Jätehuollon oppiriidat ratkaistava markkinoilla

Tämä kinastelu jätepoli­ti­ikas­ta saa min­ut lähin­nä vaku­ut­tuneek­si, että nykyjär­jestelmä on järkevä vain hyväl­lä tuuril­la. Tässä on sään­nöstellyssä monop­o­li­taloudessa on aivan liian mon­ta osit­taisop­tioi­jaa. Jät­teen kul­je­tuk­ses­ta rahansa saa­va kan­nat­taa koti­talous­la­jit­telua, jätepolt­tomiehet halu­a­vat suo­jel­la omaa revi­ir­iään, Helsin­gin ener­gia läm­pökuor­maansa,  ja niin edelleen.

Min­un tehtäväni ei ole puo­lus­taa Las­si­la & Tikano­jan liikekon­sep­tia, mut­ta syyte, että he kuori­vat ker­man päältä, kun keskit­tyvät vain help­poon kaup­po­jen jät­teeseen tun­tuu vähän epäoikeu­den­mukaiselta. Yri­tys on yrit­tänyt saa­da käyt­töön­sä myös yhdyskun­ta­jätet­tä, mut­ta se on taas kun­tien “omaisu­ut­ta”.

 Olen muut­tanut tässä asi­as­sa kun­nan monop­o­lia puolta­van kan­tani. Tähän mie­len­muu­tok­seen on vaikut­tanut suuresti YTV:n pää­tymi­nen van­hanaikaiseen ari­napolt­toon anta­mat­ta kil­paileville kon­septeille mah­dol­lisu­ut­ta näyt­tää, mihin pytyväåt. Tämä pitäisi kil­pailut­taa: mikä taho hoitaa jät­teet edullisim­min mut­ta sil­loin pitää kil­pailut­taa kaik­ki. Kul­je­tuk­set, käsit­te­ly, läm­mön tuotan­to ja niin edelleen. Osa jät­teistä pää­tyy aina myös kaatopaikoille, mut­ta tälle pitäisi kil­pailus­sa pan­na kova hin­ta. Yri­tys, joka pystyy kier­rät­tämään tai hävit­tämään polt­ta­mal­la vain pienen osa jät­teistä ja dump­paa lop­ut kaatopaikoille, jou­tu­isi mak­samaan tästä kaatopaikoille menevästä kaiken, myös sen maankäytön mene­tyk­sen, jota kaatopaikan läheisyys aiheuttaa.

 Min­ul­la en salli­nen käsi­tys, että kuu­lu­va, ei kier­rätet­tävä jäte kan­nat­taa polt­taa ilman, että sitä sotke­taan kau­ra­pu­uroon tai muuhun märkään bio­jät­teeseen. Märkää bio­jätet­tä ei kan­na­ta kom­pos­toi­da vaan mädät­tää metaaniksi ja polt­taa se.

 Mut­ta voin olla väärässä. Ratkai­sisin asian reilul­la kil­pailul­la, jos­sa val­ti­oti­eteil­i­jät eivät yrit­täisi leikkiä insinööre­jä. Oikea lop­putu­los on prag­maat­ti­nen, ei ide­ologi­nen, kun­han hin­nat ovat kohdallaan.

19 vastausta artikkeliin “Jätehuollon oppiriidat ratkaistava markkinoilla”

 1. Mitenkäs min­ulle jäi sel­l­ainen kuva että jät­teen­polt­to­laitok­ses­ta jät­tivät tar­jouk­set Van­taan Ener­gia — Lång­moss­aber­gin voimalas­ta, ja For­tum — Ämmäs­suon laitoksesta.

  Osmo nyt vaan vaikut­taa myöhästyneen lob­bailuis­taan, ja mah­dol­lis­es­ti kohdisti sen väärälle taholle. YTV piti hin­taa ensisi­jaise­na kriteerinä.

