Gazan sota

Lai­tan tähän vas­tauk­se­ni HS-raadille.

Sodas­ta suu­rem­pi vas­tuu on Israelilla

Täs­sä konflik­tis­sa ei ole yhtään san­ka­ria, mut­ta Israe­lin sil­mä hiuk­ses­ta poli­tiik­ka ylit­tää kaik­ki koh­tuu­den rajat. Toi­voi­sin, että Euroop­pa sanou­tui­si Israe­lin poli­tii­kas­ta sel­keäs­ti irti, jot­ta israe­li­lais­ten käyt­täy­ty­mi­nen ei kär­jis­täi­si konflik­tia isla­mi­lai­sen maa­il­man ja euroop­pa­lai­sin kris­til­li­sen maa­il­man välil­lä. Hyök­käys sel­väs­ti mer­kit­tyä ja demi­li­ta­ri­soi­tua YK-kou­lua vas­taan oli aivan koh­tuu­ton. Moti­vaa­tio oli ilmei­ses­ti sama kuin Israe­lin hyö­kä­tes­sä YK-tark­kai­li­joi­ta vas­taan Liba­no­nin sodan aika­na: läh­te­kää pois, tääl­lä ei kai­va­ta kan­sain­vä­li­siä sil­miä eikä korvia.

Tääl­lä jos mis­sä tar­vi­taan nyt rau­haan pakot­ta­mis­ta. Län­si­mai­den on pan­ta­va kuriin Israel ja mal­til­lis­ten ara­bi­mai­den — niin kau­an kuin nii­tä vie­lä on — pales­tii­na­lai­nen osa­puo­li. Israe­lil­le on taat­ta­va tur­val­li­set rajat ilman vuo­den 1967 sodas­sa val­lat­tu­ja ja sen jäl­keen lait­to­mas­ti asu­tet­tu­ja aluei­ta. Tämä mer­kit­see väes­tö­siir­to­ja, mut­ta ei voi­da hyväk­syä sitä, että varas­ta­mal­la voi luo­da uusia tosi­asioi­ta.  Onhan ara­bi­mai­den sil­mis­sä koko Israel perus­tet­tu pales­tii­na­lai­sil­ta varas­te­tul­le maal­le. Pales­tii­na­lai­sil­le oma val­tion­sa Gazaan ja Länsirannalle.

Kum­mal­le­kaan ei voi kui­ten­kaan antaa täyt­tä suve­ree­ni­suut­ta pit­kään aikaan. Israe­lil­la on olta­va oikeus sen itse­näi­syy­den tur­vaa­viin puo­lus­tus­voi­miin, mut­ta lii­an sotai­suu­den tor­ju­mi­sek­si ilma voi­mien “vir­ta-avai­men” oli­si hyvä olla ulko­mai­den tas­kus­sa, ihan var­muu­den vuok­si. Ara­bi­mai­den luot­ta­mus­ta naut­ti­vien taho­jen taas on tosia­sias­sa mie­hi­tet­tä­vä Pales­tii­naa ja tur­vat­ta­va se, ettei siel­tä käsin lähe­te­tä raket­te­ja eikä itse­mur­hais­ki­jöi­tä Israeliin.

121 vastausta artikkeliin “Gazan sota”

 1. Oma kom­ment­ti­ni Isra­lein hyök­käyk­ses­tä, jota maa halu­aa pitää puolustuksellisena:
  “Se oli enem­män kuin rikos. Se oli virhe.”

  Kuin­ka mon­ta ite­mur­ha­pom­mit­ta­jaa Liba­no­nin sota ja nyt tämä sota syn­nyt­tää. On aiv­na lii­an pal­jon ihmi­siä, joil­la ei ole enää mitään menetettävää.

 2. Israe­lin sil­mä hiuk­ses­ta poli­tiik­ka ylit­tää kaik­ki koh­tuu­den rajat.”

  Olsi­ko sil­mä sil­mäs­tä, raket­ti rake­tis­ta sit­ten parem­paa poli­tiik­kaa? Voi­sin kuvi­tel­la, mikä huu­to syn­tyi­si jos Israel ampui­si jokai­ses­ta rake­tis­ta minuu­tin sisäl­lä vas­taa­van rake­tin takai­sin yhtä hyväl­lä osu­ma­tark­kuu­del­la kes­kel­le Gazaa.

 3. lisäys edel­li­seen:

  Eikö hyök­käys tur­va­paik­kan toi­mi­vaa YK:n kou­lau vas­taan ollut itse asias­sa sota­ri­kos. Vaik­ka hyväk­syi­sim­me­kin väit­teen, että kou­lus­ta tuli­tet­tiin, niin kysees­sä tuli­tuk­sen koh­tee­na oli­vat hyvin suo­ja­tut jou­kot, Ja toi­saal­ta kou­lun joh­dol­la ja asu­kak­kail­la ei ollut mitän todel­lis­ta mah­dol­li­suut­ta estää sitä.

  Jos Israel halu­aa säi­lyt­tää mai­neen­sa län­si­mai­se­na oikeus­val­tio­na, joak sil­lä vie­lä on, sen tulee aset­taa kaik­kiv vas­tuu­na­lai­set komen­ta­jas­ta kra­naa­tin ampu­jaan syyt­tee­seen. EU:n tuklee kan­na­no­tois­saan jul­ki­tuo­da tämä.

 4. Oba­ma astuu vir­kaan 20.1. En yhtään ihmet­te­li­si jos Gazas­sa oli­si parin vii­kon pääs­tä tuli­tau­ko ja Oba­maa hur­rat­tai­siin rau­han san­ka­ri­na ja Pales­tii­nan puolustajana.

  Ehkä tuo on jo val­miik­si sovittukin.

 5. Sylt­ty, väki­val­ta vain lisää väkivaltaa. 

  Olen Osmon kans­sa samaa miel­tä, että osa­puo­let on nyt pako­tet­ta­va rau­haan. Siel­lä ei jär­ki rii­tä tajua­maan, että hei­dän toi­min­tan­sa ruok­kii vain kos­ton­hi­moa ja pitää yllä väki­val­tais­ta noidankehää.

 6. Kak­si eri aikatasoa:

  1. Miten vihel­tää peli poik­ki nyt?

  Jos nyt unta saa näh­dä niin näin:
  *EU ryh­dis­täy­tyy ja tuo­mit­see Israe­lin koh­tuut­to­man voi­man­käy­tön kuten Osmo ja MaH sanoivat.
  *Oba­mal­ta löy­tyy rah­kei­ta aina­kin näen­näi­ses­ti kovis­tel­la Israeliakin.
  *Samal­la jos­tain (kenel­tä?) löy­tyy mus­ke­lei­ta pakot­taa Hamas aitoon tulitaukoon.

  *Sit­ten ale­taan pur­kaa Gazan saar­toa — ei vain ihmis­ten liik­ku­mis­ta Israe­liin ja Län­si­ran­nal­le töi­hin ja suku­loi­maan, vaan myös sata­mat ja len­to­kent­tä ava­taan. Vaik­ka YK:n valvonnassa.

  No niin. Sii­nä päi­vä­uni, jol­lai­siin har­voin sorrun:/

  2. Miten saa­daan kes­tä­vä rauha/miten sii­hen pakotetaan?

  Sii­tä myö­hem­min lisää.

  PS Motii­vi kou­lun pom­mit­ta­mi­seen oli toden­nä­köi­ses­ti juu­ri se min­kä OSmo sanoi.
  Tosin Israe­lin armei­jan sodan­käyn­ti näyt­tää yleen­sä­kin muut­tu­neen — rapis­tu­neen — suur­val­ta­tyyp­pi­sek­si räis­kin­näk­si kun maa on muut­tu­nut Davi­dis­ta Goljatiksi.
  Vah­vat käy­vät sel­lais­ta sotaa kuin halua­vat ellei joku vie­lä vah­vem­pi estä.

 7. Toi­sel­ta sivus­tol­ta, lai­nauk­sia Hama­sin perus­kir­jas­ta joi­den­kin täs­men­nyk­sien kans­sa, pahoit­te­lut että eivät ole suo­men­net­tu­ja, mut­ta nämä ker­to­vat hyvin pal­jon konflik­tin poh­jim­mai­ses­ta luon­tees­ta, huo­mioi­kaa eri­tyi­ses­ti artikla 13 (koko­nai­suu­des­saan http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html):

  Israel will exist and will con­ti­nue to exist until Islam will obli­te­ra­te it, just as it obli­te­ra­ted others befo­re it” (The Mar­tyr, Imam Has­san al-Ban­na, of bles­sed memory).”

  From Article 7
  “Prop­het, Allah bless him and grant him sal­va­tion, has said:
  “The Day of Jud­ge­ment will not come about until Mos­lems fight the Jews (kil­ling the Jews), when the Jew will hide behind sto­nes and trees. The sto­nes and trees will say O Mos­lems, O Abdul­la, the­re is a Jew behind me, come and kill him. Only the Ghar­kad tree, (evi­dent­ly a cer­tain kind of tree) would not do that because it is one of the trees of the Jews.” (rela­ted by al-Buk­ha­ri and Moslem).”

  Article Eight:
  “Allah is its tar­get, the Prop­het is its model, the Koran its cons­ti­tu­tion: Jihad is its path and death for the sake of Allah is the lof­tiest of its wishes.”

  From Article 13
  “Ini­tia­ti­ves, and so-cal­led peace­ful solu­tions and inter­na­tio­nal con­fe­rences, are in cont­ra­dic­tion to the principles of the Isla­mic Resis­tance Movement.”
  And
  “The­re is no solu­tion for the Pales­ti­nian ques­tion except through Jihad. Ini­tia­ti­ves, pro­po­sals and inter­na­tio­nal con­fe­rences are all a was­te of time and vain endeavors.”

  From Article Twenty-Two:
  “For a long time, the ene­mies have been plan­ning, skill­ful­ly and with preci­sion, for the achie­ve­ment of what they have attai­ned. They took into con­si­de­ra­tion the causes affec­ting the cur­rent of events. They stri­ved to amass great and subs­tan­ti­ve mate­rial wealth which they devo­ted to the rea­li­sa­tion of their dream. With their money, they took cont­rol of the world media, news agencies, the press, publis­hing houses, broadcas­ting sta­tions, and others. With their money they stir­red revo­lu­tions in various parts of the world with the pur­po­se of achie­ving their inte­rests and rea­ping the fruit the­rein. They were behind the French Revo­lu­tion, the Com­mu­nist revo­lu­tion and most of the revo­lu­tions we heard and hear about, here and the­re. With their money they for­med sec­ret socie­ties, such as Free­ma­sons, Rota­ry Clubs, the Lions and others in dif­fe­rent parts of the world for the pur­po­se of sabo­ta­ging socie­ties and achie­ving Zio­nist inte­rests. With their money they were able to cont­rol impe­ria­lis­tic count­ries and ins­ti­ga­te them to colo­nize many count­ries in order to enable them to exploit their resources and spread cor­rup­tion there.

  You may speak as much as you want about regio­nal and world wars. They were behind World War I, when they were able to destroy the Isla­mic Calip­ha­te, making financial gains and cont­rol­ling resources. They obtai­ned the Bal­four Decla­ra­tion, for­med the Lea­gue of Nations through which they could rule the world. They were behind World War II, through which they made huge financial gains by tra­ding in arma­ments, and paved the way for the establish­ment of their sta­te. It was they who ins­ti­ga­ted the replace­ment of the Lea­gue of Nations with the Uni­ted Nations and the Secu­ri­ty Council to enable them to rule the world through them. The­re is no war going on anyw­he­re, wit­hout having their fin­ger in it.”

  From Article 32
  “Today it is Pales­ti­ne, tomor­row it will be one count­ry or anot­her. The Zio­nist plan is limit­less. After Pales­ti­ne, the Zio­nists aspi­re to expand from the Nile to the Euph­ra­tes. When they will have diges­ted the region they over­took, they will aspi­re to furt­her expan­sion, and so on. Their plan is embo­died in the “Pro­tocols of the Elders of Zion”, and their pre­sent con­duct is the best proof of what we are saying.”

  -

  Hama­sin perus­kir­ja on anti­se­mi­tis­mi­sem­pi kuin Mein Kampf kym­me­nien ker­toi­mel­la. Mur­han- ja veren­hi­moa täyn­nä ensim­mäi­sil­tä sivuil­taan vii­mei­sel­le. Tämä on ollut ara­bien suu­ri haa­ve vuo­des­ta 1948 läh­tien, se ei ole ollut kaik­kien ara­bien haa­ve, mut­ta tar­peek­si monien kym­me­nien tai sato­jen mil­joo­nien tukeak­seen tais­te­lua, ja pales­tii­na­lai­sis­ta aina enem­mis­tön. Välil­lä pin­nan alla kyte­mäs­sä, mut­ta aina elossa.
  Israe­lin val­tion perus­ta­mi­ses­sa YK:n man­daa­til­la ehkä/varmasti/mahdollisesti tapah­tui vää­ryyt­tä paljon/jonkun ver­ran mut­ta ei his­to­rial­li­ses­sa mit­ta­kaa­vas­sa miten­kään poikkeuksellisesti.

  Poik­keuk­sel­lis­ta on ollut vää­ryyt­tä koke­nei­den reak­tio, joka ei ole voi­nut hyväk­syä tapah­tu­nut­ta. Tämä juon­taa mus­li­mien ja pai­kal­li­sen väes­tön kun­nia­kult­tuu­ris­ta. Kas­vo­ja ei voi­da menet­tää, moni on val­mis anta­maan oman (tai lähei­sen) hen­gen ennem­min ja antaakin.

  Nyt oli menos­sa väli­rau­ha nr. 725 ja eikös raket­te­ja rupea len­tä­mään, väli­rau­ho­ja rik­ko­va on lähes aina sama puo­li konflik­tia. Hamas (kuten Hiz­bol­lah Liba­no­nis­sa) myös ope­roi tie­toi­ses­ti sivii­lia­se­tuk­sen kes­kel­tä, kos­ka sivii­liuh­rit edis­tä­vät hei­dän agen­daan­sa ja toi­saal­ta teke­vät Israe­lin iskut epä­to­den­nä­köi­sem­mik­si kan­sain­vä­li­sen pai­nos­tuk­sen joh­dos­ta. Kou­lus­ta, jota Israel pom­mit­ti, oli ensin ammut­tu israe­li­lais­ten soti­lai­den suun­taan. Reak­tio oli tör­keän yli­mi­toi­tet­tu, mut­ta — ylei­sem­min — mitä pitäi­si sel­lai­sen kan­san teh­dä, jota holo­kaus­tin kau­hu­jen ja kol­lek­tii­vi­sen trau­man jäl­keen on uhkail­tu lopul­li­sel­la rat­kai­sul­la vol. II 60 vuo­den ajan, ja jon­ka unel­moi­jat eivät mil­lään suos­tu lopet­ta­maan, eivät iki­nä suos­tu rauhaan?

  Mitä mer­ki­tys­tä on esim. vuo­den 1967 rajoil­la? Ensin­nä­kin se on nykyi­sin jo Israe­lin sisä­po­li­tii­kan takia mah­do­ton­ta ja kan­san­mur­haa suun­ni­tel­leet jou­ta­vat­kin menet­tää hie­man maa­ta. Mut­ta tär­keäm­pää on se huo­mio, että osan maa­ta palaut­ta­mi­nen ei muut­tai­si radi­kaa­lin asen­tei­ta. Ei radi­kaa­lien lopul­li­sia pää­mää­riä, ei äkis­ti pois­tai­si ter­ro­ris­min poh­jim­mai­sia syi­tä, se avai­si vain uudes­taan por­tit itse­mur­ha­pom­mit­ta­jil­le pääs­tä iske­mään Israe­lin puo­lel­le. Israe­lin Gazan “Berliinin“muuria on arvos­tel­tu kovin sanoin, mut­ta muu­ri on toden­ne­tus­ti ja huo­mat­ta­vas­ti vähen­tä­nyt Israe­lin puo­lel­la teh­tä­vien itse­mur­hais­ku­jen mää­rää. Eikö se siis aja asian­sa Israe­lin näkökulmasta?

  Hamas aivo­pe­see las­te­noh­jel­min, las­ten kou­lu­tus­lei­rein, kotien sei­nien sisäl­lä lap­sia vihaa­maan, toi­vo­maan tois­ten kuo­le­maa 3–4 vuo­ti­aas­ta läh­tien. Ver­rat­kaa vaik­ka­pa suo­ma­lais­ten reak­tio­ta ison­vi­han aikaan. Rys­sän­vi­ha jäi mut­ta omaa elä­mää jat­ket­tiin. Hama­sin kan­nat­ta­jan lap­si oppii puhu­maan ja ensim­mäi­sek­si sano­maan ettei juu­ta­lai­nen ole ihmi­nen ja ansait­see kuol­la. Näi­tä pät­kiä las­te­noh­jel­mis­ta löy­tyy you­tu­bes­ta, memri-tv:stä kym­me­nit­täin, sadoit­tain. Joko joku 5‑vuotias tyt­töö lau­laa juu­ta­lais­ten kuo­le­mas­ta sanoin on ilo näh­dä juu­ta­lais­ten kuo­le­ma, on suu­rin toi­vee­ni vuo­dat­taa mart­tyy­rin veri, oi Juma­la auta mei­tä mur­haa­maan juu­ta­lai­set, tai saman ilo­uu­ti­sen nau­raa loru­tel­len Hama­sin “mik­ki hii­ri”. Juu­ta­lai­set, Israel ovat aika suu­rel­la ker­toi­mel­la ter­veem­pää poruk­kaa “ottai­sit­ko naapuriksesi”.

  Hama­sin edus­ta­ma pales­tii­na­lai­suus (kuten ylei­sem­min ääri-isla­mis­mi) on niin syvän psy­koo­sin val­taa­ma, että ei sitä rat­kais­ta yhtään mil­lään rau­han­omai­sel­la kei­nol­la. Ainoa kei­no mikä Israe­lil­le jää on kir­jai­mel­li­ses­ti ERISTÄÄ Hamas itses­tään, pys­tyt­tää suo­ja­vyö­hy­ke, julis­taa Israe­lin ja Pales­tii­nan val­tioi­den syn­ty uni­la­te­raa­lis­ti ja pala­ta asi­aan ehkä 30 vuo­den päästä.

  Nykyi­sen ope­raa­tion mer­ki­tys, kuten Liba­no­nin ope­raa­tion, kuten Gazan muu­rin, on juu­ri yksi­puo­li­nen eris­täy­ty­mi­nen. Israel toteut­taa sel­ke­ää stra­te­gi­aa, ja 60 vuot­ta soti­mis­ta on aina­kin osoit­ta­nut, että “rau­ha” ei ole yhtään sen vähem­män väkivaltainen.

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la, mitä Israe­lin edel­lis­ten vuo­sien toi­mien kri­ti­soi­jat ehdot­tai­si­vat sel­lai­sek­si vaih­toeh­dok­si, jol­la Hama­sin (ja hen­gen­hei­mo­lais­ten) iskut Israe­lin puo­lel­le saa­tai­siin pysy­väs­ti lop­pu­maan? Vaih­toeh­to­si ei ole vaih­toeh­to, jos se ei sisäl­lä tätä realisoitumaa.

  Sil­lä pysy­vä kol­lek­tii­vi­sen pelon tila ei ole hyväk­syt­tä­vä elä­mi­sen muo­to yhdel­le­kään kan­sal­le, vie­lä vähem­män sel­lai­sel­le, jon­ka his­to­ria on Espan­jas­ta Ukrai­naan Puo­laan ja Sak­saan kan­san­mur­hia ja vai­noa täyn­nä. Ei ole vai­kea ymmär­tää, mitä israe­li­lais­ten sanon­ta “ei enää kos­kaan” tarkoittaa. 

  Israel on teh­nyt mon­ta asi­aa vää­rin, eivät­kä he ole täs­sä suin­kaan syyt­tö­miä, mut­ta kyl­lä he kui­ten­kin ovat eet­ti­ses­ti arvioi­tu­na pal­jon vähem­män syyl­li­siä kuin palestiinalaiset.

 8. Molem­mat osa­puo­let hake­vat elä­mä­noh­jeen­sa ja oikeu­tuk­sen­sa van­ho­jen aavik­ko­hei­mo­jen yli-ikäi­sis­tä pyhik­si väi­te­tyis­tä kir­joi­tuk­sis­ta. Tou­hus­sa ei ole eikä tule kos­kaan ole­maan mitään jär­keä. Uskon­to myr­kyt­tää kaiken.

 9. Mie­les­tä­ni rau­ha Lähi-itään edel­lyt­tää kah­ta asi­aa: uskon­nol­lis­ten totuuk­sien hyl­kää­mis­tä ja his­to­rian kuo­let­ta­mis­ta. Edel­li­sel­lä tar­koi­tan uskon­non perus­teel­la esi­tet­ty­jä vaa­ti­muk­sia maaplänt­tei­hin ja jäl­kim­mäi­sel­lä spe­ku­loin­tia sii­tä kuka teki ja mitä ensiksi.

 10. Ano­nyy­mi on väärässä. 

  Israel on yhtä seku­laa­ri val­tio kuin Suo­mi. Orto­dok­si­juu­ta­lai­sia on n. kym­me­nen pro­sent­tia väestöstä. 

  Isla­mis­tien yhtei­söl­li­nen, rai­voi­sa viha ja hal­vek­sun­ta juu­ta­lai­sia koh­taan ei ole ver­rat­ta­vis­sa juu­ta­lais­ten aja­tus­maa­il­maan, jos­kin toki jyrk­kiä asen­tei­ta löy­tyy sieltäkin. 

  Taval­laan­han nyt­kin on kyse rau­haan pakot­ta­mi­ses­ta. Israel yrit­tää lait­taa Hama­sin polvilleen. 

  Kui­ten­kin: niin kau­an kuin jokai­nen gaza­lai­nen äiti pitää mart­tyy­ri­kuo­le­maan par­haim­pa­na koh­ta­lo­na lap­sel­leen, tämä ei tule kos­kaan onnis­tu­maan. Yksi­kin pää pys­tys­sä Gazas­sa tar­koit­taa kier­teen jatkumista.

 11. Az on sii­nä oikeas­sa, että Hamas on puh­taak­si­vil­jel­ty ter­ro­ri­jär­jes­tö, eikä sen kans­sa neu­vot­te­le­mi­nen ole hedel­mäl­lis­tä. Tämä on erit­täin valitettavaa. 

  Se on vali­tet­ta­vaa sik­si, että tilan­teel­le ei oikeas­ti ole mitään rat­kai­sua. On täy­sin poliit­ti­ses­ti ja soti­laal­li­ses­ti­kin mah­do­ton­ta aja­tel­la, että Israe­lin val­tio noin vain lak­kau­tet­tai­siin. Se on kui­ten­kin ainoa rat­kai­su, johon Hamas oli­si tyy­ty­väi­nen. Kaik­ki muut rat­kai­sut joh­ta­vat sii­hen että ter­ro­ri jatkuu.

  Hama­sin kyky teh­dä tuhoa on kui­ten­kin aika vähäi­nen ver­rat­tu­na Israe­lin armei­jan kykyyn teh­dä tuhoa. Kan­sain­vä­li­ses­sä diplo­ma­tias­sa pitää olla jon­kin­lai­nen puo­lu­eel­li­suus hei­kom­man puo­les­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa Israe­li­lai­set anta­vat takai­sin ker­toi­mel­la joka on yli 50 ja lisäk­si — ilmei­sen tahal­li­ses­ti — hyök­kää­vät myös kan­sain­vä­lis­ten avus­tus­jär­jes­tö­jen kimppuun. 

  Sik­si on vai­kea olla tuo­mit­se­mat­ta Israe­lin kam­pan­jaa. Vai­ke­aa, mut­ta sil­ti en täy­sin kyke­ne. Tilan­ne on niin kovin vaikea.

 12. Täs­sä se yllä lupaa­ma­ni Opus 2.
  Ote­taan kak­si absur­dia väitettä:

  Koko juu­ta­lais­val­tio on varas­te­tul­la maal­la ja juu­ta­lai­set pitäi­si ajaa mereen; Pales­tii­nan van­has­ta man­daat­tia­lu­ees­ta pitäää teh­dä (ääri)islamistinen valtio”

  Her­ran Omai­suus­kan­sal­la on raa­ma­tul­li­nen oikeus vie­lä pal­jon laa­jem­paan alu­ee­seen kuin nykyi­nen Israel”

  Maa kut­suu, Maa kut­suu. Kuu­lee­ko kaikki?

  Osmon pals­tal­la luul­ta­vas­ti useim­mat tie­tä­vät perus­asiat mut­ta kerrataan:
  Van­han Pales­tii­nan man­daa­tin — ja jo Otto­maa­nien val­lan — aikai­nen juu­ta­lai­sa­su­tus syn­tyi avoi­mes­ti oste­tul­le ja itse rai­va­tul­le maalle
  (ensim­mäi­set kib­butzit, Tel Avi­vin ydin­a­lue yms.)
  Israe­lis­sa asuu n:nen pol­ven juu­ta­lai­sia joi­den äidin­kie­li on heprea ja joil­la ei ole mitään muu­ta kotimaata.

  Pales­tii­nas­sa asuu myös ara­be­ja, monet sato­ja vuo­sia van­hoil­la tiloil­la. Ja asui vie­lä pal­jon enem­män vuo­teen 1948. Suu­ri osa nyky-Israe­lis­ta on, hm, sotasaalista.

  Kun bri­tit luo­pui­vat man­daa­tis­ta ja sil­loi­nen Pales­tii­na jaet­tiin juu­ta­lai­sil­le ja ara­beil­le, oli tar­koi­tus luo­da kak­si has­sun mal­lis­ta val­tio­ta. Rajat eivät miel­lyt­tä­neet ketään.
  Sodas­sa 1948 Israel pär­jä­si parem­min ja sai ne rajat jois­ta nyt puhu­taan 1967 rajoina.

  Sil­loin siis EI syn­ty­nyt Israe­lia ja Trans­jor­da­ni­aa + “Egyp­til­le kuu­lu­vaa” Gazaa kuten Han­nu Tak­ku­la eilen A‑studiossa väitti.
  Kai­ken­lais­ta europarlamentaarikkokin…

  (Trans)jordanian oli­vat bri­tit loh­kais­seet jo aikai­sem­min val­ta­kun­nak­si suojatilleen.
  1948 sodas­sa Egyp­ti ja Jor­da­nia liit­ti­vät itseen­sä aio­tun pales­tii­na­lais­val­tion ne osat, joi­ta Israel ei ollut vallannut.
  Kun on tuol­lai­sia liit­to­lai­sia, mihin tar­vit­see vihollisia?

  1967 Israel val­ta­si nuo­kin alu­eet, jol­loin taval­laan muo­dos­tui nykyi­nen Pales­tii­na (“mie­hi­te­tyt alueet”).

  Eli vaih­toeh­dot:
  ‑yksi maal­li­nen val­tio jos­sa on juu­ta­lais­ten ja ara­bien osa­val­tiot (+ druusien?).
  No joo. Ei nyt unta näh­dä. Ehkä vuon­na 2100?

  -Kak­si val­tio­ta joi­den välil­lä rau­han­so­pi­mus. Rajoi­na 1947 pää­tök­sen rajat.
  No joo #2. Israel ei iki­nä suos­tu eikä noin van­ho­ja sota­saa­lii­ta ole tapa­na muil­la­kaan palau­tel­la. Var­sin­kin kun 1948 sota oli vähin­tään­kin molem­pien syy­tä, ellei sit­ten enem­män ara­bien (sinän­sä absur­di poh­din­nan aihe).

  -Kak­si val­tio­ta jne. joil­la 1967 rajat.
  Tämä on kai ainoa, jos­ta voi edes joten­kin rea­lis­ti­ses­ti lähteä. 

  az kysyi edel­lä: “Mitä mer­ki­tys­tä on esim. vuo­den 1967 rajoil­la? Ensin­nä­kin se on nykyi­sin jo Israe­lin sisä­po­li­tii­kan takia mah­do­ton­ta ja kan­san­mur­haa suun­ni­tel­leet jou­ta­vat­kin menet­tää hie­man maata.”

  Niil­lä on mer­ki­tys­tä ainoi­na joten­kin toteut­ta­mis­kel­poi­si­na rajoi­na, vaik­ka Pales­tii­nas­ta tulee hyvin han­ka­lan mal­li­nen ja Jerusa­le­mis­ta kiistaa.
  Ja jos­pa nyt ei puhut­tai­si 1967 sodas­ta kan­san­mur­han suunnitteluna.
  Sii­tä tuli mie­len­kiin­toi­nen doku­ment­ti vii­me(?) vuon­na, haas­ta­tel­tui­na mm. israe­li­lai­sia ex-päät­tä­jiä. Yhteen­ve­to: Egyp­tin ja Israe­lin hau­kat juo­ni­vat kiris­ty­neen tilan­teen sodak­si. Esh­kol ja Nas­ser(!) eivät sotaa halunneet.
  Toki ara­bien pro­pa­gan­das­sa oli todel­la vas­ten­mie­li­siä piir­tei­tä ja kun sota ker­ran syt­tyi, oli kyl­lä tot­ta ettei sitä Israe­lin hävi­tä parannut.…

  Osmon ehdo­tus soti­la­s­asioi­den suve­ree­ni­suu­den pois­tos­ta kum­mal­ta­kin osa­puo­lel­ta on mielenkiintoinen.

  Mut­ta ennen kuin 1967 rajois­ta ja kah­des­ta soti­mat­to­mas­ta val­tios­ta pääs­tään tosis­saan kes­kus­te­le­maan, täy­tyy vie­lä pal­jon tapahtua.

 13. Eli­na kirjoitti:
  “Ano­nyy­mi on väärässä. 

  Israel on yhtä seku­laa­ri val­tio kuin Suo­mi. Orto­dok­si­juu­ta­lai­sia on n. kym­me­nen pro­sent­tia väestöstä.”

  Olen eri miel­tä. Mie­les­tä­ni Suo­men ja Israe­lin seku­laa­ri­suu­den tasot eivät ole yhtä­läi­siä. Israe­lin lain­sää­dän­nös­sä vai­kut­taa juu­ta­lais­ten uskon­nol­li­nen laki, halak­ha. Suo­mes­sa ei vas­taa­vaa ole, joten yhtä­läi­sys­merk­ke­jä jo tämän perus­teel­la ei voi­da vetää.

 14. No jos täs­tä sodas­ta on se seu­raus että asiat saa­daan kun­toon — että Israe­lin rajat tur­va­taan, Pales­tii­na­lais­val­tio luo­daan ja tule­vat sodat este­tään alu­eel­la — niin hie­no homma.

  Mut­ta sota­ko tar­vit­tiin vai mik­si asioi­ta ei pan­tu kun­toon ennen hyök­käys­tä ? Eikö ongel­ma ollut tie­dos­sa jos ennestään ?

  Kyl­lä tää on aidos­ti tosi vai­kea yhtälö.
  Pales­tii­na­lai­set­kaan kun eivät ole saman­lai­sia kuin suo­ma­lai­set että hyväk­sy­vät vuo­den 48 rajat vaik­ka ne palau­tet­tai­siin nyt.

