Kyllä on kova rahapula

Liiken­ne­m­i­nis­teri Anu Vehviläi­nen selit­tää raha­pu­lal­la sitä, ettei Konginkankaan onnet­to­muu­den johdo­ta suositel­tu­ja tur­val­lisu­us­paran­nuk­sia ole tehty. Kak­si tärkein­tä liian kalli­ina hylät­tyä lain­muu­tos­ta ovat laki kuor­ma-auto­jen nopeu­den­ra­joit­timien säästämis­es­tä 80 km/h:iin ja oikeus ran­gaista kul­jet­ta­jaa, jos ajopi­ir­turi osoit­taa hänen ylit­täneen ajoneu­voko­htaisen nopeusra­joituk­sen. Otta­mat­ta kan­taa näi­den uud­is­tusten sisältöön, seli­tys min­is­terin ihme­tyt­tää. Eikö min­is­ter­iössä ei ole varaa enää edes paperi­in ja painomusteeseen? 

13 vastausta artikkeliin “Kyllä on kova rahapula”

 1. Oleel­lisin muu­tos olisi ran­gais­tusasteikois­sa. Konginkankaan onnet­to­muudessa kuoli 23 ihmistä, kun rek­ka jol­la oli ylikuor­maa ja ylinopeut­ta, ja jota kul­jet­ti lep­osään­töjä rikko­va ja liikaa ylitöitä tehnyt kul­jet­ta­ja. Seu­rauk­sen oli kol­men kuukau­den ehdolli­nen vankeustuomio kul­jet­ta­jalle ja 10000 euron yhteisösakko kul­je­tus­li­ik­keelle. Minä pidän ran­gais­tuk­sia mitättöminä.

  Ylikuor­ma, yli­työ ja lep­oaikasään­tö­jen rikkomi­nen oli­vat väk­isinkin sekä Trans­pointin (kul­je­tus­li­ike) että StoraEn­son (asi­akas) tiedos­sa. Toinen on val­tiony­htiö ja toises­sakin val­ti­ol­la on merkit­tävä omis­us­to­su­us, sekä hallituspaikkoja.

 2. Ehkä liiken­ne­m­i­nis­ter­il­lä oli tiedos­saan näkymät­tömät kus­tan­nuk­set, rekko­jen nopeu­den­pu­do­tus nykyiseltä tasol­ta (85 — 88 km/h ?) kahdek­saankymp­pi­in lisäisi maantiel­lä vaa­dit­tavien rekko­jen määrää, ja lisäk­si kil­pailu­ti­lanne ulko­maisia rekko­ja vas­taan heikkenisi. Liiken­netur­val­lisu­us var­masti paranisi.

 3. Syynä siihen, ettei ehdo­tuk­sia ole laitet­tu eteen­päin on tietenkin alan etu­jär­jestön SKAL:n lob­baus. Sehän on loban­nut onnis­tuneesti myös pidem­pi­en ajoaiko­jen puolesta.

  Jopa Vehviläiseltä olisi odot­tanut jotain fik­sumpaa seli­tys­tä — siis taitavam­paa vale­htelua. No, arvio saat­toi olla, että tämäkin riit­tää. Ja mitä tässä vielä voidaan? Vehviläi­nen jakaa kun­non kepu­laisen sil­tarumpupoli­itikon tavoin tier­a­hat Itä-Suomeen ja vielä met­sätei­hin ja (muka­mas) tukki­au­to­jen käyt­tämään alem­paan tiev­erkkoon erik­seen. Vaik­ka rahaa on, se menee Vehviläisen käsis­sä läh­es hukkaan.

  Län­si-Suomes­sa olisi kaikki­aan suurem­pi tarve mut­ta mitäs tyhjää. 

  Jälkim­mäi­sis­sä vehvilöin­neis­sä on kyse paljolti maaseutuelinkeino­jen tukemis­es­ta: sitä samaa alem­paa verkkoa sahaa­vat teuras­ta­mo­jen eläinkul­je­tusautot, rehurekat ja Valion tankki­au­tot ja ne tarvit­se­vat kestävän tien alleen 365 päivänä vuodessa. Yksi syr­jäseudun pien­ti­la, jota ei pitäisi edes vil­jel­lä, saat­taa tul­la hyvin kalli­ik­si sen kym­menkilo­metrisen hoide­tun kor­pi­taipaleen päässä.

