Voittiko Hamas?

Israe­li­lais­ten vetäy­dyt­tyä Gazas­ta Hamas julis­tau­tui sodan voit­ta­jak­si. Tämä kuu­luu nor­maa­liin uhoon. Hamas ei pys­ty­nyt suo­je­le­maan kan­sa­lai­si­aan vaan Israel pää­si kurit­ta­maan sitä tap­pa­mal­la 400 ilmei­sen mie­li­val­tai­ses­ti vali­koi­tu­nut­ta lasta.

Mut­ta voit­ti­ko Hamas silti?

Israel ei pääs­syt Hama­sin kimp­puun. Sivii­lien ohel­la saa­tiin tape­tuk­si myös joi­tain Hama­sin soti­lai­ta, mut­ta rek­ry­toin­ti­hul­luus tai­si nous­ta niin pal­jon, että tap­piot on help­po kor­va­ta. Sota­ri­kok­set kään­si­vät yleis­tä mie­li­pi­det­tä Israe­lin vas­taan. Mel­ko toden­nä­köi­ses­ti ylei­nen mie­li­pi­de pakot­taa Israe­lin suos­tu­maan Hama­sin alku­pe­räi­seen vaa­ti­muk­seen Gazan lait­to­man saar­ron purkamiseen.

Var­si­nai­nen voit­to Hamas­sil­le tuli kui­ten­kin sen pahim­mas­ta kil­pai­li­jas­ta PLO:sta. Muis­taa­ko kukaan sitä enää? Israel kohot­ti Hama­sin sel­lai­seen san­ka­ruu­teen, että se voit­taa tämän jäl­keen men­nen tul­len kaik­ki pales­tii­na­lai­sa­lu­een demo­kraat­ti­set vaa­lit. Sen ver­ran mac­hia­vel­lis­tis­ta alu­een poli­tiik­ka on, että tämä saat­toi olla Israe­lin tar­koi­tus­kin. Onhan se muu­ten­kin tuke­nut sys­te­maat­ti­ses­ti Hama­sia kamp­pai­lus­sa PLO:ta vas­taan — ilmei­ses­ti estääk­seen hovi­kel­poi­sen pales­tii­na­lais­hal­lin­non syntymistä.

27 vastausta artikkeliin “Voittiko Hamas?”

 1. Ehkä­pä Hamas voit­ti lyhyel­lä täh­täi­mel­lä. Mut­ta toi­saal­ta Hamas var­maan taas aloit­taa ennen pit­kää raket­tien ampu­mi­sen Isrea­liin. Israel sie­tää tätä aikan­sa ja sit­ten taas kos­taa. Täl­le kier­teel­le ei näy lop­pua. Näin Gaza jou­tuu Hama­sin kans­sa koh­taa­maan vain lisää ja lisää kurjuutta.

  Jos­sain vai­hees­sa pales­tii­na­lai­set­kin tajua­vat, että ainoa vah­toeh­to kur­juu­den lisään­ty­mi­sel­le on rau­han tie. Sil­loin Hama­sin kan­na­tus kään­tyy laskuun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. En ole tuos­ta var­ma: niin kau­an kuin “rau­ha” tar­koit­taa pales­tii­na­lai­sil­le kitu­mis­ta Gazan kes­ki­tys­lei­ril­lä, moni voi pitää rau­haa huo­nom­pa­na vaih­toeh­to­na. Israe­lin­kin oli­si hyväk­syt­tä­vä se, että pales­tii­na­lais­ten on voi­ta­va asua jos­sain. Hamas­han ON Ahti­saa­ren toi­mis­ton mukaan tar­jon­nut Israe­lil­le “monen vuo­si­kym­me­nen ase­le­poa”, jos Israel vetäy­tyi­si kan­sain­vä­li­ses­ti hyväk­sy­tyil­le rajoil­le ja lopet­tai­si pales­tii­na­lai­sa­luei­den mie­hi­tyk­sen, mut­ta tämä ei ole kel­van­nut Israelille.

  Tuo monern vuo­si­kym­me­nen ase­le­po on vähän saman­lai­nen kuin isla­mia­li­sen pank­ki­jär­jes­tel­män peri­mä kor­ko myy­mäl­lä pant­ti minuu­tin välein eri hin­nal­la, kun tavan­omai­nen kor­ko on kiel­let­ty. Ikui­nen ase­le­po ei ole rau­han­so­pi­mus eikä siis muka mer­kit­se Israe­lin ole­mas­sao­lon tunnustamista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Arvos­tan Hamak­sen kal­tai­sen orga­ni­saa­tion lukauk­sia yhtä pal­jon kuin pala­neen puu­pen­nin puolikasta.