  Mik­si he pysäh­tyi­si­vät vuo­den 48 rajoil­le ? En minä aina­kaan hei­nä pysäh­tyi­si vaan haluai­sin koko Ples­tii­nan takai­sin. Isrea­li­lai­set taas eivät miten­kään voi luot­taa kan­sain­vä­li­siin takui­hin — ei aina­kaan jos ne tule­vat YK:lta.

 15. Minus­ta Mart­ti Ahti­saa­ri sanoi hyvin:” Rau­ha on tah­don asia.” Vaik­ka haluai­sin uskoa, että sii­hen voi pakot­taa, niin se ei kyl­lä ole mah­dol­lis­ta niin kau­an, kun kum­pi­kaan osa­puo­li ei halua rau­haa yhtei­sil­lä ehdoilla.

 16. Osmon ehdo­tus on täy­sin idioot­ti­mai­nen. Osmon ehdot­ta­ma Israe­lin ilma­voi­mien “vir­ta-avai­men” otta­mi­nen ulko­mai­den hal­tuun edel­lyt­täi­si ulko­val­loil­ta täy­si­mit­tais­ta sotaa Israe­lia vas­taan ja maan mie­hi­tys­tä. Täy­sin mie­li­puo­li­nen aja­tus ja suo­raan sanoen aika kum­mal­lis­ta puhet­ta yhdel­tä Suo­men arvos­te­tuim­mis­ta polii­ti­kois­ta ja enti­sis­tä ministereistä.

  Täl­le Palestiina/Israel ‑konflik­til­le ei ole ole­mas­sa pysy­vää rat­kai­sua. Sil­le anne­taan aivan lii­kaa pai­noar­voa. Se ei ole vaka­vas­ti vaa­ran­ta­nut maa­il­man­rau­haa koko 60-vuo­ti­sen his­to­rian­sa aika­na, ei edes Neu­vos­to­lii­ton oles­sa ole­mas­sa. Vaik­ka Israel mie­hit­ti vuo­den 1967 sodan voi­tet­tu­aan koko Sii­nain ja sei­soi het­ken Suezin kana­van itä­ran­nal­la, se kui­ten­kin tot­te­li super­val­to­ja, jot­ka yhteis­tuu­min vaa­ti­vat sen vetäy­ty­mis­tä. Koko maa­il­ma on tien­nyt vuo­den 1967 sodan jäl­keen, että ara­beil­la ei rii­tä panok­sia mihin­kään muu­hun kuin häi­ri­köin­tiin Israe­lin rajoilla.

  Mie­les­tä­ni suo­ma­lais­ten polii­tik­ko­jen tai yli­pää­tään suo­ma­lais­ten tai mui­den län­si­maa­lais­ten ei pidä vetää kal­sa­rei­taan sol­muun näis­tä levant­ti­lais­ten ret­te­löin­neis­tä. Itse asias­sa hys­te­rian liet­so­mi­nen Pales­tii­na-kysy­myk­ses­tä voi pit­kän pääl­le olla vaa­rak­si sil­lä tavoin, että tilan­teen rat­kai­se­mat­to­muus voi näkö­jään syn­nyt­tää ulko­puo­li­sis­sa päät­tä­jis­sä voi­mak­kai­ta tur­hau­tu­mi­sen tun­tei­ta. Ei lie­ne toi­vot­ta­vaa, että ulko­puo­li­set ryh­ty­vät sekaan­tu­maan asi­aan kovin kiih­kein tuntein.

 17. Israel on yhtä seku­laa­ri val­tio kuin Suomi.
  Het­ki­nen! Israel vali­koi kan­sa­lai­sen­sa uskon­non perus­teel­la. Seku­laa­ri val­tio ei tee niin. 

  No jos täs­tä sodas­ta on se seu­raus että asiat saa­daan kun­toon — että Israe­lin rajat tur­va­taan, Pales­tii­na­lais­val­tio luo­daan ja tule­vat sodat este­tään alu­eel­la — niin hie­no homma.

  En ole ihan var­ma, että Israel rau­han vas­ta­pai­non­ha suos­tuu vetäy­ty­mään kan­sain­vä­li­ses­ti tun­nus­te­tuil­le rajoil­le ja luo­pu­maan Län­si-Ran­nas­ta ja Itä-Jerusa­le­mis­ta, mut­ta jos on, uskoi­sin, että myös pales­tii­na­lais­ten enem­mis­tö hyväk­syi­si rau­han. Hama­sis­ta ern meni­si takuuseen ja sik­si tar­vi­taan rau­haan pakottamista. 

  srae­lin ilma­voi­mien “vir­ta-avai­men” otta­mi­nen ulko­mai­den hal­tuun edel­lyt­täi­si ulko­val­loil­ta täy­si­mit­tais­ta sotaa Israe­lia vas­taan ja maan miehitystä.

  Ei vaa­ti­si. Pelk­kä asei­den ja öljyn­vien­ti­kiel­to riit­täi­si tai vaik­ka kaup­pa­saar­to, jos ei halu­ta tur­vau­tua Israe­lin itsen­sä Gazas­sa käyt­tä­miin kei­noi­hin ja sul­je­ta sata­mia ja lentokenttiä. 

  Tätä kes­ki­näi­sen kos­ton kier­ret­tä ei saa­da lop­pu­maan, ennen kuin molem­mat osa­puo­let pan­naan kuriin. Se vaa­tii ulko­val­loil­ta mää­rä­tie­toi­suut­ta ja yksituumaisuutta. 

  Jat­kai­sin vie­lä. Israe­lin ydin­a­se tuli­si tuho­ta, mut­ta vain sil­lä ehdol­la, että myös Iran luo­puu oman­sa kehit­tä­mi­ses­tä. Israe­lin ydin­a­sees­sa vaa­ral­li­sin­ta on, että se oikeut­taa isla­mi­lai­sia mai­ta hank­ki­maan omansa. 

 18. Jan­ti­nen puhuu asi­aa. Ei Israe­lin ja pales­tii­nan väli­nen konflik­ti ole mikään uhka maa­il­man­rau­hal­le. Israel ei ole val­mis lopul­li­seen rat­kai­suun ja pales­tii­na­lai­sil­le se taas ei ole mah­dol­lis­ta -> konflik­ti jat­kuu aina välil­lä vähän vii­len­tyen ja välil­lä taas kuumuen. 

  Sama kos­kee Israe­lin ja Hiz­bol­la­hin kähi­nöi­tä. tur­ha niis­tä on kor­vaan­sa lot­kaut­taa tai peli­housu­ja repiä. 

  Pie­ni rea­li­ty check ja asioi­den suh­teut­ta­mi­nen toi­siin­sa on täs­sä­kin pai­kal­laan. Esi­mer­kik­si Ukrai­nen ja Venä­jän väli­sil­lä rii­doil­la on _paljon_ vaka­vam­mat seu­rauk­set EU:ssa.

  Eikä ne sivii­liuh­rit­kaan kovin suu­ria ole, kun ote­taan huo­mioon että siel­lä sodi­taan. Suo­mes­sa kuo­lee tänä vuon­na enem­män ihmi­siä oman käden kaut­ta ja lii­ken­tees­sä kuin pales­tii­nas­sa Israe­lin tulituksessa.

 19. Ei vaa­ti­si. Pelk­kä asei­den ja öljyn­vien­ti­kiel­to riit­täi­si tai vaik­ka kaup­pa­saar­to, jos ei halu­ta tur­vau­tua Israe­lin itsen­sä Gazas­sa käyt­tä­miin kei­noi­hin ja sul­je­ta sata­mia ja lentokenttiä. 

  Israel val­mis­taa ihan riit­tä­väs­ti omia­kin asei­ta. Len­to­ko­nei­ta­kin se ryh­tyi­si kyl­lä val­mis­ta­maan, jos se tie­täi­si, että nii­tä ei sil­le enää myydä.

  Israe­lin sata­mien ja len­to­kent­tien sul­ke­mi­nen oli­si sota­toi­mi. Kaup­pa­saar­ron toi­mi­vuus on kyseenlainen.

  Tätä kes­ki­näi­sen kos­ton kier­ret­tä ei saa­da lop­pu­maan, ennen kuin molem­mat osa­puo­let pan­naan kuriin. Se vaa­tii ulko­val­loil­ta mää­rä­tie­toi­suut­ta ja yksituumaisuutta. 

  Onnea vaan yritykselle. 


  Jat­kai­sin vie­lä. Israe­lin ydin­a­se tuli­si tuho­ta, mut­ta vain sil­lä ehdol­la, että myös Iran luo­puu oman­sa kehit­tä­mi­ses­tä. Israe­lin ydin­a­sees­sa vaa­ral­li­sin­ta on, että se oikeut­taa isla­mi­lai­sia mai­ta hank­ki­maan omansa.

  Ei Iran muu­ten Israe­lin takia sitä ydin­a­set­ta ole hank­ki­mas­sa. Ja isla­mi­lai­sia mai­ta ei tyy­dy­tä mikään muu kuin Israe­lin ole­mas­sao­lon lakkauttaminen. 

  P.S. Samas­sa ker­ras­ta poik­kia ‑hen­ges­sä kuin sinä voi­sin ehdot­taa, että ara­bi­mai­den vesi­joh­to­verk­koi­hin uju­tet­tai­siin ras­kauk­sia ehkäi­se­viä kemi­kaa­le­ja. Muu­ta­mas­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa saa­tai­siin nii­den hil­li­tön väes­tön­kas­vu tyreh­ty­mään ja väes­tön kes­ki-ikä nouse­maan niin ylös, ettei jat­ku­va jär­je­tön rie­hu­mi­nen enää kiinnostaisi.

 20. Eli­na: “Israel on yhtä seku­laa­ri val­tio kuin Suo­mi.

  Sen enem­pää Israel kuin Suo­mi­kaan ei ole seku­laa­ri. Israel vain on sii­nä suh­tees­sa vie­lä pal­jon pal­jon pahempi.
  Wikipedia/Homeland_for_the_Jewish_people

  Suo­mi­kaan ei ole seku­laa­ri niin pit­kään, kun evan­ke­lis-lute­ri­lai­sen kir­kon eri­kois­a­se­ma on Suo­men lais­sa mää­rät­ty. Ihan eri asia on, että val­tio­kirk­koon kuu­lu­taan enää enem­män­kin tavan kuin uskon­nol­li­sen vakau­muk­sen vuoksi.

 21. Juu­ta­lai­suus on etni­nen taus­ta ja kult­tuu­ri enem­män kuin uskonto. 

  Tar­koi­tin seku­laa­ril­la val­tiol­la sitä, että siel­lä on maal­lis­tu­nei­ta ihmi­siä aivan sii­nä mis­sä Suo­mes­sa­kin ja näin ollen Hama­sia ja Israe­lia ei voi kes­ke­nään rin­nas­taa eikä sodas­ta puhua uskon­to­jen sotana.

 22. Israe­lin val­tion perus­ta­mi­nen oli ihmis­kun­nan suu­ri kar­di­naa­li­vir­he, mut­ta syy­tet­tä­köön sii­tä Aadolf Hit­le­riä. Pales­tii­na­lai­set ajet­tiin asu­maan telt­toi­hin ja juu­ta­lai­set asut­ti­vat maan. Pales­tii­na­lai­set hyväk­syi­vät sen sil­loin aja­tel­len, että maa val­loi­te­taan vie­lä takai­sin. Sota jatkuu.

  Sota on muo­dos­tun­tu myös sodis­ta kama­lim­mak­si eli uskon sodak­si. Kii­tos sii­tä mm Euroo­pan ja Ame­ri­kan kris­ti­tyil­le, jot­ka symp­paa­vat juu­ta­lai­sia, jot­ka piut paut välit­tä­vät jee­suk­ses­ta kristuksesta.

  Itäi­sen Väli­me­ren maa-alu­een pelas­taa ainaos­taan sodo­man ja komo­ran kal­tai­nen tuli­vuo­ren­pur­kaus tai megat­su­na­mi. Sii­nä on Osmon kai­paa­ma rauhaanpakotus.

 23. Vie­lä Osmolle, 

  Kyl­lä Israe­lin kan­sa­lai­sek­si voi pääs­tä kuka tahan­sa uskon­nos­ta riip­pu­mat­ta. Pro­ses­si on jopa kevyem­pi kuin Suomessa.

  Juu­ta­lai­set vain saa­vat kan­sa­lai­suu­den auto­maat­ti­ses­ti muis­ta teki­jöis­tä huo­li­mat­ta. Eikös tämä maan­pe­tok­ses­ta epäil­ty Rai­mo Maju­ri kään­ty­nyt juu­ta­lai­sek­si ja karan­nut Israe­liin saa­den näin kan­sa­lai­suu­den. Ele­lee siel­lä nyky­ään nimel­lä Ram Laor.

 24. Jos joku pitää Hama­sin sum­mit­tais­ta raket­tien ampu­mis­ta (joil­la ei ole edes teo­rias­sa mah­dol­li­suut­ta osua mihin­kään tiet­tyyn koh­tee­seen eli ero­tel­la soti­lai­den ja sivii­lien välil­lä) miten­kään moraa­li­ses­ti oikeu­tet­tu­na, voi minus­ta men­nä tut­ki­tut­ta­maan pään­sä. Minus­ta ei voi edes kes­kus­tel­la sii­tä onko tuol­lai­nen toi­min­ta oikeu­tet­tua vas­ta­rin­taa mie­hit­tä­jää vas­taan. Moraa­lit­to­muu­den lisäk­si toi­min­ta on myös vahin­gol­lis­ta pales­tii­na­lai­sil­le, kos­ka on alus­ta asti ollut aivan sel­vää että Israel tulee kos­tois­kuun ryh­ty­mään. Mut­ta Hama­sin poliit­tis­ten tavoit­tei­den näkö­kul­mas­ta asia on toi­nen, sii­tä alem­pa­na lisää.

  Mut­ta two wrongs don’t make a right. Israe­lin vas­tais­ku on totut­tuun tapaan täy­sin yli­mi­toi­tet­tu ja pää­asias­sa koh­dis­tuu ihmi­siin joil­la on vähän­lai­ses­ti teke­mis­tä raket­tien ampu­mi­sen kans­sa. Wiki­pe­dian mukaan tähän men­nes­sä israe­li­lai­sia on kuol­lut 13 jois­ta sivii­le­jä 3, pales­tii­na­lai­sia 783 jois­ta sivii­le­jä aina­kin 350, lisk­si 138 polii­sia ja 130 hen­ki­löä joi­den sta­tus on tun­te­ma­ton. Aineel­li­sen tuhon mit­ta­kaa­vae­rot ovat vie­lä poskettomampia.

  On sel­vä, että Israe­lil­la on oikeus toi­mia tar­vit­taes­sa voi­ma­kei­noin Hama­sin raket­ti­hyök­käyk­siä vas­taan, mut­ta ei mil­lä hyvän­sä hin­nal­la. Se, että tais­te­li­jat moraa­lit­to­mas­ti ja kan­sain­vä­lis­ten sopi­mus­ten vas­tai­ses­ti pii­lou­tu­vat sivii­lien kes­kel­le ei oikeu­ta tap­pa­maan sivii­lei­tä. Eri­tyi­sen tör­ke­ää on ilmei­sen tahal­li­nen YK:n, Punai­sen Ris­tin ja leh­dis­tön tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­nen ja toi­min­nan­va­pau­den rajoittaminen. 

  Kaik­kein sur­kein­ta on, että molem­pia puo­lia ohjaa kyl­mä reaa­li­po­li­tiik­ka, ei edes oman kan­san edun tavoit­te­lu. Ei ole sat­tu­maa, että tämä konflik­ti lei­mah­ti vain vähän ennen Israe­lin vaa­le­ja, eikä ole sat­tu­maa että Hama­sin koti­mai­nen kil­pa­kump­pa­ni Fatah on ihmeel­li­sen hil­lit­ty arvos­tel­les­saan omaan kan­saan­sa koh­dis­tu­vaa koh­tuu­ton­ta voi­man­käyt­töä. Myös pales­tii­na­lai­sil­la on sekä par­la­ment­ti- että pre­si­den­tin­vaa­lit tulos­sa, näil­lä näky­min huh­ti­kuus­sa. Hamas tie­toi­ses­ti pro­vo­soi Israe­lin hyök­käyk­sen, kos­ka sen ole­mas­sao­lon oikeu­tus on ennen kaik­kea jat­ku­va tais­te­lu mie­hit­tä­jää vas­taan kun Fatah on valin­nut neu­vot­te­lui­den tien. Vas­taa­vas­ti Israe­lin kes­kus­ta­va­sem­mis­to­lai­sen hal­li­tuk­sen on näy­tet­tä­vä äänes­tä­jil­le, että se kyke­nee koviin ottei­siin, ettei vaa­li­voit­to valu Likudille. 

  Hie­man para­dok­saa­li­ses­ti voi jopa olla, että tämä kar­mea ja moraa­li­ses­ti vää­rä hyök­käys vie­lä kään­tyy rau­han­pro­ses­sin eduk­si, jos se riit­tää joh­dat­ta­maan Kadi­man ja työ­väen­puo­lu­een vaa­li­voit­toon sopi­vas­ti samoi­hin aikoi­hin kun Oba­ma aloit­taa USA:n pre­si­dent­ti­nä. Tämä ei mis­sään nimes­sä oikeu­ta Israe­lin toi­mia ja kyl­män prag­maat­ti­sel­ta­kin kan­nal­ta toi­ses­sa vaa­ka­ku­pis­sa pai­naa se, että myös Hama­sin suo­sio tulee lisään­ty­mään. Edel­li­sis­sä vaa­leis­sa Hama­sin saa­vut­ta­ma yllä­tys­voit­to joh­tui lähin­nä Fata­hin kai­kin­puo­li­ses­ta sur­keu­des­ta ja kor­rup­toi­tu­nei­suu­des­ta, ei Hama­sin lin­jan­ve­dois­ta. Mut­ta Israe­lin toi­met ovat omi­aan liet­so­maan kau­naa ja kos­ton­hi­moa ja Hamas saat­taa alkaa kiin­nos­taa pales­tii­na­lai­sia muu­toin­kin kuin tehok­kaan hal­lin­non ja kor­rup­toi­tu­mat­to­muu­den takia.

  Uskon­non roo­lia ei pidä yli­ko­ros­taa kum­mal­la­kaan puo­lel­la. Israel on mel­ko seku­laa­ri maa, mut­ta vaa­li­jär­jes­tel­män vuok­si uskon­to­puo­lu­eet pää­se­vät lähes aina hal­li­tuk­seen vaa’an­kie­lek­si ja pys­ty­vät siten käyt­tä­mään koko­aan suu­rem­paa val­taa. Myös pales­tii­na­lais­ten vas­ta­rin­ta on his­to­rial­li­ses­ti ollut pää­osin seku­laa­ria, ja vaik­ka aktii­vi­nen uskon­nol­li­suus onkin laa­jem­paa kuin Israe­lin puo­lel­la, mitään kiih­koi­li­joi­ta suu­rin osa kan­sas­ta ei ole. Hamas on yli­pään­sä perus­tet­tu vas­ta 1987, sitä ennen vas­ta­rin­ta­tais­te­li­jat oli­vat pää­asias­sa PFLP:n sosia­lis­te­ja. Hama­sin kan­na­tus on aina­kin tähän asti joh­tu­nut, kuten sanot­tu, pää­asias­sa sii­tä, että se on onnis­tu­nut sekä vas­ta­rin­nas­sa mie­hit­tä­jää vas­taan että sosi­aa­lis­ten olo­jen kohen­ta­mi­ses­sa pal­jon Fata­hia parem­min, ei sen uskonnollisuudesta.

  Oma täy­den dile­tan­tin rat­kai­su­ni sii­hen että tais­te­lut saa­tai­siin lak­kaa­maan oli­si seu­raa­va: USA, EU, Egyp­ti ja mah­dol­li­ses­ti esi­mer­kik­si Sau­di-Ara­bia pis­täi­si­vät peliin koko vai­ku­tus­val­tan­sa ja suos­tut­te­li­si­vat molem­mat osa­puo­let ase­le­poon, jos­sa kum­pi­kin puo­li teki­si kom­pro­mis­se­ja. Israel pur­kai­si Gazan saar­ron (min­kä aina­kin Hamas on jul­ki­ses­ti ilmoit­ta­nut raket­ti-isku­jen­sa moti­vaat­to­rik­si) ja Hamas pääs­täi­si esi­mer­kik­si egyp­ti­läi­siä tark­kai­li­joi­ta maa­han jot­ta voi­tai­siin parem­min val­voa ettei lisää ohjuk­sia saa­da sala­kul­je­tet­tua. Rau­han­so­pi­muk­sen käti­löt toi­mit­tai­si­vat run­sas­ta ruo­ka- ja lää­ke­tie­teel­lis­tä apua pales­tii­na­lai­sa­lueil­le ja USA voi­si antaa Israe­lin käyt­töön esi­mer­kik­si tie­dus­te­lu­len­nok­ke­jaan ja mui­ta raket­ti-isku­jen ehkäi­syyn sopi­vaa täs­mä­ka­lus­toa ja ehkä sym­bo­li­ses­ti tuo­da vaik­ka pari sota­lai­vaa par­tioi­maan Väli­me­ren poh­juk­kaan. Lisäk­si YK:n ja Punai­sen Ris­tin kans­sa teh­täi­siin sopi­mus, että nämä takaa­vat ettei nii­den koh­tei­siin pääs­te­tä tais­te­li­joi­ta ja jos toi­sin kävi­si, nämä ilmoit­tai­si­vat sii­tä välit­tö­mäs­ti IDF:lle, joka vas­ti­neek­si sitou­tui­si ole­maan hyök­kää­mät­tä näi­hin koh­tei­siin ilman YK:n tai Punai­sen Ris­tin lupaa.

  Pitem­män aika­vä­lin rat­kai­su­na oli­si kah­den val­tion mal­li 1967 rajo­jen mukaan. Reto­rii­kas­taan huo­li­mat­ta Hamas on esi­mer­kik­si sala­mur­ha­tun perus­ta­jan­sa Jas­si­nin suul­la toden­nut, että se oli­si val­mis tyy­ty­mään tähän jos rau­han­so­pi­mus on rei­lu. Siir­to­kun­nat pitäi­si pur­kaa liki koko­nai­suu­des­saan, muu­ta­mia pin­ta-alal­taan pie­niä poik­keuk­sia voi­si olla esi­mer­kik­si pit­kien vuo­kra­so­pi­mus­ten muo­dos­sa à la brit­tien Hong Kong, mut­ta näis­tä Israe­lin tuli­si hoi­taa kun­nol­li­nen talou­del­li­nen kom­pen­saa­tio PNA:lle, las­kel­mien poh­ja­na vaik­ka­pa vil­je­ly­maan hin­ta Israe­lis­sa. Jerusa­le­min kysy­myk­sen rat­kai­si­sin niin, että sii­tä muo­dos­tet­tai­siin eri­tyi­sa­lue jon­ne molem­pien val­tioi­den kan­sa­lai­set pää­si­si­vät vapaas­ti ja voi­si­vat vapaas­ti omis­taa maa­ta ja kiin­teis­tö­jä sen alu­eel­la. Tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­dit­tai­siin yhtei­ses­ti tai mah­dol­li­ses­ti YK voi­si ottaa sen vas­tuul­leen. Kysees­sä voi­si olla vaik­ka kevyem­min vero­tet­tu eri­tyis­ta­lous­a­lue jol­la hou­ku­tel­tai­siin alu­eel­le molem­pia osa­puo­lia hyö­dyn­tä­vää lii­ke-elä­mää. Nyt­hän alu­eel­la asuu pal­jon orto­dok­si­juu­ta­lai­sia joi­den talou­del­li­nen toi­min­ta on hyvin vähäis­tä uskon­nol­lis­ten mää­räys­ten takia ja seu­tu on siis kovin köy­hää. Israe­lin “suo­ja­muu­ri” tuli­si pur­kaa niil­tä osin kuin se ei nou­da­ta 1967 rajo­ja tai estää pales­tii­na­lais­ten liik­ku­mis­ta omal­la puo­lel­laan (ks. kart­ta).

 25. Minus­ta tun­tuu, että täs­sä kiis­tas­sa uskon­nois­ta ongel­mal­li­sia eivät ole vain juu­ta­lai­suus ja islam, vaan myös kristinusko.

  Län­si­maat eivät nimit­täin näy­tä pää­se­vän kes­ke­nään tai edes sisäi­ses­ti iki­nä mihin­kään yhtei­sym­mär­ryk­seen sii­tä, että myös Israe­lis­sa oli­si jotain vikaa, ja että myös se pitäi­si lait­taa toi­mi­maan humaanisti.

  Län­nes­sä Israe­lin suu­rim­mat ymmär­tä­jät ja varauk­set­to­mat puo­lus­ta­jat tun­tu­vat ole­van kon­ser­va­tii­vi­sia kris­ti­nus­kon tun­nus­ta­jia, jol­le Israe­lin kan­sa on jon­kun sor­tin pyhä asia raa­ma­tul­li­ses­sa mittakaavassa.

 26. Osmo var­mas­ti ymmär­si mitä sil­lä tar­koi­tet­tiin, että Israel on seku­laa­ri val­tio. Ihmi­siä ei sys­te­maat­ti­ses­ti vai­no­ta uskonsa/uskottomuutensa takia. Saa­ti, että lais­sa oli­si sää­det­ty vaka­via seu­raa­muk­sia uskon­nol­li­sis­ta vakau­muk­sis­ta, vrt. Ira­nin taan­noi­nen pää­tös teh­dä kris­ti­nus­koon kään­ty­mi­ses­tä kuo­le­man­tuo­mion ansait­se­va rikos.

  Mik­si vuo­den 1967 (tai 1948?) sotaa ei voi­si kut­sua kan­san­mur­han yri­tyk­sek­si? Ara­bien reto­riik­ka oli täyn­nään lopul­lis­ta rat­kai­sua ja juu­ta­lais­ten aja­mis­ta mereen. Mitä oli­si käy­nyt jos Israel oli­si hävin­nyt sodan 1948 tai 1967?

  Moni on ket­jus­sa puhu­nut rau­has­ta ja sovit­te­lus­ta ja uskon­nos­ta. Ehdo­tuk­sen­ne ovat kon­kreet­ti­sia vas­ta kun ne perus­te­le­vat kuin­ka ne mini­moi­si­vat Hama­sin ja hen­gen­hei­mo­lais­ten itse­mur­hais­ku­jen uhan Israe­lin sisäpuolella.

  Israe­lia syy­te­tään pales­tii­na­lais­ten nään­nyt­tä­mi­ses­tä näl­kään niin Gazan kuin Län­si­ran­nan muu­reil­la kuten elect­ro­nic inti­fa­da lur­kin pos­taa­mas­sa lin­kis­sä, mut­ta mikä on vaih­toeh­to? Jos muu­rit pois­te­taan, niin taas alkaa räjäh­te­ly bus­sia­se­mil­la, häis­sä, kah­vi­lois­sa? Mitä sit­ten? Odo­te­taan, että kyl­lä se lop­puu? Entä jos vuo­sia kuluu, ei lopu, sil­loin Israe­lis­sa tule­vat lopul­ta val­taan tahot joi­hin näh­den nykyi­nen mei­nin­ki on pyhä­kou­lu­tou­hua, kos­ka eivät mit­kään ihmi­set suos­tu elä­mään sel­lai­ses­sa pelon ilmapiirissä.

  Jos pales­tii­na­lai­set oli­si­vat hyväk­sy­neet vuo­den 1948 sovin­toeh­do­tuk­sen, ja edel­li­set 60 vuot­ta oli­si­vat kes­kit­ty­neet yhteis­kun­tan­sa kehit­tä­mi­seen soti­mi­sen ja vihan vuo­dat­ta­mi­sen sijaan, jos syn­ty­vyys ei oli­si ollut niin val­ta­vaa, jos uskon­nol­la ei oli­si ollut kes­keis­tä sijaa kou­lu­jär­jes­tel­mäs­sä, jos rik­kaat ara­bi­val­tiot oli­si­vat avus­ta­neet Pales­tii­naa yhtä pal­jon kuin impe­ria­lis­ti­set län­si­maat, jos juu­ta­lais­ten vihaa­mi­sen sijaan oli­si yhteis­työs­sä hyö­dyt­ty hei­dän tie­teel­li­ses­tä ja talou­del­li­ses­ta osaa­mi­ses­taan, niin vihan­pi­toa ei oli­si, muu­re­ja ei oli­si, pales­tii­na­lais­ten elin­ta­so oli­si yksi alu­een korkeimpia.

  Jos Suo­meen oli­si vuon­na 1950 perus­tet­tu usei­ta jär­jes­tö­jä, jot­ka Jee­suk­sen nimeä huu­taen oli­si räjäy­tel­lyt itse­ään sivii­li­väes­tön seas­sa Pie­ta­ris­sa vaa­tien että iskut jat­ku­vat kun­nes Kar­ja­la palau­te­taan kos­ka kun­nia ei anna perik­si sen menet­tä­mis­tä, niin oli­si­ko Neuvostoliitolla:

  1. Ollut oikeut­ta vastaiskuihin?
  2. Oikeut­ta sul­kea raja?

  Entä kun Poh­jois­maat yhteis­tuu­min oli­si­vat hyö­kän­neet Venä­jäl­le jul­ki­lausut­tu­na tavoit­tee­naan ajaa venä­läi­set Uralille?

  Entä kun tämän epä­onn­nis­tut­tua Suo­men kou­luis­sa oli­si alet­tu opet­taa, että Venä­jä on Saa­ta­na ja venä­läi­set eivät ole ihmi­siä, ja las­ten lau­luis­sa oli­si lau­let­tu las­ten kuo­le­mas­ta ja mart­tyy­riu­des­ta suu­ri­na ihanteina?

  Kes­ki­mää­räi­nen lap­si­lu­ku äitiä koh­den oli­si Suo­mes­sa ollut 7, yksi­tyis­yrit­tä­mi­nen ole­ma­ton­ta, tek­ni­nen kehi­tys tois­si­jais­ta mili­ta­ris­miin näh­den, kor­kea­kou­lu­tus­ta ei juu­ri oli­si ollut, kou­lu­jen ope­tus kään­ty­nyt yhä fun­da­men­ta­lis­ti­sem­mak­si ja vihan läpi­tun­ke­mak­si, yhteen­kään rau­han­neu­vot­te­luun ja ehtoi­hin ei lopul­ta oli­si suos­tut­tu ja 60 vuo­den jäl­keen­kin oltai­siin edel­leen ihan yhtä “met­sä­läi­siä” ja usei­den meis­tän suu­rin haa­ve oli­si pääs­tä räjäyt­tä­mään itsen­sä hen­gil­tä venä­läis­väes­tön kes­kel­lä, ja näil­le itse­mur­hais­kuil­le oli­si suo­ma­lai­sis­ta mie­his­tä, nai­sis­ta lap­sis­ta 80% kan­na­tus, niin eikö mei­dän kur­juu­tem­me oli­si sil­loin pää­osin _meidän omaa syytämme_??? Sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että Venä­jän iskuis­sa oli­si kuol­lut vuo­sien ja vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa joi­ta­kin tuhan­sia suomalaisia.

