Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 5.3.2009

Esi­tys­lis­tan löytää tästä

Autot kan­nen alta maan päälle Arabianrannassa. 

Ara­bi­an­ran­nas­sa varataan 5300 neliötä maa­ta pysäköin­nille, ja noin 400 pysäköin­tiä palvel­e­valle kadun leven­nyk­selle, kos­ka pysäköin­ti maan alla tulisi liian kalli­ik­si (46 000 €/auto). Auto­jen tieltä saa väistyä asukkaille tarkoitet­tu yhteisker­hoti­la. Väistymään joutuu myös asukkai­ta, kos­ka Paavalin seu­rakun­ta sijoit­taa pysäköin­tiä väistyviä tilo­ja asuin­taloi­hin. Asukkaat vas­tus­ta­vat ja sanovat lähel­lä olevas­sa Arab­gian taide­te­ol­lisu­uskeskuk­ses­sa on tyhjil­lään ole­via autopaikko­ja vuokrat­ta­vana vaik­ka kuin­ka. Esit­telijän mukaan niin ei voi­da tehdä, kos­ka pysäköinti­normin mukaiset autopaikat on osoitet­ta­va ton­til­la tai pysäköin­tialueelta. Kyse on itse kek­si­tys­tä määräyk­ses­tä. Todel­li­nen syy lie­nee se, että halu­taan pitää pysäköin­ti ilmaise­na. Listal­la ei ole las­ket­tu, paljonko maan­päälli­nen pysäköin­ti tulee mak­samaan, jos maa-alalle sälytetään alueel­la val­lit­se­va yleinen maan hinta.

Pelkään, että kyse on merkit­tävästä peri­aat­er­atkais­us­ta, kos­ka tämän jäl­keen jokainen taloy­htiö voi vaa­tia kaupunkia lahjoit­ta­maan niiden käyt­töön maan­pääl­listä pysäköin­ti­ti­laa, jol­loin Ara­bi­an­ran­ta muut­tuu saman­laisek­si auto­jen varas­toin­tialueek­si kuin Viikki.

Ongel­man ydin on pysäköin­nin ilmaisu­us — tai siis, että pysäköin­tipaikat pakkomyy­dään asun­non yhtey­dessä. Jos ne myytäisi­in eril­lis­inä pysäköin­tiosakkeina, paljon­pienem­pi määrä riit­täisi, eikä taide­te­ol­lisu­uskeskuk­ses­sa lojuisi 500 kalli­il­la raken­net­tua (normin pakot­ta­maa) pysäköin­tipaikkaa joutilaana.

 

Liiken­teen kehi­tys Helsingissä 

Helsin­gin keskus­taan suun­tau­tu­vas­sa liiken­teessä joukkoli­iken­teen osu­us on nous­sut selvästi ja henkilöau­toilu vähen­tynyt vähän. Sateinen kesä verot­ti pyöräilyä.

29 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 5.3.2009”

 1. ..46 000 €/auto..

  Taas tätä.

  Töölön­lahdelta luet­tua:

  “Pysäköin­ti-oper­aat­to­rien mak­sama pysäköin­tipaikko­jen markki­nahin­ta on keskus­tas­sa noin 250 €/autopaikka/kk. Täl­löin pysäköin­ti­op­er­aat­tori on vas­tan­nut pysäköin­ti­ti­lan valais­tuk­ses­ta, huollosta
  ja siivouk­ses­ta. Töölön­lah­den pysäköin­ti­laitok­sen raken­nuskus­tan­nuk­set tule­vat ole­maan noin 50 000 €/autopaikka. Jos pysäköin­ti­laitos­ta hallinnoiva
  yhtiö vuokraa autopaikat pysäköin­tiä oper­oivalle yhtiölle 250 €/ap/kk, tulee sijoite­tun pääo­man tuo­tok­si 6,0 %, mikä arvioiden mukaan
  mah­dol­lis­taisi han­kkeen toteut­tamisen yksityisrahoitteisena.”

