Luonnollinen poistuma on luonnotonta

Helsin­ki halu­aa olla hyvä työ­nan­ta­ja ja sik­si se toteut­taa edessä ole­van väen vähen­nyk­sen luon­nol­lisen pois­tu­man kaut­ta. Eläk­keelle jäävien ja työtä vai­h­ta­van tilalle ei palkata uusia — siis niil­lä aloil­la, joil­la väkeä on tarkoi­tus vähen­tää. Koulu­ja ei jätetä ilman opettajia.

Onko tämä lop­ul­takaan kovin kun­ni­akas­ta? Vähen­nys kohdis­tuu siis prekari­aat­ti­in ja työ­markki­noille tule­vi­in nuori­in. Tilapäi­sis­sä työ­suhteis­sa ole­vat saa­vat lähteä, kun määräys päät­tyy, ja opin­noista vapau­tu­vat saa­vat jäädä työt­tömyysko­rtis­toon näivet­tämään työkykyään. Tämänkaltainen sosi­aal­isu­us tuot­ti 1990-luvul­la menete­tyn sukupol­ven sen lisäk­si, että se hidasti suuresti julkisen sek­torin uudistumista.

Eläköi­tymiseen perus­tu­va juus­to­höylä kohdis­tuu säästömah­dol­lisuuk­si­in näh­den varsin sat­tumavarais­es­ti. Jos säästökeinok­si otet­taisi­in toim­into­jen ratio­nal­isoin­ti, säästöt kohdis­tu­isi­vat kovin toisin.

43 vastausta artikkeliin “Luonnollinen poistuma on luonnotonta”

 1. Ei kai tuo ole ratio­nal­isoin­nin este. Osa työte­htävistä voi olla hyvinkin saman­laisia eri organ­isaa­tiois­sa, ja aina­han ihmisiä voi yrit­tää koulut­taa uusi­in työtehtäviin.

 2. Tästä muis­tuu mieleen, kuin­ka kaikkien luon­nol­lis­ten väen­vähen­nys­ten jäl­keen Eric­sonil­la havah­dut­ti­in siihen, että työn­tek­i­jöi­den ikä­jakau­ma on pahasti vääristynyt ja kan­nustet­ti­in eri­lais­ten paket­tien avul­la yli 35-vuo­ti­ai­ta vai­h­ta­maan työ­paikkaa. Heti alkoi mari­na ikäsyrjinnästä.

 3. Kun­ni­akku­us on kaukana. Jos kun­ta nyt päät­tää lopet­taa tilapäisessä työ­suh­teessa ole­van nuoren työ­suh­teen, niin julkiselle val­lalle ei täl­lais­es­ta toimen­piteestä paljon säästöä tule.

  Asi­aa pitäisi tarkastel­la kokon­ais­val­tais­es­ti siten, että kaik­ki verovaiku­tuk­set ja työt­tömyys- sekä muut kus­tan­nuk­set ote­taan huomioon niin kun­nil­ta, val­ti­ol­ta ja muil­ta julk­isil­ta tahoil­ta. Se, että päätök­siä tehdään vaan kun­tat­alouden näkökul­mas­ta on hölmöä.

  Mut­ta hal­li­tushan ajaa kun­nat tietois­es­ti nyt tähän hölmöy­teen. Val­tiono­suuk­sia ei ole halut­tu korot­taa. Syynä lie­nee se, että oikeis­to­hal­i­tus halu­aa ajaa suu­rit­u­lois­t­en etu­ja. Lisätä kun­tien veropainei­ta ja keven­tää val­tion pro­gres­si­ivista verotusta.

  Kun­tapäät­täjien jär­ki ei riitä ajat­tele­maan koko julkisen talouden etua, joten hölmöi­ly senkun jatkuu. Ja vihreät tuke­vat tätä lin­jaa hal­li­tuk­ses­ta käsin.

 4. Tätähän tämä on. Pitäisikö niitä 50 vuo­ti­ai­ta sit­ten alkaa irtisanomaan?

 5. Ensim­mäisek­si pitää kysyä mik­si väkeä vähen­netään. Vähe­neekö palvelu­jen tarpeen määrä? Vähe­neekö palvelta­va väestö?
  Eduskun­ta säätää jatku­vasti kun­nille uusia velvot­tei­ta. Helsin­gin asukasluku ei ole laskus­sa. Sum­ma­sum­marum lähivu­osi­na Helsin­ki tulee tarvit­se­maan entistä enem­män väkeä palkkalis­toilleen, ei vähem­män. Tämä nyt suu­nitel­tu liike on vaka­va virhe, jon­ka hin­ta tulee ole­maan huima.

 6. Eri­tyis­es­ti se tun­tuu pahal­ta, että kun hal­li­tus yrit­tää notaa ekäkeikää niin kun­nat ja val­tiony­htiöt aja­vat ikään­tye­ni­etä eläkeputkeen.

  Kau­ni­isti puhutaan eläke­jär­jeste­ly­istä, mut­ta todel­lisu­ude­sa 50-luvul­la syn­tyneil­lä ei ole varhaiseläke­jär­jestelmää vaan he joutvu­ta kir­joit­teleem työtön-työtön simupu­tus­ta 65-vuotiaaksi.

  Cron­berg on huonoin työmin­is­teri kaut­ta aiko­jen, hän ei ole kyen­nyt tekemään mitään ikään­tynei­den ase­man paran­tamisek­si edes julkisel­l­la sek­to­ril­la eikä muidenkaan ryh­mien osalta.

