Pysäköintipolitiikan hahmottelua

Helsin­gin pitäisi kaavoit­taa pysäköin­tipaikko­ja uusille asuinalueille tarvet­ta vas­taavasti, mut­ta jät­tää pysäköin­ti­laitosten toteut­ta­mi­nen yksi­ty­isille yri­tyk­sille tai taloy­htiöi­den muo­dosta­malle pysäköin­ti Oy:lle, joka rahoit­taisi paikat myymäl­lä tai vuokraa­mal­la ne. Toinen vai­h­toe­hto on, että kaupun­ki korot­taa merkit­tävästi asukaspysäköin­nin mak­su­ja ja tukee näin saaduil­la tuloil­la uusien pysäköin­ti­laitosten rakentamista.

Talousti­eteis­sä opete­taan, että jos yhteiskun­ta antaa min­ulle hyödyk­keen, jon­ka tuot­ta­mi­nen mak­saa 30 000 euroa mut­ta jota minä pidän vain 10 000 euron arvoise­na, syn­tyy 20 000 euron hyv­in­voin­ti­tap­pio, ellei asi­aan liity ulkoisia hyö­tyjä tai eri­ty­istä sosi­aal­ista näköko­htaa, kuten arvioidaan liit­tyvän koulu­tuk­seen ja terveydenhuoltoon.

 Tämä peri­aate pitäisi pitää mielessä, kun suun­nitel­laan Helsin­gin pysäköin­tipoli­ti­ikkaa. Hyväksyn peri­aat­teen, että asukkail­la tulee olla mah­dol­lisu­us autopaikkaan, mut­ta minus­ta hei­dän on osoitet­ta­va tarpeen voimakku­us sil­lä, että suos­tu­vat mak­samaan paikas­ta täy­den hin­nan. Kos­ka pysäköin­tipaikan hin­ta uusil­la alueil­la ylit­tää roimasti auton hin­nan, riskinä ovat huo­mat­ta­vat hyv­in­voin­ti­tap­pi­ot, jos paikat pakko myy­dään asun­non mukana ja jos paikan nimel­lisenä vuokrana on pieni mur­to-osa todel­lis­es­ta kustannuksesta. 

 Opti­maalises­sa pysäköin­tipoli­ti­ikas­sa kaupun­ki kaavoit­taa paikko­ja olete­tun tarpeen ver­ran vaik­ka vähän yläkant­ti­in, mut­ta ne toteutetaan vas­ta sitä mukaa, kun mak­savaa kysyn­tää ilmenee.

 Esimerkik­si Jätkäsaa­reen siis kaavoitet­taisi­in pysäköin­tipaikko­ja suun­nitel­lun normin mukaan (autopaikka/115 k‑m2) mut­ta ne toteutet­taisi­in vas­ta, kun mak­sa­ja on löy­tynyt. Uskoisin, että noin 40 000 euron hin­ta hillit­sisi kysyn­tää tehokkaasti.

 Van­hoil­la alueil­la tämä poli­ti­ik­ka on ongel­mallista, kos­ka kaupun­ki antaa asukkaiden pysäköidä kadun­var­res­sa sym­bol­ista kol­men euron kuukausi­mak­sua vas­taan. On selvää, ettei kovin moni halua mak­saa laito­spaikas­ta, jos oven eteen voi pysäköidä ilmaisek­si. Toisaal­ta asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sia on myön­net­ty 31 000, vaik­ka paikko­ja on vain 19 000. Sik­si on ymmär­ret­tävää, että uud­is­raken­nuk­sia halu­taan velvoit­taa rak­en­ta­maan paikko­ja, jot­ta epä­suhde ei enää tästä pahenisi. Ihmette­len ettei kukaan kiin­nitä huomio­ta siihen ilmeiseen epä­tasa-arvoon, joka uusien ja van­ho­jen kiin­teistö­jen välil­lä tässä on.

 Tehot­tomana kom­pro­missi­na, joka olisi kuitenkin nykyti­laa selvästi parem­pi, voisi olla, että kaupun­ki nos­taisi asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sen hin­nan vaikka­pa kym­menker­taisek­si — siis 30 euroon kuukaudessa. Kos­ka paik­ka oven edessä ei oikeas­t­aan saisi olla halvem­pi kuin kaukana pysäköin­tilu­o­las­sa, oikea hin­ta olisi ehkä 150 euroa kuus­sa, mut­ta myön­nän tämän epärealistiseksi.

 Esit­tämäni koro­tus toisi kaupun­gin kas­saan 10 miljoon­aa euroa vuodessa. Se riit­täisi parin­sadan pysäköin­tipaikan rak­en­tamiseen vuosit­tain, jos ole­tamme, että paikan rak­en­tamisen ole­mas­sa ole­vaan kan­taan mak­saisi 50 000 euroa. Tämä esi­tys ei toteu­ta sitä vaa­timus­ta, että asukkaan tulee kokea paik­ka niin tarpeel­lisek­si, että on valmis mak­samaan siitä kus­tan­nuk­sia vas­taa­van hin­nan, mut­ta olisi se edes askel oikeaan suuntaan.

Huo­mau­tan, että suun­nit­te­len val­tu­us­toaloitet­ta asi­as­ta ja tulen käyt­tämään kor­vauk­set­ta hyväk­seni esitet­täviä kommentteja.

45 vastausta artikkeliin “Pysäköintipolitiikan hahmottelua”

 1. Merkit­täviä asioi­ta. Pere­htymät­tä kaik­keen asi­aan liit­tyvään kom­men­toin pari yksi­tyisko­htaa ihan tuoreeltaan: 

  Kaukaisem­mal­la pysäköin­tilu­o­lal­la on seu­raavia raha­nar­voisia etu­ja suh­teessa läheisem­pään asukaspysäköin­tipaikkaan kadunvarressa:
  — suo­jaisu­us: sääolo­suh­teet kuten lumi, haal­is­ta­va aurinko, puiden mahlat ja lin­nut eivät piinaa auton peltejä
  — tur­val­lisu­us: ohikulke­vat huli­gaan­it ja ros­mot eivät uhkaa autoa
  — läm­pö: useim­mis­sa luolis­sa läm­pöti­la pysyy nol­lan yläpuolel­la, mikä pois­taa kylmäkäynnistysongelmat

  Tämän val­os­sa kadun­var­sipysäköin­nin hyöt­yarvoa ei voi mita­ta pelkäl­lä etäisyy­del­lä. Mon­et kan­takaupun­gin asuk­it ovat han­kki­neet kalli­ita auto­talle­ja ver­rat­en kaukaakin sen sijaan, että käyt­täi­sivät läheisiä kadunvarsipaikkoja. 

  Tämä on kokon­aan toinen asia: Yksi­tyisen ja tietysti julkisenkin rahan pysäköin­ti­laitok­si­in pitäisi lail­la määrätä pakol­lisek­si jär­jestää samaan tilaan hyvin suun­nitel­tu­ja ja luk­i­tuk­sen mah­dol­lis­tavia pyörä­parkke­ja ainakin 10 % autopysäköintikapasiteetista. 

  Lie­nee hyvin tiedos­sa, että mon­et ostoshel­vetit ja tavarat­alot tar­joa­vat asi­akkailleen ilmaista läm­mintä ja var­tioitua hal­lipysäköin­tiä ja sitä kaut­ta tulon­si­ir­toa autoil­i­joille. Samaan aikaan pyörien pysäköin­ti on kiel­let­ty jois­sain näistä auto­halleista. Ensin­näkin tämä edis­tää yksi­ty­isautoilua ja sotii räikeästi kun­nan ja val­tion pyöräi­lyn kaksinker­tais­tamiso­hjel­maa vas­taan. Sik­si pysäköin­ti­laitok­set pitäisikin velvoit­taa huomioimaan asian­mukaises­ti myös pyöräil­i­jöi­den pysäköintitarpeet.