 2. Ymmär­sit väärin, en ole lob­baa­mas­sa Van­taan laitos­ta vas­taan, kos­ka tiedän, että siitä on jo päätök­set. Min­ul­la on vain käsi­tys, ettei jätepoli­ti­ik­ka mene nyt lainkaan opti­maalis­es­ti. Tässä välis­sä kiville meni myös Tekesin kokon­ais­val­tainen kon­sep­ti opti­maalis­es­ta jätepolitiikasta.

 3. jihuu!!!

  Miten olis: Kaatopaikan käyt­tölle laitet­tais kus­tan­nus­pe­rusteinen mak­su (ja tähän otet­taisi jotenkin huomioon myös ulkoishai­tat, eli kasvi­huonekaa­supäästöt, hajuhai­tat, poh­jave­den pilaan­tu­mi­nen jne.) ja jätet­täis kaik­ki muu yksi­ty­is­ten yri­tys­ten huolek­si, eikä kaupun­ki kil­pailut­taisi yhtään mitään.

  Tietysti olisi mah­dol­lista jät­tää myös kaatopaikat yksi­ty­isille ja pestä kaupun­gin kädet kokon­aan jätehuollosta.

  Mik­si jät­teen keräyk­sen pitäisi olla julki­nen palvelu?

 4. “Oikea lop­putu­los on prag­maat­ti­nen, ei ide­ologi­nen, kun­han hin­nat ovat kohdallaan.”

  Tämä on nyt vähän oxy­moron (suomek­si?). Ulkois­vaiku­tusten hin­noit­telu ja kaatopaikko­jen nor­mi­tus on ide­olo­giaa puhtaimmillaan.

  Jos vaik­ka bio­jät­teen käsit­te­ly kil­pailute­taan puh­taasti taloudel­lisin perustein s.e. mit­tar­it eivät huomioi fos­si­ilis­ten polt­toainei­den kor­vau­tu­mista on sekin ide­ologi­nen valinta.

  Kokon­aisop­tiomoin­ti on var­masti osaop­ti­moin­tia parem­pi ratkaisu, mut­ta ennen kuin voidaan ratio­naalis­es­ti opti­moi­da, pitää rav­is­taa ide­ol­o­gis­es­ta hihas­ta opti­moita­va ominaisuus.

 5. OT..toimisikohan (kanta)kaupungissa jäteas­t­ioiden siirtämi­nen pihoil­ta kaduille ? Molok­it ovat oikeas­t­aan ihan sieviä, eri­tyis­es­ti jos myrkky­puu vai­hdet­taisi­in läm­pökäsitel­tyyn. Nyky­isi­in 660 litran säil­iöi­hin ver­rat­tuna 5 m³ maanalaiset pus­sit veisivät mur­to-osan pin­ta-alas­ta, ja oletet­tavasti muut­taisi­vat syn­ty­paikkala­jitel­lun jät­teen keräyskus­tan­nus­raken­net­ta oleellisesti.

  Nykyään­hän näitä maanalaisia jäteas­t­ioi­ta on sijoitet­tu puis­toi­hin tahat­toman (?) koomis­es­ti aidat­ulle grani­it­ti­jalustalle kuin mon­u­ment­te­ja ikään, mut­ta oikeampi paik­ka koti­talousjätesäil­iöille olisi kadunvarsi.

 6. “Osa jät­teistä pää­tyy aina myös kaatopaikoille, mut­ta tälle pitäisi kil­pailus­sa pan­na kova hin­ta. Yri­tys, joka pystyy kier­rät­tämään tai hävit­tämään polt­ta­mal­la vain pienen osa jät­teistä ja dump­paa lop­ut kaatopaikoille, jou­tu­isi mak­samaan tästä kaatopaikoille menevästä kaiken, myös sen maankäytön mene­tyk­sen, jota kaatopaikan läheisyys aiheuttaa.”