  Ain­oa mitän hän saa aikaisek­si on papukai­jalausun­to­ja koulu­tuk­ses­ta ja lisäk­si hän luo orjatyö­markki­noi­ta, jos­sa ikään­tyneitä pakote­taan ilmaisek­si työvoimak­si 30-luvun malliin.

  Mei­dänkin tj nau­roi Cron­ber­gin puheille

 7. Val­tu­us­tois­sa on liikaa kun­nan omia palkollisia.

 8. “Eläköi­tymiseen perus­tu­va juus­to­höylä kohdis­tuu säästömah­dol­lisuuk­si­in näh­den varsin sat­tumavarais­es­ti. Jos säästökeinok­si otet­taisi­in toim­into­jen ratio­nal­isoin­ti, säästöt kohdis­tu­isi­vat kovin toisin”

  Ero päät­täjien puhei­den ja todel­lis­su­u­den välil­lä alkaa olla jo kuin muinoin NL:ssa.

  Julkisel­la sek­to­ril­la ei ole mitään käsi­tys­tä tuotan­non suun­nit­telus­ta vaan päätök­set tehdään kabi­neteis­sa muu­ta­man virkamiehen ja poli­itikon voimin, joil­la on kyl­lä poli­it­tisen pelin taito, mut­ta ei tuotan­non suun­nit­telun, asi­akas­palvelun, palve­lu­tuotan­non osaamista.

  Niin­pä tulos onkin ratkaisu, joka palvelee muu­ta­maa johtavaa poli­itikkoa ja virkami­estä ja kaik­ki muut kärsivät.

  Käytän­nössä palve­lu­tuona­to raputuu hyvää vauh­tia, kos­ka päät­täjinä ovt nuo Osmon main­os­ta­mat “kyvykkäät” päät­täjät, joiden taito rajoituu poli­it­tiseen peli­in, ei päätet­tävi­in asioihin.

  Ole kir­joitel­lut mon­ellekin poli­itikolle ja saanut vas­tauk­si­akin. Vas­tuk­set osoit­ta­vat kyl­lä sen, etteivät poli­itikot edes ole tie­neet mitä ovat päättäneet.

  Nykyään nämä sosi­aaliset taidot on asetet­tu korkealle ja ammat­tiosaami­nen on toissijaista

 9. Yliopis­to­jen ja ammat­tiko­rkeak­oulu­jen sisäänot­to on mitoitet­tu nousukau­den viimeisen, ja kaikkein kovim­man, vai­heen tarpeisi­in. Minus­ta myös ole­tus, että eläköi­tyvän tilalle palkataan uusi työn­tek­i­jä, on väärä. 

  Yri­tyk­selle on luon­nol­lista hoitaa toimin­nan jatku­vaa tehostamista tätä kaut­ta, sil­lä se on niin kivu­ton tie vai­h­toe­htoon ver­rat­tuna. Vaik­ka kun­nat toimi­si­vatkin eri tavoin, ei se muu­ta yksi­tyisen sek­torin käyt­täy­tymistä, joten menetet­tyjä sukupolvia tulee lisää — siitä on kyl­lä tulos­sa jo muu­toinkin kroonista. 

  Koulut­ta­mal­la ylen määrin ylik­oulutet­tu­ja henkilöitä pahen­netaan lisää syr­jäy­tymisongel­maa. Aka­teem­i­nen pär­jää usein VR:n junakuski­haus­sa parem­min kuin vähem­min koulutet­tu henkilö. Asia näyt­täy­tyy kuitenkin ope­tus­min­is­ter­iölle siltä, että koulu­tus kan­nat­taa kos­ka koulute­tut näyt­täi­sivät työl­listyvän. He eivät kuitenkaan työl­listy sinne minne pitäisi, vaan syr­jäyt­tävät “heikom­pia” hak­i­joi­ta. Lop­putu­lok­se­na on resurssien haaskaus ja yleinen tyytymättömyys.

 10. “Koulut­ta­mal­la ylen määrin ylik­oulutet­tu­ja henkilöitä pahen­netaan lisää syr­jäy­tymisongel­maa. Aka­teem­i­nen pär­jää usein VR:n junakuski­haus­sa parem­min kuin vähem­min koulutet­tu henkilö. ”

  Koulut­tau­tu­mi­nen kuitenkin kan­nat­taa, aka­teemi­sista työt­tömänä oli 2008 kevääl­lä vain 4 % mut­ta duunareista 15 % eli koulu­ja käyneen työt­tömyys on harvinaista

 11. “Val­tu­us­tois­sa on liikaa kun­nan omia palkollisia”

  Eivät he sinne automaat­tis­es­ti pääse vaan kyl­lä hei­dät sinne äänestetään.
  Kun julkisel­la sek­to­ril­la on töis­sä n 25–30 % työvoimas­ta niin var­maan heitä löy­tyy vas­taavasti valtuustoistakin

 12. Eri­tyis­es­ti keskinker­taiset pääkir­joi­tus­toimit­ta­jat, mut­ta näköjään mon­en­laiset muutkin uuden­vuo­den­juh­li­jat, jot­ka eivät ilman syn­tipukke­ja osaa omaa pahaa oloaan hah­mot­taa, löytävät ennen pitkää syyl­lisen läh­es kaik­keen: kun­nan työntekijät.

