61 vastausta artikkeliin “Viherhipit vaativat taas huumeiden laillistamista”

 1. Uusi-Suo­mi:

  Gavi­rian joh­ta­ma komis­sio ehdot­taa­kin toi­sen­lais­ta lähes­ty­mis­ta­paa, joka muun muas­sa lail­lis­tai­si kan­na­bik­sen. Myös Yhdys­val­lois­sa hal­li­tuk­sen vas­tuu­vi­ras­to GAO on rapor­tis­saan toden­nut sodan epä­on­nis­tu­neen. Rapor­tin toi­mek­sian­ta­ja oli nykyi­nen varapre­si­dent­ti Joe Biden.

  Maa­il­man joh­ta­jien ja minis­te­rei­den on tar­koi­tus kokoon­tua Wie­niin kes­ki­viik­ko­na sopi­maan YK:n uudes­ta huu­me­po­li­tii­kas­ta. Euroo­pan unio­ni ja muu­ta­mat lati­na­lai­sen Ame­ri­kan val­tiot toi­vo­vat saa­van­sa läpi uuden, “hait­to­jen pienentämisstrategian”

  http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/52756-huumesota-tulokseton-nyt-pohditaan-laillistamista

 2. On jär­kyt­tä­vää, että tuol­lai­sia maa­il­ma sietää…

  Saman­suun­tai­sia eräs Hel­sin­gin yli­opis­ton Kuis­ma rei­lu pari vuot­ta sit­ten ehdot­te­li. Eilen Hesa­ris­sa uuti­soi­dun EU:n komis­sion rapor­tin käsit­te­ly saat­taa samoi­hin joh­to­pää­tök­siin mennä.

 3. Tämä on vaka­vas­ti ottaen han­ka­la asia. Kovin run­saan huu­mei­den­käy­tön mais­sa oli­si jär­ke­vää teh­dä, kuten The Eco­no­mist jäl­leen ker­ran suo­sit­taa, mut­ta Suo­mes­sa huu­mei­den käyt­tö on niin vähäis­tä, ettei antau­tu­mi­sel­le ole perus­tei­ta. Jos kui­ten­kin muut maat lail­lis­ta­vat, meil­le ei jää vaihtoehtoja. 

  Suo­mes­sa riit­täi­si, että heroii­ni­kau­pan kan­nat­ta­vuus tuhot­tai­siin var­sin vapaa­mie­li­sel­lä korvaushoito-ohjelmalla.

 4. Hie­noa, että jutus­sa vedot­tiin aitoon liberalismiin!

 5. Osmo: häh? No kai huu­mei­den lail­lis­ta­mi­nen Suo­mes­sa­kin sääs­täi­si resurs­se­ja tuot­ta­vam­paan käyt­töön. Huu­meis­ta saa­ta­va ilo luul­ta­vas­ti ylit­tää niis­tä aiheu­tu­vat hai­tat, kos­ka ihmi­set käyt­tä­vät nii­tä vapaa­eh­toi­ses­ti. Kiel­to­la­ki vähen­tää hyvin­voin­tiam­me pitä­mäl­lä hin­nat pil­vis­sä ja peloit­te­le­mal­la ihmi­set pidät­ty­mään huu­mei­den käy­tös­tä sil­loin­kin, kun se tuot­tai­si heil­le enem­män tyy­dy­tys­tä kuin huu­mees­ta mak­set­tu hinta.

  Olet itse­kin sano­nut täl­lä blo­gil­la, että ihmi­sil­lä pitää olla oikeus teh­dä omal­la elä­mäl­lään mitä halu­aa kun­han ei louk­kaa mui­den oikeut­ta samaan. Olis­ko aika sei­soa tämän mie­li­pi­teen takana?

 6. Etpä tun­nu Osmo juu­ri­kaan asiois­ta tie­tä­vän. Suo­mes­sa ei juu­ri­kaan kau­pa­ta heroii­nia, sil­lä sen sala­kul­je­tus on ris­kial­tis­ta, ja pal­jon kou­kut­ta­vam­paa tava­raa eli bupre­nor­fii­nia saa aptee­kis­ta nimel­lä Subu­tex. Juu­ri­kin tämä heroii­nin kor­vaus­hoi­dos­sa käy­tet­tä­vä lää­ke on aiheut­ta­nut Suo­mes­sa huo­mat­ta­via ongel­mia, mut­ta toi­saal­ta se on hävit­tä­nyt heroii­nin katu­kau­pas­ta käy­tän­nös­sä kokonaan.

  Kan­nat­taa muis­taa, että kaik­ki huu­meet eivät ole saman­lai­sia — “huu­me” on vain yhteis­ni­mi­tys lait­to­mik­si mää­ri­tel­lyil­le päih­teil­le. Jos alko­ho­li kek­sit­täi­siin tänään, se kiel­let­täi­siin var­mas­ti huu­mee­na, eikä yhtään suot­ta, sil­lä Suo­men alko­ho­lion­gel­ma on vähin­tään tuhat­ker­tai­nen ver­rat­tu­na Suo­men huu­meon­gel­maan. Sil­ti aikoi­naan todet­tiin, ettei kiel­to­la­ki toi­mi, kos­ka sil­loin päih­det­tä ei voi­da verottaa.

  Täs­sä on The Wall Street Jour­na­lin mie­li­pi­de aihees­ta: http://online.wsj.com/article/SB122843683581681375.html

  Mikä­li kan­na­bik­sen eli ham­pun, joka kar­ja­las­sa perin­tei­ses­ti nimel­lä “lii­na” tun­ne­taan, kas­va­tuk­ses­ta ja jake­lus­ta teh­täi­siin Suo­mes­sa luvan­va­rais­ta bis­nes­tä, saa­tai­siin Suo­mi nopeas­ti ylös lamas­ta, kun vero­tu­lo­ja alkai­si ker­tyä val­tion kas­saan mil­joo­nien euro­jen edes­tä. Samal­la mat­kai­lu­kin piris­tyi­si, kun naa­pu­ri­mais­ta tuli­si hamp­pu­tu­ris­te­ja Suo­meen. Hamp­pu toi­mii myös erin­omai­se­na lääk­kee­nä myös sel­lai­siin tau­tei­hin, joi­hin muu­ta lää­ket­tä ei ole. Se hel­pot­tai­si monen MS-tau­tia tai syö­pää sai­ras­ta­van oloa oleel­li­ses­ti, jopa niin, että he voi­si­vat elää nor­maa­lia elä­mää sai­rau­des­taan huolimatta.

  Kan­na­bik­sen käyt­tä­jät ovat aivan taval­li­sia ihmi­siä, jot­ka eivät halua tap­paa itse­ään alko­ho­lil­la. Hei­tä on kai­kis­sa yhteis­kun­ta­luo­kis­sa etkä var­mas­ti tun­nis­ta ham­puusia vaik­ka puris­tai­sit hän­tä kädes­tä. STA­KE­Sin mukaan noin 13% Suo­men työi­käi­ses­tä väes­tös­tä on käyt­tä­nyt kan­na­bis­ta. Se on noin 500000 ihmis­tä, jois­ta nykyi­nen lain­sää­dän­tö tekee rikol­li­sia. Älä usko 60-luvun pelot­te­lu­pro­pa­gan­daa — hamp­pu ei ole kos­kaan tap­pa­nut ketään eivät­kä sen käyt­tä­jät vedä toi­si­aan tur­paan nak­ki­kios­kin jonos­sa tai ammus­ke­le yökerhoissa.

 7. Kan­na­tan läm­pi­mäs­ti. Useim­mat aineet ovat mole­kyy­lei­nä var­sin har­mit­to­mia, jos nii­tä ver­taa nii­den demo­ni­soi­tui­hin kuviin. Vaka­vim­mat ongel­mat ja ris­kit syn­ty­vät täy­sin muus­ta kuin nii­den far­ma­ko­lo­gi­sis­ta omi­nai­suuk­sis­ta. Alko­ho­li on täs­sä mie­les­sä poik­keus, joka antaa sil­le kär­ki­si­jan vaarallisuusasteikossa.

  Itse itsel­le­ni valit­se­ma­ni kouk­ku­jen suo­ta­vuus­jär­jes­tys olisi:

  1. subu

  2. piri

  3. hepo

  4. tupak­ka

  5. alko­ho­li.

  Vaa­ral­li­sin on siis viitonen.

  Opi­aa­tit ovat olleet vapaa­ta käsi­kaup­pa­ta­va­raa, eikä maa­il­ma sil­loin­kaan romahtanut.

 8. mut­ta Suo­mes­sa huu­mei­den käyt­tö on niin vähäis­tä, ettei antau­tu­mi­sel­le ole perusteita”

  No ei tuo huu­mei­den käy­tön “vähäi­syys” vält­tä­mät­tä ole perus­te huu­mei­den lait­to­mi­na pitä­mi­sel­le Suo­mes­sa. Mer­ki­tys­tä on lähin­nä lail­lis­ta­mi­sen aiheut­ta­mien hyö­ty­jen ja hait­to­jen suh­teel­li­sil­la muu­tok­sil­la, kuten run­saam­man käy­tön maissakin. 

  Joten­kin vai­kea uskoa ettei lail­lis­ta­mi­nen kan­nat­tai­si. Ongel­ma­käyt­tä­jät kun pää­osin tup­paa­vat hakeu­tua nii­hin ongel­miin taval­la tai toi­sel­la ainei­den lait­to­muu­des­ta riip­pu­mat­ta. Ja ilmei­ses­ti min­kään datan perus­teel­la tiu­kal­la poli­tii­kal­la ei olla mer­kit­tä­väs­ti onnis­tut­tu vähen­tä­mään käyt­töä. Lail­lis­ta­mi­sen välit­tö­mät talou­del­li­set hyö­dyt oli­si­vat tie­tys­ti merkittävät. 

  Rikol­li­suu­den koko­nais­mää­rän suh­teen vai­ku­tus on kysee­na­lai­sem­pi, kos­ka tus­kin ne rikol­li­set reh­deik­si ryh­ty­vät yhden bis­nek­sen kui­vues­sa. Mut­ta eipä yhden rahak­kaim­man rikol­li­suu­den alan kuo­le­mas­ta hait­taa­kaan olisi.

 9. Minus­ta täs­sä ongel­mas­sa on vas­taa­via piir­tei­tä kuin maa­ta­lous­tuot­tei­den kau­pan rajoi­tuk­sis­sa. Län­si­mai­den kan­nal­ta huu­mausai­nei­den kiel­to­jen hyö­ty on kysee­na­lai­nen, var­si­nai­nen kata­stro­fi se on kui­ten­kin kehi­tys­mail­le jois­sa huu­me­ri­kol­li­suus tuot­taa kor­rup­tio­ta ja väki­val­taa. Tämä on kuin onkin moraa­li­nen kysymys.

 10. Huu­meis­ta saa­ta­va ilo luul­ta­vas­ti ylit­tää niis­tä aiheu­tu­vat hai­tat, kos­ka ihmi­set käyt­tä­vät nii­tä vapaaehtoisesti.”

  Kun kat­son isää­ni, voi­sin sanoa, ettei tuo ole tot­ta. Sitä­pait­si mikä on vapaa­eh­tois­ta? Monil­le se on var­maan pelk­kä huo­no tapa, jos­ta ei pää­se eroon.

 11. Mie­les­tä­ni Soi­nin­vaa­ran ajat­te­lus­sa kamp­pai­lee kak­si teki­jää: kan­san­ta­lou­del­li­nen uti­li­ta­ris­mi (kut­su­taan sitä vaik­ka kan­san­hy­vin­voin­ti-ajat­te­luk­si), ja indi­vi­dua­lis­ti­nen libe­ra­lis­mi. Nämä tie­tys­ti sopi­vat usein yhteen, mut­ta eivät aina. Esi­mer­kik­si Marx kan­nat­ti ensim­mäis­tä ja vas­tus­ti tois­ta. Huu­me­ky­sy­mys tuo näkö­kul­mien eron hyvin esiin. Vaik­ka Soi­nin­vaa­raa usein kut­su­taan libe­raa­lik­si, hän on todel­li­suu­des­sa koko ajan poh­ti­mas­sa jon­kin­lais­ta kan­san­hy­vin­voin­tia. En tar­koi­ta tätä kri­tii­kik­si, ainoas­taan huomioksi.

 12. Eli prag­maa­ti­kon perim­mäi­nen ongelma!

  Osmo, voi­sit­ko tar­ken­taa otsik­koa­si “Viher­hi­pit vaa­ti­vat taas huu­mei­den laillistamista”-en tai­da tun­tea eco­no­mis­tin lin­jaa riit­tä­vän hyvin.

