Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 12.3.2009

Ara­bi­an­ran­nan pysäköin­tikaa­va pöy­dältä. Kun maanalainen pysäköin­ti on niin kallista, alueen jok­seenkin viimeisessä kaavas­sa halu­taan sal­lia pysäköin­tipaikko­jen rak­en­t­a­mi­nen maan päälle. Lis­tan mukaan kan­nen alle raken­netut pysäköin­tipaikat mak­saisi­vat 46 000 euroa kap­paleelta. par4kkipaikat tunge­taan Flooran auki­olle tai sen laita­mille. Siitä piti tul­la viihty­isä pikku­tori, jonne oli suun­nitel­tu myös asukkaiden yhteis­ti­la. Aukios­ta jää jotain vielä jäl­jelle, mut­ta ei tuol­lainen pysäköin­tialueen reuna tietenkään mikään viihty­isä Piaz­za enää ole.

Asia on lievästi san­ot­tuna han­kala. Alueelle on suun­nitel­tu sosi­aal­ista asun­to­tuotan­toa, HITAS-talo sekä HOAS:n asun­to­la. Autopaikko­jen rak­en­t­a­mi­nen tekee asun­noista niin kalli­it, etteivät ne mah­du ARA:n rajoi­hin. Pysäköinti­nor­mi on laitet­tu sen ver­ran tiukak­si, että alueel­la on pysäköin­tipaikoista pulaa. Täl­lä blogillakin joku ilman paikkaa jäänyt on siitä nurissut.

Paikko­jen ylikysyn­tä johtuu tietysti siitä, että tuol­laisia kym­me­nien tuhan­sien euro­jen paikko­ja jae­taan ilmaisek­si. Jos niitä ei pakkomyytäisi asun­to­jen yhtey­dessä, paikat riit­täi­sivät hyvin. Koko alueen pysäköin­tipoli­ti­ikkaa on kuitenkin vaikea muut­taa viimeisessä kaavas­sa.  Tietysti voisi ajatel­la, että se HOAS:n tont­ti nor­mitet­taisi­in toisin ja ARA-ton­tista tehtäisi­in auto­ton. Sinne otet­taisi­in asukkai­ta siten, että nämä tietävät, ettei alueelle saa autopaikkaa kuin lähel­lä olev­as­ta pysäköin­ti­laitok­ses­ta vuokrat­en (Vuokraus ei tule näitä nykykaa­van mukaisia maanalaisia paikko­ja kalliimmaksi) .

Blogilla nuris­sut on siinä tietysti oike­as­sa, että jos hän on mak­sanut asun­nos­taan sen mitä muutkin ja toiset saa­vat käytän­nössä ilmaisek­si autopaikan, jota ilman hän jää, ei se tietenkään ole oikein. Taloy­htiöi­den yhtiöjärjestyk­sessä pitäisi vaa­tia, että paikat huu­tokau­pataan ker­ran vuodessa. Ne, jot­ka eivät saa paikkaa, saa­vat hyödyk­seen yhtiö­vastik­keen kaut­ta paikoista mak­se­tut hin­nat. Tai siis mak­saisi­vat tois­t­en pysäköin­nistä vähän vähem­män kuin nyt, sil­lä tuskin huu­topaikkahin­ta kuitenkaan kus­tan­nuk­sia vas­taavalle 250 euron kuukaudessa tasolle yltäisi.

Pysäköin­ti on kyl­lä yksi kaupunkisu­un­nit­telun syöpä. Kävin tänään luen­noimas­sa Her­van­nas­sa. Alue koos­t­uu ker­rostaloista ja auto­jen varas­toin­tiken­tistä. Miljööstä tulee kol­ho, kun talo­jen välis­sä ei ole kuin auto­ja. Jo senkin takia pysäköin­ti kan­nat­taa sijoit­taa maan alle, vaik­ka se vähän maksaakin.

