Veden väärä hinnoittelu

Veden hin­noit­telu on pääkaupunkiseudul­la väärämielistä. Suurin vääryys ei suinkaan ole se, että vesi­laitosten (ehkä) yhdis­tyessä helsinkiläiset tuke­vat espoolaisia vaan se, että ker­rostaloa­sukkaat tuke­vat omako­ti­a­sukkai­ta ja paljon.

Ensim­mäi­nen vääryys on, että veden hin­noit­telus­sa veden käytöstä mak­se­taan aivan liikaa ja kiin­teät mak­sut eli mak­sut johtoy­htey­destä ovat aivan liian pieniä. Veden hin­ta on 74 sent­tiä kuu­ti­ol­ta. Yhdessä jäteves­i­mak­sun kanssa 1,96 euroa kuu­ti­ol­ta. Ves­i­mak­su ylit­tää omakus­tan­nushin­nan noin 20-ker­tais­es­ti. Helsin­ki käyt­tää samaa vesi­jo­htovet­tä Töölön­lah­den puhdis­tamiseen. Tämän pro­jek­tin hin­nas­sa veden hin­ta on arvioitu viidek­si pros­en­tik­si sen myyntihinnasta.

Se, että vesi on liian kallista ja yhtey­destä mak­se­taan liikaa, on ensik­sikin väärin ker­rostaloaluei­ta kohtaan. Sen lisäk­si se johtaa väärään veden säästämiseen. Taloy­htiöt eivät esimerkik­si pese jalka­käytäviä keväisin, vaik­ka pitäisi. Jos hei­dän veten­sä mak­saisi mar­gin­aalis­es­ti yhtä paljon kuin se vesi, jol­la kaupun­ki puhdis­taa Töölön­lahtea. Kadut oli­si­vat puhtaampia.

Toinen vääryys on se, että kiin­teä mak­su per­itään aivan väärin. Se on 4,8 sent­tiä asuin­neliöltä. Siis­pä 200 euron omakoti Pak­i­las­sa mak­saa 9,60 euroa kuus­sa vesili­it­tymästä ja viiden­tuhan­nen neliön ker­rosta­lo 240 euroa kuus­sa jok­seenkin saman­lais­es­ta liit­tymästä. Oikein olisi, että ker­rosta­lo mak­saisi vain sen ver­ran enem­män kuin vähän tuhdimpi put­ki mak­saa lisää.

Tämä mak­su­vääryys omakoti­talo­jen ja ker­rostalo­jen välil­lä on paljon suurem­pi vääryys kuin se, että helsinkiläiset joutu­vat mak­samaan espoolais­ten lasku­ja. Uuden seudullisen vesiy­htiön tulee ensim­mäisessä kok­ouk­ses­saan kor­ja­ta tämä tulon­si­ir­to köy­hiltä rikkaille. Samal­la kor­jau­tuu tuo tulon­si­ir­to helsinkiläisiltä espoolaisille.

48 vastausta artikkeliin “Veden väärä hinnoittelu”

 1. Ei tule onnis­tu­maan, sil­lä vesi­laitok­set ovat kun­nille kätevä tapa kerätä verolu­on­teisia maksuja.

 2. hmmm.… eikös tääl­lä ole ollut puhet­ta, että vesi­laitos on luon­nolli­nen monop­o­li? Mikä rajoit­taa kil­pailua vesi­bis­nek­sessä, jos ker­ta voitot ovat noin sat­u­maiset? Mik­si yksi­tyi­nen fir­ma ei ala myymään vet­tä halvemmalla?

  Vaikea kyl­lä uskoa, että jos tämä veden toimit­ta­mi­nen jätet­täisi­in markki­noille, niin tulos olisi yhtä epäedulli­nen asiakkaille.

 3. Jyri Raiv­io var­maan vetäisi tästä johtopäätök­sen, että julk­ista sek­to­ria on ehdot­tomasti kas­vatet­ta­va, kos­ka se toimii niin huonosti!

 4. “Vaikea kyl­lä uskoa, että jos tämä veden toimit­ta­mi­nen jätet­täisi­in markki­noille, niin tulos olisi yhtä epäedulli­nen asiakkaille.”

  Usko pois. Kun­nolli­nen laa­jakaista (markki­noil­ta han­kit­tuna) mak­saa 50–70 e/kk, ja bit­tiputkia on paljon helpom­pi ja halvem­pi ylläpitää kuin vesiputkia. Laa­jakaistan hin­nal­la voisi siis lotra­ta n. 25 m³ kuukaudessa.

  Mitä infra­struk­tu­urin kus­tan­nuk­sia vas­taavaan hin­noit­telu­un tulee, on aja­tus kannatettava.

 5. Mitenkähän kil­pailu vesi­bis­nek­sessä tapah­tu­isi? Ain­oa järkevä tapa jon­ka minä keksin on, että julki­nen val­ta kil­pailut­taa ole­mas­saol­e­van infran oper­oin­nin. Ihan fyy­sis­ten rajoit­tei­den takia ei ole edes mah­dol­lista rak­en­taa vaikka­pa kah­ta kil­pail­e­vaa vesi­jo­htoverkos­toa tiheään raken­netulle kaupunkialueelle.

  Itse näk­isin parhaana ratkaisun, jos­sa vesi­laitos kus­tan­ta­isi runk­op­utken ja sen käyt­täjiltä perit­täisi­in omakus­tan­nush­in­ta joka vas­taa putken rak­en­tamisen ja ylläpi­don kus­tan­nuk­sia jaet­tuna kunkin putkenosan käyt­täjien määräl­lä, ja “last mile” ‑putken raken­nut­ta­mi­nen jäisi taloy­htiöi­den ja pien­talo­rak­en­ta­jien vas­tu­ulle ja kus­tan­net­tavak­si, siis vapaasti markki­noil­ta han­kit­tavak­si. Pien­taloa­sukkaat tuskin oli­si­vat tästä tosin innois­saan, kos­ka sehän merk­it­sisi kuten Odekin toteaa, kus­tan­nusten huo­mat­tavaa kasvua heille. 

  Yleis­es­ti ottaen olisi hyvä, jos pien­taloa­sumis­es­ta mak­set­taisi­in käypä hin­ta. Nyky­is­in­hän sitä sub­ven­toidaan yhteiskun­nan toimes­ta vaik­ka kuin­ka monel­la eri taval­la: vesi‑, viemäröin­ti- ja jätemak­su­jen osalta, läm­mi­tysöljyn verova­paut­e­na, työ­matkaku­lu­jen verovähennysoikeutena…

 6. Tääl­lä ark­i­todel­lisu­udessa vesi­laitok­set ovat luon­nol­lisia monopole­ja. Edel­lyt­täisi aikamoista orkaniseer­aus­ta että ves­i­markki­noil­la voisi val­li­ta vapaa kil­pailu. Ensin vesi­jo­htoverkot pitäisi vapaut­taa kaikkien käyt­töön (vrt. sähkön­si­ir­to). Seu­raavak­si pitäisi sopia jokin “oikea” kor­vaus niiden käytöstä. Ja vielä pitäisi alalle tul­la tarpeek­si luotet­tavia, ter­veys- ja tur­val­lisu­us­vaa­timuk­set täyt­täviä toim­i­joi­ta jot­ta tulok­se­na ei olisi parhaim­mil­laankin oligopoli. 

