Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.2.2009

Nurin meni! Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­ta palaut­ti Mus­tavuoren kaa­van ter­veisin, että alue pitää vara­ta nykyisen ulkoilu- ja virk­istyskäyt­töön. Tämä meni läpi vihrei­den, demarien ja vasem­mis­toli­iton äänin 5–4. Tämä oli ensim­mäi­nen kun­nal­lis­vaalien tulok­se­na tul­lut suuri muu­tos kaupun­gin poli­ti­ikas­sa. Varsi­nainen muu­tos oli siinä, että demar­it, jot­ka viime kaudel­la ajoi­vat aluet­ta raivoisas­ti raken­net­tavak­si, vas­tus­ti­vat nyt sen rak­en­tamista yhtä innokkaasti. 

Tässä meni samal­la 2000 hen­gen asun­not. Virkamiehet tote­si­vatkin, että tämän jäl­keen ei pystytä pysymään maankäytön ja asumisen ohjel­man tavoit­teis­sa (5000 uut­ta asuntoa/vuosi). Pieni moraa­li­nen velvoite meille tuli hyväksyä seu­raa­va jonos­sa ole­va kaa­va Vuosaa­res­sa. Se on lähel­lä metroase­maa, toisin kuin tämä enem­män autokaupunki­mainen Mus­tavu­osi. Olen edelleen sitä mieltä, että pääsään­töis­es­ti pitäisi kaavoit­taa vain raideli­iken­teen ulottuville.

========

Käden­vään­nön Oulunkylän urheilupuis­ton parkkipaikoista hävisimme äänin 2–7 (vihreät vas­taan muu maail­ma). Met­sää kaatuu siis autoile­vien urheil­i­joiden tieltä. Olisi kuulem­ma ollut liian kallista pan­na pysäköin­tipaikat kan­sir­atkaisuna kah­teen tasoon. Puis­tom­aa­han on ilmaista. Peru­songel­ma tietysti on, että pysäköin­ti on ilmaista. Jos ei olisi, pienem­pi pysäköin­tipaikkamäärä kyl­lä riittäisi.

Muu­ta lau­takun­ta ei koulu­tusti­laisu­u­den vuok­si ehtinyt käsitelläkään.

77 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.2.2009”

 1. “Virkamiehet tote­si­vatkin, että tämän jäl­keen ei pystytä pysymään maankäytön ja asumisen ohjel­man tavoit­teis­sa (5000 uut­ta asuntoa/vuosi).”

  Mis­tähän tämä luku on mahdet­tu saa­da? Tämä merkin­nee aikamoista muut­toa Helsin­gin alueelle ja ilmeis­es­ti lisää “holtit­tomas­tiko” käytet­täviä verotuloja.

  Kestääkö Helsin­ki täl­laista määrää tuli­joi­ta nopeas­sa tahdissa. 

  “Käden­vään­nön Oulunkylän urheilupuis­ton parkkipaikoista hävisimme äänin 2–7 (vihreät vas­taan muu maail­ma). Met­sää kaatuu siis autoile­vien urheil­i­joiden tieltä.”

  On se niin jän­nää, rahaa voi löy­tyä ihan jär­jet­tömi­in han­kkeisi­in mut­ta ei näköjään tähän. 

  Läm­penevästä maa­pal­losta alkaa olla aikamoinen määrä peit­et­tynä mustal­la asfaltil­la, se taas imee läm­pöä. Pitäisikö auto­jen olla vaaleita.

  “Peru­songel­ma tietysti on, että pysäköin­ti on ilmaista. Jos ei olisi, pienem­pi pysäköin­tipaikkamäärä kyl­lä riittäisi.”

  Kuin­ka kauan mah­taa men­nä, että pysäköin­nin ilmaisu­us ale­taan kyseenalaistaa.

 2. Kiitos Mus­tavuoren arvokkaan luon­toalueen säästämisestä!
  Johtopäätös ei kuitenkaan ole se, että jo nyt liian suurek­si kaupungi­nosak­si kas­vanut Vuosaari kaavoite­taan muual­ta umpeen. Kat­so asukas­määriä muual­la ja Vuosaaressa!
  Vuosaaren paikallisagenda21 ‑ryh­mä arvioi v. 2000, että sosi­aalis­es­ti kestävän kehi­tyk­sen mukainen asukas­määrä Vuosaa­res­sa on max. 30 000. Tämä on jo nyt ylitet­ty 5000:lla.
  Pro Mus­tavuori ‑liike on ehdot­tanut, että Mus­tavuoren kaaval­u­on­nos siir­retään sel­l­aise­naan Sipooseen, jonkin ase­man tun­tu­maan — niin ei mene har­taaseen kaa­van piirte­lyyn men­neet rahat hukkaan. Idea vapaasti käytettävissä!
  Nyt ei ongel­mana ole kaavoitet­ta­va raken­nus­maa, vaan jo kaavoitet­tu­jen maid­en rak­en­t­a­mi­nen! Ter­ve­tu­loa kat­so­maan Vuosaa­reen kana­van­ran­nan autiomaa­ta ja Ramsinrantaa.

 3. “Pieni moraa­li­nen velvoite meille tuli hyväksyä seu­raa­va jonos­sa ole­va kaava…”
  — mitäs velvoit­tei­ta siitä tulisi.
  Tämähän on ihan nor­maalia poli­ti­ikkaa; ensin ollaan värkkäämässä kun­ni­an­hi­moisia ja ihmis­ten asun­top­u­laa helpot­ta­maan tarkoit­tavia asun­to-ohjelmia. Lisäk­si hyväksytään yleiskaa­va, jos­sa rak­en­tamisalueet on osoitet­tu, sit­ten kun ase­makaavo­ja ryhdytään laa­ti­maan ko. alueille niin men­nään naa­pu­rus­ton nim­by­jen mukana vas­tus­ta­maan ase­makaavaa (yleiskaavas­sa esitet­ty­jen aluei­den rakentamista)…

 4. Peri­aat­teel­lisem­pi kysymys: mik­si Helsinki­in pitäisi rak­en­taa enää yhtään lisäti­laa fos­si­il­isil­la polt­toaineil­la ja/tai ydin­voimal­la läm­mitet­täväk­si? Sehän on älyt­tömyy­den huip­pu. Kaupunkisu­un­nit­telun ehdo­ton pri­or­i­teet­ti pitäisi olla helsin­gin ener­giat­alouden muut­ta­mi­nen kestävälle poh­jalle, siinä riit­tää työsarkaa! Pieni on kau­nista, tuulimyl­lyjä (ruu­vi parem­pi kuin ropel­li: http://www.windside.com/finnish/windside.html) joka kiin­teistön katoille jne. jne. uusi­u­tu­vaa energiaa.

  Toinen tärkeä pri­or­i­teet­ti on joutomaan kaavoit­ta­mi­nen vil­je­ly­pal­stoik­si ym. kaupunkipu­u­tarhuroin­ti lähiruoan tuot­tamisek­si ja huolto­var­muu­den edis­tämisek­si. Jär­jestelmä osoit­taa vakavia rom­ah­tamisen merkke­jä ja vaikkei ihan kokon­aan vielä lähi­aikoina rom­ah­taisi, varovaisu­us­pe­ri­aate on pidet­tävä mielessä ja sitä noudatettava.

  Sipool­ta kaa­p­atun maan suh­teen Sipoon kor­pi on rauhoitet­ta­va kansal­lispuis­tok­si mah­dol­lisim­man laa­jana kokon­aisuute­na ja ekol­o­gista käytävää Sipoonko­r­ves­ta Mus­tavuoreen ei saa vaaran­taa eikä häiritä.

 5. Vielä täl­lainen idea, joka juuri päähän pälkähti: Lama kas­vat­taa työt­tömyyt­tä ja leipäjono­ja, jot­ka eivät edel­lisen laman jäljiltä koskaan kadon­neet. Pal­stanvil­je­ly voisi olla eri­no­mainen keino almu­ruoan tarpeen lievit­tämiseen ja eri­tyis­es­ti pitkäaikaistyöt­tömien kuntout­tamiseen ja voimaannuttamiseen. 

  Kaupun­ki voi osaltaan antaa maa­ta tähän tarkoituk­seen ja työvoima- tai muut vira­nomaiset (ja/tai työt­tömien jär­jestöt tai muut kansalaisjär­jestöt) vas­ta­ta pal­sto­jen jakamis­es­ta ohja­ta asi­akkaitaan vil­je­lyyn ja koulu­tuk­seen ja neu­von­taan, jota voisi­vat jär­jestää alan jär­jestöt kuten hyö­tykasviy­hdis­tys ymv.

 6. “Sipool­ta kaa­p­atun maan suh­teen Sipoon kor­pi on rauhoitet­ta­va kansal­lispuis­tok­si mah­dol­lisim­man laa­jana kokonaisuutena”
  — Puu­tu­mat­ta Sipoonko­r­peeen niin voisi kyl­lä kysyä mil­loin ryhdytään laa­ti­maan ympäristö­vaiku­tusten arvioin­te­ja suo­jelupäätök­sistä ja niiden seurauksisista?

  Pienikin nat­u­raläm­päre väärässä paikas­sa hajot­taa yhdyskun­taraken­net­ta kohtalokkaasti.

 7. Lääke taitaa olla tau­tia pahempi, jos rom­ah­dus­ta yritetään estää vil­jelemäl­lä kaupungis­sa ruokaa.

 8. Mus­tavuoren säi­lymi­nen nykyisel­lään on hienoa ja siitä kiitos vihreille ja vasemmistolle.

  Vuosaaren sil­lan eteläpuolisen alueen rak­en­t­a­mi­nen ei kuitenkaan ole yhtään viisaam­paa kuin tähänkään asti, vaik­ka metroase­ma melko lähel­lä onkin.

  Paik­ka ja maise­ma ovat arvokkai­ta ja kau­ni­ita nykyti­las­saan kallioise­na met­sänä ja van­hana rantaniittynä.

  Myös jatku­vasti lisään­tyvä liikenne sil­lal­la tuot­taa niin kovan metelin, että paik­ka sopii huonos­ti asuin­rak­en­tamiseen. Tämän tote­si myös moni edel­lisen kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan jäsen käy­dessään ensim­mäisen ker­ran fyy­sis­es­ti paikalla muu­ta­ma vuosi sitten.

  Aivan yleiskaavas­sa raken­net­tavak­si merk­i­tyn alueen keskel­lä on lisäk­si ympäristökeskuk­sen uudessa luon­non­suo­jelu­o­hjel­mas­sa ole­va Helsin­gin suurin muinais­ran­ta-alue. Viral­lista ehdo­tus­ta luon­non­suo­jelu­alueek­si ei vielä ollut yleiskaavaa valmis­teltaes­sa ja hyväksyttäessä. 

  Kaavoituk­sen tulisikin nyt keskit­tyä vapau­tunei­den entis­ten sata­ma-aluei­den sekä Sipoon liitos­alueen suun­nit­telu­un. Myös 5000 uuden asun­non vuosi­tavoite olisi syytä tark­istaa järkevämmäksi.

 9. Minus­ta on hyvä että kaavoite­taan alueille oma koros­tunut luon­teen­sa eikä kaikesta tule tyl­sää har­vaa lähiömattoa.

  Esimerkik­si: jos halu­taan ulkoilu­aluei­ta luon­non­ti­laiseen puis­toon niin sit­ten puis­to säi­lytetään rak­en­ta­mat­tomana. Län­si-Pasi­lakin lop­puu kuin seinään Keskus­puis­toon tul­lessa, ja hyvä niin.

  Parkkikent­tä on epäti­la (kuten toritkin mielestäni), ja on erikoista että niitä edelleen tietois­es­ti halu­taan puis­to­jen paikalle.

