Terveyttä halvalla

(Kir­joi­tus on julka­istu kolumn­i­na Lääkärilehdessä)
Ter­vey­den­huol­lon hyvä tuot­tavu­us on sitä, että ihmiset pide­tään ter­veinä pienin panos­tuksin. Tuot­tavu­us voidaan jakaa kom­po­nent­tei­hin seuraavasti.

1.       Toimen­piteet tehdään tehokkaasti (tuotan­nolli­nen tehokkuus)

2.       Tehdään oikei­ta toimen­piteitä (allokati­ivi­nen tehokkuus)

3.       Toimen­piteet kohdis­te­taan oikeille ihmisille (sosi­aa­li­nen tehokkuus)

4.       Elämän­ta­vat tuke­vat ter­veyt­tä. (ennal­taehkäisyn tehokkuus)

Mon­elle tehokku­us on vain tuotan­nol­lista tehokku­ut­ta. Hei­dän lääk­keen­sä on kil­pailu ja yksityistäminen.

Suuret sairaalat toimi­vat tehot­tomasti, joskin hoito niis­sä on hyvää. Lääkärei­den pitäisi hyväksyä, että mon­imutkaisen organ­isaa­tion pyörit­tämisessä parhai­ta ovat tuotan­to­talouden asiantun­ti­jat. Usein poti­las­ta tutkii peräkkäisil­lä käyn­neil­lä eri lääkäri, joka joutuu aloit­ta­maan paperei­hin tutus­tu­misen alus­ta, mikä ei voi olla tehokas­ta. On kuulem­ma mah­do­ton­ta jär­jestää poti­laalle aina samaa lääkäriä. Ei se ole mah­do­ton­ta, mut­ta ehkä vaikea­ta — ellei sitä osaa.

Yksi­tyiset lääkäri­ase­mat voit­ta­vat tar­jouskil­pailuis­sa julkiset sairaalat, vaik­ka mak­sa­vat parem­pia palkko­ja.  Ker­mankuor­in­ta ei kel­paa yksin seli­tyk­sek­si. Ehkäpä julk­isten sairaaloiden hin­noit­telukin on niin julk­ista, että kil­pail­i­jan on help­po voittaa.

Yksi­ty­istämistä on yleen­sä seu­ran­nut toimin­nan tehos­tu­mi­nen, mut­ta tämä voi olla näköharha. Ver­tailus­sa julk­ista ter­vey­den­huoltoa edus­ta­vat sen huonoim­mat yksiköt, jot­ka kun­nat ovat yksi­ty­istäneet toimin­nan jumiuduttua.

Kan­sain­väliset selvi­tyk­set yksi­ty­is­ten ja julk­isten organ­isaa­tioiden tuot­tavu­ud­es­ta ovat ris­tiri­itaisia. Ovatko ne edes rel­e­vant­te­ja, kun toimin­not on organ­isoitu niin eri tavoin eri maissa?

Yksi­tyis­sek­torin etu­na on työn­tek­i­jän kannal­ta työaiko­jen parem­pi joutavu­us elämän­ti­lanteen mukaan. Mikä estää kun­tia ja julk­isia sairaaloi­ta ole­mas­ta yhtä jous­tavia?   Nyt työn­vuokraus­fir­mat huole­hti­vat työvuoro­jen jous­tavu­ud­es­ta varsin hyvää kor­vaus­ta vastaan.

Allokati­ivises­sa tehokku­udessa verora­hoit­teinen jär­jestelmä on vaku­u­tuk­si­in ja yksi­ty­isi­in palvelui­hin perus­tu­vaa selvästi parem­pi. Yksi­tyisessä ter­vey­den­huol­los­sa on houku­tus yli­hoitoon, kos­ka se kan­nat­taa sekä poti­laalle että sairaalalle eikä vaku­u­tusy­htiö voi kuin mak­saa. Vaku­u­tus­ra­hoit­teinen ter­vey­den­huolto on kallista ja asi­akkaat tyy­tymät­tömiä. Hoito­jono­ja ei tosin ole.

Vaku­u­tusy­htiöt muis­ta­vat pitkään sen, kun ne tar­jo­si­vat halpo­ja sairaus­vaku­u­tuk­sia lap­sille 1980-luvun lop­ul­la. Maail­man ter­veim­mät lapset tarvit­si­vat yllät­täen moninker­tais­es­ti aiem­paa enem­män lääkärin palveluja.

Sosi­aalises­sa tehokku­udessa ter­vey­den­huolto­jär­jestelmämme on surkea, vaik­ka luulisi verora­hoit­teisen mallin ole­van hyvä juuri siinä. OECD:lle v. 2006 teh­dyn selvi­tyk­sen mukaan olemme ter­vey­den­huol­lon palvelu­iden kohden­tu­mises­sa tutk­i­tu­ista 21 maas­ta kol­men eri­ar­voisim­man joukos­sa yhdessä Yhdys­val­to­jen ja Por­tu­galin kanssa.

Rikkaiden ja köy­hien väliset ter­vey­serot ovat meil­lä huo­mat­ta­van suuret — eri­tyis­es­ti suh­teessa tulon­jaon tasaisu­u­teen. Erot ovat niin suuret, ettei kyse voi olla vain kor­jaa­van hoidon palvelu­jen saatavu­ud­es­ta vaan  elämäntavoista.

Ter­veysval­is­tus on tepsinyt eri väestöryh­mis­sä eri­ar­vois­es­ti. Koulutet­tu­jen kes­ki-ikäis­ten ter­veysin­toilu tun­tuu joskus jopa liioitel­lul­ta. Huono-osaisi­in kohdis­tu­va ter­veysval­is­tus on ter­vey­den­huol­lon tuot­tavu­ut­ta ajatellen suurin haasteemme.

Toisek­si suurin haas­teemme on, miten yksi­tyisen ter­vey­den­huol­lon hyvä tuotan­nolli­nen tehokku­us tuo­daan julkiseen ter­vey­den­huoltoon ja miten julkisen puolen hyvä allokati­ivi­nen tehokku­us voidaan istut­taa yksi­tyiseen terveydenhuoltoon.

35 vastausta artikkeliin “Terveyttä halvalla”

 1. “Lääkärei­den pitäisi hyväksyä, että mon­imutkaisen organ­isaa­tion pyörit­tämisessä parhai­ta ovat tuotan­to­talouden asiantuntijat.”

