Julkisessa sairaalassa, mutta miksi verovaroin?

Suh­taudun vieroksuen poikien uskon­nol­liseen ympärileikkauk­seen. Kun sitä nyt esitetään tehtäväk­si julk­i­sis­sa sairaalois­sa, jot­ta puoske­rien jäljiltä ei jäisi ikäviä seu­ru­ak­sia. Ehkä sit­ten näin, mut­ta mik­si verovaroin rahoitet­tuna? Kun­tien on kus­tan­net­ta­va sairau­den hoito, mut­ta mitä sairaut­ta tässä hoidetaan?

Ehkä siis julkises­sa sairaalas­sa, mut­ta ei mis­sään tapauk­ses­sa verovaroin.  Jotain kai ihmiset voivat mak­saa myös itse. Mei­dän pitäisi muutenkin päästä käytän­töön, jos­sa kun­nal­lisen ter­vey­den­hoito mak­saa sairaan­hoi­dos­ta, mut­ta ei esimerkik­si ter­veystodis­tuk­sista tai uskon­toon perus­tu­vista silpomisista.

83 vastausta artikkeliin “Julkisessa sairaalassa, mutta miksi verovaroin?”

 1. Min­un mielestäni on pöyristyt­tävää, että puo­lus­tuskyvyt­tömän poikalapsen sukuelin­ten silpomista edes hark­i­taan lail­lis­tet­tavak­si, saati että se pitäisi tehdä verovaroin.

  Uskon­nol­liset fanaatikot tekevät paljon muu­takin, minkä voidaan enem­män tai vähem­män kat­soa tapah­tu­van joka tapauk­ses­sa, mut­ta tämä ei tarkoi­ta, että se tulisi lail­lis­taa ja sitä tukea yhteiskun­nan rahalla.

  Vaikka­pa kun­ni­aväki­val­ta, ettäkö ter­veyskeskus­lääkäri pahoin­pitelisi sen uhmaa­van vai­mon tai tyt­tären, argu­ment­ti­na että hän tekee sen humaan­im­min kuin koulut­tam­a­ton maallikko?

  Mik­si siis ter­veyskeskus­lääkäri — tai sinäl­lään kukaan — saisi sen enem­pää silpoa poikalapsen? Tämän logi­ik­ka ei nyt vain aukea minulle.

 2. No useil­la on ainakin niin vääristynyt kuva tasa-arvos­ta, että sitä var­masti käytetään perusteluna.

 3. Joko lähde­tään siitä, etteivät ihmiset mak­saisi sairaalalasku­ja, vaan tur­vau­tu­isi­vat ennem­min pimeisi­in kirkol­lisi­in palvelui­hin, tai sit­ten olete­taan, että uskon­nol­liset rit­u­aalit kuu­lu­vat ihmisoikeuk­si­in, tai peräti kansalaisoikeuksiin.

  Kos­ka uskon­va­paus kuu­luu mielestäni lähin­nä mielip­i­teen vapau­den piiri­in, monikult­tuuri­nen yhteiskun­ta tek­isi itselleen palveluk­sen, jos kirkko ja val­tio todel­la erotet­taisi­in toi­sis­taan, jol­loin val­tio pää­sisi tar­joa­mas­ta uskon­to­jen velvoit­tamia palvelui­ta kansalaisille. Hau­taami­nen saat­taisi tuot­taa kas­vavalle väestönosaalle kus­tan­nuk­sia ja vaivaa, mut­ta en näk­isi sitä suure­na ongelmana.

  Tosin sivistys­val­tios­sa kun eletään, tuo­ta oikeut­ta ympärileikel­lä las­ten elim­iä, luul­tavim­min tark­istel­laan tulevaisuudessa.

 4. Toivon, että kaik­ki Suomen lääkärit kieltäy­tyvät toimen­piteestä oli mak­sum­iehenä kuka tahansa. 

  Aikuinen ihmi­nen täys­val­taise­na leikkaut­takoon sit­ten sukue­li­men­sä halutes­saan ja oma­l­la kustannuksella. 

  Tämä muiden kult­tuurien p*****n nuolem­i­nen ei tun­nu lop­pu­van ennen kuin kaik­ki ovat hal­la-aho­laisia. Tämä muis­te­taan eduskuntavaaleissa. 

  Tänään oli Hesaris­sa mallies­imerk­ki nuoleskelus­ta koulun “joulu“juhlista Lep­pä­vaaras­ta, jos­sa neljä­sosa oppi­laista on maahamuuttajataustaisia. 

  Kaik­ki uskon­nol­liset ele­men­tit oli pois­tet­tu tilaisuudesta. 

  Kysyn vain, että mikä ihmeen joulu­juh­la tämä on, kun joulun koko ole­mas­saolon oikeu­tus on uskon­nolli­nen sanoma. Per­in­teeseen kuu­lu­vat joul­u­laulut, joulue­vanke­li­u­mi, jouluku­vael­ma jne. Ja näis­sä kaikissa vilah­taa henkilö nimeltä Jeesus. 

  Jos ei voi edes toisen kult­tuurin per­in­teitä seu­ra­ta juh­las­sa, niin jo on kum­ma. Lehti uno­hti maini­ta, että kolme neljä­sosaa oppi­laista on kuitenkin enem­män tai vähem­män krisi­t­il­lisi­in per­in­teisi­in kas­vanei­ta kantasuomalaisia. 

  Onnek­si tämä ei toiv­ot­tu oloti­la tulee muut­tumaan vuosikym­menten saatossa ja suo­ma­laiset ovat kouluis­saan vähemmistönä. 

  (En eri­tyisem­min kan­na­ta uskon­nol­lisia rit­u­aale­ja kouluis­sa, mut­ta jos niitä muute­taan, niin sen on tapah­dut­ta­va täysin mei­dän ehdoil­lamme, ei muiden takia).

 5. Hmm, esitätkö nyt, että uskon­to ja val­tion erotet­taisi­in? Minus­ta pitäisi, mut­ta tun­tuu siltä, että ns. val­taapitävien mielestä ei. Mut­ta jos julk­isin varoin ei suoritet­taisi uskon­non edel­lyt­tämää toimen­pidet­tä ja siitä pitäisi ihmis­ten siis itse mak­saa, niin ei nyt tarvi­ta kovinkaan mon­taa loikkaa siihen, että mitään muu­takaan uskon­non edel­lyt­tämää toimen­pidet­tä ei pitäisi tehdä julk­isin tai yhteisin varoin: Tun­nus­tuk­selli­nen uskon­nonope­tus jne. 

  Vai ontuuko logi­ikkani tässä…?

  mika

 6. Mitenkäs sit­ten on abort­tien lai­ta, nehän tehdään julk­isin varoin, eikä kyseessä ole yleen­sä sairau­den hoito? Abor­tithan lail­lis­tet­ti­in, jot­ta puoskaroin­ti saataisi­in kuriin.

  Suomen juu­ta­laiset ovat leikkaut­ta­neet poikalapsen­sa tämän kahdek­san­te­na elin­päivänä ja tule­vat tekemään sen jatkos­sakin Raa­mat­tuun ja Jumalan lupauk­seen vedoten(1Moos.17). KKO myös lin­jasi, että lääkärin tekemänä poikien ympärileikkaus on lailli­nen uskon­nol­li­sista syistä. 

  Ymmärtääk­seni Suomes­sakin halu­taan seu­ra­ta Ruotsin mallia eli että poikien ympärileikkaus olisi sal­lit­tu ain­oas­taan julkises­sa tai yksi­tyisessä sairaalas­sa. Jos näin saataisi­in koti­to­hto­rien tekemät leikkauk­set lop­pumaan, sal­lisin ne suoritet­ta­van vaik­ka verovaroin.

  Yhdys­val­lois­sa muuten valkoi­sista poikalap­sista edelleenkin ympärileikataan yli puo­let jo syn­ny­tys­sairaalas­sa. Van­hem­mat vain panevat rastin ruu­tu­un — kyl­lä vai ei.

 7. En tiedä onko Suomes­sa yht­enäiskult­tuuria siltä osin, että lap­si­in kohdis­tu­va väki­val­ta kyetään kieltämään. Toiv­ot­tavasti. Lap­si­aan silpoville van­hem­mille riittvät tuomiot ja lapset huostaan­ot­taan, niin eiköhän asia tule omas­ta silpomiskult­tuuris­taan “ylpeille” selväksi.

 8. Olen pohdiskel­lut tätä poikalas­ten sukuelin­ten silpomisas­i­aa. Kyl­lä on parem­pi, että silpomi­nen tapah­tuu tehtävään henkilöko­htais­es­ti suos­tu­van ammat­tilääkärin toimes­ta asian­mukaisin välinein kuin että hom­ma tehdään puoskarin keit­tiössä leipäveit­sel­lä. Toimen­piteen tulee mak­saa lapsen van­hem­mat sil­loin kun se ei ole lääketi­eteel­lis­es­ti perustel­tu, eli 99.9% tapauk­sis­sa. Näin tur­vaamme ensisi­jais­es­ti lapsen ter­vey­den ja hyv­in­voin­nin. Tästä ratio­naal­isin perustein muo­doste­tus­ta kan­nas­tani huoli­mat­ta en pysty silpomista ymmärtämään saati hyväksymään.

 9. Varoi­tus: Eli­na on vihainen!

  Tulin niin sanoinku­vaa­mat­toman vihaisek­si tuos­ta uutis­es­ta. Tämä on oikea vel­li­housu­jen maa. 

  Samaises­sa lehdessä oli uuti­nen mel­lakoin­nista jos­sain ruot­salaises­sa lähiössä. Moskei­jan vuokras­mopimus oli päät­tynyt ja sehän ei mus­lime­ja miel­lyt­tänyt. Ratkaisu oli tuli­tikut ja väkivalta. 

  Jos jotain hyvää on mus­limikult­tuurista san­ot­ta­va, niin ainakin ovat ylpeitä ja pitävät puolen­sa. Tässä ei ole mitään vas­tavuoroista. Meitä viedään kuin päs­siä narussa. 

  En pidä mitenkään mah­dot­tomana, että muu­ta­man vuosikymme­nen kulut­tua Euroopas­sa on sharia-laki voimas­sa. Kiit­täkäämme ja kumar­takaamme sil­loin tästä mm. vihre­itä. (Osmo poislukien)

 10. Umber­to Eco vas­tasi joskus ital­ialaisia kuo­hut­ta­neeseen kysymyk­seen siitä pitääkö huntu pois­taa pas­siku­vas­sa, että pas­siku­van tarkoi­tus on toimia tun­nis­teena, ja toki voidaan käyt­tää muu­ta bio­tun­nis­tet­ta kuten sor­men­jälkeä. Mut­ta kus­tan­nuk­set tästä kuu­luu moista erikoisko­htelua vaa­tivien mak­set­tavak­si, oli syy vaa­timuk­seen uskon­nolli­nen tai ei. Mielestäni peri­aate on hyvä ja sopii tähänkin, eli tuos­ta oper­aa­tios­ta tulee mak­saa erikseeen.

  Se pitäisikö ympärileikkauk­sen ylipään­sä olla lail­lista on sit­ten toinen jut­tu, huo­maut­taisin kuitenkin että tapa on esimerkik­si Yhdys­val­lois­sa yleinen uskon­tokun­nas­ta riip­pumat­ta. En kan­na­ta, mut­ta en tiedä tuos­ta kieltämisestäkään.

 11. Olen Osmon kanssa samaa mieltä itse aiheesta. Poikien ympärileikkaus on hyvä saa­da tehdä julkises­sa sairaalas­sa, mut­ta ilman lääketi­eteel­listä perustet­ta sitä ei pitäisi kus­tan­taa verovaroista. Yhteiskun­nan ei pitäisi mak­saa täl­laisia asioita.

  Yleen­sä poikien ympärileikkauskeskustelus­sa käytetään voimakkai­ta äänen­pain­o­ja ja puhutaan silpomis­es­ta. Ilmaus on äärim­mäisen voimakas ja antaa ymmärtää, että siinä tehtäisi­in jotain suur­takin hait­taa ihmiselle. Tämä johtunee siitä, että Suomes­sa ympärileikkaus on aika harv­inainen. Tuskin USAs­sa, jos­sa jo esil­letuo­dusti se on arkipäivää uskon­nos­ta riippumatta.

  Poikien ympärileikkaus on suh­teel­lisen pien­imerk­i­tyksi­nen toimen­pide. Ter­vey­del­liset vaiku­tuk­set ovat lievästi posi­ti­iviset mut­ta eivät olen­naiset. Sek­suaalisen kanssakäymisen kannal­ta sil­lä on sekä hyviä että huono­ja puo­lia. Net­to­vaiku­tus­ta on vaikea sanoa. 

  Kokon­aisu­udessaan aika saman­tekevää. Itse en ole koskaan kokenut kärsi­neeni tai ole­vani huonom­mas­sa tilanteessa kuin ympärileikkaam­a­ton, vaik­ka toimen­pide min­ulle lapse­na suoritet­ti­in lääketi­eteel­lis­es­tä syys­tä ja jäl­keen­päin ajatel­tuna oli aika turha. Sosi­aalis­es­ti toimen­piteel­lä ei ole ollut mitään vaikutusta. 

