Koijärvi-liike; vanha veteraani horisee

Suo­sit­te­len Koi­jär­vi-liik­keen 30-vuo­tis­näyt­te­lyä Päi­vä­leh­den museos­sa, aina­kin kai­kil­le liik­keen akti­vis­teil­le aika nos­tal­gi­nen mie­li tuli.

Minun Koi­jär­vi-liik­kee­ni alkoi pää­siäis­lau­an­tai­na 14.4.1979, kun uuti­set ker­toi­vat, että kui­va­tus­ta aja­vat maan­vil­je­li­jät oli­vat käy­neet kai­va­mas­sa Koi­jär­veen isom­man las­kuo­jan pää­siäis­maa­nan­tain aamu­na. Oli­vat tie­tys­ti aja­tel­leet, että viral­li­nen Suo­mi pys­tyy rea­goi­maan vas­ta tiis­tai­na, mut­ta eivät tul­leet aja­tel­leek­si, että se on päi­vän ainoa uuti­nen, jota tois­tet­tiin tun­nin välein. Ja se uuti­nen suu­tut­ti. Esi­mer­kik­si Vil­le Kom­sin, joka het­ken rau­hoi­tut­tu­aan pää­tyi (takai­sin) rau­han­omai­sen vas­ta­rin­nan tiel­le, ja laa­ti suun­ni­tel­man, miten men­nään poru­kal­la patoa­maan oja ja lei­riy­dy­tään sen var­rel­le var­tioi­maan sitä.

Koi­jär­vi-liik­keel­lä oli hyvää her­raon­nea. Hel­sin­gin pääs­sä seu­raa­van lau­an­tain ope­raa­tioi­ta alkoi­vat Vil­len ohel­la orga­ni­soi­da Pek­ka Sun­dell ja Kai Vaa­ra, jot­ka yhdes­sä Vil­len kans­sa hom­ma­sit pai­kal­le Hel­sin­gis­tä bus­sil­li­sen ihmi­siä ja mon­ta autol­lis­ta leh­ti­mie­hiä. Vil­le oli jul­ki­suu­den hal­lin­nas­sa ver­taan­sa vail­la. Turus­ta, Tam­pe­reel­ta ja Fors­sas­ta (aina­kin) tuli lisää väkeä. 

Pato raken­net­tiin suu­ren jän­ni­tyk­sen mut­ta myös luot­ta­vai­suu­den hur­mas­sa ilman viran­omais­ten häi­rin­tää. Leh­ti­mie­hiä oli pal­jon. Kun myö­hem­min oikeu­den istun­nos­sa kysyt­tiin, kuka tal­la­si Vin­ni­kai­sen pel­lon, todis­ta­ja­lausun­not meni­vät ris­tiin. Aamu­leh­den toi­mit­ta­ja, sanoi yksi ja TV 1:n kuvaa­ja, sanoi toinen.

Me olim­me sil­loin var­mo­ja, että tämä askel joh­tai­si mei­dät kaik­ki yhteis­kun­nan mar­gi­naa­liin, mut­ta olim­me sii­hen val­mii­ta. Toi­sin kävi. Yhdes­tä meris­tä tuli esi­mer­kik­si Pir­kan­maan polii­si­ko­men­ta­ja, tai jotain sellaista. 

Kuvit­te­lim­me, että urak­ka oli­si ohi paris­sa vii­kos­sa, mut­ta puo­lek­si­tois­ta vuo­dek­si sin­ne juu­tut­tiin. (vrtr. Jat­ko­so­ta; Jou­luk­si kotiin!)

Koi­jär­vi-lii­ke saa­vut­ti noin 90 pro­sen­tin kan­na­tuk­sen väes­tös­sä. Se joh­tui sii­tä, että tämä lait­to­muuk­siin läh­te­nyt lii­ke oli ope­tel­lut — tai siis sen joh­ta­jat oli­vat ope­tel­leet — väki­val­lat­to­man toi­min­nan filo­so­fi­aa. Mei­tä pro­vo­soi­tiin kaa­ta­maan kai­vin­ko­ne ojaan ja ker­ran oli­sim­me voi­neet antaa pis­kui­sel­le polii­si­jou­kol­le kun­nol­la sakin­hi­vu­tus­ta syr­jäi­ses­sä met­säs­sä, mut­ta mihin­kään tuol­lai­seen emme sortuneet.

Täs­sä suh­tees­sa eläin­suo­je­li­jat ovat teh­neet kai­ken vää­rin. Me pyrim­me saa­maan ylei­sön puo­lel­lem­me, ja onnis­tuim­me, eläin­suo­je­li­jat näke­vät ylei­sön vihol­li­se­naan, joka pitää pakot­taa myön­ny­tyk­siin. Arvat­kaa, onnis­tuu­ko! Kyl­lä, onnis­tui­vat samaan ylei­sön vihollisekseen.

Jouk­kop­sy­ko­lo­gian dyna­mii­kan kyl­lä tun­si nahois­saan. Kuin­ka pit­kään yhdes­sä toi­min­nas­sa ollut jouk­ko pyr­ki radi­ka­li­soi­tu­maan ja menet­tä­mään suh­teel­li­suu­den­ta­jun­sa. Mut­ta tätä­kin vaa­raa osat­tiin vält­tää. Kaik­ki eivät osan­neet. Iloi­ses­ta kar­ne­va­lis­mis­ta alka­nut ita­lia­lai­nen punais­ten pri­kaa­tien pro­tes­ti­lii­ke pää­tyi lopul­ta Aldo Moron murhaan.

Lisää  hori­noi­ta kommenteissa.

54 vastausta artikkeliin “Koijärvi-liike; vanha veteraani horisee”

 1. Hmph?.… Vai­kea uskoa, että sinua kiin­nos­tai­si­vat eläi­met (lin­nut täs­sä tapauk­ses­sa) pät­kän vertaa. 

  Ura­suun­nit­te­lun kan­nal­ta oiva veto nii­hin aikoi­hin kyl­lä. Onnittelut!

  Sori kyy­ni­syys… (totuus)

 2. En ollut syn­ty­nyt Punais­ten pri­kaa­tien perus­ta­mi­sen aikaan, joten minul­la ei ole ensi­kä­den tie­toa liik­keen läh­tö­koh­dis­ta ja ajan hen­ges­tä. Iloi­nen kar­ne­va­lis­mi ei kui­ten­kaan ihan vas­taa sitä mitä hel­pos­ti löy­ty­vis­sä läh­teis­sä ker­ro­taan, ellei­vät sit­ten lyhyt­kes­toi­set kid­nap­pauk­set sen ajan mit­ta­puul­la olleet aivan har­mi­ton­ta hauskanpitoa.

 3. Eli­na: älä kat­so sor­mea, joka osoit­taa, vaan mitä se osoit­taa. Kysees­sä oli­si voi­nut olla vaik­ka Lie­ves­tuo­reen lipeä­lam­pi, jos­ta oli­si kai­vet­tu oja kui­va­tus­ta var­ten, mitä oli­si vas­tus­tet­tu. Lin­nut eivät tosi­aan ole se juttu.

  Sen ver­ran muis­tan 1970-luvun lopus­ta, että ympä­ris­tön suo­je­lul­la ei ollut mitään viral­lis­ta hyväk­syn­tää, ja 90% kan­na­tus Koi­jär­vi-liik­keel­le ei toteu­tu­nut aina­kaan pie­nil­lä maalaispaikkakunnilla.

