Voittiko Hamas?

Israelilais­ten vetäy­dyt­tyä Gaza­s­ta Hamas julis­tau­tui sodan voit­ta­jak­si. Tämä kuu­luu nor­maali­in uhoon. Hamas ei pystynyt suo­jele­maan kansalaisi­aan vaan Israel pääsi kurit­ta­maan sitä tap­pa­mal­la 400 ilmeisen mieli­v­al­tais­es­ti valikoitunut­ta lasta.

Mut­ta voit­tiko Hamas silti?

Israel ei päässyt Hamasin kimp­pu­un. Sivi­ilien ohel­la saati­in tapetuk­si myös joitain Hamasin soti­lai­ta, mut­ta rekry­toin­ti­hul­lu­us taisi nous­ta niin paljon, että tap­pi­ot on help­po kor­va­ta. Sotarikok­set kään­sivät yleistä mielipi­det­tä Israelin vas­taan. Melko toden­näköis­es­ti yleinen mielipi­de pakot­taa Israelin suos­tu­maan Hamasin alku­peräiseen vaa­timuk­seen Gazan lait­toman saar­ron purkamiseen.

Varsi­nainen voit­to Hamas­sille tuli kuitenkin sen pahim­mas­ta kil­pail­i­jas­ta PLO:sta. Muis­taako kukaan sitä enää? Israel kohot­ti Hamasin sel­l­aiseen sankaru­u­teen, että se voit­taa tämän jäl­keen men­nen tullen kaik­ki palesti­inalaisalueen demokraat­tiset vaalit. Sen ver­ran machi­avel­lis­tista alueen poli­ti­ik­ka on, että tämä saat­toi olla Israelin tarkoi­tuskin. Onhan se muutenkin tukenut sys­temaat­tis­es­ti Hama­sia kamp­pailus­sa PLO:ta vas­taan — ilmeis­es­ti estääk­seen hov­ikelpoisen palesti­inalaishallinnon syntymistä.

27 vastausta artikkeliin “Voittiko Hamas?”

 1. Ehkäpä Hamas voit­ti lyhyel­lä tähtäimel­lä. Mut­ta toisaal­ta Hamas var­maan taas aloit­taa ennen pitkää raket­tien ampumisen Isre­ali­in. Israel sietää tätä aikansa ja sit­ten taas kostaa. Tälle kier­teelle ei näy lop­pua. Näin Gaza joutuu Hamasin kanssa kohtaa­maan vain lisää ja lisää kurjuutta.

  Jos­sain vai­heessa palesti­inalaisetkin tajua­vat, että ain­oa vah­toe­hto kur­ju­u­den lisään­tymiselle on rauhan tie. Sil­loin Hamasin kan­na­tus kään­tyy laskuun.

 2. En ole tuos­ta var­ma: niin kauan kuin “rauha” tarkoit­taa palesti­inalaisille kitu­mista Gazan keski­tysleir­il­lä, moni voi pitää rauhaa huonom­pana vai­h­toe­htona. Israelinkin olisi hyväksyt­tävä se, että palesti­inalais­ten on voita­va asua jos­sain. Hamashan ON Ahti­saaren toimis­ton mukaan tar­jon­nut Israelille “mon­en vuosikymme­nen ase­le­poa”, jos Israel vetäy­ty­isi kan­sain­välis­es­ti hyväksy­ty­ille rajoille ja lopet­taisi palesti­inalaisaluei­den miehi­tyk­sen, mut­ta tämä ei ole kel­van­nut Israelille.

  Tuo mon­ern vuosikymme­nen ase­le­po on vähän saman­lainen kuin islami­alisen pankki­jär­jestelmän per­imä korko myymäl­lä pant­ti min­uutin välein eri hin­nal­la, kun tavanomainen korko on kiel­let­ty. Ikuinen ase­le­po ei ole rauhan­sopimus eikä siis muka merk­itse Israelin ole­mas­saolon tunnustamista.