  Sik­si puhumi­nen silpomis­es­ta — yleen­sä täysin ilman koke­mus­ta asi­as­ta ole­vien tahol­ta — kummastuttaa.

 12. Abor­tis­sa aikuinen ihmi­nen päät­tää omas­ta ruumis­taan ja tulevaisuudestaan. 

  Miten tämä on rin­nastet­tavis­sa silpomis­ritu­aali­in, joka tehdään pinenelle lapselle, jol­la ei ole mitään mah­dol­lisuuk­sia vaikut­taa tilanteeseensa? 

  Outo kan­nan­ot­to..

  Mus­lim­ithan ovat jo Suomes­sakin vaati­neet tyt­tö­jen neit­syy­den kor­jausleikkauk­sia. Kaipa se on seu­raa­va askel laa­jen­taan terveydenhuoltoa. 

  Poikani on jonont­tanut vuo­den ver­ran ei-kiireel­liseen leikkauk­seen Helsingis­sä. Oper­aa­tio piti olla 2.12. Ystävälli­nen sairaan­hoita­ja soit­ti min­ulle viikkoa ennen, että kaik­ki kiireet­tömät oper­aa­tiot on perut­tu resurssip­u­lan vuok­si loppuvuodelta.… 

  Onko tosi­aan varaa kuor­mit­taa jär­jestelmää täl­lä uutuudella?

 13. Eli­nalle: Min­ua taas ihme­tyt­tää, mik­si juuri Suomes­sa tämä poikien ympärileikkaus herät­tää näin voimakkai­ta tun­tei­ta. Mis­sään­hän se ei ole kiel­let­ty ja jopa YK suosit­telee sitä kehi­tys­maid­en miehille.

  Viimeaikai­sis­sa keskusteluis­sa on käynyt ilmi, että USA:n kaik­ki pres­i­den­tit parin­sadan vuo­den ajal­ta ovat olleet ympärileikat­tu­ja; siel­lähän meikäläi­nen tup­pi­malli on edelleen harv­inaisu­us ja ihmette­lyn kohde ja raa­mat­tuvyöhyk­keel­lä vain ani­har­va jät­tää poikalapsen­sa leikkaa­mat­ta juuri tuo­hon Moosek­senkir­jan kohtaan vedoten ja tietenkin myös syys­tä, kos­ka niin isä kuin isoisäkin ovat ympärileikattuja.

 14. Leena:

  “Suomen juu­ta­laiset ovat leikkaut­ta­neet poikalapsen­sa tämän kahdek­san­te­na elin­päivänä ja tule­vat tekemään sen jatkos­sakin Raa­mat­tuun ja Jumalan lupauk­seen vedoten(1Moos.17). KKO myös lin­jasi, että lääkärin tekemänä poikien ympärileikkaus on lailli­nen uskon­nol­li­sista syistä.” 

  Sinivihreä:

  Tois­es­ta maail­man­so­das­ta alkaa olla sen ver­ran aikaa, että ehkäpä tämä juu­ta­lais­tenkin las­ten­silpomiskult­tuuri voitaisi­in ottaa uuteen käsittelyyn. 

  Hom­man voi toki hoitaa toisinkin. Nimetään asi­aa väki­val­taisek­si las­ten silpomisek­si, mitä se onkin, niin uskon että aikaa voit­taen inhimil­lisyys ja jär­ki voit­taa tässäkin. Niin kauan kuin asi­aa hyssytel­lään ja veristä sukupuolielin­ten veis­te­lyä kut­su­taan hyväksyvästi “kult­tuurik­si”, asia ei etene.

 15. Ei taas joulu­juhlaval­i­tus­ta! Samaa saa kuul­la vuodes­ta toiseen, miten siel­lä tai tääl­lä jätetään niitä ja näitä kris­tus-jut­tu­ja tekemättä.

  Se on mielestäni ihan ok. En ole 30 joulu­ni aikana ollut kiin­nos­tunut tästä joulun uskon­nol­lis­es­ta aspek­tista, en edes lapse­na. Min­ulle joulu on per­heen yhdessäolon ja tal­ven voit­tamisen juh­lim­ista. Koulu­jen hoosian­nat ja jouluku­vael­mat tun­tu­i­v­at pakkop­ul­lal­ta. En koe suur­ta mene­tys­tä, jos omien lap­sieni ei tarvitse niitä kokea.

  En ymmär­rä perustelua, että “no kun se on aina ollut perinne”. Huonoista per­in­teistä voi ja pitäisikin luop­ua. Onhan tässäkin keskustelus­sa riv­ien välistä luet­tavis­sa, että lap­sien suku­värkkien leikke­lyä ei pitäisi tehdä.

  Joulun tähti on ehdoton.

 16. Kir­joi­tan­pa nyt poikkeuk­sel­lis­es­ti nim­imerkil­lä on asia on sen ver­ran henkilökohtainen. 

  Itse olen ter­vey­del­li­sistä syistä lapse­na ympärileikat­tu mies. Min­ua jak­saa häm­mästyt­tää tämä poikien ympärileikkauk­sen kauhis­telu. Kuten tuli jo todet­tua, USA:ssa ympärileikataan yli puo­let (75 % WHO:n arvion mukaan) poikalap­sista ilman sen kum­mem­paa uskon­nol­lista syytä. Poikien ympärileikkaus ei ole kovin dra­maat­ti­nen toimen­pide. Siitä puhumi­nen “silpomise­na” on melkoista liioit­telua. Ympärileikkaus paran­taa hie­man hygien­i­aa ja hillit­see jonkin ver­ran sukupuoli­tau­tien lev­iämistä. Vaiku­tuk­ses­ta sek­suaal­isu­u­teen ei olla täysin yksimielisiä, mut­ta aikuisiäl­lä ympärileika­tu­ista tutkimuk­sis­sa hie­man suurem­pi osa kat­soo sek­sielämän­sä paran­tuneen kuin huonon­tuneen, suurin osa ei ole kokenut muu­tos­ta (http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_effects_of_circumcision). Itse olen ainakin ollut tyy­tyväi­nen omaan sek­sielämääni, samoin kuin partnerit.

  Ihmette­len, mik­si tässä keskustelus­sa sivu­ute­taan jatku­vasti niiden ihmis­ten näke­mys, joil­la jotain koke­mus­ta asi­as­ta on. Ymmärtäisin, jos kyse olisi niin harv­inais­es­ta ilmiöstä, että olisi vaikea löytää ihmisiä joil­la siitä on omako­htaista koke­mus­ta, mut­ta näin ei todel­lakaan ole. En muista koskaan kuulleeni KENENKÄÄN ympärileikatun miehen olleen vaa­ti­mas­sa ko. toimen­piteen kieltämistä. Pojilleen ympärileikkaus­ta toivo­vat mus­li­mi-isäthän ovat toden­näköis­es­ti itse ympärileikattuja. 

  Kun niitä ympärileikkauk­sia joka tapauk­ses­sa tehdään, on vaikea nähdä mik­si ne pitäisi kieltää kun niistä ei suur­takaan hait­taa ole mut­ta puoskaroin­nista sen sijaan poten­ti­aalis­es­ti on. Mak­sullisu­us­prob­lemati­ik­ka on toinen kysymys, itse kallis­tu­isin siihen että oper­aa­tio olisi omakus­tan­teinen, mut­ta pelkästään se, ettei kyse ole lääketi­eteel­lis­es­ti vält­tämät­tömästä oper­aa­tios­ta ei riitä perusteluk­si kuten abort­tiver­tauk­ses­ta osu­vasti ilmenee.

  Tyt­tö­jen “ympärileikkaus” on aivan toinen, paljon bru­taalimpi toimen­pide ja se on syytäkin pitää lait­tomana Suomessa.

 17. Leena kir­joit­ti:

  “Mitenkäs sit­ten on abort­tien lai­ta, nehän tehdään julk­isin varoin, eikä kyseessä ole yleen­sä sairau­den hoito? Abor­tithan lail­lis­tet­ti­in, jot­ta puoskaroin­ti saataisi­in kuriin”

  Täysin eri asia. Abort­tien tekem­i­nen tapah­tuu yleen­sä poti­laan itsen­sä tah­dos­ta eivätkä toimen­piteen perus­teet ole uskonnollisia. 

  Abortin eettisyys/epäeettisyys onkin sit­ten asia erikseen…

 18. Jarno Ris­tanie­mi kirjoitti:

  “Kyl­lä on parem­pi, että silpomi­nen tapah­tuu tehtävään henkilöko­htais­es­ti suos­tu­van ammat­tilääkärin toimes­ta asian­mukaisin välinein kuin että hom­ma tehdään puoskarin keit­tiössä leipäveitsellä”

  Ymmär­rätkö, että anta­mal­la silpomiselle yhteiskun­nan siu­naus, kyseis­es­tä rit­u­aal­ista on erit­täin vaikea päästä eroon? Niin kauan kuin oper­aa­tio on laiton, silpo­jat ja etenkin hei­dän lapsen­sa joutu­vat kyseenalais­ta­maan toim­intaansa ja hyvin toden­näköis­es­ti tule­vat sukupol­vet tule­vat luop­umaan type­r­ästä tavasta.

 19. Taustal­la voi tietenkin olla sosi­aaliset ja psy­gol­o­giset syyt. Nämähän on aina niin helpooa sivuuttaa.
  Tehdään­hän julkisel­la puolel­la verovaroin myös sukupuolen­vai­h­toleikkauk­sia. Ne on aika mit­tavia operaatioita.
  Ja kuten aikaisem­min todet­ti­in, ver­tailua voi hakea aborteista. Mikä mah­taa olla tilanne sel­l­ai­sis­sa mais­sa jois­sa se on kiel­let­ty, kun niitä kuitekin suorite­taan. Ja mik­si meil­lä Suomes­sa abortin sal­lim­i­nen nähdään “hyvänä” asiana kaikesta karmeud­estaan huolimatta?

 20. Minus­ta kestämätön perustelu jollekin toimen­piteelle on, että se on hai­ta­ton. Uskon­nol­liset rit­u­aalit eivät hai­tat­tom­i­nakaan kuu­lu julkisen ter­vey­den­huol­lon piiri­in (tai eivät pitäisi kuulua).

  Kehos­ta voidaan pois­taa monia siihen kuu­lu­via osia ilman että ihmi­nen siitä ollenkaan kär­sii. Ympärileikkauk­sen alku­peräi­nen tarkoi­tus on vaikeut­taa mas­tur­baa­tio­ta. Sen hai­tat­to­muus ei ole mitenkään yksiselitteistä. 

  Miten joku pikku­lapse­na leikat­tu voi tietää vaikeut­taako se vai ei?

  Outo perustelu on myös se, että itse ympärileikatut miehet halu­a­vat leikkauk­sen pojilleen. Kyl­lähän sil­vo­tut äid­itkin halu­a­vat kli­torik­sen pois­ton ynnä muu­ta väki­val­taa tyt­tärilleen. Täl­lä logi­ikalla nekin pitäisi sit­ten tuo­da samaan asemaan. 

  Antti,

  Mitä sit­ten, jos sin­ua eivät joulun per­in­teet kiin­nos­ta. Pysy vain pois­sa niistä ja pidä laps­esikin pois­sa. Mikä ihmeen perustelu se on lopet­taa tra­di­tiot, ett­tä juuri sinä et niistä satu pit­mään. Ei joulu tarvitse juh­lis­taa yhtään mitenkään, ellei halua.

 21. http://video.google.com/videoplay?docid=-6584757516627632617&q=circumcision

  Osmo: “Ehkä sit­ten näin”

  Ehkä EI. Ennen kuin todel­la rupeat fatal­is­tis­es­ti hyväksymään puo­lus­tuskyvyt­tömän lapsen törkeää yksilönoikeu­den loukkaus­ta, niin suosi­tan, että kulu­tat 5 min­u­ut­tia kat­soak­sesi ylläol­ev­as­ta videosta mil­lais­es­ta oper­aa­tios­ta on kysymys sil­loinkin kun se tehdään sairaalas­sa ja puudu­tuk­sen kanssa.

  Oper­aa­tion keskeinen peruste on vaikeut­taa nuoren itse­tyy­dys­tä. Aikuisiäl­lä lääketi­eteel­li­sistä syistä leikatut ovat ker­toneet sek­suaalisen herkkyy­den ja nautin­non vähen­tymis­es­tä. Oper­aa­tio on peru­ut­tam­a­ton. Toiv­ot­tavasti nyt ei fatal­is­tises­sa rel­a­tivis­mis­sa pääse uno­h­tu­maan, että tämä on sivistynyt län­si­maail­ma, ja tääl­lä pitäisi olla voimas­sa sivistyneen län­si­maail­man sään­nöt. Näis­sä sään­nöis­sä tulisi olla, että puo­lus­tuskyvyt­tömälle vas­ta­syn­tyneelle ei saa tuot­taa elinikäistä ruumi­il­lista vam­maa, sekä mah­dol­lis­es­ti oper­aa­tion tuot­ta­maa trau­maa (ks. video).
  Ilmi­selvästi tätä puri­taanista sivistymät­tömyyt­tä löy­tyy taka­pa­jui­sista heimokult­tuureista ja uskon­nol­lisen fun­da­men­tal­is­min piiristä sekä Yhdys­val­loista, jos­sa reilun 100 vuo­den takaisen mas­tur­baa­tio­hys­ter­ian jäl­jet näkyvät hyvin ikäväl­lä taval­la edelleen.

