Lomarahat vapaa-ajaksi

Helsin­ki on siis supis­ta­mas­sa henkilökun­taansa kahdek­sal­la pros­en­til­la vero­tu­lo­jen rom­ah­duk­sen takia. Kivu­ton tapa tehdä tämä olisi suosia lomara­ho­jen vai­h­tamista vapaak­si. Ei se tietenkään aina ole mah­dol­lista, mut­ta usein kuitenkin. Tämä olisi tietysti vapaae­htoista niin, että molem­pi­en suos­tu­mus tarvit­taisi­in, työn­tek­i­jän ja työ­nan­ta­jan.   Moni tek­isi tämän mielel­lään, joten tuskalli­nen väen v ähen­nys muut­tuisikin iloksi.

Ei kuulem­ma käy. Virkamiehet väit­tävät, että vain lääkärei­den työe­htosopimus sal­lii täl­laisen työn­tek­i­jän oman tah­don kun­nioit­tamisen. Min­un on tätä vaikea uskoa. Taitaa olla työ­nan­ta­jan panet­telua. Olisi kiva kuul­la palka­nsaa­ja­jär­jestöjä edus­tavien käsi­tys asiasta.

24 vastausta artikkeliin “Lomarahat vapaa-ajaksi”

 1. Kun­na ja val­tion palkat, ainakin johtavien henkilöi­den, pitäisi sitoa verotuloihin.
  Näin vält­tämät­tömät yhteiskun­na toimin­not voidaan säi­lyt­tää kaikissa olosuhteissa.

  Jos lomara­hat voidaan pitää vapaana niin se vain ker­too, että julkisel­la sek­to­ril­la on todel­la löysää .

  Ja nytkin lomaa on jo 9 viikkoa ja vielä tulisi 5 viikkoa lisää eli väki olisi lomil­la 14 viikkoa+ pakol­liset sairaslo­mat eli töis­sä ollan vain 7–8 kuuakut­ta vuodessa.

 2. Olen ollut työelämässä läh­es parikym­men­tä vuot­ta ja min­ul­la ei ole koskaan ollut mitään han­kauk­sia työ­nan­ta­jan kanssa. Olen mielu­usti sopin­ut asioi­ta, esimerkik­si loma-ajoista, esimiehen kanssa niin, että molem­pi­en etu tulisi huomioitua.

  Sen sijaan olen mon­een ker­taan joutunut työelämässä yhdessä työ­nan­ta­jan kanssa kiroile­maan sitä, että joku helkutin ay-määräys yrit­tää rajoit­taa meitä sopi­mas­ta asioi­ta molem­mille parhaal­la taval­la. En esimerkik­si itse halua yleen­sä pitää lomaa kesäl­lä, kun sil­loin­han Helsingis­sä on kaikkein kivoin­ta olla, ja loma­l­la olen aina halun­nut ulko­maille. Onnek­si työ­nan­ta­ja on jous­tanut, mut­ta peri­aat­teessa­han rakas ay-liike on ollut min­un “puolel­lani” ja määrän­nyt, että lomat kuu­luisi pitää kesäl­lä, kos­ka ay-liik­keelle kaik­ki suo­ma­laiset ovat samaa mas­saa joka viet­tää kesät mökillä.

  Vapaus vali­ta lomara­ho­jen ja palkko­jen välil­lä on lois­ta­va peri­aate jota edel­lisessä työ­paikas­sani totu­in pitämään itses­tään­selvyytenä. Käytin eri vuosi­na eri tavoin, tarpei­den mukaan.

  Erosin alani liitos­ta viime syksynä ja suosit­te­len kaikille muillekin. Tulee jo peri­aat­teesta parem­pi mieli ja sääste­ty­ille rahoille on paljon hyviä käyt­tö­tarkoituk­sia. Jos olisi tul­lut lakko, olisin tul­lut liput liehuen töi­hin. Mainit­takoon taas niille, joille se ei ole vielä tul­lut selväk­si: työt­tömyyskas­saan voi kuu­lua kuu­lumat­ta liittoon.

  Koko työelämän sään­te­lyn van­hanaikaisu­ud­es­ta mikään ei ole parem­pi sym­boli kuin kesälomien laskem­i­nen kuusipäiväisen työvi­ikon mukaan. Siitä yritet­ti­in eroon jokin vuosi sit­ten, mut­ta jostain syys­tä se ei onnis­tunut! Kuusipäiväis­es­tä työvi­ikos­ta luovut­ti­in 40 vuot­ta sitten.

