Kiitos hallitukselle

En ole solke­naan kiit­tänyt hal­li­tuk­sen toimia, mut­ta nyt siihen on aihet­ta: kiitos kiin­teistöveron pakol­lis­es­ta korotuksesta!

Kiin­teistövero on hyvä vero, kos­ka sil­lä ei ole negati­ivisia kan­nustin­vaiku­tuk­sia. Vielä parem­pi se olisi, jos se kohdis­tu­isi vain maapo­h­jaan, eikä itse raken­nuk­seen. Se on tapa sosial­isoi­da maapo­h­jan ansioton arvon­nousu yhteiseen käyt­töön, mihin se kuu­luukin, kos­ka yhteiskun­nan toimet maan hin­taa ovat nos­ta­neet. Kiin­teistövero ei pitkäl­lä aikavälil­lä nos­ta asumiskus­tan­nuk­sia, kos­ka vaik­ka vuo­tu­inen mak­su nousee, asun­non (ton­tin) osto­hin­ta ale­nee. Vaik­ka kaikkien talousti­eteitä opiskellei­den pitäisi tietää tämä, yhteys on niin abstrak­ti, etteivät nuoret ikälu­okat, joiden etu­ja tässä aje­taan, lähde kaduille mie­lenosoituk­seen kiin­teistöveron puoles­ta. Opin­to­tu­ki tun­tuu niin paljon välit­tömäm­mältä etuudelta.

Tot­ta kai kiin­teistövero puraisee sitä, joka on ensin mak­sanut asun­nos­taan tolkut­toman hin­nan ja saa sen jäl­keen niskaansa kiin­teistöveron koro­tuk­sen.  Kyse onkin tulon­jaos­ta sel­l­ais­ten omis­ta­jhien kuin minä ja asun­tomarkki­noille pyrkivien nuorten välil­lä. Pitkäl­läaikavälil­lä korkeas­ta kiin­teistöveros­ta hyö­tyvät liki kaik­ki — pait­si ne, jot­ka kieli pitkäl­lä odot­ta­vat Helsin­gin ympäril­lä ole­vien kar­tanoiden­sa kaavoitusta.

On tietysti kun­nan­val­tu­ute­tun epälo­ogista kiit­tää hal­li­tus­ta siitä, että hal­li­tus pakot­taa kun­nat toim­i­maan järkevästi, mut­ta kun­nal­lispoli­ti­ik­ka on niin pop­ulis­min vaivaa­maa, ettei päätöstä saa­da ilman pakkoa aikaan. Pyy­siväthän kepu­laiset kun­natkin, että val­tio pakot­taisi niitä nos­ta­maan kotihoidontukea.

40 vastausta artikkeliin “Kiitos hallitukselle”

 1. USDA:ssa on korkea kiin­teistövero, mut­ta ei se estänyt asun­to­jen hin­nan nousua.
  Asun­to­jen hin­toi­hin vaikut­ta­vat mon­et muutkin tek­i­jät kuin vero­tus , joten käytän­nössä vaiku­tus on teoreettinen

 2. Suurelle eläkeläisjoukolle, joka on mak­sanut asun­ton­sa jo 20 vuot­ta sit­ten, korkea kiin­teistövero merk­it­see köyhyysloukkua.

  Eli hyö­tyjiä ‚teo­reett­tis­es­ti, ovat nuoret ja häviäjiä eläkeläiset

 3. Kuin­ka mon­ta Oden kir­joi­tus­ta ei käsit­tele jotain muka kos­mista epäoikeu­den­mukaisu­ut­ta, joka pitää jotenkin pakko­toimin ja sank­tioin vält­tämät­tä korjata?

  Kuin­ka olemme koskaan pär­jän­neetkään tuhan­sia vuosia ilman osmo­laista oikeudenmukaisuutta?

 4. Osmo, yksi vaiku­tus kiin­teistöverol­la on — riip­puen siitä, miten se jär­jestetään. Väärin toteutet­tu korkea kiin­teistövero saat­taa ehkäistä alueelle tehtäviä investoin­te­ja, sil­lä kiin­teistövero leikkaa investoin­tien mak­sajien mak­sukykyä (kos­ka osa mak­sukyvys­tä leikkaan­tuu korkeam­man veron muodossa). 

  Sinän­sä silti kiin­teistövero lie­nee yksi parem­mista tavoista verottaa.

 5. Hyvä muu­tos, mut­ta ajoi­tus on väärä. Kiin­teistöveron koro­tus ceteris paribus las­kee asun­to­jen hin­to­ja, tilanteessa jos­sa hin­nat laske­vat muutenkin tämä on ongel­ma kos­ka asun­to­jen hin­tat ovat jäykkiä. Olisi pitänyt tehdä sil­loin kun asun­to­jen hin­nat nousivat.

 6. Itse asi­as­sa vihreät aja­vat veror­a­situk­sen siirtämistä hyvä­tu­loisil­ta pienituloisille.

  Kun asun­to­jen arvot määritel­lään pienen
  hyv­in­toimeen­tule­van joukon ostokyvyn mukaan niin asun­to­jen vero­tusar­vot ovat yliarvostettuja.

  Tulovero­helpo­tuk­set hyödyt­tävät aina eniten hyvä­tu­loisia, sil­lä pros­en­tu­aal­isi­na ne suo­si­vat niitä , joil­la on suurim­mat tulot.

  Eri­toten val­tion­veron tark­istuk­set hyödyt­tävät suurituloisia.

  Se sijaan kiin­teistövero iskee kaikki­in, sil­lä Suomes­sa on pakko asua jos­sakin asun­nos­sa, kauan ei roskalaatikos­sa pysy hengissä.

  Abolu­ut­tise­na mak­suna se iskee kaikkein eniten pienituloisiin..

  Vaik­ka vero näky­isikin teo­reett­tise­na parin euron lasku­na asun­to­jen neliöhin­nois­sa, häviäjiä on paljon enem­män ja ne ovat eri­tyis­es­ti pienituloisia.

  Vihreät ovat aat­teil­taan samaa navet­taa Kokoomuk­sen kanssa, sisään men­nään vain eri päästä

 7. Oikeu­den­mukaisu­us on kiin­teistöverossa kaukana

  Suo­ma­laiset kiin­teistöt ovat huonos­sa kun­nos­sa. Lähivu­osi­na tehdään putkire­mont­te­ja ja mui­ta iso­ja kor­jauk­sia hir­muinen määrä. 1980-luvun alku­un asti ker­rostalot raken­net­ti­in semen­til­lä, joka rapau­tuu pakkases­sa. Paljon muitakin raken­nusvirheitä on tehty. Pari vuot­ta sit­ten laskin, että tule­vista remon­teista kerätään arvon­lisäveroa enem­män vuodessa kuin niistä mak­se­taan kiinteistöveroa.

