Päästettäisiinkö pullonkerääjät töihin?

En ole vuosi­in palaut­tanut pul­lo­ja Alkoon. Vien ne paikallisen lasinkeräyspis­teen luo, mut­ta en pudo­ta pyöreän keräysas­t­ian uumeni­in, vaan jätän muovikas­sis­sa sen viereen. Ei kestä kauankaan, kun kas­si on kadon­nut. Joskus pul­lonkerääjä sat­tuu paikalle ja kiit­tää kohteliaasti, että säästin häneltä vaivan onkia pul­lot koukul­la astiasta.

Ammat­ti­maisia pul­lonkerääjiä Kata­janokalla on liik­keel­lä use­ampia. Eivät pult­sare­i­ta; he ovat aina selvin päin, mut­ta var­maankin kuu­lu­vat joukkoon “vaikeasti työllistyvä”.

Pul­lon keräämis­es­tä ei mon­ta euroa päivässä heru, mut­ta niukkaa toimeen­tu­loa se avit­taa edes vähän.

Mik­si pul­lonkerääjä ei jaa vaikka­pa main­ok­sia pos­tiluukus­ta, joka olisi sen­tään moninker­tais­es­ti tuot­tavam­paa? Kos­ka pul­lonkeräämis­es­tä tien­aa parem­min. Sen parem­min verot­ta­ja kuin työkkärin virkail­i­ja eivät ole vah­ti­mas­sa Alkos­sa, kuka pul­lot palaut­taa. Rahaa ei tule paljon, mut­ta sen saa pitää kaiken itse. Jos jakaisin main­ok­sia, kymmen­estä eurosta kahdek­san menisi asum­istuen veroi­hin, työ­markki­nat­uen yhteenso­vi­tuk­seen ja asum­istuen alen­e­miseen. Ties vaik­ka ulosot­tomie­skin olisi käsi ojos­sa otta­mas­sa osaansa.

Täl­lai­sista syistä pidän enem­män perus­tu­losta kuin nykyis­es­tä kyykyt­tävästä sosi­aalipoli­ti­ikas­ta.  Mikään real­isti­nen perus­tu­lo ei anna tulot­toma­l­la enem­pää kuin nykyi­nen perus­tur­vakaan, mut­ta se tar­joaisi tien ulos köy­hyy­destä, kos­ka myös main­os­ten jaka­ja saisi pitää suurim­man osan palka­s­taan itse.

Vaikeasti työl­listyvästä kyl­lä mak­se­taan työ­markki­natukea, vaik­ka hän menisi töi­hin, mut­ta tuki mak­se­taan työ­nan­ta­jalle palkka­sub­ven­tiona. Jär­jestelmä on jopa antelias, mut­ta se ei pul­lonkerääjiämme auta. Hei­dät pitäisi palkata kokoaikaiseen työ­suh­teeseen, jos­ta pitäisi mak­saa työe­htosopimusten mukaista palkkaa. Palk­ka ei tässä ole ongel­ma, kos­ka val­tio mak­saa siitä tuke­na suuren osan, vaan tuo kokoaikaisu­us ja pysyvyys. Kasvukeskuk­set ovat täyn­nä eri­laista pien­tä keikkatyötä, joi­hin tart­tumi­nen olisi ensim­mäi­nen askel työelämään, mut­ta sel­l­aiseen ei työl­listämis­tukea saa.

Entä jos vaikeasti työl­listyvä saisi pitää itse työ­markki­natuken­sa, vaik­ka menisi töi­hin? Kos­ka val­tio mak­saa osan palka­s­ta työ­markki­natuke­na, hyväksyt­täisi­in, että työ­nan­ta­jan mak­sama aika­palk­ka olisi työe­htosopimuk­sia pienem­pi. Urakkalu­on­toises­sa työssä, vaik­ka siinä main­os­ten jakamises­sa, alen­nus­ta ei tietenkään olisi, kos­ka palkan alen­nus sisäl­tyy jo siihen, että huonokun­toisem­pi tekee työltä vähän hitaammin.

Vään­netään nyt oikein rauta­lan­gas­ta. >Olkoon työ­markki­natu­ki 550 euroa ja työe­htosopimuk­sen mukainen palk­ka 1400 euroa. Nyt työan­ta­jan on mak­set­ta­va 1400 euroa kuus­sa, mut­ta hän saa tuke­na 550 euroa kuus­sa. Minä ehdot­taisin, että työ­nan­ta­ja mak­saa 850 euroa, mut­ta työnte3kijä saa pitää työ­markki­nat­uen, 550 euroa.

Mikä tässä on erona? Se, että tämä tuki toimii myös keikkatyössä, kos­ka se ei vaa­di byrokratiaa.

40 vastausta artikkeliin “Päästettäisiinkö pullonkerääjät töihin?”

 1. Mik­seivät pul­lonkerääjät organ­isoi toim­intaansa esim. tyyli­in “haemme pul­lot kotioveltanne ma klo 18:00”?

  Hie­man asian vierestä:
  Huo­masin taan­noin val­in­tamyymälässä myyn­nis­sä val­tavia sak­salaisia muovip­ul­lo­ja jois­sa main­os­tet­ti­in ihan kyl­jessä: “kein Pfand!” Mik­si näitä pan­tit­to­mia pul­lo­ja saa edes myy­dä Suomes­sa pilaa­mas­sa luontoa?

