Auton yhteiskäyttö sopii kantakaupunkiin.

Mon­et helsinkiläiset auton­o­mis­ta­jat käyt­tävät autoaan vain muu­ta­man ker­ran kuukaudessa, kos­ka työ­matkat hoitu­vat t joukkoli­iken­teel­lä. Täl­laiseen autonkäyt­töön oma auto ei oikeas­t­aan ole järkevä; eri­tyisen jär­jestön siitä tulee, kun ajat­telee näitä pysäköin­nin huikei­ta kus­tan­nuk­sia. Yhteiskäyt­töau­to on paljon parem­pi ja se tulisi myös selvästi halvem­mak­si, jos pysäköin­nin kus­tan­nuk­set sälytet­täisi­in autoil­i­joille, eikä niitä piilotet­taisi asumisen hintaan.

Itse olen City­Car­Clu­bin asi­akas. Tilaan auton netistä. City­Car­Clu­bin Kata­janokan pysäköin­tip­iste on sadan metrin päässä. Autos­ta velote­taan tun­ti­tak­san ja kilo­metri­tak­san mukaan. Hin­noit­telu on regres­si­ivistä niin, että paljon käyt­tävä saa sen halvem­mal­la. Mat­ka lentoase­malle on noin 14 euroa, kun se tak­sil­la on yli 35 euroa. Käyn­ti Vekara­järvel­lä (320 km) tuli mak­samaan noin 120 euroa, valitet­tavasti vähem­män kuin kah­den hen­gen mat­ka julkisilla.

Kesälo­makäytössä yhteiskäyt­töau­to tulee tun­tiveloituk­sen takia suh­teessa kalli­im­mak­si, Jos ottaa auton käyt­töön­sä kolmek­si viikok­si ja ajaa sil­lä kak­si­tuhat­ta kilo­metriä, mak­suk­si tulee 900 euroa ben­soi­neen. Yhteiskäyt­töau­to tulee omaa halvem­mak­si, jos ajaa vuodessa alle 10 000 kilometriä.

Jos tarvit­sen autoa yksin, tilaan pienen neljän hen­gen auton, koko per­heen matkaan yleen­sä ison far­marin ja muut­tokuor­maa tai sel­l­aista varten ison paket­ti­au­ton. Tämä toimii lois­tavasti. Tavan yleistymi­nen voisi säästää sato­ja miljoo­nia euro­ja uusien asuinaluei­den kustannuksista.

Har­mi kyl­lä, jär­jeste­ly toimii vain pääkaupunkiseudul­la. Olisi­han kätevää, jos voisi ottaa auton Tam­pereen ase­mal­ta matkalla vaik­ka Ruovedelle. Tämä tilaus- ja lasku­tusjär­jestelmä pitäisi ava­ta niin, että muutkin yrit­täjät voisi­vat liit­tyä verkos­toon, jol­loin siitä voisi tul­la maanlaajuinen.

53 vastausta artikkeliin “Auton yhteiskäyttö sopii kantakaupunkiin.”

 1. Onhan noi­ta yksi­ty­isiä autovuokraamoi­ta, joiden hin­nat ovat varsin kil­pailukyky­isiä City Car Clu­bin kanssa. Lie­nee asenne- ja kult­tuurikysymys mik­si niiden palvelui­ta niin vähän käytetään.

 2. Hil­jakkoin Kuningasku­lut­ta­jas­sa oli ansiokas ver­tailu autoilukus­tan­nuk­sista, kun käytetään tak­sia, City­Car­Clu­bia ja taval­lista vuokra-autoa.

  Muis­taak­seni tavalli­nen vuokra-auto, oikeas­ta vuokraamos­ta otet­tuna, oli edullisin, jos vuokra-aika on viikon­lop­pu tai sitä pitem­pi jakso.
  Lyhyis­sä, muu­ta­man tun­nin vuokrauk­sis­sa, CCC oli edullisin.

 3. “Har­mi kyl­lä, jär­jeste­ly toimii vain pääkaupunkiseudul­la. Olisi­han kätevää, jos voisi ottaa auton Tam­pereen ase­mal­ta matkalla vaik­ka Ruovedelle. Tämä tilaus- ja lasku­tusjär­jestelmä pitäisi ava­ta niin, että muutkin yrit­täjät voisi­vat liit­tyä verkos­toon, jol­loin siitä voisi tul­la maanlaajuinen.”

  Olen omis­tanut auton kan­takakupungis­sa. Vaik­ka sil­lä oli hyvä säi­ly­ty­s­paik­ka, siitä oli hirveästi vaivaa.

  Matkail­la voi niinkin, että ajaa junal­la tai muul­la julkisen liiken­teen väli­neel­lä lähelle kohdet­ta ja vuokraa ase­mal­ta auton. Lähelle matkako­hdet­ta saa­puu hyvis­sä voimis­sa, sen jäl­keen voi aluet­ta tutkia omas­ta autos­ta käsin.

  Näin esimerkik­si pohjo­is­maid­en tutkimi­nen käy hel­posti, mut­ta auton voi tietekin vuokra­ta kauem­panakin Euroopassa.

 4. Eiköhän suurin osa autoista liity siihen “Emme ole hesalaisia, me vain asumme täällä”-ilmiöön. Omista van­hem­mista sen huo­masi. Niil­lä ei tosi­aan ollu stadis­sa mitään tekemistä, pait­si työ­paik­ka viras­tossa. Mut­sil­ta meni pari tun­tia naa­man lait­toon, jos sen piti lähteä oves­ta ulos. Fai­jal­ta meni vain puoli­tun­tia, mut­tei sekään men­nyt ulos ilman skra­gaa ja Hom­bur­gia. Sik­si auto oli niin vält­tämätön, että pääsee maalle van­hois­sa verkkareis­sa rentou­tu­maan ilman että naa­pu­rit luulee punikik­si tai pultsariksi.

  Lap­sille asia oli täs­mälleen päin­vas­toin, sil­lä automatkaan meni koko päivä, eikä mökil­lä ollut mitään tekemistä. 

  Tähän tau­ti­in eivät mitkään vuokra-autoviritelmät auta. Oma auto han­ki­taan hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Meil­läkin oli auto 10 vuot­ta ennenkuin oli varaa han­kkia jääkaap­pi. Per­heen ensim­mäisen telkkarin han­kki­vat lapset omil­la rahoil­laan. “Mitä mei­dän per­he telkkar­il­la tekee, mehän viihdymme kaiken vapaa-ajan mökillä.”

  Yksi ratkaisu olisi kakkosasumisen hait­taami­nen verot­ta­mal­la. Koskisi sekä kesämökke­jä, että maalais­ten kakkosasun­to­ja kaupungis­sa. Nykyi­nen hal­li­tus on tehnyt juuri päin­vas­toin, kos­ka stadis­sa on se hys­teerisenä silmät punase­na rääkyvä työvoima­pu­la — öö — siis tulos­sa lähivu­osi­na eiku lähivu­osikym­meninä eiku miten se taas meni.