  Omas­sa asun­nos­sa asum­i­nen on näis­sä 1960–1980-luvulla enem­män tai vähem­män surkeasti raken­ne­tuis­sa talois­sa jo nyt kallista. Kun kiin­teistöveroa korote­taan, tulee asum­i­nen entistäkin kalli­im­mak­si. Nuo­ril­la per­heil­lä on edessään asun­to­lain­o­jen mak­sami­nen korkeam­mil­la koroil­la, isot remont­tiku­lut ja vielä kohoa­vat kiin­teistöverot. Mon­et eläkeläiset joutu­vat näit­ten mak­su­jen jäl­keen vaikeaan tilanteeseen, ja pahim­mil­laan joudu­taan myymään työelämävu­osien aikainen ain­oa säästö – asun­to – korkei­den asumiskus­tan­nusten maksamiseksi.

  En nyt viit­si sanoa, että Suomes­sa on yhä enem­män asukkai­ta, jot­ka eivät koskaan mak­sa asumis­es­taan euroakaan, vaik­ka saa­vat asua lähel­lä Helsin­gin keskus­taa. Näitä vapaa­matkus­ta­jia etenkin vihreät halu­a­vat lisää, mut­ta samaan aikaan halu­taan ran­gaista yhä ankaram­min niitä, jot­ka mak­sa­vat itse asumisensa.

  Yhteiskun­ta halu­aa kerätä mak­sav­il­ta kansalaisil­taan kaiken viimeistä euroa myöten. Mut­ta raho­jen käyt­tö on yhä holtit­o­m­paa. Esimerkik­si syn­nyinkaupunk­i­ni Salo kirvis­telee raha­pu­las­sa, mut­ta samaan aikaan sil­lä on palkkalis­toil­laan iso joukko kallispalkkaisia van­ho­ja kun­nan­jo­hta­jia, jot­ka itsekin myön­tävät, ettei ole järkevää tekemistä. Täl­lai­sista pienistä puroista tulee se suuri raha­pu­la, jon­ka takia tarvi­taan mil­jarde­ja euro­ja lisää velkaa ja verotuloja.

 8. En ymmär­rä mik­si omaisu­u­den vero­tuk­sen kiristymi­nen kiin­teistöveron kaut­ta on nimeno­maan pieni- ja keski­t­u­loisille huonom­pi vai­h­toe­hto kuin tulo­jen tai kulu­tuk­sen vero­tuk­sen vas­taa­va nos­to. Kyl­lä niil­lä hyvä­tu­loisil­la on kalli­im­mat asunnotkin.

 9. Mitähän saan vasti­neek­si tuos­ta ihmeitä tekevästä koro­tuk­ses­ta? Tai kuka oikeas­t­aa saa? Omin voimin tekemässään talos­sa asuva?

 10. Kiin­teistöveron koro­tus paikkaa hie­man viime vuosi­na tavak­si tul­lut­ta omaisuuk­sien vero­tuk­sen keven­tämistrendiä. Vero­tus kohdis­tuu tietysti aina väärin jonkin osa­puolen mielestä. Aina on tapana nos­taa kiin­teistöveroasi­as­sa esille pien­i­t­u­loisen eläkeläisen suuren, usein vajaakäytössä ole­van ton­tin vero­tuk­sen kohtu­ut­to­muus. Tämä liene hoidet­tavis­sa sovelta­mal­la vero­tuk­sen ns kohtu­ullisu­us­pe­ri­aatet­ta eli suo­ma­l­la vero­helpo­tus määräaikaise­na tapauskohtaisesti.

  Suomes­sa kiin­teistövero­tuk­sen taso on ver­rat­tain alhainen hal­li­tuk­sen koro­tus­esi­tyk­senkin real­isoidut­tua. Tasoa voitaisi­in nos­taa sys­temaat­tis­es­ti vuosikymme­nen ajan ainakin n 0,1 — 0,2%/vuosi.

 11. Eihän korkeas­ta kiin­teistöveros­ta kovinkaan mon­elle nuorelle olisi iloa. Logi­ikkani sanoo että siitä seu­raisi vuokranko­ro­tus, kun asun­non omis­ta­ja halu­aa viivan alle yhtä paljon kuin ennen veronkorotusta.
  Toisek­si oikeu­den­ta­juani vas­taan sotii se, että verote­taan elämisen min­imiedel­ly­tyk­siä. Näi­hin kuu­luu minim­i­toimeen­tu­lo ja paik­ka jos­sa asua, oli se sit­ten oma tai vuokra. Kulu­tusverot à la ekologi­nen ver­ou­ud­is­tus on parem­pi vai­h­toe­hto, jos jotain pitää nostaa.

 12. tpyy­lu­o­ma: “Kiin­teistöveron koro­tus ceteris paribus las­kee asun­to­jen hin­to­ja, tilanteessa jos­sa hin­nat laske­vat muutenkin tämä on ongel­ma kos­ka asun­to­jen hin­tat ovat jäykkiä. Olisi pitänyt tehdä sil­loin kun asun­to­jen hin­nat nousivat.”

  Mil­lä perus­teel­la asun­to­jen hin­nat ovat jäykkiä? Mil­lä perus­teel­la asun­to­jen todel­li­nen arvo on nyt alem­pana kuin niiden hin­nat? (Miten val­tio voisi ikinä tietää mil­loin hin­nat ovat todel­lista arvoa korkeam­mat?) Mil­lä perus­teel­la kiin­teistöveron koro­tus ei alen­na hin­to­ja samas­sa suh­teessa kuin asun­to­jen todel­li­nen arvo alenee?

 13. Eikö olisi parem­pi pois­taa asun­to­lainan korkovähen­nys? Se nos­taa juuri pien­ten ensi­a­sun­to­jen hin­to­ja ja vaku­u­tusar­vo­ja ja kuumen­taa asuntomarkkinoita.

  Monis­sa mais­sa juuri kiin­teistövero on vero­tuk­sen pro­gres­si­ivi­nen ele­ment­ti, rikkaasti asu­vat mak­sa­vat enem­män. Sinän­sä en pidä ongel­mana kiin­teistöveron nousua jos tulovero samal­la laskee.Ongelma se on ‑taas ker­ran- tulot­tomille vuokra-asu­jille, jot­ka tarvit­se­vat lisää tulon­si­ir­to­ja kohon­nei­den vuokrien maksuun.

 14. Ter­ve Osmo, kieltämät­tä hal­li­tus yllät­ti ilois­es­ti. Kan­nustin­vaiku­tuk­sista voisi tietysti maini­ta vielä mah­dol­lisen työn tar­jon­taan kan­nus­ta­van, siis posi­ti­ivisen tulo­vaiku­tuk­sen. Keskimääräisen veron kiristymi­nen ilman että mar­gin­aaliv­ero kiristyy tuot­taa aika lievin ole­tuksin pienen työn tar­jon­nan kasvun. Tulo­vaiku­tus voi olla lähel­lä nol­laa, mut­ta kuitenkin oikean suun­tainen. Siis, kukaties, joku joka on ollut aikeis­sa pian jäädä eläk­keelle, saat­taa nyt ajatel­la tekevän­sä vähän lisää työtä, kos­ka eläk­keel­lä jää vähän vähem­män rahaa käteen kiin­teistöveron koro­tuk­sen jälkeen.

