Perustulo 4: Mitä muuta tarvittaisiin?

Perus­tu­lo yksin ei riitä sosi­aal­i­tur­vak­si, ei varsinkaan tuol­lainen 350 euron osit­tainen perustulo.

 Lisäk­si tarvitaan

1) Jo yllä­mainit­tu sub­jek­ti­ivi­nen oikeus saa­da noin 150 euroa enem­män, mut­ta vastik­keel­lise­na. Sairaus­päivära­han tulisi tur­va­ta tulot­tomillekin tuo 500 euron net­toan­sio tilapäisen sairau­den ajal­ta. Pysyvästi sairaille on eläke ja alem­pana mainit­tu perus­tu­lon korotus

2) Perus­tu­lon koro­tus eri­ty­is­ten meno­jen (keli­aki­ako­r­vaus, lap­sil­isä, vam­mais­tu­ki) tai työl­listymistä hait­taa­van vam­man tai muun vajavaisu­u­den takia. Talous ei saa olla kil­para­ta, jos­sa ter­veen ja ram­mat ovat samal­la lähtövi­ival­la, vaan tasoi­tusajo, jos­sa eri­laisia lähtöko­htia tasa­taan sil­lä, että huonom­mas­ta lähtöko­hdas­ta pon­nista­va saa tuek­seen korkeam­man perus­tu­lon. Tämä perus­tu­lon koro­tus ei olisi tulosi­don­nainen vaan lap­sil­isän, keli­aki­ako­r­vauk­sen ja vam­maistuen tavoin sen saisi omista tuloista riippumatta.

3) Pien­i­t­ulis­ten menoko­r­vaus. Esimerkik­si asum­is­tu­ki. Mut­ta muitakin tulosi­don­naisia tukia voisi harki­ta. Nyt nämä ovat kaik­ki omas­sa eril­lisessä tulo­harkin­nas­sa, mikä voi aiheut­taa yhdys­vaiku­tuk­se­na tuloloukun. Min­un ajatuk­ses­sani on, että nuo kaik­ki kor­vat­ta­vat menot las­ke­taan ensin yhteen, ja niiden sum­maa yhteenso­vite­taan tulo­jen kanssa esimerkik­si 20 %:n alen­e­mal­la. Sata-komite­as­sa on kaavail­tu, että asum­istuen yhteenso­vi­tus tulo­jen kanssa olisi 32 %. Perus­tu­lo­ma­llis­sa yhteenso­vi­tus alka­isi ensim­mäis­es­tä ansai­tus­ta eurosta, jota myös verote­taan 42 pros­entin verol­la, joten lievem­pi asum­istuen yhteenso­vi­tus olisi paikallaan — eikä tulisi nyky­istä asum­is­tukea kalli­im­mak­si. Sata-komitean kaavaile­man asum­istuen yhteenso­vi­tus alka­isi paljon korkeam­mal­la tulota­sol­la ja sik­si sen on olta­va jyrkempi

4) Tulo­jen vaku­ut­ta­mi­nen. Entiseen tapaan voisi vaku­ut­taa itsen­sä työt­tömyyt­tä ja sairaut­ta ja muu­tra sel­l­aista vas­taan. Ansiosi­don­naiset päivära­hat säi­ly­i­sivät, mut­ta ne tietysti net­toutet­taisi­in perus­tu­lon kanssa niin, että niiden tar­joa­ma tulota­so säi­ly­isi suun­nilleen ennallaan.

Tähän kaavioon saisi mah­tu­maan jok­seenkin koko nykyisen tulon­si­ir­toseka­sotkun kau­ni­iseen järjestyk­seen, johdon­mukaises­ti ja ilman paho­ja kan­nustin­loukku­ja. Näin help­poa se olisi, jos olisi halu­ja tutkia asi­aa puh­taalota päydältä.

20 vastausta artikkeliin “Perustulo 4: Mitä muuta tarvittaisiin?”