 5. Itse tarvit­sisin autoa 1–2 ker­taa vuodessa muu­ta­mak­si päiväk­si mökil­lä saaris­tossa käymisek­si ja ehkä ker­ran vuodessa muu­ta­mak­si tun­niksi paket­ti­au­ton. City Car Clu­bin hin­nat ovat täl­laiseen käyt­töön minus­ta täysin kil­pailukyvyt­tömät. Vuokraamostakin saa halvemmalla.

  Ehkä City Car Clu­bin pitäisi olla säätiöi­ty tai kaupun­gin omis­ta­ma palvelu, joka ei pyrk­isi voiton tuot­tamiseen. Hin­natkin voitaisi­in pitää oikeasti järkevinä…

 6. Niin, City Car Club on yksi niistä yksi­ty­i­sistä autovuokraamoista. Sen hin­noit­telu on vähän toisen­laista kuin muiden ja se on jol­lain nkos­ntil­la onnis­tunut neu­vot­tele­maan kaupun­gin kanssa sopimuk­sen edulli­sista pysäköin­tipaikoista. Joiden todel­liset kus­tan­nuk­set luul­tavasti mak­sate­taan ihan muual­ta kuin yri­tyk­sen pussista.

  1. Kadun­var­sipysäköin­tipaikat, jota ovat ilmaisia asukkaille ovat ilmaisia myös City­Car­Clu­bille. Jär­jestey säästää sato­ja pysäköin­tipaikko­ja, kos­ka mon­elle auton­vuokraus on mon­elle oman auton vaihtoehto.

 7. Helsin­gin viras­toista ainakin Nuorisoasiankeskus on luop­unut omista autoista ja siir­tynyt City Car Clu­bin asi­akkaak­si. Näin viras­to (kul­je­tuk­sista vas­taa­van henkilön mukaan) säästää aikaa ja rahaa.

 8. Ter­ve­hdys Osmo

  Kyse on myös kaavoituk­ses­ta eri asuinaluei­den suun­nit­telus­sa. paljonko parkkipaikko­ja vaa­di­taan ja miten julki­nen liikenne toimii — ne ovat reali­teet­te­ja, jot­ka ohjaa­vat myös yksi­tyisen henkilön tai koti­talouden päätöksentekoa.

  Entäpä aivan toisen­lainen “liiken­netul­li” — kaupunkialueel­la auton omistusvero?

 9. Pukki­las­sa ollaan valmis­tele­mas­sa kimppakyyti/vuokra-auto/tms.-systeemiä, jol­la voisi paika­ta haja-asu­tusalueen joukkoli­iken­teen (onko sitä?) ongelmia. Täältä kun on läh­es mah­do­ton­ta päästä lähim­mälle juna-ase­malle (Mäntsälä, 25 km) ilman omaa autoa, eikä per­in­teisen tyyp­pinen aikataulutet­tu bus­sili­ikenne kan­na­ta. Kuitenkin Mäntsälän/pääkaupunkiseudun suun­nal­la käy reilut parisa­taa pukki­lalaista töis­sä, liiken­net­tä riittää. 

  Kimp­pa-auto CCC:n tyyli­in voisi sekin olla mah­dolli­nen ratkaisu kirkonkylän asukkaiden tarpeisi­in, mut­ta kuka­han sel­l­aisen sys­teemin lait­taisi tänne pystyyn?

 10. Suosit­telisin ajat­tele­maan asi­aa vähän isom­min. Liiken­ne­m­i­nis­ter­iö puuhaa suomen­laa­juista matkako­rt­tia, YTV toisaal­ta taas tekee CCC:n kanssa yhteistyötä. Din­ers CLub taas painaa tak­siko­rt­te­ja, joi­ta yri­tyk­set anta­vat työn­tek­i­jöilleen tak­si­matko­ja varten.

  Pitäisi olla liiken­neko­rt­ti jol­la voisi mak­saa junas­sa, bus­sis­sa, ja toisaal­ta vuokra­ta auton, tai mak­saa tak­si­matko­ja. Verot­ta­ja hyväksy­isi sen tiedot suo­raan tositt­teik­si, eli matkaku­lu­jen kir­jan­pidon takia ei tarvit­sisi plärätä kuit­tien kanssa. Päälle yhteinen verkkopalvelu jos­ta voi kat­soa reit­ti­vai­h­toe­hdot, ostaa junalipun osalle matkaa, bussin toiselle, ja vuokra­ta auton kol­man­nelle. Mieluiten ko. kort­ti olisi itseasi­as­sa pank­ki- tai luot­toko­rtin omi­naisu­us, ja palvelu­un kir­jaudut­taisi­in pankkitunnuksin.

 11. Jo vuosia sit­ten tut­ta­vani New York­ista rapor­toi, että lähel­lä kan­takaupunkia asu­vat eivät mielel­lään omista omaa autoa. Sen vuok­si, että auton paikoit­ta­mi­nen ja sil­lä kulkem­i­nen tulee liian kalli­ik­si (sil­ta­mak­sut, tun­ne­li­mak­sut ja parkkkeer­aus­mak­sut) lähistössä ver­rat­tuna julk­isi­in kulkunevoihin. Lisäk­si suo­ma­laiset eivät usko sitä, että New Yorkissa on toimi­va julki­nen liikenne.

  Sit­ten kun new york­i­laiset lähtevät omil­ta kul­mil­taa kauem­mak­si, niin vuokraa­vat auton.

  Sitä tut­ta­vani ei ker­tonut, mitä New York­ista vuokrat­tu auton käyt­tämi­nen mak­saa kun esim. auto vuokrataan n. viikon mit­taiselle reis­sulle ja mil­läkin kilo­metri että tun­ti­tak­soil­la. Oli­vat kuitenkin tyy­tyväisiä paikallisen auton­vuokraus mah­dol­lisu­u­teen ja ehtoihin.

 12. Voisiko eduskun­ta säätää lain, jos­sa kiel­letään autopaikan hin­nan sisäl­lyt­tämisen ostohintaan/vuokraan? Ymmär­rän tämän valvon­nan ole­van tietysti käytän­nössä mah­do­ton. Eikö hienot vihreät voi Hesan val­tu­us­tossa ajaa pykälää, mikä poistaa/kieltää noi nykyiset parkkipaikkanor­mit? Auton omis­ta­ja yleen­sä löytää vielä paikan kohtu­ullisells etäisyy­del­lä kotoaan, ellei sitäkin tehdä mah­dot­tomak­si. Tosin siitäkin sit­ten selviää rahal­la. En oikein ymmär­rä vihrei­den logi­ikkaa tältä osin. Auton omis­ta­jat älkää ikinä muut­tako Hesaan, mikäli vihreät alka­vat olla kovin suuri ryh­mä val­tu­us­tossa. Ehkä hyvä niin, mut­ta muut­ta­jia alkaa olla aika vähän. Räikkösiä jne ei sen­tään ole kovin paljon.

 13. Kaikessa ystävyy­dessä, mut­ta oletko sä CCC:n osakas vai mik­si ihmeessä pidät tarpeel­lise­na main­os­taa postauk­ses­ta toiseen yhtä yksi­ty­istä suh­teel­lisen kallista autovuokraamoa?

