Gazan sota

Lai­tan tähän vas­tauk­seni HS-raadille.

Sodas­ta suurem­pi vas­tuu on Israelilla

Tässä kon­flik­tis­sa ei ole yhtään sankaria, mut­ta Israelin silmä hiuk­ses­ta poli­ti­ik­ka ylit­tää kaik­ki kohtu­u­den rajat. Toivoisin, että Euroop­pa sanou­tu­isi Israelin poli­ti­ikas­ta selkeästi irti, jot­ta israelilais­ten käyt­täy­tymi­nen ei kär­jistäisi kon­flik­tia islami­laisen maail­man ja euroop­palaisin kris­til­lisen maail­man välil­lä. Hyökkäys selvästi merkit­tyä ja demil­i­tarisoitua YK-koulua vas­taan oli aivan kohtu­u­ton. Moti­vaa­tio oli ilmeis­es­ti sama kuin Israelin hyökätessä YK-tarkkail­i­joi­ta vas­taan Libanon­in sodan aikana: lähtekää pois, tääl­lä ei kai­va­ta kan­sain­välisiä silmiä eikä korvia.

Tääl­lä jos mis­sä tarvi­taan nyt rauhaan pakot­tamista. Län­si­maid­en on pan­ta­va kuri­in Israel ja maltil­lis­ten ara­bi­maid­en — niin kauan kuin niitä vielä on — palesti­inalainen osa­puoli. Israelille on taat­ta­va tur­val­liset rajat ilman vuo­den 1967 sodas­sa val­lat­tu­ja ja sen jäl­keen lait­tomasti asutet­tu­ja aluei­ta. Tämä merk­it­see väestösi­ir­to­ja, mut­ta ei voi­da hyväksyä sitä, että varas­ta­mal­la voi luo­da uusia tosi­a­sioi­ta.  Onhan ara­bi­maid­en silmis­sä koko Israel perustet­tu palesti­inalaisil­ta varaste­tulle maalle. Palesti­inalaisille oma val­tion­sa Gaza­an ja Länsirannalle.

Kum­mallekaan ei voi kuitenkaan antaa täyt­tä suvereenisu­ut­ta pitkään aikaan. Israelil­la on olta­va oikeus sen itsenäisyy­den tur­vaavi­in puo­lus­tusvoimi­in, mut­ta liian sotaisu­u­den tor­ju­misek­si ilma voimien “vir­ta-avaimen” olisi hyvä olla ulko­maid­en taskus­sa, ihan var­muu­den vuok­si. Ara­bi­maid­en luot­ta­mus­ta naut­tivien taho­jen taas on tosi­asi­as­sa miehitet­tävä Palesti­inaa ja tur­vat­ta­va se, ettei sieltä käsin lähetetä raket­te­ja eikä itse­murhaiski­jöitä Israeliin.

121 vastausta artikkeliin “Gazan sota”

 1. Oma kom­ment­ti­ni Isralein hyökkäyk­ses­tä, jota maa halu­aa pitää puolustuksellisena:
  “Se oli enem­män kuin rikos. Se oli virhe.”

  Kuin­ka mon­ta ite­murhapom­mit­ta­jaa Libanon­in sota ja nyt tämä sota syn­nyt­tää. On aiv­na liian paljon ihmisiä, joil­la ei ole enää mitään menetettävää.

 2. “Israelin silmä hiuk­ses­ta poli­ti­ik­ka ylit­tää kaik­ki kohtu­u­den rajat.”

  Olsiko silmä silmästä, raket­ti raketista sit­ten parem­paa poli­ti­ikkaa? Voisin kuvitel­la, mikä huu­to syn­ty­isi jos Israel ampuisi jokaises­ta raketista min­uutin sisäl­lä vas­taa­van raketin takaisin yhtä hyväl­lä osumatarkku­udel­la keskelle Gazaa.

 3. lisäys edel­liseen:

  Eikö hyökkäys tur­va­paikkan toimi­vaa YK:n koulau vas­taan ollut itse asi­as­sa sotarikos. Vaik­ka hyväksy­isim­mekin väit­teen, että koulus­ta tulitet­ti­in, niin kyseessä tuli­tuk­sen kohteena oli­vat hyvin suo­jatut joukot, Ja toisaal­ta koulun johdol­la ja asukakkail­la ei ollut mitän todel­lista mah­dol­lisu­ut­ta estää sitä.

  Jos Israel halu­aa säi­lyt­tää maineen­sa län­si­maise­na oikeusval­tiona, joak sil­lä vielä on, sen tulee aset­taa kaikkiv vas­tu­u­nalaiset komen­ta­jas­ta kranaatin ampu­jaan syyt­teeseen. EU:n tuk­lee kan­nan­otois­saan julk­i­tuo­da tämä.

 4. Oba­ma astuu virkaan 20.1. En yhtään ihmettelisi jos Gazas­sa olisi parin viikon päästä tuli­tauko ja Oba­maa hur­rat­taisi­in rauhan sanka­ri­na ja Palesti­inan puolustajana.

  Ehkä tuo on jo valmi­ik­si sovittukin.

 5. Sylt­ty, väki­val­ta vain lisää väkivaltaa. 

  Olen Osmon kanssa samaa mieltä, että osa­puo­let on nyt pakotet­ta­va rauhaan. Siel­lä ei jär­ki riitä tajua­maan, että hei­dän toim­intansa ruokkii vain kos­ton­hi­moa ja pitää yllä väki­val­taista noidankehää.

 6. Kak­si eri aikatasoa:

  1. Miten viheltää peli poik­ki nyt?

  Jos nyt unta saa nähdä niin näin:
  *EU ryhdis­täy­tyy ja tuomit­see Israelin kohtu­ut­toman voimankäytön kuten Osmo ja MaH sanoivat.
  *Oba­mal­ta löy­tyy rahkei­ta ainakin näen­näis­es­ti kovis­tel­la Israeliakin.
  *Samal­la jostain (keneltä?) löy­tyy muskelei­ta pakot­taa Hamas aitoon tulitaukoon.

  *Sit­ten ale­taan purkaa Gazan saar­toa — ei vain ihmis­ten liikku­mista Israeli­in ja Län­sir­an­nalle töi­hin ja suku­loimaan, vaan myös sata­mat ja lento­kent­tä avataan. Vaik­ka YK:n valvonnassa.

  No niin. Siinä päiväu­ni, jol­laisi­in har­voin sorrun:/

  2. Miten saadaan kestävä rauha/miten siihen pakotetaan?

  Siitä myöhem­min lisää.

  PS Moti­ivi koulun pom­mit­tamiseen oli toden­näköis­es­ti juuri se minkä OSmo sanoi.
  Tosin Israelin armei­jan sodankäyn­ti näyt­tää yleen­säkin muut­tuneen — rapis­tuneen — suur­val­tatyyp­pisek­si räiskin­näk­si kun maa on muut­tunut Davidista Goljatiksi.
  Vah­vat käyvät sel­l­aista sotaa kuin halu­a­vat ellei joku vielä vahvem­pi estä.

 7. Toiselta sivus­tol­ta, lain­auk­sia Hamasin peruskir­jas­ta joidenkin täs­men­nyk­sien kanssa, pahoit­te­lut että eivät ole suomen­net­tu­ja, mut­ta nämä ker­to­vat hyvin paljon kon­flik­tin pohjim­mais­es­ta luon­teesta, huomioikaa eri­tyis­es­ti artik­la 13 (kokon­aisu­udessaan http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html):

  “Israel will exist and will con­tin­ue to exist until Islam will oblit­er­ate it, just as it oblit­er­at­ed oth­ers before it” (The Mar­tyr, Imam Has­san al-Ban­na, of blessed memory).”

  From Arti­cle 7
  “Prophet, Allah bless him and grant him sal­va­tion, has said:
  “The Day of Judge­ment will not come about until Moslems fight the Jews (killing the Jews), when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Moslems, O Abdul­la, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Gharkad tree, (evi­dent­ly a cer­tain kind of tree) would not do that because it is one of the trees of the Jews.” (relat­ed by al-Bukhari and Moslem).”

  Arti­cle Eight:
  “Allah is its tar­get, the Prophet is its mod­el, the Koran its con­sti­tu­tion: Jihad is its path and death for the sake of Allah is the lofti­est of its wishes.”

  From Arti­cle 13
  “Ini­tia­tives, and so-called peace­ful solu­tions and inter­na­tion­al con­fer­ences, are in con­tra­dic­tion to the prin­ci­ples of the Islam­ic Resis­tance Movement.”
  And
  “There is no solu­tion for the Pales­tin­ian ques­tion except through Jihad. Ini­tia­tives, pro­pos­als and inter­na­tion­al con­fer­ences are all a waste of time and vain endeavors.”

  From Arti­cle Twenty-Two:
  “For a long time, the ene­mies have been plan­ning, skill­ful­ly and with pre­ci­sion, for the achieve­ment of what they have attained. They took into con­sid­er­a­tion the caus­es affect­ing the cur­rent of events. They strived to amass great and sub­stan­tive mate­r­i­al wealth which they devot­ed to the real­i­sa­tion of their dream. With their mon­ey, they took con­trol of the world media, news agen­cies, the press, pub­lish­ing hous­es, broad­cast­ing sta­tions, and oth­ers. With their mon­ey they stirred rev­o­lu­tions in var­i­ous parts of the world with the pur­pose of achiev­ing their inter­ests and reap­ing the fruit there­in. They were behind the French Rev­o­lu­tion, the Com­mu­nist rev­o­lu­tion and most of the rev­o­lu­tions we heard and hear about, here and there. With their mon­ey they formed secret soci­eties, such as Freema­sons, Rotary Clubs, the Lions and oth­ers in dif­fer­ent parts of the world for the pur­pose of sab­o­tag­ing soci­eties and achiev­ing Zion­ist inter­ests. With their mon­ey they were able to con­trol impe­ri­al­is­tic coun­tries and insti­gate them to col­o­nize many coun­tries in order to enable them to exploit their resources and spread cor­rup­tion there.

  You may speak as much as you want about region­al and world wars. They were behind World War I, when they were able to destroy the Islam­ic Caliphate, mak­ing finan­cial gains and con­trol­ling resources. They obtained the Bal­four Dec­la­ra­tion, formed the League of Nations through which they could rule the world. They were behind World War II, through which they made huge finan­cial gains by trad­ing in arma­ments, and paved the way for the estab­lish­ment of their state. It was they who insti­gat­ed the replace­ment of the League of Nations with the Unit­ed Nations and the Secu­ri­ty Coun­cil to enable them to rule the world through them. There is no war going on any­where, with­out hav­ing their fin­ger in it.”

  From Arti­cle 32
  “Today it is Pales­tine, tomor­row it will be one coun­try or anoth­er. The Zion­ist plan is lim­it­less. After Pales­tine, the Zion­ists aspire to expand from the Nile to the Euphrates. When they will have digest­ed the region they over­took, they will aspire to fur­ther expan­sion, and so on. Their plan is embod­ied in the “Pro­to­cols of the Elders of Zion”, and their present con­duct is the best proof of what we are saying.”

  -

  Hamasin peruskir­ja on anti­semitismisem­pi kuin Mein Kampf kym­me­nien ker­toimel­la. Murhan- ja veren­hi­moa täyn­nä ensim­mäisiltä sivuil­taan viimeiselle. Tämä on ollut ara­bi­en suuri haave vuodes­ta 1948 läh­tien, se ei ole ollut kaikkien ara­bi­en haave, mut­ta tarpeek­si monien kym­me­nien tai sato­jen miljoonien tukeak­seen tais­telua, ja palesti­inalai­sista aina enem­mistön. Välil­lä pin­nan alla kytemässä, mut­ta aina elossa.
  Israelin val­tion perus­tamises­sa YK:n man­daatil­la ehkä/varmasti/mahdollisesti tapah­tui vääryyt­tä paljon/jonkun ver­ran mut­ta ei his­to­ri­al­lises­sa mit­takaavas­sa mitenkään poikkeuksellisesti.

  Poikkeuk­sel­lista on ollut vääryyt­tä kokenei­den reak­tio, joka ei ole voin­ut hyväksyä tapah­tunut­ta. Tämä juon­taa mus­lim­ien ja paikallisen väestön kun­ni­akult­tuurista. Kasvo­ja ei voi­da menet­tää, moni on valmis anta­maan oman (tai läheisen) hen­gen ennem­min ja antaakin.

  Nyt oli menos­sa väli­rauha nr. 725 ja eikös raket­te­ja rupea lentämään, väli­rauho­ja rikko­va on läh­es aina sama puoli kon­flik­tia. Hamas (kuten Hizbol­lah Libanon­is­sa) myös oper­oi tietois­es­ti sivi­il­iase­tuk­sen keskeltä, kos­ka sivi­il­i­uhrit edis­tävät hei­dän agen­daansa ja toisaal­ta tekevät Israelin iskut epä­to­den­näköisem­mik­si kan­sain­välisen pain­os­tuk­sen joh­dos­ta. Koulus­ta, jota Israel pom­mit­ti, oli ensin ammut­tu israelilais­ten soti­laiden suun­taan. Reak­tio oli törkeän ylim­i­toitet­tu, mut­ta — yleisem­min — mitä pitäisi sel­l­aisen kansan tehdä, jota holokaustin kauhu­jen ja kollek­ti­ivisen trau­man jäl­keen on uhkail­tu lop­ullisel­la ratkaisul­la vol. II 60 vuo­den ajan, ja jon­ka unel­moi­jat eivät mil­lään suos­tu lopet­ta­maan, eivät ikinä suos­tu rauhaan?

  Mitä merk­i­tys­tä on esim. vuo­den 1967 rajoil­la? Ensin­näkin se on nyky­isin jo Israelin sisäpoli­ti­ikan takia mah­do­ton­ta ja kansan­murhaa suun­nitelleet jouta­vatkin menet­tää hie­man maa­ta. Mut­ta tärkeäm­pää on se huomio, että osan maa­ta palaut­ta­mi­nen ei muut­taisi radikaalin asen­tei­ta. Ei radikaalien lop­ullisia päämääriä, ei äkisti pois­taisi ter­ror­is­min pohjim­maisia syitä, se avaisi vain uud­estaan por­tit itse­murhapom­mit­ta­jille päästä iskemään Israelin puolelle. Israelin Gazan “Berliinin“muuria on arvostel­tu kovin sanoin, mut­ta muuri on toden­netusti ja huo­mat­tavasti vähen­tänyt Israelin puolel­la tehtävien itse­murhaisku­jen määrää. Eikö se siis aja asiansa Israelin näkökulmasta?

  Hamas aivope­see las­teno­hjelmin, las­ten koulu­tusleirein, kotien seinien sisäl­lä lap­sia vihaa­maan, toivo­maan tois­t­en kuole­maa 3–4 vuo­ti­aas­ta läh­tien. Ver­ratkaa vaikka­pa suo­ma­lais­ten reak­tio­ta ison­vi­han aikaan. Ryssän­vi­ha jäi mut­ta omaa elämää jatket­ti­in. Hamasin kan­nat­ta­jan lap­si oppii puhu­maan ja ensim­mäisek­si sanomaan ettei juu­ta­lainen ole ihmi­nen ja ansait­see kuol­la. Näitä pätk­iä las­teno­hjelmista löy­tyy youtubesta, memri-tv:stä kym­menit­täin, sadoit­tain. Joko joku 5‑vuotias tyt­töö laulaa juu­ta­lais­ten kuole­mas­ta sanoin on ilo nähdä juu­ta­lais­ten kuole­ma, on suurin toiveeni vuo­dat­taa mart­tyyrin veri, oi Jumala auta meitä murhaa­maan juu­ta­laiset, tai saman ilouutisen nau­raa lorutellen Hamasin “mik­ki hiiri”. Juu­ta­laiset, Israel ovat aika suurel­la ker­toimel­la ter­veem­pää porukkaa “ottaisitko naapuriksesi”.

  Hamasin edus­ta­ma palesti­inalaisu­us (kuten yleisem­min ääri-islamis­mi) on niin syvän psykoosin val­taa­ma, että ei sitä ratkaista yhtään mil­lään rauhanomaisel­la keinol­la. Ain­oa keino mikä Israelille jää on kir­jaimel­lis­es­ti ERISTÄÄ Hamas itses­tään, pystyt­tää suo­javyöhyke, julis­taa Israelin ja Palesti­inan val­tioiden syn­ty uni­lat­er­aal­isti ja pala­ta asi­aan ehkä 30 vuo­den päästä.

  Nykyisen oper­aa­tion merk­i­tys, kuten Libanon­in oper­aa­tion, kuten Gazan muurin, on juuri yksipuo­li­nen eristäy­tymi­nen. Israel toteut­taa selkeää strate­giaa, ja 60 vuot­ta sotimista on ainakin osoit­tanut, että “rauha” ei ole yhtään sen vähem­män väkivaltainen.

  Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la, mitä Israelin edel­lis­ten vuosien toimien kri­ti­soi­jat ehdot­taisi­vat sel­l­aisek­si vai­h­toe­hdok­si, jol­la Hamasin (ja hen­gen­heimo­lais­ten) iskut Israelin puolelle saataisi­in pysyvästi lop­pumaan? Vai­h­toe­htosi ei ole vai­h­toe­hto, jos se ei sisäl­lä tätä realisoitumaa.

  Sil­lä pysyvä kollek­ti­ivisen pelon tila ei ole hyväksyt­tävä elämisen muo­to yhdellekään kansalle, vielä vähem­män sel­l­aiselle, jon­ka his­to­ria on Espan­jas­ta Ukrainaan Puo­laan ja Sak­saan kansan­murhia ja vain­oa täyn­nä. Ei ole vaikea ymmärtää, mitä israelilais­ten sanon­ta “ei enää koskaan” tarkoittaa. 

  Israel on tehnyt mon­ta asi­aa väärin, eivätkä he ole tässä suinkaan syyt­tömiä, mut­ta kyl­lä he kuitenkin ovat eet­tis­es­ti arvioitu­na paljon vähem­män syyl­lisiä kuin palestiinalaiset.

 8. Molem­mat osa­puo­let hake­vat elämäno­hjeen­sa ja oikeu­tuk­sen­sa van­ho­jen aavikko­heimo­jen yli-ikäi­sistä pyhik­si väite­ty­istä kir­joituk­sista. Touhus­sa ei ole eikä tule koskaan ole­maan mitään järkeä. Uskon­to myrkyt­tää kaiken.

 9. Mielestäni rauha Lähi-itään edel­lyt­tää kah­ta asi­aa: uskon­nol­lis­ten totuuk­sien hylkäämistä ja his­to­ri­an kuo­let­tamista. Edel­lisel­lä tarkoi­tan uskon­non perus­teel­la esitet­tyjä vaa­timuk­sia maaplänt­tei­hin ja jälkim­mäisel­lä speku­loin­tia siitä kuka teki ja mitä ensiksi.

 10. Anonyy­mi on väärässä. 

  Israel on yhtä seku­laari val­tio kuin Suo­mi. Ortodok­si­ju­u­ta­laisia on n. kymme­nen pros­ent­tia väestöstä. 

  Islamistien yhteisölli­nen, raivoisa viha ja halvek­sun­ta juu­ta­laisia kohtaan ei ole ver­rat­tavis­sa juu­ta­lais­ten aja­tus­maail­maan, joskin toki jyrkkiä asen­tei­ta löy­tyy sieltäkin. 

  Taval­laan­han nytkin on kyse rauhaan pakot­tamis­es­ta. Israel yrit­tää lait­taa Hamasin polvilleen. 

  Kuitenkin: niin kauan kuin jokainen gaza­lainen äiti pitää mart­tyyrikuole­maan parhaim­pana kohtalona lapselleen, tämä ei tule koskaan onnis­tu­maan. Yksikin pää pystyssä Gazas­sa tarkoit­taa kier­teen jatkumista.

 11. Az on siinä oike­as­sa, että Hamas on puh­taak­sivil­jel­ty ter­ror­i­jär­jestö, eikä sen kanssa neu­vot­telem­i­nen ole hedelmäl­listä. Tämä on erit­täin valitettavaa. 

  Se on valitet­tavaa sik­si, että tilanteelle ei oikeasti ole mitään ratkaisua. On täysin poli­it­tis­es­ti ja soti­laal­lis­es­tikin mah­do­ton­ta ajatel­la, että Israelin val­tio noin vain lakkautet­taisi­in. Se on kuitenkin ain­oa ratkaisu, johon Hamas olisi tyy­tyväi­nen. Kaik­ki muut ratkaisut johta­vat siihen että ter­rori jatkuu.

  Hamasin kyky tehdä tuhoa on kuitenkin aika vähäi­nen ver­rat­tuna Israelin armei­jan kykyyn tehdä tuhoa. Kan­sain­välisessä diplo­ma­ti­as­sa pitää olla jonkin­lainen puolueel­lisu­us heikom­man puoles­ta. Tässä tapauk­ses­sa Israelilaiset anta­vat takaisin ker­toimel­la joka on yli 50 ja lisäk­si — ilmeisen tahal­lis­es­ti — hyökkäävät myös kan­sain­välis­ten avus­tusjär­jestö­jen kimppuun. 

  Sik­si on vaikea olla tuomit­se­mat­ta Israelin kam­pan­jaa. Vaikeaa, mut­ta silti en täysin kykene. Tilanne on niin kovin vaikea.

 12. Tässä se yllä lupaa­mani Opus 2.
  Ote­taan kak­si absur­dia väitettä:

  “Koko juu­ta­lais­val­tio on varaste­tul­la maal­la ja juu­ta­laiset pitäisi ajaa mereen; Palesti­inan van­has­ta man­daat­tialueesta pitäää tehdä (ääri)islamistinen valtio”

  “Her­ran Omaisu­uskansal­la on raa­mat­ulli­nen oikeus vielä paljon laa­jem­paan alueeseen kuin nykyi­nen Israel”

  Maa kut­suu, Maa kut­suu. Kuuleeko kaikki?

  Osmon pal­stal­la luul­tavasti useim­mat tietävät perusasi­at mut­ta kerrataan:
  Van­han Palesti­inan man­daatin — ja jo Ottomaanien val­lan — aikainen juu­ta­laisas­u­tus syn­tyi avoimesti oste­tulle ja itse rai­vat­ulle maalle
  (ensim­mäiset kib­butz­it, Tel Avivin ydi­nalue yms.)
  Israelis­sa asuu n:nen pol­ven juu­ta­laisia joiden äidinkieli on hep­rea ja joil­la ei ole mitään muu­ta kotimaata.

  Palesti­inas­sa asuu myös arabe­ja, mon­et sato­ja vuosia van­hoil­la tiloil­la. Ja asui vielä paljon enem­män vuo­teen 1948. Suuri osa nyky-Israelista on, hm, sotasaalista.

  Kun britit luopui­v­at man­daatista ja sil­loinen Palesti­ina jaet­ti­in juu­ta­laisille ja arabeille, oli tarkoi­tus luo­da kak­si has­sun mallista val­tio­ta. Rajat eivät miel­lyt­täneet ketään.
  Sodas­sa 1948 Israel pär­jäsi parem­min ja sai ne rajat joista nyt puhutaan 1967 rajoina.

  Sil­loin siis EI syn­tynyt Israelia ja Tran­sjor­da­ni­aa + “Egyp­tille kuu­lu­vaa” Gazaa kuten Han­nu Takku­la eilen A‑studiossa väitti.
  Kaiken­laista europarlamentaarikkokin…

  (Trans)jordanian oli­vat britit lohkaisseet jo aikaisem­min val­takun­naksi suojatilleen.
  1948 sodas­sa Egyp­ti ja Jor­da­nia liit­tivät itseen­sä aio­tun palesti­inalais­val­tion ne osat, joi­ta Israel ei ollut vallannut.
  Kun on tuol­laisia liit­to­laisia, mihin tarvit­see vihollisia?

  1967 Israel val­tasi nuokin alueet, jol­loin taval­laan muo­dos­tui nykyi­nen Palesti­ina (“miehite­tyt alueet”).

  Eli vai­h­toe­hdot:
  ‑yksi maalli­nen val­tio jos­sa on juu­ta­lais­ten ja ara­bi­en osaval­tiot (+ druusien?).
  No joo. Ei nyt unta nähdä. Ehkä vuon­na 2100?

  -Kak­si val­tio­ta joiden välil­lä rauhan­sopimus. Rajoina 1947 päätök­sen rajat.
  No joo #2. Israel ei ikinä suos­tu eikä noin van­ho­ja sotasaali­ita ole tapana muil­lakaan palautel­la. Varsinkin kun 1948 sota oli vähin­täänkin molem­pi­en syytä, ellei sit­ten enem­män ara­bi­en (sinän­sä absur­di pohdin­nan aihe).

  -Kak­si val­tio­ta jne. joil­la 1967 rajat.
  Tämä on kai ain­oa, jos­ta voi edes jotenkin real­is­tis­es­ti lähteä. 

  az kysyi edel­lä: “Mitä merk­i­tys­tä on esim. vuo­den 1967 rajoil­la? Ensin­näkin se on nyky­isin jo Israelin sisäpoli­ti­ikan takia mah­do­ton­ta ja kansan­murhaa suun­nitelleet jouta­vatkin menet­tää hie­man maata.”

  Niil­lä on merk­i­tys­tä ain­oina jotenkin toteut­tamiskelpoisi­na rajoina, vaik­ka Palesti­inas­ta tulee hyvin han­kalan malli­nen ja Jerusalemista kiistaa.
  Ja jospa nyt ei puhut­taisi 1967 sodas­ta kansan­murhan suunnitteluna.
  Siitä tuli mie­lenki­in­toinen doku­ment­ti viime(?) vuon­na, haas­tatel­tu­ina mm. israelilaisia ex-päät­täjiä. Yhteen­ve­to: Egyptin ja Israelin haukat juoni­vat kiristyneen tilanteen sodak­si. Eshkol ja Nass­er(!) eivät sotaa halunneet.
  Toki ara­bi­en pro­pa­gan­das­sa oli todel­la vas­ten­mielisiä piirteitä ja kun sota ker­ran syt­tyi, oli kyl­lä tot­ta ettei sitä Israelin hävitä parannut.…

  Osmon ehdo­tus soti­lasasioiden suvereenisu­u­den pois­tos­ta kum­mal­takin osa­puolelta on mielenkiintoinen.

  Mut­ta ennen kuin 1967 rajoista ja kahdes­ta soti­mat­tomas­ta val­tios­ta päästään tosis­saan keskustele­maan, täy­tyy vielä paljon tapahtua.

 13. Eli­na kirjoitti:
  “Anonyy­mi on väärässä. 

  Israel on yhtä seku­laari val­tio kuin Suo­mi. Ortodok­si­ju­u­ta­laisia on n. kymme­nen pros­ent­tia väestöstä.”

  Olen eri mieltä. Mielestäni Suomen ja Israelin seku­laarisu­u­den tasot eivät ole yhtäläisiä. Israelin lain­säädän­nössä vaikut­taa juu­ta­lais­ten uskon­nolli­nen laki, halakha. Suomes­sa ei vas­taavaa ole, joten yhtäläisys­merkke­jä jo tämän perus­teel­la ei voi­da vetää.

 14. No jos tästä sodas­ta on se seu­raus että asi­at saadaan kun­toon — että Israelin rajat tur­vataan, Palesti­inalais­val­tio luo­daan ja tule­vat sodat estetään alueel­la — niin hieno homma.