  Pitäisikö nyt veron­mak­sa­jan uskoa että täysin sat­tumal­ta raken­nuskus­tan­nuk­set aset­tuvat sel­l­aisik­si että vuokratuot­to on juuri ja juuri hyväksyt­tävä. Miten olisi jos vaik­ka Helsin­gin Ener­gia raken­nut­taisi maanalaiset parkkipaikat, he käsit­tääk­seni osaa­vat ostaa kallio­rak­en­tamista tukkuhintaan.

 2. “Ongel­man ydin on pysäköin­nin ilmaisu­us — tai siis, että pysäköin­tipaikat pakkomyy­dään asun­non yhtey­dessä. Jos ne myytäisi­in eril­lis­inä pysäköin­tiosakkeina, paljon­pienem­pi määrä riit­täisi, eikä taide­te­ol­lisu­uskeskuk­ses­sa lojuisi 500 kalli­il­la raken­net­tua (normin pakot­ta­maa) pysäköin­tipaikkaa jouti­laana.” Niin tuo pakkomyyn­ti on älytön idea. Aivan tuos­sa Ara­bi­an­ran­nan vier­essä Van­hankaupunginkoskel­la (uud­is­raken­nuk­sia nekin) myyti­in autopaikat eril­lis­inä osakkeina. En tosin tiedä, oliko osa niiden kus­tan­nuk­sista sisäl­lytet­ty asun­to­jen hin­toi­hin. Autopaikkaosak­keet mak­soi­vat suun­nilleen 8000 — 13 000 euroa kap­pale. Ei siel­lä kovin ahdas­ta näytä olevan.

 3. Min­u­akin kiin­nos­taisi onko niis­sä uud­isko­hteis­sa, jois­sa autopaikat ovat eril­lisiä osakkei­ta, sisäl­lytet­ty osa kus­tan­nuk­sista kuitenkin kaikkien asun­to­jen hintoihin.

 4. Eikö vihreät voisi alkaa ihan tosis­saan aja­maan autopaikkamääräyk­sistä luop­umista kaavoituk­ses­sa? Eikös sil­loin häviä tämä “pakko” löytää autoille paik­ka oli se sit­ten maan alta tai maan päältä?

  Paras­ta olisi tietysti luop­ua kokon­aan käyt­tö­tarkoi­tusten määräämis­es­tä kaa­van yhtey­dessä ja antaa autopaikko­jen rak­en­tua sinne mis­sä niitä tarvi­taan ja niistä ollaan valmi­ita maksamaan.

 5. Ter­veisiä Espoos­ta. Munk­in­ran­nas­sa NCC:n rivareis­sa huoneis­toi­hin kuu­luu yksi autopaik­ka kuhunkin. Toisen saa lunas­taa, tosin hin­ta on niin korkea että juuri kukaan ei ole lunas­tanut (yli 20 huoneis­toa). Kakkos- ja vieraiden autot pysäköidään mihin sat­tuu katu­jen var­sille, vas­ta valmis­tuneet autopaikat ovat tyhjil­lään — tai on niis­sä NCC:n tuo­mat betoni­por­saat, jot­ta ilmaisek­si ei pysäköitäisi.

  Näin toimii kapitalismi…

 6. Osmo,

  Etkö voisi vaa­tia autopaikko­jen laskemises­sa sitä, että katupysäköi­dyn autopaikan hin­taan las­ket­taisi­in alueen keskimääräisen raken­nusko­rkeu­den mukainen menete­tyn raken­nus­mah­dol­lisu­u­den maan hin­ta? Jos maa mak­saa esim. 2000€ per raken­nu­soikeusneliö ja aluet­ta raken­netaan 6 ker­roksis­es­ti, katu­paikan hin­taan pitäisi tietenkin laskea mukaan n. 8–10m^2 * 6 * 2000 = ~100 000 €. 

  Siinä kadulle raken­netun autopaikan hin­ta kaupun­gin keskusta-alueella.

 7. Pysäköin­ti­a­sia näyt­tää ole­van kovasti esil­lä nyt. HS tänään: “Helsin­gin Jätkäsaa­res­sa ja Kalasa­ta­mas­sa aio­taan kokeil­la malle­ja, jois­sa autopaikan rak­en­tamiskus­tan­nuk­set laite­taan autopaikan käyt­täjän maksettaviksi.