  Mitä jär­keä on luot­taa moi­seen kun Hamas ei ole tul­lut yhtään vastaan?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Luet­tua­ni raport­te­ja alu­eel­ta kan­sain­vä­li­ses­tä medias­ta YK:n ja tie­do­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jien nyt pääs­tyä alu­eel­le on täy­sin sel­vää, että täl­lä ker­taa Israel meni aivan lii­an pit­käl­le, ja usei­ta yksit­täi­siä israe­li­lai­sia soti­lai­ta on syyl­lis­ty­nyt rikok­siin ihmi­syyt­tä vas­taan. Sai­raa­lois­sa on lap­sia, jot­ka ovat hal­vau­tu­nei­ta ja joil­la on haa­vo­ja, jot­ka todis­ta­vat, että hei­tä on ammut­tu lähietäisyydeltä.

  Ymmär­rän Israe­lin puo­lel­ta täl­lais­ten ope­raa­tio­den emo­tio­naa­li­sen oikeu­tuk­sen edel­lis­ten 60 vuo­den aika­ja­nal­la, ja enem­mis­tö israe­li­lai­sis­ta näyt­täi­si kan­nat­ta­neen nykyis­tä ope­raa­tio­ta ihmi­soi­keus­louk­kauk­sis­ta huo­li­mat­ta. Moni lisäk­si sanoo, että Olmert ei hei­dän mie­les­tään men­nyt riit­tä­vän pit­käl­le ja todel­la tuhon­nut Hamasia.

  Täl­lai­nen on vaik­ka emo­tio­naa­li­ses­ti ymmär­ret­tä­vää, jär­jel­li­ses­ti tie­tys­ti täyt­tä hul­luut­ta. Ei Hama­sia voi tuho­ta kuin tuhoa­mal­la pales­tii­na­lai­set. Hamas on mie­len­ti­la. Joh­ta­jat voi tap­paa, uudet tulee tilal­le ja tämän myö­tä kan­nat­ta­jien mää­rä kas­vaa ja he radi­ka­li­soi­tu­vat enti­ses­tään. Samas­ta syys­tä sota ter­ro­ris­mia vas­taan ei toi­mi asein.

  Emo­tio­naa­li­sen taus­tan ymmär­rän 1948-mit­ta­kaa­vas­sa sekä iso­la­tio­nis­ti­set ja uni­la­te­ra­lis­ti­set pyr­ki­myk­set. Hama­sin kans­sa ei voi teh­dä rau­haa. PLO:n kans­sa kun teh­tiin rau­ha jär­jes­tös­tä irtaan­tui aseel­li­nen sii­pi, joka jat­koi itse­mur­hais­ku­ja. Hama­sin kans­sa kävi­si samal­la tapaa, jos rau­ha sovit­tai­siin ja rajat avattaisiin.

  Sikä­li Israe­lin poin­tin saar­ros­ta ymmär­tää. He edel­leen edel­lyt­tä­vät, että saar­ron päät­tä­mi­sel­le ehdo­ton vaa­de on se, että Hama­sin aseis­tau­tu­mi­nen este­tään. Tämä edel­lyt­tää tiuk­kaa kan­sain­vä­lis­tä raja­val­von­taa, jota ei ymmär­ret­tä­väs­ti voi antaa tahoil­le, joi­den jou­kos­ta löy­tyy pal­jon Hama­sin ideo­lo­gi­sia sympatioijia.

  Rat­kai­sua on vai­kea nähdä.

  Israe­lin ope­raa­tion lap­siuh­ri­lu­vus­ta sanoi­sin, että se on ilmei­sen kor­kea. 400 kuu­los­taa kui­ten­kin aika hur­jal­ta. Sen läh­tee­nä täl­lä het­kel­lä ovat pales­tii­na­lais­vi­ran­omai­set. Jeni­nin pako­lais­lei­ril­lä edel­li­ses­sä vas­taan­lai­ses­sa ope­raa­tios­sa pales­tii­na­lais­vi­ran­omai­set sanoi­vat 500 kuol­leen, ja YK myö­hem­min arvioi puo­lu­eet­to­mas­ti 70–80.