 2. 36 euron vuosi­mak­su mah­dol­lisu­ud­es­ta (ei siis var­mas­ta p‑paikasta) asukaspysäköin­ti­in on aivan kus­tan­nuk­sia vas­taa­va. Luvan käsit­te­ly ja laminoin­ti sekä pos­ti­tus tullee kate­tuk­si tuol­la sum­mal­la. Asukaspysäköin­ti­tun­nus oikeut­taa, tois­tan oikeut­taa pysäköimään yhdel­lä vyöhyk­keel­lä, _jos_ vapaa paik­ka löy­tyy. Tois­tan. Jos vapaa paik­ka löy­tyy. Aina ei löy­dy ja mak­sus­ta­han ei saa palau­tus­ta vaik­ka palvelua ei voi­da taa­ta sovitusti. 

  Täl­läkin kadul­la, joka on tehty 1900-luvun alus­sa ei ole mitään merkit­täviä paran­nuk­sia tai ylläpi­toa vaa­ti­vaa tehty aikoi­hin. Väitän että autoni ei tuo­ta mitään meno­ja kaupungille kun se on pysäköi­tynä kadun var­teen. Ei mitään. Päin vas­toin tyhjän kadun­var­ren pitämi­nen olisi yhteiskun­nan varo­jen väärinkäyt­töä. Eikä sille kadun­var­relle oikein ole mitään jär­jel­listä hyö­tykäyt­töä edes näkyvis­sä, luku­unot­ta­mat­ta tietenkin asukaspysäköintiä.

 3. Jätkäsaares­ta tuli mieleen, että sinne olisi help­poa toteut­taa pysäköin­ti­ta­lo sisää­na­jo­tien alku­un. Sin­nehän pääsee vain yhtä tietä, muis­taak­seni. Siihen pysäköin­ti­ta­lo mis­sä on ker­roksia sen mitä kaa­va sietää.
  Pitkäaikaista vakipaikkaa ja lyhyem­pää tarpeen mukaan.
  Tämä tietenkin kaatuu mon­eenkin asi­aan, kuten sitä ei ole vielä kaavas­sa, eivätkä tule­vat asukkaat suos­tu kuitenkaan käyt­tämään sitä. Eivätkä kävelemään koti­in p‑talosta.
  Sama kohtelu Kalaran­nan alueelle. Nämä kolmik­er­roksiset asukaspysäköin­ti­talot, mitä mm. tääl­lä Hert­toniemen­ran­nas­sa on, ovat jär­jetön­tä maapo­h­jan tuhlausta.

 4. Jotenkin tun­tuu, että OS halu­aisi lait­taa stadin rajoille totaalisen alue­pysäköin­timerkin ja sal­lia pysäköin­nin siis vain hyötya­joneu­voille ja niille, joil­la on paik­ka jos­sain parkki­talos­sa tai ‑luo­las­sa.
  Kaiketi noi­ta jut­tu­ja olisi pitänyt miet­tiä jo hiton kauan sit­ten. Nykyti­lanteessa tava­ton kiristämi­nen ja vaikeut­ta­mi­nen alkaa olla ainakin jotenkin kohtu­u­ton­ta. Uusil­la alueil­la voi tietysti jut­tu­ja kokeil­la. Teitä vihre­itähän on onnek­si niin paljon, että uudet asun­not var­maan menee kau­pak­si tom­mosil­la ajatuk­sil­la, jol­loin van­hoil­la alueil­la vapau­tuu autoil­i­joille käyp­iä asuntoja.
  Ehkä?

 5. Hei mik­si kaupun­gin pitäisi ylipään­sä kaavoit­taa pysäköin­tipaikko­ja tai jos niitä kaavoite­taan, niin mik­si niille pitäisi määrätä joku yläraja?

  Eikö parem­pi tapa olisi sal­lia niiden rak­en­t­a­mi­nen sitä mukaa kun tarvet­ta ilme­nee, ilman, että kaavoit­ta­jan täy­tyy arvail­la mikä tämä mah­dolli­nen tarve nyt ja tule­vaisu­udessa voisi olla?

  Vaikut­taa epä­to­den­näköiseltä, että kaavoit­ta­ja osaa opti­moi­da maankäytön (varsinkin maanalaisen käytön) parem­min kuin pysäköin­tiyrit­täjät ja pysäköi­jät vapail­la markki­noil­la. Eihän virkamiehet päätä meil­lä muit­tenkaan hyödykkei­den tuotan­toki­in­tiöistä, niin mik­si pysäköintipaikkojen?

  Kaavoit­ta­jal­la ei ole kan­nus­timia tehdä oikei­ta päätök­siä, kos­ka hän ei kan­na päätösten­sä seu­rauk­sia. Pysäköin­tiyrit­täjille ja maan­omis­ta­jil­la sen sijaan on voimakkaat kan­nus­ti­men rak­en­taa kysyn­tää vas­taa­va määrä autopaikkoja.

 6. ps. Eikö kan­nat­taisi mielu­um­min alen­taa vero­ja sil­lä 10 miljoon­al­la, kuin alkaa rak­en­ta­maan kaupun­gin rahoil­la pysäköin­tipaikko­ja? Jos raken­namme pysäköin­tipaikko­ja pysäköin­ti­mak­su­ista ker­tyneil­lä varoil­la, niin tämä tulon­si­ir­to autot­tomil­ta autoil­i­joille ei ikinä lopu.

 7. Tuol­la Osmon poli­ti­ikalla aje­taan ihmiset Van­hasen puutarhakaupunkimalliin.
  Eli asu­tus tulee pirstaloi­tu­maan yhä voimakkaammin.

  Nykyinne kaavoitus­toim­inta on muuten­klin kor­rup­toitunut­ta Hlesingis­sä ja maan hin­ta on nous­sut yhteiskun­nan toimen­piteil­lä taivaisiin.
  Asuin aikoinani Rovaniemel­lä ja siel­lä kaupun­ki ja maalaiskun­ta osti­vat raaka­maa­ta tai pakkol­u­nas­ti­vat sitä, jos pyyn­ti oli liian korkea.
  Kaavoit­ti­vat alueen ja myivät omakus­tan­nush­in­taan halukkaille.
  Kun­nat jakoi­vat tont­te­ja n 300 vuodessa, moninker­tais­es­ti Helsinki­in verrattuna.
  Minäkin ostin kak­si tont­tia ja rak­ensin kak­si omakotitaloa.
  Ton­tin sai n 1–2 kuukau­den pal­ka­lla, 5 km keskus­tas­ta, koko 700‑1200 m².

  Pääkaupunkiseudul­la virkamiehet ja poli­itikot ovat joko saamt­to­mia pilkun­vi­ila­jia tai raken­nus­li­ikkei­den palkkalistoilla .
  Maas­ta ei pitäsi olla pula, koko Suomen kansa mah­tuu asumaan 2000–5000 km 2 alueelle, omakoti­taloi­hin, jot­ka ovat 1000 m² ton­til­la ja silti suurin osa on tyhjää puistoa

 8. Kyl­lä asukaspysäköin­ti­mak­su­jen pitää olla vähin­tään samal­la tasol­la kuin asun­to­tont­tien käyvät vuokrat. 

  Fil­lari­ton: Vaik­ka autosi on vain parkissa kadun var­rel­la, on se tila muil­ta pois­sa. Siihen voisi esim lait­taa pyöräkaistan tai jalka­käytävän, ja kul­makup­pi­la voisi laa­jen­taa teras­si­aan nykyisen jalka­käytävän tilalle.

 9. Liian van­ha:
  Ehdo­tat Rovaniemen ratkaisua pk-seudulle vaik­ka aluei­den olo­suh­teet ovat täysin eri­laiset. Kas kun et ehdo­ta pk-seudun liiken­ner­atkaisu­ja Rovaniemelle (miltä kuu­lostaisi metro Korkalo­vaaraan?). Rovaniemel­lä riit­tää lääniä eikä siel­lä ole kum­moisi­akaan ruuhkia, pait­si teol­lisu­usalueen Pris­man läheisyydessä.

  Fil­lari­ton taas ei tajua taloud­es­ta mitään, joten täl­laiset tyyp­pi­en type­r­ät ja tietämät­tömät kom­men­tit voidaan jät­tää kokon­aan huomiotta.