  Kyl­lä. Eikä riitä pelkkä mak­sami­nen, asia on myös pystyt­tävä valvomaan.
  On täysin jär­jetön­tä, että yksit­täi­nen asukas joutuu käyt­tämään suuren osan ns. vapaa-ajas­taan soker­i­toukkien tor­jun­taan, mikä ei taas lopu koskaan. Mitenkä se voisi lop­pua kun lokapo­jat syöt­tävät toukkia suo­raan viemäri­in ras­va­jät­teel­lä minkä pitäisi men­nä kaatopaikalle vaan ei mene.
  Muuten olen sitä mieltä, että isän­nöi­jien hoke­ma mantra, että niitä on joka paikas­sa, ei pidä paikkaansa. Mikäli kaupun­ki tekee oman osansa, kiin­teistö omansa ja asukas hoitaa oman kämp­pän­sä, on var­maa etteivät soker­i­toukat pysty lisään­tymään sil­lä vauhdil­la mitä ne nyt tekevät osis­sa kaupunkia.

 7. Meil­lä kävi tänään 50 ton­nin jäteau­to hake­mas­sa bio­jätesäil­iöstä kolme banaanin kuor­ta ja naa­purin perunan kuoret. Tätä on jatkunut jo kak­si vuot­ta. Seit­semän asun­non rivarista ei syn­ny merkit­tävästi bio­jätet­tä. Väki on ikään­tynyt­tä ja lapse­na on opetet­tu käyt­tämää kaik­ki tarkkaan. 

  Ker­ran puo­lessa vuodessa jos tuo iso auto kävisi niin ehkä sit­ten.… pait­si että Valkeakoskel­la veivät BIOT samaan paikkaan kuin yleisjätteen.

  Naf­ta on liian halpaa.

 8. Eikös tuol­laises­sa pienessä riv­i­taloy­htiössä järkevin ratkaisu olisi taloy­htiön yhteinen kom­pos­tori? Varsinkin omakoti­talo­jen pihois­sa kun­nal­liset bio­jäteas­t­i­at näyt­tävät tosi pöljiltä.

 9. Catili­na kir­joit­ti 3.3.2009 kel­lo 22:14

  “Mitä hait­taa soker­i­touk­ista nyt oikeestaan on? Pait­si että ne ovat inhan näköisiä.”

  No, kun kysy­it niin minä koi­tan vastata.
  Ensin­näkin tuo jo mainit­se­mani tolku­ton turha työmäärä asun­non puh­taana pitämisek­si. Ei, en minä mikään siivoushul­lu ole, mut­ta lukies­sani keit­tiön baaripöy­däl­lä Jared Dia­mondin main­io­ta teosta Rom­ah­dus: Miten yhteiskun­nat päät­tävät tuhoutua tai men­estyä, ja kir­jan n. 5 sent­tistä syr­jää pitkin kiipeää soker­i­touk­ka luke­mal­leni sivulle, totesin hom­man ole­van kypsän.
  Har­ras­tan myös kokkaamista ja leivon mielel­läni itse käyt­tämäni leivän. En kuitenkaan yhteistyössä soker­i­toukkien kanssa.
  Olen siivon­nut raivoisas­ti viimeiset ½ vuot­ta ja min­ulle riit­ti. Asun­to on kyl­lä ns. toukkava­paa mikäli en valmista keit­tiössä muu­ta kuin kahvia ja teetä. Niidenkin naut­timisen jäl­keen, siis illal­la, keit­tiö on pestävä. Tiski­ainet­ta, etikkaa ja pesuainet­ta, niin ja raivoisaa hinkkaamista.
  Mikäli joku saa päähän­sä sanoa, että soi­ta isän­nöit­si­jälle niin ei kan­na­ta. Minä olen soit­tanut ja reklam­oin­ut kir­jal­lis­es­ti. Kiin­teistöpääl­likölle, isän­nöit­si­jälle ja huoltofirmalle.
  Muuten olen sitä mieltä, että apu­laiskaupung­in­jo­hta­ja Pekka Sauri voisi hie­man enem­män kiin­nit­tää huomio­ta myös tänne Hert­toniemen­ran­taan. Eilen, lumen peit­et­tyä, sileän jään, paikalli­nen nainen oli kaatunut Kert­tulinkadun pysäkil­lä (lin­ja 81). Eikä ihme, tääl­lähän ovat kadut, jalka­käytävät ja bus­sipysäk­it jäässä vuodes­ta toiseen. Sitä ei tietenkään näe sieltä Pohjoisesplanadilta.

