Koijärvi-liike; vanha veteraani horisee

Suosit­te­len Koi­järvi-liik­keen 30-vuo­tis­näyt­te­lyä Päiväle­hden museossa, ainakin kaikille liik­keen aktivis­teille aika nos­tal­gi­nen mieli tuli.

Min­un Koi­järvi-liik­keeni alkoi pääsiäis­lauan­taina 14.4.1979, kun uutiset ker­toi­vat, että kui­v­a­tus­ta aja­vat maanvil­jeli­jät oli­vat käyneet kaiva­mas­sa Koi­järveen isom­man laskuo­jan pääsiäis­maanan­tain aamu­na. Oli­vat tietysti ajatelleet, että viralli­nen Suo­mi pystyy reagoimaan vas­ta tiis­taina, mut­ta eivät tulleet ajatelleek­si, että se on päivän ain­oa uuti­nen, jota tois­tet­ti­in tun­nin välein. Ja se uuti­nen suu­tut­ti. Esimerkik­si Ville Kom­sin, joka het­ken rauhoitut­tuaan pää­tyi (takaisin) rauhanomaisen vas­tarin­nan tielle, ja laati suun­nitel­man, miten men­nään porukalla patoa­maan oja ja leiriy­dytään sen var­relle var­tioimaan sitä.

Koi­järvi-liik­keel­lä oli hyvää her­raon­nea. Helsin­gin päässä seu­raa­van lauan­tain oper­aa­tioi­ta alkoi­vat Villen ohel­la organ­isoi­da Pekka Sun­dell ja Kai Vaara, jot­ka yhdessä Villen kanssa hom­m­a­sit paikalle Helsingistä bus­sil­lisen ihmisiä ja mon­ta autol­lista lehtimiehiä. Ville oli julk­isu­u­den hallinnas­sa ver­taansa vail­la. Turus­ta, Tam­pereelta ja Forssas­ta (ainakin) tuli lisää väkeä. 

Pato raken­net­ti­in suuren jän­ni­tyk­sen mut­ta myös luot­tavaisu­u­den hur­mas­sa ilman vira­nomais­ten häir­in­tää. Lehtimiehiä oli paljon. Kun myöhem­min oikeu­den istun­nos­sa kysyt­ti­in, kuka tal­lasi Vin­nikaisen pel­lon, todis­ta­jalausun­not menivät ris­ti­in. Aamule­hden toimit­ta­ja, sanoi yksi ja TV 1:n kuvaa­ja, sanoi toinen.

Me olimme sil­loin var­mo­ja, että tämä askel johtaisi mei­dät kaik­ki yhteiskun­nan mar­gin­aali­in, mut­ta olimme siihen valmi­ita. Toisin kävi. Yhdestä meristä tuli esimerkik­si Pirkan­maan poli­isiko­men­ta­ja, tai jotain sellaista. 

Kuvit­te­limme, että urak­ka olisi ohi paris­sa viikos­sa, mut­ta puolek­si­toista vuodek­si sinne juu­tut­ti­in. (vrtr. Jatkoso­ta; Jouluk­si kotiin!)

Koi­järvi-liike saavut­ti noin 90 pros­entin kan­natuk­sen väestössä. Se joh­tui siitä, että tämä lait­to­muuk­si­in läht­enyt liike oli opetel­lut — tai siis sen johta­jat oli­vat opetelleet — väki­val­lat­toman toimin­nan filosofi­aa. Meitä provosoiti­in kaata­maan kaivinkone ojaan ja ker­ran olisimme voineet antaa piskuiselle poli­isi­joukolle kun­nol­la sak­in­hivu­tus­ta syr­jäisessä met­sässä, mut­ta mihinkään tuol­laiseen emme sortuneet.

Tässä suh­teessa eläin­suo­jeli­jat ovat tehneet kaiken väärin. Me pyrimme saa­maan yleisön puolellemme, ja onnis­tu­imme, eläin­suo­jeli­jat näkevät yleisön vihol­lise­naan, joka pitää pakot­taa myön­ny­tyk­si­in. Arvatkaa, onnis­tuuko! Kyl­lä, onnis­tu­i­v­at samaan yleisön vihollisekseen.

Joukkop­sykolo­gian dynami­ikan kyl­lä tun­si nahois­saan. Kuin­ka pitkään yhdessä toimin­nas­sa ollut joukko pyr­ki radikalisoi­tu­maan ja menet­tämään suh­teel­lisu­u­den­ta­jun­sa. Mut­ta tätäkin vaaraa osat­ti­in vält­tää. Kaik­ki eivät osan­neet. Ilois­es­ta karneval­is­mista alka­nut ital­ialainen punais­ten prikaa­tien protestili­ike pää­tyi lop­ul­ta Aldo Moron murhaan.

Lisää  hori­noi­ta kommenteissa.

54 vastausta artikkeliin “Koijärvi-liike; vanha veteraani horisee”

 1. Hmph?.… Vaikea uskoa, että sin­ua kiin­nos­taisi­vat eläimet (lin­nut tässä tapauk­ses­sa) pätkän vertaa. 

  Ura­su­un­nit­telun kannal­ta oiva veto niihin aikoi­hin kyl­lä. Onnittelut!

  Sori kyynisyys… (totu­us)

 2. En ollut syn­tynyt Punais­ten prikaa­tien perus­tamisen aikaan, joten min­ul­la ei ole ensikä­den tietoa liik­keen lähtöko­hdista ja ajan hengestä. Iloinen karneval­is­mi ei kuitenkaan ihan vas­taa sitä mitä hel­posti löy­tyvis­sä lähteis­sä ker­ro­taan, elleivät sit­ten lyhytkestoiset kid­nap­pauk­set sen ajan mit­ta­pu­ul­la olleet aivan har­mi­ton­ta hauskanpitoa.

 3. Eli­na: älä kat­so sormea, joka osoit­taa, vaan mitä se osoit­taa. Kyseessä olisi voin­ut olla vaik­ka Lieves­tuoreen lipeälampi, jos­ta olisi kaivet­tu oja kui­v­a­tus­ta varten, mitä olisi vas­tustet­tu. Lin­nut eivät tosi­aan ole se juttu.

  Sen ver­ran muis­tan 1970-luvun lopus­ta, että ympäristön suo­jelul­la ei ollut mitään viral­lista hyväksyn­tää, ja 90% kan­na­tus Koi­järvi-liik­keelle ei toteu­tunut ainakaan pie­nil­lä maalaispaikkakunnilla.