  Täl­lä en vähät­te­le yhtään Israe­lin teko­jen rikol­li­suut­ta ja jul­muut­ta. En näe mitä he täs­tä hyö­tyi­vät muu­ta kuin lyhyel­lä aika­vä­lil­lä ehkä lopet­ti­vat raket­ti-iskut, mut­ta näis­sä kes­kei­sim­män nimit­tä­jän pitäi­si olla aina se, että hei­dän las­ten­sa ja las­ten­las­ten­sa­kin pitää elää alueella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Tilan­tees­sa, jos­sa alu­eel­la on sodit­tu las­ken­ta tavas­ta riip­puen, joko kym­me­niä tai tuhan­sia vuo­sia ja jos­sa tul­laan toden­nä­köi­ses­ti soti­maan vie­lä toi­nen moko­ma, on voit­ta­jis­ta puhu­mi­nen vähän nurinkurista. 

  Rau­ha (väki­val­tai­suuk­sien pit­kä­ai­kai­nen lop­pu­mi­nen) tus­kin alu­eel­la on yhtään lähem­pä­nä kuin ennen Israe­lin sota­toi­mia. Kenen voit­to se sit­ten on? En tiedä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Israe­li­lais­ten vetäy­dyt­tyä Gazas­ta Hamas julis­tau­tui sodan voit­ta­jak­si. Tämä kuu­luu nor­maa­liin uhoon. Hamas ei pys­ty­nyt suo­je­le­maan kan­sa­lai­si­aan vaan Israel pää­si kurit­ta­maan sitä tap­pa­mal­la 400 ilmei­sen mie­li­val­tai­ses­ti vali­koi­tu­nut­ta lasta.

  Hama­sin pyr­ki­myk­se­nä on kan­sa­lais­ten­sa tapat­ta­mi­nen. Mitä enem­män saa­daan mehe­viä kuvia pom­mi­te­tuis­ta sai­raa­lois­ta ja las­ten­tar­hois­ta, sitä tyy­ty­väi­sem­pi Hamas on.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Pales­tii­na­lai­sia on Gazas­sa ja Län­si­ran­nal­la alle 4 mil­joo­naa. Jot­ta BKT saa­tai­siin samal­le tasol­le Israe­lin kans­sa, tar­vit­tai­siin vuo­des­sa 80 mil­jar­dia euroa lisää toi­me­liai­suut­ta — talou­del­li­nen hyvin­voin­ti on yleen­sä paras kei­no yhteis­kun­ta­rau­han aikaansaamiseen.
  Kun län­si­maat käyt­tä­vät lähi­vuo­si­na pank­ki­jär­jes­tel­män krii­sin paik­kaa­mi­seen — ja oman yhteis­kun­ta­rau­han­sa yllä­pi­tä­mie­sen — moni­kym­men­ker­tai­ses­ti rahaa, on lopul­ta todel­li­sen tah­don puut­tees­ta, ettei pales­tii­na­lais­ten tilan­net­ta saa­da kuntoon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Hamas ei pyri­kään suo­je­le­maan kan­sa­lai­si­aan, päin­vas­toin. Nor­maa­liin sis­si­so­dan stra­te­gi­aan kuu­luu aset­taa sivii­lit kah­den huo­non vaih­toeh­don väliin, jos­sa neut­raa­li­na pysy­mi­nen on mah­do­ton­ta. Sivii­lei­hin ja neut­raa­lei­hin koh­dis­te­taan sumei­le­mat­to­mia raa­kuuk­sia tilan­teen pola­ri­soi­mi­sek­si. Vrt. Jugos­la­via, Maon taistelut. 

  Israel on toi­vot­to­mas­sa tilan­tees­sa ja valit­si huo­nois­ta rat­kai­suis­ta näh­däk­se­ni vähi­ten huo­non. Täy­si­mit­tai­nen kan­san­mur­ha ei ole mah­dol­lis­ta, eikä mikään val­tio voi vain vuo­des­ta toi­seen sie­tää isku­ja teke­mät­tä mitään vas­tais­kua. Ainoa mah­dol­li­suus on iskeä mah­dol­li­sim­man rajat­tua voi­maa käyt­täen takai­sin ja rau­hoit­taa tilan­ne kor­kein­taan parik­si vuo­dek­si. EU tukee pai­kal­li­sia sis­si­liik­kei­tä ja jen­kit Israe­lia mikä pit­kit­tää konflik­tia ikuisuuksiin. 