 13. Jo se, että kan­na­bis­ta ei ole täy­sin lail­lis­tet­tu mis­sään­päin maa­il­maa todis­taa sen, että jotain asias­sa mättää.
  Jos kan­na­bis oli­si vaa­ral­li­suu­des­saan lie­vem­pi kuin esim. alko­ho­li (joka on suu­res­sa osin maa­il­maa täy­sin lail­lis­tet­tu) niin toki se sil­loin oli­si edes jos­sain maas­sa tay­sin lail­lis­ta, –mut­ta kun ei ole.
  Se on vain dekri­mi­na­li­soi­tu jois­sa­kin maissa.

  Siis mikä mättää ?

  Sii­nä “mät­tää” se, että se on ras­va­liu­koi­nen aine ja käyt­tö on vai­kea kont­rol­loi­da, ettei tapah­tui­si THC:n jämien varas­toi­tu­mis­ta esim aivo­so­lui­hin lii­kaa ja täten aiheut­tai­si ongel­mia aivo­toi­min­nas­sa mitä onkin käy­tän­nös­sä pal­jon näh­ty ja koettu.
  Kan­na­bis psy­ke­dee­li­syy­den / ras­va­liu­koi­suu­den takia on aina kauik­kial­la maa­il­mas­sa pidet­tä­vä lait­to­ma­na aineena.

 14. Kuten The Eco­no­mist­kin tote­aa, tär­kein syy huu­me­so­dan lopet­ta­mi­seen ei ole se, että län­si­mais­sa asiat oli­si­vat sen jäl­keen parem­min. Tär­kein syy on huma­ni­tää­ri­nen, eli se että huu­me­so­ta aiheut­taa kor­rup­tio­ta, kaa­taa hal­li­tuk­sia ja tuho­aa yhteis­kun­tia köy­his­sä maissa. 

  Suo­men pitäi­si olla muka­na vähen­tä­mäs­sä huu­me­ku­nin­kai­den val­taa maa­il­mal­la. Samal­la huu­me­so­das­ta vapau­tu­vat resurs­sit pitäi­si tosi­aan­kin siir­tää aktii­vi­seen päih­de­po­li­tiik­kaan, jol­la aute­taan kouk­kuun joutuneita.

 15. Rogue: “Rikol­li­suu­den koko­nais­mää­rän suh­teen vai­ku­tus on kysee­na­lai­sem­pi, kos­ka tus­kin ne rikol­li­set reh­deik­si ryh­ty­vät yhden bis­nek­sen kui­vues­sa. Mut­ta eipä yhden rahak­kaim­man rikol­li­suu­den alan kuo­le­mas­ta hait­taa­kaan olisi.”

  Rikol­li­set ovat ihmi­siä sii­nä mis­sä me muut­kin. He siir­ty­vät seu­raa­vak­si par­haal­le alal­le. Joil­le­kin tämä voi olla joku toi­nen rikol­li­suu­den haa­ra, mut­ta var­mas­ti osa huo­maa seu­raa­vak­si par­haan vaih­toeh­don ole­van laillinen.

  velt­su: “Kun kat­son isää­ni, voi­sin sanoa, ettei tuo ole totta.”

  Joo, siis minä en mis­sään tapauk­ses­sa tar­koi­ta, että kaik­ki huu­mei­den­käyt­tö aihet­taa enem­män iloa kuin hait­taa. Väi­tän, että koko­nai­suu­te­na ne aiheut­tai­si­vat enem­män iloa kuin hait­taa, jos ne lail­lis­tet­tai­siin. Alko­ho­li­kin aiheut­taa var­mas­ti monel­le mie­li­pa­haa, mut­ta suu­rel­le enem­mis­töl­le iloa.

 16. Ode: Suo­mes­sa riit­täi­si, että heroii­ni­kau­pan kan­nat­ta­vuus tuhot­tai­siin var­sin vapaa­mie­li­sel­lä korvaushoito-ohjelmalla.

  Tosin jot­kut huu­mei­den­käyt­tä­jien paris­sa työ­tä teke­vä jär­jes­töt kri­ti­soi­vat kor­vaus­hoi­toa vaih­toeh­dot­to­muu­des­ta, kor­vaus­hoi­toa anne­taan hyvin­kin nuo­ril­le ilman riit­tä­vää psy­ko­sia­li­aa­lis­ta tukea.

  Kor­vaus­hoi­to on myös mel­ko sank­tioi­tua, jol­loin kor­vaus­hoi­to­po­ti­lai­den todel­li­nen tilan­ne jää selvittämättä.

  Hoi­to voi muut­tua myös itse ongelmaksi?

 17. Kysy­mys on vai­kea poliit­ti­ses­ti. Kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti kysy­mys ei kui­ten­kaan ole ollen­kaan vai­kea, vaik­ka väitetään.

  Kuten Cai­ti­li­na sanoi, niin 1900-luvun alku­puo­lel­la useim­pia nykyi­siä “kovia huu­mei­ta” sai vie­lä käsi­kaup­pa­ta­va­ra­na aptee­kis­ta. Paha­mai­nei­nen “eks­taa­si” eli 3,4‑metyleenidioksimetamfetamiinikin kiel­let­tiin vas­ta 1980-luvulla. 

  Jutut kan­na­bik­sen kau­heas­ta vaa­ral­li­suu­des­ta ovat kyl­lä sen luo­kan höl­möi­ly­jä, ettei nii­tä kan­na­ta edes kommentoida.

 18. Eiks kai­kil­la 40 vuot­ta kan­na­bis­ta sään­nöl­li­ses­ti vetä­neil­lä ole keuh­kot pas­ka­na. Siis ihan täs­mäl­leen kai­kil­la, kröh-kröh-kröh.

  Tai siis niil­lä jot­ka on hen­gis­sä, sil­lä “toi­mi­ma­ton” port­ti­teo­ria on kui­ten­kin toi­mi­nut joka toi­sen kohdalla.

 19. Vesa Pei­pi­sel­le:
  On eri asia poh­tia, onko kor­vaus­hoi­to hyväk­si hoi­det­ta­val­le ja onko se hyväk­si yhteis­kun­nal­le. Sen suu­ria ansioi­ta on, että se vie heroii­ni­kau­pal­ta kan­nat­ta­vuu­den, kun asiak­kaas­ta ei saa­da orjaa.

 20. Pal­la­ri tie­tää itse­kin ne his­to­rial­li­set syyt, jot­ka ovat joh­ta­neet kan­na­bik­sen täys­kiel­toon. Yhdys­val­lat ajoi maa­il­man huu­me­so­taan. Todel­li­ses­ti lail­lis­ta kan­na­bis on vii­meek­si ollut vuo­den ‑89 Intias­sa, joka sai neu­vo­tel­tua kan­na­bik­sen kiel­lol­le 25 vuo­den siirtymäajan.

  Huu­me­kiel­lon syntyhistoriaa:
  http://users.utu.fi/~taonnela/yhdysvaltojenhuume.html

 21. Jou­ko Pal­la­ri: Maa­il­ma ei ole niin mus­ta­val­koi­nen mil­tä se sini­sin sil­min saat­taa näyttää.

  Tuo ras­va­liu­koi­suus ei ole miten­kään mer­kit­tä­vä syy. THC:n hajoa­mis­tuot­teet voi­vat jää­dä muu­ta­mak­si päi­väk­si ras­va­ku­dok­siin, pit­kä­ai­kai­sen kroo­ni­sen käy­tön jäl­keen jopa 30 päi­väk­si. Tämän jäl­keen eli­mis­tös­tä on pois­tu­nut kaik­ki kan­na­bik­sen aines­osat ja eli­mis­tö on palan­nut nor­maa­lik­si. Alko­ho­lin pit­kä­ai­kai­nen kroo­ni­nen käyt­tö tekee jotain aivan muu­ta, vaik­ka alko­ho­li on vesiliukoinen.

  Kan­na­bis on poliit­ti­sis­ta syis­tä lai­ton. Sil­lä ei ole ter­vey­del­lis­ten asioi­den kans­sa juu­ri­kaan teke­mis­tä. Suo­mes­sa sen lait­to­muus pää­tet­tiin koli­kol­la, USA:ssa se luo­tiin kont­rol­loi­maan mek­si­ko­lai­sia. Lää­ke- ja muo­vi­teol­li­suu­den kas­vet­tua ne ajoi­vat kan­na­bik­sen lait­to­muut­ta — kil­pai­li­jat pois markkinoilta.

  Hol­lan­nis­sa­kin kan­na­bis on ainoas­taan dekri­mi­na­li­soi­tu USA:n lakien vuok­si. USA ei tee kaup­paa mai­den kans­sa jos­sa mikä tahan­sa huu­me USA:n huu­mausai­ne­lis­tal­la on lail­lis­ta. Eli Hol­lan­ti ei voi lail­lis­taa sitä niin kau­an kun he halua­vat teh­dä kaup­paa USA:n kanssa.

 22. Jo se, että kan­na­bis­ta ei ole täy­sin lail­lis­tet­tu mis­sään­päin maa­il­maa todis­taa sen, että jotain asias­sa mättää.
  Jos kan­na­bis oli­si vaa­ral­li­suu­des­saan lie­vem­pi kuin esim. alko­ho­li (joka on suu­res­sa osin maa­il­maa täy­sin lail­lis­tet­tu) niin toki se sil­loin oli­si edes jos­sain maas­sa tay­sin laillista”

  Suo­sit­te­len pereh­ty­mään kan­na­bik­sen kiel­to­lain his­to­ri­aan. Vink­ki, sitä ei kiel­let­ty sen takia että tut­ki­muk­set oli­si­vat toden­neet sen ole­van alko­ho­lia vaarallisempi.

  Sii­nä “mät­tää” se, että se on ras­va­liu­koi­nen aine ja käyt­tö on vai­kea kont­rol­loi­da, ettei tapah­tui­si THC:n jämien varas­toi­tu­mis­ta esim aivo­so­lui­hin lii­kaa ja täten aiheut­tai­si ongel­mia aivo­toi­min­nas­sa mitä onkin käy­tän­nös­sä pal­jon näh­ty ja koettu.”

  Just, mel­kein teki­si mie­li kut­sua trol­lik­si mut­ta pro­pa­gan­da on ollut sen ver­ran voi­ma­kas­ta täs­sä men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä että var­maan joku yllä ole­vaan ihan oikeas­ti uskoo.

  Kan­na­bis on käyt­tä­jäl­leen tur­val­li­sem­paa kuin tupak­ka tai alko­ho­li, ker­too laa­ja EU-katsaus.”

  Kaik­ki teke­mäm­me ver­tai­lut osoit­ta­vat, että kan­na­bis on käyt­tä­jäl­leen monil­la mit­ta­reil­la mitat­tu­na mui­ta ainei­ta tur­val­li­sem­paa, ker­too rapor­tin kir­joit­ta­mi­seen osal­lis­tu­nut tut­ki­ja Robin Room.”

  Huu­meen vaa­ral­li­suus: Vaa­ral­li­sim­pia ovat eks­taa­si ja kokaii­ni, joi­ta seu­raa­vat alko­ho­li ja heroii­ni. Vähi­ten vaa­ral­li­nen huu­me on kannabis.”

  Päih­ty­myk­sen aste: Vah­vim­man päih­ty­myk­sen aiheut­taa alko­ho­li. Seu­raa­vi­na tule­vat heroii­ni ja kokaii­ni, kan­na­bis on lis­tas­sa neljäntenä.”

  Riip­pu­vuus: Pahin­ta riip­pu­vuut­ta aiheut­taa tupak­ka, seu­raa­vi­na tule­vat heroii­ni, kokaii­ni ja alko­ho­li. Kan­na­bis on tut­ki­mus­ten mukaan vähi­ten riip­pu­vuut­ta aiheut­ta­va päihde.”

  Sta­ke­sin päih­de­tut­ki­ja Kris­tof­fer Tigers­tedt pitää rapor­tin pää­tel­miä luo­tet­ta­vi­na. Hänen mukaan­sa ne ovat lin­jas­sa mui­den tut­ki­mus­ten kanssa.”

  uuti­nen: http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/arkistot/ulkomaat/2008/07/669288

  itse raport­ti: http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis

 23. Tuos­ta subu­tex- jutus­ta, käsit­tääk­se­ni Suo­mes­sa ei juu­ri­kaan heroii­ni­kaup­piai­ta ole. Suu­rin osa opi­aat­tien käyt­tä­jis­tä käyt­tää tie­tääk­se­ni juu­ri­kin bupre­nor­fii­nia (siis Subu­texia), pää­osin kait suonensisäisesti. 