 10. “Eilen, lumen peit­et­tyä, sileän jään, paikalli­nen nainen oli kaatunut Kert­tulinkadun pysäkil­lä (lin­ja 81).” En tietenkään iloitse kaa­tu­mis­es­ta, mut­ta oli­pa niin haus­ka kom­ment­ti, että nau­roin ääneen tääl­lä toimis­tol­la. Vai että “paikalli­nen nainen” kaa­tui “Kert­tulinkadun pysäkil­lä (lin­ja 81)”.

 11. Bio­ha­joa­va jäte kaatopaikoil­la on tietysti ongel­ma, kos­ka se tuot­taa metaa­nia. Sik­si se kan­nat­taa joko ottaa kaatopaikalla tal­teen ja polt­taa, tai mädät­tää jäte hal­li­tusti ja polt­taa kaa­su tai sit­ten polt­taa sel­l­aise­naan. Mädä­tys var­maan on tehokkain.

  Mut­ta mikä ongel­ma ei-bio­ha­joa­va jäte on? Mik­si sen kaatopaikkad­ump­pauk­selle pitäisi pan­na kova hinta?

  Muu­ta­ma hehtaari aikanaan maise­moitavaa kaatopaikkaa jos­sain keskel­lä ei-mitään ei ole ehkä Suomen suurin maankäyttöongelma.

  Itse olen pää­tynyt siihen käsi­tyk­seen, että jätepoli­ti­ikas­sa suuret ympäristöys­täväl­liset paran­nuk­set on jo tehty (KHK-päästöt jo puo­litet­tu, myrkkyjä ei juuri pääse maa­han, veteen tai ilmaan) ja eri­laiset poltto‑, kierrätys‑, kom­pos­toin­ti ‑yms. vai­h­toe­hdot eivät kauhean suuresti ympäristö­vaiku­tuk­sil­taan eroa toi­sis­taan. Ympäristön­suo­jeli­jan kan­nat­taa säästää into­hi­mon­sa mui­hin poli­ti­ikan osa-alueisiin.

  http://www.tiede.fi/arkisto/artikkeli.php?id=924&vl=2008

 12. Ihmeelli­nen sat­tuma joka sat­tuu aina sil­loin­täl­löin että suo­ma­lainen yhteiskun­tavaikut­ta­ja kir­joit­taa jutun samas­ta aiheesta päivän väli­a­jal­la econ­o­mistin, newyork­timesin tai jonkin vas­taa­van lehden kanssa. Vielä ihmeel­lisem­pää tietysti on jos se suo­ma­lainen on päivän edellä;)

  A spe­cial report on waste
  Round and round it goes

  Feb 26th 2009
  From The Econ­o­mist print edition
  http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=13135337

 13. # Arto Tuki­ainen kir­joit­ti 4.3.2009 kel­lo 12:21

  “Eilen, lumen peit­et­tyä, sileän jään, paikallinen
  Arto Tuki­ainen kir­joit­ti 4.3.2009 kel­lo 12:21
  nainen oli kaatunut Kert­tulinkadun pysäkil­lä (lin­ja 81).” En tietenkään iloitse kaa­tu­mis­es­ta, mut­ta oli­pa niin haus­ka kom­ment­ti, että nau­roin ääneen tääl­lä toimis­tol­la. Vai että “paikalli­nen nainen” kaa­tui “Kert­tulinkadun pysäkil­lä (lin­ja 81)”.

  Mjoo, huo­masin kyl­lä, että sanaval­in­ta ei ole niitä parhai­ta, mut­ta ei siinä, muka­mas aamuki­ireessä, muu­takaan saanut puristetuksi.