 3. Arvostan Hamak­sen kaltaisen organ­isaa­tion lukauk­sia yhtä paljon kuin pala­neen puu­pen­nin puolikasta.

  Mitä järkeä on luot­taa moi­seen kun Hamas ei ole tul­lut yhtään vastaan?

 4. Luet­tuani raport­te­ja alueelta kan­sain­välis­es­tä medi­as­ta YK:n ja tiedo­tusvä­linei­den edus­ta­jien nyt päästyä alueelle on täysin selvää, että täl­lä ker­taa Israel meni aivan liian pitkälle, ja usei­ta yksit­täisiä israelilaisia soti­lai­ta on syyl­listynyt rikok­si­in ihmisyyt­tä vas­taan. Sairaalois­sa on lap­sia, jot­ka ovat hal­vau­tunei­ta ja joil­la on haavo­ja, jot­ka todis­ta­vat, että heitä on ammut­tu lähietäisyydeltä.

  Ymmär­rän Israelin puolelta täl­lais­ten oper­aa­tio­den emo­tion­aalisen oikeu­tuk­sen edel­lis­ten 60 vuo­den aika­janal­la, ja enem­mistö israelilai­sista näyt­täisi kan­nat­ta­neen nyky­istä oper­aa­tio­ta ihmisoikeusloukkauk­sista huoli­mat­ta. Moni lisäk­si sanoo, että Olmert ei hei­dän mielestään men­nyt riit­tävän pitkälle ja todel­la tuhon­nut Hamasia.

  Täl­lainen on vaik­ka emo­tion­aalis­es­ti ymmär­ret­tävää, jär­jel­lis­es­ti tietysti täyt­tä hul­lu­ut­ta. Ei Hama­sia voi tuho­ta kuin tuhoa­mal­la palesti­inalaiset. Hamas on mie­len­ti­la. Johta­jat voi tap­paa, uudet tulee tilalle ja tämän myötä kan­nat­ta­jien määrä kas­vaa ja he radikalisoitu­vat entis­es­tään. Samas­ta syys­tä sota ter­ror­is­mia vas­taan ei toi­mi asein.

  Emo­tion­aalisen taus­tan ymmär­rän 1948-mit­takaavas­sa sekä iso­la­tion­is­tiset ja uni­lat­er­al­is­tiset pyrkimyk­set. Hamasin kanssa ei voi tehdä rauhaa. PLO:n kanssa kun tehti­in rauha jär­jestöstä irtaan­tui aseelli­nen siipi, joka jatkoi itse­murhaisku­ja. Hamasin kanssa kävisi samal­la tapaa, jos rauha sovit­taisi­in ja rajat avattaisiin.

  Sikäli Israelin pointin saar­rosta ymmärtää. He edelleen edel­lyt­tävät, että saar­ron päät­tämiselle ehdo­ton vaade on se, että Hamasin aseis­tau­tu­mi­nen estetään. Tämä edel­lyt­tää tiukkaa kan­sain­välistä rajavalvon­taa, jota ei ymmär­ret­tävästi voi antaa tahoille, joiden joukos­ta löy­tyy paljon Hamasin ide­ol­o­gisia sympatioijia.

  Ratkaisua on vaikea nähdä.

  Israelin oper­aa­tion lap­si­uhrilu­vus­ta sanois­in, että se on ilmeisen korkea. 400 kuu­lostaa kuitenkin aika hur­jal­ta. Sen läh­teenä täl­lä het­kel­lä ovat palesti­inalaisvi­ra­nomaiset. Jeninin pako­laisleir­il­lä edel­lisessä vas­taan­laises­sa oper­aa­tios­sa palesti­inalaisvi­ra­nomaiset sanoi­vat 500 kuolleen, ja YK myöhem­min arvioi puolueet­tomasti 70–80.

  Täl­lä en vähät­tele yhtään Israelin teko­jen rikol­lisu­ut­ta ja jul­muut­ta. En näe mitä he tästä hyö­tyivät muu­ta kuin lyhyel­lä aikavälil­lä ehkä lopet­ti­vat raket­ti-iskut, mut­ta näis­sä keskeisim­män nimit­täjän pitäisi olla aina se, että hei­dän las­ten­sa ja las­ten­las­ten­sakin pitää elää alueella.