 2. En näe kuin hyviä puo­lia. Työ­nan­ta­jalle mak­set­tavas­sa palkkat­ues­sa on sekin han­kalu­us, että työ­nan­ta­ja ei saa olla val­tion laitos. Vain kun­ta tai yksi­tyi­nen kel­paa­vat. (Menetin tämän pykälän takia jo sovi­tun työ­paikan yliopistolla.)

 3. Työ­nan­ta­jakin ilmeis­es­ti ajat­telee, että työstä on syn­nyt­tävä jotain hyötyä.

  Ruot­salaiset työ­nan­ta­jatkin aikoinaan sanoi­vat, että he eivät ota yhtään ylimääräistä työl­listä tehtaalleen työhön vaik­ka Ruotsin val­tio mak­saisi työt­tömän palkan kokon­aisu­udessaan. Mik­si ottaa nurkki­in­sa työn­tek­i­jöitä jot­ka eivät tuo­ta mitään.

  Ei tästä ajat­telus­ta puu­tu kuin se “oikea työ”. Jos lorvi­mal­la saa vähin­tään 800 euroa net­to (yksinelävä ja kun sitä oikea­ta työtä ei ole), niin kuin­ka sit­ten työ­nan­ta­ja ryhty­isi mak­samaan 850 + kulun­sa tyhjän teosta.

  Täy­ty­isikin muut­taa ajatuk­sia sille suun­nalle, että tyhjän tekemis­es­täkin mak­set­taisi­in ja tyhjän­tekem­i­nen hyväksyt­täisi­in oikeak­si työk­si. Eikö näin esim. Tan­skas­sa ole.

  Josko vaan julis­tet­taisi­in, että kaik­ki lap­si­in liit­tyvät työt ovat yhteiskun­nal­lis­es­ti erit­täin merk­i­tyk­sel­lisiä, niin kaik­ki työt­tömät välit­tömästi oli­si­vat tärkeitä kun­han edes ryhty­i­sivät teke­maan las­ten laulu­ja taik­ka ainakin ajat­tele­maan edes lapsimyönteisesti.

  Jokin tärkeä työ-sek­tori työt­tömille olisi luo­ta­va jol­la saisi­vat tuon Osmon 1400 bru­ton osalleen. Roskien ja jät­tei­den keru­u­takaan työnä ei kaikille työt­tömille riitä.

 4. Tut­ta­vani on mielenterveyspotilas(kaksisuuntainen mielialahäir­iö) ja on Klu­bitalo­toimin­nan kaut­ta päässyt kuntout­tavaan työhön — kol­me­na päivänä viikos­sa klo 7–10 raskas­ta roskien lajit­telua, jos­ta mak­se­taan noin 8,5 euroa tunnissa.

  Kuvit­telin, että hänen niuk­ka elin­ta­son­sa olisi tämän työn myötä paran­tunut hie­man, mut­ta toisin kävi. Kun asum­is­tu­ki pieneni ja palka­s­ta menee vero, niin net­toan­siot kasvoivat vain noin 100 euroa. Kun vielä ote­taan huomioon matkat(n.4€/pv), niin lop­putu­los on, että työilon lisäk­si käteen jäävä raha kasvoi vain noin 60 euroa.

  Pul­lo­ja keräämäl­lä olisi lop­putu­los ollut ainakin rahal­lis­es­ti parem­pi, eikä tarvit­sisi herätä kol­me­na aamu­na viikos­sa kel­lo viisi ehtiäk­seen kuu­den bussiin!

 5. Luin uusim­mas­ta Voimas­ta tätä samaa asi­aa käsit­televän pitkän haas­tat­telusi. Olen puolestani hyvil­läni, että sin­ul­la — läh­es ain­oana — on aitoa vään­töä aivan laitaköy­himpi­enkin asian puolesta. 

  Sivusitte toimit­ta­jien kera tätä pul­lonkerääjä-esimerkkiäsi puhu­mal­la heikko­lah­jai­sista. Pul­lonkerääjät ja muut nk. vapaan ammatin har­joit­ta­jat lienevät joskus sel­l­aisia — siis yksiä meistä luon­taisen vai­htelun mukaan.

  Eivät he opti­moi mitään talouden ja tukien näkökul­mas­ta. Tekevät mitä taita­vat ja täl­laista toimeli­aisu­ut­ta sopii arvostaa — se voi vaa­tia paljon enem­män viit­seliäisyyt­tä, velvol­lisu­u­den­tun­toa ja vaivo­jen­sa uno­htamista kuin nk. parem­pi työ koskaan.

  Mut­ta on toinenkin seik­ka: he ovat usein niin ääret­tömän syr­jäy­tyneitä, että kukaan ei sitä voi käsit­tää. Eivät he hae edes lehden­jaka­jan duu­nia. Eivät kehtaa, eivät uskalla, eivät ker­ras­saan voi: ovat olleet työelämästä ja kaikesta niin kauan syr­jässä, etteivät edes tiedä, miten työtä haetaan nykyään.

  He ovat luke­neet roskalaatikon lehdis­tä työelämän kovista vaa­timuk­sista, eivätkä usko ole­vansa kelvol­lisia edes Lei­jona-jakelulle, joka hakee reip­pai­ta ja ahk­e­ria lehdenjakajia.