  Se olisi muu­tos nykyti­lanteeseen, jos­sa jokainen uuden taloy­htiön asukas mak­saa autopaikoista asun­ton­sa hin­nas­sa, vuokras­sa tai hoito­vastik­keessa, vaikkei asukkaal­la itsel­lään edes olisi autoa.

  Peri­aatet­ta aio­taan kokeil­la aluk­si kaupun­gin Asun­to­tuotan­to­toimis­ton jois­sakin hitas- ja vuokrako­hteis­sa. Apu­laiskaupung­in­jo­hta­ja Han­nu Pent­tilän (sd) mukaan muu­ta­ma tont­ti on jo kat­sot­tu valmi­ik­si Jätkäsaa­res­sa ja Kalasatamassa.”

 8. Kale­vi: … vas­ta valmis­tuneet (mak­sulliset) autopaikat ovat tyhjillään -

  Tarvi­taan ajat­telun muu­tos­ta ja se vie aikaa, eli

  Art­turi Björk: “eikö vihreät (alus­sa, ja muut nap­paa ajatuk­sen kil­van ja itses­tään­selvyytenä myöhem­min) voisi alkaa ihan tosis­saan aja­maan autopaikkamääräyk­sistä luop­umista kaavoituksessa?”

  Aikamoinen sään­tö epäoikeudenmukaisuudessaan. 

  Eiköhän Helsingis­sä pääsään­töis­es­ti pär­jää julk­isil­la, jos ihmiset julk­isia käyt­tävät, palvelu para­nee ja kaupunkisukupolvien lisään­tymisen myötä taito (sietää naa­puria vier­essään) ajaa julk­isil­la lisääntyy.

 9. Viik­ki näyt­tää auto­jen varas­toin­tialueelta osit­tain sen vuok­si että vuokra­paikko­ja on vapaana mut­ta samaan aikaan autoil­i­jat pysäköivät silti jalka­käytäville ja aukioille, se kun on ilmaista. 

  Näin viedään tilaa auto­ja varten kak­si ker­taa, täysin turhaan. Suo­raa tulon­si­ir­toa kaupungilta ja paikan lunas­taneil­ta vapaa­matkus­ta­jille samal­la kun viihtyvyys ja tur­val­lisu­us kärsivät.

 10. Kaupun­ki on sijoit­tanut mm. Latokar­tanos­sa ns. pysäköin­ti-inten­si­ivisiä tilo­ja kuten päiväkote­ja keskelle asunaluet­ta ilman että näille on kaavoitet­tu yhtään pysäköin­ti­ti­laa. Lop­putu­los on täyt­tä anarki­aa kun valvon­taa ja kuria ei kuitenkaan käytän­nössä ole.

 11. Onhan tuo vähin­tään hölmöä…

  Miten olisi vas­tae­hdo­tuk­se­na, että kan­takaupunki­maise­na alueena Ara­bia ote­taan asukaspysäköin­ti­jär­jestelmän piiri­in tun­nuk­sel­la N ja pysäköin­tipaikko­ja jär­jestetään nykyisen kan­takaupun­gin tilan­net­ta vas­taa­va määrä per asun­to? Eli ei tarvi­ta lisää paikko­ja. On hyvin vaikea ymmärtää mik­si esim. Etelä-Haa­ga on jär­jestelmän piiris­sä, mut­ta Ara­bia ei. Kart­ta vyöhykkeistä http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/9751b3804a1742fd9f79ff3d8d1d4668/asukaspysakointialueet_2009.pdf?MOD=AJPERES

  Peri­aat­teessa kaupun­ki voi sit­ten toki vaik­ka ostaa yksi­tyiseltä yrit­täjältä niitä vapaana ole­via paikko­ja asukaspysäköin­tipaikoik­si. Tämä pitäisi kuitenkin rahoit­taa asukaspysäköin­ti­mak­sun nos­tol­la. Toinen asia mitä en Ara­bi­as­sa ymmär­rä on että mik­sei kaup­pakeskuk­sen pysäköin­ti­hal­lia voi käyt­tää ympäri vuorokau­den, tarve asukapysäköin­nil­lä on suurin öisin kun kau­pat on kiin­ni. Kaupun­ki voisi esim. tehdä tar­jouk­sen kaup­pakeskuk­selle siitä, että asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sel­la saa jät­tää auton hal­li­in yöksi.

