Julkisessa sairaalassa, mutta miksi verovaroin?

Suh­tau­dun vie­rok­suen poi­kien uskon­nol­li­seen ympä­ri­leik­kauk­seen. Kun sitä nyt esi­te­tään teh­tä­väk­si jul­ki­sis­sa sai­raa­lois­sa, jot­ta puos­ke­rien jäl­jil­tä ei jäi­si ikä­viä seu­ruak­sia. Ehkä sit­ten näin, mut­ta mik­si vero­va­roin rahoi­tet­tu­na? Kun­tien on kus­tan­net­ta­va sai­rau­den hoi­to, mut­ta mitä sai­raut­ta täs­sä hoidetaan?

Ehkä siis jul­ki­ses­sa sai­raa­las­sa, mut­ta ei mis­sään tapauk­ses­sa vero­va­roin.  Jotain kai ihmi­set voi­vat mak­saa myös itse. Mei­dän pitäi­si muu­ten­kin pääs­tä käy­tän­töön, jos­sa kun­nal­li­sen ter­vey­den­hoi­to mak­saa sai­raan­hoi­dos­ta, mut­ta ei esi­mer­kik­si ter­veys­to­dis­tuk­sis­ta tai uskon­toon perus­tu­vis­ta silpomisista.

83 vastausta artikkeliin “Julkisessa sairaalassa, mutta miksi verovaroin?”

 1. Minun mie­les­tä­ni on pöy­ris­tyt­tä­vää, että puo­lus­tus­ky­vyt­tö­män poi­ka­lap­sen sukue­lin­ten sil­po­mis­ta edes har­ki­taan lail­lis­tet­ta­vak­si, saa­ti että se pitäi­si teh­dä verovaroin.

  Uskon­nol­li­set fanaa­ti­kot teke­vät pal­jon muu­ta­kin, min­kä voi­daan enem­män tai vähem­män kat­soa tapah­tu­van joka tapauk­ses­sa, mut­ta tämä ei tar­koi­ta, että se tuli­si lail­lis­taa ja sitä tukea yhteis­kun­nan rahalla.

  Vaik­ka­pa kun­nia­vä­ki­val­ta, että­kö ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri pahoin­pi­te­li­si sen uhmaa­van vai­mon tai tyt­tä­ren, argu­ment­ti­na että hän tekee sen humaa­nim­min kuin kou­lut­ta­ma­ton maallikko?

  Mik­si siis ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri — tai sinäl­lään kukaan — sai­si sen enem­pää sil­poa poi­ka­lap­sen? Tämän logiik­ka ei nyt vain aukea minulle.

 2. No useil­la on aina­kin niin vää­ris­ty­nyt kuva tasa-arvos­ta, että sitä var­mas­ti käy­te­tään perusteluna.

 3. Joko läh­de­tään sii­tä, ettei­vät ihmi­set mak­sai­si sai­raa­la­las­ku­ja, vaan tur­vau­tui­si­vat ennem­min pimei­siin kir­kol­li­siin pal­ve­lui­hin, tai sit­ten ole­te­taan, että uskon­nol­li­set ritu­aa­lit kuu­lu­vat ihmi­soi­keuk­siin, tai perä­ti kansalaisoikeuksiin.

  Kos­ka uskon­va­paus kuu­luu mie­les­tä­ni lähin­nä mie­li­pi­teen vapau­den pii­riin, moni­kult­tuu­ri­nen yhteis­kun­ta teki­si itsel­leen pal­ve­luk­sen, jos kirk­ko ja val­tio todel­la ero­tet­tai­siin toi­sis­taan, jol­loin val­tio pää­si­si tar­joa­mas­ta uskon­to­jen vel­voit­ta­mia pal­ve­lui­ta kan­sa­lai­sil­le. Hau­taa­mi­nen saat­tai­si tuot­taa kas­va­val­le väes­tön­osaal­le kus­tan­nuk­sia ja vai­vaa, mut­ta en näki­si sitä suu­re­na ongelmana.

  Tosin sivis­tys­val­tios­sa kun ele­tään, tuo­ta oikeut­ta ympä­ri­lei­kel­lä las­ten eli­miä, luul­ta­vim­min tar­kis­tel­laan tulevaisuudessa.

 4. Toi­von, että kaik­ki Suo­men lää­kä­rit kiel­täy­ty­vät toi­men­pi­tees­tä oli mak­su­mie­he­nä kuka tahansa. 

  Aikui­nen ihmi­nen täys­val­tai­se­na leik­kaut­ta­koon sit­ten sukue­li­men­sä halu­tes­saan ja omal­la kustannuksella. 

  Tämä mui­den kult­tuu­rien p*****n nuo­le­mi­nen ei tun­nu lop­pu­van ennen kuin kaik­ki ovat hal­la-aho­lai­sia. Tämä muis­te­taan eduskuntavaaleissa. 

  Tänään oli Hesa­ris­sa mal­lie­si­merk­ki nuo­les­ke­lus­ta kou­lun “joulu“juhlista Lep­pä­vaa­ras­ta, jos­sa nel­jäs­osa oppi­lais­ta on maahamuuttajataustaisia. 

  Kaik­ki uskon­nol­li­set ele­men­tit oli pois­tet­tu tilaisuudesta. 

  Kysyn vain, että mikä ihmeen jou­lu­juh­la tämä on, kun jou­lun koko ole­mas­sao­lon oikeu­tus on uskon­nol­li­nen sano­ma. Perin­tee­seen kuu­lu­vat jou­lu­lau­lut, jou­lue­van­ke­liu­mi, jou­lu­ku­vael­ma jne. Ja näis­sä kai­kis­sa vilah­taa hen­ki­lö nimel­tä Jeesus. 

  Jos ei voi edes toi­sen kult­tuu­rin perin­tei­tä seu­ra­ta juh­las­sa, niin jo on kum­ma. Leh­ti unoh­ti mai­ni­ta, että kol­me nel­jäs­osaa oppi­lais­ta on kui­ten­kin enem­män tai vähem­män kri­si­til­li­siin perin­tei­siin kas­va­nei­ta kantasuomalaisia. 

  Onnek­si tämä ei toi­vot­tu olo­ti­la tulee muut­tu­maan vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa ja suo­ma­lai­set ovat kou­luis­saan vähemmistönä. 

  (En eri­tyi­sem­min kan­na­ta uskon­nol­li­sia ritu­aa­le­ja kou­luis­sa, mut­ta jos nii­tä muu­te­taan, niin sen on tapah­dut­ta­va täy­sin mei­dän ehdoil­lam­me, ei mui­den takia).

 5. Hmm, esi­tät­kö nyt, että uskon­to ja val­tion ero­tet­tai­siin? Minus­ta pitäi­si, mut­ta tun­tuu sil­tä, että ns. val­taa­pi­tä­vien mie­les­tä ei. Mut­ta jos jul­ki­sin varoin ei suo­ri­tet­tai­si uskon­non edel­lyt­tä­mää toi­men­pi­det­tä ja sii­tä pitäi­si ihmis­ten siis itse mak­saa, niin ei nyt tar­vi­ta kovin­kaan mon­taa loik­kaa sii­hen, että mitään muu­ta­kaan uskon­non edel­lyt­tä­mää toi­men­pi­det­tä ei pitäi­si teh­dä jul­ki­sin tai yhtei­sin varoin: Tun­nus­tuk­sel­li­nen uskon­non­ope­tus jne. 

  Vai ontuu­ko logiik­ka­ni tässä…?

  mika

 6. Miten­käs sit­ten on abort­tien lai­ta, nehän teh­dään jul­ki­sin varoin, eikä kysees­sä ole yleen­sä sai­rau­den hoi­to? Abor­tit­han lail­lis­tet­tiin, jot­ta puos­ka­roin­ti saa­tai­siin kuriin.

  Suo­men juu­ta­lai­set ovat leik­kaut­ta­neet poi­ka­lap­sen­sa tämän kah­dek­san­te­na elin­päi­vä­nä ja tule­vat teke­mään sen jat­kos­sa­kin Raa­mat­tuun ja Juma­lan lupauk­seen vedoten(1Moos.17). KKO myös lin­ja­si, että lää­kä­rin teke­mä­nä poi­kien ympä­ri­leik­kaus on lail­li­nen uskon­nol­li­sis­ta syistä. 

  Ymmär­tääk­se­ni Suo­mes­sa­kin halu­taan seu­ra­ta Ruot­sin mal­lia eli että poi­kien ympä­ri­leik­kaus oli­si sal­lit­tu ainoas­taan jul­ki­ses­sa tai yksi­tyi­ses­sä sai­raa­las­sa. Jos näin saa­tai­siin koti­toh­to­rien teke­mät leik­kauk­set lop­pu­maan, sal­li­sin ne suo­ri­tet­ta­van vaik­ka verovaroin.

  Yhdys­val­lois­sa muu­ten val­koi­sis­ta poi­ka­lap­sis­ta edel­leen­kin ympä­ri­lei­ka­taan yli puo­let jo syn­ny­tys­sai­raa­las­sa. Van­hem­mat vain pane­vat ras­tin ruu­tuun — kyl­lä vai ei.

 7. En tie­dä onko Suo­mes­sa yhte­näis­kult­tuu­ria sil­tä osin, että lap­siin koh­dis­tu­va väki­val­ta kye­tään kiel­tä­mään. Toi­vot­ta­vas­ti. Lap­si­aan sil­po­vil­le van­hem­mil­le riitt­vät tuo­miot ja lap­set huos­taa­not­taan, niin eikö­hän asia tule omas­ta sil­po­mis­kult­tuu­ris­taan “ylpeil­le” selväksi.

 8. Olen poh­dis­kel­lut tätä poi­ka­las­ten sukue­lin­ten sil­po­mis­asi­aa. Kyl­lä on parem­pi, että sil­po­mi­nen tapah­tuu teh­tä­vään hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti suos­tu­van ammat­ti­lää­kä­rin toi­mes­ta asian­mu­kai­sin väli­nein kuin että hom­ma teh­dään puos­ka­rin keit­tiös­sä lei­pä­veit­sel­lä. Toi­men­pi­teen tulee mak­saa lap­sen van­hem­mat sil­loin kun se ei ole lää­ke­tie­teel­li­ses­ti perus­tel­tu, eli 99.9% tapauk­sis­sa. Näin tur­vaam­me ensi­si­jai­ses­ti lap­sen ter­vey­den ja hyvin­voin­nin. Täs­tä ratio­naa­li­sin perus­tein muo­dos­te­tus­ta kan­nas­ta­ni huo­li­mat­ta en pys­ty sil­po­mis­ta ymmär­tä­mään saa­ti hyväksymään.

 9. Varoi­tus: Eli­na on vihainen!

  Tulin niin sanoin­ku­vaa­mat­to­man vihai­sek­si tuos­ta uuti­ses­ta. Tämä on oikea vel­li­housu­jen maa. 

  Samai­ses­sa leh­des­sä oli uuti­nen mel­la­koin­nis­ta jos­sain ruot­sa­lai­ses­sa lähiös­sä. Mos­kei­jan vuo­kras­mo­pi­mus oli päät­ty­nyt ja sehän ei mus­li­me­ja miel­lyt­tä­nyt. Rat­kai­su oli tuli­ti­kut ja väkivalta. 

  Jos jotain hyvää on mus­li­mi­kult­tuu­ris­ta sanot­ta­va, niin aina­kin ovat ylpei­tä ja pitä­vät puo­len­sa. Täs­sä ei ole mitään vas­ta­vuo­rois­ta. Mei­tä vie­dään kuin päs­siä narussa. 

  En pidä miten­kään mah­dot­to­ma­na, että muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen kulut­tua Euroo­pas­sa on sha­ria-laki voi­mas­sa. Kiit­tä­kääm­me ja kumar­ta­kaam­me sil­loin täs­tä mm. vih­rei­tä. (Osmo poislukien)

 10. Umber­to Eco vas­ta­si jos­kus ita­lia­lai­sia kuo­hut­ta­nee­seen kysy­myk­seen sii­tä pitää­kö hun­tu pois­taa pas­si­ku­vas­sa, että pas­si­ku­van tar­koi­tus on toi­mia tun­nis­tee­na, ja toki voi­daan käyt­tää muu­ta bio­tun­nis­tet­ta kuten sor­men­jäl­keä. Mut­ta kus­tan­nuk­set täs­tä kuu­luu mois­ta eri­kois­koh­te­lua vaa­ti­vien mak­set­ta­vak­si, oli syy vaa­ti­muk­seen uskon­nol­li­nen tai ei. Mie­les­tä­ni peri­aa­te on hyvä ja sopii tähän­kin, eli tuos­ta ope­raa­tios­ta tulee mak­saa erikseeen.

  Se pitäi­si­kö ympä­ri­leik­kauk­sen yli­pään­sä olla lail­lis­ta on sit­ten toi­nen jut­tu, huo­maut­tai­sin kui­ten­kin että tapa on esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa ylei­nen uskon­to­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta. En kan­na­ta, mut­ta en tie­dä tuos­ta kieltämisestäkään.

 11. Olen Osmon kans­sa samaa miel­tä itse aihees­ta. Poi­kien ympä­ri­leik­kaus on hyvä saa­da teh­dä jul­ki­ses­sa sai­raa­las­sa, mut­ta ilman lää­ke­tie­teel­lis­tä perus­tet­ta sitä ei pitäi­si kus­tan­taa vero­va­rois­ta. Yhteis­kun­nan ei pitäi­si mak­saa täl­lai­sia asioita.

  Yleen­sä poi­kien ympä­ri­leik­kaus­kes­kus­te­lus­sa käy­te­tään voi­mak­kai­ta äänen­pai­no­ja ja puhu­taan sil­po­mi­ses­ta. Ilmaus on äärim­mäi­sen voi­ma­kas ja antaa ymmär­tää, että sii­nä teh­täi­siin jotain suur­ta­kin hait­taa ihmi­sel­le. Tämä joh­tu­nee sii­tä, että Suo­mes­sa ympä­ri­leik­kaus on aika har­vi­nai­nen. Tus­kin USAs­sa, jos­sa jo esil­le­tuo­dus­ti se on arki­päi­vää uskon­nos­ta riippumatta.

  Poi­kien ympä­ri­leik­kaus on suh­teel­li­sen pie­ni­mer­ki­tyk­si­nen toi­men­pi­de. Ter­vey­del­li­set vai­ku­tuk­set ovat lie­väs­ti posi­tii­vi­set mut­ta eivät olen­nai­set. Sek­su­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen kan­nal­ta sil­lä on sekä hyviä että huo­no­ja puo­lia. Net­to­vai­ku­tus­ta on vai­kea sanoa. 

  Koko­nai­suu­des­saan aika saman­te­ke­vää. Itse en ole kos­kaan koke­nut kär­si­nee­ni tai ole­va­ni huo­nom­mas­sa tilan­tees­sa kuin ympä­ri­leik­kaa­ma­ton, vaik­ka toi­men­pi­de minul­le lap­se­na suo­ri­tet­tiin lää­ke­tie­teel­li­ses­tä syys­tä ja jäl­keen­päin aja­tel­tu­na oli aika tur­ha. Sosi­aa­li­ses­ti toi­men­pi­teel­lä ei ole ollut mitään vaikutusta. 

