Suunnittelematon liikenneinvestointi

Helsin­ki suun­nit­telee sato­jen miljoonien euro­jen liiken­nein­vestoin­tia täysin ilman val­tion avus­tus­ta, ohi yhdessä sovit­tu­jen seudun investoin­tio­hjelmien ja kokon­aan ilman kannattavuuslaskelmia.
Tarkoi­tan sata­mal­ta vapau­tuville alueille raken­net­tavia pakol­lisia pysäköin­tipaikko­ja. Ne mak­sa­vat ainakin 30000 euroa kap­pale ja niitä tulee ainakin 10 000. Investoin­nin hin­ta on siis ainakin 300 M€ .

Väitän, että jos näitä ei pakkomyytäisi asun­to­jen yhtey­dessä vaan ne saisi ostaa erik­seen, paljon pienem­pi määrä riittäisi.

Siel­lä, mis­sä autopaikan hin­ta on irrotet­tu asun­non hin­nas­ta, autopaikat eivät ole men­neet kau­pak­si. Tätä havain­toa on tulkit­tu kahdel­la täysin päin­vas­taisel­la taval­la. Normipuolueen mielestä se osoit­taa, ettei parkkipaikkaa voi erot­taa asun­non hin­nas­ta. Markki­na­puolueelle se osoit­taa, että nor­mi määrää liikaa pysäköin­tipaikko­ja, jot­ka eivät ole hin­tansa arvoisia.

Epälo­ogisimpia argu­ment­te­ja hin­to­jen erot­tamiseen on, ettei­hän taval­lisel­la kansalaisel­la ole varaa mak­saa pysäköin­tipaikas­ta 30 000 euroa. Ehkä ei ole, mut­ta miten asi­aa paran­taa se, että ostamis­es­ta tehdään pakollista.

Moni helsinkiläi­nen tarvit­see autoa vain käy­dessään mökil­lä tai muuten kaupun­gin ulkop­uolel­la. Auto seisoo pääosan ajas­ta pysäköin­tipaikalla. Jos pysäköin­tipaik­ka mak­saisi sen minkä se oikeasti mak­saa, per­he vuokraisi auton sil­loin kun sitä tarvitsee.

Helsin­ki on tekemässä kallista virheinvestointia.

52 vastausta artikkeliin “Suunnittelematon liikenneinvestointi”

 1. Joo, hyvin toimeen­tule­vat (eli autoil­e­vat) ihmiset muut­takoot vaan Espooseen.

  Autot­tomat hip­it, työt­tömät ja juopot ter­ve­menoa Kalasatamaan.

  Näin läh­tee Helsin­ki nousuun!

 2. Helsingistä on viime vuosi­na kovasti oltu tekemässä metropo­lia, mik­sei auto­jen suh­teenkin toimit­taisi kuten oike­as­sa metropolissa?

  Auton omis­ta­ja han­kkii autolle pysäköin­tipaikan taloudel­lis­es­ti järkevästä paikas­ta (päät­tää itse mis­tä ja mihin hin­taan). Sat­un­naiseen käyt­töön tarvit­ta­van auton paik­ka voi olla järkevää han­kkia varsin kaukaakin asuin­paikas­ta, jos sinne pääsee hyvin julk­isil­la — jos siis auton halu­aa omis­taa eikä vuokra­ta. Näin ovat eräi­den maail­man suurkaupunkien asukkaat tehneet jo vuosikymmeniä. 

  HS:ssa oli jut­tu, jos­sa iso otsikko antoi ymmärtää, että pysäköin­tipaikko­ja ei koh­ta enää pakkomyytäisi asun­to­jen mukana. Tarkem­min kat­soen kävi ilmi, että parin talon (kym­menistä tai sadoista raken­net­tavista) kohdal­la hark­i­taan täl­laista. Mik­sei saman tien kokeil­la kokon­aisel­la uudel­la kaupungi­nos­al­la? Ei siitä pahempi virhe voi tul­la kuin esim. Merihaasta…

 3. “Normipuolueen mielestä se osoit­taa, ettei parkkipaikkaa voi erot­taa asun­non hin­nas­ta. Markki­na­puolueelle se osoit­taa, että nor­mi määrää liikaa pysäköin­tipaikko­ja, jot­ka eivät ole hin­tansa arvoisia.”

  Entäpä jos syynä onkin kaupun­ki joka sot­kee markki­nat tar­joa­mal­la ilmaista pysäköin­tiä kadun­var­sil­la ja mak­sat­taa lystin veron­mak­sajil­la menete­tyn raken­nu­soikeu­den muo­dos­sa. Onko Helsingis­sä vielä yhtään sel­l­aista aluet­ta jos­sa käytän­nössä ilmainen kadun­var­sipysäköin­ti ei olisi autopaikan ostamisen/vuokraamisen vaihtoehto ?

  Mik­si ostaa hal­li­paik­ka jos lähem­mäs kadun­var­teen voi pysäköidä ilmaiseksi ?

 4. “Jos pysäköin­tipaik­ka mak­saisi sen minkä se oikeasti mak­saa, per­he vuokraisi auton sil­loin kun sitä tarvitsee.”

  Tai menisi muualle asumaan.

  Eikö täl­laiset ole­tuk­set ole aika vaar­al­lisia? Esim. Helsin­gin liiken­nesu­un­nit­telun yht­enä ohjen­uo­rana näyt­tää ole­van liiken­teen han­kaloit­ta­mi­nen. Tehdään kapei­ta katu­ja ja puolen kadun levyi­nen jalka­käytävä, jot­ta tiel­lä olisi vaikea ajaa. Sil­lä seu­rauk­se­na, että kun kadun var­res­sa on auto­ja parkissa, kak­si autoa ei mah­du kohtaa­maan ilman, että toinen väistää jalka­käytävälle. Kas, liiken­teen vaikeut­ta­mi­nen ei vienytkään ihmisiä joukkoli­iken­teen käyt­täjik­si, seu­rauk­se­na oli kiukkuisia autoile­via ihmisä ja kaik­ki paikat piukas­sa autoja.

  Min­un ei ole vaikea päät­tää, mis­tä haen kuusi­henkisen per­heeni viikon ruokaos­tok­set: sieltä, mihin auton saa ilmaisek­si parkki­in ja mis­sä tavarat saa ostoskär­ryl­lä suo­raan autoon. Jos park­ki menee mak­sullisek­si, menen muualle. 

  En myöskään ihm­met­tele, mil­lä vien lapset kah­teen eri kaupungi­nosaan koulu­un ja päiväkoti­in, ja vielä kol­man­teen kaupungi­nosaan itse töi­hin. En ole kokeil­lut, paljonko julk­isil­la menisi aikaa, kak­si tun­tia ei var­masti riit­täisi. Vai­h­to­ja tulisi neljä tai viisi.

 5. Kaj Luukolle ja Teemu K:lle:

  Jos henkilöl­lä on nyt mah­dol­lisu­us ostaa asun­to ja autopaik­ka 250 000 eurol­la ja pelisään­töjä muutet­taisi­in niin, että hän voi yhä ostaa asun­non ja autopaikan 250 000 eurol­la tai jos halu­aa pelkän asun­non 220 000 eurol­la, mik­si ihmeessä tämän sään­tö­jen muu­tos saisi hänet muut­ta­maan Espooseen?

 6. Huo­masin taan­noin, että Helsin­gin kaupun­ki tar­joaa auto­jen pitkäaikaissäiltys­tä Tat­tarisuol­la (bus­si 75:lla reilu 20 min­u­ut­tia Rauta­tien­to­ril­ta). Hin­ta 30 euroa kuukausi, 360 vuodessa. Onhan se valais­tu ja var­tioitu, eli hin­ta on ihan kohtu­ulli­nen, mut­ta on kuitenkin tähän suh­teutet­tuna vähin­tään outoa että autoaan voi pitkäaikaispysköidä esim. Eirasss 36 euron vuosihintaan.