 15. AB, kuten sen joku tote­si, ekon­o­mistien mielestä ihmiset ovat hul­lu­ja kun eivät suos­tu myymään asun­toaan halvem­mal­la kun sen osti­vat, ihmis­ten mielestä taas ekon­o­mistit ovat hul­lu­ja kun ehdot­ta­vat moisia… Nimeno­maan asun­tokau­pas­sa myyjät anta­vat myyn­ti­aiko­jen pide­tä ja tekevät tap­pi­o­ta ennen kuin laske­vat hin­taa, eli toimi­vat irra­tionaalis­es­ti. Asian voi käsit­teel­listää vaik­ka niin että asun­to­jen luon­nolli­nen mak­simide­flaa­tio on pieni, eli hin­to­jen lasku tasolle jol­la kaup­pa taas käy on hidas­ta. Tässä on se ongel­ma että sen aikaa kun kaup­pa seisoo, niin raken­nus­miehet, kiin­teistövälit­täjät, arkkite­hdit, rautakaup­pi­aat, jne. pyörit­televät käsiään.

 16. “Eihän korkeas­ta kiin­teistöveros­ta kovinkaan mon­elle nuorelle olisi iloa. Logi­ikkani sanoo että siitä seu­raisi vuokranko­ro­tus, kun asun­non omis­ta­ja halu­aa viivan alle yhtä paljon kuin ennen veronkorotusta.”

  Vuokranko­ro­tus­ta ei voi seu­ra­ta, kos­ka täl­löin vukranan­ta­ja hin­noit­telisi itsen­sä ulos markki­noil­ta. Markki­noiden vuokrata­so riip­puu yhteisön vuokran­mak­sukyvys­tä, mikä aset­taa asun­to­jen hin­tata­son (ja yleisen vuokrata­son). Maan hin­taan kohdis­tu­va vero leikkaa kiin­teistö­var­al­lisu­u­den arvoa veron ver­ran, joten asun­not halpenevat ja velkaa tarvi­taan vähem­män. Vuokrat pysyvät ennal­laan, mut­ta maan hin­nas­ta saadut vero­tu­lot alen­ta­vat ansio­tulovero­tus­ta, joten tilanne palka­nsaa­jalle paranee.

 17. Tulo­ja voidaan verot­taa, mut­ta asumis­es­ta ei saa tulo­ja. Joskus voi tul­la meno­jen vähen­nyk­siä. Sik­si ei ole saman­tekevää kerätäänkö verot palkoista tai kiinteistöstä.

  Kiin­teistövero ei juurikaan vähen­nä Helsin­gin ympäril­lä ole­vien kar­tanoiden omis­ta­jien ansiot­toman arvon­nousun määrää. Arvon­nousun voisi verot­taa täysimääräis­es­ti vai­heessa kun kar­tanon maat myy­dään. Ansiot­toman arvon­nousun mak­sa­jat ovat ihan eri henkilöt kuin ne, jot­ka nousus­ta voit­ton­sa tekevät.

  Omas­sa talos­sani asuu pien­i­t­u­loisia eläkeläisiä, jot­ka ovat työelämän­sä aikana säästäneet itselleen oman asun­non. Hei­dän kotien­sa ansioton arvon­nousu ei heitä itseään hyödytä, korkein­taan per­il­lisiä. Mut­ta ennen perin­nön jakoa pitäisi eläkeläisenkin pystyä elämään talos­sa, jos­sa remont­tikus­tan­nuk­set ovat jo vuosia ylit­täneet kaik­ki muut asumisen kulut, eikä kor­jauk­sille ole lop­pua näkyvis­sä. Eläke­tu­lot eivät kas­va asumiskus­tan­nusten nousun tahdis­sa, jol­loin ain­oa keino selviy­tyä on vähen­tää peruselämisen menoja.

  Vero­tuk­sen siu­nauk­sel­lisu­ut­ta tohtorit kehu­vat kil­paa. Voisiko joskus kokeil­la sosi­aal­i­tur­van alen­tamista. Vai mitä san­otte Korkeim­man oikeu­den helmiku­us­sa tekemästä päätök­ses­tä, jos­sa etiopi­alais­naisen vääril­lä tiedoil­la saa­mat tuki­ra­hat kat­sot­ti­in lail­lisik­si. Muutin tuki­ra­hat palkak­si. Rou­va oli ansain­nut vuosi­na 2001–2002 kuukausit­tain asum­is­tu­ki huomioiden 5000 euron palkkaa vas­taa­van sum­man. Selvi­tyk­sen asi­as­ta olen julkaissut sivus­tol­la http://www.barrikadi.fi

 18. “Omas­sa talos­sani asuu pien­i­t­u­loisia eläkeläisiä, jot­ka ovat työelämän­sä aikana säästäneet itselleen oman asun­non. Hei­dän kotien­sa ansioton arvon­nousu ei heitä itseään hyödytä, korkein­taan per­il­lisiä. Mut­ta ennen perin­nön jakoa pitäisi eläkeläisenkin pystyä elämään talos­sa, jos­sa remont­tikus­tan­nuk­set ovat jo vuosia ylit­täneet kaik­ki muut asumisen kulut, eikä kor­jauk­sille ole lop­pua näkyvis­sä. Eläke­tu­lot eivät kas­va asumiskus­tan­nusten nousun tahdis­sa, jol­loin ain­oa keino selviy­tyä on vähen­tää peruselämisen menoja.”

  Niin. Mum­mol­la on omaisu­ut­ta, asun­to-osake tai iomakoti­talo­tont­ti, mut­ta eläke ei ole kovin kum­malli­nen. Ja sit­ten kaupun­ki perii kiin­teistöveroa. Kuten täl­lä foo­ru­mil­la todet­tin Hesatin jutus­ta malmi­lais­mum­mus­ta jon­ka parin tuhan­nen neliön ton­tin kiin­teistövero ajaa perika­toon, että onnek­si pankit on kek­sit­ty. Ylä-Malmin toril­la rol­laat­to­ri­etäisyy­del­lä niitä on useampi.

  Mum­mu voi ottaa asun­to-omaisu­ut­taan vas­ten kiin­teistöveroa vas­taa­van sum­man lainaa jota ei lyhen­netä joka kuukausi, jos mum­mo elää vaik­ka 20 vuot­ta niin lainaa saat­taa ker­tyä jopa use­ampi pros­ent­ti asun­non arvos­ta. Yrit­tääkö Vaahtera ken­ties sanoa että huu­ta­va vääryys on etteivät per­il­liset saakaan vela­ton­ta asuntoa?