  400 kuol­lut­ta las­ta ei muu­ten ole ver­ra­ten juu­ri mitään, miten­kään vähät­te­le­mät­tä tra­ge­dian suu­ruut­ta. Tök­kää­mäl­lä sor­men Afri­kan kart­taan osuu suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä alu­ee­seen jos­sa ollut konflik­ti on vaa­ti­nut vähin­tään saman ver­ran kuol­lei­ta eivät­kä kym­men- tai sata­ker­tai­set ruu­mis­pi­not­kaan ole tun­te­mat­to­mia. Mikä­li Israel käy sotaa asu­tus­kes­kuk­sen kes­kel­lä, tot­ta kai kuol­lei­ta tulee. Ainoa tapa estää sodan­käyn­ti oli­si lait­taa kan­sain­vä­li­siä jouk­ko­ja pai­kal­le rii­su­maan Hamas ja muut klu­bit aseis­ta. Vapaa­eh­toi­sia ei sat­tu­mal­ta ole kovin runsaasti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Vaik­ka en usko­kaan, että Israel rahoit­taa Hama­sia, he aivan hyvin voi­si­vat. Hama­sin ole­mas­sao­los­ta ei ole kuin hyö­tyä Israe­lil­le, kos­ka se aina antaa mah­dol­li­suu­den toi­mia siten, että on joku siel­lä vas­ta­puo­lel­la, joka myös taistelee.

  Pales­tii­na­lais­ten oli­si jo aiko­ja sit­ten pitä­nyt men­nä Gand­hin tie­tä ja esiin­tyä 100% pasi­fis­tei­na. Sitä kaut­ta Israe­lia oli­si maa­il­mal­ta­kin pal­jon hel­pom­pi pai­nos­taa, eikä Israel voi­si niin hel­pos­ti enää lavas­taa tilan­tei­ta. Pelk­kä tees­ken­te­ly­kin riit­tää poliit­ti­sen suo­jan saa­mi­sek­si, kos­ka maa­il­ma on yksin­ker­tai­ses­ti lii­an epäyh­te­näi­nen teh­däk­seen asial­le mitään.

  Hama­sin ole­mas­sao­loa eivät kai­paa ket­kään muut kuin Hamas itse ja ken­ties jot­kut län­si­mai­set sym­pa­ti­see­raa­jat, jot­ka on aina sen häviä­jän puolella.

  Israel on asut­ta­nut aluet­ta riit­tä­vän kau­an, että sitä voi enää alu­eel­ta pois­taa­kaan. Hama­sin ole­mas­sao­lo antaa vain aina aihet­ta kas­vat­taa tuo­ta aluet­ta, kun­nes Pales­tii­na­lai­sis­ta ei ole jäl­jel­lä enää yhtä­kään. Sehän Israe­lil­le sopii.

  Pales­tii­na­lais­ten pitäi­si ottaa ja pukeu­tua kuin juu­ta­lai­set lei­reil­lä aika­naan. Sen pitäi­si aina­kin saa­da maa­il­mal­ta äläh­dys aikai­sek­si ja Israe­li­lais­ten­kin oli­si jo hie­man vai­kea kiel­tää kuvaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Vaik­ka en usko­kaan, että Israel rahoit­taa Hama­sia, he aivan hyvin voi­si­vat. Hama­sin ole­mas­sao­los­ta ei ole kuin hyö­tyä Israe­lil­le, kos­ka se aina antaa mah­dol­li­suu­den toi­mia siten, että on joku siel­lä vas­ta­puo­lel­la, joka myös taistelee”

  Alun peri Israel tuki­kin Hama­sia, se kun hie­ken­si Fata­hia ja Arafatia.
  Tilan­ne kar­ka­si­kui­ten­kin käsis­tä, kun Hamas voit­ti vaaleissa

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Jos­sain vai­hees­sa pales­tii­na­lai­set­kin tajua­vat, että ainoa vah­toeh­to kur­juu­den lisään­ty­mi­sel­le on rau­han tie. Sil­loin Hama­sin kan­na­tus kään­tyy laskuun”
  Ei Israel mitään rau­haa halua, se mer­kit­si­si Län­si­ran­nan val­taa­mi­sen lop­pua ja luo­pu­mis­ta aina­kin osas­ta siir­to­kun­tia , Pales­tii­nan aseis­tau­tu­mis­ta, voi­mis­tu­mis­ta ja alu­een val­von­nan ja rajo­jen val­von­nan menestystä.
  Israel ei voi­si enää kont­rol­loi­da myös­kään alu­een vesi­va­ro­ja yksipuolisesti.

