EU-parlamenttiin taitavia edustajia

Päämin­is teri Van­hanen sanoi tänään Fin­lan­di­at­alos­sa Suomen EU:n tah­toti­la-sem­i­naaris­sa, että Suo­mi tarvit­see EU-par­la­ment­ti­in taitavia edus­ta­jia. En voisi olla enem­pää samaa mieltä. Pienen maan hyvin eri­lais­ten olo­suhtei­den huomioon otta­mi­nen vaatii, että kaik­ki edus­ta­jamme ovat tehtävään­sä päte­viä. Eduskun­taan suuret puolueet voivat ottaa ään­ten kerääjik­si vähän ketä hyvän­sä, kos­ka niil­lä on jokaises­sa valiokun­nas­sa  mon­ta edus­ta­jaa, joten yhdestä tumpelosta ei ole suur­ta hait­taa, kun­han tämä nou­dat­taa sen koke­neem­man kol­le­gansa esimerkkiä. EU-par­la­men­tis­sa edus­ta­ja on usein kok­ouk­ses­sa ain­oa suo­ma­lainen. Sik­si joka ikisen on olta­va pätevä.

Mitenkähän keskus­tan puheen­jo­hta­ja Van­hanen on ottanut tämän huomioon puolueen­sa ehdokasaset­telus­sa? Demareista nyt puhu­mat­takaan. On epäisän­maal­lista ään­ten kalastelun nimis­sä aset­taa ehdolle henkilöitä, joiden ansiot ovat jos­sain aivan muualla.

34 vastausta artikkeliin “EU-parlamenttiin taitavia edustajia”

 1. Äänestäjät val­it­se­vat Suomen europar­la­men­taarikot. Jätetään valin­nan­va­paus meille. 

  Vasem­mis­toli­iton, Vihrei­den ja RKP:n paikat ovat katkol­la. Veikkauk­seni paikka­jakau­mas­ta puoluei­den suu­ru­usjärjestyk­sessä: Kok 4, SD 3, Kesk 3, PS 1, Vihr 1, Vas 1. En tosin muista, onko paikko­ja jaos­sa 13 vai 14, mut­ta nämä menee ainakin läpi.

 2. Vihreil­lä on poikkeuk­sel­lisen kova ehdokasaset­telu, kun paikko­ja ei toden­näköis­es­ti ole odotet­tavis­sa kah­ta enem­pää, ja ne voivat jopa jäädä yhteen kuten edel­li­sis­sä vaaleis­sa, äänestysak­ti­ivi­su­ud­es­ta riippuen.

  Has­si, Hau­ta­la, Kasvi, Puoskari, Sumu­vuori.. use­ampi heistä joutuu pet­tymään. Ja onko Cron­berg vielä ilmoit­tanut kantaansa?

  Kun asiantun­ti­ju­ud­es­ta puhutaan, se taitaa olla kovin sub­jek­ti­ivista mon­es­sa mielessä, eivät kaik­ki pidä sel­l­aise­na vihrei­den nyky­istä edustajaa:

  Ympäristö­valiokun­nan EPP-koor­di­naat­tori on kehit­tänyt englan­ninkielisen uud­is­sanan ”has­sism”, has­sis­mi. Sil­lä hän on kuvan­nut tarkoi­tushakuista liioit­telua ja pelot­telua. — Eija-Riit­ta Korhola

 3. Has­sil­la on kyl­lä lois­ta­va sauma uusia paikkansa: hesalais­ten äänet jakaan­tu­vat, mut­ta Tam­pere­lais­ten keskittyvät 😉

  Kasvin näk­isin kyl­lä kovasti mielel­läni menevän läpi.

 4. “Kasvin näk­isin kyl­lä kovasti mielel­läni menevän läpi.”