  On tietysti hal­pa­maista vyön alle lyömistä käyt­tää yksi­ty­istämiskeskusteluis­sa 1990-luvun Argen­ti­inaa esimerkkinä. Buenos Airesin vesisäh­linki­in voi kuitenkin netis­sä tutustua.

 7. Myy­dään vesi­laitos yksi­ty­isille, sen jäl­keen ei kukaan väitä että hin­noit­telu olisi väärää.…

 8. “vesiy­htiön tulee ensim­mäisessä kok­ouk­ses­saan kor­ja­ta tämä tulon­si­ir­to köy­hiltä rikkaille”

  Ves­i­mak­su ei ole mikään tulonsiirto.

 9. Ekol­o­gis­es­ti ajatel­len­han läm­mintä vet­tä kuu­luu säästääkin. Olisiko teknis­es­ti mah­dol­lista laskut­taa siitä korkeam­paa hin­taa ja laskea vas­taavasti kylmän veden hintaa?

 10. En ollut kuul­lukaan, että vesi­laitosen yhdis­tämi­nen siirtää espoolais­ten meno­ja helsinkiläisille, mut­ta jotenkin tämä ei yllätä…

  Peto, lämpimästä vedestä mak­se­taan läm­mi­tysku­luis­sa. En näe mitään syytä mik­si Helsingis­sä pitäisi vedenkäyt­töä sinän­sä verot­taa, eiköhän jäteve­denkin päästöt ole riip­pumat­to­mia ves­imäärästä sinän­sä. (Jos pesuko­nen pois­tovesi sisältää n gram­maa fos­faat­te­ja, niin lie­nee se ja sama onko se lien­nut 20 vai 50 litraan vettä.)

  En oikein ymmär­rä mik­si on ylipään­sä erilli­nen mak­su vesili­it­tymälle. Liit­tymän rak­en­t­a­mi­nen on ker­talu­on­teinen kus­tan­nus, joka pitäisi laskut­taa raken­nushetkel­lä, samoin sen mah­dol­liset kor­jauk­set. Verkos­ton ylläpi­toku­lut voi taas laskut­taa vedenku­lu­tuk­sen mukaan.

  Muuten, jos Inter­net-liit­tymien lasku­tus toimisi yllä kuvat­ul­la taval­la, niin sel­l­aisen avaami­nen mak­saisi pari sataa ja käyt­tö olisi käytän­nössä ilmaista.

 11. Peto:

  Ei kai mikään vesiy­htiö myy läm­mintä vet­tä, vaan kylmä käyt­tövesi läm­mitetään muul­la ener­gial­la sitä käyt­tävis­sä kiinteistöissä.

 12. Tule­vaisu­udessa näemme senkin, että kepulit yrittävät 

  a) omia vesi­varat jol­lakin jip­posel­la hallintaansa

  b) ja tule­vat yrit­tämään jotain rahas­tus­ta vesi­varoil­la maaseudun (lue vil­jeli­jöi­den) hyväk­si. Siis jotain suorem­paa rahas­tus­ta kuin maat­alouden ympäristötuet, joi­ta olemme mak­sa­neet sadoin miljoonin, jot­ta maat­alous ei likaisi yhteisiä vesiä. Lai­hoin tuloksin.

  Kepu on jo kuskaa­mas­sa veden laatu­valvon­taa Evi­raan pian jo entiseltä STTV:ltä. Sinän­sä oikea paik­ka, ellei Evi­ra olisi pelkkä MMM:n alainen MTK-Keskus­tan fil­i­aali ja ruokatur­vaa hyväk­seen käyt­tävän MTK-Suo­mi ‑ruoan pro­pa­gan­davä­line. Se keit­tiö, jos­ta kaik­ki ruokaskan­dalit aina lähtevät liik­keelle vähäisim­mästäkin virik­keestä, kun­han kun kyse on ulko­mais­es­ta ruoasta. 

  Ja se laitos, jon­ka pääjo­hta­ja on minkä tahansa medi­an käytet­tävis­sä aina, kun jos­sain päin maail­maa (pait­si Suomes­sa) on löy­tynyt jotain hämärää jostain tuot­teesta, jota edes teo­ri­as­sa olisi voitu tuo­da Suomeen. Lausun­not ovat laat­ua “Emmää tiiää onko tul­lu, mut­ten ite söis.”

  Keskus­ta­han on haal­in­ut etupi­iri­in­sä jo muut luon­non­va­rat alka­en turpeesta, siitä kirkonkylien risteysten tont­tei­hin pää­tyen metsästysoikeuteen. 

  Myös jokamiehenoikeut­ta on jo käytet­ty kiristysvä­li­neenä. Kaupunki­lais­ten käyt­tämä vesi tulee var­masti jol­lain kep­posel­la maamiesverolle pantavaksi. 

  Nimit­täin täl­lä het­kel­lä keplu­jen näkökul­mas­ta vesi menee maal­ta kaupunki­in ilmaisek­si ja se onkin hen­gi­tysil­man ohel­la ain­oa luon­non­va­ra, jota ei vielä pekkaroi­da. Mut­ta odot­takaa­han het­ki, sil­lä keplut ovat jo pitäneet vesi­varoista melkoista par­ran­pärinää tupailloissaan.

  Veikkaan, että maat­alouden ympäristö­tukien oheen kehitetään jokin sel­l­ainen kor­vamerkit­tyä rahaa tuo­ta­va automaat­ti kuten vil­jeli­jöi­den vesien­suo­jelumak­su tmv., jos­ta sit­ten mak­se­taan järviseu­tu­jen ja poh­javesialuei­den far­mareille xxxx,xx euroa vuodessa, jot­ta nämä eivät kylväisi Stron­tium B:tä tai rikkaruo­homyrkky Y:tä pel­toon­sa. Siis sel­l­aista myrkkyä, jota eivät muutenkaan kylväisi.

  (Järviseuduk­si kat­sot­ta­neen seu­tu, joka on jonkin jär­ven lat­vavesialueel­la. Eli koko Suomi.) 

  Tätä vält­tämät­tömyy­den käyt­tämistä hyveenä tapah­tuu jo: Suo­ma­lainen maat­alous on käyt­täv­inään tietoisen nuukasti tor­jun­taa ja lev­eilee sil­lä ja perustelee tukien­sa kalleut­ta joka kään­teessä. Mut­ta meil­lä ei vain tarvi­ta hehtaaria kohden paljon myrkkyjä mut­ta ruokak­iloa kohden sama tai enem­män kuin muual­lakin maail­mas­sa. (Tästä on tuor­e­i­ta EU-tilastoja.)

  Eli kat­sokaa­han vain niin jo parin vuo­den kulut­tua on joku kaupunki­lais­ten mak­set­tavak­si ajatel­tu törkeähin­tainen vesivero tekeil­lä keskus­tan aloitteesta.