 1. Kohtaan 1) osaan ‘vastik­keel­lisu­us’ viit­tasinkin kom­men­tis­sani edel­liseen kir­joituk­seen: Sen pitäisi tul­la tilille, jos on jotain ‘näyt­töä pelili­ikkeistä’. Ilmeis­ten indikaat­tor­ei­den (mak­se­taan ennakon­pidä­tys­tä palka­s­ta, osal­lis­tu­taan kurs­seille ja kerätään opin­topis­teitä) lisäk­si tämän pitäisi voi­da kui­tata vapaae­htoistyöl­lä (esim päiväkir­ja tehdy­istä työ­suorituk­sista tyyli­in ‘per­jan­taina kävin hakkaa­mas­sa halko­ja ja pitämässä seu­raa naa­purin mummolle’).

  Pois ei pitäisi laskea myöskään huonopalkkaista kult­tuu­ri­työtä: Suorituk­sek­si kel­paisi esim ‘bändil­lä oli kuukaudessa kuusi keikkaa, joista roudausku­lu­jen jäl­keen jäi rahaa kymp­pi mieheen’. Onhan käsit­tääk­seni julki­nen salaisu­us että use­at Ruotsin viihde­te­ol­lisu­u­den kirkkaat tähdet ovat har­joitelleet ammat­ti­in­sa työt­tömyysko­r­vauk­sen rahoituksella. 

  Myöskään aloit­tel­e­val­la ‘per­in­teisel­lä’ pienyrit­täjäl­lä ei vält­tämät­tä ole esit­tää val­tavaa kas­savir­taa ihan heti aluk­si. Nykyi­nen sys­tee­mi, jos­sa tuot­ta­mat­tomankin yri­tyk­sen osit­tainenkin omis­t­a­mi­nen estää tai mutk­istaa tuen saan­nin, on mielestäni törkeä. Tässäkin kohtaa pääo­ma- ja työ­tu­lo­ja pitäisi käsitel­lä samal­ta viivalta.

 2. Eikö ansiosi­don­nainen työt­tömyys­tur­va tuhoa tehokkaasti perus­tu­lon koko idean niiden osalta, jot­ka ovat jo ehti­neet työelämään? Eli käytän­nössä suurim­mal­ta osalta työttömiä (?).

  Minus­ta ansiosi­don­nainenkin pitäisi lait­taa remont­ti­in ja nykyi­nen malli puh­taasti kirveen alle ja oikeasti vaku­u­tus­muo­toisek­si. Tiedän kyl­lä että tämä on asia joka ei toteudu ikinä ja on puh­das­ta haihattelua.

 3. Tärkein on toki nor­maal­i­maid­en min­imi­palk­ka. Siis se 1300 euroa, ilman kit­inöitä. Mis­tä tahansa työtä muis­tut­tavas­ta suorituk­ses­ta. Voisi jopa ajatel­la, että 1300 olisi min­imiko­r­vaus riip­pumat­ta tehdy­istä työ­tun­neista. Tämä tap­paisi kaiken­laiset pätkä- ja vuokratyökusetukset.

  Tosin tähän paket­ti­in kuu­luu oikeuslaitok­sen remont­ti nor­maal­i­maid­en tapaisek­si. Yri­tys­ten ran­gais­tusten pitäisi olla sitä luokkaa, että lait­to­muuk­si­in ei ker­ta kaik­ki ole varaa.
  “Puni­tive Damages”-periaate on se, että jät­tiy­htiön mak­samat kor­vauk­set mitoite­taan sen mukaan, minkä yhtiö kokee ran­gais­tuk­sek­si, eikä sen mukaan, mikä on varat­toman yksin­huolta­ja koke­ma vahinko.

  Tämän jäl­keen on varsin help­poa ruve­ta säätämään perus­tur­vaa. Ei tarvi­ta enää kuun­nel­la Osmon iän ikuista jankkaamista siitä onko 600 euroo kan­nus­ta­va vai ei.