 7. Suomes­sa riit­tää paikko­ja jos­sa voi autoilla,
  “Min­un ei ole vaikea päät­tää, mis­tä haen kuusi­henkisen per­heeni viikon ruokaos­tok­set: sieltä, mihin auton saa ilmaisek­si parkki­in ja mis­sä tavarat saa ostoskär­ryl­lä suo­raan autoon. Jos park­ki menee mak­sullisek­si, menen muualle.”

  Mielestäni Suomeen sopii yksi kaupun­ki, Helsin­ki, jos­sa jalankulk­i­ja, junail­i­ja, pyöräil­i­ja on valloilla. 

  Kun Suomes­sa ker­ran saa asuin­paikkansa vapaasti vali­ta, antaa nur­mi­järveläis­ten vapaasti asua siel­la ja autoil­la kyl­läk­seen, kun me helsinkiläiset nau­ti­taan rait­ti­ista hip­pi meri-ilmas­ta jalan.

  Eli mah­dol­lisim­im­man kalli­ik­si vaan kaik­ki parkkipaikat ja autot Espooseen!

 8. Nyt kun sekä Kalaran­taan että Jätkäsaa­reen raken­netaan kokon­ainen uusi kaupungi­nosa olisi sopi­va het­ki siir­tyä kaupungi­nosa kohtaiseen pysäköintiin.
  Parem­paa paikkaa kuin Jätkäsaari ei tähän ole ole­mas­sakaan. Sisää­na­jo­tien alku­un pysäköin­ti­ta­lo ja ajok­iel­tomerk­ki. Ne ketkä halu­a­vat ja tarvit­se­vat, osta­vat paikan pysäköin­ti­talosta ja fil­laroi­vat tai kävelevät koti­in. Toki alueelle on help­po jär­jestää liit­tymäkul­je­tuk­sia p‑talolta asuinalueelle. Tämä tietenkin mak­saisi, mut­ta sehän olisi vapaae­htoista. Näi­den sukku­la bussien lisäk­si alueelle ei huoltoli­iken­teen lisäk­si juuri muu­ta autoli­iken­net­tä tarvit­taisi. Eikös sinne ole tarkoi­tus vetää kiskot ja raitiovaunut.

 9. Yksi tapa olisi rak­en­taa noin 50% paikoista ja pitää ne kokon­aan omi­na yhtiöinä. Lisäk­si alueelle voitaisi­in tehdä kaavaan varaus lopuille paikoilee esim. Uuteen paikkaan tai van­ho­jen laa­jen­tamiseen. Sil­loin jos paikat lop­pu­vat tuol­la 30ke:n hin­nal­la niitä olisi mah­dol­lista tehdä lisää. lisäk­si rahaa ei sitou­tu­isi turhaan parkkipaikkoi­hin, mut­ta niiden täy­den­tämi­nen tarvit­taes­sa olisi mahdollista.

  Tämä tietenkin aiheut­taisi sen, että parkkipaikat eivät olisi lois­ta­va sijoi­tusko­hde, mut­ta eiväthän ne ole nytkään. Lisäk­si uudel­la alueelle ei ole pakko tehdä pitkäaikaista kadun­var­si pysäköintiä.

  Kokon­aan toinen asia on helsin­gin lep­su pysäköin­in­valvon­ta ja liian pieni virhe­mak­su. Kun ne edes saataisi­in kun­toon, voisi hal­li­paikatkin kiin­nos­taa. Itse toden­nut, että yleen­sä ei kan­na­ta mak­saa parkkia- tai hal­li­mak­sua, vaan pitää auto sakkopaikalla.

 10. ps. nykyään Espoos­sa asu­vana mak­san parkkipaikas­ta läh­es sen kuukaudessa, mitä mak­soin keskus­tas­sa vuodes­ta. Eli en ainakaan ilmaisen parkkipaikan takia muut­tanut Espooseen.

 11. Osmo,

  Sinähän vas­t­a­sit jo tuos­sa alku­peräisessä postauk­ses­sasi omaan kysymyk­seesi: “Siel­lä, mis­sä autopaikan hin­ta on irrotet­tu asun­non hin­nas­ta, autopaikat eivät ole men­neet kaupaksi.”

  Eli autoil­e­vat ihmiset — ja kiis­tat­ta ne autoil­e­vat ihmiset myös ovat ne parhaat veron­mak­sa­jat — hakeu­tu­vat sinne, mis­sä autoilua ei ole han­kaloitet­tu: Nur­mi­järvelle, Espooseen, jne.

  Vas­taavasti autoil­e­vat helsinkiläiset eivät mene raitio­vaunul­la keskus­tan Stock­an herkku­un viikon ruokaos­tok­sille. He huraut­ta­vat autol­la kehä­tien kupeeseen automar­ket­ti­in, jos­sa on ilmainen pysäköinti.

  PS: itse inhoan yksi­ty­isauto­ja, tarkem­min sanoen yksi­ty­isautoilun hait­to­ja kuten melua, mut­ta yksi­ty­isautoile­vien karkot­ta­mi­nen pois Helsin­gin niemeltä ei vähen­nä autoilua, se vain siirtää sen muualle. Samal­la lähtevät ne parhaat veron­mak­sa­jat. Jäl­jelle Helsin­gin ghet­toon jäävät nämä niin san­otut vähälah­jaiset ja monion­gel­maiset. Helsin­ki nousuun!

 12. En allekir­joi­ta väitet­tä, että pysäköin­tipaikat eivät menisi kau­pak­si, jos ne myy­dään eril­lis­inä hyödykkeinä. Olen asunut 25 vuot­ta taloy­htiössä, jos­sa alun perin autopaikat myyti­in omi­na osakkeinaan. Kaik­ki on men­nyt kau­pak­si ja ko osakkei­den hin­ta on kehit­tynyt liki­main asun­to­jen hin­to­jen kanssa samaa tahtia.

  Ark­i­havain­toni on tietysti kovin pieniotoksi­nen, mut­ta rohkai­se­va. Mik­si ne eivät menisi kau­pak­si ? Voi olla, että aika moni vuokraisi paikan tai pysäköin­tioikeu­den asun­toalueeltaan ostamisen sijasta.