 13. Jotenkin kir­joituk­ses­ta jäi sel­l­ainen kuva, että omakoti­talon ja ker­rostalon ves­i­mak­su­jen ver­tailu ei perus­tunut kovin syväl­liseen ana­lyysi­in, vaan lähin­nä putkien paksuuteen.

  Luu­len­pa, että moni muukin vesi­laitok­sen kiin­teä kus­tan­nus kytkey­tyy vedenku­lu­tuk­sen suu­ru­u­teen, joka ker­rostalos­sa on monikym­menker­tainen omakoti­taloon verrattuna.

  Eiköhän siitä Päi­jänne-tun­nelis­takin ole suurem­pi osa allokoitu kerrostalolle.

  Vesi­laitok­sen sivuil­la on liit­tymis­mak­su­laskuri, jol­la nop­sasti selvisi mm. se, että omakoti­ta­lo mak­saa 1100 € enem­män liit­tymis­mak­sua, kun ver­rataan samankokoisia omakoti- ja kerrostaloasuntoja.

  Ehkäpä Osmon ver­tailus­sa olikin jonkin ver­ran Nurmijärvi-lisää?

 14. Onko jokaises­sa ker­rostalos­sa jo huoneis­toko­hteiset ves­imit­tar­it? Tuskin. Sen takia ole­tan, että ker­rostalois­sa käytetään enem­män vet­tä kuin omakoti­talois­sa. Ei tarvitse säästä, kun “naa­putitkaan eivät kuitenkaan säästä”. Jos osa kiin­teistä kus­tan­nuk­sista on ves­i­mak­sus­sa, tämä kom­pen­soi eroa jonkin verran.

 15. tpyy­lu­o­ma: Minä oon jostain kuul­lut, että jäteve­den puhdis­t­a­mi­nen on sitä kalli­im­paa mitä suurem­paan ves­imäärään epäpuh­taudet ovat liuenneet.

 16. Syter­skaletille:

  Päi­jän­netun­nelin kus­tan­nuk­set laskute­taan siinä veden hin­nas­sa, ei liit­tymä­mak­sus­sa, ja tuo veden hin­ta on siis törkeästi yli­hin­no­litel­tu niin, että siinä mak­se­taan tosi­asi­as­sa putk­istos­ta ja sen ylläpitämis­es­tä. Näin­hän oli aikanaan myös teleli­iken­teessä. Puhelus­ta­han ei sinän­sä aiheudu juuri mitään kus­tan­nuk­sia vaan yhtey­den ole­mas­saolosta, mut­ta lasku tuli puhut­tu­jen puhelu­jen määrän mukaan. Nyt kil­pailu on muut­tanut hin­noit­telua lähem­mäs kus­tan­nus­vas­taavu­ut­ta. Inter­ne­ty­htey­dessä mak­sat vain yhtey­destä etkä siitä, paljonko sitä käytät. 

  Asun­toa kohden ker­rostalon liit­tymä­mak­su on kyl­lä pienem­pi, mut­ta jos ajatel­laan aiheutunei­ta kus­tan­nuk­sia, sen pitäisi olla kiin­teistöä kohden jok­seenkin samaa luokkaa kuin omakoti­talon. Pak­su put­ki mak­saa vähän enem­män kuin ohut, mut­ta ero on mitätön. 

  En halua mitään omakotil­isää mak­sui­hin. Jotenkin vain tun­tuu siltä, että olisi oikeu­den­mukaista, että omako­ti­a­su­jat mak­saisi­vat itse kulun­sa eivätkä mak­sat­taisi niitä ker­rostalo­jen asukkailla. 

  Vai osaisiko joku tääl­lä perustel­la, mik­si ker­rostaloa­su­jan Myl­ly­purossa pitäisi mak­saa kulu­ja, jot­ka omako­ti­a­su­ja Pak­i­las­sa aiheuttavat? 

  Kohtu­udel­la todet­takoon, että tässä ei ole kyse kovin suurista sum­mista. Otin tämän asian esille, kos­ka niin paljon on puhut­tu siitä, että tämä vesi­laitossopimus merk­it­see, että helsinkiläiset joutu­vat mak­samaan naa­purikun­tien meno­ja. Todel­lisu­udessa varsi­nainen sub­ven­tio tapah­tuu ker­rostalois­sa ja omako­tialueil­la asu­vien välil­lä niin Helsin­gin sisäl­lä kuin Espoonkin sisällä.

 17. “Taloy­htiöt eivät esimerkik­si pese jalka­käytäviä keväisin, vaik­ka pitäisi.”

  Jos taloy­htiöt jät­tävät jalka­käytävät sen takia pesemät­tä että halu­a­vat säästää pari kolme euroa vesi­laskus­sa niin luul­tavasti halu­aisi­vat säästää yhtä lail­la kymme­nen sent­tiä vesi­laskus­sa. Tyyp­il­lisen taloy­htiön vuosi­bud­jet­ti on äkkiä suu­ru­us­lu­okkaa satatuhat­ta euroa, ei siinä parin euron ero vesi­laskus­sa tun­nu yhtään missään.

  Eiköhän veden sääste­lyn syynä ole enem­mänkin vesi­laitok­sen suosi­tuk­set olla huuhtelemat­ta jalka­käytäviä, tal­ven hieko­tushiekat kun tukki­vat äkkiä sadevesiviemärit.

 18. Soininvaara:“Vai osaisiko joku tääl­lä perustel­la, mik­si ker­rostaloa­su­jan Myl­ly­purossa pitäisi mak­saa kulu­ja, jot­ka omako­ti­a­su­ja Pak­i­las­sa aiheuttavat?” 

  Osaisiko joku tääl­lä perustel­la, mik­si lapset­tom­man ihmisen tulee vero­jen kaut­ta osal­lis­tua lap­sil­isien ja päiväko­tien maksamiseen?
  Mik­si min­un pitää osal­lis­tua pyörätei­den rak­en­tamiskus­tan­nuk­si­in kun en edes omista polkupyörää!
  Kaik­ki rahat tulee korvamerkitä!

 19. Ei var­masti pidä paikkaansa, että ker­rostaloa­suk­ki käyt­täisi enem­män vet­tä kuin omakoti­talos­sa majaileva. 

  Jo pihan­hoito, ruo­honkastelu ja muu puu­tarhan­hoito vie vet­tä kuu­tioit­tain. Min­un tun­telmil­lani omakotiper­heil­lä on läh­es kaikil­la tämän lisäk­si muodikas siir­ret­tävä uima-allas pihal­laan. Saunas­sa läträtään läh­es päivit­täin pore­al­taas­sa viilen­tyen jne. 

  Omakoti­talot ovat suurem­pia kuin ker­rostaloa­sun­not, joten pestäviä tek­sti­ile­jä ja pin­to­ja on enemmän.

  Jos pien­talon asukas näitä kom­pen­soidakaseen käy joskus pika­suihkus­sa, niin eipä se tasoit­ta­maan tätä eroa riitä. 

  Olen huo­man­nut, että ihmiset pesevät vaat­tei­ta ja kodin tek­sti­ile­jä min­un näkökul­mas­tani jär­jet­tömän usein. Tämä kos­kee kaikkia asum­is­muo­dos­ta riippumatta. 