 4. Kyl­lä­pä aika menee nop­saan. Muis­tan aivan hyvin ne kuvat joi­ta sano­ma­leh­det tapah­tu­mas­ta jul­kai­si­vat. Useim­mat työ­ka­ve­ri­ni tuhah­te­li­vat tai nau­res­ke­li­vat tapah­tu­mal­le, mut­ta näin­hän sii­nä teh­tiin historiaa.
  Ket­tu­ty­töt taas eivät osan­neet käyt­tää tilai­suut­ta hyväk­seen edes sil­loin kun tur­kis­tar­haa­ja ampui hau­li­kol­la pois­tu­via ket­tu­tyt­tö­jä, tie­täen hyvin, että ihmi­siä siel­lä on.

 5. Vih­reän liik­keen saa­vu­tuk­sis­ta ei tule ihan heti mie­leen juu­ri muu­ta kuin Koi­jär­ven pelas­ta­mi­nen. Itseä­ni kis­mit­tää se, ettei Itä­me­ren hyväk­si teh­ty yhtään mitään. Bon­ja­sin vas­ta myö­hem­min, mik­si 80-luvul­la jen­gi suh­tau­tui niin nui­vas­ti ran­to­jen suo­je­luun. Nehän oli kaik­ki parem­mis­ta per­heis­tä ja niil­lä oli mök­ki raken­teil­la saaristomerelle. 

  Nyky­ään röt­te­lö­mat­to peit­tää esi­mer­kik­si pork­ka­lan ja han­gon välin sata­pro­sent­ti­ses­ti, niin että satun­nai­sen melo­jan on ihan oikeas­ti vai­kea löy­tää telt­ta­paik­kaa. Tämä on vih­reän liik­keen suu­rin saa­vu­tus. Onnek­si luon­to kos­ti, ja vesi muut­tui 90-luvun lop­puun men­nes­sä pysy­väs­ti paskavelliksi.

 6. Ehkä otsi­kon vie­res­tä, mut­ta muis­te­len Koi­jär­vi-liik­kee­seen liit­ty­neen erään tapauksen.

  Oli­ko­han Kar­pon ohjel­ma vai­ko muu ajan­koh­tai­nen ohjel­ma tel­ka­ris­sa joka esit­ti, että kun elää yhteis­kun­nan ulko­puo­lel­la “kom­muu­nis­sa” ja eko­lo­gi­ses­ti ilman tulo­ja ja tukia, niin kui­ten­kin liik­kee­seen kuu­lu­nei­ta pää­tet­tiin verot­taa sen aikai­sen perus­toi­meen­tu­lo­tues­ta ker­ty­vän veron verran. 

  Itseä­ni asia tuol­loin huvit­ti, että jos lii­kee­seen kuu­lu­val­la on tulo­ja 0, niin sii­tä huo­li­mat­ta verot­ta­ja pys­tyi lyö­mään lii­kee­seen kuu­lu­val­le verot niskaan.

  Emmaus- vai­ko mikä lii­ke sit­ten olikaan.

  1. Joo, muis­taak­se­ni se oli Emmaus Jokioi­sen kom­muu­ni, joka jou­tui arvio­ve­ro­tuk­sen koh­teek­si, kos­ka tulo­jen pie­nuu­teen ei uskottu.

 7. Sep­po Ryväs kir­joit­ti 10.3.2009 kel­lo 22:02
  “Onnek­si luon­to kos­ti, ja vesi muut­tui 90-luvun lop­puun men­nes­sä pysy­väs­ti paskavelliksi.”

  Eipä tuo­hon mitään meren kos­toa tar­vit­tu, kyl­lä me se pas­kot­tiin aivan itse. Kukin osal­taan. Enää ei tar­vi­ta kuin yksi vaka­va tank­ke­rion­net­to­muus ja Itä­me­ri on mene­tet­ty lopullisesti.

 8. Koi­jär­vi-liik­keen toi­se­na kesä­nä oli kiis­taa las­kuo­jan padon kor­keu­des­ta. Sii­tä käy­tiin välil­lä pois­ta­mas­sa ylin lank­ku, jon­ka Koi­jär­vi-liik­keen edus­ta­jat kävi­vät yhtä sit­keäs­ti aina lisää­mäs­sä sii­hen uudel­leen. Lopul­ta kek­sim­me erään toi­sen Koi­jär­vi-liik­kees­sä jäse­nen kans­sa puo­lit­tain vit­si­nä idean, että voi­sim­me lait­taa ylim­pään lank­kuun sara­nat. Sen teim­me­kin, mut­ta lähin­nä sen vuok­si, että sara­na­vi­ri­tyk­ses­tä sai hyvät valo­ku­vat lehteen.

 9. Täs­sä suh­tees­sa eläin­suo­je­li­jat ovat teh­neet kai­ken vää­rin. Me pyrim­me saa­maan ylei­sön puo­lel­lem­me, ja onnis­tuim­me, eläin­suo­je­li­jat näke­vät ylei­sön vihol­li­se­naan, joka pitää pakot­taa myön­ny­tyk­siin. Arvat­kaa, onnis­tuu­ko! Kyl­lä, onnis­tui­vat samaan ylei­sön vihollisekseen.”

  On help­po syy­tel­lä eläi­noi­keus- ja eläin­ten­va­pau­tus­liik­kei­tä vir­heis­tä. (Eläin­suo­je­li­jat ovat muu­ten ihan eri poruk­kaa.) Itse asian eli eläin­ten ase­man vaka­va poh­ti­mi­nen sen sijaan tun­tuu taas ylivoimaiselta.

  Eläi­noi­keus­lii­ke on jo vuo­sia yrit­tä­nyt tuo­da esil­le sen, että eläin­ten tar­peet tuli­si myös huo­mioi­da vetoa­mal­la mm. sii­hen, että eläi­met­kin ovat koke­mus- ja kär­si­mys­ky­kyi­siä yksi­löi­tä. Vas­ta-argu­ment­tei­na usein esi­te­tään esi­mer­kik­si, että eläi­met ovat ihmi­siä vähem­män älyk­käi­tä tai eläi­mil­lä ei ole moraa­lia. Täl­läi­set argu­men­tit kaa­tu­vat kui­ten­kin sii­hen, että otam­me­han pik­ku­vau­vo­jen­kin tar­peet huo­mioon. Moder­nin eläi­ne­tii­kan väit­te­lyt aihees­ta on käy­ty aka­tee­mi­sel­la tasol­la jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten, mut­ta aiheen popu­la­ri­soin­ti ei ole tois­tai­sek­si onnistunut. 

  Eläin­ten ase­maa voi lähes­tyä myös luon­non­suo­je­lul­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta. On jo pit­kään tie­det­ty, että eläin­teol­li­suus on saas­tut­ta­vaa ja teho­ton­ta. Tätä havain­nol­lis­taa esi­mer­kik­si se, että yhden eläin­pro­teii­ni­ki­lon tuot­ta­mi­seen tar­vi­taan monin­ker­tai­nen mää­rä kas­vi­pro­teii­nia, jon­ka voi­si käyt­tää suo­raan ihmis­ra­vin­nok­si­kin. Ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio ei edel­ly­tä eläin­kun­nan tuot­tei­den käyttöä.

  Tätä taus­taa vas­ten on eri­kois­ta, että yleen­sä nekin hen­ki­löt, joi­ta tava­taan pitää maam­me joh­ta­vi­na ajat­te­li­joi­na, ohit­ta­vat koko asian tai sor­tu­vat älyl­li­seen laiskuuteen.

  Ps. Soi­nin­vaa­ran aja­tuk­sis­ta voi muu­ten tar­kem­min lukea Sal­la Tuo­mi­vaa­ran pamfle­tis­ta Mitä teh­dä eläimille.

