Päästettäisiinkö pullonkerääjät töihin?

En ole vuo­siin palaut­ta­nut pul­lo­ja Alkoon. Vien ne pai­kal­li­sen lasin­ke­räys­pis­teen luo, mut­ta en pudo­ta pyö­reän keräy­sas­tian uume­niin, vaan jätän muo­vi­kas­sis­sa sen vie­reen. Ei kes­tä kau­an­kaan, kun kas­si on kadon­nut. Jos­kus pul­lon­ke­rää­jä sat­tuu pai­kal­le ja kiit­tää koh­te­li­aas­ti, että sääs­tin hänel­tä vai­van onkia pul­lot kou­kul­la astiasta.

Ammat­ti­mai­sia pul­lon­ke­rää­jiä Kata­ja­no­kal­la on liik­keel­lä useam­pia. Eivät pult­sa­rei­ta; he ovat aina sel­vin päin, mut­ta var­maan­kin kuu­lu­vat jouk­koon “vai­keas­ti työllistyvä”.

Pul­lon kerää­mi­ses­tä ei mon­ta euroa päi­väs­sä heru, mut­ta niuk­kaa toi­meen­tu­loa se avit­taa edes vähän.

Mik­si pul­lon­ke­rää­jä ei jaa vaik­ka­pa mai­nok­sia pos­ti­luu­kus­ta, joka oli­si sen­tään monin­ker­tai­ses­ti tuot­ta­vam­paa? Kos­ka pul­lon­ke­rää­mi­ses­tä tie­naa parem­min. Sen parem­min verot­ta­ja kuin työk­kä­rin vir­kai­li­ja eivät ole vah­ti­mas­sa Alkos­sa, kuka pul­lot palaut­taa. Rahaa ei tule pal­jon, mut­ta sen saa pitää kai­ken itse. Jos jakai­sin mai­nok­sia, kym­me­nes­tä euros­ta kah­dek­san meni­si asu­mis­tuen veroi­hin, työ­mark­ki­na­tuen yhteen­so­vi­tuk­seen ja asu­mis­tuen ale­ne­mi­seen. Ties vaik­ka ulos­ot­to­mies­kin oli­si käsi ojos­sa otta­mas­sa osaansa.

Täl­lai­sis­ta syis­tä pidän enem­män perus­tu­los­ta kuin nykyi­ses­tä kyy­kyt­tä­väs­tä sosi­aa­li­po­li­tii­kas­ta.  Mikään rea­lis­ti­nen perus­tu­lo ei anna tulot­to­mal­la enem­pää kuin nykyi­nen perus­tur­va­kaan, mut­ta se tar­joai­si tien ulos köy­hyy­des­tä, kos­ka myös mai­nos­ten jaka­ja sai­si pitää suu­rim­man osan pal­kas­taan itse.

Vai­keas­ti työl­lis­ty­väs­tä kyl­lä mak­se­taan työ­mark­ki­na­tu­kea, vaik­ka hän meni­si töi­hin, mut­ta tuki mak­se­taan työ­nan­ta­jal­le palk­ka­sub­ven­tio­na. Jär­jes­tel­mä on jopa ante­lias, mut­ta se ei pul­lon­ke­rää­jiäm­me auta. Hei­dät pitäi­si pal­ka­ta kokoai­kai­seen työ­suh­tee­seen, jos­ta pitäi­si mak­saa työ­eh­to­so­pi­mus­ten mukais­ta palk­kaa. Palk­ka ei täs­sä ole ongel­ma, kos­ka val­tio mak­saa sii­tä tuke­na suu­ren osan, vaan tuo kokoai­kai­suus ja pysy­vyys. Kas­vu­kes­kuk­set ovat täyn­nä eri­lais­ta pien­tä keik­ka­työ­tä, joi­hin tart­tu­mi­nen oli­si ensim­mäi­nen askel työ­elä­mään, mut­ta sel­lai­seen ei työl­lis­tä­mis­tu­kea saa.

Entä jos vai­keas­ti työl­lis­ty­vä sai­si pitää itse työ­mark­ki­na­tu­ken­sa, vaik­ka meni­si töi­hin? Kos­ka val­tio mak­saa osan pal­kas­ta työ­mark­ki­na­tu­ke­na, hyväk­syt­täi­siin, että työ­nan­ta­jan mak­sa­ma aika­palk­ka oli­si työ­eh­to­so­pi­muk­sia pie­nem­pi. Urak­ka­luon­toi­ses­sa työs­sä, vaik­ka sii­nä mai­nos­ten jaka­mi­ses­sa, alen­nus­ta ei tie­ten­kään oli­si, kos­ka pal­kan alen­nus sisäl­tyy jo sii­hen, että huo­no­kun­toi­sem­pi tekee työl­tä vähän hitaammin.

Vään­ne­tään nyt oikein rau­ta­lan­gas­ta. >Olkoon työ­mark­ki­na­tu­ki 550 euroa ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­nen palk­ka 1400 euroa. Nyt työ­an­ta­jan on mak­set­ta­va 1400 euroa kuus­sa, mut­ta hän saa tuke­na 550 euroa kuus­sa. Minä ehdot­tai­sin, että työ­nan­ta­ja mak­saa 850 euroa, mut­ta työnte3kijä saa pitää työ­mark­ki­na­tuen, 550 euroa.

Mikä täs­sä on ero­na? Se, että tämä tuki toi­mii myös keik­ka­työs­sä, kos­ka se ei vaa­di byrokratiaa.

40 vastausta artikkeliin “Päästettäisiinkö pullonkerääjät töihin?”

 1. Mik­sei­vät pul­lon­ke­rää­jät orga­ni­soi toi­min­taan­sa esim. tyy­liin “haem­me pul­lot kotio­vel­tan­ne ma klo 18:00”?

  Hie­man asian vierestä:
  Huo­ma­sin taan­noin valin­ta­myy­mä­läs­sä myyn­nis­sä val­ta­via sak­sa­lai­sia muo­vi­pul­lo­ja jois­sa mai­nos­tet­tiin ihan kyl­jes­sä: “kein Pfand!” Mik­si näi­tä pan­tit­to­mia pul­lo­ja saa edes myy­dä Suo­mes­sa pilaa­mas­sa luontoa?