 10. Autois­tu­mi­nen jatkuu, myös keskus­tas­sa. Olen seu­ran­nut läheltä kru­u­nun­hakalaisen talon asukas­rak­en­teen muu­tos­ta. Reilu kymme­nen vuot­ta sit­ten suurin osa siinä asuneista oli täti­ni kaltaisia autot­to­mia leskiä — osa melko isois­sa asunnoissaan.

  Tämän jäl­keen läh­es aina, kun asun­not ovat tulleet myyn­ti­in, niihin on muut­tanut auton tai kak­si omis­ta­va per­he tai pariskun­ta. Viimeisin oli juuri ennen joulua, kun eräs yri­tysjo­hta­ja muut­ti per­hei­neen taloon. Auto­ja heil­lä on kolme; isän­näl­lä, rou­val­la ja abipo­jal­la kaikil­la omansa.

  Auto­ton keskus­ta on siis utopi­aa. Sen sijaan pitäisi esimerkik­si juuri Kru­u­nun­haas­sa tehdä asun­tokaduista yksisu­un­taisia, jol­loin kadun toiselle puolelle voitaisi­in luo­da satamäärin vinopysäköintipaikkoja.

  Tiedän, että tämä kuu­lostaa kauheal­ta mon­en vihreän mielestä, mut­ta minus­ta se on vain tosi­a­sioiden tun­nus­tamista ja toisi toteutues­saan kaupunki­in viihtyvyyt­tä, kun parkkipaikkaa etsivien kort­teliral­li olen­nais­es­ti vähenisi.

 11. Ei tuo asukaspysäköin­nin hin­nan nos­t­a­mi­nen vielä riitä, ongel­ma ei ole ain­oas­taan mak­su­ta­so vaan vielä enem­män mak­sun rakenne. Hal­lipysäköin­nin pitäisi olla halvem­paa kuin pysäköin­ti maan pääl­lä, kos­ka paikko­jen etsimi­nen autol­la tuot­taa melua, päästöjä ja liikennettä.

  Ehdotan että pysäköin­ti muute­taan mak­sullisek­si kel­lon ympäri, sopi­va yötak­sa olisi esim. 20snt/tunti. Asukaspysäköin­ti­tun­nus taas toimisi alen­nuk­se­na tähän, tun­nuk­sel­la saisi pysäköidä esim. 10snt/tunti. Samoin liikkeille tulisi luo­da jonkin­lainen alen­nus­mekan­nus­mekanis­mi, eli vaik­ka kivi­jalka­kau­pal­la on yksi kpl asukaspysäköini­tun­nuk­sia jol­la se voi hyvit­tää puo­let yhden asi­akkaan pysäköintimaksusta.

  Täl­lä jär­jeste­lyl­lä saataisin lyhen­nyt­tyä pysäköin­ti­aiko­ja sekä vähen­net­tyä pysäköivien auto­jen määrää, jot­ka yhdessä vapaut­taisi­vat huo­mat­ta­van määrän paikko­ja. Kas­va­neet tulot taas käytet­täisin seu­raaval­la taval­la: sub­ven­toitaisi­in suo­raan avoin­ta hal­lipysäköin­tiä per tun­ti ja yleis­es­ti, mah­dol­lisuuk­sien mukaan ostet­taisi­in taloy­htiöi­den ja yri­tys­ten parkkipaikko­ja yleiseen käyt­töön, ja rahoitet­taisi­in liityntäpysäköintiä.

  Olen AB:n kanssa samaa mieltä, ei nyky­isil­lä raken­nuskus­tan­nuk­sil­la ole mitään tarvet­ta rajoit­taa yksi­ty­istä parkki­hal­lien louhintaa.

 12. “Tuol­la Osmon poli­ti­ikalla aje­taan ihmiset Van­hasen puutarhakaupunkimalliin.
  Eli asu­tus tulee pirstaloi­tu­maan yhä voimakkaammin.”

  Jos jou­tu­isin päivit­täin etsimään parkkipaikkaa kan­takaupungista mak­saisin mielel­läni euron päivässä siitä että tilaa saadaan edes vähän lisää kun pysyväis­säi­ly­tys­ro­mut saadaan ehdote­tul­la mak­sul­la pois­tet­tua. Jos vielä tuot­to kor­vamerk­itään niin että samaan paket­ti­in kuu­luu pysäköin­ti­laitos sil­loin täl­löin jon­nekin puolelle kaupunkia, niin en ihan hah­mo­ta kuka Osmon ehdot­ta­mas­sa jär­jestelyssä häviää. 

  Katu­ti­lan käyt­tö pysyväis­varas­ton­akin on edelleen täysin mah­dol­lista kuten täl­läkin het­kel­lä, mak­saa vain vähän enemmän.

 13. Päät­täjien, kuten Soin­in­vaaran, olisi hyvä huo­ma­ta, että asukaspysäköin­ti ei palvele pelkästään autoil­i­joi­ta, vaan koko kaupunkia. Se rauhoit­taa liikennettä.

  Eron huo­maa, kun seu­raa sel­l­aisen kadun liiken­net­tä, jos­sa on kak­si ajokaistaa, ja ver­taa sitä sel­l­aisen kadun liiken­teeseen, jos­sa toinen kaista on varat­tu esim. asukaspysäköin­ti­in. Ensik­si maini­tun kadun liikenne on aggres­si­ivista, ylinopeudet ja äkkinäiset kaistan vai­h­dot, jopa suo­jatei­den edessä, ovat yleisiä ja kil­pa-ajot tyyp­il­lisiä. Kaduil­la, joil­la pysäköin­ti sal­li­taan, ei täl­lainen ole mah­dol­lista. On jopa niin, että nopeusvalvon­ta on paljon helpom­paa yksi- kuin kak­si­a­jokaistaisel­la kadulla.

  Kan­takaupungis­sa ei tulisikaan olla mis­sään kah­ta ajokaistaa rin­nakkain (ellei toinen ole bus­sikaista). Asia on hel­posti hoidet­tavis­sa pysäköin­nin avul­la. On kysymyk­sessä nk. yleinen etu eikä vain helsinkiläis­ten autoil­i­joiden palveleminen.

 14. Olen joutunut sivusilmäl­lä seu­raa­maan use­an van­han espan­jalaisen kaupun­gin ahdinkoa auto­jen kanssa.
  Yhtä hyvää kaiken ratkai­se­vaa sys­teemiä ei tietenkään ole ei siel­lä eikä tääl­lä, mut­ta… jotain sen­tään voidaan tehdä.
  ‑katu­jen yksisu­un­tais­t­a­mi­nen, sil­loin kun se on mah­dol­lista. Vinopark­ki toiselle puolelle.
  ‑kadun toisen puolen muut­ta­mi­nen osit­tain pysäköin­tialueek­si illan ja yön aikana. Auto siis voidaan, ja se on pakko, ajaa osit­tain jalka­käytävälle kadun suuntaisesti.
  ‑kaupungi­nosan (sil­loin kun se on selkeästi eril­lään) automäärän rajoituk­set. Vaatii puomit ja valvon­nan, mut­ta toimii. Paras esimerk­ki tästä on Sloven­ian Piranis­sa. Näyt­tö­taulus­ta näki mon­tako autoa kaupungis­sa on sisäl­lä ja jos kiin­tiö oli täyn­nä sinne ei päässyt mil­lään puheel­la. Häly­tysajoneu­vot erik­seen ja huoltoli­ikenne mikä sekin oli ajal­lis­es­ti rajat­tu. (pul­la-auto ei päässyt sisään vaik­ka kuin­ka olisi leipä loppu)
  ‑mainit­se­mani alueko­htaiset pysäköin­ti­tor­nit. Näi­hin saisi jopa ne monien haikailemat läm­pöiset fil­lar­i­park­it helposti.

 15. Kaikille uusille alueille pysäköin­tipaikat tulisi rak­en­taa ton­teille, ei kaupun­gin maalle. Siten ne voidaan myy­dä osakkeina, tai sit­ten vuokrata.

