Lomauttaa vai lyhentää?

Kun Ran­skas­sa ja Sak­sas­sa yri­tyk­set siir­tyvät tuotan­non vähetessä lyhen­net­tyyn työvi­ikkoon, meil­lä lomaute­taan. Syy tähän on selvä. Jos fir­ma siir­tyy nelipäiväiseen työvi­ikkoon, kaikkien palkat alen­tu­vat 20 pros­ent­tia ja se on siinä. Jos joka viides lomaute­taan, nuo joka viides saa­vat työt­tömyysko­r­vaus­ta. Jälkim­mäisessä tapauk­ses­sa yhteen­las­ket­tu pot­ti on siis suurempi.

Ennen oli toisin. Jos fir­ma siir­tyi nelipäiväiseen työvi­ikkoon, lomau­tus­päiviltä sai työt­tömyysko­r­vaus­ta. Tämä oli taas niin edulli­nen jär­jeste­ly, että aika paljon siir­ryt­ti­in lyhen­net­tyyn työvi­ikkoon ihan vain mukavu­ussy­istä. Jotkut mielipi­dele­hdet oli­vat jatku­vasti kolmiopäiväisessä työvi­ikos­sa, eivätkä toimit­ta­jat tietenkään ajatelleetkaan kesken­eräisiä jut­tu­ja lomau­tus­päiv­inään. Liian helpon väärinkäytön vuok­si siir­ryt­ti­in sovitel­tu­un päivära­haan — pait­si met­sätöis­sä ja raken­nuk­sil­la, joi­ta varten on oma lain­säädän­tön­sä pakkaspäivien var­al­ta — jol­loin työt­tömyysko­r­vaus sovitel­laan yhteen kuukau­sian­sion kanssa, eikä nelipäiväistä työvi­ikkoa tekevä saa mitään.

Sak­san ja Ran­skan jär­jestelmä on parem­pi, jos on syytä olet­taa, että toimin­nan supis­t­a­mi­nen on väli­aikaista. Lehti­ti­eto­jen mukaan näyt­tää siltä, että Sak­sas­sa yri­tyk­sen on anot­ta­va oikeut­ta — siis var­maankin tuo­tas työt­tömyysko­r­vaus­ta — yhteiskunnal­ta lyhen­net­tyyn työaikaan tuotan­nol­li­sista syistä. Täl­lainen jär­jeste­ly voisi toimia meil­läkin ja kar­sia aiem­paan käytän­töön liit­tyvän helon väärinkäytön.

10 vastausta artikkeliin “Lomauttaa vai lyhentää?”

 1. Kyl­lä kuukau­den lomau­tus on työn­tek­i­jän kannal­ta huo­mat­tavasti käytän­nöl­lisem­pi kuin 22 viikon lyhen­net­ty työvi­ikko (nelipäiväi­nen).

  Kuukau­den, tai pidem­mäl­lä, lomautuksella…
  a) voi lähteä mökille, tai jopa lomamatkalle.
  b) voi suorit­taa jonkun kurssin tai keskit­tyä (jatko)opiskeluihin kunnolla.
  c) voi ottaa lapset koti­in päivähoi­dos­ta, säästää päivähoit­o­mak­sus­sa, ja viet­tää laatuaikaa.
  d) voi tehdä pien­tä remont­tia kotona tai mökil­lä ilman, että työ on kesken puoli vuotta.
  e) voi ottaa työkeikan.

 2. Työelämän luonne on muut­tumas­sa, kun sekä työ­nan­ta­jan että työn­tek­i­jän puolelta opti­m­i­na pide­tään yhä use­am­min jonkin­laista pro­jek­ti­työtä, jos­sa vai­h­tu­vu­us ja jous­tavu­us ovat kak­si avain­sanaa. Samal­la se pakot­taa myös yhteiskun­nal­lisia tuk­i­jär­jestelmiä muuttumaan.

  Eri­laisia malle­ja on eri puo­lil­la maail­maa var­masti jo kokeil­tu paljonkin ja niistä on hyvä ottaa oppia. Lisäk­si tässä jos mis­sä soisi suo­ma­laisil­ta löy­tyvän hul­lua luovu­ut­ta, jol­la uuteen ja tun­tem­at­tomaan kek­sitään yllät­täviä uusia ratkaisuja.

 3. Lomaut­tamiset ovat mitä kum­mallis­in­ta työpoli­ti­ikkaa. Lomaut­tamisien suo­ranainen tarkoi­tushan on estää työvoiman vapaa­ta liikku­vu­ut­ta ja työvoiman saatavu­ut­ta kun työn­tek­i­jä sido­taan työ­nan­ta­jaan sen sijaan, että kan­nustet­taisi­in etsimään uusi työ­paik­ka, kil­pailut­ta­maan työ­nan­ta­jia ja toisaal­ta myös sido­taan työ­nan­ta­jan käsiä.

