Jotain on saatava potkia

Työ­markki­na­jär­jestöt näyt­tävät sopi­neen, että eduskun­ta päät­tää paran­taa ansiosi­don­naisen tyuöt­tömyys­tur­van ehto­ja ja että eduskun­ta ei saa nos­taa työ­markki­natukea, ellei samaa koro­tus­ta tule myös ansiosi­don­naiseen tur­vaan. En tiedä, mil­lä pain­okelpoisel­la taval­la luon­nehtisin kuvaisin aja­tus­ta, etteivät köy­himpi­en olo­ja saa paran­taa suh­teessa toisek­si köy­himpi­in. Tämähän tarkoit­taa käytän­nössä sitä, ettei perus­tur­vaa voi­da nostaa. 

Todet­takoon, että työ­markki­natu­ki on sidot­tu pelkkään hin­tain­dek­si­in. Sik­si se jää jatku­vasti jäl­keen yleis­es­ti elin­ta­sos­ta. Ansiosi­don­nainen tur­va riip­puu työt­tömyyt­tä edeltäneestä palkkata­sos­ta. Sik­si ansio­ta­son nousu nos­taa myös ansiosi­don­naista työttömyysturvaa. 

Koko ansiosi­don­naisen työt­tömyys­tur­van rahoi­tus­ta kan­nat­taisi kat­sel­la kri­it­tis­es­ti. Jokainen työ­nan­ta­ja mak­saa työt­tömyys­vaku­u­tus­mak­sua jokaises­ta työn­tek­i­jästään ja jokainen palka­nsaa­ja mak­saa myös työt­työmyys­vaku­u­tus­mak­sua tulo­jen­sa suh­teessa. Sen lisäk­si työt­tömyyskas­saan kuu­lu­vat mak­sa­vat pienen rovon, jon­ka merk­i­tys työt­tömyys­vaku­u­tuk­sen rahoituk­ses­sa on sym­bo­l­i­nen. Vaku­u­tus­tur­va kos­kee kuitenkin vain niitä, jot­ka ovat tuon kas­samak­sun mak­sa­neet. Muiden osalta nuo paljon suurem­mat pakol­liset vaku­u­tus­mak­sut menevät hukkaan. 

Meil­lä on pakolli­nen sairaus­vaku­u­tus, joka kos­kee kaikkia, ei vain kas­so­jen jäseniä. Pitäisikö meil­lä olla myös pakolli­nen työt­tömyys­vaku­u­tus, kos­ka kaikaista kuitenkin per­itään vakuutusmaksu?

62 vastausta artikkeliin “Jotain on saatava potkia”

 1. Opiske­li­jat voivat edelleen paran­taa talout­taan nouse­mal­la tähän “köy­himpi­en” kastiin…

 2. B.J. ehti ensin. Työmarkkinatuella/peruspäivärahalla eletään her­roik­si opiske­li­joi­hin nähden. 

  Olen ihme­tel­lyt samaa kuin Osmo. Minäkin olen ihme­tel­lyt myös sitä, että työttömyysvakutuus(kaan) ei ole oikeasti vaku­u­tus, vaan tulonsiirto.

 3. Työ­markki­natu­ki on asum­is­lisän jäl­keenkin parem­pi kuin opin­to­tu­ki, JOS ei ole mui­ta tulo­ja. Jos työtön ja opiske­li­ja kumpikin tien­aa­vat keikkatöistä vaikka­pa 500 euroa kuus­sa, opiske­li­jan taloudelli­nen tilanne on huo­mat­tavasti työ­markki­natukea saavaa parem­pi, kos­ka asum­istuen alen­e­m­i­nen ja työ­markki­nat­uen yhteenso­vi­tus syövät keik­ka-ansios­ta melkein kaiken pois.

 4. Osmo on oike­as­sa. Sik­si kaik­ki tuki pitäisi olla enem­män saman­laista kuin opin­to­tu­ki ja vähem­män saman­laista kuin työ­markki­natu­ki tms.

 5. En tiedä, mut­ta mielestäni juuri tähän prob­lemati­ikkaan kitey­tyy vasem­mis­ton ja juuri ehkäpä juuri eri­tyis­es­ti sosi­aalidemokraat­tien kriisi. 

  Demar­it ovat ehkä tehneet hyvää työtä vuosikym­me­nien kulues­sa, kun ovat nos­ta­neet suo­ma­laisen työn­tek­i­jän perus­tur­van hyvälle tasolle. Ikävä kyl­lä he ovat jäh­mettyneet van­hoi­hin juoksuhautoihinsa. 

  Demare­it­ten nykyise­na aat­teena tun­tuu ole­van erit­täin hyvässä ase­mas­sa ole­vien “duunare­it­ten” asemien puo­lus­t­a­mi­nen. Keskimääräi­nen paper­im­ies tien­aa var­masti enem­män kuin keskimääräi­nen IT-työläi­nen (toki riip­puu siitä, miten IT-työlainen määritel­lään). Sen sijaan keskimääräisen IT-työläisen etu­ja ei tässä maas­sa puo­lus­te­ta läh­eskään niin tehokkaasti kuin keskimääräisen paperityöläisen. 

  Minus­ta esimerkik­si ansiosi­don­naisen työt­tömyys­tur­van kohdal­la ei voi­da lähteä siitä, että tätä kyseistä etua on jatku­vasti vain paran­net­ta­va suh­teessa mui­hin etu­i­hin. Ainakaan en näe tätä minään ykköspri­or­i­teetin asiana. Paljon tärkeäm­pää olisi perus­tur­vau­ud­is­tus, joka korot­taisi juuri niit­ten kaikkein pien­i­t­u­lois­t­en tuloja.

 6. Osmo sanoi:
  “En tiedä, mil­lä pain­okelpoisel­la taval­la luon­nehtisin kuvaisin aja­tus­ta, etteivät köy­himpi­en olo­ja saa paran­taa suh­teessa toisek­si köyhimpiin.”

  Eiköhän köy­himpi­en tulota­soa määritä toimeen­tu­lotuen peru­sosan nor­mit. Jos työt­tömyysko­r­vaus nousee suurem­mak­si kuin nor­mi, niin nor­mi tulee leikkaa­maan korotet­tua työt­tömyysko­r­vaus­ta työt­tömyysko­r­vaus — nor­mi suu­ruisel­la määrällä.

  ttt = nor­mi + menot — tulot, (ttt = toimeentulotuki)

  Perustyöt­tömyysko­r­vauk­sen tason koro­to­tus koskisi vain niitä, jot­ka eivät saa toimeen­tu­lo­tukea. Mikä ryh­mä on sel­l­ainen, joka elää perustyöt­tömyyspäivära­hal­la (n. 410 euro net­to per kk)?

  OK, yksi täl­lainen “köy­hä” ryh­mä löy­tyy. Sel­l­aiset aviop­uolisot jot­ka toisen aviop­uoli­son tulo­jen perus­teel­la eivät saa toimeen­tu­lo­tukea. Mut­ta onko per­he sit­ten “köy­hä” jos aviop­uolisoiden yhteen­las­ke­tu­il­l­la tuloil­la ei saa toimeentulotukea.

 7. Osmo: “Työ­markki­na­jär­jestöt näyt­tävät sopi­neen, että eduskun­ta päät­tää paran­taa ansiosi­don­naisen työt­tömyys­tur­van ehto­ja ja että eduskun­ta ei saa nos­taa työ­markki­natukea, ellei samaa koro­tus­ta tule myös ansiosi­don­naiseen tur­vaan. En tiedä, mil­lä pain­okelpoisel­la taval­la kuvaisin aja­tus­ta, etteivät köy­himpi­en olo­ja saa paran­taa suh­teessa toisek­si köy­himpi­in. Tämähän tarkoit­taa käytän­nössä sitä, ettei perus­tur­vaa voi­da nostaa.”

  Työ­markki­na­jär­jestö­jen har­joit­ta­mas­sa alkukan­taises­sa etupoli­ti­ikas­sa oma suu on aina lähempänä kuin leipäjonos­sa seiso­van vähäo­saisen suu, oli hänen hätän­sä mil­lainen tahansa. Häpeäl­lis­in­tä on se, että eduskun­ta suos­tuu toim­i­maan näi­den jär­jestöjyrien kumileimasimena. 

  Tämänker­taisen sosi­aal­i­tur­vako­plauk­sen lähtöko­h­ta, työ­nan­ta­jien Kela-mak­su­jen pois­to, on aika raadolli­nen osoi­tus hyväo­sais­ten yhteiskun­tavas­tu­un tun­nos­ta nykypäivän Suomes­sa. Kansalais­ten perus­tur­va evvk.

 8. Korkeak­oulu­opiske­li­jan tuki (opin­tora­ha + asum­is­lisä) on mak­simis­saan viisi sataa euroa kuukaudessa. On myös huo­mat­ta­va, että val­tio takaa lainaa tähän päälle noin kolme­sa­taa euroa kuukaudessa. Tätä moni ei miel­lä minkään­laise­na käde­no­jen­nuk­se­na yhteiskunnalta. 

  Tämän lisäk­si on huo­mat­ta­va, että suo­ma­lainen korkeak­oulu­tus on täysin ilmaista. Se on aikamoinen tulon­si­ir­to opiske­li­jalle, joka ker­ryt­tää pääo­maansa ja markki­na-arvoansa opiskele­mal­la. Pien­tä vastiket­ta vas­taan saa myös korkeata­soisen ter­veyshuol­lon ja tukut­tain mui­ta palvelui­ta ja alennuksia. 

  Itse pidän myös lähtöko­htana, että opiskel­lessa lomat vähin­tään suurim­mak­si osak­si tehdään töitä ja myös opiskelun ohel­la työsken­nel­lään jonkin verran. 

  Ei sitä vielä kukaan opiske­li­ja ole nälkään kuol­lut Suomes­sa. Ihan hyvin voivan näköisiä ihmisiä Portha­ni­as­sa kul­kee puoli-ilmaista sub­ven­tiosafkaa syömässä.

 9. Täl­lä ansiosidonnainen/työmarkkinatuki ‑asetel­mal­la on ainakin olen­nainen puolue­poli­it­ti­nen seuraus.
  Se nimit­täin lie­nee vaikut­tanut todel­la paljon vasem­mistop­uolueit­ten kan­natuk­sen laskuun.
  Ay-liike kun on hanakasti ollut valmis puo­lus­ta­maan nyky­istä tilan­net­ta, vaik­ka sitä voisi nimit­tää läh­es kaiken epäoikeu­den­mukaisu­u­den äidiksi.
  Opin­totuen ja työ­markki­nat­uen ver­tailu on hiukan vinoa, kos­ka tukien saa­jat ovat yleen­sä aika eri­laises­sa elämän­ti­lanteessa ole­via ihmisiä lähtökohtaisesti.
  Tietysti opin­to­tukia saisi nos­taa lähem­mäs työ­markki­natukea ja ainakin yhtä tärkeää olisi sal­lia työ­markki­natuk­i­laisille mah­dol­lisu­us pieni­in lisä­tu­loi­hin myös käytän­nössä keikkatöit­ten kautta.