 5. Tilanteessa, jos­sa alueel­la on sodit­tu lasken­ta tavas­ta riip­puen, joko kym­meniä tai tuhan­sia vuosia ja jos­sa tul­laan toden­näköis­es­ti soti­maan vielä toinen moko­ma, on voit­ta­jista puhumi­nen vähän nurinkurista. 

  Rauha (väki­val­taisuuk­sien pitkäaikainen lop­pumi­nen) tuskin alueel­la on yhtään lähempänä kuin ennen Israelin sota­toimia. Kenen voit­to se sit­ten on? En tiedä.

 6. Israelilais­ten vetäy­dyt­tyä Gaza­s­ta Hamas julis­tau­tui sodan voit­ta­jak­si. Tämä kuu­luu nor­maali­in uhoon. Hamas ei pystynyt suo­jele­maan kansalaisi­aan vaan Israel pääsi kurit­ta­maan sitä tap­pa­mal­la 400 ilmeisen mieli­v­al­tais­es­ti valikoitunut­ta lasta.

  Hamasin pyrkimyk­senä on kansalais­ten­sa tap­at­ta­mi­nen. Mitä enem­män saadaan mehe­viä kuvia pom­mite­tu­ista sairaaloista ja las­ten­tarhoista, sitä tyy­tyväisem­pi Hamas on.

 7. Palesti­inalaisia on Gazas­sa ja Län­sir­an­nal­la alle 4 miljoon­aa. Jot­ta BKT saataisi­in samalle tasolle Israelin kanssa, tarvit­taisi­in vuodessa 80 mil­jar­dia euroa lisää toimeli­aisu­ut­ta — taloudelli­nen hyv­in­voin­ti on yleen­sä paras keino yhteiskun­ta­rauhan aikaansaamiseen.
  Kun län­si­maat käyt­tävät lähivu­osi­na pankki­jär­jestelmän kri­isin paikkaamiseen — ja oman yhteiskun­ta­rauhansa ylläpitämiesen — monikym­menker­tais­es­ti rahaa, on lop­ul­ta todel­lisen tah­don puut­teesta, ettei palesti­inalais­ten tilan­net­ta saa­da kuntoon.

 8. Hamas ei pyrikään suo­jele­maan kansalaisi­aan, päin­vas­toin. Nor­maali­in sis­siso­dan strate­giaan kuu­luu aset­taa sivi­ilit kah­den huonon vai­h­toe­hdon väli­in, jos­sa neu­traali­na pysymi­nen on mah­do­ton­ta. Sivi­ilei­hin ja neu­traalei­hin kohdis­te­taan sumeilemat­to­mia raakuuk­sia tilanteen polar­isoimisek­si. Vrt. Jugoslavia, Maon taistelut. 

  Israel on toiv­ot­tomas­sa tilanteessa ja val­it­si huonoista ratkaisu­ista nähdäk­seni vähiten huonon. Täysimit­tainen kansan­murha ei ole mah­dol­lista, eikä mikään val­tio voi vain vuodes­ta toiseen sietää isku­ja tekemät­tä mitään vas­taiskua. Ain­oa mah­dol­lisu­us on iskeä mah­dol­lisim­man rajat­tua voimaa käyt­täen takaisin ja rauhoit­taa tilanne korkein­taan parik­si vuodek­si. EU tukee paikallisia sis­sili­ikkeitä ja jenkit Israelia mikä pitkit­tää kon­flik­tia ikuisuuksiin. 

