo­mes­sa ei ole mitään muu­ta vikaa kuin itse­ään kri­ti­soi­vat amee­bat. Kas­vat­tai­si­vat selkärangan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 278. Osmo:
  “Isla­mi­lai­suu­den kut­su­mi­nen pedo­fi­li­aus­kon­nok­si on kir­joi­tet­tu sana­muo­doil­taan suo­raan ja tar­koi­tuk­sel­la louk­kaa­vak­si. Se oli Hal­la-ahol­ta type­räs­ti kir­joi­tet­tu, ja saat­taa ylit­tää ran­gais­ta­vuu­den rajat.”

  Hal­la-aho on kir­joit­ta­nut var­sin pal­jon artik­ke­lei­ta ja aika has­sua että kah­teen koko­nai­suu­des­ta ero­tet­tuun lausee­seen tar­ker­ru­taan niin voimakkaasti.
  Itse en pidä nii­tä type­ri­nä, vaan provosoivina.
  Jos type­ris­tä kir­joi­tuk­sis­ta ale­taan jaka­maan ran­gais­tuk­sia niin sii­nä­hän ovat mel­kein kaik­ki netis­sä kir­joit­ta­jat menos­sa rangaistavaksi.

  Hal­la-Ahon kri­tiik­ki on pro­vo­soi­vaa mut­ta samaa voi­si sanoa myös omis­ta kom­men­teis­ta­si liit­tyen esim. Israeliin.
  http://www.soininvaara.fi/2009/01/24/voittiko-hamas/
  “Hamas ei pys­ty­nyt suo­je­le­maan kan­sa­lai­si­aan vaan Israel pää­si kurit­ta­maan sitä tap­pa­mal­la 400 ilmei­sen mie­li­val­tai­ses­ti vali­koi­tu­nut­ta lasta.”

  Miten tuo pitäi­si tulkita ?
  Kysees­sa on ihan saman­lais­ta teks­tiä, jos­sa ero­na on hie­man epä­suo­rem­min teh­ty vih­jaus sii­hen suun­taan että las­ten tap­pa­mi­nen oli Israe­li­lais­ten tavoitteena.

  Saa­ti sit­ten se että Hamas oli­si jol­la­kin tavoin pyr­ki­nyt suo­je­le­maan kansalaisiaan.
  Mil­lä­hän tavoin Hamas mois­ta väit­tees­tä­si pää­tel­len yritti ?

  Muu­ten, olen äänes­tä­nyt sinua aina aikai­sem­mis­sa vaa­leis­sa, mut­ta vii­me­ai­kais­ten tapah­tu­mien vuok­si en tule enää äänes­tä­mään Vih­rei­tä vaan siir­ryn Hal­la-Ahon kan­nat­ta­jien puo­lel­le, vaik­ka muu­ten arvos­tan yhteis­kun­nal­li­sia näkemyksiäsi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Myön­nän, etten voi tie­tää, oli­ko las­ten tap­pa­mi­nen tahal­lis­ta vai tuot­ta­muk­sel­lis­ta, myös israe­li­lai­sis­sa leh­dis­sä on kir­joi­tet­tu tahal­li­sis­ta sivii­lien tapois­ta, mut­ta lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta sil­lä ei ole mitään mer­ki­tys­tä. He ovat molem­mis­sa tapauk­sis­sa yhtä kuolleita.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 279. Joa­kim kir­joit­ti 4.4.2009: “Menen mut­kan kaut­ta kii­ho­tuk­seen kan­san­ryh­mää vastaan.”

  Län­si­mai­ses­sa ajat­te­lus­sa on tyy­pil­lis­tä yksin­ker­tais­taa asioi­ta niin, että nii­tä ei kon­teks­tua­li­soi­da aina­kaan sil­loin, kun kysees­sä on näkö­kul­ma, jota ei kan­na­te­ta. Oman näke­myk­sen suh­teen vai­kut­ta­vat oheis­te­ki­jät huomioidaan.