  Kyl­lä esim. puseroa voi pitää usem­man päivän pääl­lä aivan hyvin, jos ei hikoile tai siihen tule tahro­ja. Pikku­lapsen puseroa on täysin turha pestä ennenkuin siinä on tahro­ja. Koti­olois­sa voi pitää tahrais­takin paitaa, jos ei nyt kauheasti esteet­ti­nen silmä kärsi. 

  Peti­vaat­teitakin voi aivan hyvin pitää lapsel­la pitkään. Eikä niitä aikuisenkaan tarvitse joka viikko vai­h­taa normi­olo­suhteis­sa. Liika hygien­ia sitä pait­si aiheut­taa aller­gioi­ta tai niin ainakin epäillään.

 20. Kir­joitin:

  “Koti­olois­sa voi pitää tahrais­takin paitaa, jos ei nyt kauheasti esteet­ti­nen silmä kärsi.” 

  Siis.. jot­ta ei mene herkim­miltä henkilöiltä yöunet, niin korostan että tarkoitin pikku­lap­sia, jot­ka jatku­vasti likaa­vat vaattensa.

 21. Pelkkää vesi­huoltoa kun tarkastel­laan, Oden esit­tämät vääryy­det tun­tu­vat ihan oikein tulk­i­tu­il­ta. Kuitenkin: voiko olla kan­nat­tavaa kan­nus­taa ihmisiä veden tuh­lauk­seen (halvem­mal­la kulu­tuk­sen hin­noit­telul­la)? Jos hin­noit­telua nyt pudotet­taisi­in, minkä viestin se antaisi asukkaille? 

  Ja toisaal­ta: Neliöko­htainen kiin­teä mak­su on tas­a­puo­li­nen kaikille kaupunki­laisille, riip­pumat­ta asum­is­muo­dos­ta ‑ja paikas­ta, samoin kuin palvelukin on kaikille tas­a­puo­li­nen (=puh­das­ta vet­tä hanas­ta ja viemäriä pitkin puhdis­ta­molle). Yhtä hyvin voisi ajatel­la, että saman­ta­sois­es­ta palvelus­ta tulisi kaikkien mak­saa sama hin­ta. Tai jopa niin, että kiin­teästä liit­tymäputkesta mak­set­ta­va hin­ta määräy­ty­isi sen mukaan, minkä ver­ran putken läpi vir­taa vet­tä. Ja tääl­lä jo muis­tutet­ti­inkin, että investoin­tiku­lun voi selvem­min laskut­taa liittymismaksussa. 

  Ennen, kuin yhden mak­sun raken­net­ta ruve­taan rukkaa­maan, pitäisi selvit­tää kokon­aisu­us, kuten minkälaisia mak­su­ja omako­ti­a­sukkaal­la nyt on, entä ker­rostaloa­sukkaal­la/-yhtiöl­lä.

 22. Asun­toa kohden ker­rostalon liit­tymä­mak­su on kyl­lä pienem­pi, mut­ta jos ajatel­laan aiheutunei­ta kus­tan­nuk­sia, sen pitäisi olla kiin­teistöä kohden jok­seenkin samaa luokkaa kuin omakoti­talon. Pak­su put­ki mak­saa vähän enem­män kuin ohut, mut­ta ero on mitätön. 

  En ihan osta tätä. Vesi­laitok­set ymmärtääk­seni laskut­ta­vat liit­tymän ja kiin­teän perus­mak­sun mak­simivir­taus­määrän mukaan ja ainakin Tam­pereen Liit­tymän mar­gin­aal­i­hin­ta (kun liityn­nän kokoa kas­vate­taan) on selvästi laske­va ja jostain rajas­ta eteen­päin kus­tan­nus ei edes nouse vir­taus­määrän mukana. Jos väit­teesi pitää paikkansa (se voi pitääkin), niin isoim­matkin putket pitäisi peri­aat­teessa myy­dä tap­pi­ol­la ja pien­im­mätkin rankalla tappiolla.

 23. Tiedemiehelle:

  puhuin Helsin­gin hin­not­telus­ta. Tuon mukaan Tam­pereelle hin­noit­telu näyt­täisi ole­van ainakin enem­män kohdal­laan kuin Helsingissä. 

  Outi Ugasin viesti taas on, että kos­ka omakoti­talos­sa asum­i­nen aiheut­taa suurem­pia kus­tan­nuk­sia kuin ker­rostaloa­sun­nos­sa asum­i­nen, on oikein että ker­rostaloa­sukkaat mak­sa­vat ne. Tämä on arvoa­sia, jos­ta ei voi väitellä.

 24. mik­si lapset­tom­man ihmisen tulee vero­jen kaut­ta osal­lis­tua lap­sil­isien ja päiväko­tien maksamiseen?

  Tästä on ollut puhet­ta ennenkin. Lap­siper­heet tuke­vat lapset­to­mia val­tavasti eläke­jär­jestelmän kaut­ta. Eläke­jär­jestelmäm­me­hän on ketjukir­je­peli, jos­sa lapset mak­sa­vat van­hempi­en­sa sukupol­ven eläk­keet. Lapse­ton ei siis ole mak­sanut omia eläkkeitään vaan van­hempi­en­sa eläk­keet ja loisii eläkeläisenä lap­siper­hei­den kustannuksella.

 25. “Puhelus­ta­han ei sinän­sä aiheudu juuri mitään kus­tan­nuk­sia vaan yhtey­den ole­mas­saolosta, mut­ta lasku tuli puhut­tu­jen puhelu­jen määrän mukaan. Nyt kil­pailu on muut­tanut hin­noit­telua lähem­mäs kus­tan­nus­vas­taavu­ut­ta. Inter­ne­ty­htey­dessä mak­sat vain yhtey­destä etkä siitä, paljonko sitä käytät.”

  Vaik­ka nyt meneekin varsin rankasti off-top­i­cik­si, niin on kyl­lä hie­man pakko kor­ja­ta tätä käsitystä. 

  Teleli­iken­teen hin­noit­telu on toki muut­tunut, mut­ta tämä ei yleis­es­ti ottaen johdu kil­pailus­ta tai siitä, että hin­noit­telu olisi men­nyt “oikeam­paan” suun­taan, vaan yksinker­tais­es­ti tilanteen muut­tumis­es­ta tekni­ikan kehittyessä.

