Vekaranjärvi 13.2.2009

Suomen val­ti­ol­la on meneil­lään äärim­mäisen salainen oper­aa­tio koulut­taa bud­ha­laisia munkke­ja tais­tele­maan Myarmarin soti­lasjunt­taa vas­taan. Kuvas­sa soti­lask­oulu­tuk­sen­sa päät­täneet munkit van­no­vat tekevän­sä kaikken­sa kaataak­seen kansaa orju­ut­ta­van sotilashallinnon. 

28 vastausta artikkeliin “Vekaranjärvi 13.2.2009”

 1. Taval­lis­es­ti melko asial­lises­sa blo­gis­sa tämä huumorin yri­tys on hie­man ontuva.

 2. Veripää mon­ni sana taitaa tul­la siitä, että ennen­muinoin päät ajet­ti­in pulik­si armei­jas­sa ja myös kouluis­sa täi­den vuok­si. Ei kai siitä voi enää olla kyse, vaan mistä.

 3. Yht­enäiskult­tuuri on saanut val­lan Vekaran­jär­ven nuori­son piiris­sä. Hius­muo­toilu ja paikallisen nuori­somyymälän alen­nus­myyn­nistä saata­va vaate­tus ei näytä ole­van hirveän yksilöllistä.

 4. Perin­nehän tuo taitaa enää olla, kyl­lä sitä kovasti vielä perustel­laan hygien­ia-syil­lä ja var­masti jos kuukausi­tolkul­la met­sässä on, ihan osu­vasti. Mut­ta itse palveluk­ses­sa ei enää niin oleelli­nen, ulkonäkökysymys mielestäni.

 5. Komp­pan­ian pääl­likön piti komen­taa “LAKKI PÄÄSTÄ!”, sekosi sanois­saan ja komen­si “TUKKA PÄÄSTÄ!”

 6. Ulkoiset omaa iden­ti­teet­tiä määrit­tävät piir­teet häivytetään, jol­loin alokkaan min­u­us jää taka-alalle. Alokkaille saadaan aikaan jonk­in­moinen yksey­den koke­mus ryh­män kanssa, jol­loin myös moraa­likäsi­tys­ten näkökul­ma muut­tuu yksilöl­li­sistä ryh­män etua tarkastele­viksi. Osana ryh­mää ei voi tehdä sel­l­aisia val­in­to­ja mitä tek­isi yksinään, ja ryh­män edun vuok­si myös tekee asioi­ta joi­hin ei taipuisi yksilönä. Parhait­en sopeu­tu­vat sel­l­aiset, joil­la on heikko minäkuva/identiteetti tms.

  Muodon vuok­si on ole­mas­sa myös joitain hihas­ta rav­is­tet­tu­ja tur­val­lisu­u­teen ja hygien­i­aan liit­tyviä tekosy­itä mitä alokkaille ker­ro­taan syyk­si hiusten leikku­ulle. Todel­li­nen syy on iden­ti­teetin häivyt­tämi­nen, minkä ker­tomi­nen suo­raan voisi herät­tää ajatuk­sia, jot­ka eivät tue koulu­tuk­sen tavoitteita.

  Itse opin int­ti­aikana pukeu­tu­maan kelin mukaan ja hah­mot­ta­maan vähän että mitkä asi­at ovat olen­naisia jos pitäisi vaik­ka pär­jätä talvel­la met­sässä viikko, mut­ta kaip­pa noi­ta voi muutenkin opetel­la jos kiinnostaa.

 7. komei­ta jan­nu­ja, kan­natan tätä hius­muo­tia. ja osmokin näyt­tää kan­nat­ta­van, vaik­ka näyt­täisi ole­van hie­man ontu­mista kan­nas­sa, jotain haive­nia vielä on 🙂

 8. Help­po­hoitoinen kam­paus. Kan­natet­tavaa kaikin puolin. Mjoo, vaikka
  veepee kir­joit­ti 14.2.2009 kel­lo 11:40 “Todel­li­nen syy on iden­ti­teetin häivyt­tämi­nen, minkä ker­tomi­nen suo­raan voisi herät­tää ajatuk­sia, jot­ka eivät tue koulu­tuk­sen tavoitteita”
  niin ei Suomen puo­lus­tusvoimis­sa toimi­ta jenkkien mer­i­jalka­väen van­ho­jen meto­di­en mukaan. Äijät ovat elit­tiä ja ryh­mähen­ki kova.
  Hyvä postaus Osmol­ta näin viikonlopuksi.