  Eli ovat niin maa­han­pol­jet­tu­ja, että mielu­um­min keräävät pul­lo­ja anonyyminä kuin otta­vat riskin tul­la työhaas­tat­telus­sa nöyryyt­tävästi kohdel­luik­si palkkion­aan ei mitään. Sil­lä nöyryt­tävä kohtelu — edes kuvitel­tu ris­ki sel­l­ais­es­ta — on pahin­ta, mitä voi olla sel­l­aiselle, jol­la on edes pieni ripaus voimaa siihen, että vielä jak­saa nous­ta keräämään jät­teitä roskasäil­iöi­den liepeiltä.

  Kahdek­san euron päivä­pal­ka­lla tehdyt pakko­työl­listämiset ovat voineet vain nos­taa tätä työllistymiskynnystä. 

  Suo­ma­lais­es­ta yhteiskun­nas­ta on tul­lut niin äärim­mäisen iljet­tävä, kova ja syr­jivä ettei uskoa saata.

 6. Kiva kuul­la että perus­tu­loa (tai “kansalais­palkkaa”) ei ole kokon­aan uno­hdet­tu ja hylät­ty. Yri­tys­ten kela-mak­su saati­in pois­tet­tua jär­jestelmän yksinker­tais­tamiseen vedoten, eikä samal­la perus­teel­la yksi­ty­isih­mis­ten tuki‑, tulon­si­ir­to- ja verosekamel­skas­ta voitaisi siir­tyä pelk­iste­t­ym­pään järjestelmään?

 7. nimi on: “Eivät he opti­moi mitään talouden ja tukien näkökulmasta.”

  Mil­lä ihmeen perus­teel­la? Tätä aina väitetään tääl­lä. Ihan kuin osa ihmiskun­nas­ta olisi jotain ali-ihmisiä, jot­ka eivät pysty edes alkeel­liseen ajat­telu­un. Se, että joku ei aina pyörit­tele tuot­to-odotuk­sia yms. numeroi­ta päässä ei tarkoi­ta, etteikö hän pyrk­isi mah­dol­lisuuk­sien­sa rajois­sa elämään hyvin.

  Tästä seu­raa suo­raan se, että hän “opti­moi” ja siten reagoi kan­nus­timi­in ja niiden puutteisiin.

  ps. Pul­lonkerääjät voisi­vat muuten käy­dä hake­mas­sa palau­tus­pul­lot kotiovelta. Tämä on tosin luul­tavasti laiton­ta jostakin täysin älyt­tömästä syystä.

 8. Juuri näin Osmo! En voi käsit­tää mik­si Sata-komitea ei päässyt tältä osin mihinkään tulok­seen vaan jäi odot­ta­maan aikaa parem­paa (vuot­ta 2048???). Ei siihen tarvi­ta komiteaa, että nos­taa peruseläk­keen tasoa, tai muu­ta perus­tur­vaa. Se hoituu nor­maalin hal­li­tustyösken­te­lyn kaut­ta. Kuvit­telin Sata-komitean käsit­televän juuri Osmon mainit­se­maa ongel­maa. No, aikaa on vielä. (Rahat vaan uud­is­tuk­sil­ta vieti­in jo.) Pie­nil­lä / olemat­tomil­la avus­tuk­sil­la ja tuil­la ole­van ja elävän olisi hyödyl­listä päästä pieni­in / olemat­tomi­in ansio­tu­loi­hin. Tätä hyö­ty­suhdet­ta pitäisi kas­vat­taa. Pul­lonkerääjä säästää luul­tavasti myös ter­veyskeskus­mak­su­is­sa ym. kun pitää itsen­sä liik­keessä ja omis­sa ruti­ineis­saan. Kela-mak­sun pois­tol­la hyvä­tu­loisil­ta varastet­ti­in siis pul­lonkerääjään (kun val­tion vero­tus ei vielä ole auko­ton­ta) eikun ilmais­jakelule­hden­jakan rahat?

 9. Ter­ve­hdys Osmo

  Paransin neu­vostasi maail­maa ja avasin toisenkin olut­pul­lon. Kyl­lä hyvän­tekem­i­nen voi joskus olla ihka mukavaa.

 10. “ps. Pul­lonkerääjät voisi­vat muuten käy­dä hake­mas­sa palau­tus­pul­lot kotiovelta.”

  Tarkoitit: almut ovelta? Sil­lä sama­pa se on, mihin mak­su­vä­li­neeseen ne kytketään. Tyhjäk­si litkimääsi viinip­ul­loon tai kolikoi­hin, joi­ta pul­lo­jen sijaan voisit paiska­ta kohmelos­sasi porraseteen

 11. Nois­sa keikkatöis­sä ei edes ole pahin­ta se, että niistä ei jää juuri mitään käteen. Vihon­vi­imeis­in­tä on se, että tehdessään pienenkin keikan työtön joutuu sovitel­lun päivära­han tarkkailulistalle vähin­tään kuukaudek­si ja kas­savir­ta katkeaa. Muu­ta­maan kuukau­teen ei tiedä koskaan, kuin­ka paljon rahaa tulee tilille ja mil­loin. Lasku­jen ja vuokran­mak­sun eräpäivät sen sijaan ovat kiusal­lisen hyvin tiedossa.

 12. Hesarin tapais­ten lehtien jakami­nen on ihan kohtu­ullis­es­ti palkat­tu työ. Itel­la mak­saa jotain 1800 euroa kuus­sa tuos­ta hyötyli­ikun­nas­ta, tun­tipalk­ka on kai jos­sain 15–17 euron paikkeil­la. Suuri osa on yötyölisää — ja siten sitä, että lapset eivät kil­paile työmarkkinoilla.