 10. “Ei sitä vielä kukaan opiske­li­ja ole nälkään kuol­lut Suomes­sa. Ihan hyvin voivan näköisiä ihmisiä Portha­ni­as­sa kul­kee puoli-ilmaista sub­ven­tiosafkaa syömässä.”

  Näin­pä. Sitä pait­si opiske­li­jat ovat vielä siinä iässä, että ovat vielä jos­sain määrin kiin­ni van­hem­mis­saan (jotkut asu­vatkin lap­su­u­denkodis­sa) ja moni saa tarvites­saan tukea sieltäkin. Mietit Eli­na taan­noin, mis­tä olin keksinyt aikuisen ikära­jak­si 22 vuot­ta. Täältä.

  Per­heel­liset tai muuten oikeasti aikuiset opiske­li­jat ovat asia sinän­sä, mut­ta opiskel­e­va aikuis­tu­va täysikäi­nen nuori on paljon parem­mas­sa ase­mas­sa kuin työ­markki­nat­uel­la elävä pitkäaikaistyötön.

 11. Eli­na on muuten oike­as­sa, mut­ta asum­is­lisän laskem­i­nen mukaan tuloi­hin on epäre­hellistä, kos­ka työmarkkinatuki/peruspäivärahallakin elävä saa asum­is­tukea ja sil­loin sekin pitää laskea mukaan — vieläpä täysimääräisenä, niinkuin Eli­na teki opiske­li­jan kohdal­la — jos halu­taan tätä näkökul­maa käyttää. 

  Minus­ta työ­markki­natukea tms. pitäisi tehdä enem­män opin­totuen kaltaisek­si ja opin­tora­has­ta pois­taa tulo­ra­jat kokon­aan. Oikeas­t­aan, opin­tora­ha voitaisi­in mak­saa kaikille, pois­taa tulo­ra­jat ja kaik­ki muutkin tulon­si­ir­rot samalla.

  (tai sit­ten ei, mut­ta idea kait tuli selväksi?)

 12. Olisi perin kum­mallista, jos ammat­ti­jär­jestöt tai työan­ta­ja­jär­jestöt eivät ajaisi jäse­nien­sä edun mukaista politiikkaa.

 13. Sen vielä ymmär­rän — en hyväksy — että tädit tääl­lä ovat sitä mieltä ettei nuoret saa olla loma­l­la ja illatkin pitää työsken­nel­lä. Tämä var­maan johtuu siitä että itsekin olemme kahlanneet tuon elämän­vai­heen läpi, joten muidenkin pitää. Olen eri mieltä.

  Sitä sen sijaan en ymmär­rä että tah­dotte pala­ta vuo­sisato­ja van­haan ajatuk­seen, jon­ka mukaan toimeen­tu­lo opin­to­jen aikana voidaan liit­tää syn­nyinkodin talouteen. Meil­lä ahneil­la aikuisil­lakin oli nuore­na mah­dol­lisu­utemme taus­tas­ta riippumatta.

  Saa­pa nähdä miten koulutet­tu nuoriso täl­laisel­la kohtelul­la suh­tau­tuu eläke­toivo­muk­si­imme kun se aika koit­taa. Ehkä eläkeläisenkin olisi syytä käy­dä vähin­tään kesäl­lä töissä?

 14. “Sen vielä ymmär­rän — en hyväksy — että tädit tääl­lä ovat sitä mieltä ettei nuoret saa olla loma­l­la ja illatkin pitää työskennellä.”

  En tiedä, ovatko lomat kovasti lyhen­tyneet, mut­ta min­un nuoru­udessani luen­to­ja oli yliopis­tol­la 28 viikkoa vuodessa (13 syksyl­lä ja 15 kevääl­lä). Kyl­lä siinä pystyy lomaakin pitämään, vaik­ka osan jäl­jelle­jäävistä (52–28 = 24) viikos­ta kävisikin töissä.

  “Sitä sen sijaan en ymmär­rä että tah­dotte pala­ta vuo­sisato­ja van­haan ajatuk­seen, jon­ka mukaan toimeen­tu­lo opin­to­jen aikana voidaan liit­tää syn­nyinkodin talouteen.”

  Ei kai kukaan tai mikään voi kieltää van­hempia avit­ta­mas­ta opiskele­via täysikäisiä lap­si­aan? Jär­jestelmää ei voi tietenkään sen varaan rak­en­taa, mut­ta eivät läh­eskään kaik­ki opiske­li­jat ole varsi­nais­es­ti köy­hiä — muuten kuin paperilla.

 15. Ensinäkin minä en ole mikään täti se enem­pää kuin sinä tuskin olet pap­pa­rainen. Eli voisim­meko keskustel­la ilman ikään tai mui­hin henkilöko­htaisi­in omi­naisuuk­si­in liit­tyviä her­jo­ja. Kiitos! 

  Minä en myöskään ole Riit­ta eikä Riit­ta ole minä, joten älä nipu­ta mielip­iteitämme täti-mielip­iteik­si. Itse asi­as­sa olen aivan eri mieltä aikuis­tu­mis­es­ta ja itsen­sä elät­tämis­es­tä kuin Riitta. 

  Siitä mah­dol­lis­es­ti lisää…

 16. “Saa­pa nähdä miten koulutet­tu nuoriso täl­laisel­la kohtelul­la suh­tau­tuu eläke­toivo­muk­si­imme kun se aika koit­taa. Ehkä eläkeläisenkin olisi syytä käy­dä vähin­tään kesäl­lä töissä?”

  Amen! Haha, sat­tuvasti san­ot­tu. Itse en osaa muuten pitää opin­to­lainaa minkään­laise­na käde­no­jen­nuk­se­na yhteiskunnal­ta- pankista­han se raha tulee eikä ollenkaan ilmaiseksi. 

  Opiskelu on selkeästi tun­tei­ta herät­tävä asia. Itse myös hie­man ihmette­len tätä “käykää kesäl­lä töis­sä niin pär­jäätte”- asen­net­ta. Opiskelu­aiko­ja on vedet­ty koval­la kädel­lä tiivi­im­mik­si kuin koskaan ja opiskelu on aikalail­la kokopäiväistä hom­maa. Minkä takia opiske­li­ja ei saisi hengähtää edes paria kuukaut­ta vuodessa? Kuin­ka moni työelämäläi­sistä olisi valmis tekemään ympäripyöreää työvuot­ta 5–6 vuot­ta put­keen? Opti­m­i­ti­lanteessa työelämä ja opin­not inte­groi­tu­isi­vat saumat­tomasti oman alan töis­sä (ja tuk­i­si­vat toisi­aan) mut­ta valitet­tavasti näin ei useinkaan ole. Jos puhutaan yhteiskun­nan resurssien hukkakäytöstä niin sitä on kyl­lä ennenkaikkea kallis ja puo­li­valmis teekkari/kandi/muu opiske­li­ja alepan kas­sal­la tai mäkkäris­sä raapi­mas­sa kasaan vuokrarahoja. 

  Sit­ten ihme­tel­lään keskustelu­pal­stoil­la mie­len­ter­veyspalvelu­iden käytön räjähdys­mäistä kasvua ja Nuori­son pahoinvointia. 

  Mie­lenki­in­toinen on myös tämä ris­tive­to porkkanois­sa- opiske­li­joiden opin­tososi­aal­ista ase­maa on paran­net­tu eniten nos­ta­mal­la kelan ns. vapaan tulon ylära­jaa. Tämähän on ihan selkeä viesti käy­dä töis­sä. Sit­ten kun käy­dään töis­sä ja valmis­tu­taan hitaam­min ollaan tuk­ka pystyssä tästä röyhkey­destä että ihmiset käy töis­sä eikä opiskele. Toisaal­ta ennen hiihdet­ti­in koulu­un kesät talvet.

 17. Minkä takia opiske­li­ja ei saisi hengähtää edes paria kuukaut­ta vuodessa? Kuin­ka moni työelämäläi­sistä olisi valmis tekemään ympäripyöreää työvuot­ta 5–6 vuot­ta put­keen?

  Tuo­ta noin…

  Työssäkäyvien vuosilo­ma on yleen­sä viisi viikkoa sisältäen mah­dol­lisen joululoman.

 18. Tiedemies,

  Tein tuon “sekoit­tamisen” tietois­es­ti. On tot­ta, että yliopis­tokaupungeis­sa eri­toten Helsingis­sä asum­i­men muo­dostaa opiske­li­jalle vaikeim­man toimeen­tu­lon haasteen. 

  Tuke­na saatu vii­sisa­taa menee hel­posti tääl­lä yksiön vuokraan, vaikkei keskus­ta-asumis­es­ta edes haaveil­isi. Toimeen­tu­lotuel­la elävälle vuokra mak­se­taan kokon­aan (myös sähkö ja vesi), ellei vuokra ole kohtu­u­ton. Eli turha kuvitel­la asu­vansa Eiras­sa sadas­sa neliössä ja ruikut­taa luukul­la asumisku­lu­jen hirmuisuutta. 

  Riitan malli, jos­sa täysi-ikäiset lapset asu­vat koton­aan on minus­ta jol­lain tapaa epäter­ve ja usein van­hem­millekin ei-toiv­ot­ta­va asi­ain­ti­la. Mut­ta jos se molem­mille osa­puo­lille käy, niin mikäpä siinä. Sedän kanssa olen kuitenkin samaa mieltä, että se ei voi olla mikään ratkaisu yleisel­lä tasolla. 

  Rahalli­nen tuki van­hem­mil­ta on yleisen var­al­lisu­u­den myötä var­masti lisään­tynyt. Monis­sa per­heis­sä asun­to­jakin pukkaa ovista ja ikkunoista, kun van­hem­mil­la ikälu­okil­la on var­al­lisu­ut­ta, mut­tei mon­takaan perijää. 

  Oma poikani asuu täl­laises­sa perikun­nan asun­nos­sa nimel­lisel­lä vuokral­la hyväl­lä paikalla. Opin­totues­ta jää täl­löin elämiseenkin.

 19. Eli­na: “Tämän lisäk­si on huo­mat­ta­va, että suo­ma­lainen korkeak­oulu­tus on täysin ilmaista. Se on aikamoinen tulon­si­ir­to opiske­li­jalle, joka ker­ryt­tää pääo­maansa ja markki­na-arvoansa opiskelemalla.” 