 4. Kyl­läpä aika menee nop­saan. Muis­tan aivan hyvin ne kuvat joi­ta sanomale­hdet tapah­tu­mas­ta julka­isi­vat. Useim­mat työkaveri­ni tuhahte­liv­at tai nau­reske­li­v­at tapah­tu­malle, mut­ta näin­hän siinä tehti­in historiaa.
  Ket­tutytöt taas eivät osan­neet käyt­tää tilaisu­ut­ta hyväk­seen edes sil­loin kun turk­istarhaa­ja ampui haulikol­la pois­tu­via ket­tutyt­töjä, tietäen hyvin, että ihmisiä siel­lä on.

 5. Vihreän liik­keen saavu­tuk­sista ei tule ihan heti mieleen juuri muu­ta kuin Koi­jär­ven pelas­t­a­mi­nen. Itseäni kismit­tää se, ettei Itämeren hyväk­si tehty yhtään mitään. Bon­jasin vas­ta myöhem­min, mik­si 80-luvul­la jen­gi suh­tau­tui niin nuiv­asti ranto­jen suo­jelu­un. Nehän oli kaik­ki parem­mista per­heistä ja niil­lä oli mök­ki rak­en­teil­la saaristomerelle. 

  Nykyään röt­telö­mat­to peit­tää esimerkik­si porkkalan ja hang­on välin sat­apros­ent­tis­es­ti, niin että sat­un­naisen melo­jan on ihan oikeasti vaikea löytää telt­ta­paikkaa. Tämä on vihreän liik­keen suurin saavu­tus. Onnek­si luon­to kosti, ja vesi muut­tui 90-luvun lop­pu­un men­nessä pysyvästi paskavelliksi.

 6. Ehkä otsikon vier­estä, mut­ta muis­te­len Koi­järvi-liik­keeseen liit­tyneen erään tapauksen.

  Oliko­han Kar­pon ohjel­ma vaiko muu ajanko­htainen ohjel­ma telka­ris­sa joka esit­ti, että kun elää yhteiskun­nan ulkop­uolel­la “kom­muu­nis­sa” ja ekol­o­gis­es­ti ilman tulo­ja ja tukia, niin kuitenkin liik­keeseen kuu­lunei­ta päätet­ti­in verot­taa sen aikaisen perus­toimeen­tu­lotues­ta ker­tyvän veron verran. 

  Itseäni asia tuol­loin huvit­ti, että jos liikeeseen kuu­lu­val­la on tulo­ja 0, niin siitä huoli­mat­ta verot­ta­ja pystyi lyömään liikeeseen kuu­lu­valle verot niskaan.

  Emmaus- vaiko mikä liike sit­ten olikaan.

  1. Joo, muis­taak­seni se oli Emmaus Jokioisen kom­muu­ni, joka jou­tui arviovero­tuk­sen kohteek­si, kos­ka tulo­jen pienu­u­teen ei uskottu.

 7. Sep­po Ryväs kir­joit­ti 10.3.2009 kel­lo 22:02
  “Onnek­si luon­to kosti, ja vesi muut­tui 90-luvun lop­pu­un men­nessä pysyvästi paskavelliksi.”

  Eipä tuo­hon mitään meren kos­toa tarvit­tu, kyl­lä me se paskot­ti­in aivan itse. Kukin osaltaan. Enää ei tarvi­ta kuin yksi vaka­va tankke­ri­on­net­to­muus ja Itämeri on menetet­ty lopullisesti.

 8. Koi­järvi-liik­keen toise­na kesänä oli kiis­taa laskuo­jan padon korkeud­es­ta. Siitä käyti­in välil­lä pois­ta­mas­sa ylin lankku, jon­ka Koi­järvi-liik­keen edus­ta­jat kävivät yhtä sitkeästi aina lisäämässä siihen uudelleen. Lop­ul­ta kek­simme erään toisen Koi­järvi-liik­keessä jäse­nen kanssa puolit­tain vitsinä idean, että voisimme lait­taa ylimpään lankku­un saranat. Sen teim­mekin, mut­ta lähin­nä sen vuok­si, että saranavir­i­tyk­ses­tä sai hyvät val­oku­vat lehteen.

 9. “Tässä suh­teessa eläin­suo­jeli­jat ovat tehneet kaiken väärin. Me pyrimme saa­maan yleisön puolellemme, ja onnis­tu­imme, eläin­suo­jeli­jat näkevät yleisön vihol­lise­naan, joka pitää pakot­taa myön­ny­tyk­si­in. Arvatkaa, onnis­tuuko! Kyl­lä, onnis­tu­i­v­at samaan yleisön vihollisekseen.”

  On help­po syytel­lä eläi­noikeus- ja eläin­ten­va­pau­tus­li­ikkeitä virheistä. (Eläin­suo­jeli­jat ovat muuten ihan eri porukkaa.) Itse asian eli eläin­ten ase­man vaka­va pohtimi­nen sen sijaan tun­tuu taas ylivoimaiselta.

  Eläi­noikeusli­ike on jo vuosia yrit­tänyt tuo­da esille sen, että eläin­ten tarpeet tulisi myös huomioi­da vetoa­mal­la mm. siihen, että eläimetkin ovat koke­mus- ja kär­simyskyky­isiä yksilöitä. Vas­ta-argu­ment­teina usein esitetään esimerkik­si, että eläimet ovat ihmisiä vähem­män älykkäitä tai eläimil­lä ei ole moraalia. Täl­läiset argu­men­tit kaatu­vat kuitenkin siihen, että otam­me­han pikku­vau­vo­jenkin tarpeet huomioon. Mod­ernin eläineti­ikan väit­te­lyt aiheesta on käy­ty aka­teemisel­la tasol­la jo vuosikym­meniä sit­ten, mut­ta aiheen pop­u­lar­isoin­ti ei ole tois­taisek­si onnistunut. 

  Eläin­ten ase­maa voi läh­estyä myös luon­non­suo­jelullis­es­ta näkökul­mas­ta. On jo pitkään tiedet­ty, että eläin­te­ol­lisu­us on saas­tut­tavaa ja teho­ton­ta. Tätä havain­nol­lis­taa esimerkik­si se, että yhden eläin­pro­tei­inikilon tuot­tamiseen tarvi­taan moninker­tainen määrä kasvipro­tei­inia, jon­ka voisi käyt­tää suo­raan ihmis­ravin­nok­sikin. Ter­veelli­nen ruokavalio ei edel­lytä eläinkun­nan tuot­tei­den käyttöä.

  Tätä taus­taa vas­ten on erikoista, että yleen­sä nekin henkilöt, joi­ta tavataan pitää maamme johtavina ajat­telijoina, ohit­ta­vat koko asian tai sor­tu­vat älyl­liseen laiskuuteen.

  Ps. Soin­in­vaaran ajatuk­sista voi muuten tarkem­min lukea Sal­la Tuomi­vaaran pam­fletista Mitä tehdä eläimille.