 12. Ara­bi­an­ran­nas­sa on onnis­tut­tu hyväl­lä men­estyk­sel­lä kokeile­maan mon­en­laista uut­ta, kuten loft-asun­to­ja ja taidet­ta jokaisel­la raken­netul­la ton­til­la. Entä jos kokeil­taisi­in yhtä autopaika­ton­ta taloa? Var­masti asun­to­jen osta­jik­si löy­ty­isi yksi talolli­nen asukkai­ta, jot­ka tietävät, etteivät tule tarvit­se­maan omaa autopaikkaa. Jos mieli kuitenkin muut­tuu, lähel­lä on se tyhjyyt­tään kumi­se­va Ara­bi­an park­ki. Pahin­ta tässä parkkipaikka­su­un­nitel­mas­sa on, että alueen asukkail­ta viedään se luvat­tu yhteinen tila!

 13. Kos­ka uudet vähän parem­mat autot ovat melkein itse-ajavia jo tänään, esim. pysäköin­ti, kaistal­la-pysymi­nen, jar­rut­ta­mi­nen jos kus­ki ei ymmär­rä jar­rut­taa esteen tul­lessa eteen ym., voidaan odot­taa että muu­ta­man vuo­den sisäl­lä alkaa markki­noille tule­maan täysin autonomis­es­ti itse-ajavia sähköau­to­ja mikäli vira­nomaiset vaan hyväksyvät ne. Ja mik­sikäs ei hyväksy­isi, liiken­nekuolemat tuli­si­vat ainakin vähen­emään jyrkästi. Ammat­tili­iken­teen ja tak­sien kus­tan­nuk­set lask­i­si­vat mur­to-osaan nykyisestä.

  Ja sit­ten “unin­tend­ed con­se­quense” olisi että kan­takaupun­gin autot jätet­tyään matkus­ta­jansa ajeli­si­vat Espooseen parkki­in odot­ta­maan omis­ta­jansa uusia matka­su­un­nitelmia eikä ketään halut­taisi mak­saa kymp­pi­ton­ne­ja tal­li­paikas­ta keskus­tas­sa kos­ka kyl­lä peltilehmälle Espookin kelpaa.

 14. Kan­natan itsekin autopaikkamääräyk­sistä luop­umis­es­ta kaavoituk­ses­sa. (Itse asi­as­sa pidän täl­laista alueri­ip­puma­ton­ta määräys­tä aivan käsittämättömänä.)

 15. Kieltämät­tä aika karua luet­tavaa, kol­men ja puolen hehtaarin alueesta karkeasti hehtaari raken­nuk­sille, hehtaari puis­toille ja tor­eille, hehtaari parkkialueek­si ja puoli hehtaaria kaduiksi. 

  Viikissä on sen­tään osa autopaikoista pysäköin­ti­talois­sa, mut­ta ei vuokra / hitastaloissa.

 16. Onko laiton­ta kär­rätä parkkiru­u­tu­un kont­ti täyn­nä vin­tille mah­tu­mo­ton­ta romua, jos huole­htii nimel­li­sistä pysäköin­tikus­tan­nuk­sista? Kont­ti tai hive­nen pienem­pi tiivis säi­ly­tysas­tia? Voisi olla pyörälli­nenkin. Tulisi halvem­mak­si kuin varas­toti­lan vuokraami­nen. Mon­et autoil­i­jat saat­taisi­vat pitää toimea rikol­lise­na, mut­ta en ymmär­rä, mik­si heil­lä on enem­män oikeut­ta säi­lyt­tää tavaraa kadul­la kuin min­ul­la, joka olen autoton.