 13. Mik­si ihmiset omis­ta­vat auto­ja, moot­toripyöriä, mopo­ja, moot­toriveneitä, pesukonei­ta, tele­vi­soi­ta, radioi­ta, tietokonei­ta, jne??? Jos ei, niin sähköä kuluisi paljon vähem­män. Jotenkin tun­tuu, että OS:lle ja yleen­sä vihreille ei mikään ole niin paha asia kuin auton omistaminen.
  OS hoi­da nyt siel­lä val­tu­us­tossa, että kaikissa tule­vis­sa asun­to­ju­tuis­sa ei autopaikko­ja saa, ellei niistä mak­sa Sin­un esit­tämäsiä hin­to­ja. Odotan mie­lenki­in­nol­la ihmis­ten kan­nan­ot­to­ja asi­aan. Samaan kat­e­go­ri­aan kuu­luu mielestäni vihrei­den aja­mat ruuhka­mak­sut. Siitä vaan oikein tosis­saan niitä aja­maan ja kat­so­maan miten käy. Ymmär­rän kyl­lä, että teikäläisille on hienoa, kun kaupungis­sa on kovin paljon vähem­män auto­ja (ei kyl­lä 6 euroa/pvä paljon vaikuta).
  Minus­ta olisi kyl­lä asial­lista kysyä kansalais­ten mielipi­det­tä näistä asioista, jol­loin saataisi­in ainakin porukan mielipi­de esi­in. Toki ymmär­rän, että tilanne olisi autol­liset vas­taan autot­tomat, mut­ta ehkä olisi kuitenkin hyvä. Senkin ymmär­rän, että vihreät itkevät maa­pal­lon puoles­ta, mut­ta olisiko ehkä syytä aloit­taa jostain muus­ta kuin autoil­i­joista. Olisiko ehkä järkeväm­pää ainakin aluk­si pyrk­iä vaikut­ta­maan sähköau­to­jen kehit­tämiseen ja käyttöönsaattamiseen.
  Muut­takaa siel­lä se parkkipaik­ka pykälä ja kat­sokaa mitä sit­ten tule­vaisu­udessa tapah­tuu. Kyl­lähän autoil­e­va asun­nonos­ta­ja var­masti osaa ratkaisun­sa tehdä. Ehkä OS on tyy­tyväi­nen, kun tule­vaisu­udessa kaik­ki autoil­i­jat asu­vat muual­la kuin Hesas­sa. Ei se logi­ik­ka vielä pure, että ostat asun­non A eurol­la ja sit­ten B eurol­la parkkipaikan, kun jon­nekin sen auton saa kuitenkin, ellei sekin tehdä mah­dot­tomak­si tai ainakin aika riskaa­be­lik­si. Ymmär­rän tietysti, ettei autot­tomaa kiin­nos­ta mak­saa parkkipaikoista asun­non oston yhtey­dessä, mut­ta moniko­han tänään asun­non osta­ja on auto­ton? Ei teitä mak­sukyky­isiä vihre­itä vielä niin kovin paljon ole ja niil­lä mak­sukyky­isil­lä taitaa auto olla (ei OS:lla, tiedän). Minus­ta pitäisi ottaa jär­ki käteen tässä jutus­sa ja kehitel­lä ajatuk­sia joil­la olisi jotain annet­tavaa, eikä aina vaan ajatel­la ran­gaista auton omis­ta­jia, jot­ka mielestäni jo nyt mak­sa­vat aika paljon eri­laisia vero­jut­tu­ja oston ja käytön mukana.
  Onko auton käyt­täjä ja ydin­voiman kan­nat­ta­ja vihrei­den pahin vihollinen/täysi idiootti??
  Mik­si kaupun­ki ei lope­ta parkkipaikko­jen vaa­timisen uusien talo­jen yhtey­dessä ja han­kaloi­ta muu­ta pysäköin­tiä riit­tävästi, jol­loin joku yksi­tyi­nen rak­en­taa niitä paikko­ja jol­lain taval­la ja myy/vuokraa niitä sit­ten? Jos joku ei pidä jutus­ta, voi sil­loin men­nä johonkin muualle. Täl­lä jutul­la lop­puisi ainakin val­i­tus parkkipaikko­jen hirveistä hin­noista ja OS saisi muu­ta­man talon lisää (ehkä) jonnekin.
  Kaikel­la ystävyydellä.

 14. Voisiko tosi­aan asi­at olla niin ruusu­is­es­ti, että jos asun­to­jen ja autopaikko­jen pakkokytkök­sen saisi puret­tua, autopaikat­toman asun­non voisi ostaa 30 000 euroa nyky­isiä hin­to­ja halvem­mal­la? Kuu­lostaa liian hyvältä ollak­seen totta.

 15. Sam­po: Voisiko tosi­aan asi­at olla niin ruusu­is­es­ti, että jos asun­to­jen ja autopaikko­jen pakkokytkök­sen saisi puret­tua, autopaikat­toman asun­non voisi ostaa 30 000 euroa nyky­isiä hin­to­ja halvem­mal­la? Kuu­lostaa liian hyvältä ollak­seen totta.

  Aiheelli­nen huoli. Kaupung­in­hal­li­tuk­sen päätök­sen mukaan Jätkäsaa­res­sa autot­tomien talo­jen rak­en­tamista kokeil­laan kaupun­gin omas­sa tuotan­nos­sa. Yksi­tyisessä tuotan­nos­sa­han alem­mat raken­nuskus­tan­nuk­set (ei parkkipaikarak­en­tamista) eivät vält­tämät­tä näy asun­to­jen hin­nois­sa. Tähän pitää kehit­tää jokin mekasnismi.

 16. MIVa:lle

  Autoil­i­joil­la on näköjään aivan oma logi­ikkansa. Jos henkilöl­lä on aiem­min tar­jol­la vain ain­toe­hto A ja sen rin­nalle tuo­dan vai­h­toe­hto B säi­lyt­täen A, miten hänen ase­mansa voi huonon­tua. Jos autoil­i­ja joutuu nytkin mak­samaan autopaikas­taan 30 000 euroa asun­non oston yhtey­dessä, miten hänen ase­mansa huononee, jos hän joutuu tekemään sen jatkos­sakin, mut­ta saa sen rin­nalle mah­dol­lisu­u­den ostaa asun­non myös ilman autopaikkaa.

 17. Jos pelätään, että raken­nus­li­ik­keet panevat autoapik­ka-alen­nuk­sen liiveisi­hin­sä ja kuvit­tel­e­vat kuitenkan saa­vansa asun­not myy­dyik­si, mik­si he eivät nos­taisi aus­nto­jen hin­to­ja muutenkin, jos ne ker­ran ovat ali­hin­noitel­tu­ja kysyn­tään nähden.

  Autopi­akkanor­mi kos­kee myös Hitas-tuotan­toa ja Ara­va-vuokr­fa-asun­to­ja, jois­sa autopaikan hin­ta ainakin siir­tyy suo­raan hin­toi­hin ja vuokriin.

 18. Osmo: “Jos henkilöl­lä on aiem­min tar­jol­la vain ain­toe­hto A ja sen rin­nalle tuo­dan vai­h­toe­hto B säi­lyt­täen A, miten hänen ase­mansa voi huonontua.”

  Ehkä se logi­ik­ka on tämä: Vai­h­toe­hto A on aina paras vai­h­toe­hto. Jos tar­jol­la on myös B, joku voi hak­sah­taa val­it­se­maan sen ja menet­tää hyv­in­voin­tia sen seurauksena.

  Tämähän on klassi­nen tilanne peleis­sä. Joskus kan­nat­taa antaa vas­tus­ta­jalle mah­dol­lisu­us vali­ta A:n ja B:n väliltä, vaik­ka voisikin pela­ta niin, että ei anna val­in­taa, siinä toivos­sa, että vas­tus­ta­ja val­it­see väärin.

  😉

 19. Vierailin hil­jat­tain Espoos­sa kahdessa uudehkos­sa ker­rostalos­sa. Molem­mis­sa oli autopaikat raken­net­tu pihan alle. Pihat oli­vat vihre­itä ja vehre­itä — paljon istu­tuk­sia, grillin ympäril­lä istu­in­ryh­miä, las­ten leikkipaik­ka ja huvi­ma­jakin. Ei auton autoa näkyvil­lä, eikä myöskään yhtään tuh­lat­tua tonttimaata!

 20. Onko tämän kom­mentin (9:22) kir­joit­tanut sama Art­turi Björk, joka yleen­sä ylistää sitä, kuin­ka kaik­ki olisi hyvin, jos ere­htymät­tömän ihmiset voisi­vat toimia vapaasti ilman hol­hous­ta ere­htymät­tömil­lä markkinoilla.