  Jos tiedämme, että jokin asia on mitä selkeim­min väärin ja toiseen ihmiseen kohdis­tu­va ihmisoikeusloukkaus, ei sitä voi­da lähteä tekemään lail­lisek­si siltä poh­jal­ta, että sitä tehdään kuitenkin. Päin­vas­toin pitää miet­tiä (neu­volat, kouluter­vey­den­hoita­jat 1. luokalle tul­taes­sa, tun­tu­vat sank­tiot) kuin­ka sitä voidaan kitkeä.

  Olen Eli­nan kanssa samaa mieltä. Pistää rai­vok­si kun tois­t­en bar­baaris­ten tapo­jen kumartelus­sa lähde­tään jous­ta­maan jo ihmisoikeuk­sis­takin. Sairasta.

 22. Tämä kysymys on vaikea, kos­ka siihen liit­tyy vaikeasti hah­motet­ta­va peli­te­o­reet­ti­nen ongel­ma. Jos ympärileikkaus kiel­letään, niitä tehdään silti ja seu­rauk­set voivat olla joskus kamalat. Jos se sal­li­taan, niitä tehdään ehkä enem­män, mut­ta suurem­pi osa turvallisesti.

  Vaik­ka minus­ta tun­tuu pahal­ta “sal­lia” pienen lapsen sukue­li­men silpomi­nen, täy­tyy asia arvioi­da kokon­aisuute­na. Mut­ta mis­sään, siis korostan mis­sään tapauk­ses­sa ei julkisen ter­vey­den­huol­lon pitäisi verora­hoil­la suorit­taa uskon­nol­li­sista syistä tehtävää toimenpidettä. 

  Vähin­tään lääkäreil­lä pitäisi olla tässäkin asi­as­sa omatun­non­va­paus, kuten abortin kohdal­la; lääkärin ei käsit­tääk­seni ole pakko tehdä abort­tia, mut­ta voin olla väärässä. 

  Myön­nän, että min­u­un vetoaa aja­tus että silpo­jat pis­tet­täisi­in lukko­jen taa ruumi­in­vam­man aiheut­tamis­es­ta ja törkeästä pahoin­pitelystä, mut­ta real­is­tis­es­ti ja kylmäpäis­es­ti ajatellen se ei liene kuitenkaan kohtu­ullista. Ottaen huomioon, että aiheutet­tu vam­ma ei todel­lisu­udessa ole niin mit­ta­va kuin mitä se ehkä vaikuttaa. 

  En muista koskaan kuulleeni KENENKÄÄN ympärileikatun miehen olleen vaa­ti­mas­sa ko. toimen­piteen kieltämistä. Pojilleen ympärileikkaus­ta toivo­vat mus­li­mi-isäthän ovat toden­näköis­es­ti itse ympärileikattuja

  Näis­sä ruumi­in­silpomi­sis­sa on tietenkin myös sen merk­i­tys yksilölle yhteisön silmis­sä. Esina­hal­la varustet­tu mies on saas­tainen, eikä voi olla yhteisön täy­si­val­tainen jäsen. Esinah­ka voi olla häpeälli­nen asia nuorelle pojalle, jos hän uskoo näin.

 23. “Vaiku­tuk­ses­ta sek­suaal­isu­u­teen ei olla täysin yksimielisiä, mut­ta aikuisiäl­lä ympärileika­tu­ista tutkimuk­sis­sa hie­man suurem­pi osa kat­soo sek­sielämän­sä paran­tuneen kuin huonon­tuneen, suurin osa ei ole kokenut muutosta”

  Tämä johtuu siitä, että suuri osa leikkauk­sista tehdään kireän esina­han takia, joka tietysti on hai­tan­nut sek­suaal­isu­ut­ta, joten sil­loin muu­tos on voin­ut olla parem­paan. Jos esinah­ka, joka on ero­geeni­nen ja toimin­nal­laan lisää ero­geenisu­ut­ta, pois­te­taan jostakin täl­lais­es­ta tek­i­jästä riip­pumat­tomas­ta syys­tä, niin sek­suaa­li­nen herkkyys vähe­nee. Sin­ut on leikat­tu lapse­na, joten sin­ul­la ei ver­tausko­htaa. Kukaan ei ole sanonut, että oper­aa­tio tuhoaisi sek­suaal­isu­u­den. Vähen­tää sitä, on bru­taali (ks. video), on tarpee­ton, vaikeut­taa mas­tur­baa­tio­ta, sekä on ylipään­sä loukkaus yksilön ruumi­il­lista koske­mat­to­muut­ta vas­taan, joka on (tai joka oli) yksi euroop­palaisen sivistyk­sen keskeisimpiä arvo­ja. Oper­aa­ti­olle ei ole mitään jär­jel­lisiä tai moraal­isia perusteita.

 24. Leena kir­joit­ti:
  “Mitenkäs sit­ten on abort­tien lai­ta, nehän tehdään julk­isin varoin, eikä kyseessä ole yleen­sä sairau­den hoito? Abor­tithan lail­lis­tet­ti­in, jot­ta puoskaroin­ti saataisi­in kuriin.”

  Minus­ta ympärileikkaus­ta ja abort­tia ei voi­da mil­lään taval­la rin­nas­taa. Eihän abor­tis­sa ole kyse uskon­nol­lis­es­ta rit­u­aal­ista vaan yhteiskun­nan ja lain hyväksymästä toimen­piteestä. Tot­takai moni usko­vainen tekee abortista uskoon liit­tyvän asian, mut­ta siitä siinä har­voin on sen tek­i­jälle kyse.

  Eli­na kir­joit­ti: Kysyn vain, että mikä ihmeen joulu­juh­la tämä on, kun joulun koko ole­mas­saolon oikeu­tus on uskon­nolli­nen sanoma. Per­in­teeseen kuu­lu­vat joul­u­laulut, joulue­vanke­li­u­mi, jouluku­vael­ma jne. Ja näis­sä kaikissa vilah­taa henkilö nimeltä Jeesus.

  Ateisti­na olen sitä mieltä, ettei Jeesuk­sen tulisi mil­län taval­la vilah­taa koulus­sa mis­sän muual­la kuin valin­naisil­la uskon­non tun­neil­la. Jotenkin olet päät­tänyt, että kaik­ki on mus­lim­ien vika ja että islam tulee kristi­nuskon tilalle. Minä vietän joulua ihan ilman Jeesus­ta, ja niin tekee moni muukin suo­ma­lainen. En usko, että se johtuu islamista vaan siitä, ettei kristi­nusko ole enää niin läs­nä suo­ma­lais­ten elämässä. 

  Minus­ta on vähän turhaa yrit­tää etsiä sille syytä jostain “pahas­ta islami­nuskos­ta”. Ei kouluis­sa vietetä uskon­nol­lista Ramal­la­haa, Hanukkaa, bud­dha­laista Bod­hin päivää tai mitään muu­ta kuin kristi­nuskoon liit­tyviä juh­lapy­hiä. Se on minus­ta väärin. Minus­ta uskon­non­l­liset juh­lat ja jeesusten ja muhamme­di­en ylistyk­set eivät kuu­lu kouluun.

 25. Kat­ja,

  Puo­lus­tan juh­li­in liit­tyviä tra­di­tioi­ta, en muu­ta. Tun­nu­tuk­sel­lisu­us ei kuu­lu minus­takaan kouluihin. 

  Totu­us on, että tra­di­tioi­ta ollaan muut­ta­mas­sa uus­suo­ma­lais­ten vuok­si ja sen on minus­ta väärin. Meil­lä on oikeus yhteiseen kult­tuuriper­in­töön ja siihen kuu­luu joulun­vi­et­to koulun joulujuhlineen.

 26. @Ciclista: sukupuolen­vai­h­dosleikkauk­sia tehdään aikuisille hei­dän omas­ta pyyn­nöstään, ei lap­sille hei­dän van­hempi­en­sa pyynnöstä.

 27. Poikkeuk­sel­lis­es­ti nim­imerkil­lä kirjoitti:

  “En muista koskaan kuulleeni KENENKÄÄN ympärileikatun miehen olleen vaa­ti­mas­sa ko. toimen­piteen kieltämistä. Pojilleen ympärileikkaus­ta toivo­vat mus­li­mi-isäthän ovat toden­näköis­es­ti itse ympärileikattuja”

  No nyt kuulet. Min­ulle tehti­in ympärileikkaus lapse­na kireän esina­han takia. Toimen­pide tehti­in nuku­tuk­ses­sa, mut­ta se aiheut­ti suun­na­ton­ta tuskaa esim. kustes­sa muis­taak­seni noin parin viikon ajan oper­aa­tion jäl­keen. Ver­taisin toimen­pidet­tä törkeään pahoin­pite­lyyn ja tuomion pitäisi olla sen mukainen, jos toimen­pide tehdään ilman lääketi­eteel­lisiä perusteita. 

  Jos johonkin uskon­toon kuu­luisi lapsen rit­u­aa­li­nen piek­sem­i­nen pesis­mailal­la 2‑vuotiaana(siten että aiheutet­ta­va tus­ka olisi suuri, mut­ta ei syn­ty­isi pysyviä vam­mo­ja), tulisiko rit­u­aali suorit­taa julkisel­la ter­veysase­mal­la lääkärin toimes­ta? Vai olisiko parem­pi pyrk­iä kitkemään bar­baari­nen tapa kokon­aan pois ajan kuluessa?

 28. #Eli­na, Muuten pitkälti samaa mieltä kanssasi, mut­ta abort­ti vaikut­taa mielestäni vielä enem­män lapsen tule­vaisu­u­den­näkymi­in kuin äidin kehoon. Lapselta ei tosin mielipi­det­tä kysellä…

 29. Eli­na kir­joit­taa “Miten joku pikku­lapse­na leikat­tu voi tietää vaikeut­taako se vai ei?”. Kuitenkin ympärileikkaa­mat­tomat ovat kovasti tietäv­inään ympärileikkausten haitoista ja jopa naiset pystyvät “asiantun­tev­asti” kom­men­toimaan sen vaikutuksia.

  Ympärileikkauk­sen yksi peruste on tau­ti­vaaran vähen­e­m­i­nen, mut­ta se voita­neen Suomes­sa sivu­ut­taa. Jos­sain muual­la se voi olla hyvinkin relevanttia.

  Sek­suaalis­es­ti ympärileikkaus vähen­tää herkkyyt­tä, kuten on jo tuo­tu esille. Mut­ta että hait­taa mas­tur­baa­tio­ta? Nyt tulee taas sel­l­ainen kuva, että se jotenkin esty­isi. En ole ikinä kokenut ongel­maa asian suh­teen. Yksi­tyisko­h­dat sikseen.

  Yhdyn­nässä vaiku­tus on tilanteesta riip­puen posi­ti­ivi­nen tai negati­ivi­nen. Herkkyy­den vähen­e­m­i­nen hidas­taa “huipen­tu­maa”. Parhaim­mil­laan miehen nautin­to piden­tyy ja myös nainen kiit­tää var­masti. Kään­töpuoli on taas se, että vähem­män kiihoit­tuneessa tilas­sa jää se huipen­tu­ma koke­mat­ta (mut­ta sek­si voi olla silti täysin nau­tit­tavaa). Vaikea sanoa, olisiko toisin parem­pi. En toden­näköis­es­ti vai­h­taisi osaani, jos saisin valita.

  Silti lääketi­eteel­lis­es­ti perus­teet­tomat ympärileikkauk­set ovat kyseenalaisia, kos­ka yksilön puoles­ta päät­tää joku muu kuin hän itse.

 30. Eli­na on oike­as­sa myös tuos­ta vas­tavuoroisu­ud­es­ta. Kult­tuuriset käde­no­jen­nuk­set tule­vat johta­maan vain uusi­in vaa­timuk­si­in. Ei voi­da sanoa, että yksikään maa maail­mas­sa olisi tehnyt enem­pää maa­han­muut­ta­jien aut­tamisek­si ja ymmärtämisek­si kuin Ruot­si. Silti sel­l­ais­es­ta täysin nor­maal­ista yhteiskun­taan liit­tyvästä ilmiöstä kuin kiin­teistön­o­mis­ta­jan oikeus päät­tää kiin­teistön­sä vuokraamisesta/purkamisesta/tms. saadaan aikaisek­si mel­lak­ka, jos­sa kotitekoiset pom­mit lentelevät, autot palavat, ikku­nat heli­sevät, ihmisiä loukkaantuu.
  On myös kuvaavaa, että tämä uuti­soidaan “nuori­son” mel­lakointi­na, vaik­ka mukana on kes­ki-ikäisiäkin par­ta­sui­ta. Mik­si ei puhuta mus­lim­ien mellakoinnista? 

  Samat pohjim­maiset tek­i­jät kos­ket­ta­vat myös poikien ympärileikkauk­sista käytävää keskustelua. Mik­si tästä ei saa­da aikaisek­si julk­ista keskustelua suh­teestamme islami­in? Siitähän näis­sä ehdote­tuis­sa lakimuu­tok­sis­sa on pohjim­mil­taan hyvin pitkälle kysymys.