  Ensim­mäi­nen harhalu­u­lo on, että telev­erkon käyt­tö olisi, “siihen aikaan, kun isä lam­pun osti”, ollut riip­puma­ton puhelu­jen määrästä — ei ollut. Puhelun välit­tämisek­si tarvi­taan muu­takin kuin se tilaa­jalle tule­va piuha, ja his­to­ri­an saatossa sekä runk­okaapelei­den tiedonväl­i­tyskyky, että kytk­in­tekni­ik­ka (alku­jaan “sen­traal­isantra”) ovat olleen merkit­täviä pul­lonkaulo­ja. Itse asi­as­sa ne ovat nykyäänkin rajal­lisia resursse­ja, mut­ta tilanne on ratkaistu hie­man toisin…

  Toinen seik­ka, joka tässä on ohitet­tu on se tosi­a­sia, että pääsään­töis­es­ti _operaattorin tulot määräy­tyvät keskimääräisen käytön mukaan, mut­ta menot mak­simikäytön mukaan_. Eli kun verkko pitää, ainakin peri­aat­teessa, mitoit­taa huip­putun­nin liiken­teelle, niin sil­loin investoin­tikus­tan­nuk­setkin määräy­tyvät sen mukaisik­si. Kuitenkin tulot syn­tyvät keskimääräis­es­tä liiken­teestä. Sekä oper­aat­torin että asi­akkaiden kannal­ta on edullista pyrk­iä kysyn­nän tasoit­tamiseen. Käytän­nössä tämä toteutet­ti­in hin­noit­telul­la: viikon­lop­puna voi puhua melkein ilmaisek­si ja ruuh­ka-aikoina mak­se­taan kohtu­ullisen paljonkin (puhelu-/sykäyspe­rus­tais­es­ti).

  Entä sit­ten nykykäytän­tö. Datali­ikenne eroaa yhdessä olen­naises­sa seikas­sa puhe­lin­li­iken­teestä: se ei ole aikakri­it­tistä, vaan myöhästyneen datanosan voi lähet­tää myöhem­min. Puheluis­sa sen sijaan infor­maa­tio pitää välit­tää “viipeet­tä”, tai keskustelus­ta ei tule mitään (tämä itse asi­as­sa alkaa häir­itä jo kaukop­uheluis­sakin). Nykyis­es­tä liiken­teestä läh­es kaik­ki (heit­to: 95 %) on datali­iken­net­tä. Datali­iken­teen, toisin kuin puhe­lin­li­iken­teen, määrää voidaan ohja­ta jär­jestelmän toimesta.

  Käytän­nössä ruuhkhuiput hoide­taan nyky­isin toisaal­ta keräämäl­lä datali­iken­net­tä puskurei­hin (lyhyet huiput) ja toisaal­ta estämäl­lä “ylim­määräi­nen” liikenne. Tämän vuok­si hin­noit­telua ei tarvi­ta enää ohjaa­maan liiken­teen määrää, kuten joskus takavu­osi­na (muuten kuin tietysti sil­lä tarkku­udel­la, että eri nopeuk­sisil­la yhteyk­sil­lä on eri­lainen kk-maksu).

  Ja sit­ten siihen spekulointiosaan.

  Yksi syy yli­hin­noit­telu­un saat­taa olla käytön rajoit­ta­mi­nen: jos vesikuu­tion hin­ta pudotet­taisi­in 20 osaan (jos tämä on siis omakus­tan­nush­in­ta, kuten Osmo esit­ti), niin sen voisi arvel­la lisäävän kulu­tus­ta kohtu­ullisen paljonkin. Pystyt­täisi­inkö lisäku­lu­tus tuot­ta­maan ilman lisäinvestointeja? 

  Kari

 26. Höh? Tot­ta kai arvoa­sioista voi väitellä. 

  Tosi­a­sioista väit­telem­i­nen onkin paljon vaikeampaa. 

  Minus­ta Outi Ugas ei sanonut mitään tuol­laista, mitä Osmo väit­tää, mut­ta Ugas oikokoon itse, jos on oikomisen tarvetta. 

  Kyl­lä muuten Osmonkin mukavuuk­sia mak­se­taan täysin tois­t­en lom­pakos­ta. Ja paljonkin! Esimerkke­jä voi jokainen kek­siä itse jo pelkän val­tu­ustopaikan puit­teista puhu­mat­takaan liikku­mis­es­ta joukkoli­iken­nevä­lineil­lä, mm. lentokoneel­la kym­meniä ker­to­ja vuodessa. 

  Infra nyt on per­in­teis­es­ti mak­set­tu yhteis­es­ti ja pidet­ty kansalais­ten peru­soikeutena saa­da vet­tä ja katu­valais­tus jne. En pidä sitä suurim­pana vääryytenä maassamme.

 27. Outi Ugas: “voiko olla kan­nat­tavaa kan­nus­taa ihmisiä veden tuh­lauk­seen (halvem­mal­la kulu­tuk­sen hin­noit­telul­la)? Jos hin­noit­telua nyt pudotet­taisi­in, minkä viestin se antaisi asukkaille?”

  Tämähän oli juuri se Osmon point­ti, että ihmisiä ei pitäisi kan­nus­taa veden säästämiseen, jos ei ole mitään syytä säästää vet­tä. Kun vesi on “liian kallista” sen käyt­töä väl­tetään ja käytetään sen sijaan mui­ta resursse­ja. Tämä ohjaa tuh­laa­maan jotain muu­ta kuin vettä.

 28. Lapset­to­muus on loisimista siinäkin mielessä, että pikku­las­ten van­hem­mat uhraa­vat vuosia elämästään ole­mal­la huonom­mal­la tulota­sol­la sinkun sil­lä aikaa edetessä urallaan. 

  Koko kysymyk­sen aset­telu on muutenkin jär­jetön, kos­ka koko yhteiskun­taa ei olisi ole­mas­sa, ellei olisi lap­sia. Mil­laista elämää olisi sel­l­ainen, jos­sa Glow­ing ikä­tovere­i­neen 70 + asustelisi van­hus­ten­talos­sa, mut­ta yhden yhtä hoita­jaa ei olisi paikalla, ei talon­mi­estä, ei keit­tiön emän­tää. Että kan­nat­taisiko siitä jotain mak­saakin, että yhteiskun­nas­samme on eri sukupolvia.

 29. Veden säästämisessä ei Helsingis­sä ole paljon ideaa. Sitä joudu­taan jopa juok­sut­ta­maan veden pitämisek­si riit­tävän tuoreena putk­iston päis­sä. Läm­mite­tyn veden säästämisessä tietysti on ideaa, mut­ta läm­möstä mak­se­taan erikseen.

 30. Kom­ment­ti nim­imerkille: nimi on kir­joit­ti 17.12.2008 kel­lo 20:25.

  Voivoi. Kovin on nim­imerk­ki nyt katkeroitunut maaseudun ihmisille (vaiko kepu-puolueelle, se ei selvin­nyt). Tiedok­si, että kyl­lä se STTVn siir­to suun­nitel­laan ja tehdään ihan var­masti tääl­lä Hesas­sa ja pääkaupunki­lais­ten toimes­ta (siitäkö katkeru­us kumpusi?).

  Kovasti henkilö tun­tui tietävän ruuan kasvimyrkyt ja vetosi tilas­toi­hin ilman net­tilinkke­jä niihin (olisin tutus­tunut jos sel­l­aisia on), mut­ta et puhunut mitään mainit­se­mas­tasi veden laadus­ta. Mik­si? Mitä veden laadus­sa nyt on sel­l­aista, joka vaatii STTVn pysymistä eril­lään Evirasta?

  Muu­toin oli aika perustelema­ton­ta löpinää vesien omimis­es­ta. Paljonko vaik­ka pääkaupunkiseu­tu mak­saa vedestä kor­vaus­ta maaseudulle päi­jän­netun­nelin toiseen päähän? Ja Helsinki­hän se yrit­ti ansai­ta vedel­lä ja alkoi pul­lot­taa sitä tässä taan­noin, mut­ta taidet­ti­in myy­dä Sau­di-Ara­bi­aan koko laitos (www.nordwater.fi). Miten sen kään­täisit niin, että kepu siinä rahas­taa vedellä?