  Mut­ta sotako tarvit­ti­in vai mik­si asioi­ta ei pan­tu kun­toon ennen hyökkäys­tä ? Eikö ongel­ma ollut tiedos­sa jos ennestään ?

  Kyl­lä tää on aidosti tosi vaikea yhtälö.
  Palesti­inalaisetkaan kun eivät ole saman­laisia kuin suo­ma­laiset että hyväksyvät vuo­den 48 rajat vaik­ka ne palautet­taisi­in nyt.

  Mik­si he pysähty­i­sivät vuo­den 48 rajoille ? En minä ainakaan heinä pysähty­isi vaan halu­aisin koko Plesti­inan takaisin. Isre­alilaiset taas eivät mitenkään voi luot­taa kan­sain­välisi­in takui­hin — ei ainakaan jos ne tule­vat YK:lta.

 15. Minus­ta Mart­ti Ahti­saari sanoi hyvin:” Rauha on tah­don asia.” Vaik­ka halu­aisin uskoa, että siihen voi pakot­taa, niin se ei kyl­lä ole mah­dol­lista niin kauan, kun kumpikaan osa­puoli ei halua rauhaa yhteisil­lä ehdoilla.

 16. Osmon ehdo­tus on täysin idioot­ti­mainen. Osmon ehdot­ta­ma Israelin ilmavoimien “vir­ta-avaimen” otta­mi­nen ulko­maid­en hal­tu­un edel­lyt­täisi ulko­val­loil­ta täysimit­taista sotaa Israelia vas­taan ja maan miehi­tys­tä. Täysin mielipuo­li­nen aja­tus ja suo­raan sanoen aika kum­mallista puhet­ta yhdeltä Suomen arvoste­tu­im­mista poli­itikoista ja enti­sistä ministereistä.

  Tälle Palestiina/Israel ‑kon­flik­tille ei ole ole­mas­sa pysyvää ratkaisua. Sille annetaan aivan liikaa pain­oar­voa. Se ei ole vakavasti vaaran­tanut maail­man­rauhaa koko 60-vuo­tisen his­to­ri­ansa aikana, ei edes Neu­vos­toli­iton olessa ole­mas­sa. Vaik­ka Israel miehit­ti vuo­den 1967 sodan voitet­tuaan koko Siinain ja seisoi het­ken Suezin kana­van itäran­nal­la, se kuitenkin tot­teli super­val­to­ja, jot­ka yhteis­tu­umin vaa­ti­vat sen vetäy­tymistä. Koko maail­ma on tien­nyt vuo­den 1967 sodan jäl­keen, että arabeil­la ei riitä panok­sia mihinkään muuhun kuin häiriköin­ti­in Israelin rajoilla.

  Mielestäni suo­ma­lais­ten poli­itikko­jen tai ylipäätään suo­ma­lais­ten tai muiden län­si­maalais­ten ei pidä vetää kalsare­itaan sol­muun näistä lev­ant­ti­lais­ten ret­telöin­neistä. Itse asi­as­sa hys­ter­ian liet­somi­nen Palesti­ina-kysymyk­ses­tä voi pitkän päälle olla vaarak­si sil­lä tavoin, että tilanteen ratkaise­mat­to­muus voi näköjään syn­nyt­tää ulkop­uoli­sis­sa päät­täjis­sä voimakkai­ta turhau­tu­misen tun­tei­ta. Ei liene toiv­ot­tavaa, että ulkop­uoliset ryhtyvät sekaan­tu­maan asi­aan kovin kiihkein tuntein.

 17. Israel on yhtä seku­laari val­tio kuin Suomi.
  Het­ki­nen! Israel valikoi kansalaisen­sa uskon­non perus­teel­la. Seku­laari val­tio ei tee niin. 

  No jos tästä sodas­ta on se seu­raus että asi­at saadaan kun­toon — että Israelin rajat tur­vataan, Palesti­inalais­val­tio luo­daan ja tule­vat sodat estetään alueel­la — niin hieno homma.

  En ole ihan var­ma, että Israel rauhan vastapain­on­ha suos­tuu vetäy­tymään kan­sain­välis­es­ti tun­nuste­tu­ille rajoille ja luop­umaan Län­si-Ran­nas­ta ja Itä-Jerusalemista, mut­ta jos on, uskoisin, että myös palesti­inalais­ten enem­mistö hyväksy­isi rauhan. Hama­sista ern menisi taku­useen ja sik­si tarvi­taan rauhaan pakottamista. 

  sraelin ilmavoimien “vir­ta-avaimen” otta­mi­nen ulko­maid­en hal­tu­un edel­lyt­täisi ulko­val­loil­ta täysimit­taista sotaa Israelia vas­taan ja maan miehitystä.

  Ei vaatisi. Pelkkä asei­den ja öljyn­vi­en­tikiel­to riit­täisi tai vaik­ka kaup­pasaar­to, jos ei halu­ta tur­vau­tua Israelin itsen­sä Gazas­sa käyt­tämi­in keinoi­hin ja sul­je­ta satamia ja lentokenttiä. 

  Tätä keskinäisen kos­ton kier­ret­tä ei saa­da lop­pumaan, ennen kuin molem­mat osa­puo­let pan­naan kuri­in. Se vaatii ulko­val­loil­ta määräti­etoisu­ut­ta ja yksituumaisuutta. 

  Jatkaisin vielä. Israelin ydi­nase tulisi tuho­ta, mut­ta vain sil­lä ehdol­la, että myös Iran luop­uu omansa kehit­tämis­es­tä. Israelin ydi­naseessa vaar­al­lis­in­ta on, että se oikeut­taa islami­laisia mai­ta han­kki­maan omansa. 

 18. Jan­ti­nen puhuu asi­aa. Ei Israelin ja palesti­inan väli­nen kon­flik­ti ole mikään uhka maail­man­rauhalle. Israel ei ole valmis lop­ulliseen ratkaisu­un ja palesti­inalaisille se taas ei ole mah­dol­lista -> kon­flik­ti jatkuu aina välil­lä vähän viilen­tyen ja välil­lä taas kuumuen. 

  Sama kos­kee Israelin ja Hizbol­lahin kähinöitä. turha niistä on kor­vaansa lotkaut­taa tai peli­housu­ja repiä. 

  Pieni real­i­ty check ja asioiden suh­teut­ta­mi­nen toisi­in­sa on tässäkin paikallaan. Esimerkik­si Ukrainen ja Venäjän välisil­lä riidoil­la on _paljon_ vakavam­mat seu­rauk­set EU:ssa.

  Eikä ne sivi­il­i­uhritkaan kovin suuria ole, kun ote­taan huomioon että siel­lä sodi­taan. Suomes­sa kuolee tänä vuon­na enem­män ihmisiä oman käden kaut­ta ja liiken­teessä kuin palesti­inas­sa Israelin tulituksessa.

 19. Ei vaatisi. Pelkkä asei­den ja öljyn­vi­en­tikiel­to riit­täisi tai vaik­ka kaup­pasaar­to, jos ei halu­ta tur­vau­tua Israelin itsen­sä Gazas­sa käyt­tämi­in keinoi­hin ja sul­je­ta satamia ja lentokenttiä. 

  Israel valmis­taa ihan riit­tävästi omi­akin asei­ta. Lentokoneitakin se ryhty­isi kyl­lä valmis­ta­maan, jos se tietäisi, että niitä ei sille enää myydä.

  Israelin satamien ja lento­kent­tien sulkem­i­nen olisi sota­toi­mi. Kaup­pasaar­ron toimivu­us on kyseenlainen.

  Tätä keskinäisen kos­ton kier­ret­tä ei saa­da lop­pumaan, ennen kuin molem­mat osa­puo­let pan­naan kuri­in. Se vaatii ulko­val­loil­ta määräti­etoisu­ut­ta ja yksituumaisuutta. 

  Onnea vaan yritykselle. 


  Jatkaisin vielä. Israelin ydi­nase tulisi tuho­ta, mut­ta vain sil­lä ehdol­la, että myös Iran luop­uu omansa kehit­tämis­es­tä. Israelin ydi­naseessa vaar­al­lis­in­ta on, että se oikeut­taa islami­laisia mai­ta han­kki­maan omansa.

  Ei Iran muuten Israelin takia sitä ydi­naset­ta ole han­kki­mas­sa. Ja islami­laisia mai­ta ei tyy­dytä mikään muu kuin Israelin ole­mas­saolon lakkauttaminen. 

  P.S. Samas­sa ker­ras­ta poikkia ‑hengessä kuin sinä voisin ehdot­taa, että ara­bi­maid­en vesi­jo­htoverkkoi­hin ujutet­taisi­in raskauk­sia ehkäi­se­viä kemikaale­ja. Muu­ta­mas­sa kymme­nessä vuodessa saataisi­in niiden hillitön väestönkasvu tyre­htymään ja väestön kes­ki-ikä nouse­maan niin ylös, ettei jatku­va jär­jetön riehumi­nen enää kiinnostaisi.

 20. Eli­na: “Israel on yhtä seku­laari val­tio kuin Suo­mi.

  Sen enem­pää Israel kuin Suomikaan ei ole seku­laari. Israel vain on siinä suh­teessa vielä paljon paljon pahempi.
  Wikipedia/Homeland_for_the_Jewish_people

  Suomikaan ei ole seku­laari niin pitkään, kun evanke­lis-luter­i­laisen kirkon erikoisas­e­ma on Suomen lais­sa määrät­ty. Ihan eri asia on, että val­tiokirkkoon kuu­lu­taan enää enem­mänkin tavan kuin uskon­nol­lisen vakau­muk­sen vuoksi.

 21. Juu­ta­laisu­us on etni­nen taus­ta ja kult­tuuri enem­män kuin uskonto. 

  Tarkoitin seku­laar­il­la val­ti­ol­la sitä, että siel­lä on maal­lis­tunei­ta ihmisiä aivan siinä mis­sä Suomes­sakin ja näin ollen Hama­sia ja Israelia ei voi keskenään rin­nas­taa eikä sodas­ta puhua uskon­to­jen sotana.

 22. Israelin val­tion perus­t­a­mi­nen oli ihmiskun­nan suuri kar­di­naalivirhe, mut­ta syytet­täköön siitä Aadolf Hit­ler­iä. Palesti­inalaiset ajet­ti­in asumaan telt­toi­hin ja juu­ta­laiset asut­ti­vat maan. Palesti­inalaiset hyväksyivät sen sil­loin ajatellen, että maa val­loite­taan vielä takaisin. Sota jatkuu.

  Sota on muo­dos­tun­tu myös sodista kamal­im­mak­si eli uskon sodak­si. Kiitos siitä mm Euroopan ja Amerikan kris­ti­ty­ille, jot­ka symp­paa­vat juu­ta­laisia, jot­ka piut paut välit­tävät jeesuk­ses­ta kristuksesta.

  Itäisen Välimeren maa-alueen pelas­taa ainaostaan sodoman ja komoran kaltainen tulivuoren­purkaus tai megat­suna­mi. Siinä on Osmon kaipaa­ma rauhaanpakotus.

 23. Vielä Osmolle,

  Kyl­lä Israelin kansalaisek­si voi päästä kuka tahansa uskon­nos­ta riip­pumat­ta. Pros­es­si on jopa kevyem­pi kuin Suomessa.

  Juu­ta­laiset vain saa­vat kansalaisu­u­den automaat­tis­es­ti muista tek­i­jöistä huoli­mat­ta. Eikös tämä maan­petok­ses­ta epäilty Raimo Majuri kään­tynyt juu­ta­laisek­si ja karan­nut Israeli­in saaden näin kansalaisu­u­den. Elelee siel­lä nykyään nimel­lä Ram Laor.

 24. Jos joku pitää Hamasin sum­mit­taista raket­tien ampumista (joil­la ei ole edes teo­ri­as­sa mah­dol­lisu­ut­ta osua mihinkään tiet­tyyn kohteeseen eli erotel­la soti­laiden ja sivi­ilien välil­lä) mitenkään moraalis­es­ti oikeutet­tuna, voi minus­ta men­nä tutk­i­tut­ta­maan pään­sä. Minus­ta ei voi edes keskustel­la siitä onko tuol­lainen toim­inta oikeutet­tua vas­tar­in­taa miehit­täjää vas­taan. Moraalit­to­muu­den lisäk­si toim­inta on myös vahin­gol­lista palesti­inalaisille, kos­ka on alus­ta asti ollut aivan selvää että Israel tulee kos­toisku­un ryhtymään. Mut­ta Hamasin poli­it­tis­ten tavoit­tei­den näkökul­mas­ta asia on toinen, siitä alem­pana lisää.

  Mut­ta two wrongs don’t make a right. Israelin vas­taisku on totut­tuun tapaan täysin ylim­i­toitet­tu ja pääasi­as­sa kohdis­tuu ihmisi­in joil­la on vähän­lais­es­ti tekemistä raket­tien ampumisen kanssa. Wikipedi­an mukaan tähän men­nessä israelilaisia on kuol­lut 13 joista sivi­ile­jä 3, palesti­inalaisia 783 joista sivi­ile­jä ainakin 350, lisksi 138 poli­isia ja 130 henkilöä joiden sta­tus on tun­tem­aton. Aineel­lisen tuhon mit­takaavaerot ovat vielä poskettomampia.

  On selvä, että Israelil­la on oikeus toimia tarvit­taes­sa voimakeinoin Hamasin raket­ti­hyökkäyk­siä vas­taan, mut­ta ei mil­lä hyvän­sä hin­nal­la. Se, että tais­teli­jat moraalit­tomasti ja kan­sain­välis­ten sopimusten vas­tais­es­ti piiloutu­vat sivi­ilien keskelle ei oikeu­ta tap­pa­maan sivi­ileitä. Eri­tyisen törkeää on ilmeisen tahalli­nen YK:n, Punaisen Ristin ja lehdis­tön tur­val­lisu­u­den vaaran­t­a­mi­nen ja toimin­nan­va­pau­den rajoittaminen. 

  Kaikkein surkein­ta on, että molem­pia puo­lia ohjaa kylmä reaalipoli­ti­ik­ka, ei edes oman kansan edun tavoit­telu. Ei ole sat­tumaa, että tämä kon­flik­ti leimahti vain vähän ennen Israelin vaale­ja, eikä ole sat­tumaa että Hamasin koti­mainen kil­pakump­pani Fatah on ihmeel­lisen hillit­ty arvostel­lessaan omaan kansaansa kohdis­tu­vaa kohtu­u­ton­ta voimankäyt­töä. Myös palesti­inalaisil­la on sekä par­la­ment­ti- että pres­i­dentin­vaalit tulos­sa, näil­lä näkymin huhtiku­us­sa. Hamas tietois­es­ti provosoi Israelin hyökkäyk­sen, kos­ka sen ole­mas­saolon oikeu­tus on ennen kaikkea jatku­va tais­telu miehit­täjää vas­taan kun Fatah on valin­nut neu­vot­telu­iden tien. Vas­taavasti Israelin keskus­tavasem­mis­to­laisen hal­li­tuk­sen on näytet­tävä äänestäjille, että se kyke­nee kovi­in otteisi­in, ettei vaalivoit­to valu Likudille. 

  Hie­man paradok­saalis­es­ti voi jopa olla, että tämä karmea ja moraalis­es­ti väärä hyökkäys vielä kään­tyy rauhan­pros­essin eduk­si, jos se riit­tää joh­dat­ta­maan Kadi­man ja työväen­puolueen vaalivoit­toon sopi­vasti samoi­hin aikoi­hin kun Oba­ma aloit­taa USA:n pres­i­dent­tinä. Tämä ei mis­sään nimessä oikeu­ta Israelin toimia ja kylmän prag­maat­tiseltakin kannal­ta toises­sa vaakakupis­sa painaa se, että myös Hamasin suo­sio tulee lisään­tymään. Edel­li­sis­sä vaaleis­sa Hamasin saavut­ta­ma yllä­tysvoit­to joh­tui lähin­nä Fatahin kaik­in­puolis­es­ta surkeud­es­ta ja kor­rup­toituneisu­ud­es­ta, ei Hamasin lin­janve­doista. Mut­ta Israelin toimet ovat omi­aan liet­so­maan kau­naa ja kos­ton­hi­moa ja Hamas saat­taa alkaa kiin­nos­taa palesti­inalaisia muu­toinkin kuin tehokkaan hallinnon ja kor­rup­toi­tu­mat­to­muu­den takia.

  Uskon­non roo­lia ei pidä yliko­rostaa kum­mal­lakaan puolel­la. Israel on melko seku­laari maa, mut­ta vaal­i­jär­jestelmän vuok­si uskon­top­uolueet pää­sevät läh­es aina hal­li­tuk­seen vaa’ankielek­si ja pystyvät siten käyt­tämään kokoaan suurem­paa val­taa. Myös palesti­inalais­ten vas­tar­in­ta on his­to­ri­al­lis­es­ti ollut pääosin seku­laaria, ja vaik­ka akti­ivi­nen uskon­nol­lisu­us onkin laa­jem­paa kuin Israelin puolel­la, mitään kiihkoil­i­joi­ta suurin osa kansas­ta ei ole. Hamas on ylipään­sä perustet­tu vas­ta 1987, sitä ennen vas­tar­in­tatais­teli­jat oli­vat pääasi­as­sa PFLP:n sosial­is­te­ja. Hamasin kan­na­tus on ainakin tähän asti johtunut, kuten san­ot­tu, pääasi­as­sa siitä, että se on onnis­tunut sekä vas­tarin­nas­sa miehit­täjää vas­taan että sosi­aal­is­ten olo­jen kohen­tamises­sa paljon Fatahia parem­min, ei sen uskonnollisuudesta.

  Oma täy­den dile­tan­tin ratkaisuni siihen että tais­te­lut saataisi­in lakkaa­maan olisi seu­raa­va: USA, EU, Egyp­ti ja mah­dol­lis­es­ti esimerkik­si Sau­di-Ara­bia pistäi­sivät peli­in koko vaiku­tus­val­tansa ja suos­tut­telisi­vat molem­mat osa­puo­let ase­le­poon, jos­sa kumpikin puoli tek­isi kom­pro­mis­se­ja. Israel purkaisi Gazan saar­ron (minkä ainakin Hamas on julkises­ti ilmoit­tanut raket­ti-isku­jen­sa moti­vaat­torik­si) ja Hamas päästäisi esimerkik­si egyp­tiläisiä tarkkail­i­joi­ta maa­han jot­ta voitaisi­in parem­min valvoa ettei lisää ohjuk­sia saa­da salakul­jetet­tua. Rauhan­sopimuk­sen kätilöt toimit­taisi­vat run­sas­ta ruo­ka- ja lääketi­eteel­listä apua palesti­inalaisalueille ja USA voisi antaa Israelin käyt­töön esimerkik­si tiedustelu­len­nokke­jaan ja mui­ta raket­ti-isku­jen ehkäisyyn sopi­vaa täs­mäkalus­toa ja ehkä sym­bol­is­es­ti tuo­da vaik­ka pari sota­laivaa par­tioimaan Välimeren pohjukkaan. Lisäk­si YK:n ja Punaisen Ristin kanssa tehtäisi­in sopimus, että nämä takaa­vat ettei niiden kohteisi­in päästetä tais­telijoi­ta ja jos toisin kävisi, nämä ilmoit­taisi­vat siitä välit­tömästi IDF:lle, joka vasti­neek­si sitou­tu­isi ole­maan hyökkäämät­tä näi­hin kohteisi­in ilman YK:n tai Punaisen Ristin lupaa.

  Pitem­män aikavälin ratkaisuna olisi kah­den val­tion malli 1967 rajo­jen mukaan. Retori­ikas­taan huoli­mat­ta Hamas on esimerkik­si sala­murhatun perus­ta­jansa Jassinin suul­la toden­nut, että se olisi valmis tyy­tymään tähän jos rauhan­sopimus on reilu. Siir­tokun­nat pitäisi purkaa liki kokon­aisu­udessaan, muu­tamia pin­ta-alal­taan pieniä poikkeuk­sia voisi olla esimerkik­si pitkien vuokra­sopimusten muo­dos­sa à la brit­tien Hong Kong, mut­ta näistä Israelin tulisi hoitaa kun­nolli­nen taloudelli­nen kom­pen­saa­tio PNA:lle, laskelmien poh­jana vaikka­pa vil­je­ly­maan hin­ta Israelis­sa. Jerusalemin kysymyk­sen ratkai­sisin niin, että siitä muo­dostet­taisi­in eri­ty­isalue jonne molem­pi­en val­tioiden kansalaiset pää­si­sivät vapaasti ja voisi­vat vapaasti omis­taa maa­ta ja kiin­teistöjä sen alueel­la. Tur­val­lisu­ud­es­ta huole­hdit­taisi­in yhteis­es­ti tai mah­dol­lis­es­ti YK voisi ottaa sen vas­tu­ulleen. Kyseessä voisi olla vaik­ka kevyem­min verotet­tu eri­ty­istalousalue jol­la houkuteltaisi­in alueelle molem­pia osa­puo­lia hyö­dyn­tävää liike-elämää. Nythän alueel­la asuu paljon ortodok­si­ju­u­ta­laisia joiden taloudelli­nen toim­inta on hyvin vähäistä uskon­nol­lis­ten määräys­ten takia ja seu­tu on siis kovin köy­hää. Israelin “suo­ja­muuri” tulisi purkaa niiltä osin kuin se ei nou­da­ta 1967 rajo­ja tai estää palesti­inalais­ten liikku­mista oma­l­la puolel­laan (ks. kart­ta).

 25. Minus­ta tun­tuu, että tässä kiis­tas­sa uskon­noista ongel­mallisia eivät ole vain juu­ta­laisu­us ja islam, vaan myös kristinusko.

  Län­si­maat eivät nimit­täin näytä pää­sevän keskenään tai edes sisäis­es­ti ikinä mihinkään yhteisym­mär­ryk­seen siitä, että myös Israelis­sa olisi jotain vikaa, ja että myös se pitäisi lait­taa toim­i­maan humaanisti.

  Län­nessä Israelin suurim­mat ymmärtäjät ja varauk­set­tomat puo­lus­ta­jat tun­tu­vat ole­van kon­ser­vati­ivisia kristi­nuskon tun­nus­ta­jia, jolle Israelin kansa on jonkun sortin pyhä asia raa­mat­ullises­sa mittakaavassa.

 26. Osmo var­masti ymmär­si mitä sil­lä tarkoitet­ti­in, että Israel on seku­laari val­tio. Ihmisiä ei sys­temaat­tis­es­ti vain­o­ta uskonsa/uskottomuutensa takia. Saati, että lais­sa olisi säädet­ty vakavia seu­raa­muk­sia uskon­nol­li­sista vakau­muk­sista, vrt. Iranin taan­noinen päätös tehdä kristi­nuskoon kään­tymis­es­tä kuole­man­tuomion ansait­se­va rikos.

  Mik­si vuo­den 1967 (tai 1948?) sotaa ei voisi kut­sua kansan­murhan yri­tyk­sek­si? Ara­bi­en retori­ik­ka oli täyn­nään lop­ullista ratkaisua ja juu­ta­lais­ten ajamista mereen. Mitä olisi käynyt jos Israel olisi hävin­nyt sodan 1948 tai 1967?

  Moni on ketjus­sa puhunut rauhas­ta ja sovit­telus­ta ja uskon­nos­ta. Ehdo­tuk­senne ovat konkreet­tisia vas­ta kun ne perustel­e­vat kuin­ka ne min­i­moisi­vat Hamasin ja hen­gen­heimo­lais­ten itse­murhaisku­jen uhan Israelin sisäpuolella.

  Israelia syytetään palesti­inalais­ten nään­nyt­tämis­es­tä nälkään niin Gazan kuin Län­sir­an­nan muureil­la kuten elec­tron­ic intifa­da lurkin postaa­mas­sa linkissä, mut­ta mikä on vai­h­toe­hto? Jos muu­rit pois­te­taan, niin taas alkaa räjähte­ly bus­si­asemil­la, häis­sä, kahvilois­sa? Mitä sit­ten? Odote­taan, että kyl­lä se lop­puu? Entä jos vuosia kuluu, ei lopu, sil­loin Israelis­sa tule­vat lop­ul­ta val­taan tahot joi­hin näh­den nykyi­nen meinin­ki on pyhäk­oulutouhua, kos­ka eivät mitkään ihmiset suos­tu elämään sel­l­aises­sa pelon ilmapiirissä.

  Jos palesti­inalaiset oli­si­vat hyväksyneet vuo­den 1948 sov­in­toe­hdo­tuk­sen, ja edel­liset 60 vuot­ta oli­si­vat keskit­tyneet yhteiskun­tansa kehit­tämiseen sotimisen ja vihan vuo­dat­tamisen sijaan, jos syn­tyvyys ei olisi ollut niin val­tavaa, jos uskon­nol­la ei olisi ollut keskeistä sijaa koulu­jär­jestelmässä, jos rikkaat ara­bi­val­tiot oli­si­vat avus­ta­neet Palesti­inaa yhtä paljon kuin impe­ri­al­is­tiset län­si­maat, jos juu­ta­lais­ten vihaamisen sijaan olisi yhteistyössä hyödyt­ty hei­dän tieteel­lis­es­tä ja taloudel­lis­es­ta osaamis­es­taan, niin vihan­pitoa ei olisi, muure­ja ei olisi, palesti­inalais­ten elin­ta­so olisi yksi alueen korkeimpia.

  Jos Suomeen olisi vuon­na 1950 perustet­tu usei­ta jär­jestöjä, jot­ka Jeesuk­sen nimeä huu­taen olisi räjäytel­lyt itseään sivi­iliväestön seassa Pietaris­sa vaa­tien että iskut jatku­vat kunnes Kar­jala palaute­taan kos­ka kun­nia ei anna perik­si sen menet­tämistä, niin olisiko Neuvostoliitolla:

  1. Ollut oikeut­ta vastaiskuihin?
  2. Oikeut­ta sulkea raja?

  Entä kun Pohjo­is­maat yhteis­tu­umin oli­si­vat hyökän­neet Venäjälle julk­i­lausut­tuna tavoit­teenaan ajaa venäläiset Uralille?

  Entä kun tämän epäonnnis­tut­tua Suomen kouluis­sa olisi alet­tu opet­taa, että Venäjä on Saatana ja venäläiset eivät ole ihmisiä, ja las­ten lauluis­sa olisi laulet­tu las­ten kuole­mas­ta ja mart­tyyri­ud­es­ta suu­ri­na ihanteina?

  Keskimääräi­nen lap­siluku äitiä kohden olisi Suomes­sa ollut 7, yksi­ty­isyrit­tämi­nen olema­ton­ta, tekni­nen kehi­tys tois­si­jaista mil­i­taris­mi­in näh­den, korkeak­oulu­tus­ta ei juuri olisi ollut, koulu­jen ope­tus kään­tynyt yhä fun­da­men­tal­is­tisem­mak­si ja vihan läpitunke­mak­si, yhteenkään rauhan­neu­vot­telu­un ja ehtoi­hin ei lop­ul­ta olisi suos­tut­tu ja 60 vuo­den jäl­keenkin oltaisi­in edelleen ihan yhtä “met­säläisiä” ja usei­den meistän suurin haave olisi päästä räjäyt­tämään itsen­sä hengiltä venäläisväestön keskel­lä, ja näille itse­murhaiskuille olisi suo­ma­lai­sista miehistä, nai­sista lap­sista 80% kan­na­tus, niin eikö mei­dän kur­ju­utemme olisi sil­loin pääosin _meidän omaa syytämme_??? Siitäkin huoli­mat­ta, että Venäjän iskuis­sa olisi kuol­lut vuosien ja vuosikym­menten saatossa joitakin tuhan­sia suomalaisia.