 10. Koi­jär­vi on tut­tua ympä­ris­töä, kun satuin lähet­ty­vil­lä jon­kun aikaa asu­maan. Hai­kon­kal­liol­la tuli monet ker­rat istut­tua. Ker­ran kat­se­lim­me hir­vi­per­heen kans­sa sil­mä­tys­ten vain met­rien pääs­tä. Se on ehkä par­hai­ten jää­nyt mie­liin, jos ei koi­ran itse­päi­siä temp­pui­lu­ja lasketa.

  Edel­li­sen ker­ran olen Koi­jär­vel­lä käy­nyt kesäl­lä 2005, jol­loin tuli vie­tet­tyä yö Koi­jär­ven lin­tu­tor­nis­sa. Riit­tä­vän valois­ta oli tii­rail­la van­ho­ja valo­ku­via ja lukea jut­tu­ja koi­jär­vi-liik­kees­tä. Tuol­loin kävi myös har­vi­nai­sen hyvä sat­tu­ma bon­gaa­mis­ten kanssa. 

  Itseä­ni on mie­ti­tyt­tä­nyt mihin tämä koi­jär­vi-lii­ke haih­tui vih­rei­den ideo­lo­gias­ta? Nyt on tulos­sa pj, joka ker­too ettei ole kos­kaan eläis­sään yhtään ker­taa vael­ta­nut metsässä.
  Lie­kö sil­loin ihme, jos Ete­lä-Suo­men met­sien nykyis­tä mit­ta­vam­pi suo­je­lu hak­kuil­ta ei enää juu­ri­kaan näy eikä kuu­lu vih­rei­den agendalla.
  Vain rei­lu yksi pro­sent­ti Ete­lä-Suo­men met­sis­tä on luon­non­mu­kai­ses­sa tilassa.

  Koi­jär­vi­kin on jat­ka­nut umpeen kas­vu­aan, rehe­vöi­ty­mis­tään ja sois­tu­mis­taan, kun­nos­tus­töi­den jul­ki­sen rahoi­tuk­sen vähäi­syy­den takia. Tämän joh­dos­ta sen ei arvioi­da enää kuu­lu­van edes sadan tär­keim­män suo­ma­lai­sen lin­tu­jär­ven joukkoon. 

  Onnek­si on Lappi.

 11. Ainoa sii­ve­käs, jon­ka Osmo tun­nis­taa ilman lin­tuo­pas­ta, on broi­le­ri lämpövitriinissä. 

  Koi­jär­vel­le sän­täi­ly oli alun perin muu­ta­man pesun­kes­tä­vän nar­sis­tin omin­ta­kei­nen per­for­mans­si. Teko oli suun­nat­tu omis­ta­jia ja omis­tusoi­keut­ta vas­taan. Luon­non­suo­je­lu oli vain sivu­juon­ne vasem­mis­to­lai­sil­le 70-lukulaisille. 

  Luon­toar­vo­jen kan­nal­ta lop­pu­tu­le­ma oli kui­ten­kin onnistunut.

 12. Nyky­vih­rei­den agen­das­sa ei IKÄVÄ KYLLÄ ole mitään todel­li­sia luon­non­suo­jel­lul­li­sia tavoit­tei­ta edis­tä­viä asioita.

  Tar­vi­taan todel­la ikä­viä rat­kai­su­ja kuten glo­baa­lia väes­tö­oh­jel­maa; lap­si­kiin­tiöi­tä, mah­dol­li­ses­ti pak­kos­te­ri­li­soin­te­ja, kulu­tus­ra­joit­tei­ta, tiuk­ko­ja kiintiöitä.

  Nyky­vih­reil­le tär­kein­tä on park­ki­paik­ko­jen vas­tus­ta­mi­nen sekä avio-oikeus hir­ven kanssa.

 13. Jus­si:
  “Eläi­noi­keus­lii­ke on jo vuo­sia yrit­tä­nyt tuo­da esil­le sen, että eläin­ten tar­peet tuli­si myös huo­mioi­da vetoa­mal­la mm. sii­hen, että eläi­met­kin ovat koke­mus- ja kär­si­mys­ky­kyi­siä yksi­löi­tä. Vas­ta-argu­ment­tei­na usein esi­te­tään esi­mer­kik­si, että eläi­met ovat ihmi­siä vähem­män älyk­käi­tä tai eläi­mil­lä ei ole moraa­lia. Täl­läi­set argu­men­tit kaa­tu­vat kui­ten­kin sii­hen, että otam­me­han pik­ku­vau­vo­jen­kin tar­peet huo­mioon. Moder­nin eläi­ne­tii­kan väit­te­lyt aihees­ta on käy­ty aka­tee­mi­sel­la tasol­la jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten, mut­ta aiheen popu­la­ri­soin­ti ei ole tois­tai­sek­si onnistunut.”

  Osit­tain syyt ovat var­maan puh­taan itsek­käi­tä. Laa­jo­jen eläi­noi­keuk­sien hyväk­sy­mi­nen nimit­täin romah­dut­tai­si aika taval­la ihmis­ten hyvin­voin­tia. Kas­vis­ra­vin­toon siir­ty­mi­sen seu­rauk­set oli­si­vat vie­lä pää­osin aika tri­vi­aa­le­ja (tur­keis­ta luo­pu­mi­ses­ta nyt puhu­mat­ta­kaan), sii­nä mene­tet­täi­siin lähin­nä ais­ti­nau­tin­to­jen tuot­ta­maa mie­li­hy­vää. Sen sijaan eläin­ko­keis­ta luo­pu­mi­nen romah­dut­tai­si lää­ke­tie­teen kehi­tyk­sen käy­tän­nös­sä täy­sin, mikä aina­kin minul­le on se kaik­kein vai­keim­min hyväk­syt­tä­vä seu­raus. Usein tätä argu­ment­tia vähä­tel­lään viit­taa­mal­la epä­mää­räi­ses­ti “kor­vaa­viin mene­tel­miin”, jot­ka kui­ten­kaan reaa­li­maa­il­mas­sa eivät alkuun­kaan pys­ty kor­vaa­maan eläin­ko­kei­ta — valitettavasti.

  Yksi aspek­ti eläin­ten­suo­je­lus­sa, jos­ta mie­les­tä­ni puhu­taan lii­an vähän on lem­mik­kie­läin­ten koh­te­lu ja jalos­ta­mi­nen. En voi kuin ihme­tel­lä sitä mutant­tien kir­joa, jon­ka esim. koi­rien jalos­tus­toi­min­ta on tuot­ta­nut. Edel­leen on ylei­ses­ti hyväk­syt­tyä yllä­pi­tää näi­tä sisä­siit­toi­sia lin­jo­ja, jot­ka kär­si­vät monis­ta perin­nöl­li­sis­tä sai­rauk­sis­ta sekä muis­ta jalos­tuk­sen seu­rauk­se­na syn­ty­neis­tä fysio­lo­gi­sis­ta ongel­mis­ta. Kai­pai­sin myös lem­mik­kie­läin­ten koh­te­luun tiu­kem­pia peli­sään­tö­jä. Pakol­li­nen lyhyt kou­lu­tus­jak­so ennen lem­mi­kin han­kin­taa voi­si esi­mer­kik­si olla har­kit­se­mi­sen arvoi­nen juttu.

  1. Arvos­te­lu­ni ei koh­dis­tu­nut eläin­suo­je­lun pää­mää­riin, vaan näi­den tur­kis­tar­hais­ku­jen teki­jöi­den itse­ään päin kään­ty­vään stra­te­gi­aan, joka hait­ta­si kaik­kea eläin­suo­je­lun puo­les­ta teh­tä­vää työ­tä ja toi jät­ti­mäi­set val­tion­tuet tur­kis­tar­haa­jil­le — pel­käs­tä sympatiasta.