  Tämä ihme jar­gon “kun­ta­puolueesta” val­tu­us­tois­sa on kyl­lä hölmöy­den huip­pu: kai se äänestäjä nyt näkee, ketä hän äänestää. Yleen­sä vaali-ilmoituk­ses­sa on nimI, kuva ja ammatti. 

  Jokaisel­la meitä on intresse­jä kun­nis­sa. Ope­tus, ter­veys, kaavoitus — kaikkia se kos­kee. Pitäisikö siis TODELLA asiantun­ti­joiden jät­täy­tyä demokraat­tisen päätök­sen­teon ulkop­uolelle vain sik­si, että val­tu­us­to päät­tää myös ao. henkilön palka­s­ta ja työsuhteesta.

  Samal­la logi­ikalla jokaisen yksi­tyisen palveluk­ses­sa ole­va val­tu­utet­tu pitäisi jäävätä jokaises­ta kaavoitus‑, verotus‑, tai elinkei­nop­o­li­it­tis­es­ta päätök­sen­teosta, kos­ka hän­hän saat­taa pela­ta omaan tai fir­mas­na pussiin.

  Tyh­myys se on, joka tässä v”’taa.

  Touko Met­ti­nen
  kun­nan työtekijä

 13. Kun kun­ta tajuaa, että rahan­tu­lo vähe­nee oleel­lis­es­ti, niin minus­ta on kak­si vai­h­toe­htoa. On lisät­tävä tulo­ja tai vähen­net­tävä meno­ja. Yleen­sä kaik­ki, mikä leikkaa tai vähen­tää jotain saa jonkun joukon itkemään väärästä toimin­nas­ta. Mik­si nämä itk­i­jät eivät esitä, että kun­ta nos­taa veroa reilusti, tai mis­tä muual­ta säästetään, jot­ta kaik­ki voi jatkua kuin ennenkin, ainakin jonkun aikaa.
  Tämähän on ihan sama jut­tu hal­li­tuk­sen osalta. Tee mitä tahansa, niin oppo­si­tio yms kilju­vat sen toimen­piteen ole­van hanurista. Jos niitä helkkarin vii­sai­ta löy­tyy, jot­ka tietävät parem­min, miten hom­mat pitää hoitaa, niin mik­seivät nyt sit­ten ker­ro? Perutaan veronalen­nuk­set, ei minus­ta nyt ole kovin hyvä jut­tu, vaik­ka niin var­maan tulee käymään. Ener­giaverothan nyt nou­se­vat ja vihreät taput­ta­vat käsiään, eikä var­maan kiin­teistöveron nousu hirveästi ahdista? Vielä kun parkkipaikko­jen ilmais­es­ta jakelus­ta voisi mätkäistä hyö­tyville veroa, niin aina parempi.
  OS, paljonko Helsin­ki saa vuosi­ta­sol­la parkki­mak­su­ja? Meneekö pysäköin­tivirhe­mak­sut val­ti­olle vai kunnalle?
  Jos ja kun kunnan/valtion on vähen­net­tävä meno­ja, niin miten niistä vähen­nyk­sistä voi mitenkään sopia kenenkään kanssa? Ei mitenkään voi ajatel­la kunnan/valtion neu­vot­tel­e­van joka ikisen yksilön yms kanssa asi­as­ta. Jos OS:lla/vihreillä on tosi hyviä ajatuk­sia, niin hal­li­tuk­ses­sa nyt on kai aika help­po niitä esit­tää. Jos kump­pan­it hölmöjä, niin siitä vaan julk­isu­u­teen niil­lä hyvil­lä, järkevil­lä ajatuk­sil­la, jol­loin kaik­ki tajua­vat vihrei­den olleen älykkäitä ja muiden val­las­sa oli­joiden tyh­miä. Odotan mielenkiinnolla.

 14. “Tämähän on ihan sama jut­tu hal­li­tuk­sen osalta. Tee mitä tahansa, niin oppo­si­tio yms kilju­vat sen toimen­piteen ole­van hanurista. ”

  Poli­it­ti­nen päätän­tä on etu­ryh­mien etu­jen ajamista eli kun hal­li­tus päät­tää jotakin niin se suosii omaa kan­nat­ta­jakun­taansa , ei oppo­si­tion kan­nat­ta­jakun­taa. Sik­si oppo­si­tio ja muut tulon­jaos­sa häviävät arvostelevat.

  Tois­es­ki hal­li­tuk­ses­sa ei saa esit­tää julkises­ti poikkeav­ia esi­tyk­siä, se kat­so­taan muis­sa hal­li­tuskump­paneis­sa epolidaariseksi.
  Niin­pä nykyään yhteinen kan­ta kir­jataan tarkasti hal­li­tu­so­hjel­maan ja sitä nou­date­taan vaik­ka ympäristö muuttuukin.

  Vain oppo­si­tios­ta on mah­dol­lisu­us esit­tää vaihtoehtoja.

  Ja aika ihmeel­listä onkin vihrei­den käyt­täy­tymi­nen , hehän kalastel­e­vat ääniä istu­mal­la puolel­la kankul­la oppositiossa

  1. Saa­nen huo­maut­taa, että minä en ole hal­li­tuk­ses­sa enkä eduskun­nas­sa ja olen sik­si vapaa sanomaan ihan mitä hyvän­sä. Vas­taavasti min­un sanomi­sis­tani olen vas­tu­us­sa vain minä.

