Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 26.2.2009

Listal­la on merkit­täv­inä asioina pöy­dältä Pohjois-Vuosaaren (Mus­tavuori) kaa­va, Oulunkylän urheilupuis­ton paikoi­tu­songel­mat ja uute­na noin neljän­sadan hen­gen Tanko­vain­ion asuinalueen rak­en­t­a­mi­nen Itäväylän ja Broän­dan puron väli­in lähelle Mel­lun­mäen pelastusasemaa.

====================

Tanko­vain­ion alue vaikut­taa selvästä, eivätkä edes asukkaat ole sitä juuri vas­tus­ta­neet. Korkein­taan voisi miet­tiä, onko asuinalueen tehokku­us, 0,3 liian mata­la. Tuh­lataanko tässä maa­ta? Luon­non­suo­jeluy­hdis­tys esit­ti ker­rostalo­val­taisem­paa rakentamista.

===================

Oulunkylässä min­un on vaikea hyväksyä puis­ton nirhimistä autoile­vien urheil­i­joiden parkkipaikko­jen alta. Minus­ta joko paikat pitäisi rak­en­taa kalli­im­min ker­rokseen talon alle tai kah­teen ker­rokseen ja jos tämä on liian kallista, pysäköin­tipaikko­jen määrää tulisi supistaa.

===================

Mus­tavuoren kaa­va on han­kala. Se on parhait­en tehtyjä kaavo­ja, joten siltä kannal­ta olisi sääli hylätä se. Asukkaat vas­tus­ta­vat kiivaasti, kos­ka seu­tu on nyt virk­istyspuis­to hiih­to­la­tu­ineen. Nykyiset reitit säi­lyvät, mut­ta toki siinä vähän tun­nel­ma särkyy, kun met­sän siimek­sessä näkyykin asutusta.

Min­un on hyvin han­kala hyväksyä aja­tus­ta kalli­olle raken­netus­ta kort­telista, vaik­ka se ulkoil­ure­it­te­jä katkokaan eikä edes näy niille. Tuol­laiset kalliot ovat hauskaa retkeily­maas­toa. Ei luon­nos­sa liikku­mi­nen pelkkää ulkoil­ure­itin kulkua ole. Niiden muiden kort­telien alle ei jää yhtä arvokas­ta maas­toa. Kaa­va on tait­en tehty.

Jos halu­aisi kaavaa puo­lus­taa, voisi tode­ta, että tämän jäl­keenkin Vuosaa­res­sa olisi virk­istysaluei­ta asu­tus­ta kohden selvästi yli kaupun­gin keskiar­von ja Van­taan osien liit­tämi­nen Helsinki­in avaa sieltä hyvää met­sää luon­nos­sa liikku­miseen, joten vuosaare­lais­ten osa olisi edelleen tältä osin hyvä.

Kaa­van puoles­ta puhuu se, että val­tu­us­to on hyväksynyt alueen rak­en­tamiseen ja val­tu­us­ton tah­to sitoo lau­takun­taa. Vas­taan taas puhuu se, että tässä välis­sä on ollut vaalit. Mik­si vaale­ja jär­jestetään, jos tulos ei saisi vaikut­taa päätöksiin?

Kaavaa vas­taan on se, ettei alue ainakaan vielä ole eri­tyisen hyvien joukkoli­iken­ney­hteyk­sien päässä. Se on liityn­täli­iken­teen varas­sa. Joskus myöhem­min siitä vier­estä tulisi ehkä men­emään Jok­eri 2, mut­ta siitä ei ole vielä päätöksiä.

Vuosaa­reen on viime vuosi­na raken­net­tu ja edelleen raken­netaan aika paljon. Ihan siinä vier­essä on kaavoitet­tu alue, jon­ka käyn­nistymi­nen odot­taa laman päät­tymistä ja asun­tomarkki­noiden toipumista. Öster­sun­domin aluet­ta (Sipool­ta saatu alue) ei ole vielä suun­nitel­tu; tältä osin olen­nais­in­ta on, mil­laisia virk­istysaluei­ta Vuosaaren lähi­maas­toon on ehkä tulossa.