 21. “Jos henkilöl­lä on aiem­min tar­jol­la vain ain­toe­hto A ja sen rin­nalle tuo­dan vai­h­toe­hto B säi­lyt­täen A, miten hänen ase­mansa voi huonon­tua. Jos autoil­i­ja joutuu nytkin mak­samaan autopaikas­taan 30 000 euroa asun­non oston yhtey­dessä, miten hänen ase­mansa huononee, jos hän joutuu tekemään sen jatkos­sakin, mut­ta saa sen rin­nalle mah­dol­lisu­u­den ostaa asun­non myös ilman autopaikkaa.”

  Eikös tämän jutun juoni nimeno­maan ollut sel­l­ainen, että autopaikko­jen rak­en­tamiskus­tan­nuk­sia ei enää tasat­taisi autol­lis­ten ja autot­tomien kesken? Sil­loin­han autoil­i­jan tilanne olisi tosi­aan huonom­pi kuin nyt.

 22. Osmo: Se oli sarkas­mia, eli en pidä toden­näköisenä, että autoil­e­va asun­nonos­ta­ja kär­sisi siitä, että hänelle annetaan val­in­ta A:n ja B:n välil­lä sen sijaan, että tar­jo­taan pelkkä A. (On kuitenkin teo­ri­as­sa mah­dol­lista, että näin käy…)

  ps. En ole sitä mieltä, että ihmiset tai markki­nat oli­si­vat erehtymättömiä.

  Ne vain ere­htyvät keskimäärin vähem­män kuin hol­hoo­jat ja me emme voi tun­nistaa niitä tapauk­sia, mis­sä hol­hoo­jat ere­hty­i­sivät harvemmin.

 23. Sinähän vas­t­a­sit jo tuos­sa alku­peräisessä postauk­ses­sasi omaan kysymyk­seesi: “Siel­lä, mis­sä autopaikan hin­ta on irrotet­tu asun­non hin­nas­ta, autopaikat eivät ole men­neet kaupaksi.”

  Eli autoil­e­vat ihmiset — ja kiis­tat­ta ne autoil­e­vat ihmiset myös ovat ne parhaat veron­mak­sa­jat — hakeu­tu­vat sinne, mis­sä autoilua ei ole han­kaloitet­tu: Nur­mi­järvelle, Espooseen, jne.

  Kor­vaani kalskah­taa ter­mi “autoil­e­va ihmi­nen”, ikäänkuin se olisi jonki­lainen luon­teen­pi­irre. Toki on ihmisiä jot­ka suh­tau­tu­vat puoles­ta tai vas­taan auto­ja kohtaan todel­la into­hi­moi­ses­ti (“heti kun on varaa niin ostan kun­non auton!” vs. “en IKINÄ voisi ostaa autoa!”), mut­ta sanois­in, että suurin osa ihmi­sistä tekee autonos­topäätök­sen­sä rationaalisesti.

  Jos asun­to sisältää hin­nas­saan autopaikan, niin mikä jot­tei, voihan sen auton per­heelle ostaakin, vaik­ka käyte­tyn. Jos ei, niin mik­sei pis­tetä säästöjä sukan­var­teen ja men­nä vuokra-autol­la/­tak­sil­la/julk­isil­la?

  Jos se auto on aivan vält­tämätön jollekin per­heelle, niin kuten Osmo sanoi, ei mikään estä sitä autopaikkaa osta­mas­ta käypään hin­taan. Mut­ta ainakin tässä esite­tyssä mallis­sa sen auton omis­tamisen todel­li­nen hin­ta on läpinäkyvää, eikä ketään pakote­ta osta­maan “auto-optio­ta” mitä ei aio käyttää.

 24. “Eikös tämän jutun juoni nimeno­maan ollut sel­l­ainen, että autopaikko­jen rak­en­tamiskus­tan­nuk­sia ei enää tasat­taisi autol­lis­ten ja autot­tomien kesken? Sil­loin­han autoil­i­jan tilanne olisi tosi­aan huonom­pi kuin nyt.”

  Ei se nyt ihan noinkaan mene, kos­ka autopaikko­ja raken­netaan sen ver­ran vähem­män, että ne edelleen mak­sa­vat saman ver­ran. Autot­tomat toki suh­teel­lis­es­ti rikas­tu­vat autol­lisi­in näh­den, mut­ta sitä ei voine pitää vääryytenä, kun nykyisessä tilanteessa autol­liset ovat saa­neet etua, kos­ka autot­tomien on autopaik­ka pakko ostaa ;).

 25. Arto Tuki­ainen: Jos olete­taan, että ne asun­non omis­ta­jat, jot­ka eivät tarvitse autopaikkaa eivät anna autopaikkaa käyt­töön alle sil­lä hin­nal­la minkä arvoisia paikat ovat auton käyt­täjille, niin valin­nan lisäämi­nen ei huonon­na autoil­i­joiden ase­maa. (Kos­ka autoil­i­jat eivät pääse hyö­tymään “ylimääräi­sistä” autopaikoista.)

  Tuo ole­tus on tosin luul­tavasti väärä, eli ainakin minä uskon, että autoil­i­joiden suh­teelli­nen ase­ma heikke­nee. Pidän tätä täysin oikeutet­tuna, kos­ka minus­ta omien val­in­to­jen­sa kus­tan­nuk­sia ei saa mak­sat­taa muilla.

 26. Huh, pitäisi mei­dänkin han­kkia se auto ettei leimat­taisi huonok­si veron­mak­sa­jak­si, monion­gel­maisek­si, heikko­lah­jaisek­si tai mik­si lie. Tai hipik­si, hyi kamala!

  En vaan kek­si mihin sil­lä ajet­taisi­in, kun työ­paikat ja har­ras­tuk­set on aina olleet lyhyen käve­ly- tai bus­si­matkan päässä. En ole koskaan ostanut viikon ruokaos­tok­sia ker­ral­la vaan käväisen lähikau­pas­sa ohi­men­nessäni sitä mukaa kun jotain tarvitsee.

  Meil­lä tosin on vas­ta yksi lap­si. Jos niitä lap­sia kauhean mon­ta lisää meille vielä suo­daan niin sit­ten täy­tyy kyl­lä ker­rostalokolmios­ta muut­taa jon­nekin syr­jem­mälle halvem­pi­en neliöhin­to­jen perässä ja tulee se auto senkin takia tarpeelliseksi.

  Mut­ta jos olisi varaa muut­taa sinne Kalasa­ta­maan niin kai siel­läkin ilman autoa pär­jäisi, riip­puu tietenkin tuleeko sinne lähikau­pat ja muut palvelut.

 27. Osmo, Teemu K kai ilmeis­es­ti yrit­tää sanoa, että autoil­i­jat on niin hyviä veron­mak­sajia, asi­akkai­ta, jne. että pysäköin­tiä pitää sub­ven­toi­da näi­den houkut­telemisek­si. Tuo logi­ik­ka että hyvä­tu­loisia pitää sub­ven­toi­da on kiehto­vaa, kokoomus ainakin joskus halusi että kaavoite­taan iso­ja omakoti­talo­tont­te­ja ker­ros- tai riv­i­talo­jen sijaan kaupun­gin maalle jot­ta saadaan hyviä veronmaksajia.

  Tämä tarkoit­taa että kaupun­gin maan arvos­ta tip­puu nol­la perästä, mikä pistää kysymään että ketä nämä veron­mak­sa­jat ovat jot­ka ovat niin hyvä­tu­loisia että heille täy­tyy myy­dä maa­ta puoli-ilmaisek­si (ral­likuskiosas­to jol­la on varaa mak­saa huvi­la­ton­tis­taan ker­rostalo­ton­tin hin­ta on asia erik­seen). Samoin on jotenkin vaikea hah­mot­taa kuka tämä suu­rit­u­loinen on jol­la ei ole varaa mak­saa pysäköinnistä.

