Vielä päiväkodeista

Kysymys Mar­jo Ollikaisen päivähoito­vaikeuk­sista sai ehkä ylim­i­toite­tun merk­i­tyk­sen. Kir­joitin siitä, kos­ka kohtu­ut­tomak­si koe­tu­ista matkoista on tul­lut paljon val­i­tuk­sia, jot­ka jotkut ovat kyl­lä hyvin perusteltuja.

Ongel­mal­la on mon­ta juurta:

Kaupungi­nosako­htaista lap­silukua ei koskaan osa­ta ennus­taa oikein — eikä lap­silukua edes koko kaupungis­sa. Syn­tyvyy­dessä on vai­htelua, asun­to­jen hin­take­hi­tys tuot­taa yllä­tyk­siä muut­toli­ik­keeseen ja suh­dan­neke­hi­tys vaikut­taa koti­hoidon suo­sioon. Tämä ei parane ennustei­ta paran­ta­mal­la, ei ainakaan kokon­aan, vaan yllä­tyk­si­in on varaudut­ta­va jatkossakin.

Kun lap­si ei mah­du lähipäiväkoti­in, hän ei tun­nu aina pää­sevän siihen seu­raavak­si parhaaseenkaan. Syynä on sosi­aalivi­ras­ton piir­i­jako, jol­la ei ole mitään tekemistä julkisen liiken­teen logis­ti­ikan kanssa. Se seu­raavak­si paras paik­ka olisi usein naa­puripi­iris­sä — esimerkik­si saman ratikkalin­jan var­res­sa — mut­ta paikan saa omas­ta piiristä. Opti­moin­tite­htävä on myös hyvin mon­imutkainen ja toimisi tietokoneavusteis­es­ti parem­min kuin käsipelillä.

Päivähoito on hyvin kallis palvelu, joten en ehdoin tah­doin lisäisi siihen vajaakäytössä ole­vaa kap­a­siteet­tia. Kalli­ik­si tulee kuitenkin myös se, jos van­hem­mat ilmoit­ta­vat aina lapset var­muu­den vuok­si hoitoon jo eloku­us­sa, vaik­ka hoitoa oikeas­t­aan tarvit­taisi vas­ta mar­rasku­us­sa. Nuo pitkät matkat koske­vat yleen­sä kesken vuo­den hoitopaikkaa hakeneita.

Tarvit­sisimme tilo­ja, jot­ka on nopeasti otet­tavis­sa päiväkotikäyt­töön. Kata­janokalla, jos­sa aikanaan oli aivan mah­dot­tomasti lap­sia, kuten uusil­la alueil­la yleen­sä on, päiväkodit raken­net­ti­in asuin­taloi­hin niin, että ne voiti­in myöhem­min muut­taa asun­noik­si. Tämä on hyvä ratkaisu, mut­ta ei käy, jos päiväkoti­tiloille asete­taan kovin korkei­ta vaa­timuk­sia. Kuin­ka tarpeel­lisia nämä  lap­sikokoiset ves­san­py­tyt ovat, kun ei niitä koton­akaan ole? Kun ennus­teet tule­vat jatkos­sakin men­emään pieleen, reagoin­tikyvyn lisäämi­nen olisi hyväksi.

Kan­nat­taa kohtu­udel­la kuitenkin muis­taa, että suo­ma­lainen päivähoito on kan­sain­välis­es­ti ver­rat­tuna varsin laadukas­ta ja helsinkiläi­nen on laadukas­ta mon­een muuhun suo­ma­laiseen paikkakun­taan nähden.

11 vastausta artikkeliin “Vielä päiväkodeista”

 1. “Kuin­ka tarpeel­lisia nämä lap­sikokoiset ves­san­py­tyt ovat, kun ei niitä koton­akaan ole?”

  Ei niitä lapset mihinkään tarvitse. Työn­tek­i­jän elämä sen sijaan helpot­tuu, kun hänen ei tarvitse pot­taa tyh­jen­tää, vaan riit­tää, että käs­kee lapsen vetää ves­san perässään.

 2. “Se seu­raavak­si paras paik­ka olisi usein naa­puripi­iris­sä — esimerkik­si saman ratikkalin­jan var­res­sa — mut­ta paikan saa omas­ta piiristä. Opti­moin­tite­htävä on myös hyvin mon­imutkainen ja toimisi tietokoneavusteis­es­ti parem­min kuin käsipelillä.” 