 10. Koi­järvi on tut­tua ympäristöä, kun sat­u­in lähet­tyvil­lä jonkun aikaa asumaan. Haikonkalli­ol­la tuli mon­et ker­rat istut­tua. Ker­ran kat­se­limme hirviper­heen kanssa silmä­tys­ten vain metrien päästä. Se on ehkä parhait­en jäänyt mieli­in, jos ei koiran itsepäisiä temp­puilu­ja lasketa.

  Edel­lisen ker­ran olen Koi­järvel­lä käynyt kesäl­lä 2005, jol­loin tuli vietet­tyä yö Koi­jär­ven lin­tu­tor­nissa. Riit­tävän val­oista oli tiirail­la van­ho­ja val­oku­via ja lukea jut­tu­ja koi­järvi-liik­keestä. Tuol­loin kävi myös harv­inaisen hyvä sat­tuma bon­gaamis­ten kanssa. 

  Itseäni on mieti­tyt­tänyt mihin tämä koi­järvi-liike hai­h­tui vihrei­den ide­olo­gias­ta? Nyt on tulos­sa pj, joka ker­too ettei ole koskaan eläis­sään yhtään ker­taa vaeltanut metsässä.
  Liekö sil­loin ihme, jos Etelä-Suomen met­sien nyky­istä mit­tavampi suo­jelu hakkuil­ta ei enää juurikaan näy eikä kuu­lu vihrei­den agendalla.
  Vain reilu yksi pros­ent­ti Etelä-Suomen met­sistä on luon­non­mukaises­sa tilassa.

  Koi­järvikin on jatkanut umpeen kasvuaan, rehevöi­tymistään ja sois­tu­mis­taan, kun­nos­tustöi­den julkisen rahoituk­sen vähäisyy­den takia. Tämän joh­dos­ta sen ei arvioi­da enää kuu­lu­van edes sadan tärkeim­män suo­ma­laisen lin­tu­jär­ven joukkoon. 

  Onnek­si on Lappi.

 11. Ain­oa siivekäs, jon­ka Osmo tun­nistaa ilman lin­tuopas­ta, on broi­leri lämpövitriinissä. 

  Koi­järvelle sän­täi­ly oli alun perin muu­ta­man pesunkestävän nar­sistin omintakeinen per­for­manssi. Teko oli suun­nat­tu omis­ta­jia ja omis­tu­soikeut­ta vas­taan. Luon­non­suo­jelu oli vain sivu­juonne vasem­mis­to­laisille 70-lukulaisille. 

  Luon­toar­vo­jen kannal­ta lop­putule­ma oli kuitenkin onnistunut.

 12. Nykyvihrei­den agen­das­sa ei IKÄVÄ KYLLÄ ole mitään todel­lisia luon­non­suo­jel­lullisia tavoit­tei­ta edis­täviä asioita.

  Tarvi­taan todel­la ikäviä ratkaisu­ja kuten globaalia väestöo­hjel­maa; lap­siki­in­tiöitä, mah­dol­lis­es­ti pakkos­ter­il­isoin­te­ja, kulu­tus­ra­joit­tei­ta, tiukko­ja kiintiöitä.

  Nykyvihreille tärkein­tä on parkkipaikko­jen vas­tus­t­a­mi­nen sekä avio-oikeus hir­ven kanssa.

 13. Jus­si:
  “Eläi­noikeusli­ike on jo vuosia yrit­tänyt tuo­da esille sen, että eläin­ten tarpeet tulisi myös huomioi­da vetoa­mal­la mm. siihen, että eläimetkin ovat koke­mus- ja kär­simyskyky­isiä yksilöitä. Vas­ta-argu­ment­teina usein esitetään esimerkik­si, että eläimet ovat ihmisiä vähem­män älykkäitä tai eläimil­lä ei ole moraalia. Täl­läiset argu­men­tit kaatu­vat kuitenkin siihen, että otam­me­han pikku­vau­vo­jenkin tarpeet huomioon. Mod­ernin eläineti­ikan väit­te­lyt aiheesta on käy­ty aka­teemisel­la tasol­la jo vuosikym­meniä sit­ten, mut­ta aiheen pop­u­lar­isoin­ti ei ole tois­taisek­si onnistunut.”

  Osit­tain syyt ovat var­maan puh­taan itsekkäitä. Laa­jo­jen eläi­noikeuk­sien hyväksymi­nen nimit­täin rom­ah­dut­taisi aika taval­la ihmis­ten hyv­in­voin­tia. Kasvis­rav­in­toon siir­tymisen seu­rauk­set oli­si­vat vielä pääosin aika triv­i­aale­ja (turkeista luop­umis­es­ta nyt puhu­mat­takaan), siinä menetet­täisi­in lähin­nä aistin­autin­to­jen tuot­ta­maa mieli­hyvää. Sen sijaan eläinkokeista luop­umi­nen rom­ah­dut­taisi lääketi­eteen kehi­tyk­sen käytän­nössä täysin, mikä ainakin min­ulle on se kaikkein vaikeim­min hyväksyt­tävä seu­raus. Usein tätä argu­ment­tia vähätel­lään viit­taa­mal­la epämääräis­es­ti “kor­vaavi­in menetelmi­in”, jot­ka kuitenkaan reaal­i­maail­mas­sa eivät alku­unkaan pysty kor­vaa­maan eläinkokei­ta — valitettavasti.

  Yksi aspek­ti eläin­ten­suo­jelus­sa, jos­ta mielestäni puhutaan liian vähän on lem­mikkieläin­ten kohtelu ja jalost­a­mi­nen. En voi kuin ihme­tel­lä sitä mutant­tien kir­joa, jon­ka esim. koirien jalostus­toim­inta on tuot­tanut. Edelleen on yleis­es­ti hyväksyt­tyä ylläpitää näitä sisäsi­it­toisia lin­jo­ja, jot­ka kär­sivät monista perin­nöl­li­sistä sairauk­sista sekä muista jalostuk­sen seu­rauk­se­na syn­tyneistä fys­i­ol­o­gi­sista ongelmista. Kaipaisin myös lem­mikkieläin­ten kohtelu­un tiukem­pia pelisään­töjä. Pakolli­nen lyhyt koulu­tus­jak­so ennen lem­mikin han­k­in­taa voisi esimerkik­si olla hark­it­semisen arvoinen juttu.

  1. Arvostelu­ni ei kohdis­tunut eläin­suo­jelun päämääri­in, vaan näi­den turk­istarhaisku­jen tek­i­jöi­den itseään päin kään­tyvään strate­giaan, joka hait­tasi kaikkea eläin­suo­jelun puoles­ta tehtävää työtä ja toi jät­timäiset val­tiontuet turk­istarhaa­jille — pelkästä sympatiasta.