  Mut­ta yritetään. Meil­lä on kak­si tule­vaa poten­ti­aal­ista Jätkäsaareleista, Rane niin kuin ratik­ka ja Ahti niin kuin auto. Olete­taan että Ranelle on pienem­mät tulot, toisaal­ta jos hänelle nyt on ylipään­sä varaa ostaa asun­to Jätkästä, niin on ne nyt vähin­tään 40 000 vuodessa, n. 3000 kuus­sa, eli suht nor­maali helsinkiläi­nen korkeakoulutettu.

  Mut­ta Ahti tienää vielä enem­män, joten hänen houkut­telemisek­seen kaupungin­isät päät­tävät tar­jo­ta ilmaisen pysäköin­tipaikan. Olete­taan, että tämä mak­saa kaupungille sen 30 000 menetet­tynä raken­nu­soikeu­ta, louhin­taku­luina, tms. Lisäk­si voi huo­let­ta olet­taa että yksi auto lisää tiein­vestoin­tien tarvet­ta keskimäärin saman ver­ran, menee alakant­ti­in mut­ta las­ke­taan nyt Ranen kiskoillekin joku hin­ta, ja sovi­taan että ero on tuo 30 000. Eli tämän parem­man veron­mak­sa­jan hin­ta on 60 000, san­o­taan 3000 vuodessa. Tämä tarkoit­taa että Ahdin tulot pitäisi olla n. 55 000 vuodessa, että kaupun­ki saisi omansa takaisin.

  En pidä tuol­laista 20 000 euron eroa keskimäärin uskot­ta­vana. Autot sinän­sä on suht halpo­ja, kovin har­val­la autot­to­muus johtuu siitä ettei siihen ole varaa. Muuten, eniten auto­ja per asukas Pääkaupunkiseudun kaupungeista on Van­taal­la mis­sä on myös keskimäärin pien­im­mät tulot.

 28. Osmo S:
  “Kun Teemu K vielä ker­toisi, miten autoilua siinä vaikeutetaan, että ei ole pakko ostaa autopaikkaa, mut­ta saa sen tehdä.”

  Vas­taan epäko­hteliaasti vas­takysymyk­sel­lä. Laite­taan ne pyöräkel­lar­itkin pyöräil­i­jöi­den itsen­sä mak­set­taviksi. Lie­nee kohtu­ullista että pyöräil­i­jät vas­taa­vat itse kus­tan­nuk­sis­taan kun ker­ran autoilijatkin?

  Yhden auton paikalle mah­tuu noin 10 pyörää joten pyörä­paikan hin­ta on 3000 euroa. Mon­tako pyörää tei­dän taloudessanne Osmo on?

 29. Teemu K:

  “Laite­taan ne pyöräkel­lar­itkin pyöräil­i­jöi­den itsen­sä mak­set­taviksi. Lie­nee kohtu­ullista että pyöräil­i­jät vas­taa­vat itse kus­tan­nuk­sis­taan kun ker­ran autoilijatkin?

  Yhden auton paikalle mah­tuu noin 10 pyörää joten pyörä­paikan hin­ta on 3000 euroa.”

  Ei ollenkaan mah­do­ton ehdo­tus. Kyl­lä min­ulle kel­paisi myös 27000 euron alen­nus asun­non hinnassa.

 30. “Vas­taan epäko­hteliaasti vas­takysymyk­sel­lä. Laite­taan ne pyöräkel­lar­itkin pyöräil­i­jöi­den itsen­sä mak­set­taviksi. Lie­nee kohtu­ullista että pyöräil­i­jät vas­taa­vat itse kus­tan­nuk­sis­taan kun ker­ran autoilijatkin?

  Yhden auton paikalle mah­tuu noin 10 pyörää joten pyörä­paikan hin­ta on 3000 euroa. Mon­tako pyörää tei­dän taloudessanne Osmo on?”

  Helsingis­sä ei kuitenkaan tai­da olla sään­töä, että talo­ja raken­net­taes­sa on pakko vara­ta kaikille asun­noille tiet­ty määrä polkupyöräti­laa. Lisäk­si polkypyörä­paikat ovat var­maan halvem­pia, kun sisään­men­oväyläk­si riit­tää kapeampi reit­ti; pyörää voi jopa kan­taa portaissa.

 31. Aiem­mas­sa viestisäi­keessä oli se ehdo­tus, että uusien parkkipaikko­jen rak­en­tamista tuet­taisi­in asukaspysäköin­ti­mak­su­jen koro­tuk­sil­la. Siis vaik­ka autoil­i­jat tosi­aan jou­tu­isi­vat mak­samaan paikkansa itse, niin kus­tan­nuk­set eivät nousisi aivan kohtu­ut­tomik­si. (Särelä: vaik­ka parkkipaikko­ja raken­net­taisi­in uud­is­tuk­sen jäl­keen vähem­män, niin ei se kyl­lä autopaikallis­ten asun­to­jen osta­jan ase­maa parantaisi.)

 32. Osmo ehdot­taa tämän Jätkäsaari-asian kanssa vähän taka­puoli edel­lä puuhun men­e­mistä. Ensin suun­nitel­laan kaupungi­nosa joka on mit­ta­suhteil­taan tavanomaisen yksi­ty­isautove­toinen ja vas­ta tämän jäl­keen yritetään vähen­tää pysäköintipaikkoja.

  Sitä mukaa kun elin­ta­so nousee, väitän että keskimääräistä asukas­ta kiin­nos­taa sijoite­tun pääo­man tuot­to entistä vähem­män. Auto makaa tallis­sa vaik­ka sitä käytet­täisi­inkin vain viikon­lop­puisin, tarpeet­tomankin suuri mer­inäköalaa­sun­to han­ki­taan kaupungista jnpp. Normin mukaiset paikat menevät Jätkäsaaren kaltaises­sa ympäristössä kau­pak­si ennem­min tai myöhem­min, alim­i­toit­ta­mi­nen tarkoit­taisi sitä että katu­ti­la muut­tuu aikanaan auto­varas­tok­si kuten muual­lakin kan­takaupungis­sa. Jätkäsaa­res­sa asia on eri­tyisen oleelli­nen, tilan­net­ta kun ei tietääk­seni voi jäl­keen­päin louhi­mal­la korjata.

  Autot­tomista kaupungi­nosista: Helsin­ki-Van­taan lentoase­man ter­mi­naal­i­ti­lat on hyvä esimerk­ki hyvä­tu­loisille raken­netus­ta autot­tomas­ta kaupungi­nosas­ta. Ter­mi­naalien yhteispitu­us yhdyskäytävi­neen lie­nee jos­sain kilo­metrin paikkeil­la, mut­ta kaikkialle pääsee kävellen ja mit­ta­suh­teet ovat kohdal­laan ilman että reit­te­jä katkaistaan ylim­i­toite­tu­il­la liiken­nejär­jeste­ly­il­lä, tarvit­ta­vat palve­lut on hyvin sijoitet­tu ja jatkos­sa alueen keskelle saadaan raidey­hteyskin. Kaupungi­nos­apysäköin­ti on pön­töis­sä alueen ulkop­uolel­la, niistä kulku alueelle lämpimis­sä sisätilois­sa kär­ry­jenkin kanssa.

  Väitän että Helsin­ki-Van­taan lentoase­ma, Itäkeskus, Kampin keskus tai jopa nämä kehien toimis­toge­tot (sisäiseltä rak­en­teeltaan, siis) ovat paljon lähempänä todel­lista markki­nave­toista autot­to­muut­ta kuin mitä Helsin­gin kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­to saa kaupungi­nosis­sa aikaan.

