Kaupunkisuunnittelulautakunta tänään.

En ollut tänään kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan kok­ouk­ses­sa, vaan vara­jäse­neni Kai Ovaskainen oli. Kos­ka aion kuitenkin sään­nöl­lis­es­ti rapåor­toi­da lau­takun­nan tapah­tu­mista, ker­ron mitä siel­lä tapah­tui. Listal­la ole­vista asioista enem­män posta­suk­ses­sa “Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan listal­ta poimittua”

Lau­takun­ta päästi läpi yksimielis­es­ti Mes­sukeskuk­sen kaa­van hotel­li­tornei­neen. Läpi meni myös kahvi­la­raken­nus Vuosaaren aurinko­ran­nal­la. Lausun­to Munkkiniemen vesigol­fradas­ta jäi pöy­dälle. Vihreät ovat päät­täneet vas­tus­taa koko hirvi­tys­tä. Muiden kan­noista en saa lau­takun­nan sään­tö­jen mukaan kieliä.

Mie­lenki­in­toista ennakko­ta­paus­ta raken­nel­laan Kale­vankatu 21:n poikkeamis­lu­vas­ta. Taloy­htiö halu­aisi korot­taa pihasi­ipeä ker­roksel­la. Kut­su­vat tätä ullakko­rak­en­tamisek­si, mut­ta lisäk­er­rokses­ta siinä kyl­lä on kyse. Yleen­sä kaupun­ki pyrkii tiivistämään rak­en­tamista ja asukkaat vas­tus­ta­vat. Nyt viras­to vas­tus­taa — juuri ennakko­ta­paus­lu­on­teen vuok­si. Piha myös muut­tuisi entistä var­joisem­mak­si. Piha toi­mi parkkipaikkana, joten­mi­hin autot valuia tarvit­se­vat.   Kadulle pihasi­ipi ei edes näy. Minä olisin kyl­lä aika myön­teinen ajatuk­selle, ellei mitään murskaavaa — esimerkik­si naa­purien vas­tus­tus­ta — ilmene. Pöy­dälle vielä kerran.

18 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta tänään.”

 1. “Muiden kan­noista en saa lau­takun­nan sään­tö­jen mukaan kieliä.”

  Mis­tä moinen sään­tö? Mitä jos sitä rikkoo?

 2. Ei kait tuos­sa ullakko­rak­en­tamises­sa mitään. Edel­lyt­täen tietysti, että rak­en­teel­liset seikat ovat kun­nos­sa, mut­ta se on toisen viras­ton murheita.
  Voisi pohtia sitäkin, että mis­sä määrin se vähen­tää asukkaiden varas­totilo­ja. Eikös nois­sa van­hem­mis­sa talois­sa varas­tot ole juuri ullakolle minne se ullakkok­er­roksen rak­en­t­a­mi­nen on tapahtumassa.
  Mikäli ullakkok­er­roksen rak­en­t­a­mi­nen syö kaiken varas­toti­lan asukkail­ta en näe sitä järkevänä. Hiukan sitä varas­toti­laa tarvi­taan joka tapauk­ses­sa. Muu­toin tuo on “ter­veem­pää” kuin osit­tain maan alla ole­vien huoneis­to­jen muut­ta­mi­nen asuntokäyttöön.

 3. Sinän­sä kuvaavaa on, että piha on pysäköin­tikäytössä. Uud­is­rak­en­tamises­sa nimit­täin juuri normien määrit­tämän pysäköin­nin jär­jestämi­nen on ollut se syy, jon­ka vuok­si yhtä tehokas­ta rak­en­tamista, kuin 100 vuot­ta sit­ten, ei ole voitu toteut­taa. (Luku­un otta­mat­ta niitä poikkeuk­sia, kun on raken­net­tu pysäköintikellari). 