  Ei CCC:n toimin­nas­sa ole kyse mis­tään yhteiskäytöstä, vuokraamo se on.

 14. Itse olen jenkeis­sä ihme­tel­lyt että siel­lä mis­sä on julk­ista liiken­net­tä metropo­lialueil­la se on yleen­sä huo­mat­tavasti halvem­paa kuin Suomes­sa. Sitä en tiedä miten sitä mah­dol­lis­es­ti sub­ven­toidaan. Vai onko vain kus­tan­nuk­set niin paljon Suomea halvem­pia? Mut­ta sit­ten jenkeis­sä on toisia iso­ja metropole­ja joiden julki­nen liikenne on ihan olema­ton­ta ja jois­sa ei pär­jää ilman omaa autoa. Hyvin kirjavaa.

 15. Junako­htauk­selle
  Olen asi­akas, en osakas. Jos luet postauk­seni huolel­la, esitin, että tuo tilausjär­jestelmä pitäisi ava­ta kil­pailulle, kos­ka tuon kon­septin sisäl­lä yri­tys on monop­o­liase­mas­sa. Siis samaan tapaan kuin taksit,joita voi tila­ta saman jär­jestelmän puit­teis­sa, vaik­ka ne kil­pail­e­vat toisi­aan vastaan. 

  Jos tarvit­sen auton klo 6 aamul­la men­näk­seni lento­ken­tälle, en tiedä, mikä yri­tys toimit­taa sen luok­seni tuo­hon aikaan ja noin lyhyt­tä matkaa varten halvem­mal­la. Tässä helsinkiläisessä tavas­sa käyt­tää autoa sil­loin täl­löin vähän ja kätevästi sil­lä ei ole kil­pail­i­joi­ta. Jos tarvit­see autoa koko viikon­lopuk­si, tilanne on kokon­aan toinen. 

  Postauk­sen idea oli, että kaupunki­in soipii auto­jen yhteiskäyttö/vuoraus parem­min kun se, että autoa säi­lytetään kalli­isti kuukau­sia käyt­tämät­tömänä. Talvi pal­jas­taa asukaspysäköidy­istä autoista, ettei niitä ole käytet­ty kuukausiin.

 16. Asukkaal­la ei ole omaa ilmaista kadun­varsin­imikkopaikkaa joka olisi kyltitet­ty juuri hänelle tarkoite­tuk­si. CCC:llä on ilmaiset nimikkopaikat. Siinä on pieni ero. 

  Kyl­lä mikä tahansa yri­tys olisi var­masti kiin­nos­tunut vain hei­dän asi­akkailleen tarkoite­tu­ista ilmai­sista pysäköin­tipaikoista. Ehkä neu­vot­telui­hin tarvi­taan sopi­va poli­it­tistaloudelli­nen kytken­tä ja viher­pe­sul­ta kuu­losta­va yleishyödylli­nen näennäistäky.

 17. Yhteiskäyt­töau­toilu tulee lisään­tymään. ja näille yri­tyk­sille tarkoite­tut auto­jen luovutus/pysäköintipaikkojen pitää tietysti olla kaikkien ao. yri­tys­ten käytössä. Ehkä nämä yri­tyk­set toimin­nan yleisyessä siitä mak­sa­vatkin kaupungille.

  CCC:tä käytetään useim­miten esimerkkinä kun se on alan pio­neeri Suomes­sa, onko­han vielä ain­oa täl­lä hetkellä?

 18. CCC on tosi­aan busi­ness muiden joukos­sa eikä mikään kol­man­nen sek­torin sosi­aaliy­hdis­tys, mikä kuva Osmon kir­joituk­ses­ta tulee. 

  Näistä tasaisin välein tule­vista kyseisen yri­tyk­sen main­ospuffeista tulee mieleen, että jotain alen­nus­ta kuukausi­mak­su­ista var­maan julki­mo Soin­in­vaara saa. Tyyli on jotenkin eri­lainen kuin muis­sa kir­joituk­sis­sa — oudon ylistävä ja kritiikitön. 

  Tuos­ta Vekaran­jär­ven reis­sus­ta on var­maan jätet­ty laskelmista pois Sil­ver-asi­akku­u­den kuukausi­mak­su, joka on 35–40 euroa. Liit­tymi­nenkin klu­bi­in maksaa. 

  Itse asi­as­sa täl­lainen klu­bisys­tee­mi voi jopa lisätä autoilua. Ilman CCC:n palvelui­ta olisi Osmokin istunut kiltisti junas­sa tai koko turhanaikainen reis­su olisi jäänyt tekemät­tä. Eivät ne yhteiskäytön päästöt yhtään pienem­piä ole kuin oman auton.

 19. Min­ul­lakaan ei ole omaa autoa. Vuokraan sel­l­aisen kun tarvit­sen, joko kul­jet­ta­jan kanssa (taxi) tai ilman (vuokra-auto). Ongel­man muo­dosta­vat oikeas­t­aan vain “kansal­liset juh­lapy­hät” eli esim. yo-juh­lat, juhan­nuk­set ja muut juh­läpäivät, jol­loin liik­keel­lä ovat kaik­ki muutkin. Vuokra-auton saatavu­us rajoit­taa toisi­naan suku­juh­li­in osal­lis­tu­mis­tani. Kuka kek­sisi tähän sopuiluilmiöön sopi­van liikkumisratkaisun?

 20. “Kyl­lä mikä tahansa yri­tys olisi var­masti kiin­nos­tunut vain hei­dän asi­akkailleen tarkoite­tu­ista ilmai­sista pysäköintipaikoista.”

  Kri­ti­ikin kohdet­ta en ihan ymmär­rä. Jos CCC:n ilmais­parkkipaikat eivät viestitä mah­dol­lisille CCC:n kil­pail­i­joille että kaupun­ki tulee mukaan kus­tan­nuk­si­in jos hyö­ty on molem­min­puo­li­nen niin mikä sit­ten ? Tak­sit kil­pail­e­vat jok­seenkin suo­raan CCC:n kanssa ja tak­si­tol­patkin vievät pysäköin­ti­ti­laa. Tavalli­nen autovuokraamo on CCC:n kanssa eri seg­men­tis­sä kuten hin­noit­telu­rak­en­teista voi havaita.

  Onko näyt­töä siitä että jonkin­laista CCC:n suosimista kil­pail­i­joiden kus­tan­nuk­sel­la on tapah­tunut ? Onko Nuorisoasi­ainkeskuk­sen sopimus kil­pailutet­tu asianmukaisesti ?

 21. Auton yhteiskäyt­tö sopii kan­takaupun­gin ulkop­uolelle. Nimit­täin aika moni autoilun tule­vaisu­ut­ta poht­in­ut tun­tuu ole­van sitä mieltä, että sähköau­to saat­taa yleistyä kakkosau­tona. Ykkösau­tona säi­ly­isi (muka) isom­pi polt­to­moot­to­ri­au­to, jol­la ajet­taisi­in pitem­mät matkat. 