 14. Poli­itikos­ta ei ole eläin­ten suo­jeli­jak­si — se kun ei perus­tu äänestäjien miel­lyt­tämiseen vaan kylmi­in fak­toi­hin ja äärim­mäisi­in tekoihin.

  Eläin­suo­jeluli­ik­keen sankar­it ovat val­ovu­osien päässä Koi­jär­vestä hori­se­vi­in vet­er­aanei­hin, kaupunki­lais­nuori­in, jot­ka pelkä­sivät eniten pimeää ja puiden rasah­dus­ta metsässä.

 15. Turk­istarhauk­sen vas­tus­ta­jien argu­men­tit ovat kyl­lä ymmär­ret­täviä. Laji­tyyp­il­liseltä käyt­täy­tymiseltään minkkien ja ket­tu­jen kaltaisia eläim­iä säilötään pienis­sä rauta­lankahäkeis­sä. Jot­ta joku voisi sip­sutel­la tak­sista gaalail­taan niiden nahkaan pukeu­tuneena. Tosin olen sitä mieltä, että maail­mas­sa on suurem­piakin ongelmia herkkäo­matun­tois­t­en toimin­nan kohteiksi.

  Se nyt kuitenkin on täl­lä het­kel­lä lailli­nen elinkeino. Ja yleinen osit­tain sel­l­aisil­la alueil­la joil­la ei kor­vaavia tuotan­to­su­un­tia hel­posti löydy.

  Jos halu­aa vas­tus­taa turk­isalaa, on sekä ketjun arin lenk­ki että varsi­nainen syylli­nen jos­sain muual­la kuin Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Boikot­tia ja miekkaria vaan sopivi­in kohteisi­in. Se ei tietenkään ole yhtä jän­nää kuin tarho­jen liepeil­lä hiippailu.

  Ja Suomen luon­to ei kaipaa yhtään vil­liminkkiä lisää. Toteaa nim­imerk­ki 30 vuot­ta melonut.

  Ket­tu­jen luon­toon päästämi­nen taas on varsi­naista eläin­rääkkäys­tä, kos­ka tarhaket­tu on niin pösilö että mene­htyy pian. Ellei sit­ten jää pihaan istu­maan ja tui­jot­ta­maan hölmönä kuin Rantanplan.

 16. “Ket­tu­jen luon­toon päästämi­nen taas on varsi­naista eläin­rääkkäys­tä, kos­ka tarhaket­tu on niin pösilö että mene­htyy pian. Ellei sit­ten jää pihaan istu­maan ja tui­jot­ta­maan hölmönä kuin Rantanplan.”

  Juu. Tarhas­sa­han se ket­tu taas elää pitkän ja vai­herikkaan elämän.

 17. “Vas­ta-argu­ment­teina usein esitetään esimerkik­si, että eläimet ovat ihmisiä vähem­män älykkäitä tai eläimil­lä ei ole moraalia. Täl­läiset argu­men­tit kaatu­vat kuitenkin siihen, että otam­me­han pikku­vau­vo­jenkin tarpeet huomioon.”

  Tämä on huono rin­nas­tus, kos­ka vau­voista kas­vaa aikuisia ihmisiä ja varhais­lap­su­us on kehi­tyk­sen kannal­ta erit­täin tärkeää aikaa.

 18. Minä symp­paan eläin­ten­va­pau­tus­rin­ta­man toim­intaa. He sen­tään tekevät jotain. Jos edes yksi tai kak­si poli­itikkoa pitäisi teemo­ja akti­ivis­es­ti esil­lä, niin voisin harki­ta kan­taani, mut­ta ymmär­rän ja hyväksyn EVRn lin­jan valin­nei­den turhau­tu­misen. Suosi­tan kat­so­maan seu­raa­van doku­ment­tieloku­van EVR(ALF):n toimin­nas­ta: http://www.youtube.com/watch?v=we1-NROdQs8&hl=fi seit­semässä osas­sa, kesto reilun tun­nin ver­ran. Minä kun­nioi­tan monien noista ihmi­sistä toimintaa.

  Minkkien pääsemistä Suomen luon­toon on turha pistää aktivistien niskoille. Ne oli­vat sinne tarhoil­ta karan­neet maan laa­juisek­si pop­u­laa­tiok­si jo vuosikym­meniä ennen ensim­mäisiä iskuja.

 19. Oliko Koi­järvel­lä mie­lenosoit­ta­jien mukana mak­set­tu­ja pro­vokaat­tor­e­i­ta tai vakoil­i­joi­ta? His­to­ria ker­too että yleen­sä vas­taavis­sa tapah­tu­mis­sa on, ja joidenkin mukana ollei­den myöhempi urake­hi­tyskin viit­taa siihen…

  Turk­istarhaus­takin taisi parhaim­mil­laan vas­tus­taa jo enem­mistö suo­ma­lai­sista, kunnes eläin­suo­jeli­joiden ääri­lai­ta tosi­aan jär­jesti sym­pa­ti­apis­teet tarhaa­jille. Toiv­ot­tavasti EVR:n pääide­olo­gi sai kun­non bonuk­set turk­istarhaa­jien järjestöltä.

 20. Eilisen JSN-päätök­sen lin­jan mukaises­ti voidaankin jatkos­sa tode­ta Osmo Soin­in­vaaran kir­joit­ta­neen blo­gis­saan “minkki­turk­ki on venäläisen huo­ran virkapuku”.

 21. az:
  En “pan­nut vil­liminkkien luon­toon pääsemistä eläi­nak­tivistien niskoille” vaan totesin ettei niiden määrää tarvitse yhtään lisätä.
  Päinvastoin:/

 22. az, symp­paatko sa siis myos noi­ta englan­ti­laisia ryh­mit­tymia, jot­ka teke­vat sab­o­taasi-isku­ja mm. syopatutkimus­laitok­si­in ja lahet­tel­e­vat tap­pouhkauk­sia tutkijoille?

 23. Oli tosi kiin­nos­ta­va näyt­te­ly, kuvista elin­voimaisin oli ehkä se jos­sa Ville Kom­si kohoaa yläru­umis pal­jaana esit­tämään näke­myk­siään kok­ouk­ses­sa. Luon­non­suo­jeli­joi­ta istuu jalko­jen juures­sa, kuvatek­stinä jotain sel­l­aista kuin “Ville Kom­si taivut­teli enem­mistön puolelleen”. Osmol­la ei näyt­tänyt ole­van siihen aikaan paljon enem­män tukkaa kuin tuos­sa blogikuvassa.