  Mis­sä on palesti­inalais­ten oma vas­tuu? Eivätkö he “toiseutena” ole tasaver­taisia otta­maan vas­tu­u­ta? Mielestäni Osmo on sik­si niin pahasti vääril­lä jäljil­lä seku­laarin ja yhteiskunnal­taan suh­teessa sivistyneen Israelin syyl­listämisessään, että hän ei tun­nu ollenkaan ymmärtävän kult­tuurin merkitystä.

 27. Palesti­inan ja Israelin ongel­ma voidaan tiivistää kah­teen kysymykseen:

  1- onko Isre­alin val­tion ole­mas­sao­lo oikeutettu?

  2- onko palesti­inan val­tion ole­mas­sao­lo oikeutettu?

  Minus­ta Israelin val­tion ole­mas­sao­lo on oikeutet­tu. Tästä syys­tä raket­tien ampumi­nen israelilais­ten päälle oikeut­taa vas­ta­toimet. Vaa­timuk­sen jois­tain “light” vas­ta­toimista eli saman­lais­ten raket­tien ampumi­nen Israelista Gaza­an on aika absurdia.

  Mitä sit­ten tehdä palesti­inalaisille? He eivät ole alis­tuneet maid­en­sa mene­tyk­seen kuten vaikka­pa suo­ma­lais­ten ovat alis­tuneet kar­jalan mene­tyk­seen. Ongel­mana onkin haave juu­ta­lais­ten ja palesti­inalais­ten rin­nakkaiselosta. Tämä ei onnis­tu, kos­ka palesti­inalaiset tule­vat hamaan ikuisu­u­teen asti kosta­maan juu­ta­laisille maansa menetyksen.

  Viime kädessä Israelin — ei mei­dän — on paikallise­na soti­las­mahti­na ratkaista­va palestiinalaiskysymys.

 28. Ihmette­len kovasti mik­si Israelista tah­do­taan väk­isin maala­ta kuvaa seku­laa­ri­na val­tiona? On var­masti tot­ta, että maa mon­es­sa suh­teessa toimii seku­laarin (mikä ilmeis­es­ti rin­naste­taan sivistys­val­tioon ja sik­si asia on niin tärkeä Israelin puo­lus­ta­jille) val­tion tavoin, mut­ta Israel on mielestäni esim. Suomea huo­mat­tavas­sa määrin vähem­män seku­laari val­tio. Suo­mi ei myöskään ole täysin maal­lis­tunut val­tio, sel­l­aista ei tai­da olla edes olemassa.

  Tietyn val­tion seku­lar­isaa­tion tasoa tarkasteltaes­sa on syytä kiin­nit­tää aluk­si huomioi­ta siihen, mis­sä määrin uskon­to ja val­tio pide­tään toi­sis­taan erossa. Korkeas­ta seku­lar­isoi­tu­misen asteesta ker­too se, että edel­lä maini­tut pysyvät toi­sis­taan erossa ikään kuin itses­tään, kuten Suomes­sa. Kun taas Turkissa, joka on perus­tus­lail­lis­es­ti seku­laari val­tio, yritetään tietois­es­ti pitää uskon­to ja poli­ti­ik­ka eriy­tyneinä, siinä kuitenkaan onnistumatta. 

  Edelleen vetoan myös juu­ta­lais­ten uskon­nol­liseen laki­in, halakhaan, jota ei voi­da sivu­ut­taa jos keskustel­laan Israelin maal­lis­tu­misen asteesta. Mikäli halakhaa tarkastel­laan yleis­maail­mallista poli­ti­ikan oikeudel­lis­tu­misilmiötä vas­ten (poli­it­ti­sista pros­es­seista tulee tai tehdään oikeudel­lisia, minkä seu­rauk­se­na mm. tuomiois­tu­inen poli­it­ti­nen val­ta lisään­tyy), niin halakha ei ainakaan vähen­nä Israelin maal­lis­tu­misen astetta.

  On myös aivan sama pide­täänkö juu­ta­laisu­ut­ta kult­tuurise­na ja/tai etnisenä taus­tavaikut­ta­jana, sen ilmen­e­mis­muodot eivät poikkea niistä muista ilmiöistä, jot­ka voidaan laskea käsit­teen nimeltä uskon­to alle.

 29. Kuvitel­laan että tapah­tu­isi se, mitä useim­mat val­is­tuneet ihmiset Euroopas­sa toivo­vat: vihol­lisu­udet lop­puisi­vat puolin ja toisin, Palesti­inalaiset saisi­vat ihan oikeasti oman val­tion — joskin kahdes­ta viipaleesta koos­t­u­van ja jok­seenkin elinkelvot­toman, mut­ta kyl­lähän Euroopas­ta taloudel­lista tukea sel­l­aiselle val­ti­olle löy­ty­isi, kun ker­ran Palesti­ina on edis­tyk­sel­lis­inä itseään pitävien ihmis­ten silmäterä.

  Kuluisi vuosi, kuluisi kak­si — mut­ta mil­laisia pien­impiäkään todel­lisu­u­teen poh­jau­tu­via perustei­ta löy­tyy ajat­telulle, että palesti­inalaiset tyy­ty­i­sivät tilanteeseen ja ara­bi­maat jät­täi­sivät Israelin rauhaan?

  Siitä, että “täy­tyy­hän mei­dän uskoa rauhan mah­dol­lisu­u­teen” ei ker­ta kaikki­aan mil­lään tavoin seu­raa, että rauha olisi käytän­nössä mah­dolli­nen. Joka iki­nen kuva silpoutuneesta tai kuolleesta palesti­inalais­laps­es­ta herät­tää tietysti ajatuk­sen, ettei näin voi jatkua, ettei näin ker­ta kaikki­aan SAA JATKUA, JOTAIN ON TEHTÄVÄ — ja siltä poh­jal­ta Soin­in­vaarakin ehdo­tuk­sen­sa esit­tää: jotain on tehtävä, ja tiety­il­lä pre­mis­seil­lä se olisi sit­ten tätä, ilmavoimien avaimet öljyru­u­via kiristämäl­lä kan­sain­väliselle yhteisölle jne.

  Ihmisen on hirveän vaikea hyväksyä sitä, että johonkin ongel­maan ei ole ratkaisua. Sato­jen miljoonien ara­bi­en mielestä hyväksyt­tävä ratkaisu olisi juu­ta­lais­val­tion tuhoami­nen asukkaineen, mut­ta se ei meille tai­da kel­va­ta. Ratkaise­mat­to­muu­den hyväksymisen vaikeut­ta lisää se, että niin mon­et muut lop­ut­toman pitk­iltä tun­tuneet kon­flik­tit ovat lop­ul­ta päät­tyneet, kuten esimerkik­si Viet­namin sota.

  Juu­ta­lais­val­tion ja ara­bi- tai islami­laisen maail­man väli­nen kon­flik­ti on kuitenkin toista maa­ta, eikä sitä ratkaista län­si­mais­es­ta human­is­mista juon­tu­vin keinoin. Mah­dol­lis­es­ti sitä ei ratkaista mil­lään tavoin, niin kauan kuin maail­ma on ole­mas­sa suun­nilleen sel­l­aise­na kuin me sen tunnemme.

  Näin ollen toivon vain, että Yhdys­val­lat suit­sisi vuosikymmen­estä toiseen Israelin haukka­maisimpia impulsse­ja, ja että maail­man media sijoit­taisi Lähi-Idän kon­flik­tin sinne minne se kuu­luukin, keskisu­urten heimokahi­noit­ten luokkaan. Vuosikym­meniä jatkunut herkeämätön tui­jo­tus kohti Palesti­inaa pelaa vain islamistien pussiin.

  Uno­htakaa palesti­inalaiset — tai jol­lette voi uno­htaa, muis­takaa suh­teel­lisu­u­den­ta­junne säi­lyt­tääk­senne yhtä innokkaasti ja yhtä vuo­taval­la sydämel­lä maail­man mui­ta sor­ret­tu­ja kan­so­ja, joista monil­ta ollaan riistämässä joko autono­mi­aa, henkeä tai iki­aikaisia asuin­si­jo­ja: tset­sheene­jä, karene­ja, Brasil­ian inti­aane­ja, keskisen Afrikan pyg­me­jä, kur­de­ja, mare­ja, Dar­furin asukkai­ta… ajatelkaa heitä väsyk­si­in asti ja tun­nustelkaa sit­ten, onko palesti­inalais­ten ase­ma todel­la niin ääret­tömän tärkeä kuin jol­laise­na media sitä pitää. Ara­bi­en mielestä se voi olla — mei­dän mielestämme sen ei tarvitse sitä olla.

  Reaalipoli­it­ti­nen ydin- tai maail­man­so­dan vält­tämi­nen on sit­ten toinen kysymys, mut­ta tar­joan siihen samaa lääket­tä: Yhdys­val­lat hillitköön haukko­ja, län­ti­nen media jät­täköön palesti­inalaiset pikku-uutisiin.

 30. Minä en ymmär­rä seku­laare­ja punav­i­her­pi­iperöitä pätkän ver­taa, vaik­ka teen töitä heille. Työnäni on pitää kuole­ma mah­dol­lisim­man kauan pois­sa ja kaukana. Muodol­lis­es­ti se ilmais­taan toisin, mut­ta käytän­nössä se on juuri tätä.Minulle ei ole koskaan ker­rot­tu, _miten_ hyv­in­voin­ti­val­tio sit­ten halu­aisi kansalais­ten­sa kuol­e­van. Min­ulle ker­ro­taan vain, mil­lä kaikil­la tavoil­la _ei saisi_ kuolla.

  Mitä te sit­ten aiotte _tehdä_ sil­lä elämäl­lä? Elää tur­vakypärä päässä tupakoimat­tom­i­na ja ras­vat ja soker­it normien rajois­sa väis­tellen ja peläten sitä kuole­maa, joka tei­dät kuitenkin korjaa?

  Miten _haluaisitte_ las­tenne kuolevan?

  Minkä puoles­ta te sit­ten olisitte valmi­it luop­umaan siitä elämästä, jos­ta tei­dän kuitenkin on luovut­ta­va? Mikä olisi asia, jon­ka puoles­ta olisitte valmi­it vaik­ka kuolemaan?
  Setalehmä ja valiokun­ta­neu­vos? Talvikahdek­sankymp­piä? Nais­tutkimus? Sosialidemokra­tia ja hyv­in­voin­ti­val­tio? Vähemmistövaltuutettu?

  Minkä takia te yleen­sä elätte?

  Mik­siköhän minä ymmärän jude­ja ja rät­tipäitä kuitenkin niin val­ta­van hyvin?

 31. In da house, 

  Käsit­tääk­seni Israelin val­tion koulut eivät ole sen uskon­nol­lisem­pia kuin tääl­läkään. Juh­lia vietetään juu­ta­laisen kalen­terin mukaan ja uskon­non ope­tus­ta annetaan ihan kuten täälläkin. 

  Ultra­ortodok­seil­la on omat koulun­sa kyl­lä ja niis­sä on uskon­nol­la luon­nol­lis­es­ti enem­män painoarvoa. 

  Eli ehkä hie­man liioit­telin, kun sanoin Israelin ole­van yhtä seku­laari tai yhtä vähän uskon­nolli­nen kuin Suo­mi. Point­ti oli kuitenkin se, että Hama­sista ei voi puhua samana päivänäkään… Jokainen gaza­lainen on fun­da­men­tal­isti ja valmis sen puoles­ta kuolemaan. 

  Ei muuten Hamas ollut yhtään halukas tuli­taukoon eli mitä me tääl­lä meuhkam­mme hei­dän puolestaan. Ovatko he jotenkin tois­taitoisia päät­tämään omista asioistaan?

 32. Täl­lä alueel­la on tapal­tu tuhan­sia vuosia ja tul­laan tap­pele­maan kunnes

  - kaik­ki osa­puo­let hylkäävät uskon­ton­sa, ts. siir­ry­tään ratio­naaliseen ns. län­si­maiseen yhteiskuntaan 

  tai

  - jokin uskon­to saa monop­o­liase­man, ts. siir­ry­tään monokultturismiin.

  =====

  Osmo oli sitä mieltä, että EU:n pitäisi irti­sanoutua Israelista jot­ta EU ei suu­tut­taisi muslimimaita.
  Osmo ei paljoa huomioi sitä, että enem­mistö mus­lim­i­mai­ta kat­soo hil­jaa sivus­ta kun Israel hyökkää hei­dän uskon­veljiään vas­taan. Mitään järin yht­enäistä islami­laista blokkia ei olekaan. Onko fik­sua leima­ta EU näi­den palesti­inalais­ten ystäväk­si, kun ei näil­lä palesti­inalaisil­la ilmeis­es­ti ole hirveästi ystäviä arabimaissakaan?

 33. Näi­den muurien Gaza & Län­sir­an­ta purkamises­sa ja rauhan­neu­vot­teluis­sa pitää huomioi­da pait­si palesti­inalais­ten tyyn­nyt­te­ly, niin myös globaali jihad, jota mm. Irakissa ja Afgan­istanis­sa käydään.

  Osmo kir­joit­ti:

  “Ara­bi­maid­en luot­ta­mus­ta naut­tivien taho­jen taas on tosi­asi­as­sa miehitet­tävä Palesti­inaa ja tur­vat­ta­va se, ettei sieltä käsin lähetetä raket­te­ja eikä itse­murhaiski­jöitä Israeliin.”

  Miten tämä konkreet­tis­es­ti tapah­tu­isi vuo­den 1967 rajoil­la, jae­tul­la Jerusalemil­la ja muurien purkamisel­la? Miten se tur­vataan? Ter­ror­istien olisi vai­va­ton­ta päästä Israelin puolelle hei­dän takaansa löy­tyy myös öljyra­haa voitelemiseen mikäli joku taho pitää lahjoa (jos joku on ihme­tel­lyt mis­tä vaikka­pa Hizbol­lahilla on ollut 3 mil­jar­dia Libanon­in jälleenrakennukseen…).

  Tilanne on uusien, tai ei niinkään uusien mut­ta muo­toaan muut­tanei­den ide­olo­gioiden myötä sikäli vaikeu­tunut, että mm. Sau­di-Ara­bi­as­ta tule­vat salafistit, jot­ka ovat valmi­ita kuole­maan uskon­sa puoles­ta Irakissa, oli­si­vat mon­et valmi­it tekemään saman Israelissakin.

  Odotan edelleen sitä konkreet­tis­es­ti kuvail­tua ja perustel­tua ehdo­tus­ta, jos­sa Israel pysty­isi min­i­moimaan itse­murha- ja raket­ti-iskut alueelleen. Jos sel­l­aista ei ole esit­tää, niin kv. yhteisö on lop­ul­ta aika heikol­la poh­jal­la tuomites­saan muu­rit ja unilateralismin.

 34. Jass­er Arafat tms sanoi, että antakaa meille saman­laiset aseet kuin juu­ta­laisil­la on, niin sota ei kestä edes kuut­ta päivää. Siinä se ratkaisu olisi ja telt­taelämä loppusi.

  Jos jenkit lopet­taisi­vat juu­ta­lais­ten tukemisen niin hom­ma olisi siinä. Eikö Osmon mainit­se­ma rauhaan­pakot­ta­mi­nen pitäisi alkaa USAsta. 

  Täl­lä mil­lään en tarkoi­ta sitä, että hom­ma hoide­taan pyssy­il­la. His­to­ri­aa vielä sen ver­ran, että jos eräs Aadolf olisi aikanaan hyväksyt­ty Wienin taidek­oulu­un, koko sotkua ei olisi.

 35. Tähän yhteytreen sopi­nee v 2001 koulu­ni musi­ikkilu­okan oppi­laille laa­ti­mani resen­sio oop­peras­ta Kling­hof­ferin kuolema.

  KLINGHOFFERIN KUOLEMA ON TIIVIS JA TÄYTELÄINEN OOPPERA

  Theodor Her­zlin tutkiel­ma juutalaisvaltiosta

  En oikein ymmär­rä sitä kohtua ja pahek­sun­taa, jon­ka amerikkalaisen nykysäveltäjän John Adam­sin oop­pera Kling­hof­ferin kuole­ma on herät­tänyt. Teos on poli­it­ti­nen, mut­ta niin on oop­pera muutenkin taiteena. Joka ain­oa Verdin oop­per­an ensi-ilta oli poli­it­ti­nen mie­lenosoi­tus yht­enäisen Ital­ian ja poli­it­tisen lib­er­al­is­min puoles­ta. Don Car­lok­sen nim­i­henkilö ei vas­tan­nut his­to­ri­al­lista esiku­vaansa, mut­ta hän olikin siinä yhdessä teok­sen todel­lisen päähenkilön, Flan­derin kansan kanssa vapausaat­teen henkilöi­tymä. Kling­hof­ferin kuole­man libretisti oli ottanut kun­ni­an­hi­moi­sek­si tavoit­teek­seen luo­da ymmär­rystä Lähi-idän tais­tele­vien osa­puolten välille.

  Kling­hof­ferin kuole­man sävelkieli on eleetön­tä, mut­ta run­sas­ta olemat­ta samal­la rön­sy­ilevää. Ital­ialaisen ris­teilyaluk­sen lokaku­us­sa 1985 tehtyyn kaap­pauk­seen ja yhden matkus­ta­jan sur­maamiseen perus­tu­va libret­to käsit­telee asi­aa monipuolis­es­ti ja antaa kaikille asiano­saisille tilaisu­u­den ker­toa tapah­tu­mat ja niiden tau­s­tat oma­l­ta kannal­taan ja omi­na kertomuksinaan. 

  Hie­man ilkeästi san­ot­tuna ital­ialainen oop­per­a­han ei ole muu­ta kuin kokoel­ma lois­tavia aar­i­oi­ta ja duet­to­ja, jot­ka on jol­lakin juo­nen­ta­paisel­la ja kuoro-osuuk­sil­la kur­sit­tu kokoon. Tässä oop­peras­sa kuorol­la oli selvä itsenäi­nen rooli ja tapah­tu­mat muo­dosta­vat eheän kokon­aisu­u­den. Minä, joka en ole musi­ik­in­tun­ti­ja, pidin sekä kuoro­ja että kaikkia roolisuorituk­sia että orkesterin johtoa erit­täin hyv­inä. Ystäväni, musi­ikinopet­ta­ja kävi oppi­laiden­sa kanssa seu­raa­mas­sa esi­tys­tä ja kuvasi koke­maansa yhdel­lä sanal­la: upeaa.

  Tämä on tehty hyvin niukkaa tek­stiä käyt­täen. Joidenkin mielestä juo­nen eten­e­m­i­nen oop­per­an ensim­mäisessä osas­sa on turhan vitkas­ta, mut­ta itse en kokenut sitä hidastem­poisek­si. Sisäi­nen tapah­tu­mi­nen on tari­nas­sa niin voimakasta.

  Meistä palesti­inalais­ten sissien ter­ror­i­toim­inta ja varsinkin viat­tomien ris­teilyn­matkus­ta­jien kaap­paami­nen on sekä raukka­maista, jul­maa että hyödytön­tä. Palesti­inalais­sis­seille kuitenkin tais­telu on vain ain­oa ole­mas­saolo­han merk­i­tys, eikä siinä ole viat­to­mia sivullisia. Alger­ian vuon­na 1962 maan itsenäistymiseen johtanut vapaus­so­ta aloitet­ti­in 1954 ter­rori-iskuin. 60-luvun alus­sa Salazarin dik­tatu­uris­sa elävän Por­tu­galin oppo­si­tio sai kan­sain­välistä huomio­ta asialleen kaap­paa­mal­la matkus­ta­jalai­va San­ta Mar­i­an. Reino Helis­maa muuten teki tämän tapah­tu­man poh­jal­ta aito­he­lis­maalaisen hupailun ”Ranta-Mar­i­an kaappaus”.

  Paul Kling­hof­ferin, pyörä­tuoli­in sido­tun 60-vuot­ian juu­ta­lais­miehen sur­maamis­es­ta säveltäjä ei halun­nut tehdä mitään näyt­tävää oop­per­akuole­maa. Pikem­minkin se oli nähtävä mil­tei vahin­gos­sa tapah­tuneek­si ja hätäis­es­ti piilote­tuk­si teok­si. (Kling­hof­ferin ruumis heit­et­ti­in laival­ta mereen, ja se löy­tyi vas­ta muu­ta­maa päivää myöhem­min Syyr­i­an edustal­ta. jonne alus oli ajele­ht­in­ut kaap­pauk­sen alkuvaiheessa.) 

  Jotkut ovat pahek­suneet sitä, ettei oop­peras­sa tätä murhaa mitenkään tuomit­tu, ilmeis­es­ti jol­lakin ital­ialaistyylisel­lä aar­i­al­la, ”Kuu­ut­sun koko taivaan tood­is­ta­maan tätä sanoinku­vaa­mat­toman kam­mot­tavaa kon­nan­työöötäää.” Se olit tarpee­ton­ta, sil­lä suo­ra­puheisen van­huk­sen sur­maami­nen oli itsessään raukka­mainen ja tuomit­ta­va rikos; sen kuuli­ja ymmärtää muutenkin. 

  Mikä vielä pahempaa. Se oli enem­män kuin rikos; se oli virhe. ”Vielä eilen teil­lä oli koko maail­man myötä­tun­to puolel­lanne,” tote­si kapteeni keskustelus­saan kaap­paa­jan kanssa.

  Säveltäjä ja lavas­ta­ja ovat myös hyvin elävästi loi­hti­neet meren ja laivan näyttämölle.

  On tietenkin selvää, ettei teos ollut eikä sen tarkoi­tus olla tark­ka ja täysin totu­u­den­mukainen kuvaus itse kaap­pauk­ses­ta. (Laivan nimi mainit­ti­in oop­peras­sa vain ker­ran.) Se on paraa­beli ja samal­la kuvaus ihmisen muut­tumis­es­ta eläimek­si suun­nat­tomas­sa paineessa. 

  Me hel­posti ajat­telemme, että kaap­paa­jil­la oli täysi val­ta ja täysin tur­vat­tu ase­ma, mut­ta niin­hän ei ollut. Heitä oli vain neljä, kun aluk­sel­la oli sato­ja mui­ta ihmisiä, ja het­ken her­paan­tu­mi­nen olisi tehnyt hei­dät aseet­tomik­si. Lisäk­si oli ole­mas­sa mah­dol­lisu­us, että Israelin salainen palvelu suorit­taa saman­laisen iskun kuin yhdek­sän vuot­ta aikaisem­min, jol­loin se vapaut­ti Mogadis­cun lento­ken­tälle kaa­p­atun koneen matkus­ta­jat ja – jos oikein muis­tan –sur­masi samal­la kaappaajat.

  Hei­dän ase­mansa ker­toi yksi kaap­paa­jista Omar kaap­pauk­sen alus­sa: ”Me halu­amme kuol­la, mut­ta te halu­at­te elää.” Siihen perus­tui hei­dän val­tansa kaapattuihin.

  Parhait­en tämä tietenkin tulee esi­in yhden kaap­paa­jan, Ram­bon solvausaari­as­sa, jos­sa hän par­jaa Kling­hof­fe­ria ja samal­la brit­te­jä, amerikkalaisia ja juu­ta­laisia. Ram­bolle englan­ti on val­heen kieli. Kuin­ka mon­elle meistä ara­bia tai venäjä tai … on sydämis­sämme kieli, jol­la voidaan esit­tää ja esitetään vain valheita. 

  Ram­bo ottaa Kling­hof­fer­il­ta arvokkaan kel­lon, ja palaut­taa sen rikot­tuna. Aari­as­sa hänel­lä oli taus­tanaan saman­henkisten kuoro säestämässä. Tilanne, iso poruk­ka sät­timässä yhtä avu­ton­ta on yhtä van­ha kuin ihmiskun­ta ja itse asi­as­sa vanhempi.

  Oop­per­an pro­lo­gi oli yhtä lyhyt kuin vaku­ut­ta­va. Palesti­inalais­ten kuoro ker­too, miten vuon­na 1948 Israel tuli ja vei hei­dän maansa. Heil­lä ei ole muu­ta omaa kuin viha maansa miehit­täjiä kohtaan. Juu­ta­lais­ten kuoro vuorostaan aloit­taa ker­toma­l­la, miten hei­dän viimeiset riit­tävät tak­si­matkaan sata­maan, ja miten heil­lä oli vain toivon­sa paremmasta.

  On help­poa ajatel­la, että ara­bi­maid­en olisi pitänyt asut­taa palesti­inalaiset kuten me suo­ma­laiset teimme kar­jalais­ten kohdal­la. Ero on siinä, että palesti­inalaiset eivät olleet näi­den maid­en kansalaisia eikä näil­lä mail­la siten ollut mitään velvol­lisu­ut­ta ryhtyä maare­formi­in hei­dän vuokseen.
  On ter­veel­listä pitää mielessä, että suinkaan läh­eskään kaikkial­la ei kar­jalaisia otet­tu ilomielin vas­taan, vaan asenne oli pikem­min luo­taan­työn­tävä. Itse asi­as­sa Koi­jär­ven kui­v­a­tusju­pak­ka v. 1979 oli samal­la perisuo­ma­lainen kyläri­ita van­ho­jen asukkaiden ja Kar­jalas­ta tulleen siir­toväen välillä.

  Ajatuk­sen juu­ta­lais­ten omas­ta val­tios­ta esit­ti ensim­mäisenä itä­val­la­nunkar­i­lainen lehtimies Theodor Her­zl. johta­van vapaamielisen wie­niläisle­hden Neue Freie Pressin kult­tuu­riosas­ton pää­toimit­ta­ja kir­jas­saan Juu­ta­lais­val­tio — Yri­tys juu­ta­laiskysymyk­sen nykyaikaisek­si ratkaisuk­si (Der Juden­staat – Ver­usch einen mod­er­nen Lösung der Juden­frage) v. 1896. Seu­raa­vana vuon­na Baseli­in kokoon­tui ensim­mäi­nen yleisju­u­ta­lainen kan­sain­vä­li­nen kok­ous viemään asi­aa eteen­päin. Venäläiset anti­semi­tis­tit muuten koko­si­vat (itse asi­as­sa vain pla­gioiden erästä Napoleon III:n poli­ti­ik­ka satirisoivaa teosta) näistä ”salaiset” ”Siion­in vii­saiden pöytäkir­jat”, jot­ka julka­isti­in suomek­si II maail­man­so­dan aikaan.

  Her­zl itse oli sion­is­tisen liik­keen johta­jana varhaiseen kuole­maansa saak­ka 1906. Kuol­lessaan hän oli vain neljäkym­men­täneljävuo­tias. Aikaiseen hau­taan hänet vei pait­si yli­r­a­situs myös pet­tymi­nen ortodok­sisen ajat­telun hal­lit­se­vaan ase­maan liik­keessä jos­ta hän oli toivonut vapaamielistä ja modernia. 

  Kir­jail­i­ja Ste­fan Zweig (1881 – 1942) ker­toi muis­telmis­saan ”Eil­ispäivän maail­ma – erään euroop­palaisen muis­telmia”, että lib­er­aa­li­nen ja kos­mopoli­it­ti­nen wie­niläi­nen juu­ta­lainen por­varis­to ei kokenut aja­tus­ta juu­ta­lais­ten omas­ta val­tios­ta mitenkään omak­seen. Heil­lä oli hyvä olla Itä­val­ta-Unkaris­sa, joka kaikessa van­hoil­lisu­udessaan oli kuitenkin kaiken kaikki­aan vapaa ja edis­tynyt valtio. 

