Valtion kehysrajoitus on rakenteeltaan päätön

Hal­li­tus puuhaa kun­tien osu­u­den lisäämistä yhteisöveron tuo­to­s­ta “tilapäis­es­ti” kos­ka yhteisöveron tuot­to on alen­tunut ja näistä vero­tu­loista riip­pu­vat kun­nat ovat joutuneet vaikeuk­si­in. Toisaal­ta tiede­tään, että yhteisövero sopii harv­inaisen huonos­ti rahoit­ta­maan kun­tien perus­palvelu­ja, kos­ka sen tuot­to on niin suh­dan­neherkkää. Yhteisövero palk­it­see kuitenkin kaupunkiseu­tu­jen sisäl­lä työssäkäyn­tikun­tia, mikä on elinkei­nop­o­li­it­tis­es­ti perustel­tua. Koko kun­tien rahoi­tusjär­jestelmässä on se val­u­vi­ka, että vero­mak­sa­jat käyvät nukku­mas­sa kehyskun­nis­sa ja mak­sa­vat sinne veron­sa, kun ydinkun­ta huole­htii seudun elinvoimaisuudesta.

Hyvä, ydinkun­tia pitää siis tukea. Helsinkiläi­nen ei voi olla tästä eri mieltä. Mut­ta mik­si oikukkail­la yhteisöveroil­la, joka vielä syn­nyt­tää aivan sairas­ta kil­pailua nokiankaltai­sista työ­paikoista? Mik­si ei suun­taa­mal­la val­tiono­suuk­sia näille kun­nille? Sil­lähän väl­tet­täisi­in molem­mat ongelmat.

Kysyin tätä Korkeal­ta Virkamieheltä, ja Korkea Virkamies vas­tasi, että se olisi kyl­lä järkeväm­pää, mut­ta niin ei voi tehdä, kos­ka val­tiono­su­u­den nos­t­a­mi­nen rikkoisi kehyk­set, kun taas vero­tu­lo­jen luovut­ta­mi­nen val­ti­ol­ta kun­nalle ei kir­jaudu menok­si. eikä siis riko kehyksiä.

Arrrggh!

Tuo val­tion­talouden kokoa säätelemään raken­net­tu kehys on määritel­ty aivan pölvästisti.   Minä ymmär­rän kehyk­sen tarpeen ja ymmär­rän senkin, että älykäs ja auko­ton määrit­te­ly on vaikea­ta, mut­ta jos hal­li­tuk­sen itse itselleen laa­ti­ma kehys­ra­joi­tus toimii väärin, kai siitä voi myön­tää itse itselleen poikkeuksen!

Samas­ta syys­tä nyt raken­netaan teitä jälki­ra­hoituk­sel­la, jot­ka ovat val­ti­olle juuri niin edullisia kuin yliko­rkoiset osamak­su­sopimuk­set ovat kuluttajille.

8 vastausta artikkeliin “Valtion kehysrajoitus on rakenteeltaan päätön”

 1. OS, vajavaisen järkeni takia en ymmär­rä aja­tuskulkuasi. Pyy­dän sel­ven­nys­tä. Siis, jos van­taalainen käy työssä Hesas­sa ja mak­saa tuloveron­sa Van­taalle, minkä sairaaloi­ta, koulu­ja jne hän käyt­tää, niin se on väärin?? Se, mis­sä mikin yri­tys sijait­see lie­nee kunkin yri­tyk­sen (yksi­tyisen) oma pään­särky. Yri­tys mak­saa, jos mak­saa, voitois­taan veroa siihen kun­taan, mis­sä on. Jos yri­tyk­sel­lä menee huonos­ti, eikä siltä veroa tipu, niin melko var­masti sen työn­tek­i­jöil­läkin menee huonos­ti tahi tosi huonos­ti, jol­loin siltä osin vero­tu­lot myös siihen nukku­makun­taan pienenevät ja mah­dol­lis­es­ti sos­su kulut lisään­tyvät. Itseasi­as­sa voisi esit­tää kysymyk­sen, ovatko ihmiset vähem­män tärkeitä kuin yhtiöt?
  Jos yhtiöil­lä menee huonos­ti, pitää siis tukea kun­taa??? Kuin­ka paljon mikin kun­ta yleen­sä las­kee yhteisöveron varaan??? Jos paljon, niin päät­täjät ovat vääriä. Minus­ta se ei voi eikä saisi olla kun­nan tulopo­h­jana kuin mah­dolli­nen plus­sa. Luulisi nyt jo (90-luvun alun lama)kuntien (päät­täjien) tajun­neen, kuin­ka voi käy­dä? Nyt alkaa ilmeis­es­ti tosi alamä­ki. Ymmär­rän aika vähän näistä, mut­ta poikani osaa vähän valaista.
  Yritän ajatel­la: jos siis jonkun kun­nan yri­tyk­sil­lä menee huonos­ti, eivätkä mak­sa yhteisöveroa niin paljon kuin kun­nan päät­täjät ovat arvelleet ja sen mukaises­ti bud­je­toin­neet meno­ja, val­tion pitäisi aut­taa näitä kun­tia erikois­es­ri, jos ovat niitä OS:n mainit­semia ydinkun­tia?? Sehän ei tietysti ole oleel­lista, että naa­purikun­nas­sa saat­taa per­hanas­ti ihmisiä joutua työttömäksi/lomautetuksi?? OS, mitä oikein ajat takaa?? Kun­nan tukem­i­nen ei minus­ta mitenkään pelas­ta yhtään yritystä.