  Tuo koulu­tuk­sen näkem­i­nen tulon­si­ir­tona on vähän kak­sip­ip­puinen jut­tu. Sitran julkaise­man selvi­tyk­sen mukaan( http://www.sitra.fi/julkaisut/raportti60.pdf?download=Lataa+pdf ) koulu­tus näyt­täisi keskimäärin tuot­ta­van parem­min kuin val­tion muut sijoituk­set. Ilmainen korkeak­oulu­tus on tietysti tulon­si­ir­to opiske­li­joille. Toisaal­ta, jos tämä “tulon­si­ir­to” tuot­taa keskimäärin parem­min kuin muut val­tion sijoituk­set niin, eikö sen ole­mas­sao­lo ole vähän kohtu­u­ton peruste mata­lalle opintorahalle?

 20. Tämä on opiske­li­joiden ter­vey­den­hoitoa käsit­televä viesti on vähän off-topic.

  Eli­na: “Pien­tä vastiket­ta vas­taan saa myös korkeata­soisen terveyshuollon”

  Tämäkään asia ei ole ihan yksinker­tainen. Ammat­tiko­rkeak­oulu­opiske­li­joil­la palve­lut ovat toden­näköis­es­ti huonom­mat kuin muul­la julk­isten ter­veyspalvelu­iden varas­sa olevil­la keskimäärin. Tämä johtuu siitä, että he kuu­lu­vat lain mukaan opiskelupaikkakuntansa(ei kotikun­tansa, jos ei sama kuin opiskelu­paikkakun­ta) ter­vey­den­hoidon piiri­in. Peri­aat­teessa heil­lä on samat palve­lut kuin jokaisel­la kun­ta­laisel­la, mut­ta käytän­nössä ei kuitenkaan aivan.

  Yliopis­to-opiske­li­joiden kohdal­la palve­lut ovat YTHS:n takia laadukkaampia kuin kun­nal­lisen ter­vey­den hoidon piiris­sä olevalla. 

  Palve­lut eivät kuitenkaan ole mitenkään kohtu­ut­toman edullisia. Opiske­li­jat mak­sa­vat 38€(ensi luku­vuon­na käsit­tääk­seni 40€) suu­ruista vaku­u­tus­lu­on­teista ter­vey­den­hoit­o­mak­sua ja tämän lisäk­si 4,5 euron suu­ruista käyn­ti­mak­sua muista kuin sairaan­hoita­jan tai yleis­lääkärin palveluista. Muis­taak­seni keskimäärin noin joka kol­mas yliopis­to-opiske­li­ja käyt­tää YTHS:n palvelui­ta vuo­den aikana, joten ei se lop­pu­jen lopuk­si ole keskimäärin hirveän paljon halvem­paa kuin muil­la väestöryh­mil­lä. Ne, jot­ka sairas­ta­vat paljon, saa­vat palvelun­sa hal­val­la, muut eivät juurikaan. 

  YTHS:kin on ajau­tunut melko pahaan kri­isi­in, kun opiske­li­jamäärät luku­vuo­den 2007–2008 aikana tip­pui­v­at yllät­täen 7%, mut­ta palvelu­iden kysyn­tä ei tip­punut. Ilmeis­es­ti sairaat eivät valmis­tu, tai halu­a­vat muuten vain pitää yths:n palveluista kiin­ni. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa noin 5% nousu­painei­ta sekä ter­vey­den­hoit­o­mak­su­un, että käyn­ti­mak­sui­hin vuosille 2009–2011.

  Kaiken lisäk­si kun­nan näkökul­mas­ta YTHS:n palve­lut ovat suo­ras­taa edullisia. Minkähän toisen väestöryh­män ter­veyspalveluista kun­nat mak­saisi­vat vain 11,4%. Jos YTHS ei olisi mak­sajia oli­si­vat toden­näköis­es­ti kaik­ki yliopistopaikkun­nal­la asujat.

 21. Palatak­seni alku­peräiseen aiheeseen on pakko kysyä, että eikö Suomes­sa poli­it­ti­nen val­ta pysty paran­ta­maan työ­markki­nat­uen saa­jien ase­maa riip­pumat­ta siitä, mitä työ­markki­na­jär­jestöt sopuil­e­vat; tai siitä, että on muitakin pien­i­t­u­loisia (siis opiskelijat).
  Entisenä ay-akti­iv­ina olen muutenkin alaknut olla sitä mieltä, että maail­mas­sa asi­at saat­taisi­vat olla parem­min, jos SAK, TT ja MTK lakkautettaisiin.

 22. Ihmette­len todel­la samaa kuin T Sip­ilä. Jos val­ta Suomes­sa todel­lakin näinkin tärkeis­sä asiois­sa kuu­luu työ­markki­na­jär­jestöille, äänestämät­tä jät­tämi­nen ei kai sit­tenkään ole aivan typerää.

 23. “Työssäkäyvien vuosilo­ma on yleen­sä viisi viikkoa sisältäen mah­dol­lisen joululoman.”

  No, pro­fes­sor­eil­la ei ole kesälo­maa ollenkaan, luokanopet­ta­jil­la on (oli) 3 kuukaut­ta. Kaik­ki muut alat ovat var­mas­tikin tuos­sa haarukas­sa. Pahoit­telu­ni liioit­telus­ta mut­ta alku­peräistä point­tia se ei muu­ta ollenkaan.

 24. Luin nää mielip­i­teet, jol­loin jotenkin tuli mieleen Oba­man sanat: “kääritään hihat ja ruve­taan tekeen töitä”. On tietysti type­r­ää puhua omas­ta ajas­tani (yo 62) ja DI 73, mut­ta huomioiden oma taus­tani (äiti­ni yksin­huolta­ja ja 3 pojan äiti, myyjä/tarjoilija), niin jotenkin nyky­porukan val­i­tuk­set opiskelun vaikeuksista/kalleudesta jne tun­tu­vat minus­ta vähän ehkä liioite­tu­il­ta. Min­un onneni oli tiet­ty se, että koti oli Hert­toniemessä, joten matkat Ruoholahteen/Otaniemeen oli­vat siedet­tävät hin­noil­taan, eikä asumiskus­tan­nuk­sia ollut.
  Aina­han tietysti pitää etu­porukoiden pyrk­iä saa­maan parem­paa ja parem­paa omille jäse­nilleen ja se on ok.
  Itse en voi ymmärtää tääl­lä jonkun valit­ta­van sitä, että opiske­li­ja jou­tu­isi painaan 12 kk vuodessa täyt­tä, jos hänelle olisi hyödyl­listä olla duu­nis­sa kesäl­lä niin opiskelun (harjoittelu)kuin oman talouten­sa takia.
  Opiskelus­ta sil­loisen ja las­teni (toinen DI+KTM ja toinen tekni­ikan tohtori) koke­musten perus­teel­la sanois­in, että ehkä sitä lup­poaikaakin joskus löy­tyy jostain välistä.
  Tietysti on erit­täin hyvä, että kaikkia asioi­ta yritetään paran­taa ja tehdä opin­tie kullekin mah­dol­lisim­man helpok­si, mut­ta kaik­ki mak­saa ja kaiketi veron­mak­sa­jat nämäkin viime kädessä hoita­vat. Mihin asti?

 25. “On tietysti type­r­ää puhua omas­ta ajas­tani (yo 62) ja DI 73, mut­ta huomioiden oma taus­tani (äiti­ni yksin­huolta­ja ja 3 pojan äiti, myyjä/tarjoilija), niin jotenkin nyky­porukan val­i­tuk­set opiskelun vaikeuksista/kalleudesta jne tun­tu­vat minus­ta vähän ehkä liioitetuilta.”

  Niin, ennen oli parem­min. Sil­loin vielä sai tehdä DI-tutk­in­toa 9 vuot­ta, nykyään ei onnis­tu­isi. Koko maan elin­ta­so on nous­sut 50 vuodessa todel­la paljon. 

  “Itse en voi ymmärtää tääl­lä jonkun valit­ta­van sitä, että opiske­li­ja jou­tu­isi painaan 12 kk vuodessa täyt­tä, jos hänelle olisi hyödyl­listä olla duu­nis­sa kesäl­lä niin opiskelun (harjoittelu)kuin oman talouten­sa takia.”

  Niille onnekkaille jot­ka saa oman alansa töitä tilanne on tietysti hyvä ja kan­nat­tet­ta­va. Jos jak­sa­vat. Osa jak­saa, osa ei sitä jak­sa. Olem­me­han kuitenkin pul­lamössö­sukupolvea joka ei osaa edes hiihtää. Osalle (myös min­ulle) kesä­työ tarkoit­taa kuitenkin jotain ihan muu­ta- perus­ta­son oman alan ulkop­uolelta ole­via töitä. Tärkeitä sinäl­lään nekin enkä niitä suos­tu paskadu­uneik­si luokit­tele­maan, mut­ta yhtäkaik­ki hidas­ta­vat valmistumista. 

  Tois­tan vielä kysymyk­seni- jos joku vakavis­saan ehdot­taisi vaikka­pa eläkeläis­ten kesätöis­säkäyn­tiä tai ympäripyöreää työvi­ikkoa duunareille, niin nousisiko siitä ihan syys­tä läimä? 

  “Tietysti on erit­täin hyvä, että kaikkia asioi­ta yritetään paran­taa ja tehdä opin­tie kullekin mah­dol­lisim­man helpok­si, mut­ta kaik­ki mak­saa ja kaiketi veron­mak­sa­jat nämäkin viime kädessä hoita­vat. Mihin asti?”

  Niinkuin todet­tua, jos yhteiskun­ta ympäril­lä muut­tuu niin ihmettelisin mik­si 300 000 korkeak­oulu­opiske­li­jan pitäisi kur­jis­tel­la 60-luvun poterois­sa? Näin­hän ei enää ole ja paljon on tehty opiske­li­joiden sosi­aalipoli­it­tisen ase­man paran­tamisek­si- silti se vihamielisyys mil­lä tähän suh­taudu­taan on joskus häm­men­tävää. Ikäänkuin se olisi ahneut­ta tai röyhkeyttä. 

  Poli­it­tisia val­in­to­ja­han koulu­tus­poli­ti­ik­ka on (mak­su­ton koulu­tus, laina/tukirahoitteinen opiskelu, YTHS vs. yleinen ter­vey­den­huolto, automaa­tio­jäsenyys vs. valin­naisu­us) eikä niihin ole opiske­li­joil­la tai opiske­li­ja­jär­jestöil­lä ole kuin rajoite­tusti sananvaltaa. 