 15. Minä työsken­te­len val­tion hom­mis­sa. Tääl­läkin on tuot­tavu­u­so­hjel­mas­sa päätet­ty että luon­nol­lista pois­tu­maa käytetään ratio­nal­isoin­nis­sa hyväk­si. Plus lisäk­si kaik­ki alueel­lis­tamiso­hjel­mat ja muut sivujuonteet.

  Jos ratio­nal­isoin­tia tehtäisi­in muul­la tavoin, joudut­taisi­in vaa­ti­van tilanteen eteen; pitäisi päät­tää mitä tuote­taan ja mil­lä voimavaroil­la. Eihän täl­laiseen urakkaan voi ketään julkisel­la sek­to­ril­la päätök­siä tekevää pakottaa.. 

  Tehostamis­toimen­piteet kohdis­tu­isi­vat läh­es väistämät­tä van­hempaan työvoimaan. Ei sik­si että van­hem­mat työn­tek­i­jät oli­si­vat tuot­ta­mat­tomampia vaan sik­si että tuot­ta­mat­tomien työn­tek­i­jöi­den joukos­sa van­hem­mat ovat yliedustet­tuina. Tämä merk­i­tyk­sen ero on tärkeä.

 16. “Saa­nen huo­maut­taa, että minä en ole hal­li­tuk­ses­sa enkä eduskun­nas­sa ja olen sik­si vapaa sanomaan ihan mitä hyvän­sä. Vas­taavasti min­un sanomi­sis­tani olen vas­tu­us­sa vain minä”

  Tarkoitinkin, että hal­li­tuk­ses­sa vihreät eivät voi poike­ta linjasta.

  Muual­la tapah­tu­val­la jutustelul­la ei ole taas merkitystä

 17. Suomen kun­nis­sa on Län­si-Euroop­palaises­sa ver­tailus­sa val­ta­va määrä työn­tek­i­jöitä ja byrokra­ti­aa. Vähen­tämi­nen on siis help­poa jos mietitään vain vält­tämät­tömän työn määrää. Poli­it­tis­es­ti tehtävä on tietysti vaikea ja ain­ut real­isti­nen mah­dol­lisu­us on leika­ta kaikkial­ta vähän. 

  Mielestäni silti voitaisi­in ihan aluk­si lakkaut­taa kaik­ki työ­suh­teet, joil­la on jokin seu­raav­ista nimikkeistä: koor­di­naat­tori, suun­nit­teli­ja, apu­laisjo­hta­ja, pro­jek­tipääl­likkö, ‑työn­tek­i­jä, ‑koor­di­naat­tori, kehi­tyspääl­likkö… lis­taa voisi jatkaa suh­teet­toman kauan. Työ­suhtei­den lopet­tamisen jäl­keen huo­mataan, ettei mitään näkyvää muu­tos­ta kun­nan ydin­toimin­nois­sa havaita.

  Keskeinen ongel­ma on, että Suomes­sa koulute­taan val­ta­va määrä ihmisiä, jot­ka eivät valmis­tut­tuaan osaa mitään sel­l­aista, jos­ta joku halu­aisi jotain mak­saa omas­ta pus­sis­taan. Sil­loin heille pitää mak­saa palkkaa verovaroista ja paisu­va julki­nen byrokra­tia ja menokri­isi muo­dos­tu­vat katastrofaalisiksi.

  1. Suo­ma­lai­sis­sa kun­nis­sa opn paljon enem­män väkeä kuin vaikka­pa sak­salai­sis­sa ja ran­skalai­sis­sa jo sik­si, että ter­vey­den­huolto kuu­luu meil­lä kun­nille, Sak­sas­sa ja Ran­skas­sa ei kuulu.

 18. “Suo­ma­lai­sis­sa kun­nis­sa opn paljon enem­män väkeä kuin vaikka­pa sak­salai­sis­sa ja ran­skalai­sis­sa jo sik­si, että ter­vey­den­huolto kuu­luu meil­lä kun­nille, Sak­sas­sa ja Ran­skas­sa ei kuulu.”

  Tot­ta, mut­ta tuo ei poista sitä tosi­asi­aa, että Suomen kun­tasek­tori on pöhöt­tynyt eri­lai­sista pseudo­toimin­noista. Ter­vey­den­huoltoon Suomes­sa käytetään rahaa läh­es vähiten län­si­maises­sa ver­tailus­sa kuten var­masti tiedät.

  Nyt taas kun lama tulee niin kun­nis­sa leikataan puo­lus­tuskyvyt­tömiltä kuten lap­sil­ta ja mieli­sairail­ta. Köy­hät, sairaat, vam­maiset ja näi­den ryh­mien lapset ovat huonoim­mas­sa ase­mas­sa. Punav­ihreä hallintoko­or­di­naat­torisu­un­nit­teli­ja on kaikessa inhimil­lisessä läm­mössään epä­suo­rasti raakalais­mainen tappaja.

 19. “Suo­ma­lai­sis­sa kun­nis­sa opn paljon enem­män väkeä kuin vaikka­pa sak­salai­sis­sa ja ran­skalai­sis­sa jo sik­si, että ter­vey­den­huolto kuu­luu meil­lä kun­nille, Sak­sas­sa ja Ran­skas­sa ei kuulu.”

  No jaa. Toinen seli­tys löy­tyy vuosien 1965–1970 suurien ikälu­okkien työ­markki­noille tul­vimis­es­ta (100000 uut­ta työn­tek­i­jää vuosit­tain), ensim­mäisen öljykri­isin jälki­main­ingeis­sa kokoon run­na­tus­ta “hätäti­la­hal­li­tuk­ses­ta” ja 1970-luvul­la alka­neesta holtit­tomas­ta kun­tasek­torin paisut­tamis­es­ta jon­ka seu­rauk­se­na sen osu­us työl­li­sistä kasvoi 60-luvun alle viidestä pros­en­tista kahteenkymmeneen.