==============

Laut­tasaa­res­sa Vat­tuniemen län­sir­an­nas­sa venei­den säi­ly­ty­s­paikkana ole­va alue muute­taan asuinkäyt­töön ja ranta puis­tok­si, jol­loin yhteys rantaa pitkin avau­tuu kaikille. Raken­nu­soikeus lisään­tyy yli tuhan­nelle neliöl­lä, mis­tä kiin­teistövi­ras­to laskut­ta­nee maan­omis­ta­jaa kaavoitushyödys­tä. Vaikut­taa kannatettavalta.

Kun noista autopaikkanormeista tuli puhe, tässä kaavas­sa autopaikkanor­mi olisi kak­si autoa omakoti­laoa kohden ja ker­rostalon osalta yksi autopaikka/90 k‑m2. Autopaikat eivät saa­neet olla pihal­la, vaa ne oli mitä ilmeisim­min sijoitet­ta­va auto­tal­li­in; myös maan alle sai laittaa.

==============

Degerön kar­tanon lähialueil­la Pikku-Sar­vas­ton­lah­den ran­nal­la kaavaa lähin­nä ajan­ta­sais­te­taan. Vaikut­taa sekin harmittomalta.

==============

Liiken­nesu­un­nit­telupääl­likkö esit­telee ohjel­maa “Liikku­mi­nen ja liikenne hallinnas­sa, visio pääkaupunkiseudulle 2015, Strate­gis­ten kärk­i­hankkei­den päiv­i­tys”. En saanut siitä oikein otet­ta. Saako joku?

==============

Koko esi­tys­lis­tan saa nähtäväk­seen tästä.

32 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 12.3.2009”

 1. Minus­ta vaikut­taisi eri­no­maiselta ruka­ta pysäköin­timääräys­tä HOAS:in osalta (1 paik­ka / per­hea­sun­to tai vaik­ka täysin auto­ton) sekä tehdä valmis­tu­vas­ta HITAS-asumis­es­ta auto­ton­ta. Mut­ta suos­tu­vatko muut puolueet tähän? Pitäisikö ruka­ta joku kom­pro­missiesi­tys tämän ja täy­den parkkipaikkarak­en­tamisen välille?

 2. Kaupun­gin äver­iäim­mil­lä paikoil­lakaan (Eiran — Her­ne­saaren nurkil­la) ei muka ole varaa sijoit­taa parkkipaikko­ja ja venesäi­ly­tys­tä raken­net­tui­hin tiloi­hin. Pait­si että pysäköinti­nor­mit ovat vier­aan­tuneet todel­lisu­ud­es­ta, niin on myös se, että auto­jen ja venei­den varas­toin­ti ei saisi omis­ta­jille mak­saa mitään.

 3. Minus­ta kaik­ki se , mitä etukä­teen tietää mis­täkin jutus­ta on ihan jees. HOAS jees. ARA:sta en tiedä. Toisaal­ta tun­tuu, että aika monel­la nykyisel­lä opiske­li­jal­lakin on auto. Tämä ei ole tietoa vaan ajattelua.
  Ylipäätän­sä olen sitä mieltä, että kaikkea voi tehdä, kun­han mah­dol­lisille osta­jille ker­ro­taan, mis­sä men­nään. Olisi var­maan hyvä rak­en­taa jon­nekin ker­rankin yksi lähiö, mis­sä lähim­mät autopaikat oli­si­vat muu­ta­man kilo­metrin päässä tahi pysäköin­ti­laitok­ses­sa vuokraan 250 euroa/kk. Täl­läistä testiä odotan mie­lenki­in­nol­la. Puhu­mat­takaan, että läheltä saisi paikan 40000 euron mak­sul­la. Jotenkin nämä vai­h­toe­hdot tun­tu­vat DI:n käsi­tyk­sen mukaan aika vaikeil­ta. Toiv­otan OS:lle paras­ta men­estys­tä val­it­se­mal­laan tiel­lä. Läh­es kaik­ki, ainakin yksi­tyiset, autot Kuusakoskelle. Kyl­lä vihreil­lä on todel­la paljon työtä.