  Sik­si puhu­mi­nen sil­po­mi­ses­ta — yleen­sä täy­sin ilman koke­mus­ta asias­ta ole­vien tahol­ta — kummastuttaa.

 12. Abor­tis­sa aikui­nen ihmi­nen päät­tää omas­ta ruu­mis­taan ja tulevaisuudestaan. 

  Miten tämä on rin­nas­tet­ta­vis­sa sil­po­mis­ri­tu­aa­liin, joka teh­dään pine­nel­le lap­sel­le, jol­la ei ole mitään mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa tilanteeseensa? 

  Outo kan­nan­ot­to..

  Mus­li­mit­han ovat jo Suo­mes­sa­kin vaa­ti­neet tyt­tö­jen neit­syy­den kor­jaus­leik­kauk­sia. Kai­pa se on seu­raa­va askel laa­jen­taan terveydenhuoltoa. 

  Poi­ka­ni on jonont­ta­nut vuo­den ver­ran ei-kii­reel­li­seen leik­kauk­seen Hel­sin­gis­sä. Ope­raa­tio piti olla 2.12. Ystä­väl­li­nen sai­raan­hoi­ta­ja soit­ti minul­le viik­koa ennen, että kaik­ki kii­reet­tö­mät ope­raa­tiot on perut­tu resurs­si­pu­lan vuok­si loppuvuodelta.… 

  Onko tosi­aan varaa kuor­mit­taa jär­jes­tel­mää täl­lä uutuudella?

 13. Eli­nal­le: Minua taas ihme­tyt­tää, mik­si juu­ri Suo­mes­sa tämä poi­kien ympä­ri­leik­kaus herät­tää näin voi­mak­kai­ta tun­tei­ta. Mis­sään­hän se ei ole kiel­let­ty ja jopa YK suo­sit­te­lee sitä kehi­tys­mai­den miehille.

  Vii­me­ai­kai­sis­sa kes­kus­te­luis­sa on käy­nyt ilmi, että USA:n kaik­ki pre­si­den­tit parin­sa­dan vuo­den ajal­ta ovat olleet ympä­ri­lei­kat­tu­ja; siel­lä­hän mei­kä­läi­nen tup­pi­mal­li on edel­leen har­vi­nai­suus ja ihmet­te­lyn koh­de ja raa­mat­tu­vyö­hyk­keel­lä vain ani­har­va jät­tää poi­ka­lap­sen­sa leik­kaa­mat­ta juu­ri tuo­hon Moo­sek­sen­kir­jan koh­taan vedo­ten ja tie­ten­kin myös syys­tä, kos­ka niin isä kuin isoi­sä­kin ovat ympärileikattuja.

 14. Lee­na:

  Suo­men juu­ta­lai­set ovat leik­kaut­ta­neet poi­ka­lap­sen­sa tämän kah­dek­san­te­na elin­päi­vä­nä ja tule­vat teke­mään sen jat­kos­sa­kin Raa­mat­tuun ja Juma­lan lupauk­seen vedoten(1Moos.17). KKO myös lin­ja­si, että lää­kä­rin teke­mä­nä poi­kien ympä­ri­leik­kaus on lail­li­nen uskon­nol­li­sis­ta syistä.” 

  Sini­vih­reä:

  Toi­ses­ta maa­il­man­so­das­ta alkaa olla sen ver­ran aikaa, että ehkä­pä tämä juu­ta­lais­ten­kin las­ten­sil­po­mis­kult­tuu­ri voi­tai­siin ottaa uuteen käsittelyyn. 

  Hom­man voi toki hoi­taa toi­sin­kin. Nime­tään asi­aa väki­val­tai­sek­si las­ten sil­po­mi­sek­si, mitä se onkin, niin uskon että aikaa voit­taen inhi­mil­li­syys ja jär­ki voit­taa täs­sä­kin. Niin kau­an kuin asi­aa hys­sy­tel­lään ja veris­tä suku­puo­lie­lin­ten veis­te­lyä kut­su­taan hyväk­sy­väs­ti “kult­tuu­rik­si”, asia ei etene.

 15. Ei taas jou­lu­juh­la­va­li­tus­ta! Samaa saa kuul­la vuo­des­ta toi­seen, miten siel­lä tai tääl­lä jäte­tään nii­tä ja näi­tä kris­tus-jut­tu­ja tekemättä.

  Se on mie­les­tä­ni ihan ok. En ole 30 jou­lu­ni aika­na ollut kiin­nos­tu­nut täs­tä jou­lun uskon­nol­li­ses­ta aspek­tis­ta, en edes lap­se­na. Minul­le jou­lu on per­heen yhdes­sä­olon ja tal­ven voit­ta­mi­sen juh­li­mis­ta. Kou­lu­jen hoo­sian­nat ja jou­lu­ku­vael­mat tun­tui­vat pak­ko­pul­lal­ta. En koe suur­ta mene­tys­tä, jos omien lap­sie­ni ei tar­vit­se nii­tä kokea.

  En ymmär­rä perus­te­lua, että “no kun se on aina ollut perin­ne”. Huo­nois­ta perin­teis­tä voi ja pitäi­si­kin luo­pua. Onhan täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa rivien välis­tä luet­ta­vis­sa, että lap­sien suku­värk­kien leik­ke­lyä ei pitäi­si tehdä.

  Jou­lun täh­ti on ehdoton.

 16. Kir­joi­tan­pa nyt poik­keuk­sel­li­ses­ti nimi­mer­kil­lä on asia on sen ver­ran henkilökohtainen. 

  Itse olen ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä lap­se­na ympä­ri­lei­kat­tu mies. Minua jak­saa häm­mäs­tyt­tää tämä poi­kien ympä­ri­leik­kauk­sen kau­his­te­lu. Kuten tuli jo todet­tua, USA:ssa ympä­ri­lei­ka­taan yli puo­let (75 % WHO:n arvion mukaan) poi­ka­lap­sis­ta ilman sen kum­mem­paa uskon­nol­lis­ta syy­tä. Poi­kien ympä­ri­leik­kaus ei ole kovin dra­maat­ti­nen toi­men­pi­de. Sii­tä puhu­mi­nen “sil­po­mi­se­na” on mel­kois­ta lii­oit­te­lua. Ympä­ri­leik­kaus paran­taa hie­man hygie­ni­aa ja hil­lit­see jon­kin ver­ran suku­puo­li­tau­tien leviä­mis­tä. Vai­ku­tuk­ses­ta sek­su­aa­li­suu­teen ei olla täy­sin yksi­mie­li­siä, mut­ta aikui­siäl­lä ympä­ri­lei­ka­tuis­ta tut­ki­muk­sis­sa hie­man suu­rem­pi osa kat­soo sek­sie­lä­män­sä paran­tu­neen kuin huo­non­tu­neen, suu­rin osa ei ole koke­nut muu­tos­ta (http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_effects_of_circumcision). Itse olen aina­kin ollut tyy­ty­väi­nen omaan sek­sie­lä­mää­ni, samoin kuin partnerit.

  Ihmet­te­len, mik­si täs­sä kes­kus­te­lus­sa sivuu­te­taan jat­ku­vas­ti nii­den ihmis­ten näke­mys, joil­la jotain koke­mus­ta asias­ta on. Ymmär­täi­sin, jos kyse oli­si niin har­vi­nai­ses­ta ilmiös­tä, että oli­si vai­kea löy­tää ihmi­siä joil­la sii­tä on oma­koh­tais­ta koke­mus­ta, mut­ta näin ei todel­la­kaan ole. En muis­ta kos­kaan kuul­lee­ni KENENKÄÄN ympä­ri­lei­ka­tun mie­hen olleen vaa­ti­mas­sa ko. toi­men­pi­teen kiel­tä­mis­tä. Pojil­leen ympä­ri­leik­kaus­ta toi­vo­vat mus­li­mi-isät­hän ovat toden­nä­köi­ses­ti itse ympärileikattuja. 

  Kun nii­tä ympä­ri­leik­kauk­sia joka tapauk­ses­sa teh­dään, on vai­kea näh­dä mik­si ne pitäi­si kiel­tää kun niis­tä ei suur­ta­kaan hait­taa ole mut­ta puos­ka­roin­nis­ta sen sijaan poten­ti­aa­li­ses­ti on. Mak­sul­li­suus­proble­ma­tiik­ka on toi­nen kysy­mys, itse kal­lis­tui­sin sii­hen että ope­raa­tio oli­si oma­kus­tan­tei­nen, mut­ta pel­käs­tään se, ettei kyse ole lää­ke­tie­teel­li­ses­ti vält­tä­mät­tö­mäs­tä ope­raa­tios­ta ei rii­tä perus­te­luk­si kuten abort­ti­ver­tauk­ses­ta osu­vas­ti ilmenee.

  Tyt­tö­jen “ympä­ri­leik­kaus” on aivan toi­nen, pal­jon bru­taa­lim­pi toi­men­pi­de ja se on syy­tä­kin pitää lait­to­ma­na Suomessa.

 17. Lee­na kirjoitti:

  Miten­käs sit­ten on abort­tien lai­ta, nehän teh­dään jul­ki­sin varoin, eikä kysees­sä ole yleen­sä sai­rau­den hoi­to? Abor­tit­han lail­lis­tet­tiin, jot­ta puos­ka­roin­ti saa­tai­siin kuriin”

  Täy­sin eri asia. Abort­tien teke­mi­nen tapah­tuu yleen­sä poti­laan itsen­sä tah­dos­ta eivät­kä toi­men­pi­teen perus­teet ole uskonnollisia. 

  Abor­tin eettisyys/epäeettisyys onkin sit­ten asia erikseen…

 18. Jar­no Ris­ta­nie­mi kirjoitti:

  Kyl­lä on parem­pi, että sil­po­mi­nen tapah­tuu teh­tä­vään hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti suos­tu­van ammat­ti­lää­kä­rin toi­mes­ta asian­mu­kai­sin väli­nein kuin että hom­ma teh­dään puos­ka­rin keit­tiös­sä leipäveitsellä”

  Ymmär­rät­kö, että anta­mal­la sil­po­mi­sel­le yhteis­kun­nan siu­naus, kysei­ses­tä ritu­aa­lis­ta on erit­täin vai­kea pääs­tä eroon? Niin kau­an kuin ope­raa­tio on lai­ton, sil­po­jat ja eten­kin hei­dän lap­sen­sa jou­tu­vat kysee­na­lais­ta­maan toi­min­taan­sa ja hyvin toden­nä­köi­ses­ti tule­vat suku­pol­vet tule­vat luo­pu­maan type­räs­tä tavasta.

 19. Taus­tal­la voi tie­ten­kin olla sosi­aa­li­set ja psy­go­lo­gi­set syyt. Nämä­hän on aina niin hel­pooa sivuuttaa.
  Teh­dään­hän jul­ki­sel­la puo­lel­la vero­va­roin myös suku­puo­len­vaih­to­leik­kauk­sia. Ne on aika mit­ta­via operaatioita.
  Ja kuten aikai­sem­min todet­tiin, ver­tai­lua voi hakea abor­teis­ta. Mikä mah­taa olla tilan­ne sel­lai­sis­sa mais­sa jois­sa se on kiel­let­ty, kun nii­tä kui­te­kin suo­ri­te­taan. Ja mik­si meil­lä Suo­mes­sa abor­tin sal­li­mi­nen näh­dään “hyvä­nä” asia­na kai­kes­ta kar­meu­des­taan huolimatta?

 20. Minus­ta kes­tä­mä­tön perus­te­lu jol­le­kin toi­men­pi­teel­le on, että se on hai­ta­ton. Uskon­nol­li­set ritu­aa­lit eivät hai­tat­to­mi­na­kaan kuu­lu jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon pii­riin (tai eivät pitäi­si kuulua).

  Kehos­ta voi­daan pois­taa monia sii­hen kuu­lu­via osia ilman että ihmi­nen sii­tä ollen­kaan kär­sii. Ympä­ri­leik­kauk­sen alku­pe­räi­nen tar­koi­tus on vai­keut­taa mas­tur­baa­tio­ta. Sen hai­tat­to­muus ei ole miten­kään yksiselitteistä. 

  Miten joku pik­ku­lap­se­na lei­kat­tu voi tie­tää vai­keut­taa­ko se vai ei?

  Outo perus­te­lu on myös se, että itse ympä­ri­lei­ka­tut mie­het halua­vat leik­kauk­sen pojil­leen. Kyl­lä­hän sil­vo­tut äidit­kin halua­vat kli­to­rik­sen pois­ton ynnä muu­ta väki­val­taa tyt­tä­ril­leen. Täl­lä logii­kal­la nekin pitäi­si sit­ten tuo­da samaan asemaan. 

  Ant­ti,

  Mitä sit­ten, jos sinua eivät jou­lun perin­teet kiin­nos­ta. Pysy vain pois­sa niis­tä ja pidä lap­se­si­kin pois­sa. Mikä ihmeen perus­te­lu se on lopet­taa tra­di­tiot, ett­tä juu­ri sinä et niis­tä satu pit­mään. Ei jou­lu tar­vit­se juh­lis­taa yhtään miten­kään, ellei halua.

 21. http://video.google.com/videoplay?docid=-6584757516627632617&q=circumcision

  Osmo: “Ehkä sit­ten näin”

  Ehkä EI. Ennen kuin todel­la rupeat fata­lis­ti­ses­ti hyväk­sy­mään puo­lus­tus­ky­vyt­tö­män lap­sen tör­ke­ää yksi­lö­noi­keu­den louk­kaus­ta, niin suo­si­tan, että kulu­tat 5 minuut­tia kat­soak­se­si yllä­ole­vas­ta videos­ta mil­lai­ses­ta ope­raa­tios­ta on kysy­mys sil­loin­kin kun se teh­dään sai­raa­las­sa ja puu­du­tuk­sen kanssa.

  Ope­raa­tion kes­kei­nen perus­te on vai­keut­taa nuo­ren itse­tyy­dys­tä. Aikui­siäl­lä lää­ke­tie­teel­li­sis­tä syis­tä lei­ka­tut ovat ker­to­neet sek­su­aa­li­sen herk­kyy­den ja nau­tin­non vähen­ty­mi­ses­tä. Ope­raa­tio on peruut­ta­ma­ton. Toi­vot­ta­vas­ti nyt ei fata­lis­ti­ses­sa rela­ti­vis­mis­sa pää­se unoh­tu­maan, että tämä on sivis­ty­nyt län­si­maa­il­ma, ja tääl­lä pitäi­si olla voi­mas­sa sivis­ty­neen län­si­maa­il­man sään­nöt. Näis­sä sään­nöis­sä tuli­si olla, että puo­lus­tus­ky­vyt­tö­mäl­le vas­ta­syn­ty­neel­le ei saa tuot­taa eli­ni­käis­tä ruu­miil­lis­ta vam­maa, sekä mah­dol­li­ses­ti ope­raa­tion tuot­ta­maa trau­maa (ks. video).
  Ilmi­sel­väs­ti tätä puri­taa­nis­ta sivis­ty­mät­tö­myyt­tä löy­tyy taka­pa­jui­sis­ta hei­mo­kult­tuu­reis­ta ja uskon­nol­li­sen fun­da­men­ta­lis­min pii­ris­tä sekä Yhdys­val­lois­ta, jos­sa rei­lun 100 vuo­den takai­sen mas­tur­baa­tio­hys­te­rian jäl­jet näky­vät hyvin ikä­väl­lä taval­la edelleen.