  Kesämökkeil­i­jöitä luku­un otta­mat­ta, aika har­valle taitaa olla tarvet­ta tuol­laiselle ykkösautolle pait­si työau­tona. Kesämökkeil­i­jöistäkin moni pär­jäisi sähköau­tol­la, kun­han mat­ka olisi alle 50–60 kilo­metriä ja mökil­lä pis­toke tai aurinkopa­neel­it, jos sähköau­ton säde olisi vaik­ka 70 km.

  Muut voisi­vat sit­ten vuokra­ta auton sil­loin har­voin, kun pitäisi pitk­iä matko­ja ajaa. Lomaru­uh­ka-ajat aiheut­taisi­vat kyl­lä ongel­man, mut­ta hiih­tolo­manko takia ihmiset ostaisi­vat 20 000 auton?

  Suo­ma­laiset asiantun­ti­jat tai “asiantun­ti­jat” ovat yllät­tävän hukas­sa tämän sähköau­toasian kanssa:

  http://tinyurl.com/aos444

  Jaa­ha, sähköau­tot yleistyvät ihan koh­ta tai sit­ten kym­me­nien vuosien päästä. Se tyyp­pi, joka arvelee sähkönku­lu­tuk­seen aiheutu­van hirviän piikin, kun kaik­ki lykkäävät töpselin kiin­ni töistä tul­tuaan, ei ilmeis­es­ti ole ajatel­lut asi­aa lainkaan.

 22. Maria kysyy:

  “Kuka kek­sisi tähän sopuiluilmiöön sopi­van liikkumisratkaisun?”

  Minä tietenkin!

  Hom­maa vakkarik­si seu­ralaisek­si autolli­nen mies… Baari­in mars!

 23. Onko CCC:llä muuten kil­pail­i­jaa kaupungis­sa täl­lä haavaa. Siis vas­taavaa puo­lik­si auto-ossukun­taa, puo­lik­si vuokraamoa. (Tak­sien kanssa se ei kil­pailue. kos­ka kyseessä on vuokraus ilman kul­jet­ta­jaa, ja kul­jet­ta­han ajas­ta tak­sis­sa mak­se­taan, oleel­lis­es­ti.) tosin ainakaan tois­taisek­si ilmeis­es­ti ole riit­tävästi amkki­noi­ta rin­nakkaien fir­man ylläpitämiseen.

  Otaniemesä toimii Melkisedek- nimi­nen puti­ik­ki, joka muun bis­nek­sen ohel­la samal­la peri­aat­teel­la vuokraa auto­ja, tosin teekkar­i­hin­noil­la ja teekkarikoslilla.

  pohjo­is­mais­sa cityau­tok­lu­bi-idea lie­nee saanut ensik­si tuul­ta Kööpen­hami­anas­sa ja Tan­skas­sa, jos­sa tilas­ta on eniten pulaa. Täm on pelkkä olet­ta­ma. kiap joku tietää paremmin.

  Lisät­tävä kyl­lä, että aika moni auto­tobn on taval­laan autok­lu­bin osakas: tarvit­taes­sa autoa lainataan van­hehmil­ta, vel­jeltä, naa­puril­ta tai kaver­il­ta. Siis tut­tu­jen kesken ja vas­tavuoroisia palveluk­sia vas­taan. Tai autol­lien nakite­taan kul­je­tushom­mi­in, kuten poikani tekkarien sukel­lusker­hos­sa Kuplassa.

 24. Kyl­lä minus­takin vaikut­taa että Osmo tässä main­os­taa ko. fir­maa, eikä var­maan tee sitä ilmaiseksi.

  Fil­lar­il­la Niz­za­an ‑kir­jas­sa taas selvästikin Osmo main­os­ti Nokian Com­mu­ni­ca­to­ria, sen ver­ran näkyvän roolin ko. puhe­lin sai kir­jas­sa. No onhan Prod­uct place­ment jo niin tut­tu ilmiö lef­fois­takin, että mik­sei näinkin.

  Täy­tyy muis­taa että Osmo on ker­tonut blogillaan ole­van pienen lehden ver­ran lukijoita.

 25. “Lisät­tävä kyl­lä, että aika moni auto­tobn on taval­laan autok­lu­bin osakas: tarvit­taes­sa autoa lainataan van­hehmil­ta, vel­jeltä, naa­puril­ta tai kaverilta.”

  Jep — var­masti monikin tämän pal­stan autovi­haa­ja joka julis­taa elävän­sä ilman autoa siipeilee van­hempi­en tai suku­lais­ten siiv­el­lä, lainat­en ilmaisek­si tai ben­saku­lu­ja vas­taan autoa ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa kul­jet­ta­jaakin aina kun sitä tarvit­see. Lop­un aikaa voi sit­ten julis­taa sitä miten tyh­mää on omis­taa kallis auto, kun kaupungis­sa pär­jää ilmankin.

 26. Tässä Kaupunki­Au­toK­lu­bia (lyhen­nys suomek­si ei sovi per­hep­al­stalle) main­os­te­taan oikein tyt­tärenkin voimin. 

  http://www.iltalehti.fi/perhe/200703055770865_pr.shtml

  Osmo voisi olla reilu ja ker­toa, mis­sä mennään. 

  Kyl­lähän julkkik­set anta­vat kasvon­sa monille liike­toimille, mut­ta yleen­sä sen tietää — Gigan­tin main­ok­ses­sa on Heik­ki Sil­ven­noinen, hän siis main­os­taa mak­sua vas­taan Gigant­tia. Ei epä­selvyyt­tä moti­iveista. Ei siis myöskään ongelmaa…

 27. “Fil­lar­il­la Niz­za­an ‑kir­jas­sa taas selvästikin Osmo main­os­ti Nokian Com­mu­ni­ca­to­ria, sen ver­ran näkyvän roolin ko. puhe­lin sai kirjassa.”

  Juu ja Niz­zan kaupunkikin on var­masti mak­sanut val­tavia sum­mia siitä, että Osmo on main­os­tanut sitä pyöräretken kohteena.

 28. Tässä tapauk­ses­sa idea on niin hyvä, että sietää sitä mainostaakin. 

  Luulen, että olisi niin, että tämä auton yhteiskäyt­tö muut­tuisi todel­lisek­si kasvu­bis­nek­sek­si heti, kun pysäköin­nin todel­liset kulut ohjat­taisi­in auto­jen omis­ta­jien maksettaviksi.

 29. Teemu K, jos joku elää toisen auton siiv­el­lä, eli ajaa sil­lä eikä anna mitään vasti­neek­si, niin ongel­ma tässä on siipeily eikä auton lainaami­nen sinän­sä. Ihan niin kuin siitä että jos toinen naa­puri jatku­vasti kat­soo toisen muk­su­ja ja toinen ei, ei seu­raa että naa­purin muk­su­jen hoit­a­mi­nen on ongel­ma sinänsä. 

  Mut­ta mie­lenki­in­toinen jut­tu noin kult­tuuris­es­ti tuo auton lainaami­nen. Ihmiset lainaa toisilleen omaisu­ut­taan ja tekee eril­laisia palveluk­sia. Näitä ei sit­ten las­ke­ta, tehdään vastapalveluk­sia, annetaan kon­jakkip­ul­lo­ja, tai rahaa, siinä järjestyk­sessä kuin­ka läheisiä ollaan.