 4. En tätä autoil­i­joiden logi­ikkaa ymmär­rä. Siis, että autopaikas­ta tulee kallis, jos sitä ei ole pakko ostaa, mut­ta se on ihan oikean hin­tainen, jos sen ost­a­mi­nen on pakol­lista. Kyl­lä 40 000 euron autopaik­ka mak­saa 40 000 euroa sil­loinkin, kun asun­toa ei saa ostaa osta­mat­ta autopaikkaa.

 5. “Taloy­htiöi­den yhtiöjärjestyk­sessä pitäisi vaa­tia, että paikat huu­tokau­pataan ker­ran vuodessa. Ne, jot­ka eivät saa paikkaa, saa­vat hyödyk­seen yhtiö­vastik­keen kaut­ta paikoista mak­se­tut hinnat.”

  Kaiken kaikki­aan voisi olla sään­nös, joka pakot­taa arvioimaan ker­ran vuodessa, halu­taanko muu­ta­man autopaikan vuok­si vara­ta piha muu­ta­malle taloy­htiön asukkaalle. Kun autot veisivät vain tilan, mut­ta ne ovat ahtaal­la pihal­la palo­tur­val­lisu­us­ris­ki ja esimerkik­si tähän aikaan vuodes­ta pihalle/ koti­in tulee likaa ja lisäk­si putket syöpyvät ja pihakaiv­ot täyt­tyvät val­uma­jät­teil­lä mikro­hiukka­sista puhumattakaan.

  “Pysäköin­ti on kyl­lä yksi kaupunkisu­un­nit­telun syöpä.”

  Niin todel­la on, tuta­vani asui­v­at jonkin aikaa Kirki­isi­as­sa. Siel­lä oli kuulem­ma kivaa, kun autot eivät häirin­neet ja oli varaa ostaa palveluita.

 6. “En tätä autoil­i­joiden logi­ikkaa ymmärrä.”
  Se on suo­ravi­ivaista logi­ikkaa. Ostan vain asun­non, johon kuu­luu parkkipaik­ka. Mak­san asun­nos­ta, en parkkipaikas­ta. Parkkipaik­ka on siis ilmainen.

 7. Mitä tuo­hon murheenkryyni­in tulee, silmämääräis­es­ti nuo pysäköin­tialueet voidaan suurek­si osak­si kor­va­ta tekemäl­lä toiselle puolelle Toukolonkat­ua vinopy­säköin­tipaikat. Bonuk­se­na nämä vievät vähem­män tilaa, kos­ka sisää­na­jo on kulku­väylältä ja liikenne rauhoit­tuu peru­ut­tavien auto­jen vuoksi.

  Jos lev­eys ei riitä, niin tehdään Toukolankadus­ta yksisu­un­tainen (koil­lis­es­ta lounaaseen). Jos ei edel­lenkään riitä, niin lainataan lev­eyt­tä vastapäis­es­tä ton­tista, se on kuitenkin HKR:n varikko eli tämä on kaupun­gin sisäi­nen asia. KSV voisi myös soit­taa HKR:lle ja kysyä tarvit­se­vatko he koko tonttia.

  Tuo liiken­teen­hallinta vaikut­ta ihan hyvältä, varsinkin se koh­ta “pienistä inno­vaa­tioista”. Varsinkin joukkoli­iken­teen suju­vu­us on pitkälti kiin­ni yksi­tyisko­hdista, opti­maaliset pysäk­in­välit, suo­jatei­den sijoit­telu, val­oe­tu­udet, jne. On näille tilaa autop­uolel­lakin, ne tak­sikuskien pienet visiot vaan tup­paa ole­maan parin kymme­nen miljoo­nan eri­ta­soli­it­tymiä. Joka tapauk­ses­sa, jos tämä tarkoit­taa että kaupun­ki investoi liiken­nesu­un­nit­telu­un, jopa jär­jestää suun­nit­teluk­il­pailu­ja, niin hyvä.