 24. “az, symp­paatko sa siis myos noi­ta englan­ti­laisia ryh­mit­tymia, jot­ka teke­vat sab­o­taasi-isku­ja mm. syopatutkimus­laitok­si­in ja lahet­tel­e­vat tap­pouhkauk­sia tutkijoille?”

  Totesinko sym­pa­ti­soivani kaikkien eläi­noikeusak­tivistien toim­intaa? En.

  Viit­taan vielä tuo­hon dokkari­in, jon­ka linkitin ylempänä.

 25. Jus­si kirjoitti:
  “Eläi­noikeusli­ike on jo vuosia yrit­tänyt tuo­da esille sen, että eläin­ten tarpeet tulisi myös huomioi­da vetoa­mal­la mm. siihen, että eläimetkin ovat koke­mus- ja kär­simyskyky­isiä yksilöitä.”

  Sveitsin ei-ihmis-biote­knolo­gian eti­ikan komitea (ECNH — Fed­er­al Ethics Com­mit­tee on Non-Human Biotech­nol­o­gy) on myös julkaissut raportin kasvien arvokkaas­ta kohtelusta:

  http://www.ekah.admin.ch/uploads/media/e‑Broschure-Wurde-Pflanze-2008.pdf

  Tuo ja muitakin “Dig­ni­ty of liv­ing beings” sar­jan julka­isu­ja löy­tyy täältä:

  http://www.ekah.admin.ch/en/topics/dignity-of-living-beings/index.html

 26. Kauas ovat vihreät etään­tyneet alkueräis­es­tä aat­teesta. Nykyään Vihreät on lähin­nä Kokoomuk­sen apupuolue.

  Työmin­is­terin roo­likin on orjakau­pa­ta työt­tömiä 8 euron pal­ka­lla fir­moille ilmaisek­si ja vielä palki­ta fir­man orjien var­tioimis­es­ta ylen­palt­tisil­la tuilla .

 27. Teemu K kir­joit­ti 11.3.2009 kel­lo 13:18

  “Eilisen JSN-päätök­sen lin­jan mukaises­ti voidaankin jatkos­sa tode­ta Osmo Soin­in­vaaran kir­joit­ta­neen blo­gis­saan “minkki­turk­ki on venäläisen huo­ran virkapuku”.”

  Mikäpäs siinä, mut­ta pikaotan­nan mukaan minkki­turkki­in tör­mää varmem­min Stock­man­nil­la jonkun van­hem­man rou­van pääl­lä. Jalas­sa ten­nar­it tai lenkkar­it, joten… eiköhän anneta rou­vien naut­tia turkin lämmöstä.

 28. AZ:n ensim­mäi­nen kom­ment­ti on järkevä kuin mikä.

  Soin­in­vaara, mitä ihmettä hait rin­nas­tuk­sel­lasi johonkin kaivinkoneen kaatamis­es­ta keiltäy­tymiseen? Tuo on usko­mat­toman laimeaa. Kyl­lä me (“me vihreät”) olemme suo­ma­lai­sis­sa met­säprotesteis­sa fyy­sis­es­ti estäneet kaivinkonei­ta ja moto­ja, kun­han on varmis­tut­tu, ettei kukaan ole sisäl­lä tai alla. Että sori vain, olemme kyl­lä tosi väkivaltaisia. 

  Koko met­säkamp­pailun ide­ologi­nen raaku­us liit­tyy — ei toim­intaan, jos­sa on pahim­mil­laan ehkä kaadet­tu jokin trak­tori puo­lik­si nurin — vaan kon­sen­suk­seen, että met­sät eivät ole muu­ta kuin kansan­talouden resurssi. Sil­loin jokainen kon­sen­suk­sen vas­tus­ta­ja on suun­nilleen epäisänmaallinen.

  1. Kaivinkoneen kaat­a­mi­nen puroon olisi tuotanu suuria taloudel­lisia tap­pi­oi­ta, joil­la ei olisi edis­tet­ty jär­ven säi­lymistä mitenkään, vaan taval­laan pakotet­tu val­tio päät­täväisem­min meitä vas­taan. Kaivinkoneet eivät maail­mas­ta lopu.

 29. az:
  “Totesinko sym­pa­ti­soivani kaikkien eläi­noikeusak­tivistien toim­intaa? En.”

  Et niin. Tote­sit symp­paavasi EVR:n/ALF:n toim­intaa, etkä spe­si­fioin­ut, mis­sä kul­kee mielestäsi hyväksyt­tävän toimin­nan raja. Englan­nis­sa ALF on sabotoin­ut tutkimus­lab­o­ra­to­ri­oi­ta ja lähetel­lyt ihmisille kir­je­pom­me­ja ja uhkauksia.

 30. mat­tij:
  “Koko met­säkamp­pailun ide­ologi­nen raaku­us liit­tyy — ei toim­intaan, jos­sa on pahim­mil­laan ehkä kaadet­tu jokin trak­tori puo­lik­si nurin — vaan kon­sen­suk­seen, että met­sät eivät ole muu­ta kuin kansan­talouden resurssi. Sil­loin jokainen kon­sen­suk­sen vas­tus­ta­ja on suun­nilleen epäisänmaallinen.”

  Ymmär­rän kyl­lä turhau­tu­mis­esi, mut­ta ei Suomes­sa tuol­laista kon­sen­sus­ta ole. Suomes­sa on todel­la paljon ihan taval­lisia vir­ta­sia ja lahtisia, joille met­sät ovat muu­takin kuin taloudelli­nen resurssi. He mökkeilevät kesäisin ja käyvät syksy­isin sien­estämässä. Hei­dät pitää saa­da mukaan, jos laa­jaa ja pitkäjän­teistä suo­jelua halu­taan edis­tää. Liian aggres­si­ivi­nen meuhkaami­nen (konei­den sabotoin­ti, uhkailu ym.) pelot­taa hei­dät pois ja kään­tää yleisen mielip­i­teen suo­jelua vas­taan. Nyt kun talouden reali­teetit ovat pakot­ta­neet met­säy­htiöt otta­maan tuon isän­maan­pet­turin roolin, met­sien­suo­jelulle avau­tuu eri­no­mainen mah­dol­lisu­usikku­na. Sitä ei kan­na­ta ryssiä.

 31. “He mökkeilevät kesäisin ja käyvät syksy­isin sien­estämässä. Hei­dät pitää saa­da mukaan, jos laa­jaa ja pitkäjän­teistä suo­jelua halu­taan edistää.”

  Mökkeily on suur­ta lun­non­va­ro­jen tuh­laus­ta. Lisäk­si mökkien aiheut­ta­ma jätekuor­mi­tus tuhoaa vesistöt.