 2. En näe kuin hyviä puo­lia. Työ­nan­ta­jal­le mak­set­ta­vas­sa palk­ka­tues­sa on sekin han­ka­luus, että työ­nan­ta­ja ei saa olla val­tion lai­tos. Vain kun­ta tai yksi­tyi­nen kel­paa­vat. (Mene­tin tämän pykä­län takia jo sovi­tun työ­pai­kan yliopistolla.)

 3. Työ­nan­ta­ja­kin ilmei­ses­ti ajat­te­lee, että työs­tä on syn­nyt­tä­vä jotain hyötyä.

  Ruot­sa­lai­set työ­nan­ta­jat­kin aikoi­naan sanoi­vat, että he eivät ota yhtään yli­mää­räis­tä työl­lis­tä teh­taal­leen työ­hön vaik­ka Ruot­sin val­tio mak­sai­si työt­tö­män pal­kan koko­nai­suu­des­saan. Mik­si ottaa nurk­kiin­sa työn­te­ki­jöi­tä jot­ka eivät tuo­ta mitään.

  Ei täs­tä ajat­te­lus­ta puu­tu kuin se “oikea työ”. Jos lor­vi­mal­la saa vähin­tään 800 euroa net­to (yksi­ne­lä­vä ja kun sitä oikea­ta työ­tä ei ole), niin kuin­ka sit­ten työ­nan­ta­ja ryh­tyi­si mak­sa­maan 850 + kulun­sa tyh­jän teosta.

  Täy­tyi­si­kin muut­taa aja­tuk­sia sil­le suun­nal­le, että tyh­jän teke­mi­ses­tä­kin mak­set­tai­siin ja tyh­jän­te­ke­mi­nen hyväk­syt­täi­siin oikeak­si työk­si. Eikö näin esim. Tans­kas­sa ole.

  Jos­ko vaan julis­tet­tai­siin, että kaik­ki lap­siin liit­ty­vät työt ovat yhteis­kun­nal­li­ses­ti erit­täin mer­ki­tyk­sel­li­siä, niin kaik­ki työt­tö­mät välit­tö­mäs­ti oli­si­vat tär­kei­tä kun­han edes ryh­tyi­si­vät teke­maan las­ten lau­lu­ja taik­ka aina­kin ajat­te­le­maan edes lapsimyönteisesti.

  Jokin tär­keä työ-sek­to­ri työt­tö­mil­le oli­si luo­ta­va jol­la sai­si­vat tuon Osmon 1400 bru­ton osal­leen. Ros­kien ja jät­tei­den keruu­ta­kaan työ­nä ei kai­kil­le työt­tö­mil­le riitä.

 4. Tut­ta­va­ni on mielenterveyspotilas(kaksisuuntainen mie­lia­la­häi­riö) ja on Klu­bi­ta­lo­toi­min­nan kaut­ta pääs­syt kun­tout­ta­vaan työ­hön — kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa klo 7–10 ras­kas­ta ros­kien lajit­te­lua, jos­ta mak­se­taan noin 8,5 euroa tunnissa.

  Kuvit­te­lin, että hänen niuk­ka elin­ta­son­sa oli­si tämän työn myö­tä paran­tu­nut hie­man, mut­ta toi­sin kävi. Kun asu­mis­tu­ki pie­ne­ni ja pal­kas­ta menee vero, niin net­toan­siot kas­voi­vat vain noin 100 euroa. Kun vie­lä ote­taan huo­mioon matkat(n.4€/pv), niin lop­pu­tu­los on, että työi­lon lisäk­si käteen jää­vä raha kas­voi vain noin 60 euroa.

  Pul­lo­ja kerää­mäl­lä oli­si lop­pu­tu­los ollut aina­kin rahal­li­ses­ti parem­pi, eikä tar­vit­si­si herä­tä kol­me­na aamu­na vii­kos­sa kel­lo vii­si ehtiäk­seen kuu­den bussiin!

 5. Luin uusim­mas­ta Voi­mas­ta tätä samaa asi­aa käsit­te­le­vän pit­kän haas­tat­te­lusi. Olen puo­les­ta­ni hyvil­lä­ni, että sinul­la — lähes ainoa­na — on aitoa vään­töä aivan lai­ta­köy­him­pien­kin asian puolesta. 

  Sivusit­te toi­mit­ta­jien kera tätä pul­lon­ke­rää­jä-esi­merk­kiä­si puhu­mal­la heik­ko­lah­jai­sis­ta. Pul­lon­ke­rää­jät ja muut nk. vapaan amma­tin har­joit­ta­jat lie­ne­vät jos­kus sel­lai­sia — siis yksiä meis­tä luon­tai­sen vaih­te­lun mukaan.

  Eivät he opti­moi mitään talou­den ja tukien näkö­kul­mas­ta. Teke­vät mitä tai­ta­vat ja täl­lais­ta toi­me­liai­suut­ta sopii arvos­taa — se voi vaa­tia pal­jon enem­män viit­se­liäi­syyt­tä, vel­vol­li­suu­den­tun­toa ja vai­vo­jen­sa unoh­ta­mis­ta kuin nk. parem­pi työ koskaan.

  Mut­ta on toi­nen­kin seik­ka: he ovat usein niin ääret­tö­män syr­jäy­ty­nei­tä, että kukaan ei sitä voi käsit­tää. Eivät he hae edes leh­den­ja­ka­jan duu­nia. Eivät keh­taa, eivät uskal­la, eivät ker­ras­saan voi: ovat olleet työ­elä­mäs­tä ja kai­kes­ta niin kau­an syr­jäs­sä, ettei­vät edes tie­dä, miten työ­tä hae­taan nykyään.

  He ovat luke­neet ros­ka­laa­ti­kon leh­dis­tä työ­elä­män kovis­ta vaa­ti­muk­sis­ta, eivät­kä usko ole­van­sa kel­vol­li­sia edes Lei­jo­na-jake­lul­le, joka hakee reip­pai­ta ja ahke­ria lehdenjakajia.