  Mis­sä on pales­tii­na­lais­ten oma vas­tuu? Eivät­kö he “toi­seu­te­na” ole tasa­ver­tai­sia otta­maan vas­tuu­ta? Mie­les­tä­ni Osmo on sik­si niin pahas­ti vää­ril­lä jäl­jil­lä seku­laa­rin ja yhteis­kun­nal­taan suh­tees­sa sivis­ty­neen Israe­lin syyl­lis­tä­mi­ses­sään, että hän ei tun­nu ollen­kaan ymmär­tä­vän kult­tuu­rin merkitystä.

 27. Pales­tii­nan ja Israe­lin ongel­ma voi­daan tii­vis­tää kah­teen kysymykseen:

  1- onko Isrea­lin val­tion ole­mas­sao­lo oikeutettu?

  2- onko pales­tii­nan val­tion ole­mas­sao­lo oikeutettu?

  Minus­ta Israe­lin val­tion ole­mas­sao­lo on oikeu­tet­tu. Täs­tä syys­tä raket­tien ampu­mi­nen israe­li­lais­ten pääl­le oikeut­taa vas­ta­toi­met. Vaa­ti­muk­sen jois­tain “light” vas­ta­toi­mis­ta eli saman­lais­ten raket­tien ampu­mi­nen Israe­lis­ta Gazaan on aika absurdia.

  Mitä sit­ten teh­dä pales­tii­na­lai­sil­le? He eivät ole alis­tu­neet mai­den­sa mene­tyk­seen kuten vaik­ka­pa suo­ma­lais­ten ovat alis­tu­neet kar­ja­lan mene­tyk­seen. Ongel­ma­na onkin haa­ve juu­ta­lais­ten ja pales­tii­na­lais­ten rin­nak­kai­se­los­ta. Tämä ei onnis­tu, kos­ka pales­tii­na­lai­set tule­vat hamaan ikui­suu­teen asti kos­ta­maan juu­ta­lai­sil­le maan­sa menetyksen.

  Vii­me kädes­sä Israe­lin — ei mei­dän — on pai­kal­li­se­na soti­las­mah­ti­na rat­kais­ta­va palestiinalaiskysymys.

 28. Ihmet­te­len kovas­ti mik­si Israe­lis­ta tah­do­taan väki­sin maa­la­ta kuvaa seku­laa­ri­na val­tio­na? On var­mas­ti tot­ta, että maa mones­sa suh­tees­sa toi­mii seku­laa­rin (mikä ilmei­ses­ti rin­nas­te­taan sivis­tys­val­tioon ja sik­si asia on niin tär­keä Israe­lin puo­lus­ta­jil­le) val­tion tavoin, mut­ta Israel on mie­les­tä­ni esim. Suo­mea huo­mat­ta­vas­sa mää­rin vähem­män seku­laa­ri val­tio. Suo­mi ei myös­kään ole täy­sin maal­lis­tu­nut val­tio, sel­lais­ta ei tai­da olla edes olemassa.

  Tie­tyn val­tion seku­la­ri­saa­tion tasoa tar­kas­tel­taes­sa on syy­tä kiin­nit­tää aluk­si huo­mioi­ta sii­hen, mis­sä mää­rin uskon­to ja val­tio pide­tään toi­sis­taan eros­sa. Kor­keas­ta seku­la­ri­soi­tu­mi­sen astees­ta ker­too se, että edel­lä mai­ni­tut pysy­vät toi­sis­taan eros­sa ikään kuin itses­tään, kuten Suo­mes­sa. Kun taas Tur­kis­sa, joka on perus­tus­lail­li­ses­ti seku­laa­ri val­tio, yri­te­tään tie­toi­ses­ti pitää uskon­to ja poli­tiik­ka eriy­ty­nei­nä, sii­nä kui­ten­kaan onnistumatta. 

  Edel­leen vetoan myös juu­ta­lais­ten uskon­nol­li­seen lakiin, halak­haan, jota ei voi­da sivuut­taa jos kes­kus­tel­laan Israe­lin maal­lis­tu­mi­sen astees­ta. Mikä­li halak­haa tar­kas­tel­laan yleis­maa­il­mal­lis­ta poli­tii­kan oikeu­del­lis­tu­mi­sil­miö­tä vas­ten (poliit­ti­sis­ta pro­ses­seis­ta tulee tai teh­dään oikeu­del­li­sia, min­kä seu­rauk­se­na mm. tuo­miois­tui­nen poliit­ti­nen val­ta lisään­tyy), niin halak­ha ei aina­kaan vähen­nä Israe­lin maal­lis­tu­mi­sen astetta.

  On myös aivan sama pide­tään­kö juu­ta­lai­suut­ta kult­tuu­ri­se­na ja/tai etni­se­nä taus­ta­vai­kut­ta­ja­na, sen ilme­ne­mis­muo­dot eivät poik­kea niis­tä muis­ta ilmiöis­tä, jot­ka voi­daan las­kea käsit­teen nimel­tä uskon­to alle.

 29. Kuvi­tel­laan että tapah­tui­si se, mitä useim­mat valis­tu­neet ihmi­set Euroo­pas­sa toi­vo­vat: vihol­li­suu­det lop­pui­si­vat puo­lin ja toi­sin, Pales­tii­na­lai­set sai­si­vat ihan oikeas­ti oman val­tion — jos­kin kah­des­ta vii­pa­lees­ta koos­tu­van ja jok­seen­kin elin­kel­vot­to­man, mut­ta kyl­lä­hän Euroo­pas­ta talou­del­lis­ta tukea sel­lai­sel­le val­tiol­le löy­tyi­si, kun ker­ran Pales­tii­na on edis­tyk­sel­li­si­nä itse­ään pitä­vien ihmis­ten silmäterä.

  Kului­si vuo­si, kului­si kak­si — mut­ta mil­lai­sia pie­nim­piä­kään todel­li­suu­teen poh­jau­tu­via perus­tei­ta löy­tyy ajat­te­lul­le, että pales­tii­na­lai­set tyy­tyi­si­vät tilan­tee­seen ja ara­bi­maat jät­täi­si­vät Israe­lin rauhaan?

  Sii­tä, että “täy­tyy­hän mei­dän uskoa rau­han mah­dol­li­suu­teen” ei ker­ta kaik­ki­aan mil­lään tavoin seu­raa, että rau­ha oli­si käy­tän­nös­sä mah­dol­li­nen. Joka iki­nen kuva sil­pou­tu­nees­ta tai kuol­lees­ta pales­tii­na­lais­lap­ses­ta herät­tää tie­tys­ti aja­tuk­sen, ettei näin voi jat­kua, ettei näin ker­ta kaik­ki­aan SAA JATKUA, JOTAIN ON TEHTÄVÄ — ja sil­tä poh­jal­ta Soi­nin­vaa­ra­kin ehdo­tuk­sen­sa esit­tää: jotain on teh­tä­vä, ja tie­tyil­lä pre­mis­seil­lä se oli­si sit­ten tätä, ilma­voi­mien avai­met öljy­ruu­via kiris­tä­mäl­lä kan­sain­vä­li­sel­le yhtei­söl­le jne.

  Ihmi­sen on hir­veän vai­kea hyväk­syä sitä, että johon­kin ongel­maan ei ole rat­kai­sua. Sato­jen mil­joo­nien ara­bien mie­les­tä hyväk­syt­tä­vä rat­kai­su oli­si juu­ta­lais­val­tion tuhoa­mi­nen asuk­kai­neen, mut­ta se ei meil­le tai­da kel­va­ta. Rat­kai­se­mat­to­muu­den hyväk­sy­mi­sen vai­keut­ta lisää se, että niin monet muut loput­to­man pit­kil­tä tun­tu­neet konflik­tit ovat lopul­ta päät­ty­neet, kuten esi­mer­kik­si Viet­na­min sota.

  Juu­ta­lais­val­tion ja ara­bi- tai isla­mi­lai­sen maa­il­man väli­nen konflik­ti on kui­ten­kin tois­ta maa­ta, eikä sitä rat­kais­ta län­si­mai­ses­ta huma­nis­mis­ta juon­tu­vin kei­noin. Mah­dol­li­ses­ti sitä ei rat­kais­ta mil­lään tavoin, niin kau­an kuin maa­il­ma on ole­mas­sa suun­nil­leen sel­lai­se­na kuin me sen tunnemme.

  Näin ollen toi­von vain, että Yhdys­val­lat suit­si­si vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen Israe­lin hauk­ka­mai­sim­pia impuls­se­ja, ja että maa­il­man media sijoit­tai­si Lähi-Idän konflik­tin sin­ne min­ne se kuu­luu­kin, kes­ki­suur­ten hei­mo­ka­hi­noit­ten luok­kaan. Vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nut her­keä­mä­tön tui­jo­tus koh­ti Pales­tii­naa pelaa vain isla­mis­tien pussiin.

  Unoh­ta­kaa pales­tii­na­lai­set — tai jol­let­te voi unoh­taa, muis­ta­kaa suh­teel­li­suu­den­ta­jun­ne säi­lyt­tääk­sen­ne yhtä innok­kaas­ti ja yhtä vuo­ta­val­la sydä­mel­lä maa­il­man mui­ta sor­ret­tu­ja kan­so­ja, jois­ta monil­ta ollaan riis­tä­mäs­sä joko auto­no­mi­aa, hen­keä tai ikiai­kai­sia asuin­si­jo­ja: tsetshee­ne­jä, kare­ne­ja, Bra­si­lian inti­aa­ne­ja, kes­ki­sen Afri­kan pyg­me­jä, kur­de­ja, mare­ja, Dar­fu­rin asuk­kai­ta… aja­tel­kaa hei­tä väsyk­siin asti ja tun­nus­tel­kaa sit­ten, onko pales­tii­na­lais­ten ase­ma todel­la niin ääret­tö­män tär­keä kuin jol­lai­se­na media sitä pitää. Ara­bien mie­les­tä se voi olla — mei­dän mie­les­täm­me sen ei tar­vit­se sitä olla.

  Reaa­li­po­liit­ti­nen ydin- tai maa­il­man­so­dan vält­tä­mi­nen on sit­ten toi­nen kysy­mys, mut­ta tar­joan sii­hen samaa lää­ket­tä: Yhdys­val­lat hil­lit­köön hauk­ko­ja, län­ti­nen media jät­tä­köön pales­tii­na­lai­set pikku-uutisiin.

 30. Minä en ymmär­rä seku­laa­re­ja puna­vi­her­pii­pe­röi­tä pät­kän ver­taa, vaik­ka teen töi­tä heil­le. Työ­nä­ni on pitää kuo­le­ma mah­dol­li­sim­man kau­an pois­sa ja kau­ka­na. Muo­dol­li­ses­ti se ilmais­taan toi­sin, mut­ta käy­tän­nös­sä se on juu­ri tätä.Minulle ei ole kos­kaan ker­rot­tu, _miten_ hyvin­voin­ti­val­tio sit­ten haluai­si kan­sa­lais­ten­sa kuo­le­van. Minul­le ker­ro­taan vain, mil­lä kai­kil­la tavoil­la _ei saisi_ kuolla.

  Mitä te sit­ten aiot­te _tehdä_ sil­lä elä­mäl­lä? Elää tur­va­ky­pä­rä pääs­sä tupa­koi­mat­to­mi­na ja ras­vat ja soke­rit nor­mien rajois­sa väis­tel­len ja pelä­ten sitä kuo­le­maa, joka tei­dät kui­ten­kin korjaa?

  Miten _haluaisitte_ las­ten­ne kuolevan?

  Min­kä puo­les­ta te sit­ten oli­sit­te val­miit luo­pu­maan sii­tä elä­mäs­tä, jos­ta tei­dän kui­ten­kin on luo­vut­ta­va? Mikä oli­si asia, jon­ka puo­les­ta oli­sit­te val­miit vaik­ka kuolemaan?
  Seta­leh­mä ja valio­kun­ta­neu­vos? Tal­vi­kah­dek­san­kymp­piä? Nais­tut­ki­mus? Sosia­li­de­mo­kra­tia ja hyvin­voin­ti­val­tio? Vähemmistövaltuutettu?

  Min­kä takia te yleen­sä elätte?

  Mik­si­kö­hän minä ymmä­rän jude­ja ja rät­ti­päi­tä kui­ten­kin niin val­ta­van hyvin?

 31. In da house, 

  Käsit­tääk­se­ni Israe­lin val­tion kou­lut eivät ole sen uskon­nol­li­sem­pia kuin tääl­lä­kään. Juh­lia vie­te­tään juu­ta­lai­sen kalen­te­rin mukaan ja uskon­non ope­tus­ta anne­taan ihan kuten täälläkin. 

  Ult­raor­to­dok­seil­la on omat kou­lun­sa kyl­lä ja niis­sä on uskon­nol­la luon­nol­li­ses­ti enem­män painoarvoa. 

  Eli ehkä hie­man lii­oit­te­lin, kun sanoin Israe­lin ole­van yhtä seku­laa­ri tai yhtä vähän uskon­nol­li­nen kuin Suo­mi. Point­ti oli kui­ten­kin se, että Hama­sis­ta ei voi puhua sama­na päi­vä­nä­kään… Jokai­nen gaza­lai­nen on fun­da­men­ta­lis­ti ja val­mis sen puo­les­ta kuolemaan. 

  Ei muu­ten Hamas ollut yhtään halu­kas tuli­tau­koon eli mitä me tääl­lä meuh­kamm­me hei­dän puo­les­taan. Ovat­ko he joten­kin tois­tai­toi­sia päät­tä­mään omis­ta asioistaan?

 32. Täl­lä alu­eel­la on tapal­tu tuhan­sia vuo­sia ja tul­laan tap­pe­le­maan kunnes

  - kaik­ki osa­puo­let hyl­kää­vät uskon­ton­sa, ts. siir­ry­tään ratio­naa­li­seen ns. län­si­mai­seen yhteiskuntaan 

  tai

  - jokin uskon­to saa mono­po­lia­se­man, ts. siir­ry­tään monokultturismiin.

  =====

  Osmo oli sitä miel­tä, että EU:n pitäi­si irti­sa­nou­tua Israe­lis­ta jot­ta EU ei suu­tut­tai­si muslimimaita.
  Osmo ei pal­joa huo­mioi sitä, että enem­mis­tö mus­li­mi­mai­ta kat­soo hil­jaa sivus­ta kun Israel hyök­kää hei­dän uskon­vel­ji­ään vas­taan. Mitään järin yhte­näis­tä isla­mi­lais­ta blok­kia ei ole­kaan. Onko fik­sua lei­ma­ta EU näi­den pales­tii­na­lais­ten ystä­väk­si, kun ei näil­lä pales­tii­na­lai­sil­la ilmei­ses­ti ole hir­veäs­ti ystä­viä arabimaissakaan?

 33. Näi­den muu­rien Gaza & Län­si­ran­ta pur­ka­mi­ses­sa ja rau­han­neu­vot­te­luis­sa pitää huo­mioi­da pait­si pales­tii­na­lais­ten tyyn­nyt­te­ly, niin myös glo­baa­li jihad, jota mm. Ira­kis­sa ja Afga­nis­ta­nis­sa käydään.

  Osmo kir­joit­ti:

  Ara­bi­mai­den luot­ta­mus­ta naut­ti­vien taho­jen taas on tosia­sias­sa mie­hi­tet­tä­vä Pales­tii­naa ja tur­vat­ta­va se, ettei siel­tä käsin lähe­te­tä raket­te­ja eikä itse­mur­hais­ki­jöi­tä Israeliin.”

  Miten tämä kon­kreet­ti­ses­ti tapah­tui­si vuo­den 1967 rajoil­la, jae­tul­la Jerusa­le­mil­la ja muu­rien pur­ka­mi­sel­la? Miten se tur­va­taan? Ter­ro­ris­tien oli­si vai­va­ton­ta pääs­tä Israe­lin puo­lel­le hei­dän takaan­sa löy­tyy myös öljy­ra­haa voi­te­le­mi­seen mikä­li joku taho pitää lah­joa (jos joku on ihme­tel­lyt mis­tä vaik­ka­pa Hiz­bol­la­hil­la on ollut 3 mil­jar­dia Liba­no­nin jälleenrakennukseen…).

  Tilan­ne on uusien, tai ei niin­kään uusien mut­ta muo­to­aan muut­ta­nei­den ideo­lo­gioi­den myö­tä sikä­li vai­keu­tu­nut, että mm. Sau­di-Ara­bias­ta tule­vat sala­fis­tit, jot­ka ovat val­mii­ta kuo­le­maan uskon­sa puo­les­ta Ira­kis­sa, oli­si­vat monet val­miit teke­mään saman Israelissakin.

  Odo­tan edel­leen sitä kon­kreet­ti­ses­ti kuvail­tua ja perus­tel­tua ehdo­tus­ta, jos­sa Israel pys­tyi­si mini­moi­maan itse­mur­ha- ja raket­ti-iskut alu­eel­leen. Jos sel­lais­ta ei ole esit­tää, niin kv. yhtei­sö on lopul­ta aika hei­kol­la poh­jal­la tuo­mi­tes­saan muu­rit ja unilateralismin.

 34. Jas­ser Ara­fat tms sanoi, että anta­kaa meil­le saman­lai­set aseet kuin juu­ta­lai­sil­la on, niin sota ei kes­tä edes kuut­ta päi­vää. Sii­nä se rat­kai­su oli­si ja telt­tae­lä­mä loppusi.

  Jos jen­kit lopet­tai­si­vat juu­ta­lais­ten tuke­mi­sen niin hom­ma oli­si sii­nä. Eikö Osmon mai­nit­se­ma rau­haan­pa­kot­ta­mi­nen pitäi­si alkaa USAsta. 

  Täl­lä mil­lään en tar­koi­ta sitä, että hom­ma hoi­de­taan pys­syil­la. His­to­ri­aa vie­lä sen ver­ran, että jos eräs Aadolf oli­si aika­naan hyväk­syt­ty Wie­nin tai­de­kou­luun, koko sot­kua ei olisi.

 35. Tähän yhteyt­reen sopi­nee v 2001 kou­lu­ni musiik­ki­luo­kan oppi­lail­le laa­ti­ma­ni resen­sio oop­pe­ras­ta Kling­hof­fe­rin kuolema.

  KLINGHOFFERIN KUOLEMA ON TIIVIS JA TÄYTELÄINEN OOPPERA

  Theo­dor Herz­lin tut­kiel­ma juutalaisvaltiosta

  En oikein ymmär­rä sitä koh­tua ja pahek­sun­taa, jon­ka ame­rik­ka­lai­sen nyky­sä­vel­tä­jän John Adam­sin oop­pe­ra Kling­hof­fe­rin kuo­le­ma on herät­tä­nyt. Teos on poliit­ti­nen, mut­ta niin on oop­pe­ra muu­ten­kin tai­tee­na. Joka ainoa Ver­din oop­pe­ran ensi-ilta oli poliit­ti­nen mie­le­no­soi­tus yhte­näi­sen Ita­lian ja poliit­ti­sen libe­ra­lis­min puo­les­ta. Don Car­lok­sen nimi­hen­ki­lö ei vas­tan­nut his­to­rial­lis­ta esi­ku­vaan­sa, mut­ta hän oli­kin sii­nä yhdes­sä teok­sen todel­li­sen pää­hen­ki­lön, Flan­de­rin kan­san kans­sa vapausaat­teen hen­ki­löi­ty­mä. Kling­hof­fe­rin kuo­le­man libre­tis­ti oli otta­nut kun­nian­hi­moi­sek­si tavoit­teek­seen luo­da ymmär­rys­tä Lähi-idän tais­te­le­vien osa­puol­ten välille.

  Kling­hof­fe­rin kuo­le­man sävel­kie­li on elee­tön­tä, mut­ta run­sas­ta ole­mat­ta samal­la rön­syi­le­vää. Ita­lia­lai­sen ris­tei­ly­aluk­sen loka­kuus­sa 1985 teh­tyyn kaap­pauk­seen ja yhden mat­kus­ta­jan sur­maa­mi­seen perus­tu­va libret­to käsit­te­lee asi­aa moni­puo­li­ses­ti ja antaa kai­kil­le asian­osai­sil­le tilai­suu­den ker­toa tapah­tu­mat ja nii­den taus­tat omal­ta kan­nal­taan ja omi­na kertomuksinaan. 

  Hie­man ilkeäs­ti sanot­tu­na ita­lia­lai­nen oop­pe­ra­han ei ole muu­ta kuin kokoel­ma lois­ta­via aarioi­ta ja duet­to­ja, jot­ka on jol­la­kin juo­nen­ta­pai­sel­la ja kuo­ro-osuuk­sil­la kur­sit­tu kokoon. Täs­sä oop­pe­ras­sa kuo­rol­la oli sel­vä itse­näi­nen roo­li ja tapah­tu­mat muo­dos­ta­vat eheän koko­nai­suu­den. Minä, joka en ole musii­kin­tun­ti­ja, pidin sekä kuo­ro­ja että kaik­kia roo­li­suo­ri­tuk­sia että orkes­te­rin joh­toa erit­täin hyvi­nä. Ystä­vä­ni, musii­kin­opet­ta­ja kävi oppi­lai­den­sa kans­sa seu­raa­mas­sa esi­tys­tä ja kuva­si koke­maan­sa yhdel­lä sanal­la: upeaa.

  Tämä on teh­ty hyvin niuk­kaa teks­tiä käyt­täen. Joi­den­kin mie­les­tä juo­nen ete­ne­mi­nen oop­pe­ran ensim­mäi­ses­sä osas­sa on tur­han vit­kas­ta, mut­ta itse en koke­nut sitä hidas­tem­poi­sek­si. Sisäi­nen tapah­tu­mi­nen on tari­nas­sa niin voimakasta.

  Meis­tä pales­tii­na­lais­ten sis­sien ter­ro­ri­toi­min­ta ja var­sin­kin viat­to­mien ris­tei­lyn­mat­kus­ta­jien kaap­paa­mi­nen on sekä rauk­ka­mais­ta, jul­maa että hyö­dy­tön­tä. Pales­tii­na­lais­sis­seil­le kui­ten­kin tais­te­lu on vain ainoa ole­mas­sao­lo­han mer­ki­tys, eikä sii­nä ole viat­to­mia sivul­li­sia. Alge­rian vuon­na 1962 maan itse­näis­ty­mi­seen joh­ta­nut vapaus­so­ta aloi­tet­tiin 1954 ter­ro­ri-iskuin. 60-luvun alus­sa Salaza­rin dik­ta­tuu­ris­sa elä­vän Por­tu­ga­lin oppo­si­tio sai kan­sain­vä­lis­tä huo­mio­ta asial­leen kaap­paa­mal­la mat­kus­ta­ja­lai­va San­ta Marian. Rei­no Helis­maa muu­ten teki tämän tapah­tu­man poh­jal­ta aito­he­lis­maa­lai­sen hupai­lun ”Ran­ta-Marian kaappaus”.

  Paul Kling­hof­fe­rin, pyö­rä­tuo­liin sido­tun 60-vuo­tian juu­ta­lais­mie­hen sur­maa­mi­ses­ta sävel­tä­jä ei halun­nut teh­dä mitään näyt­tä­vää oop­pe­ra­kuo­le­maa. Pikem­min­kin se oli näh­tä­vä mil­tei vahin­gos­sa tapah­tu­neek­si ja hätäi­ses­ti pii­lo­te­tuk­si teok­si. (Kling­hof­fe­rin ruu­mis hei­tet­tiin lai­val­ta mereen, ja se löy­tyi vas­ta muu­ta­maa päi­vää myö­hem­min Syy­rian edus­tal­ta. jon­ne alus oli aje­leh­ti­nut kaap­pauk­sen alkuvaiheessa.) 

  Jot­kut ovat pahek­su­neet sitä, ettei oop­pe­ras­sa tätä mur­haa miten­kään tuo­mit­tu, ilmei­ses­ti jol­la­kin ita­lia­lais­tyy­li­sel­lä aarial­la, ”Kuuut­sun koko tai­vaan too­dis­ta­maan tätä sanoin­ku­vaa­mat­to­man kam­mot­ta­vaa kon­nan­työöö­täää.” Se olit tar­pee­ton­ta, sil­lä suo­ra­pu­hei­sen van­huk­sen sur­maa­mi­nen oli itses­sään rauk­ka­mai­nen ja tuo­mit­ta­va rikos; sen kuu­li­ja ymmär­tää muutenkin. 

  Mikä vie­lä pahem­paa. Se oli enem­män kuin rikos; se oli vir­he. ”Vie­lä eilen teil­lä oli koko maa­il­man myö­tä­tun­to puo­lel­lan­ne,” tote­si kap­tee­ni kes­kus­te­lus­saan kaap­paa­jan kanssa.

  Sävel­tä­jä ja lavas­ta­ja ovat myös hyvin elä­väs­ti loih­ti­neet meren ja lai­van näyttämölle.

  On tie­ten­kin sel­vää, ettei teos ollut eikä sen tar­koi­tus olla tark­ka ja täy­sin totuu­den­mu­kai­nen kuvaus itse kaap­pauk­ses­ta. (Lai­van nimi mai­nit­tiin oop­pe­ras­sa vain ker­ran.) Se on paraa­be­li ja samal­la kuvaus ihmi­sen muut­tu­mi­ses­ta eläi­mek­si suun­nat­to­mas­sa paineessa. 

  Me hel­pos­ti ajat­te­lem­me, että kaap­paa­jil­la oli täy­si val­ta ja täy­sin tur­vat­tu ase­ma, mut­ta niin­hän ei ollut. Hei­tä oli vain nel­jä, kun aluk­sel­la oli sato­ja mui­ta ihmi­siä, ja het­ken her­paan­tu­mi­nen oli­si teh­nyt hei­dät aseet­to­mik­si. Lisäk­si oli ole­mas­sa mah­dol­li­suus, että Israe­lin salai­nen pal­ve­lu suo­rit­taa saman­lai­sen iskun kuin yhdek­sän vuot­ta aikai­sem­min, jol­loin se vapaut­ti Moga­discun len­to­ken­täl­le kaa­pa­tun koneen mat­kus­ta­jat ja – jos oikein muis­tan –sur­ma­si samal­la kaappaajat.

  Hei­dän ase­man­sa ker­toi yksi kaap­paa­jis­ta Omar kaap­pauk­sen alus­sa: ”Me haluam­me kuol­la, mut­ta te haluat­te elää.” Sii­hen perus­tui hei­dän val­tan­sa kaapattuihin.

  Par­hai­ten tämä tie­ten­kin tulee esiin yhden kaap­paa­jan, Ram­bon sol­vausaa­rias­sa, jos­sa hän par­jaa Kling­hof­fe­ria ja samal­la brit­te­jä, ame­rik­ka­lai­sia ja juu­ta­lai­sia. Ram­bol­le englan­ti on val­heen kie­li. Kuin­ka monel­le meis­tä ara­bia tai venä­jä tai … on sydä­mis­säm­me kie­li, jol­la voi­daan esit­tää ja esi­te­tään vain valheita. 

  Ram­bo ottaa Kling­hof­fe­ril­ta arvok­kaan kel­lon, ja palaut­taa sen rikot­tu­na. Aarias­sa hänel­lä oli taus­ta­naan saman­hen­kis­ten kuo­ro säes­tä­mäs­sä. Tilan­ne, iso poruk­ka sät­ti­mäs­sä yhtä avu­ton­ta on yhtä van­ha kuin ihmis­kun­ta ja itse asias­sa vanhempi.

  Oop­pe­ran pro­lo­gi oli yhtä lyhyt kuin vakuut­ta­va. Pales­tii­na­lais­ten kuo­ro ker­too, miten vuon­na 1948 Israel tuli ja vei hei­dän maan­sa. Heil­lä ei ole muu­ta omaa kuin viha maan­sa mie­hit­tä­jiä koh­taan. Juu­ta­lais­ten kuo­ro vuo­ros­taan aloit­taa ker­to­mal­la, miten hei­dän vii­mei­set riit­tä­vät tak­si­mat­kaan sata­maan, ja miten heil­lä oli vain toi­von­sa paremmasta.

  On help­poa aja­tel­la, että ara­bi­mai­den oli­si pitä­nyt asut­taa pales­tii­na­lai­set kuten me suo­ma­lai­set teim­me kar­ja­lais­ten koh­dal­la. Ero on sii­nä, että pales­tii­na­lai­set eivät olleet näi­den mai­den kan­sa­lai­sia eikä näil­lä mail­la siten ollut mitään vel­vol­li­suut­ta ryh­tyä maa­re­for­miin hei­dän vuokseen.
  On ter­veel­lis­tä pitää mie­les­sä, että suin­kaan lähes­kään kaik­kial­la ei kar­ja­lai­sia otet­tu ilo­mie­lin vas­taan, vaan asen­ne oli pikem­min luo­taan­työn­tä­vä. Itse asias­sa Koi­jär­ven kui­va­tus­ju­pak­ka v. 1979 oli samal­la peri­suo­ma­lai­nen kylä­rii­ta van­ho­jen asuk­kai­den ja Kar­ja­las­ta tul­leen siir­to­väen välillä.

  Aja­tuk­sen juu­ta­lais­ten omas­ta val­tios­ta esit­ti ensim­mäi­se­nä itä­val­la­nun­ka­ri­lai­nen leh­ti­mies Theo­dor Herzl. joh­ta­van vapaa­mie­li­sen wie­ni­läis­leh­den Neue Freie Pres­sin kult­tuu­rio­sas­ton pää­toi­mit­ta­ja kir­jas­saan Juu­ta­lais­val­tio — Yri­tys juu­ta­lais­ky­sy­myk­sen nyky­ai­kai­sek­si rat­kai­suk­si (Der Judens­taat – Verusch einen moder­nen Lösung der Juden­fra­ge) v. 1896. Seu­raa­va­na vuon­na Base­liin kokoon­tui ensim­mäi­nen yleis­juu­ta­lai­nen kan­sain­vä­li­nen kokous vie­mään asi­aa eteen­päin. Venä­läi­set anti­se­mi­tis­tit muu­ten koko­si­vat (itse asias­sa vain pla­gioi­den eräs­tä Napo­leon III:n poli­tiik­ka sati­ri­soi­vaa teos­ta) näis­tä ”salai­set” ”Sii­onin vii­sai­den pöy­tä­kir­jat”, jot­ka jul­kais­tiin suo­mek­si II maa­il­man­so­dan aikaan.

  Herzl itse oli sio­nis­ti­sen liik­keen joh­ta­ja­na var­hai­seen kuo­le­maan­sa saak­ka 1906. Kuol­les­saan hän oli vain nel­jä­kym­men­tä­nel­jä­vuo­tias. Aikai­seen hau­taan hänet vei pait­si yli­ra­si­tus myös pet­ty­mi­nen orto­dok­si­sen ajat­te­lun hal­lit­se­vaan ase­maan liik­kees­sä jos­ta hän oli toi­vo­nut vapaa­mie­lis­tä ja modernia. 

  Kir­jai­li­ja Ste­fan Zweig (1881 – 1942) ker­toi muis­tel­mis­saan ”Eilis­päi­vän maa­il­ma – erään euroop­pa­lai­sen muis­tel­mia”, että libe­raa­li­nen ja kos­mo­po­liit­ti­nen wie­ni­läi­nen juu­ta­lai­nen por­va­ris­to ei koke­nut aja­tus­ta juu­ta­lais­ten omas­ta val­tios­ta miten­kään omak­seen. Heil­lä oli hyvä olla Itä­val­ta-Unka­ris­sa, joka kai­kes­sa van­hoil­li­suu­des­saan oli kui­ten­kin kai­ken kaik­ki­aan vapaa ja edis­ty­nyt valtio. 