  Luon­nolli­nen pois­tu­ma yhdis­tet­tynä kun­tali­itok­si­in tar­joaa hyvän poh­jan aidolle kun­tasek­torin toim­into­jen ratio­nal­isoin­nille, mut­ta real­is­mia on olet­taa ettei mitään järkevää tapah­du ennen kuin kun­tasek­to­ril­la on saatu kun­non kri­isi aikaiseksi.

 20. Entäs pro­fes­sion­al­is­mi, pien­ten eri­ty­is­ryh­mien keskit­tynyt pain­os­tusvoima, val­tion normio­h­jaus palve­lu­tuotan­nos­sa yms. seikat, jot­ka voisi­vat selit­tää näkymät­tömiä extra-kus­tan­nuk­sia ja työl­lis­ten määrän kasvua julkisel­la puolella?

  Niin, tuskin ne kun­tasek­torin leikkauk­set kohdis­tu­vat väen­vähen­nyksinä muual­la kuin palveluis­sa. Kun­nathan ovat vielä valmi­ita lainaa­maan val­ti­olle rahaa näi­den tiehankkei­den jälki­ra­hoi­tus­mall­ien muo­dos­sa. Eli rah­haa riittää..

 21. “real­is­mia on olet­taa ettei mitään järkevää tapah­du ennen kuin kun­tasek­to­ril­la on saatu kun­non kri­isi aikaiseksi”

  Kri­isi on jo tääl­lä. Järkevän tapah­tu­mi­nen ei edes näköpi­iris­sä. Kur­jat kär­sivät kolois­saan ja neu­vot­teluhuoneista kan­tau­tu­va silkki­huiv­ien kahi­na ei vaimene. Hyv­in­voin­ti on kokon­ais­val­tainen pros­es­si. Pros­es­si on kokon­ais­val­taista hyv­in­voin­tia. Hyv­in­voin­tipros­es­si on kokon­ais­val­taista prosessihyvinvointia. 

  “Entäs pro­fes­sion­al­is­mi, pien­ten eri­ty­is­ryh­mien keskit­tynyt pain­os­tusvoima, val­tion normio­h­jaus palve­lu­tuotan­nos­sa yms. seikat, jot­ka voisi­vat selit­tää näkymät­tömiä extra-kus­tan­nuk­sia ja työl­lis­ten määrän kasvua julkisel­la puolella?”

  Voisitko hiukan ava­ta tuota?

 22. Mielestäni silti voitaisi­in ihan aluk­si “lakkaut­taa kaik­ki työ­suh­teet, joil­la on jokin seu­raav­ista nimikkeistä: koor­di­naat­tori, suun­nit­teli­ja, apu­laisjo­hta­ja, pro­jek­tipääl­likkö, ‑työn­tek­i­jä, ‑koor­di­naat­tori, kehi­tyspääl­likkö… lis­taa voisi jatkaa suh­teet­toman kauan. Työ­suhtei­den lopet­tamisen jäl­keen huo­mataan, ettei mitään näkyvää muu­tos­ta kun­nan ydin­toimin­nois­sa havaita.”

  Yksi­tyiseltä sek­to­ril­ta saisi näin vähen­net­tyä n 400000 henkilöä.

  Tästäkin pörssiy­htiöstä löy­tyy 178 Vice Presidenttiä.…..

 23. Nyt näyt­tää siltä, että meitä 50-luvul­la syn­tyneitä hui­jataan nois­sa “eläkeputk­i­tuk­sis­sa”

  Yri­tys tekee kak­si pape­ria, jos­sa toises­sa ilmoite­taan työ­suht­en päät­tyvän tuotan­nol­li­sista ja taloudel­li­sista syistä. Toises­sa taas ker­ro­taan henkilön lähtevän vapaaehtoisesti.
  Jälkim­mäistä pape­ria esitetään sit­ten TVR:lle.

  Henkilölle tästä on seu­rauk­sia eli jos työkkäri saa selville, että syy on muu kuin t&t syy niin put­keen ei pääse.

  Jos on syn­tynyt 40-luvul­la niin heille ei ole tästä enää vahinkoa, mut­ta 50-luku­lainen pää­tyy Cron­ber­gin keski­ty­se­leiri­in 8 euron pakkotyölliseksi

 24. Yri­tyk­set eivät enää häikaile käyt­tää kiristys­täkään elekeput­keen suostuttelussa:
  Työn­tek­i­jälle tar­jo­taan työtä osa-aikaise­na ‚työe­htosopimuk­sen alhaisim­mal­la pal­ka­lla ja joltain toiselta paikkakunnal­ta ellei työn­tek­i­jä suos­tu vapaut­ta­maan yri­tys­tä vastuusta.

  Kyl­lä siinä moni taipuu.