  Kasvi on hyvä tyyp­pi, mut­ta en ole ymmärtänyt mitä hän hakee EU-par­la­men­tista. Kasvi on kuitenkin tässä Lex-Karpelan ja ‑Nokian, jär­jet­tömästi kerät­ty­jen ja toim­i­mat­tomien suo­da­tus­lis­to­jen sekä sähköisen äänestyk­sen (ja mitä kaikkea vielä on tulos­sa…) luva­tus­sa maas­sa ain­ut osaamisel­laan selkeästi pro­filoitunut tietoy­hteiskun­ta-asiantun­ti­ja Suomen poli­itikko­jen joukossa.
  Olisin kovasti toivonut hänen yrit­tävän vihrei­den puheen­jo­hta­jak­si ja seu­raa­van hal­li­tuk­sen tietoyhteiskuntaministeriksi.

  Var­masti hän ker­too vaalio­hjel­mas­saan mik­si par­la­ment­ti­in pyrkii, mut­ta voinen jät­tää silti äänestämät­tä, kos­ka Kasvi on Suomelle liian merkit­tävä poli­itikko juur­rutet­tavak­si Brysseliin.

 5. Mitä tarkoi­tat kir­joit­ta­mal­la, että on epäisän­maal­lista aset­taa ehdolle henkilöitä, joiden ansiot ovat jos­sain aivan muual­la? Siis muual­la kuin poli­ti­ikas­sa, vai?

  Eiväthän esimerkik­si Mar­jo Matikainen, Eija-Riit­ta Korho­la tai Pia-Noo­ra Kaup­pi olleet poli­itikko­ja ennen europar­la­men­taarikon uraansa ja ovat käsit­tääk­seni kuitenkin pär­jän­neet siinä mis­sä nämä jäähdyt­televät poliitikkoedustajammekin.

  Tarkoitit kuitenkin var­maan näitä autourheilus­ta, uin­nista tai viih­teen puolelta kan­nuk­sen­sa hankkineita?

 6. az: Esimerkik­si lex karpelas­ta ja mon­es­ta muus­takin vas­taavas­ta asi­as­ta päätetään eu-tasol­la ja suomes­sa tapel­laan enää toimeen­panon yksi­tyisko­hdista (Lex nokia ja suo­da­tus­li­s­tat toki ovat ihan koti­maisia ratkaisuja).

  Varsinkin inter­netiä liip­paavis­sa lain­säädän­töhankkeis­sa EU-par­la­ment­ti onkin oikeas­t­aan merkit­tävämpi elin kuin eduskun­ta. Sik­si soisi siel­läkin ole­van joku joka oikeasti ymmärtää mis­tä on kyse ja voi vaikut­taa mui­hinkin asiassa.

  Ja jos Kasvi joskus olisi ehdol­la Vihrei­den puheen­jo­hta­jak­si, kier­ros EU-par­la­mentin kaut­ta tuskin ainakaan hait­taa ansioluettelossa.

 7. Eikös kansa lop­ul­ta päätä, että kuka on pätevä ja kuka ei. Ai niin! Äänestäji­in nyt ei ainakaan voi luot­taa. Niil­lähän on jo aika syntilista

  - per­su­jen nousu
  — vihrei­den nais­ten nousu
  — kom­marei­den miesvaltaisuus
  — väyry­sen taat­tu suosio

  Kaamee­ta porukkaa nuo äänestäjät.

 8. Osmos­ta pon­nistaa yhä enem­män esi­in ääri­oikeis­to­lainen poliitikko.

  Kun kansa ere­htyy aina äänestämään “väärin” omista lähtöko­hdi­taan niin on vai­hdet­ta­va kansa tai ainakin edus­ta­jien val­in­ta on siir­ret­tävä vii­saiden ryh­mälle esim SATA-komitealle, sen tulok­sis­ta­han on näyttöä.