  Mitä olemme valmi­it sal­li­maan? Mik­si? Mitä meille merk­it­see euroop­palainen sivistysperinne ja sen tur­vaami­nen. Jos yksilön koske­mat­to­muus ja tra­di­tiot aset­tuvat vas­takkain, kuin­ka yhteiskun­nan tulisi asi­aan suhtautua?

  Mil­loin me alamme näistä avoimesti keskustel­la val­ta­me­di­aa myöten? Vai pitääkö todel­la odot­taa, kuten Eli­na tote­si, että (kuvain­nol­lis­es­ti) jokainen nati­ivi on “hal­la-aho­lainen”?

  Aihe on nyt ajanko­htainen. Ruotsin monikult­tuurisu­us­lab­o­ra­to­rio on eden­nyt asteelle, jos­sa kokeelli­nen näyt­tö fal­si­fioi hypoteeseja.

  Samaan aikaan omat sosi­aali-insinöörimme Arka­di­an­mäeltä ovat viemässä lävitse Thorsin lakia, joka tulee tois­in­ta­maan Ruotsin tilanteen Suomes­sa n. 15 vuo­den viiveellä.

  Niin poikien kuin tyt­tö­jen ympärileikkauk­set tule­vat ole­maan osa vielä paljon laa­jem­paa suo­ma­laista ja euroop­palaista keskustelua.

  Kysymys­tä ei siis voi ajatel­la vain yksit­täistapauk­se­na, vaan se aset­tuu laa­jem­paan kehyk­seen. Oikei­den arvo­jen (kuten yksilön koske­mat­to­muus) ja sivistyk­sen ihantei­den ei tule joustaa.

  Nyt kun kouluista puhut­ti­in, niin vielä uuti­nen Britanniasta:

  “over 60 per cent of Britain’s Mus­lim schools have extrem­ist links, says draft report” 

  “The schools known as Darul Ulooms, which base their cur­ricu­lum on a sev­en­teenth-cen­tu­ry Indi­an teach­ing sys­tem, include very few sec­u­lar sub­jects, claims the report. It says: “Their aim is not to pre­pare pupils for life in the wider world, but to give them the tools for a more lim­it­ed exis­tence inside the Mus­lim enclaves.”

  The con­se­quences for bright Mus­lim British girls are absolute­ly dire. Live­ly intel­lects are being destroyed and bril­liant careers cut off before they can begin.”

  http://blogs.telegraph.co.uk/damian_thompson/blog/2008/12/17/exclusive_over_60_per_cent_of_britains_muslim_schools_have_extremist_links_says_draft_report

  Kun annamme pikku­sor­men ympärileikkauk­sista, annam­meko myöhem­min toisen sor­men uskon­nol­li­sista kouluista? Kos­ka lopetamme ja sanomme, “ei käy, ei enää”?

 31. Joulu (yule) on pakanalli­nen juh­la, jota on juh­lit­tu talvipäivän­seisauk­sen aikaan. Melkein jokaises­sa lauhkeal­la tai ark­tisel­la vyöhyk­keel­lä syn­tyneessä kult­tuuris­sa — joille siis vuo­de­naiko­jen vai­hte­lut ja päivän­seisauk­set ja ‑tasauk­set ovat “merk­i­tyk­sel­lisiä” — on jokin juh­la niihin aikoihin. 

  Roomas­sa oli Sat­ur­na­lia-juh­la suun­nilleen talvipäivän­seisauk­sen aikoi­hin. Kun kris­ti­tyt oli­vat infil­troi­neet Rooman val­takun­nan, he kor­va­si­vat rooma­lais­ten omat juh­lapäivät kris­til­lisil­lä merk­i­tyk­sil­lä. Eri­laisia ad hoc perustelui­ta kek­sit­ti­in sit­ten siihen, mik­si juuri Jeesuk­sen syn­tymäpäivä olisi ollut jouluna. 

  Meille on jostain syys­tä levin­nyt uskon­to ja pala­sia kult­tuurista, joka on kotoisin Lähi-idästä ja jota pidän euroop­palaiselle kult­tuurille vieraana. 

  Kos­ka pidän itseäni euroop­palaise­na, juh­lin Sat­ur­na­li­aa, jon­ka juh­lim­i­nen sisältää vierailu­ja ystävien luona, syömistä, juomista, pien­ten lahjo­jen antamista ja yleistä hauskan­pitoa, rooma­laiseen tapaan. Vietän sitä yleen­sä itseasi­as­sa päivää varsi­naisen Sat­ur­na­lian päät­tymisen jäl­keen, kos­ka sil­loin on Joulu ja töistä on muutenkin vapaata.

  Minus­ta mei­dän pitäisi ehkä enem­mänkin puo­lus­taa euroop­palaista kult­tuuriper­in­töämme lähi-idän aggres­sivi­isia ekspan­si­ivisia kult­tuure­ja vas­taan ja vas­tus­taa juu­ta­lais-kris­til­lis­ten juh­lien viet­toa ja palaut­taa van­hat kelt­tiläiset ja skan­d­i­naaviset menot noin yleisestikin.

  (Kir­joi­tan tämän viimeisen virk­keen tähän siltä var­al­ta, että joku ei ymmär­rä sarkasmia.)

 32. Tiedemies:

  “Näis­sä ruumi­in­silpomi­sis­sa on tietenkin myös sen merk­i­tys yksilölle yhteisön silmissä.” 

  Sinivihreä:

  Mielestäni on kyse siitä, että aikuiset ihmiset ovat valmi­ita vahin­goit­ta­maan omaa las­taan ylläpitääk­seen lähin­nä omaa sta­tus­taan lap­sia silpo­vas­sa yhteisössä. Tätä sit­ten perustel­laan sil­lä, että näin hei­dänkin van­hempansa toimivat. 

  Näille las­ten­sil­von­takult­tuureille pitää antaa kyllin selkeä ja vah­va singnaali siitä, että tämä hom­ma ei vain tässä maas­sa käy.

 33. Ympärileikkauk­sen alku­peräi­nen tarkoi­tus on vaikeut­taa mas­tur­baa­tio­ta. Sen hai­tat­to­muus ei ole mitenkään yksiselitteistä.

  Miten joku pikku­lapse­na leikat­tu voi tietää vaikeut­taako se vai ei?

  Ilmei­seis­es­ti siis ympärileikkaa­mat­tomat miehet ja naiset tietävät ympärileikat­tu­ja miehiä parem­min? 😉 En kyl­lä ymmär­rä miten mas­tur­baa­tio voisi olla yhtään helpom­paa kuin mitä se esimerkik­si itsel­leni on.

  Outo perustelu on myös se, että itse ympärileikatut miehet halu­a­vat leikkauk­sen pojilleen. Kyl­lähän sil­vo­tut äid­itkin halu­a­vat kli­torik­sen pois­ton ynnä muu­ta väki­val­taa tyttärilleen.

  Halu­a­vatko oikeasti? Eiköhän se yleen­sä ole per­heen pää (mies) joka näistä asioista päät­tää sel­l­aises­sa kult­tuuris­sa jos­sa noi­ta nais­ten silpomisia tehdään. Toki yksinään tuo ei riitä perusteluk­si, siinä olet oikeassa.

  Aikuisiäl­lä lääketi­eteel­li­sistä syistä leikatut ovat ker­toneet sek­suaalisen herkkyy­den ja nautin­non vähentymisestä.

  Eri tutkimuk­sis­sa on saatu eri tulok­sia, mut­ta lievää ten­denssiä on siihen että aikuisiäl­lä ympärileikatut katso­vat sek­suaalisen nautin­non lisääntyneen:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_effects_of_circumcision#Satisfaction

  Sin­ut on leikat­tu lapse­na, joten sin­ul­la ei vertauskohtaa.

  Sen enem­pää kuin sin­ul­lakaan, tai kel­lään muul­la jota ei ole leikat­tu lapsena.

 34. Aiheeseen mitenkään liit­tymät­tä; mut­ta alkaa men­nä lil­lukan­var­sista keskustelu­un koko blo­gi. Mut­ta sitäähän se kaupunkipoli­ti­ik­ka suurim­mak­si osak­si taitaa olla.

 35. Abor­tit ja ympärileikkauk­set voidaan rin­nas­taa sit­ten kun raskaana ole­van naiset van­hem­mat päät­tävät abortista seu­rakun­nan kan­nan pohjalta 😉

 36. Pitää vielä lisätä Eli­nalle joka kirjoitti:
  “Uskon­nol­liset rit­u­aalit eivät hai­tat­tom­i­nakaan kuu­lu julkisen ter­vey­den­huol­lon piiri­in (tai eivät pitäisi kuulua).”

  Kysymys sin­ulle: Mik­si uskon­nol­liset rit­u­aalit eivät mielestäsi kuu­lu julkisen ter­vey­den­huol­lon piiri­in mut­ta julkisen koulun piiriin?

  Vai oletko sitä mieltä, että julk­isten palvelu­iden tulisi tuot­taa ja toteut­taa vain kris­tit­tyjä rituaaleja?

 37. Olen käsit­tänyt, että poikalapsen kehit­tyessä transsukupuolisek­si (henkises­ti vas­takkaista sukupuol­ta) sukupuolenko­r­jausleikkaus on vaikeam­paa toteut­taa, jos penis on ympärileikat­tu. Jos näin on, tämäkin on tärkeä näköko­h­ta, sil­lä vau­van henkistä sukupuol­ta ei pystytä nykyään mil­lään taval­la testaamaan.

 38. Tähän nyt vede­tään yllä­tyk­set­tömästi kult­tuur­inäköko­htia ja per­in­teitä. Itseään sivistyneek­si kut­su­vas­sa maas­sa niiden ei mielestäni tulisi olla rel­e­vant­te­ja ver­rat­tuna fyy­siseen väki­val­taan ja pysyvän ruumi­in­vam­man tuottamiseen.

  Voisin minäkin lyödä pojal­tani nenän niskaan ja sanoa, että se nyt vain on min­un iki­aikaista suo­ma­laista kult­tuuri­ani. Voisin jopa väit­tää lyömisen ole­van pien­imerk­i­tyksi­nen toimen­pide ver­rat­tuna vaikka­pa ympärileikkauk­seen, sil­lä mus­ta silmä sen­tään para­nee aikanaan. Yhtä kaik­ki saisin silti syyt­teen, las­ten pahoin­pitelem­i­nen kun on lail­la kielletty.

  On käsit­tämätön­tä, kuin­ka väki­val­ta muut­tuu joidenkin mielestä automaat­tis­es­ti hyväksyt­täväm­mäk­si, jos väki­val­lantek­i­jä on toiseu­den edustaja.

  Jatkos­sa on siis täysin lailli­nen las­tenkas­vatuk­sen suos­tut­telukeino sanoa, että ellei nyt heti olla kiltisti, niin isi julis­tau­tuu sovel­tuvan uskon­non har­joit­ta­jak­si ja sit­ten tulee poli­isi ja leikkaa pip­pelin poik­ki. Ei tämä min­un mielestäni kuu­losta hyvältä.

 39. “Tänään oli Hesaris­sa mallies­imerk­ki nuoleskelus­ta koulun “joulu”juhlista Lep­pä­vaaras­ta, jos­sa neljä­sosa oppi­laista on maahamuuttajataustaisia.

  Kaik­ki uskon­nol­liset ele­men­tit oli pois­tet­tu tilaisuudesta. ”

  Luet­ti­inko­han me sama jut­tu??? Nimit­täin minä kyl­lä muis­tan luke­neeni, että tuos­sa koulus­sa nimeno­maa laulet­ti­in “Jouluyö, juh­layö” ja muutenkin oli näitä joulun sanomaan liit­tyviä esi­tyk­siä. Maa­han­muut­ta­jat (joista enem­mistö oli ortodok­se­ja tai katolisia) osal­lis­tu­i­v­at siinä mis­sä muutkin. 

  Joulukirkkoon ei ollut pakko osal­lis­tua, mut­ta minä en ymmär­rä, mik­sei ainakin kris­ti­ty­ille voi­da jär­jestää kouluis­sa yhteistä ekumeenista jumalan­palvelus­ta. Johan se itsenäisyyspäivän juh­la­ju­malan­palveluskin muutet­ti­in ekumeenisek­si (kun Halo­nen menikin ensim­mäisenä vuote­na pres­i­dent­tinä ortodok­sien tilaisuuteen).

 40. “Minus­ta on vähän turhaa yrit­tää etsiä sille syytä jostain “pahas­ta islami­nuskos­ta”. Ei kouluis­sa vietetä uskon­nol­lista Ramallahaa”

  Niin, ei ehkä vielä vietetä, mut­ta nyky­menol­la ei mene kauaakaan kun vietetään. Se, että tuol­lainen meinin­ki loukkaa ateistien tai kris­tit­ty­jen lap­sia tulee ole­maan täy­delli­nen sivu­seik­ka. Näitä juh­lien perustelu tulee ole­maan, etteivät ne hait­taa ketään ja ne ovat pienem­pi paha kuin pala­neet auton­ro­mut ja mellakat.

  Kat­sokaa­pa vain, näin tulee ihan var­masti käymään ensi vuosikymmenel­lä osas­sa Helsin­gin lähiökouluista.