 14. Polii­ti­kos­ta ei ole eläin­ten suo­je­li­jak­si — se kun ei perus­tu äänes­tä­jien miel­lyt­tä­mi­seen vaan kyl­miin fak­toi­hin ja äärim­mäi­siin tekoihin.

  Eläin­suo­je­lu­liik­keen san­ka­rit ovat valo­vuo­sien pääs­sä Koi­jär­ves­tä hori­se­viin vete­raa­nei­hin, kau­pun­ki­lais­nuo­riin, jot­ka pel­kä­si­vät eni­ten pime­ää ja pui­den rasah­dus­ta metsässä.

 15. Tur­kis­tar­hauk­sen vas­tus­ta­jien argu­men­tit ovat kyl­lä ymmär­ret­tä­viä. Laji­tyy­pil­li­sel­tä käyt­täy­ty­mi­sel­tään mink­kien ja ket­tu­jen kal­tai­sia eläi­miä säi­lö­tään pie­nis­sä rau­ta­lan­ka­hä­keis­sä. Jot­ta joku voi­si sip­su­tel­la tak­sis­ta gaa­lail­taan nii­den nah­kaan pukeu­tu­nee­na. Tosin olen sitä miel­tä, että maa­il­mas­sa on suu­rem­pia­kin ongel­mia herk­kä­oma­tun­tois­ten toi­min­nan kohteiksi.

  Se nyt kui­ten­kin on täl­lä het­kel­lä lail­li­nen elin­kei­no. Ja ylei­nen osit­tain sel­lai­sil­la alueil­la joil­la ei kor­vaa­via tuo­tan­to­suun­tia hel­pos­ti löydy.

  Jos halu­aa vas­tus­taa tur­ki­sa­laa, on sekä ket­jun arin lenk­ki että var­si­nai­nen syyl­li­nen jos­sain muu­al­la kuin Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Boi­kot­tia ja miek­ka­ria vaan sopi­viin koh­tei­siin. Se ei tie­ten­kään ole yhtä jän­nää kuin tar­ho­jen lie­peil­lä hiippailu.

  Ja Suo­men luon­to ei kai­paa yhtään vil­li­mink­kiä lisää. Tote­aa nimi­merk­ki 30 vuot­ta melonut.

  Ket­tu­jen luon­toon pääs­tä­mi­nen taas on var­si­nais­ta eläin­rääk­käys­tä, kos­ka tar­ha­ket­tu on niin pösi­lö että meneh­tyy pian. Ellei sit­ten jää pihaan istu­maan ja tui­jot­ta­maan höl­mö­nä kuin Rantanplan.

  1. Minä olen vih­ja­ta, että kan­nat­tai­si mark­ki­noi­da mie­li­ku­vaa, että mink­ki­turk­ki on venä­läi­sen huo­ran virkapuku.

 16. Ket­tu­jen luon­toon pääs­tä­mi­nen taas on var­si­nais­ta eläin­rääk­käys­tä, kos­ka tar­ha­ket­tu on niin pösi­lö että meneh­tyy pian. Ellei sit­ten jää pihaan istu­maan ja tui­jot­ta­maan höl­mö­nä kuin Rantanplan.”

  Juu. Tar­has­sa­han se ket­tu taas elää pit­kän ja vai­he­rik­kaan elämän.

 17. Vas­ta-argu­ment­tei­na usein esi­te­tään esi­mer­kik­si, että eläi­met ovat ihmi­siä vähem­män älyk­käi­tä tai eläi­mil­lä ei ole moraa­lia. Täl­läi­set argu­men­tit kaa­tu­vat kui­ten­kin sii­hen, että otam­me­han pik­ku­vau­vo­jen­kin tar­peet huomioon.”

  Tämä on huo­no rin­nas­tus, kos­ka vau­vois­ta kas­vaa aikui­sia ihmi­siä ja var­hais­lap­suus on kehi­tyk­sen kan­nal­ta erit­täin tär­ke­ää aikaa.

 18. Minä symp­paan eläin­ten­va­pau­tus­rin­ta­man toi­min­taa. He sen­tään teke­vät jotain. Jos edes yksi tai kak­si polii­tik­koa pitäi­si tee­mo­ja aktii­vi­ses­ti esil­lä, niin voi­sin har­ki­ta kan­taa­ni, mut­ta ymmär­rän ja hyväk­syn EVRn lin­jan valin­nei­den tur­hau­tu­mi­sen. Suo­si­tan kat­so­maan seu­raa­van doku­ment­tie­lo­ku­van EVR(ALF):n toi­min­nas­ta: http://www.youtube.com/watch?v=we1-NROdQs8&hl=fi seit­se­mäs­sä osas­sa, kes­to rei­lun tun­nin ver­ran. Minä kun­nioi­tan monien nois­ta ihmi­sis­tä toimintaa.

  Mink­kien pää­se­mis­tä Suo­men luon­toon on tur­ha pis­tää akti­vis­tien nis­koil­le. Ne oli­vat sin­ne tar­hoil­ta karan­neet maan laa­jui­sek­si popu­laa­tiok­si jo vuo­si­kym­me­niä ennen ensim­mäi­siä iskuja.

 19. Oli­ko Koi­jär­vel­lä mie­le­no­soit­ta­jien muka­na mak­set­tu­ja pro­vo­kaat­to­rei­ta tai vakoi­li­joi­ta? His­to­ria ker­too että yleen­sä vas­taa­vis­sa tapah­tu­mis­sa on, ja joi­den­kin muka­na ollei­den myö­hem­pi ura­ke­hi­tys­kin viit­taa siihen…

  Tur­kis­tar­haus­ta­kin tai­si par­haim­mil­laan vas­tus­taa jo enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta, kun­nes eläin­suo­je­li­joi­den ääri­lai­ta tosi­aan jär­jes­ti sym­pa­tia­pis­teet tar­haa­jil­le. Toi­vot­ta­vas­ti EVR:n pää­i­deo­lo­gi sai kun­non bonuk­set tur­kis­tar­haa­jien järjestöltä.

 20. Eili­sen JSN-pää­tök­sen lin­jan mukai­ses­ti voi­daan­kin jat­kos­sa tode­ta Osmo Soi­nin­vaa­ran kir­joit­ta­neen blo­gis­saan “mink­ki­turk­ki on venä­läi­sen huo­ran virkapuku”.

 21. az:
  En “pan­nut vil­li­mink­kien luon­toon pää­se­mis­tä eläi­nak­ti­vis­tien nis­koil­le” vaan tote­sin ettei nii­den mää­rää tar­vit­se yhtään lisätä.
  Päinvastoin:/

 22. az, symp­paat­ko sa siis myos noi­ta englan­ti­lai­sia ryh­mit­ty­mia, jot­ka teke­vat sabo­taa­si-isku­ja mm. syopa­tut­ki­mus­lai­tok­siin ja lahet­te­le­vat tap­pouh­kauk­sia tutkijoille?

 23. Oli tosi kiin­nos­ta­va näyt­te­ly, kuvis­ta elin­voi­mai­sin oli ehkä se jos­sa Vil­le Kom­si koho­aa ylä­ruu­mis pal­jaa­na esit­tä­mään näke­myk­si­ään kokouk­ses­sa. Luon­non­suo­je­li­joi­ta istuu jal­ko­jen juu­res­sa, kuva­teks­ti­nä jotain sel­lais­ta kuin “Vil­le Kom­si tai­vut­te­li enem­mis­tön puo­lel­leen”. Osmol­la ei näyt­tä­nyt ole­van sii­hen aikaan pal­jon enem­män tuk­kaa kuin tuos­sa blogikuvassa.