  Tietenkin juu­ta­lais­vas­taisu­ut­ta esi­in­tyi, ja anti­semi­itit oli­vat saa­neet oman johta­jansa Wienin pormes­tarik­si. Mut­ta sekin liike oli peri-itä­val­ta­laisen gemütlich eikä kukaan epäil­lyt sitä, etteikö val­is­tuk­sen hidas mut­ta vääjäämätön lisään­tymi­nen vähitellen ratkai­sisi tätäkin ongel­maa, niin kuin se oli ratkaissut mon­ta muuta. 

  Maail­man­so­tien välil­lä Zweig oli yksi maail­man merkit­tävim­mistä kir­jail­i­joista. Hänen his­to­ri­al­liset henkilöku­vauk­sen­sa Joseph Fouchés­ta, Napoleonin pelä­tys­tä poli­isi­min­is­ter­istä, Maria Antoinettes­ta ja Maria Stu­artista perus­tu­i­v­at laa­jaan lähdeaineis­toon ja terävään psykol­o­giseen kuvauk­seen.. Ker­ronta oli tiivi­istä, joskin mei­dän aikamme mit­ta­puiden mukaan melko pateettista. 

  Merkit­tävim­män myöhäis­ro­man­ti­ikan mes­tarin, sak­salaisen Richard Straussin vuon­na 1936 säveltämän oop­per­an Vaitelias nainen libret­to oli Zwei­gin. Kos­ka tämä oli juu­ta­lainen, oop­per­an esit­tämisen Kol­man­nes­sa val­takun­nas­sa mah­dol­listi vain itse val­takun­nankans­leri Hit­lerin erikoislu­pa. Straussin varo­ma­ton kir­je Zweig­ille, jos­sa hän lausui käsi­tyk­siään maansa hallinnos­ta jou­tui Gestapon käsi­in. Ensiesi­tyk­sen jäl­keen oop­per­an esi­tyk­set kiel­let­ti­in Sak­sas­sa, ja Strauss jou­tui ero­maan kapel­limes­tarin viras­taan. Zweig itse oli läht­enyt Itä­val­las­ta 1933 ensin vapaae­htoiseen ja sit­ten pakol­liseen maan­pakoon Lon­tooseen. Yhdek­sän vuot­ta myöhem­min päät­ti yhdessä vai­mon­sa kanssa myrkyl­lä päivän­sä Brasiliassa.

  Itse asi­as­sa juu­ta­lais­ten ase­ma oli Itä­val­ta-Unkaris­sa ja Sak­sas­sa hyvä. Heil­lä oli täy­det kansalaisoikeudet toisin kuin esimerkik­si eräässä pienessä suuriruhti­naan­maas­sa Euroopan pohjois­laidal­la. Vielä v. 1905 kyseisen maan val­tiopäivät oli­vat kieltäy­tyneet myön­tämästä maas­sa asuville juu­ta­laisille kansalaisoikeuk­sia, ja hei­dän jok­seenkin ain­oa sal­lit­tu toimeen­tu­lon­sa oli van­han tavaran kau­pan käymi­nen. Kyseisen maan itsenäistymi­nen muut­ti tilanteen luul­tavasti vain sen takia, ettei muu­takaan voin­ut tehdä.

  Lisäk­si on muis­tet­ta­va, että vielä 19. vuo­sisadan puo­livälis­sä ylipäätän­sä mitään kansalaisoikeuk­sia oli vain vähem­mistöl­lä Euroopan maid­en asukkaista. ”Min­un käsit­tääk­seni ain­oa, mitä tämän maan asukkail­la on lakien kanssa tekemistä on velvol­lisu­us totel­la niitä” tote­si yksi piis­poista käsiteltäessä v. 1832 Englan­nin par­la­men­tis­sa vielä hyvin vaa­ti­ma­ton­ta äänioikeusuudistusta.

  Zweig itse osal­lis­tui jonkin ver­ran sion­is­tisen liik­keen toim­intaa. lähin­nä kiitol­lisu­ud­es­ta Her­zliä kohtaan. Hyväksymäl­lä nuoren luki­o­laisen avus­tuk­sen Neue Freie Pres­si­in hän oli kohot­tanut tämän korkeam­paan hen­gen aateli­in ja samal­la saanut kir­jal­lisu­ut­ta vain vähän har­ras­ta­van isän rahoit­ta­maan nuoren kir­jail­i­janalun mon­et opin­tomatkat. Vas­ta Her­zlin kuol­lessa hänen hau­ta­jaisi­in­sa kaukai­sista raja­maakun­nista ja vieraista maista saa­pu­vat tuhan­net juu­ta­laiset osoit­ti­vat wie­niläisille, mil­laisen suuren kansan­li­ik­keen joh­dos­sa tämä oli todel­lisu­udessa ollut.

  Luin kir­jan Juu­tas­val­tios­ta v. 1988 erään ystäväni luona. Hänen tyt­tären­sä isä oli juu­ta­lainen, ja olimme viet­tämässä tämän syn­tymäpäiviä. Täy­tyy myön­tää, että koke­mus oli vavah­dut­ta­va ja saatan vain kuvitel­la kuin­ka vavah­dut­ta­va se oli jos­sakin Venäjän tai Puolan pienis­sä köy­hissä juu­ta­laiskylis­sä eläville ihmisille, kun kynt­tilän tai öljy­lam­pun val­os­sa luet­ti­in juuri heille kir­joitet­tua toivon­sanomaa: ”Kun sato­jen ja taas sato­jen tuhan­sien juu­ta­lais­ten osana on muut­taa vieraisi­in mai­hin epä­var­moi­hin oloi­hin häikäilemät­tömän riis­ton kohteek­si, niin mik­si me emme yhdis­tämäl­lä voimi­amme samal­la sekä antaisi itsellemme ja lap­sillemme tur­vat­tua tule­vaisu­ut­ta että maail­malle esimerkkiä, jota seurata.”

  Her­zlil­lä oli erit­täin mod­erni käsi­tys anti­semitismin syvyysp­sykol­o­gi­sista syistä; tun­si­han hän tietenkin Freudin. Hän tote­si, että elämään­sä katkeroitunei­ta ihmisiä on aina ollut ja tulee aina ole­maan, ja aina he myös etsivät syn­tipukin itsen­sä ulkop­uolelta. Juu­ta­laiset sopi­vat sel­l­aisik­si oikein hyvin. Sartre sanoi saman asian tun­netus­sa mietelmässään. ”Ensin on anti­semi­it­ti ja sit­ten hän etsii itselleen juutalaisen.”

  Sik­si ain­oa ratkaisu juu­ta­lais­vas­taisu­u­teen on juu­ta­lais­ten oma valtio.

  Kir­ja on poli­tologi­nen klas­sikko, ja kuten useim­mat sel­l­aiset, vähän luet­tu ja paljon väärinymmär­ret­ty. Ensin­näkään Her­zl ei rak­en­tanut paper­ille kuvaa mis­tään ihan­neval­tios­ta ja sen kaupunkien ase­makaavas­ta. Ain­oa konkreet­ti­nen yksi­tyisko­h­ta oli val­tion lip­pu: valkoisel­la poh­jal­la seit­semän kul­taista tähteä sym­bol­isoimas­sa viikon seit­semää päivää. Tämä elää muuten vielä israelilaisen laivan­varus­ta­mon, Zim Israel Nav­i­ga­tion­in tunnuksessa.

  Her­zl ei myöskään pitänyt juu­ta­laisia ihmis­inä sen paremp­ina (eikä myöskään pahemp­ina) kuin mui­ta ja kehot­ti myös maan­miehiään pitämään tämän asian mielessään. Hän korosti korosta­mas­ta päästyään, että muo­dostet­ta­van juu­tas­val­tion eri­tyisenä kun­nia-asiana on huole­htia vieras­maalais­ten ja tois­uskois­t­en oikeuksista.

  Her­zl ei myöskään pitänyt mitenkään tähdel­lisenä juu­ta­laisen maanvil­je­lyk­sen ja vil­jelysmaan omis­tuk­sen lisäämistä. Euroopan juu­ta­laiset eivät koskaan ole olleet maanvil­jeli­jöitä eikä hei­dän kan­na­ta sel­l­aisik­si ryhtyä. Kaup­pa, käsi­työ, henkiset ammatit ja teol­lisu­us ovat juu­ta­lais­ten ominta aluet­ta, ja ne myös ovat tule­vaisu­u­den ala. Paroni Rotschildin rahoit­ta­mas­ta maanos­to-ohjel­mas­ta Palesti­inas­sa Her­zl ei pitänyt: Ensin­näkin se loi epäter­vet­tä maan­hin­nan nousua ja toisek­si se ymmär­ret­tävästi herät­ti pahaa verta. 

  Kau­pat oli­vat kyl­lä lail­lisia, mut­ta maan omisti kaupungeis­sa asu­va ylälu­ok­ka. ja uusien asukkaiden myötä sitä vuo­sisato­ja vil­jelleet vuokralais­per­heet jou­tu­i­v­at maat­tomik­si. Mitä itse pitäisitte ajatuk­ses­ta, että ken­raa­liku­vernööri Bobrikof­fin tarmokkaal­la johdol­la Kymen­laak­son ruotsinkielisiltä kar­tanon­o­mis­ta­jil­ta olisi ostet­tu maat, luovutet­tu ne vieras­maalaisille ja suo­ma­laiset torp­par­it olisi ajet­tu pois mailtaan.

  Ensin­näkin Juu­ta­lais­val­tio oli erit­täin tiivis ja moni­u­lot­teinen tutkiel­ma vuo­sisadan vai­h­teen siir­to­laisu­u­den väestöl­li­sistä, taloudel­li­sista, kansal­li­sista, val­ti­ol­li­sista, uskon­nol­lista sekä poli­it­ti­sista syistä ja seu­rauk­sista. Samal­la Juu­ta­lais­val­tio oli poli­it­ti­nen ja taloudelli­nen ohjelma. 

  Her­zl itse ajat­teli, että uusi val­tio voisi sijoit­tua Argen­ti­inaan, jos­sa asut­tam­a­ton­ta maat oli run­saasti tar­jol­la. Aja­tus val­tion sijoit­tumis­es­ta Israelin van­halle paikalle oli hänestä lois­ta­va ja kaukainen, mut­ta ei saavut­tam­a­ton tavoite. Maan alku­peräi­nen väestö ja juu­ta­laiset mah­tu­isi­vat sinne aivan hyvin ja voisi­vat asua rin­nan, kun juu­ta­laiset toisi­vat mukanaan tieton­sa, taiton­sa ja pääo­mansa. Sel­l­aisia etu­ja, joiden houku­tus­ta kenenkään ei ole help­poa eikä viisas­ta vastustaa.

  Käytän­nöl­liseen ohjel­maan Her­zl sisäl­lyt­ti kak­si laitos­ta; juridis­en henkilön, juu­ta­laisy­htiön ja moraalisen henkilön, juu­ta­laisy­hteisön. Juridis­en henkilön tulee kerätä tarvit­ta­va pääo­ma, joko juu­ta­laisil­ta suuromis­ta­jil­ta, keski­varakkail­ta juu­ta­laisil­ta tai – ”viimeisenä puo­lus­tuslin­jana” – vähä­varais­ten juu­ta­lais­ten pien­si­joituksi­na ja täl­lä pääo­ma­l­la ostaa tarvit­ta­va kaupunki­maa ja rak­en­taa niin infra­struk­tu­uri kuin asuin­raken­nuk­set sekä luo­da teol­lisu­us ja työ­paikat, siis nykyaikaisin ter­mein toimia aluer­ak­en­ta­jana. Huolel­lisen ja organ­isoidun suun­nitel­mallisen toimin­nan avul­la yhtiö tar­joaisi samal­la sekä asut­ta­jille kohtu­ulliset ehdot että sijoit­ta­jille hyvät voitot.

  Moraalisen henkilön tulee vuorostaan valvoa ja ohja­ta juridista henkilöä. Tämäkin tek­sti oli asiantun­te­vaa ja tiivistä. Kir­ja­han oli vain hie­man tois­tasa­taa sivua pitkä.

  Her­zl käsit­teli myös juu­ta­lais­val­tion hallinto­muo­toa ja piti val­is­tunut­ta aris­tokraat­tista tasaval­taa parhaim­pana. Esiku­vana hänel­lä oli mielessään Venet­sian kaup­patasaval­ta ja Englan­ti sekä Itä­val­ta-Unkari, jon­ka hallintoa hän kir­jas­saan piti mil­teipä esimerkil­lisenä. Demokra­ti­aan Her­zl oli pet­tynyt Ran­skas­sa seu­rates­saan 1894 Drey­fu­sia vas­taan nos­tet­tua vakoilusyytet­tä ja nähdessään, miten ammat­tipoli­itikot käyt­tivät kansan­joukko­jen hys­teeristä juu­ta­lais­vas­taista mielialaa omis­sa val­tapyrkimyk­sis­sään häikäilemät­tä hyödykseen.

  Turkin sult­taani otti hänet vas­taan ja kuun­teli hänen ehdo­tuk­si­aan, mut­ta ei kat­sonut voivansa viedä asi­aa eteen­päin. Englan­ti­lais­ten kanssa Her­zl neu­vot­teli juu­ta­lais­val­tion sijoit­tamis­es­ta Ugan­daan. Tätä ratkaisu taas sion­isti­nen maail­mankon­gres­si ei hyväksynyt. Her­zl itse oli kir­jas­saan sanonut, että ajatuk­sen toteu­tu­mi­nen oli vuosikym­me­nien hanke.

  Her­zlin mielessään luo­ma juu­ta­lais­val­tio oli neron rohkea luo­mus. Ja kuten niin mon­et muutkin eri­no­maiset asi­at, sen tuhosi v. 1914 alka­nut maailmansota. 

  Ottomaanien imperi­u­mi saat­toi olla heikko ja rappeu­tunut, mut­ta se kuitenkin oli Palesti­inan alueen lailli­nen ja hyväksyt­ty hal­lit­si­ja. Englan­ti­laiset oli­vat vain maan hallinnos­ta tilapäis­es­ti vas­taa­va instanssi. He vain oli­vat ere­htyneet lupaa­man sekä arabeille itsenäisyy­den että juu­ta­laisille oman val­tion uno­htaen, etteivät he ole myymässä itse omis­ta­maansa maata.

  MARKKU AF HEURLIN

  Lain­auk­set ovat muistin­varaisia, mut­ta niiden pitäisi vas­ta­ta todel­lista asiasisältöä.

 36. Jass­er Arafat tms sanoi, että antakaa meille saman­laiset aseet kuin juu­ta­laisil­la on, niin sota ei kestä edes kuut­ta päivää. Siinä se ratkaisu olisi ja telt­taelämä loppusi.

  Arafatin kaltainen vale­htel­e­va nil­jake on vihovi­imeinen tietolähde mis­sään asiassa.


  Jos jenkit lopet­taisi­vat juu­ta­lais­ten tukemisen niin hom­ma olisi siinä. 

  Roskaa. USA tukee Israelia vuosit­tain sum­mal­la, joka vas­taa 1–2 vuo­den Israelin brut­tokansan­tuot­teen kasvua. Israel tulisi toimeen ilman USA:n taloudel­lista tai soti­laal­lista tukea aivan lois­tavasti varsinkin ara­bi­naa­purien­sa kaltaisia naru­porukoi­ta vastaan.

  Ain­oa mihin Israel USA:ta tarvit­see on poli­it­tisek­si tuek­si. Ilman USA:ta ara­bi­mai­hin räh­mäl­lään ole­vat euroop­palaiset poli­itikot saat­taisi­vat heit­täy­tyä Israelin kannal­ta esim. kaup­pa­poli­ti­ikas­sa hankalaksi.

 37. Sanois­in vielä tästä palesti­inalaiskysymyk­ses­tä, että voimakas­ta kan­taa ottamista siihen hillit­see osaltani sekin, että asia on moraalis­es­ti kaikkea muu­ta kuin selkeä. Israel on ajanut Palesti­inan arabe­ja tylysti mail­taan itsenäistymisen­sä jäl­keen. Toisaal­ta palesti­inalaisil­la oli alueen juu­ta­lais­ten pään­menok­si jo 1940-luvun alus­sa kansan­murha­hankkei­ta. Jerusalemin suur­mufti kävi mm. vuon­na 1942 Hit­lerin luona pohti­mas­sa juu­ta­laiskysymys­tä ja värväämässä Bosni­as­ta Waf­fen-SS pataljoo­nan. On täysin kiis­ta­ton­ta, että nykyisen Israelin alue on juu­ta­lais­ten iki­aikainen koti­maa mut­ta kiis­ta­ton­ta on myös, että siel­lä on pitkään asunut arabe­ja, joil­la ei ole muu­takaan kotia.

 38. Rakkaat ihmiset. Toki tähän on ole­mas­sa nk. lop­ulli­nen ratkaisu. Israel yksinker­tais­es­ti vain likvi­doi 100%:sti Län­sir­an­nan & Gazan Palesti­inalaiset. Ei enää raket­te­ja, ei enää terrorismia.

  Teil­lä arvon keskusteli­jat on sokea piste tuos­sa ettei ratkaisua olisi.

  Minä pidän itse ratkaisua epäin­himil­lisenä. Mut­ta niin epäin­himilli­nen kuin se onkin se on ratka­su. Isol­la Ärrällä.

 39. Olen hyvin pes­simisti­nen näi­den asioiden suh­teen. Niin kauan kun Yhdys­val­lat tukee Israelia jok­seenkin kri­ti­ikit­tömästi niin diplo­maat­tis­es­ti, taloudel­lis­es­ti kuin aseel­lis­es­ti, ei Israelil­la ole kun­nol­lista neu­vot­teluhalua — vaan käytän­nössä neu­vot­telu­ja käy­dään vain näön vuok­si. Hyvä esimerk­ki tästä on huo­mat­ta­van nopea siir­tokun­tien rak­en­t­a­mi­nen Län­sir­an­nal­la rauhan­neu­vot­telu­iden aikana.

  Minus­ta Euroop­pa voisi edes yrit­tää alkaa pain­os­taa Israelia vakav­il­la taloudel­lisil­la seu­raa­muk­sil­l­la. Esimerkik­si edes jos­sain määrin rajoitet­tu kaup­pasaar­to purisi jos­sain määrin Israeli­in, vaik­ka Yhdys­val­lat jatkaisi tukemis­taan. Tosin pelkään pahoin, ettei Euroopas­ta ole edes tähän.

  Käytän­nössä real­is­tisem­pi kehi­tys­su­un­ta on demograafinen sota Israelin ara­bikansalais­ten ja ortodok­si­ju­u­ta­lais­ten syn­tyvyy­den välil­lä. Tämä on tosin eri­tyisen ikävä sen vuok­si, että jo nyt Israelin vesi­varat ovat huven­neet hälyt­tävästi, vaik­ka niitä täy­den­netään rutkasti Syyr­i­al­ta nap­atun Golanin ja Palesti­inalaisil­ta vie­dyn Län­sir­an­nan vedel­lä. Poh­jave­den pin­ta kuitenkin las­kee nopeasti, eikä meno täl­laise­naan voi jatkua kovin kauaa etenkään yhdis­tet­tynä nopeaan väestönkasvuun.

 40. Ilkan ehdot­ta­ma lop­ulli­nen ratkaisu on var­masti ain­oa toimi­va. Sille on myös kan­na­tus­ta Israelilais­ten kesku­udessa, ainakin Hebro­nis­sa on siir­tokun­ta­lais­ten graf­fite­ja tyyli­in “Palesti­inalaiset kaasukammioon”.

  67-rajoille palaami­nen ei var­maankaan lope­ta Gaza­lais­ten vas­tar­in­taa, suurin osa heistä (jälkeläisi­neen) taitaa olla pako­laisia mallia ’48 viral­lisen Israelin alueelta. 

  Rauha ja Israelin tun­nus­t­a­mi­nen tarkoit­taisi kaiken toivon menetystä. 

  Ain­oa tapa lopet­taa sota on päästää pako­laiset palaa­maan kotei­hin­sa. Se taas on Israelilais­ten mielestä mahdotonta.

  Eiköhän raket­tien ampumi­nen ja Israelin kos­toiskut jatku tämänkin oper­aa­tion jälkeenkin.

 41. Jos ker­ran ara­bit ovat niin sol­i­daarisia toisilleen, niin mik­si egyp­ti ei avaa Gazan vas­taista rajaansa ja päästä palesti­inalaisia muut­ta­maan Egyptiin.

  Eivät siis taidakaan olla. Puheis­sa vain.

 42. On epäre­al­is­tista uskoa, että Israelin ja palesti­inalais­ten kon­flik­ti ratkeaisi vielä vuosikym­meni­in. Hamasin viral­lise­na tavoit­teena on tietääk­seni Israelin tuhoami­nen, mut­ta Israelin asukkaat eivät tule lähtemään maas­taan. Mikä tahansa ase­le­po tai rauhan­sopimus rikkoutuu uusi­in vaatimuksiin.

  Kon­flik­ti voi lop­pua sotaväsymyk­sen kaut­ta. Vuosikym­me­nien sotimi­nen saa ihmiset aset­tumaan aloilleen. Libanon­is­sa väsymys tuli noin 20 kon­flik­tivuo­den jälkeen.

  Tääl­lä muuten mie­lenki­in­toista tietoa usei­den suo­ma­lais­toimit­ta­jien poli­it­tis­es­ta toimin­nas­ta palesti­inalais­ten puolesta:

  http://alastontotuus.blogspot.com/2009/01/naamakirjan-selailua.html

  Tiedo­tusvä­linei­den rapor­toin­ti­in on syytä suh­tau­tua varauk­sel­la, jos mon­et toimit­ta­jat ovat avoimen poli­it­tis­es­ti palesti­inalais­ten takana.

 43. Markku Jan­tunen sanoi: “Sanois­in vielä tästä palesti­inalaiskysymyk­ses­tä, että voimakas­ta kan­taa ottamista siihen hillit­see osaltani sekin, että asia on moraalis­es­ti kaikkea muu­ta kuin selkeä.”

  Pide­tään eril­lään kak­si asiaa:

  (1) Ovatko Israelin sota­toimet hyväksyt­täviä?, ja
  (2) Mikä olisi lop­ulli­nen oikeu­den­mukainen ratkaisu Israelin ja “palesti­inalais­ten” konfliktissa?

  Kysymys (2) on Jan­tusen sanoin “kaikkea muu­ta kuin selvä”. En itse usko, että siihen on edes ole­mas­sa mitään yhtä oikeaa vas­taus­ta. Kysymys (1) on paljon helpom­pi. Israelin voimankäyt­tö on täysin törkeää niin kan­sain­välisen lain, oikeutetun sodan teo­ri­an kuin ter­veen jär­jenkin mukaan.

 44. Gazas­sa kaik­ki rauhallista?

  Holokaustin kieltävän Hamasin johta­ja Khaled Meshaal on ver­ran­nut Israelin toimia holokausti­in (Reuters)

 45. Mon­et tääl­lä kir­joit­tavista pitävät kaikkia arabe­ja joinakin sokeina kiihkoter­ror­is­teina, alem­pi arvoisemp­ina ihmis­inä jot­ka Israelin olisi parem­pi vaan likvi­doi­da. Mis­tä näin pro-israelilainen, mus­tavalkoinen, rasisti­nen ja nat­si pro­pa­gan­daa myötäilevä maail­manku­va oikein kumpuaa? Olet­teko kaik­ki niin kris­tit­tyjä (vai mitä?) että pidätte ain­oas­taan juu­ta­lais­ten oikeut­ta “maa­hansa” jotenkin annet­tuna, itsemäärämisoikeut­ta itses­tään­selvänä? Palesti­inalaisil­la­han ei juuri itsemäärämisoikeut­ta “maa­hansa” ole, eikä var­maan lähi­t­ule­vaisu­udessa tule ole­maankaan. Palesti­inalais­ten ja mon­en ara­bin näkökul­mas­ta kat­soen voi saa­da saman mus­tavalkoisen ja rasis­tisen kuvan israelilai­sista ja kaik­ista kris­ti­ty­istä. Huomioikaa seuraavat:

  1. PLO:n, kaikkien ara­bi­maid­en ja käytän­nössä melkein kaikkien YK:n tur­val­lisu­us­neu­vos­ton jäsen­maid­en (täysin) hyväksymä Lähi-idän val­tioiden­vä­li­nen rauhan­sopimus (päätös­lausel­ma UN242) tam­miku­ul­ta vuodelta 1976, ja kaik­ki sen eri vari­aa­tot sen jäl­keen tois­tu­vin väli­a­join esitet­ty­inä, on Israel Yhdys­val­tain veto-oikeudel­la AINA ampunut alas. Tästä seikas­ta puhutaan hyvin har­voin. Yleen­sä val­tavir­ta medi­as­sa puhutaan vain palesti­inalais­ten ja ara­bi­en “halut­to­muud­es­ta” rauhaan, siis kenen rauhaan?

  2. Sil­loisen Israelin päämin­is­terin Yithzak Rabin:in vas­taus (mikä on määrit­tänyt jäl­keen­päinkin Israelin USA:n tuke­man kan­nan) päätös­lausel­malle oli, että Israel hylkää kaik­ki neu­vot­telue­hdo­tuk­set PLO:n kanssa, VAIKKA SE TUNNUSTAISI ISRAELIN VALTION JA LUOPUISI TERRORISMISTA (!). Israel ei myöskään ryhdy poli­it­tisi­in neu­vot­telui­hin palesti­inalais­ten kanssa, OLIVAT NÄMÄ PLO:sta TAI EIVÄT.

  3. Israelin enti­nen asevoimien komen­ta­ja Shlo­mo Gaz­itin sanoi aikoinaan, että “kaik­ki sel­l­ainen toim­inta jos­sa pyritään tuhoa­maan kaik­ki poli­it­tiseen toim­intaan, demokra­ti­aan tai neu­vot­telui­hin tähtäävät aloit­teet, on ollut men­estys ja sitä tulee jatkaa.”

  Niinkuin nämä sitaatit eivät ker­ro kaikkea kaik­ista israelilai­sista, niin eivät ker­ro palesti­inalai­sista kaikkea Hamasin jonkun tyypinkään lausun­not jossain!

  Pidän sitä kuitenkin puut­teel­lise­na että mon­et kysyvät pelkästään israelin isku­jen oikeu­tuk­sen perään, kysymät­tä ollenkaan mik­si palesti­inalaisil­la olisi mui­ta syitä hyökätä kuin itses­tään­selvänä pidet­ty “islamiki­ihko”.

  Suomes­sa esim Israelin armei­jan jokapäiväiset palesti­inalais­ten sivi­ilien nöyryy­tyk­set ja tapot tietulleil­la ja miehite­ty­il­lä alueil­la ylit­tävät har­voin uutiskyn­nys­tä, mikä kos­kee muuten myös Hamasin ampumia raket­te­ja. Kun ihmi­nen on nään­tymässä nälkään eikä voi liikkua min­nekkään (mikä on tilanne etenkin miehite­ty­il­lä alueil­la), eli on kuin nurkkaan ajet­tu rot­ta, ovat mon­et var­masti VAPAAEHTOISESTI äänestämässä ter­ror­is­ti­jär­jestö Hama­sia ja pyrkimässä “parati­isi­in” tai minne tahansa “pois” kos­ka elämä ei ole elämisen arvoista. Tähänkin aikaisem­pi rauhankyyhky­nen Rabin sanoi, että “ter­ri­to­ri­oiden asukkaat ovat ankaran taloudel­lisen ja soti­laal­lisen pain­os­tuk­sen alaise­na”, ja että “lop­ul­ta he mur­tu­isi­vat” ja hyväksyvät Israelin ehdot.