 41. “Olen käsit­tänyt, että poikalapsen kehit­tyessä transsukupuolisek­si (henkises­ti vas­takkaista sukupuol­ta) sukupuolenko­r­jausleikkaus on vaikeam­paa toteut­taa, jos penis on ympärileikat­tu. Jos näin on, tämäkin on tärkeä näköko­h­ta, sil­lä vau­van henkistä sukupuol­ta ei pystytä nykyään mil­lään taval­la testaamaan”

  Pakko kom­men­toi­da hie­man epäasial­lis­es­ti: LOL

  Ensin­näkin on vaikea kuvitel­la, että ympärileikkaus vaikeut­taisi mil­lään taval­la sukupuolenko­r­jausleikkaus­ta. Jos kuitenkin vaikeut­taisi, tämä “näköko­h­ta” olisi kyl­lä tärkeysjärjestyk­sessä hän­täpäässä kun pohdi­taan silpomisen ongelmia.

 42. Osmo tote­si, että ehkä julkisen sek­torin lasaretis­sa, mut­ta ei mis­sään tapauk­ses­sa verovaroin.

  Tässä taitaa olla asian toinen ydin; kohu on nous­sut vas­ta kun Suomes­sa on niin paljon vähä­varaisia poikien ympärileikkaus­ta halu­avia että julki­nen ter­vey­den­hoito on joutunut pohti­maan asiaa.

  Suomen juu­ta­laiset, tataar­it ja amerikkalais­mall­ista van­hat­es­ta­men­til­lista hal­lelu­jaa-protes­tantismia edus­ta­vat (pienet) ryh­mät ovat saa­neet leikel­lä rauhas­sa kos­ka ovat arvostet­tu­ja väestöryh­miä (pait­si ehkä kuuhul­lu­jen mielestä) ja kos­ka ovat kus­tan­ta­neet myös vähä­varais­ten jäsen­ten­sä las­ten leikkauk­set. Tosin en tiedä onko ympärileikkaus nois­sa ryh­mis­sä Suomes­sa itse asi­as­sa sata % yleistä?

  Asian toinen ydin on sit­ten itse ympärileikkaus, uskon­nos­ta ja mak­sa­jas­ta riippumatta. 

  Kun se ker­ran on sal­lit­tu em. kun­non kansalaisi­na pide­ty­ille ryh­mille tähän asti ja tulee hyvin toden­näköis­es­ti ole­maankin, olkoon sal­lit­tu uudem­millekin ryh­mille. Jot­ta he eivät veisi vau­vo­ja puoskareille. 

  Jotenkin näin taisi Tiedemies jo resoneerata.

  Ja näin asia palau­tuu “pitääkö julkisen sek­torin osal­lis­tua” ‑ruu­tu­un. Onko näil­lä uusil­la ryh­mil­lä sel­l­aista keskinäisen avun verkos­toa, jon­ka avul­la he kaik­ki voisi­vat kus­tan­taa toimen­piteen yksi­tyisel­lä puolella? 

  Etten nyt sanoisi — anteek­si Ode alatyyli — että hyi hit­to mikä tilanne. Varsinkin kun pidän itse oper­aa­tio­ta, no en nyt silpomise­na enkä taivaisi­in huu­ta­vana (pun intend­ed) kamaluute­na mut­ta jonk­i­nasteise­na koiruute­na vau­vaa kohtaan kumminkin.

 43. Suomes­sa on tehty juu­ta­lais­ten poikalas­ten ympärileikkauk­sia iät ja ajat. Ongel­ma siitä on tul­lut vas­ta maa­han­muut­ta­jien matkas­sa, osit­tain jopa ns. tasa-arvokysymyk­senä (jos vas­tu­s­tat tyt­tö­jen ympärileikkauk­sia niin mik­set vas­tus­ta poikien).

  Itsekään en poikien ympärileikkauk­sen kus­tan­ta­mista verovaroin pidä tarpeel­lise­na ja mielu­usti näk­isin koko tavan katoa­van his­to­ri­an hämärään (johan sitä on alkukirkon ajoista yritetty).

 44. Juk­ka Siren:

  “Suomen juu­ta­laiset, tataar­it ja amerikkalais­mall­ista van­hat­es­ta­men­til­lista hal­lelu­jaa-protes­tantismia edus­ta­vat (pienet) ryh­mät ovat saa­neet leikel­lä rauhas­sa kos­ka ovat arvostet­tu­ja väestöryh­miä (pait­si ehkä kuuhul­lu­jen mielestä) ja kos­ka ovat kus­tan­ta­neet myös vähä­varais­ten jäsen­ten­sä las­ten leikkaukset.”

  Sinivihreä:

  Jatkos­sa, jos kohut­tu tupakkala­ki menee läpi, em. ryh­mien lap­sia suo­jel­laan tupakansavul­ta kaikissa mah­dol­li­sis­sa tilanteis­sa, mut­ta samais­ten las­ten peniksiä voidaan aivan lail­lis­es­ti veis­tel­lä van­hempi­en uskon­nol­lisen vakau­muk­sen nojalla.

  Nyt olisi syytä Suomes­sa lait­taa tarpeet­toma­lle väki­val­lalle stop­pi. Myöhem­min voidaan olla siinä tilanteessa, että jonkin ihmeel­lisen oikeustulkin­nan nojal­la joudu­taan tyt­tö­jenkin silpomi­nen sallimaan.

 45. Ympärileikkauk­set ja joulut ovat Lähi-Idän bedui­ini­tari­noi­ta. Yhtä pitäviä kuin Väinämöi­nen ja Joulupukki. 

  Osmo kyseli, että pitääkö ympäir­ileikkaus tehdä yhteisil­lä varoil­la. Vas­taan ei. Ja nais­ten ympärileikkauk­ses­ta mielip­i­teeni on, että siitä pitää tehdä Suomes­sa vanki­laan johta­va rikos.

 46. Ote­taan­pa tähän hypo­teet­ti­nen esimerk­ki, joka tosin saat­taa tul­la ajanko­htaisek­si aikanaan. Tyt­tö­jen ympärileikkauk­sista puhut­taes­sa viitataan käytän­nössä aina farao-tyypin ylet­tömän bru­taali­in silpomiseen, mut­ta tyyppe­jä on muitakin. Yksi varsin yleinen sun­na-tyypin ver­sio on se, että kli­torik­sen hup­pu pois­te­taan. Tämä on hyvin läheistä sukua poikien ympärileikkauk­sille, niin oper­aa­tion suu­ru­u­den kuin sen mah­dol­lis­ten hait­tavaiku­tusten suh­teen. Jos ker­ran poikien ympärileikkaus lail­lis­es­ti verovaroil­la sal­li­taan, mil­lä perusteil­la kiel­letään kyseisen oper­aa­tion tekem­i­nen myös julk­isra­hoit­teis­es­ti? Sitä puoltaisi vielä sekin ylimääräi­nen argu­ment­ti, että tämä ratkaisu voisi vähen­tää monien vähem­mistö­jen halua tehdä tytöilleen jokin rankem­pi ympärileikkaus, esim. koko kli­torik­sen pois­to tai sit­ten joku näistä farao-leikkauk­sista. Pojil­la sen­tään nämä rankem­mat muodot, kuten peniksen nylkem­i­nen, ovat hyvin harvinaisia.

 47. Mon­et ovatkin toden­neet, että varakkaat vähem­mistöt ovat har­joit­ta­neet uskoaan oma­l­la kus­tan­nuk­sel­laan Suomess­sakin iät ja ajat. (Mut­ta ihmisethän ovatkin huolis­saan köy­histä ja köy­hien levottomuudesta.)

  Minä kyl­lä lähti­sisn tekemään abort­ti-ver­tauk­sia, en sik­si, että syyt toimi­in oli­si­vat saman­laisia, mut­ta sik­si, että totaa­likiel­lot syn­nyt­täi­sivät tilanteen, joka olisi ver­rat­tivis­sa mai­hin, jois­sa abort­ti on ollut lähi­aikoina laiton. Eli siihen syrjäkuja-henkarilinjaan.

  VARSINAISEEN aiheeseen:

  Mitä sit­ten tarkoit­taisi itse mak­sami­nen? Palvelu­iden markki­nahin­taan ostamista? Jotakin, mis­tä kela mak­saisi siivun? 

  Teo­ri­as­sa voidaan kuvitel­la, että köy­hät suvut keräi­sivät kole­htia maail­man neljältä kol­kalta, jot­ta saataisi­in joka sent­ti tilitet­tyä suo­ma­laiselle päiväkirur­giselle laitok­selle, mut­ta se taitaa olla teo­ri­as­sa kuvit­telua. Ne taas, joil­la on varaa, leikkelevät mitä leikkelevät mis­sä lystäävät.

 48. Vas­tus­tan jyrkästi miesten ja nais­ten sukuelin­ten silpomista mil­lään syyl­lä. Suomes­sa hoide­taan ter­veyt­tä, ja tarvit­taes­sa sairaut­ta, lääketi­eteel­lisin perustein, ei mys­tisi­in usko­muk­si­in vedoten.

 49. Hän­tien typ­istämi­nen on kiel­let­ty lais­sa jo 1992. Ken­ties voisimme kumo­ta kyseisen lain, ja tehdä typ­istämis­es­tä verora­hoil­la suoritet­ta­van toimen­piteen, kun­han se vain tehdään kri­ti­ikkisuo­jas­sa (sopi­van uskon­non nimissä).

  Minkälaisia johtopäätök­siä pitäisi vetää siitä, että koirien silpomi­nen on kiel­let­ty, mut­ta lap­sien silpomi­nen on sallittua?

 50. Toimen­pide pitäisi alku­peräisen postauk­sen ja mon­en keskusteli­jan mielestä toteut­taa julkises­sa sairaalas­sa, mut­ta ei verovaroilla.

  En oikein ymmär­rä miten tämä aut­taa puoskaroin­nin estämisessä? Jos van­hem­mil­la ei ole varaa tai halua mak­saa toimen­piteestä, niin en oikein näe miten mah­dol­lisu­us käyt­tää julk­ista sairaalaa estää tai vähen­tää heitä käyt­tämästä puoskarin palveluita.

 51. “Poikkeuk­sel­lis­es­ti nim­imerkil­lä” kirjoitti:

  “Eiköhän se yleen­sä ole per­heen pää (mies) joka näistä asioista päät­tää sel­l­aises­sa kult­tuuris­sa jos­sa noi­ta nais­ten silpomisia tehdään.”

  Ei mitenkään yleis­es­ti. Alla pari lain­aus­ta Maail­man ter­veysjär­jestö WHO:n raportista “Elim­i­nat­ing Female gen­i­tal muti­la­tion” vuodelta 2008.

  Noiden mukaan tyt­tö­jen silpomi­nen voi olla yhteisöis­sä yleis­es­ti hyväksyt­tyä, jol­loin tapaa kan­nat­ta­vat kaik­ki, miehet sekä naiset, mut­ta että eri­tyis­es­ti per­in­teen ylläpi­dos­sa kun­nos­tau­tu­vat van­hem­mat naiset.

  Sivul­ta 5:
  “Where female gen­i­tal muti­la­tion is wide­ly prac­tised, it is sup­port­ed by both men and women, usu­al­ly with­out ques­tion, and any­one depart­ing from the norm may face con­dem­na­tion, harass­ment, and ostracism.”

  Sivul­ta 7:
  “In many soci­eties, old­er women who have them­selves been muti­lat­ed often become gate­keep­ers of the prac­tice, see­ing it as essen­tial to the iden­ti­ty of women and girls. This is prob­a­bly one rea­son why women, and more often old­er women, are more like­ly to sup­port the prac­tice, and tend to see efforts to com­bat the prac­tice as an attack on their iden­ti­ty and culture”

  Raport­ti on täällä:
  http://www.who.int/reproductive-health/publications/fgm/fgm_statement_2008.pdf

 52. Lopete­taan suvait­se­vaisu­us, eikä edes yritetä sietää

  Jos uskoisin jumalaan, sanois­in että jumalal­la on ollut suur­ta viisaut­ta kun hän on kehit­tänyt ihmisen sukupuolie­limet sel­l­aisik­si kuin ne syn­tyessä ovat. Ihmisen on turha kuvitel­la, että jumala olisi tehnyt virheen, jon­ka ihmisen pitää kor­ja­ta. No ateisti­na voin sanoa saman, että evoluu­tio ei kehitä mitään tarpee­ton­ta, vaan kaikel­la on tarkoituksensa.

  Vas­tus­tan niin poikien kuin tyt­tö­jenkin ympärileikkauk­sia. Valitet­tavasti voin perustel­la asian omako­htais­es­ti. Jouduin tähän oper­aa­tioon kun esinah­ka tuli niin kireäk­si, että alkoi olla aika han­kalat olot. Jos lääkärit oli­si­vat ker­toneet min­ulle seu­raus­vaiku­tuk­set, olisin kieltäy­tynyt leikkauk­ses­ta ja kärvis­tel­lyt lop­un ikäni. Ehkä kireys olisi helpot­tanut, ehkä siihen olisi saanut jotain rohto­ja, kuka tietää?