 4. Vaku­u­tus­lu­on­toinen ansiosi­don­nainen olisi kaikille reilu ratkaisu. Nykyi­nen malli, mis­sä kas­sat mak­sa­vat alle 10 % päivära­hoista, on ihan älytön.

  Asum­is­tu­ki on kallis jär­jestelmä, joka ohjaa vähä­tu­lois­t­en asum­ista kalli­isi­in neliöhin­toi­hin. Onnis­tu­isiko­han sen kor­vaami­nen jol­lain kaava­maisel­la asumisen lisäl­lä siten, että henkilö voisi vapaasti vali­ta käyt­tääkö enem­män rahaa asumiseen keskus­tas­sa vai käyt­tääkö vähem­män rahaa asumiseen Jakomäessä ja säästää lop­un kulutukseen?

 5. “Vaku­u­tus­lu­on­toinen ansiosi­don­nainen olisi kaikille reilu ratkaisu. Nykyi­nen malli, mis­sä kas­sat mak­sa­vat alle 10 % päivära­hoista, on ihan älytön.”

  Kas­sat eivät oikeas­t­aan mak­sa mitään, niiden osu­us kuluu byrokra­t­ian pyörittämiseen.

  Kaiken mak­saa TVR eli Työt­tömyys­vaku­u­tus­ra­has­to, joka on työ­nan­ta­jine ja työn­tek­i­jöi­den hallinnoima vaku­u­tus­laitos. Rahois­taan se saa 80 % työ­nan­ta­jil­ta ja työn­tek­i­jöiltä, 20 % tulee valtiolta.

  Kek­simääräin e kor­vaus on 810 euroa kuus­sa , jos­ta jää käteen n 630 euroa eli suuria eivät ole nuo ansiosi­don­naisetkaan korvaukset.
  Suurim­mil­lakin päivära­hoil­la neli­henk­i­nen per­he pää­tyy köy­hyys­ra­jan ala­puolelle, joten Osmo
  machi­avelliläiseen tapaan virit­tää eripu­raa köy­hien välille

 6. Sep­po Ryväs:
  “Tärkein on toki nor­maal­i­maid­en min­imi­palk­ka. Siis se 1300 euroa, ilman kit­inöitä. Mis­tä tahansa työtä muis­tut­tavas­ta suorituk­ses­ta. Voisi jopa ajatel­la, että 1300 olisi min­imiko­r­vaus riip­pumat­ta tehdy­istä työ­tun­neista. Tämä tap­paisi kaiken­laiset pätkä- ja vuokratyökusetukset.”

  Eli halu­aisit romut­taa koko kansalais­palkan idean ja jatkaa kuten nyt että ihmisilä on joko täysipäiväi­nen “hyvä­palkkainen” työ tai ei työtä ollenkaan. 

  Lisäk­si halu­aisit tänne amerikkalaistyylisen lakimiesve­toisen yhteiskun­nan, jos­sa käyt­töo­hjeis­sa luetel­laan kaik­ki jär­jel­liset ja jär­jet­tömät tavat käyt­tää tuot­tei­ta. Mitä järkeä?

 7. En tiedä onko min­ul­ta jäänyt jotain huo­maa­mat­ta tässä artikke­lis­ar­jas­sa, mut­ta jos idea on että jokaisen täysi-ikäisen tilille tup­sa­hataisi kuukaudessa se 350 — 400 euroa, se merk­it­sisi suun­nilleen että kahdel­la miljoon­al­la työssäkäyväl­lä tuo sum­ma tek­isi 700 — 800 miljoon­aa euroa/kk, tai 8–10 mil­jar­dia euroa vuodessa. Mis­tä nämä rahat raav­i­taan kasaan?