  Jän­nä väite jota pitäisi tutkia tarkem­min. Oma näp­pitun­tu­mani on ettei tuotan­non organ­isoin­nin osaami­nen ole lop­ul­ta kovinkaan rel­e­vant­tia työssä jos­sa ratkai­se­vaa on tieto siitä mitä tiedetään. 

  Nykyi­nen malli toimii taval­laan opti­maalis­es­ti sikäli että julkisen ter­vey­den­huol­lon piiristä siir­tyvät yksi­tyiselle puolelle helpom­min organ­isoita­vat toimin­not ja vaa­ti­vat tietoin­ten­si­iviset moni­asiantun­ti­jate­htävät joi­hin tuotan­to­talouden keino­ja ei voi­da samal­la tavoin soveltaa jäävät julkiselle sektorille.

  IT-alal­la puhutaan eri taso­jen tues­ta (first line, sec­ond line jne.). Yksi­tyisessä ter­vey­den­huol­los­sa toim­i­taan samankaltais­es­ti, mut­ta kalli­it ongel­mat­a­pauk­set voidaan aina eskaloi­da julkiselle sek­to­rille. Samat erikois­lääkärit joil­ta erik­seen lop­pu­vat rah­keet yksi­ty­is­vas­taan­otol­la saa­vat julkisen sek­torin päivätöis­sään yhteisönä ja organ­isaa­tion tuel­la ja resurs­sein poti­laan hoidet­tua. Tot­ta kai tämänkaltaises­sa mallis­sa julkisen sek­torin toim­inta näyt­tää tehot­toma­l­ta ja kannattamattomalta.

  Julkisen ja yksi­tyisen ter­vey­den­huol­lon tehokku­ut­ta on muutenkin vaikea ver­ra­ta yleisel­lä tasol­la. On kus­tan­nusteknis­es­ti (ja vaa­tivu­udeltaan) aivan eri asia hoitaa peruster­veitä ihmisiä työter­veyshuol­los­sa tai yksi­tyisel­lä lääkäri­ase­mal­la kuin mon­i­sairai­ta van­huk­sia julkises­sa terveyskeskuksessa.

 2. Perus­tatko väit­teesi “Lääkärei­den pitäisi hyväksyä, että mon­imutkaisen organ­isaa­tion pyörit­tämisessä parhai­ta ovat tuotan­to­talouden asiantun­ti­jat” tutkimustietoon?

  En halua väheksyä tuotan­to­talouden insinöörien man­age­ment osaamista mut­ta sitä man­age­ment osaamista voi aivan hyvin olla lääkärik­oulute­tul­lakin. Eikä sitä osaamista vält­tämät­tä ole kaikil­la tuotan­to­talouden asiantuntijoillakaan.

  Asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tion joht­a­mi­nen taitaa muutenkin mon­es­sa suh­teessa poike­ta esimerkik­si jonkun mon­imutkaisenkin tuotan­to­laitok­sen johtamis­es­ta. Lin­eaarista opti­moin­tia yms voi lääkäriv­e­toinen johto ostaa ali­hank­in­tana niiltä tuotan­to­talouden asiantuntijoiltakin 😉

 3. “Asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tion joht­a­mi­nen taitaa muutenkin mon­es­sa suh­teessa poike­ta esimerkik­si jonkun mon­imutkaisenkin tuotan­to­laitok­sen johtamis­es­ta. Lin­eaarista opti­moin­tia yms voi lääkäriv­e­toinen johto ostaa ali­hank­in­tana niiltä tuotan­to­talouden asiantuntijoiltakin.”

  Opti­moin­ti­in voisi kyl­lä oikeasti sat­sa­ta. Jokaisel­la on var­masti koke­muk­sia siitä, miten väheksyvästi varsinkin julkisen puolen ter­vey­den­hoito-organ­isaa­tiot suh­tau­tu­vat poti­laan aikaan. Miten voi olla, että yksinker­taiseen sisäänkir­jau­tu­miseen tai ajan­va­rauk­seen menee tun­ti­tolkul­la aikaa.. ja miten sama rul­janssi alkaa uudelleen vas­taan­oto­ssa.. ja miten irra­tionaalisen pieni osa hoito­pros­es­si­in menevästä ajas­ta on hoitamista..

  Muu­ta­man ker­ran olen miet­tinyt itsek­seni, että voiko tämä olla tot­takaan vai onko kyseessö vain huono vitsi. 

  Ilman muu­ta insinööri kir­jaa­maan ja arviomaan terveydenhoitoprosesseja..

 4. Paljon hyviä huomioi­ta kir­joituk­ses­sa. Sosi­aalisen tehokku­u­den ongel­ma lie­nee han­kalin ongel­ma, kos­ka sen ratkaisem­i­nen vaatii ensim­mäisek­si hyväksymisen sen osalta, että ihmiset eroa­vat tois­staan sosi­aalis­es­ti ja biol­o­gis­es­ti.. Toisin sanoen kaik­ki eivät tarvitse samo­ja palvelui­ta (tässäkään kokon­aisu­udessa) ja että se ei ole vält­tämät­tä muil­ta pois, jos joku saa määräl­lis­es­ti tai laadullis­es­ti kat­tavam­mat palvelut.

  Tuotan­to­talouden ammat­ti­lais­ten “hehkut­tamisen” sijaan olisit ken­ties voin­ut tode­ta myös, että tuotan­non johtamiseen lääketi­eteelli­nen koulu­tus ei antane kovinkaan laa­jaa valmi­ut­ta. Vaan kyseessä on oma tieto­taidolli­nen kokon­aisuuten­sa, jolle on omia koulutusohjelmia.

  Toisaal­ta Suomes­ta­han löy­tyy käsit­tääk­seni hyviä ja inno­vati­ivisia lääkäre­itä johta­mas­sa julkisen ja yksi­tyisen sek­torin toimintoja.

 5. “2. Tehdään oikei­ta toimen­piteitä (allokati­ivi­nen tehokkuus)”

  Tämä ongel­ma kor­jaan­tuu ylivoimais­es­ti tehokkaim­min sil­loin, kun mak­sa­ja ja hoidon saa­ja ovat sama ihmi­nen tai heil­lä on mah­dol­lisim­man yht­eneväiset kannustimet.