  Tuo Pande Glossin esimerk­ki ja ideaali ovat sinän­sä lois­tavia, mut­ta aliarvio­vat suuresti use­an autoil­i­jan kulku­peli­in­sä tun­te­man emo­tion­aalisen siteen, joka on usein yhtey­dessä autoon liitet­tyyn sta­tus-arvoon. Näin arvioimat­ta teknistä toteutettavuutta.

 17. Kaavoituk­sen pysäköin­tipaikkanormis­to on perusideoil­taan ja filosofi­al­taan 60-luvun kiihkeim­män autois­tu­mis­vai­heen peru­ja. Sil­loin oli vähän hätä kädessä, mut­ta vähän oli myös koke­muk­sia ja tutkimuk­sia pysäköin­ti­tarpeista ja ‑tiloista. Olisi jo aika tuulet­taa sitä kunnolla. 

  Kak­si perus­pe­ri­aatet­ta tulisi saat­taa val­lit­se­vak­si. Toinen on autopaikko­jen sijoit­tamisen ja omis­tuk­sen irrot­ta­mi­nen tont­tiko­htaisu­ud­es­ta, toinen päällekkäiskäytön tekem­i­nen pääkäytän­nök­si. Näin pysäköin­ti hoidet­taisi­in nyky­istä selvästi keskite­t­ym­min toden­näköis­es­ti alueel­lisi­na yhtiöinä, jot­ka kaa­van osoit­tamille pysäköin­ti­ton­teille rak­en­taisi­vat, myi­sivät ja vuokraisi­vat paikko­ja omakus­tan­nush­in­taan tai kau­pal­lis­es­ti. Paikan voisi siis joko ostaa, vuokra­ta tai ostaa pysäköin­tioikeu­den ilman nimet­tyä pysäköintipaikkaa.

  Kaduil­la olisi vain lyhy­taikaista pysäköin­tiä, ton­teil­la huoltopy­säköin­tipaikat. Näin päästäisi­in nyky­istä taloudel­lisem­paan ja liiken­nepoli­it­tis­es­ti oikean­su­un­taiseen malli­in. Ylim­i­toitet­tu­ja ratkaisu­ja näkee nyky­isin yhä use­am­mil­la alueil­la. Parem­pi olisi lievä niukku­us ja ohjaa­va hinnoittelu.

  On tosi hyvä, että kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta pääsee Osmon akti­ivi­su­u­den ansios­ta miet­timään jälleen ker­ran syn­tyjä syviä kaupunki­maatuh­lar­i­au­ton tule­vien rajo­jen asettelemiseksi.

 18. “Esit­telijän mukaan niin ei voi­da tehdä, kos­ka pysäköinti­normin mukaiset autopaikat on osoitet­ta­va ton­til­la tai pysäköin­tialueelta. Kyse on itse kek­si­tys­tä määräyk­ses­tä. Todel­li­nen syy lie­nee se, että halu­taan pitää pysäköin­ti ilmaise­na.” Ehkä ne, jot­ka eivät saa autopaikkaa oven edestä, tun­te­vat katkeru­ut­ta, jos joutu­vat viemään auton­sa hal­li­in, vaik­ka se ei kovin kaukana olekaan (vaan useim­mille alle kah­den min­uutin käve­ly­matkan päässä) — ainakin jos (ja kun) hal­li on kalli­impi. Mut­ta jos oven edessä ole­vien paikko­jen jakomenet­te­ly on reilu, niin ehkä tässä ei ole suur­ta moraal­ista ongel­maa? Ei kai voi­da olet­taa, että kaikil­la on jonkin­lainen oikeus parhaaseen mah­dol­liseen parkkipaikkaan?

 19. AUTOA TARVITSEVAT MYÖS VIERAAT TAI HUOLTOLIIKENNE

  Tässä vähän jotenkin jae­taan pop­u­laa­tio kah­teen dis­ntik­ti­in joukkoon: autoil­e­vat ja ei-autoilevat.