  Asukaspysäköin­nin hin­ta on aivan liian alhainen, kos­ka siel­lä kan­nat­taa roikut­taa auto­ja kuukausi tolkul­la. Parem­pi olisi saa­da vähät parkkipaikat niiden käyt­töön jot­ka niitä tarvit­se­vat. Eli reilu koro­tus hin­taan. Aluk­si vaik­ka 12 ker­tainen korotus,eli kuukausi­mak­su, joka olisi vuosi­mak­sun suu­ru­inen. Reilu 30/kk on ihan kohtuu hin­ta pysäköin­nistä keskus­ta-alueel­la. Hin­nat voisi olla tietenkin mak­su­alue kohtaiset. Sivum­mal­la edullisemmat.

  Pysäköin­tivirhe­mak­su tulisi korot­taa järkeväk­si. Kaksinker­tainen kor­tus olisi lin­jas­sa joukkoli­ikenne tarkas­tus­mak­su­jen kanssa. Täl­lä het­kel­lä on hel­poin­ta ja halv­in­ta pitää autoa sakkopaikalla.

 16. Kuka uskoo, että Krunikan käm­pät eivät menisi kau­pak­si hyvään hin­taan, vaik­ka se kol­men auton per­he pää­ty­isikin parkkipaikko­jen puut­teesta johtuen muualle? Auto­jen ja liiken­teen vähyys voi olla myös asun­non arvoa nos­ta­va tekijä.

 17. “Kaikille uusille alueille pysäköin­tipaikat tulisi rak­en­taa ton­teille, ei kaupun­gin maalle. Siten ne voidaan myy­dä osakkeina, tai sit­ten vuokrata.”

  Voidaan pysäköin­tipaikat myy­dä osakkeina eril­lis­es­tä pysäköin­ti­laitok­ses­takin, mut­ta täl­löin menetetään paikko­jen käyt­töte­hokku­udessa. Sil­loin tuo paik­ka on pysyvästi varat­tu vain yhdelle autolle. 

  Tehokkain­ta olisi uusil­la asun­toalueil­la keskit­tää pysäköin­tiä paikkaan, jon­ka vieressä/läheisyydessä on myös työ­paikko­ja ja palvelu­ja, ja jot­ka tarvit­se­vat paikko­ja eri aikaan kuin asukkaat. Esimerkik­si Helsingis­sä on liityn­täpysäköin­nil­lä päällekkäi­s­paikko­ja sekä kau­pan ( Mel­lun­mä­ki, Hert­tonie­mi ) että asuntojen
  ( Puis­to­la )kanssa.

 18. Osmo: “…Kos­ka pysäköin­tipaikan hin­ta uusil­la alueil­la ylit­tää roimasti auton hinnan…”

  Tuo pitää paikkansa vain tilantes­sa, jos­sa paikko­ja on kaavoitet­tu liian vähän ver­rat­tuna tarpeeseen. Virheel­lis­es­ti valmis­tel­tu kaa­va mah­dol­lis­taa helpon rahan teon gryn­dereille asukkaiden kus­tan­nuk­sel­la. Mik­si rak­en­taa kah­ta auto­tal­lia, jos yhden voi myy­dä kah­den tallin hinnalla? 😀

  Näitä virheel­lisiä kaavo­ja on Helsingis­sä viime­vu­osi­na tehty run­saasti. On hyvä selvit­tää, mis­tä sään­nön­mukainen virhe johtuu? Onko se poli­it­tista tyh­myyt­tä vai ken­ties rahaa on liikkunut vääri­in taskui­hin. Joku syy vahin­gol­liselle toimin­nal­lle on.

 19. Pyöränie­mi ei tun­nu ymmärtävän, että pysäköin­ti mak­saa ihan oikeasti. Jos pysäköin­tipaikat sijoite­taan maan alle kalli­olu­o­laan, ei meneteä juurikaan raken­nu­soikeut­ta asun­noil­ta, mut­ta paikan louhimi­nen mak­saa yli 50 000 euroa paikalta.

  Tätäkin kalli­im­paa on maan­pin­nalle kaavoite­tut pysäköin­tipaikat. Vaik­ka ei olisi kyse mis­tään huip­puar­vokkaas­ta asun­toista, vaan raken­nu­soikeu­den arvo on vaikka­va vain 1000 €/m2, ja pysäköin­tipaikan kohdal­ta joudu­taan raivaa­maan viisiko­er­roksi­nen talo, maaneliön hin­naksi tulee 5000 €/m2 ja yhden paikan hin­naksi 150 000 €/m2

  Laito­spaikan hin­ta, maan hin­ta huomioiden, on noin 30 000–40 000 euroa, eikä se siitä halpene, että niitä kaavoite­taan enem­män. Tilanne on toinen Kuh­mossa, jos­sa maa­ta riit­tää haaskat­tavak­si maan­pin­nal­la pysäköintiin.

  Jos Pyöränie­mi uskoo, että pysäköin­tilu­olan rak­en­t­a­mi­nen on huiop­pukan­nat­ta­va bis­ness, mik­si hän ei pyri alalle kul­taa vuolemaan?

 20. “Rovaniemel­lä riit­tää lääniä eikä siel­lä ole kum­moisi­akaan ruuhkia, pait­si teol­lisu­usalueen Pris­man läheisyydessä.”

  Rovanie­mi oli ennen kun­tali­itok­sia erit­täin tiuhaan asut­tu alue, 33 km² alueel­la asui n 36000 asukas­ta eli tiheys oli suur­in­pi­irtein samaa luokkaa kuin Helsingissä .

  Alueli­itosten ja maalaiskun­nan yhdis­tämisen jäl­keen tilanne on tietysti eri , mut­ta asu­tus keskit­tyy edelleen tuolle samalle sup­pealle alueelle .

  Helsingis­sä maan hin­ta on vedätet­ty poli­it­tisen päätän­nän ja raken­nus­li­ikkei­den voimin ylös eikä sil­lä ole mitään tekemistä vapaiden markki­noiden kanssa.

  Kaupun­gin kaavoitus­mo­nop­o­lis pitäisi purkaa ja atyy­tyä vain yleiskaavaan, maan­omis­ta­jat hoitaisi­vat lop­un kaavoituksesta

 21. Liian van­ha kir­joit­ti 4.2.2009 kel­lo 20:01

  “Kaupun­gin kaavoitus­mo­nop­o­lis pitäisi purkaa ja atyy­tyä vain yleiskaavaan, maan­omis­ta­jat hoitaisi­vat lop­un kaavoituksesta”

  Niin… halpenisiko raken­nus­maa ja tulisiko kaavas­ta parem­pi kun sen tek­i­sivät maanomistajat.

 22. Osakkel­la tarkoitin sitä, että pysäköin­tipaikan viemä maa­nar­vo tulee kohdis­taa pysäköin­tipaikkaan, ei esimerkik­si talon kaikki­in neliöi­hin tai kunnallisveroon.

  Osakei­den myyn­ti on vain yksi tapa rahoit­taa maan­hin­taa ja raken­nuskus­tan­nuk­sia. Paikko­jen kuukau­sivuokrat ja tun­ti­hin­nat tulee sit­ten luon­nos­taan osakehinnoista.

  Tuos­sa en ottanut kan­taa onko pysäköin­tipaik­ka pysäköin­ti­talos­sa, maan­laises­sa laitok­ses­sa vai kadun varressa.

  Eri­lais­ten maanalais­ten paikko­jen rak­en­tamises­sa on ongel­mana se, että kaupun­ki tekee kun­nal­lisvero rahoil­la käyt­täjille “ilmaisia” pysäköin­tipaikko­ja ja näin estää myös pysäköin­ti­laitosten syn­tymistä. Kaavoituk­sel­la pyritään ratkaise­maan ongel­maa, määräämäl­lä velvoite rak­en­taa pysäköin­tipaikko­ja. Tämän velvoit­teen rasitus kohdis­tuu kaikki­in asun­toi­hin ja niiden hin­toi­hin, ei vain pysäköintipaikkoihin.