Jotenkin tun­tuu, ettei täl­lä asial­la olisi kiire, vaan koko han­ke voisi odot­taa sitä, että Öster­sund­somin maankäyt­tö­su­un­nitel­mat vähän selkeytyisivät.

Vihrei­den ja demarien val­tu­us­to­ryh­mät käsit­televät asi­aa keskiviikkona.

12 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 26.2.2009”

 1. Eihän Mus­tavuori ole vain vuosaare­lais­ten virk­istysalue. Siinä on hieno laa­ja lehtomaa aivan lyhyen ja (bus­si­matkan päässä Itäkeskuk­ses­ta, ja myös Helsin­gin keskustasta.

  Onko muuten näin lähel­lä mer­ta mielekästä rak­en­taa kallioile. Näkymät ovat hulp­peat, mut­ta tässä kaupungis­sa meren tan­go soi aika viileäl­lä nuotil­la. Huo­masin sen taas kulkies­sani lauan­taina Veikko Lev­äa­hon hau­ta­jai­sista ystävi­neni Kream­to­riokap­pelista rav­in­to­la Perhoon.

  Olisi vähän hyödyl­lisem­pää keskustel­la. jos voisi nähdä jonkin­laisen kart­tas­kee­man alueesta. esim. liit­tämäl­lä linkin.

  Tanko­vain­ion alue samoin liit­tää Var­tio­har­jun Mus­tavuoreen, joten siinäkin liene syytä rak­en­taa aika hillitysti.
  Tekemät­tömän voi tehdä myöhem­min, mut­ta tehtyä ei saa tekemättömäksi.

 2. Ode kir­joit­ti:

  “Van­taan osien liit­tämi­nen Helsinki­in avaa sieltä hyvää met­sää luon­nos­sa liikku­miseen, joten vuosaare­lais­ten osa olisi edelleen tältä osin hyvä.”

  Tietääk­snei Van­taan ja Helsin­gin rajal­la ei ole ollut puo­mia, ei ainakaan enää viime vuosisadalla.

 3. Fil­lar­ile­hdessä oli jut­tu Malmin sisävelo­hankkeesta. Jutun perus­teel­la Longi­no­jan jäähal­lien ja uuden Velo­dromin pysäköin­tipaikko­ja tulisi velon alle, kaupungilla pitäisi olla yht­enäi­nen lin­ja eri urheiluhal­lien ja liikun­ta­paikko­jen kanssa.

 4. Asi­as­ta toiseen: mah­taako jos­sain olla vireil­lä han­kkei­ta jatkaa kutosen tai kasin spåraa Ara­bi­as­ta Viikki­in päin?

  Tun­tu­isi eri­no­maisen luon­te­val­ta ratkaisul­ta kytkeä Viikin kas­va­va alue raideli­iken­teeseen näin.

 5. On sinne Van­taalle saanut toki men­nä, mut­ta ulkoil­ure­it­te­jä täl­lä yksi­tyisessä omis­tuk­ses­sa ole­val­la maal­la ei ole ollut. Alue on tarkoi­tus ostaa Helsingille ja lait­taa sinne ulkoil­ure­itin ja ladut.

 6. Raken­nuste­hokku­us Tanko­vain­ion osalta on mielestäni juuri sopi­va. Alueen molem­min­puolin on nyky­isin pien­taloa­su­tus­ta Fall­pakas­sa ja Var­tio­har­jus­sa, joten uusi pien­taloalue istuu hyvin maise­maan. Suurem­paa asukas­määrä on turha keskit­tää alueelle, jos­sa ei ole lähistöl­lä mitään palveluja.

