Vanhukset hoidokeista asiakkaiksi

(Julka­istu kolumn­i­na Suomen Kuvale­hdessä 7/2009) Kat­so myös tästä
Suurten ikälu­okkien van­hen­e­m­i­nen aiheut­taa kymme­nessä vuodessa hoitoalalle tilanteen, jos­sa han­kalin­ta ei ole meno­jen kasvu vaan henkilökun­nan riit­tävyys. Samal­la kun hoitoa tarvit­se­vien van­hus­ten määrä kas­vaa, hoita­jia jää nopeu­tu­vas­sa tahdis­sa eläkkeelle.

Sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iössä teh­dyn laskel­man mukaan työvoimatarpeen täyt­tämisek­si pitäisi sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon oppi­laitok­si­in ottaa vuosit­tain sisään noin 18 000 opiske­li­jaa, val­taosa näistä hoitoalalle. Enem­män kuin joka toisen perusk­oulun päät­tävän tytön pitäisi siis hakeu­tua alalle, jos hoito­työ pysyy yhtä nais­val­taise­na kuin tähän asti. Ammat­tien sukupuoli­jako on tasoit­tumas­sa, mut­ta lähin­nä niin, että naisia hakeu­tuu enem­män per­in­teisi­in miesten ammat­tei­hin. Lähi­hoita­jan työ ei poikia houkuttele.

Hyväksyt­täisi­inkö sitä pait­si Eteläran­nas­sa ja val­tio­varain­min­is­ter­iössä nikot­telemat­ta, jos onnis­tu­isim­mekin houkut­tele­maan riit­tävästi nuo­ria hoitoalalle? Yri­tyk­setkin tarvit­se­vat työvoimaa.

Hoitoalan sisäl­lä van­hus­ten­hoito ei ole kovas­sa kurssis­sa. Henkilökun­nan alim­i­toi­tus on vienyt työstä ilon. Asi­aa ei paran­na julki­nen keskustelu, jos­sa van­hus­ten huonos­ta hoi­dos­ta syytetään päät­täjien ohel­la myös henkilökuntaa.

Sataa eläk­keelle siir­tyvää kohden on ensi vuosikymmenel­lä tulos­sa työ­markki­noille noin 85 nuor­ta. Tämän kestäisimme, mut­ta laa­joil­la alueil­la maa­ta sataa eläk­keelle siir­tyvää on kor­vaa­mas­sa alle viisikym­men­tä nuor­ta. Näil­lä alueil­la ei riit­täisi, vaik­ka kaik­ki koulun­sa päät­tävät nuoret naiset hakeu­tu­isi­vat hoito-alalle. Työväenopis­to voisikin main­os­taa venäjän kie­len kurssi­aan ikään­tyville: “Opiskele venäjää — pär­jää van­hainkodis­sa!” Mut­ta saadaanko hoita­jia edes ulko­mail­ta, sil­lä moni muu teol­lisu­us­maa on saman tilanteen edessä.
Joidenkuiden on pakko muut­taa; joko hoita­jien kaupungeista maalle van­hus­ten luo tai van­hus­ten maal­ta kaupunkei­hin hoita­jien luo.  Ennus­tan, että syr­jäseu­tu­jen van­huk­set muut­ta­vat las­ten­sa ja las­ten­las­ten­sa perässä kaupunkeihin.

Mon­es­sa maas­sa lapset ovat vas­tu­us­sa van­hempi­en­sa hoidon jär­jestämis­es­tä tai van­hus mak­saa hoiton­sa itse. Tämä on syn­nyt­tänyt inno­vati­ivisia ratkaisu­ja, joi­ta mei­dän kun­tave­toises­sa jär­jestelmässä ei tapaa.

Bri­tan­ni­as­sa on yleistä myy­dä eläk­keelle siir­ryt­täessä kallis kaupunki­a­sun­to, käyt­tää raha eläke­vaku­u­tuk­seen ja muut­taa pen­sion­aat­ti­in Etelä-Englan­nin ran­nikolle. Moni englan­ti­laiskaupun­ki onkin erikois­tunut van­hus­ten­hoitoon. Han­kokin voisi erikois­tua seniorikun­naksi, mut­ta malli olisi Hang­olle taloudel­lis­es­ti tuhoisaa, kos­ka han­ko­laiset veron­mak­sa­jat jou­tu­isi­vat kus­tan­ta­maan hoidon.

Mon­et etsivät ratkaisua van­hu­u­den yksinäisyy­teen yhteisöl­lisyy­destä. Muut­ta­mal­la samaan taloon ystävien­sä kanssa voi eläkeläisenä ottaa iltapäiväkon­jakkin­sa tutus­sa seuras­sa. Jos aviop­uolison­sa saa vali­ta, mik­si van­hu­u­den päivät pitäisi viet­tää vira­nomais­ten val­it­se­mas­sa seuras­sa? Riskinä täl­laises­sa vai­h­toe­hdos­sa on jäädä kun­non heiketessä ilman verovaroin tuet­tu­ja palvelu­ja, joi­ta kyl­lä saisi muut­ta­mal­la palve­lu­taloon ven­tovieraiden joukkoon.