  Tie­ten­kin juu­ta­lais­vas­tai­suut­ta esiin­tyi, ja anti­se­mii­tit oli­vat saa­neet oman joh­ta­jan­sa Wie­nin por­mes­ta­rik­si. Mut­ta sekin lii­ke oli peri-itä­val­ta­lai­sen gemüt­lich eikä kukaan epäil­lyt sitä, ettei­kö valis­tuk­sen hidas mut­ta vää­jää­mä­tön lisään­ty­mi­nen vähi­tel­len rat­kai­si­si tätä­kin ongel­maa, niin kuin se oli rat­kais­sut mon­ta muuta. 

  Maa­il­man­so­tien välil­lä Zweig oli yksi maa­il­man mer­kit­tä­vim­mis­tä kir­jai­li­jois­ta. Hänen his­to­rial­li­set hen­ki­lö­ku­vauk­sen­sa Joseph Fouchés­ta, Napo­leo­nin pelä­tys­tä polii­si­mi­nis­te­ris­tä, Maria Antoi­net­tes­ta ja Maria Stuar­tis­ta perus­tui­vat laa­jaan läh­de­ai­neis­toon ja terä­vään psy­ko­lo­gi­seen kuvauk­seen.. Ker­ron­ta oli tii­viis­tä, jos­kin mei­dän aikam­me mit­ta­pui­den mukaan mel­ko pateettista. 

  Mer­kit­tä­vim­män myö­häis­ro­man­tii­kan mes­ta­rin, sak­sa­lai­sen Ric­hard Straus­sin vuon­na 1936 sävel­tä­män oop­pe­ran Vai­te­lias nai­nen libret­to oli Zwei­gin. Kos­ka tämä oli juu­ta­lai­nen, oop­pe­ran esit­tä­mi­sen Kol­man­nes­sa val­ta­kun­nas­sa mah­dol­lis­ti vain itse val­ta­kun­nan­kans­le­ri Hit­le­rin eri­kois­lu­pa. Straus­sin varo­ma­ton kir­je Zwei­gil­le, jos­sa hän lausui käsi­tyk­si­ään maan­sa hal­lin­nos­ta jou­tui Ges­ta­pon käsiin. Ensie­si­tyk­sen jäl­keen oop­pe­ran esi­tyk­set kiel­let­tiin Sak­sas­sa, ja Strauss jou­tui ero­maan kapel­li­mes­ta­rin viras­taan. Zweig itse oli läh­te­nyt Itä­val­las­ta 1933 ensin vapaa­eh­toi­seen ja sit­ten pakol­li­seen maan­pa­koon Lon­too­seen. Yhdek­sän vuot­ta myö­hem­min päät­ti yhdes­sä vai­mon­sa kans­sa myr­kyl­lä päi­vän­sä Brasiliassa.

  Itse asias­sa juu­ta­lais­ten ase­ma oli Itä­val­ta-Unka­ris­sa ja Sak­sas­sa hyvä. Heil­lä oli täy­det kan­sa­lai­soi­keu­det toi­sin kuin esi­mer­kik­si erääs­sä pie­nes­sä suu­ri­ruh­ti­naan­maas­sa Euroo­pan poh­jois­lai­dal­la. Vie­lä v. 1905 kysei­sen maan val­tio­päi­vät oli­vat kiel­täy­ty­neet myön­tä­mäs­tä maas­sa asu­vil­le juu­ta­lai­sil­le kan­sa­lai­soi­keuk­sia, ja hei­dän jok­seen­kin ainoa sal­lit­tu toi­meen­tu­lon­sa oli van­han tava­ran kau­pan käy­mi­nen. Kysei­sen maan itse­näis­ty­mi­nen muut­ti tilan­teen luul­ta­vas­ti vain sen takia, ettei muu­ta­kaan voi­nut tehdä.

  Lisäk­si on muis­tet­ta­va, että vie­lä 19. vuo­si­sa­dan puo­li­vä­lis­sä yli­pää­tän­sä mitään kan­sa­lai­soi­keuk­sia oli vain vähem­mis­töl­lä Euroo­pan mai­den asuk­kais­ta. ”Minun käsit­tääk­se­ni ainoa, mitä tämän maan asuk­kail­la on lakien kans­sa teke­mis­tä on vel­vol­li­suus totel­la nii­tä” tote­si yksi piis­pois­ta käsi­tel­täes­sä v. 1832 Englan­nin par­la­men­tis­sa vie­lä hyvin vaa­ti­ma­ton­ta äänioikeusuudistusta.

  Zweig itse osal­lis­tui jon­kin ver­ran sio­nis­ti­sen liik­keen toi­min­taa. lähin­nä kii­tol­li­suu­des­ta Herz­liä koh­taan. Hyväk­sy­mäl­lä nuo­ren lukio­lai­sen avus­tuk­sen Neue Freie Pres­siin hän oli kohot­ta­nut tämän kor­keam­paan hen­gen aate­liin ja samal­la saa­nut kir­jal­li­suut­ta vain vähän har­ras­ta­van isän rahoit­ta­maan nuo­ren kir­jai­li­ja­na­lun monet opin­to­mat­kat. Vas­ta Herz­lin kuol­les­sa hänen hau­ta­jai­siin­sa kau­kai­sis­ta raja­maa­kun­nis­ta ja vie­rais­ta mais­ta saa­pu­vat tuhan­net juu­ta­lai­set osoit­ti­vat wie­ni­läi­sil­le, mil­lai­sen suu­ren kan­san­liik­keen joh­dos­sa tämä oli todel­li­suu­des­sa ollut.

  Luin kir­jan Juu­tas­val­tios­ta v. 1988 erään ystä­vä­ni luo­na. Hänen tyt­tä­ren­sä isä oli juu­ta­lai­nen, ja olim­me viet­tä­mäs­sä tämän syn­ty­mä­päi­viä. Täy­tyy myön­tää, että koke­mus oli vavah­dut­ta­va ja saa­tan vain kuvi­tel­la kuin­ka vavah­dut­ta­va se oli jos­sa­kin Venä­jän tai Puo­lan pie­nis­sä köy­his­sä juu­ta­lais­ky­lis­sä elä­vil­le ihmi­sil­le, kun kynt­ti­län tai öljy­lam­pun valos­sa luet­tiin juu­ri heil­le kir­joi­tet­tua toi­von­sa­no­maa: ”Kun sato­jen ja taas sato­jen tuhan­sien juu­ta­lais­ten osa­na on muut­taa vie­rai­siin mai­hin epä­var­moi­hin oloi­hin häi­käi­le­mät­tö­män riis­ton koh­teek­si, niin mik­si me emme yhdis­tä­mäl­lä voi­miam­me samal­la sekä antai­si itsel­lem­me ja lap­sil­lem­me tur­vat­tua tule­vai­suut­ta että maa­il­mal­le esi­merk­kiä, jota seurata.”

  Herz­lil­lä oli erit­täin moder­ni käsi­tys anti­se­mi­tis­min syvyysp­sy­ko­lo­gi­sis­ta syis­tä; tun­si­han hän tie­ten­kin Freu­din. Hän tote­si, että elä­mään­sä kat­ke­roi­tu­nei­ta ihmi­siä on aina ollut ja tulee aina ole­maan, ja aina he myös etsi­vät syn­ti­pu­kin itsen­sä ulko­puo­lel­ta. Juu­ta­lai­set sopi­vat sel­lai­sik­si oikein hyvin. Sart­re sanoi saman asian tun­ne­tus­sa mie­tel­mäs­sään. ”Ensin on anti­se­miit­ti ja sit­ten hän etsii itsel­leen juutalaisen.”

  Sik­si ainoa rat­kai­su juu­ta­lais­vas­tai­suu­teen on juu­ta­lais­ten oma valtio.

  Kir­ja on poli­to­lo­gi­nen klas­sik­ko, ja kuten useim­mat sel­lai­set, vähän luet­tu ja pal­jon vää­ri­nym­mär­ret­ty. Ensin­nä­kään Herzl ei raken­ta­nut pape­ril­le kuvaa mis­tään ihan­ne­val­tios­ta ja sen kau­pun­kien ase­ma­kaa­vas­ta. Ainoa kon­kreet­ti­nen yksi­tyis­koh­ta oli val­tion lip­pu: val­koi­sel­la poh­jal­la seit­se­män kul­tais­ta täh­teä sym­bo­li­soi­mas­sa vii­kon seit­se­mää päi­vää. Tämä elää muu­ten vie­lä israe­li­lai­sen lai­van­va­rus­ta­mon, Zim Israel Navi­ga­tio­nin tunnuksessa.

  Herzl ei myös­kään pitä­nyt juu­ta­lai­sia ihmi­si­nä sen parem­pi­na (eikä myös­kään pahem­pi­na) kuin mui­ta ja kehot­ti myös maan­mie­hi­ään pitä­mään tämän asian mie­les­sään. Hän koros­ti koros­ta­mas­ta pääs­ty­ään, että muo­dos­tet­ta­van juu­tas­val­tion eri­tyi­se­nä kun­nia-asia­na on huo­leh­tia vie­ras­maa­lais­ten ja toi­sus­kois­ten oikeuksista.

  Herzl ei myös­kään pitä­nyt miten­kään täh­del­li­se­nä juu­ta­lai­sen maan­vil­je­lyk­sen ja vil­je­lys­maan omis­tuk­sen lisää­mis­tä. Euroo­pan juu­ta­lai­set eivät kos­kaan ole olleet maan­vil­je­li­jöi­tä eikä hei­dän kan­na­ta sel­lai­sik­si ryh­tyä. Kaup­pa, käsi­työ, hen­ki­set amma­tit ja teol­li­suus ovat juu­ta­lais­ten omin­ta aluet­ta, ja ne myös ovat tule­vai­suu­den ala. Paro­ni Rotschil­din rahoit­ta­mas­ta maa­nos­to-ohjel­mas­ta Pales­tii­nas­sa Herzl ei pitä­nyt: Ensin­nä­kin se loi epä­ter­vet­tä maan­hin­nan nousua ja toi­sek­si se ymmär­ret­tä­väs­ti herät­ti pahaa verta. 

  Kau­pat oli­vat kyl­lä lail­li­sia, mut­ta maan omis­ti kau­pun­geis­sa asu­va ylä­luok­ka. ja uusien asuk­kai­den myö­tä sitä vuo­si­sa­to­ja vil­jel­leet vuo­kra­lais­per­heet jou­tui­vat maat­to­mik­si. Mitä itse pitäi­sit­te aja­tuk­ses­ta, että ken­raa­li­ku­ver­nöö­ri Bobri­kof­fin tar­mok­kaal­la joh­dol­la Kymen­laak­son ruot­sin­kie­li­sil­tä kar­ta­no­no­mis­ta­jil­ta oli­si ostet­tu maat, luo­vu­tet­tu ne vie­ras­maa­lai­sil­le ja suo­ma­lai­set torp­pa­rit oli­si ajet­tu pois mailtaan.

  Ensin­nä­kin Juu­ta­lais­val­tio oli erit­täin tii­vis ja moniu­lot­tei­nen tut­kiel­ma vuo­si­sa­dan vaih­teen siir­to­lai­suu­den väes­töl­li­sis­tä, talou­del­li­sis­ta, kan­sal­li­sis­ta, val­tiol­li­sis­ta, uskon­nol­lis­ta sekä poliit­ti­sis­ta syis­tä ja seu­rauk­sis­ta. Samal­la Juu­ta­lais­val­tio oli poliit­ti­nen ja talou­del­li­nen ohjelma. 

  Herzl itse ajat­te­li, että uusi val­tio voi­si sijoit­tua Argen­tii­naan, jos­sa asut­ta­ma­ton­ta maat oli run­saas­ti tar­jol­la. Aja­tus val­tion sijoit­tu­mi­ses­ta Israe­lin van­hal­le pai­kal­le oli hänes­tä lois­ta­va ja kau­kai­nen, mut­ta ei saa­vut­ta­ma­ton tavoi­te. Maan alku­pe­räi­nen väes­tö ja juu­ta­lai­set mah­tui­si­vat sin­ne aivan hyvin ja voi­si­vat asua rin­nan, kun juu­ta­lai­set toi­si­vat muka­naan tie­ton­sa, tai­ton­sa ja pää­oman­sa. Sel­lai­sia etu­ja, joi­den hou­ku­tus­ta kenen­kään ei ole help­poa eikä vii­sas­ta vastustaa.

  Käy­tän­nöl­li­seen ohjel­maan Herzl sisäl­lyt­ti kak­si lai­tos­ta; juri­di­sen hen­ki­lön, juu­ta­lais­yh­tiön ja moraa­li­sen hen­ki­lön, juu­ta­lai­syh­tei­sön. Juri­di­sen hen­ki­lön tulee kerä­tä tar­vit­ta­va pää­oma, joko juu­ta­lai­sil­ta suu­ro­mis­ta­jil­ta, kes­ki­va­rak­kail­ta juu­ta­lai­sil­ta tai – ”vii­mei­se­nä puo­lus­tus­lin­ja­na” – vähä­va­rais­ten juu­ta­lais­ten pien­si­joi­tuk­si­na ja täl­lä pää­omal­la ostaa tar­vit­ta­va kau­pun­ki­maa ja raken­taa niin infra­struk­tuu­ri kuin asuin­ra­ken­nuk­set sekä luo­da teol­li­suus ja työ­pai­kat, siis nyky­ai­kai­sin ter­mein toi­mia alue­ra­ken­ta­ja­na. Huo­lel­li­sen ja orga­ni­soi­dun suun­ni­tel­mal­li­sen toi­min­nan avul­la yhtiö tar­joai­si samal­la sekä asut­ta­jil­le koh­tuul­li­set ehdot että sijoit­ta­jil­le hyvät voitot.

  Moraa­li­sen hen­ki­lön tulee vuo­ros­taan val­voa ja ohja­ta juri­dis­ta hen­ki­löä. Tämä­kin teks­ti oli asian­tun­te­vaa ja tii­vis­tä. Kir­ja­han oli vain hie­man tois­ta­sa­taa sivua pitkä.

  Herzl käsit­te­li myös juu­ta­lais­val­tion hal­lin­to­muo­toa ja piti valis­tu­nut­ta aris­to­kraat­tis­ta tasa­val­taa par­haim­pa­na. Esi­ku­va­na hänel­lä oli mie­les­sään Venet­sian kaup­pa­ta­sa­val­ta ja Englan­ti sekä Itä­val­ta-Unka­ri, jon­ka hal­lin­toa hän kir­jas­saan piti mil­tei­pä esi­mer­kil­li­se­nä. Demo­kra­ti­aan Herzl oli pet­ty­nyt Rans­kas­sa seu­ra­tes­saan 1894 Drey­fusia vas­taan nos­tet­tua vakoi­lusyy­tet­tä ja näh­des­sään, miten ammat­ti­po­lii­ti­kot käyt­ti­vät kan­san­jouk­ko­jen hys­tee­ris­tä juu­ta­lais­vas­tais­ta mie­lia­laa omis­sa val­ta­pyr­ki­myk­sis­sään häi­käi­le­mät­tä hyödykseen.

  Tur­kin sult­taa­ni otti hänet vas­taan ja kuun­te­li hänen ehdo­tuk­si­aan, mut­ta ei kat­so­nut voi­van­sa vie­dä asi­aa eteen­päin. Englan­ti­lais­ten kans­sa Herzl neu­vot­te­li juu­ta­lais­val­tion sijoit­ta­mi­ses­ta Ugan­daan. Tätä rat­kai­su taas sio­nis­ti­nen maa­il­man­kongres­si ei hyväk­sy­nyt. Herzl itse oli kir­jas­saan sano­nut, että aja­tuk­sen toteu­tu­mi­nen oli vuo­si­kym­me­nien hanke.

  Herz­lin mie­les­sään luo­ma juu­ta­lais­val­tio oli neron roh­kea luo­mus. Ja kuten niin monet muut­kin erin­omai­set asiat, sen tuho­si v. 1914 alka­nut maailmansota. 

  Otto­maa­nien impe­riu­mi saat­toi olla heik­ko ja rap­peu­tu­nut, mut­ta se kui­ten­kin oli Pales­tii­nan alu­een lail­li­nen ja hyväk­syt­ty hal­lit­si­ja. Englan­ti­lai­set oli­vat vain maan hal­lin­nos­ta tila­päi­ses­ti vas­taa­va ins­tans­si. He vain oli­vat ereh­ty­neet lupaa­man sekä ara­beil­le itse­näi­syy­den että juu­ta­lai­sil­le oman val­tion unoh­taen, ettei­vät he ole myy­mäs­sä itse omis­ta­maan­sa maata.

  MARKKU AF HEURLIN

  Lai­nauk­set ovat muis­tin­va­rai­sia, mut­ta nii­den pitäi­si vas­ta­ta todel­lis­ta asiasisältöä.

 36. Jas­ser Ara­fat tms sanoi, että anta­kaa meil­le saman­lai­set aseet kuin juu­ta­lai­sil­la on, niin sota ei kes­tä edes kuut­ta päi­vää. Sii­nä se rat­kai­su oli­si ja telt­tae­lä­mä loppusi.

  Ara­fa­tin kal­tai­nen valeh­te­le­va nil­ja­ke on viho­vii­mei­nen tie­to­läh­de mis­sään asiassa.


  Jos jen­kit lopet­tai­si­vat juu­ta­lais­ten tuke­mi­sen niin hom­ma oli­si siinä. 

  Ros­kaa. USA tukee Israe­lia vuo­sit­tain sum­mal­la, joka vas­taa 1–2 vuo­den Israe­lin brut­to­kan­san­tuot­teen kas­vua. Israel tuli­si toi­meen ilman USA:n talou­del­lis­ta tai soti­laal­lis­ta tukea aivan lois­ta­vas­ti var­sin­kin ara­bi­naa­pu­rien­sa kal­tai­sia naru­po­ru­koi­ta vastaan.

  Ainoa mihin Israel USA:ta tar­vit­see on poliit­ti­sek­si tuek­si. Ilman USA:ta ara­bi­mai­hin räh­mäl­lään ole­vat euroop­pa­lai­set polii­ti­kot saat­tai­si­vat heit­täy­tyä Israe­lin kan­nal­ta esim. kaup­pa­po­li­tii­kas­sa hankalaksi.

 37. Sanoi­sin vie­lä täs­tä pales­tii­na­lais­ky­sy­myk­ses­tä, että voi­ma­kas­ta kan­taa otta­mis­ta sii­hen hil­lit­see osal­ta­ni sekin, että asia on moraa­li­ses­ti kaik­kea muu­ta kuin sel­keä. Israel on aja­nut Pales­tii­nan ara­be­ja tylys­ti mail­taan itse­näis­ty­mi­sen­sä jäl­keen. Toi­saal­ta pales­tii­na­lai­sil­la oli alu­een juu­ta­lais­ten pään­me­nok­si jo 1940-luvun alus­sa kan­san­mur­ha­hank­kei­ta. Jerusa­le­min suur­muf­ti kävi mm. vuon­na 1942 Hit­le­rin luo­na poh­ti­mas­sa juu­ta­lais­ky­sy­mys­tä ja vär­vää­mäs­sä Bos­nias­ta Waf­fen-SS patal­joo­nan. On täy­sin kiis­ta­ton­ta, että nykyi­sen Israe­lin alue on juu­ta­lais­ten ikiai­kai­nen koti­maa mut­ta kiis­ta­ton­ta on myös, että siel­lä on pit­kään asu­nut ara­be­ja, joil­la ei ole muu­ta­kaan kotia.

 38. Rak­kaat ihmi­set. Toki tähän on ole­mas­sa nk. lopul­li­nen rat­kai­su. Israel yksin­ker­tai­ses­ti vain likvi­doi 100%:sti Län­si­ran­nan & Gazan Pales­tii­na­lai­set. Ei enää raket­te­ja, ei enää terrorismia.

  Teil­lä arvon kes­kus­te­li­jat on sokea pis­te tuos­sa ettei rat­kai­sua olisi.

  Minä pidän itse rat­kai­sua epäin­hi­mil­li­se­nä. Mut­ta niin epäin­hi­mil­li­nen kuin se onkin se on rat­ka­su. Isol­la Ärrällä.

 39. Olen hyvin pes­si­mis­ti­nen näi­den asioi­den suh­teen. Niin kau­an kun Yhdys­val­lat tukee Israe­lia jok­seen­kin kri­tii­kit­tö­mäs­ti niin diplo­maat­ti­ses­ti, talou­del­li­ses­ti kuin aseel­li­ses­ti, ei Israe­lil­la ole kun­nol­lis­ta neu­vot­te­lu­ha­lua — vaan käy­tän­nös­sä neu­vot­te­lu­ja käy­dään vain näön vuok­si. Hyvä esi­merk­ki täs­tä on huo­mat­ta­van nopea siir­to­kun­tien raken­ta­mi­nen Län­si­ran­nal­la rau­han­neu­vot­te­lui­den aikana.

  Minus­ta Euroop­pa voi­si edes yrit­tää alkaa pai­nos­taa Israe­lia vaka­vil­la talou­del­li­sil­la seu­raa­muk­sill­la. Esi­mer­kik­si edes jos­sain mää­rin rajoi­tet­tu kaup­pa­saar­to puri­si jos­sain mää­rin Israe­liin, vaik­ka Yhdys­val­lat jat­kai­si tuke­mis­taan. Tosin pel­kään pahoin, ettei Euroo­pas­ta ole edes tähän.

  Käy­tän­nös­sä rea­lis­ti­sem­pi kehi­tys­suun­ta on demo­graa­fi­nen sota Israe­lin ara­bi­kan­sa­lais­ten ja orto­dok­si­juu­ta­lais­ten syn­ty­vyy­den välil­lä. Tämä on tosin eri­tyi­sen ikä­vä sen vuok­si, että jo nyt Israe­lin vesi­va­rat ovat huven­neet hälyt­tä­väs­ti, vaik­ka nii­tä täy­den­ne­tään rut­kas­ti Syy­rial­ta napa­tun Gola­nin ja Pales­tii­na­lai­sil­ta vie­dyn Län­si­ran­nan vedel­lä. Poh­ja­ve­den pin­ta kui­ten­kin las­kee nopeas­ti, eikä meno täl­lai­se­naan voi jat­kua kovin kau­aa eten­kään yhdis­tet­ty­nä nope­aan väestönkasvuun.

 40. Ilkan ehdot­ta­ma lopul­li­nen rat­kai­su on var­mas­ti ainoa toi­mi­va. Sil­le on myös kan­na­tus­ta Israe­li­lais­ten kes­kuu­des­sa, aina­kin Hebro­nis­sa on siir­to­kun­ta­lais­ten graf­fi­te­ja tyy­liin “Pales­tii­na­lai­set kaasukammioon”.

  67-rajoil­le palaa­mi­nen ei var­maan­kaan lope­ta Gaza­lais­ten vas­ta­rin­taa, suu­rin osa heis­tä (jäl­ke­läi­si­neen) tai­taa olla pako­lai­sia mal­lia ’48 viral­li­sen Israe­lin alueelta. 

  Rau­ha ja Israe­lin tun­nus­ta­mi­nen tar­koit­tai­si kai­ken toi­von menetystä. 

  Ainoa tapa lopet­taa sota on pääs­tää pako­lai­set palaa­maan kotei­hin­sa. Se taas on Israe­li­lais­ten mie­les­tä mahdotonta.

  Eikö­hän raket­tien ampu­mi­nen ja Israe­lin kos­tois­kut jat­ku tämän­kin ope­raa­tion jälkeenkin.

 41. Jos ker­ran ara­bit ovat niin soli­daa­ri­sia toi­sil­leen, niin mik­si egyp­ti ei avaa Gazan vas­tais­ta rajaan­sa ja pääs­tä pales­tii­na­lai­sia muut­ta­maan Egyptiin.

  Eivät siis tai­da­kaan olla. Puheis­sa vain.

 42. On epä­rea­lis­tis­ta uskoa, että Israe­lin ja pales­tii­na­lais­ten konflik­ti rat­ke­ai­si vie­lä vuo­si­kym­me­niin. Hama­sin viral­li­se­na tavoit­tee­na on tie­tääk­se­ni Israe­lin tuhoa­mi­nen, mut­ta Israe­lin asuk­kaat eivät tule läh­te­mään maas­taan. Mikä tahan­sa ase­le­po tai rau­han­so­pi­mus rik­kou­tuu uusiin vaatimuksiin.

  Konflik­ti voi lop­pua sota­vä­sy­myk­sen kaut­ta. Vuo­si­kym­me­nien soti­mi­nen saa ihmi­set aset­tu­maan aloil­leen. Liba­no­nis­sa väsy­mys tuli noin 20 konflik­ti­vuo­den jälkeen.

  Tääl­lä muu­ten mie­len­kiin­tois­ta tie­toa usei­den suo­ma­lais­toi­mit­ta­jien poliit­ti­ses­ta toi­min­nas­ta pales­tii­na­lais­ten puolesta:

  http://alastontotuus.blogspot.com/2009/01/naamakirjan-selailua.html

  Tie­do­tus­vä­li­nei­den rapor­toin­tiin on syy­tä suh­tau­tua varauk­sel­la, jos monet toi­mit­ta­jat ovat avoi­men poliit­ti­ses­ti pales­tii­na­lais­ten takana.

 43. Mark­ku Jan­tu­nen sanoi: “Sanoi­sin vie­lä täs­tä pales­tii­na­lais­ky­sy­myk­ses­tä, että voi­ma­kas­ta kan­taa otta­mis­ta sii­hen hil­lit­see osal­ta­ni sekin, että asia on moraa­li­ses­ti kaik­kea muu­ta kuin selkeä.”

  Pide­tään eril­lään kak­si asiaa:

  (1) Ovat­ko Israe­lin sota­toi­met hyväk­syt­tä­viä?, ja
  (2) Mikä oli­si lopul­li­nen oikeu­den­mu­kai­nen rat­kai­su Israe­lin ja “pales­tii­na­lais­ten” konfliktissa?

  Kysy­mys (2) on Jan­tusen sanoin “kaik­kea muu­ta kuin sel­vä”. En itse usko, että sii­hen on edes ole­mas­sa mitään yhtä oike­aa vas­taus­ta. Kysy­mys (1) on pal­jon hel­pom­pi. Israe­lin voi­man­käyt­tö on täy­sin tör­ke­ää niin kan­sain­vä­li­sen lain, oikeu­te­tun sodan teo­rian kuin ter­veen jär­jen­kin mukaan.

 44. Gazas­sa kaik­ki rauhallista?

  Holo­kaus­tin kiel­tä­vän Hama­sin joh­ta­ja Kha­led Mes­haal on ver­ran­nut Israe­lin toi­mia holo­kaus­tiin (Reu­ters)

 45. Monet tääl­lä kir­joit­ta­vis­ta pitä­vät kaik­kia ara­be­ja joi­na­kin sokei­na kiih­ko­ter­ro­ris­tei­na, alem­pi arvoi­sem­pi­na ihmi­si­nä jot­ka Israe­lin oli­si parem­pi vaan likvi­doi­da. Mis­tä näin pro-israe­li­lai­nen, mus­ta­val­koi­nen, rasis­ti­nen ja nat­si pro­pa­gan­daa myö­täi­le­vä maa­il­man­ku­va oikein kum­pu­aa? Olet­te­ko kaik­ki niin kris­tit­ty­jä (vai mitä?) että pidät­te ainoas­taan juu­ta­lais­ten oikeut­ta “maa­han­sa” joten­kin annet­tu­na, itse­mää­rä­mi­soi­keut­ta itses­tään­sel­vä­nä? Pales­tii­na­lai­sil­la­han ei juu­ri itse­mää­rä­mi­soi­keut­ta “maa­han­sa” ole, eikä var­maan lähi­tu­le­vai­suu­des­sa tule ole­maan­kaan. Pales­tii­na­lais­ten ja monen ara­bin näkö­kul­mas­ta kat­soen voi saa­da saman mus­ta­val­koi­sen ja rasis­ti­sen kuvan israe­li­lai­sis­ta ja kai­kis­ta kris­ti­tyis­tä. Huo­mioi­kaa seuraavat:

  1. PLO:n, kaik­kien ara­bi­mai­den ja käy­tän­nös­sä mel­kein kaik­kien YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­ton jäsen­mai­den (täy­sin) hyväk­sy­mä Lähi-idän val­tioi­den­vä­li­nen rau­han­so­pi­mus (pää­tös­lausel­ma UN242) tam­mi­kuul­ta vuo­del­ta 1976, ja kaik­ki sen eri vari­aa­tot sen jäl­keen tois­tu­vin välia­join esi­tet­tyi­nä, on Israel Yhdys­val­tain veto-oikeu­del­la AINA ampu­nut alas. Täs­tä sei­kas­ta puhu­taan hyvin har­voin. Yleen­sä val­ta­vir­ta medias­sa puhu­taan vain pales­tii­na­lais­ten ja ara­bien “halut­to­muu­des­ta” rau­haan, siis kenen rauhaan?

  2. Sil­loi­sen Israe­lin pää­mi­nis­te­rin Yithzak Rabin:in vas­taus (mikä on mää­rit­tä­nyt jäl­keen­päin­kin Israe­lin USA:n tuke­man kan­nan) pää­tös­lausel­mal­le oli, että Israel hyl­kää kaik­ki neu­vot­te­lueh­do­tuk­set PLO:n kans­sa, VAIKKA SE TUNNUSTAISI ISRAELIN VALTION JA LUOPUISI TERRORISMISTA (!). Israel ei myös­kään ryh­dy poliit­ti­siin neu­vot­te­lui­hin pales­tii­na­lais­ten kans­sa, OLIVAT NÄMÄ PLO:sta TAI EIVÄT.

  3. Israe­lin enti­nen ase­voi­mien komen­ta­ja Shlo­mo Gazi­tin sanoi aikoi­naan, että “kaik­ki sel­lai­nen toi­min­ta jos­sa pyri­tään tuhoa­maan kaik­ki poliit­ti­seen toi­min­taan, demo­kra­ti­aan tai neu­vot­te­lui­hin täh­tää­vät aloit­teet, on ollut menes­tys ja sitä tulee jatkaa.”

  Niin­kuin nämä sitaa­tit eivät ker­ro kaik­kea kai­kis­ta israe­li­lai­sis­ta, niin eivät ker­ro pales­tii­na­lai­sis­ta kaik­kea Hama­sin jon­kun tyy­pin­kään lausun­not jossain!

  Pidän sitä kui­ten­kin puut­teel­li­se­na että monet kysy­vät pel­käs­tään israe­lin isku­jen oikeu­tuk­sen perään, kysy­mät­tä ollen­kaan mik­si pales­tii­na­lai­sil­la oli­si mui­ta syi­tä hyö­kä­tä kuin itses­tään­sel­vä­nä pidet­ty “isla­mi­kiih­ko”.