  Jos meil­lä on kak­si kaverus­ta Eki ja Jake, niin Eki voi aivan hyvin pyytää Jak­en viikon­lopuk­si rak­en­ta­maan teras­sia, kak­si päivää töitä, Jake voi taas per­hei­neen nukkua pari yötä Ekille, käyt­täen Ekin arvokkain­ta omaisu­ut­ta eli kotia. Ja kellekään ei tule mieleenkään, että tässä pitäisi jonkun mak­saa jollekin jotakin tai että tässä olisi muuten jotain ongel­maa. Jake voi laina­ta Ekin työkalu­ja, tietokonet­ta tai kir­jo­ja, Eki taas Jak­en kesämökkiä. Mut­ta se että Jake lainaisi Ekin outoa on hyvin ongel­malli­nen asia, jos­ta seu­raa kyräi­lyä, eril­laisia kor­jaavia toimia malli­in Jake vähin­tään puu­naa koko auton sisältä ja ulkoa lainan jälkeen.

  Suo­ma­lainen mies tarvit­sisi oman huoneen ja omaa rahaa. Kun sitä ei ole niin se oma tila on sit­ten auto.

 30. Voi hyvä­nen aika.

  Tuen aivan siekailemat­ta esimerkik­si junia, enkä saa mitään tukea VR:ltä, Joukkoli­iken­net­tä, eivätkä bussien valmis­ta­jat mak­sa min­ulle mitään. Ja tuen vuokraamista sen sijaan, että ostaa oman auton. Lyhy­taikaiseen kaupunki­maiseen käyt­töön CCC on ain­ut palvelua tar­joa­va yri­tys, joten olisi hölmöä main­os­taa kon­sep­tia ker­tomat­ta yri­tyk­sen nimeä. 

  Jos joskus toteu­tuu sel­l­ainen pysäköin­tipoli­ti­ik­ka, jota olen tääl­lä suositel­lut, yhteisköyt­tö yleistyy niin paljon, että monop­o­liase­ma yhdelle yri­tyk­selle muo­dos­tuu ongel­mak­si. Olen use­am­man ker­ran sanonut, että tuo tilauskon­sep­ti pitäisi ava­ta kaikkien käyt­töön kuten tak­sienkin osalta on tehty.

 31. Osmo ker­too itse kir­jas­sa, että sai kom­mukan ilmaisek­si käyt­töön Nizzaan. 

  Eli ei siinä mitään. Minus­ta pitää vain ker­toa, jos saa jotain hyö­tyä siitä, että main­os­taa jotain yri­tys­tä tai sen tuotet­ta. Se on vain reilua!

  Jos CCC ei anna tuol­lais­es­ta näkyvyy­destä jol­la Osmo sitä hehkut­taa mitään etua, niin ihmettelen. 

  Joukkoli­iken­net­tä sub­ven­toidaan yhteiskun­nan tahol­ta. Joukkoli­iken­teen kan­nat­ta­mi­nen yleis­es­ti on ihan eri asia kuin “kul­je aina Lyt­tylän liiken­teen bus­seil­la” ‑tyyp­pinen täsmämainonta. 

  Kyl­lä yhden yri­tyk­sen selkeä main­os­t­a­mi­nen on tässä tapauk­ses­sa pois esim. tak­siyrit­täjiltä ja joukkoli­iken­teel­lä. Eli ei se asi­aa muu­ta, että autok­lube­ja on vain yksi. Se kil­pailee muiden liiken­nemuo­to­jen kanssa. 

  Ja kuten sanoin jo ylem­pänä, niin autoiluhan saat­taa lisään­tyä tuon tyyp­pisen sys­teemin myötä. Kun on mak­sanut kiin­teät kalli­it liit­tymis- ja kuukausi­mak­sut, niin kyn­nys lähteä autol­la on var­masti mata­lampi kuin ottaa lin­juri tai juna.

 32. Osmo: Onko tuo tilauskon­sep­ti sit­ten jotenkin paten­til­la suo­jat­tu vai mitä? Luulis, että mikä tahansa fir­ma on vapaa käyt­tämään tarkoituk­sen­mukaisek­si havait­se­maansa tilauskonseptia.

  Eikö pidet­täis näp­pimme erossa yri­tys­ten liike­toimin­nas­ta? Auton­vuokraus on niin kaukana luon­nol­lis­es­ta monop­o­lista, kun suun­nilleen voi olla.

 33. äh… tarkoitin siis sanoa, että CCC:llä voi olla nykyisel­lä markki­noiden kool­la monop­o­li, mut­ta markki­noiden kas­vaes­sa se oletet­tavasti menet­tää ase­mansa. Sen lisäk­si CCC joutuu kil­paile­maan jatku­vasti muiden liikku­mis­muo­to­jen välil­lä, eikä sik­si pysty hyö­dyn­tämään monopolivoimaansa.

 34. Kaiken reilu­u­den nimis­sä, maini­taam­pa City Car Clu­bin lisäk­si nimeltä toinen, hie­man erin­lainen lafka:

  Pakuovelle.com:n palvelu­pe­ri­aate on sel­l­ainen, että pakun vuokraa­ja ei tarvitse sitä omaa autoa ajaak­seen ensin hake­maan vuokra-auton, kuten usein käy taval­lis­es­ti. Oma­l­la Helsin­ki-Turku-Helsin­ki ‑reis­sul­lani Pakuovelle ‑auto tuli huo­mat­tavasti halvem­mak­si kuin city Car club kos­ka Pakuovelle ei laske kilo­me­treille hintaa.

 35. Jos nyt lopett­taisin tämä lähin­nä tym­peäk­si käynyt nok­i­tus siitä, onko Ode mitä inhot­tavim­mal­la ja keljuim­mal­la taval­la mah­dol­lis­es­ti saaden siitä taloudel­lista hyö­tyä jopa pari lounas­ta puffan­nut nimeltä maini­tua fir­maa. Vai tarkoit­taako City­Car­Club ylipäätän­sä tiet­tyä autony­hteiskäyt­töideaa. Ja markki­noin­ut gsm-puhe­li­men ja käm­men­ti­etokoneen yhdis­telmää, jol­laista suo­ma­lainen valmis­ta­ja myy kaup­pa­n­imi­keel­lä Nokia Com­mu­ni­ca­tor. (Join het­ki sit­ten innoituk­sen läh­teestä eli otin huu­ber­it ja luomisen tuskaan helpo­tuk­sek­si pari aspiri­inia (Aspirin oli ja on Bay­erin tuotemerkki.)

  Joku vielä puhuu mag­neto­fon­ista. Se oli Tele­funkenin tuote­merk­ki. Kateel­liset kil­pail­i­jat kek­sivät ja vuosien pon­nis­telu­jen jäl­keen sai­vat lanseer­atuk­si tilalle sanan nauhuri.