  Eli ovat niin maa­han­pol­jet­tu­ja, että mie­luum­min kerää­vät pul­lo­ja ano­nyy­mi­nä kuin otta­vat ris­kin tul­la työ­haas­tat­te­lus­sa nöy­ryyt­tä­väs­ti koh­del­luik­si palk­kio­naan ei mitään. Sil­lä nöy­ryt­tä­vä koh­te­lu — edes kuvi­tel­tu ris­ki sel­lai­ses­ta — on pahin­ta, mitä voi olla sel­lai­sel­le, jol­la on edes pie­ni ripaus voi­maa sii­hen, että vie­lä jak­saa nous­ta kerää­mään jät­tei­tä ros­ka­säi­liöi­den liepeiltä.

  Kah­dek­san euron päi­vä­pal­kal­la teh­dyt pak­ko­työl­lis­tä­mi­set ovat voi­neet vain nos­taa tätä työllistymiskynnystä. 

  Suo­ma­lai­ses­ta yhteis­kun­nas­ta on tul­lut niin äärim­mäi­sen iljet­tä­vä, kova ja syr­ji­vä ettei uskoa saata.

 6. Kiva kuul­la että perus­tu­loa (tai “kan­sa­lais­palk­kaa”) ei ole koko­naan unoh­det­tu ja hylät­ty. Yri­tys­ten kela-mak­su saa­tiin pois­tet­tua jär­jes­tel­män yksin­ker­tais­ta­mi­seen vedo­ten, eikä samal­la perus­teel­la yksi­tyi­sih­mis­ten tuki‑, tulon­siir­to- ja vero­se­ka­mels­kas­ta voi­tai­si siir­tyä pel­kis­te­tym­pään järjestelmään?

 7. nimi on: “Eivät he opti­moi mitään talou­den ja tukien näkökulmasta.”

  Mil­lä ihmeen perus­teel­la? Tätä aina väi­te­tään tääl­lä. Ihan kuin osa ihmis­kun­nas­ta oli­si jotain ali-ihmi­siä, jot­ka eivät pys­ty edes alkeel­li­seen ajat­te­luun. Se, että joku ei aina pyö­rit­te­le tuot­to-odo­tuk­sia yms. nume­roi­ta pääs­sä ei tar­koi­ta, ettei­kö hän pyr­ki­si mah­dol­li­suuk­sien­sa rajois­sa elä­mään hyvin.

  Täs­tä seu­raa suo­raan se, että hän “opti­moi” ja siten rea­goi kan­nus­ti­miin ja nii­den puutteisiin.

  ps. Pul­lon­ke­rää­jät voi­si­vat muu­ten käy­dä hake­mas­sa palau­tus­pul­lot kotio­vel­ta. Tämä on tosin luul­ta­vas­ti lai­ton­ta jos­ta­kin täy­sin älyt­tö­mäs­tä syystä.

 8. Juu­ri näin Osmo! En voi käsit­tää mik­si Sata-komi­tea ei pääs­syt täl­tä osin mihin­kään tulok­seen vaan jäi odot­ta­maan aikaa parem­paa (vuot­ta 2048???). Ei sii­hen tar­vi­ta komi­te­aa, että nos­taa perus­e­läk­keen tasoa, tai muu­ta perus­tur­vaa. Se hoi­tuu nor­maa­lin hal­li­tus­työs­ken­te­lyn kaut­ta. Kuvit­te­lin Sata-komi­tean käsit­te­le­vän juu­ri Osmon mai­nit­se­maa ongel­maa. No, aikaa on vie­lä. (Rahat vaan uudis­tuk­sil­ta vie­tiin jo.) Pie­nil­lä / ole­mat­to­mil­la avus­tuk­sil­la ja tuil­la ole­van ja elä­vän oli­si hyö­dyl­lis­tä pääs­tä pie­niin / ole­mat­to­miin ansio­tu­loi­hin. Tätä hyö­ty­suh­det­ta pitäi­si kas­vat­taa. Pul­lon­ke­rää­jä sääs­tää luul­ta­vas­ti myös ter­veys­kes­kus­mak­suis­sa ym. kun pitää itsen­sä liik­kees­sä ja omis­sa rutii­neis­saan. Kela-mak­sun pois­tol­la hyvä­tu­loi­sil­ta varas­tet­tiin siis pul­lon­ke­rää­jään (kun val­tion vero­tus ei vie­lä ole auko­ton­ta) eikun ilmais­ja­ke­lu­leh­den­ja­kan rahat?

 9. Ter­veh­dys Osmo

  Paran­sin neu­vos­ta­si maa­il­maa ja ava­sin toi­sen­kin olut­pul­lon. Kyl­lä hyvän­te­ke­mi­nen voi jos­kus olla ihka mukavaa.

 10. ps. Pul­lon­ke­rää­jät voi­si­vat muu­ten käy­dä hake­mas­sa palau­tus­pul­lot kotiovelta.”

  Tar­koi­tit: almut ovel­ta? Sil­lä sama­pa se on, mihin mak­su­vä­li­nee­seen ne kyt­ke­tään. Tyh­jäk­si lit­ki­mää­si vii­ni­pul­loon tai koli­koi­hin, joi­ta pul­lo­jen sijaan voi­sit pais­ka­ta koh­me­los­sa­si porraseteen

 11. Nois­sa keik­ka­töis­sä ei edes ole pahin­ta se, että niis­tä ei jää juu­ri mitään käteen. Vihon­vii­mei­sin­tä on se, että teh­des­sään pie­nen­kin kei­kan työ­tön jou­tuu sovi­tel­lun päi­vä­ra­han tark­kai­lu­lis­tal­le vähin­tään kuu­kau­dek­si ja kas­sa­vir­ta kat­ke­aa. Muu­ta­maan kuu­kau­teen ei tie­dä kos­kaan, kuin­ka pal­jon rahaa tulee tilil­le ja mil­loin. Las­ku­jen ja vuo­kran­mak­sun erä­päi­vät sen sijaan ovat kiusal­li­sen hyvin tiedossa.

 12. Hesa­rin tapais­ten leh­tien jaka­mi­nen on ihan koh­tuul­li­ses­ti pal­kat­tu työ. Itel­la mak­saa jotain 1800 euroa kuus­sa tuos­ta hyö­ty­lii­kun­nas­ta, tun­ti­palk­ka on kai jos­sain 15–17 euron paik­keil­la. Suu­ri osa on yötyö­li­sää — ja siten sitä, että lap­set eivät kil­pai­le työmarkkinoilla.