 9. Vai että oikein äärioikeistolainen.
  Minä olen oikeasti sitä mieltä, että erään­lainen poli­ti­ikan kulut­ta­ja­suo­ja jo vaatii, että puolueet takaa­vat äänestäjille ehdokkaiden­sa asian­mukaisu­u­den; että nämä pystyvät selviy­tymään tehtävästä, johon ovat ehdol­la ja että he nou­dat­ta­vat edes kohtu­ullises­sa määrin sitä lin­jaa, jon­ka puolue on val­it­si­joille ilmoit­tanut. Äänestäjähän ei tätä pysty selvit­tämään, kos­ka ei voi aset­taa ehdokas­tas tun­nin ris­tiku­u­lus­telu­un. Näin näköjään ajat­teli myös Timo Soi­ni, kun sanoi, että ota ehd­pokkaak­si EU:n kan­nat­ta­jia, kos­ka puolue on luvan­nut vas­tus­taa EU:ta.

  Myös kaup­pi­aan, joka ottaa tuot­teen myytäväk­si, on varmis­taudut­ta­va, että se on kelvolli­nen, eikä jät­tää vas­tu­u­ta kuluttajalle.

  Tästä peri­aat­teesta voi tietysti olla eri mieltä, mut­ta Van­hanen sanoi itse, että EU-par­la­ment­ti­in tarvit­taisi­in kyvykkäitä edus­ta­jia. Sik­si minus­ta on oikein kysel­lä Van­haselta keskus­tan ehdokasaset­telun perään.

  Jos puolue on sitä mieltä, ettei sen ehdokkaiden tarvitse täyt­tää mitään kri­teere­jä, tämäkin olisi hyvä ker­toa äänestäjille. 

  Min­un puheen­jo­hta­ja-aikanani vihrei­den EU-par­la­ment­tiehdokkaak­si pyr­ki teeveestä tut­tu henkilö, joka haas­tat­telus­sa ei kuitenkaan tien­nyt paljon mitään siitä tehtävästä, johon oli pyrkimässä. Emme otta­neet, vaik­ka kokon­aisään­imäärää ajatellen olisi pitänyt. On ajatelta­va elämää myös vaalien jälkeen.

 10. Hehheh ja hohhoi­jaa (Liian van­ha), tässä olen kyl­lä täysin Soin­in­vaaran kan­nal­la. Poli­it­tiset luot­ta­muste­htävät eivät ole peliä ja viihdet­tä, täy­tyy olla tietämys­tä ja tun­nol­lisu­ut­ta. Ja vas­tuu on paljolti puolueilla.

 11. “Eduskun­taan suuret puolueet voivat ottaa ään­ten kerääjik­si vähän ketä hyvän­sä, kos­ka niil­lä on jokaises­sa valiokun­nas­sa mon­ta edus­ta­jaa, joten yhdestä tumpelosta ei ole suur­ta hait­taa, kun­han tämä nou­dat­taa sen koke­neem­man kol­le­gansa esimerkkiä.”

  Menee vähän ohi aiheen, mut­ta oli sik­si provosoi­va lausuma, että on pakko hie­man oikaista. Eduskun­ta on liian kallis har­joit­telu­paik­ka. Veron­mak­sajille liian kallis.

 12. Kysymys on myös siitä halu­taanko yhteiskun­nas­ta tehdä asiantun­ti­jadik­datu­uri. Omaa ryh­mää voi edus­taa vain ver­tainen eli jos kat­so­taan mik­si köy­hät ja syr­jäy­tyneet eivät äänestä niin se johtuu siitä, että heille ei ole ver­taista ehdokasta.
  Ja kun he eivät äänestä niin eivät puolueet ole heistä kiin­nos­tunei­ta kuten SATA-komitea osoitti.

  Ja jos hei­dän joukoista nousee joku niin hänet kyl­lä savuste­taan ulos

 13. Osmos­ta pon­nistaa yhä enem­män esi­in ääri­oikeis­to­lainen poliitikko.

  Tähän­hän onkin oikein kätevä vedo­ta, kun joku Loka Laiti­nen seu­raa­van ker­ran alkaa tutun puheen­pulputuk­sen­sa vihreistä entis­ten tais­to­lais­ten Neu­vos­toli­it­toa ja Itä-Sak­saa ihan­noivana salaseurana.