  CCC on yri­tys, ja yri­tyk­sen pitkäl­lä tähtäyk­sel­lä yri­tyk­sen on tuotet­ta­va voit­toa, ts. korko pääo­ma­lle sekä myös hoita­misen kus­tan­nuk­set. Juridis­es­ti se ei ole osuukun­ta, mut­ta tietyssä mielssä on: asi­aks mak­saa perus­mak­sun (osu­us­mak­sun) sekä vuo­tuise­mak­sun. Voit­to palaute­tana asi­akkaille suh­teessa osto­jen määrään, tässä tapauk­ses­sa siis määräalen­nuk­se­na, muu­at idea on sama. Fyrk­ka on peri­aat­teessa pois­sa yri­tyk­sen voitos­ta eli kyseessä siis on erääsäs mielessä voit­to-osu­u­den palautus.

  Yhtiöl­lä on hvytä www-sivut. Olis muuten vian kiva teitää siitä een­m­män: onko se esim. jonkun kan­sain­välisen yhtiön suomen fil­i­aali jne. Meiaan vain. että suo­ma­lsi­et eivät mitään näin fik­sun­tun­tu­ista saisi aikaiseksi.

  se Melkisedek on myynyt auton­vuokrauk­sen­sa Autopolin CCC:lle. Kävi het­ki sit­ten ilmi kun tark­istin tietoja

 36. City Car Clu­bib liikei­dea on saatu niistä euroop­palaista kaupungeista, jois­sa tämän­tyyp­pis­es­tä auton­vuokrauk­ses­ta on jo vuosikym­me­nien koke­mus. Sveit­sis­sä lie­nee suh­teel­lis­es­ti eniten volyymiä. Varsinkin opiske­li­jakaupungeis­sa kysyn­tää on ja siel­lä on myös kil­pailua. Usein käyn­nistys on tapah­tunut hyvin kohtu­ullisel­la vuokraus­ta­sol­la käyt­täen van­haa autokantaa. 

  CCC on selvästi alkukoke­musten jäl­keen hake­mas­sa pääosin yri­tysasi­akkai­ta. Autot ovat uusia ja hin­nat aika kovia. Voisi kuvitel­la, että kil­pail­i­ja, joka tar­joaisi halvem­paa kon­sep­tia, saisi riit­tävän volyymin Helsingissä. 

  Euroopas­sa on myös kaupunke­ja, jois­sa joukkoli­ikenne ja auton­vuokraus ovat samal­la organ­isaa­ti­ol­la. Syn­er­giae­tu­ja on peri­aat­teessa aika paljon.

  Järkevän autonkäytön kult­tuuri on yksi kaupunkikult­tuurin lohko, joka on nyt tulos­sa. On selvä, että nyky­meno ei enää kauan jatku. Pysäköin­nin sub­ven­toin­ti lop­puu ja väylä­mak­sut tulevat.

  Hin­noit­telu muut­tuu ja se tuo markki­nat CCC-tyyp­piselle toimin­nalle. Kysyn­tä ei rajoitu kan­takaupunki­in, kun volyymin lisäys ja kil­pailu alen­ta­vat hintoja. 

  Osmon markki­noin­ti­henk­i­nen puheen­vuoro näyt­tää herät­tävän yllät­täviä aggres­sioi­ta varsinkin markki­na­henki­sis­sä. Liit­tyykö tämä siihen suo­ma­laiseen yleisas­en­noi­tu­miseen, että vuokra­suh­teet ovat epäi­lyt­täviä. Oma pitää olla ja omis­tamista tukea.

  Nuorisoasi­ainkeskuk­sen lin­jaus on hyvä. Muut viras­tot saa­vat ajat­telemisen aihet­ta. Kaupun­ki omis­taa aika run­saan autokan­nan, joka on osin pienessä käytössä ja kor­vat­tavis­sa cityau­to­jen vuokrauskäytän­nöl­lä. Tämä siir­to voisi jo tuo­da kil­pailu­vip­inää alalle.

 37. AB, aut­ton­vuokraus toki on yksi­ty­istä liike­toim­intaa ja hyvä niin, mut­ta mites auton varausjär­jestelmä? Ei se nyt mikään luon­nolli­nen monop­o­li ole, mut­ta siinä on vähän sel­l­aisia piirteitä.

  Asi­akkaiden kannal­ta olisi suo­tavaa, että olisi yksi varaus- ja mak­su­jär­jestelmä jon­ka kaut­ta voi vali­ta kil­paile­vista vuokraa­jista, yhdis­tää matkaan joukkoli­iken­nevä­lineitä, jne. Toisaal­ta täl­lainen jär­jestelmä on kallis rak­en­taa ja ylläpitää, mut­ta mar­gin­aa­likus­tan­nus uusista käyt­täjistä on läh­es nol­la. Voisi olla ihan järkevä tehdä tuol­lainen julkisen val­lan toimesta.

 38. Osmo, voisitko vähän ver­ra­ta tak­sia ja CCCia? Tun­tuu että jos tak­si lupia run­saasti lisät­täisi­in niin niiden hin­nat halpe­nis lähelle CCC­tä? Ja jos ei niin mik­si CCC ei rajoite­ta lisensseillä?

  Toinen, joku kysy Yhdys­val­loista, täl­läiset kul­je­tus asi­at varsinkin isois­sa kaupungeis­sa ja osaval­tios­sa on läh­es kokon­aan paikallis­es­ti päätet­tyjä, siinä New York-Atlanta ero, liit­to­val­ti­ol­la on hyvin vähän tekemistä siinä mik­si NYCis­sä metro kul­kee ja Atlantas­sa moot­to­ri­et ruuhkau­tuu. Toisin sanoen “dif­fer­ent .… for dif­fer­ent folks” 🙂

 39. tpyy­lu­o­ma: En oikein ymmär­rä, mik­si varausjär­jestelmä ei olisi vain osa auton­vuokraa­jan liike­toim­intaa. Onhan rav­in­toloiden, juh­la­puku­jen, kon­sert­tilip­pu­jen, per­in­teis­ten autovuokraamoiden yms. varausjär­jestelmätkin yksi­ty­is­ten pyörit­tämiä. Minus­ta varausjär­jestelmässä on hyvin vähän luon­nol­lisen monop­o­lin piirteitä. Toki mar­gin­aa­likus­tan­nuk­set ovat läh­es olemat­tomat, mut­ta mui­ta skaalae­tu­ja ei sit­ten olekaan ja markki­nat ovat var­masti sen kokoiset, että varausjär­jestelmän koodausku­lut on aika min­i­maaliset, kun ne jakaa vuokrat­tua autoa kohti, vaik­ka jär­jestelmiä olisi useita.

  Vaik­ka varausjär­jestelmä olisikin luon­nolli­nen monop­o­li, se ei tarkoi­ta etteikö auton vuokrauk­seen ilmaan­tu­isi kil­pailua. Joku yri­tys vaan alka­isi pyrit­tämään varausjär­jestelmää itsenäis­es­ti auton­vuokraa­jista ja myisi palvelu­aan niille.