  Jos taas idea on siinä että jol­lain tulota­sol­la perus­tu­lo lakkaa ja nor­maali palk­ka saa riit­tää, niin miten tuo siir­tymä hoide­taan jous­tavasti ilman karennse­ja, hark­in­ta-aiko­ja, tuloloukko­ja ym nyky­is­ten tukimenet­te­ly­jen jäykkyyk­siä? Jos noi­hin löy­tyy joku jous­tavampi ratkaisu, mik­sei niitä voisi yhtä lail­la soveltaa nyky­isi­in työt­tömyyspäivära­hoi­hin, opin­to­tuki­in jne?

 8. Joo, nykyi­nen asum­is­tuk­i­jär­jestelmä on kum­malli­nen: Hirveäl­lä lomake­hel­vetil­lä selvitel­lään mis­sä asut, kenen kanssa, kuin­ka isos­sa ja kuin­ka van­has­sa asun­nos­sa ja kos­ka se on remon­toitu ja onko siel­lä mikä lämmitysmuoto…ym yhtä oleel­lisia asioita.

  Mielestäni olisi reilua, että toimeen­tu­loon­sa saisi tietyn sum­man x rahaa, ja voisi sit­ten itse päät­tää, mihin sen käyt­tää: Panos­taako enem­män asumiseen vai johonkin muuhun.

 9. Kyl­lä toi perus­tur­va tai ties mikä joka kaikille mak­set­taisi­in enim­mäk­seen palaa kulu­tuk­seen ja hyödyt­tää sit­ten val­tio­ta ja kansan­talout­ta. Tuskin niitä kukaan sukan­var­teen laittaa.

 10. “Joo, nykyi­nen asum­is­tuk­i­jär­jestelmä on kum­malli­nen: Hirveäl­lä lomake­hel­vetil­lä selvitel­lään mis­sä asut, kenen kanssa, kuin­ka isos­sa ja kuin­ka van­has­sa asun­nos­sa ja kos­ka se on remon­toitu ja onko siel­lä mikä lämmitysmuoto…ym yhtä oleel­lisia asioita.”

  Osa­taan sitä muual­lakin: USA:n opin­to­tuk­i­jär­jestelmän lomake on niin mon­imutkainen , että suurin osa ei hae tai teet­tää hake­muk­sen lomak­keen täyt­töön erikois­tuneil­la firmalla.

  Paikalli­nen SATA-komitea yrit­ti yksinker­tais­taa asi­aa, mut­ta sai aikaisek­si seit­semän lisäkohtaa
  eli sama tulos kuin meilläkin

 11. Olen usein ihme­tel­lyt, miten 550 euron brut­to­tu­lo­lil­la voi pär­jätä kuukau­den, mut­ta niin vain pär­jää 100000 suo­ma­laista kansaneläkeläistä koti­olois­sakin. Sil­lä mak­sat asum­is­menot, lääk­keet, ruuan, lehden, teeveelu­van jne. He ovat aika usein naisia, sil­lä miehet ovat jo siir­tyneet viisaasti taivaan tms kotiin.

  Oiskos se tuo 550 sel­l­ainen moraalis­es­ti kohtu­ulli­nen perus­tu­lon määrä per kuukausi. Sehän on tes­tat­tu, että sil­lä yksinäi­nen vela­ton voi kit­tuut­ta­mal­la pär­jätä. Van­hasen hal­li­tus on hinaa­mas­sa sum­maa 650 euroon eli perus­tu­lo sit­ten sen perässä.

 12. Kun jokaisen tarvit­see asua niin mik­sei kansalais­palkkaa mitote­ta siten, ettei mitään asum­is­lisää tarvita?

 13. “jouni lundqvist:
  Oiskos se tuo 550 sel­l­ainen moraalis­es­ti kohtu­ulli­nen perus­tu­lon määrä per kuukausi. Sehän on tes­tat­tu, että sil­lä yksinäi­nen vela­ton voi kit­tuut­ta­mal­la pär­jätä. Van­hasen hal­li­tus on hinaa­mas­sa sum­maa 650 euroon eli perus­tu­lo sit­ten sen perässä.”