  Ruo­hon­ju­u­ri­ta­son opiske­li­jat yrit­tävät toimia sit­ten annet­tu­jen suun­tavi­ivo­jen mukaan. Jos tulo­rajo­ja nos­te­taan se on selkeä sig­naali men­nä töi­hin (ja niinkuin tääl­läkin on kuul­tu, myös moraa­li­nen oblig­aa­tio on ole­mas­sa). Ja töis­säkäyn­ti taas suurim­mas­sa osas­sa tapauk­sia hidas­taa valmis­tu­mista mikä on paha paha paha asia. Val­tio mak­saa myös sosi­aalietu­ut­ta ihmis­ten elämisek­si- se on puolestaan sig­naali siitä että val­tio tukee täy­s­pain­oista opiskelua.

  Vas­tauk­se­na kysymyk­seesi: siihen asti että väestön korkea koulu­tus ja työkyky­isyys koetaan tärkeäk­si. Ei yhtään sen kauemmaksi. 

  Keskustelu läh­tee tietysti sivu­raiteelle mut­ta halu­an vielä huo­maut­taa että ei ole ole­mas­sa väestöryh­mää ‘opiske­li­jat’. Suomes­sa on todel­lakin noin 300 000 amk/yo-opiske­li­jaa joiden sosioekonomi­nen hajon­ta on aikamoinen. Siihen kym­menyk­seen väestöstä mah­tuu mon­en alan opiske­li­joi­ta joista osal­la menee hyvin, osal­la huonos­ti, osa tien­aa, osa ei tien­aa, osa valmis­tuu tietois­es­ti mata­la­palk­ka-ammat­ti­in, osa tietämät­tään, osas­ta tulee kova­palkkaisia. Val­takun­nan tason edun­valvon­ta on SYL:n SAMOKin harteil­la, jot­ka jäsen­po­h­jansa kir­javu­u­den takia onnis­tu­vat vai­htelevin tuloksin edun­valvon­nas­sa tai ‘omien etu­jen ajamises­sa’ ollessaan etu­porukoi­ta. Tot­takai SAK:n sisäänkin mah­tuu jos jonkin­laista mielipidettä.

 26. Tuo­mas Salonie­mi: “Ikäänkuin se olisi ahneut­ta tai röyhkeyttä. ”

  Se on ahneut­ta ja röyhkeyt­tä, kun keskiver­toa parem­min men­estyvät halu­a­vat verot­taa lop­pua kansalai­sista. Tulon­si­ir­to­ja voi jotenkin perustel­la, jos ne tule­vat heikom­pi­en hyväk­si, mut­ta että siir­retään rahaa köy­hiltä rikkaille.

  Se, että elin­ta­so nousee ympäril­lä ei tarkoi­ta sitä, että opiske­li­joiden elin­ta­son pitäisi nous­ta ilman, että he osal­lis­tu­vat tämän elin­ta­son tuot­tamiseen. Jos ei suos­tu otta­maan lainaa tai tekemään töitä, niin mik­si ihmeessä pitäisi olla oikeus korkeaan elintasoon?

  “Val­tio mak­saa myös sosi­aalietu­ut­ta ihmis­ten elämisek­si- se on puolestaan sig­naali siitä että val­tio tukee täy­s­pain­oista opiskelua.”

  öööö… miten niin?

 27. “Niinkuin todet­tua, jos yhteiskun­ta ympäril­lä muut­tuu niin ihmettelisin mik­si 300 000 korkeak­oulu­opiske­li­jan pitäisi kur­jis­tel­la 60-luvun poteroissa?”

  Nuo 60-luku­laiset ovat jo kovaa vauh­tia eläköi­tymässä… Minus­ta parem­pi kysymys on, että mik­sei opin­totuen ostovoimaa ole pidet­ty min­un opiskelu­vu­osieni (eli 90-luvun alun) tasol­la? Viiden­toista pros­entin koro­tus nyt vuo­den­vai­h­teessa yli viiden­tois­tavuo­den jäl­keen oli lähin­nä naurettava.

  “No, pro­fes­sor­eil­la ei ole kesälo­maa ollenkaan, luokanopet­ta­jil­la on (oli) 3 kuukautta.”

  Jos tarkko­ja ollaan niin luokanopet­ta­jil­la myöskään ole varsi­nais­es­ti lomaa, on vain se aika vuodessa, jol­loin ei ole oppitun­te­ja. Pro­fes­sor­eil­la kesä­tauko kestä (kesti) toukoku­un alus­ta syysku­un alku­un eli neljä kuukaut­ta (tiedän, tekevät he paljon muu­takin kuin opettavat).

 28. “Riitan malli, jos­sa täysi-ikäiset lapset asu­vat koton­aan on minus­ta jol­lain tapaa epäter­ve ja usein van­hem­millekin ei-toiv­ot­ta­va asiaintila.”

  Hmm… minä en edelleenkään ymmär­rä, mik­si ihmisen pitäisi heti 18-vuo­tispäivänä muut­taa lap­su­u­denkodis­taan? Itsekin kir­joitin yliop­pi­laak­si vas­ta 19-vuo­ti­aana (kun alku­vuodes­ta olin syn­tynyt) eikä kyl­lä kellekään tul­lut mieleen, että pitäisi jo lukion tokalla opiske­li­jakämp­pään muut­taa. Irtau­tu­mi­nen ja itsenäistymi­nen on vähit­täi­nen pros­es­si, ja omilleen kan­nat­taa muut­taa sil­loin, kun nuori alkaa olla siihen kyp­sä — elleivät opin­not vie toiselle paikkakun­nalle (tai van­hem­mat eivät tajua, että koton­aan asu­va täysikäi­nen ei ole enää lapsi).

  Täti on puhunut 😉

 29. “Pitäisikö meil­lä olla myös pakolli­nen työt­tömyys­vaku­u­tus, kos­ka kaikaista kuitenkin per­itään vakuutusmaksu?”

  Pois­taisi­han tuo yhden epälo­ogisu­u­den — työn­sä menet­tävien välisen epä­tasa-arvoisu­u­den. Paran­nus siis sekin, ja vähen­täisi työ­markki­nat­uen varaan jääviä.

  Vielä jäisi ongel­mak­si se, että kaik­ki eivät ole ennen työt­tömyyt­tään olleet töis­sä. En kade­h­di niitä, jot­ka lama-aikaan valmis­tu­vat. Ensik­si he kär­sivät siitä, että työ­nan­ta­jat karsas­ta­vat työt­tömäk­si valmis­tu­mista, ja toisek­si siitä, että valmis­tu­va tuskin on (ainakaan lama-aikaan ja nykysäädök­sil­lä opiskelu­a­joista) saanut täy­teen työssäoloehtoa.

 30. “Opiskelu­aiko­ja on vedet­ty koval­la kädel­lä tiivi­im­mik­si kuin koskaan ja opiskelu on aikalail­la kokopäiväistä hommaa.” 

  Just pari kuukaut­ta sit­ten hesaris­sa julka­isti­in selvi­tys, jon­ka mukaan yliopis­to-opiske­li­ja Suomes­sa käyt­tää opin­toi­hin­sa keskimäärin 15–20 tun­tia viikos­sa. HY:n vararehtori kom­men­toi uutista, että opin­to­jen suun­nit­telu on han­kalaa, kos­ka ei tiede­tä, sitoutu­vatko opiske­li­jat kurssien suorit­tamiseen. Ikälu­okkansa lah­jakkaim­mil­ta nuo­ril­ta on mielestäni syytä edel­lyt­tää hie­man enemmän.

  “Minkä takia opiske­li­ja ei saisi hengähtää edes paria kuukaut­ta vuodessa?”

  Tot­ta kai saa vaik­ka pitem­päänkin, sit­ten pitää vaan elää hal­val­la, esim. asua kimp­pakäm­pässä. Mut­ta ei mun mielestä ole kovin ter­ve lähtöko­h­ta, jos opin­to­tu­ki suun­nitel­laan sen perus­teel­la, että opiske­li­jalle kuu­luu annet­tuna oikeus vetää lonkkaa 2 kk vuodessa. Perus­lähtöko­htana opin­to­jen suun­nit­telus­sa ja opin­totues­sa pitäisi olla se, että stan­dar­d­iopiske­li­ja opiskelee lukukausien aikana 40 h viikos­sa ja pitää niiden välis­sä yht. 5 viikkoa lomaa ja on lop­un aikaa töis­sä. Täl­lä tahdil­la pitäisi pystyä valmis­tu­maan mais­terik­si 4–5 vuodessa ja tule­maan toimeen taloudellisesti.

 31. Vihrei­den aja­ma kansalais­palkka­malli on ain­oa oikeu­den­mukainen tapa jakaa yhteiskun­nan voit­to­ja ihmisille. Jos luopuisimme osin­go­ista, koroista ja toisaal­ta myös ansiosi­don­nais­es­ta päivära­has­ta ja asum­istues­ta niin voisimme mak­saa kaikille 2500 euroa kuus­sa käteen! Työkkärinkin voisi lakkaut­taa ja tästäkin saataisi­in lisää rahaa.

 32. mik­si ihmeessä kaikille pitäisi mak­saa 2500 euroa käteen? Oikeu­den­mukainen tapa on, että ne jot­ka ovat työkyky­isiä saa­vat tulon­sa tekemäl­lä töitä. Niille, joil­la sitä mah­dol­lisu­ut­ta ei ole taat­takoon säälli­nen toimeentulo.

 33. “Sen sijaan keskimääräisen IT-työläisen etu­ja ei tässä maas­sa puo­lus­te­ta läh­eskään niin tehokkaasti kuin keskimääräisen paperityöläisen”

  Mik­si eivät puo­lus­ta itse itseään ? Ei duunare­itakaan puo­lus­ta muut kuin he itse ja itse ovat etun­sa ajaneet.

  Tyh­mää luul­la, että joku toinen ajaa hei­dän puolestaan hei­dän etujaan.

  Vai uskotko, että Osmo tai Jyr­ki halu­a­vat paran­taa hei­dän etujaan ?
  Tai edes tietävät jotain hei­dän tarpeistaan ?

 34. “Minkä takia opiske­li­ja ei saisi hengähtää edes paria kuukaut­ta vuodessa?”

  Saaa var­maan, mut­ta nuore­na jak­saa painaa, minäkin tein koko opiskelu­a­jan 60–70-luvulla töitä ja pain­oin valmis­tut­tuanikin lomatkin töitä tuonne 80-luvulle.
  Kyl­lä nuorel­la on aivan eri­lainen mah­doll­si­uu paran­taa ase­maansa kuin ikääntynellä.

  Työmarkkinatuen/ansiosidonnaisen ongel­ma on ansiosi­don­naisen tiuk­ka rajaus ja moni ikään­tynyt putoaa ulos sitä työmarkkinatuelle.