 14. No mikä sen estää, että laite­taan kaikille poli­ti­ikkaan pyrkiville koulu­tus­vaa­timuk­set. Jos pyritään Brys­seli­in, niin Ran­skan kieltä on osat­ta­va. Sit­ten on osat­ta­va sitä sun tätä ja koke­mus­ta poli­ti­ikan sar­al­ta on löydyttävä.

  Minä olen keskik­oulun käynyt teknikko, enkä edes pyri ole­maan parem­pi kuin olen. Eli teen sitä minkä parhait­en hal­lit­sen elääk­seni. Min­ul­la ei ole apuna puoluet­ta eikä puoleen tukea, puolue tovere­i­ta kun teen työtä työ­nan­ta­jal­leni tulok­sekkaasti ja myös työ­nan­ta­jani asi­akkaiden hyödyksi.

  Mut­ta poli­ti­ik­ka on yksi kum­ma­jainen, että kuka tahansa pääsee val­lan kam­marei­hin sisälle, kun­han äänestäjien päähän on riit­tävästi äänestet­tävän naa­mataulua tor­eil­la taottu.

  Min­ua ei hait­taisi yhtään mitään vaik­ka Osmon tapaisia “virkamies-ammat­ti­laisia” olisi enem­mänkin käytet­tävis­sä kansalais­ten asioi­ta “aja­maan”. Ja nimeno­maan laske­maan numeroiden perus­teel­la mitä on tehtävis­sä minkäkin asian puoles­ta. Eikä yritet­täisi mil­lään tun­teeno­maisil­la puheil­la ennen vaale­ja äänestäjiä viemään harhaan. 

  Ja piru­ako noista min­is­tereistä enää. Min­un mielestä min­is­ter­it ovat nyky­isin enem­mänkin lausun­toau­tomaat­te­ja medi­an sun­taan kuin min­is­ter­iön­sä työtä johtavia ammat­ti­laisia, mut­ta kansalais­ten suun­taan min­is­ter­it jostain syys­tä eivät sano yhtään mitään. Mitä nyt Van­hanen yrit­tää jaaritel­la aamutelkkaris­sa joskus tuo­ta ja sit­ten tätä. Yksi­ty­isyyskin voi tul­la esteek­si, että mitään ei suus­ta heru.

  Eikö joku kansli­apääl­likkö aikoinaan ole toden­nut, että min­is­tere­itä tulee ja menee, mut­ta “talo jatkaa toim­intaansa tavallaan”.

  “En Lahtista kaipaa. Konekivääriä mie kaipaan.”

 15. “Omaa ryh­mää voi edus­taa vain ver­tainen eli jos kat­so­taan mik­si köy­hät ja syr­jäy­tyneet eivät äänestä niin se johtuu siitä, että heille ei ole ver­taista ehdokasta.”

  Tuli herkässä iässä luet­tua vähän turhankin innokkaasti Väinö Lin­naa, tämä ansait­see nyt kyl­lä sitaatin häneltä:

  - Päät­tääkö joku ren­ki tai joku Lep­pä­nen val­tion asiat?
  — Ei vaan hei­dän val­it­se­mansa edustaja.

 16. En nyt tiedä, onko vihreil­lä varaa tässä asi­as­sa niin mui­ta moral­isoi­da. Tässä näyt­teek­si vihrei­den EU-ehdokkai­ta vuosien varrelta: 

  Uma Aal­to­nen, kir­jail­i­ja, toimit­ta­ja, Lohja
  Zahra Abdul­la, opiske­li­ja, lähi­hoita­ja, Helsinki
  Juha Föhr, mete­o­rolo­gi, Inter­net-sisäl­lön­tuot­ta­ja, Helsinki
  Atik Ismail, lähi­hoita­ja, ohjaa­ja, Kuopio

 17. “Pienen maan hyvin eri­lais­ten olo­suhtei­den huomioon otta­mi­nen vaatii, että kaik­ki edus­ta­jamme ovat tehtävään­sä päteviä.”