 10. “Peri­aat­teel­lisem­pi kysymys: mik­si Helsinki­in pitäisi rak­en­taa enää yhtään lisäti­laa fos­si­il­isil­la polt­toaineil­la ja/tai ydin­voimal­la lämmitettäväksi?”

  Sen takia että jos ei raken­neta Helsinki­in, niin vähin­tään sama tila raken­netaan jon­nekin pitkähkön automatkan päähän sähköl­lä eli hiililauh­teel­la lämmitettäväksi.

 11. “Vuosaaren sil­lan eteläpuolisen alueen rak­en­t­a­mi­nen ei kuitenkaan ole yhtään viisaam­paa kuin tähänkään asti, vaik­ka metroase­ma melko lähel­lä onkin.”

  - eipä tietenkään…

  “Paik­ka ja maise­ma ovat arvokkai­ta ja kau­ni­ita nykyti­las­saan kallioise­na met­sänä ja van­hana rantaniittynä.”

  - Noin­pa. Peri­aat­teessa koko Helsin­gin kan­takaupun­ki on pelkästään suuri ympäristörikos, eikä sel­l­aista rak­en­tam­a­ton­ta luon­noti­laista paikkaa Helsingis­sä löy­dy, mihin saisi rakentaa.

  “Kaavoituk­sen tulisikin nyt keskit­tyä vapau­tunei­den entis­ten sata­ma-aluei­den sekä Sipoon liitos­alueen suunnitteluun.”

  - meinaat, että Sipoos­ta liitetyl­lä alueel­la on mukavasti rak­en­tamiseen kel­paavaa huonom­pi­ta­soista maisemaa… 🙂

 12. “Jär­jestelmä osoit­taa vakavia rom­ah­tamisen merkke­jä ja vaikkei ihan kokon­aan vielä lähi­aikoina rom­ah­taisi, varovaisu­us­pe­ri­aate on pidet­tävä mielessä ja sitä noudatettava.”

  Ter­mi “varovaisu­u­pe­ri­aate” kuu­lostaa hyvältä ajatuk­selta, vaik­ka mah­taako monikaan olla varovainen, provosoiden, ihmisethän ovat vaku­ut­ta­neet itsen­sä ja tavaransa, samoin Helsin­gin kaupun­ki (liukas­tu­miskoke­mus) ham­paisi­in saakka.

  Miten paljon tämä lisään­tynyt riskinot­tom­ah­dol­lisu­us mah­taa lisätä hyv­in­voin­ti­amme. Jokuhan aina mak­saa. Tuu­la Helne on kir­joit­tanut asi­as­ta hyvän artikkelin.

 13. Glow­ing kir­joit­ti: “.… niin men­nään naa­pu­rus­ton nim­by­jen mukana vas­tus­ta­maan asemakaavaa…”

  Tässä ei ole kyse Nim­by-ilmiöstä. Aluet­ta käyt­tävät run­saasti myös mon­et muut kuin vuosaarelaiset.

  Helsingillä on todel­la paljon parem­min rak­en­tamiseen sopi­vaa maa­ta muual­lakin! Puhe tont­tip­u­las­ta on pötyä sata­man siir­ron ja alueli­itosten takia.

 14. Mus­tavuori-kan­nan taustal­la saat­toi osaltaan olla se, että demar­it ovat saa­neet run­saasti kiel­teistä palautet­ta siitä, että he menivät kan­nat­ta­maan Kumpu­lan­laak­son puis­toalueen halkai­se­van Pietari Kalmin kadun rak­en­tamista kaupunginhallituksessa. 

  Vielä toivoisin, että Kumpu­lan­laak­so-asi­as­sakin demar­it vielä hark­it­si­si­vat kan­taansa uudelleen, sil­lä vuodelta 1985 peräisin ole­vaan ase­makaavaan perus­tu­va Pietari Kalmin kadun rak­en­t­a­mi­nen ei ole voimas­sa ole­van, val­tu­us­ton vuon­na 2003 hyväksymän yleiskaa­van tavoit­tei­den mukaista. Yleiskaa­va peri­aat­teessa antaa mah­dol­lisu­u­den liiken­neväylien rak­en­tamiseen kaupunkipuis­toik­si merkit­ty­jen alu­iden läpi, mut­ta se ei kuitenkaan ole yleiskaa­van hen­gen mukaista. Yleiskaavaselo­tuk­ses­sa tode­taan näin:

  “Kan­takaupun­ki on tiiveim­min raken­net­tu osa Helsinkiä. Puis­to- ja virk­istysaluei­den määrä ja pin­ta-ala henkeä kohden ja myös maap­in­ta-alaa kohden on pieni ver­rat­tuna sitä mui­hin Helsin­gin osi­in. Etenkin itäisen kan­takaupun­gin tilanne on pitkään ollut tässä suh­teessa huono. Kaupun­gin puis­to­ja virk­istysalue­tar­jon­taa tas­apain­ote­taan etenkin kan­takaupungis­sa luo­ma­l­la uusien rak­en­tamisaluei­den yhtey­teen uut­ta puis­to­tar­jon­taa. Samal­la jo ole­mas­sa ole­vien puis­to­jen laatu­ta­soa nos­te­taan. Kan­takaupun­gin koil­lisosaan Vallilan laak­soon ja Kumpu­laan luo­daan uusi laa­ja kaupunginosapuisto.” 

  Van­ha ase­makaa­va olisi pitänyt saat­taa sopu­soin­tu­un yleiskaa­van tavoit­tei­den kanssa. Niin ei kuitenkaan ole tehty, vaan Kumpu­lan­laak­son kohdal­la ollaan toteut­ta­mas­sa asial­lis­es­ti ottaen van­henut­ta asemakaavaa.

 15. Itse olen sitä mieltä, että sel­l­aiset alueet, joista koiran­pasko­ja ei tarvitse kor­ja­ta, pitäisi rak­en­taa umpeen. Ne eivät ole mitään “puis­to­ja”, vaan paskan­tamiseen tarkoitet­tu­ja aluei­ta, jois­sa eivät vieraile ja viihdy kuin koirankuset­ta­jat. Koirankuset­ta­jat ovat harv­inaisen meluista sakkia, sik­si meil­lä on myös kan­takaupun­gin alueel­la paskalla vuo­rat­tu­ja rak­en­ta­mat­to­mia tont­te­ja, kuten nyt Josafatinkadun ja Saimaankadun kalliot. 

  Hert­toniemen län­sipuoli ja Kivi­nokan alue on saman­laista paskakikkareil­la kuor­rutet­tua ros­ka-aluet­ta, joiden “virk­istyskäyt­tö” on tosi­asi­as­sa nolla.

  Kumpu­lan­laak­son umpiru­maa pahviröt­telökylää ei olisi pitänyt rak­en­taa alun­perinkään. Näin lähel­lä keskus­taa pitäisi rak­en­taa kaupunki­maise­maa, eikä mitään kak­sik­er­roksista Van­taan peräkylää. Tämän pahvikylän asukkaat ovat jostain kum­man syys­tä kaik­ki kaupun­gin palveluk­ses­sa, niinet­tä tähän mölinään kan­nat­taa kansan val­it­semien edus­mi­esten säätää aika­paljon negati­ivista biasia.

 16. “Demar­it ovat saa­neet run­saasti kiel­teistä palautet­ta siitä, että he menivät kan­nat­ta­maan Kumpu­lan­laak­son puis­toalueen halkai­se­van Pietari Kalmin kadun rak­en­tamista kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa.” Demarien palaut­teesta en tiedä, mut­ta käve­len tuon laak­son poik­ki läh­es päivit­täin ja ihmette­len, mitä järkeä tässä raken­nus­päätök­sessä on. Joku kaupun­gin johtoon kuu­lu­va oli kai men­nyt “lupaa­maan” jotain tämän suun­taista jollekin yliopis­ton ihmiselle. Eikö se per­hanan katu tule suurin piirtein yhden bus­sil­in­jan käyt­töön? Ja onko siitä jotain hyö­tyä muille kuin muu­ta­malle Kumpu­lan kam­puk­sen henkilölle?

 17. “Hert­toniemen län­sipuoli ja Kivi­nokan alue on saman­laista paskakikkareil­la kuor­rutet­tua ros­ka-aluet­ta, joiden “virk­istyskäyt­tö” on tosi­asi­as­sa nol­la.” Sep­po taisi olla pahasti päis­sään kun kir­joit­ti tämän. Luuletko että Kivi­nokan rak­en­tamishuhu­jen hätään­nyt­tämät ihmiset jak­saisi­vat jatkaa, jos alueen virk­istyskäyt­tö olisi “tosi­asi­as­sa nolla”?

 18. “Kiitos Mus­tavuoren arvokkaan luon­toalueen säästämisestä!”

  - onko Vihrei­den näke­myk­sen mukaan ole­mas­sa mui­ta kuin arvokkai­ta luontoalueita?
  Ja säästämisen perus­teena käytetään tässäkin ketjus­sa sitä kun on Sipoos­ta liitet­ty aluet­ta Helsinki­in niin eihän mei­dän tarvitse luon­toa tärvätä 🙂

  Ja näin­hän se menee, kun joku alue suo­jel­laan (Natu­ra, luon­no­suo­jelu­alue) niin ympärille tarvi­taan suo­javyöhyke ja toden­näköis­es­ti pian vielä suo­javyöhyk­keen suojavyöhyke…
  Ilman minkään­laista YVAusta…

  Kumpu­la:
  “Eikö se per­hanan katu tule suurin piirtein yhden bus­sil­in­jan käyttöön?”

  - eli mitä ylen­määräistä hait­taa ne muu­ta­mat bus­sit siinä sit­ten aiheut­ta­vat jos saadaan aikaan hyvä joukkoliikenneyhteys?
  Kaistale asfalt­tia ei alueen ekosys­teemiä tai alueen laidoil­la asu­vien ihmis­ten mie­len­ter­veyt­tä ehkä tuohoa?

 19. Sep­po Ryväs käyt­ti aika vah­vaa kieltä, mut­ta mielestäni hänen kom­ment­tin­sa osui harv­inaisen oikeaan. NIM­BY­i­lyn ja muu­tosvas­tarin­nan vuok­si kaupunki­rakenne hajoaa koko ajan enem­män, kun mihinkään ei saisi rak­en­taa tai ainakaan lisärak­en­taa. Kumpu­lan­laak­son talo­ja kum­mas­te­len aina kun ne näen, ne ovat absur­di ilmestys.

 20. “Paik­ka ja maise­ma ovat arvokkai­ta ja kau­ni­ita nykyti­las­saan kallioise­na met­sänä ja van­hana rantaniittynä.

  Myös jatku­vasti lisään­tyvä liikenne sil­lal­la tuot­taa niin kovan metelin, että paik­ka sopii huonos­ti asuinrakentamiseen.”

  Olen samaa mieltä Meri-Rasti­lan län­sir­an­nas­ta. Paik­ka on ain­ut­laa­tu­inen ja sieltä löy­tyy myös koko maan mit­takaavas­sa pin­ta-alal­taan harv­inaisen suuri pirun­pel­to. Myös liiken­teen melu on tosi­aan suurta.

  Mut­ta, mut­ta. Sanois­in, että sinne on melkein­pä pakko rak­en­taa ja itseasi­as­sa sinne voisi alkaa rak­en­ta­maan jo aivan lähivu­osi­na. Näk­isin kak­si merkit­tävää hyötyä.
  1. Hienolle paikalle luon­non­läheinen asuinalue 500 metrin päähän “vajaakäytössä” olev­as­ta metroasemasta.
  2. Tor­ju­taan Meri-Rasti­lan asuinalueen kur­jis­tu­misuhkaa tas­apain­ot­ta­mal­la väestöraken­net­ta. Vain noin 40% Meri-Rasti­lan asun­noista on omis­tusasun­to­ja. 2.000 asukkaan lisäys nykyiselle 5.000 asukkaan asuinalueelle kor­jaisi jo tilanteen. Onnek­si Ram­sin­ran­nan asuinalueen jo raken­net­tu osa ja tule­va rak­en­t­a­mi­nen tule­vat jo kor­jaa­maan tilannetta. 