  Siel­lä kaup­paa käy toki edel­leen pal­jon rikol­lis­po­ruk­kaa, mut­ta Afga­nis­ta­ni­lai­set oopiu­min vil­je­li­jät eivät sii­tä saa pen­niä­kään, eli sii­nä mie­les­sä ongel­ma on “rat­kais­tu” jo Suomessa.

  Huu­mei­den­käyt­tä­jien ase­maa voi tul­ki­ta kan­nus­tin­louk­ku­na, ja sosi­aa­li­toi­mi osal­lis­tuu hom­maan isol­la panok­sel­la. Pahas­ti riip­pu­vai­nen ei ole työ­ky­kyi­nen, mut­ta kor­vaus­hoi­to­po­ti­las on aika pian. Tilan­ne on sil­lä lail­la höl­mö, että saa­dak­seen tukea, täy­tyy sukel­taa todel­la poh­jal­le. Mat­kal­la kerä­tään sit­ten vino pino sak­ko­ja ja muu­ten­kin ajau­du­taan mar­gi­naa­liin, kave­ri­pii­ri kor­vau­tuu rikol­li­sil­la ja muu­ten­kin koke­mus­maa­il­ma muut­tuu sel­lai­sek­si, että ympä­röi­vä yhteis­kun­ta on lähin­nä jokin ärsyt­tä­vä hait­ta­te­ki­jä ja par­haim­mil­laan­kin kei­no saa­da ilmais­ta rahaa ainei­siin. Sen jäl­keen ei sit­ten enää ole kyn­nys eikä mikään läh­teä ryös­te­le­mään ja varastelemaan. 

  Itse en kyl­lä ole mikään kor­vaus­hoi­to­jen fani. Mei­dän lähia­lueil­la moni 90-luvun nuo­ri ajau­tui huu­mei­den maa­il­maan. Nyt kun kat­se­lee nii­tä noin kol­me­kymp­pi­si­nä, ei päi­vää­kään työ­elä­mäs­sä, pari epä­on­nis­tu­nut­ta kor­vaus­hoi­to­jak­soa jne, ei se minus­ta näy­tä kovin lupaa­val­ta. Ainoat, joi­den tie­dän pääs­seen joten­kin jaloil­leen, ovat käy­neet lääk­keet­tö­mät hoi­dot, jois­sa ei juu­ri päi­tä sili­tel­lä, vaan teh­dään lähin­nä pal­jon työ­tä. Nii­tä­kään paik­ko­ja ei pal­jon ole, ja ne mitä ovat, mak­sa­vat kym­me­niä tuhansia. 

  Suh­tau­dun sil­ti aika libe­raa­lis­ti tähän asi­aan. Kysei­set kan­nus­tin­lou­kut pitäi­si pur­kaa ja yhteis­kun­nan pois­taa ne meka­nis­mit, jot­ka ulko­puo­lel­ta aja­vat huu­mei­den­käyt­tä­jät poh­jal­le. Yksi niis­tä on käy­tön ran­gais­ta­vuus. Ja jos huu­mei­ta sai­si lail­lis­ta kana­vaa pit­kin koh­tuul­li­sen hal­val­la, niin tämä oheis­ri­kol­li­suus­kin jäi­si vähäisemmäksi. 

  Minus­ta on joten­kin kum­mal­lis­ta, kun kon­ser­va­tii­vi­ses­ti asi­aan suh­tau­tu­vat perus­te­le­vat kan­taan­sa sil­lä, että ongel­ma räjäh­täi­si käsiin huu­me­so­dan lopet­ta­mi­sen seu­rauk­se­na. Uskoo­ko joku täl­lä taval­la ajat­te­le­va esi­mer­kik­si itse ryh­ty­vän­sä vetä­mään huu­mei­ta heti jos sii­tä ei ran­gais­tai­si? Cati­li­nan kom­ment­ti pätee täs­sä­kin. Vaik­ka subu­texe­ja sai­si aptee­kis­ta noin vaan, ei yhteis­kun­ta sii­hen kaatuisi.

 24. Lai­naus Jou­ko Pal­la­ril­ta: ”Sii­nä “mät­tää” se, että se on ras­va­liu­koi­nen aine ja käyt­tö on vai­kea kont­rol­loi­da, ettei tapah­tui­si THC:n jämien varas­toi­tu­mis­ta esim aivo­so­lui­hin lii­kaa ja täten aiheut­tai­si ongel­mia aivo­toi­min­nas­sa mitä onkin käy­tän­nös­sä pal­jon näh­ty ja koettu.”

  Lää­ke­käy­tös­sä kan­na­bis­ta käy­te­tään pal­jon suu­rem­pia annok­sia kuin päih­de­käy­tös­sä. Mää­rät voi­vat olla jopa kym­men­ker­tai­sia, tyy­liin “vii­si gram­maa kan­na­bis­ta on päivälääkeannoksein”. 

  Mik­si tämä mai­nit­se­ma­si “kerään­ty­mi­nen” ei ole ongel­ma lää­ke­käy­tös­sä, jos koet että se päih­de­käy­tös­sä on? Sinun tie­to­si asias­ta lie­nee nyt vähän heik­ko, lähin­nä tuol­lais­ta hämä­rää Irti­Huu­meis­ta-tyyp­pis­tä mys­tis­tä huumesekoilua. 

  Tuon jär­jes­tön perus­ta­ja­han on täl­lä ras­va­liu­koi­suus-tee­mal­la rat­sas­ta­nut js rahas­ta­nut vuo­si­kym­me­niä, mut­ta ei ole kos­kaan kyen­nyt tar­joa­maan yhtään sel­lais­ta tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta, jos­sa osoi­tet­tai­siin miten ja mik­si tämä ras­va­liu­koi­suus on joten­kin hai­tal­li­nen. Kysees­sä on kysei­sen jär­jes­tön perus­ta­jan täy­sin oma “tie­teel­li­nen” teo­ria, joka ei tie­de­maa­il­mas­ta ole saa­nut min­kään­lais­ta vah­vis­tus­ta taakseen. 

  Ainoa min­kä tie­de myön­tää paik­kan­sa pitäk­si täs­sä valis­tus­teo­rias­sa on se, että kan­na­bis todel­la­kin on ras­va­liu­koi­nen aine. Kofeii­ni on sitä myös. Alko­ho­li taas liu­ke­nee sekä veteen, että rasvaan. 

  Kai­kes­ta täs­tä huo­li­mat­ta; eili­nen lei­pä ei enää pas­kak­si muu­tut­tu­aan ole lei­pää, eikä sitä kan­na­ta enää syö­dä. Jär­jes­tön perus­ta­jan teo­rias­sa tämä olet­ta­mus on ole­mas­sa – eilen pol­tet­tu kan­na­bis jää kehoon ja pil­vi ei kun sake­nee kerään­tyes­sään. Miten THC-mole­kyy­li hajot­tu­aan kyke­nee samaan mihin ennen hajoa­mis­taan? Tämä on kysy­mys, johon ei vas­taus­ta ole saa­tu, mut­ta tämä toi­saal­ta todis­taa valis­ta­jal­la sen, että hän on oikeas­sa. Tie­de ei vain ole sitä vie­lä löy­tä­nyt. Kysees­sä lie­nee vähän sel­lai­nen skit­so­free­ni­nen teo­ria, jota ei voi kumo­ta lain­kaan, mut­ta joka riit­tää uskon­non dog­mik­si erit­täin hyvin. 

  Lää­ke­käy­tös­sä kan­na­bik­sen aineen­vaih­dun­ta­tuot­tei­den mak­si­mi­ke­rään­ty­mä­mää­rä tulee san­gen nopeas­ti täy­teen, aineen­vaih­dun­nal­li­sen puo­liin­tu­mi­sa­jan mää­ri­tel­les­sä mak­si­min kerään­ty­män mää­rän elimistössä.

  Itse­kek­si­tyn teo­rian paik­kan­sa­pi­tä­mät­tö­myys ei kui­ten­kaan ole estä­nyt “valis­tus­työ­tä” maas­sam­me ete­ne­mäs­tä. Hyvin onkin men­nyt, ja jäl­ki näkyy joka päi­vä yhteis­kun­nas­sam­me, kun työ­väes­töm­me ylei­sin kuo­lin­syy on alko­ho­li, jos­ta Irti Huu­meis­ta ry ei edes vai­vau­du valis­ta­maan, vaik­ka heil­le on annet­tu suu­rel­la rahal­la resurs­sit teh­dä valis­tus­työ­tä, joka on kui­ten­kin kes­kit­ty­nyt lähin­nä vain kan­na­bik­sen ja ras­van ympä­ril­le. Samal­la alko­ho­lis­ta on hitaas­ti tul­lut maam­me ykköstappajahuume. 

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti olen sitä miel­tä, että ko. ama­töö­rien perus­ta­ma jär­jes­tö on itse omal­ta suu­rel­ta osal­taan ollut pahen­ta­mas­sa maam­me päih­de­ti­lan­net­ta. Vas­tuu­ta täs­tä valis­tuk­sen alen­nus­ti­las­ta ja sen aiheut­ta­mas­ta päih­deon­gel­ma­ken­tän dra­maat­ti­ses­ta kas­vus­ta tus­kin ketään jou­tuu kan­ta­maan, eivät­kä päih­de­so­dan uhrei­na kuol­leil­ta voi enää anteek­si pyy­tää. Kun kukaan poliit­ti­nen päät­tä­jä ei ole aihee­seen uskal­ta­nut kajo­ta aikoi­naan, koko valis­tus­työ jätet­tiin siis päih­dea­lan ama­töö­reis­tä kasa­tun hur­mos­liik­keen har­teil­le, jol­la annet­tiin talou­del­li­set resurs­sit levit­tää ”valis­tus­ta”, jon­ka joku jär­jes­tös­sä itse keksi. 

  Sinun kan­nat­taa myös tutus­tua psy­kiat­rian dosent­ti Jyr­ki Kor­kei­lan raport­tiin, jos­sa kuva­taan ne vai­ku­tuk­set, joi­ta kah­den­kym­me­nen (20) vuo­den päi­vit­täis­käyt­tö kan­na­bik­sen kans­sa saa aikaan. 108 tut­kit­ta­vaa oli käyt­tä­nyt kan­na­bis­ta 20 vuot­ta, par­haa­seen suur­ku­lu­tus-tyy­liin. Kenel­le­kään ei tul­lut vaka­via psy­kiat­ri­sia ongel­mia, kuten skit­so­fre­ni­aa tai psykoosia. 

  Mer­kit­tä­vin hait­ta Kor­kei­lan rapor­tin mukaan oli se, että tämän mit­tai­nen 20 vuot­ta jat­ku­nut suur­ku­lu­tus­jak­so oli hie­man vai­kut­ta­nut älyk­kyys­osa­mää­rään. Tätä ei voi­da pitää minään ihmee­nä, jos asi­aa ajat­te­lee tar­kas­ti. Mitä­hän 20 vuot­ta jat­ku­nut aamus­ta iltaan ryyp­pää­mi­nen saa aikaan ihmi­sen aivois­sa, kun jo mel­ko vähäi­nen­kin alko­ho­lin­käyt­tö aiheut­taa aivois­sa solukuolemia? 

  Mer­kit­tä­vää rapor­tis­sa on se, että kun käyt­tö lope­tet­tiin, vajaan kuu­kau­den kulut­tua älyk­kyys­osa­mää­rä käyt­tä­jil­lä nousi, oppi­mi­nen ja muis­ti para­ni­vat. Solu­tu­ho­ja ei siis käyt­tö aiheut­ta­nut, mut­ta solut oli­vat vain hie­man “tukos­sa”, jos tätä ter­miä voi­tai­siin käyt­tää. Nämä hai­tat eivät pal­jon satun­nais­käyt­tä­jiä kos­ke. Ja onhan kan­na­bik­sen lää­ke­käy­tös­sä käy­tet­tä­vät annos­mää­rät päih­de­käyt­töä pal­jon suurempia. 

  Tuol­ta taas voi lukea suo­ma­lai­ses­ta MS-poti­laas­ta, jol­la on kannabislääkitys: 

  http://hamppu.net/mspotilas/

 25. Kaik­ki muut huu­meet tupak­kaa ja alko­ho­lia lukuu­not­ta­mat­ta on nipu­tet­tu saman lain­sää­dän­nön alle. Meil­lä tuli­si olla eril­li­si­nä aina­kin kan­na­bis, alko­ho­li, opi­aa­tit ja tupakka.

 26. Joten­kin kum­mek­sun sitä että vih­rei­den libe­raa­lit aja­tuk­set rajau­tu­vat ainoas­taan huumepolitiikkaan.

 27. AB:
  “Huu­meis­ta saa­ta­va ilo luul­ta­vas­ti ylit­tää niis­tä aiheu­tu­vat hai­tat, kos­ka ihmi­set käyt­tä­vät nii­tä vapaaehtoisesti.”