 24. az, symp­paat­ko sa siis myos noi­ta englan­ti­lai­sia ryh­mit­ty­mia, jot­ka teke­vat sabo­taa­si-isku­ja mm. syopa­tut­ki­mus­lai­tok­siin ja lahet­te­le­vat tap­pouh­kauk­sia tutkijoille?”

  Tote­sin­ko sym­pa­ti­soi­va­ni kaik­kien eläi­noi­keus­ak­ti­vis­tien toi­min­taa? En.

  Viit­taan vie­lä tuo­hon dok­ka­riin, jon­ka lin­ki­tin ylempänä.

 25. Jus­si kirjoitti:
  “Eläi­noi­keus­lii­ke on jo vuo­sia yrit­tä­nyt tuo­da esil­le sen, että eläin­ten tar­peet tuli­si myös huo­mioi­da vetoa­mal­la mm. sii­hen, että eläi­met­kin ovat koke­mus- ja kär­si­mys­ky­kyi­siä yksilöitä.”

  Sveit­sin ei-ihmis-bio­tek­no­lo­gian etii­kan komi­tea (ECNH — Fede­ral Ethics Com­mit­tee on Non-Human Bio­tech­no­lo­gy) on myös jul­kais­sut rapor­tin kas­vien arvok­kaas­ta kohtelusta:

  http://www.ekah.admin.ch/uploads/media/e‑Broschure-Wurde-Pflanze-2008.pdf

  Tuo ja mui­ta­kin “Dig­ni­ty of living beings” sar­jan jul­kai­su­ja löy­tyy täältä:

  http://www.ekah.admin.ch/en/topics/dignity-of-living-beings/index.html

 26. Kau­as ovat vih­reät etään­ty­neet alkue­räi­ses­tä aat­tees­ta. Nyky­ään Vih­reät on lähin­nä Kokoo­muk­sen apupuolue.

  Työ­mi­nis­te­rin roo­li­kin on orja­kau­pa­ta työt­tö­miä 8 euron pal­kal­la fir­moil­le ilmai­sek­si ja vie­lä pal­ki­ta fir­man orjien var­tioi­mi­ses­ta ylen­palt­ti­sil­la tuilla .

 27. Tee­mu K kir­joit­ti 11.3.2009 kel­lo 13:18

  Eili­sen JSN-pää­tök­sen lin­jan mukai­ses­ti voi­daan­kin jat­kos­sa tode­ta Osmo Soi­nin­vaa­ran kir­joit­ta­neen blo­gis­saan “mink­ki­turk­ki on venä­läi­sen huo­ran virkapuku”.”

  Mikä­päs sii­nä, mut­ta pikao­tan­nan mukaan mink­ki­turk­kiin tör­mää var­mem­min Stock­man­nil­la jon­kun van­hem­man rou­van pääl­lä. Jalas­sa ten­na­rit tai lenk­ka­rit, joten… eikö­hän anne­ta rou­vien naut­tia tur­kin lämmöstä.

 28. AZ:n ensim­mäi­nen kom­ment­ti on jär­ke­vä kuin mikä.

  Soi­nin­vaa­ra, mitä ihmet­tä hait rin­nas­tuk­sel­la­si johon­kin kai­vin­ko­neen kaa­ta­mi­ses­ta keil­täy­ty­mi­seen? Tuo on usko­mat­to­man lai­me­aa. Kyl­lä me (“me vih­reät”) olem­me suo­ma­lai­sis­sa met­sä­pro­tes­teis­sa fyy­si­ses­ti estä­neet kai­vin­ko­nei­ta ja moto­ja, kun­han on var­mis­tut­tu, ettei kukaan ole sisäl­lä tai alla. Että sori vain, olem­me kyl­lä tosi väkivaltaisia. 

  Koko met­sä­kamp­pai­lun ideo­lo­gi­nen raa­kuus liit­tyy — ei toi­min­taan, jos­sa on pahim­mil­laan ehkä kaa­det­tu jokin trak­to­ri puo­lik­si nurin — vaan kon­sen­suk­seen, että met­sät eivät ole muu­ta kuin kan­san­ta­lou­den resurs­si. Sil­loin jokai­nen kon­sen­suk­sen vas­tus­ta­ja on suun­nil­leen epäisänmaallinen.

  1. Kai­vin­ko­neen kaa­ta­mi­nen puroon oli­si tuo­ta­nu suu­ria talou­del­li­sia tap­pioi­ta, joil­la ei oli­si edis­tet­ty jär­ven säi­ly­mis­tä miten­kään, vaan taval­laan pako­tet­tu val­tio päät­tä­väi­sem­min mei­tä vas­taan. Kai­vin­ko­neet eivät maa­il­mas­ta lopu.

 29. az:
  “Tote­sin­ko sym­pa­ti­soi­va­ni kaik­kien eläi­noi­keus­ak­ti­vis­tien toi­min­taa? En.”

  Et niin. Tote­sit symp­paa­va­si EVR:n/ALF:n toi­min­taa, etkä spe­si­fioi­nut, mis­sä kul­kee mie­les­tä­si hyväk­syt­tä­vän toi­min­nan raja. Englan­nis­sa ALF on sabo­toi­nut tut­ki­mus­la­bo­ra­to­rioi­ta ja lähe­tel­lyt ihmi­sil­le kir­je­pom­me­ja ja uhkauksia.

 30. mat­tij:
  “Koko met­sä­kamp­pai­lun ideo­lo­gi­nen raa­kuus liit­tyy — ei toi­min­taan, jos­sa on pahim­mil­laan ehkä kaa­det­tu jokin trak­to­ri puo­lik­si nurin — vaan kon­sen­suk­seen, että met­sät eivät ole muu­ta kuin kan­san­ta­lou­den resurs­si. Sil­loin jokai­nen kon­sen­suk­sen vas­tus­ta­ja on suun­nil­leen epäisänmaallinen.”

  Ymmär­rän kyl­lä tur­hau­tu­mi­se­si, mut­ta ei Suo­mes­sa tuol­lais­ta kon­sen­sus­ta ole. Suo­mes­sa on todel­la pal­jon ihan taval­li­sia vir­ta­sia ja lah­ti­sia, joil­le met­sät ovat muu­ta­kin kuin talou­del­li­nen resurs­si. He mök­kei­le­vät kesäi­sin ja käy­vät syk­syi­sin sie­nes­tä­mäs­sä. Hei­dät pitää saa­da mukaan, jos laa­jaa ja pit­kä­jän­teis­tä suo­je­lua halu­taan edis­tää. Lii­an aggres­sii­vi­nen meuh­kaa­mi­nen (konei­den sabo­toin­ti, uhkai­lu ym.) pelot­taa hei­dät pois ja kään­tää ylei­sen mie­li­pi­teen suo­je­lua vas­taan. Nyt kun talou­den rea­li­tee­tit ovat pakot­ta­neet met­säyh­tiöt otta­maan tuon isän­maan­pet­tu­rin roo­lin, met­sien­suo­je­lul­le avau­tuu erin­omai­nen mah­dol­li­suusik­ku­na. Sitä ei kan­na­ta ryssiä.

 31. He mök­kei­le­vät kesäi­sin ja käy­vät syk­syi­sin sie­nes­tä­mäs­sä. Hei­dät pitää saa­da mukaan, jos laa­jaa ja pit­kä­jän­teis­tä suo­je­lua halu­taan edistää.”