Val­tio tukee kun­tien van­hus­ten­hoitoa avokä­tis­es­ti. Jokaises­ta yli 85-vuo­ti­aas­ta kilah­taa kun­nan kanssaan yli 20 000 euroa vuosit­tain. Jotkut van­huk­set tarvit­se­vat raskas­ta laitoshoitoa, toiset pär­jäävät ilman mitään kun­nan palvelu­ja, mut­ta kaik­ista val­tio mak­saa yhtä paljon. Hoito van­hainkodis­sa mak­saa noin 4 000 euroa kuus­sa  eli suun­nilleen yhtä paljon on perusk­oulun luokanopet­ta­jan palkkakus­tan­nus. Pienen kun­nan kannal­ta sat­un­naisu­u­den vaiku­tus on kohtuuton.

Meill´ukkoina jo syn­tyy sylilapset”, kir­joit­ti Eino Leino ajatellen ilmeis­es­ti itä­suo­ma­laisia, jot­ka ikään­tyvät selvästi nopeam­min kuin län­sisuo­ma­laiset. Muut­toli­ike on aina valikoivaa, ja valikoivaa se on ollut myös ter­vey­den suh­teen.  Kyse ei ole siis vain sat­un­naisu­ud­es­ta Sik­si lasken­nalli­nen val­tiono­su­us kohtelee kun­tia perin epätasa-arvoisesti.

Voisiko tämän kaiken tehdä kokon­aan toisin päin? Jospa luopuisimme kun­tien lasken­nal­li­sista van­hus­ten­hoidon val­tiono­suuk­sista ja antaisimme saman rahan hoitosetelinä van­huk­sille itselleen. Hoitoa hake­van van­huk­sen kun­to tes­tat­taisi­in ja tulosten perus­teel­la hänelle annet­taisi­in val­tion rahoista hoitoseteli — vähän hoitoa tarvit­seville pieni ja paljon hoitoa tarvit­seville suuri.  Meil­lä on jo nyt Kelan mak­sama hoito­tu­ki, jon­ka saa lääketi­eteel­lisen testin perus­teel­la. Min­un ajatuk­sis­sani on, että hoitoseteli voisi pien­im­mil­lään olla parisa­taa euroa kuus­sa mut­ta enim­mil­lään jopa kolme tuhat­ta euroa, jon­ka saisi sänkyyn hoidet­ta­va vuodepotilas.

Van­hus —  tai hänen omaisen­sa ‑saisi­vat päät­tää, mihin hoitoseteli käytetään. Vähäistä apua tarvit­se­va voisi ostaa kotisi­ivous­ta ja ruuan koti­inkul­je­tuk­sen lähikau­pas­ta. Halutes­saan voisi käyt­tää setelin lisäk­si myös omaa rahaansa. Seteli olisi käytet­tävä palvelu­jen ostoon, ei las­ten per­in­töo­su­u­den kas­vat­tamiseen. Sil­lä voisi mak­saa palvelu­a­sun­non meno­ja, elää pen­sion­aatis­sa Hang­os­sa tai sen voisi käyt­tää omaishoita­jan tukeen. Mainit­tu eläkeläis­ten ker­rosta­lo voisi han­kkia palvelusetelien turvin apua asukkailleen. Kun­ta lunas­taisi setelin, jos van­hus pää­tyy kun­nan jär­jestämän hoitoon.

Kun­tien väli­nen tasa-arvoisu­us lisään­ty­isi, kos­ka val­tion tuki kun­tien van­hus­ten­hoitoon ei riip­puisi vain eri-ikäis­ten van­hus­ten määrästä vaan siitä, kuin­ka paljon ja kuin­ka raskas­ta hoitoa van­huk­set todel­la tarvitsevat.

Van­hus kohoaisi hoidok­ista asi­akkaak­si. Hänen oikeuten­sa vali­ta hoito ja sen tuot­ta­ja parani­si­vat.  Luo­vat ratkaisut mah­dol­lis­tu­isi­vat, mikä voisi paran­taa van­hus­ten elämän­laat­ua ja silti samal­la alen­taa yhteiskun­nan kus­tan­nuk­sia. Alalle tulisi ainakin suuris­sa kaupungeis­sa yksi­ty­istä palvelu­ja kun­nan tar­joamien palvelu­jen rin­nalle. Kun­nal­la säi­ly­isi kuitenkin velvol­lisu­us taa­ta palvelu­jen saatavu­us, joten ajatuk­seni ei pitäisi pelot­taa ketään.