 8. Osmo:

  “En tätä autoil­i­joiden logi­ikkaa ymmär­rä. Siis, että autopaikas­ta tulee kallis, jos sitä ei ole pakko ostaa, mut­ta se on ihan oikean hin­tainen, jos sen ost­a­mi­nen on pakol­lista. Kyl­lä 40 000 euron autopaik­ka mak­saa 40 000 euroa sil­loinkin, kun asun­toa ei saa ostaa osta­mat­ta autopaikkaa.”

  Mis­sä, mil­loin ja mil­lä taval­la olet ajanut mak­sullisia pyörä­parkke­ja kerrostaloihin?

 9. Teemu K:lle

  Jokaisel­la taloy­htiöl­lä on jo nyt oikeus noin tehdä halutes­saan. Kaavoit­ta­ja ei pako­ta yhtään minkään­laisi­in ratkaisui­hin pyörien säi­lyt­tämisen suhteen.

  Useim­mat taloy­htiöt tun­tu­vatkin otta­neen melko säästäväisen kan­nan pyörien säi­lyt­tämiseen: ulkotilois­sa tar­jo­taan halvim­man mallin pyöräte­lineitä ja sisä-säi­ly­tyk­senä toimii joku pitkien rap­pusten päässä ole­va pom­misuo­ja joka on pitänyt aikoinaan sil­lois­t­en määräys­ten mukaan rakentaa.

  Tämä ei toki ole kovin opti­maal­ista varsinkaan talvipyöräil­i­jöi­den kannal­ta, ja voi olla että jos taloy­htiö päät­täiosi tar­jo­ta läm­mintä maan­tasal­la ole­vaa tilaa mak­sullise­na, sille olisi jopa käyttäjiä. 

  Lask­ien 1m^2 per pyörä (pystysäi­ly­tys), 2000e/m^2 hin­ta (kan­takaupungis­sa varas­toti­la) ja 6% tuot­to, tuolle tulisi hin­taa 10e/kk. Itse saat­taisin tuon hyvinkin mak­saa, jos vai­h­toe­htona olisi sateessa säilytys.

  Käytän­nössä kuitenkin mak­sajia olisi var­maan melko vähän ja hallinnoin­nista tulee kulu­ja, joten taloy­htiöt tar­joa­vat yleen­sä huonom­pia tilo­ja mut­ta ilmaisek­si. Niihin sit­ten tietysti varas­toituu romupyöriä aivan samaan tapaan kuin romuau­to­ja katu­jen varsille.

  Oleelli­nen ero tässä on (kus­tan­nusten suu­ru­us­lu­okan lisäk­si), että kukaan ei pako­ta taloy­htiöitä moi­seen käytökseen.

 10. Osmo:

  “En tätä autoil­i­joiden logi­ikkaa ymmär­rä. Siis, että autopaikas­ta tulee kallis, jos sitä ei ole pakko ostaa, mut­ta se on ihan oikean hin­tainen, jos sen ost­a­mi­nen on pakol­lista. Kyl­lä 40 000 euron autopaik­ka mak­saa 40 000 euroa sil­loinkin, kun asun­toa ei saa ostaa osta­mat­ta autopaikkaa.”

  No autoil­i­joiden logi­ik­ka on var­maan se, että jos kaik­ki joutu­vat rak­en­ta­maan autopaikan, vaik­ka eivät sel­l­aista arvostakkaan 40 k ver­ran, niin heille jää autopaikko­ja käyt­töön halvem­mal­la. Tämä on mui­ta kohtaan aika epäreilua, mut­ta kyl­lähän autoil­i­joiden suh­teelli­nen ase­ma muuhun väestöön heikke­nee, jos kaikkien ei ole pakko sub­ven­toi­da hei­dän pysäköintiään.