 32. Liian van­ha:
  “Mökkeily on suur­ta lun­non­va­ro­jen tuhlausta.”

  Niin on. Mut­ta halusin sanoa, että tässä porukas­sa on paljon sel­l­aisia ihmisiä, jot­ka suh­tau­tu­vat perus­posi­ti­ivis­es­ti luon­non­suo­jelu­un. Siitäkin huoli­mat­ta, että hei­dän omat val­in­tansa eivät vält­tämät­tä ole kovin ekol­o­gisia. Maail­ma ei ole mustavalkoinen.

 33. Liian van­ha:
  “Mökkeily on suur­ta lun­non­va­ro­jen tuhlausta.”

  Tuo on täysin väärä asenne, jol­la ei kyl­lä var­masti saa­da mitään hyvää aikaisek­si. Tuolle lin­jalle jos lähde­tään niin Lapin hiih­tokeskuk­set ne vas­ta ovatkin karmea­ta luon­non­va­ro­jen tuh­laus­ta kun sinne rahkataan ulko­mai­ta myöten ihmisiä päris­telemään moot­torikelkoil­la. Sit­ten jos ale­taan ver­tail­la luon­non­va­ro­jen käyt­töä vs. vai­h­toe­htoi­hin, niin liharuo­ka hyp­pää siinä aivan omaan luokkaansa.

  On aivan type­r­ää leima­ta joku itselle täysin merk­i­tyk­setön asia karmeak­si tuhlaukseksi. 

  Ja minä sym­pa­tiseer­aan kaikkia niitä toim­i­joi­ta, jot­ka tuot­ta­vat ongelmia ääriryh­mille. Esimerkik­si EVR:n akti­ive­ja haulikol­la ampunut maa­jus­si oli aivan oikeal­la asialla.

 34. “Englan­nis­sa ALF on sabotoin­ut tutkimus­lab­o­ra­to­ri­oi­ta ja lähetel­lyt ihmisille kir­je­pom­me­ja ja uhkauksia.”

  ALF ei ole varsi­nainen hier­arki­nen jär­jestö, vaan pikem­min iso joukko saman ide­olo­gian jakavia itsenäisiä ryh­miä niin Suomes­sa kuin maail­man­laa­juis­es­ti, jot­ka allekir­joit­ta­vat seu­raa­vat periaatteet:

  1. TO lib­er­ate ani­mals from places of abuse, i.e. lab­o­ra­to­ries, fac­to­ry farms, fur farms, etc, and place them in good homes where they may live out their nat­ur­al lives, free from suffering.
  2. TO inflict eco­nom­ic dam­age to those who prof­it from the mis­ery and exploita­tion of animals.
  3. TO reveal the hor­ror and atroc­i­ties com­mit­ted against ani­mals behind locked doors, by per­form­ing non-vio­lent direct actions and liberations.
  4. TO take all nec­es­sary pre­cau­tions against harm­ing any ani­mal, human and non-human. 

  Jos joku lähet­tää kir­je­pom­me­ja ALF:n nimis­sä, hän ei liene lukenut kohtaa 4.

 35. Sylvesteri, EVR ei ole ääriryh­mä, maail­ma on äärim­mäisen vinksahtanut.

 36. Vielä ALF:sta ja väki­val­las­ta, wikipedi­as­ta lainaten:

  A break­away group from the ALF nam­ing itself the Jus­tice Depart­ment was believed to have been respon­si­ble for the send­ing of a num­ber of let­ter bombs to indi­vid­u­als involved in fox hunt­ing, the fur trade or vivi­sec­tors. Of anoth­er ALF break­away group, the Ani­mal Rights Mili­tia, Robin Webb has said the fol­low­ing; “The only dif­fer­ence between ALF and the more rad­i­cal ones is that ALF basi­cal­ly take every pre­cau­tion not to endan­ger life at any time. The Ani­mal Rights Mili­tia Depart­ment are pre­pared to twist the arm of ani­mal abusers”

 37. On hyvinkin mah­dol­lista, että eläi­noikeusli­ike (ero­tuk­se­na eläin­suo­jelus­ta, joka on siis tätä val­tavir­ta-ajat­telua eläin­ten suh­teen) ei olisi saanut ään­tään juuri kuu­lu­vi­in ilman isku­ja. En itse puo­lus­ta isku­ja, mut­ta täl­lainen mah­dol­lisu­us on, että ne toi­vat asi­at tapetille, mikä ei olisi vält­tämät­tä muuten onnis­tunut. Nimit­täin EO-liik­keen mie­lenosoituk­set eivät kyl­lä saa­neet julk­isu­ut­ta ennen isku­ja. Vas­ta isku­jen myötä aiheesta näyt­ti tule­van kuuma. Eivätkä miekkar­it tietenkään edelleenkään herätä mitään.

  Koi­järvi-tapaus oli luon­teeltaan sel­l­ainen, että se sai hel­posti medi­a­julk­isu­ut­ta. Siinä oli kysymys paljon selkeäm­min rajat­tavas­ta aiheesta, ja siinä luon­toak­tivis­mil­la oli uutu­den­viehä­tys­tä suomes­sa. Sen takia analo­gia on vähän epäselvä.

 38. az, olin näköjään väärässä kir­je­pom­mi­asi­as­sa, kiitos oikais­us­ta. Nyt siis tiedän, että nämä ALFin tyyp­it ovatkin suuria hyvän­tek­i­jöitä tuhotes­saan mm. syöpä- ja HIV-tutk­i­joiden töi­den tulok­sia ja estämäl­lä heitä löytämästä paran­nuskeino­ja kyseisi­in sairauk­si­in. Se on tosi hienos­ti lin­jas­sa tuon peri­aat­teen nro 4 kanssa.
  Syöpään kuolee muuten vuodessa yli seit­semän miljoon­aa ihmistä ja AIDS:iin noin kolme miljoonaa.

  BTW, samaisen wikipedi­an mukaan USA:n ALF näyt­täisi välil­lä hie­man lip­su­van noista neljästä periaatteesta:

  “In June 2006, the ALF claimed respon­si­bil­i­ty for a fire­bomb attack on UCLA researcher Lynn Fair­banks. The Ani­mal Lib­er­a­tion Press Office issued a state­ment say­ing that Fair­banks was con­duct­ing “painful addic­tion exper­i­ments” on monkeys,[89]. Fair­banks stat­ed that she stud­ies pri­mate behav­ior and does not do inva­sive research.[90] A fire­bomb was placed on the doorstep of a house occu­pied by Fair­banks’ 70 year-old neigh­bor and a ten­ant; accord­ing to the FBI, the device was lit, and was pow­er­ful enough to have killed the occu­pants, but it failed to ignite.….ALF spokesman Jer­ry Vlasak said of the attack on Fair­banks: “force is a poor sec­ond choice, but if that’s the only thing that will work … there’s cer­tain­ly moral jus­ti­fi­ca­tion for that.””