  Jos ihmiset oli­si­vat itse vas­tu­us­sa ter­vey­destään ja jos vaku­u­tusy­htiöitä ei säädeltäisi mitenkään, niin on toden­näköistä, että markki­noille ilmesty­isi vaku­u­tuk­sia, jois­sa nämä kan­nus­timet oli­si­vat yht­eneväisem­mät. (Esim. vaku­u­tuk­set, jot­ka mak­saisi­vat hoi­dos­ta 50% tai vaku­u­tuk­sia, jot­ka mak­saisi­vat yli 50 000 euron menevät hoitokus­tan­nuk­set yms.)

 6. Osmo S:
  “Rikkaiden ja köy­hien väliset ter­vey­serot ovat meil­lä huo­mat­ta­van suuret — eri­tyis­es­ti suh­teessa tulon­jaon tasaisu­u­teen. Erot ovat niin suuret, ettei kyse voi olla vain kor­jaa­van hoidon palvelu­jen saatavu­ud­es­ta vaan elämäntavoista.”

  Nyt älä Osmo huku sinne tilas­toti­etoon vaan käytetään hie­man järkeäkin välillä:

  Itses­tään välit­tävä, ter­veit­se­tun­toinen ihmi­nen koulut­tau­tuu, kehit­tää itseään ja menee töi­hin jois­sa hän­tä arvoste­taan. Hän myös liikkuu ja huole­htii ter­vey­destään. Seu­raus? Yllät­täen tulot ovat keskimääräistä korkeam­mat, samoin kuin ter­veys keskimääräistä parempi.

 7. “Lääkärei­den pitäisi hyväksyä, että mon­imutkaisen organ­isaa­tion pyörit­tämisessä parhai­ta ovat tuotan­to­talouden asiantuntijat.”

  Jän­nä väite jota pitäisi tutkia tarkem­min. Oma näp­pitun­tu­mani on ettei tuotan­non organ­isoin­nin osaami­nen ole lop­ul­ta kovinkaan rel­e­vant­tia työssä jos­sa ratkai­se­vaa on tieto siitä mitä tiedetään. 

  Itse opiskel­lessani vielä kaup­pako­rkeal­la sain tästä varsin käsinkos­keteltavia esimerkkejä.

  Ostamisen kurssil­la luen­noit­si­jamme esit­teli HYKS:in osto- ja varas­tokir­jan­pitoa, jon­ka hän oli saanut jostain käsi­in­sä. Jo niil­lä perustiedoil­la, mitä meil­lä oli kurssin varsin alku­vai­heil­la, pysty­imme totea­maan, että varas­ton­hallinta ja ost­a­mi­nen oli toteutet­tu pöyristyt­tävän hövelisti. Lääkkeitä ja välineitä oli ostet­tu mil­loin sat­tuu, ja mil­laisia määriä sat­tuu. Usein iso­ja määriä piti heit­tää pois van­hen­tuneina ja niin edelleen.

 8. “Lääkärei­den pitäisi hyväksyä, että mon­imutkaisen organ­isaa­tion pyörit­tämisessä parhai­ta ovat tuotan­to­talouden asiantuntijat.”

  Jän­nä väite jota pitäisi tutkia tarkem­min. Oma näp­pitun­tu­mani on ettei tuotan­non organ­isoin­nin osaami­nen ole lop­ul­ta kovinkaan rel­e­vant­tia työssä jos­sa ratkai­se­vaa on tieto siitä mitä tiedetään. 

  Hen­ri Wei­jon vas­tauk­seen voisin lisätä, että kalli­it lait­teet ja leikkaus­salit ovat käytössä puo­lite­hois­es­ti, kos­ka vuorot­telua ei osa­ta organ­isoi­da. Päivystyk­sen mitoituk­ses­sa ei osa­ta käyt­tää hyväk­si tilas­toti­eto­ja viikon­päivä­vai­htelus­ta vaan sama vahvu­us on maanan­taina ja tiis­taina, vaik­ka maanan­taina on enem­män poti­lai­ta; avauk­ses­sa mainit­tu osaa­mat­to­muus siinä, että samal­la poti­lalle saataisi­in sama lääkäri seu­raavaan käyn­ti­in; vaikei­den ja help­po­jen poti­laiden hin­noit­telu, jol­loin helpot lahjoite­taan yli­hin­taisi­na yksi­tyiselle sek­to­rille ja niin edelleen.

  Edelleen kyvyt­tömyys ottaa huomioon henkilökun­nan työaika­toivei­ta, jol­loin henkilökun­ta irti­sanoutuu ja tulee takaisin työn­vuokraus­fir­masn kaut­ta, joka kyl­lä osaa räätälöidä työa­jat kunkin toivei­den mukaisik­si ja veloit­taa siitä hyvän korvauksen.

  Tämä nyt vaik­ka alkuunsa.

 9. Luin Osmo kir­joituk­sesi jokin aika sit­ten Lääkärile­hdestä. Olin hie­man pettynyt.

  Sairaan­hoito ei ole pelkkää tuotan­toa. Ter­veyshyödyl­lä voidaan toki mita­ta sairaalan tehokku­ut­ta mut­ta se jät­tää paljon ker­tomat­ta. Sairau­den paran­t­a­mi­nen on suh­teel­lisen tuore ilmiö lääketi­eteen his­to­ri­as­sa. Paran­ta­jia on silti ollut aina. Tämä johtuu siitä, että ihmiset hake­vat apua hätään­sä ja tuo apu on myös toivoa, elämän rajal­lisu­u­den kohtaamisen aut­tamista ja kuun­telemista. Näi­den tuotan­toa ei voi mitata.

  Monil­la on sel­l­ainen käsi­tys, että sairaan­hoito on eril­lis­ten paket­timuo­tois­t­en hoito­jen toimit­tamista insinöörimäis­es­ti tilaa­jalle. Lääkärin tehtävä on aina lohdut­taa, usein lievit­tää kär­simys­tä ja joskus myös paran­taa. Kär­simys, kuole­ma ja toi­vo ovat vaikei­den sairauk­sien hoi­dos­sa poti­laalle keskeisem­piä käsit­teitä kuin leikkaus, injek­tio tai pal­lo­laa­jen­nus. Sairaus on usein odot­tamista, kestämistä, kipuilua, anteek­sipyytämistä ja ‑antamista sekä luhis­tavia toden­näköisyyk­siä, yksilölle ja myös hänen läheisilleen.

  Val­ta­va osa ter­vey­den­huol­lon resurs­seista menee sel­l­aiseen elämän lop­pu­vai­heen hoitoon, joka ei ikinä nos­ta sitä jonkun äitiä tai isää enää omille jaloilleen. Kuin­ka tuot­tavaa on pitää kuol­e­vaa elossa. 