  Ilmiöi­tä on hel­pom­pi ymmär­tää, jos nii­tä poh­di­taan eri­lai­sis­sa ympä­ris­töis­sä ja tilan­teis­sa ja kaik­kien osa­puol­ten kan­nal­ta. Muu­ten on vaa­ra­na, että kes­kus­te­lu jää pol­ke­maan pai­koil­leen, pomi­taan tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti itsel­le sopi­via yksi­tyis­koh­tia ja/tai valeh­del­laan ja pai­su­tel­laan mar­gi­naa­li­sia asioita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 280. Anne:“Tarvittaisiin uusi Snell­man. Hän­hän yrit­ti yhdis­tää kes­ke­nään tais­te­le­vat hei­mot suo­ma­lai­sik­si. Snell­man käyt­ti sanan­ruos­kaa. Hän ulko­mail­la opis­kel­lee­na ja asu­nee­na inho­si suo­ma­lais­ten bar­baa­ri­suut­ta eikä sääs­tel­lyt sano­jaan. — Kova­sa­nai­ses­ti asian puolesta.

  Hal­la-ahoa voi­si­kin kut­sua anti-Snellmaniksi.”

  Joo, Hal­la-aho ei ole ihan paras­ta A‑ryhmää. Mut­ta: Hal­la-ahon menes­tys perus­tuu ylei­seen suo­ma­lai­seen epä­on­nis­tu­mi­seen, eli kes­kus­te­lun tukah­dut­ta­mi­seen. Emme kes­tä eriä­viä mie­li­pi­tei­tä, vaan yri­täm­me kai­kin voi­min tukah­dut­taa kes­kus­te­lun. Emme myös­kään argu­men­toi, vaan vaa­dim­me poliit­tis­ta kor­rek­tiut­ta. Enn­ne sanot­tiin, että huu­de­taan ensin (tai ammu­taan) omat rivit suo­rik­si. Nyky­ään näky­vä esi­merk­ki täs­tä on ollut femi­nis­ti ANne Moi­la­nen, joka vaa­tii vää­rin ajat­te­le­via mie­hiä hil­jen­net­tä­väk­si. Mut­ta Moi­la­nen­kin on vain osa suo­ma­lais­ta perin­net­tä, ei poikkeus. 

  En muis­ta yhtä hyvää esi­merk­kiä maa­han­muut­to­puo­lel­ta, mut­ta samaa ver­ta siel­lä­kin on. Kun siis kes­kus­te­lua ensin yri­te­tään tukah­dut­taa, ja (louk­kaa­vil­la) äänen­pai­noil­la vaa­di­taan yksi­mie­li­syyt­tä, niin sil­loin täl­lai­nen kave­ri joka uskal­taa uida vas­ta­vir­taan voi­kin saa­da yhtäk­kiä hui­kean kannatuksen.

  Hal­la-Aho on siis suo­ma­lais­ten maa­han­muu­ton ja moni­kult­tuu­ri­suu­den kans­sa työ­tä teke­vien oma luo­mus. Vaik­ka ei var­maan ollut tarkoitus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 281. Ongel­ma­na­han on ollut, kuten “az” asian sanoi se, että tämä “maa­han­muut­to­myön­tei­nen” poo­li elik­kä niin­sa­no­tut moni­kult­tuu­ri­fa­naa­ti­kot, on saa­nut mono­po­lin uuti­soin­tiin ja medi­aan. Eikö ole luon­nol­lis­ta, että tämä aiheut­taa vas­ta­reak­tio­ta? Jos Hal­la-ahon blo­gi on “kii­hot­ta­mis­ta” niin mitä bdvb pitää sit­ten luon­nol­li­se­na? Tie­don pimittämistä?