  Tukki­au­tot voivat nimit­täin ajoit­taa ajon­sa kelirikon edelle. Tie- ja sil­taverkko kestää käytän­nössä aina henkilöau­to­jen pain­on ja varsinkin, jos sitä ei aje­ta rik­ki raskaal­la liikenteellä.

  Maaseudulle menevis­sä tier­a­hois­sa onkin usein kyse elinkeinotues­ta ja monel­la tapaa. Vil­jeli­jöil­lä — läh­es jokaisel­la — on aikaa ja vapaa­ta konekan­taa tien­var­sien niit­toi­hin ja talvi­au­rauk­si­in ja muuhun hoitoon. Niitä teitä sit­ten hoide­taan, vaik­ka tarve olisi vähäi­nen tai pelkästään keksitty. 

  Ennen Vehviläistä tämä tiea­sia on ollut eri­tyisen rakas keskus­tan Rantakankaalle.

  Näitä kepu­lais­ten puuhia täy­tyy siis pitää silmäl­lä mon­es­ta näkökul­mas­ta. Annan vinkik­si sen, että heil­lä on aina fokuk­ses­saan äänestäjäkun­tansa etu. Peri­aat­teessa oikein, mut­ta keskus­ta on siitä poikkeuk­selli­nen, että se ei paljoakaan väl­itä toimien­sa seu­rauk­sista muulle yhteiskun­nalle, kos­ka näke­myk­senään on, että kaupungeis­sa kas­vaa rahaa puis­sa ja sitä saa kiskoa maaseudulle sen kuin ehtii. Hyvin vahin­gol­lista ja vastuutonta.

 4. Jos nopeusra­joit­ti­men säätämi­nen 80:een ja ran­gais­tusten koven­t­a­mi­nen ylinopeud­es­ta tulee kalli­ik­si, se voi tarkoit­taa käsit­tääk­seni vain sitä, että ylinopeus tulee halvem­mak­si. Rahdit liikku­vat jou­tu­isam­min ja rahaa säästyy.

 5. Ylinopeut­ta ja ylikuor­maa. Minä pidän näi­den kah­den lisäk­si vaka­vana laimin­lyöntinä kuor­man sit­o­mat­ta jättämistä.
  Se että paperir­ul­lat ovat vöil­lä kiin­ni toi­sis­saan muo­dostaen muu­ta­man rul­lan ryp­päitä ei ole mitään kiin­nit­tämistä! Tuon lisäk­si­hän rekois­sa ei muu­ta olekkaan. Pait­si pres­su­seinät lähin­nä suo­jaa­mas­sa rul­lia likaantumiselta.
  Väitän, mikäli kaup­palaivas­tossa lasti kiin­nitet­täisi­in yhtä huonos­ti kaup­palaivas­tomme olisi upon­nut aiko­ja sitten.
  Mikäli pape­ria on pakko kul­jet­taa maantiekul­je­tuksi­na niin kyl­lä vähim­mäis­vaa­timus on lastin kiin­nit­tämin kun­nol­la eikä pelkästään näennäisesti.
  Kat­sokaa­pa joskus auto­lau­talle ajaes­sanne kuin­ka rek­ka ja sen perä­vaunu kiin­nitetään. Se tehdään pak­suil­la ket­tingeil­lä ja silti…vastamereen ajet­taes­sa on pakko hiljen­tää nopeutta.
  Rekkamiehet, nuo maan­teit­ten ritar­it, kuitenkin kiin­nit­tävät lastin miten sat­tuu tai ei ollenkaan.

 6. Osmo: nuo sääte­lyt mak­saa kansan­taloudelle, joten ehkä Vehviläi­nen tarkoit­ti sitä, että Suomel­la ei ole varaa…

 7. Tästä herää tietenkin, kuin­ka paljon hyö­tyä nopeusra­joit­ti­men säätämi­nen 88km/h nopeud­es­ta 80km/h nopeu­teen on liiken­netur­val­lisu­u­den kannal­ta ja onko nopeu­den laskemis­es­ta muu­ta hyö­tyä. Nopeu­den muu­tos vähen­täisi liike-ener­giaa ja siten jar­ru­tus­matkaa 17% ja ehkäpä vielä enem­män kolaroimis­es­ta aiheutu­vaa vahinkoa.