  400 kuol­lut­ta las­ta ei muuten ole ver­rat­en juuri mitään, mitenkään vähät­telemät­tä trage­di­an suu­ru­ut­ta. Tökkäämäl­lä sor­men Afrikan kart­taan osuu suurel­la toden­näköisyy­del­lä alueeseen jos­sa ollut kon­flik­ti on vaat­in­ut vähin­tään saman ver­ran kuollei­ta eivätkä kym­men- tai satak­er­taiset ruumispinotkaan ole tun­tem­at­to­mia. Mikäli Israel käy sotaa asu­tuskeskuk­sen keskel­lä, tot­ta kai kuollei­ta tulee. Ain­oa tapa estää sodankäyn­ti olisi lait­taa kan­sain­välisiä joukko­ja paikalle riisumaan Hamas ja muut klu­bit aseista. Vapaae­htoisia ei sat­tumal­ta ole kovin runsaasti.

 9. Vaik­ka en uskokaan, että Israel rahoit­taa Hama­sia, he aivan hyvin voisi­vat. Hamasin ole­mas­saolosta ei ole kuin hyö­tyä Israelille, kos­ka se aina antaa mah­dol­lisu­u­den toimia siten, että on joku siel­lä vastapuolel­la, joka myös taistelee.

  Palesti­inalais­ten olisi jo aiko­ja sit­ten pitänyt men­nä Gand­hin tietä ja esi­in­tyä 100% pasi­fis­teina. Sitä kaut­ta Israelia olisi maail­mal­takin paljon helpom­pi pain­os­taa, eikä Israel voisi niin hel­posti enää lavas­taa tilantei­ta. Pelkkä teesken­te­lykin riit­tää poli­it­tisen suo­jan saamisek­si, kos­ka maail­ma on yksinker­tais­es­ti liian epäy­ht­enäi­nen tehdäk­seen asialle mitään.

  Hamasin ole­mas­saoloa eivät kaipaa ketkään muut kuin Hamas itse ja ken­ties jotkut län­si­maiset sym­pa­tiseer­aa­jat, jot­ka on aina sen häviäjän puolella.

  Israel on asut­tanut aluet­ta riit­tävän kauan, että sitä voi enää alueelta pois­taakaan. Hamasin ole­mas­sao­lo antaa vain aina aihet­ta kas­vat­taa tuo­ta aluet­ta, kunnes Palesti­inalai­sista ei ole jäl­jel­lä enää yhtäkään. Sehän Israelille sopii.

  Palesti­inalais­ten pitäisi ottaa ja pukeu­tua kuin juu­ta­laiset leireil­lä aikanaan. Sen pitäisi ainakin saa­da maail­mal­ta älähdys aikaisek­si ja Israelilais­tenkin olisi jo hie­man vaikea kieltää kuvaa.

 10. “Vaik­ka en uskokaan, että Israel rahoit­taa Hama­sia, he aivan hyvin voisi­vat. Hamasin ole­mas­saolosta ei ole kuin hyö­tyä Israelille, kos­ka se aina antaa mah­dol­lisu­u­den toimia siten, että on joku siel­lä vastapuolel­la, joka myös taistelee”

  Alun peri Israel tukikin Hama­sia, se kun hieken­si Fatahia ja Arafatia.
  Tilanne karkasikuitenkin käsistä, kun Hamas voit­ti vaaleissa

 11. “Jos­sain vai­heessa palesti­inalaisetkin tajua­vat, että ain­oa vah­toe­hto kur­ju­u­den lisään­tymiselle on rauhan tie. Sil­loin Hamasin kan­na­tus kään­tyy laskuun”
  Ei Israel mitään rauhaa halua, se merk­it­sisi Län­sir­an­nan val­taamisen lop­pua ja luop­umista ainakin osas­ta siir­tokun­tia , Palesti­inan aseis­tau­tu­mista, voimis­tu­mista ja alueen valvon­nan ja rajo­jen valvon­nan menestystä.
  Israel ei voisi enää kon­trol­loi­da myöskään alueen vesi­varo­ja yksipuolisesti.