  Eri­laiset piir­i­jaot ovat mon­esti ongel­mallisia (viime aikoina on puhut­tu paljon ter­vey­den­huol­losta), mut­ta koneavusteisu­u­den hyödyl­lisyy­destä en edelleenkään ole tässä tapauk­ses­sa aivan var­ma. Joskus opti­moin­tite­htävä on liian mon­imutkainen ja epämääräi­nen koneille. Tässähän pitää ottaa huomioon esim. per­heen koos­t­u­mus ja sis­arusten sijoit­tumi­nen päivähoitoon. Kone voi toki laskea aika äkkiä, mikä päiväkoti on lähin­nä kotia ja ehdot­taa sitä, mut­ta täl­laisen asian hoita­vat hyvin pikaises­ti myös päiväko­tien johta­jat. Tämä on se help­po, mekaa­ni­nen osu­us. Val­i­tuk­sia aiheut­ta­vat asi­at ovat tyyp­il­lis­es­ti harkin­nan­varaisu­ud­es­ta ja arvo­jen pain­o­tuk­ses­ta johtu­via jut­tu­ja. On vaikea sanoa, mikä paino on annet­ta­va esim. sille, että per­heessä on auto, jol­la lap­si voidaan kul­jet­taa vähän kauem­mak­si ilman ajan tai rahan merkit­tävää haaskaus­ta. Tietenkin val­in­taon­gel­mat oli­si­vat vähäisem­piä, jos päiväkoti­paikko­ja olisi siel­lä tääl­lä yli sen het­kisen kysynnän.

  Edel­lisessä päivähoitokeskustelus­sa pisti silmään hyvin yksinker­tainen ehdo­tus: peruste­taan sivus­to, jol­la van­hem­mat voivat ehdot­taa toisilleen päiväkoti­paikko­jen vai­h­toa. Ei mak­sa paljon mitään, mut­ta hyö­ty voi olla arvaa­mat­toman suuri. Vas­taavia on esimerkik­si asun­non­va­i­h­toa­siois­sa. Oikeas­t­aan ihmette­len, eikö sel­l­aista sivus­toa jo ole?

 3. Ne on söpöjä ja houkut­tel­e­vat tarpeen tekoon… 

  Kan­natan pien­pönt­töjä! Ja niitä pol­venko­rkuisia lavuaare­ja myös. Mak­soi mitä maksoi…

 4. Miten olisi, jos julkisen päivähoidon osu­ut­ta las­ket­taisi­in. Markki­namekanis­mi kun tup­paa allokoimaan resurssit keskusjo­htoista talout­ta paremmin.

  Jos nyt huo­maamme, että päivähoito on palvelu­na niin mon­imutkainen, että emme osaa opti­moi­da sitä, niin tämän opti­moin­tite­htävän voi jät­tää markki­noil­la, joka hoitaa hom­man hyvin yksinker­tais­es­ti hintamekanismilla.

 5. “Ne on söpöjä ja houkut­tel­e­vat tarpeen tekoon…

  Kan­natan pien­pönt­töjä! Ja niitä pol­venko­rkuisia lavuaare­ja myös. Mak­soi mitä maksoi…”

  Tähän ei voi muu­ta kuin yhtyä:D

 6. Osmon edel­lä esit­tämi­in, opti­moin­tite­htävää hämärtävi­in seikkoi­hin voisi lisätä myös van­hanaikaisen suhde­pelin. Sen, joka tun­tee jonkun paikka­jakoa suun­nit­tele­vista päiväko­tien johta­jista, on aika help­poa saa­da halu­a­mansa päiväkoti­paik­ka. Valitettavasti.

 7. Ovatko sisäti­lat niinkään se ongel­ma, vaan sopi­vat ulkoilutilat?

  Pihan tulee olla avara ja siinä tulee olla sopivia direk­ti­ivien mukaisia leikkivä­lineitä. Alueen tulee olla myös mielel­lään puis­toon rajau­tu­va saastei­den ja tur­val­lisu­u­den takia. 

  En tiedä sit­ten, miten innos­tunei­ta yksi­ty­i­sis­sä taloy­htiöis­sä ollaan päiväkodeista. Tuo­han se tolkut­tomasti autoli­iken­net­tä, melua ja muu­ta haittaa. 

  Kotona ole­vat äid­it ovat hoita­jare­servi, joka voitaisi­in ottaa käyt­töön tiukkoina aikoina mak­samal­la hoita­jille kun­nol­la ja jous­ta­mal­la neljän lapsen peri­aat­teesta. Nythän per­hep­äivähoita­jan työ on lähin­nä hyväntekeväisyyttä.

 8. “Kotona ole­vat äid­it ovat hoita­jare­servi, joka voitaisi­in ottaa käyt­töön tiukkoina aikoina mak­samal­la hoita­jille kun­nol­la ja jous­ta­mal­la neljän lapsen periaatteesta.”