  Ikävä kyl­lä 90-luvun alun väärän­lainen kaupunkisu­un­nit­telu tulee todel­la kalli­ik­si. Meri-Rasti­la on luon­noltaan yksi pääkaupunkiseudun hienoim­mista paikoista. Siel­lä on paljon kau­ni­ita van­ho­ja huviloi­ta ja kak­si kok­oushotel­li­akin. Täysin väärä paik­ka rak­en­taa mas­si­ivis­es­ti kaupun­gin vuokra-asuntoja.

 21. Nim­by­i­lylle on tyyp­il­listä, että ongel­ma yritetään sälyt­tää muiden kaupungi­nosien kon­tolle. Kumpu­lan­laak­son kohdal­la näin ei kuitenkaan ole, kos­ka Kumpu­lan ja Vallilan asukkaat ovat hyväksyneet bus­sil­in­ja 506 liiken­teen omil­la asuinalueil­laan. Sik­si Kumpu­lan­laak­son suo­jelem­i­nen ei ole mikään Nim­by-han­ke. Nim­by on tässä tapauk­ses­sa pelkästäähelp­po ja kat­tee­ton leima.

  Enem­män kuin kumpu­lalaiset, Vallilan­laak­son ja Kumpu­lan­laak­son yht­enäistä puis­toaluet­ta tarvit­se­vat esimerkik­si vallilalaiset, sil­lä Vallila on täy­teen raken­net­tu, ja siel­lä on vain hyvin pieniä, meluisia ja huonos­ti hoidet­tu­ja puis­to­ja, jot­ka eivät riitä ulkoilualueiksi.

  Pietari Kalmin kadun jat­keen palvelisi vain yhtä bus­sil­in­jaa, jon­ka kulkua voidaan nopeut­taa vai­h­toe­htoisinkin keinoin. Katu olisi myös logis­tis­es­ti erit­täin han­kala vaaties­saan kah­den katu­o­su­u­den talvi­aikaista läm­mit­tämistä. Lisäk­si kulku Isoni­ityn kadul­la olisi erit­täin vaikeaa kadun ahtau­den, kohtaamisongelmien, häly­tysajoneu­voli­iken­teen (Kätilöopis­ton sairaala) ja 90 asteen mutkien vuoksi.

  Tässä vain joitakin syitä sille, mik­si Kumpu­lan­laak­son halkai­sevas­sa katuhankkeessa ei ole mitään järkeä.

 22. “NIM­BY­i­lyn ja muu­tosvas­tarin­nan vuok­si kaupunki­rakenne hajoaa koko ajan enem­män, kun mihinkään ei saisi rak­en­taa tai ainakaan lisärakentaa.”

  NIM­BY­i­ly ja muu­tosvas­tar­in­ta ovat ihan ter­veitä ilmiöitä, sel­l­aisia suun­nit­telijoi­ta on har­vas­sa jot­ka osaa­vat tehdä ihmisen kokoista hal­lit­tua muu­tos­ta, ja syys­tä tai tois­es­ta hei­dätkin tah­do­taan työn­tää kun­nal­lises­sa päätök­sen­teossa marginaaliin.

  Ehkäpä demokra­tia ei yksinker­tais­es­ti kykene tuot­ta­maan viihty­isää ympäristöä muuten kuin sat­tumal­ta. Jos näin, on pak­en­e­m­i­nen jon­nekin Nur­mi­jär­ven met­si­in oikeas­t­aan ter­ve demokra­ti­aan kuu­lu­va ilmiö. 

  Tai sit­ten seli­tys on triv­i­aalimpi “joukos­sa tyh­myys tiivistyy”. Yksit­täi­nen kansalainen tajuaa kyl­lä häivyt­tää talon­sa met­sän siimek­seen, mut­ta joukkona samat ihmiset jyräävät met­sän sileäk­si parkkiken­tän tieltä.

  Olisiko mah­dol­lis­es­ti niin että ihmis­ten luot­ta­mus kaupunkisu­un­nit­telu­un ansaitaan, ja ylen­palt­ti­nen NIM­BY­i­ly on seu­raus siitä ettei kaupunkisu­un­nit­telun käytän­nön toteu­tuk­seen (syys­täkin) oikein luoteta.

 23. spot­tu on var­maankin oike­as­sa, kaupunkisu­un­nit­telun tulok­set eivät ole olleet hyviä. Otto-Iivari Meur­man oli vuosikym­meniä sit­ten sitä mieltä, että Suomes­sa ei enää aikoi­hin ole osat­tu kaupunkisu­un­nit­telua, ja oli pitkälti oike­as­sa. Kyseessä on mon­en asian sum­ma, ja sitä on vaikea nopeasti kor­ja­ta. Kaupunkisu­un­nit­telu (yhdyskun­ta­su­un­nit­telu) on pitkään ollut arkkite­htiopetuk­ses­sa väheksyt­ty, suo­ras­taan halvek­sut­tu osa-alue. Poli­it­tises­sa päätök­sen­teossa mon­et muut asi­at menevät edelle ympäristön laadus­ta. Van­hat suun­nit­teli­jat eivät halua siirtää osaamis­taan nuorem­mille ja nuorem­mat ovat niin itseri­it­toisia etteivät halua ottaa mitään vas­taan. Vaikea kek­siä, miten tästä edetä…

 24. Glow­ing ihmetteli, mitä hait­taa yhdestä uud­es­ta kadun­pätkästä ja vähäis­es­tä liiken­teestä olisi Kumpu­lalle. Ei kai se hait­ta nyt aivan suun­na­ton liene, tot­ta. Mut­ta Har­jun tavoin ihmette­len, pitääkö näin hieno ympäristö silpoa noin pienen edun takia. Kyse on esteet­ti­sistä näkökan­noista. Vähän vas­taavasti raivosin viime kun­nal­lis­vaalien aikaan Tuo­mas Rantaselle, mik­si kaupun­gin moot­torisa­hakaverei­den pitää muka tul­la “hoita­maan” Kumpu­lan pieniä met­säläm­päre­itä. Met­siköt oli­vat parem­pia ennen näitä innokkai­ta siis­timis­toimia. (Ja tämä ei tai­da olla totaal­ista NIM­BY-hom­maa, kos­ka en suinkaan asu aivan vier­essä vaan ain­oas­taan käve­len siitä ohi usein.)

 25. “Nim­by­i­lylle on tyyp­il­listä, että ongel­ma yritetään sälyt­tää muiden kaupungi­nosien kontolle.”

  Nim­by­i­ly-ter­miä käytetään joka kään­teessä ja vääris­sä yhteyk­sis­sä. Jos alue kan­taa jo valmi­ik­si kor­ten­sa kekoon eikä enää halua ottaa vas­taan lisär­a­sit­tei­ta tai jos ollaan viemässä vci­imeistä kävely‑, juok­su- ja virk­istäy­tymisaluet­ta, olisi toiv­ot­tavaa, että ei puhut­taisi nimbyilystä.

 26. Arto Tuki­aiselle: ‘kaupun­gin moot­torisa­hakaverei­den pitää muka tul­la “hoita­maan” ’ kaupun­gin pui­ta, kos­ka kaupun­gin puis­to­ja hoita­vat met­sän­hoita­jan koulu­tuk­sen saa­neet ihmiset. Met­sä­taloudessa puun elinikä on se, kun sen kiivain kasvu on lop­punut, ja puus­ta saadaan mah­dol­lisim­man paljon sel­l­ua tai lau­taa tms. Joskus kävin Roomas­sa ja siel­lä oli 500 vuot­ta van­ha puu, ei onnis­tu ikinä Suomessa.

 27. Glow­ing ihmetteli, mitä hait­taa yhdestä uud­es­ta kadun­pätkästä ja vähäis­es­tä liiken­teestä olisi Kumpu­lalle. Ei kai se hait­ta nyt aivan suun­na­ton liene, tot­ta. Mut­ta Har­jun tavoin ihmette­len, pitääkö näin hieno ympäristö silpoa noin pienen edun takia. Kyse on esteet­ti­sistä näkökannoista.

  Täs­mälleen näin. Alueel­la kahdek­san vuot­ta aikoinaan asuneena otin todel­la järkyt­tyneenä vas­taan tiedon tästä han­kkeesta. Kyseessä on melkein­pä eräs koko pääkaupunkiseudun hienoim­mista van­hoista kult­tuuri­maisemista, jon­ka keskel­lä tämä tie on täy­del­lisen epäkon­gru­ent­ti ilmestys, saman­lainen yksiselit­teinen poh­jan­oteer­aus kuin jokin puu­taloaluei­den purkami­nen tai Makkarat­a­lo aikoinaan. Ja mikäli ihmis­ten esteet­ti­nen taju ei kokon­aan ehdi sil­lä välin kuol­la, on toden­näköistä, että sitä tul­laan ennen pitkää häpeämään ja katu­maan kiusaan­tuneina yhtä voimakkaasti kuin näitäkin.

  Ja jos oma­l­la kohdal­lani joku halu­aa esit­tää jonkin nim­by­i­ly­henkisyy­sepäi­lyn, niin voin tode­ta, että oma­lle kotikadul­leni parin­sadan metrin päähän on ensi syksynä tulos­sa päi­hdeon­gel­mais­ten asun­to­la sekä palve­lu­ta­lo monion­gel­maisille käytöshäir­iöisille, mis­sä tosi­seikas­sa en näe minkään­laista ongel­maa vaan pidän sitä nor­maali­na järkevänä kaupun­gin toimintana.

 28. Voi hyvä tava­ton. Pitää rak­en­taa tiivi­isti, mut­ta ei tänne. Ulkoilu­aluei­ta, hieno­ja kallioi­ta jne ei saa turmel­la, mut­ta on väärin jos ihmiset muut­ta­vat Van­hasen perässä Nur­mi­järvelle, vaik­ka ovat Hesas­sa duu­nis­sa. Näitä jut­tu­ja var­maan loy­ty­isi vaik­ka kuin­ka. Olisiko jo uskot­ta­va, että kaupun­ki on kaupun­ki ja maaseu­tu sit­ten erik­seen. Jos jokaista kallio­ta, met­sälöä jne ale­taan itkemään, niin ei kyl­lä mis­tään tule mitään. Minus­ta kenenkään ei ole pakko stadis­sa asua. Jos alkaa ahis­taa, niin kyl­lä aika läheltä tilaa löytyy.
  Vähän samal­ta alkaa kuu­lostaa, kun ne suuri äänisim­mät Van­taan lentomelua itkevät yksilöt, jot­ka ostet­tuaan joku aika sit­ten asun­non niiltä nurk­il­ta, huo­maa­vat lentokonei­den pitävän ään­tä. Kent­tä on ollut paikallaan kaiketi vuodes­ta 1952.
  Ehkä jonkin­lainen peri­aat­teelli­nen keskustelu tiety­istä ajatuk­sista olisi paikallaan, mut­ta jatku­va nar­i­na joka puun, pen­saan jne häviämis­es­tä alkaa tun­tua nau­ret­taval­ta. Aivan erikoisju­tut ymmär­rän, mut­ten muu­ta. Maalle onnek­si pääsee, jos haluaa.
  On se muuten kum­ma, kuin­ka jou­tu­mi­nen oppo­si­tioon saat­taa muut­taa jonkun ryh­män aatok­set täysin myös kun­nal­li­sis­sa asioissa.

 29. Tom­mi Uschanov:

  “Ja mikäli ihmis­ten esteet­ti­nen taju ei kokon­aan ehdi sil­lä välin kuol­la, on toden­näköistä, että sitä tul­laan ennen pitkää häpeämään ja katu­maan kiusaan­tuneina yhtä voimakkaasti kuin näitäkin.”