  Jätkäsaari autot­tomana kaupungi­nosana on jo pilat­tu mah­dol­lisu­us, Her­ne­saari on mit­ta­suhteil­taan paljon real­is­tisem­pi, kan­nat­taisi ehkä panos­taa siihen ennen kuin saamme kaa­van jos­sa alueen halkaisee yksi ylileveä baana jon­ka keskel­lä on muu­ta­ma muka-tuu­len­suo­jil­la varustet­tu ratikkapysäkki.

 33. Teemu K ei ole ilmeis­es­ti koskaan käynyt pyöräkel­laris­sa, kek­seliäät asukkaat sullo­vat hel­posti puolen sataa pyörää parkkipaikan kokoiselle alueelle.

  Spot­tu voi olla oike­as­sa siitä, että jatkos­sa ollaan valmi­ita mak­samaan paikoista. Mut­ta ei tuo Jätkäsaari sav­i­maana kai mitenkään poikkea vaik­ka siitä mudas­ta mihin Elielin parkki­hal­li on tehty. Toden­näköis­es­ti se 45 000 euroa per paik­ka on nimeno­maan täl­laiseen maa­han, peruskallioon pitäisi olla halvempaa.

  Mut­ta kaavoit­ta­ja voi toki vaa­tia tekemään riit­tävästi maanalaista tilaa. Kun­han ei määrää sen käyt­töä (vas­taavasti en ymmär­rä mitä se kaupungille kuu­luu onko jos­sain huoneis­tossa asunto‑, toimis­to- vai liiketi­laa…) Jos markki­nat tuolle tilalle nyt vähänkään toimii, niin siel­lä on sit­ten autopaikko­ja, varas­toa, säh­ly­hal­lia, eloku­vateat­te­ria, jne. sen mukaan mikä parhait­en tuot­taa. Esimerkik­si parkki­hal­li Hakaniemen­tien torin alla on silmämääräis­es­ti tehty niin että tarvit­taes­sa parkki­hal­li voidaan laa­jen­taa sen urheilukeskuk­sen tilalle.

 34. Mik­si autopaikat pitäisi myy­dä asun­to­jen yhtey­dessä, tai edes erik­seen? Helsin­ki voisi pitää autopaikat omis­tuk­ses­saan, kun se ne ker­ran raken­net­tavak­si sanelee, ja vuokra­ta ne samal­la taval­la kuin mitä taloy­htiötkin. 50 euron kuukausi­hin­nal­la autopaik­ka mak­saisi itsen­sä takaisin 40 vuodessa. Tätä tietenkin sekoit­taa jos tar­jol­la on myös saman tahon omis­ta­ma puoli-ilmainen kadun­var­si­park­ki, mut­ta tilanne voidaan hoitaa kadun­var­si­park­keer­auk­sen kokon­aan estäväl­lä rakennussuunnittelulla…

 35. Tavanomaises­sa pysäköin­ti­laitok­ses­sa tarvi­taan autoa kohti 25–30 m². Kes­ki-Euroopas­sa ovat yleistyneet (aiem­min Japanis­sa suosi­tut) pysäköin­ti­jär­jestelmät, jois­sa autot nos­te­taan hyl­ly­ille säilöön. Tämä vie huo­mat­tavasti vähem­män tilaa (varsinkin tilavu­udel­la mitat­en). Tämän­tyyp­piset ratkaisut luul­tavasti yleisty­i­sivät, jos autopaik­ka ja sen han­kkimi­nen olisi irrotet­tu asun­non ja asuin­talon rakentamisesta.
  Itse asi­as­sa Japanis­sa on vas­taa­va varas­toin­ti­laite tehty polkupyörillekin:)

 36. Arto Tuki­ainen kir­joit­ti: “Aiem­mas­sa viestisäi­keessä oli se ehdo­tus, että uusien parkkipaikko­jen rak­en­tamista tuet­taisi­in asukaspysäköin­ti­mak­su­jen koro­tuk­sil­la. Siis vaik­ka autoil­i­jat tosi­aan jou­tu­isi­vat mak­samaan paikkansa itse, niin kus­tan­nuk­set eivät nousisi aivan kohtu­ut­tomik­si. (Särelä: vaik­ka parkkipaikko­ja raken­net­taisi­in uud­is­tuk­sen jäl­keen vähem­män, niin ei se kyl­lä autopaikallis­ten asun­to­jen osta­jan ase­maa parantaisi.)”

  Siis nyt en ymmär­rä. Eikö tilanne ole nyt se, että taloon on raken­net­ta­va yhtä mon­ta autopaikkaa kuin siinä on asun­toa. Kuka muukaan ne mak­saisi kuin asun­non osta­jat? Eli vaik­ka pakko rak­en­taa pois­tu­isi, autopaik­ka ei mak­saisi asukkaalle sen enem­pää eikä vähempää. Ehkä hin­ta voisi sit­ten nous­ta, jos tarpeek­si suuri osa asukkaista jät­tää sen osta­mat­ta. 100 parkkipaikkaa rak­en­taa var­maan suh­teessa halvem­mal­la kuin 10.

 37. En ala pohtia pyörä­paikan tarkkaa arvoa; en ole myöskään tarkkaan per­il­lä miten tuo 30.000 on määräy­tynyt autopaikan hin­naksi. Mut­ta jos parkkiru­u­tu­un lait­taa tavanomaisen pyöräte­lineen niin hyvä jos siihen se 10 pyörää mah­tuu. Erikoisjär­jeste­lyt ja romupyörien ahtamiset pyöräkel­larei­hin ovat sit­ten asia erik­seen; ei autopaikankaan hin­taa las­ke­ta autoro­mut­ta­mon autoti­iviy­den perusteella. 

  Uskon vaan että Osmo ei voi tuo­ta pyörä­parkki­mak­sua kan­nat­taa kos­ka ajat­telee sen vaikeut­ta­van pyöräi­lyä. Samal­la hän tulee todis­ta­neek­si mak­sullisen autopaikan vaikeut­ta­van autoilua. Mikä tietenkin on ark­i­jär­jel­lä ajat­tel­e­valle itses­tään­selvyys ilman todisteluitakin.

  PS: itse asi­as­sa min­un mielestäni mak­sulliset autopaikat ovat kan­natet­tavia mut­ta uskon että on tarpeen houkutel­la myös niitä parhaimpia veron­mak­sajia, eikä tämä ole oikea tie siihen.

 38. Asun­torak­en­tamises­sa on yleen­sä varat­tu ulkoilu­vä­linevaras­toti­laa 2 m²/asunto. Varas­toti­lan kus­tan­nuk­set on myös sisäl­lytet­ty asun­to­jen hinoithin. Vaik­ka ei otet­taisi edes huomioon sitä, että varasti­ti­la on huokeam­paa rakentaa
  kuin asun­not ja oletet­taisi­in rak­en­tamiskus­tan­nuk­sik­si 2000€, niin ko. 4000€ on kyl­lä vielä aika paljon vähem­män kuin autopaikan vaikka­pa 30 000€.
  Tietysti maan­ta­sopaikan rak­en­tamiskus­tan­nus lie­nee n. 5000€ ilman maakustannusta.

  Kun nyt havitel­laan autopaikan kus­tan­nuk­sen erot­tamista asun­to­jen kus­tan­nuk­sista tulisi myös tehdä jotain asukaspysäköin­nin hin­noit­telulle. Mitä se olikaan, 36€/vuosiko?