 2. Mieti asi­aa nyt vaik­ka sil­la taval­la, että kaupunkiseudun sisäl­lä olisi ydinkun­ta, jos­sa oli­si­vat lkaik­ki seudun työ­paikat, mut­ta ei yhtään asukas­ta. (Lon­toon City on lähel­lä tätä) Tuo kun­ta rak­en­taisi metrot ja ylläpitäisi joukkoli­iken­net­tä, seudun teat­tere­i­ta ja mui­ta koko seudun käuytössä ole­via poalvelu­ja, huole­htisi katu­jen kun­nos­ta ja siivouk­ses­ta, palokun­nas­ta, katu­valais­tuk­ses­ta, eri­lai­sista elinkei­nop­o­li­it­ti­sista edel­ly­tyk­sistä ja vaik­ka mis­tä — ja kokon­aan ilman rahaa?

 3. Ker­rankin olet oike­as­sa , mut­ta lääk­keet vajavaiset

  Tämäkin ongel­ma johtuu kun­tien suures­ta määrästä. Suurin osa kun­nista on elinkelvot­to­mia ja vaa­ti­vat tuek­seen mon­imutkaisen tukijärjestelmän.
  Tämä lisää byrokra­ti­aa ja hämärtää poli­it­tisen vastuun.

  Nytkin olen tör­män­nyt mon­ta ker­taa siihen, että val­tion ja kun­nan virkamiehet, poli­itikot vierit­televät vas­tui­ta asioista toisilleen.

  Eihän täl­laises­sa byrokra­ti­as­sa ole mitään järkeä.

  Ongel­mat säteilevät mon­elle tasolle: Nyt kun ulkois­te­taan niin julki­nen sek­tori ei voi hyö­dyn­tää mittakaavaetua.

  Tietoteknikkaa ei voi­da hyö­dyn­tää, kos­ka hyö­ty tulaa vain, jos volyymit ovat riittävät.

  Poli­it­ti­nen vas­tuu hämär­tyy kun selkeää vas­tu­unkan­ta­jaa ei ole.

  Pin­ten kun­tien asiantune­mus ei riitä asioiden hoitoon .
  Kun jonkun Pelkosen­niemen kun­nan kun­na­jo­hta­ja hoitaa huostaan­ot­toa­sioi­ta ja jäteve­den käsit­te­lyä ja teito­jär­jestelmähankkei­ta niin voi miet­tiä, mikä on asioiden hoidon asiantuntemus

 4. Osmo: “Sil­lähän väl­tet­täisi­in molem­mat ongelmat.”

  Sil­lä myös estet­täisi­in kaupunkien välistä kil­pailua, joka pitää jol­lakin taval­la kuris­sa kun­tien rahankäyttöä.

  Kun­nat on pakotet­tu keräämään vero­ja type­r­äl­lä taval­la, mut­ta vas­taus ei ole niiden rahoit­ta­mi­nen val­tion bud­jetista, vaan muut­ta­mal­la kun­tien vero­tus­ta järkeväm­mäk­si. Kun­tien välis­es­tä kil­pailus­ta ei pidä mis­sään nimessä luop­ua ‑siitä pitää vaan tehdä “reilua”, eli että jokainen kun­ta kil­pailee samoil­la säännöillä.