 23. Asian vier­estä.

  Kuinka­han tavalli­nen kansalainen voi elää opti­meil­lä ja keskiar­vo­ja osoittavilla
  lasken­to­jen avuilla.

  Josko Osmo lasken­nal­laan jatkaa kuten ken­ties jatkaa, niin koh­ta talvel­la Helsin­gin kaduilla
  asukkail­la on pääl­lään keskimääräis­es­ti läm­min muovipo­h­jainen tak­ki. Ei saa tak­ki olla liian kylmä eikä läm­min. Eikä saa olla niin, että minä itse tietäisin mil­laista takkia käyt­tää. Sil­lä voi olla niin, että min­un takissa on liikaa untu­via per mm2. Min­un untu­vat kun ovat pois toisen untuvista.

 24. Ilmeis­es­ti kaik­ki tääl­lä ker­ro­tut asi­at ova­toikein, mutta
  paljonko tavalli­nen kansalainen tukee junia/busseja jne vaikkei niitä käytä?
  Paljonko autoil­i­jat mak­sa­vat yleen­sä eri­laisia vero­ja val­ti­olle? Paljonko ei autoil­i­jat joutu­vat sit­ten kom­pen­soimaan autoil­i­joiden takia tehtäviä jut­tu­ja? Jotenkin kai tässä pitäisi huomioi­da yksi­ty­is/julki­nen- liikenne?
  Ymmär­rän, ettei jotain moot­tori­ti­etä raken­net­taisi vain julkiselle liiken­teelle, vai???
  Mik­si asun­to­ja ei myy­dä tyyli­in A euroa ilman parkkipaikkaa ja B euroa sen kanssa?
  Kukaan­han ei tietysti ostaisi B hin­taisia ja uskoisi kyl­lä paikan aina löy­tyvän jostain nurkilta.Hoida OS, että tule­vaisu­udessa uusil­ta taloil­ta ei vaa­di­ta niitä parkkipaikko­ja. Kuka tart­tee, hakee/maksaa. Kenenkään­hän ei ole pakko ostaa luukkua ilman p‑paikkaa, odot­taa seu­raavaa jut­tua, jos tulisi kohdalle.

 25. “Niin… halpenisiko raken­nus­maa ja tulisiko kaavas­ta parem­pi kun sen tek­i­sivät maanomistajat.”

  Nyt ongel­mana on , että toim­i­joi­ta on liian vähän ja ne kykenevät rak­ent­maan kartelle­ja. Tuol­laisil­la suuril­la aluer­ak­en­tamis­pro­jek­teil­la rak­en­t­a­mi­nen keskit­tyy muu­ta­mal­la suurelle toim­i­jalle , jot­ka kykenevät kor­rup­toimaan päättäjät.
  Jos alue pilko­taan pieni­in osi­in ja toim­i­joiden määrä saadaan nouse­maan, syn­tyy kil­pailua ja kor­rup­tio vähenee.
  Edellee ‚jos men­nään Rovani­men tapaiseen täysin hajautet­tuun malli­in niin rak­en­t­a­mi­nen keskit­tyy omakoti­taloi­hin ja antaa vai­h­toe­hdon liian kalli­ille ker­rostalo­rak­en­tamiselle se jos ker­rostalon kil­pail­i­jana on omakoti­ta­lo niin se pitää myös ker­rostalot ja niihin varatun maan hin­nat kohtuullisena.
  Ei Helsingis­säkään mitään ongel­maa ole rak­en­taa omakotitaloja.

  Aluet­ta Helsingis­sä on 850 km² ja 500 m² ton­teil­la siihen kuluu n 85 km² ja kun otet­tan väylät ‚puis­tot etec huomioon tarvi­taan n 150–200 km²

  Eli kysymys on poli­it­tise­ta tah­dos­ta , ei mahdollisuuksista.

  Kir­joi­tus­pöy­dän ääressä ikän­sä istuneen teo­reetikon on vain vaikea nähdä vaihtoehtoja

 26. “Pyöränie­mi ei tun­nu ymmärtävän, että pysäköin­ti mak­saa ihan oikeasti. Jos pysäköin­tipaikat sijoite­taan maan alle kalli­olu­o­laan, ei meneteä juurikaan raken­nu­soikeut­ta asun­noil­ta, mut­ta paikan louhimi­nen mak­saa yli 50 000 euroa paikalta.”

  Var­maan se mak­saa , jos raken­netaan liian tiheään ja rak­en­tamisoikeus pide­tään liian kalliina.

  En minäkään Van­hasen mallia kan­na­ta, mut­ta omakote­ja voi rak­en­taa tiuhaankin ja sil­loin kun­nal­lis­tekni­ikan kulut eivät ole juuri korkeam­mat kuin kerrostaloalueellakaan.

  Nyt on päädyt­ty tilanteeseen,joka ei tyy­dytä ketään: Helsin­gin rak­en­tamisen keskit­tämi­nen muu­ta­malle suuryrit­täjälle ja vai­h­toe­hdot­to­muus on johtanut kehit­telemään entistä kalli­impia ratkaisuja.
  Tämä ajaa ihmiset asumaan kaninkolois­sa tai muut­ta­maan Kepu­lan­di­aan kah­den auton loukku­un kun vai­h­toe­hto­ja ei näi­den välis­sä ole.

  Helsin­gin poli­ti­ik­ka ajaa myös tont­tein vuokrat taivaisi­in kun enää muu­ta­mal­la on varaa ostaa 150–200000 hin­tainen omakoti­tont­ti ja kaikkien vuokrahin­nat määräy­tyvät sit­ten näi­den promillen mak­sukykyisem­män mak­sukyvyn mukaan.

  Okset­taa vihrei­den ja kokoomuk­sen esit­tämä kaksi­naa­maisu­us tuos­sa sosi­aal­isu­udessa, he pyrkivät tekemään elämän han­kalak­si ja kalli­ik­si suurim­malle osalle kansas­ta eivätkä luo­ta, että ihmiset kykeni­sivät itse ratko­man ongelmansa.
  Esim 70–80-90-ja vielä 2000 luvul­lakin Rovaniemel­lä jokainen halukas kyke­nee ratkaise­man asun­to-ongel­mansa rak­en­ta­mal­la talo kohtuuhintaan.
  Esim tois­tu­vasti työt­tömänä olleet vai­moni suku­laiset rak­en­te­liv­at talon oma­l­ta ton­til­ta kaade­tu­ista puista ja pienistä työtuloista 

  Helsingis­sä siihen tarvi­taan val­ta­va koneis­to ja ihmi­nen ei voi juurikaan oma­toimisu­udel­la vaikut­ta­maan asiaansa

 27. MIVa, se että autoil­i­jat mak­sa­vat vero­ja on tässä yhtey­dessä irrel­e­vant­tia. Pysäköin­ti­mak­su on ohjaus­mak­su, se on tarpeek­si korkea sil­loin kun tarvit­se­va löytää paikan.

  Selvit­telin joskus sen asukaspysäköin­ti­mak­sun taus­taa, jos nyt oikein ymmärsin niin joskus 80-luvun alus­sa oli huoli että keskus­ta autioituu. Sil­loin ker­rostaloa­sun­to Laa­jasa­losa, Tapi­o­las­sa, tms. mak­soi enem­män kuin Töölössä neliöltä, ja täl­lä perustelti­in käytän­nössä ilmaista asukaspysäköin­tiä. Eli kyse oli keskus­ta-asun­to­jen arvon sub­ven­toin­nista. Tähän tuskin on nyky­hin­noil­la tarvetta.

 28. Liian van­ha: “Kaupun­gin kaavoitus­mo­nop­o­lis pitäisi purkaa ja atyy­tyä vain yleiskaavaan, maan­omis­ta­jat hoitaisi­vat lop­un kaavoituksesta”

  Mah­tavaa! Todellakin.

  Pekka Vitikainen:“Niin… halpenisiko raken­nus­maa ja tulisiko kaavas­ta parem­pi kun sen tek­i­sivät maanomistajat.”

