Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.3.2009

Ara­bi­an­ran­nan kaavas­ta äänestet­ti­in, mut­ta menivät lis­tan mukaan, pait­si, että Pikku Sar­vas­ton­lah­den kaa­va pan­ti­in pöydälle.

Lau­takun­ta hyväksyi Ara­bi­an­ran­nan pysäköin­tikaa­van 5–3, yhden kokoomus­laisen ollessa esteelli­nen HOASin hal­li­tuk­sen jäse­nenä. Tähän pysäköin­tikysymyk­seen joudu­taan palaa­maan Jätkäsaaren ja Kalasa­ta­man kaavo­jen yhtey­dessä. Olin arfvioin­ut, että pysäköin­ti noil­la alueil­la mak­saisi 300 miljoon­aa euroa, mut­ta virkamies kor­jasi luku­ni viidek­si sadaksi.

Eri­tyisen han­kalaa tämä on sosi­aalisen asun­to­tuotan­non osalta. Pysäköin­ti nos­taa neliöhin­to­ja 350 eurol­la, mikä vie taloil­ta aravakelpoisu­u­den. Ei oikein voi ajatel­la, että muu pysäköin­ti pan­naan maan alle, mut­ta kaupun­gin vuokrat­alot ympäröidään pysäköin­tiken­til­lä. Jos näi­den osalta luovut­taisi­in pysäköin­tipaikoista kokon­aan ja ilmoitet­taisi­in asun­non hak­i­joille, että tääl­lä ei autoa voi pitää, tuskin talot silti tyhjik­si jäi­sivät. Tässä on pähkäilemistä. Puoli mil­jar­dia pysäköin­nistä on aivan liikaa. Jotenkin tun­tu­isi luon­te­val­ta rajoit­taa pysäköin­tipaikko­jen kysyn­tää hinnalla.

14 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.3.2009”

 1. “Jos näi­den osalta luovut­taisi­in pysäköin­tipaikoista kokon­aan ja ilmoitet­taisi­in asun­non hak­i­joille, että tääl­lä ei autoa voi pitää, tuskin talot silti tyhjik­si jäisivät.”

  Eivät var­masti jäisi tyhjik­si. Pysäköin­tipaikan puut­tumi­nen näky­isi tietenkin hin­nas­sa, mikä lisäisi talo­jen haluttavuutta.
  Toisaal­ta; kyl­lä niil­lä asukkail­la auto kuitenkin tulee ole­maan, jos ei kaikil­la niin val­taos­al­la. Jätkäsaares­ta en ole niin var­ma, mut­ta Kalaran­nas­sa auto löy­tynee useimmilta.
  Kyse on vaan siitä, että mis­sä ne autot seiso­vat kun talon yhtey­dessä ei ole pysäköintipaikkaa.

  1. Nyt oli kyse kaupun­gin vuokra-asun­noista, joiden vuokra on sään­nel­ty. Vuokra las­kee paljon, jos asun­non rak­en­tamish­in­ta ale­nee 400 eurolla.

 2. Kaupun­gin vuokra-asun­nois­sa­han hyö­ty alem­mista raken­nuskus­tan­nuk­sista koituu pitkäl­lä tähtäimel­lä kaikille asukkaille vuokri­en­tasauk­sen kaut­ta, ei pelkästään ko talon asukkaille. 

  Jos raken­nuskus­tan­nuk­set ovat kovin korkeat se taas nos­taa muidenkin vuokria.

 3. Mikä ihme laki pakot­taa vuokrat­aloi­hin rak­en­ta­maan yhtäkään parkkipaikkaa? Jos on kyse jostain kaupun­gin omista pykälistä, niin eikö val­tu­us­to pysty niitä muut­ta­maan? En kuitenkaan vielä ymmär­rä, miten ihmeessä autopaik­ka pihal­la nos­taa asun­non rak­en­tamiskus­tan­nus­ta 400 euroa/m2. Onko kysymys siitä, että mah­dol­liselle parkkialueelle voisi rak­en­taa yhden kokon­aisen talon ja saa­da näin samal­ta alueelta enem­män tulo­ja? Sinän­sä piha­parkin tekem­i­nen­hän ei todel­lakaan mak­sa kovin paljon. Mik­si parkki­jut­tu­ja ei voisi rak­en­taa veden päälle? Ei ne pont­tooni- tai muut lai­tu­rit niin hirveän kalli­ita voi olla ja säästy­isi sitä maap­in­ta-alaa. Jätkäsaar­ta tässä tarkoitin.

 4. Verovähen­nyskelpoinen parkkipaikka­mak­su? Kaupun­ki saisi ainakin jotain ja autoil­i­jat ehkä suos­tu­isi­vat siihen helpommin.