  Min­ul­la ei ole epäilystäkään siitä, etteikö kil­pailu markki­noil­la syn­nyt­täisi parem­paa varausjär­jestelmää kuin val­tion monop­o­li. Jos meil­lä olisi edes jotain todis­tet­ta siitä, että virkamiehet pysty­i­sivät yleen­sä palvele­maan käyt­täjiä parem­min kuin voit­to­jen motivoimat yrit­täjät, niin voisi olla järkevää tehdä tämä varausjär­jestelmä julkisen val­lan toimes­ta. Valitet­tavasti meil­lä on run­saasti todis­tei­ta päinvastaisesta.

 40. Tuon liiken­nemuodon kannal­ta olisi hyvä, että olisi yksi varausjär­jestelmä, vaik­ka olisi usei­ta yrit­täjiä. Näin­hän on myös tak­sili­iken­teessä. Ei olisi kiva soitel­la aamuku­udelta viiteenkymme­neen eri numeroon ja kysel­lä, olisiko vapaa­ta autoa, kun olen matkalla lentokentälle. 

  Yhteiskäytön laatu para­nee, kun auto­ja ja käyt­täjiä on paljon. Toden­näköisyys saa­da auto heti läheltä kas­vaa. Jos varausjär­jestelmä pilkot­taisi­in mon­een kil­pail­e­vaan jär­jestelmään, tämä suurten luku­jen lain tuo­ma hyö­ty menetettäisiin.

 41. AB, min­ul­la ei ole tästä aiheesta mitään vah­vaa mielipi­det­tä, mut­ta sen varausjär­jestelmän pitäisi hoitaa vuokraa­jan (luotto)tietojen tark­istus, yhdis­telmät mui­hin kulkuneu­voihin, mui­hin kaupunkei­hin, mak­sut, vaku­u­tuk­set, jne. Tuo on melko mon­imutkaista ja tuot­taa kor­di­naa­tio-ongelmia. Voi tuol­lainen toki syn­tyä yksi­tyis­es­ti, vrt. pörssi, mut­ta en nyt pitäisi metri­s­tan­daria suurem­pana puut­tuumise­na yri­tys­va­pau­teen jos julki­nen val­ta edesaut­taisi asi­aa määrit­telemäl­lä rajap­in­nat, stan­dard­isopimuk­set, jne. Vas­taavia sään­nök­siä joil­la pois­te­taan päällekkäisyyk­siä ja pakote­taan yhteistyöhön on maail­ma täyn­nä, esim. tele­op­er­aat­tori ei voi vali­ta että välit­tää vain omien asi­akkaiden­sa tietoliikennettä.

 42. Osmo: No tuskin siitä nyt on mitään vaaraa, että Helsingis­sä olisi 50 city­car­club yrit­täjää tai jos olisi, että niil­lä ei olisi yhteistä varausjär­jestelmää ihan ilman julkisen val­lan sekaantumista.

  ps. Sin­ul­la on men­nyt nyt vähän sekaisin tuo suurten luku­jen laki. Suurten luku­jen laki on yksinker­tais­tet­tuna, että mitä isom­pi otos, sitä lähempänä jonkun sat­un­nais­muut­tu­jan keskiar­vo on sen todel­lista (teo­reet­tista) keskiarvoa:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers

  Kil­pail­e­vat varausjär­jestelmät eivät tarkoi­ta, että auto­ja olisi jotenkin vähem­män saatavilla.

  1. Olen kyl­lä ammatil­tani tilas­toti­eteil­i­jä. Kyl­lä tämä auton saan­nin suurem­pi toden­näköisyys on johdet­tavis­sa suurten luku­jen laista. Sat­u­naiset asi­at muut­tuvat sys­temaat­tisem­mik­si ja ennustet­tavam­mik­si lukumäärän kasvaessa. 

 43. “CCC on selvästi alkukoke­musten jäl­keen hake­mas­sa pääosin yri­tysasi­akkai­ta. Autot ovat uusia ja hin­nat aika kovia. Voisi kuvitel­la, että kil­pail­i­ja, joka tar­joaisi halvem­paa kon­sep­tia, saisi riit­tävän volyymin Helsingissä.”

  Toi on vähän kakaispi­ip­puinen hom­ma. Se, mis­tä asi­akas oikeasti mak­saa on luotet­tavu­us päästä paikas­ta A paikkaan B. Van­hal­la kalus­tol­la pääo­maku­lut ovat pienem­mät, mut­ta luotet­tavu­ut­ta menetetään. Huoltoku­lut ja huoltoi­hin liit­tyvät jär­jeste­lyku­lut ovat suurem­mat jne. Vaku­u­tuk­set voat van­hal­la kalli­impia, kosa niistä puut­tuvat ABSit yms hienoudet …Ja tut­ta­vankaup­pa on edelleen edullisin keino saa­da auto tarvit­taes­sa käyttöönsä… 

  CCC kon­sepi­ti kyl­lä lisääntyy.
  Haas­tat­telus­saan Ode ker­toi ajansa n 2000 km vuodessa eli vuo­tu­is­lasku lie­nee n. 1200 euroa . Olet­taisn että keskimäärin muutkin asikkat ovat samanal­sia eli fir­man liiek­vai­h­to oli­is sil­loin n 1,5 Me /v. Täl­lä liike­vai­h­dol­la ei vielä mon­taa fir­maa pyöritetä.

  Puus­ta kat­soen CCC:n hin­noit­telu vaikut­taa kohtuulliselta.Sillä kun pitää peit­tää kaik­ki, myös näkymät­tömät kulut. (tässä: kulut joi­ta Jas­ka jokunen ei ajat­tele lask­ies­saan automeno­jaan) . Ja peri­aat­teessa se kerää­tuot­ton­sa lähin­nä lyhy­istä vuokrauk­sista ja matkoista.

  Pakuovelle makasaa 3 h 45 euroa + 0,20 e /km (polt­toaine). vien­ti ja tuon­ti mak­saa 12 e kumpikin eli 3 tun­nin ja muut­tokeik­ka Kallios­ta Vuosaa­reen ja takaisin mak­saisi yhteen­sä 75 euroa, jos auto tuo­daan ovelle.

 44. Kyl­lähän se on niin, kuten Osmo aiem­minkin sanoi, että asioiden oikeil­la nimil­lä ei pas­saa men­nä julkises­ti kuu­lut­ta­maan mitä ajat­telee — jollei sit­ten halua lokaa niskaansa. Siis, totu­u­den puhu­jat lynkataan jollei heti, niin ainakin jonkun ajan päästä.

 45. Jokaisel­la lentoy­htiöl­lä on oma varausjär­jestelmän­sä, mut­ta matka­toimis­to­jen sovel­luk­set osaa­vat käy­dä etsimässä mitä lento­ja on tar­jol­la, esim ebookers.fi

  Kuka enää nykypäivänä soit­taa yhteenkään varaamoon kun net­ti on käytössä?

 46. Itse hark­itsin joskus liit­tymistä tuo­hon auton­jakok­er­hoon, mut­ta kun auton­tarve on niin tavat­toman vähäi­nen, jäi liittymättä.