  Mut­ta mik­si paran­taa 25 vuo­ti­aan pitkäaikaistyöt­tömän ase­maa, joka ei ole tehnyt päivääkään työtä ja ajaa 50 vuot­ta työtä painanut sos­sun luukulle 

  Nyt kun on 60-vuo­tias niin huo­maa, että ei kykene enää samaan ja työ­nan­ta­jakin ahdis­telee ulos talosta putkeen.

  Osmo elää elämästä vier­aan­tunut­ta teo­reetikon elämää ja aseenn on sen mukainen

 35. Riit­ta,

  Hyvä, että suos­tut ole­maan täti tääl­lä, minä en suos­tu (vihahymiö).

  En minä nyt täysi-ikäisyyt­tä noin jyrkästi ajat­tele, että samal­la kel­lon­lyömäl­lä pitäisi paka­ta matkalaukkua, kun 18 vuot­ta täyt­tää. Itsekin olen kir­joit­tanut yliop­pi­laak­si 19-vuo­ti­aana ja sen jäl­keen muut­tanut kotoa. 

  Mut­ta Ital­ian mallia pidän sam­mu­van yhteiskun­nan enteenä. Mam­man pas­takul­hon ääressä nau­ti­taan palvelus­ta kolmikymp­pisek­si, ollaan kädet­tömiä ja täysin tois­taitoisia, kun per­het­tä pitäisi perus­taa jne. Sitä tarkoitin. Jos parikymp­pisenä tosi­aan ei ole kyp­sä itsenäistymään, niin eihän se nuoren vika ole. Kas­va­tus on sil­loin ollut pielessä. 

  Mitä tulee opiske­li­jan työn­tekoon, niin aika käsit­tämätön aja­tus­malli, että yhteiskun­nan tulisi rahoit­taa kuukausien lomailu ter­veelle nuorelle ihmiselle. Kyl­lä opin­to­tu­ki tulee olla opiskelu­un, ei muuhun. 

  Mikäli töitä ei löy­dy, niin sit­ten voi tietysti hakea toimeen­tu­lo­tukea. Sitä kai lie­nee vain mah­do­ton­ta saa­da, ellei ole nos­tanut lainaa. Eli laina las­ke­taan ensisi­jaisek­si etuudeksi.

 36. “mik­si ihmeessä kaikille pitäisi mak­saa 2500 euroa käteen? ”

  Ei vuokran jäl­keen siitä todl­lakaan paljon jää ja eikö se oo sama miten sen saa? Miks pitää kan­taa kuit­te­ja sos­su­un ja ylipäätään käy­dä siel­lä kun rahat vois saa­da kansalais­palkkana niin kuin Vihreät on vaatineet?

 37. Työn käsite on ylivoimais­es­ti mie­lenki­in­toisin käsite koko maail­mas­sa. Siihen liit­tyvät vah­vat tun­neperäiset latauk­set ovat läh­es yhtä kiehtovia.
  Kuulin eräänä päivänä radios­sa väitet­tävän, että yhden kir­jolo­hik­ilon tuot­tamiseen tarvi­taan viisi kiloa sardiineja.(Saatoin kuul­la väärin, mut­ta vas­taavia esimerkke­jä voi löytää tuotan­toelämästä muitakin).
  Tuo muu­tospros­es­si saadaan aikaan ns. työtä tekemäl­lä ja siitä työstä saa palkkaa tai yrittäjätuloa.
  Eli käytet­tävis­sä ole­van ravin­non määrä piene­nee viidesosaansa
  Eikö ihmis­ten elämisen kannal­ta olisi parem­pi, että annet­taisi­in kolmelle ihmiselle työ­markki­natuke­na kilo sardi­ine­ja ja jätet­täisi­in kak­si mereen kalakan­nan ylläpitämiseksi.
  Eli ainakin jois­sain tapauk­sis­sa voisi olla viisaam­paa, jos osa ihmi­sistä olisi pois­sa kil­paile­mas­ta työpaikoista.
  Tietysti ihmisen itsen­sä kannal­ta tavanomainen palkkatyö on mukavampi vai­h­toe­hto kuin vaikka­pa työt­tömyys, opiskelu tai huono­tu­loinen pienyrittäminen.
  Tämä absur­di kom­ment­ti oli argu­ment­ti näke­myk­seen, jos­sa mikä tahansa nk. työ nähdään suun­nat­tomana siunauksena.

 38. En oikein koskaan ole ymmärtänyt puheen­vuoro­ja, jot­ka alka­vat “Minäkin muis­tan, kuin­ka 1960-luvul­la… … miten voi olla mah­dol­lista, että nyt opiskel­laan vain 25 tun­tia… ” Ver­tailukelpoisu­us on aika hämärää ja samal­la puheen­vuoron pitäjä tulee yleen­sä ylestäneek­si omat koke­muk­sen­sa koko ikälu­okkaa koskeviksi…

  Yleen­sä näis­sä puheen­vuorois­sa uno­hde­taan ainakin kak­si merkit­tävää seikkaa. Ensin­näkin 1970-luvul­la yliopis­tok­oulu­tuk­seen osal­lis­tu­vien osu­us ikälu­okas­ta oli selkeästi pienem­pi kuin nyky­isin. Olisiko ollut suun­nilleen neljännes nykyisestä? 

  Toisaal­ta uno­hde­taan se, että noin viidennes nyky­i­sistä opiske­li­joista opiskelee sen 30+ tun­tia viikos­sa ja käyvät siinä sivus­sa töis­sä ja valmis­tu­vat vielä nätisti viidessä vuodessa. En ole ikinä tör­män­nyt valmis­tu­mi­sai­ka tilas­toi­hin 1970-luvul­ta, mut­ta luulen, että ei nyky­isiten opiske­li­joiden tarvitse niiden rin­nal­la eri­tyis­es­ti hävetä.

 39. “Työssäkäyvien vuosilo­ma on yleen­sä viisi viikkoa sisältäen mah­dol­lisen joululoman.”

  Pait­si kun­nan virkamiehillä se on 9 viikkoa, naa­puri­ni on aina huolis­saan miten ehtii pitää kaik­ki lomat…

 40. “Mut­ta Ital­ian mallia pidän sam­mu­van yhteiskun­nan enteenä. Mam­man pas­takul­hon ääressä nau­ti­taan palvelus­ta kolmikymp­pisek­si, ollaan kädet­tömiä ja täysin tois­taitoisia, kun per­het­tä pitäisi perus­taa jne. Sitä tarkoitin.”

  Ah, no sit­ten… Jos pääsee heti lukion jäl­keen opiskele­maan ja opin­not hoitaan viidessä vuodessa, niin sitä on valmistues­saan 24–26 ‑vuo­tias (tytöt 24–25 ja pojat 25–26, jos käyvät armei­jan). Minus­ta on ihan järkevää eikä mitenkään häpeäl­listä muut­taa lap­su­u­denkodista vas­ta joskus 20–22 ‑vuo­ti­aana, kun alkaa olla mah­dol­lisuuk­sia saa­da omankin alan töitä (jos siis lap­su­u­denkoti on opiskelu­paikkakun­nal­la ja van­hem­mat kohtel­e­vat täysikäisenä eivätkä teininä).

 41. Liian Van­ha: “Mik­si eivät puo­lus­ta itse itseään ? Ei duunare­itakaan puo­lus­ta muut kuin he itse ja itse ovat etun­sa ajaneet.”

  Ongel­ma on tietysti se, että (ammat­tili­it­toi­hin kuu­lu­via) duunare­i­ta puol­lus­taa myös poli­itikot, muun yhteiskun­nan kustannuksella.

  Ei mei­dän poli­it­tis­ten päätösten pitäisi perus­tua sille, kuka huu­taa kovim­paa. Ei tyy­tymät­tömäl­lä voi vas­ta­ta, että huu­da vain kovempaa.

 42. Opiske­li­joiden tuista:

  Kieltämät­tä Suomes­sa opiske­li­joiden ase­ma on hyvä ja se on nykyään parem­pi kuin se oli vaik­ka 50 vuot­ta sit­ten. Tästä olkoot kaik­ki nykyiset, tule­vat ja mik­sei entisetkin opiske­li­jat kiitollisia. 

  Mut­ta voisi tilan­net­ta vielä kohtu­udel­la paran­taakin. Väit­täisin, että kyl­lä täl­lä het­kel­lä opiske­li­joiden ongel­ma numero yksi on, että opin­totuel­la ja kesätöil­lä rahat eivät oikein riitä ainakaan pääkaupunkiseudul­la asumiseen. Ehkäpä en käytä itseäni esimerkkinä kos­ka olen elänyt taa­tusti lev­eäm­pää elämää kuin keskiver­to-opiske­li­ja, mut­ta kyl­lä jo yksiössä asum­i­nen aiheut­taa sel­l­aiset kulut että pelkäl­lä opin­totuel­la ei enää oikein pärjää. 

  Opin­toe­tuuk­sien ja ilmaisen opiskelun ideana on min­un nähdäk­seni mah­dol­lis­taa kaikille per­hetaus­tas­ta riip­pumat­ta yhtäläiset mah­dol­lisu­udet opin­toi­hin oman lah­jakku­u­den ja ahkeru­u­den mukaan. Siis myös niille, jot­ka eivät VOI asua van­hempi­en­sa luona 18 täytet­tyään, eikä aina edes siihen asti, nillee joiden van­hem­mil­la ei ole mah­dol­lisuuk­sia tukea opiskelua taloudel­lis­es­ti ja tois­taal­ta sille suurelle opiske­li­joiden enem­mistölle joka opiskelee alaa jos­sa vielä ensim­mäis­inä opin­tovu­osi­na ei pääse oman alan töi­hin vaan opin­to­jen ohes­sa tehtävä duu­ni on huonos­ti palkat­tua ja raskasta. 