  Tuos­ta neljän lapsen peri­aat­teesta en kyl­lä lähtisi jous­ta­maan, mut­ta var­masti saataisi­in muu­ta­ma äiti hoita­maan sekä omat että jonkun muunkin lapset, jos omien las­ten hoi­dos­ta mak­set­taisi­in samoil­la peri­aat­teil­la kuin muis­takin hoito­lap­sista, siis vain siinä tapauk­ses­sa on myös niitä hoito­lap­sia hoi­dos­sa, ei vain omia. 

  “En tiedä sit­ten, miten innos­tunei­ta yksi­ty­i­sis­sä taloy­htiöis­sä ollaan päiväkodeista. Tuo­han se tolkut­tomasti autoli­iken­net­tä, melua ja muu­ta haittaa.”

  Pirkkalas­sa nousi oikein kansan­li­ike, kun tekivät omakoti­talosta (tilapäistä) päiväko­tia. Minus­ta kyl­lä hait­to­ja liioitelti­in, kyse oli kuitenkin vain ehkä kymmen­estä autos­ta, pienem­mästä määrästä kuin mitä mei­dän taloy­htiömme parkkipaikalta aamuisin starttaa.

 9. “Kan­nat­taa kohtu­udel­la kuitenkin muis­taa, että suo­ma­lainen päivähoito on kan­sain­välis­es­ti ver­rat­tuna varsin laadukas­ta ja helsinkiläi­nen on laadukas­ta mon­een muuhun suo­ma­laiseen paikkakun­taan nähden.”

  Kan­nat­taa kohtu­udel­la kuitenkin muis­taa, että suo­ma­laiset kansane­dus­ta­jat (tai poli­isit tai…) ovat kan­sain­välis­es­ti ver­rat­tuna varsin rehellisiä ja kor­rup­tio vähäistä…

  Mik­si näin ei koskaan kukaan pidä tarpeel­lise­na kir­joit­taa, mut­ta heti jos jonkin per­heille tärkeän palvelua halu­taan kehit­tää, niin pide­tään tärkeänä muis­tut­taa, kuin­ka hyvin asi­at meil­lä kum­minkin on?

 10. Koti­hoidon tuen tun­tu­va koro­tus vähen­tää päiväkoti­hoidon tarvet­ta. Mut­ta tässä on tietysti lee­gio mut­tia perässä. Esim se, että onko lapsen parem­pi olla päivähoidon sosi­aalises­sa ympäristössä, vai äidin kaa kotona yksin, kun naa­purin ker­sat on päivähoidossa. 

  Nämä ovat niitä sar­jas­sa ikuisu­uskysymyk­siä. Minus­ta päiväkoti on hyvä paik­ka lapsen kehitykselle.

 11. Luin noi­ta keskustelu­ja ja on aika mie­lenki­in­toista miten eri­lainen ajat­telu meil­lä oike­as­sa työelämässä olevil­la on.
  Me joudumme aivan oikeasti ratko­maan näitä ongelmia niil­lä välineil­lä joi­ta on ole­mas­sa, ei niil­lä, jot­ka ovat käytet­tävis­sä jos­sain hamas­sa tulevaisuudessa.

  Esim viimek­si dif­fer­oin tuol­l­a­sita suurasi­akas­palvelua kulut­ta­japalveluista ja kun on saavutet­ta­va hyvä palve­lu­ta­so muu­ta­mas­sa viikos­sa niin ei siinä ehditä ihmeitä kehitellä.

  Eli luop­umal­la hie­man tehokku­ud­es­ta saavutet­ti­in hyvä palve­lu­ta­so paris­sa kuukaudessa.
  Mut­ta joku resurssi on vajaakäytöl­lä , tässä tapauk­ses­sa työvoima eli kuor­mi­tus on vai n 85 %

  Jos päiväkotei­hin halu­taan jous­toa niin sil­loin pitää kehit­tää sel­l­aisa metode­ja ‚jot­ka voidaan hyö­dyn­tää nopeasti.
  Kaupungilla on kaavoitus­mo­nop­o­li ja sil­loin se voi kaavoit­taa aluet­ta esim koulun pihas­ta tai puis­toista päiväkotikäyt­töön jo valmiiksi.
  Voihan tämäkin olla tuh­laus­ta, mut­ta jos ei mitään ole valmi­ina niin tilanne on aika epätoivoinen 

  Aivan viihty­isiä parekka­ja löy­tyy ‚joista voi nopeasti pistää päiväkodin pystyyn ja täl­laisia viipalei­ta on help­po laaa­jen­taa ja siirrellä .

  Työ­mail­la näitä on pinot­tu ker­roksi­inkin , ei suuri vaiva.

  Kysymys on tah­dos­ta, ei keinoista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.