  Jos tie­däm­me, että jokin asia on mitä sel­keim­min vää­rin ja toi­seen ihmi­seen koh­dis­tu­va ihmi­soi­keus­louk­kaus, ei sitä voi­da läh­teä teke­mään lail­li­sek­si sil­tä poh­jal­ta, että sitä teh­dään kui­ten­kin. Päin­vas­toin pitää miet­tiä (neu­vo­lat, kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jat 1. luo­kal­le tul­taes­sa, tun­tu­vat sank­tiot) kuin­ka sitä voi­daan kitkeä.

  Olen Eli­nan kans­sa samaa miel­tä. Pis­tää rai­vok­si kun tois­ten bar­baa­ris­ten tapo­jen kumar­te­lus­sa läh­de­tään jous­ta­maan jo ihmi­soi­keuk­sis­ta­kin. Sairasta.

 22. Tämä kysy­mys on vai­kea, kos­ka sii­hen liit­tyy vai­keas­ti hah­mo­tet­ta­va peli­teo­reet­ti­nen ongel­ma. Jos ympä­ri­leik­kaus kiel­le­tään, nii­tä teh­dään sil­ti ja seu­rauk­set voi­vat olla jos­kus kama­lat. Jos se sal­li­taan, nii­tä teh­dään ehkä enem­män, mut­ta suu­rem­pi osa turvallisesti.

  Vaik­ka minus­ta tun­tuu pahal­ta “sal­lia” pie­nen lap­sen sukue­li­men sil­po­mi­nen, täy­tyy asia arvioi­da koko­nai­suu­te­na. Mut­ta mis­sään, siis koros­tan mis­sään tapauk­ses­sa ei jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon pitäi­si vero­ra­hoil­la suo­rit­taa uskon­nol­li­sis­ta syis­tä teh­tä­vää toimenpidettä. 

  Vähin­tään lää­kä­reil­lä pitäi­si olla täs­sä­kin asias­sa oma­tun­non­va­paus, kuten abor­tin koh­dal­la; lää­kä­rin ei käsit­tääk­se­ni ole pak­ko teh­dä abort­tia, mut­ta voin olla väärässä. 

  Myön­nän, että minuun veto­aa aja­tus että sil­po­jat pis­tet­täi­siin luk­ko­jen taa ruu­miin­vam­man aiheut­ta­mi­ses­ta ja tör­keäs­tä pahoin­pi­te­lys­tä, mut­ta rea­lis­ti­ses­ti ja kyl­mä­päi­ses­ti aja­tel­len se ei lie­ne kui­ten­kaan koh­tuul­lis­ta. Ottaen huo­mioon, että aiheu­tet­tu vam­ma ei todel­li­suu­des­sa ole niin mit­ta­va kuin mitä se ehkä vaikuttaa. 

  En muis­ta kos­kaan kuul­lee­ni KENENKÄÄN ympä­ri­lei­ka­tun mie­hen olleen vaa­ti­mas­sa ko. toi­men­pi­teen kiel­tä­mis­tä. Pojil­leen ympä­ri­leik­kaus­ta toi­vo­vat mus­li­mi-isät­hän ovat toden­nä­köi­ses­ti itse ympärileikattuja

  Näis­sä ruu­miin­sil­po­mi­sis­sa on tie­ten­kin myös sen mer­ki­tys yksi­löl­le yhtei­sön sil­mis­sä. Esi­na­hal­la varus­tet­tu mies on saas­tai­nen, eikä voi olla yhtei­sön täy­si­val­tai­nen jäsen. Esi­nah­ka voi olla häpeäl­li­nen asia nuo­rel­le pojal­le, jos hän uskoo näin.

 23. Vai­ku­tuk­ses­ta sek­su­aa­li­suu­teen ei olla täy­sin yksi­mie­li­siä, mut­ta aikui­siäl­lä ympä­ri­lei­ka­tuis­ta tut­ki­muk­sis­sa hie­man suu­rem­pi osa kat­soo sek­sie­lä­män­sä paran­tu­neen kuin huo­non­tu­neen, suu­rin osa ei ole koke­nut muutosta”

  Tämä joh­tuu sii­tä, että suu­ri osa leik­kauk­sis­ta teh­dään kireän esi­na­han takia, joka tie­tys­ti on hai­tan­nut sek­su­aa­li­suut­ta, joten sil­loin muu­tos on voi­nut olla parem­paan. Jos esi­nah­ka, joka on ero­gee­ni­nen ja toi­min­nal­laan lisää ero­gee­ni­suut­ta, pois­te­taan jos­ta­kin täl­lai­ses­ta teki­jäs­tä riip­pu­mat­to­mas­ta syys­tä, niin sek­su­aa­li­nen herk­kyys vähe­nee. Sinut on lei­kat­tu lap­se­na, joten sinul­la ei ver­taus­koh­taa. Kukaan ei ole sano­nut, että ope­raa­tio tuhoai­si sek­su­aa­li­suu­den. Vähen­tää sitä, on bru­taa­li (ks. video), on tar­pee­ton, vai­keut­taa mas­tur­baa­tio­ta, sekä on yli­pään­sä louk­kaus yksi­lön ruu­miil­lis­ta kos­ke­mat­to­muut­ta vas­taan, joka on (tai joka oli) yksi euroop­pa­lai­sen sivis­tyk­sen kes­kei­sim­piä arvo­ja. Ope­raa­tiol­le ei ole mitään jär­jel­li­siä tai moraa­li­sia perusteita.

 24. Lee­na kirjoitti:
  “Miten­käs sit­ten on abort­tien lai­ta, nehän teh­dään jul­ki­sin varoin, eikä kysees­sä ole yleen­sä sai­rau­den hoi­to? Abor­tit­han lail­lis­tet­tiin, jot­ta puos­ka­roin­ti saa­tai­siin kuriin.”

  Minus­ta ympä­ri­leik­kaus­ta ja abort­tia ei voi­da mil­lään taval­la rin­nas­taa. Eihän abor­tis­sa ole kyse uskon­nol­li­ses­ta ritu­aa­lis­ta vaan yhteis­kun­nan ja lain hyväk­sy­mäs­tä toi­men­pi­tees­tä. Tot­ta­kai moni usko­vai­nen tekee abor­tis­ta uskoon liit­ty­vän asian, mut­ta sii­tä sii­nä har­voin on sen teki­jäl­le kyse.

  Eli­na kir­joit­ti: Kysyn vain, että mikä ihmeen jou­lu­juh­la tämä on, kun jou­lun koko ole­mas­sao­lon oikeu­tus on uskon­nol­li­nen sano­ma. Perin­tee­seen kuu­lu­vat jou­lu­lau­lut, jou­lue­van­ke­liu­mi, jou­lu­ku­vael­ma jne. Ja näis­sä kai­kis­sa vilah­taa hen­ki­lö nimel­tä Jeesus.

  Ateis­ti­na olen sitä miel­tä, ettei Jee­suk­sen tuli­si mil­län taval­la vilah­taa kou­lus­sa mis­sän muu­al­la kuin valin­nai­sil­la uskon­non tun­neil­la. Joten­kin olet päät­tä­nyt, että kaik­ki on mus­li­mien vika ja että islam tulee kris­ti­nus­kon tilal­le. Minä vie­tän jou­lua ihan ilman Jee­sus­ta, ja niin tekee moni muu­kin suo­ma­lai­nen. En usko, että se joh­tuu isla­mis­ta vaan sii­tä, ettei kris­ti­nus­ko ole enää niin läs­nä suo­ma­lais­ten elämässä. 

  Minus­ta on vähän tur­haa yrit­tää etsiä sil­le syy­tä jos­tain “pahas­ta isla­mi­nus­kos­ta”. Ei kou­luis­sa vie­te­tä uskon­nol­lis­ta Ramal­la­haa, Hanuk­kaa, budd­ha­lais­ta Bod­hin päi­vää tai mitään muu­ta kuin kris­ti­nus­koon liit­ty­viä juh­la­py­hiä. Se on minus­ta vää­rin. Minus­ta uskon­nonl­li­set juh­lat ja jee­sus­ten ja muham­me­dien ylis­tyk­set eivät kuu­lu kouluun.

 25. Kat­ja,

  Puo­lus­tan juh­liin liit­ty­viä tra­di­tioi­ta, en muu­ta. Tun­nu­tuk­sel­li­suus ei kuu­lu minus­ta­kaan kouluihin. 

  Totuus on, että tra­di­tioi­ta ollaan muut­ta­mas­sa uus­suo­ma­lais­ten vuok­si ja sen on minus­ta vää­rin. Meil­lä on oikeus yhtei­seen kult­tuu­ri­pe­rin­töön ja sii­hen kuu­luu jou­lun­viet­to kou­lun joulujuhlineen.

 26. @Ciclista: suku­puo­len­vaih­dos­leik­kauk­sia teh­dään aikui­sil­le hei­dän omas­ta pyyn­nös­tään, ei lap­sil­le hei­dän van­hem­pien­sa pyynnöstä.

 27. Poik­keuk­sel­li­ses­ti nimi­mer­kil­lä kirjoitti:

  En muis­ta kos­kaan kuul­lee­ni KENENKÄÄN ympä­ri­lei­ka­tun mie­hen olleen vaa­ti­mas­sa ko. toi­men­pi­teen kiel­tä­mis­tä. Pojil­leen ympä­ri­leik­kaus­ta toi­vo­vat mus­li­mi-isät­hän ovat toden­nä­köi­ses­ti itse ympärileikattuja”

  No nyt kuu­let. Minul­le teh­tiin ympä­ri­leik­kaus lap­se­na kireän esi­na­han takia. Toi­men­pi­de teh­tiin nuku­tuk­ses­sa, mut­ta se aiheut­ti suun­na­ton­ta tus­kaa esim. kus­tes­sa muis­taak­se­ni noin parin vii­kon ajan ope­raa­tion jäl­keen. Ver­tai­sin toi­men­pi­det­tä tör­ke­ään pahoin­pi­te­lyyn ja tuo­mion pitäi­si olla sen mukai­nen, jos toi­men­pi­de teh­dään ilman lää­ke­tie­teel­li­siä perusteita. 

  Jos johon­kin uskon­toon kuu­lui­si lap­sen ritu­aa­li­nen piek­se­mi­nen pesis­mai­lal­la 2‑vuotiaana(siten että aiheu­tet­ta­va tus­ka oli­si suu­ri, mut­ta ei syn­tyi­si pysy­viä vam­mo­ja), tuli­si­ko ritu­aa­li suo­rit­taa jul­ki­sel­la ter­veys­a­se­mal­la lää­kä­rin toi­mes­ta? Vai oli­si­ko parem­pi pyr­kiä kit­ke­mään bar­baa­ri­nen tapa koko­naan pois ajan kuluessa?

 28. #Eli­na, Muu­ten pit­käl­ti samaa miel­tä kans­sa­si, mut­ta abort­ti vai­kut­taa mie­les­tä­ni vie­lä enem­män lap­sen tule­vai­suu­den­nä­ky­miin kuin äidin kehoon. Lap­sel­ta ei tosin mie­li­pi­det­tä kysellä…

 29. Eli­na kir­joit­taa “Miten joku pik­ku­lap­se­na lei­kat­tu voi tie­tää vai­keut­taa­ko se vai ei?”. Kui­ten­kin ympä­ri­leik­kaa­mat­to­mat ovat kovas­ti tie­tä­vi­nään ympä­ri­leik­kaus­ten hai­tois­ta ja jopa nai­set pys­ty­vät “asian­tun­te­vas­ti” kom­men­toi­maan sen vaikutuksia.

  Ympä­ri­leik­kauk­sen yksi perus­te on tau­ti­vaa­ran vähe­ne­mi­nen, mut­ta se voi­ta­neen Suo­mes­sa sivuut­taa. Jos­sain muu­al­la se voi olla hyvin­kin relevanttia.

  Sek­su­aa­li­ses­ti ympä­ri­leik­kaus vähen­tää herk­kyyt­tä, kuten on jo tuo­tu esil­le. Mut­ta että hait­taa mas­tur­baa­tio­ta? Nyt tulee taas sel­lai­nen kuva, että se joten­kin estyi­si. En ole iki­nä koke­nut ongel­maa asian suh­teen. Yksi­tyis­koh­dat sikseen.

  Yhdyn­näs­sä vai­ku­tus on tilan­tees­ta riip­puen posi­tii­vi­nen tai nega­tii­vi­nen. Herk­kyy­den vähe­ne­mi­nen hidas­taa “hui­pen­tu­maa”. Par­haim­mil­laan mie­hen nau­tin­to piden­tyy ja myös nai­nen kiit­tää var­mas­ti. Kään­tö­puo­li on taas se, että vähem­män kii­hoit­tu­nees­sa tilas­sa jää se hui­pen­tu­ma koke­mat­ta (mut­ta sek­si voi olla sil­ti täy­sin nau­tit­ta­vaa). Vai­kea sanoa, oli­si­ko toi­sin parem­pi. En toden­nä­köi­ses­ti vaih­tai­si osaa­ni, jos sai­sin valita.

  Sil­ti lää­ke­tie­teel­li­ses­ti perus­teet­to­mat ympä­ri­leik­kauk­set ovat kysee­na­lai­sia, kos­ka yksi­lön puo­les­ta päät­tää joku muu kuin hän itse.

 30. Eli­na on oikeas­sa myös tuos­ta vas­ta­vuo­roi­suu­des­ta. Kult­tuu­ri­set käde­no­jen­nuk­set tule­vat joh­ta­maan vain uusiin vaa­ti­muk­siin. Ei voi­da sanoa, että yksi­kään maa maa­il­mas­sa oli­si teh­nyt enem­pää maa­han­muut­ta­jien aut­ta­mi­sek­si ja ymmär­tä­mi­sek­si kuin Ruot­si. Sil­ti sel­lai­ses­ta täy­sin nor­maa­lis­ta yhteis­kun­taan liit­ty­väs­tä ilmiös­tä kuin kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan oikeus päät­tää kiin­teis­tön­sä vuokraamisesta/purkamisesta/tms. saa­daan aikai­sek­si mel­lak­ka, jos­sa koti­te­koi­set pom­mit len­te­le­vät, autot pala­vat, ikku­nat heli­se­vät, ihmi­siä loukkaantuu.
  On myös kuvaa­vaa, että tämä uuti­soi­daan “nuo­ri­son” mel­la­koin­ti­na, vaik­ka muka­na on kes­ki-ikäi­siä­kin par­ta­sui­ta. Mik­si ei puhu­ta mus­li­mien mellakoinnista? 

  Samat poh­jim­mai­set teki­jät kos­ket­ta­vat myös poi­kien ympä­ri­leik­kauk­sis­ta käy­tä­vää kes­kus­te­lua. Mik­si täs­tä ei saa­da aikai­sek­si jul­kis­ta kes­kus­te­lua suh­tees­tam­me isla­miin? Sii­tä­hän näis­sä ehdo­te­tuis­sa laki­muu­tok­sis­sa on poh­jim­mil­taan hyvin pit­käl­le kysymys.