  Halpenisi ja tulisi. Sen lisäk­si itse raken­net­tu tila halpenisi huo­mat­tavasti. Taval­laan­han kaavoitus­mo­nop­o­lin pois­t­a­mi­nen kas­vat­taa maan arvoa, kos­ka kaavoitus rajoit­taa maan käyt­töoikeut­ta. Toisaal­ta monop­o­lista luop­umi­nen toisi niin paljon raken­nus­maa­ta markki­noille, yhteen las­ket­tu vaiku­tus olisi var­masti maan hin­nan lasku.

  Liian van­ha kiin­nit­tikin ain­siokkaasti huomion­sa raken­nus­li­ikkei­den mah­dol­lisuuk­si­in vaikut­taa poli­it­tisi­in päätök­si­in. Niin kauan kuin kaavoitus­ta mikro­man­ageroidaan, niin raken­nus­li­ikkeil­lä on kan­nus­timet kor­rup­toi­da poli­itikko­ja ja kos­ka poli­itikot ovat ihmisiä siinä mis­sä me muutkin, heil­lä on kan­nus­timet edis­tää omia tavoit­teitaan, jot­ka ovat suun­nilleen yhtä itsekkäitä, kuin meil­lä muillakin.

 29. Kan­nat­taisin val­tu­us­tossa Soin­in­vaaran aloit­tei­ta. Jonkin­lainen kom­pro­mis­si noiden kah­den ehdo­tuk­sen välil­lä voisi olla hyvä. Ei kai ole tarkoi­tus, että nämä 31 000 asukaspysäköi­jää mak­sa­vat kokon­aisu­udessaan 200 uut­ta autopaikkaa, jot­ka sit­ten annetaan pois puoli-ilmaisek­si uusien talo­jen asukkaille? Toisaal­ta tun­tuu tosi­aan kohtu­ut­toma­l­ta, että uuden autopaikan osta­ja mak­saisi siitä vaikka­pa 50 000 euroa, jos van­han kiin­teistön asukas selviää muu­ta­mal­la kympil­lä vuodessa. (Vaik­ka oma taku­u­paik­ka on tietysti aivan eri jut­tu kuin pelkkä asukaspysäköin­tioikeus, johon ei liity var­muut­ta paikas­ta. Ja kuten yllä todet­ti­in, niin ei se kadul­la pysäköimi­nen aina hal­li­paikkaa voita, vaik­ka katu­paik­ka olisi aivan oven edessä.) Jonkin­laista tulon­si­ir­toa van­ho­jen kiin­teistö­jen autoil­i­jakaar­til­ta uudelle voisi siis harki­ta. (Samal­la tulisi enem­män aitoa tarve­hark­in­taa van­han kaartin sisälle.) Mut­ta pide­tään tämä hom­ma mah­dol­lisuuk­sien mukaan autoil­i­japorukan sisäisenä selvit­te­lynä: on älytön­tä, jos kaikkien uusien asun­to­jen ja muiden tilo­jen hin­taan automaat­tis­es­ti leiv­otaan sisään parkkipaikko­jen kustannuksia.

 30. HELSINGISSÄ ON 16.000 OMAKOTItALOA

  Vuon­na 1994 Helsingis­sä oli 15 695 omakoti­taloa eli liki­main yhtä paljon kuin Espoos­sa ja Van­taal­la kum­mas­sakin. Kuin­ka paljon löy­tyy tilaa enem­mille (Sipoon liitos­ta luku­unot­ta­mat­ta) en ota kantaa.

  Liian van­ha kirjoitti:

  “Aluet­ta Helsingis­sä on 850 km² ja 500 m² ton­teil­la siihen kuluu n 85 km² ja kun otet­tan väylät ‚puis­tot etec huomioon tarvi­taan n 150–200 km²”

  Helsin­gin kokon­aispit­na-ala on Wikipedi­an 686 km², mut­ta maat siitä on vain km²
  178. suurin 1.1.2008 186km²[1] ja 500 km² mer­ta, sisävet­tä 74 ha. (Wikipedia

  En ole kovin innos­tunut tekosaarista tai edes San­tah­mi­nan rak­en­tamis­es­ta. Kun talvi­aikaan kun­non puhuri tuulee Itämereltä, niin kyl­lä sil­loin tan­go merel­lä soi.

  Pitäkää mielesänne, että Engelin ( ja H.M. Keis­arin) Helsin­ki aikoinaan 1800-luvun alkupuolel­la raken­net­ti­in aivan ulkosaaristoon.

 31. onko pysäköin­ti­laitosten yksi­ty­istämi­nen vai­h­toe­hto asukaspysäköin­nin hin­to­jen nos­tamiselle, kuten OS kir­joit­taa? min­un näke­myk­seni mukaan nämä oli­si­vat pikem­min toinen toisi­aan täy­den­täviä toimen­piteitä. ken­ties asukaspysäköin­ti­tun­nuk­set voitaisi­in jatkos­sa vaik­ka huu­tokau­pa­ta. mitä näil­lä tuloil­la sit­ten tehtäisi­in? ehkä raho­jen lait­ta­mi­nen takaisin nelipyörähärdel­li­in on poli­it­ti­nen reali­teet­ti, mut­ta onko parkkilu­olien sub­ven­toin­ti se paras vai­h­toe­hto? ainakin yhdis­tet­tynä asukaspysäköin­tipaikko­jen­hu­u­tokaup­paan sub­ven­toin­ti mutk­istaa parkkistrate­giaa. ensin huu­tokaup­pat­u­lot olisi var­maan käytet­tävä jär­jestelmän itsenä takaisin mak­su­un ja jonkun aikaa katkeroitunei­den luvat­ta jäänei­den auto­jen hin­auk­seen, mut­ta tule­vaisu­udessa tulot voisi kor­vamerk­itä kaupunki­au­toilun ulkois­vaiku­tusten minimointiin.

  hie­man hämärän peitossa on mitä tapah­tuu kaavoite­tu­ille parkkialueille, joi­ta ei samantien raken­netakaan. Luulisi ainakin parkkilu­olien ole­van aikalail­la eri­lainen pro­jek­ti, jos talo päälle on jo raken­net­tu. tietysti jos markki­nat toi­vi­vat niin tämäkin tulee huomioitua hin­nois­sa ja ajoituk­ses­sa. keskeistä lie­nee että jär­jestelmä on uskot­ta­va pitkäl­lä tähtäimel­lä, jot­ta parkki­rak­en­ta­jal­la ei ole liian suur­ta riskiä siitä että kysyn­tä rom­ah­taa poli­it­tisen tuulen kääntyessä.

 32. Ainakin Kuo­pios­sa keskus­taan raken­net­tavi­in ker­rostaloi­hin raken­netaan parkki­hal­lit. Juuri valmis­tuneessa talos­sa autopaikan hin­ta on 16.500€. Mikä sen mukavam­paa kuin men­nä suo­raan hissil­lä autohalliin!

  Mik­sei Helsingis­säkin voisi vaa­tia tehtävän samoin?

 33. Pieni lukivirhe aiheut­ti väärän luvun, mut­ta ei se poista tuo­ta keskite­tyn rak­en­tamisen ongelmaa

  On turhaa kuvitel­la, että keski­t­u­loisel­la on varaa kus­tan­taa 50000 euron parkkipaikkaa , kun 20000 euroa autostakin on liikaa.
  Lisäk­si noi­ta parkkilu­o­lia kykenevät rak­en­ta­maan vain suuret kor­po­raa­tiot, joil­la on tarpeek­si pääomaa.
  Sil­loin ne kykevät myös hin­noit­tele­maan paikat monop­o­liase­mas­ta, kos­ka kil­pail­e­van luolan rak­en­tamiseen ei kukaan halua, ris­ki kas­vaa liian suurek­si kil­pailun vuoksi.
  Toisaal­ta ei sitä raken­nuslu­paakaan heru täl­laises­sa i Goss­plan yhteiskun­nas­sa: Tarvet­ta kun ei ole.