  Ei tuo nyt automaat­tis­es­ti ääri­oikeis­to­laisu­ut­ta ole…
  Tietysti ennen van­haan jyri­sivät jotkut että eduskun­taan pitää saa­da Asiantun­te­mus­ta ja tarkoit­ti­vat että siel­lä pitäisi olla vain hei­dän tavoin ajat­tele­vi­aan, mielu­um­min samal­la tavoin koulutettuja.

  Pätevyys on kuitenkin eri asia. Pitkän lin­jan ay-vaikut­ta­ja, toimit­ta­ja, taiteil­i­ja tai jopa:) urheil­i­ja voi tul­la hyväk­si eu-edustajaksi.

  Vaatii sitkeyt­tä, ahkeru­ut­ta ja var­maan käytän­nössä myös kieli­taitoa. Siinä pienen kielialueen edus­ta­jil­la on aina handicap.

  Sen sijaan “pelkkiä” julkkik­sia tai lokoisan vihreän oksan tavoit­telijoi­ta sinne ei pitäisi lähet­tää. Tätä uskon Osmonkin tarkoittaneen.

  Selvyy­den vuok­si: en ole lainkaan ehtinyt pere­htyä uusi­in julkkise­hdokkaisi­in siltä kannal­ta, onko heil­lä myös sub­stanssia. Edel­lä ole­va ei liit­tynyt kenenkään persoonaan.

 18. “tai jopa:) urheil­i­ja voi tul­la hyväk­si eu-edustajaksi.”

  Minus­ta entisiä huip­pu-urheil­i­joi­ta ei voi oikein niput­taa. Joukkoon kun mah­tuu pop­u­laa laidas­ta laitaan: syr­jäy­tyneistä apuk­oulun käyneistä vanki­lakun­deista mais­terei­hin ja dippainsseihin.

 19. Riit­ta: “Minus­ta entisiä huip­pu-urheil­i­joi­ta ei voi oikein niputtaa.” 

  Samaa mieltä. Meinasinkin vaan, jot­ta ket­tuter­ri­erin sisua ja käypää kieli­taitoa se aikaansaavak­si mepik­si tulo vaatii, kaikilta.
  Hymiö urheil­i­jan perässä liit­tyi vain siihen että heistä usein eniten kohutaan (epistä?)

 20. - Päät­tääkö joku ren­ki tai joku Lep­pä­nen val­tion asiat?
  — Ei vaan hei­dän val­it­se­mansa edustaja.

  Hyväes­imerk­ki vier­aan­tuneesta päät­täjästä oli Pia Noo­ra Kaup­pi joka eräässä nait­en­le­htien vaatekapin esit­telyssä ker­toi, että hän pitää työt­tömiä laähin­nä laiskoina.
  Tosin hän tote­si, ettei ole koskaan tavan­nut työtön­tä tai muuten syrjäytynyttä .

  Tämä on se edus­tuk­sel­lisen asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tion ongel­ma, vähän sam asia kuin, että nor­su yrit­täisi käsit­tää muu­ra­haisen ongelmia

 21. Kaup­pi myös arvioiti­in kansalaisjär­jestö­jen toimes­ta Par­la­mentin kor­rup­toituneim­mak­si MEPik­si. Ehkä hie­man liioitel­tua, ehkä ei, mut­ta mielestäni selvä esimerk­ki siitä (yksi muiden jatkok­si) ettei ammat­tipoli­itikkous vielä itsessään takaa yhtään mitään.

  Vihrei­den tule­van puheen­jo­hta­jan näkyvät ansiot hänen noustes­saan eduskun­taan oli­vat kyky sanoit­taa laulu­ja ja kir­joit­taa runoja.

  Föhr oli käsit­tääk­seni ehdol­la sen takia, että hän oli julk­i­ho­mo. Käsi­tys voi olla väärä, mut­ta epäilen vihrei­den sil­lä tavoitelleen posi­ti­ivista imagoa sek­suaalivähem­mistö­jen keskuudessa.