  Hoito­jen tuot­tavu­ut­ta ter­veyshyö­tynä voi ja pitää mita­ta mut­ta näi­den “toimen­pitei­den” ulkop­uolel­la on myös toinen todellisuus. 

  Insinöörit ovat var­masti hyviä suun­nit­tele­maan ajan­va­raus­ta ja hei­dät mielel­läni sinne otankin mut­ta poti­laiden hoi­dos­ta he eivät voi vas­ta­ta, kos­ka sitä he eivät osaa tai ymmär­rä. Tämä onnek­si myös HUS:ssäkin ymmär­ret­ti­in pienen vään­nön jälkeen.

 10. Art­turei Björkin kan­nat­taisi tutus­tua epäsym­metrisen infor­maa­tion ongelmi­in. jot­ka vaivaa­vat sekä autoko­r­jaamo­ja että lääketiedet­tä. Kos­ka lääkärit aina vetävät pul­tit, jos hei­dän moraali­aan epäil­lään, ote­taan esimerk­ki autoko­r­jaamos­ta. Mitä teet, kun kor­jaamo sanoo, että jar­rut ovat kuluneet, laaker­it pitää uusia, jousi­tus kaipaa remp­nt­tia. Mis­tä tiedät, ettei kyse ole siitä, että autoko­r­jaamol­la on puutet­ta työstä?

  Maail­ma on täyn­nä mai­ta, jot­ka ovat yrit­täneet kehit­tää vaku­u­tus­muo­toista ter­vey­den­hoitoa, mut­ta aina vain se mee vikaan. Yhdys­val­tain jär­jestelmässä vaku­u­tusay­htiöt käyt­tävät tavat­tomasti kallispalkkaisia työ­tun­te­ja sen vah­timiseen, etteivät lääkärit käytä liian kalli­ita hoit­o­menetelmiä. Tästä muuten on Krug­man illa lois­ta­va artikkeli. 

  Suomes­sakin tätä kokeilti­in lap­sil­la, eikä sitä säädel­ty mitenkään, joten Art­turin mukaan kaiken piti tapah­tua opti­maalis­es­ti. Vaku­u­tus­mak­su joudut­ti­in yli kym­menker­tais­ta­maan, kos­ka maail­man ter­veim­mät ihmiset, suo­ma­laiset lapset, tarvit­si­vat kym­menker­tais­es­ti enem­män lääkärin­palvelu­ja kuin ennen.

 11. Osmo: “Päivystyk­sen mitoituk­ses­sa ei osa­ta käyt­tää hyväk­si tilas­toti­eto­ja viikon­päivä­vai­htelus­ta vaan sama vahvu­us on maanan­taina ja tiis­taina, vaik­ka maanan­taina on enem­män poti­lai­ta; avauk­ses­sa mainit­tu osaa­mat­to­muus siinä, että samal­la poti­lalle saataisi­in sama lääkäri seu­raavaan käyn­ti­in; vaikei­den ja help­po­jen poti­laiden hin­noit­telu, jol­loin helpot lahjoite­taan yli­hin­taisi­na yksi­tyiselle sek­to­rille ja niin edelleen.

  Edelleen kyvyt­tömyys ottaa huomioon henkilökun­nan työaika­toivei­ta, jol­loin henkilökun­ta irti­sanoutuu ja tulee takaisin työn­vuokraus­fir­masn kaut­ta, joka kyl­lä osaa räätälöidä työa­jat kunkin toivei­den mukaisik­si ja veloit­taa siitä hyvän korvauksen.”

  Mon­et noista ongelmista johtu­vat siitä, ettei kun­nas­sa tai kun­tay­htymässä ole annet­tu ylilääkäreille tarpeek­si val­taa jär­jestää noi­ta asioi­ta. Kyseessä on pikkupoli­itikko­jen jous­ta­mat­to­muus ja asen­teel­lisu­us. Ei asia siitä parane, että kun­taan palkataan yksi insinööri asi­aa ratkaise­maan. MedOnea johta­vat lääkärit ja se pyörii hyvin, kos­ka hei­dän toim­intaansa ei sanele sat­un­nainen kunnanvaltuutettu.

 12. Olen ollut sekä HYKS:n että HUS:in hallinnos­sa ja fvoin vaku­ut­taa, etteivät poli­itikot puu­tu ylilääkärei­den jär­jetämi­in työvuorolis­toi­hin eivätkä paljon mihinkään muuhunkaan.

 13. Las­ten sairaus- ja vahinko­vaku­u­tus­ta myyti­in aikoinaan “honkke­li­v­aku­u­tuk­se­na”. Hiukan sil­lä ajatuk­sel­la, kuin että van­hempi­en ei tarvitse enää valvoa lap­si­aan, kun vas­tu­un kan­taa vaku­u­tusy­htiö; tai että jos on vaik­ka pienikin vai­va pääsee heti “ilmaisek­si” yksi­tyiselle erikois­lääkärille eikä tarvitse jonot­taa ter­veyskeskuk­ses­sa yleislääkärille.
  Ei ihme, että vaku­u­tusy­htiöille tuli maksettavaa.

 14. “Olen ollut sekä HYKS:n että HUS:in hallinnos­sa ja fvoin vaku­ut­taa, etteivät poli­itikot puu­tu ylilääkärei­den jär­jestämi­in työvuorolis­toi­hin eivätkä paljon mihinkään muuhunkaan.”

  Mainit­se­masi mam­mut­tior­gan­isaa­tio on var­maankin tässä asi­as­sa eri­lainen, mut­ta Suo­mi on täyn­nä pieniä kun­tia ja kun­tay­htymiä, jois­sa ylilääkäreil­lä ei käytän­nössä ole val­tuuk­sia jär­jestää toim­intaa tarpeek­si vapaasti. Miten muuten vuokralääkäri­fir­mat voisi­vat kan­nat­taa? Kun­ta ei jous­ta, vuokrafir­ma jous­taa. Palka­s­sa ja työajoissa.