 9. Hius­muoti armei­jasa on lyhen­tynyt kum­masti sit­ten 80-luvun. Kun kat­se­lee van­ho­ja 80-luvun ope­tusvideoita, näkee hiuk­sia, jot­ka eivät nykyää kel­paisi mil­lään. Yleisen palvelu­so­hjesään­nön viralli­nen suosi­tus ei ole muut­tunut, mut­ta jostain syys­tä yleistynyt tapa vetää täysin kaljuk­si aiheut­taa painei­ta ja huutelua niille, jot­ka halu­aisi­vat pitäy­tyä ohjesään­nön mainit­se­mas­sa siis­tis­sä hiustyylissä. 

  Saa nähdä, onko kesäl­lä ilmestyvässä uudessa Ylpalvos­sa yhä sama iki­van­ha kuva kelvol­lis­ten hiusten esimerkkinä.

 10. Mitä ilmeisem­min pio­neeri-ase­la­jin edus­ta­jia. Heil­lä on — ainakin Vekaran­järvel­lä — tapana har­ras­taa kyseistä hius­muo­tia. Pojat on poikia.

 11. Ennen van­haan palveluk­sen aikana pääsi tien­aa­maan sotkun kahvi­ra­ho­ja esim. siten, että ilmoit­tau­tui hiusten­leikkaus­taitoisek­si. Kuvan perus­teel­la näyt­täisikin nykyjään ole­van niin, että hiusten­leikkaa­jien ammat­ti­taitoa ei rivis­sä enää har­joite­ta eikä tarvi­ta. Se on US Army Look joka puree varus­mi­esten hius­muoti­in tänään.

 12. 0len joskus kat­sel­lut Kou­volan rautatiease­mal­la, kun poi­j­jaat nou­se­vat armei­jan autoi­hin Vekar­alle palveluk­seen. Kyl­lä ne jätkät on kaik­ki vetäneet itsen­sä klaniksi jo siviilissä. 

  Vekar­alle Kar­jalan prikaati­in astuu kahdesti vuodessa 2000 varus­mi­estä ja muu­ta­ma nainen, kyl­lä siinä sivi­ilil­lä on nau­rus­sa pitelemistä, kun sitä kaljupäis­ten armei­jaa kat­se­lee. Huvin­sa kul­lakin. Toisaal­ta näyt­tävät nuo kapi­aisetkin suo­si­van aika kla­nia lin­jaa. Liekö valmis­tau­tu­mista Natoon.

 13. Tuos­ta tuli mieleen entisen työkaverin miehen kysymys vaimoltaan, kun tämä oli odotel­lut vaimoaan vähän pidem­pään TTKK:n parkkipaikalla ja kat­sel­lut koti­in lähte­viä teekkare­i­ta. Kysymys kuu­lui: “Mis­sä noi­ta kloonataan?” 

  Jot­ta osa­taan sitä muual­lakin kuin intissä…

 14. Tämäkin taitaa olla yksi todis­tus siitä, että Niet­zche oli oike­as­sa ja suurin osa ihmi­sistä on samaa har­maa­ta mas­saa. Varsinkin armei­jas­sa hier­arki­as­sa ylem­mä ovat todel­la yli-ihmisiä.

 15. En voin­ut vält­tyä siltä, että en postaisi tätä linkkiä Osmon sivulle.

  http://www.youtube.com/watch?v=jskd3z_b2HM

  Linkistä näkyy ote Ing­mar Bergman­nin eloku­vas­ta The Ser­pen­t’s Egg (Suomes­sa esitet­tynä muis­taak­seni : Käärmeen muna)

  Tämä eloku­van pätkä ker­too min­un mielestä hyvin siitä, että mitä yhteiskun­nas­samme on käynnissä.

  Kan­nat­taa uno­htaa henkilöi­den nimet joi­ta eloku­van pätkässä maini­taan, vaan muis­taa se,
  että kuin­ka eloku­van pätkän lopus­sa kansalaisia katsotaan.