  Kuulin muu­ta­ma päivä sit­ten Ruotsin TV:stä (ei-ruot­salainen ohjel­ma) lait­ta­mat­toman suo­ma­laisu­u­den määritelmän, eli 10 % häpeää sitä, mitä 90 % tekee.

  Jois­sakin asiois­sa on minus­ta näin, jois­sakin asiois­sa, esimerkik­si tanssi­taiteessa suo­ma­laisu­u­den eri­ty­isyys kään­tyy voitok­si, mut­ta voi hur­ja sitä intoa, jol­la suo­ma­laisia taa­jamia ja kaupunke­ja on tuhottu.

  Omas­sa taloy­htiössäni pari puun­vi­ha­jaa kar­si kau­ni­ita pen­saiden oksia sel­l­aisel­la hurmok­sel­la, että voi vain ihme­tel­lä, mis­tä lop­pu­jen lopuk­si oli kyse. Pen­saat eivät täl­laista hir­mukäsit­te­lyä ede­ol­lyt­täneet hoitotoimenpiteenä.

  Kir­paiseeko­han kauneus joitakin siinä määrin kovasti, että kau­nis pitää tuho­ta. On aika erikoista, jos kat­so­taan, että urbaanisu­us ja luon­toar­vot eivät kuu­lu yhteen. Kyl­lä ne kuu­lu­vat ja niitä voi yhdis­tel­lä eri­laisi­na kom­bi­naa­tioina riip­puen siitä, minkälais­es­ta alueesta on kyse.

 30. Ei nim­by­i­ly tarkoi­ta rak­en­tamisen vas­tus­tamista, vaan oman asuinalueen sosi­aal­is­ten han­kkei­den vas­tus­tamista tekais­tu­in verukkein. 

  Ei nim­by­i­lyä sanan varsi­naises­sa merk­i­tyk­sessä ole se, että sanoo suo­raan, ettei suurin sur­minkaan halua kuo­laavia kehi­tys­vam­maisia mölisemään tai ällöt­tävän näköisiä kumi­hu­u­li­neek­ere­itä jauhamaan kha­tia takapihalleen. 

  Nim­bi­lyä on, että hurskaasti ja maireasti kan­nate­taan näitä han­kkei­ta muual­la, mut­ta omas­sa naa­pu­rus­tossa on eri­no­maisen paljon esteitä tämän sinän­sä tarpeel­lisen ja vält­tämät­tömänkin asuntolan/vastaanottokeskuksen tiellä. 

  Minä muuten vas­tus­tan kiivasti jokaisen viher­alueen rak­en­tamista Hel­sigis­sä. Mus­tavuores­sakaan en ole käynyt viiteen vuo­teen. Eli minkään määritelmän mukaan en ole nimby-henkinen. 

  Helsin­gin eri­ty­isilme ja esteet­ti­nen hen­ki on laa­jois­sa luon­non­metsis­sä ja rak­en­ta­mat­tomis­sa ran­nois­sa. Niiden tuhoamista jälkipol­vet tule­vat sadat­tele­maan, ei sitä, että voi voi kun täl­läkään kalli­ol­la ei ole viiden tuhan­nen ihmisen asuinaluet­ta, kyl­lä on sääli…

 31. Siinä vas­ta rak­en­ta­va ehdo­tus MIValta. 

  Jos ei miel­lytä asua alueel­la, jos­sa talot ovat kuin lee­gopa­likat kiin­ni toi­sis­saan, niin ter­ve menoa. Ei meinaa siis mitään, että alue oli viihty­isä muut­taes­sa. Kaik­ki on hyväkysyt­tävä, mitä ylhäältä päätetään? 

  Eiköhän asukkail­la ole oikeus siihen, että hei­dän mielipi­det­tään kuun­nel­laan kaavoitusasiois­sa. Ei kaupunkia ja maaseu­tua noin voi aset­taa vas­takkain, etteivät ulkoilu- ja viher­alueet kuu­luisi myös kaupunki­in. Tosi yksioikoinen käsitys. 

  Eihän kenenkään myöskään tarvitse asua viher­aluei­den kupeessa. Ter­ve­menoa Hakaniemeen! Tokoin­ran­nas­ta ehkä vielä saa muu­ta­man ton­tin rak­en­tamiselle, jos ruo­ho kovasti häiritsee..

 32. Jos Kumpu­lan­laak­so on liian arvokas, ettei bus­sikatu sinne sovi, mik­sei tehdä metroa? Tietenkin sik­si, että metro mak­saa paljon, eikä puis­tom­aal­la ole mitään rahal­lista arvoa, kuten Osmo toises­sa yhtey­dessä tote­si. Esimerkik­si New Yorkin Cen­tral Parkin läpi kul­kee kak­sikin kat­ua ja ne on varsin onnis­tuneesti maise­moitu. Ei tai­da kel­va­ta malliksi?
  Lon­toos­sa hin­noitelti­in van­hat puut niiden kaupunkiku­val­lisen arvon vuok­si, ja hieno­jen istu­tusten sotkemis­es­ta on ollut jo kauan isot sakot. Pitäisi var­maan meil­läkin tehdä sama, että päät­täjät näk­i­sivät paper­il­la, että puis­ton arvo voi olla mon­ta miljoonaa.

 33. Mus­tavuoren (tai minkä tahansa) säästämistä on perustel­tu sil­lä, että Sipoos­ta liitetylle alueelle voidaan rakentaa.
  Muis­te­taan­pa tämä, kun ale­taan ulvoa Sipoolais­ten kallioiden ja ryteiköi­den puolesta…

 34. “Lon­toos­sa hin­noitelti­in van­hat puut niiden kaupunkiku­val­lisen arvon vuok­si, ja hieno­jen istu­tusten sotkemis­es­ta on ollut jo kauan isot sakot. Pitäisi var­maan meil­läkin tehdä sama, että päät­täjät näk­i­sivät paper­il­la, että puis­ton arvo voi olla mon­ta miljoonaa.”

  Tarvit­taisi­in muu­ta­ma kaupunkisukupolvi lisää, ennenkuin päät­täjät ymmärtävät alkaa hin­noitel­la pui­ta, istu­tuk­sia ja nurmikoita.

  Nyt puis­tot istu­tuksi­neen ja puineen taide­taan nähdä kesan­tomaa­han rin­nastet­ta­vana alueena, joka pitää saa­da pikim­miten maaseu­tu­maiseen hyötykäyttöön.

 35. KUMPULANLAAKSOSTA

  Tämä on vähän sel­l­aista juu­pas-eipäs ‑kesksutelua.

  Kumpu­lan­laak­soon kau­nis kokon­aisu­us, ja se palvelee muitakin kuin kumpulalaisia.´Hyvä liiken­neýhteys 506:lle on tarpeen, mut­ta vaati­iko se ehdot­tomasti Kumpu­lan­laak­son katkaisemista? Vaik­ka kyseessä vain on rajoitet­tu joukkoli­ikenne ker­ran 5 min­uutis­sa, se vie kuitenkin ään­i­maise­maa (ihmisen kuu­lo on log­a­r­timi­nen, ja sen vuok­si hil­jaisel­la alueel­la pienikin ääni kuu­luu). Se myös tuo vaar­ale­mentin lap­sille täysin tur­val­liselle laa­jalle alueelle. Miinuk­sia siis on.

  Kumpu­la­han on kiva asuinalue: ja sen ovat asukkaat sel­l­aisek­si luoneet. 20 vuot­ta sit­ten Kumpu­la oli rän­sistynyt ja hyvin paljon epä­sosi­aalisen väestön asut­ta­maa. Nyt asun­not myy­dään tiskin alta tutu­ille osta­jille. J ako­vaan hintaan.

  Mar­gin­aalis­es­ta 2–3 min­uutin ajan­säästöstä ei kan­na­ta mure­htia: kyl­lä mei­dän on opit­ta­va, että paikas­ta toiseen siir­tymi­nen vie aikaa.

  Pasi­lan ase­mal­ta Kumpu­lan kam­puk­selle kul­kee jalan 20 min­uutis­sa. Ja se on hyvää ja tarpeel­lista liikuntaa.

  Siis mietitään asia vielä ker­ran alus­ta lop­pu­un. Aset­taen myös pre­mis­sit kyseenalaisiksi.

  Ode valit­teöli, että Mus­tavuoren ratkaisu vie 2000 ihmisen asunnot.Jós Helsingis­sä pitäisi rak­en­taa vuodessa 5000 asun­toa, joten tämä olisi antanut vain 2 kuukaut­ta lisäaikaa.

 36. “Helsin­gin eri­ty­isilme ja esteet­ti­nen hen­ki on laa­jois­sa luon­non­metsis­sä ja rak­en­ta­mat­tomis­sa rannoissa.”

  Kyl­lä ja ei. Niemen keskeisim­mät rak­en­ta­mat­tomat ran­nat (Jätkäsaari, Her­ne­saari, Hanasaari, Kalasa­ta­ma) ovat topolo­gial­taan umpityl­sää täyt­tö­maa­ta vail­la minkään­laisia luon­nonar­vo­ja. Jo Laa­jasa­losta löy­tyy rak­en­ta­mat­to­mia helmiä (Kru­unuvuori, Ait­tasaari, Repos­saari yms jostain Villingistä ja Var­tiosaares­ta puhumattakaan.

  Julkises­sa keskustelus­sa koroste­taan mielel­lään ranto­jen virk­istyskäyt­töä ja jätetään tuuli­olo­suh­teet täysin huomiotta. Esimerkik­si Sir­pale­saaren, Liuskasaaren, Uunisaaren ja Harakan suo­jas­sa ole­va Merisa­ta­ma-Kaivopuis­to ‑alue on olo­suhteil­taan täysin eri­lainen kuin vaikka­pa Laut­tasaarenselälle aukea­va Jätkäsaari tai Hernesaari. 

  Kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­ton näke­mys sen sijaan on:

  “Ranta­puis­to­jen käsit­telyssä meri on eri­tyisen olen­nainen. Mer­i­maise­man ja luon­tokoke­muk­sen esil­letuomi­nen suun­nit­telun keinoin on tärkeää. Yksi ranto­jen määräävistä omi­naisuuk­sista on tuulisu­us, jos­ta naut­timi­nen luon­toelämyk­senä tulee mahdollistaa.”

  Oikeasti ? Onko näil­lä ihmisil­lä minkään­laista käytän­nön tajua siitä mitä tuulisu­us esimerkik­si Her­ne­saaren kär­jessä tarkoit­taa ? On kieltämät­tä oma viehä­tyk­sen­sä puskea vaaka­suo­ras­sa rän­täsateessa vas­tatu­uleen (teen sitä sään­nöl­lis­es­ti), mut­ta että oikein puis­to tuuli­tur­is­teille.. Välimeren mais­sakin riit­tää kevyen liiken­teen rantab­ule­var­di, siis sel­l­ainen oikea kivet­ty joka nousee kohtisuo­raan mer­estä eikä suo­ma­lainen täyttömaa-kivikasaversio. 

  Helsin­gin tiivistämisen paik­ka on juurikin näil­lä täyt­tö­maaran­noil­la, jonne kan­nat­taa laa­jen­taa kivikaupunkia saman­laisel­la otteel­la ja asukasti­hey­del­lä joka on Punavuori-Ullan­lin­na ‑alueel­la osoit­tau­tunut toimi­vak­si ja halu­tuk­si. Näin osaltaan vähen­netään painet­ta koskea Helsin­gin mus­tavuori­in tai kivi­nokki­in, tai tiivistää onnis­tuneet met­säkaupun­ki-kaupungi­nosat tunnistamattomiksi.

 37. “Helsin­gin eri­ty­isilme ja esteet­ti­nen hen­ki on laa­jois­sa luon­non­metsis­sä ja rak­en­ta­mat­tomis­sa rannoissa.”