  Pidän kiin­teistöver­tous­ta parem­pana vai­h­toe­htona kuin vaikka­pa sosi­aal­i­tur­van alen­tamista. Esimerkik­si asum­istuen alen­t­a­mi­nen osu­isi niihin oikeasti köy­hi­in vuokral­la asu­vi­in mummuihin.

 19. tpyy­lu­o­ma: Väität siis, että raken­nus­li­ik­keetkin ovat sitoutunei­ta liikaa van­hoi­hin hin­toi­hin eivätkä reagoi kuten pitäisi kysyn­nän ja tar­jon­nan muu­tok­si­in? Mik­si ole­tat, että raken­nus­li­ik­keet joiden toimeen­tu­lo on kiin­ni asun­to­jen myyn­nistä oikeaan hin­taan, eivät tietäisi sin­ua parem­min mihin hin­taan asun­to­ja kan­nat­taa myydä?

 20. AB: “Mik­si ole­tat, että raken­nus­li­ik­keet joiden toimeen­tu­lo on kiin­ni asun­to­jen myyn­nistä oikeaan hin­taan, eivät tietäisi sin­ua parem­min mihin hin­taan asun­to­ja kan­nat­taa myydä?”

  Erikoinen kom­ment­ti. Osta­jathan sen määrit­tävät, mil­lä hin­nal­la käm­pät menevät kau­pak­si. Jäi­hin laite­tut raken­nushankkeet ja tyhjil­lään seiso­va uud­is­tuotan­to eivät ole ainakaan kovin vah­va näyt­tö raken­nusalan ere­htymät­tömyy­destä hin­tata­son suhteen.

 21. Pidän varsin luon­not­tomana aja­tus­ta, että eläkeläi­nen pakote­taan otta­maan asun­toaan vas­taan velkaa voidak­seen mak­saa kiin­teistöveroa. Kuten aiem­min totesin, remont­tien arvon­lisäveron määrä ylit­tää kiin­teistövero­jen määrän. Remon­tit on mak­set­ta­va ja jos eläke ei siihen riitä, on myös ne rahoitet­ta­va velal­la. Kun yhä use­am­mat mum­mot elävät hyvävoimaisi­na kym­meniä vuosia, ajaudu­taan veron ja korkoa korolle menet­te­lyn myötä tilanteisi­in, joi­ta on mah­do­ton­ta selit­tää kansalaisille. Etenkään kuin näitä elätet­täviä koskaan vero­ja mak­samat­to­mia henkilöitä ote­taan kiihtyväl­lä tahdil­la lisää maahamme.

  Jos tuol­laisi­in verov­elka­vankeuk­si­in kuitenkin men­nään, olisi reilua, että kiin­teistövero merkit­täisi­in velak­si val­ti­olle. Kun per­in­tövero­tus aikanaan suorite­taan, verotet­taisi­in kiin­teistövero samal­la. Se olisi paljon reilumpi menet­te­ly kuin ottaa pankista lainaa veron mak­samisek­si. Täl­lä oival­luk­sel­la en nyt kuitenkaan siir­ry kan­nat­ta­maan korkei­ta kiin­teistövero­ja. Eikä sil­lä ratkaista asun­to-osakey­htiöi­den kohoav­ista kiin­teistöveroista selviämistä, jot­ka eläkeläiset joutu­vat joka tapauk­ses­sa maksamaan.

  Suurten per­in­tö­jen vero­tus­ta voidaan ihan hyvin korot­taa, vaik­ka siitä enem­mistö taitaa olla eri mieltä. Jokainen kuvit­telee saa­vansa amerikan perin­nön, minkä takia per­in­töveroa pide­tään yleis­es­ti niin karmeana asiana.

  Mik­sei verote­ta kaavoituk­ses­ta johtu­vaa arvon­nousua? Amerikan finanssi­pankki­irien tyy­li­nen 90 pros­entin verokaan ei olisi kohtu­u­ton­ta. Sil­loin mak­sa­ja olisi se, joka saa hyödyn.

  Sosi­aal­i­tur­van alen­t­a­mi­nen on ryhdikkääm­pää kuin pien­ten tulo­jen vero­jen alen­t­a­mi­nen. Maas­samme on ihan tarpeek­si luikure­i­ta omas­takin takaa. Luikure­i­ta, joil­la ei ole mitään kiin­nos­tus­ta työn tekoon edes sen kuu­luisan työvoima­pu­lan aikana. Min­un on mah­do­ton­ta uskoa, että edel­lä viit­taa­mani etiopi­alais­nainen olisi yksit­täistapaus, jota ei saa yleistää. Ovathan tuet perus­tuneet voimas­sa olleisi­in sään­töi­hin. Sen kyl­lä uskon, etteivät alku­peräis­suo­ma­laiset voi saa­da sos­sus­ta 5000 euron kk palkkaa vas­taavaa määrää.

  Jos yhteiskun­ta käyt­täisi yhtä paljon voimavaro­ja turhien meno­jen ehkäisyyn kun käytetään viimeisenkin euron verot­tamiseen, selvit­täisi­in yhteiskun­nan perusvelvoit­teista vähem­mäl­lä velka­an­tu­misel­la. Esit­täisin ensim­mäisek­si lopetet­tavak­si työk­si kun­nal­lisen hiih­to­ladun tarkas­ta­jan hom­mat. Kun lumet sulavat kevään myötä, voitaisi­in tämä työ hävit­tää maail­mas­ta lopullisesti.

 22. AB, suurin osan asun­tokau­pas­ta on käytet­ty­jen asun­to­jen kaup­paa. Laskevil­la markki­noil­la asun­tokau­pan volyy­mi las­kee reilusti enem­män kuin myyn­ti­hin­nat, esim. loka-jouluku­us­sa asun­to­jen hin­nat lask­i­vat Pääkaupunkiseudul­la 3,5% mut­ta kaup­po­jen määrä 50%. Tähän on sekä teo­reet­tis­es­ti, tilas­tol­lis­es­ti että arkikoke­muk­sen val­os­sa luon­nolli­nen seli­tys se että myyjien on vaikea hyväksyä sitä tosi­asi­aa että hei­dän omaisuuten­sa arvo las­kee. Vaku­usar­vot vaikut­ta­vat myös, olen melkoisen var­ma että Helsingis­sä on ihmisiä joiden­ka asun­toon sidot­tu vel­ka ylit­tää asun­non myyn­ti­hin­nan, eli he eivät voi myy­dä (liian kalli­ik­si osoit­tau­tunut­ta) asun­toa jos heil­lä ole käteistä jol­la mak­saa lop­pu velka…

  Markki­nahäirö syn­tyy mielestäni siitä että sen aikaa kun myyjil­lä kuluu uuden hin­tata­son hyväksymiseen markki­nat seiso­vat. Yri­tyspuolel­la vas­taa­va käyt­täy­tymi­nen on oppikir­ja­maisen tut­tua, sen sijaan että todet­taisi­in että ollaan tehty virhein­vestoin­ti, niin investoidaan samaan asi­aan lisää “jot­ta saataisi­in edes omat takaisin”. Niin kuin uhkapeluri joka pelaa lisää voit­taak­seen häviön­sä takaisin.