  Mitä olem­me val­miit sal­li­maan? Mik­si? Mitä meil­le mer­kit­see euroop­pa­lai­nen sivis­tys­pe­rin­ne ja sen tur­vaa­mi­nen. Jos yksi­lön kos­ke­mat­to­muus ja tra­di­tiot aset­tu­vat vas­tak­kain, kuin­ka yhteis­kun­nan tuli­si asi­aan suhtautua?

  Mil­loin me alam­me näis­tä avoi­mes­ti kes­kus­tel­la val­ta­me­di­aa myö­ten? Vai pitää­kö todel­la odot­taa, kuten Eli­na tote­si, että (kuvain­nol­li­ses­ti) jokai­nen natii­vi on “hal­la-aho­lai­nen”?

  Aihe on nyt ajan­koh­tai­nen. Ruot­sin moni­kult­tuu­ri­suus­la­bo­ra­to­rio on eden­nyt asteel­le, jos­sa kokeel­li­nen näyt­tö fal­si­fioi hypoteeseja.

  Samaan aikaan omat sosi­aa­li-insi­nöö­rim­me Arka­dian­mäel­tä ovat vie­mäs­sä lävit­se Thor­sin lakia, joka tulee toi­sin­ta­maan Ruot­sin tilan­teen Suo­mes­sa n. 15 vuo­den viiveellä.

  Niin poi­kien kuin tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kauk­set tule­vat ole­maan osa vie­lä pal­jon laa­jem­paa suo­ma­lais­ta ja euroop­pa­lais­ta keskustelua.

  Kysy­mys­tä ei siis voi aja­tel­la vain yksit­täis­ta­pauk­se­na, vaan se aset­tuu laa­jem­paan kehyk­seen. Oikei­den arvo­jen (kuten yksi­lön kos­ke­mat­to­muus) ja sivis­tyk­sen ihan­tei­den ei tule joustaa.

  Nyt kun kou­luis­ta puhut­tiin, niin vie­lä uuti­nen Britanniasta:

  over 60 per cent of Bri­tain’s Mus­lim schools have ext­re­mist links, says draft report” 

  The schools known as Darul Ulooms, which base their cur­ricu­lum on a seven­teenth-cen­tu­ry Indian teac­hing sys­tem, inclu­de very few secu­lar sub­jects, claims the report. It says: “Their aim is not to pre­pa­re pupils for life in the wider world, but to give them the tools for a more limi­ted exis­tence insi­de the Mus­lim enclaves.”

  The con­sequences for bright Mus­lim Bri­tish girls are abso­lu­te­ly dire. Live­ly intel­lects are being destro­yed and bril­liant careers cut off befo­re they can begin.”

  http://blogs.telegraph.co.uk/damian_thompson/blog/2008/12/17/exclusive_over_60_per_cent_of_britains_muslim_schools_have_extremist_links_says_draft_report

  Kun annam­me pik­kusor­men ympä­ri­leik­kauk­sis­ta, annam­me­ko myö­hem­min toi­sen sor­men uskon­nol­li­sis­ta kou­luis­ta? Kos­ka lope­tam­me ja sanom­me, “ei käy, ei enää”?

 31. Jou­lu (yule) on paka­nal­li­nen juh­la, jota on juh­lit­tu tal­vi­päi­vän­sei­sauk­sen aikaan. Mel­kein jokai­ses­sa lauh­keal­la tai ark­ti­sel­la vyö­hyk­keel­lä syn­ty­nees­sä kult­tuu­ris­sa — joil­le siis vuo­de­nai­ko­jen vaih­te­lut ja päi­vän­sei­sauk­set ja ‑tasauk­set ovat “mer­ki­tyk­sel­li­siä” — on jokin juh­la nii­hin aikoihin. 

  Roo­mas­sa oli Satur­na­lia-juh­la suun­nil­leen tal­vi­päi­vän­sei­sauk­sen aikoi­hin. Kun kris­ti­tyt oli­vat infilt­roi­neet Roo­man val­ta­kun­nan, he kor­va­si­vat roo­ma­lais­ten omat juh­la­päi­vät kris­til­li­sil­lä mer­ki­tyk­sil­lä. Eri­lai­sia ad hoc perus­te­lui­ta kek­sit­tiin sit­ten sii­hen, mik­si juu­ri Jee­suk­sen syn­ty­mä­päi­vä oli­si ollut jouluna. 

  Meil­le on jos­tain syys­tä levin­nyt uskon­to ja pala­sia kult­tuu­ris­ta, joka on kotoi­sin Lähi-idäs­tä ja jota pidän euroop­pa­lai­sel­le kult­tuu­ril­le vieraana. 

  Kos­ka pidän itseä­ni euroop­pa­lai­se­na, juh­lin Satur­na­li­aa, jon­ka juh­li­mi­nen sisäl­tää vie­rai­lu­ja ystä­vien luo­na, syö­mis­tä, juo­mis­ta, pien­ten lah­jo­jen anta­mis­ta ja yleis­tä haus­kan­pi­toa, roo­ma­lai­seen tapaan. Vie­tän sitä yleen­sä itsea­sias­sa päi­vää var­si­nai­sen Satur­na­lian päät­ty­mi­sen jäl­keen, kos­ka sil­loin on Jou­lu ja töis­tä on muu­ten­kin vapaata.

  Minus­ta mei­dän pitäi­si ehkä enem­män­kin puo­lus­taa euroop­pa­lais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töäm­me lähi-idän aggres­si­vii­sia eks­pan­sii­vi­sia kult­tuu­re­ja vas­taan ja vas­tus­taa juu­ta­lais-kris­til­lis­ten juh­lien viet­toa ja palaut­taa van­hat kelt­ti­läi­set ja skan­di­naa­vi­set menot noin yleisestikin.

  (Kir­joi­tan tämän vii­mei­sen virk­keen tähän sil­tä varal­ta, että joku ei ymmär­rä sarkasmia.)

 32. Tie­de­mies:

  Näis­sä ruu­miin­sil­po­mi­sis­sa on tie­ten­kin myös sen mer­ki­tys yksi­löl­le yhtei­sön silmissä.” 

  Sini­vih­reä:

  Mie­les­tä­ni on kyse sii­tä, että aikui­set ihmi­set ovat val­mii­ta vahin­goit­ta­maan omaa las­taan yllä­pi­tääk­seen lähin­nä omaa sta­tus­taan lap­sia sil­po­vas­sa yhtei­sös­sä. Tätä sit­ten perus­tel­laan sil­lä, että näin hei­dän­kin van­hem­pan­sa toimivat. 

  Näil­le las­ten­sil­von­ta­kult­tuu­reil­le pitää antaa kyl­lin sel­keä ja vah­va sing­naa­li sii­tä, että tämä hom­ma ei vain täs­sä maas­sa käy.

 33. Ympä­ri­leik­kauk­sen alku­pe­räi­nen tar­koi­tus on vai­keut­taa mas­tur­baa­tio­ta. Sen hai­tat­to­muus ei ole miten­kään yksiselitteistä.

  Miten joku pik­ku­lap­se­na lei­kat­tu voi tie­tää vai­keut­taa­ko se vai ei?

  Ilmei­sei­ses­ti siis ympä­ri­leik­kaa­mat­to­mat mie­het ja nai­set tie­tä­vät ympä­ri­lei­kat­tu­ja mie­hiä parem­min? 😉 En kyl­lä ymmär­rä miten mas­tur­baa­tio voi­si olla yhtään hel­pom­paa kuin mitä se esi­mer­kik­si itsel­le­ni on.

  Outo perus­te­lu on myös se, että itse ympä­ri­lei­ka­tut mie­het halua­vat leik­kauk­sen pojil­leen. Kyl­lä­hän sil­vo­tut äidit­kin halua­vat kli­to­rik­sen pois­ton ynnä muu­ta väki­val­taa tyttärilleen.

  Halua­vat­ko oikeas­ti? Eikö­hän se yleen­sä ole per­heen pää (mies) joka näis­tä asiois­ta päät­tää sel­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa jos­sa noi­ta nais­ten sil­po­mi­sia teh­dään. Toki yksi­nään tuo ei rii­tä perus­te­luk­si, sii­nä olet oikeassa.

  Aikui­siäl­lä lää­ke­tie­teel­li­sis­tä syis­tä lei­ka­tut ovat ker­to­neet sek­su­aa­li­sen herk­kyy­den ja nau­tin­non vähentymisestä.

  Eri tut­ki­muk­sis­sa on saa­tu eri tulok­sia, mut­ta lie­vää ten­dens­siä on sii­hen että aikui­siäl­lä ympä­ri­lei­ka­tut kat­so­vat sek­su­aa­li­sen nau­tin­non lisääntyneen:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_effects_of_circumcision#Satisfaction

  Sinut on lei­kat­tu lap­se­na, joten sinul­la ei vertauskohtaa.

  Sen enem­pää kuin sinul­la­kaan, tai kel­lään muul­la jota ei ole lei­kat­tu lapsena.

 34. Aihee­seen miten­kään liit­ty­mät­tä; mut­ta alkaa men­nä lil­lu­kan­var­sis­ta kes­kus­te­luun koko blo­gi. Mut­ta sitää­hän se kau­pun­ki­po­li­tiik­ka suu­rim­mak­si osak­si tai­taa olla.

 35. Abor­tit ja ympä­ri­leik­kauk­set voi­daan rin­nas­taa sit­ten kun ras­kaa­na ole­van nai­set van­hem­mat päät­tä­vät abor­tis­ta seu­ra­kun­nan kan­nan pohjalta 😉

 36. Pitää vie­lä lisä­tä Eli­nal­le joka kirjoitti:
  “Uskon­nol­li­set ritu­aa­lit eivät hai­tat­to­mi­na­kaan kuu­lu jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon pii­riin (tai eivät pitäi­si kuulua).”

  Kysy­mys sinul­le: Mik­si uskon­nol­li­set ritu­aa­lit eivät mie­les­tä­si kuu­lu jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon pii­riin mut­ta jul­ki­sen kou­lun piiriin?

  Vai olet­ko sitä miel­tä, että jul­kis­ten pal­ve­lui­den tuli­si tuot­taa ja toteut­taa vain kris­tit­ty­jä rituaaleja?

 37. Olen käsit­tä­nyt, että poi­ka­lap­sen kehit­tyes­sä trans­su­ku­puo­li­sek­si (hen­ki­ses­ti vas­tak­kais­ta suku­puol­ta) suku­puo­len­kor­jaus­leik­kaus on vai­keam­paa toteut­taa, jos penis on ympä­ri­lei­kat­tu. Jos näin on, tämä­kin on tär­keä näkö­koh­ta, sil­lä vau­van hen­kis­tä suku­puol­ta ei pys­ty­tä nyky­ään mil­lään taval­la testaamaan.

 38. Tähän nyt vede­tään yllä­tyk­set­tö­mäs­ti kult­tuu­ri­nä­kö­koh­tia ja perin­tei­tä. Itse­ään sivis­ty­neek­si kut­su­vas­sa maas­sa nii­den ei mie­les­tä­ni tuli­si olla rele­vant­te­ja ver­rat­tu­na fyy­si­seen väki­val­taan ja pysy­vän ruu­miin­vam­man tuottamiseen.

  Voi­sin minä­kin lyö­dä pojal­ta­ni nenän nis­kaan ja sanoa, että se nyt vain on minun ikiai­kais­ta suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria­ni. Voi­sin jopa väit­tää lyö­mi­sen ole­van pie­ni­mer­ki­tyk­si­nen toi­men­pi­de ver­rat­tu­na vaik­ka­pa ympä­ri­leik­kauk­seen, sil­lä mus­ta sil­mä sen­tään para­nee aika­naan. Yhtä kaik­ki sai­sin sil­ti syyt­teen, las­ten pahoin­pi­te­le­mi­nen kun on lail­la kielletty.

  On käsit­tä­mä­tön­tä, kuin­ka väki­val­ta muut­tuu joi­den­kin mie­les­tä auto­maat­ti­ses­ti hyväk­syt­tä­väm­mäk­si, jos väki­val­lan­te­ki­jä on toi­seu­den edustaja.

  Jat­kos­sa on siis täy­sin lail­li­nen las­ten­kas­va­tuk­sen suos­tut­te­lu­kei­no sanoa, että ellei nyt heti olla kil­tis­ti, niin isi julis­tau­tuu sovel­tu­van uskon­non har­joit­ta­jak­si ja sit­ten tulee polii­si ja leik­kaa pip­pe­lin poik­ki. Ei tämä minun mie­les­tä­ni kuu­los­ta hyvältä.

 39. Tänään oli Hesa­ris­sa mal­lie­si­merk­ki nuo­les­ke­lus­ta kou­lun “joulu”juhlista Lep­pä­vaa­ras­ta, jos­sa nel­jäs­osa oppi­lais­ta on maahamuuttajataustaisia.

  Kaik­ki uskon­nol­li­set ele­men­tit oli pois­tet­tu tilaisuudesta. ”

  Luet­tiin­ko­han me sama jut­tu??? Nimit­täin minä kyl­lä muis­tan luke­nee­ni, että tuos­sa kou­lus­sa nime­no­maa lau­let­tiin “Jou­lu­yö, juh­layö” ja muu­ten­kin oli näi­tä jou­lun sano­maan liit­ty­viä esi­tyk­siä. Maa­han­muut­ta­jat (jois­ta enem­mis­tö oli orto­dok­se­ja tai kato­li­sia) osal­lis­tui­vat sii­nä mis­sä muutkin. 

  Jou­lu­kirk­koon ei ollut pak­ko osal­lis­tua, mut­ta minä en ymmär­rä, mik­sei aina­kin kris­ti­tyil­le voi­da jär­jes­tää kou­luis­sa yhteis­tä eku­mee­nis­ta juma­lan­pal­ve­lus­ta. Johan se itse­näi­syys­päi­vän juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus­kin muu­tet­tiin eku­mee­ni­sek­si (kun Halo­nen meni­kin ensim­mäi­se­nä vuo­te­na pre­si­dent­ti­nä orto­dok­sien tilaisuuteen).

 40. Minus­ta on vähän tur­haa yrit­tää etsiä sil­le syy­tä jos­tain “pahas­ta isla­mi­nus­kos­ta”. Ei kou­luis­sa vie­te­tä uskon­nol­lis­ta Ramallahaa”

  Niin, ei ehkä vie­lä vie­te­tä, mut­ta nyky­me­nol­la ei mene kau­aa­kaan kun vie­te­tään. Se, että tuol­lai­nen mei­nin­ki louk­kaa ateis­tien tai kris­tit­ty­jen lap­sia tulee ole­maan täy­del­li­nen sivuseik­ka. Näi­tä juh­lien perus­te­lu tulee ole­maan, ettei­vät ne hait­taa ketään ja ne ovat pie­nem­pi paha kuin pala­neet auton­ro­mut ja mellakat.

  Kat­so­kaa­pa vain, näin tulee ihan var­mas­ti käy­mään ensi vuo­si­kym­me­nel­lä osas­sa Hel­sin­gin lähiökouluista.