  Saat­taapi olla esimerk­ki sitä, että työ­markki­noiden tiuk­ka sään­te­ly yllät­täen lisää hyv­in­voin­tia. Niitä ilmais­jakelu­ja jakaa nimit­täin lapset ja sel­l­aiset aikuiset, jot­ka ei tiedä palkka­neu­vot­teluista mitään. Siten palkkakin on liki olematon. 

  Näitä työ­paikko­ja lisää!

  Vai olisim­meko onnel­lisem­pia, jos Hesari tilaus olisi kympin halvem­pi, mut­ta lapsemme raa­hau­tu­isi­vat aamuyöstä jaka­maan niitä?

 13. Ei kai niitä pul­lo­ja tarvitse pitää “almuina”, jos joku ne mielel­lään kerää? Siinä on aikamoinen vai­va viedä pul­lo­ja kaup­paan, meil­läkin kerään­tyy kauheat kasat pikku hil­jaa, kun ei yksit­täistä pul­loa tule vietyä. 

  Jos olisi joku palvelu, että pul­lot haet­taisi­in vaik­ka pos­ti­laatikon tai rap­pukäytävän vier­estä, siitä hyö­ty­i­sivät molem­mat. Täl­laisen palvelun jär­jestämi­nen tosin olisi, kuten Björk huo­maut­ti, toden­näköis­es­ti laiton­ta tai ainakin verot­ta­ja tms. puut­tuisi siihen. Lisäk­si siihen liit­tyy kyl­lä käytän­nön ongelmia, kuten se, että jos pul­lo­ja olisi paljon yhdessä paikas­sa, lapset jne. hak­i­si­vat ne, pul­lonkerääjien kesken voisi tul­la jotain kärhämää (Tam­pereel­la mum­mot keräävät pul­lo­ja ja heil­lä on omat “revi­irin­sä” joi­ta vahdi­taan hyvin tarkkaan).

 14. Poikani ovat olleet viime vuosi­na main­osle­hden­jaka­ji­na. Työstä saa 2–8 euroa per ker­ta eli tun­tipalkak­si tulee 1–4 euroa.
  Työhön kuu­luu lehtien jakami­nen asi­akas­paketeik­si ja se edel­lyt­tää jotain kuiv­aa tilaa, samoin jaet­ta­vat lehdet toimite­taan vain johonkin osoit­teeseen , roskalaatikkoon tai Keskus­puiton laitaan niitä ei toimiteta
  Lehdet paina­vat 50–200 kg joten jakamista varten täy­tyy olla kär­ryt ja kär­ryjä pitää säi­lyt­tää jossakin.
  Työn jäl­keen jakelu pitää rapor­toi­da kän­nykäl­lä työ­nan­ta­jalle, Raport­ti edel­lyt­tää mon­imutkaista näppäilyä .

  Asun­not­toma­lle puhe­limet­toma­lle syr­jäy­tyneelle ylivoimainen tehtävä.

  Kun jakamista on pari­na päivänä viikos­sa niin eipä siitä oikein ole lisä­tu­lok­si syr­jäy­tyneellekään eli pul­lon keruu antaa parem­man tuo­ton eikä se alen­na tukia eikä siitä tarvitse mak­saa veroja.

  Poh­jat veti tästä lehden­jakelus­ta työmin­is­ter­iön ? Wallin, joka ker­toi , ettei lehden­jako ole oikeaa työtä, jos­ta pitäisi saa­da nor­maalia palkkaa.

  Kun vira­nomaiset ovat näin vier­aan­tuneet hallintoala­mais­ten elämästä niin eipä sieltä mitään huono-osaisen elämää helpot­tavaa ole odotettavíssa.

  Suomen virkamiehistöstä ei ole vieläkään kitket­ty tsaarin hallinnon asenteita

 15. Yllen­säkin nykyi­nen sosi­aalipoli­tik­ka tekee lisää syrjäytyneitä.
  Pitäisi lopet­taa näis­sä irti­sanomi­sisia puhu­mas­ta eläke­jär­jet­sly­istä. Virkamiehet eivät ole huo­man­neet, että 50-lul­u­laisil­la ei ole enää eläkeputkea ja eläkesään­nöt ovat sel­l­aiset, että 50-luvul­la syn­tyneen on roikut­ta­va 65-vuo­ti­aak­si saad­kseen sääl­lisen eläk­keen eli pahim­mas­sa tapauk­ses­sa 8 vuotta.

  Avo­vankikin on vapaampi kuin ikään­tynyt työtön

 16. “Mikä tässä on erona? Se, että tämä tuki toimii myös keikkatyössä, kos­ka se ei vaa­di byrokratiaa.”

  Kumpiako on enem­män: byrokra­ti­as­ta kär­siviä vai siitä riip­pu­vaisia. Jälkim­mäisil­lä (virkamiehillä ja koko koneis­tol­la) on var­masti kovem­pi vipu­voima, kun byrokra­t­ian purus­ta hiiskutaan.

  Jokaiselle byrokra­ti­as­ta elan­ton­sa naut­ti­valle pitäisi antaa porkkanaksi kaksinker­tainen perus­tu­lo, jos kek­sivät keinon, miten tekevät oman hom­mansa tarpeet­tomak­si ja muiden elämän samal­la helpommaksi.