  Saat­taa­pi olla esi­merk­ki sitä, että työ­mark­ki­noi­den tiuk­ka sään­te­ly yllät­täen lisää hyvin­voin­tia. Nii­tä ilmais­ja­ke­lu­ja jakaa nimit­täin lap­set ja sel­lai­set aikui­set, jot­ka ei tie­dä palk­ka­neu­vot­te­luis­ta mitään. Siten palk­ka­kin on liki olematon. 

  Näi­tä työ­paik­ko­ja lisää!

  Vai oli­sim­me­ko onnel­li­sem­pia, jos Hesa­ri tilaus oli­si kym­pin hal­vem­pi, mut­ta lap­sem­me raa­hau­tui­si­vat aamu­yös­tä jaka­maan niitä?

 13. Ei kai nii­tä pul­lo­ja tar­vit­se pitää “almui­na”, jos joku ne mie­lel­lään kerää? Sii­nä on aika­moi­nen vai­va vie­dä pul­lo­ja kaup­paan, meil­lä­kin kerään­tyy kau­heat kasat pik­ku hil­jaa, kun ei yksit­täis­tä pul­loa tule vietyä. 

  Jos oli­si joku pal­ve­lu, että pul­lot haet­tai­siin vaik­ka pos­ti­laa­ti­kon tai rap­pu­käy­tä­vän vie­res­tä, sii­tä hyö­tyi­si­vät molem­mat. Täl­lai­sen pal­ve­lun jär­jes­tä­mi­nen tosin oli­si, kuten Björk huo­maut­ti, toden­nä­köi­ses­ti lai­ton­ta tai aina­kin verot­ta­ja tms. puut­tui­si sii­hen. Lisäk­si sii­hen liit­tyy kyl­lä käy­tän­nön ongel­mia, kuten se, että jos pul­lo­ja oli­si pal­jon yhdes­sä pai­kas­sa, lap­set jne. haki­si­vat ne, pul­lon­ke­rää­jien kes­ken voi­si tul­la jotain kär­hä­mää (Tam­pe­reel­la mum­mot kerää­vät pul­lo­ja ja heil­lä on omat “revii­rin­sä” joi­ta vah­di­taan hyvin tarkkaan).

 14. Poi­ka­ni ovat olleet vii­me vuo­si­na mai­nos­leh­den­ja­ka­ji­na. Työs­tä saa 2–8 euroa per ker­ta eli tun­ti­pal­kak­si tulee 1–4 euroa.
  Työ­hön kuu­luu leh­tien jaka­mi­nen asia­kas­pa­ke­teik­si ja se edel­lyt­tää jotain kui­vaa tilaa, samoin jaet­ta­vat leh­det toi­mi­te­taan vain johon­kin osoit­tee­seen , ros­ka­laa­tik­koon tai Kes­kus­pui­ton lai­taan nii­tä ei toimiteta
  Leh­det pai­na­vat 50–200 kg joten jaka­mis­ta var­ten täy­tyy olla kär­ryt ja kär­ry­jä pitää säi­lyt­tää jossakin.
  Työn jäl­keen jake­lu pitää rapor­toi­da kän­ny­käl­lä työ­nan­ta­jal­le, Raport­ti edel­lyt­tää moni­mut­kais­ta näppäilyä .

  Asunn­ot­to­mal­le puhe­li­met­to­mal­le syr­jäy­ty­neel­le yli­voi­mai­nen tehtävä.

  Kun jaka­mis­ta on pari­na päi­vä­nä vii­kos­sa niin eipä sii­tä oikein ole lisä­tu­lok­si syr­jäy­ty­neel­le­kään eli pul­lon keruu antaa parem­man tuo­ton eikä se alen­na tukia eikä sii­tä tar­vit­se mak­saa veroja.

  Poh­jat veti täs­tä leh­den­ja­ke­lus­ta työ­mi­nis­te­riön ? Wal­lin, joka ker­toi , ettei leh­den­ja­ko ole oike­aa työ­tä, jos­ta pitäi­si saa­da nor­maa­lia palkkaa.

  Kun viran­omai­set ovat näin vie­raan­tu­neet hal­lin­toa­la­mais­ten elä­mäs­tä niin eipä siel­tä mitään huo­no-osai­sen elä­mää hel­pot­ta­vaa ole odotettavíssa.

  Suo­men vir­ka­mie­his­tös­tä ei ole vie­lä­kään kit­ket­ty tsaa­rin hal­lin­non asenteita

 15. Yllen­sä­kin nykyi­nen sosi­aa­li­po­li­tik­ka tekee lisää syrjäytyneitä.
  Pitäi­si lopet­taa näis­sä irti­sa­no­mi­si­sia puhu­mas­ta elä­ke­jär­jets­lyis­tä. Vir­ka­mie­het eivät ole huo­man­neet, että 50-lulu­lai­sil­la ei ole enää elä­ke­put­kea ja elä­ke­sään­nöt ovat sel­lai­set, että 50-luvul­la syn­ty­neen on roi­kut­ta­va 65-vuo­ti­aak­si saadk­seen sääl­li­sen eläk­keen eli pahim­mas­sa tapauk­ses­sa 8 vuotta.

  Avo­van­ki­kin on vapaam­pi kuin ikään­ty­nyt työtön

 16. Mikä täs­sä on ero­na? Se, että tämä tuki toi­mii myös keik­ka­työs­sä, kos­ka se ei vaa­di byrokratiaa.”

  Kum­pia­ko on enem­män: byro­kra­tias­ta kär­si­viä vai sii­tä riip­pu­vai­sia. Jäl­kim­mäi­sil­lä (vir­ka­mie­hil­lä ja koko koneis­tol­la) on var­mas­ti kovem­pi vipu­voi­ma, kun byro­kra­tian purus­ta hiiskutaan.

  Jokai­sel­le byro­kra­tias­ta elan­ton­sa naut­ti­val­le pitäi­si antaa pork­ka­nak­si kak­sin­ker­tai­nen perus­tu­lo, jos kek­si­vät kei­non, miten teke­vät oman hom­man­sa tar­peet­to­mak­si ja mui­den elä­män samal­la helpommaksi.