  Eli sum­ma suumarum olemme siir­tymässä suurten kor­po­raa­tioiden hal­lit­se­maan yhteiskuntaan.
  Kaupun­ki ei poikkea jostain Noki­as­ta, molem­mat toimi­vat samoin.

  Toinne suuri ihmette­lyn aihe on ollut rak­en­tamisoikeus : Rovaniemel­lä min­ul­la oli rak­en­tamisoikeut­ta 0,25–0,3 ja tääl­lä Helsingis­sä 0,18 !!! Ain­oas­taan suuret kor­po­raa­tiot saa­vat suurem­man rakentamisoikeuden.
  Type­r­ää maantuhlausta
  Muual­la maail­mas­sa käytetään 0,5–0,8

 34. Tässä järkeil­lään nyt hin­taa ja ruu­tu­jen määrää, mut­ta Sep­poa luku­unot­ta­mat­ta kokon­aan keskustelun ulkop­uolel­la tun­tuu ole­van yksit­täisen ruudun käyt­töaste. Tämä on vähäisen resurssin jaos­sa paljon tärkeämpi mit­tari kuin euro.

  Jos vähät (ja arvokkaat) paikat myy­dään nykymetodein, on tulok­se­na ruutuja/hallipaikkoja, jot­ka seiso­vat tyhjinä arvokkaan osan päivää, ilman, että joku toinen voisi käyt­tää sitä.

  Miet­tikääpä asukaspysäköin­tiru­u­tu­jen käyt­töastet­ta. Läh­es 100. Samaan aikaan asukkaiden omis­ta­mat parkki­hal­li­paikat ovat tyhjiä päiväl­lä, kun auto on työ­nan­ta­jan ruudus­sa, joka vas­taavasti on tyhjä öisin. 

  Hölmöläisen hom­maa on jakaa niukku­ut­ta saav­il­la toisille ja teelusikalla enemmistölle.

  Korote­tun hin­tainen asukaspysäköin­ti koko kaupunkiin!

 35. Janne H kysyy: “ehkä raho­jen lait­ta­mi­nen takaisin nelipyörähärdel­li­in on poli­it­ti­nen reali­teet­ti, mut­ta onko parkkilu­olien sub­ven­toin­ti se paras vaihtoehto?”

  Autop­uolue ei tai­da ollaa ihan niin kuol­lut, että sel­l­ainen vai­h­toe­hto jos­sa pysäköin­ti­mak­su­ja suun­nat­taisi­in esimerkik­si joukkoli­iken­teeseen onnis­tu­isi. Voi sitä toki yrit­tää, suurem­pi määrä joukkoli­iken­teen käyt­täjiä on kaupunki­au­toil­i­jan etu, mut­ta jostain syys­tä kokoomuk­sen kaistaosas­to ei näe asi­aa noin ja demarei­den mielestä se että jostain mak­se­taan on epätasa-arvoista.

  Mui­ta vai­h­toe­hto­ja on joko uno­htaa mak­su­jen kohden­t­a­mi­nen kokon­aan, kaupun­gin kas­saan men­nessään ne hyö­dyn­tävät peri­aat­teessa kaikkia kaupunki­laisia pienemp­inä veroina tai paremp­ina palveluina. Voidaan ihan perustellesti olla sitä mieltä että meil­lä käytetään liiken­teeseen kokon­aisu­udessaan liikaa kaupun­gin rahaa muutenkin.

  Jos rahat suun­nataan, niin parkkilu­olien sub­ven­toin­ti ei ole huono idea. Meil­lä on kadun­var­sipysäköin­nin ja hal­lipysäköin­nin hin­ta karan­nut niin kauas toi­sis­taan, että ainakaan lyhyel­lä aikavälil­lä ei ole real­ista kuroa eroa kiin­ni pelkästään kadun­var­sipysäköin­nin hín­taa nos­ta­mal­la. Yksinker­taisim­mil­laan se voisi toimia niin, että hal­liyrit­täjä saa per paik­ka per tun­ti vas­taa­van sum­man kuin mitä mak­se­taan kadun­var­res­sa. Joukkoli­iken­neih­misenä pidän myös liityn­täpysäköin­nin rahoit­tamista kohtu­ullise­na vai­h­toe­htona, se on niin turkasen kallista että sitä ei joukkoli­iken­teen tuloille mil­lään rahoite­ta, mut­ta toisaal­ta se peri­aat­teessa vähen­tää keskus­taan tule­via auto­ja, lisää vähän joukkoli­iken­teen käyt­töä ja pysäköin­tipaikko­jen rak­en­tamisen luulisi kel­paa­van autop­uolueelle. Tässä on vaan sel­l­ainen pul­ma, että niitä liityn­täpysäköin­tipaikko­ja tarvit­taisi­in etupäässä Espooseen, Van­taalle ja kehyskun­ti­in, ei niinkään Helsinkiin.

  Eikä se nyt ahtaas­ta viher­per­spek­ti­ivistä niin vaar­al­lista ole vaik­ka pysäköin­ti­in ei saataisi tolkkua, voi hyvinkin käy­dä niin että toimi­va pysäköin­ti lisää autoilua enem­män kuin pysäköin­ti­mak­sut sitä hillitsevät.

 36. “Mikä sen mukavam­paa kuin men­nä suo­raan hissil­lä autohalliin!
  Mik­sei Helsingis­säkin voisi vaa­tia tehtävän samoin?”

  Ei tarvitse vaa­tia, kyl­lä tääl­lä noin toim­i­taan muutenkin uusis­sa ker­rostalois­sa ja eri­tyis­es­ti toimis­to­talois­sa ja kaup­pakeskuk­sis­sa joiden liiken­nejär­jeste­lyt suun­nitel­laan ensisi­jais­es­ti yksi­ty­isautoilua silmäl­läpitäen. Ulos säi­den armoille käkkimään joutuu vain jos halu­aa käyt­tää julkisia.

 37. Liian van­ha:
  “On turhaa kuvitel­la, että keski­t­u­loisel­la on varaa kus­tan­taa 50000 euron parkkipaikkaa , kun 20000 euroa autostakin on liikaa.”

  Siinä tapauk­ses­sa keski­t­u­loinen on väärässä paikkaa. Hänel­lä on kolme vai­h­toe­htoa: 1) joko suos­tuu jät­tämään auton­sa jon­nekin hevon kuuseen mis­sä rahat riit­tävät 2) luop­uu autos­ta 3) asuu jos­sain muualla.

  Ne parkkipaikat mak­sa­vat sen mitä mak­sa­vat ihan riip­pumat­ta siitä mak­sate­taanko ne parkkipaikko­jen käyt­täjil­lä vai jol­lakin muul­la. Kos­ka parkkipaikoil­la ei kyl­lä ole mitään posi­ti­ivisia ulkois­vaiku­tuk­sia, käyt­täjät maksakoot.

  Pekka:
  “Tässä järkeil­lään nyt hin­taa ja ruu­tu­jen määrää, mut­ta Sep­poa luku­unot­ta­mat­ta kokon­aan keskustelun ulkop­uolel­la tun­tuu ole­van yksit­täisen ruudun käyt­töaste. Tämä on vähäisen resurssin jaos­sa paljon tärkeämpi mit­tari kuin euro.”

  No ei kyl­lä ole. Kyl­lä euro on se mikä ratkaisee.

  Mikä tulee parkki­hal­lien vajaakäyt­töön, niin se on vain organ­isoin­tikysymys ja voidaan hel­posti ratkaista tismall­een samal­la taval­la kuten parkki­halleis­sa ollaan ratkaistu.

 38. Osmo:
  “Jos Pyöränie­mi uskoo, että pysäköin­tilu­olan rak­en­t­a­mi­nen on huiop­pukan­nat­ta­va bis­ness, mik­si hän ei pyri alalle kul­taa vuolemaan?”

  Ehkä Pyöräniemel­lä ei pyöri pankki­tilil­lä muu­ta­maa kym­men­tä miljoon­aa ylimääräistä euroa?