  Ja sil­lä lasku­taval­la muuten oikeasti on vaiku­tus­ta jois­sakin tapauk­sis­sa eli jos on kak­si henkilöä joil­la on molem­mil­la 4 vkon vuosilo­ma, toinen voi saa­da yhden ylimääräisen vapaapäivän tämän lasku­ta­van takia, toinen ei — riip­puen miten muut pyhät kuten juhan­nus osu­vat siihen putkeen.

 3. Turkkus­es ainakin suun­nitel­laan vai­hdet­ta­van vapaae­htois­es­ti lomara­ho­ja vapaik­si ensi kesänä, kuten monis­sa muis­sakin (liki kaikissa?) kun­nis­sa. Esim. Kuo­pios­sa asi­as­ta on jo tehty sopimus kaupun­gin ja ammat­tili­it­to­jen kesken. 

  Muis­taak­seni näin toimit­ti­in myös 1990-luvulla.

  Työn­tek­i­jä voi suun­nitelmien mukaan var­maankin kieltäy­tyä, jol­loin edessä voi olla lomau­tus. Sil­loin lomas­ta saa kor­vauk­sen. Vai saako sit­tenkään, jos on niin lyhyt lomau­tus, että kestää vain karenssin? 

  Työn­tek­i­jöitä on myös kan­nustet­tu palkat­tomille vapaille. Tai siis osaa työn­tek­i­jöistä. Turun Sanomien mukaan esim. sairaan­hoita­jia ei tul­la päästämään ylimääräisille lomille vaik­ka haluaisivat.

 4. Ainakaan val­tion leivis­sä ei mitään lail­lista estet­tä ole, mut­ta ilmapi­iri on sama. On kuulem­ma liikaa resursse­ja, jos on mah­dol­lista venyt­tää kesälomia.

 5. Jäi­sivätkö lomara­halo­ma­l­la oli­jan työt tekemät­tä vai tek­i­sivätkö muut ne? Mil­loin opet­ta­jat voisi­vat tämän lomara­halo­man pitää?

 6. “Onnek­si työ­nan­ta­ja on jous­tanut, mut­ta peri­aat­teessa­han rakas ay-liike on ollut min­un “puolel­lani” ja määrän­nyt, että lomat kuu­luisi pitää kesäl­lä, kos­ka ay-liik­keelle kaik­ki suo­ma­laiset ovat samaa mas­saa joka viet­tää kesät mökillä.”

  AY-liike ei määrää loma-aiko­ja vaan työsopimuslaki.
  Loma-ajan määrää lain mukaan työ­nan­ta­ja , ei ay-liike.
  Laki määrää vain, että tete­ty osa lomas­ta on annet­ta­va lomakaut­e­na , ellei sopimuk­sen päästä, mut­ta ei se sil­loin kiel­lä pitämästä lomaa muul­loin, jos siitä sovitaan

 7. Mikä tässä on julkisel­la puolel­la niin vaikeaa, jos yksi­tyisel­lä onnis­tuu hel­posti? Mei­dän hyvin men­estyvässä fir­mas­sa tehti­in jo joulun aikaan lomara­ho­jen vai­h­to vapaak­si. Työ­nan­ta­ja suosit­ti, kenenkään ei tietenkään ollut pakko. Arvi­ol­ta noin puo­let käyt­ti tar­jouk­sen. Tuskin yhdellekään työn­tek­i­jälle jäi tästä paha mieli ja työ­nan­ta­jan kas­sa pysyi parem­mas­sa kunnossa.

 8. “Mikä tässä on julkisel­la puolel­la niin vaikeaa, jos yksi­tyisel­lä onnis­tuu hel­posti? Mei­dän hyvin men­estyvässä fir­mas­sa tehti­in jo joulun aikaan lomara­ho­jen vai­h­to vapaaksi”

  Mei­dän yksi­tyis­esä fir­mas­sa johto sal­li vain max viikon pituisen vaihdon

 9. “Siitä yritet­ti­in eroon jokin vuosi sit­ten, mut­ta jostain syys­tä se ei onnis­tunut! Kuusipäiväis­es­tä työvi­ikos­ta luovut­ti­in 40 vuot­ta sitten.”