 11. Nyky­isin korkeisi­in ker­rostaloi­hin pitää käsit­tääk­seni rak­en­taa hissit. Mik­si maan­ra­jas­sa asu­vien pitää mak­saa his­seistä ja niiden huol­losta, kun eivät hisse­jä edes käytä? Mil­loin Osmo puut­tuu tähän epäkohtaan?

 12. Björk, jos ole­tamme, että autopaikko­ja raken­netaan normin takia x kap­palet­ta joka tapauk­ses­sa ja pakon edessä, niin sil­loin tuo käsi­tys sub­ven­toin­nista kyl­lä pätee. Autoil­i­jat saa­vat ilmaista rahaa autot­tomil­ta. Pitäisikin päästä siihen, että raken­nus­li­ik­keet saa­vat itse veika­ta, kuin­ka mon­ta paikkaa menee kau­pak­si, jos niiden hin­ta on irrotet­tu asun­to­jen hin­noista. Veikkaan Osmon tavoin, että määrä olisi paljon pienem­pi kuin nykyään — ainakin jos ne paikat hin­noitel­laan vai­h­toe­htoiskus­tan­nuk­set huomioiden.

 13. Teemu K:lle:

  1) Yleen­sä omis­tusasun­nois­sa asun­not eri ker­roksis­sa ovat eri­hin­taisia, yleen­sä ylem­mis­sä kalli­impia, jos talos­sa on hissi ja päin­vas­ton, jos ei ole. Jos alem­man ker­roksen asukas onnis­tu­isi äänestämään hissit pois, hän äänestäisi toden­näköis­es­ti samal­la itselleen kalli­im­man asunnon.

  2) Ainakin siitä alem­man ker­roksen asun­nos­ta tulisi kalli­impi, jos ylem­mät ker­rokset jätet­täisi­in kokon­aan rak­en­ta­mat­ta ja tont­ti- ja perus­tuskus­tan­nus sälytet­täisi­in vain alim­mille kerroksille.

  Sen sijaan jos alueelle ei tulisi auto­ja, autot­tomat saisi­vat pait­si halvem­mat asun­not, miel­lyt­täväm­män ja tur­val­lisem­man ympäristön ja vielä parem­man joukkoliikenteenkin.

 14. Arto Tuki­ainen: Olen täs­mälleen samaa mieltä. Minus­takaan autoil­i­joiden ei pitäisi pystyä siirtämään vapaiden val­in­to­jen­sa kus­tan­nuk­sia muille.

  Kom­men­toin sik­si, että Osmoa ihme­tyt­ti, että autoil­i­jat vas­tus­ta­vat täl­laista muu­tos­ta. Tässähän ei ole mitään ihmettelemistä. Tot­takai autoil­i­jat halu­a­vat itselleen etu­ja muiden kustannuksella.

  Teemu K: Uud­isko­hteessa­han alak­er­roksis­sa asu­jat eivät mak­sa hissistä yhtään mitään. Hissin rak­en­t­a­mi­nen on epäreilua ain­oas­taan sil­loin, kun yhtiökok­ouk­ses­sa pakote­taan kaik­ki osakkei­den omis­ta­jat osal­lis­tu­maan hissin raken­nuskus­tan­nuk­si­in. Täl­löin ylem­mät ker­rokset hyö­tyvät alem­pi­en kus­tan­nuk­sel­la. Tämä epäko­h­ta pitäisikin pois­taa pikimmiten.

 15. “Pysäköin­ti on kyl­lä yksi kaupunkisu­un­nit­telun syöpä. Kävin tänään luen­noimas­sa Her­van­nas­sa. Alue koos­t­uu ker­rostaloista ja auto­jen varas­toin­tiken­tistä. Miljööstä tulee kol­ho, kun talo­jen välis­sä ei ole kuin auto­ja. Jo senkin takia pysäköin­ti kan­nat­taa sijoit­taa maan alle, vaik­ka se vähän maksaakin.”