  Pakko myön­tää, että Mus­tavuoren kaa­va on kyl­lä hyvin tehty. Ker­rostalot voisi kyl­lä jät­tää kaavas­ta kokon­aan pois ja lisätä pien­talo­tont­tien määrää. Ker­rostalo­ja on mielestäni turha rak­en­taa näin kauas palveluista ja metroase­mas­ta. Tämän voisi tosi­aan jät­tää pöy­dälle odot­ta­maan Öster­sun­domin maankäyt­tö­su­un­nitelmien etenemistä. 

  Täy­tyy muis­taa, että Vuosaa­res­sa on jo kaavoitet­tua rak­en­tam­a­ton­ta maa­ta läh­es 5.000 asukkaalle Aurinko­lahdessa, Ram­sin­ran­nas­sa, Kurki­moisi­ol­la (Mus­tavuoren vier­essä) ja Ome­namäessä. Pelkästään nämä alueet rak­en­ta­mal­la Vuosaaren asukasluku nousee yli 40.000. Tämän pitäisi alkaa pikku hil­jaa riit­tämään varsinkin kun ter­veysase­ma on jo nyky­isin täysin ylikuor­mitet­tu ja työ­paikko­jen määrä on vain noin 8.000.

  Järkevää kaupunkisu­un­nit­telua olisi pyrk­iä asuin­rak­en­tamisen lisäk­si tukea työ­paikko­jen määrän kasvua alueel­la. Ihan heit­tona, mik­sei vaik­ka Helsin­gin Ener­gian pääkont­to­ria voisi siirtää Vuosaa­reen? Sijait­see­han sen tärkein laitoskin täällä. 

  Tänä vuon­na aloite­taan uuden Meri-Rasti­lan län­sir­an­nan asuinalueen kaaval­u­on­nok­sen suun­nit­telu. Meren­ran­taan 500 metrin päähän metroase­mas­ta suun­nitel­laan ker­rostalo­val­taista asuinaluet­ta 2.000 asukkaalle. Tämä on paljon Mus­tavuor­ta järkevämpi rak­en­tamisen kohde, vaikkakin taas menetetään hieno­ja virhealuei­ta. Asun­noil­la olisi var­masti kysyn­tää ja samal­la saataisi­in paran­net­tua Meri-Rasti­lan yksipuolista väestöraken­net­ta. Sinän­sä Ram­sin­ran­nan rak­en­t­a­mi­nen on jo paran­tanut Meri-Rasti­lan väestöraken­net­ta, mut­ta täy­den­nys­rak­en­t­a­mi­nen metroase­man lähelle on perusteltua.

 7. Tuos­ta olen samaa mieltä: Meri-Rasti­lan län­sir­an­ta on paljon Mus­tavuor­ta järkevämpi rak­en­tamisko­hde. Sitäkin olen miet­tinyt, että löy­ty­isikö ratkaisu tuos­ta havainnosta. 

 8. Mik­si se Oulunkylän puis­tikko nyt on niin tärkeä, kun et tuon pon­nekkaam­min (jos ollenkaan) vas­tus­ta Helsin­gin upeimpi­in kuu­lu­van virk­istys­laueen rakentamista?

  Autoil­i­jav­i­haa ja autoilun pelkoa vai vain autoilukriittisyyttä? 

  On muis­tet­ta­va, että luon­to on kasvil­lisu­u­den ja kallioiden lisäk­si ään­i­maise­ma. Itsel­leni juuri koke­mus hil­jaisu­ud­es­ta on tärkeä. Myös muut herkät eläin­la­jit häiri­in­tyvät asu­tuk­sen läheisyydestä. 🙂 

  Vaik­ka pin­ta-alaa Mus­tavuores­ta ei niin paljon lohkaistaisikaan, tuo rak­en­t­a­mi­nen kaupunki­maisia ääniä muas­saan mäyräkoira­pahvien lisäksi.