  Var­sin­kin kun polii­ti­kot ovat pääs­tä­neet täl­lai­sen ideo­lo­gin val­loil­leen kuin Vähem­mis­tö­val­tuu­te­tun joka siis mää­rit­te­lee ter­mit uusik­si jon­kin moni­kult­tuu­ri-ideo­lo­gian mukaan aivan miten sat­tuu. Tasa-arvo­val­tuu­te­tul­le oli­si kuu­lu­nut tuo­kin pes­ti, sil­lä vähem­mis­tö­jä pitää mie­les­tä­ni koh­del­la tasa-arvoisesti. 

  Ode on ollut sii­nä oikeas­sa aiem­min kir­joit­taes­saan, että asiois­ta ei ole puhut­tu tar­peek­si, mut­ta *mik­si* asiois­ta ei puhut­tu sil­loin 90-luvul­la jo? Nyt tar­vit­see jo reto­rii­kas­sa kolau­tel­la kal­lo­ja yhteen että lepa­kot läh­te­vät nuk­ku­vil­ta tapu­leis­taan liikkeelle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 282. Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti 4.4.2009 kel­lo 1:28
  Che­hab Khadril­la on Suo­mes­sa yhtä suu­ri oikeus vih­kiä ihmi­siä avio­liit­toon kuin minul­la; siis ei mitään oikeut­ta. Hänen vih­ki­mi­sil­lään ei ole Suo­men lain sil­mis­sä arvoa, eikä sii­tä voi sil­loin vetää sitä joh­to­pää­tös­tä, että täl­lai­nen epä­vi­ral­li­nen ritu­aa­li teki­si rikok­ses­ta sallitun.”
  Ettei jää vir­hee­li­siä käsi­tyk­siä, niin huo­mau­te­taan, että imaa­ni K:lla saat­taa olla ope­tus­mi­nis­te­riön myön­tä­mä oikeus suo­rit­taa vih­ki­mi­nen. Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen tie­to­jen mukaan Suo­men Isla­mi­lai­nen Yhdys­kun­nal­la on avio­liit­to­lain mukai­nen vihkimisoikeus. 

  Täs­sä kan­nat­tai­si myös poh­tia sitä mah­dol­li­suut­ta, että Suo­mes­sa on de fac­to voi­mas­sa sha­ria-laki. Ehkä tämä imaa­min suo­rit­ta­ma vih­ki­mi­nen nou­dat­ti sha­rian kaa­vaa ja ikärajoja!?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 283. Suo­men kan­sa­lai­se­na, isä­nä, veron­mak­sa­ja­na ja kun­nol­li­se­na kan­sa­lai­se­na olen samaa miel­tä Soi­nin­vaa­ran kans­sa että täs­sä tapauk­ses­sa Suo­men oikeus­jär­jes­tel­mä ei voi voit­taa. Oli tuo­mio vapaut­ta­va tai sak­ko­ja, oikeus­jär­jes­tel­mä hävi­ää ja sitä kaut­ta Suo­men laki kärsii.

  Hal­la-Aho on itse kir­joit­ta­nut hyvin vas­ti­nees­saan http://www.halla-aho.com/scripta/pahoitteluni.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 284. Itse koko syy­te­se­koi­lua pelot­ta­vam­pia impli­kaa­tioi­ta on aja­tuk­sel­la ettei uskon­to­ja saa kri­ti­soi­da. Mihin vede­tään raja? Mik­si arkaa­isil­la usko­muk­sil­la pitää edes olla lain­suo­ja kri­tiik­kiä vas­taan? Ja mit­kä ovat ne hyväk­sy­tyt usko­muk­set joil­la on lain­suo­ja? Jos nyt hyök­kään voi­mal­li­ses­ti nii­tä ihmi­siä koh­taan jot­ka usko­vat kei­jui­hin tai jou­lu­puk­kiin sano­mal­la ettei moi­sia hör­riäi­siä ole ole­mas­sa ja nii­hin usko­vat puhu­vat ns. pas­haa, istun­ko koh­ta Sör­kas­sa mui­den rikol­lis­ten kans­sa? Jos minus­ta usko näky­mät­tö­mään tai­va­sis­kään on täy­sin samal­la lin­jal­la Moo­lo­kin tai Odi­nin pal­von­taan, louk­kaan­ko odi­nis­tien uskon­nol­li­sia tun­tei­ta riit­tä­väs­ti syyt­teen nos­ta­mi­seen ja kuka huo­leh­tii odi­ni­nus­kois­ten uskon­nol­lis­ten tun­tei­den louk­kaa­mat­to­muu­des­ta? Eläm­me vuot­ta 2009 ja ihmi­set jak­sa­vat olla var­pail­laan kah­den irre­le­van­tin aavik­kous­kon edes­sä. Ja tilan­ne pahe­nee. En oli­si usko­nut vie­lä 15 vuot­ta sit­ten että oli­sim­me jos­kus palaa­mas­sa keskiajalle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 285. Olet oikeas­sa Osmo; lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta sil­lä ei ole mer­ki­tys­tä. Mut­ta mil­lä on mer­ki­tys, on se että väi­tät­kö sinä sen olleen tahallista.