 15. Esimerk­ki tuos­ta yhteiskun­nan hoi­dos­ta: vaimol­lani on Crohnin-tau­ti (IBD) ja hän käy tutkimuksissa/hoidoissa aika usein HYKS:ssä. Useim­miten kysymyk­sessä on kolonoskopia tahi Rem­i­ca­den infu­u­sio? (oliko­han oikea termi?)Aina ennen on lääkärin tapaami­nen. Näitä ihmisiä(“gastroja”) on tietysti HYKS:ssä mon­ta. Vaimoltani saa­man infon mukaan hänel­lä on ollut 10:llä ker­ral­la 9 eri lääkäriä. Olen itse DI (evp), mut­ta jotenkin tun­tuu tuo hul­lul­ta. Lääkäreiltä kuluu kuule­man mukaan aika tovi lukies­saan läpi vai­moni epikri­isiä joka ain­ut ker­ta. Onko tuo järkevää???
  Sit­ten Osmolle ja muille, koet­takaa käyt­tää suomenkielisiä ter­me­jä, ettei tartte aina apua hakea NSSK:sta. Ite äsken käytin joitain piru­ut­tani, eivätkä ne tiet­ty olleet ees vaikei­ta. Tämä, mikäli halu­at­te, että tätä luke­vat myös muut kuin korkeasti koulute­tut. Hal­la-ahol­la alkoi olla vähän samaa, mut­ta sehän olikin akavalais­ten juttu.
  YT
  MIVa

 16. Yksi seik­ka vielä, jota ei koskaan huo­ma­ta maini­ta: suo­ma­lais­ten ter­veys on euroop­palaisit­tain huono, jopa huonoin. Siinä on haastet­ta ja kulu­jen lähde myös terveydenhuollolle. 

  Sen luku­un en ter­veysti­lan­net­ta lait­taisi, sil­lä kansan­tau­timme liit­tyvät ruokaan yllät­tävän usein. Eivät edes elin­tapoi­hin, kuten alko­holinkäyt­töön tai lihavu­u­teen. Alko­ho­lia Suomes­sa on kulutet­tu euroop­palaisit­tain hyvin vähän, läh­es vähiten, eikä yli­paino-ongel­ma ole sekään niin mit­ta­va kuten on — no vale­hdel­tu — jos suo­raan sanoo.

  Tässäpä “ter­veystaulukko”: http://bp1.blogger.com/_X9oDoa__w9g/SHeG4nmKZUI/AAAAAAAAAG4/08VWvGalX90/s1600‑h/activity.jpg

  Ja koko artikke­li ja lähde­tiedot edel­lä ker­rot­tui­hin seikkoihin:

  http://pseudonyymi.blogspot.com/2008/07/onko-ruoan-kemikaaleilla-ja.html

 17. Osmo: “Mis­tä tiedät, ettei kyse ole siitä, että autoko­r­jaamol­la on puutet­ta työstä?”

  Otan selvää muil­ta asi­akkail­ta, että onko autoko­r­jaamo luotet­ta­va. Jos tälle infor­maa­ti­olle on enem­mänkin tilaus­ta ostan sen yri­tyk­seltä, joka seu­raa ammatik­seen autoko­r­jaamoi­ta ja pal­jas­taa kor­jaamot, jot­ka kek­sivät viko­ja tai jät­tävät niitä korjaamatta.

  Väitätkö, että las­ten vaku­u­tuk­set oli­vat parhaal­la mah­dol­lisel­la taval­la suun­nitel­lut, niin että asi­akkaan ja mak­sa­jan kan­nus­timet oli­vat saman suun­taiset? Minä uskon, että tuos­sa tuot­teessa on huo­mat­tavasti paran­net­tavaa ja että markki­nat pystyvät nämä paran­nuk­set tekemään, kun­han sen toim­intaa ei häir­itä. Luul­tavasti kyse oli siitä, että asi­akas ei joutunut mak­samaan riit­tävästi turhista lääkärikäynneistä.

  Mis­sään nimessä tätä ei voi jät­tää lääkärei­den ammat­ti­eti­ikan varaan. Virkami­esten ja poli­itikko­jen kykyyn arvioi­da kansalais­ten tarpei­ta en jak­sa uskoa. Näinkään mon­imutkaises­sa asi­as­sa kuin ter­vey­dessä. Jäl­jelle jää kansalaiset itse, eli markkinat.

 18. Osmo kär­sit muuten ole­tuk­ses­ta, että yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la ihmiset reagoi­vat kan­nus­timi­in, mut­ta julkisel­la sek­to­ril­la eivät.

  Mik­si julkises­ti palkat­tu autoko­r­jaa­ja ei pyrk­isi tekemään turhia kor­jauk­sia, jos hän­tä uhkaa irti­sanomi­nen työn puut­teen vuok­si? Yksi­tyis­es­ti tuote­tuis­sa palveluis­sa kulut­ta­jal­la on sen­tään valin­nan varaa, jos hän epäilee vilunkipeliä.

  Esimerkkisi autoko­r­jaamoista muuten vahvis­taa mielestäni argu­ment­tia, että asi­akkaat pystyvät itse val­it­se­maan palvelun­tar­joa­jan, vaik­ka eivät ymmärtäisikään juuri mitään itse palvelus­ta. Vaik­ka lääkärin­työ on mon­elle var­masti aivan yhtä mys­tistä kuin autoko­r­jaa­jankin, niin useim­mat meistä ovat parem­pia asiantun­ti­joi­ta oman ter­veyten­sä suh­teen kuin ovat auton­sa kunnon.

 19. Joku sanoi Sairaan­hoito ei ole pelkkää tuotantoa.

  Sairaan­hoito ei ole pelkkää tuotan­toa, mut­ta sairaan­hoito on myös tuotan­toa ja jos tuotan­nolli­nen osu­us sairaan­hoi­dos­ta on hoidet­tu tehot­tomasti, se tarkoit­taa, että sille muulle jää vähem­män aikaa.

  Jos lääkäri käyt­tää ajas­taan vaik­ka 25% sel­l­aiseen työhön, joka olisi väl­tet­tävis­sä parem­mal­la organ­isoin­nil­la, sitä aikaa on sit­ten 25% enem­män niiden poti­laiden kanssa olemiseen ja jut­telemiseen jne,

  Ihmiset tun­tu­vat kuvit­tel­e­van, että ter­vey­den­huol­lon tuotan­nolli­nen tehos­tu­mi­nen tarkoit­taisi pahempaa liukuhi­h­na­men­tal­i­teet­tia. Tämä kuvitel­ma on väärä. Tehokkaim­mil­la yksi­ty­isil­lä lääkäri­asemil­la palvelu on erit­täin hyvää, eikä lainkaan liukuhi­h­na­maista. Siitä mak­saa sen 50–100 euroa ihan mielel­lään, sen har­van ker­ran kun siel­lä käy. Ver­rat­tuna siis julkiseen, jos­sa polik­linikalla nihkeil­lään ja joutuu silti mak­samaan muu­ta­man kympin.