  Olis­ko nyt kui­ten­kin kyse sii­tä, että ne huu­meet tuot­taa ensin sitä iloa ja nii­tä hait­to­ja vas­ta aika­moi­sel­la vii­veel­lä. Sii­tä vai­hees­sa, kun ne hai­tat kun­nol­la iskee, niin onkin riip­pu­vuus ja ongel­mat sitä luok­kaa, ettei se lopet­ta­mi­nen enää onnis­tu­kaan. Voi olla, että aika monen heroii­ni­ko­kei­lut lop­pui­si, jos ne pää­si­si aika­ko­neel­la käy­mään kym­me­nen vuo­den pää­hän kat­to­maan, että mikä on sil­loin meininki.

  Usko jo, ihmi­set eivät valin­to­ja teh­des­sään aina tie­dä, mitä he oikeas­ti valitsevat.

 28. Vali­tet­ta­vas­ti huu­meet ovat sel­lai­nen aihe jos­ta täs­sä maas­sa val­lit­see vain yksi totuus, ja sen kysee­na­lais­ta­mi­nen jul­ki­ses­ti on poliit­ti­nen itse­mur­ha. Jos vie­lä menee myön­tä­mään että har­ras­taa itse lait­to­mien huu­mei­den satun­nais­ta viih­de­käyt­töä eikä kadu sitä syväs­ti, voi poliit­ti­sen uran lisäk­si toden­nä­köi­ses­ti sanoa hyväs­tit min­kään­sort­ti­sel­le ural­le, rock-muusi­kon kar­ri­ää­riä ehkä lukuunottamatta. 

  The Eco­no­mis­tin artik­ke­li­pa­ket­ti on täyt­tä asi­aa. On pas­ka­pu­het­ta väit­tää, että huu­meet, edes kan­na­bis, eivät aiheut­tai­si vaka­via hait­to­ja käyt­tä­jil­leen. Sil­ti, nii­den kiel­tä­mi­sen hai­tat ovat vie­lä suu­rem­pia, niin suu­rim­mal­le osal­le käyt­tä­jis­tä kuin huu­mei­ta käyt­tä­mät­tö­mäl­le enem­mis­töl­le. Lisäk­si yhteis­kun­tam­me hyväk­syy aivan yhtä vaka­vien, tai aina­kin kan­na­bis­ta vaka­vam­pien­kin hait­to­jen syn­ty­mi­sen alko­ho­lin ja tupa­kan käyt­tä­jil­le, uhka­pe­li­riip­pu­vai­sil­le jne., kos­ka suu­ri enem­mis­tö ihmi­sis­tä osaa käyt­tää koh­tuu­del­la ja naut­tii hait­to­ja aiheut­ta­vas­ta toi­min­nas­ta enem­män kuin hävi­ää ter­veys- ja mui­den hait­to­jen kautta.

  Eri huu­mei­den vaa­ral­li­suu­den luo­kit­te­lu on ongel­mal­lis­ta, kos­ka ne ovat hyvin eri­lai­sia. Useim­mis­sa luo­kit­te­lu­yri­tyk­sis­sä pei­la­taan nyky­ti­lan­net­ta jos­sa toi­saal­ta aineen puh­taus, vah­vuus ja saa­ta­vuus vaih­te­lee ja sik­si esi­mer­kik­si eks­taa­sin käy­tön vaa­rat kas­va­vat huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mik­si kuin ne oli­si­vat jos aine oli­si lail­lis­ta ja Nar­kos­ta (vrt. Alko) sai­si puh­das­ta tava­raa. (Toki katu­kau­pas­ta sil­loin täl­löin nyky­ään­kin saa puh­das­ta MDMA:ta jon­ka kyl­lä maun perus­tel­la erot­taa jat­ke­tus­ta tava­ras­ta heti, mut­ta useim­mi­ten myyn­nis­sä on “nip­su­ja”, tablet­te­ja jois­sa voi olla MDMA:n sijaan/lisäksi mitä tahan­sa metam­fe­ta­mii­nis­ta rotan­myrk­kyyn.) Toi­saal­ta myös täl­lä het­kel­lä tiet­ty­jen ainei­den käyt­töön liit­tyy suu­ri kult­tuu­ri­nen stig­ma kun taas esi­mer­kik­si alko­ho­lin käyt­töön ei, joten alko­ho­lis­ta vie­roit­tau­tu­mi­nen on täs­tä näkö­kul­mas­ta vai­keam­paa kun jois­tain lait­to­mis­ta huu­meis­ta joi­den fyy­si­nen addik­tii­vi­suus on samaa luok­kaa kun lisäin­sen­tii­vi puuttuu. 

  On siis vai­kea täy­sin erot­taa mit­kä sei­kat joh­tu­vat ainees­ta itses­tään ja mit­kä sen käyt­tö­kult­tuu­ris­ta, puh­tau­des­ta jne. jne., mut­ta kui­ten­kin yksi kat­ta­va eri päih­tei­den hait­to­ja ver­tai­le­va tut­ki­mus on jul­kais­tu The Lance­tis­sa ja sii­tä teh­ty graa­fi löy­tyy Wikipediasta:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rational_scale_to_assess_the_harm_of_drugs_(mean_physical_harm_and_mean_dependence).svg

  Tämän mukaan, jos huo­mioi­daan sekä fyy­si­set hai­tat että addik­tii­vi­suus, alko­ho­lia enem­män hai­tal­li­sia päih­tei­tä ovat: heroii­ni, kokaii­ni ja bar­bi­tu­raa­tit (van­han­ai­kai­set rau­hoit­ta­vat ja unilääkkeet). 

  Yhtä hai­tal­li­sia ovat: tupak­ka, bent­so­diat­se­pii­nit (iso ryh­mä lääk­kei­tä johon kuu­lu­vat mm. Dia­pam, Xanor, Valium ja Opa­mox), bupre­no­fii­ni (Subu­tex), amfe­ta­mii­ni ja keta­mii­ni (nuku­tus­lää­ke jota käy­te­tään myös päihteenä).

  Vähem­män hai­tal­li­sia ovat: kan­na­bis, eks­taa­si, khat (Suo­mes­sa lai­ton mut­ta mones­sa Euroo­pan maas­sa lail­li­nen, mm. soma­lien suo­si­ma mie­to päih­de­kas­vi), GHB (gam­ma), LSD, liu­o­tin­ten “imp­paus”, ana­bo­li­set ste­roid, alkyy­li­nit­raat­ti (pop­pers), metyy­li­fe­ni­daat­ti (Concer­ta) ja 4‑MTA (eks­taa­sin kor­vik­kee­na myy­ty piriste).

  Hait­to­jen ver­tai­lu on tosi­aan­kin vai­ke­aa, kos­ka päih­tei­den hai­tat eroa­vat suu­res­ti. Jot­kut ovat akuu­tis­ti tok­si­sia (suu­ri ylian­nos­tus­ris­ki), mut­ta eivät aiheu­ta pit­kään jat­ku­nees­sa käy­tös­sä yhtä suu­ria hait­to­ja kuin toi­set. Jot­kut taas aja­vat ris­ki­käyt­täy­ty­mi­seen jol­la voi olla fyy­si­siä hait­to­ja vaik­ka itse aine ei hait­to­ja aiheut­tai­si­kaan. Käyt­tö­ta­pa vai­kut­taa myös, esi­mer­kik­si kan­na­bik­sen ter­veys­hai­tois­ta mer­kit­tä­vä osa joh­tuu polt­ta­mi­ses­ta, vaik­ka kan­na­bis­ta voi­si naut­tia myös syö­mäl­lä tai alko­ho­liin lio­tet­tu­na juomalla.

  Sil­ti, lain­sää­dän­nön tuli­si perus­tua todel­li­siin hait­ta-arvioi­hin. On var­mas­ti huu­mei­ta, jot­ka ovat niin hai­tal­li­sia, ettei nii­den lail­lis­ta­mi­ses­sa ole jär­keä, var­sin­kin jos nii­den käyt­tö on niin vähäis­tä ettei­vät lait­to­muu­den yhteis­kun­nal­li­set vai­ku­tuk­set käyt­tä­jien ulko­puo­lel­le ole mer­kit­tä­viä. Kui­ten­kin mie­les­tä­ni lain­sää­dän­nön joh­don­mu­kai­suu­den nimis­sä kaik­ki alko­ho­lia vähem­män hai­tal­li­set tai yhtä hai­tal­li­set päih­teet tuli­si lail­lis­taa ja enem­män hai­tal­lis­ten osal­ta har­ki­ta tuon laa­jem­man yhteis­kun­nal­li­sen kon­teks­tin mukaan. Esi­mer­kik­si kokaii­nin tuo­tan­to ja sala­kul­je­tus aiheut­taa niin mer­kit­tä­viä hait­to­ja tuot­ta­ja- ja kaut­ta­kul­ku­mais­sa että minus­ta on hyväk­syt­tä­vä lisään­ty­neet ter­veys­hai­tat tääl­lä kulut­ta­ja­mais­sa jot­ta näis­tä kau­heuk­sis­ta pääs­täi­siin eroon.

  Käy­tän­nön rat­kai­sut ovat vai­kei­ta, YK:n Huu­mausai­nei­den ja psy­kot­roop­pis­ten ainei­den lai­ton­ta kaup­paa vas­taan teh­dyn sopi­muk­sen sään­nöt eivät ole hel­pos­ti ohi­tet­ta­vis­sa ja niin kau­an kun huu­mei­den vas­tus­ta­mi­nen on USA:lle uskon­toon ver­rat­ta­va pak­ko­miel­le, sopi­muk­sen kumoa­mi­nen­kaan tus­kin onnis­tuu. Oli­si kui­ten­kin tär­ke­ää herät­tää vaka­vaa kes­kus­te­lua aihees­ta ja antaa tilaa puo­lu­eet­to­mal­le aka­tee­mi­sel­le tut­ki­muk­sel­le. Oli­si myös syy­tä miet­tiä, mitä Suo­mi saa­vut­taa kan­sain­vä­li­ses­ti kat­soen ver­rat­tain anka­ral­la ran­gais­tus­po­li­tii­kal­laan huumerikoksissa.

 29. Alko­li­kaan, eikä muu­ten tupak­ka­kaan, ole täy­sin vapaas­ti jael­ta­via tuot­tei­ta. Sama var­maan kos­ki­si huu­mei­den vapaut­ta­mis­ta. Alko­ho­lin ja tupa­kan ympä­ril­lä pyö­rii edel­leen mone­lais­ta rikol­li­suut­ta. Huu­mei­den rajoit­tet­tu vapaut­ta­mi­nen syn­nyt­täi­si aivan samal­la taval­la rikol­li­suut­ta. Vapau­tuk­sen rikol­li­suut­ta vähen­tä­vää vai­ku­tus­ta ei siis olisi.

  Vapaut­ta­mi­ses­ta tie­de­tään, että kes­kio­luen vapaut­ta­mi­nen toi alko­ho­lin käy­tön pii­riin sel­lai­sia jot­ka eivät aiem­min alko­ho­lia käyt­tä­neet. Alko ja kes­kio­lut kyl­lä lopet­ti­vat koti­pol­ton, mut­ta koko­nais­ku­lu­tus lisään­tyi. Samoin kävi väke­vien hin­nan­alen­nuk­sen kans­sa. Käyt­tö lisääntyi.

  Huu­mei­den, tupa­kan ja alko­lin käy­tön rajoit­ta­mi­ses­sa ei ole kyse sen nau­tin­non kiel­tä­mi­ses­tä vaan käy­tös­tä joh­tu­vien sosi­aa­lis­ten ja ter­vey­del­lis­ten hait­to­jen ehkäi­se­mi­ses­tä. Nii­den mak­sa­jia olem­me me kaik­ki. Olen seu­ran­nut vie­res­tä yhden huu­mei­den käyt­tä­jän elä­män­pol­kua. Yhteis­kun­nal­le tuot­ta­vaa työ­tä hän on 40 vuo­des­ta teh­nyt vii­ti­sen vuot­ta. Sen sijaan viet­tä­nyt elä­män­sä van­ki­las­sa huu­me­hör­höis­sä teh­ty­jen rikos­ten vuok­si — ei sik­si, että oli­si saa­nut huu­mei­ta. Pää­osa rikok­sis­ta eri­lai­sia väki­val­ta­ri­kok­sia. Nyt vaka­vas­ti sai­ras huu­meis­ta joh­tuen ja elää lopun elä­mään­sä yhteis­kun­nan kus­tan­nuk­sel­la. Me jot­ka sil­loin täl­löin otam­me sau­na­kal­jan mak­sam­me tuon kai­ken. Ensin van­kein­hoi­don ja sit­ten tehohoidon.