  Seu­rauk­se­na oli se, että herkkyys väheni merkit­tävästi. Yhdessäoloon liit­tyvä ihana ”kei­n­un­ta” ei enää ole mah­dol­lista. Tästä aiheutuu ongel­ma se, että laukeami­nen kestää joskus niin kauan, että niin nainen kuin mies on ihan puh­ki asian kanssa. Tätäkin suurem­pi ongel­ma on se, että kon­domin aset­ta­mi­nen tuli kiusal­lisen han­kalak­si. Aika suuri murhe, mikä voi lisätä välin­pitämät­tömyyt­tä sukupuoli­taudeil­ta suo­jaamises­sa. Siinä kumia vään­nel­lessä ehtii himot lauh­tua molem­mil­la. Ja naisen tyy­dyt­tämi­nenkin vaatii nyt enem­män kun aikana esina­han kanssa.

  Uskon­nol­liset johta­jamme ovat kehit­täneet mitä kum­mallisimpia rit­u­aale­ja, joil­la sek­sistä ei saisi niin suur­ta nautin­toa kuin luon­to on tarkoit­tanut. Jotenkin epäilen, että tämänkin tra­di­tion on keksinyt joku mies, jol­la ei enää toimin­ut ja piti kostaa miehille, jot­ka voivat naut­tia sek­sistä täysin mahdollisuuksin.

  Olen onnelli­nen niistä vuosikym­menistä, jot­ka sain naut­tia sek­sistä täy­del­lis­es­ti. On se vieläkin kivaa, mut­ta paras­ta sek­siä en enää voi kokea. Kieltämät­tä se vaivaa mieltä.

  Olen keskustel­lut asi­as­ta ympärileikat­tu­jen nais­ten kanssa. He ovat menet­täneet vielä enem­män kuin miehet. Kyse ei siis ole vain etenkin tytöille kivu­li­aas­ta oper­aa­tios­ta, vaan koko lop­puelämän sek­suaal­isu­u­den vai­men­tamis­es­ta. Voiko uskon­to olla pirullisempi?

  Ehkä sik­si ympärileikkauk­set tehdään jo vauvana/lapsena, jot­ta naiset ja miehet eivät koskaan saisi tietää, mitä ovat menettäneet.

  Että suvait­se­vaisu­us voitaisi­in pikku hil­jaa lopet­taa. Tätä asi­aa ei tarvitse edes sietää. Se pitää kieltää totaalis­es­ti ja tehdä leikkauk­sista rikos.

  Ja vielä. Kun suuri osa ympärileikat­tavista miehistä elää sosi­aal­i­tur­van varas­sa, on lapsel­lista puhua, että tehdään oper­aa­tio sairaalas­sa, mut­ta sitä ei rahoite­ta verovaroin. Sekin on väärää suvait­se­vaisu­ut­ta. Hyvien ihmis­ten hyvyys saa yhä enem­män out­o­ja piirteitä. Jotenkin hyvyys sumen­taa jär­jen, tässä asi­as­sa jopa Osmolla.

 53. “Hyvien ihmis­ten hyvyys saa yhä enem­män out­o­ja piirteitä. Jotenkin hyvyys sumen­taa järjen”

  Sanois­in, että suvait­se­vaisu­us sumen­taa hyvyy­den ja jär­jen. Laskun mak­sami­nen alkaa kun suurinkaan suvait­se­vainen ei voi enää suvai­ta. Mainitsin ylem­pänä Bri­tann­ian islami­lai­sista kouluista, joista tutkimuk­sen perus­teel­la 60%:lla on yhteys ääri­ta­hoinin ja joiden opetuk­ses­sa on hyvin vähän seku­laare­ja ainek­sia ja jot­ka eivät valmista län­tisessä yhteiskun­nas­sa pärjäämiseen.
  Heti perään seurasi toinen tutkimus. Bri­tann­ian sharia-oikeuk­sis­sa sor­re­taan nais­ten oikeuk­sia (yllät­tävä tutkimustulos!).
  Ruot­sista kol­mas, seg­re­gaa­tio on syven­tynyt, tutk­i­jat ymmäl­lään “emme tiedä mik­si näin on voin­ut käy­dä, ehkä syy on ruot­salais­ten asenteissa”
  Tan­skas­ta neljäs, toisen sukupol­ven maa­han­muut­ta­jat syyl­listyvät moninker­tais­es­ti väki­val­tarikol­lisu­u­teen ensim­mäisen pol­ven tuli­joi­hin näh­den (“mitä me olemme tehneet väärin?”)
  Kehi­tys seu­raa kaikkial­la samaa kaa­va, jotkut ovat pidem­mäl­lä kuin toiset. Kaikkial­la suvait­se­vaisu­us tekee jo kom­pro­mis­se­ja hyvyy­den ja jär­jen kanssa ja syyt­tää siitä lähin­nä natiiveja.
  Kun esim. Hol­lan­nin par­la­men­tis­sa kansane­dus­ta­ja yrit­ti syyt­tää tahoa, jota pitäisi syyt­tää, kos­ka jokaisel­la on omas­ta käytök­ses­tään vas­tu­un, niin maan yleis­ra­dio katkaisi lähetyksen.

  Tätä sosi­ol­o­gista hul­lun­myl­lyä tulee ole­maan myös kierol­la taval­la mie­lenki­in­toista seu­ra­ta seu­raa­vat vuosikymmenet. Kyl­lä se poikien ympärileikkauskin vielä kiel­letään kun aal­lot rupea­vat iskemään takaisin rantaan, mut­ta paljon ehtii tapah­tua siinä välissä.

 54. Az kir­joit­ti:

  “Heti perään seurasi toinen tutkimus. Bri­tann­ian sharia-oikeuk­sis­sa sor­re­taan nais­ten oikeuk­sia (yllät­tävä tutkimustulos!)”

  Siis onko sharia nykyään oikeasti käytössä Britanniassa?

 55. Piilote­taan nyt vakin­im­imerk­ki het­kek­si itsekin kun ei tästä asi­as­ta viit­si ihan oma­l­la nimel­lä kir­joit­taa. Min­ullekaan ei lapse­na tehty lääketi­eteelli­nen ympärileikkaus ole myöskään tuonut mitään trau­mo­ja tai jos­sit­telun tarvetta. 

  Silpomisek­si kut­sum­i­nen ainakin meikäläiselle kuu­lostaa vähän turhan raflaaval­ta. Toimen­piteenä se on kuitenkin melko yksinker­tainen ja harmiton.

 56. Hal­la-aho on vain ensim­mäi­nen ilmen­tymä suo­ma­lais­ten kollek­ti­ivis­es­ta omas­tatun­nos­ta kumpuavalle tun­te­muk­selle, jon­ka viesti on: NYT RIITTÄÄ!

 57. Mainitsin ylem­pänä Bri­tann­ian islami­lai­sista kouluista, joista tutkimuk­sen perus­teel­la 60%:lla on yhteys ääri­ta­hoinin ja joiden opetuk­ses­sa on hyvin vähän seku­laare­ja ainek­sia ja jot­ka eivät valmista län­tisessä yhteiskun­nas­sa pärjäämiseen.

  Tästä syys­tä uskon­nonope­tus­ta pitäisi jär­jestää koulus­sa. Uskon­nol­liset van­hem­mat jär­jestävät van­hem­milleen uskon­nonopetuk­sen joka tapauk­ses­sa ja jos sitä ei kus­tan­na yhteiskun­ta, sen kus­tan­ta­vat sau­dit tai muut varakkaat uskik­set. Mak­sa­ja vaikut­taa sisältöön kum­masti. Väit­täisin, että suurin syy euroop­paalais­ten mus­lim­ien radikalisoi­tu­miseen on nimeno­maan sau­di­en kus­tan­ta­ma uskon­nonope­tus ja muu uskon­nolli­nen tim­inta. Euroop­palaiset mus­lim­ithan ovat usein van­hoil­lisem­pia kuin saman uskon­non har­joit­ta­jat hei­dän lähtö­mais­saan, ei se nyt ihan sat­tumaakaan ole.

  (”mitä me olemme tehneet väärin?”)

  Kyl­lähän tuo on ihan rel­e­vant­ti kysymys. Maa­han­muut­tokri­it­ti­nenkin voi vas­ta­ta siihen “otta­neet (liikaa) maa­han­muut­ta­jia vas­taan”. Mut­ta jos ja kun maa­han­muut­ta­jat esimerkik­si syyl­listyvät rikol­lisu­u­teen keskimäärin use­am­min kuin lähtö­maas­saan, on vas­taan­ot­ta­vankin pään toimis­sa toden­näköis­es­ti jotain joka tähän vaikut­taa. En finne igen jne., sopii tutkia suo­ma­lais­taus­tais­ten rikos­ti­las­to­ja Ruotsista.

  Siis onko sharia nykyään oikeasti käytössä Britanniassa?

  Bri­tan­ni­as­sa saa kaikkien osa­puolten suos­tu­muk­sel­la käsitel­lä per­heasi­at uskon­nol­li­sis­sa tuomiois­tu­imis­sa, joi­ta on islami­lais­ten lisäk­si ainakin juu­ta­laisia ja katolisia. Näistä on val­i­tu­soikeus nor­maalin alioikeu­den puolelle joka ratkaisee asi­at seku­laar­il­ta poh­jal­ta. Käytän­nössä siis kyseessä on vapaae­htoinen sovit­telu­jär­jestelmä jota vain kut­su­taan presti­isin vuok­si shari­ak­si tms.

 58. Suomes­sakin on ihmisiä, jot­ka har­ras­ta­vat aikuisiäl­lä esimerkik­si yksit­täis­ten sormien viimeisen nive­len pois­toa, tai pienen varpaan pois­toa. Ei nois­takaan oper­aa­tioista ole kauheasti hait­taa ja tehkööt moista, kun ker­ran haluavat. 

  Mut­ta jos joku uskon­tokun­ta halu­aisi pois­taa jokaiselta vau­val­ta vasem­man pikku­varpaan viimeisen nive­len, niin velvol­lisu­utemme yhteiskun­tana olisi pitää sitä pahoin­pite­lynä ja kohdel­la tek­i­jöitä sen mukaisesti. 

  Keskustelijoille tiedok­si: Esinah­ka ei ole vielä syn­tymässä irronnut ter­skas­ta, eikä näi­den välille ole syn­tynyt suo­jaavaa ihoa. Näin ollen vas­ta­syn­tyneen leikkaami­nen on väki­val­taisem­pi ja riskaa­be­limpi oper­aa­tio kuin aikuisen.

 59. “Käytän­nössä siis kyseessä on vapaae­htoinen sovittelujärjestelmä”

  Käytän­nössä jär­jestelmä juuri ei ole vapaae­htoinen. Mus­lim­i­naisia painostetaan/pakotetaan alis­tu­maan sen päätösvaltaan.

 60. Keskustelijoille tiedok­si: Esinah­ka ei ole vielä syn­tymässä irronnut ter­skas­ta, eikä näi­den välille ole syn­tynyt suo­jaavaa ihoa. Näin ollen vas­ta­syn­tyneen leikkaami­nen on väki­val­taisem­pi ja riskaa­be­limpi oper­aa­tio kuin aikuisen. 

  Pitänee muis­tut­taa tässä, että juu­ta­lais-amerikkalainen lääketiede on kehit­tänyt teo­ri­an, jon­ka mukaan esina­han pitää olla irti penikses­tä, siis myös vas­ta­syn­tyneel­lä. Amerikois­sa siis nah­ka revitään AINA irti ja myös gen­i­taa­likirur­giaa vas­tus­ta­vat amerikkalais­van­hem­mat saa­vat “fore­skin exercises”-ohjeistuksen, jol­la yritetään estää arpeu­tu­mi­nen takaisin paikalleen. Monas­ti tämä oper­aa­tio epäon­nis­tuu, ja tulee tule­hdus ja sik­si tääl­lä on yllätävän paljon niitä, joil­la on suoritet­tu amputaa­tio esik­ouluikäisenä “ter­vey­del­li­sistä syistä”. Suomes­sa ei siis täm­mösiä ter­vey­del­lisiä syitä esi­in­ny, pait­si tiet­ty jos muna joutuu pin­no­jen väli­in tai vastaavaa.

  Joku ikävä net­ti­nat­si voisi väit­tää, että kyseessä on juu­ta­lais­ten salali­it­to, mut­ta en minä ainakaan niin sano. Raa­ma­tus­sa kuitenkin määrätään, että myös epäuskoiset (orjat) pitää ympärileikata.

 61. Eli­na kir­joit­ti 19.12.2008 kel­lo 11:07

  “Kat­ja,

  Puo­lus­tan juh­li­in liit­tyviä tra­di­tioi­ta, en muu­ta. Tun­nu­tuk­sel­lisu­us ei kuu­lu minus­takaan kouluihin.

  Totu­us on, että tra­di­tioi­ta ollaan muut­ta­mas­sa uus­suo­ma­lais­ten vuok­si ja sen on minus­ta väärin. Meil­lä on oikeus yhteiseen kult­tuuriper­in­töön ja siihen kuu­luu joulun­vi­et­to koulun joulujuhlineen.”