  Ei Israel mitään rau­ha aha­lua ja se halu­aa­kin ärsyt­tää pales­tii­na­li­set aina uuteen kapi­naan, muut­ma kuol­lut juu­ta­lai­nen takaa nykyi­sen tilan­teen, joka on Israe­lil­le edullinen.
  Lisäk­si rau­hat­to­muu­det takaa­vat Istrae­lil­le 10–20 mil­jar­din dol­la­rin avut joka vuo­si USA:sta.
  Levot­to­muu­det takaa­vat myös hauk­ko­jen pysy­mi­sen hallituksessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Kyl­lä, Hamas voit­ti! Mut­ta sekä pales­tii­na­lai­set että israe­li­lai­set hävisivät.

  Yhdyn täy­sin “Jar­mon” kir­joi­tuk­seen. Vaik­ka Hama­sin nous­seen kan­na­tuk­sen voi näh­dä­kin osit­tain jon­kin­lai­se­na pola­ri­soi­tu­nee­na “epä­toi­voi­se­na” mie­len­ti­la­na, jon­ka jat­ku­va “kes­ki­tys­lei­ril­lä” olo on syn­nyt­tä­nyt, niin en oikein pys­ty ymmär­tä­mään miten Hama­sin tapa jah­da­ta, tap­paa, kidut­taa ja nöy­ryyt­tää omia kan­sa­lai­si­aan miten­kään hyö­dyt­tää palestiinalaisia.

  Toi­saal­ta olen kui­ten­kin ymmär­tä­nyt, että Hamas on onnis­tu­nut edes joten­kin paran­ta­maan eten­kin Gaza­lais­ten eli­no­lo­ja, mis­sä Fatah siis täy­sin epä­on­nis­tui aina­kin osit­tain kor­rup­tion takia. 

  Voi­ko joku muu­ten vah­vis­taa sen huhun, että Hamas oli­si perus­tet­tu 80-luvun lop­pu­puo­lel­la CIA:n toi­mes­ta juu­ri hajot­ta­maan PLO:n ja myö­hem­min Fatah:in kan­nat­ta­ja­jou­kot? Tot­ta tai ei, niin sii­nä Hamas­han aina­kin on onnis­tu­nut loistavasti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. En näe mitä he täs­tä hyö­tyi­vät muu­ta kuin lyhyel­lä aika­vä­lil­lä ehkä lopet­ti­vat raket­ti-iskut’ (az)
  Kuu­dek­si kuu­kau­dek­si sovit­tua tuli­tau­ko toi­mi niin kau­an, kuin Israel itse nou­dat­ti sitä (http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/ipc_e007.pdf ). Esi­mer­kik­si edel­li­ses­sä Gazan ket­jus­sa esiin­ty­neel­tä nimi­merk­ki Cati­li­nal­ta voit pyy­tää sel­ven­nys­tä sii­hen, onko natio­na­lis­til­le ole­mas­sa mah­dol­li­ses­ti kor­keam­pia arvo­ja ja tär­keäm­piä asioi­ta kuin ihmishenki.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Kan­sain­vä­li­ses­ti on arvioi­tu, että sivii­li­tap­piot ovat 25 — 30% koko­nais­tap­piois­ta, mikä on todel­la pie­ni luku. Kan­nat­taa ver­ra­ta vaik­ka­pa USA:n puhu­mat­ta­kaan Venä­jän vii­me aikai­siin operaatioihin.

  Israel sai pois osan Hama­sin soti­laal­li­ses­ta poten­ti­aa­lis­ta, mikä rau­hoit­taa aluet­ta jon­kin aikaa. Mie­len­kiin­tois­ta oli, että se teh­tiin sel­väs­ti Ara­bi­mai­den tuel­la. Nekään eivät pidä Mos­sa­din luo­muk­ses­ta, Hamasista.