  Sinäl­lään itse aja­tus perus­tu­los­ta ja tämä esi­merk­ki sen havain­nol­lis­ta­ja­na on enem­män kuin hyvä.

 17. nimi on kirjoitti:
  “Tar­koi­tit: almut ovel­ta? Sil­lä sama­pa se on, mihin mak­su­vä­li­nee­seen ne kyt­ke­tään. Tyh­jäk­si lit­ki­mää­si vii­ni­pul­loon tai koli­koi­hin, joi­ta pul­lo­jen sijaan voi­sit pais­ka­ta koh­me­los­sa­si porraseteen”

  Nyt pul­lon kerää­jät kai­ve­le­vat pul­lot ros­kik­sis­ta kepeil­lä ja kou­kuil­la. Minä ajat­te­len että hei­dän oli­si muka­vam­pi nou­taa ne pul­lot ihmis­ten kotio­vil­ta ehji­nä ja siis­tei­nä. Sinä siis haluat pitää hei­dät roskisdyykkareina.

 18. Oman itsen­sä her­ra, var­tioi ja kokee ja suo­je­lee revii­ri­ään, jos­kus kokei­lee sen rajo­ja. Met­säs­tää, kokee pet­ty­myk­set ja onnet. Mie­li täyn­nä odo­tus­ta, pet­ty­mys­tä ja iloa.

  Ai te haluat­te tämän tyy­pin töi­hin vai?

  Tun­net­te­ko te hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhtään pul­lo­jen­ke­rää­jää? Minä tunnen.

 19. Tuo Mir­kan jut­tu on kyl­lä täyt­tä Kaf­kaa. Val­tio, eli me veron­mak­sa­jat, saa mak­saa sii­tä vero­ra­hoil­la että Mir­ka tekee töi­tä yksi­tyi­ses­sä yri­tyk­ses­sä, mut­tei saa mak­saa samaa raa­ha sii­tä että hän tuot­taa vero­va­roin rahoi­tet­tu­ja pal­ve­lui­ta. Täh!?

 20. Ai niin. Mark­ka-ajan vii­mei­si­nä vuo­si­na tun­te­ma­ni kerää­jä ker­toi ansait­se­van­sa täl­lai­sel­la toi­min­nal­la vuo­des­sa noin 40 000 mk.

 21. Kes­kus­te­li­joil­le luet­ta­vak­si täs­sä on se Voi­ma-leh­des­sä ole­va Osmon haas­tat­te­lu: http://www.voima.fi/content/view/full/2912

  Aivan lois­ta­vaa kom­ment­tia. Kii­tos rehel­li­syy­des­tä­si, Osmo. Tuos­ta sel­vi­ää hyvin mik­si Sata-komi­tea ei saa mitään jär­ke­vää aikai­sek­si ja myös miten huo­no tilan­ne meil­lä oikeas­ti sosi­aa­li­po­lii­ti­kan saral­la on. Voi hyvin­kin olla että tämä laman seu­rak­se­na sosi­aa­li­sek­to­ril­la tulee todel­la rumaa jälkeä.

 22. Ei kai nii­tä pul­lo­ja tar­vit­se pitää “almui­na”, jos joku ne mie­lel­lään kerää? Sii­nä on aika­moi­nen vai­va vie­dä pul­lo­ja kaup­paan, meil­lä­kin kerään­tyy kau­heat kasat pik­ku hil­jaa, kun ei yksit­täis­tä pul­loa tule vietyä.”

  Aivan kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la; olet­ko var­ma tuos­ta “mie­lel­lään” ‑argu­men­tis­ta­si?

  Jos oli­si joku pal­ve­lu, että pul­lot haet­tai­siin vaik­ka pos­ti­laa­ti­kon tai rap­pu­käy­tä­vän vie­res­tä, sii­tä hyö­tyi­si­vät molemmat.”

  Siis sinä ja vaimosi?

  Lisäk­si sii­hen liit­tyy kyl­lä käy­tän­nön ongel­mia, kuten se, että jos pul­lo­ja oli­si pal­jon yhdes­sä pai­kas­sa, lap­set jne. haki­si­vat ne, pul­lon­ke­rää­jien kes­ken voi­si tul­la jotain kär­hä­mää (Tam­pe­reel­la mum­mot kerää­vät pul­lo­ja ja heil­lä on omat “revii­rin­sä” joi­ta vah­di­taan hyvin tarkkaan).”

  Huh. Koko vies­ti­si oli­kin jäy­nä, johon menin. Vai oli­ko sittenkään?

 23. Minä tun­nen myös pullonkerääjän. 

  Hän on sii­voo­ja, joten ei “vai­keas­ti työl­lis­ty­vä”, kos­ka on työs­sä. Ker­too saa­van­sa kesä­kau­del­la noin pari­sa­taa kuus­sa lisu­ket­ta huo­noon palk­kaan­sa parin tun­nin päi­vit­täi­sel­lä iltakierroksella. 

  Koko aloi­tus oli taas niin ällöt­tä­vän eli­tis­ti­nen: “en vie kos­kaan pul­lo­ja Alkoon, olen hyvä ihmi­nen ja jätän ne vähä­osai­sil­le, vie­lä­pä muo­vi­pus­sis­sa ros­kik­sen vie­reen, ettei syr­jäy­ty­neen rau­kan tar­vit­se poi­mia nii­tä lasin­ke­räyk­ses­tä”… että en oikeas­taan edes aiko­nut tähän kes­kus­te­luun osal­lis­tua, mut­ta tuli­pa­han nyt osallistuttua.

 24. Sel­lai­nen mit­ta­ri, jol­la ros­ka­pos­tin levit­tä­mi­nen on kier­rä­tyk­sen tehos­ta­mis­ta “tuot­ta­vam­paa” työ­tä on niin vinou­tu­nut, etten oikein kek­si sem­moi­sel­le mitään jär­ke­vää käyttöä.

 25. KMH,

  Mitä­hän eri­tyi­sen rehel­lis­tä on epä­on­nis­tut­tu­aan omas­sa työs­sään sysä­tä syy tois­ten niskoille? 