  Suo­mes­sa esim Israe­lin armei­jan joka­päi­väi­set pales­tii­na­lais­ten sivii­lien nöy­ryy­tyk­set ja tapot tie­tul­leil­la ja mie­hi­te­tyil­lä alueil­la ylit­tä­vät har­voin uutis­kyn­nys­tä, mikä kos­kee muu­ten myös Hama­sin ampu­mia raket­te­ja. Kun ihmi­nen on nään­ty­mäs­sä näl­kään eikä voi liik­kua min­nek­kään (mikä on tilan­ne eten­kin mie­hi­te­tyil­lä alueil­la), eli on kuin nurk­kaan ajet­tu rot­ta, ovat monet var­mas­ti VAPAAEHTOISESTI äänes­tä­mäs­sä ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö Hama­sia ja pyr­ki­mäs­sä “para­tii­siin” tai min­ne tahan­sa “pois” kos­ka elä­mä ei ole elä­mi­sen arvois­ta. Tähän­kin aikai­sem­pi rau­han­kyyh­ky­nen Rabin sanoi, että “ter­ri­to­rioi­den asuk­kaat ovat anka­ran talou­del­li­sen ja soti­laal­li­sen pai­nos­tuk­sen alai­se­na”, ja että “lopul­ta he mur­tui­si­vat” ja hyväk­sy­vät Israe­lin ehdot.

  Ne jot­ka ver­tai­le­vat Lähi-idän tilan­net­ta Suo­meen ja Venä­jään ja suo­ma­lais­ten “ratio­naa­li­seen” ja “oike­aan” alis­tu­mi­seen, niin tilan­ne on aivan toi­nen, paik­ka on toi­nen, aika on toi­nen ja kult­tuu­ri on toi­nen. Mil­lä taval­la mei­dän alis­tu­mi­nen on oikea­mie­li­sem­pää? Ehkä pales­tii­na­lai­set todel­la ovat­kin tyh­miä kun jat­ka­vat tais­te­lua mie­hit­tä­ji­ään vas­taan, tai sit­ten olim­me vain tyh­miä kun niin hel­pos­ti luo­vuim­me Kar­ja­las­ta. Näi­tä kah­ta konflik­tia on täy­sin mah­do­ton­ta vertailla!

  Tasa-arvoi­sen rau­han saa­mi­sek­si aikaan Lähi-itään tuli­si mie­les­tä­ni ensin kokeil­la näi­tä aikai­sem­pia pales­tii­na­lais­ten ja YK:turvallisuusneuvoston sel­vän enem­mis­tön hyväk­sy­miä pää­tös­lausel­mia, Israe­lin ja USA:n pys­ty­mät­tä tor­pe­doi­maan nii­tä (mikä onkin vaikeata).

 46. Man­ner­ström:

  Kuka­han YK:n teke­mät­tö­miä pää­tök­siä alkai­si kokeilemaan?

 47. Hel­sin­gin Sano­mis­sa oli tänään kuva, jos­sa kuva­teks­tin mukaan Israel räjäyt­tää rypä­le­pom­min tiheäs­ti asu­tun Gazan yllä. Jos kuva ei ole vää­ren­nös tai kuva­teks­ti täy­sin vää­rin tul­kit­tu, tuo on sota­ri­kos. Rypä­le­pom­mi­han on täy­sin hal­lit­se­ma­ton ase, jon­ka osa­set suun­tau­vat satun­nai­ses­ti mihin sattuu.

  Saman­lais­ta sum­mit­tais­ta sii­vii­lien mur­haa­mis­ta toki ovat — tai aina­kin yrit­tä­vät olla — myös Hama­sin rake­tit. Israel tekee sen vain sato­ja ker­to­ja tehokkaammin.

 48. Sodas­sa vain on se vei­keä omi­nai­suus että pel­käs­tään hävin­nyt puo­li tekee sotarikoksia.

 49. Pales­tii­na­lais­ten rake­tit ovat koko­lail­la puh­das­ta pro­pa­gan­daa, niil­lä on vuo­sien saa­tos­sa saa­tu hen­gil­tä muu­ta­mia kym­me­niä ihmi­siä, yhteensä.

  Mitä nyt täy­sin koti­te­koi­sel­ta “rake­til­ta” voi odot­taa? Räjäh­det­tä on käsi­kra­naa­tin ver­ran ja nii­tä taas ei kukaan edes las­ke, kum­mal­la­kaan puo­lel­la. Puh­das­ta propagandaa.

  Israe­lin armei­ja ampuu enem­män omia kansalaisiaan/sotilaitaan vahin­gos­sa hen­gil­tä kuin mitä pales­tii­na­lais­ten rake­tit saa­vat tapet­tua, joten halu teu­ras­taa vää­rä­us­koi­sia on pal­jon syvemmällä.

  Juu­ta­lai­set eivät tur­haan ole istu­neet kes­ki­tys­lei­ris­sä, koko sisä- ja ulko­po­li­tiik­ka on lai­nat­tu suo­raan oppi-isä Aadol­fil­ta: Vää­rä­us­koi­sil­la ei ole sisä­po­liit­ti­sia oikeuk­sia eikä juu­ri mui­ta­kaan, laa­jen­nu­taan surut­ta naa­pu­ri­val­tioi­den alu­eel­le sopi­muk­sis­ta piit­taa­mat­ta ja armei­ja on tek­no­lo­gi­ses­ti vah­va ja sitä surut­ta myös hyö­dyn­ne­tään. Mie­hi­tet­ty­jen aluei­den vää­rät asuk­kaat pak­ko­siir­re­tään lei­rei­hin, jot­ka aida­taan suu­ril­la beto­ni­loh­ka­reil­la ja tape­taan näl­kään. Tilal­le siir­re­tään omaa ylijäämäväestöä.

  Kuu­los­taa­ko tutulta?

  Niin pitäi­si­kin, mut­ta jot­kut vie­lä sil­ti eivät näe asias­sa mitään ongel­maa. Soti­las­mah­dis­ta seu­raa myös vas­tuu sen soti­las­mah­din käy­tös­tä ja Israel antaa hyvän kuvan sii­tä, mil­lai­nen on fanaat­ti­nen val­tio jol­la on hyvä armei­ja, oli fanaat­ti­suu­den syy mikä hyvänsä.

 50. Kes­kus­te­lus­ta muu­ten puut­tuu kes­kei­nen syy mik­si USA tukee Israe­lia aseel­li­ses­ti sekä poliit­ti­ses­ti. Päin­vas­toin kuin yllä väi­te­tään, USA:n talou­del­li­nen apu on Israe­lil­le vält­tä­mä­tön ja suo­ra raha on häviä­vän pie­ni osa koko avus­ta, todel­li­sia sum­mia voi­daan lukea USA:n bud­je­tis­ta, jos­ta sel­vi­ää, että Israel saa yksi­nään enem­män rahaa kuin USA:n muu “kehi­tys­maa­tu­ki” yhteen­sä ja täs­tä pää­osa on asei­ta, ei rahaa. Kun armei­jan (moder­ni) aseis­tus koko ajan tulee muu­al­ta, on kiva sotia.

  Syy tuke­mi­seen: USA:n kes­kus­pan­kin FED:in omis­tus on käy­tän­nös­sä koko­naan israe­li­lais­ten pank­kii­rien käsis­sä, samoin val­tao­sa muis­ta isois­ta pan­keis­ta. Kun on rahaa, on poliit­tis­ta val­taa. Kun omis­tat kes­kus­pan­kin, omis­tat val­tion. Käs­ky­suh­teet siis ovat niin päin että Israel mak­sat­taa oman soti­mi­sen­sa USA:n veron­mak­sa­jil­la, “kehi­tys­a­pu­na”. Näp­pä­rää, eikö.
  Samal­la lie­nee sel­vää kel­le tahan­sa että niin kau­an kun USA:n armei­jal­la riit­tää rahaa, riit­tää myös Israelilla.

 51. Israe­lin val­tion perus­ta­mi­nen 1948 oli ilmei­nen vir­he. Sen peruut­ta­mi­nen on kui­ten­kin lii­an myö­häis­tä. EU:n olis ryh­dios­täy­dyt­tä­vä ja kat­kais­ta­va sekä kaup­pa- että diplo­maat­ti­suh­teet sekä Hama­siin että Israeliin. 

  Pahek­sun ‘lopul­li­sen rat­kai­sun’ mai­nos­ta­jia; On uhre­ja sit­ten 5/20/100/1000 mil­joo­naa. (isr./ juut./arab./musl.)

 52. az: “I want to make it clear to the West and to the Ger­man people, which is still being black­mai­led because of what Nazism did to the Zio­nists, or to the Jews. I say that what Israel did to the Pales­ti­nian people is many times wor­se than what Nazism did to the Jews, and the­re is exag­ge­ra­tion, which has beco­me obso­le­te, regar­ding the issue of the Holocaust. We do not deny the facts, but we will not give in to extor­tion by exag­ge­ra­tion. As for the Zio­nist holocaust against the Pales­ti­nian people, and against the peoples of the Arab and Isla­mic nation – this is a holocaust that is being per­pet­ra­ted in broad day­light, with the cove­ra­ge of the media of glo­ba­liza­tion. Nobo­dy can deny it or claim that it is being exaggerated.”[http://www.memritv.org/clip_transcript/en/1515.htm]” — wiki

  Vii­ta­ten holo­kaus­tin kiel­tä­mi­seen: kysei­nen hep­pu ei aina­kaan sitä kiis­tä­nyt, ettei­vät­kö nat­sis­tit oli­si teh­neet jotain ikä­vää juu­ta­lai­sil­le aika­naan. “facts” on aina haus­ka sana… Fak­to­ja kun on niin monen­lai­sia … “6 mil­joo­naa”? enem­män? vähem­män? Tar­koi­tuk­sel­la? Välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti? Kuka sii­tä sel­vän ottaa, kun voit­ta­ja usein kir­joit­taa osan faktoista.

  (Täs­men­nyk­se­nä; olen käsi­tyk­ses­sä että Euroo­pas­sa laa­jas­ti hyväk­syt­ty ymmär­rys tuhoa­mis­lei­reis­tä ja sys­te­maat­ti­ses­ta roma­nien, homo­jen ja mui­den epä­so­pi­vien, mukaan­lu­kien juu­ta­lai­set, tuhoa­mi­ses­ta on pää­piir­teis­sään totta.)

 53. Odo­tan edel­leen sitä kon­kreet­ti­ses­ti kuvail­tua ja perus­tel­tua ehdo­tus­ta, jos­sa Israel pys­tyi­si mini­moi­maan itse­mur­ha- ja raket­ti-iskut alueelleen.”

  Niin, _kenen_ aluet­ta se taas oli­kaan? Israe­li­han on mie­hi­te­tyil­lä mail­la kai­ken aikaa ja oikeu­tet­tua vapaus­so­taa nil­jais­ta mie­hit­tä­jää vas­taan pide­tään Israe­lis­sa (ja näem­mä muu­al­la­kin) “ter­ro­ris­mi­na”.

  Israe­lil­le on annet­tu aluei­ta ‑48 ja ‑76, mut­ta eivät­hän ne pysy edes niil­lä, vaan laa­jen­tu­mi­nen sopi­muk­sis­ta piit­taa­mat­ta on sel­keäs­ti itsetarkoitus.

  Miten oli­si rat­kai­su, jos­sa Israel vetäy­tyy mie­hi­te­tyil­tä alueil­ta ja julis­taa tulitauon?

 54. Hel­sin­gin Sano­mis­sa oli tänään kuva, jos­sa kuva­teks­tin mukaan Israel räjäyt­tää rypä­le­pom­min tiheäs­ti asu­tun Gazan yllä. Jos kuva ei ole vää­ren­nös tai kuva­teks­ti täy­sin vää­rin tulkittu”

  Nois­ta ei ota kyl­lä kukaan maal­lik­ko mitään sel­vää, sil­lä savu­kra­naat­ti näyt­tää aivan sil­tä kuin ilmas­ta satai­si sata pik­ku­pom­mia alas. Ja oikea rypä­lea­se näyt­tää var­maan hyvin samanlaiselta.

  Lisäk­si pak­kaa sekoit­taa, että esi­mer­kik­si fos­fo­riam­muk­sia saa käyt­tää savun tuot­ta­mi­seen mut­tei asee­na. Eli syy­tös “xxx käyt­tää fos­fo­riam­muk­sia” ei ker­ro vie­lä mitään, vaan pitäi­si tie­tää käyt­tö­ta­pa. Luon­nol­li­ses­ti kum­pi­kin osa­puo­li väit­tää toi­sen käyt­tä­vän asei­ta väärin.

  Ja se on tie­ten­kin ihan var­ma että sodas­sa len­tää pom­me­ja välil­lä aina sin­ne min­ne ei pitäi­si, sen­hän osoit­taa jo israe­li­lai­sil­le aiheu­tu­neet omat tappiot.

 55. http://www.wrmea.com/html/us_aid_to_israel.htm

  Tuol­ta voi lukea: “So the comple­te total of U.S. grants and loan gua­ran­tees to Israel for fiscal 1997 was $5,525,800,000.” Van­ha tie­to ja voi­daan epäil­lä että sum­maa on kor­jat­tu vuo­sit­tain vähin­tään inflaa­tio­ker­toi­mel­la, ylöspäin.

  Siis 5,5 mil­jar­dia dol­la­ria jo 1997 ja joku tuol­la yllä väit­tää että Israe­lin val­tion bud­jet­ti kas­vaa sen ver­ran vuo­sit­tain? Pal­jo­ko tämä bud­jet­ti muu­ten on, sitä väit­tä­jä ei ker­ro tai ei tiedä.

 56. Olen sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että sak­sa­lais­ten käsis­sä ollei­ta, englan­nin­kie­li­nen vas­ti­ne oli­si “detai­ned”, juu­ta­lai­sia kuo­li ehkä 2–3 mil­joo­naa _kaikista_ syis­tä. Pidän epä­to­den­nä­köi­se­nä, jos­kin mah­dol­li­se­na, että joku oli­si jos­sain vai­hees­sa heit­tä­nyt hyön­teis­myrk­kyä joit­ten­kin niskaan.

  Pidän lähes var­ma­na, että Treblin­kan his­to­ria on suu­ri vale, sil­lä pidän var­ma­na, että die­sel­moot­to­rin pako­kaa­sua ei voi käyt­tää väi­te­tys­sä tarkoituksessa.

  Vaa­din, että Nürn­ber­gis­sä kuul­tu­jen “todis­ta­jan­lausun­to­jen” arvo arvioi­daan uudel­leen jul­ki­ses­ti ja objektiivisesti.

  Kan­na­tan varauk­set­ta Israe­lin toi­mia ja Ariel Sha­ron on suu­ri ihanteeni.

  Nau­tin suu­res­ti osmo­jen, erk­kien, tar­jo­jen ym. vään­nel­les­sä ahdis­tu­nei­na käsi­ään ja voi­mat­to­mi­na sätei­le­vän moraa­lis­ta när­käs­tys­tään todel­li­suu­del­le hokies­saan yk:istaan ja kai­ken­maa­il­man oikeuk­sis­taan, jois­ta vii­mei­sim­pä­nä näyt­tää pin­nal­la ole­van oikeus päi­vä­hoi­toon kotiovella.

  Stri­ving for Maxi­mal Eco­lo­gial Footprint 🙂

 57. Hesa­rin tie­to­jen mukaan Israel on kat­so­nut tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sek­si tuho­ta Kir­kon ulko­maa­na­vun yllä­pi­tä­män kli­ni­kan Gazas­sa. Kyse ei voi­nut olla har­ha­lau­kauk­ses­ta, kos­ka ohjusis­kua edel­si varoi­tus­ra­ket­ti, jot­ta väki ehti­si alta pois.

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la seli­tys sii­tä, mik­si ja mil­lä oikeu­tuk­sel­la? Eihän täs­sä voi olla tark­joi­tus kuin tuot­taa mah­dol­li­sim­man suur­ta inhi­mil­lis­tä hätää ihmi­sil­le, täs­sä tapauk­sess­da sairaille.

 58. Osmo:

  Kysees­sä on ame­rik­ka­lais­ten val­mis­ta­ma savu­kra­naat­ti M825A, jos­ta räjäh­täes­sä levi­ää 116 sisa­ram­mus­ta. Savun muo­dos­ta­mi­seen käy­te­tään val­kois­ta fos­fo­ria, joka muo­dos­taa savu­ver­hon 5–15 minuu­tik­si. Kysees­sä ei siis ole var­si­nai­ses­ti rypä­le­pom­mi, vaik­ka itse en haluai­si pää­hä­ni putoa­van em. ammuk­sen osasta.

  Cati­li­na:

  Tie­dät val­lan mai­nios­ti, että ope­raa­tio Rein­har­din pii­riin kuu­lu­neis­sa (Belzec, Sobi­bor, Treblin­ka) käy­tet­tiin ben­sa­ko­nei­ta juu­ta­lais­ten sur­maa­mi­seen. Lää­ke­tie­tee­seen pereh­ty­nee­nä tie­dät myös syyn tähän.

  Täs­tä asias­ta on väi­tel­ty luke­mat­to­mia ker­to­ja netis­sä, kuten http://forum.axishistory.com/ pals­tan Holocaust & 20th Cen­tu­ry War Cri­mes. Sivus­tol­le on pos­tat­tu tuhan­sia sivu­ja oikeu­de­na­sia­kir­jo­ja, aika­lais­ten todis­tuk­sia, valo­ku­via tapah­tu­nees­ta jne.

  Jos et muu­ten usko, niin netis­sä voit ilmai­sek­si lukea Jean-Clau­de Pres­sacin mas­sii­vi­sen teok­sen Auschwitz: Tech­nique and Ope­ra­tion of the Gas Chambers.
  http://www.holocaust-history.org/auschwitz/pressac/technique-and-operation/pressac0011.shtml

  Kun lukee leh­dis­tä ns. sivis­ty­neis­tön kom­ment­te­ja, en voi olla ajat­te­le­mat­ta, että eräs sak­sa­lai­nen rab­bi osui asian yti­meen sanoes­saan; “Euroop­pa ei iki­nä anna juu­ta­lai­sil­le anteek­si Holocaustia”.

 59. Minä olen luke­nut Pres­sacin. Se oli ihan ensim­mäi­siä luke­mia­ni. Suu­rim­pia huve­ja­ni onkin sit­ten ollut sitee­ra­ta Pres­sacia kat­soen kuu­li­joit­ten aivo­jen paniik­ki­jar­ru­tuk­sia ja sok­ki­reak­tioi­ta ilmei­seen “holo­kaus­tin kieltämiseen”.

  Sak­sas­sa muu­ten oli­sin jo täs­tä kir­joit­ta­mas­ta­ni pian linnassa.

 60. Nao­mi Klein ver­taa Israe­lin tilan­net­ta Ete­lä-Afri­kan apart­hei­din vas­tai­seen tais­te­luun — tehok­kain kei­no ovat kau­pal­li­set pakotteet.

  Israe­lin brut­to­kan­san­tuot­tees­ta 97 % on vien­tiä, vapaa­kaup­pa­so­pi­muk­set USA:n ja EU:n kans­sa USA:n olles­sa suu­rin kauppakumppani.

  Israe­lin vien­nis­tä myös erit­täin suu­ri osa on high tec­hiä — sota ja “turvallisuus”-sektorilla.

  Israe­lin pörs­si menes­tyy, kun sodat jat­ku­vat, kuten nyt Gazan hyök­käys­ten aika­na + 12 %.

  Eli Israel kaup­pa­saar­toon niin tilan­ne kor­jaan­tuu Israe­lin sisäisesti.

  Kan­nat­taa lukea: http://www.naomiklein.org/articles/2009/01/israel-boycott-divest-sanction

 61. Ainoa rat­kai­su on pakot­taa Israel rau­haan. Niin kau­an kuin se on yli­voi­mai­ses­sa ase­mas­sa soti­laal­li­ses­ti sen ei ole pak­ko suos­tua mihin­kään rau­haan. Yksi mah­doll­si­uus on aseis­taa Hamas koh­tuul­li­sen­te­hok­kain asein, jot­ta se voi aiheut­taa todel­lis­ta tuhoa ja uhkaa. Vain voi­ma pakot­taa juu­ta­li­set rauhaan

  Toi­saal­ta Hiz­bol­lah­kin rau­hoit­tui ‚kun se sai asein todis­tet­tua ole­van­sa vaka­vas­ti otet­ta­va teki­jä ja läh­ti mukaan politiikkaan.

  Toi­nen rea­li­teet­ti on Pales­tii­nan val­tion elin­kel­vot­to­muus, Israel on pilk­ko­nut alu­een elin­kel­vot­to­mak­si. Ainoa todel­li­nen rat­kai­su on yhtei­nen val­tio, jos­sa kai­kil­la on saman­lai­set oikeudet.

  Israel pel­kää tätä eni­ten ja yrit­tää sen vuok­si rau­han­rat­kai­sut hamaan tulevaisuuteen.

 62. Israe­lis­sa ja Gazas­sa edel­li­sen sodan aika­na vie­rail­lut sil­loi­nen ulko­mis­te­ri Erk­ki Tuo­mio­ja kir­joit­ti tuo­reel­taan blo­gis­saan sii­tä, kuin­ka israe­li­lai­set käy­tän­nös­sä kidut­ti­vat gaza­lai­sia val­vot­ta­mal­la hei­tä. (Tuo­mio­ja ei puhu­nut kidu­tuk­ses­ta vaan oli ase­mas­taan­kin joh­tuen korrektimpi.) 

  Tuo­mio­jan mukaan Israe­lin ase­voi­mat len­nät­ti yöl­lä hävit­tä­jiä Gazan yltä saa­den aikaan yli­ää­ni­pa­mauk­sia. Jokai­nen tie­tää, mil­lai­nen räjäh­dys tuol­lai­nen on. Jos on lap­si ja asuu sota­toi­mia­lu­eel­la, täy­tyy tuol­lai­sen pelot­taa aika taval­la, ja nuk­ku­mi­nen ei onnis­tu myös­kään aikui­sil­ta räjäh­dys­ten ja len­to­me­lun vuoksi.

  Mie­les­tä­ni koh­tuu­ton­ta ja sadis­tis­ta ja ker­too pal­jon sodan luon­tees­ta — jos israe­li­lai­sis­ta­kin. Ja meis­tä: asia ei saa­nut rivin­kään huo­mio­ta suo­ma­lai­ses­sa mediassa.

  (Kir­joi­tus­ta ei ole enää Tuo­mio­jan blo­gis­sa mut­ta hän vah­vis­ta­nee asian kysyttäessä.)

 63. Täs­sä nyt yhdis­tyy kah­den topicin aiheet, mut­ta Nao­mi Klein on Van­da­na Shi­van kal­tai­nen tun­ne-ajat­te­li­ja (kan­san­kie­li­sem­min hör­hö), joka ei kyke­ne ratio­naa­li­seen ajatteluun.

  Hänel­tä juu­ri odot­taa polee­mis­ta, yksi­puo­lis­ta julis­tus­ta, joka ei kos­ke­ta vai­kei­ta kysymyksiä.

  Tuo­mak­sel­le: Israel ei ole sen enem­pää mie­hi­te­tyl­lä alu­eel­la kuin Venä­jä Kar­ja­las­sa, Suo­ma­lai­set Suo­mes­sa (saa­me­lai­set oli­vat alku­pe­räi­siä asuk­kai­ta, joi­ta hää­det­tiin mail­taan aina 1900-luvun alku­puo­lel­le saak­ka), euroop­pa­lai­set Poh­jois- ja Ete­lä-Ame­ri­kas­sa tai Austra­lias­sa. Pales­tii­na-logii­kal­la­si koko maa­il­man tuli­si käy­dä sotaa “mie­hit­tä­jää” vastaan.
  Israel on. Ei se lak­kaa olemasta.
  Kun Hamas ei tätä hyväk­sy, niin ei Hama­sin kans­sa voi neuvotella.

  Rau­has­ta ei voi­da sopia niin kau­an kun rau­ha tar­koit­taa toi­sel­le osa­puo­lel­le Hud­naa (keho­tan tutus­tu­maan Isla­min teo­lo­gi­aan ja his­to­ri­aan). Hama­sil­le kuten monil­le PLO:n kan­nat­ta­jil­le aika­naan rau­ha tar­koit­ti Hud­naa. Tie­tyn­lais­ta väli­rau­han tilaa, johon voi­daan tak­ti­sis­ta syis­tä suos­tua, mut­ta joka on vel­vol­li­suus rik­koa, jos omat mah­dol­li­suu­det sodan­käyn­tiin ovat vahvistuneet.
  Muham­me­din hud­na Mekan kans­sa kes­ti 10 vuotta.

  Nämä kes­kus­te­lut ovat usein tur­haut­ta­via, kos­ka vai­keat kysy­myk­set sivuutetaan.

  Kysyn sen vai­kean kysy­myk­sen vie­lä yhden ker­ran täs­sä ket­jus­sa, nyt ske­naa­rio­ku­vauk­sen kaut­ta, mie­lel­lä­ni en jäi­si sii­hen käsi­tyk­seen, ettei Pales­tii­na-soli­daa­ri­sil­la ole vas­tauk­sia esittää:

  Rau­ha sol­mi­taan. Vuo­den 1967 rajat palau­te­taan. Jerusa­le­min hal­lin­to jae­taan. Gazan ja Län­si­ran­nan ‘van­ki­lan­muu­rit’ pure­taan. Pales­tii­nan val­tio perus­te­taan. Nobel-pal­kin­to­ja jae­taan. Avus­tus­jär­jes­töt ryn­tää­vät pai­kal­le. Ara­bi­maat­kin avaa­vat öljy­kuk­ka­roi­den­sa nyö­re­jä. Kan­sain­vä­li­nen yhtei­sö suitsuttaa.

  Nel­jä kuu­kaut­ta myö­hem­min: Pom­mi-isku­jen sar­ja Hai­fas­sa. 230 israe­li­lais­ta meneh­tyy. Teki­jöik­si epäil­lään Ira­kin al-Qai­daan lin­kit­ty­viä taho­ja. Israe­lin puo­lel­le he oli­vat pääs­seet mak­set­tu­jen / ideo­lo­gi­ses­ti saman­mie­lis­ten pales­tii­na­lais­ten vir­ka­mies­ten avus­ta­ma­na. 11 kuu­kaut­ta myö­hem­min: Isku homo­jen suo­si­maan yöker­hoon Jerusa­le­mis­sa, 40 ihmis­tä meneh­tyy. 13 kuu­kaut­ta myö­hem­min: isku hää­ti­lai­suu­teen Tel-Avi­vis­sa, 8 ihmis­tä meneh­tyy. Näi­den teko­jen teki­jäk­si ilmoit­tau­tuu uusi pales­tii­na­lai­nen ryh­mit­ty­mä, joka sanoo jat­ka­van­sa tais­te­lua mie­hit­tä­jää vas­taan ja hyväk­sy­vän­sä vain his­to­rial­li­sen mie­hit­tä­jäs­tä vapaan Pales­tii­nan. Hamas on rau­han­so­pi­muk­sen myö­tä viral­li­ses­ti lak­kaut­ta­nut soti­laal­li­sen vas­ta­rin­nan, mut­ta monien entis­ten hamas-tais­te­li­joi­den usko­taan ole­van uuden liik­keen takana.
  Näi­den 13 kuu­kau­den aika­na pie­nem­mis­sä iskuis­sa, tark­ka-ampu­jien luo­deis­ta ja väki­jouk­ko­jen yhtee­no­tois­sa on meneh­ty­nyt lisäk­si 22 sivii­liä. Maa on vajoa­mas­sa pelon ilma­pii­riin ja vihan­kier­re voi­mis­tuu. Vain rei­lu vuo­si on men­nyt, rau­han illuusio hävin­nyt ja ihmi­set ovat epä­toi­vois­saan entä jos tämä tulee jat­ku­maan vuosikymmeniä.

  Kol­me kysymystä:

  1. Mitä Israe­lin tuli­si teh­dä tuos­sa tilan­tees­sa, miten saa­da iskut lop­pu­maan jos toi­sen puo­len kans­sa ei yksin­ker­tai­ses­ti pys­ty sanal­li­ses­ti kommunikoimaan? 

  2. Miten uskoi­sit Israe­lin tuos­sa tilan­tees­sa toi­mi­van, mil­lai­sia taho­ja voi­si nous­ta valtaan? 

  3. Mik­si Israel tuki­si sel­lais­ta kehi­tys­tä, joka sisäl­täi­si sil­le kon­kreet­ti­set ris­kit täl­lais­ten teko­jen monin­ker­tais­tu­mi­ses­ta, kun maan rajat avau­tui­si­vat Pales­tii­nan lisäk­si mm. Sau­di-Ara­bias­ta, Ira­kis­ta, Afga­nis­ta tule­vil­le uskon­so­tu­reil­le kos­ka rajo­ja ei voi­tai­si enää yhtä tehok­kaas­ti val­voa ja osa­vas­tuu val­von­nas­ta oli­si Palestiinalla?

 64. Mie­les­tä­ni koh­tuu­ton­ta ja sadis­tis­ta ja ker­too pal­jon sodan luon­tees­ta — jos israe­li­lai­sis­ta­kin. Ja meis­tä: asia ei saa­nut rivin­kään huo­mio­ta suo­ma­lai­ses­sa mediassa.”

  Kyl­lä sai huo­mio­ta, kos­ka itse­kin sii­tä luin. Nämä muu­ta­mat sil­loi­set yli­len­not ker­to­vat jotain “israe­li­lai­sis­ta”, mut­ta tut­ki­tus­ti 80% kan­na­tus sivii­lei­hin koh­dis­tu­vil­le itse­mur­hais­kuil­le ei tiet­tä­väs­ti ker­ro mitään pales­tii­na­lai­sis­ta, tai on kier­to­tie­tä israe­li­lais­ten syy­tä sekin. Pales­tii­na­lai­sis­ta ei ker­ro mitään myös­kään se, että toi­si­na­jat­te­li­joi­ta on riip­pu­nut lyh­ty­pyl­väis­tä jul­ki­ses­ti näky­vil­lä varoi­tuk­sek­si muil­le. Eikä ker­ro se, että 4‑vuotiaita kou­lu­te­taan mart­tyy­reik­si. Eikä Israe­lis­ta ker­ro mitään se, että maan sisäl­lä saa leh­dis­tös­sä, blo­geis­sa, ravin­to­la­kes­kus­te­luis­sa arvos­tel­la kovin sanoin maan poli­tiik­kaa ja olla sii­tä vapaas­ti eri mieltä.

  Täs­sä kysy­myk­ses­sä, epä-älyl­li­ses­sä, mit­ta­suh­teet­to­mas­sa ja yksi­puo­li­ses­sa Pales­tii­na-soli­daa­ri­suu­des­sa ei voi olla palaa­mat­ta kyl­män­so­dan­taus­toi­hin, jol­loin jako­lin­ja näh­tiin ideo­lo­gi­sen tais­ton veden­ja­ka­ja­na. Uudet suku­pol­vet yhä omak­su­vat kri­tii­kit­tö­mäs­ti samat klus­te­roi­tu­neet näkemyskokonaisuudet.