 41. Olen käsit­tä­nyt, että poi­ka­lap­sen kehit­tyes­sä trans­su­ku­puo­li­sek­si (hen­ki­ses­ti vas­tak­kais­ta suku­puol­ta) suku­puo­len­kor­jaus­leik­kaus on vai­keam­paa toteut­taa, jos penis on ympä­ri­lei­kat­tu. Jos näin on, tämä­kin on tär­keä näkö­koh­ta, sil­lä vau­van hen­kis­tä suku­puol­ta ei pys­ty­tä nyky­ään mil­lään taval­la testaamaan”

  Pak­ko kom­men­toi­da hie­man epä­asial­li­ses­ti: LOL

  Ensin­nä­kin on vai­kea kuvi­tel­la, että ympä­ri­leik­kaus vai­keut­tai­si mil­lään taval­la suku­puo­len­kor­jaus­leik­kaus­ta. Jos kui­ten­kin vai­keut­tai­si, tämä “näkö­koh­ta” oli­si kyl­lä tär­keys­jär­jes­tyk­ses­sä hän­tä­pääs­sä kun poh­di­taan sil­po­mi­sen ongelmia.

 42. Osmo tote­si, että ehkä jul­ki­sen sek­to­rin lasa­re­tis­sa, mut­ta ei mis­sään tapauk­ses­sa verovaroin.

  Täs­sä tai­taa olla asian toi­nen ydin; kohu on nous­sut vas­ta kun Suo­mes­sa on niin pal­jon vähä­va­rai­sia poi­kien ympä­ri­leik­kaus­ta halua­via että jul­ki­nen ter­vey­den­hoi­to on jou­tu­nut poh­ti­maan asiaa.

  Suo­men juu­ta­lai­set, tataa­rit ja ame­rik­ka­lais­mal­lis­ta van­ha­tes­ta­men­til­lis­ta hal­le­lu­jaa-pro­tes­tan­tis­mia edus­ta­vat (pie­net) ryh­mät ovat saa­neet lei­kel­lä rau­has­sa kos­ka ovat arvos­tet­tu­ja väes­tö­ryh­miä (pait­si ehkä kuu­hul­lu­jen mie­les­tä) ja kos­ka ovat kus­tan­ta­neet myös vähä­va­rais­ten jäsen­ten­sä las­ten leik­kauk­set. Tosin en tie­dä onko ympä­ri­leik­kaus nois­sa ryh­mis­sä Suo­mes­sa itse asias­sa sata % yleistä?

  Asian toi­nen ydin on sit­ten itse ympä­ri­leik­kaus, uskon­nos­ta ja mak­sa­jas­ta riippumatta. 

  Kun se ker­ran on sal­lit­tu em. kun­non kan­sa­lai­si­na pide­tyil­le ryh­mil­le tähän asti ja tulee hyvin toden­nä­köi­ses­ti ole­maan­kin, olkoon sal­lit­tu uudem­mil­le­kin ryh­mil­le. Jot­ta he eivät vei­si vau­vo­ja puoskareille. 

  Joten­kin näin tai­si Tie­de­mies jo resoneerata.

  Ja näin asia palau­tuu “pitää­kö jul­ki­sen sek­to­rin osal­lis­tua” ‑ruu­tuun. Onko näil­lä uusil­la ryh­mil­lä sel­lais­ta kes­ki­näi­sen avun ver­kos­toa, jon­ka avul­la he kaik­ki voi­si­vat kus­tan­taa toi­men­pi­teen yksi­tyi­sel­lä puolella? 

  Etten nyt sanoi­si — anteek­si Ode ala­tyy­li — että hyi hit­to mikä tilan­ne. Var­sin­kin kun pidän itse ope­raa­tio­ta, no en nyt sil­po­mi­se­na enkä tai­vai­siin huu­ta­va­na (pun inten­ded) kama­luu­te­na mut­ta jon­ki­nas­tei­se­na koi­ruu­te­na vau­vaa koh­taan kumminkin.

 43. Suo­mes­sa on teh­ty juu­ta­lais­ten poi­ka­las­ten ympä­ri­leik­kauk­sia iät ja ajat. Ongel­ma sii­tä on tul­lut vas­ta maa­han­muut­ta­jien mat­kas­sa, osit­tain jopa ns. tasa-arvo­ky­sy­myk­se­nä (jos vas­tus­tat tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kauk­sia niin mik­set vas­tus­ta poikien).

  Itse­kään en poi­kien ympä­ri­leik­kauk­sen kus­tan­ta­mis­ta vero­va­roin pidä tar­peel­li­se­na ja mie­luus­ti näki­sin koko tavan katoa­van his­to­rian hämä­rään (johan sitä on alku­kir­kon ajois­ta yritetty).

 44. Juk­ka Siren:

  Suo­men juu­ta­lai­set, tataa­rit ja ame­rik­ka­lais­mal­lis­ta van­ha­tes­ta­men­til­lis­ta hal­le­lu­jaa-pro­tes­tan­tis­mia edus­ta­vat (pie­net) ryh­mät ovat saa­neet lei­kel­lä rau­has­sa kos­ka ovat arvos­tet­tu­ja väes­tö­ryh­miä (pait­si ehkä kuu­hul­lu­jen mie­les­tä) ja kos­ka ovat kus­tan­ta­neet myös vähä­va­rais­ten jäsen­ten­sä las­ten leikkaukset.”

  Sini­vih­reä:

  Jat­kos­sa, jos kohut­tu tupak­ka­la­ki menee läpi, em. ryh­mien lap­sia suo­jel­laan tupa­kan­sa­vul­ta kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa tilan­teis­sa, mut­ta samais­ten las­ten penik­siä voi­daan aivan lail­li­ses­ti veis­tel­lä van­hem­pien uskon­nol­li­sen vakau­muk­sen nojalla.

  Nyt oli­si syy­tä Suo­mes­sa lait­taa tar­peet­to­mal­le väki­val­lal­le stop­pi. Myö­hem­min voi­daan olla sii­nä tilan­tees­sa, että jon­kin ihmeel­li­sen oikeus­tul­kin­nan nojal­la jou­du­taan tyt­tö­jen­kin sil­po­mi­nen sallimaan.

 45. Ympä­ri­leik­kauk­set ja jou­lut ovat Lähi-Idän beduii­ni­ta­ri­noi­ta. Yhtä pitä­viä kuin Väi­nä­möi­nen ja Joulupukki. 

  Osmo kyse­li, että pitää­kö ympäi­ri­leik­kaus teh­dä yhtei­sil­lä varoil­la. Vas­taan ei. Ja nais­ten ympä­ri­leik­kauk­ses­ta mie­li­pi­tee­ni on, että sii­tä pitää teh­dä Suo­mes­sa van­ki­laan joh­ta­va rikos.

 46. Ote­taan­pa tähän hypo­teet­ti­nen esi­merk­ki, joka tosin saat­taa tul­la ajan­koh­tai­sek­si aika­naan. Tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kauk­sis­ta puhut­taes­sa vii­ta­taan käy­tän­nös­sä aina farao-tyy­pin ylet­tö­män bru­taa­liin sil­po­mi­seen, mut­ta tyyp­pe­jä on mui­ta­kin. Yksi var­sin ylei­nen sun­na-tyy­pin ver­sio on se, että kli­to­rik­sen hup­pu pois­te­taan. Tämä on hyvin läheis­tä sukua poi­kien ympä­ri­leik­kauk­sil­le, niin ope­raa­tion suu­ruu­den kuin sen mah­dol­lis­ten hait­ta­vai­ku­tus­ten suh­teen. Jos ker­ran poi­kien ympä­ri­leik­kaus lail­li­ses­ti vero­va­roil­la sal­li­taan, mil­lä perus­teil­la kiel­le­tään kysei­sen ope­raa­tion teke­mi­nen myös jul­kis­ra­hoit­tei­ses­ti? Sitä puol­tai­si vie­lä sekin yli­mää­räi­nen argu­ment­ti, että tämä rat­kai­su voi­si vähen­tää monien vähem­mis­tö­jen halua teh­dä tytöil­leen jokin ran­kem­pi ympä­ri­leik­kaus, esim. koko kli­to­rik­sen pois­to tai sit­ten joku näis­tä farao-leik­kauk­sis­ta. Pojil­la sen­tään nämä ran­kem­mat muo­dot, kuten penik­sen nyl­ke­mi­nen, ovat hyvin harvinaisia.

 47. Monet ovat­kin toden­neet, että varak­kaat vähem­mis­töt ovat har­joit­ta­neet usko­aan omal­la kus­tan­nuk­sel­laan Suo­mess­sa­kin iät ja ajat. (Mut­ta ihmi­set­hän ovat­kin huo­lis­saan köy­his­tä ja köy­hien levottomuudesta.)

  Minä kyl­lä läh­ti­sisn teke­mään abort­ti-ver­tauk­sia, en sik­si, että syyt toi­miin oli­si­vat saman­lai­sia, mut­ta sik­si, että totaa­li­kiel­lot syn­nyt­täi­si­vät tilan­teen, joka oli­si ver­rat­ti­vis­sa mai­hin, jois­sa abort­ti on ollut lähiai­koi­na lai­ton. Eli sii­hen syrjäkuja-henkarilinjaan.

  VARSINAISEEN aihee­seen:

  Mitä sit­ten tar­koit­tai­si itse mak­sa­mi­nen? Pal­ve­lui­den mark­ki­na­hin­taan osta­mis­ta? Jota­kin, mis­tä kela mak­sai­si siivun? 

  Teo­rias­sa voi­daan kuvi­tel­la, että köy­hät suvut keräi­si­vät koleh­tia maa­il­man nel­jäl­tä kol­kal­ta, jot­ta saa­tai­siin joka sent­ti tili­tet­tyä suo­ma­lai­sel­le päi­vä­ki­rur­gi­sel­le lai­tok­sel­le, mut­ta se tai­taa olla teo­rias­sa kuvit­te­lua. Ne taas, joil­la on varaa, leik­ke­le­vät mitä leik­ke­le­vät mis­sä lystäävät.

 48. Vas­tus­tan jyr­käs­ti mies­ten ja nais­ten sukue­lin­ten sil­po­mis­ta mil­lään syyl­lä. Suo­mes­sa hoi­de­taan ter­veyt­tä, ja tar­vit­taes­sa sai­raut­ta, lää­ke­tie­teel­li­sin perus­tein, ei mys­ti­siin usko­muk­siin vedoten.

 49. Hän­tien typis­tä­mi­nen on kiel­let­ty lais­sa jo 1992. Ken­ties voi­sim­me kumo­ta kysei­sen lain, ja teh­dä typis­tä­mi­ses­tä vero­ra­hoil­la suo­ri­tet­ta­van toi­men­pi­teen, kun­han se vain teh­dään kri­tiik­ki­suo­jas­sa (sopi­van uskon­non nimissä).

  Min­kä­lai­sia joh­to­pää­tök­siä pitäi­si vetää sii­tä, että koi­rien sil­po­mi­nen on kiel­let­ty, mut­ta lap­sien sil­po­mi­nen on sallittua?

 50. Toi­men­pi­de pitäi­si alku­pe­räi­sen pos­tauk­sen ja monen kes­kus­te­li­jan mie­les­tä toteut­taa jul­ki­ses­sa sai­raa­las­sa, mut­ta ei verovaroilla.

  En oikein ymmär­rä miten tämä aut­taa puos­ka­roin­nin estä­mi­ses­sä? Jos van­hem­mil­la ei ole varaa tai halua mak­saa toi­men­pi­tees­tä, niin en oikein näe miten mah­dol­li­suus käyt­tää jul­kis­ta sai­raa­laa estää tai vähen­tää hei­tä käyt­tä­mäs­tä puos­ka­rin palveluita.

 51. Poik­keuk­sel­li­ses­ti nimi­mer­kil­lä” kirjoitti:

  Eikö­hän se yleen­sä ole per­heen pää (mies) joka näis­tä asiois­ta päät­tää sel­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa jos­sa noi­ta nais­ten sil­po­mi­sia tehdään.”

  Ei miten­kään ylei­ses­ti. Alla pari lai­naus­ta Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:n rapor­tis­ta “Eli­mi­na­ting Fema­le geni­tal muti­la­tion” vuo­del­ta 2008.

  Noi­den mukaan tyt­tö­jen sil­po­mi­nen voi olla yhtei­söis­sä ylei­ses­ti hyväk­syt­tyä, jol­loin tapaa kan­nat­ta­vat kaik­ki, mie­het sekä nai­set, mut­ta että eri­tyi­ses­ti perin­teen yllä­pi­dos­sa kun­nos­tau­tu­vat van­hem­mat naiset.

  Sivul­ta 5:
  “Whe­re fema­le geni­tal muti­la­tion is wide­ly prac­ti­sed, it is sup­por­ted by both men and women, usual­ly wit­hout ques­tion, and any­one depar­ting from the norm may face con­dem­na­tion, harass­ment, and ostracism.”

  Sivul­ta 7:
  “In many socie­ties, older women who have them­sel­ves been muti­la­ted often beco­me gate­kee­pers of the prac­tice, see­ing it as essen­tial to the iden­ti­ty of women and girls. This is pro­bably one rea­son why women, and more often older women, are more like­ly to sup­port the prac­tice, and tend to see efforts to com­bat the prac­tice as an attack on their iden­ti­ty and culture”

  Raport­ti on täällä:
  http://www.who.int/reproductive-health/publications/fgm/fgm_statement_2008.pdf

 52. Lope­te­taan suvait­se­vai­suus, eikä edes yri­te­tä sietää

  Jos uskoi­sin juma­laan, sanoi­sin että juma­lal­la on ollut suur­ta vii­saut­ta kun hän on kehit­tä­nyt ihmi­sen suku­puo­lie­li­met sel­lai­sik­si kuin ne syn­tyes­sä ovat. Ihmi­sen on tur­ha kuvi­tel­la, että juma­la oli­si teh­nyt vir­heen, jon­ka ihmi­sen pitää kor­ja­ta. No ateis­ti­na voin sanoa saman, että evo­luu­tio ei kehi­tä mitään tar­pee­ton­ta, vaan kai­kel­la on tarkoituksensa.

  Vas­tus­tan niin poi­kien kuin tyt­tö­jen­kin ympä­ri­leik­kauk­sia. Vali­tet­ta­vas­ti voin perus­tel­la asian oma­koh­tai­ses­ti. Jou­duin tähän ope­raa­tioon kun esi­nah­ka tuli niin kireäk­si, että alkoi olla aika han­ka­lat olot. Jos lää­kä­rit oli­si­vat ker­to­neet minul­le seu­raus­vai­ku­tuk­set, oli­sin kiel­täy­ty­nyt leik­kauk­ses­ta ja kär­vis­tel­lyt lopun ikä­ni. Ehkä kireys oli­si hel­pot­ta­nut, ehkä sii­hen oli­si saa­nut jotain roh­to­ja, kuka tietää?