 16. …hmm, kan­ta­henkilökun­nas­sa näkee sit­ten muu­takin: on muuan tut­ta­va koulut­ta­jana, ja sil­lä on noin har­ti­amit­tainen mus­tak­si vär­jät­ty tuk­ka (mut­ta par­ran suh­teen ohjesään­tö kuulem­ma ei joustaisi)

 17. Veikaisin Sis­sikomp­pa­ni­aa tms oman arvon­sa hyvin tun­te­vaa yksikköä? Tuo muoti on kieltämät­tä kaikkein mukavin, kun rymyää paljon met­sässä. Kauneud­es­ta voi olla mon­taa mieltä 🙂

 18. Olen samaa mieltä “Toisen reservin sivarin” kanssa. Soin­in­vaara hok­saa tässä hauskasti. Kiva kap­inalli­nen näkökulma.

  Kom­men­toin tässä blo­gia yleisem­minkin. Pidän kovasti Soin­in­vaaran aihep­i­iristä, hän löytää kir­joituk­si­in­sa kun­nol­lisia, yhteiskun­nal­lis­es­ti tärkeitä ongelmia. Usein kuitenkin olen tun­nistavinani jotain jäh­meyt­tä ja pien­tä jo saavutet­tu­jen etu­jen puo­lus­tamista ja niiden pitämistä itses­tään­selvyytenä. Soin­in­vaar­al­la var­masti pyyhkii hyvin omas­sa elämässään — ja se on taval­laan myös mei­dän blo­gin luk­i­joidenkin onni. Eihän ihmi­nen voi tuot­taa, jos perusasi­at eivät ole kunnossa. 

  Mut­ta ehkä Soin­in­vaaran melko ylhäiseltä vaikut­ta­va sosioekonomi­nen ase­ma pais­taa liian usein läpi siten, että hän ei löy­dä yhteiskun­takri­it­tisyy­teen­sä paras­ta terävyyttä.

  Mut­ta ihailen ja arvostan hänen valp­paut­taan havain­noi­da ja akti­ivi­su­ut­taan ajatel­la ja kyseenalaistaa.

 19. Eikös tämä tukka­muoti tule usein alokas­porukan omana ideana sen sijaan että se käs­ket­täisi­in? Näin meil­lä ainakin kävi, ja oli­han tuo­takin ker­ran muka­va kokeil­la kun oli hyvä tekosyy. Kan­ta­henkilökun­ta ei oikein osan­nut suh­tau­tua tuo­hon. Tun­tui siltä että mon­en teki mieli kysyä “**ttuilet­teko te?” mikä nyt ei ollutkaan niin kaukaa haet­tua kos­ka parin kaverin tukan pitu­ud­es­ta oli samal­la viikol­la huo­mautel­tu, ja siinä oli minus­ta ollut kyse ihan vain tuos­ta v‑alkuisesta toiminnasta.

 20. Siinä on joukko vihreisi­in pukeu­tunei­ta nuo­ria jot­ka seu­raa­van puolen­vuo­den aikana ovat kos­ke­tuk­sis­sa aitoon luon­toon paljon enem­män kuin vihreän puolueen citynuoriso.

 21. Aika mau­ton väly­tys min­is­ter­i­ta­son poliitikolta.

  Suo­ma­lainen nuori antaa vuo­den elämästään — hyvän nuoru­u­den vuo­den — maalleen tuos­sa laitok­ses­sa jos­sa arki ei aina ole herkkua eikä varsinkaan kaikille. Geor­gian sota ja Viron pat­sas­mellakat osoit­ti­vat, että ris­ki on todel­li­nen ja reaa­li­nen. (ei ehkä itselle­si, olet jo reservin ulkopuolella)

  Siitä type­r­ien vit­sien vään­tämi­nen, varsinkin maas­ta jois­sa soti­lasjun­tan sor­to on tosi­a­sia ja ihmisoikeudet päässeet hukku­maan, on mautonta.

  Suosit­te­len käymään Bur­mas­sa, veikkaan ettet enää nau­reskele asialle sen jälkeen.