  Ver­tauk­sek­si voi­si ottaa esi­mer­kik­si seu­raa­van: Tshet­se­nias­sa ase­tel­ma on monin­ker­roin sel­keäm­pi eet­ti­ses­ti kuin Lähi-idän umpi­sol­mus­sa. Tsetshee­ne­jä on myös tapet­tu muu­ta­mas­sa vuo­des­sa enem­män kuin Israel on tap­pa­nut pales­tii­na­lai­sia koko konflik­tin vuo­si­kym­men­ten aika­na. Venä­jä on käyt­tä­nyt sys­te­maat­ti­ses­ti kidu­tus­ta kuu­lus­te­lu­me­ne­tel­mä­nä. Moni var­mas­ti muis­taa kuvat Groz­nys­ta kun venä­läi­nen tykis­tö oli mou­ka­roi­nut kau­pun­gin sivii­lia­su­tus­ta uhri­lu­vuis­ta piittaamatta.
  Venä­jä on pal­jon sel­keäm­min mie­hit­tä­jä kuin Israel on Israelissa.

  Tshetshe­nia-soli­daa­ri­suu­des­ta ei sil­ti ole tul­lut kos­kaan hit­tiä län­si­mai­den tie­dos­ta­vais­tol­le. Kos­ka sii­nä ei pys­ty aset­ta­maan syyl­li­syys­po­si­tioon omien tun­ne­vas­tei­den edel­lyt­tä­miä tahoja.
  Ei yhtään “rauhan“marssia.

  Rau­han­jär­jes­töt oli­vat myös hipi­hil­jaa Ira­nin taan­noin julis­taes­sa kuo­le­man­tuo­mion kris­ti­tyil­le. Mitä jos Israel oli­si julis­ta­nut kuo­le­man­tuo­mion Isla­miin kään­ty­vil­le? Mikä oli­si ollut reaktio?

  Israe­lis­ta ei ker­ro myös­kään mitään se, että maas­sa asuu suh­teel­li­sen rau­has­sa ja yhteis­kun­nan eri tasoil­la edus­tet­tu­na kym­me­nien pro­sent­tien suu­rui­nen ara­bi­vä­hem­mis­tö. Eikä ara­bi­mais­ta ker­ro mitään se, että pit­kä­ai­kai­set juu­ta­lais­vä­hem­mis­töt ovat Bag­da­dia myö­ten kaik­ki jou­tu­neet ara­bi­mais­ta pakon, vai­non, väki­val­lan edes­sä läh­te­mään edel­lis­ten 100 vuo­den aikana.

  Israe­lin suu­rin syn­ti on asso­sioi­tua län­si­maak­si. Jos he edus­tai­si­vat toi­seut­ta, kukaan ei välit­täi­si mitä Israe­lis­sa tapah­tuu tai on tapah­tu­mat­ta. Kon­gon 4 mil­joo­naa mur­hat­tua sivii­liä voi­si­vat ker­toa täs­tä lisää, jos kuol­leet osai­si­vat puhua.

 65. Vaik­ka ara­bi­mai­den tuki pales­tii­na­lai­sil­le tun­tuu nyky­ään pää­osin koos­tu­van rai­vok­kais­ta isku­lauseis­ta, Ilkan tar­joa­ma lopul­li­nen rat­kai­su eli pales­tii­na­lais­ten tuhoa­mi­nen takai­si käy­tän­nös­sä kol­man­nen maa­il­man­so­dan alka­mi­sen. Vaik­ka pales­tii­na­lais­ten katoa­mi­nen maan pääl­tä voi­si olla taval­laan hel­po­tus niin Jor­da­nial­le, Egyp­til­le, Liba­no­nil­le kuin mah­dol­li­ses­ti Syy­rial­le­kin, isla­mi­lai­nen maa­il­ma ei iki­nä antai­si pales­tii­na­lais­ten tuhoa­mis­ta anteek­si Israe­lil­le (eikä Yhdys­val­loil­le) vaan käyn­nis­täi­si omis­ta uhreis­ta piit­taa­mat­ta täy­si­mit­tai­set sota­toi­met, lopul­ta Israel käyt­täi­si ydin­a­set­ta, ja ter­ro­ris­tit vas­tai­si­vat sii­hen sekä Israe­lin että Yhdys­val­tain alu­eel­la “likai­sil­la pommeilla”.

  Ja tule­vai­suus oli­si Kiinan.

 66. Jos vaa­di­taan että Israe­lin juu­ta­lai­nen val­tio ja sen rajat on hyväk­syt­tä­vä sel­lai­se­naan, kos­ka ne ovat olleet muu­ta­man kym­me­nen vuot­ta suu­rin­piir­tein pai­koil­laan ja Israe­lil­la on oikeus suo­jel­la kan­sa­lai­si­aan, niin väki­val­tai­ses­ti kuin on tar­ve, sekä ara­bien kar­koi­tuk­set on unoh­det­ta­va kos­ka sii­tä­hän on jo aikaa. 

  Niin sit­ten myös Pales­tii­na­lais­hal­lin­nol­la on vel­vol­li­suus kenen­kään estä­mät­tä aseis­taa itsen­sä riit­tä­väs­ti suo­jel­lak­seen kan­sa­lai­si­aan Israe­lin agres­sioi­ta vas­taan, tar­vit­taes­sa val­taa­mal­la vaik­ka riit­tä­vät tur­va-alu­eet Israelista?

 67. Muu­ta­ma kom­ment­ti ja samal­la tar­ken­nuk­sia omiin aikai­sem­piin tuotoksiini.

  Vaik­ka juu­ta­lai­set osti­vat lail­li­ses­ti ja rai­va­si­vat suu­rel­ta osin (ei sil­ti ihan myy­tin mukaisesti)itse juu­ta­lai­sa­su­tuk­sen van­him­mat alu­eet, hää­det­tiin niil­tä toki arabi-vuokraviljelijöitä.

  Tar­koi­tuk­se­ni tuol­la ylem­pä­nä oli irvail­la kah­del­le vas­tak­kai­sel­le ääriasenteelle.

  Aja­tus maal­li­sen suur-Israel-Pales­tii­nan perus­ta­mi­ses­ta, jos­sa oli­si kak­si tai useam­pi­kin laa­jaa auto­no­mi­aa naut­ti­va osavaltiota,on kau­nis teoria.
  Se vain kaa­tuu kau­nii­den teo­rioi­den­kin maa­il­mas­sa sii­hen, että alu­een resurs­sit eivät rii­tä kai­kil­le paluu­muut­ta­vil­le pales­tii­na­lai­sil­le ja vie­lä muut­to­ha­lui­sil­le juutalaisille.
  Joku tääl­lä tote­si­kin, että vesi­kin loppuisi.

  1948 ja 1967 sodat voi tie­tys­ti näh­dä vain yhdel­lä sil­mäl­lä, jom­man kum­man osa­puo­len Saa­ta­nal­li­se­na Suunnitelmana.
  Tai sit­ten ottaa muu­ta­man hyvän his­to­rian­kir­jan käteen ja rauhoittua:/ Sori jos kuu­los­tan arro­gan­til­ta mutta…

  1948 oli sekä ara­beis­sa että huom, myös juu­ta­lai­sis­sa monia joi­ta yksi­niit­ti­sen uskon­nol­li­sen val­tion perus­ta­mi­nen ei hir­mui­ses­ti kiinnostanut.
  Vali­tet­ta­vas­ti pal­jon (suu­ri? enem­mis­tö) oli tois­ta miel­tä. Kum­mal­la­kin puolella.

  Juu­ta­lai­sil­la oli kuu­ma­päi­tä kuten sit­tem­min pää­mi­nis­te­rik­si nous­sut ja Nobel-pal­kit­tu Deir Jas­si­nin teu­ras­ta­ja Menac­hem Begin.

  Ja ara­bi­joh­ta­jien reto­riik­ka oli sem­mois­ta kuin se nyt tapaa olla.

  1947–1948 oli­si kui­ten­kin ollut mah­dol­lis­ta pakot­taa alku­pe­räis­ten jako­pää­tös­ra­jo­jen mukai­set val­tion­re­pa­leet rau­haan. Sii­hen oli­si tar­vit­tu aika mon­ta patal­joo­naa tai parem­min­kin pari divi­sioo­naa YK-jouk­ko­ja mut­ta se oli­si ollut mah­dol­lis­ta. Siis jos­sit­te­lu­his­to­rian ihmeel­li­ses­sä maa­il­mas­sa. Neu­kut oli­vat esi­mer­kik­si äänes­tä­neet jako­pää­tök­sen puo­les­ta ja hei­dän Israe­lin tun­nus­ta­mi­sil­moi­tuk­sen­sa tai­si ehtiä Tel Avi­viin toi­se­na USA:n jälkeen.
  .

 68. Mitäs muu­ta folio­ha­tut kiel­tä­vät holo­kaus­tin lisäk­si? Tal­vi­so­dan ilman muu­ta. Sala­lii­ton tuot­ta­maa sumu­tus­ta­han voi olla kaik­ki mitä ei näe – ja mis­tä sitä tie­tää mitä sumu­ja ilmas­sa on, mikä saa mei­dät näke­mään sel­lais­ta mitä ei ole? Hyvä­nen aika – inter­net­hän on kaik­kien saa­ta­nal­lis­ten sumu­tus­ten äiti – tai sit­ten sumut­ta­ja­saa­ta­noi­den työkalu!

  Vaik­ka kyl­lä­hän inter­net vähän pelot­ta­va on – se tuo esiin mit­taa­mat­to­man mää­rän hör­hö­jä, jot­ka ilman inter­ne­tiä oli­si­vat käy­neet täys­jär­ki­ses­tä eikä kukaan oli­si huo­man­nut mitään.

 69. Juk­ka Siren, on hyvä muis­taa, että veden lop­pu­mi­nen on edes­sä riip­pu­mat­ta sii­tä, että mie­hi­te­tään­kö Pales­tii­naa, onko kak­si eri val­tio­ta vai onko vain yksi yhtei­nen val­tio. Tie­ten­kin suu­ri mää­rä alu­eel­le muut­ta­via ihmi­siä nopeut­tai­si veden lop­pu­mis­ta, mut­ta jo nykyi­sel­lä väki­mää­räl­lä poh­ja­ve­den taso on nopeas­ti las­ke­mas­sa — ja alu­eel­la on jo sekä juu­ta­lais­ta, että ara­bien nopean syn­ty­vyy­den takia tilan­ne pahe­ne­mas­sa jat­kos­sa entis­tä nopeammin.

  Juu­ta­lais­ten mas­sa­muu­ton sal­li­mi­sel­la vas­toin kan­ta­väes­tön enem­mis­tön tah­toa ja Israe­lin val­tion perus­ta­mi­sen sal­li­mi­nen oli­vat erit­täin huo­no­ja pää­tök­siä. Mut­ta kun niin teh­tiin, oli­si alu­eel­le pitä­nyt pakot­taa rau­ha jo aikoi­naan, eikä pääs­tää tilan­net­ta riis­täy­ty­mään täl­lai­sek­si demo­graa­fi­sek­si sodak­si, jos­sa näky­vy­sis­sä on tule­vai­suu­des­sa vain kai­kil­le osa­puo­lel­le suur­ta kur­juut­ta muo­dos­sa jos toi­ses­sa­kin — ja mah­dol­li­set ainek­set laa­joi­hin etni­siin puh­dis­tuk­siin tai jopa kansanmurhiin.

 70. Siis 5,5 mil­jar­dia dol­la­ria jo 1997 ja joku tuol­la yllä väit­tää että Israe­lin val­tion bud­jet­ti kas­vaa sen ver­ran vuo­sit­tain? Pal­jo­ko tämä bud­jet­ti muu­ten on, sitä väit­tä­jä ei ker­ro tai ei tiedä.

  Eipäs. Vaan minä väi­tin, että Israe­lin BKT kas­vaa suun­nil­leen tuol­la sum­mal­la 1–2 vuo­des­sa. Muis­taak­se­ni Israe­lin BKT oli joku­nen vuo­si sit­ten 136 mil­jar­dia USD.

  Point­ti: USA:n rahal­li­sen tuen lak­kaut­ta­mi­nen koko­naan ei mil­lään muo­toa uhkai­si Israe­lin ole­mas­sao­loa vaik­ka se oli­si­kin aina­kin ker­ta­ry­säyk­se­nä toteu­tet­tu­na Israe­lil­le tun­tu­via talous­vai­keuk­sia tuot­ta­va asia. Vaik­ka Israe­lin BKT pie­ne­ni­si 20 mil­jar­dil­la muu­ta­man vuo­den aika­vä­lil­lä, sil­ti­kään Israe­lin ole­mas­sao­lo ei oli­si uhat­tu­na, vaik­ka talou­del­li­set vai­keu­det oli­si­vat­kin ankaria.

 71. Israe­lin seku­laa­ri­suu­den astees­ta täl­lai­nen maas­sa äsket­täin vie­rail­leen turis­tin havainto.

  Suo­mes­sa kes­kus­tel­laan kaup­po­jen aukio­loa­jois­ta. Kris­til­li­set pii­rit ovat yksi ryh­mä, joka vas­tus­taa kaup­po­jen aukio­loa pyhäpäivänä.

  Jerusa­le­mis­sa oli mel­ko help­poa löy­tää auki ole­va kaup­pa, ruo­ka­ra­vin­to­la ja alko­ho­lia tar­joi­le­va baa­ri myös per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin: vaih­toi vain kort­te­lei­ta sen mukaan, mikä jen­gi viet­ti pyhää ja mil­lä pai­kat oli­vat auki.

  Tel Aviv — jos­sa mus­li­me­ja ja kris­tit­ty­jä on vähem­män — taas on niin seku­laa­ri, että per­jan­tai-illan­kin sai muka­vas­ti kulu­maan kah­vi­lois­sa, jois­sa nuo­rem­pi jen­gi viih­tyi. Aamiais­tar­vik­keet­kin sai hotel­liin kau­pas­ta, joka oli auki sapat­ti-ilta­na kuten muu­ten­kin klo 24 asti.

  Tun­tui­si eri­koi­sel­ta aja­tel­la, että Israe­lis­sa pää­tet­täi­siin vaik­ka kiel­tää työn­te­ko sapat­ti­na kai­kil­ta kan­sa­lai­sil­ta tai mää­rä­tä kos­her-rajoi­tuk­sia kai­kil­le ravin­to­loil­le. Suo­mes­sa työn­te­koa sun­nun­tai­sin rajoi­te­taan aivan itsestäänselvyytenä.

  Juu­ta­lai­sil­la on “paluu­oi­keus” Israe­liin. Miten se ero­aa vaik­ka inke­ri­läis­ten paluu­oi­keu­des­ta Suomeen?

 72. Eikös Israel ole kui­ten­kin todel­la seku­laa­ri­nen ver­rat­tu­na mihin tahan­sa arabimaahan.

 73. az”:lle,

  1. Mie­les­tä­ni sinun Israel-palestiina/“moni muu konflik­ti” (var­sin­kin Suo­mi-Venä­jä) ver­tai­lusi ontuu. Ensin­nä­kin ihmi­set pys­tyi­vät pake­ne­maan Kar­ja­las­ta muu­hun Suo­meen. He eivät miten­kään olleet pako­tet­tu­ja jää­mään Venä­jän rajo­jen “sisä­puo­lel­le” sor­re­tuik­si kos­ka “muu maa­il­ma” ei hei­tä suos­tu­nut otta­maan vas­taan. Israel-Pales­tii­na konflik­ti nime­no­maan on hyvin eri­tyis­laa­tui­nen tapaus, kos­ka Israel­han perus­tet­tiin YK:n toi­mes­ta “ei-mis­tään”, “toi­sen” maal­le. Muut työn­net­tiin syr­jään ja syn­tyi “ikui­nen” pako­lais­krii­si. Sen jäl­keen Israel on mie­les­tä­ni käyt­tä­nyt saa­maan­sa ase­maa Lähi-idäs­sä vää­rin. Se on tois­tu­vas­ti, USA:n tuel­la, toi­mi­nut täy­sin piit­taa­mat­ta YK:n pää­tös­lausel­mis­ta tai kan­sain­vä­li­sen yhtei­sön lausunnoista.

  2. Sii­tä että Israel “vain on”, vedät suo­raan joh­to­pää­tök­sen että esim Hama­sin on vaan ymmär­ret­tä­vä antaa olla. Mis­tä läh­tien tuli­si asioi­den vaan olla nii­kuin ne on, kos­ka ne jo “on”? Jos minä koen jos­tain vää­ryyt­tä, en var­ma­na anna asian vain olla. Se on eri asia sit­ten mikä on vääryyttä.

  3. Väi­tät tois­tu­vas­ti suo­raan ja epä­suo­raan kaik­kien pales­tii­na­lais­ten ja mus­li­mien ole­van ter­ro­ris­te­ja joil­le rau­ha (hud­na) vain tar­koit­taa väli­rau­haa juu­ta­lais­ten tuhoa­mi­ses­sa. Näet­kö maa­il­man todel­la­kin noin mus­ta­val­koi­se­na? Tot­ta, monet hama­si­lai­set ja kiih­ko­mie­li­set puhu­vat hud­nas­ta, mut­ta niin puhuu moni israe­li­lai­nen­kin vain kaik­kien ara­bi­mai­den tuhoa­mi­ses­ta. Aivan kuten Juk­ka Siren huo­maut­taa, niin se suu­ri enem­mis­tö sekä israe­li­lais­ten että pales­tii­na­lais­ten puo­lel­ta toi­voo enem­män­kin vain rau­haa! Niin­kuin Juuso Kopo­nen­kin yllä kir­joit­ti, Hama­sin voit­to joh­tui pikem­min­kin sen onnis­tu­mi­ses­sa paran­ta­maan pales­tii­na­lais­ten eli­no­lo­ja, ei sik­si että pales­tii­na­lai­set oli­si­vat yhtäk­kiä joten­kin oleel­li­ses­ti radikalisoituneet.

  4. Kaik­kiin kol­meen esit­tä­mää­si kysy­myk­seen vas­taan suo­raan epäi­le­mät­tä että KYLLÄ! Kyl­lä, juu­ri kuvai­le­maa­si ske­naa­rio­ta tuli­si kokeil­la, juu­ri kos­ka sitä ei vie­lä ole kokeil­tu. Mie­li­pi­tee­ni ero­aa sii­nä, että jos Israel vetäy­tyy ‑67 rajoil­le ja pales­tii­na­lai­set saa­vat oman val­tion niin en usko enää ter­ro­ris­miin, aina­kaan sen laa­jem­paan kan­na­tuk­seen (siis molem­min puo­lin). Niin Israe­lin kuin pales­tii­na­lais­ten­kin puo­lel­la väki­val­tais­ten ryh­mit­ty­mien kan­na­tus tulee romah­ta­maan. Täl­lä het­kel­lä ja menol­la väki­val­tai­suu­det vain ruok­ki­vat toi­sen puo­len ääriai­nek­sia ikui­suu­teen asti. En tie­tys­ti­kään tie­dä tätä täy­del­lä var­muu­del­la, niin­kuin et sinä­kään tie­dä ter­ro­ris­min jat­ku­van samaan tapaan kuin nyt. Mut­ta tätä ei ole kokeiltu.

  Enkä minä aina­kaan kuu­lu nii­hin joka oli­si vai­en­nut Venä­jän, Ira­nin, Kon­gon tai MINKÄÄN MUUN MAAN väki­val­tai­suuk­sis­ta tai ihmisoikeusloukkauksista!

 74. Israe­lil­le on taat­ta­va tur­val­li­set rajat ilman vuo­den 1967 sodas­sa val­lat­tu­ja ja sen jäl­keen lait­to­mas­ti asu­tet­tu­ja aluei­ta. Tämä mer­kit­see väes­tö­siir­to­ja, mut­ta ei voi­da hyväk­syä sitä, että varas­ta­mal­la voi luo­da uusia tosiasioita.”

  Mut­ta voi­daan­han? Vai haluat­ko Osmo repiä auki Parii­sin rau­han­so­pi­muk­sen? Yhtä lait­to­mas­ti Vii­pu­rin-lää­ni, Sal­la ja Pet­sa­mo varas­tet­tiin, väes­tö siir­ret­tiin ja vaihdettiin. 

  Mik­si sama teko on rikos Lähi-idäs­sä, mut­ta ei mikään ongel­ma Suomessa.

  Siir­ret­ty väki­mää­rä­kin on aika lail­la saman suu­rui­nen. Ja alu­een koko suh­tees­sa pinta-alaan?

  Ihan näin mie­len­kiin­nos­ta oli­si kiva kuul­la, mikä tekee 450 000 suo­ma­lai­seen sil­loin ja hei­dän noin mil­joo­naan jäl­ke­läi­seen­sä koh­dis­tu­neen ihan vas­taa­van rikok­sen hyväksyttäväksi?

  Koko ongel­ma­kin kun syn­tyi ajal­li­ses­ti hyvin samaan aikaan. suo­mes­sa 1940–44 ja Pales­tii­nas­sa 1947–48..

 75. Mie­les­tä­ni eräs osoi­tus Israe­lin seku­laa­ri­suu­den puut­tee­stra on se, ettei Israe­lis­sa voi sol­mia avio­liit­to­ja yli uskon­to­ra­jo­jen. Täl­lais­ta halua­vat jou­tu­vat mene­mään ulko­mail­le sol­mi­maan avio­lii­ton. Lisäk­si edes kaik­ki juu­ta­lai­set eivät voi sol­mia avio­liit­toa edes toi­sen juu­ta­lai­sen kans­sa, jos täl­le on juu­ta­lai­suu­den mukaan este.

 76. Osmo,

  Ei tai­da moni­kult­tuu­ri toi­mia käy­tän­nös­sä. Jos toi­mi­si, niin Pales­tii­na-Israe­lis­sa val­lit­si­si rau­ha ja hyvinvointi.

 77. Mie­les­tä­ni sinun Israel-palestiina/”moni muu konflik­ti” (var­sin­kin Suo­mi-Venä­jä) ver­tai­lusi ontuu. ”

  Väi­tät, että tämä ver­tai­lu ontuu, mut­ta sivuu­tat perus­te­luis­sa­si esim. Ame­ri­kan alku­pe­räi­sa­suk­kaat, saa­me­lai­set jne. ja kes­ki­tyt vain muu­ta­miin poik­keuk­siin Kar­ja­lan tapauk­ses­ta, etkä käsit­te­le argu­ment­tia ylei­sel­lä tasolla.

  Väi­tät tois­tu­vas­ti suo­raan ja epä­suo­raan kaik­kien pales­tii­na­lais­ten ja mus­li­mien ole­van ter­ro­ris­te­ja joil­le rau­ha (hud­na) vain tar­koit­taa väli­rau­haa juu­ta­lais­ten tuhoa­mi­ses­sa. Näet­kö maa­il­man todel­la­kin noin mustavalkoisena?”

  En ole väit­tä­nyt mitään tuol­lais­ta. Olen sano­nut, että osa heis­tä täyt­tää nämä mää­reet. Riit­tä­vän suu­ri osa, että ongel­mat ja väki­val­ta eivät päät­tyi­si “rau­haan”. En kos­kaan väit­tä­nyt, että kaik­ki oli­si­vat sel­lai­sia. Huo­noa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria nyt sinulta.

  jos Israel vetäy­tyy ‑67 rajoil­le ja pales­tii­na­lai­set saa­vat oman val­tion niin en usko enää ter­ro­ris­miin, aina­kaan sen laa­jem­paan kan­na­tuk­seen (siis molem­min puolin).”

  Kyse ei ole sii­tä, mihin sinä uskot, vaan sii­tä, että entä jos/kun iskut kui­ten­kin jat­kui­si­vat, mitä sitten?

  Entä mihin perus­tat väit­tee­si sii­tä, että et “usko” esim. Ira­kin Al-Qai­dan kal­tais­ten tyyp­pien tule­van Israe­lin puo­lel­le tais­te­le­maan pyhää sotaan­sa, jos rajat avau­tu­vat eivät­kä ole enää yhtä tii­viis­ti val­vot­ta­vis­sa? Väis­tit nyt kes­kei­set kysy­myk­set. Kan­ta­si jää sik­si vail­le perusteita.

  Hama­sin voit­to joh­tui pikem­min­kin sen onnis­tu­mi­ses­sa paran­ta­maan pales­tii­na­lais­ten elinoloja”

  Hamas ei tuo­ta yhtään mitään. Hamas perus­ti sosi­aa­li­sia raken­tei­ta ulko­puo­li­sel­la rahoi­tuk­sel­la mm. Sau­di-Ara­bias­ta, Ira­nis­ta ja maan­paos­sa ole­vil­ta pales­tii­na­lai­sil­ta. Mik­si nämä tahot tuki­vat mie­luum­min Hama­sia kuin Fata­hia on toi­nen kysy­mys jota voi­daan spe­ku­loi­da, mut­ta Hama­sin omaa ansio­ta asias­sa ei suu­res­ti ollut.

  Enkä minä aina­kaan kuu­lu nii­hin joka oli­si vai­en­nut Venä­jän, Ira­nin, Kon­gon tai MINKÄÄN MUUN MAAN väki­val­tai­suuk­sis­ta tai ihmisoikeusloukkauksista!”

  En tie­dä olet­ko vai et, mut­ta en nyt puhu­nut sinus­ta vaan län­si­mai­den nk. tie­dos­ta­vis­ta tahois­ta ylei­ses­ti ja kri­tii­kin voluumista.
  Kon­go (kan­san­mur­ha) ja Tsetshe­nia (väki­val­tai­nen mie­hi­tys), Indo­ne­sia (vähem­mis­tö­jen oikeu­det) tai Nor­suun­luu­ran­nik­ko (sisäl­lis­so­ta, sor­to, etni­nen väki­val­ta), Zim­babwe (etni­nen väki­val­ta, poliit­ti­nen sor­to) tai Egyp­ti (dik­ta­tuu­ri, kop­ti­lais­ten kris­tit­ty­jen vai­no), Mau­ri­ta­nia (mus­tien sor­ret­tu ase­ma pal­jon pahem­pi kuin Ete­lä-Afri­kas­sa kos­kaan, yhä har­joi­tet­tua orjuut­ta) tai Iran (kris­tit­ty­jen kuo­le­man­tuo­miot) tai Sau­di-Ara­bia (mus­tien ase­ma Apart­hei­dia huo­nom­pi, uskon­nol­li­nen väki­val­ta ja sor­to, ter­ro­ris­min rahoit­ta­mi­nen) eivät juu­ri kiin­nos­ta “maa­il­man­pa­ran­ta­jia”, kos­ka niis­sä syyl­li­syys­po­si­tioon ei ase­tu län­si­maa tai län­si­mai­hin asso­sioi­tu­va taho.

  Sik­si Israe­lin tap­pa­mat tuhan­net ovat YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­tos­sa­kin suu­rem­pi ihmi­soi­keus­on­gel­ma kuin muu­al­la kuol­leet ja sor­re­tut mil­joo­nat ihmiset.

 78. Ilkan tar­joa­ma lopul­li­nen rat­kai­su eli pales­tii­na­lais­ten tuhoa­mi­nen takai­si käy­tän­nös­sä kol­man­nen maa­il­man­so­dan alka­mi­sen. Vaik­ka pales­tii­na­lais­ten katoa­mi­nen maan pääl­tä voi­si olla taval­laan hel­po­tus niin Jor­da­nial­le, Egyp­til­le, Liba­no­nil­le kuin mah­dol­li­ses­ti Syy­rial­le­kin, isla­mi­lai­nen maa­il­ma ei iki­nä antai­si pales­tii­na­lais­ten tuhoa­mis­ta anteek­si Israe­lil­le (eikä Yhdys­val­loil­le) vaan käyn­nis­täi­si omis­ta uhreis­ta piit­taa­mat­ta täy­si­mit­tai­set sota­toi­met, lopul­ta Israel käyt­täi­si ydin­a­set­ta, ja ter­ro­ris­tit vas­tai­si­vat sii­hen sekä Israe­lin että Yhdys­val­tain alu­eel­la “likai­sil­la pommeilla”.

  Ei sii­tä mitään kol­mat­ta maa­il­man­so­taa tuli­si. Tavan­omai­ses­sa sodan­käyn­nis­sä ara­bi­maat ovat täy­sin avut­to­mia. Niil­lä ei myös­kään ole man­ner­ten­vä­lis­ten ydin­kär­kioh­jus­ten kal­tai­sia jouk­ko­tu­hoa­sei­ta. Jos nyt kuvi­tel­laan, että Israel todel­la haluai­si tap­paa kaik­ki pales­tii­na­lai­set ja että USA ja muut län­si­maat todel­la tuki­si­vat Israe­lia sii­nä, näin tapah­tui­si eivät­kä ara­bit voi­si ryh­tyä mihin­kään muu­hun kuin öljy­saar­toon tai räjäyt­tää nyt sit­ten pari has­sua likais­ta pom­mia. No, tie­ten­kään tah­to­ti­la ei täs­sä (siis sii­nä, että Israel ja län­si­maat oli­si­vat haluk­kai­ta eli­mi­noi­maan kaik­ki pales­tii­na­lai­set) ske­naa­rios­sa oli­si este saman­tien kaik­kien ara­bien eli­mi­noi­mi­sel­le. Kuin­ka kau­an luu­let­te esi­mer­kik­si sau­dia­ra­bia­lais­ten sel­viy­ty­vän hen­gis­sä, jos kaik­ki maan väes­tö­kes­kuk­set palo­pom­mi­tet­tai­siin tuh­kak­si? Maa­seu­dul­le eli autio­maa­han paen­neet kuo­li­si­vat paris­sa päi­väs­sä janoon. Sama stra­te­gia toi­mi­si kaik­kiin mui­hin Per­sian­lah­den öljyn­tuot­ta­ja­mai­hin. Ainoas­taan Ira­kin kans­sa tuhoa­mi­seen meni­si enem­män aikaa, kos­ka Irak on sen­tään mel­ko hedel­mäl­li­nen maa. Seu­raa­va hom­ma oli­si var­maan öljy­kent­tien suur­pa­lo­jen sam­mut­ta­mi­nen, johon voi­si men­nä joku­nen kuu­kausi ja tuo­tan­non jat­ka­mi­nen. Voim­me kui­ten­kin olla var­mo­ja, että täl­lai­siin kau­heuk­siin ei men­nä mis­sään tilan­tees­sa. Jopa sii­nä­kin tapauk­ses­sa, että vaik­ka­pa Pakis­tan jou­tui­si hul­lu­jen ääri­mus­li­mien hal­lin­taan ja ryh­tyi­si käyt­tä­mään ydin­a­sei­ta super­val­to­ja vas­taan, reak­tio oli­si toden­nä­köi­ses­ti pal­jon rajatumpi.

 79. Ras­mus: “Hama­sin voit­to joh­tui pikem­min­kin sen onnis­tu­mi­ses­sa paran­ta­maan pales­tii­na­lais­ten elinoloja”

  az: “Hamas ei tuo­ta yhtään mitään. Hamas perus­ti sosi­aa­li­sia raken­tei­ta ulko­puo­li­sel­la rahoi­tuk­sel­la mm. Sau­di-Ara­bias­ta, Ira­nis­ta ja maan­paos­sa ole­vil­ta pales­tii­na­lai­sil­ta. Mik­si nämä tahot tuki­vat mie­luum­min Hama­sia kuin Fata­hia on toi­nen kysy­mys jota voi­daan spe­ku­loi­da, mut­ta Hama­sin omaa ansio­ta asias­sa ei suu­res­ti ollut.”