  Autot­toman kannal­ta olisi hyvä, jos yhdel­lä jäsenyy­del­lä saisi lisäk­si joltain autovuokraamol­ta alen­nus­ta, eli myöskään nämä viikko mökil­lä ‑tyyp­piset tarpeet tulisi hoidet­tua edullis­es­ti ilman investoin­tia omaan autoon. Vai pitäisikö olla jokin autot­to­muu­teen kan­nus­ta­va kokon­ais­paket­ti­vai­h­toe­hto, johon kuu­luisi joukkoli­iken­nelip­pu, CCC-jäsenyys ja alen­nuse­tu autovuokraamoon?

  Tosin olen saanut ydinkeskus­tas­ta parin­sadan metrin päästä kotoa pikkuau­ton vuokrak­si per­jan­tai-iltapäivästä maanan­ta­iaa­muun alle sadan euron eli alle 50 euroa kahdelta matkus­ta­jal­ta. Viikon­lop­un luon­toretkelle ei tule liikaa hin­taa nytkään.

  Mut­ta kuin­ka tärkeää on hillitä autori­ip­pu­vu­ut­ta talouden ensim­mäis­es­tä autos­ta? Helsin­gin keskus­tas­sa siihen on perustei­ta, mut­ta onko niin, että tämä tais­telu on Suomes­sa laa­jem­min jo enem­män tai vähem­män hävit­ty? Kan­nat­taisiko keskit­tyä tais­tele­maan sitä vas­taan, että per­heessä tarvi­taan kak­si (nor­maa­likokoista polttomoottori)autoa? Ikävää, jos näin on, mut­ta pelkään, että real­isti panisi panok­sen­sa tähän taisteluun.

 47. Eli­na kirjoitti:
  “Ja kuten sanoin jo ylem­pänä, niin autoiluhan saat­taa lisään­tyä tuon tyyp­pisen sys­teemin myötä. Kun on mak­sanut kiin­teät kalli­it liit­tymis- ja kuukausi­mak­sut, niin kyn­nys lähteä autol­la on var­masti mata­lampi kuin ottaa lin­juri tai juna.”

  Pitäisi olla help­po ymmärtää että
  sekä taloudel­li­sista että mukavuussyistä
  kyn­nys lähteä yksi­ty­isautoile­maan on korkeampi omas­ta autos­ta luop­umisen ja vuokra-autok­er­hoon liit­tymisen jäl­keen. Samoin oman auton han­kkimiskyn­nys kas­vaa, samankaltai­sista sysitä. Ymmärtääk­seni näistä suurel­la toden­näköisyy­del­lä seu­raa yksi­ty­isautoilun vähen­e­m­i­nen ja joukkoli­iken­nevä­linei­den käytön lisään­tymi­nen vuokra-autoilun lisääntyessä.

 48. Kul­mala,

  Oletko var­ma, että CCC on oman auton omis­tamisen vaihtoehto?

  Pikem­minkin väit­täisin, että se on autot­to­muu­den vai­h­toe­hto. Ne, jot­ka kulk­i­si­vat pyöräillen ja joukkoli­iken­teel­lä ja ehkä joskus tak­sil­la, käyt­tävätkin sitikaaraa… Eli esim. ilman autoa avio­erossa jääneet yksin­huolta­jat ja muut epämääräiset ainekset. 

  Eli ei ole min­ulle help­po ymmärtää, ellei joku osoi­ta min­ulle, että CCC palvelee nimeno­maan omas­ta autos­ta luopumista.

  Osmokin on auto­ton, aina ollut ja tulee mitä toden­näköisim­min ole­maan. Mut­ta hän ajaisi vielä vähem­män autoa ilman CCC:a.

 49. Eli­na,

  vuokra-autoilu on ymmärtääk­seni nimeno­maan oman auton vai­h­toe­hto vain sil­loin täl­löin autoa kipeästi tarvit­seville. Mainit­se­masi avio­erossa auton menet­tänyt yksin­huolta­ja on täl­lais­es­ta mainio
  esimerkki.

 50. Maalisku­un 2012 alus­ta näyt­tää pääkaupunkiseudulle ja Tam­pereelle ilmestyneen markki­noille auto­jen ver­taisvuokraus­ta pilo­toi­va Kort­teliau­to-nimi­nen fir­ma, jon­ka kon­sep­ti vaikut­taa kiin­nos­taval­ta. Yksi­ty­isauto­jen omis­ta­jat voivat palvelun kaut­ta lait­taa menopelin­sä vuokralle ja tavoitel­la näin pien­tä lisä­tien­estiä itselleen. Vuokraa­jat taas mak­sa­vat ajos­ta käytet­ty­jen tun­tien mukaan, mitään eril­lisiä kuukausi­mak­su­ja ei ole.

 51. Äkkiseltään ajat­telisi, että täl­laisel­la ver­taisverkkoon perus­tu­val­la ide­al­la olisi mah­dol­lisuuk­sia vaik­ka mil­laiseen laa­jen­e­miseen, kos­ka tarvit­ta­vat autot ja asi­akaskun­ta ovat jo ole­mas­sa. Laskeske­lin, että jos oma­l­la autol­la tekee esimerkik­si puolen tun­nin työ­matkan aamuin illoin ja ajelee lisäk­si joka päivä tun­nin reis­sun vaik­ka kaup­paan tai suku­loimaan, auto on ajos­sa noin 7% ja parkissa 93% ajas­ta. Siitä luulisi liikenevän muu­ta­ma tun­ti vuokrallekin.

  Tam­pere­laisen autot­toman näkökul­mas­ta markki­noil­ta taas on puut­tunut palvelu, jon­ka kaut­ta auton saisi käyt­töön­sä muu­ta­mak­si tun­niksi. Olen usein kaivan­nut kyytiä esimerkik­si mar­jamet­sään, joukkoli­iken­teen ulot­tumat­tomis­sa asu­van tutun luokse tai isom­pi­en tavaroiden ja ostosten kuskaamiseen. Tak­sil­la sel­l­ais­ten reis­su­jen hin­noista tulee ihan tähti­ti­eteel­lisiä. Vuokrafir­mo­jen auto­ja taas ei saa spon­taanisti omas­ta kadunkul­mas­ta ja ne pitää yleen­sä lunas­taa käyt­töön­sä vähin­tään vuorokaudek­si. Pääkaupunkiseudul­la CCC täyt­tää ilmeis­es­ti aika hyvin tämän lokeron, joskin kuukausi­mak­sut saat­ta­vat muo­dos­tua käytön esteek­si sel­l­aisille, joil­la auton tarve on hyvin satunnainen.

  Mut­ta mie­lenki­in­nol­la odotan, miten tuo pilot­ti läh­tee käyn­ti­in. Yksi isoim­mista ongelmista täl­lä het­kel­lä on se, että auton vaku­ut­ta­mi­nen vuokral­la sat­tuvien vahinko­jen var­al­ta lankeaa auton omis­ta­jalle, ei palvelun tar­joavalle yri­tyk­selle. Vaku­u­tusy­htiöiltä ei ilmeis­es­ti ole löy­tynyt yhteiskäyt­töön sovel­tuvaa keskitet­tyä ratkaisua, vaik­ka muual­la maail­mas­sa sel­l­aisia on käytössä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.