  Kiin­teistöveron koro­tus siir­tyy asun­to­jen hin­toi­hin eli se las­kee niitä. Ongel­ma tässä tilanteessa on että kun asun­to­jen hin­to­jen lasku­vauhti on rajalli­nen, niin tämä osaltaan piden­tää markki­noiden uudelleenkäynnistymistä.

 23. Hal­li­tus uno­hti maat­alouden, jos­sa kiin­teistövero on nolla!

  Se sijaan hal­li­tus muisti ympäristömme saas­tut­ta­van ja Itämeren tuhoa­van tehomaat­alouden Sille myön­net­ti­in “Vähämerk­i­tyk­sel­lisel­lä sok­er­i­ju­urikkaan kuljetustuki”.

  Tämän vähämerk­i­tyk­sel­lisen tuen määrä voi olla enin­tään 200.000 euroa.

  Maat­alous on tuhon­nut neljässä vuosikymme­nessä Itämeren. Suo­ja-aluei­ta ei näy. Ympäristötuet laite­taan kaik­keen muuhun. Maat­alous­maalle jos mille pitää lait­taa kin­nin­teisövero ja kova sel­l­ainen. Elin­tarvike­te­ol­lisu­u­den raa­ka-aineen voi tuo­da sieltä mis­sä se voidaan taloudel­lis­es­ti kan­nat­taval­la ekol­o­gis­es­ti kestäväl­lä taval­la tuottaa.

 24. Asun­to­min­is­teri Vapaavuori ehdot­ti taan­noin, että kiin­teistövero por­rastet­taisi­in asun­non ener­gialu­okan mukaan. Tietääkö, joku onko asia eden­nyt, jonkin­laiseen selvit­te­ly tai valmis­telu vaiheeseen?

 25. Hal­li­tus voisi myös pakot­taa kun­nat nos­ta­maan rak­en­ta­mat­tomien tont­tien kiin­teistöveroa. Nythän se on jo ollut mah­dol­lista, mut­ta mon­etkaan kun­nat eivät ole siihen ryhtyneet.

 26. Vahtera:
  “Pidän varsin luon­not­tomana aja­tus­ta, että eläkeläi­nen pakote­taan otta­maan asun­toaan vas­taan velkaa voidak­seen mak­saa kiinteistöveroa.”

  Eli olisi parem­pa esim. nos­taa kun­nal­lisveroa kuin kiin­teistöveroa, joka mak­saa keskiver­to mum­mulle enem­män? Kuin­ka paljon siitä luon­nol­lisu­ud­es­ta ollaan valmi­ita maksamaan?

  “Kuten aiem­min totesin, remont­tien arvon­lisäveron määrä ylit­tää kiin­teistövero­jen määrän.”

  Remont­tien ALV käytän­nössä palaute­taan kotitalousvähennyksenä.

  “Remon­tit on mak­set­ta­va ja jos eläke ei siihen riitä, on myös ne rahoitet­ta­va velalla.”

  Jos tulot ei riitä elämisen kus­tan­nuk­si­in, kuten remon­tit joi­ta nyt väistämät­tä asun­toon tulee, niin se on tulon­si­ir­to-ongel­ma. Täl­lä ei mitään tekemistä kiin­teistöveron kanssa sinänsä.

  “Kun yhä use­am­mat mum­mot elävät hyvävoimaisi­na kym­meniä vuosia, ajaudu­taan veron ja korkoa korolle menet­te­lyn myötä tilanteisi­in, joi­ta on mah­do­ton­ta selit­tää kansalaisille.”

  Kansalaisille on mah­do­ton­ta selit­tää että asun­non omis­t­a­mi­nen mak­saa? Eikä niitä ennen remon­toitu? Hesari oli jotenkin onnis­tunut löytämään yhden mum­mon jol­la on (a) omakoti­ta­lo isol­la ton­til­la hyväl­lä paikalla eli paljon omaisu­ut­ta, ja (b) pieni eläke eli pienet tulot. Joku taisi laskea että ennen kuin kiin­teistöveron korot korolle ylit­tää edes asun­non nykyisen arvon mum­mo on 900-vuotias.

  “Jos tuol­laisi­in verov­elka­vankeuk­si­in kuitenkin men­nään, olisi reilua, että kiin­teistövero merkit­täisi­in velak­si val­ti­olle. Kun per­in­tövero­tus aikanaan suorite­taan, verotet­taisi­in kiin­teistövero samal­la. Se olisi paljon reilumpi menet­te­ly kuin ottaa pankista lainaa veron maksamiseksi.”

  Vai­h­toe­hto A: Mum­mu käyt­tää säästämään­sä omaisu­ut­ta elämän­sä ehtoop­uolen menoi­hin otta­mal­la viimeisen kymme­nen elin­vuoten­sa aikana lainaa sum­man x jolle ker­tyy korkoa sum­ma y. Kun mum­mus­ta aika jät­tää, niin pank­ki ottaa sum­man x+y kuolinpesältä.
  Vai­h­toe­hto B: Mum­mun kiin­teistöverot ja var­maan sit­ten muutkin vas­taa­vat mak­sut yhteisum­mal­taan x siir­retään val­tion perit­täväk­si kuolin­pe­siltä ja niille las­ke­taan korko y. Kun mum­mus­ta aika jät­tää, niin val­tio ottaa sum­man x+y kuolinpesältä.

  Mikä tässä on ero?

  “Mik­sei verote­ta kaavoituk­ses­ta johtu­vaa arvonnousua?”

  Kun kun­ta kaavoit­taa vuorineu­vok­sen pel­lot ton­tik­si niiden arvo satak­er­tais­tuu, samoin myös kiin­teistövero. Jos tätä halu­taan verot­taa enem­män niin nos­te­taan kiinteistöveroa.

  “Sosi­aal­i­tur­van alen­t­a­mi­nen on ryhdikkääm­pää kuin pien­ten tulo­jen vero­jen alen­t­a­mi­nen. Maas­samme on ihan tarpeek­si luikure­i­ta omas­takin takaa.”

  Jos asum­is­tukea, toimeen­tu­lo­tukea, jne. alen­netaan niin se ale­nee sit­ten kaik­il­ta, luikureil­ta (mar­gin­aa­li­nen osa) ja muil­ta yht­enevästi. Siis pien­i­t­u­loiselta van­huk­sil­ta, vam­maisil­ta, mie­len­ter­veyskuntoutu­jil­ta… Voisin kuvitel­la että on mah­do­ton­ta selit­tää rol­laat­tori­mum­mulle, että hänen asum­is­tukeaan pitää laskea kos­ka naa­purin Masa ryyp­pää 24h, eikä se nyt ole oikein että yhteiskun­ta tukee sellaista.