  Hamas ei pys­ty­nyt suo­je­le­maan kan­sa­lai­si­aan vaan Israel pää­si kurit­ta­maan sitä tap­pa­mal­la 400 ilmei­sen mie­li­val­tai­ses­ti vali­koi­tu­nut­ta lasta.”

  Minä tul­kit­sen yllä ole­van siten että mie­les­tä­si se oli Israe­lin (ei edes armei­jan tai yksit­täis­ten soti­lai­den, vaan val­tion ja kan­san) itse­tar­koi­tus. Olen todel­la huo­lis­sa­ni yllä ole­van kal­tai­sis­ta kan­na­no­tois­ta; näim­me­hän mil­lai­sen vai­non koh­teek­si juu­ta­lai­set jou­tui­vat em. tapah­tu­mien jäl­keen esim. muu­al­la Euroopassa.

  Voi­tai­siin­ko jopa puhua vihan lietsonnasta?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 286. ”Che­hab Khadril­la on Suo­mes­sa yhtä suu­ri oikeus vih­kiä ihmi­siä avio­liit­toon kuin minul­la; siis ei mitään oikeut­ta. Hänen vih­ki­mi­sil­lään ei ole Suo­men lain sil­mis­sä arvoa, eikä sii­tä voi sil­loin vetää sitä joh­to­pää­tös­tä, että täl­lai­nen epä­vi­ral­li­nen ritu­aa­li teki­si rikok­ses­ta sallitun.”

  Siis Che­hab voi ”vih­kiä” esim. aikui­sen mie­hen ja 11-vuo­ti­aan tytön isla­mi­lai­sit­tain avio­liit­toon, mut­ta se ei ole Suo­men lakien mukaan päte­vä, vaan erään­lai­nen avoliitto.
  Kukaan ei ilmei­ses­ti uskal­la vetää Tasa­val­lan Pre­si­den­tin itse­näi­syys­juh­lien “kun­nia­vie­ras­ta” tilil­le tuol­lai­ses­ta toiminnasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 287. Anna kir­joit­ti: “Tar­vit­tai­siin uusi Snell­man. Hän­hän yrit­ti yhdis­tää kes­ke­nään tais­te­le­vat hei­mot suo­ma­lai­sik­si. Snell­man käyt­ti sanan­ruos­kaa. Hän ulko­mail­la opis­kel­lee­na ja asu­nee­na inho­si suo­ma­lais­ten bar­baa­ri­suut­ta eikä sääs­tel­lyt sano­jaan. — Kova­sa­nai­ses­ti asian puolesta.
  Hal­la-ahoa voi­si­kin kut­sua anti-Snellmaniksi.”