  Osmo oli paa­lu­pai­kal­la Sadas­sa ja mitään jär­ke­vää ei perus­tur­va­jaos­tos­sa saa­tu aikaan.

 26. En nyt ymmär­rä, mitä ongel­maa sii­nä on. Joko ne pul­lot kerä­tään tai sit­ten ei. Ketään ei pako­te­ta, joten joku tekee sitä mie­lel­lään, siis mie­luum­min kun on tekemättä.

  Jos joku toi­nen mie­luum­min vie pul­lon pois kuin on vie­mät­tä ja minä taas mie­luum­min olen vie­mät­tä, niin vaih­ta­mal­la roo­le­ja molem­mat hyö­ty­vät. Täs­sä ei pitäi­si olla mitään kau­hean vaikeaa.

  Iso­äi­ti­ni on vie­nyt minut lap­se­na kak­si ker­taa ulko­mail­le pul­lo­jen­ke­ruus­ta saa­mil­laan lisäansioilla.

 27. Kyl­lä se on juu­ri niin kuin sinä Osmo kir­joi­tat. Keik­ka­töis­tä pitäi­si jää­dä enem­män käteen ja saman­ai­kai­ses­ti pitäi­si voi­da saa­da tukea. Sil­lä taval­la pul­lon­ke­rää­jää kan­nus­te­taan teke­mään keikkoja. 

  Työt­tö­mien sovi­tel­tu päi­vä­ra­ha­ku­vio pitäi­si saa­da mak­su­jen suh­teen toi­mi­vak­si. Sil­lä taval­la pääs­tet­täi­siin osa työt­tö­mis­tä­kin töihin.

  Vas­taa­vas­ti elä­ke­läi­sil­le pitäi­si teh­dä hel­pok­si teh­dä keik­ka­töi­tä tule­vi­na vuo­si­na, kun työ­voi­man mää­rä läh­tee laskuun.

 28. Täs­sä on var­maan se aja­tus että jot­kut asiat ovat niin nöy­ryyt­tä­viä ettei kenen­kään pitäi­si jou­tua nii­tä teke­mään. Esi­mer­kik­si ros­kis­dyyk­kaa­mi­nen, jon­ka pii­riin pul­lo­jen keräi­ly kuuluu.

  Ja mitä nopeam­min tähän maa­han saa­daan perus­tu­lo nykyi­sen absur­din ja itse­ään tor­pe­doi­van tuki­vii­da­kon pai­kal­le, sen parem­pi. Sitä vas­tus­te­taan aivan kum­mal­li­sil­la argu­men­teil­la — ikään­kuin sii­tä aiheu­tui­si val­ta­vat lisä­kus­tan­nuk­set vaik­ka tar­koi­tus on teh­dä juu­ri samaa asi­aa mitä jo nyt teh­dään vähem­mäl­lä pape­rin­siir­te­lyl­lä — vaik­ka ainoat todel­li­set häviä­jät oli­si­vat suo­ja­työl­lis­te­tyt virkamiehet.

  Ja Björ­kil­le: pait­si että eri­lais­ten palk­ko­jen, tukien, vero­jen ja avus­tus­ten kes­ki­näis­ten riip­pu­vuuk­sien sel­vil­leot­ta­mi­nen alkaa olla nyky­ään jo aidos­ti todel­la vai­ke­aa, tie­tys­sä tilan­tees­sa ole­vaa ihmis­tä ei yksin­ker­tai­ses­ti enää kiin­nos­ta pal­jon­ko hän saa mis­tä­kin rahaa, vaik­ka hen­ki­nen kapa­si­teet­ti talou­den­pi­toon riit­täi­si­kin. Esi­mer­kik­si henk­koht kun­nian rip­pei­den säi­lyt­tä­mi­nen voi pai­naa vaa’as­sa val­ta­vas­ti enem­män. Tätä voi tie­tys­ti olla talous­tie­tei­li­jän mah­do­ton ymmär­tää, sil­lä sil­le alal­le hakeu­tuu vain poruk­kaa joka rakas­taa rahaa yli kaiken.

 29. TM: En nyt ymmär­rä, mitä ongel­maa sii­nä on. Joko ne pul­lot kerä­tään tai sit­ten ei. Ketään ei pako­te­ta (nips)

  Jos joku dyyk­kaa ros­kik­sia, hänet on toden­nä­köi­ses­ti muu­ten sur­kea talous­ti­lan­ne pakot­ta­nut sii­hen, kos­ka ros­kis­ten dyyk­kaa­mi­nen on nöy­ryyt­tä­vää. Elos­sa­py­sy­mi­nen ei ole ilmais­ta ja jos tip­puu tukien väliin, rahat vuo­kraan ja ruo­kaan on yksin­ker­tai­ses­ti pak­ko raa­pia jos­tain. Tämä on funk­tiol­taan aivan sama kuin aseel­la uha­ten pakot­ta­mi­nen, ja oikeis­ton käsit­tä­mät­tö­mim­pä­nä piir­tee­nä pidän sitä että hei­dän mie­les­tään tätä ei ilmei­ses­ti tapah­du tar­peek­si usein.

  Vaik­ka tie­tys­ti poik­keuk­sia­kin aina on. Eräs koko­päi­vä­työs­sä ole­va eksent­ri­nen kave­ri­ni eli noin vuo­den kerää­mäl­lä van­hen­tu­nei­ta ruo­kia tava­ra­ta­lo­jen ros­kik­sis­ta ilmei­ses­ti vain todis­taak­seen että sekin onnis­tuu. Mut­ta hän on ns. outo eikä sovel­lu ylei­sek­si säännöksi.

 30. Jot­kut tun­tu­vat kuvit­te­le­van, että sosi­aa­li­pum­me­ja ovat ensi­si­jai­ses­ti nämä ros­ki­dyyk­ka­rit tai yhtei­kun­nan lai­dal­ta aiko­ja sit­ten tipahtaneet.