  Sinäl­lään itse aja­tus perus­tu­losta ja tämä esimerk­ki sen havain­nol­lis­ta­jana on enem­män kuin hyvä.

 17. nimi on kirjoitti:
  “Tarkoitit: almut ovelta? Sil­lä sama­pa se on, mihin mak­su­vä­li­neeseen ne kytketään. Tyhjäk­si litkimääsi viinip­ul­loon tai kolikoi­hin, joi­ta pul­lo­jen sijaan voisit paiska­ta kohmelos­sasi porraseteen”

  Nyt pul­lon kerääjät kaivel­e­vat pul­lot roskik­sista kepeil­lä ja koukuil­la. Minä ajat­te­len että hei­dän olisi mukavampi noutaa ne pul­lot ihmis­ten kotiovil­ta ehjinä ja siis­teinä. Sinä siis halu­at pitää hei­dät roskisdyykkareina.

 18. Oman itsen­sä her­ra, var­tioi ja kokee ja suo­jelee revi­ir­iään, joskus kokeilee sen rajo­ja. Met­sästää, kokee pet­tymyk­set ja onnet. Mieli täyn­nä odotus­ta, pet­tymys­tä ja iloa.

  Ai te halu­at­te tämän tyypin töi­hin vai?

  Tun­net­teko te henkilöko­htais­es­ti yhtään pul­lo­jenkerääjää? Minä tunnen.

 19. Tuo Mirkan jut­tu on kyl­lä täyt­tä Kafkaa. Val­tio, eli me veron­mak­sa­jat, saa mak­saa siitä verora­hoil­la että Mir­ka tekee töitä yksi­tyisessä yri­tyk­sessä, mut­tei saa mak­saa samaa raa­ha siitä että hän tuot­taa verovaroin rahoitet­tu­ja palvelui­ta. Täh!?

 20. Ai niin. Mark­ka-ajan viimeis­inä vuosi­na tun­te­mani kerääjä ker­toi ansait­se­vansa täl­laisel­la toimin­nal­la vuodessa noin 40 000 mk.

 21. Keskustelijoille luet­tavak­si tässä on se Voima-lehdessä ole­va Osmon haas­tat­telu: http://www.voima.fi/content/view/full/2912

  Aivan lois­tavaa kom­ment­tia. Kiitos rehellisyy­destäsi, Osmo. Tuos­ta selviää hyvin mik­si Sata-komitea ei saa mitään järkevää aikaisek­si ja myös miten huono tilanne meil­lä oikeasti sosi­aalipoli­itikan sar­al­la on. Voi hyvinkin olla että tämä laman seu­rak­se­na sosi­aalisek­to­ril­la tulee todel­la rumaa jälkeä.

 22. “Ei kai niitä pul­lo­ja tarvitse pitää “almuina”, jos joku ne mielel­lään kerää? Siinä on aikamoinen vai­va viedä pul­lo­ja kaup­paan, meil­läkin kerään­tyy kauheat kasat pikku hil­jaa, kun ei yksit­täistä pul­loa tule vietyä.”

  Aivan kaikel­la kun­nioituk­sel­la; oletko var­ma tuos­ta “mielel­lään” ‑argu­men­tis­tasi?

  “Jos olisi joku palvelu, että pul­lot haet­taisi­in vaik­ka pos­ti­laatikon tai rap­pukäytävän vier­estä, siitä hyö­ty­i­sivät molemmat.”

  Siis sinä ja vaimosi?

  “Lisäk­si siihen liit­tyy kyl­lä käytän­nön ongelmia, kuten se, että jos pul­lo­ja olisi paljon yhdessä paikas­sa, lapset jne. hak­i­si­vat ne, pul­lonkerääjien kesken voisi tul­la jotain kärhämää (Tam­pereel­la mum­mot keräävät pul­lo­ja ja heil­lä on omat “revi­irin­sä” joi­ta vahdi­taan hyvin tarkkaan).”

  Huh. Koko viestisi olikin jäynä, johon menin. Vai oliko sittenkään?

 23. Minä tun­nen myös pullonkerääjän. 

  Hän on siivoo­ja, joten ei “vaikeasti työl­listyvä”, kos­ka on työssä. Ker­too saa­vansa kesäkaudel­la noin parisa­taa kuus­sa lisuket­ta huonoon palkkaansa parin tun­nin päivit­täisel­lä iltakierroksella. 

  Koko aloi­tus oli taas niin ällöt­tävän elit­isti­nen: “en vie koskaan pul­lo­ja Alkoon, olen hyvä ihmi­nen ja jätän ne vähäo­saisille, vieläpä muovi­pus­sis­sa roskik­sen viereen, ettei syr­jäy­tyneen raukan tarvitse poimia niitä lasinkeräyk­ses­tä”… että en oikeas­t­aan edes aikonut tähän keskustelu­un osal­lis­tua, mut­ta tuli­pa­han nyt osallistuttua.

 24. Sel­l­ainen mit­tari, jol­la roska­pos­tin levit­tämi­nen on kier­rä­tyk­sen tehostamista “tuot­tavam­paa” työtä on niin vinoutunut, etten oikein kek­si sem­moi­selle mitään järkevää käyttöä.

 25. KMH,

  Mitähän eri­tyisen rehellistä on epäon­nis­tut­tuaan omas­sa työssään sysätä syy tois­t­en niskoille? 