  Toisaal­ta joukkoli­ikent­ten sään­nölli­nen käut­täjä saat­ta ajoit­tain tarvi­ta autoa matkoille tai kul­je­tuk­si­in. Toisaal­ta vier­aat saat­ta­vat tul­la han­kalan matkan päästä, ja ihmi­nen tarvit­see jos­sain vai­heessa myös koti­a­pu­palvelu­ja jne. Näille tarvi­taan ajoit­tain parkkipaikkaa. Samoin on ammat­te­ja, joisa on päästävä liikku­maan oma­l­la autol­la (esim. isän­nöi­tisjä). City cae Clu­bit ja vas­taa­vat tietenkin aut­ta­vat asiaa.

  Laskeske­lin, että Töölössä tyyp­il­lisen talon eteen mah­tuu 4–5 autoa. Mut­ta talos­sa on 35 huoneis­toa. hkä on lähdet­tävä siitä, että var­mas­ta parkkipaikast on syytä makssaa (= lunas­taa joko parkkioake tai oikeus park­keer­auk­seen. Mutat aprkkipaikko­jen on olt­va tehokkaass käytössä sekä päivisin että öisin.

 20. Tila, mikä normien mukaan pitää olla varat­tu autoille, kuu­lostaa järkyttävältä.

  Eikö saman tien voitaisi­in alkaa miet­tiä van­ho­jen parkkipaikko­jen muut­tamista takaisin puis­toik­si ja ton­teik­si taloille.

  On aika hur­jaa, jos Helsin­ki rak­en­taa 5000 asun­toa vuodessa (onko tämän 5000 asun­toa ehdot­tanut joku raken­nus­li­ike) ja lisäk­si normin­mukaiset parkkipaikat.

  Eikö sil­lä, että maa­pal­lo päällystetään asfaltil­la, ala olla ympäristö­vaiku­tuk­sia toden teol­la, mus­ta pin­ta­han imee auringonva­l­oa itseen­sä asfaltin muista vaiku­tuk­sista puhumattakaan.

  Jos joku puolue ajaa hehtaari­parkkipaikko­ja uusille alueille ja naker­taa samal­la puis­toti­laa, kyseessä on minus­ta läh­es ympäristörikos.

 21. Tämä pysäköinti­normi­a­sia muut­tuu entistä pahem­mak­si jos kaupun­ki las­kee asun­to­jen keskikokonormia, tämä on Hesarin mukaan tulos­sa ensi kuus­sa val­tu­us­toon. Jos keskiko tip­puu vaik­ka 60 neliöön 75 neliöstä, niin paik­ka per asun­to logi­ikalla parkkipaikko­ja pitää rak­en­taa 25% enemmän.

  Arvataan parkkipaikan todel­lisek­si kus­tan­nuk­sek­si keskimäärin 30 000 euroa. 75 neliön asun­noil­la tuo on 400 neliö, 60 neliön asun­noil­la 500. Eli jos nuo pysäköin­tipaikko­jen hin­nat kaatuu rak­en­ta­jille, niin uud­is­tus itseasi­as­sa han­kaloit­taa hei­dän asemaansa.

 22. “Eli jos nuo pysäköin­tipaikko­jen hin­nat kaatuu rak­en­ta­jille, niin uud­is­tus itseasi­as­sa han­kaloit­taa hei­dän asemaansa.”

  Raken­nut­ta­jat pystyvät kaupunki­a­sun­to­jen hin­noit­telus­sa hyö­dyn­tämään mah­dol­lisu­u­den auton­pitoon. Nyky­mallis­sa on luon­nol­lista että he myös osaltaan vas­taa­vat kustannuksista.

  Jos tätä halu­taan toimi­vasti muut­taa, kan­nat­taisi harki­ta mallia jos­sa jokaiselle kaupunkialueel­la säi­lytet­tävälle autolle tulee halti­jan pystyä osoit­ta­maan vak­i­tu­inen paik­ka. Täl­löin asukaspysäköin­tilu­pia myön­net­täisi­in todel­lisen kap­a­siteetin mukaan nyky­istä parem­min kus­tan­nus­vas­taavasti, ja niukku­us pitäisi huol­ta siitä että pysäköin­tilu­o­lille löy­ty­isi parem­min kysyn­tää ja rahoitusta.