  Henk. koht. lis­taiin pum­mien kär­keen esim. töi­sä käy­vät per­he­tie­to­jaan tukien saa­mi­sek­si vää­ren­tä­vät tai asuin­pai­koil­laan keplot­te­le­vat, kuten Katai­nen kulu­kor­vauk­sis­saan. Nämä eivät vält­tä­mät­tä tek­ni­ses­ti tee mitään vää­rää mak­si­moi­des­saan oman etun­sa, mut­ta hävit­tä­vät oman moraa­li­sen poh­jan­sa hyö­dyn­tä­mäl­lä poraan­rei­kiä ja häm­men­tä­vän usein saman­ai­kai­ses­ti kri­ti­soi­mal­la ns. hyvin­voin­ti­val­tion kuk­ka­rol­la kävijöitä.

  Niil­lä, jot­ka ovat syr­jäy­ty­neet ei vält­tä­mät­tä ole kiin­no­tu­ta ja ener­gi­aa mak­si­moi­da yhtään mitään. Mis­tä seu­raa hel­pos­ti mihin­kään teke­mi­seen tur­tu­mi­nen ja syrjäytyminen.

  Kii­tos Osmol­le tämän asian jat­ku­vas­ta eil­lä pitämisestä.

  Yksi tähän suo­ra­nai­ses­ti liit­ty­mä­tön asia on, että eikö vähä­va­rai­sil­le voi­tai­si jakaa pik­ku sum­mal­la lii­kun­ta­se­te­lei­tä? Akti­voi­si ja ede­saut­tai­si ter­veyt­tä. Monet pie­nim­mil­lä tuloil­la elä­vät eivät kat­so voi­van­sa käyt­tää rahaa liik­ku­mi­seen, ja eten­kin tal­vi­sai­kaan lii­kun­ta saat­taa jää­dä mel­ko vähäl­le. Täs­tä saat­taa jäl­leen syn­tyä nii­tä kus­tan­nuk­sia, jot­ka oli­si­vat ennal­taeh­käi­syä korkeampia.

 31. Vas­taa­vas­ti elä­ke­läi­sil­le pitäi­si teh­dä hel­pok­si teh­dä keik­ka­töi­tä tule­vi­na vuo­si­na, kun työ­voi­man mää­rä läh­tee laskuun.

  Miten sitä vie­lä voi­si hel­pot­taa? Jos on pääs­syt van­huuse­läk­keel­le, saa ansai­ta palk­ka­tu­lo­ja niin pal­jon kuin halu­aa ilman että elä­ke pie­ne­ni­si. On päin­vas­toin ongel­ma, että hen­ki­lö, joka päät­tää olla töis­sä 68-vuo­ti­aak­si, mak­si­moit tulon­sa jää­mäl­lä töis­tä 63-vuo­ti­aa­na, otta­mal­la eläk­keen ja jat­ka­mal­la työn­te­koa saa­den siis sekä elä­ket­tä että palk­kaa. Lopul­li­nen elä­ke jää vähän pie­nem­mäk­si, joten pit­kään elä­väl­le nai­sel­le tämä ei kan­na­ta, mut­ta mie­hil­le yleen­sä kannattaa.

 32. sole­noi­di: No enhän minä nyt ole ollen­kaan väit­tä­nyt, ettei­kö kun­nia tai oma­nar­von­tun­to pai­nai­si vaa’as­sa, kun ihmi­nen poh­tii valin­to­jaan. Minä­hän juu­ri väi­tän, että me kaik­ki (niin köy­hät kuin rik­kaat­kin) yri­te­tään elää mah­dol­li­sim­man hyvin nii­den rajoi­tus­ten mukaan mit­kä meil­lä on. Jos joku elää parem­min jät­tä­mäl­lä pul­lot kerää­mät­tä, niin mikäs sii­nä. Kui­ten­kin jos joku halu­aa näi­tä pul­lo­ja kerä­tä, niin sekin on ihan yhtä ok.

  Pul­lo­jen kerää­mi­nen ei ole itses­sään nöy­ryyt­tä­vää. Riip­puu ihan sii­tä miten sii­hen itse suh­tau­tuu. Sii­nä ei ole mitään vää­rää, että hen­gis­sä pysyäk­seen ihmi­set jou­tu­vat teke­mään työ­tä. Pul­lo­jen kerä­tys (tai vaik­ka ros­kis­dyyk­kaus) ei ole sen huo­nom­pi tapa kuin muut­kaan pitää itsen­sä hengissä.

  Perus­tu­los­ta olen kans­sa­si samaa mieltä.

  Tätä voi tie­tys­ti olla talous­tie­tei­li­jän mah­do­ton ymmär­tää, sil­lä sil­le alal­le hakeu­tuu vain poruk­kaa joka rakas­taa rahaa yli kaiken.”

  En tie­dä nyt viit­taa­ko tämä minuun, mut­ta äläh­dän nyt sil­ti. Sinä et tie­dä mitään amma­tis­ta­ni, kou­lu­tuk­ses­ta­ni, etkä rak­kau­te­ni koh­teis­ta, joten pidät­täy­dy spekuloinneista.

 33. Jos perus­tu­lon oli­si kek­si­nyt jom­pi­kum­pi suu­rem­mis­ta hal­li­tus­puo­lueis­ta, se oli­si luul­ta­vas­ti jo toteu­tet­tu. Puo­lue­po­li­tii­kan tär­keim­pä­nä tavoit­tee­na ei vai­ku­ta ole­van mikään ylei­nen hyvä, vaan oman vii­te­ryh­män etu­jen aja­mi­nen ja mui­den vähek­sy­mi­nen oman ase­man parantamiseksi.

 34. Vil­le, just näin. Kaik­ki puo­lu­eet täs­sä maas­sa on perus­tet­tu jon­kin kan­na­tet­ta­van ihan­teen aja­mi­sek­si (pait­si RKP) ja kaik­ki van­hat puo­lu­eet ovat jos­kus saa­neet jotain hyvää aikaan (pait­si RKP), mut­ta tiet­tyyn ikään ehdit­ty­ään ne muut­tu­vat kar­tel­leik­si joi­den ainoa tar­koi­tus on yllä­pi­tää omaa val­taan­sa, kan­sas­ta viis.