 39. Bri­tan­ni­as­sa kiel­let­ti­in per­in­teinen ketun­metsästys vuon­na 2004. Monis­sa mais­sa jois­sa tarhaisku­ja on tehty, on lain­säädän­töä muutet­tu suun­taan, joka tulee myöhem­min lopet­ta­maan tarhauk­sen kokon­aan ja jo nyt eläin­ten olot ovat paran­tuneet. Näkyvä toim­inta on myös stig­ma­ti­soin­ut turkik­sen käyt­töä ja niiden kysyn­tä on vähen­tynyt. EU:ssa astui juuri voimaan laki, joka kieltää eläimil­lä tes­tatun kos­meti­ikan, jos en väärin ymmärtänyt. Suomes­sa EVR nos­ti keräämäl­lään kuva­ma­te­ri­aalil­la esille tuotan­totilo­jen todel­lisu­u­den, kuka muu sen olisi tehnyt? Näi­den eri­lais­ten huolien esille tuomises­sa­han aktivis­teil­la ei tietysti ole ollut mitään ansiota?
  Suomes­sakin niin moni näkyvä päät­täjä on ottanut eläi­noikeuskysymyk­si­in näkyvästi kan­taa, että eivät meinaa yhden käden sormet riit­tää? Kos­ka vihrei­den kansane­dus­ta­ja edel­lisen ker­ran vaati turk­istarhauk­sen kieltämistä? Huo­mat­tavaa kohen­nus­ta tuotan­toeläin­ten olosuhteisiin?

  Mitä näkyvää ja konkreet­tista Koi­järvi-liike lop­ul­ta sai aikaan suurem­pi­en luon­toaluei­den rauhoit­tamisek­si ihmisen toiminnal­ta? Lain­aus, http://www.etelasuomenmetsat.fi/00_johdanto.shtml:
  “[Etelä-Suomen met­sät] ovat niin tehokkaas­sa met­sä­talouskäytössä, ettei met­säla­jien sukupu­ut­toaal­to ole täl­lä het­kel­lä edes hidas­tu­mas­sa.” Kos­ka vihreä kansane­dus­ta­ja piti tästä aiheesta viimeek­si palop­uheen eduskunnassa?
  Koi­jär­venkään kun­nos­tuk­seen takaisin merkit­täväk­si lin­tu­järvek­si ei lop­ul­ta löy­tynyt varo­ja, ja se tulee näil­lä näkymin lin­tu­jär­venä kuolemaan.

 40. az, en vas­tus­ta eläin­ten oikeuk­sia tai aktivis­mia vaan van­dal­is­mia ja väki­val­taa sekä sil­lä uhkailua. Siis sitä toim­intaa, jota ALF ja muut vielä mil­i­tan­tim­mat eläi­nak­tivis­ti­jär­jestöt mm. Englan­nis­sa ja Yhdys­val­lois­sa har­joit­ta­vat. Samoin kri­ti­soin sitä älyl­lis­es­ti epäre­hellistä keskustelua, jol­la pyritään kyseenalais­ta­maan eläinkokei­den merk­i­tys lääketi­eteen edis­tymiselle ja antaa vaikutel­ma tutk­i­joiden halut­to­muud­es­ta käyt­tää niitä maag­isia “vai­h­toe­htoisia menetelmia”. 

  Sen sijaan eläin­ten hyv­in­voin­nin laimin­lyömisen julk­i­tuomi­nen on minus­ta täysin kan­natet­tavaa aktivis­mia. Esim. äsket­täin toteutet­tu tem­paus, jos­sa aktivis­tit kuva­si­vat mate­ri­aalia laimin­lyödy­il­lä sikatiloil­la oli mielestäni varsin hyvä ja nos­ti tuotan­toeläin­ten kohtelun ainakin muu­ta­mak­si päiväk­si keskustelu­nai­heek­si. Oma mutu-poh­jainen veikkauk­seni on, että poli­itikko­jen pas­si­ivi­su­us eläi­noikeusasiois­sa johtuu edelleen osit­tain siitä negati­ivis­es­ta leimas­ta, jon­ka ne idioot­ti­maiset ket­tutarhaiskut aikanaan eläin­ten­suo­jelu­un löivät.

 41. hei, mitä sil­lä tarkoite­taan, kun san­o­taan, että met­sä on taloudelli­nen resurssi?

  Eikös taloudelli­nen resurssi tarkoi­ta sitä, että sen voi “alis­taa” cost-ben­e­fit-ana­lyysi­in. Mik­si met­sälle ei voisi tehdä näin?

  Esim. met­sää ei kan­na­ta haka­ta, vaan antaa sen kas­vaa ikimet­säk­si, kos­ka meistä on muka­va ajatel­la sitä luon­non tilas­sa tai tekoal­las kan­nat­taa rak­en­taa, kos­ka sen tuot­ta­ma sähkö on parem­pi jut­tu kuin sen peit­tämän alueen säi­lymi­nen luonnontilassa.

  Miten ihmi­nen pystyy ylipään­sä tekemään päätök­siä met­sästä, jos sitä ei voi analysoi­da hyö­ty­jen ja hait­to­jen kautta?

 42. Vaikea kuvitel­la mitään niin huonos­ti yhteen sopi­vaa kuin Osmo Soin­in­vaara ja oleskelu kehä kol­mosen ulkop­uolel­la metsässä.

 43. En pidä tarhaisku­ja idioot­ti­maisi­na, vaan kan­natet­tavina. En jak­sa nyt kuitenkaan väitel­lä asi­as­ta pidem­min. Lääkkei­den tes­taus on paljon vaikeampi kysymys. Teo­ri­as­sa on ole­mas­sa käsi­tys siitä, kuin­ka koe-eläimet voidaan ihmis­soluil­la kor­va­ta tule­vien vuosikym­menten kulues­sa. Sitä nopeam­min, mitä enem­män tähän tutkimuk­seen panos­tet­taisi­in. Alan johtavaa tutkimus­ta maail­mas­sa tehdään Tam­pereen yliopis­tol­la Tuu­la Heinosen johdol­la. Tämä täysin konkreet­ti­nen prob­lemati­ik­ka, ei poista sitä seikkaa, että suuri osa eläinkokeista on turhia ja hyödyt­tömiä ja voitaisi­in jo nyt kor­va­ta muil­la keinoin, ja EU:n uusi kemikaalilain­säädän­tö on niiden määrää tun­tu­vasti lisän­nyt, vaik­ka EU teo­ri­as­sa on kir­jan­nut päämääräk­seen eläinkokei­den vähentämisen.