  Kun­nal­lisel­la puolel­la tämä onnis­tui hel­posti: Lomaoikeus säi­lyi max 45 päivässä, mut­ta se las­ke­taan nyt 5 arkipäivän mukaan eli entisen 7 viikon sijas­ta nyt lomaa on 9 viikkoa vuodessa

 10. “Helsin­ki on siis supis­ta­mas­sa henkilökun­taansa kahdek­sal­la pros­en­til­la vero­tu­lo­jen rom­ah­duk­sen takia.”

  En ole tain­nut seu­ra­ta tiedo­tusvä­lineitä tarkasti.

  Osmo: Mis­sä täl­läi­nen päätös on tehty, ja voisitko antaa päätök­ses­tä linkin?

  ÄÄrim­mäisen suuri asia!!

 11. Yksi säästö­vai­h­toe­hto olisi, että lomara­haa ei mak­set­taisi ollenkaan tai lyhen­net­täisi­in lomia. Näin ei tarvit­sisi irti­sanoa ketään. Täl­laista talkoohenkeä ei kuitenkaan tai­da löytyä.

 12. Liian van­ha: “Kun­na ja val­tion palkat, ainakin johtavien henkilöi­den, pitäisi sitoa verotuloihin.”

  Todel­lakin, kään­teisi­in verotuloihin!

 13. Ei ammat­tiy­hdis­tyk­sil­lä ole mitään san­omista loman ajanko­htaan. Ainakin kun­nal­lisel­la alal­la, mis­sä itse olen töis­sä työe­htosopimus määrää että työ­nan­ta­ja määrit­tää loman ajanko­hdan, mut­ta työ­nan­ta­jan täy­tyy antaa tiet­ty osa lomas­ta lomakau­den aikana. Loman voi pitää muul­loinkin, kun­han siitä sovi­taan yhdessä työn­tek­i­jän ja työ­nan­ta­jan kanssa. Eli työ­nan­ta­ja ei voi yksipuolis­es­ti sijoit­taa työn­tek­i­jän lomaa talvelle, muuten sopimi­nen on vapaa­ta. Näiltä osin Marko Hami­lo siis haukkuu väärää puuta.

  En edus­ta ammat­tiy­hdis­tys­li­iket­tä mil­lään tavoin, mut­ta tiedän että ammat­tiy­hdis­tyk­set kun­ta­puolel­la suh­tau­tu­vat hyvin nihkeästi lomara­ho­jen vapaak­si vai­h­toon. Tätä on perustel­tu sil­lä, että edel­lisen laman aikaan lomara­ho­jen “vapaae­htois­es­ta” vai­h­tamis­es­ta vapaisi­in tuli käytän­nössä pakol­lista. Toinen syy on siinä, että kos­ka sijaisia ei ote­ta, vapaiden aikana työt eivät katoa min­nekkään, vaan odot­ta­vat tek­i­jään­sä. Näin siis lop­ul­ta tehdään samat työt huonom­mal­la palkalla.

  Lääkärisopimuk­ses­sa kuitenkin on suos­tut­tu tähän, ilmeis­es­ti kos­ka lääkärei­den työ­markki­nati­lanne on sen ver­ran vah­va, ettei heitä käytän­nössä voi pakot­taa mihinkään.

 14. Liian van­halle:

  1) Mon­et asi­at siel­lä työlain­säädän­nössäkin ovat niin kuin ovat kun ay-liike on ne sinne niin vaatinut.

  2) Jotkut työ­nan­ta­jat pelkäävät käyt­tää oikeut­taan sopia jous­tavasti työn­tek­i­jän kanssa: tulee helpom­mak­si pitää strik­ti com­pa­ny pol­i­cy esimerkik­si loma-aiko­jen suh­teen niin ei paikallisosas­tot rupea ryppyilemään.