  Sel­lai­nen puo­lue joka 1) tosis­saan yrit­täi­si paran­taa tätä maa­ta ja 2) tajuai­si että ongel­mat kuu­luu rat­kais­ta eikä pii­lot­taa, sai­si ääne­ni maa­il­man tap­piin saak­ka, mut­ta sel­lais­ta ei vain tun­nu ole­van. Itse vaa­pun Per­su­jen ja Vih­rei­den välil­lä, kah­den näen­näi­ses­ti vas­tak­kai­sen puo­lu­een joil­la on yhteis­tä se että kum­mas­sa­kin on muu­ta­ma fik­su rea­lis­ti ja iso lau­ma juntteja/liimahippejä jot­ka eivät mie­les­tä­ni miten­kään kuu­lu samaan poruk­kaan em. rea­lis­tien kanssa.

  Oli­si­ko aika herät­tää uudel­leen hen­kiin Nuor­suo­ma­lai­set? Olen saa­nut sel­lai­sen kuvan että jos Osmo, Kas­vi ja Hal­la-aho lukit­tai­siin samaan kah­vi­huo­nee­seen muu­ta­mak­si tun­nik­si her­rat löy­täi­si­vät pal­jon­kin yhteis­tä. Jät­täi­sit­te ne ääliöt taak­sen­ne ja perus­tai­sit­te sel­lai­sen puo­lu­een jota keh­taa äänestää.

 35. Aika hyvä esi­merk­ki tämä pul­lo­jut­tu. Myös Voi­man haas­tat­te­lu oli asia­pi­tois­ta, jos­kin surul­lis­ta luettavaa.

  Mar­jo­jen ja sie­nien poi­mi­mi­nen on muu­ten täy­sin vero­ton­ta ja vapaa­ta tuloa ja jot­kut työt­tö­mät teke­vät­kin sil­lä erit­täin hyviä tile­jä kesän pari­na kuu­kau­te­na. Tiuk­ka työ­mo­raa­li tuot­taa jopa 10000e verot­to­man tilin kesäl­lä, riip­puen tie­ten­kin sados­ta, omis­ta kyvyis­tä ja työ­päi­vän pituu­des­ta. Tämä verot­to­muus on tie­ten­kin ehdot­to­man jär­ke­vä jär­jes­te­ly, kos­ka nor­maa­li­na ansio­tu­lo­na verot­taen hom­mas­ta ei jäi­si käteen kerää­jäl­le juu­ri mitään, jol­loin se jäi­si teke­mät­tä. Jos­tain syys­tä tätä asian­ti­laa ei kri­ti­soi­da miten­kään, mut­ta vas­taa­vaa ajat­te­lua ei ilmei­ses­ti sai­si ulot­taa muu­hun työhön.

  Jaoin itse mai­nok­sia useam­man vuo­den ajan 1990-luvun puo­li­vä­lis­sä. Olin var­sin nopea ja olin opti­moi­nut jako­pii­ri­ni sijait­se­maan koti­ni vie­res­sä. Pys­tyin pyö­räl­lä kul­jet­ta­maan suu­ren mää­rän mai­nok­sia ker­ral­la. Las­kin saa­va­ni sil­ti tun­ti­palk­kaa sel­väs­ti alle tuol­loi­sen mini­mi­pal­kan, joka oli muis­taak­se­ni noin 24mk/tunti, mut­ta nyky­ra­haan dis­kon­tat­tu­na sain var­mas­ti noin 4–5e/tunti. Alai­käi­sel­le se oli ihan kel­vol­li­nen tun­ti­palk­ka, eten­kin kun sii­tä ei mak­set­tu val­tion­ve­ro­ja (koko­nai­san­siot vuo­del­ta jäi­vät alle pie­nim­män vero­tet­ta­van tulon).

 36. Pul­lon­ke­rää­jiin pää­see tutus­tu­maan par­hai­ten Alkos­sa, joten suo­sit­te­le­maan ajan viet­toa vii­na­myy­mä­läs­sä. Siel­lä myös sel­vi­ää, mik­si kysei­set tyy­pit eivät jaa nii­tä mai­nok­sia, vaan kier­te­le­vät pul­lo­jen peräs­sä. Yleen­sä he eivät pys­ty sitou­tu­maan esim mai­nos­ten­ja­koon oman vai­kean tilan­teen­sa takia. Pul­lo­jen keräys on vapaa työ, jota voi teh­dä, vaik­ka välil­lä sekoi­lee. Surul­lis­ta tietysti.

  Osa kerää­jis­tä tie­tys­ti tekee muu­ta­kin esim sii­vo­aa ja osa har­ras­taa pelk­kiä keräys­keik­ko­ja vaik­ka­pa vapun ja uuden vuo­den aikoi­hin, mut­ta iso osa on tätä vai­keas­ti työl­lis­ty­vää ja monion­gel­mais­ta porukkaa.

 37. Pul­lon­ke­rää­jä” ei useim­mi­ten kerää pulloja.

  Useim­mi­ten tämän­päi­vän “pul­lon­ke­rää­jään” tör­mää vaik­ka tul­li­jo­nos­sa, jos­sa hän odot­taa suo­meen­pää­syä jer­ry, votun ja röö­kin kans­sa. Tai sit­ten “pul­lon­ke­rää­jä” on vaih­ta­nut tyh­jät pul­lot täy­siin kukkaruukkuihin.

  Sosi­aa­li­tur­vaa täy­den­ne­tään monin eri tavoin.

 38. Tääl­lä Laut­ta­saa­res­sa olen jos­kus ihme­tel­lyt kave­ria, joka pit­kän vavan kans­sa tök­kii syvää jäte­säi­liö­tä. Pien­ta­reel­la näkyy jo saa­lis­ta: pari-kol­me lai­val­ta ostet­tua pan­ti­ton­ta pul­loa. Ajan­huk­kaa siis kaikki.

  Sää­lik­si käy.

  Alko on aivan lähel­lä, kau­pat samoin. Kuka ihme keh­tai­si nyky­ään kus­ka­ta pul­lon­sa jät­tei­siin, kun mei­tä jo vuo­si­kym­me­net on ope­tet­tu palaut­ta­maan ne kaup­paan? Enpä siis tie­dä ketään, joka ei vei­si omi­aan itse kierrätykseen.

  Lai­hoik­si tai­ta­vat jää­dä pul­lon­ton­ki­jan tie­nes­tit nykyään!

  Valis­tuk­sen vika!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.