  Siel­lä muuten eletään aika lähel­lä sitä ihan­noimaasi yhteiskuntaa:

  Sähköä käytetään vähän, sitä tulee jos tul­lak­seen, ajanko­hdas­ta ja kestos­ta ei juuri ole tietoa. Kaik­ki vakavis­saan sähköä kulut­ta­vat tekevät sen itse, dieselil­lä yleensä.

  Kulut­ta­mi­nen on viety min­imi­in­sä — tai huip­pu­un­sa, riip­puen näkökul­mas­ta. Kaik­ki nimit­täin kulute­taan lop­pu­un, autot, esineet, talot jne kun maas­sa ei ole toimi­vaa talout­ta ollut sit­ten ‑50 luvun ja kaik­ki tavarat ovat siltä ajanjaksolta.

  Rav­in­to tuote­taan lähel­lä kulut­ta­jaa kun iso­ja tukku­por­tai­ta ja tuotan­to­laitok­sia ei ole. Tehokku­us lie­nee sen mukaista.

  Voit var­maan kuvitel­la mitä luon­nolle tossa sys­tee­mis­sä käy. 

  Jun­tan mm säädel­lessä poltoaineen myyn­tiä, sitä myy­dään paljon mustal­la markki­noil­la ja myyn­tip­is­teet löytää kätevästi tum­muneista hiekkateistä kun maa on sotket­tu polttoaineilla.

  Autot savut­ta­vat tietenkin kun ovat hajoamispis­teessä ja vaik­ka maas­sa on omaa öljyä, sitä jaloste­taan ulko­mail­la kun omaa teknolo­giaa ei ole. Siten polt­toaineetkin lienevät mitälie, ympäristöar­voista puhumattakaan.

  Vesiener­giaa siel­lä on, mut­ta ongel­mak­si muo­dos­tuu se, että sitä sateises­sa maas­sa tulee liikaa eikä voimalat kestä (en tosin tiedä onko ongel­ma padois­sa, tur­bi­ineis­sa vai sähkön siirtoverkossa). 

  Tosin polt­toainei­ta siel­lä ei juuri liiken­teessä hirveästi kulute­ta kun kalus­to on hajon­nut teille ja kaduille, fil­lari — tuo ihan­noimasi ajopeli on pakostakin tul­lut mon­en ain­oak­si vaihtoedoksi.

  Kaikkia epäi­lyt­täviä ihmisiä seu­rataan, kuten ulko­maalaisia. Ihmi­sistä pais­taa päälle sor­to ja arjen surkeus. Oppp­so­tio­jo­hta­ja viihtyy koton­aan. Junt­ta käy laske­mas­sa sep­peleitä hänen isän­sä hau­dalleen, miehen jon­ka itse tappoivat.

  Medi­aakin siel­lä on, mul­la on yksi lehti tal­lessa. Peräs­mies sar­jiskin oli mielestäni uskottavampi.

  Maa­han kuul­lostaa ihan Odelalta! 🙂

 22. Vekar­al­la palvelee paljon maa­han­muut­ta­javäestöä, tässäkin kuvas­sa näkyy ainakin yksi. Porukkaan pääsee siis ihon­väriään muuttamatta:) 

  Mitenkäs on niiden oikei­den bud­dha­lais­mukkkien moni­ar­voisu­u­den ja vapau­den tason kanssa? Ainakin Hei­di Hau­ta­la vaikut­taa ole­van kovin kri­ti­ik­itön dalai laman val­in­tapros­essin demokraattisuuteen…

 23. Nämä “munkit” on koulutet­tu suo­jele­maan myös henkilöitä joil­la on vapaus vali­ta jokin vakaamus.
  On outoa, että henkilö jota olen mielestäni pitänyt järke­vim­pänä ajat­teli­jana Eduskun­nas­sa, halveer­aa varus­miehiä jot­ka suorit­ta­vat raskas­ta palvelua ja velvol­lisu­ut­taan kaukana ystävistään. He eivät ole siel­lä omas­ta tah­dostaan vaan kansakun­nan tah­dos­ta. Kansakun­nan on pidet­tävä näitä ” munkke­ja” palveluk­ses­saan, näin menetellen kansakun­ta varmis­taa, että henkilöt saa­vat vapaasti iva­ta heitä, mut­ta “munkit” ovat valmi­ina puo­lus­ta­maan ivaajiaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.