 14. Ettei hyvin alka­nut roskakeskustelu pää­ty­isi insinöörien tekni­ikalla bril­jeer­aamiseen, on syytä ottaa sop­paan mukaan myös vähän juri­disia maustei­ta. Uusi jäte­di­rek­ti­ivi edel­lyt­tää jäsen­mail­ta kaikelle yhdyskun­ta­jät­teelle riit­tävää kap­a­siteet­tia lop­pusi­joituk­sen ja sekalaisen yhdyskun­ta­jät­teen osalta myös energiahyödyntämiseen.
  Lop­pu­vuodes­ta 2008 esitelti­in Kansalli­nen ilmas­tostrate­gia. Sen mukaan bio­ha­joavien yhdyskun­ta­jät­tei­den sijoi­tus­ta kaatopaikoille tulee vähen­tää 1 miljoon­aan ton­ni­in tästä vuodes­ta, 2009 läh­tien. Vuodes­ta 2016 bio­ha­joa­van yhdyskun­ta­jät­teen määrä pitäisi saa­da 20 %:n. Ilmas­tostrate­gian mukaan vuodes­ta 2020 kaatopaikoille ei saisi sijoit­taa lainkaan bio­ha­joavaa tai palavaa yhdyskun­ta­jätet­tä. Ker­man kuorin­nal­la näitä tavoit­tei­ta ei saavuteta.
  Toisaal­ta näitä härvelei­den­sä kanssa pelaavia bis­nesmiehiä tämä ei kiin­nos­ta, kun jäte­lain mukaan yhdyskun­ta­jät­teestä on vas­tu­us­sa vain kun­ta ja elinkei­noelämän, esimerkik­si kaup­po­jen osalta, kukin yksi­tyi­nen jät­teen­tuot­ta­ja itse. Olisikin tehtävä ihan oikei­ta investoin­te­ja jät­tei­den hyö­dyn­tämis­in­fraan. Täl­laisi­in investoin­tei­hin eivät edes markki­noil­la toimi­van pörssiyri­tyk­sen rah­keet näytä riittävän.
  Täl­laisen infran rak­en­tamiseen pystyy vain se, jol­la on velvol­lisu­us ja samal­la val­tu­u­tus asian jär­jestämisen. Nykyisessä jäte­lais­sa tämä on asumisen ja julkisen palvelun jät­tei­den osalta kun­nil­la. Kun­nis­sakaan tätä infraa ei peruste­ta verovaroil­la, vaan rahoi­tus tapah­tuu pelkästään jätemak­suil­la — omakustannushintaan.
  Sitä pait­si tuon infran toteu­tus tapah­tuu sopimuk­sel­la palveluhank­in­tana, yksi­ty­is­ten yri­tys­ten toimes­ta. Laitok­sil­la ei ole myöskään omia jäteau­to­ja, muun muas­sa yksi­tyiset koneu­rakoit­si­jat työsken­televät kaatopaikoil­la ja nyt jät­tei­den ener­giahyö­dyn­tämisen palvelu han­ki­taan julkises­ti kil­pailut­ta­mal­la. Kun­tien jäte­laitosten oper­ati­iviset tehtävät on kil­pailutet­tu noin 70%:sti. Miten tämä on ris­tiri­idas­sa aja­tuste­si kanssa.
  Kil­pailu­tuk­ses­sa on hyvin sijaa myös uusille inno­vaa­tioille. Yhdyskun­ta­jät­tei­den hyö­dyn­tämis­hankkei­ta on esimerkik­si Turus­sa kil­pailutet­tu julkise­na kokon­ais­palvelu­na, tuol­loin kri­teer­inä oli hyö­dyn­tämisen tavoite­ta­so, joka oli asetet­tu 70 %:n. Härve­lim­iehet eivät tarjonneet.
  Tuo yhdyskun­ta­jäte­huol­lon ratkaisuk­si tar­joa­masi markki­nalähtöi­nen jäte­huoltokin on Euroopas­sa jo kokeil­tu muun muas­sa Irlan­nis­sa. Val­takun­nas­sa on sään­nöt ja para­graaf­fit, mut­ta kenel­läkään ei ole velvoitet­ta hoitaa. Irlan­nin tapaus onkin jo doku­men­toitu hyvin EU tuomiois­tu­imes­sa numerol­la C‑494/01. Myös Puo­las­sa ja muis­sa Itä-Euroopan jäsen­mais­sa ovat asi­at rem­pal­laan. Onhan se hienoa kuu­lua joukkoon. Meil­läkin on tuor­e­i­ta esimerkke­jä nyky­isin markki­noille jäte­tys­tä lokahuol­losta ja purku-urakoin­nista. Vai otet­taisko jo mallia siitä Län­si-Euroopas­ta, jos­sa hom­ma toimii, kun aikakin alkaa käy­dä vähiin.
  Ihan niin yksinker­taista ei ole ker­man kuorin­nan jäl­keen jäävän kura­pu­uron ja muun lop­putuot­teen mädä­tys tai kom­pos­toin­ti, kuin annat ymmärtää. Tätäkin on kokeil­tu eri toim­i­joiden toimes­ta. Mädä­tyk­sen sopi­vat parhait­en liet­teet ja tuotan­non biojätteet.
  Kun sin­un nyt pitäisi osakey­htiölain mukaan hal­li­tuk­sen jäse­nenä kat­soa vain edus­ta­masi yhtiön etua, niin härvelille olisi var­maan myös oikeaa käyt­töä, yksi­ty­isillekin yri­tyk­sille hyvin sopi­vas­ta raken­nusjät­tei­den kier­rä­tyk­sessä. Sillekin kun uusi Jäte­di­rek­ti­ivi aset­taa 70 % hyö­dyn­tämis­tavoit­teen 2020 men­nessä. Toiv­ot­tavasti muuhunkin kuin tienpenkkaan.