27 vastausta artikkeliin “Vanhukset hoidokeista asiakkaiksi”

 1. “Sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iössä teh­dyn laskel­man mukaan työvoimatarpeen täyt­tämisek­si pitäisi sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon oppi­laitok­si­in ottaa vuosit­tain sisään noin 18 000 opiske­li­jaa, val­taosa näistä hoitoalalle. Enem­män kuin joka toisen perusk­oulun päät­tävän tytön pitäisi siis hakeu­tua alalle, jos hoito­työ pysyy yhtä nais­val­taise­na kuin tähän asti”

  Jotenkin ei hirveästi lohdut­taisi, vaik­ka tuo­hon nais­val­taisu­u­teen saataisi­inkin muu­tos. Se, että enem­män kuin joka neljän­nen perusk­oulun päät­tävän nuoren pitäisi joka tapauk­ses­sa ryhtyä hoit­suk­si, tun­tuu melko karul­ta. Mis­säs ne fil­ip­pi­iniläiset tuon­ti­hoit­sut olikaan?

  Miehiä hoit­sun hom­mat eivät tule kiin­nos­ta­maan niin kauan, kuin mieshoit­sun arvos­tus on nais­ten silmis­sä niin alhainen kuin se on nyt. Toki ammatin kiin­nos­tavu­ut­ta vähen­tävät muutkin seikat, mut­ta tuo on yksi merkit­tävistä. Sukupuoliroolien lieven­tymi­nen tapah­tuukin pääasi­as­sa niin päin, että naiset voivat tehdä “miesten jut­tu­ja”, kos­ka miehet eivät varsi­nais­es­ti karsas­ta naista, jol­la on myös miehisiä kiin­nos­tuk­sen kohtei­ta. Naiset taas keskimäärin edel­lyt­tävät miehiltä tietyn­ta­soista “äijyyt­tä”, vaik­ka muu­ta väit­täi­sivät. Onko niin, että miehet ovat suvait­se­vaismpi sukupuoli sanan todel­lises­sa merkityksessä?;)

 2. Kuulem­ma maa­han­muu­ton moninker­tais­t­a­mi­nen voisi ratkaista ongelman.

  Tai entä jos määrätään pakolli­nen yhteiskun­ta­palvelus koko ikälu­okalle sukupuoles­ta riip­pumat­ta. Kaik­ki saisi­vat tasa-arvois­es­ti vali­ta asepa­lveluk­sen tai hoi­vatyön väliltä. Tämän voisi suorit­taa myös omaa las­ta hoita­mal­la, mikäli tulisi raskaak­si ennen 25 ikävuot­ta. Saisi samal­la syn­tyvyy­den nousuun.

  Ennus­tan ensi vuosikymmenelle val­tion huostaan joutu­via kri­isikun­tia, autiokyliä sekä lisää yksi­ty­isiä van­hus­ten palvelu- ja hoivayrityksiä. 

  Maas­ta­muut­to voi myös olla pian todel­li­nen ongel­ma, kun suuret ikälu­okat vievät per­in­tön­sä ulko­maid­en hoito­laitok­si­in, ja yhä use­am­mat nuoret lähtevät kier­teessä kas­vavaa vero­taakkaa karkuun.

 3. ”…han­kalin­ta ei ole meno­jen kasvu vaan henkilökun­nan riittävyys.”

  Jos noin on, niin sit­ten vaan riit­tävästi pätäkkää tili­pus­si­in, niin eivätköhän hoito­työt alka­isi kiin­nos­taa miespuolista väestönosaakin.

  Jos hoito­työtä sit­ten tehtäisi­inkin rahas­ta eikä niinkään kut­sumuk­ses­ta, niin lop­putu­lok­sen kannal­ta sil­lä ei kai olisi niin väliä.

  Tosin tiety­istä miehekkäistä kult­tuuripi­ireistä tule­vat työvoima­pu­lan­paikka­jamiehet eivät kult­tuuri­in­sa vedoten ehkä suos­tu­isi mis­tään hin­nas­ta vai­h­ta­maan mum­moille vaip­po­ja tai muutenkaan palvele­maan alem­piar­voista sukupuolta.

 4. “Ennus­tan, että syr­jäseu­tu­jen van­huk­set muut­ta­vat las­ten­sa ja las­ten­las­ten­sa perässä kaupunkeihin.”

  Jep, ja tämä on hyvä asia. Syr­jäseudul­la elämi­nen vaatii oma­toimisu­ut­ta ja omavaraisu­ut­ta, eli sopii hyväkun­toisille ihmisille. Seurasin aikoinaan miten hoito sujuu, kun koti­hoita­jille tulee kirkonkylältä ajo­matkaa vajaa tun­ti suun­taansa. Ei suju, eikä tästä nyt oikein voi kun­taa tai hoita­jia syyt­tää. Lisätään jatkosar­jaan meil­lä ei ole varaa taloon joka niemen notkos­sa ja saarelmassa.

 5. Jos tässä äkkiä vetäisi yhteen tätä kir­joi­tus­ta ja paria blo­gis­sa äsket­täin ollutta: 

  Jouti­laisu­ut­ta siis pitäisi lisätä, mut­ta työvoima­pu­la on koh­ta liki kestämätön ja, hmmm, eikös joillekin pitäisi vielä tehdä pul­lonkeruu työk­si kun eivät kel­paa mihinkään muuhun työhön (vai mitä siinä yhdessä kir­joituk­ses­sa ehdoteltiinkaan?) 