  Mök­kei­ly on suur­ta lun­non­va­ro­jen tuh­laus­ta. Lisäk­si mök­kien aiheut­ta­ma jäte­kuor­mi­tus tuho­aa vesistöt.

 32. Lii­an vanha:
  “Mök­kei­ly on suur­ta lun­non­va­ro­jen tuhlausta.”

  Niin on. Mut­ta halusin sanoa, että täs­sä poru­kas­sa on pal­jon sel­lai­sia ihmi­siä, jot­ka suh­tau­tu­vat perus­po­si­tii­vi­ses­ti luon­non­suo­je­luun. Sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että hei­dän omat valin­tan­sa eivät vält­tä­mät­tä ole kovin eko­lo­gi­sia. Maa­il­ma ei ole mustavalkoinen.

 33. Lii­an vanha:
  “Mök­kei­ly on suur­ta lun­non­va­ro­jen tuhlausta.”

  Tuo on täy­sin vää­rä asen­ne, jol­la ei kyl­lä var­mas­ti saa­da mitään hyvää aikai­sek­si. Tuol­le lin­jal­le jos läh­de­tään niin Lapin hiih­to­kes­kuk­set ne vas­ta ovat­kin kar­mea­ta luon­non­va­ro­jen tuh­laus­ta kun sin­ne rah­ka­taan ulko­mai­ta myö­ten ihmi­siä päris­te­le­mään moot­to­ri­kel­koil­la. Sit­ten jos ale­taan ver­tail­la luon­non­va­ro­jen käyt­töä vs. vaih­toeh­toi­hin, niin liha­ruo­ka hyp­pää sii­nä aivan omaan luokkaansa.

  On aivan type­rää lei­ma­ta joku itsel­le täy­sin mer­ki­tyk­se­tön asia kar­meak­si tuhlaukseksi. 

  Ja minä sym­pa­ti­see­raan kaik­kia nii­tä toi­mi­joi­ta, jot­ka tuot­ta­vat ongel­mia ääri­ryh­mil­le. Esi­mer­kik­si EVR:n aktii­ve­ja hau­li­kol­la ampu­nut maa­jus­si oli aivan oikeal­la asialla.

 34. Englan­nis­sa ALF on sabo­toi­nut tut­ki­mus­la­bo­ra­to­rioi­ta ja lähe­tel­lyt ihmi­sil­le kir­je­pom­me­ja ja uhkauksia.”

  ALF ei ole var­si­nai­nen hie­rar­ki­nen jär­jes­tö, vaan pikem­min iso jouk­ko saman ideo­lo­gian jaka­via itse­näi­siä ryh­miä niin Suo­mes­sa kuin maa­il­man­laa­jui­ses­ti, jot­ka alle­kir­joit­ta­vat seu­raa­vat periaatteet:

  1. TO libe­ra­te ani­mals from places of abuse, i.e. labo­ra­to­ries, fac­to­ry farms, fur farms, etc, and place them in good homes whe­re they may live out their natu­ral lives, free from suffering.
  2. TO inflict eco­no­mic dama­ge to tho­se who pro­fit from the mise­ry and exploi­ta­tion of animals.
  3. TO reveal the hor­ror and atroci­ties com­mit­ted against ani­mals behind loc­ked doors, by per­for­ming non-vio­lent direct actions and liberations.
  4. TO take all neces­sa­ry precau­tions against har­ming any ani­mal, human and non-human. 

  Jos joku lähet­tää kir­je­pom­me­ja ALF:n nimis­sä, hän ei lie­ne luke­nut koh­taa 4.

 35. Syl­ves­te­ri, EVR ei ole ääri­ryh­mä, maa­il­ma on äärim­mäi­sen vinksahtanut.

 36. Vie­lä ALF:sta ja väki­val­las­ta, wiki­pe­dias­ta lainaten:

  A brea­kaway group from the ALF naming itself the Jus­tice Depart­ment was belie­ved to have been res­pon­sible for the sen­ding of a num­ber of let­ter bombs to indi­vi­duals invol­ved in fox hun­ting, the fur tra­de or vivi­sec­tors. Of anot­her ALF brea­kaway group, the Ani­mal Rights Mili­tia, Robin Webb has said the fol­lowing; “The only dif­fe­rence between ALF and the more radical ones is that ALF basical­ly take eve­ry precau­tion not to endan­ger life at any time. The Ani­mal Rights Mili­tia Depart­ment are pre­pa­red to twist the arm of ani­mal abusers”

 37. On hyvin­kin mah­dol­lis­ta, että eläi­noi­keus­lii­ke (ero­tuk­se­na eläin­suo­je­lus­ta, joka on siis tätä val­ta­vir­ta-ajat­te­lua eläin­ten suh­teen) ei oli­si saa­nut ään­tään juu­ri kuu­lu­viin ilman isku­ja. En itse puo­lus­ta isku­ja, mut­ta täl­lai­nen mah­dol­li­suus on, että ne toi­vat asiat tape­til­le, mikä ei oli­si vält­tä­mät­tä muu­ten onnis­tu­nut. Nimit­täin EO-liik­keen mie­le­no­soi­tuk­set eivät kyl­lä saa­neet jul­ki­suut­ta ennen isku­ja. Vas­ta isku­jen myö­tä aihees­ta näyt­ti tule­van kuu­ma. Eivät­kä miek­ka­rit tie­ten­kään edel­leen­kään herä­tä mitään.

  Koi­jär­vi-tapaus oli luon­teel­taan sel­lai­nen, että se sai hel­pos­ti media­jul­ki­suut­ta. Sii­nä oli kysy­mys pal­jon sel­keäm­min rajat­ta­vas­ta aihees­ta, ja sii­nä luon­toak­ti­vis­mil­la oli uutu­den­vie­hä­tys­tä suo­mes­sa. Sen takia ana­lo­gia on vähän epäselvä.

 38. az, olin näkö­jään vää­räs­sä kir­je­pom­mia­sias­sa, kii­tos oikai­sus­ta. Nyt siis tie­dän, että nämä ALFin tyy­pit ovat­kin suu­ria hyvän­te­ki­jöi­tä tuho­tes­saan mm. syö­pä- ja HIV-tut­ki­joi­den töi­den tulok­sia ja estä­mäl­lä hei­tä löy­tä­mäs­tä paran­nus­kei­no­ja kysei­siin sai­rauk­siin. Se on tosi hie­nos­ti lin­jas­sa tuon peri­aat­teen nro 4 kanssa.
  Syö­pään kuo­lee muu­ten vuo­des­sa yli seit­se­män mil­joo­naa ihmis­tä ja AIDS:iin noin kol­me miljoonaa.

  BTW, samai­sen wiki­pe­dian mukaan USA:n ALF näyt­täi­si välil­lä hie­man lip­su­van nois­ta nel­jäs­tä periaatteesta:

  In June 2006, the ALF clai­med res­pon­si­bi­li­ty for a fire­bomb attack on UCLA researc­her Lynn Fair­banks. The Ani­mal Libe­ra­tion Press Office issued a sta­te­ment saying that Fair­banks was con­duc­ting “pain­ful addic­tion expe­ri­ments” on monkeys,[89]. Fair­banks sta­ted that she stu­dies pri­ma­te beha­vior and does not do inva­si­ve research.[90] A fire­bomb was placed on the doors­tep of a house occu­pied by Fair­banks’ 70 year-old neigh­bor and a tenant; accor­ding to the FBI, the device was lit, and was power­ful enough to have kil­led the occu­pants, but it fai­led to ignite.….ALF spo­kes­man Jer­ry Vla­sak said of the attack on Fair­banks: “force is a poor second choice, but if that’s the only thing that will work … the­re’s cer­tain­ly moral jus­ti­fica­tion for that.””