  Ei Israel mitään rauha ahalua ja se halu­aakin ärsyt­tää palesti­inaliset aina uuteen kap­inaan, muut­ma kuol­lut juu­ta­lainen takaa nykyisen tilanteen, joka on Israelille edullinen.
  Lisäk­si rauhat­to­muudet takaa­vat Istraelille 10–20 mil­jardin dol­lar­in avut joka vuosi USA:sta.
  Lev­ot­to­muudet takaa­vat myös haukko­jen pysymisen hallituksessa.

 12. Kyl­lä, Hamas voit­ti! Mut­ta sekä palesti­inalaiset että israelilaiset hävisivät.

  Yhdyn täysin “Jar­mon” kir­joituk­seen. Vaik­ka Hamasin nousseen kan­natuk­sen voi nähdäkin osit­tain jonkin­laise­na polar­isoituneena “epä­toivoise­na” mie­len­ti­lana, jon­ka jatku­va “keski­tysleir­il­lä” olo on syn­nyt­tänyt, niin en oikein pysty ymmärtämään miten Hamasin tapa jah­da­ta, tap­paa, kidut­taa ja nöyryyt­tää omia kansalaisi­aan mitenkään hyödyt­tää palestiinalaisia.

  Toisaal­ta olen kuitenkin ymmärtänyt, että Hamas on onnis­tunut edes jotenkin paran­ta­maan etenkin Gaza­lais­ten eli­nolo­ja, mis­sä Fatah siis täysin epäon­nis­tui ainakin osit­tain kor­rup­tion takia. 

  Voiko joku muuten vahvis­taa sen huhun, että Hamas olisi perustet­tu 80-luvun lop­pupuolel­la CIA:n toimes­ta juuri hajot­ta­maan PLO:n ja myöhem­min Fatah:in kan­nat­ta­ja­joukot? Tot­ta tai ei, niin siinä Hamashan ainakin on onnis­tunut loistavasti.

 13. ‘En näe mitä he tästä hyö­tyivät muu­ta kuin lyhyel­lä aikavälil­lä ehkä lopet­ti­vat raket­ti-iskut’ (az)
  Kuudek­si kuukaudek­si sovit­tua tuli­tauko toi­mi niin kauan, kuin Israel itse nou­dat­ti sitä (http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/ipc_e007.pdf ). Esimerkik­si edel­lisessä Gazan ketjus­sa esi­in­tyneeltä nim­imerk­ki Catilinal­ta voit pyytää sel­ven­nys­tä siihen, onko nation­al­is­tille ole­mas­sa mah­dol­lis­es­ti korkeampia arvo­ja ja tärkeämpiä asioi­ta kuin ihmishenki.

 14. Kan­sain­välis­es­ti on arvioitu, että sivi­il­i­tap­pi­ot ovat 25 — 30% kokon­aistap­pi­oista, mikä on todel­la pieni luku. Kan­nat­taa ver­ra­ta vaikka­pa USA:n puhu­mat­takaan Venäjän viime aikaisi­in operaatioihin.

  Israel sai pois osan Hamasin soti­laal­lis­es­ta poten­ti­aal­ista, mikä rauhoit­taa aluet­ta jonkin aikaa. Mie­lenki­in­toista oli, että se tehti­in selvästi Ara­bi­maid­en tuel­la. Nekään eivät pidä Mossadin luo­muk­ses­ta, Hamasista.

  Toinen mie­lenki­in­toinen seik­ka on, että Israel ei sanonut tuhoa­vansa Hama­sia, vaan vain sen soti­laal­lisen siiv­en. Hamas on paljon muu­takin. Israel on joka tapauk­ses­sa riip­pu­vainen palesti­inalais­es­ta työvoimas­ta ja osin myös Gazan alueesta.

 15. Peruskir­jansa mukaises­ti Hamas vas­tus­taa rauhanomaista ratkaisua palesti­inalaiskysymyk­seen. Sen vuon­na 1988 kir­joitet­tu ja yhä voimas­sa ole­va perussään­tö viit­taa Israelin val­tion tuhou­tu­miseen ja islami­laisen val­tion perustamisen.
  Se on enti­nen ter­ror­is­ti­jär­jestö. Soini­vaaran kom­men­tit ihmetyttävät?