  Tam­pereen kor­vayk­sikkö on raikas poikkeus julkisel­la puolel­la. Siel­lä on men­nyt aina hyvin ja palvelu on jous­tavaa. Ongel­ma on saa­da sinne lähete, vaa­dit­ti­in puolen vuo­den korvakierre.

 20. A. Björk:
  “Vaik­ka lääkärin­työ on mon­elle var­masti aivan yhtä mys­tistä kuin autoko­r­jaa­jankin, niin useim­mat meistä ovat parem­pia asiantun­ti­joi­ta oman ter­veyten­sä suh­teen kuin ovat auton­sa kunnon.”

  No tuskin­pa sen­tään. Juuri ter­veys on sel­l­ainen asia, jos­ta suurim­mal­la osal­la on vank­ka näke­mys, vaik­ka tietopo­h­ja olisi olema­ton. Tämän puoles­ta puhuu mm. kaiken­lais­ten hokkus­pokkushoito­jen suo­sio. Auto­ja har­va huoltaa ener­giakivil­lä tai lisäämäl­lä home­opaat­tisia lisäainei­ta ben­san sekaan. Nimeno­maan ter­vey­den­hoidolle on tyyp­il­listä, että hoito­ja halu­taan var­muu­den vuok­si, vaik­ka niille ei lääketi­eteel­lisiä perustei­ta olisikaan. Har­va nimit­täin on tyy­tyväi­nen saa­maansa palvelu­un, jos lääkäri toteaa, että asian­mukainen hoito sairauteen on vuodele­po. Kos­ka moni sairaus para­nee ajan myötä spon­taanisti ja toiset sairaudet eivät koskaan huip­puta­sois­es­ta hoi­dos­ta huoli­mat­ta, asi­akkaan on hyvin han­kalaa ver­tail­la palvelun­tar­joa­jien todel­lista substanssia.

 21. Osmo S:

  “Kum­mallista, että näin käy vain Suomessa.”

  Vain Suomes­sa koulu­tuk­sen han­kki­vat ja ter­veyt­tään ylläpitävät ihmiset ovat keskimäärin hyvä­tu­loisem­pia ja ter­veem­piä? Oletko tosissasi? 

  Minus­ta sin­un kir­joituk­ses­sasi pais­taa sosial­is­mi ja fatal­is­mi läpi. Käytät sano­ja “rikas” ja “köy­hä” kuin ne oli­si­vat jotakin polt­tomerk­in­töjä. Suomes­sa ei juuri edes ole rikkai­ta. Mut­ta tääl­lä voi jokainen itse vaikut­taa tuloi­hin­sa. Moni köy­hästä per­heestä läht­enyt on nykyään hyvä­tu­loinen. Sen eteen vain on nähtävä vaivaa. 

  Tupakkaa polt­ta­vat keskikal­ja­juopot lähiöbaaris­sa tietenkin ovat köy­hiä ja sairai­ta mut­ta se on pääosin hei­dän oma vikansa. Mikään ter­vey­den­huolto tai hallinto ei pelas­ta ihmistä joka ei halua itse pelas­taa itseään. Täl­laiseen ter­ve­järkiseen ajat­telu­un ei vasem­mis­poli­ti­ikko yllä. Vasem­mis­ton mielestä köy­hät ras­sukat ovat köy­hiä kos­ka sairaalat ovat tehot­to­mia ja rikkaat asu­vat Nur­mi­järvel­lä omakotitalossa.

 22. “Har­va nimit­täin on tyy­tyväi­nen saa­maansa palvelu­un, jos lääkäri toteaa, että asian­mukainen hoito sairauteen on vuodelepo.”

  Nono, kyl­lä minä olen joka ker­ta hyvin tyy­tyväi­nen, jos lääkäri toteaa lapsen korvien ole­van siis­tit ja flun­ssan paranevan ajan kanssa. Ei sitä aina sitä lääk­i­tys­tä ole hake­mas­sa, vaan sitä, että hyvil­lä lait­teil­la tutk­i­taan, onko jotain vial­la (kolmivuo­tias ei vielä oikein osaa ker­toa, mis­sä se pipi on, tai siis osaa, mut­ta usein niitä pipejä löy­tyy mitä mieliku­vi­tuk­sel­lisem­mista paikoista sen oikean pipin lisäksi).

 23. Rot­wang: Tämä johtuu enim­mäk­seen siitä, että auton toim­inta on paljon objek­ti­ivisem­pi koke­mus kuin ihmisen koke­mus omas­ta terveydestään.

  Har­va tulee “hui­jatuk­si” lumelääke­vaiku­tuk­ses­ta sil­loin, kun hoitoa annetaan autolle.

  Tämä ei ole mikään syy kieltä lume­hoito­ja niin autoille kuin ihmisillekään. Jos joku kokee niistä hyö­tyvän­sä, niin sil­loin­han niitä kan­nat­taa käyttää.

 24. “Yksi­tyis­sek­torin etu­na on työn­tek­i­jän kannal­ta työaiko­jen parem­pi joutavu­us elämän­ti­lanteen mukaan. Mikä estää kun­tia ja julk­isia sairaaloi­ta ole­mas­ta yhtä jous­tavia? Nyt työn­vuokraus­fir­mat huole­hti­vat työvuoro­jen jous­tavu­ud­es­ta varsin hyvää kor­vaus­ta vastaan”

  Nuo jous­tot koske­vat yksi­tyisel­lä vain lääkäre­itä , kun­nal­la taas tasaver­taisu­u­den vaa­timus on se ver­ran kova ettei tuo onnis­tu elleivät muutkin saa samo­ja joustoja .
  Lääkäril­lä on sen var­ran hyvä palk­ka, että hän voi lomail­lakin pitem­pään ja hän voi myös tehdä töitä urakalla,koska työaikala­ki ei koske häntä