 5. Joo. Ylipään­sä mei­dän julki­nen keskustelu on kuin kir­jan­pitäjien palaveri. Kat­selin eilen vähän aikaa sivusilmäl­lä keskustelua koul­u­lu­okkien koos­ta. Min­is­teri sit­ten ker­toi, että val­tio on kyl­lä antanut tähän rahaa, mut­ta kun kun­nat eivät käytä sitä luokkakoko­jen pienen­tämiseen. Vastapuoli halusi kun­nille lisää kor­vamerkit­tyä rahaa, jota ei siis ole ole­mas­sa, kun­nille. Toimit­ta­ja tivasti että mitä val­tio aikoo tehdä, siis se val­tio, joka ei voi määrätä kun­tia käyt­tämään rahaa yhtään mihinkään…

  Toinen päivän uuti­nen oli että asun­to­min­is­teri, joka ei siis voisi käskeä kun­tia rak­en­ta­maan vuokrat­alo­ja mut­ta on kuitenkin vuokra-asun­to­jen määrästä jotenkin julkises­sa vas­tu­us­sa, halu­aa julka­ista rankinge­ja. Eli häpeis­sään kun­nat sit­ten kor­jaa­vat tapansa. Tai jotain.

  Olen jo pitkään aprikoin­ut, että meille on kehit­tymässä Italia-tyyp­pinen jako jos­sa toinen puoli maa­ta elät­tää toista. Olemme ainakin hyvää vauh­tia matkalla kohti eteläeu­roop­palaisen dis­funk­tion­aal­ista julkishallintoa.

  Ehdotan että pidet­täisi­in kiin­ni parista peri­aa­teesta. Ensin­näkin, se päät­tää joka mak­saa ja tois­in­päin. Jos ope­tus, asuin­rak­en­t­a­mi­nen, tms. on kun­tien päätös­val­las­sa niin niil­lä pitää olla myös vas­taa­va vero­tu­soikeus. Jos sitä ei ole, niin päätös­val­ta pitää viedä sinne mis­sä rahoituk­ses­takin päätetään.

  Toisek­si, yksinker­tais­es­ti pitäisi kieltää elinkeinotuet kun­nil­ta lail­la. Otta­mat­ta nyt kan­taa siihen pitääkö joskus yksi­ty­isiä yri­tyk­siä ylipään­sä tukea, niin jos näin tehdään niin se on val­tion asia. Se että kun­nat joil­la ei ole varaa perus­palvelui­hin kil­pa­sub­ven­toi­vat yri­tyk­siä saadak­seen edes pari työ­paikkaa ja siten yhteisövero­tu­lo­ja lisää ei ole mitään järkeä. Jol­loin nämä kor­vamerk­i­tyt rahat val­u­vat esim. aal­topelti­hallei­hin. Esimerkik­si kesämökkikun­tani Jout­sa kil­paile uud­es­ta ABC-myymälästä, S‑ketjun ehto on että kun­ta rak­en­taa moot­tori­tieli­it­tymän, hin­ta lie­nee pari miljoon­aa. Muuten ABC menee Leivon­mäelle, tai jonnekin.

 6. “Kysyin tätä Korkeal­ta Virkamieheltä, ja Korkea Virkamies vas­tasi, että se olisi kyl­lä järkeväm­pää, mut­ta niin ei voi tehdä, kos­ka val­tiono­su­u­den nos­t­a­mi­nen rikkoisi kehyk­set, kun taas vero­tu­lo­jen luovut­ta­mi­nen val­ti­ol­ta kun­nalle ei kir­jaudu menok­si. eikä siis riko kehyksiä.”

  Val­tion ja kun­tien pitäisi olla tarkko­ja sen suh­teen, että me asukasala­maiset näk­isimme hei­dän tekemisen­sä järkevinä.

  Suomes­sa lie­nee vielä yleis­es­ti val­lal­la aja­tus, että asukasala­maisille voi syöt­tää perustelu­na mitä tahansa pajunköyt­tä, vaik­ka todel­li­nen moti­ivi pais­taisi läpi kuin neonvalo.

  Ei kan­nat­taisi, jos halu­amme Suomes­ta niin hyvän maan kuin varoil­lamme olisi mahdollista.

  Olen tosi novi­isi näis­sä asiois­sa, mut­ta raak­ile-ehdo­tus, jos joku hallinnon­ala rohmuaa resursse­ja kopol­la kourin ei muu­ta kuin lomautukseen.

  Helsin­ki aikoo vähen­tää vai lomaut­taako henkilöstöään, toiv­ot­tavasti oikeat ihmiset saa­vat lähteä tai pitää (tuumaus)taukoa.