 16. Minä en ole mis­sään vai­heessa ilmoit­tanut mitenkään kan­nat­ta­vani Hama­sia. Ihmette­len ja har­mit­te­len, että Israel näin voimakkaasti pönkit­tää sen asemaa.
  Edelleen se, että Hamas on mitä on, ei oikeu­ta israelin sotarikok­sia sivi­iliväestöä kohtaan. Mitä ter­ror­is­te­ja ne tapetut lapset oli­vat? Tuol­laiset toimet kyl­lä ruokki­vat terroria. 

 17. Ras­mus Mannerström:“Voiko joku muuten vahvis­taa sen huhun, että Hamas olisi perustet­tu 80-luvun lop­pupuolel­la CIA:n toimes­ta juuri hajot­ta­maan PLO:n ja myöhem­min Fatah:in kan­nat­ta­ja­joukot? Tot­ta tai ei, niin siinä Hamashan ainakin on onnis­tunut loistavasti.”

  Tuskin kukaan kyke­nee moista vahvis­ta­maan, mut­ta use­at tahot tun­tu­vat usko­van, että Mossad on ain­oinaan tukenut Hama­sia maini­tu­ista syistä. Link­ki (sor­ry ei esikat­selua yms., joten ehkä tuo toimii, ehkä ei, jos ei, googlaa.)Wall Street Jour­nalin jut­tuun “How Israel helped to spawn Hamas” : http://online.wsj.com/article/SB123275572295011847.html?mod=special_page_campaign2008_mostpop

  Nyrkkisäänönä voita­neen pitää, että kylmän sodan aikana, liki kaik­ki aseel­liset ryh­mit­tyvät ovat saa­neet ainakin jonkin sort­tista tukea sekä lännestä että idästä. Näin sik­si, että tiedustelu­o­r­gan­isaa­tioil­la oli, etenkin noi­hin aikai­hin, lukuisia intresse­jä joiden vuok­si säi­lyt­tää kon­tak­tit kaikki­in ole­mas­saole­vi­in ryh­mit­tymi­in, jot­ka saat­taisi­vat jos­sakin vai­heessa ollä mis­sään määrin merkit­täviä. (Täl­lä var­jol­la esim. Cas­tron väitetään saa­neen ennen Kuuban retkeään jonkin sortin avus­tuk­sen cia:lta)

  Tämän tyypp­pistä piir­ileikkiä jäl­jelle jäänyt (eikä nyt puhuta Kiinas­ta) suur­vall­ta on leikkinyt liittolaisillaan/vihollisillaan jo pidem­pään öljyalueen liepeil­lä. Joskus hom­ma kusee enem­män, joskus vähemmän. 

  Voit­tiko Hamas? Jos se ei vahvis­tanut pain­oar­voaan, vahvis­ti­vatko sen kil­pail­i­jat omaansa tai saavut­tiko Israel, mitä halusi?

  Hamas voit­taa jokaisen erän siihen asti, kunnes tulee jär­jen ääni ja vaatii neu­vot­telu­ja sekä katkeru­u­den uno­htamista tap­pamisen sijaan.

 18. Pyöränie­mi: “Kan­sain­välis­es­ti on arvioitu, että sivi­il­i­tap­pi­ot ovat 25 — 30% kokon­aistap­pi­oista, mikä on todel­la pieni luku.”

  Kuka on arvionut ja miten? Kan­sain­välis­es­ti on taa­tusti arvioitu myös, että 60–70% uhreista on sivi­ile­jä. Esimerkik­si HS:n pääkir­joituk­ses­sa siteer­at­tu­jen YK-läh­teen mukaan lap­si­uhre­ja on 400/1300=30%. Voihan tietysti olla, että kaik­ki muut pait­si lapset ovat myös Hamas tais­telijoi­ta. Jutun voi käy­dä kat­so­mas­sa osoit­teessa: http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Gazan+sodasta+maksoivat+lapset/HS20090122SI1MA010ou

  Minä olen tässä asi­as­sa var­maan aika ide­al­isti, mut­ta se, että “saa pois­tet­tua osan soti­laal­lis­es­ta poten­ti­aal­ista” ei paina juuri mitään. Varsinkin, kun ei ole vaikea arva­ta, että koh­ta siel­lä taas on sitä soti­laal­lista var­maan myös ihan pois­tet­tavak­si asti. 