 39. Bri­tan­nias­sa kiel­let­tiin perin­tei­nen ketun­met­säs­tys vuon­na 2004. Monis­sa mais­sa jois­sa tar­hais­ku­ja on teh­ty, on lain­sää­dän­töä muu­tet­tu suun­taan, joka tulee myö­hem­min lopet­ta­maan tar­hauk­sen koko­naan ja jo nyt eläin­ten olot ovat paran­tu­neet. Näky­vä toi­min­ta on myös stig­ma­ti­soi­nut tur­kik­sen käyt­töä ja nii­den kysyn­tä on vähen­ty­nyt. EU:ssa astui juu­ri voi­maan laki, joka kiel­tää eläi­mil­lä tes­ta­tun kos­me­tii­kan, jos en vää­rin ymmär­tä­nyt. Suo­mes­sa EVR nos­ti kerää­mäl­lään kuva­ma­te­ri­aa­lil­la esil­le tuo­tan­to­ti­lo­jen todel­li­suu­den, kuka muu sen oli­si teh­nyt? Näi­den eri­lais­ten huo­lien esil­le tuo­mi­ses­sa­han akti­vis­teil­la ei tie­tys­ti ole ollut mitään ansiota?
  Suo­mes­sa­kin niin moni näky­vä päät­tä­jä on otta­nut eläi­noi­keus­ky­sy­myk­siin näky­väs­ti kan­taa, että eivät mei­naa yhden käden sor­met riit­tää? Kos­ka vih­rei­den kan­san­edus­ta­ja edel­li­sen ker­ran vaa­ti tur­kis­tar­hauk­sen kiel­tä­mis­tä? Huo­mat­ta­vaa kohen­nus­ta tuo­tan­toe­läin­ten olosuhteisiin?

  Mitä näky­vää ja kon­kreet­tis­ta Koi­jär­vi-lii­ke lopul­ta sai aikaan suu­rem­pien luon­toa­luei­den rau­hoit­ta­mi­sek­si ihmi­sen toi­min­nal­ta? Lai­naus, http://www.etelasuomenmetsat.fi/00_johdanto.shtml:
  “[Ete­lä-Suo­men met­sät] ovat niin tehok­kaas­sa met­sä­ta­lous­käy­tös­sä, ettei met­sä­la­jien suku­puut­to­aal­to ole täl­lä het­kel­lä edes hidas­tu­mas­sa.” Kos­ka vih­reä kan­san­edus­ta­ja piti täs­tä aihees­ta vii­meek­si palo­pu­heen eduskunnassa?
  Koi­jär­ven­kään kun­nos­tuk­seen takai­sin mer­kit­tä­väk­si lin­tu­jär­vek­si ei lopul­ta löy­ty­nyt varo­ja, ja se tulee näil­lä näky­min lin­tu­jär­ve­nä kuolemaan.

 40. az, en vas­tus­ta eläin­ten oikeuk­sia tai akti­vis­mia vaan van­da­lis­mia ja väki­val­taa sekä sil­lä uhkai­lua. Siis sitä toi­min­taa, jota ALF ja muut vie­lä mili­tan­tim­mat eläi­nak­ti­vis­ti­jär­jes­töt mm. Englan­nis­sa ja Yhdys­val­lois­sa har­joit­ta­vat. Samoin kri­ti­soin sitä älyl­li­ses­ti epä­re­hel­lis­tä kes­kus­te­lua, jol­la pyri­tään kysee­na­lais­ta­maan eläin­ko­kei­den mer­ki­tys lää­ke­tie­teen edis­ty­mi­sel­le ja antaa vai­ku­tel­ma tut­ki­joi­den halut­to­muu­des­ta käyt­tää nii­tä maa­gi­sia “vaih­toeh­toi­sia menetelmia”. 

  Sen sijaan eläin­ten hyvin­voin­nin lai­min­lyö­mi­sen jul­ki­tuo­mi­nen on minus­ta täy­sin kan­na­tet­ta­vaa akti­vis­mia. Esim. äsket­täin toteu­tet­tu tem­paus, jos­sa akti­vis­tit kuva­si­vat mate­ri­aa­lia lai­min­lyö­dyil­lä sika­ti­loil­la oli mie­les­tä­ni var­sin hyvä ja nos­ti tuo­tan­toe­läin­ten koh­te­lun aina­kin muu­ta­mak­si päi­väk­si kes­kus­te­lu­nai­heek­si. Oma mutu-poh­jai­nen veik­kauk­se­ni on, että polii­tik­ko­jen pas­sii­vi­suus eläi­noi­keus­asiois­sa joh­tuu edel­leen osit­tain sii­tä nega­tii­vi­ses­ta lei­mas­ta, jon­ka ne idioot­ti­mai­set ket­tu­tar­hais­kut aika­naan eläin­ten­suo­je­luun löivät.

 41. hei, mitä sil­lä tar­koi­te­taan, kun sano­taan, että met­sä on talou­del­li­nen resurssi?

  Eikös talou­del­li­nen resurs­si tar­koi­ta sitä, että sen voi “alis­taa” cost-bene­fit-ana­lyy­siin. Mik­si met­säl­le ei voi­si teh­dä näin?

  Esim. met­sää ei kan­na­ta haka­ta, vaan antaa sen kas­vaa iki­met­säk­si, kos­ka meis­tä on muka­va aja­tel­la sitä luon­non tilas­sa tai tekoal­las kan­nat­taa raken­taa, kos­ka sen tuot­ta­ma säh­kö on parem­pi jut­tu kuin sen peit­tä­män alu­een säi­ly­mi­nen luonnontilassa.

  Miten ihmi­nen pys­tyy yli­pään­sä teke­mään pää­tök­siä met­säs­tä, jos sitä ei voi ana­ly­soi­da hyö­ty­jen ja hait­to­jen kautta?

 42. Vai­kea kuvi­tel­la mitään niin huo­nos­ti yhteen sopi­vaa kuin Osmo Soi­nin­vaa­ra ja oles­ke­lu kehä kol­mo­sen ulko­puo­lel­la metsässä.

 43. En pidä tar­hais­ku­ja idioot­ti­mai­si­na, vaan kan­na­tet­ta­vi­na. En jak­sa nyt kui­ten­kaan väi­tel­lä asias­ta pidem­min. Lääk­kei­den tes­taus on pal­jon vai­keam­pi kysy­mys. Teo­rias­sa on ole­mas­sa käsi­tys sii­tä, kuin­ka koe-eläi­met voi­daan ihmis­so­luil­la kor­va­ta tule­vien vuo­si­kym­men­ten kulues­sa. Sitä nopeam­min, mitä enem­män tähän tut­ki­muk­seen panos­tet­tai­siin. Alan joh­ta­vaa tut­ki­mus­ta maa­il­mas­sa teh­dään Tam­pe­reen yli­opis­tol­la Tuu­la Hei­no­sen joh­dol­la. Tämä täy­sin kon­kreet­ti­nen proble­ma­tiik­ka, ei pois­ta sitä seik­kaa, että suu­ri osa eläin­ko­keis­ta on tur­hia ja hyö­dyt­tö­miä ja voi­tai­siin jo nyt kor­va­ta muil­la kei­noin, ja EU:n uusi kemi­kaa­li­lain­sää­dän­tö on nii­den mää­rää tun­tu­vas­ti lisän­nyt, vaik­ka EU teo­rias­sa on kir­jan­nut pää­mää­räk­seen eläin­ko­kei­den vähentämisen.