  - Jep, Helsin­gin eri­ty­isilme onkin totaalis­es­ti pilat­tu esim. Krunikas­sa ja kaup­pa­torin raken­netus­sa rannassa.
  Käviköhän ne täm­möstä vään­töä aikon­aan kun Krunikan kallioi­ta räjäytelti­in rak­en­tamisen tieltä? Ja parin komen vuo­den aikana puo­let Suomes­sa käyte­tys­tä dynami­itistä meni Senaat­in­torin paikalla olleit­ten kallioiden poistamiseksi…

 38. Entisenä her­ne­saare­laise­na en ymmär­rä tuulisu­u­den ole­van etu kuin pahimp­ina hellepäiv­inä. Täyt­tö­maaran­nat kan­nat­taisi todel­lakin rak­en­taa asun­noik­si niin, että raken­nus­mas­sat samal­la suo­jaisi­vat Helsin­gin niemeä merituulelta. 

  Kumpu­las­sakin asuneena (ja isäni yhä) laak­son kat­u­raken­nushanke tun­tuu jär­jet­tömältä. Kum­mallista toisaal­ta on myös se, että muu­ta­man kilo­metrin bus­si­mat­ka Kumpu­las­ta Meilah­den kam­puk­selle kestää yhtä kauan kuin Lohjalta.

 39. Glow­ing, aika paran­taa haavo­ja, kuten esimerkkiesi kohdal­la on tapah­tunut. Nyt kuitenkin Helsin­ki on raken­net­tu paikoitellen niin täy­teen, että olisi viisaut­ta säi­lyt­tää viher­aluei­ta taskuina, joille kaupunki­laiset pää­si­sivät hel­posti ulkoile­maan. Osa näistä taskuista voisi olla yhtey­dessä toisi­in­sa viherkäytäviä pitkin.

  Spo­tun pohd­in­ta, että kan­nat­taa etukä­teen pun­ni­ta aluei­den käyt­töar­voa ulkoilu­alueina, on järkevää. Jätkäsaaren kaltai­sista tuuli­sista täyt­tö­maa-alueista on vaikeaa saa­da viihty­isiä viher­aluei­ta. Sik­si sinne on mielekästä rak­en­taa, jos rak­en­taa pitää. (Tosin hie­man aset­taisin kyseenalaisek­si pääkaupunkiseudun jatku­van kasvun mielekkyy­den. Jos­sain vai­heessa kasvun hai­tat alka­vat olla hyö­tyjä suurem­pia: ruuhkat ja melu lisään­tyvät ja viihtyvyys heikke­nee jne.)

  t. enti­nen krunikkalainen

 40. Ushanov kir­joit­ti: “Kyseessä on melkein­pä eräs koko pääkaupunkiseudun hienoim­mista van­hoista kult­tuuri­maisemista, jon­ka keskel­lä tämä tie on täy­del­lisen epäkon­gru­ent­ti ilmestys, saman­lainen yksiselit­teinen poh­jan­oteer­aus kuin jokin puu­taloaluei­den purkami­nen tai Makkarat­a­lo aikoinaan.”

  Var­maan riip­puu siitä mil­lainen tie tehdään, sen samaisen laak­son läpi kul­kee ihan auto­tien levy­isiä kevyen liiken­teen väyliä ja yksi kap­pale tavara­ju­nara­to­ja, ja ne ovat osa sitä kult­tuuri­maise­maa (tarkoit­taako tuo muuten tässä yhtey­dessä jotain muu­ta kuin sopusuh­taista?) Eli­na Moi­sion blo­gis­sa aiheesta Janne Pel­to­la tote­si mielestäni sen olen­naisen, eli kyse on siitä miten tehdään väyliä:

  “Nyky­istä väylärak­en­tamista nimit­täin mielestäni vaivaa ns. betoni­bru­tal­is­mi ja yli­rak­en­t­a­mi­nen… Pietari Kalmin kadus­ta taas sanois­in, että siinä voisi har­ras­taa 1‑kaistaisten osuuk­sien luo­vaa käyt­töä ja ainakin Lem­minkäiseltä saa vihreää asvalt­tia…” http://elinam.vuodatus.net/blog/1779929

  En tiedä tuos­ta vihreästä asvaltista, mut­ta olen täs­mälleen samaa mieltä että muuten maan rakoon nui­jit­tu betoni­bru­tal­is­mi elää ja voi hyvin liiken­ner­ak­en­tamises­sa. Minus­ta se ker­too suh­tau­tu­mis­es­tamme liiken­teeseen, se on aina rumaa ja meluisaa, pitää kätkeä tun­neli­in tai met­säkaistaleen taakse.

  Ja jostain syys­tä mit­takaa­va liiken­ner­ak­en­tamises­sa on pos­ke­ton. Suo­ma­lainen kak­sikaistainen katu on jok­seenkin saman levyi­nen kuin nelikaistainen katu muual­la kes­ki-euroopas­sa. Joillekin pikkuasemille tehdään keski­lai­tu­rit, aliku­lut jos­ta mah­tuu aja­maan rekalla, jne. kun pelkkä katet­tu seisake ja vaik­ka puomilli­nen tasoristeys riit­täisi. Jos hyväksyt­täisi­in se että autoil­i­ja joutuu ehkä vai­h­ta­maan neloselle, niin tasoli­it­tymien pitu­ud­es­ta voisi nap­saista puo­let pois. Ja metro on luku sinän­sä tässä sar­jas­sa. Tämä tulee myös hyvin kalliiksi.

 41. Kum­mallista toisaal­ta on myös se, että muu­ta­man kilo­metrin bus­si­mat­ka Kumpu­las­ta Meilah­den kam­puk­selle kestää yhtä kauan kuin Lohjalta.

  70T vie Kumpu­las­ta oop­per­alle alle 20 min­uutis­sa ja sieltä taas kaik­ki pohjoiseen Man­ner­heim­inti­etä menevä vie Meilah­teen, en oikein usko että hitaam­min kuin Loh­jal­ta. Tämä on tietysti hie­man paradok­saa­li­nen seik­ka, kun se 506 on ker­ran olemassa…

 42. On hienoa, että puis­to­jen tuhoamisen ja väheksymisen vuosikym­menten jäl­keen tuuli on kään­tynyt. Niis­sä mais­sa, jois­sa puis­to­ja on raken­net­tu, on tosin täl­lä välin tul­tu siihen päätelmään, että on paras­ta rak­en­taa akti­ivis­es­ti käytet­tyjä (pienehköjä t.s. käyt­täjämäärän mukaan mitoitet­tu­ja) puis­to­ja, jot­ka on hyvin hoidettu. 

  Tiivi­isti raken­netus­sa kaupunkiym­päristössä ole­vien puis­to­jen tulisi olla tehokkaasti toteutet­tu­ja ja hyvin hoidet­tu­ja. On valitet­ta­van epäre­al­is­tista, että voitaisi­in rak­en­taa suuria puis­to­ja, joiden hoitoon riit­täisi rahaa, kun ei rahaa riitä vält­tämät­tömi­in palveluihinkaan. 

  Yleis­es­ti ottaen Helsin­gin kan­takaupungis­sakin tun­tuu yleen­sä ole­van varsin autio­ta, jos ei auto­ja ote­ta luku­un. Lisää ihmisiä (asun­to­ja), vähem­män autoja!

 43. “Glow­ing, aika paran­taa haavo­ja, kuten esimerkkiesi kohdal­la on tapahtunut.”
  — esimerkki­ni oli­vat siis Krunikka ja kauppatori.
  …rupisia haavo­ja Helsingissä???

  No, meil­lä on ilmeis­es­ti eri­lainen näke­mys Stadin arvoista.

 44. Soin­in­vaara kir­joit­taa, että viime val­tu­us­tokaudel­la demar­it ajoi­vat rai­vokkasti Mus­tavuoren rak­en­tamista. Se ei pidä paikkaansa. Krit­tisyyt­tä val­tu­us­to­ryh­mässä oli hyvin paljon ja ryh­män enem­mistö antoi evästyk­sen viime vuo­den helmiku­us­sa kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan demar­i­jäse­nille, että asi­aa pitää lykätä kuinnes lähialuei­den ja Sipool­ta liitet­ty­jen aluei­den maankaytöstä on jonk­in­moisia suun­tavi­ivo­ja. Tätä toivet­ta lau­takun­taryh­mä ei toteut­tanut, mut­ta ehdot­ti kuitenkin palau­tus­ta ja alueen rajaus­ta pienem­mäk­si, mikä sit­ten tulikin lau­takun­nan päätökseksi.

 45. Viime val­tu­us­tokaudel­la Mus­tavuori merkit­ti­in yleiskaavaan asun­torak­en­tamiseen. Neu­vot­teluis­sa kokoomus ja demar­it ajoi­vat innokkaasti rak­en­tamista ja vihreät ja vasem­mis­toli­it­to vastustivat.

 46. IVa kir­joit­ti 28.2.2009 kel­lo 1:11
  ”Olisiko jo uskot­ta­va, että kaupun­ki on kaupun­ki ja maaseu­tu sit­ten erik­seen. Jos jokaista kallio­ta, met­sälöä jne ale­taan itkemään, niin ei kyl­lä mis­tään tule mitään. Minus­ta kenenkään ei ole pakko stadis­sa asua. Jos alkaa ahis­taa, niin kyl­lä aika läheltä tilaa löytyy.”

  Mis­tä tulikin mieleen, että samal­la kun Helsinkiä on paisutet­tu mm. eko-arvoihin nojat­en, on uno­htunut selvit­tää, miten kaupunki­rakenne vaikut­taa ihmis­ten tarpeeseen esim. viikon­lop­puisin lähteä kaupungista ulos, sel­l­aiseen luon­toon, jota kaupungis­sa ei enää ole? Voiko siis mm. liikku­mis­tarpeen vähen­tämistä tavoit­tel­e­va kaupun­gin tiivistämi­nen itse asi­as­sa johtaakin liikku­misen lisään­tymiseen, kun pitää lähteä kauas löytääk­seen luon­toa, jota ei enää lähel­lä ole? 

  Eli­na kir­joit­ti 28.2.2009 kel­lo 8:57
  ”Minä muuten vas­tus­tan kiivasti jokaisen viher­alueen rak­en­tamista Hel­sigis­sä. Mus­tavuores­sakaan en ole käynyt viiteen vuo­teen. Eli minkään määritelmän mukaan en ole nimby-henkinen.”

  Näin. En minäkään asu Mus­tavuoren, Kumpu­lan­laak­son enkä Kivi­nokan naa­puris­sa. Pidän niitä ja monia mui­ta kuitenkin arvokkaina, oman kaupunk­i­ni osi­na, joi­ta en halua tärveltävän. Tai sit­ten koko Helsin­ki on se my backyard.

  Nämä suo­jelukysymyk­set keskit­tyvät aivan liikaa vain kaupungi­nosay­hdis­tys­ten ympärille. Helsinki­in tarvi­taan jonkin­lainen kaupun­gin­suo­jeluy­hdis­tys, joka alueesta riip­pumat­ta, voi välit­tää kaupunki­lais­ten ter­veiset päät­täjille, ja tar­jo­ta riit­tävän vah­van vas­tavoiman Helsin­gin kaupunkisu­un­nit­telulle. Tämän ketjun viesteistä olen ais­tiv­inani yhä laa­jenevaa kyl­lästymistä kaupunkisu­un­nit­telun jyräpolitiikkaan. 

  Joku mainit­si tääl­lä yvan. Mielestäni joku iso raken­nushanke pitäisi ihan esimerkin vuok­si yva­ta kat­taen perus­teel­lis­es­ti myös rak­en­tamisen ympäristökuor­mi­tuk­sen. Tulok­set saat­taisi­vat yllät­tää. Rak­en­t­a­mi­nen on kaikkea muu­ta muin ympäristöys­täväl­listä toimintaa.