  Julkk­ishenkilöt pitäisi myös arvioi­da hei­dän kyky­jen­sä perus­teel­la sikäli kun äänestäjät siihen kykenevät, julk­isu­u­den ei pitäisi myöskään olla este poli­ti­ikkaan lähtemiselle “olet julkkis et voi hal­li­ta politiikkaa”.

 22. Piia-Noo­ra Kaup­pi ei nyt varsi­nais­es­ti koskaan ole yrit­tänyt mihinkään köy­hien äänil­lä päästä. Leg­en­daarisin kom­ment­ti häneltä taitaa olla se, ettei hän ymmär­rä, mihin työtön kän­nykkää tarvitsee.

 23. Kopet­takaa nyt päättää:

  Leena:

  Eiväthän esimerkik­si Mar­jo Matikainen, Eija-Riit­ta Korho­la tai Pia-Noo­ra Kaup­pi olleet poli­itikko­ja ennen europar­la­men­taarikon uraansa ja ovat käsit­tääk­seni kuitenkin pär­jän­neet siinä mis­sä nämä jäähdyt­televät poliitikkoedustajammekin.

  Az.

  Kaup­pi myös arvioiti­in kansalaisjär­jestö­jen toimes­ta Par­la­mentin kor­rup­toituneim­mak­si MEPik­si. Ehkä hie­man liioitel­tua, ehkä ei, mut­ta mielestäni selvä esimerk­ki siitä (yksi muiden jatkok­si) ettei ammat­tipoli­itikkous vielä itsessään takaa yhtään mitään.

 24. Oli Piia-Noo­ra Kaup­pi 24-vuo­ti­aana sit­ten ammat­tipoli­itikko tai ei noustes­saan EU-par­la­ment­ti­in, on kai aika selvää, että hän on sitä 10 vuo­den MEP-uran jälkeen?

  Mielestäni kom­menteis­sa ei sikäli ole mitään ris­tiri­itaista tämän osalta.

  Siitä voidaan toki olla mon­taa mieltä, onko Kaup­pi pär­jän­nyt EU-par­la­men­tis­sa vai ei? Mielestäni hänen arvon­sa vaikut­ta­vat aika kyseenalaisil­ta. Se on taasen tek­i­jä, joka vaikut­taa hänen (kuten kenen tahansa muunkin) päätök­sen­tekoon koke­muk­ses­ta riippumatta.

 25. En nyt varsi­nais­es­ti halua Kaup­pia puolustella.

  Mut­ta on muis­tet­ta­va, että kohu­lausun­to annet­ti­in aikana, jol­loin lanka­puhe­lin oli vielä useim­mil­la ja matka­puhe­limes­ta soit­ta­mi­nen oli kalliimpaa. 

  Eli viesti oli mielestäni se, että yhteiskun­nan varoil­la ei tarvitse olla jokaista uutu­usvem­pelet­tä olla heti han­kki­mas­sa. Fokus ei nyt ollut juuri kän­nykässä, vaan periaatteessa.

 26. Ei koete­ta päät­tää eikä muo­dostaa yhteistä kan­taa. Virkamiehille olkoot muodol­liset pätevyys­vaa­timuk­set, luot­ta­mus­miehille ei. Brys­selis­sä riit­tää virkamiehiä ihan ilman 600 MEP:piäkin.

 27. Kysymys on myös siitä halu­taanko yhteiskun­nas­ta tehdä asiantuntijadikdatuuri.

  Minä ainakin halu­an. Melkein kaik­ki nykya­jan ongel­mat johtu­vat siitä että päät­tämässä on tyyppe­jä jot­ka eivät tiedä tarpeek­si asioista joi­ta aja­vat tai vastustavat.

 28. No mikä on sit­ten asiantun­ti­ja entä kun toinen asiantun­ti­ja on päin­vas­taista mieltä? Asiantun­ti­jadik­tatu­uri kuu­lostaa liiak­si viisivuo­tis­su­un­nitel­mal­ta, vaik­ka ymmär­rän toki pointin.