 7. Jos kun­nan koko edes vas­taisi työssäkäyn­tialuet­ta niin ongel­ma olisi vähäisempi.

  Parem­pi, jos kun­ta­por­ras lopetet­taisi­in kokon­aan, jol­loin saavute­taan kaik­ki mittakaavaedut.

  Tulo­jen uus­jako on vain ongel­man peittämistä

 8. OS, osaatko ker­toa tämän päivän tilanteen? Kuin­ka mon­ta hesalaista käy naa­purikun­nis­sa töis­sä ja kuin­ka mon­ta ulkokun­ta­laista Hesas­sa? Ehkä ongel­ma on suurem­pi jos­sain Oulussa?
  Mik­si joku kun­ta, jol­la asukasluku lähe­nee nol­laa ylipäätän­sä pitää mitään kovin suur­ta sys­teemiä pyörimässä luot­taen vain yhteisöveroon? Ei kai kun­nan velvol­lisu­us ole pitää jär­jestelmiä kun­nos­sa vain ulkokun­ta­laisia varten? Jos joltakin kunnal­ta alkaa asukkaat lop­pumaan, niin ehkä päät­täjien kan­nat­taa kat­soa peili­in? Onko ehkä ajatel­tu enem­män yri­tyk­siä kuin ihmisiä? Val­tion virastot/laitokset jne on sit­ten eri jut­tu, mut­ta niitähän on nyt kiitet­tävästi (?) siirretty/siirtämässä muualle. Eikö sitä eduskun­taakin voisi siirtää vaik­ka sinne keskelle Suomea? Mik­si sen pitää olla Hesas­sa? Nykypäivänä tieto kul­kee aika hyvin läh­es joka paikas­ta. Sama tietysti kos­kee eri min­is­ter­iöitä. Ehkä sem­moset porukat, joiden on pakko töi­den­sä takia matkus­taa ulko­maille usein, voisi tääl­lä pitää ton Van­taan lento­ken­tän takia.
  Mik­si joku kun­ta rak­en­taa ja ylläpitää mitään hienouk­sia (oop­pera yms), jos asukkai­ta ei ole? Onko muuten joku muu taide­jut­tu yleen­sä yhteiskun­nalle yhtä kallis tahi kalli­impi kuin toi ooppera?
  Jos kun­nas­ta lop­pu­vat asukkaat ja se pitää yllä tiet­tyjä jut­tu­ja, niin sil­loin­han ne mak­sakoot jot­ka tarvit­se­vat (yritykset/valtio). Jos yri­tyk­set lähtevät muualle, niin val­tio mak­sakoon sen mikä on pakko ja ajet­takoon se kun­ta pikkuhil­jaa alas ja lap­pu luukulle. Mihin tarvit­taisi­in kun­taa ilman asukkai­ta ja yhtiöitä? Jos kuitenkin val­tio tart­tee, niin sit­ten se mak­saa. Tämä jut­tu on kyl­lä edessä mon­es­sa muus­sa kun­nas­sa kuin Hesas­sa. Miten ihmeessä mon­et ihan pienet (asukas­määrältään) kun­nat kuvit­tel­e­vat selviävän­sä tulev­as­ta lamas­ta? Toden­näköis­es­ti suurin osa teol­li­sista yhtiöistä lopet­taa ja kaupat/muut mah­dol­liset yksi­tyiset palve­lut ainakin radikaal­isti vähenevät. Olen jotenkin sitä mieltä, että tulee käymään aivan outo uudelleen arvioin­ti ihmis­ten eri­laisen työn arvos­ta. Tarvit­tavas­ta spe­si­aa­likyvys­tä (esim. lääkäri) mak­se­taan kohtu­ullis­es­ti, mut­ta muiden tulee tyy­tyä vähempään. Toivon ole­vani ihan väärässä.
  Koko sop­paa häm­men­tää toi jenkkien puuha. Paine­taan rahaa ja mak­se­taan esim. Kiinalle velkaa. Taalan arvo alkaa men­nä totista alamäkeä, jol­loin EU:n on siis pakko tehdä sama jut­tu, muuten­han kaik­ki ostais vain niitä jenkki­tuot­tei­ta. Sit­ten ehkä vielä suo­jat­ul­lit jne jne, ei hyvältä näytä!
  OS, onko tästä sopas­ta mitään kohtu­ullista keinoa selvitä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.