  Vapau­tuk­sen myö­tä rikos­ten mää­rä lisään­tyi­si. Nyt­kin lail­li­sen alko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na teh­dään suu­rin osa vaka­vis­ta rikok­sis­ta ja alko­ho­lil­la on mel­ko taval­la lamaut­ta­va vai­ku­tus. Piri­päis­sä ehtii teh­dä vie­lä enem­män. Mei­dän­kin talos­sa kol­men hen­gen jen­gi ehti tyh­jen­tään kym­me­niä kel­la­ri­ko­me­roi­ta parin yön aika­na piri­päis­sään. Jäi­vät kyl­lä­kin kiin­ni, kun kaik­ki tal­len­tui val­von­ta­ka­me­ral­le. Hel­pos­ti unoh­tuu, että rikol­li­suu­den suu­ri mas­sa on pää­asias­sa huma­lais­ten höl­möi­lyä ja se työl­lis­tää eni­ten polii­sia ja oikeuslaitosta.

  Nämä kak­si esi­merk­kiä ker­to­nee, että vapaut­ta­mi­nen ei lisäi­si enem­mis­tön eli ei-käyt­tä­jien vapaut­ta miten­kään. Se sijaan lisäi­si hei­dän taak­kaan­sa vero­mak­sa­ji­na. Kun suu­rin osa ihmi­sis­tä (nyt puhun 70–80 %) ei mil­loin­kaan elä­mäs­sä edes näe has­sis­ta, muis­ta huu­meis­ta puhu­mat­ta­kaan, on täy­sin epä­rea­lis­tis­ta edes kes­kus­tel­la huu­mei­den vapaut­ta­mi­ses­ta. Ter­ve ihmi­nen ei tar­vit­se huu­mei­ta mihin­kään eikä tule mil­loin­kaan hyväk­sy­mään nii­den vapaut­ta­mis­ta — mik­si ihmeessä?

  Sen sijaan rajoi­tuk­set tule­vat lisään­ty­mään. Työ­elä­mäs­sä tul­laan tule­vai­suu­des­sa tes­taa­maan entis­tä tar­kem­min käyt­tö. Nopeat ja tehok­kaat tes­ti­me­ne­tel­mät yleis­ty­vät nopeas­ti. Autoi­hin tulee eri­lai­sia alko­luk­ko­ja ja mui­ta tes­te­rei­tä. Jo nyt kes­kus­tel­laan, että pitäi­si­kö ne mää­rä­tä vakio­va­rus­teik­si. On ennus­tet­tu, että tupa­koin­ti kiel­le­tään koko­naan EU alu­eel­la parin­kym­me­nen vuo­den kulues­sa. Suo­mes­sa toden­nä­köi­ses­ti tätä­kin aikai­sem­min. Sil­lä yksis­tään sääs­tet­täi­siin sai­rau­den­hoi­to­me­no­ja 10–15%.

  Mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys on, että mihin ihmi­nen tar­vit­see näi­den kemial­lis­ten ainei­den anta­maan lyhy­tai­kais­ta nau­tin­toa, jol­la on lisäk­si vaka­via seu­rauk­sia. Onko niin, että kuten Eco­no­mis­tin kir­joi­tuk­ses­sa sano­taan, että huu­mei­ta käyt­tää aina noin 5 % väes­tös­tä, että tuol­la mää­räl­lä poru­kas­ta on joku eri­tyi­nen mie­li­hy­vän tar­ve, joka ei joka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä tyy­dy­ty. Eilen tuli Tee­mal­ta dok­ka­ri aivos­ti­mu­laa­tios­ta. Sii­nä masen­nus­po­ti­laal­le lai­tet­tiin elekt­ro­dit mie­li­hy­vä kes­kuk­seen ja niil­lä pys­tyt­tiin sää­te­le­mään hänen mie­li­hy­vään­sä. Onko tuo nykyis­ten huu­me­hör­hö­jen hoi­to tai vaih­toeh­to tule­vai­suu­des­sa. Lai­te­taan piu­hat pää­hän ja volu­me­nap­pu­la solis­luu­kuop­paan. Sii­tä voi sit­ten vapaal­la läh­ties­sä vähän säätää…

 30. Ihme­tyt­tää tämän kai­ken kes­kel­lä se, ettei kukaan ole mai­nin­nut yhtä suu­rim­mis­ta syis­tä, mik­si huu­mausai­nei­den nip­puun kuu­lu­vien päih­tei­den pitäi­si olla saa­ta­va­na apteekista.

  Nimit­täin päih­de­ai­neen puhtaus.
  Nykyi­sel­lään kenel­lä­kään ei ole var­muut­ta vai­kut­ta­vis­ta aineis­ta, nii­den mää­ris­tä eikä tie­ten­kään ns. jatkeaineista.

  Samas­ta syys­tä mik­si on parem­pi ostaa kos­su alkos­ta eikä mah­dol­li­ses­ti meta­no­lia jol­tain ‘tyy­pil­tä’, oli­si ehdot­to­mas­ti parem­pi ostaa jau­heen­sa aptee­kis­ta kuin ikui­sen vapun aukiol­ta. Kos­ken­kor­vaa et myös­kään saa lii­an huo­nos­sa kun­nos­sa etkä alai­käi­se­nä, sama päti­si aptee­kin suo­rit­ta­maan val­von­taan. Ja ne verot, ne verot..

 31. Huu­meo­gel­ma­han ei Suo­mes­sa kovin suu­ri ole. Vai onko näin enää kauan?

  Ylä­as­tei­käi­sil­le (7. ja 8. luok­ka) teh­dyn kyse­lyn tulos ker­toi, että 10% heis­tä oli kokeil­lut huu­mausai­nei­ta ja 14%:lla oli tapa­na juo­da itsen­sä tuke­vaan huma­laan aina­kin ker­ran kuukaudessa.

  http://timok.blogit.uusisuomi.fi/

 32. Alko­ho­lin ja tupa­kan ympä­ril­lä pyö­rii edel­leen mone­lais­ta rikol­li­suut­ta. Huu­mei­den rajoit­tet­tu vapaut­ta­mi­nen syn­nyt­täi­si aivan samal­la taval­la rikol­li­suut­ta. Vapau­tuk­sen rikol­li­suut­ta vähen­tä­vää vai­ku­tus­ta ei siis olisi.”

  Et ole tosis­sa­si? Ihan pok­ka­na väi­tät että alko­ho­lin kiel­to­lain ajan rikol­li­suus on täy­sin ver­ra­ta­vis­sa nykyi­seen sala­kul­je­tuk­seen? Sinun mie­les­tä­si alko­ho­liin liit­ty­vä rikol­li­suus ei las­ke­nut kun kiel­to­lais­ta luovuttiin?

  Huu­mei­den, tupa­kan ja alko­lin käy­tön rajoit­ta­mi­ses­sa ei ole kyse sen nau­tin­non kiel­tä­mi­ses­tä vaan käy­tös­tä joh­tu­vien sosi­aa­lis­ten ja ter­vey­del­lis­ten hait­to­jen ehkäisemisestä.”

  Mikä­li oli­sim­me ihan tosis­saan sosi­aa­lis­ten ja ter­vey­del­lis­ten hait­to­jen ehkäi­se­mi­ses­sä sekä oli­sim­me sitä miel­tä että kiel­tä­mi­nen on toi­mi­va rat­kai­su niin moni asia jou­tui­si kiel­to­jen lis­tal­le mikä ei nyt ole. Nopeas­ti tulee mie­leen aina­kin alko­ho­li, tupak­ka, eläin­ras­vat, kaik­ki makeis­tuot­teet jne. Tämä siis pel­käs­tään sel­lai­sis­ta asiois­ta joi­ta emme miten­kään tar­vit­se yhteis­kun­nan ylläpitämiseen.

  Nyt­kin lail­li­sen alko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na teh­dään suu­rin osa vaka­vis­ta rikok­sis­ta ja alko­ho­lil­la on mel­ko taval­la lamaut­ta­va vaikutus.”

  Joten­kin masen­ta­vaa että käy­tät esi­merk­ki­nä alko­ho­lia sii­tä mitä tuli­si tapah­tu­maan kun yllä on osoi­tet­tu että kan­na­bis ei ole lähes­kään yhtä hai­tal­li­nen päih­de kuin alko­ho­li, eikä sil­lä myös­kään aggres­sii­vi­suut­ta lisää­vää vai­ku­tus­ta. Jos oli­sit tosis­sa­si sosi­aa­lis­ten ja ter­vey­del­lis­ten hait­to­jen ehkäi­se­mi­ses­tä (ja pitäi­sit kiel­to­la­kia toi­mi­vam­pa­na rat­kai­su­na) ehdot­tai­sit alko­ho­lin teke­mis­tä lait­to­mak­si etkä käyt­täi­si sitä esi­merk­ki­nä mik­si toi­sen päih­teen pitäi­si olla laiton.

  Nämä kak­si esi­merk­kiä ker­to­nee, että vapaut­ta­mi­nen ei lisäi­si enem­mis­tön eli ei-käyt­tä­jien vapaut­ta miten­kään. Se sijaan lisäi­si hei­dän taak­kaan­sa vero­mak­sa­ji­na. Kun suu­rin osa ihmi­sis­tä (nyt puhun 70–80 %) ei mil­loin­kaan elä­mäs­sä edes näe has­sis­ta, muis­ta huu­meis­ta puhu­mat­ta­kaan, on täy­sin epä­rea­lis­tis­ta edes kes­kus­tel­la huu­mei­den vapauttamisesta.”

  Sinun mie­les­tä­si vapaus on sitä että saa teh­dä nii­tä asioi­ta mitä suu­rin osa tekee ja kaik­ki muu voi sit­ten olla kiel­let­tyä? Kan­na­tat siis ns. Neu­vos­to­liit­to­lais­ta vapaus käsitystä?

  Mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys on, että mihin ihmi­nen tar­vit­see näi­den kemial­lis­ten ainei­den anta­maan lyhy­tai­kais­ta nau­tin­toa, jol­la on lisäk­si vaka­via seurauksia.”

  Itse myön­sit naut­ti­va­si alko­ho­lia, mik­si toi­nen ei sai­si naut­tia kan­na­bis­ta (joka edel­leen on se vaa­rat­to­mam­pi päihde)?

  Mitä tulee ylei­ses­ti tuo­hon tar­vit­se­mi­seen niin lähes kaik­ki viih­de ja kult­tuu­ri on sel­lais­ta mitä emme tar­vit­se muu­hun kuin nau­tin­toon eli ei kovin vakuut­ta­vaa pitää sitä lail­li­suu­den kriteerinä.

 33. Osmo sanoi:
  “Eco­no­mist jäl­leen ker­ran suo­sit­taa, mut­ta Suo­mes­sa huu­mei­den käyt­tö on niin vähäis­tä, ettei antau­tu­mi­sel­le ole perus­tei­ta. Jos kui­ten­kin muut maat lail­lis­ta­vat, meil­le ei jää vaihtoehtoja.”

  Mik­si esim. USA ei ole halun­nut kyt­keä pois huu­mei­den vir­taus­ta maahansa?

  Kun kat­so­taan n. 1880–1920 luvuil­le, niin USAs­sa huu­met oli­vat kios­keis­ta ostet­ta­vis­sa. Sit­ten kun huu­mei­den käy­tön vahin­gol­li­suus pal­jas­tui päät­tä­jil­lek­kin, niin huu­meet “lail­lis­tet­tiin” reseptilääkkeiksi.

  Pitäi­si­ko Suo­meen­kin saa­da sel­lai­set lää­ke­lait, että sil­lä jol­la on varaa mak­saa huu­meis­taan käy­pää hin­taa, niin ostakoon.

  Rahal­la saa ja mut­ta ruo­hoa kas­vat­ta­mal­la ei saa kuin “kipu­lääk­kei­tä” omaan käyttöön.

  Jot­ta ei tuli­si vää­rää käsi­tys­tä minun huu­meys­tävl­li­syy­teen, niin sanon, että huu­meet tuli­si pois­taa kaduilta.

  Mut­ta kun kaup­pa on kaup­paa, niin joku on aina sitä vas­taan, että katu­kau­pas­sa huu­mei­ta myy­dään alle aptee­kin ja reseptihintojan.

  Kun suu­ret rahat liik­ku­vat huu­me­kau­pas­sa, niin kuka raha­vir­taa halu­aa poistaa.