 15. Hienoa että nähdään vääristynyt tilanne. 

  Yhdyskun­tien tuot­ta­ma jäte ei voi olla monop­o­lin hoi­dos­sa se vääristää markki­noi­ta. Eihän mil­lään muul­lakaan alueel­la hyväksytä monopoleja.

  Yhdyskun­ta­jäte pitää vapaut­taa kokon­aan vapaalle kilpailulle !

  Sitä­pait­si täl­lä het­kel­lä olisi erit­täin hyvä antaa työtä yksi­ty­isille yri­tyk­sille innovoi­da yhdyskun­ta­jät­teen hyötykäyttömenetelmiä. 

  On ilmen­nyt taho­ja jot­ka ker­to­vat että yhdyskun­ta­jäte on sel­l­aista ‘mössöä’ että se on parem­pi mas­s­apolt­taa. Mut­ta tutkikaa­pa yhdyskun­ta­jät­ten sisältö ja mah­dol­lisu­udet. Kehi­tys menee vääjäämät­tä eteen­päin ! Näen että tämä nykyi­nen kun­nan monop­o­li yhdyskun­ta­jät­teelle on van­hanaikas­ta ajattelua !

  Ter­ve tuloa tutus­tu­maan Turun L&T:n laitokseen !

 16. Jätet­tä ne ovat jätevede­tkin, joi­ta tämä kom­ment­ti­ni käsittelee.

  Äsket­täin tehti­in Suomen hal­li­tuk­selle kir­jalli­nen kysymys, jos­sa tiedustelti­in miten hal­li­tus aikoo edis­tää puhdis­ta­moli­et­teen käyt­töä maat­aloudessa ja viher­rak­en­tamises­sa. Sekä kysymyk­ses­tä että min­is­terin vas­tauk­ses­ta ilme­nee, että Suomes­sa ollaan liet­teen suh­teen sin­isilmäisen optimistisia:
  http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_811_2008_p.shtml

  Toivon har­taasti, että puhdis­ta­moli­et­teen kanssa ei höyrähde­tä niin kuin höyrähdet­ti­in bio­jät­teen massakompostointiin.