  Kyl­lä 500 eurol­la kuus­sa pär­jää hyvin, jos ei sairas­ta, matkus­ta tai tule isom­pia han­k­in­to­ja eteen. Tai ole velko­ja. Itsekin elelin näin ihan mukavasti vuosia opiske­li­jana ja työt­tömänä ollessani (eivätkä van­hem­mat autelleet). En tosin omis­tanut tv:tä, tilan­nut lehtiä, ottanut vaku­u­tuk­sia ja vuokra oli vain 300. Baaris­sakin pystyi joskus käymään!

  Kuitenkin hyvin pysyi hengis­sä, jopa ihan mukavastikin. 

  Tietysti eri asia, jos on kalli­impi kämp­pä tai muu­ta. Mut­ta mielestäni ihmis­ten pitäisi kyl­lä ottaa kuluis­taan itsekin vas­tu­u­ta, eikä vain suu auki ihme­tel­lä, että “Kyl­lä mä ihan vält­tämät­tä tarvit­sen tän 70 neliöisen keskus­ta-asun­non ja pihviä joka päivä lautaselle…Ei nää rahat riitä”

 14. Liian van­ha:
  “USA:n opin­to­tuk­i­jär­jestelmän lomake on niin mon­imutkainen , että suurin osa ei hae tai teet­tää hake­muk­sen lomak­keen täyt­töön erikois­tuneil­la firmalla.”

  Luin saman uutisen. Tuli kyl­lä mieleen, että jos col­le­geopiske­li­jan kom­pe­tenssi ei riitä lomak­keen täyt­tämiseen, niin onko­han kyseinen opiske­li­ja ollenkaan oike­as­sa opinahjossa?

 15. “…jos col­le­geopiske­li­jan kom­pe­tenssi ei riitä lomak­keen täyt­tämiseen, niin onko­han kyseinen opiske­li­ja ollenkaan oike­as­sa opinahjossa?”

  Yritäpäs itse täyt­tää sen. Helpoin on kri­ti­soi­da sitä mitä ei tun­neta. Sitä joutuu mon­es­sa tapauk­ses­sa täyt­tämään use­ampi ker­ta vuodessa, lisämään jatku­vasti tietoa, men­nä viran­no­maisen kuu­lus­telui­hin, elää määrätyl­lä taval­la, eli köy­hästi etä tuki säi­lyy, ja pitkä jne.

  Tässä perus­tu­lo helpot­taisi miljoonien opiske­li­joiden elämää ja etenemismahdollisuuksia.

 16. SR: Tosin tähän paket­ti­in kuu­luu oikeuslaitok­sen remont­ti nor­maal­i­maid­en tapaisek­si. Yri­tys­ten ran­gais­tusten pitäisi olla sitä luokkaa, että lait­to­muuk­si­in ei ker­ta kaik­ki ole varaa.
  “Puni­tive Damages”-periaate on se, että jät­tiy­htiön mak­samat kor­vauk­set mitoite­taan sen mukaan, minkä yhtiö kokee ran­gais­tuk­sek­si, eikä sen mukaan, mikä on varat­toman yksin­huolta­ja koke­ma vahinko.

  Määrit­telepä “nor­maal­i­maat”. Min­un tietääk­seni tuol­lainen sys­tee­mi on vain Amerikas­sa ja siel­läkin se johtaa lähin­nä koomisi­in oikeus­fars­sei­hin jois­sa lievästä epä­mukavu­ud­es­ta neto­taan miljoo­nia ja vastareak­tiona kyni­inkin kir­joite­taan että älä työn­nä silmään tai korvaan.

  Vähin­tään pitäisi tehdä niin että 99,9% ran­gais­tus­mak­sus­ta menee val­tion tasku­un ja se yksin­huolta­ja saa edelleenkin vain kor­vauk­sen vahin­gon reaalis­es­ta arvosta.