  Var­joisu­ud­es­ta: kun Kru­u­nun­haka oli raken­net­tu, sitä pidet­ti­in liian ahtaasti ja var­joisas­ti raken­net­tuna. Uuden­maan kaupungi­nosa (Kampin eteläosa nyky­isin) kaavoitet­ti­in tästä syys­tä väl­jem­min. Toteu­tuneis­sa talois­sa on tosin osin vielä onnet­tomampia val­okuilu­ja pihoina, kuin Kru­u­nun­haas­sa… Kuitenkin alueet ovat suosit­tu­ja asuin­paikko­ja. Ruu­tuko­rt­teleis­sa on jopa asun­to­ja, joiden ikku­nat ovat melkein pohjoiseen päin — nehän ovat aina var­jos­sa. Ehkä tuo val­okul­ma-nor­mi ei kohtaa asumisen todel­lisu­ut­ta kovin hyvin.

 4. Antaisitko asukkaiden kuitenkin itse päät­tää, tarvit­se­vatko roinan­säi­ly­tys­ti­laa. Aloite on tul­lut taloy­htiöltä, ei kaupungilta.

 5. Toki. Ymmärsin kyl­lä että taloy­htiö halu­aa hiukan lisää hynää tjs.
  Niin ja tietenkään varas­toti­lat eivät ole samal­la taval­la yhteiskun­nan suo­jeluk­ses­sa kuin peltilehmien parkkipaikat.

 6. Ullakko­rak­en­tamisen pelisään­nöt ja Raken­nus­valvon­tavi­ras­ton raken­nustapao­hje kaipaisi­vat kyl­lä uud­is­tamista mon­es­sakin suh­teessa. Raken­nus­lu­van de fac­to ehtona ole­vat asum­isvi­ihtyvyy­den paran­t­a­mi­nen, asukkaille raken­net­ta­vat yhteis­ti­lat ja auto­jen häätämi­nen kaavas­sa vahvis­ta­mat­tomil­ta pysäköin­tipaikoil­ta pihoil­ta tekevät han­kkeista taloudel­lis­es­ti kan­nat­ta­mat­to­mia kallein­ta kan­takaupunkia luku­unot­ta­mat­ta ja taloy­htiöi­den sisäl­lä juurikin menetet­tävien autopaikko­jen takia poli­it­tis­es­ti mah­dot­to­mia toteuttaa.

  Mah­dol­lis­es­ti edel­lä maini­tus­ta ohjeesta ja sen kohdas­ta “Kaupunkiku­val­lis­es­ti, kulttuurihistoriallisesti
  tai raken­nus­taiteel­lis­es­ti aroil­la ja arvokkail­la avoimeen kaupunki­ti­laan avau­tuvil­la katon­lappeil­la ei pääsään­töis­es­ti sal­li­ta uusia ikkunoi­ta.” Helsingis­sä näkee esimerkik­si Tukhol­maan ver­rat­tuna tavat­toman niukasti tyy­likkään vähäeleisiä lappeen suun­taisia ikkunoi­ta. Ullakkoa­sun­not siis nor­mite­taan tietoisen pimeik­si ja ahtaan tun­tu­isik­si. Etelä-Helsingis­sä kadun puolelle on sen­tään arvokkaampi­inkin raken­nuk­si­in saatu raken­net­tua ampuma-aukon kokoisia muka-ikkunoi­ta, mut­tei mitään sel­l­aista joka olisi mitenkään suh­teessa näköaloihin.

 7. Tuos­ta var­jos­tuk­ses­ta. Asuin kan­takaupungis­sa sel­l­aises­sa asun­nos­sa, johon ei tul­lut käytän­nössä lainkaan suo­raa luon­non­va­l­oa. Viihdyin kyl­lä siitä huoli­mat­ta, mut­ta kyl­lä se vähän ikävää on. Val­oi­sista asun­noista myös mak­se­taan enemmän. 

  Mod­erni arkkite­htu­uri kävi sotaa luon­non val­on puoles­ta, eikä ihan syyt­tä. Kan­takaupungis­sa kapeat itå-län­si suun­taiset kadut ovat aika pimeitä (Museokatu, Vaasankatu esimerkiksi).