  Tässä on yhtälö, jon­ka saisi var­maankin hiukan parem­min toim­i­maan, kun tehtäisi­in täysin päin vas­toin: vähem­män jouti­laisu­ut­ta ja pul­lonkerääjät lähi­hoita­jik­si. Nyt vain näi­den lah­jat­tomien pitäisi siiv­ota kote­ja roskisten sijaan ja hakea kau­pas­ta tavaraa sinne viemisen sijaan. Todis­tet­tavasti se sujuu.

  Vaa­ti­vam­paan hoito­työhän saadaan porukkaa sosi­aalipuolelta ja muual­takin julk­i­sista hom­mista, kun­han vain kar­si­taan byrokra­ti­aa. Tuon tavoit­teen saavut­tamisek­si pitäisi perus­taa komitea asi­aa pohtimaan!

  Yleinen asevelvol­lisu­us saa tiet­ty men­nä, kos­ka ei val­ti­ol­la koh­ta ole varaa pitää kym­meniä­tuhan­sia miehiä kuukausi­tolkul­la turhan pant­ti­na. Armei­jas­sa vetele­htimistä tärkeämpi kansalaisvelvol­lisu­us on täyt­tää työvoima­pu­laa. Sain­han liitet­tyä armei­jankin mukaan yhteenvetoon.

  Yhden kom­men­toimisen arvoisen asian Katainen sanoi tästä aiheesta Hesaris­sa: Suo­mi kohtaa nämä ongel­mat hiukan aikaisem­min kuin muut. Sik­si tuol­la hoitosar­al­la voi kehit­tyä uusia inno­vaa­tioi­ta peräti vientiin. 

  Tot­ta. Varsinkin kun suo­ma­lainen mies on poikkeuk­sel­lisen sairas ja lyhytikäi­nen. Suurten ikälu­okkien nai­sista alkaa olla suuria kulu­ja vas­ta parinkymme­nen vuo­den kulut­tua, miehistä liki kymme­nen vuot­ta aiem­min. Mut­ta yksi­ty­istä kek­seliäisyyt­tä pitää saa­da peli­in. Sik­si Soin­in­vaaran hah­motel­mas­sa on järkeä. No, ehkä siinä on muutenkin.

  Yksi inno­vaa­tio muuten voisi olla juuri pul­lonkerääjien ja muiden “lah­jat­tomien” rekry­toin­ti van­hus­ten hoitoon. Kyl­lä niitä vähäo­saisia on muual­lakin (pait­si Pohjo­is­mai­sis­sa hyv­in­voin­ti­val­tiois­sa) ja var­maankin työnku­va ja valvon­ta voitaisi­in kehitel­lä sel­l­aisek­si, että oli­si­vat palkkansa ansainneet.

 6. Pul­lonkerääjät ja muut syr­jäy­tyneet ovat kyl­lä ihmis­ar­voisen elämän arvoisia, mut­ta van­hus­työhön, mikä vaatii amm­mat­ti­taitoa ja sitou­tu­mista, heistä ei ole.
  Lisää ammat­ti­taitoisia hoita­jia saata­neen sieltä mis­tä muutkin maat, siis Fil­ip­pi­ineiltä. Hoita­jia tarvi­taan kuitenkin melko paljon ja pitkäk­si aikaa joten toiv­ot­tavaa olisi, että nämä jäi­sivät maa­han. Eivät tietenkään kaik­ki, mut­ta osa kuitenkin. Suurem­man hoito­henkilöstö määrän värväämi­nen ja Suomeen muut­ta­mi­nen vaatii tietenkin paljon työtä, eikä vähiten politikoilta.
  Niin ja tuo Osmon mainit­se­ma hoitoseteli mil­lä van­hus joko ostaa palvelun­sa tuulis­es­ta ja talvel­la koleas­ta Hang­os­ta tai muut­taa yhdessä muu­ta­man muun shak­in­pelaa­jan kanssa kevääk­si, kesäk­si ja syksyk­si vaikka­pa Tam­pereelle. Tal­vet matkus­tuskun­toiset voisi­vat viet­tää vaikka­pa Tener­if­fal­la. Edelleen osit­tain saman palvelusetelin turvin.

 7. Vaikea ottaa kan­taa, luvut ovat vaikut­tavia, mut­ta ovatko ennus­tuk­set ihan oikei­ta… Eiväthän asi­at tapah­du useinkaan noin kau­ni­in lin­eaaris­es­ti. Ennus­t­a­mi­nen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden.

  Kun on äsket­täin menet­tänyt äitin­sä, tun­tuu kar­mai­se­val­ta lukea tek­ste­jä, jois­sa van­hempia kohdel­laan riesoina ja perin­nön tuh­laa­ji­na ja ties minä.

  Hol­hoa­vat ja väheksyvät per­il­liset ja läheiset aiheut­ta­vat alen­tu­val­la ja väheksyväl­lä asen­noi­tu­misel­laan hoidon tarvet­ta, vähem­mästäkin itselu­ot­ta­mus omien asioiden hoita­jana katoaa.