  Seu­rauk­se­na oli se, että herk­kyys vähe­ni mer­kit­tä­väs­ti. Yhdes­sä­oloon liit­ty­vä iha­na ”kei­nun­ta” ei enää ole mah­dol­lis­ta. Täs­tä aiheu­tuu ongel­ma se, että lau­kea­mi­nen kes­tää jos­kus niin kau­an, että niin nai­nen kuin mies on ihan puh­ki asian kans­sa. Tätä­kin suu­rem­pi ongel­ma on se, että kon­do­min aset­ta­mi­nen tuli kiusal­li­sen han­ka­lak­si. Aika suu­ri mur­he, mikä voi lisä­tä välin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä suku­puo­li­tau­deil­ta suo­jaa­mi­ses­sa. Sii­nä kumia vään­nel­les­sä ehtii himot lauh­tua molem­mil­la. Ja nai­sen tyy­dyt­tä­mi­nen­kin vaa­tii nyt enem­män kun aika­na esi­na­han kanssa.

  Uskon­nol­li­set joh­ta­jam­me ovat kehit­tä­neet mitä kum­mal­li­sim­pia ritu­aa­le­ja, joil­la sek­sis­tä ei sai­si niin suur­ta nau­tin­toa kuin luon­to on tar­koit­ta­nut. Joten­kin epäi­len, että tämän­kin tra­di­tion on kek­si­nyt joku mies, jol­la ei enää toi­mi­nut ja piti kos­taa mie­hil­le, jot­ka voi­vat naut­tia sek­sis­tä täy­sin mahdollisuuksin.

  Olen onnel­li­nen niis­tä vuo­si­kym­me­nis­tä, jot­ka sain naut­tia sek­sis­tä täy­del­li­ses­ti. On se vie­lä­kin kivaa, mut­ta paras­ta sek­siä en enää voi kokea. Kiel­tä­mät­tä se vai­vaa mieltä.

  Olen kes­kus­tel­lut asias­ta ympä­ri­lei­kat­tu­jen nais­ten kans­sa. He ovat menet­tä­neet vie­lä enem­män kuin mie­het. Kyse ei siis ole vain eten­kin tytöil­le kivu­li­aas­ta ope­raa­tios­ta, vaan koko lop­pue­lä­män sek­su­aa­li­suu­den vai­men­ta­mi­ses­ta. Voi­ko uskon­to olla pirullisempi?

  Ehkä sik­si ympä­ri­leik­kauk­set teh­dään jo vauvana/lapsena, jot­ta nai­set ja mie­het eivät kos­kaan sai­si tie­tää, mitä ovat menettäneet.

  Että suvait­se­vai­suus voi­tai­siin pik­ku hil­jaa lopet­taa. Tätä asi­aa ei tar­vit­se edes sie­tää. Se pitää kiel­tää totaa­li­ses­ti ja teh­dä leik­kauk­sis­ta rikos.

  Ja vie­lä. Kun suu­ri osa ympä­ri­lei­kat­ta­vis­ta mie­his­tä elää sosi­aa­li­tur­van varas­sa, on lap­sel­lis­ta puhua, että teh­dään ope­raa­tio sai­raa­las­sa, mut­ta sitä ei rahoi­te­ta vero­va­roin. Sekin on vää­rää suvait­se­vai­suut­ta. Hyvien ihmis­ten hyvyys saa yhä enem­män outo­ja piir­tei­tä. Joten­kin hyvyys sumen­taa jär­jen, täs­sä asias­sa jopa Osmolla.

 53. Hyvien ihmis­ten hyvyys saa yhä enem­män outo­ja piir­tei­tä. Joten­kin hyvyys sumen­taa järjen”

  Sanoi­sin, että suvait­se­vai­suus sumen­taa hyvyy­den ja jär­jen. Las­kun mak­sa­mi­nen alkaa kun suu­rin­kaan suvait­se­vai­nen ei voi enää suvai­ta. Mai­nit­sin ylem­pä­nä Bri­tan­nian isla­mi­lai­sis­ta kou­luis­ta, jois­ta tut­ki­muk­sen perus­teel­la 60%:lla on yhteys ääri­ta­hoi­nin ja joi­den ope­tuk­ses­sa on hyvin vähän seku­laa­re­ja ainek­sia ja jot­ka eivät val­mis­ta län­ti­ses­sä yhteis­kun­nas­sa pärjäämiseen.
  Heti perään seu­ra­si toi­nen tut­ki­mus. Bri­tan­nian sha­ria-oikeuk­sis­sa sor­re­taan nais­ten oikeuk­sia (yllät­tä­vä tutkimustulos!).
  Ruot­sis­ta kol­mas, segre­gaa­tio on syven­ty­nyt, tut­ki­jat ymmäl­lään “emme tie­dä mik­si näin on voi­nut käy­dä, ehkä syy on ruot­sa­lais­ten asenteissa”
  Tans­kas­ta nel­jäs, toi­sen suku­pol­ven maa­han­muut­ta­jat syyl­lis­ty­vät monin­ker­tai­ses­ti väki­val­ta­ri­kol­li­suu­teen ensim­mäi­sen pol­ven tuli­joi­hin näh­den (“mitä me olem­me teh­neet väärin?”)
  Kehi­tys seu­raa kaik­kial­la samaa kaa­va, jot­kut ovat pidem­mäl­lä kuin toi­set. Kaik­kial­la suvait­se­vai­suus tekee jo kom­pro­mis­se­ja hyvyy­den ja jär­jen kans­sa ja syyt­tää sii­tä lähin­nä natiiveja.
  Kun esim. Hol­lan­nin par­la­men­tis­sa kan­san­edus­ta­ja yrit­ti syyt­tää tahoa, jota pitäi­si syyt­tää, kos­ka jokai­sel­la on omas­ta käy­tök­ses­tään vas­tuun, niin maan yleis­ra­dio kat­kai­si lähetyksen.

  Tätä sosio­lo­gis­ta hul­lun­myl­lyä tulee ole­maan myös kie­rol­la taval­la mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta seu­raa­vat vuo­si­kym­me­net. Kyl­lä se poi­kien ympä­ri­leik­kaus­kin vie­lä kiel­le­tään kun aal­lot rupea­vat iske­mään takai­sin ran­taan, mut­ta pal­jon ehtii tapah­tua sii­nä välissä.

 54. Az kir­joit­ti:

  Heti perään seu­ra­si toi­nen tut­ki­mus. Bri­tan­nian sha­ria-oikeuk­sis­sa sor­re­taan nais­ten oikeuk­sia (yllät­tä­vä tutkimustulos!)”

  Siis onko sha­ria nyky­ään oikeas­ti käy­tös­sä Britanniassa?

 55. Pii­lo­te­taan nyt vaki­ni­mi­merk­ki het­kek­si itse­kin kun ei täs­tä asias­ta viit­si ihan omal­la nimel­lä kir­joit­taa. Minul­le­kaan ei lap­se­na teh­ty lää­ke­tie­teel­li­nen ympä­ri­leik­kaus ole myös­kään tuo­nut mitään trau­mo­ja tai jos­sit­te­lun tarvetta. 

  Sil­po­mi­sek­si kut­su­mi­nen aina­kin mei­kä­läi­sel­le kuu­los­taa vähän tur­han raflaa­val­ta. Toi­men­pi­tee­nä se on kui­ten­kin mel­ko yksin­ker­tai­nen ja harmiton.

 56. Hal­la-aho on vain ensim­mäi­nen ilmen­ty­mä suo­ma­lais­ten kol­lek­tii­vi­ses­ta omas­ta­tun­nos­ta kum­pua­val­le tun­te­muk­sel­le, jon­ka vies­ti on: NYT RIITTÄÄ!

 57. Mai­nit­sin ylem­pä­nä Bri­tan­nian isla­mi­lai­sis­ta kou­luis­ta, jois­ta tut­ki­muk­sen perus­teel­la 60%:lla on yhteys ääri­ta­hoi­nin ja joi­den ope­tuk­ses­sa on hyvin vähän seku­laa­re­ja ainek­sia ja jot­ka eivät val­mis­ta län­ti­ses­sä yhteis­kun­nas­sa pärjäämiseen.

  Täs­tä syys­tä uskon­non­ope­tus­ta pitäi­si jär­jes­tää kou­lus­sa. Uskon­nol­li­set van­hem­mat jär­jes­tä­vät van­hem­mil­leen uskon­non­ope­tuk­sen joka tapauk­ses­sa ja jos sitä ei kus­tan­na yhteis­kun­ta, sen kus­tan­ta­vat sau­dit tai muut varak­kaat uskik­set. Mak­sa­ja vai­kut­taa sisäl­töön kum­mas­ti. Väit­täi­sin, että suu­rin syy euroop­paa­lais­ten mus­li­mien radi­ka­li­soi­tu­mi­seen on nime­no­maan sau­dien kus­tan­ta­ma uskon­non­ope­tus ja muu uskon­nol­li­nen timin­ta. Euroop­pa­lai­set mus­li­mit­han ovat usein van­hoil­li­sem­pia kuin saman uskon­non har­joit­ta­jat hei­dän läh­tö­mais­saan, ei se nyt ihan sat­tu­maa­kaan ole.

  (”mitä me olem­me teh­neet väärin?”)

  Kyl­lä­hän tuo on ihan rele­vant­ti kysy­mys. Maa­han­muut­to­kriit­ti­nen­kin voi vas­ta­ta sii­hen “otta­neet (lii­kaa) maa­han­muut­ta­jia vas­taan”. Mut­ta jos ja kun maa­han­muut­ta­jat esi­mer­kik­si syyl­lis­ty­vät rikol­li­suu­teen kes­ki­mää­rin useam­min kuin läh­tö­maas­saan, on vas­taa­not­ta­van­kin pään toi­mis­sa toden­nä­köi­ses­ti jotain joka tähän vai­kut­taa. En fin­ne igen jne., sopii tut­kia suo­ma­lais­taus­tais­ten rikos­ti­las­to­ja Ruotsista.

  Siis onko sha­ria nyky­ään oikeas­ti käy­tös­sä Britanniassa?

  Bri­tan­nias­sa saa kaik­kien osa­puol­ten suos­tu­muk­sel­la käsi­tel­lä per­he­asiat uskon­nol­li­sis­sa tuo­miois­tui­mis­sa, joi­ta on isla­mi­lais­ten lisäk­si aina­kin juu­ta­lai­sia ja kato­li­sia. Näis­tä on vali­tusoi­keus nor­maa­lin alioi­keu­den puo­lel­le joka rat­kai­see asiat seku­laa­ril­ta poh­jal­ta. Käy­tän­nös­sä siis kysees­sä on vapaa­eh­toi­nen sovit­te­lu­jär­jes­tel­mä jota vain kut­su­taan pres­tii­sin vuok­si sha­riak­si tms.

 58. Suo­mes­sa­kin on ihmi­siä, jot­ka har­ras­ta­vat aikui­siäl­lä esi­mer­kik­si yksit­täis­ten sor­mien vii­mei­sen nive­len pois­toa, tai pie­nen var­paan pois­toa. Ei nois­ta­kaan ope­raa­tiois­ta ole kau­heas­ti hait­taa ja teh­kööt mois­ta, kun ker­ran haluavat. 

  Mut­ta jos joku uskon­to­kun­ta haluai­si pois­taa jokai­sel­ta vau­val­ta vasem­man pik­ku­var­paan vii­mei­sen nive­len, niin vel­vol­li­suu­tem­me yhteis­kun­ta­na oli­si pitää sitä pahoin­pi­te­ly­nä ja koh­del­la teki­jöi­tä sen mukaisesti. 

  Kes­kus­te­li­joil­le tie­dok­si: Esi­nah­ka ei ole vie­lä syn­ty­mäs­sä irron­nut ters­kas­ta, eikä näi­den välil­le ole syn­ty­nyt suo­jaa­vaa ihoa. Näin ollen vas­ta­syn­ty­neen leik­kaa­mi­nen on väki­val­tai­sem­pi ja ris­kaa­be­lim­pi ope­raa­tio kuin aikuisen.

 59. Käy­tän­nös­sä siis kysees­sä on vapaa­eh­toi­nen sovittelujärjestelmä”

  Käy­tän­nös­sä jär­jes­tel­mä juu­ri ei ole vapaa­eh­toi­nen. Mus­li­mi­nai­sia painostetaan/pakotetaan alis­tu­maan sen päätösvaltaan.

 60. Kes­kus­te­li­joil­le tie­dok­si: Esi­nah­ka ei ole vie­lä syn­ty­mäs­sä irron­nut ters­kas­ta, eikä näi­den välil­le ole syn­ty­nyt suo­jaa­vaa ihoa. Näin ollen vas­ta­syn­ty­neen leik­kaa­mi­nen on väki­val­tai­sem­pi ja ris­kaa­be­lim­pi ope­raa­tio kuin aikuisen. 

  Pitä­nee muis­tut­taa täs­sä, että juu­ta­lais-ame­rik­ka­lai­nen lää­ke­tie­de on kehit­tä­nyt teo­rian, jon­ka mukaan esi­na­han pitää olla irti penik­ses­tä, siis myös vas­ta­syn­ty­neel­lä. Ame­ri­kois­sa siis nah­ka revi­tään AINA irti ja myös geni­taa­li­ki­rur­gi­aa vas­tus­ta­vat ame­rik­ka­lais­van­hem­mat saa­vat “fores­kin exercises”-ohjeistuksen, jol­la yri­te­tään estää arpeu­tu­mi­nen takai­sin pai­kal­leen. Monas­ti tämä ope­raa­tio epä­on­nis­tuu, ja tulee tuleh­dus ja sik­si tääl­lä on yllä­tä­vän pal­jon nii­tä, joil­la on suo­ri­tet­tu ampu­taa­tio esi­kou­lui­käi­se­nä “ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä”. Suo­mes­sa ei siis täm­mö­siä ter­vey­del­li­siä syi­tä esiin­ny, pait­si tiet­ty jos muna jou­tuu pin­no­jen väliin tai vastaavaa.

  Joku ikä­vä net­ti­nat­si voi­si väit­tää, että kysees­sä on juu­ta­lais­ten sala­liit­to, mut­ta en minä aina­kaan niin sano. Raa­ma­tus­sa kui­ten­kin mää­rä­tään, että myös epä­us­koi­set (orjat) pitää ympärileikata.

 61. Eli­na kir­joit­ti 19.12.2008 kel­lo 11:07

  Kat­ja,

  Puo­lus­tan juh­liin liit­ty­viä tra­di­tioi­ta, en muu­ta. Tun­nu­tuk­sel­li­suus ei kuu­lu minus­ta­kaan kouluihin.

  Totuus on, että tra­di­tioi­ta ollaan muut­ta­mas­sa uus­suo­ma­lais­ten vuok­si ja sen on minus­ta vää­rin. Meil­lä on oikeus yhtei­seen kult­tuu­ri­pe­rin­töön ja sii­hen kuu­luu jou­lun­viet­to kou­lun joulujuhlineen.”