  Huu­mei­den käyt­tä­jät pois­tu­vat kes­kuu­des­tam­me aiem­min kuin eli­ni­kä­odo­te odot­taa ja olles­saan huu­mei­den käyt­tä­jä, tus­kin saa yhteis­kun­nal­ta mitään pal­ve­lu­ja osakseen.

 34. [quo­te] On ennus­tet­tu, että tupa­koin­ti kiel­le­tään koko­naan EU alu­eel­la parin­kym­me­nen vuo­den kulues­sa. Suo­mes­sa toden­nä­köi­ses­ti tätä­kin aikai­sem­min. [/quote]

  BUAHAHAHAHAH HAH HAH HAAAHH! 😉

 35. Huu­me­busi­ness on yksi maa­il­man suu­rim­mis­ta busineksista.
  Se vaa­tii suu­ria pää­omia ja pitä­si­kin miet­tiä , mis­tä rahat tule­vat. Suo­mes­sa kiin­ni­jää­neil­lä sos­sun elä­teil­lä ei voi olla sel­lai­sia varal­li­suuk­sia, että he kyke­ni­si­vät rahoit­ta­maan busineksensä.

  Sil­loin pitä­si kysyä, mis­tä raha tulee ? Toden­nä­köi­ses­ti se tulee niil­tä, jot­ka juh­li­vat pre­si­den­tin lin­nas­sa itsenäisyyspäivänä.

  Kun polii­sin ylin joh­to ja rahoit­ta­jat ovat vel­jiä kes­ke­nään niin rikos­tut­kin­ta ei kos­kaan ulo­tu rahoittajiin.

  Hyvä esi­merk­ki oli aikoi­naan Nop­pa-jut­tu, jos­sa Suti pää­si lähel­le Viro­lais­ta ennen kuin sit­ten Koi­vis­to lopet­ti tutkinnat.

  1. Mik­si huu­me­kaup­pias iskee köy­hiin luuse­rei­hin? Kos­ka hän tar­vit­see hei­dät orjik­seen. Hei­tä tulee hyviä (?) kaup­piai­ta ja hei­dät voi orga­ni­soi­da teke­mään pik­ku­ri­kok­sia, esi­mer­kik­si vint­ti­ko­me­roi­den murtoja.

 36. Jok­seen­kin tur­haa ver­ra­ta heroii­nia ja kan­na­bis­ta kun Suo­mes­sa ei juu­ri heroii­nia ole tar­jol­la, sen sijaan heroii­nin kor­vaus­hoi­toon tar­koi­tet­tua Subu­texia löy­tyy katu­kau­pas­ta jokai­ses­ta kaupungista.
  Osmo: Suo­mes­sa kan­na­bis­tuot­tei­den käyt­tö on arki­päi­väis­ty­nyt kuten muu­al­la­kin ja täs­tä ker­too muun muas­sa se että pel­käs­tään pää­kau­pun­ki­seu­dul­la löy­tyy vil­jel­miä päivittäin.
  Oli­si­kin mie­len­kiin­tois­ta tie­tää mil­lai­set kus­tan­nuk­set aiheu­tu­vat vuo­sit­tain kan­na­bik­sen koti­kas­vat­ta­jien ja käyt­tä­jien jah­taa­mi­ses­ta ja tuo­mit­se­mi­ses­ta valtiolle.
  Vali­tet­ta­vas­ti uskon että niin kau­an kuin edus­kun­nas­sa ja minis­te­riös­sä istuu Vil­le “ensim­mäi­nen kan­na­bis­piik­ki tap­paa” Itä­län kal­tai­sia pää­tök­sen­sä pelk­kiin tun­tei­siin tai mutu-tie­toon perus­ta­via hih­hu­lei­ta ei kan­na­bis lail­lis­tu Suo­mes­sa koskaan.

 37. Huu­mei­den käyt­tä­jät pois­tu­vat kes­kuu­des­tam­me aiem­min kuin eli­ni­kä­odo­te odot­taa ja olles­saan huu­mei­den käyt­tä­jä, tus­kin saa yhteis­kun­nal­ta mitään pal­ve­lu­ja osakseen.”

  Olet­ko kos­kaan käy­nyt tapa­tur­ma-ase­mal­la? Sil­mä­mää­räi­ses­ti arvioi­den val­tao­sas­sa tapa­tur­mis­ta on päih­teil­lä osuu­ten­sa (tie­ten­kin alko­ho­li­kin on muka­na). Päih­tei­den käyt­tä­jät kuor­mit­ta­vat viran­omai­sia, ter­vey­den­huol­toa ja sosi­aa­li­tu­ki­ver­kos­toa valtavasti. 

  Alko­ho­lin ja kan­na­bik­sen vaa­ral­li­suuk­sien ver­tai­lut osoit­ta­vat, että myös alko­ho­li tuli­si kiel­tää sen val­ta­vien ulkois­hait­to­jen takia. Tämä ei tai­da olla mah­dol­lis­ta kos­ka kysei­sen liu­ot­ti­men käyt­tö on niin iskos­tu­nut tapa­kult­tuu­riin. Ja onhan se ver­ra­ton tuu­li­la­sin pesuneste.

 38. Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti 14.3.2009 kel­lo 9:40 /Miksi huu­me­kaup­pias iskee köy­hiin luuse­rei­hin? Kos­ka hän tar­vit­see hei­dät orjikseen. /

  Voi­si­ko kyse myös olla sii­tä että nämä ihmi­set tar­vit­se­vat nii­tä huu­me­hia ja rahaa nii­hin. Huu­meet mak­sa­vat pal­jon ja nopean las­ku­toi­mi­tuk­sen mukaan myös huu­meis­ta saa­ta­va tuot­to on isoa (ja vero­ton­ta). Huu­me­kaup­pias har­voin “iskee”, vaan kysees­sä on rahan/huumeen tar­ve sanoisin.

  /Heitä tulee hyviä (?) kaup­piai­ta ja hei­dät voi orga­ni­soi­da teke­mään pik­ku­ri­kok­sia, esi­mer­kik­si vint­ti­ko­me­roi­den murtoja./

  Edel­leen se rahan tar­ve. Har­vem­min kukaan ottaa tie­toi­sen ris­kin van­ki­laan jou­tu­mi­ses­ta, ilman että tar­vit­see rikok­sel­laan ansait­se­mi­aan raho­ja johon­kin. Huu­me­kier­re on paha.

  Myös can­na­bis mak­saa pal­jon, ja sen laa­tu kadul­ta saa­des­sa voi olla mitä tahan­sa esim. huo­no­laa­tui­nen has­sis johon on lisät­ty lasia, pcp;tä tms.. Tämä selit­tää osak­si sen min­kä takia can­na­bik­sen koti­kas­va­tus on yleis­ty­nyt hui­mas­ti. Ihmi­set eivät halua kulut­taa 1,5päivää etsien sitä huo­noa has­sis­ta ja mak­saa 4 eri väli­kä­del­le osin­got sii­tä, kokoa­jan tie­dos­taen ris­kin kiinnijäämisestä.

  Sini­vih­reä kir­joit­ti 13.3.2009 kel­lo 12:27
  /Jotenkin kum­mek­sun sitä että vih­rei­den libe­raa­lit aja­tuk­set rajau­tu­vat ainoas­taan huumepolitiikkaan./

  Minä kum­mek­sun enem­män sitä että vih­reät on ainoa puo­lue joka uskal­taa avoi­mes­ti kes­kus­tel­la näis­tä asioista.

  1. Huu­me­kaup­pias ei halua pal­jon asiak­kai­ta vaan pal­jon rahaa. Jokin ansait­se­mi­lo­giik­ka sii­nä­kin täy­tyy olla, että he käyt­tä­vät pal­jon mark­ki­noin­ti­pon­nis­tuk­sia rahat­to­miin luuse­rei­hin. Tätä yri­tin sanoa

 39. Osmo: Huu­meis­sa on se han­ka­la puo­li ettei nii­tä tar­vit­se mai­nos­taa tai mark­ki­noi­da enää lainkaan.Tästä syys­tä huu­meet tuli­si pikai­ses­ti ottaa val­tion val­von­taan ja myyn­tiin kuin antaa nykyi­sen tilan­teen jatkua.Viime aiko­jen isot taka­va­ri­kot ker­to­vat sii­tä että kysyn­tää on ja kovasti,erityisesti amfe­ta­mii­nin ja kan­na­bik­sen kysyn­tä on kova koko maassa.Kannabiksen osal­ta rikol­lis­ten mark­ki­noi­ta naker­ta­vat koti­kas­vat­ta­jat jot­ka kas­vat­ta­vat pel­käs­tään itsel­leen tai myy­vät osan kavereilleen.Lakimuutos joka vapaut­tai­si kan­na­bik­sen vei­si sen vii­mei­sen­kin syö­mä­ham­paan rikol­lis­jen­geil­tä kan­na­bis­kau­pan suh­teen ja uusien käyt­tä­jien ajau­tu­mi­nen kovem­pien huu­mei­den pariin vähentyisi.
  Amfe­ta­mii­nin ja mui­den kovien huu­mei­den suh­teen voi­si­kin sit­ten aja­tel­la vaik­ka­pa eri­tyis­ten päih­deap­teek­kien perus­ta­mis­ta jois­ta käyt­tä­jä sai­si resep­til­lä haet­tua annok­sen­sa edul­li­ses­ti ja turvallisesti.
  Kan­na­bik­sen jake­lu­ka­na­vi­na voi­si käyt­tää kan­na­bis­kah­vi­loi­ta Hol­lan­nin mal­liin tai nykyi­siin alkon myy­mä­löi­hin tuli­si pal­ve­lu­tis­ki kan­na­bis­ta kai­paa­vil­le asiakkaille.Kieltolaki on osoit­ta­nut toi­mi­mat­to­muu­ten­sa joten eikö­hän ole aika lait­taa kan­na­bis ja huu­meet verol­le ja valvontaan.

 40. Kos­ka otsi­kos­sa mai­nit­tiin viher­hi­pit, niin pak­ko ottaa tuo­hon hamp­pu- tai kan­na­bis­asi­aan vähän lisää kan­taa. Käsit­tääk­se­ni nimit­täin hamp­pu on ver­rat­to­man hyvä, maa­pe­rää vain vähäi­ses­ti kuor­mit­ta­va hyö­ty­kas­vi, joka sopi­si niin vaate‑, elintarvike‑, kuin pape­ri­teol­li­suu­den­kin tar­pei­siin. Tähän tar­koi­tuk­seen on vie­lä ole­mas­sa lajik­kei­ta, joi­den päih­de­käyt­tö on vähäi­sen thc-pitoi­suu­den (ole­mat­to­man) takia mahdotonta.

  Kui­ten­kin kas­vin vil­je­ly on mar­gi­naa­lis­ta ja hamp­pu­vaat­tei­den käyt­tö lähin­nä hip­pien hom­maa. Itse­kään en hamp­pu­kan­kai­sia vaat­tei­ta pääl­le­ni mie­lel­lä­ni lait­tai­si, kos­ka nii­den ulko­nä­kö tuo useim­mi­ten mie­leen juu­ri likai­sis­ta likai­sim­mat hipit. Mik­si val­ta­vir­ran teol­li­suus kart­taa hamp­pu­tuot­tei­ta vaat­tei­den, elin­tar­vik­kei­den ja pape­rin muodossa?

 41. Huu­mei­den kiel­to­la­ki on yksi suu­rim­mis­ta kuse­tuk­sis­ta, joi­ta nykyi­nen län­si­mai­sen maa­il­man val­ta­me­dia ja val­ta­ko­neis­to yhä yllä­pi­tää. En ymmär­rä Osmon väi­tet­tä, ettei huu­mei­den lail­lis­ta­mi­nen Suo­mes­sa kan­nat­tai­si, kos­ka nii­tä käy­te­tään niin vähän. Kan­na­tan itse mark­ki­na­kont­rol­lia ja esim. päih­tei­den mai­non­nan hyvin tiuk­kaa sää­te­lyä, mah­dol­li­ses­ti nykyi­sen tupak­ka­mai­non­ta­kiel­lon kal­tais­ta täys­kiel­toa. En mis­sään nimes­sä kan­na­ta “huu­mausai­nei­den” täys­kiel­toa. Miten voi­sin­kaan, kos­ka “huu­mausai­neen” mää­ri­tel­mä on täy­sin kei­no­te­koi­nen; huu­mausai­nei­ta ovat ne aineet, jot­ka on lue­tel­tu huumausainelaissa.