  Pysäköin­tipaikkanor­mit voitaisi­in sil­loin kokon­aan unohtaa.

 23. “Jos joku puolue ajaa hehtaari­parkkipaikko­ja uusille alueille ja naker­taa samal­la puis­toti­laa, kyseessä on minus­ta läh­es ympäristörikos.” Ja jos Vihrei­den jäsenyys kaupungeis­sa edes johonkin velvoit­taa, niin minus­ta siihen, että parkkipaikkarak­en­tamiseen eri­tyis­es­ti maan pin­nan tasalle pitää suh­tau­tua hyvin varauk­sel­lis­es­ti. Diplo­maat­tis­es­ti sanottuna.

 24. Tuo kan­nen alle raken­net­tu­jen paikko­jen hin­ta tun­tuu ole­van tarkoituk­sel­la las­ket­tu melko korkealle, jot­ta voidaan perustel­la “halvem­pia” vai­h­toe­hto­ja. Jotenkin tun­tuu siltä, että moinen betonikauka­lo ei voi olla niin kallis rakentaa.

  Paras­ta olisi vaan hin­noitel­la pysäköin­ti­maa saman hin­taisek­si, kuin asuin­raken­nus käyt­töön tarkoitet­tu. Luul­tavasti ohjaisi luon­nos­taan järke­vi­in malleihin.

  ko Tapauk­ses­sa yritetään taas muut­taa kaavaa siten, että saadaan mah­dol­lisim­man edullis­es­ti raken­net­tua mah­dol­lisim­man paljon asuntoja. 

  Vai­h­toe­hto voisi hyvin olla sal­lia pysäköin­tipaikat maan päälle ja vähen­tää esim. 15% asuin­pita-alas­ta ton­til­ta. Näin puis­toala säi­ly­isi parem­min ja idean houkut­tele­vu­us joudut­taisi­in oikeasti laskemaan.

 25. Spot­tu, olen antanut itsel­leni ker­toa että myös raken­nut­ta­jat nuri­se­vat noista pakkopy­säköin­tipaikoista. Ihan siitä syys­tä, että ne eivät mene kau­pak­si, vaik­ka ne toden­näköis­es­ti myy­dään alle kus­tan­nusten. Tämä ilmiö oli havait­tavis­sa jo ennen kuin uusien asun­to­jen kaup­pa hyy­tyi, samas­ta talosta oli myy­ty kaik­ki asun­not ja paikat odot­ti­vat ostajaa.

 26. On varsin yleistä, että sil­loinkin kun autopaikko­ja myy­dään osakkeina, osa niiden hin­nas­ta on jätet­ty asun­to­jen hin­toi­hin. Näin sik­si että hyödykkei­den hin­ta määräy­tyy markki­noil­ta: autopaikko­ja pyritään myymään sel­l­aiseen hin­taan että ne saadaan kau­pak­si. Sama pätee myös asun­to­jen hin­noit­telu­un. Kaik­ki urakoit­si­jat osaa­vat sen ver­ran laskea, että voivat hin­noitel­la työtään sen mukaan, mitä katso­vat alueel­lisen markki­nahin­nan kul­loinkin kestävän.
  On myös aivan tavanomaista, että omi­na osakkeinaan myy­dyt autopaikkaosak­keet jäävät “raken­nushankkeeseen ryhtyneelle” “roikku­maan”.

  Autopaikko­jen myyn­ti­hin­nat ovat vai­hdelleet 8000–20000€/ap. Rak­en­tamiskus­tan­nusten kanssa näil­lä hin­noil­la on vain vähän tekemistä. Kalleimpi­en osalta kyseessä ovat olleet lämpimät auto­hal­li­paikat ja halvim­mat ovat olleet kylmiä läm­mi­tyspis­torasial­lisia kak­si­ta­soisia pysäköintirakennuksia.
  Asi­as­ta on juuri valmis­tunut Helsin­gin kaupun­gin ‘Maankäytön ja asumisen ‑ohjel­man toimen­piteenä aluer­ak­en­tamis­pääl­likkö Kyösti Oas­maan vetämän työryh­män ansiokas raport­ti, jos­ta voi tode­ta toteu­tunei­ta kus­tan­nus­ta­so­ja sekä lukea myös niistä Hesaris­sakin ker­ro­tu­ista autopaikoituk­sen vai­h­toe­htoi­sista toteutusmalleista.