  Jokamiehenoikeut­ta ei mon­es­sa maas­sa maail­mas­sa tun­neta, mut­ta meil­lä se on ja hyvä niin. Päästäisitkö itse tun­tem­at­to­mia pihalle­si? Maaseudun ihmiset päästävät sin­ut omille mailleen ja siitäkin vielä olet katkera.

  Ruuan myrky­istä vielä Evi­ran tilastoa(löytyy laitok­sen net­ti­sivuil­ta) tutkit­tu yhdessä tullilab­o­ra­to­ri­on kanssa. Vuon­na 2007 oli 2 020 tutkit­tua tuotet­ta. Määräys­ten­vas­taisia näyt­teitä oli 100 kpl (5,0 %). Niistä 57 oli kol­mas­maatuot­tei­ta ja 39 muista EU-maista peräisin ole­via tuot­tei­ta. Koti­maisia 4 kpl.

  Kepun risteyston­teista en paljoa tiedä, mut­ta mieleen tulee äkkiseltään pari, jot­ka on Kokoomuk­sen kun­nal­lise­dus­ta­jan omis­tuk­ses­sa ja seu­rakun­nal­la yksi ja yksi suo­jel­tu. Sit­ten on met­sää ja pel­toa pari (tarkoititko niitä?).

  Muis­taak­seni äsket­täin Her­ra Wahlroos esit­ti, että esimerkik­si val­tamerten kalakan­to­jen ja ilmas­ton pilaami­nen johtuu osin siitä, että kukaan ei niitä omista (lain­aus: http://www.taloussanomat.fi/sivu.php?page_id=12&news_id=200822734&rss=13). Hän on kai jonkin­lainen talous­neu­vo­ja RKPssä (http://www.sfp.fi/fi/uutisarkisto/artikel-53–889.html). Ei kai hän ainakaan Kepus­sa sen­tään vaiku­ta tai tupail­lois­sa ole käynyt? Vai tarkoititko jotain muu­ta? Lai­ta vaik­ka linkki.

  PS. Olen Helsinkiläi­nen, enkä yhdessäkään “tupail­las­sa, onko sel­l­aisia” ole ollut ja arvoste­len (ja äänestän) jokaista ihmistä erik­seen mielip­i­teen, en puolueen tai asuin­paikan mukaan. Ei mikään poruk­ka ole samaa mas­saa, kuten jotkut halu­a­vat mielessään laatikoittaa.

 31. Eli­na: Las­ten saan­ti ei lopu, jos tulon­si­ir­rot lopete­taan. Se vähe­nee. Osmon point­ti on ihan vali­di. Ratkaisu onkin lopet­taa nykyi­nen ketjukirje-eläkejärjestelmä.

 32. Sel­l­ainen kom­ment­ti tästä veden säästämis­es­tä, että olen samas­sa käsi­tyk­sessä kuin Art­turi, eli että veden­puhdis­tus kulut­taa enem­män ener­giaa ja on muutenkin sitä tehot­tomam­paa, mitä enem­män siinä on volyymia.

  Voin olla väärässä, mut­ta jostain 10 vuo­den takaa on sel­l­ainen muis­tiku­va, että veden­puhdis­ta­mossa esimerkik­si kun fos­faat­tia pois­te­taan, ulostulevas­sa vedessä sitä on aina suun­nilleen jonkun kyn­nysar­von ver­ran. Näi­nollen puh­taan veden laskem­i­nen viemäri­in lisäisi vesistöön pää­tyvää fos­faat­tikuor­maa yhtä paljon kuin fos­faat­tip­i­toisenkin veden lisääminen. 

  Tätä taus­taa vas­ten veden hal­lit­tu juok­su­tus ohi viemärin voi joskus olla järkevää, jos vai­h­toe­htona on, että se vesi las­ke­taan viemäriin.

 33. Entäpä sähkö.

  Ker­rostalon asukkaat mak­sa­vat sähkön siir­rosta moninker­tais­es­ti omako­ti­a­su­ji­in ver­rat­tuna, vaik­ka ain­oas­taan kaapelit ovat ker­rostaloli­it­tymässä hie­man paksummat!

  Omakoti­talo­jen vedenkäytöstä sen ver­ran, että tuskin omako­ti­a­sukkaat ovat sen suurem­pia veden­tuh­laa­jia kuin muutkaan. Vedestä mak­se­taan kulu­tuk­sen mukaan ja aika mon­et nykyään vält­tävät turhaa kulutusta.

  En ole juurikaan päässyt tarkkaile­maan muiden omako­ti­a­sukkaiden pyykkäys­tä ja saun­o­mista, kun molem­mat pääsään­töis­es­ti tapah­tu­vat sisätiloissa.
  Silti epäilen, että omakoti­talois­sa pyykkäys­tä har­joitet­taisi­in mui­ta enemmän.

  Nur­mikon kastelun on viime kesinä hoi­tanut muut­tunut ilmas­to lisään­tyneine sateineen.

 34. Osmon vääryy­teen numero yksi liit­tyen vähän veden­puhdis­tuk­sen ja verkos­ton tekni­ikkaa — puhdis­ta­moil­la ja putk­istoil­la on tietyt optimit.

  Liian laimea jätevesi = han­kalampi ja kalli­impi puhdis­taa (vaikut­taa päästöi­hin, hin­taan tai sekä että). (Art­turi Björk ja Tiedemies tämän jo totesivatkin.)

  Liian vähäi­nen vedenku­lu­tus = suurem­malle vir­taa­malle mitoite­tut jätevesiputket keräävät tavaraa ja niitä joudu­taan huuhtele­maan, myös veden viipymä puh­dasvesiputkissa kas­vaa, mikä vaikut­taa veden laatu­un (jälkim­mäis­es­tä Osmo kom­men­tis­saan mainitsikin).

  Näi­den kah­den ääripään välil­lä sekä putk­istot että puhdis­tus toimi­vat parem­min. En ole guru, vesi-insinöörit tietävät tarkem­mat kaa­vat ja käyte­tyt mitoitukset.

  Suurem­pi vedenku­lu­tus puolestaan = jos veden hin­taa hal­ven­netaan niin paljon, että sen kulu­tus *merkit­tävästi* kas­vaa, on sil­lä näin vaiku­tuk­sen­sa pait­si ole­mas­saole­vi­in (kap­a­siteet­ti), etenkin uusi­in putki­in (mitoi­tus) ja puhdis­ta­mon toim­intaan, ts. pelkän veden tuot­tamisen mar­gin­aa­likus­tan­nus ei ratkaise asi­aa. Ja päätök­set vaikut­ta­vat tietysti putkien elin­iän ajan.

  (Edelleen, jos myöhem­min taas vai­hde­taan hin­noit­telua veden säästöä suo­si­vaan suun­taan, ovat väli­aikaiselle suurem­malle kulu­tuk­selle mitoite­tut uudet putket ei-opti­maal­isia. Radikaalit muu­tok­set hin­noit­telu­rak­en­teessa eivät ehkä ole eri­tyisen toivottavia.)