  Vään­täkääpä nyt joku oikein rauta­lan­gas­ta min­ulle, että mik­si pysäköin­ti­ta­lo ei kan­na­ta? Tarkoi­tan todel­lista pysäköin­ti­taloa eikä mitään 3–4 ker­roksista pikku pömpeliä.

  Muuten olen sitä mieltä, että tynkäysi on jaket­ta­va rantaan mitä pikemmin.

 16. Nuo väit­teet 40 tuhan­nen euron hin­tai­sista pysäköin­tipaikoista vaikut­ta­vat suuresti liioitel­luil­ta. Luolan rak­en­t­a­mi­nen kohtu­ullisen hyvään kalliop­erään on halvem­paa kuin maan päälle raken­net­ta­va tila. Kallio­rak­en­tamises­sa tosin on kehit­tynyt hin­taku­pla run­saiden julk­isten han­kkei­den seu­rauk­se­na. Todel­liset raken­nuskus­tan­nuk­set pysäköin­ti­talosta tai luo­las­ta ovat enin­tään 10–15000 euroa paikkaa kohti. Kaik­ki lop­pu on speku­loin­tia. Toisin sanoen uusien talo­jen autopaikkaosak­keetkin myy­dään voitol­la, ehkä pienem­mäl­lä kuin asun­nois­sa, mut­ta varsi­nais­es­ti asun­to­jen myyn­nistä autopaikko­ja ei subventoida.

 17. Eri­tyis­es­ti ilmaispysäköin­nis­sä jurp­pii romu­varas­toilmiö. Kos­ka esimerkik­si asukaspysäköin­ti on nykyra­has­sa käytän­nössä ilmaista, kadut täyt­tyvät romuau­toista ja vievät paikan niiltä, jot­ka sitä paikkaa ihan oikeasti tarvit­si­si­vat. Romuau­tol­la tarkoi­tan niitä käyt­tämät­tömiä auto­ja, jot­ka pal­jas­tu­vat kevääl­lä lumien sulettua.

  Ajat­telin perus­taa Helsin­gin alueen varastopalvelu Oy:n. Autot­tomat taloudet lunas­ta­vat osak­keen asukaspysäköin­ti­tun­nus­ta vas­taan, joi­ta kor­vamerk­itään yhtiön pilkkahin­nal­la ostamille isokop­pisille paket­ti­au­toille. Aina kun joku ere­htyy pois­tu­maan autol­laan, niin yhtiömme val­taa paikan varastopaket­ti­au­tol­laan. Pian meil­lä on kat­ta­va pien­varas­toverkos­to, jos­ta saa vuokra­ta pien­varas­toti­laa eri tarkoituk­si­in (esim. muu­ton ajaksi). 

  Liikei­deaani saat­taa uha­ta tuloil­laan ole­va tieli­iken­nelain muu­tos, joka kos­ket­taa kadut täyt­täviä romuau­to­ja. Toisaal­ta pitämäl­lä varastopaket­ti­au­tot rek­isteris­sä yhtiöl­lämme saat­taa silti olla käytössään Helsin­gin ydi­naluei­den halvim­mat varas­toti­lat, jon­ka sijoit­tumisjous­tavu­us on omaa luokkaansa ja jon­ka osakkaat tule­vat naut­ti­maan vakaas­ta osinko­tuo­to­s­ta vuosi toisen­sa jälkeen.

 18. Sha­keemin idea on lois­ta­va. Tosin kon­tin (tai mah­dol­lis­es­ti use­am­mankin, tätä ei ole ihan tarkasti määritel­ty) sijoit­tamisen kadulle mak­saa 50 euroa viikos­sa. Paket­ti­au­ton vaku­u­tus- ym. kulut huomioiden kon­tit voisi­vat olla tehokkaampi ratkaisu.