  Itse näk­isin jopa nykysys­teemiä parem­mak­si, että opin­toe­tu­udet oli­si­vat vähin­tään työt­tömien saa­man tuen tasol­la (tai miten olisi yksinker­taisu­u­den vuok­si se perus­tu­lo…), mut­ta opiskelu olisi mak­sullista. Kuitenkin siten, että val­tio lainaisi siihen automaat­tis­es­ti rahat koko opin­to­jen ajal­ta, lainaku­lut oli­si­vat sub­ven­toitu­ja esim. korkotuel­la ja lainaa ei tarvit­sisi lyhen­tää jos joutuu työt­tömäk­si, työkyvyt­tömäk­si tms. Ajatuk­se­na siis, että jokaisel­la olisi varaa opiskel­la, mut­ta ne jot­ka työl­listyvät parem­min opin­to­jen ansios­ta mak­saisi­vat myös taan­nehtavsti opin­to­jen­sa kus­tan­nuk­set. Täl­laisen kuvit­telisi motivoivan nopeam­paan valmis­tu­miseen ja toisaal­ta myös opiske­li­joi­ta vaa­ti­maan opetuk­sen tasol­ta enem­män ja ohjaisi koulu­tuk­sen kysyn­tää ja tar­jon­taa parem­min vas­taa­maan työ­markki­noiden tarpei­ta. (Tämä ei tarkoi­ta, että filosofi­an ja muinaiskreikan ope­tus pitäisi lakkaut­taa kan­nat­ta­mat­tomana. Mut­ta näk­isin, että jos tarkoituk­se­na on säi­lyt­tää tätä vähem­män suo­raa tuot­toa tar­joavaa aka­teemi­sista sivistys­tä, parem­pi tapa olisi suun­na­ta sama raha siihen, että taataan tutk­i­joille työ­paikko­ja ja apu­ra­ho­ja, kuin siihen, että koulute­taan aka­teemisia työt­tömiä ja pätkä­työläisiä moninker­tais­es­ti yli tarpeiden.)

 43. “.Ongel­ma on tietysti se, että (ammat­tili­it­toi­hin kuu­lu­via) duunare­i­ta puol­lus­taa myös poli­itikot, muun yhteiskun­nan kustannuksella.”

  Perus­du­unare­i­ta on n 700000 eli n 20 % äänestyskelpoisista.Ei sil­lä enem­mistöä eduskun­taan saa.
  Suurem­pi puolue on lääkäripuolue tai virkamiespuolue.

  Jos poli­itikotkin aja­vat vain duunarei­den asi­aaa niin mui­seivät nuo muut ryh­mät äänestä omia edus­ta­jia eduskun­taan vain ovatko he tyh­miä äänestäjiä ? Vai eivätkö he ymmär­rä poli­ti­ikas­ta mitään ?

 44. Tuo ansiosi­don­nainen on jäänyt jäl­keen kun leikkuria ei ole tark­ist­te­tu pitkään aikaan.

  Tuo Osmon inhoa­man kytken­nän purkami­nen johataisi siihen , että ansiosi­don­naista ei olisi ter­vet­ta tark­istaa senkään ver­taa ja ero val­tion rahoit­ta­man tur­van ja itser­a­hoite­tun tur­van välil­lä häipy­isi kymmene­nessä vuodessa.

  Lop­putule­ma olisi, että työ­nan­ta­jien osu­us lop­puisi, kun kenenkään ei kan­na­ta enää kuu­lua kas­saan ja koko työttmyys­tur­va siir­ty­isi val­tion rahoit­ta­mak­si pienek­si tasaavustukseksi.

  Var­maan Kokoomus tätä ajaakin ja Osmo.

  Ikään­tynei­den ase­ma huononee koko ajan, työt­tömyys­tur­vaa heiken­netään ja eläkeikä nuosee, nytkin se on jo tosi­asial­lis­es­ti 65 vuot­ta 50-luvul­la syn­tyneille, aikaisem­pi eläköi­tymi­nen leikaaa eläket­tä rajusti.

  Nytha­lu­taan jäädyt­tää ja naker­taa myös ansiosi­don­nainen, iäkkään viimeine­tur­va joka takaa 40–50 vuot­ta raatanelle edes jonkin­laisen turvan

  Vihreät aja­vat nyt mallia ‚jos­sa kirvesmiehen pitää raataa vielä 70-vuo­ti­aana urakkatyötä rak­sal­la, jot­ta 25-vuo­tias lin­tubon­gari voi har­ras­taa sitä työmarkkinatuella.

  Kyl­lä työelämän asios­ta pitää päät­tää niiden, jot­ka oike­ta työtä tekevätkin, eikä jyrkien, mat­tien ‚osmo­jen , jot­ka eivät ole oike­as­sa työelämässä olleet päivääkään

 45. “Kieltämät­tä Suomes­sa opiske­li­joiden ase­ma on hyvä ja se on nykyään parem­pi kuin se oli vaik­ka 50 vuot­ta sitten.”

  … mut­ta huonom­pi kuin 15 vuot­ta sitten.

 46. Liian van­ha: “Suurem­pi puolue on lääkäripuolue tai virkamiespuolue.”

  Väitätkö, että lääkäre­itä + virkamiehiä on enem­män kuin 20% äänestysikäi­sistä, vai että sekä lääkäre­itä, että virkamiehiä on yli 20%

  Oli miten oli, sinus­ta hyvä tapa jär­jestää val­tio on antaa etu­jär­jestöjän käh­miä poli­ti­ikas­sa niin paljon kuin vain voivat. Olen vah­vasti eri mieltä. Tästä seu­raa usko­ma­ton­ta tehot­to­muut­ta ja yhteiskun­nan elin­ta­son väheneminen.

 47. Juu­so Kopo­nen: “mut­ta kyl­lä jo yksiössä asum­i­nen aiheut­taa sel­l­aiset kulut että pelkäl­lä opin­totuel­la ei enää oikein pärjää. ”

  Mikä ihmeen oikeus opiske­li­joil­la on saa­da asua yksiöis­sä yhteiskun­nan rahoil­la? Kimp­pakäm­pässä tai solus­sa asum­i­nen ei ole mis­sään nimessä epäin­himil­listä. Jos halu­aa parem­paa, niin sit­ten on tehtävä töitä.

  Yliopis­to-opiske­li­jat ovat yhteiskun­tamme hyväo­saisia. Tulon­si­ir­rot heille lisäävät eri­ar­voisu­ut­ta yhteiskunnassa.

 48. Yliopis­to-opiske­li­jat ovat yhteiskun­tamme hyväo­saisia. Tulon­si­ir­rot heille lisäävät eri­ar­voisu­ut­ta yhteiskunnassa.

  Mil­lähän hel­vetin mit­ta­pu­ul­la opiske­li­ja, jolle jää kuukaudessa vuokran jäl­keen käteen ehkä sata euroa, on “hyväo­sainen”?

 49. Oskari, YTHS:n mak­su on todel­la hal­pa, yksi yksi­ty­is­lääkärikäyn­ti mak­saa enem­män, mut­ta ei voi puhua laadus­ta jos joutuu odot­ta­maan lääkäri­in pääsyä aina pari kolme viikkoa. Tai yli vuo­den ham­mas­tarkas­tuk­seen pääsyä kun ham­mas­mätä ei ole vielä pahen­tunut akuu­tik­si jol­loin ajan saisi nopeasti. Täl­laisia koke­muk­sia minulla.

 50. Har­mi, että tämä keskustelu kään­tyi nyt pääosin käsit­telemään aivan toista, sinän­sä tärkeää, aihet­ta: opiske­li­joiden toimeentuloa. 

  Jotenkin sitä luulisi, että jos ei suo­ma­laiselle luon­teelle sopi­mat­tomasti kadut, niin ainakin netin keskustelu­pal­stat täyt­ty­i­sivät järky­tyk­ses­tä ja kiukus­ta. Olemme men­neet taas hal­paan ja äänestäneet innokkaina vaaleis­sa luullen elävämme demokratiassa.

  Mut­ta ei val­tio­val­ta Suomes­sa kuu­lu kansalle ja sen val­it­semille päät­täjille. Se kuu­luu etu­jär­jestöille ja asia tun­tuu sopi­van enem­mistölle main­iosti. Tähän ei kan­na­ta sanoa, että sopii, kos­ka etu­jär­jestöt edus­ta­vat enem­mistöä suo­ma­lai­sista. Kyl­lä minäkin saisin ansiosi­don­naista, jos jäisin työt­tömäk­si. Silti olen sitä mieltä, että ansiosi­don­naista tur­vaa voisi heiken­tää kovastikin. Tärkein­tä olisi taa­ta riit­tävä perus­tur­va kaikille maamme asukkaille kaikissa tilanteissa.

  Jotakin hyvää kai tässäkin on nähtävä. Minä käänsin asian näin: Olen viime vuosi­na pyrkinyt ja onnis­tunut jatku­vasti vähen­tämään palkkatyön tekemistä. Välil­lä olen poht­in­ut, onko se var­masti oikein. Mitä tapah­tu­isi, jos suuret joukot alka­isi­vat toimia samoin? Rom­ah­taisiko koko taloutemme pikaisesti? 

  Täl­laiset kysymyk­set eivät juuri vaivaa min­ua näi­den etu­jär­jestöpäätösten jäl­keen. Pitäkööt ihmiset yhteiskun­tansa. Minä keski­tyn mui­hin asioi­hin. Ja kun työn min­i­moimis­es­ta huoli­mat­ta sitä rahaa jää aina säästöön, käytetään mei­dän per­heen säästöt riemukkaasti matkailu­un. Minä en ole rak­en­ta­mas­sa nykyisenkaltaista Suomea yhtään sen enem­pää kuin on pakko. Lapsel­lista? Olkoon. Vaaleis­sakaan kun ei voi protestiääniä antaa, kun ain­oa var­teenotet­ta­va “protesti“puolue on arvoil­taan niin kaukana omistani.

 51. sole­noi­di: No sil­lä mit­ta­pu­ul­la, että he tule­vat keskimäärin per­heistä, jot­ka ovat varakkai­ta ja työl­listyvät keskimäärin ammat­tei­hin, joista saa paljon palkkaa.

 52. Geance: “Oskari, YTHS:n mak­su on todel­la hal­pa, yksi yksi­ty­is­lääkärikäyn­ti mak­saa enemmän..”

  Yksi­ty­isi­in palvelui­hin ver­rat­tu YTHS on tietysti halvempi(opiskelijalle). Julk­isi­in palvelui­hin ver­rat­tuna tämä ero ei ole ihan itses­tään selvä. 

  Yliopis­to-opiske­li­jat mak­sa­vat vuosit­tain sitä noin 38 euron ter­vey­den­hoit­o­mak­sua riip­pumat­ta siitä käyt­tävätkö palvelui­ta vai eivät(2/3 osaa ei vuosit­tain tarvi tai käytä palvelui­ta). Tämän lisäk­si tulee sit­ten käyn­ti­mak­sut. Nämä muo­dosta­vat YTHS:n rahoituk­ses­ta sel­l­aisen noin 18%. Lop­ut tule­vat sit­ten kun­nil­ta ja kelal­ta. Jos joku tietää, mitkä mak­su­o­su­udet ovat YTHS:n palvelui­ta vas­taav­ista palveluista kun­nal­lises­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa niin, ker­tokoon. Niistä näk­isi suo­raan, kuin­ka edullisia YTHS:n palve­lut ovat. 