  Suu­rin eläi­noi­keus­on­gel­ma on lihan teho­tuo­tan­to. EVR:n kerää­mä kuva­ma­te­ri­aa­li on nii­tä ainoi­ta väläh­dyk­siä, jois­sa aihe on kon­kreet­ti­ses­ti nous­sut edes het­kek­si jul­ki­sen kes­kus­te­lun ytimeen.

  Väi­te sii­tä, että EVR estäi­si polii­tik­ko­ja käy­mäs­tä asia­kes­kus­te­lua eläi­noi­keuk­sis­ta, on tie­tys­ti täyt­tä pup­pua. Jos Earth Libe­ra­tion Front teki­si tuho­polt­tois­ku­ja ilmas­ton­muu­tok­sen takia, niin ei se estäi­si ilmas­ton­muu­tok­ses­ta keskustelemista.

  Mikään ei estä esim. Osmoa blog­gaa­mas­ta eläin­te­noi­keuk­sis­ta, tai näky­vää vih­re­ää kan­san­edus­ta­jaa Y tai X otta­mas­ta asi­aa esil­le jul­ki­suu­des­sa. Kyse on vain sii­tä, kiin­nos­taa­ko asia itseä, ja kokee­ko sen tär­keäk­si. Ikä­vän har­va kokee.

  1. Az on kyl­lä vää­räs­sä. EVR:n iskut teki­vät jok­seen­kin mah­dot­to­mak­si kaik­ki par­la­men­taa­ri­set toi­met eläin­suo­je­lun hyväk­si, kos­ka vaik­ka loo­gi­ses­ti näin ei ole, todel­li­suu­des­sa joki­nen joka tuki eläin­suo­je­li­joi­den tavoit­tei­ta, tuli vas­tuul­li­sek­si myös EVR:n keinoista.

 44. Voit tode­ta, että olen vää­räs­sä, mut­ta en näe perus­tei­ta. Tun­tuu kar­keal­ta yksin­ker­tais­tuk­sel­ta ja vas­tuun ulkois­ta­mi­sel­ta eikä saa tukea esi­mer­kik­si Bri­tan­nias­ta, jos­sa ALF:n toi­min­ta on ollut kaik­kein näkyvintä.

  Pal­jon uskot­ta­vam­mal­ta tun­tuu se perus­te­lu, että eläin­ten oikeu­det, vih­rei­den­kään prio­ri­teet­ti­lis­tal­la, eivät ole olleet kovin kor­keal­la sijal­la, nos­ti EVR omal­la taval­laan kysy­myk­siä jul­ki­suu­teen tai ei.

  EVR:n toi­min­ta on pikem­min­kin impul­sii­vi­nen reak­tio sii­hen, että päät­tä­jien, aihees­ta, ei kat­so­ta asias­ta välit­tä­vän. Sil­loin radi­kaa­lit toi­met ovat ainoa tapa nos­taa tämä kont­ras­ti jul­ki­suu­teen, kos­ka ei kukaan hei­tä muu­ten kuuntelisi.

 45. Onko­han jokai­nen ter­ro­ris­min vas­tus­ta­ja myös vas­tuus­sa kai­kis­ta ter­ro­ris­min vas­tai­sis­ta teoista?
  Eikö oikeak­si koet­tua asi­aa voi ajaa, vaik­ka jot­kut sen asian puo­lus­ta­jat toi­mi­vat (ylei­sen mie­li­pi­teen näkö­kul­mas­ta tai muu­ten) arveluttavasti?
  Onko vää­ryys oikein, jos sen vas­tus­ta­jat ovat pöljiä
  Ovat­ko kaik­ki suo­ma­lai­set mur­haa­jia jos Jam­mu Sil­ta­vu­ri on?
  Ovat­ko eläin­ten oikeu­det ollen­kaan arvioi­ta­vis­sa ihmis­ten ajat­te­lu­ta­vois­ta käsin?

 46. az:
  Elain­ko­kei­den kor­vaa­mi­nen solu­mal­leil­la on kyl­la aika teo­reet­ti­nen ske­naa­rio. Solu­vil­je­lya on toki kay­tet­ty laa­ke­tie­teel­li­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa elain­ko­kei­den rin­nal­la jo vuo­si­kym­me­nia hyval­la menes­tyk­sel­la. Sil­ti on pal­jon kysy­myk­sia, joi­ta on pak­ko tut­kia fysio­lo­gi­sis­sa olo­suh­teis­sa. Nisak­kaan fysio­lo­gia on niin moni­mut­kais­ta, etta sen luo­tet­ta­va mal­lin­ta­mi­nen solu­vil­je­ly­olo­suh­teis­sa on vie­la puh­das­ta science fic­tio­nia. Tule­vien vuo­si­kym­men­ten kulues­sa tahan saa­te­taan paas­ta, nii­ta vuo­si­kym­me­nia vaan voi vie­rah­taa vie­la aika mon­ta. Voi tosin olla, etta sii­na vai­hees­sa emme enaa tar­vit­se laa­ke­tes­te­ja, kos­ka olem­me jo loy­ta­neet paran­nus­kei­not kaik­kiin sai­rauk­siin. Suo­ra­vii­vai­sin tapa vahen­taa elain­ko­kei­ta laa­ke­tes­teis­sa on hyvak­sya uusil­le laak­keil­le huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­pi ris­ki, aivan niin­kuin hyvak­sym­me sen, etta uudet tie­to­ko­neoh­jel­mat ovat tayn­na bugeja. 

  Kan­nat­taa myos pitaa mie­les­sa, etta laa­ke­tie­teel­li­nen tut­ki­mus on pal­jon muu­ta­kin kun laak­kei­den tes­taus­ta. Elain­ko­kei­ta kay­te­taan pal­jon myos laa­ke­tie­teel­li­ses­sa perus­tut­ki­muk­ses­sa, jot­ta ymmar­ret­tai­siin, mis­ta sai­rau­det joh­tu­vat. Kukaan ei vali­tet­ta­vas­ti pys­ty ennus­ta­maan, mit­ka kokeet joh­ta­vat laa­ke­tie­teel­li­seen lapi­mur­toon ja mit­ka kokeet eivat. Jos oli­sim­me sel­van­na­ki­joi­ta, emme tar­vit­si­si tutkimusta.

 47. Koi­jär­vel­lä tou­hu­taan nyky­ään taas han­ket­ta alu­een pelas­ta­mi­sek­si. Van­ha lin­tu­tor­ni oli lahoa­mas­sa eikä alu­eel­la ollut huo­leh­ti­joi­ta. Nyt uut­ta tor­nia on raken­net­tu maa­seu­dun kehit­tä­mis­ra­has­tos­ta saa­dun han­ke­tuen ja tal­koo­voi­mien avul­la. Tar­koi­tus on uuden tor­nin lisäk­si raken­taa pai­kal­le kota jos­sa tulis­tel­la ja viih­tyä luon­non hel­mas­sa, sekä siis­tiä alue mm. Koi­jär­ven eko­kou­lun oppi­lai­den luon­to-ope­tus­koh­teek­si. Ehkä tätä kaut­ta pää­sem­me kiin­ni itse jär­ven ennallistamiseen.

  Hank­kee­seen tar­vi­taan vie­lä tukea kos­ka oma­ra­hoi­tuso­suu­des­ta puut­tuu vie­lä iso sii­vu euro­ja. Mikä­li tätä ket­jua vie­lä joku lukee, pyy­dän pii­pah­ta­maan luke­mas­sa hank­kees­ta lisä­tie­toa osoit­tees­sa http://luontotorni.koijarvenalueenkylat.fi/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.