  Eihän Hamas ole­kaan mikään tava­roi­ta tuot­ta­va pörs­siy­ri­tys, vaan Pales­tii­na­lais­ten “etu­jär­jes­tö”. Eihän kes­kus­ta­puo­lue­kaan tuo­ta mitään, päin­vas­toin syö veron­mak­sa­jien raho­ja. Sil­ti kun kes­kus­ta onnis­tuu haa­li­maan EU:lta eli meil­tä veron­mak­sa­jil­ta tukiai­sia kan­nat­ta­jil­leen, ei kukaan ala väit­tä­mään ettei se ole kes­kus­ta­puo­lu­een ansiota(syytä)? Jos Hamas haa­lii jos­tain rahaa ja perus­taa sil­lä mm. kou­lu­ja­kin, niin eikös se ole syy antaa äänen­sä Hamasille.

 80. Komp­paan Jan­tus­ta, ja on pak­ko kom­men­toi­da tuo­ta väi­tet­tä “Israe­lin brut­to­kan­san­tuot­tees­ta 97 % on vientiä”.

  Tämä on ylei­nen tapa vää­rin­lu­kea mak­ro­ta­lou­den tun­nus­lu­ku­ja. Sen absur­dius tulee par­hai­ten esiin seuraavasta:

  Vuon­na 2007 Hong Kon­gin vien­ti oli 345 mil­jar­dia dol­la­ria. Saman maa­il­man­kol­kan brut­to­kan­san­tuo­te oli sama­na vuon­na 209 mil­jar­dia dol­la­ria, mikä teki­si 165 pro­sent­tia. Jär­keä vai ei?

  Ope­tus: jos vien­ti on arvol­taan esim. 100 rahaa, se ei pal­jon BKT:ssä tun­nu, jos vie­dys­tä romus­ta on het­keä aika­sem­min tuo­tu maa­han 99 rahan edestä.

 81. Mikä on point­ti­si BRG?

  Halusin vain täs­men­tää, ettei Hamas saa­nut sosi­aa­li­sia olo­ja het­kel­li­ses­ti paran­net­tua esim. edis­tä­mäl­lä työl­lis­ty­mis­tä, kit­ke­mäl­lä kor­rup­tio­ta hal­lin­ta­ra­ken­teis­ta tms. vaan saa­mal­la lah­joi­tuk­sia ulko­maa­lai­sil­ta tukijoiltaan.

  Sit­tem­min­hän tilan­ne on vajon­nut täy­teen kur­juu­teen kun Hama­sin toi­min­ta on ede­saut­ta­nut alu­een eristämistä.

  Mik­si ihmi­set sit­ten äänes­ti­vät Hama­sia? Tulos on ideo­lo­gi­ses­ti yhden­suun­tai­nen mm. itse­mur­hais­ku­jen kan­na­tuk­sen ja yhteis­kun­nan hen­ki­sen ja kult­tuu­ri­sen radi­ka­li­soi­tu­mi­sen kanssa.
  Samaa kehi­tys­tä hei­jas­ti myös Hama­sin ja Fata­hin Pales­tii­nan sisäi­nen aseel­li­nen yhteenotto.

 82. az, point­ti­ni on se että jos Hamas yllä­pi­tää kou­lua Pales­tii­na­lai­sil­le lap­sil­le se _tuottaa_ kou­lu­tus­pal­ve­lua ihan riip­pu­mat­ta sii­tä mis­tä se sii­hen rahat kai­vaa. Tie­tääk­se­ni Hamas on teh­nyt tätä jo vuo­si­kym­me­niä, eikä vain het­kel­li­ses­ti. Kuten Ita­lian mafia, se on otta­nut hoi­taak­seen myös yhteis­kun­nal­li­sia teh­tä­viä, ei tie­ten­kään pyy­tet­tö­mäs­ti. Tie­ten­kin kes­tä­väm­pää oli­si edis­tää työl­li­syyt­tä ja rahoit­taa kou­lu­tus­pal­ve­lu työs­sä­käy­vien mak­sa­mil­la veroil­la, mut­ta se lie­nee utopiaa.

  En todel­la­kaan ole mikään Hamas fani mut­ta kom­ment­ti­si säräh­ti kor­vaa­ni (mikä lie sil­män vas­ti­ne säräh­tä­mi­sel­le) kun se oli mie­les­tä­ni lii­an mustavalkoinen.

 83. az”:lle,

  sivuu­tat perus­te­luis­sa­si esim. Ame­ri­kan alku­pe­räi­sa­suk­kaat, saa­me­lai­set jne. ja kes­ki­tyt vain muu­ta­miin poik­keuk­siin Kar­ja­lan tapauk­ses­ta, etkä käsit­te­le argu­ment­tia ylei­sel­lä tasolla.”

  Ensin­nä­kin, mikä poik­keus se Kar­ja­la oli kun itse sitä esi­tit? Ja toi­sek­si, usko tai älä, mut­ta minä todel­la­kin kan­na­tan ihan kaik­kien “vää­ryyt­tä” koke­nei­den “kan­so­jen” itse­näi­syys­pyr­ki­myk­siä. Saa­met­kin, sii­tä vaan. Minä kannatan!

  Olen sano­nut, että osa heis­tä täyt­tää nämä mää­reet. Riit­tä­vän suu­ri osa, että ongel­mat ja väki­val­ta eivät päät­tyi­si “rau­haan”.”

  Väi­te, että joku (mikä tahan­sa) koko­nai­nen “kan­sa” (edes enem­mis­tö sii­tä), jol­la on oma val­tio joka tur­vaa ihmis­ten jon­kin­lai­sen perus­e­lin­ta­son ja päi­vit­täi­set kans­sa­käy­mi­set, “vapaa­eh­toi­ses­ti” (vai syn­nyn­näi­ses­ti­kö?) haluai­si sotaa toi­sen (pal­jon vah­vem­man maan) kans­sa on niin potas­kaa ettei hul­lum­mak­si voi men­nä. Suu­ri har­maa “pas­sii­vi­nen” enem­mis­tö halu­aa (kaik­kial­la) yleen­sä vain “tul­la toi­meen”. Tähän­kin lop­puu uskon­to­jen ääri­vai­ku­tus. Täy­sin eri asia­han on jos ei kui­ten­kaan tul­la toi­meen vaan koe­taan puutetta/vääryyttä/epätoivoisuutta jos­tain. Sil­loin yleen­sä myös enem­mis­tön mie­li­pi­teet ja tar­peet pola­ri­soi­tu­vat ja ääriai­nek­set saa­vat kan­na­tus­ta. Täs­sä yhtey­des­sä myös uskon­nol­li­set näkö­kan­nat saa­vat lisää kan­na­tus­ta kos­ka “ylem­pi voi­ma” antaa useim­mi­ten voi­maa kestää/ymmärtää epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta. Juu­ri näin näen käy­neen monen pales­tii­na­lai­sen koh­dal­la. Hama­sin kan­na­tus on pikem­min­kin näen­näis­tä. Se on monen pales­tii­na­lai­sen epä­toi­voi­nen ja (itsel­leen) tuhoi­sa vas­taus epä­toi­voi­seen ja tuhoi­saan tilan­tee­seen. Jos Hama­sin voi miten­kään näh­dä paran­ta­van tila­net­ta niin sil­loin sitä äänes­te­tään. Jos olo­suh­teet sitä vas­toin para­ni­si­vat koh­ti yllä kuvaa­maa­ni tilan­net­ta, niin uskon EDELLEENKIN ääriai­nes­ten kan­na­tuk­sen romahtamiseen/vähenemiseen. Sil­loin nii­den omal­le yhtei­söl­le tuot­ta­ma vahin­ko oli­si suh­teel­li­ses­ti suu­rem­pi kuin hyöty.

  Minus­ta et näy­tä oikein halua­van­kaan etsiä syvem­piä syi­tä monen pales­tii­na­lai­sen vihal­le kuin iän­kaik­ki­nen uskon­to. Sinus­ta ihmi­set ovat joko aina ja ikui­ses­ti “kiih­ko­mie­li­siä” tai sit­ten eivät. Minun näke­myk­se­ni on, että mie­li­pi­teet ja asen­noi­tu­mi­nen muut­tu­vat hyvin pal­jon riip­puen ajas­ta ja ympä­ris­tös­tä. Maa­il­ma ei ole sama kuin esim 50 tai edes 20 vuot­ta sitten.

  Joh­to­pää­tök­se­ni on siis edel­leen­kin, että ‑67 rajo­ja ja pales­tii­na­lais­val­tion perus­ta­mis­ta on kokeil­ta­va, jopa ter­ro­ris­min uhan alla aina­kin tie­tyn mää­rä­ajan. Jos ei toi­mi, niin sil­loin sym­pa­tia­ni kään­ty­vät Israe­lin puo­lel­le, voin luva­ta sen. Ja täs­sä on nime­no­maan kysy­mys “uskos­ta”, luot­ta­muk­ses­ta ja uuden mah­dol­li­suu­den anta­mi­ses­ta. Ei sinun­kaan vank­ku­ma­ton mie­li­pi­tee­si pales­tiin­lais­ten rau­han­tah­dos­ta ole muu­ta kuin “uskoa”.

 84. Sinus­ta ihmi­set ovat joko aina ja ikui­ses­ti “kiih­ko­mie­li­siä” tai sit­ten eivät. ”

  En ole mis­sään tilan­tees­sa sano­nut mitään täl­lais­ta. Mut­ta en myös­kään usko tym­peäs­sä kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­ti­ses­sa sokeu­des­sa, että ihmis­ten sisäi­set muu­tok­set oli­si­vat help­po­ja tai nopei­ta tai val­tiol­li­sis­ta struk­tuu­reis­ta noin vain ilmen­ty­viä. Monil­la teki­jöil­lä on mer­ki­tys­tä, mut­ta jos toteat, että sym­pa­tia­si kään­tyi­si­vät Israe­lin puo­lel­le, jos isku­ja jat­kui­si vie­lä vuo­den 1967 rajo­jen sopi­mi­sen­kin jäl­keen, niin nii­tä isku­ja tapah­tui jo sil­loin kun vuo­den 1948 ja 1967 rajat oli­vat saa­ta­vil­la ja myö­hem­min­kin. Sii­tä vain sym­pa­tioi­ta jaka­maan. PLO:kin läh­ti aika­naan liik­keel­le Israe­lin täy­del­li­ses­tä tuhoamisesta.

  Jos Sioux-kan­san inti­aa­nit läh­ti­si­vät reser­vaa­tis­taan pom­mit­te­le­maan sivii­le­jä vaa­tien “me haluam­me lakeu­tem­me takai­sin ja kan­sal­lem­me itse­näi­syy­den sen his­to­rial­li­sil­la mail­la” niin pal­jon antai­sit sym­pa­ti­aa? Inti­aa­nien saa­ma koh­te­lu 100+ vuot­ta sit­ten oli ihan eri luok­kaa kuin jot­kut tuhan­net Israe­lin tap­pa­mat palestiinalaiset.
  His­to­rian ope­tus on se, että vää­ryyk­siin on lopul­ta sopeu­dut­ta­va, nii­tä ei voi sovit­taa. Ei voi teh­dä teh­ty­jä tekemättömiksi.
  Kun­nia­kult­tuu­reil­le on yhte­näis­tä kyvyt­tö­myys sopeu­tua koet­tui­hin vää­ryyk­siin. Täs­sä uskon­nol­la voi olla mer­ki­tyk­sen­sä. Kun puhun “isla­mis­ta” täs­sä yhtey­des­sä puhun ns. aavik­kois­la­mis­ta ikiai­kai­sen kun­nia­kult­tuu­rin ja Isla­min alku­pe­räis­tul­kin­nan (tai sel­lai­sek­si väi­te­tyn) yhdis­ty­mi­ses­tä, jol­le “kas­vo­jen säilyttäminen/menettäminen” on niin kes­kei­nen, kai­kis­ta mää­rit­tä­vin kult­tuu­ri­nen arvo, lei­ka­ten aivan kaik­kea mah­dol­lis­ta, että he eivät, suu­rel­ta osin, pys­ty nöyr­ty­mään tap­piok­si näh­dyn hyväksymiseen.

  Tätä on pai­not­ta­nut mm. Sal­man Rush­die. Län­ti­set intel­lek­tuel­lit eivät ymmär­rä lähi-idän konflik­tia, ter­ro­ris­min vas­tais­ta sotaa, Isla­min radi­ka­li­soi­tu­mis­ta, moni­kult­tuu­rin vai­keuk­sia jne. kos­ka meil­le kun­nia­kult­tuu­ri on enää etäi­nen his­to­rial­li­nen jään­ne, eikä meil­lä ole käsi­tys­tä­kään kuin­ka se voi meil­le vie­rai­ta kult­tuu­re­ja mää­rit­tää. Täs­sä näen itse kun­nia­kult­tuu­rin itsea­sias­sa Isla­mia jopa hai­tal­li­sem­pa­na kult­tuu­ril­li­se­na tekijänä.

  Jos 1967-rajat jne. palau­te­taan itse­mur­hais­kut alka­vat uudel­leen, kos­ka pales­tii­na­lais­ten suu­rin ongel­ma on hei­dän kult­tuu­rin­sa sisäl­lä vai­kut­ta­vat hai­tal­li­set ele­men­tit. Ne ovat niin syvään juur­tu­nei­ta, että rau­han­so­pi­mus ei tilan­net­ta puhdista. 

  Isku­ja — tämä on nyt tau­to­lo­gi­aa mut­ta tät­kään et kont­ran­nut — tulee “rau­han” jäl­keen myös sik­si, että Ira­kin al-qai­dan kal­tai­sia tyyp­pe­jä pää­see lävit­se löys­ty­neis­tä rajoista.

  Mitä Israel sit­ten tekee? Yhä pai­no­tan tätä. Nyt voin myön­tää, että se on puh­taan hypo­teet­ti­nen kysymys.

  Israel ei iki­nä tule sitä sal­li­maan. Täs­tä on tur­ha lop­pu­jen lopuk­si kes­kus­tel­la. Pales­tii­na­lai­set eivät voi enää saa­da sitä, mitä oli tar­jol­la vuon­na 48 tai ennen vuo­den 67 sotaa. 

  Sik­si on epä­rea­lis­tis­ta sel­lais­ta edes vaa­tia. Sitä ei tule tapah­tu­maan. Myös­kään 1990-luvul­la raken­ta­maan aloi­te­tut muu­rit eivät tule pois­tu­maan kos­ka öljy­ra­hoi­tuk­sel­la ter­ro­ris­mis­ta on tul­lut rajo­ja ylit­tä­vää, eikä van­haa tur­val­li­suus­ti­lan­net­ta enää ole. Gaza on saar­ret­tu myös Egyp­tin rajal­ta, jot­ta Egyp­tin puo­lel­ta ei voi­tai­si toi­mit­taa Hama­sil­le öljy­va­roin ostet­tua ras­kas­ta aseis­tus­ta. Saar­to tulee toki pur­kaa, mut­ta se edel­lyt­tää rajo­jen kan­sain­vä­lis­tä val­von­taa. Muu­ri pysyy.

  Vaih­toeh­to­ja tähän umpi­ku­jaan pitää etsiä rea­lis­tis­ten jou­kos­ta. Israel toi­mii itse­näi­ses­ti jo sen joh­dos­ta, että se ei ole YK:ssa saa­nut tukea ja sym­pa­ti­aa juu­ri kuin Yhdys­val­loil­ta. Israe­lin pers­pek­tii­vin rea­lis­min käsi­tet­tä ja tun­net­ta ei ole ylei­ses­ti hyväk­syt­ty. Se ei tule kui­ten­kaan muut­tu­maan. Sen muut­tu­mi­sen vaa­ti­mi­nen on hedel­mä­tön poh­ja neuvotteluille.

 85. az (ja muut­kin toki),

  Poh­di­taas nyt rau­has­sa (pun intended)

  1. Pales­tii­nan juu­ta­lai­sa­su­tuk­sen syn­nyn syyt ovat ymmär­ret­tä­viä ja syväs­ti inhi­mil­li­siä, mut­ta maa ei sil­ti ollut juu­ta­lais­ten saa­pues­sa tyhjä.

  2. Nyt juu­ta­lai­set (monien suvut) ovat olleet siel­lä jo tois­ta sataa vuot­ta ja luo­neet tosi­asian. Tur­ha sii­hen on siouxe­ja ja Kar­ja­laa sekoit­taa, vaik­ka inti­aa­ne­ja symp­paan­kin ja suku­juu­ret on Käkisalmessa:/

  3. Jos Lähi-Itää alkaa ajat­te­le­maan itä-län­si/­va­sen-oikea sym­pa­tioi­den perus­teel­la, niin plö­ri­näk­si menee. Ne sym­pa­tiat ovat hei­lu­neet puo­lel­ta toi­sel­le vii­mei­sen 100 v aikana.
  Anek­doot­ti: Sta­lin varoit­te­li Gol­da Mei­riä mene­mäs­tä kib­butzien sosia­lis­mis­sa lii­an pit­käl­le: kyl­lä nyt oma radio saa jokai­sel­la olla:)

  4. Nuo sym­pa­tiat ja suur­val­to­jen int­res­sit ovat sil­ti vali­tet­ta­va tosia­sia sot­ke­mas­sa kuviota.
  Täl­lä het­kel­lä eni­ten sot­kee USA:n lähes raja­ton ymmär­tä­mys kai­kel­le mitä Israel tekee. Siis täl­lä het­kel­lä. Ja kos­ka USA toden­nä­köi­ses­ti lähi­tu­le­vai­suu­des­sa­kin on ainoa soti­laal­li­nen super­val­ta, myös tuo asian­ti­la säi­lyy lähitulevaisuudessakin.

  5. Tai oikeas­taan 4 b: EU:n tuli­si ryhdistäytyä.

  6. Vaik­ka 1967 rajoil­la ja kah­del­la val­tiol­la on ongel­man­sa, ovat ne ks. yllä sekä minun että monen muun perus­te­lu­ja, ml. pals­tan isän­tä) ainoa edes joten­kin, edes ihan­ne­ta­pauk­ses­sa, toi­mi­va ratkaisu.

  7. Para­dok­si: Israel nykyi­sel­lään on lain­sää­dän­nöl­tään kaik­kea muu­ta kuin seku­laa­ri val­tio, vaik­ka se sitä ilma­pii­ril­tään onkin, poisl. muu­ta­ma Jerusa­le­min kort­te­li ja ääri­jen­gien kib­butzi. Osit­tain maa on tosi­aan lähes apartheidinen.
  Sil­ti: jos oli­sit ara­bi ja ateis­ti trots­ki­lai­nen jul­ki­les­bo, mihin Lähi-Idän maa­han haluai­sit syntyä?

 86. az: “His­to­rian ope­tus on se, että vää­ryyk­siin on lopul­ta sopeu­dut­ta­va, nii­tä ei voi sovit­taa. Ei voi teh­dä teh­ty­jä tekemättömiksi.”

  Täs­sä az on kyl­lä pit­käl­ti oikeas­sa. Vah­vem­pi lopul­ta voittaa. 

  Venä­jän toi­met Geor­gias­sa tai Tset­se­nias­sa? Eivät ne edes herä­tä into­hi­mo­ja kes­kus­te­lua saml­la taval­la kuin Israel Gazas­sa. Mik­si eivät? Sik­si, että ihmi­set tie­tä­vät, että ei Venä­jäl­le kui­ten­kaan kukaan mitään voi. Vah­vin voittaa.

  Israe­lin kans­sa asia on toi­nen. Peli ei ole sel­vä vaik­ka voi­ma­suh­teet nyt ovat­kin Israe­lin puolella. 

  Samoin Israe­lin voi­daan odot­ta­van län­si­mais­ta oikeus­ta­jua. Ilmiö on sama kuin että jos Venä­jä tai Kii­na kidut­taa ihmi­siä, niin se ei saa huo­mio­ta, kos­ka niin­hän ne nyt vain teke­vät. Jos USA kidut­taa, nousee rai­vo, kos­ka hei­dän pitäi­si tie­tää paremmin.

  Jos israel hyök­kää pales­tii­na­lais­ten kimp­puun, Israel tuo­mi­taan, kos­ka hei­dän pitäi­si olla väki­van ylä­puo­lel­la. Jos pales­tii­na­lais­ten ampu­vat raket­te­ja Israe­liin, niin sil­loin Israe­lin taas pitäi­si kes­tää se, kos­ka pales­tii­na­lai­set ovat uhreja. 

  Pales­tii­na­laist käyt­tä­vät hyväk­seen sitä, että heil­le oman kan­san kär­si­myk­set eivät näy­tä pai­na­van vaa­ka­ku­pis­sa. He voi­vat pom­mit­taa rake­teil­la Israe­lin välit­tä­mätt­tä sii­tä, että kos­to voi tul­la jona­kin päi­vä­nä. Ja kun kos­to sit­ten tulee ja ihmi­siä kuo­lee, pales­tii­na­lai­set käyt­tä­vät sitä vah­vis­taak­seen uhrin ase­maan­sa ja hei­ken­tääk­seen Israe­lin tukea maa­il­mal­la. He eivät väli­tä sii­tä, että tämän logii­kan mukaan toi­mies­sa omia kuo­lee ja israe­li­lai­sia kuo­lee. Hei­tä ei myös­kään kos­ke odo­tus län­si­mai­ses­ta moraa­lis­ta. Mut­ta he osaa­vat pela­ta itsen­sä poliit­ti­ses­ti hyö­dyl­li­seen uhrin ase­maan, jol­loin län­si­mais­ta alkaa tul­la sympatiaa.

 87. Ai niin unohtui…

  Täm­möis­tä se on kun työn lomas­sa kii­rees­sä näpyttelee.

  Tot­ta kai az:n mai­nit­se­ma 1967 rajo­jen tur­val­li­suus­ris­ki on todellinen.
  Mut­ta mikä on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä real­si­ti­nen (ja oikeu­den­mu­kai­nen, jos sitä­kin nyt kum­min­kin ajat­te­li­si…) vaihtoehto?
  Tämä siis oli lähin­nä az:lle.

 88. Pales­tii­nan krii­si kytee maa­il­man tap­piin tai sii­hen, että Israe­lin siir­to­kun­nat ja muu­rit pilk­ko­vat Pales­tii­nan täy­sin elin­kel­vot­to­mak­si palestiinalaisille.

  Erit­täin mie­len­kiin­toi­nen oli eili­nen uuti­nen, että Israe­lin kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta on päät­tä­nyt sul­kea ara­bi­puo­lu­eet koh­ta ole­vis­ta edus­kun­ta­vaa­leis­ta pois. Ara­bien väes­tö­no­suus­han on kas­vus­sa ara­bien suu­rem­man syn­ty­vyy­den vuok­si. Perus­tee­na oli, että ara­bi­puo­luei­den toi­min­ta täh­tää Israe­lin ole­mas­sao­lon lak­kaut­ta­mi­seen ja että niil­lä on yhteyk­siä ter­ro­ris­ti­jär­jes­töi­hin. Yhtey­det ter­ro­ris­ti­jär­jes­töi­hin eivät vält­tä­mät­tä pidä paik­kaan­sa mut­ta täy­sin sel­vää kai on, että jos Israe­lin ara­bit juu­ta­lai­sia nopeam­man väes­tön­kas­vun­sa ja lail­li­sen poliit­ti­sen toi­min­tan­sa joh­dos­ta pää­se­vät mää­rää­vään ase­maan, Israel juu­ta­lai­se­na kan­sal­lis­val­tio­na on lopussa.

  Odo­tin jotain tuol­lais­ta, kos­ka eivät­hän pit­kä­ai­kai­set väes­töl­li­set tren­dit ole Israe­lin kan­nal­ta kes­tä­vää kehi­tys­tä, mut­ta en aivan vie­lä. Israe­lin demo­gra­fi­nen koh­ta­lo on muu­ten muu­ta­mas­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa Rans­kan ja monen muun Län­si-Euroo­pan maan koh­ta­lo. Joh­ta­vat polii­ti­kot kun ovat kai­kes­sa vii­sau­des­saan kiih­dyt­tä­mäs­sä maa­han­muut­toa juu­ri ara­bi­mais­ta ja muu­al­ta isla­mi­lai­ses­ta maa­il­mas­ta, vaik­ka tämän väes­tön­osan ass­mi­laa­tio tai edes inte­graa­tio on jät­tä­nyt erit­täin pal­jon toi­vo­mi­sen varaa. 

  Näkö­jään Euroop­pa on joh­ta­vil­le euroop­pa­lais­po­lii­ti­koil­le lii­an vau­ras, rau­hal­li­nen ja poliit­ti­ses­ti vakaa. Inti­fa­daa halu­taan lisää omiin lähiöi­hin. Kyy­nik­ko voi­si myös näh­dä EU-joh­don toi­mis­sa hajo­ta-ja-hal­lit­se ‑stra­te­gian ja tar­koi­tuk­sel­li­sen epä­va­kaut­ta­mi­sen, johon vedo­ten EU-eliit­ti pää­si­si tule­vai­suu­des­sa kar­si­maan tur­haa demokratiaa.

 89. Hyviä kysy­myk­siä on herä­tet­ty. Mik­si Gazan sota herät­tää enem­män into­hi­mo­ja kuin Itä-Kon­gon kär­si­myk­set? Mik­si Yhdys­val­tain val­tio­joh­to on lai­mea kan­na­no­tois­saan? Mik­si tun­tuu sil­tä että oikeis­to­mie­li­set puo­lus­ta­vat Israe­lia kun taas vasem­mis­to­mie­li­set tuo­mit­se­vat Israelin?

  Joku tai­si jo kom­men­toi­da­kin, että Gazan sota kuo­hut­taa sen vuok­si, että joi­den­kin mie­les­tä “vau­rau­den pitäi­si vel­vot­taa pasi­fis­miin”. Että oli­si (muka) eri asia, kun rikas maa teu­ras­taa oman tai naa­pu­ri­maan­sa asuk­kai­ta ver­rat­tu­na sii­hen kun köy­hä maa (vaik­ka Ruan­da tai Kon­go) teu­ras­taa. Lisäk­si monet miel­tä­vät Israe­lin län­si­mai­seen kult­tuu­ri­pii­riin kuu­lu­vak­si, yhdek­si “meis­tä”. Jon­ka sen­kin pitäi­si vel­vot­taa pasifismiin.

  Yhdys­val­to­jen lai­meu­des­ta. Olen kuul­lut sanot­ta­van että New York on maa­il­man suu­rin juu­ta­lais­kau­pun­ki. Täl­lä tar­koi­te­taan, että maa­il­mas­sa ei ole mitään muu­ta kau­pun­kia, jos­sa asui­si yhtä pal­jon juu­ta­lai­sia. Yhdys­val­tain juu­ta­lais­ten näke­myk­set Israe­lin tapah­tu­mis­ta hei­jas­tu­vat myös Yhdys­val­to­jen val­tio­joh­don näkemyksiin.

  Luu­len, että tämä oikeisto/vasemmisto ‑ase­tel­ma on jon­kin­lai­nen hei­jas­tu­ma sii­tä, että oikeis­to yleen­sä symp­paa sekä puo­lus­tus­ky­kyä ja ‑tah­toa, että lii­ke­toi­min­nal­la vau­ras­tu­mis­ta, ja vasem­mis­to taas kri­ti­soi molem­pia. Yhdys­val­to­jen ja Israe­lin väli­set kyt­ken­nät­kin aja­vat mielipiteitä.

 90. Jos Sioux-kan­san inti­aa­nit läh­ti­si­vät reser­vaa­tis­taan pom­mit­te­le­maan sivii­le­jä’ (az)
  Kun vält­tä­mät­tä haluat käyt­tää tätä ver­tai­lu­koh­taa, niin jos reser­vaat­tiin ajet­tu­ja ink­ka­rei­ta oli­si about saman ver­ran kuin val­ko­naa­mo­ja (mah­taa­ko olla pro­sent­tia Yhdys­val­to­jen väes­tös­tä) ja heil­lä ei oli­si mitään min­kään val­ta­kun­nan kan­sa­lai­soi­keuk­sia (Yhdys­val­to­jen kan­sa­lai­suu­den lisäk­si nykyi­sin hei­mon jäse­nyys, johon voi liit­tyä eri­tyi­siä oikeuk­sia), muis­ta oikeuk­sis­ta puhu­mat­ta­kaan, kaik­ki ymmär­täi­si­vät, että tilan­ne oli­si pitem­män pääl­le kes­tä­mä­tön. Vai ymmär­täi­si­kö az?
  ‘His­to­rian ope­tus on se, että vää­ryyk­siin on lopul­ta sopeu­dut­ta­va, nii­tä ei voi sovit­taa. Ei voi teh­dä teh­ty­jä tekemättömiksi.
  Kun­nia­kult­tuu­reil­le on yhte­näis­tä kyvyt­tö­myys sopeu­tua koet­tui­hin vää­ryyk­siin.’ (az)
  Anna­pa sit­ten joku­nen his­to­rial­li­nen esi­merk­ki, jos­sa jon­kin kun­nia­kult­tuu­riin kuu­lu­mat­to­man, mut­ta muu­ten Gazaa vas­taa­van, siir­to­maan sor­re­tut asuk­kaat oli­si­vat teo­ria­si mukai­ses­ti loput­to­miin nöy­räs­ti alis­tu­neet kohtaloonsa.

 91. lurk­ki: “Anna­pa sit­ten joku­nen his­to­rial­li­nen esi­merk­ki, jos­sa jon­kin kun­nia­kult­tuu­riin kuu­lu­mat­to­man, mut­ta muu­ten Gazaa vas­taa­van, siir­to­maan sor­re­tut asuk­kaat oli­si­vat teo­ria­si mukai­ses­ti loput­to­miin nöy­räs­ti alis­tu­neet kohtaloonsa.”

  Inti­aa­nit niin Ete­lä- kuin Poh­jois-Ame­ri­kas­sa hyvin laa­jal­ti. Monet Venä­jän impe­ria­lis­min uhrit Kes­ki-Aasias­sa ja mm. Baltiassa.

  Abo­ri­gi­naa­lit Austra­lias­sa. Skot­lan­ti­lai­set? Saa­me­lai­set Suo­mes­sa. Suo­mi Ruot­sin ja Venä­jän mie­hi­tyk­sen alla. Ei tämä voi olla niin vaikeaa. 

  Sioux-inti­aa­nien koh­dal­la tun­nut anta­van argu­ment­tei­na­si hei­dän luku­mää­rän­sä ja aikaa myö­ten hil­jak­siin toteu­tu­neet oikeu­det (moni vaa­de ja poten­ti­aa­li­nen oikeus­ta­paus on edel­leen tosin Was­hing­to­niin hautautuneena).

  Eikai luku­mää­rä itses­sään ole mikään argu­ment­ti? Ei his­to­rial­li­ses­ti eikä tänä­päi­vä­nä sii­nä mie­les­sä, että sadat tuhan­net / mil­joo­nat ihmi­set menet­ti­vät omis­tusoi­keu­den “koti­maa­han­sa” ja ovat sopeu­tu­neet sen tapahtumiseen.
  Kan­sa­lai­soi­keu­det (vrt. tule­vat vaa­lit ja nii­tä kos­ke­va huhu) ovat oma tapauk­sen­sa. Ne ovat osa nykyis­tä konflik­tia, eivät konflik­tin syy. Pales­tii­na­lai­sil­la oli aika­naan mah­dol­li­suus vali­ta kan­sa­lai­soi­keu­det, jaet­tu Jerusa­lem, kak­si val­tio­ta jne. ei kel­van­nut. Halut­tiin sen sijaan sota. Toi­vee­na kan­san­mur­ha. Tämä kaik­ki on suu­rel­ta osin jat­ku­moa nois­ta valin­nois­ta. Israe­lin toi­met ovat suu­rel­ta osal­taan rea­goin­tia tähän kehi­tyk­seen, joka alkoi arabien/palestiinan sotai­suu­des­ta 1948. Israe­li­lai­set ovat teh­neet monia asioi­ta vää­rin, mut­ta ei ole ollut epä­sel­vää, kum­pi puo­li on enem­män toi­vo­nut ja halun­nut sotaa.