  Ruot­salaisen Chalmersin teknil­lisen korkeak­oulun kemi­an ja biotekni­ikan laitok­sen kemi­al­lisen ympäristöti­eteen pro­fes­sorin, Göran Peterssonin uuni­tuoreessa esi­tyk­sessä varoite­taan jäteliet­teen käytöstä lan­noit­teena pel­loil­la: Miljögifter från slam till åker och livsmedel. Siteer­aan sivul­ta 3: “I varda­gen omges vi av 10 000-tals kemiska ämnen från kon­sument­pro­duk­ter. Inget annat fån­gar upp så mån­ga som ren­ingsverkens slam.” (Elämme taval­lises­sa arjes­samme kym­me­nien tuhan­sien kulu­tus­tavaroista peräisin ole­vien kemi­al­lis­ten ainei­den keskel­lä. Mikään muu ei ime näitä ainei­ta niin paljon itseen­sä kuin jäteve­den­puhdis­ta­mon liete.) Peters­son sanoo, että ain­oa tur­valli­nen ja ympäristöys­tävälli­nen liet­teen hävi­tystapa on polt­ta­mi­nen (s. 5). Peterssonin esi­tys osoitteessa
  http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/90240.pdf

  Suomes­sa on kiis­tel­ty kiivaasti jät­tei­den poltos­ta. Luon­non­suo­jeli­jat ovat tor­pe­doi­neet pääkaupunkiseudun polt­to­laitoshankkeet, jopa suo­ma­laisen inno­vaa­tiotekni­ikan voit­toku­lun (viit­taan Mar­tin­laak­son kaa­sut­ta­mo­hankkeen kohtaloon jokunen vuosi sit­ten). Luon­non­suo­jeli­jat halu­a­vat antaa mieliku­van, että jät­tei­den­polt­to on piit­taa­mat­tomien pahis­ten kan­nat­ta­ma tuhoisa asia ja että hyvää ja ympäristöys­täväl­listä on ain­oas­taan muun­lainen hyö­tykäyt­tö. Peterssonin esi­in tuo­ma kan­ta antaa toivoa parem­mas­ta, sem­minkin kun Ruot­sia ei yleen­sä pide­tä ympäristön­tuhoo­javal­tiona. Jonkin muun­maalaisen pro­fes­sorin lausumal­la ei olisi saman­laista painoarvoa.

  Osmo onnek­si kir­joit­taa: “Märkää bio­jätet­tä ei kan­na­ta kom­pos­toi­da vaan mädät­tää metaaniksi ja polt­taa se.” Blo­gi-isän­tä ei tarkoi­ta puhdis­ta­moli­etet­tä, mut­ta on lohdullista havai­ta että ylipäätään jät­tei­den polt­ta­mi­nen ei ole enää kirosana.

 17. Jot­ta asi­as­ta ei jäisi väärää käsi­tys­tä, Van­taan vihreät kan­nat­ti­vat Mar­tin­laak­son kaasuttamohanketta.

 18. Van­taan Ener­gian hin­ta seka­jät­teen poltolle oli 49 euroa/tonni ja For­tu­min 161 euroa. Ei kel­lään kel­lot kilkata? Väitän että For­tum osaa laskea ja niin osaa myöskin Van­taan Ener­gia. Se olisi voin­ut tar­jo­ta täysin tur­val­lis­es­ti voit­toon­sa luot­taen 150 euroa/tonni ja kaik­ki huomioiden se siis lahjoit­ti 20 vuodessa Espoolle ja Helsingille mil­jar­di euroa. Mik­si? YTV:n piti saa­da hin­ta alle L&T:n kier­rä­tyk­sen keski­hin­nan eli 80 euron jot­ta sinne saadaan myös “vapaal­ta” yri­tyspuolelta 200 000 ton­nia jätet­tä ja siis kat­ti­la täy­teen! Tämä kyl­lä kor­vataan Van­taalle! Osa jo PKS Ympäristöhuol­lon (=uusi YTV:n jäte­huolto) sisäl­lä ja lop­ut muina etuina.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.