  Toi­nen mie­len­kiin­toi­nen seik­ka on, että Israel ei sano­nut tuhoa­van­sa Hama­sia, vaan vain sen soti­laal­li­sen sii­ven. Hamas on pal­jon muu­ta­kin. Israel on joka tapauk­ses­sa riip­pu­vai­nen pales­tii­na­lai­ses­ta työ­voi­mas­ta ja osin myös Gazan alueesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Perus­kir­jan­sa mukai­ses­ti Hamas vas­tus­taa rau­han­omais­ta rat­kai­sua pales­tii­na­lais­ky­sy­myk­seen. Sen vuon­na 1988 kir­joi­tet­tu ja yhä voi­mas­sa ole­va perus­sään­tö viit­taa Israe­lin val­tion tuhou­tu­mi­seen ja isla­mi­lai­sen val­tion perustamisen.
  Se on enti­nen ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö. Soi­ni­vaa­ran kom­men­tit ihmetyttävät?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Minä en ole mis­sään vai­hees­sa ilmoit­ta­nut miten­kään kan­nat­ta­va­ni Hama­sia. Ihmet­te­len ja har­mit­te­len, että Israel näin voi­mak­kaas­ti pön­kit­tää sen asemaa.
  Edel­leen se, että Hamas on mitä on, ei oikeu­ta israe­lin sota­ri­kok­sia sivii­li­väes­töä koh­taan. Mitä ter­ro­ris­te­ja ne tape­tut lap­set oli­vat? Tuol­lai­set toi­met kyl­lä ruok­ki­vat terroria. 

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Ras­mus Mannerström:“Voiko joku muu­ten vah­vis­taa sen huhun, että Hamas oli­si perus­tet­tu 80-luvun lop­pu­puo­lel­la CIA:n toi­mes­ta juu­ri hajot­ta­maan PLO:n ja myö­hem­min Fatah:in kan­nat­ta­ja­jou­kot? Tot­ta tai ei, niin sii­nä Hamas­han aina­kin on onnis­tu­nut loistavasti.”

  Tus­kin kukaan kyke­nee mois­ta vah­vis­ta­maan, mut­ta useat tahot tun­tu­vat usko­van, että Mos­sad on ainoi­naan tuke­nut Hama­sia mai­ni­tuis­ta syis­tä. Link­ki (sor­ry ei esi­kat­se­lua yms., joten ehkä tuo toi­mii, ehkä ei, jos ei, googlaa.)Wall Street Jour­na­lin jut­tuun “How Israel hel­ped to spawn Hamas” : http://online.wsj.com/article/SB123275572295011847.html?mod=special_page_campaign2008_mostpop

  Nyrk­ki­sää­nö­nä voi­ta­neen pitää, että kyl­män sodan aika­na, liki kaik­ki aseel­li­set ryh­mit­ty­vät ovat saa­neet aina­kin jon­kin sort­tis­ta tukea sekä län­nes­tä että idäs­tä. Näin sik­si, että tie­dus­te­luor­ga­ni­saa­tioil­la oli, eten­kin noi­hin aikai­hin, lukui­sia int­res­se­jä joi­den vuok­si säi­lyt­tää kon­tak­tit kaik­kiin ole­mas­sao­le­viin ryh­mit­ty­miin, jot­ka saat­tai­si­vat jos­sa­kin vai­hees­sa ollä mis­sään mää­rin mer­kit­tä­viä. (Täl­lä var­jol­la esim. Castron väi­te­tään saa­neen ennen Kuu­ban ret­ke­ään jon­kin sor­tin avus­tuk­sen cia:lta)

  Tämän tyypp­pis­tä pii­ri­leik­kiä jäl­jel­le jää­nyt (eikä nyt puhu­ta Kii­nas­ta) suur­vall­ta on leik­ki­nyt liittolaisillaan/vihollisillaan jo pidem­pään öljy­alu­een lie­peil­lä. Jos­kus hom­ma kusee enem­män, jos­kus vähemmän. 

  Voit­ti­ko Hamas? Jos se ei vah­vis­ta­nut pai­noar­vo­aan, vah­vis­ti­vat­ko sen kil­pai­li­jat omaan­sa tai saa­vut­ti­ko Israel, mitä halusi?

  Hamas voit­taa jokai­sen erän sii­hen asti, kun­nes tulee jär­jen ääni ja vaa­tii neu­vot­te­lu­ja sekä kat­ke­ruu­den unoh­ta­mis­ta tap­pa­mi­sen sijaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Pyö­rä­nie­mi: “Kan­sain­vä­li­ses­ti on arvioi­tu, että sivii­li­tap­piot ovat 25 — 30% koko­nais­tap­piois­ta, mikä on todel­la pie­ni luku.”