  Mitään totuu­den­mu­kai­sia kan­san­ter­vey­del­li­siä tai kan­san­ta­lou­del­li­sia syi­tä huu­mei­den käy­tön ja hal­lus­sa­pi­don kri­mi­na­li­soin­nil­le ei ole kos­kaan esi­tet­ty. Sen sijaan val­ta­me­diam­me ja val­lan­pi­tä­jiem­me aja­ma näke­mys on se, että huu­mei­den käyt­tö on vas­toin ylei­siä moraa­li­sään­tö­jä, kuo­le­man­syn­ti, jota ei anne­ta anteek­si. Tämän näke­myk­sen mukaan on sen parem­pi, mitä enem­män huu­mei­den käyt­tä­jiä lyö­dään pää­hän. Tämä ajat­te­lu on fun­da­men­ta­lis­mia, ja oikeas­taan aika hyvä esi­merk­ki sii­tä, miten emme ole yksi­löi­nä ja kult­tuu­ri­na sit­ten­kään kovin kau­ka­na Poh­jois-Korean tai Maon Kii­nan tota­li­ta­ris­ti­sis­ta kulttuureista.

  Vähem­män tota­li­ta­ris­ti­nen yhteis­kun­ta suh­tau­tui­si päih­tei­den ongel­ma­käyt­töön kan­san­ter­vey­del­li­se­nä ongel­ma­na, ei uskon­nol­li­se­na moraalikysymyksenä.

 42. Mat­ti K, nyky­ään saa hamp­pu­vaat­tei­ta, jot­ka on ulko­näöl­tään yhtä hyviä, kuin muut­kin vaat­teet. Omas­ta mie­les­tä­ni jois­sain tapauk­sis­sa jopa pal­jon parem­pia 🙂 Itsel­lä­ni­hän on täl­lä­kin het­kel­lä pääl­lä ham­pus­ta teh­dyt farkut,paita ja sukat. Käy­tös­sä on myös ham­pus­ta teh­ty lauk­ku (http://www.sativabags.com/), joka on osoit­tau­tu­nut hyvin kestäväksi. 

  Täs­sä vähän esi­merk­kiä http://store.hempest.com/catalog/

  Mitä tulee muu­ten ham­pun käyt­töön hyö­ty­kas­vi­na, niin sen suu­rin este tun­tui­si ole­van ympä­ril­lä pyö­ri­vä tabu aihees­ta. Vil­je­lys­tä ei käsit­tääk­se­ni ole teh­ty miten­kään kovin help­poa byro­kra­tian taholta.

 43. Sta­ke­sin esit­tä­mien tie­to­jen mukaan Suo­mes­sa on yhtä pal­jon pös­sö­jä kuin suo­men­ruot­sa­lai­sia tai homo­ja ja les­bo­ja — osin tiet­ty samo­ja hen­ki­löi­tä. Vih­reis­sä on se ongel­ma että sii­hen kuu­luu pal­jon sekä ääri­va­sem­mis­to­lai­sia että äärioi­keis­to­lai­sia, joil­le vih­reä “ideo­lo­gia” sopii hie­nos­ti mut­ta län­si­mai­nen ihmi­soi­keus­kä­si­tys huo­nos­ti. Sik­si he ovat var­maan myös ydin­voi­man taka­na. Ja sik­si hei­dän leh­des­sään lois­taa lähin­nä pois­sao­lol­laan mm ham­pun käyt­tö — ver­rat­kaa esim tuo­ree­seen Inde­pen­dent leh­teen jos­sa esi­tel­tiin hamp­pu yhte­nä kym­me­nes­tä kei­nos­ta pääs­tä eroon ympä­ris­tö­on­gel­mis­ta ja ilmas­ton muutoksesta.

 44. Ode: ”Kovin run­saan huu­mei­den­käy­tön mais­sa oli­si jär­ke­vää teh­dä, kuten The Eco­no­mist jäl­leen ker­ran suo­sit­taa, mut­ta Suo­mes­sa huu­mei­den käyt­tö on niin vähäis­tä, ettei antau­tu­mi­sel­le ole perus­tei­ta.

  Vih­reil­lä oli päih­deoh­jel­man laa­ti­mi­sen aikoi­hin vuon­na 2003
  mah­dol­li­suus tul­la osak­si rat­kai­sua, mut­ta uskal­lus­ta ei riit­tä­nyt vaan Suo­men vih­reät jäi­vät osak­si ongel­maa. (on se sil­ti paras päih­de­po­lit­tii­nen ohjel­ma johon Suo­mes­sa mikään poliit­ti­nen puo­lue on kyennyt)

  On hurs­kas­te­lua pis­tää pää pen­saa­seen ja sanoa, että mais­sa, jois­sa huu­mei­den käyt­tö on suu­rem­paa kuin meil­lä kan­nat­tai­si siir­tyä lail­lis­ta­mi­sen tiel­le, mut­ta ei meil­lä kun kui­ten­kin tie­de­tään, että täs­tä asias­ta pää­te­tään YK:n tasol­la tuo The Eco­no­mis­tin kir­joi­tus­han, johon Ode viit­taa oli nime­no­maan suun­nat­tu YK:n Wie­nin kokouk­sen yhtey­teen, jos­sa jäl­leen ker­ran sine­töi­tiin 10 vuo­dek­si tähän asti nou­da­tet­tu kata­stro­faa­li­nen huu­me­po­li­tiik­ka. (YK arvioi ja lin­jaa huu­me­po­li­tiik­kaa 10 vuo­den välein)
  Vuon­na 1998 Wie­nin pää­tös­lausel­man slo­ga­nik­si “a drug-free world — we can do it” seu­rauk­set ovat sit­ten näh­tä­vil­lä esim Mek­si­kon nykyi­ses­sä tilan­tees­sa. Val­tao­sa asian­tun­ti­jois­ta kan­nat­taa lail­lis­ta­mis­ta, mut­ta polii­ti­kot eivät uskal­la teh­dä täs­sä asias­sa jär­ke­viä päätöksiä.

  Suo­ma­lai­sis­ta tie­do­tus­vä­li­neis­tä on tur­ha etsiä YK:n kri­tiik­kiä, sil­lä tääl­lä media ei pys­ty kriit­ti­seen jour­na­lis­miin huu­me­ky­sy­myk­ses­sä, nämä asiat onkin paras lukea ulko­mai­sis­ta laa­tu­leh­dis­tä kuten The Eco­no­mis­tis­ta tai esim. Guar­dia­nis­ta, jos­sa YK:n kym­men­tä hukat­tua vuot­ta käsi­tel­tiin ansiok­kaas­ti täs­sä artikkelissa:
  Ten was­ted years: UN drug stra­te­gy a fai­lu­re, reveals dam­ning report(Guar­dian 11.3. 2009)

 45. YK:n ihmi­soi­keuk­sien julis­tuk­ses­ta tuli vii­me vuon­na kulu­neek­si 60 vuot­ta. Tuo­ta julis­tus­ta pide­tään niin itses­tään sel­vyy­te­nä, että tämän käsi­tyk­sen alle jää se tosi­seik­ka, että vas­ta nyt vuon­na 2009 , CND:n 52. kokouk­ses­sa se lii­tet­tiin osak­si YK:n huu­me­po­li­tiik­kaa sisäl­lyt­tä­mäl­lä se uuteen kym­men­vuo­tis­ju­lis­tuk­seen. Ihmi­soi­keu­det tulee neu­vo­tel­la mukaan jokai­seen sopi­muk­seen ja asia­kir­jaan, ja edel­leen maa­il­mas­sa on pal­jon mai­ta, jot­ka halua­vat mai­ni­ta ne mah­dol­li­sim­man harvoin. 

  Ihmi­soi­keu­det huu­me­po­li­tii­kas­sa on yksi pimei­tä luku­ja ihmi­soi­keuk­sien his­to­rias­sa, mikä näkyy mm sii­nä, miten huu­mei­den käyt­tä­jiä vähek­sy­tään ja demo­ni­soi­daan osa­na ns huu­me­kes­kus­te­lua. Tilan­ne on vie­lä syn­kem­pi köy­his­sä, huu­mei­ta tuot­ta­vis­sa mais­sa. Huu­mei­den vas­tai­sen tais­te­lun nimis­sä maan­vil­je­li­jöi­tä tape­taan, kar­ko­te­taan, myr­ky­te­tään kas­vi­myr­kyil­lä ja kidu­te­taan. Monis­sa mais­sa ns. vie­roi­tus­hoi­dot tar­koit­ta­vat vuo­sien pak­ko­työ­tä, näläs­sä pitä­mis­tä, ter­vey­den­hoi­don evää­mis­tä ja kidu­tus­ta. Monis­sa mais­sa polii­si mie­luum­min ampuu pidät­tä­män­sä huu­meis­ta epäil­lyn kuin kul­jet­taa hänet polii­sia­se­mal­le tutkittavaksi.

  Thai­maas­sa jär­jes­tet­tiin 2000-luvun alus­sa ns huu­mei­den vas­tai­nen kam­pan­ja, jos­sa arvioi­den mukaan mur­hat­tiin 2500 ihmis­tä. Jos edes puo­let tuos­ta mää­räs­tä mur­hat­tai­siin etni­sen tai kult­tuu­ri­sen taus­tan perus­teel­la, kan­sain­vä­li­nen yhtei­sö vaa­ti­si teki­jöi­tä oikeu­teen. Täs­sä tapauk­ses­sa ei edes YK rea­goi­nut sii­hen miten­kään. INCB, huu­me­po­li­tiik­kaa val­vo­va YK:n elin toi­voi rapor­tis­saan, että kam­pan­jan tulok­set jäi­si­vät pysy­vik­si. Eihän ne tie­ten­kään jää­neet mut­ta aja­tel­kaa, että Gazan sodas­ta me län­si­val­lat oli­sim­me jul­kis­ta­neet saman­lai­sen toivomuksen!

  Tätä huu­me­so­dan puol­ta YK:n kor­kein huu­me­vi­ran­omai­nen kut­suu huu­me­po­li­tii­kan ei-aio­tuik­si seu­rauk­sik­si ilman, että nämä asiat oli­si tuo­tu sel­lai­si­naan neu­vot­te­lu­pöy­tään. Huu­me­po­li­tiik­kam­me tuli­si perus­tua tut­kit­tuun ja luo­tet­ta­vaan tie­toon. Mut­ta tilas­to­ja ei yleen­sä kerä­tä krii­sia­lueil­la, joi­hin kan­sain­vä­li­sen huu­me­kau­pan tuo­tan­to kul­loin­kin siir­tyy. Sik­si huu­me­po­li­tiikk­kam­me arvioin­ti, eli ylit­tä­vät­kö saa­vu­te­tut tavoit­teet nämä ei-aio­tut seu­rauk­set, on täy­sin kah­vi­po­ro­jen luke­mi­sen varas­sa. Tämän takia huu­me­po­li­tiik­kam­me on reto­riik­kaa, ei oike­aa politiikkaa.

  Afga­nis­tan, Kolum­bia, Mek­si­ko ja Gui­nea-Bis­sau ovat tul­leet esil­le mai­na, jois­sa nämä ei-aio­tut seu­rauk­set uhkaa­vat jo koko yhteis­kun­nan ole­mas­sao­loa. Taval­li­sil­le kan­sa­lai­sil­le huu­me­so­ta on alka­nut teh­dä taval­li­sen elä­män mah­dot­to­mak­si. Esim. Kolum­bias­sa on teh­ty yksi maa­il­man isoim­mis­ta maan väes­tön pak­ko­muu­tois­ta kun maan­vil­je­li­jät ja maa­seu­dun asuk­kaat ovat jou­tu­neet pake­ne­maan huu­me­tuo­tan­toa­lueil­ta iso­jen kau­pun­kien slummeihin.

  Gomor­ra kir­ja ja elo­ku­va ker­too sii­tä, mil­lais­ta yhteis­kun­ta­mal­lia jär­jes­täy­ty­nyt kan­sain­vä­li­nen rikol­li­suus tuot­taa. Tämä uusi yhteis­kun­ta­mal­li on todel­li­nen rois­to­ka­pi­ta­lis­mi, jos­sa mie­hi­set arvot on vie­ty äärim­mil­leen ja ihmi­sar­vo nollattu.

  YK:n huu­me­toi­mis­ton joh­ta­ja Cos­ta ker­toi vuo­den alus­sa jul­kis­te­tus­sa haas­tat­te­lus­saan, kuin­ka jo vii­me vuon­na huu­me­ra­hal­la pelas­tet­tiin finans­si­krii­sin uhkaa­mia pank­ke­ja rahoi­tuson­gel­mis­ta. On arvioi­tu, että jos YK:n auto­ri­soi­ma huu­me­po­li­tiik­ka jat­kuu vie­lä toi­set kym­me­nen vuot­ta, kas­vaa kan­sain­vä­li­sen huu­me­kau­pan arvo yli kymmenkertaiseksi. 