  Ja mitä kaupun­ki määrit­tikään kadun­var­sipysäköin­nin hin­naksi Alp­pikylän uudelle kaa­va-alueel­la? Siel­lähän on jo kehitet­ty “uuden­laista” autopaikko­jen sijoi­tustapa, jos­sa suurin osa paikoista sijait­see nimeämät­tömil­lä kadun­var­si­paikoil­la, jot­ka kaupun­ki toteut­taa katu­jen rak­en­tamisen yhtey­dessä. Muis­tu­mia kantakaupungista…?

 39. Teemu K uno­htaa, että autopaikalle pääsyyn vaa­di­taan ajotie, joka vaatii myös tilaa. Tiukasti mitoitet­tu autopaik­ka on alle 15 m², mut­ta pysäköin­ti­talos­sa tilaa tarvi­taan tuplas­ti sen ver­ran — on por­rashuoneet ja ajo­rampit vielä lisänä. Kaavoituk­ses­sa autopaikko­ja vaa­di­taan tyyli­in 1 paik­ka 80 ker­ros-m2 kohti ja vielä viera­s­paikko­ja päälle. Ker­rostalo­ja tehtäessä asun­to­jen koko on vain osa raken­nusalas­ta, joten käytän­nössä 50 m² asun­toa kohti pitää tehdä 1 paik­ka, 100 m² asun­toa kohti 2 paikkaa; 25 m² asun­toa kohti 0,5 paikkaa. Sitä ei yleen­sä kaa­va määrää, että paikko­jen pitäisi olla ilmaisia ts. jyvit­tää niiden hin­ta asun­to­jen hin­toi­hin. Tämä on vain kätevin ja helpoin tapa raken­nut­ta­jille, kos­ka (kuten on mainit­tu) parkkipaikko­jen myymi­nen 30 tuhan­nel­la ei ole aina helppoa.

 40. Onhan Japanis­sa noi­ta “hyl­ly-parkkipaikko­ja” ihmisillekin?!
  Voisiko joku ker­toa, minkä muun lait­teen käytöstä jo nyt val­tio perii yhtä suuria verolu­on­teisia mak­su­ja, kuin autos­ta. Ymmär­rän hyvin, että autot saas­tut­ta­vat, vaa­ti­vat teitä ja parkki­ti­laa jne, mut­ta onko vihrei­den pääa­sia poli­ti­ikas­sa saa­da autoilu (ainakin yksi­tyi­nen) lop­pumaan? Olisi todel­la mie­lenki­in­toista nähdä, mitä tääl­lä tapah­tu­isi, jos yksi­ty­isautoilu nyt kiel­let­täisi­in vaik­ka kuukaudek­si. Taitaisi nous­ta aikamoinen poru.
  Jos ihmisel­lä on vai­h­toe­htona men­nä töi­hin, mökilleen, las­ten “harkkoi­hin”, koulu­un, las­ten hoitopaikkoi­hin, kaup­paan, apteekki­in, lääkäri­in jne jne kätevästi yleisil­lä edullisil­la liiken­nemuodoil­la, niin mik­sei se sit­ten onnistu?
  On tietysti help­po puhua asi­as­ta, kun asuu kan­takaupungis­sa (Kata­janokkakin kai siihen las­ke­taan), mis­sä julki­nen liikenne aika hyvää. Kaik­ki eivät kuitenkaan asu niil­lä nurkil­la. Jotenkin tun­tuu, että nor­maaliper­heen logis­ti­ikan suun­nit­telu julkisen liiken­teen varaan vaatii taitoa ja tosi kovaa tah­toa, ellei sit­ten todel­lakin kaik­ki jutut ole järkevän käve­ly­matkan päässä. Tietysti sel­l­aiseen on syytä pyrk­iä, mut­ta taitaa olla mahdotonta.
  Edelleen kehot­taisin vihre­itä panos­ta­maan enem­män auton­va­lmis­ta­jien pain­os­tamiseen sähköau­to­jen (akku­jen) kehit­tämiseen, kuin pyrkimään vaikeut­ta­maan kaikil­la mah­dol­lisil­la tavoil­la nyky­is­ten autoil­i­joiden elämää. Siinä voi joskus käy­dä yllä­tyk­siäkin. Tietysti on eri­no­mainen asia maa­pal­lon kannal­ta, kun n. 5 miljoo­nan kansa saadaan vähen­tämään autoilua ja jät­tämään mökkin­sä kylmilleen talvek­si, lajit­tele­maan jät­teen­sä, alen­ta­maan asun­to­jen­sa sisäläm­pöti­laa, käyt­tämään ener­gian säästölamp­pu­ja, lopet­ta­maan tiskien huuhtelun juok­sevas­sa kuumas­sa vedessä, pesevän pyykkin­sä vain täys­inä koneina/vievän pesu­laan jne. Lista lie lop­u­ton. Mielestäni noin globaal­isti kaiketi olisi kuitenkin syytä kiin­nit­tää val­tahuomio suurimpi­in saas­tu­tus­muo­toi­hin. Mikäli suo­ma­laisen tietyt jutut sel­l­aisia ovat, niin sit­ten vaan. Älkää nyt kukaan innos­tuko puhu­maan pen­nistä miljoo­nan alku­na. Se tie on valitet­tavasti pirun pitkä ja läh­es toiv­o­ton, kun toisaal­la mil­jar­di­en ver­ran porukkaa pyrkii saavut­ta­maan kaikkea sitä, mitä tääl­lä nyt ide­al­is­tit kiroa­vat. Kyl­lä on vihreil­lä töitä.

 41. Tämä on tyyp­illi­nen muna ja kana ‑kysymys. Jos tehdään tiivistä kaupunkia, joukkoli­ikenne toimii hyvin ja auto on han­kala ja kallis ja tarpee­ton. Jos tehdään hajanaista kaupunkia, joukkoli­ikenne ei toi­mi, ja auto on kätevä ja hal­pa ja tarpeelli­nen. Tiivi­is­sä kaupungis­sa maan arvo on korkeampi ja maa­ta käytetään tehokkaam­min, jol­loin autoille tuh­lat­ta­va tila tulee tarkem­man arvioin­nin alaiseksi.

  On harhaa, että riv­i­ta­lo- tai omakoti­talolähiöt oli­si­vat jotenkin luon­non­mukaisia asuinaluei­ta. Viemäröinti‑, vesi‑, sähkö‑, tietoli­ikenne- ja kaukoläm­pö (koh­ta myös ‑jäähdytys)verkot ja niiden vaa­ti­mat verkot ja laitok­set tekevät kaupunkialueesta suuren koneis­ton. Elin­tarvike­huolto kul­je­tuksi­neen on toisen­lainen koneis­to, jon­ka pitää pyöriä jatku­vasti. Samoin liikenne, oli sit­ten kyse julkises­ta tai yksi­tyis­es­tä liiken­teestä. Auto­jen lait­ta­mi­nen hyl­ly­ille näyt­tää nyky­maail­man koneis­te­tun sielun ehkä liiankin konkreet­tis­es­ti, mis­tä syys­tä se voi jotaku­ta pelottaa.
  Minä olen tiivi­in kaupun­gin kan­nal­la. Sil­loin julki­nen liikenne on itses­tään houkut­tel­e­vaa ja kan­nat­tavaa ilman kep­piä tai porkkanaa.

 42. MIVa, suuri vihreä salali­it­to Helsinkiläisen lap­siper­heen autoilun tuhoamisek­si on hyvässä vauhdissa.

  Ensim­mäisenä askeleena par­rakkaat pyöräil­i­jäsedät sekä ituhip­pi­tytöt on laitet­tu vaa­ti­maan ruuhka­mak­su­ja ja ihan oikeasti mak­sullista pysäköin­tiä, mikä takaa han­kkeen epäuskot­tavu­u­den ja epäon­nis­tu­misen. Jatkos­sa rajalli­nen tiepin­ta ja parkkipaikat jae­taan jonot­ta­mal­la, tai nyrkein, itseasi­as­sa motarista tulee parkkipaikka.