  Osmo oli paalu­paikalla Sadas­sa ja mitään järkevää ei perus­tur­va­jaos­tossa saatu aikaan.

 26. En nyt ymmär­rä, mitä ongel­maa siinä on. Joko ne pul­lot kerätään tai sit­ten ei. Ketään ei pakote­ta, joten joku tekee sitä mielel­lään, siis mielu­um­min kun on tekemättä.

  Jos joku toinen mielu­um­min vie pul­lon pois kuin on viemät­tä ja minä taas mielu­um­min olen viemät­tä, niin vai­h­ta­mal­la roole­ja molem­mat hyö­tyvät. Tässä ei pitäisi olla mitään kauhean vaikeaa.

  Isoäi­ti­ni on vienyt min­ut lapse­na kak­si ker­taa ulko­maille pul­lo­jenkeru­us­ta saamil­laan lisäansioilla.

 27. Kyl­lä se on juuri niin kuin sinä Osmo kir­joi­tat. Keikkatöistä pitäisi jäädä enem­män käteen ja samanaikaises­ti pitäisi voi­da saa­da tukea. Sil­lä taval­la pul­lonkerääjää kan­nuste­taan tekemään keikkoja. 

  Työt­tömien sovitel­tu päivära­haku­vio pitäisi saa­da mak­su­jen suh­teen toimi­vak­si. Sil­lä taval­la päästet­täisi­in osa työt­tömistäkin töihin.

  Vas­taavasti eläkeläisille pitäisi tehdä helpok­si tehdä keikkatöitä tulev­ina vuosi­na, kun työvoiman määrä läh­tee laskuun.

 28. Tässä on var­maan se aja­tus että jotkut asi­at ovat niin nöyryyt­täviä ettei kenenkään pitäisi joutua niitä tekemään. Esimerkik­si roskis­dyykkaami­nen, jon­ka piiri­in pul­lo­jen keräi­ly kuuluu.

  Ja mitä nopeam­min tähän maa­han saadaan perus­tu­lo nykyisen absur­din ja itseään tor­pe­doivan tukivi­idakon paikalle, sen parem­pi. Sitä vas­tuste­taan aivan kum­mallisil­la argu­menteil­la — ikäänkuin siitä aiheu­tu­isi val­ta­vat lisäkus­tan­nuk­set vaik­ka tarkoi­tus on tehdä juuri samaa asi­aa mitä jo nyt tehdään vähem­mäl­lä paperin­si­irte­lyl­lä — vaik­ka ain­oat todel­liset häviäjät oli­si­vat suo­jatyöl­lis­te­tyt virkamiehet.

  Ja Björkille: pait­si että eri­lais­ten palkko­jen, tukien, vero­jen ja avus­tusten keskinäis­ten riip­pu­vuuk­sien selvilleot­ta­mi­nen alkaa olla nykyään jo aidosti todel­la vaikeaa, tietyssä tilanteessa ole­vaa ihmistä ei yksinker­tais­es­ti enää kiin­nos­ta paljonko hän saa mis­täkin rahaa, vaik­ka henk­i­nen kap­a­siteet­ti talouden­pitoon riit­täisikin. Esimerkik­si henkko­ht kunn­ian rippei­den säi­lyt­tämi­nen voi painaa vaa’as­sa val­tavasti enem­män. Tätä voi tietysti olla talousti­eteil­i­jän mah­do­ton ymmärtää, sil­lä sille alalle hakeu­tuu vain porukkaa joka rakas­taa rahaa yli kaiken.

 29. TM: En nyt ymmär­rä, mitä ongel­maa siinä on. Joko ne pul­lot kerätään tai sit­ten ei. Ketään ei pakote­ta (nips)

  Jos joku dyykkaa roskik­sia, hänet on toden­näköis­es­ti muuten surkea talousti­lanne pakot­tanut siihen, kos­ka roskisten dyykkaami­nen on nöyryyt­tävää. Elos­s­apysymi­nen ei ole ilmaista ja jos tip­puu tukien väli­in, rahat vuokraan ja ruokaan on yksinker­tais­es­ti pakko raapia jostain. Tämä on funk­ti­oltaan aivan sama kuin aseel­la uhat­en pakot­ta­mi­nen, ja oikeis­ton käsit­tämät­tömim­pänä piir­teenä pidän sitä että hei­dän mielestään tätä ei ilmeis­es­ti tapah­du tarpeek­si usein.

  Vaik­ka tietysti poikkeuk­si­akin aina on. Eräs kokopäivä­työssä ole­va eksen­tri­nen kaveri­ni eli noin vuo­den keräämäl­lä van­hen­tunei­ta ruokia tavarat­alo­jen roskik­sista ilmeis­es­ti vain todis­taak­seen että sekin onnis­tuu. Mut­ta hän on ns. outo eikä sovel­lu yleisek­si säännöksi.

 30. Jotkut tun­tu­vat kuvit­tel­e­van, että sosi­aalipum­me­ja ovat ensisi­jais­es­ti nämä roskidyykkar­it tai yhteikun­nan laidal­ta aiko­ja sit­ten tipahtaneet.