 19. “Raken­nu­soikeus lisään­tyy yli tuhan­nelle neliöl­lä, mis­tä kiin­teistövi­ras­to laskut­ta­nee maan­omis­ta­jaa kaavoitushyödys­tä. Vaikut­taa kannatettavalta.”

  Kaavoitushyö­ty = 1000 m² x 3000e = 3 000 000e?

 20. Mik­si alun perin tuol­lainen pysäköin­tipaikkaki­in­tiö on asetet­tu? Var­mas­tikin sik­si, etteivät autopaikat­tomien halpis-kiin­teistö­jen asukkien autot olisi naa­purien pihoil­la ja tien­var­sil­la muiden riesana.

 21. Jos ne autot ilmai­s­paikko­jen puut­teessa pysäköidään lait­tomasti pihoil­la ja tien­var­sille, niin tähän on ole­mas­sa ratkaisu ja sitä kut­su­taan pysäköin­nin­valvon­naksi. Ei edes mak­sa mitään, parkkipirkko on tun­netusti niitä har­vo­ja vira­nomaisia jot­ka todis­tet­tavasti tien­aa palkkansa.

 22. Se on hauskaa miten vihrei­den kan­ta valvon­taan muut­tuu niin totaalis­es­ti kun puhutaan pysäköin­nin­valvon­nas­ta vs. huumepoliisista.

 23. Yleen­sä huumekon­trol­lin kri­itikot, tun­ne­tu­in taitaa olla ituhip­pi­julka­isu The Econ­o­mist, sil­lä ettei se toi­mi. Eli se ei vähen­nä ongelmia. En nyt heti kek­si mitään syytä olet­taa että pysäköin­nin­valvon­ta ei toimi.

 24. “Lis­tan mukaan kan­nen alle raken­netut pysäköin­tipaikat mak­saisi­vat 46 000 euroa kappaleelta.”

  Onko tuo ihan oikeasti tosi? Melko uskot­tavien lähtei­den mukaan asun­torak­en­tamisen raken­nuskus­tan­nuk­set ovat n. 1500e/m2. Näin lask­ien parkkipaikan hin­ta olisi max. 15 000 euroa kpl.

 25. Kjr, noin kymmene­nen ker­ran, parkki­hal­li­in tarvi­taan myös väylät joil­la autot ajaa sisään ja ulos, vai­h­taa ker­rokses­ta toiseen, hissit ja por­taat jot­ta ihmiset pääsee pois hal­lista, jne. Per auto tilaa menee ehkä jotain 30 — 40 neliötä, eli yksiön ver­ran. Kadun­var­sipysäköin­ti on tilate­hokku­udeltaan parem­paa, mut­ta kun sen kadun var­teen esim. seit­senker­roksisil­la asuin­taloil­la mah­tuu noin yksi autopaik­ka per kymme­nen asuntoa.

 26. Tpyy­lu­o­ma­lle:

  Noh, eipä pysäköin­nin­valvon­ta tun­nu sekään toimivan. 

  Hesaris­sa oli jokin aikaa sit­ten jut­tu, jos­sa toimit­ta­jat oli­vat pysäköi­neet auto­ja pitkin poikin väärin kan­takaupungis­sa. Oli­vat sen­tään pitäy­tyneet pysäköimästä jalka­käytäville, pelas­tusteille, inva­lidi­paikoille ja port­tikonkien eteen, mikä tämäkin tääl­lä on tui­ki taval­lista. Eli ilman mak­sua oli­vat auton jät­täneet sinän­sä lail­lisille paikoille. 

  Lop­pu­laskel­ma oli, että se kan­nat­ti. Sakko­jen mah­dol­lisu­us on niin pieni, että riskinot­to kan­nat­taa. Pitkäl­lä aikavälil­lä jää taa­tusti voitolle, vaik­ka huonol­la tuuril­la pari täyso­sumaa tulisikin paris­sa päivässä. 