  Eli­na
  Sinä perustelet ris­tiri­itais­es­ti, tai jos san­o­taan suo­raan niin puhuit itsesi pus­si­in. Siinä sinä olet kyl­lä oike­as­sa, että tra­di­tio­ta ollaan muut­ta­mas­sa tai parem­minkin, se muut­tuu. Kaikki­han tässä yhteiskun­nas­sa muut­tuu. Ei kait joulu­juh­laa, mihin tässä näköjään juu­tut­ti­in, voi ankkuroi­da millekkään tietylle vuodelle. Vai voiko.
  Siis kehto ja sei­mi aina samoin. Tier­napo­jat laulaa luikaut­ta­vat joka vuosi saman biisin samal­la taval­la. Hei mut­ta heetki­nen. Tier­napo­jis­sa­han on neek­eri! Mitenkäs neeker­it kuu­lu­vat mei­dän per­in­teeseen. Puh­da­sop­pinen ev. lut. ser­e­mo­nia ja siel­lä joukos­sa häs­lää yksi paskavar­vas; etten sanoisi somppu!

 62. Pekka,

  Vaikut­ti sil­kalta vitikais-vit­tuilul­ta. Onhan jouluku­vael­mas­sa lam­maskin, mik­sei sit­ten neek­eri.. Sama­nar­voisia eläimiä. 

  Mut­ta jos oli nyt ihan oikei­ta perustei­ta, miten olen puhunut itseni nurkkaan, niin ker­ro ne. 

  (Tämä viesti ei ollut sit­ten tosikoille.)

 63. Jos suo­ma­laiset monikult­tuurisu­u­den nimis­sä luop­u­vat suvivir­restä ja tier­napo­jista, niin mus­lim­it voivat vas­tavuorois­es­ti luop­ua ympärileikkauksista.

  Tosin punav­ihreille tietysti ulkkarei­den tavat ovat pyhiä ja vain suo­ma­lais­ten kuu­luu joustaa.

 64. Turhaa vas­takkainaset­telua tämä joulu — suvivir­si ‑keskustelu. Oman koke­muk­seni mukaan maa­han­muut­ta­ja­van­hem­mat sietävät varsin hyvin sen, että joulu­juh­las­sa Jeesuskin tulee mainit­tua ja kevätjuh­las­sa Suvir­si soi. Heille näyt­täisi ole­van paljon tärkeäm­pää juu­uri inte­groi­tu­mi­nen eli nähdä oma lap­si “paime­ne­na kedolla”.

  Varsinkin kun jo 90-luvul­la koulu­jen joulu­juh­lat rupe­si­vat ole­maan muu­takin kuin seimiku­vaelmia. Eli joulu­na koroste­taan esimerkik­si rauhoi­tu­mista, per­heen yhteistä aikaa jne.

  Omas­sa koulus­sani suur­in­ta pään­vaivaa ovat viime vuosi­na aiheuta­neet Jeho­van todis­ta­jat — he kun eivät tah­do hyväksyä minkään­laista juh­laa, kos­ka siinä saat­taa olla pakanuutta. 

  Minus­ta tun­tuu, että parem­min oppi­laidemme mus­li­mi- kuin jeho­va­van­hem­mat ovat oival­ta­ne­et, että koulun joulu­juh­las­sa pääsään­töis­es­ti iloitaan siitä, että syys­lukukausi on lop­pu ja parin viikon loma on edessä. Minkään jumalan palveluk­ses­ta ei ole kyse.

  Mei­dän koulus­sa jär­jestetään joulukirkko erik­seen. Sinne menevät kris­ti­tyt, ja ei-kris­ti­ty­ille on muu­ta ohjelmaa.

  Piti vielä sanomani, että kaiken­lainen silpomi­nen on väärin. Kas kun eivät Amerikois­sa ole onnis­tuneet luo­maan tästä vahingonkorvausautomaattia? 

  Touko Met­ti­nen

 65. Ere­hdy­it Touko kri­ti­ikki­ni kohteesta. Uskon, että maa­han­muut­ta­jat sietävät hyvin suvivir­ren. Mut­ta en usko, että punav­ihreät suo­ma­laiset sietävät, kos­ka vierasko­reus maa­han­muut­ta­jien puoles­ta on niin kova.

  Eivät maa­han­muut­ta­jat päätä, että luovu­taanko Suomes­sa ympäir­leikkauk­sista vaan suo­ma­laiset päättävät.

 66. Eli­na kir­joit­ti 20.12.2008 kel­lo 20:24

  “Pekka,

  Vaikut­ti sil­kalta vitikais-vit­tuilul­ta. Onhan jouluku­vael­mas­sa lam­maskin, mik­sei sit­ten neek­eri.. Sama­nar­voisia eläimiä.

  Mut­ta jos oli nyt ihan oikei­ta perustei­ta, miten olen puhunut itseni nurkkaan, niin ker­ro ne.

  (Tämä viesti ei ollut sit­ten tosikoille.)”

  Kukas tässä nyt tosikko olisi. LOL

  Ei, en minä vit­tuil­lut, enkä varsinkaan sin­ulle. Olen nääs (tätä ei pitäisi sanoa) alka­nut arvosta­maan mielip­iteitäsi. Kakul­la on kuitenkin aina kak­si puol­ta, kun arvostan, saatan joskus mäjäyt­tää pahastikin var­mana että vas­taan­ot­ta­ja tajuaa vitsin.
  Tarkoitin lausumaasi tra­di­tios­ta ja tun­nuk­sel­lisu­ud­es­ta. Myön­nän, minä menin halko­maan hiuk­sia. Kuitenkin… neek­eri ei ole eläin. Tämä lie­nee selvää.

  Touko Met­ti­nen pääsi lähelle min­un aja­tus­tani maa­han­muut­ta­ja­van­hem­mista joille on tärkeätä inte­groi­tu­mi­nen yhteiskun­taan eli kuten hän toteaa…Heille
  näyt­täisi ole­van paljon
  tärkeäm­pää juu­uri integroituminen
  eli nähdä oma lap­si “paime­ne­na
  kedolla”.

  Osmo. Mitenkäs tämä blo­gi Mitä
  tehdä tälle blogille?

 67. Kyl­lä tuos­sa Saintin videossa näyt­tää siltä, että ympärileikkaushan on pikkupo­jan silpomista ja pahoinpitelyä.

  Jotkut tätäkin kannattavat.

 68. “Täysin eri asia. Abort­tien tekem­i­nen tapah­tuu yleen­sä poti­laan itsen­sä tah­dos­ta eivätkä toimen­piteen perus­teet ole uskonnollisia.”

  En ole lukenut kaikkia kom­ment­te­ja vielä, mut­ta ver­taus abort­ti­in on ihan kelvolli­nen, kun puhutaan maksuvelvollisuudesta.

  Ympärileikkaus muista kuin lääketi­eteel­li­sistä syistä tulisi kus­tan­taa poti­laan kukkaros­ta. Samoin vahinko­raskaud­es­ta tai mie­len muut­tumis­es­ta johtu­van abortin (ei siis raiskaus, ins­es­ti yms., jot­ka veron­mak­sa­jat voivat mak­saa) tulisi mak­saa potilas.

  Oma mielip­i­teeni on, että lap­sia ei pitäisi pakot­taa mihinkään uskon­toon. Kotona opitun kult­tuurin voi aikuisem­pana tor­jua, mut­ta uskon­toon liit­tyvää ympärileikkaus­ta ei voi peru­ut­taa. On ihan sama, vaik­ka 100% nyky­i­sistä ympärileika­tu­ista olisi elämään­sä tyy­tyväi­nen, jos yksikin ympärileikat­ta­va lap­si myöhem­min elämässään sitä vas­tus­taa, leikkaus ei ole hyväksyt­tävä. Jos täysi-ikäisenä päät­tää men­nä ympärileikat­tavak­si, se on jokaisen oma asia. Mainit­takoon, että vas­tus­tan myös (mui­ta) las­ten kos­meet­tisia leikkauk­sia. Mon­et alle 18‑v lapset menevät esim. nenäleikkauk­seen van­hempi­en luval­la (ainakin Amerikas­sa). Mielestäni kos­meet­tiset leikkauk­set tulisi olla kiel­let­tyjä lap­sil­ta, oli lupa van­hem­mil­ta tai ei.

  Lisäk­si vau­vo­jen ympärileikkaus on turha oper­aa­tio ja kaikissa leikkauk­sis­sa on ole­mas­sa jotain riske­jä. Käsit­tääk­seni pääsään­töis­es­ti turhia leikkauk­sia ei suositella.

 69. Touko Met­ti­nen kir­joit­teli: “Turhaa vas­takkainaset­telua tämä joulu — suvivir­si ‑keskustelu. Oman koke­muk­seni mukaan maa­han­muut­ta­ja­van­hem­mat sietävät varsin hyvin sen, että joulu­juh­las­sa Jeesuskin tulee mainit­tua ja kevätjuh­las­sa Suvir­si soi.”

  Yksi kovaääni­nen ryh­mä tun­tuu ole­van vapaa-ajat­teli­jat ja hehän halu­a­vat kaiken hiukankin uskon­har­joituk­selta haiskah­ta­van pois kouluista ja päiväkodeista (ks. esim. http://www.vapaa-ajattelijat.fi/node/39 tai http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lehti/2006_03/huoltajille_tietoa_uskonnottomuudesta_.html).

  Esimerkik­si oman lapseni päiväkodis­sa laulet­ti­in vain tont­tulaulu­ja (sekä kak­si ensim­mäistä säkeistöä laulus­ta “Joulupuu on raken­net­tu”) ja koko joulun uskon­nolli­nen puoli oli jätet­ty papin tun­nin mit­taisen vierailun varaan. Niin­pä, ennen kuin tajusin asianti­lan, lap­si ei tien­nyt mitään enkeleistä, paimenista tai seimestä, mut­ta oli hyvin per­il­lä ton­tu­ista ja niiden tehtävistä joulun alla. 

  Ikävää tässä on se, että moni kirkkoonku­u­luma­ton (tai ainakin Eli­na) tun­tu­isi kyl­lä pitävän näitä har­taampiakin joul­u­laulu­ja ja ‑tari­noi­ta osana sel­l­aista kult­tuuriper­in­töä, jon­ka pitäisi siir­tyä seu­raav­illekin sukupolville. Eroa­mal­la kirkos­ta he kuitenkin anta­vat vapaa-ajat­telijoiden vaa­timuk­selle täysin uskon­not­tomista juh­lista perustei­ta. Kysymys ei ole enää ihan mar­gin­aalis­es­ta ryhmästä. 

  Kaikkein ikäv­in­tä on sit­ten se, että osin aiheet­ta syytetään juh­laper­in­tei­den muut­tumis­es­ta maa­han­muut­ta­jia, vaik­ka eniten äänessä ovat olleet supisuo­ma­laiset uskonnottomat.

 70. Riit­ta, kyl­lä minä kuu­lun kirkkoon. 

  +++++++++++

  On var­masti tot­ta, että suurin osa kouluista on luop­unut uskon­nol­li­sista merkeistä joulu­juh­lis­sa suo­ma­laisen suvait­se­vais­ton vaa­timusten takia, ei muiden uskon­to­jen edus­ta­jien. Vapaa-ajat­telijoil­la tuskin on tässä osaa eikä arpaa. 

  Käsit­tääk­seni esim. Suomen mus­limiy­hdis­tyk­set eivät ole olleet suo­ma­lais­ten juh­la­tra­di­toiden pois­tamista vaa­ti­mas­sa, vaan jotkut hol­hoamisvi­et­tiään toteut­ta­vat supisuo­ma­laiset. Mus­limires­sukathan eivät itse tiedä mikä heille on parhaak­si, vaan siihen tarvi­taan sosi­aal­itäti se kertomaan. 

  Tun­tuu nyt uno­htu­van, että joulu ON uskon­nolli­nen juh­la. Ei siitä voi pyyhk­iä pois Jeesus­ta, kos­ka koko joulun alku­perä on siinä. Vai­h­toe­hto on, ettei vietetä joulua, vaan esim. jotain keski­tal­ven juh­laa tai ihan vain syys­lukukau­den päät­täjäisiä. Mut­ta jos koulus­sa on JOULU­juh­la, niin se tarkoit­taa kris­til­listä juhlaa.

 71. Eli­na: Älä nyt määrit­tele joulua kaikkien ihmis­ten puoles­ta. Min­ulle joulu ei ole uskon­nolli­nen juh­la. Siitä huoli­mat­ta minä juh­lin joulua, enkä mitään keski­tal­ven juhlaa.

  ps. Min­ul­la ei ole mitään koulun “uskon­nol­lisia” joulu­juh­lia vas­taan. Jokainen juh­likoon tyylillään.

 72. Samoin vahinko­raskaud­es­ta tai mie­len muut­tumis­es­ta johtu­van abortin (ei siis raiskaus, ins­es­ti yms., jot­ka veron­mak­sa­jat voivat mak­saa) tulisi mak­saa potilas.