  Eli­na
  Sinä perus­te­let ris­ti­rii­tai­ses­ti, tai jos sano­taan suo­raan niin puhuit itse­si pus­siin. Sii­nä sinä olet kyl­lä oikeas­sa, että tra­di­tio­ta ollaan muut­ta­mas­sa tai parem­min­kin, se muut­tuu. Kaik­ki­han täs­sä yhteis­kun­nas­sa muut­tuu. Ei kait jou­lu­juh­laa, mihin täs­sä näkö­jään juu­tut­tiin, voi ank­ku­roi­da mil­lek­kään tie­tyl­le vuo­del­le. Vai voiko.
  Siis keh­to ja sei­mi aina samoin. Tier­na­po­jat lau­laa lui­kaut­ta­vat joka vuo­si saman bii­sin samal­la taval­la. Hei mut­ta heet­ki­nen. Tier­na­po­jis­sa­han on nee­ke­ri! Miten­käs nee­ke­rit kuu­lu­vat mei­dän perin­tee­seen. Puh­da­sop­pi­nen ev. lut. sere­mo­nia ja siel­lä jou­kos­sa häs­lää yksi pas­ka­var­vas; etten sanoi­si somppu!

 62. Pek­ka,

  Vai­kut­ti sil­kal­ta viti­kais-vit­tui­lul­ta. Onhan jou­lu­ku­vael­mas­sa lam­mas­kin, mik­sei sit­ten nee­ke­ri.. Sama­nar­voi­sia eläimiä. 

  Mut­ta jos oli nyt ihan oikei­ta perus­tei­ta, miten olen puhu­nut itse­ni nurk­kaan, niin ker­ro ne. 

  (Tämä vies­ti ei ollut sit­ten tosikoille.)

 63. Jos suo­ma­lai­set moni­kult­tuu­ri­suu­den nimis­sä luo­pu­vat suvi­vir­res­tä ja tier­na­po­jis­ta, niin mus­li­mit voi­vat vas­ta­vuo­roi­ses­ti luo­pua ympärileikkauksista.

  Tosin puna­vih­reil­le tie­tys­ti ulk­ka­rei­den tavat ovat pyhiä ja vain suo­ma­lais­ten kuu­luu joustaa.

 64. Tur­haa vas­tak­kai­na­set­te­lua tämä jou­lu — suvi­vir­si ‑kes­kus­te­lu. Oman koke­muk­se­ni mukaan maa­han­muut­ta­ja­van­hem­mat sie­tä­vät var­sin hyvin sen, että jou­lu­juh­las­sa Jee­sus­kin tulee mai­nit­tua ja kevät­juh­las­sa Suvir­si soi. Heil­le näyt­täi­si ole­van pal­jon tär­keäm­pää juuu­ri integroi­tu­mi­nen eli näh­dä oma lap­si “pai­me­ne­na kedolla”.

  Var­sin­kin kun jo 90-luvul­la kou­lu­jen jou­lu­juh­lat rupe­si­vat ole­maan muu­ta­kin kuin sei­mi­ku­vael­mia. Eli jou­lu­na koros­te­taan esi­mer­kik­si rau­hoi­tu­mis­ta, per­heen yhteis­tä aikaa jne.

  Omas­sa kou­lus­sa­ni suu­rin­ta pään­vai­vaa ovat vii­me vuo­si­na aiheu­ta­neet Jeho­van todis­ta­jat — he kun eivät tah­do hyväk­syä min­kään­lais­ta juh­laa, kos­ka sii­nä saat­taa olla pakanuutta. 

  Minus­ta tun­tuu, että parem­min oppi­lai­dem­me mus­li­mi- kuin jeho­va­van­hem­mat ovat oival­ta­neet, että kou­lun jou­lu­juh­las­sa pää­sään­töi­ses­ti iloi­taan sii­tä, että syys­lu­ku­kausi on lop­pu ja parin vii­kon loma on edes­sä. Min­kään juma­lan pal­ve­luk­ses­ta ei ole kyse.

  Mei­dän kou­lus­sa jär­jes­te­tään jou­lu­kirk­ko erik­seen. Sin­ne mene­vät kris­ti­tyt, ja ei-kris­ti­tyil­le on muu­ta ohjelmaa.

  Piti vie­lä sano­ma­ni, että kai­ken­lai­nen sil­po­mi­nen on vää­rin. Kas kun eivät Ame­ri­kois­sa ole onnis­tu­neet luo­maan täs­tä vahingonkorvausautomaattia? 

  Tou­ko Mettinen

 65. Ereh­dyit Tou­ko kri­tiik­ki­ni koh­tees­ta. Uskon, että maa­han­muut­ta­jat sie­tä­vät hyvin suvi­vir­ren. Mut­ta en usko, että puna­vih­reät suo­ma­lai­set sie­tä­vät, kos­ka vie­ras­ko­reus maa­han­muut­ta­jien puo­les­ta on niin kova.

  Eivät maa­han­muut­ta­jat pää­tä, että luo­vu­taan­ko Suo­mes­sa ympäir­leik­kauk­sis­ta vaan suo­ma­lai­set päättävät.

 66. Eli­na kir­joit­ti 20.12.2008 kel­lo 20:24

  Pek­ka,

  Vai­kut­ti sil­kal­ta viti­kais-vit­tui­lul­ta. Onhan jou­lu­ku­vael­mas­sa lam­mas­kin, mik­sei sit­ten nee­ke­ri.. Sama­nar­voi­sia eläimiä.

  Mut­ta jos oli nyt ihan oikei­ta perus­tei­ta, miten olen puhu­nut itse­ni nurk­kaan, niin ker­ro ne.

  (Tämä vies­ti ei ollut sit­ten tosikoille.)”

  Kukas täs­sä nyt tosik­ko oli­si. LOL

  Ei, en minä vit­tuil­lut, enkä var­sin­kaan sinul­le. Olen nääs (tätä ei pitäi­si sanoa) alka­nut arvos­ta­maan mie­li­pi­tei­tä­si. Kakul­la on kui­ten­kin aina kak­si puol­ta, kun arvos­tan, saa­tan jos­kus mäjäyt­tää pahas­ti­kin var­ma­na että vas­taa­not­ta­ja taju­aa vitsin.
  Tar­koi­tin lausu­maa­si tra­di­tios­ta ja tun­nuk­sel­li­suu­des­ta. Myön­nän, minä menin hal­ko­maan hiuk­sia. Kui­ten­kin… nee­ke­ri ei ole eläin. Tämä lie­nee selvää.

  Tou­ko Met­ti­nen pää­si lähel­le minun aja­tus­ta­ni maa­han­muut­ta­ja­van­hem­mis­ta joil­le on tär­keä­tä integroi­tu­mi­nen yhteis­kun­taan eli kuten hän toteaa…Heille
  näyt­täi­si ole­van paljon
  tär­keäm­pää juuu­ri integroituminen
  eli näh­dä oma lap­si “pai­me­ne­na
  kedolla”.

  Osmo. Miten­käs tämä blo­gi Mitä
  teh­dä täl­le blogille?

 67. Kyl­lä tuos­sa Sain­tin videos­sa näyt­tää sil­tä, että ympä­ri­leik­kaus­han on pik­ku­po­jan sil­po­mis­ta ja pahoinpitelyä.

  Jot­kut tätä­kin kannattavat.

 68. Täy­sin eri asia. Abort­tien teke­mi­nen tapah­tuu yleen­sä poti­laan itsen­sä tah­dos­ta eivät­kä toi­men­pi­teen perus­teet ole uskonnollisia.”

  En ole luke­nut kaik­kia kom­ment­te­ja vie­lä, mut­ta ver­taus abort­tiin on ihan kel­vol­li­nen, kun puhu­taan maksuvelvollisuudesta.

  Ympä­ri­leik­kaus muis­ta kuin lää­ke­tie­teel­li­sis­tä syis­tä tuli­si kus­tan­taa poti­laan kuk­ka­ros­ta. Samoin vahin­ko­ras­kau­des­ta tai mie­len muut­tu­mi­ses­ta joh­tu­van abor­tin (ei siis rais­kaus, inses­ti yms., jot­ka veron­mak­sa­jat voi­vat mak­saa) tuli­si mak­saa potilas.

  Oma mie­li­pi­tee­ni on, että lap­sia ei pitäi­si pakot­taa mihin­kään uskon­toon. Koto­na opi­tun kult­tuu­rin voi aikui­sem­pa­na tor­jua, mut­ta uskon­toon liit­ty­vää ympä­ri­leik­kaus­ta ei voi peruut­taa. On ihan sama, vaik­ka 100% nykyi­sis­tä ympä­ri­lei­ka­tuis­ta oli­si elä­mään­sä tyy­ty­väi­nen, jos yksi­kin ympä­ri­lei­kat­ta­va lap­si myö­hem­min elä­mäs­sään sitä vas­tus­taa, leik­kaus ei ole hyväk­syt­tä­vä. Jos täy­si-ikäi­se­nä päät­tää men­nä ympä­ri­lei­kat­ta­vak­si, se on jokai­sen oma asia. Mai­nit­ta­koon, että vas­tus­tan myös (mui­ta) las­ten kos­meet­ti­sia leik­kauk­sia. Monet alle 18‑v lap­set mene­vät esim. nenä­leik­kauk­seen van­hem­pien luval­la (aina­kin Ame­ri­kas­sa). Mie­les­tä­ni kos­meet­ti­set leik­kauk­set tuli­si olla kiel­let­ty­jä lap­sil­ta, oli lupa van­hem­mil­ta tai ei.

  Lisäk­si vau­vo­jen ympä­ri­leik­kaus on tur­ha ope­raa­tio ja kai­kis­sa leik­kauk­sis­sa on ole­mas­sa jotain ris­ke­jä. Käsit­tääk­se­ni pää­sään­töi­ses­ti tur­hia leik­kauk­sia ei suositella.

 69. Tou­ko Met­ti­nen kir­joit­te­li: “Tur­haa vas­tak­kai­na­set­te­lua tämä jou­lu — suvi­vir­si ‑kes­kus­te­lu. Oman koke­muk­se­ni mukaan maa­han­muut­ta­ja­van­hem­mat sie­tä­vät var­sin hyvin sen, että jou­lu­juh­las­sa Jee­sus­kin tulee mai­nit­tua ja kevät­juh­las­sa Suvir­si soi.”

  Yksi kova­ää­ni­nen ryh­mä tun­tuu ole­van vapaa-ajat­te­li­jat ja hehän halua­vat kai­ken hiu­kan­kin uskon­har­joi­tuk­sel­ta hais­kah­ta­van pois kou­luis­ta ja päi­vä­ko­deis­ta (ks. esim. http://www.vapaa-ajattelijat.fi/node/39 tai http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lehti/2006_03/huoltajille_tietoa_uskonnottomuudesta_.html).

  Esi­mer­kik­si oman lap­se­ni päi­vä­ko­dis­sa lau­let­tiin vain tont­tu­lau­lu­ja (sekä kak­si ensim­mäis­tä säkeis­töä lau­lus­ta “Jou­lu­puu on raken­net­tu”) ja koko jou­lun uskon­nol­li­nen puo­li oli jätet­ty papin tun­nin mit­tai­sen vie­rai­lun varaan. Niin­pä, ennen kuin tajusin asian­ti­lan, lap­si ei tien­nyt mitään enke­leis­tä, pai­me­nis­ta tai sei­mes­tä, mut­ta oli hyvin peril­lä ton­tuis­ta ja nii­den teh­tä­vis­tä jou­lun alla. 

  Ikä­vää täs­sä on se, että moni kirk­koon­kuu­lu­ma­ton (tai aina­kin Eli­na) tun­tui­si kyl­lä pitä­vän näi­tä har­taam­pia­kin jou­lu­lau­lu­ja ja ‑tari­noi­ta osa­na sel­lais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä, jon­ka pitäi­si siir­tyä seu­raa­vil­le­kin suku­pol­vil­le. Eroa­mal­la kir­kos­ta he kui­ten­kin anta­vat vapaa-ajat­te­li­joi­den vaa­ti­muk­sel­le täy­sin uskonn­ot­to­mis­ta juh­lis­ta perus­tei­ta. Kysy­mys ei ole enää ihan mar­gi­naa­li­ses­ta ryhmästä. 

  Kaik­kein ikä­vin­tä on sit­ten se, että osin aiheet­ta syy­te­tään juh­la­pe­rin­tei­den muut­tu­mi­ses­ta maa­han­muut­ta­jia, vaik­ka eni­ten äänes­sä ovat olleet supi­suo­ma­lai­set uskonnottomat.

 70. Riit­ta, kyl­lä minä kuu­lun kirkkoon. 

  +++++++++++

  On var­mas­ti tot­ta, että suu­rin osa kou­luis­ta on luo­pu­nut uskon­nol­li­sis­ta mer­keis­tä jou­lu­juh­lis­sa suo­ma­lai­sen suvait­se­vais­ton vaa­ti­mus­ten takia, ei mui­den uskon­to­jen edus­ta­jien. Vapaa-ajat­te­li­joil­la tus­kin on täs­sä osaa eikä arpaa. 

  Käsit­tääk­se­ni esim. Suo­men mus­li­miyh­dis­tyk­set eivät ole olleet suo­ma­lais­ten juh­lat­ra­di­toi­den pois­ta­mis­ta vaa­ti­mas­sa, vaan jot­kut hol­hoa­mis­viet­ti­ään toteut­ta­vat supi­suo­ma­lai­set. Mus­li­mi­res­su­kat­han eivät itse tie­dä mikä heil­le on par­haak­si, vaan sii­hen tar­vi­taan sosi­aa­li­tä­ti se kertomaan. 

  Tun­tuu nyt unoh­tu­van, että jou­lu ON uskon­nol­li­nen juh­la. Ei sii­tä voi pyyh­kiä pois Jee­sus­ta, kos­ka koko jou­lun alku­pe­rä on sii­nä. Vaih­toeh­to on, ettei vie­te­tä jou­lua, vaan esim. jotain kes­ki­tal­ven juh­laa tai ihan vain syys­lu­ku­kau­den päät­tä­jäi­siä. Mut­ta jos kou­lus­sa on JOU­LU­juh­la, niin se tar­koit­taa kris­til­lis­tä juhlaa.

 71. Eli­na: Älä nyt mää­rit­te­le jou­lua kaik­kien ihmis­ten puo­les­ta. Minul­le jou­lu ei ole uskon­nol­li­nen juh­la. Sii­tä huo­li­mat­ta minä juh­lin jou­lua, enkä mitään kes­ki­tal­ven juhlaa.

  ps. Minul­la ei ole mitään kou­lun “uskon­nol­li­sia” jou­lu­juh­lia vas­taan. Jokai­nen juh­li­koon tyylillään.

 72. Samoin vahin­ko­ras­kau­des­ta tai mie­len muut­tu­mi­ses­ta joh­tu­van abor­tin (ei siis rais­kaus, inses­ti yms., jot­ka veron­mak­sa­jat voi­vat mak­saa) tuli­si mak­saa potilas.