 92. Kaik­ki Venä­jän impe­ria­lis­min uhrit eivät todel­la­kaan ole loput­to­miin nöy­räs­ti alistuneet.

  Joil­ta­kin taas ei ole äkil­li­sel­lä sokil­la vie­ty maa­ta (siis kir­jai­mel­li­set­si, pie­nel­lä ämmällä)
  vaik­ka olot on kovat olleetkin.

  Ja jot­kut ovat sit­ten todel­la pää­hän pot­kit­tu­ja. Katoamassa. 

  Skot­lan­ti­lai­sil­la on jok­seen­kin sama alue kuin Hadria­nuk­sen val­lin val­mis­tu­mi­sen aikoi­hin. Val­tiol­li­nen itse­näi­syys vain meni, pal­jol­ti oman ylä­luo­kan suos­tu­muk­sel­la. Jos kovas­ti itse tah­to­vat saa­vat sen ehkä hyvin­kin rau­han­omai­ses­ti takaisin.

  Suo­ma­lai­sil­ta­kaan ei samas­sa mie­les­sä kuin pales­tii­na­lai­sil­ta vie­ty maa­ta, pait­si kar­ta­noi­ta ja lin­no­ja lää­ni­tet­täes­sä — mut­ta sil­loin ei aina­kaan ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la osat­tu aja­tel­la “Suo­mea” ja “Ruot­sia” ja Venä­jää ei edes ollut.

  Mut­ta nämä ver­tai­lut ovat aina pakos­ta­kin vähän sin­ne päin. Vaik­ka kv. oikeu­teen voi­daan toki luo­da ennak­ko­ta­paus­käy­tän­töä(?) niin jokai­nen tilan­ne on oman­sa lainen.

  Eli sit­keäs­ti vie­lä kerran:
  Jos ei kak­si val­tio­ta ja 1967 rajat, niin miten sitten?

 93. Jos ei kak­si val­tio­ta ja 1967 rajat, niin miten sitten?”

  Oli­si­ko yksi moni­kult­tuu­ri­nen val­tio mitään?

 94. @az
  Luku­mää­räl­lä on väliä sikä­li, että esi­mer­kik­si muu­ta­ma vie­lä löy­ty­vä tas­ma­nia­lais­ten jäl­ke­läi­nen ei rea­lis­ti­ses­ti voi vaa­tia itsel­leen muu­ta kuin jotain kor­vauk­sia, sää­lis­tä. Jos hei­tä oli­si puo­let Tas­ma­nian asuk­kais­ta, tilan­ne oli­si hiuk­ka toi­nen. Sii­nä mene­vät har­va­lu­kui­set alku­pe­räis­kan­sat nois­ta esimerkeistäsi.
  Balt­tien muis­te­li­sin pyr­ki­neen irti Neu­vos­to­lii­tos­ta heti, kun sii­hen oli joku mahdollisuus.
  Skot­lan­ti­lai­set lis­tas­sa­si lie­nee huo­no vit­si (Wil­liam Wal­lace, Robert the Bruce, Arbroat­hin julis­tus — KVG).
  ‘Suo­mi’ oli Ruot­sin ja myö­hem­min Venä­jän val­ta­kun­nan osa; ihmi­set oli­vat jon­kun kruu­nan ala­mai­sia, eivät min­kään kan­sa­kun­nan jäse­niä. Puhu­mi­nen mie­hi­tyk­ses­tä sii­nä yhtey­des­sä on jär­kyt­tä­vä anakronismi.

 95. Itse­kin ajat­tein että Israe­lin reak­tio koh­tuu tehot­to­miin raket­tei­hin on nau­ret­ta­van kova. Sit­ten ajat­te­lin uudelleen. 

  Eikös Gazas­sa ole pari mil­joo­naa pales­tii­na­lais­ta. Koh­ta on 1000 kuol­lut­ta. Eikös suh­tee­ton reak­tio oli­si ajaa pales­tii­na­lai­set mereen tai muut­taa alue lasik­si. Jos joku oikeas­ti pom­mit­tai­si jotain niin mal­lia sai­si vaik­ka Dres­de­nin pom­mi­tuk­sis­ta. Kuol­lei­ta las­ket­tai­si samas­sa mit­ta­kaa­vas­sa kuin asukkaita. 

  Aika mal­til­li­sia­han ne vie­lä on.

 96. sain­til­le:

  Oli­si, yksi moni­kult­tuu­ri­nen val­tio oli­si var­maan se ihan­ne­rat­kai­su. Ehkä 2050?
  Mut­ta lähi­tu­le­vai­suu­des­sa, (inho)realistisesti aja­tel­len, vaik­ka­pa tavoit­teek­si Ahtisaarelle:)

 97. Jos ei kak­si val­tio­ta ja 1967 rajat, niin miten sitten?”

  Oli­si­ko yksi moni­kult­tuu­ri­nen val­tio mitään?

  Sii­tä tuli­si lisään­ty­mis­kil­pai­lu, jon­ka juu­ta­lai­set häviäi­si­vät. Israe­lin ara­bit ja juu­ta­lai­set eivät riit­tä­väs­sä mää­rin sekoi­tu toisiinsa.

 98. az”:lle vie­lä,

  Pales­tii­na­lai­sil­la oli aika­naan mah­dol­li­suus vali­ta kan­sa­lai­soi­keu­det, jaet­tu Jerusa­lem, kak­si val­tio­ta jne. ei kel­van­nut. Halut­tiin sen sijaan sota. Toi­vee­na kansanmurha.”

  Olen var­sin tie­toi­nen pales­tii­na­lais­ten “sodas­ta” ennen ja jäl­keen ‑67. Mut­ta minun käsi­tyk­se­ni mukaan tämä oli aina­kin sil­tä osin oikeu­tet­tua, että pales­tii­na­lai­set työn­net­tiin syr­jään ikui­sik­si pako­lai­sik­si, mut­ta ennen kaik­kea sik­si että hei­dän ole­mas­sao­lon­sa kiel­let­tiin. Israel­han nime­no­maan ei hyväk­sy­nyt pales­tii­na­lais­val­tion perus­ta­mis­ta vaan halusi hajot­taa ja hal­li­ta lähia­luei­ta, mikä pätee edel­leen­kin. Joten yllä ole­va sitaat­ti sopii yhtä hyvin Israe­lil­le. Tämä tulee kaik­kein sel­vim­min ilmi vuo­den ‑76 jäl­keen teh­dyis­tä rau­ha­neh­do­tuk­sis­ta jos­sa Israe­lin val­tion ole­mas­sao­lo tun­nus­te­taan (Hama­sin koh­dal­la kyl­lä­kin epä­sel­vää, mut­ta sel­vää aina­kin kun Ham­sin kan­na­tus on romah­ta­nut) ja toi­vo­taan pales­tii­na­lais­val­tion rin­nak­kai­se­loa. Miten monet pales­tii­na­lai­set ei vois halu­ta jat­kaa kapi­noin­tia var­sin­kaan(!) vuo­den ‑76 jäl­keen kun peri­aat­tees­sa kaik­ki on annet­tu perik­si, mut­ta vas­ta­puo­li ei suos­tu tun­nus­ta­maan neu­vot­te­lu­kump­pa­nia. Sii­tä­hän vas­ta voi­maa onkin saa­tu. Etkö usko että epä­toi­vol­la oli­si jokin mer­ki­tys? Viit­taa­maal­la pales­tii­na­lais­ten koh­dal­la ikui­ses­ti ter­ro­ris­tei­hin on vaan tilan­teen edis­ty­mi­sen tie­tois­ta estä­mis­tä, tot­ta­kai se vie kai­ken poh­jan neu­vot­te­luil­ta. Minä taas sanoi­sin että vuo­den ‑76 jäl­keen on aika lail­la hämär­ty­nyt “kum­pi puo­li on enem­män toi­vo­nut ja halun­nut sotaa.”

  Eikä ne “mus­li­mi­ter­ro­ris­tit” min­nek­kään Israe­liin tule kun niil­tä on men­nyt enem­mis­tön kan­na­tus. Jos kui­ten­kin tule­vat, niin­kuin vah­vas­ti uskot, niin sil­loin se ei aina­kaan ole enää pales­tii­na­lais­ten ongel­ma. Se on yri­tet­tä­vä rat­kais­ta sit­ten eri tavalla.

  En minä­kään “soke­aan” kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­miin usko, sik­si suo­koon pales­tii­na­lai­seil­le oma val­tion­sa. Olet täy­sin oikeas­sa, sisäis­ten muu­tos­ten on todel­la vai­kea tapah­tua jos ulkoi­set olo­suh­teet eivät muu­tu. Täs­sä tapauk­ses­sa siis israe­li­lais­ten har­joit­ta­ma talou­del­li­nen ja soti­laal­li­nen sor­to kuin myös pales­tii­na­lais­ten teke­mät itsemurhaiskut.

  Älä­kä sekoi­ta kun­ni­aa miten­kään tähän. Jokai­ses­sa kult­tuu­ris­sa on omat “kuo­let­ta­vat” kun­nian­ha­ku­ta­pan­sa jot­ka vain ilme­ne­vät hyvin eri tavoin. Olet aivan oikeas­sa sii­nä (ja Rush­die), miten kun­nian­ha­ku isla­mis­sa usein ilmen­tyy, mut­ta täy­tyy myös tar­kas­tel­la omaa kult­tuu­ria ja tun­nus­taa oman kult­tuu­rin sor­ta­vat käy­tän­nöt, mit­kä mun mie­les­tä siis ei ole tip­paa­kaan paremmat. 

  Aivan kuten Juk­ka Siren jo mai­nit­si, niin kaik­ki esit­tä­mä­si alku­pe­räis­kan­sat kyl­lä kapi­noi­vat niin kau­an kuin suin­kaan vain pys­tyi­vät kun­nes vas­ta­rin­ta nujer­ret­tiin täy­sin ja kult­tuu­ri tuhottiin.

  Jos minun (tai Osmon) esit­tä­mää rat­kai­sua (-67 rajo­ja ja kah­ta tai yhtä val­tio­ta jne.) edes kokeil­la(!), niin mikä sinun rat­kai­susi sit­ten on? Että Israel jat­kaa pales­tii­na­lai­sa­luei­den talou­del­lis­ta ja soti­laa­lis­ta pai­nos­tus­ta ja pales­tii­na­lai­set itse­mur­hais­ku­jen teke­mis­tä?! Sekö realistista?

 99. Sodan, väki­val­lan ja kan­san­mur­han puo­lus­te­lu kes­kus­te­lu­pals­toil­la pitäi­si kriminalisoida.

 100. Älä­kä sekoi­ta kun­ni­aa miten­kään tähän. Jokai­ses­sa kult­tuu­ris­sa on omat “kuo­let­ta­vat” kun­nian­ha­ku­ta­pan­sa jot­ka vain ilme­ne­vät hyvin eri tavoin. Olet aivan oikeas­sa sii­nä (ja Rush­die), miten kun­nian­ha­ku isla­mis­sa usein ilmen­tyy, mut­ta täy­tyy myös tar­kas­tel­la omaa kult­tuu­ria ja tun­nus­taa oman kult­tuu­rin sor­ta­vat käy­tän­nöt, mit­kä mun mie­les­tä siis ei ole tip­paa­kaan paremmat.

  Voi hyvä­nen aika. 

  Toi­nen asia: islam ei ole ara­bien kun­nia­kult­tuu­rin alku ja juu­ri. Ara­bit ovat olleet vie­lä lähi­men­nei­syy­des­sään pai­men­to­lai­sia, joi­den omai­suus on hel­pos­ti varas­tet­ta­vas­sa muo­dos­sa, mis­tä sei­kas­ta kun­nia­kult­tuu­ri seu­raa oikeas­taan suo­raan, kos­ka ainoa suo­ja omai­suu­den help­poa varas­tet­ta­vuut­ta vas­taan on tar­peek­si uskot­ta­va uhka raa’as­ta kos­tos­ta. Pai­men­to­lai­se­lin­kei­nol­la on tapa­na tuot­taa ihmis­tyyp­pi, joka kans­sa asioi­des­sa on pak­ko olla kie­li kes­kel­lä suuta.

  Ara­bien kun­nia­kult­tuu­ri on eri­tyi­sen myr­kyl­lis­tä lajia. Mei­dän näkö­kul­mas­tam­me aivan mität­tö­mil­lä­kin louk­kauk­sil­la voi olla val­ta­via seu­rauk­sia. Pahim­mas­sa kuu­le­mas­sa­ni tapauk­ses­sa sau­dia­ra­bia­lai­nen asia­kas vit­kut­te­li seit­se­män vuot­ta mak­su­jen kans­sa kuul­tu­aan erään fir­man suo­ma­lai­sen työn­te­ki­jän vit­sail­leen, että tuli­pas myy­tyä ara­beil­le hiek­kaa (raken­nus­pro­jek­tin raa­ka-ainei­siin kuu­lui jos­tain syys­tä pie­ni mää­rä Suo­mes­ta tuo­tua hiek­kaa — hiek­ka oli mah­dol­li­ses­ti jon­kin­lai­nen piha­ko­ris­te-ele­ment­ti ja jotain tiet­tyä kivilajia.)

 101. Ras­mus: “Eikä ne “mus­li­mi­ter­ro­ris­tit” min­nek­kään Israe­liin tule kun niil­tä on men­nyt enem­mis­tön kannatus.”

  Täl­lai­sia perus­te­lu­ja ei uskoi­si lukevansa.

  lur­kil­le:

  Suo­mi on menet­tä­nyt Venä­jäl­le laa­jal­ti his­to­rial­li­sia asui­na­luei­ta idäs­tä, sen takia­han aka­tee­mi­nen kar­ja­la­seu­ra ym. toi­mi­vat 1900-luvul­la. Suo­mi on menet­tä­nyt usei­ta kym­me­niä pro­sent­te­ja his­to­rial­li­ses­ta alu­ees­taan. Ei ole kyse vain sii­tä, että elet­tiin Venä­jän tai Ruot­sin kruu­nun val­lan alla. Iso­vi­ha ja pik­ku­vi­ha, suo­ma­lai­set pako­tet­tu­na Ruot­sin armei­jaan, ulko­mai­sia hal­lin­to­vi­ran­omai­sia, vero­jen mak­su Ruot­sin kruu­nul­le Ruot­sis­sa hyö­dyn­net­tä­vik­si jne.
  Kyl­lä suu­rim­mis­ta inti­aa­ni­hei­mois­ta on sato­ja­tu­han­sia jäl­ke­läi­siä, ei vain yhtä tai kah­ta tas­ma­nia­lais­ta. Puhu siis tapaus­koh­tai­ses­ti älä­kä muu­ta sitä jok­si­kin toiseksi.

  Myös Skot­lan­nin käsit­te­let yksi­puo­li­ses­ti. Voit toki näh­dä his­to­rial­li­sen kehi­tyk­sen 700 vuo­den takais­ten sotien, yhteen­ot­to­jen ja julis­tus­ten­sa kaut­ta tai sit­ten voit arvioi­da laa­jem­paa ja nyky­ai­kai­sem­paa kehitystä.

  Entä sit­ten: Mikä on vaih­toeh­to vuo­den 1967 rajoil­le? En tie­dä, mut­ta en myös­kään tuo­mit­se Israe­lin uni­la­te­ra­lis­mia. Muu­rit, suo­ja­vyö­hyk­keet, yksi­puo­li­nen julis­tus rajois­ta, eris­täy­ty­mi­nen ara­bi­maa­il­mas­ta ja kat­so­taan asi­aa uudes­taan 30 vuo­den pääs­tä. Pales­tii­na­lai­set saa­vat tämän jäl­keen itse sopia ja sel­vit­tää omat asian­sa. Mut­ta vuo­den 1967 rajat eivät ole vaih­toeh­to, eivät­kä tule toteu­tu­maan vuosikymmeniin.

 102. Ras­mus, vielä:

  En minä­kään “soke­aan” kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­miin usko”

  Olet aivan oikeas­sa sii­nä (ja Rush­die), miten kun­nian­ha­ku isla­mis­sa usein ilmen­tyy, mut­ta täy­tyy myös tar­kas­tel­la omaa kult­tuu­ria ja tun­nus­taa oman kult­tuu­rin sor­ta­vat käy­tän­nöt, mit­kä mun mie­les­tä siis ei ole tip­paa­kaan paremmat.”

  Ei tähän ole mitään lisät­tä­vää. Tämä on jotain niin käsittämätöntä.

 103. Jos joku tyk­kää kuun­nel­la radio­ta niin Yle Radio 1:n Mark­ku Heik­ki­sen kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa käsi­tel­tiin ko. aihet­ta (myös mp3 soit­ti­meen lataus onnistuu):

  http://www.yle.fi/radiosoitin/index.php?clip=64972&language=fi

  Miten Gaza kuu­luu meil­le? Jär­jes­täy­ty­neen val­tion ja kan­sa­kun­nan, uskon­non ja val­lan välis­tä suh­det­ta ovat poh­ti­mas­sa Mai­soun Kanaan, Suo­men pales­tii­na­lais­ten puheen­joh­ta­ja, Olli Ruo­ho­mä­ki, UM:n kehi­tys­po­liit­ti­sen osas­ton neu­vo­nan­ta­ja, Wil­le Ryd­man, kokoo­mus­nuo­ri sekä Ummayya Abu-Han­na, kir­jai­li­ja ja toimittaja.”

 104. @az
  Mis­tään ‘Suo­mes­ta’, jol­la oli­si ollut ‘his­to­rial­li­nen alue’ tai mitään muu­ta­kaan, on tur­ha puhua ennen Venä­jän val­lan aikaa. Aja­tus Vie­nas­ta, Aunuk­ses­ta ja Inke­ris­tä osa­na jotain esi­his­to­rial­lis­ta Suur-Suo­mea menee puh­taan kan­sal­lis­ro­man­tii­kan puo­lel­le. Ehkä tämä on hel­pom­pi ymmär­tää, jos ver­taat sitä aja­tuk­seen, että jokin ‘Pales­tii­na’ oli­si ollut ole­mas­sa ennen brit­tien mandaattihallintoa.
  Tas­ma­nia­lai­set ovat ääri­ta­paus, mut­ta US Cen­sus Bureaun arvion mukaan alle yksi pro­sent­ti Yhdys­val­to­jen asuk­kais­ta on inti­aa­ne­ja, havai­ji­lai­sia tai eski­moi­ta. Havain­nol­lis­ta­va kart­ta: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Americanindiansmapcensusbureau.gif
  Mis­sä tuos­sa on poten­ti­aa­li­nen Gaza?
  Laa­jem­paa ja nyky­ai­kai­sem­paa kehi­tys­tä Skot­lan­nin tapauk­ses­sa oli­si kai täy­si­mit­tai­nen osal­lis­tu­mi­nen Brit­ti­läi­sen impe­riu­min luo­mi­seen? Vai mitä tarkoitat?

 105. Esi­mer­kik­si Mary Kal­dor on kir­joit­ta­nut sii­tä, kuin­ka tär­kei­tä rau­hal­le ovat ne yhteis­kun­nan toi­mi­jat, jot­ka rau­haa aina aja­neet. Hei­dät on nos­tet­ta­va kes­ki­öön ja hei­tä tuet­ta­va kai­kin mah­dol­li­sin tavoin. Täl­lai­sia toi­mi­joi­ta on todel­la pal­jon sekä israe­li­lais­ten että pales­tii­na­lais­ten kes­kuu­des­sa. Pil­vi Tors­ti, http://www.pilvitorsti.fi

 106. Seu­raa­vas­sa sel­vi­tys sii­tä, kuin­ka monet sio­nis­tit asian näke­vät: http://www.masada2000.org/historical.html

  En väi­tä, että oli­sin hei­dän kans­saan samaa miel­tä, mut­ta artik­ke­li on mie­len­kiin­tois­ta luet­ta­vaa ja sii­nä on pal­jon havain­nol­lis­ta­via kuvia. Ehkä jos­kus pitä­nee tar­kis­taa näi­tä his­to­rial­li­sia kysy­myk­siä tar­kem­min­kin, niis­tä on vain kovin vai­kea saa­da luo­tet­ta­vaa tietoa.

 107. Alu­een ainoa rat­kai­su on pales­tii­na­lais­ten ja juu­ta­lais­ten yhtei­nen val­tio, se oli­si pitä­nyt olla läh­tö­koh­ta­na jo pitkään.

  Vaik­ka se aja­tuk­se­na tun­tuu mah­dot­to­mal­ta niin nyky­muo­dos­saan pales­tii­na­lais­ten alue on pil­kot­tu elinkelvottomaksi.Ei sii­tä saa toi­mi­vaa val­tio­ta millään.
  Gaza on lii­an pie­ni elät­tääk­seen nykyi­sen väes­tön , sii­tä tuli­si loput­to­man avun kohde.
  Län­si­ran­ta on pil­kot­tu teil­lä ja siir­to­kun­nil­la elinkelvottomaksi.

  Alu­een vesi­va­rat ovat rajal­li­set ja nii­den käy­tös­tä voi­daan päät­tää vain yhteisesti.

  Alku voi olla han­ka­laa, mut­ta parin suku­pol­ven kulut­tua jo helpottaa

  Kuten Paa­si­ki­vi sanoi: Tosi­asioi­den tun­nus­ta­mi­nen on vii­sau­den alku.

  Poh­jois-Irlan­nis­sa­kin vihaa pidet­tiin pal­jon pitem­pään, mut­ta kun rau­haa alet­tiin halu­ta niin se syn­tyi 10–20 vuodessa

 108. Hamas oli­si voi­nut lopet­taa konflik­tin minä het­ke­nä tahan­sa lopet­ta­mal­la raket­ti-iskun­sa Israe­lin puo­lel­le. Se valit­si toi­sin. Mik­sei Hama­sin vas­tuu­ta sivii­liuh­reis­ta perään­kuu­lu­te­ta? Mik­si Hamas sijoit­tuu sivii­lien jouk­koon raket­te­ja ampues­saan, ja säi­lyt­tää räjäh­tei­tä sivii­li­koh­teis­sa? Mik­sei Hama­sin väki­val­las­ta omaa kan­saan­sa koh­taan puhu­ta enemmän?”

  Näyt­tää ole­van har­vi­nai­sen naii­vi kirjoittaja

  Mik­si Rans­kan vas­ta­rin­ta­lii­ke pii­lou­tui sivii­lien jouk­koon ? Mik­si se tap­poi sak­sa­lais­ten kans­sa myö­täil­lei­tä. Itse asias­sa se tap­poi omi­aan­kin, jos oli pel­ko, että he jää­vät kiin­ni ja tun­nus­ta­vat kidu­tuk­sel­la tär­kei­tä asioita.

  Kir­joit­ta­ja ei oikein ymmär­rä täl­lais­ten kan­san­ryh­mien ase­maa, ei Gazas­sa ole mitään jär­jes­täy­ty­nyt­tä hal­lin­toa eikä val­tion hal­lin­toa, joka kont­rol­loi­si aluet­ta . Pales­tii­na ei ole val­tio ja Israel on tuhon­nut sen vähäi­sen­kin hal­lin­toin­fran esim ilman väes­tö­kir­jan­pi­toa ‚osoit­teis­toa, rikos­re­kis­te­riä etc ei edes tie­de­tä ketä alu­eel­la asuu ja mitä he tekevät.
  Hamas on vain löy­hä yhteen­liit­ty­mä, jol­la ei ole sel­ke­ää hal­lin­toa , se muo­dos­tuu ryh­mis­tä, jot­ka vaih­tu­vat sitä mukaa kun Israel tap­paa sen jäse­niä. Tiuk­ka soti­laal­li­nen orga­ni­sa­tio hal­vaan­tui­si kun se joh­to tai jokin vaä­li­por­ras on eliminoitu.
  Sen vuok­si Hamas muo­dos­tuu itse­näi­sis­tä soluis­ta aivan niin kuin muut­kin vas­taa­vat vastarintaliikkeet

  Rake­tin ampu­jat ovat irral­li­sia har­ras­te­li­ja ryh­miä, jot­ka väsää­vät raket­ta­ja metal­li­put­kis­ta ja muus­ta romus­ta kel­la­reis­sa ja taloissa.
  Hamas tar­jo­aa lähin­nä kou­lu­tus­ta ja löy­hän koordinaation 

  Ei Hama­sil­la ole myös­kään mah­dol­li­suut­ta raken­taa soti­la­sor­ga­ni­saa­tio­ta, kasar­mia­luei­ta , ase­va­rik­ko­ja etc Israel ampuu ne hajal­le ennen kuin perus­ki­ven laas­ti on kuivunut.
  Sen vuok­si Rans­kan vas­ta­rin­ta­lii­ke­kään ei nii­tä rakentanut.
  Suo­men ase­kät­ki­jät­kin käyt­ti­vät kirk­ko­ja, kou­lu­ja , talo­ja etc sivii­li­koh­tei­ta kät­ken­tään, kun varus­tau­tui­vat mie­hi­tyk­sen varal­le terrorisotaan 

  Ja mis­sä kuvit­te­li­sit Suo­men tär­keim­pien soti­las­koh­tei­den ole­van ? En voi nii­tä ker­toa täs­sä , mut­ta kan­nat­taa kat­soa hie­man ympä­ril­leen, eivät ne mis­sään kor­ves­sa ole.

  Hamas nou­dat­taa hit and run soti­las­tak­tiik­kaa eli iske­tään nopeas­ti ja häi­vy­tään äkkiä ennen kuin vihol­li­nen iskee kohteeseen.

  Minä­kin pal­ve­lin armei­jas­sa sis­si­jou­kois­sa ja meil­le ope­tet­tiin juu­ri tämä tak­tiik­ka eli ammu­taan nopeas­ti tulian­nos yhdes­tä pai­kas­ta ja siir­ry­tään uusin ase­miin ennen kuin vihol­li­nen on pai­kan­ta­nut ja ampu­nut vas­ta-annok­sen sii­hen paikkaan.
  Kyl­lä Israel tie­tää tämän ja iskut noi­hin ns ampu­ma­paik­ko­hin ovat pelk­kiä kos­tois­ku­ja , ei niis­sä ole­te­ta enää ole­van sissejä.Ainakaan viisaita.

  Tykis­tön käyt­tö osoi­taa, ettei tark­kuu­des­ta­kaan ole väliä, tykis­tö ampuua hajon­nal­la, joka tar­koit­taa, että osu­ma-alue on vähin­tään sato­ja met­re­jä kant­tiin­sa vähin­tään ja näi­den suur­te­ho­pom­mien­kin pai­ne­vai­ku­tus tap­paa vie­lä sato­jen met­rien päässä.

 109. Samal­la osu­ma­tark­kuu­del­la” tus­kin syn­tyi­si mitään kahi­naa. Hamas vain piruuk­sis­saan lähet­te­lee koti­te­koi­sia “ohjuk­sia” yrit­tä­mät­tä osua mihin­kään. Koko yhteen­o­ton aika­na kol­me israe­li­lais­ta on kuol­lut näi­hin raket­tei­hin — vas­taan yli 1100 pales­tii­na­lais­ta ja lisäk­si muu­ta­ma israe­li­lai­nen, jot­ka kuo­li­vat “ystä­väl­li­ses­sä tules­sa” — on sekin nimi omien ampu­mi­ses­sa kuolleille.

 110. vas­taan yli 1100 palestiinalaista”

  En väi­tä, ettei­kö noin mon­ta pales­tii­na­lais­ta oli­si voi­nut kuol­la, onhan hamas-tais­te­li­joi­ta­kin arvioi­tu kuol­leen yli 500. Pie­nen skep­ti­syy­den kui­ten­kin pidä­tän, kos­ka luvut poh­jaa­vat lähin­nä pales­tii­na­lais­läh­tei­siin, ja hei­dän tar­koi­tuk­sis­saan on tie­tys­ti kuva­ta Israe­lin toi­met mah­dol­li­sim­man nega­tii­vi­ses­sa valos­sa. Jeni­nin pako­lais­lei­ril­lä pales­tii­na­lais­läh­teet ker­toi­vat 500 sivii­lin meneh­ty­neen, tämä luku vakiin­tui län­ti­ses­sä medias­sa totuu­dek­si johon vii­tat­tiin luke­mat­to­mia ker­to­ja. Moni tuo­ta lukua var­maan edel­leen­kin pitää totuu­te­na. Lähes­kään yhtä suur­ta jul­ki­suut­ta ei saa­nut YK:n myö­hem­pi tut­ki­mus, joka pää­tyi arvios­saan 70–80 meneh­ty­nee­seen sivii­liin eli 7 ker­taa pie­nem­pään arvioon.
  1100 voi olla oikea luku, sitä en sano, mut­ta kovin luo­tet­ta­va­na arvio­na en sitä vie­lä pidä aiem­man perusteella.

 111. Minä en hyväk­sy Hama­sin enkä Israe­lin­kaan toi­mia tai ideo­lo­gi­aa. Monet teis­tä tääl­lä kir­joit­ta­neis­ta tuo­mit­set­te Hama­sin toi­met mut­ta sen sijaan hyväk­syt­te Israe­lin toi­met. Minä vain toi­von rau­haa, te ilmei­ses­ti vain toi­vot­te Israe­lin “voit­toa”.

 112. Lii­an vanha:“Raketin ampu­jat ovat irral­li­sia har­ras­te­li­ja ryh­miä, jot­ka väsää­vät raket­ta­ja metal­li­put­kis­ta ja muus­ta romus­ta kel­la­reis­sa ja taloissa.”

  Voi kuin­ka lap­sel­lis­ta! Itse­teh­dyt rake­tit räjäh­tä­vät vain teki­jöi­den­sä naa­mal­le. Nämä rake­tit jot­ka voi­daan ampua jopa tiet­tyä kau­pun­kia koh­ti 10–30 km etäi­syy­del­lä ovat oikei­ta raketteja.

 113. Voi kuin­ka lap­sel­lis­ta! Itse­teh­dyt rake­tit räjäh­tä­vät vain teki­jöi­den­sä naamalle”

  Nämä Kas­sam rake­tit ovat kyl­lä Hama­sin aivan itse kyhää­miä, ne kant­vat tuon 10–20 km.
  Hama­sil­la on ollut jon­kin ver­ran tuo­tua kalus­toa ja niil­lä on ammut­tu sit­ten tuon­ne 40 km päähän.

  Jos vai­vau­tuist kat­so­maan noi­ta rak­ket­ti­har­ras­ta­jien sivu­ja niin tajuai­sit kuin ka yksin­ker­tai­nen väli­ne on raketti .
  Suo­mes­sa­kin on sato­ja har­ras­ta­jia , mut­ta­kuol­lei­ta vähän

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.