  Ja Cron­berg kan­nus­taa yri­tyk­siä tähän ker­toma­l­la, että työn­tek­i­jän on suos­tut­ta­va noi­hin roskaehtoihin

 25. Yksilön hölmöyt­tä. Aina voi käy­dä esit­tämässä sen varsi­naisen paperin tarvit­tavi­in paikkoi­hin. Eiköhän asi­at järjesty. Yri­tyk­set yrit­tävät tuol­la taval­la kiertää ns. omavas­tu­u­o­su­u­den, mikä on hiukan ikään­tynei­den osalta aika suuri. Kan­nat­taa ainakin sit­ten pyrk­iä saa­maan aika hyvän paketin, jos läh­tee siihen put­keen. Hesaris­sa asi­as­ta aika hyvä juttu.

 26. “Yksilön hölmöyt­tä. Aina voi käy­dä esit­tämässä sen varsi­naisen paperin tarvit­tavi­in paikkoi­hin. Eiköhän asi­at järjesty. Yri­tyk­set yrit­tävät tuol­la taval­la kiertää ns. omavas­tu­u­o­su­u­den, mikä on hiukan ikään­tynei­den osalta aika suuri.”

  Ei ole työn­tek­i­jän hölmyt­tä muu­ta kuin siinä miel­sä, että kuvit­telee yri­tys­ten johdon ole­van rehellisiä. 

  Työ­nan­ta­ja joutuu vält­tyäk­seen noista mak­su­ista esit­tämään paperin TVR:lle ‚joka tietysti infor­moi kas­saa ja työkkäriä todel­lis­es­ta irti­sanomisyys­tä, jot­ka sit­ten peru­vat työt­tömyysko­r­vauk­sen ja pahim­mass tapauk­ses­sa työn­tek­i­jän kat­so­taan syyl­listyneen petokseen .

  TVR ei voi suosia väärinkäyt­täjiä mon­es­takaan syys­tä esim kuka­pa sen mak­su­va­jeen kattaisi?

  Niin­pä ain­oak­si keinok­si jää työn­tek­i­jän ilmiantaminen.

 27. En oikein käsitä tätä jut­tua. Tavalli­nen ihmi­nen­hän tarvit­see sen paperin, mis­sä hänet on irti­san­ot­tu t&t asioiden takia. Mitä hänelle kuu­luu, mitä “her­rat” puuhaa muual­la??? Mik­si hän edes itse lait­taisi nimeän­sä johonkin val­heel­liseen paperi­in, jol­la olisi hyö­tyä vain irti­sanoneen fir­man osakkeenomistajille?
  DI:lle tämä jut­tu on liian vaikea käsittää.
  Jos tohon “kaup­paan” sisäl­tyy jotain muu­ta kun­nol­lista, niin ymmärtäisin?
  Eivätkö tänäänkään vielä maini­tut yhteisöin­stanssien atk-jär­jestelmät ole yhteensopivia???????

 28. OS:lle olen kyl­lä tietoinen. ettet ole eduskunnassa/hallituksessa, mut­ten voi uskoa että mielip­i­teesi oli­si­vat “kär­päsen suri­naa” oman puolueesi päät­täjille. Jos niin, olen ihmeis­säni. Allt är möjligt, kai???

 29. “Saa­nen huo­maut­taa, että minä en ole hal­li­tuk­ses­sa enkä eduskun­nas­sa ja olen sik­si vapaa sanomaan ihan mitä hyvän­sä. Vas­taavasti min­un sanomi­sis­tani olen vas­tu­us­sa vain minä.”

  No onpa outo asenne! Kyl­lä ex-min­is­te­rien, ex-puolue­jo­hta­jien, yms. sanomisil­la on enem­män pain­oar­voa kuin mei­dän taval­lis­ten nor­maalien puheilla. 

  Eikä tämä rajoitu vain julkiseen elämään: itse olen erään yhdis­tyk­sen enti­nen puheen­jo­hta­ja ja kyl­lä min­ua siel­lä edelleen kuun­nel­laan taval­lista tarkem­min, vaik­ka en ole enää muu­ta­maan vuo­teen kuu­lunut edes yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­seen tai ollut muuten toimin­nas­sa akti­ivis­es­ti mukana.

 30. “Mik­si hän edes itse lait­taisi nimeän­sä johonkin val­heel­liseen paperi­in, jol­la olisi hyö­tyä vain irti­sanoneen fir­man osakkeenomistajille?
  DI:lle tämä jut­tu on liian vaikea käsittää.”

  Työ­nan­ta­ja kyke­nee kisritämään työn­tek­i­jää eli työ­nan­ta­ja tar­joaa ikään­tyneelle kak­si vaihtoehtoa:
  Toinen on työe­htosopimuk­sen pieni­palakkaisin työ osaikaise­na jos­sain muual­la esim helsinkiläiselle Rovaniemeltä.
  Se täyt­tää tietysti muodol­lis­es­ti tuon uudelleensijoitusvelvoitteen,Jos työn­tek­i­jä kieltäy­tyy niin hän on syypää työ­suh­teen purku­un, eli syy ei ole enää t&t ja työn­tek­i­jä joutuu karenssi­in eikä ole oikeutet­tu lisäpäivi­in eli hän joutuu sos­sun ja cron­bergien pom­potet­tavak­si eli 8 euron pakkotöihin

  Toinen vai­h­toe­hto on allekir­joit­taa tuo toineni­in paperi ja päästä joten­sakin kun­ni­al­la pois työelämästä ja vält­tää pompottelun

 31. “Tuo on kyl­lä rikos, joka kan­nat­taisi paljastaa”

  Iltasanomis­sa tuos­ta TVR:n hui­jaamis­es­ta ker­rot­ti­in. Ja olen kyl­lä näh­nyt fir­mas­samme noi­ta kak­sia papere­i­ta. En ensin oikein tajun­nut mihin sitä käytet­tään, mut­ta tuo Iltasanomien kir­joi­tus pal­jasti jutun

  Yri­tyk­sen tekemä kiristys taas ei ole juurikaan men­esty rikostapauk­se­na, syyt­teeseen joutunee tässäkin tapuk­ses­sa työntekijä.