 9. Junako­htaus, asian vier­estä mut­ta googlaa VIIRA. Eikä se ole mihinkään eden­nyt, varaus toki on. Kts. myös http://raidejokeri.info/
  Nuo Jok­erin kiskot olisi mon­es­sakin mielessä järkevää kytkeä ole­mas­saol­e­vaan ratikkaverkon, yksi luon­te­va reit­ti on Ara­bi­an kaut­ta. Raide­jok­eri on jonkin­laises­sa myötä­tu­u­lessa, toteu­tus joskus ensi vuosikymmenellä.

  Keksin juuri aasin­sil­lan aiheeseen. Viira toteutues­saan jakaisi saman reitin kakkosjok­erin kanssa Malmin nurkil­la. Yksi syy lisää tehdä kakkosjok­eri raiteil­la. Tämä aut­taisi myös noi­hin Itä-Helsin­gin yhteyksiin.

 10. Jos Mus­tavuoreen päätetään rak­en­taa, tulen kyl­lä näkemään punaista metro­matkan aikana Vuosaares­ta keskus­taan. Rasti­lan metroase­man vier­essä on Rasti­lan leir­in­täalue. Onko järkevää maankäyt­töä, että leir­in­täalue on hienol­la paikalla meren ran­nal­la ja Rasti­lan kar­tanon vier­essä. Ei ihme, että leir­in­täalue on Suomen suosituimpia. 

  Metro­mat­ka jatkuu Puoti­laan. Mik­siköhän Puoti­lan metroase­man vier­essä on ben­sa-ase­ma? Ei kuu­losta järkevältä maankäytöltä tämäkään. 

  Tus­ka ei vähene matkan jatkues­sa. Heti metron lähdet­tyä Itäkeskuk­ses­ta näkyvät horison­tis­sa Mar­janiemen siir­to­la­pu­u­tarhamök­it ja sama näky tois­tuu Hert­toniemen metroase­man jälkeen.

  Kulosaaren metroase­man läh­estyessä näkyy Kivi­nokan viher­aluet­ta. Tämä on ilmeis­es­ti Mus­tavuor­ta arvokkaampi viher­alue? Ikävä jut­tu, kun tämä sat­tuu ole­maan peräti kah­den metroase­man vaikutuspiirissä. 

  Kulosaaren metroase­mal­ta ei juuri matkus­ta­jia kyyti­in tule ja ase­man lähialueet on varat­tu liityn­täpysäköin­ti­in. Eikö näitä voisi lait­taa maan alle ja ottaa ton­tit asuin­rak­en­tamisen käyttöön.

 11. Mus­tasaares­ta: Minus­ta han­ket­ta kan­nat­taisi miet­tiä kahdesti, jos se yhtään epäi­lyt­tää. Tehtyähän ei saa tekemättömäksi.

  Jän­nää, että Helsinki­in halu­taan lisää ja lisää asukkai­ta ja asun­to­ja, mut­ta mah­taako Suo­mi olla saman näköi­nen maa laman jäl­keen kuin se on nyt.

  Meil­lä Kaisaniemen­lah­den vaiku­tus­pi­iris­sä asuvil­ta ollaan viemässä ain­oamme (ulkoilureitti)mitä merkil­lisim­min argumentein.

  Toiv­ot­tavasti näin ei tule tapah­tu­maan ja päät­täjil­lä suhde reaal­i­todel­lisu­u­teen alkaa palau­tua ja Siperia opet­taa. Helsinki­hän on anomas­sa rahaa val­ti­ol­ta, mitä jos veron­mak­sajien raho­ja olisi käytet­ty järkeväm­min nykyti­lanne ennakoiden.

 12. jos siitä meri­rasti­lan län­sir­an­nan kaavas­ta jotain joskus tulee lähtöko­h­ta pitää olla rantare­it­ti jää van­halle paikalla ja ran­nat pitää säi­lyä luon­non­va­rasi­na elikkä ei mitään toimen­piteitä rantare­itin ala­puolelle reitin pitäisi jatkua ram­sin­ran­nalle ja sieltä kallahteen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.