  Perustelu­vas­tu­ullisu­ut­ta, vas­tausvelvol­lista dialo­gia halu­aisin nähdä paljon enem­män, mut­ta se on enem­män sys­teemin ongelma.

 29. Kukaan ei voi olla kaikkien alo­jen asiantun­ti­ja. Esko Aho sanoikin Sitraan siir­tyessään suurin piirtein niin, että poli­itikko kyl­lä tietää mon­es­ta asi­as­ta vähän, mut­tei juuri mis­tään tarpeeksi.

 30. Vihrei­den puolel­la on help­po hymy­il­lä: HH uhrautuu. Sääli sinän­sä. Mikä ihmeen laki vaatisi mitään puoluet­ta val­it­se­maan vain korkeata­soisia (OS:n mielestä) ehdokkai­ta? Vihreil­lä kyl­lä hyvä jut­tu menos­sa, 1 paik­ka taat­tu (HH), siitä Has­sista en tiedä, vaikkakin ilmeis­es­ti ihan ok yksilö, taus­tas­taan (kauan sitten)huolimatta.
  Annet­takoon kaikille puolueille omat mah­dol­lisuuten­sa ja tark­iste­taan vaalien jäl­keen tilanne.

 31. Perustelu­vas­tuu

  Hyvä sana.

  Teo­ri­as­sa­han hom­man pitäisi edus­tuk­sel­lises­sa demokra­ti­as­sa men­nä kutakuinkin näin:

  1) Tyh­mä kansa ei saa päät­tää asioista suo­raan, kos­ka tyh­mä kansa on tyhmää.

  2) Fik­su ylimys­tö kuitenkaan ei saa tehdä ihan mitä halu­aa, kos­ka sil­loin tyh­mä kansa ennen pitkää suiv­aan­tuu ja alkaa käyt­täy­tyä miten sat­tuu piit­taa­mat­ta mis­tään ohjeista tai määräyk­sistä. Sitä­pait­si ylimys­tö ei ole aina niin fik­sua kuin kuvit­telee ole­vansa — virheitä sat­tuu kaikille.

  3) Joten fik­sul­la ylimys­töl­lä on kak­si velvol­lisu­ut­ta: a) tehdä päätök­siä jot­ka ovat parem­pia kuin mitä tyh­mä kansa olisi pystynyt tekemään, ja b) onnis­tua vaku­ut­ta­maan tyh­mä kansa siitä että nämä todel­lakin ovat hyviä päätök­siä. Ja sys­teemin pitää olla laa­dit­tu sel­l­aisek­si, että se ken ei näitä velvol­lisuuk­sia voi tai halua täyt­tää, menet­tää val­tansa mah­dol­lisim­man pian ja tulee kor­vatuk­si jol­lain toiv­ot­tavasti fik­sum­mal­la ylimyksellä.

  Näin siis ihan­neti­lanteessa. Nykyisel­lään puolueet kuitenkin tun­tu­vat elävän jos­sain ihan omas­sa maail­mas­saan jos­sa kansan mielip­i­teet eivät heitä kos­ke­ta. Kaik­ki val­ta­puolueet ja suurin osa mar­gin­aal­ista kan­nat­ta­vat samo­ja asioi­ta, vään­televät käsiään syyt­täen mil­loin markki­navoimia, mil­loin kan­sain­välisiä sitoumuk­sia siitä että men­nään kuin las­tu­na laineil­la ja vaal­i­ta­van vuok­si niiden joh­dos­sa ovat aina samat kuiv­ah­ta­neet kurt­tunaa­mat kunnes joku heistä pelataan puolueen sisäl­lä salakäh­mäis­es­ti syr­jään. Tilanne on äänestäjälle lievästi ilmais­ten turhauttava.