 47. Kom­ment­tikysymyk­siä:

  1 Onko ole­mas­sa jokin nor­mi siitä, paljonko yhtä alueen helsinkiläistä kohden pitäisi olla puis­toaluet­ta kul­lakin alueel­la? Ai, että itäiseen kan­takaupunki­in pitäisi saa­da lisää puis­toti­laa, näkisikin.

  2 Jos alueen puis­to­jen tilas­ta vie suurim­man osan kesästä joku puis­to­ta­pah­tu­ma, joka tuo paljon ihmisiä paikalle, huomioidaanko asi­aa. Esimerkik­si Huvi­latelt­ta raken­nus­vai­hei­neen vie Tokoin­ran­nan puis­tos­ta puo­let kesästä, rak­en­t­a­mi­nen alkaa heinäku­un alus­sa ja telt­ta pure­taan syysku­us­sa. Entä huomioidaanko sitä, että jois­takin tapah­tu­mista irtoaa niin paljon ään­tä, että koke­mus vuodes­ta toiseen toistues­saan alkaa olla tosi rasit­ta­va (tuskafes­tar­it).

  3 Kom­ment­ti­in tei­den käyt­tämis­es­tä puis­tossa: jos on vähän tilaa, ei ole mah­dol­lista käyt­tää teitä, on pakko sukku­loi­da siel­lä, mihin sat­tuu mahtumaan.

  4 Meren­ran­to­jen virk­istyskäyt­tö: ei kovin tuuliselle ran­nalle pitäisi rak­en­taa. Kah­ta meren­ran­tamökkiä käyt­täneenä tiedän koke­muk­ses­ta, että rak­en­teet meren äärel­lä ovat kovil­la. Miten mah­dol­lis­ten talo­jen rak­en­teet mah­taisi­vat kestää tuu­lia ja sään vai­htelui­ta. Tuu­li­nen nie­mi on merielämään tot­tuneelle paras­ta, mitä tietää.

  5 TV:ssä on tul­lut tiedeo­hjel­ma toisen­sa jäl­keen, jos­sa on suositel­tu ranto­jen jät­tämistä rak­en­ta­mat­ta. Rantarak­en­tamis­es­ta on paljon huono­ja koke­muk­sia maail­mal­la. Jos rantaa penger­retään, mah­dol­liset tul­vat siir­tyvät muualle.

  6 Oulus­sa on tehty väitöskir­ja, jos­sa suositel­laan koko Suomea varautu­maan meren­pin­nan nousu­un ja lisään­tyvi­in tul­vi­in. Eikö ran­nat pitäisi jät­tää jonkin­laisik­si vent­ti­ileik­si, jot­ka tasaa­vat mah­dol­lisia tul­vavaiku­tuk­sia. Puis­toalueen jou­tu­mi­nen meren­pin­nan alle on pienem­pi katas­trofi kuin se, että talot kastuvat.

  7 Se, että alue on liian hek­ti­nen kuten on Kaisanie­mi-Eläin­tarhan­lahti ‑alue, ajaa ihmisiä pois Helsingistä jo nyt. Nimeno­maan nuoret ja jak­sa­vat par­it ovat koke­muk­seni mukaan häipyneet Nur­mi­järvelle (Tapi­o­la, muu Espoo, Por­voo). Paljonko yhden hyvä­tu­loisen pariskun­nan, joka ei juuri tarvitse ter­veyspalvelu­ja, muut­to mah­taa mak­saa Helsingille verotuloina.

  8 Ekol­o­gisu­ud­es­ta: Jos lähipuis­tot ovat kovin kan­soitet­tu­ja, asukkaat pakote­taan pois kodeis­taan, vaik­ka muuten kaupunkikesästä pitäisikin (omakin koke­mus), eli epävi­ihty­isä kaupun­ki, jos­sa ei ole vihreyt­tä riit­tävästi tai alue on muu­toin raken­net­tu oudok­si (asun­to­lai­vat Kaisaniemeen), tullee lop­pu­peleis­sä mak­samaan Helsingille mal­tai­ta suo­ri­na ja välil­lis­inä kuluina.

  9 Kaupun­gin­su­un­nit­telu­vi­ras­tos­ta arkkite­hti Kajsa Lybeck tote­si Helsin­gin Uuti­sis­sa, että kyl­lä asukkaat tot­tuvat… (=ALISTUVAT) aikaa myö­den. Onpa aikamoinen lähtöko­h­ta palvel­la helsinkiläisiä. Ihmisti­eteisi­in pere­htymi­nen ei olisi pahasta.

  10 Miten suuri vaiku­tus­val­ta kaupun­gin­su­un­nit­telu­vi­ras­tol­la on siihen, mitä Helsingis­sä tehdään? Kun mon­et val­tu­ute­tut ovat kovin nuo­ria ja uusia, onko heil­lä sanan­val­taa kaupun­gin­su­un­nit­telu­vi­ras­ton han­kkeis­sa vai ovatko he enem­mänkin leimasimia.

  11 Miten suuria han­kkei­ta voidaan päät­tää vira­nomais­päätök­sel­lä ohi val­tu­utet­tu­jen? Kuka mah­taa päät­tää, kuka päättää?

  Kan­nat­taa lukea Kafkan romaani “Lin­na”, kir­ja kuvaa hyvin monien helsinkiläis­ten tuntoja.

 48. “Joku mainit­si tääl­lä yvan. Mielestäni joku iso raken­nushanke pitäisi ihan esimerkin vuok­si yva­ta kat­taen perusteellisesti”

  Jokainen suo­jeluhanke pitäisi yva­ta, jot­ta selviäisi mitkä niiden ympäristö­vaiku­tuk­set ovat kun rak­en­t­a­mi­nen sijoit­tuu suo­jelun joh­dos­ta mah­dol­lis­es­ti etääm­mälle ja ekol­o­gis­es­ti epä­tarkoituk­sen­mukaisi­in paikkoihin.
  Nythän suo­jelua pide­tään pääsään­töis­es­ti vain hyvänä ja ekol­o­gise­na ratkaisuna ilman todel­lis­ten vaiku­tusten arviointia.
  Väitän, että Helsin­gin tiivis ja ryteiköistä vapaa kan­takaupun­ki on ehdot­tomasti ekote­hokkain ja ekolo­gian kannal­ta paras raken­net­tu paikka.

 49. Kaj Luukko kirjoitti:

  “Helsinki­in tarvi­taan jonkin­lainen kaupun­gin­suo­jeluy­hdis­tys, joka alueesta riip­pumat­ta, voi välit­tää kaupunki­lais­ten ter­veiset päät­täjille, ja tar­jo­ta riit­tävän vah­van vas­tavoiman Helsin­gin kaupunkisuunnittelulle.”

  Itse ihmette­len Uuden­maan ympäristökeskuk­sen pas­si­ista roo­lia Kumpu­lan­laak­so-asi­as­sa. Ympäristökeskus sanoo net­ti­sivuil­laan esimerkik­si, että se “pyrkii osaltaan vaal­i­maan raken­nus­per­in­töä ja kult­tuuriym­päristöä kaavao­h­jauk­sen ja raken­nus­suo­jelu­lain keinoin.” Kumpu­lan­laak­son kohdal­la ollaan kuitenkin sovelta­mas­sa 25 vuot­ta van­haa tark­istam­a­ton­ta ase­makaavaa, eikä ympäristökeskus ole tehnyt mitään esimerkik­si patis­taak­seen kaupunkia ase­makaa­van ajan­mukaistamiseen, puhu­mat­takaan siitä, että ympäristökeskus olisi käyt­tänyt raken­nus­suo­jelu­lakia Kumpu­lan kar­tanon ympäristön suojelemiseen.

 50. Viime val­tu­us­tokaudel­la Mus­tavuor­ta ei merkit­ty yleiskaavaan asun­toalueek­si, kuten Soin­in­vaara kir­joit­taa. Yleiskaa­va valmis­tui ja hyväksyt­ti­in jo sitä edel­lisel­lä val­tu­us­tokaudel­la 2003. Yleiskaa­van lau­takun­ta- tai kaupung­in­val­tu­us­tokäsit­te­lyn pöytäkir­jois­sa ei näy, että vihreät oli­si­vat tehneet minkään­laisia poikkeav­ia ehdo­tuk­sia Mustavuoresta.

 51. Joo, se oli edel­lisel­lä valtuustokaudella.

  Ei kan­na­ta kovin paljon kiis­tel­lä siitä, kuka oli mitä mieltä aiem­min. Olen ilah­tunut, että demar­it ovat nyt liit­tyneet Mus­tavuoren rak­en­tamisen vas­tus­ta­ji­in. Hän tietää kuitenkin yhtä hyvin kuin minäkin, että yleiskaavas­ta käyti­in puoluei­den välil­lä tiukat neu­vot­te­lut ja näis­sä neu­vot­teluis­sa kokoomus ja demar­it ajoi­vat Mus­tavuoren rak­en­tamista ja vihreät vas­tus­ti­vat. Yleiskaavas­ta tehti­in kokon­ais­sopu, jos­sa jokainen sai ja menet­ti jotain, eivätkä sovus­sa mukana olleet tietenkään äänestyt­täneet paketista.

 52. Mie­lenki­in­toista, että tääl­lä niskat notkeina kiitetään ja kumar­retaan, kun Vihreät päät­tävät puoltaa merkit­tävän viher­alueen säilyttämistä 

  Mielestäni asian pitäisi olla itsestäänselvyys.

 53. Tiivis kan­takaupun­ki on kiistämät­tömästi Helsin­gin ydin sekä myös ekol­o­gis­es­ti ja kansan­taloudel­lis­es­ti fik­su. Ja kaikkien helsinkiläis­ten silmäterä.

  Kan­takaupunki­mainen suun­nit­telu ei vaan toi­mi esikaupungeis­sa, jot­ka alka­vat heti Vallilan ja Taka-Töölön jäl­keen. Viimeis­tenkin ulkoilu­aluei­den rak­en­t­a­mi­nen ja väljik­si aikoinaan suun­nitel­tu­jen lähiöi­den “järkevä tiivistämi­nen” ei tee esikaupunkialueista silti kan­takaupunkia. Tie on väärä.

  Kaupun­gin keskus­tas­sa on omat houkut­ti­men­sa palveluineen ym. aktivi­teet­tei­neen, mut­ta monien lähiöi­den viehä­tyk­senä on tois­taisek­si ollut luon­non­läheisyys yhdis­tet­tynä hyvi­in liiken­ney­hteyk­si­in keskus­tas­ta. Näin ainakin Helsingissä.

  Jos nyt näitä van­hoille ja uusillekin asukkaille tärkeik­si muo­dos­tunei­ta paikko­ja ollaan puoli­huoli­mat­tomasti tuhoa­mas­sa, niin muut­toli­ike ympäristökun­ti­in kas­vaa entis­es­tään. Kaavoit­ta­jalle joutomaana kar­tal­la tai pusikkona maise­mas­sa näkyvä paik­ka kun on usein itse asukkaille keskeinen osa hei­dän Helsinkiään.

  Läh­es luon­non­ti­lainen met­sä on paradok­saalis­es­ti erot­tam­a­ton osa kaupunkia suurim­malle osalle nyky­helsinkiläisiä. Kaupunkisu­un­nit­telijoiden ja monien poli­itikko­jen on tätä usein han­kala ymmärtää. Hei­dän kaupunki­u­topi­ansa kun koos­t­uu valitet­ta­van usein ylisu­un­nitel­luista ja kli­in­i­sistä raken­ne­tu­ista alueista, joiden välis­sä on pieniä raken­net­tu­ja puistoja.