  Mut­ta tässäkin lyöti­in yli, ymmär­rän sen että jokaiseen asun­toon pitäisi tul­la luon­non­va­l­oa, ja ruu­tukaavas­sa tämä rajoit­taa korkeut­ta. Sen sijaan en oikein ymmär­rä mik­sei run­got voisi olla syvem­piä, edes van­haan 15m malli­in. Ihmisil­lä on ihan eri määrät tavaraa kuin joskus 50-luvul­la eli komeroi­ta tarvi­taan, pesu­ti­lat ovat kas­va­neet, yksi peruskaluste on tele­vi­sio jon­ka mielel­lään sijoit­taisi vähem­män val­oisaan huoneeseen… Töölöläiset 16,5 metriä syvässä nelik­er­roksises­sa talos­sa on puolen metrin seinän pak­su­udel­la saman ver­ran ker­rosneliöitä kuin seit­senker­roksises­sa 10m syvässä, ja ulko­seinäpin­ta-alaa 40% vähem­män eli se on ener­giate­hokkaampi ja luul­tavasti huo­mat­tavasti halvem­pi rakentaa.

 8. Varas­toti­laa vaa­di­taan 2 m² / asun­to. Uusis­sa opiske­li­ja-asun­to-talois­sa tämä on kus­tan­nuste­hokkaasti täytet­ty tekemäl­lä koppe­ja kak­si päällekkäin. Van­hois­sa talois­sa puolestaan varas­to­ja voi olla yhdel­lä huoneis­tol­la 30 m² ja toisel­la ei melkein yhtään, kun jotkut asukkaat ovat joskus aikoinaan “val­lan­neet” varas­toti­laa käyt­töön­sä. Usein varas­toi­ta on sekä kel­laris­sa että ullakol­la, ellei taloy­htiö ole vuokran­nut ylimääräisiä varas­totilo­ja ulkop­uolisille (tai ullakolle raken­net­tu asuntoja).
  150 m² “yksiöt”, jol­laisia jotkin ullakkoa­sun­not kadun­puolen ikkunoiden­tekok­iel­lon vuok­si ovat, ei ole kovin järkevää kehi­tys­tä. Ehkä ne katot ovat todel­la niin kau­ni­ita, että ikku­nat pilaisi­vat esteet­tisen kokonaisvaikutelman…

 9. Vielä jotkut kehtaa­vat ihastel­la esimerkik­si Rooman ker­roksel­lisu­ut­ta; miten van­ho­ja raken­nuk­sia on käytet­ty uusien raken­nusten mate­ri­aali­na, vähim­mil­lään muu­rat­tu van­ho­ja ikkunoi­ta umpeen ja puhkot­tu uusia eri paikkaan tilalle. Tai Kes­ki-Euroopan van­ho­ja kaupunke­ja, jois­sa talo­jen julk­i­sivut on per­in­teis­es­ti uud­is­tet­tu vähin­tään muu­ta­man vuosikymme­nen välein. Tun­tuu siltä kuin nyky­hetkel­lä ole­via raken­nuk­sia halut­taisi­in museoi­da niin, ettei niitä voi muut­taa mitenkään. Elävässä kaupungis­sa myös raken­nusten pitää voi­da muut­tua. Ei museossa voi asua ja elää.

 10. Tuo Munkkiniemen vesigol­frata kuu­lostaa ihan yhtä älyt­tömältä jutul­ta kuin ne Kaisaniemeen suun­nitel­lut asun­to­lai­vat. Molem­mat olisi syytä tor­pe­doi­da ja tehokkaasti. Olen kuitenkin siinä käsi­tyk­sessä, että vihrei­den mielestä Kaisaniemeen on ehdot­tomasti saata­va nuo asun­to­lai­vat… olenko väärässä?

 11. Riip­puu pakas­ta ja tarpeesta

  Yleen­sä kan­takaupun­gin talois­sa asun­noil­la on käytössään sekä kel­lari- että ullakkokomero. Olen vain ollut huo­mav­inani, että hyvin usein ne ovat tyhjil­lään tai sit­ten täyn­nä kemi­al­lisen puh­das­ta roinaa.