  Ne jot­ka ver­tail­e­vat Lähi-idän tilan­net­ta Suomeen ja Venäjään ja suo­ma­lais­ten “ratio­naaliseen” ja “oikeaan” alis­tu­miseen, niin tilanne on aivan toinen, paik­ka on toinen, aika on toinen ja kult­tuuri on toinen. Mil­lä taval­la mei­dän alis­tu­mi­nen on oikeamielisem­pää? Ehkä palesti­inalaiset todel­la ovatkin tyh­miä kun jatka­vat tais­telua miehit­täjiään vas­taan, tai sit­ten olimme vain tyh­miä kun niin hel­posti luovuimme Kar­jalas­ta. Näitä kah­ta kon­flik­tia on täysin mah­do­ton­ta vertailla!

  Tasa-arvoisen rauhan saamisek­si aikaan Lähi-itään tulisi mielestäni ensin kokeil­la näitä aikaisem­pia palesti­inalais­ten ja YK:turvallisuusneuvoston selvän enem­mistön hyväksymiä päätös­lauselmia, Israelin ja USA:n pystymät­tä tor­pe­doimaan niitä (mikä onkin vaikeata).

 46. Man­ner­ström:

  Kuka­han YK:n tekemät­tömiä päätök­siä alka­isi kokeilemaan?

 47. Helsin­gin Sanomis­sa oli tänään kuva, jos­sa kuvatek­stin mukaan Israel räjäyt­tää rypäle­pom­min tiheästi asu­tun Gazan yllä. Jos kuva ei ole väären­nös tai kuvatek­sti täysin väärin tulkit­tu, tuo on sotarikos. Rypäle­pom­mi­han on täysin hal­lit­se­ma­ton ase, jon­ka osaset suun­tau­vat sat­un­nais­es­ti mihin sattuu.

  Saman­laista sum­mit­taista siivi­ilien murhaamista toki ovat — tai ainakin yrit­tävät olla — myös Hamasin raketit. Israel tekee sen vain sato­ja ker­to­ja tehokkaammin.

 48. Sodas­sa vain on se veikeä omi­naisu­us että pelkästään hävin­nyt puoli tekee sotarikoksia.

 49. Palesti­inalais­ten raketit ovat koko­lail­la puh­das­ta pro­pa­gan­daa, niil­lä on vuosien saatossa saatu hengiltä muu­tamia kym­meniä ihmisiä, yhteensä.

  Mitä nyt täysin kotitekoiselta “raketil­ta” voi odot­taa? Räjähdet­tä on käsikranaatin ver­ran ja niitä taas ei kukaan edes laske, kum­mal­lakaan puolel­la. Puh­das­ta propagandaa.

  Israelin armei­ja ampuu enem­män omia kansalaisiaan/sotilaitaan vahin­gos­sa hengiltä kuin mitä palesti­inalais­ten raketit saa­vat tapet­tua, joten halu teuras­taa vääräuskoisia on paljon syvemmällä.

  Juu­ta­laiset eivät turhaan ole istuneet keski­tysleiris­sä, koko sisä- ja ulkopoli­ti­ik­ka on lainat­tu suo­raan oppi-isä Aadolfil­ta: Vääräuskoisil­la ei ole sisäpoli­it­tisia oikeuk­sia eikä juuri muitakaan, laa­jen­nu­taan surut­ta naa­puri­val­tioiden alueelle sopimuk­sista piit­taa­mat­ta ja armei­ja on tek­nol­o­gis­es­ti vah­va ja sitä surut­ta myös hyö­dyn­netään. Miehitet­ty­jen aluei­den väärät asukkaat pakkosi­ir­retään leirei­hin, jot­ka aidataan suuril­la betonilohkareil­la ja tapetaan nälkään. Tilalle siir­retään omaa ylijäämäväestöä.

  Kuu­lostaako tutulta?

  Niin pitäisikin, mut­ta jotkut vielä silti eivät näe asi­as­sa mitään ongel­maa. Soti­las­mahdista seu­raa myös vas­tuu sen soti­las­mahdin käytöstä ja Israel antaa hyvän kuvan siitä, mil­lainen on fanaat­ti­nen val­tio jol­la on hyvä armei­ja, oli fanaat­tisu­u­den syy mikä hyvänsä.

 50. Keskustelus­ta muuten puut­tuu keskeinen syy mik­si USA tukee Israelia aseel­lis­es­ti sekä poli­it­tis­es­ti. Päin­vas­toin kuin yllä väitetään, USA:n taloudelli­nen apu on Israelille vält­tämätön ja suo­ra raha on häviävän pieni osa koko avus­ta, todel­lisia sum­mia voidaan lukea USA:n bud­jetista, jos­ta selviää, että Israel saa yksinään enem­män rahaa kuin USA:n muu “kehi­tys­maatu­ki” yhteen­sä ja tästä pääosa on asei­ta, ei rahaa. Kun armei­jan (mod­erni) aseis­tus koko ajan tulee muual­ta, on kiva sotia.

  Syy tukemiseen: USA:n keskus­pankin FED:in omis­tus on käytän­nössä kokon­aan israelilais­ten pankki­irien käsis­sä, samoin val­taosa muista isoista pankeista. Kun on rahaa, on poli­it­tista val­taa. Kun omi­s­tat keskus­pankin, omi­s­tat val­tion. Käsky­suh­teet siis ovat niin päin että Israel mak­sat­taa oman sotimisen­sa USA:n veron­mak­sajil­la, “kehi­tys­a­puna”. Näp­pärää, eikö.
  Samal­la lie­nee selvää kelle tahansa että niin kauan kun USA:n armei­jal­la riit­tää rahaa, riit­tää myös Israelilla.

 51. Israelin val­tion perus­t­a­mi­nen 1948 oli ilmeinen virhe. Sen peru­ut­ta­mi­nen on kuitenkin liian myöhäistä. EU:n olis ryh­diostäy­dyt­tävä ja katkaista­va sekä kaup­pa- että diplo­maat­tisuh­teet sekä Hamasi­in että Israeliin. 

  Pahek­sun ‘lop­ullisen ratkaisun’ main­os­ta­jia; On uhre­ja sit­ten 5/20/100/1000 miljoon­aa. (isr./ juut./arab./musl.)

 52. az: “I want to make it clear to the West and to the Ger­man peo­ple, which is still being black­mailed because of what Nazism did to the Zion­ists, or to the Jews. I say that what Israel did to the Pales­tin­ian peo­ple is many times worse than what Nazism did to the Jews, and there is exag­ger­a­tion, which has become obso­lete, regard­ing the issue of the Holo­caust. We do not deny the facts, but we will not give in to extor­tion by exag­ger­a­tion. As for the Zion­ist holo­caust against the Pales­tin­ian peo­ple, and against the peo­ples of the Arab and Islam­ic nation – this is a holo­caust that is being per­pe­trat­ed in broad day­light, with the cov­er­age of the media of glob­al­iza­tion. Nobody can deny it or claim that it is being exaggerated.”[http://www.memritv.org/clip_transcript/en/1515.htm]” — wiki

  Viitat­en holokaustin kieltämiseen: kyseinen hep­pu ei ainakaan sitä kiistänyt, etteivätkö nat­sis­tit olisi tehneet jotain ikävää juu­ta­laisille aikanaan. “facts” on aina haus­ka sana… Fak­to­ja kun on niin mon­en­laisia … “6 miljoon­aa”? enem­män? vähem­män? Tarkoituk­sel­la? Välin­pitämät­tömästi? Kuka siitä selvän ottaa, kun voit­ta­ja usein kir­joit­taa osan faktoista.

  (Täs­men­nyk­senä; olen käsi­tyk­sessä että Euroopas­sa laa­jasti hyväksyt­ty ymmär­rys tuhoamis­leireistä ja sys­temaat­tis­es­ta romanien, homo­jen ja muiden epä­sopivien, mukaan­lukien juu­ta­laiset, tuhoamis­es­ta on pääpi­irteis­sään totta.)

 53. “Odotan edelleen sitä konkreet­tis­es­ti kuvail­tua ja perustel­tua ehdo­tus­ta, jos­sa Israel pysty­isi min­i­moimaan itse­murha- ja raket­ti-iskut alueelleen.”

  Niin, _kenen_ aluet­ta se taas olikaan? Israeli­han on miehite­ty­il­lä mail­la kaiken aikaa ja oikeutet­tua vapaus­so­taa nil­jaista miehit­täjää vas­taan pide­tään Israelis­sa (ja näem­mä muual­lakin) “ter­ror­is­mi­na”.

  Israelille on annet­tu aluei­ta ‑48 ja ‑76, mut­ta eiväthän ne pysy edes niil­lä, vaan laa­jen­tu­mi­nen sopimuk­sista piit­taa­mat­ta on selkeästi itsetarkoitus.

  Miten olisi ratkaisu, jos­sa Israel vetäy­tyy miehite­ty­iltä alueil­ta ja julis­taa tulitauon?

 54. “Helsin­gin Sanomis­sa oli tänään kuva, jos­sa kuvatek­stin mukaan Israel räjäyt­tää rypäle­pom­min tiheästi asu­tun Gazan yllä. Jos kuva ei ole väären­nös tai kuvatek­sti täysin väärin tulkittu”

  Noista ei ota kyl­lä kukaan maal­likko mitään selvää, sil­lä savukranaat­ti näyt­tää aivan siltä kuin ilmas­ta sataisi sata pikkupom­mia alas. Ja oikea rypälease näyt­tää var­maan hyvin samanlaiselta.

  Lisäk­si pakkaa sekoit­taa, että esimerkik­si fos­fo­ri­ammuk­sia saa käyt­tää savun tuot­tamiseen mut­tei aseena. Eli syytös “xxx käyt­tää fos­fo­ri­ammuk­sia” ei ker­ro vielä mitään, vaan pitäisi tietää käyt­tö­ta­pa. Luon­nol­lis­es­ti kumpikin osa­puoli väit­tää toisen käyt­tävän asei­ta väärin.

  Ja se on tietenkin ihan var­ma että sodas­sa lentää pom­me­ja välil­lä aina sinne minne ei pitäisi, sen­hän osoit­taa jo israelilaisille aiheutuneet omat tappiot.

 55. http://www.wrmea.com/html/us_aid_to_israel.htm

  Tuol­ta voi lukea: “So the com­plete total of U.S. grants and loan guar­an­tees to Israel for fis­cal 1997 was $5,525,800,000.” Van­ha tieto ja voidaan epäil­lä että sum­maa on kor­jat­tu vuosit­tain vähin­tään inflaa­tiok­er­toimel­la, ylöspäin.

  Siis 5,5 mil­jar­dia dol­lar­ia jo 1997 ja joku tuol­la yllä väit­tää että Israelin val­tion bud­jet­ti kas­vaa sen ver­ran vuosit­tain? Paljoko tämä bud­jet­ti muuten on, sitä väit­täjä ei ker­ro tai ei tiedä.

 56. Olen siinä käsi­tyk­sessä, että sak­salais­ten käsis­sä ollei­ta, englan­ninkieli­nen vas­tine olisi “detained”, juu­ta­laisia kuoli ehkä 2–3 miljoon­aa _kaikista_ syistä. Pidän epä­to­den­näköisenä, joskin mah­dol­lise­na, että joku olisi jos­sain vai­heessa heit­tänyt hyön­teis­myrkkyä joit­tenkin niskaan.

  Pidän läh­es var­mana, että Tre­blinkan his­to­ria on suuri vale, sil­lä pidän var­mana, että diesel­moot­torin pakokaa­sua ei voi käyt­tää väite­tyssä tarkoituksessa.

  Vaadin, että Nürn­ber­gis­sä kuul­tu­jen “todis­ta­jan­lausun­to­jen” arvo arvioidaan uudelleen julkises­ti ja objektiivisesti.

  Kan­natan varauk­set­ta Israelin toimia ja Ariel Sharon on suuri ihanteeni.

  Nautin suuresti osmo­jen, erkkien, tar­jo­jen ym. vään­nel­lessä ahdis­tuneina käsiään ja voimat­tom­i­na säteilevän moraal­ista närkästys­tään todel­lisu­udelle hok­ies­saan yk:istaan ja kaiken­maail­man oikeuk­sis­taan, joista viimeisim­pänä näyt­tää pin­nal­la ole­van oikeus päivähoitoon kotiovella.

  Striv­ing for Max­i­mal Ecolo­gial Footprint 🙂

 57. Hesarin tieto­jen mukaan Israel on kat­sonut tarkoituk­sen­mukaisek­si tuho­ta Kirkon ulko­maanavun ylläpitämän klinikan Gazas­sa. Kyse ei voin­ut olla harha­laukauk­ses­ta, kos­ka ohju­siskua edel­si varoi­tus­raket­ti, jot­ta väki ehtisi alta pois.

  Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la seli­tys siitä, mik­si ja mil­lä oikeu­tuk­sel­la? Eihän tässä voi olla tarkjoi­tus kuin tuot­taa mah­dol­lisim­man suur­ta inhimil­listä hätää ihmisille, tässä tapauk­sess­da sairaille.

 58. Osmo:

  Kyseessä on amerikkalais­ten valmis­ta­ma savukranaat­ti M825A, jos­ta räjähtäessä lev­iää 116 sis­aram­mus­ta. Savun muo­dostamiseen käytetään valkoista fos­fo­ria, joka muo­dostaa savu­ver­hon 5–15 min­uu­tik­si. Kyseessä ei siis ole varsi­nais­es­ti rypäle­pom­mi, vaik­ka itse en halu­aisi päähäni putoa­van em. ammuk­sen osasta.

  Catili­na:

  Tiedät val­lan main­iosti, että oper­aa­tio Rein­hardin piiri­in kuu­luneis­sa (Belzec, Sobi­bor, Tre­blin­ka) käytet­ti­in ben­sakonei­ta juu­ta­lais­ten sur­maamiseen. Lääketi­eteeseen pere­htyneenä tiedät myös syyn tähän.

  Tästä asi­as­ta on väitel­ty luke­mat­to­mia ker­to­ja netis­sä, kuten http://forum.axishistory.com/ pal­stan Holo­caust & 20th Cen­tu­ry War Crimes. Sivus­tolle on postat­tu tuhan­sia sivu­ja oikeu­de­nasi­akir­jo­ja, aikalais­ten todis­tuk­sia, val­oku­via tapah­tuneesta jne.

  Jos et muuten usko, niin netis­sä voit ilmaisek­si lukea Jean-Claude Pres­sacin mas­si­ivisen teok­sen Auschwitz: Tech­nique and Oper­a­tion of the Gas Chambers.
  http://www.holocaust-history.org/auschwitz/pressac/technique-and-operation/pressac0011.shtml

  Kun lukee lehdis­tä ns. sivistyneistön kom­ment­te­ja, en voi olla ajat­telemat­ta, että eräs sak­salainen rab­bi osui asian ytimeen sanoes­saan; “Euroop­pa ei ikinä anna juu­ta­laisille anteek­si Holocaustia”.

 59. Minä olen lukenut Pres­sacin. Se oli ihan ensim­mäisiä lukemi­ani. Suurimpia huve­jani onkin sit­ten ollut siteer­a­ta Pres­sa­cia kat­soen kuuli­joit­ten aivo­jen pani­ikki­jar­ru­tuk­sia ja sokkireak­tioi­ta ilmeiseen “holokaustin kieltämiseen”.

  Sak­sas­sa muuten olisin jo tästä kir­joit­ta­mas­tani pian linnassa.

 60. Nao­mi Klein ver­taa Israelin tilan­net­ta Etelä-Afrikan aparthei­din vas­taiseen tais­telu­un — tehokkain keino ovat kau­pal­liset pakotteet.

  Israelin brut­tokansan­tuot­teesta 97 % on vien­tiä, vapaakaup­pa­sopimuk­set USA:n ja EU:n kanssa USA:n ollessa suurin kauppakumppani.

  Israelin vien­nistä myös erit­täin suuri osa on high techiä — sota ja “turvallisuus”-sektorilla.

  Israelin pörssi men­estyy, kun sodat jatku­vat, kuten nyt Gazan hyökkäys­ten aikana + 12 %.

  Eli Israel kaup­pasaar­toon niin tilanne kor­jaan­tuu Israelin sisäisesti.

  Kan­nat­taa lukea: http://www.naomiklein.org/articles/2009/01/israel-boycott-divest-sanction

 61. Ain­oa ratkaisu on pakot­taa Israel rauhaan. Niin kauan kuin se on ylivoimaises­sa ase­mas­sa soti­laal­lis­es­ti sen ei ole pakko suos­tua mihinkään rauhaan. Yksi mah­doll­si­u­us on aseis­taa Hamas kohtu­ullisen­te­hokkain asein, jot­ta se voi aiheut­taa todel­lista tuhoa ja uhkaa. Vain voima pakot­taa juu­taliset rauhaan

  Toisaal­ta Hizbol­lahkin rauhoit­tui ‚kun se sai asein todis­tet­tua ole­vansa vakavasti otet­ta­va tek­i­jä ja lähti mukaan politiikkaan.

  Toinen reali­teet­ti on Palesti­inan val­tion elinkelvot­to­muus, Israel on pilkkonut alueen elinkelvot­tomak­si. Ain­oa todel­li­nen ratkaisu on yhteinen val­tio, jos­sa kaikil­la on saman­laiset oikeudet.

  Israel pelkää tätä eniten ja yrit­tää sen vuok­si rauhan­ratkaisut hamaan tulevaisuuteen.

 62. Israelis­sa ja Gazas­sa edel­lisen sodan aikana vierail­lut sil­loinen ulkomis­teri Erk­ki Tuomio­ja kir­joit­ti tuoreeltaan blo­gis­saan siitä, kuin­ka israelilaiset käytän­nössä kidut­ti­vat gaza­laisia valvot­ta­mal­la heitä. (Tuomio­ja ei puhunut kidu­tuk­ses­ta vaan oli ase­mas­taankin johtuen korrektimpi.) 

  Tuomio­jan mukaan Israelin asevoimat lennät­ti yöl­lä hävit­täjiä Gazan yltä saaden aikaan yliääni­pa­mauk­sia. Jokainen tietää, mil­lainen räjähdys tuol­lainen on. Jos on lap­si ja asuu sota­toimi­alueel­la, täy­tyy tuol­laisen pelot­taa aika taval­la, ja nukku­mi­nen ei onnis­tu myöskään aikuisil­ta räjähdys­ten ja lentomelun vuoksi.

  Mielestäni kohtu­u­ton­ta ja sadis­tista ja ker­too paljon sodan luon­teesta — jos israelilai­sis­takin. Ja meistä: asia ei saanut rivinkään huomio­ta suo­ma­laises­sa mediassa.

  (Kir­joi­tus­ta ei ole enää Tuomio­jan blo­gis­sa mut­ta hän vahvis­ta­nee asian kysyttäessä.)

 63. Tässä nyt yhdis­tyy kah­den top­icin aiheet, mut­ta Nao­mi Klein on Van­dana Shiv­an kaltainen tunne-ajat­teli­ja (kansankielisem­min hörhö), joka ei kykene ratio­naaliseen ajatteluun.

  Häneltä juuri odot­taa poleemista, yksipuolista julis­tus­ta, joka ei kos­ke­ta vaikei­ta kysymyksiä.

  Tuo­mak­selle: Israel ei ole sen enem­pää miehitetyl­lä alueel­la kuin Venäjä Kar­jalas­sa, Suo­ma­laiset Suomes­sa (saame­laiset oli­vat alku­peräisiä asukkai­ta, joi­ta häädet­ti­in mail­taan aina 1900-luvun alkupuolelle saak­ka), euroop­palaiset Pohjois- ja Etelä-Amerikas­sa tai Aus­tralias­sa. Palesti­ina-logi­ikallasi koko maail­man tulisi käy­dä sotaa “miehit­täjää” vastaan.
  Israel on. Ei se lakkaa olemasta.
  Kun Hamas ei tätä hyväksy, niin ei Hamasin kanssa voi neuvotella.

  Rauhas­ta ei voi­da sopia niin kauan kun rauha tarkoit­taa toiselle osa­puolelle Hud­naa (kehotan tutus­tu­maan Islamin teolo­giaan ja his­to­ri­aan). Hamasille kuten monille PLO:n kan­nat­ta­jille aikanaan rauha tarkoit­ti Hud­naa. Tietyn­laista väli­rauhan tilaa, johon voidaan tak­ti­sista syistä suos­tua, mut­ta joka on velvol­lisu­us rikkoa, jos omat mah­dol­lisu­udet sodankäyn­ti­in ovat vahvistuneet.
  Muhammedin hud­na Mekan kanssa kesti 10 vuotta.

  Nämä keskuste­lut ovat usein turhaut­tavia, kos­ka vaikeat kysymyk­set sivuutetaan.

  Kysyn sen vaikean kysymyk­sen vielä yhden ker­ran tässä ketjus­sa, nyt ske­naar­ioku­vauk­sen kaut­ta, mielel­läni en jäisi siihen käsi­tyk­seen, ettei Palesti­ina-sol­i­daarisil­la ole vas­tauk­sia esittää:

  Rauha solmi­taan. Vuo­den 1967 rajat palaute­taan. Jerusalemin hallinto jae­taan. Gazan ja Län­sir­an­nan ‘vanki­lan­muu­rit’ pure­taan. Palesti­inan val­tio peruste­taan. Nobel-palk­in­to­ja jae­taan. Avus­tusjär­jestöt ryn­täävät paikalle. Ara­bi­maatkin avaa­vat öljykukkaroiden­sa nyöre­jä. Kan­sain­vä­li­nen yhteisö suitsuttaa.

  Neljä kuukaut­ta myöhem­min: Pom­mi-isku­jen sar­ja Haifas­sa. 230 israelilaista mene­htyy. Tek­i­jöik­si epäil­lään Irakin al-Qaidaan linkit­tyviä taho­ja. Israelin puolelle he oli­vat päässeet mak­set­tu­jen / ide­ol­o­gis­es­ti saman­mielis­ten palesti­inalais­ten virkami­esten avus­ta­mana. 11 kuukaut­ta myöhem­min: Isku homo­jen suosi­maan yök­er­hoon Jerusale­mis­sa, 40 ihmistä mene­htyy. 13 kuukaut­ta myöhem­min: isku hääti­laisu­u­teen Tel-Avivis­sa, 8 ihmistä mene­htyy. Näi­den teko­jen tek­i­jäk­si ilmoit­tau­tuu uusi palesti­inalainen ryh­mit­tymä, joka sanoo jatka­vansa tais­telua miehit­täjää vas­taan ja hyväksyvän­sä vain his­to­ri­al­lisen miehit­täjästä vapaan Palesti­inan. Hamas on rauhan­sopimuk­sen myötä viral­lis­es­ti lakkaut­tanut soti­laal­lisen vas­tarin­nan, mut­ta monien entis­ten hamas-tais­telijoiden usko­taan ole­van uuden liik­keen takana.
  Näi­den 13 kuukau­den aikana pienem­mis­sä iskuis­sa, tark­ka-ampu­jien luodeista ja väk­i­joukko­jen yhteeno­tois­sa on mene­htynyt lisäk­si 22 sivi­il­iä. Maa on vajoa­mas­sa pelon ilmapi­iri­in ja vihankierre voimis­tuu. Vain reilu vuosi on men­nyt, rauhan illu­u­sio hävin­nyt ja ihmiset ovat epä­toivois­saan entä jos tämä tulee jatku­maan vuosikymmeniä.

  Kolme kysymys­tä:

  1. Mitä Israelin tulisi tehdä tuos­sa tilanteessa, miten saa­da iskut lop­pumaan jos toisen puolen kanssa ei yksinker­tais­es­ti pysty sanal­lis­es­ti kommunikoimaan? 

  2. Miten uskoisit Israelin tuos­sa tilanteessa toimi­van, mil­laisia taho­ja voisi nous­ta valtaan? 

  3. Mik­si Israel tuk­isi sel­l­aista kehi­tys­tä, joka sisältäisi sille konkreet­tiset riskit täl­lais­ten teko­jen moninker­tais­tu­mis­es­ta, kun maan rajat avau­tu­isi­vat Palesti­inan lisäk­si mm. Sau­di-Ara­bi­as­ta, Irak­ista, Afgan­ista tuleville uskon­so­tureille kos­ka rajo­ja ei voitaisi enää yhtä tehokkaasti valvoa ja osavas­tuu valvon­nas­ta olisi Palestiinalla?

 64. “Mielestäni kohtu­u­ton­ta ja sadis­tista ja ker­too paljon sodan luon­teesta — jos israelilai­sis­takin. Ja meistä: asia ei saanut rivinkään huomio­ta suo­ma­laises­sa mediassa.”

  Kyl­lä sai huomio­ta, kos­ka itsekin siitä luin. Nämä muu­ta­mat sil­loiset ylilen­not ker­to­vat jotain “israelilai­sista”, mut­ta tutk­i­tusti 80% kan­na­tus sivi­ilei­hin kohdis­tuville itse­murhaiskuille ei tiet­tävästi ker­ro mitään palesti­inalai­sista, tai on kier­toti­etä israelilais­ten syytä sekin. Palesti­inalai­sista ei ker­ro mitään myöskään se, että toisi­na­jat­telijoi­ta on riip­punut lyhtypylväistä julkises­ti näkyvil­lä varoituk­sek­si muille. Eikä ker­ro se, että 4‑vuotiaita koulute­taan mart­tyyreik­si. Eikä Israelista ker­ro mitään se, että maan sisäl­lä saa lehdis­tössä, blo­geis­sa, rav­in­to­lakeskusteluis­sa arvostel­la kovin sanoin maan poli­ti­ikkaa ja olla siitä vapaasti eri mieltä.

  Tässä kysymyk­sessä, epä-älyl­lisessä, mit­ta­suh­teet­tomas­sa ja yksipuolises­sa Palesti­ina-sol­i­daarisu­udessa ei voi olla palaa­mat­ta kylmän­so­dan­taus­toi­hin, jol­loin jakolin­ja nähti­in ide­ol­o­gisen tais­ton veden­jaka­jana. Uudet sukupol­vet yhä omak­su­vat kri­ti­ikit­tömästi samat klus­teroituneet näkemyskokonaisuudet.

  Ver­tauk­sek­si voisi ottaa esimerkik­si seu­raa­van: Tshet­se­ni­as­sa asetel­ma on moninker­roin selkeämpi eet­tis­es­ti kuin Lähi-idän ump­isol­mus­sa. Tset­sheene­jä on myös tapet­tu muu­ta­mas­sa vuodessa enem­män kuin Israel on tap­panut palesti­inalaisia koko kon­flik­tin vuosikym­menten aikana. Venäjä on käyt­tänyt sys­temaat­tis­es­ti kidu­tus­ta kuu­lus­telumenetelmänä. Moni var­masti muis­taa kuvat Groznys­ta kun venäläi­nen tyk­istö oli moukaroin­ut kaupun­gin sivi­il­ia­su­tus­ta uhrilu­vuista piittaamatta.
  Venäjä on paljon selkeäm­min miehit­täjä kuin Israel on Israelissa.