  On myös aika vaikea perustel­la, mik­si joku sivi­il­i­uhri pros­ent­ti on hyväksyt­tävis­sä Israelille(USA:lle Venäjälle, Suomelle), muttei(Hamasille, ETA:lle tai Alqaidalle, etc). Ter­ve­tu­loa tekemään pom­mi-isku­ja kun­han muis­tat­te, että viittä(tai kolmea tai seisemää) sivi­il­iä kohti pitää saa­da tapetuk­si myös 5(tai seit­semän tai kolme) soti­las­ta. Soti­laal­lista poten­ti­aali­a­han siinä pois­tuu läh­es itsestään…

 19. 400 las­ta, hah. Muu­ta­maa poikkeusta luku­unot­ta­mat­ta nuo lapset oli­vat 15–17 vuo­ti­ai­ta nuo­ria taistelijoita.

  On se kum­ma, mikä ide­olo­gia se pakot­taa sulke­maan täysin silmät palesti­inalais­ten ja Hamasin väki­val­lal­ta ja hei­dän käyt­tämiltä ‘lap­sisoti­lail­taan’.

  Tekopy­hää hurskastelua ja rasis­tista näsäviisastelua.

 20. Fak­ta on, että Israel on aset­tanut “rauhalle” ehdot jot­ka merk­it­sevät Palesti­inalais­ten kannal­ta lähin­nä nöyryyt­tävää orju­u­tus­ta ilman mitään todel­lista itsemääräämisoikeut­ta. Kukaan mis­sään ei hyväksy­isi niitä ja jos jos­sain hypo­teet­tises­sa NL:n val­taa­mas­sa Suomes­sa tar­jot­taisi­in saman­laista “rauhaa” ain­oana vai­h­toe­htona eivät pom­mivyöt koskaan lakkaisi paukku­mas­ta. Fak­ta on myös että Israel on ampunut alas todel­la avokätisiä kan­sain­välis­es­ti tuet­tu­ja rauhan­tar­jouk­sia ja että Israel käy voit­toisaa hyökkäys- ja val­loi­tus­so­taa alueen varsi­naista väestöä vas­taan eikä mis­sään nimessä ole uhrin asemassa.

  Tämä ihan riip­pumat­ta siitä miten paha ja kitket­tävä jut­tu islam­o­fa­sis­mi on.

 21. Osmo, sin­un pitäisi opetel­la medi­akri­it­tisyyt­tä. Meil­lä ei ole tietoa Gazan sivi­il­i­uhrien määrästä. Olen kam­man­nut web­biä, mut­ta luotet­tavaa arvio­ta Gazan sivi­il­i­uhreista ei löydy.

  1. Palesti­inalais­lähtei­den mukaan (joi­ta YK on siteer­an­nut) kuollei­ta oli 1300, joista suurin osa siviilejä.

  2. Israelin armei­ja sanoi, että heil­lä on 900 nimen lista kuolleista, joista korkein­taan 250 on siviilejä.

  3. Paikalla käynyt Cor­riere del­la ser­an toimit­ta­ja arvioi kaikki­aan kuolleen korkein­taan 600 ihmistä, joista val­taosa Hamasin sotilaita.

  4. Hamas sanoi tais­teluis­sa kuolleen 48 Hamasin soti­las­ta ja 49 Israelin soti­las­ta. Israelin mukaan omia soti­laista kuoli 13.

  Mitä tulee Gaza­an ‘keski­tysleir­inä’, niin kat­so kuvia Gaza­s­ta ennen Israelin hyökkäys­tä. Ei se ole keski­tysleiri vaan kaupun­ki Välimeren rannalla.