  Nyt tietysti voi Tpyy­lu­o­ma ruve­ta saivartele­maan, että pysäköin­nin valvon­ta toimisi, jos resursse­ja olisi enemmän. 

  Tähän totean, että toimisi se huumevalvon­takin var­masti jos resurssit moninkertaistettaisiin.

 27. Lisään vielä tähän pysäköin­nin­valvon­nan “toimivu­u­teen”, että kan­takaupun­gin ulkop­uolel­la se ei toi­mi sitäkään vähää. 

  Tääl­lä mei­dän esikaupunkialueel­la autot voivat olla suo­ja­tien edessä las­ten koulure­it­il­lä, pelas­tusteil­lä ym. juuri niin kauan kunnes joku valveu­tunut ja tarpeek­si suiv­aan­tunut kansalainen kaivaa kän­nykkän­sä ja soit­taa pysäköinninvalvontaan. 

  Sieltä sit­ten tule­vat, jos tule­vat… Käytän­nössä voi vain toivoa, että poli­isi ajaa muis­sa tehtävis­sä ohi ja reagoi vaar­al­lis­es­ti ole­vaan autoon. 

  Paras­ta on rivikansalaisen pitää jotain työkalu­ja, pape­ria ja kynä mukanaan ja vedel­lä naar­mu­ja kyl­keen sekä lait­taa tap­pouhkaus pyyhk­i­jään. Ei sit­ten toden­näköis­es­ti enää juuri siihen kohtaan pysäköi. 

  Uhkauk­sia voi kotona jo print­a­ta valmi­ik­si ja pitää ulkoilu­vaat­tei­den taskus­sa, jot­ta vält­tää huomio­ta herät­tävän kir­joit­telun kadun varressa. 

  Tässä työkalu­vink­ki!

  http://www.liikelahjat.fi/index.php?haku=leatherman&gclid=CMWg7pLmopkCFRWRZgod7zeUqQ

 28. Pysäköin­nin­valvon­ta toimisi, mikäli kaupun­ki palkkaisi lisää valvo­jia, joka toisi kaupungille enem­män tulo­ja kuin meno­ja, mut­ta tätä autop­uolue ei halun­nut, kos­ka autop­uolue tah­too pitää pysäköin­nin ilmaisena.

 29. 5 § (13.6.2003/515)
  Yllytys

  Joka tahal­laan taivut­taa toisen tahal­liseen rikok­seen tai sen ran­gais­tavaan yri­tyk­seen, tuomi­taan ylly­tyk­ses­tä rikok­seen kuten tekijä.

 30. Pekka,

  Mene nyt ensik­si tekemäään se rikos… Sit­ten voit uikut­taa poli­isille, että Eli­na Osmon blogilta yllyt­ti. Kat­so­taan sitten!

  Rikos pitää ollut tapah­tunut, jot­ta rikok­ses­ta yllyt­tämis­es­tä voidaan tuomita.

  Huumor­in­ta­ju ei ole kiellettyä!

 31. Eli­na, Salo­vaara sanoi sen olen­naisen. Lisään että jos meil­lä olisi lain­säädän­tö joka sal­lii yksi­tyisen pysäköin­nin­valvon­nan, niin kaikkein järkev­in­tä olisi että kaupun­ki vuokraisi huu­tokaup­paa­mal­la julkiset parkkipaikat kil­paileville yrityksille.

  Näin pysäköin­nin hin­ta määräy­ty­isi markki­noil­la, olisi yrit­täjän intres­sis­sä lait­taa hin­ta sel­l­aisek­si että paikko­ja on vähän mut­ta kuitenkin aina joitakin vapaana ja valvoa tätä. Jos naa­puriko­rt­telis­sa olisi kil­pail­e­van yrit­täjä niin ei syn­ty­isi monop­o­li­hin­noit­telua. Autoil­i­jat hyö­ty­i­sivät kun auton saisi kor­vaus­ta vas­taan hel­posti parkki­in, kaupun­ki taas saisi tuloja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.