 32. Niin, ja jos kak­si asiantun­ti­jaa on eri mieltä, sil­loin tietysti asi­aa pohdi­taan ja tutk­i­taan kunnes ne ovat molem­mat samaa mieltä. Ennen pitkää ne todel­lakin ovat samaa mieltä, olet­taen että asiantun­ti­jak­si kel­paa vain ihmi­nen joka poh­jaa päätök­sen­tekon­sa tieteel­lisi­in tutkimus­tu­lok­si­in yms. fak­tati­etoon eikä mihinkään “olis kiva jos”-agendaan. Todel­lisu­us on sisäis­es­ti ris­tiri­ida­ton, joten kaik­ki tietokin on kun­han sitä vain jäsen­netään ja täy­den­netään tarpeeksi.

 33. “Niin, ja jos kak­si asiantun­ti­jaa on eri mieltä, sil­loin tietysti asi­aa pohdi­taan ja tutk­i­taan kunnes ne ovat molem­mat samaa mieltä. Ennen pitkää ne todel­lakin ovat samaa mieltä, olet­taen että asiantun­ti­jak­si kel­paa vain ihmi­nen joka poh­jaa päätök­sen­tekon­sa tieteel­lisi­in tutkimus­tu­lok­si­in yms. fak­tati­etoon eikä mihinkään “olis kiva jos”-agendaan.”

  Hmm… en ole ihan samaa mieltä. Kun haetaan kom­pro­mis­sia kah­den eri ryh­män tarpei­den väliltä (tyyli­in pis­tetäänkö rahaa palve­lu­talon vai päiväkodin remp­paan), niin siinä myös ns. arvokysymyk­set vaikuttavat. 

  Arvokeskustelu on saanut vähän turhankin negati­ivisen maineen siitä hyvästä, että myös selviä asioi­ta vas­taan saate­taan vängätä ja kut­su­taan sitä vänkäämistä arvokeskusteluk­si vaik­ka kyse on ihan vain inttämisestä.

 34. “Minä ainakin halu­an [asiantun­ti­jadik­tatu­urin]. Melkein kaik­ki nykya­jan ongel­mat johtu­vat siitä että päät­tämässä on tyyppe­jä jot­ka eivät tiedä tarpeek­si asioista joi­ta aja­vat tai vastustavat.”

  No se on selvä, että hal­lit­ta­vana olem­i­nen kiin­nos­taa ihmisiä, joka ei osaa eikä uskalla ajatel­la itsenäis­es­ti. On mukavaa luop­ua omas­ta ajat­telus­ta ja moraal­ista ja heit­täy­tyä vain tois­t­en ohjail­tavak­si. Sil­lä taval­la ei tarvitse ottaa vas­tu­u­ta omas­ta elämästä eikä ole vaaraa joutua epä­su­o­sioon auk­tori­teet­tien silmissä. 

  Yhteen aikaan oli mie­len­ter­vey­den asiantun­ti­joiden kesku­udessa val­lal­la usko­mus, että palan leikkaami­nen aivo­jen otsa­lohkos­ta paran­taa mieli­sairauk­sia. Kenenkään ei pas­san­nut sanoa mitään vas­taan, kos­ka vain hul­luhan asiantun­ti­jaa vas­tus­taa. Ihmiset luot­ti­vat asiantun­ti­ju­u­den voimaan, ja mil­laisin lopputuloksin?

  Yksi syy siihen, että mod­erni teolli­nen sivil­isaa­tio on tekemässä itse­murhaa on ihmis­ten halu luovut­taa kaik­ki ajat­telu ja moraa­li­nen arvostelukyky eri­lais­ten asiantun­ti­jaeli­it­tien hal­tu­un. Varsinkin meil­lä Suomes­sa usko­taan lujasti siihen, että tiede ja teknolo­gia pelas­taa mei­dät viime kädessä jopa itsenäisen ajat­telun vaival­ta. Olemme avut­to­mia lam­pai­ta, ja vieläpä ihailemme tätä omi­naisu­ut­ta itsessämme.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.