  Mitä tulee katu­jen pesu­un, joka on sinän­sä toiv­ot­tavaa, miten olisi ilmainen vesi keväisin vesi­posteista? Kuu­lostaisi yksinker­taisem­mal­ta kuin koko vesi­hin­noit­telun rukkaami­nen uusik­si, eli ei ammu­ta tykil­lä rottaa?

  (Katu­jen pesu­un on tietysti tehokkaampiakin keino­ja kuin vesiletku, mut­ta ei siitä sen enem­pää, vähän turhan off-topic.)

  Eli­nalle esimerkkinä keskimääräisiä vedenku­lu­tus­lukemia kerros‑, rivi- ja ok-talois­sa Kuopiossa:
  http://www.kuopio.fi/tek.nsf/TD/271103143757056?OpenDocument

  Vääryy­teen kak­si en muu­toin puu­tu, sen saat­te tapel­la keskenänne. 😉

 35. En ymmär­rä tätä veden­tuh­lausar­gu­ment­tia. Mikäli vet­tä on riit­tävästi ja paljon, se on hal­paa. Jos vesi­laitok­sel­la alkaa vesi lop­pua, sen hin­taa on nos­tet­ta­va kysyn­nän leikkaamise­ki. Jos sitä on riit­tävästi, hin­taa voi laskea eikä sitä taloudel­lises­sa mielessä tuh­la­ta, vaik­ka puhdis­te­taan katuja.

 36. Jeps,

  Olin siis täysin väärässä…! Olisin ollut valmis lyömään vetoa, että omakoti­talos­sa kulute­taan enem­män vet­tä. Onnek­si kukaan ei haastanut 🙂

 37. Tääl­lä on epäilty, että veden hin­taa pide­tään ylhääl­lä kulu­tuk­sen vähen­tämisek­si ja, että veden­puhdis­tus toimisi huonom­min jos jätevesi laime­nee. Asia on kum­mas­sakin kohdas­sa juuri päin vas­toin. Vesi­laitok­selle on ongel­ma, että vet­tä käytetään liian vähän: putk­istoon ker­tyy kalkkeu­tu­mia ym. joi­ta pitää sit­ten puhdis­taa, kun vet­tä ei liiku tarpeek­si; veden­puhdis­tusjär­jestelmälle on ongel­ma, että jätevesi on liian “tiivistä tavaraa”. Tämä kos­kee käsit­tääk­seni niin mekaanista kuin biol­o­gista puhdis­tus­ta (jälkim­mäistä tosin ei Helsingis­sä käytetä).

 38. Ker­rostaloa­sukkaille vesi on kokon­aan kiin­teä kus­tan­nus (yleen­sä ei ole asun­toko­htaista ves­imit­taria). Omako­ti­a­su­ja sen sijaan mak­saa jokaises­ta vesil­i­trasta erik­seen. Siitä johtu­vat erot kulu­tuk­ses­sa. Maalaise­na tun­tu­isi järkevältä, että putken vetämis­es­tä aiheutu­vat kulut perit­täisi­in liit­tymis­mak­suna kiin­teistön liit­tyessä verkkoon todel­lis­ten rak­en­tamisku­lu­jen perus­teel­la. Remon­tit ja muu ylläpi­to rahoitet­taisi­in sit­ten vaik­ka neliö- tai litrako­htaisel­la mak­sul­la. Sama tietysti kos­kee vesi­laitok­sen yleiskuluja.

 39. Jos vesi- tai mui­ta mak­su­ja muute­taan niin, että ker­rostaloa­su­jat hyö­tyvät taloudel­lis­es­ti ja omako­ti­a­su­jat häviävät, tämä luon­nol­lis­es­ti vaikut­taa vapaas­sa markki­naym­päristössä asun­to­jen arvoon ja vuokrien tasoon niin, että ker­rostalot tule­vat sen ver­ran kalli­im­mik­si ja omakoti­talot sen ver­ran halvem­mik­si. Ole­mas­saol­e­van raken­nuskan­nan osalta siis nol­la­summapeliä. Uud­is­rak­en­tamisen osaltakaan eroa ei syn­ny niin kauan kuin raken­nu­soikeud­es­ta on krooni­nen pula, eli kaik­ki raken­netaan, mitä voi.

 40. Minus­ta olisi tärkeää, että vedestä, ainakin lämpimästä, jou­tu­isi taloy­htiöi­den sisäl­lä mak­samaan käytön mukaan.

  Nyky­menol­la vääristynyt hin­noit­telu taloy­htiöi­den sisäl­lä tekee jois­takin todel­lakin muiden vedenkäytön mak­sajia niin omas­sa asuin­talos­sa kuin myös Espoos­sa ja helsinkiläi­sis­sä omakotitaloissa.

 41. Eli­na:

  “Olin siis täysin väärässä…! Olisin ollut valmis lyömään vetoa, että omakoti­talos­sa kulute­taan enem­män vet­tä. Onnek­si kukaan ei haastanut 🙂 ”

  Jep, sin­un onnesi, että minäkin olin niin tyh­mä, etten tajun­nut (edes yrit­tää) hyö­tyä tietämät­tömyy­destäsi tässä asiassa. 😉

 42. Olisi hyödyl­listä, jos jon­nekin net­ti­in koot­taisi­in yhteen­ve­to kaik­ista merkit­tävistä de fac­to ‑tulon­si­ir­roista yhteiskunnassa. 

  Siis näi­den lap­sil­isien kaltais­ten läpinäkyvien tulon­si­ir­to­jen lisäk­si juuri näitä huonom­min tun­net­tu­ja ja muun poli­ti­ikan tarkoit­ta­mat­tom­i­na sivu­vaiku­tuksi­na syn­tyneitä tulonsiirtoja.

  Voisi melkein ajatel­la että joku val­ti­oti­eteil­i­jä olisi täl­laisia johonkin gradu­un tai väitök­seen tai olu­taluseen raa­pus­tanutkin, mut­ta en ainakaan ole itse moista lis­taa löytänyt.

  Ehkä Ode voisi kerätä niitä johonkin postaukseen?