  Enpä usko, että niin rohkeaa syyt­täjää Suomes­ta löy­tyy, että uskaltaisi haas­taa Nokian oikeuteen

  Työn­tek­i­jä sen sijaan menett­tää etuuten­sa, joutu­us syyt­teeseen petok­ses­ta ja joutuu vielä korvausvastuuseen.

 32. Liian Van­ha:
  “Jos työn­tek­i­jä kieltäy­tyy niin hän on syypää työ­suh­teen purku­un, eli syy ei ole enää t&t ja työn­tek­i­jä joutuu karenssi­in eikä ole oikeutet­tu lisäpäiviin”

  Lisäpäiväoikeus ei riipu työ­suh­teen päät­tymisen syistä (ain­oas­taan siitä, että 500 päivää ansiosi­don­naista ei saa tul­la täy­teen vuo­den 1950 jäl­keen syn­tyneil­lä ennen kuin täyt­tää 59)
  Kat­so työt­tömyys­tur­vala­ki 9§ (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290)

  Lisäpäivien rahoituk­seen työ­suh­teen päät­tymistapa sen sijaan vaikut­taa merkit­tävästi. Jos työ­nan­ta­ja irti­sanoo ikään­tyneen työn­tek­i­jän jolle syn­tyy oikeus lisäpäivi­in, työ­nan­ta­jan mak­su­o­su­us lisäpäivien kus­tan­nuk­sista on jopa 80% (riip­puu työ­nan­ta­jan koosta).

 33. “Lisäpäiväoikeus ei riipu työ­suh­teen päät­tymisen syistä (ain­oas­taan siitä, että 500 päivää ansiosi­don­naista ei saa tul­la täy­teen vuo­den 1950 jäl­keen syn­tyneil­lä ennen kuin täyttää ”

  Karenssi­in sil­lä irti­sanomis­syyl­lä on vaikutusta.
  Jos se on joku muu kuin t&t niin karenssi on 2–3 kuukaut­ta riip­puen syystä.
  Pistin kyse­lyn kas­salle tuos­ta lisäpäiväoikeu­den mene­tyk­ses­tä, kos­ka sel­l­aista kuitenkin on tapahtunut .
  Voi olla että syy on muu, mut­ta tarkistetaan

 34. “Jos työ­nan­ta­ja irti­sanoo ikään­tyneen työn­tek­i­jän jolle syn­tyy oikeus lisäpäivi­in, työ­nan­ta­jan mak­su­o­su­us lisäpäivien kus­tan­nuk­sista on jopa 80% (riip­puu työ­nan­ta­jan koosta).”

  Muta työ­nan­ta­ja vapau­tuu vmak­suelvol­lisu­ud­es­ta, jos irti­san­im­sen syy on muu kuin t&t,
  Eli työ­nan­ta­jalle on jätet­ty muka­va takaportti.
  Työn­tek­i­jälle kir­joite­taan syyk­si t&t ja TVR:lle esitet­tään paperi , jos­sa syy on työn­tek­i­jän vapaae­htoinen lähtö . Ei ihme, että meiltäkin pis­tet­ti­in akik­ki ikään­tyneet pel­lolle kah­den lapun taktiikalla

 35. Itse asi­as­sa tuol­la 80 % kor­vaussään­nöl­lä ei ole paljoa vaiku­tus­ta suurten yri­tys­ten halu­un työn­tää ikään­tyneitä putkeen.

  Se on help­po kiertää täl­lä kah­den paperin poli­ti­ikalla. Työ­nan­ta­jal­la on myös työka­lut joil­la kiristää vas­tustel­e­va työn­tek­i­jä putkeen
  Toisek­si mak­sut lankea­vat vas­ta kun irti­san­ot­tu työntää.

  Toinen ongel­ma on, että mak­sut lankea­vat vas­ta kun henkilö täyt­tää 63-vuot­ta, siis jopa kuusi vuot­ta siitä kun henkilö on työn­net­ty putkeen.
  Ei kukaan johat­ja ajat­tele niin pitkälle, organ­isaa­tiot ovat muut­tuneet mon­ta ker­taa ja kus­tan­nusten kerääjä on häipynyt bonuksineen.
  Meil­lä ei ole yhtään toim­i­tusjo­hta­jaa, joka olisi ollut näin pitkän ajan jäl­keen vas­taa­mas­sa teoistaan.