  Tar­koi­tat­ko Anja Snell­ma­nia? Anja Snell­man on nii­tä har­vo­ja jul­ki­moi­ta jot­ka ovat astu­neet puo­lus­ta­maan Jus­si Hal­la-ahoa. Vii­mek­si MTV3:n aamutv:ssä lyö suvait­se­vais­ta medi­aa ja puo­lus­taa Halla-ahoa:
  http://www.youtube.com/watch?v=TNSdFVPlRN0

  Tai ehkä tar­koi­tit jotain muu­ta Snell­ma­nia? Ken­ties Sas­ka Snellmania?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 288. Minua louk­kaa väi­te, jon­ka mukaan huma­las­sa tap­pa­mi­nen on suo­ma­lais­ten kan­sal­li­nen, ellei perä­ti geneet­ti­nen erityispiirre.

  Toi­voi­sin väit­teen jul­ki­ses­ti kir­joit­ta­val­le samaa ran­gais­tus­ta kuin mui­den kan­san­ryh­mien kri­ti­soi­jil­le. Joko ei mitään tai sit­ten syyt­tee­seen kaik­ki. Suo­men­ruot­sa­lai­set oli­si­vat aika usein syyt­tees­sä mm. Bet­ti­na S.

  Samat sään­nöt kai­kil­le, kiitos!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 289. Las­se kirjoitti:
  “Jos et ollut juu­ri noil­la fes­ta­reil­la käyt­täy­ty­mäs­sä huo­nos­ti, lausun­to ei kos­ke­nut sinua. Lausun­to oli koros­te­tun puhe­kie­li­nen. Jos lausu­ja (ole­tan) ei ole syn­ty­pe­räi­nen suo­ma­lai­nen , hän voi käyt­tää sanaa “suo­ma­lai­set” puhe­kie­li­se­nä ter­mi­nä kuvaa­maan myös tiet­tyä pie­nem­pää ihmis­jouk­koa: suo­ma­lai­set ei puhu mul­le kou­lun välitunnilla.Esim. sinä voi­sit ilmais­ta saman fes­ta­ri­lauseen jät­tä­mäl­lä sanan suo­ma­lai­set pois. Myös sanan kaik­ki voi ymmär­tää ilmai­sua rikas­ta­va­na ja koros­ta­va­na : kaik­ki bai­la­si­vat , kaik­ki ryn­tä­si­vät lavan eteen, kaik­ki oli ihan mär­kiä sateen jälkeen.”

  Täs­sä tulee juu­ri se kak­soiss­tan­dar­di (jon­ka sinä­kin kom­ment­ti­si mukaan näkö­jään hyväksyt):

  Soma­li­taus­tai­nen saa yleis­tää suo­ma­lai­set saman kate­go­rian alle mut­ta suo­ma­lai­nen ei saa yleis­tää ketään (muta kuin omaan kan­san­ryh­mään­sä kuu­lu­vat ihmiset).

  Ei näin. Näin ei voi­da elää yhden­ver­tai­suus­pe­ri­aat­tee­seen perus­tu­vas­sa yhteiskunnassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 290. Hei­te­tään­pää ilmoil­le vie­lä aja­tus uskon­non kri­ti­soi­mi­ses­ta. Saa­ko uskon­toa kri­ti­soi­da? Useim­mat tääl­lä ovat var­maan sitä miel­tä että saa vaik­ka tuo krit­tik­ki tun­ne­tus­ti usein louk­kaa­kin usko­vai­sia. No saa­ko uskon­toa kri­ti­soi­da sen oikein kipeäs­tä ja todel­li­ses­tä epä­koh­das­ta, vaik­ka tuo louk­kai­si usko­vai­sia oikein pal­jon? Vai pitää­kö kaik­kein oikeis­ta epä­koh­dis­ta puhu­mis­ta vält­tää, kos­ka ne väis­tä­mät­tä myös louk­kaa­vat eniten?