  En tunne näitä palveluseteli- ja mui­ta asioi­ta, vapausastei­ta hoidon ja asumisen valin­nan suh­teen, tun­tuu yhtäkkiä, pitäisi olla.

  Äiti­ni asui sisarensa/tätini kanssa samas­sa palve­lu­talos­sa, he tun­tu­i­v­at ole­van toisilleen suuri ilon aihe ja täti­ni kaipaa äitiäni kovasti tämän pois­menon jälkeen.

  Eli ikäih­mis­ten ei pitäisi jäädä omilleen ja yksin, on koke­muk­seni sekä äidis­täni että muista, mut­ta hol­hoa­vat per­in­töä kieli pitkäl­lä odot­ta­vat lapset tai muut pitäisi saa­da taval­la tai toisel­la aisoi­hin etenkin, jos van­hem­mat ovat säästäneet tyhjästä talon­sa ja tavaransa.

 8. … van­hus­työhön, mikä vaatii amm­mat­ti­taitoa ja sitou­tu­mista, heistä ei ole.

  Hei, inno­vaa­tiois­sa on kyse siitä, että ei ainakaan heti san­o­ta, että ei onnistu.

  Van­hus­ten palvelu voidaan esim. pilkkoa niin, että joku osa sopii yhdelle vaikeasti työl­listyvälle ryh­mälle, joku toinen osa toiselle ryh­mälle. Kuten sanoin, esim. kau­pas­sa käyn­ti ei vaa­di suur­ta ammat­ti­taitoa. Työn valvon­ta voidaan tehdä uudel­la kek­seliääl­lä taval­la, “julk­isia” kan­nus­timia paran­nel­la ja niin edelleen. Mut­ta en minä vaan tiedä tarkkasti miten. Jos tietäisin, ei se olisi innovaatio.

  Ei var­maan ole ollut sel­l­aista sosi­aal­ista inno­vaa­tio­ta, jos­ta ei olisi alku­un san­ot­tu, että ei toi­mi. Soin­in­vaara voisi ker­toa lukuisia esimerkke­jä. Etenkin sel­l­aisia, jot­ka ehkä pelkästään muu­tosvas­tarin­nan takia eivät ole koskaan eden­neet edes kir­joi­tus­pöy­dältä min­nekään. Tuos­sa blogikir­joituk­ses­sa yllä voi olla yksi.

  Mut­ta juuri noi­ta inno­vaa­tioi­ta tule­vaisu­udessa tarvi­taan. Itse uskon tässä yksi­ty­is­ten yri­tys­ten kek­seliäisyy­teen kau­pal­li­sine kan­nus­tim­i­neen ja niiden toteut­tami­in pieni­in pilot­ti­hankkeisi­in, jois­sa inno­vaa­tion toimivu­us testataan. 

  Syr­jäy­tyneit­ten työl­listämi­nen työvoima­pu­lan paikkaa­jik­si van­hus­työssä iskisi ainakin kolme kär­pästä, jos palvelua tai kon­sep­tia voisi vielä myy­dä ulkomaille.

 9. hups kir­joit­ti 16.2.2009 kel­lo 20:54

  … van­hus­työhön, mikä vaatii amm­mat­ti­taitoa ja sitou­tu­mista, heistä ei ole.

  Hei, inno­vaa­tiois­sa on kyse siitä, että ei ainakaan heti san­o­ta, että ei onnistu.

  Tot­ta. Tulin kir­joit­ta­neek­si liian jyrkkään sävyyn.

 10. … van­hus­työhön, mikä vaatii amm­mat­ti­taitoa ja sitou­tu­mista, heistä ei ole.

  Hei, inno­vaa­tiois­sa on kyse siitä, että ei ainakaan heti san­o­ta, että ei onnistu.”

  No näin­pä. Tam­pereel­la suurin mökä on nous­sut siitä, että van­hainkodis­sa ei pidä­tyskykyi­nenkään pääse yöl­lä ves­saan, vaan pakote­taan pitämään vaip­paa ja yöl­lä vaip­paa ei vai­hde­ta. Toinen murhe on ollut se, että yöl­lä jos nälkään herää, niin siinä saa odotaa aamuun asti. Ongel­mana kuule­ma on “resurssip­u­la” eli liian vähän työn­tek­i­jöitä yövuorossa. 

  Luulisi täl­lai­sis­sa asiois­sa avit­tamisen luon­nis­tu­van vähän mata­lam­mal­lakin koulutuksella.

 11. Näin, miten sodat käyneen aivoin­fark­tin saanut­ta miestä nähdäk­semme koetet­ti­in joudut­taa hau­taan (vieti­in suihku­un, uno­hdet­ti­in ikku­na auki viereen, uno­hdet­ti­in peit­tää, uno­hdet­ti­in …) Oikeusjut­tu on menos­sa, mut­ta kos­ka todis­ta­jien on olta­va lääketi­eteen ammat­ti­laisia, niin kol­le­giaal­isu­us men­nee taas inhimil­lisyy­den edelle.