 54. Helsingis­sä asues­sa sien­estet­ti­in Keskus­puis­tossa ja Pihlajasaaressa.

 55. Ei mis­sään järjestyksessä:

  - Suh­taudun suo­peasti viher­alueisi­in, niiden suo­jelu­un, jne. mut­ta joka iki­nen ei pusikko ei voi määritelmäl­lis­es­ti olla poikkeuk­sel­lisen arvokas luon­toko­hde. Täs­mälleen samas­ta syys­tä kuin kaik­ki lapset ei voi olla keskimääräistä lahjakkaampia.

  - Käsi­tys että alueen väestöti­heys ja viihtyvyys/arvostus on kään­teisessä suh­teessa toisi­in­sa on yleinen, ja sitä ei tue mikään tosi­a­sia. Helsin­gin ankeim­mat lähiöt, Jakomä­ki, Myl­ly­puro, jne. ovat erit­täin väljästi raken­net­tu­ja. Parem­mas­sa maineessa ole­vat, Tapani­la, Munkkinie­mi, jne. taas ovat tiivi­itä. Mitään kor­re­laa­tio­ta esim. asun­to­hin­toi­hin, jot­ka nyt kuitenkin on ain­oa konkreet­ti­nen arvon mit­tari, on myös vaikea löytää.

  - Ylipään­sä, pakoa Nur­mi­järvelle jos­sa on saman ver­ran asukkai­ta kuin yhdessä isos­sa lähiössä, on kohteliaasti san­ot­tuna rankasti liioiteltu.

  - Aja­tus että tiivistämi­nen tuot­taa net­tona enem­män liiken­net­tä, kos­ka ihmiset joutu­vat hake­maan “luon­toa” jostain kauem­paa on yksinker­tais­es­ti absur­di. Hajau­tunut kaupunki­rakenne tuot­taa liiken­net­tä joka päivä, jos siitä seu­raa että erä­maa­ta pitää men­nä hake­maan Nuuk­sioon, niin sinne tuskin men­nään päivittäin.

 56. Joskus itsekin huo­maa katso­vansa kaupunkia eri rooleis­sa. Van­hempana näkee leikkipuis­tot posi­ti­ivises­sa val­os­sa; esteetikkona leikkipuis­tot tai koira­puis­tot panssariverkkoaitoi­neen ja sorak­ent­ti­neen pilaa­vat kau­ni­it puis­tot; autoil­i­jalle kadun var­ret ovat poten­ti­aal­isia parkkipaikko­ja; käveli­jälle autot ovat häir­iötek­i­jä ja kaupunki­ti­lan val­taa­ja. Samoin met­sät voivat yhdelle näyt­tää ryteiköltä ja joutomaal­ta, kun taas toiselle kaupun­gin keuhkoil­ta ja kut­su­val­ta retkeily­maas­tol­ta. Kaupungis­sa vain on niin paljon eri­laisia ihmisiä ja eri­laisia roole­ja, että yhtä totu­ut­ta ei löy­dy. Kon­sen­sus tai kom­pro­mis­si taas ei ole kovin myyvä jut­tu. Aika paha dilemma.

 57. “Yleiskaavas­ta tehti­in kokon­ais­sopu, jos­sa jokainen sai ja menet­ti jotain”

  - ja Viheät sai­vat jotain sopies­saan, että Mus­tavuori raken­netaan. Nyt sit­ten jälkikä­teen tuos­ta livet­ti­in eli ei menetet­ty mitään vaan otet­ti­in kaikki…
  luot­ta­mus­ta herät­tävää toimintaa.

 58. Kan­takaupunki­mainen suun­nit­telu ei vaan toi­mi esikaupungeis­sa, jot­ka alka­vat heti Vallilan ja Taka-Töölön jäl­keen. Viimeis­tenkin ulkoilu­aluei­den rak­en­t­a­mi­nen ja väljik­si aikoinaan suun­nitel­tu­jen lähiöi­den “järkevä tiivistämi­nen” ei tee esikaupunkialueista silti kan­takaupunkia. Tie on väärä.

  Lähiöitä on eri­laisia. Munkkinie­mi esimerkik­si on raken­net­tu keskeisiltä osil­taan kan­takaupun­gin tehokku­us­luku­jen mukaan. Se on tuonut alueelle monia kan­takaupunki­maisia etu­ja, mut­ta on sen hin­tana toki puis­to­jen vähäisyys itse kaupunki­rak­en­teessa. Alueen ulkop­uolel­la sen sijaan on paljonkin vihreätä. Tämä Munkkiniemen tiivis rak­en­t­a­mi­nen ei ole suis­tanut aluet­ta slum­mi­u­tu­misen noidanke­hään. Jostain syys­tä mui­ta lähiöitä ei ole osat­tu kaavoit­taa kaupunki­mais­es­ti, vaan ne vaikut­ta­vat asun­to­jen (ja ennen kaikkea auto­jen) varastointialueilta.

 59. Jöss­es!

  Munkkinie­mi ei ole lähiö. Vai oletko Osmo elänyt lähiölap­su­u­den? Lähiön kreivi?

  Munkin seu­tu on esikaupunkialuet­ta ero­tuk­se­na kantakaupungista. 

  Jakomä­ki ja Myl­ly­puro eivät ole epä­su­osit­tu­ja asuin­paikko­ja väljän rak­en­tamisen ja lun­non­läheisyyten­sä takia, vaan kelvot­toman raken­nuskan­nan ja kaupun­gin vuokrat­alo­jen vuoksi. 

  Slum­mi syn­tyy muus­ta kuin puus­tos­ta ja puis­toista. Kukin voi tykönään miet­tiä mis­tä se syn­tyy, mut­ta ei totis­es­ti avarista pihoista. 

  Jokainen pusikko voi olla arvokas juuri siitä syys­tä, jos­ta oma lap­sikin on arvokas Tpyy­lu­o­man lap­sial­le­go­ri­aa mukaellen. Se on oma­lle hyv­in­voin­nille tärkeä asia. Ei sen tarvitse olla kaupun­gin paras pusikko.

 60. Munkkiniemen jäl­keen, suurem­pia lähiöitä raken­net­taes­sa suun­nitelti­in talot sen mukaan, mil­laisia ele­ment­te­jä gryn­der­il­lä oli varas­tossa ja miten saati­in tehokkaim­min nos­turi­ra­ta raken­net­tua ele­ment­tien pinoamista varten.

 61. Mik­si Munkkinie­mi ei olisi lähiö? Sik­si, että se on suun­nitel­tu hyvin? Niin­pä lähiöitä ei voi suun­nitel­la hyvin, kos­ka jos näin tehtäisi­in, se ei olisi enää lähiö? 

  Munkkinie­mi on liitos­alueelle raken­net­tu, kuten lähiöt yleen­sä ovat. 

  Mik­si lähiötä ei voisi suun­nitel­la Munkkiniemeksi?

 62. “Helsin­gin ankeim­mat lähiöt, Jakomä­ki, Myl­ly­puro, jne. ovat erit­täin väljästi raken­net­tu­ja. Parem­mas­sa maineessa ole­vat, Tapani­la, Munkkinie­mi, jne. taas ovat tiiviitä.”

  Näin. Osmol­la oli aiheesta joskus paljon­puhu­via val­oku­via. Myös mm. Kru­u­nun­haka on asukasti­hey­deltään yksi Euroopan tiivi­im­mistä, ja kuitenkin viihty­isä ja arvostet­tu. Tiivis yhdyskun­tarak­en­t­a­mi­nen on myön­teinen asia kun se hyvin tehdään, mut­ta tämä ei sovi argu­men­tik­si kult­tuuri­maisemien tai retkeilyko­htei­den pilaamiseen. Niitä ei Helsingis­sä liikaa ole.

 63. Se ei ole lähiö, kos­ka se ei ole! Mik­si Meilahti ei ole mielestäsi lähiö? Kaikki­han aikanaan on raken­net­tu “liitos­alueille”.

  Lähiöt ovat gryn­de­rien kul­ta-aikana syn­tyneitä ele­mentein raken­net­tu­ja saarekkei­ta 60–70 ‑luvul­la.

  Ter­mit hal­tu­un Osmo!

 64. Munkkiniemen viihty­isyy­den takaa­vat isot ranta-alueelle raken­netut miljoon­alukaalit. Tämä poruk­ka pitää hin­tata­son perusker­rostalois­sakin sen ver­ran korkeana, että epämääräi­nen aines on lois­taa pois­saolol­laan. Kaupun­gin vuokrat­alo­ja alueel­la ei ole eikä tule. 

  Mitään sen kum­mem­min nerokas­ta en näe Munkkin­i­men kaavassa.

 65. Eli­na, jos san­o­taan, että alueet on hyviä sik­si että siel­lä asuu hyvä­tu­loisia niin tässä on syy ja seu­raus väärin­päin. Hyvin suun­nitel­lut, kau­ni­it ja toimi­vat alueet ovat halut­tu­ja, köy­hillä ei ole varaa vali­ta. Ei joku Tapani­la, Puu-Käpylä, Touko­la, jne. ole alun­perin mitään rikkaiden kaupunginosia.

  Ja en ollenkaan epäile etteikö pusikko voi olla paikallis­es­ti tärkeä ja rakas, min­ua vaan nyppii se tapa mille noiden suo­jelua läh­es aina perustel­laan eli “poikkeuk­sel­liset luon­toar­vot”. Täl­lainen syö luon­non­suo­jelun uskot­tavu­ut­ta, onko se niin vaikeaa sanoa että saman­lainen män­nikkö tämä on kuin muutkin, mut­ta se on meille tärkeä? Sit­ten voidaan keskustel­la siitä kuin­ka tärkeä, halu­a­vatko alueen asukkaat esim. lähipalvelui­ta jos se edel­lyt­tää lisärakentamista?

 66. “Munkkiniemen jäl­keen, suurem­pia lähiöitä raken­net­taes­sa suun­nitelti­in talot sen mukaan, mil­laisia ele­ment­te­jä gryn­der­il­lä oli varas­tossa ja miten saati­in tehokkaim­min nos­turi­ra­ta raken­net­tua ele­ment­tien pinoamista varten.”

  Tämä ker­too aika paljon 60- ja 70-luvul­la raken­net­tu­jen lähiöi­den arvos­tuk­ses­ta. Onnek­si näi­den joukos­ta löy­tyy onnis­tunei­ta alueitakin. 

  60- ja 70-luvun lähiöistä selvästi parhai­ta ovat 60-luvul­la raken­netut Pih­la­jamä­ki ja Kes­ki-Vuosaari. Ne onkin merkit­ty kult­tuuri­his­to­ri­al­lis­es­ti arvokkaik­si alueik­si yht­enäisenä säi­lyneen ja aikakaut­ta hyvin edus­ta­van ympäristön vuoksi. 

  Kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­to on laa­ti­mas­sa Kes­ki-Vuosaarelle raken­netun ympäristön suo­jelu- ja kehit­tämis­pe­ri­aat­tei­ta. Pih­la­jamäelle tämä on jo tehty. Kes­ki-Vuosaaren kort­telei­ta suun­nit­te­liv­at mm. nimekkäät arkkite­hdit Viljo Rev­ell ja Heik­ki Cástren.

  Pih­la­jamäen ongel­ma on suurehko vuokra-asun­to­jen määrä. Kes­ki-Vuosaa­res­sa on taas pääosin omis­tusasun­to­ja. Ongel­ma on vain syr­jäi­nen sijain­ti. Tosin ei ehkä enään, kun kaupun­ki kas­vaa itään­päin. Helsin­gin maanti­eteelli­nen keskip­iste itä-län­sisu­un­nas­sa taitaa olla nyky­isin Itäkeskuk­sen tietämillä :).

 67. Lähiöt ovat gryn­de­rien kul­ta-aikana syn­tyneitä ele­mentein raken­net­tu­ja saarekkei­ta 60–70 ‑luvul­la.

  Ter­mit hal­tu­un Osmo!