  Isla­mis­ta ja pedo­fi­lias­ta puhu­mi­nen voi tun­tua rajul­ta, mut­ta pitää muis­taa, että kysees­sä on ihan todel­li­nen suu­ren mit­ta­kaa­van ongel­ma. Useis­sa mus­li­mi­mais­sa nuo­ria tyt­tö­jä pak­ko­nai­te­taan van­hoil­le mie­hil­le. Tämä taas perus­tel­laan uskon­nol­la. Onko tämä bar­ba­ris­mi pie­nem­pi ongel­ma kuin se, että asia sano­taan ääneen? Se mitä tapah­tuu on pedo­fi­li­aa sana­kir­ja­mer­ki­tyk­ses­sä ja se perus­tuu uskon­toon (toki se on alun­pe­rin ollut puh­taas­ti pai­kal­li­nen tapa, mut­ta uskon­to on semen­toi­nut tuon tavan niin, että sii­tä on vai­kea pääs­tä eroon — eri­tyi­ses­ti jos sitä ei saa arvos­tel­la edes noit­ten mai­den ulko­puo­lel­la) Onko siis pedo­fi­lian puo­lus­ta­mi­nen uskon­nol­la pie­nem­pi paha kuin se, että joku arvos­te­lee ääneen pedo­fi­lian puo­lus­ta­mis­ta uskonnolla?

  *Tähän väli­huo­mau­tuk­se­na, että pedo­fi­lia ei ole kri­mi­no­lo­gi­nen vaan sek­su­aa­lip­sy­ko­lo­gi­nen ter­mi. Pedo­fi­lia on pedo­fi­li­aa riip­pu­mat­ta sii­tä onko se sal­lit­tua vai kiel­let­tyä. Tuhat vuot­ta sit­ten tapah­tu­nut pedo­fi­lia oli pedo­fi­li­aa samal­la taval­la kuin tuhat vuot­ta sit­ten tapah­tu­nut kan­ni­ba­lis­mi oli kan­ni­ba­lis­mia, vaik­ka kuin­ka kum­mat­kin oli­si­vat tuo­hon aikaan olleet hyväksyttäviä.*

  Lap­sia­vio­lii­tot ovat toki vain pie­ni (mut­ta näky­vä) osa sitä suu­rem­paa tra­ge­di­aa mikä on nais­ten ase­ma mus­li­mi­maa­il­mas­sa (ikä­ra­ja avio­liit­toon­kin on muu­ten usein eri tytöil­le ja pojil­le). Tuo nais­ten sor­to uskon­non nimis­sä on val­ta­van mit­ta­kaa­van tra­ge­dia ja ihmi­soi­keus­louk­kaus, jon­ka rin­nal­la Kii­nan tai Israe­lin pik­ku puu­has­te­lut kutis­tu­vat olemattomiin. 

  Mik­si ne jot­ka jak­sa­vat vank­ku­mat­to­mas­ti vaa­tia Kii­naa tai Israe­lia tilil­le rik­ko­muk­sis­taan ovat täy­sin hil­jaa täs­tä ihmi­soi­keus­ri­kok­ses­ta ja kes­kit­ty­vät mie­lum­min vaa­ti­maan ran­gais­tuk­sia niil­le, jot­ka arvos­te­le­vat ko. sor­toa? Onko mis­sään suh­tees­sa mihin­kään, että kun tuo­ta tapah­tuu toi­saal­la koko ajan, niin tääl­lä halu­taan tuo­miol­le blo­gi­kir­joit­te­li­ja sik­si, että hän puhui täs­tä kam­mot­ta­vas­ta ilmiös­tä epä­kor­rek­tein sanakääntein? 

  Jos mie­ti­tään kaik­ki mis­tä täs­sä ihan oikeas­ti on kysy­mys. Ote­taan vähän etäi­syyt­tä ja koi­te­taan unoh­taa, että kysees­sä on kai­ken poliit­ti­sen kor­rek­tiu­den pyhä leh­mä islam. Aja­tel­laan vaan, että kysees­sä on joku tar­kem­min mää­rit­te­le­mä­tön uskonto/ideologia. Tun­tuu­ko tämä tou­hu enää sii­nä koh­ti järkevältä?