  Kuka on arvio­nut ja miten? Kan­sain­vä­li­ses­ti on taa­tus­ti arvioi­tu myös, että 60–70% uhreis­ta on sivii­le­jä. Esi­mer­kik­si HS:n pää­kir­joi­tuk­ses­sa sitee­rat­tu­jen YK-läh­teen mukaan lap­siuh­re­ja on 400/1300=30%. Voi­han tie­tys­ti olla, että kaik­ki muut pait­si lap­set ovat myös Hamas tais­te­li­joi­ta. Jutun voi käy­dä kat­so­mas­sa osoit­tees­sa: http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Gazan+sodasta+maksoivat+lapset/HS20090122SI1MA010ou

  Minä olen täs­sä asias­sa var­maan aika idea­lis­ti, mut­ta se, että “saa pois­tet­tua osan soti­laal­li­ses­ta poten­ti­aa­lis­ta” ei pai­na juu­ri mitään. Var­sin­kin, kun ei ole vai­kea arva­ta, että koh­ta siel­lä taas on sitä soti­laal­lis­ta var­maan myös ihan pois­tet­ta­vak­si asti. 

  On myös aika vai­kea perus­tel­la, mik­si joku sivii­liuh­ri pro­sent­ti on hyväk­syt­tä­vis­sä Israelille(USA:lle Venä­jäl­le, Suo­mel­le), muttei(Hamasille, ETA:lle tai Alqai­dal­le, etc). Ter­ve­tu­loa teke­mään pom­mi-isku­ja kun­han muis­tat­te, että viittä(tai kol­mea tai sei­se­mää) sivii­liä koh­ti pitää saa­da tape­tuk­si myös 5(tai seit­se­män tai kol­me) soti­las­ta. Soti­laal­lis­ta poten­ti­aa­lia­han sii­nä pois­tuu lähes itsestään…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. 400 las­ta, hah. Muu­ta­maa poik­keus­ta lukuu­not­ta­mat­ta nuo lap­set oli­vat 15–17 vuo­tiai­ta nuo­ria taistelijoita.

  On se kum­ma, mikä ideo­lo­gia se pakot­taa sul­ke­maan täy­sin sil­mät pales­tii­na­lais­ten ja Hama­sin väki­val­lal­ta ja hei­dän käyt­tä­mil­tä ‘lap­si­so­ti­lail­taan’.

  Teko­py­hää hurs­kas­te­lua ja rasis­tis­ta näsäviisastelua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Fak­ta on, että Israel on aset­ta­nut “rau­hal­le” ehdot jot­ka mer­kit­se­vät Pales­tii­na­lais­ten kan­nal­ta lähin­nä nöy­ryyt­tä­vää orjuu­tus­ta ilman mitään todel­lis­ta itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta. Kukaan mis­sään ei hyväk­syi­si nii­tä ja jos jos­sain hypo­teet­ti­ses­sa NL:n val­taa­mas­sa Suo­mes­sa tar­jot­tai­siin saman­lais­ta “rau­haa” ainoa­na vaih­toeh­to­na eivät pom­mi­vyöt kos­kaan lak­kai­si pauk­ku­mas­ta. Fak­ta on myös että Israel on ampu­nut alas todel­la avo­kä­ti­siä kan­sain­vä­li­ses­ti tuet­tu­ja rau­han­tar­jouk­sia ja että Israel käy voit­toi­saa hyök­käys- ja val­loi­tus­so­taa alu­een var­si­nais­ta väes­töä vas­taan eikä mis­sään nimes­sä ole uhrin asemassa.

  Tämä ihan riip­pu­mat­ta sii­tä miten paha ja kit­ket­tä­vä jut­tu isla­mo­fa­sis­mi on.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Osmo, sinun pitäi­si ope­tel­la media­kriit­ti­syyt­tä. Meil­lä ei ole tie­toa Gazan sivii­liuh­rien mää­räs­tä. Olen kam­man­nut web­biä, mut­ta luo­tet­ta­vaa arvio­ta Gazan sivii­liuh­reis­ta ei löydy.

  1. Pales­tii­na­lais­läh­tei­den mukaan (joi­ta YK on sitee­ran­nut) kuol­lei­ta oli 1300, jois­ta suu­rin osa siviilejä.

  2. Israe­lin armei­ja sanoi, että heil­lä on 900 nimen lis­ta kuol­leis­ta, jois­ta kor­kein­taan 250 on siviilejä.

  3. Pai­kal­la käy­nyt Cor­rie­re del­la seran toi­mit­ta­ja arvioi kaik­ki­aan kuol­leen kor­kein­taan 600 ihmis­tä, jois­ta val­tao­sa Hama­sin sotilaita.