  Vielä 60-luvul­la yksiö oli yleinen per­hea­sun­to, ja ylimääräistä säi­ly­tys­ti­laa todel­la tarvit­ti­in. Nyt tilanne on toinen

 12. Niin, eihän sitä kuiv­aa säi­ly­tys­ti­laa tarvi­ta kuin yhdessä paikas­sa. Kaik­ki eivät tarvitse sielläkään.
  Luul­lak­seni tuo Villen mainit­se­ma 2 kop­pia päällekkäin opiske­li­ja-asun­nois­sa on toimi­va ratkaisu siinä paikas­sa. Har­val­la opiske­li­jal­la on muut­toau­to täyn­nä tarpeel­lista tavaraa.
  Toisaal­ta sit­ten, min­ul­la on varas­to pakat­tu lat­ti­as­ta kat­toon, noin suun­nilleen, ja tiukkaa tekee. Mikäli tarvit­set jotain varas­ton per­iltä, purat puo­let käytävälle ja las­taat taas takaisin. Siitäkin huoli­mat­ta, että olen muu­ta­maan otteeseen tehnyt ron­skia pois­toa ja kaik­ki mitä ei käytetä lentää roskikseen.

 13. Minus­ta täl­lai­sis­sa han­kkeis­sa pitäisi laa­tia kyse­ly­lo­make, johon kaik­ki talon asukkaat vas­taa­vat niin, että saadaan tietää asukkaiden todel­li­nen tilanne ja tahto.

  Uusien han­kkei­den kohdal­la kan­nat­taa olla pidät­tyväi­nen, taval­la tai toisel­la olisi syytä han­kkia tietoa eri näkökulmista.

  Maas­sa nimeltä Suo­mi, jos­sa puo­let vuodes­ta on hirveän pimeää, ei tarpeel­lista val­oa pidä uno­htaa. Alak­er­to­jen asukkaat voidaan jyrätä, sen­hän täl­lais­ten han­kkei­den vetäjät hallitsevat.

  Mik­si kaupun­gin­su­un­nit­telu­lau­takun­ta ei kysy suo­raan niiltä, jot­ka täl­lai­sis­sa han­kkeis­sa menettäisivät. 

  Miten voidaan estää, että talos­sa ei tapah­du väärinkäytök­siä. Tun­te­mani isän­nöit­si­jä jou­tui hissir­ak­en­tamisen pakeiltä kiv­en sisään. Tilin­tarkas­tuk­sen pitää olla kunnossa.

  Jos eri näköko­htia ei ote­ta huomioon, en tiedä, miten paljon kaupungilla on siihen asei­ta, kaupungilla on han­keen edetessä harteil­laan joukko sairai­ta ihmisiä ja ter­veyskeskuk­sethan toimi­vat oman koke­muk­seni mukaan todel­la kurjasti.

  Jos kaupunki/valtio antaa rahaa, pitää voi­da olla mah­dol­lisu­us valvon­taan, mut­ta se taas lisäisi byrokratiaa.

  Minus­ta tämä kaupun­gin keskus­tan tihen­tämis­hanke on kyseenalainen han­ke mon­es­sa mielessä. Ihmiset eivät ole broil­ere­i­ta häkeis­sään, vai ollaanko siir­tymässä broi­ler­i­häkkielämään myös ihmis­ten osalta.

  Vähän kuin olisi kyse mah­dol­lisim­man tehokkaas­ta maanvil­je­lyk­ses­tä, jos­sa etenkin lihakar­ja on tunget­tu mah­dol­lisim­man pie­neen tilaan.

 14. Luop­umien epä­taval­li­sista, eksen­tri­sistä hankkeista:

  Olisi toiv­ot­tavaa, että kaupun­gin­su­un­nit­telu­lau­takun­ta tek­isi joukol­la päätök­sen, että kukaan ei aja eksen­trisiä, perus­tarpeisi­in kuu­lumat­to­mia han­kkei­ta ja hau­taa jo aloite­tut hulluudet.