 15. Minä olen jo use­am­pana kesänä pitänyt palkaton­ta vapaa­ta, siitä läh­tien kun lapsen sain ja nyt työ­nan­ta­ja oikein kan­nus­taa siihen säästösy­istä. En ymmär­rä ollenkaan sitä argu­ment­tia, että “tulee vain tehtyä samat työt pienem­mäl­lä pal­ka­lla”. Onhan se tot­ta, että loman jäl­keen on tekemistä ker­tynyt, mut­ta ne lomapäivät ovat silti ihan todel­lisia lomapäiviä. Sil­loin kun on tun­tipal­ka­lla, palk­ka on kor­vaus­ta menete­tys­tä vapaa-ajas­ta ja työ­paikalla ollaan tekemässä töitä eikä hen­gaa­mas­sa työkaverei­den kanssa. 

  Se on sit­ten ihan omaa hölmöyt­tä, jos suos­tuu tekemään loma­l­la ker­tyneitä rästitöitä palkat­tomana ylityönä.

 16. Mis­tä mah­dol­li­sista rästitöistä on kysymys? Yri­tyk­sis­sä täy­tyy hom­mien hoitua oli joku hlö paikalla tahi ei. Ymmär­rän jotkut aivan erikoistapauk­set, mut­ta yleen­sä en käsitä tuol­laista ter­miä. Jonkun viisaan sanoman mukaan sel­l­ainen yksilö, joka on muka kor­vaam­a­ton yri­tyk­selle pitää erot­taa. Tietysti kaik­ki työn­tek­i­jät usko­vat ole­vansa kor­vaa­mat­to­mia, mut­ta eihän se niin ole. Miten ihmeessä jos­sain fir­mas­sa voi jotenkin jäädä jotain asioi­ta hoita­mat­ta, jos joku on loma­l­la 1 tai 4 viikkoa??
  Jos jää, ne eivät ole tärkeitä, niil­lä ei ole kiire tai joskus kukaan muu ei osaa. Viimeisin on todel­la vaar­alli­nen fir­malle. Miten joku tek­isi ilmaista duu­nia selvit­tääk­seen muka rästidu­une­ja?? Jos niil­lä ei ole ollut kiiret­tä siihen asti, niin ei sit­ten nytkään.
  Kunnan/valtion hom­mis­sa olen ollut vain opiskelu aikanani ammat­tik­oulus­sa tun­tiopet­ta­jana, joten sieltä ei juuri tietoa ole. Vaimo tosin oli aika pitkään kaupungin/valtion leivissä.
  Pomoil­la tietysti kaiken­laisia raport­te­ja jne, mut­ta ei ne mitään eri­ty­istä kiiret­tä yleen­sä vaa­di loman jäl­keen, ainakaan ennen.
  Jos jos­sain taval­lises­sa hom­mas­sa tek­i­jäl­lä on loman jäl­keen kovasti rästi­hom­mia, niin esi-ihmi­nen on nui­ja. Tämä ei koske sitä, että joku on ain­oa osaa­ja, mut­ta niin ei yksi­ty­is­puolel­la saisi olla.

 17. 1) Mon­et asi­at siel­lä työlain­säädän­nössäkin ovat niin kuin ovat kun ay-liike on ne sinne niin vaatinut.
  Onhan niil­lä sit­ten ollut poli­it­ti­nen hyväksyntäkin.
  Junt­tasi­han EK läpi Lex Nokiankin ‚MTK maat­aloustuet, joten suuril­la tai taloudel­liseti merkit­tävil­lä ryh­mil­lä on myös poli­it­tista valtaa .
  Ja näitä loma­laka­ja on ollut neu­vot­tele­mas­sa myös työnantajat 

  2) Jotkut työ­nan­ta­jat pelkäävät käyt­tää oikeut­taan sopia jous­tavasti työn­tek­i­jän kanssa: tulee helpom­mak­si pitää strik­ti com­pa­ny pol­i­cy esimerkik­si loma-aiko­jen suh­teen niin ei paikallisosas­tot rupea ryppyilemään.

  Tuo taas on taita­m­a­ton­ta, minä olen ollut esimiehenä 30 vuot­ta, mut­ta eipä ole kapinoi­ta syn­tynyt vaik­ka olen neu­votel­lut han­kalis­takin asioista . Ja tarpeen tullen olen saanut ay-liikken vai­h­ta­maan luottamusmiehenkin.
  Kysymys on johtamis­taidoista, joka mon­elta esimieheltä puuttuu

 18. “Miten joku tek­isi ilmaista duu­nia selvit­tääk­seen muka rästidu­une­ja?? Jos niil­lä ei ole ollut kiiret­tä siihen asti, niin ei sit­ten nytkään.”