  Henk. koht. lis­tai­in pum­mien kär­keen esim. töisä käyvät per­heti­eto­jaan tukien saamisek­si väären­tävät tai asuin­paikoil­laan keplot­tel­e­vat, kuten Katainen kuluko­r­vauk­sis­saan. Nämä eivät vält­tämät­tä teknis­es­ti tee mitään väärää mak­si­moidessaan oman etun­sa, mut­ta hävit­tävät oman moraalisen poh­jansa hyö­dyn­tämäl­lä poraan­reik­iä ja häm­men­tävän usein samanaikaises­ti kri­ti­soimal­la ns. hyv­in­voin­ti­val­tion kukkarol­la kävijöitä.

  Niil­lä, jot­ka ovat syr­jäy­tyneet ei vält­tämät­tä ole kiin­no­tu­ta ja ener­giaa mak­si­moi­da yhtään mitään. Mis­tä seu­raa hel­posti mihinkään tekemiseen tur­tu­mi­nen ja syrjäytyminen.

  Kiitos Osmolle tämän asian jatku­vas­ta eil­lä pitämisestä.

  Yksi tähän suo­ranais­es­ti liit­tymätön asia on, että eikö vähä­varaisille voitaisi jakaa pikku sum­mal­la liikun­taseteleitä? Aktivoisi ja edesaut­taisi ter­veyt­tä. Mon­et pien­im­mil­lä tuloil­la elävät eivät kat­so voivansa käyt­tää rahaa liikku­miseen, ja etenkin talvi­saikaan liikun­ta saat­taa jäädä melko vähälle. Tästä saat­taa jälleen syn­tyä niitä kus­tan­nuk­sia, jot­ka oli­si­vat ennal­taehkäisyä korkeampia.

 31. Vas­taavasti eläkeläisille pitäisi tehdä helpok­si tehdä keikkatöitä tulev­ina vuosi­na, kun työvoiman määrä läh­tee laskuun.

  Miten sitä vielä voisi helpot­taa? Jos on päässyt van­hu­useläk­keelle, saa ansai­ta palkkat­u­lo­ja niin paljon kuin halu­aa ilman että eläke pienenisi. On päin­vas­toin ongel­ma, että henkilö, joka päät­tää olla töis­sä 68-vuo­ti­aak­si, mak­si­moit tulon­sa jäämäl­lä töistä 63-vuo­ti­aana, otta­mal­la eläk­keen ja jatka­mal­la työn­tekoa saaden siis sekä eläket­tä että palkkaa. Lop­ulli­nen eläke jää vähän pienem­mäk­si, joten pitkään elävälle naiselle tämä ei kan­na­ta, mut­ta miehille yleen­sä kannattaa.

 32. sole­noi­di: No enhän minä nyt ole ollenkaan väit­tänyt, etteikö kun­nia tai oma­nar­von­tun­to painaisi vaa’as­sa, kun ihmi­nen pohtii val­in­to­jaan. Minähän juuri väitän, että me kaik­ki (niin köy­hät kuin rikkaatkin) yritetään elää mah­dol­lisim­man hyvin niiden rajoi­tusten mukaan mitkä meil­lä on. Jos joku elää parem­min jät­tämäl­lä pul­lot keräämät­tä, niin mikäs siinä. Kuitenkin jos joku halu­aa näitä pul­lo­ja kerätä, niin sekin on ihan yhtä ok.

  Pul­lo­jen keräämi­nen ei ole itsessään nöyryyt­tävää. Riip­puu ihan siitä miten siihen itse suh­tau­tuu. Siinä ei ole mitään väärää, että hengis­sä pysyäk­seen ihmiset joutu­vat tekemään työtä. Pul­lo­jen kerä­tys (tai vaik­ka roskis­dyykkaus) ei ole sen huonom­pi tapa kuin muutkaan pitää itsen­sä hengissä.

  Perus­tu­losta olen kanssasi samaa mieltä.

  “Tätä voi tietysti olla talousti­eteil­i­jän mah­do­ton ymmärtää, sil­lä sille alalle hakeu­tuu vain porukkaa joka rakas­taa rahaa yli kaiken.”

  En tiedä nyt viit­taako tämä min­u­un, mut­ta älähdän nyt silti. Sinä et tiedä mitään amma­tis­tani, koulu­tuk­ses­tani, etkä rakkaut­eni kohteista, joten pidät­täy­dy spekuloinneista.

 33. Jos perus­tu­lon olisi keksinyt jom­pikumpi suurem­mista hal­li­tus­puolueista, se olisi luul­tavasti jo toteutet­tu. Puolue­poli­ti­ikan tärkeim­pänä tavoit­teena ei vaiku­ta ole­van mikään yleinen hyvä, vaan oman viiteryh­män etu­jen ajami­nen ja muiden väheksymi­nen oman ase­man parantamiseksi.

 34. Ville, just näin. Kaik­ki puolueet tässä maas­sa on perustet­tu jonkin kan­natet­ta­van ihanteen ajamisek­si (pait­si RKP) ja kaik­ki van­hat puolueet ovat joskus saa­neet jotain hyvää aikaan (pait­si RKP), mut­ta tiet­tyyn ikään ehdit­tyään ne muut­tuvat kartelleik­si joiden ain­oa tarkoi­tus on ylläpitää omaa val­taansa, kansas­ta viis.