  Tiet­ty ide­al­isti­nen logi­ikka­han tässä on toki taustal­la, mut­ta prag­maat­tis­es­ti olisi kyl­lä järkeväm­pää että yhteiskun­ta kus­tan­taa tai ainakin voimakkaasti sub­ven­toi abort­tia. Jokaisel­la lapsel­la on oikeus syn­tyä toiv­ot­tuna ja on myös yhteiskun­nan etu että meil­lä on mah­dol­lisim­man vähän vaikeis­sa olois­sa ei-toiv­ot­tuina kas­vanei­ta lap­sia: http://en.wikipedia.org/wiki/Legalized_abortion_and_crime_effect

  Uskon­nol­li­sista syistä tehtäväl­lä ympärileikkauk­sel­la ei täl­laisia laa­jem­pia yhteiskun­nal­lisia etu­ja ole (ellei sit­ten hin­ta sairaalas­sa olisi niin kova että sen seu­rauk­se­na päädyt­täisi­in halvem­pi­en puoskarien palvelui­hin joista seu­raisi ter­vey­del­lisiä kom­p­likaa­tioi­ta), joten tältä osin abort­ti ja ympärileikkaus eivät ole analogisia.

 73. Voih!

  Joo hei var­maan joka hem­metin päiväkodis­sa ja koulus­sa van­hempi­en joukos­sa häärii “suvait­se­vais­toa” ja ovat­pa saa­neet manip­u­loitua opet­ta­jakun­nankin tähän arvo­jemme kuohintaan.

  Tai toisaal­ta. Olisiko­han maail­ma muut­tunut sil­lä tavoin, että opet­ta­jat ja oppi­laat eivät enää näe kovin tärkeänä tuo­da joka joulu Joose­fia, Jeesus­ta ja Mari­aa ynnä heiniä, härk­iä ja kaukaloa framille.

  Ei pidä aina nähdä kon­spir­aa­tioi­ta ja vihol­lisku­via vaik­ka se toki kivasti tuo adren­a­li­inia vereen, mis­tä kiitos, Elina.

  Touko Met­ti­nen

 74. Eli­na, ok, olin sit­ten ymmärtänyt jonkun viestisi väärin. 

  “On var­masti tot­ta, että suurin osa kouluista on luop­unut uskon­nol­li­sista merkeistä joulu­juh­lis­sa suo­ma­laisen suvait­se­vais­ton vaa­timusten takia, ei muiden uskon­to­jen edustajien.”

  Näin­pä. Nykyisel­lään marssi­järjestys tun­tuu ole­van se, että jos esimerkik­si päiväkotiryh­mään osuu yksikin lap­si, jon­ka van­hem­mat ovat pistäneet rastin ruu­tu­un “ei kris­til­listä uskon­tokas­va­tus­ta”, niin se käytän­nössä estää kaiken­laisen, myös yleis­sivistävän, uskon­tokas­vatuk­sen koko ryh­mältä. Koulus­sa luokan voi jakaa uskon­non tai uskon­to­jen sekä ET:n ryh­mään, mut­ta päiväkodis­sa se ei onnistu. 

  Sitä pait­si “Joulupuu on raken­net­tu”, “Maan korves­sa kulke­vi lap­sosen tie” yms. kuu­luu oppia ennen kouluikää. Koul­u­laiset laulavat jo “Joulupuu on varastet­tu, jepar­it on…” 😉 En vain mitenkään ymmär­rä, miten nämä täl­laiset laulut tai vaik­ka joulue­vanke­li­u­min kuulem­i­nen tari­nana ei-kris­tit­tyä las­ta vahin­goit­ta­vat. Kyl­lä ne kodin arvot kuitenkin lapsen vakau­muk­seen eniten vaikuttavat.

 75. Eli­na: Joulu-sana on ger­maa­ni­nen laina, jon­ka kan­ta on sanas­sa yule. Yule on pakanalli­nen talvipäivän­seisausjuh­la, eli joulun alku­perä ei ole kristi­nuskos­sa eikä Jeesuk­ses­sa. Itse asi­as­sa olisi loogista, että kris­til­li­sistä Jeesus-juh­lista käytet­täisi­in jotain muu­ta nimeä, kuten esimerkik­si “kris­tusmes­su”.

 76. Se on var­maankin tosi mie­lenki­in­toista, ainakin his­to­ri­aa har­ras­tavalle, mil­laista juh­laa tääl­lä on toista tuhat­ta vuot­ta sit­ten vietet­ty. Vaan kun on puhe lap­sille opetet­tavista juh­laper­in­teistä, niin sil­loin on kyse siitä, mil­laisia per­in­teitä me halu­amme omas­ta lap­su­ud­estamme siirtää, mitä uno­htaa. Minus­ta on ikävää, jos päiväkodis­sa keski­tytään vain tont­tui­hin ja las­ten pelot­telu­un ja lahjomiseen kilteiksi.

 77. Art­turi,

  En minä määrit­tele kenenkään puoles­ta yhtään mitään. Kris­til­lisessä per­in­teessä joulua juh­lis­te­taan Jeesuk­sen syn­tymän vuok­si. Se ei ole mikään min­un määritelmäni, sem­minkin kun en ole uskon­nolli­nen ihminen. 

  Min­un puolestani joulun päähenkilö saa itse kullekin olla vaik­ka Mr Han­key, Christ­mas Poo tai olla olemat­ta kukaan. Se ei kiin­nos­ta min­ua pätkän ver­taa. Joulu­juh­li­in ei koulus­sa ole mikään pakko tul­la ja joulua ei muutenkaan kenenkään tarvitse viet­tää. Jokainen voi vapaasti määritel­lä suh­teen­sa jouluun. 

  Alun perin kysymys oli ympärileikkauk­sista ja siitä juon­tui tämä joulu­teema. Min­ua riepoo yhteiskun­tamme kyyris­te­ly muiden kult­tuurien type­r­ille tai jopa vahin­gol­lisille tavoille, jol­laise­na pidän pikku­lapsen sukue­li­men uskonol­lista kirurgiaa. 

  Rot­wang,

  Var­masti jokaiselle sanalle ja ilmiölle löy­tyy vaik­ka mitä seli­tyk­siä kun­han tarpeek­si pitkälle men­nään. Se ei tule yllä­tyk­senä. Min­ulle kuitenkin riit­tää, että joulu on kris­till­i­nen juh­la jo ammoi­sista ajoista läh­tien ja niin se tääl­lä yleis­es­ti mielletään.

 78. Tätä sosi­ol­o­gista hul­lun­myl­lyä tulee ole­maan myös kierol­la taval­la mie­lenki­in­toista seu­ra­ta seu­raa­vat vuosikymmenet. Kyl­lä se poikien ympärileikkauskin vielä kiel­letään kun aal­lot rupea­vat iskemään takaisin rantaan, mut­ta paljon ehtii tapah­tua siinä välissä.

  Itse olen sitä mieltä, että mitä nopeam­min poh­ja saavute­taan sen parempi. 

  Tästä syys­tä itse kan­natan kaikkien mah­dol­lis­ten monikult­tuuri­hul­lu­tuk­sien hyväksymistä tässä ja nyt. Kuten ketjus­sa maini­tut poikien kuin tyt­tö­jenkin ympärileikkauk­set, suo­ma­laisen tapakult­tuurin kieltäminen(esim. koulu­jen joulu­juh­lat) sekä tietysti myös Thorsin “rajat auki” maa­han­muut­to­lakiehdo­tuk­sen hyväksymi­nen sel­l­aise­naan. Näk­isin mielum­min Ruotsin tilanteen Suomes­sa jo 5 vuo­den kuin vas­ta 10–20 vuo­den päästä.

  Monikult­tuurin pimeim­pään ytimeen on päästävä nopeasti, kos­ka vas­ta poh­jal­la on mah­dol­lista aloit­taa ter­ve­htymi­nen ja kos­ka nopea maha­lasku tuot­taa paljon vähem­män tuskaa ja vahinkoa kuin hidas alaspäin kituuttaminen. 

  Itse ver­taan monikult­tuurista ide­olo­giaa alko­holis­mi­in tai narko­ma­ni­aan. Paran­nuskeino­ja on tasan yksi: käy­dä pohjil­la ja järkiintyä.

 79. Eivät mamut vaa­di meitä uno­hta­maan per­in­teitämme vaan demar­it vaa­ti­vat hil­jak­seen kaikkien nyky­is­ten per­in­tei­den kor­vaamista jol­lain täysin hajut­toma­l­la, maut­toma­l­la, värit­tömäl­lä ja täysin poli­it­tis­es­ti kor­rek­til­la ja oikeaoppisella.

  Punav­ihreät symp­paa­vat mamu­ja enem­män kuin suo­ma­laisia. Mamu­jen per­in­teet ja tavat ovat iha­nia, suo­ma­lais­ten tavat ja per­in­teet ovat yök.

 80. http://koti.phnet.fi/petripaavola/Jeesuksensyntyma.html

  His­to­ri­alli­nen fak­ta on, että vuon­na 354 Rooman piis­pa Julius määräsi Jeesuk­sen Kris­tuk­sen viral­lisek­si syn­tymäpäiväk­si jouluku­un 25. päivä. Joulua ja Jeesuk­sen syn­tymäjuh­laa ei siis ole ollut ole­mas­sa ennen vuot­ta 354 jKr. Jeesus ei määrän­nyt joulun viet­toa, eikä sitä että Hänen syn­tymäjuh­laansa tulisi juh­lia juuri 25 jouluku­u­ta. Alkuseu­rakun­ta ei viet­tänyt joulua ja Kris­tuk­sen syn­tymäjuh­laa 25 päivä jouluku­u­ta. Jeesus ei aset­tanut ollenkaan syn­tymäjuh­lansa viet­tämistä millekään erikoiselle päivälle, eikä Hän edes aset­tanut syn­tymäjuh­laansa vietet­täväk­si ker­ran vuodessa. Uskov­ina meil­lä on oikeus muis­tel­la sitä vaik­ka joka päivä, mut­ta Jeesus ei aset­tanut sitä ker­ran vuodessa vietet­täväk­si juhlaksi.

  Vuon­na 394 alkoi jokapäiväi­nen mes­su Rooman katolises­sa kirkos­sa. 394 jKr. jouluku­un 24. ja 25. päivän välisenä yönä vietet­ti­in Rooman katolises­sa kirkos­sa mes­sua Kris­tuk­selle, jos­sa pap­pi siu­nasi leivän ja viinin, jol­loin ne katolisen kirkon väärän opetuk­sen mukaan “muut­tui­v­at Kris­tuk­sen ruumi­ik­si ja verek­si”. Tästä Kris­tuk­sen mes­sus­ta Mass of Christ (Christ­mas), joka ensim­mäisen ker­ran suoritet­ti­in vuon­na 394 jKr. ja siitä alet­ti­in käyt­tää nim­i­tys­tä Kris­tus mes­su (Mass of Christ). Christ­mas (joulu) sai nimen­sä katolisen kirkon harhaop­pis­es­ta mes­sus­ta, joka ensim­mäisen ker­ran suoritet­ti­in vuon­na 394 jKr. jouluku­un 24. ja 25. päivän välisenä yönä.

  Joulu on Rooman katolisen kirkon luo­mus, jos­sa se yhdisti kak­si juh­laa toisi­in­sa baby­lo­nialaisen Tam­muk­sen syn­tymäjuh­lan ja rooma­laisen Sat­ur­naalia juh­lan. Rooman kato­li­nen kirkko antoi tälle uudelle juh­lalle nimen Kris­tuk­sen syn­tymäjuh­la (Christmas/joulu), ja toi siihen mukaan Raa­matun ele­ment­te­jä Kris­tuk­sen syn­tymisen tapah­tu­mista, mut­ta samal­la aikaa jät­ti siihen pakanal­lista per­in­töä sekä sal­li Rooman kansalais­ten jatkaa Sat­ur­naalia juh­lan viet­tämistä uuden juh­lan (joulun) nimissä.

  Ota­van Suuri Ensyklopedia:
  “Joulun pakanalli­nen taus­ta ja keski­a­jan per­in­tö: Kris­till­i­nen joulu siir­ret­ti­in jouluku­un 25. päivän kohdalle n. 350-luvul­la. Van­hempi juh­lapäivä oli tam­miku­us­sa, lop­pi­aise­na, “epi­fan­ian” kohdal­la. Kris­tuk­sen syn­tymän ajanko­hdas­ta on ollut monia eri­laisia tulk­in­to­ja ja laskelmia. Se on sijoitet­tu esim. kevääseen tai syksyyn. Sen sijaan mikään tra­di­tio ei sido sitä jouluku­uhun. Syyt ovat toiset. Roomas­sa vietet­ti­in keis­ari Aure­li­aanuk­sen toimes­ta jouluku­un 25. päivää auringonjuma­lan syn­tymäpäivänä, “Dies natal­is solis in vic­ti”. Täl­lä oli yhteyk­siä itä­maisi­in uskontoi­hin, mm. Mitran kult­ti­in. Päivämäärä joh­tui siitä, että juli­aanisen kalen­terin käyt­tööno­ton aikoi­hin talvipäivän seisaus sat­tui jouluku­un 25. päivän kohdalle. Kris­till­i­nen kirkko menet­teli juh­lan suh­teen samoin, kuin mon­esti muul­loinkin. Se ei ryhtynyt tais­tele­maan sen suo­sio­ta vas­taan, vaan omak­sui sen, ja siir­si sille kris­til­lisen sisäl­lön. Joulun muo­dostamiseen vaikut­ti tämän lisäk­si kak­si muu­ta Rooman val­takun­nan alueel­la viet­tyä juh­laa; ensim­mäi­nen sat­ur­naalia ja toinen kalendai.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.