  Vaa­ti­vam­mis­sa T&K‑töissä tavoite saa­da hom­ma valmi­ik­si voi hyvinkin olla esimerkik­si vuo­den päässä. Jos joku vai­h­taa lomara­hat vapaak­si, niin aikataulua ei vält­tämät­tä heti ruka­ta, vaan (työ)aikaa saa­da hom­ma valmi­ik­si on hiukan vähem­män. Kyl­lä se kiire ja sitä myöten työ­tahti on aina kovin dead­li­nen lähestyessä.

 19. Joen­su­us­sa on myöskin tapah­tunut hulp­pea yhteisövero­tu­lo­jen rom­ah­dus joka pakot­taa todel­la ikävän suu­ruisi­in henkilöstöleikkauksiin.

  Tääl­lä henkilöstöjär­jestö­jen edus­ta­jat ovat voimakkaasti tyr­män­neet lomara­ho­jen muut­tamisen vapaa-ajak­si tietäen, että tämä tarkoit­taa määräaikaisten voimallista kar­simista ja lomautuksia.

 20. Jos optioi­ta Suomes­sa jae­taan, niin ne täy­tyy pitää vas­taa­vana vapaana, kun ker­ran niille muu­takaan voi tehdä. 

  For­tu­min 500 miljoo­nan optio-ohjel­man rin­nal­la amerikkalaisen vaku­u­tusjät­ti AIG:n ohjel­ma kalpe­nee. Yksi­no­maan Lil­iuk­sen pot­ti on kolme ker­taa suurem­pi kuin AIG:n suurin optio.

  USA:n val­tio­varain­min­is­teri ja kon­gres­si ovat ryhtyneet toimeen. Osa on jo palaut­tanut optiot. Lopuille on tulos­sa 90 pros­entin vero.

 21. Ei siinä mitään pahaa ole, jos työ­nan­ta­ja kan­nus­taa pitämään vapaae­htoisia palkat­to­mia vapai­ta säästösy­istä. Siinä taas on jos työ­nan­ta­ja naamioi käytän­nössä pakol­liset lomau­tuk­set muka vapaaehtoisiksi.

 22. Kyl­lä nyt on virkamies (tai joku muu) pis­tel­lyt ihan omi­aan. Tam­pereel­la lomara­ho­jen vai­h­t­a­mi­nen on onnis­tunut kaupun­gin palveluk­ses­sa olevil­la yli kymme­nen vuot­ta. Tuskin sen­tään helsinkiläisil­lä virkamiehillä on eri sopimuk­set käytössä.

 23. Lomara­ha on puolen kuukau­den palk­ka. Se ei ole mitään ylimääräistä rahaa vaan osa pal­ka­llaan elävän ihmisen vuosit­tais­es­ta ansioista. 

  Kuin­ka monel­la on oikeasti varaa menet­tää puolen kuukau­den palk­ka ja kuin­ka moni pysähtyy miet­timään mil­lai­sista sum­mista nyt puhutaan?

  PK-sek­to­ril­la fir­mas­sa kuin fir­mas­sa ote­taan nyt lomara­ho­ja pois oli “säästölle” perustei­ta tai ei. Vai­h­toe­hdok­si tar­jo­taan 2 viikon lomau­tus­ta. Näitä “neu­vot­telu­ja” käy­dään YT-käytän­nön ulkop­uolel­la epävi­ral­lis­es­ti ja niis­sä käytetään hyväk­si mm. ryh­mä­painet­ta ja epämääräistä uhkailua irti­sanomisel­la. Laman var­jol­la tehtävä sikailu on usko­mat­toman törkeäl­lä tasolla.

 24. Lomara­ha on puo­let loma-ajan palka­s­ta. Jos sin­ul­la on esim 50 päivää lomaa niin lomara­ha on 25:n päivän palk­ka. Sairaalois­sa jos lomaute­taan vaik­ka hoita­jia eikä tilalle ote­ta tuuraajia,koska sil­loin­han siinä ei tule mitään säästöä, niin kyl­lä ne työt teetetään sil­loin vähem­mäl­lä porukalla eli työt kasaan­tuu. Toden näköis­es­ti myös töis­säkäyvien uupumus aiheut­taa myös lisään­tyvää sairaslomaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.