  Pelkään todel­la tule­vaa maail­maamme. Pelkään että olen tilas­sa, jos­sa ulkois­es­ti vam­mau­tuneena ymmär­rän min­ua joudutet­ta­van hau­taan tässä kus­tan­nus-opti­moidus­sa maailmassa.

 12. Kun van­huk­sen hoitopaikkaa mietitään, kylk­iäisenä saadaan mon­ta muu­ta asi­aa, joi­ta pitäisi käsitel­lä yht­enä pakettina.

  Jos lapsia/ per­il­lisiä on enem­män kuin yksi, näyt­tää siltä, että sekä van­huk­sen hoitoon että hoidon jälkeiseen pesän selvi­tyk­seen liit­tyy suuria ongelmia.

  Tun­tuu siltä, että 95 pros­en­tis­sa per­heitä odotet­tavis­sa ole­va perin­nön­jako tekee mutkia matkaan. Toinen asia on sisarkateus.

  Asi­as­ta on Heri Kapu­lainen kir­joit­tanut näytelmän “Käkikel­lo” ja esimerkik­si ran­skalaiset klas­sikkokir­jail­i­jat (Balzac, Moliere) ovat käsitel­let aihet­ta ja ahneut­ta yleensäkin.

  Jaa ihmisen kanssa per­in­tö, sil­loin tiedät tois­es­ta paljon enemmän.

  Ei van­huk­sel­la ole vält­tämät­tä vapaa­ta valin­nanoikeut­ta. Oma­l­la kohdal­lani jovi­aali vel­jeni yllätti.

  Olen näh­nyt sekä käräjäoikeudessa että sivi­ilis­sä läh­es yksi­no­maan riitaisia pesiä ja kuul­lut toinen tois­taan hur­jem­pia tarinoita.

  Asia pitäisi ottaa käsit­te­lyyn ennen kuin suuret ikälu­okat ovat ao. iässä. Van­huk­sen ja muiden mukana ole­vien ohel­la myös yhteiskun­ta säästy­isi suuril­ta ongelmilta.

  Miten suuri osa suo­ma­lais­ten van­hus­ten run­saas­ta lääk­i­tyk­ses­tä mah­taa olla lojaal­ius­ri­s­tiri­ito­jen ja epäys­täväl­lis­ten jälkeläis­ten aiheuttamaa!

 13. Minä en niistä ikkunoista ja peitoista tiedä, mut­ta stro­ken jäkeen kuntou­tus alkaa heti , ja ves­saan käve­lyt­tämi­nen on aika oleelli­nen osa ja hyvä alku.
  Stroke­poti­las voi kuol­la ziljoonas­ta eri syys­tä. Aspi­raa­tiop­neu­mo­nia, uusi stroke, keuhkoem­bo­lia… Mah­dol­lisuuk­sia löytyy.

 14. Kuulin taanoin, miten eräs suomen­vi­ro­lainen ker­toi, että hänen syn­nyin­seudul­laan Virossa ihmisiä ei enää yli 60 vuo­den iässä oikeasti hoide­ta. Suomes­sakin vas­taa­va ikära­ja löy­tynee, vaik­ka tuskin sitä on mis­sään ylös kir­joitet­tu. Olisikin hyvä, että joku tutk­isi, mis­sä päin Suomea hoitoa saa van­him­mak­si ja mis­sä vas­taavasti hoito lopetaan aikaisin.

 15. TL kir­joit­ti 16.2.2009 kel­lo 15:49

  “Maas­ta­muut­to voi myös olla pian todel­li­nen ongel­ma, kun suuret ikälu­okat vievät per­in­tön­sä ulko­maid­en hoito­laitok­si­in, ja yhä use­am­mat nuoret lähtevät kier­teessä kas­vavaa vero­taakkaa karkuun.”

  Nyt päästi­in asi­aan. Tässä kun on lueskel­lut mm. Espoos­sa van­hus­ten hoitokodis­sa tapah­tuneista vääryyk­sistä van­huk­sia kohtaan, ja sitä intoa mil­lä mm. min­is­ter­i­ta­son nainen (ko. talon hallinnos­sa tietenkin) on syyt­tänyt van­hus­ten puo­lus­ta­jia oman pesän likaa­jik­si ym, ym., niin pistää funtsi­maan, että kan­nat­taako tänne jäädä l. sat­sa­ta kaik­ki tule­vat varat/tulot Suomeen.
  Toise­na vai­h­toe­htona, min­ulle, on muut­to Espan­jaan hyvis­sä ajois­sa, siis melko pian. Olen sekä työ- että loma­matko­jeni yhtey­dessä kier­rel­lyt maa­ta ja tutkiskel­lut eri­laisia vai­h­toe­hto­ja viet­tää ihmis­ar­voinen van­hu­us Espanjassa.
  Isän­maal­lise­na suo­ma­laise­na melkein hävet­tää sanoa, että Suo­mi on häviämässä tämä “kil­pailun”. Ehkäpä tääl­lä ajatel­laan, että ei min­ua tääl­lä kai­va­ta senkun menet, mut­ta tosi­a­sia kuitenkin on, että min­un mak­samia veroeu­ro­ja kuitenkin kaivataan.