  Tshet­she­nia-sol­i­daarisu­ud­es­ta ei silti ole tul­lut koskaan hit­tiä län­si­maid­en tiedostavais­tolle. Kos­ka siinä ei pysty aset­ta­maan syyl­lisyys­po­si­tioon omien tun­nev­astei­den edel­lyt­tämiä tahoja.
  Ei yhtään “rauhan“marssia.

  Rauhan­jär­jestöt oli­vat myös hip­i­hil­jaa Iranin taan­noin julis­taes­sa kuole­man­tuomion kris­ti­ty­ille. Mitä jos Israel olisi julis­tanut kuole­man­tuomion Islami­in kään­tyville? Mikä olisi ollut reaktio?

  Israelista ei ker­ro myöskään mitään se, että maas­sa asuu suh­teel­lisen rauhas­sa ja yhteiskun­nan eri tasoil­la edustet­tuna kym­me­nien pros­ent­tien suu­ru­inen ara­bivähem­mistö. Eikä ara­bi­maista ker­ro mitään se, että pitkäaikaiset juu­ta­laisvähem­mistöt ovat Bag­da­dia myöten kaik­ki joutuneet ara­bi­maista pakon, vain­on, väki­val­lan edessä lähtemään edel­lis­ten 100 vuo­den aikana.

  Israelin suurin syn­ti on asso­sioitua län­si­maak­si. Jos he edus­taisi­vat toiseut­ta, kukaan ei välit­täisi mitä Israelis­sa tapah­tuu tai on tapah­tu­mat­ta. Kon­gon 4 miljoon­aa murhat­tua sivi­il­iä voisi­vat ker­toa tästä lisää, jos kuolleet osaisi­vat puhua.

 65. Vaik­ka ara­bi­maid­en tuki palesti­inalaisille tun­tuu nykyään pääosin koos­t­u­van rai­vokkaista isku­lau­seista, Ilkan tar­joa­ma lop­ulli­nen ratkaisu eli palesti­inalais­ten tuhoami­nen takaisi käytän­nössä kol­man­nen maail­man­so­dan alka­misen. Vaik­ka palesti­inalais­ten katoami­nen maan päältä voisi olla taval­laan helpo­tus niin Jor­da­nialle, Egyp­tille, Libanon­ille kuin mah­dol­lis­es­ti Syyr­i­allekin, islami­lainen maail­ma ei ikinä antaisi palesti­inalais­ten tuhoamista anteek­si Israelille (eikä Yhdys­val­loille) vaan käyn­nistäisi omista uhreista piit­taa­mat­ta täysimit­taiset sota­toimet, lop­ul­ta Israel käyt­täisi ydi­naset­ta, ja ter­ror­is­tit vas­taisi­vat siihen sekä Israelin että Yhdys­val­tain alueel­la “likaisil­la pommeilla”.

  Ja tule­vaisu­us olisi Kiinan.

 66. Jos vaa­di­taan että Israelin juu­ta­lainen val­tio ja sen rajat on hyväksyt­tävä sel­l­aise­naan, kos­ka ne ovat olleet muu­ta­man kymme­nen vuot­ta suur­in­pi­irtein paikoil­laan ja Israelil­la on oikeus suo­jel­la kansalaisi­aan, niin väki­val­tais­es­ti kuin on tarve, sekä ara­bi­en karkoituk­set on uno­hdet­ta­va kos­ka siitähän on jo aikaa. 

  Niin sit­ten myös Palesti­inalaishallinnol­la on velvol­lisu­us kenenkään estämät­tä aseis­taa itsen­sä riit­tävästi suo­jel­lak­seen kansalaisi­aan Israelin agres­sioi­ta vas­taan, tarvit­taes­sa val­taa­mal­la vaik­ka riit­tävät tur­va-alueet Israelista?

 67. Muu­ta­ma kom­ment­ti ja samal­la tarken­nuk­sia omi­in aikaisem­pi­in tuotoksiini.

  Vaik­ka juu­ta­laiset osti­vat lail­lis­es­ti ja raiva­si­vat suurelta osin (ei silti ihan myytin mukaisesti)itse juu­ta­laisas­u­tuk­sen van­him­mat alueet, häädet­ti­in niiltä toki arabi-vuokraviljelijöitä.

  Tarkoituk­seni tuol­la ylem­pänä oli irvail­la kahdelle vas­takkaiselle ääriasenteelle.

  Aja­tus maal­lisen suur-Israel-Palesti­inan perus­tamis­es­ta, jos­sa olisi kak­si tai use­ampikin laa­jaa autono­mi­aa naut­ti­va osavaltiota,on kau­nis teoria.
  Se vain kaatuu kau­ni­iden teo­ri­oidenkin maail­mas­sa siihen, että alueen resurssit eivät riitä kaikille palu­umuut­taville palesti­inalaisille ja vielä muut­to­haluisille juutalaisille.
  Joku tääl­lä tote­sikin, että vesikin loppuisi.

  1948 ja 1967 sodat voi tietysti nähdä vain yhdel­lä silmäl­lä, jom­man kum­man osa­puolen Saatanal­lise­na Suunnitelmana.
  Tai sit­ten ottaa muu­ta­man hyvän his­to­ri­ankir­jan käteen ja rauhoittua:/ Sori jos kuu­lostan arro­gan­til­ta mutta…

  1948 oli sekä arabeis­sa että huom, myös juu­ta­lai­sis­sa monia joi­ta yksini­it­tisen uskon­nol­lisen val­tion perus­t­a­mi­nen ei hir­muis­es­ti kiinnostanut.
  Valitet­tavasti paljon (suuri? enem­mistö) oli toista mieltä. Kum­mal­lakin puolella.

  Juu­ta­laisil­la oli kuumapäitä kuten sit­tem­min päämin­is­terik­si nous­sut ja Nobel-palkit­tu Deir Jassinin teuras­ta­ja Men­achem Begin.

  Ja ara­bi­jo­hta­jien retori­ik­ka oli sem­moista kuin se nyt tapaa olla.

  1947–1948 olisi kuitenkin ollut mah­dol­lista pakot­taa alku­peräis­ten jakopäätös­ra­jo­jen mukaiset val­tion­repaleet rauhaan. Siihen olisi tarvit­tu aika mon­ta pataljoon­aa tai parem­minkin pari divi­sioon­aa YK-joukko­ja mut­ta se olisi ollut mah­dol­lista. Siis jos­sit­teluhis­to­ri­an ihmeel­lisessä maail­mas­sa. Neukut oli­vat esimerkik­si äänestäneet jakopäätök­sen puoles­ta ja hei­dän Israelin tun­nus­tamisil­moituk­sen­sa taisi ehtiä Tel Avivi­in toise­na USA:n jälkeen.
  .

 68. Mitäs muu­ta folio­hatut kieltävät holokaustin lisäk­si? Talvi­so­dan ilman muu­ta. Salali­iton tuot­ta­maa sumu­tus­ta­han voi olla kaik­ki mitä ei näe – ja mis­tä sitä tietää mitä sumu­ja ilmas­sa on, mikä saa mei­dät näkemään sel­l­aista mitä ei ole? Hyvä­nen aika – inter­nethän on kaikkien saatanal­lis­ten sumu­tusten äiti – tai sit­ten sumut­ta­jasaatanoiden työkalu!

  Vaik­ka kyl­lähän inter­net vähän pelot­ta­va on – se tuo esi­in mit­taa­mat­toman määrän hörhöjä, jot­ka ilman inter­netiä oli­si­vat käyneet täysjärkises­tä eikä kukaan olisi huo­man­nut mitään.

 69. Juk­ka Siren, on hyvä muis­taa, että veden lop­pumi­nen on edessä riip­pumat­ta siitä, että miehitetäänkö Palesti­inaa, onko kak­si eri val­tio­ta vai onko vain yksi yhteinen val­tio. Tietenkin suuri määrä alueelle muut­tavia ihmisiä nopeut­taisi veden lop­pumista, mut­ta jo nykyisel­lä väkimääräl­lä poh­jave­den taso on nopeasti laske­mas­sa — ja alueel­la on jo sekä juu­ta­laista, että ara­bi­en nopean syn­tyvyy­den takia tilanne pahen­e­mas­sa jatkos­sa entistä nopeammin.

  Juu­ta­lais­ten mas­samuu­ton sal­limisel­la vas­toin kan­taväestön enem­mistön tah­toa ja Israelin val­tion perus­tamisen sal­lim­i­nen oli­vat erit­täin huono­ja päätök­siä. Mut­ta kun niin tehti­in, olisi alueelle pitänyt pakot­taa rauha jo aikoinaan, eikä päästää tilan­net­ta riistäy­tymään täl­laisek­si demograafisek­si sodak­si, jos­sa näkyvy­sis­sä on tule­vaisu­udessa vain kaikille osa­puolelle suur­ta kur­ju­ut­ta muo­dos­sa jos toises­sakin — ja mah­dol­liset ainek­set laa­joi­hin etnisi­in puhdis­tuk­si­in tai jopa kansanmurhiin.

 70. Siis 5,5 mil­jar­dia dol­lar­ia jo 1997 ja joku tuol­la yllä väit­tää että Israelin val­tion bud­jet­ti kas­vaa sen ver­ran vuosit­tain? Paljoko tämä bud­jet­ti muuten on, sitä väit­täjä ei ker­ro tai ei tiedä.

  Eipäs. Vaan minä väitin, että Israelin BKT kas­vaa suun­nilleen tuol­la sum­mal­la 1–2 vuodessa. Muis­taak­seni Israelin BKT oli jokunen vuosi sit­ten 136 mil­jar­dia USD.

  Point­ti: USA:n rahal­lisen tuen lakkaut­ta­mi­nen kokon­aan ei mil­lään muo­toa uhkaisi Israelin ole­mas­saoloa vaik­ka se olisikin ainakin ker­tarysäyk­senä toteutet­tuna Israelille tun­tu­via talous­vaikeuk­sia tuot­ta­va asia. Vaik­ka Israelin BKT pienenisi 20 mil­jardil­la muu­ta­man vuo­den aikavälil­lä, siltikään Israelin ole­mas­sao­lo ei olisi uhat­tuna, vaik­ka taloudel­liset vaikeudet oli­si­vatkin ankaria.

 71. Israelin seku­laarisu­u­den asteesta täl­lainen maas­sa äsket­täin vierailleen tur­istin havainto.

  Suomes­sa keskustel­laan kaup­po­jen auki­oloa­joista. Kris­til­liset piir­it ovat yksi ryh­mä, joka vas­tus­taa kaup­po­jen auki­oloa pyhäpäivänä.

  Jerusale­mis­sa oli melko help­poa löytää auki ole­va kaup­pa, ruokar­avin­to­la ja alko­ho­lia tar­joil­e­va baari myös per­jan­taista sun­nun­tai­hin: vai­h­toi vain kort­telei­ta sen mukaan, mikä jen­gi viet­ti pyhää ja mil­lä paikat oli­vat auki.

  Tel Aviv — jos­sa mus­lime­ja ja kris­tit­tyjä on vähem­män — taas on niin seku­laari, että per­jan­tai-illankin sai mukavasti kulumaan kahvilois­sa, jois­sa nuorem­pi jen­gi viihtyi. Aami­ais­tarvikkeetkin sai hotel­li­in kau­pas­ta, joka oli auki sap­at­ti-iltana kuten muutenkin klo 24 asti.

  Tun­tu­isi erikoiselta ajatel­la, että Israelis­sa päätet­täisi­in vaik­ka kieltää työn­teko sap­at­ti­na kaik­il­ta kansalaisil­ta tai määrätä kosher-rajoituk­sia kaikille rav­in­toloille. Suomes­sa työn­tekoa sun­nun­taisin rajoite­taan aivan itsestäänselvyytenä.

  Juu­ta­laisil­la on “palu­uoikeus” Israeli­in. Miten se eroaa vaik­ka inker­iläis­ten palu­uoikeud­es­ta Suomeen?

 72. Eikös Israel ole kuitenkin todel­la seku­laari­nen ver­rat­tuna mihin tahansa arabimaahan.

 73. “az”:lle,

  1. Mielestäni sin­un Israel-palestiina/“moni muu kon­flik­ti” (varsinkin Suo­mi-Venäjä) ver­tailusi ontuu. Ensin­näkin ihmiset pystyivät pak­en­e­maan Kar­jalas­ta muuhun Suomeen. He eivät mitenkään olleet pakotet­tu­ja jäämään Venäjän rajo­jen “sisäpuolelle” sor­re­tuik­si kos­ka “muu maail­ma” ei heitä suos­tunut otta­maan vas­taan. Israel-Palesti­ina kon­flik­ti nimeno­maan on hyvin eri­ty­is­laa­tu­inen tapaus, kos­ka Israel­han perustet­ti­in YK:n toimes­ta “ei-mis­tään”, “toisen” maalle. Muut työn­net­ti­in syr­jään ja syn­tyi “ikuinen” pako­laiskri­isi. Sen jäl­keen Israel on mielestäni käyt­tänyt saa­maansa ase­maa Lähi-idässä väärin. Se on tois­tu­vasti, USA:n tuel­la, toimin­ut täysin piit­taa­mat­ta YK:n päätös­lauselmista tai kan­sain­välisen yhteisön lausunnoista.

  2. Siitä että Israel “vain on”, vedät suo­raan johtopäätök­sen että esim Hamasin on vaan ymmär­ret­tävä antaa olla. Mis­tä läh­tien tulisi asioiden vaan olla niikuin ne on, kos­ka ne jo “on”? Jos minä koen jostain vääryyt­tä, en var­mana anna asian vain olla. Se on eri asia sit­ten mikä on vääryyttä.

  3. Väität tois­tu­vasti suo­raan ja epä­suo­raan kaikkien palesti­inalais­ten ja mus­lim­ien ole­van ter­ror­is­te­ja joille rauha (hud­na) vain tarkoit­taa väli­rauhaa juu­ta­lais­ten tuhoamises­sa. Näetkö maail­man todel­lakin noin mus­tavalkoise­na? Tot­ta, mon­et hamasi­laiset ja kiihkomieliset puhu­vat hud­nas­ta, mut­ta niin puhuu moni israelilainenkin vain kaikkien ara­bi­maid­en tuhoamis­es­ta. Aivan kuten Juk­ka Siren huo­maut­taa, niin se suuri enem­mistö sekä israelilais­ten että palesti­inalais­ten puolelta toivoo enem­mänkin vain rauhaa! Niinkuin Juu­so Kopo­nenkin yllä kir­joit­ti, Hamasin voit­to joh­tui pikem­minkin sen onnis­tu­mises­sa paran­ta­maan palesti­inalais­ten eli­nolo­ja, ei sik­si että palesti­inalaiset oli­si­vat yhtäkkiä jotenkin oleel­lis­es­ti radikalisoituneet.

  4. Kaikki­in kolmeen esit­tämääsi kysymyk­seen vas­taan suo­raan epäilemät­tä että KYLLÄ! Kyl­lä, juuri kuvaile­maasi ske­naar­i­o­ta tulisi kokeil­la, juuri kos­ka sitä ei vielä ole kokeil­tu. Mielip­i­teeni eroaa siinä, että jos Israel vetäy­tyy ‑67 rajoille ja palesti­inalaiset saa­vat oman val­tion niin en usko enää ter­ror­is­mi­in, ainakaan sen laa­jem­paan kan­natuk­seen (siis molem­min puolin). Niin Israelin kuin palesti­inalais­tenkin puolel­la väki­val­tais­ten ryh­mit­tymien kan­na­tus tulee rom­ah­ta­maan. Täl­lä het­kel­lä ja menol­la väki­val­taisu­udet vain ruokki­vat toisen puolen ääri­ainek­sia ikuisu­u­teen asti. En tietys­tikään tiedä tätä täy­del­lä var­muudel­la, niinkuin et sinäkään tiedä ter­ror­is­min jatku­van samaan tapaan kuin nyt. Mut­ta tätä ei ole kokeiltu.

  Enkä minä ainakaan kuu­lu niihin joka olisi vai­en­nut Venäjän, Iranin, Kon­gon tai MINKÄÄN MUUN MAAN väki­val­taisuuk­sista tai ihmisoikeusloukkauksista!

 74. “Israelille on taat­ta­va tur­val­liset rajat ilman vuo­den 1967 sodas­sa val­lat­tu­ja ja sen jäl­keen lait­tomasti asutet­tu­ja aluei­ta. Tämä merk­it­see väestösi­ir­to­ja, mut­ta ei voi­da hyväksyä sitä, että varas­ta­mal­la voi luo­da uusia tosiasioita.”

  Mut­ta voidaan­han? Vai halu­atko Osmo repiä auki Pari­isin rauhan­sopimuk­sen? Yhtä lait­tomasti Viipurin-lääni, Sal­la ja Pet­samo varastet­ti­in, väestö siir­ret­ti­in ja vaihdettiin. 

  Mik­si sama teko on rikos Lähi-idässä, mut­ta ei mikään ongel­ma Suomessa.

  Siir­ret­ty väkimääräkin on aika lail­la saman suu­ru­inen. Ja alueen koko suh­teessa pinta-alaan?

  Ihan näin mie­lenki­in­nos­ta olisi kiva kuul­la, mikä tekee 450 000 suo­ma­laiseen sil­loin ja hei­dän noin miljoon­aan jälkeläiseen­sä kohdis­tuneen ihan vas­taa­van rikok­sen hyväksyttäväksi?

  Koko ongel­makin kun syn­tyi ajal­lis­es­ti hyvin samaan aikaan. suomes­sa 1940–44 ja Palesti­inas­sa 1947–48..

 75. Mielestäni eräs osoi­tus Israelin seku­laarisu­u­den puut­teestra on se, ettei Israelis­sa voi solmia avi­o­li­it­to­ja yli uskon­tora­jo­jen. Täl­laista halu­a­vat joutu­vat men­emään ulko­maille solmi­maan avi­o­li­iton. Lisäk­si edes kaik­ki juu­ta­laiset eivät voi solmia avi­o­li­it­toa edes toisen juu­ta­laisen kanssa, jos tälle on juu­ta­laisu­u­den mukaan este.

 76. Osmo,

  Ei tai­da monikult­tuuri toimia käytän­nössä. Jos toimisi, niin Palesti­ina-Israelis­sa val­lit­sisi rauha ja hyvinvointi.

 77. “Mielestäni sin­un Israel-palestiina/”moni muu kon­flik­ti” (varsinkin Suo­mi-Venäjä) ver­tailusi ontuu. ”

  Väität, että tämä ver­tailu ontuu, mut­ta sivu­u­tat perusteluis­sasi esim. Amerikan alku­peräisas­ukkaat, saame­laiset jne. ja keski­tyt vain muu­tami­in poikkeuk­si­in Kar­jalan tapauk­ses­ta, etkä käsit­tele argu­ment­tia yleisel­lä tasolla.

  “Väität tois­tu­vasti suo­raan ja epä­suo­raan kaikkien palesti­inalais­ten ja mus­lim­ien ole­van ter­ror­is­te­ja joille rauha (hud­na) vain tarkoit­taa väli­rauhaa juu­ta­lais­ten tuhoamises­sa. Näetkö maail­man todel­lakin noin mustavalkoisena?”

  En ole väit­tänyt mitään tuol­laista. Olen sanonut, että osa heistä täyt­tää nämä määreet. Riit­tävän suuri osa, että ongel­mat ja väki­val­ta eivät päät­ty­isi “rauhaan”. En koskaan väit­tänyt, että kaik­ki oli­si­vat sel­l­aisia. Huonoa keskustelukult­tuuria nyt sinulta.

  “jos Israel vetäy­tyy ‑67 rajoille ja palesti­inalaiset saa­vat oman val­tion niin en usko enää ter­ror­is­mi­in, ainakaan sen laa­jem­paan kan­natuk­seen (siis molem­min puolin).”

  Kyse ei ole siitä, mihin sinä uskot, vaan siitä, että entä jos/kun iskut kuitenkin jatkuisi­vat, mitä sitten?

  Entä mihin peru­s­tat väit­teesi siitä, että et “usko” esim. Irakin Al-Qaidan kaltais­ten tyyp­pi­en tule­van Israelin puolelle tais­tele­maan pyhää sotaansa, jos rajat avau­tu­vat eivätkä ole enää yhtä tiivi­isti valvot­tavis­sa? Väis­tit nyt keskeiset kysymyk­set. Kan­tasi jää sik­si vaille perusteita.

  “Hamasin voit­to joh­tui pikem­minkin sen onnis­tu­mises­sa paran­ta­maan palesti­inalais­ten elinoloja”

  Hamas ei tuo­ta yhtään mitään. Hamas perusti sosi­aal­isia rak­en­tei­ta ulkop­uolisel­la rahoituk­sel­la mm. Sau­di-Ara­bi­as­ta, Iranista ja maan­paos­sa olevil­ta palesti­inalaisil­ta. Mik­si nämä tahot tuki­vat mielu­um­min Hama­sia kuin Fatahia on toinen kysymys jota voidaan speku­loi­da, mut­ta Hamasin omaa ansio­ta asi­as­sa ei suuresti ollut.

  “Enkä minä ainakaan kuu­lu niihin joka olisi vai­en­nut Venäjän, Iranin, Kon­gon tai MINKÄÄN MUUN MAAN väki­val­taisuuk­sista tai ihmisoikeusloukkauksista!”

  En tiedä oletko vai et, mut­ta en nyt puhunut sinus­ta vaan län­si­maid­en nk. tiedostavista tahoista yleis­es­ti ja kri­ti­ikin voluumista.
  Kon­go (kansan­murha) ja Tset­she­nia (väki­val­tainen miehi­tys), Indone­sia (vähem­mistö­jen oikeudet) tai Nor­su­un­lu­u­ran­nikko (sisäl­lis­so­ta, sor­to, etni­nen väki­val­ta), Zim­bab­we (etni­nen väki­val­ta, poli­it­ti­nen sor­to) tai Egyp­ti (dik­tatu­uri, kop­ti­lais­ten kris­tit­ty­jen vaino), Mau­ri­ta­nia (mustien sor­ret­tu ase­ma paljon pahempi kuin Etelä-Afrikas­sa koskaan, yhä har­joitet­tua orju­ut­ta) tai Iran (kris­tit­ty­jen kuole­man­tuomiot) tai Sau­di-Ara­bia (mustien ase­ma Aparthei­dia huonom­pi, uskon­nolli­nen väki­val­ta ja sor­to, ter­ror­is­min rahoit­ta­mi­nen) eivät juuri kiin­nos­ta “maail­man­paran­ta­jia”, kos­ka niis­sä syyl­lisyys­po­si­tioon ei ase­tu län­si­maa tai län­si­mai­hin asso­sioitu­va taho.

  Sik­si Israelin tap­pa­mat tuhan­net ovat YK:n tur­val­lisu­us­neu­vos­tossakin suurem­pi ihmisoikeu­songel­ma kuin muual­la kuolleet ja sor­re­tut miljoonat ihmiset.

 78. Ilkan tar­joa­ma lop­ulli­nen ratkaisu eli palesti­inalais­ten tuhoami­nen takaisi käytän­nössä kol­man­nen maail­man­so­dan alka­misen. Vaik­ka palesti­inalais­ten katoami­nen maan päältä voisi olla taval­laan helpo­tus niin Jor­da­nialle, Egyp­tille, Libanon­ille kuin mah­dol­lis­es­ti Syyr­i­allekin, islami­lainen maail­ma ei ikinä antaisi palesti­inalais­ten tuhoamista anteek­si Israelille (eikä Yhdys­val­loille) vaan käyn­nistäisi omista uhreista piit­taa­mat­ta täysimit­taiset sota­toimet, lop­ul­ta Israel käyt­täisi ydi­naset­ta, ja ter­ror­is­tit vas­taisi­vat siihen sekä Israelin että Yhdys­val­tain alueel­la “likaisil­la pommeilla”.

  Ei siitä mitään kol­mat­ta maail­man­so­taa tulisi. Tavanomaises­sa sodankäyn­nis­sä ara­bi­maat ovat täysin avut­to­mia. Niil­lä ei myöskään ole man­nerten­välis­ten ydinkärkio­hjusten kaltaisia joukko­tuhoa­sei­ta. Jos nyt kuvitel­laan, että Israel todel­la halu­aisi tap­paa kaik­ki palesti­inalaiset ja että USA ja muut län­si­maat todel­la tuk­i­si­vat Israelia siinä, näin tapah­tu­isi eivätkä ara­bit voisi ryhtyä mihinkään muuhun kuin öljysaar­toon tai räjäyt­tää nyt sit­ten pari has­sua likaista pom­mia. No, tietenkään tah­toti­la ei tässä (siis siinä, että Israel ja län­si­maat oli­si­vat halukkai­ta elim­i­noimaan kaik­ki palesti­inalaiset) ske­naar­ios­sa olisi este samantien kaikkien ara­bi­en elim­i­noimiselle. Kuin­ka kauan luulette esimerkik­si saudi­ara­bi­alais­ten selviy­tyvän hengis­sä, jos kaik­ki maan väestökeskuk­set palopom­mitet­taisi­in tuhkak­si? Maaseudulle eli autiomaa­han paen­neet kuoli­si­vat paris­sa päivässä janoon. Sama strate­gia toimisi kaikki­in mui­hin Per­sian­lah­den öljyn­tuot­ta­ja­mai­hin. Ain­oas­taan Irakin kanssa tuhoamiseen menisi enem­män aikaa, kos­ka Irak on sen­tään melko hedelmälli­nen maa. Seu­raa­va hom­ma olisi var­maan öljykent­tien suur­palo­jen sam­mut­ta­mi­nen, johon voisi men­nä jokunen kuukausi ja tuotan­non jatkami­nen. Voimme kuitenkin olla var­mo­ja, että täl­laisi­in kauheuk­si­in ei men­nä mis­sään tilanteessa. Jopa siinäkin tapauk­ses­sa, että vaikka­pa Pak­istan jou­tu­isi hul­lu­jen äärimus­lim­ien hallintaan ja ryhty­isi käyt­tämään ydi­na­sei­ta super­val­to­ja vas­taan, reak­tio olisi toden­näköis­es­ti paljon rajatumpi.

 79. Ras­mus: “Hamasin voit­to joh­tui pikem­minkin sen onnis­tu­mises­sa paran­ta­maan palesti­inalais­ten elinoloja”

  az: “Hamas ei tuo­ta yhtään mitään. Hamas perusti sosi­aal­isia rak­en­tei­ta ulkop­uolisel­la rahoituk­sel­la mm. Sau­di-Ara­bi­as­ta, Iranista ja maan­paos­sa olevil­ta palesti­inalaisil­ta. Mik­si nämä tahot tuki­vat mielu­um­min Hama­sia kuin Fatahia on toinen kysymys jota voidaan speku­loi­da, mut­ta Hamasin omaa ansio­ta asi­as­sa ei suuresti ollut.”

  Eihän Hamas olekaan mikään tavaroi­ta tuot­ta­va pörssiyri­tys, vaan Palesti­inalais­ten “etu­jär­jestö”. Eihän keskustapuoluekaan tuo­ta mitään, päin­vas­toin syö veron­mak­sajien raho­ja. Silti kun keskus­ta onnis­tuu haal­i­maan EU:lta eli meiltä veron­mak­sajil­ta tuki­aisia kan­nat­ta­jilleen, ei kukaan ala väit­tämään ettei se ole keskustapuolueen ansiota(syytä)? Jos Hamas haalii jostain rahaa ja perus­taa sil­lä mm. koulu­jakin, niin eikös se ole syy antaa äänen­sä Hamasille.