  Ja aivan tot­ta, pysäköinti­nor­mit eivät perus­tu laki­in vaan ne ovat kaupun­gin oman kaupunkisu­un­nitelu­lau­takun­nan määrit­telemiää. Ja vieläpä aivan hil­jat­tain, muis­taak­seni vuon­na 2007 uusittuja.

  Olisi se aikamoinen piristys­ruiske julkisen liiken­teen kan­nat­tavu­udelle ja käyt­töas­teelle jos autopaikoituk­sen pysäköin­nin kaut­ta saa­ma piilo­tu­ki poistetaisiin!

 27. Kiitok­set Mar­i­alle kiin­nos­tavista tiedoista. Näyt­tää tosi­aan siltä, että kaupun­gin omat määräyk­set vaikeut­ta­vat järkevää autopaikkarak­en­tamista. Eli niitä raken­netaan enem­män kuin olisi kenenkään etu­jen mukaista.

 28. Kaupun­gin sal­li­ma käytän­nössä ilmainen kadun­var­sipysäköin­ti pilaa markki­nat pysäköin­tipaikko­jen rak­en­tamiselta. Jos kaa­van vaa­timia pysäköin­tipaikko­ja ei hin­noitel­la mukaan asun­non hin­taan, niitä ei saa­da myy­tyä, kos­ka vapaa­matkus­ta­jille riit­tää kadunvarsipaikkoja.
  Joko pysäköin­tipaikko­ja vaa­tivista kaavamääräyk­sistä pitää luop­ua tai kadun­var­sipysäköin­ti hin­noitel­la ylemmäs.

 29. Villen kom­mentin siivit­tämänä totean vielä sum­mauk­sen luonteisesti:

  1) Maan pin­nan tasaisen asukaspysäköin­nin hin­taa pitää nos­taa ainakin niil­lä alueil­la, joil­la on selvää auto­tunkua. Tästä Osmo kir­joit­ti mielestäni asial­lis­es­ti. Muu­ta­ma kymp­pi vuodessa on todel­la vähän.

  2) Ainakin osa näistä varoista voitaisi­in (onko mah­dol­lista?) käyt­tää parkki­hal­lien rak­en­tamiseen uusille keskus­tan likeisille alueille. Osmon ilmoit­tamien tieto­jen mukaan maanalais­ten paikko­jen rak­en­t­a­mi­nen esim. Ara­bi­an­ran­taan mak­saisi 46 000 euroa per auto, ja se on asun­non osta­jalle melko kova hinta.

  3) Parkkipaikko­ja olisi raken­net­ta­va enem­män sen mukaan miten kysyn­tää ilme­nee eikä automaat­tis­es­ti paik­ka per (suun­nilleen) asun­to, kuten kaupun­gin nykyiset määräyk­set näyt­tävät edel­lyt­tävän. Yksi hyvä malli on erik­seen myytävät parkkiosak­keet, joista on jo nyt koke­muk­sia. (Tässä raken­nus­li­ik­keet joutu­vat arvioimaan ja otta­maan riske­jä.) Jos ja kun paikko­ja sil­loin raken­netaan vähem­män, auton omis­ta­jien kus­tan­nuk­set eivät vält­tämät­tä olisi korkeampia kuin nykyään, olet­taen että raken­nuskus­tan­nuk­set anta­vat osvi­it­taa myyntihintoihin.

  4) Katu­ta­son pysäköin­ti­tilo­jen hin­taan pitäisi sisäl­lyt­tää menete­tyn asun­to- ja liiketi­la­raken­nu­soikeu­den ja mik­sei myös muun vai­h­toe­htoiskäytön hin­ta. Nyt kalli­im­mat parkkipaikkavai­h­toe­hdot näyt­tävät liian kalli­il­ta suh­teessa katu­ta­son paikkoihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.