 5. Eikö kun­nal­lisveros­ta voi tehdä joitain vähen­nyk­siä? En minäkään kajaani­laise­na tuo­ta hyväksyisi.

 6. Verovähen­nys vain kun­nal­lisveros­ta??? Ei kuu­luisi kajaanilaiselle.

 7. Olin vähän ulkona siitä miten tuo hin­noit­telu itse asi­as­sa tapah­tuu. Min­ulle tuli vaikutel­ma, että kaupun­ki on anta­mas­sa 1/2 mil­jadin maat ilmaisek­si parkkipaikoik­si. Luin sit­ten Oden aikaisem­pia kir­joituk­sia ja asia lie­neekin niin, että parkkipaikat hin­noitel­laan täysin asun­tomaan hin­nan mukaan ja sit­ten lisätään asun­to­jen hin­taan? Onhan se aivan hul­lua, kun joku joutuu mak­samaan asun­tomaan hin­taa tois­t­en parkkipaikoista. Tuo­ta pitää miet­tiä, enpä osaa tältä istu­mal­ta kom­men­toi­da paremmin.

 8. Minä luulen, että jos asun­non vuokra tosi­aan olisi parkkipaikan puut­teen takia alhaisem­pi, niin siitä tulisi varsi­nainen hit­ti­tuote. Varsinkin jos nyt puhutaan Kalasa­ta­man tai Jätkäsaaren kaltai­sista paikoista. Mut­ta jos nor­mi pakot­taa rak­en­ta­maan, niin minkäs teet?

 9. Vaikkakin kok­ouk­ses­sa jäävi, niin tääl­lähän mikään ei estä kommentoimasta. 🙂

  Mielestäni pääasian ei tule olla yksit­täis­ten, etenkin jo raken­ne­tu­il­la asuinalueil­la sijait­se­vien, ase­makaavo­jen osalta tehtävät poikkeuk­set, joka nyt oli käsil­lä. Kuitenkin Helsin­gin pitäisi ehdot­tomasti ottaa tarkastelu­un koko autopaikkanor­mi nimeno­maan sosi­aalisen astun­to­tuotan­non osalta uudelleen. Aivan kuten Odekin nos­ti esiin.

  Vaik­ka autopaikko­ja vaa­di­taan sosi­aalisen asun­to­tuotan­non (opiske­li­ja-asun­not, kaupun­gin vuokra-asum­i­nen ja muu ara-tuet­tu vuokra-asum­i­nen) osalta usein selvästi vähem­män kuin muul­ta asun­torak­en­tamiselta, aiheut­taa nykynor­mi silti kestämät­tömiä tilantei­ta usein. Autopaikko­jen rak­en­t­a­mi­nen joudu­taan toteut­ta­maan usein maakan­nen alle, jol­loin kus­tan­nuk­set nou­se­vat hel­posti tähti­ti­eteel­lisik­si ja ylit­tävät ara-nor­mit. Tämä näkyy vuokra-asun­to­jen vuokras­sa suo­raan ja nos­taa esimerkik­si opiske­li­ja-asun­to­jen vuokria merkittävästi.

  Toki voidaan aina kysyä mik­sei autopaikko­ja voi­da rak­en­taa ja sit­ten vuokra­ta edelleen. Näin usein tehdäänkin, mut­ta en ymmär­rä, mik­si sosi­aalisen asun­to­tuotan­non toteut­ta­jil­la pitäisi olla taseessaan huip­pukalli­ita autopaikko­ja, joiden osalta kan­netaan vuokraus- ja markki­naris­ki. Etenkin lai­ta-alueil­la ei autopaikko­jen vuokraus tapah­du noin vain. 

  Voidaan myös kysyä tarvi­taanko näi­den eri­ty­isas­umisen ryh­mien osalta todel­la nyt edel­lytet­tävää määrää autopaikko­ja. Useis­sa opiske­li­ja-asun­tolois­sa auto­hal­lit seiso­vat tyhjillään.

 10. Lasse Män­nistö: Mik­si pelkästään sosi­aalisen asun­to­tuotan­non osalta? Eikö olisi reilua, että jokaisel­la olisi oikeus vali­ta halu­aako kus­tan­taa autopaikko­jen rak­en­tamista vai ei?

 11. Jos olen oikein muis­tan, Tokios­sa on niin ettei autoa saa ostaa, ellei ole osoit­taa sille parkkipaikkaa. (Saat­taa olla, että muis­tan väärin). Kan­natan lämpimästi aja­tus­ta autottomista/autopaikattomista taloista tai kaupungi­nosista. Mut­ta tietäen ihmis­ten houku­tuk­sen men­nä sieltä mis­sä aita on matal­in pelkään­pä, että moni mielel­lään vuokraisi tai ostaisi halvem­man asun­non ilman autopaikkakus­tan­nuk­sia, mut­ta ei silti sitou­tu­isi autot­tomaan elämään. Mitenkähän sitä sitou­tu­mista voisi vaa­tia tai valvoa? Jotenkin Tokion malliin?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.