 27. tpyy­lu­o­ma­lle: Kir­joi­tat, että remont­tien ALV palaute­taan käytän­nössä kotitalousvähennyksenä.

  Ensin­näkin — useim­mat remon­tit ovat taloy­htiöi­den tekemiä ja niihin ei koti­talousvähen­nys­tä voi käyt­tää. Toisek­si — pien­i­t­u­loinen ei voi juuri hyö­dyn­tää koti­talousvähen­nys­tä, kos­ka ei mak­sa valtionveroa.

  Tääl­lä moni tun­tuu usko­van, että kiin­teistöveron nos­to lask­isi asun­to­jen hin­to­ja. Minä en kuu­lu hei­hin. Raken­nus­li­ik­keet nimit­täin säätelevät kasvukeskuk­sis­sa ja eri­tyis­es­ti pääkaupunkiseudul­la uus­tuotan­toa niin, että jatkuvasti(pl.lama-aika) kysyn­tä pysyy tar­jon­taa suurem­pana. Niukku­us nos­taa hintoja.

  Sen sijaan vuokrat tule­vat kallis­tu­maan entis­es­tään ja asun­top­u­lan aikoina ei pien­i­t­u­loisel­la muu­ta vai­h­toe­htoa ole kuin mak­saa, mitä pyy­de­tään. Muus­ta kulu­tuk­ses­ta sit­ten säästetään sitäkin enem­män — ei hyvä!

 28. Kaikil­la keskustelijoil­la taitaa olla asun­to­lainaa, kun korkovähen­nys ei kel­paa keskustelu­nai­heek­si? Sinän­sä sen pois­to on lähin­nä aja­tusleik­ki, kos­ka suurel­la osal­la min­is­tereistä ja nimipoli­itikoista on järkyt­tävän kokoisia asuntolainoja.

  Yleisem­min halu­aisin keskustelua siitä mikä on se per­im­mäi­nen rak­en­teelli­nen vika Suomen asun­tomarkki­noil­la? Meil­lä on jatku­va mas­si­ivi­nen kysyn­tä­patou­tu­ma omis­tusasumiseen, ihmiset ovat valmi­ita heit­tämään parikym­men­tä vuot­ta elämästään työju­malan alt­tar­ille saadak­seen omakoti­talon, jon­ka ylläpi­to mak­saa ker­rostaloa­sun­non vuokran ver­ran. Toisaal­ta kaupunki­a­sumisen hin­tata­so on Euroopan suurkaupunkien tasoa vaik­ka väestöti­hey­det ovat matalia ja raken­nus­maa­ta on rajat­tomasti Helsin­gin kan­takaupun­ki poislukien.Vaikka tääl­lä kir­joit­ta­jista suurin osa vaikut­taa ole­van “tsadi­laisia”, vain viidennes(?) suo­ma­lai­sista asuu kaupunki­laisu­u­den min­imiväestön­ti­hey­den alueel­la. Juuri kiin­teistöveron koro­tuk­sel­la voitaisi­in tähän vaikut­taa, jos sen ei annet­taisi nos­taa vuokria.

  Eikö ole aika kaksi­naa­maista, että ihmisiä kan­nuste­taan omis­tusasumiseen vero­tuk­sen korkovähen­nyk­sel­lä, ja sit­ten raken­nus­bu­umin jäl­keen nos­te­taan kiin­teistöveroa? Vaikkei vuokrat yksi yhteen nousekaan syn­tyy ns. koro­tu­s­painet­ta joka muu­ta­mas­sa vuodessa kirii kiin­teistöveron nousun kiinni.

  Omis­tusasum­i­nen ei ole kansankap­i­tal­is­mimielessä Suomes­sa kan­nat­ta­va sijoitus(80-luvulla ehkä oli). Tule­vaisu­udessa mata­laen­er­giat­alo­jen raken­nusku­lut nos­ta­vat selvästi asumisen hin­taa, ener­gian hin­nan­nousu syö hyö­dyn. Jos har­maa talous siiv­ot­taisi­in raken­nusalal­ta, nousisi kulut vielä 10–20%.Tulevaisuudessa kiin­teistö­jen nimel­lis­ar­vot tule­vat joka tapauk­ses­sa nouse­maan. Itse olen raken­nusalan pienyrit­täjä ja väitän, että 2020-luvul­la hyvin har­val­la on varaa raken­nut­taa ok-talo ja mon­et tämän vuosikymme­nen paket­ti­talopel­lolle ‑lähiöt slum­mi­u­tu­vat, kun ihmisil­lä ei ole varaa ylläpitää raken­nuk­sia. Kiin­teistövero ei tätä helpota.Toisaalta ei kai voi olla toimi­va malli , jos esim. 2020-luvul­la yli neljännes täysi-ikäi­sistä tarvit­see tulon­si­ir­to­ja kiin­teistöveron maksuun.

 29. En ole sitä mieltä, että koti­talousvähen­nys on mitenkään opti­maa­li­nen ratkaisu tai muutenkaan täy­delli­nen. Mut­ta ei se nyt minus­ta kauheasti pien­i­t­u­loisia sor­si, olkooonkin että ylipään­sä voi ostaa palvelui­ta niin pitää olla jotain tuloja:

  “Ensin­näkin — useim­mat remon­tit ovat taloy­htiöi­den tekemiä ja niihin ei koti­talousvähen­nys­tä voi käyttää.”

  Tämä on täysin tot­ta ja kieltämät­tä epäko­h­ta, Osmokin blo­gasi aiheesta aiem­min, http://www.soininvaara.fi/2008/10/01/kotitalousvahennys/
  Tosin täl­lä het­kel­lä taloy­htiö saa 10% perusko­r­jausavus­tus­ta suh­dan­nelu­on­tois­es­ti, sit­ten on vielä pysyvämpiä tukia kuten energia-avustukset.

  Leena: “Toisek­si — pien­i­t­u­loinen ei voi juuri hyö­dyn­tää koti­talousvähen­nys­tä, kos­ka ei mak­sa valtionveroa.”

  Verot­ta­ja: “Vero­hallinto tekee vähen­nyk­sen val­tion tuloveros­ta. Jos vähen­nys ylit­tää val­tion tuloveron määrän, ylit­tävä osa vähen­netään kun­nal­lisveros­ta, vaku­ute­tun sairaus­vaku­u­tus­mak­sus­ta ja kirkol­lisveros­ta näi­den vero­jen suhteessa.”

  Kuin­ka paljon ylipään­sä on ihmisiä jot­ka (a) mak­sa­vat remont­te­ja omas­ta pus­sis­taan ja jot­ka (b) eivät mak­sa mitään veroja?