  Voisin kuvitel­la, että kokon­aistaloudel­lis­es­ti YTHS on melko tehokas, eli pystyy tuot­ta­maan palvelui­ta kun­nal­lista puol­ta halvem­mal­la. Tätä en kuin­tenkaan pysty suo­raan osoittamaan.

 53. Björk, opiske­li­joiden tukemisen tarkoi­tus on nimeno­maan että opiskelu ei jäisi rikkaiden per­hei­den kakaroiden yksi­noikeudek­si. Fak­ta on että nykyään ihan kuka tahansa jol­la on riit­tävät henkiset lah­jat pystyy opiskele­maan suo­ma­laises­sa yliopis­tossa, mut­ta se tehdään säälit­tävästi kituen.

  On absur­dia että ensin on tuet määrät­ty niin alhaiselle tasolle että ne eivät riitä itsenäiseen elämään, ja sit­ten kun ko. aikuiset ihmiset palaa­vat nykimään van­hempiaan hihas­ta (ne joil­la tämä vai­h­toe­hto edes on), käytetään tätä jon­ain per­verss­inä, täysin takap­er­oise­na argu­ment­ti­na että tukia pitäisi laskea entis­es­tään. Jos halu­taan että opiskelu ei ole kiin­ni van­hempi­en tuloista, tukia pitää nos­taa niin kauan ettei van­hempain avulle ole tarvet­ta. Edes samalle tasolle kuin toimeen­tu­lo­tu­ki, täl­lä het­kel­lä opiske­li­jat (“hyväo­saiset”) muo­dosta­vat ihan oman taloudel­lisen luokkansa jos­sain keski­o­lut­pum­mien alapuolella.

  “Mee pum­mi töihin”-periaate vain piden­tää nytkin liian pitk­iä valmis­tu­mi­saiko­ja entis­es­tään. Opiskelu vähänkin vaa­ti­vam­mal­la alal­la on itsessään kokopäivä­työtä. Ja opin­to­laina on ansa johon kukaan järkevä ihmi­nen ei koske.

 54. Mikä ihmeen oikeus opiske­li­joil­la on saa­da asua yksiöis­sä yhteiskun­nan rahoil­la? Kimp­pakäm­pässä tai solus­sa asum­i­nen ei ole mis­sään nimessä epäin­himil­listä. Jos halu­aa parem­paa, niin sit­ten on tehtävä töitä.

  Sama oikeus var­maan kuin työt­tömil­lä tai muil­lakin yhteiskun­nan tulon­si­ir­to­jen varas­sa olevil­la. Sen lisäk­si solu­ja ei riitä kaikille: HOASil­la on asun­to­ja yhteen­sä 16 000 asukkaalle (joista kaik­ki eivät ole solu­a­sun­to­ja) kun pk-seudul­la on opiske­li­joi­ta yli 90 000. 

  Yksi­ty­isiltä markki­noil­ta vuokrat­tu kimp­pakämp­pä tulee selvästi kalli­im­mak­si — jos sel­l­aisen sat­tuu löytämään, ainakin oma koke­mus opiskelun alkua­joil­ta on, että vuokranan­ta­jat eivät olleet kovin innois­saan kimp­pa­ratkaisu­ista — 300 euroa lie­nee real­isti­nen vuokrata­so henkeä kohden. Täl­löin vuokran jäl­keen jäisi opin­totues­ta ja asum­is­lisästä käteen kuus­sa n. 200 euroa, siitä kun vielä vähen­tää kuukausilipun hin­nan, yliop­pi­laskun­nan pakol­lisen jäsen­mak­sun ja joka arkipäivältä yhden lounaan Uni­cafes­sa, jää päivän kah­teen muuhun ate­ri­aan, mah­dol­lisi­in lääkkeisi­in, hygien­i­aan, TV-lupaan, har­ras­tuk­si­in yms. n. 4 euroa päivässä. Mielestäni se on varsin vähän. 

  Yliopis­to-opiske­li­jat ovat yhteiskun­tamme hyväo­saisia. Tulon­si­ir­rot heille lisäävät eri­ar­voisu­ut­ta yhteiskunnassa.

  Opiske­li­jat ovat toki valmis­tut­tuaan hyväo­saisia, itse opin­to­jen aikana eivät todel­lakaan. Jos opiskelua ei tuet­taisi vaan se olisi riip­pu­vaista opiske­li­jan per­heen mak­sukyvys­tä, tämä hyväo­saisu­us pysy­isi jak­tossakin aika tiukasti samoissa per­heis­sä. Ja vaik­ka opiskelua paljon tue­taan Suomes­sakin, aka­teemisen per­heen lap­si pää­tyy seit­semän ker­taa toden­näköisem­min yliopis­toon opiskele­maan kuin työläis­per­heen. Vaik­ka tähän var­masti on muitakin syitä kuin opiskelun taloudel­liset edel­ly­tyk­set, väitän että edelleenkin puh­taasti taloudel­liset tek­i­jät vähin­täänkin kovasti vaikeut­ta­vat monien köy­hempi­en per­hei­den lap­sien opiskelumah­dol­lisuuk­sia rikkaiden per­hei­den lap­si­in verrattuna.

 55. TJM: “Har­mi, että tämä keskustelu kään­tyi nyt pääosin käsit­telemään aivan toista, sinän­sä tärkeää, aihet­ta: opiske­li­joiden toimeentuloa.”

  Niin siinä aina käy. Ihmiset halu­a­vat riidel­lä siitä, kuka on köy­hin ja kuka “oikeasti” ansait­sisi parem­man toimeen­tu­lon, ja lop­putu­lok­se­na yhdestä raja­tus­ta aiheesta aloitet­tu keskustelu hajaan­tuu yleisek­si seka­sotkuk­si. Jotain kai on aina saata­va potkia.

  Olisin toivonut, että tääl­lä olisi ollut toisin, mut­ta kun ei niin ei. Opiskelu taitaa olla ihmisille niin läheinen aihe, että siitä on kiva väitel­lä. En tarkoi­ta, etteikö tääl­lä olisi hyviäkin kom­ment­te­ja ollut opiskelus­ta, mut­ta ehkä siitä olisi silti voin­ut puhua joskus toiste.

  Valitet­tavasti itsel­länikään ei ole tähän nyt tämän parem­paa annet­tavaa, tosin itse asi­as­ta tärkein lie­nee jo san­ot­tukin, se ei vain kiin­nos­ta kovin monia. En siis lähde sitä toistamaan.

 56. “Väitätkö, että lääkäre­itä + virkamiehiä on enem­män kuin 20% äänestysikäi­sistä, vai että sekä lääkäre­itä, että virkamiehiä on yli 20%”

  Minä puhuinkin Eduskun­nan eli kansane­dus­ta­jien rak­en­teesta . Esim Kokoomuk­sen kansane­dus­ta­jista 2/3 on taustal­taan virkamiehiä tai ikipoli­itikko­ja. Suomes­sa kansane­dus­ta­jat päät­tävät laeista, eivät äänestäjät

 57. “Oli miten oli, sinus­ta hyvä tapa jär­jestää val­tio on antaa etu­jär­jestöjän käh­miä poli­ti­ikas­sa niin paljon kuin vain voivat. Olen vah­vasti eri mieltä. Tästä seu­raa usko­ma­ton­ta tehot­to­muut­ta ja yhteiskun­nan elin­ta­son väheneminen”

  Hyv­in­hän tuo toimii yri­tys­tenkin lob­baus, Lex Nokia säädet­ti­in pelkäl­lä Ollilan puhelinsoitolla.
  Eikä ollut ensim­mäi­nen, olin ulko­ma­l­la töis­sä kuusi vuot­ta 1994 jäl­keen kun Suo­mi jus­teerasi sosi­aal­i­tur­valake­ja EU aikaan.Useimpien uud­is­tusten takana kuu­lui ole­van Nokia.

  Palka­nsaa­jat sen­tään edus­ta­vat 2,6 miljon­aa ääen­stäjää, 80 % äänestäjistä

 58. “Palka­nsaa­jat sen­tään edus­ta­vat 2,6 miljon­aa ääen­stäjää, 80 % äänestäjistä”

  On kuitenkin muis­tet­ta­va, että on myös palka­nsaa­jia, jot­ka eivät tah­do työ­markki­na­jär­jestö­jen hal­lit­se­maa yhteiskun­taa. Etu­jär­jestöt eivät siis edus­ta meitä kaikkia palkansaajia.

 59. sole­noi­di: “Björk, opiske­li­joiden tukemisen tarkoi­tus on nimeno­maan että opiskelu ei jäisi rikkaiden per­hei­den kakaroiden yksinoikeudeksi.”

  Min­ul­la ei ole syytä epäil­lä poli­itikko­jen moti­ive­ja. Var­masti aiko­muk­set ovat olleet mitä jaloim­mat. Point­ti on se, että opin­to­tu­ki on tulon­si­ir­to huono-osaisil­ta hyväosaisille.

  Jos kuu­luu yhteiskun­nan hyväo­saisi­in henkisten- tai muiden lahjo­jen­sa ansios­ta, niin ei tarvitse tukea yhteiskunnalta.

  “Jos halu­taan että opiskelu ei ole kiin­ni van­hempi­en tuloista, tukia pitää nos­taa niin kauan ettei van­hempain avulle ole tarvetta.”

  Tämä on ihan väärä käsi­tys. Mik­si ihmeessä opiske­li­joille pitäisi antaa rahaa, kun he voivat elät­tää itsen­sä otta­mal­la lainaa. Toisek­seen aja­tus, että van­hempi­en vaiku­tus las­ten­sa elämään pitäisi kieltää on vahin­golli­nen. Annetaan van­hempi­en tehdä sitä mis­tä he saa­vat tyy­dy­tys­tä, eli aut­taa jälkikasvuaan.

  “Opiskelu vähänkin vaa­ti­vam­mal­la alal­la on itsessään kokopäivä­työtä. Ja opin­to­laina on ansa johon kukaan järkevä ihmi­nen ei koske.”

  hihi­hi­hi­hi­hi.… ööö… ok. Onnea vaa­ti­van alan opinnoissa.

  Juu­so Kopo­nen: “Sama oikeus var­maan kuin työt­tömil­lä tai muil­lakin yhteiskun­nan tulon­si­ir­to­jen varas­sa olevilla.”

  Eli siis onko sin­un mielestä kenel­lä tahansa oikeus asua yksiössä yhteiskun­nan rahoil­la? Kai meil­lä nyt voi olla joku raja sil­lä, että ketä tue­taan ja ketä ei?

  Kimp­pakäm­pän hin­ta määrit­tyy ensisi­jais­es­ti asum­isväljyy­den perus­teel­la. Jos jakaa huoneen toisen opiske­li­jan kanssa uskon, että päästään lähelle 200 euroa. Tähän päälle, kun ottaa opin­to­lainaa, niin jo alkaa rahat riittämään.