  Israelin hyökkäys on tois­taisek­si saavut­tanut sen tavoit­teen, että Hamasin raket­ti-iskut Israeli­in ovat olleet har­valukuisia viime päivinä.

 22. Ajattelija2008 sanoo:

  “Osmo, sin­un pitäisi opetel­la mediakriittisyyttä.”

  Kyl­lä tosi­aan pitäisi! Poli­ti­ikas­sa var­masti oppii tuol­laisek­si, kos­ka emme kai epäile Osmon älyä ja logi­ikkaa. Siitä se ei ole kiinni. 

  Pal­stan luk­i­joiden pitäisi opetel­la puolestaan Osmo-kri­it­tisyyt­tä. Niin usein kaiken­lainen höpinä ilman mitään lähde­vi­it­teitä menee läpi täällä. 

  (Eikö sin­un muuten pitäisi päivit­tää nim­imerkkisi, kun ollaan jo helmikuulla 🙂 )

 23. Hamas pyrkii sivi­il­i­uhrei­hin, Israel pyrkii vält­tämään siviiliuhreja.

  Hamas Gen­even sopimusten vas­tais­es­ti ei tee eroa tais­telijoiden ja sivi­ilien välil­lä vaan päin­vas­toin tekee isku­ja sivi­ilien seasta eikä edes merk­itse tais­telijoitaan asepu­vuil­la tai edes kokardeil­la. Se kät­kee sivi­iliko­hteisi­in ja jopa YK-kohteisi­in tukiko­hti­aan jne. 

  Juuri sik­si Gen­even sopimuk­set kieltävät täl­laisen, että se pakot­taa vas­tus­ta­jan iskemään siviilikohteisiin!

  Israel silti kehit­tää räjähtämät­tömiä ohjuk­sia ja ties mitä keino­ja pienen­tääk­seen sivi­il­i­tap­pi­oi­ta, joi­ta Hamas toimil­laan siis pyrkii lisäämään saadak­seen PR-voit­to­ja. Omat iskun­sakin Hamas kohdis­taa israelilais­sivi­ilei­hin, ihan tahal­laan se heitä tap­paa eikä vas­ten­tah­tois­es­ti sivuvaikutusvahinkona.

  Jos Venäjä olisi val­lan­nut Oulun ja Kes­ki-Suomen jatkoso­das­sa ja me (sissi)sotisimme vas­taan, me käyt­täisimme edes kokarde­ja ja iskisimme soti­las- emmekä sivi­iliko­hteisi­in. Putinille tiedok­si, että emme tosi­aan ikinä luovut­taisi ja meitä on paljon enem­män kuin tshet­sheene­jä. Kan­nat­taa pysyä pois­sa täältä.

 24. Toivon että Osmo Soin­in­vaara ei ole samaa mieltä Karemin kiipaas­ta katk­eras­ta rasis­tis­es­ta arvostelus­ta juu­ta­laisia vastaan.

 25. En edes tiedä kuka on Karem, mut­ta olen mielestäni tehnyt selväk­si, että en pidä kiihkomieli­sistä liikkeistä, ovat ne sit­ten palesti­inalaisia tai juu­ta­laisia. Tuos­sa keskinäisessä jul­muu­den ja muirhaamisen kier­teessä ei voi olla kenenkään puolella. 

  Rasisti­nen suh­tau­tu­mi­nen juu­ta­laisia kohtaan on tietysti väärin, mut­ta väärin on myös juu­ta­lais­ten rasisti­nen suh­tau­tu­mi­nen pale­si­inalaisia kohtaan, jos­ta asen­teesta sotauuti­sis­sa on riit­tävästi osoitusta.

 26. Anteek­si, en ollut huo­man­nut tuo­ta Karemin tek­stiä. En ymmär­rä, miten se oli sivuil­leni päässyt, kos­ka en mielestäni ole sitä hyväksynyt, mut­ta kom­mukalla voi tapah­tua erehdyksiä.
  Kyse taisi olla trollista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.