  Mat­ka-ajat kas­vaisi­vat 10%:lla. Tästä ei voi vielä suo­raan päätel­lä, että kul­je­tuk­set oli­si­vat 10% pros­ent­tia kalli­impia, sil­lä vähen­tyneet vas­tusvoimat säästävät polt­toainekus­tan­nuk­sia: ilman­vas­tus vähe­nee 17%. Mut­ta min­un taitoni lop­pu­vat lyhy­een enkä saa koskaan vas­taus­ta tähän probleemaan.

 8. “Eikö min­is­ter­iössä ei ole varaa enää edes paperi­in ja painomusteeseen? ”

  Var­maan olisi, mut­ta kun EK kiel­si tekemästä sel­l­aista paperia.
  Paper­i­fir­moil­la on suuri val­ta tässä maas­sa jos on Nokial­lakin ja nykyi­nen hal­li­tus ham­paa­ton EK:ta vastaan

 9. Pekka Vitikaiselle:
  ei nyt ehkä kan­nat­taisi ver­ra­ta rek­ka-auto­jen kiin­nit­tämistä auto-lau­toil­la paperir­ul­lien kiin­nit­tämiseen rekois­sa. Voin ker­toa koke­muk­ses­ta, että laivois­sa ei paperir­ul­lia kiin­nitetä mitenkään kos­ka ruumat ahde­taan niitä täy­teen, jol­loin ne eivät pääse liikkku­maan. Jos hra Vitikainen ker­too miten rekois­sa voidaan tur­val­lis­es­ti sitoa jokainen rul­la kiin­ni itse lavaan, niin ilmoit­takoon sen oitis. Ehkä kan­nat­taisi miet­tiä asi­aa. Siitä voisi saa­da jopa jotain taloudel­lista hyö­tyä itselleen. Tietämät­tä hlön kap­a­siteet­tia, voin kuitenkin veika­ta hom­man ole­van melko haastavan.

  Joskus tun­tuu, että päät­täjiä potk­i­taan sanom­al­la, ettei joku hom­ma tarvitse muu­ta kuin lain tekemisen ja sit­ten hom­ma on hoi­dos­sa. Eihän se niin mene juuri mis­sään asi­as­sa. OS taas pääsi heit­telemään hal­li­tus­ta kivellä.
  EK:n kiel­lot lienevät nyt jo aika pak­sua juttua.
  Nää vil­jeli­jöi­den suosimis-jutut tie-asioil­la ovat min­ulle uusi aja­tus. Mietin ja seurailen/ehkä his­to­ri­aa pitää selata.

 10. Niin yhtä hyvin Osmon logi­ikalla voidaan aina täst edes mol­la­ta jos kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta ei saa järke­viä päätök­siä tehtyä. Eihän ne lau­takun­nalle mak­sa mitään muu­ta kuin vähän pape­ria ja mustetta!

 11. Ehkä liiken­ne­m­i­nis­ter­il­lä oli tiedos­saan näkymät­tömät kus­tan­nuk­set, rekko­jen nopeu­den­pu­do­tus nykyiseltä tasol­ta (85 — 88 km/h ?) kahdeksaankymppiin…

  Olisi­han se aivan ennenku­u­luma­ton­ta vaa­tia jotakin ajoneu­voryh­mää nou­dat­ta­maan liikennesääntöjä.

 12. MIVa;
  Aivan; sil­loin kuin paperir­ul­lien koko ja määrä sat­tuvat sopi­maan aluk­sen ruumaan. Mikäli eivät sovi, eikä tämä ole mitenkään harv­inaista, lasti kiin­nitetään. Siis kiin­nitetään niin, että se on paikallaan vielä määränpäässä.
  Toki minä tiedän miten tässä kiin­ni­tysasi­as­sa päästän tulok­si­in. Pelkäl­lä lain­säädän­nöl­lä se ei kuitenkaan onnis­tu, siinä sinä olet oike­as­sa. Tosin; kyl­lä tässä lain­säädän­töäkin tarvitaan.
  Tietenkin hom­ma on haas­ta­va kuten toteat, mut­ta haas­teet ovat voit­tamista varten.
  Olen valmis vas­taa­maan huu­tooni, mut­ten ilmaisek­si. Sen voin kyl­lä tode­ta, että tämän ongel­man ratkaisu on alet­ta­va yli­pain­on kar­simisel­la, yli­pain­on ja ylinopeu­den. Tämän pystyy jokainen päät­telemään mielessään, mut­ta se että saadaan se toteu­tu­maan käytän­nössä onkin jo toinen asia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.