  Lähiö-sanan vaki­in­nut­ti suomen kieleen Otto-Iivari Meur­manin teos Ase­makaavaop­pi vuodelta 1947, ja sen ilmestymisen aikoi­hin kaavoitet­ti­in Hert­toniemeen pääkaupunkiseudun ensim­mäi­nen lähiö, jon­ka rak­en­t­a­mi­nen alkoi heti. Hert­tonie­mi on niin yksiselit­teis­es­ti lähiö kuin mikään voi olla, ja myös aikalaiset pitivät sitä lähiönä. Vaik­ka tääl­lä on kak­si kar­tanoa, Munkkiniemessä vain yksi. Arava­jär­jestelmä, jon­ka tarkoituk­se­na oli nimeno­maan lähiörak­en­tamisen edis­tämi­nen, perustet­ti­in 1949.

  Tul­taes­sa 60-luvun alku­un, mis­tä sin­un väit­teesi mukaan koko lähiöi­den his­to­ria muka vas­ta alkaa, oli Itä-Helsin­ki raken­net­tu jo täy­teen lähiötä Hert­toniemestä mon­ta kilo­metriä itään. Vuon­na 1960 rak­en­tamises­sa edet­ti­in jo Puoti­las­sa nykyisen Itäkeskuk­sen itäpuolella.

  Kieli­toimis­ton sanakir­jan mukaan lähiö on ‘taa­ja­man osa, jol­la on oma liikekeskuk­sen­sa tärkeimpine palveluineen’. Vaik­ka van­han Munkkiniemen kaupunki­rakenne syn­tyikin pääasi­as­sa toisen­lais­ten yhteiskun­nal­lis-taloudel­lis­ten pros­essien tulok­se­na kuin tyyp­il­liset lähiöt, niin muu Munkkinie­mi on kyl­lä hyvin esimerkil­listä lähiötä 50-luvul­ta (Munkkivuori) ja 60-luvul­ta (Niemen­mä­ki). Kyl­lä Munkkivuoren ostoskeskus palvelee varsin selkeästi myös van­han Munkkiniemen asukkai­ta — eivät kaik­ki siel­lä ole leskirou­via jot­ka käyvät nelosel­la Stock­alla tekemässä ostoksensa.

 68. Lähiök­si ei kyl­lä noin yleen­sä miel­letä aluei­ta, joille pääsee raitio­vaunul­la ja jot­ka liit­tyvät suht saumat­tomasti kan­takaupunki­in. Minä kut­su­isin niitä mielu­um­min kaupungi­nosik­si. Onko muuten Sörk­ka lähiö, jos lähiö määritel­lään taa­ja­man osak­si, jol­la on oma liikekeskuksensa?

 69. Erotan nyt Munkkiniemen ja Munkkivuoren toi­sis­taan, vaik­ka Munkkivuori jos­sain poli­isipi­ir­i­jaot­telus­sa las­ke­taankin Munkkiniemeen. Alueet ovat aivan eri­tyyp­piset raken­nuskannal­taan. Sik­si erot­telu on tässä yhtey­dessä tarkoituksenmukaista. 

  Munkkinie­mi on raken­net­tu pääosin 1930-luvul­la ja se on tasan yhtä vähän lähiö kuin Töölö. Munkkivuori on raken­net­tu 50–60 ‑luku­jen taitteessa. 

  Olet Tom­mi oike­as­sa, että gryn­de­rien kul­ta-aika alkoi jo 50-luvul­la. Siinä oli min­ul­la epä­tarkku­ut­ta. Lähiöitä piti rak­en­taa jo sil­loin räjähdys­mäisen kaupungis­tu­misen vuoksi. 

  Hert­tonie­mi, Niemen­mä­ki ja Munkkivuori ovat ns. van­ho­ja lähiöitä, jot­ka minä luokit­telisin nykyään esikaupunkialueik­si tai vain kaupungi­nosik­si kan­takaupun­gin kupeessa. Ei kukaan munkkivuore­lainen koe asu­vansa lähiössä, ei taa­tusti laut­tasaare­lainenkaan. On Haa­gakin ollut kaup­pala, vaan ei enää ole. Niin se aika muut­taa asioita. 

  Osmoseni ja Tommiseni.…

 70. En kyl­lä ymmär­rä Eli­nan logi­ikkaa. Jos sanoin, että per­in­teisen lähiön tavoin raken­net­tu­ja aluei­ta pitäisi rak­en­taa enem­män sil­lä taval­la kuin Munkkinie­mi on raken­net­tu, ei tätä aja­tus­ta voi kumo­ta kumo­ta sil­lä, että se ei olisi sil­loin lähiö. Munkkinie­mi sijait­see kuten lähiö sijait­see ja on ensim­mäisiä Meur­man­nin oppi­en mukaan raken­net­tu­ja lähiöitä, Meilahtea ja Ruskea­suo­ta, kauem­pana. Ja onhan siinä välis­sä vielä Pikku Huopalahti erot­ta­mas­sa Munkkiniemen kan­takaupungista, ja Pikku Huopalahti nyt ainakin on lähiö. 

  Aja­tus, että Meur­man­nin esit­tämä lähiö voisi olla vain betoni­bru­tal­is­mi­in liit­tyvä, ei tun­nu uskot­taval­ta, kos­ka hän esit­ti ajatuk­sen­sa kir­jas­sa 1947, jol­loin betoniele­menteistä ei tiedet­ty mitään. 

  Edelleen aja­tus, että ratikkalin­jan vetämi­nen lähiöön lopet­taisin sen ole­mas­ta lähiö on vähän vaik­era ymmärtää. Jok­seenkin kaikki­in Ams­ter­damin lähiöi­hin pääsee ratikalla. Mik­si Ara­bi­an­ran­ta ei olisi lähiö?
  Pääosa Munkkiniemestä on raken­net­tu vuo­den 1950 jäl­keen ja 1950-luvul­la melkein kokon­aan arava-tuotantona.

 71. “Mik­si Ara­bi­an­ran­ta ei olisi lähiö?”

  Samas­ta syys­tä kuin Sörk­ka? Eli että ihmiset eivät koe, että alue on lähiö. Lähiö on käsit­teenä vähän monipuolisem­pi kuin pelkkä: alue, jolle on raken­net­tu 40-luvun jäl­keen asuin­talo­ja ja kauppakeskus.

 72. Tosin en kyl­lä ymmär­rä mitä ihmeen väliä täl­lä ter­mil­lä nyt tässä on, kun kaik­ki kuitenkin tietää mis­tä puhutaan. (Eli että kaik­ki tietävät, mitä Munkkiniemel­lä tarkoite­taan riip­pumat­ta siitä luokitel­laanko se lähiök­si vai ei.)

 73. Art­turi,

  No, ei oikeas­t­aan olekaan mitään väliä. Mä jäin jankut­taan siitä, sori!

 74. Lähiö ter­minä on vähän ongel­malli­nen, kun siihen liitetään niin paljon negati­ivisiä mieliku­via. Esikaupun­gin omakoti­taloaluei­ta ei kut­su­ta lähiöik­si, mut­ta ker­rostaloaluei­ta kyl­läkin vrt. Var­tiokylä ja Kontula. 

  Lähiö on paik­ka, jos­sa vain nuku­taan. Kaupungi­nosas­sa on myös yri­tys­toim­intaa ja työ­paikko­ja. Mielestäni liiken­ney­htey­det eivät tätä yksin määrää. Täten voisi sanoa Hert­toniemen ole­van kaupungi­nosa, kun taas Pikku Huopalahti on lähiö. Ei Laa­jasa­lo lähiöstä kaupungi­nosak­si muu­tu, vaik­ka tule­vaisu­udessa sinne pääseekin ratikalla.

 75. Lip­po­nen sanoi: “Kan­takaupunki­mainen suun­nit­telu ei vaan toi­mi esikaupungeis­sa, jot­ka alka­vat heti Vallilan ja Taka-Töölön jäl­keen. Viimeis­tenkin ulkoilu­aluei­den rak­en­t­a­mi­nen ja väljik­si aikoinaan suun­nitel­tu­jen lähiöi­den “järkevä tiivistämi­nen” ei tee esikaupunkialueista silti kan­takaupunkia. Tie on väärä.

  Kaupun­gin keskus­tas­sa on omat houkut­ti­men­sa palveluineen ym. aktivi­teet­tei­neen, mut­ta monien lähiöi­den viehä­tyk­senä on tois­taisek­si ollut luon­non­läheisyys yhdis­tet­tynä hyvi­in liiken­ney­hteyk­si­in keskus­tas­ta. Näin ainakin Helsingissä.

  Kaavoit­ta­jalle joutomaana kar­tal­la tai pusikkona maise­mas­sa näkyvä paik­ka kun on usein itse asukkaille keskeinen osa hei­dän Helsinkiään.”

  Näis­sä arviois­sa on minus­ta paljonkin järkeä. Helsin­ki on kiva kaupun­ki osit­tain sik­si, että tääl­lä on pusikkoa ja rantavi­ivaa, joi­ta ei sen kum­mem­min hoide­ta. Kaikkien mielestä puis­to ei ole sitä paras­ta kaupunkilu­on­toa. Ns. pusikos­sa ei tarvitse olla mitään eri­ty­isiä luon­toar­vo­ja, se voi silti olla asukkaille läheinen.

 76. Arto Tuki­ainen: “Helsin­ki on kiva kaupun­ki osit­tain sik­si, että tääl­lä on pusikkoa ja rantavi­ivaa, joi­ta ei sen kum­mem­min hoide­ta. Kaikkien mielestä puis­to ei ole sitä paras­ta kaupunkilu­on­toa. Ns. pusikos­sa ei tarvitse olla mitään eri­ty­isiä luon­toar­vo­ja, se voi silti olla asukkaille läheinen.”

  Juuri noin, sydän syr­jäl­lään seu­railee kaatunei­ta pui­ta ns. pusikos­sa. Niiden olet­taa kuhi­se­van elämää, mut­ta jostakin syys­tä ne tun­tu­vat häir­it­sevän puisto-osastoa.

  Hie­man villin oloinen ratakaistale voi edus­taa vira­nomaisen kon­trol­lin ulot­tumat­tomis­sa ole­vaa tilaa.

  Jääkö kaupungilla ener­giaa hoitaa van­hat alueen­sa, kun koko ajan katse tun­tuu ole­van suun­tau­tunut uusi­in rak­en­ta­mat­tomi­in alueisiin.

  Nyt on käynyt ilmi, että kan­takaupun­gin lapset hoide­taan ahtais­sa tilois­sa. Miten näi­den las­ten muiden oleske­lu­tilo­jen lai­ta mah­taa olla. Pihathan ovat usein auto­jen käytössä ja puis­to­ja kan­soite­taan lisään­tyvässä määrin ravintolapalveluilla.

  Lapset elävöit­tävät kan­takaupunkia aidom­min kuin keinotekoiset elävöit­tämis­muodot. Rosso on kehit­tänyt kivo­ja lapsin­urkkauk­sia ruokapaikkoihinsa.

 77. Kun tääl­läkin on tuos­ta Kumpu­lan joukkoli­iken­nekadus­ta puhut­tu, niin laite­taan nyt tän­nekin… Ratikkamiehet ehdot­to­vat lin­jaa 5 välille Pasi­la — Ara­bia, reit­ti Mäkelänkatu — Sturenkatu — Hämeen­tie. Ei vaa­di mitään rakentamista.

  Olen väit­tänyt tuo­ta reit­tiä turhaan hitaak­si, mut­ta pakko se on uskoa kun sanovat ole­van yhdek­sän min­u­ut­tia 506:sta nopeampi välil­lä Pasi­la — Kumpu­la, kun kaver­it on ker­ran sen kel­lot­tanut. Kiitet­tävää kansalaisak­tivis­mia vuokra­ta ratik­ka tuo­ta varten…

  Jut­tu päivän Helsin­gin Uuti­sis­sa, kts. myös esim. http://jlf.fi/f17/3471-kampusratikka/#post64585

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.