  Tiet­ty idea­lis­ti­nen logiik­ka­han täs­sä on toki taus­tal­la, mut­ta prag­maat­ti­ses­ti oli­si kyl­lä jär­ke­väm­pää että yhteis­kun­ta kus­tan­taa tai aina­kin voi­mak­kaas­ti sub­ven­toi abort­tia. Jokai­sel­la lap­sel­la on oikeus syn­tyä toi­vot­tu­na ja on myös yhteis­kun­nan etu että meil­lä on mah­dol­li­sim­man vähän vai­keis­sa olois­sa ei-toi­vot­tui­na kas­va­nei­ta lap­sia: http://en.wikipedia.org/wiki/Legalized_abortion_and_crime_effect

  Uskon­nol­li­sis­ta syis­tä teh­tä­väl­lä ympä­ri­leik­kauk­sel­la ei täl­lai­sia laa­jem­pia yhteis­kun­nal­li­sia etu­ja ole (ellei sit­ten hin­ta sai­raa­las­sa oli­si niin kova että sen seu­rauk­se­na pää­dyt­täi­siin hal­vem­pien puos­ka­rien pal­ve­lui­hin jois­ta seu­rai­si ter­vey­del­li­siä kompli­kaa­tioi­ta), joten täl­tä osin abort­ti ja ympä­ri­leik­kaus eivät ole analogisia.

 73. Voih!

  Joo hei var­maan joka hem­me­tin päi­vä­ko­dis­sa ja kou­lus­sa van­hem­pien jou­kos­sa hää­rii “suvait­se­vais­toa” ja ovat­pa saa­neet mani­pu­loi­tua opet­ta­ja­kun­nan­kin tähän arvo­jem­me kuohintaan.

  Tai toi­saal­ta. Oli­si­ko­han maa­il­ma muut­tu­nut sil­lä tavoin, että opet­ta­jat ja oppi­laat eivät enää näe kovin tär­keä­nä tuo­da joka jou­lu Joo­se­fia, Jee­sus­ta ja Mari­aa ynnä hei­niä, här­kiä ja kau­ka­loa framille.

  Ei pidä aina näh­dä kons­pi­raa­tioi­ta ja vihol­lis­ku­via vaik­ka se toki kivas­ti tuo adre­na­lii­nia vereen, mis­tä kii­tos, Elina.

  Tou­ko Mettinen

 74. Eli­na, ok, olin sit­ten ymmär­tä­nyt jon­kun vies­ti­si väärin. 

  On var­mas­ti tot­ta, että suu­rin osa kou­luis­ta on luo­pu­nut uskon­nol­li­sis­ta mer­keis­tä jou­lu­juh­lis­sa suo­ma­lai­sen suvait­se­vais­ton vaa­ti­mus­ten takia, ei mui­den uskon­to­jen edustajien.”

  Näin­pä. Nykyi­sel­lään mars­si­jär­jes­tys tun­tuu ole­van se, että jos esi­mer­kik­si päi­vä­ko­ti­ryh­mään osuu yksi­kin lap­si, jon­ka van­hem­mat ovat pis­tä­neet ras­tin ruu­tuun “ei kris­til­lis­tä uskon­to­kas­va­tus­ta”, niin se käy­tän­nös­sä estää kai­ken­lai­sen, myös yleis­si­vis­tä­vän, uskon­to­kas­va­tuk­sen koko ryh­mäl­tä. Kou­lus­sa luo­kan voi jakaa uskon­non tai uskon­to­jen sekä ET:n ryh­mään, mut­ta päi­vä­ko­dis­sa se ei onnistu. 

  Sitä pait­si “Jou­lu­puu on raken­net­tu”, “Maan kor­ves­sa kul­ke­vi lap­so­sen tie” yms. kuu­luu oppia ennen kou­lui­kää. Kou­lu­lai­set lau­la­vat jo “Jou­lu­puu on varas­tet­tu, jepa­rit on…” 😉 En vain miten­kään ymmär­rä, miten nämä täl­lai­set lau­lut tai vaik­ka jou­lue­van­ke­liu­min kuu­le­mi­nen tari­na­na ei-kris­tit­tyä las­ta vahin­goit­ta­vat. Kyl­lä ne kodin arvot kui­ten­kin lap­sen vakau­muk­seen eni­ten vaikuttavat.

 75. Eli­na: Jou­lu-sana on ger­maa­ni­nen lai­na, jon­ka kan­ta on sanas­sa yule. Yule on paka­nal­li­nen tal­vi­päi­vän­sei­saus­juh­la, eli jou­lun alku­pe­rä ei ole kris­ti­nus­kos­sa eikä Jee­suk­ses­sa. Itse asias­sa oli­si loo­gis­ta, että kris­til­li­sis­tä Jee­sus-juh­lis­ta käy­tet­täi­siin jotain muu­ta nimeä, kuten esi­mer­kik­si “kris­tus­mes­su”.

 76. Se on var­maan­kin tosi mie­len­kiin­tois­ta, aina­kin his­to­ri­aa har­ras­ta­val­le, mil­lais­ta juh­laa tääl­lä on tois­ta tuhat­ta vuot­ta sit­ten vie­tet­ty. Vaan kun on puhe lap­sil­le ope­tet­ta­vis­ta juh­la­pe­rin­teis­tä, niin sil­loin on kyse sii­tä, mil­lai­sia perin­tei­tä me haluam­me omas­ta lap­suu­des­tam­me siir­tää, mitä unoh­taa. Minus­ta on ikä­vää, jos päi­vä­ko­dis­sa kes­ki­ty­tään vain tont­tui­hin ja las­ten pelot­te­luun ja lah­jo­mi­seen kilteiksi.

 77. Art­tu­ri,

  En minä mää­rit­te­le kenen­kään puo­les­ta yhtään mitään. Kris­til­li­ses­sä perin­tees­sä jou­lua juh­lis­te­taan Jee­suk­sen syn­ty­män vuok­si. Se ei ole mikään minun mää­ri­tel­mä­ni, sem­min­kin kun en ole uskon­nol­li­nen ihminen. 

  Minun puo­les­ta­ni jou­lun pää­hen­ki­lö saa itse kul­le­kin olla vaik­ka Mr Han­key, Christ­mas Poo tai olla ole­mat­ta kukaan. Se ei kiin­nos­ta minua pät­kän ver­taa. Jou­lu­juh­liin ei kou­lus­sa ole mikään pak­ko tul­la ja jou­lua ei muu­ten­kaan kenen­kään tar­vit­se viet­tää. Jokai­nen voi vapaas­ti mää­ri­tel­lä suh­teen­sa jouluun. 

  Alun perin kysy­mys oli ympä­ri­leik­kauk­sis­ta ja sii­tä juon­tui tämä jou­lu­tee­ma. Minua rie­poo yhteis­kun­tam­me kyy­ris­te­ly mui­den kult­tuu­rien type­ril­le tai jopa vahin­gol­li­sil­le tavoil­le, jol­lai­se­na pidän pik­ku­lap­sen sukue­li­men usko­nol­lis­ta kirurgiaa. 

  Rotwang,

  Var­mas­ti jokai­sel­le sanal­le ja ilmiöl­le löy­tyy vaik­ka mitä seli­tyk­siä kun­han tar­peek­si pit­käl­le men­nään. Se ei tule yllä­tyk­se­nä. Minul­le kui­ten­kin riit­tää, että jou­lu on kris­til­li­nen juh­la jo ammoi­sis­ta ajois­ta läh­tien ja niin se tääl­lä ylei­ses­ti mielletään.

 78. Tätä sosio­lo­gis­ta hul­lun­myl­lyä tulee ole­maan myös kie­rol­la taval­la mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta seu­raa­vat vuo­si­kym­me­net. Kyl­lä se poi­kien ympä­ri­leik­kaus­kin vie­lä kiel­le­tään kun aal­lot rupea­vat iske­mään takai­sin ran­taan, mut­ta pal­jon ehtii tapah­tua sii­nä välissä.

  Itse olen sitä miel­tä, että mitä nopeam­min poh­ja saa­vu­te­taan sen parempi. 

  Täs­tä syys­tä itse kan­na­tan kaik­kien mah­dol­lis­ten moni­kult­tuu­ri­hul­lu­tuk­sien hyväk­sy­mis­tä täs­sä ja nyt. Kuten ket­jus­sa mai­ni­tut poi­kien kuin tyt­tö­jen­kin ympä­ri­leik­kauk­set, suo­ma­lai­sen tapa­kult­tuu­rin kieltäminen(esim. kou­lu­jen jou­lu­juh­lat) sekä tie­tys­ti myös Thor­sin “rajat auki” maa­han­muut­to­la­kieh­do­tuk­sen hyväk­sy­mi­nen sel­lai­se­naan. Näki­sin mie­lum­min Ruot­sin tilan­teen Suo­mes­sa jo 5 vuo­den kuin vas­ta 10–20 vuo­den päästä.

  Moni­kult­tuu­rin pimeim­pään yti­meen on pääs­tä­vä nopeas­ti, kos­ka vas­ta poh­jal­la on mah­dol­lis­ta aloit­taa ter­veh­ty­mi­nen ja kos­ka nopea maha­las­ku tuot­taa pal­jon vähem­män tus­kaa ja vahin­koa kuin hidas alas­päin kituuttaminen. 

  Itse ver­taan moni­kult­tuu­ris­ta ideo­lo­gi­aa alko­ho­lis­miin tai nar­ko­ma­ni­aan. Paran­nus­kei­no­ja on tasan yksi: käy­dä poh­jil­la ja järkiintyä.

 79. Eivät mamut vaa­di mei­tä unoh­ta­maan perin­tei­täm­me vaan dema­rit vaa­ti­vat hil­jak­seen kaik­kien nykyis­ten perin­tei­den kor­vaa­mis­ta jol­lain täy­sin hajut­to­mal­la, maut­to­mal­la, värit­tö­mäl­lä ja täy­sin poliit­ti­ses­ti kor­rek­til­la ja oikeaoppisella.

  Puna­vih­reät symp­paa­vat mamu­ja enem­män kuin suo­ma­lai­sia. Mamu­jen perin­teet ja tavat ovat iha­nia, suo­ma­lais­ten tavat ja perin­teet ovat yök.

 80. http://koti.phnet.fi/petripaavola/Jeesuksensyntyma.html

  His­to­rial­li­nen fak­ta on, että vuon­na 354 Roo­man piis­pa Julius mää­rä­si Jee­suk­sen Kris­tuk­sen viral­li­sek­si syn­ty­mä­päi­väk­si jou­lu­kuun 25. päi­vä. Jou­lua ja Jee­suk­sen syn­ty­mä­juh­laa ei siis ole ollut ole­mas­sa ennen vuot­ta 354 jKr. Jee­sus ei mää­rän­nyt jou­lun viet­toa, eikä sitä että Hänen syn­ty­mä­juh­laan­sa tuli­si juh­lia juu­ri 25 jou­lu­kuu­ta. Alkuseu­ra­kun­ta ei viet­tä­nyt jou­lua ja Kris­tuk­sen syn­ty­mä­juh­laa 25 päi­vä jou­lu­kuu­ta. Jee­sus ei aset­ta­nut ollen­kaan syn­ty­mä­juh­lan­sa viet­tä­mis­tä mil­le­kään eri­koi­sel­le päi­väl­le, eikä Hän edes aset­ta­nut syn­ty­mä­juh­laan­sa vie­tet­tä­väk­si ker­ran vuo­des­sa. Usko­vi­na meil­lä on oikeus muis­tel­la sitä vaik­ka joka päi­vä, mut­ta Jee­sus ei aset­ta­nut sitä ker­ran vuo­des­sa vie­tet­tä­väk­si juhlaksi.

  Vuon­na 394 alkoi joka­päi­väi­nen mes­su Roo­man kato­li­ses­sa kir­kos­sa. 394 jKr. jou­lu­kuun 24. ja 25. päi­vän väli­se­nä yönä vie­tet­tiin Roo­man kato­li­ses­sa kir­kos­sa mes­sua Kris­tuk­sel­le, jos­sa pap­pi siu­na­si lei­vän ja vii­nin, jol­loin ne kato­li­sen kir­kon vää­rän ope­tuk­sen mukaan “muut­tui­vat Kris­tuk­sen ruu­miik­si ja verek­si”. Täs­tä Kris­tuk­sen mes­sus­ta Mass of Christ (Christ­mas), joka ensim­mäi­sen ker­ran suo­ri­tet­tiin vuon­na 394 jKr. ja sii­tä alet­tiin käyt­tää nimi­tys­tä Kris­tus mes­su (Mass of Christ). Christ­mas (jou­lu) sai nimen­sä kato­li­sen kir­kon har­haop­pi­ses­ta mes­sus­ta, joka ensim­mäi­sen ker­ran suo­ri­tet­tiin vuon­na 394 jKr. jou­lu­kuun 24. ja 25. päi­vän väli­se­nä yönä.

  Jou­lu on Roo­man kato­li­sen kir­kon luo­mus, jos­sa se yhdis­ti kak­si juh­laa toi­siin­sa baby­lo­nia­lai­sen Tam­muk­sen syn­ty­mä­juh­lan ja roo­ma­lai­sen Satur­naa­lia juh­lan. Roo­man kato­li­nen kirk­ko antoi täl­le uudel­le juh­lal­le nimen Kris­tuk­sen syn­ty­mä­juh­la (Christmas/joulu), ja toi sii­hen mukaan Raa­ma­tun ele­ment­te­jä Kris­tuk­sen syn­ty­mi­sen tapah­tu­mis­ta, mut­ta samal­la aikaa jät­ti sii­hen paka­nal­lis­ta perin­töä sekä sal­li Roo­man kan­sa­lais­ten jat­kaa Satur­naa­lia juh­lan viet­tä­mis­tä uuden juh­lan (jou­lun) nimissä.

  Ota­van Suu­ri Ensyklopedia:
  “Jou­lun paka­nal­li­nen taus­ta ja kes­kia­jan perin­tö: Kris­til­li­nen jou­lu siir­ret­tiin jou­lu­kuun 25. päi­vän koh­dal­le n. 350-luvul­la. Van­hem­pi juh­la­päi­vä oli tam­mi­kuus­sa, lop­piai­se­na, “epi­fa­nian” koh­dal­la. Kris­tuk­sen syn­ty­män ajan­koh­das­ta on ollut monia eri­lai­sia tul­kin­to­ja ja las­kel­mia. Se on sijoi­tet­tu esim. kevää­seen tai syk­syyn. Sen sijaan mikään tra­di­tio ei sido sitä jou­lu­kuu­hun. Syyt ovat toi­set. Roo­mas­sa vie­tet­tiin kei­sa­ri Aure­li­aa­nuk­sen toi­mes­ta jou­lu­kuun 25. päi­vää auringonjuma­lan syn­ty­mä­päi­vä­nä, “Dies nata­lis solis in vic­ti”. Täl­lä oli yhteyk­siä itä­mai­siin uskontoi­hin, mm. Mit­ran kult­tiin. Päi­vä­mää­rä joh­tui sii­tä, että juli­aa­ni­sen kalen­te­rin käyt­töön­o­ton aikoi­hin tal­vi­päi­vän sei­saus sat­tui jou­lu­kuun 25. päi­vän koh­dal­le. Kris­til­li­nen kirk­ko menet­te­li juh­lan suh­teen samoin, kuin mones­ti muul­loin­kin. Se ei ryh­ty­nyt tais­te­le­maan sen suo­sio­ta vas­taan, vaan omak­sui sen, ja siir­si sil­le kris­til­li­sen sisäl­lön. Jou­lun muo­dos­ta­mi­seen vai­kut­ti tämän lisäk­si kak­si muu­ta Roo­man val­ta­kun­nan alu­eel­la viet­tyä juh­laa; ensim­mäi­nen satur­naa­lia ja toi­nen kalendai.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.