  Toisek­si, help­poa se ei ole ollut, mut­ta viimein löysimme julkisen liiken­teen han­kkeen joka on investointi­na läh­es yhtä kus­tan­nuste­ho­ton kuin moot­tori­tie. Län­simetron avul­la kuka tahansa, jopa päämin­is­teri, voi osoit­taa julkisen liiken­teen tarpeet­to­muu­den. Tämän avul­la voidaan min­i­moi­da julkisen liiken­teen investoin­nit pitkäl­lä aikavälil­lä, ja lyhyel­lä haaska­ta rahat. Eli saadaan lisää auto­ja, eli nopeam­min tiev­erkko tukit­tua. Kos­meet­tisi­na toim­i­na voidaan käyt­tää raider­a­ho­ja pari­in risteykseen.

  Kol­man­nek­si, dis­in­for­maa­tio-osas­tomme tuot­taa sähköau­to­pro­pa­gan­daa kiihtyväl­lä vauhdille, kts. esim. http://tolkku.blogspot.com/2008/11/kiihtyv-emeritus-ja-lopullinen-ratkaisu.html

  Jos ei täl­lä saa­da autoilua vas­ten­mielisek­si, niin ei sit­ten millään.

 43. Särelä, olet tosi­aan oike­as­sa sikäli, että jos autopaikko­ja tarvi­taan jatkos­sa vähem­män, niin auton omis­ta­jan mak­sama hin­ta ei ehkä ole korkeampi kuin nykyään. Siihen­hän Osmokin tuos­sa vetosi.

 44. Oikeu­den­mukaisin­ta­han olisi jät­tää kaavas­ta pois kokon­aan pysäköin­tipaik­ka määräyk­set ja rak­en­taa katu­verkko siten, että sinne ei voi pysäköidä. Täl­löin jokaisel­la raken­nut­ta­jal­la olisi mah­dol­lisu­us päät­tää paljonko niitä parkkipaikko­ja halu­aa. Jos tekee liian vähän, miin voi jäädä asun­not myymät­tä. Aluk­si var­maan ei toimisi ja jotkut mak­saisi­vat oppi­ra­hat, mut­ta se nyt tapah­tuu melkein väistämät­tä, kun sään­nöste­lyä vapautetaan.

  Kaupun­gin kadun­var­si­paikko­jen rak­en­t­a­mi­nen olisi hyvä lopet­taa kokon­aan ja keskit­tyä ole­mas­saole­vien mak­su­jen muut­tamista oikealle hintatasolle.

 45. Eikö parkkipaikko­ja tosi­aan saa tehtyä halvem­mal­la kuin 30000 eurol­la kap­pale? Ilmailu­laitos rak­en­si juuri Hki-Van­taalle pari tuhat­ta paikkaa lisää ja hin­ta oli reilu 10000 euroa luokkaa per paik­ka. http://www.helsinki-vantaa.fi/hel_tiedote?id=73632

  Tavalli­nen auto ei tarvitse itselleen huoneenko­rkuista tilaa, vaan 2–3 autoa voi pino­ta päällekkäin auto­hissil­lä, esim. http://www.woehr.de/en/produkte/parklift/index.php
  Tuol­laisia ei juuri ole Suomes­sa näkynyt, mut­ta Sak­sas­sa ne ovat yleisiä.

 46. * Eikä ne asun­to­jen hin­nat (vapaara­hoit­teis­ten siis) koskaan ole raken­nuskus­tan­nuk­sia seu­ran­neet. Kysyn­tä ja tar­jon­ta hin­nan määrit­tää. Vaik­ka autopaik­ka jäisikin rak­en­ta­mat­ta tuskin se säästynyt 30 000 asun­nonos­ta­jalle siir­ty­isi. Nyt laman/taantuman aikana, kun olisi vaarana että asun­non jou­tu­isi myymään vähän pienem­mäl­lä kat­teel­la, raken­nus­li­ik­keet pistävät han­kkeet jäi­hin, ettei asun­nonos­ta­jat vain pää­sisi jyvälle oikeista rakennuskustannuksista. 

  * Kadun var­res­sa autopaik­ka vie yli puo­let vähem­män tilaa kuin esim. pysäköin­ti­talos­sa. Ajo­radal­ta voi ajaa pysäköin­tiru­u­tu­un eikä eril­listä peru­u­tusti­laa tarvi­ta. Vuorot­tainen käyt­tö toimii myös helpom­min ja pysäköidyt autot toimi­vat kätev­inä ajo­hi­dasteina. Ei ne autot kadun var­res­sa tietysti mitään kadun kau­nis­tuk­sia ole. 

  * Ja vielä, mitäs tehdään, kun autot­toman ja autopaikat­toman per­heen nuori kas­vaa ajoko­rt­ti-ikään ja ostaa oman kaaran vaikkei rahaa omaan asun­toon olisikaan. Mihis se sit­ten pis­tetään? Minne tehdään jous­to­vara pysäköin­tipaikat ja miten paljon niitä tehdään ja kuka ne mak­saa? Autoa saat­taa välil­lä ihan oikeastikin tarvi­ta vaikkei sitä imagon vuok­si pitäisikään. Asun­non vai­h­to on autopaikan saamisek­si on vähän raju konsti.

 47. “mitäs tehdään, kun autot­toman ja autopaikat­toman per­heen nuori kas­vaa ajoko­rt­ti-ikään ja ostaa oman kaaran vaikkei rahaa omaan asun­toon olisikaan.”

  Mik­si auton han­kki­neelle pitäisi antaa ilmainen parkkipaik­ka, vaik­ka hän olisikin kotona asu­va nuori? Ei paikkaa ole pakko ostaa, voi sen vuokratakin.
  Kadun­var­si­paikat voivat olla järkevä ratkaisu, mut­ta ei niiden tarvitse ilmaisia olla.

 48. On muuten harhaa, että kaupungis­sa ei tarvitse päivit­täin autoa. Olen asunut eri puo­lil­la espoo­ta ja seuraavasti

  1- olar­ista käyti­in autol­la ostok­sil­la isos­sa omenassa
  2- otaniemestä käyti­in ostok­sil­la autol­la tapiolassa
  3- kilo­sta käyti­in ostok­sil­la autol­la sinimäentiellä

  Auto on siis vält­tämätön näis­sä isois­sa mar­keteis­sa asioidessa. Ehkäpä tuo parkkipaikan valin­naisu­us pätee vain helsingis­sä mut­ta ei enää espoossa.

 49. Oden 30 000€ paikkaa kohti on sen myyn­ti­hin­ta asi­akkaalle, kun niitä on kaavoitet­tu liian vähän. Onhan se kohtu­ulli­nen 2%:n tuot­to, jos ker­ran yllä raken­nuskus­tanuk­sik­si on todis­tet­tu 10 000€ paikkaa kohti 😀

 50. “Mik­si auton han­kki­neelle pitäisi antaa ilmainen parkkipaik­ka, vaik­ka hän olisikin kotona asu­va nuori? Ei paikkaa ole pakko ostaa, voi sen vuokratakin.
  Kadun­var­si­paikat voivat olla järkevä ratkaisu, mut­ta ei niiden tarvitse ilmaisia olla.”

  Ei sen paikan ilmainen tarvit­sikaan olla, mut­ta jos­sain sen pitää olla ja jotenkin siihen pitää varautua. Sitä pohdiske­lin, että kuin­ka paljon ja mis­sä täl­laista jous­to­vaaraa pitäisi olla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.