  4. Hamas sanoi tais­te­luis­sa kuol­leen 48 Hama­sin soti­las­ta ja 49 Israe­lin soti­las­ta. Israe­lin mukaan omia soti­lais­ta kuo­li 13.

  Mitä tulee Gazaan ‘kes­ki­tys­lei­ri­nä’, niin kat­so kuvia Gazas­ta ennen Israe­lin hyök­käys­tä. Ei se ole kes­ki­tys­lei­ri vaan kau­pun­ki Väli­me­ren rannalla.

  Israe­lin hyök­käys on tois­tai­sek­si saa­vut­ta­nut sen tavoit­teen, että Hama­sin raket­ti-iskut Israe­liin ovat olleet har­va­lu­kui­sia vii­me päivinä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Ajattelija2008 sanoo:

  Osmo, sinun pitäi­si ope­tel­la mediakriittisyyttä.”

  Kyl­lä tosi­aan pitäi­si! Poli­tii­kas­sa var­mas­ti oppii tuol­lai­sek­si, kos­ka emme kai epäi­le Osmon älyä ja logiik­kaa. Sii­tä se ei ole kiinni. 

  Pals­tan luki­joi­den pitäi­si ope­tel­la puo­les­taan Osmo-kriit­ti­syyt­tä. Niin usein kai­ken­lai­nen höpi­nä ilman mitään läh­de­viit­tei­tä menee läpi täällä. 

  (Eikö sinun muu­ten pitäi­si päi­vit­tää nimi­merk­ki­si, kun ollaan jo helmikuulla 🙂 )

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Hamas pyr­kii sivii­liuh­rei­hin, Israel pyr­kii vält­tä­mään siviiliuhreja.

  Hamas Gene­ven sopi­mus­ten vas­tai­ses­ti ei tee eroa tais­te­li­joi­den ja sivii­lien välil­lä vaan päin­vas­toin tekee isku­ja sivii­lien seas­ta eikä edes mer­kit­se tais­te­li­joi­taan ase­pu­vuil­la tai edes kokar­deil­la. Se kät­kee sivii­li­koh­tei­siin ja jopa YK-koh­tei­siin tuki­koh­ti­aan jne. 

  Juu­ri sik­si Gene­ven sopi­muk­set kiel­tä­vät täl­lai­sen, että se pakot­taa vas­tus­ta­jan iske­mään siviilikohteisiin!

  Israel sil­ti kehit­tää räjäh­tä­mät­tö­miä ohjuk­sia ja ties mitä kei­no­ja pie­nen­tääk­seen sivii­li­tap­pioi­ta, joi­ta Hamas toi­mil­laan siis pyr­kii lisää­mään saa­dak­seen PR-voit­to­ja. Omat iskun­sa­kin Hamas koh­dis­taa israe­li­lais­si­vii­lei­hin, ihan tahal­laan se hei­tä tap­paa eikä vas­ten­tah­toi­ses­ti sivuvaikutusvahinkona.

  Jos Venä­jä oli­si val­lan­nut Oulun ja Kes­ki-Suo­men jat­ko­so­das­sa ja me (sissi)sotisimme vas­taan, me käyt­täi­sim­me edes kokar­de­ja ja iski­sim­me soti­las- emme­kä sivii­li­koh­tei­siin. Puti­nil­le tie­dok­si, että emme tosi­aan iki­nä luo­vut­tai­si ja mei­tä on pal­jon enem­män kuin tshetshee­ne­jä. Kan­nat­taa pysyä pois­sa täältä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. En edes tie­dä kuka on Karem, mut­ta olen mie­les­tä­ni teh­nyt sel­väk­si, että en pidä kiih­ko­mie­li­sis­tä liik­keis­tä, ovat ne sit­ten pales­tii­na­lai­sia tai juu­ta­lai­sia. Tuos­sa kes­ki­näi­ses­sä jul­muu­den ja muir­haa­mi­sen kier­tees­sä ei voi olla kenen­kään puolella. 

  Rasis­ti­nen suh­tau­tu­mi­nen juu­ta­lai­sia koh­taan on tie­tys­ti vää­rin, mut­ta vää­rin on myös juu­ta­lais­ten rasis­ti­nen suh­tau­tu­mi­nen pale­sii­na­lai­sia koh­taan, jos­ta asen­tees­ta sota­uu­ti­sis­sa on riit­tä­väs­ti osoitusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.