 16. Miten oli­si­vat itse­murhapil­ler­it? Jotain Soy­lent Green ‑tyyp­pistä eufo­ri­ahu­umet­ta tap­pa­va ylian­nos ja sit­ten tuhkaa­maan. Moniko­han tarttuisi?

  Koko van­hus­ten­hoito on tuomit­tu epäon­nis­tu­maan kos­ka se matkii sairaan­hoitoa, mut­ta sairauteen ei ole lääket­tä. Nämä ihmiset kuol­e­vat van­hu­u­teen. Sitä ei voi nykyte­knolo­gial­la pysäyt­tää, vain lykätä (jol­loin pitkitetään kär­simys­tä) tai joudut­taa (jol­loin lyhen­netään sitä).

  Itse en ainakaan halua lähteä letkuis­sa kituen, vaip­poi­hin lask­ien ja tajun­nas­ta vain rippeet jäl­jel­lä vaan mielu­um­min kun­non paukauk­sen kera.

 17. sole­noi­di:

  “Miten oli­si­vat itse­murhapil­ler­it? Jotain Soy­lent Green ‑tyyp­pistä eufo­ri­ahu­umet­ta tap­pa­va ylian­nos ja sit­ten tuhkaamaan.” 

  Sinivihreä:

  Lie­nee vain ajan kysymys kun tuol­laiset tule­vat käyt­töön. Onhan siihen selkeät ja ratio­naaliset kansan­taloudel­liset perus­teet. Esimerkik­si per­in­tövero voitaisi­in por­ras­taa sen mukaan, mis­sä vai­heessa yhteiskun­nalle kulueräk­si muut­tunut yksilö tajuaa tilanteen­sa ja nap­paa pil­lerin. Näin saadaan taloudelli­nen ohjaus­vaiku­tus toim­i­maan täl­läkin elämän, tai san­o­taanko kuole­man, osa-alueella. 

  Että näin…

 18. Osmo, olet kir­joit­tanut viime syksynä tek­stis­säsi ‘Ulko­maalais­poli­ti­ik­ka: mihin ulko­maista työvoimaa tarvi­taan (2)’ näin:
  “Eräässä sem­i­naaris­sa näin laskel­man, jon­ka mukaan Suomes­sa pitäisi koulut­taa vuosit­tain 6 000 nuor­ta lähi­hoita­jik­si. Kos­ka lähi­hoita­jik­si koulut­tau­tu­vat ovat jok­seenkin kaik­ki naisia, työ­markki­noille tule­vista nai­sista joka viiden­nen pitäisi ryhtyä lähi­hoita­jak­si. Tämän päälle tule­vat muut hoitoalan ammattilaiset.”

  Syksyl­lä siis joka viiden­nen tytön piti hakeu­tua hoitoalalle, mut­ta nyt tarvi­taankin jo yli puo­let perusk­oulun päät­täneistä? Okei, tuo­hon pienem­pään luku­un sisäl­tyy vain lähi­hoita­jat, mut­ta eikai tuo ero silti voi olla noin suuri?
  Osaatko muuten yhtään sanoa, kuin­ka paljon sosi­aali- ja ter­veysalalle nyky­isin koulute­taan väkeä, eli toisin sanoen kuin­ka paljon meil­lä on tuo­hon 18 000 vielä matkaa?

 19. Onko­han eri suu­ruis­ten palvelusetelien myön­tämi­nen real­is­tista? Kuka joutuu sen päätök­sen tekemään? Lääkärit eivät ainakaan halua määrit­tää kuin­ka mon­en euron arvos­ta joku ansait­see hoitoa. Muil­la ei ehkä riitä ammat­ti­taitoa, eikä se oikein sovi suo­ma­laiseen hyv­in­voin­tiy­hteiskun­taan muutenkaan. Van­huk­sil­lakaan ei var­maan riitä ammat­ti­taitoa vaa­tia oikein. Tässähän on kyse todel­la suurista rahoista. Ton­ni kuus­sa tekee hel­posti yli 100,000 euroa van­huk­sen elin­iän aikana. Ja eikö tuo luo taloudel­lisia insen­ti­ive­jä ajau­tua huonoon kun­toon? Toisaal­ta, halu­taanko edes tuo­da palvelu­jen todel­liset hin­nat esille? Miten se vaikut­taa van­huk­seen että hän tietää vuode­paikkansa mak­sa­van 4,000 euroa kuus­sa valtiolle?