 4. Sak­sas­sa ja Ran­skas­sa ei lain­säädän­tö edes tunne lomau­tus­ta. Itse asi­as­sa koko lomau­tus ‑sys­tee­mi on suo­ma­lainen erikoisu­us. Sil­lä on sekä hyviä että huono­ja puolia.

 5. Eduskun­nal­la olisi nyt tilaisu­us eläy­tyä yri­tys­ten tun­nel­maan, kun ilmoitet­taisi­in että kuukau­den päästä 30% kansane­dus­ta­jista irti­san­o­taan. Ja 20% työsken­televät kesään asti vain kolme päivää viikos­sa puolel­la palkalla.

  Irti­san­omis­ten perus­teena voisi käyt­tää aloit­tei­den määrää jaet­tuna taksinkäytöllä. 

  Kyseinen tilanne ja tun­nel­ma tun­tuu nyt ole­van mon­es­sa yri­tyk­sessä paljon pahempi. Ensi vuon­na aje­taankin sit­ten kun­tia selvi­tys­ti­laan kun rahaa ei vain ole lak­isääteisi­in palveluihin.

 6. “c) voi ottaa lapset koti­in päivähoi­dos­ta, säästää päivähoit­o­mak­sus­sa, ja viet­tää laatuaikaa.”

  Ensim­mäi­nen ja viimeinen onnis­tuu, keskim­mäi­nen vält­tämät­tä ei. Tai siis, jos on kokon­aisen kalen­terikuukau­den pois­sa, niin sil­loin per­itään puo­likas mak­su. Toki hoitopaikan voi irti­sanoa, mut­ta uut­ta hoitopaikkaa pitää sit­ten anoa neljä kuukaut­ta ennen töi­hin­palu­u­ta ja sen saa sieltä mis­tä sat­tuu saamaan. 

  Itse en kyl­lä hevin irti­sanoisi hyvää hoitopaikkaa ellen olisi var­ma, ettei lap­si sitä pitkään aikaan tarvitse. Ei minus­ta ole oikein pom­pot­taa las­ta hoitopaikas­ta toiseen sen mukaan, miten työ­nan­ta­jat van­hempia pompottavat.

  Myös nelipäiväistä työvi­ikkoa tekevä voi viet­tää sen viikon viiden­nen arkipäivän las­ten kanssa laat­u­aikaa. Ei päivähoi­dos­sa ole läsnäolopakkoa.

 7. “Myös nelipäiväistä työvi­ikkoa tekevä voi viet­tää sen viikon viiden­nen arkipäivän las­ten kanssa laat­u­aikaa. Ei päivähoi­dos­sa ole läsnäolopakkoa.”

  Niin voi, mut­ta sil­loin ei säästä rahas­sa mitään. Kokon­ainen kalen­terikuukausi sen­tään palaut­taa sen puo­likkaan kuukau­den maksusta.

  Lisäk­si kokon­aisen kuukau­den lomau­tuk­sen ajak­si voi esimerkik­si jät­tää joukkoli­iken­teen kuukausiko­rtin han­kki­mat­ta, kun ei ole sitä reis­saamista (tai sit­ten tarvit­see vain kaupun­gin sisäisen lipun seu­tulipun sijaan tms.). Päivä viikos­sa säästää matkakus­tan­nuk­sia vain autoilijoilta.

 8. Itseasi­as­sa myös nelipäiväistä viikkoa (max 17 päivää kalen­terikuukaudessa) tekevä säästää jotain päivähoit­o­mak­sus­sa, mut­ta sopimus pitää tehdä vähin­tään viidek­si kuukaudek­si ja hoitopäivänkin olla jokin tiet­ty viikonpäivä.

 9. Voihan sitä hoit­o­mak­sua mak­saa, vaik­ka ei viekään lap­sia tarhaan.

 10. Jos olisi perus­tu­lo, työn­tek­i­jöille voitaisi­in mak­saa palkkaa vain sil­loin, kun he tekevät töitä. Ei tarvit­taisi mitään eri­ty­isiä lomau­tuk­sia tai lyhen­net­tyjä työvi­ikko­ja, tai erikois­lake­ja pakkaspäivien var­alle. Perus­tu­lo paran­taisi toisaal­ta työn­tek­i­jöi­den neu­vot­telu­ase­maa, jol­loin palkat pysty­isi neu­vot­tele­maan korkeam­mik­si. Kaik­ki ehkä voittaisivat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.