 39. “Siinä tapauk­ses­sa keski­t­u­loinen on väärässä paikkaa. Hänel­lä on kolme vai­h­toe­htoa: 1) joko suos­tuu jät­tämään auton­sa jon­nekin hevon kuuseen mis­sä rahat riit­tävät 2) luop­uu autos­ta 3) asuu jos­sain muualla”

  He val­it­se­vat tuon hevon kuusen eli Van­hasen malli toteu­tuu vihrei­den politiikalla.
  Jos tont­tien tar­jon­taa lisäämäl­lä alen­netaan maan­hin­taa ja rak­en­tamisen hajaut­tamisel­la ja vai­h­toe­hto­ja lisäämäl­lä alen­netaan rak­en­tamisen hin­taa niin voidaan päästä vihrei­den tavoitteisiin.

  Kyl­lä 2000 euron tal­li­in voi jo 10000 kot­turan ajaa mut­ta ei 50000 euron parkki­hal­li­in 1000 kotturaa

 40. “Tässä on vaan sel­l­ainen pul­ma, että niitä liityn­täpysäköin­tipaikko­ja tarvit­taisi­in etupäässä Espooseen, Van­taalle ja kehyskun­ti­in, ei niinkään Helsinkiin.”

  Kyl­lä ja ei, minus­ta tun­tuu että Helsin­gin sisäisiä liityn­täpysäköin­ti­jär­jeste­lyjä ei ole mietit­ty tarpeeksi.

  Ote­taan esimerkik­si vaik­ka Laa­jasa­loon suun­nitel­lun raiti­olin­jan 12 pysäk­ki suun­nilleen Laa­jasa­lon­tien, Jol­lak­sen­tien ja Rei­her­in­tien risteyk­sessä. Tästä pis­teestä itään (Jol­lak­seen) ja etelään (Hevos­salmeen) on varakkaam­man keskilu­okan har­vaan asut­tua omako­tialuet­ta, jonne raitio­vaunua ei kan­na­ta tuo­da, ja lin­ja-autokin pystyy liiken­nöimään vain pääväyliä pitkin. Kaavoitusti­lanne ei ole merkit­tävästi muut­tumas­sa mihinkään.

  Täl­lä het­kel­lä vai­vat­tomin tapa päästä jostain Jol­lak­sen perukoil­ta keskus­taan on ajaa oma­l­la autol­la Kulosaa­reen ja jatkaa siitä metrol­la. Tilanne ei raiti­olin­jo­jen myötä muu­tu mihinkään jollei lin­jan 12 liityn­täpysäköin­tiä jär­jestetä asian­mukaises­ti. Finavia-tyy­li­nen pönt­tö avokaivan­toon raken­net­tuna mak­saa todel­lakin todis­te­tusti sen 11000 euroa/paikka eli sitä voisi vuokra­ta ulos johonkin kiin­teään 700 eur/v hintaan. 

  Tuo pari euroa päivässä ei alueen asukkaille todel­lakaan olisi mikään ongel­ma, kun­han palve­lu­ta­so on kohdal­laan eli asi­akaslähtöisyys on kon­septei­hin sisään­raken­net­tu. Ratikkapysäk­it pön­tön sisään, suo­raan lai­turil­ta kaup­paan, kau­pas­ta autolle, aikataulut pide­tään min­uu­tilleen jnpp. 

  Per­in­teiseen betoni­por­sai­ta kisko­jen ympäril­lä ‑tyyli­in toteutet­tu pro­lepäät­täri ja olema­ton liityn­täpysäköin­ti vetävät ratikkaan juurikin Rei­her­in­tien lounais­puolen autot­tomat asukkaat eikä sit­ten muita.

  Kaikenkaikki­aan on turha haikail­la sitä että kehnon liityn­täpysäköin­nin sub­ven­toin­ti on veron­mak­sajille kallista, jos pysäköin­nin voi toteut­taa eri­no­mais­es­ti ja myy­dä käyt­täjille omakustannushintaan.

 41. jus­sist: “Osmo: “Jos Pyöränie­mi uskoo, että pysäköin­tilu­olan rak­en­t­a­mi­nen on huiop­pukan­nat­ta­va bis­ness, mik­si hän ei pyri alalle kul­taa vuolemaan?”
  Ehkä Pyöräniemel­lä ei pyöri pankki­tilil­lä muu­ta­maa kym­men­tä miljoon­aa ylimääräistä euroa?”

  Tuo tili­ni niukku­us on tietysti yksi keskeinen syy. Toinen on se, että en omaa nykyi­den jär­jestelmän vaa­timia “hyviä suhtei­ta” kaupun­gin johtoon. Kol­man­te­na voisin sanoa, että jos min­ul­la olisi noin paljon rahaa, niin en nykyisel­lä pääo­maveropoli­ti­ikalla sitä kyl­lä maku­ut­taisi Suomessa 😀 

  Ainakin nel­lik­er­roksiseen taloon saa vielä parkkipaikat suo­raan kivi­jalka­an, ilman syvälle kallioon menevää louhin­taa. Sil­loin hin­nat ovat ihan jotain muu­ta kuin Osmon 50 000€/paikka. Jos tarvi­taan vielä lisää paikko­ja, niin korotet­tu piha tuo niitä halvalla.

  Kun uusil­la alueil­la vaa­di­taan riit­tävästi autopaikko­ja, niitä on osoit­taa myös muuhun käyt­töön kuten pienyri­tys­ten toim­i­tiloik­si. Sitä san­o­taan eläväk­si kaupungik­si. Alun perin kaupunki­laise­na tun­tuu, että Helsingis­sä kaupunkia kaavoit­ta­vat maalaiset ymmärtämät­tä tiilen ja betonin viehätystä.

 42. Parkkipaik­ka kivi­jalas­sa vie n. 25 — 30 neliötä, parkkipaik­ka sinän­sä on 15 — 20, mut­ta päälle tulee sisää­na­joväylät. (Niiden auto­hissien joista tääl­läkin taan­noin puhut­ti­in etu on nimeno­maan siinä ettei tarvi­ta sisää­na­joväyliä.) Pyöröniemen mukaan täl­l­lainen kel­lar­i­ti­la mak­saa “jotain ihan muu­ta” kuin 50ke kpl, eli 1500 — 2000 neliöltä. En näe mitään syytä uskoa että kel­lar­i­akaan syn­ty­isi kivi­jalka­an juuri tuo­ta halvem­mal­la, varsinkin jos sieltä pitää poista pakokaa­sut, tehdä ajoliuskat, äänieristää, jne.

 43. Kan­nat­taa muis­taa, että puhumme pysäköin­nin jär­jestämis­es­tä alueel­la, jos­sa maa on erit­täin kallista, kos­ka niin moni halu­aa siel­lä asua. Sik­si asun­to­jen syr­jäyt­tämi­nen auto­jen tieltä on myös kallista. Jos talon ensim­mäi­nen ker­ros annetaan autoille eikä talosta saa var­jos­tuk­sen ja muun sel­l­aisen takia tehdä korkeam­paa, menetet­ty raken­nu­soikeus tulee arvostaa asun­to­jen arvon­pe­rustel­la, siis jotain 4 000 — 6 000 euroa neliöltä. Tuo pysäköin­tik­er­ros on esite­ty­istä ratkaisu­ista kallein. Sitä pait­si, jos pysäköinti­normi­na on auto/asunto, yksi ker­ros viisik­er­roksis­es­ta talosta ei riitä autoille.

 44. Jos tulee myöhään koti­in, pysäköin­tipaikan löytämi­nen on törkeän vaikeaa, kulut­taa ben­saa ja aikaa.

  Hin­taa pitäisi nos­taa niin, että paikan löy­tymi­nen helpot­tuisi. Tuloil­la voisi keven­tää aav­is­tuk­sen vero­tus­ta, niin tulon­si­ir­to autot­tomil­ta autoil­i­joille vähenisi eikä autot­to­mia niin törkeästi karkotet­taisin Stadista. Autoil­i­jatkin viihty­i­sivät parem­min, kun pysäköin­ti helpot­tuisi vaik­ka hin­ta nousisi vain vähän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.