  Onko palveluseteli ylipäätään tehokas ratkaisu? Eikö suo­rat raha-avus­tuk­set ole talousti­eteen näkökul­mas­ta parem­pia? Jotenkin kum­mas­tut­taa tämä suo­ma­lais­ten into luo­da rin­nakkaisia val­u­ut­to­ja: lounas­setelit, kult­tuuri ja urheilusetelit, jostain työ­mat­ka seteleistä on kai ollut puhe, nyt nämä palvelusetelit… Meil­lä on jo euro. Jos jae­taan seteleitä joiden on tarkoi­tuskin kat­taa vain osa jonkun asian kus­tan­nuk­sista, ei niil­lä ole kai mitään vaiku­tus­ta siihen kuin­ka paljon kyseistä asi­aa joku ostaa. Kun omaa, “oikea­ta”, rahaa pitää käyt­tää joka tapauk­ses­sa, rajahin­ta ja siten päätös ei muu­tu. Jos taas seteleitä jae­taan enem­män kuin mitä van­hus tarvit­see, niin niiden jakami­nen kan­nus­taa osta­maan palvelui­ta joi­ta ei tarvi­ta. Se ei ainakaan työvoima pulaa hellitä.

  Ylipään­sä, jos työvoima pula on ongel­ma van­hus­ten­huol­los­sa, niin kai ratkaisu olisi pääo­man lisäämi­nen. Eli siis ei pitäisi kan­nus­taa osta­maan palvelui­ta, vaan palvelui­ta kor­vaavia tuot­tei­ta. En tiedä mitä nämä oli­si­vat, mut­ta kai niitä pitäisi innovoi­da ihan siinä mis­sä palveluitakin.

 20. Sökönä ole­vaa lonkkaa tai polvia ei pysty kor­jaa­maan mil­lään kor­vaaval­la tuot­teel­la. Nimetään sitä sit­ten mik­si vaan. Kyl­lä se lonk­ka on leikat­ta­va ja paran­net­ta­va varsi­nainen vaivan aiheiuttaja.
  Muuten mik­sei palveluseteli sovel­lu Suomeen. Sehän sovel­tuu main­iosti paikkaa­maan kun­nal­is­ten palvelu­jen het­kel­lisiä ruuhkauntumisia.

 21. Mitään “hoito lop­puu nyt” ikära­jaa en ole koskaan havain­nut. Edes epävi­ral­lise­na ei sel­l­aista liene.

  Akti­ivi­hoidon lopet­ta­mi­nen on läh­es aina vas­tauk­se­na kysymyk­seen “onko tässä enää järkeä?”

  Se kysymys on siinä. Se on niin yksinker­tainen, vaik­ka miten koit­taisitte sen koris­tel­la. Onko enää järkeä?

 22. But­t­ler­ille:

  Ensik­sikin ennustei­ta on eri­laisia. Tämä ennuste oli “kelvo­ton”, kos­ka siinä ei rajoit­ta­vana tek­i­jänä otet­tu huomioon ikälu­jokan kokoa, vaan las­ket­ti­in vain, paljonko tarvit­taisi­in. Toisaal­ta juuri tämän kri­isiy­tymisen osoit­tamiseen tämä ennuste oli omiaan. 

  On eri asia puhua amma­tis­sa toimivista ja koulu­tuk­sen aloit­tavista. Nyt puhut­ti­in koulu­tuk­sen aloit­tavista. Osa keskeyt­tää, osa jää koti­in hoita­maan omia lap­si­aan, osa muut­taa ulko­maille ja osa siir­tyy mui­hin ammat­tei­hin. Näi­den välil­lä on huo­mat­ta­van suuri ero

  Edelleen, luvus­sani oli koko sosi­aali- ja ter­veystoi­mi ja vielä liikun­nan ohjaa­jatkin. Merkit­tävänä joukkona las­ten­tarhanopet­ta­jat esimerkiksi.

 23. Toimi­vatko las­ten­tarhanopet­ta­jat tosi­aan jonkin määritelmän mukaan hoitoalalla?

 24. Las­ten­tarhanopet­ta­jia ja las­tenhoita­jia tun­tuu ole­van päiväkodeis­sa töis­sä suh­teessa 1:3, eli hoita­javal­tainen ala on kyseessä.

 25. Sole­noi­di ja sinivihreä:

  Aika hur­jia visioi­ta Te esitätte. Olet­teko miet­ti­neet, että suku­jen ja per­hei­den välisen kanssakäymisen vähetessä läheiset tule­vat entistä rakkaam­mik­si, huonovoin­tisi­nakin. Tämä on ainakin oma kokemukseni.

  Visioonne voisi esit­tää vai­h­toe­hto­ja muista vaar­avyöhyk­keessä ole­vista, mut­ta jätetään väli­in. Minus­ta pil­le­ri­a­jatuk­sil­la ei pitäisi edes leikkiä.

 26. Kyl­lä las­ten­tarhanopet­ta­jat kuu­lu­vat sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon työn­tek­i­jöi­hin. Päivähoito on sosiaalityötä. 

 27. Anne M‑B

  “Visioonne voisi esit­tää vai­h­toe­hto­ja muista vaar­avyöhyk­keessä ole­vista, mut­ta jätetään väliin…”

  Sinivihreä:

  Juuri noin minäkin sen näen. 

  Se oli myös syy mik­si raflaa­van heit­toni esitin. Pil­leri, niin houkut­tel­e­va kun se yksilön kannal­ta saat­taisikin olla, on mielestäni ajatuk­sel­lis­es­ti vaar­alli­nen tie.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.