 25. Ter­veyspalvelu­iden saat­tamises­sa täysin markki­napo­h­jaisik­si on hyvin käytän­nöl­lisiä ongelmia. Suo­mi on iso maa ja sup­pei­den erikoisa­lo­jen kuten esimerkik­si ver­i­tau­tien, gas­troen­terolo­gian, nefrol­o­gian, urolo­gian tai reuma­tolo­gian erikois­lääkäre­itä, vain muu­tamia esimerkke­jä maini­tak­seni, on Suomes­sa jois­tain kym­menistä muu­tami­in satoi­hin. 1.1.2008 Suomes­sa oli esimerkik­si 23 suu- ja leukakirur­gia, 44 käsikirur­gia, 72 nefrol­o­gia ja 57 ver­i­tau­tien eli hema­tolo­gian erikois­lääkäriä. Suomes­sa on täl­lä het­kel­lä 20 sairaan­hoitopi­ir­iä ja kos­ka erikois­lääkärit vielä keskit­tyvät yliopistopi­irei­hin niin monis­sa sairaan­hoitopi­ireis­sä on vain aivan muu­ta­ma edus­ta­ja val­taosas­ta sup­pei­ta erikoisa­lo­ja. Nämä ovat yleen­sä vielä kavere­i­ta tai ainakin tut­tu­ja keskenään niin jär­jestä siinä sit­ten jotain markki­nae­htoista kil­pailua. Yliopistopi­ireis­sä ne muu­ta­mat has­sut super­spe­sial­is­tit ovat vielä yleen­sä erikois­tuneet oman sup­pean alansa johonkin osa-alueeseen, jos­sa he ovat ken­ties selvästi parhaimpia jopa miljoo­nan asukkaan alueella. 

  Tämä oli vain käytän­nön reali­teet­ti keskustelu­un. Iso­jen erikoisa­lo­jen kil­pailu isois­sa kaupungeis­sa ja helpois­sa sekä ylei­sis­sä toimen­piteis­sä ja hoidois­sa voisi edes peri­aat­teessa toimia mut­ta tarkem­paan osaamiseen se ei päde.

 26. vk: Käytän­nön reali­teet­ti: erikois­sairaan­hoidon toimen­piteitä voi teet­tää muual­lakin kuin Suomes­sa. Sen lisäk­si niitä voi tietysti teet­tää niil­lä paikkakun­nil­la, jos­sa kil­pailua on. Nämä mah­dol­lisu­udet pitävät pienem­pi­enkin paikkakun­tien lääkärien palkkiot aisoissa.

 27. Art­turi Björk kir­joit­ti 21.1.2009 kel­lo 8:37
  “Mik­si julkises­ti palkat­tu autoko­r­jaa­ja ei pyrk­isi tekemään turhia kor­jauk­sia, jos hän­tä uhkaa irti­sanomi­nen työn puut­teen vuok­si? Yksi­tyis­es­ti tuote­tuis­sa palveluis­sa kulut­ta­jal­la on sen­tään valin­nan varaa, jos hän epäilee vilunkipeliä.”

  Ei pidä paikkaansa. Jos auto on rik­ki se on kor­jat­ta­va, eikä siinä paljon vai­h­toe­hto­ja ole. Menet merkkiko­r­jaamoon, tai taku­ut laukeaa. Jos nyt ylipäätän­sä saat sen auton muual­la korjatuksi.

  Eikä tämä koske pelkästään auto­ja; min­ul­la hajosi Sony Vaio raa­hat­tavas­ta toinen sarana. Taku­u­ta jäl­jel­lä, mut­ta mitä sanoo Sony. Meil­lä on lin­jana, että kaik­ki saranavi­at ovat asi­akkaan aiheut­tamia, eivätkä kuu­lu taku­un piiri­in. Olisin kyl­lä saanut raa­hat­ta­van huoltoon mak­samal­la etukä­teen n 250€ ja jälkikä­teen lop­ut. Hauskak­si hom­man tekee se ettei tätä voi kor­ja­ta mis­sään muual­la kos­ka Sony ei anna varaosia muille kuin omille huoltoliikkeilleen. 

  Muuten olen sitä mieltä, että lääkäri on täysin väärä henkilö johta­maan sairaalaa. Hom­maa pitäisi hoitaa johtamiseen koulu­tuk­sen saanut hallintomies.

 28. Erikois­sairaan­hoidon eri­laisia kiireet­tömiä ruti­inileikkauk­sia voi toki teet­tää ulko­mail­la tai suuris­sa kaupungeis­sa. Näis­sä kil­pailu toimii jo nyt, kos­ka ne on help­po ja tur­valli­nen tehdä sekä kos­ka niiden osaa­jia on paljon ja niitä voi lähteä kauem­paa hake­maan. Ihmisil­lä on silti myös vaivo­ja, joi­hin polvi‑, lonk­ka- tai kai­hileikkaus ei auta.

  Erikois­sairaan­hoi­dos­ta val­taosa on päivystyk­sel­listä toim­intaa ja muu­ta kuin leikkauk­sia. Suurin osa sairauk­sista vaatii pidem­pää hoitoa eikä vain yhtä maag­ista “toimen­pidet­tä” jol­la kaik­ki ratkeaa. Näitä on käytän­nössä aika han­kala ja kallis toteut­taa kovin kaukana. Ja kuten sanoin, ei se pienem­pi­en erikoisa­lo­jen kil­pailu Suomen suuris­sakaan kaupungeis­sa voi toimia. 

  Suomes­sa on erit­täin hal­paa ja hyvää hoitoa. Koite­taan pitää siitä kiinni.

 29. “1.1.2008 Suomes­sa oli esimerkik­si 23 suu- ja leukakirur­gia, 44 käsikirur­gia, 72 nefrol­o­gia ja 57 ver­i­tau­tien eli hema­tolo­gian erikoislääkäriä”

  Ter­vey­den­hoi­dos­sa pyörii erikois­sairaan­hoi­doss­sa n 7500 lääkäriä­ja ter­veyskeskuk­sis­sa n 3700.
  Luvut ovat aika muut­tumat­to­mia vuodes­ta 2003 ja terkkareis­sa vuodes­ta 1992.
  Erikois­sairaan­hoi­dos­sa hoito­jen määrä on aika vakio ja sairas-ja hoitopäivät vähenemässä.

  Mikään indikaat­tori ei siis näytä kasvua suoritteissa

  Suurin muu­tos on ollut kun­nalli­nen loma­la­ki, joka piden­si vuosilo­maa 9 viikkoon. Jos ei siinä ajas­sa lääkäri ehdi rentoutua ja viet­tää vapaa­ta ja on aika erikoista jos yksi­tyi­nen antaa enem­män lomaa.