  Sel­l­ainen puolue joka 1) tosis­saan yrit­täisi paran­taa tätä maa­ta ja 2) tajuaisi että ongel­mat kuu­luu ratkaista eikä piilot­taa, saisi ääneni maail­man tap­pi­in saak­ka, mut­ta sel­l­aista ei vain tun­nu ole­van. Itse vaa­pun Per­su­jen ja Vihrei­den välil­lä, kah­den näen­näis­es­ti vas­takkaisen puolueen joil­la on yhteistä se että kum­mas­sakin on muu­ta­ma fik­su real­isti ja iso lau­ma juntteja/liimahippejä jot­ka eivät mielestäni mitenkään kuu­lu samaan porukkaan em. real­istien kanssa.

  Olisiko aika herät­tää uudelleen henki­in Nuor­suo­ma­laiset? Olen saanut sel­l­aisen kuvan että jos Osmo, Kasvi ja Hal­la-aho lukit­taisi­in samaan kahvi­huoneeseen muu­ta­mak­si tun­niksi her­rat löytäi­sivät paljonkin yhteistä. Jät­täisitte ne ääliöt taak­senne ja perus­taisitte sel­l­aisen puolueen jota kehtaa äänestää.

 35. Aika hyvä esimerk­ki tämä pul­lo­jut­tu. Myös Voiman haas­tat­telu oli asi­api­toista, joskin surullista luettavaa.

  Mar­jo­jen ja sie­nien poim­imi­nen on muuten täysin vero­ton­ta ja vapaa­ta tuloa ja jotkut työt­tömät tekevätkin sil­lä erit­täin hyviä tile­jä kesän pari­na kuukaut­e­na. Tiuk­ka työ­moraali tuot­taa jopa 10000e verot­toman tilin kesäl­lä, riip­puen tietenkin sados­ta, omista kyvy­istä ja työpäivän pitu­ud­es­ta. Tämä verot­to­muus on tietenkin ehdot­toman järkevä jär­jeste­ly, kos­ka nor­maali­na ansio­tu­lona verot­taen hom­mas­ta ei jäisi käteen kerääjälle juuri mitään, jol­loin se jäisi tekemät­tä. Jostain syys­tä tätä asianti­laa ei kri­ti­soi­da mitenkään, mut­ta vas­taavaa ajat­telua ei ilmeis­es­ti saisi ulot­taa muuhun työhön.

  Jaoin itse main­ok­sia use­am­man vuo­den ajan 1990-luvun puo­livälis­sä. Olin varsin nopea ja olin opti­moin­ut jakopi­iri­ni sijait­se­maan koti­ni vier­essä. Pystyin pyöräl­lä kul­jet­ta­maan suuren määrän main­ok­sia ker­ral­la. Laskin saa­vani silti tun­tipalkkaa selvästi alle tuol­loisen min­imi­palkan, joka oli muis­taak­seni noin 24mk/tunti, mut­ta nykyra­haan diskon­tat­tuna sain var­masti noin 4–5e/tunti. Alaikäiselle se oli ihan kelvolli­nen tun­tipalk­ka, etenkin kun siitä ei mak­set­tu val­tion­vero­ja (kokon­aisan­siot vuodelta jäivät alle pien­im­män verotet­ta­van tulon).

 36. Pul­lonkerääji­in pääsee tutus­tu­maan parhait­en Alkos­sa, joten suosit­tele­maan ajan viet­toa viinamyymälässä. Siel­lä myös selviää, mik­si kyseiset tyyp­it eivät jaa niitä main­ok­sia, vaan kiertelevät pul­lo­jen perässä. Yleen­sä he eivät pysty sitou­tu­maan esim main­os­ten­jakoon oman vaikean tilanteen­sa takia. Pul­lo­jen keräys on vapaa työ, jota voi tehdä, vaik­ka välil­lä sekoilee. Surullista tietysti.

  Osa kerääjistä tietysti tekee muu­takin esim siivoaa ja osa har­ras­taa pelkkiä keräyskeikko­ja vaikka­pa vapun ja uuden vuo­den aikoi­hin, mut­ta iso osa on tätä vaikeasti työl­listyvää ja monion­gel­maista porukkaa.

 37. “Pul­lonkerääjä” ei useim­miten kerää pulloja.

  Useim­miten tämän­päivän “pul­lonkerääjään” tör­mää vaik­ka tul­li­jonos­sa, jos­sa hän odot­taa suomeen­pääsyä jer­ry, votun ja röökin kanssa. Tai sit­ten “pul­lonkerääjä” on vai­h­tanut tyhjät pul­lot täysi­in kukkaruukkuihin.

  Sosi­aal­i­tur­vaa täy­den­netään monin eri tavoin.

 38. Tääl­lä Laut­tasaa­res­sa olen joskus ihme­tel­lyt kave­ria, joka pitkän vavan kanssa tökkii syvää jätesäil­iötä. Pienta­reel­la näkyy jo saal­ista: pari-kolme laival­ta ostet­tua pan­ti­ton­ta pul­loa. Ajan­hukkaa siis kaikki.

  Sää­lik­si käy.

  Alko on aivan lähel­lä, kau­pat samoin. Kuka ihme kehtaisi nykyään kuska­ta pul­lon­sa jät­teisi­in, kun meitä jo vuosikymmenet on opetet­tu palaut­ta­maan ne kaup­paan? Enpä siis tiedä ketään, joka ei veisi omi­aan itse kierrätykseen.

  Lai­hoik­si taita­vat jäädä pul­lon­tonki­jan tien­estit nykyään!

  “Val­is­tuk­sen vika!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.