  Kyl­lä täy­tyy sanoa, että päät­täjät ovat vier­aan­tuneet elävästä elämästä kuin NL johto 80-luvulla.
  Ja työmin­is­terik­sikin kel­paa henkilö ‚jol­la ei ole päivänkään työkokemusta

 36. OS, voisiko se työmin­is­teri tukkia tuon ilmi­selvän vilpin? Tietysti koko hal­li­tuk­sen kanssa, mut­ta ottaen alot­teen ja ker­toma­l­la sit­ten julkises­ti ketkä min­is­ter­it (puolueet) kannattavat/vastustavat asi­aa. Olisi kyl­lä mie­lenki­in­toinen tilanne. En mil­lään usko, ettei olisi kohtu­ullisen help­poa lain­säädön­näl­lä hoitaa tuo jut­tu. Jotenkin ton Hesa/Rovanie­mi- jutun jäl­keen tuli halu ottaa käsikranaatti/joku muu kän­nyyn. Ymmär­rän, että työntekijän/työnantajan kannal­ta var­maan kohtu­ulli­nen diili, mut­ta lakia ajatellen ja varsinkin työ­nan­ta­jaa helpot­ta­vana jip­pona ei kai ihan ok? Tuli muuten mieleen, eikö yksilö voi kieltäy­tyä tar­jo­tus­ta Rovan jutus­ta ja saadessaan sit­ten irti­sanomisen, viedä jutun ammat­tili­iton tuel­la raas­tu­paan, jol­loin ehkä saisi oikeut­ta? Eikö minkään instanssin mie­lenki­in­to asi­aan nyt riitä ton jutun hoita­miseen kun­toon? Joku ne rahat kuitenkin mak­saa, tyh­mät firmat?

 37. “OS, voisiko se työmin­is­teri tukkia tuon ilmi­selvän vilpin? Tietysti koko hal­li­tuk­sen kanssa, mut­ta ottaen alot­teen ja ker­toma­l­la sit­ten julkises­ti ketkä min­is­ter­it (puolueet) kannattavat/vastustavat asiaa. ”

  Kun Nokia har­ras­taa tätä vilp­piä niin eipä siihen poli­itikot uskalla puuttua.
  Var­maan Nokia on osal­lise­na siihen,että ko por­saan­reikä on syntynyt.

  Yleen­säkään nykyiset poli­itikot eivät uskalla paran­taa työn­tek­i­jän oikeuksia.

  Mei­dän lähtö­sop­paris­sa, siis siinä, joka piilote­taan kas­sakaap­pi­in odot­ta­maan TVR:n laskua 2013 jäl­keen lukee:

  “Työn­tek­i­jä ei ollut halukas otta­maan vas­taan työ­nan­ta­jan hänelle tar­jol­la ollei­ta mui­ta, kor­vaavia tehtäviä”
  Täl­lä lauseel­la työ­nan­t­ja vapau­tuu maksuvlvoitteesta.

  Todel­lisu­udessa mitään työtä ei ole edes tar­jot­tu ensisi­jais­es­ti putkea. Ja sille vas­taan­hang­oit­tel­e­valle tar­jo­taan työe­htosopimuk­sen alin­ta palkkaa ja osa-aikaise­na ja vielä muut­toa toiselle paikkakunnalle

 38. Ja yri­tyk­sen mak­su­velvoite lop­puu jo 63-vuo­ti­aana, joten 61-vuo­ti­aana irti­san­otus­ta ei syn­ny mitään kuluja.

  Kuitenkin mei­dän 50-luku­lais­ten on tehtävä töitä 65–68-vuotiaaksi, jot­ta saisi 60 % eläkettä

 39. “Cron­berg on huonoin työmin­is­teri kaut­ta aiko­jen, hän ei ole kyen­nyt tekemään mitään ikään­tynei­den ase­man paran­tamisek­si edes julkisel­l­la sek­to­ril­la eikä muidenkaan ryh­mien osalta.”

  No höp­sis! Cron­berg on paran­tanut selvästi tutk­i­joiden ase­maa. Aiem­min he oli­vat ihan täysin lain­suo­jat­to­mia ja kokon­aan ilman minkään­laista työt­tömyys­tur­vaa, jos palka­n­mak­su lop­pui. Kuitenkin tämän joukon varas­sa on taas seu­raa­va nousu eikä kaikkia lah­jakkaimpia tutk­i­joi­ta saa ajaa yliopis­toista fir­mo­jen tutkimuskeskuksiin. 

  “Ja työmin­is­terik­sikin kel­paa henkilö ‚jol­la ei ole päivänkään työkokemusta”

  Jos tuol­lainen asenne on yleisem­pikin, niin ei ihme, että tutk­i­joista kerke­si tul­la työ­markki­noil­la sitä kaikkein alin­ta ja tur­vat­tom­inta sakkia — ilman mitään turvaverkkoja.

 40. Vihreät ovat monel­la taval­la ratkaisi­jan roolissa
  puhut­taes­sa siitä lin­jas­ta, mikä kaupun­gin henkiöstöpoli­ti­ikas­sa val­i­taan. Kokoomuk­sen linja
  tiede­tään, joten vihreät toisek­si suurim­pana ryh­mänä pystyy omil­la ratkaisuil­laan vaikuttamaan
  hyvin keskeis­es­ti siihen, mikä on vallitseva
  yleinen lin­ja. Ulkois­tamiset, väen vähennykset
  vai omana työnä laadukkaasti suoritet­tu palvelu
  kun­nioit­taen asial­lisia työe­hto­ja. Kokon­aistaloudel­lis­es­ti tämä vai­h­toe­hto on aina
  pitkässä juok­sus­sa kan­nat­tavampi kuin yksi­ty­is­tet­ty eri­laisi­in vip­paskon­stei­hin perus­tu­va työllistäminen.
  En ymmär­rä mik­si se on niin kauheaa, jos verotusta
  kiris­tetään, jos vastapain­ok­si saadaan vastineeksi
  laadukas­ta ja toimi­vaa palvelua.Onhan tun­net­tua, että selvä enem­mistö ihmi­sistä hyväksyy
  vero­tuk­sen kiristyk­sen, kun­han hom­ma toimii.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.