  Vas­tu­un­tun­toinen luot­ta­mus­mies luop­uu kyseenalai­sista han­kkeista, vaik­ka joku toinen puolue ei luopuisikaan. Oman koke­muk­seni mukaan kokoomus­laiset eivät hevil­lä haluis­taan luovu, vaan eivät lope­ta, ennen kuin halut­tu LIHAPALA on suussa.

  Taloy­htiössämme kokoomus­laiset val­lan anas­ta­neet hal­li­tuk­sen jäsenet ovat innos­tunei­ta kaik­ista ylel­lisyyshankkeista, mut­ta putket eivät inspiroi, ei sit­ten millään.

  Taloa kor­jataan oman rap­pukäytävän edestä, jos koh­ta ei osu silmään, se saa jäädä retkot­ta­maan. Kukatkin kas­va­vat oman ikku­nan alla, vaik­ka siel­lä ei väkeä käykään. Pihal­la ei ole ain­ut­takaan kukkaa.

  En tiedä, päteekö sama Helsin­gin kaupun­gin han­kkeisi­in, omat kotikul­mat kun­toon viimeisen päälle, muista han­kkeista viis.

  Kel­lu­va golf-rata on loukkaus niitä helsinkiläisiä kohtaan, jot­ka jonot­ta­vat perus­palvelui­hin, pahim­mil­laan ter­veys rau­nioituu jonossa.

  Maail­man talouden ovat tuhon­neet kokoomus­laishenkiset johta­jat, jot­ka saa­vat mielet­tömät määrät palkkaa ja mui­ta etu­ja. Erora­hana on kul­tainen käden­puris­tus. Tun­tuu, että mil­lään ei ole mitään väliä.

  Noin ei voi­da jatkaa. Täl­lä joukol­la Suomes­sa pitäisi kaikkien voi­da hyvin. Jokaisen pitäisi pan­na kor­ten­sa kekoon taito­jen­sa mukaan.

 15. Kel­lu­va golf-rata on loukkaus niitä helsinkiläisiä kohtaan, jot­ka jonot­ta­vat perus­palvelui­hin, pahim­mil­laan ter­veys rau­nioituu jonossa.

  Todet­takoon nyt kuitenkin väärinkäsi­tyk­sten vält­tämisek­si, etteitähän han­kkeeseen pan­taisi sent­tiäkään kaupun­gin rahaa, vaan yrit­täjä mak­saisi päin vas­toin vuokraa kaupungille.

 16. Yhdis­tin Golf-radan loogis­es­ti Kaisaniemen­lah­den uivi­in asun­toi­hin ja muuhun oheis­rihka­maan, joka vas­toin, mitä poli­itikot lupail­e­vat, olisi aikaa myö­den saman­lainen han­ke kuin Huvi­latelt­takin. Väki ei mah­du ran­nalle pahim­mil­laan, esimerkik­si paikallisia ran­nal­la ei juuri näy.

  Poli­itikko­jen on turha lupail­la asioi­ta, joi­hin heille ei itse asi­as­sa ole tule­vaisu­udessa val­taa, eli esimerkik­si sitä, että Kaisaniemen­lah­den rantakaistale pysy­isi taval­lis­ten helsinkiläis­ten virkistyskäytössä.

  Poli­tikko­han las­kee, että on ko. vai­heessa jos­sakin muual­la tai toisaal­ta asukkaidne muisti on lyhyt jne.

  Eli aiheeseen liit­tyen, miten olisi välke­htivän veden ter­ve­hdyt­tävä ja rauhoit­ta­va vaiku­tus ko. alueel­la, jäisikö vesi ken­tän alle. Ruopat­taisi­inko rantaa ja mil­lainen ko. ranta on kaiken kaikkiaan.

  Eikö kyseessä ole Ram­sayn-ranta, eli onko niin, että kaik­ki hyvä pja paras Helsingis­sä tur­is­teille, joi­ta ei ehkä lop­pu­peleis­sä tule tai jos tuleeki8n, ei niille kaikkea ker­maa kakun päältä tarvitse antaa. Eivät anna muuallakaan.

  Han­ke tun­tuu ah niin suo­ma­laiselta sikäli, että asumme maas­sa, jos­sa on tyhjää alaa.