 30. Hal­li­tuk­sen elvy­tyspoli­ti­ikkaa pide­tään raakana ja rikkai­ta suo­si­vana, mikäli tämän aamun aamu-TV:n keskustelijoi­hin on uskominen.

  Samal­la tahol­la ihme­telti­in sitä, että hal­li­tuk­sen tapa elvyt­tää on nos­tanut niin vähän keskustelua.

  Niin­hän meil­lä Suomessa.

  Minä olen tyy­tynyt lähin­nä ihmettelemään yhtälöitä, en ymmär­rä, mut­ta oudoil­ta vaikut­ta­vat perustelut.

 31. “USDA:ssa on korkea kiin­teistövero, mut­ta ei se estänyt asun­to­jen hin­nan nousua.
  Asun­to­jen hin­toi­hin vaikut­ta­vat mon­et muutkin tek­i­jät kuin vero­tus , joten käytän­nössä vaiku­tus on teoreettinen”

  USAs­sa on myös paljon ihmisiä, jot­ka juo­vat paljon light-colaa, mut­ta se ei ole estänyt näi­den painonnousua.
  Pain­on­nousu­un vaikut­taa mon­et muutkin asi­at kuin nau­ti­tun sok­erin määrä, joten käytän­nössä vaiku­tus on teoreettinen.

  Keskustelus­ta on uno­htunut, että kiin­teistövero on dou­ble-wham­my. Ensin, kiin­teistövero säästyy asun­to­jen hin­nas­sa. Sit­ten, sama kiin­teistövero säästyy kun mui­ta vero­ja mak­se­taan saman ver­ran vähemmän. 

  Mitä van­hoi­hin mum­moi­hin ja asun­tove­lal­lisi­i­in tulee, kyl­lä min­ulle sopii, että kiin­teistöveron koro­tus kor­vamerk­itään ja tämän sum­man saa vähen­tää kaik­ista muista veroista suo­raan, joko niin kauan kuin kiin­teistön omis­taa, hau­taan asti, tai jonkun siirtymäajan.

  Toinen asia, mikä näi­hin mum­moi­hin, velal­lisi­in ja maa­han­muut­ta­ji­in tulee, on, että nämä tun­tu­vat puoli­ta­hal­lisil­ta valin­noil­ta liit­tää ihmis­ten mieliku­vat vero­tuk­ses­ta negati­ivisek­si koet­tui­hin asioi­hin, joil­la saadaan ihmiset vas­tus­ta­maan mitä tahansa veroa, oli se vero sit­ten hyvä (siis parem­pi kuin joku muu vero) tai ei. George Lakoff on kir­joit­tanut aiheesta mie­lenki­in­toisen nopeasti luet­ta­van kir­jan, don’t think of an ele­phant, mis­sä analysoi kon­ser­vati­ivien onnis­tunut­ta kie­lenkäyt­töä ihmis­ten “manip­u­loin­nis­sa” ja yrit­tää pohtia miten pro­gres­si­ivien pitäisi muut­taa argu­men­toin­ti­aan päästäk­seen samalle viivalle.

 32. Herätkää jo hyvät ihmiset!

  Ei vero­jär­jestelmiä voi alkaa rak­en­ta­maan jonkun mar­gin­aalisen mum­mon kiin­teistöverokuor­maa ajatellen!

  Jos rahat ei riitä vero­jen mak­su­un, on muutet­ta­va pienem­pään ja halvem­paan asun­toon ja sil­lä selvä.

 33. “Ensin­näkin — useim­mat remon­tit ovat taloy­htiöi­den tekemiä ja niihin ei koti­talousvähen­nys­tä voi käyttää.”

  Koti­talo­susvähen­ny­hän on suun­nat­tu hyvä­tu­lois­lle, pien­i­t­u­loinen ei sitä , ainakaan täysimääräisenä, kos­ka ei mak­sa niin paljon veroa .
  Useim­mat pien­i­t­u­loiset asu­vat ker­rostalos­sa ja he eivät saa vähen­nytä taloy­htiön tekemi­in remontteihin .

  Hyvä esimerk­ki ovat van­hempani, he saa­vat pien­tä eläket­tä ja nyt taloy­htiä tekee ikkunare­mon­tin, joka mak­saa n 5000 euroa per asunto.
  Tämä on todel­la väärin sil­lä van­hempani mak­sa­vat pienistä eläkkeistä saman­laista veroa kuin yli 3000000 euroa keskimäärin ansaitsevat.

  Osmon neu­vo on var­maan, että myyköön van­hempani kotinsa

 34. “Asun­to­min­is­teri Vapaavuori ehdot­ti taan­noin, että kiin­teistövero por­rastet­taisi­in asun­non ener­gialu­okan mukaan.”

  Epäi­lyt­tävä ehdo­tus. Ansiot­toman tulon sijaan verotet­taisi­in tuotan­toa. Ansiot­toman tulon vero­tuk­sen yksi parhaista puolista on se, että se nos­taa palkko­jen ja tulo­rahoituk­sen ostovoimaa.

 35. Sylvester­ille: olet ihan oike­as­sa. Mielestäni mikään ei kuitenkaan estä vero­jär­jestelmää ole­mas­ta inhimilli­nen ja hake­muk­ses­ta huomioimaan ihmisen todel­lisen tilanteen. Ei ole minus­ta oikein pakot­taa joku ulos kotoaan vain korkeal­la kiin­teistöverol­la. En tietekään tunne tilan­net­ta, mut­ta aja­tus moi­ses­ta ei vain tun­nu ihan järkevältä. Toki ymmär­rän, että yhteiskun­nan kannal­ta on edullista, että kaik­ki mak­sa­vat kaikesta sääde­tyt verot, mut­ta jotenkin… No tässä iässä alkaa ehkä vähän ajatel­la näistäkin vähän toisin.

 36. “Keskustelus­ta on uno­htunut, että kiin­teistövero on dou­ble-wham­my. Ensin, kiin­teistövero säästyy asun­to­jen hin­nas­sa. Sit­ten, sama kiin­teistövero säästyy kun mui­ta vero­ja mak­se­taan saman ver­ran vähemmän. ”

  Tuos­ta säästöstä ei ole mis­sään löy­det­ty todis­tet­ta, kyseessä on puh­das kir­joi­tus­pöy­dän takana tehty päätelmä, jol­la ei ole käytän­nön merkitystä.

  Kun asum­i­nen keskit­tyy niin asun­to­jen hin­nat nou­se­vat ja etenkin kun päät­täjät ja suuret rak­en­ta­jat toimi­vat kom­puk­ses­sa niin asun­to­jen hin­taa määrit­tävät aivan muut tek­i­jät kuin kiinteistövero.

  Ja etenkin kun asun­to­jen hin­ta määritel­lään huip­puhin­to­jen mukaan eli hin­to­jen , joi­ta vain n promilel­la on vara maksaa.