 80. Komp­paan Jan­tus­ta, ja on pakko kom­men­toi­da tuo­ta väitet­tä “Israelin brut­tokansan­tuot­teesta 97 % on vientiä”.

  Tämä on yleinen tapa väärin­lukea makro­talouden tun­nus­luku­ja. Sen absur­dius tulee parhait­en esi­in seuraavasta:

  Vuon­na 2007 Hong Kon­gin vien­ti oli 345 mil­jar­dia dol­lar­ia. Saman maail­mankolkan brut­tokansan­tuote oli samana vuon­na 209 mil­jar­dia dol­lar­ia, mikä tek­isi 165 pros­ent­tia. Järkeä vai ei?

  Ope­tus: jos vien­ti on arvoltaan esim. 100 rahaa, se ei paljon BKT:ssä tun­nu, jos viedys­tä romus­ta on het­keä aikasem­min tuo­tu maa­han 99 rahan edestä.

 81. Mikä on point­tisi BRG?

  Halusin vain täs­men­tää, ettei Hamas saanut sosi­aal­isia olo­ja het­kel­lis­es­ti paran­net­tua esim. edis­tämäl­lä työl­listymistä, kitkemäl­lä kor­rup­tio­ta hallintarak­en­teista tms. vaan saa­mal­la lahjoituk­sia ulko­maalaisil­ta tukijoiltaan.

  Sit­tem­min­hän tilanne on vajon­nut täy­teen kur­ju­u­teen kun Hamasin toim­inta on edesaut­tanut alueen eristämistä.

  Mik­si ihmiset sit­ten äänes­tivät Hama­sia? Tulos on ide­ol­o­gis­es­ti yhden­su­un­tainen mm. itse­murhaisku­jen kan­natuk­sen ja yhteiskun­nan henkisen ja kult­tuurisen radikalisoi­tu­misen kanssa.
  Samaa kehi­tys­tä hei­jasti myös Hamasin ja Fatahin Palesti­inan sisäi­nen aseelli­nen yhteenotto.

 82. az, point­ti­ni on se että jos Hamas ylläpitää koulua Palesti­inalaisille lap­sille se _tuottaa_ koulu­tus­palvelua ihan riip­pumat­ta siitä mis­tä se siihen rahat kaivaa. Tietääk­seni Hamas on tehnyt tätä jo vuosikym­meniä, eikä vain het­kel­lis­es­ti. Kuten Ital­ian mafia, se on ottanut hoitaak­seen myös yhteiskun­nal­lisia tehtäviä, ei tietenkään pyytet­tömästi. Tietenkin kestäväm­pää olisi edis­tää työl­lisyyt­tä ja rahoit­taa koulu­tus­palvelu työssäkäyvien mak­samil­la veroil­la, mut­ta se lie­nee utopiaa.

  En todel­lakaan ole mikään Hamas fani mut­ta kom­ment­tisi särähti kor­vaani (mikä lie silmän vas­tine särähtämiselle) kun se oli mielestäni liian mustavalkoinen.

 83. “az”:lle,

  “sivu­u­tat perusteluis­sasi esim. Amerikan alku­peräisas­ukkaat, saame­laiset jne. ja keski­tyt vain muu­tami­in poikkeuk­si­in Kar­jalan tapauk­ses­ta, etkä käsit­tele argu­ment­tia yleisel­lä tasolla.”

  Ensin­näkin, mikä poikkeus se Kar­jala oli kun itse sitä esi­tit? Ja toisek­si, usko tai älä, mut­ta minä todel­lakin kan­natan ihan kaikkien “vääryyt­tä” kokenei­den “kan­so­jen” itsenäisyyspyrkimyk­siä. Saametkin, siitä vaan. Minä kannatan!

  “Olen sanonut, että osa heistä täyt­tää nämä määreet. Riit­tävän suuri osa, että ongel­mat ja väki­val­ta eivät päät­ty­isi “rauhaan”.”

  Väite, että joku (mikä tahansa) kokon­ainen “kansa” (edes enem­mistö siitä), jol­la on oma val­tio joka tur­vaa ihmis­ten jonkin­laisen peruselin­ta­son ja päivit­täiset kanssakäymiset, “vapaae­htois­es­ti” (vai syn­nyn­näis­es­tikö?) halu­aisi sotaa toisen (paljon vahvem­man maan) kanssa on niin potaskaa ettei hul­lum­mak­si voi men­nä. Suuri har­maa “pas­si­ivi­nen” enem­mistö halu­aa (kaikkial­la) yleen­sä vain “tul­la toimeen”. Tähänkin lop­puu uskon­to­jen ääri­vaiku­tus. Täysin eri asi­a­han on jos ei kuitenkaan tul­la toimeen vaan koetaan puutetta/vääryyttä/epätoivoisuutta jostain. Sil­loin yleen­sä myös enem­mistön mielip­i­teet ja tarpeet polar­isoitu­vat ja ääri­ainek­set saa­vat kan­na­tus­ta. Tässä yhtey­dessä myös uskon­nol­liset näkökan­nat saa­vat lisää kan­na­tus­ta kos­ka “ylem­pi voima” antaa useim­miten voimaa kestää/ymmärtää epäoikeu­den­mukaisu­ut­ta. Juuri näin näen käyneen mon­en palesti­inalaisen kohdal­la. Hamasin kan­na­tus on pikem­minkin näen­näistä. Se on mon­en palesti­inalaisen epä­toivoinen ja (itselleen) tuhoisa vas­taus epä­toivoiseen ja tuhoisaan tilanteeseen. Jos Hamasin voi mitenkään nähdä paran­ta­van tilan­et­ta niin sil­loin sitä äänestetään. Jos olo­suh­teet sitä vas­toin parani­si­vat kohti yllä kuvaa­maani tilan­net­ta, niin uskon EDELLEENKIN ääri­ainesten kan­natuk­sen romahtamiseen/vähenemiseen. Sil­loin niiden oma­lle yhteisölle tuot­ta­ma vahinko olisi suh­teel­lis­es­ti suurem­pi kuin hyöty.

  Minus­ta et näytä oikein halu­a­vankaan etsiä syvem­piä syitä mon­en palesti­inalaisen vihalle kuin iänkaikki­nen uskon­to. Sinus­ta ihmiset ovat joko aina ja ikuis­es­ti “kiihkomielisiä” tai sit­ten eivät. Min­un näke­myk­seni on, että mielip­i­teet ja asen­noi­tu­mi­nen muut­tuvat hyvin paljon riip­puen ajas­ta ja ympäristöstä. Maail­ma ei ole sama kuin esim 50 tai edes 20 vuot­ta sitten.

  Johtopäätök­seni on siis edelleenkin, että ‑67 rajo­ja ja palesti­inalais­val­tion perus­tamista on kokeil­ta­va, jopa ter­ror­is­min uhan alla ainakin tietyn määräa­jan. Jos ei toi­mi, niin sil­loin sym­pa­tiani kään­tyvät Israelin puolelle, voin luva­ta sen. Ja tässä on nimeno­maan kysymys “uskos­ta”, luot­ta­muk­ses­ta ja uuden mah­dol­lisu­u­den antamis­es­ta. Ei sin­unkaan vankku­ma­ton mielip­i­teesi palesti­in­lais­ten rauhan­tah­dos­ta ole muu­ta kuin “uskoa”.

 84. “Sinus­ta ihmiset ovat joko aina ja ikuis­es­ti “kiihkomielisiä” tai sit­ten eivät. ”

  En ole mis­sään tilanteessa sanonut mitään täl­laista. Mut­ta en myöskään usko tym­peässä kult­tuurirel­a­tivis­tises­sa sokeudessa, että ihmis­ten sisäiset muu­tok­set oli­si­vat help­po­ja tai nopei­ta tai val­ti­ol­li­sista struk­tu­ureista noin vain ilmen­tyviä. Monil­la tek­i­jöil­lä on merk­i­tys­tä, mut­ta jos toteat, että sym­pa­ti­asi kään­ty­i­sivät Israelin puolelle, jos isku­ja jatkuisi vielä vuo­den 1967 rajo­jen sopimisenkin jäl­keen, niin niitä isku­ja tapah­tui jo sil­loin kun vuo­den 1948 ja 1967 rajat oli­vat saatavil­la ja myöhem­minkin. Siitä vain sym­pa­tioi­ta jaka­maan. PLO:kin lähti aikanaan liik­keelle Israelin täy­del­lis­es­tä tuhoamisesta.

  Jos Sioux-kansan inti­aan­it lähti­sivät reser­vaatis­taan pom­mit­tele­maan sivi­ile­jä vaa­tien “me halu­amme lakeutemme takaisin ja kansallemme itsenäisyy­den sen his­to­ri­al­lisil­la mail­la” niin paljon antaisit sym­pa­ti­aa? Inti­aanien saa­ma kohtelu 100+ vuot­ta sit­ten oli ihan eri luokkaa kuin jotkut tuhan­net Israelin tap­pa­mat palestiinalaiset.
  His­to­ri­an ope­tus on se, että vääryyk­si­in on lop­ul­ta sopeudut­ta­va, niitä ei voi sovit­taa. Ei voi tehdä tehtyjä tekemättömiksi.
  Kun­ni­akult­tuureille on yht­enäistä kyvyt­tömyys sopeu­tua koet­tui­hin vääryyk­si­in. Tässä uskon­nol­la voi olla merk­i­tyk­sen­sä. Kun puhun “islamista” tässä yhtey­dessä puhun ns. aavikkois­lamista iki­aikaisen kun­ni­akult­tuurin ja Islamin alku­peräis­tulkin­nan (tai sel­l­aisek­si väite­tyn) yhdis­tymis­es­tä, jolle “kasvo­jen säilyttäminen/menettäminen” on niin keskeinen, kaik­ista määrit­tävin kult­tuuri­nen arvo, leikat­en aivan kaikkea mah­dol­lista, että he eivät, suurelta osin, pysty nöyr­tymään tap­piok­si näh­dyn hyväksymiseen.

  Tätä on pain­ot­tanut mm. Salman Rushdie. Län­tiset intellek­tuel­lit eivät ymmär­rä lähi-idän kon­flik­tia, ter­ror­is­min vas­taista sotaa, Islamin radikalisoi­tu­mista, monikult­tuurin vaikeuk­sia jne. kos­ka meille kun­ni­akult­tuuri on enää etäi­nen his­to­ri­alli­nen jäänne, eikä meil­lä ole käsi­tys­täkään kuin­ka se voi meille vierai­ta kult­tuure­ja määrit­tää. Tässä näen itse kun­ni­akult­tuurin itseasi­as­sa Islamia jopa haitallisem­pana kult­tuuril­lise­na tekijänä.

  Jos 1967-rajat jne. palaute­taan itse­murhaiskut alka­vat uudelleen, kos­ka palesti­inalais­ten suurin ongel­ma on hei­dän kult­tuurin­sa sisäl­lä vaikut­ta­vat haitalliset ele­men­tit. Ne ovat niin syvään juur­tunei­ta, että rauhan­sopimus ei tilan­net­ta puhdista. 

  Isku­ja — tämä on nyt tau­tolo­giaa mut­ta tätkään et kon­tran­nut — tulee “rauhan” jäl­keen myös sik­si, että Irakin al-qaidan kaltaisia tyyppe­jä pääsee lävitse löystyneistä rajoista.

  Mitä Israel sit­ten tekee? Yhä pain­o­tan tätä. Nyt voin myön­tää, että se on puh­taan hypo­teet­ti­nen kysymys.

  Israel ei ikinä tule sitä sal­li­maan. Tästä on turha lop­pu­jen lopuk­si keskustel­la. Palesti­inalaiset eivät voi enää saa­da sitä, mitä oli tar­jol­la vuon­na 48 tai ennen vuo­den 67 sotaa. 

  Sik­si on epäre­al­is­tista sel­l­aista edes vaa­tia. Sitä ei tule tapah­tu­maan. Myöskään 1990-luvul­la rak­en­ta­maan aloite­tut muu­rit eivät tule pois­tu­maan kos­ka öljyra­hoituk­sel­la ter­ror­is­mista on tul­lut rajo­ja ylit­tävää, eikä van­haa tur­val­lisu­usti­lan­net­ta enää ole. Gaza on saar­ret­tu myös Egyptin rajal­ta, jot­ta Egyptin puolelta ei voitaisi toimit­taa Hamasille öljy­varoin ostet­tua raskas­ta aseis­tus­ta. Saar­to tulee toki purkaa, mut­ta se edel­lyt­tää rajo­jen kan­sain­välistä valvon­taa. Muuri pysyy.

  Vai­h­toe­hto­ja tähän umpiku­jaan pitää etsiä real­is­tis­ten joukos­ta. Israel toimii itsenäis­es­ti jo sen joh­dos­ta, että se ei ole YK:ssa saanut tukea ja sym­pa­ti­aa juuri kuin Yhdys­val­loil­ta. Israelin per­spek­ti­ivin real­is­min käsitet­tä ja tun­net­ta ei ole yleis­es­ti hyväksyt­ty. Se ei tule kuitenkaan muut­tumaan. Sen muut­tumisen vaa­timi­nen on hedelmätön poh­ja neuvotteluille.

 85. az (ja muutkin toki),

  Pohdi­taas nyt rauhas­sa (pun intended)

  1. Palesti­inan juu­ta­laisas­u­tuk­sen syn­nyn syyt ovat ymmär­ret­täviä ja syvästi inhimil­lisiä, mut­ta maa ei silti ollut juu­ta­lais­ten saa­pues­sa tyhjä.

  2. Nyt juu­ta­laiset (monien suvut) ovat olleet siel­lä jo toista sataa vuot­ta ja luoneet tosi­asian. Turha siihen on sioux­e­ja ja Kar­jalaa sekoit­taa, vaik­ka inti­aane­ja symp­paankin ja suku­ju­uret on Käkisalmessa:/

  3. Jos Lähi-Itää alkaa ajat­tele­maan itä-län­si/­vasen-oikea sym­pa­tioiden perus­teel­la, niin plörinäk­si menee. Ne sym­pa­ti­at ovat heiluneet puolelta toiselle viimeisen 100 v aikana.
  Anek­doot­ti: Stal­in varoit­teli Gol­da Meir­iä men­emästä kib­butzien sosial­is­mis­sa liian pitkälle: kyl­lä nyt oma radio saa jokaisel­la olla:)

  4. Nuo sym­pa­ti­at ja suur­val­to­jen intres­sit ovat silti valitet­ta­va tosi­a­sia sotke­mas­sa kuviota.
  Täl­lä het­kel­lä eniten sot­kee USA:n läh­es raja­ton ymmärtämys kaikelle mitä Israel tekee. Siis täl­lä het­kel­lä. Ja kos­ka USA toden­näköis­es­ti lähi­t­ule­vaisu­udessakin on ain­oa soti­laalli­nen super­val­ta, myös tuo asianti­la säi­lyy lähitulevaisuudessakin.

  5. Tai oikeas­t­aan 4 b: EU:n tulisi ryhdistäytyä.

  6. Vaik­ka 1967 rajoil­la ja kahdel­la val­ti­ol­la on ongel­mansa, ovat ne ks. yllä sekä min­un että mon­en muun perustelu­ja, ml. pal­stan isän­tä) ain­oa edes jotenkin, edes ihan­neta­pauk­ses­sa, toimi­va ratkaisu.

  7. Paradok­si: Israel nykyisel­lään on lain­säädän­nöltään kaikkea muu­ta kuin seku­laari val­tio, vaik­ka se sitä ilmapi­ir­iltään onkin, poisl. muu­ta­ma Jerusalemin kort­teli ja ääri­jengien kib­butzi. Osit­tain maa on tosi­aan läh­es apartheidinen.
  Silti: jos olisit ara­bi ja ateisti trot­ski­lainen julk­iles­bo, mihin Lähi-Idän maa­han halu­aisit syntyä?

 86. az: “His­to­ri­an ope­tus on se, että vääryyk­si­in on lop­ul­ta sopeudut­ta­va, niitä ei voi sovit­taa. Ei voi tehdä tehtyjä tekemättömiksi.”

  Tässä az on kyl­lä pitkälti oike­as­sa. Vahvem­pi lop­ul­ta voittaa. 

  Venäjän toimet Geor­gias­sa tai Tset­se­ni­as­sa? Eivät ne edes herätä into­hi­mo­ja keskustelua sam­l­la taval­la kuin Israel Gazas­sa. Mik­si eivät? Sik­si, että ihmiset tietävät, että ei Venäjälle kuitenkaan kukaan mitään voi. Vahvin voittaa.

  Israelin kanssa asia on toinen. Peli ei ole selvä vaik­ka voima­suh­teet nyt ovatkin Israelin puolella. 

  Samoin Israelin voidaan odot­ta­van län­si­maista oikeusta­jua. Ilmiö on sama kuin että jos Venäjä tai Kiina kidut­taa ihmisiä, niin se ei saa huomio­ta, kos­ka niin­hän ne nyt vain tekevät. Jos USA kidut­taa, nousee rai­vo, kos­ka hei­dän pitäisi tietää paremmin.

  Jos israel hyökkää palesti­inalais­ten kimp­pu­un, Israel tuomi­taan, kos­ka hei­dän pitäisi olla väki­van yläpuolel­la. Jos palesti­inalais­ten ampu­vat raket­te­ja Israeli­in, niin sil­loin Israelin taas pitäisi kestää se, kos­ka palesti­inalaiset ovat uhreja. 

  Palesti­inalaist käyt­tävät hyväk­seen sitä, että heille oman kansan kär­simyk­set eivät näytä paina­van vaakakupis­sa. He voivat pom­mit­taa raketeil­la Israelin välit­tämätt­tä siitä, että kos­to voi tul­la jon­akin päivänä. Ja kun kos­to sit­ten tulee ja ihmisiä kuolee, palesti­inalaiset käyt­tävät sitä vahvis­taak­seen uhrin ase­maansa ja heiken­tääk­seen Israelin tukea maail­mal­la. He eivät väl­itä siitä, että tämän logi­ikan mukaan toimies­sa omia kuolee ja israelilaisia kuolee. Heitä ei myöskään koske odotus län­si­mais­es­ta moraal­ista. Mut­ta he osaa­vat pela­ta itsen­sä poli­it­tis­es­ti hyödyl­liseen uhrin ase­maan, jol­loin län­si­maista alkaa tul­la sympatiaa.

 87. Ai niin unohtui…

  Täm­möistä se on kun työn lomas­sa kiireessä näpyttelee.

  Tot­ta kai az:n mainit­se­ma 1967 rajo­jen tur­val­lisu­us­ris­ki on todellinen.
  Mut­ta mikä on pitkäl­lä tähtäimel­lä real­siti­nen (ja oikeu­den­mukainen, jos sitäkin nyt kum­minkin ajat­telisi…) vaihtoehto?
  Tämä siis oli lähin­nä az:lle.

 88. Palesti­inan kri­isi kytee maail­man tap­pi­in tai siihen, että Israelin siir­tokun­nat ja muu­rit pilkko­vat Palesti­inan täysin elinkelvot­tomak­si palestiinalaisille.

  Erit­täin mie­lenki­in­toinen oli eili­nen uuti­nen, että Israelin keskus­vaalilau­takun­ta on päät­tänyt sulkea ara­bipuolueet koh­ta ole­vista eduskun­tavaaleista pois. Ara­bi­en väestöno­su­ushan on kasvus­sa ara­bi­en suurem­man syn­tyvyy­den vuok­si. Perus­teena oli, että ara­bipuoluei­den toim­inta tähtää Israelin ole­mas­saolon lakkaut­tamiseen ja että niil­lä on yhteyk­siä ter­ror­is­ti­jär­jestöi­hin. Yhtey­det ter­ror­is­ti­jär­jestöi­hin eivät vält­tämät­tä pidä paikkaansa mut­ta täysin selvää kai on, että jos Israelin ara­bit juu­ta­laisia nopeam­man väestönkasvun­sa ja lail­lisen poli­it­tisen toim­intansa joh­dos­ta pää­sevät määräävään ase­maan, Israel juu­ta­laise­na kansal­lis­val­tiona on lopussa.

  Odotin jotain tuol­laista, kos­ka eiväthän pitkäaikaiset väestöl­liset tren­dit ole Israelin kannal­ta kestävää kehi­tys­tä, mut­ta en aivan vielä. Israelin demografinen kohta­lo on muuten muu­ta­mas­sa kymme­nessä vuodessa Ran­skan ja mon­en muun Län­si-Euroopan maan kohta­lo. Johta­vat poli­itikot kun ovat kaikessa viisaudessaan kiihdyt­tämässä maa­han­muut­toa juuri ara­bi­maista ja muual­ta islami­lais­es­ta maail­mas­ta, vaik­ka tämän väestönosan ass­mi­laa­tio tai edes inte­graa­tio on jät­tänyt erit­täin paljon toivom­isen varaa. 

  Näköjään Euroop­pa on johtaville euroop­palais­poli­itikoille liian vauras, rauhalli­nen ja poli­it­tis­es­ti vakaa. Intifadaa halu­taan lisää omi­in lähiöi­hin. Kyynikko voisi myös nähdä EU-johdon toimis­sa hajo­ta-ja-hal­litse ‑strate­gian ja tarkoituk­sel­lisen epä­vakaut­tamisen, johon vedoten EU-eli­it­ti pää­sisi tule­vaisu­udessa kar­si­maan turhaa demokratiaa.

 89. Hyviä kysymyk­siä on herätet­ty. Mik­si Gazan sota herät­tää enem­män into­hi­mo­ja kuin Itä-Kon­gon kär­simyk­set? Mik­si Yhdys­val­tain val­tio­jo­hto on laimea kan­nan­otois­saan? Mik­si tun­tuu siltä että oikeis­tomieliset puo­lus­ta­vat Israelia kun taas vasem­mis­tomieliset tuomit­se­vat Israelin?

  Joku taisi jo kom­men­toidakin, että Gazan sota kuo­hut­taa sen vuok­si, että joidenkin mielestä “vau­rau­den pitäisi velvot­taa pasi­fis­mi­in”. Että olisi (muka) eri asia, kun rikas maa teuras­taa oman tai naa­puri­maansa asukkai­ta ver­rat­tuna siihen kun köy­hä maa (vaik­ka Ruan­da tai Kon­go) teuras­taa. Lisäk­si mon­et mieltävät Israelin län­si­maiseen kult­tuuripi­iri­in kuu­lu­vak­si, yhdek­si “meistä”. Jon­ka senkin pitäisi velvot­taa pasifismiin.

  Yhdys­val­to­jen laimeud­es­ta. Olen kuul­lut san­ot­ta­van että New York on maail­man suurin juu­ta­laiskaupun­ki. Täl­lä tarkoite­taan, että maail­mas­sa ei ole mitään muu­ta kaupunkia, jos­sa asu­isi yhtä paljon juu­ta­laisia. Yhdys­val­tain juu­ta­lais­ten näke­myk­set Israelin tapah­tu­mista hei­jas­tu­vat myös Yhdys­val­to­jen val­tio­jo­hdon näkemyksiin.

  Luulen, että tämä oikeisto/vasemmisto ‑asetel­ma on jonkin­lainen hei­jas­tu­ma siitä, että oikeis­to yleen­sä symp­paa sekä puo­lus­tuskykyä ja ‑tah­toa, että liike­toimin­nal­la vauras­tu­mista, ja vasem­mis­to taas kri­ti­soi molem­pia. Yhdys­val­to­jen ja Israelin väliset kytken­nätkin aja­vat mielipiteitä.

 90. ‘Jos Sioux-kansan inti­aan­it lähti­sivät reser­vaatis­taan pom­mit­tele­maan sivi­ile­jä’ (az)
  Kun vält­tämät­tä halu­at käyt­tää tätä ver­tailuko­htaa, niin jos reser­vaat­ti­in ajet­tu­ja inkkare­i­ta olisi about saman ver­ran kuin valkon­aamo­ja (mah­taako olla pros­ent­tia Yhdys­val­to­jen väestöstä) ja heil­lä ei olisi mitään minkään val­takun­nan kansalaisoikeuk­sia (Yhdys­val­to­jen kansalaisu­u­den lisäk­si nyky­isin hei­mon jäsenyys, johon voi liit­tyä eri­ty­isiä oikeuk­sia), muista oikeuk­sista puhu­mat­takaan, kaik­ki ymmärtäi­sivät, että tilanne olisi pitem­män päälle kestämätön. Vai ymmärtäisikö az?
  ‘His­to­ri­an ope­tus on se, että vääryyk­si­in on lop­ul­ta sopeudut­ta­va, niitä ei voi sovit­taa. Ei voi tehdä tehtyjä tekemättömiksi.
  Kun­ni­akult­tuureille on yht­enäistä kyvyt­tömyys sopeu­tua koet­tui­hin vääryyk­si­in.’ (az)
  Anna­pa sit­ten jokunen his­to­ri­alli­nen esimerk­ki, jos­sa jonkin kun­ni­akult­tuuri­in kuu­lumat­toman, mut­ta muuten Gazaa vas­taa­van, siir­tomaan sor­re­tut asukkaat oli­si­vat teo­ri­asi mukaises­ti lop­ut­tomi­in nöyrästi alis­tuneet kohtaloonsa.

 91. lurk­ki: “Anna­pa sit­ten jokunen his­to­ri­alli­nen esimerk­ki, jos­sa jonkin kun­ni­akult­tuuri­in kuu­lumat­toman, mut­ta muuten Gazaa vas­taa­van, siir­tomaan sor­re­tut asukkaat oli­si­vat teo­ri­asi mukaises­ti lop­ut­tomi­in nöyrästi alis­tuneet kohtaloonsa.”

  Inti­aan­it niin Etelä- kuin Pohjois-Amerikas­sa hyvin laa­jalti. Mon­et Venäjän impe­ri­al­is­min uhrit Kes­ki-Aasi­as­sa ja mm. Baltiassa.

  Abo­rig­i­naalit Aus­tralias­sa. Skot­lanti­laiset? Saame­laiset Suomes­sa. Suo­mi Ruotsin ja Venäjän miehi­tyk­sen alla. Ei tämä voi olla niin vaikeaa. 

  Sioux-inti­aanien kohdal­la tun­nut anta­van argu­ment­teinasi hei­dän lukumäärän­sä ja aikaa myöten hil­jak­si­in toteu­tuneet oikeudet (moni vaade ja poten­ti­aa­li­nen oikeustapaus on edelleen tosin Wash­ing­toni­in hautautuneena).

  Eikai lukumäärä itsessään ole mikään argu­ment­ti? Ei his­to­ri­al­lis­es­ti eikä tänäpäivänä siinä mielessä, että sadat tuhan­net / miljoonat ihmiset menet­tivät omis­tu­soikeu­den “koti­maa­hansa” ja ovat sopeu­tuneet sen tapahtumiseen.
  Kansalaisoikeudet (vrt. tule­vat vaalit ja niitä koske­va huhu) ovat oma tapauk­sen­sa. Ne ovat osa nyky­istä kon­flik­tia, eivät kon­flik­tin syy. Palesti­inalaisil­la oli aikanaan mah­dol­lisu­us vali­ta kansalaisoikeudet, jaet­tu Jerusalem, kak­si val­tio­ta jne. ei kel­van­nut. Halut­ti­in sen sijaan sota. Toiveena kansan­murha. Tämä kaik­ki on suurelta osin jatku­moa noista valin­noista. Israelin toimet ovat suurelta osaltaan reagoin­tia tähän kehi­tyk­seen, joka alkoi arabien/palestiinan sotaisu­ud­es­ta 1948. Israelilaiset ovat tehneet monia asioi­ta väärin, mut­ta ei ole ollut epä­selvää, kumpi puoli on enem­män toivonut ja halun­nut sotaa.