 17. Tosin jenkkilän koko oikeuslaitos toimii niin pöyristyt­tävän huonos­ti (korkeat oikeu­denkäyn­tiku­lut + vaikeasti ennustet­ta­vat lop­putu­lok­set = suurin osa ihmi­sistä ei vararikon uhal­la uskalla edes yrit­tää hakea oikeut­ta) että sieltä ei pitäisi ainakaan siinä asi­as­sa kopi­oi­da yhtään mitään.

 18. Tuo osit­tainen perus­tu­lo, tasavero ja muu­ta­ma esitet­ty eri­tyis­sään­tö saa ainakin min­un kan­natuk­sen! Para­me­trien arvois­ta­han se sit­ten lop­ul­ta olisi kiinni.

  Mieleen tulee, että olisiko tähän päälle vielä opin­to­tu­ki-maail­mas­ta tut­tu oikeus saa­da lisää tukea ikäänkuin automaat­tis­es­ti taat­tuna lainana hyvä lisä? Siis sub­jek­ti­ivi­nen oikeus. Se kui­tat­taisi­in sit­ten myöhem­min takaisin, kun tulot menevät tietyn rajan yli.

  Ja laite­taanko yhteisöveroksi ja osinkoveroksi kumpaankin puo­let tasaveros­ta? Eli 21% jos men­nään sen esite­tyn 42% mallin mukaan? Sil­loin yrit­täjät mak­saisi­vat lop­pu­jen lopuk­si saman kuin muutkin. Nykyään­hän mak­sa­vat enem­män (26% ja 29%) pait­si jos on liha­va tase.

 19. Mitä muu­ta
  tarvit­taisi­in? “Insinöörivero­pros­ent­ti” niille, joil­la on suh­dan­neherkkä ala. Insinöörivero olisi alem­pi kuin muil­la, jol­la kom­pen­soitaisi­in sitä, että joil­lakin alois­sa joutuu kil­paile­maan koko maail­man työväestön kanssa. Insinöörivero voitaisi­in toteut­taa myös siten, että valtio/kunat palaut­taisi­vat veron­palau­tuksi­na tietyn ajan­jak­son verot irtisanotuille.

  Nythän iro­nis­es­ti “insinööriveroa” ovat mak­sa­neet he, joil­la on tur­va­tu­in työ eli lääkärit ja lakimiehet.

 20. Osmo: “…nuo kaik­ki kor­vat­ta­vat menot las­ke­taan ensin yhteen, ja niiden sum­maa yhteenso­vite­taan tulo­jen kanssa esimerkik­si 20 %:n alenemalla.”

  Tämä tarkoit­ta­nee, että kun tulot kas­va­vat 100 euroa/kk, niin pien­i­t­u­loisen menoko­r­vaus piene­nee 20 euroa/kk?

  Jos tulk­in­tani on oikea, niin uusi mar­gin­aaliv­ero­pros­ent­ti saadaan seuraavasti:

  Uusi% = Van­ha% x 100 / (100 — Sovitus%),

  mis­sä

  Uusi% = uusi marginaaliveroprosentti
  Van­ha% = mar­gin­aaliv­ero­pros­ent­ti ilman yhteensovitusta
  Sovi­tus% = menoko­r­vauk­sen alen­e­ma prosentteina.

  Tämä pätee yhtä hyvin alun­perinkin epä­lin­eaariselle verotukselle.

  Siis esimerkik­si 42 % tasaverol­la ja 20 % sovi­tuk­sel­la mar­gin­aaliv­ero nousisi 52,5 %:iin kunnes menoko­r­vaus lop­puisi kokon­aan. Tästä ei enää voi sanoa, että se ei olisi “paha kannustinloukku”.

  Olisiko kuitenkin parem­pi olla hirt­täy­tymät­tä tuo­hon tasaveroon, vaik­ka se onkin help­po ymmärtää. Pienel­lä pro­gres­si­ol­la ja perus­tu­lol­la, tai mielu­um­min negati­ivisel­la tuloverol­la, tätä kan­nus­tavu­u­songel­maa saisi pienennettyä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.