  Asun­to­jen­vero­tusar­vo­han perus­tuu todel­la pie­neen otan­taa tehtyjä kauppoja.

  Voit miet­tiä vaik­ka kuin­ka monel­la hel­snkiläisel­lä on varaa mak­saa 500 m² omakoti­ton­tista 200000 euroa ? Sen mukan kuitenkin määritel­lään kaikkien omakoti­tont­tien arvo.

  Kiin­teistöveroa aja­vat ne, joille se on edulli­nen veron­mak­su­ta­pa esim Lil­ius. Hän var­maan mielel­lään mak­saa vaik­ka 200000 euroa
  kiin­teistöveroa ‚jos tuloveron saa sil­lä nollaksi.

  Vas­taavasti 500 euron kansaneläkeläiselle 4 % vero yksiöstä on jo liikaa.
  Vai miten kuvit­telet , että 60000 euron tuloista mak­se­taan 4000 euron verot ?

 37. “Vai miten kuvit­telet , että 60000 euron tuloista mak­se­taan 4000 euron verot ”

  Sor­ry yksi nol­la liikaa eli 500 eurol­la saa 6000 vuositulot.

  Mut­ta mietin lisää , mitä tämä korkea kiinet­sövero on aiheut­tanut USA:ssa.
  Siel­lä asum­ine on jakaan­tunut tulo­jen mukaan eli ku kiin­teistö­jen vero­tusar­vo määräy­tyy pienen joukon toteu­tunei­ta kaup­po­ja mukaan niin alueet jakau­tu­vat nopeasti eli muodotuu halpo­jen asun­to­jen aluei­ta , jois­sa asuu vain köy­hiä ja toisalat alui­eta , jois­sa kiinet­sitö­jen arvo on korkea ja jos­sa vain varakkil­la on varaa asua.

  Ja kun köy­him­mät eivät kykene mak­samaaan kiinetöveroa niin he asu­vat trail­er parkeissa.

  Eli osmo ajaa hyvin kokoomus­laista poli­ti­ik­ka , joka jakaa Helsinginkin tulota­son mukaiseen aluejakoon.
  Osmo ajaa Bogo­molofin unelmaa

 38. Olen Osmon kanssa koko­lail­la eri mieltä siitä miten hyvin hal­li­tus onnis­tui kiin­teistöveron koro­tuk­sen suhteen.

  Toki on myön­net­tävä, että kiin­teistöverot Suomes­sa ovat alhaisia. Maail­mal­la mak­sel­laan usei­denkin pros­ent­tien kiin­teistövero­ja. Korot­tamisen varaa kyl­lä on, vero­tuk­sen pain­opis­tet­tä voisi siirtää pois työn verotuksesta.

  On kuitenkin oleel­lista huo­ma­ta mitä eri kiin­teistöveroista korote­taan, ja mitä ei.

  Olet­taen että val­tioneu­vos­ton sivuil­ta kaiva­mani tieto pitää paikkansa, nyt nos­te­taan vain yleistä kiin­teistöveroa sekä vak­i­tuisen asuin­paikan kiinteistöveroa.

  Kumpikaan koro­tus ei ole elvyt­tävä. Kumpikaan koro­tuk­sista ei rohkaise rak­en­ta­maan, kos­ka rak­en­ta­jaa odot­taa raken­nuk­sen valmis­tut­tua koven­net­tu kiinteistövero.

  Hal­li­tuk­sen olisi ollut syytä korot­taa tun­tu­vasti rak­en­ta­mat­tomien raken­nu­s­paikko­jen kiin­teistövero­ja. Se on ain­oa kiin­teistöveron muo­to joka on jol­lain lail­la elvyt­tävä — nimit­täin se rohkaisee rak­en­ta­maan ton­tin. Asi­as­ta löy­tyy hie­man tutkimus­tu­lok­si­akin Val­tion taloudel­lisen tutkimuskeskuk­sen kotisivuilta.

  Pääkaupunkiseudul­la rak­en­ta­mat­tomien raken­nu­s­paikko­jen kiin­teistöverot ovat käytän­nössä 2–3% (muual­la 1–3%). Se ei ole riit­tänyt rohkaise­maan rak­en­ta­maan, kos­ka tont­tien arvon­nousu on ollut paljon tuo­ta nopeam­paa (eikä vero­tusar­vokaan vas­taa todel­lista hintaa).

  Rak­en­ta­mat­tomien raken­nu­s­paikko­jen kiin­teistövero­tuk­sen korot­ta­mi­nen on kutakuinkin ain­oa veronko­ro­tus jon­ka voi kuvitel­la elvyt­tävän lamaan vajon­nut­ta raken­nus­te­ol­lisu­ut­ta sekä raken­nus­tarvike­te­ol­lisu­ut­ta. Se lie­nee myös ain­oa elvy­tyskeino johon ei liit­ty­isi velka­elvy­tyk­sen muo­dos­sa ryöstöä veron­mak­sajil­ta ja tulevil­ta sukupolvil­ta. Päin­vas­toin, täl­lainen elvy­tys toisi tulo­ja kunnille.

  Nyt kuitenkin hal­li­tus korot­ti juuri niitä vero­ja jot­ka hillit­sevät entis­es­tään rak­en­tamista eli pahen­ta­vat alan lamaa. 

  Nyt nähtävä koro­tus kohdis­tuu juuri raken­nuk­si­in, ei niinkään tont­tei­hin, vaik­ka juuri maapo­h­ja on se joka on päässyt kupli­maan hin­tata­soltaan täysin jär­jetön­tä vauh­tia yleiseen inflaa­tioon tai edes raken­nuskus­tan­nusin­dek­si­in näh­den. Juuri maapo­h­jan hin­ta toimii nyt tulp­pana elvyt­tävän rak­en­tamisen käyntiinsaattamiseksi.

  Rak­en­ta­mat­tomien tont­tien veron jät­tämi­nen ennalleen on mielestäni indikaa­tio siitä, että hal­li­tuk­sen sidos­ryh­mis­sä on turhan paljon ton­teil­la speku­loinei­ta taho­ja, jot­ka pelkäävät ansiot­toman arvon­nousun haihtumista.

 39. Kiin­teistöveron raken­net­ta pitäisi muut­taa. Kiin­teistöli­iton sivu­jen mukaan veros­ta lankeaa n. 75% raken­nuk­selle ja ain­oas­taan 25% maan hin­taan (sijain­nille). Tämä on hölmöläis­ten hom­maa. Täl­lä mallil­la maa kan­nat­taa pitää pois­sa talouden käytöstä, kos­ka sen käyt­töönot­to kas­vat­taa vero­tus­ta. Tämä taas nos­taa asumisen hintaa.

  Tässä linkissä 23 esimerkkiä his­to­ri­as­ta onnis­tuneista ver­ou­ud­is­tuk­sista luon­non­vuokran verotuksessa:

  http://www.progress.org/geonomy/geono05.php

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.