  Suurin eläi­noikeu­songel­ma on lihan teho­tuotan­to. EVR:n keräämä kuva­ma­te­ri­aali on niitä ain­oi­ta välähdyk­siä, jois­sa aihe on konkreet­tis­es­ti nous­sut edes het­kek­si julkisen keskustelun ytimeen.

  Väite siitä, että EVR estäisi poli­itikko­ja käymästä asi­akeskustelua eläi­noikeuk­sista, on tietysti täyt­tä pup­pua. Jos Earth Lib­er­a­tion Front tek­isi tuhopolt­toisku­ja ilmas­ton­muu­tok­sen takia, niin ei se estäisi ilmas­ton­muu­tok­ses­ta keskustelemista.

  Mikään ei estä esim. Osmoa blog­gaa­mas­ta eläin­tenoikeuk­sista, tai näkyvää vihreää kansane­dus­ta­jaa Y tai X otta­mas­ta asi­aa esille julk­isu­udessa. Kyse on vain siitä, kiin­nos­taako asia itseä, ja kokeeko sen tärkeäk­si. Ikävän har­va kokee.

  1. Az on kyl­lä väärässä. EVR:n iskut tekivät jok­seenkin mah­dot­tomak­si kaik­ki par­la­men­taariset toimet eläin­suo­jelun hyväk­si, kos­ka vaik­ka loogis­es­ti näin ei ole, todel­lisu­udessa joki­nen joka tuki eläin­suo­jeli­joiden tavoit­tei­ta, tuli vas­tu­ullisek­si myös EVR:n keinoista.

 44. Voit tode­ta, että olen väärässä, mut­ta en näe perustei­ta. Tun­tuu karkeal­ta yksinker­tais­tuk­selta ja vas­tu­un ulkois­tamiselta eikä saa tukea esimerkik­si Bri­tan­ni­as­ta, jos­sa ALF:n toim­inta on ollut kaikkein näkyvintä.

  Paljon uskot­tavam­mal­ta tun­tuu se perustelu, että eläin­ten oikeudet, vihrei­denkään pri­or­i­teet­tilistal­la, eivät ole olleet kovin korkeal­la sijal­la, nos­ti EVR oma­l­la taval­laan kysymyk­siä julk­isu­u­teen tai ei.

  EVR:n toim­inta on pikem­minkin impul­si­ivi­nen reak­tio siihen, että päät­täjien, aiheesta, ei kat­so­ta asi­as­ta välit­tävän. Sil­loin radikaalit toimet ovat ain­oa tapa nos­taa tämä kon­trasti julk­isu­u­teen, kos­ka ei kukaan heitä muuten kuuntelisi.

 45. Onko­han jokainen ter­ror­is­min vas­tus­ta­ja myös vas­tu­us­sa kaik­ista ter­ror­is­min vas­tai­sista teoista?
  Eikö oikeak­si koet­tua asi­aa voi ajaa, vaik­ka jotkut sen asian puo­lus­ta­jat toimi­vat (yleisen mielip­i­teen näkökul­mas­ta tai muuten) arveluttavasti?
  Onko vääryys oikein, jos sen vas­tus­ta­jat ovat pöljiä
  Ovatko kaik­ki suo­ma­laiset murhaa­jia jos Jam­mu Sil­tavuri on?
  Ovatko eläin­ten oikeudet ollenkaan arvioitavis­sa ihmis­ten ajat­te­lu­tavoista käsin?

 46. az:
  Elainkokei­den kor­vaami­nen solumalleil­la on kyl­la aika teo­reet­ti­nen ske­naario. Soluvil­jelya on toki kaytet­ty laaketi­eteel­lises­sa tutkimuk­ses­sa elainkokei­den rin­nal­la jo vuosikym­me­nia hyval­la men­estyk­sel­la. Silti on paljon kysymyk­sia, joi­ta on pakko tutkia fys­i­ol­o­gi­sis­sa olo­suhteis­sa. Nisakkaan fys­i­olo­gia on niin mon­imutkaista, etta sen luotet­ta­va mallint­a­mi­nen soluvil­je­ly­olo­suhteis­sa on viela puh­das­ta sci­ence fic­tio­nia. Tule­vien vuosikym­menten kulues­sa tahan saate­taan paas­ta, niita vuosikym­me­nia vaan voi vier­ah­taa viela aika mon­ta. Voi tosin olla, etta siina vai­heessa emme enaa tarvitse laaketeste­ja, kos­ka olemme jo loy­ta­neet paran­nuskeinot kaikki­in sairauk­si­in. Suo­ravi­ivaisin tapa vahen­taa elainkokei­ta laaketesteis­sa on hyvaksya uusille laakkeille huo­mat­tavasti korkeampi ris­ki, aivan niinkuin hyvaksymme sen, etta uudet tietoko­neo­hjel­mat ovat tayn­na bugeja. 

  Kan­nat­taa myos pitaa mielessa, etta laaketi­eteelli­nen tutkimus on paljon muu­takin kun laakkei­den tes­taus­ta. Elainkokei­ta kayte­taan paljon myos laaketi­eteel­lises­sa perus­tutkimuk­ses­sa, jot­ta ymmar­ret­taisi­in, mista sairaudet johtu­vat. Kukaan ei valitet­tavasti pysty ennus­ta­maan, mit­ka kokeet johta­vat laaketi­eteel­liseen lapimur­toon ja mit­ka kokeet eivat. Jos olisimme sel­van­naki­joi­ta, emme tarvit­sisi tutkimusta.

 47. Koi­järvel­lä touhutaan nykyään taas han­ket­ta alueen pelas­tamisek­si. Van­ha lin­tu­torni oli lahoa­mas­sa eikä alueel­la ollut huole­hti­joi­ta. Nyt uut­ta tor­nia on raken­net­tu maaseudun kehit­tämis­ra­has­tos­ta saadun han­ketuen ja talkoovoimien avul­la. Tarkoi­tus on uuden tornin lisäk­si rak­en­taa paikalle kota jos­sa tulis­tel­la ja viihtyä luon­non hel­mas­sa, sekä siis­tiä alue mm. Koi­jär­ven ekok­oulun oppi­laiden luon­to-ope­tusko­hteek­si. Ehkä tätä kaut­ta pääsemme kiin­ni itse jär­ven ennallistamiseen.

  Han­kkeeseen tarvi­taan vielä tukea kos­ka omara­hoi­tu­so­su­ud­es­ta puut­tuu vielä iso siivu euro­ja. Mikäli tätä ketjua vielä joku lukee, pyy­dän piipah­ta­maan luke­mas­sa han­kkeesta lisäti­etoa osoit­teessa http://luontotorni.koijarvenalueenkylat.fi/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.