 17. “Yhdis­tin Golf-radan loogis­es­ti Kaisaniemen­lah­den uivi­in asun­toi­hin ja muuhun …
  [–] saman­lainen han­ke kuin Huvi­latelt­takin. Muu väki ei mah­du rannalle [–]”

  “Poli­itikko­jen on turha lupail­la asioi­ta, joi­hin heille ei itse asi­as­sa ole tule­vaisu­udessa val­taa, eli esimerkik­si sitä, että Kaisaniemen­lah­den rantakaistale pysy­isi taval­lis­ten helsinkiläis­ten virkistyskäytössä.”

  “Eli aiheeseen (Golf-rata) liit­tyen, miten olisi välke­htivän veden ter­ve­hdyt­tävä ja rauhoit­ta­va vaiku­tus ko. alueel­la, jäisikö vesi ken­tän alle. Ruopat­taisi­inko merenpohjaa…”

  On vaikea ymmärtää, että poli­itikot aliarvioi­vat äänestäjiään siinä määrin, että jäävät hoke­maan yhtä näkökul­maa “SADAN” MAHDOLLISEN VAIHTOEHDON JOUKOSSA, joka täl­lä het­kel­lä tun­tuu ole­van “KAUPUNGIN ELÄVÖITTÄMINEN”.

  Näitä lama/hal­la-ajan poli­itikko­ja voisi kut­sua vaikka­pa “syökäämme ja juokaamme, sil­lä huomen­na kuolemme ‑poli­itikokik­si”, hei­dän poli­ti­ikkansa lyhyt­näköisyy­den vuoksi.

  Voihan eksen­trisi­in han­kkeisi­in jumi­u­tu­mi­nen olla tapa han­kkia eksen­tris­ten ihmis­ten ääniä, nokkela poli­tikko osaa laskea, mis­sä on markki­narakoa ään­ten kalasteluun.

  Toiv­ot­tavasti Te siel­lä kaupun­gin­su­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa toimitte vas­tu­ullis­es­ti. Mon­et ihmiset ovat hyvin huolis­saan kum­malli­sista han­kkeista, kun raha ei riitä välttämättömäänkään.

 18. Ei sent­tiäkään kaupun­gin rahaa…
  Han­ke on pyörinyt kaupun­gin virkakoneis­tossa neljä-viisi vuot­ta. Ensin ne neu­vot­te­lut kun yrit­täjä taivut­teli virkamiehiä hyväksymään han­ket­taan. Siten virkamiehet tutki­vat pari-kolme poten­ti­aal­ista sijoi­tu­s­paikkaa, joista kausun­not ja hylkäys. Sit­ten Munkkiniemestä pari kohdet­ta, joista käyti­in läpi koko byrokra­tia päätök­seen asti. Sit­ten se rum­ba kun asukkaat vas­ta kuuli­vat han­kkeesta ja alkoi­vat vai­va­ta virkamiehiä monin eri tavoin, mm rekon­struoimal­la koko pros­essin, haas­tat­tele­mal­la virkamiehet ja pyytämäl­lä asi­akir­jat. Raken­nus­valvon­tavi­ras­tossakin san­ot­ti­in, ettei heille ole soitet­tu mis­tään han­kkeesta näin paljon. 

  Sit­ten virkamiehet sai­vat eteen­sä oikaisu­vaa­timuk­set, joiden ääressä kuulem­ma eräs kaupun­gin lakimies istui koko kesän, jot­ta sai ne nurin. Plus päälle raken­nuslu­pakäsit­te­ly kuulemisi­neen ja lausun­toi­neen jne. Sit­ten uuden paikan tutkimi­nen, uudet kuulemiset ja lausun­not ja niiden käsit­te­lyt jne. 

  Onhan kaik­keen tähän men­nyt jo muu­ta­ma virkatun­ti veron­mak­sajien rahoil­la. Kaikesta tästä kaupun­ki saa yrit­täjältä vuokrana noin 3000 euroa vuodessa, kolmelta vuodelta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.