 43. Osmo,
  ota yhteyt­tä, niin keskustel­laan oikeasti veden hin­noit­telus­ta ja oikeu­den­mukaisu­ud­es­ta. Samal­la voimme käy­dä läpi tosi­a­sioi­ta vesi­laitosten yhdistämisestä.
  Olen vesi­laitok­sen vank­ka ammat­ti­lainen, olen ollut määrit­telemässä hin­noit­telua Helsin­gin Vedessä ja taku­ul­la tiedän mis­tä puhun. On kum­ma, että poli­itikot, kuten Osmo puhu­vat “maal­likko­ta­sol­la” veden hin­noit­telus­ta, vaik­ka ovat siitä päät­tämässä valtuustossa.
  Otan kan­taa asi­aan kos­ka tun­nen sen tak­sapoli­ti­ikan juur­ta myöten ja ihmette­len “päät­täjän” epä­var­maa esi­tys­tä asi­as­ta. Nyt olisi aika puhua oikeil­la nimillä.
  Jos nyt pääkaupunkiseudun vesi­laitok­set yhdis­tetään, perii kaupun­ki laitosten omaisu­uar­von toiseen ker­taan. Tämä siitä syys­tä, että vuon­na 1996, kun liike­laitos Helsin­gin Vesi perustet­ti­in, Helsin­gin kaupun­ki lain­oit­ti koko omaisu­usar­von Helsin­gin Vedelle ja se on mak­sanut omaisu­usar­von lyhen­nys­tä ja korkoa siitä. Nyt, kun aio­taan perus­taa YTV:N alainen pääkaupunkiseudun vesi­laitos, kaupun­ki myy uudelleen jo ker­taalleen mak­set­tua omaisu­ut­ta uudelleen ja siten perii meiltä veden käyt­täjiltä tässä muo­dos­sa “piiloveroa” uudellen mak­set­tuna vesi­laito­so­maisu­u­den arvona.
  Tästä päät­tää vain poli­itikot. Siis Osmo olet ryh­mi­ne­si päät­tämässä tästä, olet siis jäävi moit­ti­maan näitä hin­noit­telu­a­sioi­ta, varsinkaan kun et ole kysynyt asi­aa niitä tun­tevil­ta, eli meiltä Helsin­gin Veden asiantuntijoilta.
  Turha mutista epäoikeu­den­mukaisuuk­sista kunon itse päät­tämässä niistä! Mik­sette jalka­udu mei­dän luok­semme ja selvitä koko totuutta?

 44. En kat­so ole­vani jäävi moit­ti­maan tak­saraken­net­ta, kos­ka olen siinä kysymyk­sessä jäänyt aikanaan vähem­mistöön. Nim­imerk­ki Ana kir­joit­ti tak­sa­ta­sos­ta, ei sen jakau­tu­mis­es­ta eri käyt­täjien kesken.

  Tämä pääo­ma-arvo­jen kah­teen ker­taan lasku­tus ei tul­lut min­un mieleeni, enkä sitä myöskään val­tu­us­ton esi­tys­lis­tas­ta löytänyt (mikä ei tarkoi­ta, etteikö se olisi voin­ut siel­lä olla — esi­tys­li­s­tat ovat erit­täin vaikealukuisia)

  Tuo Anan riv­ien välis­sä esit­tämä kam­er­aa­li­nen lasku­tus ei sekään ole oikein. Oikea pääo­ma-arvo­jen lasku­tus on real­isti­nen korko (n. 6 %) pääo­man todel­liselle arvolle sekä kor­vaus kulu­mista ja teknistä van­hen­tu­mista vas­taav­ille pois­toille. Se, että menok­si ote­taan lain­o­jen lyhen­nys, ei oikein vas­taa mitään tun­nustet­tua oppisuuntaa.

  Minä en pidä tuol­laista piiloveroa huonona asiana. Tuloveroon ver­rat­tuna siinä on monia hyviä piirteitä. Voidaan myös kysyä, onko oikein hin­noitel­la kaupun­gin omaisu­ut­ta voit­toa tuot­ta­mat­tomasti. Mak­sam­me­han me nor­maalia yri­tysvoit­toa kaik­ista muista hyödykkeistä.

 45. Jos palaan Osmon alku­peräiseen aiheeseen, veden hin­noit­telu­un omakoti- ja ker­rostaloa­sukkaiden välil­lä, voin tode­ta, että viimek­si kun v. 2005 kor­jat­ti­in perus­mak­suraken­net­ta, juuri omako­ti­a­su­jat sai­vat niskoilleen melkoisen paljon suurem­man koro­tuk­sen kuin ker­rostaloa­sukkaat. Sitä pidet­ti­in epäoikeu­den­mukaise­na hei­dän taholtaan, vaik­ka asia on oikeasti kuten Osmo toteaa. Uud­es­ta perus­mak­suhin­noit­telus­ta Helsin­gin Vesi sai rop­pakau­pal­la palautet­ta. Kir­joitin vasti­neen siitä Hesarin mielipi­desivulle. Siinä totesin vähän samaa kuin Osmokin, esimerkin val­os­sa: Eli kilo­metrin pätkäl­lä asuu 500 asukas­ta omakoti­talois­sa ja toisel­la vas­taaval­la kilo­metrin kadun­pätkäl­lä asuu 5000 ker­rostaloa­sukas­ta (nämä ovat oikeasti las­ket­tu­ja luku­ja). Kuitenkin verkos­ton rak­en­t­a­mi­nen ja kun­nos­s­api­to mak­saa suun­nilleen saman kum­mallekin esimerkkikadulle. Näin tätä rak­en­tamista ja ylläpi­toa rahoit­taa joko 500 tai 5000 asukas­ta, yksikköhin­nan ollessa kuitenkin kaikille sama. Näin sitä rahoit­taa siis ker­rostaloa­sukkaat kym­menker­tais­es­ti omako­ti­a­su­jaan ver­rat­tuna. Eli Osmo on aivan oike­as­sa, omako­ti­a­sukkaat mak­sa­vat palvelus­taan huo­mat­tavasti vähem­män kuin käypä hin­ta olisi.
  Luet­tuani tätä blo­gia, en voi muu­ta kuin tul­la siihen tulok­seen, että vesi­huol­lon asioista tulisi vielä enem­män viestit­tää, ettei sekoitet­taisi veden­puhdis­tus­ta ja jäteve­den­puhdis­tus­ta, tun­net­taisi­in parem­min vedenku­lu­tus­tot­tumuk­set, tun­net­taisi­in tak­sape­rus­teet, ymmär­ret­täisi­in mis­sä kan­nat­taa säästää ja mis­sä sitä ei kan­na­ta tehdä. Mei­dän tulee vielä panos­taa lisää tiedot­tamiseen vesi­huol­lon tietämyk­sen paran­tamisek­si. Eri­tyis­es­ti päät­täjien tulisi tietää enem­män, he määräävät veden hin­nan ja miten tak­sat kohdis­tu­vat eri käyttäjäryhmiin.

 46. Omako­ti­a­sukkaat mak­sa­vat tuon last milen ivestoin­nit suo­raan vesi­laitok­selle liit­tymä­mak­suina ja rakentamismaksuina.
  Omakoti­talon vesi-ja vier­ili­it­tymä mak­saa suurin piirtein saman kuin kerrostalonkin.

  Mitä tulee veden kulu­tuk­seen niin se on Helsingis­sä pienen­tynyt puoleen ja allekin kolmes­sakymme­nessä vuodessa .

  Seu­rauk­se­na on ongelmia, viemärit eivät enää toi­mi nor­maalin jäteve­den avul­la vaan viemäril­in­jo­jen päi­hin on pitänyt rak­en­taa puh­taan veden juok­su­tus viemäri­in, jot­ta viemärit toimisivat .

  Samoin puh­das vesi viipyy niin pitkään putk­istossa pienem­män kulu­tuk­sen vuok­si, että veden puhdis­tuk­seen on investoita­va koko ajan lisää laadun takaamisek­si, n 100 miljoon­aa muu­ta­man vuo­den välein

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.