  Miten on huu­mei­den käyt­tä­jien ihmi­soi­keu­det tääl­lä Suo­mes­sa? Uskal­taa­ko tääl­lä edes tuo­da asi­aa esil­le täs­tä näkö­kul­mas­ta? Eikö taas ole joku huu­ta­mas­sa pak­ko­hoi­toa, vaa­ti­mas­sa jään alle työn­tä­mis­tä, vetoa­mas­sa oikeuk­sien suh­teel­li­suu­teen (enem­mis­töl­lä on enem­män oikeuk­sia), vetoa­mas­sa las­ten suo­je­le­mi­seen, evää­mäs­sä työ­pai­kat, vaa­ti­mas­sa eril­li­siä jul­ki­sia kul­ku­neu­vo­ja huu­me­pei­koil­le (Huit­ti­nen), heit­tä­mäs­sä tätä kan­san­osaa maan­pa­koon Hol­lan­tiin jne. Samal­la jär­jes­täy­ty­nyt rikol­li­suus on juur­tu­nut myös Suo­meen. Jokai­nen tie­tää moot­to­ri­pyö­rä­jen­git ja hei­dän toi­min­ta­ta­vat, joil­le polii­si ei tun­nu mah­ta­van mitään muu­ta kuin tulee pai­kal­le jäl­keen päin tut­ki­maan rikos­pai­kan ja kerää­mään hyl­syt maas­ta. He ovat ilmiön näky­vä puo­li, jon­ka var­joon jää riko­suu­tis­ten perus­teel­la ympä­ri Suo­mea levit­täy­ty­nyt kovien huu­mei­den jakeluverkko.

  Poli­tii­kas­ta ei sai­si puhua huu­me­kes­kus­te­lun tyy­lil­lä mut­ta huu­me­kes­kus­te­lua saa käy­dä ihmi­soi­keuk­sia hal­ven­ta­val­la tyy­lil­lä. Sekin on osa tätä yhteis­kun­nan mili­ta­ri­soi­mis­ta ja val­von­nan lisää­mis­tä huu­meon­gel­man varjolla.

 46. Huu­mausai­ne­ta käy­te­tään joka­ta­pauk­ses­sa, niin mik­si nii­tä ei voi­si laillistaa? 

  Kiel­to­la­ki ei käy­tän­nös­sä toi­mi vaan se toi­mii vain teoriassa. 

  Täs­tä­kin val­tio sai­si vero­tu­lo­ja lail­lis­ta­mal­la huu­mausai­neet, val­jas­taa lää­ke­teol­li­suu­den val­mis­ta­maan nii­tä ja aptee­kin hyl­lyl­le resep­tin taakse. 

  Kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­ti on nyt ihan ter­veen jär­jen­käyt­töä, kos­ka kan­na­bis on niin mie­to ja ylei­nen päih­de, joka arval­la pää­tet­tiin aikoi­naan edus­kun­nas­sa laittomaksi.

  Kan­na­bik­sen demo­ni­soin­ti “port­ti­huu­meek­si” on ihan pötyä. Samaa voi­si olla tupak­ka­kin tai kofeiini.

 47. ^ Aina­kin Wiki­pe­dias­sa on mai­nit­tu asia­kir­ja­läh­de arpo­mi­sel­le. Tosin se on seit­kyt­lu­vul­ta, joten sitä ei löy­dy internetistä.

 48. Nyt on tain­nut men­nä jyvät ja aka­nat sekai­sin. Arval­la jou­dut­tiin rat­kai­se­maan se, että huu­mei­den käyt­tö yli­pään­sä 1971 kri­mi­na­li­soi­tiin, kun äänet valio­kun­ta­val­mis­te­lus­sa asias­ta meni­vät tasan. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä (HE 128/1970 vp) pelk­kä huu­mausai­neen käyt­tö ei siis oli­si ollut rikos, mut­ta puo­let suu­res­ta valio­kun­nas­ta vaa­ti sen kri­mi­na­li­soin­tia ja tosi­aan arpa rat­kai­si tämän anka­ram­man kan­nan puo­les­ta. Kan­na­bik­sen (ja läjän mui­ta­kin ainei­ta) myyn­ti ja hal­lus­sa­pi­to oli sen sijaan kri­mi­na­li­soi­tu jo aiem­min (ase­tuk­sel­la 1966) ihan nor­maa­lis­ti enem­mis­tön äänillä. 

  Lain perus­te­luis­ta­han ilme­nee, että kri­mi­na­li­soin­nis­ta huo­li­mat­ta edus­kun­ta ei tar­koit­ta­nut käyt­tö­ri­kos­ta ran­kais­ta­vak­si vaan halusi ainoas­taan lähet­tää sig­naa­lin käy­tön ei-toi­vot­ta­vuu­des­ta ja kiin­ni jää­neet käyt­tä­jät oli tar­koi­tus ohja­ta hoi­toon ran­kai­se­mi­sen sijaan. Tuo­miois­tuin­käy­tän­tö on kui­ten­kin vähi­tel­len muo­dos­tu­nut anka­ram­mak­si ja 90-luvul­la lakia­kin muu­tet­tiin tätä vastaavaksi.

 49. Mun mie­les­tä sä osmo olet aivan pihal­la. Minua huo­let­taa se että mei­dän päät­tä­jät ovat noin pihal­la todel­li­suu­des­ta että niil­le täy­tyy vään­tää fak­tat rau­ta­lan­gas­ta eikä sit­ten­kään mene jake­luun. Asiat tule­vat muut­tu­maan kun aika­naan nämä van­hoil­li­set kalk­kik­set kari­se­vat pal­leil­taan. Sii­hen asti minä olen lain mukaan rikol­li­nen, vaik­ka käyn töis­sä ja mak­san vero­ni ja olen kuin kuka tahan­sa muu­kaan ihmi­nen. Ero on sii­nä että kun sinä osmo kork­kaat kal­jan niin minä kää­rin join­tin. (tämä on kyl­lä polii­sin tie­dos­sa joten ei tar­vit­se sii­tä niil­le erik­seen ilmoi­tel­la). Minä en itse kyl­lä ajat­te­le itseä­ni “viher-hip­pi­nä” vaik­ka minä kan­na­tan­kin kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta. Tai mitä se “viher-hip­pi” nyt sit­ten tar­koit­taa­kin. Viit­taa­ko se ehkä ulko­nä­köön? No mut se sii­tä. Löy­sin tämän sai­tin ihan sat­tu­mal­ta, tämä on jo van­ha topic mut­ta ajat­te­lin kom­men­toi­da kui­ten­kin kos­ka aihe on edel­leen tape­til­la, ja tulee aina ole­maan niin kau­an kun kan­na­bis dekriminalisoidaan.
  Jat­ka­kaa te (hal­lin­toe­li­met) hak­kaa­mis­ta pää­tän­ne sei­nään sen type­rän, kal­liin ja tehot­to­man kiel­to­lain kans­sa, sil­lä aikaa minä ja kym­me­net tuhan­net muut jat­ke­taan “töt­te­rön” kää­ri­mis­ta, kos­ka minä pää­tän oman elä­mä­ni valin­nois­ta. Tämä valin­ta ei satu­ta ketään. Peace!

 50. viher­hi­pit” ovat oikeal­la asialla.

  ten most dan­ge­rous drugs:

  1. Heroin.
  2. Cocaine.
  3. Barbiturates.
  4. Street Methadone
  5. Alcohol
  6. Ketamine.
  7. Benzodiazepines.
  8. Amphetamines.
  9. Tobacco
  10. Buprenorphine.

  The remai­ning drugs that were asses­sed in this stu­dy ran­ked as fol­lows (vaa­ral­li­sim­mas­ta vähi­ten vaaralliseen):

  11. Can­na­bis.
  12. Solvents.
  13. 4‑MTA.
  14. LSD
  15. Methylphenidate.
  16. Ana­bo­lic steroids
  17. GHB.
  18. Ecstasy
  19. Alkyl nitrates.
  20. Khat.

  Mik­si täy­tyy käyt­tää vaa­ral­li­sia lail­li­sia huu­mei­ta kuten alko­ho­li ja tupakka?

 51. Erit­täin hälyt­tä­vää on asias­sa että mei­dän poli­tii­kot on oikeas­ti noin pihal­la asiois­ta. Siel­lä arka­dian­mäel­lä on oikeas­ti vie­lä tei­tä, jot­ka kuvit­te­le­vat että kan­na­bis = heroii­ni. Mitä teil­le pitää teh­dä, että te tajuat­te että esim. kiel­to­lait ja joi­den parin ham­puusin jah­taa­mi­nen pus­kien kiil­to sil­mis­sä ei pit­käl­lä aika­vä­lil­lä tuo­ta MITÄÄN muu­ta kuin huonoa…
  Koko maa­il­ma on menos­sa aivan eri suun­taan (lail­lis­ta­mi­sen suun­taan) taas VAIHTEEKSI kuin Suo­mi ja tämä on myös­kin erit­täin huo­les­tut­ta­vaa. Hyvä­nä esi­merk­ki­nä täs­tä polii­sin rat­siat Viher­peuk­ku ‑kas­va­tus­liik­kei­siin ja hei­dän asiak­kai­den­sa asun­toi­hin jon­ka taka­na oli pelk­kä OLETTAMUS (Suo­mi­ko oikeus­val­tio?) sii­tä, että Viher­peuk­ku liik­kei­den tuot­teil­la kas­va­tet­tiin hir­vei­tä ja huh, saa­ta­nas­ta peräi­sin ole­via kasveja…

  T.Opiskelija joka on menet­tä­ny uskon­sa Suomeen

 52. Minua kiin­nos­tai­si tie­tää, mikä on Soi­nin­vaa­ran kan­ta sii­hen, että tut­ki­tus­ti tap­pa­va, työ­ky­kyä alen­ta­va ja yhteis­kun­nal­le mil­jar­de­ja ter­vey­den­hoi­to­ku­lui­na mak­sa­va alko­ho­li on edel­leen Suo­mes­sa lail­li­nen huu­me? Lyhyt ja yti­me­käs vas­taus oli­si poikaa.

 53. Jen­keis­sä­hän anka­ra huu­mei­den­vas­tai­nen tais­te­lu on joh­ta­nut sii­hen, että huu­mei­den saa­ta­vuus on paran­tu­nut ja nii­den hin­ta las­ke­nut — tavoit­tei­siin näh­den kehi­tys on ollut täy­sin päin­vas­tai­nen — sivu­tuot­tee­na hur­ja rikol­li­suu­den kasvu.
  Kun nyt design-huu­mei­ta kui­ten­kin disai­na­taan, oli­si erit­täin jär­ke­vää kehit­tää vähä­hait­tai­nen huu­me nor­maa­liin kaup­paan, vaik­ka­pa vain Alkoon. Näin saa­tai­siin rikol­li­set pois mark­ki­noil­ta. Tätä kan­nat­tai­si vaik­ka­pa EU:n tukea!!!

 54. Jos halu­aa enem­män­kin lukea, hyvä opus on: Mis­ha Glen­ny, McMafia.
  Vähä­hait­tai­nen huu­me vaan äkkiä Alkoon!

 55. Kovin run­saan huu­mei­den­käy­tön mais­sa oli­si jär­ke­vää teh­dä, kuten The Eco­no­mist jäl­leen ker­ran suo­sit­taa, mut­ta Suo­mes­sa huu­mei­den käyt­tö on niin vähäis­tä, ettei antau­tu­mi­sel­le ole perus­tei­ta. Jos kui­ten­kin muut maat lail­lis­ta­vat, meil­le ei jää vaihtoehtoja.”

  Por­tu­ga­lis­sa on pie­nem­pi huu­me­kuol­lei­suus, mitä suo­mes­sa. Lail­lis­ti­ko ne 2001?

  Tsek­ki lail­lis­ti vii­meek­si. Vuo­den 2008 rapor­tin mukaan Suo­mes­sa on huu­me­kuo­le­mia rei­lut vii­si ker­taa enem­män ja vuo­den 2009 rapor­tin mukaan lähes kym­me­nen ker­taa enem­män. Suo­mes­sa kas­vua ja Tse­keis­sä alenemaa.

  Hol­lan­tiin ver­rat­tu­na suo­mes­sa on lähes vii­si ker­taa enem­män huumekuolemia.

  http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_64227_FI_EMCDDA_AR08_fi.pdf

  http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_93236_FI_EMCDDA_AR2009_FI.pdf

  Kun Hel­sin­gis­sä on kap­pa­le­mää­räi­ses­ti enem­män kovien huu­mei­den käyt­tä­jiä, mitä huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mas­sa Ams­ter­da­mis­sa, niin jokin on pielessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.