  Sairaan­hoita­jien määär on ollut pienessä nousus­sa samas­ta lomailusyystä

 30. “1.1.2008 Suomes­sa oli esimerkik­si 23 suu- ja leukakirur­gia, 44 käsikirur­gia, 72 nefrol­o­gia ja 57 ver­i­tau­tien eli hema­tolo­gian erikoislääkäriä”

  Jäi vielä sanomt­ta, että näil­lä erikois­sairaan­hoidon erikoisuuk­sil­la ei ter­vey­den­hoidon kus­tan­nuskri­isiä ratkaista , ne ovat kuin hyt­ty­sen pieru.
  Jos halu­aa lähteä tästä päästä ratko­maan ongelmia niin ne eivät sil­lä ratkea ellei suur­ta joukkoa viedä johonkin taka-Sipera­iaan leikattavaksi

 31. “Päivystyk­sen mitoituk­ses­sa ei osa­ta käyt­tää hyväk­si tilas­toti­eto­ja viikon­päivä­vai­htelus­ta vaan sama vahvu­us on maanan­taina ja tiis­taina, vaik­ka maanan­taina on enem­män poti­lai­ta; avauk­ses­sa mainit­tu osaa­mat­to­muus siinä, että samal­la poti­lalle saataisi­in sama lääkäri seu­raavaan käyn­ti­in; vaikei­den ja help­po­jen poti­laiden hin­noit­telu, jol­loin helpot lahjoite­taan yli­hin­taisi­na yksi­tyiselle sek­to­rille ja niin edelleen”

  Tämähän on työn­jo­hto-ongel­ma, puut­tuu työn­jo­h­do ote lääkärei­den työn johtamisesta.
  Mon­et lääkärit käyvät tekemääs lyhyen ja kevyen päivän julkises­sa sairaalas­sa ja sen jäl­keen täy­den päivän yksi­tyisel­lä vastaanotolla.

  Jos mikään indikaat­tori työkuor­mas­sa ei ole muut­tunut 6–7 vuodessa niin syitä on haet­ta­va johtamisesta.
  Yksi syy on tuo piden­tynyt loma

 32. Pekka Vitikainen:

  “Ei pidä paikkaansa. Jos auto on rik­ki se on kor­jat­ta­va, eikä siinä paljon vai­h­toe­hto­ja ole. Menet merkkiko­r­jaamoon, tai taku­ut laukeaa. Jos nyt ylipäätän­sä saat sen auton muual­la korjatuksi.”

  “Hauskak­si hom­man tekee se ettei tätä voi kor­ja­ta mis­sään muual­la kos­ka Sony ei anna varaosia muille kuin omille huoltoliikkeilleen.”

  Takuu on tuot­teen omi­naisu­us siinä mis­sä mikä tahansa muukin. Kan­nat­taa ottaa selvää itselle tärkeistä omi­naisuuk­sista ennen ostopäätösten tekemistä.

  Osta auto, jon­ka voi kor­ja­ta muual­la kuin merkkiko­r­jaamossa ilman että takuu laukeaa tai anna taku­un laue­ta. Jos kumpikaan ei onnis­tu, niin sit­ten merkkiko­r­jaamossa kor­jaut­ta­mi­nen on osa auton han­k­in­nan hin­taa. Osta halvem­pi auto, jos ei ole varaa pitää kallista.

  Osta tietokone, jon­ka saranavi­atkin menevät taku­useen, tai tietokone jota voi kor­ja­ta muual­la kuin merkkiko­r­jaamossa. Jos kumpikaan ei onnis­tu, niin sen kor­jaami­nen merkkiko­r­jaamossa on osa tietokoneen hin­taa. Osta halvem­pi tietokone, jos ei ole varaa pitää kallista.

 33. Ote­taan esimerkik­si keskisu­uri erikoisala. Neu­rolo­gian erikois­lääkäre­itä on Suomes­sa noin 300. Heistä puo­let on yliopis­to­sairaan­hoitopi­ireis­sä. Lop­pui­hin viiteen­toista sairaan­hoitopi­iri­in jää keskimäärin kymme­nen lääkäriä kuhunkin. Nämä kymme­nen ovat työsken­nelleet yhdessä, tekevät tutkimus­ta yhdessä ja käyvät samoissa kon­gres­seis­sa. Suuri osa neu­rol­o­gis­es­ta hoi­dos­ta on kiireel­listä eli sitä ei voi usein tehdä kaukana ilman helikopterikuljetusta. 

  Toimi­vat yksi­tyiset markki­nat ei ole vaihtoehto.

 34. Art­turi Björk kir­joit­ti 22.1.2009 kel­lo 7:54
  “Osta tietokone, jon­ka saranavi­atkin menevät taku­useen, tai tietokone jota voi kor­ja­ta muual­la kuin merkkiko­r­jaamossa. Jos kumpikaan ei onnis­tu, niin sen kor­jaami­nen merkkiko­r­jaamossa on osa tietokoneen hin­taa. Osta halvem­pi tietokone, jos ei ole varaa pitää kallista.”

  Oh hoh. Sehän sat­tui. Aivan lyhyesti jot­tei blogin­pitäjä her­mostu; kyl­lä saranat menevät taku­useen myös Sonyl­la. Tässä vaan Sony tehtaili omia sään­töjään ja yrit­ti rahas­taa. No, se on tul­lut Sonylle jo paljon kalli­im­mak­si kuin nopea 5€ mak­sa­va saranako­r­jaus, minkä muuten minä olisin jopa tehnyt itse kun olisin vaan saanut muu­ta­man ruu­vin ja prikan, mut­ta kun ei niin ei. Sony on boikotissa.
  Asi­aan; tästä tuli mieleen omien sään­tö­jen ja tulk­in­to­jen huip­pu, Turus­sa joku vuosi sitten.
  Eduskun­ta ja hal­li­tus vään­sivät sosi­aalialan päätök­siä ja nui­ji­vat ne nor­maalin käytän­nön mukaises­ti L ja A voimaan.
  Turus­sa on tietenkin omat sys­teemit joten sikäläi­nen sosi­aalialan johta­jatar antoi lausun­non turkkar­ille, että eivät ne voi tarkoit­taa sitä mitä ovat päät­täneet. Jät­ti kylmästi eduskun­nan ja hal­li­tuk­sen päätök­set nou­dat­ta­mat­ta. Sil­lälail­la… Ei mikään kum­ma, että joku Sonyn huoltopäti­jä on ottanut samat käytän­nöt takuisiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.