 92. Kaik­ki Venäjän impe­ri­al­is­min uhrit eivät todel­lakaan ole lop­ut­tomi­in nöyrästi alistuneet.

  Joil­takin taas ei ole äkil­lisel­lä sokil­la viety maa­ta (siis kir­jaimel­liset­si, pienel­lä ämmällä)
  vaik­ka olot on kovat olleetkin.

  Ja jotkut ovat sit­ten todel­la päähän potkit­tu­ja. Katoamassa. 

  Skot­lanti­laisil­la on jok­seenkin sama alue kuin Hadri­anuk­sen vallin valmis­tu­misen aikoi­hin. Val­ti­olli­nen itsenäisyys vain meni, paljolti oman ylälu­okan suos­tu­muk­sel­la. Jos kovasti itse tah­to­vat saa­vat sen ehkä hyvinkin rauhanomais­es­ti takaisin.

  Suo­ma­laisil­takaan ei samas­sa mielessä kuin palesti­inalaisil­ta viety maa­ta, pait­si kar­tanoi­ta ja lin­no­ja läänitet­täessä — mut­ta sil­loin ei ainakaan ruo­hon­ju­u­ri­ta­sol­la osat­tu ajatel­la “Suomea” ja “Ruot­sia” ja Venäjää ei edes ollut.

  Mut­ta nämä ver­tailut ovat aina pakostakin vähän sinne päin. Vaik­ka kv. oikeu­teen voidaan toki luo­da ennakko­ta­pauskäytän­töä(?) niin jokainen tilanne on omansa lainen.

  Eli sitkeästi vielä kerran:
  Jos ei kak­si val­tio­ta ja 1967 rajat, niin miten sitten?

 93. “Jos ei kak­si val­tio­ta ja 1967 rajat, niin miten sitten?”

  Olisiko yksi monikult­tuuri­nen val­tio mitään?

 94. @az
  Lukumääräl­lä on väliä sikäli, että esimerkik­si muu­ta­ma vielä löy­tyvä tas­ma­nialais­ten jälkeläi­nen ei real­is­tis­es­ti voi vaa­tia itselleen muu­ta kuin jotain kor­vauk­sia, säälistä. Jos heitä olisi puo­let Tas­man­ian asukkaista, tilanne olisi hiuk­ka toinen. Siinä menevät har­valukuiset alku­peräiskansat noista esimerkeistäsi.
  Balt­tien muis­telisin pyrki­neen irti Neu­vos­toli­itos­ta heti, kun siihen oli joku mahdollisuus.
  Skot­lanti­laiset lis­tas­sasi lie­nee huono vit­si (William Wal­lace, Robert the Bruce, Arbroathin julis­tus — KVG).
  ‘Suo­mi’ oli Ruotsin ja myöhem­min Venäjän val­takun­nan osa; ihmiset oli­vat jonkun kru­u­nan ala­maisia, eivät minkään kansakun­nan jäseniä. Puhumi­nen miehi­tyk­ses­tä siinä yhtey­dessä on järkyt­tävä anakronismi.

 95. Itsekin ajat­tein että Israelin reak­tio kohtuu tehot­tomi­in raket­tei­hin on nau­ret­ta­van kova. Sit­ten ajat­telin uudelleen. 

  Eikös Gazas­sa ole pari miljoon­aa palesti­inalaista. Koh­ta on 1000 kuol­lut­ta. Eikös suh­tee­ton reak­tio olisi ajaa palesti­inalaiset mereen tai muut­taa alue lasik­si. Jos joku oikeasti pom­mit­taisi jotain niin mallia saisi vaik­ka Dres­denin pom­mi­tuk­sista. Kuollei­ta las­ket­taisi samas­sa mit­takaavas­sa kuin asukkaita. 

  Aika maltil­lisi­a­han ne vielä on.

 96. sain­tille:

  Olisi, yksi monikult­tuuri­nen val­tio olisi var­maan se ihan­ner­atkaisu. Ehkä 2050?
  Mut­ta lähi­t­ule­vaisu­udessa, (inho)realistisesti ajatellen, vaikka­pa tavoit­teek­si Ahtisaarelle:)

 97. “Jos ei kak­si val­tio­ta ja 1967 rajat, niin miten sitten?”

  Olisiko yksi monikult­tuuri­nen val­tio mitään?

  Siitä tulisi lisään­tymiskil­pailu, jon­ka juu­ta­laiset häviäi­sivät. Israelin ara­bit ja juu­ta­laiset eivät riit­tävässä määrin sekoitu toisiinsa.

 98. “az”:lle vielä,

  “Palesti­inalaisil­la oli aikanaan mah­dol­lisu­us vali­ta kansalaisoikeudet, jaet­tu Jerusalem, kak­si val­tio­ta jne. ei kel­van­nut. Halut­ti­in sen sijaan sota. Toiveena kansanmurha.”

  Olen varsin tietoinen palesti­inalais­ten “sodas­ta” ennen ja jäl­keen ‑67. Mut­ta min­un käsi­tyk­seni mukaan tämä oli ainakin siltä osin oikeutet­tua, että palesti­inalaiset työn­net­ti­in syr­jään ikuisik­si pako­laisik­si, mut­ta ennen kaikkea sik­si että hei­dän ole­mas­saolon­sa kiel­let­ti­in. Israel­han nimeno­maan ei hyväksynyt palesti­inalais­val­tion perus­tamista vaan halusi hajot­taa ja hal­li­ta lähialuei­ta, mikä pätee edelleenkin. Joten yllä ole­va sitaat­ti sopii yhtä hyvin Israelille. Tämä tulee kaikkein selvim­min ilmi vuo­den ‑76 jäl­keen tehdy­istä rauhane­hdo­tuk­sista jos­sa Israelin val­tion ole­mas­sao­lo tun­nuste­taan (Hamasin kohdal­la kyl­läkin epä­selvää, mut­ta selvää ainakin kun Ham­sin kan­na­tus on rom­ah­tanut) ja toiv­otaan palesti­inalais­val­tion rin­nakkaise­loa. Miten mon­et palesti­inalaiset ei vois halu­ta jatkaa kapinoin­tia varsinkaan(!) vuo­den ‑76 jäl­keen kun peri­aat­teessa kaik­ki on annet­tu perik­si, mut­ta vastapuoli ei suos­tu tun­nus­ta­maan neu­vot­telukump­pa­nia. Siitähän vas­ta voimaa onkin saatu. Etkö usko että epä­toivol­la olisi jokin merk­i­tys? Viit­taa­maal­la palesti­inalais­ten kohdal­la ikuis­es­ti ter­ror­is­tei­hin on vaan tilanteen edis­tymisen tietoista estämistä, tot­takai se vie kaiken poh­jan neu­vot­teluil­ta. Minä taas sanois­in että vuo­den ‑76 jäl­keen on aika lail­la hämär­tynyt “kumpi puoli on enem­män toivonut ja halun­nut sotaa.”

  Eikä ne “mus­lim­iter­ror­is­tit” min­nekkään Israeli­in tule kun niiltä on men­nyt enem­mistön kan­na­tus. Jos kuitenkin tule­vat, niinkuin vah­vasti uskot, niin sil­loin se ei ainakaan ole enää palesti­inalais­ten ongel­ma. Se on yritet­tävä ratkaista sit­ten eri tavalla.

  En minäkään “sokeaan” kult­tuurirel­a­tivis­mi­in usko, sik­si suokoon palesti­inalai­seille oma val­tion­sa. Olet täysin oike­as­sa, sisäis­ten muu­tosten on todel­la vaikea tapah­tua jos ulkoiset olo­suh­teet eivät muu­tu. Tässä tapauk­ses­sa siis israelilais­ten har­joit­ta­ma taloudelli­nen ja soti­laalli­nen sor­to kuin myös palesti­inalais­ten tekemät itsemurhaiskut.

  Äläkä sekoi­ta kun­ni­aa mitenkään tähän. Jokaises­sa kult­tuuris­sa on omat “kuo­let­ta­vat” kun­ni­an­haku­ta­pansa jot­ka vain ilmenevät hyvin eri tavoin. Olet aivan oike­as­sa siinä (ja Rushdie), miten kun­ni­an­haku islamis­sa usein ilmen­tyy, mut­ta täy­tyy myös tarkastel­la omaa kult­tuuria ja tun­nus­taa oman kult­tuurin sor­ta­vat käytän­nöt, mitkä mun mielestä siis ei ole tip­paakaan paremmat. 

  Aivan kuten Juk­ka Siren jo mainit­si, niin kaik­ki esit­tämäsi alku­peräiskansat kyl­lä kapinoi­vat niin kauan kuin suinkaan vain pystyivät kunnes vas­tar­in­ta nujer­ret­ti­in täysin ja kult­tuuri tuhottiin.

  Jos min­un (tai Osmon) esit­tämää ratkaisua (-67 rajo­ja ja kah­ta tai yhtä val­tio­ta jne.) edes kokeil­la(!), niin mikä sin­un ratkais­usi sit­ten on? Että Israel jatkaa palesti­inalaisaluei­den taloudel­lista ja soti­laal­ista pain­os­tus­ta ja palesti­inalaiset itse­murhaisku­jen tekemistä?! Sekö realistista?

 99. Sodan, väki­val­lan ja kansan­murhan puo­lus­telu keskustelu­pal­stoil­la pitäisi kriminalisoida.

 100. Äläkä sekoi­ta kun­ni­aa mitenkään tähän. Jokaises­sa kult­tuuris­sa on omat “kuo­let­ta­vat” kun­ni­an­haku­ta­pansa jot­ka vain ilmenevät hyvin eri tavoin. Olet aivan oike­as­sa siinä (ja Rushdie), miten kun­ni­an­haku islamis­sa usein ilmen­tyy, mut­ta täy­tyy myös tarkastel­la omaa kult­tuuria ja tun­nus­taa oman kult­tuurin sor­ta­vat käytän­nöt, mitkä mun mielestä siis ei ole tip­paakaan paremmat.

  Voi hyvä­nen aika. 

  Toinen asia: islam ei ole ara­bi­en kun­ni­akult­tuurin alku ja juuri. Ara­bit ovat olleet vielä lähi­men­neisyy­dessään pai­men­to­laisia, joiden omaisu­us on hel­posti varastet­tavas­sa muo­dos­sa, mis­tä seikas­ta kun­ni­akult­tuuri seu­raa oikeas­t­aan suo­raan, kos­ka ain­oa suo­ja omaisu­u­den help­poa varastet­tavu­ut­ta vas­taan on tarpeek­si uskot­ta­va uhka raa’as­ta kos­tos­ta. Pai­men­to­laiselinkeinol­la on tapana tuot­taa ihmistyyp­pi, joka kanssa asioidessa on pakko olla kieli keskel­lä suuta.

  Ara­bi­en kun­ni­akult­tuuri on eri­tyisen myrkyl­listä lajia. Mei­dän näkökul­mas­tamme aivan mität­tömil­läkin loukkauk­sil­la voi olla val­tavia seu­rauk­sia. Pahim­mas­sa kuule­mas­sani tapauk­ses­sa saudi­ara­bi­alainen asi­akas vitkut­teli seit­semän vuot­ta mak­su­jen kanssa kuul­tuaan erään fir­man suo­ma­laisen työn­tek­i­jän vit­sailleen, että tuli­pas myy­tyä arabeille hiekkaa (raken­nus­pro­jek­tin raa­ka-aineisi­in kuu­lui jostain syys­tä pieni määrä Suomes­ta tuo­tua hiekkaa — hiek­ka oli mah­dol­lis­es­ti jonkin­lainen pihako­riste-ele­ment­ti ja jotain tiet­tyä kivilajia.)

 101. Ras­mus: “Eikä ne “mus­lim­iter­ror­is­tit” min­nekkään Israeli­in tule kun niiltä on men­nyt enem­mistön kannatus.”

  Täl­laisia perustelu­ja ei uskoisi lukevansa.

  lurkille:

  Suo­mi on menet­tänyt Venäjälle laa­jalti his­to­ri­al­lisia asuinaluei­ta idästä, sen taki­a­han aka­teem­i­nen kar­jalaseu­ra ym. toimi­vat 1900-luvul­la. Suo­mi on menet­tänyt usei­ta kym­meniä pros­ent­te­ja his­to­ri­al­lis­es­ta alueestaan. Ei ole kyse vain siitä, että elet­ti­in Venäjän tai Ruotsin kru­u­nun val­lan alla. Iso­vi­ha ja pikku­vi­ha, suo­ma­laiset pakotet­tuna Ruotsin armei­jaan, ulko­maisia hallintovi­ra­nomaisia, vero­jen mak­su Ruotsin kru­unulle Ruot­sis­sa hyö­dyn­net­täviksi jne.
  Kyl­lä suurim­mista inti­aani­heimoista on sato­jatuhan­sia jälkeläisiä, ei vain yhtä tai kah­ta tas­ma­nialaista. Puhu siis tapausko­htais­es­ti äläkä muu­ta sitä jok­sikin toiseksi.

  Myös Skot­lannin käsit­telet yksipuolis­es­ti. Voit toki nähdä his­to­ri­al­lisen kehi­tyk­sen 700 vuo­den takaisten sotien, yhteenot­to­jen ja julis­tusten­sa kaut­ta tai sit­ten voit arvioi­da laa­jem­paa ja nykyaikaisem­paa kehitystä.

  Entä sit­ten: Mikä on vai­h­toe­hto vuo­den 1967 rajoille? En tiedä, mut­ta en myöskään tuomitse Israelin uni­lat­er­al­is­mia. Muu­rit, suo­javyöhyk­keet, yksipuo­li­nen julis­tus rajoista, eristäy­tymi­nen ara­bi­maail­mas­ta ja kat­so­taan asi­aa uud­estaan 30 vuo­den päästä. Palesti­inalaiset saa­vat tämän jäl­keen itse sopia ja selvit­tää omat asiansa. Mut­ta vuo­den 1967 rajat eivät ole vai­h­toe­hto, eivätkä tule toteu­tu­maan vuosikymmeniin.

 102. Ras­mus, vielä:

  “En minäkään “sokeaan” kult­tuurirel­a­tivis­mi­in usko”

  “Olet aivan oike­as­sa siinä (ja Rushdie), miten kun­ni­an­haku islamis­sa usein ilmen­tyy, mut­ta täy­tyy myös tarkastel­la omaa kult­tuuria ja tun­nus­taa oman kult­tuurin sor­ta­vat käytän­nöt, mitkä mun mielestä siis ei ole tip­paakaan paremmat.”

  Ei tähän ole mitään lisät­tävää. Tämä on jotain niin käsittämätöntä.

 103. Jos joku tykkää kuun­nel­la radio­ta niin Yle Radio 1:n Markku Heikkisen keskustelu­o­hjel­mas­sa käsitelti­in ko. aihet­ta (myös mp3 soit­timeen lataus onnistuu):

  http://www.yle.fi/radiosoitin/index.php?clip=64972&language=fi

  “Miten Gaza kuu­luu meille? Jär­jestäy­tyneen val­tion ja kansakun­nan, uskon­non ja val­lan välistä suhdet­ta ovat pohti­mas­sa Maisoun Kanaan, Suomen palesti­inalais­ten puheen­jo­hta­ja, Olli Ruo­homä­ki, UM:n kehi­tyspoli­it­tisen osas­ton neu­vo­nan­ta­ja, Wille Ryd­man, kokoomus­nuori sekä Ummayya Abu-Han­na, kir­jail­i­ja ja toimittaja.”

 104. @az
  Mis­tään ‘Suomes­ta’, jol­la olisi ollut ‘his­to­ri­alli­nen alue’ tai mitään muu­takaan, on turha puhua ennen Venäjän val­lan aikaa. Aja­tus Vien­as­ta, Aunuk­ses­ta ja Inkeristä osana jotain esi­his­to­ri­al­lista Suur-Suomea menee puh­taan kansal­lis­ro­man­ti­ikan puolelle. Ehkä tämä on helpom­pi ymmärtää, jos ver­taat sitä ajatuk­seen, että jokin ‘Palesti­ina’ olisi ollut ole­mas­sa ennen brit­tien mandaattihallintoa.
  Tas­ma­nialaiset ovat ääri­ta­paus, mut­ta US Cen­sus Bureaun arvion mukaan alle yksi pros­ent­ti Yhdys­val­to­jen asukkaista on inti­aane­ja, havai­ji­laisia tai eski­moi­ta. Havain­nol­lis­ta­va kart­ta: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Americanindiansmapcensusbureau.gif
  Mis­sä tuos­sa on poten­ti­aa­li­nen Gaza?
  Laa­jem­paa ja nykyaikaisem­paa kehi­tys­tä Skot­lannin tapauk­ses­sa olisi kai täysimit­tainen osal­lis­tu­mi­nen Brit­tiläisen imperi­u­min luomiseen? Vai mitä tarkoitat?

 105. Esimerkik­si Mary Kaldor on kir­joit­tanut siitä, kuin­ka tärkeitä rauhalle ovat ne yhteiskun­nan toim­i­jat, jot­ka rauhaa aina aja­neet. Hei­dät on nos­tet­ta­va keskiöön ja heitä tuet­ta­va kaikin mah­dol­lisin tavoin. Täl­laisia toim­i­joi­ta on todel­la paljon sekä israelilais­ten että palesti­inalais­ten kesku­udessa. Pil­vi Torsti, http://www.pilvitorsti.fi

 106. Seu­raavas­sa selvi­tys siitä, kuin­ka mon­et sion­is­tit asian näkevät: http://www.masada2000.org/historical.html

  En väitä, että olisin hei­dän kanssaan samaa mieltä, mut­ta artikke­li on mie­lenki­in­toista luet­tavaa ja siinä on paljon havain­nol­lis­tavia kuvia. Ehkä joskus pitänee tark­istaa näitä his­to­ri­al­lisia kysymyk­siä tarkem­minkin, niistä on vain kovin vaikea saa­da luotet­tavaa tietoa.

 107. Alueen ain­oa ratkaisu on palesti­inalais­ten ja juu­ta­lais­ten yhteinen val­tio, se olisi pitänyt olla lähtöko­htana jo pitkään.

  Vaik­ka se ajatuk­se­na tun­tuu mah­dot­toma­l­ta niin nyky­muo­dos­saan palesti­inalais­ten alue on pilkot­tu elinkelvottomaksi.Ei siitä saa toimi­vaa val­tio­ta millään.
  Gaza on liian pieni elät­tääk­seen nykyisen väestön , siitä tulisi lop­ut­toman avun kohde.
  Län­sir­an­ta on pilkot­tu teil­lä ja siir­tokun­nil­la elinkelvottomaksi.

  Alueen vesi­varat ovat rajal­liset ja niiden käytöstä voidaan päät­tää vain yhteisesti.

  Alku voi olla han­kalaa, mut­ta parin sukupol­ven kulut­tua jo helpottaa

  Kuten Paasikivi sanoi: Tosi­a­sioiden tun­nus­t­a­mi­nen on viisauden alku.

  Pohjois-Irlan­nis­sakin vihaa pidet­ti­in paljon pitem­pään, mut­ta kun rauhaa alet­ti­in halu­ta niin se syn­tyi 10–20 vuodessa

 108. “Hamas olisi voin­ut lopet­taa kon­flik­tin minä het­kenä tahansa lopet­ta­mal­la raket­ti-iskun­sa Israelin puolelle. Se val­it­si toisin. Mik­sei Hamasin vas­tu­u­ta sivi­il­i­uhreista peräänku­u­lute­ta? Mik­si Hamas sijoit­tuu sivi­ilien joukkoon raket­te­ja ampues­saan, ja säi­lyt­tää räjähteitä sivi­iliko­hteis­sa? Mik­sei Hamasin väki­val­las­ta omaa kansaansa kohtaan puhuta enemmän?”

  Näyt­tää ole­van harv­inaisen nai­ivi kirjoittaja

  Mik­si Ran­skan vas­tar­in­tali­ike piilou­tui sivi­ilien joukkoon ? Mik­si se tap­poi sak­salais­ten kanssa myötäilleitä. Itse asi­as­sa se tap­poi omi­aankin, jos oli pelko, että he jäävät kiin­ni ja tun­nus­ta­vat kidu­tuk­sel­la tärkeitä asioita.

  Kir­joit­ta­ja ei oikein ymmär­rä täl­lais­ten kansan­ryh­mien ase­maa, ei Gazas­sa ole mitään jär­jestäy­tynyt­tä hallintoa eikä val­tion hallintoa, joka kon­trol­loisi aluet­ta . Palesti­ina ei ole val­tio ja Israel on tuhon­nut sen vähäisenkin hallintoin­fran esim ilman väestökir­jan­pitoa ‚osoit­teis­toa, rikos­rek­ister­iä etc ei edes tiede­tä ketä alueel­la asuu ja mitä he tekevät.
  Hamas on vain löy­hä yhteen­li­it­tymä, jol­la ei ole selkeää hallintoa , se muo­dos­tuu ryh­mistä, jot­ka vai­h­tu­vat sitä mukaa kun Israel tap­paa sen jäseniä. Tiuk­ka soti­laalli­nen organ­i­sa­tio hal­vaan­tu­isi kun se johto tai jokin vaäli­por­ras on eliminoitu.
  Sen vuok­si Hamas muo­dos­tuu itsenäi­sistä soluista aivan niin kuin muutkin vas­taa­vat vastarintaliikkeet

  Raketin ampu­jat ovat irral­lisia har­rasteli­ja ryh­miä, jot­ka väsäävät raket­ta­ja met­al­liputk­ista ja muus­ta romus­ta kel­lareis­sa ja taloissa.
  Hamas tar­joaa lähin­nä koulu­tus­ta ja löy­hän koordinaation 

  Ei Hamasil­la ole myöskään mah­dol­lisu­ut­ta rak­en­taa soti­la­sor­gan­isaa­tio­ta, kasarmi­aluei­ta , ase­varikko­ja etc Israel ampuu ne hajalle ennen kuin peruskiv­en laasti on kuivunut.
  Sen vuok­si Ran­skan vas­tar­in­tali­ikekään ei niitä rakentanut.
  Suomen asekätk­i­jätkin käyt­tivät kirkko­ja, koulu­ja , talo­ja etc sivi­iliko­htei­ta kätken­tään, kun varus­tau­tu­i­v­at miehi­tyk­sen var­alle terrorisotaan 

  Ja mis­sä kuvit­telisit Suomen tärkeimpi­en soti­lasko­htei­den ole­van ? En voi niitä ker­toa tässä , mut­ta kan­nat­taa kat­soa hie­man ympärilleen, eivät ne mis­sään korves­sa ole.

  Hamas nou­dat­taa hit and run soti­las­tak­ti­ikkaa eli isketään nopeasti ja häivytään äkkiä ennen kuin viholli­nen iskee kohteeseen.

  Minäkin palvelin armei­jas­sa sis­si­joukois­sa ja meille opetet­ti­in juuri tämä tak­ti­ik­ka eli ammu­taan nopeasti tulian­nos yhdestä paikas­ta ja siir­ry­tään uusin asemi­in ennen kuin viholli­nen on paikan­tanut ja ampunut vas­ta-annok­sen siihen paikkaan.
  Kyl­lä Israel tietää tämän ja iskut noi­hin ns ampuma­paikko­hin ovat pelkkiä kos­toisku­ja , ei niis­sä olete­ta enää ole­van sissejä.Ainakaan viisaita.

  Tyk­istön käyt­tö osoitaa, ettei tarkku­ud­estakaan ole väliä, tyk­istö ampu­ua hajon­nal­la, joka tarkoit­taa, että osuma-alue on vähin­tään sato­ja metre­jä kant­ti­in­sa vähin­tään ja näi­den suurte­hopom­mienkin painevaiku­tus tap­paa vielä sato­jen metrien päässä.

 109. “Samal­la osumatarkku­udel­la” tuskin syn­ty­isi mitään kahi­naa. Hamas vain piruuk­sis­saan lähet­telee kotitekoisia “ohjuk­sia” yrit­tämät­tä osua mihinkään. Koko yhteeno­ton aikana kolme israelilaista on kuol­lut näi­hin raket­tei­hin — vas­taan yli 1100 palesti­inalaista ja lisäk­si muu­ta­ma israelilainen, jot­ka kuo­li­vat “ystäväl­lisessä tulessa” — on sekin nimi omien ampumises­sa kuolleille.

 110. “vas­taan yli 1100 palestiinalaista”

  En väitä, etteikö noin mon­ta palesti­inalaista olisi voin­ut kuol­la, onhan hamas-tais­telijoitakin arvioitu kuolleen yli 500. Pienen skep­tisyy­den kuitenkin pidätän, kos­ka luvut poh­jaa­vat lähin­nä palesti­inalais­lähteisi­in, ja hei­dän tarkoituk­sis­saan on tietysti kuva­ta Israelin toimet mah­dol­lisim­man negati­ivises­sa val­os­sa. Jeninin pako­laisleir­il­lä palesti­inalais­läh­teet ker­toi­vat 500 sivi­ilin mene­htyneen, tämä luku vaki­in­tui län­tisessä medi­as­sa totu­udek­si johon viitat­ti­in luke­mat­to­mia ker­to­ja. Moni tuo­ta lukua var­maan edelleenkin pitää totuute­na. Läh­eskään yhtä suur­ta julk­isu­ut­ta ei saanut YK:n myöhempi tutkimus, joka pää­tyi arvios­saan 70–80 mene­htyneeseen sivi­ili­in eli 7 ker­taa pienem­pään arvioon.
  1100 voi olla oikea luku, sitä en sano, mut­ta kovin luotet­ta­vana arviona en sitä vielä pidä aiem­man perusteella.

 111. Minä en hyväksy Hamasin enkä Israelinkaan toimia tai ide­olo­giaa. Mon­et teistä tääl­lä kir­joit­taneista tuomit­sette Hamasin toimet mut­ta sen sijaan hyväksytte Israelin toimet. Minä vain toivon rauhaa, te ilmeis­es­ti vain toiv­otte Israelin “voit­toa”.

 112. Liian vanha:“Raketin ampu­jat ovat irral­lisia har­rasteli­ja ryh­miä, jot­ka väsäävät raket­ta­ja met­al­liputk­ista ja muus­ta romus­ta kel­lareis­sa ja taloissa.”

  Voi kuin­ka lapsel­lista! Itsete­hdyt raketit räjähtävät vain tek­i­jöi­den­sä naa­malle. Nämä raketit jot­ka voidaan ampua jopa tiet­tyä kaupunkia kohti 10–30 km etäisyy­del­lä ovat oikei­ta raketteja.

 113. “Voi kuin­ka lapsel­lista! Itsete­hdyt raketit räjähtävät vain tek­i­jöi­den­sä naamalle”

  Nämä Kas­sam raketit ovat kyl­lä Hamasin aivan itse kyhäämiä, ne kant­vat tuon 10–20 km.
  Hamasil­la on ollut jonkin ver­ran tuo­tua kalus­toa ja niil­lä on ammut­tu sit­ten tuonne 40 km päähän.

  Jos vaivau­tu­ist kat­so­maan noi­ta rakket­ti­har­ras­ta­jien sivu­ja niin tajuaisit kuin ka yksinker­tainen väline on raketti .
  Suomes­sakin on sato­ja har­ras­ta­jia , mut­takuollei­ta vähän

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.