  “Jos opiskelua ei tuet­taisi vaan se olisi riip­pu­vaista opiske­li­jan per­heen maksukyvystä”

  Se jip­po on siinä, että vaik­ka opiskelua ei tuet­taisi, niin se ei olisi silti riip­pu­vaista per­heen mak­sukyvys­tä. Nykyään köy­hät per­heet mak­sa­vat rikkaille, että nämä voivat lähet­tää lapsen­sa yliopistoihin.

  Hyväo­saisu­ut­ta ei muuten määritä pelkästään van­hempi­en var­al­lisu­us. Jos ihmi­nen on sen ver­ran fik­su, että pääsee korkeak­oulu­un, niin hän pär­jää keskimäärin parem­min kuin veron­mak­sa­jat joiden rahoil­la hän koulut­tau­tuu. Hän on siis hyväo­sainen, vaik­ka ei olisikaan varakas.

  Liian van­ha: Siis perusteletko sinä nyt etu­jär­jestöpoli­tikoin­tia sil­lä, että yri­tyk­setkin hoita­vat sen niin hyvin, että koko yhteiskun­ta hyö­tyy vai mitä ihmettä!?! Tuo yri­tys­ten etu­jen ajami­nen­han on ihan saman­lainen syöpä kuin ammattiliittojenkin.

 60. Oden huo­mau­tus potkimisen tarpeesta on näköjään huo­mat­tu palvelu­alo­jen lehdessä:

  http://www.suurtalousuutiset.fi/index.php?subaction=showfull&id=1232949600&archive=&start_from=&ucat=1&go=news

  Tuon mukaan on erikoista että alan ammat­tili­it­to kan­nat­taa sosi­aal­i­tupoa, vaik­ka väki saa pienem­pää palkaa kuin vanki­lat mak­sa­vat vangeille:

  “Tässä sosi­aal­i­tu­pos­sa ei sovit­tu palkanko­ro­tuk­sista. Eikä niistä ole nais­val­taisil­la palvelu­aloil­la sovit­tu kun­nol­la koskaan. Palkathan ovat niin pienet, että Pamin oman selvi­tyk­sen mukaan 90 % pami­lai­sista ei tule sil­lä toimeen. 

  Paljon ker­too sekin, että edes työ­nan­ta­japuoli ei Pamin itsen­sä uuti­soimana halua enää laskea palkkata­soa. Sil­lä olisi­han sen jäl­keen yksi toimi­ala, jon­ka duunareista täy­det 100 % eläisi tulon­si­ir­to­jen, usein toimeen­tu­lotuen, avul­la. Tämä sen lisäk­si, että alan työe­htosopimus­ta on työ­nan­ta­japuolen tahol­ta kehut­tu “maail­man joustavimmaksi”.”

 61. Tämä on ihan väärä käsi­tys. Mik­si ihmeessä opiske­li­joille pitäisi antaa rahaa, kun he voivat elät­tää itsen­sä otta­mal­la lainaa.

  Minus­ta on iso peri­aat­teelli­nen ongel­ma, että osa ihmi­sistä joutuu rahoit­ta­maan kohtu­ulliset elinkus­tan­nuk­sen­sa lainal­la. Sen sijaan siitä, tulisiko itse opin­not kus­tan­taa lainara­hal­la, kan­nat­taisi minus­ta keskustel­la. Absolu­ut­tisi­na sum­mi­na puhutaan var­maankin jok­seenkin samas­ta suuruusluokasta.

  Toisek­seen aja­tus, että van­hempi­en vaiku­tus las­ten­sa elämään pitäisi kieltää on vahin­golli­nen. Annetaan van­hempi­en tehdä sitä mis­tä he saa­vat tyy­dy­tys­tä, eli aut­taa jälkikasvuaan.

  Kaik­ki van­hem­mat eivät ole kykeneviä aut­ta­maan jälkikasvuaan. Nähdäk­seni jälkikasvun oikeus opiskel­la kyky­jen­sä ja ahkeruuten­sa mukaan on arvokkaam­paa kuin van­hempi­en oikeus avus­taa tässä.

  Eli siis onko sin­un mielestä kenel­lä tahansa oikeus asua yksiössä yhteiskun­nan rahoil­la? Kai meil­lä nyt voi olla joku raja sil­lä, että ketä tue­taan ja ketä ei?

  Min­un mielestäni kaikkia tulisi lähtöko­htais­es­ti tukea yhden­verois­es­ti. Perus­tu­lo­ma­lli olisi tähän paras ratkaisu, mut­ta yhteis­mi­talliset min­imi­etu­udet olisi sekin jo reipas paran­nus nykytilaan. 

  Selkein­tä olisi, että jokainen perus­tukia saa­va saisi täs­mälleen saman ver­ran kouraan ja sil­lä voi sit­ten asua yksiössä tai ostaa lätkäko­rt­te­ja tai mitä nyt halu­aakaan. Nykyi­nen sys­tee­mi aikaansaa täysin per­versse­jä kan­nus­timia, kuten että on usein kan­nat­tavam­paa lopet­taa opin­not ja siir­tyä kortis­toon ja muut­taa pienem­mästä käm­pästä isompaan.

  Kimp­pakäm­pän hin­ta määrit­tyy ensisi­jais­es­ti asum­isväljyy­den perus­teel­la. Jos jakaa huoneen toisen opiske­li­jan kanssa uskon, että päästään lähelle 200 euroa. Tähän päälle, kun ottaa opin­to­lainaa, niin jo alkaa rahat riittämään.

  Siis sinä ehdo­tat nyt vakavis­sasi, että opiske­li­jan pitäisi 5–6 vuot­ta asua samas­sa huoneessa jonkun muun kanssa? Suomes­sa vuon­na 2009?

  Se jip­po on siinä, että vaik­ka opiskelua ei tuet­taisi, niin se ei olisi silti riip­pu­vaista per­heen maksukyvystä.

  Ja tämähän on ihan täyt­tä höpöhöpöä. En ymmär­rä miten kukaan voi vakavis­saan väit­tää mitään tällaista.

 62. Juu­so Kopo­nen: “Minus­ta on iso peri­aat­teelli­nen ongel­ma, että osa ihmi­sistä joutuu rahoit­ta­maan kohtu­ulliset elinkus­tan­nuk­sen­sa lainalla. ”

  Minus­ta tämä ei ole mikään ongel­ma, jos hei­dän tulon­sa riit­tävät tule­vaisu­udessa lainan takaisin mak­samiseen. Onko sinus­ta muiden investoin­tien rahoit­ta­mi­nen lainal­la peri­aat­teelli­nen ongelma?

  “Kaik­ki van­hem­mat eivät ole kykeneviä aut­ta­maan jälkikasvuaan.”

  Tämä ei ole oikein mil­lään logi­ikalla syy estää niitä aut­ta­mas­ta, jot­ka kykenevät. Jos jol­lakin menee huonos­ti se ei tarkoi­ta, että muil­lakin pitäisi men­nä huonosti.

  “Min­un mielestäni kaikkia tulisi lähtöko­htais­es­ti tukea yhdenveroisesti.”

  Minä oon tästä sin­un kanssa samaa mieltä. Minus­ta avun tarve­hank­in­ta pitäisi ehdot­tomasti pois­taa, kos­ka tarve­hark­in­ta kan­nus­taa täyt­tämään tämän “tarpeen”, joka tarkoit­taa läh­es aina huono­ja olo­ja, kuten sinäkin kir­joitit. (työt­tömyyt­tä, van­hu­ut­ta, sairaut­ta yms.)

  Jos kuitenkin hyväksytään, että tarve­hark­in­taisia tukia on, opin­to­tu­ki ei kuu­lu joukkoon yhtään sen enem­pää kuin ensi­a­sun­nonos­ta­jan vero­helpo­tuk­set, lainan takaus, koti­talousvähen­nyt yms. Ne ovat regres­si­ivisiä etuuk­sia, eli siirtävät var­al­lisu­ut­ta heikom­mas­sa ase­mas­sa olevil­ta vahvem­mas­sa ase­mas­sa oleville. Opin­to­tukea ei voi perustel­la sil­lä, että opiske­li­jat ovat heikom­mas­sa ase­mas­sa kuin muu väestö.

  “Siis sinä ehdo­tat nyt vakavis­sasi, että opiske­li­jan pitäisi 5–6 vuot­ta asua samas­sa huoneessa jonkun muun kanssa? Suomes­sa vuon­na 2009?”

  öööö.… No mik­si ihmeessä ei? Meinaatko, että esim. yhdys­val­ta­lai­sis­sa eli­it­tiyliopis­tois­sa opiskele­vien elin­ta­so on niin järkyt­tävän mata­la, että se ei nyt mitenkään voi kel­va­ta suo­ma­laisille? Tämä monokult­tuuri­vaa­timus on vaan Osmon ja tei­dän muiden pään sisäl­lä. Suomeen mah­tuu usei­ta tapo­ja elää, joista yksi on ihan var­masti se, että asuu samas­sa huoneessa toisen ihmisen kanssa. Jos halu­aa parem­paa, niin sit­ten voi men­nä töi­hin tai ottaa lainaa.

  “Se jip­po on siinä, että vaik­ka opiskelua ei tuet­taisi, niin se ei olisi silti riip­pu­vaista per­heen maksukyvystä.

  Ja tämähän on ihan täyt­tä höpöhöpöä. En ymmär­rä miten kukaan voi vakavis­saan väit­tää mitään tällaista.”

  No tämän riip­puu pelkästään siitä, että miten suuri osa hyväo­sai­sista menee yliopis­toon suh­teutet­tuna hei­dän vero­ker­tymään­sä ver­rat­tuna huono-osais­ten samaan suhteeseen.

  Jos val­tio lopet­taisi koulu­tuk­sen tukemisen ja alen­taisi kaikkien tulo­ryh­mien veroa niin, että jokaiselle ryh­mälle jäisi sama osu­us val­tion bud­jetista katet­tavak­si, niin huono-osais­ten käytet­tävis­sä ole­va tulo voisi kas­vaa enem­män kuin mitä he saa­vat “tulon­si­ir­tona” koulu­tuk­ses­ta. Tämä käytet­tävis­sä ole­va tulo kyl­lä jakaan­tu­isi var­masti tasaisem­min, mikä voisi tarkoit­taa, että harvem­mal­la olisi varaa mak­saa koulutuksensa.

  Koulu­tus­ta kan­nat­taa kuitenkin ajatel­la investointi­na. Jos tekee hyvän päätök­sen alas­ta, jolle koulut­tau­tuu se mak­saa itsen­sä takaisin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.